Ang pananampalataya ng tao sa Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang relihiyon.

Higit na mahalaga kaysa sa pagkakaiba ng mga katuruan at dotrina ang pagkakatulad ng layunin ng mga relihiyon-ito ay ang mailapit ang tao sa Diyos na kanyang sinasamba at pinaniniwalaan.Pinakamahalaga ang tao sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ayon kay Leo Buscaglia, may pitong(7) pananampalataya, pilosopiya o relihiyon sa mundo na nagsisikap magpakita ng pagiging ekumenikal ng paniniwala: I. Kristiyanismo - ito ay batay sa mga aral, pagtuturo at buhay na halimbawa ng pag-asa, pag-ibig at paniniwalang ipinakita ni Hesukristo. Sa karagdagang kaalaman, silipin ang christianity. 3 Aral ng Kristiyanismo: 1. Ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay. 2. Tanggapin ang kalooban ng Diyos nang may kagaanan at likas na pagsunod. 3. Magmahalan at maging mapagpatawad sa bawat isa. II. Taoism (Lao Tzu ng China) - ito ay hindi isang relihiyon bagkus ay pilosopiya o pananaw. Ayon sa taoismo, ang tao ay likas na mabuti kaya dapat maipagpatuloy ang kabaitang ito sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa panahon ng tunggalian, mapalakas ng diwa ng pagkakaisa sa panahon ng pagkakawatak-watak, pag-ibig at pangingibabaw sa panahon ng pagkakagulo at di pagkakaunawaan. Sa karagdagang kaalaman, silipin ang taoism. III. Confucianismo ( Confucius) - Layon ng Confucianismo na hikayatin ang tao na maipahayag ang sarili at magkaroon ng katalinuhan upang makisangkot sa pagpapabuti ng kalagayan ng tao sa kanyang lipunan. Upang makabuo ng wastong pagkatao, mahalaga ang pagwawasto ng isipan na nababatay naman sa katapatan ng tao na makapagbago. Sa karagdagang kaalaman, silipin ang confucianism. IV. Buddhismo (Siddartha Gautama ng India) - Ayon sa Buddhismo, ang paghihirap ng tao sa buhay ay nag-uugat sa kanyang mga pagnanasa. Ang mga pagnanasa ay nagbubunga ng kasakiman (greed), katakawan (lust), matinding pagkamuhi(hatred) at labis na pagpapahalaga (attachments) sa materyal na bagay. Ang makabuluhang

buhay para sa mga Buddhista ay ang pagsunod sa Golden Rule sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Buddhism. V. Hinduismo - ang pinakauna kaya't pinakamatandang relihiyon sa lupa. Ang mga banal na kasulatan (sacred scriptures) ang batayan ng tuntunin ng moralidad (ethics) ng Hinduismo.Pangunahin sa mga ito ay ang Mahabharata at Ramayana. Ang diwa ng hinduismo ay batay sa paniniwala na ang buhay sa lupa o mundo aypansamantala lamang kaya't di ito makahulugan at di ito ang pinakamahalaga. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Hinduism. VI. Islam o Mohammedanismo (Mohammed ng Saudi Arabia) - isa sa mga pinamalaganap na relihiyon na itinatag sa Mecca, Saudi Arabia. Ang kanilang banal na aral ay matatagpuan sa Koran. 3 Uri ng Aral para sa mga Muslim: 1. structure of reality 2. absolute 3. Mga pag-aaral tungkol sa buhay at pagpapaliwanag sa kahulugan nito. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa Islam. VII. Judaismo - isa sa pinakamahalagang pilosopiyang panrelihiyon na batayan ng Islam at Kristiyanismo. Ang mahahalagang aral ng Judaismo ay nababatay sa kanilang mga kasulatan tulad ng Lumang Testamento, Torah, Talmud, Apocrypa at Kabalah. Sa karagdagang kaalaman, sumilip sa judaism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful