You are on page 1of 19

Audio Flashcards: Animals in English

alligator
ˈæləˌgeɪtər
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

ant
ˈænt
Audio Flashcards: Animals in English

anteater

antelope

ˈæntˌiːtər

ˈæntəˌloʊp

Audio Flashcards: Animals in English

baboon
bæˈbuːn
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

bear
ˈber
Audio Flashcards: Animals in English

bee

beetle

ˈbiː

ˈbiːtəl

Audio Flashcards: Animals in English

boar
ˈbɔr
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

buffalo
ˈbəfəˌloʊ
Audio Flashcards: Animals in English

bumblebee

butterfly

ˈbəmbəlˌbiː

ˈbətərˌflaɪ

Audio Flashcards: Animals in English

camel
ˈkæməl
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

canery
kəˈneriː
Audio Flashcards: Animals in English

cat

centipede

ˈkæt

ˈsentəˌpiːd

Audio Flashcards: Animals in English

chameleon
kəˈmiːljən
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

cheetah
ˈtʃiːtə
Audio Flashcards: Animals in English

crab

crane

ˈkræb

ˈkreɪn

Audio Flashcards: Animals in English

dog
ˈdɔg
Audio Flashcards: Animals in English

donkey
ˈdɑŋkiː

Audio Flashcards: Animals in English

dolphin
ˈdɑlfən
Audio Flashcards: Animals in English

duck
ˈdək

Audio Flashcards: Animals in English

eagle
ˈiːgəl
Audio Flashcards: Animals in English

fish
ˈfɪʃ

Audio Flashcards: Animals in English

elephant
ˈeləfənt
Audio Flashcards: Animals in English

flamingo
fləˈmɪŋgoʊ

Audio Flashcards: Animals in English

fly
ˈflaɪ
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

frog
ˈfrɔg
Audio Flashcards: Animals in English

giraffe

goldfish

dʒəˈræf

ˈgəʊldˌfɪʃ

Audio Flashcards: Animals in English

gorilla
gəˈrɪlə
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

grasshopper
ˈgræsˌhɑpər
Audio Flashcards: Animals in English

guinea pig

hamster

ˈgɪniː ˈpɪg

ˈhæm(p)stər

Audio Flashcards: Animals in English

hedgehog
ˈhɛdʒhɒɡ
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

hen
ˈhen
Audio Flashcards: Animals in English

ˈhɔrs

ˌkæŋgəˈruː

ˈæntˌiːtər

ˈæntəˌloʊp

Audio Flashcards: Animals in English

ladybug
ˈleɪdiːˌbəg
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

lion
ˈlaɪən
Audio Flashcards: Animals in English

lizard

lynx

ˈlɪzərd

ˈlɪŋ(k)s

Audio Flashcards: Animals in English

meerkat
ˈmɪrˌkæt
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

monkey
ˈməŋkiː
Audio Flashcards: Animals in English

mosquito

moth

məˈskiːtoʊ

ˈmɔθ

Audio Flashcards: Animals in English

mouse
ˈmæʊs
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

ostrich
ˈɑstrɪtʃ
Audio Flashcards: Animals in English

owl

parrot

ˈæʊl

ˈperət

Audio Flashcards: Animals in English

peacock
ˈpiːˌkɑk
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

penguin
ˈpengwən
Audio Flashcards: Animals in English

pig

pigeon

ˈpɪg

ˈpɪdʒən

Audio Flashcards: Animals in English

pony
ˈpoʊniː
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

rabbit
ˈræbət
Audio Flashcards: Animals in English

racoon

rat

ræˈkuːn

ˈræt

Audio Flashcards: Animals in English

ˈreɪnˌdɪr
ˈæləˌgeɪtər
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

raɪˈnɑsrəs
ˈænt
Audio Flashcards: Animals in English

rooster

scorpion

ˈruːstər

ˈskɔrpiːən

Audio Flashcards: Animals in English

seashell
ˈsiːˌʃel
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

sheep
ˈʃiːp
Audio Flashcards: Animals in English

snail

snake

ˈsneɪl

ˈsneɪk

Audio Flashcards: Animals in English

spider
ˈspaɪdər
Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

tiger
ˈtaɪgər
Audio Flashcards: Animals in English

turtle

wasp

ˈtərtəl

ˈwɑsp

Audio Flashcards: Animals in English

Audio Flashcards: Animals in English

worm
ˈwərm
Audio Flashcards: Animals in English

zebra
ˈziːbrə

Audio Flashcards: Animals in English