You are on page 1of 3

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES


MANILA
TERM PAPER GUIDE
ANTH 2033
CULTURAL ANTHROPOLIGY
OBJECTIVES
a.
b.
c.
d.

Apply the concepts and theories of cultural anthropology through research.


Identify and assess the contemporary social/cultural issues in the Philippines.
Prove that the social/cultural issues in our country affect individuals.
Affirm that society can be changed.

FORMAT
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

TITLE
Introduction
Literature Review/Discussion
Conclusion
Recommendation
References

CONTENTS
I.

TITLE ( 1 page)
-

II.

Introduction (1-3 pages)


-

III.

A concise phrase that indicates the thesis (main idea) of the paper, not just the topic.

Why the topic is important?


What is the past and future of your research topic? (Why you choose the topic?}
A specific, well-reasoned goal for the paper which must be clearly and concisely stated in
this part.
Introduce the reader to your paper.
A brief introduction on the research method.
How can it contribute to the field of sociology?

Literature Review/Discussion (4-8 pages)


-

This part is used to review other research about your chosen topic

It helps researcher to contextualize their paper based on previous research about the
topic.
Elaborate the answer to your research questions
It answers the research question.

Note: Dont just copy-paste articles or paragraphs; cite only important points that can be used to your
research paper.
IV.

Results/Conclusions ( 2-4 pages)

V.

- This section is where you prove your point according to your research work.
- The answer to your research problem is clearly stated.
- It is the synthesis of the research and question you presented.
Recommendations ( 1-2 page)
-

VI.

Propose recommendation how your research problem can be solved.

References(1 page)
-

A list of the references you used in the work & writing the paper.
Use at least 5 books, 5 journals or broadsheets and 10 websites.
Use the APA format for the references

Writing the Term Paper


1.
2.
3.
4.
5.

Font size is 11, font style is Arial.


Short Bond Paper
1.5 line spacing
Page Number at right side.
Margins
Left: 1.5
Right: 1
Top: 1
Bottom: 1

"Ano ba talaga ang batayan ng talino? Ang kabisaduhin ang laman ng libro o hanapin ang tamang aplikasyon nito? 'Yong
tinatawag nilang matalino ay 'yong panay ang dakdak at panay ang bagsak ng pangalan ng kanyang authorithy.
Talinong baog, putok ng putok, wala namang mabuo. Talino sa loob ng klase na madaling palabasin, pero hindi maipaliwanag
nang hindi muna nagkakamot ng ulo kapag ang kausap ay hindi taga-eskwelahan. Panay ilusyon ang laman ng tuktok. Talino
ang tawag nila roon. Kung ganoon ang ang nangyayari sa mga nagsusunog ng kilay, ayokong tumanda ng tulad nila; mas
gugustuhin ko pang manatiling bobo."
"Ay toreng garing, tore ng mga himala. Talinong nag-uumpisa sa pagbubukas ng libro at talinong nagtatapos sa huling pahina
nito. Utak na may ibubuga sa harap ng titser, utak na nagbabara kapag wala nang titser."
Mula sa Tutubi, Tutubi, 'Wag Kang Magpahuli sa Mamang Salbahe ni Jun Cruz Reyes