HBAE2203_SEM SEPT08/F_AH

BAHAGIAN A

ARAHAN

Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN

Markah

1.

Mengapakah kajian membentuk dan membuat binaan dikaitkan dengan benda maujud? (2)

2.

Perkembangan dan penghalusan idea dalam bidang membentuk dan membuat binaan perlu dilakukan untuk menghasilkan karya yang berkualiti. Beri DUA cara bagaimana perkembangan dan penghalusan idea ini dilakukan. (2)

3.

Menjelang abad ke-20, arca tidak dibuat berkonsepkan figura seratus peratus. Namakan DUA arcawan British yang menukarkan konsep figura secara dipiuh dan distailisasikan. (2)

4.

Apresiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut. Nyatakan apresiasi yang ke (iii). (i) (ii) Tajuk dan tema yang sesuai Alat dan bahan yang sesuai

(iii) _________________________ (iv) Kesesuaian secara keseluruhan (2)

1…

HBAE2203_SEM SEPT08/F_AH

5.

Orang-orang Arab Moor menggunakan

origami

untuk

mengkaji

“tessellation” dan bentuk geometri pada kertas. Nyatakan makna “tessallation” di atas. (2)

6.

Apakah itu pedestal? Beri sebab utama pedestal bagi sesuatu arca dibuat. (2)

7.

Siapakah pelopor mobail dan berikan satu contoh karya beliau. (2)

8.

Apakah yang dimaksudkan dengan model statik dan model dinamik? (2)

9.

Topeng dibuat untuk pelbagai fungsi. Terangkan fungsi topeng sebagai nenek moyang. (2)

10.

Apakah yang dimaksudkan dengan ambient di dalam penghasilan diorama? (2)

2…

HBAE2203_SEM SEPT08/F_AH

BAHAGIAN B

ARAHAN

Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.

SOALAN

Markah

1.

Kreativiti merupakan kriteria penting dalam kajian membentuk dan membuat binaan.

(a)

Nyata dan huraikan LAPAN tahap perkembangan kreativiti menurut Viktor Lowenfeld. (8)

(b)

Huraikan bagaimana tema dan hal subjek berikut penting dalam kajian membentuk dan membuat binaan?

i. ii. iii. iv.

Alam semulajadi dan objek persekitaran Perasaan dalaman, khayalan dan imaginasi pelukis Aliran dan tema sejagat Keperluan dan pengalaman hidup harian ( 12 ) (Jumlah: 20)

2.

Origami merupakan seni lipatan kertas yang bermula pada abad pertama di China, Sepanyol dan Jepun.

(a)

Jelaskan bagaimana origami bermula dan berkembang di Barat.

(4)

(b)

Nyata dan huraikan EMPAT jenis kertas untuk origami.

(8)

3…

HBAE2203_SEM SEPT08/F_AH

(c)

Di dalam menghasilkan origami, simbol, arahan dan kaedah menjadi formula yang penting dikuasai oleh pengkarya. Dengan menggunakan gambar rajah dan penerangan, tunjukkan LAPAN simbol, arahan dan kaedah dalam menghasilkan origami. (8) (Jumlah: 20)

3.

(a)

Apakah yang dimaksudkan asemblaj? Nyatakan aliran atau isme yang mempengaruhi gayaan arca tersebut. (4)

(b)

Dalam menghasilkan asemblaj, nyata dan huraikan ENAM alatan yang seringkali digunakan oleh pengarca. (6)

(c)

Lakaran idea sangat penting uintuk penghasilan asemblaj yang berkualiti dan berestetika tinggi. Nyata dan terangkan EMPAT proses penyediaan lakaran idea untuk sebuah asemblaj yang berkualiti. ( 10 )

(Jumlah: 20)

4.

(a)

Apakah yang anda faham mengenai boneka? Beri DUA ciri boneka yang kreatif. (3)

(b)

Beri EMPAT kepentingan boneka di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. (4)

(c)

Nyatakan ENAM alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan boneka sarung tangan. (6)

(d)

Terangkan TUJUH langkah untuk membuat boneka sarung tangan.

(7)

(Jumlah: 20)

4…

HBAE2203_SEM SEPT08/F_AH

BAHAGIAN C

ARAHAN

Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.

SOALAN

Markah

1.

“Diorama boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang peragaan kerana seolah-oleh menjadi dunia baru daripada kombinasi imej dua dimensi dan tiga dimensi”.

(a)

Bahaskan dengan kritis pernyataan di atas.

(5)

(b)

Mengapakah perlu ada proses “trial and error” dalam proses membuat “thumbnail-print” dalam diorama? (5)

(c)

Bandingkan LIMA persamaan dan LIMA perbezaan antara asemblaj dengan diorama. ( 10 ) (Jumlah: 20)

2.

(a)

Beri ENAM sebab mengapakah paper mashe menjadi bahan yang dominan dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan. (6)

(b)

Terangkan LAPAN langkah bagimana menghasilkan topeng menggunakan paper mashe. (8)

(c)

Jelaskan ENAM persembahan hasil kerja topeng yang dikatakan cemerlang dan berketrampilan. (6) (Jumlah: 20)

KERTAS SOALAN TAMAT

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful