You are on page 1of 136

STJEPAN

PLANIĆ

STJEPAN PLANIÆ'S BIOGRAPHY

1900.
Roðen je 27.12.1900. u Zagrebu kao sin zidara.

1900
Born on December 27th, 1900, in Zagreb into a family of a
bricklayer.

1917.
Pohaða prvi razred Državne srednje tehnièke škole u Zagrebu.
U knjižnici Muzeja za umjetnost i obrt susreo se s djelom Franka
Lloyda Wrighta i “nije se mogao smiriti od uzbuðenja novih
spoznaja.” Profesor mu je bio i Stjepan Podhorsky, koji je
nakon studija u Beèu, secesijski oduševljen, izgradio apoteku
Gayer u Ilici i tako stvorio, po Planiæu važan, zaobljeni ugao,
karakteristièan za zagrebaèku školu.1 U Planiæevoj arhivi
saèuvano je mnogo školskih crteža koje je radio kod profesora
perspektive Ivana Tišova.
1919.
Odrastavši u skromnoj jednosobnoj obiteljskoj kuæi u
Radnièkom dolu u Zagrebu (za koju je zemljište obitelj kupila
1842. godine), svoja æe prva graditeljska znanja primijeniti
upravo na njoj, u želji da malim zahvatima poboljša uvjete života
obitelji.
Na pragu zrelog doba svojih dvaju sinova, majka cijeloj obitelji
mijenja grubo prezime Klobasa u Planiæ, koje je nosio djed,
porijeklom iz Planiæeve Vasi u kotaru Brežice.
1920.
Završava Državnu srednju tehnièku školu u Zagrebu i stjeèe
prva iskustva u birou arhitekta Rudolfa Lubinskog, u kojem radi
od 1. 7. 1920. do 30. 9. 1922. godine.
1922.
Poslije regrutskog roka (koji je trajao od 1. 10. 1922. do 30. 9.
1923. godine), kao šef gradilišta radi u graðevinskoj tvrtki
“Ivanèiæ i Wolkenfeld” do 31. 8. 1927. godine.
1926.
U arhivu arhitekta Planiæa saèuvana je mapa s radovima na
osnovi kojih je upisan na Katedru za arhitekturu Državne
umjetnièke akademije u Zagrebu, koju je utemeljio Drago Ibler,
a koju je završilo 14 struènjaka (meðu ostalima M. Kauzlariæ, A.
Freudenreich, D. Galiæ, N. Šegviæ, S. Planiæ). Oni prihvaæaju
novu funkcionalistièku poetiku, ali i društveno angažirano
djelovanje.
1927.
Otvara vlastiti arhitektonski biro i radi prve natjeèajne projekte:
model za Hrvatski pjevaèki dom i plaketu, za èije je rješenje kao
1

S. Planiæ, Sjeæanja, 1974. (rukopis)

BIOGRAPHY

ŽIVOTOPIS

1917
Enrolled the first class of the Secondary Technical School in
Zagreb. Became acquainted with the work of Frank Lloyd
Wright in the library of the Arts and Crafts Museum and "was
unable to settle down with the excitement of the new
cognisance". Among his professors was Stjepan Podhorsky,
who enthused by Sezession during his studies in Vienna had
built the Gayer pharmacy in the Ilica Street. According to
Planiæ's opinion he created a significant rounded corner
building, characteristic of the Zagreb School.1 In his record files
there are a great number of school drawings, which he made
for Ivan Tišov, his professor of perspective.
1919
Growing up in a modest, one-room single-family house in
Radnièki dol in Zagreb (the family had bought the site in 1842)
and his first building knowledge he will apply there. He wanted
to improve living conditions of his family by way of small
interventions.
On the threshold of her sons' age of maturity, his mother
changed the rough family name of Klobasa into Planiæ, his
grandfather's surname who came originally from the Planiæeva
Vas in the County of Brežice.
1920
He finished the Secondary Technical School in Zagreb and
acquired his first working experience in the bureau of the
architect Rudolf Lubinski. He worked there from July 1st, 1920
until September 30th, 1922.
1922
Following the recruitment term, which lasted from October 1st,
1922 until September 30th, 1923, he worked as a manager of
a construction site for the construction company "Ivanèiæ and
Wolkenfeld" until August 31st, 1927.
1926
In the architect Planiæ's record files a map is kept of the works
on the basis of which he was enrolled in the School of
Architecture at the National Academy of Art in Zagreb. It was
established by Drago Ibler and its courses had finished 14
experts (among others M. Kauzlariæ, A. Freudenreich, D. Galiæ,
1

S. Planiæ, Sjeæanja / Memories, 1974, (a manuscript) 

$#

ŽIVOTOPIS
Hrvatski pjevaèki dom, natjeèajni rad, maketa / Croatian choral association, competition project, a model, Zagreb, 1927.

aktivni èlan Glazbenog društva “Intelektualac” (koje je djelovalo
pod vodstvom skladatelja Rudolfa Matza) bio dodatno motiviran.
U poèetku samostalnog rada od 1. 9. 1927. do kraja 1931.
godine uz arhitektonski rad sam izvodi manje graditeljske
radove s jednim do dva zidara, i s po dvojicom težaka, a
povremeni suradnici bili su mu arhitekti Ivo Bartoliæ i Lavoslav
Horvat.
1930.
Sudjeluje na Graditeljskoj izložbi u Zagrebu te na natjeèaju za
Židovsku bolnicu.
1931.
Završava Iblerovu arhitektonsku školu i kao gost sudjeluje na
izložbi Udruženja umjetnika ”Zemlja”, osnovanog 1929.
godine, s kojim æe nastaviti izlagati do njegova gašenja 1935.
godine. Sudjeluje na arhitektonskih natjeèajima za Sokolski
Skice Sarajeva / Sketches of Sarajevo, 1923. >> 

$$

N. Šegviæ, S. Planiæ). They accepted the new functionalistic
poetics, as well as a committed social engagement.
1927
Opened an architectonic bureau of his own and worked on his
first competition projects. Among them is a model of the
Croatian Singing Association Home and a plaque. He was
additionally motivated for this solution, being an active member
of the Musical Association "Intelektualac" (whose activities were
guided by the composer Rudolf Matz).
In the beginnings of his individual work, since September 1st,
1927 until the end of 1931, beside the architectonic work he
performed small construction works with one or two bricklayers
and two workers. From time to time he worked with the
architects Ivo Bartoliæ and Lavoslav Horvat.

.

He graduated on the Art Academy. i “O nacionalnom stilu u graditeljstvu”. Stjeèe diplomu akademskog arhitekta. i sam je sa suprugom Katarinom Scholz aktivan èlan Hrvatskog planinarskog društva. vilu Fuhrmann okruglog tlocrta na Gornjem Prekrižju i svoj najjaèi urbani atribut – stambenoposlovni toranj “Napretkove zadruge” u srcu grada. godine.Veble in the Nazorova Street. 1935. founded in 1929.. veæ se i njezina pojava poklapa s nastupom funkcionalistièke arhitekture u nas. Continue to exhibit with them until the group became extinct in 1935. The book represented works of his generation of architects with balanced proportion of word and picture. There he commented on establishing of CIAM in La Sarazz in 1928. Objavljuje neke od najpoznatijih tekstova. poput vile Cuvaj u Zamenhofovoj (proèelja obloženog keramikom) i vile Nikšiæ na Lašèinskoj cesti. 1934. a po odabranom materijalu ekonomièno projektantsko rješenje. Na godišnjoj skupštini primljen je za punopravnog èlana “Zemlje”. Podiže Tomislavov dom Y-tlocrta. Od 1934. From 1934 to 1945 he was an active member of the Croatian Mountaineers Association. dvojnu vilu BelajVeble u Nazorovoj ulici. together with his wife Katarina Scholz.Housing in the Country and in Cities". Izvodi neke od najznaèajnijih gradnji. but its appearance also coincided with advancing of the functionalistic architecture in our parts. Gradi drveni Ðaèki dom na Sljemenu (koji je kasnije izgorio te je 1987. the terraced rent villa in the Kozarèeva Street and a house of his own with an atelier on the earlier mentioned site. 1936. U sklopu pete izložbe “Zemlje” organizira specijaliziranu izložbu “Selo” u kojoj. >> $& . the housing and business tower of the "Napretkova zadruga" at the heart of the city. a gradi stambenu zgradu Zagrebaèke ledane. Participated in architectonic competitions for the Sokol Home and the Endowment and Clinical Hospital in Šalata. At the sixth "Zemlja" exhibition mounted at Belgrade. u kojemu zagovara naèela japanske arhitekture. Iz tiska je izašla knjiga “Treba znati. 1931 Finished Ibler's school and participated as a guest at the exhibition of the Artists Association "Zemlja". Knjiga ne samo što je prva s temom moderne arhitekture u Hrvatskoj. U knjizi su predstavljeni radovi arhitekata njegove generacije u ravnopravnom omjeru rijeèi i slike. adaptiran u Dom crvenog križa) i planinarski dom na Kalniku. 1936 Performed some of the most important constructions. 1934 Within the fifth "Zemlja" exhibition he organised a specialised exhibition "The Village". At the annual conference of the group "Zemlja" he was admitted to regular membership. Podiže stambenu zgradu Mokroviæ s krovnom terasom i dvojnu vilu na Jabukovcu. which he edited and wrote a foreword to it. built a housing building of the Zagreb Ice-works. 1932. villa Fuhrmann of a round layout in Gornje Prekrižje and his most powerful urban attribute.ŽIVOTOPIS dom i Zakladnu i klinièku bolnicu na Šalati. a adaptira kuæu u staroj Jurjevskoj ulici. Built the wooden Pupils' Home on Sljeme (it perished in fire later on and in its place the Red Cross Home was built in 1987) and the Mountaineers' Home on Kalnik. He also published some of his Plakat "Izvještaj graðevno-struène škole" / The poster of the Annual Secondary Technical School exhibition. Piše “Treæe pismo o stanovanju” i podiže neke od svojih najoriginalnijih kuæa. zajedno sa slikarom Ernestom Tomaševiæem ukazuje na ekonomsko-socijalne probleme sela koje se mijenja. 1937. 1932 Erected the Mokroviæ housing building with a roof-terrace and a dual villa in Jabukovac and adapted a house in the old Jurjevska Street. u suradnji s Tomaševiæem dokumentarnom izložbom “Selo i grad – stanovanje na selu i gradu” progovara o problemima stanovanja. Planiæ in co-operation with Tomaševiæ spoke about the housing problems by way of a documentary exhibition "Village and City . Together with the painter Ernest Tomaševiæ he indicated the economic-social problems of a changing village. 1935 Building the Tomislav Home of a Y-shaped layout. Na šestoj izložbi “Zemlje” održanoj u Beogradu.. like the dual villa Belaj . Zagreb. poput “Dva pisma o stanovanju”. 1930 Participated at the Building Exhibition and in the competition for the Jewish Hospital. kao npr. 1916-17. The book "One Ought to Know… the Progress of Construction" was published. koju je uredio i za koju je napisao predgovor osvrnuvši se na osnutak CIAM-a u La Sarrazu 1928. u kojem za svaku sredinu traži funkcionalno.progres graditeljstva”. do 1945. It was not only the first book on the subject of modern architecture in Croatia. terasastu najamnu vilu u Kozarèevoj te vlastitu kuæu s ateljeom na spomenutom obiteljskom zemljištu.

.

even most important in his work. 8. but competing families of the Zagreb craftsmen . weekend houses and shops for the two friendly. 1937 He wrote "Three Letters on Housing" and built some of his most original houses.ŽIVOTOPIS best known texts. like the "Two Letters on Housing" in which he favoured the principles of the Japanese architecture. like the villa Cuvaj in the Zamenhofova Street with the façade dressed in ceramic and the villa Nikšiæ in the Lašèinska Road. 1950 he worked in the Ministry of Constructions. ali nije u prilici. Od 1. 1950. In the text "On National Style in Construction" he demanded functionality in every milieu. kao što je to bilo uobièajeno. 7. 1950 Since 1950 to 1952 he worked in the Principle Directory of Construction for the National Republic of Croatia and later in the Economic Council of the National Republic of Croatia. Sezession building of Hönigsberg and Deutsch in the Palmotiæeva Street 27. as was customary. He built houses in the Novakova Street. Savska-Kršnjavoga-Pierottijeva-Jukiæeva. 1953 From 1953 till 1955 he worked for the National Secretariat for Managing of National Economy of the National Republic of Croatia. U razdoblju od 1945. 1945 till August 31st. s prekidima radi u Ministarstvu graðevina. Zagreb. He designed buildings for collective housing in Požega and Delnice. 1938 Participated in the exhibition "Half Century of the Croatian Art". in Zagreb. do 31. 1940 Building of the public institution . This anathematised him in the post-war period. 1938. Sokolski dom. nadgledati izvedbe. 1939. 1940. Gradi javnu ustanovu – Dom za slijepu djecu u Nazorovoj ulici. Smjelo. mnogo projektira. do 1955. natjeèajni rad / The Sokol Home.the umbrella manufacturers. U Gornjem Prekrižju. nadograðuje secesijsku donjogradsku uglovnicu Hönigsberga i Deutscha u Palmotiæevoj 27. 1930-31. po naèelu kontrasta. . 1939 Daringly. For the purpose of conversion of the Ivan Meštroviæ's Home of Visual Artists into a mosque he designed a fountain and three minarets. Sudjeluje na izložbi “Pola vijeka hrvatske umjetnosti” u Zagrebu. što æe ga anatemizirati u poslijeratnom razdoblju. U sklopu prenamjene Doma likovnih umjetnika Ivana Meštroviæa u džamiju projektira zdenac i tri minareta oko doma. but had not an opportunity to supervise the construction.The Institute for the Blind in the Nazorova Street. 1945. competition project. 1945. by principle of contrast. 1945 From July 1st. he annexed a corner. In the period between 1945 and 1955 he designed a lot. pa i presudno u njegovu radu. % 1942 He projected single-family houses in Gornje Prekrižje. and in terms of the selected materials an economically designed solution. 1942. Remete and Zatišje. Remetama i Zatišju projektirat æe obiteljske kuæe. Ceroveèki and Sviben.

a potom u Privrednom savjetu NR Hrvatske. do 1958. Od 1950. of defining apartment sizes and of individual interior spaces. do 1955. In the Commission for Construction Rationalisation he was in charge of finding locations for construction of economical apartments. Projektira stambene zgrade u Požegi i Delnicama. 1956. often presented in textbooks of visual art. radi u Sekretarijatu za graðevinarstvo i urbanizam. % . zaposlen je u Državnom sekretarijatu za poslove narodne privrede NR Hrvatske. 1959 From 1959 till 1962 he was working in the Secretariat for Construction and Urbanism. ali i konkurentskim obiteljima zagrebaèkih obrtnika . 1953. do 1952. 1959. radi u Sekretarijatu za opæe privredne poslove. vikendice i lokale prijateljskim.BIOGRAPHY Sastanak grupe "Zemlja" u ateljeu Krste Hegedušiæa na Državnoj umjetnièkoj akademiji / The meeting of the "Zemlja" group in the Krsto Hegedušiæs' atelier on the Art Academy. Od 1956. do 1962. which became one of his most famous post-war constructions. U komisiji za racionalizaciju izgradnje zadužen je za pronalaženje lokacija za izgradnju ekonomskih stanova. 1964 Built a memorial-home and a day nursery in Komiža on the island of Vis persisting in the innovative use of materials. Gradi kuæe u Novakovoj ulici. Zagreb (oko 1930.kišobranara Ceroveèki i Sviben. 1962 From 1962 till 1964 he was employed in the Secretariat for Industry and Construction. Od 1959. At that time he built a house for Barica Vuksan in Pisarovina.) 1950. za odreðivanje velièine stanova i pojedinih prostorija u njima. Od 1953. 1956 From 1956 till 1958 he worked in the Secretariat for General Economic Management. radi u Glavnoj direkciji graðevinarstva NR Hrvatske.

In a sequence of articles on the Croatian modern architecture as a "non-acknowledged art". Received the "Vladimir Nazor" Life Achievement Award. in which he designed most of the post-war built houses. (foto: Muzej grada Zagreba) U selu Pisarovina gradi kuæu Barici Vuksan. radi u Sekretarijatu za industriju i graðevinarstvo. stambene i komunalne poslove. ne odustajuæi od inovativnog korištenja materijala . 1935. obloženu gotovo ljubièastom opekom u tzv. 1968 Building one of his most voluminous public buildings. produženoj Novakovoj ulici. % 1965 Working in the Republic Secretariat for Urbanism. 1964. èesto prisutna u udžbenicima likovne umjetnosti. of an L-shaped layout. 1970 On July 30th. koja postaje jedna od njegovih najpoznatijih poslijeratnih izvedbi. Radovan Ivanèeviæ affirmed his work. Radi jednu od najupeèatljivijih kuæa-kocki. Zagreb. Od 1962. Raised a single-family house dressed in pale yellow bricks in the Andrijeviæeva Street. Gradi spomen-dom i djeèji vrtiæ u Komiži na otoku Visu. do 1964. Housing and Infrastructure. u kojoj je autor veæine poslijeratnih gradnji. Planiæ retired but continued to design and build architectural assignments. dressed in bricks of an almost purple colour in the so-called Novakova Street extension. 1962.ŽIVOTOPIS Terasa Tomislavova doma na Sljemenu / The terace of the Tomislav Mountaineers' Home. . Izvodi obiteljsku kuæu obloženu blijedožutom opekom u Andrijeviæevoj ulici. 1965. Radi u Republièkom sekretarijatu za urbanizam. 1970. the Elektroprivreda's building in Èakovec. 1966 Worked on one of the most impressive cube-houses. 1966.

he realised an amazing number of houses. Dobiva nagradu za životno djelo “Viktor Kovaèiæ”. 1970. Meðu najboljima su kuæe za odmor Kolaèek i VranešiæParfenjuk u Novom Vinodolskom te kuæa Smiljaniæ u Kloštru Šiljevièkom. Gradi jednu od svojih javnih zgrada najopsežnijeg programa. Premerl. mounted in the City of Zagreb Museum selected Planiæ's "round house" as the single motif for the poster and catalogue of the exhibition. 1968. 1945. odlazi u mirovinu. poput onih obitelji Zakanj i Arbanas u Velikoj Gorici te Miljanoviæ u Kamenitom stolu u Remetama. Elektroprivredu u Èakovcu L-tlocrta. 30. ali izvedbu ne nadzire do kraja.BIOGRAPHY Projekt obnove sela Vlahoviæ / The project of the village Vlahoviæ renovation. like those of the families Zakanj and Arbanas in Velika Gorica and Miljanoviæ in Kameniti stol in Remete. Dobiva nagradu za životno djelo “Vladimir Nazor”. Radovan Ivanèeviæ afirmira njegov rad u nizu èlanaka o hrvatskoj modernoj arhitekturi kao “nepriznatoj umjetnosti”. 1972. was aired on TV Zagreb with great success. In the vicinity of Zagreb. 1971. I nadomak Zagreba realizira izuzetan niz obiteljskih kuæa. 1976 T. lipnja 1970. 1978 The documentary on Stjepan Planiæ. the author of the exhibition "The Modern Architecture of Zagreb Between the Two Wars". written and directed by the art historian Radovan Ivanèeviæ. U Primorju gradi kuæe za odmor originalnom tehnikom miješanja drobljenoga kamena i betona. Among his best vacation houses rank the Kolaèek and Vranešiæ-Parfenjuk house in Novi Vinodolski and the Smiljaniæ house in Kloštar Šiljevièki. 1972 Received the Life Achievement Award "Viktor Kovaèiæ". %! . 1971 Working on annexes of the church-complex in Marija Bistrica but did not supervise the construction until the end. In Primorje he built vacation houses in his original technique of mixing crushed stone and concrete. ali i dalje projektira i izvodi arhitektonske zadatke. Radi dogradnju crkvenog kompleksa u Mariji Bistrici.

S velikim odjekom meðu gledateljima s uspjehom je prikazan dokumentarni film o Stjepanu Planiæu što ga je za Televiziju Zagreb režirao i scenarij napisao povjesnièar umjetnosti Radovan Ivanèeviæ. %" 1979 Appointed an honorary member of the Association of Engineers and Technicians of Yugoslavia. "Culture of Living. Umro je 26. Designed the building in of the choir in the baroque Church of St. 1980 Toured the former construction sites with his co-workers intending to write a book for children. 12. (foto: Dubravka Janda) 1976. godine. Mary in Zadar. which he had written himself. Pisarovina 4. Projektira ugradnju pjevališta u baroknu crkvu sv. 1978. Tomislav Premerl autor je izložbe “Zagrebaèka moderna arhitektura izmeðu dva rata” održane u Muzeju grada Zagreba na kojoj je Planiæeva “okrugla kuæa” izabrana za jedini motiv na plakatu i naslovnici kataloga izložbe. 1979. . 1959. 1980. Marije u Zadru. Sa suradnicima obilazi svoja nekadašnja gradilišta s namjerom da napravi knjigu za najmlaðe.ŽIVOTOPIS Obiteljska kuæa Vuksan / Vuksan single-family house. 1980. s ravnopravno zastupljenom fotografijom i tekstom koji je sam napisao o “kulturi stanovanja”." with equal representation of photographs and text. 1980. Proglašen je poèasnim èlanom Saveza inženjera i tehnièara Jugoslavije. Died on December 26th.

BIOGRAPHY Pjevalište i ulaz u crkvi Sv. 1980. Marije / The choir and doorway in St Mary's Church. (foto: Ivana Hanièar) %# . Zadar.

Jadranovo. a najznaèajnijim smatramo to što je prvi uredio i objavio knjigu-zbornik o problemima suvremene arhitekture “Treba znati. 1980. titled "One Ought to Know… the Construction Progress".26th of December. Most of his realisations are in Zagreb and in its immediate neighbourhood. The book works primarily by way of pictures. 1900. – 26. Knjiga djeluje prvenstveno slikom. Veæina Planiæevih ostvarenja nalazi se u Zagrebu i njegovoj bližoj okolici. accompanied by lapidary texts in Vila Fuhrmann / Villa Fuhrmann. arhitektonskim nacrtima i fotografijama generacije arhitekata kojoj je Planiæ pripadao. tj. 12. Novog Vinodolskog i Visa. over the Kalnik to Požega. that is by way of architectonic blueprints and photographs of the Planiæ's generation of architects. godine. a koje prati lapidaran tekst. # . progres graditeljstva” 1932. do Jadranova. do 1980. a list of problems in contemporary architecture. 27th of December. godine. dobro opremljenom i reprezentativnom knjigom. Novi Vinodolski and the island of Vis. 12.) jedan je od najznaèajnijih hrvatskih arhitekata 20. Gornje Prekrižje 30.STJEPAN PLANIÆ AND THE CROATIAN ARCHITECTURE AVANT-GARDE OF THE THIRTIES radovan ivanèeviæ / by radovan ivanèeviæ Stjepan Planiæ (Zagreb. U zagrebaèkoj školi moderne arhitekture drži Stjepan Planiæ nekoliko prioriteta. a njegovo je djelo osebujan i visokovrijedan doprinos panorami moderne hrvatske arhitekture u razdoblju od 1930. 27. njihov komentar.. Zagreb. 1980) was one of the most important Croatian architects of the 20th century and his work is highly valued as a singular contribution to the panorama of the modern Croatian architecture of the period between 1930 and 1980. koja je bila tek u nastajanju. no dio njih rasut je po Hrvatskoj od Èakovca preko Kalnika i Požege. 1900 . Što je znaèilo popratiti pojavu moderne arhitekture u nas. in 1932. FOREWORD STJEPAN PLANIÆ I AVANGARDA HRVATSKE ARHITEKTURE TRIDESETIH GODINA In the Zagreb School of modern architecture several priorities belong to Stjepan Planiæ. though a number of them are strewn across Croatia. stoljeæa. from Èakovec. Among the most important ones belongs a fact that he was the first to edit and publish a book. 1935.. znat æemo ako godinu njezina objavljivanja smjestimo u stvarni Stjepan Planiæ (Zagreb.

PREDGOVOR povijesni okoliš tadašnje europske arhitekture. $ . èiji manifest Planiæ objavljuje na poèetku svoje knjige kao moto. representative book. 1935. svjetskog udruženja arhitekata u La Sarrazu. completely free as regards their own commitments. We shall only be able to judge the actual significance of that well-produced. Gornje Prekrižje 30. tlocrt prizemlja / Villa Fuhrmann. by looking into the emergence of the modern architecture in our parts and by placing the time of its publishing in the historical context of the then European architecture. It appeared only three Vila Fuhrmann. Zagreb. èetiri godine nakon što je Mies van der Rohe pozvao suvremene arhitekte da u Weissenhofu kraj Stuttgarta realiziraju po jednu stambenu zgradu u punoj slobodi svojih opredjeljenja. It followed 9 years after Le Corbusier published his epoch-making book "Vers une architecture" and four years after Mies van der Rohe invited contemporary architects to realise one housing building each in Weissenhof near Stuttgart. Ona i danas sa svojih 130 stranica i gotovo dvostruko toliko nacrta i fotografija form of a comment. a svega tri godine nakon osnutka Meðunarodnog kongresa moderne arhitekture (CIAM). ground floor. Bilo je to devet godina nakon što je Le Corbusier objavio svoju epohalnu knjigu “Vers une architecture”.

as it did so many times in history.. Klaiæeva-Kršnjavoga-Kaèiæeva. of an architect and an investor and promotion of the idea of an ideal "universitas architectorum et fabrorum". the relation of the architect and urban-construction administration. years after founding of the International Congress of Modern Architecture CIAM by the world association of architects in La Sarraz. Even nowadays. competition project. the regulation defining that living spaces should be looking on the street. Vjera u humanistièka naèela moderne arhitekture.. To su prvenstveno odnos projektiranja i legislative. (Ernest Tomaševiæ) dokazuje koliko je moderna arhitektura dvadesetih i tridesetih godina – kao toliko puta u povijesti – prednjaèila pred razvojem tehnologije. with its 130 pages and almost as many blueprints and photographs it demonstrates that the modern architecture of the twenties and the thirties was leading the technology development. 1932. as was the case with some art disciplines of the 20th century. pa i nekih grana umjetnosti 20. koji æe otada služiti kao primjer pobjede arhitekata u nastojanju da stvaraju arhitekturu “za bolji život èovjeka”.” ima postavki i sadržajnih aspekata koji su važni do danas. it is the relation between designing and legislature. natjeèajni rad. To begin with. odnos arhitekta i urbane graðevinske administracije. projektanta i naruèitelja. Jedan od najranijih projekata. Planiæ took their manifesto as the motto of his book.FOREWORD Zgrade radnièkih ustanova na Ciglani. Beside objective documentation and completeness of review there are some tenets and content aspects in "The Problems…" that are significant. te promocija ideje postojanja jedne idealne universitas architectorum et fabrorum. % . even nowadays. u “Problemima. perspective view. odnos stvaratelja i društva. U Planiæevoj se praksi propis da stambeni prostori moraju biti okrenuti na ulicu kako bi se omoguæila reprezentativnost uliènog proèelja. dvorišnu stranu kuæe. Uz objektivnu dokumentarnost i cjelovitost pregleda. stoljeæa. Zagreb. pokazao na lokacijama za samostojeæe obiteljske kuæe na brežuljcima i zelenim obroncima šumovitog Sljemena besmislen i bezuman. Planiæeva je kuæa na Jabukovcu. the relation of a creator and the society. In Planiæ's practice of building detached houses on hills and green slopes of woodlands of the Sljeme. perspektiva /Buildings for workers' institutions. a nusprostorije na stražnju.

" He spoke of this optimistic delusion of his.PREDGOVOR upornost u borbi za njezino ostvarenje i snaga Planiæeve argumentacije – uz znatan dodatak osobnoga šarma – izborili su Planiæevu pobjedu u borbi s propisima koji bi “u buduænosti bili cilj progresu graditeljstva. as far as we know. and the utility spaces at the back of a house.. proved to be senseless and unreasonable. "The struggle for the modern is not yet won. koji je opremio niz Planiæevih èlanaka. Zagreb. The Problems of Contemporary Architecture". will from that time on serve as an example of an architect's victory in his endeavours to create architecture "intended for the better life of man". uredio Stjepan Planiæ / Cover of the book "One Ought to Know. A Planiæev je opus. sa 700 projekata i realizacija. One of his earliest projects. who graphically designed a number of Planiæ's articles. exhibitions and competition works. with 700 projects and realisations. a house in Jabukovac. veæ i cjelokupne hrvatske arhitekture. from that time. funkcionalistièkog i regionalnoga organiènog – i povezujuæi ih na strukturalnoj razini stvorio djela (poput stereometrijski èiste okrugle vile na Gornjem Prekrižju i Tomislavova planinarskog doma Y-tlocrta iz tridesetih do kuæe-kocke iz pedesetih godina) koja nisu samo antologijski spomenici umjetnosti 20. edited by Stjepan Planiæ.. In the most individual and authentic manner .” O svojoj tadašnjoj optimistiènoj zabludi govori prilikom dodjele nagrade “Vladimir Nazor” za životno djelo 1968. on the occasion of receiving the Life Achievements Award "Vladimir Nazor" in 1968. jedan od najbrojnijih za koje znamo. Planiæ's belief in humanistic principles of the modern architecture. & opening the possibility of a representative façade. izložbi i natjeèajnih radova.” Crteži koji prate Planiæeve projekte u meðuratnom razdoblju svjedoèe o osobnom prijateljstvu arhitekta s osebujnim i velikim slikarom Ernestom Tomaševiæem. Problemi savremene arhitekture". godine: “Borba za moderno još nije dobivena." Prva stranica knjige / The first page of the book The drawings accompanying Planiæ's projects during the interwar period witness of his personal friendship with a distinctive and a great painter Ernest Tomaševiæ. 1932.progres graditeljstva.. Planiæ's opus. It would "in the future be the aim of progress. not an obstacle. won him the triumph in confronting the regulations. belongs to the most numerous and is also one where family houses prevailed around which he designed gardens. Pritom se najindividualnije i najizvornije služio rjeènikom dvaju idioma suvremene arhitekture – internacionalnoga Naslovnica knjige "Treba znati. i u kojem prevladavaju obiteljske kuæe uz koje je uvijek projektirao i perivoje. the Progress of Construction. with considerable quantity of his personal charm. his persistence in the struggle to realise them and the strength of his argumentation. a ne zaprijeka.. stoljeæa.

Draškoviæeva 47.FOREWORD Stambena zgrada Mokroviæ / Mokroviæ apartment building. ' . Zagreb. 1932.

umjesto neprikladnih uvoznih literarizirajuæih ili ideologizirajuæih hipoteza mnogo primjerenija domaæa teza povjesnièara umjetnosti Ljube Karamana o “slobodi stvaranja periferijske sredine”. Zagreb. natjeèajni rad / The Craftsmen Home. competition project.PREDGOVOR Moja je polazna teza da je zagrebaèka škola moderne arhitekture i to prvenstveno u nekim djelima Drage Iblera i Stjepana Planiæa ostvarila sintezu kakvu je teško naæi bilo gdje drugdje. a naroèito da inspiraciju i ideje crpi iz dvaju ili više izvora zbog èega u povoljnom trenutku stvara kreativne sinteze. as well as of the entire Croatian architecture. (Ernest Tomaševiæ) . pa i zagrebaèke arhitektonske škole u cjelini. 1930. 1935. which are anthology examples of the 20th century art memorials. our local art historian of "creating the freedom of a peripheral environment". instead of inappropriately importing hypotheses pertaining to literature and ideology. As distinguished from a provincial milieu adopting norms and imitating solutions of great centres. perspektiva / The Mountaineers' Home Tomislav on Sljeme. it would be proper to apply a thesis of Ljubo Karaman. Tomislavov dom na Sljemenu. Combining the two on a structural level he created works (the stereometrically pure Round Villa in Gornje Prekrižje. Zagreb. Za razliku od provincijske sredine koja preuzima norme i imitira rješenja iz nekog velikog središta. My assumption is that the Zagreb School of modern architecture managed to realise syntheses hard to find elsewhere. perspective view. specifiènost Iblerova i Planiæeva opusa. the Tomislav Mountaineers Home of an Ylayout from the thirties and the cube-house from the fifties). Medvednica. natjeèajni rad. competition project. primarily in the works of Drago Ibler and Stjepan Planiæ. as we call it. It can explain the specificity of Ibler's and Planiæ's opuses in an infinitely more objective and convincing manner. Karaman smatra da je periferijska sredina – a Hrvatska je po njemu tipièan primjer za to – ona koja je dovoljno daleko od jaèih kulturnih središta (od normi i dogmi koje u njima vladaju) i koja omoguæuje umjetniku veæu slobodu stvaranja (bez pridržavanja èesto krutih kriterija koji vladaju u velikim središtima i žarištima moæi). even of the Zagreb school of modern architecture as a whole. kako je uvjetno zovemo. Smatram da je za tumaèenje zagrebaèke škole moderne arhitekture. I believe that when explaining the Zagreb school of modern architecture.the international functional and the regionally organic. without respect for the sometimes-rigid criteria ruling great centres and power-focuses. Njome se neusporedivo objektivnije i uvjerljivije može pojasniti he applied the vocabulary of the two idioms of the contemporary architecture . Zanatlijski dom. Pantovèak 5. gives him a chance to draw from two or more sources and to make creative synthesis in auspicious moments. Karaman believes a peripheral milieu to be the one sufficiently distanced from more powerful cultural centres (and norms and dogmas dominating them) and according to him Croatia is a typical country suited to this notion. It offers an artist greater freedom of creation.

1936.FOREWORD Stambeno-poslovna zgrada "Napretkova zadruga" /The "Napretkova zadruga" housing and business building. Bogoviæeva 1. Zagreb. .

Najamna vila Guštin . Gesturing towards the tin dome of the First Croatian Savings Bank building. In the earlier mentioned Stjepan Planiæ's book just about every published example is of a building ending with a living terrace and a flat roof. a možda su u tom trenutku bila i najizrazitiji znak razlikovanja od povijesne. na terasi stambene višekatnice. sve ove kupole. kao programatski manifest. da èovjeku pružimo u gradskoj okolini one ugodnosti koje pružaju livade. alluded to the continuity of forms and to the significance of a terrace in the architecture of ancient civilisations and not to the paragons of contemporary building. Planiæ je umjesto na uzore suvremenog graditeljstva. Da viseæi vrtovi Semiramide nisu san dokazom je ova terasa realizirana prije 40 godina. Govoreæi u dokumentarnom filmu 1978.”. Planiæ i E. koju je projektirao na Zakladnom bloku u središtu Zagreba (Petriæeva 5). ne znaèi nametati rješenja. this terrace realised 40 years ago proves that.PREDGOVOR U spomenutoj Planiæevoj knjizi. aludirao upravo na kontinuitet oblika i znaèenja terase u arhitekturi drevnih civilizacija. Tomaševiæ. kako èesto ponavlja Planiæ. objavljene su gotovo iskljuèivo graðevine završene stambenom terasom i ravnim krovom. on the so-called “Zakladni blok” in the heart of Zagreb. koja doslovce ostvaruje povezanost èovjeka sa sokovima prirode. 1932. 1931. popularnog Oktogona u susjedstvu. it literally realises a connection between a man and the juices of nature. Perhaps at the time they displayed the most expressive mark of distinction from the historical. potok. we realised them on terraces where they blossom even today. 1932. which was then called great architecture. designed by himself. mi smo ih ostvarili na terasama i oni još i danas cvatu.) . particularly the historicism architecture of roofs and metal domes of Zagreb. did S. Nošeni težnjom da vrtove donesemo u centar grada. Zagreb." "To organise life…" as Planiæ often repeated. speaking in a documentary from 1978.” “Organizirati život. or a forest. The hanging gardens of the Queen Semiramis are not a dream.Prestin /Guštin . Pokazujuæi pokretom ruke na ogromne kositrene kupole zgrade Prve hrvatske štedionice..Prestin tenancy villa. the popular Octagon. Stjepan Planiæ. Driven by an aspiration to bring gardens into the centre of the city. These were the common qualities of the represented projects and works. he said: "All these roofs. it is almost a manifesto. (objavljeno u katalogu izložbe "Zemlje". šuma. nego kreativno odgovoriti na zahtjeve života i èovjekove potrebe skladno riješiti u arhitektonskom prostoru. Jabukovac 22.. standing on a terrace of a multi-storey building in the Petriæ's Street 5. all these domes were the composition equipment of the preceding generation. posebno historicistièke zagrebaèke arhitekture krovova i metalnih kupola. rekao je: “Svi ovi krovovi. To su zajednièka svojstva prikazanih projekata i djela./ published in the exhibition catalogue of the "Zemlja" group. to su bili nekadašnji rekviziti komponiranja generacije pred nama i to se onda zvalo velika arhitektura. brook. to offer a man in urban environment a commodity of a meadow.

too.Sedamdesetih godina èešæe sam vozio Planiæa i pratio ga na gradilištima. do “Kulture stanovanja” za djecu. Zagreb. Planiæ je na slušateljstvo želio djelovati i neposredno. ! . Bilo je to dosta neobièno jer je Planiæ u svojim projektima. Planiæ. but to creatively answer the demands of life and harmoniously resolve human needs within the architectonic space. I observed a relationship of true respect and absolute obedience on the part of his S. “Tri pisma o stanovanju” samo su uzorak i obrazac. to "Culture of Living. Besides writing (to begin with a book for adults "Problems of Contemporary Architecture. During the seventies I often drove Planiæ on his tours of construction sites and the adaptation of my terrace apartment was taking place at that time. "Plin". išao neprekidno dalje. Primijetio sam odnos istinskog poštovanja i apsolutne poslušnosti svih “njegovih” obrtnika. za što je uvijek nalazio vremena." from 1932. Planiæevi su not mean to impose solutions. bez obzira jesu li s njim suraðivali èetrdesetak godina ili ih je angažirao tek nedavno. dok se istodobno izvodila adaptacija moga terasnog stana po njegovu projektu. "Treæe pismo o stanovanju" / ”The Third Letter on the Housing”. he would always find time. 1985. kapljica u moru razgovora i tumaèenja što ih je Planiæ neumorno vodio s ljudima kojima je gradio kuæu ili koji su htjeli da im projektira dom. na pojedinca ili na malu obiteljsku zajednicu. For that. "Three Letters on Housing" were just an example and a pattern. smioni i neuobièajeni. 1932. a drop in the ocean of talks and interpretations that Planiæ had led with the people he built houses for or with those who wanted him to design a home for them.). a time i u zahtjevima prema izvoðaèima. intended for children) Planiæ wanted to effect immediate influence on individuals and small family communities. FOREWORD Osim pisanja (od knjige za odrasle “Problemi savremene arhitekture”. 1937. br." from 1985. a nerijetko je zahtijevao postupke koji su bili novi. 4.

ranging from the use of building materials and construction to the formation. Zagreb. That was the earliest example I can recall. He often "broke" the regulations of dimensioning (excessive. Na primjer. In his inexhaustible creativity he always made room for something new. It was particularly evident in the . the round balcony board girding three quarters of the cylindrical body of the villa is deeply protruded into space. komentirao je Planiæ. prepeèenu opeku koja se dijelom pocaklila. boldly thin. regardless of whether they worked with him for forty years or had been engaged only recently. as a rule. u èemu se u kasnijim projektima najviše bavio dinamièkom igrom povezivanja razlièitih razina u stanu. smiono tanka i otmjeno lebdi u prostoru. be more slender than others were.) okrugla ploèa balkona što opasuje tri èetvrtine valjkastog tijela vile duboko je isturena u prostor. Šezdesetih i sedamdesetih godina umjesto žbukanih fasada Planiæ èesto koristi opeku: crvenu ili blijedožutu. na Okrugloj vili (1936. For example. elegantly elevated in space. bold and uncommon procedures. according to the formative criteria of the whole. a posebno u organizaciji prostora. dok su armiranobetonske ploèe balkona obièno zdepaste. Gornje Prekrižje 30." commented Planiæ. “To èak malo vibrira”. To je najraniji primjer kojeg se sjeæam. due to safety precautions). often demanding new. njegovi prozori uvijek veæi (da ne kažem redovito i bolje proporcionirani) od onih na susjednim kuæama. It was rather unusual. He defined them according to proportions. as a rule. od primjene graðe i konstrukcije do oblikovanja. a board of reinforced concrete of a balcony usually appears thickset and in the Round Villa (1936). a u njegovoj neiscrpnoj kreativnosti uvijek je dolazilo nešto novo.PREDGOVOR Vila Fuhrmann / Villa Fuhrmann. "It even vibrates a little. his windows were bigger (not to mention that they were of better proportions) than those in the neighbourhood. iskrivila " craftsmen. po oblikovnim kriterijima cjeline. 1935 konstrukcijski nosaèi bili u pravilu vitkiji od drugih. since in his designs and in his demands on craftsmen Planiæ always went further. On je èesto “kršio” i propise o dimenzioniranju (što su u pravilu iz “sigurnosnih” razloga preraèunati) jer ih je odreðivao po usklaðenosti s proporcijama. Construction carriers designed by Planiæ would. pa èak i “otpadnu”.

kao èovjeku koji je vjerovao u moguænost ljepšeg i sretnijeg èovjekova života i koji je kao arhitekt to znao ostvariti. znanstvenoj i teoretskoj obradi na razlièite naèine. Crushed stone would be submerged into concrete and then used for construction of outer walls. different from the one thought at school. tinged with different tones of grey and of a vivacious play of light and shadow. as well as for terrain levelling. because he was familiar with their crafts. freedom and necessity. He explained the procedure in an extremely simple manner. He could always take a trowel in his hand and demonstrate mixing of a colour. most often dealing with a dynamic play in connecting of different levels within a flat. Novom Vinodolskom ili na otoku Lošinju." Contractors had to believe in the creative power of this architect and the moral power of his word. At the same time. He would bring a stone-crusher to the site and had stone grounded on the spot.. najèešæe po usmenim Planiæevim uputama i obrazloženjima. Construction craftsmen were greatly impressed by Planiæ. he applied his own technique of construction of façade walls produced of crushed stone splashed with concrete. Istodobno je na seriji ljetnikovaca na obali. Sam je krajnje jednostavno objašnjavao taj postupak.to postaje nešto drugo. slobode i nužnosti. or ever will. even though they were sometimes "contrary to everything they had been thought". Planiæ's architecture will be categorised by way of a critical. a man who believed in the possibility of a nicer and happier life of people and as an architect he knew how to realise it. Dovozio je drobilicu na gradilište i na licu mjesta dao drobiti kamen te ga takvog utopljenog u beton koristio za gradnju vanjskih zidova. something precious. made better valorisation of the visual value of those surfaces. in a number of summer houses along the coastline. Planiæ decided to apply it in a contemporaneous way adequate to an industrial era.” Kako bi brojne takve ideje izvoðaè. FOREWORD (èime se postiže živa reljefnost fasade) i postala tamna rafinirane hrðavo ljubièaste boje. which he kept returning to in his later projects. koji se odlomljen vadi za temelje. savršeno izveo – iako èesto protiv onoga “kako su nas uèili i kako mora biti” – bila je potrebna vjera u kreativnu snagu arhitekta i moralnu vrijednost njegove rijeèi. partially glazed and deformed . pokazati kako treba zamiješati boju. prema moguænostima i afinitetima. pa i za nivelaciju terena. Planiæ je imponirao graðevnim obrtnicima i po tome što je odlièno poznavao njihov zanat i uvijek je mogao uzeti ”špahtl” u ruku. they often followed on Planiæ's verbal instructions only. also the brick "waste". koja je razlièita od školske. In reality it will always remain a memorial to sense and feeling.achieving thus a vivacious relief on a façade . as well as a memorial to Planiæ. Govorio je njihovim jezikom. # . scientific and theoretic elaboration in different ways. veæ spomenik Planiæu. U krševitu Primorju dosta je kamena drobljenca. s preljevima sivkaste boje i živom igrom svjetlosti i sjene “. according to possibilities and affinities. plemenito. u Jadranovu. organisation of space. He was familiar with the construction practice terminology. He spoke "their" language. kao kucano srebro. instead of plastered façades Planiæ often used bricks: red or pale yellow.. a Planiæ ga je odluèio iskoristiti na suvremen naèin koji odgovara industrijskoj eri. Nitko nije i nitko neæe bolje od njega valorizirati likovnu vrijednost tih površina. primijenio vlastitu tehniku izvedbe fasadnih zidova od drobljenog kamena zalivena u beton. Nobody had ever. podrum ili cisternu. a dobro je poznavao i terminologiju graditeljske prakse.which later darkened into a refined rusty purple colour. in Jadranovo. like hammered silver. Novi Vinodolski and on the island of Lošinj. "…it turns into something else. double baked bricks. ali u stvarnosti ona æe uvijek ostati ne samo spomenik skladu razuma i osjeæaja.Planiæeva arhitektura moæi æe se svrstati u kritièkoj. During the sixties and the seventies. To realise his ideas. In the karst terrain of Primorje there is plenty of crushed stone commonly used for foundations. cellars or cisterns.

nuances and rough structures. However. The Architectonic Department educated many famous architects. do 1920. godine. veæ æe zasebnim dokumentarnim izložbama upozoravati na ekonomsko-socijalne probleme zagrebaèke periferije i M. Planiæ je pripadao meðu èetvoricu prve generacije. Planiæ graduated in 1935. Graditeljska tehnièka škola Zagreb 110 godišnjica / 110 the Anniversary of the Secondary Technical School Zagreb. V. Širola. Namely./ed). In 1926 he enrolled the Architectonic Department at the Art Academy. To acquire a university degree before the Zagreb Technical Faculty was established in 1919. naravno.1932/3. Having finished secondary school education he started to work and acquire experience in architectonic ateliers and on construction sites. Graditeljska tehnièka škola Zagreb 110 godišnjica 18922002. naime. 1 Stjepan Planiæ occupies a very special place in a constellation of powerful personalities that built Zagreb with modern architecture as a functional city and contributed to its numerous particularities and attributes of high civilisation level. gdje je nauèio do rješenja dolaziti tijesno suraðujuæi s obrtnicima. posebno mjesto zauzima autohtoni Stjepan Planiæ.. He acquired the basics of the trade in the Secondary Technical School at the Royal National Vocational School in Zagreb. Br. 2002. senzibiliziran na površine. Iblera. Planiæ je nakon završene srednje škole poèeo raditi i stjecati iskustva u arhitektonskim ateljeima i na gradilištima.. sensitive to surfaces. godine. and became a leading personality in Croatia of that time. Zagreb. 1999 ' . V. inventive and a dynamic person. socially committed. Talentiran. upisuje arhitektonski odjel na umjetnièkoj akademiji.). tada vodeæa liènost koja intenzivno djeluje u svim podruèjima kulture. i Izložba uèenièkih radova Stjepana Planiæa profesorice škole Gordane Drljeviæ u današnjoj Graditeljskoj tehnièkoj školi u travnju 1999. 1933. 1933. Juraj Denzler. 21. 2 Bo. stoljeæa iskoristio je svoje pravo da sam traži svoju istinu. Zagreb.. whose houses are today the symbols of the Zagreb modern architecture: Aleksandar Freudenreich. Juraj Denzler. str. Spomen izvještaj o 40-godišnjici škole / The Public Secondary Technical School in Zagreb 1892/3 . Memorial Report on the 40th School Anniversary. where he learned to find solutions working closely with the craftsmen.1 Arhitektonski odsjek polazili su mnogi poznati arhitekti èije su kuæe danas simboli zagrebaèke moderne arhitekture: Aleksandar Freudenreich. 2 Bo. bila vrlo velika. As a talented. Širola. koji je te godine utemeljio ðak Visoke tehnièke škole u Dresdenu te suradnik ekspresionistièkog berlinskog ateljea Hansa Poelziga – Drago Ibler. Zagreb. established in that same year by a Dresden High Technical School student. one had to travel to Vienna. Budimpeštu ili Prag. Ibler had worked in Hans Poelzig's Berlin atelier. of course. slijedit æe i socijalno angažiranim djelovanjem. Državna srednja tehnièka škola u Zagrebu 1892/3 – 1932/3. jednostavan i neposredan. Spomen-izvještaj o 40-godišnjici škole. Ne samo da æe na izložbama “Zemlje” izlagati svoje projekte i realizirane gradnje. Br. mounted by the professor Gordana Drljeviæ in the present Builder's Technical School in April. Širola. and Izložba uèenièkih radova Stjepana Planiæa /Exhibition of the School works of Stjepan Planiæ. Nevistiæ (ur. established in 1892.. Drago Galiæ and Stjepan Planiæ. moralo putovati u Beè. a co-founder and 1 M. 1892-2002. u poglavlju zvanom hrvatska arhitektura 20.1932/3. Juraj Neidhardt. Državna srednja tehnièka škola u Zagrebu 1892/3. inventivan. 21. škola je novitete u graðevnim konstrukcijama kontinuirano uvrštavala u svoj nastavni program. na koje je škola bila vrlo ponosna. Planiæ.2 Porijeklom iz obitelji zidara. Mladen Kauzlariæ. Sreæko Florschütz.). being one of the 14 graduates who finished this school. The school takes pride in them all. which carried the burden of great responsibility. most of the Croatian constructors of that time were educated there. . Godine 1926. do utemeljenja zagrebaèkog Tehnièkog fakulteta 1919. suosnivaèa i predsjednika angažirane grupe “Zemlja” (koja odbacuje svaku apriornu estetiku)./eds. Zagreb. Juraj Neidhardt. godine u Graditeljskoj školi pri Kraljevskoj zemaljskoj obrtnoj školi u Zagrebu. Kako bi apsolventi škole ulazeæi u praksu poznavali i najsuvremenija graðevna sredstva. intensely active in all cultural fields. Prestini (ur. Drago Ibler. jer se za stjecanje fakultetske diplome. Sreæko Florschütz. godine. tonove i opore strukture. Nevistiæ (ur. Antun Ulrich. Drago Galiæ i. Državna srednja tehnièka škola i Udruženje graditelja kraljevine Jugoslavije / The Public Secondary Technical School and The Builders' Association of the Yugoslavian Kingdom. Od sveukupno èetrnaest završenih studenata ovog odjela akademije.ONE OUGHT TO KNOW … ABOUT THE ARCHITECT STJEPAN PLANIÆ darja radoviæ maheèiæ / by darja radoviæ maheèiæ U plejadi jakih autorskih osobnosti koje su modernom arhitekturom gradile funkcionalni grad Zagreb i pridonijele stvaranju mnogih njegovih svojstava i atributa visoke civilizacijske razine. Širola. dinamièan. str. Prestini (ur.. Temeljna struèna znanja stjecao je od 1916. školovala veæina hrvatskih graditelja. èija je odgovornost od osnutka 1892. O ARHITEKTU STJEPANU PLANIÆU Planiæ came from a bricklayer's family. 2002./p. Antun Ulrich.2 ONE OUGHT TO KNOW … TREBA ZNATI. socijalno angažiran. a diplomirao je 1935. as a simple and direct human being he exercised his right to search for the truth in the chapter named the Croatian architecture of the 20th century. Državna srednja tehnièka škola i Udruženje graditelja Kraljevine Jugoslavije.). Na njoj se. Budapest or Prague. He will follow Ibler. Mladen Kauzlariæ. the school continually introduced the latest building constructions in the curriculum1 to inform its undergraduates about to start their practical jobs of the most recent achievements in the construction technology.

Izložbeni pano "Državna umjetnièka akademija . Škola za arhitekturu". Architectonic Department"..Zagreb.TREBA ZNATI. 1927.Zagreb. projekt banke / Exhibition panel "Art Academy .. project for a bank. ! .

Knjigu je uredio i za nju napisao predgovor. Regulacijoni plan za grad Zagreb. koja je objavljena 1932. He asked his architect colleagues to present their competition designs and constructions realised in the "new construction techniques" equally by pictures and a short commentary. Problemi savremene arhitekture. Stjepan Planiæ i avangarda moderne hrvatske arhitekture. He was the initiator of numerous actions and the key personality of the Croatian interwar avant-garde architecture. Na natjeèaju za Generalnu regulatornu osnovu grada (na kojem su sudjelovali autoriteti poput Adolfa Mösmanna i Paula Bonatza.”4 Za složeni program natjeèaja za Klinièku i zakladnu bolnicu na Šalati (na kojem je gotovo nezamijeæen prošao rad Alvara Aaltoa). povijesno i urbanistièki rašèlanjenom gradu. Problemi savremene arhitekture”. progres graditeljstva. In the Competition for the Regulatory City Plan (in which participated great authorities like Adolf Mösmann and Paul Bonatz and the members of the jury were Paul Wolf and Josef Goèar) an urban plan by Strižiæ was accepted. 15-19. In a city pronouncedly dismembered in terms of topography. oblikovnim i programskim izazovima funkcionalne arhitekture koja je nastupila. str. godine samo svjedoèi o utemeljenosti ovoga nastupa. Treba znati… problem graditeljstva. a prvonagraðen je bio rad Ernesta Weissmanna (kasnije aktivnog ciamovca i supotpisnika Atenske povelje). formative and programme challenges of the advancing functional architecture. 3 ! . Zagreb. Problemi savremene arhitekture /One Ought to Know… Problems of Construction. 15-19. 3 chairman of the socially active group "Zemlja" (the group "Earth" rejected any a priori aesthetics) in his socially committed activities. Treba znati. Planiæeve projekte grafièki interpretira slikar Ernest Tomaševiæ. Ivanèeviæ. a Planiæevo pozivanje na naèela inicijalnog CIAM-a (Congres Internationaux d’Architecture Moderne) iz 1928. published in 1932. accepting the constructive.Grad koji prosperira. uz koji u knjizi stoji naslovna tvrdnja da je uslijed korijenitih društvenih promjena “èitavo polje arhitekture postalo problemom. the interwar architects solved the programmed assignments of their houses using the modern architecture vocabulary. Strižiæ i Heæimoviæ. Psefizma. The Problems of the Contemporary Architecture”. 4 Z. rješenja su ponudili Planiæ. Dugogodišnji Tomaševiæev atelje nalazio se na posljednjem katu jedne od Planiæevih prvih natjeèajem R. 1996. Iz knjige æemo izdvojiti prikazane radove domaæih autora s triju velikih meðunarodnih natjeèaja koji su na poèetku tridesetih godina bili organizirani za Zagreb. Planiæ indicated. kad ga u novom mjerilu grade združeni mladi arhitekti koji se suoèavaju s konstruktivnim.. in what way did the architectonic "glimpses" differ from the established routine and actual legislation. izvedbe. 4 Z. problem graditeljstva. ravnomjerno je slikom i komentarom predstavio natjeèajne i veæ izvedene gradnje u kojima zastupa “novo graðenje”. velik je izazov. koji je takoðer završio Graditeljsku školu i sudjelovao na izložbama “Zemlje”.. str. Treæi meðunarodni natjeèaj organiziran za izgradnju Židovske bolnice u Petrovoj ulici prati tvrdnja istih arhitekata da iza brojnih osvojenih nagrada na natjeèajima ne slijede. poses a great challenge. In the book. Strižiæ. Psefizma. Takav je Zagreb od poèetka tridesetih godina 20. 1932. godine. edited the book and wrote the introduction. nažalost. in separate documentary exhibitions. Strižiæ. particularly to those of the Zagreb periphery and the housing in general.. Zagreb. 1996. pp. Stjepan Planiæ i avangarda moderne hrvatske arhitekture / Stjepan Planiæ and the Croatian Avant-garde Modern Architecture.. Namely. Koliko su se nova arhitektonska “naziranja” razlikovala od uhodane prakse i aktualne legislative Planiæ je pokazao u prvoj knjizi o modernoj arhitekturi u nas “Treba znati. And Zagreb was just that at the beginning of the thirties of the 20th century. when young architects pooled together and applied themselves to build the city in new proportions. u: Problemi savremene arhitekture – reprint. in: Problemi savremene arhitekture / The Problems of Modern Architecture reprint. Progress of Construction.. gotovo istodobno s premijernim arhitektonskim izvedbama. a u žiriju sjedili Paul Wolf i Josef Goèar) nagraðen je bio Strižiæev urbanistièki plan. ONE OUGHT TO KNOW … stanovanja uopæe. offered for three great international competitions organised for Zagreb. at the beginning of the thirties.). Planiæ (ur. U izrazito topografski. oni rješavaju programske zadatke svojih kuæa rjeènikom moderne arhitekture sa željom da osobno pridonesu vlastitom kulturnom prostoru. Zagreb. and Planiæ's reference to the principles of the initial CIAM (Congres Internationaux d'Architecture Moderne) of 1928 evidently confirmed the soundness of their activity.. Planiæ participated in the "Zemlja" exhibitions with his projects and realised constructions. Regulacijoni plan za grad Zagreb / The Regulatory Plan for the City of Zagreb. pp.). stoljeæa..3 In his first book on modern architecture in our parts “One Ought to Know. From that book we shall select the represented works of local authors. almost simultaneously with the first architectonic constructions. alerting the public to economic-social problems.. Planiæ (ed. 1932. To su do danas ostali najavangardniji projekti hrvatske meðuratne arhitekture. Postaje pokretaèem brojnih akcija i kljuèna osoba avangarde hrvatske meðuratne arhitekture. 7-53. history and urbanism. The Problems of the Modern Architecture. Ivanèeviæ. Until our days these projects remained the most avant-garde examples of the Croatian interwar architecture."4 R.3 A prosperous city. intenzivno se širi i izgraðuje. u: S.a problem. 7-53. intent on making personal contributions to their cultural space. Zagreb. a sa svojim kolegama zajedno. next to this project there is a statement from our title that owing to the radical changes "the entire field of architecture was turned into . intensely expanding and rebuilding. in: S.

65-70. the defined building was a significant motif. str. A high public construction in the city centre. javne namjene. a building of an elliptical layout. 1934. 5 . br. Obiteljska kuæica / A Single-family House. written in the thirties.5 This was the period when his epoch making constructions were built: the eight-storey azure palace of "Napretkova zadruga". 8. proèelja rašèlanjenih trakama istolikih prozora i poentiranih nazubljenim vijencem. Svijet (The World).. 1934. Planiæ. pp 65-70. Graðevinski vjesnik. 1935. Zagreb. Zagreb. Tomislavov dom HPD na Medvednici / The Tomislav Home of the Croatian Mountaineers' Association on the Medvednica. It is therefore not surprising that two of them. The third international competition. Obiteljska kuæica. Visoka poslovna u središtu. kuæa je bila velik motiv. For a long time Tomaševiæ's atelier was situated at the last floor of one of the first Planiæ's constructions won through a competition. 1936. br. pp. str. There is not another architect of his generation. Zagreb. ! In the spectre of endeavours undertaken to make Zagreb a metropolis. He had also finished the Secondary Technical School and participated in the "Zemlja" exhibitions. they immediately hit the heart of a problem by way of clearly exposed attitudes. Strižiæ and Heæimoviæ offered solutions.5 Nastaju njegove epohalne gradnje: osmerokatna modra palaèa “Napretkove zadruge” eliptiènog tlocrta. the Wright-type Villa Cuvaj with strongly protruded eaves. the cylinder-formed Fuhrmann villa with a continual belt of rhytmicised windows offering a panoramic view of the surrounding landscape. No. No. The first prize went to Ernest Weissmann (a very active CIAM member later on and a co-signatory of the Athens's Charter). organised for the construction of the Jewish Hospital in the Petrova Street was followed by a claim of the same architects' that much to their regret the numerous prizes had not resulted in constructions. Planiæ. Zagreb. Svaku od njih Planiæ promišlja. Zagreb. izborenih izvedbi. U spektru nastojanja da se Zagreb metropolizira.. Planiæ. S. Svijet. O ugraðenoj najamnoj kuæi. S. No. Planiæ. they resembled a verbal address rather. 87-90. S. than a theoretic discourse. dvokrako komponiranoj stambenoj zgradi Zanatlijskog doma na Pantovèaku. 1932. 1935. 4. Planiæ deliberated. Planiæ. Graðevinski vjesnik... had an epistolary form. Zagreb. its façade divided by ribbons of equally shaped windows pointed out by a jagged cornice. Tomislavov dom HPD na Medvednici. najamna ili obiteljska kuæa za stanovanje na ugodnim sjevernim brežuljcima. 1936. In the complex competition programme for the Clinical and Endowment Hospital in Šalata (where a work by Alvar Aalto went almost unobserved) Planiæ. S. who had voiced his opinions in form of an article more often than Planiæ and yet it would be incorrect to say that he was a master of written word. a built-in apartment-office building on the fringes of Donji grad and a tenancy villa or a single-family house on gentle northern hills. a painter. 51-52. 5. str. 8.. “Napretkova” novogradnja. 1934. 4. O ugraðenoj najamnoj kuæi / About the Built-in Tenancy House. Graðevinski vjesnik. Zagreb. 51-52.. the twoleg building of the Craftsmen Home in Pantovèak. 5. ugraðena stambenoposlovna na rubovima Donjega grada. the Mountaineers' Home made of stone and wood with a promotional Y-shaped layout. "Napretkova" novogradnja / The "Napredak's" New Construction. His texts were written in a simple language. pp. Planiæ. 1934.. Graðevinski vjesnik. 212. the built-in houses in the Endowment Bloc and the Draškoviæeva Street with roof terraces. valjkasta vila Fuhrmann s kontinuiranim pojasom ritmiziranih 5 S. ugraðene kuæe na Zakladnom bloku i u Draškoviæevoj s krovnim terasama.. 87-90.. Zagreb. Katalog izložbe "Zemlja" / Exhibition catalogue of the "Zemlja" group. Despite the fact that they were often intoned as a kind of a manifesto. br. realizira i objavljuje sredinom zlatnih tridesetih godina. realised and published each one of them during the golden thirties. Zagreb. str. S. Graðevinski vjesnik (The Constructors' News). Graðevinski vjesnik. Planiæ's projects graphically interpreted Ernest Tomaševiæ.TREBA ZNATI. p 212.

ONE OUGHT TO KNOW … Stubišna ograda. 1917. školski rad u Graditeljskoj školi / Staircase fence. Schoolwork in the Secondary Technical School. !! .

(Ernest Tomaševiæ) !" . 1930.. Detached house in a garden. Berlin. perspektiva / Endowment and Clinical Hospital.TREBA ZNATI. više su nalik Planiæ was inspired to write "Two Letters on Housing" in 1936 by a book about the features of the Japanese house6. 5. 2. wrightovska vila Cuvaj snažno istaknute strehe. Easy changing of space division. Practical built-in furniture allowing full use of space. Iako nerijetko manifestnog tona. iz koje se pruža panoramski pogled na okolicu. a opet ne bi bilo ispravno reæi da je bio majstor pisane rijeèi. Verlag Ernst Wasmuth. Many doors. Artistically nice use of 6 T. 4. competition project. Yoshida.. Layout flexibility. planinarski dom u kamenu i drvu promotivnog Y-tlocrta. Zagreb. Njegovi su tekstovi pisani jednostavnim jezikom. Zakladna i klinièka bolnica. the advantages of which he listed as follows: "1. windows and rooms open to a garden providing continual contact with nature. neposredno pogaðaju bit problema i na razumljiv naèin iznose stavove. natjeèajni rad. 1935. Das japanische Wohnhaus. Nema arhitekta te generacije koji se više puta oglasio èlankom od Planiæa. 3. prozora. perspective view.

Za “Dva pisma o stanovanju” napisana 1936. perspective view. p. 6. pure and good taste. natural untreated materials. te stoga ne èudi što su èak dva od njih tijekom tridesetih godina zadobila epistolarni oblik. 7. Planiæ crystallised the vital marks of the modern architecture required for a housing reform in our S. Close connection of construction and architectonic form. Priruènik kuæevlasnika /The Houseowner's Manual. !# . Das japanische Wohnhaus. natjeèajni rad. Dva pisma o stanovanju /Two Letters on Housing."7 As a matter of fact. Verlag Ernst Wasmuth. 1936. Standardised space measures and construction parts. usmenom obraæanju negoli teoretskim raspravama. Planiæ. 8. 1935. èije prednosti samostalno popisuje. 7. Zagreb. perspektiva / The Jewish Hospital. Zagreb.ONE OUGHT TO KNOW … Židovska bolnica. godine Planiæa je nadahnula knjiga o karakteristikama japanske stambene kuæe6. and therefore quick and easy construction. competition project. Berlin. Simple. 1931. 7 6 T. Yoshida.

1930. 4.TREBA ZNATI.. . te uslijed toga brza i laka izradba kuæa.”7 Planiæ ustvari kristalizira bitne oznake moderne arhitekture koje su potrebne za reformu stanovanja u našim prilikama.”8 7 !$ 8 S. Dva pisma… / Two Letters…. 3. U svoja “Dva pisma. natjeèajni rad / Regulation of the Jelaèiæ Square. Mnogo vratiju i prozora. "There is no sense in saving our drawing room for a single annual visit. take a bath in the bathroom.the "modern trunks. 1936. uslijed èega stalan spoj s prirodom. 7. One ought to live in the full sense of the word. Planiæ. 14. u: Priruènik kuæevlasnika. We can only conclude that in the decades of designing housing buildings with garden that followed. Laka promjena prostorne diobe. but live your life in a space of great proportions. 2. We should not sew. competition project. Zakljuèujemo da su tijekom desetljeæâ projektiranja kuæa za stanovanje s pripadajuæim vrtovima koja æe uslijediti. Praktièno ugraðeno pokuæstvo dozvoljava potpuno iskorišæenje prostora. Uska povezanost izmeðu konstrukcije i arhitektonske forme. Solve living in an apartment well. In his "Two Letters…" Planiæ undertook to stir the potential investors' interest in the area of modern apartment construction. Regulacija Jelaèiæeva trga... i prema vrtu otvorenih prostorija. navedene karakteristike japanske arhitekture postale i kljuène odlike Planiæeve arhitekture. 7. “1. 8. Kuæa stoji slobodno u vrtu.” Planiæ nastoji potencijalne investitore zainteresirati za podruèje moderne izgradnje stanova... Since one can not advance in this field by force or in a straightforward manner (be it in a form of "witty remarks" accompanying the appearance of the programmed contemporary architectural endeavours . competently applying his knowledge of human psychology. str.a flat roof) he spoke on important trade tenets using examples from everyday life. 6. 5. Dva pisma o stanovanju. Cook in the kitchen. eat and learn do all that in the kitchen. Jednostavan. èist i dobar ukus. Elastiènost tlocrta. Kako S. Zagreb. Umjetnièki lijepa upotreba prirodnih materijala bez svake obradbe. p. Normiranje mjera prostora i sastavnih graðevnih dijelova. circumstances. the listed features of the Japanese architecture became the key features of Planiæ's architecture. Zagreb." or disbelief caused by house-owner's practical care . Planiæ.

napredovanje u tom poslu ne ide niti silom niti pravocrtno (bilo da je rijeè o “duhovitostima” koje su pratile pojavu programatskih suvremenih nastojanja arhitekture . Ibler's unrealised High House. Zagreb. in presentations of his renovations and redecoration's. were presented. Nazorova 54. as well as the Požgaj . It was demonstrated by the realised single-family houses: in the Golubovac and the Kozarèeva Street. bilo da je nevjerica izazvana praktiènom brigom kuæevlasnika . Soon it became obvious that "the glimpses of free living began to penetrate into our parts" in the works of his colleagues.“moderne kištre”. Then there were those designed by Lavoslav Horvat in the Vijenac and in the Baèvice in Split and the wooden houses in the Istarska Street designed by Drago Galiæ and those by Ibler in the Sv. o važnim naèelima struke progovara služeæi se primjerima iz svakodnevice. 1933. !% . solving of a bedroom and living room with the same furniture.Veble.ravni krov). particularly the wardrobes. He put the emphases on basic conditions of comfortable housing (consisting of well- Dvojna kuæa Belaj . designed by Branko Bon. detalj interijera / Villa Roth. Planiæ represented the actual results of his programmatic endeavours in this way to indicate to his readers . Photographs. Planiæ also spoke on the subject of the conventional and conservative views falling behind the times.that living space should be used so as to make one's life happier and not for showing off. 1936. layouts and descriptions followed the presentation of the Gomboš and Kauzlariæ apartment building in the Boškoviæeva and Maksimirska Street and the one designed by Planiæ in the Draškoviæeva Street. Duh Street. Davor 6. vješto koristeæi ONE OUGHT TO KNOW … He used to illustrate his attitudes requiring change by means of pictures.Cota apartment type for the development in Šestine.Veble semidetached villa. perspektiva / Belaj . from 1937. frequently of the attic apartments. In his "Third Letter on Housing". Vila Roth.the potential house-owners .Consistently to his aspiration to connect the interior spaces. perspective view. Zagreb. Also. he would use drawings and photographs of contemporary interiors designed by the local architects. In promoting subjects like situating of a dining space within a living room. designed by Gomboš and Kauzlariæ and in the Alagoviæeva Street. detail of the interior. Planiæ favoured furniture made to order.

" of 1938. the connection with the environment and correct orientation) substantiating it by the examples of his realised houses. p. The functionally composed villa in the Goljak Street ending in a flat roof was presented with a rural wattle fence.na ovaj naèin prikazao realne rezultate svojih programatskih nastojanja. veæ i korištenju te sretnijem življenju. Tadijanoviæ (ur. te neizvedenu Iblerovu Visoku kuæu i Požgaj-Cotin tip stanova za naselje u Šestinama. It was much the same at the earlier. i 1935. poznavanje ljudske psihologije. D.. Dom likovnih umjetnosti... Crtežima i fotografijom suvremenih interijera domaæih arhitekata promovira teme poput smještaja dijela za blagovanje u dnevni prostor. jesti. 211.). He addressed the public in the editorial S.10 next to Planiæ's name stands. Tadijanoviæ (ur. 10 T. 1937. izlaže svoje Izložbeni pano "Terase i vrtove u stambene kuæe" / Exhibition panel "Teraces and gardens in apartment buildings". I. a posebice ormare izraðene po mjeri. godine. 47. Krizman. godine. 1938. 10 T. then. one of his most luxurious works . 14. D. Ponovo istièe osnovne uvjete ugodnog stanovanja (koje se sastoji iz dobro proporcioniranih prostora i njihove meðusobne komunikacije. p. u kupaonici samo se kupati. No. nerijetko potkrovnih stanova. još u nedostatku realizacija. Krizman. Planiæ.. 1938.” 8 Stav koji traži promjenu dosadašnjih stambenih navika argumentira slikom. str. te ih potkrepljuje primjerima triju sada svojih izvedenih kuæa.the villa Cuvaj in the Zamenhoffova Street with a façade of brick. Kako stambeni prostor ne bi služio samo pokazivanju. godine10.. ali zato u razmjerno velikom prostoru stanovati. 9 S. These were: the villa in the Lašèinska Road with an open staircase to the first floor situated within the hall. "Always ready to promote more modern beliefs about architecture".9 In the catalogue of the exhibition "Half Century of the Croatian Art. Plin. u èijem se halu nalazi otvoreno stubište za prvi kat.. Šrepel. proportioned spaces and good communication between them. Zagreb. 211. spomenuta . 4. 1932. Ravnim krovom završenu funkcionalno komponiranu vilu na Goljaku prikazuje sa seljaèkim plotom od isprepletenog pruæa.9 “Stalno propagira modernija naziranja o arhitekturi” stoji uz Planiæevo ime u katalogu izložbe “Pola vijeka hrvatske umjetnosti” 1938. Protiv konvencionalnih i konzervativnih shvaæanja koja zaostaju za svojim vremenom progovara i u “Treæem pismu o stanovanju” 1937. na kojoj. Pola vijeka hrvatske umjetnosti. uèiti – sve u kuhinji. str. str. Dva pisma. Branka Bona u Alagoviæevoj. Pola vijeka hrvatske umjetnosti / Half Century of the Croatian Art./eds.. Dosljedno težnji za povezivanjem unutrašnjih prostora. prikazom svojih adaptacija i ureðenja. 4. I. which at the same time appeared to be regional and exceptionally modern. s proèeljima u cigli.). Treæe pismo o stanovanju.vila Cuvaj u Zamenhofovoj. Fotografije. stone and glass. 9 S. A da “malo-pomalo prodire naziranje slobodnog stanovanja” pokazat æe radovima zagrebaèkih kolega: realiziranim obiteljskim kuæama Gomboša i Kauzlariæa na Golubovcu i u Kozarèevoj ulici. tlocrti te opisi prate i predstavljene stambene zgrade Gomboša i Kauzlariæa u Boškoviæevoj i Maksimirskoj. where he exhibited his ideal sketches. Drugaèije nije bilo niti na Graditeljskoj izložbi 1930. Planiæ zagovara pokuæstvo. br. Planiæa u Draškoviæevoj. Treba stanovati u punom smislu. 1937. Šrepel. Život u stanu dobro riješiti. kamenu i staklu. Zagreb. To su: vila na Lašæinskoj cesti. te jedna od njegovih najraskošnijih. U kuhinji samo kuhati. Lavoslava Horvata na Vijencu i na splitskim Baèvicama. Plin. Zagreb. Planiæ. 8 !& . Planiæ. still lacking the realised projects. Planiæ je èitateljima – potencijalnim kuæevlasnicima . kao i svojom okruglom kuæom Fuhrmann na Gornjem Prekrižju.TREBA ZNATI. Dom likovnih umjetnosti / The Visual Arts Home. koji istodobno djeluje i regionalno i izuzetno moderno. 47. Duhu. drvenim kuæama Drage Galiæa u Istarskoj te Galiæa i Iblera na Sv. Treæe pismo o stanovanju / The Third Letter on Housing. “Ne treba èuvati salon za eventualni jedan godišnji posjet. Zagreb. Ne treba šivati. povezanosti s okolinom i pravilne orijentacije). rješavanja spavaonice i dnevnog boravka istim pokuæstvom i slièno. the Construction Exhibition in 1930.

Tako govori Stjepan Planiæ u dokumentarnom filmu Radovana Ivanèeviæa “Pioniri moderne – Stjepan Planiæ” 1965. The language issue of that style became even more important at the beginning of the 19th century when the Austro-Hungarian monarchy. 200-214. Zagreb. pp. Zagreb. Kalda and Šen. Bogoviæeva 1. Kalde i Šena. Le Corbusier.. treba promatrati kao jedinu moguæu. (German edition: Das Bauernhaus in Kroatien.Stambeno-poslovna zgrada "Napretkova zadruga" / The "Napretkova zadruga" housing and business building. 11 S. svrstava meðu one druge . mostly of the wooden architecture of the rich Slavonija and Srijem. Napretkova hulturno-historijska zbirka / The "Napredak" culturalhistorical collection. 217-284 !' . The Search for a National Style. Posavina and the neighbourhood of ONE OUGHT TO KNOW … confronting those "who use experience and knowledge of past epochs finding in them principal support and paragon". At the same time. Planiæ. Sarajevo. 5. 1965. Cambridge Mass. in: Competing Visions. 12 Tako govori Stjepan Planiæ u dokumentarnom filmu Radovana Ivanèeviæa "Pioniri moderne .Stjepan Planiæ" / Told by Stjepan Planiæ in the Radovan Ivanèeviæ documentary "The Pioneers of the Modernism . once a feudal paradigm..Stjepan Planiæ".1911.who "submerged into the spirit and pulse of the time making efforts to formulate the needs of the society by means of advanced technique and in a spirit of a social and economic programme. Lubinski. p. S."11 By a combination of circumstances. medijsku kampanju koju su moderna funkcionalna arhitektura i nova generacija arhitekata mogli imati. 1998. his generation of architects received their first assignments in the architectonic ateliers of Kovaèiæ.12 Planiæ's writings and publications of photographs of new constructions. 1930. (foto: Tošo Dabac) idejne projekte. Hrvatski graðevni oblici / The Croatian Construction Forms. nasuprot onima “koji se služe iskustvom i znanjem prošlih graðevnih epoha i tu nalaze glavni oslon i uzor”. a zaokupljala su ih intenzivna zbivanja oko Franka Lloyda Wrighta. They were preoccupied by intensive developments related to Frank Lloyd Wright. 1911. 1904.) 14 S. 1936. London. u: Graditeljska izložba. uz predavanja i izložbe.12 Planiæevo pisanje èlanaka i publiciranje fotografija novogradnji. Le Corbusiera. along with lectures and exhibitions.15 Therefore. Himself he ranked among those others . godine. 11 12 In his bitter struggle for the principles of modern architecture. ujedno i najsnažniju. . transformed into a modern capitalist state consisting of different peoples. Lubinskog. 1930. Dresden. and search for a national expression was manifested in different versions of historicism. MIT Press. Erlicha. Uvod / Introduction. in: Graditeljska izložba /The Construction Exhibition. generacija arhitekata kojoj je pripadao prve je poslove dobivala u arhitektonskim ateljeima Kovaèiæa. 13 M.14 Developing of an atlas of rural construction forms Planiæ considered as a then logical patriotic proceeding in the light of the aspirations to solve the national issue question. 5. str. Erlich. Pilar (komentar / commentary). Zagreb. should be viewed as the only possible and at the same time the most powerful media campaign that the modern functional architecture and the new generation of architects disposed of. Planiæ. German was an urbane language. In his discourse "On the National Style in Construction. Planiæ believed that one of the purposes of that edition was a romantically tinted endeavour to apply the forms and decorations customary for rural construction in the contemporary formation of urban architecture and thus create a "traditional national style" in architecture. the Bauhaus and by other social and visual problems. Zagreb." nearly thirty years after the launch of five volumes of "The Croatian Construction Forms"13 initiated by the Croatian Engineers' Association. Uvod. it is no surprise that the above mentioned action of collecting of the Croatian building and decorative art. Bauhausa te drugi društveni i likovni problemi.Planiæ..koji “prožeti duhom i pulsom vremena nastoje formulirati potrebe društva sa sredstvima napredne tehnike u duhu socijalnog i ekonomskog programa. 1936. pp. Planiæ dealt with another important subject.”11 Stjecajem okolnosti. 15 Akos Moravanszky. he had critically commented on that piece of work and the consequences it brought about. O nacionalnom stilu u graditeljstvu / On the National Style in Construction. ali se publici obraæa u uvodnom tekstu u kojem se.

) 14 S. Sarajevo. " Zagreb. 1911. Planiæ. Planiæ accepted an assumption of the politician Antun Radiæ. Zagreb. na to se djelo. was conducted by academically educated Croatian architects Martin Pilar and Janko Holjac.TREBA ZNATI. As a member of the circle of artists assembled around the group "Zemlja" (The Earth) actively advocating visual independence and opposed to imitating of western fashionable trends and schools. Napretkova kulturnohistorijska zbirka. (Ernest Tomaševiæ) U žuèljivoj borbi za naèela moderne arhitekture Planiæ se obraèunao s još jednom važnom temom. Zagreb. Dresden. Hrvatski graðevni oblici. perspektiva / The Institute for blind children.. as a point of . Svojedobno sastavljanje tog atlasa seoskih 13 M. 1941. O nacionalnom stilu u graditeljstvu. (njemaèko izdanje: Das Bauernhaus in Kroatien. perspective view. who believed there were two antagonistic cultures coexisting in Croatia: the domestic rural one and the imported urban. Nazorova 53. Skoro trideset godina nakon što se na inicijativu Udruženja hrvatskih inženjera i arhitekata poèelo s izdavanjem pet svezaka “Hrvatskih graðevnih oblika”13.. kritièki osvrnuo u svojoj raspravi “O nacionalnom stilu u graditeljstvu”14. 1936. kao i na posljedice koje je izazvalo. 1904-1911. Dom za slijepu djecu. Pilar (komentar).

MIT Press. Zagreb. A middle-class room ordered in "the national style" and urban family houses on whose façade decorative elements from the ostensible Croatian past were stuck. materials and the necessary form a conditional natural connection exists. 217-284. In short. traganje za vlastitom kulturnom baštinom. Planiæ ocjenjuje kao logièan patriotski postupak u svjetlu tadašnje težnje za rješavanjem nacionalnog pitanja. Cambridge.ONE OUGHT TO KNOW … Tri minareta prigraðena Domu likovnih umjetnika prilikom njegove pretvorbe u džamiju / Three minarets annexed to the Visual Artists' Home building on the occasion of its conversion into a mosque. (foto: Muzej grada Zagreba) graðevnih oblika. Njemaèki je bio urbani jezik. u kojoj prevladava drvena arhitektura bogate Slavonije i Srijema. possibly the relation of the house to the farmstead and the relation of the farmstead or the farmer to other farmers. London." which confirmed the general rules of good architecture. Posavine i okolice Zagreba. Mass. one ought to establish the man . 15 departure of this discourse. were forcefully joined elements belonging to different cultures. u: Competing Visions. Planiæ's analyses of the rural construction that "between the landscape. including the rural. u nas provodi prva generacija akademski školovanih domaæih arhitekata. construction technique and relation to the natural environment. At the same time. 1942. èiji su se èlanovi aktivno zauzimali za likovnu samostalnost i suprotstavljali Akos Moravanszky. Planiæ had articulated a theoretic " .15 Stoga ne èudi što spomenutu akciju prikupljanja domaæe graðevne i dekorativne umjetnosti. Planiæ made a provocative commentary that the wealthy Slavonian houses presented in the atlas might have been built by German carpenters and though the decorations might have some ornamental significance they proved nothing like the existence of a rural building culture. Istodobno smatra da je jedna od svrha tog izdanja bilo i romantièarski obojeno nastojanje da se u suvremenom oblikovanju gradske arhitekture primjene oblici i ukrasi uobièajeni u seoskome graditeljstvu ne bi li se u arhitekturi stvorio "tradicionalni nacionalni stil". the needs of people. Kao pripadnik umjetnika okupljenih u grupi “Zemlja”. Pitanje jezika toga stila postalo je tim važnije kad se Austro-Ugarska Monarhija kao feudalna paradigma na poèetku 19. The Search for a National Style. 1998.house relationship.. str. posebno Martin Pilar i Janko Holjac. It was a question of an architect's interest for the entirety of the phenomenon of housing that he observed in a sequence of appearances functioning within a complex of an all-embracing living. stoljeæa transformirala u modernu kapitalistièku državu sastavljenu od razlièitih naroda.. tj. a potraga za nacionalnim izrazom iskazivala se u razlièitim verzijama historicizma. Trg žrtava fašizma bb. He recommended that besides materials.

At the fifth (Zagreb. and as a member since 1935. He realised a number of attic conversions into apartments. 1934) and the sixth exhibition (Belgrade. Potoènjak.” Interes arhitekta je sveukupnost fenomena stanovanja. kao i nadogradnje katova. a ponajviše u rastuæim zagrebaèkim predgraðima.Kozarèeva 29. in: Živim znaèi stanujem / Living Means Housing. 1989. pokazuje niz tada projektiranih interijera trgovina Kollmann. predavanje održano u Društvu arhitekata u Zagrebu 14. Zagreb. " platform from which architects and ethnologists could proceed together in their research. Planiæ provocira komentarom da su prikazane bogate slavonske kuæe iz atlasa mogli raditi i njemaèki tesari. Planiæ je artikulirao teorijsku platformu od koje u istraživanjima zajednièki mogu poèeti arhitekti i etnolozi. tehnike graðenja i odnosa prema prirodnoj sredini.16 Ovim tekstom zakljuèuje svoja nastojanja predstavljena prateæim izložbama u sklopu “Zemlje”. Na petoj (Zagreb. nisu dokaz graðevne kulture sela. Stjepan Planiæ exhibited with the group from 1935.). kako ga je sam zvao) Potoènjaka o istoj temi. u kojima je ukazivao na probleme stanovanja na selu i u gradu. 54. 39 . Planiæ je posebno cijenio tekst Vladimira (Voloðe.. te da ukrasi. 16 Najamna vila Vurdelja /Vurdelja tenancy villa. Some A. Hrvatsko etnološko društvo . as well as adding of another floor to the existing building.. Zagreb. Kozarèeve stube 1 . 17 The group "Earth" operated from 1929. Ostvario je i niz adaptacija tavanskih prostora za stanove. 18 V. 39-51. p.Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani. do policijske zabrane 1935. godine. str. Planiæ u ovoj raspravi polazi od pretpostavke politièara Antuna Radiæa o dvije antagonistièke kulture: seljaèkoj. Novi Sad. a lecture delivered in the Architects' Society in Zagreb on February 14th. a èlanom postaje 1932. Arhitektura u Hrvatskoj 1888-1938 / Architecture in Croatia 1888-1938. Na èetvrtoj izložbi (Zagreb.. u kojem on za njega kaže da “publikacijama. tenancy housing buildings and redecorates shops. Graðevinski vjesnik (The Constructor's News). (foto: Damir Fabijaniæ) >> . Arhitektura u Hrvatskoj 1888-1938. like the Kollmann. 4-5. pa i najmanjem arhitektonskom zadatku. Planiæ. godine. 18 V. Na secesijsku uglovnicu Hönigsberga i Deutscha u Palmotiæevoj ulici ugradio je u izvornoj krovnoj zoni èak dvije etaže s ukupno tri stana. He applied the morphologic-typological model of terraced housing which he retracted from the edge and by the lower floor inventively linked together two authentic roof athics. the housing problems of the growing suburbs of Zagreb.. Hrvatsko etnološko društvo / The Croatian Ethnology Society .”18 A da Planiæ jednako ozbiljno pristupa svakom. iako imaju dekorativnu važnost. imitaciji zapadnjaèkih pomodnih pravaca i škola. Zagreb.TREBA ZNATI. 1931. 4-5.17 Planiæ had himself commented on the "pioneer half-century span" of the architecture in Croatia on the occasion of the exhibition of 1938. prigodnim predavanjima i èlancima nastupa u javnosti te da mnogo gradi vile i najamne stambene zgrade. 1935) they organised sub-exhibition "The Village" and "The Village and the City . until it was banned by the police in 1935. most often in contrast to the existing construction body.) s njima je organizirao prateæe izložbe “Selo” te “Selo i grad . S. Ljubljana.51. Belgrade. eventualno odnos kuæe prema gospodarstvu te odnos jednog gospodarstva ili suseljana prema drugom. Ukratko. He wrote about Planiæ. "by way of publications. Zagreb. pp. dok Planiæeva analiza seoskog graditeljstva potvrðuje opæa pravila dobre arhitekture da “izmeðu kraja. Doprinos arhitekata izuèavanju ruralnog stanovanja (19041985). Muraj. s drugim zemljašima i “Radnom grupom Zagreb” postavlja problemsku izložbu “Kuæa i život”. Ivette. 1989. Muraj. osim svojih radova. 17 Grupa “Zemlja” djeluje od 1929. U skladu s propagiranim vrijednosnim sustavom novo rješava suvremeno i funkcionalno. the problem exhibition "A House and the Life". 1932.Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani / The Scientific Institute by the Faculty of Arts in Ljubljana. Sjeæanja. najèešæe u kontrastu prema zateèenom graðevnom tijelu. koja je tuðinska. Sjeæanja / The Memories. godine. S. Frkoviæ. Preporuèuje da se osim materijala. (rukopis). Stjepan Planiæ izlaže s grupom od 1931. 2. On the Sezession corner building of Hönigsberg and Deutsh in the Palmotiæeva Street he added two floors built in the original roof zone with three apartments. The panels from that exhibition kept until our time are displayed in this exhibition of Planiæ's work.stanovanje sela i grada” s kojih saèuvane panoe pokazujemo i na ovoj izložbi. Planiæ. Sarajevo and Banja Luka. occasional lectures and articles he appears in public and that he built many villas. Finzi. Potoènjak."18 And a number of the interiors designed at that time. 1974. pa i ruralnog. Laokon.16 With this text Planiæ concluded his efforts represented within the framework of the "Zemlja" exhibitions in which he indicated the problems of housing either rural or urban and most of all. In the fourth exhibition (Zagreb. ustanovi odnos èovjeka prema kuæi.) i šestoj izložbi (Beograd. 1932) next to his own works he mounted.17 Iako se i sam osvrnuo na “pionirski polustoljetni raspon” arhitekture u Hrvatskoj u povodu izložbe 1938. koje 16 A. 1974. together with other group members and those of the "Working Zagreb Group". materijala i potrebne forme postoji uslovna prirodna povezanost. Planiæ participated in several organised in Skoplje. str. Frkoviæ.. u: Živim znaèi stanujem. 1939. potrebama ljudi. 1939. Zagreb. te gradskoj. 1934. Finzi and Ivette shop and the department store "Kastner & Öhler" show that Planiæ approached each single architectonic assignment with equal responsibility. ureðuje trgovine.. Maribor. 1935. 54. te robne kuæe “Kastner i Öhler”. at first as a guest. koje promatra kao niz pojava koje funkcioniraju u kompleksu cjelokupnog življenja. According to the propagated system of values he solved the new in a contemporary and functional manner. Laokon. No. kao njezin gost. koja je domaæa. but he had particularly appreciated the writing of Vladimir (he called him Volodja) Potoènjak on the same subject. br. Graðevinski vjesnik.Rural and Urban Housing". Doprinos arhitekata izuèavanju ruralnog stanovanja (1904 1985) / The Architects' Contribution to Rural Housing Research (1904 1985).Zavod za istraživanje folklora / The Institute for Folklore Research . Ambitious architectonic competitions for public buildings were at the time organised in other parts of X-Yugoslavia. Graðanske sobe ureðene u “narodnom stilu” i obiteljske gradske kuæe na èija su proèelja nalijepljeni dekorativni elementi iz tobožnje hrvatske prošlosti jesu nasilno spajanje elemenata što pripadaju meðusobno razlièitim kulturama.Zavod za istraživanje folklora .

.

Prosvjeta. kao i poznavanje relevantnih modernistièkih poetika. Sarajevo 1918 . Obal. 56. str.1941. p. Foèa. a pojedine gradnje i realizira. 19 . Zupanèiæ. i F. 56. 142. str. Ljubljana. Urbanistièki inštitut Republike Slovenije. Milašinoviæ Mariæ. Ljubljanski nebotiènik – denar in arhitektura. pp. Gornje Prekrižje 30. Ljubljanski nebotiènik . D. Everything is subjected to the laws of capital and profit in designing of this type of house. Vila Fuhrmann / Fuhrmann villa. P. najraširenija i najèešæa forma kuæe u gradu. Zagreb. p. F. 144. Mariboru. O ugraðenoj najamnoj kuæi / On the Built-in Tenancy Housing Building. 5.. str. po Planiæevim rijeèima. 54. Arhitekta Jan Dubovi. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Planiæ. Zupanèiæ. Novom Sadu. whose architectonic repertoire with no doctrines is exceptionally wide. Graðevinski vjesnik. Pomurska založba. D. Obal.. Zagreb.19 Jasne stavove Planiæeve stvaralaèke misije. Zadužbina Andrejeviæ. 2001. Arhitektura historicizma in secesije v Prekmurju / The Historicism and Sezession Architecture in Prekmurje.Money and Architecture. Ugraðena najamna stambena zgrada izraziti je predstavnik graðanskog graditeljstva i. P. (foto: Damir Fabijaniæ) kao morfološko-tipološki uzorak terasastog stanovanja uvlaèi od ruba. 144. 154-156. 1933. p.. 142. Ljubljana. 1935. Murska Sobota. and according to Planiæ it was the most frequent and widespread form of a house in a city.. 2002. pri èijem je 19 Državna srednja tehnièka škola u Zagrebu 1892-3 – 1932-3. ponajviše obiteljske kuæe u Sloveniji i Bosni.19 Clear attitudes of Planiæ's creative mission. Miloševiæ. 65-70. as well as the knowledge of relevant modernist poetics are demonstrated in his realisations. B.. Urbanistièki inštitut Republike Slovenije. Arhitektura u Kraljevini Jugoslaviji (Sarajevo 19181941. B.. 46. 2001.TREBA ZNATI. Pomurska založba. 2001. Ambiciozni arhitektonski natjeèaji u to se doba organiziraju i za javne zgrade u drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Miloševiæ. Prosvjeta.denar in arhitektura / The Ljubljana Skyscraper . "" of the buildings were realised. the Architect..20 As model-houses he considered Ibler's Wellisch Državna srednja tehnièka škola u Zagrebu / The National Secondary Technical School in Zagreb. Zadužbina Andrejeviæ. Zagreb.. Arhitektura u Kraljevini Jugoslaviji. Foèa. A built-in tenancy housing building was a typical representative of the bourgeois building.). 154-156. 46. èiji je arhitektonski repertoar bez doktrina i izuzetno širok. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. No. 1892/3 – 1932/3. najbolje pokazuju njegove realizacije. Planiæ sudjeluje na nekolicini u Skoplju. Arhitekta Jan Dubovi I Jan Dubovi. Sarajevu. Milašinoviæ Mariæ. i svojom donjom etažom domišljato povezuje dvije izvorne krovne atike. Arhitektura historicizma in secesije v Prekmurju. 1997. Murska Sobota.. 54. Beograd. 2002. str. Zagreb 1933. Beogradu. Banjaluci. mostly family houses in Slovenia and Bosnia.. Ljubljani. 2001. 1997. Beograd. pp. 1934. 20 S. Sarajevo 1918 1941 / Architecture in the Kingdom of Yugoslavia.

Zatišje 24. 1944. Radiæeva 152. Zagreb. (foto: Damir Fabijaniæ) "# .ONE OUGHT TO KNOW … Vila Sinkoviæ / Villa Sinkoviæ. Crikvenica. Zagreb. (foto: Damir Fabijaniæ) Dogradnja i pregradnja oporavilišnog doma Zanatlija / The Craftsmen Sanatorium extension and reconstruction. 1943. 1956-57. Pustoselina 9. (foto: Damir Fabijaniæ) Pregradnja ljetnikovca Kovaèiæ / The Kovaèiæ summerhouse reconstruction.

Mlinarska 41. (foto: Damir Fabijaniæ) "$ Vila Katiæ / Katiæ villa. Zagreb...TREBA ZNATI. Komiža. 1939. (foto: Damir Fabijaniæ) . Horvatovac 55. 1964. Spomen-dom / The Memorial Hall. 1973. Zagreb. (foto: Damir Fabijaniæ) Obiteljska kuæa Rogiæ / Rogiæ single-family house.

1939. Želio bih i znam danas." said Planiæ seven years later. str. 21 S. S. 65. br.21 Istina je da se tom. and pure in terms of construction and the back yard façade is the same as the street side. konstruktivno je èista. No. I believed it to be better for living. pp. From that house he took over a particularly careful articulation of a penthouse terrace. Zagreb. with this. No. Zagreb. Književnik (The Writer). 2. mislio sam to je za stanovanje bolje. Književnik. (1970. house in the Martiæeva Street and the paradigmatic KauzlariæGomboš's house Frisch in the Petrinjska Street.20 Uzornima je smatrao Iblerovu kuæu Wellisch u Martiæevoj i paradigmatsku Kauzlariæ-Gomboševu kuæu Frisch u Petrinjskoj ulici. 49-64. s koje za svoju kuæu Mokroviæ u Draškoviæevoj ulici preuzima naglašeno pažljivu artikulaciju penthouse terase. in Zagreb now worked even the last dilettante… I would like and know how to build a better one today. kako bi trebalo graditi bolju”. There was a terrace on the roof and a resting-place for tenants… I was very pleased until I noticed that year after year on this subject. he came very close to the handwriting of other Zagreb architects between the two wars. S. then intensely promoted construction. “Bio sam ponosan da mi je uspjelo umjesto fasadnih dekoracija stvoriti prostore loggia. Planiæevo je mišljenje ionako bilo da je konaèno stambeno rješenje svakog èovjeka vlastita kuæica s vrtom. Anyway. i dvorišna fasada je kao ulièna.49-64. u svoje doba èesto citiranom gradnjom.ONE OUGHT TO KNOW … Obiteljska kuæa Arbanas / Arbanas single-family house.21 To tell the truth. str. "I was proud that I had managed to create loggia spaces in place of façade decorations.. 2. Na krovu ima terasu i odmaralište za stanare. Planiæ was of opinion that the final housing solution for any man was his own house with garden.) (foto: Damir Fabijaniæ) projektiranju sve podvrgnuto zakonima kapitala i zarade. . tek mnogo drugaèije... O ugraðenoj najamnoj kuæi.. Planiæ. ma kako skromni oni bili. never mind how modest might be. bio sam zadovoljan dok nisam vidio kako iz godine u godinu na tu temu. kazat æe sedam godina nakon njezine realizacije. Planiæ. for the Mokroviæ house. radi u Zagrebu danas i zadnji diletant. 50 godina arhitekture u Hrvatskoj / 50 Years of Architecture in Croatia. najviše približio rukopisu drugih meðuratnih zagrebaèkih arhitekata. Planiæ. but in a different manner. 1939. Seljine brigade 1. 20 21 "% . Velika Gorica. 1934. 50 godina arhitekture u Hrvatskoj.

22 "& . Ostalo pogledati u izabranoj bibliografiji ovog kataloga. in 1968. a dnevni The art historian Radovan Ivanèeviæ22 adeptly interpreted Planiæ's building postulates in some dozen texts from the sixties until the nineties. 1963. znalaèki interpretirao povjesnièar umjetnosti Radovan Ivanèeviæ. (foto: Damir Fabijaniæ) Planiæeve postulate graðenja u desetak je tekstova.. Planiæ retracted a house in the plot further away from the street.22 Planiæ povlaèi obiteljsku kuæu na parceli dalje od ulice. He organised interior spaces in a way that the utility spaces are looking to the street or to the North and Spomenimo da je Ivanèeviæev ciklus napisa o Planiæu zapoèeo feljtonom “Moderna arhitektura – nepriznata umjetnost” u èasopisu “Telegram” 1968.TREBA ZNATI. na kakvu istaknutiju poziciju.an Unacknowledged Art" in the magazine "Telegram". Zagreb. to a more prominent position. into the garden. Obiteljska kuæa Milinkoviæ / Milinkoviæ single-family house. objavljenih izmeðu šezdesetih i devedesetih godina. As a rule. godine. 22 Note that the Ivanèeviæ's cycle of essays about Planiæ started with a text "Modern Architecture .. dublje u vrt. Prostorije u njoj organizira na naèin da servise orijentira prema ulici ili sjevernoj strani. Novakova 31.

Kameniti stol 28. niskim i visokim raslinjem. Although he often solved houses in a single volume. he used the slope pitch in a creative way so that the house follows the terrain terraces. This was the case in the family house Roth in Davor. u najamnoj vili Vurdelja u Kozarèevoj ulici na kreativan je naèin iskoristio nagib zemljišta te kuæa oblikom prati terase terena. Schwarzwald u Jurjevskoj ulici ili u najamnoj vili Guštin-Prestin na Jabukovcu. In the layout composition and shaping of space the principles of a free and "' . 1971. Na neizgraðenom dijelu zemljišta uvijek detaljno planira hortikulturno rješenje s obaveznom vijugavom stazom. In the unbuilt part of the plot he always made a detailed design of a horticultural solution. Zagreb.ONE OUGHT TO KNOW … Obiteljska kuæa Miljanoviæ /Miljanoviæ single-family house. preko loða ili terase u spoju s prirodom. Schwarzwald in the Jurjevska Street and the tenancy villa Guštin-Prestin. (foto: Damir Fabijaniæ) boravak i sobe. unfailingly with a winding path and the low and high vegetation. kao u obiteljskoj kuæi Roth u Davoru. in Jabukovac in Zagreb. in the tenancy villa Vurdelja in the Kozarèeva Street. Iako kuæe nerijetko rješava jedinstvenim volumenom. U kompoziciji tlocrta i oblikovanju prostora dosljedno primjenjuje naèelo slobodne i dinamièke ravnoteže razlièitih oblika i formata. Osim ritma razlièito proporcioniranih the living room and other rooms are connected with the nature by way of a loggia or a terrace.

vile Hercezi u Rockfellerovoj ulici u Zagrebu). Besides the rhythm of differently proportioned rectangles. 2. a ne iz formalnih razloga.. 1981. on the Medvednica. Kloštar Šiljevièki. Quite often he solved his buildings as a compact volume of sharp edges. Pobjeda humanizma u djelu Stjepana Planiæa. pravokutnika. od ugraðenih stambenih višekatnica i nebodera “Napretkove zadruge” do dvojne kuæe Belaj-Veble i najamne vile Malojèiæ u Nazorovoj. iz temeljnih zahtjeva namjene.Veble house and the tenancy villa Malojèiæ in the Nazorova Street. while in the others edges were carefully rounded. At the same time he realised a mildly pitched roof after the model of a Japanese house in the cylindrical villa Fuhrmann. Vikendica Smiljaniæ / The Smiljaniæ weekend house. he regularly fitted in some curve. Zagreb. whether it was about a roof (as in the project of a high-rise in the Ilica Street 1a) or the entire body of a building (like the tenancy . then a high pitched roof in the Damaška vineyard cottage in Varaždin Breg and in the Karaman house in the Mirogojska Street. from the built-in housing multi-storey buildings and the high-rise of the "Napretkova zadruga" to semidetached Belaj . owing to the fundamental demands imposed by the purpose and not for formal reasons. Èovjek i prostor. 13. 1974. Istodobno realizira blago skošeni krov po uzoru na japansku kuæu u valjkastoj vili Fuhrmann. bilo da je rijeè samo o krovu (kao u projektu za neboder u Ilici 1a) ili o tijelu èitava zdanja (poput najamne kuæe Fux-Nikoliæ u Kostelskoj ulici. On the mountaineers' homes near Križevci. str. krov ukošen na jednu stranu u klijeti Damaška u Varaždin Bregu te u kuæi Karaman na Mirogojskoj cesti. što odbacuje njegovu bilo kakvu dogmatsku iskljuèivost. ali na drugima su uglovi pomno zaobljeni. a kosi krov s jako izbaèenom strehom na planinarskim domovima pokraj Križevaca i na Medvednici.. 16-18. Nerijetko svoje gradnje rješava kompaktnim volumenom oštrih bridova. on the villa Sinkoviæ in Zatišje and the summerhouse Kovaèiæ in Pustoselina he realised pitched roofs with protruded eaves. 23 # dynamic equilibrium of varying forms and formats were consistently applied. Premerl.23 Osim u kompoziciji. Ravni krov ostvaren je u nizu Planiæevih gradnji. br. A flat roof was realised in a number of Planiæ's constructions. simpatije za naèela organièke arhitekture oèitavamo i u T. obiteljske kuæe Pleše u Jadranskoj..TREBA ZNATI. primorsko goranske divizije 32. which discard any dogmatic narrow-mindedness on his part. na vili Sinkoviæ u Zatišju ili ljetnikovcu Kovaèiæ u Pustoselini. redovito uklapa poneku krivulju.

as quickly as they were erected. i u centralizirano organiziranim struènim službama realizira projekte u podruèjima izvan Zagreba. Zagreb. He situated his house in the Radnièki dol. Arhitektura. it is an intimate abode of the human spirit that manifests his relation to the world. godine. Dvor na Uni. u Delnicama. and designed volumes. Zaprešiæ and Našice the buildings of the District National People's Committee buildings. U prvoj poslijeratnoj dekadi prepušta se radostima služenja i dužnosti. a da niti jedan kvadratni metar nije sagraðen uzalud. u razdoblju iza rata Planiæ više nije bio društveno angažiran i aktivan. i do mirovine æe ostati zaposlen u raznim tijelima državne administrativne uprave. Pregled stambene arhitekture u Hrvatskoj 194591. U Sarajevu gradi bolnicu i medicinski fakultet. Rationality. Zagreb. Arhitektura. same as in other Planiæ's houses.. podignuta 1953. godine uz Dom likovnih umjetnika (podignut èetiri godine ranije prema zamisli kipara Ivana Meštroviæa). ekonomiènost i naèela humanizma stvarni su temelj Planiæeve arhitekture. itd. 196199. br. and so on. Planiæ was entered on a list of the ideologically unsound persons. Kuæa-atelje otvara se staklima i proširuje balkonom na dvije preostale strane.Svoju je kuæu u Radnièkom dolu. T. 1986. Despite the fact that the minarets were dismantled after the war. All what it takes for a non-estranged life. not just in the physical sense. but also in his imaginative use and combination of materials and particularly in the vivacity created by the façade structure. drvene konstrukcije s manjim zidanim dijelom. 1981. Odak. vila i stambenih zgrada realiziranih potkraj tridesetih godina nastavio i u èetrdesetima. a projektirani volumeni. vatrogasne domove u Novoj Gradiški i Križevcima. Prelistamo li naše struène èasopise iz pedesetih i šezdesetih godina.. dostojan život ljudi i funkcije koje svakodnevno moraju obavljati. sve potrebno za neotuðeni. veæ i intimno prebivalište èovjekova duha iz kojeg se èita njegov odnos prema svijetu. in the extreme upper part of a steep family plot. Tome je razlog i Arhitektura u Hrvatskoj 1945-1985. istoènu i južnu. pp. korišteni materijali i tehnike.. sudjeluje u planiranoj obnovi zemlje. 102-118. Like other architects of his generation Planiæ partook in the planned reconstruction of the country and will till the end of his life be employed in the different bodies of the national administration. so that not a single square meter would be built in vain. Zaprešiæu i Našicama zgrade kotarskih narodnih odbora. i poslovna zgrada “Elektre” L-tlocrta u Èakovcu. Planiæ se našao na popisu nepodobnih. neæemo naæi niti jedan èlanak koji govori o njegovu djelu. In Delnice also the Secondary School building. ONE OUGHT TO KNOW … maštovitoj uporabi i kombiniranju materijala. use of materials and techniques just a translation of concrete persons' actual needs for a better and a happier life. kao i u ostalim Planiæevim kuæama. Dom je to ne samo u fizièkom smislu.23 We could detect his sympathy for the principles of organic architecture not only in composition. Racionalnost. iz 1968. smjestio u krajnji gornji ugao strme obiteljske parcele. And though his sequence of exceptional family houses. u Delnicama još srednju školu. tako da dominira vrtom. the family house Pleše in the Jadranska Street. Contrary to the fact that Planiæ was a very communicative person with a wide circle of friends and acquaintances. # . Zagreb. koji je u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske pretvoren u džamiju. Garešnici. tek prijevod stvarnih potreba konkretnih ljudi za sretniji i bolji život. Dvoru na Uni. Premerl.eastern and southern. a za sebe ima povlašten vidik. Garešnica. Iako se niz izuzetnih obiteljskih kuæa. Iako su minareti nakon Drugog svjetskog rata uklonjeni jednako brzo kao što su bili i postavljeni. 16-18. effectiveness and humanistic principles are the actual fundaments of Planiæ's architecture. Kao i drugi arhitekti generacije. Èovjek i prostor (Man and Space). iz ovog je razdoblja Planiæ ostao zapamæen po dogradnji triju minareta i zdenca 1942. zadružni dom u Svetom Ivanu Zelini. It is a home. In Sarajevo he built a hospital and the Medical Faculty. str. or the villa Hercezi in the Rockfellerova Street in Zagreb). No. the fire stations in Nova Gradiška and Križevci. 24 house Fux-Nikoliæ in the Kostelska Street.. The house was built of wood with a small part made of brick. Pobjeda humanizma u djelu Stjepana Planiæa / The Triumph of Humanism in the Works of Stjepan Planiæ. Izabrani arhitektonski primjeri u sinteznim pregledima poslijeratne hrvatske arhitekture. 1989-91. in the post-war period he was no longer socially committed and active. stadion. stambenu zgradu. the Culture Hall in Pitomaèa. villas and housing buildings realised during the thirties continued in the forties. str. In the first post-war decade he enjoyed the delights of serving and obligations.. in Delnice. posebno u živosti stvorenoj teksturom proèelja. It is a house-atelier opening by glass and extended by a balcony on two sides . so that it dominates the garden and offers a privileged view. Within the centrally organised civil service expert departments he realised projects outside Zagreb. 2. godine (a raðeni su na temelju publiciranog materijala24). the stadium. Should we leaf the expert magazines from the fifties and 23 T. Iako vrlo komunikativan i uvijek sa širokim krugom poznanika i prijatelja. worthy of a man and the function he has to perform day by day had been deliberated. br. Preko 400 poslijeratnih Planiæevih projekata u pravilu zastupa stambena zgrada u Delnicama. godine. 208-210. dom kulture u Pitomaèi. a housing building. spominju samo njegove zaposlenjem dobivene narudžbe. Ivan Zelina. the Co-operative Hall in Sv. Smišljeno je. in that period Planiæ was remembered by the annex of three minarets and a fountain next to the Visual Artists' Home (built four years earlier after the conception of the sculptor Ivan Meštroviæ) in 1942 converted into a mosque in the time of the Independent State of Croatia. koji æe se pojaviti poslije njegove smrti 1980. 37-72.

Krk.26 The investor was very 24 Arhitektura u Hrvatskoj 1945 . the sixties. An interview with Barica Vuksan from the village Pisarovina."25 A story about a modest woman from Pokuplje who felt she needed a well ordered home and decided to knock on his door illustrates his warm relationship of deep understanding that he was capable of building with his clients. The architectonic examples in selected synthesised reviews of the Croatian post-war architecture. ne komponiram sobe. dokumentarni film u boji. I do not compose spaces. His abundant imaginative authorial personality developed further in a particular way. in contact with investors and solving of each individual order. we shall not find a single article following his activity.. TV premijera 29. 37-72.1985 / Architecture in Croatia. režiram buduæi život èovjeka unutar novog objekta. Pregled stambene arhitekture u Hrvatskoj 1945-91 / A Review of the Croatian Housing Architecture 1945-91. njegovim naèinom života. svojoj primarnoj vokaciji. Vikendica Broz / Broz weekend house. For Barica Vuksan from a village named Pisarovina he built a bright. Tog èovjeka gledam kao filmski režiser ili teatarski režiser. (foto: Damir Fabijaniæ) taj što je stanovanje s podruèja individualnog poslije rata definitivno preseljeno u sferu kolektivnog. 196-199. Ne može se jednu kuæu definirati samo kao trosoban stan. Svaki novi posao projektiranja obiteljske kuæe Planiæ bi zapoèeo prikupljanjem tzv. Ivanèeviæa (scenarij i režija). The new generation that came on the scene solved the new needs of the society and the new architectonic assignments. U kontaktu s naruèiteljima i u prilagodbi pojedinim zadacima. mention the commissions received through his employment. “Hoæu stvoriti najpovoljniji organizam. . The reason for that also lied in the fact that after the war housing was definitely shifted from the field of the individual to the sphere of collective housing. 6-7. using the construction materials of an old house and "a dream of every housewife to have to herself a nice and comfortable corner. represent more than 400 of his post-war realisations. While I am directing this life I am impressed by him. The Art History Year-book of the Secondary School Vladimir Nazor in Zagreb. Nove potrebe društva i nove arhitektonske zadatke rješava nova generacija arhitekata koja je smjenom nastupila. a ja ga vidim u buduæoj kuæi u kojoj mu organiziram život. He wanted to learn everything about the investor's family. In principle." was realised. Arhitektura (Architecture). 1986. Odak. Umjetnost i mi / Art and Us. pp. ne komponiram prostorije. pp.1985. 1978. Intervju s Baricom Vuksan iz sela Pisarovine / Barica and Contrarieties. 208-210. Za nas termin trosoban stan ne znaèi ništa. 9. his aspirations in life. first of all. written and directed by R. njegovim htijenjima u životu. 1969. 1989-91.. 25 Planiæ's statement from the documentary "Pioniri hrvatske moderne arhitekture / Pioneers of the Croatian Modern Architecture . who sees him on the stage and I see him in his future house in which I organise his life… You can not define a house as a three-bedroom apartment. which appeared after he died in 1980 (made on the grounds of the publicised materials24). Every new job of designing of a family house Planiæ would begin by collecting the so-called "registry data". kad njegove mjerne jedinice postaju stambene zgrade (veæih kapaciteta od meðuratnih). No. osobitostima i potrebama svakog èlana mikrozajednice. Creska 22. To us the expression a three-bedroom apartment means nothing. 1945 . in the period following the Second World War Planiæ found pleasure in his work and existence in general in designing individual family houses. # More than ever before. I look at that man as a film director or a theatre director.TREBA ZNATI. nego komponiram. Pioniri moderne arhitekture . “matièarskih podataka”. "I want to create the most advantageous organism. 102-118. i razlog postojanja uopæe.Stjepan Planiæ". Zagreb.. Arhitektura. tj. his housing building in Delnice erected in 1953 and the "Elektra" building of an L-layout in Èakovec built in 1968. the particularities and needs of each member of the micro-community. stambena naselja u cjelini. koji ga vidi na pozornici. I kod režije toga života impresioniran sam prvo njim kao takvim. I direct the future life of a man within a new object. pp. by his way of life.. warm and dry home for little money.”25 25 Planiæeve rijeèi iz filma R.. No.Stjepan Planiæ. first run on TV on September 29th. Zagreb. Želio je saznati sve o obitelji naruèitelja. . 1978. I do not compose rooms. U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata zadovoljstvo u radu. Ivanèeviæ. T. Planiæ nalazi u projektiranju pojedinih obiteljskih kuæa. 26 H. njegova se maštom bogata autorska osobnost razvijala i dalje. His units of measure then became housing buildings (of bigger capacity than those from before the war) and housing estates as a whole. Bišèeviæ. Barica i suprotnosti. 1980.

their demands. njihovi zahtjevi. njegove su stambene zgrade i obiteljske kuæe koje u to doba gradi na Zelenjaku. the texture created by means of visible strokes. Suseljani su se posebno divili “lijepoj žbuci”. u prilagodljivim varijacijama. The housing syntagm was formulated: solitary space. Sjedenje oko stola Planiæ je obièavao s jedne ili dvije strane organizirati uza zid izgraðenom. na intenzivnije korištenje cigle pri oblikovanju proèelja obiteljskih kuæa. jeftin izum dobrih izolacijskih svojstava s dodatnom estetskom kvalitetom. Planiæ insisted that children should not be placed within the space of other rooms. svakome razlièit. Fellow-villagers particularly admired "the fine mortar".. In form of a picture book. kao i život. Dramlju . posebice šezdesetih godina. Planiæ addressed the #! . 1969. which was often Planiæ's signature on many of his houses. Unutrašnji prostor komponira u nekoliko razina oko središnjeg meðuprostora što ga tvori stubište. Persevering and inimitable. usmjerio je Planiæa. U svim se kuæama dnevni prostor proširuje u vanjski uz pomoæ projektiranog vrta. because even a small room. prostorno nezahtjevnom klupom koja se. solves for children a place to play and learn and helps create their personality. which can be easily adapted to the number of guests unlike chairs. He would not routinely approach these jobs either. a realizacije su svaki put bile drugaèije. za razliku od stolaca. He would compose interior space round the central interspace formed by a staircase. za djelovanje u meðuratnom razdoblju. Intervju s Baricom Vuksan iz sela Pisarovine. teksturi stvorenoj vidljivim namazima. red or purple coloured bricks. u kojem je ostvaren i “san svake domaæice da samo za sebe ima jedan udoban i lijepi kutak. veæ se pokušavaju osvijestiti potrebe stanara. searching for each house an original solution. a terrace. a cheap invention of good isolating qualities and of additional aesthetic quality. communal spaces in adaptable variations. svi zadržavaju. Ne stvaraju se. We are aware of the fact that he takes the credit for the institution of "a children's room" and it was a sound decision. s lakoæom prilagoðavala broju gostiju. kao što je na selu obièaj. ali i istovremen pad kvalitete obrtnièkog rada. terase. each time different. natkrivenog balkona ili barem do maksimuma izrezanog prozora. the Novakova and Andrijeviæeva Street in Zagreb. sagradio svijetao. Formulirana je sintagma stanovanja: prostori za osamu i prostori za zajedništvo. in Selce. So Planiæ contemplated a better life for his investors until the end of the seventies. She was pleased with the small kitchen ("when I work I want to be alone") and a living room ("where we are warm and can tell each other everything"). do samog kraja sedamdesetih godina. u Samoboru i Velikoj Gorici. 6-7. u Novakovoj i Andrijeviæevoj ulici u Zagrebu. During the last ten years of his life. Kuæa je organizam za sebe. In all houses the living space is extended into the outer space by means of a designed garden. as regards volume were shaped as cube-houses with protruded roof eaves. The impoverishment of the population and decrease of the quality of craftsmen's work directed Planiæ during the sixties in particular to use brick more intensely in shaping of façades of family houses. dobila malu radnu kuhinju (“da kad radim da sam sama”) i dnevnu sobu (“gdi nam je toplo i možemo si sve reæi”).kuæe-kocke s istaknutim krovnim nadstrešnicama. Barica i suprotnosti. za malo novca. dva H. Umjetnost i mi. Ni ovdje nije postupao rutinski. A dining table Planiæ would organise along a wall with a built bench. at least. However. 26 pleased to have a small working kitchen instead of a living kitchen space where everyone stayed in as was customary in rural parts. Bišæeviæ.”26 Naruèiteljica je posebno bila zadovoljna što je za razliku od stambene kuhinje u kojoj se. ONE OUGHT TO KNOW … O prisnom odnosu punom razumijevanja koji je znao izgraditi s klijentima govori prièa o skromnoj ženi iz sela u Pokuplju koja je osjetila potrebu za dobro organiziranim domom i pokucala na njegova vrata. kojom je Planiæ potpisao mnoge svoje kuæe. A house is an organism to itself. Volumenom. str. a cabin. In Primorje he often used crushed stone mixed with cement. in Samobor and Velika Gorica. laid horizontally or vertically. Despite the spare times. U Primorju za gradnju èesto koristi kamen drobljenac pomiješan s cementom. svaki put razlièit. topao i suh dom.Osiromašenje graðanstva. paper and radio interviews and invitations for lectures in expert circles. Not once had the adults disappointed him and this is why he decided to write a book for children on "The Culture of Living". Planiæ received recognition. he decided also to realise his testament in a form of an enlightening enterprise. Koristi blijedožutu. The housing buildings and family houses he raised at that time at the Zelenjak. crkava i župnih dvorova. veæ je za svaku kuæu iznalazio originalno rješenje. meðutim. koristeæi graðevni materijal sa stare seoske kuæe. but tried to sense the needs of people. then there were two documentary films. o èemu oni posljednji i danas živo svjedoèe. a roofed-over balcony or extremely cut windows. U posljednjih desetak godina Planiæeva života stigla su priznanja: nagrade za životno djelo “Vladimir Nazor” i “Viktor Kovaèiæ”. he did not create models. crvenu ili ljubièastu. of which those among them still living are ready to confirm. Novi Vinodolski and Dramalj. The Life Achievement Awards "Vladimir Nazor" and "Viktor Kovaèiæ" were given for his interwar activity. like life different from one person to another. Godišnjak povijesti umjetnosti gimnazije Vladimir Nazor (VII) u Zagrebu. rather undemanding in terms of space. kao i kuæe za odmor koje u velikom broju podiže u Selcu. vodoravno ili uspravno slaganu ciglu. Barici Vuksan iz sela Pisarovina Planiæ je 1959. Novom Vinodolskom. His realisations were always different. in several levels. modeli. of churches and parish houses. Smišljao je Planiæ bolji život svojim naruèiteljima. He used pale yellow.

jer zasebna mala soba. healthier and nicer life. U formi slikovnice. Znamo li da je zaslužan za instituciju “djeèje sobe”. Ne mali broj puta. dokumentarna filma. ne zaboravljajuæi pritom sredinu iz koje je potekao i za koju gradi. a arhitektura život sâm. makar kabina. Internacionalne je retorike funkcionalistièkog i organièkog predznaka nadgradio vlastitim lokalnim odgovorima. osim igranja i uèenja. Planiæ je inzistirao da se pitanje smještaja djeteta ne uklapa u sadržaje ostalih prostorija. pozvana predavanja u struènim krugovima. Neumoran i neponovljiv. ljepše i sretnije živjeti. . i svoj je testament odluèio realizirati kao prosvjetiteljski pothvat. with coloured photographs. drawings and a simple comment.TREBA ZNATI. razoèaravši se u odraslima. not forgetting the milieu he came from and for which he was building. Usprkos oskudnim vremenima. being responsible to his investors and consistent in his statement that each house is an organism. Planiæ na primjeru svojih gradnji. razgovori za novine i radio.. u djece rješava i stvaranje osobnosti.. Stjepan Planiæ znao je na kreativan naèin spojiti razlièina suvremena kretanja u arhitekturi. fotografijama u boji. #" youngest by examples of his buildings. bila je to utemeljena odluka. crtežima i jednostavnim tekstom govori najmlaðima kako je moguæe zdravije. Stjepan Planiæ was capable of connecting different contemporary trends in architecture in a creative way. telling them that it was possible to live happier. odluèio je napisati knjigu “Kultura stanovanja” namijenju djeci. ostajuæi odgovoran prema svojim naruèiteljima i dosljedan u svojoj tvrdnji da je svaka kuæa organizam. On the international rhetoric of the functionalistic and organic mark he raised a superstructure of his own local answers.

. mi arhitekti možemo stvoriti sve najbolje uslove ugodnog stanovanja. everything that might embrace our capabilities and tasks.dobru povezanost sa vrtom i okolinom. da je ovo dobro osjeæanje u Tvom domu zasluga mene kao arhitekta. . mi možemo stvoriti: . the architect Draga Olga! Pišem ti ovo iz zahvalnosti za krasno provedenu veèer u krugu Tvojih znanaca i roðaka.dobre meðusobne komunikacije i relacije. good forms and space sizes.dobre proporcije.dobra rasvjetna tijela i pokuæstvo i tako dalje sve što bi ukratko obuhvatilo naše moguænosti i zadaæe. . also.dobru orijentaciju prema suncu i vjetru. . . . Once again I am making a point that we architects are able to create the most pleasant dwelling conditions. You were such a beautiful. Bila si lijepa i duhovita i dobro raspoložena domaæica i zato se ono društvo vrlo dobrih ljudi onako krasno zabavljalo.well painted ceilings and walls. . zadaæa i dužnost Vas domaæica. However. ali ono dobro osjeæanje u domu to je zasluga.THE THIRD LETTER ON HOUSING stjepan planiæ.good communication and relations between rooms. In short. . We can create: . .good connection with a garden and surrounding. that THE THIRD LETTER ON HOUSING TREÆE PISMO O STANOVANJU Skica detalja interijera / Sketch of the detail of the interior ## .good proportions. As you have noticed the credit for this sensation of feeling fine at your home is due to me as an architect. .dobro bojadisane stropove i stijene. Ponovno ti naglašujem.good light fixtures and furniture and so on. forme i velièine prostora. Vi možete ukusom i nekom nepoznatom sposobnošæu oživiti taj Dear Olga! I am writing to you to thank you for a wonderful evening that I spent in the circle of your acquaintances and relatives.good orientation towards the sun and wind. Primijetila si. arhitekt / stjepan planiæ. entertaining and goodhumoured hostess and that is the reason that our company of good people had had such a good time.

broj. By good taste and some unknown ability you are capable of making your home serviceable and comfortable for good living. Trudit æu se da to objasnim možda ovako. da je lijepo sjediti u sobi i gledati kroz veliki Skica detalja interijera / Sketch of the detail of the interior #$ sensation of feeling fine at a home is a task and a duty of a hostess and she is merited for it. Za ugodnost boravka u stanu važno je osim mnogih drugih faktora (velièina. psychological disposition of people living there is important. I will try to explain this in the following way. number. Mi vjerujemo. priznajem. we architects can be of help in many ways. Among many factors that make a flat comfortable for living (size. I to u dobrom smislu. forma i meðusoban spoj prostorija) i psihološko raspoloženje ljudi. koji žive u takovom stanu. We believe that their disposition can be greatly influenced for the better by the . To be honest. form and links between rooms).TREÆE PISMO O STANOVANJU sklop prostorija. U mnogom. da ljepote i promjene okolne prirode. možemo vam pomoæi mi arhitekti. mogu u velikom procentu utjecati na to raspoloženje. Vi i jedino Vi možete i morate uèiniti Vaš dom uporabivim i ugodnim za dobro stanovanje. Vjerujemo.

THE THIRD LETTER ON HOUSING Vila Stahuljak / Villa Stahuljak. (foto: Damir Fabijaniæ) #% . 1936. Zagreb. Goljak 41.

Zagreb. (foto: Damir Fabijaniæ) >> #& . During months and months such a terrace is a major and a healthy living space. psihološkog i higijenskog. directly connected with and situated at the same level as the living room. ali je istinito. Dobro izvedeni prozori brane nas od zime. S toga razloga. Takva terasa kroz mjesece i mjesece glavni je i zdravi stambeni prostor ne samo za djecu. Letimo u avionu. in some way. Ne bojimo se nevremena. not just for children. It should be sheltered from a street view. on account of a table and chairs (in case of a summer rain). If a garden is not available. kiše i vjetra a omoguæuju nam sunce. We are flying in an aeroplane. ova neka je po moguænosti na neki naèin zaštiæena od pogleda sa ulice. Nema više (ili bar ne bi ih smjelo biti) blagovaone i salona u beauty of and the changes in the surrounding nature. još uvijek je potrebno govoriti o tome. We do not fear the bad weather. Lašæinska cesta 23a. fresh air and big horizon. Zagreb. Nema li vrta neka je bar velika loggia. We believe that it is nice to be seated in a room and through a great opening watch snow falling over a city or trees in blossom. Za kompletni komfor dobrog stanovanja potrebno je stvoriti u direktnoj vezi i istoj visini sa dnevnom sobom makar i malu vrtnu terasu. but for the adults as well. It is just as well if it is partly covered by a roof. it is necessary to construe a small garden terrace. there should be a great loggia. Dobro je ako je djelomièno pod krovom radi stolova i stolaca (ljetne kiše). Vila Nikšiæ / Villa Nikšiæ. To complete the comfort of good dwelling. svježi zrak i veliki horizont. Malo je èudno.TREÆE PISMO O STANOVANJU Vila Cuvaj / Villa Cuvaj. We do not take shelter from the nature behind small windows. (foto: Damir Fabijaniæ) otvor kako nad gradom pada snijeg ili kada cvate drveæe. 1937. veæ i za odrasle. Well made windows protect us from the cold. For psychological and hygienic reasons we design great glass walls to bring diversity of nature's beauty into the opulence of flat's comfort. da u bogatstvo ugodnosti stana dobijemo i svu raznoliku ljepotu prirode. and provide the sun. mi pravimo velike staklene stijene. Ne zaklanjamo se od prirode sa malenim okancima. 1937. rain and wind. Zamenhoffova 17. Savremena èežnja za velikim slobodnim prostorom prirode stvorila je logièno i pojam velikog stambenog prostora.

#' THE THIRD LETTER ON HOUSING .

This room is supposed to get enough sun and air and to communicate directly with a garden or a terrace. there will be no great kitchens. knjižnicom. reprezentacija. In the cases of the wealthier. with all the necessary. Za priredbu ruèka na plinu dostatno je jedan sat. for the most part. stol. Velika Gorica. No more will there be great dining rooms and salons (at least there should not be) where one is not supposed to sit or walk. Kralja Stjepana Držislava 21. vitrinama kao neka familijarna vrijednost. zastorom ili vitrinom jedan dio za blagovaonu (radi mirisa i prostiranja) ili dio sa finijim pokuæstvom. praktièno organiziranim predmetima. In one line a cupboard. da je još uvijek bolje $ A contemporary aspiration to have a lot of free space in the nature had logically resulted with a concept of a great living space. kao što i mnoge domaæice dobro poznate. (foto: Dubravka Janda) kojemu se ne smije ni sjediti. a curtain. If possible. it should be separated from the garden by a glass wall. Strange but true. praonik. ni hodati i nema više velikih kuhinja u kojima se uglavnom stanovalo i jelo. 1979. . It takes an hour to cook a meal on a cooker. dobro zraèene i kompletirane sa dobro opremljenom kupaonom i velikom garderobom sa mnogo ugraðenih ormara. It can partly be used as a dining room (for the sake of smells and laying a table) or be combined with fine furniture. kojega Ti draga Olga. To sam uglavnom spomenuo za one Tvoje prijateljice. or a china cabinet. koje æe možda to pismo i èitati a misliti æe. U bogatijim sluèajevima odjeljuje se staklenom stijenom. a table. A small kitchen of correct dimensions is sufficient to a modern housewife. Ostali dio dana proborave ukuæani u velikoj dnevnoj sobi. brzogrijalica i plinski štednjak. where one was living and eating. it is still necessary to talk about that. Spavaone neka su po moguænosti odijeljene od stanovanja. they should be well aired and completed with a well-equipped bathroom and a wardrobe with many closets. a sink.TREÆE PISMO O STANOVANJU Obiteljska kuæa Braim / Braim single-family house. Za modernu domaæicu dostatna je mala ispravno dimenzionirana kuhinja sa svim potrebnim. as a library. a cabinet for family values. and a representation. Members of a household spend the remaining parts of a day in a great living room. a ta neka ima sunca i zraka i neka je spojena direktno sa vrtom ili terasom. bedrooms should be separated from living space. a boiler and a gas cooker. Ovako u kratko oznaèio sam onaj pojam dobrog graðanskog stana. practically organised accoutrements. U jednom redu ormar.

Šteta tako vrijednog truda. Namely. Nadalje s razloga što mi danas po tehnici stolarskog zanata ne možemo više praviti takovih komada i konaèno. te da je pravi graðanin. A dining room. kako veli Tvoj Božo. Za njih je vjerojatno dobro ako saznaju. a ladies' salon. molim Te Olga. a living hall. stan æe Vam uz suradnju arhitekta postati u potpunom smislu Vaša kuæica. veæ su predmeti na kojima treba sjediti kako sjedi današnji èovjek i u koje treba spremiti suðe. kluba i rodbine. to je sigurno lijepo. with operetta forms and carpenter's proportions. Gdjegod je moguæe. with many rooms of similar purposes. if it is not pretentious. lijepo i dobro savremeno pokuæstvo. što je glavno. neka potraži bilo kojeg dobrog arhitekta. vitrine. Blagovaona. for a simple reason that there are no original pieces available any more and if there were they could not afford to pay for them (a museum rarity and value). Let me say a few words on furniture for those friends of yours. that it makes no sense nowadays and is not justified in a case of an urban dweller. soba za biblioteku. normally and practically. are so familiar with. which had never lived this way. tell your friend not to embroider those dilettante tapestries for the walls. that these wishes are provincial and obsolete. da je taj naèin stanovanja sa mnogo soba sliène svrhe. progressive present time and not as a furnished historical shadow. pokuæstvo nisu predmeti kojima neka se dive gosti kao nekim oltarima. kakove su veæ davno imali Holandezi i Englezi.Za ove prijateljice da nešto spomenem o pokuæstvu. izvesti æemo kao ugraðene zidne ormare razne biblioteke. a drawing room in the Empire and a library in the Holland Baroque style. even if it is not made in the so-called historical style. Please. da graðanin nije nikada tako živio. Èuo sam naime prièanje. It will probably do them good to learn that this manner of dwelling. she can get an advice from people who do that professionally. A true townsman. is capable of making clever. Sheer waste of such valuable effort. where dishes. dear Olga. Inform her that for the same kind of money she can have original paintings by our good. They should know that it was always just an imitation. As your Božo says. Ako imadete razumijevanja za ova savremena nastojanja. da su te želje graðansko provincijalno zaostale naravi. dust-free. she can seek advice from any good architect. Èovjek sa kulturom. Anyway. Please. the club and her relatives. te da objasnim koliko je i u èemu zasluga Vas domaæica. d. This is certainly nice. Whenever possible. Reci joj. we shall design closets for various libraries. Vaša slobodica i sreæa. as well as a good architect. odjeæu i knjige. Uputi ju kako može za iste novce dobiti originalnu sliku naprednih naših dobrih slikara. Ovom pismu prilažem tri primjera obiteljskih kuæa izvedenih u Zagrebu. though. as are many other wellknown housewives. veæ kao èovjek pozitivne napredne današnjice. wardrobes and so on. da to nema nikakovog smisla ni opravdanja. a za koje mislim da barem u pojedinostima mogu Perhaps I have managed to sketch the contours of the contemporary idea of the complex of a bourgeois dwelling and $ . Neka ne meæe na zid one fotografije svog muža. naprosto s raloga što originalnih komada nema i one ih ne bi mogle platiti (muzejska rijetkost i vrijednost). ukusa i kulturnih sposobnosti u tom smislu. za dnevno stanovanje imao veliki prostor. predmeti koje. A man of culture. Finally. Da je to uvijek bilo samo oponašanje. practically divided for all purposes. tell her. kao što i dobar arhitekt znat æe stvoriti pametno. which is the most important. cabinets. jeftino i savremeno. I have mentioned this mainly having in mind those among your friends who are perhaps going to read this letter and think still that it would be better to have three rooms with different furniture and different names. for daily living. one has not inherited these objects from Napoleon or Aunt Josephine.. salon u empiru i biblioteku u holandeskom baroku.. because of the technique of a carpenter trade. THE THIRD LETTER ON HOUSING imati na primjer tri sobe od kojih svaka treba drugaèije pokuæstvo i drugi naziv. It can be quite beautiful. furniture is not there to be admired by guests. Here I have sketched in short a concept of a bourgeois flat that you. progressive painters. used a great space. Further. bez prašine. is copying of a kind of feudal customs. Molim Te još reci prijateljici neka ne veze one diletantske gobeline za zid. I heard a story that one of them wants to furnish a dining room in the Renaissance style. stambeni hal. Može biti vrlo lijepo a da nije tako zvano historijsko stilsko i da nije niti ono pretenciozno sa operetnim formama i tesarskim proporcijama. kako bi jedna htjela blagovaonu u renesansi. graðansko kopiranje feudalnih obièaja. praktièno razdijeljeno za sve. They are the objects that a man of our time may sit on. nisi valjda dobio od Napoleona ili tetke Jozefine grofice. normalno i praktièno. He will live amongst it as a man of the positive. a library room. garderobe i t. the Countess. cheap and modern. the likes of which England and Holland had had for a long time. Ask her not to hang on the wall photographs of her husband. Možda sam sa ovo par nabaèenih reèenica uspio da prikažem konture savremenog naziranja o kompleksu graðanskog stanovanja. like altars. She will not regret that. clothes and books are to be stored. U ostalom neka se posavjetuje sa ljudima kojima je to zanimanje. Olga. Živjet æe u njemu ne kao neka namještena historijska sjena. Neæe joj biti žao. it is impossible to produce pieces like that nowadays. nice and modern furniture of a good quality. salon za dame.

A family villa on the Goljak for 5 members. at least in details. koji je vitrinom podijeljen u dva dijela. kuhinja sa nusprostorijama. with the help of an architect. 1. Velika staklena stijena od poda do stropa pruža moguænost nesmetanog kontakta sa velikim vrtovima u okolici. An open staircase within a hall serves as a link with the lower ground floor with three bedrooms. a maid's room.Obiteljska vila u ulici S. 2.Obiteljska vila na Lašèinskoj cesti za 6 do 8 èlanova. a relatively small compromise and a success in the sense of the above mentioned contours of the contemporary idea of living. soba djevojke. 2. Boroše* za tri-èetiri èlana. 1. podrumom. Boroša ulica* for three to four members. podrumima i praonom. a kitchen with a pantry. 1975. U gornjem prizemlju veliki dnevni prostor i natkrita terasa sa izgledom na savsku ravnicu i sa izlazom u vrt. Otvoreno stubište u halu za spoj sa donjim prizemljem u kojem su tri spavaone. praonom i kuhinjom sa nusprostorijama. Samobor.TREÆE PISMO O STANOVANJU Vikendica Miloševiæ / The Miloševiæ weekend house. a cellar. 3. an exit to a garden. From the vestibule an open staircase is leading up to a great living space. Iz tog dnevnog prostora direktna je veza sa vrtnim terasama na sjevernoj i južnoj strani. (foto: Dubravka Janda) poslužiti kao neki relativno mali kompromisni uspjeh gore izloženog naziranja. have taste and cultural abilities in this sense. the housewives. In the upper ground floor there is a great living room and a covered terrace with a view of the Sava plane. In the lower ground floor there is a vestibule with two separate rooms. Uz spavaonu nalazi se garderoba i kupaona. U gornjem prizemlju veliki $ explain what credit is due to you.A family villa in the S. Iz ulaznog hala otvoreno vode stepenice u gornji veliki dnevni prostor. I will attach three examples of family houses built in Zagreb for which I believe that they are. kupaona i garderoba. you will be able to say in the true sense of the word that your home is your castle and your happiness. a bathroom and a wardrobe. U donjem prizemlju ulazni hal sa dvije separirane sobe. If you can grasp the modern endeavours. washroom and a kitchen with a pantry. U donjem prizemlju odnosno suterenu ulazni hal sa dvije sobice. .Obiteljska vila na Goljaku za 5 èlanova. Hamor 32.

divided in two parts by a cabinet. A great glass wall from the floor
to the ceiling provides an eye contact with great gardens in the
surroundings. This living space is directly connected with
garden terraces on the northern and southern sides. Next to the
bedroom there is a wardrobe and a bathroom.

* Današnja Zamenhofova ulica.
Objavljeno u “PLIN u kuæanstvu, obrtu i industriji”, zima 1937., god. IV,
br. 4, str. 46-50.
Izdavaè: Udruženje za plinsku, vodnu i sanitarnu tehniku, Zagreb.

3.A family villa in the Lašèinska cesta for 6 to 8 members. In the
lower ground floor, partly a basement, an entry hall with two
small rooms, cellars and a washroom. In the upper ground
floor, a great living space directly connected with kitchen utility
rooms, a garden, and great rooms for resting, reading and
representation. An open staircase leads up to the first floor with
three bedrooms, a small living room where children learn and a
bathroom with a wardrobe.
*Today Zamenhofova ulica.
First published in “Plin” /The Gas/ magazine, Zagreb, winter 1937,
no. 4, pp. 46-50.

THE THIRD LETTER ON HOUSING

stambeni prostor sa direktnim vezama do kuhinjskih
nusprostorija, vrta, velike sobe za odmor, èitanje i
reprezentaciju, te otvorene stepenice u prvi kat, gdje se
nalaze tri spavaone, mali gornji dnevni prostor gdje djeca
uèe, te kupaona sa garderobom. 

$!

POPIS PROJEKATA

<< Lokal Kollmann / The Kollmann shop, Zagreb, Ilica 33
(foto: Ivana Hanièar)

Zgrada Mirovinskog zavoda, natjeèajni rad, perspektiva / The Retirement Institute building, competition project, perspective view, Ljubljana,
Slovenska cesta-Štefanova ulica, 1930. 

&&

1.*Stambena zgrada /A housing building, Zagreb, Maèekov trg 4, 1925.
2.Zgrada Mirovinskog zavoda, natjeèajni rad /The Retirement Institute building, competition project, Maribor, DvoržakovaLjubljanska-Vrestovšekova, 1925. s Lavoslavom Horvatom /with Lavoslav Horvat (neizvedeno/unrealised)
3.Hrvatski pjevaèki dom, natjeèajni rad / Croatian Choral Association Home, competition project, Zagreb, 1927.
(neizvedeno/unrealised)
4.Zgrada pošte, natjeèajni rad / Post office building, competition project, Skopje, 1927. s Lavoslavom Horvatom /with
Lavoslav Horvat (neizvedeno/unrealised)
5.Poslovna zgrada “Habag”, natjeèajni rad / Office building “Habag”, competition project, Novi Sad, 1928. (neizvedeno/unrealised)
6.Stambena zgrada Fritsch / Fritsch housing building, Zagreb, Medvešèak 79, 1928.
7.*Obiteljska kuæa Fritsch / Fritsch single-family house, Zagreb, Medvešèak 79 dvorište, 1928.
8.Obiteljska kuæa Kralj / Kralj single-family house, Zagreb, Medvešèak 80, 1928.
9.*Pregradnja radionice Meštroviæ / Workshop reconstruction Meštroviæ, Zagreb, Draškoviæeva 13, 1928. (srušeno/dismantled)
10.Dom Kola srpskih sestara, natjeèajni rad / The Serbian Sisters Assembly Home, competition project, Sarajevo,
Radiæeva-Oslobodilaca Sarajeva 1928. (neizvedeno/unrealised)
11.Interijer Lokala Pandžiæ / The Pandžiæ shop interior, Zagreb, Ilica 60, 1928/30.
12.Stambena dvorišna zgrada Zaiæ / The Zaiæ housing back building, Zagreb, Nazorova 3, 1929.
13.Adaptacija vile Gjurèeviæ / The Gjurèeviæ villa renovation, Zagreb, 1929.
14.*Lokal Kollmann /The Kollmann shop, Zagreb, Ilica 33, 1929.
15.Zgrada Okružnog ureda za osiguranje radnika, natjeèajni rad / District Office of Workers’ Insurance building, competition
project, Beograd, 1929. (neizvedeno/unrealised)
16.*Vila Berger / Villa Berger, Murska Sobota, Rozmanova 1, 1930.
17.Zgrada Mirovinskog zavoda, natjeèajni rad/ The Retirement Institute building, competition project, Ljubljana,
Slovenska cesta-Štefanova ulica, 1930. (neizvedeno/unrealised)
18.Zakladna i klinièka bolnica, natjeèajni rad /Endowment and Clinical Hospital, competition project, Zagreb, 1930.
(neizvedeno/unrealised)
19.Obiteljska kuæa Miller / Single-family house Miller, Zagreb, Novakova, 1930. (neizvedeno/unrealised)
20.Sokolski dom, natjeèajni rad / The Sokol Home, competition project, Zagreb, Savska-Kršnjavoga-Pierottijeva-Jukiæeva,
1930-31. (neizvedeno/unrealised)
21.*Zanatlijski dom, natjeèajni rad /The Craftsmen Home, competition project, Zagreb, Pantovèak 5, 1930.
22.*Interijer vinarije / A winery interior, Zagreb, Vlaška 27, 1930.?
23.Vijeænica, natjeèajni rad / The City Hall, competition project, Banja Luka, 1930. (neizvedeno/unrealised)
24.Higijenski zavod, natjeèajni rad / The Public Health Institute, competition project, Banja Luka, 1930. (neizvedeno/unrealised)
25.Regulacija Jelaèiæeva trga, natjeèajni rad / Regulation of the Jelaèiæ Square, competition project, Zagreb, 1930.
(neizvedeno/unrealised )
26.Najamna kuæa s lokalom Tomorad / The Tomorad tenancy-house with shop, Marija Bistrica, 1930.-45.
27.Lokal Laokon / The Laokon working premises, Zagreb, Ilica 35, 1930.
28.*Obiteljska kuæa Meyer – Sacher / Meyer – Sacher single-family house, Zagreb, Kosirnikova 13, 1930. (adaptacija
Sporiš/ the Sporiš adaptation, 1942.)
29.*Obiteljska kuæa Grobušiæ / The Grobušiæ single-family house, Zagreb, Kosirnikova 11, 1931. (adaptacija Thumm
/adaptation Thumm 1937.),
30.Židovska bolnica, natjeèajni rad / The Jewish Hospital, competition project, Zagreb, 1931. (neizvedeno/unrealised)
31.Poslovne prostorije Schön / The Schön business premises, Gradišæanska, 1931.
32.*Lokal Frkoviæ / The Frkoviæ shop, Zagreb, Mesnièka 5, 1931. (preoblikovano / reshaped)

LIST OF PROJECTS

POPIS PROJEKATA / LIST OF PROJECTS 

&'

Zgrade radnièkih ustanova. Zagreb. Zagreb. 37. perspektiva / The City Hall. Zagreb. Selska cesta. 1932. 39. 45. natjeèajni rad. competition project. Valjavèeva 12. Grškoviæeva 36. Jabukovac 22. 1931. 1932. 34. Jurjevska 21. 1932. competition project. Zagreb. Zagreb.Stambena zgrada Magiæ / Magiæ apartment building.Parcelacija naselja Vinovrh. 1932.Adaptacija vile Nazor / The villa Nazor renovation. Pantovèak 5. Draškoviæeva 47.Stambene zgrade Knez / Knez apartment buildings. 1931. ground plan. natjeèajni rad / The Retirement Institute building. Zagreb. 1932. 1932. 1932.*Najamna vila Vurdelja /Vurdelja tenancy villa. 48. 42. 1931. Zanatlijski dom.*Najamna vila Guštin – Prestin /Guštin . Zagreb. Zagreb.Pregradnja stana / Apartment reconstruction. 1932. (neizvedeno / unrealised) 40. Podolje 15. perspective view. KlaiæevaKršnjavoga-Kaèiæeva. Kozarèeve stube 1-Kozarèeva 29.*Adaptacija najamne vile Novosel / Novosel tenancy villa reconstruction. Nazorova 30. Trg bana JelaèiæaGajeva. Banja Luka. 1931.Prestin tenancy villa.*Stambena zgrada Mokroviæ /Mokroviæ apartment building. Zagreb. Zagreb. competition project. 38. 1931/33. 1932. >> ' . Zagreb. Žigroviæeva 9.POPIS PROJEKATA Vijeænica. Zagreb.*Najamna vila Jezbec /Jezbec tenancy villa. (neizvedeno / unrealised) 43. 1932. Zagreb. 36.*Stambena zgrada Zagrebaèke ledane /The housing building for the Zagreb Ice-works. Zagreb. Gajeva/Teslina. 35. 44.Zgrada Mirovinskog fonda. Zagreb. natjeèajni rad / Division into plots of the Vinovrh housing estate. 1930.Lokal Grand Magazina /The Grand Magazin shop. 46. Zagreb.*Obiteljska kuæa Schwarzwald /Schwarzwald single-family house. Srebrnjak 44. competition project. (neizvedeno / unrealised) 41. natjeèajni rad /Buildings for workers’ institutions. perspektiva 33. 47. 1930. Zagreb. 1931. Bauerova 19. tlocrt / The Craftsmen Home.*Stambena zgrada Kerekoviæ / Kerekoviæ apartment building.

' LIST OF PROJECTS .

63.Državna štamparija.Adaptacija interijera Kolo / The Kolo interior renovation. (neizvedeno / unrealised) 51. Slovenska 5. Jadranska 16.Pregradnja radionice Mokroviæ / The reconstruction of the Mokroviæ working premises. 1934. 1931. 52. Kustošija donja 237. 55. 58. 49. competition project. 1933. Primorska 10. natjeèajni rad /The Pupils’ Home. dvorište / the back yard. Zagreb.*Obiteljska kuæa i atelje Planiæ / Planiæ single-family house with atelier.*Obiteljska kuæa Pleše / Pleše single-family house. 1934. 1932. 1933. natjeèajni rad /The National Printing Office. Radnièki dol 27. Zagreb. Zagreb.Kozarèeva 29. Zagreb. Beograd. Zagreb. Zagreb. (preoblikovano / reshaped) 62.Adaptacija vile Guštin / The villa Guštin renovation. 1933. 1932.*Stambena zgrada Grilec / Grilec apartment building. 59. natjeèajni rad / The Agriculture and Forestry Faculty. Medvednica. 1932.POPIS PROJEKATA Najamna vila Vurdelja.Poljoprivredno-šumarski fakultet. Kraljevec 65.Interijer lokala Hlavka /The Hlavka shop interior. 61. Zagreb. 54. 1934. 56. 1934. 1934. Design for the interior. (dograðeno/annexed) 60. Zagreb. Radiæeva 1. Zagreb.Obiteljska kuæa Žuæko / Žuæko single-family house.*Ðaèki dom na Sljemenu. Harambašiæeva 13. Maksimirska cesta. Zagreb. 1934. Zagreb. 1933. competition project.*Stambena zgrada Pregl / Pregl apartment building. Zagreb. Ilica 24. 57. Trg maršala Tita 6a.*Prigradnja i ureðenje interijera stambeno-poslovne zgrade Lebinec i Beck / Annexing and interior reconstruction of the Lebinec and Beck housing and business building. 1933.*Vila Roth / Villa Roth. Kozarèeve stube 1 . 50. Davor 6. ' . (neizvedeno / unrealised) 53.Preureðenje vile Švab / Villa Švab reconstruction. Zagreb. Zagreb. 1933. Zagreb. oblikovanje interijera / Vurdelja tenancy villa. Zelengaj 5.

perspektiva / The Pupils' Home. . Ðaèki dom na Sljemenu. Medvednica. competition project. 1933. perspective view. perspective view. perspektiva / The National Printing Office. natjeèajni rad. Beograd. competition project. 1934.Državna štamparija. Zagreb. natjeèajni rad.

.

1935.Interijer lokala Finzi /The Finzi shop interior. Goljak 1a.*Tomislavov dom na Sljemenu. Zagreb. Rijeka. Zagreb. 1935. Zagreb. Ilica 25. Gornje Prekrižje 30. Medvednica. Zagreb.Narodni dom Sušak. << Prigradnja i ureðenje interijera stambeno-poslovne zgrade Lebinec i Beck. competition project (prvi krug s Lavoslavom Horvatom/the first part with Lavoslav Horvat. 1935. 72. Zagreb. announcement from the "Svijet" magazine. Zagreb. 74. 1935.. Hebrangova 4. 1935.Zgrada Okružnog ureda za osiguranje radnika.*Potkrovni stan Batušiæ /The Batušiæ attic apartment. Radiæeva 1. Èakovec.*Planinarski dom / The Mountaineers’ Home. Osijek. 1934. Strossmayerova 1.Adaptacija poslovno-stambene zgrade Poljokan i sinovi /The Poljokan & Sons housing and business building renovation.Prigradnja obiteljske kuæe Ocvirek / The Ocvirek single-family house extension. 1935. Zagreb. Medvednica.(1925. 71. (neizvedeno / unrealised) 67. 1978. Goljak 3a.). competition project.LIST OF PROJECTS Tomislavov dom na Sljemenu / The Mountaineers’ Tomislav Home on Sljeme. Zagreb. 75. 1935. reklama iz èasopisa "Svijet" / Annexing and interior reconstruction of the Lebinec and Beck housing and business building.*Vila Fuhrmann / Fuhrmann villa.Ureðenje grobnice Novak / The Novak tomb. natjeèajni rad /The National Home Sušak. 65. 1935.) 76. 1935. natjeèajni rad / The District Office for Workers’ Insurance building.*Prigradnja obiteljske kuæe Felbinger / The Felbinger single-family house extension. 69. Park kralja Petra Krešimira IV. '# . 1934. 1935. Zagreb. 1935.Interijer lokala Ivette /The Ivette shop interior.Planinarski dom / The Mountaineers’ Home. (projekt rekonstrukcije / reconstruction project. Skrad. 70. natjeèajni rad /The Mountaineers’ Home Tomislav on Sljeme. 1934. Zagreb. 1934. 68. Trg bana Jelaèiæa 17. competition project. Radiæeva 1. 66.) (preoblikovano / reshaped) 73. Kalnik. (Muzej grada Zagreba) 64. 1935.

*Stambeni niz Rudeš /Rudeš terraced houses. Psunj. Zagreb. Zagreb. 96. Zagreb. Trnskoga 10. (preoblikovano / reshaped) 90. Goljak 41.Prigradnja obiteljske kuæe Devidé / The Devidé singlefamily house extension.*Obiteljska kuæa za Planiæeva brata / Single-family house for Planiæ’s brother. Zagreb.*Adaptacija obiteljske kuæe Durbešiæ / The Durbešiæ single-family house renovation. Rokova 11. Zagreb.*Dvojna kuæa Belaj – Veble / Belaj – Veble semidetached villa. 1936.*Najamna vila Sacher /Sacher tenancy villa.*Vila Stahuljak / Stahuljak villa. 83. 1935. Zagreb.*Stambeno-poslovna zgrada “Napretkova zadruga”. Kranjèeviæeva. 1935. 1936. Zagreb. 1936. Perkovèeva 1 i 3. 81. 1936. Pavletiæeva 14. << Vila Fuhrmann. 94. Zagreb. 1936. Zagreb. Nazorova 54. Zagreb. 1936. 1936. natjeèajni rad /The ”Napretkova zadruga” housing and business building. 87. 1936. '$ . Vinogradska 120. Zagreb.*Stambena zgrada Budaj – Muck /Budaj – Muck apartment building. Solarova-Jakiæeva. 80. Alagoviæeva 15. Zagreb. 1936. 1936. 82. presjek / Villa Fuhrmann. Zvonimirova 29. Ksaverska cesta 45. 1936. 1936. 92. 1935. Sveti Duh 86?.Stambeno-poslovna zgrada Vallo / Vallo housing and office building. 95. Zagreb. Gornje Prekrižje 30.Drvena kuæica za tenis za HŠK Konkordija / Small wooden tennis house for the Croatian Sport Club Konkordija.*Planinarski dom “Josip Svoboda” /”Josip Svoboda” Mountaineers’ Home. 86. 1935. 1936.*Najamna vila Kenda / Kenda tenancy villa.POPIS PROJEKATA 77. 1936. 88.Vila Kerekoviæ / Kerekoviæ villa. Zagreb. Jelaèiæev trg. Ilica 4-6.*Proširenje i preureðenje robne kuæe Kastner & Öhler /Kastner & Öhler department store annexing and reconstruction.*Adaptacija obiteljske kuæe Grilec / The Grilec family house renovation. 93. Zagreb.Dvojna obiteljska kuæa Pacur i Hržan / The Pacur and Hržan semi-detached house. 1936. Ksaverska cesta 27. 89. Zagreb. Zagreb.Prigradnja uredskih prostorija Merkur / Merkur office premises extension. Zagreb. Radnièki dol 26. (neizvedeno / unrealised) 79. Savska 55. 78. Bogoviæeva 1. 91. (neizvedeno / unrealised) 85. 1936. 1935.Interijer lokala Tivar / Tivar shop interior. Zagreb. section. 84.Stambena zgrada Res / Res housing building. Zagreb.

'% . Psunj. perspektiva izloga / ”Kastner & Öhler” department store annexing and reconstruction. Proširenje i preureðenje robne kuæe ”Kastner & Öhler”.LIST OF PROJECTS Planinarski dom ”Josip Svoboda”. perspective of the shop window. 1935. Ilica 6. projekt / ”Josip Svoboda” Mountaineers' Home. 1936. Zagreb. project.

study for the interior.POPIS PROJEKATA Stambeno-poslovna zgrada "Napretkova zadruga". Bogoviæeva 1. 1936-37. Zagreb. (foto: Damir Fabijaniæ) >> '& . skica interijera / The "Napretkova zadruga" housing and business building. Najamna vila Sacher / Sacher tenancy villa. 1936. Zagreb. Alagoviæeva 15.

'' LIST OF PROJECTS .

 POPIS PROJEKATA .

Zagreb. 1940.*Obiteljska kuæa Brataniæ / Brataniæ single-family house. Dugi vrh. 116. Varaždin Breg.*Vila Nikšiæ / Nikšiæ villa. Zagreb. Zagreb. 98. 1940. 1938. Zagreb. 1940.Stambena zgrada / An apartment building. 120. 1938. Zagreb. 1940. Šubiæeva 23.Kompleks Tašlihana i Bezistana.Obiteljska kuæa Ferenèak / Ferenèak single-family house. 102. Zagreb.*Obiteljska kuæa Pisaroviæ / Pisaroviæ single-family house. Petriæeva 5. 117. 129.*Najamna vila Fux – Nikoliæ /Fux – Nikoliæ tenancy villa.*Nadogradnja stambene zgrade / An apartment building extension. 141. 123. (foto: Damir Fabijaniæ) . 134. Rockefellerova 51.*Vila Finzi /Villa Finzi. Lašæinska cesta 23a. 126. Zagreb. 112.*Vila Horvat /Horvat villa. Zagreb. Brežice. Zagreb. 1940.*Obiteljska kuæa Jurkoviæ / Jurkoviæ single-family house. 104. 1937. Zagreb. Banjavèiæeva 11. Šestine 72 (1940. Popovaèka 10.*Obiteljska kuæa Vukoviæ / Vukoviæ single-family house. Banova cesta 25. 124. 1939/40. Crni vrh. Zagreb. 1939. Posiloviæeva 1a.) 135. 1936.*Najamna vila Mravunac / Mravunac tenancy villa. 139. Nad lipom 23. Zagreb. Vukovarska-Republike Hrvatske.Nadogradnja obiteljske kuæe Diminiæ / The Diminiæ single-family house extension.*Vila Cuvaj / Cuvaj villa. 1940. 1938. 1939. 122. 103.*Obiteljska kuæa Baèiæ / Baèiæ single-family house. Ribnjak 28/I. 1939. Zagreb. Zagreb. (dograðen kat/annexed storey) 136.*Obiteljska kuæa Karaman / Karaman single-family house. Bukovaèka cesta 52.*Vila Katiæ / Katiæ villa. 1939. 1938. Buconjiæeva 18. Martiæeva 47. 1940. Zagreb. Zagreb. 1939.*Najamna vila Vorko – Kesiæ / Vorko – Kesiæ tenancy villa. Zagreb. 109. Zagreb. 1940.Obiteljska kuæa Bibiè s lokalom / Bibiè family house with a shop. Ljeskovica?. Cvjetno naselje II br. Zagreb. 133. Zagreb.*Vila Einwolter /Einwolter villa. 1937. Bizek.Obiteljska kuæa Štimac / Štimac single-family house. 1940-41. 111. Zagreb. << Vila Cuvaj / Villa Cuvaj. 1938.*Obiteljska kuæa Kos / Kos single-family house. Zamenhoffova 17. Palmotiæeva 27. Moravice. Ilica 36.Stambena zgrada / An apartment building.Planinarski dom / Mountaineers’ Home.Vila Toth / Villa Toth.LIST OF PROJECTS 97. Zagreb.*Dvojna kuæa Bratiæ – Berger / The Bratiæ – Berger semi-detached house.Seoske kuæe s gospodarstvom / A farmstead. (neizvedeno / unrealised) 130. 119. 118. Sarajevo. 1937. Zagreb. 1938.Obiteljska kuæa Schapira / Schapira single-family house. 110. 99. 1939. 1939. 1939. Petrov vrh.Obiteljska kuæa Perinoviæ / Perinoviæ single-family house. Zagreb. 1937.Stambena zgrada Schneider / Schneider apartment building.*Stambena zgrada Huber – Korboni / Huber – Korboni housing building.Obiteljska kuæa Koretiæ / Koretiæ single-family house. Zagreb.*Stambeno-poslovna zgrada Šepetanc /Šepetanc apartment and office building. Degenova-Ribnjak. Ilica 24.*Stambena zgrada Grilec / Grilec apartment building.*Klijet Damaška / Damaška vineyard cottage. Požega. Cvetkoviæi. 106. 1937. 1937. 137. 1939.Stambeni interijer Turkoviæ / The Turkoviæ home interior.Adaptacija i prigradnja zgrade Hlavka / The reconstruction of the Hlavka house. Èaèkoviæa 10. Grškoviæeva 50. 138. natjeèajni rad / Tašlihan and Bezistan entertainment and shopping complex / competition project.*Vila Hercezi / Villa Hercezi. Mirogojska 35. 1940. 1939.Adaptacija obiteljske kuæe Vrestovšek / Vrestovšek single-family house renovation. Zagreb. 108. 128.*Obiteljska kuæa Berkoviæ / Berkoviæ single-family house. 121.Interijer lokala / A shop interior. Krajiška 11. 1939. 100. Zagreb. M. 125. Zagreb. 140. Zagreb. 101. 114. Kostelska 9. Radiæevo šetalište 11. Zagreb. 1939. (neizvedeno / unrealised) 127. 1937. 113. Zamenhoffova 17. Zagreb. 1939. Zelenjak 20. 115. Zagreb. Horvatovac 11-Èaèkoviæeva 2. 131. 1937. 10. Banja Luka. 1937. 107.*Najamna vila Vidiæ / Vidiæ tenancy villa. 105. Horvatovac 19. 1939.*Obiteljska kuæa Muljeviæ / Muljeviæ single-family house. Schrottova 21. Mlinarska 41. Zagreb. 1938. 1940.*Stambena zgrada Turk / Turk apartment building. 1940. Zagreb. 132. Sarajevo. 1937. Bijenik 14.

 POPIS PROJEKATA .

*Dvojna najamna vila Blagoviæ – Valentiæ /The Blagoviæ – Valentiæ semi-detached tenancy villa. Klaiæeva 44-46.*Obiteljska kuæa Deliæ /Deliæ single-family house. 1941.Tip zdravstvene stanice / A type of the health care unit. (neizvedeno / unrealised) 150. 151. Cvjetno naselje II br.*Obiteljska kuæa Krell / Krell single-family house. 154. Bukovaèka 107.Stambena zgrada / An apartment building. 144. Trg bana Jelaèiæa 5?. 157. Zagreb.Obiteljska kuæa Mapplebeck / Mapplebeck single-family house. Zagreb. Vlaška 12-Cesarèeva 5. Srebrnjak. Usorska. Zagreb.Vila Lercher / Villa Lercher. 146. Zagreb. 1940. Remetska cesta 3a. 1940. 1940-42. Fehrad-pašina ulica.Adaptacija potkrovlja Završki / The Završki attic renovation.Adaptacija portala Udbinac / Renovation of the Udbinac shop-window. Cvjetno naselje II br. 155. 152. 1941. Radiæevo šetalište 11.*Obiteljska kuæa Schneider / Schneider single-family house. 1940. 1940. Zagreb.*Najamna vila Jurkoviæ /Jurkoviæ detached tenancy villa. (foto: Damir Fabijaniæ) ! . Zagreb. 1940-e. 1939. 1941. Zagreb. << Najamna vila Vidiæ / Vidiæ tenancy villa. Rockefellerova 24. 10. 145. 1941.Stambeni interijer Hergešiæ / Hergešiæ home interior. Zelenjak 26 i 28. 1940-42. 149. 1940.*Stambena zgrada Kerekoviæ / Kerekoviæ apartment building. 1937. Banja Luka. Zagreb. 143. Zagreb. 156. Zagreb.Stambena zgrada Bešlagiæ/ Bešlagiæ apartment building.LIST OF PROJECTS Obiteljska kuæa Berkoviæ / Berkoviæ single-family house. 153. 148. 1940. 1940. Zagreb. Zenica. Mikuliæeva 25. (foto: Damir Fabijaniæ) 142. 1940. 147. Zagreb. 6.Stambeno-poslovna zgrada Penzionog zavoda / The Retirement Fund housing and office building.*Obiteljska kuæa Kruljc / Kruljc single-family house. 1940. Zagreb. Zagreb.

1941. Gornje Vrapèe. 162. (foto: Damir Fabijaniæ) 158. 159.Vila Turk / Villa Turk.Stambeni interijer Sykora / The Sykora home interior. 1939. 1941. 164. Samobor.POPIS PROJEKATA Vila Katiæ / Villa Katiæ. 1941. 171. 1941. 1941. Vinogradska 88. 173. 1941. 161.*Obiteljska kuæa Frkoviæ s gospodarstvom /The Frkoviæ farmstaed. Vinkoviæeva 18. Vrhovèev vijenac 81.Stambena zgrada Vinkoviæ s kinom / The Vinkoviæ housing building with a cinema. Jankomir.Unutrašnje ureðenje talijanske Narodne ustanove za putnièarski veleobrt ENIT / The interior of the Italian National Tourist Agency ENIT.Stambena zgrada Radovinoviæ / Radovinoviæ apartment building. Zagreb. 168. Zagreb. Lešæe 15. Daruvar.Obiteljska kuæa Fieder / Fieder single-family house. Nazorova 53. Zagreb.Obiteljska kuæa Rasuhin / The Rasuhin single-family house. Zagreb. 1941. (foto: Damir Fabijaniæ) >> " . 1941-42.Grilec .Interijer lokala Faschio / The Faschio shop interior. Zagreb. Zagreb. 1941-42. (neizvedeno / unrealised) 169. 1941. 1941.Gospodarske zgrade Pogorelec / The Pogorelec farmstaed. Rockefellerova 37. (neizvedeno / unrealised) 174. Zagreb. Nazorova 60. Zagreb. 1941.Vinkoviæ tenancy villa. Zagreb. 172. Zagreb. 170. Vukovarska 3.*Stambena zgrada Vinkoviæ / Vinkoviæ apartment building. 165.Vinkoviæ /The Malojèiæ .*Dom za slijepu djecu / The Institute for Blind Children.*Najamna vila Malojèiæ .Adaptacija stana Frkoviæ / The renovation of the Frkoviæ apartment. Bogoviæeva 7. 160. Zagreb. 1941. Zagreb.Najamna vila Roset / Roset tenancy villa. 163.*Vila Poljanec / Poljanec villa. Mlinarska 41. 1941. Zagreb. 1941. 167. Demetrova/Mletaèka?. Martiæeva 47. 1941. Bogoviæeva 7. 1939. Zagreb. Hercegovaèka 65.Adaptacija obiteljske kuæe Rukavina / The Rukavina single-family house renovation. Zagreb. Tratinska 69. Alagoviæeva 4. Stambena zgrada Grilec / Grilec apartment building.Grilec . 1941-44. 166. Zagreb.

# LIST OF PROJECTS .

POPIS PROJEKATA
Obiteljska kuæa Karaman / Karaman single-family house, Zagreb, Mirogojska 35, 1940. (foto: Damir Fabijaniæ)

175.*Stambeno-poslovna zgrada Jirasek / The Jirasek housing and office building, Zagreb, Savska 143, 1941.
176.Obiteljska kuæa Hikec / Hikec single-family house, Zagreb, Jablanoveèka, 1942.
177.*Obiteljske kuæe Horvatiæ - Lampé /The Horvatiæ - Lampé single-family houses, Zagreb, Zelenjak 25-27, 1942.
178.*Obiteljska kuæa Jirasek / Jirasek single-family house, Zagreb, Višnjica 41, 1942.
179.Obiteljska kuæa Meyer / Meyer single-family house, Zagreb, Ljubljanica, 1942.
180.Dogradnja vile Bengez / The Bengez villa extension, Zagreb, Vrhovec 235, 1942.
181.*Obiteljska kuæa Juriæ / Juriæ single-family house, Zagreb, Županova 10, 1942. (dograðeno potkrovlje/ attic annex)
182.*Vila Pflüger / Villa Pflüger, Zagreb, Gornje Prekrižje 21, 1942-44.
183.Stambeni interijer / A home interior, Zagreb, Mihanoviæeva 28?, 1942.
184.Ljetnikovac Šagovac / The Šagovac summerhouse, Samobor, Giznik, 1942.
185.Interijer Ljekarnièke komore / The Pharmacists’ Chamber Building interior, Zagreb, Masarykova 2, 1942.
186.Obiteljska kuæa Ludaš / The Ludaš single-family house, Zagreb, Mihovljanska 18, 1942.
187.Stambena zgrada Mladiæ / The Mladiæ apartment building, Zagreb, Kukuljeviæeva 35, 1942.
188.*Zdenac i tri minareta prigraðena Domu likovnih umjetnika prilikom pregradnje u džamiju / The fountain and three
minarets annexed to the Visual Artists’ Home building on the occasion of its conversion into a mosque, Zagreb, Trg
žrtava fašizma bb, 1942. (srušeni minareti/minarets were dismantled)
189.Kiosk za prodaju talijanskih knjiga, revija i novina ENIT / The Italian newsstand ENIT, 1942.
190.Poslovni interijer Franjo Schneider / Franjo Schneider’s office interior, Zagreb, Palmotiæeva 17a, 1942.
191.Ureðenje hotela “Tri gavrana” / The renovation of the hotel ”Tri gavrana”, Zagreb, Jurišiæeva 6, 1942.
192.*Poslovno-stambena zgrada IFA / The IFA office and apartment building, Zagreb, Trnjanska 35, 1942. 

$

LIST OF PROJECTS

193.Poslovni interijer knjigovežnice “Zadružina” / The interior of the bookbinder shop ”Zadružina”, Zagreb, Primorska-KordunskaIlica, 1942.
194.*Obiteljske kuæe radnièkog naselja / The family houses in the workers’ housing estate, Turopolje, Drage Luèana 119, 1942-43.
195.Hrvatski narodni dom ”Odmor” /The Croatian National Home ”Odmor”, Nova Gradiška, 1942. (neizvedeno / unrealised)
196.*Èinovnièko i radnièko naselje Tivar / Tivar, the clerks’ and workers’ housing estate, Varaždin, Svilarska ulica, 1942.
197.*Izletne kuæice Brkljaèiæ – Blaževiæ / The Brkljaèiæ – Blaževiæ weekend houses, Zagreb, Vrhovec 234 i 236, 1943.
198.*Klijet Sporiš / The Sporiš vineyard cottage, Samobor, Palaènik, 1943. (izgorjela/burned down)

Obiteljska kuæa Deliæ / Deliæ single-family house, Zagreb, Rockefellerova 24, 1940. (foto: Damir Fabijaniæ) 

%

POPIS PROJEKATA
Klijet Damaška, nacrti / Damaška vineyard cottage, blueprints, Varaždin Breg, Dugi vrh 1940. 

&

' LIST OF PROJECTS .

205. . Zagreb. 1943. Zagreb. Zagreb. Zagreb. 1943. Zagreb.POPIS PROJEKATA Vila Poljanec. 200. 1943. Bukovaèka. Alagoviæeva 4. Zagreb.Obiteljska vila Kokoš / The Kokoš single-family villa. 1943. 202. ground plan.Adaptacija gospodarske zgrade Košèec / The Košèec farmstaed renovation. Pantovèak 63. 1943.Obiteljska vila Jirasek / The Jirasek family villa. Zagreb. Zagreb. 1943. Jurjevska 39. Pustoselina 9. 199.Vila Ljubiæ / Villa Ljubiæ. 1943-44. tlocrt / Poljanec villa. 203. Horvaæanska cesta.*Izletna kuæica Hercezi /The Hercezi weekend house.Adaptacija vile Haupt / The Haupt villa renovation.*Pregradnja ljetnikovca Kovaèiæ / The Kovaèiæ summerhouse reconstruction. 204. 201. Jelenovac 92. 1941-42. Remetski kamenjak 29.

 . idejni nacrt / The Frkoviæ farmstaed. project. Samobor. Lešæe 15.LIST OF PROJECTS Obiteljska kuæa Frkoviæ s gospodarstvom. 1941-44.

214. Rendiæeva. Zagreb. 1943. Vila Pflüger / Villa Pflüger. 219. Zagreb. Šestinska cesta 2.*Obiteljska kuæa Salaj / Salaj single-family house. 1943.*Poslovna zgrada Medika / The Medika office building. 1943. 1943. 1943. Šestine. (foto: Damir Fabijaniæ) . Zagreb.Nadogradnja obiteljske kuæe Noršiæ / The Noršiæ family house extension.*Zgrada samospojne središnjice i pošte / The telephone exchange and Post Office. Zagreb.Vikendica Zrnc / The Zrnc weekend house. Krapinska 45. 220.Puèka škola sa stanovima /A primary school with apartments. 210.Kompleks tvornièkih pogona i vila Slaveks / The Slavex plant and villa complex. 1943. 215. 207. Zagreb. Martinišæe kod Gubaševa. Varaždin. 212. 1943. 211. 217. Maksimirski brijeg I br. 1943. 213. 1943. Filipoviæeva 12. (srušeno / dismantled) 218. Novo Èièe 102. Sremska Mitrovica. Sremska Mitrovica.Društveni dom / The Community Hall. 221. 1943/45.Obiteljska kuæa Ruhek / Ruhek single-family house. Zagreb. 10. Harambašiæeva 39.Stambena zgrada Arlavi / Arlavi apartment building. Gornje Prekrižje 21.Društveni dom Tivar / Tivar Community Hall. 1943.*Poštanska autogaraža / Post Office garage.Stambena zgrada Petruniæ / Petruniæ apartment building. Jukiæeva 12. 1943.POPIS PROJEKATA 206. Zagreb. 1943. Mlinovi 45. 208. Jagodnjak. 1943.*Obiteljska kuæa Pavièiæ /Pavièiæ single-family house. 209. Zagreb. 1943.Obiteljska kuæa Rogovski / Rogovski single-family house. Turopolje. 1942-44.*Društveni dom radnièkog naselja / The housing estate Community Hall. Zagreb. 216. Zagreb. 1943.

Adaptacija kuæe / A house renovation. 1944. 1944.Izletna kuæica Brundiæ / The Brunèiæ weekend house. Zagreb. Zagreb. Remetski Banjšèak 6. Ante Šercera 11. 1944. 231.Obiteljska kuæa Batiniæ / Batiniæ single-family house. Zagreb. Vilharova 8. 1944. 224. Sveti Duh 134. 225.LIST OF PROJECTS 222. Mlinovi 189. 1944.*Obiteljska kuæa Kovaèiæ / Kovaèiæ single-family house. 227. Zagreb.*Izletna kuæica Lisac / The Lisac weekend house. Vrhovec. Zagreb. 229. 230. Podvršje. Zagreb. Drage Luèana 1-19. 1944. Zagreb. Naselak 5. 223. 226.*Obiteljska kuæa Jirasek /Jirasek single-family house. Turopolje. Zagreb.Ureðenje grobnice Filipanèiæ / The Filipanèiæ tomb. 1944. 1944. Obiteljske kuæe radnièkog naselja / The family houses in the workers' housing estate. Zagreb.Izletna kuæica Breslauer – Kreinz / The Breslauer – Kreinz weekend house. Zagreb. 1942-43. 1944. 1943.*Obiteljska kuæa Hraniloviæ /Hraniloviæ single-family house. 228. ! . Rim 28.*Izletna kuæica Nikšiæ /The Nikšiæ weekend house.

Obiteljska kuæa Zorièiæ / Zorièiæ single-family house. Mlinarska 41a. Skrad. 1945. 1945. 1944. 242. << Obiteljska kuæa Hraniloviæ. Omiš. Mirogojska cesta. 1945. Zagreb. Vilharova 8.*Vila Sinkoviæ / Villa Sinkoviæ. 241.POPIS PROJEKATA 232. Zagreb.Adaptacija stambenog i poslovnog dijela Tvornice ulja “Braæa Košæec” / Renovation of the housing and business part of the Oil Factory “Brothers Košèec”. Zatišje 24. Zagreb. Krapinska 45.Obnova parne pilane Slaveks / The Slaveks steamsawmill renovation. Srebrnjak 67?. 236.*Obiteljska kuæa Perkoviæ / Perkoviæ single-family house. " . perspektiva / The telephone exchange and Post Office. Zagreb. tlocrt / Hraniloviæ single-family house. Vrtlarska 9.Adaptacija obiteljske kuæe Tršan / The Tršan family house renovation. Zagreb.Vila Katiæ / Villa Katiæ. Ksaverska cesta. Zagreb. Pakrac. 1944.Obiteljska kuæa Jakil /Jakil single-family house. 1945. 1945. perspective view. Sinkoviæeva 1945. 240. 1944. 235.Obiteljska kuæa Grguriæ s lokalom / The Grguriæ family house with a shop.family house. 239. 234.Obiteljska kuæa Bajsiæ /Bajsiæ single. Zagreb. 1944. 233. 1944. 1943. ground floor. Zgrada ”samospojne središnjice” i pošte. Zagreb.Obiteljska vila Švasnik / Švasnik family villa. Zagreb. 238. 1945. 237.

Adaptacija poslovnih prostorija Saveza poljoprivrednih zadruga / Office renovation of the Farming Co-operative Association. Trg Ante Starèeviæa. 245.*Obiteljska kuæa Poludragaè / Poludragaè single-family house. 254. Zagreb. Zajèeva 36. 253. Dubrava. Šubiæeva 9. Sveti Ivan Zelina. Zagreb.Regulacija Trga Republike. 1946. 1945. Delnice. 1948. 1948. 1949. Vatrogasna 4. Sarajevo. Pazin. Zagreb. Sveti Ivan Zelina. 1949. 1946. 247.Zdravstvena stanica s bolnièkim odjelom / A health care unit with infirmary. Zagreb. Zagreb. 250. 1948. 248. Ante Starèeviæa 4. 1948-1951.*Zgrada kotarskog narodnog odbora /The District People’s Committee building. Dubrava 238. Zagreb. Ilica 30.Preureðenje portala “Nakladnog zavoda Hrvatske” / Renovation of the window-shop of the “Nakladni zavod Hrvatske”.*Stanovi službenika /An office-clerks housing estate. 1948. 260.Pregradnja poslovne zgrade Goprid / The Goprid office building reconstruction.*Obiteljska kuæa Jagodiæ / Jagodiæ single-family house. 261. 1947.*Zgrada kotarskoga narodnog odbora / The District People’s Committee building. 256. natjeèajni rad /The Regulatory Plan for the Republic Square. 252.Obiteljska kuæa Matièeviæ / Matièeviæ single-family house. # . 255.Obiteljska kuæa Leèer / Leèer single-family house. competition project. Starèeviæev trg 6. Podravska Slatina.LIST OF PROJECTS 243.*Zadružni dom / The Community Hall.Urbanistièko ureðenje opæine / Urban zoning of the district. 1947. 257. 262. 259. 251. 1947.Ureðenje ureda Zbora lijeènika / The renovation of the Medical Association Office. 1948. 244. 246. 1946. 1946. Gajeva 2a. Bolnièka 6. 1947. Sveti Ivan Zelina. Delnice.Adaptacija Doma likovnih umjetnika / The Visual Artists’ Home renovation. 1949. 1946.Ureðenje ureda Prosvjete / The Prosvjeta office interior decoration. 249. Cvjetno naselje.Obiteljska kuæa Pavliæ / Pavliæ single-family house. 1946. Zagreb.Projekt obnove sela Vlahoviæ / The project of the village Vlahoviæ renovation. 258. Seoce. Zagreb.*Medicinski fakultet i bolnica / The Faculty of Medicine and the Hospital. Zagreb.

Jurišiæeva 7. Trenkova-Gajeva. Karlovac. 267. 272. Crikvenica. Varaždin. 276. 1950. Velika Gorica. Karlovac. Novakova 29.*Obiteljska kuæa Drolc / Drolc single-family house. 265. Delnice. 1949.) 270. 266. 1950. 1949-54. Brod Moravice. Križevci.*Montažna kuæa MG1 /An MG1 prefab house. Zagreb. situacija / Plan of the Drava public bathing resort. Duknoviæeva 6. 274. Zagrebaèka 49.*Kupalište na Dravi /The Drava public bathing resort. Trg bana Jelaèiæa.Ureðenje interijera “Zagrebaèki magazin” / Interior redecoration of the “Zagrebaèki magazin” premises.Stambena zgrada “Edvard Kardelj” / The “Edvard Kardelj” housing building. 268.Vikendica / A weekend house. 263. 1949.*Stadion / A stadium. 1950. 264. Zagreb. Dvor na Uni. 1949-54.*Obiteljska kuæa Paveliæ / Paveliæ single-family house. Tršæe. 1950. 275.) $ . Zagreb.*Obiteljska kuæa Sviben / Sviben single-family house. Lašèinska 127. kod Ðakova. 1950.Obiteljska kuæa Damjanoviæ / Damjanoviæ single-family house. 1950.Radnièko naselje / The workers’ housing estate. 1950. 269. 1951-54. Ivana Gunduliæa 78 (1950.*Zgrada kotarskog narodnog odbora /The District People’s Committee Hall.POPIS PROJEKATA Kupalište na Dravi. Zagreb. 1950-51. 273. Varaždin.Obiteljska kuæa Pavliniæ / Pavliniæ single-family house. Skrad (1950. 271. Ante Starèeviæa 3.Ðaèki domovi / The Pupils’ Hostels.

Zagreb.Adaptacija obiteljske kuæe Jelinek / The Jelinek family house renovation. Nedjelja (1950. 1951. Petrova 26. (1950.*Adaptacija zadružnoga doma / The Community Hall renovation.LIST OF PROJECTS 277. igralište Granap / The Granap bridge and playground.Hotel / A hotel. 291.) 282.Planinarski dom / The Mountaineers’ Home. Križevci.) 284.Most. Garešnica. 1950.) 283.*Obiteljska kuæa Ceroveèki /Ceroveèki single-family house. Globoko. 1950-53. 288. Vis. 1951. Velebit. Ilica 49.) 280.*Zgrada kotarskoga narodnog odbora / The District People’s Committee Hall.Zgrada mjesnoga narodnog odbora / The People’s Committee building.Dom kulture / The Culture Hall.*Adaptacija vikendice Durbešiæ / The Durbešiæ weekend house renovation. Globoko.*Adaptacija vikendice Ceroveèki / The Ceroveèki weekend house renovation.) 278. Srebrnjak. (1950. Crikvenica. 289. Zagreb. 287. Zagreb. Èakovec.Ureðenje velike dvorane Zanatske komore za modnu reviju / The Chamber of Commerce Hall renovation for a fashion show. Novakova 27. 286.Adaptacija obiteljske kuæe Regel / The Regel family house renovation. Sveto Brdo. Velika Gorica. Zagreb. Ilica 50.) 285. 1951. 1950. (1950.*Interijer prodavaonice kišobrana Ceroveèki / The Ceroveèki umbrella shop interior. Zagreb. Brgujac. 290. 1950-51. Sv. 1951. (1950. % . (1950. (1950.) 281. 279.Obiteljska kuæa Mojzišek / Mojzišek single-family house.

*Obiteljska kuæa Šmit / Šmit single-family house. Banova Jaruga.*Obiteljska kuæa Spjevak / Spjevak single-family house. Zagreb. Tesliæka 8. 1951. 303. 301. Vodnikova. Draškoviæeva 8. Zagreb. Nova Vas. 306. Delnice. 297. 1951. Samoborska cesta. 1951-54.Ureðenje kušaonice vina Vinopromet / Redecoration of theVinopromet tasting-shop interior. 1951. 1951. 1951. Novakova 29. Isce 3. 292. Jurišiæeva 16. Zagreb.Obiteljska kuæa Jakopoviæ / Jakopoviæ single-family house. Præanjska 5a. Lujzinska cesta 42. Jurišiæeva 1. Ulica JNA (“Vinilbonbon”).Obiteljska kuæa Polinger / Polinger single-family house.*Obiteljska kuæa Radakoviæ / Radakoviæ single-family house. 295. 298. Zagreb.Obiteljska kuæa Stroj / Stroj single-family house. 1951. 299. Zagreb. 1950. 305. 1951.*Obiteljska kuæa Fureš / Fureš single-family house.Obiteljska kuæa Jagaš / Jagaš single-family house. 1951.Obiteljska kuæa Peharec / Peharec single-family house. (preoblikovano / reshaped) 300. 1950. Obiteljska kuæa Sviben / Sviben single-family house. 1951. Zagreb. Kozarèeva 34. 1951. 1951. 1951. (foto: Damir Fabijaniæ) >> & .Obiteljska kuæa Šimprec s klesaonicom / The Šimprec family house with a stone-masonry. 1951. 293. Zagreb.Adaptacija obiteljske kuæe Pajurin / The Pajurin single-family house renovation. Zagreb. 282 x 313 cm.Privremeni paviljon za prodaju voæa i povræa / A provisional greengrocer’s stand. Zagreb. Zagreb.POPIS PROJEKATA Vikendica . 1951. 294. Zagreb.*Obiteljska kuæa Gjurak / Gjurak single-family house. 1951 296.*Srednja škola / The Secondary School. Prijedorska 23. Crikvenica. Draškoviæeva 60. Idrijska. Zagreb.Ureðenje interijera i izloga “Zvijezda” / The “Zvijezda” shop interior and shop-window redecoration. Mosorska. 307. 304. Jordanovac 3. Vlaška. 302.najmanja kuæa za odmor / The smallest weekend house.

' LIST OF PROJECTS .

(foto: Damir Fabijaniæ) . 1951. Zagreb.POPIS PROJEKATA Obiteljska kuæa Ceroveèki / Ceroveèki single-family house. Novakova 27.

331. Zagreb. Zagreb. 325.Obiteljska kuæa Pukljak / Pukljak single-family house.*Dom uèenika u privredi / The Pupils’ Hostel. Èrnomerec 22a. 1952. P. 1951.*Vatrogasni dom / The Fire Station. Zagreb. 326. 1951.*Obiteljska kuæa Smolek / Smolek single-family house. 310. Selska. 1951.*Kuglana i bazen / The Bawling Centre with a swimming pool. 1952. Sesvete.Prigradnja dvorišne jednokatnice i adaptacija dvorišne prizemnice /A one-storey back building extension and renovation of a single-storey back building. view of entrance façade. 309. Zagreb. Zagreb. Fallerovo šetalište 28. Samobor.Obiteljska kuæa Bolf / Bolf single-family house.*Obnova i dogradnja planinarskoga doma pod Oštrcom / The Mountaineers’ Home under Oštrc renovation and extension. Sisak. 1952. 1952. 320. Zagreb. . 333. 314. 1952. 1951. 332.Skladište Harmonija / The Harmonija warehouse.Ureðenje interijera “Zvijezda” / The “Zvijezda” interior redecoration. 319.Upravna zgrada šumarije Varaždin / The Forestry Management Office Varaždin. 313. 1952. 1952. 1952. Zagreb. Križevci. 1952. Èakovec. 308. Stjepana Radiæa 5. Lašæinska 25. 334. 1951. Vlaška 81a.*Vatrogasni dom / The Fire Station. Zagreb. Dubovèan. 315. 1952. Krapinska 45.Obiteljska kuæa Paèiæ / Paèiæ single-family house. 1952.Adaptacija potkrovlja / An attic renovation. I. 1951-52. Donji Jarun. Trepèanska 15. Zagreb.Stambeni interijer Raduliæ / The Raduliæ home interior. 322. Belišæe /The layout disposition of the articles exhibition in the factory DIP Belišæe Hall.*Obiteljska kuæa Škreblin / Škreblin single-family house. Nova Gradiška. Zagreb.LIST OF PROJECTS Zgrada kotarskog narodnog odbora. Križevci. 1952. uz Našièku ulicu.Tlocrtna dispozicija izložbe artikala u halu tvornice D. 316. Boškoviæeva 7a. Zagreb. Crikvenica. 1952. 1953. Konjšèinska 44. 327. 312.Obiteljska kuæa Remenar / Remenar single-family house. Križevci. Suhinova 3. 317. Zagreb. 1952. Zadar. Graèani 2. 1952. 1952. Zelenjak 4. 323. ulazno proèelje / The District People's Committee Building. 1951. 1952. 318. Našice. Ilica 281.*Obiteljska kuæa Šegoviæ / Šegoviæ single-family house.*Preoblikovanje sinagoge u omladinski dom / Reconstruction of the synagogue into the Youth Home.*Obiteljska kuæa Mileis / Mileis single-family house. 335.Prigradnja obiteljske kuæe / A single-family house extension. 1952. Zagreb. 1952. 1951.Obiteljska kuæa Radiæ / Radiæ single-family house. Zagreb.*Obiteljska kuæa Androiæ / Androiæ single-family house.*Vatrogasni dom / The Fire Station. 336.Ureðenje interijera “Zvijezda” / The “Zvijezda” interior redecoration. Zagreb.*Tvornica telefona “NikolaTesla” / “Nikola Tesla” the telephone factory. 1952. 330. 329. 1952.Upravna zgrada i restauracija svratišta Kupljenovo / Management building and the restaurant of the Kupljenovo Hostel.Obiteljska kuæa Vujièiæ / Vujièiæ single-family house. 321. 324. 311. (srušeno / dismantled) 328.

Tošovac 17. 1953. 1955. Zagreb.POPIS PROJEKATA Stambena zgrada šumarije / The forestry apartment building. Milke Trnine 1. Požega. (foto: Damir Fabijaniæ) . << Obiteljska kuæa Èondriæ / Èondriæ single-family house.

Gajeva 35. situacija / The Pupils' Hostel dining-room and kitchen situation plan. Restoran i kuhinja ðaèkog doma rudarske škole. Halerova aleja 2. 1956-59. Èakovec. ! .LIST OF PROJECTS Projekt lovaèkog doma / The Hunters' Home project. 1958-60. Varaždin.

Požega. 1953. 1953. Zagreb. Zagreb. 1953. Zagreb. Gorice.Obiteljska kuæa Kneževiæ / Kneževiæ single-family house. 1953. 1953. Zagreb.Obiteljska kuæa Konèiæ / Konèiæ single-family house. 357. 359. Braèevci. 365. 368. 369. Srebrnjak 47a. Našice. 358. Ilica 292. 1952. 1953. 1954. 353. Zagreb. (foto: Damir Fabijaniæ) >> " . bolnica “Rebro”. 355. 1954. 345. 338. 376.Tanfara / The Božiæ . 1954. Luèice. 348. Zagreb. 354.*Obiteljska kuæa Babiæ /Babiæ single-family house. Horvatovac 75. 377. Plješivièka. 1953.Obiteljska kuæa Fijember / Fijember single-family house.POPIS PROJEKATA 337.*Dvije stambene zgrade u nizu / Two terraced houses in a row. kod Delnica. Zagreb.*Stambena zgrada šumarije /The forestry apartment building. 362. Zagreb.*Stambena zgrada / An apartment building. 1953. 1953. Sesvete. Zagreb.*Obiteljska kuæa Bratkoviæ / Bratkoviæ single-family house. 1953.Obiteljska kuæa Pocrniæ / Pocrniæ single-family house. Mirogojska. Andrijeviæeva 14. Obiteljska kuæa Božiæ .*Zgrada kotarskog narodnog odbora /The District People’s Committee Building. 375. 1959. Zagreb. Ilica 41. Èaèkoviæeva 1.*Obiteljska kuæa Drahotuski /Drahotuski single-family house. 341.Obiteljska kuæa Šunjeviæ / Šunjeviæ single-family house. Zagreb. Pokupsko. the Primary School. 1953. Moravice. Pitomaèa. Zorièiæev trg 2. Severin na Kupi.Gombaonica osnovne škole / A Primary School gym. 374. Kozarèeva 26.*Obiteljska kuæa Banoviæ / Banoviæ single-family house. Šestine. Lašèinska 40. Zagreb. 1954. 1953. Zelenjak 33. (preoblikovano / reshaped) 342. 1953.Adaptacija izloga “Sukno” / ”Sukno” shop-window renovation. Zagreb. 367. Lujzinska cesta 37 i 39. Zelenjak.*Obiteljska kuæa Kolar / Kolar single-family house. Valdecova 4. 1953. 1953. 1953. 360. 1953. 1953. (srušeno / dismantled) 343. (srušeno / dismantled) 344. 364.Opæinska zgrada s dva stana / A council house with two apartments. 352. 1954. (preoblikovano / reshaped) 371.*Obiteljska kuæa Martinko / Martinko single-family house.*Pregradnja dvorca za osmogodišnju osnovnu školu / The castle reconstruction into a primary school. Maksimirska 117. 1953. Ilica 26.Ureðenje lokala “Boje i lakovi” / The ”Paints and Varnish” shop renovation. 370.*Osmogodišnja škola / The Primary School. 1953.Stambeni interijer Štampar / The Štampar home interior. Medvešèak 90/92 dvorište/ back yard. 1953.*Obiteljska kuæa Pavlina / The Pavlina single-family house. 372.Adaptacija obiteljske kuæe Poljanec / The Poljanec single-family house renovation. 1953. 1953. Ružmarinka.*Podruèna škola / The District Primary School. 1953. 350.*Obiteljska kuæa Diminiæ / he Diminiæ single-family house. Jagnetje. Zagreb. 1953. Zagreb. Milke Trnine 1.Obiteljska kuæa Lonèariæ / Lonèariæ single-family house. Sesvete. Zagreb. 1953. 346. 379. 340.*Obiteljska kuæa Ružðak / Ružðak single-family house. 361.Gospodarska zgrada i lugarnica za šumarsko poduzeæe Psunj / The outbuildings and the forest cottage of the Psunj Forestry. Jarunska grana 17.*Obiteljska kuæa Zajc / Zajc single-family house. 1953. Zagreb.Tanfara family house. 1953. Vinkoviæeva 34. 356. 1953. Jabukovac 14.Obiteljska kuæa Raheliæ / Raheliæ single-family house. Požega. Zagreb. 1953. 1953. Školska 2. 1952. Dubrava. Zelenjak 6. Zagreb. Delnice. 1953. Zagreb. 1953. Zagreb.Stambena zgrada Draèiæ / Draèiæ apartment building. 349. 1953. 363.*Osnovna škola “Antun Augustinèiæ” / ”Antun Augustinèiæ”. Zagreb.*Stambena zgrada “Zvijezda” / The ”Zvijezda” housing building.*Obiteljska kuæa Grguriæ / Grguriæ single-family house.Obiteljska kuæa Kruniæ / Kruniæ single-family house. Zagreb. Èalagoviæeva 20. Zagreb. 1953. 1953. Zaprešiæ. 339.Ureðenje lokala “Jorgovan” / The ”Jorgovan” shop renovation.Obiteljska kuæa Faziniæ / Faziniæ single-family house.Ureðenje bifea / Buffet renovation.Obiteljska kuæa Vitez / Vitez single-family house. 351. Zagreb. Rockefellerova.Stambena zgrada Belušiæ / Belušiæ apartment building.*Dom kulture /The Culture Hall. Križevci. 347. 373. Zagreb. Nazorova 2a. 378. Zagreb.Obiteljska kuæa Peèar / Peèar single-family house. 366.

# LIST OF PROJECTS .

$ POPIS PROJEKATA .

Sesvete. 415. 1955. 422. Križevci. 1955. Livadarski put. 385.Ureðenje izloga Granap / The Granap window-shop renovation. Zagreb. 418. 1962. Ilica 1a. 1955. graveyard. 1955. 393. Maksimirska 102.Hidrometeorološka stanica Fužine / The Weather Service Station. 399. 1954. 1956. Zagreb. 400.Adaptacija obiteljske kuæe Štorga / The Štorga apartment building renovation. Opsenièina 10. (neizvedeno / unrealised) 388. Ribnjak.Obiteljska kuæa Kardun / Kardun single-family house. 390.LIST OF PROJECTS 380. 407. Zagreb. Zagreb. Vinièka 5. 1955. poslije 1955. 394. 1956. 402.*Zgrada kotarskog narodnog odbora /The District People’s Committee building. Zagreb. Bogoviæeva. Zagreb. 1954. Zagreb. Mlinovi 84. 1954.Višestambena zgrada “Oroz” / The multi-apartment building ”Oroz”. Zeleni brijeg 20. Zagreb. 1954. 421. 1954. 1956.Poslovni toranj. << Obiteljska kuæa Gjajiæ / Gjajiæ single-family house.*Stambena zgrada i Hidrometeorološka stanica / The apartment building and the Weather Service Station. 411. Bosanska Dubica. Zagreb. 1955. 416. 413. 1955. Zagreb. 386.*Obiteljska kuæa Jankovec / Jankovec single-family house.Kardum family house. Nikoliæeva 7. Šestinski dol 2. Zagreb. Zagreb. Zagreb. 1955.Peèareviæ detached apartment building. Rockefellerova 20. Kustošijanska 55.Obiteljska kuæa Svetina / Svetina single-family house. 412. 1954. Medvešèak 46. Zagreb. Zagreb. 1954/56.Obiteljska kuæa Jeliæ / Jeliæ single-family house. 1956/58.Osnovna škola /The Primary School.*Obiteljska kuæa s lokalom / A single-family house with a shop. 3. Svetokriška 5. 1954.*Obiteljska kuæa Bakeš / Bakeš single-family house. 1955. 404. Grškoviæeva 21. 414. 397.*Obiteljska kuæa Postružin /Postružin single-family house.Obiteljska kuæa Sruk s lokalom / The Sruk single-family house with a shop. Andrijeviæeva 6. 387.Stambeno-poslovna zgrada Barac / The Barac apartment and office building. 1954. Vrpoljska 12.Dom kulture / The Culture Hall.Obiteljska kuæa Lonèariæ / Lonèariæ single-family house. Vrhovèev vijenac.Državna obrtna škola / The Public Vocational School. Zagreb. 406. 1954. Krževci.Peèareviæ /The Knez . 1955. 1955. 384. Beogradska 56. competition project. 1956. 389. Pokupsko. Ilica 78. 1955.Obiteljska kuæa Dekoviæ – Kardum / The Dekoviæ . 1955. 1954. Queenstown.*Obiteljska kuæa Krassivy / Krassivy single-family house.Dvojna obiteljska kuæa Vojnikoviæ / The Vojnikoviæ semi-detached apartment building.Dogradnja poslovnih prostorija “Zvijezda” / Extension of the “Zvijezda” business premises. 1954. 1954-1978. Petrinjska 11. Mlinovi. groblje / The Fallen Soldiers’ Memorial.Stambena zgrada Veseli / Veseli apartment building. Zagreb. Križevci.*Obiteljska kuæa Juriniæ / Juriniæ single-family house. 417. (preoblikovano / reshaped) 420. 396.Adaptacija obiteljske kuæe Matuško / The Matuško single-family house renovation. 419. (preoblikovano / reshaped) 403. 1954.Vatrogasni dom / The Fire Station.*Obiteljska kuæa Èondriæ / Èondriæ single-family house. 405.*Stambena zgrada Peneziæ / Peneziæ apartment building. 401. 392. 1954. Zagreb. (foto: Damir Fabijaniæ) % . Sisak.*Lovaèka kuæa /The Hunting Lodge. Zagreb. Zagreb. 1956. Zagreb. Zagreb. natjeèajni rad / The Business Tower.Preureðenje lokala “Nada Štark” / Redecoration of the ”Nada Štark” shop.*Stambena zgrada Lorger / The Lorger apartment building. Umag. Zagreb. 398. Južnoafrièka Republika. Savska. 1955. Zaprešiæ. 1955.Zgrada zadruge / The Co-operative building.*Stambena zgrada / An apartment building. 408. Zagreb. Križevci.Adaptacija potkrovlja / An attic renovation. Vinogradska 79. 1955. 395.Ureðenje knjižnice i èitaonice “Nina” / The ”Nina” library redecoration. 409. 1954. 1955. Tošovac 17. 1954. 381. (neizvedeno / unrealised) 410. 1954.*Spomenik palim borcima. Zagreb. Malešnica II br. Zagreb. Zagreb. 391. Moravice. Pražnica 4. Višnjica 25.*Stambena zgrada Knez . Novi Marof.*Obiteljska kuæa Eliæ /Eliæ single-family house. 1954. Olibska 7. Zagreb. Šestinski dol 6. Kosirnikova.Stambeni blok / An apartment bloc.Obiteljska kuæa Posavec / Posavec single-family house. 382.*Obiteljska kuæa Graniæ / Graniæ single-family house. Zagreb. 383.

& POPIS PROJEKATA .

Brežice. Maruliæev trg 18. Zagreb. 431. Zagreb. 1956. Komiža. 1963. Crikvenica. 430. (foto: Damir Fabijaniæ) 423. 443. Varaždin. 1957.*Obiteljska kuæa Cundekoviæ / Cundekoviæ single-family house. Novakova 25. Zagreb. 441. Križevci. 444. 1957.*Stambeno-poslovna zgrada “Narodne novine” / The ”Narodne novine” apartment and office building. Zagreb. Zagreb.*Vikendica Zorièiæ / The Zorièiæ weekend house. << Obiteljska kuæa Pavlinoviæ / Pavlinoviæ single-family house. Gajeva 35. Velika Gorica. 433. Zagreb.Obiteljska kuæa Škrinjar / Škrinjar single-family house. Dugo Selo. 1957. Zagreb. 429. 435.Stambeni i poslovni interijer Rupena / The Rupena living and office interior. 432.LIST OF PROJECTS Obiteljska kuæa Milinkoviæ / Milinkoviæ single-family house.*Obiteljska kuæa Breslauer-Senko /The Breslauer . 1957.Adaptacija potkrovlja Stiborsky / The Stiborsky attic renovation. 1956-59. 438. Ratkajev prolaz 4. 1964.Obiteljska kuæa Cesar / Cesar single-family house. 1956-57.*Obiteljska kuæa Duždagiæ (Bengez) /The Duždagiæ (Bengez) family house. 428. Mirogojska cesta 31.*Obiteljska kuæa Kiš / Kiš single-family house. 436. 1957. Novakova 31. 437.Stambena zgrada / An apartment building. 1956. 1957. 1957. 1957. Zagreb. Radiæeva 152.Ureðenje vrta / A garden design. Vrhovec 235. Zagreb. Spinèiæeva. Radiæevo šetalište 15a. 434. Strossmayerovo šetalište. Èakovec. 440. Zagreb. 1956. 1957. 1957. 427. 424. Gajeva 29. 1956. (foto: Damir Fabijaniæ) ' .Poslovna zgrada Javor / The Javor office building.*Obiteljska kuæa Vukoviæ – Škrtiæ / The Vukoviæ – Škrtiæ family house. Crikvenica. Zagreb. 1957. Baboniæeva. Èrnomerec. 1957. Zagreb.*Lovaèki dom /The Hunters’ Home. Trst.Dogradnja poslovne zgrade “Exportdrvo” / The ”Exportdrvo” office building extension. Pantovèak 53.Tržnica / The Market.Nadogradnja posmrtne zadruge / The burial co-operative extension. 1957.Obiteljska kuæa Martinèiæ / Martinèiæ single-family house.*Dogradnja i pregradnja oporavilišnog doma Zanatlija /The Craftsmen Sanatorium extension and reconstruction. 442. Zagreb. 1956. 1957. Zagreb.Stambena zgrada Vodne zajednice / The Waterworks housing building. (nadograðen kat/ a storey extension) 445.Ureðenje grobnice Dajè / The Dajè tomb. Zagreb. Vinogradska 57.Senko family house. Srebrnjak 27. Tuškanac 19. Vodnikova.*Obiteljska kuæa Valèiæ /Valèiæ single-family house. Zagrebaèka 38. 1957. 426. 439. 1957. (foto: Damir Fabijaniæ) Djeèji centar / The Daycare Centre. 425. 1962.

! POPIS PROJEKATA .

*Ureðenje poslovnih prostorija “Elektrokovina” / The ”Elektrokovina” business premises. Bruxelles. Andrijeviæeva 14. Petriæeva 5. Zagreb.Kašnjar /The Muhiæ .Adaptacija poslovnih prostorija “Singer” / The “Singer” office renovation. Zagreb. Goluboveèka 22. Stocholm. Prelog. Zagreb. Varaždin. Srebrnjak 64. 1958. Tunis. Varaždin. 1959. Zelenjak 3.Lovaèki dom / The Hunters’ Home. Zagreb. 1959. Beograd. 1959. 1959.Obiteljska kuæa Ulama / Ulama single-family house. Dugi dol 20. 1959. 463.Obiteljska kuæa Rakoša / Rakoša single-family house.Stambena zgrada Lamers / Lamers apartment house.*Obiteljska kuæa Vuksan / Vuksan single-family house. Zagreb.*Obiteljska kuæa Èavužiæ / Èavužiæ single-family house. 458. 1966. Skopje. 460. oko 1958. << Adaptacija stana Muhiæ / The Muhiæ apartment renovation. Köln. 449. Sarajevo.Vikendica Luzar / Luzar weekend house. 1958. Zagreb. Bože Težaka 5. 454. 1958. 457. (foto: Damir Fabijaniæ) ! . 1966. 464.*Obiteljska kuæa Prešern / Prešern single-family house.*Obiteljska kuæa Božiæ – Tanfara /The Božiæ . 1959-61.Ureðenje interijera “Singer” / “The Singer” office interior redecoration. 455.*Stambene zgrade / Apartment buildings. (preoblikovano / reshaped) 453. 447. (neizvedeno / unrealised) 459. Trst. Zagreb. Zagreb. Ljubljana. 1957.Postav izložbi na sajmovima / Exhibition mounting at fairs. Vinogradski odvojak bb.Obiteljska kuæa Jajèanin / Jajèanin single-family house. 466. Križevci.*Obiteljska kuæa Kunštek / Kunštek single-family house. Zagreb. Tomislavova 17-23. 452. 1958. Pisarovina 4. 1959. 465. 448. Vrhovèev vijenac 41. Skopje. (foto: Milan Drmiæ) Dvojna obiteljska kuæa Muhiæ . 450.*Dogradnja i nadogradnja obiteljske kuæe Smiljaniæ / The Smiljaniæ family house extension. Zagreb. Zagreb. Grškoviæeva 44. 1959. (foto: Damir Fabijaniæ) Obiteljska kuæa Smoliæ / Smoliæ single-family house.Obiteljska kuæa Sikiriæ / Sikiriæ single-family house. Jordanovac 63. Goljak 48a. 1958. Crikvenica. 462. Zagreb.Obiteljska kuæa Jelinek / Jelinek single-family house. 1959. 461. Zagreb. Zagreb. 1958. 1959.Vikendica Turin / The Turin weekend house. 1958-60. Maribor. 451. Zelengaj 25. Horvatovac 10. Zagreb.*Ðaèki dom i restoran rudarske škole / The Pupils’ Hostel and the restaurant. 456.LIST OF PROJECTS 446. 1959. 1966. Halerova aleja 2. Zagreb. Dugi dol 52.Kašnjar semidetached house. Karlovac. 1957. Gornja Dubrava.Tanfara family house.

Zagreb. 478. 1960. Èakovec. << Obiteljska kuæa Zakanj / Zakanj single-family house. P. Velika Gorica. (foto: Damir Fabijaniæ) Poslovna zgrada "Elektra" / The "Elektra" office building. 1968. 1960.Stambena zgrada Borovac / Borovac apartment building. 1959-61. Pokupsko 25c. (foto: Damir Fabijaniæ) ! . 1959.POPIS PROJEKATA 467. Slavonski Brod.*Stambena zgrada / An apartment building. Ilica 212. 1959. 469.Obiteljska kuæica Tadin s lokalom / The Tadin family house with a shop. 1959. 1960. Križevci. 1959. 477.Ureðenje lokala “Singer” / The “Singer” shop redecoration. Vršièka 5 (1960. Zagreb. Kustošijanska 27a. 1960.Izletište “Lovcu” / ”At the Hunter’s”. Zagreb. Praška 2. Zagreb. 474. 1960. Medvešèak 28. I. Zagreb. 1967. Slavonija / The DIP Slavonija office renovation. 476.Ureðenje stana Bošnjakoviæ / The Bošnjakoviæ apartment redecoration.Ureðenje ureda “Voæe” / ”Voæe” office redecoration. Trst. Korzo 3. 475. (neizvedeno / unrealised) 471. country cottage.*Stambena zgrada / An apartment building.) 473. 1960. Zagreb. Rijeka.Stambeno-poslovna zgrada / An apartment and office building. Školska 63. Kozarèeva 41. 468. 470. 472.Ureðenje štanda “Singer” na sajmu / Design of the “Singer” stand at the fair.*Obiteljska kuæa Horvatek / Horvatek single-family house.Ureðenje ureda D.

1969.LIST OF PROJECTS Proširenje svetišta i okoliš / Extention of the church and environment. Vikendica Sekol. 1969-74. Jagnjiæ dol bb. Samobor. Marija Bistrica. projekt / Sekol weekend house. project. !! .

Veprinaèki put 4. 1960.) 484. 1961. 482. Zagreb (1960. i 1961. 481.Idejno rješenje izložbe pokuæstava “Exportdrvo” / Ideal design for ”Exportdrvo” Furniture Exhibition. Kameniti stol 28. 1961. Zagreb. 1971. Šercera 45. 485. Zagreb. Zagreb.*Vikendica Pisaroviæ / The Pisaroviæ weekend house.POPIS PROJEKATA 479. (foto: Damir Fabijaniæ) !" . 1970. Opatija.Obiteljska kuæa Benèiæ / Benèiæ single-family house.Snimka kripte ispod dvorane muzièke škole / A shot of the crypt record under the Music School. (preoblikovano / reshaped) Obiteljska kuæa Miljanoviæ / Miljanoviæ single-family house. Zagreb.Obiteljska kuæa Hanuš / Hanuš single-family house. Banovièka 15. meðunarodni lesni sejem Ljubljana. 480.Obiteljska kuæa Kapusta / Kapusta single-family house. 486.) (neizvedeno / unrealised) 483. 1960. Zagrebaèki velesajam / Zagreb fair. (foto: Damir Fabijaniæ) >> Vikendica Kolaèek / Kolaèek weekend house. 1960. 1961.*Obiteljska kuæa Brezak/ Brezak single-family house. A. Vinkoviæeva 29 (1960. III. Dubrovnik. Novi Vinodolski.Ureðenje izlagaèkog prostora “Exportdrvo” / The ”Exportdrvo” stand decoration.

Nikole / St. 1964. Cukliæevo 3.Ureðenje štandova “Elektrokovina” na sajmovima / Decoration of the ”Elektrokovina” stands at fairs. 1961. Varaždin Breg. !# . Pleternica. 1962. Križevci. 1963. 491. Mirogojska cesta 27. Zagreb.*Župna crkva Sv. 508. Zagreb. 494. 1962. Podgaj 7. Donji Kraljevec. Novakova 31. Vinogradi 8.Obiteljska kuæa Sokoloviæ / Sokoloviæ single-family house. 495. (preoblikovano / reshaped) 492. Jadranska 17. Radiæevo šetalište 15a. 504. 1972-73. Zagreb. Zagreb. 1962. Pijade 7. 497.Ureðenje izložbenog prostora “Exportdrvo” / Design of the ”Exportdrvo” exhibition space. 1963. 506. Nicholas Parish Church. 488. Zagreb. 502.*Vikendica Ceroveèki / The Ceroveèki weekend house.*Obiteljska kuæa Milinkoviæ /Milinkoviæ single-family house. Vikendica Škrablin. Andrijeviæeva 6. Nova ves 47. Dramalj. 1961.Preureðenje lokala “Singer” / The “Singer” shop redecoration. 500. 1962. Zagreb.Kuæa za odmor Brabec i Starèeviæ / The Brabec and Starèeviæ second home. Zagreb.Adaptacija obiteljske kuæe / A single-family house renovation.Zgrada muzièke škole / The Music School building. 1963. 1961. ground floor.Vikendica Prejac / The Prejac weekend house. Sarajevo. Mali Lošinj. 1964-71. 1961.*Obiteljska kuæa Gjajiæ / Gjajiæ single-family house. 509. 1961. tlocrt / The Škrablin weekend house. 1961.Postav izložbe plastike Zvonimira Lonèariæa / Zvonimir Lonèariæ sculpture exhibition display. Paris. Zagreb.*Obiteljska kuæa Valentiæ / Valentiæ single-family house.*Adaptacija zgrade Kotarske zanatsko-komunalne komore / Renovation of the District Municipal Crafts Chamber building.Vikendica Predoviæ / The Predoviæ weekend house. Zagreb.*Obiteljska kuæa Vrdelja / Vrdelja single-family house. Zagreb. 1962. 505. M. 1964. Beograd. Antunovac 10/3. 493. 1962. Skopje. Muzej za umjetnost i obrt. Braæe Sobol 48. Pakoštane. 1961.*Obiteljska kuæa Pavlinoviæ / Pavlinoviæ single-family house. Zagreb. 496.Adaptacija potkrovlja / An attic renovation. 503. Zagreb. 1964.*Dvojna obiteljska kuæa Bušac – Muhek / The Bušac – Muhek semi-detached house.*Centralna osnovna škola / The Central Primary School. 507. 489.Obiteljska kuæa Luzar / Luzar single-family house. Crikvenica. 1964. 501. Malinska. Zelenjak 36. 1963. (preoblikovano / reshaped) 490. Varaždin.LIST OF PROJECTS 487.*Vikendica Tonèiæ – Bengez / The Tonèiæ – Bengez weekend house. (neizvedeno / unrealised) 499. 498. 1963.

Nadogradnja 3.POPIS PROJEKATA 510. 512. 1964.Programska studija sanacije.Dokmaniæ weekend house.Ureðenje ljekarne / A pharmacy redecoration.Osnovna škola /The Primary School. 521.*Adaptacija vikendice Gmajniæ / The Gmajniæ weekend house renovation. 1965. 1964. Njivice. 1966. 518. 520. Havišæe 56.Vikendica Peèur / The Peèur weekend house. Komiža. Put za Tivoli 12. 1965.Vikendica Grubišiæ – Novakoviæ / The Grubišiæ . Novi Vinodolski. 1973. Ogulin.*Djeèji centar /The Daycare Centre. (foto: Damir Fabijaniæ) !$ . Vikendica Parfenjuk . Selce. 1966. 1965.Vikendica Kaniæ – Dokmaniæ / The Kaniæ . 1964. 515. Brdo.Obiteljska kuæa Galoviæ / Galoviæ single-family house. 527.Adaptacija vikendice Massan / The Massan weekend house renovation. 1964.*Vikendica Durbešiæ /The Durbešiæ weekend house. 511. Horvatovac 10. Zagreb. 522. Istarska 17 i 17a. Plaški.Vranešiæ weekend house. Zagreb.Novakoviæ weekend house. 514. Jadranovo. 519. Tuškanac 88. 1965.Gimnazija /The Secondary School. 517. 526.*Obiteljska kuæa Milek / Milek single-family house. Brežice. 1965. (neizvedeno / unrealised) 525. Komiža. 1966.Ureðenje stana Kostanjšek / The Kostanjšek apartment redecoration. 516. 513. 1966. 1965. Zagreb. Zagreb. Ièiæi.*Spomen-dom /The Memorial Hall. 1965. 1965.Obiteljska kuæa Hudopski / Hudopski single-family house. Zadar. Zagreb.*Adaptacija stana Muhiæ / The Muhiæ apartment renovation. 1966. kata / The 3rd and 4th floor extension. Novi Vinodolski. reconstruction and construction of the Tkalèiæeva Street. i 4.Vranešiæ / Parfenjuk . 524. rekonstrukcije i izgradnje Tkalèiæeve ulice / The zoning study of repair. 1965. 523. Palmotiæeva 25. Murter.

558.Vikendica Vukov / The Vukov weekend house. 1967. Rockefellerova 51. 557. Samobor. 1967-72. Tuškanac?.*Dvojna obiteljska kuæa Muhiæ . 1966. Lošinjska 40. Krèkih iseljenika. Kolodvorska 38. Zagreb. Zagreb.*Vikendica Zakanj / The Zakanj weekend house. 566. Zagreb.Mandiæ family house renovation.*Interijer kozmetièkog salona / A beauty salon interior. 547.*Adaptacija potkrovlja Planiæ . Zagreb. Zagreb.*Adaptacija vikendice Stanèeviæ / The Stanèeviæ weekend house renovation. 1969. 532.Skalicki family house renovation. Praška 2. 1966. 544. 541.Lonèariæ/ The Planiæ .*Obiteljska kuæa Dudaš / Dudaš single-family house. Biograd.Obiteljska kuæa Valenèak / Valenèak single-family house. (preoblikovano / reshaped ) 569. Novi Vinodolski. Stubièke Toplice.*Vikendica Klenoviæ / The Klenoviæ weekend house.Adaptacija stana / An apartment renovation. 1966. 1969. Zagreb.Obiteljska kuæa Fakiæ / Fakiæ single-family house.Adaptacija potkrovlja / An attic renovation. Zagrebaèka 9. 562. 1967. 571. Varaždin. 554. Zagreb. Èrnomerec 115.*Obiteljska kuæa Stojanoviæ / Stojanoviæ single-family house. 1967. (neizvedeno / unrealised) 570. 572. 543. Alagoviæeva 9. Zagreb. 540. (neizvedeno / unrealised) 536. 1968. Šestine 36. 1968. 560. 1969. Podgaj 7. (srušeno / dismantled) 567. Bože Težaka 5. 1969. Grškoviæeva 50. (preoblikovano / reshaped) 549. Jordanovac 17. 542. Velika Gorica. 1969.*Obiteljska kuæa Zakanj / Zakanj single-family house. 1968. !% . 1967.Župna crkva / The parish church. 559. 1968.*Adaptacija obiteljske kuæe Hercezi – Skalicki / The Hercezi .Ureðenje stana Pažur / The Pažur apartment redecoration. (preoblikovano / reshaped ) 563. 1969.Adaptacija potkrovlja / An attic renovation. 1969.*Obiteljska kuæa Smoliæ /Smoliæ single-family house. 1969. 556. (neizvedeno / unrealised) 551.*Interijer prodavaonice kišobrana Sviben / The Sviben umbrella shop interior. 1968. 1969.Vikendica Harinski / The Harinski weekend house. 568.Stambena zgrada Fistriæ / Fistriæ apartment building.Vikendica Pavlinoviæ / The Pavlinoviæ weekend house. Zelenjak 3. 1966. Lasinja. 573. Zagreb. Zagreb.Klijet Cvetkoviæ / The Cvetkoviæ vineyard cottage. Maksimirska 117 i 119.*Obiteljska kuæa Komarec / Komarec single-family house. Podgora. Novo Virje. Zagreb. 538. Zagreb.Vikendica Barièeviæ / The Barièeviæ weekend house. 530. Malinska. Školska 63. Bribirska obala. 1966. Zagreb. 1967. 1967. (neizvedeno / unrealised) 534. 537. Zagreb.*Župni dvor Zdenèina / The Zdenèina Parish Office.Obiteljska kuæa Štipak / Štipak single-family house. Ivekoviæeve stube 8. 545. 1967. 561.LIST OF PROJECTS 528. Zagreb.*Poslovna zgrada “Elektra” / The ”Elektra” office building. 1966. 531. 1968. 1967. Imbriovec 183. Vodice. 1966. Jagnjiæ dol bb.Vikendica Milek / The Milek weekend house. (neizvedeno / unrealised) 553. 1967-71. 1968. Gvozd 4. Zagreb.Ureðenje stana Lipozenèiæ / The Lipozenèiæ apartment redecoration. 535. 1969. 1967. 1969.Kašnjar /The Muhiæ . 1967.*Župna crkva Zdenèina /The Zdenèina Parish Church. Zagreb. Radnièki dol 27. 564. Novi Vinodolski. 1968-70. Kamenjak. Prilaz Gjure Deželiæa 70/2. 1967. Gornje Vrapèe.Bašiæ weekend house. (neizvedeno / unrealised) 539.*Vikendica Repaè – Bašiæ / The Repaè . 1969. Zagreb. 548. 565. Kraljevec 40a. 1969.Adaptacija stana Skuriæ / The Skuriæ apartment renovation. 1969. F. 546. Supetar.Kašnjar semi-detached house.Obiteljska kuæa / A family house. 1969. Zagreb.*Adaptacija stana Kesiæ / The Kesiæ apartment renovation. Zagreb.Vikendica Skuriæ / The Skuriæ weekend house. Hercegovaèka 9. 555. Kablina 5.Adaptacija potkrovlja / An attic renovation.Adaptacija obiteljske kuæe / A family house renovation.Ureðenje lokala Merkantile / The Merkantile shop redecoration.Lonèariæ attic renovation. Klinèa Sela 17.*Adaptacija obiteljske kuæe Horvatiæ – Mandiæ / The Horvatiæ . Zaprešiæ. 533. Zagreb. Zagreb. 1967. Bol. Bogoviæeva 4. 552. 529. Mokrièka 10b. Zagreb.Obiteljska kuæa Žitnik / Žitnik single-family house. Zagreb. (preoblikovano / reshaped) 550. Èakovec.Ureðenja poslovnih prostorija Udruženja veterinarskih stanica / The Veterinary Station Association business premises redecoration. Velika Gorica. Klinèa Sela.*Vikend kuæa Sekol / The Sekol weekend house. 1967.Obiteljska kuæa Barbariæ / Barbariæ single-family house. Klinèa Selo.*Adaptacija potkrovlja / An attic renovation. 1969-76.

!& POPIS PROJEKATA .

1970. Horvatovac 55.Pupiæ family house renovation. 1969. 1971.) 603.Adaptacija obiteljske kuæe Stanèeviæ / The Stanèeviæ single-family house renovation. 1970.Adaptacija potkrovlja Kuntariæ / The Kuntariæ attic renovation. Novi Vinodolski. 579.Adaptacija stana Bralo / The Bralo apartment renovation.Bogadi family house. 1970. 1973. 584. Prvomajska 11.*Adaptacija obiteljske kuæe Ursiæ / The Ursiæ single-family house renovation. 1971.*Adaptacija obiteljske kuæe / A family house renovation. 606. 611. 578. Zdihovo.*Obiteljska kuæa Arbanas / Arbanas single-family house. Novi Vinodloski. 1970.) 601. Teslièka 5. (neizvedeno / unrealised) 597.Župna crkva / The Parish Church. Zagreb.Dogradnja obiteljske kuæe Grgiæ / The Grgiæ family house extension. Pod Mikulom 9. Zagreb. Bukoveèki put 1. (preoblikovano / reshaped ) 608.*Obiteljska kuæa Miljanoviæ / Miljanoviæ single-family house.Obiteljska kuæa Barlafa / Barlafa single-family house. 610. 595. 585.*Obiteljska kuæa Bencetiæ / Bencetiæ single-family house. Zagreb. Novi Vinodolski.*Prigradnja vikendice Fieder / The Fieder weekend house extension. extention of the church and environment. Zagreb. 1970.) 604. 1971.Adaptacija obiteljske kuæe / A family house renovation. Novi Vinodolski. Zagreb. Bedekovèina. 1971. Zagreb.Adaptacija obiteljske kuæe Ban / The Ben single-family house renovation.Adaptacija obiteljske kuæe Kvaternik – Pupiæ / The Kvaternik . 590.Vikendica Francek / The Francek weekend house.Vorko second home. Tuškanac 21. Zagreb.Adaptacija obiteljske kuæe / A family house extension. Zagreb. Korzo hrvatskih branitelja 27.Adaptacija stanova / Apartment renovation.*Adaptacija obiteljske kuæe Tonèiæ / The Tonèiæ family house renovation. 607.*Interijer lokala / A shop interior. 588. 1971.) 602. 599. 1970. (preoblikovano / reshaped) 577.LIST OF PROJECTS 574.*Obiteljska kuæa Ožura / Ožura single-family house.*Dogradnja potkrovlja / An attic extension.*Župna kuæa. 1971. (preoblikovano / reshaped) 580. 612. 594. (neizvedeno / unrealised) 598. 1971. Požega. Zagreb.Adaptacija Doma zanatlija / The Craftsmen Centre renovation. Posedarje (1970. Zagreb. 1970.Obiteljska kuæa Domžale / Domžale family house. Zagreb.Vikendica Würth / The Würth weekend house. 1969. Vinkoviæeva 10 (1970.*Obiteljska kuæa Lisièak . Bolnièka cesta 75-Èajkoviæeva 1.*Kuæica za odmor Planiæ – Lonèariæ / The Planiæ – Lonèariæ second home. Zagreb.*Kuæa za odmor Kesiæ . Zlatar Bistrica. Hrašæe Turopoljsko.Obiteljska kuæa Blitva / Blitva single-family house. Mažuraniæev trg 13. 1970. 1970. Lovæenska 72. Marija Bistrica. Gortanova 21. 591. proširenje svetišta i okoliš / The parish building. Seljine brigade 1.*Adaptacija potkrovlja / An attic renovation. Prisika. Mali Lošinj (1970. 1969-74. 1969. 586. 1971. Topoloveèka 29. Ilirski trg 4.*Obiteljska kuæa Mihelj – Kroflin / The Mihelj . oko 1970. (neizvedeno / unrealised) 614.Kroflin family house. Ljubljana-Maribor (1970. 583. Sesvete.Riblji restoran / A fish restaurant.Ureðenje lokala Fieder / The Fieder shop interior redecoration. (neizvedeno / unrealised) 596. Zagreb. Bjelolasièka 11. Andrijeviæeva 24. Horvatovac 32. 1970. 1970. (foto: Damir Fabijaniæ) !' . Odra. 1970. 1970.Adaptacija obiteljske kuæe Štefanek / The Štefanek single-family house renovation. Zagreb. 1970. Novi Vinodolski.*Obiteljska vila Vuèiæ / Vuèiæ single-family house. Ciglenica Zagorska. 1971. 609. Rudeška cesta 49a. (preoblikovano / reshaped) 593. 1970. Zagreb. 613.*Obiteljska kuæa Dijakoviæ / Dijakoviæ single-family house. Hercegovaèka 19. 575. 1970. << Obiteljska kuæa Rogiæ / Rogiæ single-family house. Zagreb. Novi Vinodolski.) (neizvedeno / unrealised) 600. 1970. Zagreb. Zagreb. 1970. Hercegovaèka 80.Vorko / The Kesiæ . Velika Gorica (1970. (preoblikovano / reshaped) 582. Goljak 61. Samobor. 592. Zagreb. 1970.Obiteljska kuæa Grljušiæ / Grljušiæ single-family house. Jabukovac 27. (neizvedeno / unrealised) 576.*Vikendica Kolaèek / The Kolaèek weekend house. Kameniti stol 28. 589. 581. Zagreb. 1970-e (preoblikovano / reshaped ) 605. 1971. 1970. 587.Bogadi / The Lisièak . Zagreb.Adaptacija obiteljske kuæe Križaniæ / The Križaniæ single-family house renovation.*Obiteljska kuæa Cvetko / Cvetko single-family house. Preradoviæeva 17. Zagreb. Gunduliæeva 9.

Zagreb. 627.*Adaptacija obiteljske kuæe / A family house renovation. Jelenovac. 1971. Zagreb. Zadar. Novi Vinodolski. Vrbovec. 630. Križevci. 622.Prigradnja garaže. Kloštar Šiljevièki. Koprivnica. 1974. 1972. Zagreb. (nedovršeno / unfinished) " . 619.*Vikendica Periæ / The Periæ weekend house. 631. Ivana Meštroviæa 15a.Obiteljska kuæa Osojiæ / Osojiæ single-family house.*Adaptacija obiteljske kuæe Broz / The Broz family house renovation. 624. Pantovèak 138/1.*Obiteljska kuæa Komerièki /Komerièki single-family house. Perjavica 88. 1971.Stambeni interijer Pavlinoviæ / The Pavlinoviæ apartment interior. 1971. I. 1972. 628. Petrova 89. 1971. (neizvedeno / unrealised) 629. 626. 625.Obiteljska kuæa Milinkoviæ / Milinkoviæ single-family house. 617.Ureðenje interijera Zavoda za zaštitu spomenika kulture / Interior redecoration of the Institute for Cultural Heritage Protection. Rusanova 17. 1971. 1971. (preoblikovano / reshaped) 620. 1971. Jurja Križaniæa 22. S. 1971. Frana Mažuraniæa 56. 1971.*Adaptacija obiteljske kuæe Kalpiæ / The Kalpiæ single-family house renovation.Adaptacija potkrovlja / An attic renovation. 1971. 616. Radiæa 12.Adaptacija obiteljske kuæe Predoviæ / The Predoviæ family house renovation. Varaždin Breg. 632.*Obiteljska kuæa Hudelist / Hudelist single-family house. 1971. (foto: Damir Fabijaniæ) 615. Nova ves 3. Zagreb. 623.Adaptacija obiteljske kuæe Zelnik / The Zelnik family house renovation.Adaptacija vikendice Peršin / The Peršin weekend house renovation. 1971.*Vikendica Šimiæ / The Šimiæ weekend house. 618.POPIS PROJEKATA Vikendica Smiljaniæ / Smiljaniæ weekend house. 1972. Gornji Stenjevec. stubišta i adaptacija potkrovlja / Renovation of the attic and extension of the staircase and garage. 1971.Ureðenje lokala / A shop redecoration. G. Kovaèiæa. 1971. Zeleni trg 1. 1971. Banja Luka. Novakova 29. Zagreb. Zagreb. Zagreb. Marija Bistrica.Adaptacija stana Smuð / The Smuð apartment renovation. 621. Zagreb. Supetar. Vrhovèev vijenac 8.

Despotovaèka 24. Krašiæ.Obiteljska kuæa Sviben / Sviben single-family house. Zagreb. Mali Lošinj. Zagreb. 1973-77. 648. 643. Mlinovi 45. 635.*Obiteljska kuæa Rogiæ / Rogiæ single-family house. Velika Gorica. 640. Naumovac 2.*Adaptacija obiteljske kuæe Èavka / The Èavka singlefamily house renovation. 644.Adaptacija obiteljske kuæe / A family house renovation. 641. Zagreb. 1972.Adaptacija obiteljske kuæe Tropina/ The Tropina singlefamily house renovation. Goljak 4a. Mali Lošinj. 1972. 1977. 1972. Zagreb. 638.Obiteljska kuæa Ban /Ban single-family house. 1972-73. Kosirnikova 22?. 1973.*Obiteljska kuæa Juraj / Juraj single-family house. 1972. Zagreb.*Župni ured / The Parish Office. Remete.Vikendica Škrablin / The Škrablin weekend house. 654. Kaèiæeva 7. Pušæa. 645. 1972. 1974. 1973. M. (neizvedeno / unrealised) 652. 1974. Istarska 17 i 17a. 1972. 1972. 653. Zagreb.Stambeni interijer Štigliæ / The Štigliæ home interior.Vikendica Dakiæ / The Dakiæ weekend house. Nebojan bb. 1974.Obiteljska kuæa Balješiæ / Balješiæ single-family house. Braæe Radiæ 24. 1972.*Adaptacija obiteljske kuæe Ðurin / The Ðurin singlefamily house renovation. 1973. 636.*Adaptacija potkrovlja Matko / The Matko attic renovation. 647. 1973. Novi Vinodolski. 1972. Zagreb. Daruvar. 637. Ljudevita Posavskog 30. 650. 642.Prigradnja i obnova drvene kuæice / A clapboard house extension and renovation. 646. 634. 1973. 1972. Šestinski dol 4. Hreljin. Praèno. 651.*Vikendica Parfenjuk – Vranešiæ / The Parfenjuk Vranešiæ weekend house. II. Bosanska 7/III. Poljana.Adaptacija obiteljske kuæe / A single-family house renovation. 1973. 1974. Zagrebaèka. Horvatovac 55. Zagreb. Gorkog 5. Zagreb.*Adaptacija stana Ivanèeviæ / The Ivanèeviæ apartment renovation. LIST OF PROJECTS 633. Tribunj.*Adaptacija obiteljske kuæe Smoliæ / The Smoliæ singlefamily house renovation. 649. Zagreb.Vikendica Omrèen / The Omrèen weekend house. 655. Varaždin. Zagreb. 1972.Kuæa za odmor Smadilo / The Smadilo second home. 639. " . Dugi dol 54.Adaptacija zgrade / A building renovation.*Obiteljska kuæa Deviæ / Deviæ single-family house. Velika Gorica.Obiteljska kuæa Plepeliæ / Plepeliæ single-family house.

Obiteljska kuæa Kovaèiæ / Kovaèiæ single-family house. Pirovec gornji 3. Velika Gorica.Adaptacija kurije Franetoviæ / The Franetoviæ manor renovation.*Vikendica Broz / The Broz weekend house. 13.*Adaptacija i nadogradnja Više ekonomske škole / Renovation and extension of The Economy College. 661.Adaptacija obiteljske kuæe Neziroviæ / The Neziroviæ family house renovation. Puzek.Bulatova 7. Zagreb. 659. 667.*Obiteljska kuæa Sabljak / Sabljak single-family house. 1976. 675. 1975. Prijedor. Barbat. Gornje Prekrižje 28. Varaždin.*Vikendica Miloševiæ / The Miloševiæ weekend house. 1974. Velika Gorica. 1974. Zagreb. Zagreb.Nadgrobni spomenik Broz / The Broz tombstone. 1975. 671. Buconjiæeva 18 .*Kuæa u vinogradu Sviben / The Sviben vineyard cottage.656. 1975. 1975. 1979. 1975. Kloštar Šiljevièki. (neizvedeno / unrealised) Obiteljska kuæa Marinkov / Marinkov single-family house. Zagreb. Kumrovec. 1976. 1974.*Obiteljska kuæa Ferèiæ / Ferèiæ single-family house.Vikendica Kruml / The Kruml weekend house. (nedovršeno) 669. 1975. 672.*Prigradnja najamne vile Vorko / The Vorko tenancy villa extension. 662. Stubièke Toplice.Obiteljska kuæa Ljubiæ / Ljubiæ single-family house. (neizvedeno / unrealised) 673. Lovèenska 53.Adaptacija obiteljske kuæe Debaè / The Debaè single-family house renovation. 664.*Kuæica za odmor Jadaniæ / The Jadaniæ country cottage. 1976-77. 1976. Zagreb. 1976. 658. (preoblikovano / reshaped) 668. (foto: Damir Fabijaniæ) . 1974. 666. Senj. Tepec bb. Majera 32. Samobor. 1975. V. 1975.Nadogradnja obiteljske kuæe / A family house extension. 1974. 670. 1976. Kaèiæeva 85.*Obiteljska kuæa Goršeta / Goršeta single-family house. (neizvedeno / unrealised) 676. Stinica. primorsko goranske divizije 32. Banfi 29.Obiteljska kuæa Braèiæ / Braèiæ single-family house. Poljana Bistrièka. 660. (preoblikovano / reshaped) 657. Velika Gorica. 665. 1974.Dogradnja vikendice Peèar / The Peèar weekend house extension. Hamor 32. Zagreb. Pustoselina 9. Zagreb. Kustošijanska 210. 674. Sv.Adaptacija obiteljske kuæe / A family house renovation. Samobor. 1974.*Vikendica Smiljaniæ / The Smiljaniæ weekend house. Nedjelja. 663. Rab. Lea Müllera 15. Jagnjiæ dol bb.

1930. 11. Zagreb. 1932.9. %% . 9. str. 1932. Graðevinski vjesnik. 1932.09. 1932. S. br. str. Higijenski zavod (projekt). S. 1930. 331-334. br. Zagreb.-20. Posljednje manifestacije naših arhitekata. Zagreb. Planiæ.1926. 1931. str. Problemi savremene arhitekture. Planiæ. 149-151. 16-17. u: Graditeljska izložba za vrijeme meðunarodnog kongresa graditelja u Zagrebu. Pjevaèki dan. Književnik. Planiæ.1929. Književnik. Zagreb... S. Zagreb.1932. Zagreb. Matica hrvatska. 512. str. naslovnica 1929. 1931. F. str. 19. br. 112-113. 1932. br.. Jutarnji list. Futuristièke osnove.. str. Galogaža. Ljubljana.10. Hrvatski pjevaèki dan.1. 6. 2. Progres graditeljstva. Zagreb Izložba “Zemlje”. br. str. 1932. L’architecture contemporaine en Yougoslavie Ed.. 5-6. str.. a Zagreb.1932.). br. br. Svijet.. i predgovor). 276. 10. Svijet – ilustrovani tjednik. 1932. str. Povodom ciklusa predavanja o savremenoj arhitekturi. br. Književnik. Albini. Zagreb. Ibler. Batušiæ. str. str. 339-346.. Svijet – ilustrovani tjednik. 1930..11... Franiæ.. Svijet – ilustrovani tjednik. 2. 8. str. Zagreb.. 14-21. 88-89. Zaklada tiskare Narodnih novina u Zagrebu.. 1932. Zagreb.. 1. Brozoviæ. Grafièko-nakladni zavod dd. Zagreb. rujan 1931. str. L’architecture d’Aujourd’hui. Z. Zagreb.4.. S. str. 2.. Poredbe savremeno planske izgradnje sa našom današnjom. Zagreb.. Zagreb. 11. 7-11. 197-198. Planiæ. Boulogne. 379. A. Kauzlariæ. Literatura. Hrvatsko kolo. Arhitektura. Svijet – ilustrovani tjednik... Kulturne pojave meðu nama i oko nas. S. 4. 7. I.. 6 (oglas) ”Zemlja” izložba u Umjetnièkom paviljonu od 4. 29. Almanah savremenih problema. Planiæ.Višnjevaèki. S. Strižiæ . 3-4. Planiæ (ur. br. S. Treba znati. Zagreb. Planiæ. M.11. 19. 1932. 1926. 105. 3. Zagreb. S..1927. S. br. str. Zagreb.D. 14. M. 1932. O savremenom graditeljstvu. Dr. Beciæ – Babiæ – Miše i “Zemlja”. 1933. 1933.. Zagreb. 1. str. “Treba znati”. 1931. Jutarnji list. 1928. Zagreb. SELECTED BIBLIOGRAPHY IZABRANA BIBLIOGRAFIJA / SELECTED BIBLIOGRAPHY S. S. Planiæ. Umjetnièki paviljon. Vidakoviæ. 1932. Almanah savremenih problema.1930. Planiæ. Jugoslavenske Stampe D. Zagreb. 4. br. 90-95. B. Zagreb. Hrvatska revija. D. Planiæ. Problemi savremene arhitekture (Povodom Deklaracije iz 1928. 1932. Zagreb. 108. Narodne novine. Zagreb. Zaklada tiskare Narodnih novina. Katalog izložbe udruženja umjetnika “Zemlja”. Nešto o arhitekturi. Zaklada tiskare Narodnih novina. S. I. 25-27. Moderna arhitektura (Povodom knjige: Treba proces graditeljstva znati). 1932. str.12. Planiæ. S. Mirovinski zavod v Ljubljani. str. str..1928.. S. 91-93. 1932. 4. Hrvatski pjevaèki dan. Hrvatska revija. Arhitektura. br. 1932. 1932.progres graditeljstva. str. 96. 1927. Zagreb. Mladi hrvatski arhitekti. 10-11. 465.. Književnik. Hrvatski pjevaèki dom. Naklada “Astra” kluba. str. br. 7272. 5. Prilike u kojima su izašle naše prve arhitektonske knjige. Arhitektura i društvo. br. Problemi savremene arhitekture. “Tipografija”.. Literatura. 169-177. Planiæ. Batušiæ. Uvod.12. S. Hergešiæ. Zagreb. Svijet – ilustrovani tjednik.1931. str. Uz izložbu arhitekata. Ljubljana...

. Izložba moderne francuske arhitekture u Zagrebu..D. B. Kritièki osvrt na jedno predavanje. Planiæ.-a na Medvednici. Priruènik kuæevlasnika. 1933. Vlade Antoliæa u Puèkom sveuèilištu. 1936. 29-30..P. Spomen-izvještaj o 40-godišnjici škole. Graðevinski vjesnik. 1933. str. Planiæ. 1933.. S. 163-168... Treba znati. Sarajevo. Zagreb.. Obiteljska kuæica. S. Br. br. Brnèiæ. br. str. Naša arhitektura. 107. Zagreb. Udruženje umjetnika Zemlja. . Planiæ. br. br. 322-323. Izdao Oblasni odbor ratnih invalida u Zagrebu. (predavanje održano u Puèkom sveuèilištu 14. Literatura. 3-34.IZABRANA BIBLIOGRAFIJA Bo.10. str. 1. Zagreb. str. str. Izložba “Zemlje”. S. 51-52. Planiæ. 1. Zagreb. O nacionalnom stilu u graditeljstvu. str. Planiæ. 5-6.). H. 1934. 1935. “Treba proces graditeljstva znati”... u sklopu “Zemlje”) Anketa o arhitekturi Beograda. str. S. 1933. S. Dva predavanja ing. Lendiæ. 8. Zagreb. S. Graðevinski vjesnik.. Grad i društvo. Književnik.4. Ð.. 147-148. Zagreb 1932. 1935. 65-70. 21. Književnik. Hrvatska straža. str. Dvije knjige naših arhitekata. Državna srednja tehnièka škola u Zagrebu 1892/3 –1932/3. 1. str. Ljubljana. 2. Zagreb. Književnik. 2-4. The Houseowner's Manual. 314-315. Državna srednja tehnièka škola i Udruženje graditelja Kraljevine Jugoslavije. Prestini (ur. S. Graðevinski vjesnik. 1934. str. Omladina. Dva pisma o stanovanju. Planiæ. u: Priruènik kuæevlasnika. Planiæ. 1-2. Zagreb.. Zagreb. Širola. O graditeljstvu.. str.1932. str. Tiljak. Planiæ. str. 1933. br. 1936. I. 1936. Samozaložba. 46.. 1934. br. 1933. Jubilej hrvatskog planinarskog društva. Jutro. Vidakoviæ. Branko Maksimoviæ: Problemi urbanizma. Planiæ. Beograd 1932. 4-5. 5. 1933. 5. 1933. / Two Letters on Housing. Svijet – ilustrovani tjednik. Priredio Stjepan Planiæ. Književnik. 45. str.. br. 1933. Graðevinski vjesnik. Arhitektura. V. 1936 S. 35-37. Zagreb. Zagreb. Zagreb. 1935. Arhitektura i društvo. 53. 1933.. br. 1934. 1933. Zagreb. Dva pisma o stanovanju. 4. br. M. Zagreb. Estetika i arhitektura. br. Napretkova kulturno-historijska zbirka – Sarajevo. Tomislavov dom H. Zagreb. Problemi savremene arhitekture. %& Peta izložba “Zemlje”. S. br..12.1934. Planiæ. 13. Zagreb. 1936. br. 3. str. S. 200-214. u: Josip Grubišiæ (ur.1934..). 30. Zagreb. 4. 48-53. Svijet – ilustrovani tjednik. katalog izložbe.. str. str. br. Problemi arhitekture. Arhitektura i društvo. Stjepan Planiæ. Rajakovac. O ugraðenoj najamnoj kuæi. Zaklada tiskare Narodnih novina u Zagrebu.. 87-90. 337. str. Širola. Jugoslavenski nacionalni album. Zagreb.

/ Drago Ibler's competition project for the "Napretkova zadruga" office and apartement building published as a cover of the "Svijet" (The World) magazine. 1936. 1936. natjeèajni rad za stambeno-poslovnu zgradu "Napretkova zadruga" objavljen na naslovnici èasopisa "Svijet". %' .SELECTED BIBLIOGRAPHY Drago Ibler.

(zakljuèak predavanja održanog 15. Novosti. Babiæ.1. Planiæ. Novi list.. str. Arh. 1955. str.6. O naprednijem graditeljstvu sela. 2. str. str. Zagreb. 1937. Bd. Šrepel. str. Šegviæa. S. br. 50 godina arhitekture u Hrvatskoj.Pola vijeka hrvatske umjetnosti. Naklada A. Planiæ. Svijet – ilustrovani tjednik. 24. Planiæ.. 1953. Zagreb. Gomboš. str.. Obradio po doprinosima arhitekata Antoliæa. 1943.1938.1936. 49-79. str.. Planiæ. 1-2. br. br. 1959. Engelsu. 2. Graðevinski vjesnik. Zur Ausstelung Arch Juraj Neidhardt. str. br.. 11. V.. 164. br. 6.. 1940. Berlin. Planiæ. 10-12. 1956. 5. Zagreb. 1937. 2. 1. 42. Zanimljivo predavanje arhitekta Planiæa.1950. Svijet 7 dana – ilustrovani tjednik. 1958.1. u dvorani Tehnièkog fakulteta u Zagrebu). 212... str.. Planiæ. 1959.. br. Zanimljivosti o vanjskom ureðaju velebne poglavnikove džamije. I. 17. 1943. Planiæ. str. Nova Hrvatska. Peèat. Pola vijeka hrvatske umjetnosti. str. str. Zagreb. Zagreb. Zagreb. br. Zagreb. S. Morgenblatt. & 1941. 1939. 102-107. Arhitektonski odjel. Htijenja i ostvarenja u arhitekturi Hrvatske 19451953. Zagreb.5 str. str. 1943. rukopis 2 str. str..2. Povodom 50. Beograd. str. 8. Zagreb. S.. Izdanje Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. br. 1938. Svijet – besplatni prilog “Jutarnjeg lista”. 22. Sarajevo. 13. Arhitekti u “Zemlji”. br. S. 234. 8. Zagreb. 1941. Zagreb. 39. 11. Pola vijeka hrvatske umjetnosti. Bulletin JAZU. Predgovor arhitekta... Neue Baugedanken. T. (tlocrt i fotografija “okrugle” vile Fuhrmann) I ravna Slavonija ima planinarske atrakcije. 50-62. Umjetnost kod Hrvata.1953. Planinarska proslava na Psunju. Zagreb. D. Plin. Sarajevo. str. V. S. Napretkova kulturno-historijska zbirka – Sarajevo. str. Problematika naše sadašnje arhitekture. Krizman. Tip kuæe. 2. 49-64. Svijet – ilustrovani tjednik. S. Književnik. Planiæ. Svijet – besplatni prilog “Jutarnjeg lista”. Graðevinski vjesnik. Arhitektura u Hrvatskoj 1888-1938. Ostrogoviæa. Lj. 10101. Arhitektura na izložbi ...12. 24. Mutnjakoviæ. 4-5. Tadijanoviæ (ur. O zagrebaèkim parkovima.1939. A. Ples na neboderu... Jugoslavija. br. Zagreb. 57-59.1937.1937. Zagreb. 5.. Mohorovièiæ.. A.1939. Jutarnji list.31. Velzek. Beograd. 1939. Lj.. str. Zagreb.IZABRANA BIBLIOGRAFIJA “Napretkova” novogradnja. S. 1937. .. str.. u: Spomenica Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Prilog analizi definiranja umjetnièkog izraza u arhitekturi. 237. S. A. 544. a pametan ju kupuje.. 5. Èovjek i prostor. 1948. Babiæ. rukopis – govor 2. 19. 8. 1937. 242. Priredilo “Hrvatsko društvo umjetnosti” o šezdesetoj godišnjici svoga opstanka..).1937. br. br. Gomboša. Bedak kuæu gradi. 1950. 1938. Svijet – besplatni prilog “Jutarnjeg lista”. S. str. 18. godišnjice njenog osnutka (1907/08 – 1957/58).4. Zagreb. 1940. Mutnjakoviæ. 1939. br. br. Tomislavov dom na Sljemenu. Jutarnji list. 46-50. br. Tehnika. str. Treæe pismo o stanovanju. Zagreb. 1937. Morgenblatt. 1958. 292-296. str. S. Zagreb.5. Planiæ o vanjskom ureðaju velike Poglavnikove džamije.11. I. Izgradnja Zagreba i stvaranje moderne arhitekture. 8.2. 7.2.1936.1938. Planiæ. Moderna arhitektura u Hrvatskoj. str. (katalog izložbe). 145-148. 10431. Potoènjaka. Planiæ. 15.. Wasmuths Leksikon der Baukunst. 1939.. S. 304.2.. Planiæ. 4.. 1939. 90. S. 5. 1943. 27. uz citate po F. 11. Planiæ.. Izdvadak iz èlanka “Neue Baugedanken”. Dom likovnih umjetnosti u Zagrebu. Špirak. Zagreb.. br. 1955. Potoènjak. str. 1956. S.

Zagreb.. Mutnjakoviæ. 15.. V. 1976. Matkoviæ. Jugoslavenski leksikografski zavod. autor koncepcije: Tomislav Premerl. str. Zagreb. / Exhibition catalogue "Modern architecture in Zagreb between the Two World Wars". Ž. Èovjek i prostor. str. br. 1963. Zagreb.). Dabac (fotografije).3. 15 dana. Zagreb City Museum. & . M. 1961. Domljan. 92. 1959. likovno rješenje: Joža Ladoviæ. Ž. Tradicija koja obavezuje. str. T. 688. Buntak. 1964. 1964. Stilinoviæ. R.1963. Matica Hrvatska. Gliha-Selan (ur. F. Enciklopedija likovnih umjetnosti. Kauzlariæ. Hegedušiæ. 4-5.2-3. 3.SELECTED BIBLIOGRAPHY Katalog izložbe "Zagrebaèka moderna arhitektura izmeðu dva rata". design: Joža Ladoviæ.. Stjepan Planiæ. Zagreb. sv. 11. V. exibition concept: Tomislav Premerl. Zagreb. 1961. 1976 A. M. Ivanèeviæ. br. Zagrebaèki neboder. Muzej grada Zagreba.

5. R. Moderna arhitektura nepriznata umjetnost (II). Moderna arhitektura nepriznata umjetnost (VI). 17. Stroj za stanovanje.. Moderna arhitektura – nepriznata umjetnost (V). Zagreb. Telegram. Stjepan Planiæ. 3. Zagreb.. Èovjek . arhitekt.6.1968. 28.5. Toplak) 1968.1968. Ðanešiæ. R. Ivanèeviæ. (kamera: M. str. 5 R.1968. Telegram.3. R. Ivanèeviæ.1968. dokumentarni crno-bijeli film. 11. Telegram.mjerilo stvari. Zagreb. 5.3. str. . 1965. 1981. 1981.6. Telegram. èlanak "Planiæev krug olovkom" u èaosopisu "Život umjetnosti". Poštovati ili izrugivati?. Ivanèeviæ (scenarij i režija).. / Radovan Ivanèeviæ's article "Planiæ's pencil circle" in "The Life of Art" magazine. Zagreb. Moderna arhitektura nepriznata umjetnost (IV).1968. R.. Zagreb. Telegram.. str.1968. str.nepriznata umjetnost. Moderna arhitektura . 5.nepriznata umjetnost (III). 22. Visina dometa i dubina pada. Ivanèeviæ. Zagreb.. R.). str. str. Ivanèeviæ. Ivanèeviæ.4. 12. 1965.1968. 21. Konstruktivni vizionari zagrebaèke škole. 8. & R.IZABRANA BIBLIOGRAFIJA Radovan Ivanèeviæ. Zagreb. 5. Ivanèeviæ. Stjepan Planiæ (Nagrada “Vladimir Nazor” 1968. R. Zagreb. montaža: Ž. Telegram. Moderna arhitektura . Telegram. 8. Zagreb. Ivanèeviæ.

Danas letimo. (udžbenik likovne umjetnosti za srednje škole na jezicima manjina. Zagreb. Arhitektura. 1. Zagreb. str. str.. T. 4.2. 1980. Razgovor s protagonistima moderne.. Ivanèeviæ. str. Arhitektura. Arhitektonska i društvena avangarda.11. montaža: I. 1978. br. Baèiæ. Zagreb. Milivojeviæ. 1973.. Razgovor s arhitektom Stjepanom Planiæem. Sjeæanja. str. V. Socijalna umjetnost. 1980. 7. Arte plastice. Planiæ. Nagrade “Vladimir Nazor” za životno djelo .arhitekt Stjepan Planiæ.). 1976. Janda. str. Zagreb. Stjepan Planiæ: Obiteljska kuæa u Pisarovini 1961. Televizija Zagreb. Zagrebaèka moderna arhitektura izmeðu dva rata. 1968. 1971. Damjanov. 12 (189). Venturini.. Uvijek prepoznatljiv trag. Zagreb. 6-7. 1978. Umjetnost i mi.. 1968. 36-50. br. Intervju s Baricom Vuksan iz sela Pisarovine. Arhitektura. 1969. 12. 1975. Postoji li autorsko pravo arhitekta?. br. TV premijera 29. Arhitektura. . R. Štrukalj. R. 28. T. Salopek.. str. 145. str. Premerl. 20. Muzej savremene umetnosti. Zagreb. 1976. 8-10. Pobjeda moderne.. 1976. 18. Premerl. 11-12. 99-100. str. 1976. Zagreb. Zdravstveni projekti i projekti hrvatske meðuratne arhitekture. Posljednje djelo Stjepana Planiæa. 1971. Godišnjak povijesti umjetnosti Gimnazije ”Vladimir Nazor” (VII) u Zagrebu. 30. u: Likovna umjetnost. &! . 30. J.. Zagreb. predavanje održano u Društvu arhitekata grada Zagreba.. br. Bitka za moderno još nije dobivena (u povodu nagrade Vladimir Nazor) – razgovor sa Stjepanom Planiæem. 141151.1968. 116.. 1976. str. 156157. str. (kamera: S. 15 – 18. veka)..1977. 191-206. S. str. Arhitektura. 60. 10. str. br. Beograd. 1973.1979.1976. Zagreb. br. u: Kritièka retrospektiva “Zemlja”. dokumentarni film u boji. Bišæeviæ. Stjepan Planiæ. rukopis 17 str. 1970. Muzej grada Zagreba. 1976. br.. Barica i suprotnosti. Janda. 1974.6.. Pioniri moderne arhitekture Stjepan Planiæ. B. 12. Zagreb. (stenografske bilješke razgovora 13. 1970. 1969. Umjetnièki paviljon). Zagreb. Èovjek i prostor. rumunjski) D. Zagreb.12. J. Život umjetnosti. Nagrada “Viktor Kovaèiæ” za životno djelo. (Jugoslavenska umetnost XX. str. zagrebaèki salon. str. D. 1970. D. Soba za dijete arhitekta Planiæa. str. Ivanèeviæ. 156-157. Èovjek i prostor.1. Èovjek i prostor. br. str. Arhitektura.). Zagreb. 1968. 26. Zagrebaèka moderna arhitektura izmeðu dva rata /Zagreber moderne Architektur zwischen den beiden Weltkrieg/. Zagreb. Damjanov. katalog izložbe (6. H. M. 17-19. br.. Zavod za unapreðivanje struènog obrazovanja SRH. Zagreb. Novi Sad. Muzej grada Zagreba. br.. 20-29. Premerl. 11. 71-72. Zagreb.Arhitekt Stjepan Planiæ. Drniæ) 1979. 152153. Pioniri zagrebaèke moderne arhitekture – Sa sjeæanjem na Josipa Pièmana. br. /Zusammenfassung/ R. 9. str. Ivanèeviæ (scenarij i režija). Èovjek i prostor. “Zemlja” naspram evropske umjetnosti izmeðu dva rata.. 41. 85-96. 1969. 1979. br. 1978.. 1974. T. SELECTED BIBLIOGRAPHY R. Vjesnik. str. Arhitekti u “Zemlji”. Mutnjakoviæ (katalog djela). 156-157. 5.. Telegram. B. 7. 4-5. 14. 208. 1978. Èovjek i prostor. Venturini. Èovjek i prostor. D. S. drugaèije!.. Umjetnost i dijete. 1980. br. Iz starog i novog Zagreba. Èorak (tekst) & A. Veèernji list. (45 min. Premerl.. D.. str.15. ipak. Depolo. Zagreb. Zemlja. br. Odgovornost i poštenje arhitekta. 53-57. str. (katalog izložbe). Zagreb. Nadrealizam.1974.. 25-32. 6-7. Zagreb.. 27. str. Ivanèeviæ. Planiæ.6. T. Ž. Gagro.. br. Uz lik Mladena Kauzlariæa. 12.. 1980-81. br. Buniæ. J. str. Telegram. 1971. Zvjezdane godine stambene izgradnje.1968.. Arhitektura. Tomislav Premerl. 5-6. Zagreb. travanj-lipanj 1969. 1975. br.

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA Stjepan Planiæ. design: Marcel Baèiæ. / Stjepan Planiæ. Osijek. 1985. &" . Osijek. knjiga "Kultura stanovanja". Jadranka Damjanov. uredila Jadranka Damjanov. Ed. the book "The Culture of Housing". likovno rješenje: Marcel Baèiæ. 1985.

R. Zagreb. Osijek.. R. 1981. Ivanèeviæ. S. 2. Aktualnost i utjecaj Le Corbusierove misli i djela u nas. 1984. br. str.. fotografije: D. Premerl. 595-596. Zagreb. str. Vjesnik. graditelj Zagreba.. Stjepan Planiæ. R. Arhitektura. Zagreb. Planiæ. Zagreb.. Danas. 13. Zagreb. Zagreb. Crkva u Zdenèini – credo arhitekta Planiæa. Muraj. E. 1931-32. Zagreb. Arhitektura. 1987. T. br.1986. Radnièko sveuèilište ”Božidar Maslariæ”. Veèernji list. br. Ivanèeviæ. 10. Kaj. Prva priznanja naši znameniti arhitekti dobili su veæ u srednjoj školi. 4-28. Institut za povijest umjetnosti. br. str. 40-61. 1989. 1987. Planiæeva kuæa. Vjesnik. Jugoslavenski leksikografski zavod ”Miroslav Krleža”. 1985. br. D. Život umjetnosti. Zagreb. br. (struèni urednik Jadranka Damjanov. Kružna forma u opusu Ivana Meštroviæa. Kuæa arhitekta. Zagreb. 1983. 1983.5. Zagreb. 12. br. Èovjek i prostor. Živim znaèi stanujem. br. 10. 4. Cvetkova. Zagreb. Ivanèeviæ.1981. Hedl. 11. str. A. Ivanèeviæ. str. / The Architect’s House. br.. Abeceda stanovanja. Kultura stanovanja. 1988. str. Rani radovi. Èorak. Zagreb. str. 1986. 6.. 1981. 6. str. 6.. 1981. str. Kultura stanovanja. SELECTED BIBLIOGRAPHY Umro Stjepan Planiæ. 1985.. A. br. 8. Èovjek i prostor. Z.. Arhitektura.5.). str. Likovna enciklopedija Jugoslavije. 1931-32. 200-203. Zagreb. 36. 43-44. T. Ivanèeviæ. br. str.1986. 48-52. Ivanèeviæ. Ž. Èovjek i prostor..11. Etnološka studija o kulturi stanovanja u žumberaèkim Sošicama. Èovjek i prostor. Sjeæanje na Stjepana Planiæa – borac za novu arhitekturu. Stjepan Planiæ. R. Blijeda uspomena ili kreativan zamah. str.1. Laslo.. br.1986. 37-39. Poštivati ili izrugivati? Uvažavati ili “podržavati”?.11. 13. 1988. Osmišljavanje života. Hrvatsko etnološko društvo – Zavod za istraživanje – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani. 29. str. R.. 1981. R. Premerl.16-18. str. 1987. Hrvatska moderna arhitektura izmeðu dva rata. Zagreb. 1989. 28-29. Iz starog i novog Zagreba. 1984. Ivanèeviæ. Zagreb.12. Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske. Lonèariæ) /izdanje na hrvatskom i esperantu/ 1986. Stjepan Planiæ. Zagreb. Veèernji list. Spasiti obraz gradu. 1987.. Pobjeda humanizma u djelu Stjepana Planiæa. br. U funkciji znaka – Drago Ibler i hrvatska moderna arhitektura izmeðu dva rata /Drago Ibler und die kroatische Architektur zwischen den zwei Weltkriegen/. 53-57. Zagreb. Stjepan Planiæ. Ivanèeviæ. str. str. T. Život umjetnosti. 93.12. Glas Slavonije. Èovjek i prostor. Ž. Zagreb. 40. Život umjetnosti. str.1986.1980. Premerl.3. Èetiri vrijedna objekta moderne arhitekture na Medvednici. Lentiæ-Kugli. Šegviæ. Zagreb. Šimetin. R. 1989. Arhitektonska škola Drage Iblera. Zagrebaèka arhitektura 30-ih vodiè / Zagreb Architecture in the 30’s Map guide. 1987. /Zusammenfassung/ N. 18-19. Premerl. Zagreb. Barièeviæ. Isusovaèka crkva i samostan u Varaždinu. 2. sv. Zagreb. Janda i K. 1984.. T. 27. 97-112.. Èovjek i prostor..1980. br. 31. Laslo (ur. 12. T. 41-43. Zagreb. Novak. R. Nova tradicija. 6-12. br.. 7. 1988. In memoriam Stjepanu Planiæu. I. Za bolji život u domu. Osijek. Planiæev krug olovkom. 200-203. D. 1987. Zagreb. Premerl. str. Pobornik moderne arhitekture.T. /Zusammenfassung/ &# . A. 6. Nakladni zavod Matice hrvatske. 253-274. str. Tadiæ. Zagreb. Grupa “Zemlja” i hrvatska arhitektura izmeðu dva rata / The Group “Zemlja” and Croatian Architecture between Two World Wars.. Ivanèeviæ. 200203. 1981. 200-203. Premerl. Stjepan Planiæ. R. S. 1987. 24-25. Vjesnik. Zagreb. Milèec. 1981. crteži tlocrta S. Arhitektura. 47-75. R. Èorak.

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

1990.
T. Hruškovec, Dokumenti argumenti. Meštroviæev dom
likovnih umjetnosti 1930-1990, Hrvatsko društvo likovnih
umjetnika Zagreba, prosinac 1990-sijeèanj 1991.
1992.
N. Šegviæ, O hrvatskoj arhitekturi: napisi, eseji, polemike,
studije, Zagreb, Arhitektonski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, 1992.
1995.
A. Štulhofer, Prilog istraživanju povijesti izgradnje športsko –
rekreacijskih objekata u Zagrebu /Contribution to the History
of Sports facilities construction in Zagreb/, Prostor, Zagreb,
1993. (vol 3), br. 1 (9), str. 55-72. /Summary/
A. Laslo, Arhitektura modernog graðanskog Zagreba /The
Architecture of the Modern Movement in Zagreb/, Život
umjetnosti Zagreb, 1995., br. 56-57, str. 58-71. /Summary/
1996.
R. Ivanèeviæ, Stjepan Planiæ, Enciklopedija hrvatske
umjetnosti, Leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb, 1996., sv.
2, str. 70-71.
S. Planiæ (ur.), Problemi savremene arhitekture (pretisak
knjige iz 1931/32), R. Ivanèeviæ, Stjepan Planiæ i avangarda
moderne hrvatske arhitekture (predgovor), Tomislav
Premerl, Memorija moderne (komentar), Zagreb, Biblioteka
”Psefizma”, Nakladništvo Udruženja hrvatskih arhitekata, 1996.
J. Mandiæ, Meðu spomenicima kulture gradi se – bordel?,
Èovjek i prostor, Zagreb, 1996., br. 9-10, str. 71-72.
R. Ivanoviæ, Ruši se Planiæeva kuæa da bi se sagradila
rezidencija za nove hrvatske bogataše, Èovjek i prostor,
Zagreb, 1996., br. 9-10, str. 73-74.
1998.
R. Ivanèeviæ, I. Hanièar, M. Majetiæ, K. Rogina, Stjepan
Planiæ, CD-rom, Biblioteka ”Psefizma”, Udruženje hrvatskih
arhitekata, Zagreb, 1998.
Zagrebaèki arhitekt Stjepan Planiæ – Sinteza
funkcionalistièkog i organièkog (promocija CD-roma) /The
Zagreb architect Stjepan Planiæ. The synthesis of the
functionalist and the organic/, Èovjek i prostor, Zagreb,
1998., br. 3-4, str. 46-48. /Summary/
1999.
A. Laslo, Zagreb 1923-1937. Architecture of Inter-war
Zagreb, u: E. Blau & M. Platzer (ur.), Shaping the Great City.
Modern Architecture in Central Europe, München, London,
New York, Prestel, 1999., pp. 186-195; 258-259; 266. 

&$

2000.
J. Galjer, Likovna kritika u Hrvatskoj 1868-1951., Zagreb,
Meandar, 2000.
K. Rogina, Planiæ, hrvatski arhitekt stoljeæa, Jutarnji list,
Zagreb, 2.3.2000., str. 20.
K. Rogina, Zagrebaèki i hrvatski arhitekt stoljeæa Stjepan
Planiæ (1900. – 1980.), Kontura, Zagreb. 2000., I/IV, str.
30-31.
Ž. Poljak, Stoljetnica planinarstva u Križevcima, Jutarnji list,
Zagreb, 4.5.2000.
2001.
R. Ivanèeviæ, Za Zagreb (...suprotiva mnogim), Zagreb,
Društvo povjesnièara umjetnosti Hrvatske, 2001.
2002.
J. Kranjèeviæ, Pregled prostornih planova sela u Hrvatskoj
od sredine 19. stoljeæa do sredine 20. stoljeæa, katalog
izložbe u Dvorani kluba arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba,
17.9.-1.10.2002.
D. Babiæ (ur.), Akademija likovnih umjetnosti 1907.-1997.,
Akademija likovnih umjetnosti i Sveuèilište u Zagrebu, Zagreb,
2002.
M. Nevistiæ (ur.), Graditeljska tehnièka škola Zagreb 110
godišnjica 1892-2002., Zagreb, 2002.
2003.
K. Galoviæ, Dom, krv, tlo. Arhitektura u NDH (1941-1945.),
Vijenac, Zagreb, 23.1.2003.
G. Cvitan, Napretkov neboder Napretku, Zarez, Zagreb,
8.5.2003., br. 104.
R. Ivanèeviæ, Za Zagreb 2 (...suprotiva mnogim), Zagreb,
Društvo povjesnièara umjetnosti Hrvatske, 2003.
I. Hanièar, Stjepan Planiæ na Issi / Stjepan Planiæ on Issa,
Oris, Zagreb, 2003., br. 22, str. 22-33.
http://www.hart.hr/planoteka_ipu.htm
Nedatirani rukopisi, poslije 1945. godine:
S. Planiæ, Domaæica i savremeno stanovanje, rukopis (13 str.)
S. Planiæ, Arhitektura i urbanizam Jugoslavije, rukopis (14 str.)
S. Planiæ, bez naslova “60 odlomaka”, rukopis (23 str.)

SELECTED BIBLIOGRAPHY
CD-rom Stjepan Planiæ, Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb, 1997. oblikovanje: M-Graffik / Stjepan Planiæ CD Rom, Croatian Architects
Association, Zagreb, 1997, design: M-Graffik 

&%

ON THE CONCEPTION
OF THE EXHIBITION

darja radoviæ maheèiæ i ivana hanièar / by darja radoviæ maheèiæ and ivana hanièar

Arhitekt Stjepan Planiæ nesumnjivo zauzima posebno mjesto u
hrvatskoj arhitekturi 20. stoljeæa, a ovom se izložbom njegovo
djelo prvi put u cijelosti predstavlja široj javnosti. Saèuvani
arhiv Stjepana Planiæa sastoji se od skica, idejnih nacrta,
glavnih i izvedbenih projekata, publikacija, rukopisa i nešto
fotografija, a broji preko 700 razlièitih arhitektonskih zadataka.
Izložba ne bi bila moguæa da nam cjelovitu dokumentaciju
Stjepana Planiæa (za potrebe odgovarajuæe struène i
informatièke obrade svojedobno preseljenu u Institut za
povijest umjetnosti u Zagrebu) velikodušno nisu posudili
njegovi nasljednici - unuk arhitekt Stjepan Lonèariæ i zet kipar
Zvonimir Lonèariæ.
Graða je bila zaprimljena abecedno razvrstana prema
prezimenima investitora. Za svaki je projekt bilo potrebno
utvrditi èinjenice: nekadašnju i sadašnju namjenu, adresom
odrediti lokaciju, datirati projekt i eventualnu realizaciju, a taj se
dio posla, osim usporedbom s graðevinskom dokumentacijom
nadležnih gradskih arhiva, obavljao uglavnom obilaskom terena,
u razgovoru s investitorima i njihovim nasljednicima. Arhitekt
Stjepan Planiæ veæinom je radio sam, a karakteristièan naèin
rada sastojao se upravo u neposrednom kontaktu s
investitorima te kasnije radnicima i obrtnicima, koji se nastavljao
i nakon dovršetka gradnje. U njegovu golemom opusu
brojnošæu i kvalitetom dominira projektni zadatak obiteljske
kuæe. Planiæ je sebe smatrao režiserom koji za potrebe svake
zajednice oblikuje život po mjeri, a ne primjenjuje tipska ili
univerzalna rješenja. Planiæevi investitori i suradnici, prijatelji,
poznanici, štovatelji i èlanovi obitelji s nama su nesebièno
podijelili svoja iskustva, podatke i mišljenja, te im se ovom
prilikom srdaèno zahvaljujemo na pomoæi i suradnji.
Prilikom koncipiranja ove izložbe bili smo svjesni èinjenice da
ona, osim što otvara oèima javnosti originalnu dokumentaciju
jedne od najvažnijih autorskih osobnosti hrvatske arhitekture
20. stoljeæa, predstavlja i svojevrsnu prvu retrospektivu. U
nastojanju da uoblièimo izložbu koja æe što potpunije predstaviti
razmišljanje, naèin rada i vrijednost Planiæeve arhitekture, na
mjestima gdje su u ostavštini arhitekta postojale praznine, a
kako bi se vjerno ocrtala Planiæeva stvaralaèka putanja,
posegnuli smo u druge arhive. Takva je dokumentacija
posuðena iz Državnog arhiva u Zagrebu, iz arhiva Hrvatske
radio-televizije, Muzeja grada Zagreba, Muzeja za umjetnost i
obrt, Gliptoteke HAZU, Nacionalne i sveuèilišne knjižnice,
Instituta za povijest umjetnosti, od dr. Jadranke Damjanov i dr.
Radovana Ivanèeviæa, no njezin udjel i dalje je kvantitativno
zanemariv u odnosu na izvornu arhitektovu dokumentaciju.
Otuda i naziv izložbe.

There is no doubt that the architect Stjepan Planiæ occupies a
special place in the Croatian architecture of the 20th century,
and this exhibition will be the first to integrally present his work
to the public. The record files of Stjepan Planiæ preserved until
this time the sketches, ideal designs, master- and constructionplans, publications, writings and some photographs, all in all
records of more than 700 architectonic assignments. This
exhibition would not have been possible without a generous
loan of the integral documentation of Stjepan Planiæ by his
inheritors, the architect's grandson Stjepan Lonèariæ and his
son-in-law, the sculptor Zvonimir Lonèariæ. The legacy was
earlier moved to the Institute of Art History in Zagreb for reasons
of an adequate expert and information analysis.
The materials were received sorted by the surnames of the
investors. For each project it was necessary to establish facts:
its erstwhile and present assignment, to define locations by
address, date the projects and eventual realisations in time.
These facts were mainly established by comparison with the
construction documentation of appropriate Public Record
Office of a city, by touring of the terrain and talking to investors
and inheritors. The architect Stjepan Planiæ worked alone, for
the most part. His work was characteristically distinguished by
an immediate contact with investors and with workers and
craftsmen later on. This would continue even after the
construction was finished. Designing of a single-family house is
the dominant assignment in his huge work opus. Planiæ
experienced himself as a director, who will direct life according
to the proportions and needs of every community and will not
reach for typical and universal solutions. Investors and coworkers of Stjepan Planiæ, his friends and acquaintances and
the members of the Planiæ family shared with us their
experiences, information and opinions. We are deeply grateful
for their help and co-operation.

ON THE CONCEPTION OF THE EXHIBITION

O KONCEPCIJI IZLOŽBE

In the process of outlining this exhibition we were aware of the
fact that it will, for the first time, open to the public the original
documentation of one of the most important authorial
personalities of the Croatian architecture of the 20th century. At
the same time, it will be the first retrospective exhibition of his
work. In an effort to define the form of this exhibition presenting
Planiæ's line of thought, manner of work and value of his
architecture, when we lacked material necessary to outline
Planiæ's creative path we reached for items from other sources.
Documentation was borrowed from the Public Records Office
in Zagreb, the HRT Video Files, the Museum of the City of
Zagreb, the Arts and Crafts Museum, the Museum of Sculpture
of the HAZU (the Croatian Academy of Science and Art), the 

%

Dugi vrh 1940. Varaždin Breg. & .O KONCEPCIJI IZLOŽBE Klijet Damaška / Damaška vineyard cottage.

ON THE CONCEPTION OF THE EXHIBITION Vikendice Brkljaèiæ .Blaževiæ.Blaževiæ weekend houses. skica / The Brkljaèiæ . Zagreb. 1943. ' . Vrhovec. sketch.

revija i novina ENIT / The Italian newsstand ENIT. 1942.O KONCEPCIJI IZLOŽBE Kiosk za prodaju talijanskih knjiga. .

D. u Crikvenici. This explains the name of the exhibition. Izložba se sastoji od originalne arhivske dokumentacije i recentne fotografije Damira Fabijaniæa. na Krku. Trajno istraživaèki usmjeren. The exhibition is composed of the items from the original .ON THE CONCEPTION OF THE EXHIBITION Nadogradnja stambene zgrade. having selected the fourth part only of the 700 designs of architectonic solutions. Zagreb. the Institute for Art History. D. arhitektov pristup arhitektonskim zadacima nadopunjen je snimkama provjerenog fotografa arhitekture. Ph. and from Radovan Ivanèeviæ. odabravši za izlaganje èetvrtinu od projektiranih 700 arhitektonskih rješenja. National and University Library. from Jadranka Damjanov. the exhibited items are only a small segment of the architect's original documentation. We have decided to present this exceptionally comprehensive and rich opus in a chronological order. Na taj naèin uz najbrojnije Planiæeve realizacije u Zagrebu i bližoj okolici istodobno možemo doživjeti i do sada neobjavljivane radove na dalekom Visu. proèelje / An apartment building extension. 1939. Ph. However. Izuzetno opsežan i bogat opus odluèili smo izložiti kronološkim redom. dajuæi prednost izvedenim projektima. Palmotiæeva 27. façade.

kroz izložbe i suradnju s drugim umjetnicima. ali svjedoèe i o njegovu aktualnom fizièkom stanju. The first part of the exhibition follows Planiæ during his formation at the Secondary School for Builders.Grilec . in Crikvenica or in Krk. preko mnogobrojnih obiteljskih kuæa. zapoèinje sudjelovanjem u projektima documentation record files and of recent photographs by Damir Fabijaniæ. Drugi dio izložbe. like editing of the first Croatian book on the contemporary architecture and a number of enlightening articles intended for the expert and wide public. In this way we shall not only meet with his most numerous realisations in Zagreb and in its neighbourhood. Pratimo njegov društveno angažiran rad u udruženju umjetnika "Zemlja". koje dodatno podcrtavaju novo i inovacijsko u Planiæevu opusu. vila i najamnih stambenih zgrada do "najmanje kuæe za odmor" u kojoj se u trenu prozorski kapak pretvara u stol u eksterijeru. prikazujemo i mnogobrojne natjeèajne radove te manje poznate projekte: od kioska i adaptacije stanova. Beside the avant-garde realisations like "The Round Villa." the housing and business tower of an elliptic layout in the Zagreb centre and the Mountaineers' Tomislav Home of the Y-layout on . They additionally emphasise the new and innovative elements in Planiæ's opus and witness of its actual physical state.O KONCEPCIJI IZLOŽBE Najamna vila Malojèiæ . godine. but also his activities outside the group.Vinkoviæ tenancy villa. but also with his as of yet unpublished works built in the distant Vis. kao što su ureðivanje prve naše knjige o suvremenoj arhitekturi te pisanje niza prosvjetiteljskih èlanaka za struènu.Vinkoviæ / The Malojèiæ . ali i široku publiku.Grilec . Prvi dio izložbe prati Planiæevo formiranje u graðevinskoj srednjoj školi. u kojem je predstavljen Planiæev rad nakon 1945. his beginner's jobs and continued education in the Architectural Department of the Academy of Visual Arts. We follow his social engagement in the Artists' Association called "Zemlja" (The Earth). poèetak djelovanja te nastavak školovanja na Katedri za arhitekturu na zagrebaèkoj Državnoj umjetnièkoj akademiji koju je utemeljio Drago Ibler. permanently directed towards exploration. 1941-42. ali i paralelno djelovanje izvan njega. under Drago Ibler. Nazorova 60. is completed with the photographs taken by an affirmed photographer of architecture. Osim avangardnih realizacija poput "Okrugle vile". i planinarskog Tomislavova doma Ytlocrta na Sljemenu. stambeno-poslovnog tornja eliptiènog tlocrta u centru Zagreba. Zagreb. The architect's approach to architectonic tasks.

Planiæ realised a number of high quality and fresh realisations during this period. The rest of the exhibition. F. written in a powerful architectural handwriting of the sixties and the seventies. Marka Vidakoviæa.Izložbeni pano "Raditi i stanovati u vrtovima" / Exhibition panel "Working and Housing in the Gardens". pa i brutalistièkoga predznaka. One can read about his work in the writings of Slavko Batušiæ. i koje postaju njegova osnovna stvaralaèka preokupacija. Ivo Hergešiæ. i 1935. We are talking about less known houses that came into being owing to the cultivated endeavours of an author going through the age of the creative maturity. Brozoviæ. za Planiæeva života. representing Planiæ's work after 1945. Until this time we have not been acquainted with his late development despite the fact that the house in Pisarovina was a frequently cited post-war realisation of Planiæ's and that several of his other realisations were presented in documentaries filmed during his lifetime. where within a moment a window shutter can be turned into an outside table. koja se javljaju u poslijeratnom razdoblju. potkraj ON THE CONCEPTION OF THE EXHIBITION Izložbeni pano "Raditi i stanovati u vrtovima" / Exhibition panel "Working and Housing in the Gardens". i 1935. u tom razdoblju naèela novog graðenja. meðutim. o njemu èitamo iz pera Slavka Batušiæa. a neke druge bile su predstavljene u dokumentarnim filmovima koji su o njemu za života snimljeni. svojim tekstovima. meðutim. Do sada. koji korespondira s onodobnom svjetskom arhitekturom. Planiæ stavlja težište na varijacije u oblikovanju volumena. nastalim sretno kultiviranim nastojanjima autora u punoj stvaralaèkoj zrelosti. Marko Vidakoviæ. Rijeè je mahom o manje poznatim kuæama. "Zemlja" 1932. Kuæa u Pisarovini jedina je bila èesto citirana Planiæeva poslijeratna realizacija. nismo imali toliko spoznaja o Planiæevu kasnom razvoju snažnoga rukopisa. Frana Brozoviæa. poslijeratne obnove. "Zemlja" 1932. or Ljubo Babiæ. Iako do 1945. dva svojevrsna revivala zanimanja za Planiæa. Sljeme. na razine njihove unutrašnjosti te najviše na prepoznatljivu igru materijalom: ciglom i betonom. Prvi je. te ostvaruje izniman niz kvalitetnih i svježih realizacija. Èitljiva su. Along with Planiæ's architecture we offer an insight in the reception of his work. koja zastupa zajedno s arhitektima svoje generacije. but he himself had best promoted ! . Ljube Babiæa. najbolje promovira sam. having laid emphasis on variations in different shaping of the volume of houses. Krajem pedesetih godina Planiæ zapoèinje izgradnju niza obiteljskih kuæa-kocki (koja se nastavila kroz šezdesete i sedamdesete). we present here his numerous competition works and some of his less known projects: from kiosks and apartment adaptations to "the smallest retreat house". Planiæevu arhitekturu u cjelini popratili smo uvidom u recepciju njegova djelovanja. brick and concrete. presented quite a challenge. on levels of the interior and mostly on identifiable play with materials. Ive Hergešiæa.

.

1930. together with other architects of his generation. Zagreb. Zagreb. koji u nizu èlanaka sustavno interpretira njegov opus kao najviši autorski domet moderne arhitekture u nas. Neka njegova djela postaju atributi meðuratnog razdoblja. a udžbenici likovne umjetnosti zadatke arhitekture tumaèe na primjeru njegovih kuæa. in his own texts. Tomaševiæ. catalogue design. The first occurred during Planiæ's lifetime. Drugo razdoblje zanimanja za djelo Stjepana Planiæa uslijedilo je devedesetih godina 20.ON THE CONCEPTION OF THE EXHIBITION Poslovni toranj. competition design. šezdesetih godina pokrenuo Radovan Ivanèeviæ. stoljeæa. Planiæ . kad mlaði hrvatski arhitekti organiziraju reprint njegove avangardne knjige iz 1932. 1954. Ilica 1a. as highest authorial achievements of the modern architecture in our parts. natjeèajni rad / Business Tower. 9.nagrade za životno djelo "Vladimir Nazor" i "Viktor Kovaèiæ". 14 . godine "Treba the principles of the new ways of construction advocating them. U tom razdoblju Planiæ dobiva i javna priznanja . Graditeljska izložba. when at the end of the sixties Radovan Ivanèeviæ systematically interpreted his opus in a sequence of articles.E. # . However. oprema kataloga / Construction Exhibition. During that period Planiæ also received public acknowledgements. the Life Achievement Awards of "Vladimir Nazor" and "Viktor Kovaèiæ". there emerged two revived interests in his architecture in the post-war period. Some of his << S.21.

a izraðen je bio i prvi hrvatski CD-rom posveæen arhitekturi. progres graditeljstva. do 1980. zaslužuje i fizièko oèuvanje. Autorove mjene unutar pola stoljeæa arhitektonskog djelovanja od 1925. tako i ovo Planiæevo. 1963. za što je potrebno više od povremenih akcija buðenja zanimanja i revalorizacije pojedinih djela. Varaždin Breg. podneblju i graditeljskoj tradiciji primjerenih odgovora. godine željeli smo predstaviti kao primjer sinteze internacionalne retorike i lokalnih. Problemi savremene arhitekture".. namjera nam nije bila napraviti konaènu monografsku studiju.. osim pozornosti istraživaèa. Poput djela vodeæih europskih arhitekata. održavanje i obnavljanje autentiènog stanja. Iako se ovom izložbom cjelokupno Planiæevo djelo prvi put predstavlja struènjacima i široj javnosti. nego ponuditi smjerove daljnjih istraživanja i potaknuti diskusiju o središnjim temama koje taj opus prožimaju. $ .O KONCEPCIJI IZLOŽBE Vikendica Ceroveèki / Ceroveèki weekend house. djelu Stjepana Planiæa. znati.

Although this exhibition will for the first time present Planiæ's entire working opus to the experts and the public.works became the attributes of the inter-war era and the textbooks of visual arts interpret architectural assignments on the examples of his houses. To achieve that it takes more than occasional reawakening of interest and re-evaluation of his individual works. "One Ought to Know… Progress of Construction. our intention was not to produce the final monograph study of his work. The Problems of the Contemporary Architecture". Zagreb. and the first CD-ROM was produced. dedicated to the architecture. We wanted to present transformations of the author within the half-century of his architectural activity. when young Croatian architects organised the reprint of his avant-garde book from 1932. ON THE CONCEPTION OF THE EXHIBITION Izlog prodavaonice kišobrana Sviben / The window of the Sviben umbrella shop. The second period of interest in the work of Stjepan Planiæ followed in the nineties of the 20th century. maintenance and restoring of its authentic state. the work of Stjepan Planiæ deserves not only the attention of explorers. % . 1969. Bogoviæeva 4. We offer directions of further exploration and initiate a discussion on the focal subjects emerging from his opus. but the physical safekeeping. as an example of the synthesis of the international rhetoric and local solutions suited to the local climate and building tradition. Like the work of other leading European architects. from 1930 to 1980. the work of Stjepan Planiæ.

1932. Zagreb. Radnièki dol 27.) & .Obiteljska kuæa i atelje Planiæ / Planiæ single-family house with atelier. (1970.

Related Interests