GLULAM

LEMN

LAMELAT ÎNCLEIAT

GHID

TEHNIC

Cuprins
Cuprins ............................................................................................................. 2 Prefaþã ............................................................................................................. 3 Proprietãþi ºi avantaje .................................................................................... 4 Lemnul lamelat încleiat se poate modela .................................................... 4 Lemnul lamelat încleiat se poate ajusta ...................................................... 6 Lemnul lamelat încleiat are o greutate proprie redusã ............................... 7 Lemnul lamelat încleiat are o rezistenþã bunã la agenþi externi ................ 8 Lemnul lamelat încleiat are o capacitate portantã mare ............................ 8 Construcþiile din glulam sunt rezistente la miºcãrile seismice .................. 9 Lemnul lamelat încleiat este rezistent la foc ............................................... 9 Lemnul lamelat încleiat este estetic din punct de vedere arhitectural ... 11 Lemnul lamelat încleiat asigurã confort termic ......................................... 11 Lemnul lamelat încleiat este ecologic ........................................................ 11 Lemnul lamelat încleiat se finiseazã ºi se asambleazã uºor ................... 12 Producþie ....................................................................................................... 13 Materia primã - Tipuri de lemn ................................................................... 13 Tipuri de adezivi ............................................................................................ 13 Prescripþii ºi condiþii de fabricaþie ............................................................... 13 Controlul calitãþii .......................................................................................... 14 Informaþii tehnice ......................................................................................... 15 Secþiuni transversale .................................................................................... 15 Înãlþimi standard............................................................................................ 16 Elemente curbe ............................................................................................. 16 Dimensiuni maxime ...................................................................................... 16 Toleranþe pentru dimensiuni ....................................................................... 17 Umiditatea ..................................................................................................... 17 Modificãri datorate umiditãþii ..................................................................... 17 Greutate ........................................................................................................ 18 Izolare termicã .............................................................................................. 18 Rezistenþa lemnului lamelat încleiat .......................................................... 18 Protecþia elementelor din glulam ................................................................ 20 Metoda constructivã: ................................................................................... 20 Tratamentul de suprafaþã ............................................................................ 21 Impregnarea ...................................................................................................22 Protecþia pe ºantierele de construcþii ......................................................... 22 Produse specifice .......................................................................................... 24 Grinzi .............................................................................................................. 24 Arce ................................................................................................................ 24 Poduri ............................................................................................................. 26 Alte utilizãri.................................................................................................... 26 Exemple conexiuni ........................................................................................ 27 Grinzi / stâlpi.................................................................................................. 27 Grinzi / pereþi ................................................................................................. 28 Grinzi / grinzi.................................................................................................. 29 Suport grinzi................................................................................................... 29 Stâlpi grindã intermediarã............................................................................ 29 Stâlpi / fundaþii.............................................................................................. 30 Arce ºi cadre .................................................................................................. 31 Detalii fundaþii ............................................................................................... 31 Îmbinãri secundare........................................................................................ 32 Detalii coamã................................................................................................. 33 Contravântuirea construcþiilor ...................................................................... 33 Detalii contravântuiri..................................................................................... 34 Dimensiuni standard elemente glulam ....................................................... 35 Dimensionare grinzi drepte........................................................................... 38 Comanda ....................................................................................................... 40 Livrarea .......................................................................................................... 41

2

CUPRINS

Prefaþã
cest manual editat de cãtre Glulam România S.A. în colaborare cu partenerii scandinavi Limtre H.F. Islanda ºi Lilleheden A.S. Danemarca urmãreºte sã punã la îndemâna arhitecþilor, inginerilor constructori ºi potenþialilor clienþi, într-un mod cât mai explicit, cunoºtinþele de bazã privind concepþia, proiectarea, execuþia ºi exploatarea construcþiilor realizate din lemn lamelat încleiat. În cuprinsul acestui manual prezentãm proprietãþile, avantajele, fabricarea, rezistenþa din punct de vedere structural, rezistenþa la foc, tratamente, modalitãþi de comanda ºi livrare, modalitãþi de îmbinare ºi tipuri de construcþii ce pot fi realizate folosind lemn lamelat încleiat.

A

Pentru informaþii suplimentare se pot consulta: SR-EN-386: Caracteristici de performantã ºi prescripþii minime de fabricaþie. SR-EN-408: Determinarea proprietãþilor fizice ºi mecanice. ENV 1995-1-1, Eurocode 5: Calculul structurilor din lemn, reguli generale. ENV 1995-1-2, Eurocode 5: Calcul de rezistenþã la foc. ENV 1995-2, Eurocode 5: Calcul de rezistenþã - Poduri pietonale ºi auto. Timber Engineering Step1&2: Calcul de rezistenþã - lemn lamelat încleiat.

Februarie 2004 ing. Mihai Moþoc S.C. GLULAM ROMÂNIA S.A.

Colaboratori: Svend Lundsgaard Gudmundur Osvaldsson Svend Hoff Dana Cernat Alin Botea

PREFAÞÃ

3

Proprietãþi ºi avantaje
LULAM (prescurtarea cuvintelor: glued laminated timber), sau lemnul lamelat încleiat, posedã o serie de calitãþi care îl recomandã ca materie primã pentru producþia elementelor structurale folosite în majoritatea tipurilor de construcþii cum ar fi: locuinþe, construcþii industriale sau agrozootehnice, sãli de sport, piscine, magazine ºi centre comerciale, biserici, poduri pietonale ºi auto, stâlpi de înaltã tensiune sau telegraf, monumente sau elemente de design interior.

G

Lemnul lamelat încleiat se poate modela
Deoarece glulam-ul se obþine prin încleierea unor lamele subþiri ºi elastice se pot produce uºor diferite sisteme sau elemente curbe, ceea ce pentru alte materiale de construcþii este un proces costisitor. Cu ajutorul acestor tipuri de structuri (arce sau cadre curbe, dublu sau triplu articulate) este posibilã economisirea materiei prime ºi, în acelaºi timp, obþinerea unor soluþii arhitecturale deosebite. Chiar ºi grinzile drepte, cu o înãlþime transversalã constantã, se pot modela în procesul de fabricaþie cu contrasãgeatã, raza de curburã fiind necesarã pentru compensarea sãgeþii de încovoiere a grinzilor, avantaj care asigurã o imagine suplã ºi mlãdioasã grinzilor, fãrã a le mãri costul de producþie. 4 PROPRIETÃÞI ºI
AVANTAJE

PROPRIETÃÞI ºI

AVANTAJE

5

Lemnul lamelat încleiat se poate ajusta
Elementele din lemn lamelat încleiat se pot fabrica la dimensiunile dorite, dar este mai avantajos sã se aleagã o secþiune transversalã pentru grindã în aºa fel încât aceasta sã se producã prin încleierea unui numãr întreg de lamele din lemn. Deoarece lamelele sunt subþiri, treptele dimensionale ale secþiunii transversale pentru o grindã sunt foarte apropiate de dimensiunile dorite. 6 PROPRIETÃÞI ºI
AVANTAJE

Dimensionarea elementelor se face în funcþie de eforturile obþinute din calculul de rezistenþã, secþiunea transversalã se poate modifica dupã necesitãþi, de exemplu acolo unde solicitarea este mai mare înãlþimea va fi mai mare. Aceastã facilitate asigurã posibilitatea producerii unor grinzi cu pantã dublã sau simplã pentru acoperiº, pãstrând în acelaºi timp partea inferioarã a grinzii orizontalã.

Lemnul lamelat încleiat are o greutate proprie redusã
Glulam-ul se foloseºte cu succes, în combinaþie cu alte produse pentru

PROPRIETÃÞI ºI

AVANTAJE

7

închideri ºi compartimentãri (panouri termoizolante tip sandwich), pentru obþinerea unor construcþii uºoare, cu deschideri mari, fãrã stâlpi intermediari. Acest avantaj asigurã halelor industriale, depozitelor sau sãlilor de sport flexibilitate ºi posibilitate de utilizare superioarã. Greutatea proprie redusã a lemnului lamelat încleiat duce ºi la reducerea cheltuielilor de închiriere a utilajelor de ridicat ºi transport deoarece în majoritatea cazurilor se pot folosi macarale ºi camioane de capacitãþi mici. Acest avantaj oferã posibilitatea producerii de elemente prefabricate din glulam de dimensiuni mai mari în comparaþie cu elemente similare produse din alte materiale mai grele.

Lemnul lamelat încleiat are o rezistenþã bunã la agenþi externi
Atât lemnul cât ºi glulam-ul au rezistenþã bunã la umiditate ºi coroziune. Acesta este ºi motivul principal pentru care atât sãlile cu bazine de înot acoperite, depozitele de sare ºi depozitele de îngrãºãminte chimice se construiesc din lemn lamelat încleiat în combinaþie cu elemente de îmbinare rezistente la coroziune, produse din materiale galvanizate sau din inox. În cazul în care lemnul lamelat încleiat se trateazã prin metoda constructivã combinatã cu tratamentul de impermeabilizare a suprafeþelor, acesta se poate folosi cu succes ºi la construcþiile în aer liber.

Lemnul lamelat încleiat are o capacitate portantã mare
Deoarece glulam-ul se obþine prin lipirea mai multor lamele de lemn, care sunt sortate ºi gradate în prealabil, defectele de creºtere ale copacului (noduri sau crãpãturi) vor fi minimalizate ºi uniform distribuite pe toatã secþiunea transversalã a grinzii ceea ce îi conferã lemnului lamelat încleiat o rezistenþã mult superioarã elementelor din lemn brut. Grinzile din glulam au capacitatea portantã mai ridicatã decât a grinzilor

8

PROPRIETÃÞI ºI

AVANTAJE

Lemnul lamelat încleiat este rezistent la foc
Datoritã dimensiunilor secþionale mari lemnul lamelat încleiat arde greu. Focul se stinge singur într-o grindã de lemn lamelat atâta timp cât aceasta nu se aflã sub acþiunea directã ºi constantã a flãcãrilor, stratul carbonizat protejeazã grinda împotriva arderii interioare a acesteia ºi partea necarbonizatã a grinzii îºi pãstreazã capacitatea portantã în timpul unui incendiu. În funcþie de cerinþe se poate calcula, în conformitate cu norma ENV 1995-1-2, Eurocode 5: Calcul de rezistenþã la foc, secþiunea rãmasã dupã un incendiu de X minute urmând a se verifica rezistenþa la eforturile din combinaþia de încãrcãri specificã. Din acest motiv construcþiile din lemn lamelat încleiat sunt rezistente la foc ºi se poate ajunge uºor la îndeplinirea condiþiilor stabilite de autoritãþi prin calcul sau tratament de ignifugare.

cu secþiune masivã din lemn pentru cã: a) prezenþa adezivului îmbunãtãþeºte comportarea la forfecare; b) aºezarea scândurilor permite distribuþia defectelor pe lungimea elementelor; c) se folosesc numai scânduri de calitate superioarã; d) aria netã a secþiunii solicitate este mai mare la elementele din glulam decât la cele din lemn masiv.

Construcþiile din glulam sunt rezistente la miºcãrile seismice
Datoritã greutãþii reduse ºi a flexibilitãþii, structurile din lemn laminat încleiat se comportã foarte bine la miºcãrile seismice.

Grindã din Glulam dupã un incendiu de 40 de minute.

Grindã din Glulam dupã un incendiu de 40 de minute. Exemplu de conexiune cu ºuruburi

PROPRIETÃÞI ºI

AVANTAJE

9

10

PROPRIETÃÞI ºI

AVANTAJE

Lemnul lamelat încleiat este estetic din punct de vedere arhitectural
Calitãþile lemnului se regãsesc la lemnul lamelat încleiat. Acesta este decorativ, cald ºi original, din aceastã cauzã, fiind recunoscut ºi acceptat ca material natural. Lemnul lamelat încleiat se foloseºte la structurile portante atât pentru rezistenþa bunã pe care acesta o are cât ºi pentru posibilitatea producerii acestuia în diferite forme ºi dimensiuni, conferind produsului o anumitã notã de personalitate. Culoarea ºi veridicitatea lemnului contribuie la luminozitatea ºi originalitatea clãdirii.

Lemnul lamelat încleiat asigurã confort termic
Lemnul nu este un bun conducãtor de cãldurã, proprietate care face ca materialul sã se comporte bine atât la frig cât

ºi la cald, fãcând posibilã alegerea unor soluþii simple de construcþie evitand problema punþilor termice. De exemplu, o grindã poate strãpunge zidul exterior fãrã ca aceasta sã creeze probleme de condens, de pierderi de cãldurã sau de schimbare a culorii suprafeþelor. Elementele din glulam pot fi folosite în structura acoperiºurilor sau a zidurilor exterioare fãrã ca acestea sã ducã la deteriorarea confortului termic al construcþiei.

Lemnul lamelat încleiat corespunde normelor de protecþie a mediului înconjurãtor
La fel ca ºi lemnul normal, lemnul lamelat încleiat este neutru din punct de vedere al emanaþiilor de CO2 ºi de aceea se poate refolosi / recicla sau se poate incinera fãrã probleme. Lemnul lamelat încleiat are o acþiune plãcutã asupra mediului interior contribuind la crearea unei atmosfere benefice la locul de muncã. PROPRIETÃÞI ºI
AVANTAJE

11

Lemnul lamelat încleiat se finiseazã ºi se asambleazã uºor
Elementele din glulam se pot finisa ºi asambla chiar pe ºantier cu ajutorul uneltelor la îndemâna oricãrui muncitor constructor, fãcând posibil ca toate ajustãrile sã se poatã realiza uºor ºi într-un timp scurt. De cele mai multe ori este avantajos ca fabrica producãtoare de glulam sã contribuie direct la faza finalã a lucrãrilor de construcþie, astfel fiind posibilã realizarea elementelor componente sub formã de prefabricate. Faza de producþie finalã în fabricã poate cuprinde urmãtoarele operaþii: finisãri ºi frezãri exterioare, executarea gãurilor pentru ºuruburi, armarea grinzilor cu adeziv ºi tije filetate, montajul conexiunilor metalice sau montajul elementelor componente în asambluri sau sisteme constructive. Preasamblarea sistemelor constructive din glulam sunt recomandate datoritã preciziei de fabricare ºi a gradului de finisare, fãcând ca mon12 PROPRIETÃÞI ºI
AVANTAJE

tarea acestora în ansamblu pe ºantier sã nu devinã un proces de lungã duratã. Montajul se realizeazã simplu ºi rapid cu ajutorul cuielor, ºuruburilor, holºuruburilor ºi a ºaibelor, indiferent de anotimp.

Producþie
Materia primã -Tipuri de lemn
Cel mai des folosit este molidul, deoarece acesta are rezistenþã bunã, aspect luminos ºi uniform, se usucã relativ încet ºi are o compotare bunã la modificãrile de umiditate.

Se folosesc în principal 2 tipuri de adezivi, rezistenþi la apã, apã sãratã ºi la diferite condiþii climatice, cum ar fi melamine-urea formaldehid (MUF) care asigurã îmbinarea cu rosturi la culoare sau phenol-resorcinolformaldehid (PRF) cu rosturi mai închise la culoare. Adezivul uscat nu emanã gaze nocive nici mãcar în caz de incendiu.

Prescripþii ºi condiþii de fabricaþie
Fabricarea elementelor din glulam se face prin încleirea lamelelor /scândurilor care sunt în prealabil uscate în camere de uscare, obþinându-se astfel o umiditate constantã a produsului finit de circa 1213 %. Hala de productie dispune de un depozit propriu de materie primã (scânduri uscate) în funcþie de comenzile ºi proiectele în curs de desfãºurare. În cazul unor comenzi mari sau a unor proiecte cu elemente de dimensiuni speciale trebuie sã se ia în considerare faptul cã livrarea produsului finit va dura mai mult. Materia primã, scândurile, se sorteazã ºi gradeazã în conformitate cu normele în vigoare, iar cele care nu

Lemnul trebuie sortat dupã rezistenþã conform EN 518 sau EN 519. La comandã specialã se pot folosi ºi alte tipuri de lemn, cum ar fi: pin, stejar, mahon etc., aceasta conferind produsului o altã înfãþiºare precum ºi alte proprietãþi.

Tipuri de adezivi
Adezivul trebuie sã permitã realizarea încleierii cu o rezistenþã ºi o durabilitate suficiente pentru a asigura comportarea corespunzãtoare a ansamblului pe timpul întregii durate de viaþã prevãzute pentru structurã. O rezistenþã ºi o durabilitate suficiente pot fi obþinute folosind adezivi în conformitate cu EN 301 ºi EN 302.

PRODUCÞIE

13

Sortare ºi gradare scanduri Frezare degete Adeziv

Piesã îmbinare degete ªlefuire Adeziv

Presã grinzi

Întãrire adeziv

ªlefuire grinzi

Finisaj

îndeplinesc aceste condiþii se caseazã. Scândurile sunt tãiate drept la capete ºi se frezeazã în sistem zig-zag (degete). Pe terminaþiile frezate se aplicã adeziv ºi prin presare se încleiazã cu celelalte scânduri prelucrate asemãnãtor. Aceste operaþii se repetã pânã la obþinerea lungimii dorite a lamelelor care compun elementul ce trebuie produs. Suprafeþele lamelelor se ºlefuiesc înaintea aplicãrii adezivului pentru a obþine o aderenþã cât mai bunã între ele. Prin aplicarea adezivului ºi apoi prin presarea pânã la întãrirea ºi uscarea acestuia, lamelele se încleiazã în forma ºi la dimensiunile dorite. Pentru a obþine calitatea doritã, încleierea se produce la temperaturi ridicate ºi umiditate constantã, evitându-se astfel uscarea suprafeþelor exterioare ale elementului 14 PRODUCÞIE

din glulam ºi apariþia crãpãturilor de suprafaþã. Produsul intrã în procesul prelucrãrii finale care poate cuprinde urmãtoarele operaþii: ºlefuire, fasonare, tratarea suprafeþelor exterioare, montajul conexiunilor metalice etc.

Controlul calitãþii
Pentru a exista siguranþa cã elementele de lemn lamelat încleiat fabricate sunt conforme cu standardul SR EN 386 Caracteristici de performanþã ºi prescripþii minime de fabricaþie pentru lemn lamelat încleiat, producãtorul trebuie sã organizeze ºi sã menþinã o inspecþie internã documentatã a producþiei. Auditul se ocupã de controlul extern al produselor, în timp ce responsabilii CTC angajaþi ai fabricii producãtoare de lemn lamelat încleiat se ocupã de inspecþia internã a producþiei. Controlul calitãþii producþiei cuprinde urmãtoarele: Calitatea ºi umiditatea scândurilor Rezistenþa zonelor de încleiere Calitatea finisajului lamelelor Amestecul ºi aplicarea adezivului Timpul ºi presiunea de încleiere Temperatura ºi umiditatea în timpul încleierii lamelelor Calitatea încleierii Elementele din glulam se controleazã continuu prin supunerea la încercãri de forfecare ºi delaminare a zonelor încleiate. Condiþiile de calitate care trebuie îndeplinite sunt descrise în SR EN 391, Lemn laminat încleiat - încercarea la desprindere în zonele de încleiere ºi SR EN 392, Lemn lamelat încleiat - încercarea la forfecare a zonelor încleiate. Rezultatul probelor, cât ºi informaþiile ºi data de fabricare, se înregistreazã ºi se arhiveazã de cãtre fabrica producãtoare de lemn lamelat încleiat. Lemnul lamelat încleiat trebuie marcat/ºtampilat astfel încât urmãtoarele informaþii sã fie vizibile: numele fabricii producãtoare, clasa de rezistenþã a lemnului, numele adezivului folosit pentru încleiere, sãptãmâna ºi anul de producþie, numãrul certificatului de calitate ºi numãrul stas-lui SR EN 386.

Informaþii tehnice
Secþiuni transversale
În principiu, grinzile din lemn lamelat încleiat sunt produse cu o secþiune transversalã de formã rectangularã. Cea mai economicã metodã de construcþie este folosirea secþiunilor rectangulare mari, cu urmãtoarele dimensiuni: înãlþimea corespunzãtoare îmbinãrii unui numãr întreg de lamele, h=n·t (mm), h=înãlþimea grinzii, n=numãrul de lamele, t=grosimea lamelei. lãþimea b corespunzãtoare lãþimii scândurilor deja tãiate la dimensiuni, minus pierderea la ºlefuire de circa 10-15 (mm).
Lãþime pânã la 215 mm Lãþime peste 215 mm

h

h

b

b

Lãþimi standard
Lãþimile standard folosite cel mai des sunt: 65 - 90 - 115 - 140 - 160 - 185 - 215 (mm). Se pot produce grinzi cu lãþimi mai mari folosind scânduri mai late sau folosindu-se douã sau mai multe scânduri pentru o lamelã. Ultima metodã INFORMAÞII
TEHNICE

15

menþionatã este mai complicatã ceea ce va determina obþinerea unui produs mai scump. Lãþimi mai mici de 65 mm se obþin prin secþionarea longitudinalã a unei grinzi de lãþime dublã, dar aceasta va reduce rezistenþa grinzii de la clasa GL 32 la GL28.

Dimensiuni maxime
Dimensiunile maxime ale grinzilor din lemn lamelat încleiat sunt impuse de utilajele de producþie ºi de perioda de timp trecutã de la încleierea primei lamele ºi pânã la încleierea ultimei lamele. În mod obiºnuit, se þine cont de faptul cã produsele de lemn lamelat încleiat care au mai mult de 10 m3 ºi o lungime mai mare de 25 m, vor necesita condiþii speciale de producþie.
Maxim 4,1 m

Înãlþimi standard
Pentru grinzi drepte ºi pentru grinzi curbe cu o razã de cel puþin 5,5 m, înãlþimea standard este multiplu de 45 mm = grosimea lamelei. Pentru elemente curbe cu o razã mai micã de 5,5 m se folosesc lamele mai subþiri. În cele mai multe cazuri, luându-se în considerare rezistenþa ºi stabilitatea elementului, se alege ca raportul dintre înãlþime h ºi lãþime b sã fie cât mai mic posibil. Cu cât raportul h / b este mai mare, cu atât este mai important ca rigidizarea elementului la flambaj lateral sã fie rezolvatã constructiv. În cazul unei rigidizãri obiºnuite ºi efectuate corespunzãtor se va folosi în mod normal un raport h / b de maximum 7. Pentru grinzile mai înalte se impun condiþii speciale.

0,3 m

Se mai impun anumite limite dimensiunilor elementelor datoritã posibilitãþilor de transport ale acestora pentru Lãþime Înãlþime + 2 mm Toate lãþimile - 2 mm + 4 mm h 400 mm - 2 mm + 1% - 0,5% Lungime + 2 mm l 20 m - 2 mm + 0,1% - 0,1% + 20 mm l > 20 m - 20 mm Perpendicularitatea Abaterile de la unghiul secþiunii drept nu pot fi mai mari transversale de 1:50 transversale Toate dimensiunile ºi toleranþele prezentate mai sus sunt valabile pentru un element din glulam cu o umiditate de 12%v 2 m < 1 20 m h > 400 mm

Elemente curbe
Pentru a limita tensiunile interne din element trebuie ca grosimea lamelei t sã fie direct proporþionalã cu raza de arcuire r. Pentru diferite clase de rezistenþã se solicitã urmãtoarele: GL32: t 0,006·r GL30: t 0,0055·r Deci pentru o razã de curburã r = 5,5 m, 4,7 m, 3,7 m ºi pentru clasa de rezistenþã GL32, grosimea lamelei t va fi respectiv t 33,3 mm, 28 mm, 22mm.

16

INORMAÞII

TEHNICE

a evita costurile unor transporturi speciale. De exemplu, înãlþimea calculatã de la nivelul carosabilului ºi pânã la punctul de înãlþime cel mai mare al produsului, nu va trebui sã depãºeascã 4,4 m.

cu atât aceastã modificare a umiditãþii va fi mai neobservabilã. În mod normal, la dimensiuni mari variaþiile de umiditate ale aerului, în decursul zilelor ºi sãptãmânilor, aproape cã nu au nici o influenþã asupra umiditãþii interne a elementului din glulam.

Toleranþe pentru dimensiuni
Atâta timp cât nu s-a hotãrât altceva în contractul de livrare, vor fi valabile toleranþele specificate în EN 390.

Modificãri datorate umiditãþii
Elementele din glulam, la fel ca oricare alt element din lemn, se vor dilata la creºterea umiditãþii ºi se vor contracta la reducerea acesteia. În mod normal, se poate lua în calcul, cã o modificare de 1 % a umiditãþii lemnului va determina urmãtoarele modificãri ale dimensiunilor: Înãlþime ºi lãþime Lungime 2 %o 0,1 %o

Umiditatea
Dacã elementele din glulam nu sunt în contact direct cu apa atunci umiditatea normalã a acestora va fi egalã cu umiditatea aerului din mediul înconjurãtor. Diagrama urmãtoare aratã, care este relaþia dintre umiditatea lemnului, în procente (%), la temperatura camerei ºi umiditatea relativã, tot în procente (%). Diagrama este valabilã pentru elementele din lemn de molid ºi de pin.

Umiditatea relativã în %

Dacã umiditatea internã a elementului din glulam este diferitã de umiditatea în stare de echilibru, atunci modificarea acesteia va fi lentã, ºi cu cât volumul elementului este mai mare

Umiditatea elementelor din glulam la livrare va fi de circa 12 %, în mod normal, umiditatea acestora variazã cu 4 - 5 % în decursul anului. Pentru construcþii amplasate în camere / spaþii încãlzite, umiditatea lemnului va varia cu 7 % în timpul iernii ºi 12 % vara. În camere neîncãlzite sau în construcþii exterioare neacoperite variaþiile de umiditate vor fi între 17 % (iarna) ºi 13 % (vara). În cazul în care elementul din glulam este supus acþiunii directe a apei ºi nu este situat în spaþii cu aerisire bunã, atunci umiditatea lemnului va creºte cu 18 - 20 %. O umiditate atât de mare se va obþine în cazul în care lemnul lamelat încleiat va fi depozitat o perioadã lungã de timp, pe un ºantier de construcþii, pe timp de toamnã sau de iarnã, fãrã a se lua mãsuri de protejare ºi depozitare a acestuia. INFORMAÞII
TEHNICE

Umiditatea lemnului în % la temperatura camererei

17

În cazul în care se foloseºte lemn lamelat încleiat umed atunci nu se recomandã încãlzirea rapidã a acestor construcþii. Dacã acest lucru se va întâmpla, atunci umiditatea va varia, aºa cum este prezentat în figura de mai jos, ºi în acest caz se pot produce fisuri mari în lemn, deoarece suprafaþa exterioarã se va usca ºi se va strânge mai repede decât suprafeþele interioare. Pe mãsurã ce grinda se va usca ºi în interior, cele mai multe fisuri se vor micºora ºi, în mod normal, acestea nu vor mai influenþa rezistenþa grinzii. Uscarea brutalã / rapidã a grinzilor supuse unor sarcini mari va determina încovoierea acestora.
1. Dimensiuni producþie 10-12% b 1. Dimensiuni în timpul montajului 18-20% 1,04 b

Greutate
Greutatea specificã a lemnului lamelat încleiat depinde de umiditatea acestuia:
Umid. Greutate specificã GL24c GL24h GL28c GL28h GL32c GL32h p,mean,12% 420 p,mean,20% 440 p,mean,28 460 460 470 500 460 470 500 490 510 530 490 510 530 510 540 560

Izolare termicã
Conductibilitatea termicã este de circa 0,12 W/moC (0,1 în kcal/hm oC )

Rezistenþa lemnului lamelat încleiat
În mod obiºnuit fabricile produc lemn lamelat încleiat cu o rezistenþã corespunzãtoare clasei de rezistenþa GL32, clasificare în conformitate cu norma EN1194. Glulam-ul poate fi omogen sau combinat în funcþie de calitatea materiei prime ºi dacã se foloseºte acelaºi tip de material (vezi tabel: Clase de rezistenþã - Glulam):

1. Dimensiuni dupã o lunã 10-12%

1. Dimensiuni dupã 4 luni 8-10% la interior

0.99 h + fisuri

14-18% 10-14% 6-10%

0.99 b + fisuri

h

1,02h

h

b

18

INFORMAÞII

TEHNICE

GLULAM

19

Protecþia elementelor din glulam
În mod normal lemnul lamelat încleiat se produce din lemn de esenþã moale ºi se recomandã sã fie protejat corespunzãtor deoarece acesta se poate deteriora în timp datoritã influenþelor biologice ºi climaterice. Metoda constructivã: este cea mai bunã metodã de protecþie pentru menþinerea umiditãþii constante a elementelor din glulam instalate în aer liber. Aceastã metodã este preferabilã deoarece protejarea lemnului prin impregnare nu este eficientã în cazul elementelor care prezintã crãpãturi. Tratamentul de suprafaþã: oferã impermebilitate oferind în acelaºi timp ºi protecþie împotriva putrezirii, mucegaiului ºi împotriva radiaþiilor solare ultraviolete. Impregnarea cu lichid sub presiune nu se recomandã deoarece prin aceastã metodã lemnul nu va fi protejat în profunzime împotriva ciupercilor. Alte metode de impregnare prin care se asigurã ºi protecþia în profunzime a lemnului sunt mai potrivite.

Metoda constructivã:
Prin aceastã metodã suprafeþele longitudinale ºi transversale ale elementului sunt protejate integral împotriva umezirii prin acoperire cu alte tipuri de materiale rezistente la acþiunea apei. În cazul în care se foloseºte ºi tratamentul de suprafaþã se va obþine o protecþie foarte bunã a lemnului.

Picãturile de apã împroºcate datoritã contactului acestora cu pãmantul pot avea o acþiune negativã asupra lemnului ºi din aceastã cauzã se recomandã înãlþarea elementelor din glulam cu 10 cm deasupra betonului, asfaltului sau a dalelor ºi cu 20 - 30 cm deasupra suprafeþelor cu pãmânt. În cazul în care elementele din lemn lamelat încleiat se aflã sub acþiunea directã a soarelui, se va produce o uscare rapidã a suprafeþelor neprotejate ale acestora, în timp ce în interior lemnul va rãmâne umed. În acest caz, apariþia fisurilor va fi vizibilã deoarece pãrþile uscate au tendinþa sã se contracte în timp ce partea umedã se va opune acestei contracþii. Apariþia fisurilor este mai întâlnitã la extremitãþile elementelor, deoarece transportul umiditãþii este mai rapid în sensul fibrelelor lemnului. Din aceastã cauzã se recomandã protecþia

20

PROTECÞIA

ELEMENTELOR DIN GLULAM

20-30 cm

Min. 10 cm

extremitãþilor elementelor împotriva acþiunii soarelui prin acoperirea cu o scândurã sau cu o bucatã de metal. La proiectarea construcþiilor se recomandã detalii concepute sã îndepãrteze

apa sau sã nu permitã accesul acesteia în mod constant la elementele din glulam. În cazul în care lemnul se umezeºte, este important sã fie posibilã ventilarea acestuia pentru o uscare mai eficientã. Trebuie sã se împiedice umezirea lemnului, prin contact cu alte elemente de construcþie umede (fundaþii sau grinzi din beton), folosindu-se membrane de protecþie fãcute, de exemplu, din carton asfaltat sau din metal.

Ventilaþie

Drenaj Ventilaþie Membranã protectoare Membranã protectoare plus alt material protector

Tratamentul de suprafaþã
Membranã protectoare

Spaþiu ventilare

Scopul tratamentului de suprafaþã nu se limiteazã numai la impermeabilitatea lemnului, acesta trebuie sã asigure ºi o creºtere lentã ºi uniformã a umiditãþii pentru a reduce riscul de apariþie a fisurilor în lemn. Se recomandã ca tratamentul de suprafaþã sã se facã cu pigmenþi de culori neutre, culoarea neagrã nu se recomandã deoarece duce la supraîncãlzirea lemnului în zilele însorite, ceea ce va mãri riscul de apariþie a fisurilor în lemn. Pigmenþii protejeazã lemnul ºi împotriva radiaþiilor ultraviolete ale soarelui.

Spaþiu ventilare

PROTECÞIA

ELEMENTELOR DIN GLULAM

21

Pentru a împiedica schimbarea culorii din cauza mucegaiului, trebuie ca suprafaþa sã se grunduiascã cu un grund rezistent la putrezire ºi ciuperci (grund pe bazã de terebentinã). Numai suprafeþele exterioare vor fi protejate, deoarece pãtrunderea grundului în lemn este foarte redusã. Acolo unde lemnul tratat la suprafaþã este supus acþiunii condiþiilor atmosferice, trebuie aplicat periodic un tratament de întreþinere. Cu cât lemnul lamelat încleiat este mai bine protejat cu atât periodele dintre tratamentele de întreþinere vor fi mai lungi. Un tratament de suprafaþã aplicat lemnului laminat încleiat care este fisurat ºi crãpat poate determina creºterea umiditãþii, deoarece apa poate pãtrunde prin fisuri ºi în acelaºi timp tratamentul de suprafaþã încetineºte procesul de uscare a lemnului.

Protecþia pe ºantierele de construcþii
Depozitarea: La stivuire trebuiesc folosite distanþiere între elemente, acestea se vor aseza în poziþie verticalã. Stivuirea trebuie fãcutã pe o suprafaþã uscatã ºi planã, în caz contrar se poate întampla ca elementele din glulam sã se deformeze, mai ales dacã este vorba de perioade de depozitare îndelungate.

Impregnarea
Impregnarea cu lichid sub presiune nu se recomandã pentru elementele din lemn lamelat încleiat. Cea mai folosita metodã în acest sens consta în încleierea lamelelor din molid impregnate în prealabil dar prin aceastã metodã se reduce clasa de rezistenþã a glulam-ului.

Protejarea: În cazul depozitãrii în aer liber, este necesar ca elementele din glulam sã fie protejate cu prelate sau folii de plastic, chiar ºi în cazul când

22

PROTECÞIA

PE

ºANTIERELE

DE C O N S T R U C Þ I I

acestea sunt împachetate în folii de plastic din fabricã. Acoperirea elementelor trebuie fãcutã în aºa fel încât ventilarea acestora sã fie posibilã. Este recomandatã depozitarea, cât mai rapid posibil, în zone acoperite pentru a asigura o protecþie bunã împotriva apei / umezelei, în perioada de construcþie. Glulam-ul suportã apa bine, dar apar probleme datoritã modificãrilor de formã prin încovoiere sau a fisurilor care pot apãrea la uscarea acestuia. Ventilarea: În cazul în care folia de plastic se umezeºte la interior, din cauza condensului, aceasta trebuie scoasã, pentru ca lemnul sã se usuce Uscarea: Elementele din glulam trebuiesc uscate încet în cazul în care umiditatea acestuia a devenit mult mai mare decât cea de 12 %, care este, în mod normal, umiditatea la livrare. În felul acesta se evitã apariþia fisurilor care se produc prin uscare rapidã - vezi pagina 17. În acelaºi timp se atrage atenþia cã încovoierea grinzilor se mãreºte în cazul în care uscarea are loc în acelaºi timp cu supunerea acestora la o sarcinã portantã mare. Elemente de asamblare: Pentru a se evita petele de ruginã se recomandã folosirea elementelor de îmbinare rezistente la coroziune, cum ar fi ºuruburi, holºuruburi, cuie sau ºaibe galvanizate sau din inox. în aer liber. Acolo unde este numai puþinã apã sub folie, este suficient ca folia sã se perforeze în locul respectiv pentru a fi posibilã înlãturarea apei. Protejarea marginilor: ªufele macaralei trebuie sã fie late ºi marginile elementelor trebuiesc protejate cu colþare care sã nu se striveascã lemnul sau sã nu lase urme pe lemn la ridicarea acestora cu macaraua. PROTECÞIA
PE

ºANTIERELE

DE C O N S T R U C Þ I I

23

Produse specifice Sisteme structurale
Descrierea sumarã care urmeazã are scopul de a prezenta cele mai folosite sisteme constructive ºi pentru a uºura proiectarea se vor preciza unele dimensiuni aproximative.

la partea inferioarã (cu excepþia contrasãgeþii) ºi înclinate la partea superioarã pentru a crea panta acoperiºului (minim 5o). Grinzile bumerang: grinzi cu aspect impresionant folosite la acoperiºuri cu panta de maxim 15o . Raza de curburã la partea inferioarã a grinzii trebuie sa fie relativ mare deoarece eforturile mari de întindere perpendiculare pe fibre în zona de mijloc pot crea fisuri în grinda. Forma grinzii duce la reacþiuni orizontale mari în zonele de reazem care, dacã nu pot fi preluate la nivelul suporþilor, pot fi rezolvate cu tiranþi metalici sau din glulam. Soluþia cu tiranþi este favorabilã pentru grindã, fãcând posibilã folosirea grinzilor de dimensiuni mai mici ºi cu o razã de curburã mai micã.

Grinzi
Grinzile drepte: grinzi cu secþiune constantã folosite în special la acoperiºuri (grinzi principale, grinzi secundare, pane de acoperiº), planºee intermediare la construcþiile etajate, elemente secundare la grinzile cu zãbrele sau ca stâlpi de susþinere. Se pot folosi ca ºi grinzi simplu rezemate la capete sau grinzi continue pe mai multe reazeme. Fabricile produc ºi depoziteazã grinzi de dimensiuni standard (vezi descriere pagina 16) pentru ca livrarea sã se producã rapid ºi la un preþ convenabil.

Grinzi drepte cu tiranti: grinzi pentru acoperisuri cu deschideri mari, grinzile pot fi din lemn lamelat încleiat iar tirantii pot fi metalici.

Grinzi cu dublã sau simplã pantã: se folosesc în special la acoperiºuri, deoarece acestea trebuie sã fie drepte

24

PRODUSE

SPECIFICE

- S ISTEME

STRUCTURALE

Grinzi cu zãbrele: acest sistem constructiv este folosit in special la constructii cu deschideri mari pentru a evita reacþiunile orizontale ce apar în punctele de reazem.

metalice interioare sau din contraplacaj care se fixeazã în cuie. Cadre curbe cu pereþi verticali: sunt cele mai folosite ºi cele mai economice. Prin adãugarea unor grinzi drepte la nivelul streaºinii se pot obþine faþade verticale. Nu este necesarã contravântuirea transversalã ºi se pot adãuga luminatoare în planul acoperiºului.

Grinzile cu zãbrele se pot proiecta cu talpa superioarã arcuitã devenind mai avantajoase din punct de vedere economic.

Cadre triplu articulate: Cadrele de lemn lamelat încleiat se folosesc mai ales la construcþia halelor industriale, a sãlilor de sport ºi a altor construcþii cu deschideri mari. Cadrele se produc în sistem triplu articulat cu articulaþii la nivelul fundaþiilor ºi la partea superioarã. Deschiderea maximã este în mod normal cuprinsã între 10 ºi 40 m, distanþa dintre cadre este de regulã de 3 - 6 m ºi este preferabil sã fie cât mai mare. Cadrele triplu articulate drepte: se asambleazã cu ajutorul unor conexiuni

Arce
Arcele din lemn lamelat încleiat se concep în sistem dublu articulat în cazul unor eforturi de solicitare mici sau triplu articulat în cazul solicitãrilor mari. Arcele triplu articulate: sunt cele mai economice sisteme constructive. Acestea pot avea diferite forme, dar cele mai folosite sunt cele circulare sau parabolice.

Arcele pot fi prevãzute cu tiranþi din metal sau din lemn lamelat încleiat fãcând posibilã ºi efectuarea tensionãrilor ulterioare.

PRODUSE

SPECIFICE

- S ISTEME

STRUCTURALE

25

Arcele cu tiranþi vizibili: se monteazã pe stâlpi pentru a se obþine aceeaºi înãlþime liberã pe toatã suprafaþa construcþiei. Acestea se folosesc în special pentru deschideri libere de la 20 pânã la 60m. Arcele cu tiranþi ascunºi: au, de cele mai multe ori, tiranþii ascunºi la nivelul pardoselii ºi se folosesc la deschideri foarte mari de pânã la 100 m.

Poduri
Multe poduri au fost construite cu structuri portante din lemn lamelat încleiat protejat prin metoda constructivã pentru a le asigura o folosinþã îndelungatã. Podurile pietonale sau auto: au, de cele mai multe ori, forma arcuitã, dreptã sau sunt realizate din grinzi cu zãbrele. Podurile din grinzi curbe se vor folosi acolo unde este necesarã o deschidere liberã mare.

26

PRODUSE

SPECIFICE

- S ISTEME

STRUCTURALE

Alte utilizãri
Numeroasele modalitãþi de modelare a lemnului lamelat încleiat fac posibilã utilizarea elementelor din lemn lamelat încleiat ca pãrþi componente ale scãrilor, parapeþilor, monumentelor, stâlpilor de telegraf, cupolelor, sistemelor spaþiale etc.

Exemple conexiuni
Conexiunile între elementele structurale din lemn lamelat încleiat cât ºi cele dintre elementele din glulam ºi alte pãrþi ale construcþiei, se fac de obicei din metal sau din contraplacaj fixat cu cuie, holºurburi sau ºuruburi.

ªurub încleiat Prinderea grinzii pe capãtul stâlpului se poate face cu ajutorul unor ºuruburi încleiate.

1. Grinzi / stâlpi
ªurub Larsen Îmbinarea cu ºurub Larsen în zona centralã a unui stâlp are ca scop transmiterea solicitãrii axiale. ªurubul trebuie ulterior tensionat, în special când este vorba de grinzi înalte.

EXEMPLE

CONEXIUNI

27

Conexiuni metalice cu ºuruburi Prinderea grinzii pe capãtul stâlpului cu conexiuni metalice, ºuruburi ºi buldogi.

Grinzi fixate pe stâlpi metalici

2. Grinzi / pereþi
Conexiuni metalice cu cuie Încastrarea grinzii pe capãtul unui stâlp cu ajutorul ecliselor metalice fixate în cuie permite transmiterea momentului de încovoiere asigurând în acelaºi timp consolidarea transversalã. Conexiune grindã perete cu plãcuþe metalice Încastrarea grinzilor de lemn lamelat încleiat într-o construcþie ziditã se poate face cu plãcuþe metalice ºi holºuruburi. Este necesarã folosirea unui strat de carton asfaltat între grindã ºi zid.

Detaliu reazem Fixarea unei grinzi pe un zid din beton se realizeazã cu ajutorul plãcilor de fixare prinse în beton pentru preluarea sarcinilor. 28 EXEMPLE
CONEXIUNI

4. Suport grinzi
Conexiune metalicã de tip "papuc BMF"

3. Grinzi / grinzi
Detaliu grindã continuã

5. Stâlpi grindã intermediarã
Conexiune metalicã cu plãci la exterior Eclisele se fixeazã cu ºuruburi, cuie sau holºuruburi.

EXEMPLE

CONEXIUNI

29

Stîlpi dubli Grinda este susþinutã de doi stîlpi, îmbinarea se face cu ºuruburi.

6. Stâlpi / fundaþii
Conexiuni metalice pe o singurã parte Prinderea stâlpilor se face cu ºuruburi ºi plãci metalice care, în prealabil, au fost încastrate în fundaþie.

Conexiuni metalice înglobate Conexiunile se fixeazã cu ajutorul dornurilor. Îmbinarea este rezistentã la incendii deoarece este înconjuratã complet de lemn lamelat încleiat. ªurub tip Larsen

Conexiuni metalice de tip T Sunt elemente metalice standard de îmbinare. Grinzile din lemn lamelat încleiat se fixeazã cu dornuri metalice.

ªuruburi încleiate

30

EXEMPLE

CONEXIUNI

Stâlpi fixaþi cu ajutorul profilelor de tip U Profilul metalic se fixeazã pe stâlpi cu ºuruburi sau holºuruburi. Momentul de încovoiere este preluat în profilul metalic prin forþele de compresiune ºi întindere.

1. Detalii fundaþii
Suport cadru tip U Reacþiunile orizontale de la nivelul fundaþiei se transmit prin forþele de compresiune dintre cadrul ºi profilul U care se rigidizeazã prin sudarea unui element metalic oblic încastrat în beton.

Arce ºi cadre
Sistemele constructive tip cadre ºi arce se folosesc în cazul deschiderilor mari.

ARCE ºI

CADRE

31

Suport arc Reacþiunile se transmit prin compresiune între conexiunea metalicã ºi lemnul lamelat încleiat, în timp ce ºuruburile preiau sucþiunea datoratã acþiunii vântului.

2. Îmbinãri secundare
Îmbinarea între cadru ºi elementele secundare de colþ Îmbinarea se poate face cu ajutorul ecliselor fixate în cuie sau prin fixarea directã cu holºuruburi.

Îmbinarea se poate face cu ºuruburi încleiate sau cu ajutorul holºuruburilor lungi. 32 ARCE ºI
CADRE

3. Detalii coamã

Contravântuirea construcþiilor
Stabilitatea generalã a construcþiilor din lemn lamelat încleiat se asigurã prin contravântuirea lor. Construcþiile în ansamblu trebuie sã preia orice fel de acþiuni din orice direcþie ºi sens, ce pot sã aparã în timpul exploatãrii.

Elementele de construcþie din lemn lamelat încleiat (grinzi cu inima plinã, cadre, arce) sunt elemente plane capabile sã preia numai încãrcãri acþionând în planul lor.

CONTRAVÂNTUIREA

CONSTRUCÞIILOR

33

Stabilitatea longitudinalã la încãrcãrile ce acþioneazã paralel cu axa longitudinalã a clãdirii (acþiunea vântului, acþiunea seismicã, frânarea podurilor rulante) se asigurã prin contravântuiri sub forma unor grinzi cu zãbrele dispuse transversal pe lungimea construcþiei.

Tensionarea ulterioarã se poate face folosind tensori speciali.

În cele mai multe cazuri se folosesc tije metalice filetate în construcþia contravântuirilor. Capacitãþile tijelor din grupa 4.6 la întindere sunt arãtate în tabelul de mai jos: Tija M16 M20 M24 M27 M30 M36

Forþa, kN 34,2 53,5 77,0 100 122 177 Eforturile din planul acoperiºului se transmit la nivelul fundaþiei prin intermediul grinzilor principale, panelor de acoperiº ºi a contravântuirilor. Cea mai simplã metodã de contravântuire este cea obþinutã în clãdirile care sunt prevãzute cu elemente rigide în planul acoperiºului ºi a pereþilor longitudinali ºi transversali. Diagonalele de contravântuire se pot executa din lemn lamelat încleiat, profile metalice sau tije metalice ce se vor monta peste sau sub panele de acoperiº (în planul acoperiºului), fixânduse cu ajutorul cuielor, ºuruburilor sau a unor conexiuni metalice speciale. Desenele aratã exemple de componente care fac posibilã stabilitatea în spaþiu a ansamblurilor de grinzi-stâlpi ºi a cadrelor. 34 CONTRAVÂNTUIREA
CONSTRUCÞIILOR

Detalii contravântuiri

Dimensiuni standard elemente glulam
Cele mai utilizate dimensiuni ale elementelor din lemn lamelat încleiat se produc ºi se depoziteazã pe stoc fãcând posibilã livrarea rapidã a acestora. Elementele standard se produc fãrã contrasãgeatã ºi se livreazã în lungimi de pânã la 24 m, având capetele tãiate transversal drept sau se pot fasona la forma doritã. Tabel grinzi standard:

DIMENSIUNI

STANDARD ELEMENTE GLULAM

35

Înãlþime 100 200

233

267

300

400

mm

Lãþime mm 90

115 36 DIMENSIUNI
STANDARD ELEMENTE GLULAM

DIMENSIUNI

STANDARD ELEMENTE GLULAM

37

Dimensionare grinzi drepte
Tabelul alãturat prezintã dimensiunile secþionale aproximative pentru o grindã de acoperiº simplu rezematã supusã la încãrcãrile uzuale prezentate mai jos. În cazul în care încãrcãrile sunt diferite trebuie contactat un proiectant de specialitate. Date de intrare: - Clasa de exploatare 1 - Clasa B - limitarea medie a deformaþiilor - L/300

- Clasa de rezistenþã: GL 28h - Încãrcare permanentã: g = 1,0 KN/m2 - Încãrcare utilã: q = 1,0 KN/m2 - Încãrcare din zãpadã: s = 1,0 KN/m2 - Încãrcare din vânt: w = -1,2 KN/m2 - L = distanþa între reazeme - B = distanþa între grinzi De exemplu pentru o grindã din glulam cu distanþa între reazeme L = 7,00 m ºi distanþa între grinzi B = 2,50 m, secþiunea estimatã este de 115 x 400 mm. Sau în cazul în care L = 7,00 m ºi B = 1,50 m, secþiune grindã glulam = 90 x 367 mm.

38

DIMENSIUNI

STANDARD ELEMENTE GLULAM

DIMENSIUNI

STANDARD ELEMENTE GLULAM

39

Comanda
Urmãtoarele informaþii trebuiesc precizate întotdeuna în comanda cãtre fabrica producãtoare: Tipul de lemn ca materie primã: molid, sau alte tipuri de lemn ce se pot livra la comandã. Clasa de rezistenþã: GL24, GL28 sau GL32 - EN1194. Condiþii de exploatare: Pentru a þine cont de umiditatea lemnului lamelat încleiat în exploatare trebuie precizatã clasa în care se încadreazã: clasa de exploatare 1 - construcþii încãlzite - umiditatea: u < 12% clasa de exploatare 2 - construcþii acoperite ºi neîncãlzite - umiditatea: 12% < u < 20% clasa de exploatare 3 - construcþii în aer liber - umiditatea: u > 20% Dimensiunile elementelor din glulam: Este avantajoasã folosirea lãþimilor ºi lungimilor standard, aºa cum se precizeazã la pagina 16, 36, 37. Dacã lungimea ºi secþiunea transversalã au dimensiuni variabile se ataºeazã desenul de producþie corespunzãtor. Toleranþe: dacã se doresc alte toleranþe decât cele precizate la pagina 16, atunci acestea trebuiesc precizate. Contrasãgeata: Dimensionarea eventualei contrasãgeþi pentru grinzi ºi segmente de grinzi se face în funcþie de încãrcãrile permanente. 40 COMANDA

Finisare ºi montaje speciale: Fasonãri, frezãri, gãuriri sau elemente metalice premontate ce trebuiesc fãcute în fabricã se precizeazã pe desenele de producþie. Tratamente de suprafaþã: Lemnul lamelat încleiat se livreazã în mod normal fãrã a fi tratat la suprafaþã. Fabrica poate face la comandã un tratament complet al suprafeþelor exterioare - vezi pagina 20. În afara acestor informaþii precizate mai sus sunt necesare urmãtoarele: Numele firmei: xxx Adresa de livrare: eventual o schiþã cu descrierea rutei de transport Numele persoanei de contact: xxx Data la care livrarea trebuie efectuatã: xxx Elementele de asamblare: precizarea eventualelor elemente de asamblare premontate sau dacã se doresc livrate separat. Marcarea / ºtampilarea: produsele sunt marcate cu data fabricaþiei, destinaþia, numele producãtorului ºi a clientului, aceastã marcare trebuie pãstratã pe produs în locuri mai puþin vizibile. Condiþiile de împachetare: împachetare în plastic pentru a se evita murdãrirea lemnului.

Livrarea
Elementele din lemn lamelat încleiat se pot livra în camioane, prevãzute cu macarale, care se vor folosi ºi la montarea ansamblurilor uºoare sau doar la descãrcare. La livrare se face recepþia produselor ºi eventualele deteriorãri datorate transportului trebuiesc semnalate. Din aceastã cauzã, eventualele neconformitãþi trebuiesc aduse la cunoºtinþã, în formã scrisã, cel târziu 8 zile de la data livrãrii. Reclamaþiile privind erorile sau alte lipsuri trebuiesc fãcute înaintea începerii asamblãrii. Pe ºantierele de construcþii, în timpul montajului, elementele din lemn lamelat încleiat sunt supuse riscului creºterii umiditãþii interioare. La uscarea rapidã umedã existã riscul apariþiei fisurilor, deoarece lemnul lamelat încleiat, la fel ca ºi lemnul

obiºnuit, îºi modificã dimensiunile atunci când umiditatea acestuia se modificã - vezi pagina 17. Lemnul lamelat încleiat se poate murdãri / pãta, de aceea se recomandã manipularea cu atenþie a acestuia pe ºantierele de construcþie. Lemnul lamelat încleiat poate fi protejat prin ambalare în plastic. Rolul plasticului este de protejare împotriva murdãririi ºi nu împotriva creºterii umiditãþii. Prin aplicarea instrucþiunilor de mai sus, se garanteazã un lemn lamelat încleiat de calitate, perfect ºi cu aspect frumos, în construcþia finalã.

LIVRAREA

41

42

GLULAM

GLULAM

43

44

GLULAM