You are on page 1of 2

The Bonnie Banks o

'
Loch Lomond
3
1

1

& b 44 œ œ
P By

yon
there

? b 44 Œ
& b œœ

sun
steep,

œœ

shines
steep

2

œ œ

bright
side

on Loch
of Ben

? b œ œ œ œ œœœ

œ

1

3
1

4

3

& b œœ œ œ œ œ
7

œ

1

œœ

1

œ œ

ev - er wont to gae, In the
high - land hills we view, And the

?b œ
2

œ
4

œ

œœ œ

bon - nie banks
that we part -

œ

'Twas

4

œœ œ œœ

œœ

œ

More sheet music at:
www.gmajormusictheory.org

and by
ed, in

Lo
Lo

-

mond,
mond,

œœœœœ
4

œ

1

œ
œ

pWhere

œ

œ
1

Œ

œ
œ

œ œ œ œ œ
œ
œ

˙

˙

5

2

bon - nie, bon - nie banks
moon
com - ing out

œœ

œ

me
and my true love were
Where, deep in purp - le hue, the

œ
œ
œ
œ œ
œ
œœ

œ œ

bon - nie braes, Where the
sha - dy glen,
On the

2

œœœ

1

œœ œ œ

yon
yon

œ

œ

˙˙
˙

œœ

Scotland
Arr: Gilbert DeBenedetti

œ

œœ œ

of Loch
in the

œ œ

˙

œ

Lo - mond.
gloam - ing.

œ œœ œœ

chorus, next page

mond. 2 3 &b œ œ œ œ œ œ œ 16 œ. bon .The Bonnie Banks o' Loch Lomond.org œ5 œ œœ .gmajormusictheory. Œ œ And 2 1 œœ œœ œœ œ œ œ œ œ Where me and my true love will P œœœœœ œ4 nev . œœœ œœ œ œ 4 1 ˙˙ ˙ Œ œ ˙ œ œ ˙ œ Œ Œ œ œ Œ Œ .. œ. page 2 CHORUS 1 &b œ fO ? Œ b 10 & b œœ œœ œœ . On the œ œœ road. œœ œ œ œœ I'll œœ take the low œ road. the high in Scot . œœ œœ ye'll 13 ?b 3 1 I'll take œœ œ œœ be ?b œœ œ ˙ 2 - œ œœ and 4 2 ˙˙ ˙ œ œ œœœ fore ye.land a œ œ œ œ œ 3 œ œœ 2 ˙ Œ ˙ 5 3 1 5 3 of Loch Lo .nie banks œ More sheet music at: www..nie. 1 2 1 œ œœ œ œœ œ œœ bon .er meet a-gain.