You are on page 1of 24

1

Na osnovu lana 55. stava 1. Zakona o vodama (Slubene novine Federacije Bosne i
Hercegovine, broj 70/06.), Vlada Federacije BiH d o n o s i:

UREDBU
O USLOVIMA ISPUTANJA OTPADNIH VODA U PRIRODNE RECIPIJENTE
I SISTEME JAVNE KANALIZACIJE

OPTE ODREDBE
lan 1

Ovom uredbom utvruju se : uslovi prikupljanja, proiavanja i isputanja urbanih povrinskih voda,
uslovi proiavanja i isputanja industrijskih u kanalizacione ili povrinske vode i granine vrijednosti
emisije otpadnih voda kod isputanja istih u prirodne recipijente ili sisteme javne kanalizacije.
lan 2
(Definicije)
(1) U ovoj uredbi koritene su slijedee definicije
(a) Adekvatano proiavanje podrazumijeva proiavanje urbanih i/ili industrijskih otpadnih
voda bilo kojim procesom i/ili nainom isputanja kojim se omoguava da vodna tijela u koja se
isputaju otpadne vode zadovoljavaju standarde okoline kvalitete (SOK) i ekoloke ciljeve
propisane za to vodno tijelo;
(b) Aglomeracija podrazumijeva podruje na kojem su stanovnitvo i/ili privredne aktivnosti
dovoljno koncentrisani da se urbane otpadne vode mogu prikupljati i sprovoditi do postrojenja
za proiavanje otpadnih voda ili do krajnje take isputanja;
(c)

BAS oznaava BiH akreditacione standarde;

(d) BPK5 oznaava petodnevnu biokemijsku potronju rastvorenog kisika potrebnog za bioloku
razgradnju organske materije;
(e) Emisija oznaava kontrolisano ili nekontrolisano, direktno ili indirektno isputanje tvari u okoli
u tekuem, plinovitom ili vrstom stanju, i/ili isputanje energije (toplina, zraenje) kao i
isputanje organizama, iz takastih ili difuznih izvora smjetenih unutar postrojenja.
(f)

ES (ekvivalentni stanovnik) oznaava biorazgradivo organsko optereenje koje ima BPK5 od 60


g kisika na dan;

(g) Estuarij podrazumijeva prijelazno podruje na uu rijeke koje se nalazi izmeu slatke vode i
priobalnih voda;
(h) Eutrofikacija oznaava obogaivanje vode hranjivim tvarima, naroito spojevima azota i/ili
fosfora, koje ubrzavaju rast algi i viih oblika biljnog ivota to dovodi do neeljenog
poremeaja ravnotee organizama prisutnih u vodi kao i kvaliteta vode;
(i)

GVE - Granina vrijednost emisije oznaava masu specifinog parametra, koncentraciju i/ili
nivo emisije koji ne moe biti prekoraen za vrijeme jednog ili vie vremenskih perioda. GVE se

moe uspostaviti za odreenu grupu, familiju ili kategoriju supstance datih u prilozima 1. i 2.
ove Uredbe; po pravilu, GVE se primjenjuje u taki gdje otpadne vode naputaju postrojenje pri
emu se za bilo kakvu kvantifikaciju istih svako razreenje mora zanemariti; u pogledu
indirektnih isputanja u vodna tijela, uinak postrojenja za proiavanje moe se uzeti u obzir
ukoliko se garantuje ekvivalentan nivo zatite okolia u cjelini te ako isputanje otpadnih voda
ne dovodi do poveanja zagaenja okolia;
(j)

IE Direktiva oznaava EU Direktivu 2010/75/EU koja se odnosi na industrijske emisije


(integralnu prevenciju i kontrolu zagaenja);

(k)

Industrijske otpadne vode oznaavaju sve otpadne vode koje isputaju industrijski i/ili
privredni korsinici kao rezultat tehnolokog procesa koji oni provode kao i sve oborinske vode
koje otiu sa industrijskih, privrednih, saobraajnih i drugih povrina koje se nalaze unutar
granica zakonitog posjeda industrijskih i/ili privrednih korisnika;

(l)

Isputanje otpadnih voda u okoli oznaava isputanje otpadnih voda u sve vrste prirodnih
recepijenata povrinske vode, podzemne vode, podzemlje...) izuzev isputanja u javne
kanalizacione sisteme;

(m) Kopnene vode oznaavaju sve stajae ili tekue vode na povrini kopna i sve podzemne vode
na kopnenoj strani od linije od koje se mjeri irina teritorijalnih voda
(n) Monitoring otpadnih voda oznaava programirani proces uzimanja uzoraka, analiziranja,
zapisivanja i razmjene podataka o karkateristikama otpadnih voda koji se najee provodi sa
ciljem provjere pridravanja dozvoljenih vrijednosti za kvalitet efluenta;
(o) Mulj oznaava rezidualni mulj, tretiran ili netretiran, dobijen iz postrojenja za proiavanje
otpadnih voda;
(p) NRT (Najbolje raspoloive tehnike) oznaavaju najdjelotvorniju i najnapredniju fazu u razvoju
aktivnosti i nainu njihovog obavljanja koja ukazuje na praktinu pogodnost odreenih tehnika
da prue osnovu za granine vrijednosti emisija i druge uslove iz dozvole, propisane u cilju
sprjeavanja, ili ako to nije izvodljivo, u cilju smanjenja emisija i utjecaja na okoli kao cjelinu:
tehnike oznaavaju oboje: koritenu tehnologiju i nain na koji je postrojenje
projektovano, izgraeno, odravano, pogonjeno i stavljeno van pogona;
raspoloive tehnike oznaavaju tehnike razvijene do stepena koji omoguava primjenu
u relevantnom industrijskom sektoru pod ekonomski i tehniki prihvatljivim uslovima,
uzimajui u obzir trokove, njihove prednosti i kriterij jednostavne dostupnosti za
operatora;
najbolje znai najuinkovitije u postizanju visokog opeg nivoa zatite okolia kao
cjeline.
(q) Otpadne vode iz domainstava oznaavaju otpadne vode iz stambenih i uslunih objekata
koje uglavnom potiu od ljudskog metabolizma i iz kuanskih aktivnosti;
(r)

Postrojenje oznaava stacionarnu tehniku jedinicu gdje se odvija jedna ili vie aktivnosti datih
u "EU Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisjama" u Prilogu I ili u dijelu 1 Priloga VII kao i
druge izravno povezane aktivnosti koje se izvode na istoj lokaciji a koje su u tehnikoj vezi sa
aktivnostima utvrenim u tim Prilozima i koje mogu utjecati na emisije i zagaenje;

(s)

Predtretman oznaava proiavanje industrijskih otpadnih voda u skladu sa zahtijevima iz


ove uredbe o isputanju industrijskih otpadnih voda u javni kanalizacioni sistem;

(t)

Primarno proiavanje oznaava prvi (I) stepen proiavanje urbanih otpadnih voda
fizikalnim i/ili kemijskim procesima koji obuhvaaju taloenje suspendovanih tvari ili druge
procese u kojima se BPK5 ulaznih otpadnih voda reducira za najmanje 20% prije isputanja, a
ukupne suspendirane tvari ulaznih otpadnih voda se reduciraju za najmanje 50%;

(u) Prioritetne rizine supstance podrazumijevaju supstance ili grupe supstanci oznaene
znakom "+" u tabeli 1.1. u prilogu 1. ove Uredbe;

(v)

Prioritetne supstance oznaavaju supstance ili grupe supstanci navedene u prilogu 1. ove
Uredbe a koje predstavljaju znaajan rizik za akvatini okoli i ljudsko zdravlje preko akvatinog
okolia;

(w) Sekundarno proiavanje oznaava drugi (II) stepen proiavanje urbanih otpadnih voda
procesom koji openito obuhvaa bioloko proiavanje sa sekundarnim taloenjem kao i
druge procese kojim se ispunjavaju zahtjevi iz lana 5 ove uredbe;
(x) SKO (Standard kvaliteta okolia) oznaava set zahtjeva koji moraju biti ispunjeni u odreeno
vrijeme u odreenoj sredini ili njenom odreenom dijelu, u skladu sa zakonodavstvom;
(y)

Tercijarno proiavanje oznaava trei (III) stepen proiavanje urbanih otpadnih voda
putem kojeg se nakon sekundarnog proiavanja fosfor i/ili azot dodatno uklanjaju sukladno
zahtjevima iz lana 6 ove Uredbe;

(z)

Toksioloki bioogled 48hEC50 oznaava srednju efektivnu poluletalnu dozu koja u toku 48
sati potpuno imobilizira test organizam (Daphnia magna Straus);

(aa) Ukupni azot oznaava sumu organskog azota i azota iz NH4, NO2 i NO3;
(bb) Urbane otpadne vode oznaavaju otpadne vode koje su prikupljene javnim kanalizacionim
sistemima i to iz domainstava ili mjeavinu tih voda sa industrijskim otpadnim vodama i/ili
oborinskim vodama.

II

PRIKUPLJANJE OTPADNIH VODA I JAVNI KANALIZACIONI SISTEM


lan 3
(Prikupljanje otpadnih voda)

(1) U aglomeracijama sa optereenjem preko 2.000 ES, sva pravna i fizika lica moraju isputati
otpadne vode u javni kanalizacioni sistem.
(2) Sve aglomeracije moraju imati javne kanalizacione sisteme za prikupljanje otpadnih voda i to
najkasnije u periodu od:
a)

12 godina nakon to BiH postane lanica Europske Unije i to za aglomeracije sa optereenjem


preko 15.000 ES;

b)

18 godina nakon to BiH postane lanica Europske Unije i to za aglomeracije sa optereenjem


izmeu 2.000 i 15.000 ES;

c)

12 godina nakon to BiH postane lanica Europske Unije i to za aglomeracije sa optereenjem


preko 10.000 ES koje isputaju otpadne vode u vodna tijela koja se uvrtena u osjetljiva
podruja.

(3) U podrujima gdje izgradnja javnog kanalizacionog sistema nije opravdana bilo to se izgradnjom
iste ne bi ostvarila znaajnija zatita okolia ili to bi izgradnja iste iziskivala neopravdano velike
investicione i eksploatacione trokove, koristie se individualni sistemi ili drugi prikladni sistemi koji
ostvaruju sline rezultate u pogledu zatite okolia.
(4) Prikupljanje, transport, proiavanje i finalna dispozicija urbanih otpadnih voda je komunalna
aktivnost koju obavlja pravno lice u skladu sa zakonodavstvom (U skladu sa zakonodavstvom
FBiH/kantona /opina)
(5) Pravno lice iz prethodnog stava odgovorno je:
(a) da uspostavi svoju internet stranicu na kojoj e redovno informisati javnost o svim relevantnim
aktivnostima iz domena njihovog poslovanja ukljuujui i informacije o nainu odreivanja
cijena usluga;

(b) da vodi evidenciju svih septikih jama kao i drugih individualnih postrojenja za proiavanje
otpadnih voda u podruju svoje nadlenosti;
(c)

da na kraju svake kalendarske godine objavi na svojoj internet stranici plan za iduu
kalendarsku godinu o datumima pranjenja septikih jama i drugih individualnih postrojenja za
proiavanje kao i isputanju njihovog sadraja u javne kanalizacione sisteme.
lan 4
(Javni kanalizacioni sistem)

(1) Javni kanalizacioni sistem moe imati formu:


(a) mjeovitog sistema kod kojeg se otpadne i oborinske vode odvode zajednikim kanalizacionim
kolektorima;
(b) separatnog sistema kod kojeg se otpadne i oborinske vode odvode odvojenim kanalizacionim
kolektorima;
(c)

kombinovanog sistema kod kojeg je dio aglomeracije pokriven mjeovitim sistemom a dio
separatnim sistemom.

(2) Izbor kanalizacionog sistema iz stava jedan utvrdie se za svaku aglomeraciju posebno u skladu sa
lokalnim uslovima.
(3) Projektovanje, izgradnja i odravanje kanalizacionog sistema e se obaviti koritenjem najboljih
raspoloivih tehnika a u cilju to ekonominijeg funkcioniranja sistema i to naroito u pogledu:
(a) koliina i karakteristika urbanih otpadnih voda;
(b) otklanjanju oteenja dijelova cjevovoda iz kojih se otpadne vode procjeuju u podzemlje;
(c)

otklanjanju oteenja dijelova cjevovoda na mjestima gdje se oborinske vode infiltriraju u


kanalizacioni sistem;

(d) smanjenja zagaenja koje se preko kinih preliva isputa u vodotoke.


(6) Zabranjeno je da se u javni kanalizacioni sistem odlae otpad ili isputaju otpadne vode koje mogu
izazvati:
(a) opasnost po zdravlje ljudi;
(b) prekid ili smanjenje proticaja u kanalizacionom sistemu ili doticaja na postrojenje za
proiavanje;
(c)

oteenje kanalizacionog sistema ili postrojenja za proiavanje;

(d) probleme u radu ili odravanju postrojenja za proiavanje;


(e) restrikcije u koritenju mulja sa postrojenja za proiavanje u poljoprivredne svrhe.
(7) Da bi obezbijedio siguran rad kanalizacionog sistema i/ili postrojenja za proiavanje, nadleni
operator za upravljanje kanalizacionim sistemom moe uz zahtjeve iz stava (6) uspostaviti i dodatne
tehnike zahtjeve u pogledu odlaganja otpada i isputanja otpadnih voda u javni kanalizacioni
sistem.

III

PROIAVANJE OTPADNIH VODA I GRANINE VRIJEDNOSTI EMISIJE


lan 5
(Proiavanje urbanih otpadnih voda i granine vrijednosti emisije)

(1) Prije bilo kakvog isputanja u prirodne recipijente, urbane otpadne vode e biti izloene
sekundarnom ili ekvivalentnom stepenu proiavanja i to:
(a) iz aglomeracija sa optereenjem veim od 15.000 ES u roku od 6 godina nakon to BiH
postane lanica Europske Unije;
(b) iz aglomeracija sa optereenjem izmeu 10.000 i 15.000 ES u roku od 12 godina nakon to BiH
postane lanica Europske Unije;
(c)

iz aglomeracija sa optereenjem izmeu 2.000 i 10.000 ES u roku od 18 godina nakon to BiH


postane lanica Europske Unije.

(2) Isputanje urbanih otpadnih voda u visokim planinskim podrujima (iznad 1.500 m), gdje je teko
primjeniti efikasni bioloki tretman usljed niskih temperatura, mogu se uspostaviti i blai kriteriji nego
to se trae st. (1) ove uredbe ukoliko se detaljnom studijom/projektom dokae da isputanje
otpadnih voda ne utie negativno na okoli.
(3) Postrojenja za proiavanje urbanih otpadnih voda iz st. (1) i (2) ovog lana moraju se projektovati,
izgraditi ili rekonstrusati tako;
(a) da se omogui nesmetano zahavatnje reprezentativnih uzoraka otpadnih voda prije postrojenja
kao i poslije postrojenja, tj prije isputanja efluenta u recipijent;
(b) da efluenti iz postrojenja zadovolje granine vrijednosti emisije date u tabelama 2.1 i 2.2 u
prilogu 2. ove uredbe.
(c)

da efluenti iz postrojenja koji se isputaju u povrinska vodna tijela koja se koriste za kupanje i
rekreaciju, pored zahtjeva iz st. (3) zadovolje i zahtjeve iz tabele 2.4 date u prilogu 2. ove
uredbe.

(d) da se i stroiji zahtjevi u pogledu emisije otpadnih voda u odnosu na vrijednosti date u prilogu 2.
ove uredbe mogu uspostaviti kada je potrebno osigurati da prirodni recipijent zadovolji i
zahtjeve propisane drugim propisima.
(e) da se lokacija ispusta efluenta iz postrojenja odabere adekvatno kako bi se minimizirali
negativni uticaji na prirodni recipijent;
(f)

da se obezbijede dugoroan rad i adekvatno odravanje postrojenja u svim normalnim


klimatskim uslovima i pod svim uobiajenim sezonskim varijacijama optereenja otpadnih voda
na ulazu u postrojenje. U clanu 5. st. 4 je navedeno: Urbane otpane vode prikupljene putem
javnog kanalizacionog sistema bie izloene prikladnom stepenu preiavanja sukladno lanu
2. st. 1(a) ovoe uredbe.

(4) Urbane otpadne vode prikupljene putem javnog kanalizacionog sistema bie izloene prikladnom
stepenu proiavanja sukladno lanu 2. st. 1(a) ove uredbe u sluaju kada se proiene otpadne
vode:
(a) iz aglomeracija sa optereenjem manjim od 2.000 ES isputaju u povrinske vode ili estuarije;
(b) iz aglomeracija sa optereenjem manjim od 10.000 ES isputaju u priobalne vode.
(5) Isputanje proienih industrijskih i/ili urbanih otpadnih voda u podzemne vode dozvoljeno je samo
izuzetnim sluajevima i to ako su ispunjeni svi slijedei uslovi
(a) transport proienih otpadnih voda do potencijalnog recipijenta bi bio praen neuobiajeno
visokim investicionim i eksploatacionim trokovima;
(b) studijom uticaja na okoli, koja se mora pripremiti sukladno Zakonu o zatiti okolia, moe se
dokazati da proiene otpadne vode nee izazvati neeljene efekte;
(c) isputanje proienih otpadnih voda zadovoljava u potpunosti uslove iz ove uredbe o isputanje
proienih otpadnih voda u povrinska vodna tijela koja se nalaze u osjetljivim podrujima.
(6) Optereenje urbanih otpadnih voda na ulazu u postrojenje izraeno preko broja ekvivalentnih
stanovnika e se raunati na bazi maksimalne srednje sedmine vrijednosti u toku jedne

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

kalendarske godine pri emu se neuobiajene situacije nee uzeti u obzir kao to je npr ekstremno
poveani doticaj uslijed kia.
Nadleni operatori postrojenja za proiavanje urbanih otpadnih voda moraju obezbijediti
adekvatan pogon i odravanje postrojenja i moraju osigurati da postrojenje radi sa minimalno
negativnim uticajima na okoli.
Proiene otpadne mogu se ponovo koristiti u svim prikladnim sluajevima pri emu ta upotreba
mora imati minimalno negativan uticaj na okoli.
Agencija za vodno podruje e osigurati da se isputanje proienih otpadnih voda iz postrojenja
za proiavanje urbanih otpadnih voda obavlja uz prethodno izdatu dozvolu sa precizno utvrenim
zahtjevima za isputanje.
Dozvola izdata sukladno prethodnom stavu za aglomeracije sa optereenjem izmeu 2.000 ES i
10.000 ES u sluaju isputanja proienih voda u povrinska vodna tijela ili estuarije kao i za
aglomeracije sa optereenjem veim od 10.000 ES za isputanja svih otpadnih voda morae da
sadri zahtjeve u cilju ispunjavanja relevantnih uslova iz lana 5. st. (3) i/ili lana 6. st. (3) ove
uredbe.
Dozvola iz prethodnog stava izmijenie se ukoliko doe do znaajnije promjene ulaznih podataka ili
najmanje jednom u tri kalendarske godine.
lan 6

(Isputanje proienih otpadnih voda iz postrojenja za proiavanje urbanih otpadnih voda u


osjetljiva podruja)
(1) Federalno ministarstvo okolia i turizma ( u daljem tekstu Ministarstvo), utvrdit e osjetljiva podruja
koja se unose u plan upravljanja vodama vodnih podruja u skladu sa kriterijima datim u prilogu 3 st.
3.1. ove uredbe.
(2) Najkasnije 12 godina nakon to BiH postane lanica Europske Unije, sve urbane otpadne vode e
se morati proistiti prije isputanja u osjetljiva podruja:
(a) koritenjem tercijarnog stepena proiavanja za sve aglomeracije sa optereenjem veim od
10.000 ES;
(b) koritenjem sekundarnog stepena proiavanja za sve aglomeracije sa optereenjem manjim
od 10.000 ES.
(3) Kod isputanja proienih otpadnih voda sukladno stavu (2a) ovog lana u osjetljiva podruja
podlona eutrofikaciji kao to je definirano u prilogu 3. st. 3.1 ove uredbe morae se ispuniti i
zahtjevi iz tabele 2.3 date u prilogu 2. ove uredbe.
(4) U izuzetnim situacijama, zahtjevi iz st. (2) i (3) ovog lana ne moraju se ispuniti za osjetljiva podruja
za koja se moe dokazati da minimalni procenat redukcije ukupnog optereenja za sve otpadne
vode koje se proiavaju u predmetnom podruju iznosi najmanje 75% za ukupni fosfor i ukupni
azot.
(5) Potreba za identifikacijom osjetljivih podruja e prestati kada se proiavanje otpadnih voda na
cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine bude obavljalo sukladno zahtjevima iz st. (2), (3) i (4) ovog
lana.
lan 7
(Isputanje proienih otpadnih voda iz postrojenja za proiavanje urbanih otpadnih voda u
manje osjetljiva podruja)
(1) Federalno ministarstvo nadleno za okoli utvrdit e manje osjetljiva podsruja koja se unose u plan
upravljanja vodama vodnih podruja sukladno kriterijima datim u prilogu 3. stav 3.2 ove uredbe.

(2) Kod isputanja proienih urbanih otpadnih voda iz aglomeracija sa optereenjem izmeu 10.000 i
150.000 ES u priobalne vode i iz aglomeracija sa optereenjem izmeu 2.000 i 10.000 ES u
estuarije, te ukoliko su ti recipijenti svrstani u manje osjetljiva podruja, onda se zahtjevi iz lana 5.
ove uredbe mogu zamijeniti sa zahtjevima:
(a) da se otpadne vode moraju proistiti najmanje primarnim stepenom proiavanja uz
provoenje kontrolnih procedura datih u lanu 13 ove uredbe;
(b) da se opsenom studijom dokae da ta isputanja otpadnih voda nee imati negativan uticaj na
okoli ukljuujui povrinske i podzemne vode.
(3) U izuzetnim sluajevima, kada se moe dokazati da napredniji sistem proiavanja nee proizvesti
dodatne okoline koristi isputanja proienih otpadnih voda u manje osjetljiva podruja iz
aglomeracija sa optereenjem preko 150.000 ES moe se provesti sukladno stavu (2) ovog lana.
lan 8
(Proiavanje i isputanje industrijskih otpadnih voda)
(1) Industrijske otpadne vode koje se po svom kemijskom sastavu razlikuju od otpadnih voda
uobiajenih za domainstva a koje se namjeravaju ispustiti u javni kanalizacioni sistem, odnosno
dovesti na postrojenje za proiavanje urbanih otpadnih voda, moraju biti predmet predtretmana da
bi se:
(a) osigurala zatita zdravlja uposlenog osoblja koje radi na sistemu javne kanalizacije i postrojenju
za proiavanje otpadnih voda;
(b) osiguralo da kanalizacioni sistem, postrojenje za proiavanje otpadnih voda i pripadajua
oprema nee biti oteeni;
(c)

osiguralo da rad postrojenja za proiavanje urbanih otpadnih voda i tretman mulja nee biti
poremeeni;

(d) osiguralo da isputanja iz postrojenja za proiavanje otpadnih voda nemaju tetan utjecaj na
okoli i kako bi se zatitila recipijentska vodna tijela u skladu sa postojeim zakonodavstvom;
(e) osiguralo da mulj moe biti sigurno odloen na okolino prihvatljiv nain.
(2) Kod isputanja industrijskih otpadnih voda u javni kanalizacioni sistem svaki industrijski ili privredni
korisnik mora za sva isputanja otpadnih voda obezbijediti:
(a) Odgovarajui stepen prethodnog proiavanje (predtretmana) koji e mu usloviti operator
kanalizacionog sistema odnosno postrojenja za proiavanje urbanih otpadnih voda pri emu
tako postavljeni zahtjevi ne mogu biti nii od zahtjeva potrebnih za primarno proiavanje;
(b) pridravanje graninih vrijednosti emisije iz tabele 2.1 (kolona 4) date u prilogu 2. ove uredbe.
(3) Ukoliko se industrijske otpadne vode ne isputaju u javni kanalizacioni sistem, tj, ako se iste
isputaju ili se planira njihovo isputanje u prirodni recipijent, onda industrijski ili privredni korisnici
moraju o svom troku sami proistiti svoje otpadne vode i tako proiene otpadne vode ispustiti u
prirodni recipijent uz pridravanje graninih vrijednosti emisije iz tabele 2.1 (kolona 3) date u prilogu
2. ove uredbe.
(4) Do donoenja Planova upravljanja vodama vodnih podruja, za isputanje industrijskih otpadnih
voda koje sadre jednu ili vie supstanci/spojeva datih u prilogu 1. ove uredbe, granine vrijednosti
emisije e se utvrivati proraunom materijalnog bilansa na mjestu uputanja otpadnih voda pri
emu koncentracija predmetnih supstanci u recipijentnom vodnom tijelu ne smije prekoraiti
vrijednosti date u prilogu 1. ove uredbe.
(5) Mjerenje koliina industrijskih otpadnih voda kao i uzimanje uzoraka za ispitivanje njihovog
kemijskog sastava obavljae se na takama prikljuaka industrijskih kolektora na javni kanalizacioni
sistem kako bi se mogle pratiti prosjene i maksimalne vrijednosti. Da bi se obezbijedila jednostavna
inspekcija i mjerenje ukupne koliine otpadnih voda kao i jednostavno uzorkovanje otpadnih voda,

svaki industrijski i privredni korisnik duan je da na svakom prikljuku industrijskih otpadnih voda na
javni kanalizacioni sistem napravi revizioni aht prenika ne manjeg od 1.5 m.
(6) Federalno ministarstvo nadleno za okoli moe posebnim aktom privremeno uspostaviti stroije
granine vrijednosti emisije za isputanje industrijskih otpadnih voda u sluajevoma kada su okolini
standardi kvaliteta recipijenta ugroeni akcidentnim zagaenjem.
lan 9
(Upravljanje muljem)
(1) Mulj koji nastaje proiavanjem otpadnih voda iskoristie se dodatno kad god je to mogue. Pri
izboru procesa odlaganja mulja tetni efekti na okoli moraju se minimizirati.
(2) Za odlaganje mulja iz postrojenja za proiavanje otpadnih voda, operater postrojenja mora
pribaviti posebnu dozvolu izdatu od strane FMOiT-a.
(3) Federalno ministarstvo nadleno za okoli utvrditi e akcioni plan kojim e se izbacivanje mulja u
povrinske vode putem bilo koje vrste transportnih sredstava ili instalacija postepeno smanjivati sve
do potpunog ukidanja. Do potpunog ukidanja, Federalno ministarstvo nadleno za okoli izdavae
posebne dozvole za ovakav nain odlaganja mulja i to na nain kako bi se obezbijedila progresivna
redukcija koliina toksinog, trajno otpornog i bioakumulativnog materijala u odloenom mulju.
lan 10
(Izdavanje dozvola za isputanje otpadnih voda)
(1) Zahtjevi o isputanju otpadnih voda koji su uspostavljeni ovom uredbom trebaju se smatrati
minimalnim zahtjevima a izdavanje okolinih i vodnih dozvola koje se tiu isputanja otpadnih voda u
okoli.
(2) Uz posebno obrazloenje nadleni organ moe kod izdavanja okolinih i vodnih dozvola uspostaviti i
stroije zahtjeve od zahtjeva iz prethodnog stava.
(3) Svi industrijski i privredni korisnici koji isputaju otpadne vode u prirodne recipijente ili u sistem javne
kanalizacije moraju ishoditi vodnu dozvolu, odnosno odgovarajui vodni akt u skladu sa Zakonom o
vodama. Uz zahtjev nadlenom organu za izdavanje vodne dozvole za isputanje otpadnih voda u
prirodni recipijent ili u sistem javne kanalizacije, industrijski i privredni korisnici moraju dostaviti i
tehniki elaborat o isputanju otpadnih voda koji e minimalno da sadri:
(a) projektni zadatak ovjeren od strane naruioca koji je usaglaen sa zahtjevima iz vodnog akta;
(b) opte karakteristike tehnolokog procesa sa jasno definiranim mjestima nastanka otpadnih
voda;
(c)

postojee i planirane koliine i dinamika godinje proizvodnje;

(d) postojee i planirane koliine otpadnih voda kao i optereenje kljunih opasnih materija;
(e) postojea i planirana dinamika isputanja otpadnih voda i optereenja;
(f)

uvjerenje ovlatene laboratorije o koliinama i koncentracijama zagaujuih materija na svim


ispustima otpadnih voda;

(g) saglasnost operatora sistema javne kanalizacije i/ili postrojenja za proiavanje urbanih
otpadnih voda ako se otpadne vode isputaju u sistem javne kanalizacije i proiavaju na
postrojenju za urbane otpadne vode sa detaljnom listom dozvoljenih koncentracija i koliina
zagaenja koje su predmet ugovora;
(h) proraun materijalnog bilansa i maksimalno doputene emisije opasnih materija za predmetnu
vrstu industrijske grane uz pretpostavku potpunog mijeanja otpadnih voda sa vodama
recipijentnog vodnog tijela pri emu se dozvoljena koncentracija za recipijent treba odrediti
sukladno vrijednostima datim u prilogu 1. ove uredbe.

(4) Svi planski podaci iz predthodnog stava trebaju se prezentirati za svaku plansku kalendarsku godinu
za period od minimum pet (5) godina.
(5) Za isputanje otpadnih voda koji podlijeu postupku izdavanja dozvola, osim drugih zahtjeva
propisanih Zakonom o vodama, Agencija za vodno podruje e u vodnim dozvolama morati utvrditi:
(a) da su ispunjeni zahtjevi iz lana 8. stav (1) ove uredbe;
(b) koncentracije i koliinu supstanci koje mogu biti isputene u prirodni recipijent ili javni
kanalizacioni sistem;
(c)

pravo Agencija za vodno podruje da promijene numerike vrijednosti iz iz alineje (b) ovog
stava ovog lana u bilo koje vrijeme ukoliko postrojenje za proiavanje urbanih ili industrijskih
otpadnih voda svojim radom ne dostie okoline standarde kvaliteta recipijenta date u prilogu 1.
ove uredbe;

(d) granine vrijednosti emisije za relevantne parametara kvaliteta efluenta i recipijenta a sukladno
normama propisanim ovom uredbom;
(e) lokalne, specifine uslovi isputanja (npr. veliinu zone mijeanja otpadnih voda sa vodama
recipijenta);
(f)

obaveza samomonitoringa industrijskih i privrednih korisnika, nain i uestalost kontrole


propisanih graninih vrijednosti emisije, kao i nain interpretacije izmjerenih vrijednosti u
odnosu na propisane;

(g) rok za dostavljanje rezultata samomonitoringa nadlenom organu;


(h) vrijeme za koje industrijski i privredni korisnici moraju uvati rezulate samomonitoringa kako bi
isti bili uvijek dostupni na uvid nadlenim organima.
(a) period vaenja dozvole i nain obnove iste.
(6) Prilikom izdavanja dozvola sukladno stavu 5. ovog lana, Agencija za vodno podruje e morati
voditi rauna:
(a) da za postrojenja za koja se trai primjena NRT, granine vrijednosti emisije moraju biti
bazirane na najboljim raspoloivim tehnikama (NRT) i ne mogu premaiti granine vrijednosti
propisane ovom uredbom;
(b) da se isputanjem otpadnih voda u recipijentna vodna tijela ne smiju ugroziti okolini kvaliteti
standarda dati u prilogu 1. ove uredbe;
(c)

da se naroita panja mora posvetiti propisivanju graninih vrijednosti emisije za opasne


materije date u prilogu 5. ove uredbe;

(d) da se isputanjem otpadnih voda u recipijentna vodna tijela ne smiju ugroziti dostizanje "dobrog
statusa" definiranog u oblasnim podrujem.
(e) da se isputanjem otpadnih voda ne prekorae standardi kvaliteta koji su uspostavljaju za biotu
(tkivo mokre teine riba, mekuaca, rakova,) u vrijednostima:
iva i njezini spojevi < 20 g / kg;
heksahlorobenzen < 10 g / kg;
heksahlorobutadin < 55 g / kg.
(7) Federalno ministarstvo nadleno za okoli e redovito pratiti promjene NRT-a i sukladno tome
izmijeniti granine vrijednosti emisije utvrene za ona postrojenja za koja je Agencija za vodno
podruje u izdatoj dozvoli traio primjenu zahtjeva o NRT.

IV

MONITORING I ISPITIVANJE OTPADNIH VODA


lan 11

10

(Monitoring)
(1) Operater e nadzirati:
(a) isputanja proienih otpadnih voda iz postrojenja za proiavanje otpadnih voda kako bi se
ustanovilo da li su ispunjeni zahtjevi iz ove uredbe;
(b) koliinu i sastav mulja koji se iz postrojenja za proiavanje otpadnih voda koristi i odlae u
prirodni recipijent.
(2) Vodna inspekcija e naroito nadzirati isputanja otpadnih voda iz postrojenja za proiavanje
otpadnih voda, kao i direktna isputanja u sluajevima kada se pretpostavlja da e hemijsko i/ili
ekoloko stanje recipijentnog vodnog tijela biti znaajno ugroeno.
(3) U sluaju isputanja otpadnih voda sukladno lanu 7. ove uredbe i odlaganju mulja sukladno lanu
10 ove uredbe, operater je duan da sprovodi monitoring i sva druga relevantna istraivanja kako bi
se dokazalo da isputanje otpadnih voda ili odlaganje mulja nije tetno za okoli;
(4) Informacije koje operater prikupi u skladu sa st. (1), (2) i (3) ovog lana moraju se uvati 5 godina i
biti dostupne u skladu sa propisima kojim se ureuje sloboda pristupa informacijama.
(5) Monitoring kvaliteta i kvantiteta doticaja i isputanja iz postrojenja za proiavanje urbanih otpadnih
voda, pripadajue laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodie operator
postrojenja za proiavanje otpadnih voda.
(6) Monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda koje su isputaju u javni kanalizacioni sistem kao i
doticanje i isputanje iz postrojenja za proiavanje industrijskih otpadnih voda u prirodni recipijent,
pripadajue laboratorijske analize i registrovanje dobijenih podataka provodie ovlatena/licencirana
laboratorija.
(7) Program obavljanja monitoringa iz stava 6. ovog lana, mora odobriti Agencija za vodno podruje. U
sluaju isputanja otpanih voda u javni kanalizacioni sistem, program takoer treba odobriti i
operator sistema javne kanalizacije i/ili postrojenja za proiavanje urbanih otpadnih voda.
(8) Ne dovodei u pitanje bilo koje druge zakonske akte koje reguliu pitanje slobode pristupa
informacijama, Federalno ministarstvo nadleno za okoli treba osigurati da svi industrijski i privredni
korisnici koji imaju predtretman otpadnih voda ili svoje vlastito postrojenje za proiavanje otpadnih
voda kao i operatori sistema javne kanalizacije publikuju redovno na svojoj web stranici izvjetaje o
isputanju otpadnih voda i odlaganju mulja.
lan 12
(Uzimanje uzoraka i ispitivanje otpadnih voda)
(1) Proticaju proporcionalni ili vremenski, 24-satni uzorci, e se prikupljati na istim, precizno definiranim
izlaznim takama sukladno lanu 8. stav (5) ove uredbe, a ako postoji potreba i na ulaznim, takama
postrojenja za proiavanje kako bi se pratila usklaenost sa zahtjevima o isputanju otpadnih
voda propisanih ovom uredbom.
(2) Gdje lokalni uslovi to omoguuju, mjerenje protoka i zahvatanje (pod)uzoraka obavljae se
automatski i to proporcionalno protoku, a gdje to ne bude mogue, (pod)uzorci e se uzimati runo
zajedno sa mjerenjem protoka pri emu vremenski intervali izmeu dva uzrokovanja/mjerenja ne
mogu biti dui od 60 minuta.
(3) Minimalni godinji broj uzoraka utvrdie se sukladno veliini postrojenja za proiavanje urbanih
otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda sa dominantnim organskim optereenjem pri emu e isti
biti prikupljeni u redovnim vremenskim intervalima u skladu sa vrijednostima datim u tabeli 4.1 u
prilogu 4. ove uredbe.
(4) Za industrijske korisnike ije otpadne vode nemaju dominatno organsko optereenje uzimanje
uzoraka vrie se u vrijeme trajanja tehnolokog procesa pri emu e minimalni, godinji broj
ispitivanja, tj uzimanja uzoraka iznositi:
(a) 2 za industrijske korisnike sa isputanjem < 20 m3/dan otpadnih voda

11

(b) 4 za industrijske korisnike sa isputanjem 20 - 50 m3/dan otpadnih voda;


(c)

6 za industrijske korisnike sa isputanjem 50 - 100 m3/dan otpadnih voda;

(d) 8 za industrijske korisnike sa isputanjem 100 - 500 m3/dan otpadnih voda;


(e) 12 za industrijske korisnike sa isputanjem > 500 m3/dan otpadnih voda.
(5) Za proiene otpadne vode e se pretpostaviti da ispunjavaju relevantne parametre ukoliko se za
svaki relevantni parameter analiziran indivudualno utvrdi da je u skladu sa relevantnim vrijednostima
parametra, i to:
(a) za parametre koji su dati u vidu koncentracije i/ili kao procenat redukcije u tabeli 2.2 u prilogu 2.
ove uredbe i lanu 2. stav (q) ove uredbe, maksimalan broj uzoraka koji mogu da ne zadovolje
postavljene zahtjeve dat je u tabeli 4.2 u prilogu 4. ove uredbe;
(b) za parametre koji su dati u tabeli 2.2. ove uredbe u vidu koncentracije, uzorci koji ne
zadovoljavaju referentne vrijednosti a koji se uzeti pod normalnim uvjetima rada ne smiju
odstupati od referentnih vrijednosti za vie od 100%. Za parametarske vrijednosti koncentracije
ukupnih suspendiranih tvari odstupanje do 150% se moe prihvatiti.
(c)

za parametre navedene u tabeli 2.3 u prilogu 2. ove uredbe, srednja vrijednost svih godinjih
uzoraka treba da zadovolji za svaki parameter relevantne parametarske vrijednosti.

(6) Za industrijske korisnike iz stava (3) ovog lana ispitivanje otpadnih voda obavezno e obuhvatiti
slijedee parametre: mjerodavni proticaj, temperatura, pH, miris-boja, sadraj otopljenog kisika,
BPK5. KPK, suspendirane materije, elektrina provodljivost, isparni ostatak, gubitak arenjem,
ukupne suspendirane materije, alkalitet, kloride, sulfate, NH4-N, NO2-N, NO3-N, ukupni azot, ortofosfate i ukupni fosfor; test toksinosti (bioogled sa Daphnia magna Straus) kao i sve ostale
parametre specifine za predmetnog industrijskog korisnika ije se otpadne vode ispituju. Izvjetaj o
provedenim mjerenjima morae da sadri i slijedee podatke/informacije:
(a) datum ispitivanja;
(b) datum prethodnog ispitivanja;
(c)

vrijeme uzimanja kompozitnog uzorka;

(d) broj smjena u toku 24 sata;


(e) minimalna, srednja i maksimalna dnevna potronje pitke i tehnoloke vode (l/s);
(f)

minimalna, srednja i maksimalna dnevna koliina isputenih otpadnih voda (m3/dan);

(g) koliina proizvodnje (broj proizvoda) u toku 24 sata;


(h) zapremina eventualno uskladitenih otpadnih voda (m3);
(i)

dodatno ispitani hemijski parametri specifini za predmetnog industrisjkog korisnika i njihove


vrijednosti;

(j)

kontakt adrese laboratorije koja je izvrila mjerenja/ispitivanja.

(7) Za parametre iz prethodnog stava ije su izmjerene vrijednosti vee od propisanih iste ne smiju
odstupati za vie od 50% a za suspendovane materije za 100%. Ako tekst toksinosti ne zadovolji
propisanu graninu vrijednost smatrae se da kvalitet otpadnih voda ne zadovoljava uslove za
bezbjedno isputanje ak i ako su vrijednosti svih ostalih parametara nii od graninih vrijednosti
datih u tabeli 2.1 u prilogu 2. ove uredbe.
(8) Ekstremne vrijednosti kvaliteta vode koje se ispituje nee se uzimati u obzir ukolliko su one
posljedica neuobiajenih situacija kao to su one izazvane neuobiajeno obilne padavine, izuzetno
niske temperature ili kratkotrajni kvar na postrojenju.
(9) Uzorkovanje, laboratorijske analize i izvjetavanje obavljae ovlatene/akreditovane laboratorije
upotrebljavajui metode koje se primjenjuju u skladu sa BAS/EN/ISO standardima ili drugim
metodama koje daju ekvivalentne rezultate u pogledu preciznosti i pouzdanosti.

12

(10) Kao osnovni dokumenat za utvrivanje referentnih metoda mjerenja/ispitivanja za sve prioritetne
supstance koristie se vodi "EU smjernice za hemijski monitoring povrinskih voda sukladno "EU
Okvirnoj direktivi o vodama - vodi br 19" iji prijevod mora biti dostupan na web stranici agencije
nadlene za predmetno vodno podruje.
(11) Ukoliko referentni metod mjerenja/ispitivanja za odreene supstance nije definiran stavovima (8) i (9)
ovog lana, tada e se referentni metod mjerenja/ispitivanja koristiti sukladno najnovijem izdanju
Standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadne vode koje izdaje APHA (Ameriko udrenje za
javno zdravstvo), AWWA (Ameriko udrenje vodovoda) i AWEF (Amerika federacija za vodu i
okoli).
(12) Laboratorija koja provodi ispitivanje otpadnih voda duna je sve pojedinane i zbirne godinje
izvjetaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda dostaviti agenciji nadlenoj za predmetno
vodno podruje.
(13) U skladu sa principom "zagaiva plaa", sve trokove ispitivanja i ocjene kvaliteta otpadnih voda
koje se isputaju u prirodni recipijent ili sistem javne kanalizacije snosie fiziko ili pravno lice koje
isputa otpadne vode.

NADZOR
lan 13
(nadzor)

Nadzor nad provoenjem ove uredbe vrit e Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede I
umarstva kao i inspekcija nadlena za vrenje nadzora nad provoenjem ove uredbe.

VI

PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lan 14
(Planiranje)

(1) Najkasnije tri (3) godine (od dana stupanja na snagu ove uredbe, Federalno ministarstvo nadleno
za okoli e definirati granine vrijednosti emisije za isputanje industrijskih otpadnih voda za sve
vrste prirodnih recipijenata, i to za sljedee industrijske grane:
(a) prerada mlijeka;
(b) prerada voa i povra;
(c)

proizvodnja i flairanje bezalkoholnih pia;

(d) prerada krompira;


(e) mesna industrija ukljuujui i klaonice;
(f)

proizvodnja piva;

(g) proizvodnja alkohola i alkoholnih pia;


(h) proizvodnja biljne stone hrane;
(i)

proizvodnja elatina i ljepila od koe i kostiju;

(j)

proizvodnja slada;

(k)

prerada ribe.

(2) Do izgradnje postrojenja za proiavanje urbanih otpadnih voda sa minimalno sekundarnim


stepenom proiavanja, Agencija za vodno podruje e izdati privremene dozvole za isputanje

13

urbanih otpadnih voda u prirodne recipijente. Ove privremene dozvole e adekvatno propisati
tehnike uslove i uslove montiringa za isputanje urbanih otpadnih voda pri emu se hemijski i
ekoloki status recipijenta ne smije pogorati u odnosu na postojee stanje.
(3) Od momenta stupanja na snagu ove uredbe, regulisanje uslova isputanja industrijskih otpadnih
voda vrie se sukaldno odredbama ove uredbe. Za sve druge industrijske i privredne korisnike koji
ve isputaju svoje otpadne vode u prirodne recipijente krajnji rok za usaglaavanje sa zahtjevima iz
ove uredbe iznosi pet ( 5) godina od dana njegovog stupanja na snagu.
(4) Za supstance ili parametre kvaliteta koji nisu normirani ovom uredbom, a koje odreeni industrijski ili
privredni korisnik isputa putem otpadnih voda u prirodne recipijente, granine vrijednosti emisije
odredie FMOiT. Kod provoenja ovog procesa prvenstveno e se uvaiti meunarodne norme i
standardi, a ukoliko isti ne postoje, onda e se granine vrijednosti emisije utvrditi na osnovu
podataka o toksinosti, bioakumulativnosti i perzistentnosti date supstance u akvatinoj sredini. Pri
tome e se u obzir uzeti i tehniko-ekonomske analize varijantnih rjeenja NRT-a za uklanjanje
predmetne supstance, rizik po ljudsko zdravlje i okoli.

lan 15
(Stupanje na snagu)
(1) Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje vaiti Pravilnik o graninim vrijednostima opasnih i tetnih
materija za tehnoloke otpadne vode prije njihovog isputanja u sistem javne kanalizacije, odnosno
u drugi prijemnik, (Slubene novine Federacije BiH broj: 50/07), i Pravilnik o graninim
vrijednostima opasnih i tetnih materija za vode koje se nakon preiavanja iz sistema javne
kanalizacije isputaju u prirodni recepijent. (Slubene novine Federacije BiH broj: 50/07).
lan 16
Ova uredba stupa na snagu osmog
Federacije Bosne i Hercegovine.

dana nakon njenog objavljivanja u Slubenim novinama

14

PRILOG 1 - Okolini standardi kvaliteta za prioritnene i druge supstance


Tabela 1.1 Okolini standardi kvaliteta za prioritetne i druge supstance

Supstanca

Br

1
1
2
3
4
5

2
Alaklor
Antracen
Atrazin
Benzen
Brominirani difenileter

Kadmij i njegova jedinjenja (ovisno


o tvrdoi vode)

6a
7
8
9

9(a)

9(b)
10
11
12
13
14

Ugljiko-tetraklorid
Kloralkanes (C 10-13)
Klorfenvinfos
Klorpirifos (klorpirifos-etil)
Cikloidni pesticidi
Aldrin
Dildrin
Endrin
Isodrin

Identificiran
a kao
prioritetno
rizina
supstanca

CAS
("Chemical
Abstract
Service")
broj

Srednja godinja
koncentracija za
kopnene povrinske
vode
(g/l)

Srednja godinja
koncentracija za
ostale povrinske
vode
(g/l)

Maksimalno
doputena
koncentracija za
kopnene
povrinske vode
(g/l)

Maksimalno
doputena
koncentracija za
ostale povrinske
vode
(g/l)

4
15972-60-8
120-12-7
1912-24-9
71-43-2
32534-81-9

6
0,3
0,1
0,6
8
0,0002

7440-43-9

5
0,3
0,1
0,6
10
0,0005
0,08 (Klasa 1)
0,08 (Klasa 2)
0,09 (Klasa 3)
0,15 (Klasa 4)
0,25 (Klasa 5)
12
0,4
0,1
0,03

12
0,4
0,1
0,03

7
0,7
0,4
2,0
50
ne primjenjuje se
0,45 (Klasa 1)
0,45 (Klasa 2)
0,6 (Klasa 3)
0,9 (Klasa 4)
1,5 (Klasa 5)
ne primjenjuje se
1,4
0,3
0,1

8
0,7
0,4
2,0
50
ne primjenjuje se
0,45 (Klasa 1)
0,45 (Klasa 2)
0,6 (Klasa 3)
0,9 (Klasa 4)
1,5 (Klasa 5)
ne primjenjuje se
1,4
0,3
0,1

= 0,01

= 0,005

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se
ne primjenjuje se
ne primjenjuje se
ne primjenjuje se
1,8
0,01

ne primjenjuje se
ne primjenjuje se
ne primjenjuje se
ne primjenjuje se
1,8
0,01

DDT total
Para-para-DDT
1,2-Dikloretan
Diklormetan
Di(2-etilheksil)-ftalate (DEHP)
Diuron
Endosulfan

56-23-5
85535-84-8
470-90-6
2921-88-2
309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
ne primjenjuje
se
50-29-3
107-06-2
75-09-2
117-81-7
330-54-1
115-29-7

0,025
0,01
10
20
1,3
0,2
0,0005

0,2

0,025
0,01
10
20
1,3
0,2
0,0005

15

Br

Supstanca

Identificiran
a kao
prioritetno
rizina
supstanca

15

Fluoranten

16

Heksaklor-benzen

17

Heksaklor-butadien

18

Heksaklor-cikloheksan

+
+
+

19

Isoproturon

20

Olovo i njegovi spojevi

21

iva i njeni spojevi

22

Naftalen

23

Nikal i njegovi spojevi

24

26

Nonilfenol (4- nonifenol)


Oktifenols ((4-(1,1',3,3'tetrametilbutil-fenol)
Pentaklor-benzen

27

Pentaklor-fenol

25

28

CAS
("Chemical
Abstract
Service")
broj

Srednja godinja
koncentracija za
kopnene povrinske
vode
(g/l)

Srednja godinja
koncentracija za
ostale povrinske
vode
(g/l)

Maksimalno
doputena
koncentracija za
kopnene
povrinske vode
(g/l)

Maksimalno
doputena
koncentracija za
ostale povrinske
vode
(g/l)

206-44-0

0,1

0,1

118-74-1

0,01

0,01

0,05

0,05

87-68-3

0,1

0,1

0,6

0,6

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

34123-59-6

0,3

0,3

7439-92-1

7,2

7,2

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

7439-97-6

0,05

0,05

0,07

0,07

91-20-3

2,4

1,2

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

7440-02-0

20

20

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

104-40-5

0,3

0,3

140-66-9

0,1

0,01

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

608-93-5

0,007

0,0007

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

0,4

0,4

Poliaromatic hydrocarbons (PAH)

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Benzo(a)piren

+
+
+
+
+

87-86-5
ne primjenjuje
se
50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

= 0,03

= 0,03

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

= 0,002

= 0,002

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

Benzo(b)fluor-anten
Benzo(k)fluor-anten
Benzo(g,h,i)-perilen
Indeno(1,2,3-cd)-piren

205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-39-5

29

Simazin

122-34-9

29a

Tetraklor-etilen

127-18-4

10

10

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

29b
30
31

Triklor-etilen
Tributiltin spojevi (Tributiltin katjon)
Triklor-benzen

79-01-6
36643-28-4
12002-48-1

10
0,0002
0,4

10
0,0002
0,4

ne primjenjuje se
0,0015
ne primjenjuje se

ne primjenjuje se
0,0015
ne primjenjuje se

32

Triklor-metan

33

Trifluralin

67-66-3

2,5

2,5

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

1582-09-8

0,03

0,03

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

16
Napomene:
(1) Kopnene povrinske vode obuhvataju rijeke i jezera te korespondirajua vjetaka i jako modifikovana vodna tijela.
(2) Vrijednosti date u kolonama 5 i 6 predstavljaju maksimalno dozvoljene srednje godinje vrijednosti za artimetiku sredinu koncentracija date supstance/spoja
mjerenih u toku godine na svakoj reprezentativnu monitoring taku ponaosob.
(3) Vrijednosti date u kolonama 7 i 8 predstavljaju maksimalne dozvoljene koncentracije date supstance/spoja za sva mjerenja provedena u toku jedne kalendarske
godine u bilo kojoj reprezentativnoj monitoring taki.
(4) Za kadmijum, olovo, ivu i nikl vrijednosti date u tabli 1.1 odnose se na otopljenu/rastvorenu/disolviranu koncentraciju. Za sve ostale supstance/spojeve vrijednsoti
su date za ukupnu koncentraciju odreenog uzorka vode.
(5) Za kadmijum i njegove spojeve granine vrijednosti emisije ovise o tvrdoi vode (Klasa 1: < 40 mg CaCO3/l, Klasa 2: 40 - 50 mg CaCO3/l, Klasa 3: 50 - 100 mg
CaCO3/l, Klasa 4: 100 - 200 mg CaCO3/l i Klasa 5: > 200 mg CaCO3/l.

17

PRILOG 2 - Granine vrijednosti emisije za isputanje otpadnih voda


Tabela 2.1.

Granine vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za industrijske


otpadne vode

Parametar

Jedinica
mjere

A Opi parametri
1
Maksimalna temperatura
2
pH
3
Taloive materije
4
Ukupne suspendirane materije
B Anorganski parametri
1
Aluminij, Al
2
Antimon, Sb
3
Arsen, As
4
Bakar, Cu
5
Barij, Ba
6
Bor, B
7
Cijanidi slobodni
8
Cijanidi ukupni
9
Cink, Zn
10 Fluoridi
11 Hlor slobodni
12 Hlor ukupni
13 Hloridi
14 Hrom estovalentni, Cr6+
15 Hrom ukupni, Cr
16 Kadmij, Cd
17 Kalaj, Sn
18 Kobalt, Co
19 Mangan, Mn
20 Molibden, Mo
21 Nikal, Ni
22 Olovo, Pb
23 Selen, Se
24 Srebro, Ag
25 Sulfati, SO4
26 Sulfidi, S
27 Sulfiti, SO3
28 Talij
29 Vanadij
30 Volfram
31 eljezo, Fe
32 iva, Hg

Granine vrijednosti emisije industrijskih


otpadnih voda koje se isputaju u
povrinska vodna
tijela

javni kanalizacioni
sistem

ml/l
mg/l

30
6,5 - 9,0
0,5
35,0

40
6,5 - 9,5
10,0
400,0

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

3,0
0,3
0,1
0,5
5.0
1,0
0,1
0,5
2,0
10,0
0,2
0.5
250,0
0,1
0,5
0,1
2.0
1.0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,1
0,1
200,0
0,1
1,0
0,5
0,5
5,0
2,0
0,01

3,0
0,3
0,1
0.5
5,0
10,0
0,1
10,0
2,0
20,0
0.5
1,0
250,0
0,1
0.5
0,1
2,0
1,0
1.0
1.0
0.5
0,5
0,1
0,1
300,0
1,0
10,0
0,5
0,5
5,0
2,0
0,01

18

C Nutrijenti
1
Amonijani azot, NH4-N
2
Nitratni azot, NO3-N
3
Ukupni azot
4
Ukupni fosfor, P
D Organski parametri
Adsorbilni organski halogeni
1
(AOX)
2
BPK5
3
Heksahlorbenzen (HCB)
4
KPK-Cr
Lakohlapljivi aromatski
5
ugljikovodici (BTX)
Lakohlapljivi klorirani
6
ugljikovodici (LKCH)
7
Mineralna ulja
Tekohlapljive lipofilne tvari
8
(ukupna ulja i masti)
Ukupne povrinske aktivne tvari
9
(deterdenti i dr.)
Ukupni aromatski ugljikovodici
10
(PAH)
11 Ukupni fenoli (C6H5OH)
12 Ukupni hlorirani bifenili (PCBs)
Ukupni organofosforni i
13
karbamatni pesticidi
14 Ukupni organohlorni pesticidi
15 Ukupni organski ugljik (TOC)
E Radioaktivnost
1
Ukupna beta radioaktivnost
F Toksinost
1

Toksioloki bioogled Daphnia


magna Straus, 48hEC50

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

10,0
10,0
15,0
2,0 (a)

40,0
50,0
100,0
5,0

mg/l

0.5

0.5

mgO2/l
mg/l
mgO2/l

25
0,03
125

250
0,03
700

mg/l

0,1

1,0

mg/l

0.1

1,0

mg/l

10,0

20,0

mg/l

20

100

mg/l

1,0

10,0

mg/l

0,01

0,01

mg/l
mg/l

0,1
0,01

10,0
0,01

mg/l

0,05

0,05

mg/l
mg/l

0,025
30,0

0,025
50,0

mBq/l

500

500,0

% otpadne
vode u
razblaenju

> 50%

Napomene:
(a) Za osjetljiva podruja ova vrijednost se smanjuje na 1,0 mg/l.
(b) Sve granine vrijednosti emisije u tabeli 2.1 odnose se na srednjodnevne koncentracije koje se
proraunaju kao kolinik ukupnog dnevnog optereenja (mase zagaenja) i ukupnog dnevnog
protoka.
(c) Granine vrijednosti emisije za isputanje otpadnih voda u povrinske vode koje su navedene u
koloni 3 u tabeli 2.1 primjenjivae sedo donoenja planova upravljanja vodama vodnih podruja.
Po donoenju planova upravljanja vodama, svaki industrijski i privredni korisnik, koji ima vlastito
postrojenje za proiavanje, morae ishoditi novu vodnu dozvolu sukladno lanu 11. stav (3), stav
(5) i stav (6) ove uredbe.
(d) Granine vrijednosti emisije otpadnih voda datih u koloni etiri (4) u tabeli 2.1 mogu se primjenjivati
samo u sluaju ako se otpadne vode uputene u javni kanalizacioni sistem odvode na ureaj za
proiavanje sa minimalno sekundarnim stepenom proiavanja. U protivnom, sva isputanja
otpadnih industrijskih voda u javni kanalizacioni sistem moraju biti u skladu sa graninim
vrijednostima emisije datim u koloni tri (3) u tabeli 2.1.
(e) Za isputanje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije koje se odvode na postrojenje za
proiavanje otpadnih voda svaki operator postrojenja moe uspostaviti stroije granine
vrijednosti emisije u odnosu na vrijednosti date u koloni etiri (4) u tabeli 2.1 pri emu iste ne mogu
biti stroije od vrijednosti datih u koloni tri (3) u tabeli 2.1.

19

Tabela 2.2

Granine vrijednosti emisije za isputanje proienih otpadnih voda iz


postrojenja za proiavenje urbanih otpadnih voda u prirodni recipijent
(1)
(sekundarno proiavanje) .

Parametar

Granina vrijednost
emisije

Biokemijska
potronja
kiseonika (BKP5
pri 20oC) bez
(2)
nitrifikacije

25 mg/l O2

Kemijska
potronja
kiseonika (KPK)

125 mg/l O2

70 - 90 %

40% za postrojenja iz
lana 5(2) ove Uredbe

35 mg/l

Ukupne
suspendirane
tvari

Minimalni procenat
redukcije
optereenja(1)

Za postrojenja iz lana
5(2) Uredbe:
35 mg/l za
aglomeracije sa
optereenjem preko
10.000 ES;
60 mg/l za
aglomeracije sa
optereenjem izmeu
2.000 - 10.000 ES

75 %

90 %

Za postrojenja iz lana
5(2) ove Uredbe:
90 % za aglomeracije
sa optereenjem preko
10.000 ES;
70 % za aglomeracije
sa optereenjem
izmeu 2.000 - 10.000
ES

Napomene:
(1) Vrijednosti za koncentraciju ili procenat redukcije e se primjenjivati
(2) Redukcija se odnosi na optereenje otpadnih voda koje dotiu na postrojenje

Referentna metoda
ispitivanja
Homogenizirani,
nefiltrirani, nedekantirani
uzorak. Utvrivanje
disolviranog kiseonika
prije i poslije 5 dana uz
inkubaciju u potpunom
mraku pri 20 C 1 C.
Dodavanje inhibitora za
nitrifikaciju.
Homogenizirani,
nefiltrirani, nedekantirani
uzorak kalijum dikromat

Filtriranje
reprezentativnog uzorka
kroz filtersku mebranu od
0.45 m. Suenje pri 105
C i vaganje
Centrifugiranje
reprezentativnog uzorka
(tokom najmanje 5 minuta
sa srednjim ubrzanjem od
2800 do 3200 okretaja),
Suenje pri 105 C i
vaganje

20

Tabela 2.3

Granine vrijednosti emisije za isputanje proienih otpadnih voda iz


postrojenja za proiavenje urbanih otpadnih voda u osjetljiva podruja
(1)
podlona eutrofikaciji (tercijarno proiavanje) .

Parametar

(2)

Granina vrijednost emisije

Minimalni
procenat
redukcije
optereenja(3)

Referentna
metoda
ispitivanja

80 %

Molekularna
aposorpcija mjerena
spektrofotometrom

70 % - 80 %

Molekularna
aposorpcija mjerena
spektrofotometrom

2 mg/l
(za aglomeracije sa optereenjem
izmeu
10.000 - 100.000 ES)

Ukupni fosfor

1 mg/l
(za aglomeracije sa optereenjem preko
100.000 ES)
15 mg/l
(za aglomeracije sa optereenjem zmeu
10.000 - 100.000 ES) (5)
Ukupni azot(4)
10 mg/l
(za aglomeracije sa optereenjem preko
100.000 ES) (5)

Napomene:
(1) Vrijednosti za koncentraciju ili procenat redukcije e se primjenjivati
(2) Jedan ili oba parametra mogu se primjeniti ovisno od lokalnih uslova
(3) Redukcija se odnosi na optereenje otpadnih voda koje dotiu na postrojenje
(4) Ukupni azot oznaava sumu ukupnog azota po Kjeldahlu (organski, amonijani, nitratni i nitritni azot)
(4) Vrijednosti za koncentraciju su godinje srednje vrijednosti sukladno lanu 13. stav (3c) ove uredbe. Meutim,
zahtjevi za azotom se mogu provjeriti koritenjem dnevnih srednjih vrijednosti kad je dokazano, u skladu sa
lanom 13. stav (1) ove uredbe, da se dobije isti nivo zatite. U tom sluaju, srednja dnevna vrijednost ne
smije prei 20 mg/l ukupnog azota za sve uzorke kada je temperature efluenta u biolokom reaktoru jednaka
ili vea od 12 C. Uslovi za temperaturu mogu se zamijeniti ograniavanjem vremena operacije uzimajui u
obzir regionalne klimatske uslove.

Tabela 2.4

Granine vrijednosti emisije za isputanje proienih otpadnih voda iz


postrojenja za proiavenje urbanih otpadnih voda u povrinske vode koje se
(1)
koriste za kupanje i rekreaciju

Parametar

Unutranje
povrinske
vode

priobalne i
prijelazne vode

Referentna
metoda
ispitivanja
ISO 7899-1 or
ISO 7899-2

Enterokoki (cfu/100 ml)

330

185

Escherichia coli (cfu/100 ml)

900

500

Napomena:
(1) Granine vrijednosti emisije bazirane su na osnovu 95- percentile analize

ISO 9308-3 or
ISO 9308-1

21

PRILOG 3 - Kriteriji za identifikaciju osjetljivih i manje osjetljivih podruja


3.1 Osjetljiva podruja
Vodna tijela moraju biti identifikovana kao osjetljivo podruje ukoliko spadaju u jednu od sljedeih
grupa:
1. Prirodna slatkovodna jezera i druga slatkovodna vodna tijela, estuarije i priobalne vode za koje je
utvreno da su eutrofina ili bi u blioj budunosti mogle postati eutrofini ukoliko se ne preduzmu
zatitne mjere. Sljedei elementi se mogu uzeti u obzir prilikom razmatranja koji nutrijent treba
smanjiti tokom daljnjeg proiavanja:
a) jezera i vodotoci koji se ulivaju u jezera/rezervoare/zatvorene zalive u kojima je prisutna slaba
razmjena vode, pri emu moe doi do akumuliranja. U takvim podrujima, uklanjanje fosfora
mora biti aktivirano osim ukoliko se moe dokazati da to uklanjanje fosfora nee uticati na
stepen eutrofikacije. U sluaju isputanja otpadnih voda iz velikih aglomeracija moe se
razmotrati i uklanjanje azota.
b) estuariji, zaljevi i druge priobalne vode kod kojih postoji slaba razmjena vode, ili koje primaju
veliku koliinu nutrijenata. Isputanja otpdanih voda iz malih aglomeracija obino imaju
neznatan uticaj na takva podruja, ali kod velikih aglomeracija trebalo bi pristupiti uklanjanju
fosfora i/ili azota osim ukoliko se moe dokazati da uklanjanje tih nutrijenata nee uticati na
stepen eutrofikacije.
2. Povrinske slatkovodne vode koje se namjeravaju koristiti kao voda za pie a koje mogu
sadravati koncentraciju nitrata veu nego to je Zakonim propisano.
3. Podruja u kojima je neophodno uspostaviti dodatno proiavanje u odnosu na ono propisano u
lanu 11 ove Uredbe kako bi se dostigli zahtjevi definisani ovom uredbom.

3.2 Manje osjetljiva podruja


Morsko vodno tijelo ili podruje moe biti identificirano kao manje osjetljivo podruje ukoliko isputanje
otpadnih voda nee imati negativan uticaj na okoli usljed morfologije, hidrologije ili specifinih
hidraulikih uslova prisutnih u tom podruju.
Prilikom identifikacije manje osjetljivih podruja, neophodno je razmotriti i rizik transporta isputenog
optereenja u susjedna podruja gdje bi isti mogao imati negativne uticaje na okoli. Bosna i
Hercegovina e prepoznati prisustvo osjetljivih podruja i izvan svojih dravnih granica.
Sljedea vodna tijela e se uzeti u obzir prilikom identificiranja manje osjetljivih podruja: otvoreni
zalivi, estuariji i druge priobalne vode sa dobrom razmjenom vode a koje nisu izloene eutrofikaciji ili
znaajnijem gubitku kisika ili za koja se moe smatrati da ne mogu postati eutrofina ili se suoiti sa
znaajnim gubitkom kisika usljed isputanja urbanih otpadnih voda.

22

PRILOG 4 - Uestalost uzimanja uzoraka


Tabela 4.1

Minimalni broj uzimanja uzoraka otpadnih voda isputenih iz postrojenja za


proiavanje urbanih otpadnih voda i od strane industrijskih korisnika ije
otpadne vode dominantno sadre organsko optereenje
Aglomeracije sa
Minimalni broj uzoraka tokom jedne godine
optereenjem

manjim od 2.000 ES

2.000 - 9.999 ES

10.000 - 49.999 ES
50.000 i vie ES

Tabela 4.2

4 uzorka tokom prve godine


12 uzoraka tokom prve godine;
4 uzorka tokom slijedeih godina ako se moe dokazati da su tokom
prve godine otpadne vode iz postrojenja za proiavanje ispunile
zahtjeve iz ove Uredbe;
12 uzoraka mora se uzeti u narednoj godini ukoliko jedan od uzorka
ne pokae zadovoljavajue rezultate
12 uzoraka
24 uzorka

Maksimalno dozvoljeni broj uzoraka koji mogu da ne zadovolje uslove date u


tabeli 2.2 u prilogu 2. ove Uredbe i lanu 2(q) ove Uredbe

Broj uzoraka tokom jedne godine

Maksimalno dozvoljeni broj uzoraka koji


mogu da ne zadovolje uslove date u tabeli 2.2
i lanu 2(q)

47
816
1728
2940
4153
5467
6881
8295
96110
111125
126140
141155
156171
172187
188203
204219
220235
236251
252268
269284
285300
301317
318334
335350
351365

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

23

PRILOG 5 - Indikativna lista kljunih opasnih materija za koje se moraju


propisati granine vrijednosti emisije prilikom izdavanja dozvole za isputanje
otpadnih voda

1. Organohalogeni spojevi kao i supstance koje mogu formirati takve spojeve u akvatinom
okoliu.
2. Organofosforni spojevi kao i supstance koje mogu formirati takve spojeve u akvatinom
okoliu.
3. Organokalajni spojevi kao i supstance koje mogu formirati takve spojeve u akvatinom
okoliu.
4. Supstance i preparati za koje je dokazano da posjeduju kancerogene i/ili mutagene osobine ili
osobine koje mogu ugroziti reprodukciju u ili preko akvatinog okolia.
5. Perzistentni hidrokarbonski spojevi i perzistentne i bioakumulirajue organske toksine
supstance.
6. Cijanidi.
7. Metali i njihovi spojevi.
8. Arsenik i njegovi spojevi.
9. Biocidi i proizvodi koji pospjeuju biljni rast.
10. Tvari u suspenziji.
11. Supstance koje doprinose eutrofikaciji (naroito nitrati i fosfati).
12. Supstance koje imaju negativan utjecaj na bilans kisika a mogu se mjeriti parametrima kao to
su BKP, KPK, itd).

24

O b r a z l o e nj e

I.

Zakonski osnov

Zakonski osnov za donoenje Uredbe sadran je u odredbama lana 55. stava 1.


Zakona o vodama (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 70/06),
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi, na prijedlog Federalne ministrice
okolia i turizma.

II.

Razlozi za donoenje

Uredba se donosi u cilju zatite ljudi i ekosistema vezanih za vodne resurse od


tetnih posljedica otpadnih voda.
Donoenjem Uredbe bit e definisani uslovi prikupljanja, proiavanja i isputanja
urbanih povrinskih voda.
Uredbom e se regulisati uslovi proiavanja i isputanja industrijskih u
kanalizacione ili povrinske vode.
Jedna od najbitnijih razloga za donoenje Uredbe je definisanje graninih vrijednosti
emisije otpadnih voda kod isputanja istih u prirodne recipijente ili sisteme javne
kanalizacije.

III.

Financijska sredstva

Za provoenje ove uredbe nisu potrebna finansijska sredstva.