KAJIAN TENTANG PERKEMBANGANNYA PEKAN BATU 14, HULU LANGAT, SELANGOR.

DI

NAMA PELAJAR:RIB’E BIN MOHD PARID

• NO.K/P: 950603-56-5373 • T/T PELAJAR: ___________________________

NAMA GURU PENILAI: PN NORLIZA BT MOHAMMAD

• T/T GURU PENILAI:______________________
1

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ISI KANDUNGAN PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN

M/S

2

Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya akhirnya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Geografi ini dalam masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Saya juga telah berjaya menyiapkan kerja ini tanpa mengalami sebarang masalah. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Tuan Haji Zamani Bin Ibrahim, pengetua Institut Tahfiz Al-Quran dan cikgu Norliza selaku guru matapelajaran Geografi Tingkatan 2 Hamzah yang banyak memberi panduan untuk saya menyiapkan kerja ini . Sekalung jutaan terima kasih kepada ibu, Puan Baariah Bt Othman, ayah, Haji Mohd Farid Bin Sheikh Haji Ahmad serta ahli keluarga lain yang banyak memberi panduan dan tunjuk ajar serta sokongan mental kepada saya untuk menyiapkan kerja ini. Tidak lupa juga kepada orang-orang sumber yang banyak memberikan maklumat terutamanya Penghulu Pekan Bt 14 serta seluruh penduduk kampung ini. Akhir sekali, ribuan terima kasih turut diucapkan kepada rakan –rakan seperjuangan yang lain iaitu, Suffian, Nazran dan Zaidi dan juga ahli-ahli kelas yang lain kerana sudi berkongsi maklumat dan tunjuk ajar kepada saya.
3

Bagi memenuhi keperluan sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 2 maka semua pelajar diwajibkan menjalankan satu kajian berdasarkan tajuk yang dipilih . Tajuk kajian yang saya telah pilih ialah Penempatan Dan Perkembangannya di Pekan Bt 14, Hulu Langat, Selangor. Saya memilih Pekan Bt 14 sebagai kawasan kajian kerana kawasan ini merupakan tempat tinggal saya. Dalam kajian ini, saya mendapati pelbagai aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian dengan tajuk kajian saya. Bagi menyiapkan kerja ini, saya telah mengambil masa selama lapan minggu untuk melengkapkan laporan kajian saya.

4

Objektif kajian saya ialah mengenalpasti jenis dan pola petempatan di Pekan Bt 14. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di Pekan Bt 14. Menyenaraikan fungsi-fungsi petempatan di Pekan Bt 14. Mengenalpasti masalah perkembangan petempatan penduduk di Pekan Bt 14. Mencadangkan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah petempatan di Pekan Bt 14.

• •

• Menerapkan nilai-nilai murni di dalam kajian saya.

5

Kawasan kajian saya ialah Pekan Bt 14. Saya memilih kawasan ini sebagai kawasan kajian kerana kawasan ini berhampiran dengan tempat tinggal saya. Perjalanan dari pekan ke bandar berhampiran iaitu Bandar Kajang ialah10 km. Jika berkenderaan, hanya mengambil masa kira-kira 16 minit sahaja. Pekan ini terletak di dalam daerah Hulu Langat yang bersempadan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Sepang. Pekan ini juga menjadi laluan kenderaan dari Pekan Bt 12 ke Pekan Bt 13. Selain itu, ia juga merupakan laluan bagi kenderaan dari Bandar Kajang ke Bandar Cheras. Ini membolehkan petempatan di pekan ini berkembang dengan pesat.

6

Peta Selangor

7

Peta daerah Hulu Langat

8

9

Peta lakaran kawasan kajian

10

Saya telah menggunakan pelbagai kaedah untuk mengumpul maklumat yang diperlukan dalam kajian ini. Antara kaedah yang yang digunakan ialah: • Pemerhatian Kaedah ini dijalankan untuk melihat dan mengenalpasti jenis dan pola petempatan di Pekan Bt 14. • Soal selidik Seramai 20 orang responden telah dipilih daripada seluruh penduduk Pekan Bt 14. Soal selidik ini digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan petempatan di Pekan Bt 14. • Rujukan Saya telah merujuk kepada buku teks, buku rujukan, majalahmajalah dan Atlas untuk mendapatkan peta. Saya juga melayari internet untuk mendapatkan maklumat. • Temu bual Saya telah menemu bual beberapa orang penduduk kawasan untuk mendapatkan maklumat yang saya perlukan.

11

JENIS DAN POLA PETEMPATAN Jenis petempatan di pekan ini ialah petempatan luar bandar. Kegiatan ekonomi utama disini ialah pertanian ,perniagaan dan perkhidmatan. Pola petempatan disini ialah pola petempatan berpusat. Bangunan yang dibina bertumpu pada persimpangan jalan raya serta dibina secara rapat-rapat. Disini pelbagai kemudahan awam disediakan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETEMPATAN Antara faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di Pekan Bt 14 ialah bentuk muka bumi yang berpamah sesuai untuk perkembangan petempatan. Pembinaan bangunan dan kemudahan lain sesuai dibina diatas tanah yang rata. Selain itu, kemudahan prasarana yang terdapat di kawasan ini juga mempengaruhi perkembangan petempatan disini. Contohnya kemudahan pendidikan seperti sekolah-sekolah rendah dan menengah turut disediakan disini. Terdapat juga kemudahan hospital dan bank di kawasan ini. Perkembangan petempatan di pekan ini turut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi kerana terdapat pelbagai jenis kegiatan ekonomi di kawasan ini seperti perniagaan, perkhidmatan dan pertanian. Hal ini telah menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Pekan Bt 14 juga mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi . Kawasan ini boleh dihubungkan dengan kawasan lain melaui jalan raya. Sistem pengangkutan yang cekap menyebabkan perhubungan menjadi mudah. Bandar Kajang umpamanya boleh dihubungkan dengan Bandar Cheras melalui jalan raya di pekan ini. Jalan raya ini juga merupakan antara jalan raya yang boleh menghubungkan Bandar Kajang di negeri
12

Selangor dengan Bandar Klawang di Negeri Sembilan. Hal ini menyebabkan kadar mobility yang tinggi sehingga mengakhibatkan Pekan Bt 14 menjadi tumpuan penduduk di sekitarnya. FUNGSI-FUNGSI PETEMPATAN DI PEKAN INI Antara fungsi-fungsi petempatan di pekan ini ialah sebagai pusat perniagaan kerana terdapat pelbagai perniagaan yang bertumpu di kawasan ini. Antaranya ialah kedai runcit, kedai barangan elektronik, kedai menjual barangan basah, kilang perusahaan kicap, bengkel dan lain-lain. Di samping itu, pekan ini juga menjadi pusat riadah kerana terdapat beberapa kemudahan sukan dan riadah yang pelbagai di kawasan ini seperti padang bola sepak, gelanggang badminton, gelanggang takraw, dewan untuk kegiatan riadah dan lain-lain. Pekan ini juga terkenal sebagai pusat rekreasi kerana terdapat air terjun, kolam air panas dan hutan lipur berhampiran dengan kawasan ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menyediakan kemudahan rekreasi di kawasan tersebut seperti chalet, pondok wakaf dan lain-lain di kawasan ini yang berjaya menarik minat ramai pelancong untuk berkunjung ke sini.

MASALAH PERKEMBANGAN PETEMPATAN DI PEKAN INI Memandangkan pekan ini menjadi salah satu daripada kawasan tumpuan penduduk di mukim Hulu Langat, ia mempunyai beberapa masalah petempatan. Antaranya:
13

I.Masalah pencemaran udara Masalah pencemaran alam sekitar di kawasan juga serius kerana saban hari asap daripada pelbagai jenis kenderaan daripada motorsikal hinggalah ke lori treler yang melalui kawasan ini mencemarkan kualiti udara disini. Hal ini mengakhibatkan pelbagai kesan negatif kepada penduduk di kawasan ini. ii.Masalah pencemaran air Pembinaan kawasan perumahan yang semakin bertambah turut mengakhibatkan kadar hakisan tanah meningkat. Hakisan tanah itu kemudiannya disalurkan ke sungai iaitu Sungai Hulu Langat yang mengakhibatkan air sungai itu menjadi keruh dan cetek. Ini ditambah lagi dengan sikap sesetengah pengusaha kilang yang membuang sisa toksik dan sisa buangan ke sungai yang sama. Pda masa yang sama, sisa kumbahan dan sisa buangan dari sistem pembentungan rumah-rumah yang semakin bertambah turut disalurkan ke sungai tersebut. Hal ini menjejaskan hidupan akuatik di sungai Hulu Langat serta mencemarkan sumber air bersih di Pekan Bt 14 dan kawasan sekitarnya. iii.Banjir kilat Pekan ini kerap dilanda banjir kilat akhibat sistem perparitannya yang tidak sistematik. Keadaan parit yang kecil serta dasar sungainya yang cetek menyebabkan ia tidak mampu menampung air hujan yang banyak. Ia juga disebabkan oleh faktor geografi kawasan ini sebagai antara tempat yang paling banyak menerima hujan di negeri Selangor. Banjir kilat yang berlaku telah membantutkan kegiatan ekonomi penduduk serta mengakhibatkan kerugian harta benda yang banyak. iv.Kesesakan lalu lintas Kesesakan lalu lintas di Pekan Bt 14 biasanya berlaku di waktuwaktu puncak iaitu pada waktu pagi (7.00 pagi sehingga 8.00 pagi) dan waktu petang (5.30 petang sehingga 7.00 pagi). Hal ini berlaku kerana
14

orang ramai menggunakan kereta persendirian untuk ke tempat kerja masing-masing. Ia turut disebabkan oleh kekurangan lampu isyarat serta kurangnya pengawalan pihak polis trafik ke atas lalu lintas. LANGKAH MENGURANGKAN MASALAH PETEMPATAN Bagi mengatasi masalah petempatan di Pekan Bt 14, beberapa langkah yang telah dan sedang dilaksanakan. Di antara langkah tersebut ialah: i.Kempen Alam Sekitar Kerajaan telah berusaha mengurangkan kadar pencemaran udara di kawasan ini dengan mengadakan kempen menggunakan kenderaan awam seperti bas untuk mengurangkan kuantiti asap yang dikeluarkan dari setiap kenderaan. Selain itu, pembakaran secara terbuka turut diharamkan kerana ia boleh mencemarkan kualiti udara. Kempen Pokok Hijau turut dilaksanakan iaitu dengan menanam anak-anak pokok di rumah, sekolah dan di kawasan-kawasan awam. ii.Menguatkuasakan Undang-Undang Pihak berkuasa tempatan (PBT) telah menguatkuasakan UndangUndang Alam Sekitar 1974 yang melarang pembuangan sebarang sisa toksik dan sisa buangan ke dalam sungai untuk mengelakkan pencemaran sungai. Sesiapa yang melanggar undang-undang ini akan didenda membayar RM 100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Selain itu, kemudahan sistem rawatan air turut disediakan untuk mendapatkan bekalan air bersih.Kedua-dua usaha ini berjaya mengurangkan pencemaran air di Sungai Hulu Langat. iii.Membaiki dan Menaik Taraf Sistem Saliran Kerja-kerja membaiki sistem saliran telah dijalankan seperti memperdalamkan sungai, melebarkan parit dan longkang supaya mampu menampung lebih banyak air serta membersihkan longkang-longkang
15

daripada sampah-sampah untuk mengelakkan ia tersumbat. Di samping itu, kolam takungan air yang baru telah dibina untuk menampung air hujan yang berlebihan yang akan digunakan sebagai bekalan air simpanan. Benteng batu juga telah dibina di sepanjang sungai untuk mengelakkan air sungai melimpah. iv.Melebarkan serta Menaik Taraf Jalan Raya Bagi mengatasi masalah kesesakan jalan raya terutama di waktuwaktu puncak kerajaan dengan kerjasama Majlis Daerah Hulu Langat (MDHL) telah melebarkan jalan raya dikawasan ini. Pada masa yang sama, MDHL juga merancang untuk membina jalan raya sehala di hampir semua kawasan bagi mengelakkan kesesakan tersebut di samping membina lebih banyak lampu isyarat di kawasan persimpangan jalan. Perbincangan dengan pihak polis juga telah dibuat untuk menempatkan lebih ramai polis trafik untuk mengawal kesesakan lalu lintas. Selain itu, kerajaan juga telah memperhebatkan lagi kempen berkongsi kenderaan yang telah lama diadakan serta menggalakkan para penduduk untuk menaiki kenderaan awam seperti bas untuk mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya pada satu-satu masa. Saya berasa bersyukur dan berbangga diatas keprihatinan para penduduk serta pihak berkuasa di Pekan Bt 14 yang banyak berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku di kawasan ini.

Melalui kajian ini, saya dapat mengetahui jenis-jenis dan pola petempatan di Pekan Bt 14 . Saya juga telah mengkaji faktor-faktor
16

yang mempengaruhi petempatan di kawasan kajian saya. Selain itu saya juga dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang fungsifungsi serta masalah-masalah petempatan di kawasan kajian saya dan cara mengatasinya. Nilai-nilai murni turut saya terapkan di dalam kajian saya. Di dalam masalah petempatan tersebut, saya berpendapat bahawa ianya boleh diatasi sekiranya semua pihak sama ada kerajaan, agensi kerajaan ataupun penduduk di kawasan tersebut bekerjasama untuk mengatasi masalah itu. Melalui kajian ini, saya juga sedar betapa perlunya amalan mencintai alam sekitar, menjaga kebersihan persekitaran, menghargai antara satu sama lain, jujur, bekerjasama, bertanggungjawab dan sebagainya. Di samping itu, saya juga sedar bahawa betapa perlunya kita menghargai usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di Pekan Bt 14 khasnya dan di seluruh Negara amnya. Akhir kata, saya rasa bersyukur dan berbangga kerana diberi peluang untuk mengkaji dan mengetahui tentang petempatan dan perkembangannya di sesuatu tempat.

17

18

19

20

21

Sumber Buku
• Buku teks Geografi Tingkatan Dua, Chong Mui Sen, Dr Azizan Bin Hj Abu Samah, Tahun 2002, Kuala Lumpur, Sasbadi Sdn Bhd
22

• Atlas Progresif Baru KBSM, 1991, Petaling Jaya, Penerbit Fajar Bakti.

Sumber Internet

http://www.scribd.com/doc/16688761/petempatandan-perkembangan-Hulu-Langat http://4.bp.blogspot.com/_B_sMoEOtu5o/SeWVDntZJI/AAAAAAAAADk/BNQnI2hQr0/s320/peta+pangsun999.jpg http://www.google.com.my/search? hl=en&source=hp&q=BORANG+soal+selidik+tentan g+petempatan+dan+perkembangannya&meta=&aq =f&oq=&rlz=1W1GGLL_en http://ms.wikipedia.org/wiki/Hulu_Langat http://ms.wikipedia.org/wiki/Portal:Geografi http://www.itqan.edu.my/main/images/itqan_logo.jpg

• • •

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful