1

PRESTASI DAN PERLAKSANAAN KERJA KONTRAKTOR
Penyerahan tapak Klien dan kontraktor masing-masing berkewajipan (obliged) untuk menyempurnakan tanggungjawab mereka dan tanggungjawab ini bertumpu kepada apa yang dikatakan sebagai ‘kerja’ atau ‘Works’. Dalam apa jua perbincangan mengenai hak pihak yang berkontrak, ianya amat berkait dengan status ‘kerja’ tersebut. Kontraktor berkewajipan memastikan kerja disiapkan dan diserahkan kepada klien dalam tempoh masa yang dijanjikan. Tempoh masa ini amat kritikal kerana dalam tempoh masa tersebut kontraktor dibenarkan melakukan apa jua yang perlu agar kewajipannya dapat disempurnakan. Tempoh masa ini (yang selalunya ditawarkan oleh kontraktor sebagai tempoh masa yangs sesuai baginya) mestilah mengambilkira segala risiko yang mungkin berlaku. Risiko yang dimaksudkan adalah wajar dan munasabah untuk seorang professional pembinaan untuk diambilkira dan pada masa yang sama menunjukkan bahawa langkah-langkah yang munasabah telah diambil demi mengelakkan atau mengurangkan implikasi risiko tersebut terhadap tempoh masa pembinaan (fasal 43 JKR203A perenggan akhir) Namun begitu kewajipan kontraktor (menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan) sudah tentu tersekat/terhalang jika tapak bina tidak diserahkan kepadanya. Tanpa serahan maka tiadalah pemilikan tapak bina. Menurut Robinson dan Lavers (1988), dalam ertikata kontrak pembinaan, pemilikan tapak bina merupakan suatu lesen untuk memasuki dan mendiami tapak bina untuk sesuatu tujuan iaitu sehinggalah penyiapan kerja tercapai dan disahkan. Pemilikan tapak bina serta mendiami tapak bina secara tersirat bermaksud mempunyai kawalan keatasnya dan bertanggungjawab terhadap segala yang berlaku didalam tapak bina atau kejadiankejadian yang berlaku akibat ‘kerja’ tersebut. Lesen ini bukanlah mutlak – pemilik sebenar dan mereka-mereka yang berkaitan dengan pemilik masih boleh memasuki dan mendiami tapak (fasal 23 & 38[f] JKR203A). Kontraktor hendaklah diberikan (kewajipan klien) pemilikan tapak bina pada atau sebelum tarikh yang dinyatakan (fasal 38[b] JKR203A) agar beliau boleh memulakan kerja dengan sertamerta (hak kontraktor) dan meneruskan dan menyiapkan kerja (hak klien) pada atau sebelum tarikh siap (kewajipan kontraktor). Beberapa isu telah timbul dari hak dan kewajipan diatas. Apakah tahap pemilikan yang sepatutnya diterima oleh kontraktor? Tahap pemilikan mestilah sepenuhnya dan mencukupi agar dapat lakukan kerja tanpa halangan (The Queen in Right of Canada mln Walter Cabott Construction Ltd [1975] 69 DLR [3d] 542). Kontraktor mestilah diberikan pemilikan, pendudukan (mendiami) dan penggunaan oleh klien agar kontraktor dapat melaksanakan kontrak beliau (London Borough of Hounslow mln Twickenham Garden Development [1970] 3 All ER 326). Jika tapak bina telah pun dimiliki oleh kontraktor, beliau berkewajipan menyiapkan kerja pada atau sebelum tarikh siap. Namun begitu, berdasarkan kepada kes Glenlion Construction Ltd mln The Guinness Trust [1987] 11 ConLR 126, kontraktor hanya berkewajipan menyiapkan kerja pada tarikh siap tetapi berhak menyiapkannya lebih awal. Walaupun pada dasarnya klien mestilah memberi kerjasama kepada kontraktor

norazam

pentadbiran kontrak SBC2522

2 contohnya memberi arahan (fasal 5[a] JKR203A) atau mengenai pancang tanda (fasal 14 JKR203A), kerjasama ini bukanlah agar kontraktor dapat siap awal. Kegagalan memberi milik tapak bina dianggap suatu perlanggaran yang serius, terutamanya dimana suatu tempoh masa telah ditetapkan. Namun untuk kontrak pembinaan, oleh kerana keunikan proses pembinaan itu sendiri, beberapa pengecualian dan kelonggaran telah diberikan iaitu seperti pemilikan tapak bina secara seksyen atau bahagian atau sekatan lain (fasal 38[c] JKR203A), membenarkan klien menunda atau membuat keputusan terhadap tapak bina yang lambat diserahkan (fasal 39[d] JKR203A) dan membenarkan kontraktor menentukan pengambilan kerjanya dibawah Kontrak tersebut (fasal 38[e] JKR203A) jika terlalu lewat diberikan pemilikan. Masalah yang sering timbul jika kontraktor tidak diberikan pemilikan sepenuhnya atau lambat memasuki tapak adalah dari segi kewangan iaitu kerugian atau kerosakan yang ditanggung. Berdasarkan kepada JKR203A (fasal 38[d] dan 38[e][i]), kontraktor tidak berhak menuntut gantirugi atau lain-lain bentuk kewangan jika sekiranya beliau meneruskan kerja atau tidak menamatkan kontrak. Yang diberikan adalah kemungkinan dilanjutkan tempoh masa pembinaan (fasal 43[g] JKR203A). Perkara ini sukar untuk diketahui jawapannya oleh kerana terdapat kemungkinan kontraktor boleh menuntut perbelanjaan atau kerugian akibat mematuhi arahan klien berdasarkan kepada fasal 5[d] JKR203A. Apabila Kontraktor telah memiliki tapak, Fasal 15 JKR203A meletakkan kewajipan keatas kontraktor agar melakukan pemeriksaan keatas tapak agar tidak menanggung kos pembinaan yang berlebihan. Namun tanggungjawab ini sudah semestinya terhad jikalau dapat dibuktikan bahawa pemeriksaan keadaan tapak bina sukar dilakukan secara munasabah, contohnya keadaan dalam tanah. Walaupun klien berkewajipan untuk memberikan apa-apa maklumat yang dapat membantu kontraktor mendapat gambaran tapak bina tersebut, kadangkala klien tidak akan memberi pampasan atau gantirugi jikalau maklumat tersebut silap atau disalah tafsir oleh kontraktor (fasal 15 JKR203A)

OBLIGASI KLIEN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN
Pengenalan Obligasi utama klien adalah untuk membuat bayaran sebagai balasan kepada kerja yang dilakukan oleh kontraktor. Lazimnya pembayaran dikaitkan dengan pengeluaran suatu sijil dan amaun pembayaran adalah berdasarkan kepada prinsip pengiraan yang telah pun ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak. Namun begitu kadangkala terdapat beberapa keadaan yang mana amaun akhir (jumlah keseluruhan) yang dibayar tidak sama dengan harga kontrak. Perkara-perkara yang boleh memungkinkan ini berlaku terbit dari tuntutan kerugian dan perbelanjaan (loss and/or expenses), perubahan kerja, turun-naik harga dan tuntutan balas kewangan (set-off).

norazam

pentadbiran kontrak SBC2522

3 Harga kontrak tidak boleh diubah pada prinsipnya kerana ianya telah dijanjikan apabila kontrak ujud – namun ini tidak bermakna ianya mutlak merupakan sesuatu amaun yang semestinya akan diterima oleh kontraktor atau dibayar oleh klien. Disebabkan peredaran masa yang dialami dalam kerja-kerja pembinaan, prinsip ini tertakluk kepada keadaan yang mana dibenarkan amaun akhir yang dibayar tidak sama dengan harga kontrak, dengan syarat ianya (keadaan) dinyatakan dengan jelas seperti berlakunya perubahan kerja. Perubahan kerja Merupakan suatu keperluan terutamanya dalam pembinaan akibat faktor persekitaran yang sentiasa berubah-ubah; tanpa peruntukan ini klien atau kontraktor mungkin akan mengalami kerugian dan seterusnya tidak boleh mengubah harga kontrak. Yang selalunya menjadi isu adalah apakah tahap perubahan yang dibenarkan diarahkan oleh klien? Yang pasti perubahan kerja mestilah sesuatu yang menyerupai/menyamai bidang kerja asal (Blue Circle mln Holland Dredging) dimana kerja asal membuang hasil pengorekan telah mengujudkan suatu pulau tiruan yang tiada persamaan dengan kerja asal. Bukan sahaja sesuatu kerja (baru) dinilai dari segi skop kerja asal tetapi kadangkala apabila terdapat perbezaan dari segi kuantitinya juga (Mitsui Construction mln AG of Hong Kong). Apabila pasti ianya suatu perubahan kerja, peraturan bagaimana untuk menghargakannya adalah terpakai (kadar harga kontrak; kadar harga pro-rata; kadar harga harian; kadar harga baru). Turun-naik harga Ujud dalam JKR203A yang berfungsi untuk mempampas kontraktor akibat perubahan harga yang mana mereka tidak berupaya mengawal atau diluar jangkaan yang munasabah. Bon perlaksanaan/wang tahanan Berfungsi melindungi hak klien dan sebagai gerenti untuk kerja-kerja cacat Tuntutan balas kewangan (set-off) Tuntutan seperti ini adalah dari klien yang mana walaupun tiba kewajipannya untuk membayar, namun terdapat tuntutan balas yang mungkin mengurang atau menghapuskan apa yang telah atau patut dibayar kepada kontraktor. Hak melakukan tuntutan balas memang ujud dalam kontrak seperti kontrak pembinaan kecuali ianya jelas diketepikan – jika ini berlaku, maka klien tiada alternatif tetapi perlu menuntut balas secara berasingan sama ada timbangtara atau mahkamah. Hak ini boleh digunakan dalam beberapa keadaan seperti:  Hutang yang telah ditetapkan dan ditentukan  Kecacatan pada kerja sebagai alasan untuk mengurangkan tuntutan bayaran kerja tersebut  Dibenarkan dalam syarat-syarat kontrak  Tuntutan dari kontrak yang sama seperti LAD diimbangi dengan bayaran kepada kontraktor Oleh sebab bayaran merupakan sesuatu yang amat penting, pastikan prosedur dalam mengemukakan tuntutan balas iaitu butiran amaun yang mengurangkan atau norazam pentadbiran kontrak SBC2522

4 menghapuskan bayaran kepada kontraktor diikuti. Yang pasti mahkamah akan meneliti sama ada tuntutan balas dibenarkan atau tidak dalam sesuatu kontrak , jika tidak klien akan hanya tinggal hak menuntut balas dibawah ‘common law’. Sijil bayaran/interim/berperingkat Hak kontraktor untuk menerima bayaran selalunya dikaitkan dengan terbitnya sijil interim yang merupakan perspektif pentadbir kontrak/arkitek/pegawai penguasa pada ketika sijil dikeluarkan terhadap nilai dan kualiti kerja dan bahan binaan. Sijil atau perakuan ini merupakan antara berbagai-bagai sijil yang memperakukan bahawa pada suatu tarikh tertentu, suatu kejadian (event) telah berlaku. Namun sijil ini bukanlah muktamad terhadap kerja kontraktor yang tercapai – ianya bukannya suatu pengesahan kerja. Sijil ini boleh dicabar melalui timbangtara klausa 49 JKR203A dan boleh diubah berdasarkan kepada penilaian terkemudian. JKR203A menyatakan bahawa hanya sijil perakuan muktamad (klausa 48) atau ‘final account’ yang berupaya mengesahkan bahawa kerja yang telah dilakukan dan bahan binaan yang dibekalkan adalah sepertimana yang disenaraikan dalam sijil tersebut. Muktamad adalah dalam ertikata klausa 48(d)(ii) tetapi terhad ertikata ini menerusi klausa 49 yang berfungsi melindungi klien. Oleh itu ada yang berpendapat bahawa sijil perakuan muktamad (atau mana-mana sijil interim yang lain) tidak boleh dicabar keseluruhannya. Namun begitu terdapat pendapat bahawa walaupun ianya tidak boleh dicabar dari segi asas atau rasionalnya (bagaimana keputusan tersebut diperolehi) tetapi boleh dicabar bagaimanakah proses pengiraan amaun tersebut yang berkemungkinan salah atau silap dilakukan.

norazam

pentadbiran kontrak SBC2522

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful