MICHEL FOUCAULT

FELÜGYELET ÉS BÜNTETÉS
A BÖRTÖN TÖRTÉNETE
GONDOLAT
BUDAPEST, 1990
A fordítás alapjául szolgáló mű:
MICHEL FOUCAULT: SURVEILLER ET PUNIR
© ÉDITIONS GALLIMARD 1975
Fordította
Fázsy Anikó, Csűrös Klára (233.-266., $15.-352. ο.)
A fordítást az eredetivel egybevetette
Szakolczai Árpád
A kötet kiadását a Lukács György Alapítvány és a Művelődési Minisztérium anyagilag
támogatta
ISSN 0324-2463
ISBN 963 282 335 4
©CSŰRÖS KLÁRA, FÁZSY ANIKÓ, 1990.
HUNGARIANTRANSLATION

TARTALOM
I. KÍNHALÁL

1. fejezet
Az elítéltek teste
Jegyzetek
2. fejezet
A kínpad látványa
Jegyzetek
II. BÜNTETÉS
1. fejezet
Az általánossá vált büntetés
Jegyzetek
2. fejezet
A büntetések enyhülése
Jegyzetek
III. FEGYELMEZÉS
1. fejezet
Az engedelmes testek
A felosztás művészete
A tevékenység ellenőrzése
A keletkezéstörténet megszervezése
Az erők összetétele
Jegyzetek
2. fejezet
A helyes fegyelmező nevelés módszerei
A hierarchikus felügyelet
A normalizáló szankció
A vizsga
Jegyzetek
3. fejezet
A panoptikusság
Jegyzetek
IV. A BÖRTÖN
1. fejezet
A teljes és szigorú intézményekről
Jegyzetek
2. fejezet

Törvénysértések és bűnözés
Jegyzetek
3. fejezet
A javító bezárás
Jegyzetek

KÍNHALÁL .I.

az előbbi hóhér vaskanalat merített. Damiens. szörnyen kiáltozott mértéktelen fájdalmában. hol a tüzes harapófogó éri majd. e helyre „kétkerekű kordén szállították. Jézus. de a nézők tanúsága szerint egyetlen istenkáromló szó nem hagyta el az ajkát. kezét s azokat a testtájakat. nagy fáradságba került kitépnie a húsdarabokat. combját és lábai húsát harapófogóval tépkedték. hamuját szétszórták a szélben”. végül többszöri próbálkozás után kénytelenek voltak meghúzatni a lovakat. ing fedte meztelen testét. A nézők valamennyien épültek a saint-pauli plébános viselkedésén. ezután meg a jobb kar két húsos részét tépte ki. mert az e célra igénybevett négy ló nem szokott a húzáshoz. amellyel az apagyilkosságot elkövette. akar-e mondani valamit. de oly gyatra volt a lángja. és azt hajtogatta: Istenem. Ez nemet mondott. az elítélt szíves-örömest csókolgatta a feléje nyújtott keresztet. elvágni idegeit. s előbb a jobb láb húsát. jóllehet erős volt és tagbaszakadt. ez hat lovat jelentett. Le Breton úr megint hozzálépett s megkérdezte. úgy kiabált. s mivel ez sem bizonyult elegendőnek. forró olajba. Két lovat kénytelenek voltak visszafogni a combhoz befogottak elé. Miután az izzó harapófogóval megcsípdesték. A kötelet húzó emberek erősen megszorították a kötelek végét. mindegyikük egy-egy végtagot húzott. kíván-e mondani valamit. a hóhér tartotta a lovakat.2 „Ez az utolsó művelet igen sokáig tartott. Majd kisebb kötéldarabokkal a lóhámokhoz kötözték. A hóhérnak. s ez kimondhatatlan fájdalmat okozott neki. végül a mellbimbókat. mintegy másfél láb hosszú acélfogót. segíts meg. karját. viasz és kén közé vetették. és végignézett a testén. felemelte a fejét és körülnézett. s a hús kiszakítása után hatfontos tallér nagyságú seb maradt mindenütt. valamennyi gyötrelemnél. mellbimbóit. A húzást többször megismételték. majd a combot. de nem káromkodott. elmondhatatlanul.” Következzék Bouton rendőrtiszt beszámolója: „Meggyújtották a ként. fejszével széthasítani az ízületeket… Nagy káromkodó volt világéletében. kéntűzzel égették. nemmel válaszolt. két font súlyú égő viaszfáklyát tartott a kezében”. szánj meg engem. aki hangosan kiabált. s valamennyi végtagjához. s izzó folyadékot öntött bőségesen valamennyi sebre. és bátran végignézett a testén. Most sem jártak sikerrel. . aki élemedett kora ellenére egyetlen pillanatot sem vesztegetve. A gyóntatóatyák többször odamentek és sokáig beszéltek hozzá. szóra nyitotta ajkát és azt mondogatta: »Bocsáss meg. sikertelenül. ahogy az elkárhozottakat festik le: »Bocsáss meg Istenem! Bocsáss meg. írja a Gazette d'Amsterdam. a lábszárokhoz és a karokhoz befogták a lovakat. miáltal karjai az ízületeknél kiszakadtak. négy helyett hatot-hatot kellett befogni. majd testét négy ló felnégyelte. miközben azt a kést tartotta jobb kezében. megcsavarva a fogót. Le Breton úr törvényszéki írnok többször az elítélthez lépett. Uram!« Szenvedései dacára időnként fölemelte a fejét.1. hogy csak a kézfej bőrét égette meg úgy-ahogy. a combhoz befogottakat visszafordították a karnál lévőkhöz. Uram!« A lovak nekifeszültek. a fazékba. majd „a fenti kordén. Negyedóra múlva megismétlődött ugyanaz a szertartás. tudniillik: a jobb kézhez befogott lovakat a fejnél levőkhöz fogták. Az elítélt fölemelte a fejét. olvasztott ólomba. végtagjait és testét tűzzel elemésztették. hogy „az Église de Paris főkapuja előtt nyilvános megkövetést végezzen”. hogy megkérdezze tőle. vigasztalta a haldoklót. március 2-án arra ítélték Damiens-t. a combokhoz. ugyanazon a helyen kétszer-háromszor is próbálkozott. FEJEZET AZ ELÍTÉLTEK TESTE 1757. Ezután egy hóhér a könyökéig felgyűrt ingujjban megragadta az e célra készített.1 „Végül felnégyelték”. a Grève téren és az ott felállított vérpadon. égő gyanta. kénytelenek voltak feldarabolni a szerencsétlen combjait.

A munkaidő kilenc óra naponta. amelyik fogóval kínozta. ám a lovak megmakacsolták magukat. hogy nem haragszik rájuk. amelyet a vérpad közvetlen közelében állítottak fel. imádkozzanak érte Istenhez és a saint-pauli plébánosnak is meghagyta. A tisztviselők. s egyikük a combhoz befogottak közül a kőre rogyott. s Damiens intette őket. sem remény a dolgok véghezvitelére. aztán a másikat. Az egyik hóhér elbeszélte. A munka és a nap télen kilenckor. nincs mód. Öt perc választ el minden egyes dobszót egymástól. utána a másikat. mint a mező többi részét. majd a törzset s az egészet fahasábokkal és gallyakkal borították be. A hús és a törzs mintegy négy óra hosszat égett. hogy az állat melegebbnek találta ezt a helyet. végezzék a dolgukat. Mindenféle következtetést akarnak levonni abból. nyáron öt órakor. pont: Munka. kívánják-e. Ez a gyakorlat fél óránál tovább nem tarthat. 19. hogy ő feldarabolja az elítéltet. meghalt. a négy végtagnál. és egységenként sorakoznak. uraim!« A saint-pauli plébános nem merte megtenni. 20. 21. Ebéd után tizenegy óra előtt húsz percig szünet. 18. A négy végtagot összeszedvén. a gyóntatok odamentek. amelyet Léon Faucher fogalmazott meg a „párizsi fiatal rabok háza számára”:4 „17. Le Breton úr parancsot adott. ahol a tűz elhamvadt. hogy ne káromkodjanak. erkölcsös vagy vallásos olvasmány követi. télen hét órakor kezdődik. de mindig visszatért. pont: Étkezés. Utána azonnal műhelyenként sorakoznak és dolgozni mennek. De könnyű megérteni. habár az az igazság. pont: Az imát a fegyház lelkésze végzi. pont: Ébresztő. A parázs között talált utolsó darabot csak este fél tizenegy után emésztette el a tűz. kezet mosnak az udvaron. nyáron nyolc órakor fejeződik be. s a lovak. elkergették.Végül Samson hóhér odament Le Breton úrhoz és azt mondta. a hónaljnál. Naponta két órát szentelnek a tanításnak. s meggyújtották a fa között a szalmát … Az ítéletnek megfelelően hamuvá égett minden. Tíz órakor a rabok abbahagyják a munkát s az ebédlőbe mennek. s ezt meg is tették. A harmadikra sorba állnak s a kápolnába mennek. valamint az íjászok különítménye körülbelül tizenegy óráig maradt a helyszínen. majd a hóhérok ugyanígy jártak el a két karnál. itt kerül sor az első kenyérosztásra. A gyóntatok odamentek az áldozathoz. egészen a csontig kellett vágni a húst. a négy ló. s a combokat leválasztották a törzsről. kést húztak elő a zsebükből. hogy a két szememmel láttam. ahol elvégzik a reggeli imát. mintha beszélne. de hóhéra azt mondta. hogy a máglyára hajítsa. ahol arcot és kezet mosnak. nekifeszülve. s ezért kérdezze meg a püspök urakat. amint mozog. írás. kiszakították először a jobb karját. hogy nem sokkal utána. ott. télen háromnegyed hétkor a rabok lemennek az udvarra. váltakozik az olvasás. hogy egy kutya heveredett le a mezőn. mértani rajz és . miközben a cellák aj tájait az őrök kinyitják. fel-le járt az állkapcsa. a rabok egységenként iskolába mennek. akik között ott voltam jómagam is a fiammal. arra kérte őket. amikor a test törzsét fölemelte. még életben volt. Két-három próbálkozás után Samson hóhér s az. hogy újból próbálkozzanak. sorakozó. erejüket megfeszítve. Tizenegy óra előtt húsz perccel dobszó. magával ragadta a két combot. hogy imádkozzon érte az első misén. Az első dobszóra a foglyoknak fel kell kelniük és csendben felöltözniük. 22. A lovakkal leszakított négy végtagot a máglyára dobták. de a marsilly-i plébános a bal karhoz fogott kötél alatt közelebb ment hozzá és homlokon csókolta. méghozzá először a jobb oldalit. az évszaktól függetlenül. Nyáron háromnegyed hatkor. A második dobszóra készen kell lenniük s be kell vetniük az ágyat. Azt mondta nekik (a saját fülemmel hajlottam): »Csókoljanak meg. pont: Iskola. A hóhérok egyesítették az erejüket. hogy beszéljenek vele. a munka nyáron hat órakor. s azt is mondta. A tanítás két óra hosszat tart.”3 Háromnegyed évszázaddal később így hangzott az a rendszabály. pont: Az elítéltek napja télen reggel hat órakor kezdődik. a vállaknál. s beszéltek hozzá.

IV. pont: Négy órakor a rabok elhagyják a műhelyeket s az udvarra mennek. 28. év. e kort a régi rendeletek megszüntetése. nem egyforma bűnösöket büntetnek. 1808 és 1810). 25. pont: Egy órakor a raboknak a műhelyekbe kell menniük. 23. amelynek tárgya épületes vagy megindító. leplezettebb.” * Íme egy kínhalál. hogy ezt ne vegyük figyelembe. intézményes átalakulásokhoz hasonlítjuk. pont: Nyáron hat órakor. A hagyományos igazságszolgáltatás számára ez a kor a nagy „botrányok” és a számtalan reformterv kora. majd. Svájc és az Egyesült Államok néhány állama.számtan. 26. amikor Európában és az Egyesült Államokban újra felosztják a fenyítések rendszerét. műhelyenként sorakozó. A cellák ajtaját bezárják. hogy az eljárás vagy az adminisztráció új aktusává váljék. A 18. Poroszországban (1780). a rabok ekkor visszatérnek a műhelyekbe. De mind a kettő egy sajátos büntetőstílust határoz meg. Angliában 1837-ben. amelyet Ausztria. járó testi büntetés eltűnését. a majd mindenütt elfogadott esküdtszéket. a szokások eltörlése jelzi: „modern” törvénykönyvek tervezete vagy megfogalmazása Oroszországban (1769). amely egyre erősödik a 19. a műhelyekben utolsó kenyérosztás. amely világos és általános törvénykönyveket hozott. A büntetés szertartása az árnyékba húzódik. megszületik a törvény és a bűn új elmélete. Ezt követi az esti ima. kialvóban van a büntetés komor ünnepének lángja. a fájdalom kifinomultabb. például Pennsylvania az utcán vagy a főútvonalakon végeztetett – a vasláncra fűzött . s az udvarra mennek. ott a tény: néhány évtized alatt eltűnt a megkínzott. 1830-ban. miután egy rövid időre megint feltűnt. egységenként. pont: A vacsora és az utána következő szünet öt óráig tart. A nyilvános megkövetést először 1791-ben törölték el Franciaországban. 24. Ausztriában (1788). pont. melyek időrendje és kiváltó oka is különböző. ahol kezet mosnak és egységenként sorakoznak. Egyrészt megszűnik a büntetés látványossága. Alig egy évszázad választja el őket. Szabad foglalkozás. talán nagyon is könnyen sok-sok álpátosszal írták a „humanizáció” számlájára. amelyet szimbolikusan megjelöltek az arcon vagy a vállon. a 19. elevenen vagy holtan kiállították. a munka négy óráig tart. Az egyik rab vagy a felügyelő negyedórás felolvasást tart. látható jellegétől -mélyebb reformok hatásánál nem lévén több. hogy az ebédlőbe menjenek. télen nyolckor befejeződik a munka. közszemlére tették. annak idején talán nagyon is sok szónoklat tárgya volt. feldarabolt. majd egy napirend. Ebben az átalakulásban két folyamat keveredik egymással. elhagyják az iskolát. pont: Nyáron fél nyolckor. amely megengedte. század végén. ha a nagy. megosztják kérkedő. Egy óra előtt húsz perccel a rabok. s azt az irányzatot. megcsonkított test. 27. S ugyan van-e jelentősége annak. érdemes-e foglalkoznunk vele? S mégis. század óta. miután az udvaron kezet mostak és ruhájukat megvizsgálták. a büntetés lényegében javító jellegének meghatározását. az eljárások egyezményes rendjét. Ε sok módosításból emeljünk ki egyet: a fájdalommal. némi távolságtartás észlelhető a kínzás művészetében. Eltűnt a test. A közmunka. Ez az a kor. s a bűnös egyénre szabja a büntetést? A büntetés nem közvetlenül fizikai. és a felügyelők körbejárják a folyosókat. a dobszóra. század elején. a büntetés jogának új morális vagy politikai igazolása. Franciaországban (1791. hogy ne elemezzék. Pennsylvaniában és Toscanában (1786). mint a törvényes megtorlás fő céltáblája. Ma hajlamosak vagyunk arra. télen fél kilenckor a raboknak a cellájukba kell menniük. az első dobszóra vetkőzés. bár itt-ott fellángol még. Nem ugyanazokat a bűnöket sújtják. Új korszak köszönt be a büntetőbíráskodás történetében. Egy óra előtt öt perccel. hogy ügyeljenek a rendre és a csendre. a pellengért 1798-ban szüntették meg. a másodikra ágyba fekvés.

mondta Réal6 – 1848-ban végleg eltörölték. hogy nincs messze az idő. s ugyanakkor már nem a test a támadás célpontja. mivel bemutatja. amelytől pedig elfordítani szeretné. A közszemlére tevés Franciaországban 1831-ig érvényben volt. Ebből fakad. hogy korrigáljon. az ostor. hogy az elvont lelkiismeret régiójába lépjen. hogy büntetnek. amely a bűnt „megkoronázta”. lábukon vasgolyóval ingerkedtek a tömeggel. Rush így ír 1787-ben: „Nem tudom elfojtani azon reményemet. megjavítson. S a szerepmegosztáson felül végbemegy az elméleti kétségbevonás is: annak a büntetésnek a lényege. vagy a 19. A büntetés tehát afelé halad. hogy a gyilkossságot. a kényszermunkát pedig a Tengerészeti és Gyarmatügyi Minisztérium alá rendelték. vagy lesújt. azzal gyanúsítják a rítust. hidegvérrel. ez nem erejének magasztalása ezután. a heves kritika dacára – „undorító jelenetek”. gyűlölködés és cinkosság jelei röpködtek 5 – nagyjából mindenütt megszűnt a 18. csúfolódások. a példát statuáló büntetés szerkezete új áttételre kapcsol. ez a büntetés bizonyossága. amellyel az ész és a vallás az emberi szellemre hatott. Ha öl is. amely körül a pszichológusok és az erkölcsi ortopédia kishivatalnokai nyüzsögnek. Az ítélet végrehajtása autonóm terület lesz. ütések. ez utóbbi a büntetés bürokratikus takargatásával mentesül a titkos rosszérzéstől. a titok pecsétje alatt. Beccaria igen korán kimondta: „Azt látjuk. a látványosság szűnik meg. beburkolta a hóhért és az elítéltet: s mivel mindig kész volt szánalomba vagy dicsőségbe fordítani a szégyent. hanem önmaga egyik eleme. század első felében. a bírákat a gyilkosokhoz. távoltartja tehát magát. milyen gyakori a bűn. Bresztig és Toulonig. amelynek el kellene fordítani a bűntől. Ezentúl másképpen oszlik meg a botrány és a fény. ez a szégyenérzet szüntelenül növekedik. Ez az oka a védelem kettős rendszerének. hogy az igazságszolgáltatás többé nem veszi magára nyilvánosan az alkalmazásához kötődő erőszakot. s mivel az utolsó pillanatban felcseréli a szerepeket. A modern igazságszolgáltatás és végzői szégyellik. nem a megtorlásban áll. Ez több következménnyel jár: elhagyja a szinte mindennapos észlelés területét. amelyet kénytelen eltűrni. maga a büntetőítélet fogja negatív és egyértelmű jellel megjelölni az elkövetőt: nyilvánosságot kap tehát a vita és az ítélet meghozatala: de a végrehajtás mintha szégyentöbblet volna. amelynek adminisztratív mechanizmusa nem az igazságszolgáltatást terheli. sőt meg is haladja. tarka ruhájukban.fegyencek. s a nézőket olyan durvasághoz szoktatja. a hóhért a bűnözőkhöz teszi hasonlatossá. nem látható mértékétől. ama gyönge befolyás bizonyítéka. hogy Franciaországban a börtönök vezetése sokáig a Belügyminiszérium alá tartozott. mestersége alól. hogy a büntetőeljárás legrejtettebb része legyen. higgyék el. amelyet az igazságszolgáltatás állított fel önmaga és a kirótt büntetés közé. azon van. a kerék századok és népek barbárságának jele lesz a kínvallatások történetében. de amelyről nem szívesen ad számot. amelyet az igazságszolgáltatás szégyell kiróni az elítéltre. bírók kirovunk. feketére festett diszkrét kocsi váltja fel 1837-ben. amikor . rendszeresen becstelenné tette a kivégző törvényes erőszakát.” 8 Valóban. Csúnya dolog büntethetőnek lenni. de büntetni se nagy dicsőség. amelyet mi. a megjavulás technikája a büntetésben elfojtja a rossz szigorú meglakolását és felszabadítja a tisztviselőket a fenyítés súlya. amely a fegyenceket egész Franciaországon végigvonszolta. cellákra osztott. a vérpad. igyekszik mindig másra bízni. A becstelenség megjelölésének rendszerét újraosztják: a látványos büntetésben zavaros borzalom tört fel a vérpadról. század végén. mintha a büntető szertartás funkcióit fokozatosan kezdenék nem értem. hogy sanda rokonságot tart fenn vele: vadságban eléri. bár ez nem mindig zárja ki a buzgóságot. a pellengér. Van Mee-nen. ezután negatív jelzést kap. Ami látványos lehet benne. amelyet pedig szörnyű bűnként mutatnak be nekünk. A büntetés lassan elvesztette színpadias jellegét. „meggyógyítson”. hanem elkerülhetetlenségétől várja hatékonyságát. sértések. a kínzást elszenvedő szánalom vagy csodálat tárgya lesz. ahol újból fellobbanhat az erőszak. lelkiismeret-furdalás nélkül követik el:”7 A nyilvános kivégzést most már olyan gócnak fogják fel. Jellemző. ez az a seb. Amikor a kínvallatás eltűnik. amely a megkínzott elítéltet sújtotta. A vasláncot. amikor akasztófák. és már nem az a lealacsonyító színház.

tisztán. nyugtató injekciókat adnak az elítélteknek. ez szigorú szabályok szerint fog történni. mielőtt átadnák a lassú éhhalálnak. De a büntetés-test viszonya nem azonos azzal. . Ez a szemérmes igazságszolgáltatás utópiája: kioltani az életet. akiknek az a dolguk. század elején a Hanging not Punishment enough101 szerzője álmodozott.”9 A megbélyegzést eltörölték Angliában (1834) és Franciaországban (1832). a maga saját ritmusát követve: mindegyikben egyazon a halál. a „szenvedés közvetlen anatómusát: felügyelők. Nincsenek többé azok a kombinációk. A fizikai fájdalom. amikor végűi is lefejezik és testét felnégyelik. távolról. Az európai jogszabályozásokban egyforma mozgás ment végbe. tartózkodó magatartás eredményeképpen szakemberek egész hada váltotta föl a hóhért. majd eszméletvesztésig ostorozzák. Ebben a büntetőeljárásban a testet kényszerítések és megfosztások. ami a kínvallatásban volt. nevelők: már puszta jelenlétük is az elítélt oldalán az igazságszolgáltatás dicséretét zengi. vagy a lehető legkevesebbet. de csak azért. közvetlenül. Érdemes elgondolkozni a következőkön: ma az orvosnak a halálraítéltek felett kell őrködnie. Nincs többé a hosszadalmas eljárás. S ez a büntetőaktus új erkölcsét határozza meg. amely csak egy pillanatig tart. akasztófákat. amelyre ez utóbbinak szüksége is van: ők biztosítják. orvosok. amelyeket a közszemlére tett király gyilkosok kivégzésénél látunk. Ellenvetésként felhozható. s csakis azért. amint a tűzbe vetik. hogy benne valami mást ragadjanak meg. hogy az egyént megfosszák attól a szabadságtól. pszichológusok. amikor az elítéltet gyékényen húzták (nehogy feje szétloccsanjon a kövezeten). egész az utolsó pillanatig – mint egészsége őre. fájdalommentes büntetést kiszabni. aki megengedte volna. lelkészek. amelyet jognak. aztán láncoknál fogva felfüggesszék. anélkül hogy pajzsként kellene hordoznia a bún sajátos bélyegét vagy a bűnös társadalmi státusát: olyan halál. nem magát a testet. mint elmúlt korra emlékszik gyermekkorának idejére: „Láttam a földön szanaszét heverő kerekeket. semmiféle szenvedély nem sokszorozza meg előre vagy nem hosszabbítja meg a holttesten a kivégzést. sem olyanok. A test eszköz vagy közvetítő szerepben találja magát: fellépnek ugyan ellene. hogy nem a test és nem a fájdalom a büntetőaktus legutolsó célja. amely inkább az életet célozza meg és nem a testet. hogy megszüntessék az elítélt életét.hatvan évvel később Brüsszelben megnyitja a büntetőintézetek második kongresszusát. magának a testnek a fájdalma már nem alkotóeleme a büntetésnek. az elzárás. hogy a börtön. De a büntetés gyakorlata általában szemérmes lett. 11 Az „ezer halál” a szigorúan vett kivégzésre zsugorodik. s egy „emelkedettebb” cél érdekében. 1 Az akasztás nem elegendő büntetés. bitófákat. a deportálás – valamennyi fontos helyet kapott a modern büntető rendszerben -mind mind „fizikai büntetés”: abban különbözik a nyilvános megkövetéstől. hogy legyen ideje a saját szemével látni. érintenie kell. Nem nyúlnak többé a testhez. amikor kiszámított megszakításokkal késleltetik és egymás utáni támadások sorával sokszorozzák meg a halált. hogy az elítéltet kerékbe törjék. 1820-ban Anglia nem merte teljes gazdagságában alkalmazni az árulóknak kijáró fájdalmas halált (Thistlewoodot nem vágták négyfelé). pszichiáterek. láttam a kerekekre tapadó borzalmas csontvázakat. Egyedül az ostor maradt meg néhány büntető rendszerbén (Oroszországban. A pszichofarmakológia segítségül hívása s a különböző fiziológiai „kikapcsolok használata” még ha ez ideiglenes is. hasát felnyitották. A bűnhődés a tűrhetetlen érzések művészetéből átment a felfüggesztett jogok ésszerű elrendezésébe. Nincsenek többé olyan kínzásokkal járó kivégzések. a kitiltás. mint a nemszenvedés közvetítője ilyenformán szembekerül a tisztviselőkkel. beiktatódik e „testtelen” büntető rendszerbe. Amikor közeledik a végrehajtás perce. a fegyház. kötelességek és tilalmak rendszerébe fogják. egyszersmind jónak tekintenek. hogy a testet veszi célba. pellengéreket. szenvedés nélkül fosztani meg minden jogtól. Poroszországban). vagy mint amilyenről a 18. Ε kettős folyamatról – a látvány eltörléséről és a fájdalom megsemmisüléséről – tanúskodnak a kivégzés modern rituáléi. de elkerülni a rossz közérzetet. Az új.” a kényszermunka. Angliában. Ha az igazságszolgáltatásnak manipulálnia kell a felelősségre vonható ember testét. belső részeit sebtiben kitépték.

mint amilyen az élet egyszerű elvétele. a nyilvános perrendtartást. mondta ki 1789. Franciaországban egy ideig kétségtelenül rávetült valami a fájdalmas halálból a kivégzések józanságára.tás. fejét fekete fátyol borítja. mint ahogy a börtön megfoszt a szabadságtól vagy ahogy a pénzbírság megnyirbálja a vagyont. a vérpadon áll. Figyelemre méltó. A szülőgyilkost – s a vele egybemosódó királygyilkost – fekete fátyollal borítva vezették a vérpadra. Csupán a vérpadon felolvasott bírósági ítélet jelzi a bűntettet. hanem egy jogi személyen. mialatt a törvény embere felolvassa á népnek az ítéletről szóló határozatot. hogy a törvény nem vágta le a szülőgyilkos kezét: „Mialatt a bírósági ítéletet felolvasták. szükséges. ott. bármi légyen is a bűnös rangja és állapota”. Tökéletesített változatát 1783-ban fogadták el véglegesen. levágták a kezét. amikor eltörölték a hagyományos átvonulást Newgate-ből Tyburnbe. miszerint a kivégzés egy pillanat alatt. úgy szünteti meg az életet. a nemesek büntetése. fájdalmas halál utolsó maradványa a bűn megsemmisítése: lepel rejti el a testet. nem keltene feltűnést. aki. a létezés jogának is a birtokosa. amelynek hatása kikerülhetetlen.” 14 A nyaktiló. ha szükségesnek bizonyul használata. majd haladéktalanul kivégzik. fehér lepelbe burkolva. az új törvény óhaja szerint. mely egyszerre áll be. a habeas corpus tiszteletét köszönheti. abban az évben. amelynek nincs arca. Ez jutott Fieschinek is 1836 novemberében: „Ingben vezetik majd a kivégzés helyére.12 Az 1791-es francia törvénykönyv híres 3. Ezután csak a fekete kreppfátyol maradt. mint amilyen a Le Peletier által kárhoztatott bitófa. Ez a készülék. a titokzatos és komor ruházat alatt csak szörnyű ordítozásban nyilvánult meg az élet.15 A nagy. nem folyamodnak a „hosszú. Benne a halál látható. Először is a változások nem egyszerre és nem is egyféleképpen következnek be. Voltak késleltetések. a fájdalomra érzékeny testen alkalmazza a törvényt. a lefejezés.Már 1760-ban kipróbáltak Angliában (Lord Ferrer kivégzésekor) egy akasztásra szolgáló gépet (az elítélt lába alá rejtett állvány kiküszöbölte a lassú haláltusát és a dulakodást hóhér és áldozata között).”16 A 19. „Hogy az: eljárás biztonságos legyen. mezítláb. egészen 1832-ig. de csak egy pillanatig tartó eseménnyé csökken. hiszen a fejvétel. hogy változatlan mechanikai eszközöktől függjön. egy halál elítéltenként. homoszexuális. széles. Paradox módon Anglia a legellenállóbb országok közé tartozott a fájdalmas halál eltörlése terén: talán annak a modellnek ía szerepe miatt. a büntetésből kizárják a szenvedés színrevitelét. . A háromszorosan gyalázatos – anyagyilkos. paragrafusa – „minden halálraítéltnek fejét veszik” – három jelentést hordoz: egyazon halál jár ki mindenkinek („Ugyanazon vétségért ugyanazon büntetés. példák bizonyítják. hogy nem a valóságos. de a kés alatt ez is csakhamar elhalt. Ugyanolyan absztraktnak kellett lennie. mint amilyen a törvény maga volt. következésképp kegyetlen”. a vérpadon állt. amelynek büntető igazságszolgáltatása az esküdtszéket. fájdalmas halálhoz. ez nem vi-. eltávolítják a kivégzendő elítélt testét. december l-jén a guillotin javaslatára megszavazott indítvány). és a Gordon-lázadás után a börtön újjáépítését használták ki. s végül a bűnhődés egyedül az elítéltnek jár. Elkövetkezik a józan büntetés kora. század elején eltűnik tehát a fizikai büntetés nagy látványa. Ez az általános megállapítás természetesen kiegészítésekre szorul. A törvény vagy a törvényt végrehajtók és a bűnös lefejezésének a múltban használatos módja rettenetesebb kínszenvedést okozott. Borzalmas volt látni ezt a jelenetet. kevésbé megszégyenítő a bűnös családjára nézve. arcát fekete krepp mögé rejtve az anyagyilkos megmenekült a néma tömeg pillantásaitól. Nem kell többé látni az elítéltet. gyilkos – Benoît kivégzésekor történt első ízben. alig érve a testhez. Arra szánják. egyetlen csapással történjék. egy pillanat alatt megtörténik. sok egyéb jog között.13 Az 1792 márciusától használatos nyaktiló a fenti elvek adekvát gépezete. amely a törvény világos óhaja. mennyire nehéz ezt megvalósítani.” Damiens ötlik erről az eszünkbe. a büntetés végrehajtóira támaszkodva. amelyek erejét és hatását ki lehet számítani … Könnyű megszerkeszteni egy ilyen gépet. hogy gyászfátyol volt a halálbüntetés utolsó kelléke. s kivált azért. hogy magában Newgate-ben állítsanak fel vérpadokat. A fájdalmas halál végleges eltűnése az 1830-1848-as évekre tehető. alig volna észrevehető.

amikor a 18. hogy furcsa titok maradjon az igazságszolgáltatás és elítéltje között. perbe fogni a jelenetet kifecsegő szemtanúkat avégett. ahol felállították a vérpadot és ahol titokban folyt a kivégzés (Buffet és Bontemps kivégzésekor a Santében. amikor enyhíteni akartak az angol törvények kiszabta büntetések sokféleségén és súlyosságán – „e szörnyű mészárszéken”. összességében kevesebb dologtól vannak megfosztva. A büntetés szigorúságának enyhülése az utolsó évszázadok folyamán a jogtörténészek előtt .. Ezt tetézi még. kevesebbet fáznak. hogy megértsük. sebtében megszervezni a kivégzéseket. Elég ennyi óvintézkedést felsorolni. mivel alkalmazásuk annál lanyhább volt. mint a kényszermunka vagy a börtön – a szabadságtól való megfosztás -. szexuális megfosztottság. az Egyesült Államokban.mert büntetőtörvényeinek szigorából nem akart engedni az 1780-1820-as évek nagy társadalmi zavargásai idején. ez a gyors és tapintatos halottgyártó masina Franciaországban a törvényes halál új etikáját jelezte. végül a nyaktilót a börtönök falain belül elhelyezni. A test birtokbavétele sem oldódott meg a 19. A törvény szigora (legalábbis ami az előírt büntetéseket illeti. A 19. soha nem funkcionált többletbüntetés nélkül. A büntetés nehezen választható el a fizikai fájdalomtól. A fájdalmas halál csökkentésének tendenciája az 1760-1840-es évek nagy átalakulásában gyökeredzik. majd az európai ellenforradalom és az 1820-1848-as évek nagy társadalmi félelme idején apály következett be a folyamatban. amelyet soha nem távolítottak el igazán: igazságos. A nyaktiló. a folyamat még nem játszódott le teljesen. amelyet be kell tiltani. Már nem a fájdalommal járó halálra mint a szenvedés eszközére összpontosították a büntetést. hiszen 1760-ban Blackstone 160 főbenjáró vétséget sorolt fel az angol törvényhozásban. lehetetlen időpontban. a bíróságok vagy a kivételes törvények többé-kevésbé átmeneti módosításokat hajtottak végre. hogy az elítélt többet szenvedjen fizikailag. amely magát a testet érinti: élelemmegvonás. még legvilágosabb rendelkezéseiben is. el kellett torlaszolni a börtönbe vezető utcákat. és mindmáig megtalálható benne. sötétzárka. mint a többi ember. de a forradalom csakhamar színházias rituáléval látta el. hogy a fájdalmas halál gyakorlata sokáig ott kísértett büntető rendszerünkben. a halálraítéltet a kocsiból gyorsan a deszkára tuszkolni. amely akkor zajlott le. Romilly. hogy jóllehet az 1840-eSj évek táján megtörtént már az átalakulás. s a büntetés mechanizmusa új működési típust követett. Milyen volna a testetlen bűnhődés? A büntetőbíráskodás modern mechanizmusaiban megmarad tehát a „kínzás” – olyan alap ez. a törvények és a bíróságok tényleges gyakorlata között torzulás keletkezett (ez utóbbi távolról sem tükrözi mindig a jogszabályozás állapotát). De az olyan bűnhődés. de amelyet egyre jobban eltakart a testetlen büntetés. századba fordult át. Ez az elzárásnak nem szándékolt. század első felében a büntető rendszer szemére vetett kritika (miszerint a börtön nem büntet eléggé: a foglyok kevésbé éhesek. elmondható. amelyet nem fékeztek meg soha egészen. Mindez rendszertelenné teszi a fejlődést. a közönség számára elérhetetlenül (Weidmann kivégzése után. Franciaországban az Alkotmányozó Nemzetgyűlés korában gyorsan létrejött a reform. a büntetés fő célja egy vagyontárgy vagy jog elvesztése volt. például a Habsburg Birodalomban. mint sok szegény vagy akár a munkások) olyan posztulátumot jelez. Oroszországban. mondta Rossi. de nem valósult meg véglegesen. hogy néhány országban. Mackintosh és Powell Buxton sokáig kudarcot vallottak. és 1819-ben ez a szám 223-ra emelkedett. 1939-ben). Át kellett helyezni a Saint-Jacques kapun túlra.) ám elkerülhetetlen következménye volna? A börtön Valójában. majd lanyhulások követték egymást a folyamatban. hogy a kivégzés megszűnjék látványosságszámba menni. mindig bizonyos mértékű testi szenvedést is jelentett. hogy 1760 és 1840 között felgyorsulások. verés. a nyitott kordét zárt kocsival kellett helyettesíteni. A kivégzés évek során át látványosság is maradt. Számításba kellene venni. 1972-ben). a halálos ítélet még ma is alapvetően látványosság. század derekán. minél túlzóbbnak tetszett a törvény az esküdtszék szemében) megnőtt. század a 19.

akkor a lélek. hogy nem ezek fölött mondanak ítéletet. ami bíróilag nem kodifikálható: a bűnöző ismeretét. arc nélküli hangokkal. a környezet vagy az örökség következményeit ítélik el. Ellenem vethetik. Először is tárgycsere történt. De ezt sokáig globálisan. melyet maga a büntetőgyakorlat cáfol meg? Ezt túl könnyű volna így kimondani. a „perverzeket” és „alkalmazkodni nem tudókat” a mai szakvéleményekben). több enyheség. amit tudni lehet a közte. A törvény relatív stabilitása finom és gyors változások játékát tette lehetővé. de egyszersmind szenvedélyeket. mint régen. De ez a válasz nem kielégítő. hogy a büntetés ma nem egyszerűen egy lélek megtérítését jelenti. . Elítélik őket az „enyhítő körülmények” kerülő útjával. már-már nyilvánvaló. anomáliákat. kitapinthatatlan entitásokkal. Csökkent az intenzitás? Talán. kisebb szenvedés. Mably alapelve mégsem maradt jámbor óhaj. Ha a büntető rendszer legszigorúbb formáiban már nem a testet veszi célba.jól ismert jelenség. ez biztos. de ugyanakkor a perverziót is. hanem valami egészen mást is. ösztönöket. Igaz. a nemi erőszakot. a gondolatra. Ezzel nem azt akarom állítani. azt. múltja és az általa elkövetett bűncselekmény közötti kapcsolatokról. Befejeződik egy tragédia.”17 Fontos pillanat ez. akik 1760-ban nyitották meg a mindmáig le nem zárt korszakot – egyszerű. inkább a lelket sújtsa. komédia kezdődik. betegségeket. század óta közkézen forognak: (a „szörnyetegeket” Georget idejében. a természete. A testen tomboló megbűnhődést olyan büntetésnek kell felváltania. Mintha még maga a kérdés is tartalmazná. milyen mértékben vonható a bűnbe az alany akarata. Valójában ezeknek a módosulásoknak a következménye. mint a testet. Büntetéssel sújtják ezeket az árnyakat. hogy elmozdulás jött létre magában a büntetőbíráskodás tárgyában. alkalmazkodni nem tudást. amelynek az a funkciója. megbüntetik az agressziót. a róla alkotott véleményt. De talán nem is ezek az eltolódások a legfontosabbak: a megengedett és a tiltott megoszlása évszázadról évszázadra megőrzött egy bizonyos állandóságot. amelyből összeáll a büntethető elem. amely mélyen hat a szívre. amelynek nemcsak a tett „körülményektől függő” elemeit vonják be az ítéletbe. mennyiségi jelenségként fogták fel: kisebb kegyetlenség. Mert végeredményben ezzel az ügy mozzanatai mögött megbújó árnyakat ítélik el és büntetik meg. A büntető igazságszolgáltatás apparátusának a testetlen valóságon kell megtapadnia. A bűnök és a vétségek neve alatt a törvénykönyv által meghatározott. a gyilkosságot. maszkban. visszavonultak. hogy hirtelen más bűnöket kezdtek el büntetni. A modern büntető rendszeren végigkövethetjük a hatását. bizonyos mértékig az anyaga. de rajta keresztül az agresszivitást is. több emberség. súlyosságuk hierarchiája. ha szabad ezt mondani. „a pszichikus anomáliákat” Chaumié körlevelében. amire a büntetőgyakorlat irányul. s ezek a fogalmak. azért hivatkoznak rájuk. Kétségtelen. törvénykezés alá vonható tárgyakról mondanak ítéletet. Mably egyszer s mindenkorra megfogalmazta az alapelveit: „A büntetés. amelyek az orvostudomány és a jogtudomány között a 19. az. árnyékfigurákkal. amit ténylegesen eltűrtek s amit törvényesen megengedtek – mindez nagymértékben megváltozott kétszáz év óta. több tisztelet. az enyhe megítélés határai. egy tett megmagyarázásának ürügyén. amely egyben kitörés és vágy is. s azt is. a csempészés és a házi lopás nem minősül annyira súlyosnak. hogy meg lehessen magyarázni az elítélendő tényeket. az akaratra. az istenkáromlás elvesztette bűncselekményjellegét. viszont alaposan megváltozott: formális meghatározásánál sokkal jobban megváltozott a minősége. hogy mit lehet tőle várni a jövőben. s hogy meghatározható legyen. Azokkal a fogalmakkal ítélik el őket. Mindez csak elméleti állítás. sok bűn megszűnt bűn lenni. Ha nem a test a célpont. a hajlamokra. A büntetés kérkedő ünnepének öreg partnerei. vajon mire építi hatását? Az elméleti szakemberek válasza – azoké. De hogy a célkitűzés megváltozott. A „bűncselekmény” mint tárgy. az egyén minősítési módjaivá lettek. hogy a törvénysértések meghatározása. a test és a vér. mivel egy bizonyos előírt vallásgyakorlathoz vagy a gazdasági élet egyik típusához kötődött. Új szereplő lép a színre.

Azaz. hanem azt is: „Milyen intézkedést hozzunk. ha nehezen és lassan is. őrültség. hanem az egyének is. s a törvényes büntetés mechanizmusának már nem csupán a törvénysértések lesznek a tárgyai. s ez csak akkor szűnik meg. „aki nemcsak élni kíván. hanem az egyén ellenőrzésére. hogy semlegesítsék veszélyes mivoltát. hogy nincs sem bűntett. ismerni kell a felelőst. olyan igazság. meghatározzák elkövetőjét. ismerni kell a törvényt: az igazságosan megalapozott ítéletnek ez a három feltétele. kötelező orvosi kezelés) s amelyeket nem a törvénysértés megtorlására szánnak. és törvényes büntetéssel sújtják. a vizsgálattól az ítéletig s a büntetés minden folyományáig olyan tárgyak egész tartománya hatolt be. melyik lesz a legalkalmasabb? Miképpen gondoskodjunk a tettes fejlődéséről? Mi módon javulhat meg a legbiztosabban?” A bűntettet elkövető egyént értékelő.hogy a tettest olyan emberré tegye. amelyek a büntetés velejárói (kitiltás. Az 1810-es törvénykönyv szerint ez csak a 64. amelyet emiatt enyhíteni kell. Amióta a középkor. alapjaikban változtatva meg az ítélethozatal szabályait. általánosabban a kriminalisztikai antropológia és a kriminológia szüntelen magyarázkodásai itt találják meg pontos funkciójukat. nem tettének súlyossága módosul. amit elkövetlek. a megértés oly nagy vágyával s akkora „tudományos” felhajtással. (Az igazságszolgáltatás a lélek ráadása révén megnyugtatta önmagát – ez a ráadás látszólag magyarázó és korlátozó jellegű. szabályozó ítéletek egész együttese fér meg ezentúl egymás mellett a büntetőítélet apparátusában. megszakította az eljárást. Az egész büntetőrituáléba. gondos büntetéssel. diagnosztizáló. habár megtorolja a bűnt. A pszichiátriai szakvélemény. és gondoskodni tud szükségleteiről”. nem azért. Nem egyszerűen azt kérdezik: „Megállapított-e a tény. Jellemző tény az őrültség kérdésének fejlődése a büntetőgyakorlatban. azért idézik meg. s a tett elkövetője fölött megtörte az igazságszolgáltatás hatalmát. azokkal a „biztonsági rendszabályokkal” büntetik meg őket. Márpedig a büntetőítélet során ezután az igazság egészen más kérdése iktatódik közbe. Az őrültség megjelölésének lehetősége tehát a tett bűntettként való minősítésében kizárólagos volt: ha a tettes őrült volna. amik. létrehozta a vizsgálati eljárást. de egy igen messzire visszanyúló folyamat eredményeképp már nemcsak a bűn. megváltoztassák bűnöző hajlamait. tudattalan. hogy pontosabbak legyünk. sem az ítélet. Nem lehetséges tehát valakit bűnösnek s ugyanakkor őrültnek nyilvánítani. hanem: „Mi az az ok-okozati lánc. paragrafus értelmében vetődött fel. amikor a tudományosan megismerhető tárgyak közé ünnepélyesen beiktatják a törvénysértéseket. akkora álpátosszal. ahogy az elítélt viselkedése változik. Ismerni kell a törvénysértést. ha a törvénysértő nem volt beszámítható a tett elkövetésekor. amely a tettet létrehozta? Az elkövetőben hol található a tett eredete? ösztön. felügyelet. s a lélek magára vállalja a büntetést. de egyben szét is választják a törvénykezés által meghatározott és kodifikált tárgyakat. mi ez az erőszak vagy gyilkosság? A realitás melyik szintjére. s a felelősség jogi kijelölésének egyik alkotóeleme legyen. amelyek megkettőzik. előrejelző. hogy megállapítják egy bűntett tényét. Egy másik igazság hatolt be a bírói mechanizmus által megkívánt igazságba. Százötven vagy kétszáz éve. pszichotikus reakció. megbüntetik őket. örökség-e ez?” Már nem egyszerűen azt kérdezik: „Melyik törvény bünteti ezt a törvénysértést?”. ez nem kerülhetett be az ítéletbe. amik lesznek és amik lehetnek. Ez a paragrafus kimondja. perverzió?” Nem egyszerűen azt kérdezik: „Ki a tettes?”. hanem képes is élni. tiszteletben tartva a törvényt. módosítható (lerövidülhet vagy adott esetben meghosszabbodhat) aszerint. ítéletet hozni azt jelentette. tudományos-jogi együttest hoz létre. hanem azért. nem csupán ítéletet mondtak. maga a bűntett tűnik el. valójában azonban bekebelezés. S épp ezáltal mást kezdtek el csinálni. amely az elsővel összebogozódva a bűnösség megállapítása körül egy különös. amely. A bűnöző lelkére nem csupán azért hivatkoznak a bíróságon. környezet. hanem a bűnözők „lelke” fölött is ítéletet mondtak. sem kihágás. hogy bűnét megmagyarázzák. az ítélet bírói módozataiba másféle megítélési típusok szivárogtak be. ha bekövetkezett a változás. . melyik közegébe írandó? Agyrém. gyámság. a bírók lassan ugyan. hogy a bűntettel egy időben elítéljék a lelket is. ha felvetődött az őrület diagnózisa. amióta Európa beindította új büntető rendszerét.

A büntetőeljárás és a büntetés végrehajtása során egész sor mellékper van folyamatban. hogy az ember lehet bűnös és őrült. hogy kívülről készítik elő a jól megalapozott ítéletet. hogy közülük egyik sem rendelkezik valójában az ítélkezés jogával. az esetleges változásokra vonatkozó értékeléseket. hogy ítéletet hozzanak. de megkövetelhető jogként is magában hordozza az őrület feltételezését. A semmitőszék több határozata ellenére. Ahelyett. és meghosszabbítja. annál kevésbé bűnös. amelyekről hiba volna azt állítani. hanem a normálisság megállapítását jelenti és technikai előírást egy lehetséges normalizálásra. ha menet közben módosíthatók. míg mások – a szakértők – nem azért avatkoznak be a folyamatba az ítélet előtt. hanem másokra ruházzák annak eldöntését. S már nem is egyedül mond ítéletet. hogy bűnös. amelyek arra emlékeztettek. És a pszichiátriai szakvélemény bekérése. hogy törvényt ülnek. de mégis bírók. az ő ítéletükre lesz bízva a törvényes büntetés mechanizmusa: mellérendelt bírók csupán. elmondható. hogy az őrület állapota nem vonhat mérsékeltebb büntetést maga után. Ε műveletek. hanem a büntetés . paragrafussal. lehetővé teszik. hanem hogy megvilágítsák a bírók döntését. és végső esetben minden törvénysértés törvényes gyanúként. s akkor is. célszerűbb lesz-e a börtönnél az elmegyógyintézet. hogy az őrület eltörölné a bűntettet a 64. nevelők. azt eredményezi. szükségességére. a bíróságok ítéletükben lefektették az őrület tényét. Márpedig igen korán. többékevésbé világosan magában foglalja a normálisság megállapítását. Az évek során az ítéletek alkalmazása és egyénekre való igazítása körül kialakult apparátus lelassítja a bírósági eljárást. a büntetőadminisztráció hivatalnokai között elaprózódik a büntetés törvényes hatalma. mindenesetre az anomáliáét. a 19. vagy ha nem a törvénysértés bíróira. az okság kijelölését. hogy alig kodifikált szókinccsel jelezzék. sőt felmentő ítéletet sem. csakis az eljárás beszüntetését. Ezek nem a „felelősség” megállapításának a kérdései. hogy az ítélet. amelyekre az 1958-as körlevél óta kell válaszolniuk: veszélyt jelent-e a vádlott? Büntetőmegtorlás alá vonható-e? Gyógyítható-e. hosszú vagy rövid elzárást kell-e számításba venni. az ítélet végrehajtásának tisztviselői. igaz. A büntetés adminisztrációjára. akár esküdtszéki tag – nem ítéletet hoz. képes lesz-e a beilleszkedésre? Ezek a kérdések nincsenek kapcsolatban a 64. Feltételezték. vagy hogy megszüntethető-e a büntetőgyámság. beavatkozást az elkövetők jövőjébe. hasznosságára. hiszen nyilvánvalóan beteg stb. De ha a büntetések és a bíróság által meghatározott biztonsági intézkedések nincsenek teljesen maghatározva. az ítéletek után egyeseknek nincs más joguk. sem a vádlott esetleges őrületével a tett elkövetésének pillanatában. veszélyes bűnös. mintsem megbüntetni. mely megtorol. várható hatékonyságára vonatkoznak csupán. század bíróságai félreértették a 64. És az elítélő vagy felmentő ítélet nem csupán a bűnösségre vonatkozó ítélet. de néha a büntetőbíróság is élt vele. amely az esküdtszéknél általános gyakorlat. hogy az „elítélt” megérdemli-e feltételes szabadlábra helyezését. de inkább bezárni. és kívül esnek rajta. De ez volt annak a fejlődésnek a kiindulópontja. jóval az ítéleten túlra. Napjaink bírója – akár tényleges bíró. mint hogy beindítsák a bíróság által kiszabott büntetés gépezetét. A fő ítélet körül megszaporodtak az alárendelt hatóságok és a párhuzamos bírók: pszichiátriai vagy pszichológus szakértők. de e vizsgálat következményei is megelőzik az ítélete^. most minden bűntett. hanem valami egészen mást csinál. még ha a törvényes büntetés kifejezéseivel fogalmazódik is meg mindig. A büntető törvénykönyv szempontjából ez megannyi törvénykezési abszurditás. paragrafus értelmét.Nemcsak az elmebajjal gyanúsított bűnöző vizsgálata. Nézzük meg ezt a három kérdést. Mi a jogi ügyben a pszichiáter szerepe? Nem a felelősség megállapításának a szakértője ő. minél őrültebb. az ő kezükbe kerül. A pszichiáter szakértők hiába tagadják. orvosi kezelést vagy biztonsági intézkedéseket. közvetlenül épülnek be az ítélet kialakulásának folyamatába. törvényes határozat. amelyet a jogszolgáltatás és maga a törvényhozás is meggyorsított a következő százötven évben: már az enyhítő körülményeket bevezető 1832-es reform is lehetővé tette az ítélet módosítását a betegség vagy a félőrület feltételezett fokai szerint. paragrafus elsődleges értelmezése alapján.

a jelenlegi tudományos-bírósági együttes genealógiáját. hogy a kollektív érzékenységben. hanem mindazoknak a pozitív hatásoknak a sorába helyezem el őket. amelyből szabályait meríti. A büntetőbíráskodás teljes egészében törvényszéken kívüli elemekkel és személyekkel terhelődött meg. hanem valami mást csinálnak. Tudás képződik. még ha első pillantásra ezek marginálisnak látszanak is. s nem bírósági rendszerekbe Írja be magát szüntelenül. és az ítélkezés hatalmának egy része nemcsak a törvénysértés bírái elé kerül. hogy a büntetőbíráskodáson belül nem bírósági elemként tudja működtetni őket. de hiába váltotta ezt ki egy bűntett. mindenki láthatja. az a mód. századi fő törvénykönyvekben meghatározottak alapján -. Ha csak az általános társadalmi formákat tanulmányozzuk. de ezzel csak azt mondjuk ki. hogy gyógyulást akarunk elérni. hogy számunkra ez csak funkció. hogy megakadályozza. Foglaljuk össze az eddigieket: amióta az új büntető rendszer működik – a 18. hogy a büntetés enyhülésének alapelveként az individualizácié folyamatát állítjuk be. azért. amelyre a büntetés hatalma támaszkodik. mi jobb. amelyeket magukkal vonhatnak. hogy megváltozzék. mint önmaga. mekkora akaratszabadsággal követte el a törvénysértő a tettét. hogy állandóan másra hivatkozik. hogy ez a bíráskodás tisztán és egyszerűen törvényes büntetés legyen. a humanizmus kibontakozásában vagy az emberrel foglalkozó tudományok kifejlődésében történt változást domborítjuk ki erőteljes.tanácsadója. amelyre kiterjeszti hatását. A büntetőmechanizmusok tanulmányozását nem csupán a „megtorló” hatásokra összpontosítom. De milyen forrásokból meríthet az ítéletben megnyilvánuló modern lélek története? Ha beérjük a jog szabályainak vagy a büntetőeljárásnak a fejlődésével. technika és „tudományos” diskurzusok. Ellenvetésként elmondható. Következésképp komplex társadalmi funkcióként fogom fel a büntetést. De egy dolog mégis különös a modern büntetőbíráskodásban: nem azért vesz magára bíróságon kívüli elemeket. amelytől önigazolást kap. „veszélyes-e” a beteg. A büntetés módszereit egyáltalán nem a jogszabályok vagy a társadalmi struktúrák jelzéseiként elemzem. 2. A büntetéseket a politikai taktika perspektívájába helyezem el. hogy jogilag minősítse és lassan a büntetés szigorúan vett hatalmába integrálja őket. hanem mint olyan technikákat. hanem más fórumokhoz is. és az áthelyeződéssel egészen új célokat látunk. a büntető bíráskodás gyakorlatában az addig ismeretlen szerepek tömegét. s az a jog rendeltetése. Tanulmányom négy általános szabályt követ: 1. hogy lassan tőle idegen elemekkel telítődjék. Erre az újraminősítésre a tudás hatalmazza fel. épp ellenkezőleg. és ezek (összefonódnak a büntetőhatalom gyakorlatával. valamint hogy felmentse a bírót az alól. A története kezdetén a pszichiátriai szakvélemény feladata az volt. hogyan kell fellépni. félő. hogy ebben nincs semmi rendkívüli. mi módon kell védekezni vele szemben. 3. egy általános folyamat végeredményeképpen a bírók ítéleteikkel nem bíráskodnak. Durkheimet követve. egyedül a „büntetés” oldalára. A büntetések egyre növekvő enyhülése alatt tehát megfigyelhetjük a támadáspont áthelyeződését. most javaslatokat tesz „orvosi-jogi” kezelésre. amely pedig inkább a hatalom új taktikájának okozata. az igazság egészen új rendszerét. hogy „igazságokat” fogalmazzon meg arra vonatkozóan. A büntetőjog történetét és az emberrel foglalkozó tudományok történetét nem két külön . s amellyel elfedi rendkívüliségét.18 akkor azt kockáztatjuk. mozdulatlan és elsődleges tényezőként. külső. és 19. hogy felrajzolja a modern lélek és az új büntetőhatalom együttes történetét. ha megpróbálják elfojtani betegségét vagy ha ápolják. hogy tisztán és egyszerűen csak büntessen: „Természetesen ítéletet hozunk. J Ε könyv célkitűzése az. amelyek a hatalom egyéb eljárásainak általánosabb területén nyerik el specifikusságukat. ahogy a bűnössel bánunk.” A büntetőbíráskodás ma csak azáltal működik és kap önigazolást. büntetünk. neki kell megmondani. s ezek között találhatók az új büntetőmechanizmusok.

Azt kutatom. a megakadályozást. Nyilvánvalóan jogos az erkölcsi eszmék vagy a jogi struktúrák alapján összeállítani a büntetések történetét. hogy megtorolják a törvénysértéseiket. ahogy hatalmi viszonyok invesztálódnak a testbe. ahol a bűnök megbüntetése nem az egyetlen mozzanat. Egyszóval megkísérlem a büntető módszerek átalakulásának tanulmányozását. hanem azt kutatom. * 20 Rusche és Kirchheimer nagy könyvéből néhány lényeges kiindulási pontot jegyezhetünk meg. s vajon nem függ-e mindkettő ugyanegy „ismeretelméleti-jogi” képződmény formálódásának a folyamatától. hogy a büntetőrendelkezések nem egyszerűen „negatív” mechanizmusok. van-e közös mátrixuk. a test politikai technológiájából kiindulva. a Spinhuis vagy a Rasphuis -. meg kell mutatni. amikor a pénz és a termelés még fejletlen. hogy én vagyok az első. röviden. hogy [megváltozott az a mód. a kényszermunka. esetleg mindkettőre. De mivel az iparosodás a munkaerő szabad piacát követeli meg. De . De az általános sémából biztosan átvehetjük azt. 4. a büntető manufaktúra a kereskedelmen alapuló gazdasági rendszer fejlődésével jelenik meg. előnyben részesítheti a megbűnhődést. s még amikor „enyhe” módszereket használnak is. Ily módon a büntetés enyhülését mint a hatalom technikáját elemezve megérthetjük. felosztásáról és alávetéséről. hasznosságáról és engedelmességéről. hogy a büntető rendszer mindenekelőtt (ha nem kizárólag) a bűncselekmények megfékezésének a módja. aki ebben az irányban kezdett el dolgozni. amelyek érintkezése zavaró vagy üdvös hatással volt egyikre vagy a másikra. amelyből a hatalmi viszonyok és a hatalom tárgya kapcsolatának közös története olvasható ki. amelyek lehetővé teszik az elfojtást. a javítóintézet – az Hôpital général. hirtelen megnő a testi büntetés – a test lévén az esetek többségében az egyetlen elérhető vagyontárgy. Ε szigorú összefüggési rendszerrel kapcsolatban volna néhány kritikai megjegyzés. század büntetőmechanizmusaiban csökken a kötelező munka. Inkább a „konkrét büntető rendszereket” elemzik. s az alávetettség egy sajátos módja miképpen eredményezte azt. a 19.területként kezelem. hogy a törvénysértések meghatározása és perbe fogásuk viszont azért történik meg. a normális vagy az abnormis egyén mint a bünte tőbeavatkozás tárgyai. a megszüntetést. azt látjuk. Szétfoszlik az illúzió. használhatják az egyének perbe fogására vagy a kollektív felelősség felidézésére. a lélek. mindig a testről van szó – a testről és erejéről. hogy az embert a tudás tárgyának tekintsék a „tudományos” státusú diskurzusban. De nem állítom azt. Rusche és Kirchheimer ilyen értelemben hozta kapcsolatba a különböző büntetőmechanizmusokat azokkal a termelési rendszerekkel. működési területükre kell visszahelyezni őket. amelyek elzárnak vagy megjavítanak. amelyet a háborúk vagy a kereskedelem biztosít. vagy lehet a megjavulás elérése a célja. amelyekben hatásukat kifejtik: így például egy rabszolgákon alapuló gazdasági rendszerben a büntetőmechanizmusok szerepe az. felváltja a javító szándékú fogság. társadalmi jelenségként tanulmányozzák őket. elmondható. hogy társadalmainkban a büntető rendszereket a test egy bizonyos „politikai gazdaságtanába” helyezhetjük bele: nem erőszakos vagy véres büntetéseket mondana ki ugyan. hogy az ember. melyek feladata a fenntartás (és ebben az értelemben. hogy vajon a lélek belépése a büntetőbíráskodás színpadára s vele egy egész „tudományos” apparátusé vajon nem annak következménye-e. a feudalizmusban és olyan korban. s erről nem tudnak számot adni a társadalom alapvető etikai választásai. ez nem vitás. hanem egy egész sor pozitív és hasznos következményhez kötődnek. hogy a büntetőmechanizmusokat és funkcióikat fenntartsák). a kizárást. hogyan kettőzzék meg a bűntettet. ha a törvényes büntetések arra valók. a politikai rendszernek vagy a hiedelmeknek megfelelően lehet szigorú vagy elnéző. a büntetés humanizálódásának és az ember megismerésének együttes vezérelveként helyezem el a hatalom technológiáját. és hogy ebben a szerepében a társadalmi formáknak. hogy munkaerőtöbbletet biztosítsítson – „polgári” rabszolgaságot alkosson amellett.

működéseknek. a test. mint birtokol. s hogy uralmának megvalósulásait nem a „birtokbavételnek” kell tulajdonítanunk. a hatalmi viszonyok azonnal hatnak rá. sokkal inkább állandóan megfeszített. természetesen. hogy csak a bűnös titkos lelkét veszik célba? A történészek már hosszú ideje elkezdték írni a test történetét. szertartásokra kényszerítik. foglalkoztak vele mint a szükségletek és az étvágyak székhelyével. nem kell fegyverhez vagy terrorhoz folyamodnia. hatalombetétjük invesztálódik. Bizonyos mértékben a hatalom egy mikrofizikájáról van szó. Tanulmányozták a testet a történelmi demográfia vagy a történelmi patológia területén. amely területeket kebelez be. a hatalom ellen folytatott harcban. s mégis fizikai természetű maradhat. gyakran darabokból. kínozzák.Összeállítható-e a testek történetének alapján. rájuk támaszkodik. mintsem egy olyan kiváltságot. 21 De a test közvetlenül is behatol a politika területére. taktikáknak. nem az uralkodó osztály megszerzett vagy megőrzött „kiváltsága”. lehet kifinomult. mint változó formájú eszközkészlet. Ez utóbbiak rászorulnak. s . lehet közvetlen is. Ez azt jelenti. a társadalom sűrűjébe. amikor azt állítják. Mindent összevetve el kell ismerni. mint a mikrobák és a vírusok támadásainak célpontjával: kimutatták. mint szerződés. De mechanizmusaival és hatásaival a technológia maga egy egészen más szinten helyezkedik el. fizikai. hanem stratégiai pozíciójának hatásegyüttese – ez a hatás nyilvánvalóvá teszi és olykor megújítja azok pozícióját. manővereknek. felhasználják. hanem mint stratégiát kell elgondolni. ha termelő test és ugyanakkor alávetett test. az erőt ki lehet játszani érő ellen. mint ahogy ők is. s ez több. idomítják. megfékezheti erőit. a gesztus és a viselkedés szintjén termeljék újra a törvény vagy a kormány általános formáját. jeleket követelnek tőle. amit a test politikai technológiájának nevezhetnénk. törmelékből áll össze. mint legyőzésének képessége: ez a tudás és ez a megfékezés alkotja azt. amely nem pontosan a test működésének a tudománya. A test politikai invesztálását bonyolult és kölcsönös kapcsolatoknak megfelelően közgazdasági hasznosításához kötik. s hogy milyen helyet kellett adni a társadalmak történetében az olyan biológiai „eseményeknek”. ritkán fogalmazódik meg folyamatos és rendszeres diskurzusokban. ha alávetettségi rendszerbe kerül (ahol a szükséglet is gondosan kidolgozott. s mégsem lenni erőszakosnak. hogy az egyén. általuk és -rajtuk keresztül érvényesül. de amelyeknek érvényességi területe valamiképpen e fő működési módok és a maguk anyagiságában és erőikkel együtt felfogott testek között található. amelyeket az apparátusok és az intézmények mozgatnak meg. hogy ez a hatalom inkább „gyakorlódik”. Ez a technológia. akár valamelyik állami apparátusban. hogy ezek a kapcsolatok messzire nyúlnak. s nem lokalizálhatok az államnak az állampolgárokkal vagy az osztályoknak egymással való kapcsolataira. épp akkor. amit a létezés merőben biológiai talapzatának gondolnánk. ugyancsak a felettük gyakorolt hatalom hatásaira támaszkodnak. Egységes végeredménye dacára sem más legtöbbször. technikailag átgondolni. kényszerként vagy tiltásként azokkal szemben. hanem hajlamoknak. Ezt a hatalmat másrészt nem tisztán és egyszerűen alkalmazzák. mint amilyen az erőszak vagy az ideológia. lehet hatni az anyagi elemekre. Ezt az alávetettséget nem csupán olyan eszközökkel lehet elérni. akik fölött az uralmat gyakorolják. munkára fogják. vagy egymástól elütő eszközöket és folyamatokat hoz működésbe. körülzárják. s nem érik be azzal. technikáknak. kiszámított és felhasznált politikai eszköz). megjelölik. Ráadásul nehéz volna megjelölni a helyét akár az intézmények egy meghatározott típusában. az alávetettséget ki lehet számítani. vagy hódítás. milyen mértékben hatnak történeti folyamatok abban a szférában. hogy a benne megnyilvánuló hatalmat nem mint tulajdont. nagyrészt termelőerőként való megalkotása csak akkor lehetséges. Vagyis lehet „tudás” a testről. Ε mikrofizika tanulmányozása feltételezi. érvényre juttatják vagy némely eljárást előírják. amely szakítást hoz létre. amelyet birtokban lehet tartani. akik nem rendelkeznek vele. meg lehet szervezni. inkább állandó küzdelem. szétszórt. mindig cselekvésre kész kapcsolathálózatot kell kiolvasnunk belőle. mint amilyen a bacilusok elterjedése vagy az élettartam meghosszabbodása. a test csak akkor lesz hasznos erő.

hogy a hatalommal kapcsolatban elvetjük az erőszak-ideológia oppozícióját. a középkorban megfogalmazódott jogi teológia szerint. amely központi elemeit a . a monarchia politikai elmélete. mégis érinthetetlen támaszaként őrződik meg. hanem a hatalom-tudás s a hatalom-tudást át– meg átszövő és alkotó folyamatok és harcok határozzák meg a megismerés formáit és lehetséges területeit. és alávetettségi helyzetbe hozzák. viszont egyetlen lokalizált epizódja sem írható be a történelembe. hogy bölccsé váljék az ember. A „politikai testet” anyagi és technikai elemek együtteseként kezelnék. de nem is a test és közvetlen környezetének mint kis államnak a tanulmányozása. amely ne feltételezne. a krisztológiai modellhez közel eső dualitás köré ikonográfia szerveződött. akár a lelket veszik célba – vissza kell helyezni e politikai test történelmébe. figyelembe kell venni. amelynek alapján azt képzeljük. Kantorowitz22 figyelemre méltó elemzést adott annak idején „a király testéről”: kettős test. s hogy csak parancsain. Ábrándozhatnánk politikai „anatómiáról” is. A test politikai invesztálásának és a hatalom mikrofizikájának elemzése azt feltételezi tehát. amely a hatalom rendszeréhez viszonyítva vagy szabad. amelyek megkülönböztették. egyedül a mechanizmus és a módozat sajátossága érvényes. jól illeszkednek egymáshoz e formában). hogy ne képződne a tudás korrelatív területe. amely fennmarad az időkön át. Nem a jogi elméletek következményének kell tartani. a hatalomról való lemondásnak ezzel szemben az az egyik feltétele. a megismerés modelljét és az alany elsőbbségét. Talán le kell számolnunk azzal a hitünkkel. jelzőberendezésként. csak ott lehet tudás. s ez utóbbiak hatásai. hogy a hatalom kitermeli a tudást (és nem egyszerűen azért részesíti előnyben. erőforrásaival és erejével) felfogott állam tanulmányozása volna. Arról van szó. Ismerjük el inkább. mint amit Petty és kortársai értettek rajta a 17. a szerződés vagy a meghódítás modelljét. melyek invesztálják az emberi testeket. sem egyenértékűség. vagy nem. más jelentést adva a szónak. a bizonytalanság gócait. A „hatalom-tudás” ezen viszonyait nem a megismerés valamely alanyából kiindulva kell elemezni. csupán a hatásai által.ha van folytonosság (s valójában e kapcsolatok mint bonyolult fogaskerékrendszerek egész sora. hogy a hatalom őrültté tesz. amelyeket azon a hálózaton indukál. Ε „mikrohatalmak” felborulása nem engedelmeskedik tehát a „mindent vagy semmit” törvényének. a megismerendő tárgy és a megismerés módozatai mind lényegileg benne foglaltatnak a hatalom-tudásban és ennek történelmi átalakulásaiban. megfordíthatóságához vezethet. a birtoklás metaforáját. amelyek mindegyike a hatalmi viszonyok – akár átmeneti – konfliktusaihoz. kommunikációs csatornaként szolgálnának és támaszpontként a hatalom és a tudás viszonyainak. számtalan szembenállási pontot határoznak meg. hogy a megismerő alany. a tudással kapcsolatban elvetjük az „érdekelt” és az „érdek nélküli” oppozícióját. hanem épp ellenkezőleg. amelyek fegyverként. amely születik és meghal. egyszersmind összefűzték a király személyét. hogy nincs hatalmi viszony anélkül. egy másikat is tartalmaz. a korona követelményeit és egy egész rituálét. hogy le kell számolnunk egy egész hagyománnyal. században. sem új működési móddal vagy az intézmények lerombolásával. Nem a „testként” (alkotóelemeivel. itt nincs sem analógia. következményein és érdekein kívül fejlődhet ki. S végül nem egyértelműek. miközben a tudás tárgyává teszik őket. s nincs olyan tudás sem. egyszersmind ne képezne hatalmi viszonyokat. jogi mechanizmusok rakódtak rá. Egyszóval nem a megismerés alanyának tevékenysége hozza létre a hatalom szemszögéből hasznos vagy csökönyös tudást. hiszen azon az ideiglenes elemen kívül. ahol felfüggesztjük a hatalmi viszonyokat. harcaihoz. s a királyság fizikai. nem érhető el egyszer s mindenkorra az apparátusok új ellenőrzésével. amelyen létrejött. hogy a büntetőtechnikákat – akár a testet kaparintják meg a kínzás rituáléjában. Lehet. mivel a tudás kiszolgálja vagy mert hasznosságánál fogva alkalmazza). hanem a politikai anatómia egyik fejezetének. hogy hatalom és tudás közvetlenül feltételezi egymást.

fogaskerékrendszer. a tudás. a teológusok álmát nem váltotta fel egy valódi ember. a felügyelet. hanem sokkal inkább a büntetés. A másik pólusra az elítélt testét képzelhetjük. Nem a börtön nagyon is sanyarú vagy nagyon is steril. belőle kiindulva dicsérik fel a humanizmus erkölcsi igényeit. De annak igen. tudományos technikákat és diskurzusokat emeltek rá. amelynek révén a hatalmi viszonyok teret adnak a lehetséges tudásnak. a testen belül állandóan létrejön azon hatalom működése következtében. Ez a valós és testetlen lélek egyáltalán nem szubsztancia. jelszavaikban. személyiségre. Ebben a lélekben nem egy ideológia újjáélesztett maradványait kell látnunk. hogy vak követelőzést lásson vagy különös stratégiákat gyanítson bennük. a bűnhődés és a kényszer eljárásaiból. a gyerekekre. azokra. a málladozó falak. akikre felügyelnek. a tudás meg visszakapcsol a hatalom hatásaihoz és erősíti őket. akiket betörnek és megjavítanak. és akinek felszabadítására felszólítanak minket. az őrültekre.megkoronázás. akiket valamilyen termelőgépezethez rögzítenek. Nem a történelem tanított meg arra. jelentéktelen anyagiságok inspirációjára születtek. oly mértékben. amennyiben ez az anyagiság a hatalom eszköze és vektora. hogy nem eleve vétkesként és büntetendőként születik. Ε lázadásoknak csak anyagi célkitűzései lettek volna? Vagy ellentmondásokkal teli lázadások voltak. az őrök ellen. hogy az uralkodó személyét érintő „hatalomtöbbletet” hozzon létre. lefolyásukban volt valami paradoxon. amely a megbüntetettekre nehezedik – illetve általánosabban azokra. a filozófiai gondolkodás vagy a technikai beavatkozás tárgya. amelyben a hatalom egy bizonyos típusának hatásai és a tudásra való hivatkozás illeszkednek egymásba. s ez a létezés csak egy része az uralomnak. a hatalomnak ez a testre irányuló technológiája volt a tét. hogy a test körül. tudatra stb. a mostoha körülmények ellen. hanem olyan elem. de a komfort ellen is. létrehozza a saját szertartását és egy egész elméleti diskurzust. hogy a lélek illúzió vagy ideológiai következmény. A büntetőhatalom „mikrofizikájának” története ekkor a modern „lélek” genealógiája vagy annak egy része lenne. a test felületén. az éhség. Ε lélek történelmi realitása a keresztény teológia által bemutatott lélektől eltérően az. amelyet a 19. Elemezni kellene azt. visszaemlékezések és kirohanások e kicsiny. de a pszichiáterek ellen is? Valójában testekről és anyagi dolgokról volt szó e mozgalmakban. ez hívja létezésre. A több mint egy évszázada tartó fizikai nyomor ellen lázadtak: a hideg. mint ahogy ezekről van szó a megszámlálhatatlanul sok diskurzusban. szabdalódott fel az elemzés területe. akiket büntetésnek vetnek alá. nem azért. neki is megvan a maga jogi státusa. s életük végéig ellenőrzés alatt tartanak. szubjektivitásra. mint ahogy Mably nevezte. De ne hagyjuk megtéveszteni magunkat: a lelket. hanem az anyagisága. a „leiekét”. akiről beszélnek. század elejétől kezdve produkált a börtön. a levegőtlenség és a zsúfoltság. Célkitűzéseikben. amelyet a „lélek” technológiája – a . maga a börtön teste ellen. amelyet a hatalom gyakorol a testre. a lélek a test börtöne. Ezek a diskurzusok és lázadások. amit Kantorowitz tiszteletére az „elítélt legkisebb testének” nevezhetnénk. hanem sokkal inkább a testre ható hatalom egy bizonyos technológiájának tényleges korrelátumát kellene felismernünk benne. Nincs értelme azt mondani. nagyon is kezdetleges vagy nagyon is tökéletesített kerete volt a tét. „Lélek” lakja. A lélek egy politikai anatómia hatása és eszköze. hogy általában a büntetések és a börtön szabják meg a test politikai technológiáját. Valóban lázadásról volt szó. a testek szintjén. az iskolásokra. hogy létezik. hanem hogy „hatalomhiányt” kódoljon. a temetés és a behódoltatás szertartásai jelentik. az ütések ellen. az elítélt alávetett testét érő többlethatalom nem hoz-e létre egy más típusú megkettőződést? A testetlen megkettőződését. Ε realitás-referenciára különböző fogalmak épültek: pszichére. realitása van. Az ember. Az utóbbi években börtönlázadások törtek ki a világon majdnem mindenütt. már önmagában is egy saját magánál mélyebb alávetettség eredménye. a gyarmatosítottakra. A politikai mező legsötétebb régiójában az elítélt a király szimmetrikus és megfordított alakját rajzolta ki. Ha a hatalomtöbblet a király oldaláról testének megkettőződését váltja ki. hanem a jelen. amellyel azokat jelölik. Kinek-kinek jogában áll.

III. 8. 1937. azon egyszerű oknál fogva. 17. Kantorowitz: The King's two bodies. 18991900. Β. 1959. Archives parlementaires. Igen. 161. E. Zevaes: Damiens le régicide.. 1764. 1830.. Az árulók fájdalmas halálát W. A korra jellemző felfogás: a bűnöst. XXVI. s el kellene mondanom. In: N. Rusche és O. 15. Vö. IX. De Molène: De l'humanité des lois criminelles. 7. Ebből a kiadásból fogunk idézni. Faucher: De la réforme des prisons. Kirchheimer: Punishment and social structures. II. 1791. Pièces originales et procédures du procès fait à Robert François Damiens. a test valamennyi politikai invesztálási módjával. 13. 1847. hogy annak csak egyik eszköze. a pszichológusoké és a pszichiátereké – nem tud sem elleplezni..23 JEGYZETEK 1. augusztus 30. Ennek a börtönnek a történetét szándékozom megírni. 4. 1701-ben kiadva.24. 1974. Hibbert: The Roots of evil. sem kompenzálni. sem hosszan.. de Mably: De la législation. meg kell fosztani a fénytől: ne lásson és őt se lássák. 1838. In: A. Guattarival együtt végzett.. Oeuvres complètes. t. 2. 20. G. amely örökösen fogva tartja”. 23. L. In: Annales. Deleuze-nek és annak a munkának. 1789. Ch. 9. In: An-nés sociologique. Nórának. 1939. Gazette d'Amsterdam. Ε. abban a mértékben.. 11. 6. .. A szülőgyilkos számára „vasketrecet kell készíteni vagy mély sötétzárkát vájni. 21. 1831. Gazette des tribunaux. Rusch a „Society for promoting political enquiries” előtt. Ε. Névtelen szöveg. 5. t. t. Le Peletier de Saint-Fargeau: Archives parlementaires. 720.85-86. A F. A fordítás dátuma 1776. de Beccaria: Traité des délits et des peines. K. 10. K. decemberi. Hosszú oldalakat idézhetnék R. 1935. LXXII. t.nevelőké. IV. 1832. 1757. amennyire szörnyeteg.” 12. A. IV. április 1. 22.30. 105. A történelmi fejlődés és az intézmények különbözősége módfelett megnehezítené. június 3. ha ezt úgy értjük. Teeters: Theywerein prison. Utalásaimmal és idézeteimmel nem tudom kellően érzékeltetni. ha ezt úgy értjük. In: N. mennyit köszönhetek könyvem megírásában G. amelyek a zárt épületben felhalmozódhatnak. s nagyon is sematikus vállalkozás volna az egész jelenségegyüttes rekonstruálása. L. Le Roy-Ladurie: „L'histoire immobile”. Vö. t. 275-277. Castel Psychanalysme című munkájából. Idézi Saint-Edme: Dictionnaire de pénalité. 3. 1757. amelyet F. május-június. 18. Durkheim: „Deux lois de l'évolution pénale”. Blackstone írja le: Commentaire sur le Code criminel anglais. Teeters: The Cradle of the penitentiary. Merő anakronizmus volna? Nem. hogy a részletekbe bocsátkozzam.201-214. Vö. hogy az angol törvényhozó hatalom humanitását hangsúlyozza az 1760-as régi királyi ediktummal szemben. 45. 326. A börtön születését a francia büntetőrendszerben vizsgálom. mennyire le vagyok kötelezve P. 16.274-282. C. 1825. Robert Vaux: Notices. 1966. 19. G. Mivel a fordítás célja. Hélie-féle (1856) kiadásban: 101. hogy a jelen történelmét írom. 2e série. hogy a múlt történelmét a jelen szavaival írom le. 14.529-530. Louis: „Rapport sur la guillotine”. 1937. a kommentátor hozzáfűzi: „Ebben a néző számára rémisztő fájdalmas halálban a bűnös nem szenved sem nagyon. Annales delà Charité. 372-374.

amely már-már a végtelenségig nyújtja a szenvedést. hogy kezét levágják vagy hogy nyelvét kivágják. hanem alkalom és lehetőség a szenvedés kiszámított fokozataira: a fej vesztéstől – amely egy mozdulattal. összehasonlítható és rangsorolható. minőségét. másokat arra. ostorozás. A kínzás technika. akiket négy lóval felnégyeltek. olykor maga a királyi hatalom jelezte. voltak. három fő kritériumnak kell engedelmeskednie: először is egy -bizonyos mennyiségű fájdalmat kell okoznia. vannak. voltak. mások fejét összetörték. Nemcsak a nagy. voltak. kínvallatás bizonyítékokkal. akiket komolyabb bűnökért élve kerékbe törtek. Lássuk a kiszabott büntetések hierarchiáját: „Halál.3 De ne feledjük. feddés. intenzitását. s mielőtt befejeződne a létezés. megbélyegzés. akiket akasztófára ítélnek. Ahhoz. azt ezer halálra aprózva fel. amelyen sokáig tart a haldoklás.”1 És Soulatges. a pénzbírság néha ostorozással járt. hanem járulékos formában is a büntetés nagy részét a kínzás tette ki: a komolyabb ítéletnek tartalmaznia kellett valami fájdalmasat. miután végtagjait összetörték. több évig tartó gályarabság. egy pillanat alatt következik be: ez a kínzás nulla foka – egészen a felnégyelésig. kitiltás. hosszúságát – a bűntett súlyosságával. és nem hasonlítható a féktelen haraghoz.2. Ε nem testi ítéletek nagy részét kiegészítő büntetés címén kínzás kísérte: kikötés. a halál is kínzás.4 Az ítéletek túlnyomó többsége mindenesetre száműzést vagy pénzbírságot mondott ki: a Châtelet jogszolgáltatásában (amely a viszonylag súlyos bűncselekményekről ítélkezett) a száműzés 1755 és 1785 között a kiszabott büntetéseknek több mint a felét tette ki. majd hozzáfűzte: „Megmagyarázhatatlan jelenség. s a közbeeső állomásokon ott találjuk az akasztást.2 Flandria Parlamentje 360 ítélet közül 39 halálQsat hozott 1721 és 1730 között (és 26-ot 500 közül 1781-1790 között). akiknek fejét vették. s ezután felakasszák. a máglyahalált és a kereket. A szokások. bitófára vagy máglyára. amelyekről a királyi rendelet nem ejt szót: a sértett személynek adott elégtétel. De ráadásul mindezt szabályozta^ is. Mi is a kínzás? „Fájdalmas. de értékelhető. A tényleges kínhalál távolról sem tartozott a leggyakoribb büntetésnemek közé. és utána elevenen megégettek. „A természetes halálbüntetés felölel mindenféle halálnemet: van. akiknek nyelvét kivágták. hogy a sokoldalú képzelet mekkora barbárságra és kegyetlenségre képes. De ne hagyjuk megtéveszteni magunkat. a kínhalál az élet visszatartásának a művészete a szenvedésben. ostorozás. száműzés. másokat megfojtottak s utána kerékbe törtek. pellengérre állítás. FEJEZET A KÍNPAD LÁTVÁNYA Az 1670-es királyi rendelet a büntetőgyakorlat általános formáit a forradalomig szabályozta. de nem szabálytalan és nem vad. rövid időre szóló börtönbüntetés. az elítélt státusa szerint változik az alkalmazásuk. hogy a szabályos bírósági büntetés szigorát megkerüljék.”5 Megmagyarázhatatlan talán. és végül pénzbüntetések – bírság vagy elkobzás. a . hogy elvetették a nagyon súlyosan büntetett törvénysértés perbe fogását. A büntető rendszer borzalmas arzenálja és a mindennapos gyakorlat között nagy volt a szakadék. hogy egy ítélet kínzás legyen. mintegy mellékesen hozzáteszi. a bűn természete. kinyeri belőle a „legkülönösebb haláltusát” („the most exuisite agonies”). hogy a bíróságok megtalálták a módját. ünnepélyes kivégzéseknél. hogy megváltoztatták a bűntett minősítését. amely ha nem is mérhető pontosan. mondta Jaucourt. amennyiben nemcsak az élet jogától való megfosztás. akár úgy.6 A kínhalál a szenvedés egy egész mennyiségi művészetén nyugszik. hogy ne alkalmazzák egyik-másik különlegesen szigorú rendeletet. többé-kevésbé kegyetlen testi büntetés”. nyilvános megkövetés. Mai szemmel nézve a halálos ítéletek száma magasnak tűnhet fel a klasszikus kor büntetőrendszerében: A Châtelet-ben hozott rendeletek 1755-1785 között 9-10%-ban halálbüntetésre vonatkoznak – kerékbetörésre.” A java fizikai büntetés. hogy vannak még könnyebb büntetések is. A kínhalál összefüggésbe hozza a szenvedést – a test megtámadásának típusát. akár úgy.

Az áldozatot meg kell bélyegeznie: arra szánják. hogy nem ismerte a vádat. mondta útbaigazításul az 1498-as ediktum. mire vonatkoznak a tanúvallomások. Nélküle zajlott. magáról megfeledkezve. annak igazi mivoltában. aki elszenvedi: a kínzás. hogy csalárdul vallasson. az áldozatok rangjával. Mindezt tetézi. joga volt arra. Az eljárás titkos és írásos volta azt az elvet tükrözi. mindenki által láthatónak. hogy a bűnvád területén az igazság kimutatása abszolút jog volt. hogy a halál után is folytatódik a kínpad szertartása: a holttestet elégetik. hogy ellenőrizze az eljárás szabályszerűségét. megkínzás és szenvedés emlékét. pellengérre állítás. akár a testen hagyott heg révén. a tanúk kizárása előtt lehetetlen volt megtudnia. bíróságok és bűntettek szerint kombinálódnak: „Dante költészete törvénybeöntve”. amely. amely összefoglalta és bizonyos pontokon elmélyítette az előző korszak szigorát. amikor az a funkciója. amelynek teljes napvilágnál létre kell hoznia a bűntettet. az út mentén közszemlére teszik. ajak vagy kivágott nyelv). hogy „megtisztítsa” a bűnt. hanem az erejét kinyilvánító igazságszolgáltatás szertartásrendje. s aper utolsó pillanatáig lehetetlen volt érvényre juttatnia a bizonyító tényeket. iratok és írásos jelentések formájában: számukra ezek az elemek képezték a bizonyítékokat: csak egyszer találkoztak a vádlottal. hamuját szétszórják. részletes szabályok szerint számítják ki: megszabják az ostorcsapások számát.tettes személyével. hogy azonnal meg kell-e fojtani a kivégzés előtt állót vagy halálára kell-e hagyni. Ebből ered minden bizonnyal az a szokás. még akkor is. a bizonyítékokat. ezt az igazságot a bírák készen kapták. akár azért. titkos volt: ugyanis nemcsak a közönség. hogy ennek az eljárásnak (mely lényegében a 16. Nem bármelyik testi büntetést kíséri büntető kínzás: a szenvedések válogatott módjáról van szó. a tanúvallomásokat. s hogy mennyi idő elteltével van helye ennek az irgalmas gesztusnak). mindenestre nagy tapasztalatokon nyugvó fizikai-büntetőügyi tudásról van szó. Az 1670-es rendelet. a haldoklás tartamát a máglyán vagy a keréken (a bíróság dönti el. a tüzes vas helyét. a vádlott előtt elrejteni az ügy természetét. hanem a vádlott számára is átláthatatlan. A vizsgálóbírónak viszont joga volt elfogadnia névtelen feljelentéseket. akárcsak az európai országok többségében – Anglia feltűnő kivételével – a bűnvádi eljárás. hogy a kínzás egy rituálé része. A kínzásnak alávetett test először is a bírói szertartásrendbe ágyazódik be. ha az ítélet kínzással jár. nem véletlenszerűen vagy egyszerre csap le a testre. amennyire ez lehetséges”.7 Egyedül és teljhatalommal hozott létre egy igazságot. lehetetlen volt. a megcsonkítás típusát (levágott kéz. amely két követelményt elégít ki. A büntetőbíráskodás rendjében a tudás a perbe fogás abszolút kiváltsága volt. az emberek emlékezete mindenesetre megőrzi az annak rendje s módja szerint megállapított kikötés. amelyeknek nem szabad eltörlődniük. amelyet a vádlottba invesztált. S az elrendelő igazságszolgáltatás oldaláról a kínzásnak harsánynak kell lennie. „A legbuzgóbban és a legtitkosabban. Ε különböző elemek megsokszorozzák az ítéleteket. hogy megismerje a feljelentők nevét. kivételes hatalom az uralkodó és bírái számára. Az igazságszolgáltatás minden lehetséges szenvedésen túlra üldözi a testet. az áldozatok megjelölésére és a büntetőhatalom kinyilvánítására szolgáló megszervezett rituálé ez. lehetetlen volt ügyvédet fogadnia. Ayrault feltételezte. akár lármával. nem engesztel ki: olyan jeleket „rajzol az elítélt köré vagy még inkább a testére. a terhelő körülményeket. akár hogy érdemlegesen részt vehessen a védelemben. Franciaországban. egészen az ítélethirdetésig. lehetetlenné tette a vádlott számára. vagy legalábbis úgy. hogy ítélethirdetésük előtt kihallgassák. elvesztette a mértéket. s nem egy olyan igazságszolgáltatás elkeseredett csapkodása. A büntetőliturgia egyik eleme. hogy ismerje az eljárás iratait. egy kissé diadalt kell ülnie. ez nem szégyen. amely kíséri. A kínzás „túlzásaiba” a hatalom egy egész gazdaságtana invesztálódik bele. sértegessen. A fájdalomnak megvan a maga jogszabálygyűjteménye. mondta Rossi. a testet gyékényen vonszolják. Még a túlzó erőszakosság is dicsőségének tartozéka: ha a bűnös nyög és kiabál csapásai alatt. században megszilárdult már) . hogy becstelenné tegye azt.

az eredete „a zavargástól. kiáltozástól és közbeszólásoktól való félelem. hogy kétség férjen a tény igazságához („teljes” bizonyíték például. de önmagukban. zavarodottsága a kihallgatás idején stb.10 Márpedig ezek a megkülönböztetések nem egyszerűen elméleti finomságok. De a titkosság nem gátolta bizonyos szabályok betartását az igazság megállapítása érdekében.” De ez a rendszer másrészt szigorú kényszerűség a bírón. hogy rendetlenség lesz. melyek nem teszik lehetővé. 8 A királyi igazságszolgáltatás előtt minden hangnak el kell némulnia. e szabályszerűség híján „minden büntetőítélet elhamarkodott volna. Olyan büntetőügyi számtannal van tehát dolgunk. mint az az ítélkezési mód. ha csavargó adja. amelyek csak bizonyos bűntettek esetében szolgálhatnak bizonyítékul. féktelenkedés a peres felekkel. a titkosság megkövetelte. melytől általában a nép nem tartózkodik. hogy meghatározza a bírósági bizonyíték felépítését. hogy kiterjesszék ellene a vizsgálatot. ha „tekintélyes emberről” van szó vagy házi vétség esetén a gazdáról). amíg a vádlott ellenbizonyítékkal nem dönti meg őket (félig teljes bizonyíték az. a „bizonyító körülmények”. vannak közeli nyomok vagy félig teljes bizonyítékok. bizonyos körülmények között. vagy pénzbüntetést szabjanak ki rá. hogy „vádat emeljenek” a gyanúsított ellen. Bíráskodási funkciójuk van. Még a 18. vagy ilyen a gyilkosságot megelőző életveszélyes fenyegetés) . a tökéletlen vagy nem elég nyomós bizonyítékok elégségesek. a félig teljesek testet sújtó ítélettel járhatnak. amelyeket valódinak kell tekinteni. de sok vitára ad alkalmat: a halálbüntetés kimondásához megáll-hatunk-e egyetlen bizonyítéknál. amikor a bírósági igazság különleges mivolta botrányosnak tetszik majd: mintha az igazságszolgáltatásnak nem . közvetlen vagy törvényes bizonyítékok (például a tanúvallomások) és közvetett. vagy nyilvánvaló bizonyítékok. A reneszánsz nagy jogtudósai által részletesen továbbfejlesztett. nem tökéletes vagy jelentéktelen bizonyítékok. és távoli bizonyítékokkal kombinálni őket? Vannak-e olyan elemek. ahol nem sokra rá megtalálták a kardvágásoktól szabdalt holttestet). hogy igazságtalan volt az ítélet. és ha bizonyos személyektől ered (így például semmis a tanúvallomás. és még ha elszigetelten marad is.). Először is azért. amelyek az emberek véleményéből állnak össze (a szóbeszéd a gyanúsított megszökése. Kazuisztika irányította számtan ez. amelyre minden értelmes ember képes… Nincs helytelenebb. meztelen karddal kijött onnan. S mivel a bizonyítékok a számtan pontos szabályai szerint kombinálódnak – két félig teljes bizonyíték kitehet egy teljeset -. amelynek az a funkciója. A büntetőügy területén a „törvényes bizonyítékok” rendszere révén egyrészt az igazság bonyolult művészet eredményeként áll elő. s elmondható lenne. században is rendszeresen találunk hasonló megkülönböztetéseket: vannak valódi. a középkorba visszanyúló hagyomány előírta. amit egyetlen szemtanú állít.” 11 Eljön az a nap. vagy vajon kevésbé nyomós bizonyítékokkal ki kell egészíteni? Két. jelentékeny bizonyítékok. hogy a bíró olyan meggyőződést alakítson ki. kombinálódhatnak és kitehetnek egy fél bizonyítékot. feltevéseken alapuló. ez a rendszer olyan szabályoknak engedelmeskedik. egymáshoz közel eső bizonyíték mindig egyenértékű-e a teljes bizonyítékkal? Nem kellene-e háromnak helyt adni. amely valójában többé-kevésbé megalapozott vélemény. amelyeket csak a szakemberek ismerhetnek. bármilyen nagyszámnak legyenek is. mert bármelyik nyom önmagában véve. milyen természetű legyen a hivatásos bizonyíték. netán még a bírókkal szemben is”. hogy a Szüntetés joga semmiképpen sem lehet a „tömegé”. ezzel szemben nyomósabb. még ha a vádlott igazában bűnös is lett volna. erőszakoskodás. ha két feddhetetlen tanú azt állítja. Sőt. amint kezében véres. amely sok tekintetben aprólékos ugyan. hogy látta a vádlottat. hogy meghatározzák a büntetőbizonyítás szigorú modelljét. „Nem elégséges. meghatározott típusú bírósági következménnyel járhat: a teljes bizonyítékok bármilyen ítéletet vonhatnak maguk után. a király az „uralkodói hatalmat” akarta volna megmutatni ezáltal. azt. félelem attól. mesterséges bizonyítékok (érvek). de soha nem vonnak halált maguk után. következésképpen megerősíti a titok elvét. feltéve ha több van belőlük és egybehangzanak. s végül vannak távoli nyomok vagy „bizonyító körülmények”.9 vagy éppen „sürgős vagy szükséges” bizonyítékok. nem érnek fel egy teljes bizonyítékkal.

S ebből fakad ambivalens szerepe is. amit a bizonyítás nagy szakértelemmel és homályban felépített. Ebből fakad. felelős és beszélő alany cselekedete. hogy alig szükséges hozzátenni újabbakat. De másrészt a beismerő vallomás többet ér bármely egyéb bizonyítéknál. hogy bizonyíték legyen. Ezt az elsődleges ambivalenciát egy második is tetézi: mint különösen nyomós bizonyítékot. alá kell támasztani bizonyítékokkal és formaságokkal. mégis olyan gépezet. s hogy az igazság teljes hatalma érvényesüljön. ezáltal a vizsgálati munka és a bizonyító gépezet szerepét a minimumra csökkenti. hogy „spontán” legyen. amelyet nem követett el. ha szigorú szabályoknak van is alávetve.14 A beismerő vallomással a vádlott elkötelezi magát az eljárásban. hogy igaz a vizsgálat. A beismerő vallomás a bűnt elkövető. ha csak a bűntettes szabályos beismerő vallomása van a birtokában. el kell nyerni a beismerő vallomást. hogy ebben az egész inkvizítori típusú eljárásban nagy fontosságot tulajdonítanak a beismerő vallomásnak. A beismerő vallomásnak ez az ambivalenciája (egyrészt a bizonyíték eleme. ehhez minden lehetséges kényszerítő eszközt fel lehet használni. „spontán” beismerő vallomás címén meg kell ismételni a bírók előtt). a vádlót már-már mentesíti attól. aki egyáltalán nem szerette e titkos eljárásokat. aki bűnösnek vallotta magát olyan bűnben. viszontválasz a vádlott oldaláról. hiszen volt már olyan vádlott. Hogy az eljárás elveszítse egyértelműen hatalmi jellegét. Két okból is: először. a másik a kínvallatás (fizikai kényszer az igazság kicsikarására. kényszer végeredménye és félig önkéntes egyezség) megmagyarázza azt a két fő eszközt. De habár a vallomás az írásos vizsgálat eleven és orális ellenpontja az eljárásban. kiegészítő bizonyítékoknak és védelmeknek kell kísérniük. önmaguk felett kell ítélkezniük és önmagukat kell elítélniük. ha a tettes magára vállalja a saját bűnét. feltéve ha a formák szerint történik. hogy a gonoszok igazságosan megbűnhődjenek”. mint egy a többi bizonyíték között: nem az evidentia rei. A beismerő vallomást egyrészt megkísérlik bevonni a bizonyítékok általános számtanába. hogy a bírói bizonyíték eme formális hatalmát belülről szabályozták. annak egyetlen módja. amely a vádlott távollétében is megalkothatja az igazságot. elhitetik. a beismerő vallomás. az írásos és titkos bizonyítás kiegészítő irata. A 18. ha írásos és titkos is. A beismerő vallomással a vádlott maga is helyet foglal a büntetőügyi igazság létrehozásának rituáléjában. ne képtelenségekre vonatkozzon stb. az élő igazság szerepét játssza. mert a beismerő vallomás olyan erős bizonyíték.” 13 Az írásban rekonstruált bűnben a bűnt elkövető. Van benne valami az egyezségből: ezért megkívánják. S ebből a tényből kifolyólag. század végén a . amelyet ahhoz. hogy igazán a vádlott felett aratott győzelem legyen. és ő maga is aláírja azt. a beismerő vallomás közismertté és nyilvánvalóvá teszi a dolgot. ez az eljárás szükségszerűen a beismerő vallomás felé irányul. az igazság számításának eleme. az eskü egyszersmind az elkötelezettség rituális aktusa).a közönséges igazság szabályainak kellett volna engedelmeskednie: „Mit szólnának egy fél bizonyítékhoz a bizonyítékokon alapuló tudományokban? Mi volna egy geometriai vagy algebrai fél bizonyíték?”12 De ne feledjük. a nélküle lefolytatott vizsgálatot önszántából tett állítássá alakítja át. teljes tudatossággal. „Az nem minden. amellyel a vádlott elfogadja a vádat és elismeri megalapozottságát. aki beismerő vallomást tesz. hogy egyéb bizonyítékokat szállítson (mindenesetre e legnehezebbek szállítása alól). másrészt a vizsgálat ellenpontja. a legnyomósabb bizonyítékhoz hasonlóan önmagában ez sem vezethet az elítéléshez. Mint ahogy már a középkori jog is kimondta. hogy nem több. mintegy hitelesítés. kompetens bíróság előtt fogalmazódjék meg. A büntetőügyi vizsgálat. hogy bizonyítékait felépítse. a bírónak kiegészítő vizsgálatokat kell folytatnia. de egyszersmind az az aktus. mondta Ayrault. amely a büntetőítélet elnyerésére csak néhány kiegészítő bizonyítékot kíván. Egy bizonyos fokig magasabb rendű náluk. amelyet a vádlottnak a kihallgatás előtt kell letennie (hamis eskü esetén ott az emberek és Isten ítélőszékének fenyegetése. aláírja. „Ha lehet. s nem kell a nyomok nehéz és kétséges kombinációi közé merészkedni. amelyekkel a klasszikus büntetőjog kicsikarja: az egyik az eskü.

Semmi nem kétértelműbb nála. de nem vad. szenvedő test. 15 Sokkal gyakoribb az óvatosságra intő. olyan. ha a vádlott „állja a sarat”. gondos szabályok rögzítik. De a klasszikus jogban nem emlékként vagy szégyenfoltként van jelen. a kínvallatás nem arra törekszik. amelyben a bírók által szolgáltatott bizonyíték technikája olyan vizsgálati eljárásokkal keveredik. Először is. akikbe elég kitartás szorult. a beszélő. a bírónak nincs többé joga halálra ítélni. de annyit mégiscsak köszönhetett a győzelmének. vagy pedig vallomást téve elbukik. ezért mindaddig. mindent összevetve. Omnia utra mortem. Vannak bűnözők. amelyek a vádlóeljárásokban voltak használatosak: az istenítéletekhez. a súlyok nagysága. amelyben a leírt bizonyítás szóbeli kiegészítésre szorul. „állja a sarat”. akit kínoznak. Valamiféle párviadal folyik a kínvallatást elrendelő bíró és a gyanúsított között. elvégre a köz üdvét és érdekét szolgálja. csak nagyon kevés radikális kritika éri majd a kínzást. a különböző szokásoknak megfelelően. ha a bizonyítékok elégségesek „az ilyen bűnös halálos ítéletéhez”. hogy a súlyos. hogy nem ítélték halálra. A bíró megőrizte az összes kártyáját.kínvallatást mint a régi kor barbárságának többi maradványát elítélik: a vadság jele. a „pácienst” – ezzel a kifejezéssel jelölik a kínzást elszenvedőt – egy sereg. amelyet a legsúlyosabb esetekre tartogattak: „a bizonyítékok fenntartásával” szabták ki a kínvallatást. biztosítja a két mechanizmus egymásba kapcsolódását. ha kell. amelyek révén szembeszállnak a vádlottal. mert ha ellenáll a tortúrának. amely pontosan meghatározott eljárásnak engedelmeskedik. kivéve az adut. ebben az esetben a bíró a tortúrák után tovább is érvényre juttathatta az összegyűjtött vélelmeket. amelyben.”16 Ebből kiindulva a kínvallatás feladatát az igazság kínpadra vonásaként adhatjuk meg.18 De a bíró. az inkvizíció technikáin keresztül azokhoz a hajdani próbatételekhez nyúlik vissza. amely gyakran sehová sem vezet. a legerőszakosabb kényszerítés árán is -. mert a szabályok értelmében a bíró kénytelen eltekinteni a terhelő bizonyítékoktól. amelyet pedig megérdemel. kegyetlen. téttel. tudniillik a már egybegyűjtött bizonyíték elemeivel vesz részt a játszmában. az igazságszolgáltatás volna a vesztes a viadalban. amelyet „gótikusnak” bélyegeznek. a gyanúsítottat kitartása ellenére sem nyilvánították ártatlannak. akit elégségesen terhelnek a legsúlyosabb bűntettek. Megvan a maga szigorú helye a bonyolult büntetőgépezetben. egyszerű tanács: „A kínvallatás veszélyes eszköze az igazság megismerésének. hogy a peres eljárásban az önkéntes partner szerepét játssza el. Szabályozott gyakorlatról van szó. fokozatosan súlyosbodó próbatételnek vetik alá. a kínvallatást elrendelvén. ne vessék kínvallatás alá azt a gyanúsítottat. amelyben az inkvizítori típusú peres eljárást vádbeli elemek terhelik. amelynek el kell döntenie az . hogy a gyanúsított a szeme láttára hal meg). amelyeket nem követtek el. az ékek száma. a kínvallatás hatására olyan bűnöket is bevallanak. egyáltalán nem a modern kihallgatások elvadult tortúrája. s ezt vagy kiállja.17 A kínvallatás szigorú törvényszéki játék. különösen kegyetlen és főbenjáró bűnök elrettentő példaként szolgáljanak. a jogi párbajokhoz. hogy a kínvallatás gyakorlata messzire nyúlik vissza: legalább az inkvizícióig. és nem tesz beismerő vallomást. ezért a bírók meggondolatlanul ne folyamodjanak hozzá. A vádlott teste. perorvoslatra tekintettel nem lévő kínvallatással. a rabszolgák kínzásáig. amíg a klasszikus büntető rendszert nem értékelik át teljesen. ártatlanok. amelynek során arra kérik – ha kell. két elemmel működő mechanizmussal hozzák létre az igazságot: a törvényszéki hatóságok vezette titkos vizsgálat és a vádlott által rituálisan végrehajtott aktus elemeivel. hogy mindenáron kihúzza az igazságot. Ezért gyakran ajánlják a bíróknak. ez igaz. és valószínűleg ezen túlra. maga is kockázatot vállal (s nemcsak az a veszély fenyegeti. az időpontok az időtartam. Igaz. hogy leplezzenek egy igazi bűntettet …. mások. A megkínzott ekkor nyert.”19 A gyors igazság látszólag ádáz keresésének leple alatt a klasszikus tortúrában megtaláljuk a próbatétel szabályozott mechanizmusát: fizikai kihívás. nem szabad „kockára tenni az ítéletet. a használatos eszközök. S ezen a jogcímen. a kihallgató bíró közbelépése – mindezt. a kötelek hosszúsága. Innen ered az a szokás.

S ez ηειη is kis paradoxon. olyan súlyos büntetés. a bizonyítás kiegészítésének módja. vizsgálat folyik. 1. következésképp a büntetés egy fokát vonta maga után. meggyötört teste mintegy nyilvános gyámköve a sötétségben zajló peres eljárásnak. aminek a bizonyításhoz kellene tartoznia? Ennek az oka az a mód. amikor is az elítélt ünnepélyesen elismeri a vétkét: „Mezítláb. bizonyos útkereszteződéseknél meg kell állnia. kiállított. Az igazság kutatása a „kínvallatással” egy. de küzdelem is. akkor ez a tisztázás jegye. a mellén vagy a fején az ítéletet felidéző felirattal kell keresztülmennie a városon. Szenvedés. hogy a bűnösség végső bizonyossága kiderüljön. A gyanúsított ebben a minőségben mindig megérdemelt egy bizonyos bűnhődést. * A testet érintő két szertartás fogaskerékrendszere a bizonyíték feltárása és a megfogalmazott ítélet után furcsa módon a büntetés végrehajtásában folytatódik. a kínvallatás egyetemlegesen szabályozott szenvedése a büntetés mértéke. A büntetések közé sorolják. A bizonyíték különböző iratai nem semleges elemekké álltak össze. Egyszóval: a bizonyítás a büntetőügyben nem dualista rendszerként – igazhamis – működött. mindazon elemek révén. amelyek lehetővé tették. S mint ahogy a gyanú a nyomozás egyik eleme s a bűnösség töredéke. Hogy lehet bűnhődésnek feltüntetni azt. nem azért gyűjtötték egy nyalábba őket. hogy kicsikarják a még hiányzó igazságot. s valamennyi között a legterhelőbb bizonyíték feltárásának módja – ez a bűnös gyónása. hanem részben büntetett. egy súlyos bűn nem elég terhelő bizonyítéka megbélyegezte a gyanúsítottat. az igazságot létrehozó szertartás a büntetést kiszabó szertartással jár párban. együtt dolgozzák meg a páciens testét. A gyanú a bíró részéről a bizonyítás egyik elemét vonta maga után. Az elítélt teste megint a nyilvános megbűnhődés szertartásának fő része lesz. meghatározása szerint. a városon végigvitt. szembenállás és igazság egymáshoz kapcsolódnak a tortúrában. ahol felolvassák az ítélet parancsát. periratról periratra épült fel. A kínpadon kihallgatott test a bűnhődés alkalmazásának a célpontja. egyszersmind az igazság kicsikarásának a helye. „egy kissé” bűnössé tette. hanem félbűnöst csinált belőle. hanem a folyamatos fokozatosság elvén: a bizonyítás során elért fok a bűnösség egy fokát jelentette. aki gyanúsított maradt. A tortúrában. ahogy a klasszikus korban a büntetőbíróság az igazság előállítását működtette. nem igazságtalan a rá kirótt szenvedés. Amikor a gyanú egy bizonyos fokára értek. században. hogy az 1670-es királyi rendelet a bűnhődések hierarchiájában közvetlenül a halál után helyezi. S még összekeveredik benne a vizsgálat aktusa és a büntetés egy eleme is. hogy a beismerő vallomás elhangozzék. Egy gyanúsított. A tortúra. Valamennyi bizonyíték a gyalázat újabb fokát vonta maga után. s a büntetés eme kezdetét arra használták. kezében fáklyával. amikor „a perben nincs elégséges büntetés”. míg ki nem egészítették. mihelyt összegyűjtöttek minden bizonyítékot. Azzal bízzák meg valamiféleképpen. A bűnösség nem csak azután kezdődött. s az ellenfelek egyikének a másik fölött aratott győzelme „hozza létre” rituálisan az igazságot. hogy felismerjenek egy bűnöst. benne és általa válik mindenki számára olvashatóvá az igazságszolgáltatás aktusa. században a bírói tortúra furcsa gazdaságtan szerint működik. nyilvános megkövetést kell végeznie a templom kapujában. Miképpen használható egy büntetés a vizsgálat eszközeként? – teszik fel a kérdést jóval később. ugyanakkor a vizsgálat aktusa. a vádlott részéről pedig a büntetés egy korlátozott formáját. de ha ártatlan.igazságot: ha a páciens bűnös. Megmutatott. A bűnösnek a napvilágon kell magára vennie elítélését és az elkövetett bűn igazságát. hogy hirdesse ki és tanúsítsa annak az igazságát. ingben. Az igazság valóságos és hangos megnyilvánulása az ítéletek nyilvános végrehajtásában több új szempontot kap a 18. nem lett ártatlan. . A fél bizonyíték eszerint a gyanúsítottat nem hagyta ártatlanul. térden állva kell kimondania és kijelentenie. A 18. de párbaj is. amiért kárhoztatják: a hátán. nem lehetett a gyanúsítás tárgya ártatlanul. A bűnösből saját elítélésének kikiáltója lesz. törvényesen folyamodhattak egy kettős szerepet játszó gyakorlathoz: megkezdték a büntetést a már összegyűjtött bizonyítékok értelmében.

Ott végzik ki a bűnöst. majd. Újból lejátsszák a beismerő vallomás jelenetét. amelyik ölt. Az ítélet után már a bíróság is új tortúrát rendelhet el a célból. mivel mindenáron az ártatlanságát akarta bizonyítani. először azt kérte. hogy kikiáltassa az igazságot. akár máglyáról. Úgy intézik. a tisztátalanokat megégetik. század vége felé is. egyszersmind megsemmisíti a bűnös halálában. az elítélt közzéteszi vétkét és a neki szolgáltatott igazságot. ám amikor ruháitól megfosztották s a kereszthez kötözték. Néhány esetben már-már színpadiasan játszatják el a bűnt a bűnös kivégzésekor: ugyanazokkal az eszközökkel. 1772-ben hasonló ítéleteket találunk: egy Cambrai-ba való szolgálólány megölte asszonyát. A közönség várta az igazság további kibontakozását. akár kerékről van szó. amikor visszaküldék a halálbüntetés színhelyére. hogy a botütéseket elszenvedje. olykor az elítéltnek fel kell mutatnia gonosztette elkövetésének eszközét – így például Damiens-nek a híres kést. hogy egy kordén. A jól sikerült kínzás az igazságszolgáltatást igazolja. amelyben a fent . ott a „bitófa tövéhez ugyanazt a karosszéket állították. Az elítélt holttestét a tett színhelyén vagy valamelyik közeli útkereszteződésnél teszik közszemlére. mint Michel Bartier. Az igazságszolgáltatás a kínzásokkal a nyilvánosság szeme láttára ismételteti meg a bűnt. aki 1772-ben meggyilkolta a feleségét. A nyilvános megkövetés kényszerű tétele megduplázódik a spontán és nyilvános elismerésben. oly szerény és mégis imponáló magatartást tanúsított.”21 A büntető szertartás. aki fegyveres támadás miatt találtatott bűnösnek. hogy megkímélje a sértésektől. a hóhér be akarta fedni az arcát. ahol a bűnt elkövette – mint azt az egyetemi hallgatót aki 1723-ban több embert megölt. ugyanazokkal a mozdulatokkal.” 20 Az igazi kínzásnak az a funkciója. Ezt a büntetőítéletet az ítéletet elszenvedővel is aláíratják. mint egy hosszú. oly mértékben. „amely az utcák szemetének elszállítására szolgál”. akár pellengérről. akik egészen közelről látták. amelyet kénbe mártottak s a bűnös kézhez kötöttek. s ott végre bejelentette. s azt mondta. határozott arccal fellépett a vérpadra. levágják azt a kezet. ő maga igazította meg. A kínhalált magára a bűnre tűzik fel: megfejthető kapcsolatok sorát állítják fel közöttük. hogy az esetleges cinkosok nevét kicsikarja. hogy vele egy időben égjen el. valószínűleg azért. Ahogy Vico megállapította. hogy ezt az utolsó pillanatot. beismerő vallomás. „Egyáltalán nem azért rótták rám ezt a megérdemelt büntetést – mondta „ Billard-. ahol felidézik a tényeket és az ítéletet. azt kérte. s újabb részleteket tárhasson fel. A kínzást az igazság pillanatának állítják be. pellengérre állítják. „Pimaszul méregette a vérpadot. 2. hogy a körülötte bámészkodók. és arra ítélték. ezért aztán a közönség szeme láttára végzik a kínvallatás munkáját. a haja berizsporozva és bodorítva. azt mondogatták. hogy mivel a mellén hordott írás félrecsúszott. hiszen ártatlan. Még a 18. amikor a bűnösnek már nincs vesztenivalója megnyerjék. 22 „Szimbolikus” kínzásokhoz folyamodnak. amelyet a testén fizikailag elvisel. Ugyancsak előre gondoskodtak arról. hogy a közönség ne lásson… Gyászruhát viselt a hitvese miatt… új könnyű cipő volt a lábán. Megfigyelték. hogy vagy a legtökéletesebb kereszténynek kell lennie. igazságában teszi közszemlére. nyilvános. Jó elítélt például François Billard postai főpénztáros. vigyék fel a cellába. rettenetesen. nem az ő számára emelték.”. s a nantes-i alsó fokú büntetőbíróság határozata szerint annak a fogadónak az ajtaja előtt állították fel számára a vérpadot. ugyanolyan hatékony. áruló módon és előre megfontolt szándékkal elkövette az igen undorító bűnt stb. ahol fél órán keresztül csak a szót csépelte. a kínhalál színhelyére vitessék. ahol gyilkosságait elkövette. a parancs újbóli felolvasása a vérpadnál. vagy a legnagyobb képmutató. ha mindegyik szereplő jól játssza a szerepét. ez biztos. Sokan így próbáltak időt nyerni.hogy gonoszul. vigyék fel másodszor is a cellába. hogy amikor a vérpadra fellép. hogy könnyebben elolvashassák. s általa kerüljön napvilágra az igazság. amennyire a bűntett igazságát magának a megkínzottnak a testén teszi közzé. 3. az elítélt haladékot kérhessen. a hajdani igazságszolgáltatásnak megvolt a „maga költészete”. amelyben a kivégzés formája a bűn természetére utal: az istenkáromlók nyelvét levágják. hogy egy másik gyilkosságban is vétkes.

s egy húsz láb magas bábura kiszegezték a fejét a fent nevezett Cambrai kapuján túl. a bűnös jóságát vagy gonoszságát. hogy a nagy szenvedés annak a jele. volt. és megmenthette az életét. s a karosszékbe ültetve a magas bíróság hóhéra levágja a jobb kezét és a szeme láttára a tűzbe veti.említett Laleu asszony ült. amelyekről tanúságot tett”. hanem a bekövetkezendő elkárhozás jele. Isten nem mulasztja el ezt beszámítani. amikor felakasztották. de amikor élve a kerékre helyezték. hogy Isten meg akarta oltalmazni. amikor meggyilkolta. De az e világi fájdalmak vezeklés-ként beszámítódnak. aki „hat órát élt a keréken. hogy meggyilkolja a fentemlített Laleu asszonyt. aki kétségtelenül jószántából vigasztalta és bátorította. megakadályozta. amely a szertartások és a próbatételek játszmája révén bevallja. amelyet a nézők faggatnak: minden szó. megmutatja. istenkáromlásai már helyrehozhatatlan sorsát jelzik. A többször megkínzott test garantálja a tények realitásának és a vizsgálat igazságának. amelyet asszonya meggyilkolására használt. hogy a bűntettre sor került. s a lelkét kell megmenteni. * . mivel a fájdalom szorongatja: nagyobb pontossággal. hogy az Isten az emberek kezére adta a bűnöst. a per és a titkosság félelmetes jogai körül megszervezett eljárás partnere kell hogy legyen. Ambivalens tehát a szenvedés. A kínhalál szenvedéseit hosszabbítják meg. és a legragyogóbban nyilvánvalóvá teszi hatásait. két óra múlva meghalt testét leemelik. ha beletörődéssel viseljük el a nagy szenvedést. de ekkor megzavarodott. ott kiolvasható a bűn és az ártatlanság.”23 4. ahol az emberek és Isten ítélete találkozik. míg be nem áll a halál. ezután felakasztják és megfojtják. hogy a hóhér. a Douai-ba vezető út mentén. ahol a felső hatalom. a harmadikat a bal alkarjára és a negyediket a mellére. s a legteljesebb őrület állapotában volt. aki töredelmes megbánást mutatott a vérpadig vezető úton. Következésképpen lényeges része a büntető liturgiának. Mint minden haldoklás. viszont ha az elitélt gyorsan meghal. mert ő is négyszer sújtott le. kimondja. bonyodalmai. minden kiáltás. az elítélt kiáltozása és szenvedései az igazságszolgáltatás rituáléjának végén a végső próbatétel szerepéhez tartoznak. egy órával azután. van. s a test többi részét zsákba téve tíz láb mélyen elásták. A földi büntetés kegyetlensége levonódik az eljövendő gyötrelemből: kirajzolódik a bűnbocsánat ígérete. De felfogható ez úgy is. hogy ő maga követte el. az elsőt és a másodikat a fejére. egyformán jelentheti a bűn igazságát vagy a bírók tévedését. a kínhalál a pokol színháza: az elítélt kiáltozása. a vérpadon lezajló is kimond egy bizonyos igazságot: ám nagyobb nyomatékkal. amely a nézőket a vérpadhoz s a látványosságként nyújtott szenvedésekhez tereli. hogy az emberek ítélete és Isten ítélete egybeesik vagy eltér egymástól. eltűri a megbűnhődés bíráskodását. az ellenálló test. milyenek lesznek azok. s a legőszintébb megbánást tanúsítja”. van aki „kiszenved a keréken. kínszenvedésének nézőit meghatotta a vallásosság és a megbánás külső jeleivel. mindez jel: van. lázadása. bűnnek és büntetésnek a szintézisét. A kínhalál lassúsága. azt. a múlt és a jövő. a haldoklás hosszúsága. „borzalmasan üvöltözött” egyfolytában. s messzebbre szólóan. aki „erős keresztény érzelmek közepette hal meg. az e világ és az örökkévaló. az élet amely nem akar kiszakadni belőle. Vagy inkább azt az elemet képezi. egy asszony „egészen az ítélet felolvasásáig megőrizte hidegvérét. hogy kétségbeesésbe hulljon. hogy lelkébe és testébe írva viseli. amabban azonban még nem ért véget a játszma. akár egy pillanatra is magára hagyja”. hiszen ott áll. ugyanazzal a bárddal. majd közvetlenül négy ütést mér rá a bárddal. Innen adódik az a félelmetes kíváncsiság. nem akarván. mert nyilvánosan történik. nem az eljövendő feloldozás záloga. hogy enyhítsék a túlvilági bűnhődést. Az örökkétartó játszma elkezdődött: a kínvallatás a túlvilág gyötrelmeit előlegezi. nem húzódik el a haldoklása. a fenti bitófán. a fenti vérpadon felállított bitófa alatt fejét a testétől elválasztják. s mondják. bemutatja. hogy ráhelyezték. Az igazság pillanata. most biztosan meg fog halni. ez annak a bizonyítéka.” A kör bezárul: a kínvallatástól a kivégzésig a test produkálja és reprodukálja a bűntett igazságát.

az élet és halál fölötti abszolút hatalomból. És ez a felsőbbrendűség nem egyszerűen a jog felsőbbrendűsége. Visszaállítja azt. „amit a törvény megtiltott. hogy felmutassa mint megbélyegzettet. A nyilvános kivégzés. fizikailag is megtámadja. Célja nem annyira egy egyensúly visszaállítása. közvetlen válasz annak. hogy tiszteletben tartsák mindenki jogát. hogy a király olyan sértésért áll bosszút. ha olyasvalamit követtek el. közvetlen áldozatán kívül. a büntetés eme liturgiájának tartalmaznia kell a hatalom nyomatékos megerősítését és belső magasabbrendűségét. szükségszerű. ami a fejedelemé: s még ha ez kombinálódik is a jóvátétellel. A klasszikus kor jogtudománya szerint a törvénysértés az esetlegesen okozott káron túl. abban az esetben. hogy a legmesszebbmenőén érvényesítse a törvényt megsérteni merő alattvaló és a mindenható. olyan jog.” 29 A legszabályosabb büntetés végrehajtásában. század jogtudósai. amelyet az uralkodó magának tart fenn. Mert „ahhoz. hogy az nemcsak a mérték. legyőzöttet. amely bosszú személyes és nyilvános. hogy áthág egy szabályt. A 18.25” A bűn.két ellenfél közötti döntőbíráskodás. A büntető szertartás tehát teljes egészében „terrorizáló”. s ez sérti méltóságát. hogy háborúzzék ellenségeivel: a büntetés „a pallosjogból ered. a törvényt érvényesítőnek is árt.”27 A bűnhődés nem azonosítható és nem is mérhető a kár jóvátételével. a megcsorbult majd visszaállított hatalom nagy szertartásainak sorába tartozik (mint például a koronázás.28 De a bűnhődés a bosszúállás egy módja is. a király bevonulása a meghódított városba. sem sérelem. hogy egy törvény érvényben lehessen a királyságban. az uralkodót semmibe vevő bűntett révén és jóvoltából legyőzhetetlen erőt bont ki mindenki szeme láttára. a rossz példa miatt ez a komoly vétség nem hasonlítható össze azzal. amelynek értelmében a bűntett megbüntetését elrendelve a fejedelem végrehajtja saját törvényét”. hiszen a törvényben az uralkodó fizikai-politikai ereje van valamiképpen jelen. amelyek révén a hatalom manifesztátálódik. aki megsértette. sokkal inkább az. a fejedelem – vagy legalábbis azok. akikre átruházta erejét – kaparintja meg az elítélt testét. amely kivívja. Ha feltételezzük is. miközben teljes ragyogásában nyilvánvalóvá teszi. amelyet egy magánszemély ellen követtek el). „Az uralkodói hatalom gyakorlása a bűntett megbüntetésében az igazságszolgáltatás adminisztrálásának kétségtelenül leglényegesebb része. „Magából a törvény meghatározásából látjuk. hiszen a törvény az uralkodó akarata. korlátolt és „modernista” magyarázatot adnak a . hogy nemcsak a védelemre törekszik. de azoknak a szertartásoknak a része. hogy senkit sem ért sem igazságtalanság.A bírósági kínhalált politikai rituáléként is értelmezhetjük. de a büntetés végrehajtását úgy kell megrendezni. és jóval több egy olyan akciónál. az uralkodót is támadja. A büntetés joga tehát a jog egyik olyan oldala lesz. a fellázadt alattvalók leigázása). amely a személye ellen irányult. Márpedig a fejedelem része a játszmában nem egyszerű: egyrészt a királysága ellen elkövetett vétség jóvátételét jelenti (a rend megbontása. Törvénykezési-politikai funkciója van tehát a kínhalálnak. a büntetésben mindig van egy olyan rész. Ha nem is hangsúlyosan. a törvénykezési formák legpontosabb betartásában a bűn megtorlásának aktív erői uralkodnak. amelyről a római jogban merum imperium néven tesznek említést. hiszen a törvény a fejedelem ereje. bármilyen elsietett vagy mindennapos is legyen. hanem a tilalmait megsértők megbüntetésével megbosszulja hatalma semmibe vevőit. amelyről intézkedés történt. hogy közvetlenül az uralkodótól eredjen vagy legalábbis tekintélye pecsétjével megerősítést nyerjen”. A vétség által okozott magánkár jóvátételét arányosítani kell ugyan. amikor vitába szállnak a reformátorokkal. hanem az aránytalanság és a túlzás látványossága is legyen. mert az elöljáró jogait csorbították. Olyan szertartás. amely helyreállítja az egy pillanatra megsértett legfelsőbb hatalmat. hanem ellenfele testére lecsapva és azt megfékezve az uralkodó fizikai erejéé is: a törvényt megsértve a törvénysértő a fejedelem személyét sértette meg. erejét érvényre juttató aszimmetriáját. s az ítéletnek pártatlannak kell lennie. személyében támadja meg. s azon felül. ez bűncselekmény. amely jóvátétételt követel. Az uralkodó közbelépése nem . a bűntett büntetőügyi megszüntetésének legfontosabb eleme. összetörtet. de azt is.

hanem az erő megnyilvánulását. az ítélet végrehajtásának színhelyére. Mindenekelőtt egy olyan szertartás jelentősége. íjászok. de még a 18. porrá égetett és szélbe szórt test. tiszthelyettesek. de azért is jelen vannak. Semmit nem volt szabad elrejteni a törvény diadalából. akiket tehetetlenségre kárhoztatott. utánuk Bonfort és Le Corre együtt haladnak a kivégzendő balján. egyszóval egész apparátusa a büntető rendszer politikai működésébe ágyazódott be.] A király igazságszolgáltatása fegyveres igazságszolgáltatásnak mutatkozik. a végtelen uralkodói hatalom által ízekre szabdalt test a bűnhődésnek nemcsak ideális. hogy az elsőbbség és az etikett kérdéseiről a bíróság maga határozott: „A tisztek lóháton a következő rendben haladnak: nevezetesen. amelyek kiváltották a kortársak méltatlankodását. és a bűntettes a fejedelem ellensége. A kínhalál szertartása világos nappal ragyogtatja fel az erőviszonyt. az erők megfordíthatatlan aránytalanságának bemutatása. körülötte a vérpadon jámbor emberek kampókkal: „A gyóntatóatya a kivégzésre váró fülébe suttog. aki holtan rogyott le: ekkor a mortis exactor egy nagy késsel azonnal elvágta a torkát. szemlátomást paradox kínhalál. amelynek kimenetele előre tudható. amely a forrázó-edényekben használatos. a hóhér egy olyan vasütővel. s mégis. A rettegés egész színpadával együtt nem egy hajdani kor maradványa volt a 17. de előre meg kell akadályozni a nép rokonszenvének megnyilvánulását is. a . a testi erőszak. ki kell nyilvánítania az uralkodó mértéktelen hatalmát azok felett. ragyogása. században. Ennek alapján érthető a kínzások liturgiájának néhány jellegzetes vonása. a két rendőrségi őrmester az élen. s az igazságszolgáltatás nem tesz egyebet. térdre ereszkedés. A kínhalál funkcióihoz tartozik az aszimmetriának. Mert természetesen meg kell gátolni minden szökést vagy erőszakosságot. Epizódjai hagyományosan egyformák voltak. mint hogy egy holttesten kibontja nagyszerű színházát. megállás az útkereszteződéseknél. A nyilvános kivégzésnek mint a fegyveres törvény szertartásának. katonák. az ítélet nyilvános felolvasása. s egyike volt azon elsőknek. mert mélyen az emberek szívébe kell vésni az elrettentő példát. az elítélő parancsok nem mulasztották el. Egyrészt a bűnelkövető és a fejedelem között ünnepélyesen lezárja a háborút. hiszen majdnem teljes egészében a halál beállta után zajlik. annyira fontosak voltak a büntetőmechanizmus számára: felvonulás. másik a harc. amely nyilvánosan bontakozott ki teljes pompájában. A kínhalál nem az igazságosságot állította vissza. Egész katonai apparátus veszi körül a kínhalált: lovas őrök. amit annak idején az ideológusok adtak neki (szerintük a büntetés bemutatása semlegesíti a bűntettet). s ekképpen mennek a nagypiac terére. hanem katonai jellegű is. Acsargása. nehogy azonnal megölje a kivégzendőket. amely elpusztítja az ellenséget. rögvest lecsapott teljes erejéből a szerencsétlen halántékára. Előfordult. hanem valóságos határvonala. Ezek az okok – akár óvintézkedések! egy meghatározott helyzetben. hogy emlékeztessenek: minden bűn a törvény ellen lázad. anyagi és félelmetes erejeként mutatkozik meg. vagy a nép haragjának elszabadulását.büntetések fizikai kegyetlenségéről: szigorú ítéletekre azért van szükség. az erők kimért játéka. amely az elítéltek megmentésére irányulna. s miután megáldotta. ami hatalmat ad a törvénynek. A kínhalál gyakorlatát azonban valójában nem a példa statuálása tartotta fenn abban az értelemben. a templomok kapuja előtt. hanem a rémület politikája: az uralkodó fékezhetetlen jelenlétét mindenki számára érzékelhetővé kell tenni a bűnös testén. két arca van: egyik a győzelem. az erő rituális felmagasztalását: a bekötött szemű elítéltet egy póznához kötözték. század elején sem. lármája. hogy rendre felsorolják. hanem a hatalmat mozgósította újra. a gondos szertartás. a bíráskodás az uralkodó fizikai. ez utóbbiakat követi a törvényszéki írnok. ahol a fejedelem egyszerre és szétválaszthatatlan módon az igazságszolgáltatás vezérének és a hadvezérnek kettős aspektusában mutatkozik meg. A megsemmisített. az Istent és a királyt ért sértés miatti bűnbánat hangos kinyilvánítása. Erről tanúskodik Massola híres kínhalála. A bűnöst büntető kard egyben az a kard.” 30 Ez az aprólékos szertartásrend nyíltan nemcsak törvényszéki. akár egy szertartásban kapnak funkciót – a nyilvános kivégzésből nem az igazságszolgáltatás művét hangsúlyozzák. amelyre Avignonban került sor.

egy-egy kampóra akasztja. amiatt panaszkodott. Szabályok szerint rendezett akció ez természetesen. s előfordult. 36 A nép gyakran elvárta. elhitette. de egyhangú lefolyásának drámai magvaként. a darabokat újabb kampókra akasztja. börtönbe vetik. hogy a kegyelem általában az utolsó pillanatban érkezett meg. éppúgy. nem volt jelenvaló benne. nem az asztalra tették. leste a hírhozót.” 32 Ez a szokás sokáig nincs kiveszőben. Gyakran szánakozó.37 A kivégzés szertartásában volt valami. 34 Viszont ha kudarcot vall. A kínhalál a diadal szertartásában teljesedik ki. Az a kevés idő. A nép. mint az állatok feldarabolásánál szokás. a nézők bosszankodtak. darabokra vágja és trancsírozza.35 Az ügyetlen hóhér megbüntetése mögött felsejlik egy nem is oly régi hagyomány. késleltetni igyekezett az utolsó pillanatot. a tüdőt. Az uralkodói hatalom. úgy tetszik. amely általában az ítéletet a kivégzéstől elválasztotta (gyakran néhány óra). aki a zöld viaszpecsétes levelet hozta. kiabálva követelte a kegyelmet. hogy a halálbüntetést kimondó ítéletekbe világos utasításként bekerüljön: „felakasztani és megfojtani. megbüntethető. a földre helyezi. aki a bűntett erőszakosságát azért mutatja be. amelyek körülvették ezt az „igen szükséges” . úgy rugdossák és ölik meg őket. S a 18. s ha kellett. ahogy kell. a májat. . például Serpillon vagy Blackstone. erősködnek. Ismerjük azokat a tiltásokat. amely megtapsolja ügyességét”. Ám mégis megőrzött valamit a csatából. a próbatételből és az istenítéletből. ahonnét előhúzza a szívet. amely ölést parancsolt neki. hogy megfékezze. hogy lassú lefolyású legyen. amikor kegyelmet óhajtott. hogy alkalmazzák. amely szerint az elítélt kegyelemben részesült. hogy a hóhérok „kegyetlenül bánnak a kivégzendő gonosztevőkkel. aki ezáltal megmenekült a haláltól. a vérpad tövében is azt bizonygatták. a szegények javára elkobozták tőle a kivégzésben részt vevő lovakat. majd felnyitja a belsejét. így járt Damiens hóhéra. majd a népet köszönti. „felmutatja a népnek. század derekán a jogtudósok. hogy megbüntessék. míg be nem áll a halál”. hogy megvédtek egy elítéltet. Damhoudère. s amely az ő kezével sújtott le. Ha a hóhér diadalmaskodik. mégis „természet ellen való tisztet” . számos kortársával együtt.” 31 A mészárszék félreérthetetlen felidézése. mint akkor. hogy beleférjen ez az eshetőség. feljelentették. a test ízekre szedése jelenti a látványosságot: mindegyik darab hús mészárostőkére kerül. megkövetelte. a szembenállás jelenlétét is magában hordozza: ez a hóhér azonnali és közvetlen akciója a „páciens” testén. És épp ezért soha nem mutatkozott meg fényesebben. ha nem sikerül úgy ölnie. hiszen a szokás és gyakran az elítélő parancs világosan előírja a fő epizódokat. De a szertartást valószínűleg azért rendezték úgy. mintha állat került volna a kezük közé. kénytelen volt késsel feldarabolni. nem azonosult vérszomjával. érvényre kellett juttatni a közmondást: „a vad nem ereszti el zsákmányát”. Hogy ezt a szokást és elvárást eltüntessék. elszabdalja az izmokat-a két sarok felé.kifröccsenő vér látványa iszonyú. vigyázni kellett. hogy megkíméljék a nép bosszújától. ha a kivégzés nem járt sikerrel.38 Hiába volt a hóhér egy bizonyos értelemben a király kardja. hogy a hóhér kudarca nem jelentheti az elítélt életének megmentését. aki. kiolvashatóan. akiket fel kellett akasztania. Néhány év múlva az avignoni hóhér nagyon is sok szenvedést okozott a három félelmetes rablónak. Ε bűntettnek anyagilag is fizikailag is ellenfele.39 Az elítéltek remélték. hanem a földre hajították. hogy amikor a hóhér leveleit lepecsételték. azt eredményezte. ahogy vágja. máskor bősz ellenfél. hogy újabb leleplezni valójuk van. Azonban aljas és megtagadott bajnoka: a hagyomány. Az elítélttel való szembenállásban a kivégző egy kissé a király bajnoka volt. A végrehajtó nem egyszerűen a törvény alkalmazója. Ezt a szokást egyértelműen követték bizonyos országokban. a lépet. amikor kegy elemlevél állította meg a kivégző mozdulatát. mivel nem tudta szabályosan felnégyelni a kivégzendőt. ha egyetlen csapással lekanyarítja a levágásra szánt fejet. amelyeket neki ígértek volt. de azért is. és hogy elhúzzák a dolgot. osztozott ellenfele gyalázatában.33 A kínhalál szertartása kihívást és párviadalt is tartalmaz. hanem az erő kinyilvánítója is: olyan erőszak ügynöke. Nézze aki bírj a.

és azt is. hogy a kínzások léte nemcsak e belső szervezéshez kapcsolódik. Ravaillacet ki kellett találni.”40 Nem kétséges. Ruschénak és Kirchheimer-nek igazuk van. ne feledjük. hogy a velük szembeszegezett tiltakozások gyengék és . A kínhalált a 18. aki a szövegeket előkészítő megbízottak között a király szándékait képviselte. amelyeket Franciaországban valaha is alkalmaztak. hogy az emberek beépítsék életükbe. „Első nap kivezették a térre. miért maradt fenn állhatatosan a „kemény” büntetőrendszer. Minden törvénysértésben van egy crimen majestatis. amely a bűnvádi igazságszolgáltatást a forradalom előestéjéig szabályozta. amikor egy olyan termelési rendszer következményét látják benne. lábával rúgta le a vérpad magasáról. valamint a demográfiai. amelyben az uralkodó közvetlen vagy közvetett módon rendelkezik vagy dönt a bűnhődésről. de nem kapott. amellyel lesújtott. Pussot. Az is biztos. hogy a test „megvetése” a halállal szemben elfogadott általános magatartásra utal. tehát az emberi testnek nincs haszna. Ez volna a végtelen bosszú: a francia törvények mindenesetre nem irányoztak elő megszabott büntetést e szörnyű cselekedetre. ahol forrásban lévő vízbe merítették a karját. A kínzások hosszú fennmaradásának elemzéséhez meg kellene vizsgálni az akkori körülményekből adódó tényeket. azért nem idegenítette el. egy bizonyos mértékig külső okai vannak. Egyedül ő moshatja le a személyét ért sérelmet. akár hogy eltörölje a büntetést. ekképpen terjesztette elő. az éhínség pusztításai. amely felfüggesztheti a törvényt és a bosszúállást. hogy a bíróságokra bízta igazságszolgáltató hatalma gyakorlásának a gondját. ha igaz is. csorbíthatatlanul megőrzi. a biogazdasági egyensúly ingatag volta – mindez familiárissá tette a halált. Hat óra múlva is vízért könyörgött. a járványok okozta időszakos pusztulás. „Végül a királyi tisztviselő kérte. A királygyilkos pedig a teljes és abszolút bűnöző. egykét bíróval. nem több és nem kevesebb. hanem mint az a hatalom is. a negyediken hátulról csipdesték a karját és az ülepét. ezek megmagyarázzák a fizikai büntetések lehetséges voltát és hosszú fennmaradásukat. s e magatartásból kiolvashatók a kereszténységre jellemző értékek. amelyben a munkaerőnek. akik gyerekeket raboltak el. hogy lelke ne veszítse el minden reményét. például Lamoignonnal szemben.hogy érkezőben van már a kegyelem (ez történt 1750. mint ahogy a törvény megszegésével őt érintette a bűn. a fejedelem fizikai személyében a lényeget támadja. Több terv volt.” Az utolsó napon kerékbe törték és „szegekkel kiverték”. a sok felkelés a klasszikus kor kellős közepén. s mivel ez rögön a lába elé esett. augusztus 3-án. a harmadikon tüzes fogókkal csipdesték a mellbimbóját és a karokat elölről. hogy hatalmát érvényre jutassa a parlamentek rovásása – mindez jórészt megmagyarázza. a magas gyermekhalandóság. hogy végezzenek vele és fojtsák meg. főként ha arra gondolunk. bizonyos pontokon fokozta a régi ediktumok szigorát. hogyan adták át 1584-ben Guillaume d'Orange gyilkosát a végtelen bosszúnak. de egyiket sem tartották tökéletesnek. A királygyilkosság ideális büntetése az összes lehetséges kínhalál csúcsa kell hogy legyen. illetve egy bizonyos értelemben vett biológiai helyzet: a betegség. mérsékelték magukat. A kínzásokon alapuló büntetőrendszernek tehát általános. a legkegyetlenebb kínzásokból állították össze. és így kínozták ezt az embert folytatólagosan tizennyolc napon át. hogy a többi bűnös módjára az uralkodói hatalom egyik határozatát vagy ' különleges akaratát támadná meg. elfogadhatóvá tegyék és értelmet adjanak szakadatlan agressziójának. Másnap levágták a karját. sem olyan ipari értéke. amellyel az ipari típusú gazdasági rendszerben rendelkezik. szertartásokat támasztott körülötte. hogy az 1670-es királyi rendelet. s végrehajtatja oly mértékben. Logikusan illeszkedik egy olyan büntetőrendszerbe. a király akarata. században aktualizált formában mint politikai operátort kell felfognunk. ne kárhozzék el. s ezáltal forrongást okoztak). amikor azokat az elítélteket végezték ki. Ravaillac jelenetét ismételték meg. s a legkisebb bűnözőben egy kis királygyilkos lappang. hiszen ahelyett. a polgárháborúk közeli fenyegetése. Még vadabbakat agyaltak ki Damiens számára. Az uralkodó nemcsak mint a törvényt megbosszuló hatalom van a kivégzésben jelen. akár hogy éreztesse súlyát. S ismerjük el.

amelyek a megalázás és a szenvedés formáiban a bűnös testére irányítják. Talán a „kegyetlenség” (atrocitás) fogalma egyike azoknak. olyan hatalomé. isteni vagy emberi törvényre utal. A büntető rítusokban ez a hatalom egy bizonyos mechanizmusának az eredménye. a támasztott borzalomra. amennyiben mindenki szeme láttára kell felragyogtatnia a bűntettet a maga súlyosságában. ahol megerősödhet a hatalom. hanem fölhevül és megerősödik fizikai megnyilvánulásaiban. amely a büntetésen belül létrehozza a bűntett látható igazságát. a kegyetlenség mechanizmusa és szükségszerű láncolatai működnek benne. Ártatlan maradjon attól a bűntől. A felvilágosodás kora nem késlekedik diszkvalifikálni a kínzásokat. s hogy a bűn. a feltételezett vagy maguk után vont zűrzavarra. akik szerzői és áldozatai. „Siessünk. visszafordítsa önmagába a kegyetlenséget egy olyan többlettel. s amelynek rendfenntartó funkciói nem váltak . Biztosítja az írásos és az orális.meglehetősen elszigeteltek. amelyre lesújt. azt uralja. hogy az igazság-hatalom viszony a büntetőmechanizmusok középpontjában marad. A megkínzott testben kapcsolja össze mindkettőt. mert az igazság feltárója és a hatalom operátora. A meglakolás kegyetlenségével a mindenható hatalom a gyalázat rituális enyhítését szervezte meg. Később látni fogjuk. mint amilyent meg akar büntetni. s ez váltja ki a visszavágást. A kegyetlenség először is bizonyos nagy bűntettek jellemző tulajdonsága: számos természeti vagy pozitív. azoknak a rangjára és státusára. A 19. egy olyan hatalomé. lehetővé teszi. a titkos és nyilvános határozott elkülönülését. A kínhalál része az eljárásnak. A kínhalált kísértő kegyetlenség tehát kettős szerepet játszik: a bűntett és az ítélet közötti kapcsolat alapja. A Rómát uraló koronás szörnyetegekhez méltók ezek. hogy a bűntett reprodukálódjék a bűnös látható testén és ellene forduljon. amely mint fegyveres hatalom nyilatkozik meg. a diskurzusokkal. azé a szertartásé. De ezen a háttéren meg kell jeleníteni a pontos funkciót. Gyakran maguk a jogtudósok jellemezték ezzel a jelzővel a kínzásokat. reprodukálnia kell a szertartásokban. ami megsemmisíti. a nyilvánossá tevő feliratokkal napvilágra kell hoznia. fel kell vállalnia ezt a kegyetlenséget: a beismerő vallomásokkal. szemükre hányva „kegyetlenségüket”. másrészt meg a bűnhődés végső felfokozottsága a bűnnel összefüggésben. száműzzük a hasonló kínzásokat. és a büntető rendszer kortárs gyakorlatában újra föllelhető -de egészen más formában és igen eltérő hatásokkal. a „bemutatás” és bűnhődés között létrejött keveredés nem egy barbár zűrzavar részei voltak. amelyet teljesen nem lehet kiiktatni a büntetésből. ahol az uralkodó diadalmaskodik.”41 De az előző kor bűnügyi gyakorlata szerint az uralkodó és a bűn közelsége a kínhalálban. hogy közvetlenül a testeken gyakorlódik. Az elítélt testét az uralkodói bosszú terévé alakítja át. hogy ezen a kegyetlenségen túltegyen. Az igazság és a bűntett között csak a törvényszerű következmény kapcsolata lehetséges. De többről van itt szó: egy bűntett kegyetlensége az uralkodónak vetett vad kihívás is. amelynek funkciója. A megtorló hatalom ne szennyezze be többé magát egy még nagyobb bűnnel. század büntetőgyakorlata azon lesz. Gondjuk lesz rá. amely a tett valóságát építi fel. Az igazság és a hatalom felragyogását egyszerre biztosítja a befejezett nyomozás rituáléja. hogy bizonyságot nyerjen az erők aszimmetriája. az elkövetés nyíltan botrányos vagy épp ellenkezőleg ravaszul titkos jellegére. Márpedig a büntetésnek. A kínhalál azért ágyazódott be ilyen erősen a bírósági rendszerbe. Hogy a bűn és a büntetés érintkeznek egymással és a kegyetlenség formájában kapcsolódnak össze. ugyancsak egy borzalomban nyilvánuljon meg és semmisüljön meg. amelyeket megtámadnak. amely nemcsak hogy palástolja azt a tényt. valamint a nyomozási eljárás elkülönülését a beismerő vallomástól. hogy megjelöljék a megtorlandó bűntettet és a közhatalom által kiszabott büntetést elválasztó másneműséget. hogy a lehető legnagyobb legyen a távolság az igazság „higgadt” kutatása és az erőszak között. fogat fogért törvények rejtett elfogadása. de bíráló szándék nélkül. hogy a napvilágon felragyogtassa: elválaszthatatlan jelképe annak a mechanizmusnak. s alkalmat ad arra. amelyek a legjobban jelölik a kínhalál működését a régi büntető rendszerben. A kegyetlenség az a része a bűnnek. amelyet a bűnhődés kínhalálba fordít át. ez nem a szemet szemért.

Tiltakoznak. ahol elkövették a bűntettet. hogy rendkívüli megnyilvánulásainak fényében megújítsa befolyását. alig lett volna értelme. amely halált kiáltott rá”. A hosszan ideoda vezetett. Tanúnak lenni. pellengérre állított. beteljesedéséhez kívánatos állandó és közvetlen jelenléte. hogy az ünnepi vásár napján állítassák pellengérre. amelyeknek nem kellett szégyenkezniük „kegyetlenségük” miatt. 44 A nép magának követeli a kínhalál s a kínhalált szenvedő látványának a jogát is. amely többlethatalma valóságát rituálisan felragyogtatva edződik. „Szolgálatot”. amelyek elszakítása sértés és bosszúért kiált. mert a kínhalál belülről hozzátartozik: működésének része. a vérpadot.” A klasszikus korban a kínzásban való részvételnek ez a formája kétségtelenül már csak megtűrt dolog. Az olyan kínhalálnak. hasítsák fel a felső ajkát. s az erő mely tombolása fenyegeti őket.43 Amikor Lescombat-nét akasztották. előfordul. kik az ellenségei. amely megszakíthatatlan felügyelet híján arra törekszik. hanem azt kell megmutatnia. miután pellengérre állították. s ennek okai között van egy. amelynek szemében az engedetlenség az ellenségeskedés aktusa a lázadás kezdete. s megpróbálnak határt szabni neki embertelensége miatt. hanem látniuk is kell. amelyet a régi rendeletek előirányoztak: az 1347-es ediktum az istenkáromlók esetében arról intézkedett. amelyről tudtak volna ugyan az emberek. hogy több napra kiteszik a megkínzottak holttestét közszemlére. s emiatt a közönség soraiban az a szóbeszéd járta. a legkisebb törvénysértés is nagy büntetést kockáztat. az áldozatot elrejtik a tekintetek elől. amikor ezek az ellenségek a népből valók. amikor ez utóbbi arra vállalkozik. olyan hatalomé. hogy „ellenségeit megbosszulja”. de titokban zajlott volna le. kiteszik a nézők sértéseinek nem egyszer rohamának. Az elrettentő példát nemcsak a lelkiismeret felrázására keresték. egy „fejkendőféleséggel” gondosan eltakarták az arcát. valószínűleg nehezen tudták volna megkímélni a csőcseléktől. amelyet haladéktalanul elemeznünk kell. amely a szabályokat és a kötelezettségeket mint személyes kötelékeket juttatja érvényre. hogy kilátszódjanak a fogai. Olyan büntetések léptek a korábbiak helyébe. hanem hogy a bűnösen tomboló és pusztító hatalom látványával rettegést váltsanak ki.el teljesen a háborús funkcióktól. amelyet meg is követelnek: a titkos kínhalál a kiváltságosak halálneme és gyakran feltételezik. az elrettentő példa és a félelem által. hogy bemutassák. hogy nem is ő a „Lescombat nőszemély”. s a lázadás lényegében alig különbözik a polgárháborútól: olyan hatalomé. zsebkendő fedte a nyakát és fejét. megalázott elítéltet. elrendeljük. olyan hatalomé. A nép bosszúját is hívják.45 Joga van ahhoz is. ez a nekik kijáró jog. Az embereknek nemcsak tudniuk. „Bűnügyekben a legnehezebb dolog a büntetés kiszabása: ez az eljárás célja és befejezése. És szemükbe sarat és egyéb szemetet lehet dobni. A postai főpénztáros. Egyáltalán nem azért. akkor is. annak a helynek a közelében. és főként akkor. ha az utolsó pillanatban .”42 De a rettegés színházában ambivalens a nép szerepe. azért. De nagyon is a kínzások . meg azért is. miért alkalmazza törvényeit. a bitófát. ha valóban a bűnösre van szabva. mintegy a büntetés jótállói. olyan hatalomé. olyan hatalomé. elvitték a tömegből: „felrakták egy várakozó bérkocsiba: ha nem lett volna fedezet körülötte. hogy pellengérre állítsák őket „a reggeli imádság órájától a lenyugvás órájáig. Hogy féljenek. s a királynak a maga módján kellene kifejeznie a nép bosszúját: sokkal inkább a nép ajánlja fel közreműködését a királynak. mintha ő volna az alap. hogy részt vegyen benne. a saját szemükkel. a nyilvános megkövetésben. Amiképp a főszereplő a kínhalál szertartásában. hogy tanúk legyenek. és annak egyetlen gyümölcse. ha visszaeső. de követ. hogy részt vegyen a pellengérre állításban. akinek bűntettét borzadállyal többször felidézik. vagy sebet okozó tárgyat nem… Másodjára. megkövetelhették maguknak az „emberséges” jelzőt. hogy nem teljes szigorúságában hajtották végre. s egy bizonyos fokig nekik is ki kell belőle venniük a részüket. A népnek mintha némileg „vérpadszolgálatot” kellene teljesítenie a király bosszújánál. köztereken vagy az út mentén állítják fel a pellengért. vegye ki részét az uralkodó bosszújából. amelynek nem azt kell bemutatnia. Nézőnek hívják oda: azért idézik meg. amiért megölte a feleségét. egyszersmind állandó féktelenségének alapelve. s mert a büntetés hatalmát bitorolja.

Megannyi kis „vérpad-indulat”. A bekövetkező halál árnyékában a bűnöző mindent kimondhat és a nézők éljenezhetnek. „Ha léteznek olyan évkönyvek. amikor többé semmi nem tilos és nem büntethető. de nem késlekedett szembeszegezni velük saját kiváltságainak határait. amelyek egészen a kivégzésig kísérik az elítéltet. vagy ha nem tennénk mást. és ne káromolná Istent. és okai nem érintették nagymértékben a büntetőbíráskodást. de megszámlálhatatlanul sokszor tör fel. hogy nincs egyetlenegy kerékbe tört bűnös. miután Versailles ellen vonultak. irigységében. olykor éljenzéssel.” 50 A jelenlevő és bámészkodó nép szemében még az uralkodó legszélsőségesebb bosszújában is mindig ott lappang az ürügy a visszavágásra. elvetheti a büntető hatalmat. Ennél a pontnál a nép. hogy a büntető igazságszolgáltatás egy bizonyos gyakorlatát az alsó néprétegek már nem tolerálták a 18. Ezek a háborgások. hogy jelen legyen az elítélt szenvedéseinél vagy hogy felszítsa a hóhér dühét: hanem azért is. ugyanakkor tiltott zsákmány. Természetesen ez akkor fordul elő gyakrabban. ezért nem lehetett teljesen elfojtani.48 A tömeg nemcsak azért tolong a vérpad körül. „hogy kevesebb őrizni való kijárat és fedezék legyen”. meghívta a tömeget. akiknek felakasztását a Saint-Jean temetőben rendelték el. megátkozza a bírókat. akik lágyszívűek. században – s talán már hosszú ideje nem. amellyel gyakran keresztezi és felborítja a kínzások rituáléját. a bűnöző bátorsága. a bírók megátkozása és zajongás az ítélet ellen – ez a nép módszere. akik egy húron pendülnek velük. a kegyelem erőszakos megszerzése. a bűntettéért összehasonlíthatatlanul enyhébb büntetést kapott volna egy előkelőbb születésű vagy gazdagabb valaki. ha pökhendi. akik ádázak és keményszívűek” . Ezért könnyen került sor zavargásokra. akinek nincs több vesztenivalója. Ez történt 1775-ben a búzafelkelés idején vagy 1786-ban.47 a megfélemlített hóhér megszabadította kötelékeitől az egyik elítéltet. ez történt a gyerekrablások ügye után. amikor a tömeg meg akarta gátolni a három feltételezett zendülő kivégzését. A gyalázat visszaüt. az elítélt kitépése a hóhér kezéből. ne átkozná meg az oltár körül szolgálókat. Mivel a szegényeknek nincs . nem a szégyenére gondolunk. Hosszú felvonulása alatt támaszt lel „azok részvétében. sok olyan példát találunk. legelemibb formájukban. amiért a bűnbe taszította. akárcsak sírása vagy kiáltozása csak a törvényre vet árnyékot. Úgy tetszik. csak kikérdeznénk a hitvány csőcseléket. vagy hogy ne lobbantaná bírái szemére kegyetlenségüket. Fielding sajnálkozva jegyzi fel: „Amidőn egy elítéltet remegni látunk. olykor fellázad.46 Nem egy ízben kellett megvédeni a bűnözőket a tömeggel szemben. csodálatában. Még a 18. durván kigúnyolják a hatóságokat s a bűnözőkből hősök lesznek. miközben a hóhér kivégezte az elítéltet. az íjászok lőttek. Egy igazságtalannak tartott kivégzés megakadályozása. Még kevésbe. amelyeknél közvetlenül egy ítélet és egy kivégzés váltotta ki a háborgást. században is láthatunk olyan jeleneteket. de van valami farsangias bennünk. s volna bátorságunk elolvasni őket. egyszersmind fenyegetés. akiket lassan elvonultattak előtte – hogy elrettentő példa és céltábla legyen valamennyi. a vallást. amelyet kegyetlen kíváncsiság hajt a vérpadok köré. Az uralkodó. a kivégzők esetleges üldözése és megtámadása.” 49 Ε kivégzéseknek a fejedelem félelmetes hatalmát kellene megmutatniuk csupán. És ha egy népből való embert halálra adnak. elmondanák. amikor a napszámosok. s azok tapsában. aki haldoklása közben ne az eget vádolná nyomorult sorsáért. amikor a háborgás korábban tört ki. S még jobb okuk van erre. mint aminők Montigny kínhalálát kísérték. amikor felcserélődnek a szerepek. egy darabig eltűrte az erőszakot. amelyek aggályosan feljegyezték volna a kínhalált elszenvedők utolsó szavait. letartóztatott övéik kiszabadítására vállalkoztak. a Nagyvásárcsarnok halaskofái egy levágott fejű bábut cipeltek ide-oda. bátorítással kezdődnek. A kínhalál a bűnözőnek féktelen tobzódást engedélyez egy pillanatra. ha az ítéletek zendülést torolnak meg. a hűségeskü jeleként ismerte el. hogy meghallgassa. a hatalmat. amelyet vonz a megfélemlítésére rendezett látványosság. a törvényeket.általános gazdagságtanához tartozott. beígért. ha igazságtalannak tartják az ítéletet. amint az az ember. hatalma kinyilvánítására. De ezeken az eseteken kívül.

felgyújtani készültek a kastélyát … Mindenki jogosan tiltakozott a hivatal elnéző magatartása miatt. hogy az igazságszolgáltatásban szavukat hallassák – ezt egy bíró jegyzi fel 51 -. vagy Marie Françoise Salmon esetében. aki kis híján tűszúrásokkal megspékelte a gonosz gazdát. akár hogy megmentsék. Mégis fontosak voltak. a tiszthelyettesekhez. ellenkező értelemben újra játszhatják a büntetőrituálé erőszakát. a szolgálólány végül kegyelmet kapott. kifosztották. orgazdákkal. Fontosak voltak azért is. a vétség fölött szemet hunyó úr elnéző magatartása még méltánytalanabbá tette a bevádolt. amivel megbüntette volna e gyalázatos bűntettet. igyekeztek megkaparintani az elítéltet. és hasonló ügyekben nehezen tudták bizonyítani ártatlanságukat. egy szolgálólány miatt. de hiába kérlelték. zsebmetszőkkel. soha máskor nem érezte ennyire az egyensúly és mérték nélküli törvényes erőszak fenyegetését. mert ezek a háborgások a büntető igazságszolgáltatás és példásnak szánt megnyilvánulásai körül szakadatlan nyugtalanságot keltettek. Sirven. amelyeket a közvélemény nem tartott főbenjárónak (betöréses lopás). főként ha gyakorta előforduló vétségekre sújtottak. vagy amikor társadalmi helyzethez kötött törvénysértéseket büntetnek. az éjjeli őrjárat . amelyekbe a filozófusokkal és néhány bíróval – Calas. akit megpróbáltak bolondnak nyilvánítani. de la Barre lovag – karöltve beavatkozott a felvilágosult közvélemény. Az úgynevezett kis vétségek elkövetőivel – csavargókkal. könnyűszerrel váltak gazdáik rosszindulatának áldozataivá. verekedések törtek ki és a tolvajoknak kitűnő alkalom kínálkozott a vérpad körüli tolongásnál és kíváncsiskodásnál. A kínzások borzalma a törvényen kívüliség gócait teremtette meg: a kivégzések napján szünetelt a munka. elítélt és felakasztott szolgák sorsát. és már-már igazságszolgáltatás segédkeze jogán a közbeavatkozásra.54 A 18. fizikailag 1 is beavatkozhatnak a büntetőmechanizmusba és megkérdő jelezhetik hatályát. akire tévesen bizonyítottak apagyilkosságot 1785-ben. A nyugalom biztosítása érdekében hányszor kellett a vérpadoknál „a népet elszomorító” rendelkezéseket és „a hatóságot megalázó” óvintézkedéseket hozni. a tanú. mert ezek az alulról kiinduló mozgalmak elterjedtek és felkeltették a magasabb rangú emberek figyelmét. a besúgók üldözése. az érte járó halálbüntetés nagy elégedetlenséget szült. mint a gyalázatos bűnt és a legyőzhetetlen hatalmat bemutató szertartásokban. Akár azért. akit a roueni parlament 1782-ben máglyahalálra ítélt mint méregkeverőt. olykor egy-egy negyed határait. de még 1786-ban sem végezték ki). akik hírverést csaptak körülötte. Ε háziszolgák kivégzése gyakran adott alkalmat a tiltakozásra. „a feldühödött parasztok. három évre száműztek. aki egy darab szövetet lopott a gazdájától. akik igen ragaszkodtak lelkipásztorukhoz.lehetőségük arra. rossz szegényekkel. sértegették a hatóságokat. De kevesebb szó esik a büntetőrendszer körüli népháborgásról. kezdetben már-már túlzásra vetemedtek urukkal szemben. a kocsmák zsúfolásig megteltek. a három chaumont-i kerékbetörésében. itt kapnak felszólítást. mint például a házi lopást. betörtek a kereskedő boltjába. A lány visszaszolgáltatta a szövetet. sértéseket vagy köveket vágtak a hóhérhoz.55 Kiderült. akiknek szánták. Ezek valóban ritkán lépték túl egy város. mert számtalan házicseléd volt. a katonákhoz. viszonteladókkal – szemben majdnem állandóan megnyilvánult egy egész népréteg szolidaritása: a rendőri hálózattal szembeni ellenállás. itt juttatják nyilvános kifejezésre véleményüket. 53 Valóságos kis zendülés tört ki 1761-ben Párizsban. de egy asszonyt. akinek érdekében 1786ban Dupaty híres beadványát megírta. s néhány. hogy a büntetések nagy látványosságát esetleg épp azok fordítják az ellenkezőjére. akár hogy nagyobb szakértelemmel öljék meg. új dimenzióba helyezték (például a forradalmat megelőző években Catherine Espinas ügyében. mert az ítéletek különbséget tesznek a társadalmi osztályok szerint: 1781-ben Champré plébánosát meggyilkolta a helyi földesúr. századból fennmaradt néhány nagy bírósági ügy. a gazda nem volt hajlandó visszavonni panaszát: a kivégzés napján a negyed lakói meggátolták az akasztást. koldusokkal.56 De főként – s a zavargások ezért váltak politikailag veszélyessé – soha máskor nem mutatkozott meg jobban. amiért az igazságszolgáltatás minden eszközét elragadta. Zavargás támadhat. 2 Háborgás volt a túl súlyos büntetések miatt is. hogy a nép az ítéletet elszenvedőkkel érez együtt.

mások alulról elkapták. század reformátorai emlékezni fognak arra. S íme. A néptömeg meg rá. ki parókát”. Ezt látva a hóhér eltakarta zekéjével az arcát. oly módon hogy az egyik sor kifelé nézett. a gabonazendülés másnapján. hogy az elítéltnek vér serkedt ki a száján. a másik meg a tér felé. hogy szuronnyal elvágta a torkát… s részvét öntötte el a kivégzendő. A megkínzottat egy temetőbe vitték. nem keltettek félelmet a nép körében. többször egymás után. de jól elverik. a nép által üldözőbe vett kivégzőt. Az akasztófát összetörték. de magasból. Egy Pierre du Fort nevű gyilkost készültek felakasztani. Avignonban játszódik. s oly sebesen igyekezzen rajta lefelé. mindent összevetve. akik elérték az akasztott ember fejét. 1775-ben. A kontaktus megszakadt: nyilvános a kivégzés. az üres téren az igazságszolgáltatás mértékletes kivégzést rendez. hogy ártatlan. megöléssel fenyegetve mindenkit. már-már ez a szolidaritás került ki megerősödve és nem az uralkodói hatalom. Megmutatja a halált. S a 18. Egyik legelső követelésük épp ezek eltörlése volt. emiatt a hatóságok „rendes” r 7” kivégzést óhajtanak. A vérpad és a gondosan távol tartott közönség között katonák kettős sorfala őrködik. bepiszkítják. a kórházba szállítván néhány napra rá meghalt. Úgy tették.és rendőri megtorlás célkitűzése. onnan a ferencesek temetőjéig vonszolja. két pár harisnyát. „új ruhát csináltattunk neki. de semlegesítették benne a látványosságrészt. melyek mindegyike tizennyolc láb magas volt. kórházba szállították és a felcserek lelkére kötötték. 58 A másik jelenet Párizsban játszódik. egymásnak hátat fordító sorfala volt látható. messziről: „Csak délután három órakor állították fel a két akasztófát. a párviadal visszájára fordulását. dühösen az egyetemig. „hogy az igazságszolgáltatás ne tegye rá a kezét. Néhány idegen és ismeretlen ezenközben felmászott a létrán. . ahol egyik pillanatról a másikra megfordulhatott az erőszak iránya. A hóhér feltápászkodik. a két nyomorult … egész úton azt kiabálta. miután egy Miserere elmondásnyi ideig fel volt akasztva. század végéről való. amelyet ő mér. mi több. A kőzápor sűrűbb lett. s a létrán is tiltakoztak. az elítéltet. fején és testén több sebet ejtenek. vagy inkább az elvont megfélemlítésére csökkentették. meg a 19. ez utóbbihoz köveket hajigáltak. azt hitték. Megtaláljuk benne a kegyetlenség színházának fő elemeit: hóhér és elítélt fizikai szembenállását. hogy nagyon gondosan bánjanak vele. mekkora politikai problémát jelentett a nép beavatkozása a kínhalál játszmájába. ezenközben a hóhér felesége az akasztófa tövénél a lábánál fogva lefelé rángatta. hogy lába beleakadt és fejjel előre zuhant. levágta az akasztott ember kötelét. Szolgáját is megverik. Hogy jobban megértsük. a kínzások szertartásából. A nép körében nagy a feszültség. feláll. a svájci gárda meg a francia testőrség cirkált a térhez vezető utcákon. elesik. Két óra tájban a Grève-tér és a környék hemzsegett a különböző. hogy túlzásba viszi a buzgalmat. e bizonytalan ünnepből. Az érsek kegyelemben részesítette. a patakba nyomják. akit megmentett a zendülés. Senkit nem tűrtek el a Grèvetéren a kivégzés alatt. szuronya a kezében. A fegyverek fedezékében.”59 A kínzások liturgiájának elhagyásában mekkora szerepük volt az elítéltek iránt érzett emberséges érzelmeknek? A hatalom mindenesetre politikai félelmet érzett. és a hasát meg a gyomrát kezdte rugdalni. tetőtől talpig vadonatújba öltöztettük. aki közelebb merészkednék. másrészt a lehetséges zendülés fölött. Kartársaink is adakoztak.57 Ε szolidaritás felbontása lett lassan a büntető. s ez arra kényszerítette a hóhért. a vállára ugrott. és harag a hóhér iránt. olyanok is voltak. a hóhér létráját darabokra zúzták … A gyerekek sebbel-lobbal a Rhône-ba dobták az akasztófát. majd onnan a Saint-Antoine-templomba”. legyen elég felidéznünk két jelenetet. gyalogos és lovas különítményektől. cipőt. fűzi hozzá a jegyzőkönyv írója. s a nép nagy izgatottan. kétségtelenül elrettentő példa gyanánt. Végül. ki kesztyűt. a büntető gépezet erőszakos megfordítását. ki ingeket adott. miközben a hóhér szétnyitotta a létrát. a ki végzendőt lefelé ráncigálta. látva a kétértelmű rítusok következményeit.vagy a felügyelők elleni támadások mind erről tanúskodnak. hogy a létrára ugorjék. hogy a kivégzések. és az egész körzetben feltűzött szuronyú katonák kettős. A nép látta. Az egyik a 17. egyrészt a bekövetkező kivégzés. minduntalan „megakadt a lába a létra fokaiban” és nem tudott a levegőbe lendülni. egy évszázaddal később.

”61 Bizonyos szempontból a ponyvafüzet és a halálének a per folytatása. merő propagandából. ambivalens volt.64 Akadt közöttük. 60 Az efféle beszéd még kifejezéseiben is túl közel áll ahhoz a morálhoz. semmirekellő voltam. amelynek révén az eljárás titkos és írásos igazságát a kínhalál a testbe. Úgy tetszett. a bűnöző szavaiba és gesztusaiba tette át. ezért nehéz feltételezni. Posztumusz „bizonyítékok” vették körül döntéseit. a kézről kézre adott novellák. hogy a példa legalább elrettentse őket”. neveljétek a jóra őket: gyermekként hazudoztam. hogy sötét bűneit kihirdetve szentesítse saját büntetését. Hiteles beszédek volnának? Az esetek bizonyos hányadában bizonyára. amelyet hagyományosan a ponyván árult füzetekben. a hatalmasok. először egy gyermekkést loptam … Utána megloptam az árusokat. megemlékeztek róluk. Az is előfordult. vagy inkább annak a gépezetnek a kísérője. Az igazságszolgáltatásnak szüksége volt rá. hogy hiteles legyen. hogy a csempészek rossz hírét költse. Voltak elítéltek. A Compagnie de Formes „évkönyveket” adott ki. aki a csapat vezére volt. hogy megalapozza saját igazságát. a marhakereskedőket. elmondatták vele. A krónikák nagyszámú ilyen típusú beszédről számoltak be. Marion Le Goff haláláról szóló beszámolónak? Állítólag így kiáltozott a vérpad magasáról: „Apák és anyák. a gazdagok. a bírók. Ha az elítélt bűnbánónak mutatkozott. tiszteletben tartották sírjukat. kik hallotok. 1768ban lapokat osztogatott. a nyilvános megkövetés alatt egyképpen. a csendőrség vagy az éjjeli őrjárat. elfogadván a verdiktet. akár a ponyvafüzetek. végül egy tolvaj bandának parancsoltam. akik valóságos szentekké váltak. úgy tetszik. Az ünnepélyesen kihirdetett bűnök eposszá dagasztották a mindennapos. elbeszélve bennük gaztetteiket: egy bizonyos Montagne ellen. hol gyalázattal emlékeznek rám. még késői megbánása is. az elvetendő példa látható morálja mögött harcok és szembeszegülések emlékét örökíti meg. akire vadászni kell. az igaz törvény védelmezője vagy megzabolázhatatlan erő. valóságos hiénaként.” 63 A mesegyűjtemények bűnözője. akárcsak olvasása. Az igazságszolgáltatásnak szüksége volt ezekre az apokrif iratokra. amelynek megtételére kétségtelenül buzdították. amelyben könnyen felismerhette bárki önmagát. a felirattal. megtisztultnak látták: a maga módján szentként halt meg. aki teljesen pozitív hőssé vált. a zuglapokban. és ezért vagyok itt. Azt kérték a bűnözőtől. Az is megesett. széltében-hosszában kitálalt történetek. hogy szigorúbb legyen a túlzó toleranciával gyanúsított bíróság. De naggyá tette megátalkodottsága is: a kínzásoknak ellenálva olyan erőt mutatott. bocsánatot kérve bűneiért Istentől és az emberektől. a háromszoros gyilkossal: „Hallgassátok meg szörnyű. Auvergne-ben mindenki haragra is „gerjedt ellene”. tartsátok szemmel gyermekeiteket. amelynek szerkesztője maga mondja: „Az ő számlájára írtak néhány tisztázatlan lopást … Montagne-t kegyetlen állatként mutatták be. amelyet magára tűzött. hogy a bűnözőkről és gyalázatos életükről szóló elbeszélések már a per előtt megjelentek. amelyet Avignon városában követtem el. amelyeket aztán elrettentő példa és intés gyanánt köröztek? Ez minden bizonnyal még gyakoribb. s végül minden félelem nélkül helyezkedtem el a keréken. gyalázatos és szánalmas tettemet. a ponyvaregényekben találunk. akár kiengesztelődött bűnös. De az „elítélt utolsó szavai” műfajának létezése önmagában is kifejező.Ez a felemásság világosan megmutatkozott abban. almanachok feketelelkű hőse volt. századi bretagne-i bandavezér. hogy áldozata valamiképpen hitelesítse az elszenvedett kínhalált. érzéketlennek láttak. amit a „vérpadon elhangzó beszédnek” nevezhetnénk. Vagy fiktív beszédek. olyan harcot vívott a törvény.62 De ezen irodalom hatása. aprócseprő csatározásokat. bármilyen hihetetlen is. hanem hogy tanúsítsa bűnösségét és elítéltetése jogosságát. A kivégzés pillanatában. nem azért kapott alkalmat a szólásra. hogy ártatlanságát bizonygassa. amelyet egyetlen hatalomnak sem sikerült megtörnie: „Az ítéletvégrehajtás napján. A kivégzés rítusa megkívánta. Lecondamnét a róla szóló. titokban zajló. mert embertelenül megsértettem a barátság szent törvényeit. hogy néhány . hogy az elítélt saját maga hirdesse ki bűnösségét a nyilvános megkövetésben. az adóhivatal és az adóellenőrök ellen. Beszéljétek el gyermekeiteknek. és nyilatkozatával is. mint Jean-Dominique Langlade-dal. Mekkora hitelt adjunk például a híres 18. valóságos hőssé emelték.

a „szánalmas” jelzőket az olyan elbeszélésekben. s nyomában özönlött a diskurzusok nagy tömege. a nép elveszti a hajdani büszkeséget. amelyek ritualizálására törekedett. Megtörtént az új felosztás. valójában annak bizonyítása. amely tanú volt. s melyek a kiállt szenvedés minden apró részletét tüzetesen elbeszélték: a tények bemutatásától vagy a beismeréstől eljutottak a felfedezés lassú menetéig. mint például „nyomorúság”. azért lehetnek a néptömegek alapvető olvasmányai. de értelmes. Emiatt követelték a büntetőrendszer reformátorai csakhamar a ponyvafüzetek megszüntetését. A néhány nagyszabású figura körül burjánzó. Azért nyomtatták ki ezeket az elbeszéléseket és azért terjesztették őket. mert a gazemberség is a kivételezettség egyik formája: Quiency fekete regényétől vagy Baudelaire Châtenau d'Otrante-jától kezdődően esztétikumában újraíródik a bűn. mert ideológiai ellenőrzést66 vártak tőlük. a bűnök posztumusz.bűnözőnél a dicsőség és a gyalázat nem vált szét. hanem sokáig együtt élt egy megfordítható alakban. nagy rablásainak. Nemcsak a ponyvafüzetek tűntek el. valamint szánalmas és nyomorult haláluknak a története 67 ) – kétarcú elbeszélésként is olvashatjuk. mert a szépművészet körébe tartozik. S azért olvassák őket akkor figyelemmel. eltűnik a népi gonosztevő dicsősége. sem nagyszabású ítélet-végrehajtás. sem pedig felülről jövő. Az újságok pedig a napi hírek rovatába száműzik a vétségek és büntetésük eposztalan szürkeségét. különösen éles értelmével gyanú fölött áll. elfogadható formák között. Messze vagyunk már azoktól az elbeszélésektől. hogy a nagyságnak a bűnre is joga van. körmönfontságával. ugyanazokat a sajátosságokat felmutatva.68 Emiatt kísérte oly élénk figyelem a nép körében a törvénytelenségek mindennapi kiseposzát eljátszó írásokat. ezt az első elmozdulást követi: a regényben bemutatott bűnös ravaszságával. Gaboriau óta. Látszólag a bűn szépségének és nagyságának a felfedezése. hanem támpontokat is találnak bennük. a kínhalállal beteljesült sötét heroizálás. a kis történelem igaz meséitől. nem kell szenvednie. „gyalázat”. mi több. a nagy gyilkosságok bölcsek hallgatag játszmáivá . hogy ezeket a szövegeket– ami a beszámolt tényeket illeti. s a szembenállás fő formája a két tiszta szellem – a gyilkos és a detektív – küzdelme. amelyben a bűnt felmagasztalják. amelyekben a kivégzendő testén keresztül az ítélethozó hatalom a néppel szállt szembe. a visszhangjukat a „híres”-nek tartott bűnözőknek tulajdonított dicsőséget. A nép fia nagyon is egyszerű ahhoz. vagy a „híres”. mint például Guilleti és társai életének. A szertartás rosszul irányította a hatalmi viszonyokat. résztvevő. S eltűntek. A detektívregény egy másik társadalmi osztályba helyezi át a bűnözőt övező ragyogást. s ha megbüntetik is. ünnepélyes kihirdetése az igazságszolgáltatást igazolta. és körmönfontságainak. s egyúttal ez a bűnözés birtokbavétele. amelyeket felhasználnak (meg kellene vizsgálni az olyan kategóriák használatát. Minden bizonnyal össze kellene vetnünk ezt az irodalmat a „vérpadindulatokkal”. a propagandára és a moralizálásra törekvő vállalkozást. a büntetése és az emléke körül. amelyekben önként bevallotta bűntetteit. a „kíváncsiság” érdeke politikai érdek is. Sa népi törvénytelenségek politikai funkciójának átalakulásával végül emiatt vesztették el jelentőségüket. Olyannyira. A detektívregény is. amikor megszületik a-detektívregény. s kétségtelenül még azokat a szavakat is. az általuk elkövetett bűnökről szóló irodalomban természetesen nem szabad a „nép megnyilvánulását” látnunk. a hős gonosz benne. Az új műfajban nincs már népi hős. inkább a büntetőgyakorlat két invesztációja találkozik bennük – egyfajta csatatér ez a bún. mert csak a kivételes jellemek műve. hogy körmönfont igazságok hőse legyen. A szép gyilkosság nem a törvénytelenség kisiparosainak való. mert feltárja az erősek és a hatalmasok szörnyeteg mivoltát. amikor fejlődésnek indult a bűn egy másfajta irodalma: olyan irodalom. a bűn az igazán nagyok különleges kiváltsága lesz. a hatalommal való fizikai szembenállástól a bűnöző és a nyomozó közötti intellektuális küzdelemig. amelyek a bűnöző életét és halálát festették aprólékosan. a maga tisztaságában65. mely bűntetteit övezte. de felmagasztalta a bűnöst is. az ítélet-végrehajtás lehetséges és „kiemelkedő” áldozata. mert az emberek nemcsak emlékeket. a kínhalál pillanatától a nyomozás szakaszáig.

545. ras. Mes loisirs. 24. 1762. A kínzás első foka az eszközök megszemlélése. Vö. Utalással Cocceius művére: Dissertationes ad Grotium. Esmein: Histoire de la procédure criminelle en France. 19. csavargókról szóló nyilatkozat kapcsán (Mémoires expositifs. 27.. lefordítva 1848. 327. F. P. Hardy: Mes loisirs. 63. t. T. 25. 9. Hardy. 124.15-19.: P. P..” A középkori jogban a beismerő vallomás csak akkor volt érvényes. XII. 5. 17. P. 1682. század táján jelenik meg. Vö.. Crater megfogalmazása egyébként jellemző: „Aut legitime convictus aut sponte confessus. S. Vö.345-347. hazudjon. formalité et instuction judiciaire. 1721-1790.. Mittermaier: Traité de la preuve. 11. P. 3. Jousse: Traité de la justice criminelle. op. 1778. Parfouru: Mémoires de la société archéologiques d'Ille-et-Vilaine. D. 269-270. B. 1729-ben Aguesseau vizsgálatot indítattott a Franciaországban használatos kínzások eszközeiről és szabályairól. P. Fonds Joly de Fleury. P.) 22. formalité et instuction judiciare. Muyart de Vouglans: Institutes au droit criminel. 14. 1771. in: Crime et criminalité en France XVII-XVIII siècles. A kifejezés Olyffe-től való. 1912. A legszigorúbb kritika Nicolas-tól való: Si la torture est un moyen à vérifier les crimes. P. A vizsgálatot Joly de Fleury foglalta össze. In: An Essay to prevent capital crimes. 80. Encyclopédie „Kínhalál” szócikk. 8. A bírósági bűntudat egész szőrszálhasogatása alakult ki. l'abus et les inconvénients de la torture. LXXII. Ayrault: L'Ordre. 1576. N. G. és LXXIX. G. cit. Ezt jelentette ki Choiseul az 1764. F.. 1757. századig hosszú vita folyt arról. Lévy: La Hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age. Bernard de Pavie-nál nem található. 1896. t. Vö. 6. 1768. 7. Hardy: Mes loisirs. Dautricourt: La Criminalité et la répression au Parlement de Flandre. Ayrault: L'Ordre. I. 1740. vol.: Fernere: Dictionnaire de pratique. hogy a fondorlatos kihallgatások során megengedhető-e. 1777. P. III. t...1. XL. S. 18. P. A 18. 4. 8129 128-129). F. 9. D. 17671771. 26. 503. P. Risi: Observations sur les matières du jurisprudence criminelle. 322-328. VIL .1.. 16. t. fejezet. A. 1. Seigneux de Correvon: Essai sur l'usage. 112-113.válnak. du Rousseaud de la Combe: Traité des matières criminelles.. N. 2. fejezet. 1939. 20. XXV. 10. V. 14.. K. ha nagykorú tette és a bíró előtt. Jousse: Traité de la justice criminelle. Muyart de Vouglans: Les Lois criminelles de France. J. 1741. hogy a bíró hamis ígéreteket tegyen. Soulatges: Traité des crimes. F. 1780. Ph. 258. 1882.226-tól. de szerepel Hostiemis-nél. 21. IV. IL. 260-283. Dautricourt idézi. 169-171. B. augusztus 3-i. kétértelmű szavakat : használjon. (Csak az első kötet került nyomtatásba. 612. 23. I.1. A. A bírósági bizonyítékok jegyzékében a beismerő vallomás a 13-14. Nantes-i Városi Levéltár. 12.. 1791. t. 15. 6680-87. 13. 1768. 660. B. 42. Gyermekek és hetvenévesnél idősebb öregek esetében nem mentek tovább. J.N. t. Petrovitch cikkével. 1731. Poullain du Parc: Principes du droit français selon les coutumes de Bretagne. Vö. 134. XXXIV. IV. ms. 13. JEGYZETEK 1.: P. J. S.

t. P. 37. Vö. 39. Beszámol Antoine Boulleteix esetéről. 1100. 1737ben. január 30. „a vállainál fogva megragadta a holttestet. 259. Vö. Loyseau: Cinq livres du droit des offices. A jelenetet T. A Gazette des tribunaux. hogy a részvét eluralkodjék rajtunk. Az ügy egyik első epizódja igen jellemző az igazságszolgáltatás körüli népi zavargásokra a 18. 162-163. 45. 1896. 1613. Anchel idézi: Crimes et châtiments au XVIIIe siècle. igen „megbecsülték” új szakmájában. akit Raffiat nevű cinkosával kerékbe törtek volna. zendülés. 36. 191-192. Serpillon: Code criminel. 33. R. Bruneau: Observations et maximes sur les matières criminelles. S. miután egy elítéltet felakasztott. A. 1933. L.” (Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre. de Damhoudère: Pratique judiciaire es causes civiles.. de Pastoret a királygyilkosokra kirótt büntetésekkel kapcsolatban: Des lois pénales. 44. amikor egy lovas érkezik. ha nem vállalja el a besúgást.. R. hevesen maga felé fordította és többször megütötte.. a rendőrtiszthelyettesek csak „pénzért” hajlandók visszaszolgáltatni őket a szüleiknek. 1767. F. hogy a nép panaszkodott. A jelenet 1737-ben játszódik. amiért nem látott semmit. 328. E. 35. Boulleteix-t kocsmába viszik. 29. J. S. . 1715. 1722. A.. 30. Anchel: Crimes et châtiments au XVIIIe siècle. december 14.. az első rész számozatlan előszava. aki már a vérpad tövében áll.) 38. amely nem az igazságszolgáltatástól. Burgundiában például. XXXIV. században. Guelette-et R. amelynek során a nép magához ragadja egy elítélt megkínzásának dolgát. Hardy: Mes loisirs. 61. Ez a besúgó tolvaj volt.. 62-69. 219. I. hogy a seriffnek újra kell kezdenie a kivégzést. Amikor első ízben alkalmazták a nyaktilót. 70-71. 47. összejátszások végtelen sorának nyitnánk teret. 241. S. amelyet egy viszonylag új megtorlási mód vált ki. kinyomtatott kötet.. Ch. 1837. 80-81. 1572. Laurence: A history of capital punishment. IV. hanem a rendőrségtől ered. III. H. 31. 1890. és „miután meghalt. 455. Anchel idézi (63). nyakára kötelet vetnek és Berryer úr ajtaja elé húzzák”.: Barbier: Journal. és az „Adjátok vissza zsákmányunkat” kezdetű dalt énekelte (vö. s a híres pergament hozza. Az emberek azt kiáltozzák: „Éljen a király !”. 1790.201. La vie des hommes illustres. II. t. Chassanée: Consuetudo Burgundi. J. hogy a király kedvét keresik. 7. 125. Muyart de Vouglans: Les Lois criminelles en France.25.71. 1932. Montigny tiszthelyettes kivégzésekor. IV. Vö.. aki. i 46. Duhamel: Les Exécutions capitales à Avignon. 1715. miközben az írnok a kalapjában adományokat gyűjt a számára. Blackstone: „Ha egy bűnöst felakasztásra ítéltek. századtól fogva. mert nem lett végrehajtva az ítélet: s ha hagynánk.28. 41. aki méltatlanul menekült meg a vérpadtól. Bruneau: Observations et maximes sur les affaires criminelles. világos. „hihetetlen embertelenséggel” felkoncolja. 1780. Idézve in: A. Nagyon gazdag ez a példa: lázadás. S. S. P. T. vö. Vö. C. Ibid. Argenson márki: Journal et Mémoires. Hardy: 1769. Berryer rendőraltábornagy „romlott és aljas gyermekeket” raboltatott el. Gueulette jegyezte fel. VI. Anchel: Crimes et châtiments au XVHF siècle. Guelette-et R. amely rendszeressé válik a 18. t. tettesek és rendőrök technikai együttműködése. 42. míg be nem áll a halál. 40. a Chronique de Paris beszámol róla.. 32. s ha a kivégző ügyetlenségéből megmenekül a haláltól. 229. 55. mivel az ügy minden szálát ismerte. T. az a szóbeszéd járja. megkérdezvén: »Vén semmirekellő – elég halott vagy már?« Majd a tömeg felé fordulva gúnyos hangon szemérmetlenségeket mondott. F. július 6-i száma beszámol a Journal de Gloucester után egy hóhér „kegyetlen és undorító” viselkedéséről. P. Corre: Documents pour servir à Γ htetoire de la tortura judiciaire en Bretagne. Brantôme: Mémoires.” 34. 43. A kinyomtatott kötetben: 1779. Francia fordítás: 1776. értékes volt a rendőrség számára. A tömeg elkapott egy besúgót.

Duhamel: Les Exécutions capitales à Avignon au XVIIIe siècle. Jack Sheppard. 367. 1781. ahol a királyi rendőrtisztviselőt helyezték el. P.. III. S.226. Lacratelle: „Hogy a bennünk működő erős érzelmeknek ezt az igényét kielégítsük. 1928) 68. Dupaty: Mémoire pour trois hommes condamnés à la roue. 61. nyomtatása általában szigorú ellenőrzés alá esett. L. t. Fielding: „An inquiry”. L. 60. amelyet abban a házban követtek el. III.. hogy ezek a szörnyű történetek elterjedjenek. május 11.. C. R.118-119. 180. 241. 1786. Langlade siráma. IV. 55. t. 1775. hogy elmélyítsék az elrettentő példát. Duhamel idézi (32). 247. 24. 394. Hardy: Mes loisirs. hosszan vezekelt gyóntatója irányításával.. Richet: La France moderne. 1784. Ez a cím megtalálható a Bibliothèque bleue de Normandie-ban ugyanúgy. 1964. Hardy több ilyen esetet idéz: például azt a nagyszabású lopást. Boucher d'Argis a Châtelet bíróságának tagja volt. Corre Trevedyre hivatkozik: Une promenade à la montagne de justice et a la tombe Tanguy. cit.. Corre: Documents de criminologie rétrospective. 63. 62. de közéjük illik Guilleri is (De la culture populaire aux XVIIe et XVIII siècles. Claude Duval játszottak nagyjából hasonló szerepet. 49. Vo. A. IV. t. (Vö. 66. Efféle jelenetek gyakoriak voltak még a 19. Anchel számol be róla. Mes loisirs. 1937. P. 1890. mint a Bibliothèque bleue de Troyes-ban. Boucher d'Argis: Observations sur les lois criminelles. t. ponyvafüzetek stb. 54. Konfliktus a polgári igazságszolgáltatás és a vallásos vezeklés között? Ε témával kapcsolatban vö.21. D. akinek jelen kellett lennie egy kivégzésen. 64. H. 51. században is. akit 1768. 53. 1781. Igaz ugyan. pl. 57. Az elégedetlenséggel kapcsolatban. 65. 128-129. 61. Al.: Hardy: Mes loisirs. R. VI. április 12-én végeztek ki Avignonban. január 14. Angliában Jonathan Wild. Puy-de-Dôme-i levéltár. 1937. J. 56. a nép költői pedig megszerzik őket és tovább terjesztik hírüket. Ε család kész rá. 50. Fielding: loc. 56. 227-228. Juillard idézi. D. 1896. In: Crimes et Châtiments au XVIIIe siècle.1. 1. Helot: La Bibliothèque bleue en Normandie. 95 67. H. 67. Mandrou Cartouche-t és Mandrint nevezi a két nagynak. engedik. R.112). Hardy: Mes loisirs. A Corre: Documents de criminologie rétrospective. 106) . t. 319. akit 1740 tájban végeztek ki Bretagne-ban. 1932. t.” (Discours sur les peines infamantes. 5-6. In: The Causes of the late increase of Robbers.195-198. 58. M. amelyet az ilyen típusú ítélet váltott ki vö. Laurence felidéz belőlük in: A history of capital punishment. IV. 1895. 257.. S. 52. hogy mielőtt elítélték volna. Az almanachok. hogy egy szép nap a saját küszöbén hallgassa végig fiai bűntettének «s kínhalálának történetét. és 56. J. In: Brigandage et contrebande en haute Auvergne au XVIIIe siècle. Ez történt Tanguy-val.48. 751. Vő. 1974. 59. Argenson márki: Journal et Mémoires..

II BÜNTETÉS .

Ε véletlenszerű és rituális erőszakban a 18.”1 A 18. hanem mint a jog határvonalára: a büntetőhatalom törvényes határára. A kínvallatásmentes bűnhődés szükségessége kezdetben mint a szívből vagy mint a méltatlankodó természetből felszakadó kiáltás fogalmazódik meg: a leggonoszabb gyilkosban is legalább egy dolgot tiszteletben kell tartani. hogyan lett ez a határvonalember hivatkozási alap a büntetések hagyományos gyakorlatával szemben? Mi módon vált a reformmozgalom fő erkölcsi önigazolásává? Miért keletkezett általános irtózat a kínzásokkal szemben. átalakítani akar. s már-már lírikus állhatatosság az „emberies” büntetések sürgetésében? Vagyis – ami egyre megy – a „mérce” és az „emberiesség”. amelyet önmaga dob a népnek. jogtudósok. ahol enyhébb büntető rendszert követelnek. század második felében mindenütt tiltakoznak a kínpad ellen. a fegyveres igazságszolgáltatás mértéktelensége találkozik a fenyegetett nép haragjával. ha ártatlant talál el. s az elpusztított testek mindegyike kő az állam szemében. hogy áldja „az eget és bíráit. miképpen illeszkedik egymáshoz egyetlen stratégiába? Szükségszerű. egymás ellen. s az emberiséget felháborító kínpad töröltessék el. A büntetőbíráskodásnak. ha megbüntetjük: „ember mivoltát”. s mely visszahullhat rá: a „vér patakzásának” látványához hozzáedzett nép hamar megtanulja. egyik a másikat szólítja. szerintük. század nyitotta volna meg e gazdaságosság válságát. a visszavágás szomját. Az „ember” akit a reformerek a vérpad önkényuralmával szemben hangsúlyoznak. amelyet megjavítani. a sérelmek naplóiban és a nemzetgyűlés törvényhozóinál. véget kell vetni a dulakodásnak. általa száll szembe a lázadással. Kérdés. képviselők. ha meg akarja változtatni az embert. hanem mert érintenie se szabad. „hogy csak vérrel bosszulhatja meg önmagát”. FEJEZET AZ ÁLTALÁNOSSÁ VÁLT BÜNTETÉS „A büntetések mérséklődjenek. mert eddig kell elmennie. amikor a büntetések gazdaságosságának problémája újból és állandóan felvetődik. ám mégis bizonytalan elemek. Mintha a 18. hogy visszaélt a hatalom törvényes gyakorlásával: a zsarnokság. század reformerei viszont azt kárhoztatták. végül is büntetnie kell. kriminológiai” – gyakorlatok egész sorának a területe. nem különbözik a jobbágyok halálától. akitől elvárják. szintén mérceember: azonban nem a dolgok. amikor a bűnözőben fölfedezett „ember” a büntető beavatkozás céltáblájává lesz. a zsarnok különleges akarata. 4 Ε szertartásokban. tudományok és különös – „büntetőintézeti. a halál. csak a vétkes gyilkosokra mérettessen ki halálbüntetés.2 Szégyenletes a kétségbeesésbe taszított áldozat oldaláról nézve is. Joseph de Maistre ebben a kapcsolatban ismeri fel az abszolút hatalom alapmechanizmusát : a herceg és a nép között a hóhér a fogaskerék szerepét játssza. 3 Mindenképpen veszélyes. akik szemlátomást cserbenhagyták”. Kettős a veszély. bosszúállás helyett. tárgy. akik mocsarak és pestis fölé építették Szentpétervárt: a halál egyetemes elv. században eljön az a nap. A hatalom oldaláról nézve vérlázító. De a felvilágosodás korában a kínzások barbárságával s'zemben egyáltalán nem valami pozitív tudás tételeként hivatkoznak az emberre. s megoldásul . amely a herceg bosszúállása és a nép visszafojtott haragja között zajlik le. ez a két elem. a jogelmélet művelői. Noli me tangere. amellyel lesújt. mert a király és a nép bosszúja támaszt lel benne. amennyiben fölfedi a zsarnokságot. Az uralkodói hatalom mintha nem látná a versengő kegyetlenségben azt a kihívást. Nem azért. A kínhalál hovatovább tűrhetetlenné vált.1. Másképp kell büntetni. amelyek annyi ellentétes invesztáció részei. ha tiszteletben akarja tartani. a szertelenségét. de ugyanezeket a zavaros. „a büntetés kegyetlen vágyát”. amely mindenütt megtalálható. a kínpadra vont egyén és a hóhér közvetítésével. jogászemberek. A 19. Megálljt kiáltanak az uralkodó bosszújának. egymással mindmáig gyanús kapcsolatban álló elemeket találjuk meg. mit se számít. hanem a hatalom mércéje. filozófusok. törvény mindenki számára. meg kell szüntetni az uralkodó és az elítélt fizikai szembekerülését. az elkövetett vétségekhez legyenek szabva.

zsebmetszőkből alakuló kis csoportok ténykedése lesz: létszámuk nem haladja meg a négy főt. szolgálatból elbocsátott vagy megszökött. ravaszok. rosszul táplált.11 Franciaországban. amelynek relatív sűrűsége megnőtt. század vége óta valóban feltűnő. s főképp. mintha valami alacsony vízállás fokozatosan tovább süllyedne – „az emberi kapcsolatokban uralkodó feszültségek megcsappannának …. és kevésbé kockáztatják a gyilkosságot: „A nagy bandák fizikai leszámolása vagy intézményes feloszlása … 1755 után szabad teret enged a birtokellenes bűnözésnek. de ennek ára a beavatkozások megsokszorozódása lesz. amely nemrég bontakozott ki a történészek előtt a bírósági levéltárak tanulmányozásakor: a 18. század előrehaladtával is érvekkel alátámasztott szigorúsággal vetették el azt. hogy ne keltsenek figyelmet. számítgatóan agyafúrtak”. Duport. minden bizonnyal jobban üldözik őket. s ez a bűnözést rejtettebb formák . századiak „fortélyosak. „és ennek következményeképp a biztonság igényeinek”9 gyarapodásától. de sűrűn ismétlődő bűnözést a legszegényebb rétegeknél felváltja a korlátozott számú. nyári bűnözők”. a bűnözés belső szervezete megváltozik: a gonosztevők nagy bandái (felfegyverzett. alkalomszerű. Ez a változás nem választható el több olyan folyamattól. szigorúbb lesz a lopással szemben.”7 Általános jelenség. s beérik a lopva végrehajtott akciókkal. hogy a 18. Target. kiváltképp Párizsban megnövekedik a szervezett és nyílt bűnözést meggátló rendőrségi apparátus. század folyamán az igazságszolgáltatás nehézkesebb. hogy meghatározott értelmet tudtak volna adni ennek a megkerülhetetlennek tartott alapelvnek. abba a kettős fejlődésbe. századi büntetőbíráskodás enyhülésének folyamatába. hogy a test elleni támadás törvénytelensége a javak többé-kevésbé közvetlen elrablása felé hajlik el. a 18. „marginális bűnözés” felé. súlyosabb. század óta. vagy kabáttolvajokból. hogy jelentősen esett a véres bűncselekmények. század elején meghatározott főbenjáró bűntett esetében 156 büntetése a megelőző száz évben megszigorodott. amely ettől fogva egyéninek mutatkozik. s általában a fizikai agressziók száma: úgy tetszik. sok helyütt. amelynek szövegei. a birtok. a nagy demográfiai hullámtól. A törvény megszelídülése előtt megszelídült a bűn. a Cahiers vagy a Constituants szerkesztői – érdekének tudják be. század bűnözői „elcsigázott. az alkalmat kihasználó. akik a 18. hogy a büntetés „mércéje” az „emberiesség” kell hogy legyen. a kiterjedt. Pas torét. Úgy zajlik tehát minden. a 19.10 Franciaországban a csavargásról szóló jogszabályozást több ízben megreformálták és szigorították a 17. a gazdagság. hogy ezt az enyheséget ráerőltették egy olyan bírósági rendszerre és a „klasszikus” teoretikusokra. amelynek révén e korszakban a bűncselekmények mintha vesztettek volna erőszakos jellegükből. amelyik korábban könnyebben kicsúszott a törvény ellenőrzése alól: „a 18. „társadalmon kívüliek”. amelyek alulról mintegy támogatják. mint ahogy P.azt az alaptörvényt javasolta. mint a gyilkosság. a verekedések. a büntetések pedig hasonló módon enyhülnek. század folyamán az igazságszolgáltatás egyfajta nehézkességét tapasztaljuk. Chaunu megjegyzi. s ezért kénytelenek kisebb – gyakran maroknyi – csapatokra bomlani.5 De ezt a reformot vissza kell helyezni abba a folyamatba. jobban kontrollálnák az erőszakos ösztönzéseket” 8 – s mintha a törvénytelen üzelmeket folytatók önmaguktól hagytak volna fel a test ellen intézett támadással. csapatosan csavargó katonák) feloszlóban vannak. a 17. mint az erőszakos bűncselekmények. Mindezt tetézi. az adóbérlők biztosaira tüzet nyitó csempészbandák. a testi sértés. Servan. és amellyel szemben ezután az osztálymegtorlás polgári szokását gyakorolja”. Bergasse. a lopás és a szélhámosság gyakoribb. 6 A 17. az életszínvonal általános emelkedésétől. „jártas” bűnözés. kisebb erőfeszítésekkel. az igazságszolgáltatás szorosabb és aprólékosabb gyakorlata kezdi számba venni a kisebb rendű bűnözést. El kell hát mondani e rejtélyes „enyheség” keletkezését és történetét. Dupaty vagy Lacretelle. a gazdasági feszültségek működésében történt módosulástól. A nagy „reformerek” – Beccaria. anélkül. a tulajdon ellen elkövetett vétségek válnak gyakoribbakká. könnyen haragra lobbanó emberek. kisebb egységekbe tömörült fosztogatók. növelik a szigort: Angliában 223. és más célpontokat kerestek volna. a „tömegbűnözés” pedig a részben szakmabeliek művelte.

Másodszor a hatalom kétféle típusa közötti zavar miatt: az egyik igazságot tesz és a törvényt alkalmazva mondja ki az ítéletet. a tulajdonviszonyok fokozottabb jogi és erkölcsi értékelése. Szigor tapasztalható a szegényekkel szemben. a személyazonosságot. amelyben részt kap a termelés fejlődése. amelyek kívül esnek az általános érvényű jog hatókörén. elárasztották a földeket. A hagyományos igazságszolgáltatásban. hogy az egyének életét keretező hatalmi mechanizmusok átállítására törekszenek ekkor. peres felek. a másik maga hozza a törvényt. a nagyobb szigor hívei természetesen azt állítják. hogy nő a bűnözés. veszélyes növekedésében való. mint maga az adó: legalább harmadot kérnek ott.felé tereli. s úgy élnek ott kényük-kedvük szerint. általánosan osztott hitet. büntetőügyileg jobban behálózza a társadalom testét. kevesebbszer kellene visszakoznia saját következményei előtt. Ne beszéljünk mellé. A büntetőbíráskodás először is azért szabálytalan. hanem az a törekvés.17 Ez csak egyike a számtalan. a gazdasági vétségekkel szembeni türelmetlenség megnő. a tevékenységeket. érdekes stratégiai egybeeséseket tapasztalunk. s alamizsna címén valójában adót szednek”. a felderítés. a szigorúbb felügyelet. a büntetőügyi beavatkozások gyorsabbak és számosabbak. ahol a legmagasabb a sarc. mint a büntetőhatalommal való visszaéléshez. ebből kifolyólag. „Már az Ancien Régime utolsó évei előrevetítik a forradalom és a császárság beköszöntét. amelyek ebben az elfajulásban egytől-egyig a szabálytalan bíráskodás alapelvét kárhoztatják. a tanúvallomások összehangolt elvetése. s azok is állítják. még mielőtt egy új büntetőrendszer elveit felállítanák. Ezekhez az óvintézkedésekhez hozzá kell számítani a bűnelkövetések egyenletes. tulajdonképpen a büntetések túlzásait támadják. nap mint nap pusztítják a földművesek élelmét. amelyek magukra vállalták és megfigyelés alá helyezték a mindennapos viselkedést. amelyek . hogy egy mérsékeltebb igazságszolgáltatás eredményesebb volna. vétségek is. 12 A megfigyelők többsége megerősíti. Először az eltulajdonítás révén: a bírói hivatal áru tárgya. de az is biztos. átdolgozták és finomították azokat az apparátusokat. költséges. akik úgy vélik. s a szolgáltatott igazság. elfogás. Le Trosne úgy látja. új politika alakult ki a népességet alkotó számtalan testtel és erővel szemben. mennyire megnőtt a veszélyeztetettség. kereskedelmi értéke van. akik állítólag ki se látszanak a perekből: „a nép nyomora és az erkölcsök megromlása megsokszorozta a bűnt meg a vétkeseket”. legalább félévszázados kritikáknak. örökölhető. 14 ezt mutatja mindenesetre a bíróságok tényleges gyakorlata. hogy ezek sáskarajként csapnak le a francia vidékre: „Falánk rovarok. a törvénytelen tevékenységek áthelyeződése összefüggésben van a büntetőgyakorlat kiterjesztésével és kifinomodásával. a kölcsönös bizalmatlanság. a gyűlölet és a félelem. mint egy meghódított országban. A magatartás általános módosulásáról „a szellem és a tudatalatti területét érintő változásról”16 volna szó? Meglehet. hogy a véres bűnesetek csalásos bűnökké enyhülnek. 13 azok a bírók is bizonygatják.”15 « De tény az. amely bizonytalanná teszi a bíráskodás gyakorlatát: vannak „kiváltságos” bíróságok. látszólag jelentéktelen mozdulatokat. eljárások. sőt. Az 1782-1789 közötti perekben meglepődünk. mert számos fórumra nehezedik. Végül a kiváltságok egész sora létezik. a népesség szorosabb hálóba fogása. a legszegényebb parasztnak is többe kerülnek. szüntelen. ellenséges csapatok ezek. hogy az igazságszolgáltatás oldottabb és finomabb legyen. s ez bonyolult mechanizmus része. információszerzés pontosabb technikája. Ha a reformerek kritikai megnyilvánulásaiban találkozunk ezzel a folyamattal. Körkörös folyamatként az erőszakos bűnök küszöbe magasabbra kerül. március 24-én Thouret az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen a bírói hatalom új megszervezéséről indítványoz vitát. a gazdaság megnövekedése. 1790. de ezek a túlzások sokkal inkább a szabálytalansághoz kapcsolódnak. Nem egyfajta új tisztelet rajzolódik ki az elítéltek ember mivolta iránt – még enyhébb bűnök esetében is gyakori a kínvallatás -. Míg a ma történészei a gonosztevők nagy bandáinak csökkenését állapítják meg. Franciaországban ez a hatalom szerinte háromféleképpen fajult el.

megbénítja a szabályos bíráskodást. Elméleti azonosítás. királyi bizottsággal helyettesítheti. fokozza a konfliktusokat a bíróságokon. amelynek értelmében a rendes eljárást megkerülve rendelkezhetnek az elzárásról vagy a száműzetésről. hol elnézővé és bizonytalanná teszi. illetve a nem sokkal korábban létesített közvetítő fórummal. s hogy ebből konfliktusok. Mert a bíráskodást nagyon is sok esetben lefolytatott eljárással (rögtönítélő bíróságok. biztosok) közvetítésével érvényesül vagy a rendőri fórumok (rögtönítélő bíróságok és a rendőrfőnök) révén. érdekeltek. s végül a királyi hatalom beavatkozása is hézagokat hagy. hogy egységes és folyamatos piramist alkotnának. azaz igazságszolgáltatás. Ε fórumok burjánzásuk miatt semlegesítik egymást és képtelenek átfogni a társadalom testét a maga teljes kiterjedésében. Az igazságszolgáltatás bénultsága nem a meggyengülés következménye. s ehhez járul még az a jog. nemcsak engedetlenek. elveheti az ügyet a bírótól. végezetül igen nagy hatalmat gyakorol a király. túlságosan nagy. Hézagokat. még az is. amely a büntetés jogát az uralkodó személyes hatalmával azonosítja. hiszen felfüggesztheti az igazságszolgáltatás menetét. szaporítja a hatalom és a hatáskör konfliktusait. hol épp ellenkezőleg. rendőrfőnökök) vagy adminisztratív rendelkezéssel teszi egyenlő jogúvá. önkényességét. összeütközéseket: a kisebb vétségek megbüntetésében fontos szerepet játszik a nagyurak igazságszolgáltatása. és akik elég nagy szabadsággal rendelkeznek az ítélet megválasztásában. amely törvényesen vagy ténylegesen. figyelembe kell vennünk a különböző igazságszolgáltatások közötti fennakadásokat. A reformerek kritikája nem is annyira a gyengeséget vagy a kegyetlenséget veszi célba. Mivel folyamatosan új tisztségeket teremt. sokkal inkább a hatalom rosszul szabályozott felosztásából következik. adminisztratív fórumok (pl. megváltoztathatja a rendelkezéseket. igen sok hatalom jut a bíróknak. elllentmondásokat. készek a megalkuvásra. sokkal inkább a hatalom rossz gazdálkodását. A hatalom működési zavarai központi túllépésre utalnak: monarchikus „többlethatalomra”. az ítélet megváltoztatása. hézagokat a kompetencia belső ellentétei miatt. amelynek következtében fons justitiae lesz a királyból. állásuk tulajdonosai. Merthogy a király államkincstári meggondolásokból önmagának tartja fenn az igazságszolgáltatás hivatalainak eladási jogát. amennyiben ezek „törvényesek”. ellenőrizhetetlen jogait kritizálják. akik sokszor felületes bizonyítékokkal is beérik. a királyi igazságszolgáltatás számos helyen érvényesül és rosszul van összehangolva (a fejedelmi udvarok gyakran konfliktusba kerülnek a bailli törvényszékkel. s kivált kritizálják e keveredés alapelvét. hanem a bírókhoz képest is. hézagokat az egyéni – politikai vagy gazdasági – érdekek miatt. hogy egy bizonyos számú ponton koncentrálódik. hol elhamarkodottá és szigorúvá. ami látszólag szembehelyezkedik vele és korlátozza önkényuralmát. igen nagy hatalmat kapnak a „király emberei”. de melynek gyakorlati következményei kiolvashatók. Egymásba fonódásuk paradox módon hézagokat hagy a büntetőbíráskodásban. mivelhogy az ő „tulajdona”. ősrégi dölyfét. sokkal inkább azt. ellenőrzés híján lévő hatalom van a vád oldalán. az 1670-es általános ediktum dacára. amellyel a király vagy képviselői rendelkeznek. a szokások és az eljárások különbözősége miatt. a . az alsóbb fokú büntetőbírósággal). már-már teljhatalmat biztosít nekik. enyhébb elbírálásra készteti. nemcsak a vádlottakhoz. anélkül. fennakadások támadnak. vele szemben a bírók. amelynek a perelés eszközei korlátlanul állnak rendelkezésére. 18 Még ha elhanyagoljuk is a vallási bíráskodást. abból. amelyeket valamennyi fórum ádázul véd. Mert nagyon is szoros hatalmat gyakorol az „emberen”.kezeskednek érte. amelyek – az elítéltek tudatlanságát és szegénységét kihasználva – semmibe vehetik a törvényes fellebbezést és önkényes ítéleteket hozhatnak. hogy gyengeségei és túlzásai összekeverednek. míg a vádlott fegyvertelen vele szemben. felmentheti a bírót vagy száműzheti.19 Nem is annyira a bíráskodás kiváltságait. ez a hatalom a kegyelem. s ez a bírákat hol nagy szigorra. Igen nagy hatalom jut az alsóbbfokú bíróságoknak. az illetékesség megállapítása vagy a bírók befolyásolása révén megakadályozhatja az igazságszolgáltatás szabályos és szigorú lefolyását. hanem tudatlanok is.

egyszóval ezek a módozatok fokozzák a hatásait. és nem képviselői ellenében. a számtalan ediktum és rendelkezés figyelembe nem vétele feltétele volt a társadalom politikai és gazdasági működésének. Traget a képviselők oldalán áll szemben Maupeou reformjával. a lényegét tekintve nagyszámú bíró belülről készítette elő. a büntetőhatalom újrafelosztásának ugyanazon globális terében és eredményeinek új elosztásában különböző érdekek csapnak össze. amelyek szabályosabbá.monarchikus „többlethatalmat”. Servan és Dupaty. A reform valódi célkitűzése. amelyre nem nehezedne a fejedelem közvetlen hatalma. jóllehet mindketten bírók. olykor egymásnak is ellentmondó kiváltságát jelentse. hanem a törvénytelenségekkel szembeni új politikából. nem egy új büntetőjog megalkotása. talán csökkenő szigorúság a büntetésben. hanem a közhatalom folytonosan elosztott következményeit. hogy mindenütt érvényre juttassák. Az-új büntetőrendszer jogelmélete valójában a büntetőhatalom új „politikai gazdaságtanát” fedi. a vételről és az eladásról. de a reform általános elveit jogászemberek alakították ki: így az ítélkezés olyan hatalmát. Le Trosne. de a különféle érdekeket képviselő bírók küzdelmeit is. állandóbbá és következményeiben részletesebbé teszik. ahogy a jogelméletekben megfogalmazódik. homogén rendszerekre legyen osztva. Vagy inkább nemcsak ők. jobb elosztásának biztosítása. A reform kiindulópontjánál nem a legfelvilágosultabb illetékesek állnak. És az úgynevezett „reform”. De a törvénytelenség akkortájt oly mélyen gyökeredzett. vagy ahogy a tervezetekben felvázolják. J. hogy az ancien régime idején a különböző társadalmi rétegek mindegyikének megvolt a maga megtűrt törvénytelenségi zónája: a szabály be nem tartása. nemcsak a tisztségek megvásárolhatóságáról. hatékonyabbá. amely különböző küzdelmeket takar. a törvényszéki apparátuson belül és kívül. Nem a törvényszéki apparátuson kívül készítették elő a reformot. leválasztanák a tulajdonviszonyokról. hogy ne koncentrálódjon túlzottan néhány kivételezett ponton. mint az ítélkezés. annak kidolgozása. miközben gazdasági költségét csökkentik (azaz leválasztják a tulajdon rendszeréről. amely a reform születéséhez vezet. s nem is a képviselőkkel szemben álló társadalmi csoportok. hanem a határozatokéról is). a büntetés hatalmának mélyebb beágyazása a társadalom testébe. úgy. mint a büntetőhatalom új elrendeződését olyan módozatok szerint. folyamatosan. hogy valamiképpen megvolt a maga koherenciája és . s annyira szükségszerű volt valamennyi társadalmi réteg életében. század folyamán. Érthető tehát. hanem jobb büntetés. amelyek képesek arra. valamint politikai költségeit is (leválasztják a monarchikus hatalom önkényességéről). A filozófusok (pl. politikai vagy filozófiai megfelelője ennek a stratégiának és elsődleges célkitűzéseinek: a törvénytelenségek büntetéséből és megtorlásából szabályos. hogy új stratégia alakul ki a büntetőhatalom gyakorlatában. stb. hanem a büntetőhatalom új „gazdaságtanának” megteremtése. publicistákéit (pl. s mivel e hatalomnak nem volna egyéb funkciója. Az egész 18. A körülmények azon összejátszása. Voltaire) küzdelmét. mindannyiuk számára közös célkitűzések és őket egymással szembeállító hatalmi konfliktusok alapján.20 A büntetőjog reformját stratégiaként kell olvasnunk. Brissot és Marat). Ez az általános alapelv együttes stratégiát határoz meg. hogy nem. tökéletesen gyakorolhatná annak hatalmát. nem valami új érzékenységből fakad. szemben állnak kollégáikkal. N. a parlament főügyészhelyettese között. mentes volna a törvényalkotás szándékától·. Moreau a királyi hatalmat támogatja a képviselőkkel szemben. a társadalommal azonos kiterjedésű funkció kialakítása. a társadalmi test legkisebb sejtjében is. Vázlatosan azt mondhatjuk. Csak az ancien régimere volna ez jellemző? Kétségtelen. hogy az ítélkezés hatalma ne a legfelső hatalom számos akadozó. a mindennapi büntetőügyi gyakorlatban s az intézmények kritikájában is azt látjuk. már legáltalánosabb megfogalmazásaiban is. de több egyetemesség és szükségszerűség. hogy ennek a „reformnak” miért nem volt egységes kezdőpontja. az orléans-i alsóbb fokú büntetőbíróság tanácsosa és Lacratelle. s ne is aprózódjék fel sok. nem a despotizmussal ellenséges filozófusok meg az emberbarátok. igazságosabb elvek alapján. A bírók többsége persze nem volt reformer. egymással szemben álló bírósági eljárásban. nem kevesebb. Egyszóval.

Ε lenti törvénytelenség és a többi társadalmi kaszt törvénytelenségei nem egy irányba haladtak. A népi törvénytelenség a bűnözés magját. minősített lopás. s nehéz volt megállapítani a határokat. majd a katonák elleni harc. Az egyes csoportokra jellemző különböző törvénytelenségek általában olyan viszonyban voltak egymással. hol tényleges segítőkészség. és fordítva. akik valami okból elszöktek a gazdájuktól. hol félelem övezte e mozgásban lévő népességet. hogy a különböző adómegtagadások komoly felkelésekben egyesítették az egymástól meglehetősen távol eső néprétegeket. Hol a nagyméretű és általános be nem tartás formáját vette fel. egyszersmind belső veszedelmét fonta körül. s ez néha váratlan újraérvényesítésekre adott alkalmat. volt. érdekkonfliktus és kölcsönös támogatás. ez a határterület olyannyira nélkülözhetetlen volt a létezésükhöz. néha gyilkosság várt a munkanélküliekre. amelyek a csökkentésére irányultak. amely létfeltételeik szerves része lett. évtizedeken. akit kastélyokban fogadtak és képviselők oltalmaztak – széles körben támogatták. hogy csavargás (amelyet szigorúan büntettek olyan rendelkezések. a cselédekre. s minden esetben zavargást támasztottak a nép körében. ez a törvénytelenség a bűnözés növekedésének állandó faktora. amelyek bizonyos kiváltságok megnyirbálását célozták és a nemességet. mert a legszerencsétlenebbek ellen fordította azt a törvénytelenséget. hanem rendszeres mentesség lett: magánszemélyeknek és közösségeknek kijáró előjogok. melyeknek soha nem szereztek érvényt). a papságot vagy a polgárságot hozták forrongásba. Colbert rendelkezéseinek elavulása. hogy gyakran készek voltak a zendülésre. ha a parasztok nem voltak hajlandók megadni némely állami vagy egyházi járandóságot. az új vállalkozók gyakran bátorították a kézműveseket. hol a hatalom néma egyetértésével. amely versengés volt. de alapvető ellentét se volt köztük. aki a nép elfogadta törvénytelenség védelmét élvezve a nép ellen követett el bűntettet. A törvénytelenségek kölcsönös játéka egyszóval a társadalom politikai és társadalmi életének része lett. például a csavargó koldus. Ez a valamennyi társadalmi rétegnél specifikus formát öltött szükségszerű törvénytelenség paradoxonok hálójába került. a vámügyi korlátozások be nem tartása a . A népesség leghátrányosabb rétegeinek általában nem volt előjoga: de a törvények és a szokások előírásain túl volt egy tűrési határ. ugyanakkor konkurencia. Az alsóbb szférákban a bűnözéssel érintkezett. a rablás. legszélsőségesebb formáját. könnyűszerrel vált megkülönböztetett gyűlölet céltáblájává. Hol teljesen szabályszerű formát öltött – s ez már nem törvénytelenségszámba ment. ősrégi szabályok érvényesítésén vagy megtorló eljárások alkalrnazásán alapultak. század folyamán szélsőséges esetekben láthattuk. amelyet mindenki közelinek érzett magához. végül a felkelés fokozatosan következett egymásból. hogy ne tartsák be a gyártási előírásokat. Hol fokozatos elavulásról volt szó. amelyet erőszakosan vagy konokul birtokoltak. Vagy még inkább: számos változás (pl. s a vele járó fosztogatás. Emiatt kétértelműség támad a nép viselkedésében: a bűnöző egyrészt – kivált. akárcsak azok a kísérletek. a munkáltatójukat szabálytalanul elhagyó munkásokra. hiába tették közzé és újították meg szüntelen a rendelkezéseket. 1 ha csempész vagy a kegyetlen adóterhek miatt földjéről elszökött paraszt – spontán megbecsülésnek örvendhetett: erőszakos cselekményeiben a régi küzdelmek emléke idéződik fel: másrészt viszont az. A 17. akit a nép rejtegetett.rendszere. akik meg akartak szökni az erőszakos toborzás elől. amelytől nehéz volt megkülönböztetni nemcsak jogilag. a csempészést – Mandrin története a bizonyíték rá. az időszakos próbálkozások. de morálisan is: az adóügyi törvénysértések. À bűntettek köré dicsőség és rosszallás fonódott. soha nem alkalmazták azokat. a csempészés. olykor évszázadokon keresztül. amelyhez bizonyos néprétegek mint létezési módhoz voltak szorosan hozzáfűzve. aki lopott és ölt. A bűnözés hovatovább feloldódott egy szélesebb törvénytelenségben. majd a vámügyiek. csakhogy megvédjék. hanyagságból vagy mert egyszerűen lehetetlen volt elérni a törvény betartását. hogy megszülethet benne a bűn. de tudta róla. cinkosság: a földbirtokosok nem nézték szükségszerűen rossz szemmel. a törvénysértők megállítását. a pénzügyi biztosok elleni fegyveres harc. mindazokra.

a reá nehezedő feudális terhektől megszabadulván. Mi több. század folyamán létrejött és fokozatosan egyre mélyült a népi törvénytelenség válsága. a toleranciát. részben rájuk alapította a gazdasági növekedést. feltételezi a törvénysértés elleni módszeres és fegyveres intoleranciát. Először is a gazdagság általános növekedésével. Le Trosne kétségtelenül csak eltúlozta a valóságos tendenciát akkor. század második felében a folyamat megfordul. abszolút tulajdon lett: a parasztság által megszerzett vagy megőrzött. és sem a forradalom kezdeti mozgalmai (a földesúri jogok elvetése körül). az elfogadott. felfalják a termést. meghitt formájában. a tolvajok állítólag kártékony rovarok rajaként csapnak le rájuk. század végén. de a nagy demográfiai fellendüléssel is a népi törvénytelenség fő célpontja elsősorban már nem a jogok.királyság területén. de még tűrhetetlenebb a kereskedelmi és az ipari tulajdonban: a kikötők kialakulása. ha úgy tetszik. a nagyméretű műhelyek megszerveződése (bennük nyersanyagok. másodszor tiltott kereskedelmi szervezet meglétét a műhelyektől és a dokkoktól az orgazdákig -akad köztük nagykereskedelmi orgazda. a felügyelők. amikor azokra a jogokra került sor. ahogy merőben új. De a 18. megtűrt jogokat (régi kötelezettségek megszüntetése vagy a szabálytalan gyakorlat – legeltetési jog. A jelenség nyilvánvalóan ott a legszembe-szökőbb. a lopás váltja fel a csempészést és a pénzügyi hivatalnokok elleni fegyveres támadást. a kézműves gyakran a fő áldozat. a gazdálkodó. meggyökeresedése) az új tulajdonosok nem tartják tiszteletben. 22 Az intenzívebb mezőgazdaságra való átállás egyre kényszerítőbben befolyásolja a szokásjogokat. egyszerű és tiszta törvénysértésnek tekintik (s ez a nép körében láncreakciót vált ki. rosszul tűrte. amelyet részben a polgárság szerzett meg. Ezzel kapcsolatban a legjellemzőbb a parasztbűnözés problémája a 18. Colquhoun számadatokkal bizonyítja. mely mind a vállalkozóé. az árukészleteket felhalmozó nagy raktárak megjelenése. szerszámok. hanem a javak: a fosztogatás. állatlopást vagy mészárlást.23 A jogok kijátszása gyakran a legnyomorultabbak túlélését biztosította. a céhek felbomlása) a népi törvénytelenségek által nap mint nap kiszélesített résben következett be. politikai és vallási tiltakozás. mint akik ma többet szenvednek a csavargók követelőzései miatt. a művezetők és a munkások cinkosságát. kopott ruhák nyomorúságos kazlát” kínálják. Büntetni kell tehát. amelyekben együtt található a tulajdonosok jogai elleni harc. egyedül London városában a vállalkozók és a biztosítók becslései alapján az Amerikából importált és a Temze partján beraktározott termékek lopásának értéke évenként átlagban 250 ezer fontra rúgott. Hogy mennyire halaszthatatlan a számtalan törvénytelenség visszaszorítása. egyre büntetendőbb cselekedeteket: betörést. s most a tulajdon új státusával ez a javak elleni törvénysértéssé kezd válni. Ezt a törvénysértést nehezen túri a polgárság a földbirtokon. akinek kirakatai „öreg vasak. amelyet saját tulajdonjogainak tartott. együttesen kizárólag London kikötőjében (nem véve tekintetbe e fegyverraktárakat) 500 ezer font értékű terméket loptak el évente. mint hajdan a feudális urak sarcától. nem tudták újra összeforrasztani hajdani. 21 Elmondható. gyújtogatást. s ehhez hozzá kell számítani a városban ellopott 700 ezer fontot. de a bolt mögötti helyiség „a legértékesebb . a polgárságnak szüksége volt e gazdasági változásokra. a katonaállítás elvetése. aki egy bizonyos fajta árucikkre specializálta magát. stb. Az eltűrés így bátorítássá vált. egyre törvényellenesebb. és kivált a forradalomtól kezdve. gyártmányok jelentékeny sokasága. amikor a parasztokat úgy írja le. gyilkosságot). és nehéz felügyelni rá) szükségessé teszi a törvénysértések szigorú megtorlását. kisebb törvénytelenségeket. Sőt a polgárság jó része. illetve gyakran aktív részvételét: „valahányszor nagy tömegben ugyanazon a helyen munkások csoportosulnak. kiürítik a magtárakat. faösszeszedés. Az a mód. Ebben az állandó fosztogatásban Colquhoun szerint három jelenséget kellene fontolóra venni: az alkalmazottak. ahol a gazdasági fejlődés a legintenzívebb. Ily módon a paraszt. noha minden különösebb probléma nélkül elfogadta a jogok kijátszását. szükségszerűen sok köztük a gazfickó”. mennyiségi viszonylatok alapján a gazdagság árucikkekbe és gépekbe fektetődik be. rongyok. hogy a 18. sem a későbbiek. a földbirtok. erőszakoskodást. és kiskereskedelmi orgazda is.

korlátlan. megállapítsák. S ezt a hatalmas. progresszív büntetésekkel. mint véletlen körülmények találkozása. hogy meghatározzák a büntetés stratégiáját és technikáit. mi számít tűrhetetlen törvénysértésnek. amelynek súlyát egyáltalán nem érzik”. hogy az eltűrt szabálytalanságok tengerében. A kettő annyira összefonódott. A tőkefelhalmozás. amelyben minden összefüggés nélkül egyet-egyet aránytalanul sújtanak. s bennük a folyamatosság és állandóság rendszere váltsa fel a pazarlásét és a túlzásokét. a vasdarabok és a kötélvégek összeszedésének jogára a hajók körül vagy az összesöpört cukor viszonteladásának jogára). A körülmények vagy a taktika sajátosságai folytán a reformerek hol az egyiket . a törvény kijátszásában mutatkoztak meg. 24 végül a ha-mispénz-gyártás (Anglia-szerte állítólag 40-50 állandóan működő hamispénz-gyár volt). abban a mozgásban. A két célkitűzés folyamatos volt. S ugyanakkor. a jog kijátszása – csempészés. végrehajtásukban kockázatos büntetések. mások a morális elfogadás rendjébe tartoznak: a tettesek szemében a fosztogatás a csempészés egyik formája. megegyezésekkel. amelyek akár elhallgatott. A polgárság fenntartja magának a jogok kijátszásának termékeny területét. a termelési viszonyok és a tulajdon jogi státusának új formáival a nép üzelmei. adó alóli kibúvás. A törvénytelenségek e nagy újrafelosztása még a törvényszéki rendszerek specializálódásában is megmutatkozik: a javak elleni törvénysértések – a lopás -. amely a jogi és politikai előnyökkel járó társadalomból a munka eszközei és termékei eltulajdonításának a társadalma felé halad. ahol az uralkodó többlethatalma és a kivívott és tolerált törvénytelenségek infrahatalma érintkezik.25 Szükségszerű tehát mindeme tiltott üzelmek ellenőrzése és újbóli szabályozása. s ez olyan büntetést szenvedjen. hogy kénye-kedve szerint forgassa a saját rendelkezéseit és törvényeit. amely alól nincs kibúvó.hajózási felszereléseket. a büntetőügyi reform azon a ponton született meg. öntöttvasdarabokat és értékes fémeket. utóbbi mintegy az előbbi hatalom korrelátuma volt. mindenféle munkástól összevásárolt bútorokat és szíjakat” rejt. Meg kell határozni a törvénysértéseket és biztosan meg kell büntetni őket. amely lényegét tekintve a javak elleni törvénysértéseket fogná be. amely a törvényesség határvidékén mozog – erről a mozgástérről hallgatólagosan vagy előre gondoskodik. a tulajdon elleni törvénysértésekbe csapnak át. s akad köztük viszonteladó és házaló. Nyugat-India termékeit. hogy felmondják a büntetőhatalom régi rendszerét. peregyezséggel. tolerált formában. Ez a felosztás osztályellentéten alapulj hiszen a néposztályok számára a leghozzáférhetőbb törvénysértés egyrészt a javak ellen irányul – a tulajdon erőszakos átruházása. akár erőszakos formában. szabálytalan kereskedelmi manőverek – speciális igazságszolgáltatás alá esnek. csapszegeket és rézszegeket. felvetődik egy állandó háló szükségessége. akik messzi vidékre juttattják el a lopások termékeit. a gazdasági élet vérkeringésének óriási szektorát biztosítsa magának egy olyan játékkal. A javak elleni törvénysértések elválasztódnak a jogellenesektől. Megerősödik annak a szükségessége. amikor bekövetkezik a hasadás. lényegük a megnyilvánulásukban lármás. mindennapos. Megerősödik annak szükségessége. közönséges bíróságok és büntetések. mert a többlethatalom és az infrahatalom között viszonyok hálója szövődött. s ez „hozzászoktatja őket e vétséghez. Összefoglalva. személyes. szabálytalan és nem folyamatos hatalom tehertöbbletét. Megfogalmazható ez másképpen is: a törvénysértések rendszere a kapitalista társadalom fejlődésével újrastrukturálódott. stb. a tényekkel szembeni tehetetlenség és az elkerülhetetlen tolerancia kölcsönös felosztása és hatalmi koncentrációja. vagy a tények tolerálásával szabadon hagyja. amelynek lényege a fórumok zavaros sokfélesége és hézagossága. A monarchikus legfelső hatalom formája az uralkodó oldalára helyezte a ragyogó. S azért lett több. A lopás az első nagy kibúvó a törvényesség alól. fosztogatásból eredő vállalkozást a toleranciák egész együttese könnyíti meg: egyesek megszerzett jogféleségre hivatkoznak (pl. másrészt a polgárság fenntartja magának a jogok kijátszását: annak lehetőségét. s az alattvalóknak szabad helyet hagyott a törvénytelenségek működtetésére. hogy az uralkodói kiváltságok elvétele egyben a törvénytelenségek működése elleni támadást is jelentett.

s hogy a lopások szenvedő alanyai. s hogy adott esetben kollektív hajtóvadászatot szervezzenek az erdőkben felhajtásukra. Vagyis. s akik „abban az állapotban” élnek közöttük. anélkül. az önkényesség jelentékeny csökkenése. Emberséges büntetések. mint másoknál is ugyanebben a korban. hol a másikat. követeli.”26 1777-ben ugyanez a Le Trosne Vues sur lajustice criminelle (A büntetőbíráskodás áttekintése) című munkájában azt követeli. s ezekhez illeszteni a büntetéseket. hozzájuk alkalmazni a következményeket. e kettős korlátozás jogi és morális formája. hogy az alattvalók tudják. a világosabb jogszabályalkotás. az orléans-i alsóbb fokú büntetőbíróság tagja. „amely feltehetően a civil társadalom megteremtése előttről való”. Érthető. s végül a 19. állandóak. hogy csökkentsék a köz kiváltságait. amelynek mindenki számára rögzítenie kell a határokat. amelyben látható módon találkozott az uralkodó korlátlan hatalma s a nép mindig éber törvényellenessége. Az állampolgárt úgy fogják fel. Csökkenteni gazdasági és politikai költségeit. példaként szolgálhat. hogy elnézőbbek velük. ez a szabály a büntetések rendszerében. 1764-ben közzétesz egy értekezést a csavargásról: tolvajok és gyilkosok hemzsegéséről beszél. Új alapelveket fektetni le. Új technikákat találni. mint ahogy a rabszolga tulajdona a gazdájának”. általánossá tegyék a büntetés művészetét. Igaz ugyan. századi (reformjában. ami valamennyit eltörli. Ez az új stratégia az alapelvek szintjén könnyen megfogalmazódik a szerződés általános elméletében. hogy megerősítsék a rendőrséget. hogy tagjai volnának”. finomítsák. amely kihat a társadalomra. akik „valódi háborút viselnek valamennyi állampolgár ellen”. nem pedig mint olyant. a lakosság segítségével üldözze őket a csendőrség. hogy ezeket a haszontalan és veszélyes embereket „az állam vegye a birtokába. mint a csempészekkel). a reform a terv állapotából intézmények és gyakorlatok együttese lehetett. Az „ember”. noha a büntetések enyhülése. a legpontosabban meghatározottak” legyenek. hogy elérhető legyen a céltábla. A fiziokrata Le Trosne. „minek teszik ki magukat”. hogy a bíró igazi döntőbíró legyen a vádlott és a társadalom között: hogy a törvények „rögzítettek. azonban annak a ténynek köszönheti stabilitását. hogy szabályozzák. A büntetőrendszert olyan apparátusként kell felfogni. amely differenciáltan kezeli a törvénytelenségeket. Egyszóval megteremteni a büntetés hatalmának új gazdaságtanát és új technológiáját: kétségtelenül ezek a leglényegesebb érvek a büntetőrendszer 18. jobban megszervezett konszenzus (gyakorlatának reálisabb felosztása híján) jellemzi látszólag az új büntető jogszabályozást. mint aki a társadalom törvényeivel egyszersmind azt a törvényt is elfogadta. Áthelyezni a célpontot és megváltoztatni arányait. Egyneművé tenni a gyakorlatát. A legszigorúbb büntetéseket kéri ellenük (jellemző módon csodálkozik. A csavargó mérhetetlenül veszélyesebb a társadalom számára. hogy a második hosszú időn át elsőbbséget kapott. hogy a kínpad kritikája oly nagy jelentőségekre tett szert a büntetőügyi reformban. aki zsákmányul ejti valamelyiket. században fő célkitűzéssé vált. 27 Le Trosne-nál. akit tiszteletben akarnak tartani a büntetésben. avégett. amely megvékonyodott ugyan. Mert a népi törvénytelenségekre gyakorolt nyomás a forradalom alatt. Megszegte a szerződést. a tulajdonai legyenek. Új taktikákat határozni meg. valójában a törvénytelenségek hagyományos rendszerében bekövetkezett felfordulás és az új szabályzásukat fenntartó szigorú kényszer tartja alulról meg. de részt vállal a büntetésből. de terjedelmesebb lett a társadalom testében. a büntetőhatalom körülhatárolásáért folytatott küzdelem közvetlenül azon igény körül bontakozik ki. „akik a társadalomban élnek. megkövetelve hatékonyságát és szaporítva áramlásait. hogy a reform mint büntetőügyi reform és mint a büntetőhatalom stratégiája e két célkitűzés érintkezésénél rajzolódott ki. A bűnöző ekkor jogi szempontból paradoxális lényként tűnik fel. mivel jelkép volt.tekintették fontosnak. amely büntetheti. díjat kap: „Tíz font jutalmat adnak egy farkas fejéért. s hogy a bírók csupán „a törvény szervei” legyenek. tekintsék ártatlannak a vádlottat az ítéletig. azt akarja. A legkisebb bűntett is az egész társadalmat támadja . hogy szigorúbb és állandóbb ellenőrzés alá vonják a népi törvénytelenségeket. tehát az egész társadalom ellensége. a császárság idején.

vajon ezek az oly gyöngének és sebezhetőnek teremtett lények eszelték ki e barbár és rafinált kínzásokat?”30 A büntetések mérséklésének elve. hogy már-már félelmetesebbé is válik annál. Szörnyű többlethatalom tér vissza. a társadalmi jogra támadva. hogy megbüntesse. Még rosszabb is.” 31 A büntetés hatásaival kell takarékoskodni. amely gyakorlására igényt tart. hogy minden állampolgár elfogadja a rendkívüli ítélet lesújtását azokra. szenvedésről. még a társadalom ellenségének megfenyítése esetén is. amikor a túlzásba vitt kegyetlenkedéseket látja vagy elképzeli. mint az ellenség. Mi több. képzeletről. hogy a bűnhődés alapelvét mindenkinek alá kellett írni a szerződésben. De olyan erős elemekkel alkotják újra. A tiszteletre méltó testről. a megalapozatlan elnézést: „Kegyelem azoknak a szelíd és érzékeny lelkeknek. ésszel megáldott ember érzékenységében? De az „érzékenységhez” való folyamodás nem jelenti éppen az elméleti lehetetlenséget. a társadalomnak jogában van teljes egészében fellépnie ellene. És így van ez rendjén. Valójában a számítgatás elvét hozza magával. a szokatlan szánalmat. De mi történik? A harag túlcsap a büntetésen … Isten. a sok-sok szörnyű és haszontalan kínzás láttán. amelyeket a büntetőfórum tesz a hatalomra. az állam fennmaradása összeztetethetetlen az övével. mintha a hóhér vérszomja és a megkínzott közé odaékelődne a filozófus vagy az elméleti szakember teste. a szerződést aláírván. Egy „szörnyeteg”. Ekkor vetődik fel a „mérték” és a büntetőhatalom gazdaságosságának problémája. akiknek. de olyan büntetésnek teszik ki.” 28 A büntetés joga az uralkodó bosszújáról áttevődött a társadalom védelmére.meg. Itt a gyökere annak az elvnek. hiszen a társadalmon belül csap le a társadalomra -áruló. A büntető rendszer „humánus” kell hogy legyen. amelyeket magukat bölcseknek tartó szörnyetegek találtak ki és hidegvérűen alkalmaztak?29 Vagy másutt: „A törvények a legnagyobb bűnök miatti bűnhődésre szólítanak fel. és az egész társadalom – beleértve a bűnözőt – jelen van a legkisebb büntetésben is. hiszen a törvénysértő közös ellenség lesz. akik testében támadták meg? „Minden gonosztevő. hogy lehetetlen megtalálni a büntetőügyi okoskodás racionális alapjait? A bűnöst a társadalomból kivető szerződésszerű elv és a természet által is „kiokádott” bűnöző képe között hol keressük a határt. S annak szükségessége. minden jog. Haragot gerjesztenek bennem. A gonosztevőt kiragadták egy természeténél fogva túlzó veszedelemből. s amikor a bűnöst elpusztítják. Egyenlőtlen a küzdelem: egyetlen oldalon van minden erő. A törvénysértés az egyént valójában az egész társadalom testével helyezi szembe. amely nem a törvény szigorában és nem is a törvénysértő vadságában nyilvánul meg. a test kiáltásaként tör fel. a társadalom testével és minden egyes elemével azonos kiterjedésű. amelynek nem lehet látni a korlátait. hogy a büntetés erejével szembehelyezzék a mérséklet elvéti „Ki ne reszketne a borzalomtól. nem mint polgártársat. joguk van egyesülni ellene. hogy saját törvényét bizonyítsa és végül rákényszerítse a büntetések rendszerére. azokat a hatásokat kell kiszámítani. amely szerint csak „humánus” büntetést szabad alkalmazni a . indulok. hanem a törvényt alkotó és a bűntettet el nem követő. A büntetések enyhülésének ki kell zárnia a szenvedést. akiknek a sok szörnyű kínvallatás tortúra. hanem azokra az emberekre. s ki kell zárnia à föllelhető érzéketlenséget. azaz tettei s által lázadó és hazaáruló. szívről beszélve valójában nem a megbüntetendő bűnösre gondolnak. te az önnönmagunknak vagy felebarátunknak okozott fájdalom gyűlöletét oltottad a szívünkbe. Líraiság volna. ezt az alapelvet egyes szám első személyben fogalmazzák meg a reformerek. A társadalomnak hogy is ne volna abszolút joga fölötte? Hogy is ne követelné elhallgattatását? És ha igaz. hanem mint ellenséget pusztítják el. ha nem az emberi természetben. Mintha a beszélő érzékenysége fejeződne ki közvetlenül. minden hatalom. A büntetés nagyszerű joga jön így létre. hiszen valamennyiünk1 védelméről van szó. egyiküknek el kell pusztulnia. A büntetőügyi bűnhődés tehát általánosított funkció. nem logikus-e. először mint szívhez szóló beszéd fogalmazódik meg. amely kifejezi. de a bírók és a nézők szenvedését. mely fellázad.

mostantól fogva gazdaságossága alapelvévé kezd válni. Hogy haszonnal járjon. Ne az elmúlt sértést. hogy az egyetlen és az utolsó lenne a maga nemében: soha senki nem tudná utánozni. hogy a büntetés példát mutató funkcióját kifejtsék. a bűncselekmények leghitványabb] át: egy irtózatos gonosztettet. amelyet mindenki elnéz. Hogy a büntetés a jövő felé tekint. mint például a gyilkosságban. igazi arányainak mértékévé. s arra se legyen lehetősége. gyakran kisebb hatású. amennyiben jóvá tudná tenni a „társadalomnak okozott rosszat”. amely erőszakot tenne a legnagyobb tiszteletben tartott törvények együttesén. apró gonosztettek. hogy a bűn a rendetlenségek egész sorát képes beindítani.bűnössel szemben. hajlandóságot érez rá. senki nem követhetné példáját. vegyünk egy határesetet. amely a leggazdaságosabban jár . századi reformot. Ha a törvénynek „humánusan” kell most bánni azokkal. az újrakezdésre való ösztönzés. egyenértékű borzalmat. hogy a megelőzés. hogy szörnyeteg. Ősrégi felfogás ez. hanem a hatalom hatásainak szükségszerű szabályozásában. Olyan különleges körülmények között hajtanák végre. jelzi a hatalom közbelépését. amelyet a büntetés hatásaként. olyan mértéktelen volna. az általánosítás lehetősége. a példaadás. hogy a saját szakállára utánozza. s meg se botránkozhatna elkövetésén. ez a gondolat már évszázadok óta a büntetés jogának egyik gyakori önigazolása. Arra volna szánva. Nem volt szükséges megvárni a 18. „Egy nyomorult kiáltozásai a kínszenvedésben vajon visszahozzák-e a vissza nem térő múltból a már elkövetett bűncselekményt?”36 A büntetést nem a bűncselekmény. mint az olyan gonosztett. ha nem sújtotta büntetés. veszélyesek viszont a megszokottá vált. ennek oka nem a bűnös esetleges előttünk leplezgetett mély emberiességében rejlik. amelyet kivált. s annyira felülmúlna minden lehetségességet. s ezt úgy kell érteni. A különbség annyi. amelyikben felbukkan a büntetések indoka. hanem a lehetséges ismétlődések függvényében kell kiszámítani. nem hat ki a társadalom testében az ott keletkező rendetlensége a botrány. Büntetni kell-e az ilyen bűnt? Milyen mértékben? Büntetésének mi haszna volna a büntetőhatalom rendszerében? Oly mértékben volna hasznos. amelyet magában hordoz. „A büntetés fényében a minimumot az emberiesség parancsolja és a politika tanácsolja. A bűncselekmény sorában a legutolsó csak büntetlen maradhat. egyre szaporodó. „A büntetés és a bűncselekmény minősége közötti botrányt meghatározza a megszegett szerződés hatása a társadalmi rendre. egy bűn. A nagy bűncselekmények ritkák. sőt. hanem a bűncselekményt követő két sorozatot. aki meglehet. Járjunk el oly módon. hogy áruló. Következésképp ne keressünk minőségi összefüggést a bűncselekmény és a büntetése között.34 Márpedig ha nem vesszük tekintetbe a tisztán anyagi kárt – amely még ha jóvátehetetlen is. nyilvánossága – tehát mértéktelensége – révén vártak el. „Emberiesség”. ezzel a tiszteletet ébresztő szóval illetik e rendszert és aprólékos számítgatásait. a bűncselekmény hatásait igazítják egymáshoz.” A bűncselekmény hatása azonban nincs szükségszerűen közvetlen arányban kegyetlenségével. az is lehet.”32 Hogy a büntetés technopolitikáját megértsük. a büntetés célpontja a bűn következménye kell hogy legyen. 37 A büntetés a hatások művészete lesz tehát. Holdudvar nélkül a bűncselekmény nem kíván büntetést. hogy a gonosztevőnek ne legyen kedve újrakezdeni. hogy nyomtalanul eltűnjék. oly mély titok övezné. A „végletes bűn” apológiája az új büntetőrendszerben egy kicsit olyan. amely elrettenti a lelkiismeretet. nem a büntetés roppant nagysága kerül szembe a vétek nagyságával. hanem az eljövendő rendetlenséget vegyük célba. A büntetés áttevődik az elrettentő példa mechanizmusába: a kínhalál büntető rendszerben az elrettentő példa a lehető legtapintatosabban utal a bűnre. hogy utánzói legyenek. s lényeges funkciói közül egy” mindenképpen a megelőzés. mint az eredendő hiba a régiben: tiszta forma. Mint ahogy – ugyanennek az apologétának egy másik elmélete szerint -szétbomlása és pusztulása előtt egy nappal egyetlen társadalomnak se volna joga vérpadok felállítására. Ennek a „gazdaságos” ésszerűségnek kell kimérnie a büntetést és előírni a vele összhangba hozott módszereket. hogy megakadályozzuk a bűncselekményt. akik a „természeten kívül” esnek (miközben a hajdani igazságszolgáltatás embertelenül bánt a „törvényen kívüliekkel”). Pontosan annyira kell büntetni.

akik nem követték el a vétket. nem testi valóságát. következésképp csökkenteni tudja a törvénytelenségek terjedelmes tartományát. akik látják őket. a rabszolgaság valamennyi pillanata egy képzetben sűrűsödik össze. „A büntetések között és alkalmazásuk módjában a vétségek arányában kell kiválasztani azokat a módszereket. e büntetés hatékonysága az elvárható hátrányban lesz. A fenyítésnek tehát nem a test. hogy utólag bármelyikük újból megjelenjen.”39 A tökéletes bizonyosság szabálya. az érdekek síkján jön létre megfeleltetés azzal. mint ahogy a fizikai büntetés még oly mesterkélt látványossága is megelőzheti a bűn elterjedését. elég volna elhitetni a többi emberrel. amellyel megpróbálják fölfegyverezni a büntetőhatalmat. amelyben a kínzás intenzitásában felelt meg a bűncselekménynek. „Hogy a büntetés az elvárható hatást eredményezze. ahány perc van hátra az életéből. hanem inkább egy képzet tárgya: a fájdalomra való emlékezés megakadályozhatja a visszaesést. de már nem a régi formájában. Az elrettentő példa már nem megnyilvánuló rituálé. maximális annak. mondta. legmélyebben bevésődnek a nép lelkébe. hogy megbüntették. akik előtt megjelennek ezek a rabszolgák. már nem volna kívánatos.el. amely akadályt hoz létre. A büntetőművelet egész időbeli körét megfordítani igyekvő büntetőjelek módszerével a reformerek gazdaságos. az általuk eltűrt szenvedés egyetlenegy eszmébe csomósodik. mint a bűncselekmény kockáztatásához.” 38 Fel lehet és fel is kell tételezni a büntetés és a bűncselekmény rokonságát. amely a társadalom egész testében általánossá tehető. Nem a szenvedés érzése okozza a „büntetést” a fenyítésben. A minimális mennyiség szabálya. amelyek a legjobban. hogy a büntetések számítgatásában a legérdektelenebb elem a bűnöző (kivéve. amely a halál gondolatánál is rémisztőbb. A büntetésnek azokra kell a legnagyobb hatást tenniük. Ha a bún gondolatához a valamivel nagyobb hátrány gondolatát kapcsolnánk. Minden bűncselekmény és a tőle várt előnyök gondolatához meghatározott bűnhődés eszméjének kell társulnia. hat fő szabályon nyugszik. akik elszenvedik (és rabszolgaságra kárhoztatva nem is tudnak visszaesni a bűnbe). A mellékhatások szabálya. amely az elmélet bölcsőjénél még csak lírai megformulázásra került. Ezt a paradoxont Beccaria abban a bűnhődésben illusztrálta. amilyen sokáig csak lehet. mely a törvényes bosszúját végrehajtó fejedelem „hatalomtöbbletét” jelzi. amelytől csak egy lépés a kínhalál. enyhébb a halálbüntetésnél. mert előnyöket várnak tőle. aki elképzeli. némi töblettel. A szemiotechnika. hogy ne a szenvedés alanya legyen. hanem a képzet mozgósítása a feladata. a belőle származó pontos . csak oly mértékben mozgósítsa a testet. Ha egy bűncselekmény motívuma a vele járó előny. mivel az elítélt számára a rabszolgaság szenvedése annyi parcellára oszlik. hanem a fájdalom. a végtelenségig felosztható ez a büntetés. itt találkozik az ésszerű megfogalmazás lehetőségével: a büntetés bemutatását kell maximalizálni. kivéve azokat az eseteket. ami ahhoz a paradoxonhoz vezet. Az elégséges ideális jelleg szabálya. de nem szükségszerűen mint a látványosság elemét. amelyet a bűnös a bűncselekményből húz. s ugyanakkor a bűnös teste szempontjából a legkevésbé kegyetlenek. s ideális esetben meggátolja. hogy a bűnös nem követi el újra a bűnt. ha biztosak lehetnénk benne. Ez a büntetés fizikailag kegyetlenebb volna a halálnál? Egyáltalán nem. képes minden viselkedés kodifikálásába. ha az okozott rossz meghaladja azt az előnyt. Ez a büntetés gazdaságosságában a legideálisabb: minimális azoknak. A hatások centrifugálisan fokozódnak. A bűncselekményt azért követik el. De a fájdalom nem önmagában lesz a büntetés technikájának az eszköze. a kellemetlenség eszméje – a „büntetés” eszméjének „fájdalma”. hanem jel. amikor egy képzetet akarunk hatékonyan felidézni. hogy több érdek fűződik a büntetés elkerüléséhez. Kivetik a testet mint a büntetés alanyát. hatékony eszközt akarnak adni a büntetőhatalomnak. a bosszúság. amelyet a halálbüntetés helyett javasolt: az életfogytig tartó rabszolgaságban. ha visszaesésre hajlamos). A kínzások elvetése. Vagy ha kell is. elemi büntetés. elégséges. Ezzel szemben azok számára. Fölösleges tehát előtárni a vérpad teljes fegyverzetét. várjunk vele.

mert kevéssé kellett félni a büntetés bizonyosságától? Ahelyett. hogy a gonosztett valóságossága. a kínzással kicsikart szavak hitelesnek számítottak. ilyenképpen minden bűncselekményre fény derülne. Hogyan kapcsolható össze az emberek fejében abszolút mértékben a bűncselekmény és a bűnhődés eszméje. A bírósági ítéletnek felhasznált érveiben. teljes nyilvánvalóságában megalapozódjon. amely a „társadalmi szerződés stabil emlékműve”. feltáruljanak valamennyi. kötelezzék. hogyan lehetne a felelősségre vonhatók fejében szigorú kapcsolatot teremteni a gonosztett és a büntetés között.43 Innen fakad az a gondolat. hogy akár egyetlen bűncselekmény is elkerülje az igazságszolgáltatás tekintetét. egyfajta feltételezés egyfajta büntetésfokozatot vont maga után. semmi nem teszi törékenyebbé a törvények apparátusát. A bűncselekmény megállapításának minden igazság általános kritériumainak kell engedelmeskednie. melyet semmi nem szakíthat szét. mindez a büntetőgyakorlatot hosszú időn át elszigetelte a bizonyítás közönséges formáitól: a félbizonyítékok féligazságokat és félbűnöket eredményeztek. A bűncselekményeket meghatározó és a büntetéseket előíró törvényeknek tökéletesen világosnak kell lenniük. és „szigorúbbak legyünk. a kínhalál.40 Ε törvényeknek nyilvánosságra kell kerülniük. az előbbi közvetlen irányítása alatt. A büntetőrendszer hatékonyságát garantáló bizonyosságnak ez az általános eleme meghatározott számú pontos intézkedést feltételez. mindenki számára hozzáférhető nyomtatott szövegek kellenek: „Egyedül a nyomtatás teheti a törvények szent gyűjteményének letéteményesévé az egész közösséget. mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenniük. s nem csak néhány jogászembert.”41 Az uralkodó mondjon le a kegyelem jogáról. teljes bizonyításra van szükség a pontos igazság megállapításához. s hogy a bűnhődés reményét tápláljuk bennük … a törvények legyenek kérlelhetetlenek.kellemetlenségekkel. szűnjenek meg az orális hagyományok és szokások. az igazságszolgáltatás „az egyének jogait a társadalommal szemben”. „a célból. s végrehajtóik hajthatatlanok. hogy a bűnöst elítélő törvény szövegét idézze ítéletében …. Le kell mondani a törvényes bizonyítékokról. saját gazdaságos működése érdekében. amelyeket a törvényszéki hivatalszobák titokzatosan elnyelnek. méghozzá mindenki számára érvényes módon. ha a bűnhődés valósága nem minden esetben követi a gonosztett valóságát? Elsődleges feladat lesz. a vallomás kicsikarása. hogy a hajdani rendszert utánozzuk. cáfolhatatlan bizonyosságra volt szüksége. az őket összefűző szálat szükségszerűnek kell tartanunk. ha a valószínűtlenség egy bizonyos együtthatója is felvetődhet? Nem azért kellett-e vadságával ijesztővé tenni a bűn büntetését. De ráadásul az kell. s a felügyelet tegye lehetővé a bűncselekmények megakadályozását.” 45 A közös igazság szabálya. és teljes bizonyossággal valamennyi elnyerné büntetését. el kell vetni a kínzást. test és látványosság igénybevétele az igazság reprodukálására. vagy ha már elkövették. akkor szerzőik letartóztatását. és mindenki felismerhesse a büntetés okait: „A magisztrátus fennhangon fejtse ki véleményét. hogy az emberek a bűn megbocsáthatóságát tapasztalják. s hogy mindenki tudomást szerezhessen a vádlott elítélésének vagy fölmentésének okairól. mint a büntetlenség reménye. hogy az igazságszolgáltatás apparátusát egészítse ki a felügyelet szerve. meg kell szüntetni minden . Ε szisztéma eltérése a bizonyíték közönséges rendjétől csak attól fogva okozott ténylegesen botrányt. hogy az eljárásokat ne titokban folytassák le.”42 És főképp megengedhetetlen. hogy a társadalom mindegyik tagja meg tudja különböztetni a bűnös cselekedeteket az erényesektől” . éberebbeknek kell lennünk” . a felsorakoztatott bizonyítékokban egész egyszerűen összhangban kell lennie minden más ítélettel. legyen írott jogszabályozás. hogy a büntetés eszméjének erejét a közbelépés reménye ne kisebbítse: „Ha lehetővé tesszük. a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak együtt kell eljárniuk mint ugyanegy eljárás egymást kiegészítő két akciója – a rendőrség biztosítja „a társadalom akcióját valamennyi egyénnel szemben”. a kínzás alkalmazása. hogy azok az eljárások. amikor a büntetőhatalomnak. A törvényes bizonyítékok hajdani rendszere. az elítéltek sorsa iránt érdeklődő állampolgár előtt. Ebben az igen banális alapelvben fontos átalakulás rejlik.

48 De hogy a büntetés következményjelei teljesen fedjék a büntetést. osztályozni kell őket. hogy a vétség-bűnhődés rendszerének kodifikálása és a bűnöző-büntetés páros . a bírónak nem rituális formulákat kell alkalmazni a bizonyításra. ebben kell keresnünk a gyökerét. megnyílik bármilyen igazságok előtt. gonoszsága feltételezhető fokával. egy nemesember bűntette kártékonyabb a társadalom számára. hogy közülük egy se kerülhesse el a figyelmet. A büntető igazságszolgáltatás. Ez az individualizálás nehéz teher a modern büntetőjog egész területén. összekapcsolja vagy elválasztja azt. a bűncselekményeket meghatározó. Ebből következik. akibe gyerekkorától fogva a becsületesség érzését igyekeztek plántálni. szükségszerű. Hogy a büntetőügyi szemiotika befedje a törvénytelenségek mezejét. amennyiben nyilvánvalóak. mennyivel bűnösebb. azt a mindenki által birtokolt észt. hogy a bűncselekmény végső bizonyításáig a vádlottat ártatlannak kell tekinteni. mint az.” 46 A vizsgálat. de a büntető hatalom gazdaságossága és azon eljárások szempontjából. minthogy a büntetésnek meg kell gátolnia a visszaesést. sem más nem merte meghatározni általában. mindenki által elfogadhatók. nem elég ennyi.megfelelést a gyanú fokozatai és a büntetés fokozatai között. a hatalmat fölöslegesen nem „pazarló”. s mivel a bizonyítékoknak és a gyanújeleknek a körülményekből kell következniük. hanem közös eszközöket. de nem is félénk. inkvizítori modellt. Egy vétség ártalmassága és indukciós értéke különböző a törvénysértő státusa szerint. Kimerítő és világos.' hogy a törvénysértések minden típusa szerepeljen benne. amelyekkel megelégedhet? Ezt eddig sem én. a jogelmélet nyelvét és a mindennapok gyakorlatának követelményeit tekintve kétségtelenül radikálisan szemben áll a kodifikálás elvével.49 Végül. és fajtánként összegyűjteni. A bűncselekmény igazsága. pontosan illeszkedő büntetésjeleket. A bíró „sziklazátonyok között hajózó kormányos” lesz: „Melyek lesznek azok a bizonyítékok és gyanújelek. mint egy népfié. sem a gyalázat azt. azt látjuk. s együtt alakítják ki a bíró „mély meggyőződését”. hogy egészségesen döntsön. Átutalták a közös bizonyítékok referenciáinak körébe. amelyet szűkíteni igyekeztek. Szükséges hát egy olyan jogszabálygyűjtemény. a büntetéseket leszögező jogszabálygyűjteményre van szükség. amit kell. soha nem részesült nevelésben?”50 Látjuk. Az optimális specifikálás szabálya. a közös ész gyakorlata elveti a régi. de nem is hiányos. Az igazságszolgáltatás már nem ura a saját igazságának. hogy elfogadja a sokkal rugalmasabb (s a tudomány és a józan ész által duplán érvényesített) empirikus kutatást. s e viszony ellenőrzésére a büntetőbíróság ma nincs felkészülve. amelyben a tudományos bizonyítás. a körülmények végtelen variálási lehetőségnek voltak kitéve. számolnia kell a bűnelkövető természetével. Ugyanannak a büntetésnek a gondolata nem egyformán hat. aki bőviben van mindennek? Két esküszegőből az. aki a természetre hagyva. csak akkor fogadható el. az érzékelhető evidenciák és a józan ész egymástól eltérő elemei egymásba fonódnak. akit egyszer már megbélyegeztek. amelyek segítségével a társadalom egészében működtetni akarja a nem túlzó. mint a másik. minden törvénysértést minősíteni kell. hogy a bűncselekmények és a büntetések egymással párhuzamos osztályozásának szükségszerűsége egy időben született meg a bűnöző jellemére szabott individualizált büntetések igényével. hogy a legvilágosabb gyanújelek és bizonyítékok arányosan vitatkozzanak. akarata belső értékével: „Két. amely egy érdekes igazság felderítésére vállalkozik … Éles-elméjűsége révén megragad majd minden körülményt és kapcsolatot. noha megőrzi az igazságosságát biztosító formákat. akárcsak egy matematikai igazság. amely a filozófusok és a tudósok tulajdona is: „Elméletben filozófusnak kell tekintenem a magisztrátust. a pénzbüntetés nem riasztja el a gazdagot. ugyanazt a lopást elkövető ember közül mennyivel kisebb bűnös az. amely elégségesen pontos ahhoz. akinek alig van betevő falatja. jól megalapozottak. A bírósági rituálé önmagában többé nem formálója egy megosztott igazságnak. Bogos és végtelen viszony alakul ki a tudományos diskurzusok sokféleségével.” A büntetőgyakorlatot mostantól fogva alávetik az igazság közös uralmának vagy inkább egy komplex uralomnak. ha teljes egészében bizonyítást nyert. Nem szabad elbújtatni a törvény hallgatása mögé a büntetlenség reményét.

a múltjára. 53 De lassan a bűnöző minősítésévé válik. egyre fontosabb az első ízbeni bűnelkövető és a visszaeső bűnös ellentéte. aki hidegvérűen terveli ki gonosztettét” .modulációja együtt jár és egyik a másikat hívja. amely tárgyuk különbözősége szerint választja szét a bűncselekményeket. az. Ez a felosztás olyan. akarata „minőségére”. év virághónapjában R (récidiviste) betűvel kellett megkülönböztetni őket. noha még határozatlanul. hogy egy általános törvény sújtson minden egyes jellegzetes törvénysértést és minden egyes megbüntethető egyént minden mérlegelés nélkül. hogy megalkossák a bűncselekmények és a büntetések Linné-rendszerét. Ε szembenállásból kiindulva. illetve amelyeknek követniük kell a legpontosabb fokozatosság szerint. nem előre eltervezett. hogyan alkalmazzunk megszabott törvényeket egymástól elütő egyénekre. S amekkora mértékben a bűnözés lesz a büntetőügyi beavatkozás tárgya a bűncselekmény helyett. amelyet nem ment az őrület. a természetére. Ε felosztás legjobb szabálya.”52 Elméletben vagy inkább az elképzelésekben a büntetések és a bűncselekmények kettős rendszertana megoldhatja azt a problémát. hogy minden egyes fajta jól elkülöníthető a másiktól. „Össze kell állítani a különböző országokban előforduló különféle fajta bűncselekmények táblázatát. nem pedig szándékára. megszakítatlan fokozatosságával. ahol a pszichológiai tudás fogja felváltani a kazuisztikus igazságszolgáltatást a büntetőgyakorlatban. e táblázat összevethető egy másik táblázattal. különleges körülményekhez kapcsolódó bűncselekményé. A 18. amely eleve bűnöző jellegét nyilvánítja ki. amelyek magának a tettnek a minősítését teszik lehetővé. a fajták rendszertanát. amely a törvénysértőre szorítkozik.51 De most egy olyan moduláció kezd kirajzolódni. Érzékelhető a hézag. ahogy látom. A jogszabálygyűjtemény-individualizálás kapcsolatát a korszak tudományos modelljeiben keresik. amelyek feljogosítanak a „szelídségre” . Kétségtelenül a természetrajz nyújtotta a legadekvátabb sémát. hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés elé terjesztett büntetések finom fokozatossága eltérítheti a bűncselekménytől „a gonoszt. de amely azt ígéri hogy soha nem válik megszokásból elkövetett bűncselekménnyé. egyfajta akaratot. s a két táblázat pontosan fedi egymást. élet– és gondolkodásmódjára. ugyanebben a korban kezd kialakulni a „szenvedélyből elkövetett” bűncselekmény fogalma – a nem szándékos. Elsősorban ide tartozik a visszaesés fogalma. sok ponton megerősítve. és akit visszatarthat a büntetéstől való rettegés. nem számítgató szenvedélynek” tulajdonítható bűncselekménnyekkel szemben. az efféle bűncselekmények nem árulkodnak szerzőjük „megfontolt elvetemültségéről”. de ez mit se számít. és megváltoztathatja a kihirdetett ítéletet: az 1791-es jogszabályozás után a visszaesőket majdnem minden esetben dupla büntetés sújtotta: a X. De az antropológiai individualizálás e spekulatív modelltől távoli formái is ugyanebben a korban képződtek. 1791-ben már Le Peletier is megjegyezte. . sőt. A bűncselekmények felsorolását fajtánkénti felosztás követi. amelyet a büntetések számára készítettek. A régi igazságszolgáltatás – és ezen a ponton megegyezett a keresztény penitencia gyakorlatával – kétváltozós sort használt. Arra törekszenek.54 A büntetések humanizálása mögött ott találjuk mindazon szabályokat. hanem a bűnöző alanyt. A büntetés modulációja egy széles értelemben vett „kazuisztikának” volt alárendelve. oly módon. amelyeknek meg kell előzniük. az 1810-es büntetőtörvénykönyv vagy maximális büntetést szab ki rájuk vagy azonnali szigorúbb büntetést. és minden egyes jellegzetes bűncselekmény valamennyi megfelelésében azok között helyezkedik el. Az individualizálás mint a pontosan alkalmazott törvénygyűjtemény végső célja jelenik meg. ezzel szemben tehetetlen a „heves. Vagyis olyan elemeket. Márpedig ez az individualizálás természetében nagyon különbözik a régi igazságszolgáltatásban található büntetésmodulációktól. Nem mintha ezt nem ismerték volna a régi büntetőtörvényekben. század végétől természetesen még messze esik ez az idő. A visszaesésnél nem a törvény által meghatározott tett elkövetőjét veszik célba. a „körülményekét” és a „szándékét”. ezt mint a büntetőhatalom kiszámított gazdaságosságát.

a kínzások rituáléjának világos jegyeivel. A törvényen kívüli bűnöző. hanem a gondolatvilágra. ám egy igazi államférfi sokkal erősebben kötözi meg őket saját eszméik láncával. Sokáig kell még várni hogy a homo criminalis meghatározott tárgy legyen a megismerés területén. a képzetek és a jelek működtetését. az uralkodók hatalmának fényűző kifejtésével szemben állva. kívül kerül a szerződésen. a bírák szerepének kijelöléséhez. az eljárás szabályaihoz. Látható. A tárgyiasítás folyamatai a hatalom taktikáiból és gyakorlata berendezéséből születnek meg. a természet vad elemét hordozva magában bukkan fel. vagy még inkább a valamennyi ember gondolatvilágába rejtetten. hogy ez a tárgyi kapcsolat nem kívülről rakódik rá a büntető gyakorlatra. gonosztevőként jelenik meg. a képzetek elemzése alapelv lesz a testeknek a kínvallatás rituális anatómiájánál sokkal eredményesebb politikájában. hogy irányítójuk és uruk. s e kötelék annál erősebb. mint a kifinomult. a képzetek és a jelek sorával. akiben a politikai kritika és a képzeletbeli jelképek kereszteződnek. az érdekek kiszámítását. minden tényleges vagy potenciális bűnözőre előírja a közbelépés taktikáját. Azt is látjuk.megkövetelik. a megelőzés megszervezését. hogy a büntetés gyakorlatát alátámasztó hatalmi viszony kettőződik meg egy olyan tárgyi kapcsolattal. hamarosan „abnormisként”. akinek üldözése valamennyi ember érdeke. hatékony és gazdaságos hatalmak technológiája fejlődött ki. betegként. a bizonyosság és az igazság látóhatárának megalkotását. hanem a lélek. el-eltünedező figura. a rekonstruált keletkezéstörténetekkel valójában egyfajta általános receptet adott az emberek fölötti hatalom gyakorlására: a „lélek” ezután a szemiológia eszközével lejegyzési felület lesz a hatalom számára. minél kevesebbet tudunk szerkezetéről. Ebből bontakozik ki a bűncselekmény és a bűnöző tárgyiasításának két vonala. a büntetések hozzáigazítását az egyre finomabb változókhoz. Mindkét esetben azt látjuk. hogy ellenőrizhető legyen. ám szükségszerűen és nyilvánvalóan áramló képzetek és jelek játékára. Búcsút vesznek ezzel a régi büntető – „anatómiától”. mértéktelen szenvedések rituális játékával. s azért is mert az ideológusok által már megalkotott diskurzusban támaszra lelt. amelyben nemcsak a bűn található meg mint közös normák szerint megállapítandó tény. a bűncselekmények meghatározásához. hogy belülről mérjék fel a büntetőhatalom korlátait. Már nem a test. A büntetőügyi reformtervekkel kirajzolódó tárgyiasítás fenti két típusa azonban időrendjében és hatásaiban nagyon különbözik egymástól. akkor eldicsekedhet azzal. Az érdekek elméletével. az eszmék ellenőrzésével vetik alá a testet. Az ideológusok elgondolása nemcsak az egyénre és a társadalomra vonatkozó elmélet volt. Ilyen minőségében a tudományos objektivitásnak és a vele összefüggő „kezelésnek” rendelődik alá. A másik annak szükségszerűsége. De vajon beléptünk-e ténylegesen a testetlen bűnhődés korába? A kiindulópont tehát a törvénytelenségek pontos feltérképezésének politikai terve. amennyiben közvetlenebbül kötődtek a büntetőhatalom újraszervezéséhez: a jogszabályalkotáshoz. A másik hatásai viszont sokkal gyorsabbak és meghatározóbbak voltak. mint specifikus kritériumok szerint megismerhető egyén. a természeti ember még csak virtualitás. szörnyetegként. „szüntelenül követniük kell egymást… Ha ily módon kialakította majd a gondolatok láncát az állampolgárok fejében. mit kell értenünk e kifejezésen: a hatalom egy technikájának megfelelőjét. s minél inkább a saját művünknek hisszük. akit mint mindenki ellenségét jelölnek meg. mindez ugyancsak a bűnözők és a bűnök tárgyiasításához vezet. vagy mintha egy racionális vagy „tudományos” kihallgatás nehezedne rá a megbüntetendő emberre.és acélkötelékeket. talán őrültként. méltatlan állampolgárnak bizonyul. hanem a bűnöző is. a büntetőfunkció általánosítása. a kétségbeesés meg az idő megrozsdásítja a vas. a büntetőhatalom korlátozása. a szilárd észhez kapcsolódik az első láncszem. mint ahogy a kínvallatások dühével szembeszegezett tiltás tenné az érzékenység korlátai által. De emellett e hatalom támadáspontjának áthelyezésére szólítanak fel: a támadás ne a testre irányuljon ezentúl. Egy ostoba despota vasláncokkal kényszerítheti rabszolgáit. Hallgassuk meg még egyszer Servant: a bűncselekmény és a bűnhődés gondolatának szorosan kell kötődniük egymáshoz. mondta Mably. Az egyik a bűnözőé. a büntetés kiszabásához. de .

ez az „ideológiai hatalma” függesztődik fel. Tobias: Crime and industrial society. 3. 12. 1901. a csalások száma megemelkedik az erőszakos bűncselekményekkel szemben. E. JEGYZETEK 1. (gépiratos disszertáció) 1971. G. Boucheron cikkeit az 1962-es. A Pierre Chaunu vezetésével folytatott kutatások általában ugyanezt tárják fel Normandia bűnözésével kapcsolatban.. J. 107-108. Desjardin: Les Cahiers des États généraux et la justice criminelle. Réfutation du Traité des délits et des peines. mint XIV. Lajos uralkodása végén. soha nem látott formában. és 1966. Boutelet és J. az agy puha rostjain épül fel a legerősebb birodalmak ledönthetetlen alapzata. 137 5. 1766. . 15. S az új politikai anatómia teszi majd lehetővé az egymástól elhajló. amelyben újból a test játssza a főszerepet. Farge tanulmánya. hogy a büntetések kiszámított rendszerével ellenőrizze a bűnözést. 11. Vö. 6. XXXIX. 1974. a társadalom pedig rendet akar és a tulajdon tiszteletét óhajtja” (130-142). Vö. 1966. J. 641. 1764. Chaunu: Annales de Normandie. 1973. 326. 1966-os és 1972-es Annales de Normandie-ban. Seligman: La Justice sous la Révolution. 1971. 247. a „Le Vol d'aliments à Paris au XVIIIe siècle”. Cl. 1973. 4. Petion de Villeneuve: Discours à la Constituante. legalábbis részben. Párizsról vö. 13-20. A büntetés új művészetére vetett pillantás jól megmutatja. 56. Chaunu: Annales de Normandie. hogy Auge vidékén négyszer kevesebb erőszakos bűntény fordul elő a forradalom előtt. Gégot és V. 13. Le Roy-Ladurie: Contrepoint. XXVI. Vö. A. 1967. Le Trosne: Mémoires sur les vagabonds. augusztus 2án. században kialakult két tárgyiasítási vonal újbóli találkozását.125. Ε. hogy a büntető szemiotechnikát a test új politikája váltotta fel. ugyanez a jelenség tapasztalható Angliában.4. Ch. Thomas Fowell Buxton: Parliamentary Debate. A kancellária 1789-ben így foglalja össze a sérelmek naplójának a kínzásokra vonatkozó általános álláspontját.37. főleg Muyart de Vouglans Beccaria elleni vitájával. az egyik vonal a bűnözőt „a másik oldalra” veti – egy természettel szembeni természet oldalára. A szerző kimutatja. 1971. legfeljebb még szorosabban tapasztja őket egymáshoz. Archives parlementaires. Boucher d'Argis: Observations sur les lois criminel-les. Dupaty: Mémoire justificatif pour trois hommes comdamnés à la roue. 9. In: Ariette Farge. P.1. A.108. B. 2. A tournelle-i kamara egyik elnöke a királyhoz intézett feliratában. 1781. 8. Lachèze: Discours à la Constituante. XXVI. 66. de 15%-a 1775-től 1790-ig: „a bíróságok szigora megerősödik az idők folyamán … veszély fenyegeti a társadalom számára hasznos értékeket. Úgy tetszik. 1786. Petrovich in: Crime et criminalité en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. 10. P. 1768. E. 1883. Vö.”55 A büntetésnek ez a szemiotechnikája.mit sem tehet az eszmék meggyökeresedett uniója ellenében. 1966. Chaunu: Annales de Normandie. valamint A.72. 236. Ν. 1819. Mogensen: Aspects de la société augeronne aux XVII e et XVIIIe siècles. Le Roy-Ladurie: Contrepoint. 14. megerősíti ezt a tendenciát: 1750-től 1755-ig az élelmiszerlopások tárgyában kimondott ítéletek 5%-a gályarabságra juttatja a tett elkövetőjét. 1962. például C. a másik oldal mindent elkövet. 3 juin 1791. P. Hibbert: The Roots of evil. W. 7. s egy új politikai anatómia váltja fel. Vö. vö. a 18.. Archives parlementaires.

In: Archives parlamentaires. 1974. A pályázat nyertesei Brissot és Bernard! voltak. Eymar volt a pályázat nyertese. Le Trosne: Mémoire sur les vagabonds. 24. Franciára fordítva 1786-ban. mindenható lévén a védelemben és a támogatásban. Franciára fordítva 1807-ben. cit.. Ο. Linguet: Nécessité d'une réforme dans l'administration de la justice.161. Target: L'Esprit des cahiers présentés aux États généraux.129. megkísérlik elnyomásra felhasználni. Target: „Observations sur le project du Code pénal.). 3. de Lacretelle: Discours sur le préjugé des peines infamantes.16. Beccaria: Des délits et des peines. 1790. 35. Beccaria: Des célits et des peines. 1780. 1789. Le Trosne: Mémoire sur les vagabonds. G. 1970. Agulhon: La vie sociales en Provence. 28. Bercé: Croquants et nu-pieds. Morgensentől származik. Π64. 50. 27. valamennyi egyén és valamennyi jog oltalmazására olyan erővel rendelkezik. 637. J. IV. N. 131. 344.61-62. Festy: Les Délits ruraux et leur répression sous la Révolution et le Consulat. L. Kantnál ugyanezt megfordítva találjuk. M. Ezek a képviselők a büntetések igen szigorú rendszerét támogatták. C. Archives parlementaires. in: Discours sur le préjugés des peines infamantes. Colquhoun: Traité sur la police de Londres. s hogy a civil társadalom a lehető legnagyobb biztonságra leljen a szabadság és az emberség érdekében” (Société économique de Beme. X. 1777. 1856. Y.-M. 1777). Duport: „Discours à la Constituante”. 1764. 7-8.. „Az oltalom. de Lacretelle: „Dissertation sur le ministère public”. ha rendeltetését megváltoztatva. II. Marat Plan de Législation criminelle című munkájával válaszolt. Vö. Bergasse. Dupaty: Lettres sur la procédure criminelle. megköveteli. „ In Locré: La Législation de la France.” (Mougins de Roquefort a Contrat social idevágó részét idézi: „Discours à la Constituante”. többek között: S. G. 32. 26. 37. A kifejezés N. A bírósági apparátusok „igen nagy hatalma” és a rossz elosztásuk miatti kritikával kapcsolatban lásd C. P. G. anélkül. 54. I. Ide vonatkozóan hosszan idézhetnénk a tudós társaságok és akadémiák által javasolt pályázatokat a 18. a bírói hatalommal kapcsolatban: „Megfosztatván bármiféle. XII. hogy Reusseau nézeteit néhány képviselő felhasználta az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben. V. Le Trosne: Vues sur la justice criminelle. 23. hogy „a nevelés és a büntetések szelídséget összebékítsük az azonnali és példát mutató bűnhődés bizonyosságával. loc.-J. amellyel az állampolgároknak tartozunk. . vagy A. P. dePastoret: Des lois pénales.” (Rapport à la Constituante sur le pouvoir judiciaire. G. 11-12.. 19. egymással versengő akaratokra. 18. Boucher d'Argis: Cahier d'un magistrat. 17.) 33. 8. teljesen hatalom nélküli lesz. 20. IL. Filangieri: La Science de la législation. 21. Megjegyzendő. 22. P. G. melyek megszelídíthetik a franciaországi büntetőügyi törvények szigorát. XXIX. ami. Ibid. 1784. Ε. hogy a büntetést a bűncselekmény kegyetlenségéhez mérjük és ne áldozzuk fel az emberiesség nevében magát az emberiséget. 31. 1856. 1786. hogy a közbiztonságot lerontanák” (Académie de Châlons-sur-Mame. és 292-339. 1956. L. oldalakon Colquhoun igen részletesen számol be e vállalkozásokról. Ε témával kapcsolatban lásd. XXVI. 25. 4. 1784. 1789. 1764.. 214. Rousseau: Contrat social. 1789.103-106.87.87. Ibid. Melyek azok „az eszközök.. az állam politikai rendszerével szembeni tevékenységtől és nem lévén semmiféle befolyása a rendszert formáló vagy fenntartó. század végén: hogyan lehet elérni. A. A153182. W. Vö.) 21. 744. 1788. és a Contrat elvei érdekes módon alátámasztották a bűn és bűnhődés közötti kegyetlenség régi kapcsolatát. 34. 297-298. könyv. fejezet. „a törvények túlzó szigorúsága képes-e csökkenteni egy züllött nemzet bűntetteinek számát és súlyosságát?” (Académie de Marseille. 29. 30. 36. 22 décembre 1789... In: Archives parlementaires.

351-352. a szükségszerű óvatosságot látja. 39.) 38.34.” In: Archives parlementaires. 24. P. P. 327. 1768.) 43.49. amit Carnot vagy F.1. hogy megelőzze a hasonló bűnöket. Beccaria: ibid. a közre kártékony” lény: az istenkáromlás. Marat: Plan de législation criminelle. In: Oeuvres complètes. a lopás. 45. 89.. XXVI.. IX. Risi: Observations de jurisprudence criminelle. 1784. 1767.” (Théorie des lois criminelles. 1789. 34. Cariou: Les Idéalités casuistiques (gépírásos disszertáció) 52. Az 1549-es rendelet kijelenti. P. de Mably: De la législation. 45. a csavargás stb. 1784. 87. 348. L. Linguet: Nécessité d'une réforme de l'administration de la justice criminelle. hanem a büntetés pontos követelése tartja meg az embereket a kötelességben. I.” In: Discours sur les peines infamentes. aljas. de Lacretelle: „Réflexions sur la législation pénale. III. 42. 1781. 55.144. 1764. 48. Beccaria: Des délits et des peines. J. 47. 321-322. Franciára fordítva 1758-ban. . visszaeső bűnösei különbüntetések alá estek. 41. J. Brissot: Théorie des lois criminelles. 9. ahol jó a törvényhozás. A következő évben Bellart elmondja azt a beszédet. 1768. 51. Beccaria: Traité des délits et des peines. 1791.163. M. A. Beccaria: Des délits et des peines. XXI. június 6. a kegyelem a törvény elleni bűntett. A Barnave: „Discours à la Constituante”: „A büntetésekben. de Mably: De la législation. a visszaeső bűnöst számos esetben világosan megbüntették az ancien régime törvényei. 50. P. 35. (Archives parlementaires. rossz a törvény: ott. 40. Vattel: „Nem a büntetés kegyetlensége. 1781. G. Duport: „Discours à la Constituante. Le Peletier de Saint-Fargeau: Archives parlementaires. Vö. Helie és Chauveau állít. Servan: Discours sur l'administration de la justice criminelle. Vö. a társadalom nem egy emberi lény szenvedésének barbár örömét találja. Azzal ellentétben.-P.. különösen züllött. 1789.) 44. Annales du barreau moderne. amelyet a szenvedélyből elkövetett bűncselekmények első védőbeszédének tartunk. hogy az újra kezdő gonosztevő „alávaló. eltávolítsa a társadalomból azokat a bajokat.” (Le Droit des gens. 8. J. 49. G. Seigneux de Correvon : Essai sur l'usage de la torture. Vö. 54. 53. amelyekkel lesújt.-L.37. 1823. 200. G. 53. XXVII. Ε témával kapcsolatban lásd. de Lacretelle: Discours sur les peines infamantes.. IX. 1780. amelyek támadásukkal fenyegetik. A kazuisztika nem egyéniesítő jellegéről lásd: P. In: Oeuvres complètes.: Brissot: „Ha a kegyelem igazságos. 26. a Grass-ügyben. 46. többek között: S.

az erők mozgását hatalmi kapcsolatnak alávető jelgátak mozgásterének felállításáról.”4 Puszta ábránd volna mindez? Meglehet. amikor 1791-ben új büntető törvényhozást terjeszt elő: „Pontos kapcsolatokat kell teremteni a vétség természete és a büntetés természete között”. fizikai fájdalmat fog elszenvedni. aki aljas volt. akkor közöttük a lehető legközvetlenebb – hasonlósági. hogy megtaláltuk azt a hátrányt. a célból. FEJEZET A BÜNTETÉSEK ENYHÜLÉSE A képzetek egész technológiáján kell tehát nyugodnia a büntetés művészetének.”3 Az analógiás büntetésben a hatalom. így szemlélője számára bizonyosan annak a bűncselekménynek a jele volna. A vállalkozás csak akkor sikerülhet. becstelen büntetést fog elszenvedni. közelségi – kapcsolatot kell létrehozni. De működésükhöz több feltételnek kell eleget tenniük: 1. Az igazság diadala.2. „A büntetésnek lehetőleg hasonlítania kell a bűncselekmény természetéhez. „A testek gravitációjához hasonlóan titkos erő hajt bennünket állandóan jólétünk felé. aki semmirekellő volt. hogy a bűnhődéstől való félelem a lelket minél messzebbre vigye attól az úttól. többé ember nem tenne erőszakot az emberen. amelyet büntet. mit kell bűncselekménynek minősíteni: a bűncselekmény tehát nem természetes. Például Vermeil javaslata: a közszabadsággal visszaélők fosztódjanak meg a saját szabadságuktól. akik visszaéltek a törvény jótéteményeivel és a közhivatali működés kiváltságaival. a jelen lévő erők között mennyiségi különbségek létesítéséről.” Egy bűncselekmény megfelelő büntetését megtalálni azt jelenti. analógiás. Igaz. „A gyönge emberi szívből ne vesszen ki soha a kínvallatás gondolata és uralkodjon azon az érzésen. letaglózza borzalmas gonosztette. mivel ekkor a büntetések már nem a törvényhozó akaratából. elkobzás büntesse a lopást. amelyet sújt. A méregkeverőknek „a hóhér serleget nyújt. ez a büntetés és a bűncselekmény egymáshoz illesztésének legjobb módja. ha természetes mechanizmusba ágyazódik. majd forró vizes üstbe veti. Ezt az impulzust csak a törvény által felállított gátak akadályozzák. Az elviselhetetlenül kegyetlent nem . amelynek gondolata véglegesen megszünteti egy gonosztett vonzerejének gondolatát. hogy bűne képét látva. máglya a gyújtogatást. mert a természetes következmény formáját felöltve a büntetés nem egy emberi hatalom önkényes következményeképp tűnik fel: „A vétséget a büntetésből megmagyarázni. Az ember minden egyéb cselekedete eme belső törekvés következménye. hogy a büntetés könnyen megjelenjen a gondolatban. bírság sújtsa a közpénzek elsikkasztását és az uzsorát. hogy saját érdekeitől függően a társadalom határozza meg. s a bűncselekményről ábrándozóban a gonosztett puszta gondolata fölébresztené a büntetés jelét.”1 Ezek a jelgátak hozzák létre a büntetések új tárházát. nehéz munkát fog végezni. ahová az előnyös bűncselekmény kilátása vezette. már csak azért is előnyös volna. mihelyt a bűncselekményre gondolunk. az idővel dacoló stabil kapcsolatok megteremtése: ellentétes értékű képzetpárok létrehozásáról van szó.”2 Az ideális büntetés pontosan áttetszene azon a bűncselekményen. át a benne lévő folyadékot arcába loccsintja. alázzák meg a „hamis dicsőség” hajszolásában vétkeseket. De ha azt akarjuk. elrejtőzik. mint ahogy a megtorlások jegyei szervezték meg a hajdani kínvallatásokat. épp úgy. mely bűncselekményre buzdítja. vonják vissza a polgárjogokat azoktól. formájukban mutassák be a bűncselekmény tartalmát. és egyben a szabadság diadala is. mely büntet. halál büntesse a gyilkosságot. összeálló képek művészete. Egymással harcoló energiák művészete. A reformerek büntetések egész gyűjteményét javasolták annak illusztrálására. Ez előnyös volna a kapcsolat állandósága szempontjából. De Le Peletier világosan megfogalmazta a szimbolikus kommunikáció alapelvét. hogy a büntetések intézményesen legyenek természetesek. Az ancien regime kínzásaira erősen emlékeztető kegyetlenségek ellenére egészen más mechanizmus indul be az analógiás büntetésekben. hanem a dolgok természetéből következnének. A lehelő legkisebb önkényt kell alkalmazni. aki bűncselekményben vérengző volt.

” Nem használna viszont semmit. Mindez a büntetés ésszerű esztétikafélesége. Újra meg kell hát tanítani rájuk. eltulajdonít vagy öl. mintha a dolgok szükségszerűségéből fakadna és a természet szelíd erejével álcázva magát működjék a hatalom. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés elfogadta ezt az érvelést: az 1791-es . a test fölötti szabad rendelkezést. A büntetés átalakít. A fanatikusok dicsőséget faragnak maguknak nézeteikből és az értük kiállt kínzásokból. mely megmutatja. s utána majd ő is tiszteletben tartja ezt másoknál. 3. Fosszuk meg erejétől azt az érdeket. melyek romba dönthetnek. ha fizikai fájdalmaknak tennénk ki őket. ezt kell leküzdeni. ez a büntetés legjobb eszköze. S kezdjük rajta az oktatást: érezze át. amelynek nincs vége. hogy a bűn gyökerénél található büszkeségre támaszkodik. a szabadság. amikor lop. 2. Rá kell szánnunk magunkat a javíthatatlanok. használjuk ki. „Alkalmazni őket. aki egyszerre használja fel az épület stabilitását biztosító erőket és mérsékli azokat. épp a legbölcsebb. Osszuk meg az érdeket. amely a bölcsőjük. „Nem kellene-e valamennyi büntetést abból az oly egyszerű. hogy a büntetés és látványai képzete a bűncselekmény és a vele járó gyönyörök képzeténél elevenebben hasson. Az érdek mechanizmusa jelenik meg tehát. Mindezek következtében hasznos lesz egy időbeli moduláció.” 9 A rossz szenvedély ellenébe jó szokást kialakítani. az idő. az élet iránti tisztelet érzését a gonosztevő elveszti. A megbélyegző büntetések hatékonysága abban rejlik. a becsület. a legtartósabb politikai intézmények is a természetben vetik meg az alapjukat. ami a legnyomasztóbb ama szenvedély számára.”7 Több eszköz kínálkozik. ha a koldusokat bűzös börtönökbe zárjuk. hogy kiválasztjuk azt.” 6 A bűnhődés a bűncselekményből következzék.12 Az állandó és könnyen olvasható jeleket formáló büntetésnek az érdekek rendszerét és a szenvedélyek dinamizmusát újból kell szerveznie. a büntetés sértse meg.11 Fel kell éleszteni a hasznos és erényes érdeket. az érdek mozgása. „Nem vezet sikerre. s a reformálása érdekében kifejtett erőfeszítés kárba veszett fáradság és költség Volna a társadalom számára. „Nevetségességbe és szégyenbe fojtani. az érzékek számára közvetlenül érthető kapcsolatot akarnak felállítani a bűnhődések színpadán. „A törvényhozó az ügyes építészhez hasonlatos. mit jelent elveszíteni a javak. mit jelez. amelyre támaszkodik. mely elrettent a büntetéstől. Jobban izgassa és sarkallja a bűnözni vágyót a bűnhődés. amely az elkövetett bűnhöz vezetett?”10 Játsszuk ki önmaga ellen azt az erőt. amelyről a bűncselekmény bizonyítja be. s az elítélt csak kínzásnak érezné. megjelenítésének módjai. felkészülhetünk e büntetés sikeres hatására. lázítsa fel. hogy félelmetessé tegyük a büntetést. Ha büszkeség bírta rá a gaztett elkövetésére. hanem a jel áttetszőségével. A csavargás vétsége mögött ott a lustaság. a törvény úgy fessen. soha nem tudná kihasználni. melyek valóságos kloákák”. meg kell fordítani az intenzitások viszonyát. e megjelenítés elevensége. ha nézők serege előtt alázzuk meg a fanatikusok gőgös hivalkodását. sikert ígérő és már ismert alapelvből levezetni. amelyek hatására erényessé válhat. jeleket állít fel. A tulajdon – de a gazdagság. amely helyet adhat az egyszerű számítgatásnak is. gátakat emel”. A jelek játéka az erők mechanikájához kapcsolódik: a bűncselekményt vonzóvá tevő vágyat csökkenteni kell. ha egyszer véget érnek. mennyire meggyengült. erővel szemben egy másik erőt. „Ássunk le egyenesen a rossz forrásáig. már nem a bosszúállás szimmetriájával találkozunk. önmagának mond ellent: az elítéltre kiszabott minden kényszerítést. munkára kell szorítani őket. ezzel szemben növelni az érdeket. oly módon. a becsület. módosít. De a büntetések csak akkor hajtanak hasznot a többiek számára. eltávolítására. „Nemcsak a képzőművészetekben kell hűen követnünk a természetet. nem a hatalomét vagy a fegyverét. de az érzékenység és a szenvedély erejét. A fanatizmus ellen játsszuk ki tehát a büszke konokságot. amely a vétséghez sodort. ha vannak ilyenek.” 8 Törjük össze a bűncselekmény képzetét megelevenítő rugót.szegezik többé szembe az elviselhetetlenül kegyetlennel a hatalom párharcában. rágalmaz. Mi volna a végérvényes büntetés haszna? Az olyan büntetés. mint amennyire a bűn kecsegteti.

amelyet kisajátíthat? Hasznosabb volna „az államot szolgálniuk egy olyan rabszolgaságban. De ez a próbatétel ideje volt.törvénykönyv halált irányoz elő az árulókra meg a gyilkosokra. az utak újjáépítése lesz a dolguk. 15 Az volna az ideális. majd három napot dolgozzon. az volt a veszélyes. sötétségben. ha a büntetés a létrehozott hatások szerint enyhül. hogy minél súlyosabb volt a bűncselekmény. hogy élete hátralevő éveiben jóvátegye a társadalomnak okozott kárt”. annál rövidebb ideig tartott a bűnhődés. egyedül. erőszakosságuk révén. aki mindig szem előtt van. Végül büntetése lejártához közeledve. s ennek köszönhetően feljavíthatja kosztját). s nem az összehangolt átalakításé. és „kidomborítják a közös és sajátos mozgások közhasznát”. vizén és kenyéren). amelynek tartama a bűncselekmény természetétől függne”. a bűnhődések olyan megtorlásnak tekinthetők. Kérésre egyedül is dolgozhat. majd lehetőséget kap. de haszontalan büntetések. Márpedig a szenvedélyek törékeny mechanizmusa nem kívánja. ha az elítélt egyfajta jövedelmező tulajdon volna: mindenki szolgálatára rendelt rabszolga. De különösen az időtartam szerepét kell beépíteni a büntetés gazdaságtanába. amelyet a bűnös minden egyes állampolgártól kiérdemelt azért a bűncselekményért. Az elítélt oldaláról a büntetés jelek. a sérelmek naplója is az ő nyomdokukba jár: „A nem .”14 4. Az időtartam – pellengéren töltött napok. Az elítélt képzeteibe lassacskán belevésett jelgátaknak gyorsan és széles körben kell tehát áramolniok. Ezért a bűnhődés ne csak természetesnek. Büntetése kétharmadát letöltve átmehet a zárkába (világos zárkába. De a bűnös a bűnhődésnek csak az egyik céltáblája. mindenkinek el kell fogadnia és újra kell osztania. hogy maga a bűnhődés lépjen akcióba. A bűnhődés főképp a többiekre tekint: minden lehetséges bűnösre. hogy kezdetben hetente két. Miért szüntetne meg a társadalom egy olyan életet és testet. a tolvajoknak. a száműzetés évei. „A kínos megvonások időben elnyúló sora. belső mechanizmusának változónak kell lennie. hetente öt napon magányosan. nehogy újból megerősödjenek. minden más büntetésnek egyszer be kell fejeződnie. a keréken eltöltött órák a kínszenvedésig -már a büntetések régi rendszerében is megtalálható. Tápláléka munkája függvénye. Franciaország bővelkedik a kereskedelmet akadályozó. mindenki saját előnyét olvassa ki belőle. járhatatlan utakban. érdekek és az időtartam mechanizmusa.”13 Az idő a büntetés operátora. abban az értelemben. a köz javára és hasznára kisajátított tárgy. sokkal jobban hat a bűnösre a fájdalom röpke pillanatánál … A tanúként megidézett nép szemében szakadatlanul felújítja a bosszúálló törvények emlékét és minden pillanatban üdvös rettegést kelt. amely a tortúrák látványának borzalmától megkíméli az emberiséget. a bűncselekményt tiltó beszéd részévé kell válniuk – ez az aranypénz szorítja ki az elmékből a bűncselekmény hasznának hamis gondolatát. Az időtartamnak most lehetővé kell tennie.16 A régi rendszerben az elítélt teste a király tulajdona lett. A kínzásokban. bekapcsolódhat a börtön életrendjébe: „Minden nap csatlakozhat a többi rabhoz a közös munka elvégzése céljából. a maximális büntetés húsz év. hogy a reformerek majd mindig a közmunkát javasolták a lehetséges legjobb büntetés gyanánt. Titkos büntetések sincsenek. Ebből következik. jó. amellyel valamennyiüket megsértette: a büntetések „szakadatlanul újrakezdődnek az állampolgárok szeme láttára”. hanem érdekesnek is tűnjék fel. hogy ugyanolyan módon kényszerítsék őket. akit szabadságától megfosztottak és arra kényszerítettek. Még ha megszabott is. hogy mindenki számára egyformán határozza meg a törvény. Nincsenek többé látványos. sem hogy ugyanolyan kitartással. ezért a munkáért fizetséget kap. akik az áruk szabad forgalmának az útjába gördítenek akadályt. Most a társadalom tulajdona lesz. A halálnál ékesszólóbb volna „egy olyan ember példája. a derekán lánccal. de a hét két napján közösen végzett munka. az egymáshoz intézett. az uralkodó megjelölte bélyegével és hatalma erejével lecsapott rá. Le Peletier az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek készített tervezetében csókkenő intenzitású büntetéseket javasolt: a legsúlyosabb büntetésre ítélt fogolynak csak az első időszakban kell elszenvednie a sötétzárkát (megláncolt kézzel és lábbal.

a diskurzus. éppúgy. az általános fájdalom nagybetűkkel legyen festve … Gyászlepelbe burkolt bíró jelentse be a népnek a merényletet és a törvényes bosszú szomorú szükségességét. képek. amint megtapsolja az ítélet kihirdetését. aki erőszakot tett a törvényen. hallani fogja. a közerkölcs színrevitele. fekete fátyol fedi a fejét. szóra bírja a törvényt. feliratokat. „A kínszevedéshez a leggyászosabb és legmegindítóbb pompát kapcsold. A testi kínzásban a rettegés támasztotta alá az elrettentő példát: fizikai félelem. látni fogja. A példát most a tanulság támasztja alá. elmondani a bűncselekményt. szimbólumokat kell nagy számban alkalmazni. ha szülőgyilkos. vörös ingét kígyók és egyéb mérges .20 Néhány évvel később Bexon a büntetőjog címereit álmodja meg a császári szertartások naiv és katonai stílusában: „A halálra ítéltet kocsi viszi a vesztőhelyre.”19 A gyász értelme világos kell hogy legyen mindenki számára. megmutatni a büntetés szükségszerű voltát. Már nem a parancsoló hatalom rémületet keltő restaurációja támasztja alá a bűnhődés szertartását. szólítsa nagy hangon a népet. Elhagyja azt. de mennyivel valóságosabb. A bűnös ilyenformán kétszer fizet: az általa szolgáltatott munkával és a létrehozott jelekkel. amelyeknek úgy kell belevésődniük a nézők emlékezetébe. valamennyiüket méltatlankodás és borzalom tölti el … Itt a bűncselekmény megtorlásának perce: ne engedje elillanni. „Figyelje meg az első perceket.”18 A nyilvános büntetés a közvetlen újrakódolás ceremóniája. amelyet használt. ha méregkeverő. Amint a bűncselekmény megtörténik. A büntetésből a törvényeket magukat fogják kiolvasni. ingére hímezik a tőrt vagy azt a halált osztó szerszámot. A gonosztevő viszont kiválik a társadalomból. vagy a kivégzésből. mint amikor a béke vagy a szabadság kihirdetését hallja. amelyre elöl és hátul felírják az áruló szót. amikor a nép végzetesen kivette a részét vagy a bűncselekményből. ellenőrizhető jellegét. s-nem az uralkodó jelenlétét. a zárka ajtaja fölött olvassa el a bűnös nagybetűkkel bevésett nevét. a gaztett mellé kerül. A büntetés nyilvánosságának nem szabad fizikai rettegést kelteni. szertartása valamennyi elemének beszélnie kell. vonszolja a bűnöst a köztérre. e szörnyű nap gyászünnep legyen a nemzet számára. ha áruló. amely erőszakot tett rajta. de nem az ancien regime (ambivalens) ünnepeinek keretében. amikor valamely különösen kegyetlen tett híre városainkban és falvainkban elterjed. hanem a gyász szertartásával. jeleket. mint a bélyegnek az elítélt arcába vagy vállába. csupán morális haszon ez ugyan. vörös és fekete kárpitozású vagy festett kocsi. Le Peletier azt javasolta. bűncselekményükkel arányos időtartamra. A társadalmon belül a köztereken és az országutakon az elítélt „hasznok és jelzések” középpontja. hogy a nép havonta egyszer látogassa meg az elítélteket „fájdalmas vackukban. A nyilvános büntetésnek napvilágra kell hoznia ezt a kettős bánatot: valaki nem vett tudomást a törvényről. Láthatóan szolgálja mindannyiunk javát. Plakátokat. A törvényeit újból megtaláló társadalom elvesztette azt a polgárt. Ebből következik a nyilvánosság okos gazdaságtana. A törvényt megreformálják. bűntettét és az ítéletet”. a polgárokat mintha villám sújtotta volna. a ki-betűzhetetlen jel. hogy mindenki megtanulhassa jelentésüket. A szövegben történő közvetlen összekapcsolásnak a tettekben is közvetlen összekapcsolás felel meg. hogy az eszméket összekapcsoló törvénykönyv a realitásokat is összekapcsolja. olvasókönyvet kell kinyitnia. hanem a törvénykönyv újbóli aktiválása. az igazság diadalára. haladéktalanul megérkezik a büntetés.halálbüntetésre ítélt rabok az ország közmunkáira rendeltessenek. egyszersmind mindannyiunk elméjébe belopja a bűn-bűnhődés jelét: másodlagos. és meg kell válni az egyik állampolgártól. emlékeztetni a törvényre. Ε tragédia különböző jelenetei hassanak az érzékekre. Ezek a törvények egy adott bűncselekményhez egy adott büntetést kapcsolnak. valamennyi gyöngéd és becsületes érzelmet mozgassák meg. a bűncselekmény és a büntetés eszméje közötti kapcsolat kollektív megerősítése. Állítsa fel a vérpadot. igyekezzen meggyőzőnek lenni és ítélkezni fölötte. 5. kollektív borzalom.”17 A közmunka két dolgot jelentett: az elítélt büntetésének kollektív érdekét és a bűnhődés látható. igazolni mértékét. vörös inget kap. a máglyát. megmutatván. mint csődülnek össze a szörnyű látványosságra.

hogy megtanulják. plakátok. s az egész család annál mohóbban hallgatja e hosszú történeteket. amelyet a családok vasárnaponként meglátogatnak. amelyet almanachok. röpcédulák. A diskurzus a törvény közvetítője lesz: az egyetemes újrakódolás állandó alapelve. A 18. Meg kellene engedni a gyerekeknek is. A büntetések helyszínét fogjuk fel a Törvények Kertjeként. A bűnhődést a bűnös számára hatékonnyá tevő időtartam a nézőnek is hasznos.”21 „Ezt az olvasható leckét. igazolja önmagát. moralistákká lesznek. akik önmagukat az „örök ész misszionáriusainak” nevezik. „A szörnyű képektől és üdvös eszméktől eltelt honpolgár a családjában továbbadja őket. Díszletek. A bűnözőt hőssé tevő sok magasztalás helyett az emberek szavaiban csak azok a jelgátak fordulnának elő. mind a törvénykönyvet ismétlik fáradhatatlanul. hasznos oktatás a nép lelkének. de .állatok díszítik. a kertekben. félelmetesebbé teszi a valóságosnál. a törvények és a haza szeretetét. akit megdöbbent majd a nyilvános vigasság. mind. optikai hatások. minden bűnözőnek a maga büntetése. hogy a tudomány tárgyának tekintették volna. Hogyan hallgattathatnák el a híres gonosztevők eposzát. mintsem ünnep. kunyhójuk körül elhintik. távlatok. népi elbeszélések énekelnek? Ha a büntetés újrakódolását jól csinálták meg. a bűnhődés iskola legyen. s az elítélt kínos állapota. ha időnként. Minden percben számba tudja venni bűn és bűnhődés állandó szótárat. s megijed. melyeket bárki megtekinthet. hogy ennyi ellensége támadt. amelyeket javítanak vagy az épülő hidaknál. hogyan hat a törvény jótéteménye a bűncselekményre: élő lecke a rend múzeumában. A nép költői végül egybefolynak azokkal. amelyek a bűnhődéstől való kiszámított félelemmel állítják meg a bűncselekmény vágyát. A falvak lakói is tanúi lesznek e példáknak. akit újból meg kell tanítani a társadalmi életre. hogy a bűnhődések láthatósága az új büntető törvénykönyv egyik alapelve. hogy megszemléljék a száműzöttek szörnyű sorsát. táblák. ékesszóló büntetés. a gonosztevő pedig mint ellenség. S a felnőtt emberek időről időre újratanulnák itt a törvényeket. mely mindent elmond. mindig nyitott könyv és nem ceremónia. köréje gyűlő gyermekei megnyitják ifjú emlékezetüket. a munkahelyekre. Látható büntetés. Minden bűnnek megvan a maga törvénye. a mindenki előtt nyitott műhelyekben. ahogy kell. A foglyok szenvedéséből részt kérő – a 17. s az erkölcs szeretete gyökeret ver e durva lelkekben. A zarándoklatok nagyobb hasznot hajtanának. ott járnák ki állampolgári iskoláikat.”24 Hogyan képzeljük el a büntető városállamot? A keresztutaknál. A társadalomban ekkor fordulhatna ellenkező irányba a bűncselekmény hagyományos diskurzusa. a bűnhődés ezernyi kis színházát találjuk. ezt a rituális újrakódolást a lehető leggyakrabban kell megismételni. A pozitív mechanizmus teljes mértékben érvényre jut majd a mindennapok beszédében. akik azért jönnek. magyaráz. hogy eljöjjenek a büntetést végrehajtó helyekre. a bíróságok iránt érzett tiszteletet és bizalmat. lemond tán terveiről. században kitalált vagy megint szokásba jött – jótékony látogatás után a gyermekek látogatásáról álmodoztak. A titkos büntetés félig elvesztegetett büntetés. mint a törökök zarándoklatai Mekkába. miután az elméket ésszerű szavakkal felkészítenénk a társadalmi rend megőrzésére. a bűnhődések hasznos voltára. felolvasott vagy nyomtatott szövegek. században a törvényhozók nagy problémája. a bűncselekmény csak szerencsétlenségként jelenhet meg. és az újabb elbeszélésektől folytonosan erősödik. az utak mentén. melyre bűne kárhoztatta. hogy megváltozhatatlan szavakkal beigyák bűn és bűnhődés eszméjét.”22 Le Peletier úgy vélte. minél nagyobb hévvel adja majd elő. szemfényvesztés durvítja el olykor a színpadot. míg a gonosz. meggyőz: feliratok. 6. „Megadott időpontokban a nép gyakori jelenléte a szégyen felhőjét kergeti az elítélt homlokára. sipkák. ha a gyász szertartása úgy zajlik le. jelképek.” 23 Jóval azelőtt. a fiatalembereket. sőt a férfiakat is elvinnénk a bányákba. hogy miképpen fakíthatnák meg a bűnözők kétes dicsőségét. Azt szeretném. melyeknek kimentele gyors és gyászos véget ér. az oktatás elemének álmodták meg a bűnözőt. a bányák mélyén.

A bebörtönzésre kétségtelenül gondolnak.”25 A büntető városállam fölött vaspókháló. Ez már nem a kínzások rémületet keltő nagy rituáléja. látható és beszélő büntetésekről szóló tervezetekben. Ε morális „bemutatók” mindegyikére iskolások igyekeznek majd tanítójukkal és a felnőttek megtanulják. Onnan. bizonyos vétségek sajátos büntetésére: azokat sújtja. Pontosabban: a börtön mint a büntetés általános formája soha nem jelenik meg ezekben a sajátos. hogy nem lesz szükségünk rájuk. kényszermunkánál). akik egy másik ember szabadsága ellen követnek el merényletet (emberrablás) vagy akik visszaélnek a szabadsággal (rendetlenség.26 Mert az efféle büntetés megvalósulását nehéz ellenőrizni. Kiátkozzák az egyforma. erőszak és gyanú. . A népi emlékezet pedig szóbeszédében reprodukálja majd a törvény zord beszédét. hogy őreik önkényének szolgáltatjuk ki a fogva tartottakat. ahol a végtelen büntetés elérésére kell törekedni. máskor perzselő nap égetné. De időtartamával mint egyetlen variációs elvvel nem fedi a büntetőrendszer egész mezejét. A bűnösnek kivájják a szemét. „így volna kitéve az évszakok szigorának. vasöv övezi derekát. a büntetés-általános funkció. élete végéig kenyérrel és vízzel táplálják. hogy nagy igazságtalanságok esnek meg ott … Valami bizonyára nincs rendjén. meggyőző jelenettel. „A sötétség „helye. A fájdalmas halál. melyre valójában nem kerül sor. Ha a bűncselekmények sokasodása nélkül szaporítható a. mert képtelen megfelelni a bűnök specifikusságának. S az erkölcs valamennyi közvetlen példájának ellenpontjaként. a büntetés-jel és -diskurzus technikájával. felfüggesztett vasketrecben helyezik el egy körtér fölött. amelyet meggyalázott. Az új büntető rendszerben ez felel meg egy kissé annak. Sőt. sőt. rossz hajlamaikat szaporítja. végül elérjük. energikus kínszenvedésben lehetne igazán felismerni az egész természet iszonyának kitett gonosztevőt. élő jelenetként találkozhassunk a bűn nyomorúságaival. minden pillanatban.”28 Az a gondolat. hogy a bebörtönzés a halál és az enyhe büntetések között fedje be a büntetés egész közbülső terét. csupán a vétség súlyossága szerint változó büntetések gondolatát. következésképp ez a szám az elrettentő példa szempontjából elveszik. hogy ne lássa többé az eget. A megkapó büntetések valóságos tárházát találjuk. ha az embert megfosztjuk szabadságától és börtönben őrizzük. amely a mindennapos bűnhődés valamennyi színházán túltesz: ez az egyetlen olyan eset. akit arra ítéltek. s nem egy kínos élet meghosszabbítását bemutató. ahol a közönség ül. hogy ugyanazzal a büntetéssel sújtsunk” – mondta Mably. hanem naponta. de csak mint egy lehetséges· büntetésre. káros: költséges. összeegyeztethetetlen a büntetés-hatás. erőszak). könnyen feltételezik. az utcákon bemutatott komoly színház.áttekinthetőbbé is. Vermeil mindenesetre elképzelte az abszolút büntetés jelenetét. „Önök megkövetelik. ahol az állampolgár nem tudja megszámolni az áldozatokat. a törvényhozónak tán gyilkosként kellene kezelnie őket?” 27 A börtön. hogy szigorú gazdaságosság szerint valamennyi tanulsággal szolgáljon: minden büntetés példázat legyen. s ne lakja a földet. a börtönök sötétje egyébként is bizalmatlanságot szül a honpolgárban. a rácsokhoz kötözik. teljesen meztelen. a büntető elzárás gondolatát sok reformer kifejezetten bírálja. De ezeknek a valódi vagy túlzó megszorításoknak az a lényege. ami a királygyilkosság volt a régiben. „Óvakodjunk attól. hihető némi kegyetlenkedés. számtalan . homlokát egyszer hó borítaná. Bizonyos büntetések végrehajtásának feltételeként is számolnak vele (pl. nem volt kézenfekvő a reformerek számára. és azt kockáztatjuk. arabokat tétlenségre kárhoztatja. s az új törvény értelmében egyetlenegy bűn elkövetőjét kell ily módon keresztre feszíteni: a szülőgyilkost. mert lemond a közönségre tett hatásról. A börtön sötétség. mert a társadalom szempontjából haszontalan. milyen leckét tanítsanak meg gyermekeiknek. Mert a zsarnokságot gyakoroljuk. De az ezernyi látványosság és elbeszélés fölött talán nem ártana elhelyezni a legszörnyűbb bűnök főbenjáró büntetésének a jelét: a törvénykezés épületének zárókövét. amelyet beszennyezett. büntetések példája. ha a sokaság javára alkotott törvény hála helyett a tömeg zúgolódását váltja ki. s ha ezek az aljas emberek léteznének. mindent összevetve. a büntetésképzet. ahogy ma teszi. hogy szörnyetegek is legyenek önök között.

Márpedig a ténylegesen javasolt. és az Alkotmányozó Nemzetgyűlés által oly világosan meghatározott. ha egy kissé közelebbről nézzük meg a büntető törvénykönyv tervezetét. Hasonlítsuk össze a büntető törvénykönyvben megmaradt négy fő büntetést. A belügyminiszter már a konzulátus idején megbízást adott már működő vagy a különböző városokban e célra alkalmas biztonsági helyek vizsgálatára. gazdagságával büntet. században. ahol szünet nélkül folyt a bűnhődés megjelenítése a társadalmi test szeme láttára. Kezdetben „a vétség természete és a büntetés természete közötti pontos kapcsolatok” alapelvét fogalmazták meg: szenvedés jár ki a vérengzőknek. hogy a törvény által kívánt bebörtönzést büntetőügyi. a fény megvonására. végül néhány kikötőben ott a gályarabok börtöne. bizonyos értelemben áthatolhatatlan fal veszi körül ezentúl a büntetés titokzatos munkáját. de konokabb rendszer építette fel őket végül a 19. De talán túlzás azt állítani. ahol az uralkodó rituálisan kinyilvánított erejének szolgáltatták ki a megkínzott testet. A restaurációtól fogva és a júliusi monarchia alatt kb. a „zárka”. az emberi testtel való gazdálkodás egészen más módja. adminisztrációs és földrajzi hierarchia szerint azonnal átülteti a valóságba: a legalsó fokon. Húsz év sem telt el. nagy apparátusa váltotta fel. anyagi. melyek mindegyike méltó az általuk képviselt és szolgált hatalomhoz. és a büntetés színházát. A kényszermunka a börtönbe vetés egyik formája. 40-43 000 foglyot találunk a francia börtönökben (mintegy 600 lakosra esik egy fogoly). specifikus. Néhány év múlva hiteleket irányoztak elő a civil rend új várainak a felépítésére. Ez egy egészen másfajta anyagiság. minden esetben mindenkinek leckét adó büntetések alapelve.”29 A császárság elhatározta. amelyet Le Peletier nyújtott be az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek. kiigazított. felváltotta egy zárt. a börtönök egységes. amelynek különböző szintjei pontosan illeszkednek az adminisztrációs centralizálás szintjeihez. Az oly ünnepélyesen megígért változatosság végül erre az egységes és szürke büntetőrendszerre csökken. amely presztízsével. végül a szó szoros értelmében vett börtön. A vérpadot. egyszersmind szimbolikus jelképe lesz. ahol ezeket a másodlagos rendelkezéseket enyhítik. „Mi az új törvény által elfogadott büntető rendszer? A börtönbe vetés valamennyi formája. testet sújtó büntetések a fogva tartás három formáját ismerik: a sötétzárkát. Elég. Kimondhatjuk. bonyolult és hierarchizált nagy építmény. A fogva tartás. gyalázat a lealacsonyodott lelkűeknek. ha elárultam a hazámat. A gályarabság börtön a szabadban. a hatalom egészen másfajta fizikája. hogy természeti kapcsolatot hoztak volna létre vétség és büntetés között. a fogva tartás törvénye érvényesült minden jelentékenyebb törvénysértésnél. a városok tőszomszédságában. század derekáig olykor a kellős közepén a büntetőhatalom egyhangú. amelyről a 18. hanem a gondosan zárt. s nem is az a másik.30 Kevésbé fényűző. hogy húsz évig tartott a bűvészmutatvány. hacsak nem érdemelt halálbüntetést. az elzárás. amely a puszta és egyszerű bezárásra szorítkozik. „Ilyenformán. hatékony. A császárság valójában egy másfajta háborúra használta fel őket. Az elzárás nagy épületét veszik tervbe. . hatalmas épületeinek hálózata csakhamar kiterjed egész Franciaországra és Európára. a javító célú bebörtönzés valamiféleképpen egyetlen” büntetés különféle elnevezései. Az 1810-es büntető törvénykönyvben a halálbüntetés a bírságok között a lehetséges büntetések majdnem teljes terét foglalja el egy bizonyos számú forma alatt. hogy szinte egy pillanat alatt következett be. munka a lustáknak. A magas fal immár nem az. század álmodozott. s mindezek fölött több központi börtön az egy évnél hosszabb időre ítélt bűnözők és a büntetőbíróságok elítéltjei számára. egy egészen más tervet követtek. amelyik körülvesz és megvéd. amiért ahelyett. sőt a 19. Volt egyébként akkoriban min csodálkozniuk a képviselőknek. amely az államapparátus testébe ágyazódik be. valamennyi békebíróság alá rendelve ott vannak a fogdák. s mely lényegében a felelősségre vonhatók gondolataira hatott volna. hatalmával. az élelem csökkentésére vonatkozó) rendelkezések súlyosbítják. ahol az elzárás büntetését különböző (a magányra. valamennyi tartományban ott a javítóintézet.Márpedig a probléma a következő: nem sok időre rá a fogva tartás lett a büntetés fő formája. A büntetőszínházat.

elégtételadás a megsértett személynek. minden elképzelhető vétséget a lehető legegységesebben büntetnek. nem ember vesz erőszakot az emberen. mint ahogy vadállatok elé sem szabad vetni az elítéltet vagy bányába taszítani. Katalin a Des délits et des peines (Vétségek és büntetések) című értekezés megjelenése utáni években megfogalmaztat egy tervet a „törvények új gyűjteményére”. „A polgári szabadság diadala. Amikor II. Egy másik akadályt is el kellett hárítani. mert ez a bűnhődés nem olyan volt. mint például a nem sokkal korábban Franciaországhoz csatolt Rousillonban. mint ahogy képzeljük. akiket ott nem lehet használni: „A fegyházba zárás büntetése akár meghatározott időre szól. mint ami meghonosodott volna már a büntető rendszerben. hogy a börtön hallgatólagosan fennmaradt. feddés. tartja a jogi elv. non ad puniendos. Soulatges ebben az értelemben beszélt „könnyű büntetésekről” – például megrovás. a jogászok határozottan ragaszkodnak ahhoz az elvhez. hamispénz-gyártásért és rablógyilkosságért legalább harminc év börtön jár. nem felejtették el Beccaria leckéjét a büntetés specifikusságáról és különféleségéről. ahogy a helyi szokások és úzusok megkívánták.” 32 Néhány év múlva még mindig Beccaria általános alapelvei szolgálnak az új toszkán törvénykönyv alapjául. hanem a dolog természetétől. majdnem szóról szóra átveszik. és mint ami természetesen foglalta volna el a kínzások eltűnésével szabadon maradt helyet. időleges börtön -. a börtön jogi státusának meg kell változnia. hogy bekövetkezzék.”31 A behelyettesítés gyorsasága nemcsak Franciaországra jellemző. s fontos esetekben jól játssza el a büntetés szerepét. hogy a többi kínzáshoz hasonlóan ez is elavult. kitiltás valamely helyről. Ekkor megszűnik minden önkényesség. Ha a börtön olykor. például az elítélt arcára vagy homlokára sütött bélyeg. gyermekeknél. közvetlenül a halálbüntetés után. kivált ott. akár örökre. A börtön valójában – és sok ország e tekintetben Franciaországhoz hasonló helyzetben volt – leszűkített és marginális helyet foglalt el a büntetések rendszerében. közkórházak.34 De azt tartják. akkor elsősorban a helyettesítés címén játssza: a gályarabságot helyettesíti azoknál – asszonyoknál. bár sokszor bajos volt végrehajtani. de majdnem egyforma a büntetés: az uralkodó ellen elkövetett merényletért. ahol a bírói partikularizmus megőrződött. ez nem vitás.33 Hogy börtönnel telepítik be a büntető rendszert. . hogy zálogba vegye a személyt és a testet: ad continendos homines. József által elrendelthez. hogy „a börtön a magánjogban nem tekintendő büntetésnek. nem volt elhanyagolható. Mintha az orvos ugyanazt az orvosságot írná elő minden bajra. Az 1670-es ediktum a testet sújtó büntetések között nem említi a fogva tartást. A börtönt már csak azért is méltatlan helynek tartották.bezárnak. a könnyű vétségek megbüntetésére. tizenöttől harminc évig terjedő börtön szándékos emberölésért vagy fegyveres rablásért. Megtaláljuk külföldön is. Az életfogytiglan vagy egy bizonyos időre szóló börtön a büntetések között szerepelt bizonyos szokásjogokban. és Ausztriában is a II. a büntetés egyáltalán nem a jogalkotó szeszélyétől függ. Ezt a szövegek bizonyítják. mert a gyakorlatban közvetlenül kapcsolódott a királyi önkényhez és az uralkodói hatalom túlzásaihoz. egy hónaptól öt évig terjedő börtön az egyszerű lopásért stb.”38 Ebben az egyenértékűségben világosan kirajzolódik a lehetséges váltás.37 Ez az alapelv. ha megöltem az apámat. de nem bünteti. mint az adósénak. hanem az ember saját tette. amelyek Franciaországban ma már nincsenek szokásban. amelyeket az 1670-es ediktum nem említett. ilyen értelemben a gyanúsított bebörtönzésének egy kissé ugyanaz a szerepe. „Valamikor voltak olyan büntetések. egyenértékű a gályarabsággal.”36 Az a szerepe. amidőn a büntetőtörvények minden büntetést a bűncselekmény különleges természetéből vonnak le. a két törvényalkotás mégis a bebörtönzéssel él -amely időtartamában változik és némely esetben bélyeg vagy tüzes vas súlyosbítja. a közjegyzők. azért meglepő.”35 A tények azt bizonyítják. a „királyi parancsok” vagy a rendőrfőnökiek. bezárnak. De ahhoz. vagy az életfogytiglani börtön. amely legalábbis Franciaországban. Némely vidéken. A „fegyházak”. igen elterjedt volt a börtönbüntetés. A börtön biztosítja a személyt. rokkantaknál -. De az eltéréseken túl.

s kiváltképp Amerikából származtak. Miképpen ment végbe. a „szabályos igazságszolgáltatás” mellett vagy gyakran vele szembehelyezkedve. Ε modellek legrégebbike. amelyeket a monarchia gyászos elméje képzelt el. Mindennek ellenére igaz marad. szégyenletesen elmerítjük a bűnben. hanem személyek letartóztatására …”41. hanem szerencsétlen családjától is a létfenntartásához szükséges valamennyi eszközt. olykor összeegyeztethetetlenek. hogy a börtön általában a hatalom visszaéléseivel jellemzett intézményként tűnik fel. hogy a fegyházakat el kell söpörni …”43 Az 1790. És a sérelmek naplói elvetik. március 13-án hozott dekrétum valóban elrendeli. Mit mondjunk e levelekről. a zsarnokság találékony remekműveiről. Presztízsük már csak azért is nagy. amelyek halomra döntik az állampolgár elítéltetése előtti meghallgatásának előjogát. s tán mi siettetjük romlását. hogy helyezzenek szabadlábra „minden várban. s melyek Phalaris találmányánál ezerszer több vészt hoznak az emberek fejére …”40 Ε sok. az 1596-ban Amszterdamban megnyitott Rasphuis. fogdában vagy bármely más börtönben elfogatóparanccsal vagy a végrehajtó hatalom biztosainak parancsára fogva tartott személyt”. maguk vetik fel létük és elterjedésük problémáját. amelyek azokat is büntetik. különféle látóhatárról jövő tiltakozás minden bizonnyal nemcsak a bebörtönzésre. és akik meg merik világítani a századukat. a börtön azt a rosszat közvetíti és általánosítja. s a fogva tartás komoly valóságát tárták volna fel. ami lelkének drága.vagy a családok által megszerzett királyi elfogatóparancsok megtorló gyakorlattá álltak össze. mint törvényes büntetésre vonatkozik. s e presztízs lehetővé tette volna. melyek gyászos kapui megnyílnak titokzatos kezek nyomán. s amelyeket vagy a filozófusoknak szánt. sok ponton teljesen különböznek. Nem kétséges. A bíróságon kívüli elzárást a klasszikus jogászok és reformerek egyaránt elvetették. Elvetik. Az emberiség fellázad fel e szörnyű gondolat ellen. hogy leküzdjék a jog évszázados szabályaiból és a börtön despotikus működéséből képződött kettős akadályt. börtönök. a közönséges igazságszolgáltatás nem folyamodik efféle ítélethez. amikor az egész családot sújtja. hanem az önkényes és meghatározatlan fogva tartás „törvényen kívüli” gyakorlatára. mint Serpillon. hogy e modellek nagy jelentőségűek voltak. hogy szerencsétlen áldozataikat örökre elnyeljék. Igen hamar elsöpörték volna a reformerek által elképzelt büntető csodákat.” 39 A fogva tartás a despotizmus kitüntetett jelképe és eszköze. hol a klasszikus törvénykezési elvek nevében: „A börtönök. s főképp hogyan fogadták el ilyen általánosan őket? Hiszen könnyű bebizonyítani. azt mondják. akik nem gyávák elhallgatni a haza bajait. és a büntetések egyéniesítésének elve ellenében hat. hogy a klasszikus korban kialakult a büntető bebörtönzés néhány fő modellje.44 Elvben koldusoknak vagy fiatalkorú gonosztevőknek szánták. hogy a fejedelem hatalmában kárhoztatott törvénytelenségekhez láthatóan kapcsolódó fogvatartás ilyen rövid idő alatt a törvényes bűnhődés egyik legáltalánosabb formája lett? A leggyakoribb magyarázat az. amit neki kellene megelőznie. amely szerint nem büntetés. mondta még az olyan hagyományőrző is. hogy „a börtön nem büntetés. akiknek kezébe fáklyát adott a természet. fegyházban. akik még nincsenek elítélve. hogy noha bizonyos hasonlóságot mutatnak a büntetőreform általános alapelveivel. egyházi intézményben. a törvény szándéka szerint nem büntetésre rendeltetvén. Működése három nagy alapelvnek engedelmeskedett: a büntetések . kiragadjuk mindenből. mert a legújabbak Angliából. elvesszük nemcsak tőle. vagy azoknak a büszke és független lelkeknek. De még mielőtt megoldást hoztak volna. aki Bouhier elnök tekintélyével takarózott: „Noha a fejedelmek államérdekből olykor a büntetés kiszabására vetemednek. mert szerintük összeférhetetlenek a jó igazságszolgáltatással. ha egy állampolgárt megfosztunk legértékesebb javaitól. A börtön a fejedelem ügye. mondják a reformerek számtalan nyilatkozatban: „Mit mondjunk a titkos börtönökről. Hogyan születhettek meg egyáltalán.” 42 És a naplók több ízben követelik az elzárás házainak megszüntetését: „Hisszük. amelyik állítólag többé-kevésbé az összes többit sugallta. hol a börtön hatásaira hivatkozva.

egész eszköztár. de ezt nyolc évre lehetett csökkenteni. zsarolási vagy cinkostársi lehetőségeket a jövőben. amennyiben a fogoly viselkedése ezt indokolta). hogy osztozkodás nélkül részesüljenek a nélkülözhetetlen irgalmasságból . kicsi. ne is egyék.időtartamát. közösen végezték (a magánzárkát egyébként csak a büntetés ráadásaként alkalmazták. A börtön túlságosan hasonlítana a .46 Ε hasznos pedagógia föltámasztja a lusta alattvaló munkakedvét. leegyszerűsített és kényszerítő erejű társaságot alakít ki körülötte. s hogy megízlelje a munka örömét”. hogy a fogolyé munka technikáját elsajátítsa. hogy javítson sorsán. de kizárja a végleges fogva tartást is – hiszen ez haszontalanná tenne minden tanonckodást. amely bizonyos mértékben a munka általános pedagógiáját biztosítaná a munkával szembeszegülőknek. az elvégzett munkáért a foglyok fizetséget kaptak. század második felében képzelt büntetőintézeti technikák között. ha gazdaságosan felhasználhatjuk a megjavult bűnözőket. egy ágyban két-három fogoly aludt. bizonyos mértékig rákényszerítik. új munkástömeg alakulna ki s ez „konkurenciájával hozzájárulna a munkabér csökkentéséhez”. d'Alost bíráskodásával kimutatja. azután erkölcseiben megjavulva. S az akkor felállított három intézménynek megadta az alapelveket. végül szigorú időbeosztás vette körül a foglyokat. miért is igyekeznénk azt elviselhetetlenné tenni?”48 A büntetés időtartamának csak a lehetséges javulással kapcsolatban van értelme. akiknek erdejét a csavargók tönkretették. „A féléves határidő nagyon rövid a bűnöző megjavulására. A sémát 1775-ben Hanway dolgozta ki. hogy a bűncselekmények többségének általános oka a semmittevés. hanem koldulásra rákapott semmirekellők”. aki a létfenntartásához szükségeseket egyáltalán nem találja. amelyben világos a szabály: aki nem dolgozik. parancsoló szükségszerűségek köré szerveződött. intések. „mely bízvást biztosítja létfenntartását”. hogy a gonosztevők nem „kézművesek vagy földművesek (a munkások a munkájukon kívül. majd a kereset csalétke izgatja. állandó felügyelet. 47 A homo oeconomicus újrateremtése. szökési lehetőségeket nyújt a jelenben. erőszakosan visszahelyezi az érdekek rendszerébe. a rendőrhatóság és a fegyelem nyújtja ezt neki. a szökési és lázadási terveken kívül semmi nem fogja érdekelni. négy-tizenkét személyes cellákban). közömbösen hagyja erkölcsének megjavulása és a munka öröme. hogy munkával szerezze meg. Négy előnye volna ennek: az államnak oly költséges bűnüldözések száma csökkenne (ily módon több. Történelmileg kapocs a 16. épületes olvasmányos. „Az olyan emberben. nem kényszerülnének többé elengedni azoknak az erdőtulajdonosoknak az adóját. századra jellemző elmélet – amely szerint állandó gyakorlással pedagógiai és lelki változást lehet előidézni az egyénnél – és a 18. mely a nagyon rövid büntetések használatát kizárja – hiszen ez meggátolná. hozzászokva a munkához. aki először is negatív indokokkal okolta meg: a börtönben a promiszkuitás rossz példával szolgál. s akkor. mint 100 000 fontot lehetne megtakarítani Flandriában). mesterséget tanul. másra nem gondolnak). maga az adminisztráció határozta meg. amelyet kiszabadulására tartogat”. a fogoly viselkedése alapján (ezt a szabadságot egyébként az ítélet is biztosíthatta: 1597-ben egy foglyot tizenkét évi börtönbüntetésre ítéltek. legalábbis bizonyos korlátok között. Egy vizsgálat – feltehetően az elsők egyike -. ahol a munka több előnnyel jár a lustaságnál. de jutalom is. hogy „a jót vonzóvá” tegyék és a foglyot „elfordítsák a rossztól”. és hogy kedve támadjon a munkára. mely betevő falattal látja el őket. A munka kényszerűség. melyet elítélteken végeztek 1749-ben.45 Innen ered egy olyan ház gondolata. tilalmak és kötelezettségek rendszere. s mivel ítéletünkben nem fosztottuk meg életétől. a fogság alatt és után is a fogolynak lehetővé teszi. feltétlenül kedvet kell támasztani ahhoz. aggodalom nélkül táplálhatja magát a kevéske haszonból. A genti fegyház büntető munkája főként gazdasági. A munkavégzés kötelező volt a börtönben. viszont „az életfogytiglani büntetés kétségbe ejti. melyeket mindegyik különleges irányban fejlesztett tovább. végül az igazi szegényeknek lehetővé tennék. Az amszterdami Resphuis-t alapfigurának tekinthetjük. Az angol modell a megjavulás fő feltételeként a munka elvéhez hozzáteszi az elkülönítést. Indokuk.

egyéb szükségleteiket is elintézték. hármas funkciójában írják le az egyén börtönbe zárását mint elrettentő példát. a rossz hatásoktól megszabdulva. a keresztény szerzetesség technikája. hanem az erkölcsi alany imperatívuszait is. amelyek a bűnözők tudatlanságával. akik más időkben halálbüntetést kaptak volna.” 52 Teljesen szigorú időrend hálózza be tehát az életet. bizonyos aktivitást ír elő. A lélek és a viselkedés megváltoztatása céljából történő bebörtönzés helyet kap a polgári törvényrendszerben. hogy két fegyházat építenek. hogy erkölcsileg és anyagilag vissza tudjanak illeszkedni a gazdasági élet szigorú világába. ugyanakkor a vallásos tudat rekonstruálásának eszköze lesz. hogy meg tudják fizetni a börtön költségeit. ezután tilos hangosan beszélniük. de a foglyok egyéni jutalmazása is. amikor az Egyesült Államok függetlensége megakadályozza a deportálásokat és készülőben már a büntetőrendszert módosító törvény. a büntetőintézeti reformról szóló nagy vitákig. Ezt az egyének megváltoztatására szolgáló apparátust Hanway „reformatórium”-nak nevezi. tisztálkodtak és megmosakodtak.manufaktúrára. meg azért is. börzsönfát reszelnének. az elszigetelt magány itt sem teljes. az egyéni átalakulások helyét. hanyagságával és önfejűségével összeegyeztethetők”: körbejárva forgatnának egy gépet meghajtó kereket. a magányos munka ekkor a megtérés. ha a foglyok közösen dolgoznának. hogy ne kárhoztassák tétlenségre őket.49 Howard és Blackstone ezeket az általános elveket alkalmazzák 1779-ben. állandó felügyelettel. minden szórakozás híján. amikor fogva tartásuk véget ér. Blackstone és Howard fogalmazta meg a törvény bevezetőjét. A bűncselekmény és a joghoz meg az erényhez való visszatérés között a börtön képezné a „két világ közötti teret”. belül különleges büntetést érdemeltek ki. A philadelphiai modell minden bizonnyal a leghíresebb. zsákot varrnának. A pozitív okok következnek ezután: az elkülönítés „szörnyű sokkot” jelent. márványt csiszolnának. A kvéker körök közvetlen hatására 1790-ben megnyílt Walnut Street-i börtön sok mindenben a genti.50 Ekkor határozzák el. a szabadulás percére való várakozás bizonytalanságában”. kötelezettségekkel és tiltásokkal jár. magába szállhat. ahol az elszigetelt foglyok rá volnának szorítva „a legszolgaibb munkák elvégzésére. s nem csaphatnak zajt. hogy egyetlen egy fegyházat építettek fel Gloucesterben. a börtön ellátása a foglyok munkájából. Ε perctől fogva egyikük sem tartózkodhat a termekben vagy egyéb helyeken. a rendszeres munkának és a vallásos nevelés befolyásának” alávetett bűnözők „nemcsak elrettentik mindazokat. mert egyértelműen kapcsolódott az amerikai rendszer politikai újításaihoz. e protestáns társadalomban a homo oeconomicus. a többitől eltérően. kötelet fonnának. hogy megbontsák ágyukat. nem egyszerűen a homo oeconomicus érdekeinek mozgásterét újítja meg. „Valamennyi fogoly virradatkor kel fel. kötéldobot tekernének. éjszaka elkülönültek. hogy a munka befejezésére figyelmeztesse őket … Fél órát kapnak. a foglyok állandó foglalkoztatása. az elítélteket tehát „termelő munkára használják fel állandóan. mert. amely csak részben felelt meg a kezdeti sémának: teljes elszigeteltségben tartotta a legveszedelmesebb bűnözőket.”53 Mint Gloucesterben. általában napkeltekor kezdik meg munkájukat. egyszersmind az inaskodás gyakorlata is lesz. csak azokra az elítéltekre vonatkozik. „Ott. akik utánozni akarnák őket. „az elszigetelt fogságnak. s miután beágyaztak. elfoglaltság nélkül. a többiek nappal közösen dolgoztak. és hogy összegyűjtsenek nekik némi tartalékot arra az időre. egyet a férfiak. a megtérés eszközét és a tanulás feltételét: bizonyos. és a gloucesteri mintát vette át. a . amely csak a katolikus országokban maradt fenn.51 Kötelező munka a műhelyekben. nem volt azonnali bukásra és elnéptelenedésre ítélve. akik a börtönön . egyet pedig a nők számára. és azokra. újból és újból használatba vették és átalakították egészen az 1830-as évekig. kivéve a műhelyeket és a munkavégzésül kijelölt helyeket … Napszálltakor megszólal a csengő. melyből kimozdulva az elítélt. rongyot hasítanának. amely az államnak visszaszolgáltatná elveszett alattvalóit. Tény. A cella. kendert tilolnának. a nap minden egyes percének megvan a maga rendeltetése. de megjavulást és a munka szeretetét is sugallhatják”. lelkiismerete mélyén újból fölfedezheti a jó hangját.

A fogoly lelkét olyan gyakran kell megdolgozni.”57 De a legfontosabb kétségtelenül az. a hivatali apparátus. A börtön. elrendelvén. ahol van. akiket kifejezetten magányos elszigeteltségre ítéltek. hatóságoktól kegyelmet szerezhetnek – 1820-ig minden különösebb nehézség nélkül – a jól viselkedő foglyoknak. felolvassák neki a szabályzatot. elbeszélgessenek. az elkövetés körülményeiről. szolgáljon elrettentő példa gyanánt. A fogva tartás egész ideje alatt megfigyelik. hogyan viselkedett az ítélet előtt és után. tudomást szereznek minden egyes fogoly magatartásáról és kijelölik azokat. csak reá jellemző specifikus vonással rendelkezik. hogy jó magaviseletével az ítélet megszabta büntetés lejárta előtt szabadlábra kerülhet … A felügyelők időről időre kötelességüknek tartják. hogy ne bűncselekményük szerint osszák szét őket a börtönben. a másodikba azok. naprakész ismerete lehetővé teszi. Elsőként ilyen a nem nyilvános büntetés elve. hogy némely elítélt közmunkát végezzen a városokban vagy az utakon. a harmadikba azokat sorolták. 1797-től fogva a foglyokat négy osztályba sorolták: az elsőbe tartoztak azok. elméje és akarata megváltozását a lelki gondozás jóvoltából: „Bibliákat és a gyakorlati vallás egyéb könyveit bocsátják rendelkezésére. és a felügyelőknek – a város által 1795-ben kinevezett tizenkét tekintélyes polgárnak -. gondolataiba süppedve. Ez a folyamat előidézi az egész egyéniség változását – teste és szokásai megváltozását.55 A bűnhődés és a vele járó javító büntetés a fogoly és a felügyelő között lezajló folyamat.”56 De az igazgatóságnak is az a szerepe. az a bizonyosság. amelyekről tanúbizonyságot tesznek. a rosszat. Ez – után arra kötelezik. hogy a bűnözőkkel sorban. A magány és az önmagába fordulás nem elégséges. A börtön az állandó megfigyelés színhelye. Megannyi nélkülözhetetlen elem annak „meghatározására. feljegyzéseket arra vonatkozóan. összefoglalást a vádlott kihallgatásáról. vagy akik súlyos vétséget követtek el a börtönben. ahányszor csak alkalom nyílik rá. hogy régi szokásait kiirtsuk 58”. akik számára kegyelmet kérnek. hanem hajlamaik szerint. Az egyének folyamatos. a tisztán vallásos buzdítások sem. a közönség sem tanúként. szabálytalan hajlamai vagy rendetlen viselkedése” a börtönben eltöltött idő alatt is megnyilvánultak. amelyre az 1786-os törvény lehetőséget adott. akiket „régi bűnözőként ismernek … vagy akiknek züllött erkölcse. napról napra feljegyzik viselkedését. és minden vallásos személy bármikor bejuthat a rabokhoz. nincs több utcai látványosság. amely lehetővé teszi a rossz hajlam vagy a gyöngeség fajtáinak osztályozását. vagy azt a reményt élesztik benne. hogy a viselkedés ellenőrzését és átalakítását az egyénekről megszerzett tudás kialakulása kíséri. tudakozódniuk kell az ott történtekről. Az elítélés tényét és indokait ismerni kell mindenkinek. hogy vidáman végezze feladatát. a büntetés végrehajtásának viszont titokban kell folynia. Amikor a fogoly megérkezik. s megígérik „neki. sem a büntetés kezeseként nem léphet fel. a városban és a külvárosokban található különböző plébániák papsága hetente egyszer istentiszteletet szolgáltat. akik hetenként párosával látogatják a börtönt. illendően viselkedjék. egyszersmind az elmék átalakulását szolgáló gépezetként működik. veszélyes természete. akárcsak Gentben: a börtönigazgatók. amelyek ott keringenek minden bűnös fejében54”. vagy legalábbis fejlődésnek indítja a többi típusban virtuálisan meglevőket.átalakulást. Az elítélttel egyidőben a Walnut Street igazgatósága is jelentést kap az elkövetett bűnről. feltételként és következményképpen. amelyet elkövetett. „ugyanakkor a felügyelők mindent elkövetnek. amely ebből származott az őt védelmező társadalomra. hogy . bemutatják neki a törvénysértést. mint ember az emberrel és mint a társadalom tagjával. hogy elősegítse ezt az. A bebörtönzés időtartama itt is változhat a fogoly magatartásától függően. és annak szükségességét.rab „hosszú. „akiknek jelleme és körülményei az elítélés előtt és után arra engednek következtetni. nyugtalan órákat tölt el. amelyre a mindennapos munka révén rákényszerül. hogy megerősítsék benne a morális kötelezettségeket ott. milyen kezelés szükséges. hogy a társadalmat példájával kárpótolja és megkövesse. az iratok áttanulmányozása után a. Walnut Street ezenfelül néhány. hogy a falak között az elítélt letölti a büntetést.

Az egyéni javító . amelyet testtel és lélekkel állít fel. mivel tudja befolyásolni az egyént? A képzetek által az egyén érdekeinek. e „reformatóriumok” és a reformerek által elképzelt valamennyi büntetés között egyezségeket és különbözőségeket találunk. hogy a Rasphuis továbbfejlesztése – vagy vázlata – valamennyi a konkrét intézmény szintjén. nem érdemlik meg. Felületes szemlélőként úgy vélnénk. diskurzusok adják tovább és minden pillanatban újból és újból érvényre juttatják a jelek játékát. jobban mondva eszmepárokkal (bűn-bűnhődés. hogy újrakezdődjék. hanem annak megakadályozása. s hogy a világban leledző bűn egy része kiirtódjék”62. ahol az eljárás az egyént érinti. vagy ha már ismerik. a büntetés technológiájában és nem elméleti megalapozásában. olyan eljárások alá vetni. amelyben a bűnhődést az egyén természetéhez igazítják. hogy Montesquieu és Beccaria alapelveinek az „axiómák erejével” kell rendelkezniük. aki feltalálná „a leggyorsabb és a legeredményesebb módszereket. hátrányainak. hogy a gonosztett újra elkövetését megakadályozza. angol. Az amszterdami Rasphuis-t többé-kevésbé követő modellek általános sémájukban nem voltak ellentétben a reformerek által javasolt tervekkel. amelyeket a kínzások is megirigyelhetnének. hogy eltöröljünk egy bűncselekményt. természetében. hogy megelőzzük a hasonló vétségeket. a bűn képzelt előnye-a bűnhődés érzékelt hátránya) rezek a párosítások csak a nyilvánosság közegében képesek működni: büntető jelenetek során jönnek létre vagy erősödnek meg mindenki számára. ahhoz a veszélyhez arányosan. akárcsak a törvényalkotók és a teoretikusok tervei a büntetést τ– időtartamában. Bőségesen és nyilvánvalóan előállítani a jelöltet. amit a többi ember számára jelent. a bűnhődésnek egyfajta javító technikával kell együtt járnia. próbaidős osztály. a módszerben. hogy a törvénykönyvvel és a bűncselekményekkel szemben újból hatályba léptesse a jelölt valóságos jelenlétét – vagyis azét a büntetését. amerikai modellek javasolta büntetőapparátus. hogy – az elítélt és a nézők számára egyaránt – a képzet tárgya. előnyeinek. amikor azt mondja: hasznos volt feltalálni a munkát megkönnyítő gépeket: mekkora dicséret illetné meg azt. mihelyt ennek az egyénített nevelő büntetésnek meghatározzuk a technikáit. Mely eszközzel hatunk a képzetekre? Más képzetekkel. amelyeket bevet.59 Egyéniesítő tudomány szerveződik. s ha a bűnhődésnek sikerül megkaparintania a testet. gyönyörének és kellemetlenségének képzeteivel. Ott különbözik. befolyásának módjában – egyedivé tevő eljárásokat követelnek. hogy az előző kategóriába sorolják őket. amellyel a büntetőhatalom a hatalmába keríti. Ε tekintetben Rush nincs is messze a reformer jogászoktól – kivéve talán a használt metaforát -. A börtön e tekintetben a tudás apparátusaként működik. A különbség azonban rögtön szembeszökő.nem szokványos bűnözők”. hanem azért. „A büntetések tárgya nem a bűncselekmény levezeklése. abban a viszonyban. „a bűnhődés egyetlen célja a bűncselekmények megelőzése 61”. A flamand. Az angolszász modellek. ez csak úgy lehetséges-. Végül létezik egy speciális. Megegyezik először is a büntetés időbeli megfordítása. A gépezet a jövő felé fordul. akiknek nem ismerik még a jellemét. Nem azért büntetünk tehát. intenzitásában. s nem a jog rendszerébe való beilleszkedés módjában. s ezáltal serkenteni a törvénykönyv jelölő rendszerét. hanem az. azok számára. A „reformatóriumok” funkciója nem a bűn eltörlése. hanem az egyénben rejlő veszélyek lappangó lehetősége. hogy az emberiség legromlottabb része visszataláljon az erkölcshöz és a boldogsághoz. amelynek referenciaterülete nem annyira az elkövetett bűn (legalábbis elszigetelt állapotában). A bűncselekmény elkövetőjének az a szerepe a büntetésben. az átalakulást biztosító eszközökben. melynek elhatározását a Legfelső Lényre kell hagyni. amelynek a törvénykönyv meghatározásai szerint okvetlenül kapcsolódnia kell a szabálysértéshez. hogy átalakítsuk a (tényleges vagy lehetséges) bűnöst. Vegyük a reformerek módszerét. A büntetések rendszerét nyitottá kell tenni az egyénileg változó előtt. amely a naponta megfigyelt viselkedésben nyilvánul meg. azért működik.” 60 Pennsylvaniában Burton azt állította. Hová sújt le a büntetés. mint a büntetés jelét működtetni a bűn eszméjét: ezzel fizeti meg a társadalomnak a gonosztevő az adósságát.

a rendnek. jó szokások. rendszeres tevékenységek. szabályokkal. magányos elmélkedés. a test kényszerítései a büntetett és a büntető között igen különös viszonyt feltételez. mely mindenütt jelen van. meghatározza eredményeit: diszkontinuitás vagy mindenesetre specifikusság alakul ki a törvényszéki hatalommal szemben. épp oly despotikus lesz. (gyakorlatok. s az egyénnek automatikusan kell ráhagyatkoznia e működésre önmagában( Két jól megkülönböztethető módja van tehát. mint egyesek hatalmát mások fölött. Mindez tán nagyon is elméleti különbség volna – hiszen. a bűncselekmény elfojtását a bűn eszméje elé állított akadályokkal biztosítva. 64 A büntetés közegének teljes hatalmit kell gyakorolnia. a mindennapok mozdulatai és tevékenységei. Végezetül nem is annyira a társadalmi szerződés alapvető érdekeinek megfelelő jogalanyt próbálják újraalkotni a büntető nevelés eme technikájában.büntetésnek tehát az egyénnek mint jogalanynak az újraminősítését kell biztosítania. hogy fellépjünk a törvénysértés ellen: a társadalmi szerződés jogi alanyának újraalkotása – vagy az engedelmes alany megformálása. tisztelet. melyeket nem kodifikál a büntetőhatalom. amelyek az idegrendszerben jönnek létre”63. nyitott könyvként olvasható. mindent összevetve. hanem a kényszerítés formái. a lélek is. hogy minden állampolgár részt vegyen a társadalom ellenségének megbűnhődésében. a hatalom teljes egészében körülveszi a megjavítandó egyént. minden pontján működne. A büntetőtechnika autonóm. hanem mint valamennyiünk azonnali reakcióját minden más emberrel szemben. hogy már nem úgy észlelnék. az alkalmazott és ismételt kényszerűség sémái. hanem kizárja. elfoglaltság. tudással rendelkezik. egyszersmind aprólékos formái alatt. a büntetés meghatározásához „ismerni kell tehát azoknak az érzéseknek és rokonszenveknek az alapelvét. az idő. hanem a test. hogy kompromittálódik. a szabályoknak. A viselkedés dresszúrája az idő teljes kitöltésével. amely átjárná a hatalom egész hálóját. nem pedig jelek: munkaidőbeosztás. a háttérben működő. aki körül és aki fölött ezt a hatalmat állandóan gyakorolják. alkalmazkodás. A büntetés alkalmazásának célpontja nem a képzet. A titkos bűnhődések. amelyeket felerősítenek és továbbítanak. s kifejti rajta hatását. a hatalomnak alávetett egyént. aki meghajlik bármely hatalom általános. A javító büntetés apparátusa merőben másképpen hat. Félő. másodszor. à szokásoknak. közös munka. amely két célt tűzött ki maga elé: először. de csak annyiban. láthatatlanul és fölöslegesen hatva „az agy puha rostjaira”. technikával. a szokások megszervezése. A felhasznált eszközök már nem a képzetek mozgásai. látványként. hanem az engedelmes alanyt. amely kijelenti a bűnösséget és a büntetés általános határait megszabja. amely a régi rendszerben működőre emlékeztet. amelyet most a büntető közbeavatkozásnak felkínálnak. hogy a büntetőhatalom gyakorlata világosan feleljen meg az őt nyilvánosan korlátozó törvényeknek. sokkal inkább az egyén átgondolt manipulálásán: „Minden bűnnek megvan a gyógyírja a fizikai vagy morális befolyásban”. jelek és a mozgásba lendített képzetek rendszereinek megerősítésével. A test és a lélek mint a viselkedés alapelvei alkotják azt az elemet. színpadként. az állampolgárok elméjében állandó újrakódolást hajtva végre. A másik oldalon a . ellenőrizhetetlen kritériumok alapján és az ellenőrzés alól kibúvó eszközökkel büntetőhatalom – ez a reform egész stratégiáját annak a veszélynek teszi ki. mint a hajdani. Mindent összevetve a következőképpen fest az elágazás: büntetőváros vagy kényszerítő intézmény? Egyik oldalon adva van a társadalmi tér egészében elosztott büntetőhatalom működése. hogy a büntetéseket alkalmazó hatalom épp oly önkényes. mint Servan mondta volt. csend. amelyet nem zavarhat meg egy harmadik. s végül elérné. kötelező mozgások. A titkosság parancsoló kényszerűség. rögzíti normáit. amennyiben szokások székhelye. Ez a viszony a látvány dimenzióját nem csupán feleslegessé teszi.ι Α közbeavatkozás nem a képzetek művészetén nyugszik. Az ítélet után létrejön egy olyan hatalom. mindkét esetben alávetett alanyokat kell nevelni -. beszédként.ι Olyan büntetőhatalom. ha a kényszerítő hatalomból nem adódna néhány fő következmény. jelként. ha viszonylagosan is: saját funkcióval. Márpedig ez a két következmény – a büntetőhatalom gyakorlásának titkossága és autonómiája – túlzó egy olyan büntető rendszer elméletében és politikájában.

. Ch. a test dresszírozásának eljárásait kezdi működtetni – és nem a jeleket -. hanem jeleket használ fel. Marat: Plan de législation criminelle. hogy a 18. Beccaria: Des délits et des peines. mely annál intenzívebb. a jogalany az újraminősítés útján. jelentéssel bíró. Beccaria: Des délits et des peines.büntetőhatalom kompakt működése: a bűnös testnek és idejének gondos felvállalása. 1856. sem pedig erkölcsi választásokból származtatni (jóllehet bennük találják meg igazolásukat). a rettegés hatását. Az első a még működő. titkos modellje miképpen váltotta fel a képzetekre. A legyőzött ellenség. 4. 1856. 9. . intézményes támaszával a bűnhődés jeleinek és az őket továbbadó lármás ünnepnek társasjátékát? JEGYZETEK 1. Ibid. Igencsak sematizálva elmondható. a társadalmi test. a közvetlen kényszerítésnek alávetett egyén. nem jegyeket. század végén a büntetőhatalom háromféleképpen szerveződik meg. koncentrált ortopédia alkalmazása a bűnösökre. hogy a monarchikus jogban a büntetés a felségjog szertartásrendje. 8. A börtön felbukkanásában megkezdődik a büntetőhatalom intézményesítése. valamint a társadalom testétől elszigetelt. F. a zárt intézmények kialakulóban lévő tervében a büntetés az egyén kényszerítésének egyik technikája. nyilvános. e hatalom autonóm vezetése. hogy egyénileg jó útra térjen minden bűnös. Mably: „De la législation. 3. minél szabálytalanabb. Vermeil: Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle. Vö. J. 1781. A jegy. minél kevésbé folytonos. M. hogy végül is a harmadik kerekedett felül? A büntetőhatalom kényszerítő. 5. a jel. a bosszú rituális jegyeit használja fel. Ibid. IX.1. amelyet megkínoznak. s a bűnhődés jelenete biztosítja ezek leggyorsabb körforgását és a lehető legáltalánosabb elfogadását. A probléma tehát a következő: hogyan lehetséges. Dufriche de Valazel. Végül. A hatalom három technológiája. sem apparátusokkal vagy az intézményekkel azonosítani (noha rájuk támaszkodnak). 6. 321-322. kollektív modellt? Miért váltotta fel a büntetés fizikai gyakorlata (ami nem kínzás) a börtönnel. vagy akkor. J. A test. 1781. melyeket az elítélt testén alkalmaz: a nézők szeme láttára fekteti le. megjavító koncepciójára hivatkozott.. A szertartás. jelenetekre épülő.33. 246. amely a tulajdonképpeni törvényhozói hatalomtól. amelynek képzeteit manipulálják. E. az erőszak és a tudás rendszerébe ágyazzák mozdulatait és viselkedését. a test amelyet dresszíroznak: íme az elemek három szférája. ha általános társadalmi funkció mögé rejtőzik. 7. a viselkedésben rögzített szokásokban hagyott nyomokkal feltételezi a büntetés specifikus hatalmának alkalmazását. 2. hasznosságot célzó. a nyom.-P. mely a régi monarchikus jogra támaszkodott. de felvázolt terveikben igen különböznek egymástól. A reformer jogtudósok tervében a büntetés olyan eljárás. XXVI. Az uralkodó és az ereje. amelyek a 18. A másik kettő a büntetőjog megelőzését szolgáló.” In: Oeuvres complètes. a képzet. vagy még pontosabban fogalmazva: akkor biztosítható-e jobban a büntetőhatalom (a 18.. század második felében jellemzik az egymással szemben álló hamm stratégiát.258. az adminisztrációs apparátus. testi. Nem lehet a jogelméletek szintjére korlátozni őket (jóllehet egybeesnek velük). amely újraminősíti az egyéneket mint jogi alanyokat. 135. m. képzetek kódolt halmazait. és ezzel az uralkodó és az uralkodó hatalmának fizikai jelenvalóságát bontja ki. század végén a népi törvénytelenségek csökkentésével maga elé tűzött stratégiai céllal). mindig saját törvényei fölé emelkedve. elszigetelt. 68145. 1780. Le Peletier de Saint-Fargeau: Archives parlementaires. a lélek. a „büntetővárosban”. Brissot: Théorie des lois criminelles. ha kényszerítő intézménnyé lesz.119. Módozatok.-P.. amelyet magáévá tenne az egész társadalom. a büntetőhatalom gyakorlására. a begyakorlás. a „reformatórium” zárt helye? Mindenesetre elmondható.114.

322. Például a. de Rémusat: Archives parlementaires. Le Peletier de Saftit-Fargeau: Archives parlementaires. E. M. 688. F. 1767. 329-330. 1807. 1784. Ch. 601-647. dijoni parlament 1706. szembeállítva a „szabad munkával. 26.. XXVI. 39.. 37. Ch.. 178 16. Bexon: Code de sûreté publique. 710. A halálbüntetést elutasító szerzők végleges büntetéseket irányoznak elő: J. 11. . 34. F. 17. szeptember 21-i határozata. amelyek a foglárok zsarolásaival..84..113. 1781. A gályarabságra ítélt fiatal fiú a dologházban maradt egészen addig. Decazes: „Rapport au roi sur les prisons.” In: Archives parlementaires. In: Oeuvres Complètes..: Archives parlementaires. március 4-i nyilatkozat a visszaeső tolvajokról vagy az 1724. Rabaud Saint-Étienne fogadtatja el a „kényszermunka” kifejezést. XXVI. 67. Ch. 1784. 1er décembre 1831. 29-30. G. E. de Mably: De la législation.148-149. Dufau: „Discours à la Constituante. C.. 1741. 23. 20. Le Peletier de Saint-Fargeau: Archives parlementaires. M. 1784. Serpillonnál azonban azt a gondolatot is megtaláljuk. E. Serpillon: Code criminel. Ε törvénykönyv egy része le van fordítva P. 30. Ibid. 1767. 21.. Ch. pl. ugyancsak F. 35-36. L. Ε. amíg elérte a megfelelő kort. Beccaria: Des délits et des peines. 29. Chabroud: Archives parlementaires. 346. S. így határoz az 1724.. 13. Vö. Vö. L.: életfogytiglani börtön azoknak. A büntetőmunkával szemben felvetették. 1790. 12.10. 27. 618. XXVI. Serpillon: Code criminel. mely kizárólag a szabad emberek tevékenysége”. A bajor királynak benyújtott tervezetről van szó.344. hogy erőszakhoz folyamodik (Le Peletier) vagy hogy meggyalázza a munka megszentelt jellegét (Duport). cikk. IX. M. 24. 18.” Le Moniteur. Colquhoun bevezetőjében: Traité sur la police de Londres. XXVI. Vö. LXXII. G. 36. II. 37. Pastoret: Des lois pénales.361. 31. 1781. J.1. 14. de Lacretelle: „Réflexions sur la législation pénale.185. a helyiségek biztonságával. Serpillon: Code criminel. 15. s gyakran ott kellett kitöltenie teljes büntetését. P... 139. Brissot: Théorie des lois criminelles. 1791. A Boucher d'Argis: Observations sur les lois criminelles. F. 1789. 35. Servan: Discours sur l'administration de la justice criminelle. Vö. Katalin: Instructions pour la commission chargés de dresser le projet du nouveau code des lois. Vö. július 8-i a csavargókról. III. 49. 22. G. Archives parlementaires. 25. Dufriche de Valazé: Des lois pénales. F. 1767.266. III. M. du Rousseau de la Combe: Traité des matières criminelles. XXVI. Coquille: Coutume du Nivernais. 1095. 712. Crime et criminalité en France sous l'Ancien Régime. II.-P.-P..3. 11 avril 1819. a foglyok egymás közötti kommunikálásának megakadályozásával foglalkoznak. rész. Archives parlementaires. Brissot: Théorie des lois criminelles. 28. Francia fordítás: 1807. III. 1781. XXVI. 38. Vermeil: Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle. J. XXVI.344-345.1. 329-330. E. J. 1781. 33. Dufriche de Valazé: Des lois pénales. 19. 32. 1856. 1095..139. Dufriche de Valazé: Des lois pénales. 1767. Masson: La Révolution pénale en 1791. 24-25. Π 67. 338. hogy a börtön szigora a büntetés kezdete. Servan: Discours sur l'administration de la justice criminelle. 1784. Vö.” In: Discours sur les peines infamantes. így kell értelmezni a börtönökre vonatkozó sok szabályzatot. akiket „javíthatatlannak” minősítenek.

57.” In: Ν. Thorsten Sellin: Pioneering in Penology. 1796. A kvékerek egész biztosan ismerték az amszterdami Rasphuis-t és Spinhuis-t.. Vilan (XIV. hogy az egyik helyről a másikra űzött koldus végül az akasztófára jut. s a foglyokat éjszaka szállítsák a javítóintézetekbe. Sellin: Pioneering in Penology. 50. (T. Κ.: ez a memorandum a genti fegyház alapításához kötődik és csak 1841-ben adták ki.203. T.): Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs. 43. Az 1779-es törvényjavaslat bevezetőjét Julius idézi: Leçons sur les prisons. 44. o. A száműzetést kimondó ítéletek gyakorisága tovább erősítette a bűntett és csavargás közötti kapcsolatot. Vö. 483. Sellin: Pioneering in Penology. s ahhoz a büntetőtörvényhez. Rush. 58. Vö. P. Teeters: The cradle . Turnbull: Visite de la prison de Philadelphie. 1964. a kert szép: 1200 káposztafej. 53. 46. kevés trágár vagy világias beszéd. 173. hogy elhitessék genfi vagy pennsylvaniai eredetét” (L. ruhák és szobák tisztasága. 1781. hogy „a koldusok ellen hozott száműzetéses ítéleteknek nincs semmi hatásuk.. 1775. Ezt Mabillon javasolta Reflexions sur les prisons des ordres religieux című munkájában. 5-9. ' 47. A Walnut Street-i börtön mindenesetre az 1767-ben megnyílt szegényház folytatásához tartozott. 45. hogy a fogdákat a családok használhatnák. amely részletes tanulmányt közöl az amszterdami Rasphuis-ról és Spinhuis-ról. J. A naplókban olyan kéréseket is találunk. a 18. „Paris intra muros” (Noblesse). 54. 64. J. a lehető legkevesebb dohány. in: Ν. mivel az egyes tartományok máshová küldik a náluk ártalmasnak talált alattvalót. amikor a katolikusok elvitatták a protestánsoktól az emberbaráti mozgalmakban és az adminisztrációban betöltött helyeket. 51. században gyakran idézett modellt. 1773. 228. 102-103. 42. Denis: Les Françal ont la parole. amely ismeretlen maradt és semmiféle hatást nem tett.9. nem került volna e rossz útra. Elhanyagolhatunk egy másik. Francia fordítása: 1831. bármit mondtak is vele kapcsolatban. Állandó munka. lásd B. de La Rouchefoucauld-Liancourt: Des prisons de Philadelphie.. Mabillon füzete. kertészkednek. 1771-ben a flandriai jegyzőkönyvek megállapították. 299. 41. 45.. században ásták elő. hogy a büntetéseket ne hirdessék ki nyilvánosan. 55. Goubert et M.) 56. 27-28. amelynek nyomán alapították meg az amszterdami Rasphuis-t. hogy nem árulják el személyazonosságukat és nem engednek be látogatót hozzájuk. amelyeket e törvény idézett elő. 1898. az egyik felügyelő ezt jegyezte fel az egyik Walnut Street-i látogatás után: „Erkölcsös nevelés: prédikáció. 109-110. in: Annales de la Société d'histoire de Gand. 49. Vö. Brissot: Théorie des lois criminelles. Langres: „Trois Ordres”. Vilan (XIV. kimutatta. J. A Walnut Street-i felügyelők első jelentését Teeters idézi. A zavargásokkal kapcsolatban. J. Teeters: Cradle of penitentiary. kevés bor. G. Francia fordítása: 1797.27. Ibid. 484. hogy „az amerikai büntetőrendszer első gondolata … szerzetesi és francia gondolat.. 477. Caleb Lownes. amelyet 1845-ben újból kiadtak. Hanway: The Defects of Police.40. hogy J. Κ. idézve ibid. 53-54.1. valamint Roberts Vaux: Notices. Desjardin: Les Cahiers de doléance et la justice criminelle. jó könyvek felolvasása. 1944. fürdő.): Mémoire … 68.. 1955. Siegel jelentésében. úgy irányozták elő. idézve ibid.15-16. 48. Β.-P.” (L. az őrök pedig esküvel fogadják. Ennek eredménye.. Rush: An inquiry into the effects public punishements. Megjegyzendő.-L. Briey: „Tiers État”.49. míg ha munkára szoktatták volna. 52. Stoobant. akkor. halk beszéd. Faucher). idézve in: A. Turnbull: Visite à la prison de Philadelphie.. Lefordítva: 1797. 107. A szöveget valószínűleg a 19. III. amelyet a kvékerek az angol kormányzat ellenére akartak bevezetni. 1787.1. Ibid.

Vö.13. a „reformatórium” tervében: „A kórház és a gonosztevő gondolata összebékíthetetlen. Az átváltoztató gép gondolatát már Hanway-nél is megtaláljuk. „Minutes of the Board. 59. loc.14. Teeters.5-9. főleg azokról.) 63. 61. Rush: An inquiry into the effects of public punishments. Bradford. míg a mostaniak a bűn iskolái. 1793.” 1797. cit. Francia fordítás: 1776. amelyeket Dufriche de Valaze képzelt el: An Inquiry into the effects of public punishments. An inquiry how far the punishment of death is necessary in Pennsylvania. Idézve in: Ν. 1935. Κ. Rush kritikáival a büntető látványosságokról. . Rush: An inquiry into the effects of public punishments 1787. 59. Blackstone: Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre. 64. 52.” (Defects of police. mely autentikus volna és hatékony. B. W. 62.of penitentiary.19. W. 1787. 3. 1787. de kíséreljük meg a börtönből reformatóriumot (reformatory) csinálni. 60. 50. június 16. Β..

III FEGYELMEZÉS .

századot? Biztos. az olyan fogások. állandó készenlétbe állítja és szép csöndben átszövi a szokások autonomizmusa. amely katonai. hogy apránként kell megtanulnia a fegyverek művészetét – lényegében csatáról csatára -. amely alávethető. hogy eltávolodna a testtől. A testet kísérő megkülönböztetett figyelem jeleit könnyű megtalálni – a testet manipulálják. amely az elemezhető testhez a manipulálható testet illeszti. hanem merészen nézzen a szembejövőkre … hogy mozdulatlanul álljon. a kar kifordításával. meghajlítja az egészet. mivel a lándzsa tiszteletre méltó fegyvernem és megérdemli. iskolai. formálják. tilalmakat vagy kötelezettségeket rónak rá. combja erős. uralja. a hatalom leegyszerűsített modelljei: II. egymással párhuzamos regiszteren íródott: az anatómiai-metafizikáin. düllesszék ki a mellüket. hogy a sarkak. a katonának „járás közben a lépések olyan ritmusát kell felvennie.. karja hosszú. jeleket hord: erejének meg bátorságának természetes jeleit. a másikon működésről és magyarázatról: egyrészt hasznos testről. lábbal . melyek annyira érdekelték a 18. „kiűzik belőle a parasztot és katonakülsővel ruházzák fel”2. ne görbítsék meg a hátukat. végül. valamint a kézfej. majd az orvosok. a vállak és a derék. a vádlik. de büszkeségének jeleit is. húzzák ki magukat. egyszersmind a dresszírozás általános elmélete. lábszára vékony. érintse a falat … hasonlóképpen megtanítják. A Gép-ember nagy könyve két. hogy ünnepélyes és merész mozdulattal viseljék”1. alacsonyan kifelé tartott lábfejjel”3. a jól idomított és a hosszan gyakorlatozó ezredek megszállottja volt. valamint a test működésének ellenőrzését és megjavítását célzó tapasztalati és elgondolt eljárásokból. Az& test engedelmes. század második felében a katonát gyártják. ujjai izmosak. A katonát először is messziről meg lehet ismerni. mert az ilyen alkatú ember tévedhetetlenül fürge és erős”. domború mellkasú. hasa lapos. . Először is az . amelyek kényszerítéseket. mindkettő középpontjában az „engedelmesség” fogalma az uralkodó. erejének és vitézségének címere a teste. s a test engedelmeskedik. ahogy a 17. kézzel. kórházi szabályzatok együtteséből állt össze. hogy fest az ideális katona. FEJEZET AZ ENGEDELMES TESTEK Most pedig lássuk. ne tolják előre a hasukat. akik a legalkalmasabbak a mesterségre: élénk és eleven ember. La Mettrie Embergépe a lélek materialista leegyszerűsítése. oly módon. egyenes hátú. A regrutákat hozzászoktatják. A két regiszter jól megkülönböztethető egymástól. hogy fejüket magasan tartsák és felszegve. a filozófusok folytatták. válaszol. Frigyes király az aprólékos gépezetek. A híres automaták nemcsak a szervezet működésének illusztrálására szolgáltak. ha lándzsás lesz. politikai bábuk is voltak. mint amilyen igény van. átalakítható. a viselkedés vagy például a fejtartás javarészt a becsület testi retorikájától függnek: „A következő jelekről ismerhetjük fel azokat. A klasszikus kor folyamán fölfedezték a testet mint a hatalom tárgyát és. hogy határozottan lépkedjen. rezzenetlen fejjel. apránként kiegyenesedik a test tartása. az alkalmatlan testből olyan gépet csinálnak. Mi volt az új az engedelmesség e sémáiban. s a technikai-politikai regiszteren. dresszírozzák. század elején leírták. de anélkül. mint a menetelés. parancsra várva. hogy szokásukká váljék: „fal elé állítják őket. hogy egyenesen álljanak.1. megfeszített térddel és térdhajlattal. Több dolog mégis új ezekben az eljárásokban. célpontját. másrészt megérthető testről. hogy soha ne szegezze a földre a szemét. a testet minden társadalomban koncentrált erők veszik körül. ügyes lesz vagy erői megsokszorozódnak. hogy a test nem első ízben lesz a parancsoló és sürgető invesztációk tárgya. lába inas. röviden. kiszámított kényszerűség járja át lassan a test minden porcikáját. válla széles. melynek első oldalait Descartes vetette papírra. az alaktalan anyagból. és tökéletesíthető. A 18. a következőképpen tanítják meg nekik e testtartást. És mégis vannak átfedések. hogy a lehető legnagyobb kellemmel és ünnepélyességgel társuljon. hasznosítható. s bár igaz. hiszen az egyiken alávetésről és hasznosításról van szó.

„szeszélyből” létesül. hanem a mozgások ökonómiáját. a mechanizmusok – mozdulatok. az „engedelmes” testeket. teljes. elemeinek. s a gazda különleges akaratának formájában. hanem részleteiben dolgozzák meg. kijelölt gyorsaság és hatékonyság szerint. amelyek átfedik egymást. s arra törekszik. A test működésének tüzetes ellenőrzését lehetővé tevő módszereket. A fegyelem ekképpen termeli ki az alávetett és gyakorolt testeket. de távoli. és nem annyira a test műveleteire. s ez vájkál benne. Sok fegyelmező eljárást ismertek már jó ideje a zárdákban. ízekre szedi. amely célja nemcsak az ügyesség növelése. hanem egy olyan viszony kialakítása. A gazdasági kizsákmányolás szétválasztja a munkaerőt és a munka termékét. Különbözik a jobbágyságtól is. amely ugyanabban a mechanizmusban annál engedelmesebbé teszi a testet. hanem mint gyakran kicsiny. amit kívánnak tőle. Megszületőben a „politikai anatómia”. mely egyszersmind a „hatalom gépezete”. Néha gyorsan jutottak el egyik helyről a másikra (a hadseregből a műszaki iskolákba vagy a kollégiumokból a gimnáziumba). alkalmazási területük szerint különböztethetők meg. De a fegyelmezés a 17. A kollégiumokban igen korán látjuk működésüket. hanem hogy úgy működjön. nagyban. másrészt megfordítja a belőlük nyerhető energiát és hatalmat. mi több. különféle eredetű. mint inkább a munka termékeire és a hűségeskü rituális jegyeire vonatkozik. belső szervezettségét ellenőrzik. amelyek célja a test megmunkálása. egyrészt „alkalmasságot”. amelyek erőinek állandó alávetettségét biztosítják. Végül új amodalitás: megszakítatlan. megismétlődnek. és fordítva. amikor megszületik az emberi test művészete. határtalan viszony. gesztusainak. sokfelé megjelenő folyamatok sorát. hogy kivonja magát a költséges és erőszakos viszonyból. szigorú függőségi viszonnyá alakítja át őket. gesztusok. s rákényszerítik az engedelmesség-hasznosság viszonyát. A test ezután az ellenőrzés tárgya: nem. az egyetlen. s nem a hasznosság felértékelése. viselkedésének kiszámított manipulálása. Minden vagy csaknem minden esetben a . nem analitikus. hatékonyságát. amely magasrendűen kodifikált alávetettségi viszony. amely a legszorosabb hálóba foglalja az időt. nem egyszerűen azért. „fegyelmezésnek” hívják. hiszen nem a test birtokbavételén alapul. fő célja az önuralom növelése a test fölött.ellenőrzés mértéke: már nem tömegében. Különbözik még az aszkétizmustól és a kolostori típusú „fegyelmezéstől” is. miközben legalább akkora a haszna. egy irányban haladnak és lassan kirajzolják egy általános módszer vázlatát. Egyszóval felbontja a test hatalmát. s bár a másoknak való engedelmességgel jár együtt. „képességet” csinál belőle. attitűdök. az általunk megállapított eljárások. Az új politikai anatómia „feltalálását” nem szabad váratlan felfedezésként értelmeznünk. század folyamán a hatalom általános mintája lett. amelynek funkciója a lemondás biztosítása. állandó kényszerítést von maga után. s nem még mélyebb alávetettség. a hadseregben és a műhelyekben is. mely a tevékenység folyamataira ügyel inkább és nem az eredményére. és a 18. Ekkor alakul ki a kényszerítések politikája. makacs kényszerítést gyakorolnak rajta. hogy azt csinálja. néha lassan és nem látványosan (a nagy manufaktúrák alattomos militarizálása). majd újraalkotja. igazán fontos szertartás a gyakorlás szertartása. amely állandó. vagy utánozzák és erősítik egymást. vagy már nem a viselkedés jelentést sugárzó elemeit vagy a test nyelvét. szétválaszthatatlan egységként kezelik a testet. minél hasznosabb. súlyos. Különbözött a rabszolgaságtól. a fegyelmező kényszerítés pedig kényszerű köteléket hoz létre a testben a felértékelt alkalmasság és a meggyarapodott uralom között. épp az jelenti a fegyelem eleganciáját. meghatározza. hogy ezeket megnövelje. majd később az elemi iskolában lassan elárasztják a kórházakat. A fegyelem a test erejét felértékeli (a hasznosság közgazdasági kifejezéseivel) és ugyanezeket az erőket csökkenti (az engedelmesség politikai kifejezéseivel). ahogy akarjuk. s olyan törvényalkotás szerint gyakorlódik. Különbözik a cselédsortól is. Az emberi test a hatalom gépezetébe kerül. A fegyelmezés történelmi pillanata az a pillanat. gyorsaság – szintjén biztosítják foglyul ejtését: végtelenül kicsiny hatalom az aktív testen. a teret és a mozgást. hogyan lehet foglyul ejteni mások testét. s néhány évtized alatt újrastrukturálták a katonai szervezetet.

hogy a társadalom egész testét befedjék. Apró. Traité sur les obligations des frères des Écoles chrétiennes (Értekezés a keresztény iskolák testvéreinek kötelességeiről) című munkájában. A mindennapok misztikuma találkozik itt a parányi dolgok fegyelmével. amelyet ne az ő különleges akarata hívott volna életre. Követ faragni is tudni kell. ám végül is ők formálták a nagy szenteket! Igen. gyakran jelentéktelen technikák ezek. Próbáljuk meg most ezeket kiértékelni. nagy buzgóság. végül is a dresszúra valamennyi formájának aprólékossága. Leírni őket azzal jár. mi. gyönge és halandó teremtményeid? – kérdezgetjük. A fegyelmezés a részlet politikai anatómiája. pontos műszerekkel látta el. hogy a kicsiny dolgokhoz való hűség révén. következésképp . amelyeknek azonban megvan a jelentőségük. megálljuk-e a helyünket? Nem hisszük-é. és nagyokként elfogadja? Kicsiny dolgok. „Milyen veszélyes elhanyagolni a kicsiny dolgokat! Igencsak vigasztaló gondolat egy hozzám hasonló. az iskolai vagy a katonai pedagógia. hanem a fogásokat. nagy áhítat rejlik bennük. Nem a még álomban is dolgozó. sem különleges vonásaikat. és alapelvei nélkül lehetetlen felépíteni egy épületet vagy módszert teremteni. hogy a hatalom ezt tudja megragadni. édes Istenem.” 4 Hosszú történeteket lehetne elbeszélni erről a kőfaragásról megírni a részlet haszonelvű racionalizálásának történetét az erkölcs könyvelésében és a politikai kontrollban. A „részlet” mindenesetre már régóta a teológia és az aszketizmus kategóriája volt: minden részlet fontos. átfogó ész ravaszságaival van dolgunk. amelyek. egyetlen részlet sem közömbös. másutt a puska feltalálásával vagy Poroszország győzelmével. Kicsiny dolgok. sokkal inkább amiatt. amelyek a legkönnyebben váltak általánossá. elvetjük őket? Kicsiny dolgok. s mivel a 17. mivel egyfajta politikai beruházási módot határoznak meg és testre szabottan à hatalom új „mikrofizikáját”. s nem a működési mód egybetartozásában helyezzük el őket. csakúgy. szégyenletes gazdaságosságnak engedelmeskedő rendelkezések. Ami nem gátolja őket abban. század óta egyre nagyobb területeket hódítottak meg. nagy érzések. megváltoztatta a léptékeit. vagy olyanok. A fegyelmezett ember szemében. mintha arra törekedtek volna. a büntető rendszer változásait vonták maguk után a jelenkor küszöbén. kipróbáltuk-é őket? Tapasztalataink alapján ítéljük-é meg valamennyit? Kicsiny dolgok. finom. mint az igazi hívőében. a Te dicsőségedre. de nem annyira a benne megbúvó értelem. a lényegtelent jelentéssel felruházó. a nagy tettektől idegenkedő lélek számára. ez a rész is fontos. ám ha felbukkannak a nagyok.körülmények adta igényekre válaszolva merültek fel: emitt egy új ipari létesítménnyel. noha nem nagy kényszerítéssel járnak. idézzük fel de Saxe marsallt: „Jóllehet a részletekkel bíbelődőket korlátolt embereknek tartják. kicsiny dolgok. felgyorsította. látszólag ártatlan. mert megveti az alapot. hanem a résen lévő „rosszindulat” ravaszkodásaival. Jellemző Jean-Baptiste de la Salle himnusza a „kicsi dolgokhoz” és végtelen fontosságukhoz. ha kicsire tekintvén. Nem elég szeretni az építészetet. mely mindenütt elhinti magját. Nem a klasszikus kor vezette be ezt. hogy az általános és alapvető átalakulások egészébe ágyazódjanak. A részlet kiemelkedőségének e nagy hagyományában könnyűszerrel megfér majd a keresztény nevelés. hogy beleragadnak a részletekbe és apró-cseprő dolgoknak szenteljük figyelmünket: a legapróbb jelekben sem az értelmet keressük. hanem egy taktika összefüggéseiben. Csupán példák sorával jelöltünk meg néhány fő technikát. észrevétlenül fejlődve eljuthatunk a legmagasabb szentségig: mert a kicsiny dolgok birtokolják a nagyokat … Mi nagyot tehetünk a kicsiny dolgokkal. és a végtelenül kicsi számtanában vagy a természeti lények legjelentéktelenebb jellemvonásainak leírásában lelte föl megfelelőit. amott bizonyos járványos betegségek fellobbanásával. hiszen Isten szemében egyetlen roppant terjedelem sem nagyobb egy apró résznél. Mindig aprólékos. de nagy ösztönzők. de igencsak gyanús szabályozások. és ha Isten ezeket kedveli. de nincs olyan parány. Nem írjuk itt le a különböző fegyelmező intézmények történetét. nem vagyunk-é bűnösök. mégis széles körben elterjedt ravaszkodások. énnekem úgy tetszik. hogy meghaladják erőinket? Kicsiny dolgok. Áruljunk el többet a türelmetleneknek.

a kis tetteké. a felügyelet kicsinyeskedő pillantása. hogy felelni tudjon értük”10.”6LNapóleon nem fedezte fel. nagy kincsek. bennük szigorú az elzárás: „Tíz láb magas fal fogja körülkeríteni és lezárni az egészet.10 A szétszórt műhelyek mellett kifejlődik a nagy. amely a fenti épületeket veszi majd körül. leírások. a kaszárnyák lecsillapítják a lakosságot. Az 1719-es rendelet több száz kaszárnya építését írja elő. aztán egy egész sor diszkrétebb. amely lehetővé teszi. Már ekkor foglalkoztam vele. előírások és adatok corpusát hozván magával. s hogy a tiszt olyan helyzetbe kerüljön. amelyet életbe léptetett. de a legtökéletesebb nevelési rendszerként jelenik meg. az élet és a test legkisebb parcelláinak ellenőrzés alá vonása. mindegyik oldalról harminc lábnyi távolságra” -azért.9 Kaszárnyában kötik helyhez a hadsereget. s az üzemben munkáslakásokat helyez el).nagy érdemek. önmagába zárt hely kijelölését. Annak idején ott volt a csavargók és a nyomorultak nagy „elzárása” . nagy jutalmak. amely nehezen viseli el az átvonuló csapatokat. Wilkinson 1777-ben töltések és gátak felállításával szigetet létesít a Loire-on. léptékváltás történik. Ezekből az apróságokból született meg a modern humanizmus embere. a kaszárnya. És a 18. egyszersmind megszabott manufaktúrák tere: kezdetben a egyesült manufaktúrák. de jól tudjuk.Frigyesig. véget vetnek a dezertálásnak. az összes többitől különböző. s ez az emlék fixa ideaként él bennem. hogy hozzákezdett megszervezéséhez. 1. a kórház vagy a műhely keretében hovatovább világias tartalommal. amikor a jezsuiták távozása után mintakollégiumot csinálnak belőle. nem az ég végtelenségének vagy a csillagok tömegének Newtona. aki így felelt Monge megjegyzésére: „Csak egy megismerni való világ van”: „Mit hallok? Hát a részletek világa. hogy a csapatokat megtartsuk „a rendben és a fegyelemben. a pedagógia. s maga körül akarta felállítani a hatalom olyan szerkezetét. Jean-Baptise de la Salle jegyében. ezt a csavargó tömeget. belesajdul a lelkem. a zárt város rokona. hogy az általa kormányzott állam legkisebb eseményét is észlelje. hogy az indret-i üzemet elhelyezze. majd a 18. században a részlet története. század második felében az üzemek (Chaussade kovácsműhelyei az egész Médine félszigetet elfoglalják Nièvre és a Loire között. Szakmai fogások együttesét. amelyeket Dél-Franciaországban létesítettek. azoknak a mintájára. gondolt-e valaki valaha is erre a másik világra? Én már 15 éves koromban hittem benne. eljárások. gazdasági vagy technikai ésszerűséggel töltik meg a parányi és a végtelen misztikus számítgatását. meggátolják a fosztogatást és az erőszakoskodást. az internátus. ha nem is a leggyakoribb. Erre több eljárást alkalmaz. hanem a „kis testeké”. „át akarta fogni az egész gépezetet. Tou-fait a Charbonnière átalakított völgyében építi fel Le Creusot-t. Az egyhangú fegyelem kedvenc helye. tudás. az őr „csak a munkások .. nem hagy el soha … Ez a másik világ a legfontosabb valamennyi között.8 A FELOSZTÁS MŰVÉSZETE A fegyelem először is felosztja az egyéneket a térben. aki a század végén arról álmodozott. a szigorú fegyelemmel. a harcászat meg a közgazdaságtan után szükségszerűen eljutott eddig az emberig. de alattomos és hatékony elzárás következett. ugyanakkor ezen apró dolgok politikai számbavétele az emberek ellenőrzése és felhasználása céljából a klasszikus korba nyúlik vissza. A fegyelem olykor megköveteli az elzárást.” 5 A regulák aprólékossága. hogy megismertem: ha csak eszembe jut. az orvostudomány. ellenőrzik a kiadásokat. a kicsiny mozgásoké. A részlet tüzetes megfigyelése. eljutott addig az emberig (Napóleonig). egyöntetű. hogy új Newton lesz. az iskola. Leibnizen és Buffonon át egészen II. Az üzem nyilvánvalóan a kolostor. az erődítmény. kialakul az ellenőrzés új típusa. amelyről dicsekvés nélkül elmondhatom. 1745-ben mintegy 320 városban voltak kaszárnyák. 1775-ben a kaszárnyák befogadóképességét kétszázezer főre becsülték. hogy a legapróbb részlet se kerülje el a figyelmét”7. az internátus kötelező lesz Louis-le-Grand-ban. A kollégiumokban lassan a kolostor modellje kerül előtérbe.

12 Mert a munkaerő koncentrálódásával maximális előnyt kell kihozni belőle és semlegesítem kell a gátló tényezőket (lopás. hasznosíthatatlan és veszélyes tömörüléseit. kipécéző és hálóba fogó szerkezet. aki a kapukat újból kinyitja. de az ágyakat úgy helyezték el bennük. s oly pontosan zárhatók le függönyökkel. ahány megkülönböztethető test vagy elem van benne. a szerszámokat. nyugtalanság. Úgy tetszik. minősítésére. cellákra osztott. meg kell óvni az anyagot. Meg kell semmisíteni a határozatlan felosztás következményeit. meg kell fékezni a munkaerőt: „A betartandó rend és rendtartás (police) megköveteli. mintsem az emberekre vonatkoztak. hogy hasznos teret teremtsenek. lényegét tekintve. De az „elzárás” elve nem állandó. A betegségek és a járványok orvosi felügyelete egy sor egyéb ellenőrzést is maga után von: az ellenőrzés katonai a dezertálókkal. adóügyi az árukkal. Minden egyénnek megvan a maga helye. hogy a leányok fölkelhetnek és lefekhetnek. betegségekkel. az egyének ellenőrizetlen elbúj ásat. áruforgalommal. „Az alvás a halál képe. a célból. a gyógyulásokkal. A Rochefort-ban alkalmazott első intézkedések inkább a dolgokra. hasznos kommunikációt kell létrehozni s a többit megszüntetni. 3. és miután felhangzott a munka felvételét jelző csengő”: negyedóra múlva senkinek nincs joga belépni. szökésellenes. Először is az elemi helyhez kötöttség vagy a kvadrálás elve szerint. a halottakkal. Isten szigorával. anélkül. a dortórium a síré … A dortóriumok közösek ugyan. kivált a katonai vagy tengerészeti kórházakban. Tudni kell. hol és hogyan található meg az egyén. ha a kijelölt rekeszek pusztán eszmeiek. s minden helyen egy egyén van.megérkezésekor nyitja ki a kapukat. És ezen a ponton is találkozik egy réges-régi építészeti és vallásos eljárással: a kolostorok cellájával. Vannak fegyelmező eszközök. a fegyelem tere mindig. befolyással kell lennie e mozgékonyságra. s ki tudja. Franciaországban Rochefort volt a kísérletezés színhelye. A folyamat világosan látható a kórházakban. Még akkor is. az eltűnésekkel. és ezeket még csírájukban elfojthassa.”13 2. egyfajta aszketizmus: legalább időnként egyedül kell szembeszállnunk a kísértéssel. amelyet az építészet általában szabadon hagyott. tiltott forgalom kereszteződése. mondta ki. a minta. A fegyelem analitikus teret szervez. Az adóügyi és a gazdasági felügyelet kialakítása megelőzi az orvosi megfigyelés technikáját: kijelöli az orvosságok helyét a zárt ládákban. meg kell vizsgálni a zavaros. de a megfékezésé és a hasznosításé is. megtorlására. amelyek sokkal rugalmasabban. hogy bárki látná őket. többféle felhasználásra ítélte alkalmasnak. csavargásellenes. járványokkal. a jó tulajdonságok vagy az érdemek mérlegelésére. A meghatározott terek nemcsak annak az igénynek felelnek meg. adminisztrációs az orvoslással. a nap végeztével a műhelyfőnökök kötelessége átadni a kulcsokat a manufaktúra portásának. az értékes árukra és nem a betegekre. feltűnő vagy bujkáló tömegességet. később . el kell oszlatnia a törvénytelenség és a rossz zavarosságát. s minden percben képesnek kell lenni valamennyi egyén viselkedésének az ellenőrzésére. Ebből fakad a tér szigorú felosztásának és el-rekesztésének igénye. Kerülni kell a csoportokra szakadást. nem nélkülözhetetlen és nem is elégséges fegyelmező eszköz. e nyüzsgésre. a dezertálás. tömörülésellenes taktikát kell alkalmazni. partra szálló és behajózó tengerészekkel. A test és a lélek szükséges magányát. ki távol. A megismerés eljárása ez tehát. lajstromot készít felhasználásukról. sokkal finomabban dolgozzák meg a teret. fel kell számolni a kollektív képződményeket. A fegyelmező tér hajlamos annyi parcellára oszlani. A funkcionális elhelyezés szabálya a fegyelmező intézetekben lassacskán egy olyan teret hálóz be. munkabeszüntetés. de épp ezért szűrő is. hogy minden munkás ugyanazon fedél alatt tartózkodjék. hogy megakadályozzák a veszélyes kommunikálást. zavaros ide-oda mászkálását. a szimulánsokkal szemben. hogy ellenőrizzenek. a diétával. csempészés. Kikötő s egyben hadikikötő is. önként beállt· vagy kényszerrel toborzott emberekkel. A tengerészkórház dolga az ápolás. hogy a manufaktúra vezetésével megbízott cégtárs felléphessen és orvosolhassa a munkások körében esetlegesen előadódó visszaéléseket. fertőzés helye: veszélyes keveredések keresztútja. hanem annak is. „cselszövények”). ki van jelen.”14 De ez még meglehetősen kezdetleges forma.

a színezőknek. nyomdának szánják. s az a távolság. Vegyük az „osztály” példáját. Megszületik a fegyelemből az orvosilag' hasznos tér. gyakran a fegyelmező tér felosztása biztosította mindkettőt. Az egyéneket el kell osztani egy térben. a festőknek. A fegyelemben az elemek felcser élhetetlenek. akit az orvos megvizsgál a vizit alatt. A 18. minden ágyhoz odaerősítik a beteg nevét. az akár két– vagy háromszáz tanulót számláló osztályokat tízes csoportokra osztották fel. minden ápoltat. ki-pécézhető. ahol szétválaszthatok és szemmel tarthatók. Az általános séma a háború és a versengés sémája. de ez a hely megjelölés nem helyhez kötés. ahol egy vonal meg egy oszlop keresztezi egymást. a tanonckodás. 132 asztalt helyeztek el két sorban a hosszú teremben. arra kényszerítik őket. lajstromba vesznek. amelyet Toussaint Barré épített 1791-ben. Ez eddig összesen 264 ember. A jezsuiták kollégiumai binárisan. a külön ágy. A testek szétválasztását. két hadsereg megütközésének formájában zajlott. amelyek rendre bejárhatók. tehát jellemezhető. egyénekre lebontva elemezhető a munkaerő. A fegyelem a rangsor és az elrendezéseket átalakító technika művészete. Helyük megjelölésével egyéníti a testeket. A legnagyobb épület. sem a hely (a tartózkodás egysége). stádiumaira vagy elemi műveleteire tagolódik. 17 Egyébként megjegyezhetjük. szorgalmas-e. Ezt a követelményt elégíti ki az Oberkampf manufaktúra Jouyban. amelyre a munkás ráteríti a megfestett. egységüket. amelynek falát 88 ablak töri át. a tanulás. mindegyik tízes csoporttal szemben egy másik tízes csoport állt. az ecsettel javítóknak. a betegségek. 4. később következik a fertőző betegek elkülönítése. hanem a rangsor: az a hely. mindegyik csoportot parancsnokostul egy táborba – a rómaiba vagy a karthagóiba – soroltak. a munkások összehasonlíthatók. az ügyesség. intervallum az intervallumok sorozatában. a metszőknek. akinek dolga a festék előkészítése és felkenése. Lassan egy adminisztrációs és politikai tér alakul ki a gyógykezelés terében. mely a decurio egységes csoportjában betöltött funkciójuknak és küzdőerejük minőségének függvénye. a besorolás párviadal. hiszen mindegyiket a sorozatban elfoglalt helye határozza meg. Minden asztal végén egy állványféle található. minden tanuló teljesítménye beleíródott ebbe az általános párbajba. értékelhető. a termelőapparátus térbeli el-helyeződését és a tevékenység különböző formáit a „posztok” elosztásában kapcsolják össze. hogy . ügyességük és gyorsaságuk szerint osztályozhatók. egyszersmind egyéni felügyelet biztosítása: megállapítható. majd a mozgásukat szabályozzák. Az egyedi testek során ily módon világosan leolvasható. A földszintet. a testek. a tünetek. amely a többitől elválasztja. Az egységet tehát nem a terület jelenti (az uralom egysége). a termelés egymás után következő stádiumai követhetők. milyen minőségű munkát végez. hogy a termükben maradjanak. száztíz méter hosszú és három emelet magas. minden asztalnál egy színnyomó dolgozik a „pácoló-munkásával”.kidolgoznak egy rendszert. század végén megjelenő üzemekben az egyéniesítő hálóba fogás elve bonyolultabb. a gyorsaság. de ezt a szétosztást a saját követelményekkel rendelkező termelőapparátuson kell tagolni. lényegileg egészében. az a pont. à tanulók maguk jelölték ki a saját helyüket. a sokféle élet és halál egyéniesítésére törekszik: a mellérendelt és gondosan megkülönböztetett különösségek valós tablóját teremti meg. 15 A műhelyben az asztalok között sétálva lehetséges az általános. egyúttal tömegesen szerveződtek. A sorba állítás állandó rácsot alakít ki: a zavarosság kitisztul:16 azaz a termelés megosztódik és a munka menete egyrészt fázisaira. a vésnököknek. hanem elosztás. ellenőrizzék kilétüket. A fő műveletek szerint specializált műhelyek sorából áll: külön műhelyük van a színnyomóknak. amelyet elfoglalunk a besorolásban. másrészt a termelést végrehajtó egyénre. szorgalmasan dolgozó egyedi testekre: ezen erő valamennyi változója – a testi erő. hogy megállapítsák a betegek valódi számát. helyén van-e a munkás. viszonyok hálójában való mozgatás. könyvelhető és jelenthető az illetékesnek. szárítandó vásznat. A termelési folyamat felosztásával egy időben megtalálható a munkaerő egyéniesítő felbontása is a nagyipar megszületésekor. az állhatatosság – megvizsgálható. biztosította az egyik tábor vereségét vagy győzelmét.

vagy két jámbor között”18. a tanított tárgyak egymásutánja. kora. a léha és szeles tanuló kerüljön két jó magaviseletű és megfontolt közé. a hierarchiát. de a táboroké is. individuális elemekből tevődik össze. hogy a felvilágosodás korában a római minta általában kettős szerepet játszott: köztársasági· arca mögött a szabadság intézménye. Az egyéni helyeket kijelölve lehetségessé vált minden egyes tanuló ellenőrzése és valamennyiük egyidejű munkája. viselkedése szerint hol ez a rangsorolás illet meg. Megszervezte a tanulási idő új gazdaságosságát. jutalmazott is. a „cellákat”. amelyek a zavaros. A18. Lehetővé tette a hagyományos módszer meghaladását (egy tanuló tanul néhány percig a tanárral. nagy művelete tehát az „élőképek” megteremtése. folyton változtatja a helyét a rekeszek az ideális rekeszek a tudás és a képességek hierarchiáját jelzik. homogén lesz az osztály. Állandó mozgás ez. érdemeik. funkcionális és hierarchikus tereket hoz létre. de az idő és a mozgások jobb kihasználtságát is. másoknak materiálisán kell kifejezésre juttatniuk az osztály vagy a kollégium terében az értékek és az érdemek eloszlását. de ez a gép felügyelt. individuális szelvényeket hoznak létre és operatív kapcsolatokat teremtenek közöttük. olyformán. minden egyes próbatétellel kapcsolatban. hiszen erre az elrendezésre vetítik rá a jellemzéseket. A „tablók” megteremtése nagy gondja volt a 18. jó vagy rossz jellemük. Lassan – de főleg 1762 után – kibomlik az iskolatér. század és a forradalom Rómája a szenátus Rómája. század tudományos. Mindenesetre az. egymást követő sora. a tárgyalt kérdések egyre növekvő nehézségi foka. a tanár gondosan „osztályozó” tekintete előtt: „Minden osztályban kijelölt helyek volnának minden tanóra minden iskolása számára. században a „rangsor” az egyének elosztását kezdi jelölni az iskolai rendszerben: tanulók sorait az osztályban. A magasabb tanórákat hallgató tanulók a falhoz legközelebb lévő padokban ülnek. rangsor. S a kötelező felsorakozások együttesében minden egyes tanulót. de La Salle egy olyan osztályról álmodozott. teljesítménye. rangsor. Vegyes terek: valódiak. A szeriális tér megszervezése az elemi oktatás egyik nagy gyakorlati változása. hierarchiával. míg a várakozók zavaros csoportja tétlen és felügyelet híján van). Olyan terek ezek. hogy ugyanazon tanóra tanulói ugyanazon a helyen üljenek. amelyek egymás mellett foglalnak helyet a tanító szeme előtt. amely mindenkit besorol minden egyes feladattal. A római utalás egészen a Császárságig ambivalensen hordozta a polgárjogok jogászi eszméjét és a fegyelmező eljárások technikáját. de a légióké is. A fegyelem első. kisebb vagy nagyobb szorgalmuk. amelyek biztosítják a helyhez kötöttséget és lehetővé teszik a körforgást. az udvarokon. A 18. a hitetlen vagy egyedül üljön. katonai arca mögött a fegyelem ideális sémája húzódott meg. elsodorta a párharcot és a mímelt háborút. piramisszerű felügyelettel. nagy tablóvá alakulna. politikai és közgazdasági . A fegyelem. el legyenek választva a tisztáktól és a féregtelenektől. tisztaságuk.ez a római komédia lehetővé tette. az értékelést. a tanórák erősségi foka szerint az osztály közepe felé haladva … Valamennyi tanulónak megszabott helye volna és csak az iskola felügyelőjének parancsára és egyetértésével hagyhatná el vagy cserélhetné el a helyét. rangsorral. megjelölik a helyet és kijelölik az értékét. haszontalan vagy veszélyes sokaságot rendezett sokféleségekké alakítja át. hogy a versengés lineáris gyakorlataihoz a légiók inspirálta térbeli elrendeződés kötődjék. Az osztályterem ekkor egyetlen. majd a többiek.” Úgy kell eljárni. bútorok elrendezettségét szabályozzák. a fórumé. egyszerre építészeti. a „helyeket” és a „rangsort” megszervezve komplex. számos bejárattal. J. de ideálisak is. amelynek térbeli felosztása a megkülönböztetések egész sorát tenné egyidejűleg lehetővé a tanulók előmenetelének fokozata. Az iskola terét holmi tanulógépként működtette. ami szigorúan fegyelmező volt a jezsuiták kollégiumaiban állandóan játszott ókori mesében. amelyet hétről hétre. szüleik vagyona szerint. hónapról hónapra.-B. termek. amelyben az egyének egymás helyébe lépnek az ütemesen sorakozó intervallumok terében. évről évre lehet megszerezni. garantálják az egyén engedelmességét. hierarchiába rendezett. a folyosókon. hol az. hogy „ akiknek szülei hanyagok és akik így férgesek. az osztályok életkor szerinti. Ne feledjük. hiszen az épületek.

a nevelés házai és a közsegélyező intézmények a zárdák életét és szabályait vették át. szabályozni az ismétlődések ciklusát – a kollégiumokban. a műhelyekben. egyszersmind a tudomány módszere. valódi alapelveihez közeledvén egyszerűbbé válhatna. a lényeg. hogy „rendet” írjanak elő a számára. „elvakítja a roppant terjedelem. „gyár-zárdákba” építik be a munkásokat. A 18. de még a 19. amikor az iparban fel akarták használni a mezőgazdasági népességet. . szabályozni az áru és a pénz forgalmát és ezáltal egy olyan tablót állítani össze. Az ipari kor szigora sokáig megőrzött egy vallásos modort. és. De a fegyelmező szétosztás formájában a tablóba rendezés funkciója ezzel szemben az. amelyek két alkotóeleme – felosztás és elemzés. amely a karaktertől a kategória felé megy. a kórházakban már igen korán megtaláljuk. században is. elkábítja a sokaság … a tárgyak sokféleségéből következő számtalan kombináció mind figyelmet követel. A hadseregparancsnokot. meghatározott foglalatosságokra szorítani. amelyet „cellásnak” nevezhetnénk. a hadsereg életében. helyt kell adni „a kolostor testi-lelki jó tulajdonságai” közül néhánynak. században a tabló a hatalom technikája. megfigyelni. összeállítani a fegyveres hadseregek általános és állandó lajstromát. akiről Guibert beszélt. először is kezet mos. ellenőrizni. s kialakítsák azt az eszközt. A nagy katonai fegyelem Maurice d'Orange és Gusztáv Adolf protestáns hadseregeiben alakult ki. hogy megszervezzék a többszöröst. az emberek térbeli elrendezése. a gazdagság szabályozott mozgása. Istennek ajánlja munkáját. Lehetővé teszi az egyén jellemzését egyénként. hogy a sokféleséget önmagában kezelje. A lényeg az. amelyek ritmizálták a munkát: „Minden személy … megérkezvén reggel a munkába.technológiájának: növény– és állatkerteket berendezni. De a tablónak nem ugyanaz a funkciója e különböző regisztereken. Három fő módszerét – ritmust felállítani.21 Századokon át a szerzetesrendek voltak a fegyelem mesterei. s ezek szoktatják rá a mezőgazdasági munkásokat a műhelyben végzett munkára.az osztályok megalkotása (tehát a számszerűségre vonatkozó észrevételek kizáfasa). egyszersmind egy adott sokaság rendjébe helyezi. akár a természettudóst. A rendszertan formájában funkciója a jellemzés (következésképpen az egyéni különbözőségek csökkentése). és ugyanakkor felépíteni az élőlények racionális osztályozását. A gazdaság rendjében lehetővé teszi a mennyiségek mérését és a mozgások elemzését. gondosan felosztani a kórházi teret és módszeresen osztályokba sorolni a betegségeket: megannyi ikerműlvelet. Gyorsan elterjedt. amely a gazdagodás elveként érvényes. nem egyszer hozzájuk tartoztak. előfordul. elosztani a betegeket. egy olyan időütem révén. jelen vannak-e vagy hiányoznak. felossza és a lehető legtöbb hatást hozza ki belőle. a közgazdászt. analógiás taktikával. keresztet vet és munkához kezd” 20. rendszertan. és erejét meghaladó teherré lesz. A TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE 1. amellyel áttekinthetővé és megfékezhetővé lehet tenni. A modern háború tudománya. amelyet vallásgyakorlatok ritualizáltak. az idő specialistái. közgazdasági tabló. a hadseregeket „könnyebb volna mozgatni és vezényelni egyszerű. a természeti lények fegyelmező tere. megállapítani. Az időbeosztás régi örökség. Taktika. hogy kongregációkhoz fordulnak segítségért. amely az egyedit köti össze a többszörössel. Alighanem a kolostorok közösségei sugallták a pontos mintát. tökéletesedvén. Míg a természet rendszertana egy olyan tengelyen nyugszik. mely minden mozdulatnak rugalmasan engedelmeskedik” 19. elválasztani őket egymástól. században a nagy manufaktúrák szabályzata pontosan meghatározta azokat a gyakorlatokat. felügyelni az emberekre. ellenőrzés és érthetőség – felelősek egymásért. könnyebbé”. Elsődleges feltétele a különböző elemek együttese ellenőrzésének és felhasználásának: olyan hatalom mikrofizikájának az alapja. mielőtt munkájához látna. mondta jóval később Boussanelle. a fegyelmező taktika azon a tengelyen található. Az új diszciplínáknak nem okozott gondot az elhelyezkedés a régi sémák keretei között. az orvost. a 17.

amely a tevékenység kimunkálását biztosítja. az első csengettyűszóra a tanulók térdre ereszkednek. hogy egész talpunk egyenesen érjen a földre. 8 óra 52-kor az oktató szólítja a tanulókat. hanem valamely tevékenység általános keretének a megadása. és a munkahelyeken inni”27. bármilyen játékot játszani. Amikor az ima véget ér. s harmadikra leülnek. belülről ellenőrzi lefolyását és fázisait. A cselekedetet elemeire bontják. század elején: „A katonákat hozzá kell szoktatni. az egyik saroktól a másikig mérve. „Munka közben kifejezetten tilos mozdulatokkal vagy másképp szórakoztatni a munkatársakat.” A két leírás között a kényszerítések új sora kezdte meg működését. a tevékenységeket többnyire olyan parancsok veszik körül. a jobb lábbal kell kezdeni a lépést. Hogy ez sikerüljön. a másodikra keresztet vetnek. a másik lábunkat megfeszített térdhajlattal előre lendítve. úgy. a menetelés léptének időtartama egy másodpercnél valamivel több. Más eljárások sokkal jellemzőbbek a diszciplínákra. akit elkérnek a munkából és öt percnél több időt elvesztegetne …”.a ritmus és a szabályos tevékenység nagymestereid De a fegyelmezés módosítja az időbeli szabályozás örökölt eljárásait. A mozdulatokat mérő és ritmizáló parancs formájáról áttérnek egy raszterre. Vauban ötletét. másodpercekben kezdenek mérni. . a kis lépés és a közönséges lépés ideje egy másodperc. a pontosság további fokozatai a gesztusok és a mozdulatok felbontásában. aludni. mellükön keresztbe tett karral. Az 1766-os rendelet lényege nem az időbeosztás előírása. Természetesen a hadseregben is: Guibert módszeresen alkalmaztatja a lövések pontos időmérését. 9 óra 08-kor a tollbamondás befejezése. legfeljebb 18 hüvelyk egyik saroktól a másikig … A közönséges lépést felszegett fejjel. anélkül. percekben. melynek során a test szorgalmasan végzi a dolgát. lábfejünket egy kissé kifelé fordítva. Pontosság és szorgalom a rendszerességgel együtt a fegyelmező idő fő erénye lesz. század elején az iskoláknak a következő időbeosztást javasolják: 8 óra 45-kor bejön az oktató. amely a mozdulatokat kényszeríti és alátámasztja egész láncolatuk folyamán. folytonosan egy lábon tartva egyensúlyunkat. „valamennyi munkásnak szigorúan tilos bort hozni a manufaktúrába. A ferde lépés ugyanabban a hosszúságban egy másodperc alatt történik. A 17. az iskolamester egyet üt. Az elemi iskolákban az időt egyre keskenyebb szeletekre szabdalják. de ne csapjuk hozzá a lábat. az ízületek helyzetét. s az egész csapatnak egyöntetűen ugyanabban az időben kell fölemelnie ugyanazt a lábát. 2. Negyedórákban.”22 A 19. a végtagok. amelyekre azonnal kell reagálni: „az óra utolsó ütésére az egyik tanuló megrázza a csengőt.23 A bérmunkásság fokozatos elterjedése szorosabbra fűzi az idő behálózását. hogy akár libasorban. hogy a munkások a csengetés után negyedórával később érkeznek …”24 „az a munkatárs. minden egyes mozdulatnak kijelölik az irányát. De nem ez a fő újdonsága a fegyelmező időnek. „aki nem kezdi pontosan a munkáját … De a felhasznált idő minőségét is igyekeznek biztosítani: megszakítatlan ellenőrzéssel. Először is kifinomítja. kalandokat elbeszélni vagy más megbeszélést folytatni. 8 óra 56-kor bejönnek a tanulók és imádkoznak. a felügyelők nyomásával. „Ha előfordulna. 9 órakor a tanulók leülnek a padokba. ezalatt kell megtenni két gyors menetlépést. a dob ritmusára lépjenek. s még az étkezésre szánt szünetben sem szabad „történeteket. A viselkedés egyfajta anatómiai-időbeli sémája határozódik meg. mint egy közös és kötelező külsőleg kényszerített ritmus: „program”. 9 óra 12-kor második palatábla stb. a test másféle hozzáigazítása az időbeli imperatívuszokhoz. egyenes testtartással hajtjuk végre előre. hogy megérintenénk a földet. történeteket vagy komédiákat mesélni”26. akár csapatban mennek. bármilyen ürüggyel. minden zavaró vagy figyelemelvonó tényező megszüntetésével hiánytalanul hasznos időt kell létrehozni. ami az időtartamot illeti. század közepén négyféle lépést találunk: „A kis lépés hossza egy lábfej. hibásnak. A mért és fizetett időnek nem szabad tisztátalannak lenni. ami a munkásokat elfordíthatja a munkától”.” A18. enni. jó minőségű idő ez. a gyors menetlépésé és a menetelésé két lábfej. meghatározzák a test. alacsonyan. amelyen járunk. 9 óra 04-kor első palatábla. a jelre felállnak a tanulók. Egy csapat menetelése kétféleképpen ellenőrizhető. és több. a rendes lépésé. lesütött szemmel. A tevékenység megszervezése az időben.

„Emeljük fel a fegyvert. egymáshoz kapcsolja őket. a legjobb viszonyt írja elő egy mozdulat és a test globális viselkedése között. kifejezési formákat vagy valamely munka végeredményét. a hatékonyság és a gyorsaság feltételét.erőszakolt szabályozás ugyanakkor a művelet felépítésének a törvénye. a jobb kéz. Másodszor a bal kézben fogott puskát fölemeljük a test előtt. A teljes mozdulatot két. hogy megtanítja vagy előírja a meghatározott mozdulatok sorát. majd a két sorozatot bizonyos számú egyszerű mozdulattal (támasztani. A jobb kart mintegy háromujjnyira eltartjuk a testtől és könnyedén előre nyújtjuk az asztalon. Ezért alakul ki test és mozdulat összekapcsolása. belopj a magát a hatalom. az öv magasságában. s vele együtt a hatalom összes aprólékos kontrollja. Az időbeosztás hagyományos formájában meghúzódó alalpelv lényegében negatív. behajlítani) összefüggésbe hozza egymással. 5. a lobbantyún végigfektetett hüvelykujjal az első csavarra támaszkodik. A fegyelem előír minden olyan viszonyt.”30 A fegyelmezett test az eredményes mozdulat hordozója. Az idő áthatja a testet. sokkal inkább a szintézis. S így jelenik meg a fegyelmező hatalom jellege: funkciója nem a megterhelés. a mellkassal szemben. fogazat. „Egyenesen tartsuk a testet. A test és a test által manipulált tárgy közötti érintkezés felületére. test-gép együttest képez. A lehető legtávolabb vagyunk azoktól az alávetettségi formáktól. a cső vége szemmagasságban legyen. A hagyományos receptet nyílt és kényszerítő előírások váltották fel. a bal kéz a fogazat magasságában.”31 A fentiek azt példázzák. a nem semmittevés alapelve: tilos elvesztegetni az időt. A 18. kakas. függőlegesen állított csővel. A hatalom által . az idő elméletileg mindig növekvő felhasználásának elvét . a comb mellett leengedjük. megragadja a puskatust. század harcászatának teoretikusai ezt a kötelező szintaxist „manővernek” hívják. megfeszített karral. lobbantyújával kifelé. amelyek a testtől csak jeleket vagy terméket követeltek. ha a látóképességünk ezt nem teszi lehetővé. ami erkölcsi vétség és gazdasági becstelenség. melyet Isten számon tart és az emberek megfizetnek. ha más pózt vesznek fel. a jobb térdre merőlegesen. Test-fegyver. a félig megfeszített jobb kar. időtartamát. és jelzéssel vagy másképp helyreigazítja őket. A fegyelmező ellenőrzése nemcsak abból áll. amelyek az akcióban szerepet kapnak. a lábujjak hegyétől egész a mutatóujj ig. a cső a két szem között függőlegesen. előírják egymásutániságuk rendjét.kiterjedését. hogy gyomrunkat az asztalhoz szorítjuk. a testhez közelítve. hanem a termelési apparátus révén teremt kényszerű kapcsolatot. bal kéz. végül a láncolat kánonját rögzíti. A fegyelem viszont pozitív gazdaságot rendez be. 3. bal kezünkkel megragadjuk. Kimerítő felhasználás. a manipulált tárgy elemei (cső. semmi nem marad tétlen vagy haszontalan: minden igénybe vevődik. a bal alsókart az asztalra fektetjük. Jobb kézzel fölemeljük a puskát. amit a test eszközjellegű kódolásának nevezhetnénk. térd. Ha jól használjuk ki a testet. amelyben írniuk kell. hanem mert mi sem károsabb az egészségre. Harmadszor bal kezünkkel elengedjük a puskát. mivel így nemcsak gyorsabban tudunk írni. a testhez szorított könyökkel. mint a jobb lábat. test-eszköz. amelyben minden egyes összefüggés meghatározott helyet kap. nem a terméket sarcolja ki. Két ujjnyi távolságot hagyjunk testünk és az asztal között. 4. s csak annyira hajoljon a test előre. Három szakaszban. szem. mint ha megszokjuk. hogy az asztalra helyezvén a könyököt. a kéz különböző ujjai. Test és tárgy kapcsolódása.).). állunkat az öklünkre tudjuk támasztani. A jól fegyelmezett test a legkisebb mozdulatokra is összefüggően működik. az időbeosztásnak le kellett győznie az idő elpazarlásának a veszélyét. melynek szigorú szabályrendszere invesztálódik az egész testbe. egymással párhuzamos sorozatra bontja fel: a fest elemei (jobb kéz. amelyről mintegy öt ujjnyira távolodhat el a könyök. egy kissé elfordítva balra. Az iskolamester megmutatja a tanulóknak azt a testhelyzetet. a bal lábat az asztal alatt egy kissé előbbre nyújtjuk. A jó írás például egész gimnasztikát feltételez – jártasságot. csavar stb. Gondos fogaskerék-szerkezetet vázol fel közöttük. amelyet a test alakít ki a manipulált tárggyal. könyök stb. testhez szorított. hogy a kívánt cselekedetet hordozza. a hüvelykujj a puska csövén végignyújtva. a kakas a mutatóujjára. kivéve azt az esetet. s ezáltal jó időbeosztást férünk el. megfeszített karral.

különböző tanulócsoportok felügyelők és segédtanítók vezetése alatt végeztek. hogy gyorsan és jól hajtsák végre ugyanazokat a műveleteket. a specifikált műveletekre képes test. de rendezett tevékenység töltött ki. a parancsok megszabta ritmus időbeli normát kényszerített mindenkire. ahol a gyorsaság maximuma egyben a hatékonyság maximumát is adná. annál jobban felgyorsítható egy művelet vagy legalábbis optimális gyorsasággal szabályozható. másrészt a jelzések. s mely az emberi tevékenység egész technológiáját használta fel ehhez: 1743-ban hat időt írt elő a porosz szabályzat a fegyver lábhoz helyezésére. amelyet az egyik műveletről a másikra való áttérés okoz”34. amelyet a szabályzat olyan pontként jelöl meg. Frigyes győzelmei után Európa-szerte utánoztak: 32 minél jobban felbontják az időt. vagy mintha legalábbis valami belső. 33 „e parancsok egyetlen célja … a gyermekek hozzászoktatása ahhoz. s hogyan vezették be egyben az egyének és a sokaság . úgy szervezték meg. melyet állati hajlamok hatnak át. mintha az idő még a maga tört részeiben is kimeríthetetlen volna. mozgásokra szánt testet. amelyeket egy időben. miközben a hatalom új mechanizmusainak céltáblájává válik. egyenes tartással. mivel. Az iskola más eszközökkel ugyancsak az idő fokozottabb kihasználásának apparátusaként működött. lassan felváltja a gépies testet – a szilárd részekből összetett. Ami azt jelenti. s nem olyan. füttyszó. a vállakra merőlegesen. A vállak közül emelkedik ki a fej. amellyel szemben ellenállást fejt ki. A gyakorlás teste és nem a spekulatív fizikáé. belső elemeit kibontván minél jobban tagolják az ellenőrző tekintet előtt.stb. alkotóelemeik. négyet a ki-nyújtására. melynek fel kellett gyorsítania a tanulóidőt és erényként kellett tanítania a gyorsaságot. Ugyanebből az okból. hogy a tanító tanításának lineáris és folytatólagos jellegét megfordíthassa: szabályozta a már elvégzett műveletek ellenpontjait. épp ezért. a természet és a funkcionális kényszerítések bizonyos számú igénye jelentkezik. aszerint. elakadt vérkeringésüket … Tanulmányozzuk a természet szándékát és az emberi test felépítését. tizenhármat a vállra helyezésre. lényeges összefüggéseit vázolja fel és az összeegyeztethetetlent spontán elveti: „Lépjünk be a gyakorlások iskoláiba és ott megpillantjuk a szerencsétlen katonákat kényszerű és erőltetett pózokban. mintsem beosztás. de amelyben. amelynek képe a fegyelmező tökéletességről szőtt ábrándokban oly régóta kísértett. egyre részletesebb elrendezéssel elérhető volna egy olyan ideális pont. a puskát egyesek inkább jobbra. s a test megszűnvén derékszögben állni. hogy a fegyelmező felosztás módszerei hogyan helyezkedtek el az osztályozás és a tablóra rendezés kortárs eljárásai között. hol távolabb van a testtől. Ezt fedezi fel Guibert a nagyon is mesterkélt manőverekről írt kritikájában. ismervén a nyakcsigolyák és a hozzájuk csatlakozó lapockacsont összefüggéseit. amelyeket II. Nem kell elfordítani sem jobbra. amelyre a puskatust kell támasztani.fekteti le: kimerítés inkább. nem ugyanazon magasságban található minden embernél. Ezt a technikát kezdték működtetni a porosz gyalogság híres regulái. a závárzat-tok is hol közelebb. amelyet világosan előír a katonának. hogy ugyanazon az oldalon könnyedén ne mozdítaná el valamelyik vállat. hogy törekedni kell a legkisebb pillanat felhasználásának a fokozására. a tudás új formáit nyújtja. megvannak a belső feltételeik. sem balra. amely műveleteknek megvan a maguk rendje. a hatalom által manipulált test inkább. látjuk görcsösen megfeszített izmaikat. A test. a maguk ideje. Az alávetettség eme technikájával új tárgy van kialakulóban. mely a felépítés egyenlőtlenségéből adódik. hogy minden egyes elmúló pillanatot többrészes. fürgeséggel a lehető legkisebbre csökkentsék azt az időveszteséget.”35 Láttuk. innen ered a hadművelet idejének szabályozása. erők hordozója. a hasznos dresszúra s nem a racionális mechanika teste. egy időtartam székhelye. Ez az új tárgy a természetes test. oly módon. a rákényszerített gyakorlatban. minél inkább megsokszorozzák alosztályait. s megtaláljuk azt a testhelyzetet és magatartást. stb. mások inkább balra húzva tartják. hogy kinek mennyire húsos aválla. a katona nem bír egyenesen előremenni. mely oly fontos volt a hadseregben. sem felsorakozni … A csípőcsont. egyik sem mozoghat körbe anélkül. A test. az időből mind több felhasználható pillanatot kell kiaknázni és minden egyes pillanatból még több hasznos erőt.

Mint ahogy a katonai szervezettség világosan megmutatja.36 1737-ben egy ediktum rajziskolát szervez a gobelins-i tanulók számára. hat évig tartó inaskodás után négy év szolgálat és egy minősítő vizsga következett. ugyanakkor teljes függőségi viszony a mesterrel szemben. globális csereüzlet a mester és az inas között: a mesternek át kell adnia a tudását. minta után másoltatnak velük. A tanulók naponta két órára az iskolában gyülekeznek. aktuális értékét. biztosítsa az időtartam halmozását. ez négyféleképpen érhető el: 1. a legjobbakat megjutalmazzák. a hiányzók nevét följegyzik. ezek a rajzok. a képzés alapszabályban előírt időtartama. oly módon. szembeszegül és a szervezetre jellemző működés feltételeit mutatja meg. hogy az egyedi létezések idejét felvállalja: az idő. A test. segítségét nyújtja és gyakran fizetséget ad. hanem olyannal. mely napról napra rögzíti a tanulók viselkedését és mindazt. de ez a képzés nem pontos program szerint tagolódik. A fegyelmező hatalom nemcsak egy analitikus és „cellás” egyéniséggel kerül kölcsönös kapcsolatba. ami az iskolában történik. melytől elvárják. viszonylagos helyét megállapítsák. Mindez a céhek inaskodására jellemző vonásokra emlékeztet: egyéni. képességeik arányában. kivéve a vásár– és ünnepnapokat. A tanulók rendszeresen egyéni feladatokat kapnak. A KELETKEZÉSTÖRTÉNET MEGSZERVEZÉSE 1667-ben a gobelins-i manufaktúrát létrehozó ediktum egy iskola megszervezését is előirányozta. képeket kell (újra) másolniuk. hogy felhasználható és ellenőrizhető legyen? Hogyan szervezzünk hasznot hajtó időtartamokat? A teret elemző. könnyebbet-nehezebbet. ekkor jelölik ki azokat. A falra kiszögezett névsor alapján névsorolvasást tartanak. de csak a rajzot követve. Az iskola három részre oszlik. nem a mestermunkásoknál kapott képzés helyébe. beavatják őket a festés elméletébe és gyakorlatába. Ez merőben más időelrendezést kíván. majd a hajdani inasnak joga volt a királyság bármely városában „boltot nyitni és azt fenntartani”. hogy minden egyes tanuló fejlődését. „akiknek már van némi alapjuk” és kijárták az első osztályt. erejükben vagy képességeikben. a tevékenységeket felbontó és újraalkotó fegyelmező módszerek egyszersmind az időt összeadó és tőkésíthető apparátusokként működnek. A tevékenység fegyelmező kontrolijai ugyanúgy helyet kapnak a test természetes gépezetén végzett elméleti vagy gyakorlati kutatások között. A tanárok és segédtanítók könyvet vezetnek. az inas szolgálatait. amely természetes és „organikus”. hogy legkisebb műveletében is engedelmes legyen.sajátos problémáját. A másodikat azoknak szánják. ezt szabályos időközönként bemutatják a felügyelőnek. nem keverik össze a regruták kiképzését és a veteránok gyakorlását: a fegyveres szolgálat felismerhető katonaiskoláit nyitják meg (1764- . Egymást követő vagy egymással párhuzamos szelvényekre kell osztani az időtartamot s ezek mindegyikének jellegzetes módon kell véget érnie. a viselkedés és organikus igényei váltják fel lassan a mozgás egyszerű fizikáját. akiknek semmi fogalmuk nincs a rajzról. Például elválasztják egymástól a képzés idejét és a gyakorlat periódusát. akik a felsőbb osztályba léphetnek. hanem kiegészítésképpen szánják. amelyet a minősítő vizsga koronáz meg. pasztell-képeket festenek. Az elsőt azoknak szánják. de specifikus eljárásokat kezdenek fölfedezni. hogy „nevelésüket és tanulásukat” biztosítsa. hogyan halmozható fel mindegyikükben. A harmadik osztályban megtanulják a színeket. majd a manufaktúra különböző kárpitosmestereinél inaskodtak (ez utóbbiak a tanulók ösztöndíjából levont összegből kárpótlást kaptak). „látás után egy vonást sem elhagyva”. a testek és az erők viszonyait irányítsa. Hogyan tőkésíthető az egyének ideje. 37 A gobelins-i iskola csak példa egy fontos jelenségre a klasszikus korban: kifejlődik egy új technika. összegyűjtve és egymással összehasonlítva az év végén lehetővé teszik. a szerző nevével és a készítés dátumával megjelölt rajz a tanárhoz kerül. A királyi épületek főintézője hatvan ösztöndíjas gyereket választott ki s meghatározott időre egy mesterre bízta őket. s hogy a múló idő mozgását mindig megnövekedett nyereséggé vagy hasznossága fordítsa át. testükben.

melyek a hasznos viselkedés alapösszetevői.' aki eldönti. „a haza fogadja örökbe őket. és senki nem mehet át a második osztályból az elsőbe. lábhajlítás. és már nem a „példaszerűét”: egyszerű mozdulatok – ujjak helyzete. A legkisebb hiba is elegendő az elutasításra.40 a 18. a tizedeseket és az alhadnagyokat minden kedd délután századunk őrmesterei. elágaznak. ahogy e sorozatokon átestek. elválasztva a felnőtt időtől. a harmadik azoknak. a megszerzett mesterség idejétől. „A legfőbb hiba. egymástól különválasztott és egymáshoz igazított szálakra bontsuk szét az időt. hogy a kiképzés elhagyja az analógiás ismétlődés elvét. az első osztályban négy sáv van: egy . hogy az alany elérte-e a megfelelő szintet. tanítsuk meg nekik sorban a testtartást. hogy tanonckodása megegyezett a többiekével és megkülönböztetést tesz az egyének képességei között. s csak akkor térjünk át egy új tevékenységre. Ily módon minden egyén egy időbeli sorozatban találja magát. amelyek technikai modelljeként jelenik meg). a lövést. Az időszelvényeket lássuk el befejezéssel. a kar mozgása -. Ez feltételezi. Amikor a „kiképzéssel megbízott” őrmesterek. 4. akik mondattól mondatig vagy írásjeltől írásjelig olvassák a latint. 1776-ban tizenkét iskola létesítése vidéken). ha az egész gyakorlatot egyszerre mutatják be a katonának” 39 röviden. Példa a gyakorlatok fegyelmező többszólamúságára: „A második osztály katonáit minden reggel az őrmesterek. De ha igen sok a tanuló. először századunk tisztjei elé küldik. egyetlen tanító által ellenőrzött idő. növekvő bonyolultság szerint kapcsolódó elemek egymásutánjából.ben a párizsi iskola létrehozása. tűzzük ki a végüket. amelyek növekvő nehézségű gyakorlatokkal járnak együtt. a hivatásos katonákat fiatal korban toborozzák. akik franciául kezdenek olvasni. században a „testi” kiképzés az „elemi” elvét követi. 3. az engedelmesség általános dresszúráját biztosítják. Ε szálakat analitikus séma szerint szervezzük meg – a lehető legegyszerűbb. tizedesek stb. a fent nevezett tisztek maguk javasolják az ezredparancsnoknak. különleges iskolákban nevelődjenek”. anélkül. ha viszont a bemutatott emberről azt látják. mindenkinek szintje. akik a kibetűzést tanulják. s maguk is tovább osztódnak. s globálisan növelték a katona ügyességét vagy erejét. akik most kezdenek el ismerkedni a betűkkel. hogy ezt az első vizsgát letette volna”41. elutasítják. egyre nehezedő vizsgákkal elválasztott különböző fokozatokat állít fel. akkor alosztályokat kell bevezetni. a hatodik az olvasásban legügyesebbeknek. akik a szótagok szavakká váló összeolvasásánál tartanak. században a katonai gyakorlat főképp abból állt. ezeket pedig minden hónap másodikán. a második azoknak. egyetlen vizsgával szentesítve) „beavató” idejét „felváltotta a fegyelmező idő. a haladás valamennyi fázisát szorosan egymást követő fokozatokban hierarchizálja) és történetében igencsak korán (bőségesen előlegezi az ideológusok fejlődéselemzéseit. a negyedik azoknak. ha nem találják elég gyakorlottnak. szolgálati ideje. többszörös és progresszív sorozataival. alhadnagyok és az első osztály katonái gyakorlatoztatják … Az első osztály katonáit minden vasárnap a szakaszparancsnok gyakorlatoztatja … . A 16. melyet vizsga jelez. meghatározott fázisban lezajló programokat határhoz meg. a menetelést. a hetedik azoknak. akik gondosan vizsgáztatják. a közös gyakorlatoknak megkülönböztető szerepük van és minden egyes különbség specifikus gyakorlatokkal jár. akik kéziratokat olvasnak. s amelynek hármas funkciója van: megmutatja. rendfokozata szerint írják elő a gyakorlatokat. Részleteiben igen aprólékos. majd a fegyverek kezelését. Minden sorozat befejeztével újabbak kezdődnek. az egyéneket aszerint minősítik. tizenkettedikén és huszonkettedikén délután a főtisztek. tizedesek. amely specifikusan meghatározza vagy a szintjét vagy a rangját. az ügyesség. hogy egy csata egészét vagy valamely részletét utánozták. 2. hogy megfelel. „úgy vélik. ezen felül az erő. hogy valamelyikük elérte az első osztályba lépés állapotát. Demia a 18. levizsgáztatja-e a főtisztekkel. század legelején azt akarta. A hagyományos képzés (egységes. garantálja. hogy hét szintre bontsák fel az olvasás tanulását: az első azoknak. analitikus pedagógia alakul ki (a tanítás anyagát legegyszerűbb elemeire bontja. ha az előzőt teljesen elsajátították. A sorozatok sorozatát kell beindítani.”42 Ez a fegyelmező idő lassan a pedagógiai gyakorlatra is ráerőszakolja magát – specializálva a képzés idejét. az ötödik azoknak.

korrekcióra. akik „az egyszerű betűket” tanulják. biztosítja fölötte az ellenőrzést és garantálja felhasználását. stb. amellyel az ismétlődő. a megfigyelést. Márpedig emlékezzünk vissza. a gyakorlás lehetővé teszi az egyén állandó jellemzését. egyének keletkezéstörténete. pontosabban az idő kezelésének és hasznossá tevésének új módszerével is összefügg. akik az összetetteket. a minősítést. az idő és a tevékenység felhalmozásának és annak lehetősége.evolúciós” történelmiség. akár a bejárt út típusához viszonyítva. Mielőtt a szigorúan vett fegyelmezés formáját felöltötte volna. Társadalmak fejlődése. Mint ahogy a krónikák. hogy az ellenőrzés adminisztrációs és gazdasági technikái szeriális. hanem egy időbeni. előkészítő szertartásként. A fegyelmező eljárásokkal megjelenik a lineáris idő. A fegyelmező eljárások egyéni szériákat hoznak a felszínre: fölfedezték a „keletkezéstörténet”-tel kifejezhető fejlődést. amikor szelvényekre vág. a hatalom egy bizonyos működési módjához kötődik. hogy a hatalom invesztálja az időtartamot: az idő minden pillanatában lehetőség nyílik a részletes ellenőrzésre és a pontos beavatkozásra (megkülönböztetésre. akik „minden betűt külön. Tehát „evolúciós” idő. amilyen ma is – és oly mélyen bevésődik. a fegyelem végeredményének és tárgyának tetszik. A gyakorlás az a technika. És az idő sorozatba rendezésének középpontjában találjuk azt az eljárást. A második osztályt három sávra bontják: azokra. hogy sokak számára mindmáig evidencia -.. amely az ész természetes haladása. egy sáv azoknak. Az egymást kővető tevékenységek „sorozatba” rendezése lehetővé teszi. totalizálva és felhasználhatóan újra megtalálhatók legyenek. spinx stb. ss. akár a többi egyénhez. A viselkedést végső állapota felé elhajlítva. ez igaz (s jó ideje nem is volt szüksége rá. Az alávetettség új technikáival a folyamatos fejlődések „dinamikája” kezdi felváltani az ünnepélyes események „dinasztikusságát” . mint amilyen a „tablóba” rendezés volt az egyének szétosztása és a cellás szétdarabolás szempontjából. egységesítő. Lineáris. A „gyakorlásról” van szó. A hatalom makro. az idő folyamán lezajló keletkezéstörténete elég későn került be a hadseregbe és az iskolába. irányított és felhalmozó típusú társadalmi időt teremtettek: felfedezték a „haladás”-sal kifejezhető fejlődést. szintézist állít fel és totalizál. Folytonosság és kényszerítés formájában biztosítja a növekédést. Az individualitás-keletkezéstörténet időbeli folytonossága mindenesetre az individualitáscellához vagy individualitásorganizmushoz hasonlóan. a gyakorlás hosszú történetre tekinthetett vissza: megtaláljuk a katonai. uralkodások és cselekedetek „történelem-újrafelidézése” bizonyára hosszú időn át a hatalom más változatához fűződött. akik az összevont betűket (â.és mikrofizikája nem a történelem fölfedezését tette lehetővé. A gyakorlat valószínűleg . s mely egy végső stabil pont felé halad. Az . mint például bant. ugyanakkor egymástól eltérő. időbeli sorozatba kell illeszkednie. tehát az egyének felhasználására a végigjárandó sorozatokban elfoglalt szintjük szerint. de mindig fokozatos feladatokat rákényszerítik a testre. „akik a legnehezebb szótagokat is kibetűzik. ami ugyanolyan fontosságú e rendezés számára. eltávolításra). vallásos. egyetemi gyakorlatban – hol beavató rituálékként. hol színházi próbaként. vagy mint amilyen a „manőver” volt a tevékenységek gazdaságossága és szerves ellenőrzése számára. büntetésre. sorozatba rendez. O. akik a kettőzött betűket (ff. a harmadik azoknak. egyszersmind az oktatóeljárások kódja. hangosan kimondanak. s az utolsó azoknak. folytatólagosan progresszív szerveződése. megszakítatlan. akár e végállapothoz. hogy fölfedezzék). brand. amelynek pillanatai egymásba olvadnak. genealógiák. DO”. halmozott dimenzió beillesztését az ellenőrzés és az uralom gyakorlatába. A hatalom közvetlenül kapcsolódik az időhöz. mielőtt kibetűznék a szó tagot: D. ami ekkor alakul ki olyannak. a másik azoknak. Az időbeli szétszóródási összegyűjtik. hogy egy utolsó eredményben. amely egy egyén végső képességét adja meg. lehetőség van a jellemzésre.”43 Az elemek kombinatorikájában minden szintnek egy nagy. próbatételként. század e két nagy „felfedezése” talán a hatalom új technikáival. tt. a 18. hogy nyereséggé váljon és hatalmukba kerítik az elillanó időtartamot.azoknak. hőstettek. ê … ) tanulják.).

amely felé a példaadó tanító elvezet. mivel el tudott érni egy meghatározott célpontig. hónapról hónapra egyre növekvő bonyolultságú gyakorlatokkal járna. hogy olyan gépezetet találjanak fel. A gyakorlás. minden katona lehetséges célponttá vált. fenntartását. A lándzsákkal és muskétákkal felfegyverzett. század óta a gyalogság technikai problémája az. amelyek alapegysége a mozgó katona a puskájával. maximális hatékonyságot biztosítani valamennyi katonának mint értékes egységnek. hanem egy olyan alávetésre törekszik. De ezek a gazdasági okok csak a technikai átalakulás után váltak meghatározókká: a puska feltalálása után. csoportok vagy elszigetelt elemek helyzetváltoztatásának. mely több alkotóelemből áll. a csapat ereje akkor növekedik. hogy kidolgozzák egyén és csoport helyének. az aszkétikus élet kínálta egyre szigorúbb gyakorlatok egyre bonyolutabb feladatokká válnak. s részben a nevelés spirituális technikáit adták át – nemcsak a klérusnak. hanem a bíróknak és a kereskedőknek is: a tökéletesség tétele. amely nevelése befejeztéig elkísérné a gyermeket s évről évre. aránylag rugalmas és mozgékony vonalak mentén osztotta szét. amelyek a tudás és a jó magaviselet progresszív megszerzését jelzik. A Nyugat történetében lassan visszájára fordul az értelme. lövedéknek használták vagy falként. a sarkokon és kétoldalt a legbátrabbaknak vagy a legügyesebbeknek tartott katonák. de kollektíven hasznos képességek létrehozására voltak rendeltetve. hogy egy bizonyos konfigurációba rendeződjenek és speciális eredményt érjenek el. amely soha nem ér véget. a közös Élet Testvéreinél jelent meg először. hogy az így elrendezett idő közvetítésével gyakoroljon hatalmat az emberek felett. lehetővé tette. mint például „Spanyolország hadseregének félelmetes gyalogságát”. ha a taktikára akarjuk alkalmazni. amelynek már nem a mozgó vagy mozdulatlan tömeg az alapelve. náluk a tanulók autokratikus tökéletesítésévé válik a tanár által. erődítményként. ha oszlopának mélysége növekszik. A közösségi élet és az üdvözülés módszerei voltak talán azoknak a módszereknek a magvai. az állások változtatásának az egyik állásból a másikba való átmenet mérlegelt gyakorlatát: röviden. a puska a tömegekre alapozott technika eltűnését vonta maga után egy olyan művészet javára. A mozgásra vonatkozó miden fizikai törvény agyrém. amelyek az egyénileg jellegzetes. A klasszikus korban a finom tagolódások egész játéka figyelhető meg. Ebből fakad az az igény. miközben megőrzi néhány jellegzetes tulajdonságát: az élet idejének gazdaságos beosztására. pontatlan csapatot. súlyt és tömeget képezve. egy vallásos csoportban. s arra. s ezek egymáshoz viszonyítva mozdulnak el a helyükről. szakasz. a test és az időtartam politikai technológiájának elemévé válva nem a túlvilág felé halmazódik fel. amelynek nyomán azt hitték. úgy tetszik. Melyek e változások okai? Vannak köztük gazdasági természetűek: hasznossá tenni minden egyént és nyereségessé a csapatok kiképzését.”46 A 17.44 Ruysbroek és a rajnai misztika erősen inspirálta. zászlóalj. 49 s nem vitás. felfegyverzését. gyorsabb puska érvényre juttatta a katona ügyességét. amelyben alig volt lehetőség célba venni vagy célozni. középen vannak. hanem a felosztható szektorok geometriája. amely az egységeket és az embereket kiterjedt. hogyan függetleníthetné magát a tömeg fizikai modelljétől.vallásos eredetű. egyszersmind mozgékonyabb lett. hogy egyénileg használják ki a tüzelés erejét és fordítva. Az iskolai „program” gondolata. előttük. Az egység – ezred. lassú. ebben a tömegben a katonákat főként szolgálati idejük és vitézségük alapján osztották el.45 Misztikus vagy aszkétikus formájában a gyakorlás az e világi idő elrendezésének módja az üdvösség megszerzésére. a csapat testének sűrűségét alkotó legújabbak. AZ ERŐK ÖSSZETÉTELE „Kezdjük a régi előítélet lerombolásával.48 a muskétánál pontosabb. hogy a katonával együtt a . később „hadosztály”47-gépféleség lesz. hasznos formában való felhalmozására szolgál. az egész közösség üdvözülésre irányuló erőfeszítése az egymást osztályozó egyének közös és állandó versenyvizsgája lesz.

amikor a gyerekeknek „katonai udvarházakban” megtanítanák a fegyveres mesterséget. vagy a termelés szintjéhez viszonyítva leszűkíti a termelés térbeli mezejét. végezetül biztosítanák a rendet az országban. mozgatnák az újoncokat. hogy egy gyalogos csapat a csatában. szükségtelen más képességekkel rendelkező munkásokat alkalmazni. felügyelnének rájuk. A katona. A nagy műhelyekben ugyanígy használják fel a gyermekeket és az aggastyánokat. hogy a bal oldali a jobb oldalon is megtanulja az alkalmazkodást. a jó sorrend. amelyen tagolódik. hogy valamennyiből az erők maximális mennyiségét lehessen kihozni. a szabályosság. miközben a hadsereg a határokon harcolna.”50 Így jelenik meg egy új igény. Ugyanezek a problémák merülnek fel. akár széltében. mondta az angers-i vállalattal kapcsolatban egy pénzbeszedő. és kb.minimális mozdulatok. melyet átfed. amelyek segítségével helyváltoztatásait végrehajtja. hanem az erők összeállításának művészete is. mozgathatunk. amikor termelő erőt kell létrehozni. amelyben található. egylábnyi teret foglal el legnagyobb szélességében. mi több. amelyet elfoglal. s amikor a katonákat külön-külön már megtanították. akár kitágítja térbeli hatásterületét. „Megfigyelik fegyverforgatás közben. A katonákat kezdetben „egyesével. a mellkastól a vállig. az elfoglalt vagy bejárt terek tört részei kerülnek előtérbe. akár mélységében annyi lépésnyi helyet foglal el. irányítanák a katonák gyakorlatozását. amely az egész nemzet területét befedné. amelyek meghatározzák. s csak utána bátorság vagy becsület. hanem a hely. oly módon. 2. Guibert a következőképpen jellemzi a katonát: „Felfegyverkezve két láb a legnagyobb átmérője. s ha dolgozik. ehhez hozzá kell számítani egy láb tényleges távolságot közte és az őt követő ember között. A katonai élet a legifjabb korban kezdődne. De a testszelvény beillesztését is egy egész együttesbe. Az egyes test olyan elem lesz. a gyerek és az aggastyán olcsó munkaerő. Ez az igény többféleképpen jut kifejezésre: 1. Servan egy olyan katonai apparátusról álmodozott. ha meg tudjuk különböztetni és más erőkkel kombinálni tudjuk őket. Egyesek idejének mások idejéhez kell alkalmazkodnia. Ε termelőerő magából a kooperációból fakad. nincs senkinek a terhére: „A-dolgos emberiség. Nincs az életnek egyetlen olyan pillanata sem. A fegyelem már nem egyszerűen a testek szétválasztásának. amelyből ne lehetne erőket kihozni. amelynek hatását az őt alkotó elemi alkatrészek koncentrált tagozódása maximalizálja. a helyűket változtatva. feltéve. az idő kivonásának és felhasználásának a művészete. s ugyanezekben az udvarházakban fejeződne be. hogy hatékony apparátust kapjunk. az elemi akcióidő. akinek testét úgy edzették. aztán nagyobb számban …” tanítják. vagy a kritikus pillanatban rövid idő alatt sok munkát mozgat meg … a kombinált munkanap sajátos termelőereje minden körülmények között a munka társadalmi termelőereje. hogy minden porcikája meghatározott műveletek szerint működjék. ahány sorból áll. mert bizonyos elemi képességekkel ők is rendelkeznek. aszerint az evolúciós szektor és fejlődéstörténeti szekvencia szerint. de különbözőféleképpen foglalkoztatnának. ebben a manufaktúrában tízéves kortól egészen az . mert megnöveli a munka mechanikai erőpotenciáját. majd kettesével. hogy összetett időt hozzon létre. és optimális végeredménnyel kombinálni. A test derekassága vagy ereje már nem olyan elsődleges változók. A csapatember mindenekelőtt a mozgékony tér egyik törtrésze.” 52 A test egy sokszektorú gépezet alkatrészeként tűnik fel. az elejétől a végéig. ez kétlábnyit jelent katonánként minden irányban és jelzi. s a fegyelemnek válaszolnia kell rá: gépet kell szerkeszteni.” 51 A test funkcionális csökkentését tapasztaljuk. a veteránok utolsó lehelletükig tanítanák a gyermekeket. az időköz. és hatásának meg kell haladnia az őt alkotó elemi erők összegét: „Akár azért tesz szert a kombinált munkanap az adott esetben erre a fokozott termelőerőre. amelyet mások fölé helyezhetünk. A fegyelemnek az alkatrészeket is – a különféle időrendi sorozatokat – kombinálnia kell. vagyis társadalmi munka termelőereje. ugyanakkor egy másik szinten lévő mechanizmus egyik eleme is. amikor közérdekű munkákat végeznének. és amelyben mindenkit megszakítás nélkül. kettesével kell végrehajtaniuk a feladatot. összeilleszthetünk.

nem kezdi újraolvasni a rosszul ejtett szót. mindegyikre csak fél percet szánhat. egyszersmind az engedelmesség morálját hordozta. A fegyelmező és a fegyelemnek alávetett között jelzőberendezések viszonya létesül: nem a parancs megértése a cél. vagy a tanulással volt elfoglalva. amit meg akar velük ismertetni. A jó iskolás akárhányszor hallja a jelzést. s addig suhogtatja a botját. magyarázkodás nélkül. hogy egyszerre vonja a tanítóra az iskolások tekintetét és figyelmessé teszi őket mindarra. század legelejéig. A 17. az engedetlenségnek még a látszata. hogy jelezze. apádba szóra a másik lábukat is az első mellé húzzák és palatáblájuk elé ülnek … Fogjátok a palatáblát. Ha a tanuló. századtól a 19. míg a tanuló a rosszul ejtett szótaghoz vagy szóhoz nem ér. mely gondosan megméri az erőket. s e parancsok hatékonysága rövidségükön és világosságukon nyugszik. az oktatás komplex óraműve fogaskerékről fogaskerékre épült fel: kezdetben a felügyelet egyszerű feladatával bízták meg a legidősebb tanulókat. Az Üljetek be felhívásra a gyermekek nagy zajjal ráhelyezik a kezüket a pad lapjára. menjen vissza néhány szóval. a két tenyér össze verése. hogy fogjon hozzá. amelyre abban a pillanatban reagálni kell. jelzi. Hogy az olvasót megállítsa.” 56 Az iskola egy olyan jelzésrendszerrel licitál rá a viselkedések ellenőrzésére. egészen a teljes némaságig. egyet csap a bottal. hogy a kívánt viselkedést beindítsa.” A tanuló megtanulja a jelzések kódját és mindegyikre automatikusan válaszol. képzeletében a tanító vagy még inkább magának Istennek a hangját hallja. Az új módszerben a 360 tanuló mindegyike két és fél órát ír. többé-kevésbé mesterséges kód szerint. a tanító szempillantása vagy az a kis faszerszám. A fiatal Sámuel érzései áradnak szét benne. bármit parancsolnak neki. amelyet a Keresztény Iskolatestvérek használtak. a bottal jelez … Ha azt akarja jelezni. Még a szóbeli parancsoknak is a jelzésadás elemeiként kell működniük: „Üljetek be a padba. a palatáblát szónál leemelik a szögről és az asztalra helyezik. A kölcsönös iskola egyik nagy úttörője e fejlődés mértékét említi: „Egy 360 tanulót számláló iskolában a tanító. sem megfogalmazni. baljukkal pedig középütt megfogják a palatáblát. amellyel a palatábla az előttük levő szögre van akasztva. minden tanulót oktatni akarván a háromórás tanítás keretében. a tanár egymás után háromszor csap le. hogy a fegyelem az ellenőrzött testekből kiindulva az . kitűnően „Jelzés”-nek hívták és gépies rövidségében a parancs technikáját. mert utána több szót is elolvasott. olvas vagy számol. így akárhányszor fel akarja hívni a gyermekek figyelmét. a parancsnak az a célja. s ez elegendő. amely a leghalványabb megnyilvánulást és a legkisebb mozgást is kizárja: a fegyelmezett katona „hozzálát engedelmeskedni. egymás után kétszer suhint a bottal. aki nevén szólítja. Az iskola a tanulás apparátusa lesz. a parancsolás pontos rendszerét igényli. Ez a kombináció.öregkorig segédeszközt talál a tétlenség és a belőle származó nyomor leküzdésére. minden szintet és minden percet a megfelelő kombinációk alapján megszakítatlanul kihasználnak az oktatás általános folyamatában. lelke mélyén vele együtt mondja: ímhol vagyok. a rendet nem kötelesek megmagyarázni.” De minden bizonnyal az elemi iskolai oktatásban a legkörmönfontabb a különböző időrendek összeegyeztetése. s pontot kíván tenni a gyakorlat végére. „A jelzés első és fő haszna. . majd a tanulás ellenőrzésével. hanem a jelzés észlelése és az azonnali válaszadás az előre felállított. ugyanakkor a lábukat behelyezik a padba. amikor bevezették Lancaster módszerét. „Az ima elmondása után a tanító egyszer jelez a bottal és arra a gyermekre pillantva. amelyeknek mindegyikéhez egyetlen és csakis egy kötelező válasz kapcsolódik: a betanítás technikája. „57 összefoglalóul elmondhatjuk.”54 3. akit olvastatni akar. végül a tanítással. mozdulatok. miután megállították. A fogjátok-ra a gyerekek jobb kezüket a spárgához emelik. így végül minden időben minden tanuló vagy a tanítással. hogy az olvasó olvassa újra a rosszul ejtett betűt. Az iskolások idomítása ugyanígy történik: kevés szóval. a legcsekélyebb haladék is bűn volna”55. szótagot vagy szót. amelyet jelek szakítanak meg csupán – csengő. ahol minden egyes tanulót. engedelmessége azonnali és vak. Uram. A cél a testek elhelyezése a jelek szűk világában. A fegyelmezett egyén minden tevékenységét parancsok ritmizálják és támasztják alá.

erős. „Nemzetivé kell tenni a fegyelmet – mondta Guibert. „A katonák többségének a szemében a taktika a háború szerteágazó tudományának egyik ága csupán. melyet lefestek. Megcáfolná azt a közönséges előítéletet. de a társadalomnak megvolt a maga katonai álma. a kódolt tevékenységekkel meg a kialakított képességekkel olyan apparátusok felépítésének a művészete. A 18. harcoltassuk. és bánhat a sokasággal. S hogy ezt elérje. hanem a meghatározatlanul haladó idomításokra. a katonai tudomány. vagy inkább egy individualitást. mechanikája. A stratégia révén megértjük a háborút mint az államok ellen folytatott politika egyfajta módját. az ellenőrzéstől és az egyéni testek gyakoroltatásától kezdve a legbonyolultabb sokaság specifikus erejének felhasználásáig. mivel azt tanítja. amelyek nem túl bonyolult rugókkal nagy hatást érnek el. akkor van taktikával ható hadsereg-politika sorozat is. század teoretikusai az egész katonai gyakorlat általános alapját látták. gyakorlatokat szab ki. egyszerű. A diszciplináris test építészete. a helyhez kötött testekkel. hogy a fegyelmező gyakorlat legmagasabb rendű formája. hogyan állítsuk össze a csapatokat. Ε tudásban a 18. manővereket ír elő. számomra viszont a tudomány alapja. feszültségek. század nagy államaiban a hadsereg a polgári békét kétségtelenül azért garantálta. nem utolsósorban az emberek. század filozófusainak és jogászainak a tökéletes társadalom álmát. könnyen irányítható adminisztrációja volna. táborok és harcmezők ezredeinek gépezetét műveletek és gyakorlatok végrehajtására beindítsa. nem az alaptörvényekre. anatómiája. organikus (a tevékenységek kódolása révén). hogy az erők kombinálását biztosítja. hanem egy gép gondosan egymás alá rendelt fogaskerékrendszereire. virágzása ennek a virágzásából. amelyek mozgásaik. s nem kétséges. amelyekben a különféle erők végeredményét kiszámított kombinációjuk növeli. mivel ezeknek az összegyűjtött ismereteknek kell meghatározniuk a mozgásokat. akik a különböző csapatokból bármely csapatot képeznek. „A” katonai – a katonai intézmény. a polgári zavargások megelőzését célzó fő eszköz gyanánt.”59 Meglehet. hogy a birodalmak az . A politika mint a béke és a belső rend. mivel egyedül a taktika helyettesítheti a számot. hogy a tökéletes hadsereg. Ha van stratégiával ható politika-háború sorozat. fegyverek. amely elhiteti. de ekkor született meg az aprólékos katonai és politikai taktika is.individualitás négy típusát gyártja. hanem az automatikus engedelmességre. mert technika és tudás. ezen állam ereje ennek az erejéből születne. hanem az állandó kényszerítésekre. mindig fenyegető kard. gazdaságtana alakul ki. – Az államnak. másrészt a béke szófogadó rendjére és csendjére. de-katonai modellként. s elsősorban nem a természeti állapotra utalt vissza. egyrészt a háború és a csatazaj parancsaira. de azért is. egymás közötti kapcsolataik révén hadsereggé állnak össze. a taktika pedig úgy érteti meg a háborút a civil társadalomban mint a háború távoltartását célzó elvet. s ezek segítségével működik az államokban a testek és az egyéni erők ellenőrzése. végül.”58 Vagy másutt: „Ez a kifejezés (a taktika) … az emberek megfelelő elhelyezkedésének gondolatát idézi fel. kombinatorikus (az erők összetétele révén). hogy a háború mint stratégia a politika folytatása. körülmények ismerete foglaltatik benne. hogyan parancsoljunk nekik. mozgassuk őket. taktikája arra törekedett. a fegyelmezett tömeg. „taktikákat” vezet be. keletkezéstörténeti (az idő felhalmozása révén). A mindent elpusztító idő az ő erejét növelné. amelyek rá tudták vetíteni sémájukat a társadalmi testre. mely négy jellemvonással rendelkezik: cellás (a tér elosztása révén). ami hajdan a „háború emberét” jellemezte – ebben az időben specifikálódik. mert tényleges erő. mely annyira különbözik mindattól. négy fő technikát indít be: tablókat állít össze. A taktika. Az eszmetörténészek szívesen tulajdonítják a 18. megmozdulásaik. nem az eredeti szerződésre. hogy a „politikát” ha nem is a háború pontos és közvetlen folytatásaként fogták fel. az engedelmes és hasznos csapat. Azokra a terjedelmes gépekre hasonlítana. a katona személyisége. De nem szabad elfelejteni. sőt maga e tudomány. nem az általános akaratra. A klasszikus korban született meg a nagy politikai és katonai stratégia. amely szerint a nemzetek gazdasági és demográfiai erejüket szembeszegezik egymással.

s melyről nem szabad elfelejteni. V.. 156. III. táblázat. 9. 1783. de Montgomery: La Milice française. 12. 1913.. Memorandum a királyhoz. „hogy a férgek ne terjedjenek”. 507. Vö. valamint G. 56-57.-B. „Règlement pour la communauté des filles du Bon Pasteur.. JEGYZETEK 1. Névtelen memoár 1775-ből {Dépôt de la guerre. Vö. 1960.) 19. J.” Archives nationales.. 8. 6. 16. orvosi.308-313.: Instruction méthodique pour l'école paroissiale. 5. s vele a fenti államforma. és 6. a Notions synthétiques et historiques de philosophie naturelle bevezetőjében. 111. a csecsemőgondozásból. hogy annyi hely legyen az asztaloknál. 17. Az 1764. 1669. mit mondott La Mettrie. „Projet de règlement pour l'aciérie d'Amboise. Dauphin: Recherches sur l'industrie en Anjou. Geoffroy Saint-Hilaire ezt a kijelentést Bonaparténak tulajdonítja. 1787. iskolai és ipari intézményekből veszem a példáimat. de Rochemonteix: Un collège au XVIIe siècle.”60 Nincs messze a napóleoni rendszer. 3689. L. 1808. Journal de physique XXX. sz.. 2. L'ordonnance militaire. Synders: La Pédagogie en France aux XVIF et XVIIIe siècles. Daisy: Le Royaume de France. 13. B. 12 1301. Ν. de la Salle: Traité sur les obligations des Frères des Écoles chrétiennes. kettős irányjelzést hoz magával: polgárokra és légiósokra. cikkelye. Navereau: Le Logement et les ustensiles des gens de guerre de 1439 à 1789. III. Vö. Ibid. a 10-11. táblázat. hogy a munkaidő alatt ne lehessen semmi zavar a munkások között. szeptember 25. f. hogy jogászok készítették elő. 51. Valamivel korábban Batencour azt javasolta. kijelöljük. 10. 4. J. 5. In: Delamare: Manufactures. ahányan írnak. de katonák. 7.. Vö. A harmadik hely az újonnan jöttéké: „Amikor ismerjük képességeiket.elfajzás és a romba dőlés parancsoló törvényének vannak alávetve. I. 15. coll. 1719. Ms. sz. es 7. Más példákat is vehettem volna a gyarmatosításból. B. 1889. 3. Vö. .35^41. akik latinul tanulnak … Kívánatos. 20.” In: Delamare: Traité de Police. A római utalás. államtanácsosok”.66. Ph. táblázattal. A. hogy az osztálytermeket három részre osszák: „A legelőkelőbbet azoknak. törvényre és manőverre utal. amit rendesen a lusták keltenek. táblázatokkal. Β. oldalukon a fegyelem technikusaival. Vö. Ariès: L'Enfant et la famille. amely e formációt kísérte. N. 14. 5.132-135. könyv. hová üljenek” (M. Ms. amikor látogatást tett Le Creusot-ban: „Egy ilyen szép létesítmény épületeinek. „Reglement de la fabrique de Saint-Maur. Avant-propos. március 20-i parancs. 18. In: V. J.-Β.6. az angers-i vászongyártás ügyében. 238-239. a törvény és a tábor emberei. Miközben jogászok és filozófusok a társadalmi test felépítésének és újjáépítésének eredeti modelljét keresgélték a szerződésben. a katonák. sz. I. alacsonyabb beosztású tisztek is. Treilhard: Motifs du code d'instruction criminelle. a rabszolgaságból. „ Egy másik rész azoknak.202-209. Katonai. 1759. C. a 9. XIL. I.199. sz.14. egy a szegényeknek. E. Vö. 1965. D. akik olvasni tanulnak: egy pad a gazdagoknak.” XXXVI.” B. 5. mely túléli majd. de Guibert: Essai général de tactique. A saint-mauri gyár szabályzatának l. 248-249. 1772. 1745. de La Salle: Conduite des écoles chrétiennes. 1924. kidolgozták e test egyéni és kollektív kényszerítésének módszereit. 1636.) A. 11. J. „Discours préliminaire. hogy elkerülhető legyen a zavar. ilyen nagy mennyiségű különböző termék gyártására elegendő kiterjedéssel kell bírnia. Maréchal de Saxe: Mes rêveries.

cikk. hogy a hadsereg. 499-505. cikk. azt akarta. J. Instruction par l'exercice de l'infanterie. 10: kezek az asztalon. aki 1538-ban memorandumot szerkesztett egy strasbourgi gimnázium megszervezésére. 1907. de Boussanelle: Le Bon Militaire. mint a munka. ha posztódarabbal. aztán a padjaikban levők palatábláit. XI. Β. Discours politiques et militaires. ellenőrzés. pour régler l'exercice de l'infanterie. 24. Servan terve volt: Le Soldat citoyen. Vö. hogy ott megtanulják „a lovakkal való bánást. 41.. Ordonnance du 1er janvier 1766. Vö. a tőrforgatást. Vö. 1968. A svéd hadsereg fegyelmének vallásos jellegével kapcsolatban: The Swedish Discipline. Tronchot idézi in: L'Enseignement mutuel en France. 13: segédtanítók. a fegyverek kezelését. 44. 31. A. Poroszországban negyven éven át dolgoztak rajta. 1892. Ballyt R. Ε. Projet de règlement pour la fabrique d'Amboise. cikk. és valamennyien a helyükön maradnak. ha mégis. 1828. 28. Projet de règlement pour la fabrique l'Amboise. 1780. 25. táblázatokkal. valamint: Mes rêveries. táblázat. L. devenport-i. pl. Bulletin de la société d'histoire du protestantisme. mivel mindez erősebbé és ügyesebbé teszi az embert”. 4076. Archives nationales F121301. Vö. Arsenal Ms. 32. de Guibert: Essai général de tactique.160. In: Hayem: Mémoires et documents pour revenir à l'histoire du commerce. 456. 1636. S. „Règlement de 1743 pour l'infanterie prussienne. 30. a műlovaglást. 12: a palatáblák megmutatása. sz. 45. 2701. 33. 27.181-182. de La Salle: Conduite des écoles chrétiennes. 2. 86. Vö. Demia: Règlement pour les écoles de la ville de Lyon. 39. S. 1809. Ν. Ordonnance du 1er janvier 1766. 29. de la Salle: Conduite des Écoles chrétiennes. 1770. Ms.21. Gerspach: La Manufacture des Gobelins.” Arsenal. 1772. 1754. L. 4. hogy mindez érvényes a darabbérben dolgozókra is. zwollei. J. weseli iskolák közvetítésével. írásgyakorlat: … „9: Kezek a térden. cikk.” 34. 38. még jobb. Jegyezzük meg. Codina Meir: Aux sources de la pédagogie des Jésuites. század végén katonai akadémiák felállítását szorgalmazta. a 3. és Jean Sturmnak köszönhetően. R.. Vö. A segédeik palatábláit tekintik meg. a vallásos szervezetek és a pedagógia között igen bonyolultak a viszonyok. 43. Π. és szünet nélkül alkalmazták” (Maréchal de Saxe: „Levés gróf d'Argensonnak. 221. A porosz csapatok győzelmét „csak kitűnő fegyelmüknek és kitűnő gyakorlataiknak tulajdoníthatjuk: nem közömbös tehát a gyakorlat megválasztása. 11: a palatáblák letörlése: egy kis nyállal törlik le a palatáblákat. ez még jobb katonát nevel.. 42. 7-8. 1614. Ez a keveredés világosan megmutatkozik az inasszerződés néhány kikötésében: a mester köteles átadni tanulójának – munkája és pénze fejében – a tudást. Ε parancsot csengő jelzi. 63-64. 62. 22. Az M. 1632. 40. 249. Grosrenaud: La Corporation ouvrière à Besancon. a „decurio” megtalálható a bencés kolostorokban.. fe| fölemelve. s ha hozzá vesszük az úszást és a birkózást. egyetlen egy titkot sem őrizhet meg a maga számára. 11759. XXV. Az M. 26. Oppenheim gyár ideiglenes szabályzata. de la Noue a 16. A segédeik megtekintik a padjaikban lévők palatábláit. F. 23. Oppenheim gyár szabályzata. cikk. és 4. J. F. 2. 37.” 1750.-B. Uo. 8. Ms. A római hadsereg egysége. 35. Samuel Bemard: Rapport du 30 octobre 1816 à la société de l'enseignement mutuel. február 15.1. 1716.-B. Leszögezik. május 14. 2. A liège-i. 27-28. J. 16. A Közös Élet Testvérei is átvették és átültették pedagógiai szervezetükbe: a tanulókat tízes csoportokra . sz. 21-22. G. akkor bírságolható. (gépiratos disszertáció) I.19-20. a lóugrást. 36. és minden bizonnyal az ellenőrzés egysége. de Montgomery: La Milice française.

51. 1770. 1716. amely kiszámítja.” (Commentaires sur les défenses des places. 1755. 47.. 1777. könyv 4. 2. De a decuriót feloldották egy még katonásabb sémába.1. 54. ranggal. 55. 1772. katonai mintát honosítva meg általa.1. és a szóban forgó „előítéletet” Guiberten kívül mások is vitatták (Folard. amely általánossá tette a puskát. úgy az elszigetelt munkások mechanikai erő-összege is különbözik attól a társadalmi erőpotenciától. május 6. amely akkor fejtődik ki. A. oszlopokkal. Harvoujn: „Rapport sur la généralité de Tours”.és ellenállóerők összegétől. Journal pour l'instruction élémentaire 1816. egyetlen délelőtt 26 szóban adott parancs.307.) 50. de La Salle: Conduite des Écoles Chrétiennes. 49.-B.4. 1857 szeptember 25. R. ami három percenként egy csengőt vagy sípszót jelent. 1772. de Guibert: Essai général de tactique. 2. 1828. P. K. I.137-138. (gépiratos disszertáció) I.” XXIIIXXTV. In: P.21. Ez a régi probléma a 18. J. Ch.J. 52. 362. A. „Discours préliminaire. A. 358. 1757.11. de Boussanelle: Le Bon Militaire. ha sok kéz működik össze egyidejűleg egyazon osztatlan műveletben …”Ibid. ahogy ezt a kifejezést 1759 óta használták. 23 jelekkel. április.) . Ordonnance sur l'exercice de l'infanterie. Magyar Helikon. Nagyjából a steinkerque-i csatától (1699) datálhatjuk azt a fejlődést.. A geometria fontosságával kapcsolatban lásd J. 57. amelyet a jezsuiták átvettek kollégiumaik forgatókönyvébe. Olyan értelemben. 18. 59. 1850. Marx: A tőke.. 27. 46. de Guibert: Essai général de tactique. október 30-i jelentés a kölcsönös oktatás társaságának. de Guibert: Essai général de tactique.osztották. Vö.. Mesnil-Durand). Tronchot: L'enseignement mutuel en France. 56. 1967) Marx többször hangsúlyozza a munkamegosztás és a katonai taktika problémái közötti hasonlóságot: „Miként egy lovasszázad támadóereje vagy egy gyalogezred ellenállóereje lényegesen különbözik az egyes lovasok és gyalogosok által elszigetelten kifejtett támadó. J. de Beausobre: „A háború tudománya lényegében geometriai tudomány … A zászlóalj és a lovasszázad elhelyezése az egész fronton. Marx véleményével a polgári társadalom formáiról és a hadseregről (Levél Engels-hez.. teljes mélységében egy eddig figyelembe nem vett geometria végeredménye. A. Joly de Maizeroy: Théorie de guerre. 11.. 60. Marçhegay: Archivés d'Anjou. rész. 53. 48. 37 csengőszóval. 58. R.. de Guibert: Essai général de tactique. 1772. 1772. hogy a tanulók több mint 200 parancsot kaptak naponta (nem számítva a különleges parancsokat). L.360. Ez az az egység. J. Samuel Bernard: 1816. (Bp. és 24 sípjellel adott parancs. Vö. Vö. Pireh. sorokkal. fejezet. Demia: Règlements pour les écoles de la ville de Lyon. J. században gazdasági és technikai okokból új aktualitást kapott. II.

. a sátrak számát és megoszlását.1 A fegyelmi hatalom valóban olyan formája a hatalomnak. miközben a kényszerítő eszközök a másik oldalon világosan láthatóvá teszik azokat. Az új fizika és kozmológia megalapozásában szerepet játszó távcsövek. A fegyelmi hatalom sikere kétségkívül abban rejlik. amelyek iránt a tudománytörténet oly kevéssé lelkesedik. módosítják azok níechanizmusait. A fegyelmezés egyéniséget „farag”. olyan szemek. és az utolsó 8 lábra az őrbódéktól. hogy egyszerűek az eszközei: a hierarchikus felügyelet. mely túlereje folytán bízhat abszolút fölényében. Ahelyett. genetikus identitások és kontinuitások. A század előtt húzódó út 51 láb széles . A jogi apparátus sem kerülheti el ezt az alig titkolt inváziót. a vizsgában. Pontosan meghatározzák az utak geometriáját. bejáratuk irányát. elterjesztve bennük saját módszereiket. A klasszikus korban lassan kialakultak az emberi sokaságnak azok a „megfígyelőállomásai”. s ezzel megtervezik az egymást ellenőrző tekintetek hálózatát: „A kiképzőtáborban öt vonalat húzunk. miközben láthatatlanok maradnak. akikre irányulnak.. Ellentétben a győztes hatalommal. pontosan szemben az első jelzőpóznával. amely annál inkább intenzív. de folyamatos ökonómia módján működik. amely egyébként kétségtelenül jobb lefaragást és nagyobb megnyirbálást tesz lehetővé. mivel fegyveres emberek fölött gyakorolják. mindben tekintet egy fogaskerék lenne a hatalom teljes működésében. hogy egyöntetűen és egy tömegben uralma alá hajtaná mindazt. ellenkezőleg: azért igyekszik láncra fűzni őket. eszközei alacsonyabb rendűek. A tökéletes táborban minden hatalmat a szigorú felügyelet puszta mechanizmusa biztosítana. amely az egyéneket működése tárgyának s egyszersmind eszközének is tekinti. A testek és az erők mozgásban lévő. Az államhatalom látványos szertartásaihoz vagy a nagy államapparátusokhoz viszonyítva ennek módozatai szerények. elemzi.2. és egy előre kiszámított. amelyet tetszés szerint építenek és alakítanak át. Az őrbódék 10 lábra vannak az altisztek sátraitól. egy olyan hatalom specifikus technikájaként. Mégis ezek árasztják el lassanként az előbbi impozánsabb formákat. amelyek látnak. mint a „jó idomítás” művészetét. FEJEZET A HELYES FEGYELMEZŐ NEVELÉS MÓDSZEREI A XVII. amelyben a figyelő szemnek kényszerítő ereje van. Ezeknek a „megfigyelőállomásoknak” csaknem ideális modellje a katonai tábor. ami fölött hatalma van. lencsék és sugárnyalábok magas technológiája mellett ott voltak a sokrétű és egymást átszövő megfigyelés kis technikái is. Sebtében készült mesterséges település az ilyen. kombinatorikus szegmensek együttesévé kovácsolja. gyanakvó. s e kettő kombinációja egy specifikus eljárásban. A régi és hagyományos négyszögű alaprajzot számtalan terv tökéletesítette. a leigázására szolgáló technikák és kihasználására kidolgozott eljárások segítségével. amely fő funkciójának nem a lefaragást és a megnyirbálást tekinti. a sorok helyzetét keresztben és hosszában. a többi egymástól 8 lábra. szerves autonómiák. a normalizáló szankció. amelyben a megfigyelést” szolgáló technikák hatalmi effektusokat eredményeznek. század legelején Walhausen úgy említi a „helyes fegyelmezést”. a fény és a látható világ még dadogó tudománya csendesen előkészítette az ember újfajta megismerését. egy olyan apparátust. és privilegizált színtere egy olyan hatalomnak. Minden . zavaros és haszontalan sokaságát megsokszorozott individuális elemekké „idomítja” – különálló kis sejtek. hogy megsokszorozódjanak és felhasználhatók legyenek. de egyben diszkrét. inkább szétválogatja. nem csökkentésüket célozza. annál inkább hatékony és megelőző jellegű kell hogy legyen. ez a hatalom szerény. megkülönbözteti. Amikor gúzsba köti az erőket. és a felbontás módszereivel a szükséges és elégséges megkülönböztető jegyekig hatol. A HIERARCHIKUS FELÜGYELET A fegyelmi hatalom gyakorlása feltételez egy olyan berendezkedést. az első 16 lábra legyen a másodiktól. hanem az „idomítást”.

hogy áthatolhatatlan válaszfalakat emeljenek az egyének közé. kiszolgáltatni őket a megismerésnek és az átalakításnak. „hogy az ott tartózkodók ne láthassák egymást”4. akár egy sor apró cella. úgy.sátor 2 láb távolságra van a másiktól.”3 Az étkezőkben magasodott „egy pódium a felügyelők asztalai számára. ha megfeledkeznénk róla. . hogy szem előtt legyenek az ott tartózkodók. a munkásnegyedek. hogy a káros kipárolgások ne ülepedjenek meg a beteg körül. A kövek engedelmessé és megismerhetővé tehetnek. Négyszeres ok volt tehát arra. Eltekintve attól. börtönök és nevelőintézetek tervezésében sokáig fennmarad a katonai tábornak ez a modellje vagy legalábbis eszmei alapja: az egymás alá rendelt felületek térbeli láncolata.”2 A tábor egy olyan hatalom diagramábrája. így alakul ki apránként a kórházépület mint az orvosi ráhatás eszköze: lehetővé kell tennie a betegek alapos megfigyelését a megfelelő ápolás érdekében. éreztetni velük a.vagy bejutást akadályozó erős ajtót – lassan felváltja a nyílások. befolyást biztosítani a magatartásuk fölött. a szobák egy folyosóról nyíltak. nem is szólva azokról a fegyelmi indokokról. és amelyhez annyi tervrajz készült az Hôtel-Dieu másodszori leégése után. amely az egyének átalakítását célozza: hatni akar a benne lakókra. de hibátlan eszköztár a fokozódó tárgyiasításban és az egyéni magatartásformák egyre részletesebb feltérképezésében. egy olyan építészetről van szó. a ki. Bejáratuk a századok felé néz. az árnyékszékeket csak félmagasságban fedték ajtók. Az iskolaépület hasonlóképpen a nevelés eszköze lesz. politikai követelmény: engedelmes katonákat nevelni. Az a kórház. A katonai tábor azt jelentette a felügyelet alig bevallható mestersége fejlődésében. mely zárt és körülkerített – a vastag falat. és Paris ragaszkodott hozzá. felbontva a test nedveit és szövődményekkel tetőzve a betegséget. A felügyelet e végletes aggályoskodásait az építészet ezer. milyen szerepet játszik ez az alsóbbrendű. Az egyszerű régi alaprajzot. Az Iskola épületének magának is a felügyelet eszköztárává kellett (válnia. erkölcsi követelmény: megelőzni a kicsapongást és a homoszexuafitást. az . amit a sötétkamra az optika magas tudománya számára. a kitöltött és kitöltetlen terek. nem vitás. hogy ezeknek az ablakoknak a látványa csak kellemes lehet. a fertőzést megakadályozandó. kórházak.átjárók és az áttekinthetőség kiszámított kombinációja. szakmai követelmény: jól felkészült tiszteket képezni. kevés tiszteletet ébresztő berendezéssel örökíti meg. amelyek e megoldás mellett szólnak. Egy egész problematika kezd ekkor kibontakozni: egy olyan építészeté. hogy osztályuk növendékeinek minden asztalát szemmel tarthassák az étkezés alatt”. amelyet a 18. század második felében akarnak létrehozni. a növendékek ide voltak bezárva egész éjszakára. Az egészség követelménye: erős testeket edzeni. Az altisztek sátrai szemben helyezkednek el századuk útjaival. A városrendezésben. hogy sok tekintetben hasznosak is. hogy üvegablak legyen „minden szoba folyosó felőli oldalán mellmagasságtól a mennyezet alatt egy-két lábnyi magasságig. s e terv legapróbb részleteit is rákényszerítette Gábrielre. Csak akkor találhatnánk nevetségesnek őket. A fegyelmi intézmények kitermeltek egy ellenőrző gépezetet. Az „egymásba emelés” elve. hogy „minden növendéktől jobbra is balra is legyen egy tiszt”.. amely az általános szem előtt lét alapján működik. A hátsó jelzőpózna 8 lábra van az utolsó katonai sátortól. végül a szellőztetés és az ágyak levegős elhelyezése azt a célt szolgálja. de egyben nyílásokat biztosítsanak az állandó felügyeletnek. az oldalfalak azonban kellően magasak voltak. melynek bejárata a kapitányok sátrára néz … A kapitányok sátrai századuk útjaival szemben vannak felálítva. menhelyek. az épületek formáinak el kell választaniuk a betegeket. hanem egy belső. egyenlő távolságonként egy-egy tiszti szobát helyeztek el úgy. már nem pusztán csak a nyomorúság és a közeli halál menedékhelye. hatalom állandó jelenlétét. még általánosabban. hanem anyagiságában is a terápiaeszköze. amely immár nem egyszerűen a látványosságra törekszik (mint a paloták pompája) vagy a külső tér szemmel tartására (mint az erődök geometriája). hogy az oda kijelölt felügyelő láthassa a növendékek fejét és lábát. egymásba kapcsolódó és részletes ellenőrzést tesz lehetővé. Pâris-Duverney valóságos pedagógiai gépezetnek tervezte az École Militaire-t.

Mégis más. ellenőrök és munkavezetők gyakorolják. Szakosította és funkcionálissá tette a felügyeletet. ahol egy új típusú felügyelet alakul ki. kétségtelenül szerepet játszik az is. Úgy bontotta alegységekre a fórumait. nem – vagy nemcsak – a termelésre irányul (a nyersanyagok milyenségére. Az ellenőrök felsőbbséges és parancsolgató modort alkalmaznak. amely a munkafolyamat egészére kiterjed. így tervezte . amire valóban szükség is van a tömeggel szemben. hogy hibátlan hálózatot alkosson – azaz lehetővé tette a hierarchikus lépcsőfokok megsokszorozását úgy. a termékek minőségére és méreteire). mert megbízottak.amely úgy működött. De a fegyelmező tekintetnek a valóságban szüksége volt áttételekre. most már intenzív és folyamatos ellenőrzés van napirendben. buzgalmukat. szinte kizárólagosan egy szigorú geometria eredményeként. a munkásoktól elkülönülő jelenléte: „A nagy manufaktúrákban minden sípszóra történik. a minőségi ellenőrzés gazdasági feladatai. Mindazon indokok között. ez magyarázza. valamint a munkára és az engedelmességre buzdító vallásos tevékenység. és mindez közvetlenül érvényesült. hogy ezáltal növelte termelőtevékenységét. a felügyelet rendőri szervei. hogy az egész ellenőrizendő területre kiterjedjenek. hanem felöleli az emberek tevékenységét is. itt tartottak nyilván minden munkafolyamatot. kapcsolatokat teremteni közöttük? Hogyan lehet elérni. gyorsaságukat. amelyek a 18. amit tudni kell: a tökéletes szem. mennyiségére a szerszámok típusára.”6 De míg a munkások a céh típusú alkalmazást részesítik előnyben ezzel az új felügyeleti rendszerrel szemben. és egyben magába gyűjtene mindazt. század második felében a közszerkezetű épületeknek5 kedveznek. s így nem nehezedett holt súlyként a fegyelmezendő tevékenységre. amely nemcsak a nyereséget emésztené fel. Ahogyan a termelés szerkezete jelentősebbé és összetettebbé válik. mint a munkásai és inasai mellett ott álló mester paternális ellenőrzése. Hogyan lehet ezekben a megfigyelőgépekben alcsoportokra osztani a tekinteteket. felügyelők. Nélkülözhetetlenné válik egy erre szakosított személyzet állandó. nyilvántartó és átnevelő szerkezetet. innen adtak ki minden parancsot. a munkások kényszer és elnyomás alatt dolgoznak. de ugyanakkor szerves része a termelési folyamatnak. A felügyelet meghatározott funkcióvá válik. hogy kiszámított sokféleségükből egységes és folyamatos hatalom eredjen? A tökéletes fegyelmi szerkezet lehetővé tenné. Nem azonos azzal. amelynek figyelmét semmi nem kerüli el. hogy a legapróbb hiba minden munkadarabon összességében olyan hatalmas sikkasztással érne fel. a szabályzat betartására szorítkozva. ahogyan nő a munkások száma és a munkamegosztás. hogy egyetlen tekintet állandóan mindent lásson. hozzáállásukat. Ezt a problémát kell megoldaniuk a nagyüzemeknek és műhelyeknek. és keményen vagy megvetéssel bánnak velük. ha észrevétlen marad. részletekbe menő analitikus osztályozásaik az emberek körül kialakítottak egy megfigyelő-. és reléket. egy kohó vagy egy bánya viszonylatában „a ráfordítás olyan sokrétű. Egy üzem. nem fékezte vagy akadályozta. hozzáértésüket. amelyet kívülről gyakoroltak a felügyelők a kézműves műhelyek fölött. de ugyanakkor elég diszkrét is volt. és az a központ. . olyan végzetessé válhat a vállalat számára. úgy válnak egyre szükségesebbé és nehezebbé az ellenőrzés feladatai. hanem magát a tőkét is. amelyre minden tekintet irányul. meg Ledoux az arc-et-senans-i üzemet: a kör alakban elhelyezett és homlokzatukkal befelé forduló épületek középpontjában magasodott az az építmény. végigvonul egész menetén. viselkedésüket. mint egy magatartásvizsgáló mikroszkóp. tehát naponta megismétlődik. a magántulajdon és a profit elválaszthatatlan elemét ismerik fel benne. hogy ezek kifejeztek egy bizonyos politikai utópiát. … a legkisebb ügyetlenség is. a munkáltatók viszont az ipari termelés. itt lepleztek le és bíráltak meg minden hibát. A piramis a korformánál is jobban megfelelt két követelménynek: elég teljes volt ahhoz. Egy középpont lenne a mindent megvilágító fényforrás. másrészt olyan funkcióként illeszkedett bele a fegyelmező gépezetbe. amely növelte annak lehetséges hatásait. amelyben összpontosultak az igazgatás adminisztratív funkciói. hogy a munkások vagy drágábbak vagy sűrűn hagyják el a manufaktúrát.

hogy a felügyelet egyéneken nyugszik. amelyben egyetlen gépezet három eljárást egyesít: a tulajdonképpeni oktatást.hogy az rövid időn belül tönkremegy bele”. a „vigyázók” feladata „arra figyelni. bizonyos mértékig alulról felfelé. akik maguk is ellenőrzéssel vannak megbízva. jótékonykodás. s végül a kölcsönös és hierarchizált ellenőrzést. de lappangó elterjedésének rendkívüli méretei annak köszönhetők. és ugyanakkor abszolút „diszkrét” is. mint egy sokrétű. a tízes csoportvezetők felmondatják a leckét és „felírják” azokat. tintaosztókat. a „családlátogatók” az olyan tanulók iránt érdeklődnek a családoknál. hogy „felügyeljenek a munkásokra és minden munkafolyamatra. Megszerveződhet úgy is. hogy a hatalom újfajta mechanizmusait kínálja. Egyedül a „leckefelügyelőknek” van pedagógiai feladata: kettesével. az osztályok tevékenységét egységesen szabályozó módszerek hiánya és az ebből következő kuszaság és rendetlenség szükségessé tette az ellenőrzés kiépítését. felügyelőket. családlátogatókat. hogy a fegyelmező hatalom „integráns”. szerepük az. leckefelügyelőket. kijavítja a hibákat és ugyanakkor „felírja a disputában elkövetett hibákat”. hogyan kell a tollat tartani. hogy ki beszélget vagy mormog lecketanulás közben. Ez teszi lehetővé a fegyelmező hatalomnak. de úgy működik. alamizsnaosztókat. halkan olvastatják a tanulókat. ki az. hiszen mindenütt jelen van. és azon szerkezet céljainak. Az egyházközségi iskolák fejlődése. úgy működik. amelyben működik. Egy meghatározott és szabályozott felügyeleti viszonyrendszer alakul ki az oktatási gyakorlat gyökerénél: nem kívülről kölcsönzött. az ismeretek elsajátítását a pedagógiai tevékenység gyakorlása révén. és mindig éber. annak a felügyelőnek. mert folyamatosan és jórészt csendben működik. folyamatos és funkcionális felügyelet kétségtelenül nem tartozik a 18. A hierarchizált. ki rosszalkodik a misén.). A tanító segítőiként Batencour egész sor „tisztségviselőt” jelöl ki a legjobb tanulók közül: vigyázókat. Neki köszönhető. akik nem tanulták meg. amelyek egymáson alapulnak: az állandó felügyelet alatt álló felügyelők rendszere ez. az egész szerkezet az. A fegyelem egy olyan. feladatai közé tartozik az is. mint egy gépezet.10 A „kölcsönös oktatás” típusa rajzolódik így ki. Az így meghatározott szerepek két csoportra oszthatók: egyesek gyakorlati feladatokat látnak el (tinta– és papírosztás. egy másik leckefelelős ugyanezeket a feladatokat látja el az olvasás órán. A fegyelmi hatáskörök hierarchizált felügyeletében a hatalom nem birtokolható dologi javak módján. a tanulók számának növekedése. . mások felügyeletet gyakorolnak: a „figyelők” felírják. járulékos alkatrészként. vallásos szövegek felolvasása ünnepnapokon stb. aki nem ír. nem ruházható át tulajdonként. ki mókázik”. de ugyanakkor. egyetlen sávot sem hagy árnyékban és szüntelenül ellenőrzi azokat. s tájékoztassák az igazgatóságot minden eseményről” 7. Bár piramis alakú szerkezete egy „főnököt” helyez a csúcsra. ki beszélget. ez a hálózat „tartja össze” az egészet. ki felejtette otthon a rózsafüzérét vagy imakönyvét. 9 Néhány évtizeddel később Demia ugyanilyen típusú hierarchiát állít fel. amely megsokszorozza hatékonyságát. s át-meg átszövi olyan hatalmi effektusokkal. automatikus és névtelen hatalom. ki illetlenkedik. hanem saját mechanizmusaként. írásfelelősöket. akik hiányoztak vagy valamilyen súlyos hibát követtek el. hogy egyszerre legyen abszolút indiszkrét. előimádkozókat.8 Ugyanez a tendencia figyelhető meg az alapfokú oktatás átszervezésében: az ellenőrzés önálló jelleget nyer és része lesz a pedagógiai viszonynak. aki a többieket és az általános magatartást ellenőrzi. sőt oldalirányban is ható hálózat. szervesen illeszkedő belső része lesz a gazdaságnak. tanulópár-vezetőket. amely a „hatalmat” termeli és szétosztja az egyéneket ebben a permanens és összefüggő térben. század nagy technikai „találmányai” közé. A „felügyelők” ellenőrzik az összes többi tisztségviselőt. vezeti a nebulók kezét. ki állt fel a helyéről. de a felügyelői feladatokat csaknem minden esetben pedagógiai szerepekkel is megkettőzi: egy tanulásfelelős magyarázza. hogy „betanítsa az újonnan jötteket az iskola rendje szerint” . mint a termelés szerkezetének belső eleme egyben a fegyelmező hatalom specifikus fogaskereke. A felügyelet meghatározó gazdasági tényezővé válik. fecseg vagy zajong az utcán. mert igaz ugyan. mint egy felülről lefelé.

„A büntetés szón értendő mindaz. egy tizenhat éves fiatal nemes. ami kárára lehet Oppenheim úrnak és mesterlegényeinek” 12. közömbösség. a buzgalom hiánya). ami kihágás. Az üzemben. illetlenség). A tanács a kör közepén gyülekezett. s egyszersmind büntetőfunkciót biztosítani a fegyelmező gépezet látszólag közömbös elemeinek is. aki Oppenheim úr engedélye nélkül öt percnél tovább távol marad „elmarasztaló minősítést kap egy fél napra”. kivont karddal. kötelezhető rá. Büntetendő az a meghatározatlan szféra. egy megvonás.”13 2. hogy végső soron minden alkalmas legyen a legjelentéktelenebb dolog büntethetők-büntetők alkotta hálózatnak. az attól való eltérés. a tanuló „hibája”. ha valamiről megfeledkezett volna ez a kicsinyített büntetőbíráskodás: tilos „bármit elkövetni. Hála a felügyelet technikai lehetőségeinek. A vádlottakat felszólították. a hadseregben egy mikro-büntetőrendszer szabályozza az időt (késés. munkamegszakítás). tanácskoztak. A NORMALIZÁLÓ SZANKCIÓ 1. hogy az aznapit hiba . az iskolában.”11 Minden fegyelmi rendszeren belül működik egy kisebbfajta büntető mechanizmus. Ez a hatalom látszólag annál kevésbé „testi” minél szakszerűbben „fizikai”. nyalábok. Fegyelmi büntetéssel azt sújtják. a különbözés. és legalábbis elvben. minősítik és megfékezik azokat a magatartásformákat.viszonylatokon nyugvó hatalmat „működtet”. amely saját mechanizmusai révén önmagát tartja fenn. mindaz. este el kell oltaniuk a lámpákat”. valahányszor nem éri el a megkívánt szintet. A porosz gyalogság rendtartása „a lehető legnagyobb szigorral” kezelte azt a katonát. amelyre a törvények nem terjednek ki. hanem képes megfelelni feladatainak. egy kérdés. a létformát (udvariatlanság. minden túlkapás és erőszak nélkül. zavarba hozhatja őket: … egy kis” hűvösség. a sor előtt állt. Paulet lovag árvaházában a minden reggel lezajló ítélethozatal valóságos szertartás módján ment végbe: „Minden növendék katonásan felsorakozott. „szigorúan tilos a mesterlegényeket mozdulatokkal vagy másként mulattatni”. Parancsszavára a csapat gyors menetlépésben megindult és kört alkotott. A fegyelmi intézmények létrehoznak egy „infra-büntetőrendszert”. „Érkezéskor a mesterlegényeknek kölcsönösen üdvözölniük kell egymást. … távozáskor el kell zárniuk a termékeket és a szerszámokat. mely valamiféle jogi hatáskörrel rendelkezik: saját törvényei vannak. Büntethetővé kívánják tenni a legkisebb magatartásbeli kihágást is. mozdulatlanul és néma csendben álltak. ernyők. a hatalom „fizikája”. amelyek viszonylagos semlegességük folytán kívül esnek a nagy büntetőrendszereken. szemtelenség). a terek. kihallgatták a tanúkat. hanyagság. ami megalázhatja. „tisztességesen és illendően” kell viselkedni. s arra az esetre. Hasonlóképpen. hogy hibát követtek el. helytelen mozdulatok. amely nem felel meg a szabványnak: „hibát” követ el a katona. Parancsnokuk. a vétségek természetéről és a kiszabott büntetésekről. A csapat ezt követően a legnagyobb rendben elvonult. test fölötti uralma az optika és a mechanika törvényei szerint valósul meg. fokok egymásra hatásában. „ha egy tanuló nem tanulta meg az előző napi katekizmust. saját ismérvei a vétségekre. a testi tulajdonságokat („inkorrekt” testtartások. saját büntetőeljárásai és ítélethozó fórumai. a kisebb kihágásokon túl az. aki nem tanult meg rendesen bánni a fegyverrel. behálózzák azt a területet. vonalak. amelyeket használtak. engedetlenség). a beszédet (fecsegés. úgy. tisztátalanság) és a szexualitást (szemérmetlenség. Minden tiszt jelentést tett csapata elmúlt huszonnégy órájáról. hiányzás. s amikor megszületett a döntés. amely nem egyszerűen a bíróság kicsinyített modellje. egy megszégyenítés. hogy adják elő védekezésüket. s a hangos megnyilatkozásokat a kiszámított tekintetek folyamatos mozgásával helyettesíti. ami éreztetheti a gyermekekkel. I Büntetés gyanánt ugyanakkor egy sor rafinált módszer működik és a jelentéktelenebb megszégyenítésekig terjednek. a tevékenységet (figyelmetlenség. a szabály megszegése. De a fegyelmező rendszereknek van egy sajátos módszerük is a büntetésre. a parancsnok hangosan beszámolt a vétkesek számáról.

hogy megvonják bárki büntetőmérlegét. zárka). hogy visszaszorítsa az eltéréseket. ostor. ha előtte megnyeri a gyermek szívét” 15. s a tanító váltópénz gyanánt kisebb értékekkel is rendelkezik. hogy azok az első osztályú katonák. közszemlére a „szamárpadba” kerül.-B. pedig szabályzat határozza meg minden szakasz időtartamát. Először is a viselkedések és a teljesítmények minősítését a jó és rossz ellentétes értékei alapján. hogy egy kérdés hány pontot ér … Az érdemek meghatározott pontszámmal mérhetők. összekulcsolt kezekkel hallgassa meg. mert a lustákat a büntetéstől való félelemnél jobban ösztönzi az a vágy. de La Salle is megmondta: „A penzumok minden büntetés közül a legtisztességesebbek a tanító részéről. többször ismételt felkészülést: a gyalogság 1766-os szabályzata előírta. a magatartás mindenestől a jó és rossz osztályzatok. ezért. ha a tanító kénytelen büntetést alkalmazni. Ez a két elemből álló mechanizmus lehetővé tesz néhány olyan műveletet. vagy valamilyen egyéb büntetései sújtható”. 4. Az iskolai „igazságszolgáltatás” messzemenően kifejlesztette azt a rendszert. az inkább közvetlenül az idomítás mechanizmusának eredménye. a fegyelmi rendszerek előszeretettel alkalmazzák a gyakorlás jellegű büntetéseket – az intenzívebb. amelyeket közvetlenül az igazságszolgáltatás modelljétől kölcsönöztek (bírság. amelynek legalábbis az alapelemeit a hadseregben és az üzemekben lelhetjük föl. a jó és rossz pontok szférájába kerül. „akik nem csinálták meg minden írásbeli feladatukat vagy nem igyekeztek azt jól megcsinálni. Egy állandóan naprakész büntető számvitel lehetővé teszi. összetett jellegű: részint „mesterséges” rend. Azok mellett a büntetések mellett. Másrészt viszont olyan rend. a tilos dolgok egyszerű elkülönítése helyett. lehetővé teszik. A fegyelmi rendszerekben a büntetésnek kettős. mint a büntetések. „amennyire csak teheti. amelyet természetes és megfigyelhető folyamatok határoznak meg: a tanulmányok. egy pozitív és egy negatív pólus között történik a megosztás. amelynek a tiszteletben tartását a fegyelmi büntetések szorgalmazzák. jogi és természeti hivatkozási alapja van. mint inkább megismétlése. hogy „a gyermekek vétkeiből is előrehaladásuk eszköze váljék hibáik kijavítása révén”.nélkül megtanulja és másnap felmondja. „akik valamilyen mulasztást vagy renitenskedést követtek el. visszakerülnek az utolsó osztályba”. arra kell törekednie. Az a rend. azoknak például. a képességek színvonala egy olyan szabályosságra hivatkozik. vagy kötelezhető arra. izomorf magával a kötelezettséggel. a tanító megállapítja. sokkal hatásosabb. hogy a kívánt javító hatást a megbánás csak mellékesen befolyásolja. a megsértett törvénynek nem annyira a megtorlása. hogy a szorgalmasokéhoz hasonló jutalmat kapjanak. hogy állva vagy térdepelve. néhány jó ponttal megválthatja ezt a büntetést. Tehát alapvetően javítónak kell lennie. mint betanítani. Ezen kívül létre lehet hozni egy számokban kifejezett minősítést és ökonómiát. Az egyházi iskolák szerzetesei egész mikroökonómiát szerveztek a kiváltságokból és a penzumokból: „Az érdemek mentességet nyújthatnak a tanulóknak a kirótt büntetések alól … Ha például egyiküknek a katekizmus négy vagy hat kérdését kellene lemásolnia. amelyek meghaladnák a képességeiket. s a legelőnyösebbek és a legkellemesebbek a szülők számára”. 3. hogy a jutalmazások gyakoribbak legyenek. Olyannyira. Az egyházi iskolák tanulóit soha nem irányítják olyan „órákra”. kerülnie kell a büntetések alkalmazását. A fegyelmi büntetésnek az a funkciója. Ha . legalábbis nagy részben. Büntetni annyi. A fegyelmezésben a büntetés csak egyik eleme a jutalmazás-büntetés kettős rendszerének. és csak újabb gyakorlatok és új vizsga árán juthatnak ismét az elsőbe. amely egyben szabály is. mert ez azzal a veszéllyel járna. s aki három vizsga után nem tud a felsőbb fokozatig eljutni. Mint J. megsokszorozott. megkettőzött megerősítése. tanrend vagy szabályzat ír elő. ellenkezőleg. Ez a rendszer lép működésbe a fegyelmező nevelés büntető-javító folyamatában. melyek a fegyelmi büntetéseket jellemzik. vagy egy gyakorlat időtartama. A fegyelmi büntetés. valamilyen leírni való vagy kívülről megtanulandó külön feladatot adhatunk”14. hogy semmit nem tudnának megtanulni. mint a büntetőjog teszi. amelyet törvény. A tanítónak.

még csak nem is a szigorú értelemben vett elfojtást célozza. a „kiválókét”. hasonlóképpen az első osztályok tagjai is alsóbbakba kerülhetnek. régi osztályukban maradnak. színvonalukat vagy értéküket. de egy tíz pontot érő érdemmel rendelkezik. a században is elégedettek lesznek velük17. és így tovább. A büntető jellegű besorolásnak arra kell irányulnia. A „középszerűek” osztálya vörös gyapjúvállpántot visel. büntethető börtönnel vagy őrizetbe vétellel. katonaiak tehát a büntetések is. ezüst vállpánt különbözteti meg. a „plusz vagy mínusz osztályzatok állandó aritmetikája azt eredményezi. abból a szempontból. „végérvényesen akkor kerülhetnek ki onnan. ha jó magaviseletük nem állandósul. hogy megszűnjék. az engedelmességre. Az első osztályt. azt benyújtja a tanítónak. az előbbi büntetések alkalmasint a darócruha val bővülnek. amikor lehetővé teszi rangok és posztok elnyerését. hogy már nem érdemesek az első osztályok besorolására és előjogaira … „. az előlegek és az adósságok körforgása. része az egyének megismerésének. de az étkezések és a szünetek idejét megszégyenített társaikkal töltik. barna gyapjúvállpánt különbözteti meg. Ez az osztályozó és büntető felosztás azokon a sűrű időközönként írott jelentéseken alapul. és a büntetésnek rendezőfunkciója van. Végeredményben tehát a büntetés művészete a fegyelmező hatalmi rendszerekben nem a vezeklést. Az ilyen folyamatos büntetőrendszer mikroökonómiaja létrehoz egy olyan differenciálást. hogy az elsőkbe jutnak és azoknak a rangjelzéseit viselhetik. A rangsorolásnak kettős szerepe van: jelzi az eltéréseket. Amikor a fegyelmi rendszer pontos szankciókat szab ki a tettekre. Mivel csak az érdem és a magaviselet határozza meg a növendék helyét. a „jóké”. újra a többi osztályba soroljuk őket és visszaadjuk egyenruhájukat. képességeiket. korra és rangra való tekintet nélkül. mindnyájan kényszerítve legyenek „az alárendeltségre. természetüket. és darócot hordanak”. A következő osztály. ugyanakkor azonban büntet és jutalmaz is. az egyéneket méri meg „valójukban”. hanem magukat az egyéneket. „úgy. valamint állandó nyomást gyakorol rájuk. kiváltsága. „a tanulók erkölcsi tulajdonságairól” és „közismert magatartásáról”. a kiváltság vagy gyalázat jeleként. még sötétzárkával is”. s a lefokozással és visszaminősítéssel büntet. amelynek a bevezetése hasznosnak látszik. pipacsvörös és ezüst selyemvállpántra jogosít. s az így elosztott rangokhoz többé vagy kevésbé méltó vagy megszégyenítő büntetések kapcsolódtak. ha az osztályban is. hogy mire lesznek használhatók. ha lanyhul a buzgalmuk és egybehangzó kedvezőtlen jelentések azt mutatják. Mindehhez járult még egy ideig a „megszégyenítő” osztály. A „megszégyenítő osztály” csak arra való. Az utolsó osztályt. Öt. hogy a fegyelmezőrendszerek egymás földes alá rendelik a „jó” és „rossz” egyedeket. „ennek az osztálynak a növendékei az intézményben honos minden büntetéssel sújthatok. a szorgalmas tanulásra és gyakorlatozásra. 5. ha elvégezték az iskolát. a „rosszakét”. amelyet életbe léptet. hierarchizálja a minőséget. amely már nem a tetteket méri.” Ez a számszerű minősítés. ha egyetemes tanúságtétel bizonyítja. a kompetenciát és a készségeket. továbbá minden olyannal. hogy az idetartozók állandóan el vannak különítve a többiektől. Ennek a hierarchizáló büntetőrendszernek tehát kettős hatása van: osztályozza a növendékeket képességeik és magatartásuk szerint. és visszakap négy pontot. a büntető rendszer. „az utolsó osztályok tagjai reménykedhetnek benne. de fogdával vagy térdepléssel is. A rendszerezésnek így büntető-. Hogy mindnyájan egyformák legyenek. amelyek itt járnak (őrizetbe vétel vagy súlyosabb esetekben börtön). A rang önmagában lehet jutalom vagy büntetés. A fegyelmi rendszer az előléptetések puszta variációjával jutalmaz. hogy megváltozott magatartásukkal és előrehaladásukkal méltók lettek rá.például egy gyereknek olyan büntetésfeladata van. egymástól . hogy „tisztán katonai alakulatként” kezelik. hogy mindnyájan alkalmazkodjanak ugyanahhoz a modellhez. A katonai főiskolán a „megtisztelő” besorolások egész komplex rendszerét dolgozták ki. a feladatok és minden fegyelmi előírás pontos teljesítésére”. hogy eltűnjék: „Hogy megítélhessük a megszégyenítő osztályban jól viselkedő növendékek változását”. amelyre külön szabályzatot dolgoztak ki. amelyet csak hat ponttal válthat meg. megfelelő egyenruhák tették mindenki szemében nyilvánvalóvá a besorolást.

amely néha teátrális módon a nagy igazságügyi gépezetet utánozza. Mennyiségi eszközökkel felméri és „értékítéletekkel hierarchizálja az egyének képességét. amelyek egy homogén társadalmi testülethez való tartozást jelölnek. új területfelosztásra kényszerítve őket. A Norma a kényszerítés alapjává válik az oktatásban. előjogok. megtartandó átlagként vagy elérendő optimumként. és lassacskán ez hatotta át a nagy külső gépezetet. eredetét abban a fegyelmező technikában kell keresnünk. s nem is ennek az újfajta racionalitásnak a követelményeiből vagy állítólagos humanizmusából. a Hagyományé. hovatartozások megkülönböztető jegyeit igyekeznek felváltani vagy. hanem a tetteket minősíti néhány általános kategória alapján. amely egyszerre hasonlítási és megkülönböztetési alap. rangosztó szerepet játszanak. nem az egyéneket különbözteti meg. Ennek az „értékmércének” a segítségével nyomást gyakorol a hasonlóság megvalósítása érdekében. hierarchizáló. amelyet a modern büntetőrendszer egész történetében fellelünk. hanem az elítélés egyszer s mindenkorra kialakult választóvonalát alkalmazza. „természetét”. Végül meghúzza a különbözőség határát az összes többi különbségen túl. egy sor igen régi eljárásra támaszkodva a fegyelmi rendszerek maguk hoztak létre egy újfajta büntető működést. nem vezethet félre bennünket: eltekintve néhány formalitástól. amelyet szerényen vagy ironikusan utánozni látszott.világosan elkülönülő műveletet alkalmaz: a tetteket. amely a fegyelmi intézmények minden pontján érvényesül és minden fórumát ellenőrzi. érvényre jut az ipari termelés eljárásainak és termékeinek szabványosításában. A normalizáló hatalom bizonyos értelemben egyneműségre kényszerít. . ami az abnormitás megengedett szélső értéke (a katonai főiskola „megszégyenítő osztálya”). színvonalát. egyéni magatartásformákat egy olyan együtteshez viszonyítja. amelyet fejben kell tartani. A fegyelmezőrendszereken át felsejlik a Norma hatalma. Ez volna a modern társadalom új tövénye? Mondjuk inkább úgy. hogy lehetővé teszi az eltérések mérését. megjelenik az ország orvosi karának és kórházrendszerének kialakításában. amikor az standardizálódik és megjelennek a „normál” főiskolák. amely működhet minimális küszöbként. legalábbis megduplázni a normalitás fokozatainak variációival. azzal. és a követendő szabály forrása. amelyek az egészség általános normáit hivatottak érvényesíteni. amelynek alapvető funkciója. mivel hasznos követelményként és egy megméretés eredményeként beviszi a szabályt képező homogén egységbe az egyéni különbségek egész árnyalatskáláját. de individualizál is. hogy a humán tudományok ráépültek a büntetőjogra. A fegyelmi gépezetek kitermelték a „norma büntetőrendszerét”. Megkülönbözteti egymástól az egyéneket ennek az együttes szabálynak az alapján. amely a normalizáló szankciónak ezeket az új mechanizmusait életbe léptette. teljesítményeket. nem hierarchizál. de ugyanakkor önmaguk is osztályozó. hierarchizál. A fegyelmi intézményekben szinte állandóan ülésező kis törvényszék. a színvonalak meghatározását. A folyamatosan működő büntetőrendszer. a specialitások megállapítását és az egymáshoz illesztett különbségek hasznosítását. amely nem vezethető vissza sem alapjaiban. hogy a norma hatalma könnyen érvényesül a formális egyenlőség rendszerén belül. A státusok. nem a büntetőjog mechanizmusait viszi át a mindennapi életbe. vagy legalábbis nem ez a meghatározó. századtól kezdve csatlakozott a többi hatalomhoz. hanem egyszerűen a megengedett és a tiltott kéttagú ellentétpárját érvényesíti. a Szóé és a Szövegé. Az a jogi-antropológiai funkcionálás. sem működésében a törvény hagyományos büntetőrendszerére. hogy a 18. 18 A felügyelethez hasonlóan és azzal egyetemben a normalizálás a hatalom fontos eszközévé válik a klasszikus kor végén. Érthető. így különült el a Törvény hatásköre. nem abból keletkezett. összehasonlít. Pontról pontra különbözik tehát a jogi büntetőrendszertől. egységesít és kizár. hogy megfigyelhető jelenségek együttese helyett törvények és szövegek corpusára hivatkozik. megkülönböztet. Egyszóval: normalizál. nem egységesít.

A VIZSGA
A vizsga egyesíti à felügyelő hierarchia és a normalizáló szankció módszereit. Olyan
normalizáló tekintet, olyan felügyelet ez, amely lehetővé teszi a minősítést, az osztályozást és
a büntetést. Olyan átlátszósággal veszi körül az embereket, amelyen keresztül
megkülönböztethetők és büntethetők. Ezért vált a vizsga valóságos szertartássá minden
fegyelmi rendszerben. Egyesíti magában a hatalom ceremóniáját és a tapasztalat
megnyilvánulását, az erő demonstrációját és az igazság megállapítását. Nyilvánvalóvá teszi a
fegyelmi eljárások lényegében í tárgyként felfogott egyének alávetettségét és az alávetettek
tárgyiasítását. A hatalmi viszonyok és megismerési viszonyok egymásra rétegződése a
vizsgában válik igazán láthatóvá. Ez is egy olyan újítása a klasszikus kornak, amelyet a
tudománytörténészek árnyékban hagytak. Vizsgálják a vakon születettekkel, a farkastorkú
gyerekekkel, a hipnózissal végzett kísérletek történetét. De ki fogja megírni a „vizsga” sokkal
általánosabb, szerteágazóbb, de egyben meghatározóbb történetét – szertartásaival,
módszereivel, szereplőivel és szerepeivel, kérdéseinek és válaszainak rendjével, osztályzási és
besorolási rendszereivel? Ebben az egyszerű eljárásban ugyanis megjelenik a megismerésnek
egy egész területe és a hatalomnak egy bizonyos típusa. Gyakran beszélnek arról, hogy a
humán „tudományok”, leplezetten vagy deklaráltan, ideológiát hordoznak. De vajon a
technplógiájuk, ez a kis operatív séma, amely annyira elterjedt (a pszichiátriától a
pedagógiáig, a betegségek diagnosztizálásától a munkaerő alkalmazásáig), ez az oly
megszokott eljárás, a vizsga, nem hoz-e mozgásba, egyetlen mechanizmuson belül, olyan
hatalmi viszonyokat, amelyek ismeretanyagot hoznak létre és ismeretszerzést tesznek
lehetővé? A politikai befektetés nemcsak a tudat, a képzetek és a tudni vélt dolgok szintjén
megy végbe, hanem azon a szinten is, amely lehetővé tesz egy bizonyos megismerést.
Az egyik alapvető feltétel, amely hozzájárult az orvostudomány episztemológiai
fejlődésének a megindulásához a 18. század végén, a kórház, mint „vizsgáló,” apparátus
megszervezése volt. Ε vizsgálat legszembe-szökőbb formája a vizitek rituáléja. A 17.
században az orvos még kívülről járt be, s látogatása sok más egyéb – vallási, adminisztratív –
ellenőrzést egészített ki; á kórház mindennapi vezetésében nemigen vett részt. A vizit
lassanként rendszeresebbé, szigorúbbá és főleg kiterjedtebbé vált: a kórház működésének
egyre nagyobb területét ellenőrizte. 1661-ben a párizsi Hôtel-Dieu orvosa naponta egyszer
vizitelt; 1687-ben egy „exspectáns” orvos délutánonként is megvizsgálta a súlyosabb
betegeket. A 18. századi szabályzatok rögzítik a vizit időpontját és időtartamát (legalább két
óra); szigorúan kikötik, hogy egymást váltva naponta végezzék az orvosok, „még húsvét
vasárnapján is”; végül 1771-ben státust hoznak létre egy bentlakó orvos részére, aki „tartozik
a hivatásával járó összes feladatot ellátni, éjjel éppúgy, mint nappal, egy külső orvos vizitjei
között fennmaradó időszakokban”19. A korábbi gyors és alkalmankénti vizsgálatot felváltja a
rendszeres megfigyelés, minek folytán a beteg úgyszólván állandó vizsgálat alatt áll. A
változás két-következményt eredményez: az orvos, aki eddig csak külső elem volt, kezd a
belső hierarchiában fölébe kerekedni az egyházi személyzetnek, amelynek meghatározott, de
alárendelt szerepet jelöl ki a vizsgálati eljárásban; ekkor jelenik meg az „ápoló” kategóriája;
maga a kórház pedig, a korábbi segélyhelyből a képzés és az ismeretszerzés intézménye lesz:
felcserélődnek a hatalmi viszonyok és létrejön egy ismeretforma. A „fegyelmezetten” működő
kórház az orvosi „diszciplína” adekvát otthona lesz, lehetővé téve számára, hogy immár ne
annyira szövegekre és hagyományos szaktekintélyek műveire támaszkodjék, hanem inkább az
állandóan rendelkezésre álló vizsgálati anyagra. Az iskola hasonlóképpen a folyamatos, az
oktatási tevékenységet egész hosszában végigkísérő vizsga apparátusává válik. Egyre
ritkábbak lesznek az olyan disputák, amelyekben a tanulók összemérték erejüket, helyükbe
lép az egyén folyamatos összehasonlítása, az összes többivel, ami lehetővé teszi megmérését
és egyben büntetését is. Az egyházi iskolák szerzetes oktatói úgy rendelkeztek, hogy

növendékeik a hét minden napján dolgozatot írjanak: első nap helyesírásból, másnap
számtanból, harmadnap reggel katekizmusból, este fogalmazásból stb. Ezen felül minden
hónapban egy dolgozat hivatott azok kiválasztására, akik érdemesek rá, hogy a felügyelő előtt
feleljenek.20 1445-től kezdve az École des Ponts et Chaussées mérnökképző főiskoláján évi-16
vizsga volt előírva: 3 matematikából, 3 architektúrából, 3 műszaki rajzból, 2 rajztechnikából,
1 kőfaragásból, 1 fogalmazásból, 1 tervkészítésből, 1 szintezésből, 1 épületstruktúrából. 21 A
vizsga nemcsak minősíti a tanulást, hanem annak állandó faktora is; a folyamatosan
megnyilvánuló hatalom szertartásaival támasztja alá. A vizsga lehetővé teszi az oktatónak,
hogy miközben tudását átadja, tanulóiról is ismereteket gyűjtsön. Míg az inasévek végén tett
mestervizsga a céhek hagyományai szerint egy képesség megszerzését igazolta – a
„mestermunka” arról tanúskodott, hogy a tudás átadása megtörtént -, az iskolai vizsga
valóságos és állandó ismerete csere: biztosítja a tudás átadását az oktatótól á tanuló felé, de a
tanulóról is ismeretet közvetít, amely az oktatónak van fenntartva. Az iskola lesz a pedagógiai
tudomány kidolgozásának színtere. És ahogyan a kórházi vizsgálat, mint eljárás, lehetővé tette
az orvostudomány episztemológiai fejlődésének megindulását, ugyanúgy a „vizsgáztató”
iskola korszaka a tudományként működő pedagógia kezdetét jelentette. Hasonlóképpen a
szemlék és a végtelenségig ismételt hadgyakorlatok kora a hadseregben óriási taktikai ismeret
kialakulását eredményezte, amely a napóleoni háborúk idején már éreztette hatását.
A vizsga egy olyan mechanizmus hordozója, amely egyesíti a hatalom gyakorlásának egy
bizonyos formáját és az ismeretszerzésnek egy bizonyos típusát.
1. A vizsga felcseréli a láthatóság ökonómiáját a hatalom gyakorlásával. A hatalom
hagyományosan olyan dolog, amely látható, megmutatkozik, megnyilvánul és paradox módon
erejének forrását épp abból az eljárásból meríti, amellyel kinyilvánítja. Azok, akik fölött
uralkodik, árnyékban maradhatnak; fényt csak a hatalom azon részétől kapnak, amelyet
átruháznak rájuk, vagy épp csak a visszfényében részesülnek egy pillanatra. A fegyelmi
hatalom azonban úgy működik, hogy láthatatlan; azokra viszont, akik alája tartoznak,
kötelező láthatóságot kényszerít. A fegyelmi rendszerekben az alárendelt alanyoknak kell
láthatóknak lenniük. A rájuk világító fény biztosítja a fölöttük gyakorolt hatalom eszközeit. A
fegyelmezés alanyát az állandó szem előtt lét, a bármikor megláthatóság tartja alárendelt
állapotban. A vizsga pedig az a technika, amellyel a hatalom erejének kinyilvánítása vagy
bélyegeinek alárendeltjeire való rásütése helyett az objektiváció mechanizmusába kényszeríti
bele őket. A fegyelmi hatalom úgy nyilvánítja ki erejét a rendelkezésére álló térben, hogy
tárgyakkal manipulál. A vizsga egyenértékű ennek a tárgyiasításnak a szertartásával.
A politikai ceremóniának mindeddig az volt a szerepe, hogy teret adjon a hatalom
szélsőséges, de szabályozott megnyilvánulásának; az erő pompázatos kifejezése volt, olyan
túlzott és kódolt „ráfordítás”, amelyben a hatalom új erőre kapott. Többé-kevésbé mindig
diadalmenetre emlékeztetett. Az uralkodó ünnepélyes megjelenésében volt valami a
felszentelésből, a koronázásból, a győzelmi bevonulásból; még a temetési pompa is a hatalom
magamutogatásának jegyében zajlott. A fegyelmező rendszer saját típusú ceremóniával
rendelkezik. Ez már nem diadalmenet, hanem szemle, „parádé”, a vizsga fényűző formája. Az
„alanyok” itt úgy jelennek meg, mint a tekintet által megnyilvánuló hatalom megfigyelésének
felkínált tárgyak. Nincsen közvetlen képük a főhatalomról, csupán hatását jelenítik meg –
mintegy lenyomatként – pontosan olvashatóvá és engedelmessé vált testükön. 1666. március
15-én XIV. Lajos első ízben tartott katonai szemlét: 18 000 ember vonult fel, „uralmának
egyik legfényesebb akciója” volt ez, amely a hírek szerint „nyugtalanságot keltett egész
Európában”. Évekkel később érmet adtak ki az esemény emlékére. 22 Hátlapján ez a felirat
olvasható: „Disciplina militaris restitua” (A helyreállított katonai fegyelem), körben pedig ez:
„Prolusio ad victorias” (Gyakorlat a győzelmekhez). Jobb oldalon a király, jobb lábával
előrelépve személyesen vezényli a gyakorlatot egy marsallbottal; bal oldalon több sor katona
látható szemből, egymás mögött felállított sorokban; vállmagasságban kitartott karral tartják a

puskájukat, pontosan függőlegesen; jobb lábukkal kilépnek, bal lábfejük kifelé fordul. A talajt
egymást derékszögben metsző vonalak hálózzák be, nagy kockákat rajzolva a katonák lába
alatt, megkönnyítendő a gyakorlat különböző fázisaiban a megfelelő pozíciók elfoglalását. A
háttérben egy klasszikus stílusú épület rajzolódik ki. A palota oszlopai mintegy folytatják a
katonák oszlopait és a függőleges puskák sorait, ahogyan a kövezet kockái is valószínűleg a
gyakorlathoz kirajzolt négyszögeket folytatják. Az épület tetején húzódó balusztrádon a
szobrok táncoló alakokat jelenítenek meg, hullámzó vonalakkal, lekerekített mozdulatokkal,
drapériákkal. A márványt átjáró mozgások egységesítő elve a harmónia. Az emberek viszont
egyforma testtartásba merevedtek, amely sorról sorra, oszlopról oszlopra ismétlődik: ez a
taktikai egység kifejezése. Az architektúra rendje, amely fent felszabadítja a táncoló figurákat,
a földön rákényszeríti a megfegyelmezett emberekre szabályait és geometriáját, ők a hatalom
oszlopai. „Helyes”, mondotta egy nap Mihail nagyherceg, amikor felvonultatták előtte a
csapatokat, „csak lélegeznek”23.
Tekintsük ezt az érmet egy olyan pillanat tanúságaként, amelyben paradox módon, de
sokatmondóan találkozik a szuverén hatalom legfényesebb arculata és a fegyelmi hatalom
jellemző rítusainak kialakulása. Az uralkodó már-már elviselhetetlenül fénylő látványa az
alattvalók kényszerű láthatóságában fordul át. A fegyelmi rendszerek működésében, egészen a
legalsó szintig, a láthatóságnak ez a megfordulása biztosítja a hatalom gyakorlását. A véget
nem érő vizsga és a gúzsba kötő objektiváció korába lépünk.
2. A vizsga besorolja az egyéniséget egy dokumentációs szférába. Egész archívumot hagy
maga után, részletes és aprólékos dokumentációt, amelyet a testek és a napok sokaságáról
hántott le. A vizsga nemcsak felügyeleti helyzetbe hozza az egyéneket, hanem a nyilvántartás
hálójába is fogja, vaskos dokumentumkötegek közé szorítja, rögzíti őket. A vizsgaeljárásokat
kezdettől fogva intenzív nyilvántartás és a dokumentumok felhalmozása kísérte. Létrejön egy
„nyilvántartó hatalom”, a fegyelmi gépezet lényeges alkatrészeként. Sok tekintetben az
adminisztratív dokumentáció hagyományos módszereit követi, de saját eljárásai és jelentős
újításai is vannak. Némelyek az azonosítás és a személyleírás módszereire vonatkoznak.
Megoldandó probléma volt ez a hadseregben, ahol meg kellett találni a dezertánsokat,
elkerülni az ismételt besorozást, korrigálni a tisztek által jelentett fiktív helyzeteket, ismerni
minden egyes katona szolgálatait és értékét, pontosan megállapítani az eltűntek és a halottak
mérlegét. Megoldandó probléma volt a kórházakban is, ahol fel kellett ismerni az igazi
betegségeket, eltávolítani a szimulánsokat, követni kellett a betegségek alakulását, ellenőrizni
a kezelések hatékonyságát, felismerni az azonos eseteket és a kezdődő járványokat. S
ugyanilyen probléma volt az oktatási intézményekben is, ahol jellemezni kellett minden
tanuló alkalmasságát, meghatározni színvonalát és képességeit, s megjelölni esetleges·
felhasználhatóságának formáját: „A nyilvántartásnak az a célja, hogy megismerhessük belőle
ott is, amikor szükséges, a gyermekek szokásait, előmenetelét a kegyességben, a
katekizmusban, az irodalomban, az iskolában eltöltött idő szerint, valamint gondolkodásukat
és ítélőképességüket, mindez fel lévén jegyezve belépésüktől kezdve.”24
Ezért alakult ki a fegyelmi egyéniség kódjainak egész sora, melyek lehetővé teszik a
vizsgán megállapított egyéni jegyek egységesítését és rögzítését: a személyleírás fizikai kódja,
a szimptómák orvosi kódja, a magatartások és a teljesítmények iskolai vagy katonai kódja.
Ezek a kvantitatív vagy kvalitatív kódok még nagyon kezdetlegesek voltak, mégis jelzik azt a
pillanatot, amikor először „formalizálódik” az egyéniség a hatalmi viszonyok között.
A fegyelmi nyilvántartás többi újítása ezeknek az elemeknek az egymásra vonatkoztatását
szolgálja, a dokumentumok felhalmozását és sorba állítását, olyan összehasonlító területek
kialakítását, amelyek lehetővé teszik az osztályozást, a kategóriák felállítását, az átlagok
megállapítását és a normák megjelölését. A 18. századi kórházak nevezetesen a lejegyzés és a
dokumentáció módszereinek nagy laboratóriumai voltak. A nyilvántartások vezetése és
osztályozása, egymásra vonatkoztatásuk módszerei, körbeadásuk a vizitek alatt, összevetésük

az anamnézis. hogy az egyedi leírás. szabványosítandó. minden egyént „esetté” alakít át: Olyan esetté. hogy az egyén (és immár nem a faj) belép a megismerés szférájába. De itt van az a kis történelmi probléma is. mindez szerves része volt annak a folyamatnak. egyedi fejlődésével. amelynek során a kórházakat a fegyelmi rendszernek rendelték alá. az egyén. úgy is mint megnevelendő vagy átnevelendő. értékelhető. oszlopok és grafikonok. mint a kazuisztikában vagy a jogtudományban. 3. és viszont. a kikérdezés. amely lehetővé teszi a globális jelenségek felmérését. de nem azért. megmérhető és másokkal összehasonlítható dolog. a beteg. hogy bármilyen általános regiszter alapján el lehessen jutni az egyénig. Az arisztotelészi kérdés kétségtelenül jogos: lehetséges és legitim-e az emberről szóló tudomány? A nagy problémákra talán csak nagy válaszok felelhetnek. de nekik köszönhető az emberről szóló tudományok episztemológiai fejlődésének megindulása. hanem hogy egyéni vonásaival. a bolond vagy az elítélt a 18. sorsának rendszeresen feljegyzett eseményei részét képezték hatalma egyéb szertartásainak. Meghatározó jelentőségűek így tehát azok az apró eljárások. az eset maga az egyén. úgy mint leírható. egy város. az egyének egymástól való eltéréseinek megállapítását és „populációkba” való besorolásukat. részletesen leírtak. a vizsga mechanizmusai körül. Erre az egyszerű ténykérdésre kétségtelenül hétköznapi a felelet is: a nyilvántartási eljárások irányában kell vizsgálódni. és a leírást az ellenőrzés eszközévé. század vége felé megjelenik valami. hanem esetleges felhasználásra készült dokumentumról. élettörténete. A szó mindkét értelmében vett jó orvosi „diszciplína” alapfeltételei közé kell sorolni azokat a nyilvántartási eljárásokat is. magatartásokra gyakorolt kényszerítő erők modern összjátékát. ha valakit megfigyeltek. dokumentációs módszereinek egész sorával. a fegyelmi berendezkedések kialakulása és a testek fölött létrejött új típusú hatalom környékén. a kollektív tények jellemzését. másrészt létrejön egy összehasonlító rendszer. hogy az egyéni vizsgálat minden adata tükröződjék az általános számításokban. és alkalmasak arra. Ez az új le-írhatóság annál hangsúlyozottabban jelentkezik. készségeivel és képességeivel egy tudomány állandó megfigyelése alatt tartsák. s egyben a hatalom fogódzója lesz. kizárandó stb. a hatalomgyakorlás módszerévé teszi. amelyek oly megszokottak számunkra. amit a „klinikai” tudományok címszó alá sorolhatnánk. hogy specifikus vonásaira redukálják. napról napra folyamatosan követtek és regisztráltak. hogy egyéni jellegüket elveszítenék. amely együtt jár a vizsgával.az orvosok és a személyzeti vezetők rendszeres értekezletein. amelyek minősítenek egy tettet és módosíthatják egy szabály alkalmazását. amely a megismerés tárgya. feljegyzések. ä csoportok leírását. Nem emlékműről van már szó az utókor számára. gyógyulások és elhalálozások mérlege egy kórház. Kiváltságnak számított az. elem. Az eset itt már nem olyan körülmények összességét jelenti. elemezhető tárggyá válik. A fegyelmi szemlélet megfordítja ezt a viszonyt. osztályozandó. mozdulatokra. épp a maga individualitásában. nyilvántartások. századtól kezdve a fegyelmi mechanizmusok térhódításának mértékében egyre sűrűbben válik az egyéni leírások és életrajzi elbeszélések tárgyává. hogy a 18. Egy ember krónikája. ahol a leírható egyéniség kezdődik. A valós létnek ez az írásban való rögzítése már nem a . A vizsga. az a probléma. a betegségek. dosszié-összeállítások. amelyek lehetővé teszik az egyéni adatok beillesztését az összesített rendszerekbe anélkül. akár a kórházak egyesített felügyeletének). ahol kidolgozták a testekre. Ennek az egész nyilvántartási apparátusnak az eredményeként. A köznapi egyéniség – az egyszerű átlagemberé – sokáig érdektelen volt a leírás számára. a „dosszié” bekerül a tudományos kommunikáció általános működésébe. két korrelatív lehetőség nyílik: az egyén leírható. Az emberről szóló tudományok születése? Valószínűleg azokban a dicsfény nélküli archívumokban keresendő. mint a természetbúvárok az élőlénveket. adataik eljuttatása a központi szerveknek (akár a kórházban. leszállítja azt a küszöböt. vagy akár az egész nemzet viszonylatában. minél szigorúbb a fegyelmi kötöttség: a gyermek.

a lovagi tornákról a fantazmagóriákra. elemzés vagy gyakorlat részese az individualizáló eljárások ilyen történelmi megfordításának. amelyben mindenki saját egyéniségét kapja státusként. Végső soron a vizsga áll a középpontjában azoknak az eljárásoknak.heroizálást szolgálja. Legalábbis az előbbiek felé irányul civilizációnkban minden individualizáló mechanizmus. Az olyan társadalmakban. milyen titkolt őrület lakozik benne. amikor. A fegyelmi rendszerben viszont az individualizáció „leszálló”: ahogyan a hatalom egyre névtelenebbé és funkcionálisabbá válik. a megismerés megvalósulásává és tárgyává teszik. Az elmebetegek vagy a bűnözők gondosan összeállított életrajza. vagyis az organikus. a pompa és a szélsőséges költekezés. amelyeket elbeszélések örökítenek meg. amikor a normális felváltotta az ősit és a mérce a státust. a beteg erősebben. mint annak a hatalomnak egy modalitását. annál markánsabban jelenik meg az egyénisége a szertartásokban. És míg a „kaland” a legtávolabbi középkortól egészen napjainkig az egyéniség történetét beszéli el. Általa valósulnak meg. mi maradt meg benne a gyermekből. amelyek a „normára” hivatkoznak. a maximális idő– és energianyerés. Általa válnak rituálissá azok a diszciplínák. amelyeket egy szóval úgy jellemezhetnénk. . normális és törvénytisztelő felnőttet akarják individualizálni. a nagy tettről a titkolt sajátságra. Minden „pszicho-” előtagú tudomány. olyan összehasonlító módszerek által. az összefonódó hűségeskük és hűbéri kötelékek megannyi eljárásai egy „emelkedő” individualizációnak. amelyekben a státusok. a bolond és a bűnöző hasonlóképpen megelőzi a normálist és a nem bűnözőt. s inkább az „eltérések”. kiváltságok és funkciók jelennek meg megkülönböztető jegyeik teljes pompájában). A „név” és a családfa. amelyek kijelölik az ember helyét a rokonsági kapcsolatok összességében. a szertartások. de a hatalom megváltozott módszerei között. amely az egyéni különbséget pertinensnek tekinti. akárcsak a királykrónikák vagy a híres betyárok eposzai. amikor lehetségessé váltak az emberről szóló tudományok. a folyamatos genetikai felhalmozás és a képességek optimális kombinálása. megfordul az individualizáció politikai tengelye. amelyeknek a feudális rendszer csak egyik példája. Egy fegyelmi rendszerben a gyermek erősebben individualizált. Minél több itt valakinek a hatalma vagy a privilégiuma. amelyek jellemzőek rá és mindenképpen „esetet” csinálnak belőle. mégpedig felügyelet és nem ceremóniák. melyeknek rendje tükrözi a hatalmi viszonyokat. mint az egyéni különbségek szertartásos és egyben „tudományos” rögzítése. valóban a hatalom egy új modalitásának megjelenéséről tanúskodik. az írás politikai funkcióját példázzák. amelyben statútum köti azokhoz a vonásokhoz. az áttérés az epikusról a regényesre. minden egyed gombostűre tűzése egyéni sajátosságai szerint (ellentétben azokkal a ceremóniákkal. Az a pillanat. hogy úgy mondjuk. akik alája vannak rendelve. mint a felnőtt. amelyek az egyént a hatalom megvalósulásává és tárgyává. eltérésekhez és „jegyekhez”. az alapvető fegyelmi funkciók: a felosztás és az osztályozás. genetikus és kombinatorikus egyéniség létrehozása. A vizsga. a hierarchikus felügyelet és a normalizáló szankció kombinált hatása révén. maximálisnak nevezhető az individualizáció a szuverén hatalom oldalán és általában a hatalom felső régióiban. mintsem hőstettek következtében. mint az egészséges. méretekhez. megfigyelés és nem emléket állító elbeszélések révén. amikor a társadalom áttért az egyéniség kialakításának történelmi-rituális mechanizmusairól a tudományos-diszciplináris mechanizmusokra. akkor ma azt kutatják. és ha az egészséges. úgy individualizálódnak egyre jobban azok. A diszciplínák annak a pillanatnak a jelei. azzal az idővel azonos. nem pedig az ősökre hivatkozó genealógiák által. amikor életbe lépett a hatalomnak egy új technológiája és a testnek egy új politikai anatómiája. az emléket állító ember egyénisége helyébe a mérhető emberét állítva. a hosszú száműzetésről a belül rejtező gyermekkor kutatására. az erőfölényt bizonyító hőstettek. a halál túlélését ambicionáló emlékművek és adományok. az a pillanat. születések. milyen alapvető bűnt szeretett volna elkövetni. beszédekben vagy plasztikus ábrázolásokban. hanem az objektiváció és a leigázás módszere lesz.

Francia fordítás: Arsenal. „cenzúráz”. 117-118. 13. lásd n° 7-es metszet. de la Salle: Conduite des Écoles chrétiennes.144. 1716. „ 9. június 29. J. 1623. „elfojt”. Ν. -A mi gyermekkorunk kalandját már a kis Hans viszontagságai mondják el. 1615. 23. mint különálló jogi személyek szerződéses társulása. Beneton de Morange: Histoire de la guerre. század politikaelmélete valóban ennek a sémának látszik engedelmeskedni. alfelelősök. 29. 254. Demia: Réglement pour les écoles de la ville de Lyon. könyv.. es Dissertations sur les Tentes. 4067. Laulan: L'École militaire de Paris. Arch.D.: Instruction méthodique pour l'école paroissiale. Β. B. 3.17. Walhausen: L'Art militaire pour l'infanterie. Pictet de Rochemont: Journal de Genève. 11759. függetlenül a tanároktól. szept. De ne felejtsük el azt sem. az Instruction sur le service des réglements de Cavalerie dans les camgs. I. Enciklopédia.156. 11. Cournol: Considérations d'intérêt public sur le droit d'exploiter les mines. 5. A tőke sajátos funkciójaként a vezetés funkciója sajátos jellemvonásokra tesz szert. 10. Ibid. még a számos szabályzatot. 1828.I. mint pl. tárgy-területeket és igazság-rituálékat hoz létre. „elnyom”. 15. 204-205. 1809. Montgommery: La Milice française. Ms. Marx: A tőke. nevezett specifikus technológiája hoz létre. osztályfelelősök. A . 11. 61-64. Az egyén és a róla nyerhető ismeret ennek az alkotásnak a része. A kereskedő társadalom e szerint úgy jelenne meg. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a kollégiumok szervezetében: sokáig a „tanulmányi felügyelők” viselték. Az egyén kétségtelenül fiktív atom a társadalom „ideológiai” felfogásában.. 2. Főleg 1762 után jelenik meg egy olyan új típusú ellenőrzés. (Bp. 1716. B. a n° 12. Bentham elmondja. felügyelet és közvetítés e funkciója a tőke funkciójává lesz. fejezet. M. Idézi R. 4. rész. A hatalom valójában alkot. Lehetséges. hogy annak a társadalomnak a modelljét. Dupont-Ferrier: Du collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand. Ch. IV. valóságot alkot. 1950. 1669. hogy ugyanebben a korban megvolt az a technika is. A XIII14. Az Oppenheim gyár ideiglenes szabályzata. „elszigetel”. Ms. J. Réglement pour l'infanterie prussienne.. Vö. 27-29. 7. 6. Κ. nat.27-28. amelynek egyének az alkotóelemei. I. J. az erkölcsi felelősséget a kis tanulócsoportokért.egy fegyelmi társadalom kialakulásának velejárója. 1967): „A vezetés.68-83. 8. J. hogy bátyjában az École militaire láttán ötlött fel először a Panoptikum gondolata. és a 18. Vö. A Rózsa regéjét ma Mary Barnes írja és Lancelots Schreber elnök váltja fel. „elfed”. 14. Archives Nationales MM 666-669. Gyakran hallani. Vö. amelyet a hatalom „diszciplínának”. 1741. 1753. a szerződés és a csere absztrakt jogi formáitól kölcsönözték.. és 476. „leplez”. 12. A 17. amely az egyéneket egy hatalom és egy megismerés korrelatív elemeivé tette. Demia: Réglement pour les écoles de la ville de Lyon. január 5. J. 13 és 16-os metszetet. hogy mindig negatív szavakkal jellemezzük a hatalom megnyilvánulásait: „kizár”. A régebbi sémákra vonatkozóan lásd Praissac: Les Discours militaires. de la Salle: Conduite des Écoles chrétiennes. amely erősebben adminisztratív jellegű és a hierarchiába is szervesebben beilleszkedik: felügyelők.B. mihelyt a neki alárendelt munka kooperatívvá válik. Fel kell hagynunk azzal. 1788. 364. Magyar Helikon. „Manufaktúra” címszó. 16. 77. Vö. De nem túlzás-e ekkora hatalmat tulajdonítani a diszciplína gyakran aprócska kis ravaszságainak? Honnan tehetnének szert ekkora hatásra? JEGYZETEK 1. nem a „jó kis Henri” története. de ugyanakkor olyan realitás is. 1790. Az újabb sémákról vö. Ch.

bűnbocsánat-cédulák rendszerét ismerhetjük fel benne.
17. Archives Nationales, MM 658,1758. március 30. és MM 666,1763. szeptember 15.
18. Ennél a kérdésnél utalnunk kell G. Canguilhem alapvető megállapításaira: Le Normal
et le Pathologique. 1966, 171-191.
19. Registre des Délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu.
20. J. B. de la Salle: Conduite des Écoles chrétiennes. 1828, 160.
21. Vö. L'Enseignement et la diffusion des sciences au XVIIF. 1964,360.
22. Erről az éremről vö. J. Jacquiot cikkét, in Le Club français de la médaille. 1970, IV.,
50-54. 2-es metszet.
23. Kropotkine: Autour d'une vie. 1902,9. A referenciát M. G. Canguilhemtől kaptam.
24. M. I. D. Β.: Instruction méthodique pour l'école paroissiale. 1669, 64.

3. FEJEZET
A PANOPTIKUSSÁG
A 17. század végén a következő intézkedéseket kellett foganatosítani, ha pestis tört ki egy
városban.1
Először is szigorú, térbeli hálóba fogtak mindent: a várost és „vidékét” természetesen
lezárták, tilos volt elhagyni a várost, elpusztították a kóbor állatokat, a várost kerületekre
osztották fel, ahol intendánst ruháztak fel a hatalommal. Minden utcát egy szindikus alá
rendelnek, aki felügyeletet gyakorol; halálbüntetéssel lakol, ha elhagyja az utcát. Kijelölnek
egy napot és mindenkinek megparancsolják, hogy zárkózzék be a házába: halál sújtja azt, aki
kijön. A szindikus sajátkezűleg zárja be a házak kapuit kívülről; magához veszi a kulcsokat és
átadja a kerület intendánsának; ő őrzi valamennyit a karantén végéig. Mindegyik családnak
magát kell ellátnia élelemmel; de a bort és a kenyeret a ház és az utca között felszerelt kis
facsatornákon juttatják el az emberekhez, így mindenki megkaphatja a maga adagját, anélkül,
hogy a szállítók és a lakosok kapcsolatba kerülnének egymással; a húst, a halat és a zöldséget
csigák segítségével, kosarakban eresztik le. Ha mindenképpen ki kell menni a házból,
egyenként mennek ki, kikerülve minden találkozást. Csak a felügyelők, a szindikusok és az
őrségen lévő katonák közlekedhetnek a megfertőzött házak, a holttestek között, meg a
„hollók”, akiket nem sajnálnak odadobni a halálnak; „alacsony sorban élő emberek, akik a
betegeket szállítják, eltemetik a halottakat, takarítanak és sok hitvány és alantas munkát
végeznek”. A pestises város a világtól elvágott, mozdulatlan, merev tér. Mindenkit a helyéhez
szögeznek. És aki elmozdul, fertőzéssel vagy büntetéssel az életét kockáztatja.
Szüntelen a felügyelet. Mindenütt éber tekintet: „A nagyszámú milíciát tisztek és
nemesemberek irányítják”, a kapuknál, a városházánál és valamennyi kerületben őrgárda,
hogy a nép azonnal engedelmeskedjék, s a magisztrátus hatalma abszolút legyen, „s azért is,
hogy őrködjön, ne legyen rendetlenség, lopás, fosztogatás”. A kapuk előtt felügyelők
posztolnak, az utcák végében őrszem. Az intendáns minden nap bejárja a reá bízott kerületet,
tudakozódik, hogy a szindikusok elvégezték-e feladataikat, nem panaszkodnak-e a lakók
rájuk: „a működésükre felügyelnek”. Minden áldott nap a szindikus is bejárja azt az utcát,
amelyért felel; megáll minden ház előtt; az ablakhoz hív minden lakót (ha az udvarban is
laknak, kijelölnek egy utcára néző ablakot, ahol rajtuk kívül más nem mutatkozhat); nevén
szólít mindenkit, egyenként érdeklődik valamennyiük állapota felől – „a lakóknak
halálbüntetés terhe mellett igazat kell mondaniuk”, ha valaki nem jelenik meg az ablaknál, a
szindikus kötelessége megkérdezni az okát: „Ezáltal könnyen fölfedezheti, nem rejtegetnek-e
halottat vagy beteget.” Valamennyi ember a kalitkájába zárva, valamennyi az ablakában, nevét
kiáltva s megmutatva magát, ha kérik – íme, élők és holtak nagy seregszemléje.
Ez a felügyelet állandó nyilvántartást kíván: a szindikusok az intendánsoknak jelentenek,
az intendánsok a városi tanácsosoknak vagy a polgármesternek. A „megszorítás” elején
minden, a városban tartózkodó embert egyenként lajstromba vesznek: rávezetik „a nevét, az
életkorát, a nemét, a társadalmi rangra való tekintet nélkül”: egy példányt kap belőle a kerületi
intendáns, egy másodikat a városháza, egy harmadikat pedig a szindikátus, hogy a napi
névsorolvasást megtarthassa. Bármit észleljenek is a felülvizsgálatok során – halált,
megbetegedést, reklamációt, rendellenességet-, följegyzik, s eljuttatják az intendánsokhoz,
illetve magiszterekhez. Az ő kezükben van az orvosi ellátás; kineveztek egy felelős orvost;
senki más, legyen bár orvos, nem orvosolhat, gyógyszerész nem készíthet gyógyszert,
gyóntató nem látogathat beteget az ő hivatalos, írásos engedélye nélkül, „megakadályozandó,
hogy a magiszterek tudtán kívül bárki is rejtegessen vagy kezeljen fertőző beteget”. A
patologikus nyilvántartás állandó és központosított kell legyen. Valamennyi ember
betegséghez és halálhoz való viszonya a hatalom szervein, nyilvántartásokon és határozatokon

szűrődik meg.
A karantén megkezdése után öt-hat nappal hozzálátnak, hogy egymás után sorban
megtisztítsák a házakat. Kiparancsolják a lakókat; minden helyiségben fölemelik vagy
felfüggesztik a „bútorokat és az árucikkeket”; szagosítóval befújnak mindent, majd miután
gondosan betapasztottak ajtót, ablakot, s .még a kulcslyukakat is betömték viasszal,
meggyújtják a szagosítót. Miközben a szagosító ég, bezárják a házat; mint amikor beléptek,
most is megmotozzák a szagosító embereket, „a ház lakóinak a jelenlétében, hogy lássák,
nincs-e náluk valami, ami bemenetelükkor nem volt náluk”. Négy óra múlva a lakók
visszamehetnek a házukba.
Ez a zárt, a, világtól elvágott, minden pontján ellenőrzött tér, ahol az egyének egy helyhez
vannak szögezve, ahol a legkisebb mozdulatot is ellenőrzik, minden eseményt följegyeznek,
ahol folyamatos írásos munka köti össze a központot a perifériával, ahol a hatalom
megosztatlanul gyakorlódik, folyamatos, hierarchikus alakzatban, ahol minden egyént
állandóan kijelölnek, megvizsgálnak és besorolnak az élők, a betegek és a halottak
csoportjaiba – ebből áll össze a fegyelmező gépezet tömör modellje. A pestisre adott válasz a
rend; funkciója, hogy eloszlasson minden zűrzavart: a betegségét, amely átadódik, ha a testek
összekeverednek; a rosszét, amely felgyülemlik, ha a félelem és; a halál eltörlik a tiltásokat.
Mindenkinek előírja, hol a helye, melyik a teste, milyen a betegsége és a halála, mi a java, a
mindenütt jelen lévő és mindentudó hatalom hatályával, amely szabályosan és
megszakítatlanul tovább osztja fel önmagát, az egyén végső meghatározásáig, meghatároz
mindent, ami jellemzi, ami a sajátja, ami történik vele. A pestis – a keveredés – ellen a
fegyelem a hatalmát érvényesíti, ami nem más, mint az elemzés. A pestis körül megtaláljuk az
ünnep irodalmi fikcióját: a felfüggesztett törvényeket, a szégyentelenül összekeveredő
testeket, az egyént, aki megmutatja igazi arcát, aki levedli szabályszerű azonosságát, a jelet,
amelyről felismerhető volt, egy merőben más valóságot mutatván fel. De a pestisnek megvolt
a politikai ábrándképe is, pontosan az irodalmi fikció fonákja: nem kollektív ünnep, hanem
szigorú felosztás;· nem a törvények áthágása, hanem a szabályzat benyomulása a lét
legrejtettebb zugaiba, a teljes hierarchia közvetítésével, amely a hatalom hajszáleres
működését biztosítja; nem a fölvett vagy lehullott álarcokkal, hanem minden egyes ember
„igazi” nevének, „igazi” helyének, „igazi” testének, „igazi” betegségének kijelölésével. A
pestis mint a rendetlenség valóságos, egyszersmind képzeletbeli formája orvosi és politikai
összefüggésben van a fegyelemmel. A fegyelmező rendelkezések mögött a „fertőzés”, a
pestis, lázadások, bűncselekmények, csavargás, szökések, felbukkanó majd eltűnő,
rendetlenségben élő és meghaló emberek kísértenek.
Ha igaz, hogy a lepra olyan kizáró rituálékat váltott ki, amelyek bizonyos mértékig mintául
szolgáltak, a nagy Elzárás általános formájaként, akkor a pestis viszont fegyelmező sémákat
hozott létre. Az emberek közötti határozott és bináris felosztás helyett megköveteli a
többszörös elválasztásokat, az egyéniesítő elosztásokat, a felügyelet és az ellenőrzés
mélységében való megszervezést, a hatalom fokozását és szétágaztatását. A leprást kivetik, a
száműzetés-bezárás gyakorlata veszi körül; hagyják, hogy belevesszen, mint valami tömegbe,
amelynek egyedeit nem érdemes megkülönböztetni egymástól; a pestiseseket aprólékos,
taktikus hálóba fogják, ahol az egyéni megkülönböztetések az önmagát megsokszorozó,
részeiben egymáshoz illeszkedő, tovább és tovább felosztott hatalom kényszerítései. Az egyik
oldalon ott a nagy elzárás; a másikon a jó idomítás. A leprás és osztályrésze; a pestis és a
feldarabolásai. Az egyiket megjelölik, a másikat elemzik és újra felosztják. A leprás
száműzetése és a pestis helyhez kötése nem ugyanabból a politikai ábrándképből fakad. Az
egyik a tiszta közösség, a másik a fegyelmezett társadalom álma. Az emberek fölötti hatalom
gyakorlásának, viszonyaik ellenőrzésének, veszélyes keveredésük meggátolásának kétféle
módját jelentik. A pestis sújtotta város, amelyet át– meg átsző a hierarchia, a felügyelet, a
tekintet, az írás, a kiterjedt, és az egyéni testekre megkülönböztetett módon ható,

mozdulatlanná dermedt város – a tökéletesen kormányozott város utópiája. öt látják. veszélyes – veszélytelen. amelyek a gyűrű belső oldalára néznek. egy beteget. egyénileg hogyan gyakorolhatunk fölötte állandó felügyeletet. amelyek saját feladatuknak tekintik a nem normálisok felmérését. de ezek nem összeférhetetlenek. Az egyéni ellenőrzés valamennyi szerve általában kétféleképpen működött: a bináris felosztás és megjelölés módszerével (őrült – nem őrült. normális – nem normális). egy őrültet. másrészt a fegyelmező ellenőrzések egyetemessége lehetővé teszi a „leprás” megjelölését. fegyelmező rendszereket működtet. Hogy jogok és törvények tiszta elmélete szerint tudják működtetni. s mindegyik cellába elhelyezünk valakit. A panoptikus berendezés térbeli egységeket hoz létre. még napjainkban is. nyugtalanul hullámzó tömegtől. hogy lássák. Vagyis megfordítják a tömlöc elvét. és állandóan láthatóan. amelyeket a pestistől való félelem hívott életre. a büntetőintézet. és beengedi a fényt. sötétség és elrejtés – csak az elsőt tartják meg és megszüntetik a másik kettőt. tökéletesen individualizáltan. A „leprást” „pestisesként” kezelni. Látni fogjuk. egyszersmind megváltoztassa. egészen más tárgyakra alkalmazva a bináris megjelölést és a leprás száműzetését. a csavargó. miképpen működik a tökéletes fegyelem. hol kell tartózkodnia. de a kapcsolatnak soha nem az alanya. ahol a felügyelő szemtől szembe látja. század eleje óta: a pszichiátriai intézet. Szobája úgy . A hatalom egész mechanizmusa. az épületet cellákra osztották. a javítóintézet. A láthatóság csapda. nyüzsgő. illetve három funkciójából – bezárás. mivel jellemezhető. a tornyon nagy ablakok vannak. a felügyelt nevelés intézménye. a hatalom elemző felosztási módszereivel megdolgozni a kizártakat egyénekre lebontva. ha egyetlenegy őrt állítunk a központi toronyba. a másik kifelé tekint. de ő nem lát. a jogászok el-– képzelték maguknak a természeti állapotot . ahol minden színész egyedül van. információ tárgya. mint a sötétség. amelyet Goya festett meg és Howard írt le. jól elzárva egy cellában. A pestis (legalábbis a megelőzés állapotában) próbatétel. Az ellenfény jóvoltából e toronyban lévő őr előtt világosan kirajzolódnak a foglyok körvonalai a gyűrű celláiban. A panoptikumban mindenki a saját helyén van. A fegyelmező sémák mélyén a pestis képe a zavart és a rendetlenséget idézi fel. a kapcsolatok felszámolásával. a fegyelem finom szétválasztásait az elzárás zavaros terében alkalmazni. minden cellának két ablaka van. s részben a kórházak. a pestis állapotáról képzelegtek. hogy megjelölje. új technika jött létre és intézmények egész együttese. stb. napjainkig érvényes. az egyéniesítő fegyelem taktikáját kényszerítik a kizártakra. valamint a kényszerítő kijelölés. Ahány ketrec. Egyrészt „pestisessé” teszik a leprást. amely végül is védelmet nyújtott. Az alapelvét ismerjük: gyűrű alakban vesz körül egy épület egy tornyot. hogy megszabadulnak az elzárás helyein található sűrű. amelynek során tökéletesen meghatározható a fegyelmező hatalom gyakorlata. egy munkást vagy egy tanulót. amint lassan közelednek egymáshoz. a kormányzók meg. hogy a kizárás terére. a megkülönböztető felosztás módszerével (ki kicsoda.). egy elítéltet. amelynek szimbolikus lakója a leprás (valódi népességét pedig a koldus. a torony ablakaira. az épület teljes szélességében. amelyek lehetővé teszik. s hogy ellene beindítsák a kizárás dualista mechanizmusait. hogy szüntelenül lássák és azonnal megkülönböztessék őket. a fékezhetetlen teszi ki). régi időkből eredő formából tevődik össze. század jellemzője. de az oldalfalak miatt az elzárt nem tud kapcsolatba lépni a társaival. e két. hogyan ismerhető fel. a fegyelmező behálózásnak megfelelő hatalom gyakorlatát terjeszti ki. amelynek minden egyén ki van téve. A fenti lelemény – negatív – következménye. s a 19. amely. annyi parányi színház. de az egyéniesítést alkalmazva a kizárás megjelölésére – ezt teszi általában a fegyelmező hatalom a 19. Különböző sémákról van szó. az egyik befelé néz. Elég. a nem normális köré rendeződik. a lepra képe pedig. ellenőrzését és megjavítását. Az állandó felosztás normálisra és nem normálisra. a kizárás sémáinak az alapját adja. Bentham Panopticon-ja ennek a kompozíciónak az építészeti alakzata. az őrült. A teljes megvilágítás és a felügyelő tekintete jobban befog.

az emberi természet múzeumát bejárni akaró filozófus tudásvágyától vagy azok gonoszságától. gyermekeknél nincs másolás. itt fölöslegesek. a rituálé. a látogatói. a központi toronnyal szemben. egy olyan elrendezésben. a jel. hogy bármikor nézhető hogy ne lehessen tudni. nincs verekedés. a különbséget. mert a lényeg az. a barátai. ahonnét kémlelik. Bármelyik. a munka . ha betegek az elzártak. a sűrű sokaságot. a jól elkülönített cellák oldalirányban láthatatlanságot jelentenek. A panoptikum az őr oldaláról nézve megszámlálható és ellenőrizhető sokaság. Bentham a felügyelet központi tennének ablakaira lécredőnyöket tervezett. de biztosnak kell lennie abban. A hatalom alapelve nem egy személyben testesül meg. hogy a hatalomnak láthatónak és ellen-őrizhetetlennek kell lennie. Bentham ezért állította fel azt az elvet. gépiesen. közös szökési kísérlettől. amely többszörös csere színhelye. Ha az elzártak elítélt bűnözők. hogy a tökéletes hatalom arra irányuljon. még akkor is. de ők maguk soha nem láthatók. kollektív hatásrendszer. Ha munkások. a jövőben elkövetendő új bűncselekmények kitervelésétől. Valóságos alávetettség születik. az egyensúly-nélküliséget. amely fogva tartja az egyént. mert ténylegesen nincs szükség a megfigyelésre. Ellenőrizhetetlennek: a fogolynak soha nem szabad tudnia. A szertartás. Megszüntetik a tömeget. egy futó fénysugár. hogy meglepik. amely szétválasztja a látni-látva lenni párt: a külső gyűrűben teljesen látható az ember. belülre meg válaszfalakat. ha ténykedésében megszakított. hogy ő is látna. Minél több a névtelen és futó megfigyelő. akik örömüket lelik a leskelődésben és a büntetésben. Következésképp nem sokat számít. ki gyakorolja a hatalmat. hanem a testnek. amelyek derékszögben osztják fel a teret. a munkát késleltető. s hogy a foglyok a cellájukból még az árnyékát se tudják kivenni az ellenfényben. hogy épp abban a pillanatban nézik-e. őrülteknél az erőszakoskodásnak. vagyis a hatalom diktálta szituációban tartsák a rabokat. a fiktív viszonyból. amelyek révén az uralkodó többlethatalma megnyilvánult. de ennek a szituációnak maguk a rabok legyenek a hordozói. s ennek következményeképpen nyugtalanná teszik a rabot. hogy a rabot szüntelenül egy felügyelő figyeli: kevés. s helyébe az elkülönített egyének gyülekezete lép. hanem zegzugos folyosók: mert a legkisebb zaj. hogy fölösleges legyen nyilvánvalóvá tenni gyakorlását. amelynek belső mechanizmusai teremtik meg azt a viszonyt. mert automatizálja a hatalmat és megfosztja egyéniségétől. fecsegés i figyelmetlenség. Gépezet biztosítja a szimmetriahiányt. szövetkezés. de az épület gyűrű alakja. a központi toronyból mindent látnak. akár véletlenül odavetődött személy is működtetni tudja a gépezetet: az igazgató távollétében a családtagjai.. az ajtónyílás fénypászmája is elárulná az őr jelenlétét.4 Fontos elrendezés ez. amelyben gyakorlójától a független hatalom diktálta viszonyok teremtődnek meg és maradnak fenn. sok. S ez a rend garanciája. jelen van-e a felügyelő vagy távol. annál nagyobb annak a veszélye. lopás. Láthatónak: a rab szüntelenül a szeme előtt látja a központi torony magas sziluettjét. egymásba mosódó egyének halmaza. A panoptikum csodálatos gépezet.2 Ebből fakad a panoptikum fő hatása: a hatalom automatikus működését biztosító láthatóság tudatos és folyamatos állapotát gerjeszti a fogolyban. mitől elevenedik meg: egy tapintatlan ember kíváncsiságától. nem kell összeesküvéstől tartani. hogy állandóan hasson a felügyelet. Ilyen formán nem szükséges az erő eszközeihez folyamodni. kölcsönös rossz hatástól. még a cselédei is. Elérik. gyermeki huncutságtól. lárma. a . hogy figyelik. a felületek. hogy ez az építészeti apparátus olyan gép legyen. a környezete. nincs veszélye a fertőzésnek. hogy az elítéltet jó magaviseletre. hogy tengely irányú láthatóságot kényszerítenek rá. az őrültet nyugalomra.5 Mint ahogy közömbös az is. s az egyik helyiségből a másikba nem ajtók vezetnek. hogy a rab ne tudja. fények.van elhelyezve. 3 A panoptikum olyan gép. a foglyok oldaláról pedig elkülönült és megfigyelt egyedüllét. anélkül. tekintetek összehangolt felosztásában. amely a legkülönfélébb vágyakat megvalósítva a hatalom egynemű hatásrendszerét gyártja. Ezért egyszerre sok és kevés.minőségét rontó vagy baleseteket előidéző mulatság.

s hogy a Hold valójában sajt. követni lehetne „minden megfigyelhető eszme genealógiáját”. a tanulót szorgalomra. ezt tudván. a fertőzés következményei összekevernék a klinikai leleteket. A Panopticon kitüntetett hely. a ketrecekbe különféle állatokat zártak. anélkül. kiszámítani járandóságukat. maradandóbbak a hatásai. hogy az ágyak közelsége. Lehetővé teszi a különbségek felállítását: a betegeknél meg lehet figyelni mindegyikük tüneteit. Laboratóriumi oldaláról nézve olyan gépként használható fel. amelyet Le Vaux épített fel Versailles-ban: az első olyan menazséria. mint valami természetbúvár. Különféle technikára tanítják meg a munkásokat. ha áttekinthető az elválasztás. olyan vitákra kerülne sor. A Panopticon királyi menazséria. majd húsz-huszonöt éves korukban együvé ereszteni őket. a beteget az előírások betartására szorítsák. ha tizenhatodik vagy tizennyolcadik életévükben fiúk és lányok társaságába viszik őket. hogy kétszer kettő nem négy. a tér analitikus errendezésére való törekvést. mindenki mindenre megtanítható. Valamiféleképpen a túlsó oldalra került a hatalom hatásrendszere. a királyt meg a titkos hatalom gépezete.munkást munkára. s minél inkább megközelíti ezt a határhelyzetet. A régi „közbiztonsági épületek” nehézkességét. De a Panopticon tervében az egyéniesítő. Különböző büntetésnemeket próbálnak ki a foglyokon. különböző gyermekeket különböző gondolatrendszerek szerint lehetne fölnevelni. nincs benne fizikai összecsapás és előre biztos a tét. minden oldalon széles ablakok nyíltak hét ketrecre (a nyolcadik oldal volt a bejárat). erődítményszerű építményét így a „biztonságos ház” egyszerű és gazdaságos geometriája váltja fel. Pedagógiai ismeretekkel kísérleteznek – különösen azért. a gyerekeknél osztályozható a teljesítmény (anélkül. s ha naponta fizetik őket. itt volna végre a jó alkalom. hogy egymásról másolnának vagy egymást utánoznák). hogy a panoptikus intézményekben milyen enyhe lehet a bánásmód: nincs több rács. magáévá teszi a hatalom kényszerítéseit. annál állandóbbak. szigorúan lehet őket osztályozni. mi történik. s engedi. amelynek első emeletén egyetlen helyiség volt csak: a király szalonja. A Panopticon is megközelítőleg úgy dolgozik. Benthamet csodálatba ejtette. A panoptikum akár saját . amelyekre annyi pénzt adnak ki.és osztályozó megfigyelés analóg törekvését találjuk. amelyek felérnek azokkal a prédikációkkal és előadásokkal. melyik a legjobb. és hogy teljes bizonyossággal elemezzék azokat az átalakulásokat. saját alávetettsége alapelvévé válik. Bentham nem említi. Ε tényből kiindulva a külső hatalom könnyíthet saját fizikai súlyán. s megállapítják. az állatot az ember helyettesíti. felbecsülhetők a jellemek. hogy fölfedezéseket tegyenek a metafizika területén. mert lehetővé teszi. s e viszonyban két szerepet játszik egyszerre.7 Ez a Panopticon kert-oldala. az egyénekre felosztás pedig a specifikus csoportosítást. amelynek különböző elemeit nem egy parkban elosztva helyezték el. hogy igaza van-e Helvetius-nak. a normális fejlődéshez viszonyítva. nincsenek súlyos lakatok. amelyeket el lehet érni náluk. Bentham idejében már nem létezett ez a menazséria. az ártalmas kigőzölgések. lánc. Kísérleteznek benne az orvosságokkal és ellenőrzik hatásukat. amely alatt előállítják a munkát. elég. s a legeredményesebbeket kiválasztják. jól vannak elhelyezve a nyílások. hogy újra megvizsgálják a zárt nevelés híres problémáját talált gyermekeken. hogy kísérleteket végezzenek az embereken. kényszerítő ereje – az alkalmazási felületre. Akit a láthatóság mezejébe helyeznek. és aki. megnézik. összehasonlítani azt az időt. amikor azt állítja. ahogy a hagyomány kívánta: 6 középen egy nyolcszögletű pavilon állt. minősítő. ellenőrzik. hogy spontán működjenek rajta: magáévá teszi a hatalom diktálta viszonyt. módosítja a viselkedést. bűncselekményük és jellemük szerint. a munkásoknál osztályozni lehet mindegyikük képességeit. hogy tervében inspirálta-e vajon az a menazséria. amely tapasztalatokat szerez. kijelölhetők a képességek. melyekkel egyszer s mindenkorra rendelkezik. a testetlen felé törekszik. és amelyeket szüntelenül megújít: örökre szóló a győzelem. egyesekkel elhitetni. megkülönböztetve „lustaságot és önfejűséget” a „gyógyíthatatlan butaságtól”. dresszírozza vagy újraidomítja az egyént.

Bentham különleges. ahol nem túlságosan nagy kiterjedésű tér keretei között kell felügyelet alatt tartani egy bizonyos számú embert”9. ellenállástól. Hogy napjainkig oly sok tervbe vett vagy megvalósított változatot inspirált. hogy soha nem lép fel. A romos. a pipogya börtönigazgató vagy műhelyfőnök lesz a járvány vagy a felkelés első áldozata. akik gyakorolják. általa jobbnak ítélt módszereket kényszeríthetne rájuk. semmit nem lehetne előre elrejteni. ez nem vitás. amelyei el lehet és el is kell választani minden specifikus felhasználástól. de a betegek gyógyítására. egymáshoz kapcsolódó hatások mechanizmusát hozza létre. vajon nincs maga is szorosan hozzákötve? A inkompetens orvos. miközben megsokszorozza azokét. Mert az építészeten és a geometrián kívül egyéb fizikai eszközt nem alkalmazva közvetlenül hat az . Eredményesen és mélyen hatol az emberi viselkedés mélyére. De a Panopticont nem szabad álombeli épületként értelmezni: az ideális formájára visszavezetett hatalom mechanizmusának diagramja. Az egyik esetben kivételes helyzet adódik: különleges rossz ellen lép föl a hatalom. A Panopticon közepén váratlanul felbukkanó felügyelő egyetlen szempillantással megítélhetné. folyamatosan megítélhetné őket. Mivel minden percben megengedi a közbeavatkozást. Gyakran megtették a tökéletes elzárás utópiájának. A pestis sújtotta város és a panoptikus intézmény között nagy a különbség. Ez a különbség a másfél évszázad alatt lezajlott fegyelmező terv átalakulásait jelzi. az ő sorsukhoz kötődik. aki be van zárva ebbe az építészeti együttesbe. súrlódástól. a tanulók oktatására. Mivel ilyen körülmények között abból fakad az ereje. Ez többféleképpen lehetséges: mivel csökkentheti azok számát. a bűn elkövetése előtt hat. önmagában zárt intézményként mutatja be a Panopticont. őröket. ami egyszersmind a tökéletes társadalom. amelyeket Piranese metszetein is láthatunk. hogyan működik az intézmény. akikre valamilyen feladatot vagy viselkedést akarunk rákényszeríteni. A panoptikus sémát mindig felhasználhatjuk. mindenütt jelenlevővé és láthatóvá teszi magát. kínzásokkal tetézett börtönökkel szemben. minden kötelékkel. amely végül is. s az állandó erkölcsi nyomozás még a hiba. tanítókat. mozdulatlanná tesz. az őrültek őrzésére. hogy a fertőzés elharapódzék. iskolákban. módosíthatnak viselkedésükön. akiken gyakorlódik. elvonatkoztatott működését mint tisztán építészeti és optikai rendszert mutatja be: voltaképpen a politikai technológia alakzata. a hatalom minden előrenyomulása után megnövekszik és állandósul a tudás. műhelyekben. eszközeinek és a közbelépés módozatainak meghatározásáé. aki engedte. emberektől nyüzsgő. a halált hordozza. a hatalom központjainak és csatornáinak elrendezéséé. börtönökben lehet működtetni. melyet a kórházakban. Alkalmazható – szükséges módosítások mellett -”minden intézményben. és megismerendő tárgyakat fedez fel minden olyan területen. hogy közel két évszázadon át milyen nagy hatást tett a képzeletre. és megölik azt. Egyébként az igazgató. ideális működést szab ki. a koldusok és a semmirekellők megdolgoztatására is. a hierarchikus szervezésé. akárcsak a legyőzendő rossz. orvosokat. A testek térben való meggyökereztetésének egyik típusa. Központi tornyában az igazgató valamennyi alárendelt alkalmazottját kémlelheti: ápolókat. az élet-halál egyszerű dualizmusához vezet: ami mozog. . Sokféleképpen alkalmazható: a foglyok megjavítására szolgál. spontán és csendben gyakorlódik. a Panopticon a kegyetlen és tudós ketrec megjelenítése. ha az egyének olyan sokaságával van dolgunk. amit csak ki tudtam találni. elrekeszt.mechanizmusainak ellenőrző készülékét is létrehozhatja. ami mozog. a munkások felügyeletére. művezetőket. egy mód. új fogaskerékrendszereket hoz létre. A Panopticont ezzel szemben a működés általánosítható modelljeként kell értelmeznünk. „Sorsom. minden akadálytól. Alkalmazásaiban lehetővé teszi. egy időre megteremti az ellenvárost. a tévedés. hálóba fog. az egyének egymáshoz viszonyított felosztásáé. ahol ez a hatalom gyakorlódik. s őt magát is könnyen ellenőrizhetnék. hogy tökéletesedjék a hatalom gyakorlása. .” 8 A Panopticon mintegy a hatalom laboratóriumaként működik. mondja a panoptikum főnöke. a bizonyíték rá. amellyel hatalmi viszonyok határozhatók meg emberek mindennapi életében.

hogy a hatalom megnövekedése. hanem a hatalom viszonyainak működtetési módja egy funkción belül. az a küldetése. időben). valamennyi jellemző vonását megőrizve és megtartva szándékoznak elterjeszteni a társadalom egészében. hogy általánosított funkcióvá. vegyes mechanizmust hozzon létre. könnyítsen rajta? A hatalom melyik intenzitásnövelője lehetne egyszersmind a termelés megsokszorozója? A . állandó jelenlétet: láttuk. de épp ellenkezőleg. gazdaságosságot biztosít (anyagban. hanem a közönség részéről is. Ténylegesen képes rá. elterjeszteni a műveltséget. hogy megnőjön e funkciók eredményessége. miközben tulajdon fogásait ő is szaporítja. hogy a legjelentéktelenebb felügyelőt is ellenőrizze. legyen. A panoptikum. a társadalom bármelyik tagjának joga lesz eljönni és saját szemével látni. úgy jár el. az oktatás növekedéséről. hogy ne zavarja az előrehaladást. hogy egy felügyelő egyetlen szempillantással ellenőrizze a különböző egyéneket. a hatalmat nem magáért a hatalomért vezeti be. s mindezt egy egyszerű építészeti eszmével”. közvetlen arányosságot állítson fel a „többlethatalom” és a „többlettermelés” között. a kórházak. Valójában minden panoptikus intézmény. A panoptikus séma az intenzitást növeli a hatalom bármelyik apparátusában. össze-bogozás helyett kioldani a szegényeket sújtó törvények gordiuszi csomóját. a gazdasági élet fejlesztéséről. zsarnoksággá fajuljon: a fegyelmező eljárást demokratikusan ellenőrzik majd. a hatalom gépezete és egy funkció között cserét biztosító szerkezet. A Panopticon-nak ezzel szemben a felerősítés a szerepe. a halál hatalmával szemben a pallosjog aprólékos gyakorlatát állították fel. hanem önmagában. s nem is a fenyegetett társadalom azonnali üdvössége céljából: a társadalmi erők megszilárdításáról van szó – a termelés növeléséről. személyzetben. az üzemek. terápia. a közerkölcs szintjének növeléséről: növekedésről és bővítésről. amelyet képes átadni minden intézménynek. A nézésre szolgáló gép. az élet legegyszerűbb kifejeződésére fokozta le. lehetővé teszi mindenkinek. s ezenközben kitalálhatja a felügyelet gyakorlásának módját. hogy a hatalom gyakorlása nem kívülről. egyszersmind e funkció működtetési módja a hatalom viszonyai által. követelményeivel és nehézkességével ne telepedjék rá. amelyben a hatalom (és a tudás) viszonyai pontosan. a gazdasági élet fejlesztéséről. kiválósága abban a nagy erőben rejlik. gondosan elzárva. megelőző jellege. A panoptikus sémát. az egyének megjelenésére szolgáló sötétkamraszerűség átlátszó épület lesz. büntetés). fő eszközét …. Hogyan lehetne megerősíteni a hatalmat oly módon. könnyűszerrel alávethető a véletlenszerű és szakadatlan ellenőrzésnek: s nem csupán a kijelölt ellenőrök. amely a panoptikus· gépezetnek köszönhető. körmönfont jelenlétével éri el. ahol alkalmazzák”10. sziklaszilárdan megalapozni a gazdaságot. de abszolút erőszakos. hiszen szüntelenül hozzáférhető lesz a „világ nagy ítélő-széki bizottsága számára”12. az oktatás kiterjesztéséről. hogy az „eladdig példátlan mennyiségű” hatalom révén megszerezzük „a kormányzás új.11 Mindezt tetézi. a börtönök. szigorú kényszerítésként vagy súlyként illeszkedik az invesztált funkcióhoz. „szellem fölötti hatalmat ad a szellemnek”. hogy zártsága nem zárja ki a külső. hogyan működnek az iskolák. hogy szorosan hozzákapcsolódva felfokozza ezt a funkciót. A panoptikusság képes „megreformálni az erkölcsöt. hogy ez a gép úgy van elképzelve.egyénekre. minden részletükben illeszkednek az ellenőrizendő eljárásokhoz. termelés. megőrizni az egészséget. Mód arra. hogy bármilyen funkcióban integrálódjék (nevelés. mint a fegyház. A panoptikus elrendezés nem egyszerűen csukló. Következésképp nem kell félni. megszakítatlan működése és automatikus mechanizmusa révén biztosítja az eredményességet. új erőt önteni az iparba. A^pestises város a kivételes fegyelmezés modelljét nyújtotta: tökéletes. ahol az egész társadalom ellenőrizheti a hatalom gyakorlását. Röviden. a halált hozó betegséggel szemben a hatalom a halál szüntelen fenyegetését szegezte szembe. könnyíteni a közterheken. nem öncélúan akarja gazdaságosabbá és eredményesebbé tenni. legyen bár. A politika rendjének „Kolumbusz tojása”. amely elmésen úgy van elrendezve. hogy a központi toronyban bárki gyakorolhatja a felügyelet funkcióit.

azzal az erővel amelyet vagy ő maga fejt ki. és a 18. amelyek teljes körű alkalmazását csak a pestises város korlátozott és átmeneti szintjén képzelték el. kollégiumokban. az alkalmi intézkedés vagy egyedi modell helyét általános formula veszi át. miképpen növelhetné a társadalom erőit. többszörösen érvényesülő hatalom fizikája. a fegyelemgépezet: funkcionális elrendezés. amelynek a hatalom gyakorlatát kell kibővítenie. anélkül. Betancour vagy Demia iskolái. szériákat. Orániai Vilmos vagy Gusztáv Adolf protestáns és ájtatos hadseregének jellegzetes szabályzata átalakult Európa valamennyi hadseregének szabályzatává. többféleképpen működtetni. hirtelen. nagy műhelyekben – kidolgozott fegyelmezési módszerek. megszakítás nélkül szövik át a társadalmat. erőit növelvén. A másik véglet a panoptikusság. ha egyrészt lehetőség van arra. hogyan lehet a fegyelmezési eljárásokat „kiengedni elzártságukból” és a társadalom egészében kiterjedten. felfüggeszti az időt. erőszakos. s kialakult az. melyek hiánytalanul. ravasz kényszerítések terve egy eljövendő társadalom számára. Sturm iskolái után az iskolai fegyelem általános formáit rajzolják ki. a panoptikusság területe az alsó régió. Bentham ábrándjaiban mindenütt jelenlevő és mindig éber gépezethálózatként bukkannak fel. hanem a fegyelem kapcsolatai. de azt is meg akarta mutatni. másrészt pedig akkor. térbeli viszonyaikkal: oly mechanizmusok. A fegyelem általánossá vált a klasszikus kor folyamán. hogy elkobozná vagy lefékezné őket? A panoptikum megoldása erre a problémára az. hogy lehatolva a társadalom alapjáig. s melyek a láthatóvá tevés. másnemű erőikkel. megszünteti az érintkezést. hogy mindinkább a társadalmon belül kap helyet: a sziget. amely a fejedelem személyével takarékoskodva a hatalom hasznosságát értékeli fel. a kitüntetett hely. nem folyamatos formákon kívül funkcionál. a tengerészeti és katonai kórházakban végrehajtott rendcsinálás sémául szolgál a 18. A király teste. s főképp az. átlátszó és bejárható ketrecben. A klasszikus kor meghatározott és többé-kevésbé zárt helyein – kaszárnyákban. végletesen szemben áll a panoptikusságot meghatározó hatalom új fizikájával. a szabálytalan testek. a megkülönböztetés és az összehasonlítás eszközeit használják: viszonyokon alapuló. az eltéréseket elemzik. gyorsabbá. De a fegyelmező intézmények elterjedése csak egy a többrétű. többrétű mozgásukkal. Bizonyíték rá a fegyelmező intézmények megnövekedett száma. többrétűén. a társadalom peremén kívül felállított zárt intézmény. részleteikkel. fegyelmező társadalomnak hívhatnánk. amelyeknek individualizálását épp ezek a viszonyok teszik lehetővé. amelynek tárgya és célja nem a fensőbbség viszonya. egészen a legapróbb részletekig folyamatosan működjék. század valamennyi kórházi újraszervezésekor. Egy elemi és könnyen átruházható gépezet szintjén programozza a fegyelmező mechanizmusoktól át meg átszőtt és átitatott társadalom alapműködését. ha a parancsoló hatalom gyakorlásához kötődő. amit. a jezsuiták mintakollégiumai. hatékonyabbá tennie. A panoptikusság egy új „politikai anatómia” általános alapelve. * Felrajzolódott a fegyelem két képe. mélyebb folyamat legjobban . kombinációkat elemeznek. anyagi és misztikus különös jelenlétével. ez az egyre nagyobb felületet befedő hálózat. A híres. hatalmas és tudós toronyban Bentham talán a tökéletes fegyelmező intézményt akarta megtervezni. könnyebbé. amelyek a felosztásokat. hogy a hatalom termelő növekedését csak akkor lehet biztosítani. elnagyoltan. vagy mások közvetítésével. amelynek maximális intenzitása egyáltalán nem a király személyében rejlik. Az elmélet szintjén Bentham a társadalmi test és e test egészét átszövő hatalmi viszonyok elemzésének egy másik módszerét határozza meg. hanem azokban a testekben. megszaporodtak a társadalom egészében. A panoptikus elrendezés adja meg ennek általános képletét. a lajstromba vétel. és a magas. negatív funkciók felé terelve: álljt mond a bűnnek. testek és erők alávetésének eljárását a gyakorlat szempontjából. s benne a hatalom benthami fizikája jelenti az állandót.hatalom. Az egyik véglet a fegyelemblokád. A kivételes fegyelem sémájának tervétől az általánossá vált felügyeletig tartó mozgás egy történelmi átalakuláson alapul: a 17. század folyamán a fegyelmező berendezések fokozatosan elterjedtek.

jó szokások kialakítása”14. kettős törekvésük: a fegyelmező intézmények számának megnövelése és a már létező apparátusok fegyelemmel való átitatása. anélkül. mint hogy feléljék az Hôtel-Dieu Kórház készleteit”13. megélhetésük gondjai miatt s mivel ők maguk is neveletlenek. 1. a különféle ügyességeket összhangba hozza. S ebből adódik az is. a szegények. növeljék meg az egyének lehetséges hasznosságát. akik „másra sem jók. semmittevők lesznek – s ez részegességet. hogy kilépjenek a zárt erődítményekből. főleg. egy gazdasági rendszerbe az erőket. erkölcseikről. A keresztény iskolának így nemcsak egyszerűen engedelmes gyermekeket kell képezniük. hogy a felnőttekre is kiterjessze a hatását és állandó ellenőrzése alá vonja őket: Demia szerint egy gyermek rossz magaviselete vagy hiányzása törvényes ürügy arra. miközben továbbra is a szabályzatok betartásának. Ebből adódik. nem rendelkezvén a gyermekeik felneveléséhez szükséges eszközökkel. hogy csökkentené átütő erejét. megnöveli az ellenállást stb. hogy közömbösítsék a veszélyt. megsokszorozza a tüzelés erejét. marginális helyzetükből. „tudatlanságban hagyják őket kötelességeiket illetően. a kizárás. a fegyelem fokozza minden egyes egyén ügyességét. Az iskola arra törekszik. biztos kéz. az elzárás vagy a visszavonulás formáiról leválnak. kifaggassák őket. a szökés vagy a csapatok engedetlenségének megakadályozását célzó egyszerű eszköz. a gyorsa– -ságot. tolvajlást. hogy a vallásos szabályszerűségekhez és a kolostorokhoz fűződő kötelékeiket lassan eloldozzák. a „helyes szemmérték. A fegyelmező módszerek egyre inkább a hasznos egyéneket gyártó eljárásokként működnek. hogy valamelyik fő. Az egyik oldalon a fegyelmező intézmények megszaporodnak. de egyre inkább a végső cél szolgálatába állítja a viselkedést.látható aspektusa. a vezeklés. a „test megerősítése. Kezdetben azt kívánták tőlük. ez kétségtelen. hogy növelje a rátermettséget. buzgóságukról. hiszen nekik maguknak sem volt részük benne”. hogy a társadalom legfontosabb. anyagi erőforrásaikról. Ä 17. ezután azt várják tőlük. hogy kiszabadulnak a társadalom peremén levő. század folyamán kifejlődött. S az a törekvésük is. mellékellenőrzések udvarát fejlesztve ki körülöttük. a fensőbbség tiszteletben tartásának. a tudás átadásához. hanem mint az erők felértékelését önmagából merítő egység. hogy mivel képesek pozitív szerep eljátszására. a masszív és tömény fegyelmező módszerek az ellenőrzés rugalmas eljárásaira bomlanak fel. s ez három fő bajt von maga után: nem vesznek tudomást Istenről. ahol működnek. amelyek átadhatók és alkalmazhatók. a teljesítményt. nem tudnak jó nevelést közvetíteni. arra törekszik. alapvető gyakorlat. lényeges funkciójához – a manufaktúra-termeléshez. Belső és specifikus funkciójukhoz olykor zárt apparátusok szolgáltatják a külső ellenőrzés szerepét. 2. és „szabadon” áramoljanak. hogy parányi társadalmi obszervatóriummá váljék. A műhelyek fegyelme. egy gépezetbe illeszti a testeket. felgyorsítja a mozdulatokat. a hadi apparátushoz – kapcsolódjanak. A katonai fegyelem már nem a fosztogatás. században a vidéki iskolák. zsiványéletet von maga után. szüntessék meg a sokaság csődületeiből adódó kellemetlenségeket. ha ok van . Végül ebből ered a 18. legközpontibb. A fegyelmező eljárások funkcionális megfordítása. de mechanizmusaik hajlamosak az „intézményjelleg megszüntetésére”. hogy elmenjenek a szomszédokhoz. többek között. illetve a keresztény elemi iskolák kifejlődését negatív indokokkal támasztották alá. tisztátalanságot. a képességek és az ügyesség elterjesztéséhez. a gyermek felkészítése „valamilyen gépies munka elvégzésére a jövőben”. tehát a profitot. A fegyelmező mechanizmusok kirajzása. és a közrendet megsérteni mindig kész csirkefogók bandáinak létrejöttét. tudakozódniuk kell életmódjukról. kifejlesztése”. a lopások vagy a pazarlás meggátolásának a módja. Márpedig a forradalom kezdetén az elemi iskolai oktatás számára előírt cél. hogy a hadsereg ezentúl ne mint véletlenül összeverődött tömeg létezzen. legtermékenyebb szektoraiban gyökerezzenek meg. kössék helyhez a haszontalan vagy háborgó népességet. még mindig erkölcsileg neveli a magatartást. kiszélesíti a támadási frontokat. a szülők ellenőrzését is lehetővé kell tenniük. arra.

15 A kórházat is hovatovább a lakosság orvosi felügyeletének támaszpontjaként tekintik. nem viszálykodnak-e családjukon belül vagy a szomszédokkal. „hogy nem a saját hibájukból szegények-e”. s azt is megnézik. és rájuk bízhatta parancsainak és elfogatóparancsainak végrehajtását”19. a nyilvános botrányokat. hogy megakadályozzák a rosszhírű helyek. specifikusak. gazdasági (segély. ha példaképpen a párizsi plébániák jótékonysági társaságainak szabályzatait idézzük. hanem a társadalomban szétszórt ellenőrző központokból kiindulva. munkára buzdítás) vagy politikai (az elégedetlenkedés vagy a háborgás ellen küzdöttek). hogy a szülők házások. egy bizonyos számú. egyesületek. hogy viselkednek otthon. szándékait. a rendőrfőnökség és a Párizsban fölérendelt tartományi kormányzóság hivatalos. hogy istenfélelemben neveljék fel a gyermekeiket … különböző nemű nagyobb gyermekeik nem alszanak-e együtt vagy a szülőkkel közös ágyban. „A kerületnek alárendelt valamennyi fegyveres és kiképző körzet a tartományfőnök alá tartozik. Angliában hosszú ideig vallásos indíttatású magáncsoportok biztosították a társadalmi fegyelmezés funkcióját.. . amelyeket alkalmaznak. amelyek rendet és összhangot teremtenek. s hogy családjukban a nagylányoknak nem kell-e simogatásokat tűrniük. ismerik-e az imádságokat. megbízásait. Elég.azt hinni. funkciójuk a negyed betegeinek befogadásán kívül az információk begyűjtése volna. és a hatóság tájékoztatása a kerület egészségügyi állapotáról. nagy épületeket kisebb méretű kórházak sora váltsa fel. a ragályos. beteggondozók megnyitása. bizonyítványt kell kérni a házasságkötésről. gondjuk van-e rá. alkalmasak-e rá. A centralizált rendőrség megszervezése még a kortársak szemében is sokáig a királyi abszolutizmus legközvetlenebb kifejeződése volt. Ö indítja be mindazon kerekeket. hogy az ormótlan. a beindított mechanizmusok és azok az elemek. Az ellenreformációtól egészen a júliusi monarchia filantrópiájáig megszaporodtak az effajta kezdeményezések. amellyel közvetlenül közölhette parancsait. célkitűzésük vallásos volt (térítés és erkölcsnemesítés). „Azon kell munkálkodniuk. milyen az erkölcsük (és azt is. de nem zárt intézetekből. kártyabarlangok működését. nincs-e kicsapongás. tanácsadás. az uralkodó „saját bíróságot akart. szabályzat rögzíti az információszerzés pontjait: van-e állandó lakásuk a szegényeknek.”17 3. amelyeket a társaság tagjai elosztanak egymás között. rendszertelen. szentkép-ajándékozással vagy pótágyak adományozásával. részesülnek-e a szentségekből. a látogatás esetleg alamizsnaadással végződik. hogy a család nem mond igazat.”20 Habár a rendőrséget mint intézményt államszerv formájában szervezték meg. és hogyan alszanak éjszaka. már meglévő funkciót – a bűnözők felkutatását. az üzérkedést. a városi felügyeletet. A kerületeket és járásokat rendszeresen látogatják. hogy megvizsgálják. Olyan szerv ez. egységes és szigorú gépezetbe helyezte át valamennyit. Vallásos csoportok. majd a szülőkhöz is elmennek. amely a társadalom egészével azonos kiterjedésű. tudják-e a katekizmust és az imádságokat. hogy gyermekeik rossz hajlamait kigyomlálják. A . van-e szakmájuk. hanem aprólékos részleteiben is. 16 A fegyelmező eljárások elterjedését tapasztaljuk tehát. az istentelenséget és egyéb rendetlenséget. hány ágy van. és bár közvetlenül kapcsolódott a legfelsőbb politikai hatalom központjához az általa gyakorolt hatalom típusa. Ha kétely merülne fel. A hozzájuk tartozó területet kerületekre és járásokra osztják fel. Kormányzásának hatásait az égitestek mozgásához hasolíthatjuk leginkább. végül. jóllehet a szerep egyik fele a védnök– vagy segélyező társaságok kezében maradt. ügyesen „tudakozódni kell. melyekről tudomást szereztek.” Teendőik közé tartozik a szegények meglátogatása. járványos tünetek felügyelete. A fegyelmező mechanizusok államosítása.18 Franciaországban. jótékonysági egyletek játszották sokáig a nép „fegyelemre szorításának” a szerepét. Valóban. amelyeket magára vállal. Az Hôtel-Dieu Kórház 1772-ben történt leégése után többen kérik. s nemcsak szélsőségeiben érintkezik vele. a másik – kétségtelenül fontosabb felét – csakhamar átvette a rendőrség apparátusa. gazdasági és politikai ellenőrzést – átvéve. az istenkáromlást.

rendőri hatalomnak kell terjednie „mindenre”: s egyáltalán nem az állam vagy a királyság
teljes egészére, az egyeduralkodó látható és láthatatlan testére, hanem az események,
cselekedetek, viselkedések, vélemények porszemeire – „mindenre, ami történik” 21; a
rendőrség tárgya „minden egyes pillanat történése”, azok az „apró-cseprő események”,
amelyekről II. Katalin beszélt Utasításában.22 A rendőrség a határtalan ellenőrzést testesíti
meg, amely a társadalom egésze legelemibb magjának, legillanóbb jelenségének eszményi
megragadására törekszik: „A bírók és a rendőrtisztek hivatala a legfontosabbak egyike;
tárgyuk, amelyre hatalmuk kiterjed, valamiképpen határtalan, csak megfelelően tüzetes
vizsgálódással vehető észre”;23 a politikai hatalom végtelen paránya.
S hogy gyakorolható legyen, e hatalomnak a felügyelet olyan eszközével kell ellátnia
önmagát; amely állandó, kimerítő, mindenütt jelenlevő, és láthatóvá képes tenni mindent,
feltéve, ha önmaga láthatatlanná válik. Arc nélküli tekintetté kell lennie, amely a társadalom
egészét az érzékelés terévé változtatja át; ezer és ezer, mindenütt fürkésző szem, mozgékony
és állandóan éber figyelem, nagy kiterjedésű, hierarchizált hálózat, amely a polgármester
szerint Párizsban 48 rendbiztost, 20 felügyelőt, ezenkívül rendszeresen fizetett
„megfigyelőket”, naponként fizetett „olcsó rendőrkopó”, valamint feladatuk arányában
díjazott besúgót jelent, s végül a prostituáltakat. S erre a folytonos megfigyelésre egy sereg
jelentés, és nyilvántartás halmozódik; a 18. század folyamán hatalmas rendőrségi szövet
igyekszik beteríteni a társadalom egészét, bonyolult, adatokra támaszkodó szervezet
jóvoltából.24 Es a bírósági vagy közigazgatási iratok módszereitől eltérően itt a viselkedést, a
magatartást, a lehetőségeket, a gyanút rögzítik -állandón számba veszik az egyén
magatartását.
Megjegyzendő, hogy ez a rendőrségi ellenőrzés, jóllehet teljes egészében „a király
kezében” van, nem csupán egyirányúan működik. Valójában kettős rendszer: az
igazságszolgáltatás apparátusát megkerülve kell megfelelnie a király közvetlen akaratának; de
alkalmasnak kell lennie arra is, hogy megfeleljen az alulról jövő kéréseknek; a hírhedt
elfogatóparancsokat, amelyek sokáig a királyi önkény jelképei voltak, s melyek politikailag
diszkvalifikálták a fogva tartás gondolatát, óriási többségükben a családok, a gazdák, a helyi
előkelőségek, a kerület lakói, plébánosok kérték; funkciójuk nem egyéb, mint hogy elzárással
torolják meg a hüntetőrendszer alól kibúvó, rendetlenségből, lázongásból, engedetlenségből,
rossz magaviseletből következő bűnözést; amelynek Ledoux építészetileg tökéletes városában
akart véget vetni, s melyet „a felügyelet hiányából fakadó vétségnek” hívott. A18. századi
rendőrség, amely az igazságszolgáltatás segédszerepét játszotta a bűnözők üldözésében, s az
összeesküvések, az ellenzéki mozgalmak vagy zendülések politikai ellenőrzésének eszköze
volt, fegyelmező funkcióval egészült ki. Sokrétű funkció, hiszen az uralkodó abszolút
hatalmához kapcsolja a társadalom elszórtan található különböző kisebb szerveket; a
fegyelmezés különböző zárt intézetei (műhely, hadsereg, iskola) között közvetítő hálózatot
feszítve ki, s ott lépve fel, ahol ezeknek nincs módjuk eljárni, megfegyelmezni a nem
fegyelmezett tereket; befedi à közbülső teret, összekapcsolja őket, fegyveres erejével köztes
fegyelmet és az egyes fegyelmező eljárásban túlnyúló fegyelmet biztosít. „Az uralkodó bölcs
rendőrséggel szoktatja rendre és engedelmességre a népet.”25
A 18. századi rendőrségi apparátus megszerveződése szentesíti a fegyelem általánossá
válását, amely ezzel állami dimenziót ölt. Érthető, hogy noha a legvilágosabban kapcsolódott
mindahhoz, ami királyi hatalomban kívül esett a szabályozott igazságszolgáltatás gyakorlatán,
miért tudott a rendőrség a bírósági reformnak oly kevés változtatás árán ellenállni; az is
érthető, hogy véle szemben miért érvényesíti az előjogait, egyre nagyobb súllyal, napjainkig;
kétségtelenül azért, mert az igazságszolgáltatás világi karhatalma; s azért is, mert méreteinél
és mechanizmusainál fogva a bíróság intézményénél jobban ágyazódik be a fegyelmező
típusú társadalomba. Nem fedné azonban a valóságot, ha azt hinnők, hogy a fegyelmezés
funkcióit az államapparátus egyszer s mindenkorra elkobozta és bekebelezte.

Α „fegyelem” nem azonosítható egy intézménnyel, de egy apparátussal sem; a hatalom
egyik típusa, gyakorlásának egyik módozata, amely eszközök, technika, eljárások,
alkalmazási szintek, célpontok együttesét vonja maga után; a hatalom „fizikája” vagy
„anatómiája”, egy technológia. Felvállalhatják akár a „szakosított” intézmények is
(fegyházak, vagy a 19. század javítóintézetei), akár azok az intézmények (nevelőintézetek,
kórházak), amelyek fő eszközként használják egy meghatározott cél érdekében, akár a már
korábban meglévő szervek, amelyek hatalmuk belső mechanizmusainak megerősítésére vagy
újraszervezésére szolgáló eszközt találják meg benne (egyszer be kellene már mutatni, hogy a
családon belüli kapcsolatok mennyire „fegyelmeződtek” a klasszikus kor óta, mindenekelőtt a
szülő-gyermek sejtben, külső, iskolai, katonai, majd orvosi, pszichiátriai, pszichológiai
sémákat véve fel, amelyek a fegyelmezés szempontjából a családokat a normális és a nem
normális kitüntetett felbukkanást helyévé változtatták) ; akár olyan apparátusok révén,
amelyek belső működési elvükké tették a fegyelmet (a napóleoni kor óta fegyelemmel itatták
át az adminisztrációs apparátust); végül akár állami apparátusok révén, amelyeknek nem
kizárólagos, de fő funkciója, hogy a társadalom szintjén uralkodóvá tegyék a fegyelmet
(rendőrség).
Mindent összevetve egy olyan, fegyelemmel átitatott társadalom kialakulásáról van szó
ebben a mozgásban, amely a zárt, társadalmi „karantén”-szerű fegyelmezéstől a
„panoptizmus” végtelenségig általánosítható mechanizmusáig vezet. Nem mintha a hatalom
fegyelmező módozata lépett volna az összes többi helyébe, de mivel beszüremlett közéjük,
nem egyszer diszkvalifikálva őket, közvetítőként is fellépett közöttük, összekapcsolt, és
elsősorban azt tette lehetővé, hogy a hatalom, hatásaiban, a legkisebb és a legtávolabbi
eseményekig is eljusson. Ez a módozat a hatalom viszonyainak rendkívül parányi felosztását
biztosítja.
Bentham után néhány évvel Julius fogalmazta meg e társadalom születési bizonyítványát. 26
A panoptikus alapelvről szólva azt mondta, hogy jóval több holmi építészeti leleménynél:
fordulópont „az emberi szellem történetében”. Látszólag csak egyetlen technikai probláma
megoldása, de egy társadalomtípus sejlik fel mögötte. Az ókori civilizáció a látványra épített.
A templomok, színházak és cirkuszok építészete egyetlen igényre válaszolt: „Emberek
sokasága számára lehetővé tenni kisszámú tárgy megtekintését.” A látvánnyal hangsúlyt
kapott a nyilvános élet, az ünnepek tobzódása, az érzéki közelség. Ezekben a rituálékban,
amelyekben vér patakzott, a társadalom új erőre kapott és egyetlen nagy testté lett egy
pillanatra. A modern kor megfordítja a problémát: „Kevés embernek, akár csak egyetlen
egynek nyújtani a nagy sokaság pillanatnyi látványát.” Amikor már nem a közönségből és
nem a nyilvános életből tevődnek össze a társadalom fő elemei, hanem az egyik oldalon a
magánszemélyekből, a másik oldalon pedig az államból, a kapcsolatok csak a látvány
pontosan megfordított formájával szabályozhatók: „A modern korban, amikor az állam
befolyása nőttön nő és napról napra mélyebben áthatja a társadalmi élet valamennyi részletét
és kapcsolatait, felvetődött a biztosítékok kibővítésének és tökéletesítésének a gondolata,
egyidejűleg nagyszámú ember felügyeletére szánt épületek felépítésével és elosztásával
igyekezvén elérni e nagy célt.” s
Julius olvasatában befejezett történelmi folyamat mindaz, amit Bentham kivitelezési
tervként írt Je. Társadalmunk nem a látvány, hanem a felügyelet társadalma; a képek mögött a
test hatalommal való invesztálása folyik, utolsó porcikájáig; a csere nagy absztrakciója
mögött pedig tovább idomítják, aprólékosan és konkrétan, a hasznos erőket; az érintkezés
csatornái a tudás felhalmozását és központosítását segítik elő; a jelek mozgástere határozza
meg, hol veti meg a hatalom a lábát; társadalmi rendünk nem csonkítja meg, nem fojtja el az
egyén szép teljességét, nem rontja el: az erők és a testek taktikájával folyik az egyének
gondos gyártása. Sokkal kevésbé vagyunk görögök, mint hinnők. Nem grádicsokon állunk, s
nem is a színpadon, de panoptikus gépben vagyunk, a hatalom erőitől átitatva, s mi magunk is

működtetjük ezt a gépet, hiszen mi vagyunk az egyik fogaskereke. Talán itt gyökeredzik a
napóleoni személyiség fontossága a történelmi mitológiában: ő áll az uralkodó hatalom
monarchikus és rituális gyakorlásának és a határtalan fegyelem állandó és hierarchikus
gyakorlásának az illeszkedési pontján. Ő az, aki egyetlen pillantással felölel mindent, de
akinek egyetlen részlet sem kerüli el a figyelmét, soha: „Megítélhetik, hogy nincs egyetlenegy
olyan része a császárságnak, amely ne volna felügyelet alatt; egyetlen egy bűncselekmény,
vétség, szabálysértés sem maradhat követelmény nélkül; a mindent bevilágító, zseniális szem
felöleli a roppant gép egészét, s a legparányibb részlet sem menekülhet el előle.”27
Kibontakozása idején a fegyelmező társadalom a császár személyével még a látvány régi
aspektusát hordozza. Egyeduralkodóként a régi trón bitorlója, egyszersmind az új állam
szervezője, egyetlen utolsó, szimbolikus alakzatban összpontosította azt a lassú folyamatot,
amelynek jóvoltából az uralkodó hatalom hivalkodása, a hatalom szükségszerűen látványos
megnyilvánulásai egymás után kihunytak a felügyelet mindennapos gyakorlatában, egy olyan
panoptikusságban, ahol az egymást keresztező tekintetek ébersége hovatovább fölöslegessé
teszi a császári sast csakúgy, mint a napot.
A fegyelmező társadalom kialakulása néhány olyan széles sodrású történelmi folyamatra
utal, amelyek gazdasági, jogi és politikai, s nem utolsósorban tudományos természetűek, és
ezt a kialakulást elősegítik.
1. Mindent egybevetve elmondható, hogy a fegyelmező eljárások valójában módszerek az
embersokaság rendjének biztosítására. Igaz, hogy ebben nincs semmi különös, vagy
jellegzetes: a hatalom valamennyi rendszere szembekerül ugyanezzel a problémával. De a
fegyelmezéseknek az a sajátosságuk, hogy a sokasággal szemben megkísérlik meghatározni a
hatalom egy taktikáját, melynek három kritériuma van: a lehető legolcsóbbá tenni a hatalom
gyakorlását (gazdaságilag kevés kiadással-, politikailag diszkréciójával, alacsony fokú
tárgyiasításával, viszonylagos láthatatlanságával, s a támasztott csekély ellenállással); úgy kell
eljárni, hogy e társadalmi hatalom befolyása maximális intenzitású legyen és kudarc nélkül,
csorbítatlanul a lehető legmesszebb nyúljék ki; végül a hatalom „gazdaságos” növekedését
össze kell kapcsolni azoknak az apparátusoknak a teljesítményével, amelyeken belül
gyakorlódik (akár pedagógiai, akár katonai, ipari vagy orvosi apparátusokról legyen szó);
röviden, a rendszer valamennyi elemének engedelmességét és hasznosságát egyszerre kell
növelni. A fegyelmezés e három célkitűzése jól ismert történelmi körülmények találkozásának
köszönhető. Egyik oldalon ott van a 18. század nagy demográfiai hulláma: az ide-oda
hányódó népesség megnövekedése (a fegyelmezés elsődleges célja a helyhez kötés;
nomádellenes folyamat); az ellenőrizendő vagy manipulálandó csoportok mennyiségi
viszonylatú változása (a 17. század elejétől a francia forradalom előestéjéig
megsokszorozódott az iskolába járók száma, mint ahogy feltehetően a kórházakban ápoltaké
is; a hadsereg békeidőben a 18. század végén több mint kétszázezer embert számlált). A
körülmények találkozásának másik oldala a mind elterjedtebb és bonyolultabb, és bizonyára
mind költségesebb termelőapparátus felduzzadása, amelynek jövedelmezőségét is növelni
kell. Ε két folyamatra válaszol a fegyelmező eljárások fejlődése, illetve feltehetőin arra a
szükségszerűségre, hogy összefüggéseiket egymáshoz igazítsák. Sem a feudális hatalom
fennmaradt formái, sem a közigazgatási monarchia struktúrái, sem az ellenőrzés helyi
mechanizmusai, sem bizonytalan összefonódásaik nem biztosíthatták ezt a szerepet: gátjuk
volt hiányos és rendszertelen hálózatuk, gyakran konfliktusos működésük, de kivált a benne
gyakorolt hatalom „költséges” jellege. Több értelemben véve is költséges: mert közvetlenül
került sokba a kincstárnak; mert a megvásárolható hivatalok, illetve az adóbérlőhivatal
rendszere közvetetten, de igen súlyosan nehezedett a lakosságra; mert az ellenállás, amelyet
kiváltott, megkívánta állandó megerősítését; mert lényegében sarcolt (a királyi, földesúri,
egyházi adórendszerrel, robottal vagy katonatoborzással, a csavargók bezárásával vagy
száműzetésével sarcolta az embereket és az időt). A fegyelmezés fejlődése jelzi a hatalom

működésbe hozza a hatalom viszonyait. megbénítja vagy szabályozza a mozgást. egyesüléseket -. a megszakítatlan nyilvántartás. Arra valók mint technikák. akkor kimondhatjuk talán. Vagyis a fegyelmezés olyan apró technikai lelemények együttese. Ez az oka annak/hogy a fegyelmezés elrekesztő és vertikális eljárásokat használ. Ha igaz. a kollektív idomítás. az összesűrűsödést a bizonytalan csatornákban. hogy a nyugat gazdasági fellendülése azokkal az eljárásokkal kezdődött. semlegesítenie kell mindent. a gyakorlatok. amikor kapcsolatuk kedvezővé válik. ami miatt a sokaság kevésbé kezelhető. s el kell érnie. amelyek lehetővé tették a tőkefelhalmozódást. erőszakos formáihoz képest. ami horizontális kapcsolatokat állíthat fel. A fegyelem. e hatékonyság növelésébe. egyszóval a sokaság belső és ellentétes erejével szembeállítja a folytatólagos és egyénekre bontó piramiseljárást. hogy az emberek felhamozódását irányító módszerek politikai fellendülést eredményeztek a hatalom hagyományos. amelyeket. hierarchikus hálózatot határoz meg. mintha egyszerűen csak összegezné az elemeit: a sokaság felhasználható hatásainak növelése érdekében a fegyelmező eljárások a felbontásnak. hanem a sokaság saját szövetében. az egészség termelését a kórházban. spontán szerveződéseket. az eszközökhöz vagy a feladatokhoz viszonyított elrendezésnek a taktikáit határozzák meg. s a sokaság egyéb funkcióihoz a lehető legjobban. mint egy egység. hogy minden egyes alkotóelemét hasznosabbá tegye annál. az uralt sokasággal azonos kiterjedésű eszközei. redukálhatja azt. akkor éri el a fegyelem küszöbét. egy olyan hatalommal váltják fel. mint amilyen az időbeosztás. ezért köt helyhez a fegyelem. Úrrá kell lennie a szervezett sokaság létrejöttével keletkező erőkön. ami a nagy szám előnyeinek megsemmisítését fenyegeti benne . akikkel szemben alkalmazzák. mint például a hierarchikus felügyelet. ugyanannak a síknak a különböző elemei közé a lehető legelszigetelőbb elkülönítéseket állítja fel. s ezenközben csökkenthetjük ama hatalom kellemetlen oldalait. ezért számítja ki az elosztás mértékét. és annak felhasználásába. feloldja a zavart. ami valamennyi elemének és összegeződésének ellenáll. A sokaság valamennyi elemének egyedi hasznosságát is növelnie kell. A fegyelmezésnek ezen felül meg kell növelnie a sokaságok tulajdon hasznának a hatását. Csökkentheti a tömegjelenségekkel járó „hátrányokat”: redukálhatja azt. amely feladata a sokaságok szabályozása. akár műhelynyi. a lehető legdiszkrétebben. miután hamarosan . azaz e növeke-. melyek a szervezett sokaságon uralkodni akaró hatalomnak ellenállnak. a képességek differenciálásának. rituális. oly módon. de nem felülről. Összegezve: azt a hatalmat. zárt. dés eszközéül magát a sokaságot használja fel: ezért facsarják ki a testből a maximális időt és erőket. Egy sokaság.elemi technikájának feltűnését. hanem beépül az apparátusok gyümölcsöző hatékonyságába. akár nemzetnyi. amely alattomosan tárgyiasítja azokat. a pusztító erő termelését a hadseregben). hogy a leggyorsabbak és a legolcsóbbak legyenek. Az egymáshoz igazítás feladatánál a fegyelmezésnek meg kell oldani néhány problémát. semlegesítenie kell a belőle születő ellenhatalom következményeit – zavargást. ugyanakkor a legkevésbé költségesen illeszkedve: ezt biztosítják a hatalom névtelen. ez az oka az olyan módszeregyütteseknek. hanem a tudás és az alkalmasság termelését az iskolában. A hatalmat irányító „sarc-erőszak” régi elvének helyébe a fegyelmező eljárások a „nyájasságtermelés-nyereség” elvét állítják. nem utolsó sorban. hogy hasznossá legyenek. az átfogó. amelyek révén a sokaságok hasznos nagyságát növelhetjük. amelyekkel szemben a hatalom régi rendszere nem volt eléggé fölfegyverkezve. zendülést. az állandó minősítés és osztályjozás. amely egészen más gazdaságosságról árulkodik: a hatalom mechanizmusa nem „levonásként” jelentkezik. egyszersmind aprólékos felügyelet. költséges. hadseregnyi vagy iskolányi. amely gyakorlóin keresztülnyilvánul meg világosan. mozdulatok és ritmusok kölcsönös egymáshoz illesztésének. a testek. az uralkodó hatalom pazar jeleinek kibontása helyett létrehozzák a hatalom alávetettjeiről szóló tudományt. redukálhatja mindazt. hogy lehetővé tegyék az emberek sokaságának és a termelőapparátusok sokaságának egymáshoz igazítását (s ezen nemcsak a szó szoros értelmében vett „termelést” kell érteni. amit előállít. pontosan azért.

De ennek fejében a termelési folyamat technikai elemzését. az erők és testek alávetésének eljárásai. mindenki akarata érvényesüljön. jellegzetes rendszer megszervezésével vált lehetségessé. Egy lényegében egyenlőségre törekvő jogrendszert garantáló. a munkamegosztás és a fegyelmező eljárások kidolgozása igen szoros viszonyok együttesét tartotta fenn. A szabadságjogokat felfedező „felvilágosodás” a fegyelmezést is feltalálta. sötét arculatát is megmutatja. az egyedi létezések rendkívül alacsony szintjéig juttatta el a jog által meghatározott. A valódi testi fegyelmezés képezi a formális és törvénykezési szabadságok alsó szintjét. s egy parlamentáris típusú. nyilvánvaló. az erők. technikai. A kapitalista gazdaság megnövekedése hívta életre a fegyelmező hatalom specifikus módozatait. hogy legyőzhetetlen . század folyamán politikailag uralkodó osztály lett. A hatalom panoptikus módozata – elemi. vagy pedig az egyén számára. mindennapi és fizikai mechanizmusok tartották alulról. a legkülönfélébb apparátusok és intézmények által. jogi-politikai struktúráitól. s ezáltal aprólékosabb és minden bizonnyal elnézőbb is lenne. amely által a test . Pontos feladata az. egyszersmind használni is képes. s A fegyelmezés látszólag nem több. amelyben összeállnak és ezáltal megnövekednek az egyéni erők. mint infrajog. „gépies” felbontását visszavetítették a munkaerőre. hogy a hatalom tényleges mechanizmusait működtesse azoknak a formális kereteknek az ellenébe. és az idő. csak arányai változnak meg. formálisan egyenlőségre törekvő jogi keretek kialakulása mögött húzódott meg történelmileg. amelyeket megszervezett. kodifikált. Ám a fegyelmezésben inkább egyfajta ellenjogot kell látnunk. apró. váltással vagy anélkül. ereje a legkisebb költséggel csökken mint „politikai” erő. mindegyikük a másik mintájául szolgált. a feladatok összehangolását és ellenőrzését. a katonai módszerek tömeges kivetítése az ipari termelésre a munkamegosztás kialakításának példája lett a hatalom sémáiból kiindulva. szerényen fizikai szintjén – nem közvetlenül függ a társadalom nagy. mélyen hatott a társadalom törvénykezési struktúráiban. általánosan elterjedt eljárását jelentette. s nem is ezek nyúlványa. lényegükben egyenlőtlenségellenes és nem szimmetrikus mikrohatalmi rendszerek. S ha a képviseleti rendszer formálisan lehetővé is teszi. az emberek felhalmozódása és a tőkefelhalmozódás valójában nem választható szét. Kevésbé általános szinten a termelőapparátus technológiai mutációi. Úgy tetszik. Az a folyamat. egyszóval a „politikai anatómia” beindítható a politikai rendszerek. a testek elemző behálózása olyan operatív sémát teremtett. Mintha ugyanaz a típusú jog folytatódna általuk. az erők és a testek alávetettségének a garanciáját a fegyelmezés adja meg. amelyen belül megszabták és hatékonnyá tették az elkülönítést. és maximálisra nő mint hasznos erő.elavultak. hogy a fegyelem olyan egységesítő technikai eljárás. hogy a csoportok könnyen áthelyezhetők és a termelés más mechanizmusainak alávethetők legyenek. s a termelési folyamat technikai elemzésének és felbontásának összekapcsolása e kivetítés hatására valósul meg.28 Mindegyikük lehetővé és szükségessé tette a másikat. az alávetettség finom és kiszámított technológiája váltotta fel. fordítva. a mozdulatok. amelynek során a polgárság a 18. amelynek feladata a termelési folyamat biztosítása: létrejönnek a fegyelmezőgépek. az általános elvárásokba való beilleszkedés megtanulásának módjaként tűnik fel. hogy közvetve vagy közvetlenül. A két eljárás. Folyamatosan. általános formákat. 2. azonban nem teljesen független tőlük. A szerződés a jog és a politikai hatalom ideális alapjaként is elképzelhető volt. általános törvénykezési formát a fegyelmezést alkotó. amelynek általános formulái. De a fegyelmező berendezések fejlődése és általánossá válása e folyamatok másik. amely fenntartani. Mondhatni. az uralkodói hatalom alapvető szerveinek alakításában. az emberek halmozódó sokaságát hasznossá tevő technika meggyorsítja a tőke felhalmozódásának mozgását. A fegyelmező piramis létrehozta a hatalom apró celláját. a panoptizmus a kényszerítés technikai. az emberek felhalmozásának problémáját lehetetlen lett volna megoldani egy olyan termelési apparátus megnövekedése nélkül.

Ezenkívül. ebben gyökeredzik a félelem. a mozgásba lendített mechanizmusok. mechanizmusában. apró találékony ravaszkodásainak vagy azoknak a tudományoknak. szerződés aláírásával is elfogadható a fegyelem. mindenütt elterjedt panoptikussága. jóllehet fizikai-politikai technikanyaláb. „ellenjog”. ahol a törvények biztosította egyetemes bűnhődést válogatva alkalmazzák néhány egyénre. de ez a függőség soha nem teljes. azon a ponton. amelyek végérvényesen és mindenütt megbontják a hatalom viszonyainak egyensúlyát. A fegyelmezés ekkor lépi át a „technológiai” küszöböt. majd az iskolában. önmagán kívül helyeződik és az ellenjog lesz a törvénykezési formák tényleges és intézményes tartalma.aszimmetriákat vezessen be. a mindennapok panoptikussága jóval a nagy apparátusok és nagy politikai harcok felbukkanás! szintje alatt helyezkedhet el. ahol a büntetésre jogosult hatalom a felügyelet fegyelmező hatalmává torzul. de kézzelfogható formájaként. mert a fegyelem az egyének között „magán”-köteléket teremt. mégis parányi gépezetet működtet. a társadalom egyensúlyát. alakulhatott ki a fegyelmező közegben a klinikai orvostudomány. Mindenképpen függőséget teremt a térben és az időben. De újdonságuk a 18. hány és hány valódi eljárás gyengíti a munkaszerződés jogászi fikcióját: a műhelyek fegyelme igencsak fontos. a pszichiátria. S a törvényes bűnhődések problémájára visszatérve itt kell elhelyeznünk a börtönt s a vele járó javító szándékú technológiát. s merőben különbözik a szerződésszerű kötelezettségtől. amely kényszerítő kapcsolat. a . közelebbről megjelöl. s lehetőséget ad. norma köré rendezi. később a műhelyben kezdetben nem egyszerűen a fegyelmezés „teremtett rendet”. megerősíti. Kezdetben azért. hogy minden összeomlik. S bár a modern társadalom egyetemes jogászkodása mintha határt szabna a hatalom gyakorlásának. a megfordíthatatlan alárendeltségi viszony. megsokszorozza a hatalom aszimmetriáját és fittyet hány a számára kijelölt határoknak. Az aprólékos fegyelmezés. és kizárja a kölcsönösséget. hogy a társadalom alapját képezi. a jog fonákján egy hatalmas. a különböző „partnerek” egyenlőtlen helyzete a közös szabályozáshoz viszonyítva szembehelyezi a fegyelmező köteléket a szerződésszerű kötelezettség szabályozta kötelékével. ahol a jog visszájára fordul. A modern társadalom genealógiájában a társadalmat átható osztályuralommal együtt a hatalmat újra felosztó törvénykezési normák politikai ellentételezése. az a pont. ciklikusan erősíti egymást. amennyiben fegyelmező mechanizmust tartalmaz. amelyekben a tárgyiasítás valamennyi mechanizmusa az alávetés eszközeként érvényesülhet. században az. Köztudomású például. amely technológiai rendszerek sajátja. soha nem törli el a jogot. a fegyelemnek köszönhetően ezek olyan apparátusokká változtak. amikor a törvénykezési rendszerek az egyetemes normák alapján minősítik a jogalanyokat. Ekkor nem a minden egyes jogalanyban meglévő egyetemes törvénytudat teszi általánossá a büntetőhatalmat. Legyen bármennyire szabályos és intézményes. a „hatalomtöbblet”. ez az a pont. ahol ellenőrzésüket kiterjesztik és hatalmuk aszimmetriáit mozgásba hozzák. hogy miközben összeállnak és általánossá válnak. hogy mekkora fontosságot tulajdonítanak régtől fogva a fegyelem jelentéktelen eljárásainak. egy olyan szintet érnek el. ha nem állítanak valami mást a helyébe. amelyet mindig egyazon oldalon rögzítenek. Kétségkívül ezzel magyarázható. s ha szükséges. s a hatalom megnövekedése teret ad a lehetséges ismeretek felhalmozásának. Ha egyenként szemügyre vesszük őket. hierarchiába állítja az egyéneket. osztályoz. A kórházban. holott olyan mechanizmusok sorozata. ezért tüntetik fel makacsul az erkölcs szerény. valamilyen viszonylatban elosztja. megszabásának módja. akkor. 3. ezek az eljárások hosszú történelmi múltra tekinthetnek vissza. ebből a kapcsolatból kiindulva. ahonnan kezdve a tudás képződése és a hatalom felértékelése szabályosan. s annak bizonyítása is. ahol a jogalany büntetés általi újraminősítése a bűnöző haszonnal járó idomítása lesz. a fegyelem. hanem a panoptikus eljárások végtelenül szoros szövevénye. hogy rendszeresen megszegjék. mindig ugyanazokra. a fegyelmezés jellemez. amelyek bevallhatóvá teszik. diszkvalifikál és érvénytelenít. amely alátámasztja. az a pont.

hogy a bányaipar. amely hálót dobott a világ dolgaira és egy olyan végtelen értekezés rendjébe írta át őket. leírja és megalapozza (s mindezt akkor. s az emberek egymáson gyakorolják. amelyről jól tudjuk. S hogy nem övezte dicshimnusz. a gőzgéppel vagy Amici mikroszkópjával vetni össze a fegyelmező eljárásokat. A pszichológiának. a pszichiátriának. A nyomozás eljárása. Nem érnek fel velük. a középkor végén. az állam és a monarchikus uralkodói hatalom megszületésével való kapcsolatáról. a nagyolvasztók vagy a gőzgépek mellett a panoptikusság nem tett szert hírnévre. közvetlen és fizikai hatalom. mint amit a nyomozás szörnyű tudománya jelentett az állatok. ipari. Pedig amit a politikai-jogászi. a megszülető kémia. az akadémiai minősítéseket nem számítva. A nyomozás uralkodói hatalom. közgazdasági – technológiák kifejlődésébe. akinek falansztere panoptikum formájú. hogy a középkor végén igen gyorsan kibontakozott. különös ismeretnek talán ugyanazt jelentik. hogy később a tudás kialakulásába is beáramlott és ott szerepet kapott. az egyének technológiája. a munka racionalizálása. A fegyelmező módszerek kiterjesztése széles sodrású történelmi folyamatba ágyazódik: más – mezőgazdasági. ahogy a középkor feltalálta a nyomozást. a pedagógiának. Isten ítéletével vagy a magánemberek közötti egyezséggel. minden bizonnyal részben a nyomozás gyakorlatából születtek. ekkor nyomult be az egyházi bíróságok joggyakorlatába és a világi törvénykezési szervekbe. A 18. A nyomozás valójában az empirikus tudományok megalkotásának minden bizonnyal kezdetleges. amely a „tényeket” megállapítja. de legvalószínűbb oka kétségtelenül mégis az. az állami számvitel módszerei. közigazgatási és bűnvádi. De el kell ismernünk. Alig látnak benne egyebet holmi bizarr utópiánál. amely folyamat körülbelül ugyanekkor zajlott le. a dicstelen vég ismeretében. Bajos bevallani ezt a kiindulási pontot. s a hatalom hatásai megsokszorozódnak az új ismeretek kialakulásának és felhalmozódásának köszönhetően. és a 13. sem arról.gyermekpszichológia. De igazságtalan volna találmányokkal. a legnyilvánvalóbb ok az. a gonoszság álmánál – mintha Bentham a rendőrállam Fourier-ja lett volna. De mégis ott található benne egy igencsak reális technológia elvont formája. ugyanaz volt a fegyelmezés elemzése az emberrel foglalkozó tudományok számára. amelyektől „humanitásunk” több mint egy évszázada állandó elragadtatásba esik. a fegyelmezés akadékoskodó és gonosz aprólékosságából és vizsgálódásaiból merítették technikai mintájukat. ennek az empirikus tapasztalatnak bizonyára megvan a maga működési modellje az inkvizícióban – új keletű szelídségünk emlékezetünk mélyére süllyesztette ezt az óriási találmányt. amikor a nyugati világ ugyanennek a világnak gazdasági és politikai meghódításába kezd). században. a természettudományok viszont. a próbatétellel. hogy a hatalom. Ha történelmi megfeleléseket akarunk találni vagy legalábbis összehasonlítási pontot. ne feledkezzünk el sem politikai eredetéről. S jóllehet a nyomozás (egészen napjainkig) ettől az időtől fogva egy testet alkot a nyugati igazságszolgáltatással. a párbaj formájában történő istenítélettel. s melynek felértékelődését lehetővé teszi. amelyet beindít. Kettős folyamat zajlik le tehát: a hatalom viszonyainak kifinomodásával új utak nyílnák meg az ismeretelméletben. vallásos és világi nyomozás jelentett a természettudományokban. de alapvető eleme volt. meghatározott módszerrel magának követeli az igazság megállapításának a jogát. amely egy bizonyos számú. Mint tudjuk. De egészen más utakon indult el. A nyomozás mint egy megállapított vagy bizonyított igazság hatósági kutatása ezáltal szembekerült a régi eljárásokkal: az esküvel. bizonyos tekintetben sokkal többet érnek. az „inkvizítori” technika táján kellene keresnünk. Azok a tudományok. a kriminológiának és annyi más. A nagy empirikus ismeret. a növények . a pszichopatológia. század feltalálta a fegyelmezés és a vizsgálat eljárásait. Talán igaz. ez az ősrégi adóügyi és közigazgatási gyakorlat főleg az egyház újjászerveződésével és a fejedelmi államok megnövekedésével alakult ki a 12. hogy Görögországban a matematika a mérés technikájából született meg. úgy. hogy a vele kapcsolatban megjelent tanulmányok ritkán nyerték el a tudomány státusát. annak a kísérleti tudásnak a jogi-politikai mintája. annak is megvan a maga oka.

egyszersmind aszimptotikus mozgás volna. 3. meggyógyítják. A büntetőrendszer ideális pontja ma a végtelen fegyelem volna: olyan kihallgatás. mely egyszersmind egy soha le nem zárt dossziét nyitna meg. és az is marad. olyan eljárás volna az ideális. A középkorban a nyomozási eljárás a vádon alapuló régi törvénykezésre kényszerítette rá magát. normalizálás.vagy a föld nyugalmas tudományának. táblázat. hogy a modern büntetőrendszer eszköze a cellákra osztott börtön lett. fekete . s nem is egy ideális szerződés jogi alanya. amely egy ádáz vizsgálat kíváncsiságával párosulna. a vizsga maga az őt kialakító fegyelmező nevelés elválaszthatatlan eleme. a fegyelmező gyakorlat azonban alulról árasztotta el. amelyben történelmileg meggyökeresedett. olyan tudományokba beolvadva. A modern büntetőrendszerre jellemző valamennyi nagy. A „megfigyelés” alá vevés természetesen hosszabbítja meg a fegyelmező módszerekkel és vizsgálati eljárásokkal elárasztott igazságszolgáltatást. Természetesen látszólag gondolati megtisztuláson ment keresztül. amely a norma végtelenben való elérésére kényszerítene. S valóban. más tudás. hogy a munkafegyelem hatásait javítsa. és koncentrált vagy formalizált formában újra megteremtődik a minden fegyelmezést jellemző hatalom-tudás séma. 2. amely határtalanul nyúlna el a tüzetes és mind elemzőbb megfigyelésben. Melyik főfelügyelő alkotja meg a vizsgálat módszertanát az emberrel foglalkozó tudományok számára? De valószínűleg ez nem is lehetséges. 17. hanem a fegyelmezésnek kitett egyén. ritmusos időbeosztásával. Még mindig a fegyelmezés belső része. amely lényegét tekintve ekkor még inkvizíciós. A büntetőbíráskodás alkalmazási pontja. Mert habár igaz. amely soha nem érne véget. mint amilyen a pszichiátria. „hasznos” tárgya ezután már nem a király teste ellen támadó bűnös teste lesz. kaszárnyákra. Ez a szabályzat lényegében megfelel egy sereg más. De ne hagyjuk megtéveszteni magunkat: ez a technika az egyént az egyik nevelő-fegyelmező szervtől a másikhoz irányítja át. az iskolai pszichiátria feladata. Az ancien régime büntetőbíráskodásának szélsősége a királygyilkos testének miszlikbe aprítása volt: a legerősebb hatalom nyilvánult meg a legnagyobb bűnt elkövető testén. hogy a börtön a gyárakra hasonlít. hogy a fegyelmező vizsgálat benyomult a bírósági inkvizíció gyakorlatába. Works.. terápia. kiszámított nyájassággal mondaná ki a büntetést. beszélgetések. Vö. a pszichológia. kötelező munkavégzésével. sz. a büntető bíráskodást. amely a javulás útja. amely az elérhetetlen normától számított eltévelyedés állandó mércéjéül szolgálna. Mi csodálkozni való van azon. a normalitás uraival. Bentham: Panopticon. J. akik átveszik és meg is sokszorozzák a bíró funkcióit? Miért is csodálkoznánk. felügyeleti és feljegyző szerveivel. olyan büntetés keresése. az ítélet több fórum közötti megosztása. IV. hogy enyhítse az iskola szigorát. diagnosztizálják. alattomosan. hogy felmérik. A kínvallatás logikusan ér véget az inkvizíció vezényelte eljárásban. Más hatalom. átalakítják az egyéneket -. amelyekről feltételezik. de felülről jövő folyamatként. kórházakra. a törvény embere és államférfi megkísérelte. 60-64. hogy az empirikus tudományokban a nyomozás módszertanát alkalmazza. az iskolákra. ugyanebből a korból vagy valamivel korábbról származó szabályzatnak. s hogy ezek egytől egyig a börtönre hasonlítanak? JEGYZETEK 1. olyan ítélet. szakvélemények formájában szemlátomást kiigazítja a fegyelmezés mechanizmusait. A klasszikus kor küszöbén Bacon. A Postscript to the Panopticonbm (1791) Bentham a felügyelő torony köré sötét. hogy a nyomozás levált az inkvizítori eljárástól. tesztek. s éppúgy az orvosi vagy pszichiátriai beszélgetésre bízzák. ezzel szemben a vizsga még mindig a fegyelmező technológia foglya. Archives militaires de Vincennes. A 1516 91 sc. amelynek teljes elpusztítása teljes valóságában villantja fel a büntettet. származékos fejlődés – a bűnöző személyének problematikussá tétele a bűncselekmény mögött. olyan nyomozás.29 A természettudományoknak helyet teremtő nagy nyomozás levált politikai-jogi modelljéről. mindez arról árulkodik. kihallgatások. értékelik.

6. 22. Chaissaigne: La Lieutenance générale de police. amely II. Duvalnak. Le Maire egy Sartine kérésére írt beadványában. I. Works. Léon idézi in: La Révolution française et Γ éducation technique. „fegyelmezővé” lett. J. N. Vö. 13. G. A 18. 14. IV. szeptember 10. 1716..14. Józsefnek a párizsi rendőrséggel kapcsolatban feltett tizenhat kérdésére válaszolt. A.. 23. Marx: A tőke. Vö. Ezt a beadványt Gazier 1879ben tette közzé.106. Vö. 4. J. mert nem tudta aszimmetrikusan megoldani. B. Ibid. (Leçons sur les prisons. Η. Bentham a Panopticon első változatában akusztikai felügyeletet is tervezett a cellákból a központi toronyba vezető csövek segítségével. 104-107. 1791. és a Panopticon körkörös látványát megtekintő látogatók állandó áradatát elképzelve Bentham szeme előtt alighanem Barker Panorámái lebegtek. 1769. a rendőrségi helytartóság első titkárának feljegyzését Funck-Brentano idézi: Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal. 528. 60-64.. oktatás). Bentham a börtön példáját csak azért helyezte előtérbe. Vö. Loisel: Histoire des ménageries. 1768.I. azért. A 18. századi rendőrségi nyilvántartásokról lásd M. 27. A látogatók az uralkodó tekintetének a helyét foglalták el. Ε tárgyban vö. 2565. 11. Radzinovitz: The English Criminal Law. Ν. 8. 1906. mint az őr a foglyokat. elszigetelés. Michel Tort. Des Essarts: Dictionnaire universel de la police. s onnan néztek meg egy tájat.60-61. század folyamán még fegyelmezni kellett. 12.1. 1956.162. 19(68. egy csatát. Ibid. 7. amelyeket pontosan ebben a korban épített (az első valószínűleg 1787ből való). automatikus ellenőrzés. 1705. 17.. IL. Deleule igen érdekes elemzése: Le Corps productif. Francia fordítás: 1831. Demia: Règlement pour les écoles de la ville de Lyon. 1787. 39-40. Egy földalatti folyosón aközponti toronyba érkező. Q. Delamare: Traité de la police. Demia: Règlement pour les écoles de la ville de Lyon. Ch. 17.. kényszermunka. 9. a 17. T. L. Works. és a 18. valamint F. Az Instruction pour la rédaction d'un nouveau code kiegészítése. 21. 39. IL. Ch. Vö. de Vattel: Le Droit des gens. 1912. Julius: Leçons sur les prisons. 203-241. 65. 28. mindegyik galéria két emeletnyi cella megfigyelését teszi lehetővé. 1780. 20. század második felében sokat ábrándoztak arról. táblázat. mert ennek több funkciót kell ellátnia (felügyelet.1. 4.) 5.festett galériákat illeszt. Ν. ms. internálás. 1973. 344. Ibid. 24. Bentham: Panopticon versus New South Wales. IX. 10.18. Talleyrand jelentése az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek. 14. 29. táblázat. Francia fordítás: 1831. J. sz. A Post-scriptben letett erről.: pl. 40. Julius megpróbált kialakítani egy aszimmetrikus lehallgató rendszert. 45. 177. A hadsereg. 16. Bentham: Panopticon. J. 25.. . s a foglyok ugyanolyan jól hallották volna az őrt. fejezet. amelyet a 17. Servan Le Soldat citoyen. A Panorámákban a látogatók központi helyet foglaltak el. egy várost. IV.. 19. 310 26. Ε leltári jelzet alatt több. meglehet.384-386. .. Guerry és D. 535. 1808. Ibid. Ε. Arsenal. 1974. Treilhard: Motifs du code d'instruction criminelle. Számozás nélküli előszó. 1716. századi segélyezőtársaságokra vonatkozó szabályzatot találni. hogyan lehetne a hadsereget a felügyelet általános szervévé tenni a lakossággal szemben. 18./XIII. 15.

IV A BÖRTÖN .

ha ugyan nem fölösleges. ahol a szabadság mindenkinek egyformán jár. amelyek felosztják az egyéneket. A két század fordulóján egy új törvénykezés úgy határozza meg a büntetőhatalmat. Igaz. amelyet maga a történelmi fejlődés hozott: „Nem a véletlen. század újítói kitaláltak. mint azok állítják. mintsem valamiféle újítást vagy kezdetét. A börtönnek ez az „evidens” képzete. a maximális időt és energiát termelik ki belőlük. osztályozzák őket. A börtönforma létezik. Hogyne volna hát az alapvető büntetés egy olyan társadalomban. hogy a törvény mint alapvető büntetést határozta volna meg. nyilvántartás és osztályozás egész apparátusát alakítják ki körülöttük és egy felhalmozódó és összpontosított tudást építenek rájuk. De valójában csak arról van szó. hogy a börtön a „szabadságvesztés” egyszerű formája. mint egy század leforgása alatt. idomítják a testüket. A 19. először is azon alapszik. tudjuk. meghatározott munkát végezve testi mivoltukon. amelyek között megszületett a börtön. ahol így jóvátételként jelenhet meg. század fordulója átmenet a büntetésformákban a fogház felé.”2 S ha átalakul is ez az evidenciajelleg alig több. Az elítélt idejének elvonásával a börtön azt az elképzelést látszik konkrétan kifejezni. térbelileg elhelyezik és besorolják. Förtelmes. hogy a büntetőtörvénykezés teret nyitott a máshol kidolgozott kényszerítő mechanizmusoknak. mivel lehetne helyettesíteni. amelytől oly nehezen tudunk szabadulni. évek váltópénzére fordítja le. és amelyben mindenki egyaránt képviselve van. de átitatódik a fegyelmi alárendelések aszimmetriáival: ilyenek voltak azok a körülmények. hogy új keletű. ezért „egyenlőbb” büntetés. és a 19. melyeket ekkor fejlesztett ki az új osztály hatalom: az a pillanat. amikor elfoglalják az igazságszolgáltatás intézményét. és . A büntetőfogda modelljei – Gand. akkor. De nem „látjuk”. mint a pénzbírság. hogy hamar feledésbe merül minden másfajta büntetés. hogy a szabadságvesztést teszi meg az alapvető büntetésnek. hónapok. még azelőtt. akik születését egyidejűnek tekintik az új törvénykönyvek megjelenésével. és nem a törvényhozók szeszélye tette meg a börtönt jelenlegi büntetőrendszerünk alapjává. Walnut Street – inkább ennek az átmenetnek az első látható lépéseit mutatják. hanem az eszmék fejlődése és az erkölcsök finomodása. de oly erősen és olyan mélyen összefügg a társadalom működésével magával. hogy a 18. A börtön. Van a börtönnek egy fizetségoldala is. egy olyan berendezkedés általános formájaként alakult ki. állandó megvilágításban tartják őket. Ez látszott az egyetlen alternatívának. FEJEZET A TELJES ÉS SZIGORÚ INTÉZMÉNYEKRŐL A börtön nem olyan új keletű. Egy magát „egyenlőnek” nevező jog.1. Könnyű megérteni. Gazdaságilag és erkölcsileg evidensnek tűnik ez a büntetőrendszer. Ismerjük a börtön minden hátrányát. amely engedelmessé és hasznossá teszi az egyéneket. hogy veszélyes. amelyet ι minden tagja fölött egyformán gyakorol. ebből ered gazdasági „evidenciája” az ipari társadalmakban. miért tűnt a börtönbüntetés csaknem kezdettől fogva nyilvánvalónak. sőt mondhatnánk egész építményévé. amikor az egész társadalomban kidolgozták azokat az eljárásokat. „a civilizált társadalmak büntetőeljárása”1. még mielőtt rendszeres alkalmazását a büntetőtörvények előírnák. Gloucester. amely a büntetéseket napok. a megfigyelés. kódolják folyamatos magatartásukat. mint a büntető panoplia lényeges eleme. egy igazságszolgáltató apparátus. a hatalom egy sajátos típusának jellegzetes uralomgyakorlási eljárásait vezeti be. hogy a bűncselekmény az áldozaton túl az egész társadalmat károsította. de elkerülhetetlen megoldás. mint a társadalom általános funkcióját. és amelyhez mindenki „egyetemesen és állhatatosan”3 ragaszkodik? Elvesztése tehát mindenkinek ugyanannyiba kerül. Ezenkívül lehetővé teszi a büntetés mennyiségi kifejezését a változó idő által. amit a 18. A börtön intézménye. ami új dolog volt. kétségtelenül fontos pillanatot jelez a büntetőtörvénykezés történetében: az „emberiesség” kezdetét. század első éveiben még tudják. A jogi apparátuson kívül jött létre. de azzal. A börtön valamiképp jogilag világos dolog. De fontos pillanat ez a fegyelmi mechanizmusok történetében is. amely „autonóm” kíván lenni. azért nem tűnt el.

Egy dolog valóban bizonyos: a börtön nem volt külön. Az 1808-as és 1810-es törvénykönyvben. ahogyan „természetes” társadalmunkban idővel . Innen ered az a gyakori kifejezés. Hogyne volna a börtön eleve elfogadható. 4 Idézzünk fel néhány tényt. Mintha valamiképp a programjához tartoznék. A börtön olyan formán „természetes”.mennyiségi megfeleléseket hoz létre bűncselekmény és időtartam között. mert más és más formát kell öltenie aszerint.” 5 Ez az átalakulás csak a bebörtönzés belső hatásaitól várható. Ez a kettős megalapozás – részint jogigazdasági és részint technikai-fegyelmi – olyan színben tüntette fel a börtönt. végső soron minőségileg nem különbözik tőlük. Próbáljuk meg hát elzárni a romlottságnak ezeket a forrásait. Büntetés-börtön. De a börtön evidenciáját alapozza meg az a feltételezett vagy megkövetelt szerepe is. uralkodjanak a börtönben egészséges erkölcsi szabályok. hogy bezár. egyszerű szabadságvesztés. mint egy kicsit szigorúbb kaszárnya. ha némileg hangsúlyozottabban is. amelyek nemcsak a büntetés intenzitásának különböző fokozatait képviselik. Martignac jelentése a fogházakról 1829-ben. valamint a közvetlenül előttük és utánuk hozott intézkedésekben a bebörtönzést sohasem tévesztik össze az egyszerű szabadságvesztéssel. amelyek látszólag korrigálni hivatottak.”6 A javító-nevelő eljárások kezdettől fogva hozzátartoznak a büntetőfogság intézményes rendjéhez. nem engedheti meg. javítóőrizetesről vagy bűntettesről van szó: ezen különbségeknek többé-kevésbé megvannak a megfelelői az előzetes letartóztatástól a fogházon át a börtönig. törekszik emellett a bűnös megjavítására is. század elejétől fogva egyaránt tartalmazta a szabadságvesztést és az egyének technikai átalakítását. amely így hamarosan tiszta élet lesz. hogy gyanúsítottról vagy elítéltről. mely annyira megfelel á büntetések funkcionálásának. hogy a börtönben az ember „lerója tartozását”. s ez már a kötelességszeretet előfutára lesz. átnevel. csupán azokat a mechanizmusokat ismétli. nyújtsanak példát egymásnak a dolgos életre. működésük ellenőrzéséért indított mozgalom nem valami kései jelenség. olyan szorosan kötődnek fennállásához történelme egész folyamán. amelyeket a társadalomban is fellelünk? A börtön nem más. gépezet-börtön: „A fegyház rendje sokban hozzájárulhat az elítéltek regenerálásához. amely javító feladattal egészült ki. amikor a gyümölcseit élvezik. mi plántálható át Franciaországba a börtönapparátusból). bár ellentétes a büntetőjog betű szerinti elméletével: az. majd . olyan munkára kényszerítve. … bár a törvény által kiszabott büntetés fő célja a bűn helyrehozatala. egy kíméletlen iskola vagy egy nyomasztó üzem. amelyet végül meg fognak szeretni. kapjanak kedvet a foglalatoskodáshoz. hanem eleve olyan „törvényes fogva tartás” volt. Emlékeztetnünk kell arra is. A börtön kezdettől fogva együtt járt egy sor olyan kísérő mechanizmussal. hogy az egyéneket átalakító gépezetként működjék. amely különbözően súlyos büntetéseket ró ki. Felmérések: Chaptalé már 1801-ben (amikor azt kellett megállapítani. a nevelés hibái. S eleve ebből a kettős működésből merítette szilárdságát. mint minden büntetés között a legközvetlenebb és a legcivilizáltabb formát. kezdetben. Differenciált. a tétlenség …bűnöket szültek. hogy a börtönök megreformálásáért. Végül is a büntetőfogság a 19. hanem céljaik is különbözőek. A jelek szerint még csak nem is egy bizonyítást nyert csőd eredménye. engedelmessé tesz. érezzék azt szükségesnek. az elítéltek szokjanak hozzá. hogy a könnyebben és a súlyosabban büntetettek egy helyen legyenek bezárva. a rossz példák fertőző hatása. amikor azzal. Mert a börtönnek eleve célja van: „A törvény. Villermé 1820-ban publikált könyve. A börtön „reformja” többé-kevésbé egyidős magával a börtönnel. rövidesen kezdik majd megbánni a múltat. Mindjárt a kezdetekben megjelent egy fecsegő börtöntechnológia.mérni a csereforgalmat. Az előbbi differenciált és céltudatos mechanizmus vagy mindenesetre annak kell lennie. amelyhez csak később járult a javító funkció. vagy olyan egyéneket átalakító üzem. amely a szabadságvesztés révén törvényes rendszerben működhet. mégis hozzátartozni látszanak a működéséhez. Beaumont és Tocqueville 1831-es. Decazes-é 1819-ben.

a szólás. és hogy úgy mondjuk. 7 programok a foglyokkal való bánásmódra. működésének egyik feltétele. hogy törvényes büntetéssé vált. az étkezések számát és időtartamát. Végül. amelyek az egyén büntető-javító technológiáit kísérik. s ismét mások valóban épületekké váltak. melyek közül egyesek – Danjou-é. amely még a pihenés perceire is meghatározza az időbeosztást. egyszóval annak a nevelésnek. amely egy időre lezárja a börtönök hatékonyabbá tételének eszközeiről folyó vitát. mások utasítás formájában öltöttek testet (mint az 1841. amelyek többé-kevésbé közvetlenül a börtönből származnak. amelyek a börtönök működését ellenőrzik és jobbító javaslatokat tesznek: 1818-ban a rendkívül hivatalos Société pour l'amélioration des prisons (A börtönök javítását célzó társaság). de soha végre nem hajtott reformtól egészen Tocqueville 1844-es törvényéig. utasítások vagy törvények: az első restauráció által már 1814 szeptemberében tervezett. hajlamait. mondotta Baltard. szakadatlanul kell az egyénre hatnia: folyamatos vegyelemzés. Ráadásul sem külső teret. amely nagyon messze van a puszta jogi szabadságvesztéstől. amely a teljes embert birtokba veszi. vagy a Gazette de Sainte-Pélagie a júliusi királyság kezdetén.Demetz és Blouet 1835-ös egyesült államokbeli felmérései. az élelem minőségét és porcióját. s szerzőik vagy filantrópok. a börtön „omnidiszciplináris”. A „börtön elmélete” nem annyira alkalmi bírálat volt számára. hanem napok. amely a többi fegyelmi berendezkedésben megtalálható. ellentétben az iskolával. tanúskodások és felmérések. Bloueté. az üzemmel vagy a hadsereggel. s a műhelytől a celláig tartó egyszerű és rövid úton is szabályozza a test mozdulatait. A legerősebb gépezetnek kell lennie ahhoz. nincs megszakítása. erkölcsi magatartását. amely először valósította meg Franciaországban a magánzárkarendszert. Mindehhez járulnak még azok a közlemények. mekkora hatalma van ilyen körülmények között a nevelésnek. A börtönnek teljes és kimerítő fegyelmi apparátusnak kell lennie. cselekvési módja a totális nevelés kényszere: „A börtönigazgatóság rendelkezhet a fogoly személyi szabadságával és idejével. mint a Petite Roquette. amikor egyedül van. jogi-politikai kérdését megterhelte mindazon problémával és mozgolódással. hogy ezt két évszázada emlegetik szüntelen? Azzal. Számtalan intézkedés – határozatok. fizikai idomítását. Társaságok. Pauvre Jacques a restauráció végén. még a gondolkodás lehetőségét is. a munka természetét és termékét. Harou-Romainé – puszta tervek maradtak. a tevékenység és a pihenés idejét. mindennapi viselkedését. megvannak a saját belső mechanizmusai az elfojtásra és a büntetésre: zsarnoki fegyelmezés. s nagyon messze . mint valami mozdulatlan intézményt. csaknem teljes hatalmat biztosít a foglyok fölött. a büntetés jogának ősi. valamivel később a Société des prisons (Börtönügyi társaság) és más filantróp csoportok. sőt évek sorára szabályozhatja az ébrenlét és az alvás. berendezési modellek. hogy új formát erőltethessen a megromlott egyénre. minden fizikai és erkölcsi tulajdonságával együtt. amelyek mindig egy bizonyos szakterületre irányulnak. mint inkább állandó használati mód. „Teljes és szigorú intézmények”. Programok a börtöngépezet működtetésére. Több értelemben: fel kell vállalnia az egyén minden aspektusát. amely az étkezdétől a műhelyig.9 Nem szabad azonban úgy tekintenünk a börtönt. Montalivet kérdőívei a fegyházigazgatókhoz és igazgatótanácsokhoz a foglyok elkülönítése körül folyó vita kellős közepén. amelyet a reformmozgalmak ráztak fel időről időre. kísérletek. mint Appert vagy-valamivel később – már „szakértők” (mint az Annales de la Charité-é8) vagy éppenséggel szabadult foglyok. Sötét. átrendezések. elhanyagolt terület volna a börtön? Nem bizonyítja-e az ellenkezőjét már maga az a puszta tény is.”11 Ez a tökéletes „reformátoraim” az élet olyan átkódolását követeli meg. annak a nevelésnek. A börtön intézmény körül bőbeszédű buzgalom nyüzsgött. A legnagyobb intenzitásra emeli mindazt az eljárást. augusztus 9-i körlevél a fogdák építéséről). A börtön mindig is egy olyan aktív szféra része volt. munkaképességét. amíg feladatát teljesen el nem végezte. elképzelhetjük. sem hézagot nem ismer. amely nemcsak egy napra. az imádság idejét. beleértve még azt az időt is. amelyben burjánzottak a tervek. elméletek.

ami cselekményét motiválta és elősegítette. Az elítélteket „nem lakat alatt kell tartani. a magány a teljes alávetettség alapfeltétele: „Képzeljük el”. mondotta Charles Lucas. Az első alapelv az elkülönítés. azzal. aktív felügyelettel előzve meg az erkölcsi fertőzést. hogy maximális intenzitással gyakoroljanak fölöttük egy olyan hatalmat. „közösen kell foglalkoztatni őket hasznos tevékenységekben. halkan ha azok engedélyezik. az egyedüllét nem fogja többé nyomasztani: „E szerint a csodálatos diszciplína szerint minden értelem és minden morál önmagában hordja egy olyan megtorlás forrását és mértékét. hanem össze kell gyűjteni. hogy önmaga semlegesítse azokat a káros hatásokat. Ezen a ponton vetődik fel a vita a két amerikai börtönrendszer. ha a csend rettenetes fegyelmi kényszerében szól a szívhez. a tanítók. amelynek áthágása igazságos és legitim büntetést von maga után”17. de teljes csendben. amikor a legkülönbözőbb bűnözőket gyűjti egybe: el kell fojtani az esetleges szövetkezéseket és lázadásokat. de az üzemi diszciplínára is. milyen hatalma van az emberi szónak. az elítéltek elkülönítése lehetővé teszi. erről a felügyelet és a büntetések gondoskodnak. a foglyok csak az őrökkel beszélhetnek. megtanulja gyűlölni. amely annyira széles körű volt. „képzeljük el. a lélekhez. a kommunikáció csak függőleges irányban jöhet létre. nem szabad megengedni. amelyre a reformerek gondoltak az ideológia korában. az igazgatók. Röviden. de amikor már mélyen megbánta tettét és őszintén megjavult. a tábori lelkészek és más „könyörületes személyek” hatásáról szólva az elszigetelt fogoly felett. ahol az egyének erkölcsi létükben elkülönülnek. A kényszert fizikai eszközök s különösképpen a szabály biztosítja benne. az elszigeteltségben rátör a lelkifurdalás. hogy magukba szálljanak”. Amikor egyedül marad bűnével. hogy magát a társadalmat ismétli meg. A börtönnek így tökéletes társadalmat megvalósító mikrokozmosznak kell lennie. hogy az összegyűjtött gonosztevőkből a börtön homogén és szolidáris népességet kovácsoljon: „Szervezett bűnszövetkezet működik közöttünk napjainkban … Valóságos kis nemzetet alkotnak a nagyban. amelynek bizonyosságán és igazságosságán az emberi tévedhetőség vagy tévedés nem változtathat … Nem az isteni gondviselés igazságszolgáltatásának pecsétje-e ez valójában?”14 Végül és talán főleg. Először is úgy kell megszervezni a börtönt. mint a vadállatot a ketrecében”. és annál fájdalmasabb a magány. De ez a vita.azoknak a képzeteknek az egyszerű mechanizmusától is. ez a szabály hozzászoktatja a foglyot. 1. de a lelkifurdalás is annál hevesebb lesz. közösen kell jó szokásokra kényszeríteni. amiből óhatatlanul feltámad a lelkifurdalás: „Kivetett magányában az elítélt gondolkodik. és csendrendelettel kell elérni. Azután a foglyok elkülönítése egymástól A büntetésnek nemcsak egyénre szabottnak kell lennie. míg a munka és az étkezés együttesen zajlik. hogy „szent előírásnak tekintse a törvényt. és ha lelkét még nem keményítette meg a gonoszság. együttlétük pedig szigorú hierarchikus keretben valósul meg. az emberhez”15. Az elszigeteltség. hogy a magány valamilyen önszabályozás folytán magától individualizálja a büntetést: minél inkább képes az elítélt a gondolkodásra. amelyet semmilyen befolyás nem ellensúlyoz. Az elkülönítés négyszemközti találkozást biztosít a fogoly és a fölötte gyakorolt hatalom között. 16 valójában csak a mindenki által elfogadott elkülönítés működési módjára szorítkozott. mégpedig két módon. Világos utalás ez a kolostori modellre. el kell hárítani oly sok „titkos társulás” erkölcstelenségét. amelyeket kiválthat. hogy cinkosságok vagy zsarolási lehetőségek alakuljanak ki a jövőre nézve (amikor a foglyok már szabadultak). hanem individualizálónak is. Az auburni rendszer előnye hívei szerint az. az auburni és a philadelphiai között. mindattól. hogy gondolkodásra késztet. Az auburni modell magánzárkát ír elő éjszakára. annál inkább bűnös tette elkövetésében.” És azzal is. Ezek az emberek csaknem mind a börtönben ismerkedtek meg vagy ott találkoznak újra.” 12 Ezen felül a magánynak a megújulás pozitív eszközévé kell válnia. amelyben nincsenek laterális kapcsolatok. Ennek a társaságnak a tagjait kell ma feloszlatnunk. megakadályozni. a kommunikáció nélküli együttlét és a folyamatos ellenőrzéssel . Az elítélt elkülönítése a külvilágtól. amelyet meg kell tanulni tiszteletben tartani.

hanem az egyénnek saját lelkiismeretéhez való viszonyától és mindattól. aki szereti őrét. így telik el a hétből hat nap. az ember pedig jó. s lassan ébredezni kezd benne az erkölcsi érzék. s a romlottság legvégső határáig kergesse.és újrakezdett élet. de amely hamarosan második természetévé válik.”23 Ε két modell ellentétére egész sor különböző konfliktus rétegződött: vallási (a megtérésnek kell-e a javító nevelés legfőbb rugójának lennie?). ami ezt belülről felébresztheti. A pennsylvaniai börtönben a javító nevelés pusztán a lelkiismeret munkája.”22 Ebben a zárt cellában. hibáinak változatosságában égetve fel életét. ahol férgek helyett a lelkifurdalás és a kétségbeesés emészti.”25 A munka se nem járuléka. az őszinte keresztény számára a boldog halhatatlanság bölcsője lesz. évek. kénytelen lelkiismerete szavát hallgatni”. némi bizalommal tehetjük ki újra azoknak a kísértéseknek. a cellában a fogoly szembekerül önmagával. amely körbezárja. hanem saját lelkiismerete lép működésbe. könnyen testet öltenek a feltámadás mítoszai. „hasznos és elszánt tevékenységre”18 nevelve. akár szigorított fogságról vagy bebörtönzésről van szó. hónapok. hogy ha egy bölcs irányítás csak egy kicsit is megnyitotta a lelkét a megbánásnak. törekszik emellett a bűnös megjavítására is. akiknek a tekintélye így elfogadhatóbb: „Minden látogatásnál ejt néhány jóindulatú szót az a becsületes száj. lassacskán. De … ami a hitetlen rabnak csak sír és förtelmes csontkamra. nem más. nem a felügyelők. eleve már a törvényhozó elképzelésben úgy jelenik . A falak rettenetesek. az „erkölcsi tartalom” megváltoztatása.”21 Tehát nem a törvény külső tiszteletben tartása vagy a büntetés puszta félelme hat a fogolyra. Már az 1808-as törvénykönyvtől kezdve: „Bár a törvény által kiszabott büntetés célja a bűn helyrehozatala. kezdetben csak egy külső megszokás hatalma alatt. az elszigeteltséggel párosulva. hálát. amikor az intézménybe került vagy legfeljebb állhatatlanságából csinált meggyőződést. Cherry Hill a megsemmisített. mint kötelezettség. mivel a környező világ és szenvedélyei hallgatnak. mint a magánzárka átalakító hatásának faktora. A katolicizmus hamar magáévá teszi stílusában ezt a kvékerszemléletet. és azé a néma architektúráé. hogy a munka itt inkább vigasz. az alvás kellemes pihenést nyújt neki. A teljes elszigeteltség rendszerében – mint a philadelphiai – nem egy közös szabály működésétől várják a bűnöző átalakulását. gazdasági (mi a kevésbé költséges?). Az éjszaka és a csend után az újjászületés. nem a magatartásé. lelkiismeretét faggatja. a tanulásnak és épületes meditációknak szentelik. amely börtönbe juttatta. mint valami ideiglenes sírboltban. Ezért van az. reményt és vigaszt ébresztve a fogoly szívében. mert az szelíd és részvétteljes. s a fogoly. hogy ott is elérje. „A munka és az étkezések váltakozó rendje kíséri a foglyot az esti imáig.”24 A munka. aki kiszámíthatatlan ember volt. és e kettős cél akkor valósulhat meg. Cherry Hillben „a falak büntetik a bűnt.betartott szabály együttes hatásának így kell átalakítania a bűnözőt mint társadalmi egyént. amely soha nem hal ki teljesen az emberi szívből. szereti. ha a bűnözőt kiragadják az átkos semmittevésből. úgy kerül meghatározásra. úgy megbarátkozik a munkával és annak örömével. orvosi (bele lehet-e bolondulni a teljes elszigeteltségbe?). amelyet nem ellenőriz a hatalom vagy nem szabályoz a hierarchia. Bizonyára ezért húzódott úgy el a polémia. De a viták magva. visszaadva „társadalmi alkalmazkodó képességét”19. a kényszert a dolgok anyagi valósága gyakorolja. se nem kiigazító ja a fogságrendszernek: akár büntetőmunkáról. „Cellájában csak iszonyú sírboltot látok. Mély belső meghunyászkodás ez egy felszínes idomítás helyett. megelőlegezett pokollá téve az életét. így követik egymást a hetek. és megakadályozzák. építészeti és adminisztratív (milyen forma biztosítja a teljesebb felügyeletet?). Auburn magának a társadalomnak a meghosszabbítása volt alapvető erélyességével. ami kiváltotta őket. amelyek szabadulása után érni fogják. és az. 2. mint a cellarendszernek ez az elsőrendű célkitűzése: a kikényszerített individualizáció minden olyan kapcsolat megszüntetése által. amelyet nem zavarnak meg1 az elszabadult képzelet fantomjai. magába mélyed. A hetediket kizárólag az imádságnak. 20 „Cellája magányában a fogoly szembenéz önmagával.

28 A munkáslapokban egész sajtókampány folyik: arról. A zárkarendszerben a munka és a büntetés kapcsolata más típusú. maguk is konkurensévé válnak azoknak. akik becsületben és önfeláldozóan szentelik napjaikat családuk fenntartásának éppúgy. – így van ez. mint szükségszerű velejárója. „A Kamarának Barabás volt a kedvesebb”52. hogy csökkenthesse a „szabad” munkabéreket. hogy munkájukat ez lejáratja. Lényegéből fakadó hasznossága nem a termelőtevékenységben mutatkozik meg. annál mélyebben ivódik be magatartásukba. következésképp ők lesznek a legféktelenebbek és a legkevésbé hajlamosak a megbánásra. de nem gondolnak az aranyozómunkásokra. A rend és szabályosság forrása: sajátos követelményeivel kimondatlanul is egy szigorú hatalom formáit közvetíti. és egyben az a korszak. arról. amelyet a rabokra kényszerít. ami egy gazdasági válság korszaka. például. Ráadásul a jövedelem a munkás hozzáértésének a jutalma. annál is elfogadhatóbb. amely soha nem halt el egészen. „Azok a szegény elítéltek! – mondják az emberek. hogy a meluni fogházban nyomdát létesítettek: „Választania kell a törvény által igazságosan sújtott bűnözők és azok között az állampolgárok között. a petíciók és a tiltakozó levelek – egy ilyen petíciót utasít el a párizsi képviselőház. gonosztevőket. amikor példát akartak statuálni vele a közönségnek. De ez távolról sem az a szükségszerűség. különösen az 1844-es törvény megszavazásától kezdve. amely „embertelennek találta azt a javaslatot. nagy hevességgel lángolt fel újra az 1840-1845-ös évek táján. a prostitúcióba kergetik őket. hanem az emberi gépezetre gyakorolt hatásaiban. hogy gyilkosokat. amikor megtudják. mivel annak . hogy milyen funkciót tulajdonított a büntetőmunkának. vagy hasznos jóvátétellé tenni a társadalom számára. akiktől elvonják a munkalehetőséget. amikor«kezd kikristályosodni a munkás és a bűnöző közötti ellentét. század reformerei beszéltek. a nyomdászok levelet írnak a miniszternek. gyenge teljesítménye folytán nem lehet általános hatása a gazdaságra.meg. nem a bűnös megjavulásáé: „A legrosszabb alanyok majdnem mindig a legügyesebb munkások is egyben. kizárja a nyugtalanságot és a szórakozottságot. ahol ugyanezek a nők. hogy ezek a börtönbeli műhelyek még több hátránnyal járnak a nők számára. Franciaországban megfizették a foglyok munkáját. rövidesen odaküldenek minden koldust és munkanélkülit. hogy a kormány azért szorgalmazza a büntetőmunkát. de munkásmegmozdulásoké is. újra feltámasztva a régi franciaországi menhelyeket vagy az angliai dologházakat 31.27 Sztrájkok folynak a börtönbeli műhelyek ellen: amikor egy chaumont-i kesztyűkészítő engedélyt szerez. A büntetőmunkának nem lehet felróni. hogy a filantrópia nagy gondot fordít a rabok munkakörülményeire. munkásai tiltakozásba kezdenek. hogy mondjon le tervéről. elfoglalják a manufaktúrát és kényszerítik a tulajdonost. amelyről a 18. akik szabadon nem dolgozhattak.” Különösen pedig árról.29 arról. a testeket rendszeres mozdulatokra idomítja. tolvajokat alkalmazzanak olyan munkákra. arra hivatkozva. vagyis a börtönbe. hogy munkanélküliséget okoz: kis kiterjedése. s a hierarchia és a felügyelet. hogy ha a börtönben végzett munkáért fizetség jár. A restauráció vagy a júliusi királyság idején folyó viták rávilágítanak arra. hogy műhelyt rendezzen be Clairvaux-ban. míg a munkanélküliségre juttatott kalapos „vágóhídra viszi a bőrét. hogy ha a börtön egyre inkább műhellyé válik. ölni vagy lopni kell ahhoz. „26 Ez a vita. hogy a munkás védve legyen veszélyes gőzeitől. akkor az valójában nem része a büntetésnek. a fogoly tehát megtagadhatja. hogy ha rabok dolgoznának higannyal. Ott voltak azután. mint hazájuk gyarapodásának. Ebből az a probléma adódott.”33 A kormány és a közigazgatás válasza erre az egész kampányra változatlanul ugyanaz. akiknek még van munkája. ők keresnek a legtöbbet. de nem törődik a szabad munkásokéval: „Bizonyosra vesszük. a tudomány az eddiginél sokkal jobban igyekezne megtalálni a módját. amelyek ma több ezer munkásnak jutnak osztályrészül”. hogy a rabok számára tartják fenn a legbiztonságosabb munkákat – „a tolvajok melegben és fedél alatt végzik a kalapkészítést és a műasztalosságot”. arról. Vita tárgya először is a bérezés. hogy részvétre vagy érdeklődésre számíthasson az ember. hogy napi 2 frankért fehér ólomfestéket gyártson” 30.

csak egy olyan mesterséges képzetről. a hajdani lustából szorgalmas és aktív embert faragnak … az intézmény rendszeres életében. században.”35 Ha a börtönben végzett munkának végső soron mégis van valamilyen gazdasági hatása. hanem egy hatalmi viszony. amikor önként vállaltak penitenciát azok.logikus része: a munkával „behatol a szabály a börtönbe és uralkodóvá válik. A munkabér révén a gonosztevő „megszereti és megszokja” a munkát38. hogy az elvégzett munkát méri. akkor „csak saját munkája gyümölcséből élhet.”36 Így termelődnek ki a gép-egyének. valóban. mármost ha a börtön nem kényszerítené munkára a gonosztevőket. egy olyan séma megteremtése. legalább azért.”37 A saját szükségleteit fedező munka révén az elítélt tolvaj engedelmes munkássá válik. Ezen a ponton jelentkezik a büntetőmunka bérezésének hasznossága. a takarékoskodás. hogy búcsút mondjanak a világnak. nyugtalan. amelytől hatékonyságot remélnek a büntető-javító eljárásokban. A büntetőmunka haszna? Nem a profit. szemben vele két sorban a női foglyok végzik a rájuk rótt munkát. mint létfeltétellel. hogy azt. „foglalkoztatja” őket. de a proletárok is. amelynek fogoly munkásai egyszerre fogaskerekei és termékei. minden jó forrásának tekintik. ami csaknem minden esetben varrás. sem a 20. 40 végül pedig azzal. mint önműködő^ gépezetet. jogot formál arra. Az ember önkéntelenül visszaáll gondolatban e régi épület tiszteletre méltó szokásainak korába. a rákényszerített kétkezi munkában időval … biztos orvosságot talál képzelete kicsapongásai ellen. akik ide zárkóztak el. rendre és engedelmességre szoktatják. az adórendszer révén. hogy kitöltse idejüket. meggondolatlan rabból tökéletes szabályossággal működő alkatrészt csinál. amely az ítélet végrehajtása során. minden erőszakos vagy elnyomó eszköz nélkül. hogy a börtön több az egyszerű szabadságvesztésen. gépnek kell lennie. A munkának a börtönök vallásává kellett válnia. ami a feladata. azt abban kell látnunk. hogy a rabot foglalkoztatják. hacsak nem részleges formában (a feltételes szabadlábra . ennek a gyakorlatnak. az egyéni átalakulások motorja és jelzőszerkezeteként működik. mégpedig „folyamatosan. hogy a büntetés modulációjának eszköze legyen: olyan gépezet. most megtanulja. hogy gépiesített egyéneket termel az ipari társadalom általános normáinak megfelelően: „A munka a modern nemzetek gondviselése. most megismeri a tulajdonhoz való ragaszkodást – ahhoz a tulajdonhoz. amelyért „arca verítékével dolgozott meg” 39. A börtön nem műhely. valójában csak jogi fikció. egy üres gazdasági forma. ezért állandóan a legszigorúbb csend uralkodik … Ε termek falaiból mintha megbánás és vezeklés áradna. amely az erőszakos. A géptársadalomban tisztán mechanikus reformeszközökre volt szükség. hogy mi az előrelátás. Azzal. a jövő számítgatása.”42 3. míg korábban tékozolva élt. az alkalmatlan gondolatok elszállnak és a lélekben ismét nyugalom honol. legalábbis részben. aki nem tett különbséget az enyém és a tied között. erkölcs helyett erkölcsük. és ő. a foglyok kénytelenek másokéból fenntartani magukat. ha másért nem. amely megtöri az egyént és hozzáidomítja egy termelőapparátushoz. hanem önmagában véve is gép. De fontosabb megnyilvánulása is van annak. a fogoly találkozik a munkabér „erkölcsi” formájával. Tökéletes képet nyújt a börtönben végzett munkáról a clairvaux-i női foglyok műhelye: az emberi gép néma pontosságát egyesíti a kolostor szabályozott szigorával: „Egy emelvényen ül egy apáca. ha nem a saját munkájukból élnek. minden erőfeszítés. Amikor a test mozog és a szellem meghatározott dologra összpontosít. Arra törekszik ugyanis. mint a társadalomban. saját intézményével csak folytatása lenne. Természetesen nem kapott ilyen „jogot” a börtönintézmény sem a 19.” 34 A büntetőmunkát úgy kell értelmezni. a lopáshoz folyamodva” . betölti a hiedelmek üresen maradt helyét. amelyben egyesek lefölözik mások munkáját: „A semmittevés kérdése ugyanúgy merül fel. feje fölött feszület. mégcsak nem is egy hasznos szakértelem kialakulása.41 A büntetőmunka bére nem a teljesítményt fizeti meg. felülvizsgálja. mert nem a munkaerő „szabad” felkínálásáról van szó. ha az embernek „minden vagyona a két keze”. foglalkozását gyakorolva vagy mások munkájának a gyümölcséből. hála a munkabérnek. a munkabér képes mennyiségileg kifejezni a fogoly buzgalmát és javulásának előrehaladását.

hogy a büntetés nem a bűnöző egyén mint jogi alany. hogy a törvényes büntetésnek többé-kevésbé kifejezetten fizetség jelleget adjanak. de a kényszerű tétlenség után a munka jótéteményként hat). Es ne legyen egyszer s mindenkorra meghatározva. De tudnunk kell. hanem a fogoly „hasznos” megváltozásához kell igazodnia a börtönévek folyamán. ha viszont egyszer s mindenkorra van megállapítva. nyilatkozta a . a félszabadságokkal és a reformfogházak szervezésével). egy büntetőosztály. hanem célidő. amit Charles Lucas a „moralitások változó osztályzásának” nevezett. általa módosított vagy rá reagáló egyénhez.” 43 A büntetés igazságos időtartamának tehát változnia kell. amely lehetővé teszi a büntetések pontos mennyiségi kifejezését. hanem a büntetett egyénhez igazítva. hogy alapfeltétele a börtön jó működésének és hatékonyságának abban a javító-nevelő feladatban. Vonatkozik ez a büntetés időtartamára. hogy miként zajlik le a büntetés konkrét folyamata. hogy a büntetés szigora ne álljon közvetlen arányban az elítélt cselekedet büntetőjogi nagyságával. hogy függjön. nemcsak a cselekmény és annak körülményei szerint. fogház vagy büntetőmunka felel meg. amely a büntetés hatásait ellenőrzi azon az apparátuson belül. amely létrehozza őket. Ha a változás megtörtént.helyezéssel. A büntetés idejének nem a bűncselekmény „csereértékét” kell mérnie. A szabadságelvonásnak mint javító műveletnek. és a közös munka periódusa. Eredményeinek kell meghatározniuk állomásait. „Ahogyan a bölcs orvos abbahagyja vagy folytatja a gyógykezelést aszerint. A büntetések és jutalmazások egész rendszere nem csupán azt a célt szolgálja. akik általában szélhámosok. lusták. az erkölcsi nevelés fázisa (többé-kevésbé gyakori „megbeszélések” az igazgatókkal és a hivatalos látogatókkal). hogy tiszteletben tartassa a börtön rendtartását.” „A súlyos bűnözők sokkal jobb magaviseletűek. akiket valamilyen heves szenvedély vagy népes családjuk szükségletei vittek bűnbe. hogy eredményessé tegye hatását a foglyokra. mert ilyen körülmények között már minden fogva tartás haszontalan. Ami azt jelenti. mint amilyen fölöslegesen költséges az állam számára. A börtönigazgatók csaknem egyöntetűen így vélekedtek a minisztérium 1836-os felmérésére adott válaszukban: „Általában a vétséget elkövetők a Iegromlottabbak … Súlyos bűnözők között sokan vannak.47 Vagy a négy fázis formájában: megfélemlítő időszak (eltiltás a munkától és minden külső vagy belső kapcsolattól). ahogyan az ítéletben kimondatott. a cselekmény elkövetője szerint kell individualizálni. Egy bűn súlyosságának jogi megítélése távolról sem egyértelmű mutatója az elítélt javíthatóságának. mintsem egy fizetség formája.. mint a vétséget elkövetők. Megesik. és azt. úgy. arra hivatkozva. Inkább egy művelet. és a javulás útjára térőknek egy jutalomosztály.”44 A fogva tartás minőségét és tartalmát sem pusztán a bűncselekmény természetének kellene meghatároznia.”45 Ezért vetődik föl az a gondolat. hogy megváltoztassuk a gonosztevőt. megvannak a maga követelményei és viszontagságai. elveszítheti javító hatását. hogy a jogi hatóság ezt maga is elismeri: „Nem kell meglepődnünk azon a gondolaton”. az előbbiek engedelmesebbek és dolgosabbak az utóbbiaknál. a börtöngépezetbe bekerült. ugyanúgy meg kellene szüntetni az első esetben a megjavult elítélt bűnhődését is. hogy a beteg elérte-e vagy sem a tökéletes gyógyulás állapotát. romlottak.46 Például a háromféle osztály megvalósításának formájában: egy próbaidőosztály minden fogoly számára. azt. mint egy átalakítás ellenőrzött tárgyához. vissza kell térnie a társadalomba. munkaperiódus (elszigeteltség ugyan. beosztása. Nem érvényes nevezetesen a javulás szempontjából a bűntett és a vétség megkülönböztetése. Nem mértékidő. Gyakran követelték Franciaországban azt a progresszív rendszert. hogy a börtönigazgatás felelős személyei már igen korán követelték. hanem azt is. következésképp éppoly embertelen a megjavult bűnössel szemben. amelyet 1825-ben vezettek be Genfben. 48 Ha a büntetést alapjában az igazságszolgáltatás határozza is meg. amelyet maga az igazságszolgáltatás bíz rá. hanem attól függően is. minősége és szigora attól az autonóm mechanizmustól kell. fokozatok megállapítását a körülményeknek megfelelően. ideiglenes súlyosbításait és fokozatos enyhítéseit. amelyeknek a törvény szerint fegyház. „Csupán annyiról van szó.

hogy ma ez az utóbbi szintnek az elemzése a feladat. aki egyeduralomra hivatott az intézményben … és ha nem akar alatta maradni küldetésének. amely a büntetést irányítja és ellenőrzi. megkülönböztető besorolásuknak) és immár nem a bűnösséget megállapító ítéletnek kell alapul szolgálnia a büntetés belső modulációjához. azt úgy határozta meg. hogy alkalmasint megszüntessék. amely nemcsak igazgatási autonómiát igényel. A zárkarendszer nagy gépezete magával a börtön működésével kapcsolatos. akár jobb élelmezés formájában. „hogy jutalmazásokra nyíljék lehetőség. amely talán a legfontosabb. tehát fel kell bontani. amelyek csak az ítélethirdetés után léphetnek életbe. hogy megkülönböztették a törvényhozó szintet (amely osztályozza a cselekményeket és meghatározza büntetésüket) és az ítélethozó szintet (amely ítéleteket mond ki). az a jutalom kiérdemlésének lehetősége.”49 És azt is be kell látnunk. Mindaz az „önkényesség” .”52 A börtön túlkapásáról vagy túlkapásainak sorozatáról beszélhetünk tehát a törvényes fogva tartáshoz viszonyítva. A börtönőr bölcs szuverenitása: „Igazi főtisztviselő. Ennek az autonómiának a jelét láthatjuk a börtönőrök „fölösleges” kegyetlenkedéseiben vagy a zárt intézmények előjogait élvező igazgatás despotizmusában. fokozatosan újraéled annak a hatalomnak az oldalán. hogy el kell különíteni benne azt. ha lehetséges. a törvényszék ítélete ehhez viszonyítva csak „elő-ítélet”. hogy a bíró ítéleteit valamilyen ellenőrzés helyesbítse. másodlagos hatásként. Valóban olyan rendelkezésekről van itt szó. a törvényhozó értékítéleteinek helyesbítése). a rossz fogalmát. hogy . a „bezárás” és az „igazságszolgáltatás” különbségéről. „51 Ezzel elérkezünk egy olyan alapelvhez. Az ő megítélésükben (értsd: megállapításuknak. amely a régi büntetőrendszerben lehetővé tette a bíráknak a büntetés modulálását. hogy az igazságszolgáltató szerv előzetes véleménye alapján ideiglenesen szabadlábra helyezze a tökéletesen megjavult elítéltet. Ha valami képes felébreszteni az elítéltekben a jó és. Nélkülözhetetlen tehát a büntetést igazgató személyzet autonómiája a büntetés alkalmazásának és változtatásának kérdésében: a felügyelők. kellő vezeklési idő után és bizonyos feltételek mellett. mert az elkövető erkölcsisége csak a próbatételben mérhető fel. vagy tervek formájában. hogy a büntetőítélet mesterséges egység. Ez a túlkapás nagyon korán megjelenik. azoknak a „szándékoknak a felmérésére. hogy visszairányítsa a börtönbe a legkisebb megalapozott panasz esetén”. tehát. amelyet a modern törvénykönyvek megtagadnak az igazságszolgáltató hatalomtól. Amikor 1846-ban Bonneville benyújtotta tervezetét a feltételes szabadlábra helyezésről. és az uralkodóknak. A börtön jogainak ez a kinyilatkoztatása alapelvként szögezi le. diagnózisuknak. a legkiválóbb erényt kell párosítania a legmélyebb emberismerettel. amelyek megannyi különböző moralitást tükröznek az emberi cselekedetek mögött”. vagy tényleges gyakorlatok. pedig a modern büntetőrendszer leglényegesebb tendenciáját mutatja: nevezzük a börtön Függetlenségi Nyilatkozatának: olyan hatalom követeli benne jogait. és autonómiát kell biztosítani a „büntetőintézmény ítéletének”. jellemzésüknek. az igazgató. készen arra. mint az elkövetők értékelése. és ezt az ellenőrzést a börtönnek kell nyújtania. „Szükséges tehát. mint a büntetőhatalom letéteményesei.börtönökről szóló törvénytervezettel kapcsolatban a legfelsőbb semmisítőszék. a lelkész vagy a tanító alkalmasabb erre a funkcióra. akár pénz. hogy az igazságszolgáltatás fórumainak nem lehet közvetlen felügyelete mindezen eljárások fölött. amelyet Charles Lucas már világosan megfogalmazott. könnyítéséhez vagy akár felfüggesztéséhez. hanem részese akar lenni a legfőbb büntetőhatalomnak is. amelyek a büntetést lefolyása szerint módosítják. sőt akár a büntetés csökkentése révén is. ami sajátosan az igazságszolgáltatás része (nem annyira a tettek. hogy már a törvénykönyvek szerzőinek igazuk volt abban. Nem később járult hozzá. erkölcsi meggondolásokra késztetni őket és némileg visszaadni önbecsülésüket. Gyökere azonban máshol van: éppen abban a tényben. mint „az igazgatóság jogát ahhoz. de amelyet kevés jogász fogadna el ma vonakodás nélkül. mindaz az önkényesség. már a börtön létrejöttével. és csak a cselekményen kívüli dolgokra vonatkozhatnak. pontosításuknak.

Bentham utópiája viszont többé-kevésbé csak a büntetőintézményekben valósulhatott meg egészében. Ehhez a művelethez a zárkarendszer három nagy sémát vett igénybe: az egyéni elkülönítés és a hierarchia politikai-morális sémáját. A börtön. Először elvi kérdésként vetődött fel.”58 Végül is egy börtöngép59 megteremtéséről van szó. De a büntető-nevelő intézet a fogva tartáshoz viszonyított „túlkapásaival” csak azért tudta elfogadtatni magát a valóságban. ahonnan egy állandóan figyelő tekintet egyszerre ellenőrizheti a foglyokat és a személyzetet. mert képes volt a büntetőjogot felsorakoztatni a megismerési viszonyok közé. hanem felvállalni igyekezzenek. mint a hatalom gyakorlásának konkrét formái. Az erkölcsi megbetegedésekre ugyanaz érvényes. átlátszó cellákkal. ahová juttatta. mint „a görög filozófus üvegfalú háza” 60 és egy olyan központtal. üzem. amelyeknél a kezelés a betegség gócától és terjedésének irányától függ.„hasznosságot” várnak el a börtöntől. átalakításokat kellett végrehajtania az egyéneken. másrészt az építésznek tudnia kell. mint az elítéltekről szerzett klinikai ismeret kialakulásának helyszínét. a nép erényeinek újjáteremtésén dolgozik. annak a törvénykezésnek megfelelően. csak inspekciók. Ε két . valójában fegyelmi típusú eljárások töltik meg. Egy évszázaddal később fattyú és torz gyermek születik e vágyból: a büntetést ellenőrző bíró. abban a tényben. már Decazes is ezt mondta. 'amellyel a börtön túlterjed a fogva tartáson. az egész büntetőjogot hálójába keríteni. hogy ne felszámolni. Azt a területet. felügyelőbizottságok és védnökségek látogatásai révén valósulhat meg. csak ékesebb nyelven: „A törvénynek el kell kísérnie a bűnöst a börtönbe. A bírót vágy fogja el a börtön iránt. 57 hogy az erőszakot vagy a kényszereket felváltsák egy hibátlan felügyelet szelíd hatékonyságával. beleértve magukat a bírákat is. hogy a büntetés nem lehet több a szabadságvesztésnél. Másrészt viszont minden fogoly megismeréséről is. egyúttal a büntetésüket töltő egyének megfigyelésének is a színhelye. úgy kell felfognunk a börtönt. igen széles körben elterjedtek. mint a testiekre. magatartásával. Ez volt a legközvetlenebb módja annak. Zárka. amelyek mára végtelen labirintust alakítottak ki körülötte. hogy a panoptikus eljárások.”54 A büntető-nevelő rendszer már ekkor elég jelentős volt ahhoz. elszigeteltség és átlátszóság – a börtönben valósul meg a legtökéletesebben.”55 Ebből két lényeges teendő ered. alapvető hajlamaival. természetesen. hogy lefordítsák „a kő nyelvére a fegyelem intelligenciáját” 56: hogy áttetszővé tegyék az épületeket a hatalom gyakorlása számára. nyilván kell tartani és összesíteni minden róla feljegyzett információt. Két értelemben. kórház. s ezeket a bíróság illetékes kijelölni. Igaz ugyan. a büntetés végrehajtásának a helye. individualizáció és totalizáció. A fogolynak állandó megfigyelés alatt kell állnia. a gyógyítás és a normalizálás gyógyászatitecnikai modelljét. biztonság és ismeret. Végül is az igazságszolgáltatásnak ezt a fegyelmi kiegészítését nevezik „büntető-nevelő intézetnek”. Segítőkre van tehát szükség. felderítve a bűnök eredetét. Az 1830-1840-es évek táján a panoptikum lett a legtöbb börtönterv építészeti programja. A panoptikum témája – amely egyszerre felügyelet és megfigyelés. ha szétszórtan is. hogy a börtönök a büntetések enyhítésének szellemében tervezendők-e vagy a bűnözők megjavításának rendszerében fognak működni. a bírák ellenőrizni kívánják a börtön mechanizmusait: „A foglyok erkölcsi nevelése számos együttműködőt követel. a társadalmi helyzetből következik. hogy a szabadságvesztésnek – egy ideális érték jogi megvonásának – kezdettől fogva pozitív technikai szerepet kellett játszania. a kötelező munkára fogott erő gazdasági modelljét. „a büntető-nevelő rendszer nem lehet a priori koncepció. fokozatos javulásával. amely. akár mai vezetőink. * Ε hozzáadás elfogadtatása nem ment problémák nélkül. mi több. amelyek úgy tartják fogva a rabot. Egyrészt felügyeletről van szó. hogy hozzáigazítsák a teret a törvénykönyvek új keletű humanizmusához és az új büntetőelmélethez: „Egyrészt a hatóságnak.”53 De jellemző módon ezek a viták csakhamar már a „többlet” felügyeletének kisajátításáért folyó csatákká válnak.

különös személycserét hajt végre: az igazságszolgáltatás kezéből elítéltet kap ugyan. annál kevésbé kell az épületek erejétől várni a garanciát a szökési kísérletek és a rabok egymás közötti érintkezése ellen. A büntető-nevelő műveletnek. A zárkarendszer autonómiája és az ebből eredő megismerés révén megsokszorozható a büntetésnek ez a hasznosítása. hogy egyetlen központból látható legyen minden rab a cellájában és minden őr a folyosókon. hanem valaki. mert bármilyen osztályba legyen is sorolva. s ennek az ismeretnek a birtokában választhatja meg aztán a megfelelő egyéni bánásmódot minden rabnál. aki kissé különbözik tőle. akit a büntető-nevelő apparátus az elítélt elkövető helyébe állít.64 A cél mindenesetre az.”63 Sok más. A felügyelet pedig akkor lesz tökéletes.”62 De a büntetőpanoptikum egyben folyamatos és individualizáló dokumentációs rendszer is. amely megismerés a büntetőgyakorlat szabályozásának alapja lesz. A bűnözőt az különbözteti meg az elkövetőtől. Minél teljesebb és könnyebben gyakorolható a felügyelet. folyamatos és általános. a bűnöző. mint inkább egész élete jellemzi. a félkör.”65 A büntető-nevelő gyakorlat bölcs technológiája jövedelmezővé teszi a büntetőrendszerbe befektetett tőkét és a költséges börtönök építtetését. láthatatlanul látja nemcsak minden cella bejáratát. hanem látja a rabok őreit is. amikor az átlátszatlan ajtó nyitva van. hogy a büntető-nevelő apparátus. a büntetőmechanizmusok alkalmazásának címén. Ugyanabban az esztendőben. ha igazi átnevezésre törekszik. hogy ismerje a bírói ítéletet és az érvényes szabályok szerint végrehajtsa: folyamatosan kell ismereteket gyűjtenie a rabról. minden emeleten … A kör vagy félkör alakú börtönformák lehetővé tennék. buzgalmában és intelligenciájában nem bízhatunk teljesen … Az építésznek tehát a legnagyobb figyelmet kell fordítania erre a pontra. ahol jobban megalapozhatná az ítéletet és valósághűen meghatározhatná a bűnösség mértékét. . sőt a legtöbbnek a belsejét is. hogy a börtön egy megismerés színtere legyen. még csak nem is szoros értelemben véve az elkövető. Ezzel összefüggően a bűnöző megismerendő egyénné válik. hogy nem annyira cselekménye. mert a cellákat közvetlenül ellenőrző alkalmazott tevékenységében. ez egyszerre fegyelmi és ökonómiai kérdés is. jóval teljesebb nyilvántartási rendszert is terveztek és próbáltak ki. ha az igazgató vagy helyettese egy központi teremből helyváltoztatás nélkül. amelyre az igazgató vagy helyettese. Az egyéni nevelés tekintetében minden fogoly úgy jelenik meg számára. kötelezővé tették az „erkölcsi számadás” rendszerét is: minden börtön számára azonos modellű egyéni lap vezetését írták elő. Ez a másféle személy. akit olyan változók határoznak meg. magában a jogi aktusban. de amire az ő tevékenysége irányul. amelynek alapján minden esetet és minden körülményt értékelni tud. amelyeket nem vettek eleve számításba az ítéletnél. az természetesen nem a cselekmény. a keresztalaprajz vagy a csillagszerű elhelyezés. 61 Miközben folynak a viták. A megismerésnek ez az igénye nem az első fórumon jelentkezik. mint egy büntetőnevelő kamatra befektetett tőke. egész technológiai programjával. előléptetve vagy visszaminősítve a rab. Valóságos könyvelője ő az intézménynek. az igazgatónak számot kell adnia a besorolás indokairól. Ám ez azt is jelenti. és ennek segítségével átalakítania a büntető rendelkezést büntető-nevelő műveletté: a cselekmény által kiváltott büntetést így felváltja az elkövető átalakítása a társadalom hasznára. amikor a benthami terv különböző változatait támogatták a börtönök építésénél. Központi megfigyelőhely nélkül a felügyelet nem lehet biztos. a lelkész és a tanító feljegyezte megfigyeléseit minden rabbal kapcsolatban: „A börtönigazgatásnak amolyan vademecuma ez.követelménynek több lehetséges variációja alakult ki: a szigorú értelemben vett benthami panoptikum. mert csak egy javító technológia számára fontosak. A börtönnek nemcsak az a feladata. a belügyminiszter 1841-ben emlékeztet az alapelvekre: „A központi ellenőrző terem a rendszer tengelye. amely a törvénykönyv büntetőfilozófiájának alapja: „Az igazgató egyetlen foglyot sem veszíthet szem elől. Az elkövető már csak mint elítélt válik egy lehetséges megismerés tárgyává.

ezeket élettörténetében kell feltárnia az életmód. amely az elhatározás motivációjaként csak csökkentheti a felelősséget. El kell kísérnie a letartóztatott személyt a törvényszéktől a börtönig. mint a betegségszindrómák vagy a teratológia nagy csoportjai. amelynek lassú kialakulását az életrajzi kutatás mutatja ki. de világosan érvényesül az az alapelv. de akiket megrontottak „életvitelük tendenciái” vagy „veleszületett hajlamuk”. úgy keverednek össze egyre jobban a büntető szemlélet és a pszichiátriai szemlélet határai. A bűnöző. amelyből a kivezető utat még ma sem találjuk: minden ok. Megszületik a „bűnöző” fogalma a bűnt megelőzően. akinek a tények feltárása felrója a felelősségét. és kereszteződésük pontjában alakul ki a „veszélyes” egyénnek az a fogalma. Ferrus osztályozási rendszerében kétségkívül a bűn régi „etnográfiájának” egyik első átalakulása jelenik meg a bűnözők rendszeres tipológiájává. ugyanúgy elemezhető. És ettől kezdve egy pszichológiai oksági szemlélet társul a felelősség jogi megállapításához. Parodikus formában kirajzolódik rítusaival és nyelvével. vagy egy „ártalmas logika”. A bűnöző megfigyelésének „nemcsak a körülményekre kell kiterjednie. jellem). meghatározott jellegű osztályokba. ellenőrizni és kijavítani is ennek adatait a fogva tartás folyamán. szinte természetszerűen sorolható osztályokba. Az élettörténet ilyen felderítése lényeges része a bizonyítási eljárásnak a büntetések osztályozása céljából. ahogyan MarquetWasselot 1841-ben meghatározta a Börtönök etnográfiájában: „Az elítéltek … egy másik népet alkotnak ugyanabban a népben: megvannak a külön szokásaik. ez kétségtelen. de összetett szálak egész kötegével hozzá is kötődik ehhez a tetthez (ösztönzők.” 68 Egészen közel áll ez még a bűnözők világának „festői” leírásaihoz. sőt végső esetben attól függetlenül is. hogy megismerés formájában rekonstruálja a legjelentéktelenebbet és a legrosszabbat is. amely lehetővé teszi az oksági összefüggés-láncolatok megállapítását egy egész élettörténet léptékében. az emberi faj patologikus vadhajtása. hanem kiegészíteni. De felismerhetjük benne egy újfajta objektivitás fokozatos térhódítását is. Az elítélt három típusát különbözteti meg: azok. Az „életrajz” fontosságának megjelenése forduló a büntetőgyakorlat történetében. Az elemző rész kevés ugyan benne. akik „a megállapított intelligenciaátlag fölötti szellemi képességekkel rendelkeznek”. és a büntető-nevelő verdikt kimondását. A büntető-nevelő technika nem az elkövető és cselekménye kapcsolatára.67 A bűnöző abban is különbözik az elkövetőtől. összezavarva annak következményeit. amely ezt az élettörténetet alapjaitól újrakezdi. kirajzolódik a bűnöző jelleme. a másodikban a káros indíttatásokat és a harmadikban a kedvezőtlen előzményeket. amely régi keletű hagyomány. kitöltse hézagaikat. s a börtönt olyan mesterséges és kényszerű színházzá kell változtatnia. amely a bűnözőt természetes. majd a büntető-nevelő rendszer feltétele lesz a moralitások osztályozása érdekében. hogy cselekményének nemcsak elkövetője (felelős elkövetője a szabad és tudatos akarat bizonyos kritériumai alapján). hogy kényszerítő gyakorlatával megváltoztassa hatásukat. ám ugyanakkor deviáns tipológiába sorolja. hanem a bűnöző és bűne rokonságára irányítja figyelmét. indíttatások. mint inkább a normához viszonyítva kéli meghatározni. és ekkor a másféle életforma érzékelése egy másféle osztályéval. amelyek mindegyike specifikus eljárást igényel. hogy a bűnözést nem annyira a törvényhez. társadalmi helyzet és iskolázottság hármas szempontja szerint. ez utóbbi feladata tehát. ahol az igazgató feladata nemcsak összegyűjteni. Ahogyan a büntetőgyakorlatban a bűnöző életrajza kiegészíti a körülmények elemzését a cselekmény felmérésében. erkölcseik. hanem bűncselekmények okaira is. hogy megismerhesse az elsőben a veszélyforrásokat. egy másféle emberi fajéval párosul. egy „igazságtalan morál” vagy . század első felében újraéled.” 66 Az elkövető mögött. de a 19. hajlamok.számításba kell vennie a bűnöző egész létét. a társadalmi alfajok zoológiája és a bűnözők civilizációjának etnológiája. Ekkor lépünk be abba a „kriminológiai” labirintusba. A bűnözés. ösztöneik. Az életrajz ismerete társul itt a kijavított létforma technikájával. A törvényes büntetés egy cselekményre irányul. a büntetőtechnika egy életre. a bűnözés általános jelenségének egyedi megnyilvánulása. még veszélyesebb bűnözővé avatja az elkövetőt és még szigorúbb büntető-nevelő intézkedéseket követel.

eldurvultak vagy passzívak. éppen ostobaságuk révén keverednek bűnbe. hogy attól jelentek meg az öreg börtönökben a javító-nevelő technika kifinomult eszközei. a kölcsönös nevelését: éjszakára elkülönítés. közös foglalkozásoktól sarkallva és szigorú felügyelet alatt. de kis csoportokban. Olyan félelmes . Az ilyeneknél a magány csak fokozná a tunyaságot. és ha találkozniuk kell a többiekkel „fémhálóból készült álarcot kellene viselniük. mint életrajzi egység. Ez a bűnözés. hogy szinte végzetszerűen ismét törvényszék elé juttatja a rábízottakat. akiket „tökéletlen életvitelük alkalmatlanná tesz minden olyan tevékenységre. a bíró és az elkövető. ezt a betegséget. mint inkább a nevelés rendszerét kell alkalmazni. mint a kőfaragóknak vagy a vívóknak”. nappal közös munka. hogy a büntetőnevelő módszerek belső kidolgozása világított rá végre a bűnözés „objektív” létére. De azt se higgyük. Ferrus világosan megfogalmazza alapelvét: „A bűnözők tömegükben a legkevésbé sem elmebetegek. A bűnözés a börtön bosszúja az igazságszolgáltatáson. az elítélt és a hóhér közé beviszi a bűnözés testetlen valóságát. amely maga alakítja ki szerszámai alkalmazásának a tárgyát. sem elég intelligenciájuk. amely a jogi apparátus alagsoraiban született meg. A büntető-nevelő technika és a bűnöző ember valamiképp ikertestvérek. akit a büntetés gépezete maga hozott létre. akiket elítél. A büntetőjogban a korrelatív fogalom kétségtelenül az elkövető. amely nagyon különbözik a bűncselekmények és körülményeik jogi minősítésétől. közös olvasás és utána kölcsönös kikérdezés. amely az egyén elmezavarával érvelve meg tudja szüntetni a tett bűncselekmény mivoltát. amit a jog absztrakciója és merevsége nem1 vehetett észre. és a szégyen meg a jó iránti közömbösség vitte őket a bűnben a lazaság. a beszélgetés engedélyezése. felmérni. közösségben kell tehát élniük. ez a bűnözés zavarja most meg a törvényszékek derűs nyugalmát és a törvény méltóságát. egy bizonyos típusú anomália megtestesítője. náluk nem annyira az elfojtás. az ellenállás hiánya a rossz ingerekkel szemben”. De olyan értelemben is igaz. hogy hangosan folyik. ha összekevernénk őket a tudatosan romlott emberekkel. ezt kell megismerni. felnégyelt. Az ilyeneket éjjel-nappal el kellene különíteni. amelyről az igazságszolgáltatás elfordítja a tekintetét. a hóhér működésének szintjén. mint a büntető hatalom alkalmazási pontját és annak a tárgyát. a börtön bűnözőket farag. A kínvallatott ember megbélyegzett.”69 Így alakul ki fokozatosan a bűnözők és fajtáik „pozitív” tudománya. de a büntető-nevelő apparátusban valaki más: a bűnöző. azt is mondhatnánk. amely átgondolt erőfeszítést és kitartó akaratot követel. mert szégyelli megbüntetni azokat. hogy ismerjék a társadalmi kötelességeket. hogy a törvény és a cselekmény. A második kategória azokból az elítéltekből áll. igazságtalanság volna ez utóbbiakkal szemben. ezt a homályos veszélyt. ezt a devianciát. Míg a törvény által meghatározott szabadságvesztést a börtön a büntető-nevelő rendszerrel toldotta meg „kiegészítésként”. mégpedig. bűnös lélekkel kiegészült rabteste. egymás folytatásaként.” Ez az új ismeret arra törekszik. Ne higgyük. amelyet jutalmakkal értékelnek. a lustaság. megégetett. aki ott áll a törvény elítéltje és e törvény végrehajtója között. Egyszerre jelent meg mindkettő. diagnosztizálni és kezelni az ítéletekben. csak magányos sétát engedélyezve nekik. ezt a létformát kell ma számításba venni. Azt mondják. amikor újraírják a törvénykönyveket. akik „erkölcstelenek. s nem lévén sem elég képzettségük ahhoz. értékelni. ezért versenyképtelenek a munkában az értelmes munkásokkal szemben. ezt az anomáliát. Ezzel születik meg a kriminológia lehetősége. hogy megértsék és legyőzzék saját ösztöneiket. feltéve. amely egymáshoz köti őket és másfél évszázadra mindnyájukat egyazon csapdában tartja fogva. amit még ma is büntető-nevelő tudománynak neveznek. korlátoltak. igaz. ez utóbbi viszont egy létszámon kívüli szereplőt keltett életre. hogy egy tudományos racionalizmus felfedezte a bűnözőt. ha lehet. megsemmisített teste helyén megjelent a „bűnöző” egyéniséggel.„társadalmi kötelességeik veszélyes értékelése”. mint egy technológiai folyamat egésze. de eltér az orvostudománytól is. Végül ott vannak az „ostoba és semmirekellő” elítéltek. hogy „tudományosan” minősítse az aktust mint bűncselekményt és főleg az egyént mint bűnözőt. a „veszélyesség” magva.

és 19. annak bizonyára számos oka van. G. hogy legtöbbjük nem filantróp volt. frimaire-i rendelet. Érthető. SeineInférieure prefektusa.: Treilhard jelentése. P. hogy a bíró elnémul tőle. a bűnöző tárgyiasításának két lehetséges. nem mervén immár nyíltan működni. 529-530. majd hozzátette. hogy az igazságszolgáltatás készségesen magáénak ismerte el a börtönt. több mint egy tucatnyi olyan börtönöket követel. A. Faucher. hogy a fogva tartás „alapelve” csak a „szabadságvesztés” lehet – a bebörtönzés tiszta lényege. mint terápia. A börtön kétféle „természete” között még ma is állandó az ingadozás. Sokféleségük ellenére a börtön mechanizmusai és hatásai elterjedtek a modern büntetőjog egészében. azaz átnevelésük. 244. A. Marquet-Wasselot. alattomban létrehoz egy olyan objektív szférát. 5. 3. A megelőző években gyakran találkozhatunk ugyanezzel a témával: „A törvény által kimondott fogházbüntetés célja főleg az egyének megjavítása. Lucas. ami pedig nem volt lelkéből lelkedzett gyermeke. hogy a bűnözés megteremtésével egységes. A büntető társadalom és a büntetés általános szemiotechnikájának témája. század reformerei kialakítottak. 1847. De nem szabad elfelejtenünk. 8-9. Néhány nappal ezelőtt az államfő arra emlékeztetett. nem igényelte a börtön egyetemes alkalmazását. 4. hogy egyesítsék e két kategóriát és az orvostudomány. hogy az „igazság” általános perspektívájában működjék. arra. amelyet a 18.. A börtön. nem endogén eleme a 18. Motifs du Code d'instruction criminelle. 1829. a pszichológia vagy a kriminológia védnöksége alatt kialakítsák azt az egyént. Érdemes volna feltárni a börtön e félelmes „hatékonyságának” az okait. Ibid.visszavágás.. 2. In Annales de la Charité.111. amelyben a büntetés nyíltan jelenhet meg. hogy a börtön. JEGYZETEK 1. erkölcsi vagy politikai „szörnyek” sora volt. Hogy a börtön átültetése a büntetőrendszerbe nem váltott ki heves kivetési reakciókat. A „bűnöző” fogalma teszi lehetővé. Ez a börtön máshonnan származik – a fegyelmi hatalom sajátos mechanizmusaiból. Rossi: Traité de droit pénal. 7. az igazságszolgáltatás apparátusának ez a legsötétebb területe. Egy dolgot máris megállapíthatunk: az a büntetőjog. Az egyik az. hogy újra elfoglalják helyüket a társadalomban és ne éljenek többé vissza vele … Az egyének megjavításának legbiztosabb módja pedig a munka és az oktatás. év. ahol a büntetőhatalom. Duport: „Discours à la Constituante”. felkészítésük többé-kevésbé tartós erőfeszítésekre. A legjelentősebbek kétségtelenül Ch.) Azokból a jelentésekből. akiben – többé-kevésbé – találkozik a törvény megszegője és egy tudományos technika tárgya. aki kívülről bírálja a fogház intézményét. (Beugnot. a „tudományok” által igazolt vizsgálódási területet biztosított a büntetőjognak. X. függetlenül a börtön valóságától. a másik a büntetés által átalakított jogi alanyoké. de eltérő irányát határozta meg: az egyik a társadalmi megegyezésen kívül került. Van Meenen: „Congrès pénitentiaire de Bruxelles”. Real jelentése. meg kell tanítania őket önmaguk és mások tiszteletére”. hanem ilyen vagy olyan módon kapcsolatban álltak . minden fegyelem szigorú és koncentrált ábrája. és az ítélet bevonulhat a tudományos szakirodalomba. 6. In: Archives parlementaires. majd valamivel később Ferrus javaslatai. Ekkor harsan fel a kriminológusok hangja. Említsük meg. lehetővé téve számára. Ám tartozott neki ennyi hálával. hogy a börtön létét csak „javító” vagy visszaillesztő hatásai igazolhatják. 169. amely az „ideológia” – beccariánus és benthami – törvénykönyvek alapja volt. század fordulóján kialakult büntetőrendszernek. Bonneville. amelyeket Chaptal kért a megyei tanácsoktól. ki kell békítenie az egyéneket „a rend és az erkölcs eszméivel is. ahol dolgoztatni lehet a rabokat.” Ez utóbbi nem merülhet ki az olvasás és ε számtan megtanításában. amelyet a bűnözés és a bűnözők teljesen elleptek. az a színtér.

18. 1842.417-418. L. 14. akik dolgoznak és azok. március 21. hogy egy titkos tudás megszerzése hatalmat ad az igazságszolgáltatásra. 1843. év II. 1837. à l'occasion de l'inauguration des bâtiments cellulaires de la prison de Versailles. Hivatalos szakemberek voltak tehát. 1845. A. de Tocqueville: Ibid. de Beaumont és A. az Auburn mellett elkötelezett Charles Lucas ihlette a fogházak rendjéről szóló 1839-es rendeletet (közös munka és teljes csend). I.. E. hanem arról. Németországban Julius a Jahrbücher für Strafs. A. csakhogy már nem arról van szó. 21. 1845. X. Az 1808-as és 1810-es törvénykönyvet követően mindjárt újabb utasítások látnak napvilágot: 1811. a teljes elkülönítés győz. 1847-ben azonban a II. L. 13. de Gasparin: Rapport au ministre de l'Intérieur sur la réforme des prisons. akik tétlenek akarnak maradni. hogy a börtönben a törvények iránti engedelmességet kell megtanulni. minden egyéb csak egy „még barbár társadalom megnyilvánulása” lévén. de Beaumont és A. úgy. 24. Baltard: Architectonographie des prisons. december 8.” A kvékerek és Walnut Street nyomában szervezik 1820-tól kezdődően a pennsylvaniai.a börtönigazgatásai. 8. vagy az igen hosszú 1816-os utasítás: „Rendkívül fontos a foglyokat a lehető legtöbbet foglalkoztatni. hó 7-i. E. 25. Lucas: De la réforme des prisons. Blouet és Tocqueville által méltatott pennsylvaniai rendszer. 1829. . „Minden embert megvilágít az isteni fény – mondotta Fox – és világosságát minden emberen keresztül láttam. Ezt megelőzően már több belügyminiszteri utasítás hangsúlyozta. hó 3-i. 1836. H. A testi kényszer borzalmas törvénye és gyászos alkalmazása nem az egyetlen támadási pontja az újságíró fogolynak … „Pauvre Jacques bemutatja figyelmes olvasóinak a fogdát. Bár ezek az újságok főleg azokért emeltek szót. bizonyítottnak tekinthetjük. pittsburghi. G.) 10. Aylies: Du système pénitentiaire. N. és XII. Idézi Beaumont és Tocqueville: Le Système pénitentiaire aux États-Unis. 1812. 1838. IT. Κ. és több ízben el is határolták magukat a tulajdonképpeni bűnözőktől.” Melunt és . A rákövetkező lázadáshullám és talán az 1842-1843-as általános zavargások azt eredményezik. a fegyházat.) A Gazette de Sainte-Pélagie hasonlóképpen olyan büntő-nevelő rendszerért harcol. a börtönt. mint az utóbbiak. 167. hogy a Pauvre Jacques hasábjait nem egy kizárólagos szakterületnek szentelték. Real: Motifs du Code d'instruction criminelle. hó 5-i. 15.. 16. 23. Az előbbiek jobb táplálékot. de Tocqueville: Rapport à la Chambre des Députés. büntetőjogi kongresszus leszavazza ezt a módszert. IL. Abbé Petigny: Allocution adressée aux prisonniers. IX. túl a bírák igazságtalanságán. a menhelyet. ahol az embereket meggyötrik. Mittermaier.132-133. jobb fekhelyet kapnak. pedig a törvény csak büntetőmunkára ítélte őket …”(Pauvre Jacques. (1833. Francia fordítás: 1831. néhány évvel később a Monte-Cristóban a börtön utáni feltámadás egyértelműen krisztológiai változatát. hó 28-i. 109. de Tocqueville: Du système pénal aux États-Unis. Lucas: De la réforme des prisons. 392-393. Az 1830 körül Franciországban kitört vita 1850-ben még nem zárult le. hogy a foglyokat dolgoztatni kell: VI. majd a Cherry Hill-i börtönt. nem hallgat azokról a kínzókamrákról. 17.112. Abel Blouet: Projet de prisons cellulaires. Ch. VIII.. Ch. 9. amelynek a célja a „faj tökéletesítése”. hó 8-i és VI. Fel kell ébreszteni bennük a munka iránti vágyat. év V. 20.und Besserungs Anstaltent szerkesztette. 1836. évf. 12. hogy különböző bánásmódban részesülnek azok.1. év X. E. A. akiket adósság miatt börtönöztek be. in Revue française et étrangère de législation. 123-124. október 20. n° 7. hogy 1844-ben a Demetz. 22. Journal des économistes IL. Julius: Leçons sur les prisons. S. 19. Vö.

1842. Lucas: Ibid. 6.1. Marquet-Wasselot: III. V. 1857. De la réforme des prisons. ha kiderül. n°9. 39.180. Ibid.1845. 41. Ch. Vö. április 11. november. még Marquet-Wasselot: La ville du refuge. L. J. Ch. 36. Fresnel: Considérations sur les maisons de refuge. 51. 1838. 52. L'Atelier. 74-76. Vö.20. hogy a vétséget elkövetők „általában a városi lakosság soraiból kerülnek ki”. 53. november.” In: De la réforme des prisons.. Ε. Ch.. L'Atelier.1844. 243. 251. hogyan keveredik a munkások beszéde a gépek zajával.30-31.. míg „a súlyos bűnözők többségét a falusi lakosság adja”. 44. Bonneville: Des libérations préparatoires. Bonneville: Des libérations préparatoires. 40. amelyet a bűnöző megátalkodottságának feltételezhető mértéke szerint állapítottak meg. Decazes: „Rapport au Roi sur les prisons”. 43. az előkészítő szabadlábra helyezés a büntetés háromnegyedének letöltése után jöhetett szóba. 1829. december. n°2. nő és gyermek érintkezése szül. J. n° 7. mint ezeknek a mechanikus mozdulatoknak a kiszámított rendszeressége a gondolatok és az erkölcsök zűrzavarához viszonyítva. 1836. december 1-jei száma idézi. 440. Lucas megjegyzi. Bonneville „előkészítő szabadlábra helyezést” javasolt. 54. E. 45. fent 389. nem bizonyult elégségesnek a várt hatás eléréséhez”..30-31. III.210-211. évf. 35. L'Atelier.1845. 34.1845. Vö.. 1850. vö. in G. ugyancsak ez idő tájt: La Démocratie pacifique. Ε.-P. Ch. n°2.1845. Faucher: De la réforme des prisons. Danjou: Des prisons. 1838. amelyet annyi férfi. 418-422. 1954. A. évf.'1821. mégL'Ate-lier. 30. április. 1838. idézi a Gazette des tribunaux.5. A. vö.. VI. Lucas: loc. VIII. In: Le Moniteur. R. 1821. 47. 29. A. II.. 1832. 46-50. március. Vessük össze Faucher-nak ezekkel a soraival: „Lépjünk csak be egy fonodába. 1837. 1846. évf. Bérenger: Rapport à l'Académie des sciences morales. Lucas. június és V. Lucas: De la réforme des prisons. L. IL.29-31. 171. Duras cikke a Le Progressiven jelent meg és a La Phalange 1838. 32. június. 50. Lucas: De la réforme des prisons. VI. Ch. Traité des diverses institutions complémentaires. Ch. április 6. Aguet: Les Grèves sous la monarchie de Juillet. Ch. évf. Lucas: De la réforme des prisons. de minden termelési eredmény nélkül. A felügyelőbizottságokat egy 1847- . 38. Vivien.64. Ibid.Clairvaux-t már nagyon korán a nagy műhelyek mintájára szervezték meg. június. 27. 33.313-314. 1836. Ferras: Des prisonniers. és hallgassuk. Ez a ráadás nem haladhatta meg a büntetés egynyolcadát. J. n° 6. 349 28. 42. cit. 31. 48. Angliában a „tread-mill” és a szertartásosság gépies fegyelmet biztosított a rabok között. Ducpétiaux: Du système de l'emprisonnement cellulaire. 1846. 49. 37. Danjou: Des prisons. Ibid. A. de ugyanakkor „személyiséget sújtó” vagy büntető-nevelő pótintézkedéseket is arra az esetre. Gazette des tribunaux. IV. Bérenger: Rapport à l'Académie des sciences morales et politiques. 26. hogy „az előírt büntetés. o. Nincs a világon lehangolóbb ellentét.11. 46. évf. 441^142. A napi munkabér egyharmadát félretették a rabnak szabadulása idejére. Ε. 1838. évf. 1836. 1819. 1838. nQ 4.

Ez utóbbi szempontból össze lehetne hasonlítani a 18.9. Ducpétiaux: Du système de l'emprisonnement cellulaire. a 18-26. 1839.449-450. század végének nagy igazoló memorandumait a három kerékbe törésre ítélt ember vagy Jeanne Salmon ügyében és a büntetőtörvényszék előtt tartott védőbeszédeket Lajos Fülöp korában.4-5. 66. olyan megállapításokhoz juthatunk.199. Marquet-Wasselot: L'Ethnographie des prisons. Lucas: De la réforme des prisons. GrelletWammy: Manuel des prisons. 1850. Harou-Romain: Projet de pénitencier. Ibid..” (Abel Blouet: Projet de prison cellulaire. J. 1840. 63. 1843. 1838. Léon Faucher: De la réforme des prisons. életrajzi dossziék összeállítása a pszichiátria modellje szerint. 278. 1829. amelyeknek a valóság nem engedelmeskedik. de Gregory: Projet de Code pénal universel. egész lelkét …” (Discours et plaidoyers. vizsgáljuk meg legtitkosabb zugait. 23-25. 59. az életrajz felhasználása a vádlottak védelmében. 67. L. például G. 9. 1836. 1832.. „Ha az igazgatás kérdését az építészettől függetlenül vetjük fel. 62. Ν. metszeteket. 61. 57. Baltard: Architectonographie des prisons. Érdemes volna tanulmányozni. . 58. meztelenítsük le minden gondolatát. ezzel szemben az igazgatás igényeinek kellő ismeretében egy építész elfogadhat ilyen vagy olyan börtönrendszert.) 68. G.es rendelet hozta létre. „Az angolok minden alkotásában megnyilvánul a mechanika szelleme … azt akarták. 1838.” Ibid. sz. Vö. 56. 18. Vö. 1847... 60. hogy miként terjedt el az életrajz megismerésének gyakorlata a büntetőmechanizmusokban. 69. tárjuk fe a szívét. Chaix d'Est-Ange így védte La Roncière-t: „Vegyük szemügyre a vádlott életét jóval a bűntény és a vádemelés előtt. a bűnöző egyéniség fogalmának kialakításával: a foglyok életrajza és önéletrajza Appert-nél. 166. Ducatel: Instruction pour la construction des mations d'arrêt. 64.8.11. IL. 55. 1841.182. Ε.1..6.56-57. hogy épületeik egyetlen motortól függő gépekként működjenek. HL. es 199-203. P. Lucas: De la réforme des prisons. Ch.-J. 65. Ferrus: Des Prisonniers. 69. 440-442. Ch. amelyet az elmélet talán utópiának minősített volna.

ez a gályarabságig visszanyúló hagyomány. „azt a jól elkülöníthető fajt. Valami erőszakos érzés támad s az egész menetet átjárja: a nagyon is szigorú vagy nagyon is elnéző igazságszolgáltatással szemben érzett harag. hanem a büntetés egyik művészetétől a nála nem kevésbé tudós másikig. ideiglenes kovácsok.” Majd a közönségnek kínált látványosság következik. nehéz kalapácsával beveri a csapszeget. még élt a júliusi monarchia idején. amint a láncravertek útra kelnek: „A húshagyó keddi menet …”A rend és a gazdagság messziről nézi a láncravertek nagy. absztrakt és zavaros büntető rendszerhez vezet.1 Az „utolsó rabláncokról” és botrányukról szóló elbeszélések – ezeket a rabláncokat tömegesen lehetett látni 1836 nyarán Franciaországban – lehetővé teszik. fenyegetik. FEJEZET TÖRVÉNYSÉRTÉSEK ÉS BŰNÖZÉS A fogság a törvény szemében a szabadságtól való megfosztás. Följebb. A kezdet olyan. áldozati testtartásban. a masszív építmények mélyében rejtőző. A rablánc. kinyilvánítják gyűlöletüket vagy együttérzésüket. véletlen hozta párosításban. a harmadik egyre fokozódó tempóban kalapál. A vasbaverő mustrálja őket. A földön ülnek. a nyakvassal. század elején is fontosnak tartották a látványt. talán azért. amelyet Isten ily mélyre süllyedt teremtménye láttán érzünk. Még a 19. valamint több polgármester és helyettes . de ez alkalommal a hóhér. mint a vérpad tőkéjére. hogy ezt a „büntetőtudománytól” oly idegen funkciót is fölleljük benne. fej méretet vesz valamennyiükről. ha félre találna ütni a kalapács. intézték volna el!” A városi lovasrendőrség erejének és határozott fellépésének köszönhető. felállítják az üllőt. a börtön többi emeletén a zárka rácsain át lábak és karok nyúlnak ki. A megláncolásra váró. termet szerinti. az emberi test valóságos bazára: azok a foglyok ezek. ütlegelik őket. mert egyszerre két büntetési módot jelenített meg: a fogság felé vezető út úgy zajlott le. bátorítják. összecsapás a rendőrséggel: „A fontainebleau-i sorompótól kezdve végig az egész úton dühöngő tömeg kiáltozott méltatlankodva Delacollonge ellen: Le az abbéval. Vaugirard-ban a nők voltak a legdühösebbek. az utálat kiáltásai a bűnözők láttán. „A kínhalál eszközei sorakoznak Bicêtre nagy udvarán: több sorban a lánc. mint egy vérpadi rituálé. hogy nem történt komolyabb rendbontás. ami az áldozatot fenyegeti. A fogságot biztosító bebörtönzés mindig technikai elképzelés. A kínhaláltól. ez az érzés nem létezik vagy legalábbis semmivé foszlik a mély iszonyatban. kikészítik a kalapácsot. tud nem osztani halált. a másik emberfajtát. s rájuk rakja az egy hüvelyk vastag vaskarikát. a térdükre nehezedik. nomád törzsét. Minden kalapácsütésre megrándul a fej és a test … Egyébként senki nem gondol arra a veszélyre. komor vagy merész arckifejezésű fejeket a körfolyosó rácsához rögzítik. Három hóhér segítsége szükséges egy nyakvas fel veréséhez. akárcsak a nyilvános kínhalál korában. egyikük az üllőt tartja.2. miközben kalapál. sértegetik. a vas. akik tegnapi társaik felöltöztetését fogják végignézni … S itt vannak ők. a szenvedés szertartásához vegyített művészetétől. másikuk a nyakkarika két végét illeszti össze és kinyújtott két karjával a fogoly fejét védi. amely benépesíti a fegyintézeteket és a börtönöket”. a közigazgatás titkaként kezelt börtönökben eltöltendő büntetésekhez vezető átmenet nem a differenciálatlan. Az átmenet egyik tünete egyben összegzése: 1837-ben a kényszermunkára ítéltek vasláncát felváltja a cellákra osztott rabszállító kocsi. A fegyencőrök (az őrök főnökei). a Bicéire udvarán láncot vernek az elítélt nyakára és lábára: a fegyenc úgy hajtja a fejét az üllőre. Kiáltoztak: Le a gonosz pappal! Le a szörnyeteg Delacollonge-zsal! Montrouge és Vaugirard rendőrfelügyelői. mint a kínhalál szertartása. a Gazette des tribunaux3 című újság szerint július 19-én több mint százezren nézik végig. le ezzel a gyalázatos emberrel. mondták. annak ragyogó rituáléjától. művészetét a fej épen hagyására irányítja – ügyessége fordított. amelyből mindegyikükre nyolc font jut. Az alacsonyabb származású nézők ambivalens párbeszédet folytatnak az elítéltekkel. A változás technikai.

akárhány városon vonult is keresztül. más ruhát adnak rá. Allard urat és a brigád közegeit észrevéve. Issytől nem messze François. Néhány megtévesztett néző François-ban véli fölismerni. például a bal karra tetovált nyaktilót. és akit el szeretett volna rejteni. kőzápor zuhogott rá. aki volt. azt hogy gyilkos-e vagy tolvaj : az álarcok és bábuk játékában az értőbb pillantások számára a bűn empirikus etnográfiájából is becsúszik valami. A szolgálatban lévő felügyelők felsorakoztak az úton és közvetlen közelről kísérték a kényszermunkára ítéltek szekerét. hogy megszemléljék a bűnözőtípusokát. elfogadja a szerepet. a bűnösök szidalmazása. de ez mentette meg a vérpadtól is. Azon vannak. a bűn jókedvű bevallása. a sértések kettős szégyenét szenvedte el. Néhány lépéssel arrébb az igazi Delacollonge. beindul a bűnre való hajlam szemiológiája. hogy felismerhessék őket: program a nézőknek. fel nem tárt gaztetteikkel dicsekednek. a bűnöző környezete alapján: „Fizionómia és ruházat gazdag változatossága: itt egy Murillo ecsetjére méltó. s nézzék ezeket a züllött. gaztetteiket megjelenítve részt vesznek a játékban. jónéhányat megsebezve közülük. Már a szekéren is.polgármester szaladt oda kibomlott nyakravalóval. hogy kocsin vigyék. mozdulatokkal utánozva előadják bűntetteiket. A párizsi sorompónál állók is mind. „aki úgy festett. kivált a nők. hogy a megalázás is része bűnhődésének. sértegették és nem bírta visszatartani a könnyeit. kigúnyolják a bírókat és a rendőrséget. ” 4 A láncravertek elvonulásakor sok házat állítólag kifosztottak Biêtre és Sèvres között. elnyűtt alakokat. ez a funkciója a tetoválásnak. Ekkor eszükbe jutott. olykor közlik ismertetőjegyeiket. egy kevés a bolondok ünnepéből. vagy mellkasukon a vérző szívbe döfött tőrt. hogy a bíróság határozatainak érvényt szerezzenek. Aki. földdel és sárral dobálták. Az emberek egymásnak estek. hogyan lehet megölni egy embert. Lacenaire volt cinkosa előadja. „saját” bűne elbeszélését imádsággal s a szidalmakat szóró és nevető tömegnek osztott áldás széles mozdulataival kíséri. mint egy mártír”. de neki volt szánva. vándor vásárának megvoltak a csepűrágói és a maskarái. a népharag kiáltásai közepette … Hallatlan dühkitörés volt ez. a cinkoséi. amely egy másik bűnöző alakjában felidézte a papot. hőstettük vagy sorsuk bélyegének: „Jeleiket hordják. de az általa el nem követett bűn komédiáját tetézi a papéval. az újságok előre közlik a nevüket és elbeszélik életüket. Vásári mutatványokból kiindulva. amely nem őt érte ugyan. „ Amint elhaladnak. s a másik oldalon.5 Az útra kelő elítéltek ünnepében van egy kevés az üldözött bűnbak ütlegelésének rítusából. Ε pillanatban megvadult a tömeg. Úgy tetszik. lágy vonások. hihetetlen gyűlöletet mutattak. A párizsi induláskor még „elképzelni is nehéz. 6 Az emberek azért is jönnek. François. anélkül. hogy az elítélt néhány volt társa Ivryben lakik. Nőies. mégsem akarta. a bűnhődés féktelen .” 8 Hogy megvédjék. A bűn nagy. amikor 1836 júniusában Párizsba vitték. röplapok idézik fel az elvonulók bűntetteit. s látnia kellett a kicsúfolást. ott a megrögzött gazember energiájáról árulkodó sűrű szemöldökű. igazi fúriaként. ők házitanítók. bennük a kíváncsiságra és a szidalmakra az igazság komikus állítása válaszolt. ahol napvilágra kell kerülnie az igazságnak. A rablánc. akikről lerántják az álarcot. ahol megfordítják a szerepeket. ünnepet hozott. népi gyűlölet kísérte. hogy a tömeg mekkora erkölcsi felháborodással. bűneikkel kérkedve. hogy fölfedjék a dicsőséget megélt bűnösök igazi arcát. A szeme láttára játszotta el a passióját egy gyilkos komédiás. úgy vélvén. hogy az felkiáltana vagy akár egy csepp vére is kiomolna. 1836 nyarán Delacollonge körül a jelenetek egész sora bontakozott ki: bűnét (áldott állapotban lévő szeretőjét feldarabolta) botrányossá tette pap mivolta. nagy. fenséges fej. a ruházat vagy az arc alapján próbálják megállapítani az elítélt „foglalkozását”. mely Gall frenológiáját idézi. romlott arc … Amott egy arab feje egy kamasz testén. akihez hozzá volt kötözve. kivétel nélkül a biztosok fejéhez vágták fatálkájukat. hozzájuk vágta a fatálkáját. hogy kitalált egy módszert. a hírnév és a szégyen felvonulása.” 7 Az elítéltek. játékból. leírják ruházatukat. de tartalmaz valamit a híres alakokat vagy hagyományos figurákat felvonultató régi látványosságokból: az igazság és a gyalázatosság játéka. akit utánoz. morális haraggal és hitványsággal árasztotta el ezt az embert. s a vérpad ősrégi szertartásaiból.

hogy így kellene bánnunk az emberekkel. A kényszermunkára ítéltek indulókat énekeltek. Életünk az ára. amely mintha elveszett volna a kínhalál szokványos rítusaiban. amit a rend erőszakosan elűzött. a hatalom rendjét és jeleit. visszakapják jogaikat. Visszájára fordította a pompát. az öröm formáit. Bűnözőknek és bíráknak felvirrad a nagy. De a politikai boszorkányszombatból is volt benne valami. S egy igen érdekes hagyomány értelmében. de viseljük. elkerülendő. A lánc rondó és tánc. sírót és megalázkodót. hogy a rabélet a társakkal olyan örömöket tartogat. amelyeket a szabad élet nem ismer.” 13 A kínhalált mindig is övező háborgás egyértelmű fenyegetésektől visszhangos. ha a lánc felismerte őket. hogy soha ne kövesse példáját. a körúti színházak adtak elő. nem a megbánás kötelező jegyeit élesztette fel az elítéltekben. Levetjük béklyónkat. érintkezett a bűn sokrétű bemutatásával is. ugyanazon – de sürgetőbb – megfontolásokból. a komédiások. hanem a büntetést tagadó bolond jókedv kitörését. Megszökik a hóhértól. Süketnek kellett lenni ahhoz. Nem szól hang a kényszermunkába indulóért: könnyítsünk a lelkén. virágból vagy drága kelméből készült cicomákat tűztek. kezükben virágcsokorral. raboké. amelyek gyorsan elterjedtek és mindenütt sokáig ismételgették őket.tobzódását.” Megtalálható benne az az állítás is. gyűrűjébe fullasztónak. az elítéltek kiszabadulnak. dalainkat követi. fonott szalmából.12 de olyan szembeszegülésekkel és küzdelmekkel is érintkezik. hogy a júliusi monarchia a rablánc megszüntetése mellett döntött. amit megbánásnak és megalázásnak hisz: „Otthonunktól távol olykor még sírunk. a szörnyű bűnhődés és a bűnhődést övező általános gyűlölet felidézése: „Trombita harsogja hírüket … Félelem és reszketés nélkül viseljük el a reánk zúduló szörnyű sorsot … Nehéz a vas. ünnep és beteljesedés: „A lánc előtt futnak. amely . a tömeget felszólítják. amely végignézi azt. Ez az arany a miénk lesz egyszer. visszájára fordult az erkölcsi szabály. hogy ne hallják ki az új hangsúlyokat. A nyakkarika és a vas díszéhez a fegyencek pántlikákból. mely most minket nyom. pántlikák vagy szalmabojtok díszítik sipkájukat s a legügyesebbek díszes sisakot öltenek … Mások áttört harisnyát viselnek a facipőben vagy divatos mellényt a munkászubbony alatt. amelyeken a menet áthalad. a különböző lapocskák. mint amelyek a 18. az emberek megvetése. században a kínhalál eltörlését követelték meg: „Erkölcseinkben nincs nyoma. A rablánc nagy látványossága a nyilvános kínvallatás ősrégi hagyományával érintkezett. de egy szép napon győzedelmeskedő elítéltek balsorsa között. megállás nélkül Bicêtre udvarán: „Jaj volt a felügyelőknek. Miénk bálványozott aranyuk. Komor homlokunktól elsápad bíránk … Balsorsra mohó pillantások megtört nemzetséget fürkész közöttünk. Annak a sirámnak a visszhangja is föllelhető benne. amelyek morajáról hírt ad. az hozza meg a felszabadító felfordulást: „Elborzasztott a sok szikra a hamuban.”11 A jámbor színház. ilyen ocsmány látványnak legyenek kitéve. amelynek a hajdani sirámok engedelmeskedtek.” Ezekben a kollektív dalokban új a hangzás. hogy visszatér. A kínvallatás nem lelkiismeretfurdalást okoz. „Az idő bilincsbe veri az örömöket. A láncok alatt nász van.” S a jelenlegi rend nem fog örökké tartani. és vádlóik kerülnek a helyükbe. Érthető. kényszerű házasság a tiltott szerelemben. hogy azok a városok. a bírák igazságtalansága és a ma legyőzött. De büszke a mi tekintetünk. megfordított ítélet napja: „Miénk. a kényszermunkára ítéltek a csatamező urai maradtak napszálltáig.” 10 Az elítéltek boszorkányéje az igazságszolgáltatás szertartásának felelt meg kiagyalt kérkedésével. párosodás is. a büntetés kiváltság lett benne. s melynek színpadán az elítélt arra buzdította a tömeget. amelyet ebben a korban az újságok. fenyegetővé válik. amelyet a röplapok adtak az elítélt szájába: a bűn igenlése. elvetik a büntetést osztogató igazságszolgáltatást és korholják a tömeget.”9 S a megvasalás után a lánc farandolt járt egész este. válasszon a hóhérok barbársága. jelképes kimenetellel ruházza fel őket: a rendetlenség által leterített hadserege ígéretet tesz. ők lesznek rabszolgák. Ünnepek születnek a rács mögött … Szökevény az öröm. Másokra nehezedik a lánc. bekerítették. amelyet a röplapok elképzeltek. hanem büszkeséget szít fel. reánk ragyog a szabadság csillaga … Szembeszállunk vassal és törvénnyel. fekete hősiesítés.

mint amilyet Bentham a bűnözők letartóztatásának végrehajtásakor kíván. rögtön a büntető igazságszolgáltatás nagy kudarcaként könyvelték el.” Ha csak enyhesége és gyorsasága íródna a javára. S minél tovább gondolkozom. pedig nem is akarok. amelynek során bölcsen követné egymást a fogva tartás büntetőrendszerének beindulása.” Ilyformán „ugyanez a kocsi. s ez üdvösebb és tartósabb benyomást tesz a nézők lelkére. sajnálom.egyébként semmi tanulsággal nem szolgál a lakosságnak. A panoptikum mozgó megfelelője. hogy az őrök szeme szüntelenül rajta van a rabokon. amelynek tartalma a közutakra ürül ki”. ami guruló börtön. majd a reformtervek lassú áradata. amelyeket tizennyolc hüvelyknyi láncok fognak össze. A valóságban teleszkóposán zajlott le ez a folyamat. Bármilyen hosszú légyen az út.” 15 Belső hatásai is vannak. férfiakat és nőket. Központi folyosó szeli kettőbe teljes hosszában: mindkét oldalán hat cellával. fedett szekeret fogadták el. olyan titokzatos és gyászos érzetet kelt. s közülük egyik se pillanthatta meg a másikat. szállíthat kényszermunkást és gyanúsítottat. a fogolynál sokáig megmarad. Az elítélt „cinkből és tölgyfából készült hordóféleségen ül. az alvásra szolgáló párnák elvételét. gyermekeket és felnőtteket. A cellás kocsi a reform eszköze. „A kis ablakok nyílását és ferdeségét úgy szerkesztették meg. amelyről már említést tettem. amely többé-kevésbé egységesen határozná meg a büntetőtechnikát. Külső hatásait tekintve benthami tökéletesség: „Amikor e mozgó börtön. hogy megjavulok. s aztán kudarcának rögzítése. hanem egy igen gondosan kidolgozott gépet. Legalábbis elvben. de igazi érdeme az. egyenként mindenkit elszállítanak a rendeltetési helyére. végül sikerének vagy kudarcának megállapítása. ez a kocsi akkor is „tervezője érzékenységét dicsérné”. lábszárukat fém térdpántok szorítják. teljes egészében bádog borítja. az elítéltek elszállításának is meg kell változnia. 1820 és . hogy e nyilvános rítusokat megtörjék. Ám az a mód. ahogy a rabláncot felváltotta. a rácsos másik a felügyelet számára. vagy mindenesetre a fenti elemek más elrendezésében. s nem is beszélhetett vele.”16 Ez a panoptikus kocsi sovány története. Egy kocsit. már a néhány napig tartó szállítás idején is (miközben a foglyok kötelékeit egyetlen pillanatra sem oldják fel). amelynek nyolcvan éve alatt a büntető fogva tartás az egyének megváltoztatására irányuló. Meglepően megszelídülve jönnek elő belőle: „E szállítás. amelynek hatása. Ám 1837-ben a rablánc pótlására nem azt az egyszerű.”14 Szükséges hát. hanem gondosan tagolt. amikor nem alszik az ember. a végén még félek. Nem a tömeges elzárás váltotta fel a kínhalált. Igencsak különös. Mert a börtönt. a bádogba fúrt szellőzőnyíláson át áramlik be „a megfelelő levegő”. a két kar megláncolását. s a leghalkabb szavukat is meghallják. ahol egymással szemben ülnek a rabok. hüvelykszorítót. s e váltás okai rövidre fogják azt a folyamatot. a büntetéshez hasonlóan az elítélteket is a közigazgatás szemérmének kell eltakarnia. majd e terv megvalósítása. amely pedig csak hetvenkét óráig tart. A cellának nincs kifelé ablaka. hogy a bebörtönzés története nem szorítható be egy olyan időrendbe. csak gondolkozni tud. a kocsi belső rendjének megfelelő büntetésrendszert tesz lehetővé: vízen és kenyéren tartást. amit elkövettem. minden nehézség nélkül.” Két őr állandó felügyelete. „Erkölcsös könyveken kívül tilos minden más olvasmány. S mint ahogy a büntető fogva tartás elvét a javító technika terve kísérte. A folyosó felől valamennyi cella ajtaja egy kétfülkés kis ablakkal van ellátva: az egyik az élelem. ugyanazokban az években. míg ezek nem látják és nem hallják egymást. hogy valódi büntetőkocsi. annál inkább úgy érzem.” A foglyok maguk is tanúsítják: „A cellás kocsiban. Gyapjúval bélelt gyűrűket húznak a lábukra. mint a cinikus és vidám utazók látványa. erkölcsi vonatkozásaiban szörnyű kínszenvedéssel ér fel. akik egy tölgyfából készült. „tompa hegyű gyémántszegekkel” kivert kis buzogánnyal vannak fölfegyverkezve. javítóeszközként működik. fegyelmező gépezet. úgy tetszik. a maga valóságában és látható hatásaiban. a börtönnek és módszereinek kritikája is nagyon hamar. amelynek néma és sötét oldalán egyetlen felirat olvasható: Rabszállítás – gyorsan elhalad. átgondolt technika váltotta fel a kínvallatást.

általában harag gyúl benne minden iránt.”17 A fogva tartás visszaesést vált ki. érdekük tehát a bomlasztás. … a visszaesők száma inkább emelkedik. gonosztevők őrzése a mesterségük. nem is tehet mást. hogy erőit kipróbálja?”22 A börtön bűnözőket farag. S vajon közömbösek maradhatunk-e. a fogházakból szabadultak 38%-át újra elítélik és 33%-uk fegyenc. a bűnök és bűnözők mennyisége állandó marad. támogatja az egymással szolidáris. Kik ezek az őrök? Kiszolgált katonák. összességében 5. 1844-ben 7195 közül 1821.181828-tól 1834-ig a bűncselekményekért elítéltek közül mintegy 35 000-re közel 7400 visszaeső esik (4. több mint 200 000 büntetőügyi esetből majdnem 35 000-et visszaeső követ el (6-ból 1). A rendelkezésre álló elfojtó eszközök a következők: vérpad.”24 Megvesztegetés. veszélyes bűnözőket enged kirajzani a lakosság körébe: „Minden évben hétezer személyt ad vissza a társadalomnak … ez hétezer bűnt vagy rontást jelent a társadalom egészére nézve.8 elítéltből egy a visszaeső. akik csak a besúgásra. amely ugyanazon vezetés alá tartozott. 86 fogház előzetes letartóztatottak számára. A közigazgatás önkénye: „Az igazságtalanság érzete. mindenképpen nem „társadalomban képzelik el az embert. de ésszerű-e az az embernek szánt nevelési rendszer. mintsem csökkenne. itt él és tevékenykedik körülöttünk. márpedig egész működése a hatalommal való visszaélésen alapul. Loosban 980 rab közül 570 visszaeső. ahelyett hogy megjavult egyéneknek adná vissza a szabadságot. akik készek bármilyen jövőbeni cinkosságra: „A . pellengér. amelyeket a törvény nem rendelt el és nem is látott előre. hóhért lát a hatóságok közegeiben. amely a foglyot eltölti. hierarchiába rendeződött bűnösök szerveződését. tanulatlan. egyébként olyan megfogalmazásokban sűrűsödik össze. mi több. 363 letartóztatási intézet. amelyeket – majdnem változatlan számban -szinte minden változtatás nélkül azóta is ismételgetnek. lehetséges-e nevelni ilyen körülmények közepette: „Szónokolunk a rabszolga-kereskedelem ellen. 2238 fogda a csendőrségeken. megjelenik. vagyis a megvesztegetésre építve érezhetik magukat biztonságban. 19 fogház.7 elítéltre 1). akár megszaporítják vagy átalakítják. már nem hiszi többé. A foglyokat vajon nem hozzájuk hasonlóan adják el a vállalkozók és vásárolják meg a konfekciósok? … Kapnak-e leckét a foglyok feddhetetlenségből? Nem demoralizálják-e őket még jobban a gyalázatos kizsákmányolás példái?”26 A börtön lehetővé teszi. 3 kényszermunkatelep. vagy ami rosszabb. Amikor azt látja. akik nyilvánvalóan ellenséges viszonyban vannak a társadalommal. természetellenes létezést teremtenek”. amelynek célja a természet szándéka ellen működni?23 A börtön bűnösöket gyárt. Már a foglyoknak nyújtott létezési móddal is: akár cellákban szigetelik el őket. ami körülveszi. az elítéltek jelentékeny száma régi rab. arra szánják. 1682-en fogházból. hogy bűnös volt: az igazságszolgáltatást okolja.. A börtön nem csökkenti a bűnözés százalékos arányát: akár kiterjesztik. emelkedik: „Franciaországban mintegy száznyolcezerre becsülik azoknak az egyéneknek a számát. 142-en abból a négy fegyházból. 1839-ben 7858 közül 1749. Melunben 1088 fogoly közül 745. A bűnözők száma nem csökken. azt akarják. az egyik oka annak. mint a fogházak. félelem és az őrök tehetetlensége: „1000-1500 elítélt él 30-40 felügyelő őrizete alatt. hogy betartassa a törvényt és tiszteletére tanítson. hogy a börtön nevelje a foglyokat. unintelligens emberek.20 Ez a diagnózis tovább komorul a júliusi monarchia folyamán: 1835-ben 7223 bűnvádi elítélt között 1486 a visszaeső. hogy fékezhetetlen lesz a jelleme. amelyből nem lesz hasznuk a jövőben.1845 között. hogy olyan szenvedéseknek van kitéve. a rendetlenség minden lehetőségét kész megragadni és a társadalom minden válságát arra használja fel. 2800 járási börtön. haszontalan és veszélyes.19 1831-ben 2174 embert ítélnek el visszaesőként. 350-en kényszermunkáról jöttek vissza. Az eszközök sora ellenére a bűn nem veszít merészségéből. 21 Következésképp a börtön. hogy ez a népesség napról napra nő. amikor erőszakos kényszerítéseket szab ki a foglyokra. a börtönből kijőve sokkal nagyobb az esély a visszatérésre. ha arra gondolunk. akár olyan haszontalan munkát kényszerítenek rájuk.”25 A büntetőmunka kizsákmányolja a foglyokat.

a börtöneinkben nagyra becsült spionkodás. lopásért megint elfogták és az ügyvédek nem hajlandók vállalni a védelmét: ekkor ő maga emelkedik szólásra a bíróság előtt. hogyan táplálkozzam. ekkor ismerkedtem meg Lemaitre-rel. A Gazette des tribunaux. lakjam. s ezeket. hogy éhen haljon. az első leckét a tolvajok szigorú logikájából meríti. mint például azét a lopásért elítélt munkásét. elbeszéli élete történetét. akik ellenségként kezelik a társadalmat. mint egyetlen módszerre. elmagyarázza.29 A kényszerlakhelyről szóló ítélet megszegése. de a munkásújságok is rendszeresen idézik az olyan eseteket. A kiszabadult fogolynak felkínált körülmények végzetesen visszaesésre ítélik. becsületes ember szerettem volna lenni. akit Rouenban^ helyeztek felügyelet alá. mert rendőrségi felügyelet alatt áll: mert kijelölt helyen kell laknia vagy kitiltják. s felvetődött a lopás rossz gondolata. Rouenhoz szegezve. hogy erről meggyőződjünk: a nemrég lezajlott fogolylázadásokat annak tulajdonították. ami a társadalomhoz kötötte. s az egész családot csavargásra és koldulásra kárhoztatja. hogy amikor börtönből szabadult és a kényszerlakhelyén kellett tartózkodnia. nagy kényelmükre. mert „olyan menlevéllel bocsátják el a börtönből. jó étvágyú. Megcsömörlöttem mindentől. amely a családfőt börtönbe küldi. szörnyűsége által. lelkében ébredő vágy az lesz. a felügyelet balsorsba taszított. társulás is van … megannyi társadalomellenes klub. az első erkölcsi tanítás a besúgás. s egy font öt garasba kerül. s a börtön hogy a büntetés igazi módja a szigor33 kettős gazdasági tévedés: közvetlenül belső szervezetének költségessége miatt. hogy leküzdjék a nevelésbe való átvitelének a lehetetlenségét. A fogházbüntetés fő feladata az egyén magatartásának megváltoztatása: „Az elítélt . több mint két font kenyeret megettem. ezerhétszáz elítéltből álló társulásokat. s amely megjelöli az elszenvedett ítéletet”. ötszáz. hogyan lehet kijátszani a törvény szigorát. műhelyekre. közvetetten pedig a meg nem fékezett bűnözés költsége miatt. s a toll szégyelli nevén nevezni … Ezután szakított mindennel. aki szintén nyomorgóit. a csavargás. a gyermekeket szabadjára engedi. napi 14 garasért: „De. ami a súlyosan ránehezedő felügyelet következménye. hogy másutt kereshessen munkát: ott találja magát.”30 A börtön végül közvetetten farag bűnözőket. Ebben az összefüggésben a bűn azzal fenyeget. az első szenvedély. 34 A kritikákra mindig azonos volt a válasz: a büntetőgyakorlat változatlan elveinek továbbélése. Márpedig ezek az alapelvek.társadalom tiltja a húsz embernél többet számláló társulásokat … s a fogházakban ő maga létesít kétszáz. mivel nyomorba dönti a fogoly családját: „Az az ítélet. közös hálótermekre.” 27 S ezekben a klubokban folyik az első büntetését töltő fiatal bűnöző nevelése: „Az első. s kezdetleges a büntetőgyakorlat. hogy eltanulja az ügyesektől. hogy ahol börtön van. hogy a börtön ténylegesen nem javít meg. udvarokra. hogy javító jellegű akarván lenni. melynek a zárkában kellett megszületnie. ebédlőkre osztja fel … S számukat úgy megszaporítja egész Franciaország területén. aranyozol mesterségét nem űzhette tovább. egy hétig a temetőben dolgozott. fiatal vagyok. amelyet mindenütt fel kell mutatnia. ad hoc építi a börtönöket a számukra. Másfél évszázada mindig saját orvossága gyanánt írták elő a börtönt.”28 Faucher a „bűn kaszárnyáiról” beszélt. hogy a börtön egyhangú kritikája állandóan kétfelé irányul: az ellen. vissza kell tehát fordulni alapelveihez. s mert képtelen munkát találni – ez a visszaesés három oka. hogy az 1945-ben elhatározott reformra valójában soha nem került sor.” s az ellen is. hogy gyökeret ver. mert börtönlakó mivolta miatt mindenhonnan elküldték a rendőrség elutasítja azt a kérését. élni kellett. amelyektől még ma is csodálatos fordulatot várnak. veszít büntető jellegéből. rémülettel tölti el az ifjú természetet.”31 Megjegyzendő. mondta. a javító szándék megváltására törekedtek. S még egy adat. s tartsam tisztán magam 14 garasból? Kétségbe voltam esve. belehaljon a nyomorúságba. az anyát minden nap nélkülözésre ítéli. a bűnbeesés technikáját mint az állandó kudarc elkerülésének egyedüli eszközét mozgósították. A városházán folyamodott munkáért. ismertek: százötven éve képezik a „büntetőintézeti körülmények” hét egyetemes irányelvét: 1. melyet fellobbantanak benne.

1836). nem befolyásolhatná üdvösebben érzelmeiket. A büntetések lefolyása változhat a foglyok egyénisége. kivált koruk. „Az átalakító módszerek használatánál számításba kell venni a nagy. 1945: „Az egyének büntetőintézeti elosztásának alapja egy évnél rövidebb büntetés esetén a nem.” A büntetés módosításának alapelve. 1857). 1838). 1945: „Progresszív módszer alkalmazása … amely bánásmódjában igazodik a fogoly viselkedéséhez és megjavulása fokához. 2. A foglyok oktatása a közhatalom részéről egyszerre nélkülözhetetlen elővigyázat a társadalom érdekében és kötelesség a fogoly felé. 1945-ben az Amor Bizottság hűen megismétli: „A szabadság megfosztásán alapuló büntetés fő célja az elítélt megjavulása és a társadalomba való visszailleszkedése.megjavulása mint a büntetés fő célja szent cél. hogy megkönnyítsük visszailleszkedésüket. megváltozásuk stádiuma szerint. Lehetőséget kell nyújtani valamilyen szakma megtanulására vagy gyakorlására.” (Ch. 6. hogy segélyforrásul szolgáljon a fogságban levőnek és a családjának (Ducpétiaux. fizikai és erkölcsi eltéréseket. szakképzett. amelytől nem lehet többé megfosztani a rabot”. 1945: „A foglyoknak támogatás nyújtandó a büntetés alatt és után. ha a börtönt elhagyja. Ugyanilyen vagy majdnem hasonló mondatokat a reform . romlottságuk fokát. a tényleges javulás egyenlőtlen esélyeit” (1850. A büntetőintézeti bebörtönzés kérdése az oktatás kérdése (Ch. 1945: „Minden köztörvényes elítéltet rá kell szorítani a munkára … Egyikük sem maradhat tétlen. hogy rugalmasan kezeljék minden elítéltnél.” A megjavítás alapelve. A foglyokat el kell különíteni egymástól vagy legalábbis tettük büntetőjogi súlyossága szerint elosztani. Évszázadról évszázadra szóról szóra ugyanazok az alap javaslatok ismétlődnek meg. 7. 5. 3. 1945: „A fogollyal való bánásmód. nem ismerhetné jellemüket. Ez a rendszer a cellába zárástól a részleges szabadságig terjed … A feltételes szabadlábra helyezés jótékony hatása valamennyi. Ferrus 1850-ben így írt a börtön orvosáról: „Segítsége hasznos a bebörtönzés bármelyik formájában … az orvosnál jobban senki más nem bírhatná a foglyok bizalmát.” A munka mint a kötelesség és a jog alapelve. Lucas. hanem enyhítésnek. hajlamaik. végre elfogadott megfogalmazása céljából. a-volt fogoly végleges újra-adaptálásáíg. A börtön rendszerét. „Egyedül az oktatás képes a büntetőintézet eszközéül szolgálni. ezért kívánatos. február). a személyiség és a bűnöző romlottságának a foka. a foglyok szerveződését. időre szóló büntetésre kiterjed. s a velük kapcsolatban alkalmazni kívánt javító technika.” A fogvatartás technikai eltenőrzésének alapelve. mintegy súlyosbításának tekinteni. túl minden korrumpáló érintkezésen … elsősorban általános és szakmai tanítása és megjavítása felé kell hogy irányuljon.” A járulékos intézmények alapelve. S minden egyes alkalommal a mindaddig be nem következett reform vitathatatlan. az előrehaladás vagy a visszaesés szerint. s ezt felhasználva szigorú vagy hasznosan bátorító szavakat intézhet hozzájuk.” A büntetőintézeti oktatás alapelve.” 1945: „Minden büntetőintézményben egy szociális és orvosipszichológiai szolgálat működik. fizikai fájdalmaiktól megkönnyebbítve őket erkölcsi tekintélyre tesz szert. amidőn erkölcsi megújhodása elégségesen biztosított. A bebörtönzést az ellenőrzés és a segítség intézkedéseinek kell követniük. Lucas. A büntető munkát „nem szabad az ítélet kiegészítésének. hanem „támogatást és segítséget kell neki nyújtani” (Boulet és Benquot a párizsi törvényszéknek). Nemcsak felügyelni kell· rá. legalábbis részben. A foglyok átalakításának és fokozatos szocializálódásának egyik fő eleme a munka kell hogy legyen. amelynek formális megjelenése a tudomány és kivált a törvénykezés területén nem tekint vissza hosszú időre” (Brüsszeli büntetőintézeti kongresszus. 4. az elért eredmény. 1847). „A büntetés fő célja a bűnös megjavítása.” Az osztályozás alapelve. az egyének megfelelő képzésére alkalmas erkölcsi és gyakorlati képességekkel rendelkező személyzetnek kell ellenőriznie és ellátnia.

vagy akár a közelmúltból a fogolylázadások idejéből. hogy a börtön kudarcának kimondását immár százötven éve mindig fenntartásának gondolata kíséri. Szimultán rendszert képzeljünk el inkább. hogy a törvényt a törvénysértések meghatározására szánják. nem arra irányulnak igazán. akik készek megszegni a törvényt. Stabilitásának bizonyítására vegyünk egy nemrég megtörtént esetet: a mintabörtön. A hatalom egyazon gépezete ölt benne valóságos testet és szimbolikus formát. az alkalmi törvénysértő átváltozása megrögzött bűnözővé. „termékeny” szakaszaiból is kiragadhatnánk: a 19. másokra nyomást gyakorol. mert a bezárás rendszere minden bizonnyal mélyre eresztette a gyökereit és pontos feladatokat látott el. ekkor állandó kudarccal kell számot vetnünk. amellyel Anglia felhagyott a 19. együttesének elrendezésében átveszi a panoptikus csillag alakot. amely 1836-ban a Petite-Roquette fényét emelte. emezeket semlegesíti. a személyzetből. általánosabban a társadalomban. hogy engedelmessé tegyék azokat. Ne lássunk ebben inkább következményt. mi rejtőzik a büntetőintézmény látszólagos cinizmusa mélyén. mire jók azok a különféle jelenségek. a bűnözőket megjavító programokat és a bűnözést megerősítő mechanizmusokat. A büntető rendszer ekképpen a törvénytelenségek kezelésének módja. és a büntetéseket általában nem a törvénysértések megszüntetésére szánják. ha történelmileg akarjuk ezt meghatározni. akit kizár. amely intézmény. amely tartalmazza: a börtön fegyelmező „pótlékát” – a többlethatalom elemét. egymást követő időszaknak tekinteni. végül egy. De vajon milyen szerep eljátszása érdekében? Fogadjuk el. A javító bezárás rendszere egyetlen alakzatban kapcsolja össze a diskurzust.más. s amit a „bezárás rendszere” elnevezés alatt gyűjthetünk össze? A börtön intézménye azért maradt fenn ily hosszú ideig s ily mozdulatlanul. De talán fordítsuk meg a problémát és tűnődjünk él. Ebből a bonyolult együttesből épül fel a „bezárás rendszere”. „racionalitás” megteremtését – a járulékos tudás elemét. most meg a bűnügyi nyilvántartóval). amely a szabadság jogi megfosztottságára telepedett történelmileg. ténylegesen mérlegelt alternatíva a deportálás volt. hanem megkülönböztetésükre. technika. s a fogházbüntetés elvét azért nem kérdőjelezték meg soha komolyan. század végéről. a fegyencek menlevelével valamikor. ma viszont tényleges. egy sor bélyeggel utánuk nyúl (felügyelettel. egyeseknek szabad kezet ad. melyeket a kritika szüntelenül kárhoztat: a bűnözés fenntartása. amelyet Fleury-Mérogois-ban nyitottak meg 1969-ben. hanem arra törekednek. Röviden. felhasználásukra. felosztásukra. a tűréshatárok kirajzolása. van. hogy a törvények megszegését beépítsék az alávetettség általános taktikájába. a valódi társadalmi hatásokat és a legyőzhetetlen utópiákat. amely hajdan jogi volt. aki törvénysértőként letörlesztette a büntetését. hogy a büntetőapparátus feladata e törvénysértések csökkentése és hogy a börtön a visszaszorítás eszköze. akkor azt kellene feltételeznünk. s amelyet Franciaország a második császárság idején átvett mint a bebörtönzés egyszerre szigorú és távoli formáját. a büntető tárgyilagosság. hogy a börtönt. s nemcsak a börtön intézményéből. egy négytagú rendszerre. az építészetet. a visszaeső bűnözés gerjesztése. amelyet a börtönnek kellene kiirtatnia – a megfordított hatékonyság elemét. amit a bebörtönzés fegyelme és összefüggő technológiája indukált az igazságszolgáltató apparátusban. Vagy inkább – mivel. század elején. akinek hasznot hajt. a kényszerítő szabályzatokat. a bűnözés zárt közegének megnevezése. Talán meg kellene keresni. tudnunk kellene mérni a fogházbüntetés kihatását a bűnözés egészére – meglepő. a falakból. mintsem ellentmondást? Ha igen. van. Az egyetlen. a tudományos javaslatokat. a bűnözés tényleges meghosszabbítását. vagy „a társadalmi védelem mozgalmának” korából. melyek „bűnözőként” kísérik azt. A börtönt. ha nem felerősítését. Az állítólagos kudarc ily módon nem tartozik-e hozzá a börtön működéséhez? Hatalmi követelményeiben nem ágyazódik-e be az. mire szolgál a börtön kudarca. a . szabályzatából és kényszerítéseiből. amazoktól hasznot húz. „idealizmusa” dacára a börtön fegyelmező működésével izomorf „reform” hajtogatása – az utópisztikus kettőződés eleme. miután az elítélteket a büntetéssel megtisztítja. „kudarcát” és jól-rosszul alkalmazott reformját nem szabad tehát három.

amely a konzulátus thermidor hónapjában mutatkozott meg a legerőszakosabban. Vagy pontosabb. a megszerzett termények erőszakos elkobzása. tiltott pártkoalíciók. A 18. hanem a kormány és a hatalom szerkezetének megváltoztatása. a hivatalos hatalmukkal visszaélő tisztek vagy a rossz miniszterek. hanem „megkülönböztet”. század fordulóján az új törvénykönyvek ellen új. amely az ancien régime alatt fenntartotta egymás mellett a különböző társadalmi rétegek törvénytelenségeit. a törvénytelenségnek ez a politikai dimenziója bonyolultabb. akik érdekeiknek megfelelően járnak el. az egy követ fúvó. az igazságtalanság közegei ellen küzdenek. Sematikusan három jellemző folyamatot különböztethetünk meg. amelyek célja nem egyszerűen a hatalom átengedése vagy tűrhetetlen mértékének bizonyítása. A törvényes bűnhődéseket a törvénytelenségek átfogó stratégiájába kell visszahelyezni. amelyekben a társadalmi összeütközések. hanem mert a törvénytelenségek megkülönböztető kezelése az igazságszolgáltatás közvetítésével az uralmi mechanizmusok része. a népi törvénytelenségek ekkor új dimenziók szerint bontakoznak ki: ezek a hordozói azoknak a mozgalmaknak. a gazdasági válságok következményei találkoztak az 1780-as évektől kezdve egészen az 1848-as forradalmakig. és olykor közvetlenül vezetni is képes ezeket. ahol a mindig tevékeny büntetőmechanizmusok késedelem. A büntető rendszer formájának általános sémája a 18. mert maga a törvény vagy alkalmazásának módja egy osztály érdekeit szolgálja. és a 19. Bizonyos politikai mozgalmak viszont egyértelműen a törvénytelenségek meglévő formáira támaszkodtak (mint ahogy például Franciaország nyugati vagy déli részén a királypárti zavargás felhasználta. de nem múlik el. század végén a törvénytelenségek elleni harcba ágyazódott be: felborult a türelem. minthogy számításaiban tökéletes és minden állampolgár szellemébe beleivódott törvény a törvénytelen üzelmeket már csírájukban elfojtaná. üzletek kifosztása és a termékek „igazságos áron” való törvényes eladása. Az utópia ekkor egy általánosan és nyilvánosan büntető társadalomról ábrándozott. És nemcsak azért beszélhetünk osztály-igazságszolgáltatásról. hogy a parasztok elvetették a tulajdonról. biztosítja egyetemes „gazdaságosságukat”. de a pártegyesüléseket meg-megtiltó munkaadók ellen. a munkások harcainak (sztrájk. a közeli földbirtokosok s azok ellen. már nem az adóbérlők. hanem a törvény és a törvényt alkalmazó igazságszolgáltatás ellen. Másrészt a törvény vagy a rendeletek elvetésében könnyen felismerhetjük azoknak a harcát. a 19. jogtalan társulások) a politikai forradalomba való átmenete idején. munkaidőt meghosszabbító. A forradalmat a maga céljaira kihasználó polgárság által létrejött új földbirtokosi rezsim ellen bontakozott ki a paraszti törvénysértés. az iparosítással szembeni ellenállás. népi törvénytelenség veszélye támad. a sorozásról hozott új törvényeket) . a vallásról. egy duplán ideális. a gyári szabályzatot mindinkább megszigorító vállalkozók ellen. szembeszegülés a hatalom képviselőivel) közvetlenül politikai harcokba torkollhattak a forradalom alatt. században a munkásmozgalom és a republikánus párt kapcsolataiban. közvetítés és bizonytalanság nélkül működnének. akik az új jogot érvényesíteni akarják. Innen nézve minden bizonnyal érthető lesz a börtön „kudarca”. a sorozás. de jó néhány közülük képes összegyűjteni az erőit az egységes politikai küzdelmekhez. a hatalom lehetséges megdöntésének gondolata távolról sem mindegyiket kínozza. a gépeket beruházó. Először a népi törvénytelenségek politikai dimenzióinak kifejlődését. század elején a munka törvényes kizsákmányolásának új rendszere ellen bontakoztak ki a .büntetőrendszer nem pusztán és egyszerűen „elfojtja” a törvénytelenségeket. mégpedig kétféleképpen: az addig helyhez kötött és bizonyos mértékig önmaguk által behatárolt gyakorlatok (mint például az adófizetés. Mindenesetre e törvénytelen – s az egyre korlátozóbb jogszabályozással megszaporodó – gyakorlatok látóhatárán élesen kirajzolódnak a merőben politikai harcok. a járandóságok megtagadása. a királyi hivatalnokok. a politikai rendszer elleni harc. támogatások és kölcsönös érdekek egyensúlya. béreket csökkentő. egyszersmind nyilvánvalóbb lesz a 19. a pénzemberek.

(az igazolványra. amely a császárságtól a júliusi monarchiáig ott kísért a törvényhozók. emberbarátok vagy a munkások életét kutatók szavaiban. hanem ez sokkal inkább annak köszönhető. most „majdnem mind a társadalmi rend utolsó soraiból” kerülnek elő. az ember a törvénnyel. egyszersmind társadalmi törvénysértés. amelyek során. ahol ítélkeznek. a tulajdonosok. abból az „elfajzott nemzetségből” való. nem a 19. A törvénysértések egész sora ágyazódik be a harcokba. hogyan kapcsolódnak a társadalmi harcokhoz. a felügyelet szorosabb technikája megszaporították a bűnelkövetési alkalmakat. század elején alakult ki az erős. hiányzásokra vonatkozó) szabályzatok háttere előtt bontakozik ki a munkáscsavargás. amelyet az érdek vagy a szenvedélyek véstek be minden ember szívébe. akik más körülmények között nem tértek volna rá a szakszerű bűnözésre. Végül. s részben a társadalom peremén. köztudomásúan.37 hogy nem a bűn tesz idegenné a társadalommal szemben. bebörtönöznek. és sok egyént billentettek fel a törvény túlsó felén. hogy a bíróságokon nem az egész társadalom ítélkezik egyik tagja fölött. a magántulajdon új törvényei.36 hogy „a gyilkosok. okosabb beismerni. szétszórtságuk dacára elég hangsúlyosak voltak ahhoz. a barbár.munkások törvénysértései: a vad géptörések. az agressziót. olyanokat. a szabályzatok szigora. a büntetőjog alkalmazása nem egyenlően vonatkozik mindenkire. mintha a népi zavargások főkolomposai bűnözők lettek volna. s a leghétköznapibbak. század folyamán a bűnözés szakszerű formák felé igyekszik. ölnek … Mindenütt két dolog ötlik a szemetekbe. a rablások száma. század utolsó éveiben néhány régi szál újrafonódása vagy új kapcsolatok létrejötte tapasztalható. század büntetőelemétől oly idegen állítások egész sora mögött: hogy a bűn nem olyan lappangó lehetőség. hogy a politikai vagy polgári törvényekkel ellentétben. hogy új fenyegetést hordozzanak. hogy idegen valaki a társadalomban. erkölcstelen és törvényen kívül élő osztály mítoszát táplálja.35 az ügyességet igénylő lopás felé hajlik el. egyszersmind a törvényt megszabó osztállyal kerül szembe. amit a társadalom alsó szintjének nevezünk”. hogy azok a bűnözők. mennyiségével vagy minőségével való csalás. nő a lopások. Ezek a folyamatok bizonyára nem egy teljes fejlődést kísértek. hogy a teljes egészében bűnözőnek és lázadónak hitt alsó néposztályoktól való félelmet. s megjelennek a „politikai betyárság” nagyszabású formái. A népi törvénysértések háromféleképpen általánosíthatóak két évszázad leforgása alatt (egy problematikusnak tetsző és még felmérendő mennyiségi fejlődésen kívül): el kell helyezni őket az általános politikai látóhatáron. velük ellenséges közegben élők követik el – a 18. amelyről Target beszélt. hogy a törvényt mindenki számára hozták mindenki nevében. csavargás. . lakbérekre. a törvénytelen gyakorlatok egész sora. hanem kizárólag egy bizonyos osztály sajátja. hanem a rendre szánt társadalmi csoport sújtja a rendetlenségre hajlamos másikat: „Járjátok be azokat a helyeket. amelyek mintha már eltűnőben lettek volna. a maradandó egyletalapítások. De elnagyolt formájukban. most megújulnak. munkaidőre. ahogy azt a kortársak állították. tolvajok és hitvány emberek kilenctized százaléka onnan került ki. Úgy tetszik. amelynek rossz hajlamai áthághatatlan gátként magasodnak a legyőzésére induló nagylelkű szándékok elé”38. politikai. a törvényhozás vagy az igen nyomasztó. a befejezett munka nyersanyagával. hogy néhányan hozták és néhány embert sújt. a munkahely elhagyása. akik azelőtt megtalálhatók voltak valamennyi társadalmi osztályban. hogy a 18. s milyen érintkezések vannak a törvénysértések különböző formái és szintjei között. meg kell vizsgálni. abból a nyomortól megrontott osztályból. hogy elvben minden állampolgárra kötelező. habár igaz. egyáltalán nem azért. az állam. a munkaadók követelései. Ezeket a folyamatokat találjuk meg a 18. mint például a munkamegtakarítás. megnövelve a féktelenséget. ilyen körülmények között álszent dolog vagy naivság volna azt hinni. de főként a legszámosabb és a legkevésbé felvilágosult osztályokhoz szól. amelyek a forradalom utolsó éveiben bontakoztak ki. de a megtagadott sorozás is háttere a paraszti törvénysértéseknek. egymástól elszigetelődtek volna az előző században. hanem mert az új jogi formák. amely gyakran egybeesett a szigorúan vett bűnözéssel.

vele kapcsolatos aggályunkat. a vásár ízeivel fűszerezett nyelvjárásánál egyebet nem hallottak … Milyen nyelvet. politikailag vagy gazdaságilag kevésbé veszélyes – sőt. különválasztott és hasznos törvénytelenséget hoz eszerint létre – bizonyára ez a magyarázata magas korának. meghatározott közegbe zárt. ahol a törvényeket megfogalmazzák. börtönre kell kárhoztatnia. A bűnözés árama nem az olyan börtön mellékterméke volna. szegényes. milyen módszert kellene használni ott. amely a törvénytelenségeket elválasztó és a bűnözést benne elkülönítő politikai hadművelet része. A bűnözés-tárgy abból a folyamatból képződik. lehetővé teszi a félreállítást. s ez azzal magyarázható. egy olyan büntetőrendszer . hogy a javító bezárás rendszere a törvénysértőt miképpen váltotta fel a „bűnözővel”. csökönyös. kirajzolja. másika pedig a gyanúsítottak és a vádlottak padján található”. sikerült kitermelnie a bűnözőt. Szép siker.mindenütt két. A fogházbüntetés zárt. hogy az utóbbiak. hogy a szükségszerű osztályaszimmetriát kimondja. általa erősítheti állandóan egyik a másikat. s hogy mi félrehajíthatjuk minden. hogy a börtön kudarcra van ítélve. amennyiben a bűnözést akarja csökkenteni. akkor a látszólag „kudarcba fulladt” börtön eléri célját. erőforrások és nevelés híján nem tudnak „megmaradni a törvényes feddhetetlenség határain belül” . szabálytalan. egyenes. hogy az árnyékban maradjanak azok. a törvénytelenség specifikus típusát. inkább a büntetőrendszer (s a fogházbüntetés) egyik következménye. feltárását és ellenőrzését. Nem szabad a törvénytelenség intenzívebb és hatékonyabb formáját látni benne. s a törvénykezési gyakorlatra miképpen biggyesztette rá a lehetséges megismerés egy egész látóhatárát. ugyanazokat a következményeket vonva maga után. Elősegíti. ez kétségtelen. mindenesetre benne gyökeredzik. a stratégiai ellentét a törvénytelenségek és a bűnözés között található. a napvilágra hozást. elvágott. mint patologizált alanyt. veszélyessége miatt. beletalál a célba. de eleven. olyannyira. hogy a börtön igencsak sikeresen termelte ki a bűnözést. de azt is lehetővé teszi. mégis áthallható közegként szerveződjék meg. A bűnözés valóban a törvénytelenség egyik formája. megszervezett. markáns. talán azzal a feltételezéssel kellene felváltani. amely büntetvén nem érné el a megjavítást. és etikettől gátolt nyelvünkkel könnyűszerrel megértetjük magunkat azokkal. elkülöníti és hangsúlyozza a törvénytelenség egyik formáját. egymástól jól elkülöníthető embercsoportot láttok. eszközszerepet osztott. hogy a törvény egyetemességére törekvő nyelve sem megfelelő emiatt. amennyiben hatékony akar lenni. végső soron hasznosítható – formáját. megvető. amely lehetővé teszi a törvénytelenségek megkülönböztetését. hogy másfél évszázados „kudarcsorozat” után még mindig megvan a börtön. Ez a forma a szó szoros értelmében vett bűnözés. kocsmák. hogy a bűn csábításainak ellenállni nem tudók bárdolatlan lelkére is eredményesen hassunk?”41 A törvény és az igazságszolgáltatás nem tétovázik. amelyek egyike mindig a vádlók és a bírák. Láttuk. hogy a látható. egyik osztály szava kell hogy legyen a másikhoz. s ez a másik osztály nem oszt az elsővel azonos gondolatokat vagy szavakat: „Márpedig a mi illedelmes. A börtön e két mechanizmus csuklója. s hogy egy aránylag zárt. a törvénysértés mögött tárgyiasíthatja a bűnözést. egy bizonyos szinten leküzdhetetlen és titokban hasznos. akik durva. amelyet a „bezárás rendszere” valamennyi elágazásával invesztált. amelyeket tolerálni akar vagy tolerálni kell. a csarnokok. áthatott. A börtön sikere: a törvény és a törvénytelenségek körüli harcokban meghatározott egy „bűnözést”. elkülönített. Azt a ténymegállapítást. sikerült bűnözőket kitermelnie. azt. egy látszólag a társadalom szélére szoruló. s melyre. de központilag ellenőrzött közeget. Röviden. a többi törvénytelenséghez képest. amelyet a büntetőapparátusnak. de olyan törvénytelenség. Ha ez valóban így áll. megszilárdíthatja a bűnözést a törvénytelenségek vonulatában. amely mintha jelképesen összegezné az összes többit. egyszersmind engedelmes törvénytelenség a helyére kerüljön. amennyiben az emberekben feltámasztja a törvénytelenségek különleges formáját. amennyiben a törvénykezési ellentét a törvényesség és a törvénytelen gyakorlat között helyezkedik el.

Nem a legbizonyíthatóbb értékű azonban. a körülményektől függően munkanélkülieket. olykor a fosztogatás. bekebelezne néhányat a „büntetés-újratermelés” mechanizmusába. De miért és miképpen hivatott arra a börtön. bűnöző besúgókkal való körülvétele. meggátolja. a gyönyör árának kialakulásában. annak ellenére. hosszú börtönbüntetésnek. a prostituáltak és a talált gyermekek vállaljanak részt Algéria gyarmatosításában. amelyet valamikor a kínzás ragyogásától vártak: a bűnözés a többi népi törvénysértéstől különböztetve mégis rájuk nehézkedik. a kölcsönös besúgást megszervezve): állandó felügyeletnek kitett egyének viszonylag szűkre szabott és zárt csoportja váltja fel az alkalmi törvénytelenséget gyakorló. politikailag veszélytelenül. Először is lehetőséget ad az ellenőrzésre (megjelölve az egyéneket. akik vonulásuk útján. De a bűnözés ezen felül közvetlenül is hasznos lehet. amelyek értelmében a bűnözők. erőszakoskodás. A bűnözés felhasználása mint különválasztott. a vele együtt járó felügyelettel. mint magának a bűnözésnek látható. a nyilvánosházak széles körű megszervezése. legalább még annyi ideig maradjanak. lényegében a fogva tartás apparátusa megkövetelte anyagi terheken akartak könnyíteni. hogy közvetítők egész sorával a megfelelő csatornába tereljék és megszervezzék a szexuális gyönyörből származó óriási profitot. és természetesen költségessé tett. s ahogy a 18. a fegyelmezetlen katonák. Ezt az önmagába visszatérő bűnözést ezenfelül kevésbé veszélyes törvénysértés! formák felé lehet terelni: a társadalom peremén ellenőrzés alá vont. a prostitúció körében fenntartott gondos hierarchia. az őt támogató lakosságtól elvágott (hajdan a csempészek vagy a fegyveres bandák esetében megvolt ez a támogatás 42) bűnözők végzetesen a helyhez kötött bűnözésre szorítkoznak. században: a prostituáltak rendőrségi és egészségügyi ellenőrzése. ellenőrzött és lefegyverzett törvénytelenség közvetlenül hasznos. ez a másik. bomlasztva a csoportokat. garantálja az engedelmességet. az uralkodó csoportok törvénysértésének a tényezője. Önként adódik a gyarmatosítás példája. jóllehet a bűnözők deportálását a restauráció alatt a képviselőház és a megyegyűlés több ízben kérte. a megfékezett törvénytelenség. a zendülés ijesztő erőivé duzzadnak. veszélyes és gyakran ellenséges világ megfékezi vagy legalábbis alacsony szinten tartja a közönséges törvénysértő üzelmeket (kisebb lopás. ezt a gyarmati büntetőtelepeket létrehozó 1854-es törvény határozottan kizárta. erőszakos bűnök elkövetésére szánva. amelynek bűnözéssé szerveződése. s a júliusi monarchia alatt kidolgozott tervek dacára. koldusokat. hogy a gyarmaton. amely gyönyört az egyre sürgetőbb állandó erkölcsi nemesítés bujkálásra ítélt. mindez lehetővé tette. ahová a 19. hogy az elítélteket arra kötelezték. a rendőrség hatalmába kerítve. amely. kibővülésre mindig hajlamos népességet vagy a csavargók bizonytalan csapatait. majd véglegesen „elkülönített” életnek kitéve. nyilvánvaló formákba torkolljon. ingatag létezési feltételek közé szorított. Ezzel kapcsolatban jellemző a prostitúció hálózatának elhelyezése a 19. mintha most nem is annyira a büntetések szigorában. katonaszökevényeket toboroznak. egyszersmind kezelhető közeggé válása valójában a törvényesség peremén történt. amikor pedig küzdenie kell ellene? A zárt törvénytelenséget képező bűnözés elhelyezése valójában előnyökkel jár. hogy bűnözést termeljen. században egyfajta alárendelt törvénysértést is helyeztek. markáns lécezésében keresnék az elrettentő példát. rendszeres felbukkanásuk a börtönben. a törvény mindennapos megtagadása vagy kijátszása). amelyeknek gyakran a szegény rétegek az első áldozatai.közvetlen végeredménye. az elfojtott szexualitás profitjának kialakulásában s e profit . Márpedig ez az összevont. ahol a büntetésüket letöltötték. gazdaságilag következmény nélkül. s a börtönbe zárás volna az egyik fő elemük. határozatlanul nyüzsgő. hogy nagyobb mérvű. a guyana-i vagy később az új-kaledóniai deportálás ténylegesen nem tett szert valóságos gazdasági jelentőségre. Hasznos lehet egyéb törvénykezésekkel kapcsolatban: tőlük elválasztva. saját belső szervezettségébe fordulva. A bűnözés. a bűnözés. Azaz ott. vonzerejüktől megfosztottan. hogy a törvénytelen gyakorlatokat irányítsa. század végén láttuk. ahány évre az ítéletük szólt (néhány esetben egész életükre ott kellett maradniuk).

A bűnözők politikai felhasználása-besúgók. beszervezett. hogy a börtönre központosított büntetőrendszerrel megszilárdított bűnözés a törvénysértéseket használta fel az uralkodó osztály profitáramoltatása és törvénytelen hatalma érdekében. a hatalom törvényen túli egész működését részben a bűnözőkből alakult segédtömeg biztosította: titkos és a hatalom tartalékaiból fölfegyverzett rendőrség. amely a „feltűnő közegekben” – felügyelőkön és altiszteken – kívül „titkos közegekkel” és besúgókkal dolgozott. de a bűnözésben való szervezettségük révén kezelhetővé vált elemek váltórendszerével sikerül ellenőrzés alá vonni és törvénytelen profitot húzni belőle. feljelentők. az esküdtszékek és a büntetőbíróságok lajstromainak másolatát háromhavonta elküldik az Igazságügyi Minisztériumnak és az Államrendőrségnek. A bűnözés politikai obszervatóriumaként működik. Mindeme felügyelet feltételezi egy részben hivatalos.és alkoholcsempészés a tilalom alatt álló országokban vagy újabban a kábítószer-csempészés a „hasznos bűnözés” fenti működését mutatná meg: a törvényes tiltás meglétét. kereskedők. a lakosság állandó felügyeleti eszköze: olyan apparátus. század előtt is szokásban volt. akik komoly bűncselekmény miatt már megjelentek a bíróság előtt és törvényesen feltételezhető róluk. kivételezett eszköz. észrevétlen” éberség. De ez a felügyelet csak a börtönnel párban tudott működni. A bűnözés a törvénysértések irányításának és kizsákmányolásának az eszköze.45 A fegyver. amely megismétli a lajstromokat.megszervezésében a bűnöző közeg az érdekelt puritanizmus cinkosa lett: törvénytelen gyakorlatok törvénytelen vámszedője. amely maga körül kihívja a hatalom gyakorlatát. „néma. szinte párhuzamos hadseregféleséggé alakultak -. akiket a büntetéstől való félelem ösztönzött vagy jutalom „kecsegtetett”)·49 Jelenlétük feltételezi egy dokumentumokra épülő rendszer meglétét. A népesség általános ellenőrzése. a segédrendőrség szervezése – akik a törvényes rendőrséggel közvetlen kapcsolatban állva dolgoztak és ha kellett.”48 Az 1810-es törvénykönyv különleges felügyeletet irányoz elő a kiszabadult bűnözőkre és mindazokra. mert besúgókat tud toborozni. Jóval a rendőrök után a statisztikusok és a szociológusok is felhasználták. üzletemberek” módszere szerint kezdik használni a nyilvántartó karton. hogy bármilyen kényszerítő intézkedésnek is alávetné őket … Nincs szükség. „a kormány állandóan nyitott szeme. amelyet törvénytelen. amelyhez könnyen hozzáilleszthetők az új adatok. De ugyancsak ellenőrzik a hajdani bűnözőkből lett. a sztrájkolókkal és a zendülőkkel szemben bé-rencek toborzása. de az általánossá vált hálórendszerrel is. de ez nem jelenti azt. Az elkülönített és a bűnözésbe visszaforduló törvénysértések megszerveződése a rendőrségi ellenőrzés fejlődése nélkül elkerülhetetlen lett volna. provokátorok formájában – már a 19. amely törvénytelen üzelmek mezejét alakítja ki maga körül. A törvénytelenség eszköze is. egy betűrendes katalógust. s ugyanakkor a keresett személy nevével valamennyi felhasználható információ. személyleírást adnak a börtönök rablajstromaihoz.vagy kartotékrendszert. hogy újból merényletet követnek el a társadalom nyugalma ellen. amely magukon a bűnözőkön keresztül teszi lehetővé az egész társadalmi tér ellenőrzését. amikor kiszabadulnak. könyvtárosok. később pedig a Belügyminisztériumban szerveznek egy „kimutatást”. 47 Elmondható. részben titkos hierarchia megszervezését (a párizsi rendőrségen ez lényegében a „biztonsági szolgálat” volt.50 A bűnözés.46 De a forradalom után ez a gyakorlat egészen más méreteket öltött: a politikai pártok és a munkásegyletek felbomlasztása. titkos ügynökeivel. amely különbség nélkül ügyel minden állampolgárra. épp ezért a rendőrség ellenőrzése alatt álló spiclik és besúgók által veszélyesnek tartott közegeket és csoportokat: a bűnözés. Mert a börtön megkönnyíti az egyének ellenőrzését. hogy ez a törvénybe legyen írva. titkos. amelynek központjában a bűnözők megjelölése és azonosítása áll: kötelező személyleírást csatolnak az esküdtszékek elfogatási és letartóztatási parancsaihoz. a rendőrségi felügyelet egyik tárgya a sok közül. hogy Franciaországban az 1848-as forradalom táján és Bonaparte Lajos hatalomrakerülésekor virágzottak ezek a gyakorlatok. Úgy tetszik. 1833 táján a „természettudósok. s kibővíti a . amelyre feljogosít.

amelynek többi alkatrésze (nem alá-. kiváltott vagy megvásárolt rabból rendőrfőnök lett. s amely elszánta magát. hogy a volt foglyokra rákényszerítsék a nekik kijelölt feladatokat. mégis bűnök mocskolta. hogy minden törvénytelen gyakorlatot üldözzön. század első évtizedeiben kifejlődött folyamatról ketten is tanúskodnak. Hiába beszélnek a bírák. a könnyen ellenőrizhető. Nem olyan büntetőbíráskodás. új félelem bukkan fel. s ugyanezek az ellenőrzések néhányukat rendszeresen visszaküldenek a börtönbe. aki gyorsan csúszott lefelé a lejtőn: garázdaság. hogy a félig sötétben működő. kényszerlakhely. A rendőrségi felügyelet szállítja a börtönnek a törvénysértőket. verekedés. A börtön-rendőrség rendszer a kezelhető bűnözést vágja körül a törvénysértésekben. amelynek kategóriája (rendőrség-börtön-bűnözés) egymást támogatja. akiket a börtön bűnözőkké változtat. kockázatos kalandok. a rendőrséget használná fel. Nyugtalanító pillanat. A büntetőbíróság hozzá képest a törvényes biztosíték és az áttétel elvének szerepét játsza. hanem mellérendelve) a rendőrség. a büntetőbíráskodás. az önmagában zárt bűnöző közeg meg-szerveződését meggyorsítja: mindebből s ami ebből következik (munkanélküliség. hogy a „bűnözés” asszimilálhatatlan üledékét hagyja működése nyomában. s amely e célból. Az igazságszolgáltatás elárasztása a rendőrség által. következik a prostituáltak társasága. játék. vagyis a törvénysértések differenciálását. a felügyelet alá helyezés). amelyet a zárt intézmény szembehelyez az igazságszolgáltatással. Ősrégi törvénysértések embere volt. De az a már-már mitikus fontosság. aki az igazság letéteményese. csalások. amikor ugyanegy személyben csapott össze királyi hatalom és förtelem. A börtön és a rendőrség ikerapparátus. mint amely arra van szánva. a törvénysértések egész területén együttesen biztosítják a bűnözés megkülönböztetését. Az elmúlt korokban ott kísértett egy árnyék. még annak sem. s néhányuk felhasználását az uralkodó osztály törvénysértése által. amely a büntetőmechanizmusokat jellemzi a modern társadalomban. a szörnyeteg király árnyéka. katonának áll. amikor a bűnözés a hatalom egyik fogaskerékrendszere lesz. amely ellene és vele dolgozik.és eszköz-státusát egy olyan rendőrségi apparátusban. A 19. zsebmetszés. Először Vidocq. specifikusságával. egész látványos apparátusával arra való. melyeknek legtöbbször ő az áldozata. Vidocq jelzi azt a pillanatot. Az igazságszolgáltatásban a törvénysértések differenciált ellenőrzésére szolgáló eszközt kell látnunk. Lacenaire. de fogaskereke is. a lehetőségek tág körét nyújtja. mert a törvénysértőket kapcsolatba hozza egymással. s nem is a hatalom elmeszesedésének vagy fokozatos elmozdulásának a következménye. az a tehetetlenségi erő. . A bírák mindennek alig ellenkező alkalmazottai. egy hajdani. csakhamar az útonállás. s egy soha meg nem szakadó áramkört hoz létre. s ez több. Olyannyira. amikor a többi törvénysértésről levált bűnözést a hatalom invesztálja és a visszájára fordítja. mindez nem újdonság. Vidocq-kal szemben áll kortársa. hogy benne a bűnözés láthatóan megmutatta kétértelmű tárgy. a börtön és a bűnözés. a rendszer következménye. büntetőeszközként pedig a börtönt. mint meglepő: minden jószándéka. hogy a történelemben először. párbaj. elválasztását és felhasználását.52 a század második felének Gil Blas-ja. A bűnözés. kitiltás egy helyről.51 Eszközeik arányában segítenek létrehozni a bűnözést. Ekkor következik be a rendőrség és a bűnözés közvetlen és intézményes összekapcsolódása. nem ennek a talán megszépített múltnak köszönhető. a rendőrséget és a bűnözést fogaskerékként egymásba illesztő ellenőrzési apparátus mindennapi igényére feleljen. hamarosan elkezdődik a rendőrségi erők és a bűnt a hatalommal összekötő cinkosság mindennapos melodrámája. annak a struktúrának a vonása. a rendőrségi ellenőrzések célpontjává és segéderejévé. Véget ért a shakespeare-i kor. a törvényt érvényre juttatók és a törvényt sértők közötti rejtett és zavaros megállapodástól való félelem. hanem inkább annak. A törvénysértések általános rendszerében olyan váltó. A bűnügyek esztétáinak paradicsomában mindörökre megkülönböztetett helyet foglal el. amelyre kortársainál szert tett.kölcsönös feljelentéseket. majd megszökik. a gyarmatosítást. az ellenőrzést. hogy olyan együttesről kellene beszélni. segéderőket. eszköze is lesz.

visszacsatolódott önmagába. Szélhámosság. a bűnözés ellenük fordítása. illetve a törvénysértés egy olyan alakzatát. látható játszmának. egyébként Lacenaire cinkosa. ami: nem egyszer s mindenkorra megszerzett végeredmény. tudott írni és tudta forgatni a szót. olyan erősen gyanúsították vamzer seggel. személyisége ugyanazokat a lehetőségeket hordozza. aki a bíróságon mindent elkövetett. A L'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts a szépművészetek egyikeként felfogott gyilkosság megjelenési éve: 1849. át akart adni a halálnak. Lacenaire a „bűnöző” típusa. s a hatalom megengedett törvénysértésévé lett egész bűnöző gyakorlatot elmozdítva a rendőrségi technika felé. . az uralkodó törvénysértések általi gyarmatosítása -megannyi következmény. François-t magával vigye a vérpadra. A két ünnep találkozott a történelemben. másrészt elmozdítottak a bűn esztétikája.53 és Lajos Fülöp szép. párizsi világa olyan ünnepléssel ajándékozta meg a kivégzése előtt. De magával cipelte. amennyiben teljesen soha nem érik el a céljukat. királygyilkos . François a július 19-i rablánc egyik legfeltűnőbb figurája volt.55 Az egyik a kínzások ókori rituáléját hosszabbította meg. amikor a politikai és gazdasági törvénysértések.34 Robespierre kortársaként a törvények elutasítása azonnal történelmi dimenzióba emelte volna. hogy a közigazgatásnak kellett őt megvédenie a Force foglyaitól. 1800-ban született. azonban mindig ellenállást váltott ki. Vidocq révén ugyanabban a korban a bűnözés zárt és ellenőrizhető közeget képezve. S ha a párizsi polgárság ünnepelte Lacenaire-t. lopás. Lacenaire és Vidocq szimmetriában vannak. s a láncra vertek vonulását kísérő megnyilvánulások előtt néhány hónappal történt. s azokat is ügyetlenül hajtotta végre. hogy celláját megnyitották a híres vendégeknek. dadogásuk ejt csodálatba.neofita buzgósága ellenére soha sem bírt néhány ványadt bűncselekménynél többet elkövetni. elméleti és esztétikai megjelenítésükkel – mint ahogy Lacenaire-rel kapcsolatban mondogatták: a „bún Metafizikájával” – megkettőződnek. Ne feledjük. De újra felbukkannak a bűn elméletéről mondott beszédében. amely mellett sápatag tiszteletkörök csupán későbbi irodalmi feltámadásai. a polgárság új kedvtelést talált. aki jó iskolákba járt. amelyek áthelyeződnek. a király gyilkos alakja a politikai erőszakhoz eljutó kisstílű bűnöző visszájára fordult képlete. Azt se feledjük. sem elgondolásuk művészetének. Hamarosan betiltották. egész az utolsó. Ám sokat köszönhet a törvénysértés és a bűnözés közötti. Nehéz feladat volt. akik halálra keresték. szegényen. őt. nem is olyan régen. amely világosan feltűnik a rendőrség-börtön rendszer működési módjában. a gyilkosságban és a feljelentésben. a bírákat megelőzve. a törvénysértések horizontját. legalábbis virtuálisan. Dicsőségét nem nagyszabású bűncselekményeknek köszönheti. börtön. visszaesés. ennek az ünneplésnek megvolt az oka: a bűnözésben alávetett és diskurzussá változott törvénysértés szimbolikus alakját ünnepelték – vagyis a kétszeresen sérthetetlenné vált törvénysértést. mint a bűnözés alkalmazkodó terében. kölcsönös zsarolás. amelyet egyrészt elkoboztak a bűnözésben. hogy Lacenaire híres halála elfojtotta Fieschi merényletének visszhangját. mint Julien Sorel. azaz a kivételezett osztályok művészete felé. Lappangó lehetőségei igencsak földhözragadt bűnözésbe fulladtak: Lacenaire-től ilyen értelemben nincs mit tartani. hogy a bűnözők körül újraéleszti a népi törvénysértéseket. amelyek. s még korántsem merítette ki. őt. hogy cinkosát. de ezek elsekélyesedtek a lopásban. A bűnözés és az egyéb törvénysértések közötti hasadás. * A bűnözés termelését és a büntetőügyi apparátus által való invesztációját annak kell venni. amelyeket a polgárság ténylegesen művel. s hogy élete utolsó napjaiban hódolattal árasztották el. akit Force alja népe. jakobinus. szökés a katonaságtól. azzal fenyegetve. hanem taktikák. hogy ez a halál a láncra vertek utolsó útrakelése. Halála pillanatában Lacenaire kinyilvánítja a bűnözés diadalát a törvénysértés felett. elhibázott gyilkossági kísérletig. a cellatársakkal újraszövődő barátság. mert a bűn elkövetőjének nem jutott hely máshol. A másik a kiváltságosok törvénysértésének elméleti játékát vezette be vagy inkább azt a pillanatot jelöli. egy nemzedékkel korábban forradalmár lett volna. még fenyegetőek voltak: ez a tönkrement kispolgár.

Funkciója főleg annak megmutatása. amely egyébként főbenjáró fontosságú nemcsak gazdasági. fennhéjázó falubörtön végleg bezárul egy népszerűtlen nép körül. hogy a bűnözőkről már kialakult képet tovább színezzék: jól meghatározott hálóként mutatni fel őket. amelyekben a bűnözés nagyon közelinek. spicliként. amely nincs kapcsolatban megszokott és meghitt világunkkal. A bűnügyi regény. . Ellenségesség a bűnözőkkel szemben. s amelyekhez kötődtek. engedelmességre szoktatás a munkában. e háborúban a riadó vagy a győzelem mindennapi hadibeszámolója. s a köztörvényesek kedvezményes elbánásban részesültek. illetve mindenesetre nem sikerült a bűnözést teljesen elvágnia a néprétegektől. sorompót állítani fel. Különlegesebb eljárásokat kezdeményeztek. sztrájkokra. napról napra beszél az arcnélküli ellenség ellen vívott belső harcról. mindenütt jelenlevőknek és félelmetesnek. ahonnét származtak. az állandó konfliktushelyzet kialakítására. amikor a jogszabályrendszer helyettesítette a szokásokat. makacsul próbálkoztak vele. végül az „aranyló” bűncselekményé. ahol hétköznapi és egzotikus módon kibontakozik. az okait illeti. mégis módfelett távolinak. a családban stb.6*1 A bűnügyi krónika. miközben dicsőíti. a környezetet. hanem politikai szempontból is (az úgynevezett „alapvető törvénytisztelet” megszerzése. aztán az őrültségé (kivált a század második felében). ami az eredetét. amely a tárcarovatokban és a ponyván indul fejlődésnek. hogy a bűnöző egy egészen más világhoz tartozik. „A 20. illetve manipulálják. a proletariátus és a városi alsó néposztály kölcsönös helyzete még tanulmányozásra vár. A detektívregényekhez kapcsolódó bűnügyi krónika több mint egy évszázad óta a „bűnügyi történetek” mérhetetlen tömegét termelte. olyan vonalat rajzol ki. amelynek el kellett volna választani a bűnözőket azoktól a néprétegektől. amelyek az igazolványokra. ez kétségtelen. a zavarkeltés taktikáját alkalmazták. Röviden. az emberbarátoknak a bűnözőkkel szemben tanúsított túlságos figyelme ellen. míg a fogoly újságíróknak és a politikusoknak joguk volt külön kerülni. folytonosan fenyegetőnek a mindennapi életben. hogy szimpla bűnözők szítják.57 ezek politikai státusának elismerését követelték a munkások. amely elengedhetetlen akkor. a tulajdon és a takarékosság elemi szabályainak megtanulása. amely. A bűnözésnek tulajdonított fontosság. De egy dolog biztos: a bűnözést és az elfojtást az 1830-50-es évek munkásmozgalma fontos tétnek tartja. egyszersmind teljesen idegennek tűnik fel. Ehhez járult még az a hosszú ideig tartó vállalkozás. A szegény osztályok „erkölcsnemesítésének” általános eljárasait alkalmazták. Igen rendszeresen azzal vádolták a munkásmegmozdulásokat. Ez az idegenség kezdetben az alsó régióké [Les Mystères de Paris (Párizs titkai). század hajnalán – írja Michel Perrot – a megvetéstől övezett.”63 De ez a taktika még távolról sem győzött. hogy a népi körökben ellenséges érzületek alakuljanak ki a bűnözőkkel szemben (a volt rabokat használva besúgóként. saját újságokkal is rendelkező bűnügyi krónikának. félreállítja. de harc a büntetőrendszer körül.56 Hosszan. közelieknek. látszólag fordított szerepet tölt be. sztrájktörőként vagy bérencként). Rocambole]. Ebben az oly félelmetes. Ez a funkciója a sajtó egy részét elárasztó. mindennapos bőbeszédűségével elfogadhatóvá teszi a társadalmat behálózó törvényszéki és rendőrségi ellenőrzések együttesét. oly idegen egekből érkező bűnözésben melyik törvénysértés ismerne magára? … Ε sokrétű taktika nem hatástalan: ezt bizonyítják a népújságok hadjáratai a büntetőmunka ellen61 a „börtönök kényelme” ellen.).59 A börtönökben az elítéltek e két kategóriáját elvegyítették egymással. a „magasröptű” bűnözésé (Arsène Lupin). mint a tolvajokkal szemben. hogy a raboknak tartsák fenn a legnehezebb és legveszélyesebb munkákat. A szegény osztályok kapcsolata a törvénysértéssel. Módszeresen összekeverték a közönséges bűntetteket azokkal a törvénysértésekkel.62 s ezt bizonyítja a munkásmozgalomban tapasztalt általános bizalmatlanság a volt köztörvényes elítéltekkel szemben.különösen városi környezetben. állandóság a lakhelyen. ami kíséri. szerveződésekre és egyletekre vonatkozó jogszabályozásból következtek. a bűnt dicsőítő irodalom ellen.58 Az ítéletek gyakran nagyobb szigorúságot mutattak a munkásokkal. a kérkedő vita.

hogy megfordítsák a bűncselekményről szóló egyhangú diskurzust. megmutatva. erőfeszítéseket tesznek. a népből származók által elkövetett bűncselekmények elbeszélését felváltja a nyomor leírása. mint hajdan. mert a pékség rácsain át elcsent egy darab kenyeret. nem szabad abban. hogy hallatni tudják a hangúkat. azokat. hanem a társadalmat: „Az ember. akik kizsákmányolják. biztos lehet a bírák enyhe ítéletében és a sajtó tapintatában. hogy kövenként rombolja le a tőzsdét.”63 De ez a szükségből vagy elfojtásból eredő bűnözés. amelyet ugyanez a büntetőrendszer vont nagy gondosan a bűnözés köré. Újból megkérdőjeleződik a büntetőrendszer s az a határ. mert a társadalom vagy nem képes az alapvető szükségleteit kielégíteni. amely ugyanakkor a bűncselekmény pozitív értékelése. „Elnyomáson alapuló lényegének végzetszerüsége miatt a társadalmi rend tovább gyilkolja.” 68 S ebből származik az a gondolat is. hogy a politikai foglyoknak. Nem a bűnöző egyént jelölik ki a bűnözés kiindulópontjául (csak alkalmat szolgáltat vagy áldozat). hogy valamennyi rab szócsövei legyenek. akiknek robusztus természete elveti vagy megveti parancsait. A büntetőrendszer-ellenes vitában a fourier-isták mentek el talán a legmesszebb. az a feladatuk. ily módon leplezve le a büntetőbíráskodás általános működését. hanem aréna. A „civilizáció” következménye ugyan. mit tapasztalunk a felső tízezer szélhámosainál? … romboló példát. a zsenge korban kényszerű munkával elnyomott szív és értelem. s hogy a véleménynyilvánítás miatt indított pereket vagy a munkások elleni akciókat ki kell használni. ahová azok süllyesztik őket. A népi újságoknál ez azt jelenti. amelyek aztán a bűncselekményben törnek elő: „A hamis oktatás. aki a kirótt büntetéseket csak a főügyész dagályos vádbeszédéből ismeri”69. hogy ez a „fizikai degeneráltságnak”. a „börtönből táplálkoznak”. nekik kell felvilágosítaniuk „Franciaország jó polgárát. amelyben felsorakoznak a társadalmi zűrzavar áldozatai. „Miközben a nyomor holttestekkel borítja az úttestet. és abban a helyzetben vannak. s minden nap végigjátszanak „egy műsornyi melodrámát” 70. amely harcosok kiáltásaitól visszhangos. vagy mert lerombolja benne. Egyszóval. a családok vagyonát?” 66 A gazdagok bűnözését eltűri a törvény. hóhérral és börtönnel azokat.67 Ebből fakad az a gondolat. s ebben jellemző az „ellenbűnügyi krónikának” nevezhető taktika. a szegények nyomorának és lázadásának forrása és alapja. hogy a bűnvádas perek politikai vitákra adhatnak alkalmat. egy másik bűnözést álcáz. szégyentelen rablást … Nem féltek-e. szerintük. amely azon van. a szó szoros értelmében véve éhhalálra ítélik és legyilkolják őket. a neki tulajdonított ragyogással vagy a rossz hírrel. amely övezi. Az ellen-bűnügyi krónika módszeresen kiemeli a bűnöző cselekményeket a polgárságban. akit a bűnözők padjára ültettek. aki halált oszt. hogy az a szegény. hogy ne osszon halált. ahol büntetlenül lopják az államkincstárat. amelyek. hogy szörnyűségként elkülönítse és a legszegényebb osztály ellen fordítsa. nem tanúbizonyság. jövője van. A társadalom a bűnös vagy pontosabban. de ugyanúgy fegyver is eme civilizáció ellen. tolvajokkal és gyilkosokkal tölti meg a börtönöket. hogy lesújt egyikükre. vérlázító cinizmust. közvetlen tapasztalattal rendelkeznek a büntető rendszerről.”64 Azért. hogy a munkások elleni bűnvádas perekben a felelősség mekkora részét kell ráruháznia a munkaadókra és az egész társadalomra. úgy felháborodik egy napon. a nem irányított hajlamok és erők. e vadak barlangját. Ez a felső körök bűnözése. a társadalom rossz szerveződése. Erőt hordoz. mint a Gazette des tribunaux. akik túlságosan erősek . vagy kitörli belőle a lehetőségeket.A népújságok gyakran javasolják a bűnözés politikai elemzését. hogy visszájára fordítják azoknak az újságoknak a szokását. mely olykor az oka és mindig a kibővítése. mivel ők. a botrányos példaadás. az „erkölcsi rothadásnak” kitett osztály. törekvéseket vagy igényeket. s ez minden szavában szembehelyezkedik az emberbarátok szokásos leírásával (szegénység – pazarlás – lustaság – részegeskedés rossz hajlam – lopás – bűncselekmény). akárcsak a bűnözők. bűncselekményekről vagy perekről beszélve „vérben fürödnek”. „A bírósági tárgyalóterem nem csupán korunk nyomorúságának és sebeinek feltárására szolgál.71 megmutatja. Talán elsőként dolgoztak ki egy olyan politikai elméletet. s ha megesik.

amely bűnössé tette (sokkal inkább a fegyelmezés. ha jó születésűek volnának. – Én dolgozok. a gyújtogatás. A La Phalange a „civilizáció” rejtjelezte összecsapásként elemzi a bűnügyeket. Rövid időre tűnt csak fel: hírneve alig tartott egy napnál tovább. kocsiajtót nyitogatok. Ezért örökítette meg a Gazette des tribunaux:™ „Elnök: az ember otthon alszik. hanem erőjátékok vannak. A mester morog. társadalmunk felszabadítása szempontjából. Biztos nyomtalanul tűnt volna el. s bizonyára ennek köszönhető. minden bizonnyal a fegyintézeteket népesítenék be. „Bűncselekmény híján. a munkanélküliség szabadság. lerázzák magukról. hogy a bűncselekmény politikai eszköz. – Na persze. A La Phalange olykor a bűncselekmény kortárs esztétikájával érintkezik. de egy egészen más küzdelem céljából. S ez helyénvaló volt: az ügy és a vele kapcsolatban kimondott ítélet a 19. mesterség. Minden törvénytelenséget. amelyet a bíróság törvénysértésnek kódol. és kétéves javító nevelésre szóló ítélete valószínűleg hosszú időre a bűnözés áramkörébe kapcsolta. Az iróniából. Nappal például ingyen nyomtatványokat osztok a járókelőknek. ez utóbbi bekövetkezett volna-e nélküle? „A méreg. se családja. mint amilyen a feketék egyenjogúsítása volt. alig látszok ki a munkából. hogy szoros pólyájában megmaradjanak. a betevőért. „a bíróságokon székelnek és igazságot osztanának”74. a csomagokér'. a Neuilly úton a szerencse-kereket forgatom. éjszaka ott a színház.lévén ahhoz. unalom. osztanék gazdám sincs. a gazda hiánya autonómia. Vidocq és Lacenaire után mutassunk be egy harmadik embert. az időbeosztás hiánya az éjszakák és a nappalok teljessége. ahová az egyén tartozik. amit elfojtottak. hanem mint a társadalomban folyó központi csata moraját. hogy különös módon mindenkit megigéz. – Béasse: Hun az én otthonom? – Állandóan csavarog.” 76 A foglyok? Az „emberiség legszerencsétlenebb és legelnyomottabb” fele. hanem mint végzetes visszatérést és lázadását annak. azaz a teljes közönyben. amely esetleg épp olyan értékes. 73 a hatalomhoz vezérlik el őket vagy a börtönbe: a ma bírái. a kis törvénysértéseket egyáltalán nem a társadalom szükségszerű lényeiként állítja be. szegényen.”72 Nincs tehát bűnöző természet. csavargással vádolták. jó cég. – Jobb lett volna elhelyezkednie egy jó cégnél és kitanulnia valami mesterséget. Már jó ideje dolgozok. az érkező postakocsik elé futok. emberek. ha nem szegezte volna szembe a törvény diskurzusával. gyöngeség vagy betegség helyett inkább feltörő energiát lássunk benne. A törvénytelenség szembeállítását a fegyelem – büntetőrendszer – bűnözés szisztémájával a kortársak. amellyel a bíró megkísérelte a törvénytelenségbe burkolni a fegyelmezetlenséget. illetve inkább a jelen lévő újságíró a büntetőtörvény és a fegyelmezetlenség apró tényei közötti csatározás komikumaként élte át.”75 Megtörténhet tehát. A kisstílű törvénysértések áttűnő figurája volt csak: egy tizenhárom éves gyermek. akinek se otthona. amellyel a vádlott a fegyelmezetlenséget az alapvető jogok közé sorolta be. Éjjel-nappal. a nagy bűneseteket nem szörnyűségként kezeli. s néha még a lázadás is a társadalmi körülmények égető nyomoráról tanúskodik. az „emberi egyéniség ragyogó tiltakozását”. S módszeresen ambivalensen a társadalom zűrzavaros rendjeként és a megingathatatlan jogok igenléseként juttatta kifejezésre a fegyelmezetlenséget. amelyek aszerint az osztály szerint. jegyet árulok. – Állapota? – Állapotom? Legalább harminchatféle az én állapotom. amely a kényszerítéseknek csökönyösen ellenállt. a vádlott mint az eleven erő igenlését fogalmazta meg: az otthonnélküliség csavargás. Ebből következik a bűnügyi krónika felhasználása. amelynek célja nemcsak az erkölcstelenség szemrehányásának visszafordítása az ellenfélre. és a pökhendiségből. mint a törvények nevében) a törvénysértés beszédét. semmi szabadság. tovább maradnánk a zűrzavarban. letépik. Alapjában véve a bűncselekmény létezése szerencsére az „emberi természet elnyomhatatlanságáról” tanúskodik. hanem az egymással szembeszegülő erők játékának a felmutatása. akik nem akarnak gyermekek maradni. – Az apjának nem hiányzik? – Nincs . és a rabok. század törvényes büntetéseinek problémájához vezet. mely az eltompult érzelmek és félig kihunyt szenvedélyek seregét kelti életre bennünk. példás jelenet kerekedett ki a büntető rendszer okulására.

Indulás. semmittevés. hogy ez rendetlenséget jelent? A szabadság számít. mondja az elnök. holnap nélkül. hanem hogy kényszerítéseket foganatosítson rajtuk. s a „vadság” tör elő: „Munka. apró fegyelmezetlenségeken keresztül végül az egész „civilizációt” utasítja vissza. bármilyen feltételek mellett. kell hogy az embernek állandó.” Végül gazdával kell rendelkezni. „kivált amióta majdnem teljesen eltörölték a vérpadot”. mert „nem bírta elviselni a nevelés rabszolgaságát a szüleinél vagy idegeneknél”. hogy szerinte mindenkinek kell hogy legyen lakása. hogy pompás-e vagy szűkös.” Fegyelmezetlenség a családi kapcsolatokban: mit se számít. hosszú távú állapota legyen. JEGYZETEK 1. mert az az igazság.” Ezenkívül valamilyen állapota is kell legyen az embernek. hanem a rend fenntartása.” A La Phalange újra közölte ezt a jelenetet.” A törvény arcú fegyelemmel szemben törvénytelenségünk jogként lép fel. hogy a bűnözők lázadását ne heroizálják. de természetes és ösztönös fejlődése. majd visszatért a jókedve: – két év. amikor benne vélték felismerni a törvény elvetésének legharcosabb formáját: amikor arra tettek kísérletet. Fegyelmezetlenség a nyelvben: a nyelvtan és a válaszok hibássága „a vádlott és a társadalom közötti mély hasadékot jelzi. mivel maga nem gazda. egyszer s mindenkorra rögzített személyisége: „Állapota? ez a kérdés a társadalomban felállított rend legegyszerűbb kifejezése. hogy minden támadással szemben biztosítva legyen. valójában a fegyelem. a lassú. nem azzal bízták meg. amelyeket a kor népújságai közöltek a bűnözésről és a büntető rendszerről. A La Phalange tanítása nem veszett el teljesen. Az emberrel született. hanem a fegyelmezetlenség révén áll be a szakadás. hogy a közönséges rendben nem élvezheti azt a szabadságot. nincsenek szüleim. gondos megjelenítés azt mutatja. a társadalom az elnök hangján nyelvtanilag helyesen szól hozzá”. nem is annyira a törvénysértés. soha nem több huszonnégy hónapnál. S minderre. se barátaim. megzavarja.apám. tapadás: „Az ember otthon alszik. következésképp brutális és szűkre szabott. A civilizációnak megvan a kényszerítő rendszere. hanem hogy a bűnözést a törvényességről és a polgári törvénysértésről leválasszák. amely látszólag a törvénykönyv. a törvény betűje és szelleme” által képviselt „civilizációét”. a jövővel kapcsolatos elképzelése. De beilleszkednek e vita összefüggéseibe. A 19. Faucher megjegyezte. amely az anarchistáknak válaszolt. Egyrészt az elnök. a munkás rabszolga és szomorú a rabszolgaság … Jól érzi. szolgának kell lennie. Kell hogy legyen egy kényszerítő hely. amelynek a megszállottja … S ha jobban szereti a szabadságot. az elfoglaltság és az erkölcstelenség közötti különbség kivételével ez a vad ember élete. hogy az inas. jövőbeli megállapodottság. azaz az egyéniség spontánabb fejlődése. hogy otthonnal lássa el az embereket. a csavargás visszataszítja. „az élő törvényesség. Béasse „ronda grimaszt vágott. . az már mit se számít neki. hogy ezt az elveszett gyermeket elhagyták vagy magától szökött meg. nem az önmegelégedettség a cél. folyamatos. szabad vagyok. züllöttség: ez minden. nemtörődömség. – És az anyja? – Az sincs. hogy a rablánc népi látványosság volt. század második felében ez a tanítás éledt fel abban az erős visszhangban. amikor újra fel akarták állítani vagy megalkotni a népi törvénytelenségek politikai egységét. hogy a fourier-isták e banális ügyben az alapvető erők játékterét látják. csak nem a rend. helyhez kötöttség. mert ezek gyarmatosították. mit számít az. S a jelenetet övező fontosság.” Amikor a kétévi javítóintézetről szóló ítéletet meghallotta. közvetlen szabadság fegyelmezetlensége: „Jól érzi.”79 A La Phalange elemzéseit természetesen nem tekintjük azon fejtegetések jellegzetes példájának. felismerhető azonossága. vad. foglyul esni és elhelyezkedni egy hierarchiában. az uralkodás meghatározott viszonyai közé szegezve létezünk: „Kinél dolgozik? vagyis. egyik napról a másikra. akik a büntető rendszer apparátusát támadási pontul ki-pécézve a bűnözés politikai problémáját vetették fel. független. azt a mozgási igényt.

). Gazette des tribunaux. Hóhéraink számára nem félelmetesek. 1842. Október 30-án azonban egy Valence-ben történt szökésről számol be.” 10. A Gazette des tribunaux rendszeresen közli ezeket a „bűnözői” listákat és feljegyzéseket. 9. a Büntetőtörvény könyv reformjáról szóló vita során. Revue de Paris. A merészség és a bűn diadala. július 20. Később úgy döntenek. „Hiába volt ott a fegyőröktől és az elborzadt kíváncsiaktól képviselt társadalom. de la Rochefoucauld idézi ezt a számot 1831. Gazette des tribunaux. Ducpétiaux: De la réforme pénitentiaire 1837. ezen elesett emberek mindegyikének egy állattípus felel meg … Itt a hiúz. rossz tréfáiknak.” 12. december 2-án. 18. velük játszassa el a főszerepet s a hatóság közegeit szellemeskedéseiknek. Le Dernier Jour d'un condamné. a bűn fittyet hányt neki. Revue de Paris 1836. 1836. a nép körében híres darabokat. 19. Revue de Paris. el fogja ismerni megfigyelésem igaz voltát. A Gazette des tribunaux szerint Thorez kapitány. június 6.2. amott a hiéna. 14. Ibid. február. A Gazette des tribunaux azonnal hírt ad az új öltözékről: „Csíkos nadrág. 1840. 7. Revue de Paris. kék vászon munkászubbony. alatta csizma. 276. 1837. 1836-ban a látványnak ez a része már nem volt nyilvános. Ε. június. hogy a fegyházba menet. 1836. a július 19-i rablánc parancsnoka le akarta vétetni e díszeket: „Nem illő. 17. emitt a keselyű. 21. ott a majom. Ibid. június 15. és a szörnyű büntetéseket családi ünnepséggé változtatta. Ferrus: Des prisonniers. ugyanabból az anyagból készült ellenzős sapka. A. 13. III. 209-210. arcátlanul kicicomázzátok magatokat. szürke munkászubbony … kék vászon kabát” (1836. Archives parlementaires.” 8. H. Az írók egy csoportja „azon van. N°10. augusztus 1. 16. hogy a kocsi felborult Guingamp környékén: lázadás helyett a foglyok „segítettek az őröknek felállítani közös járművüket”. 5. 15..: Claude Gueux: „Tapogassuk végig a koponyákat. hogy a kivételes ügyességgel megáldott gonosztevőket dicsőítse a bűnben. A becsületes embereket és a karhatalmi szerveket egyvégtében rászedik”. G. levezeklendő bűneiteket. június 7. A fegyencek boszorkányszombatját a Dernier Jour d'un condamné írja le. hogy megvédjék a tömeg haragjától.360-367. 1836. 1836. 1837. június 7. április 10-i száma idéz egy hasonló típusú dalt. 1836. 1936.). La Phalange. június 7. 1836. Augusztus 9-én a Gazette beszámol róla. hogy fel lehessen ismerni Delacollonge-ot: „öreg vászonnadrág. A Gazette des tribunaux 1836. .” 11. Aki látta az Auberge des Adrets vagy a Robert Macaire című. néhány kivételezett nézőt engedtek csak be. amelyet a Dernier jour d'un condamné (1829) (Egy elítélt utolsó napja) című műben találunk. mintha menyegzőre mennétek. La Phalange. itt a macska. augusztus 1. Ekkor már megrövidítették a láncot. A vasra verés elbeszélése a Revue de Paris-ban pontosan megegyezik – olykor szóról szóra – azzal a leírással. átöltöztetik Delacollonge-ot. hogy a farandolt megakadályozzák. 3. Gazette des tribunaux. La Fraternité. A Marseillaise dallamára énekelték. 4. július 23. G. és katonákat bíztak meg a rend fenntartásával az indulásig. A hazafias háború dala a társadalmi harc dala lesz: „Mit akar tőlünk ez a bolond népség. II. Gazette des tribunaux. apoteózisa. rosszul leplezett csúfolódásuknak kitegyék. 6. 20. LXXII. 187-188. hogy sértegessen balsorsunkban? Nyugodt pillantással néz minket. Vö. 1850. azért jön. július 19. Példa a személyleírásra. Fregier: Les Classes dangeureuses. szalmakalap” (július 20.

: Ε.1. 86. 1826-ban több igazgatótanács kéri. n°3). 77. Ch. 26. 391. l'Eure et Loir.” Limoges: „A központi fegyházak jelenlegi szervezete ténylegesen valóságos panziók a visszaesők számára. F. Hasonlítsuk össze azokkal a kijelentésekkel.. L'Almanach populaire de la France. H.. 1829.1. La Fraternité 1842. old. hogy a börtönök legyenek „ténylegesen vezeklő jellegűek”. amelyeket 1974 júliusában tettek a büntetőadminisztráció szakszervezeteinek tisztségviselői a börtönök liberalizálásának következményeiről.. Ch. 29. 33. 23.337. Egy 1839-ben a központi fegyházak igazgatói körében lefolytatott vizsgálat alapján. 32. Vö. amelyeket szabad állapotuk gyakran megtagadott tőlük. Buré: De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. október 3-i számában: „Botrányos volt. 39. de Barbé Marbois: Rapport sur l'-état des prisons du Calvados. A szigorú szabályzatot (szilencium. F. Ugyanebben az értelemben vö. ugyanezt kéri Drome. Vö. 1840. II. Bigot Préameneu: Rapport au conseil général de la société des prisons. Ε. 41. Vö. bor és dohány elvonása. július 19. 43. Charles Lucas: De la réforme des prisons. Nièvre. 1838. 25. júliusaugusztus. évf. 82.. Lauvergne: Les Forçats. Gazette des tribunaux 1839. Lucas: De la réforme des prisons.7. J. hogy sok fogolynak kedves a börtön s olyan romlott örömöket találnak benne. La Fraternité. E. 1823. 1831. La Fraternité. cit. j 31. A deportálás problémáival vö. valószínűleg nagyban hozzájárul a visszaesések számának ijesztő növekedéséhez. aláírással. hogy a foglyok bort vedeltek. P. húst. 1836. 28. supra. 1841.22. 1838. Lucas: De la réforme des prisons. augusztus.” 33. december 3.” Eysses: „A jelenlegi rendszer nem elég szigorú. 64. 36. D. Rossi: loc. 1839. de Carné készítettek – mások mellett – terveket . L. Ugyanebben a számban egy másik munkás levele is olvasható erről a témáról. II. 1819. Marengo ezredes és L.49. P. amikor ugyanez az újság hadjáratot vezetett a büntetőmunka körül zajló kereskedői verseny ellen. 24. a kantin megszüntetése) lázadások követték. Francia fordítás: 1972. II. 1842-ben a Hautes-Alpes igazgatótanácsa kéri. 127. Gazette des tribunaux 1829. 1847. de Beaumont és A. de Barbé-Marbois: Observation sur les votes de 41 conseils généraux és a Blosse-ville et La Pilorgerie közötti vitát (Botany Bay-jel kapcsolatban). F. ahol megszerezhették maguknak mindazokat az örömöket. 1839. s ha van egy biztos tény. 37. március. március 1. hogy a börtönökben túlságosan is jól érzik magukat. 22-23. es 130. 1840. Ez a hadjárat igen erőteljes volt a központi fegyházak 1839-es új szabályzata előtt és után. Egy szövetkezés miatt bebörtönzött munkásnak a L'Atelier-hez intézett szövege (1842. vadhúst és mindenféle nyalánkságot habzsoltak s hogy kényelmes szállodának tekintették a börtönt. 32. 49-56. A Moniteur 1840. Ruche populaire. Rossi: Traité de droit pénal. 38. Moreau-Christophe: De la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire. 30. de l'Eure.” Vö. 27. 34. la Manche et la Seine-Inférieure. amelyek a mindenük. hogy deportálás váltsa fel az állandó és eredménytelen bebörtönzést.17. 40. de Tocqueville: Note sur le système pénitentiaire. Embrun igazgatója: „Az. Buré. 35. 42. n°10. évf. az az. Rhône és Seine-et-Oise igazgatótanácsa is. 1842. Ch Comte: Traité de législation. 1833. s ez által nincs semmi megtorló hatásuk. Moreau-Chrisophe: Poléniques pénitentiaires 1840. Hobsbawm: Les Bandits. Tiltakozhatott egy olyan időszakban. 3.

A „besúgók” olyan emberek. Histoire de l'Administration.” 45. Különösen a napóleoni rendőrség felszámolása illetve újrafelhasználása jelentett problémát. a főkapitányság kéziratos köteteit (20-26). Vo. ha elérné. 1844. A. akik a náluk nagyobb gazfickók felkutatásában segítenek. A. Lacenaire írásait a közbiztonsági főnök segítségével (némiképp megcenzúrázva) adták ki 1836 elején. az oly tiszteletre méltó bíróság iskoláiban nevelkedve … az igazságszolgáltatás segéderői vagyunk” vö. François a bresti rabláncra fűzve a bűn vásári.: H.: Belley beiktatásakor mondott beszédével. A kartoték megjelenése és az emberrel foglalkozó tudományok létrejötte: újabb találmány. 52. amely házakat állandóan és egyformán ellenőrizhetne s ezek nem tudnák kijátszani a felügyeletét. Fregier: Les Classes dangereuses. 51. 48. a népi eredetű törvénysértés gyarmatosításának szép példája. Hogy a kortársak szerint mivé lehetett volna Lacenaire. hogy a prostitúciót nyilvánosházakba zárja. Marx: Le 18-Brumaire de Louis-Napóleon Bonaparte. aki 1825-ben meghatározza feladatait és elhatárolja magát elődeitől: „A törvényes utak nyitva vannak előttünk … A törvény iskoláiban felnőve. amelyet a történészek kevéssé vesznek figyelembe. 1968. akit a közerkölcs érdekel. M. a restauráció idejéből rendelkezünk adatokkal (s ez azt bizonyítja. a bűn szavainak és a bűnről szóló szavaknak a rondója. Bonneville: De la récidive. 56. egyáltalán nem csodálkozom. néhány hónappal azelőtt. 142-148. a bűnöző körökkel kapcsolatban álló prostitúció tanúvallomásaként olvasható. pere és írásai szorították háttérbe. 50. június 14-én írt körlevelét: „A prostitúció házainak felállítása természetesen nincs tetszésére annak az embernek. A. olyan „gazfickók általában. (1836) A rendőrség és a büntetőintézetek által patronált mellékágazat. azt M. 1840. de Belleyme-étől): lásd még Molène igen érdekes pamfletjét: De la liberté. Canler határozottan átveszi a vádat: Mémoires. 92-93. Vö. 1847. Vö. A tetejébe. A törvény emberei ellenálltak. Az 1835-36-os évek rondója: Fieschi. 53. A törvénytelenség és a bűnözés rondója.Algéria bűnözők közreműködésével történő gyarmatosítására. amelyet teljes egészében a törvénytelen profit megszerzésére és politikai célokra használnak fel. A rendőri és főleg a politikai felügyeletben a bűnözők szerepéről lásd: Lemaire beadványát. hogy a rendőrfelügyelő urak minden hatalmukat latba vetve ellenzik e házak felállítását kerületükben. erről már igen korán.” 47. a rendőrség soha többé nem téveszti őket szem elől. akit az apagyilkosság és a királygyilkosság közös bűnében találtak bűnösnek. amely túlment az 1791. 1969. század végén Colquhoun ecseteli a feladat nehézségét egy olyan város számára. hogy cinkosa. hogy nem új jelenség vagy utólagos reakció). K.297-304. 46. Az első epizódok egyike nyilvánosházak szervezése a rendőrség ellenőrzése alatt (1823). okolható. 1968-as újrakiadás) 15. Parent-Duchatelet könyve: Prostitution à Paris. valamint: Histoire de Vidocq racontée par luimême. amiért Rivière-t. amelynek meglepő jellegét minden bizonnyal Lacenaire csillogása. július 14-i törvény a prostitúció házainak felügyeletére vonatkozó rendelkezésein. hogy részt vegyenek a funkcióban. Különösen a rendőrfőnök 1823. igen gondosan vigyázná a közrendet. A18. 44. nagy látványosságából adott utolsó ízelítőt. dacára annak az emlékiratnak. Lebailly műve tartalmazza: Mémoires de Lacenaire. az apagyilkost halálra ítélték. 55. Az Egyesült Államokba áttelepített olasz maffia. . mihelyt egyszer a rendőrség nyilvántartásába kerülnek. akik „elnézést várnak a saját ügyeikben”. 397399. I. Lásd a neve alatt megjelent Mémoires-t. Bonneville: Des institutions complémentaires du système pénitencier. De a nehézségek tovább folytatódtak.76-78. 49. 54. A rendőrség úgy véli.

mint amilyen London. Traité de la police de Londres. Franciára fordítva: 1807,1., 32-34., 299300.
57. „Egyetlen más osztály sincs ilyen típusú felügyeletnek alárendelve; a felügyelet
majdnem úgy működik, mint a kiszabadult elítéltek esetében; úgy tetszik, abba a kategóriába
sorolja a munkásokat, amelyet most a társadalomra veszélyes osztálynak hívunk” [L'Atelier,
5. évf. n°6, 1845. március, az igazolvánnyal (livret) kapcsolatban].
58. Vö. pl. J. B. Monfalcon: Histoire des insurrections de Lyon. 1834,142.
59. Vö. L'Atelier, 1840 október vagy La Fraternité, 1847. július-augusztus.
60. A Gazette des tribunaux-η és a Courrier des tribunaux-η kívül Ά Journal des
concierges.
61. Vö. L'Atelier, 1844 június. Petíció a párizsi képviselőháznak, hogy a foglyok
„egészségtelen és veszélyes munkára” legyenek kirendelve; 1845 áprilisában az újság
Bretagne példáját idézi, ahol katonai elítéltek nagy számban meghaltak a láztól, amelyet
csatornázási munkák végzése közben szereztek. 1845 novemberében: miért nem dolgoznak a
foglyok higannyal vagy fehér ólomfestékkel? …Vö. Démocratie politique. 1844-1845.
62. A L'Atelier 1843. novemberi számában támadás a Mystères de Paris ellen, mert vonzó
színben tünteti fel a bűnözőket, festőinek életüket, szókincsüket, s mert nagyon
kihangsúlyozódik benne a bűn iránti hajlam végzetszerűsége. A Ruche populaire-ben is
hasonló jellegű támadásokat találunk a színház ellen.
63. Délinquance et système pénitentiaire de France au XIXe siècle (kiadatlan szöveg).
64. L'Humanitaire, 1841. augusztus.
65. La Fraternité, 1845. november.
66. La Ruche populaire, 1842. november.
67. Vö. La Ruche populaire. 1839. december: Vinçard válasza Balzac cikkére, amely a Le
Siècle-ben jelent meg. Balzac azt írja, hogy óvatosan és diszkréten kell kezelni a lopás vádját,
ha egy gazdagról van szó, akinek legkisebb becstelensége azonnal közismert lesz: „Tegyék a
kezeket a szívükre, uraim, s vallják be, hogy nem ennek az ellenkezője történik-e azzal,
akinek nagy a vagyona és a rangja, nem találnak-e ezer megoldást, ezer eszközt a kellemetlen
eset eltussolására.”
68. La Fraternité, 1841. november.
69. Almanac populaire de la France. 1839,50.
70. Pauvre Jacques, I. évf. n°3.
71. A La Fraternité 1847 márciusi számában olvasható a Drouillard-ügyről és utalnak a
rochefort-i tengerészeti kezelő-ségben történt lopásokra. 1847 júniusában cikket közölnek
Boulmy peréről és a Cubière-Pellaprat ügyről; 1847 júliusaugusztusában a Benier-LagrangeJussieu-féle sikkasztásról.
72. La Phalange, 1837. január 10.
73. „A bárcás prostitúció, a közvetlen anyagi javakra irányuló lopás, a betöréses lopás,
emberölés, rablás az alsó néposztályok számára való; míg az ügyes kifosztás, a rafinált és
közvetett lopás, az emberi állat tudós kizsákmányolása, a nagy taktikát igénylő árulások, a
felsőbbrendű gaztettek, végül is minden bűn és minden hasznot hajtó, elegáns bűntett, amelyet
a törvény nem ér el, a felsőbb osztályok kiváltságai maradnak” (1838. decemberi.).
74. La Phalange, 1838. december 1.
75. La Phalange, 1837. január 10.
76. Ibid.
77. Vö. például azzal, amit a La Phalange ír Delacollonge-ról vagy Elirabide-ról, 1836.
augusztus 1. és 1840. október 2.
78. La Gazette des tribunaux. 1840. augusztus.
79. La Phalange, 1840. augusztus 15.

3. FEJEZET
A JAVÍTÓ BEZÁRÁS
Ha meg kellene határoznom azt a dátumot, amikor a javítóhálózat rendszerének kialakulása
befejeződik, nem 1810-et és a büntető törvénykönyv megszületését választanám, de 1844-et
sem, a cellába zárás elvét lefektető törvénnyel, talán 1838-at se, amikor pedig Charles Lucas,
Moreau-Christophe és Faucher könyvei a börtön reformjáról megjelentek. Hanem 1840.
január 22-ét, Mettray hivatalos megnyitásának a dátumát. Vagy még inkább azt a naptárhoz
nem kötött, alig dicső napot, amikor egy mettray-i gyermek, haldoklás közben, így sóhajtott
fel: „Milyen kár, hogy ilyen hamar el kell hagynom a telepet!” 1 Ez volt az első büntetőintézeti
szent halála. Sok boldog követte bizonyára, ha igaz, hogy a telepesek lépten-nyomon azt
ismételgették, a test új büntetőpolitikájának dicséretét zengve: „Jobb szeretnénk, ha ütnének,
de a cella szolgál a javunkra.” Miért választom Mettray-t? Mert ez a fegyelmezés formájának
legintenzívebb foka, az a modell, amelyben a viselkedés valamennyi kényszerítő
technológiája koncentrálódik. Van benne „a zárdából, a börtönből, a kollégiumból, a
kaszárnyából”. Erősen hierarchizált kis csoportokba osztják szét a foglyokat, s ezek szimultán
öt modellhez igazodnak: a családéhoz (minden csoport „testvérekből” és két „elsőszülöttből”
álló „család”); a hadseregéhez (mindegyik, két részlegre osztott család egy vezér
parancsnoksága alatt áll, s mindegyik részlegnek van alvezére; mindegyik fogolynak
törzskönyvi száma van és alapvető katonai kiképzésben részesül; minden nap tisztasági
szemle, minden héten öltözékszemle; naponta háromszor sorakozó); a műhelyé, főnökökkel
és művezetőkkel, akik a munka menetét és a fiatalabbak betanítását biztosítják; az iskoláé
(minden nap egy órás vagy másfél órás tanítás; az oktatást a tanító és az alvezérek végzik);
végül a törvényszéki modell; minden nap „igazságszolgáltatás” folyik a fogadószobában:
„Büntetés sújtja a legkisebb engedetlenséget is; a komolyabb vétségek elkerülésének legjobb
módja az, ha a legkisebb hibákat is igen szigorúan büntetjük; Mettray-ban a fölöslegesen
kimondott szót is megtorolják” ; fő büntetés, amelyet kirónak, a cellába zárás: mert „az
elkülönítés a legjobb eszköz arra, hogy a gyermek lelkére hassunk; ekkor a vallás hangja, ha
soha nem szólalt is meg a szívében, érzésekkel árasztja el” 2; minden büntető jellegű
intézmény, amelyet azért hoztak létre, hogy ne börtön legyen, abban a cellában csúcsosodik
ki, amelynek falain fekete betűkkel ez áll: „Isten lát téged.”
A különböző modellek egymásra helyeződése lehetővé teszi specifikusságának, az
„idomítás” funkciójának körülírását. Mettray-ben a vezéreknek és az alvezéreknek nem kell
sem bírónak, sem tanárnak, sem művezetőnek, sem altisztnek, sem „szülőnek” lenni igazán,
hanem egy kicsit mindegyiknek, a beavatkozás specifikus módjában. Valamiféleképpen a
viselkedés technikusai: a magatartás mérnökei, az egyéniség ortopédusai. Dolguk az
engedelmes, egyszersmind hozzáértő testek faragása: ellenőrzik a mindennapi (iparosi vagy
mezőgazdasági) munka kilenc-tíz óráját; irányítják a menetelést, a testgyakorlatokat, az
iskolát, az ébresztőt, a takarodót, a menetelést trombitaszóra vagy sípjelre; tornásztatnak; 3
ellenőrzik a tisztaságot, elnökölnek a fürdőben. A dresszúrát állandó megfigyelés kíséri, a
telepesek mindennapi viselkedésére tudás telepszik szüntelenül; az állandó értékelés
eszközeként szervezik meg: „A telepre érkezéskor a gyermek kihallgatásfélén vesz részt, hogy
számot adjon származásáról, családi helyzetéről, a vétkéről, ami a bíróság elé vitte és minden
bűncselekményről, amelyekből rövid és gyakran igen szomorú létezése összeáll. Ezen
információkat felírják egy táblára, ahol folyamatosan följegyeztek mindent, ami a telepesre, a
telepen töltött időre vonatkozik, s hogy hol helyezik el távozása után.”4 A test formálása
alkalmat ad az egyén megismerésére, valamely technika megtanulásából viselkedésmódok
következnek, a képességek megszervezése a hatalom viszonyainak rögzítésével fonódik
össze; erős és ügyes földműveseket képeznek; s ebben a munkában is, amennyiben

technikailag ellenőrzik, alávetett alanyokat gyártanak és megbízható tudást építenek rájuk. Ε
testekre gyakorolt fegyelmező technika kettős hatása: a megismerendő „lélek”, és az
alávetettség, amelyet fenn kell tartani. Az idomító munkát a végeredmény hitelesíti: 1848-ban,
amikor „a forradalmi láz hevítette a képzeletet, amikor Angers, La Flèche, Alfort iskolái, még
a kollégiumok is fellázadtak, Mettray telepesei fokozták nyugalmukat”5.
Mettray különösen abban a sajátosságban példamutató, amellyel elismerték itt az idomítás
műveletét. Egyéb ellenőrzési formákkal szomszédos – orvostudomány, általános nevelés,
vallásos irányultság -, s rájuk támaszkodik. De egyáltalán nem elegyedik velük. A szó szoros
értelmében vett igazgatással sem. Akár családfő vagy alvezér, akár oktató vagy művezető, a
kádernek a telepesek közvetlen közelében kell élnie; „majdnem ugyanolyan szerény”
öltözéket viseltek, mint ők; gyakorlatilag soha nem hagyták magukra a telepeseket, éjjelnappal felügyelve rájuk; egymás között az állandó megfigyelés hálózatát alakították ki.
Kiképzésükre különleges iskolát létesítettek a telepen. Programjának fő eleme az, hogy a
jövendő kádereket ugyanazoknak a tanulmányoknak és kényszerítéseknek vessék alá, mint a
foglyokat; „tanulóként fegyelemnek vetették alá őket, amelyet később tanárként nekik kellett
kiszabni”. A hatalom viszonyainak művészetére is oktatták őket. A tiszta fegyelem első
tanárképzője: a „büntetőintézet” nem egyszerűen terv benne, amely biztosítékát az
„emberiességben” keresi, alapjait meg egy „tudományban”; hanem megtanulható, áttehető és
általános normáknak engedelmeskedő technika. A fegyelmezetlenek vagy veszélyesek
viselkedését normalizáló módszer maga is „normalizált” lehet talán, a technikai kimunkálás és
racionális gondolkodás révén. A fegyelmező gyakorlat „tan” lesz, saját iskolával.
Az emberrel foglalkozó tudományok történészei ebben a korban helyezik el a tudományos
pszichológia megszületését: Weber, az érzetek mérésére, kis tájolójával állítólag ezekben az
években kezdett el manipulálni. Ami Mettray-ben történik (és Európa más országaiban egy
kicsit korábban vagy később), természetesen egészen más természetű. Felbukkan vagy
inkább, mintegy keresztelőként, intézményesen megjelölődik az ellenőrzés új típusa –
egyszerre ismeret és hatalom – a fegyelmező normalizálásnak ellenálló egyének fölött. S
mégis, a pszichológia kialakulásában és kifejlődésében a fegyelem, a normálisság és az
alávetettség eme szakértőinek megjelenése kétségtelenül jelzi egy megkülönböztető küszöb
felállítását. Ellenem vethetik, hogy az érzékekre tartozó válaszok mennyiségi felbecsülése a
megszülető fiziológia felsőbbségét szentesítette, s már ezért is megérdemli, hogy szerepeljen a
megismerés történetében. De a normálisság ellenőrzéseit az az orvostudomány vagy
pszichiátria vette körül, amely a „tudományosság” formáját biztosította nekik; olyan
apparátusra támaszkodott, amely közvetlenül bírósági vagy közvetve törvényes biztosítékot
adott nekik. Ilyenformán e két jelentékeny gyámtól védetten, s nekik kapcsolatként vagy
cserehelyként szolgálva, e normák ellenőrzésének átgondolt gyakorlata fejlődött ki, s fejlődik
folyamatosan napjainkig. Ezen eljárások intézményes és specifikus tartószerkezetei
megszaporodtak Mettray szerény iskolája óta; apparátusuk, mennyiségüket és kiterjedésüket
tekintve is, megnőtt; kapcsolataik megsokszorozódtak a kórházakkal, iskolákkal, a
közigazgatással és a magánvállalatokkal; alkalmazottainak száma, hatalma, technikai
képesítése megnőtt; a fegyelmezetlenség technikusai családdá terebélyesedtek. A normalizáló
hatalom normalizálásában, az egyének fölötti hatalom-tudás kiépítésében Mettray és iskolája
új korszakot nyit.
De miért választottuk ezt a pillanatot mint célba érést, a büntetés egy bizonyos, mindmáig
érvényes művészete kialakulásában? Pontosan azért, mert ez a választás egy kissé
„igazságtalan”. Mert a folyamat „végét” a büntetőjog mellékútjain helyezi el. Mert Mettray
börtön ugyan, de szabálytalan: börtön, hiszen a bíróságok által elítélt fiatal bűnözőket tartják
fogva benne; s mégis egy kissé más, mert olyan fiatalkorúakat zártak el benne, akik ellen
vádat emeltek, de a törvénykönyv 66. cikkelye értelmében fölmentették őket, ezenkívül olyan
növendékeket, akiket, éppúgy mint a 18. században, javító szándékkal tartottak vissza.

s csak eltávozásukkor vehették fel). intézmények sűrűjével. devianciát vagy rendellenességet a bűnözés veszélyével fenyegeti. s átvette a klasszikus kor Önkényes. Ez a hatalmas apparátus lassú. 1842-ben Ostwlad). munkástelepek és munkáslakások. amelyet ne illetékes bírósági intézmény rendelne el. lefokozott hálójavító a bezárás. rosszul integrált elzárását. börtönbe vető folytonossággá legyenek. a büntetőmodell a szigorú értelemben vett büntető rendszer határán van. Az általános elvek. hogy a börtön. s néhány dátummal. hogy egy nagy. amelyek már a klasszikus korban is elmosódtak az elzárás.Mettray. hogy visszatérjenek a rendetlen életbe”. Mégis. milyen korán következett be. s a legkisebb törvénysértést. akiket a kórházak vagy a garniszállók kapujában találtak. állandó. Ez több. mezőgazdasági munkákra és a hozzájuk kapcsolódó fő iparágak művelésére alkalmazva őket”. a legapróbb szabálytalanságot. fokozatokat . Nem rekonstruálhatjuk itt az egész szövedéket. az inasok intézete (például a reims-i Betlehem vagy a nancy-i Otthon). majd később Fontevrault. a társadalomban elszórtan működő mechanizmust. S a szó szoros értelmében vett büntetőrendszertől még jobban eltávolodva a javító bezárás körei kibővülnek és a börtön formája lassan gyengül. fogadóotthonokat a bűnös leányoknak. mégis tömeges bezárás. akiket anyjuk erkölcstelensége korai romlottságnak tett ki” vagy a szegény fiatal lányoknak. a büntetőjog határain túl elhelyezkedő intézmény között. majd egyre távolabbi környezetét. patronáló társaságok. valójában soha nem hagytak fel a büntetőrendszeren kívüli bezárással. klasszikus elzárás apparátusát részben (és csak részben) le is rombolták. fontos következménnyel jár: 1. mielőtt teljesen eltűnne: az elhagyott vagy nélkülöző gyermekek számára létrejött intézmények. mint például a La Sauvagère. A határok. Boulard követi). hogy fel tudjuk mérni. majd Tarare és Jujurieu (ahová a munkásnők tizenhárom éves korukban kerültek. Az 1850-es törvény intézkedett a büntetőtelepekről: a felmentett vagy elítélt kiskorúakat „közösségben kell nevelni. hogy a börtön közvetítésével homogenizálták egyrészt a törvényes bűnhődésekkel. irodák. hanem felhasználnak néhány bezárási mechanizmust. Douaires. romlott és fegyelmezetlen árvák” 7. hogy értékelni tudjuk nagyságát. bizonyos pontokon tovább fejlesztették. De a legfontosabb az. az árvaházak (például Neuhof vagy Mesnil-Firmin). A leghíresebb volt valamennyi. tömeges. a bírósági bűnhődések és a fegyelmező intézmények között. nincs többé önkényes. Láttuk. a fegyelmező normákat eljuttatja a büntetőrendszer közepéig. megszervezték. aztán menedékhelyeket. később csatlakoznak hozzájuk a deportálandó fiatalkorúak és „a menhe-lyi. nem bért kaptak. hanem jutalmat. Érjük be néhány jelzéssel. szeretetházakat. eltörlődnek. a fő törvénykönyvek és a jogszabályozás pedig kimondták: „a törvényen kívül” nincs bebörtönzés. 8 S végül a nagy javító célzatú bezárás szövedéke bekebelez minden fegyelmező. amely a büntető technikát a legártatlanabb fegyelmezésekre is kiterjeszti. s ugyanakkor felügyeletet is biztosítanak. amelyek nem veszik át a „sűrített” börtönt. de parcellákra osztott. nincs olyan fogva tartás. elhagyott és csavargó gyermekeknek (1840-ben Petit-Bourg. észrevehetetlen besorolást. s csak felügyelettel mehettek ki. igen hamar újból felélesztették. amely kialakította a börtön kezdetben közvetlen. amelyhez a buzgóságért és a jó magaviseletért kapott prémium járult. éveken át elzárva éltek. Ravasz. Ezen túl ott volt még a szervezetek egész sora. másrészt a fegyelmező mechanizmusokkal. amelyek segítséget adnak. amelyek kezdetleges és nyers formájukban világosan magukon viselik a büntetőrendszer jegyeit. akik „visszariadnak attól a gondolattól. A fogházakban mezőgazdasági részlegek alakultak (az első példa erre Gaillon 1824-ben. kiterjeszkedő folyamatokkal. meg azoknak „a szegény ártatlanoknak. a javító bezárás szigetvilága a büntetőrendszer intézményének eme technikáját átteszi a társadalom egészére. telepeket szerveztek a szegény. erkölcsnemesítő akciók. amelyek a javítóhálózat szigetvilága elnevezést kaphatnák. a büntető igazságszolgáltatásban a büntető eljárást büntetőintézeti technikává alakította át. távolabb az üzem-zárdák. szigorú fegyelemben.6 S ha a nagy.

a szabálytól. A javító bezárás ezzel szemben a felügyelet és a büntetés mechanizmusaival együtt a viszonylagos folytonosság elve szerint működik. büntetőtelepek. börtönök. összetett. a börtönbe. a törvény megszegésétől. a menhelyen vagy a börtönben. S ebből a tényből következik egy bizonyos számú jelentett áramlása a szabálytalanságok első és a bűncselekmények utolsó tagja között: a jelentett már nem a vétség. mint a közhivataléi: gyermekvédő egyesületek és segélyező társaságok. a munkástelep a kórházba. folyamatos és kényszerítő „képzés”-szerűség folyt. amely a bűnelkövetők számára a képzés helye és menedékhely. század a differenciálások és a fegyelmező elágazások játékával szigorú csatornákat létesített. ez kísért az iskolában. szegénység. Az értelem oldaláról általánosítja azt a funkciót. a kötelezettségek és a törvények elutasítására. amely egy kissé pedagógiai kurzus volt. a szervezett bűncselekmény. az enyhítéseket és a szigorításokat. amely lehetővé teszi. század a képzetek és a jelek „ideológiai” gyakorlatában keresett. elzárás) és elkülönített kritériumoktól függtek. az iskola a patronáló társasághoz. amelyek egymáshoz utasítanak (a gyámügy az árvaházba. egyazon mechanizmusokkal állítják fel az engedelmességet és gyártják a bűnözést. amelyben a kizárások és az elutasítások aspektusa mélyén már a kidolgozás munkája folyik. közös viszonyítási alap a vétséghez. a börtönbe). hogy mintegy természetesen lépjünk át a rendetlenségből a törvénysértésbe. itt találkozott. A bezárás hálózata. amelyet Gil Blas. a fegyházba. hanem szabályzatok értelmében. ellenőrző vagy kényszerítő. a javítóintézetbe. amennyiben elkülönített fórumoktól (vezeklés. a követelménytől. A klasszikus korban. Az uralkodó ellenfele. részletesen bejárt. a normától való eltérésbe. sorba állítja vagy finom elágazások szerint elrendezi a kicsi és a nagy büntetéseket. A „javító bezárás”. differenciálnak. A büntetőfunkció általánossá válása. elszórt. a bűncselekmény. Folytonosság van magukban az intézményekben. most az elterjedésre. bonyolult. fokozatosan következnek egymásra és nem önkényesen. éppoly biztosak és végzetszerűek. Fegyházban fogod végezni. a büntetőzárdákba. az anyagi. Ezek összefonódottságát már a 19. Fegyelmező. a bűn rendje és a rossz magaviseleté elkülönült egymástól. Életutak rajzolódnak ki benne. a jótékony foglalkoztatókba. munkanélküliség. véletlen ide-oda áramlásban. üldözött ártatlanság. toleráns és veszélyes területe nyílt meg. mondja ki a legalacsonyabb fegyelmező eljárás. a büntetőszázadba. egy kissé szakmai szervezet. és fordított irányban. ravaszság. büntetnek és lassan vezetnek az eltérés megtorlásától a bűncselekmény miatti bűnhődésig. amelyek a rendszer közepén. Kritériumok és büntetőmechanizmusok folytonossága. s nem is a közös érdek veszélyeztetése. az őrültség sokrétű veszélyét hordozza. a rossz jegyeket és a legenyhébb ítéletet. majd a társadalom ellensége átalakul deviánssá. vagy legalábbis a hatalom közvetlen foglyul ejtése előli menekülésé: bizonytalan tér. specializált és (a tudás és a hatalom rendjében) kompetens hatóságok folytonosan. a maga módján. az átlagtól. 2. a kaland tere ez. tapintatosan felügyelő vagy következetesen kényszerítő intézményeivel biztosítja a bűnhődések mennyiségi és minőségi kapcsolatát. a hatalmasok elleni harc. amit „fegyelmező karriernek” hívhatunk. A 19.eredményez. bíróság. Az intézményesített. Megszervezi azt. családoknál való elhelyezés. megtorolnak. s a legszigorúbb börtön azt mondja az életfogytiglan ítéltnek: viselkedésed legkisebb kilengését is följegyzem. bonyolult kapcsolatok alapján a büntetendő és a nem normális két hosszú. a különböző bezárási apparátusokra támaszkodik. aki a rendetlenség. a rendellenesség. a menhelyekre. a bíróságon. A klasszikus korban a társadalom végvidékén vagy hézagaiban a „törvényenkívüliség” zavaros. menhelyek. amelyet a 18. komplex szériáját párosítja. Szervezeteivel a javító célú bezárás lehetővé teszi a nagy „bűnözők” toborzását. melyek az egyszerű devianciától fokozatosan nehezítik a szabályt és fokozzák a megtorlást. jóllehet volt egy bizonyos. amelyet a javító bezárás a taktika oldaláról általánosít. szétszórt vagy sűrített formáival. Sheppard vagy Mandrin. század elején megfigyelték: „Jótékony intézményeink olyan .9 a törvényszegés rendje. büntetőszázadok. hanem az eltérés. de koherens armatúrára. ténymegállapítás és intézkedés útján hierarchiába rendeznek. kórházak.

Ε panoptikus társadalomban. ha nem tud dolgozni. Ha úgy tetszik. a törvény legeslegközepén vagy legalábbis azoknak a mechanizmusoknak a közepén. s fokozatosan eljuttatják a legvégső fokra. a bezárás szigetvilága a társadalom egészének legmélyén a bűnözés képződését biztosítja. határozatok és megtorlások számára. beleértve azt is. és helyére kerüljön a meghatározott kriminalitás is. nem ismeri a kinn fogalmát. Mindent megtakarít. Kövessük a szerencsétlen útját: talált gyermekek közé születik. Egyszóval. majd menhelyre. s e bonyolult intézmények fölött a börtön a tiszta formát képviseli valamelyikükkel szemben. Arra törekszik. mindegyre követelőzőbb felügyeleteknek. mint a gazdagok. a társadalom szélén élés költészete megigéződhet a „törvényenkívüliség” képétől. a törvényes bebörtönzésen jóval túl. A börtön nem más. és egészséges életrendjének köszönhetően gyakran tovább morzsolja fölösleges életét.csodálatosan összehangolt együttessé állnak össze. ám a bűnözés lényegében a bezárásban és a bezárás által gyártódik. tizenkét kórház között válogathat … S végül. innen csecsemőotthonba kerül. amelyekkel kapcsolatban pedig úgy teszünk. amit megtorol. csak természetes folytatása. És megfordítva. az általánosított bezárási rendszer erővonalai mentén. amelyek érzéketlenül juttatják el a fegyelemtől a törvényig. állami biztosítékféleséget ad a fegyelmező intézeteknek. hogy majd ezeket elfedje a bűnözés. A javító bezárás. 3. A börtön megtorolja a bűnözést. Még azt sem akarja elveszteni. hat éves korában elkerül innen. A bezárás rendszerére vonatkozó folytonosság valójában törvényes biztosítékot nyújt majd mind a törvények. Az oly sok. De a bezárás rendszerének és elterjedésének legfontosabb következménye. hogy intenzitását enyhítse? S amikor általánossá teszik következményeit. hogy a börtön elkerülésére szánták őket. aki az engedelmes és megfélemlített rend végvidékén kóborol. Nem a társadalom szélén. amely hosszan. amikor magának az igazságszolgáltatásnak a mechanizmusait hozza működésbe. hogy eltöröljön minden szertelenségét a büntetés gyakorlatában. Következésképp fölösleges csodálkozni azon. a bűnöző nincs a törvényen kívül. amit látszólag kizárt a másikon. kerülete jótékonysági hivatalában fölveszik a listára. felsőbb foka e lépésről lépésre bejárt hierarchiának. amit minden áron diszkvalifikált. nincs benne keveredés. az igazságszolgáltatás meg szívesen használ fel fegyver gyanánt. a fegyelmező kényszerítések halmozódásának köszönhetően. a nagy társadalmi nomádtól. a megtorlások az esküdtszék döntéseit és az ítéleteket utánozzák. amelyen kibontakozik: az igazságszolgáltatás törvényes és a fegyelmezés törvényen túli regiszterét. készen arra. fokozatosan enyhül a fegyháztól vagy a bűnvádi elzárástól a kiterjeszkedő és könnyű keretekkel való körülvevésig.”10 A bezárás hálózata az asszimilálódni képtelent nem veti zűrzavaros pokolra. majd később a felnőttek iskolájába menjen. amelyek révén a nélkülköző egy pillanatig se marad segítség nélkül születésétől a sírjáig. s ha megbetegedik. A fegyelmező intézetek szabályzatai a törvényt reprodukálják. aránylag autonóm és független „körzeti” intézményt felölelő hálózat a „börtönformával” az igazságszolgáltatást terjeszti. nem a szigorúságtól akar-e vajon . már az elején is benne van a törvényben. olyan hatalomtípust terjeszt. A fegyelmező nevelés és a benne működő hatalom miképpen tűnhetne fel önkényesnek. s nem az egymást követő számkivetés hatásaként születik meg a bűnözés. mérséklet híján lévő forma. a felügyelet a rendőrségi modellt ismétli meg. hogy az elítéltek életútja jelentős mértékben mindegyik mechanizmuson és létesítményen átvezet. amelyet a törvény érvényesít. amelynek mindenható armatúrája a bezárás. az. mi több. mintha azt hinnénk. a makacs törvénysértésekből kiindulva. miközben együtt szólaltatja meg a két regisztert. hanem az egyre szorosabb tapadásoknak. a devianciától a törvénysértésig. hogy a büntetőhatalmat sikerül természetessé tennie vagy legalábbis alacsonyabbra süllyesztenie a büntető rendszer tűrési küszöbét. mind ítéleteinek az általuk beindított fegyelmező mechanizmusok. hogy elemi iskolába. hét menhely várja öregségére. Egyik oldalon visszaveszi azt. s e bezárást a börtön végül is megújítja. a javítóintézeti gyerektől kezdve. amikor Párizs szegénye életpályája végére ér. lássuk ebben a megtörhetetlen bűnöző „jellemének” ismertetőjelét: Mende elzárt ja gondosan készült termék.

tompítja a mindkettő szította lázadó hatásokat. mechanikus és diszkrét módszereket áramoltatva közöttük fölöslegessé teszi a belőlük fakadó reménytelenséget és acsargásokat. apróbb feladatuktól alulról jövő biztosítékot kap. amelytől fogva természetes és elfogadható a büntetve lenni állapota. amely az első megtorlástól fogva nem szűnt meg érvényesülni. hogy az emberek elfogadják a büntetőhatalmat. a diagnosztizálásra. amikor a tekintélyén esett csorbáért a megkínzottak testén állt bosszút. alacsonyabbra teszi azt a szintet. mint ahogy „törvényesíti” a fegyelmezés technikai hatalmát. hogyan tűrik el. közvetlenül anyagi párosát képezte a büntetőjog illuzórikus átruházásának. század kereste.megkímélni? A bezárás folytonossága és a börtönforma elterjedése lehetővé teszi a fegyelmező hatalom törvényesítését vagy mindenesetre törvényes elismerését. De megfordítva. A javító bezárás folytonosságának köszönhetően az elítélő fórum befurakodik az ellenőrző. s e hatalom ily módon kerüli el a szélsőségeket vagy a visszaélést. átalakító. eltörli azt. megszámlálhatatlan fegyelmező mechanizmusával valamennyi tagján foganatosít. Szigorú gazdaságosság következménye. az előírás és a megbízás elegyét. a normális és a nem normális felismerésére. S minden bizonnyal a szerződés elmélete körül kell keresni a választ. büntető fogva tartásáig. megjavító fórumok közé. amely szüntelenül megnyilvánul. a normát. kiigazító. a szabványtól való eltávolodásuk súlyossága. mely jogot ő maga is tart fölöttük. A hatalom új gazdaságosságának alapvető eszköze. következésképp. A javító bezárás általánossága. Valójában semmi nem különböztetné meg tőlük. hogy a bezárás folytonossága. A „jó útra térítés” legutolsó intézménye. Óriási „gyógyítási étvágyuk”. 4. Igen valószínű. hogy érezhető legyen). sőt ez biztos: hogyan érték el. a bezárás piramisa kontextust teremt a hatalomnak a törvényes büntetések kirovására. amely a fegyelmezés hatalmát érintkezésbe hozza a törvény hatalmával. A bezárás „természetessé teszi” a büntetés törvényes hatalmát. és a kis kényszerítésektől töretlenül terjed a komoly. mert a technikáé és a racionalitásé. Az ő kisebb. amelyben úgy jelenik meg. mintha megszabadult volna minden túlzástól és erőszaktól. hogy a forradalom előtt és után hogyan alapozódott meg újból a büntetés joga. Ezután már semmi nem emlékeztet benne az uralkodói hatalom hajdani szélsőségeire. Emiatt fölösleges hitelt adni a bírók jó vagy rossz lelkiismeretének vagy szándéktalanságának. a gyógyítás vagy a readaptáció dicsőségét maguknak követelik. ami erőszakos az egyikben és önkényes a másikban. s hovatovább szégyen elítélni. de fontos biztosítékot. amikor felvetődött az emberek felhalmozódásának és hasznos irányításának problémája. ahová a börtönt elkerülendő irányítják az egyéneket és maga a börtön között. amióta . a rítus szükségszerű ünnepélyessége. a társadalom egészét áthatva és szüntelenül vegyítve a büntetés jogával. hogy megbüntetik őket? A szerződés elmélete csak a jogi alany fikciójával tud válaszolni erre. ahová egy jellegzetes törvénysértés után küldik. melyet implikálnak. hanem csak egy olyan mechanizmus intenzitásának a kiegészítő fokát. technikai és valóságos. az értékelésre. Ez egész sereg következménnyel jár: a bírósági hatalomnak vagy legalábbis működésének belső áthelyeződésével. a börtön egyáltalán nem egy másik természetű hatalom tombolását képviseli. alig érezhető a különbség (és nem is szabad. a bírók vad vágyat éreznek a mérlegelésre. amelynek képletét a 18. amelyet a társadalom. hacsak a bűnözők különlegesen „veszélyes” jelleme nem. Gyakran fölteszik a kérdést. a „törvény” új formáját juttatja érvényre: a jogszerű és a természetes. hogy a büntetés különös hatalma a lehető legdiszkrétebb lesz. a bezárás rendszere. De ez a büntető hatalom működésében lényegében nem különbözik a gyógyító vagy nevelő hatalomtól. A fegyelmezés apparátusainak vagy szakértelemre valló progresszív fokozódásában és „egymásba torkollásában”. A börtön a reá bízottak testén tovább folytatja a másutt megkezdett munkát. a bezárás révén megvalósul a hatalom nagy „gazdaságossága”. A bezárás homogenizálja mindkettőt. egyre nehezebb lesz az ítélkezés. egyazon kiszámított. vagy egész egyszerűen. De talán a fordítottját is meg kellene kérdezni. aki másoknak adja át a hatalom gyakorlásának a jogát maga fölött.

alapvetőbb szinten normalizáló hatalomként működik. a képességeket. felügyeleti. az individualizálás új eljárásait vonta maga után. ennek vetik alá a testet. A modern társadalomban a bezárás hálózata. a gesztusokat. a nevelő-bíró. Az „inkvizítori” igazságszolgáltatás kora után a „vizsgálati” igazságszolgáltatáséba léptünk. a viselkedést. amennyire a normalizáló hatalom elterjedt. s ez azért volt lehetséges. amelyek . hogy ha a törvények megszabta szinten is van. a befagyasztás nem csupán a bíróság intézményétől jön. koncentrált vagy elszórt formáival. a börtön. azt a tényt juttatja kifejezésre. újrafelosztó. a „szociális munkás”bíró társadalmában élünk. az ítélkezés tevékenysége megszaporodott annak arányában. 5. hanem a hatalom gazdaságosságát gyakorolják. nem a bűnügyi börtönmegtorlás áll ellen. Épp ellenkezőleg: a börtönt működtető folyamatok folytonosságában megállapítható. hanem a börtön. De a hatalom mechanizmusainak és stratégiáinak közepébe beágyazva nagy tehetetlenségi erővel áll ellen minden átalakítási szándéknak. viselkedés. társadalmunk legfőbb funkcióinak egyike lett. sem azt. törvényen kívüli meghatározottságaival. hogy nem módosítható. legcsiszolatlanabb. mert fő eszköze a javító bezárás különböző mechanizmusainak sokasága és ezek keresztezése volt. melyik az a kettő. egy másik.pszichiátriai szakértőkhöz fordulnak. és határoztat el velük „readaptáló” be-börtönzéseket. a maga mivoltában. belső sajátosságai révén a hatalom új gazdaságosságának legjobban megfelelő büntetési apparátus. kötelékeivel és hatásaival. mert a hatalom specifikus és új változatának következményei: ez a test egy bizonyos politikája. amint egy panoptikum rendszerben működik. A normálisság bírái mindenütt jelen vannak. s könnyen lehetett volna találni valamit. amelynek már a születéskor rossz híre támadt. tárgya. a munkateljesítményt. nyilvántartásba vevő eljárásaival hosszú ideig a legegyszerűbb. az uralkodás megfigyelésnek a megismerhető ember (lélek. Nem azt akarom ezzel állítani. tudat. A fegyelmezés apparátusainak mindenhatósága révén. a vizsgálati eljárás még általánosabban teljesen áthatotta a társadalmat. az orvos-bíró. A társadalom bezárási szövedéke egyszerre biztosítja a test tényleges megszerzését és állandó megfigyelés alá helyezését. hogy az emberrel foglalkozó tudományok a börtönből származnak. De megfordítva. hogy az általuk gyakorolt hatalom „természetellenessé” vált. technikát hívott életre az alávetés és a tárgyiasítás keresztezésére. a magatartást. amelyre ennek a rendszernek szüksége van. s a kriminológia fecsegésének nagy figyelmet szentelnek. Egy jellemző tény: amikor szóba kerül a bebörtönzés rendszerének módosítása. a javító bezárás valamennyi eszközrendszerére támaszkodva. a börtön. hogy az emberi viselkedést tárgyiasító vizsgálat óriási tevékenysége kifejlődjék. megfigyelő rendszereivel a normalizáló hatalom nagy támasza. amely történelmileg lehetségessé tette az emberről szóló tudományokat. Hacsak a kivetés vagy az eltapodás eszköze lett volna egy állami apparátus szolgálatában. ahol tevékenykednek. s mindannyian ott. a fegyelmező nevelés és felügyelet általános hálójának váltórendszere. a tudás kialakításának eszköze. ami nyíltabban helyettesíthetné. ez fogalmaztat meg velük „terapeutikai” ítéleteket. amely engedelmessé és hasznossá teszi az emberfelhalmozódást. Az elemző invesztálásnak. mind egyre megy) a következménye. egyéniség. Rögzítő. mint amilyen a miénk. hogy egyszer s mindenkorra elengedhetetlen egy olyan típusú társadalomban. elosztási. nem aggályaik vagy humanizmusuk hatalmát. tapadási. könnyebb lett volna módosítani igencsak feltűnő formáin. Panoptikus működése lehetővé teszi e kettős szerep eljátszását. De azért keletkezhettek és az egisztémében azért hozhatták létre az ismert felfordulást. de a leganyagibb s talán a legelengedhetetlenebb feltétele volt annak. Ez nem azt jelenti. az a mód. Ez valószínűleg megmagyarázza a börtön. mindnyájan a normatív egyetemességét viszik uralomra. 6. A bezárás hálózata létrehozza e hatalom-tudás armatúráját. ha a bírók egyre nehezebben fogadják el az elítélést magáért az ítélésért. Ez megkövetelte a tudás meghatározott viszonyainak implikálását a hatalom viszonyaiban. e vérszegény találmány végtelen tartósságát. s teret adott az emberről szóló tudományoknak. A tanárbíró.

íme. hogy e levél megíródott: a büntetések városától. a prostitúció. mint a börtön. a prostitúció régi hierarchiája nagy részben elveszti hajdani hasznát. akár javító hatású. cseréjük fokozódása a büntetőapparátussal. szabályok. a felsőház. ahol ezer kis színház mutatta volna be szüntelenül az igazságszolgáltatás sokszínű előadását. az ipar és dühödt küzdelmei. ahol lépten-nyomon kerék volt. pedagógiai lehetne. rendőrségi épületek. bíróságok. a bírósági funkciók mind tömegesebb átirányítása e hálózatokba.és kábítószer-csempészet. ami a központi övezetet táplálja. a pszichiáterek vagy a szociológusok a vezetőknél és a felügyelőknél több hatalmat gyakorolnak. a sajtó és álokoskodása. ráncba szedett Párizsotok terve. s nem az akaratok szerződésszerű egyesülése. sem a törvénykönyveké vagy a bírósági apparátusé. férfiak. tér. a segélyszolgálat. amikor az eltolódás révén. pellengér. hanem különböző elemek hálózata – falak. ami a börtön lett. a nevelés. a király akadémiája és palotája. a pszichológia. Középen. Az első övezet körül kaszárnyák. a játéktermek. csődjeivel. S ez feltehetően már el is kezdődött. a szívtelen gazdaság … s végül mindenki ádáz harca mindenki ellen. hogy meghallja a forradalmak géniuszának hangját. amelyben minden egymáshoz hasonló dolog összegyűlt. őrültek házai. A börtön nem a törvények gyermeke. a fegyencőrök otthonai. vagy valami másban. képzeletbeli „geopolitikájával” egészen más elveknek engedelmeskedik. A másik folyamat a fegyelmező hálózatok növelése. törvényhozók. A börtön körüli együttes politikai tétje nem a tudás. zárt és ellenőrzött törvénysértésként felfogott bűnözés hasznának a csökkentése (vagy előnytelenségeinek megnövelése). nyilvánvaló. Igen messze vagyunk már a kínvallatások országától. amilyen mértékben az orvostudomány. a nemzetközi szinten létrejött nagy törvénysértésekkel. intézmény. a „szociális munka” nagyobb részt vállal az ellenőrzés és a megtorlás hatáskörében. a kereskedelem. vérpadok. s rögtön feleslegessé válna az a csukló. ami büntetőintézeti diskurzus és a bűnözés megszilárdítására irányuló hatása között keletkezett. nők és gyermekek fegyházai. Kívül az. Az egyik folyamat a specifikus. a nekik tulajdonított hatáskörök egyre növekedő fontossága. fegyver. a büntetőapparátus is orvosi.alkalmasak használatának jelentős leszűkítésére és belső működésének átalakítására. A négy sarokban a képviselők kamarája. a civilizáció hízelgői. A problémákat sokkal inkább a normalizáló apparátusok nagy áradata jelenti s a hatalom következményeinek kiterjedt volta. csalásaival. A normalizáció egyre szorosabbra vont szerkezeti közepén a börtön specifikussága és csukló szerepe elvesztik létjogosultságukat. összeillesztette a büntetőhatalmat és a fegyelmező hatalmat.”11 Ε névtelen szövegnél megállok. 1836-ban egy levélíró így írt a La Phalagne-nak: „Moralisták. amikor a szexuális gyönyör gazdasági megsarcolása sokkal eredményesebb a fogamzásgátlók eladásával vagy a könyvkiadás. filozófusok. a bezárás városának modellje nem a király teste a belőle kiáradó hatalommal. pszichológiai. s távol vagyunk a reformerek álmától is. A javító bezárás városa. hogy a bűnözés meglehetősen durva és látható üldözése határtalannak mutatkozik. az erők magja. a film és a színház kerülő útján. börtönök. akár nem. s az sem tét. szöveg. az első övezetben valamennyi betegség kórháza. A La Phalange szövege felidéz néhányat a legfontosabbak közül: hogy e város szívében nem a „hatalom központja” található. valamennyi nyomorúság menhelye. amelyet nem egészen ötven évvel azelőtt szövögettek. az éhségtől haldokló vagy a züllöttségben fetrengő nép. a tökéletesített terv. mindig készen. s a dekoratív vérpadokon gondosan színre tervezett büntetésektől a törvénykönyv vásári ünnepe állt volna össze. vagy korlátozott szinten. akkor. hogy a bírók. akasztófa. hírszolgálat. bitófa. egyszersmind kollektív test születne. nincs . telekspekulációk). hanem különböző természetű és szintű elemek stratégiájának újrafelosztása. amelyből individuális. a hóhérnak és segédeinek a lakása. mely az új tárgyiasítások elhelyezésének következménye. ez a tét nem is a börtön alternatívájában van. amelyek közvetlenül kapcsolódnak a politikai és gazdasági apparátusokhoz (pénzügyi törvénysértések.

3. a részegesek. hanem a harc szükségszerűsége.E. Este abban a pillanatban elalszanak. 1836. Ezekről az intézményekről lásd H. ő. táblázat. Morceau de Jonnès-t H. 7. valamint a szülők jogáról. 6. 2. olyan diskurzusok tárgya.. a beválthatatlan gonoszságok. hogy könnyítsenek a sorson. vö. gyógyítsanak. s e prémiumokért minden évben többen versengenek. beleértve a profitban játszott specifikus szerepüket. II. 383. arra törekednek. az apró ravaszkodások. Ducpétiaux: De la condition physique et morale des Jannues ouvriers. vagy egy intézmény egységére törekvő működése uralja. az elvetés. A rend és a takarékosság rendszeres szokására szorított munkások hétfőn már nem hiányoznak a műhelyből … A jobban felügyelt gyermekek nem okoznak botrányt … Prémiumokat osztanak a lakás rendjéért. 3. 11. Les lois criminelles de la France. vagy például Rousseaud de la Combe: Traité des matières criminelles. a mindennemű rendetlenséget keltők ellen. 1850. az odaadás jeleiért. a bíróság van a börtönhöz képest kívül és alárendelve. például a 19. s a büntetőmechanizmusokat nem egy apparátus. 2 . a kizárás. A szabályzat lelke. hogy a játékok heves gyakorlatától tevődjenek össze. 377. így legyen gondunk rá. amelyeket el akar érni. 1863. G. ami hozzájárul a fáradság felkeltéséhez. hogy bezárassák gyermekeiket. 375-376.2 JEGYZETEK I.. Ε központi és központosított humanitásban. amely a modern társadalom normalizáló hatalmáról és tudásának képződéséről szóló különböző tanulmányok történelmi hátteréül szolgál. hanem más.13-15. hogy normalizáló hatalmat gyakoroljanak. például Muyart de Vouglans világosan megfogalmazza: Réfutation des principes hasardés dans le traité des délits et des peines. sz. . század derekán Lille-ben épített munkáslakásokról: „A tisztaság napirendi pont. Tanulmányt kellene írni azokról a vitákról. „Mindaz. Gaillaç Les Maisons de correction. hanem egy termelőapparátus – „kereskedelem” és „ipar” – körül. segítsenek -. Itt abbahagyom e könyv írását. az alattomos szelídségek. „bezáró” struktúrák egész sorához van kötve. a technikák. 27.1-2. Következésképp a megtorlás. Vö. amelyek maguk is elemei e stratégiának. elűzi a rossz gondolatokat.” Houzé de Aulnay: Des logements ouvriers à Lille. augusztus 10. 8. a kiszámított bánásmód. 1846. Súlyos vétség kizárást von maga után. Nincs egyedül a központi helyzetben. amelyekre a forradalom idején került sor a családjogi és a javítóintézeti bíróságokkal kapcsolatban. a „tudományok” leírására. Ferrus: Des prisonniers.” Ibid. E. amelyek látszólag igen különböznek egymástól – hiszen arra vannak szánva. még a bezárás városának közepén sem. halljuk meg végre a csatazajt. Szigorú intézkedések a lármát csapók. amely a hatalom bonyolult viszonyainak következménye és eszköze. 1780. 1767. 1851. a „bezárás” sokrétű mechanizmusával” alávetett testek és erők együttese. de akárcsak a börtön. 1741. 10. 1971. La Phalange. amikor a párnára hajtották a fejüket. a jó magaviseletért. 9.61. Ibid. egy stratégia szabályai. amelyek végül is lehetővé teszik a fegyelmezett egyén gyártását. 4. 5. a – természetüket és eredetüket tekintve különböző – törvénysértések sokaságánál. 108.alárendelve a bíróságok mint meghozott ítéletei engedelmes vagy ügyetlen eszköze és azoknak a hatásoknak sem. amelyet elfoglal. Ezek a szerkezetek nem egy „központi” törvény megszerzésénél alkalmazhatók.99-107. Ducpétiaux: Des colonies agricoles. a marginalizálás intézményes fogalmai nem alkalmasak. du Touquet idézi: De la condition des classes pauvres. Néhány jogász.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful