UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA

CURS MASTERAT: „ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ” DISCIPLINA: „JUSTIŢIA PENALĂ ÎN CAZURILE CU MINORII” REFERAT: „MINORUL INCULPAT ÎN FAZA DE JUDECATĂ” ANUL 1 SEM. 1 – AN UNIVERSITAR 2009/2010

TITULARUL DISCIPLINEI, Lector dr. Ana Bălan
MASTERAND, Popescu Laura

- 2010 -

LISTĂ DE ABREVIERI

alin. art. B. Of. B.J. C. civ. C.D. C. pen. C.p.c. C.p.p. C.S.J., s.p. dec. d.p. I.I.C.J. M. Of. nr. O.G. O.U.G. op. cit. p. pct. R.D.P. RRD S.C.J. T.j. T. S. vol.

alineatul articolul Buletinul Oficial Buletinul Jurisprudenţei Codul civil român Culegere de decizii a Tribunalului Suprem Codul penal Codul de procedură civilă Codul de procedură penală Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală decizia decizia penală Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Monitorul Oficial al României numărul Ordonanţa Guvernului Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului opera citată pagina punctul Revista de drept penal Revista română de drept Studii şi cercetări juridice Tribunalul judeţean Tribunalul Suprem volumul

2

MINORUL INCULPAT ÎN FAZA DE JUDECATĂ
CUPRINS
1. 2.

Consideraţii preliminare ……………………………………………………. 1 Obligativitatea efectuării referatului de evaluare ………………………..... 1 3. Procedura privind judecarea minorilor de către instanţă ……………....…. 3 Competenţa materială a organelor de judecată ……………………….… 3 Judecarea minorilor …………………………………………………….... 4 Compunerea instanţei ……………………………………………………. 4 3.4. Măsuri pregătitoare …………………………………………………….….6 3.5. Desfăşurarea judecăţii ………………………………………………….… 7 4. Asistenţa juridică …………………………………………………………….. 9 5. Sancţionarea infractorilor minori. Regim de aplicare ……………………..11

3.1. 3.2. 3.3.

3

MINORUL INCULPAT ÎN FAZA DE JUDECATĂ

1. Consideraţii preliminare Particularitatea tratamentului juridic al minorilor din această categorie constă în aceea că, deşi acţiunea-inacţiunea infracţională prezintă o gravitate deosebită, dacă nu se va face dovada discernământului în momentul săvârşirii actului ilicit, făptuitorul nu răspunde penal, întrucât nu este subiect activ de drept penal, fapta neconstituind o infracţiune1. Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. Şi în reglementarea actuală (art. 100 alin. 2 C. pen.), se prevede că pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficienţă pentru îndreptarea minorului. 2. Obligativitatea efectuării referatului de evaluare Este un alt element caracteristic în cadrul procedurii speciale de urmărire, cercetare si judecare a minorului. În cauzele cu inculpaţi minori, instanţa de judecată are obligaţia să dispună efectuarea referatului de evaluare de către Serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii, cu excepţia cazului în care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitată în cursul urmăririi penale, situaţie în care dispunerea referatului de către instanţă este facultativă.

1

Ilie Măgureanu, Drept Penal Partea Generală, Ediţia a III-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 332 4

Referatul de evaluare are rolul de a furniza organului judiciar date privind persoana minorului în perspectivă socială2. În cursul efectuării referatului de către Serviciul de protecţie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor de la domiciliul minorului vor fi strânse date cu privire la comportarea minorului în mod obişnuit, la starea fizică şi mentală a acestuia, la antecedente, la condiţiile în care a crescut şi a trăit, la modul în care părinţii, tutorele sau persoana în îngrijirea căreia se află minorul îşi îndeplineşte îndatoririle faţă de acesta. În cursul efectuării referatului trebuie să se urmărească şi lămurirea tuturor aspectelor care ar putea fi edificatoare în privinţa cauzelor şi condiţiilor care au influenţat conduita antisocială a minorului. În acest sens poate fi consultat medicul de familie, se pot purta discuţii cu profesorii minorului, etc. Efectuarea referatului de evaluare constituie o obligativitate pentru organele de urmărire penală în cauze cu infractori minori, nerealizarea acesteia constituind un motiv de restituire a dosarului de procuror la organul de urmărire penală sau de instanţă la parchet3, deoarece este vorba despre o nulitate absolută, prevăzută de art. 197, alin.2, C.p.p. Dacă referatul de evaluare nu este complet, întregirea acestuia se poate face de către instanţă4.

2

Eduard Dragomir, Roxana Paliţă, Drept procesual penal. Sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009, p. 138 3 Întrucât referatul de evaluare este un mijloc de probaţiune cu privire la persoana inculpatului minor, contrar acestei îndrumări, credem că instanţa poate dispune ea însăşi efectuarea acestuia, în cursul judecăţii în primă instanţă; aşa cum se poate admite administrarea de probe noi în cursul judecăţii, se poate admite şi obţinerea datelor necesare despre inculpatul minor printr-un referat de evaluare dispus şi efectuat în cursul judecăţii. A se vedea în acest sens Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, ediţia a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p 997, V. Papadopol, Neefectuarea anchetei sociale în cauzele cu infractori minori. Consecinţe, în RDP nr. 3/1995, p. 109; E. Dragomir, R. Paliţă, op. cit., p. 137. 4 Plenul Trib. Suprem, dec. de îndrumare nr. 3/1972, pct. 2, în C.D. 1972, p. 27. 5

3. Procedura privind judecarea minorilor de către instanţă 3.4. Competenţa materială a organelor de judecată

Judecarea infractorilor minori se face de către instanţe cu aplicarea procedurii obişnuite, care se completează cu dispoziţiile speciale cuprinse în art. 483-486 C.p.p. şi de Legea nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară. Infracţiunile săvârşite de minori sunt judecate de instanţele judecătoreşti. În ceea ce priveşte competenţa de judecată, se aplică reguli speciale. Potrivit art. 40 din Legea privind organizarea judiciară, infracţiunile săvârşite de minori, precum şi cele săvârşite asupra minorilor se judecă de completele şi secţiile specializate pentru minori şi familie şi, pe măsura înfiinţării lor, de tribunalele specializate pentru minori şi familie. Legea 304/2004 prevede posibilitatea (nu obligativitatea) înfiinţării tribunalelor specializate pentru minori şi familie, decizia fiind la latitudinea preşedinţilor de instanţă5. Prin urmare, în funcţie de competenţa materială şi teritorială, determinată de infracţiunea săvârşită, devine competentă să judece cauza completul sau secţia specializată a judecătoriei, tribunalului sau curţii de apel; dacă s-a înfiinţat un tribunal specializat pentru minori şi familie, competenţa revine acestuia, dacă infracţiunea este de competenţa materială a tribunalului6.

3.2. Judecarea minorilor
5
6 6

Lector dr. Ana Bălan, Justiţia penală în cauzele cu minori - suport de curs Grigore Theodoru, op. cit., p. 998.

6

Cauzele în care inculpatul este minor se judecă potrivit regulilor de competenţă obişnuită, cu derogările prevăzute în procedura specială. Derogările existente în cazul judecării minorilor de către instanţă privesc: compunerea instanţei, persoanele chemate la judecarea minorilor, desfăşurarea judecăţii şi apărarea exercitată în cazul inculpatului minor7. 3.3. Compunerea instanţei Cauzele cu minori se judecă de către judecători anume desemnaţi de preşedintele instanţei, prin repartizarea aleatorie a dosarelor 8. Din observarea legii rezultă că sunt aplicabile regulile de competenţă obişnuite, numai că judecătorii sunt numiţi de preşedintele instanţei. Legiuitorul a reglementat expres şi situaţia in care infractorul minor devine major în timpul desfăşurării procesului, precizând că instanţa compusă din judecători specializaţi rămâne competentă să judece cauza şi face aplicaţia dispoziţiilor procedurale speciale privitoare la minori, chiar dacă, între timp, minorul a împlinit vârsta de 18 ani (art. 483 alin. 2), dacă la data sesizării instanţei era minor. Se impune însă precizarea că instanţa trebuie să fi fost sesizată înainte ca minorul să împlinească 18 ani, deoarece în alin. final al art. 483 se menţionează expres că inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor este judecat potrivit procedurii obişnuite, dacă la data sesizării instanţei împlinise vârsta de 18 ani9;

77
8 9
8

Ion Neagu, Tratat de Drept Procesual Penal, Partea specială, Editura Global Lex, Bucureşti, 2006, p. 391. Potrivit art. 483 alin. 1 C.p.p. şi art. 15 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 republicată.

Ilie Măgureanu, op. cit., p. 334.
7

9

Potrivit art. 483 alin. 3 C.p.p. inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul în care era minor este judecat potrivit procedurii obişnuite, dacă la data sesizării instanţei împlinise vârsta de 18 ani. Respectarea obligaţiei ca în cauză să se efectueze ancheta socială se menţine, chiar dacă judecata are loc după ce inculpatul a devenit major10. Nerespectarea dispoziţiilor privind compunerea instanţei de judecată este prevăzută sub sancţiunea nulităţii absolute, ceea ce atrage, în cazul în care un minor inculpat a fost judecat de judecători care nu au fost desemnaţi în completele sau secţiile specializate pentru minori, desfiinţarea hotărârii pronunţate11. Participarea procurorului la judecarea cauzelor cu infractori minori este obligatorie12 (art. 315 alin.1) la toate termenele de judecată, nu numai la cel la care cauza se dezbate în fond13. Nerespectarea acestei cerinţe atrage sancţiunea nulităţii absolute prevăzute de art. 197 alin. 2. În practica judiciară, în mod constant, au fost casate hotărârile prin care s-au soluţionat cauzele privitoare la infractorii minori fără participarea procurorului14.

10 11

Lector dr. Ana Bălan, Justiţia penală în cauzele cu minori - suport de curs.

CSJ, s. pen., dec. nr. 3068/1995, în B.J. 1995, p. 234; compunerea specială a instanţei nu se aplică în cazul în care victima este minoră, iar inculpatul este major (I.C.C.J., s. pen., dec.n. 1037/2005, în Jurisprudenţa Secţiei penale pe anul 2005,p. 186.
12

De regulă, participarea procurorului la judecata în primă instanţă este obligatorie, dar la judecătorie, unde participarea procurorului nu este obligatorie în toate cauzele, prezenţa sa este necesară la judecarea cauzelor cu infractori minori. A se vedea Grigore Theodoru, op. cit., p 996.
13 14

T.j. Covasna, d.p. nr. 262 din 1969, în R.R.D., nr. 2, 1970, p. 168.

T. reg. Banat, dec. nr. 505 din 1966, în RRD, nr 12, 1967, p. 15; T j Braşov, d.p. nr. 82 din 1968 în RRD nr 9, 1968, p. 188. 8

3.4. Măsuri pregătitoare Măsurile pregătitoare cu caracter special ale şedinţei de judecată se referă la persoanele chemate la judecată15. În alin. 2 art. 484 se arată că la judecarea cauzei,alături de părţi, instanţa este obligată să citeze:  Autoritatea tutelară;
 Părinţii16;  Tutorele, curatorul sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se

află minorul, după caz17. Instanţa poate cita orice altă persoană a cărei prezenţă este considerată necesară de către instanţă, cum ar fi dirigintele clasei, medicul familiei18. La judecarea cauzei se citează şi Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de la domiciliul minorului. Citarea parţilor, a serviciului de protecţie a victimelor şi a părinţilor este obligatorie, astfel încât omisiunea instanţei de a le chema în faţa sa, este sancţionată cu nulitate absolută. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică judecarea cauzei. Nerespectarea obligaţiei de citare a persoanelor arătate în art. 484 alin. 2 este sancţionată cu nulitatea absolută prevăzută de art. 197 alin. 1 sau 419. Persoanele

15 16

Grigore Theodoru, op. cit., p. 996.

O altă opinie: necitarea părinţilor nu este sub sancţiunea nulităţii absolute (I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 1702/2004, în G. Antoniu, A. Vlăşceanu, A. Barbu, Codul de procedură penală. Texte. Jurisprudenţă. Hotărâri CEDO, ed. A II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 465.
17 18 19

lector dr. Ana Bălan, Justiţia penală în cauzele cu minori - suport de curs. I. Măgureanu, op. cit., p 334. TS, Dî nr 6 din 1973, partea a II-a, pct 4, în CD, 1973, p 44-45 9

chemate la judecată au dreptul şi îndatorirea să dea lămuriri, să formuleze cereri şi să prezinte propuneri în privinţa măsurilor ce ar urma să fie luate (art. 494 alin. 3). Pot participa la judecată toate persoanele citate, apărătorii părţilor, precum şi alte persoane cărora instanţa le-a dat încuviinţarea20. Dispoziţiile art. 484 sunt aplicabile în toate cauzele privitoare la minori, indiferent de vârsta lor, iar nu numai în cele în care infractorul este minor sub 16 ani, aşa cum se procedează în faza urmăririi penale. Preşedintele completului va atrage atenţia persoanelor chemate la judecată asupra drepturilor pe care le au şi a îndatoririlor ce le incumbă21. 3.5 Desfăşurarea judecăţii Art. 484 alin.1 C.p.p. prevede ca judecarea unei cauze privind o infracţiune săvârşită de un minor se face în prezenţa acestuia , cu excepţia situaţiei când minorul s-a sustras de la judecată. În baza rolului său activ instanţa trebuie să depună toate diligentele pentru ca minorul să fie prezent la judecată22. Fiind un caz de prezenţă obligatorie a inculpatului la judecată,desfăşurarea judecăţii în lipsa minorului atrage nulitatea absolută a hotărârii pronunţate. Prezenţa inculpatului minor trebuie asigurată la fiecare termen şi în toate etapele judecăţii23 în care s-au luat măsuri de care depinde soluţia cauzei.

20 21 22

Lector dr. Ana Bălan, Justiţia penală în cauzele cu minori - suport de curs I. Neagu, op. cit., p. 393.

Prezenţa inculpatului minor la judecată este necesară pentru a se produce un contact direct între judecători şi minor, contact prin care judecătorii ar putea cunoaşte mai bine pe minor prin comportarea sa în instanţă, prin răspunsurile pe care le-ar da întrebărilor puse. A se vedea Gr. Theodoru, op. cit., p. 996.
23

C.S.J., s. pen, dec. nr. 1039/2000, în Dreptul nr. 6/2001, p. 154. 10

Sustragerea nu poate fi dedusă din simpla absenţă a minorului de la judecată, împrejurarea urmând a fi stabilită cu certitudine de organul judiciar24. Ipoteza că minorul s-a sustras de la judecată trebuie să aibă fundamentare în datele ce rezultă din demersurile făcute pentru găsirea şi aducerea acestuia în faţa instanţei25, o cercetare temeinică din care să rezulte că inculpatul minor a fugit de acasă, că se ascunde, că a declarat că nu se va prezenta la judecată26. Conform art. 485 alin.1-2 C.p.p. judecarea infractorului minor se face în şedinţă separată, care nu este publică27. În practica judiciară s-au pronunţat soluţii în care se arată că nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în art.484 si 485 C.p.p. nu este sancţionată, potrivit dispoziţiilor art. 197 alin 2, cu nulitatea absolută, ci, în conformitate cu dispoziţiile art. 197 alin 1 şi 4, atrage nulitatea hotărârii numai în măsura în care prin aceasta se aduce o vătămare a intereselor sale care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea hotărârii date28 sau dacă, din această cauză, nu s-a putut afla adevărul sau obţine soluţionarea justă a cauzei29. Dacă instanţa apreciază că cercetarea judecătorească şi dezbaterile judiciare ar putea avea o influenţă negativă asupra minorului, are dreptul, după ascultarea acestuia, să-l îndepărteze din sala de şedinţă. Această măsură specială este aplicabilă numai dacă inculpatul nu a împlinit 16 ani potrivit art. 485 alin. final.

24 25 26

Lector dr. Ana Bălan, Justiţia penală în cauzele cu minori - suport de curs CSJ, S.p., d nr 861/1994, în Dreptul, nr. 3/1995, p. 93

Plenul Trib. Suprem, dec. de îndrumare nr. 6/1973, p. a II-a pct. 6, în C.D. 1973, p. 37; C.S.J., s. pen., dec. nr. 861/1994, în B.J. 1994, p. 166
27

Lipsa de publicitate, ca derogare de la principiul publicităţii şedinţei de judecată, se explică prin necesitatea ca minorul să nu fie expus unei traume psihice, aflându-se judecat în faţa publicului din sală. Gr. Theodoru, op. cit., p. 997.
28 29

TS, s.p., d. nr. 1217 din 1971, în CD 1971, p 514; TS, s.p., d. nr. 3954 din 1972, in RRD, nr. 5, 1973, p. 146

Plenul Trib. Suprem, dec. de îndrumare nr. 3/1972, pct. 2, în C.D., 1973, p. 37; C.S.J., s. pen., dec. nr. 2515/2003, în B.J. 2003, p. 766. 11

Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori, cauzele se disjung şi într-o cauză se desfăşoară procedura specială pentru minori, iar în cealaltă procedura obişnuită. Legea reglementează expres situaţia în care în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea. În art. 486 se arată că, într-o asemenea situaţie, cauza rămâne în competenţa tribunalului specializat pentru minori şi familie sau completelor ori secţiilor specializate pentru minori şi familie, care judecă în compunerea arătată în art.483 C.p.p., cu judecători anume desemnaţi şi după procedura obişnuită, aplicând însa cu privire la inculpaţii minori, dispoziţiile cuprinse în procedura speciala30, iar pentru inculpaţii majori se aplică procedura obişnuită. În acest caz, şedinţa este publică31, deoarece aceasta este o garanţie pentru inculpatul major. 4. Asistenţa juridică Aşa cum reiese din dispoziţiile art. 171 alin 2, asistenţa juridică a inculpatului minor este obligatorie în faza judecăţii32. În cazul în care nu există un apărător ales, art. 171 alin 4 impune obligaţia desemnării unui apărător din oficiu. Asistenţa juridică este obligatorie numai dacă la data sesizării instanţei inculpatul nu devenise major. Sancţiunea încălcării dispoziţiilor menţionate privitoare la asistenţa inculpatului minor de către apărător constă în nulitatea absolută a hotărârii pronunţate, potrivit prevederilor art. 197 alin 233. În cazul în care judecata s-a desfăşurat în lipsa minorului
30

Persoane citate, prezenţă obligatorie a inculpatului minor, asistenţă juridică obligatorie, referat de evaluare. I. Măgureanu, op. cit., p 335.
31 32

CSJ, s. pen., dec. nr. 6748/2004, în B.J. 2004, p. 859.

Lipsa apărătorului la judecata inculpatului minor, chiar la un singur termen când s-au luat măsuri care prefigurează fondul cauzei, atrage nulitatea absolută a hotărârii pronunţate împotriva sa. Plenul Trib. Suprem, dec. de îndrumare nr. 1/1971, în C.D. 1971, p. 29; C.S.J., s. pen., dec. Nr. 861/1994, în B.J., 1994, p. 166.
33

D.î. nr 18 din 1960, în CD 1960, p 57; T reg Banat, d.p. nr. 505 din 1966, în RRD, nr. 12, 1967, p. 156. 12

şi fără asigurarea asistenţei juridice, dacă hotărârea a rămas definitivă, în recursul în anulare declarat, soluţia ce se impune este casarea în temeiul art. 409 şi 410 partea a II-a, pct. 5 şi 6, raportate la art. 484 alin 1 şi art .171 alin 234. În practica instanţelor de judecată s-a pus problema dacă apărătorul inculpatului minor poate pune concluzii în faţa instanţei în lipsa acestuia. Faţă de modul neunitar în care problema a fost soluţionată, Plenul fostului Tribunal Suprem a dat îndrumări instanţelor35 în sensul că, în cazurile în care legea prevede că asistenţa juridică a inculpatului este obligatorie (deci şi în cazul asistenţei juridice a inculpatului minor), apărătorul ales sau desemnat din oficiu nu poate pune concluzii în faţa instanţei decât în prezenţa inculpatului. Apărătorul nu poate pune concluzii în lipsa inculpatului nici în cazurile în care legea dispune ca judecata să se facă în prezenţa inculpatului, dar acesta se sustrage de la judecată, deoarece în ambele situaţii este permisă numai asistenţa inculpatului, iar nu şi reprezentarea sa36. 5. Sancţionarea infractorilor minori. Regim de aplicare. Potrivit legii, în cazul în care s-a luat faţă de minor măsura educativă a mustrării, aceasta se execută de îndată, în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea. Când din orice împrejurări măsura mustrării nu poate fi executată îndată după pronunţare, se fixează un termen pentru când se dispune aducerea minorului, citânduse totodată părinţii, ori dacă este cazul, tutorele sau curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află minorul. Când instanţa a luat faţă de minor măsura libertăţii supravegheate, această măsură se pune în executare chiar în şedinţa în care este pronunţată, dacă minorul şi
34 35 36

CSJ, s.p, d. nr. 861/1994, în Dreptul, nr. 3/1995, p. 93. S, D.î. nr 7 din 1969, în RRD, nr 9, 1969, p 115 M Preda, Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, în RRD, nr 9, 1970, p 51 13

persoana sau reprezentantul instituţiei sau unităţii speciale căreia i s-a încredinţat supravegherea sunt de faţă. Când punerea în executare nu se poate face în aceeaşi şedinţă, se fixează un termen pentru când se dispune aducerea minorului şi chemarea persoanelor amintite anterior. Revocarea măsurii libertăţii supravegheate, cu excepţia cazului în care minorul a săvârşit din nou o infracţiune, precum şi înlocuirea libertăţii supravegheate se dispun de instanţa care a pronunţat această măsură. În cazul în care s-a luat faţă de minor măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, instanţa poate dispune, prin aceeaşi hotărâre, punerea de îndată în executare a măsurii luate. Punerea în executare se face prin trimiterea unei copii de pe hotărâre organului de poliţie de la locul unde se află minorul. Copia de pe hotărâre se predă centrului de reeducare în care minorul este internat. Centrul de reeducare comunică instanţei efectuarea internării. Liberarea minorului dintr-un centru de reeducare înainte de a deveni major, revocarea liberării înainte de a deveni major, precum şi ridicarea sau prelungirea măsurii internării într-un centru de reeducare se dispune din oficiu sau la sesizare de judecătoria sau tribunalul care a judecat în primă instanţă pe minor. Aceeaşi instanţă estre competenţă să dispună ridicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii internării într-un institut medical-educativ. Revocarea sau menţinerea măsurilor educative, precum şi a măsurii liberării minorului dintr-un centru de reeducare înainte de a deveni major, sau dintr-un institut medical-educativ, când minorul a săvârşit din nou o infracţiune, se dispune de instanţa competenţă sa judece acea infracţiune37 Art. 493 arată că dispoziţiile speciale, dispoziţii derogatorii de ocrotire pentru minori, privind judecarea minorilor se aplică şi la judecata în apel şi recurs. Aceste dispoziţii sunt aplicabile dacă, la data sesizării instanţei de apel sau de recurs, inculpatul era minor, chiar dacă în cursul judecăţii în apel sau în recurs a devenit
37

E Dragomir, R Paliţă, op. cit., p. 138-139. 14

major. Celelalte dispoziţii privind judecata în apel sau în recurs se aplică potrivit procedurii obişnuite38. Infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii nu atrag incapacităţi sau decăderi. O condamnare ca aceasta nu poate constitui primul termen al recidivei. Nu se aplică minorului pedepse complementare. În dreptul penal există un principiu după care se alege categoria şi felul sancţiunii aplicabile minorului infractor, acela fiind principiul „priorităţii măsurilor educative faţă de pedeapsă” iar în cadrul măsurilor educative, primează măsurile neprivative de libertate Faptele penale săvârşite de minori constituie nu numai un atentat împotriva ordinii de drept, generator de răspundere penală şi contra căruia este normal să se reacţioneze prin măsuri de apărare socială, dar şi cauza unor prejudicii materiale şi morale aduse unor persoane fizice sau juridice şi care trebuie să fie reparate. Obligaţia de a repara aceste daune incumba , desigur , în primul rând , minorului , când acesta dispune de mijloace materiale necesare recuperării prejudiciilor pe care le-a cauzat (ceea ce se întâmplă foarte rar) , dar constituie şi obligaţia altor persoane ( părinţi , educatori , profesori ) care , neîndeplinindu-şi îndatoririle de supraveghere şi educaţie ce le are faţă de minori , au făcut posibilă săvârşirea faptei infracţionale păgubitoare39. .

38 39

Pentru detalii suplimentare a se vedea Gr Theodoru, op. cit. , p. 998. I. Măgureanu, op. cit, p 335. 15

BIBLIOGRAFIE Tratate, cursuri, manuale Lector dr. Ana Bălan, Justiţia penală în cauzele cu minori - suport de curs. Ion Neagu, Tratat de Drept Procesual Penal. Partea specială, Editura Global Lex, Bucureşti, 2006. Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, ediţia a II-a, rev., Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008. Eduard Dragomir, Roxana Paliţă, Drept procesual penal. Sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009. Ilie Măgureanu, Drept Penal Partea Generală, Ediţia a III-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006. Culegeri de practică judiciară George Antoniu, Adina Vlăşceanu, Alina Barbu, Codul de procedură penală. Texte. Jurisprudenţă. Hotărâri CEDO, ed. A II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008. Buletinul Jurisprudenţei Curţii Supreme de Justiţie 1990-2003. Buletinul Jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 2003-2007. Culegerile de decizii ale Curţilor de apel, 1995-2005. Periodice RDP nr. 3/1995 RRD nr. 12/1967 RRD nr. 9/1968 RRD nr. 2/1970 RRD nr. 5/1973 Dreptul nr. 3/1995 Dreptul nr. 6/2001 Legislaţie Codul penal Codul de procedură penală Constituţia României, revizuită in anul 2003 Legea nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară.

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful