Tupperware-p arty fi scaal een vetpot

Miljoen Nederlanders in netwerken van subdistributeúrs vrij van inkomstenbelasting
Christo van Gennep
aæschâttingmeerdm
1

Nederlânders houden zich bezig met MLM en is onder omstândigheden wij vân inkorutenbelâsting, Wat is MLM? Denk åânÁmwây, Tt¡ppeNâre, Herbâlife, Fower Living Products, Mary Kay, Noni, Âgel, Nikken, ACN, et cetem. -Al
deze o¡ganisaties

miljoen

hmte¡en

de slo-

gm:'vmuitje

eigen huis een

eþn

bedrijf opzetten en veel geld verdienen'. Wie wil dat niet? MLM stætvoormulti-levelmæketing. Je bouwt âIs zelfstândig distributeur een eerste lijnopvan

m hun eerste li.¡i, in lijn, enzovoort Iedereen is zelfstmdig. In MLM verdien je je id<omen over verko pen aanjourvklanten, en rcyâlty's over de verkopenvan jow subdistributeurs âm hun klânten. In MLM worden altijd producten ofdiensten nail de makt gebracht, maarnietviâ de fâditione
gaanwerken
casu jouw trveede

zelfstmdige subdisûibuteuß- Zij

le distributieketen ondeßteund

door reclame. Daüom is MLM geen pimmidespel. De mâg rijst wat de status is vân deze zelfstandige distributeurs voor de heffrng vm de inkomstenbeìasting. Op 16 oktober heeft de
Hoge Râad zich hierovergeboçn, eerderdeed zij datop z4 december zoo4. In beide gwallen met døelfde conclusie. Het betreft een ælf-

'oo9

standigdístributeurvm de o¡gmisatie Wellness Intemationâl Network, Ltd. (wIN). De motivering vm hetHofAmsterdam in de zaak van 2m4 is richtinggevend. Het
WlN-systeem is vooral gericht op het bouwen vm een netwetk vm subdistributeuß, zo stelt het hof vast- Het hofconcludeert dm dat de mogeldkheid om als deelnemerin hetWlN-systeem royaltrinkomsten te veMeryen in het alge meen zozeer afhanl<eliik is vm onvoorspelbæe factoren, die bovendien niet door de distributeurzelf

Een Tuppenvareparty

ln hêt B¡itse Manchestêr ln 1985.

te beinvloeden zijn, dat een ewn-

concludeert dat er geen sprake is

tueel gunstig resultaat van die deelnme speculatief is- Het hof

van een bron

vm inlomen.

De

m

Hoge Raad bevestigt de uitspraak het hof zonder nadere motive.

tiviteiten blijven de resultaten buiten de hetñng vân de inlomstenbelasting.

deze

jurisprudentie. Zij die winst

Uiteraild geldt

deze jurispru-

ring.

mal(en. zullen worden belâst. Ne toireverliesmakers zullen hunverliøen niet kmnen afuekken. om-

D¡stdbuteurs die zich uitsluitend richten op directe verkopen,

De resultaten als zelfstandig distributeur vân wIN worden ge. lijkçsteld aan resultaten uit speculatie en diezijn onbelåst, ookâl zijnze positief. Hetgâat erdusniet om ofer spmke is vm winst ofverlies. Opbasiswdeaardvan deac-

vallenbu¡tendeze jurisprudentie

'

dentie ook voor mdere MLM-bedrijven die lijken op het WIN-systeem en met nme gericht zûn op het bouwen vm een orgmisatie van subdisûibuteuß. Z€lfstandige distributeu¡s die zich uitsluitend richten op directeverkopen lijken geen beroep te kunnen doen op

dat zij redelijkewijs geen winst
mogen vemachten, een kerunerkende eþnschap voor een bron vm inkomen, Chrlsto van Gennep ¡s belastingadv¡seur en partner bij CMS DerksStâf Busmann.

Miljoen Nederlanders in netwerken van subdistributeurs vrij van inkomstenbelasting
9Yy_:'"__T.T:f_.
miljoen

Tupperware-pa rV fiscaal een vetpot
.. .
, I

I
;

t.

mschattingmeerdm r
Nede¡landers

houden zich bezig net MLM en is onder omslandigheden wij wn inkomstenbelasting. watis MLM? Denk aãAmway, T'uppeMe, Herbålife, Forwerúving Producrs, Mâfy taay, Noni, Ag€1, Nikken, ACN, et Cetem. Âl
' deze organisatíes

dienen'. Wie wil dat nietf MLM staâtværmülti-lsel

gm: \rânuitje eigenhuis een eþn DednJt opætten en veel geld ver-

hmtæn

de

sla

gaan werken amhu eersteliin. iD casu jouw treede lijr¡ enzcíoón

keting. Je borpt als ælfstandic disFÍbuteu een eèste liin op yai zelfstandige subdjstribuieuri. zii

m-

Iedereen is zelfstândig. In MLM verdien je je inkomen õver verkopen amjowklanten, en m\altv's overde verkopen nn¡ow subdis-

tributeûs

wât de stacus ¡s vm d* æl|ßtandige distributeum vmr de hef,ûls w de inkornStenbelasting, op 16 oktober,ooq hieft de
Hoge Raad zich hie merqebogen.

le distÌibutieketen ondetrteund door rèclame. D¿Âmm is MIÀt çen pimmidespel De wâag rijst

In MLM worden altiid produc ten of diensten natr ¿e mãrlt so bmcht, mænietvia de trâdidoãe

m

hm Hmten.

de moge\ikheid om als deelne merin hetMN-EÆteem myaltyinl(omsten te veMeNen in het alge meen ææer afrrmkelijk is van õnvoorspelbare factoren, die bovendien niet doo¡ de distributeur ælf

eerderdædzij dat op zaAicerñUei 2oo+ In beide geeåIlen met dmlfde conclusie. Het br:t¡eft een zelfstândigdistributeu¡mn de orq.misatie Wellness lntemational-¡¡ec work, Ltd. (wnl). De motirerins vm het HofÂmstetdâm in de aa[ wn 2oo4 is dchtinggwend. flet WDilf,J6te€m ¡s vær¿l g€richt op het þowen van een netstrk mn subdisaibuteffi, æ srelt het hof væL Het hof concludeert dân dât

te beihvloeden zün, dat een eventueel gußtig resultaat un die deelnme speculatief is. Het hof

vm een bron vm-inkomen. De
Hoge Râad bflestigt de uitspraâk
van het hofændernadse

concludeert dât er geen spnke is

tiviteiten bliþn de resultaten buiten de heffing m de intomstenbelasting.

mãtive

r¡ng.

jurisprudentie

Distributeurs diezich uitsluitendrichten op directe verkopen, vallen buiten deze

die lijken op het WIN-systeem en met nme qericht ziin oD het bowen van eðn o¡qanisádà culatie en die zijn onbelâst, ook aI Hn subdistribureffi . ZeIÃtandise zünze positief. Het gäâterdus niet disrriburffi die zich uitsluiteñd om ofer spmke is vm winst ofver- 'richtm op directe rerkopen lijken lies. Op basisvan deâaldm deae geeD beroep te kunnen doen op

De resultaten als zelfstandis distributeur vm \,VIN worden sè lijkgesteld am resultaten uit sõe

driþn

Uiteru¡d geldt deæ iurisprudentie æk voor mdere MLtvl-be-

ma-ken, zullen worden belæ¿ no toireverliesmakers zullen hunverüeæn nietkumen aftrekken. or¡dat zil redelijkemijs geen winst moçn vemachten, een kemerkende eþnscbap voo¡ een bron

dee jurisprudentie. Zii die winst

vân iil(omen.

Chr¡sto vÐ Gennep ls b€lætlngådy¡s€ur en partner bti CMS Ded6 StåiBusmann.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful