You are on page 1of 14

c

c 
 c cc 
c

 c c c


 cc 
c
c

c
„c É 
 
„c É 
 

àc ÷ 


àc  

÷
c c


cÉ ! "##c

c
c

c
c
c
c
M 
! $ 

  !


  

   !


    

  !   

w 

 

      


 
  

 

   


% 
" 

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c


 

c

c c
  c c ccccccc ccc  cc
ccccc cc ccc cc c cc
cc ccc  c c

 ccccc ccc c cccc cc c


 cccccc cc c c

!cc cccccc cc" c ccccc c c


c cc ccc c#c c

c c

c
c
c
w  & 
 

c c
cc  c  cc
 c c c ccc
 c c
cc c
cc c 
c c c

M c 
ccc c
cc
 
c c"c 
cc  c
c
c
cc c cc c c c
c c cM c c
 c c c 
c  c c c c c c c 
 c c c c
  cc c
 c c
 cc 
cM c c
 c
c c
 cc
c c c c 
 c 
 c 
c c  c 
c c
 
 cc c c cc c 
cc c c c c c c
  c
ccc  cc ccc c c c cc cc 
c

 & 


 

÷c c cc c c


cc !cc
ccc cccc c c
 cc
cc c cc cM
c
 cc cc c 
c
c cc"

c

‘ ‘ 

c

Mc c c c 


c 

c #c c $c
% c c c & c c c 
 c
 c c c 
c 
 c c %c '(c
$ c c )* c c + c c 

c
 )c c 
 c c  c c
 cc c  c c c
 c c


c cc
cc c

 cc

, c cc$c% cc c


cc
c
 c 
c c #c  c c #c - c M(
c
 c c c  c c c c c c c
 
 c c - c . c c

 c c c ccc /0cc
 
‘ ‘ 

Mc c c c 


c c c 1 c , 
c  c c c *2*c c c
  %c 
c * c c ÷ c " c c $
c $

(c c  c c

c c c c c c c ,& c c c c
 c c
#c$c% c
cc  cc c


c* ccc c cc
c* cccc !!c
 cc c
c %
c c cc"

c

-
c c c 
 c c 
c c ,& c 
 c  c c c

 
cc c c c 
cc c c c cc 
c
 c  c


cM
c cc
 cccc 

c
c

c
c
c
c  c c c c c ' c c ( c c c ) c c
 c
*)
+c c c

" c c cc#cc( cc ccc c ccc
cc#cc cc ccc#c cc  cc

,cccc#cc c c ccc c(cc


c 3 c c - c c ) c c c c c c
1)c .0c c
  c c c c c  c /
0c c c c c c c 1/c *"c c
c c c+c2c c cccc c c c
 c c-c* +ccccccc3cc c
cc 4c c

5c !0c c c ,6 c c   c c 7c c c 5 c 8 c c , c
c c
 c c #c c c 3c c 3c c c
 c  c c c  c c c c c 3c c
 c c  c  c c c 2 c c c c c 3c c
cc c c cc

c3cccc c cccc cc c c

‘ ‘ 
!" c

5c , c c ! c c


 c 1 c ) c 9c c c c c
 c c  c c
1)c 2(c 8c #c c c
1)c 3c c
 c c :c ; c c c 7 c -c c  c c c c c
 c c (2<)c c c c 9c c c c c ) c c c c
 cccc cc/ c9/c

5c c  c c 1 c : c c c ) c ( c c c c c
" c ( c 2 c c  c c c c c 2 c c
 ccc//cc(2<)c: cc 9c c c cccccc
2(=7>"c c c c c c
1)c " c c) c  c c c c  c c
 c cccc)"=7>"c

5c c c  c c c 2 c c /? @c c 7 c 7>"/c *- c c - c
" c> cc7 +cc 3c ccc c* +c

cc ccccc9cc
1)c2(c  cccc cccc c
 c c c c c c  c c c c c c 2(=7>"c c
  c c )"=7>"c c  c c c c c c c
 ccccc cc cc c c
 c(2<)ccc cc2"2c*2 c" c2 +cc ccc /.c
 ccc c ccc cc c cc c5'5cc
(>)cc

‘ # $ %&c

c
/c
c
M
c c ccc . cc c
 c 
 c4%"5c
c c
 cc$c
% c c c c c
c  c c c 1 c c c !c c 

c c c
 c & c 
cc
c c cc cc c
c

‘ '
(
c

 c c 
c c ÷c c ,c c c
 c c c  c c c c c
 
c c c 
c c c  c
cc cc

M
c c 
c c 
c c 
c c c
c 
c c c c c c c c

c cc 
 cc c 
c

cM c ÷c ,c c c c c c c )$c%c
 c c $ 
)c c c
c c c  c c c c  c
 c c c " c % c
-

c 
c 
 c c )M c
c

  c &c)c*c. c c


cc
 c c c c c $ 
c c
 ccc 
c$5c 63/0cc c4 c
c, c c"cc

 c  c +cc cccc !c c c c !)!!*cccc


c
c
c c c 
c 1'*Mc 
c c c c c c c  c c
 c  c c c 
 c c c 
 c 
 c c ) c c

 )c  c 


c c 
c  c c 
c c c 
 c 
 c
 
c c"
cc c

 c c 
c c cc cc
cccc !.ccc 
c c
c ccc cc cc c"1c-,ccc c

‘ + , 
-(
,. 
&(
c

Mc c c c c c c c 1 c 1 c 1 c c  c c c c c
 c c 

 c c c  c M
c c c c
c c

 c c 
c c c c c (

c -

c c c c c

 c c cc$
cM5Mcc,7c

c
.c
c
M c c c % c c !!c 
c * c c c c c c c
c c c c c c  c c , 
c "c c c
4 c c , c c c c c
 c c %
c
 cc"

c  c
c.000c c
c
c cc c c c +cccc c
 c c"*c
"


c* cc 
cc

, c c c c %


c  c c 4%"5c c 
 c
c 
 c 
c * c c c c 
c c  c c
 cc c
cc" c
cc% c'(c cc cc
cc c cc4"c8c 0000cc
c ccc
 c c

c c c c c c c 00c c c
 c
c

c


 
ccc$ 
cc" cc c
c c c
c c
 cc

‘ ‘/
0
(
, c

Mc#cc c c÷c$ c1


 cc c
cc  cc
c
 c 
cc$  cc c cc, cc1 ccc
 
cc
 c 
 c c c c c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c & c  c c !!c c c

cc c
c c c$ c cc
 cc c cc
 c c
 
cc c4 cc" c c c 
c c 
c& cc
cc cc c
cc + c c cc  c cc

Mc ! cc c c c÷ (c cc c) cc c )cc c c

 c M c c c M
c 4c c
 
c c c c  c
  c  cc c
 ccc c
c 
ccc c
cc

 cc 
c ccc c cc
c c ccc 

c cc
c c c c c  c c 
 c c 

c c c c

c cc cc   c

‘ ‘ &
c

 c  c c c 
c & c c c c c c -&c c c c c

 c c c c c c 
 c c c c c 
c c c
# =1cc ccc 
c c c c 
 ccccc&c
 cc
c c c c M c 
+c c  c c 
c c # =1c c
 
 
ccc c c ccc

,
 c c c  c c
c c c + c c c c c c
 c  cc
 c  cc cc c 
c c
c c c 9
 c c c 0 c c c c c ""c c - c & 
c c

c
3c
c
 cc c+cc ccc cccc c3ccc2cc
3ccc cc

‘   c

,c cc /cc cc c cccc ccc c


 cc ccc c c c cccc 9c cc c
 c 3c = c c c c c c c c c

c c c c c c c )"= c  c c c c c
 cc, c2cccc c5c 3cc cc cc
 cc
 cc cc c cccc)"=5 c c ccc

!c
 c c cc c c cc cc ccc cccc cc
)"=,cc

‘   1( (2 $c

,c  c c c c 9c c c c c


 c c c c
* +cc ccccc) cccc c) c5c c#cc
 cc cc
 cc c(
ccc5 A c c ccc

,c cc6 cc c c#c cc11c c cc cc
 c c c c c c c c c c c c c c c c
)c5cB cc 000cc cc$1"<" ""c c c c cc"cc
c c""cc

000cc cc

c c  c c c c c c  c c  c c =
 cc cc9cc ccc c cc

5c !c c " c c 00 c c c 6 c 9c c c c c c
 c c c 3c c 3 c c c c c :c c c c c ) c
 cccc  ccc c cc cc cccc
c  cccccc ccc

c c c c c  c c c c c c c )7c 6 @c
 c ccc c c

6c c c c c c c /


 3c " /c c c c c c
c cc cc c cc1>cc
-(ccc cc 00/cc
 c- @ ccc

  !   


c33 ‘ ‘+cc c c c ccc c75(c 0c cc c
 c>2"c56cc
c
c# 43 ‘ + cc c cccc ccc
c
!c
c
 c,c

c(ccc  cc c cc c cc c


cc c cc cccc cccc5c cc cc
 c c c c c c ccc c ccc
 3cc ccc ccccc  cc ccc
 cc
c
c ,c% 3 %c43"c‘ 5c cccccc8 c(cc 9c

 cc
c
c #!%c!3c‘ +"cc c cc cc2(cc
1)ccc ccc
cc2@ c5 ccc c cc c c ccc c
cc ccc3ccc c cc
c
/c 3#! "c"6c‘ + "cc  9c c c cc c ccc
c ccc8 ccBcc
c
.c!%4 c‘ + "ccc cccc ccc cccc c" c
 cc cc<cc cccc  ccc c
 cc cccCc c c4c Dcc
c
3c3#c 7 3c"#%%4c 7 c‘ + "cc cc !!ccc 9cc  c
cc cc cc2>:85cc(>55">2c5 c) cc) ccc c
2 cccccc c cc cc ccccc cc
cc
c
!c"8 7 4c‘ 9 5cc  cc">657ccc c c5c.cc9c
 c ccc c 00c ccc cc c c2 ccc
c c c cccc cc c cc
c
$ $
c43c4 %c‘ +"cc cc cc) c c c( c
 3cccC Ec c c cc Dc
 cc cccc ccc
 ccc ccc cc ccc cc@ccc 9cc
c
0c8:8 34!6c‘ 5c5c c(ccc cc c c c c

 c, cc3c .cccc* ccc c +cc


c ccc ccc->)c1
>"ccc cc cc
c
c" !!c‘ + "ccc c ccc c 3cc cc c
cc  cccccc cc
 c5c c c) c c cc
cc cc cc cc c" c c) ccc c
3cc cc cc9cccc cc cc
c
c4 !#7c9‘+"ccc ccc ccc c c
cc  3c c5cc c cc c cc ccc 3 cc
 cc c cccccc ccc5c cc c c
c
c
c
c ccc ccccc cc ccc#3cc
 c cc cccc
c
c(%c3 c9‘+ &c 9cccccccc c cccc
 c c cccc ccc c4c 9cc
ccc cc3c c
 c c00000c c4cc
c
c'"c9‘+ &cccC6 c" 9Dccc ccc cccc
c c cccc 9c ccc ccccc
c
/c!7 : %(#6c9)5cc c #cc cc ccc
c c c3c(c cc cccc c cc c 3c
c* c cc ccc c  c cc#cc
c
.c!4% %(c9+&c c c9 cc
 cccc c c
c c  cc c ccc cccc c
c cc ccc c cc
c
+
3c;4%4!c9+ &c c cc cc c 4c 000ccc c
 9cc c c cc c  c cc(66ccc64c
!@c cc
c
!c344%#'%(c9+&ccc ccccc ccccc
cc c c"cccc  cc c c c cc
 c cc
c
c(%43"c43"c9+ &cc ccc cc cc  cc
 cc ccc5cc cccccc /c cc c
c cc c ccc c cc ccc cc
c
0c'%'c4!c9+&cc cccc 9cc c c
 cBccc
 c cc 9cc@ cc c= c cc
)2,(;c( cccc 0000c c4c cc ccc7 c
"  c)4c

c
0c
c
w 

 
$, - 5ccc ccc cc cc ccc c3ccc
 cc c( ccc cc c  cc
 ccc cccc cc cc

4$-.c(//0<c 1c" 4c cc cc 9cccc c c


cc cc cccc  c ccc c

8c c c c c cc 1cc

2ccc cc c ccc c cc/ /ccc


 ccc c ccc3cc cc ccc

 % %43cccc cc3 c cc c3  ccc cccc


ccc ccc c cc2,c c  cc cc
  c3 ccc c cc c ccc c
 cccc c ccc cc

4"443ccc ccc 9c cc cc ccc


 cc  ccccc cc ccc cc

  


" 3ccc c 3 ccc 5c
5c=c- cc< c
,c=c1c cc 9 c
7c=c1c cc c c
-c=c1c cc c
"c=c)3 ccccc c
c=c)c cc c c
:c=c$ c  cc*ccc +c
c
c c ccc cc* 9c6 c 00 +5c
c=c;,$c*;@c, = +c=c5c,c7c-cc=cc
c=c="c=c5c,c7c-cc=cc
c=c"c=c5c,c7c-cc=cc
c=c, $ c=c5c,c7c-cc=cc
/c=c) c" c5 c=c5c,c7c"c:c=cc
.c=c1 7c2Fc=c,c7c-cc=cc
3c=c6>7 c, =$ c=c5c,c7c-c"cc=cc
!c=c),c$ "c=c5c,cc=cc
c=c:c7,,c=c5c,c7c-cc=cc
0c=c, 1cc=c5c,c7cc:c=cc
c=c,$:c2 c=c5c,c"cc:c=cc
c=c6 c, =$ c=c,c7c-ccc
c=c2c c=c5c,c-cc=cc
c=c=2 c, =$ c=c5c,c"cc=cc

c
c
c
/c=c-,$c7@ c=c,cc=cc
6
.c=c7c c=c,ccGcc

 
  
7c$7 8 cc ($c*  +cc
 cc c  c  cccc c
" cccc c c  cccc c5cc c  cc
c c ccc cccc  cc c5c9 c
cccc cc cccc c"c cc
ccc cc cc 9cccc
c
7 :$c8;c $ $<c
5cc cc cc c 9ccccc cc
c cc 3c  cc4ccc2 2c c5c9 cc
 c #c=ccc c  cc  ccc =c
ccccc"c c3 cc.c)1cc-,)cc/0c)1cc
 cc c5 c ccc c c
=
 /< !< !"5<)< 000<6<'2<$ c,c cc#c
c
# &=>c$7 c
c
5ccc c c9  cccc:c cc c5ccc
 cc cc 4c cccccc cc c cc
c cc c c3c@ c c c4c cccc
c 9cc9 c
5c cc ccc cc 9cc cccc c

 c;@c ccccc c cc/ 9/cc c


cccc cccc cc
2c c cc cc c c c
c

">/?cccccccc c c cc 9c c c


c c cccc 0c3c
$?ccccc cc 9cccc cc cc
 c c c, c cc cccc
  ccc c  c
 ( ?cc#c ccccc c c5c cc
3 c c cccc cccc 9c
5c c c cc5#c, c cc ccc c$ cc
cc0c3c
49c$ ?cc c  c9 c3 cc9 cc cc c
 c c$ ccc /c3c
!$/(?c cc c c 9cc cc c
c

c
c
c
c
 
@
c c( cc cc 4Hc'2c2 c ccc ccc
cc cc c ccc ccccc ccccA cc
ccc4cc ccc cc c2c cc 9cc
( cc cc cc cc ccccc c c cc
 cc c c" cc ccc cccccc#cc
 ccc ccc cc 

   


‘  
 

  Inicio, Todos los programas, Accesorios,
Herramientas del sistema y Copia de seguridad 
  
 
   
 

   


 
      
 

 


 

  
 
 

 
  
 Herramientas Asistente para copia de seguridad 
! "  Modo avanzado   
 


  
# "  Copia de seguridad   Trabajo  
Nuevo 
$ %     & 
  
 

  
 
   
 & 

  Para hacer copia de
seguridad de una unidad, carpeta o archivo, haga clic en su casilla de verificación 
' (Destino de la copia de seguridad  
  )

Ñ 
  
 


     
Archivo (   


 
 

Ñ 
  
 


     

 
 


* (Hacer copia de seguridad del medio o del archivo  


  
 )

Ñ 
       

 
 
 

 +  M aminar 
 

Ñ 
  

    & 
 
, %    
 
 

& 
  
   
 
   Herramientas 
  Opciones 
   

     
 Aceptar 
- "  Iniciar copia de seguridad        Información sobre el trabajo de copia de seguridad 
‘.  
   

 
 


 
  
 
 

/  Avanzado 
 
 
  & 
  Aceptar 
‘‘ %
  
 
 

  Iniciar copia de
seguridad 


c
c
c
% 
"

#'

  


 $ !  
p p
  c

 p p p 


  p c

 ((###"  " ( $" 

 ((###" 
" ( (# #$( ( ( (%'
" $% 

 ((###"  " (& (& 


 (% " 

 (("#'" (#'( '( 

 (("#'" (#'( ') %)) * 

 ((
 "% " ( 

c
c
c