Xuung don va khrip LiT;-don

x

don pba

, u cUng Vii'

cee nguyeo uy eeC e b m l'n CIT

cae cho b' m CUD diy 0".09

O'yc:h no qu don

... ch "0 u"n·O n

co vc-rn6ng

Khap ~ don

lIQo-don

Kho-p eun IIC-Suvn

xvong

c un

KhOp houl dlch Iic"suv

p tU uong lie

VAl vA NAcH

<I~3 HiNH 395

Xutmg canh fay va xuung vet : nhin trutrc

EM THEM HINH f70

. cUs mom cUng "

Mom CU"9 val

xoe goon { • eill

iT n ( hu'i t

Vi cU !fen

o 9

Vao CU3 mom rin ~I • vonlJ

.a "da. ca (da ... da..

Co re

r

10 uay

c

Cic cho bDm CIT

C e nguyen uy ~oblam ~n

':0 ctu cO t.'l "il'f dBI

• 'ro (oav c: nh UlY)

nong

canh a~

co "hl ~v canl ta~

(O~U I)

HiNH 396

424

CHI TRE.

Xuung canh tay va xuong vei : nhin sau

)( M nfCM IIINII 70

XU01'lg dOn (M dr)

cung v ng not

'nh y

6 duO. g 00

601

I ng v

XUOTIg va

nh quay

ron 9

1.;0 duOl gil

Co I r

16 clu n

Ca eu

l.all !l tru

u 0

u "nn ~y g)

moo

CIIC nguyen uy C cb'm ·n

n duol C r

n

VAl vA NACH

2S

HINH 397

Khup (/ chao canh tay

Nh n 1nn7c

lion

qu on

qua

on9 CUD lUI 11081 n ch co duOl Y lIao khOp.. I

Buong khong II n c chi vill'I

\" I 'ctl <luOl v

h IN'O"t

il hoal <llch UO CrO' an 61 ngilcl1 dual", m

cung val B day c::tr g qu.-mom cung Viir

beo

qua . Pm c)-, \I I

I'om cung YO

I, Bng oa- j

10 CU~ - i 0:1-:1

dllO'e ma- , n In n

h.el

(llIllg oging

HINH 398

CHITREN

426

Cae co cua vei

E.M THE of CAc HINH rz. 60, 74 175. 177. t 78

Nh n s u

COb'ngllld u o- gOl alJ

Co

Cet

Co- vc«m-c:hum


Xuong (Jon Iann d8rm1 ru3
~ng m.:lch (;Ijng
Co
n Lie,
(lg~
Icn
C<7
II Idau
e&1I my

ce
dSL
QU
LI11n16c

oeo
no unD VAl VA NA.CH

427

HiNH 399

Cae co' xoay canh lay

f . y chang 'I1ang

Oiy chang q~ don 1 Diy d1' 9 non

.1om Q

'v c::nang qua. or ClIng VD.

ern cung I( I

DO~ oh' 09 qU3 mom cung va

13 u01'lg va

" Inn;,;

In~1.I

HINH 400

CHITREN

428

Phau tich vung va; canh tay

n lrv6'e

om ctlng V;ll

t nng mlCh v

" Inll r 'Oitl

• (d co')

an

Ccr

Caq

La 1am

Co

n';09 m chv"I t '" h n viii

In SItU

Y d g v I

ng. ng n va khuyB' Vlll

'liit ro)

Co n g I (a

co

c y I m Gau) m~rOOWl

ell ctir 'Q) sa v mh

VAl VA NACH

29

HiNH 401

v

DQng mfjlch nach va vong no; quanh xuong vai

In II11'O'e

duol

pco

!..I'm cUn" v

,l- m r61 ",~Il cung

~~~~

DO"g mact !1'6 do

Co b6c I ~11 IfU'6c

XUOII don (cli Clit)

(h ngllC Into

Co vel-mOlllj ( ung ouoi)

onh cun \I cU

d ~ IT cung lIal-f'lg

Mom Cl)ng II

- n dllOl gtll cU.

d6ng ct\

lren '18

~ng

mtl v ong

tam gtao \'01 m do.u)

Co

am dau cO.nn y

In a u

HiNH 402

430

CHITREN

Cae mae nglfC don-ngt[C va naeh

XEM THEM HiNH r7

g

PJ!!::~--__,._:-:t1-~ Cq .u 0 e 0 bee ba rr e

C" cr JJ'6i m6ng

e boc cq (lUO'II10n"

c:t1 II suon-qus'

• Gilr: thanh philn r:va n c dQ' n uo

Nhm lN~

I l do dU1'1g dC?c qu. nach

Cc

oamro

'n kmh eanh lay

60

qutl

___ ~u.""~~~~i1~~~~~~C==-Or?n9 m en oJog v I ng va 'In mRC ~ J

() uO u.

klnh n lIC ngo I

c

gllC IcSn v m c

I han l'lh nguc Iron\!

cse

VAl VA NACH

HiNH 403

431

Nach (ph~u tich) . nhin trutrc

In

g

~fl~n

ng m en han nh

m

C;r

Co

~ nil my

sflu

~~r

nn toy

COe nh m

Iho1n

duv h mac;

Dong

ch conh Ihat" klnh

nil V on I I nil m.adl n' n

eanf By

ng mee ng"C-I.mg Y8 "Plan kin'" dUO'l v

Song ch ngiJ'O "90:'1 v . an mh noue

CO guC be (d-

J.J t gut: ng081 an k h n9= tro

HiNH 404

432

CHITREN

"am rOl than kinh cenh tay

SO' do'

IT c311 !inh Inh uo-ng

d'm ro~ JVC h b 'I Dlim ro

io co Cliu ph6., C4 Ion nhung

• BAm to 11, I P til u C U~IlT2,

tJAi 00 v c co DPe thang (CS678)

Th6n f1 91 H' suO.

Th3n k",h u nhlil

n uc 0" C5,6.

(T J

I ICB rl

n k'nh duO v tran rCS, 0)

) 1C6. 78

CIU phan khOng hang d!nl1

min 11 dll'O'l "al dVOi (CS 6

VAl VA NACH

433

HiNH 405

Cae co' cua canh tay : nhin trutic

TH At HINH 441

Day ctlilng qu

Tv; t D<;It qlC

CO o n

sac n ,~

9 n cu

Co '8

d "071)

eo g m d

cae gon co r I d&u

c6.n '( (da ca

D~u ng~r eau ii

Th n Inh gl

C()-~nh 13)' ~n k"h b cans my ng

Co t:'n Ie:! c 1)

Co cann y qu V

Co-g5 OObyquay----~--~~~~~~~L ~~M""

Lo-p non

VlIch III

nan krl1 bl c: 1'9

r n 1151 cau

. " co nhl cSiiv ea

l6p 'u

HiNH 406

CHITREN

Cac co cua canh tay : nhin sau

'm cu"g val

LCJ1) "eng

u

~~;;~~~~~~,t\--- co tnln 9 I

.oil aj ic1n lIO'ng call tav

·cr avei 9

n en

mY citnh lily u

Co d~ Ia (etir VB J4t RJ

tl'\" Inh b CQnh lily nvoa. uen

BelO op

ach

nh bl

V n oOllIei

Dong mac::fl bilO gus

duo.

El u

cO' 111111 dlil

co

om rin • I, n lI.WI,

h

01 cay

ngo . I )(lIO'tlg . nn tJi~

Lop •• u

CANH TAY

435

HiNH 407

Dqng mech canh lay cf tei cho

ftt'l n ma fl .N. nh y r IVC

--- __ ~PJ

da o. Ih 'I

cant! y u

mh b nh vong

Co t m dau ~ t4

c

rOn

I"l!) ~cn QI t glJOc un}

,'ncan Icl5u

...

nh t qlJl1'1

HiNH 408 CHI TREN

lJqng m~ch canh tay va cac vong nOI quanh khuyu

no en

nh QJn "'ill

Bong mach cung V3 ng~

69"g maoh niu;h

~n9 mllen,.,..ii nh tay l!Wc

egng m en mu ntt my

DQng mach canh y

BOng IT\CI ch bin u Il~

e~n m

flO m en Q nguoc qu "

gllOo tru truCe

eong mAC

~3· n trqc u a

B~ng m80h q 'I

'1 '1 ChIJ

cOl

O~"g mach lru

CANH TAY

HiNH 409

437

Canh tay . cae thief do' ngang hang lo~t

Co r>!Jt!C bn v

nn. <J u 1\ 1
cI
Co q
CIT inh Iry
n
OIT cim" llIy

rong
ThJ" kin 00 • t I h b III

ad'! gian 00 lron9

B5u e

~ • ong

Co~"

T Co d"'! 061 Y

nil 9uu

cah

. c nnl nacn

co 1I0ng

lay

dJu ~!1h tIly D gan

g 3n Co a

HiNH 410

438

CHITREN

Cae xuung cua khuyu

----------------------------------------------

_..:,.__ XLlVng cilnh t 'I

c. u

'_'" 0'

I'm l!on I~ cal "ong

Trong tu he duo] : nhln lrU"O"C

rrong II' III J du • nhin sau

v

fro g lu' Ih' dubl : nhln , ono

)(uvng e nh illy

XU'OTI9 canh t 'I __ om er ~ cau 11"

vong I u

I. 'm vet

Troog III' 0'1 g'p

9 III' Ihi gAP 90' • nhm troog

n In nQ~1

KHUYU VA CANG AY

439

HiNH 411

Cae day chang cua khuyu

Khuyu bon ph';

Nilin 1nrd1:

XIIO'ng Ci" nh I 'I

om tr n 10 ca

~u lro

Dav chang ben

uycf'ln

hllng 00

UVTl9 canh I y

Glln co

fill Oil d om .IUVu

Trcmg It" Ihi' gap

nh n lrono

Min ngOCJI

uong ~. nh IDY

:1m

I(hO'p da mer nhlntr~

Kilo" dii mo • nil n u

5u Op

Xuvno qu V

HiNH 412

o

CHITREN

Cae xuong cua cang tay

XU"Cmg qu y vi lluvng In" bin ph·j trong lIT Ihe ngii'a : nMn truo-e

Xvvng y vi

xuvng lru ben ph ••

c7 III Ih •• ip ; nhin trvvc

lIong II.

o

110119 ru

Xuvnv q y

)hl01'19 quay

Vat

86

n 001

I og g n C61

u

Vung chow

duol og6n C!. ng&, va 00 !In; ogo, c.1 d I

om', m \qua~

'em IIi-I")

x

Thiel do dung ngang cue xUO!Ig qu ~ cho thay dQ cit

'" khl1p v6, IIvon U uye

"'~I hop C6l Y

KHUYU vA C NG lAY

HINH 413

Cac co" rieng b;~t cua cang tay · cae co xoay xurmg quay

C~n9 Y bin phil : n in 1nn7c

HINH 414

CHITRE

Cae ca rieng bi~t cua cang tay : Cac co duo; co" tay va ng6n tay

;J ~ Co YU hong dlto~

1 b. Vi n6 I: cO'LI' uvu

Cae tV duo! co I.:IV

C e COO du61 ngon' 'i Itr&}- ng n c )

COIro coo d 01 ngon c:u

Coo Clang "gon cal Clal ~",,-- Co duol noon c I nn:lu-~ CO'd a. n

~.n

co duol

Cing lilY ben ph t nhtn

. .

KHUYU VA CANG TAY

4\43

HiNH 415

Cac ca rieng bif!t cua cang tay . cac ca gap c{/ fay

0\" ~ co canh • Y qu Y hong d t to· y II. n6 iii 00' g'p kt uyu

1.'10 r' 1 16 c-Ju" t

oe- g~p eo lay qu 'i

y r 8 c t

C~ng lay bUn phmi nhi lnn7c

CHITREN

HINH 416

Cac co- rieng bi~t cua cang tay . cac co- gap ngon tay

",0

lIOn

CC)" gip c e ngon nong

Cac 0 eo oapcac '!lun nflnQ (d c6r to

C'ng tay bOn ph', • Nhln trun

KHUYU vA. CANG TAY

4 5

HiNH 417

Cac CCT cua c3ng tay (Jup nong) . nhin sau

U.( THEM HINH 451

•• \" , act. u~t

Deo

lam 1 • n 10 cciu ron!! XINmQ C.'lnh my

CI1 o~ ca n 6n

CI1 du~, cO' a 1~ J

"cAl ng 11

~ 0 n 00 UD oii tav Q;lklV ngon :> n err auO 00 lay q V d;;,

,,1 n eu,. I !in

oun Ih.&n onh quoy

,.;, co ddn "1l6n I U

<if co llu61 119011 C!, np!, ,d I

Om I i ph~u

ru '!l dol bOn lilV tnu n r:

HINH 418

CHI TREN

Cac co" cua c;ing tay (/up saul : nhin sau

xc". HiM HiNH 45

• c nnanh ben tru ven va ClUOI

CIJ 9n9 ctI a\n

ttl n b -n glln cua

10" m ell c.Mlh uy s.iu

quay

DOng m c:h q nguae tru ,

By OB

Mor

n 101 aiu ngoBI lIt7ng canh tB~

nca

- nn duo chung cat""" ph n)

Co duo cO

Mom

. nh sou elm 11" n quo ~

16ng

n col MU

::'0 duol ngon coi ng n

':J n mecl

co dv61 cO lay QU V n n GBn co duili ~ my qunv di,

G nco u61 ee

eh q y

cse ' co oil CIlC

UU11 Ibn"J r n

. . ~

KHUYU VA CANG TAV

447

HiNH 419

Cac co" cua cang tay (/up nang) . nhin trutic

ono m ch canh 9 v t an kin 9

h~n

eh I J

pori

CO'duol ~ Illy

lip

ngon eni tlili vi! ga n

Coc sO'i ngang eua ean g lav

(y gno6'

p cac ngon nong

g, n lay oi:! lh:i inh gl

C CC7 mel til

HiNH 420 448

co trong

Ceo g p non

Itu

CHITREN

Cac co- cua cang tay (Itip giiia) : nhin trutTc

XEM THGIJ cAe H NH 448. 440

Thln nh In.I

90119 maen nh lay

n

(d

IIllcn gl"n co IrDn9

ca 'p trOn (d·u c8nh V) (dli e t va hit ra)

m trin 10 oGu trong

G nco nhl4au

Gin co gap cO y qua va gan If c:'IAI ("4 edt)

Co gtp cUe ngOn 110ng (diu c8nh y 1JU)

Ccr 9 P cO tay IIV

Ccr glp c6c ngcin n6ng

Th&n h 1'\.1 va nhanh mu '/

Th3 n kinh ,.r

nh gilila v

n klnh >Wong ~u

G n co gap

~ y quay (da cat)

C6c nhsnh ;an laY sau OJ ttlan iii h vi (1)ng mach 1r\I

Nhanh notIg cUD ttlan klnh 11\1

NMn an ta nang cUB

d6ng macf1 quay

M . C II Ii' gan gap

• • •

KHUYU VA CANG lAY

449

HINH 421

Cae co eua cang tay (Iup saul . nhin trutic

X£M THEM CAe HINH 448 4f1

co

.-ttl u

niln nh

n 1:1

v

1i 3n

I LrOC

B9ng m.)JCtl quat "guoe qu

51 oOu 0119 I/Oflg en n I 'I

) va

iic dono m.,ct glan c6 Irvvc a S-J

y

letl "

rn.; ::n 01 n COl en Jog

tron I '., l'U) d - at

co (lap

h glU;) {da ell(

eae ngO'1 S U

n Inh

n ca cAn 1

nh IllY V

o oy r.ua eac do 9 m

(da c t)

XU'O 01 b n Ihu nl\t1

g ddt ban m nam

HiNH 422

450

CHITREN

Cing tay . cac thief do' ngang hang Jo~t

TIn

no CI't 8'1 va nh nh n6n; Cli1i

Co eanh

ling I.3n cOt

ce gnp 00 ilY q Y

Dong moch 1TII nn nh gi.r.t

llnh no

Co- g' p cite ngei,. oDog ( ·u cenn y tru)

BQng en an oilt chung

ch nan

:::>JS~+.r'i'- Co Ii3P cae nlJon situ Mac ca n9 tay VII VO'l'l9!n

Co enn 111'1 quo 00 9 mach q~y y'

nh.u h 16ng cO ' klnh qu 'I

Co- g-p ngon ~I d I Co duAi c5 tilV qu If II a g5n

Xutmg quay

Co du - c6 lay ua~ no'n v D8n---..l~

Ca aang n90n

DU

~R;~~~~~~-r--- Co 9411 lay del

Q die ngon nong

,.. gl\l'lJ

11,1

yIN

cOlllUOC v tn~n .m)

u

ling II cOt va

00 g~p r006" csl del

eon; m ch col !;eu V· lh6.n

'0 Iclllh quoy

cae an

Gin otT duol ngon cal ngan

n CO duO. 06 y quay oil,

GAn 00 du I 00 tay quay g. n

G n 00 du61 no ca dal

V m, 1 tnh va do anh In'" Illy cUD ron I h l"

Co g5p C'.lC n n S!ili eac II

tn.I

Co ~QP 'luling lIa mang giM cD

Co duoi ngon ro an

cac 9 nco C ngon

XlJV!lg quay

• • •

KHUYU VA CANG TAY

451

HiNH 423

Cae ch6 bam xurmg cua cac ca cdng tay : nhin trutrc

cae co du6j cIS quay notn. dual

060 Il!JOn duO, "gon ill, dub, cd lay 1nJ

ay,

Co gap ese ngon 0 9 (dliu cinh lay Inl)

c.--- Coo gop C "£Ion •

Xuungtru

XII'O'nO quay

CO' u6ng

Chu Y . C e cno bam 00a cae c:o "9' I cUll blin Y khDng duvc;; ITInh boy

Co gip 06 V

CO' gap ngon ~ dei,

Co g"'p cAe ng6n nang

1,1

C c nguvl!n uv

Cae 1M! 'tn

HiNH 424

~

CHI TREN

Cac ch6 bam xutmg cua cae CCT csng tay . nhin sau

cnu ~ : ~c eM oam cU. c6c rX1 nc}i . oj. n lay kh60g 6uvc 1I111h bay

tay

ce gtp c:6 laV tr\,j (nguY uy 0- c8::;;,;;nh:';"'=II--t,

ilng qua gip chung)

CCt oe cae ngbn sa

ce uOl c6 lay tru (nguy6n uy tru)

Ca cluol ngon cal di!

Ca duol ngOn Ire

Xuong.I'I,I

'i

CCt e

ca dl c:6.e ngon (cAe d81 bin)

C c "guy'n uy

Cia""" If"

. . ~

KHUYU VA CANG TAY

4S3

HINH 425

Cae xuong ea~ tay

c

XlJ'OT1g IN

M6m 6", lIuong XIIOnIl nguy' Xutmg ttl p XlI'Ong d'", XU1m1l I110C

t. c a:. lIutmg mOc X.nmg

10 trI.rOc: {mil gan my}

XlIOng eu cU. xuong

N In u (m 1 mu IaV)
XUOf'g qu y
XII'O'f1I1 tru

ue
m

XU1mg ttluven
Xuang diiu

Xuono

Xucn9 moe

Xucng HiNH 426

CHITRfN

Cac dqng lac eua ctf tay

Xuang In,l

VI In en eae XU'O'ng a: tay v61 Din Ill)'

cr tIT th6 da ng _ "hin trun (m,t gen lev)

Vj trI c:u. cae XUVYlg c:o tay vo; bim lav cr lIT the kh.p : nhin true-e (mit g n lav)

IIlmg quay V Igl} 00 );ly}
-b , ...
n ~y
,

1 •

B'nwy
cr lIT the 'p Mu ta

Ban lay crllT

lBi u

"I dO dunv doc qua co tay va "gOn 911i'11

CO lAY VA BAN lAY

HiNH 427

Cae day ching cua e(f tay

G!n co gan til.,. d DAy Chlng gan 00 y

1St/" day ltin cua mac canllla)" 'u)

(d e1r r raj ___.........

~n kinh

Gin co "Ilp 00 toy u

co ,,«p C6c ngon u

COe gln ocr gAp cae ngOo non"

cu cUa xuong lIIu" Cu ciJ. X\IOn9 thang ee gl\l gAn 0 P

cti~ x g moe

cae XUO"Q .,61 ban Ie.

u.c gill- gin g.p dll'O'e lI'y d

n 'I

."

- '( chAng quay· tru "an , y wVc)

• bao khap nO

O6y Ching lP~" quay. QU V· 06 le.y Phsn USV·

g80 lay P' quay-

y

" y

Cae l.I01I1I do bin cay

HINH 428

CHITREN

Cae day chang CUB co'tay (tiffp theo)

NU ( 'mu Wy)

Xlltmg tru

Mang g n 06t

o-p n6ng (6 , bO)

DIy ch no quay· IrV mil Y (SlU)

0)

Vii no c:U a ella I<h6'p

Diy ch~ng W • e6 V tn.J lay

y quay

Xuong moo

o IcMp cU. kMp c» lay. ban V lhu- n "

Cae day cfI&ng d6( • ban m lay

Chu y . Cic dly c:h&ng mu lay yfu han \!..._

cae day c:I1~ng OM tey _

.. 2 ___;

----

y

Cae xUtmg dot ban tay

I 40 dling n "!II: nhlD m', mu a.~

I<hOp (Juay • IrV duch

Cjc oAy CI1 no

cd tay (g ita ~ y)

9

1 2

-------------y~------------~

~c xvong dOt oan

CO AY VA BAN TAY

457

HiNH 429

, .. '

Cac xurmg co tay va ban tay

Xuong lhuye n vii

au

xuong

vi cu

Bin Y pM I :

nh n tl'V'O'C ( ~ I g n tay)

} Cicxuvng

cSOl ng6n x.

8i tlY pi:

nhin NU (m I mu y)

Cic III1Vn9 dOt ~n gan

HiNH 430

458

CHITREN

Cac day chang ban - ngon tay va gian deft ng6n tay

C 08y

Xuong C1au

moe

ng til y - b n lay n 'f

n ngang sau

ng

C; c mt?p t CUll

C:1C :10 s~j ngon •

Cac giln 'p

c 1190n nang (11. c·

C . 0 gan oa gllp cac ngon - u

KMp biIIn - " liW

1J61ngon

n dot

Tro 9 111" the duol : lroog

Cae xllt1T1l1 1161 ngon

Trong III" h- 9'P: nhm trong

o khop

ChU • : cac y ch n wa cec op bAr -

ngon y a n <161 ngon tl.r0110 til ,,"au

CO TAY VA BAN TAY

HiNH 431

Co" tay va ban tay . cac phau tich gan tay nang

Nhan gan tay cUll J nil tru

an,", eu a" imtl n6ng in '"' ua)' 66n da cU vung m6 c81

I

Xuong d,u

Cic n iI h gan my siiu cU a 129110 rTleIch 6 Sn h ~

hinh ~nQ W8 1Mn 1'1 u

e6ng m chII'\! CO' gM Y ligAn

cae CO' me) ut

CiI n IJ&Il tay

mOcai

Co gsn 1a ngan

(~ fa)

cae Itllin h g n ng6n lay tV nI1&nh nong

than InJ

den ngon II nAm vo flve "no

ngon !hIT !!r

Nfl n ~ ( t gan lay)

C e ~ng mach gan ngon lay va til';'" nh

cae day ohMg Itot b n nga"9 n6ng

HiNH 432

CHI TREN

Co'> tay va ban tay . cac ph au tich gan tay sau

"fI m ~ quay VA c:8c n modi liy

G" c# g&p 00 y qUily -=----~_::I.Dr~1

~~'7J..r

Tul ~t ell quay (bQe 0 n co 9 p noOn

~ng

Ch tty 116, cae Onl'l maCh' an"

vii U\!n

w;~- GAn ee g P elf my W1J

'" lJt cl!ch 1\1 ~Iia egan cUB

Me co g&p e ng6n non; '''; ...

"" nil Iii

y u oj dong mach

n ng6" V dlo

nlin lrO 9 ngOn hll' I1J

lInh mac

o g eae

n gan y (IIi t xuOng,

Iru ~~~~~tt~~~~L_ Cae hnnhgan ngon chun

n nh Ol'~

Gae ~n nh 9an 1190n riing cuu

Moe phu

Cog

g nilj or, "t.." cua

lCho ng mO cru sau dU" 00 hep ngon

Khl)a.ng rOO " lnam as .. her. cnc gal'!

vi co gltJn flu nhat) -J

Cae Qng !metl gan ngon ning lill . c dAy chRng I16ng VO ell' 0 W bao xa ngiln y bqc ngool e b 0 tlo t d C 9'

CUD n gop sou

CO TAY VA BAN TAY

461 HiNH 433

Cae gan gap, dqng ml)ch VB than kinh cT co" tay

cae !Jln ~ giCp ese n 6n nang ~

Began CIa qp b6n

g~p ceo ~n ..au hal !Jin

Sao hOB did! 11\1

ba qiJQY

Diy ell ng gan c» Bao oo.t

Xutrng

Co' do lIgOn col ce ISarog noon eM no n (lit (8)

(It no n

c:h gan y n&ng

Cog P

Co n p n 6n cal

Iren m.~ gl

no P

P ofgl~

u ) Clip b6n f 2 gAn

cap ba quay

Phuong phOp don Of 'n ~ minI'! ho. 'If "p xop cU cae 0 nco 0'"

cae n n6ng C cd y

H/NH 434

462

CHITREN

Cac tu; ho~t d!ch, cae khoang, cac bao gan cua ban tay

Gan CD 95p 00 l4y qua ---~r-r..itt'

Giln CD gap "gon cO de fI'On!1 til. ho dlch qu

G 000 gap

on nong

Boo hoot diCh ngon tl

c - C 00 giOrl ITO c:iic: bae

(d cJr... _ t Ja9 -

n lAIr

n 9 p

Cilc d 'I cI' ng vong va

ctI'o eYe be~ xo 11 lay

Ip L n DBa hoat c::t1

ngon lay)

Kh dltVl dll n>u !il\

Mile C\Jil mu btln

u

o6t mu lay

nta

lav

Cae 0 n gap

Ih~"" 01'1 IhIT "am rong

"go

I dOl

~~~~~r-- Gan 00 g(p

gon I g

ul Iloat dlct1 quay

~n

!10u-ag

y va m6 cal

$Au Clin ng6n ttlv ba

ho.ng lIB n I y

Cell c:h 0 nh c oog

463

HINH 435

CO TAY VA BAN TAY

o

rna)

Cac ca gJun va cac tul, cac khoang va cae baa . sa' de;

I<hoang g~ g n:.a

P It P tMng UluOng

cae gin OCt 9 P -----l.==--i!f-:JJ-'ik-"r1't" cilc~ sSU

C6c OCt gIlJ ltUI n ", va Ittlt

·ir~tf~~~1r~~~~~-r~Cg OCt~p

• c ng6n ilOilO (da cI1)

HINH 436

CHITREN

Cae gan gap va gan dU6; cT ng6n tay

~ bam n cUll d' 1ftmg "m c., IrAn du61 cilc ng6n vio ~n cUs dOl

Nhn u (m,

XU'011g 66 bon y

Ch6 m tan OJ gin dull. eac ngon veo Olin cU d01 X8

Coe oal -n

Ph'n cUB g - n co- glan 00 ohay d'n n~n cUo

dlS1 g6n va 80 ldl6-p

Ca giun

HgOn lay 0- tLl'ttW du~1 "hln npl

cNS bam - CUll g"n duoi vno nin CUB dot gilin

y (mu~

Ch6 bam 18" cUa 9 n duol YBO n.n cUB dot xo.

XlIOflg tJ~1 ban tay

nOS"

Gan 00 g~p c ngon -

Gan co gap

eae ngon ng

Ctu~ bom - n cUll 1ri • u nhe, <:Ua - n dU&1 vila 1161 04n va hac

Oil) chang ben --

ChO bom cUll co 0 n cOt cUti dl 9 "vII bao Idlop

001

n du!1

Ch ttln cUB co g

vao II n duol

Gin co g"

c'c ng6n nong (d e f)

cae d - MAng b6n

Hgc n tay tront;! IIr II .. , p:

NhnWn

cae ngon u

Oily en no gao lay

Ghl enu cae mUI lin mliu d n dll al,l' kilo c.,. II - n dU~1

cae m. n", U dO

cttl k80 CUll eae

co II n 00, • 00 giun

~, ...

CO TAY VA BAN TAY

465

HINH 437

Cae ca nqi f~i cua ban tay

a6 0 mod'I quay vA "1'1

gan ~

p vuong

N ~" gall 'I n~no cUll

n m en 1I'U va nn "0 noSy

Cilc h nh c:ila ~ n lanh glU1\ den ·0 00 rna 06. ~ cite co lun thti 1'1

cung d¢ng mach ga cd V

g n :y sau ciJa d9"O m.ch \la

1tI'" IrU

Co g.an cOl rntJ

ttll; n~t cae nhAnh 'Ii' nhenh seu

cU. n klnh lnJ en

COC 00 giun thll ba YB thti- It v

t ea eAe co 9 an

Co dol ngo" ut

Cu d6ng ch gan y sau

~ "I)og ch g n ban

iE3IiftE~Hf\~~[__ CDc dDng mach g n ngem chung

cae dAy ch ng diS, n ng no u

N In 'rllVe (m,t n t~y)

cO g "lay

Cac <lily ctJ3ng dol ban ngang &i

Co dan no

NhWl frvd-c (m 10 n V)

c ott gOn de ~C INI ciJa 00 duol cae 61'1

u <m" mu

c u V C9C rml. 1 'l ct\i no dong

cu cO.c 00

HiNH438

66

CHI TRE

cae dqng m,ch v." than kinh cua ban tay : nhin m~t gan tay

ng mach QU Y

an

!Isnh g lay

J

ga co y

y 1'6

(d car

U cUa

Co 6, g n ca'

an i 1ru

Co gel n 0 cal n an

'1 n dong cua Ihlln

dO'! cOc co mO en,

cae ar

p ng6n ti I

nil u

n nn cUB "''' 9 •

dii'! co gun

Cilc 9:1n 9 • P Co'IC tn, "0 boo xo

Ii dong mach

gan nllon ni,,!! den mu cv

d61 gMt va cs6\

no

"''''an gan \a nang cUa 116ng m c qu V

Cung dong m ch

BOng mach n 'n cal chin

~01 h n ~ cUll

cung d n mach n Idll nO

eQno rnacl'l quay ngon uo

cI'I gan (10 bon

C c dong mach g n ngon chung

cac Ono m e II n filno

no

"ing

CO TAY VA BAN TAY

.a7

HiNH 439

e(f tay va ban tay phau tich nang phia quay

II 'nil nang cU

h quay

acgu gin d 01

cac nhanh mu ngon tay cU. than nh qu y

ng hOm I 0 gl I P u

G "CO

du&i ~ cay

quay ng'"

II "cal dal

quay

Co 9 n c61 mu y thu. nhlll

'I "gAo

Mac (da cit)

HiNH 440

CHITREN

Co? tay va ban tay . ph~u tich nang m~t mu tay

on '" quay

n h n~n

g nh mach

Cae nh mach mu 61 b

C6c "hon mu eVa an k h

01lJ Cac (lltafl b en "uyel Q hi . n ng mau dan. CilC mOl - n COl hllO'ng dan Iw

CO lAY vA BAN TAY

469

HiNH 441

-

--- -

phau tich sau m~t mu tay

Co tay va ban tay

Tl1 • n kin

c.~n toy lTong

Nha" bi CIIl1g Illy u CU8,a" "q V

N IInl! mu 00 mv

cue 06"0 d1 V

Gin 00 duOl 00

Cung <1ong mach mu cO lay

~e d6ng mach mu d6. ban

c nn n 9 n ngon "ong

CUD en IIu v ciJ

eee <song meeh gan ngon lIeng Cltn m~t mu CUO Iii gllie

a do XB tV ngon Ihll nSm ... Ii mia .onw n c) Ii tu

HiNH 442

• 1'1 Ittn"

"I

Y lTong hom 180 gaal phau

y quay dill

cae Mann mu ng6n 18"1 WA hintT n6ng Nn nh quay den c ngOn ChI)- nhAt lhu hll OUI bit v. nva quay cua OQOn Lt 1c.I

Nllin $.a l I mu lay)

Cae nrntnh ITM.I ng6n V c08 eae nhtlllh gao "Gon ng cU. "'An h glVil ... a CUI . 0 ~n9 moen gan ng6n nang den m't mu eae ISOI giUn va JIll

eae gon 2. 3 va "va gotll ngon 4

470

CHI TREN

Cae gan duoi c7 co" tay

hi .. u (m~t mu lay)

on uo

Ng'" "

~oJy og n J uav <la.

gOI • Oill 1 o I C.:l "9' n ,

-n 2

:In I

!Tong oom lao i p • IJ

Cod nq noo" lit

G.1e 50'1 ngallQ cua

t I IT'll; Y

'oe 9

Co OUCH ese Ngan 4 t ~a d 01 ngon \10

Co duol gon cal <1011 - NI1 n 3

Ngiln 6

in 1

Ng'" 5 {

tf9in 2

,"

co .,~

Itu

Co- d oi 1

I1gon -, '19 "

Co dang

"go" c81 dAI

CO TAY VA BAN TAY

47

HiNH 443

cae ng6n tay

Ming ho" dlctl

Sun 6-p Ig~

GAn duol c ngon

L...6p ttnrQn bl

(slh19 n

Ginw II P

cae ng6n

no"9

BOtlla

I

I cee I

,

.... ----------

dlQt1 c;:8C gan gnp

C3 n (:0' , c:6c ng60 u

t do ngan9~ dOl ..

Than mong

Kh080g dutfj tri>ng_-'lfr,o:...;~ .... ~~~~~~~~~~~~=~ Giucmg mong

cae aCh vi

me) n» Irong khoeng truOc IOn (tOy ngen)

CAe nh lila cae d~no mectl

vit than Inh II 0 ngon ning "0 m.t mu dot gkl1a II dot xa

e¢ng InilCh V8 Ih40 nh mu ngao tay

~ d6 mach vt

cae n a"'''" 01 ene d U 1C1Wft9

SOng mach gM "gon rlcing dfn "g6n lay k c:$n

5qng vii ISn II g

ngbn

HiNH 444

472

CHITREN

Cae than kinh bi cda ci/ tay va ban tay

Thin kiM t",

N In .. u (m~1 mu lay)

} Then

kinh bl klnh

lay ngoa ~

bt

Than Idnh b ~ng lay trong

SIT p' ch' chi phOl on 1(nh cua

5n lunh InJ v quay (T mu tay 00 flay cf41 GIUi han vvng Ic\ doc .0 noOn gl

- c ngO" 3 they VI gon 4

"hll 44ng h bay

Th~n klnh I~

~

M~CH - THAN KINH

473

u

IT'IU

"9On lay

Cae 1

nnann

9811 1'gOn rteng

Thin !dnh qUllV

n klnh 111118

HiNH 445

Cae dqng m~ch va than kinh cua chi tren

Nhtn tnnk:

Caden

co q • can

Cannl u oOn y

Co nhl d8v c8

Cit emh t8>,

<,

Y I ~tl v4 gAn

h qu 'J

TN'n inh 01 ca

Than nh u y

Wn Inh gil}

nh y

Co sap ItOn

q~ (d e IJ

Co

} Co gop

cOo n on no

M

I~tlanh mu tay cU. an Wlh u

n non da c4t)

nh tru

y nonl,) (11 e r)

C' cnhAn'J

9 n "gO" chu 0 cU8 tha n h g I\I'a

eu a thin kin

Cae n nn

cU. I in

HiNH 446

474

CHITREN

ThEi"n kinh ca - bi

Nh lrVOc

Chu 'I c:tIl ntuino CX7

d~ ~I phOI baI ~n n co bl d~ nn boy

Co- qUA eann y

Ci\cb6

cu am ral

eanh la'l

kJhnctl

ChI phOI

tun InnTC (m~t gan lay)

Nhln a.au ( , mu l yl

M~CH - THAN KINH

47

HiNH 447

Than kinh gilia

Nil n lN01:

Ct'tu' ctI1 nhtrng 017 dllO'c chi P 0

bci-t han n glua cSvoe I11n b y

TI II} C coo

5.:lu cu ,,'m 0.'

Ngoal cant

~ Kti 00 krt ong)

Cos p

ono

Cq sap tron ("OU 1nJ

Co gap tOe ngon nOng ( t IOn)

Co gap cae ngo" pu

(ph an ogo UQ"C e~m" cep b61

an nh gian c:6t 11'\IOc; p &n 110 cSV'O'C cung ~ bOi 1hB.n nh tru] Ttan II1n gian 06; truOc

Co g~p ngon cAl d Co

'1anh ga y cue

ell pho. c.m !Jiae d.

Cae 017 enD eni

Cit dang ng6n cat nga

Co dOl "gon oil

Co gap ngon cal (d6u nOng dau du IhllO'ng dITOC chi phih boi an . II 1nI)

cc:og n

IhlT t va II

oan n on dI InQ

." nh O:ln ngon eng

vo do XQ

NhJn u (mil "'u lay)

HINH 448

CHI TRE

478

Than kinh tru

nIl,,"

Gh.i d'lu enl n frng OCT Ovoe d:'I ph61

bOI uay ~n 1:1 tru c In bay

Than kfnh II\} (C7 ••• Tl) (Khong cho

.; IT n uyul

khO I

IC7 K c/J

Mom on 101 cOu .-ong

Nhan I< 0'9

(0 SIIU lOi ~u)

Co g&'p cae "gbn &8U

(chI r ng phl1n I(O~ pllRn ng 'I d c chi P 01 bQ, n • h goan ~ trUO-e c;iJ1J Ih' n k.nh lITo)

Nhllnh 1.11.0 clr . n klnh U
glln ta
Nil nh n6 g

hsnh sA
Co Co g n lay n }
Co 0 "g rlgOn U 'c oa m6 VI
Co g'p ng6n u ng n
Co d6 ng6n ill


g n ngan Chung

n nOl v6i Ih~" nt'l gw
cae oa gliln cO g n t8 OJ mu 'I
Clle OCT g. n tl'llr ba va th It IIr o lCu6ng)
Cae thBn gsn n!JOn ng
(cjc 111&" klnh mu n!J0n 'I ni n anh mu 'I)
malmu M~CH - THAN KINH

HiNH 449

Than kinh quay cT cenn tay va cac than kinh cua khu vei sau

Th'n klnh v

/

u (CS)

n u

CO' ~~ val ClIng d~c b~ cae nhilnh :II C5 va CG) --...,...;.w'lt

r"

v

~n nh dllOi v d

nuin (n ,," cUa

Co nh

I 4" ngoal, ph n 06n IaJ ell a C(T IIVC chi ph6i

b~ 'n nil C(T bi)

Gin 011

Mom khuYu

HiNH 450

478

A' , 3

Than kinh quay (1' cang tay

~~~.!...,_-- Nh nh uu (nhDnh tiln) t~_.;.;.....:o,;+--- Morn 0 I 'y ngo I

~ ,.~~~~~"if*~\JI---- Cu khuyu

Nhl NU

~--- CO' cant'! y qu y ,~~--- Co dul,. c6 tay quay d J

CO' ng

• .>

e 00 ta), quay ng n

Jf15~4J~Ih~h-1tt:--- Co duol ~ tay lnJ

COd~lca~~ va OJ duo' ngOn ut

hOrn e w

duO.- nglla

Co dang ngOo citl d41 /, ngoo ctIl ogAo

Thao ld h VIIIO 06t u (nh6nh .au cUB

Ih~o " quay sau kh di c:ho . e ott· nil w)

{Th!n II

TIi' an kinh n en . nh Y

ngo i trin

Tv th';n kJnh quay

c :in kmh m gon ta

ChI phO'I cam 9 _0 d. h,.

cjc thtn nh ., If n ch

HiNH 451

~CH • THAN KINH

Cac than kinh bl va tinh m~ch nang CUB val va canh ray

Nhn~

n .. u

nn rin dOn "iloa

cae nh n aJng v cUB

nh . ch cUng val - n91lC

cae nhitnh cUe Itt'n lor bl

OiVlg lay 110011

TInh 'Men nen Wn ilh bl tAng Uly ngoA (p 4n -n c(jng

cU. th&n ee bl)

",.", ~ch UV !rung gla Iia)

cao nhitnh

cU. til'" kin b c* g lAy nooiJ (ph'" t4n cOng ciJ thin Ianh oa b )

HINH 452

CHITREN

y)

Cac than kinh bi va tfnh mech nang cua cang tay

Nhl" tnrOo (rail g.n lay)

noh

rtu'in Inh b o&ng tily oai flU IMn II 00' bll

T lh mach d~u phu

Tlnh mach d4u

N n u (m,' mu ley)

oog

N soh $ElU c;\,8 ttla

,nil bl

e ngon

CAe IMn Inh va lInh ch 100 ngDn

,.

M~CH - THAN KINH

481

HINH 453

nga.n

cae 111I1n gan noOo neng va

nh mach gun ngoo y

Chi phol than kinh bl cua chi tfen

Nh n tl'VO'C (m - t n ley)

Cae 'n klnh n don (It" m oi oc1)

"PIAn "h Nn Inh bl a'lnh mi\ly,__----+~

rvo8i rin

han I<Inh qUAy Than klnh bl ~nh~--------- __ ~

gGiI dU'Oi

Thon Inh bl c!ng lay no08' (ph'n ~n rung aJalh'n I h CO bl)

ha"h

nhan ga "gon ny

Then IMh ~ Nhil"h gan tay va

Cac Mnh g n "g6n 1Il~

HINH 454

H n u (mt. mu ley)

Cac 'n Ic~ e do

(n( . m r6 ~)

gi n suon • c.ln lay va bl

canh y lTong

bl

co b)

qu hPnh nong v' ee "ruinh

m ng Illy

11111n h gKia

cae nhanh

o n ngon lsng

Ghi dlu : .v philn ct-In \I\Ing chi ptlOl CU3 'flan n tru

v 'n kl h qu Y (f mo I CD Ihay doi v muOng 9 ",

h n doc' 0 ngo" glU1l. hay ngOn b 1h Y vi ngon bOn

n dii trln Y

CHI~eN

cae dot da cua chi tfen

hi c:tl 8V ph 0 c;t1 ranh gic71 "0

aUa cae: dot da duoe tn. hie"

mOt c:edl en. ThU'C ra c6 m6t III

..

~CH - THAN KINH

483

HiNH 455

- ~ - - -

Cae mech va h~ch b~ch huyet cua chi tren

Hac/1

c.'ic :lc:h nllel'!

(doc 1t> finh mtlch

TInh

n

CAe !Men bad't 'I' en >' vong lIB nson fa mu ban

Chu y : clC mu- n

chl huO d' n 111\1

HINH 456

484

CHITREN

,

C I DlTOl

HONG vA eUI

Cae hinh 457 - 475

474. Cae dong mach c' a room

v~ cO ng eo

475 eut cae t lot do ngang hcing 10 t

457. l1'OTlg cnau

458. Kh P hong 459 XU011g dill

460. ch6 bam x ng eua cac (J n6ng va dui : nnin tl'uU

1 Ch6 b m )( g cua cac 00 Mng

va dUI • nhin u

2. Cae 00 CLIa dUI • nhin tnroc

463. C' c 00 cUB dui • nhl tr

(hap theo)

464 C c . CI h ng va dlll' nhin ngoal

465. Cac 00 cua hong va dUl . nnln sau

466. cac 00 ha I g va C(J eMu

467 Cflc t1 In rOl that ll11lg • ell 9 va cut 468 earn roi I a( hm

469 C c cam r61 cung va CtJl 470 cac "9ng mach v' lh' 11 inh

cua dUI nhm tnroe

471. cac dong macn va (hcln nh ella dUI , nhin tnroc (ttep nee

472 cac e ng macn va t n kmn cua dui nhln sau

473 Cac I ~n kinh cUa hOng va mong

'* ~.

BAU GOI

Cae hinh 476 - 481

476, o"'u go; : nhln ngoai va nhln trong 4n au g6 nhi" tnroc

478. Bau gOI ben trOrtg

479. u g61 cac d y eh . ng 0

va n

480 e3u g6i . nhin sau va cat dfrog doc 48, Cae dQng mach clla chJ v g61:

sa do

~ ~

CANG CHAN

Cae hlnh 482 - 491

482. xl1O'ng en y va xtrong m c

483. Xuonq ch' V v' xuung mac (bop eo)

484. Cae ch6 ba xuon ella cac 00 cang chan

485 cac 00 ella clng

(ph~u tfch nong) nhln IJ

486 cac 00 ctia clog chan

( au tich vtra) nhln sau

487 Cae cc can ct1Cin

(p Au ich non ) : nhin au

4aS. cac cc coa ng chan

phau lich n' ng) nhin IrlIOC

489 cac CO' eua c~ng chan

( hAu lIeh sAUl nnm tnroc

490. Cae co cua cang cMn : n In ngoai

491. C!ng cMn . cac Ihll~ do ngang - va cac 1"1 an m e

CO CHAN VA BAN CHAN Cae hinh 492 - 505

492. esc xlI'OTlg cila ban chan

493. Cac XlJ'O"n cua ban chan (II p theo)

494 XU'OT'Ig g6t

495. CAe day chang va gan cua cO chan

496. Cae day chan va gan ella

001"1 cnan . nhin m~1 gan ehit

497. cae bao gan c6 cnan

498. CAe 00 mu chan . ph~u ti nang 499 Mu eMn, h - U I ch au

500 Gao cMn : phau ch non

501 Cae co gan chan: lOp thu- nh'l

502 Cae 00 gan cMn : op thU' hal 503 cac co an chan : lOp thli' ba

504 Cac co" 9,an c6t va o¢ng mach sAu eua ban chan

505. Cac co 91an cot ban chan

~

ACH - THAN KINH

C~c hinh 506 - 514

506 Than inh Cui va I an ki h bl dui ngoai

507. Th~n k nh I

508. Than klnh ng6i va han klnh

bl du sau

509 Than kinh chay

51 0 h~n kinh mac ehung

51 • Cae at do~n da cua chI dlJ'&i

512. cac thAn mh nong va finh mach nong chi dual. nnln tnrtrc

13 CAc thAn klnh nong va finh mach ong chI duel nntn sau

514 cac m ch va hach bach huyet ctu dU'01

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful