You are on page 1of 4

Project Charter

Business Need
Xây một tòa nhà mới trên diện tích 5.000m2 để chuyển toàn bộ dây truyền sản
xuất thuốc nhỏ mắt, mỹ phẩm, dùng ngoài về đấy. Các dây truyền này phải đạt
tiêu chuẩn EU. Trả lại chức năng cho Tòa nhà văn phòng, Tòa nhà phụ trợ. Cải
tạo, nâng cấp Xưởng Cephalosporine đạt EU. Việc xây mới, cải tạo phải ảnh
hưởng ít nhất đến công việc sản xuất hiện tại

Project Objectives
Functional objectives
1. Nâng cấp (cải tạo, xây thêm) tòa nhà Cephalosporine đạt tiêu
chuẩn EU GMP
2. Xây dựng Tòa nhà Non-Beta trên diện tích 5.000 m2 trong đó có
các dây truyền: Nhỏ mắt / Phun xịt không vô trùng / Thuốc kem
mỡ / Thuốc hỗn dịch, nhũ dịch đạt tiêu chuẩn EU.
3. Xây dựng Phòng QC và QA trong Tòa nhà Non-Beta.
4. Trung tâm R&D và Phòng QC phục vụ cho xưởng Cephalosporine
được bố trí lại trên khu văn phòng hiện nay.
5. Kết nối giữa các cơ sở hiện có và cơ sở xây mới / cải tạo thành một
tổng thể
6. Đảm bảo ít ảnh hưởng nhất đến quá trình sản xuất hiện tại của
các xưởng Cephalosporine / Nhỏ mắt / Thuốc kem mỡ / Phun xịt
không vô trùng
7. Trả lại và cải tạo Tòa nhà phụ trợ cho phòng Cơ điện
8. Dây truyền công nghệ được chấp thuận bởi các đối tác nước ngoài
trong tương lai
9. Trợ giúp marketting trong việc khuyếch trương sản phẩm và
thương hiệu
10. Có một bộ khung cán bộ có khả năng làm việc trực tiếp với
chuyên gia nước ngoài
Schedule objectives

Budget objectives
Controls/Automation

There is no desire to control individual manufacturing operations
from a central point, rather a desire for a system monitoring

critical variables as identified. The design will identify opportunities for the use of surge space to provide for expanded capacity in the future. Assumptions and Risks Constraints       People time available Parallel Production Poor market demand forcast / Products Stability English skill Lack in-house expertise Availability of experience staf Assumptions    Các thành viên của hội đồng quản trị đồng thuận về nhu cầu / mục đích / ngân sách của dự án Mọi thành viên trong nhà máy đồng thuận về cách tổ chức và triển khai dự án Phương án sản phẩm rõ ràng Risks      Nhân sự không theo kịp tiến độ dự án Định hướng sản phẩm chưa rõ ràng Thay đổi quy định của pháp luật (phân loại thuốc. which requires preinvestment. cho sản xuất chung hay riêng) Chất lượng của sản phẩm trong giai đoạn triển khai dự án Thiếu nhà thầu đủ kinh nghiệm ở Việt Nam Resource Requirements . Although a level of redundancy will be expected for equipment reliability. with none of the three shifts operating at full capacity. this redundancy will not be relied on for capacity increases. will be considered for all main processes and critical utilities. mỹ phẩm. equipped with alarms and annunciation capabilities for any process deviations or discrepancies. The assumed operating mode for the facility will consist of three shifts. Constraints. Capacity     Built-in capacity for expansion and/or capacity increase.

Nhân sự Thiết lập các yêu cầu của quá trình sản xuất Định nghĩa các quá trình sản xuất Định nghĩa hệ thống kiểm soát sản xuất Nhận diện các thiết bị sản xuất Chuẩn bị VMP Lựa chọn địa điểm đặt nhà máy Xem xét các yêu cầu có thể áp dụng được của EU Đánh giá địa chất Nhà cung cấp (Vendor) Vận hành (Operation) Xây dựng (Construction) Phù hợp (Compliance) Kỹ Thuật (Engineering) Tài chính (Finance) Nhân sự ban dự án Nhân sự từ các phòng ban Executive) Điều hành dự án (Project   .