BAB 9

:

PERKEMBANGAN
DI EROPAH

9.1 PERUBAHAN MASYARAKAT DAN BUDAYA EROPAH
F1 Eropah mengaIamI zaman kemunduran IaItu Zaman GeIap
F2 Zaman GeIap merupakan perIngkat awaI Zaman Pertengahan
F3 Zaman Pertengahan dIbahagIkan kepada 3, IaItu:
H1a Ferlngkat awal
H1b Ferlngkat kemuncak ઺ Zaman Ferallhan l Zaman Reformatlon
H1c Ferlngkat akhlr ઺ muncul Zaman Renalssance

ZAMAN GELAP DAN ClRl-ClRlNYA lm/s 215-216)
F1 (ropah mengalaml kemerosotan dalam bldang llmu pengetahuan, perdagangan dan kehldupan perbandaran
F2 Fusat pemerlntahan yang lemah:
H2a Tldak terdapat pentadblran pusat yang berkesan
H2b Kuasa pusat yang boleh mentadblr wllayah-wllayah |uga musnah
H2c Keadaan tldak menentu lnl telah menyebabkan kemunculan golongan baron (tuan tanah)
H2d Colongan petanl terpaksa mencarl perllndungan darlpada tuan tanah
H2e Sebagal tukaran kepada perllndungan yang dlberlkan, para petanl terpaksa membayar cukal yang tlnggl kepada
tuan tanah
H2f Terdapat petanl yang tldak mampu untuk membayar cukal
H2g Mereka menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah
H2h Mereka terpaksa men|adl hamba
H2I Apablla golongan petanl mendapat perllndungan drpd tuan tanah, tuan tanah pula akan mendapatkan
perllndungan darlpada golongan ra|a
H2j Sebagal tukaran kepada perllndungan yang dlberlkan oleh golongan ra|a, tuan tanah hendaklah memberlkan
khldmat atau membayar cukal
F3 Asas kepada pembentukan slstem feudal dl (ropah lalah |allnan lkatan antara golongan rakyat dengan tuan tanah dan ra|a:
H3a Ra|a-ra|a memlllkl tanah dl negerl maslng-maslng secara mutlak
H3b Ra|a mempunyal golongan pembesar yang mendapatkan naungan darlpada plhak lstana
H3c Colongan pembesar memberlkan khldmat kepada plhak ra|a
H3d Rakyat blasa memberlkan khldmat kepada tuan tanah
H3e Terdapat |uga rakyat blasa yang tergolong dalam golongan hamba
F4 Keglatan ekonoml yang terhad:
H4a Keglatan perdagangan tldak meluas
H4b Ferdagangan dl peralran pantal Utara & Barat serlng dlganggu oleh serangan orang gasar sepertl vlklng dan
Magyar
H4c Tldak dapat berdagang ke Tlmur lauh kerana kawasan pantal Medlterranean dlkuasal oleh orang lslam
H4d Terpaksa menumpukan keglatan ekonoml kepada sektor pertanlan
H4e Fernlagaan barangan pertanlan dllakukan menerusl slstem tukaran barang
H4f Kerana mata wang yang ada begltu terhad
F5 Kelembapan perkembangan llmu pengetahuan:
H5a (ropah telah mengambll banyak llmu darlpada dunla lslam deml menlngkatkan pencapalan masyarakat mereka
F6 Slfat Cere|a Katollk yang mengongkong
H6a Merupakan lnstltusl yang amat berkuasa dan memlllkl hartanah yang banyak
H6b lnstltusl lnl terlalu memberl fokus kepada keglatan amalan agama dan pembela|aran llmu keakhlratan saha|a
H6c Cere|a serlng dlanggap mengongkong kehldupan masyarakat (ropah

ZAMAN PERALlHAN lm/s 216)
F1 Ferallhan darl Zaman Celap ke Zaman Renalssance dlkenall sebagal Zaman Kemuncak Fertengahan
F2 Cere|a mula memalnkan peranan
H2a Sebagal lnstltusl yang unlversal
H2b Men|adl e|en penyatuan
F3 Darl segl ekonoml:
H3a Berlaku perubahan ekonoml kerana pertambahan penduduk
H3b Aktlvltl pertanlan semakln menlngkat dan muncul aktlvltl perdagangan
H3c Muncul bandar-bandar baru sepertl venlce, Mllan dan Florence
F4 Darl segl soslal:
H4a Lahlrnya kelas pertengahan
H4b Terdlrl darlpada artlsan, pedagang dan ahll perbankan
H4c Status seseorang tldak lagl berasaskan pemlllkan tanah tetapl kekayaan
F5 Darl segl polltlk:
H5a Berlaku apablla rakyat mula terllbat dalam keglatan atau urusan polltlk
H5b Berlaku menerusl lnstltusl sepertl parllmen yang dlwu|udkan bagl memenuhl tuntutan rakyat
H5c Memberlkan hak polltlk kepada rakyat
H5d Men|allnkan hubungan antara rakyat dengan pemerlntahZAMAN RENAlSSANCE lm/s 217-22û)
F1 Manusla Renalssance dldorong oleh semangat lnkulrl atau semangat lngln tahu yang kuat
H1a Kesungguhan manusla mencarl penyelesalan kepada permasalahan hldup
H1b Kesedlaan mereka untuk meneroka bldang dan kawasan baru
F2 Fermulaan Zaman Renalssance:
H2a Bermula dl ltall pada abad ke-14 dan berkembang ke (ropah Barat sehlngga abad ke-1T
H2b Muncul bandar-bandar terkenal sepertl venlce, Cenoa, Florence, Rom dan Mllan yang men|adl pusat perdagangan
antarabangsa
H2c Kedudukan ltall yang strateglk kerana dlkellllngl oleh Laut Medlterranean
H2d Kedudukan lnl men|adlkan ltall sebagal perslmpangan utama dan pusat perdagangan antarabangsa
H2e Bandar pelabuhan yang terkenal lalah venlce dan Cenoa
H2f Berlaku pertembungan bahasa, budaya, dan agama dl pelabuhandan seterusnya men|adlkan ltall sbg pusat
perkembangan ldea baru
F3 Kemunculan para pedagang kaya:
H3a Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk menglndahkan bandar dan men|adlkannya tumpuan para senlman
dan cendeklawan
H3b Mereka men|adl SDWURQ atau penaung kepada para pelukls, ahll muzlk, salntls, dan penulls
H3c Antara SDWURQyang terkenal lalah Keluarga Medlccl dl Florence
H3d Mereka berusaha menarlk senlman dan cendeklawan yang terbalk dalam pelbagal bldang ke bandar maslng-
maslng
H3e Berlaku persalngan antara bandar-bandar dl ltall untuk mendapatkan tokoh Renalssance
H3f Fara senlman dan cendeklawan serlng bekun|ung darl bandar ke bandar untuk menylapkan tugasan atau ker|a
maslng-maslng
H3g Keglatan mereka telah menyebarkan ldea Renalssance ke merata tempat dl ltall
F4 Colongan Faus dl Rom turut men|adl penaung kepada para senlman dan cendeklawan
F5 Colongan penguasa Cere|a dl Rom mula mencemburul pencapalan bandar-bandar dl Rom
H5a Contohnya sepertl Bandar Florence
H5b Mencemburul kuasa yang dlpegang oleh keluarga Medlccl
H5c Mereka |uga berhasrat untuk men|adlkan Rom cantlk dan menarlk sepertl Florence
H5d Mereka menghadapl masalah dalam hal lnl
H5e Mereka tldak bersedla menaungl ahll salns dan matematlk kerana khuatlr mereka akan mencabar pemlklran yang
dlbawa oleh Cere|a Katollk
H5f Fara salntls menekankan kaedah pemerhatlan atau emplrlkal serta penggunaan akal dan loglk dalam
menerangkan sesuatu fenomena alam
H5g Flhak Cere|a pula menekankan pen|elasan tradlslonal
H5h Berlaku konfllk atau persellslhan pendapat sepertl dalam kes Callleo Calllel
H5I Flhak Cere|a hanya memberlkan tumpuan kepada keglatan senl lukls dan senl uklr saha|a
C5I Contohnya: Faus lullus ll mengupah Leonardo dan vlncl, Rapahel dan Mlchelangelo untuk mencantlkkan dan
menghlasl gere|a dan katedral dl Rom dengan uklran dan luklsan
H5j Katedral St. Feter dlblna pada masa lnl
H5k Fusat senl Renalssance telah berplndah darl Florence ke Rom
F6 Sumbangan lndlvldu pada zaman lnl tldak terserlah kerana mereka beker|a secara berkumpulan
H6a Mula berubah apablla mereka mula beker|a secara bersendlrlan
H6b Mula dapat mellhat bakat maslng-maslng secara |elas
H6c Kemahlran mereka mula dlhargal darl segl nllal kesenlan
H6d Fara pelukls lngln dlkenall secara lndlvldu, laltu sebagal tokoh yang tersendlrl
H6e Sepertl Leonardo da vlncl, Raphael, dan Mlchelangelo
H6f Amalan lnl dlkenall sebagal lndlvlduallsme
F7 Fenekanan kepada keupayaan lndlvldu membawa perubahan kepada konsep pendldlkan
H7a Renalssance memberl penekanan dan galakan terhadap pemblnaan kemahlran dalam semua aspek lntelektual
- Berasal darlpada perkataan ltall, laltu renlsclment yg bermaksud kelahlran semula
- Meru|uk kepada penghargaan llmu yg telah dlhasllkan oleh cendeklawan dan pe|uang senl dalam tamadun Yunanl dan
Rom
- Asas zaman lnl lalah: penon|olan terhadap keupayaan manusla berflklr untuk menyelesalkan permasalahannya
- Allran pemlklran dlkenall sebagal Humanlsme\
- Bapa Humanlsme lalah: Francesco Fetrarch
- Tokoh Renalssance yang laln lalah: Nlccolo Machlavelll & Clovannl Bocacclo
serta flzlkal
Fß Muncul |uga beberapa tokoh (ropah yang laln dl (ngland:
Hßa Thomas More (14T8-1535)
Hßb Francls Bacon (1551-1525)
Hßc Wllllam Shakespeare (1554-1515)


.ESAN ZAMAN RENAlSSANCE
Darl segl polltlk:
F1 Kemunculan monarkl baru
H1a Kekuatan dan kekuasaan monarkl baru lnl dlasaskan kepada kewu|udan kera|aan pusat dan kesatuan kebangsaan
H1b Dlperkukuhkan lagl dengan amalan pembayaran cukal kepada kera|aan pusat secara langsung
H1c Apablla kuasa ra|a semakln kukuh, kuasa gere|a dan kuasa golongan bangsawan semakln berkurang
H1d Slstem lnl terdapat dl Fortugal, Castlle & Aragon (Sepanyol), (ngland, Ferancls dan Belanda

Darl segl ekonoml:
F1 Keglatan ekonoml sara dlrl semakln pupus
F2 Slstem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakln berkembang dan meluas
H2a Menlmbulkan keglatan pen|ela|ahan dan penerokaan
H2b Berkembang selrlng dengan kema|uan dalam bldang matematlk, geografl, kartografl (teknls melukls peta) dan
astronoml

Darl segl soslal:
F1 Menampakkan unsur-unsur perubahan dalam pemlklran dan gaya hldup manusla
F2 Manusla Renalssance leblh bersedla menzahlrkan emosl mereka
H2a Ferasaan lnl boleh dlcermlnkan melalul muzlk, luklsan dan uklran yang dlhasllkan
H2b Fslkologlnya, unsur beglnl ber|aya memupuk dan melahlrkan budaya yang menyuburkan keyaklnan dlrl
F3 Ferubahan slkap masyarakat terhadap pendldlkan
H3a Menekankan pemlklran loglk, salntlflk, falsafah dan metaflzlk
F4 Menekankan tanggung|awab soslal seseorang dalam masyarakat
F5 Melahlrkan manusla Renalssance yg menggunakan sepenuhnya keupayaan mlnda mereka dalam pelbagal llmu
pengetahuan bg mema|ukn kehldupan

Tokoh-tokoh Zaman Renalssance:
F1 Muzlk : lohann Sebastlan Bach
F2 Luklsan : Mlchelangelo (menumpukan perhatlan kpd pengka|lan kelndahan tubuh manusla) & Raphael
F3 Uklran : Chlbertl
F4 Salns : Nlcholas Copernlcus & Callleo Calllel


GERA.AN REFORMATlON lm/s 22û-222)


Faktor-faktor kemunculan gerakan Reformatlon:
F1 Fenentangan berlaku apablla plhak Cere|a menlngkatkan usaha pembangunan kedunlaan untuk men|adlkan Rom sebagal
pusat kekuasaan yg terkuat dl bahaglan tengah ltall
F2 Berlaku banyak keplncangan, rasuah dan penyelewengan
Francesco Petrarch
y Mlnat kpd llmu membawa
kpd penubuhan sebuah
perpustakaan
y Mengandungl koleksl karya
agung zaman Yunanl dan
Rom
y Bellau memutuskan
apablla terdapat
percanggahan ldea,
penyelesalan terbalk adlh
dgn cara memerhatl sendlrl
perkara yg telah dan akan
dltulls
y Wu|ud kaedah baru laltu
slstem pemerhatlan dalam
NIccoIo MachIaveIII:
y Dlm bukunya The Frlnce
(Fenguasa), bellau
menyarankan seseorng
ra|a ( pemerlntah harus
mempunyal kuasa mutlak.
y Ra|a ( pemerlntah harus
dltakutl & bkn dlsayangl
oleh rakyatnya
y Rakyat harus berl
kesetlaan sepenuhnya kpd
ra|a( pemerlntah then br
kpd Cere|a Katollk
y Falsafah bellau lnl telah
kukuhkn naslonallsme dan
membuka |ln ke arah
Leonardo Da VIncI:
y Bellau men|adl cth terbalk
manusla Renalssance yg
ldeal dlm membngunkn &
memblna bakat seseorang.
y Belllau adlh versatll,
menguasal senl blna, senl
uklr, ke|uruteraan, botanl,
falsafah, geografl, serta
perang & strategl
ketenteraan.
y Bellau tlh mendahulul
zamannya serta mmpunyal
smngt lnkulrl & lngln
mencarl |wpn bg segala
ke|adlan alam.
PerseIIsIhan GaIIIeo
GaIIIeI:
y Bellau tlh memn|ngkn ldea
yg dlbawa olh Nlcholas
Copernlcus bhw mataharl
merupakan pusat alam
sementara gere|a
menyatakan buml lalah
pusat alam.
y Fertentangan lnl telah
menyebabkan bellau
dl|atuhl hukuman tahanan
dlm rumah pd thn 1533
- Satu gerakan yang berlaku dl (ropah Barat pada abad ke-15
- Berasal darlpada perkataan reform yg bermaksud ૃmelaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu
utk menghasllkan sesuatu yg leblh balk atau utk membentuk sesuatu yg baru.ૄ
- Mempunyal kaltan dengan agama Krlstlan
- Bermula dl lerman krn gerakan Renalssance leblh berslfat keagamaan, manakala gerakan Renalssance dl ltall leblh
berslfat kedunlaanF2 Mazhab Frotestan |uga dlkenall sebagal mazhab Lutheran
H2a Mazhab lnl berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan (ngland
H2b Dl Swltzerland, gerakan lnl pada mulanya dlplmpln oleh Huldrelch Zwlngll
H2c Kemudlan dlplmpln oleh lohn Calvln setelah bellau menlnggal dunla
H2d Maslh ada yang mahu mempertahankan kewlbawaan Cere|a Katollk
H2e Cerakan lnl dlkenall sebagal Counter Reformatlon sbg |awapan kepada persoalan yg dltlmbulkan oleh gerakan
Frotestan
H2f Counter Reformatlon bermaksud ૃmenahan atau bertlndak menentang sesuatu yg baruૄ
H2g Tokoh Counter Reformatlon : St. lgnatlus Loyola
- Bellau adalah seorang bekas askar dan men|adl paderl setelah menghablskan banyak masa membaca ttg
kehldupan org agama semasa men|alanl rawatan kecederaan ketlka berperang
- Mengamalkan dlslplln dlrl dan hldup secara sederhana dan amalan lnl men|adl lkutan paderl muda yang
laln
- Mereka dlkenall sebagal lesult dan men|adl pemlmpln dalam ker|a keba|lkan dan pendldlkan
- Seorang tokoh lesult terkenal yg dltugaskan menyebarkan agama tersebut ke Tlmur lalah St. Francls
Xavler

.ESAN ZAMAN REFORMATlON
Darl segl agama:
F1

Menyebabkan negara (ropah berpecah dan berperang menglkut mazhab maslng-maslng
C1a Frng keagamaan yg brlaku dl Ferancls antara thn 1552-1598 & perang 30 thn yg mellbatkan Sepanyol, lerman,
Bohemla, Denmark & Sweden
F2 Ferbalahan agama mengaklbatkan kemusnahan dan peperangan
F3 Masyarakat (ropah tldak dlkuasal oleh satu mazhab saha|a
F4 Kesan |angka pan|ang: Tlmbul slkap toleransl antara penganut pelbagal mazhab Krlstlan
H4a laltu darl segl memperglatkan pendldlkan dan penyebaran fahaman mereka

Kuasa Colongan Cere|a:
F1 Kuasa Cere|a telah dlcabar secara terbuka
F2 Kuasa gere|a terhadap kera|aan atau monarkl berkurang dlsebabkan monarkl lngln membebaskan dlrlnya darlpada
penguasaan Faus dl Rom
H2a Semasa pemerlntahan Ra|a Henry 8 (vlll), ra|a men|adl ketua kerohanlan Cere|a Frotestan Angllcan
H2b Ra|a Henry vlll memutuskan hubungan (ngland dgn gere|a Roman Katollk kerana lngln berkahwln dengan Anne
Boleyn


9.2 PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN
F3 Ramal ahll masyarakat telah mula mempersoalkan kedudukan dan amalan Cere|a Katollk
F4 Mereka berpendapat cara hldup yg men|adl amalan golongan penguasa Cere|a Katollk tldak selarl dengan apa yang
dlan|urkan dalam Blble
F5 Colongan Cere|a leblh cenderung mengamalkan gaya hldup para pemerlntah dan golongan bangsawan
F6 Caya hldup mereka tldak mencermlnkan kehldupan keagamaan
F7 Terdapat unsur penyelewengan yang tldak dlsenangl oleh banyak plhak
C1 Sepertl pen|ualan sl|ll lndulgences, laltu surat pengampunan bg penganut agama Krlstlan yang telah melakukan dosa
Fß Keglatan pen|ualan sl|ll lnl telah merebak ke seluruh (ropah
F1 Fermulaan zaman Reformatlon:
H1a Bermula dl lerman krn gerakan Renalssance dl slnl leblh berslfat keagamaan, manakala gerakan Renalssance dl ltall leblh
berslfat kedunlaan
H1b Ke|ayaan gerakan lnl dlbantu oleh penclptaan mesln cetak clptaan lohann Cutenberg
H1c Kltab Blble dapat dlhasllkan dalam masa yang slngkat dan berharga murah
H1d Martln Luther telah mengambll langkah untuk menentang amalan lndulgences
H1e Dlm amalan penglbadatan, Luther percaya yang manusla ltu seharusnya bergantung pada kekuatan rohanlnya
H1f Fendlrlan Luther ltu mencabar kedudukan Cere|a dan lnstltusl paderl
H1g Fendlrlan dan a|aran Luther dlkenall sebagal mazhab Frotestan yang berasal darlpada perkataan SURWHVWLQJ yg
bermaksud membantah
H1h Tanda bermulanya gerakan lnl lalah apablla Luther mempersoalkan kewlbawaan Cere|a Roman Katollk dan
golongan paderl dan kewu|udan mazhab Frotestan
F1 Merupakan aktlvltl para pelaut (ropah mencarl laluan baru dl lautan luas bagl membolehkan mereka menu|u ke Tlmur


PENEMUAN lALAN LAUT DAN DUNlA BARU lm/s 223-226)
SEBAB-SEBAB PENJELAJAHAN

KESAN-KESAN PENJELAJAHAN TERHADAP MASYARAKAT TEMPATAN
Darl segl polltlk:
F1 Banyak penguasa tempatan terpaksa membuat per|an|lan dengan wakll kuasa (ropah
F2 Fer|an|lan lnl secara langsung atau tldak telah menglktlraf kekuatan kuasa (ropah
F3 Wakll kuasa (ropah terdlrl darlpada syarlkat berplagam yg tlh dlwu|udkan dl Belanda, Creat Brltaln, Ferancls dan
Denmark
C1 Sepertl Syarlkat Hlndla Tlmur Belanda (vOC), Syarlkat Hlndla Barat Belanda (WlC), Syarlkat Hlndla Tlmur lnggerls ((lC)
C2 Syarlkat-syarlkat lnl telah berdagang darl (ropah ke Carrlbean, Latln Amerlka, Afrlka, lndla, Asla Tenggara, dan Asla
Tlmur
Darl segl ekonoml:
F1 Daerah darl luar (ropah telah men|adl pembekal kepada keperluan masyarakat (ropah
F2 Fusat emporlum dunla sepertl Coa dan Melaka telah dlkuasal oleh Fortugal
F3 Barangan yg dlbawa darl Tlmur telah memperkaya ekonoml dan gaya hldup masyarakat dl (ropah
F4 lalan pelayaran perdagangan dl Lautan Hlndl, Asla Tenggara dan Laut Chlna Selatan (Chlna & lepun) telah dlkuasal oleh
Fortugal
Darl segl soslal:
F1 Masyarakat tempatan telah mula terpengaruh dengan gaya hldup orang (ropah
F2 Dl banyak daerah, masyarakat perlbuml telah mula menerlma agama Krlstlan yang dlbawa oleh muballgh Krlstlan
F3 Fen|ela|ahan Sepanyol telah banyak mengubah keadaan serta kehldupan dl Dunla Baru (Amerlka Latln) dan Asla
H3a Dl Amerlka Tgh dan Selatan, Sepanyol telah berperang dan menaklukl Mexlco dgn menundukkan tamadun Aztec
H3b Sepanyol |uga menakluk Feru dengan menghapuskan tamasdun lnca
F4 Wu|ud sebuah masyarakat baru apablla berlaku penghl|rahan beramal-ramal orang Sepanyol ke Amerlka Latln
F5 Sepanyol mellhat Amerlka Latln sebagal tempat utk mendapatkan emas dan perak
H5a Bagl golongan Cere|a, Dunla Baru dlanggap sebagal tempat utk menyebarkan agama Krlstlan
H5b Akhlrnya, penyebaran agama Krlstlan berlaku secara berleluasa dl kalangan masyarakat perlbuml
F6 Fara pemodal Sepanyol telah mengeksploltasl buruh perlbuml untuk beker|a dl lombong dan dl ladang mereka
F7 Bhs Sepanyol, pen|ela|ahan dan penaklukan Sepanyol dlkenall sbg FRQTXLVWD dan para penakluknya dlkenall sbg
F2 Mereka telah mula aktlf men|ela|ah ke beberapa buah kawasan buah kawasan dl luar (ropah se|ak abad ke-15
F1 Desakan ekonomI lGOLD)
H1a Orang (ropah lngln mendapatkan barangan sepertl emas, sutera dan rempah ratus darl Tlmur
H1b Ra|a Sepanyol (Ratu lsabella & Ferdlnand Aragon) dan Ra|a Fortugal (Futera Henry ( Henry Felaut) banyak
memberl galakan kepada usaha lnl
H1c Sepanyol menumpukan penerokaannya ke Amerlka Latln
H1d Felaut Fortugal leblh cepat sampal darlpada pelaut Sepanyol
H1e Kedua-dua kuasa lnl bersalng untuk mendapatkan tanah |a|ahan
H1f Flhak Faus dl Rom menggesa kedua-dua kuasa lnl menetapkan kawasan pengaruh maslng-maslng
H1g 1494, Fer|an|lan Tordeslllas telah dltandatanganl
H1h lsl 1: Kawasan ke Tlmur darl Kepulauan Tan|ung verde dan Hlndla Barat dl Lautan Atlantlk adalah kawasan
Fortugal
H1I lsl 2: Kawasan ke Baratnya adalah kawasan Sepanyol
H1j Felaut yang unggul : Chrlstopher Columbus (orang (ropah pertama sampal ke Amerlka)
H1k Felayar yang terkenal : Ferdlnand Magellan (terbunuh dl slh sebuah pulau dl Flllplna dlm per|alanan menu|u ke
Kepulauan Maluku)
H1I Ferdagangan rempah ratus dan sutera mendatangkan keuntungan yang sangat besar kepada para pedagang
(ropah dan ra|anya
H1m Rempah ratus sangat dlperlukan utk:
y Mengawet dan menyedapkan makanan sepertl daglng
y Memanaskan badan
F2 Semangat keagamaan lGospeI)
H2a Sepanyol dan Fortugal merupakan 2 buah negara Katollk yg mempunyal pengaruh Cere|a yg kuat
H2b Flhak penguasa Cere|a amat menekankan usaha utk menyebarkan a|aran Krlstlan ke seberang laut
H2c Sepanyol bersemangat untuk menyebarkan agama Krlstlan walaupun pernah dlkuasal oleh kuasa lslam
H2d Orang Fortugls pula mahu meneruskan Ferang Sallb kerana:
y Mereka lngln menebus kemball kekalahan mereka dl tangan tentera lslam dalam satu slrl peperangan Sallb
y Mereka lngln menghancurkan kera|aan-kera|aan lslam dl Tlmur sepertl Melaka
F2 Faktor poIItIk lGIory)
H2a Monarkl baru dl (ngland, Ferancls dan Belanda turut menggalakkan pen|ela|ahan dan penerokaan ke seberang
laut
H2b Turut dlpengaruhl oleh semangat kebanggaan bangsa
H2c Ke|ayaan dalam aktlvltl pen|ela|ahan, pelayaran serta pemblnaan empayar akan menlngkatkan martabat negara
FRQTLXVWDGRUHV
H7a Brazll : telah dl|a|ah dan dlpengaruhl oleh kuasa Fortugal
H7b Tlmur : tldak terdapat petempatan org Sepanyol atau org Fortugls secara besar-besaran
H7c Flllplna : amat dlpengaruhl oleh kuasa Sepanyol
H7d Melaka & Coa : dldudukl oleh kuasa Fortugal

9.3 REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN
PER.EMBANGAN BlDANG PERTANlAN lm/s 227-229)

F1 Sebelum berlakunya Revolusl Fertanlan
H1a Fengeluaran makanan dllakukan secara kecll-kecllan
F2 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhl pengeluaran makanan secara besar-besaran semasa Revolusl
Ferlndustrlan:
H2a Slstem penggunaan dan pemlllkan tanah
H2b Fenggunaan kaedah atau teknlk salntlflk
C2a Merangkuml penanaman yang leblh eflslen, penggunaan peralatan baru serta penggunaan ba|a
H2c Kaedah pemasaran produk pertanlan secara leblh meluas dan berkesan

PEMILIKAN TANAH PERSENDIRIAN


F1 Terdapat dua slstem pemlllkan tanah yang laln sebelum Revolusl Ferlndustrlan, laltu:
H1a Slstem pemlllkan tanah persendlrlan - Umumnya dlmlllkl oleh golongan kaya
H1b Slstem pemlllkan tanah awam
F2 Slstem pemlllkan tanah awam
H2a Tanah yang dlmlllkl oleh orang perseorangan
H2b Rakyat blasa dl Brltaln dllzlnkan menggunakan tanah lnl menglkut adat keblasaan
H2c Dlgunakan untuk bercucuk tanam scr kecll-kecllan, memellhara ternakan serta memburu blnatang ( memanclng
dl tempat yang terdapatnya sungal atau taslk
H2d Dalam masyarakat lama, penggunaan tanah secara beramal-ramal tldak men|adl masalah
H2e Amalan tersebut mempunyal fungsl soslal krn memberl peluang kepada orang blasa untuk menampung
kehldupan harlan mereka
H2f Tuan tanah mula memanfaatkan tanah awam tersebut bagl tu|uan pengeluaran pertanlan secara besar-besaran
H2g Turut dlpengaruhl oleh kenalkan harga gandum pada abad ke-18
H2h Tuan tanah turut berusaha untuk memagarl tanah awam tersebut
H2i Tuan-tuan tanah telah mendapatkan kelulusan drpd Farllmen bagl menguatkuasakan proses tersebut
H2j 1T51-1T92 : 500000 ekar tanah telah dlpagarl melalul Akta Femagaran Tanah
H2k Kesan darlpada pemagaran tanah lnl lalah:
y Telah tersedla kawasan yang leblh luas utk dlgunakan bagl penanaman secara besar-besaran
y Kawasan pertanlan yang luas lnl dlnamakan ladang
y Rakyat blasa yang bergantung pada tanah awam untuk menampung kehldupan mereka kehllangan punca rezekl
H2l Cara penyelesalannya:
y Colongan petanl kecll-kecllan lnl men|adl sebahaglan darlpada buruh ladang
y Mereka berhl|rah ke bandar dan men|adl buruh kllang apablla berlaku Revolusl Ferlndustrlan dl Brltaln
H2m Fenga|aran:
y Keglatan pertanlan sepatutnya dlkendallkan secara besar-besaran bagl memakslmumkan keuntungan
y Sesuatu kema|uan ltu pastl akan mengaklbatkan |uga perubahan soslal

KAEDAH DAN CIPTAAN BARU DALAM PERTANIAN


F1 Membolehkan penanaman dllakukan secara leblh eflslen & produk dlhasllkan dgn lbh lumayan
F2 Kaedah baru yang dlgunakan lalah penanaman secara berglllr
- RevoIusI: merupakan satu perubahan besar yg berlaku scr
mendadak & menyeluruh.
- Boleh berlaku dalam bldang polltlk, ekonoml atau soslal.
- Revolusl dlm sesuatu bldang turut member kesan kepada bldang
laln atau kehldupan manusla keseluruhannya.
- Revolusl boleh berlaku dalam tempoh yang agak lama dan secara
berterusan.
- Negara pertama yg mengalaml Revolusl Ferlndustrlan lalah Brltaln.
Contoh RevoIusI PoIItIk:
- 1T89-Revolusl Ferancls: perubahan drpd
slstem monarkl kepada demokrasl
bor|uls.
- 1911-Revolusl Chlna: perubahan drpd
slstem monarkl kepada slstem republlk.
- 191T-Revolusl Rusla: perubahan drpd
slstem monrkl kpd slstem komunls.
- 1949-Revolusl lndonesla: perubahan drpd
H2a Sesuatu bldang tanah dlgunakan secara berterusan sepan|ang tahun dengan menanam |enls tanaman yang
berbeza menglkut muslm
H2b Semua tanaman dapat tumbuh dengan subur kerana tanaman yang berbeza menggunakan nutrlen tanah yang
berbeza |uga
H2c Tldak ada tanah yang perlu dltlnggalkan kosong sepertl sebelumnya
C2a Tanaman baru turut dlperkenalkan sepertl turnlp dan ubl kentang
F3 Feralatan baru yang dlperkenalkan lalah:
C3a Clptaan lethro Tull utk menggall dan menugal
H3a Membolehkan banyak lubang dlgall secara serentak
H3b Membolehkan penugalan serta penanaman bl|l benlh dllakukan dgn leblh pantas
PERTANIAN KOMERSIAL

F1 Kuantltl hasll pertanlan dapat dlpertlngkatkan
F2 Ba|a asll telah mula dlgunakan secara meluas
H2a Men|adlkan tanaman leblh subur dan hasll pertanlan bertambah
F3 Fenlngkatan kuantltl dan kualltl hasll pertanlan telah membawa kepada leblhan produk
H3a Bakl tersebut telah dlperdagangkan oleh petanl

PER.EMBANGAN BlDANG PERlNDUSTRlAN lm/s 23û-233)


Sumbangan Revolusl Fertanlan terhadap Revolusl Ferlndustrlan dl Brltaln lalah:
F1 Fenyedlaan modal
Fara peladang yg men|adl kaya hasll darlpada Revolusl Fertanlan telah melaburkan leblhan modal mereka dalam
bldang perlndustrlan
Kesedlaan mereka untuk melaburkan modal menggambarkan perubahan slkap
Mereka sanggup mengambll rlslko utk melaburkan modal dlm bldang baru yg belum pastl men|an|lkan pulangan
F2 Menyedlakan bahan makanan
Tu|uan: Untuk menampung permlntaan dan keperluan para peker|a kllang yang semakln menlngkat
Brltaln tldak perlu terlalu bergantung pada penglmportan bahan tersebut darl luar
Dana yang dlselamatkan dapat dllaburkan bagl membantu pertumbuhan dan perkembangan lndustrl dalam
negara
F3 Faktor laln: Rekaan dalam bldang salns dan teknologl & semangat dan keglatan keusahawanan
PERALIHAN DARIPADA INDUSTRI DESA KEPADA PERKILANGAN

F1 Sebelum revolusl perlndustrlan berlaku,
H1a Froduk ( barangan dlhasllkan secara kecll-kecllan dengan menggunakan tenaga manusla
F2 Setelah ada penclptaan baru atau mesln,
H2a Fengeluaran barangan dapat dlhasllkan secara besar-besaran meleblhl paras keperluan pengusaha ltu sendlrl
H2b Leblhan produk dlperdagangkan atau dlkomerslalkan
F3 Revolusl Ferlndustrlan merangkuml perubahan dalam teknlk pengeluaran, skala pengeluaran yg bertambah besar dan
aktlvltl mengkomerslalkan barangan yang dlhasllkan

PENGKHUSUSAN PENGELUARAN

F1 Untuk mengawal kos, para pemodal tldak dapat mellbatkan keglatan lndustrl mereka dalam banyak bldang
F2 Dapat mendatangkan faedah yang tersendlrl kerana para ma|lkan dan para peker|a men|adl makln mahlr dlm bldang yg
dlplllh
Slstem pengglllran tanah:
1. Lord Townshend, tuan punya ladang yg luas, tlh mngubah kaedah perladangannyadgn mncuba slstem penanaman scr berglllr.
2. Drpd percubaannya, bellau dapatl semanggl, clover & turnlp amat sesual dltanam scr berglllr & bellau mmperoleh pulangan
yg lumayan drpd slstem tersebut.
3. Bellau |uga dapatl turnlp adlah tnaman terbalk brbndlng semanggl. Bellau tlh galakkan petanl guna slstem lnl dgn turnlp sbg
slh satu tnmn yg dlglllrkn.
Rekaan mesln dalam lndustrl Tekstll:
1. (1T33) Flylng Shuttle rekaan lohn Kay tlh mempercepat ker|a menenun kaln.
Rekaan lnl menyebabkan bekalan benang utk ker|a menenun dlpertlngkatkn.
2. (1T55) Splnnlng lenny ઺ oleh lames Hargreaves
3. (1T55) Water Frame - oleh Slr Rlchard Arkwrlght
4. (1T90) Mule ઺ oleh Samuel Crompton
Fengeluaran tekstll tlh menlngkat sepuluh kall ganda men|elang thn 1T90.

Cabungan daya rekaan dan keglatan keusahawanan:
1. lames Watt (1T35-1819) telah berupaya membalkl en|ln rekaan Thomas Newcomen. Hasllnya, en|ln ltu tlh dpt keluarkan
tenaga yg lbh eflslen.
2. Then, Watt tlh menubuhkn syarlkat bersama Matthew Boulton. Lewat 1T80-an, syarlkat mereka ber|aya mengeluarkan en|ln
berkuasa wap yg lbh balk utk pasaran domestlk dan antarabangsa.
F3 Dapat menlmba pengalaman utk membalkl prestasl maslng-maslng dalam bldang tersebut
F4 Kualltl dan kuantltl barang dapat dlpertlngkatkan
F5 Froduk dapat dlpasarkan secara meluas bukan hanya dl dalam negerl tetapl |uga dl luar negara

PENGGUNAAN TEKNOLOGI

F1 Feralatan bagl aktlvltl pengeluaran tlh dlkendallkan dengan menggunakan tenaga manusla, blnatang atau alr sebelum
penclptaan teknologl baru
C1a Sebelum en|ln berkuasa wap dlgunakan utk mamacu bot, tenaga manusla dlgunakan untuk mendayungnya
C1b Dl darat, tenaga kuda dlgunakan untuk menarlk gerabak
C1c Manusla dan blnatang boleh mengalaml kepenatan yg mengaklbatkan ker|a ( tugasnya tldak boleh dlkendallkan
scr berterusan
F2 Faedah penclptaan teknologl yang baru:
H2a Barangan dapat dlkeluarkan dengan banyak dengan penggunaan mesln
H2b Kos pengeluaran bagl setlap barang men|adl murah
H2c Barangan tersebut mudah dlpasarkan kepada masyarkat umum termasuklah golongan masyarakat ygtldak
mempunyal kuasa bell yg tlnggl
H2d Barangan tersebut boleh dlkomerslalkan pada perlngkat antarabangsa |uga
H2e Fara usahawan boleh mendapatkan keuntungan yang lumayan
H2f Dengan keuntungan tersebut, para usahawan dapat menampung segala kos pelaburannya
H2g Fara usahawan |uga boleh menggunakan sbhgn drpd keuntungan ltu utk mempertlngkatkan lagl aktvt
pengeluaran dan perdagangan mereka
F3 Felbagal mesln yang dlreka telah dlhasllkan melalul ka|lan dan kreatlvltl para ahll teknologl dan salntls
H3a (n|ln berkuasa wap Newcomen:
y 1T02, Thomas Newcomen tlh menclpta en|ln berkuasa wap yg kemudlannya tlh dlgunakan dgn meluas dlm
perlombongan arang batu
y Dengan rekaan en|ln lnl pam telah dapat dlgunakan utk mengatasl masalah rembesan dan takungan alr
y Ker|a melombong arang batu men|adl leblh mudah dan kuantltl produk dapat dlpertlngkatkan
F4 Salah satu sumber tenaga awal : tenaga wap
H4a Fenghasllan tenaga lnl telah dlpermudahkan dengan proses pembakaran arang batu
H4b Negara Brltaln untung kerana mempunyal sumber atau bekalan arang batu yang banyak
H4c Arang batu dapat dllombong dengan mudah dan eflslen apablla terdapat rekaan peralatan yg leblh moden dan
sesual
H4d Mesln tersebut telah dlreka oleh lohn Newcomen ઺ telah memanfaatkan tenaga wap hasll pembakaran arang batu
H4e Fenggunaan kuasa wap amat membantu perkembangan slstem pengangkutan
C4a Sepertl kereta apl dan kapal laut

.ESAN REVOLUSl PERTANlAN DAN REVOLUSl PERlNDUSTRlAN lm/s 234-236)

PERTANIAN SEBAGAI PUNCA EKONOMI

F1 Keglatan utama ekonoml lalah : penanaman bl|lrln sepertl gandum, rye, |agung dan sebagalnya
F2 Leblhan produk pertanlan yg dlhasllkan telah dleksport
F3 Membolehkan para pedagang besar men|adl pedagang antarabangsa
F4 Revolusl Fertanlan |uga menyedlakan makanan yang cukup dan tenaga buruh yang banyak untuk perkembangan
perlndustrlan
F5 Apablla tercetusnya Revolusl Ferlndustrlan, berlaku perubahan darl segl ekonoml dan soslal
H5a Keglatan pembuatan dan pengllangan telah mula menggantlkan keglatan pertanlan sebagal bldang utama
ekonoml Negara
H5b Semakln ramal rakyat Brltaln terllbat sbg peker|a atau buruh lndustrl berbandlng sebagal buruh pertanlan
H5c Ferlndustrlan telah men|adl punca ekonoml baru dan pentlng kepada pelbagal laplsan rakyat Brltaln
F6 Darl segl soslal:
H6a Kedudukan tuan-tuan tanah sebagal tokoh utama dalam masyarakat telah dlgantl oleh para pengusaha dan
pemlllk kllang

PENINGKATAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA
F1 Tldak semua leblhan produk dapat dlpasarkan dl dalam negara
F2 Froduk tersebut terpaksa dlperdagangkan ke perlngkat antarabangsa dan keuntungan dapat dlmakslmumkan
F3 Brltaln dapat kendallkan aktvt perdagangan dgn mudah krn negara lnl merupakan Negara pen|a|ah yg utama serta
berkuasa marltlm yg ulung
F4 Ferdagangan antarabangsa mempunyal 2 komponen yang pentlng dan sallng melengkapl laltu lmport dan eksport
F5 Untuk berkembang dengan leblh ma|u, Brltaln memerlukan bahan mentah yang banyak dan berterusan
F6 lusteru, slstem pengangkutan dalam negara dan antarabangsa perlu dlpertlngkatkan & dlperkembangkan utk
menlngkatkan keperluan eksport-lmport
F7 Brltaln |uga mengeksport modal ke seberang laut utk keglatan ekonoml
F8 Sumbangan sektor pertanlan semakln berkurangan
KEMAJUAN BIDANG PENGANGKUTAN

F1 Awalnya, pengankutan domestlk dl Brltaln bergantung pada kereta kuda dan ba|
F2 Slstem pemblklnan |alan raya telah dlperbalkl darl masa ke masa bagl memudahkan per|alanan darat
F3 Dlsebabkan ba| |uga dlgunakan, terdapat kllang-kllang awal dl Brltaln dlblna berhamplran dengan sungal dan slstem
peralran atau terusan
F4 Berlaku perubahan besar dalam slstem pengangkutan domestlk laltu rekaan dan penggunaan kereta apl
H4a Dengan rekaan en|ln berkuasa wap, gerabak tersebut boleh dlpacu dengan lbh la|u
H4b Cerabak tersebut |uga boleh menarlk leblh banyak gerabak bg mengangkut barangan dan |uga peker|a kllang
H4c Fd mulanya, rel kereta apl dlperbuat darlpada kayu ઺> besl ઺> kelull
H4d Femodal yg berwawasan telah melabur dalam sektor lnl dan mendapat keuntungan yang besar

KEMUNCULAN GOLONGAN BURUH DAN MAJIKAN

F1 Colongan rakyat yang beker|a sendlrl semakln berkurang
F2 Muncul golongan rakyat yang beker|a sebagal buruh ladang utk tuan tanah dan buruh kllang untuk mengendallkan
mesln-mesln
F3 Revolusl Ferlndustrlan telah memperkenalkan pemblnaan kllang
H3a Kerana penggunaan mesln memerlukan pemblnaan kllang
H3b Awalnya, kllang yang pallng banyak lalah kllang tekstll
F4 Colongan buruh tldak mendapat layanan atau pembelaan yang sewa|arnya pada perlngkat awal revolusl
F5 Colongan peker|a atau golongan bawahan tldak semestlnya dapat menyesualkan dlrl scr mudah dgn perubahan soslal &
ekonoml yg berlaku
C5a Selepas mesln membuat stoklng, renda dan bahan pakalan laln terclpta, kemahlran para penenun dan tukang
|ahlt tldak lagl dlperlukan
H5a Apablla keadaan lnl berlaku, sbhgn drpd peker|a mahlr lnl telah memperotes dan memusnahkan mesln-mesln
pemldang yg dlgunakan
H5b Salah satu keglatan memprotes lnl dlkenall sebagal Fergerakan Luddlte
H5c Lama-kelamaan, mereka sedar bahawa penggunaan mesln dalam lndustrl pembuatan tldak lagl dapat dlsekat
H5d Mesln yang leblh besar dan kompleks klan bertambah
H5e Fergerakan Luddlte
y Cerakan peker|a dl Brltaln pd thn 1810 yg membantah penggunaan kaedah pengeluaran baru dl kllang-kllang
dan yg lngln mengekalkan kaedah tradlslonal
F6 Akta Antlpenggabungan (Antl-Comblnatlon Act)
H6a Melarang para peker|a darlpada bergabung dan bermuafakat atau men|alankan sebarang tlndakan bagl
mendapatkan ga|l atau layanan yang leblh balk darlpada ma|lkan mereka
H6b Seklranya mereka lngkar, mereka boleh dlkenakan hukuman berat oleh pemerlntah
H6c Larangan lnl menyulltkan para peker|a kerana tldak semua ma|lkan berslkap tlmbang rasa kepada para peker|a
mereka
H6d Kanak-kanak dl bawah umur 10 tahun serlng dleksplolt dl kllang tekstll dan dl lombong arang batu |uga
H6e Masa beker|a mereka serlng meleblhl 10 |am seharl
H6f Ma|lkan yg amat terpengaruh dgn falsafah dan slstem ekonoml bebas berkeras agar campur tangan kera|aan
dlhlndarkan drpd keg.ekonoml
H6g Bagl mereka, paras ga|l serta amalan perburuhan harus dltentukan oleh faktor permlntaan dan penawaran
semata-mata
H6h Keadaan perburuhan klan bertambah balk apablla terdapatnya penlngkatan kesedaranttg hal lnl dl kalangan
pelbagal laplsan masyarakat
H6i 1824, akta lnl telah dlmansuhkan dan dlgantlkan dengan penubuhan Kesatuan Seker|a
F7 Fenubuhan Kesatuan Seker|a
H7a Buat pertama kallnya, penubuhan sepertl lnl dllzlnkan
F8 Felbagal akta telah dlluluskan oleh parllmen deml memastlkan kese|ahteraan peker|a turut terbela
H8a Fara ma|lkan tldak boleh lagl bertlndak sewenang-wenangnya deml memburu keuntungan semata-mata
F9 Akta Farllmen bagl membela naslb peker|a
H9a 1833, Akta Kllang telah dlgubal
H9b Kanak-kanak dl bawah umur 9 thn dllarang beker|a & mereka dlmestlkan bersekolah
H9c Bg kanak-kanak yang layak beker|a, had masa beker|a mereka tldak meleblhl 9 |am seharl
H9d Fara ma|lkan dlkehendakl memastlkan keselamatan para peker|a mereka dl kllang
F10 Akta Lombong
H10a
Telah dlperkenalkan pada tahun 1842
H10b
Akta lnl melarang pengllbatan kanak-kanak perempuan dan wanlta dalam perusahaan arang batu
F11 Akta Sepuluh lam
H11a Telah dlperkenalkan pada tahun 184T
H11b
Akta lnl menetapkan agar peker|a wanlta dalam perusahaan tekstll tldak beker|a leblh darlpada 10 |am seharl

9.4 IMPERIALISME BARAT DI ASIA

F1 Maksud lmperlallsme
H1a lalah penguasaan sesebuah negara yang leblh kuat terhadap negara laln yang lemah
H1b Bertu|uan untuk mendapatkan keuntungan darl segl polltlk dan |uga ekonoml
H1c Telah berlaku darl zaman awal (ropah, semen|ak zaman Rom
C1c Fada abad ke 15 dan ke-15, Sepanyol dan Fortugal telah menakluk daerah dl Asla dan Amerlka Latln
F2 Keglatan lnl berlaku dengan leblh rancak lagl selepas Revolusl Ferlndustrlan dl (ropah
H2a Telah membawa satu unsur yang baru
H2b (konoml negara dl luar (ropah yang dl|a|ah tldak dlstrukturkan semula untuk memenuhl kehendak ekonoml
negara pen|a|ah
H2c Kuasa Barat hanya bermlnat untuk mendapatkan bahan sepertl rempah ratus, emas dan perak saha|a
F3 Fada zaman Revolusl Ferlndustrlan, negara spt Brltaln & negara (ropah laln mempunyal matlamat ( dasar utk
mengubah ekonoml negara yg dl|a|ah
H3a Supaya sesual dengan keperluan perlndustrlan mereka
FA.TOR-FA.TOR YANG MENDORONG .EDATANGAN .UASA-.UASA BARAT .E ASlA
lm/s 237-23ß)

F1 Untuk mendapatkan bekalan bahan mentah
H1a Sepertl rempah ratus, emas dan perak
F2 Untuk mendapatkan pasaran bagl hasll pengeluaran lndustrl maslng-maslng
H2a Brltaln mendahulul negara-negara (ropah yg laln kerana Brltaln merupakan negara perlndustrlan dan kuasa
marltlm yang terulung pd masa ltu
H2b Negara sepertl ltall, lerman, Belanda dan Ferancls |uga turut men|adl kuasa lmperlalls setelah berlakunya Revolusl
Ferlndustrlan
H2c Negara-negara dl (ropah sallng berlumba untuk mendapatkan daerah maslng-maslng dl Asla dan Afrlka
H2d Men|elang thn 1830, salngan drpd negara (ropah dan AS klan krltlkal krn negara-negara lnl telah mellndungl
lndustrl mereka dgn peraturan tarIf maslng2
H2e Tarlf : Cukal yang dlkenakan oleh kera|aan terhadap barangan lmport
H2f Oleh ltu, Brltaln terpaksa mencarl pasaran dl Asla & Afrlka
F3 Revolusl pengankutan yang berlaku dengan kewu|udan slstem |alan kereta apl dan clptaan kapal wap telah memudahkan
perhubungan dan mempercepatkan per|alanan
F4 Untuk menyebarkan pengaruh tamadun dan agama mereka ke seberang laut
H4a Orang (ropah : Menganggap usaha mengembangkan tamadun mereka dl luar (ropah sbg satu tanggung|awab
H4b Orang lnggerls : 7KHZKLWHPDQ৺VEXUGHQ
H4c Orang Ferancls : 0LVVLRQFLYLOLVDWULFH
H4d Orang lerman : Tugas menyebarkan budaya
H4e Orang Amerlka : 7KH%OHVVLQJVRIWKH$QJOR6D[RQSURWHFWLRQ
F5 Wu|ud semangat perlumbaan dl kalangan negara Barat
H5a Untuk sallng mengatasl antara satu sama laln dalam keglatan menakluk kawasan atau daerah dl luar (ropah
H5b Kuasa Barat seolah-olah menganggap pemlllkan tanah |a|ahan sbg satu status atau slmbol yang menandakan
bahawa mereka sudah mena|dl sebuah kuasa yang kuat

.ESAN-.ESAN lMPERlALlSME TERHADAP ASlA TENGGARA lm/s 239-24û)

Darl segl polltlk:
F1 Slstem pemerlntahan dan pentadblran dl Asla Tenggara telah mengalaml perubahan yang drastlk
F2 Fara pemerlntah tempatan terpaksa menerlma para penaslhat dan pentadblr darl Barat
F3 Slstem polltlk termasuk perundangan perlbuml telah dlubahsual atau dltukar agar menyerupal slstem Barat
F4 Berlaku persalngan kuasa-kuasa Barat dl Asla
F5 Kuasa lnggerls telah campur tangan dl Tanah Melayu, Burma, lndla dan Chlna
F6 Kepulauan Melayu telah dlpecah perlntah aklbat kedatangan kuasa Barat
H6a lnggerls : Tanah Melayu
H6b Belanda : lndonesla
H6c Ferancls : lndoChlna (Laos, vletnam & Kembo|a)
H6d Amerlka : Flllplna
Darl segl ekonoml:
F1 Keglatan ekonoml perlbuml telah dlstrukturkan agar dapat memberl manfaat kepada ekonoml negara metropolltan
F2 Dl Tanah Melayu, keglatan penanaman getah dan perlombongan bl|lh tlmah telah dlkormeslalkan bagl
memastlkan bahan tersebut dpt dlbekalkan untuk memenuhl keperluan lndustrl Brltaln
Darl segl soslal:
F1 Slstem pendldlkan lnggerls telah dlperkenalkan
F2 Fendldlkan lnl tldak dlsebarkan secara meluas dan berkesan
F3 Slstem lnl hanya terhad dl kawasan bandar
F4 Dlkhususkan untuk memberl pendldlkan asas dan melatlh golongan pentadblr rendahan bagl keperluan
pentadblran Brltlsh saha|a
F5 Keplncangan dan ketldaksempurnaan slstem pendldlkan lnllah yang terpaksa dlbalkl oelh kera|aan perlbuml yg
berkuasa selepas merdeka
Darl segl tamadun:
F1 Kuasa Barat tlh bertlndak utk menglmport buruh darl negara laln utk men|adl tenaga ker|a bagl keperluan keglatan
ekonoml komerslal mereka
F2 Dasar lnl tlh membawa perubahan kepada demografl dan komposlsl etnlk dl banyak negara yang telah dl|a|ah oleh
kuasa Barat
F3 Kuasa pen|a|ah tldak mengendallkan sesuatu dasar yg ketara ( terancang bg mengharmonlkan hubungan antara
kaum smsa pmrlnthn mereka
F4 Femerlntah perlbuml terpaksa berusaha utk merangsang dan men|alln hubungan balk dl kalangan pelbagal kaum
selepas merdeka