You are on page 1of 11

I Page ofll

vN 2OOsl37.L3 : 24-L2-2OO4 Documentdatum 2004,nr.39 447 24 RAAD, december HOGE Att.4,6 en 22 Wet IB t964 Winst uit onderneming.Geen bron wegens ontbreken INKOMSTENBELASTING IEssentie] redelijkerwijs te verwachten voordeel kunnen (hierna:WIN)' Distributeurs bij X is distributeur WellnesslnternationalNetworkltd of tSo/o 25o/o' 10olo, kortingvan kopentegeneen omzetafhankelijke voedingssupplementen gesponsorde van doorX en van winkelverkopen winsten uit bestaan de winsten Opbrengsten X In 1996realiseert opbrengsten zitten. van kortingen die subdistributeurs op een lagerniveau (€ L2 625)' tot een bedragvanaf u7e G.671) en kostentot een bedragvan € 27 822 te royalty-inkomsten om dat oordeelt de mogelijkheid in het WIN-systeem HofAmsterdam te distributeurs beÏnvloeden niet is zozeer afhankelijk van onvoorspelbare, doorde verwerven is' louterspeculatief De van gunstig resultaat de deelname dat factoren, een eventueel te gebrekaan redelijkerwijs wegens van inkomen dan kwalificeren ook nietals bron activiteiten gerichtop directeverkoop, het Volgens hof is het wlN-systeemniet zozeer voordeel. verwachten daardoor en van op maarveeleer het verwerven subdistributeurs de mogelijkheid dat inventarisatie van het behalen blijktuit een landelijke Verder te royaltyinkomsten verwerven. is' sprake zekerniet bij alledeelnemers van voordeel Op in cassatie. grondvan art. 81 Wet ROwordtgeennadere het beroep verwerpt De HogeRaad gegeven. motivering over het jaar 1996' verlies verrekenbaar vaststelling betreftde beschikking lTekst]Het geschil januari2003, nr' 0L/341L'Dezenamenwij MK is De hofuitspraak van HofAmsterdam, II, 3 V-N 2003/18'2.3' 2003/9.3.3, op in V-rV aan de hofuitspraak) feiten(ontleend Vaststaande (verder bij is 2,1. Belanghebbendesinds1996distributeur WellnesslnternationalNetworkltd. op WIN brengtvoedingssupplementende markt door ook: WIN) in de rangvan regent. van middelvan een organisatie distributeurs' via de ongeveer jaren Lgg4/ 1995actiefin Nederland Nederlandse 2.2. WIN is sederL L996,copyright 9 In distributeurs. een stuk gedateerd november (voorzoverte als Ltd,is het wIN-systeem volgt uiteengezet wellnesslnternationalNetwork, v dezen anbelang): "WIN-BeloningsPlan werd Het WIN-Beloningsplan met een enkeldoelontworpen: (IMA)"(Onafhankelijke Associate Marketing aan eerlijkheid u, de "Independent in beloningsplannende huidige veelnetwerkmarketingAlhoewel marketingAssociate). alle nagenoeg betalen lijkente betalen, overde verkoopomzet royalepercentages branche (breuk). staatals "breakage" iets vanwege dat bekend heelwat minderuit dan dat zij zeggen is niet grootgenoeg van één persoon als gezegd, breukvindt plaats de organisatie Eenvoudig verschil te in percentages het planvoordeel trekkenen waarbijhet om uit alle beschikbare

ll-02'2010 httn.llrechtsordelokaal/nases/Rosef)ocumentExoortAndPrint.aspx?savebutton:true&.'.

Page2ofl1

door het bedrijfwordt ingehouden. wij hebben een aantalunieke aan eerlijkheid onzeIMA'ste voorzien, Om in onbuigzame tot alle die nagenoeg mogelijkheden breuk toegepast kenmerken het WlN-Beloningsplan in plan,gecombineerd met in elementen het opwindende van andere Een elimineren, variëteit andersin die een cre,ären gelegenheid nergens WIN-produkten, en de dynamische exclusieve gelegenheid een nieuw die ... wordtaangetroffen een van netwerkmarketing de branche (...) zal van en tijdperkvoor het succes het professionalisme netwerkmarketing inluiden' ASSOCIATES bent en doorWIN is ontvangen geaccepteerd, u in staat voor Associate Nadatde Aanvraag voor de winkelier op te om WlN-produkten kopentegeneen kortingvan 10olo de adviesprijs een waardoor voor de winkelier, tegende adviesprijs te en WIN-produkten verkopen in IMA'ssponsoren uw kunt u ook nieuwe Bovendien winstwordt gemaakt. onmiddellijke nisatie. WIN-orga voor het kopenvan komt u in aanmerking van Als u begintmet het opbouwen de verkoop, lijn in van uw Manager de opgaande tegeneen stijgende van WlN-produkten het bedrijfof korti ng. Korting 75o/o heeftopgebouwd, Winkelverkopen Groep een Omzetvan $1000in Persoonlijke Als u eenmaal te de winkelier kopen, voor kortingop de adviesprijs met 15olo om kunt u beginnen produkten wordtverkocht. als verhoogt het produktaan winkelklanten u waardoor uw winkelierswinst 25o/oKorting in Winkelverkopen één Groep een Omzetvan $3000in Persoonlijke Als u eenmaal met een overdat bedrag kunt u nu alle produkten heeftopgebouwd, omzetmaand kopen. permanente kortingvan 25o/o BELONING geld in om de IMA'shebben gelegenheid op twee (2) manieren het WlN-Beloningsplan te verdienen: - Als (WINKELIERSWINSTEN) u vooruitgaat naareen hogerniveauen PROFITS 1, RETAIL van winkelverkopen winsten de produkten tegenéen hogerekortingkoopt,kunnen mogelijke tot25o/o. van 10o/o verhogen - Als IMA'sin de wIN(WINSTEN KORTINGEN) u nieuwe OP PROFITS 2. DISCOUNT die op verdienen produkten door op kunt u ook winsten kortingen gaat sponsoren, organisatie Groepdie op zijn in uw Persoonlijke gekocht verkocht en IMA'sop het niveauvan Associate zitten' lagerniveauvan kortingen een KwaIificeren voor Manager te om U komt in aanmerking naarhet niveauvan Manager gaanals u eentotaleOmzetvan of persoonlijke heeftbereikt als u een in Winkelverkopen één (l) omzetmaand Groep 93000in dezelfde heeftbereiktgedurende g1000in Persoonlijke GroepWinkelverkopen Omzetvan Deze Groepkwalificeet. met $3000zichin uw Persoonlijke dat omzetmaand een Manager Manager totdateen "NewQualifying worden promotie doorWIN echternietherkend zal is het WlN-hoofdkwatier door Manager) voor NieuwKwalificerende Form"(Formulier en lijn in moetdoorde eersteManager uw opgaande ingevuld Dit ontvangen. formulier getekend zijn.

ll-02-2010 htto:lhechtsordelokaal/oaees/RoseDocumentExportAndPrint.aspx?savebuttonnrue&"'

Page3ofll

(nieuwe van dat om Het is belangrijk te begrijpen een minimumomzet $1000"NewQualifier" direktbij het de maandvan kwalificatie in voor kwalificatie) persoon aanmerking komend in dat Manager" niet voor "NieuwKwalificerende moetworden,Elkformulier bedrijfbesteld Kwalificerende direktbij het bedrijfbestelde een nieuwe gesubstantieerd wordenmet kan zal Manager doorWIN niet kwalificerende Omzetvan ten minste91000voorelke Nieuwe omzetdie uitgaatboven mag geenkwalificerende geaccepteerd worden.EenManager rappofteren. Winkelverkopen Groep Persoonlijke Omzetvan opgebouwde zijn/haar inkomen. Uw kansop WlN-royalty MANAGER om heeft ín Als Manager het WlN-Beloningsplan u niet alleenhet privilege WlN-produkten van het bedrijfte kopen voor winkeliers adviesprijs op tegen een korting van 25o/o de aan winkelklanten), op maximaliseert verkopen (waardoor uw kansop winkelierswinsten u op van maar u krijgtook het rechtom een Organisatie Managers te bouwen' voor u extrainkomen kunnen van door Winkelverkopen een IMA in uw Organisatie Managers oververkopen dat dat Het opleveren. is belangrijk u zichherinnert het rechttot inkomen vindtwanneer dan plaats alleen van gemaaktdoorIMA'sin uw Organisatie Managers van OmdatWIN een certificaat elke aan winkelklanten. worden produkten verkocht werkelijk werdendoor die alleWlN-produkten eerderbesteld van vereistdat zegt datTOo/o Manager vooruit betalen een winkelverkochtzijn, zalWIN royalty's,extra royalty'sen bonusbetalingen doorWIN. Dezevooruitbetalingen van WIN-produkten verkoop op het tijdstipvan de originele van als winkelverkopen dezeprodukten worden moetenechterweer aan WIN terugbetaald D' p l a a t s g e v o n d e na a r o p d e z n i e tb i n n e n e sm a a n d e n a d e o r i g i n e l v e r k o o p o o r W I Nh e b b e n en extra royalty's van royalty's, van winkelverkopen het produktzullenhet betalen volgende doorWIN tot gevolghebben' bonussen te van Manager gesponsorde IMA'shelpthet niveau u Wanneer één van uw persoonlijk Groepen dit wordt Groepzichaf van uw Persoonlijke scheidtzijn/haarPersoonlijke behalen, Performance u Vanafdit moment,zolang de "Monthly uw eersteManagersgroep, van een Omzetvan $3000in Persoonlijke (Maandelijkse Prestatievereiste) Requirement" van royaltyover de Grossiersomzet dezeeerste bereikt,zult u 4o/o GroepWinkelverkopen als hebben u groepen eersterangManagers En u kunt zoveel ontvangen. rang Managersgroep royaltyover het rechtom 4 o/o heeftu ook gesponsorde IMA'sheeft!Als Manager persoonlijk te en van van de Grossierverkoop uw tweede derderangManagersgroepen de Omzet ontvangen!
Managers lste rang Managers 2de rang Manag'ers 3de rang Belang rij k Maandel ij kse Prestatíevereiste 4Z royal.Ly 4e" royal-Ly 4e" royalty

moet in op te Om royalty's ontvangen elke"royaltypositie" het WlN-Beloningsplan, u van Prestatievereiste een Omzet aan een Maandelijkse zijn "Gekwalificeerd" doorte voldoen gedurende maandwaarover de Winkelverkopen Groep minste$3000in Persoonlijke van ten in dooru en alleAssociates uw worden.Dat betekent berekend $3000 de royalty's niet hebben of persoonlijke van Manager hoger Groepbereikt(alleIMA'sdie het niveau kt). berei (..,) EXECUTIVE

ll-02'2010 httn:llrechtsordelokaal/nases/RoseDocumentExportAndPrint.aspx?savebutton:true&.'.

Page4ofll

VOORU! EXTRAVERDIENSTEN MAXIMALE VERZEKERT COMPRESSIEKENMERK te is aan het bepalen om uw royalty's het de Wanneer WlN-computer aantalrangen (die Managersgroepen betalen Managers tot zal berekenen, deze en met ongekwalificeerde en niet Winkelverkopen bereiken) zal Groep in Omzetvan S3O0O Persoonlijke die de vereiste rangenmet om zoeken de niet-kwalificerende Managers van in naarbeneden uw organisatie want de dit Wij te Managersgroepenvervangen. noemen "compressie" Kwalificerende om van van uw Organisatie Managers zoektnet zo diepals nodigis in elkeafdeling computer te vullendie bezetzijn door te Managersgroepenvindenom rangen Gekwalificeerde uw vult De Managersgroepen. WIN-computer niet alleen rangenmqt ongekwalificeerde zijn door die u maarhij betaalt ook de royalty's verdiend Managersgroepen, Gekwalificeerde Dus,alhoewel Managersgroepen. van Grossiersomzet alletussenliggende de geproduceerde rangen u te om komende rangenniet tellenals één van de in aanmerking deze bereiktis! Dit die elkeGrossiersomzet erbinnen WIN betalen...betaalt u toch uw royaltyover waarophet WINis nog een manier van "oprol"-kenmerk het WIN-Beloningsplan speciale voor u en uw royalty's en te helpt "breakage" minimaliseren maximale Beloningsplan te in Managers uw WlN-organisatie verzekeren! t.'./ REGENT als in U wordt een Regent het WlN-Beloningsplan u een Omzetvan $30 000 in Persoonlijke van $15 000 in een in één (l) omzetmaand, Omzet heeftbereikt GroepWinkelverkopen dat omzetmaand een gedurende dezelfde persoonlijke heeftbereikt GroepWinkelverkopen Groepof als u een Omzetvan $42 in zich kwalificeert uw Persoonlijke met g30 0OO Regent periode van drie (3) omzetmaanden persoonlijke een rollende in GroepWinkelverkopen 000 in over uw gehele bonussen om Als heeftbereikt. regentkomt u nu in aanmerking de volgende ! te organisatie verdienen Regentenbonus 2o/o Groepover Regentenbonus zoweluw Persoonlijke zult u een extra 2olo Als Regent en Director Senior Executive, van grossiersomzet de Grossiersomzet elke Manager, als resorteert. Regent niet ondereen andere die ontvangen in Director uw geheleorganisatie 7o/olJitp rom overi ngsbon us generatie Regent over Uitpromoveringsbonus elkeeerste ontvangtu ook een 1olo Als Regent geproduceerd onderdie Regent Grossiersomzet en in uw organisatie over de gehele gaandtot aan (maar niet naarbeneden Directors) en Directors Senior (Managers, Executives, Regent' van de inclusief) Grossiersomzet de tweedegeneratie Belangrijk... MaandelijksePrestatievereiste van zowelals voor de Uitpromoveringsbonus de Regent Er moet voor de Regentenbonus van Prestatievereiste een de Maandelijkse van wordendoor het bereiken Gekwalificeerd voor aan de Regel en GroepWinkelverkopen het voldoen Omzetvan g 3000 in Persoonlijke . W i n k e l v e r k o p e(n . . ) GROEIMETDE WIN-KANS TOEKOMSTTGE Het beginnenvan uw tweedezaak niet motiveert voor Regenten, alleenbeschikbaar Dit kenmerkvan het WIN-Beloningsplan,
I I

l :

l
l j

n'02-2010 httn.tlree.htsnrdelokaal/nases/RoseT)ocumentExoortAndPrint.aspx?savebuttonnrue&...

l j

Page5ofll

anderen alleende beste van de beste van wIN om door te gaan met bouwen en te helpen potentieelvoor inkomen -- een niet succeste hebben, maar het levert een geweldigextra Als u in eerder gezien potentieelvandaagde dag beschikbaar de netwerkmarketingbranche! met Bonus eenmaalaan de eenmaligevereistevan het hebbenvan zeven (7) Afdelingen van een tweede heeft voldaan, komt u nu in aanmerkingom te beginnenmet het bouwen heeft bereikt, staat het u in wezen zaak. Dus als u eenmaalde top van het WlN-Beloningsplan het normale te vrij om een tweedee organisatie gaan bouwenwaaryan u praktischtweemaal ! inkomen zult ontvangen Neem een maand vrii Vrij steIIi ng skw aIi ficati e ten minste één Manager Elke omzetmaanddat u ten minste drie (3) of meer afdelingenmet heeft Winkelverkopen (of hoger) in elk heeft die een Omzet van $12 000 in Persoonlijke De Prestatievereiste. WlN-computer bereikt, wordt u vrijgesteldvan de Maandelijkse Bonussendie aan u verschuldigd en/of voor alle Extra Royalty's kwalificeertu automat¡sch en/of Bonussendoorgeeftdie verdiend alle Extra Royalty's zijn, terwijl hij omhooggaand z o u d e nz i j n a l s u gelegenheid had minimum prestatievereiste bereikt. Wat een fantastische de Maandelijkse uit beide terug te trekkenl voor inkomen om één of zelfs twee zaken te bouwen en u zich Begin vandaag! zijn werkelijk voortreffelijk'Maar u moet De kansen op inkomen met het wlN-Beloningsplan succeste hebben' stel een doel voor het bereiken vandaag beginnenom morgen financieel om ook het niveau uw Associates van het niveau van Manageren stel vervolgensdoelenvoor sterk en groeiend"'en een van Managerte bereiken.Voor u het weet is uw wlN-organisatie van dit opwindendeplan aan u ter beschikking! groeiendeorganisatiestelt alle mogelijkheden een wINner!" N e e m d u s u w t o e k o m s ti n e i g e nh a n d e n . . . w o r dvta n d a a g (...) stuk gedateerd17 mei 1996, copyrightwellnesslnternationalNetwork' 2,3. In een Engelstalig Ltd, en getiteld Five Step Program,is het volgendevermeld: "Step L USE THE PRODUCTS' (..,., OF Step 2. SHARETHE BENEFITS THE PRODUCTS' (....) Step 3. SHARETHE PRODUCTS' (....) Step4.SHARETHEoPPoRTUNITYToPURCHASEPRoDUCTSATRETAILoRWHoLESALE. (....) THE OPPORTUNITY' Step 5. SHARE (..,.)

oseI)ocumentExoortAndPrint'aspx?savebutton:true&"' ,nt+n'/lreo1.+cnrdelnkael/naoes/R

ll-02-2010

Page6ofll

(gratismonters) aan van 2.4. Hetverkoopsysteem WiN gaatuit van het gevenvan "samples" voorde producten worden enthousiast potentiële dat met de bedoeling zij daardoor afnemers van hetzijzelfdistributeur de gaanbestellen, voor eigengebruik en hetzijproducten van uit producten bestaan een doosjemet daarinmonsters vier willenworden,De samples gekocht WIN in de bij doorde distributeurs worden De WlN-producten, samples verschillende in bedroeg 1996$29. De prijsvan een sample Staten, Verenigde directkopenbij een WiN dezeproducten kunnen van 2.5. Gebruikers WIN producten gevalmoeten zichaanmelden zij In Staten. dat laatste of distributeur bij WIN in de Verenigde dienen te worden, Om in via als "associate" een WlN-distributeur Nederland. associate krijgenzij Vervolgens van $59 te betalen' Stateneen bedrag buitende Verenigde afnemers tot producten. kortingkan oplopen 15olo De van kortingop de winkelprijzen de WIN 10o/o van zodraeen maandomzet $1000is bereikt' dienthij te wil van tevensdistributeur WlN-producten worden, 2.6. Indiende afnemer i zo v e a v o l d o e n a n e e nv a n d e e e n m a l i ga f n a m e - e i s e n a l s e r m e l dn h e t o n d e r2 . 2 .o p g e n o m e n van met eenwinkelwaarde $3000wordt afname eerste Bij WIN beloningsplan. een eenmalige van $9000wordt hij met een winkelwaarde afname eerste bij hij manager, een eenmalige van met eenwinkelwaarde $15 000 wordthij afname eerste bij executive, een eenmalige van winkelwaarde $30 000 wordt hij met een afname eerste en director bij een eenmalige bij aankopen WIN van een krijgt de distributeur kortingop de volgende regent.Vervolgens met voor 43,2o/o een distributeur de tot oplopen maximaal welkekortingkan 25olo tenminste hij werft,ontvangt tevenseen een rangvan regent.Indiende distributeur of meerassociates de tussen voor hem gelijkaan het verschil van die associates, voor de afnamen vergoeding van - in het algemeen 10o/o. korting zelfgenoten geldende kortingen de door de associate een hij werft,ontvangt eenmalig distributeur een 2.7. indieneen distributeur anderenieuwe over wordtberekend genoemd. provisie Die inkomen wordt het directe provisie. Dezeprovisie gevallen van de L5o/o is De distributeur. provisie in alle de eersteafnamevan die nieuwe of een Is de aanbrenger director regentmet een hoger van winkelwaarde die eersteafname. gegeven groottevan dat ter dan dan25o/o, wordt een extra provisie kortingspercentage de ontvangt Vervolgens van 650lo de eersteafname. over gemiddeld berekend meerdere, (zijnde over de inkoopwaarde royaltyvan4o/o een maandelijks distributeur aanbrengende van winkelwaarde) 2,60/oYãr1de de gemiddeld van de winkelwaarde; royaltyis derhalve 650lo distributeur, mits distributeurs, de aanbrengende van de door hem aangeworven de afnamen maandzelfproducten de betreffende in associates, met de door hem aangeworven tezamen wordtdeze van $3000.In de stukken met een winkelwaarde tenminste heeftafgenomen winkelverkopen". Groep als afnameper maandaangeduid de "Persoonlijke vereiste minimaal tellende heeftbehaald, (bijvoorbeeld manager) de een associate rangvan distributor Zodra van Winkelverkopen Groep niet meermeeals Persoonlijke afnames door hem gerealiseerde die de distributeur hem heeftaangeworven. van de directdooreen voor de afnamen niet alleen bestaat 2.8. Het rechtop royalty's van doordie maarook voor de afnamen distributeurs/ nieuwe aangeworven distributeur over Een (sub)distributeurs. regentheeftrechtop royalty's aangeworven distributeur nieuwe Voor van (sub)distributeurs' een regent lagen zes door maximaal opeenvolgende afnamen = inkoopwaarde x (effectief 2o/o 650/o regentenbonus royaltywordenverhoogdmet2o/o kan de vâr'ì 1,3olo de winkelwaarde)' aan de eis van $3000Persoonlijke in 2.9. Indieneen distributeur een maandniet voldoet van door overde afnamen geenrechtop royalty's heefthij die maand GroepWinkelverkopen, eerste aan dan toegekend de worden De (sub)distributeurs. royalty's hem aangeworven in die maandwel aan de eis van $3000Persoonlijke die hogerin de organisatie distributeur heeftvoldaan' GroepWinkelverkopen

httn:llrechtsordeìokaal/oases/RoseDocumentExportAndPrint'aspx?savebutton:true&"'ll-02'2010

PageTofll

(sub) aangeworven van de dooreendistributeur van 2.10.Afhankelijk de afnamen van Kosten extrabonussen. komenvoor in kan distributeurs, de distributeur aanmerking van de distributeur' komenvoor rekening en douanerechten omzetbelasting, invoer,inclusief van inventarisatie de van overgelegd een landelijke heeftoverzichten 2.11, De inspecteur aan is De in doorWIN distributeurs Nederland. inventarisatie opgesteld de behaald resultaten met gemporteerde WlN-producten een over in Nederland van handvan informatie de douane importeurs de waaronder betreffende van 93000of hoger.Bij de eenheden douanewaarde en/of winsten gevraagd overde aangegeven informatie is ressorteerden, vervolgens Uit 80o/o. de aldusverkregen was van de belastingeenheden ongeveer De verliezen. respons er van importeurs WlN-producten 2L4 in hun gegevens volgtdat van de 341 onderzochte makenvan geenmelding volksverzekeringen inkomstenbelasting/premieheffing aangiften wel uit die Van de L27importeurs de resultaten de wlN-activiteiten in enigewinstof verlies. resultaat' er behaalden 3 per saldoeen positief vermeldden, hun aangifte Eind wlN-produkten' van enkele is 2,12. Belanghebbendein 1995gestartmet het gebruik In 1996heefthij voor ongeveer als aangemeld distributeur. 1995heefthij zichvervolgens aan belanghebbende de Aldusvoldeed ingekocht. en handelsvoorraden $30 000 samplevoor de rangvan "regent"' afname-eis eenmalige d o de 2 , 1 3 .B e l a n g h e b b e nh e e f tz i c hi n 1 9 9 5a l so n d e r n e m e rn d e r e n a a mX B ' & M ' luidt van omschrijving de onderneming De bij ingeschreven de Kamervan Koophandel' in deelnemen consultancy; bemiddeling; managementvoering; "bedrijfsprojektontwikkeling; van producten"' en van verzorgen opleidingen in- en verkoop bedrijven; een of meerdere ontplooid: activiteiten heeft Belanghebbende in 1996de volgende van op het - een poging het opzetten van een samenwerkingsverband gebied tot door van het inhoudende ontwikkelen ondernemingsactiviteiten bedrijfsontwikkeling, projectis in 1996 Het en licenties agentschappen. zoals samenwerkingsverbanden franchise, beëindigd; zonderresultaat onderde naamA' Deze organisatie - een poging het opzetten van een licentie-franchise tot is organisatie nietvan de grondgekomen; ballenbak een - de ontwikkeling een B concept, waarbijaan horecaondernemers mobiele van werdenaangeboden; en spelprodukten in heeftbelanghebbende Feitelijk voor - de ontwikkeling een lesprogramma managers. van 79962 x 10 uur lesgegeven; - activiteiten voorWIN. geaccepteerd als heeftde eerstedrie activiteiten ondernemingsactiviteiten De inspecteur voor WIN niet. maar de activiteiten 2.14(...) . voor van belanghebbende 1996 inkomen heefthet aangegeven 2.15, De inspecteur in een correctie verbandmet de wIN . met gecorrigeerd f 25 697 Daarinis begrepen De over 1996was negatief' inkomen van activiteiten per saldof 26344. Belanghebbendes inkomstenbelasting/premie B heeftmet dagtekening juni 1998een aanslag inspecteur verlies van nihilen heeftdaarbijhet verrekenbare voor volksverzekeringen 1996opgelegd met 23 juli 1999verrekend van is op 1996vastgesteld f 1l 112. Dit verlies bij beschikking over 1993. inkomen het belastbare (ontleend aan de hofuitspraak) Geschil

ll-02-2010 httn./lrec.htsordelokaal/nases/RoseDocumentExportAndPrint.aspx?savebutton:true&..'

PageSofll

voor WIN op heeft dat is In geschil of het verlies belanghebbende geleden zijn activiteiten arbeid. uit inkomsten andere dan wel als negatieve uit is aftrekbaar als verlies onderneming, jaar 1996in elk gevalgesteld dientte voor het verlies is Nietin geschil dat het verrekenbare 492. wordenoo f t2 aan van Overwegingen het hof (ontleend de hofuitspraak) (....) he n1 5 . 2 , N i e ti n g e s c h iils d a t b e l a n g h e b b e nid e 9 9 6w i n s tu i t o n d e r n e m i n g e f tg e n o t e n . warenmer verweven voor dat heeft Belanghebbende gesteld de werkzaamheden WIN zozeer van vormden dat ondernemingsactiviteiten,zij eenonderdeel door hem ontplooide de andere deze Het Hofverwerpt vormden. de die van het samenstel activiteiten tezamen onderneming dan die voor WIN,betroffen andere activiteiten, ontplooide De stelling. door belanghebbende in in het bijzonder de vorm van van en het opzetten de ontwikkeling ondernemingsconcepten, was van Het en licenties agentschappen, ondernemingsconcept WIN daarentegen franchise, richttezich Die is belanghebbendegaandeelnemen, deelname waaraan concept een bestaand vervatte de in dat concept van maarop de uitvoering als niet op het concept zodanig, van van het Hofwijkende activiteiten belanghebbende Naarhet oordeel marketingstrategie. die af van de activiteiten belanghebbende mate in voor WIN daardoor zo betekenende datzij daargeendeelvan uitmaken' voor zijn onderneming, ontwikkelde of dienthet Hofte beoordelen van 5.3. Uitgaande het onder5.1 overwogene, vormendan wel te een voorWIN op zichzelf onderneming activiteiten belanghebbendes in en werkzaamheden diensten de zin verrichte zijn beschouwen als niet in dienstbetrekking 1964'Voor beide b, lid, van a¿ikel 22, eerste onderdeel van de Wet op de inkomstenbelasting van een bronvan moetzijn van een bronvan ínkomen. geldtals eis dat sprake kwalificaties te een beoogde voordeel met is inkomen sprakeindienbelanghebbende zijn activiteiten verwachten' kon redelijkerwijs van en verwerven hij het behalen een voordeel Vaststaat inventarisatie. naarde onder2.11 aangehaalde heeftverwezen 5.4, De inspecteur ingevoerd hebben die naar435 personen WiN-producten is dat in dit kaderonderzoek gedaan in geenresultaat hun aangifte 214 personen ter waardevan $3000of meeren dat daarvan een personen hun activiteiten voordeel met is vermeld.Nu niet duidelijk of die 214 hebben slechts dat van het Hof uit het feit dat volgens onderzoek kan naaroordeel behaald, hebben meerwordenafgeleid niet zonder is geenverlies gemaakt, gevallen in drie van de vermelde Wel behaald' kan worden geenvoordeel voor WIN in het algemeen dat met activiteiten van dat een van dat onderzoek aanwijzing van het behalen voordeel vormende uitkomsten is' sprake zekerniet in alle gevallen W bij het l st 5 . 5 , U i t d e o n d e r2 . 2 e n 2 , 3 a a n g e h a a l d eu k k e ne i d th e t H o fa f , d a t v a n u i t I N winstmogelijkheden op een wervenvan distributeurs grotenadrukwordtgelegd de bijzondere van de Ter WiN met zichmeebrengt. zittingis in dat verband van die het marketingconcept werd van producten de verkoop dat benadrukt niet zozeer zijdevan belanghebbende omdatmet namedaarinde van veelalhet uitbreiden het distributiesysteem maar nagestreefd ook enige genoemde stukken wordt in de hiervoor lagen,Weliswaar winstmogelijkheden aan Program, de Five met namein het onder2.3 aangehaalde steps besteed, aandacht klaarblijkelijk maarook in dat stuk is de verkoop van wlN-producten, verkoop feitelijke stap behelst De vijfdeen laatste van (sub)distributeurs. tot een aanloop het werven slechts over van van gebruikers WIN-producten de WIN-oppoftunity immershet informeren in op wordtgedoeld het pafticiperen het systeem acht, naar het Hof aannemelijk waarmee, van (sub)distributeurs. mate kan richten zich sluit niet uit dat de distributeur in betekenende 5.6. Het WlN-concept Indieneen klantwlN-producten aan verkoopvan wlN-producten afnemers. op (directe)

ll-02-2010 httn:i/rechtsordelokaaVoases/RoseDocumentExportAndPrint'aspx?savebuttonnrue&"'

Page9ofl1

ter een kan kooptbij een WlN-distributeur, de distributeur winstgenereren groottevan het invoerrechten na van verschil tussende winkelwaarde het product aftrekvan transpottkosten, na inkoopprijs aftrekvan de aan hem verstrekte en en BTWenerzijds de door hem betaalde in is van zijn rangals distributeur de welkekortingafhankelijk anderzijds, afnamekorting gevaleen uiterlijkmet van het Hof in elk In WlN-organisatie. dat gevalis er naarhet oordeel Het activiteit. zal dan ondermeer overeenkomende het drijvenvan een onderneming of van van het verkoopkanaal de distributeur en in van de kosten van de hoogte afhangen valt te verwachten. een redelijkerwijs voordeel hoeverremet dezeverkoopactiviteit echterniet als is 5.7. Zoalshet Hofonder5.5 heeftoverwogen, het WlN-systeem zodanig maar van distributeurs WIN-producten, gerichtop directeverkoopdoor aangeworven zozeer daardoor voor distributeurs en van subdistributeurs de mogelijkheid veeleer het werven op te om is In te royaltyinkomsten verwerven, dat systeem de mogelijkheid royaltyinkomsten van bij die wordtgenoten het aanwerven de subdistributeur na verwerven, de eersteroyalty Als van van afhankelijk de activiteiten die subdistributeur. de doorde distributeur, of en/ofgeenassociates subrealiseeft geenomzetin WIN-producten subdistributeur te gevolgen voor de doorde distributeur heeftdit direct weet subdistributeurs te werven, op dat Het royaltyinkomsten. Hofacht niet aannemelijk de distributeur de ontvangen wezenlijke subdístributeurs van de doorhem aangeworven en activiteiten inspanningen tot om Hij kan uitoefenen. heeftimmersgeendwangmiddelen de subdistributeur ínvloed kan tot aan activiteiten te zettenen,zo al sprakeis van enigepoging beinvloeding, de aan consequenties onttrekken. zich subdistributeur daarzonder van afhankelijk de is van 5.8,1.Het al dan niet ontvangen royaltyinkomstenniet alleen met de door hem tezamen dientimmers, Een van activiteiten de subdistributeurs. distributeur om van per associates, maandeen minimumomzet $3000te realiseren in die aangeworven doorzijn van WIN producten met afnamen in te maandgerechtigd zijn tot royalty's verband van de activiteiten een Nu, subdistributeurs. zoalshet Hofonder5,5 heeftoverwogen, matezijn gerichtop directe niet of niet in betekenende het conform WIN concept distributeur van $3000 voor het halenvan de drempel is van WlN-producten, de distributeur verkoop hem aangeworven doorde door van geheel, althansin hogemate,afhankelijk de afnamen associates. zijn associates voor aangeworven van door belanghebbende 5.8.2.De afnamen voor het halenvan de onder5'8.1 bedoelde van belang niet belanghebbende alleen heeftimmersook rechtop een royalty De van omzetdrempel 93000per maand. distributeur tussende kortingwaarophij zelf recht heeft bij afnamevan WINter groottevan het verschil 10%). rechtheeft(in het algemeen de waarop associate en artikelen de korting van $59 aan de WINdoor betaling verkrijgtde statusvan associate 5.8,3.Eenassociate voor een tenminste in dat Het organisatie. Hof achtaannemelijk een associate het algemeen van de kortingvan dat zal bedragaan WlN-producten afnemen, hij door het genieten zodanig kan Van elkeassociate derhalve van het 10olo inkoopbedrag $59 dollarzal terugverdienen. van $590' De ter producten afnemen waarde zal dat wordenaangenomen hij tenminste l5o/o x van verwachten tenminste in elk gevaleen royaltyper associate kan distributeur dan of tot43,2o/o kan dat oplopen g590 = $88,50.Vooreen distributeur de rangvan regent met ervanuit dat potentiële blijkt,gaat het WlN-systeem uit het FiveStep Program 9255.Zoals aan van doorhen gratismonsters WIN-producten te bieden, wordengeworven associates gekocht zijn voor $29 per stuk. Na aftrekvan de kosten doorde distributeur welkemonsters per associate dan voor een distributeur geworven van het gratisverstrektemonsterresteren Daarbijis tot maximaal van $226. inkomsten tenminste $59,50 te redelijkerwijs verwachten kostenzoals te gehouden met doorde distributeur makenoverige geenrekening nog naareen trainingscentrum associate van voor het meenemen de potentiële kosten reiskosten, zijn kostenzekerniette verwaarlozen dat nemend dergelijke In en dergelijke. aanmerking

fi'02-20t0 httn:llrechtsordelokaal/oases/RoseDocumentExportAndPrint.aspx?savebutton=true&"'

Page10 of 11

naastde f in hebben 1996ongeveer 14 000 belopen, kostenvoor Wellness belanghebbendes hoog gesteld gebleken dezekostenuitzonderlijk dat of en of sample- monsterkosten, niet is dat dat van het Hofniet wordengezegd het voordeel een zijn geweest kan naarhet oordeel is, zodanig dat daardoor van een of meerassociates werven door het kan distributeur behalen is voordeel te verwachten. redelijkerwijs als in uit de deelname het WIN-systeem geheel op kan uitoefenen het enigeinvloed dat 5,8,4.Het Hof acht niet aannemelijk de distributeur tot geendwangmiddelen de associate om Hij van koopgedrag de associates. heeftimmers kan tot is van enigepoging benvloeding, de associate aan te zettenentzo al sprake afname is De aan consequenties onttrekken. distributeur immersop geenenkele zichdaar zonder over te gaan. van de producten tot van bij de beslissing associates aanschaf wijze betrokken voor het momentvan aanschaf. fase Dat geldtzowelvoor de voorbereidende als komt het Hoftot het oordeel 5.9. Op basisvan het onder5.5 tot en met 5.8.4overwogene, in te royaltyinkomsten verwerven in om dat de mogelijkheid als deelnemer het WlN-systeem doorde die factoren bovendien is afhankelijk van onvoorspelbare zozeer het algemeen gunstigresultaat die van een eventueel zijn, zelf distributeur niet te beinvloeden dat is. speculatief deelname waarinhij een minimumscenario overgelegd heeft 5.10.Belanghebbende een bedrijfsplan van 16 gaat hij uit van een inbreng voorWIN. Daarbij geschetst voor zijn activiteiten heefL - aantalmanagers zelfook die in associates 5 jaar en van een - niet nadergespecificeerd van $8455in de gaat uít van een eigeninbreng Het inbrengen. bedrijfsplan weerassociates - naarhet Hof begrijpt, doorassociatesvan $193 jaar, van herhalingsaankopen eerste5 wordt naarhet Hof begrijpt, downline waarmee inbreng 518 in 9 jaar en van inkomsten - van $39 312 in 9 jaar. Het bedrijfsplan gedoeld het wervenvan subdistributeurs op en Uit van geeninkomsten eigenverkopen WlN-producten. dit bedrijfsplan uit uit vermeldt zich gesteld, het Hof af dat belanghebbende leidt ter belanghebbende zittingheeft hetgeen gerichtop mateheeft niet het overeenkomstig onder5.5 overwogene, of niet in betekenende op heeftgericht het werven dat hij zichin het bijzonder maar van WlN-producten, de verkoop zoalsdat pastin van verweryen royaltyinkomsten en distributeurs het daardoor van nieuwe het WIN-concept. Êr het geldt hetgeen Hof in 5.9 heeftoverwogen. zijn 5.11.Voorbelanghebbende derhalve in waaruitvolgtdat belanghebbende, gesteld gebleken of geenbijzondere omstandigheden van op de activiteiten uitoefenen heeftkunnen invloed situatie, van de algemene afwijking van WlN-producten en of associates subdistributeurs aldushun afnamen hem geworven door beTnvloeden. heeftkunnen uit zijn inkomsten het systeem en daarmee voor WIN geenbronvan activiteiten volgtdat belanghebbendes 5.12.Uit al het voorgaande dat is Alsdan niet in geschil, het aan vormden.Het gelijkis derhalve de inspecteur. inkomen gesteld f 12 492' op verlies1996dientte worden verrekenbare Arrest Op in De HogeRaadverwerpthet beroep cassatie, grondvan artikel81 Wet ROwordtgeen gegeven. motivering nadere

lNootl

van beoordeling het hof geenonvolkomenheden De HogeRaadheeftin de feitelijke wij Al afdoen, eerderhebben een andere eenvoudig en aangetroffen kon de zaakprocessueel EK opgenomenzie HofAmsterdam, Nieuws in ¡ over WIN-activiteiten Vakstudie hofuitspraak XIII, 4 mei 2004, nr. O3/I423, V-N2004/45.5. heeft,zoalsvalt af te getint.De Belastingdienst is uitspraak sterkfeitelijk Ookde onderhavige

lI-02-2010 htto:llrcchtsordelokaal/oases/RoseDocumentExportAndPrint,aspx?savebutton:true&".

,,

P a g el 1 o f 1 1

c

de leiden uit overweging2.!L, op grote schaal,althanssystematisch, deelnemersaan het WIN-systeemfiscaalin beeld gebracht' Het hof heeft het WIN-systeem beschrevenen vervolgens geoordeelddat dit systeem er aan te trekken waardoorde "oudere"deelnemers eigenlijk in bestaatnieuwe deelnemers provisiesen royalty'skunnen gaan krijgen. In overweging5.T beschrijfthet hof de kwalificatie van de kern van de activiteitenen in overweging5.9 beoordeelthet hof het samenstelder is feiten voor het systeemen oordeeltdat dit alles speculatief en blijft. Vervolgensoverweegt niet heeft kunnen aantonendat dit 5,11 dat belanghebbende het hof in rechtsoverweging voor hem anders zou zijn.

2007 @ Kluwer

ll'02'2010