You are on page 1of 3

Plan van aanpak

Groepsleden, opleiding
en taakverdeling

Daphne Gevers: Vepleegkunde 4de jaar| Notulist


Marjolein Goulmy: Gezondheidstechnologie 3de jaar|
Groepslid
Eveline
Elenbaas:
Verpleegkunde
4de
jaar|
Gespreksleider
Contactpersoon
Eveline Elenbaas

Persoonlijke leerdoelen

Daphne Gevers
- Na 10 weken heb ik de kennis en het inzicht om
de groepsplanning te bewaken en zo nodig aan
te passen.
- Na 10 weken heb ik de kennis en het inzicht om
mijn eigen persoonlijke planning te bewaken en
alles op tijd aan te leveren aan mijn
medegroepsleden.
Marjolein Goulmy
- Na 10 weken ben ik staat om tijdens presentaties
een rustige houding te bewaren.
- Na 10 weken ben ik in staat om voorafgaand aan
een presentatie een rustmoment van 5 minuten in
te lassen om mezelf mentaal voor te bereiden.

Twee mogelijke
onderwerpen + defintieve
keuze

Koppeling onderwerp
met Active Ageing

Eveline Elenbaas
- Na 10 weken ben ik in staat om stukken op tijd in
te leveren.
- Na 10 weken ben ik in staat om objectief naar
mijn gemaakte producten te kijken en na 1
feedback moment te stoppen met aanpassen.
Eerste keuze: "Ouderen met dementie met behulp van
veiligheidstechnologie langer thuis laten wonen."
Tweede keuze: Eenzaamheid bij ouderen met een
fysieke beperking verminderen met behulp van
veiligheidstechnologie.
Definitieve keuze: "Ouderen met dementie in de
middelste fase met behulp van Sensara langer thuis
laten wonen."
1. Verpleegkunde. Er is kennis van het ziektebeeld
dementie. Hiernaast is er ervaring opgedaan rondom
het ziektebeeld dementie door middel van stages.
Tijdens de stages is er gewerkt met ouderen met
dementie en kennis opgedaan over technologie
rondom ouderen.
2. Gezondheidstechnologie. In deze opleiding is er
kennis van de technologie die toegepast kan worden
bij
ouderen
met
dementie.
Er
is

Doel workshop &


kernvraag uiteindelijk
onderwerp

Literatuur

achtergrondinformatie bekend over de financiering


van technologie.
Doel workshop
Bewustwording van het toepassen van Sensara bij
ouderen met dementie in de middelste fase om ze zo
lang mogelijk thuis te laten wonen. Hiernaast is het doel
het stimuleren van een discussie tussen koude en
warme zorg aan thuiswonende ouderen met dementie.
Kernvraag
Hoe kan je ouderen met dementie in de middelste fase
langer thuis laten wonen met Sensara?
Media bericht
Hoekman, G. (2015, juli 13). Technologie in huis
laat ouderen langer zelfstandig wonen.
NU.nl, pp. 1-2.
Onderzoeksrapporten
van Biemen, C. (2012). Afstudeeronderzoek
domotica bij thuiswonende ouderen met
dementie. Vlissingen: Hogeschool Zeeland.
Werkman, W. (2014). Onveilige situaties thuis.
Utrecht: Nivel.
Wetenschappelijk artikelen
Nijhof, N. (2013). Ehealth for people with
dementia in home-based and residential
care. Enschede: Gildeprint Drukkerijen.
Runneboom, M. (2010). GPS technologie: een
ondersteuning voor verzorgers van mensen
met dementie. Enschede: Universiteit
Twente.
Schuurman, J., Moelaerts El Hadidy, F., Krom, A., &
Walhout, B. (2007). Ambient Intelligence
Toekomst van de zorg of zorg van de
toekomst? Den Haag: Rathenau Instituut.
Overige bronnen
Bedaf, M. (2015). Dit moet je weten over
dementie. Tijdschrift voor Verzorgenden,
26-27.
Karkowski, I. (2014). Productbeschrijving.
Opgehaald van Sensara:
http://mysensara.com/website/product/?
lang=nl
Raven, H. (2011). Debatteren kun je leren.
Opgehaald van Hendrikx Van der Spek :
http://www.hvds.nl/cgi-bin/artikel.cgi?
ID=3129
Rijksuniversiteit Groningen, R. (2015, mei 1).

Discussiren. Opgehaald van


Rijksuniversiteit Groningen:
http://www.rug.nl/science-andsociety/language-centre/academischecommunicatievaardigheden/hacv/mondelin
ge-vaardigheden/voorstudenten/discussieren
Jobsen, P. (2015). 65-plusser omarmt techniek in
huis. Opgehaald van Motivaction:
http://www.motivaction.nl/kennisplatform/in
-de-media/65-plusser-omarmt-techniek-inhuis

Mogelijke
contactpersonen uit de
praktijk

Deskundige raadplegen
Nienke Nijhof
Contactpersonen uit de praktijk
Nienke Nijhof
Vivette van Cooten MSc