You are on page 1of 4

Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

Pentaksiran Kerja Kursus
(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Kod/ Nama Kursus :

Program :

GSA1072
Statistik Asas

Tempoh: 4 minggu

Semester 1/2015
(Semester Pengajian ke-2)

Ambilan

Jun 2014

PPISMP

BC, BT1, BT2, TESL, PRA, SJH1, SJH2, SJH3, MZ, PJK1, PJK2

Disediakan oleh:

SHUIB BIN ABDUL HAMID

Nama &
Tandatangan
Tarikh:

Tarikh Hantar: 23 Mac 2015

Semester/Tahun

Kumpulan:

Disahkan oleh :

Tarikh Mula: 23 Februari 2015

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

SHUIB BIN ABDUL HAMID

PN. HJH FATIMAH ROZIHAN BINTI WAN MUHAMMAD

9 Februari 2015

10 Februari 2015

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN KOD & NAMA KURSUS PROGRAM SEMESTER/TAHUN : : : : Tarikh Mula Matematik GSA1072 Statistik Asas PPISMP Semester 1/2015 23 Februari 2015 Tarikh Hantar 23 Mac 2015 Hasil Pembelajaran Kursus: 1. 3. Kerja kursus ini menilai Hasil Pembelajaran 1. Mengumpul. Menginterpretasi data yang dikumpulkan berdasarkan nilai pekali korelasi dan gambar rajah serakan yang diplotkan. mempersembahkan data serta menterjemah dan membuat kesimpulan daripada perwakilan data. Menggunakan Taburan Normal sebagai model penyelesaian masalah. 5. Mengemukakan hujah berdasarkan histogram yang dihasilkan sama ada data yang dikumpulkan bertabur secara normal ataupun tidak. 2 dan 4. 4. Menentukan korelasi antara dua pembolehubah dan membuat interpretasi. Mengaplikasi statistik dalam kehidupan seharian. serakan dan perihalan data. 2. . Objektif Projek: Pelajar akan dapat: 1. Menilai kefahaman topik-topik mengenai statistik deskriptif. Membuat pengiraan ukuran kecenderungan memusat. menyusun. 3. 2.

Tugasan Korelasi (Individu) 2.  Gambar rajah serakan menggunakan perisian . Tugasan Histogram  Pilih satu set data tugasan korelasi daripada seorang ahli kumpulan. Tugasan Korelasi  Kumpulkan 20 data berkaitan dengan kehidupan seharian dan bersesuaian untuk analisis korelasi di mana anda hendaklah mengenalpasti dua pembolehubah.  Plotkan gambar rajah serakan dengan menggunakan perisian komputer seperti MS Excel atau perisian yang lain. Melukis histogram dengan menggunakan selang kelas yang seragam. 2.Spesifikasi Tugasan TUGASAN WAJARAN CATATAN 40% Kriteria penilaian keseluruhan: Tajuk 1. 30% Laporan yang merangkumi  Persembahan data yang jelas.  Analisis data dan cari nilai pekali korelasi.  Data boleh terdiri daripada data primer atau data sekunder.  Tafsir nilai pekali korelasi dan gambarajah serakan yang diperolehi.  Daripada data yang dipilih. Perbandingan secara manual dan menggunakan perisian komputer. Seterusnya bandingkan dapatan dengan menggunakan perisian komputer.  Analisis korelasi dan nilai pekali korelasi. Tugasan Histogram (Kumpulan) 1. Pemindahan pembelajaran Mendapatkan data yang bersesuaian untuk analisis korelasi. Menganalis data dan mencari nilai pekali korelasi serta memplotkan gambar rajah serakan. Membuat tafsiran nilai pekali korelasi dan gambar rajah serakan.

 3. Kuiz  Menyelesaikan soalan kuiz berdasarkan statistik deskriptif. Kuiz (individu) lukis histogram dengan menggunakan selang kelas yang seragam.   30% komputer. Menghuraikan maklumat pembacaan dan praktikal dalam menjawab soalan kuiz. . Huraian sama ada data bertabur secara normal atau tidak. Tentukan sama ada data tersebut bertabur secara normal ataupun tidak. Huraikan dapatan anda. Histogram dilukis menggunakan selang kelas yang seragam. Pengintegrasian pengetahuan Mengintegrasikan maklumat pembacaan dan praktikal. 3.