Naskx originlla: lvllrhtcsäf Zadi I me'di 1ihedji cli hajr i-l-'ib.

r
Aut(Jr:

Lcktor i korcktor: Frrtirnrr r\lilro.liri

DTP:
Ti.Lrtikl\ lr,iiLi I)i:ajn korice: A.lis Brtrrm,rvii I:davrri: ItuliL trlciii

ibn r'1'Vt h,r h h NlLrharl.nrcd A l.JL
Prevodioci:

lirupl plcr',r.lilrcu i priieroda: Rcccn:iia rcdaknrra hir -\l.lLrlnrcJiiJ,icnlrrJin Nlr \'lLrlurrrt hlchanovit' J Encs J:ij,r,r'10t. JLrl,u Lh cJin Hrscinl.aiii.prol.

C P K i t r o g z r . l i r ! p u bi k i . l N t r . o n r n r u n l c r z r . l ! ( ib b . r e i i B ö s r € l € r . e g o ! e ,5 r i l . v o n 28 725,128 A B D U L - l - V e h h a b ,i b n M u h a m m c d t 1 ! r , r . s a z . a u - m e r d : . p s k , b r z i A , r c t n r o l n o w n i l b ol . g n ! o r . i j . f i A 21.m V.hhrb. Sifrr.to: T Meia,2006. 176 - : M ! r t r m n r c dL , n b d ! P l e l o d d l € i : l ' 1 h 1 . 5 r rZ r d i nrr'& i [.n] lilr 'ib1dl. B b L o p . f s k ed t u ! . b i l . i t .

coBlss. Bts D l4ll5750

Muhammedibn Abdu-l-Vehhab

cl,[uhwar

Zadul-me'ad
aa €pskrba Ahtra
stvorenia uputenaibolieg na osnovu EL.DZEVZUJE IBNI(AIJlM

2006.godine Sarajevo,

?REll[i()i'(ltl

RELa ."1!]N L'.

. l r . r 1 .l1 f i P , ! , 1s . r n r o . \ l l l h r r , . , h r i l i r l r r )l i r r o c t\ j , : q r l P o r r r o . ) f ' r r I u r r L i , i i r r o ( i l r , r i i r r r o L t t i c r r n r , s L ' . \ l l e h L L,.' . o d z l : r I o i r i t r r r r . r r . r l j L ( l r r r s i h l o ; i h r l t L ' l . Ir.l o g . r{ l 1 . r h .' ' , r r p t r t n i l i o q r r ! n 1 l ) l f r i r \ t ' t t L . r ( L n L . o ! . r r i i r b l L l . l L r ( l \ ' ' r l c i I o g i r r t , t r r o L c l p u l i l i S r j c d i r i i n rc L irrr , ' t t l . r Ll Lr \ r ( i r , ! 1 . , ' g l ) ( , c r r ) ! i f r l l . r h . 1 . . . i, r l . r( ) n n f t n l r s r r L u q . r I s r j e c L o i i r r 1 . r rL t , ' \ ! L L h . r n r n r \ jd ' " o r r r , b i p o ' l r r r r r l 1 j r r , r / i \ . r , : , t r l t tI t t , , t t ! f r 1 l ) r r r r i r l o rr.\rl . 1 n l s l i l )f!o / r \ . t u : l)jflrr s I il \ \ 1 ) L r 'i.,,'r! n r . n L r: . l h l , \ l L r l r , r r r ' r r c r bl n \ l r r l L r \ r h h r r b , r L l r r r l r r L r , . r . , r i l . . t l i, i r : r i i , : . o n t :I,o l r r n . : i l j t i . r L i r , ri { r ' t L ,l ( ) i l L r ( l i r \ . r ( ) s t r l i n t : \ r . . l h o r i n , L L j l L r r . r .n j i g r t ) f r { L ' 1 . lrj\. rt rl i r i r l . r r l ( r L . r n r l.), 1 ) , r r l r l i oL t . h rr - L t i - , tL L \ i l . r r r , . r r r r n r i n ül j r r r l s k r !l,i r o l . r .r 1 . 's k 0 g i d L r n j l l L I o g r r\ r j(,!.r.,.fo djtlo /rrjr i Ir'r,ti ti lttrljtlr,rlli I ir,r.1 .rul(ir.1 \'.rt. r . r n r . |rr r , r l l \ i r j i Lr . r .( ) . L c | . , r r oi r ' I r i i h s l . l r i . r ! i . rr,. 1 : p r r l \ rr. r P l r l i r . P l o d l . ' . : r lL r i h ri p r r r l r , r l ) l : , r r t ir r r . r r r L ' n r i L o r i l , r / i u L i r L r j L L/ t r l ) r . r oc : z , .. l i n i ! . , ' , r , , : t o r d i r ' l l i r r r o r L ' r . r L t , , ; . r l l r ' i l l r r i k , , r L L r r I t r t t Lp . r n e l , 1 r.r3r.1.li !r \l rlr L)'iliIrrrohr.rt]rir.sl.riur)1)fi'fl).1)rLjir,rcLlIrrrrrLrlLsnroctLiri ' . ü l i , r L . r I r i r i i i . r l i r ( ! r . ' L L . , r I i g c r . r , ' r ' . , P s k r n.rz i L L i N c l i i P f i r l r l f r ( i j . j e I j ( , r , r ( I i 1 , r r r r i r . r .i li 1 , p . r s | . r r n u r , l i . L Lb i l i s l i r r o r L t : r h e d i . l . (): r--trrrr,r.r|.r rilri.rr,' \frriif lnjrqf Iori:tili snro Lofigin.ilrrLi Lr , r : . r i r : i . l r , i , r . / . r c l L n r r , L L r i t r L . L r q L r L r , r r f c . L l L i l L L rrtrrr . l d i l ii n i r lL j, i \ , ( i i r r L i r \ 1 ) i : h , r r l L r . r ' r ' r L r r , 'sl n r o i z P l c t h o t l r r o : l ) r ) n l f r r u l i l r l p r { . n r i . l Lr o r i g i n i r l n o : c l t i : l e . r r l L i I i l , : . , , i , r 1 . ,I r i g . . l r r , , l L , n r { r r n p r r , . , r i r . r d | , r i u 1t ! i . , r r : . n i r \ l r L L r r r .rrf r h L t L t r l \ ( t ' r r r L r o i l i n t t n j r t L t siicl.rli.r snro rr Ir','ihodno spotrr('rrLltih l,.iljr'rl.,rrr.r tfli\i Pr'r'tL,,flr LLr n c i h r . t i r t , .' r : r L ' h ,' : r o p r ' ,L L , , c il z o l i r i r r . r l r t o g L t r l l T l t l u I r l l t l r L r r . r d r l \ 1 , i r n , L / \ f : r n . 1' r r r r l a r rr,r d i l i t L L r ' , r . ir srrrl) Lr \.rr L'lisnro i n,:l.i p,ri.rsrticrtj.i l)iljrsliinlir Ll/ i('1.\trr lil)1.1 . i I , r L r 'L rr l . r. L L ) , ) t f r n i r! r i . r l r l i i r l r orr o 3 r o r o l n o q P o d rL L i 1 . r , , i b

tt7'1"/:;: ; -\1,r,t '.r:,r:r. autor je na jednom mjestuspomenuoda je ispravno U sazetku miiljenje suprotnoonome 3to je tbn el Kajjim ocijenioispravnimu originalu. Smatrali smo da trebamo upozorttr na to. Spomenuli smo misljenjadrugih uöenjakana mjestima gdje je tbn el-t(ajjim spomenuo slabo miiljenje ili nije spomenuo sva miÄljenja.To ne treba shvatati kao kritiku ili repliku na ono ito je jer autor napisao, on je napomenuo da tom knjigom ne Zeli promicati mezhebskamiiljenja vei pojasniti Poslanikovu,i:, uputu.

cJhhtanr dal*lnabJ

MUHAMMED IBN ABDU-L-VEHHAB elMuhammedibn Abdul-Vehhabibn Sulejman Sejhu-l-islam je i odrastao. Vuhejbiet-Temimiroden je 1115h. god. u'Ujejni, tu Prvaznanjastekaoje od svogaoca koji je bio kadija u tom gradu. Putovaoje u potrazi za znanjem i obiiao je Nedid, El-lhsa, EIHidiaz i Basru.Nakon toga,vratio se u Nedid, a Allah,,E, mu je grudi uöinio prostranimza jasnuistinu s koiom je Allah, !8, poslao Poslanika3!i Vidio je udaljenostljudi od vjerskih najodabranijeg izablllde Zbog mahanovotarije meduliudimasubile uzele naöela,jer da pozvaoie uöeniake svega toga pozvaoih je I(ur'anu i Sunnetu, zabluda vjerovanie kod ljudiier seu njegauvuklo mnogo ispravliaju je vlastodßceda slijedePoslanikov Sunneti da 4!, Pozvao i neistine. To zabludama. ga ie izloiilo bijesuinterezdiiiai onih sesuprotstave je odgovaralo takvo stanie,te ie morao preselitiu Der'ijju. kojima sa Tamoje sklopio savez vodom Muhammedomibn Sa'udomkoji se odazvaopozivu lstine i stao u odbranu viere, borio se protiv Allah,;8, je i novotarija pozvaomuslimaneu borbu. Tim savezom koji vlastoddacai loiih uöenjakä su koristili i uniötiospletke zaviere poziv i knjige su se proöirili u svim, bliZim i takvo stanje.Njegov mjestima. UmIoje I206h god daliim,

(at7tlrlu.., ),lntl. u:.t,,/,

IMAM IBN I(A'IM

EL-DZEVZUIE

C)n je sunce vjere, Ebu Abdullah Muhamn-red ibn Ebi Bekr ibn Ejjub ibn Sad ibn Hariz ez-Zeri'red-Dimeiki, poznal kao Ibn Kajjim el-Dzevzijje.r je imam, poznavaiac On metodologije, selelija, reformator i voda mislilaca svogavremena. Rodiose u kuii znanjai iestitosti7. safera 691.h.god. je lbn Redieb: Uälo 7e kod Sihaba iz Ndpolisa i (lrugih. Rekao Uöio je hanbelijski lnezheb i usarßio ga. Izdallao je .fetle. Bio je nerazdrojtli prctilac lbn Tejmijje i njegov uöenik. Bio je svestrani islalnski uöetljak.Poztlawo je teßb, nil<ose nije mogao s rljin mjeriti u pozndvanjü ostlovarjere, bio je rrsni poznatalac Hadisa, njegotih propisd i teiko dokuöi|ih saznanja,poznavaojejkh i.fikhsku znaöenja, metodologiju, isLicaose u poznav4jlju arapskogjezika. Poznavaoje i puta je iskuiavan. zadnji put, uhapietl skol.lstiku i s4frzam. Nekoliko je odwje o ad lbtl Tejmijjei puiten je tek nal<onnjegove smrtL Zapisaoje Burhanuddin ez Zerl': Nema nikog uöenijegod njega pod ebeskim svodom. Prcdavao je u SadfijjL dugo je bio iman u Dterzijji. Svojom rukom je toliko apisao da se ne moae opisati, tlapisaoje leoma mnogol<njigau raa ima naukama. Svojim djelima ;elio je dati poja3njenje karakteristika ehlu sunnelai dzema'ata. mu Unro je 13. redieba 751. h.god.u vrijeme jacije.DZenaza je klanjanau Umevijskojdzamiji potom i u Dierrahovoj dZamiji. Ukopan je u groblju El-Babu es-sagittr.

I Ib nulo nri.slo udaljcDooko 55 kilonrelrra j uzno od Danraska. rc ' N r z r a n j c E l D z c y z i j j e o n a z i \ u i k o l e u k o j o jj e b i o n a d z o r n i kS k o l uj e s a g r n d i o p . [ b u I ] \ 4 . h a s i J u s u li b n A b d u l T i b l n a nb n A l i i b n e l - D 2 e \ z i . n n o j e 6 5 6 .h . g o d . n i U

UVOD

. ü=ti 'r,i',F i.
U irne AIhhrr, Nlilostivog,Samilosnog trtZimo N:r Njcg.rse oslanjamoi od Njcg.rPoDr()a
svrh sr'iet(^1, svtccloiinl dit ttctn:t Hr rl:r ÄLl.rLru, (lospocl.rILr ,r:,, bogir osiur rc.lino.qilAll.rhrl, -':-, Lioji ncrrlil dfLLgrlI (lil je rlrLrgog.r \ l L r h u n r n r c c,L , - \ j e r . o \r o l ) i p o t l . L n i l i . , . \ l h h , - - - ,j e d i D is l y i i . l i o c l i b r f c .A l l a h ,- ' ' ' ,k i T c r

*r jr;: :.;/ir I ;K ü ;ti, ,ur;u 3i :dr;

;i,---r- jui:
(;ospodat tvoj st|.ua i!4 hote i Or oalal)i1e eli(r Olti ttettktitr pt.!t'o da bürri . Lh'aliclt jc AIIah i r|Io t'isoko i.ltr!d ollilI liojc s Niittt i.jedtraitiu. poaiLsno iTuzinliLnjei izbot OLlibif sp()menLrlLr rjctLL 711ir('i \, ritcii: :
() i lk

.,,.- ,-,
bil,t)tt.,

nittt\a0da

znlce di lju<LircnrriLl tltie(rrjr na litt odrrl)ir.Niro !1() jc lcdirli lioli sn rfiL On jr lcdir)i i l(oii birl. ()rl niljboljc znr kog! i| iz.lbfxtr' lrro ato stoii LL,rjrlirrrr:

iu, di:,ü;
' . : 9

\

or

A, Allah djbolje zna kome öeporjeriti poslanstvo Svoje,' je Tal<oder rei<ao:

.j_4.+ Lr -d.>J+, -:-: ;! \ p-- ä

,

. , : i ! . . i

: " , " . .

. 1 ,

14

I joi kaau: Trebalo je da ovaj I(ur'an bude objavljen nekom ugle.lnorh öovjeku iz jed ogo odovd.lvagrada, Zar oni raspolaiu miloiiu Gospodaratvoga? Mi irrl ddjeno sve ito im je potreb o za Zivot na Ovom svijetu i Mi jedfle a.l .lrugifia uzdi2emo po nekoliko stepeni da bi jedti dr ge sluZili.b Ukorio ih je zbog uplitanjau izbor i rekaoim da izbol pripada f)nome ko diteli opskrbumedu njima i koji ih je na razliöitestepene porcdao. Rijeöi:

rtsl

t " Jt*3 ;' ;r,-.i

Uvallentteka1e Allah ivrLovisoko iznatl onih koje s Njint izje.l aöujlt,, znateNjegovonegiranjc iirl(a koji podrazumijeva njihovouplitanjeu odabir. Nije negirao iirk u sLvaranju zbog toga ito to njihov prijedlog nc podrazumijeva. Gore na\.edeni nalazise nakonajeta: ajet

' E l . 1 nt r t . l u " E: ZthtLl: tt t7 10

'u.3k i ;a Ur;E, g' +e; ecY
4i,+är
A oflaj koji sebudepokaid.o,i koji bude vierovao' i koji bude dobra tljeLd öinio, on te aspieti.l

c:llu/ttr"srd,rlu' trnail

onekojejehtio.Taiodabirjezasnovan Onihie stvorioi odabmo odabirna Njegovojmudrosti i znanju.Odabranje ko zasluiuiebiti Taj na a odabran, nikakose ne zasniva ljudskomizboru i pri.iedlogu. je najveii dokazda je samoAllah, ,€, Vrhovni Gospodar opii izbor Njegovih koji upravlja svim,da je On ledinii dokaz o savrsenswu atributai istinitostiNjegovihposlanika. Allah, €, je odabraoneke melekemedu melecima,kao 3to Poslanik,44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 u svojoi dovi kaLet Allahumme Rabbe DZib/ile' ve Mikaile, veIsrafil.e, Fatira's-semavdti ee-l-erdi, hlirne-l-gfuibi ve'ibadike ma k.t tafihi jehtelifun. i-lehadeti, Entetehkumu bejne f' Ihd.ilti litttd ihtalifefihi mine-l-hakki bi iznike! btneke tehdi flen teöa ild sira.tin müstekirrL Allahu, GospodaruDZibtila, Mikaila i i Isrufila, Stvoritelju nebesa Zemlje, Ti kojipoznajei evidljivi i vidljivi s|ijet, Ti sudi: medu Svojim robovima a onomeu öemuse razilaze Ilputi me na istifiu u stvarima gdjeje doilo do razilaZenja, uz Tvoju kogahote," dozvolu, si Onai koji na Praviput upuöuje Ti poslanike, izmeilu a je potomaka odabrao Allah,,!6, od Ademovih Elu ulu-l-'azm,a oni su petericaspomenuti surama niih je odabrao Ahzab i E!-Sura,a od njih ie odabraodva halila' Ibrahima,*41,i g\, a od niegovoga roda Ismaila, Muhammeda, Zatim je odabrao 4€. I(urejiiie, l(nana je odabrao od plemeBenilCnaneiz Huzejme, Beni S!, BeniHaiim, a od Beni Haiima Muhammeda, prvaka od Kurei3iia potomaka. Ademovih se je Odabrao njegovUmmet nad ostalimnarodima.Prenosi u rekao:Vi sle b. MusneduodMu'avije Hajdedaje AllahovPoslanik,49, i flaiodabraniii kod Allaha,to sedatudesetiummet, koji ie ,tajbolii
1Et-Qasas, 67 "firrüzi, sNesai, SMen,hadisbr 342;Ebu Dawd, Sr"en: Kitabu-lSrr" , 812'l8t 6. istiftah lis-salati,poglavlje 'fl!1/eje najve6i postiöi Allaha(op.rec ) kod ljubavikojiöovjekmoze stepen tnl\hmed, Musned,41447; Hakim, Mßtedrek,4/84. 1I

\:i\ltlt,

:.1 -\/tri/

, t /1,

U Bezzarovorn Musnedu se prenosiod Ebu Derdaa,;j,,a lanac seie do Poslanika,E: Uzviie i All.zh ie rekao Istlu, Meüemiflont siru: Poslat öu jedan narod poslije tebe koji te, katla ih zadesi ono öto vole, zdhvaljivati, i pohvaljivati M4 a kada ih zadesi otto ito ne vole, bit öe strpljivi i nadat ie se dgra.li, .r nemaju ni razboritosti ni zn.lflja. Rekao je: Gospodaru moj, kako to nemaju fli zrrdrljd fii razboritosti? Allah je rekao: Dat öu im od Svoga zn dflj tt i razbotitosti.tl

L Bcjhcki. t/,rl,r4

re er-sr/irl,str l2l.

72

Clhhtato dadu'lnchl

ALLAHU, J6,PRIPADA SVE STO 'E DOBRO je Allah,.*, izabrao za Sebe svake od vrsteono ötoje najbolje, ier Allah,J9,je dobari voli samodobroi prima samoono 3toje dobrood rijeöi djelai sadake.1' jednog roba, jer dobrima dolikuje To su vrata sreie i nesreöe samoono sto ie dobro,zadovolini samotime, smirenisu samouz su dobro,srcasu im spokojna samouz dobro. Takvirobovi prihvataju od rijeöisamolijeperijeöi,jer su onejedinekoje seuzdiiu ka Allahu, govor,laz, Oni naivise mrzevulgaran ogovaranje, preno3enje rijeti, Jä. potvoru, laznosviedoaenje i svali drugi ruZangovor. lskreni Allahov,.E, rob naviknut ie samona dobra djela,a to sudielakojalijepim smatraju neisloarene ljudskeprirode,poslaniöld jedinoga öeri'ati zdravmzum;to je oboiavanje i Allaha,Jg,koji nema druga,davanjeprednostiAllahovom,,!6,zadovoljstvu nad svojim strastima, nastoianje kolikogodjemoguöe gaAllah,,€,zavoli, da zatim kolikosemoie lijepopostupati Niegovimstvoreniima, sa odnosetise prema prema njimakakobi volioda seoni odnose njemu. IskreniAllahov,J8, rob kiti sesamonajljepiim osobinama kao stosurazboritost, dostojanswo, strpljivost, milost,odanost, iskrenost, dobronamjernost, skromnost, öuvanje obrazai neponiZavanje osim predAllahom,.*. lskreni Allahov, J6, rob izabire samo dobru hranu, koja je halal i prijatna,koja hrani tijelo i duöu na najbolji natin bez loöih posljedica. Takoder, braini iivot bira najbolje, od prijatelja za i samodobre, takavspada oneza kojeje Allah,,*, rekao: u

iy:t $* i.t: S e:;! zi:xt i iÄ* ;i,G,z 6.t;;xi*ü,itil
l: Rekao Ebu Hurejre: je je Rekaa Poslanik,'E. Ljudi Auah je tijep i prina sano ,iepo...Muslim:Kitabuez-z€kati, Poglavlje 19. 13

t-il;hi

ar -\/lttt

.'rt:,t.J,

O e kojima öemeleki .hritt uzeti - o orli öisti, i kojit ta öegovoriti: Selamun alejkum!, udite u Dieqnet zbogonoga ito ste iinili.tJ r O n i l o j i m J ,e t u r a r rD i c n n e l de ,i :

i:Jl-

tÄ.rb;u i::L ;5l'

i)t

'

Selamun alejkum, od grijeha ste öisti, zato utlite u njega, u njem öetevjeöqo boraviti,tl Rijea zato, u ajetu uliazuje na razlog ulaska u DienneL, zäto 3to stese oöistili. Uzviieni kaZe:

;;.i.:.r :ur',-u-;il 3J;+', ;;-;.U -ujr ü i..u J -.:t,.+ :r;-:- ."jji .:,L=Lx ;-"lLJt-.
. o ' '.i:

f'l

ctt's

'

Nevaljale Ze e su za nevaljctle m ikarce' a nevaljali m ikarci .a nevaljale ie e' öestite aetuesu za öestite muikarce, d. öestiti muikarci za öestite äene. Oni istt krivi za ono ito o jirrla govore; Njih öeka oplost i veliko obilje,r' a rijeöi za nevaljaie, dobre Ovo je protunaöenoda su nevaljale rijeöi za dobre ljude. Takoder, protunaöeno je da su dobre 2ene za dobre muikarce i obrnuto. Ustvari, ajet obuhvata to i jos vi6e. Uzviieni Allah, jc sve dobro srrjestio u DZennet, a sve loie u D2ehennem. Tako postoji kuia samo za dobro, kuia samo za nevaljalo i kuöa u kojoj je pomijeiano i dobro inevaljalo, a to je Ovaj svijet. I(ada nastupi Dan prozivljenja,Allah, i€, öe odvojiti dobro od loleg,
ti En-Nahl,l1

11

altthraw d;,/

n it/

pa aesesvesvesti samodvijekuöe. svakomslutaju,Allah, J8,je na U naznaiio dobro i loie da se raspoznaju. Mogu se u öovjekunalaziti pa objeosobine, koja nadvlada takav6ebiti. Ako mu Allah, Jg,bude ielio dobro oöistit ie ga priie smrti, tako da mu neaebiti potrebno öiiienje Vatrom.Mudrost Uzviöenoga odbija da Mu u blizini bude rob u Niegovojkr-rii,Diennetu, s loöim djelima, zato ga stavljau Vatru kako bi se otistio. Boravakovakvevrste ljudi u DZehennemu je zavisiod brzine,odnosnosporostinestanka griieha.Po3to muörik po sebiVatmga ne moie otistiti, bai kaoito pasu biti ne neaistsam postaje pa makarsei u moru okupao. zbogvjernikove tist A, öistoae je zabranjena, nemarazloga öisienje. jer i nevinostiVatra mu za Slava pamet. Onomepred öijom mudroSöu zastaie

15

€)7sh t J.tri l.'r:, t d. h,

O OBAVEZNOSTI POZNAVANTA POSLANII(OVE, E, UPUTE Na temelju toga postaje jasno kolika je nuznost robovima spoznati Poslanika j-r, i ono s öime je doiao. Jedino preko njega mogu Lrspieti, samo od njegä mogu nauöiti ita je dobro, a Ätaloie do u detalje.I(oja god se nuZda pretpostavilaili pojavila potrebä ioba za spoznajom Poslanika, je dalekoveöa.Moiei zamislitivainost te +. jer spoznaje, ako bi ti bila uskratena kolikoje treptajoka,srcebi ti se p o l . v ar l o ,a l l t o n e o s i e a n i l , oo s i mo n a ia i i c\ r ( e j e 7 i r o . r ( Rana nrt|og, ne bolit6 Poito je sreia vezana za Poslanikovu, *, uputu onda svako, ko Zeli spas svoje duie, treba da upozna njegovu uputu, iivotopis i praksuu onolikoj mjeri koliko da izadeiz krugaleznalica. Ljudi se u odnosu na to dijele na nekoliko vrsta: oni koji uzimaju malo, oni koji uzimaju puno i oni koji su uskraöeni potpunosti.A u je u Allahovoj,iB, ruci i On je daje kome hode.Allah, E, blagodat posjeduje velikublagodat.

" Ovo drusi dio MurencbbijcYog r i l J r n l d . c l J l . l , a , . . a r h . ie t-.r, r,.tltt'i Stih s. nrla,i u kasidi koju jc poslctn pohvali Ebu Husejia ^lüd ilD Ahnr,-d: /rdda cl Murijr cl Horasanija 16

I'oSLANIIio\T,\,

, L]PUT]\ U \IEZI S ]\BDESToJ\I

AlLaho! lbsliInili, , j. n]iicii(r zr s\irlii nxnr.lz ozinr.l().1bcLcst. poneLiidl ic s\'c nanrrzt lilrl)l:ro sr ical i l ibdasiorrr.' ir je NeLir,-l.r rLzinrirorbcLcsL itc]ttitt ntttd ln,t nt'lircl.r s:r chijc treairle,i rlcLiirh s lllalo !iic od rrrrrdl21a. Lrzinlrn u abclcstir bio l)ri lc od onih lioji nrinl:llrlc lfoic r oc[L i Lrpozorrr.rojc s\oj L lrrnrct dr j. 1)()h fdeno ie d.l le pri LrzinlinjLr rbdcstr di)cl()vd tijeli prilo lcrIronr, <[il itri pLrt.l.lJonL,lirdic pri icclnoln iLl).1!'!tLr l)rio rl,iie j e i s p i f x ( )n e l . i r d x .lijcl()\r liiclirchir, ir nelie tri pLLtiL lsti in()! L neliildr d|i, i:rponcLrrd i iri pLltit.])rio ih je isk^ r'enrenO tc([ilnpLrl, ! r t c . h r i mf L r l ( ) h \ . l i c r n o d e N o s j c p | a o d e s n ( ) n r , i l i s e l i n L L ( ) l ) i s e l i j e \ ' o r l nLkrm. Potilro je rijehr gh\ u ieclinPLLt, nrli.ldil ic potifro qh\ LL objerr.l it r'uhenr.r r.(.la od pIcn potrlilLLi suprotno. L'opaenite l)r)t\'f(ler()(Lrtf p o L l e os e r r o c l i og l l r r r ,n l q o r k r b i p o t r a o l o s u i T n i r (il( ' L i r r p o l p L n r i o r' L r i p o t i r a n j . p o t u rb r r r L r . P r i l i k o l n L r z i r r L r r j .,r l ) r l . s t i rn i j l , i / ( i s l i r \ l i i r oi s p i f i r n j r L r \ r , ri r f j n o s : r , i i c T i r b i l j c l r r r o . l ,j r l r ) i r ( i s l . r \ i o I b n c l I i . r j j l n r c r l r r r r : k o l r k o n n l i c s t r u s y o j i n r i r l J i q . r r rir u r r or c L . u ol . ri r r p i r i l l r j ( u st l i n o s . r r n i r t r . r l r , s rs obirr.'zlrirrr \ rdiib. A b d c s t j t ' u z i r n , r rP ( ' r L r i s \ . L l i d i o l i j f l r p o l c < l L rb e z P r c l . i t l , r . , i N i l i r . L r n i i . p r o r r r i l r n i i )r l d o s l i j c d p l r n i , r i l i p r c h i n u o , r l r d c s t p . r NoqL' je pfro ali() nrjr rosio obuau ili aaf.rpc. Lraiie pf.ro izr:rnr i iznLllr.l,zrJc.lno s !h\ onr. SIe llo sr nr\!.li Lrv.-li ]bdcslsliih.lo\r ir lir1. osinr izqo\1)ri1 Bisttill(rlt n^ poacll(11 i Ej,te.la ett la ilahc illrtlltrlt talrldttt lrL ierilie lelur, r,e cilrerlrr eutre,)ltrltatttlrcdett ltbtlttlttt ye resrrlrrltrr.

\ i , 1 i : ! l ' t r l r n rl \ l r r b LrL i i h L , r . i r ' i/r,,i/..,,/.r.r / i . 1 . ( hr f . . ! \ l

.

i
, j l . , ii l l r ! j I r r L

It

r.'Jthl,i:.i

lllti

t 'i::L1,il'

mi e'lve-clihlni tllitte-t-tevrabi e Allahumme-dihtni uena dtugoga boga osin Allaha kaii , tetahhiritl, Svjedoiin cla nenn druga i da je Muhantmed Allahov rob i poslatik Allahu' ulitti ne od ottilt koji se testo kaju i r.tdonih koji sa asLojeoöistiti.," la kraJu. U drugom hadisu kojeg prenosi Nesai sponlinje se dova: Subhaneke-llahumme ve bi hat .like, eihedu efl la ilahe illa E te estdgftruke ve etubu ileik, Neka si slavljen i ln'alien A[[ahu' boga osim Tebe.od TebeoProstatralinl svjedoöinrda nenLaistinskog i Tebise kdjem.t\J nije izgovaraonijjet za abdesi,niti su to radili Poslanili,;:, niL(ada njegovi ashabi. tijelanijenikadap|ao viie od tri pnlä,nitije utvrdenoda Dijelove je prilikom pranja rukLl do iza lal(tovai Pranja Dogudo iznad tlanaka prelazio granicu. Nije imao obitaj brisati se nakon abdesta Nekadaje provlatio prste kroz bradu, ali to nije redovno öinio Isto talio je prslima tr-ljaoiznealu prstiju, ali nije bio fedovan u tome, je pfstena, je slab ali Prenesen hadisu vezis okretanjem

T i r n r i z l .J , r . , : K i l n b u e t t r h r r c . p o g l a ! ! i . ' 1 l i I b n M a d i . l p o g l a ! l t e 0 : [ b u D a v u d .h r d i sb r . 1 9 7 :A h m c d .t 1 r j , c . / . r ] l - + 5i 6 I Nesal. /r/ .r.r,ü/ r. dll(,//.. hddisbr. itl. 13

''

- - 1 r , , 1 .r

'-

i/1,,

POSL}\NIl(O\',\,

, LIPLIT-\U \'[Zt S ]lllSHONl PO (]ltLlCi

lnlrL i Poh lck'no jL'clajc LolisLionrtrh i l.trtl liLrt't' n.l l)(r1o\ j no(' .1puLrrilitr ()sobi LrotL |rLic ogriririiio lc nrcsh n:Ljtdrrl clrn
ltil lIl a[.rti1t ttr)( l.

I(ofistir) jf rrrfsh Po ctrrrrPrnl.r' dozloljcno sitttrtt \logLrae(ll jL'L,r totr ro je l()su iznüd aclilitLlfbirrr. je PfoPrsoprt q l.rf.1liicr.r jc vj.fo\ .lturje' slo potf.lrt' ili LrsLLrc.liu ol)Lr.i,i1xlil) jr l)Lr) k)l islio jr I .sh itli(rjr l)io LL r'ije sebi otc2ill ro, llrs pIro jt, no91..

I t . l ! n . l I \ l t L ! r . r l , f S f n r / " " i , , ' j i ' 1 . ' i ' , i ' r ' ' r " I ;r,r,,r, ;. ;,, ..r'r,r.,t,r;',t L r , , r r , f r , , , , r l i r r l i / i : l \ i l r h u r l r r l r , L i i . r l r l' r L i | l i \ i l r : 1 I . r 7 r l / , r r \ i , , r , / i , ' i , r . r , r i , \ r , ) r , , rl l r L l ) i \ L ) L ll r I l L . l , , L i ' r l h r r\ 1 , ( L / . l r . t r l r .

€t.'lt1,.' :.r:\htu/ .':ii l,rt

POSLANIKOVA, i.C,UPUTA U VEZI S TEIENIMUMOM Tejemnum je uzimao tako Sto je jedanput dotakao zemlju i jedanput potirao lice i iake. bez obzirada li ie praiina, Doticaoje zcmlju na kojoj bi klanjao, slanazemljaili pijesak. speöcna Pouzdanose zna da je rckao:Gdje god anaz zatek e ekoga iz rxoga Llfimet.t, ima i d,dmiju i öime se oiistiti,r) krenuou pohodna Tebukgazilisu pustinjski I(adaje saashabima se veomamalo vode.Ne Prenosi da je nosiopraiinu za pijesak imali i tcjemmum, niti claje to naredio, a niti sll Loraclili ashabi l(o razmisli za o ovomebit ac siguranda je koristiopijesak tejmmum tejemmum za svaki namaz, niti Nije uLvrdenoda je uzin-rao i je to drugima naredio,napfotiv naredioga je uoPaeno, uöinio ga za abdest. zämjenom

rr Ahnred.,rrl 'r.1. 8,2197.Hadislc prenio Fbu Unrxüe, a llasi:...hik' s.lje.la .okkn. n.kos i: 'rng Lt neta inr gdje kl.uiati i ino se tit'e oti\titi...

a,'t.!.

2A

. 'i lrrlr ,r -:., i r, i:,

P()SLANll(OYA,

:., UPUTA U YUZI S NAIL\ZO1\[

()tpoiiniro je nlmx., tiiriit\\r.All(rlIu cl..ber, Pfiir logir rlile niilrr qorofio, nile izgo\.iri]o nijirl, nilio od tilbr'iuil i a.i!cr icc inlilllli nijc rlr'/talr. Nije otl)r)ainj.ro rnriz dtugrnr Lo snutlilo po2eljninr - ;;rrr j.('inrir osirn,{1larlr cftlrcr. ri lzqorrfiLjuai Allalttr ckltct po.iizilo jL' rLLlir rspfLllcnih Pf\trjLL fLrlc pfcnr.l liibli, i to do rcsi( r uiijü, ir pfcneseno jc i ,:l,ric pocLizilo Irrl.c, Iri Tglob i Po(llirliti(Ll Zirlim je slirrlj,rodcsnu P|cko Lijt'r'c 1,!eplenosj !. Lr\jrroclosloinoj pfedirri rlr ill jf stilliiL() rr.rrr.lio tlrr jc pr.rrosi ocl Aliic', oclrcclenomjesto. \k'tlrrtirrr, Ebu L)LrYLLd pt dcsnc r'ul<c clio lijc\ .. ispod pLlpliit.' sLLnnet strvlilnie (LliLrrl je otpo('iniio s icclnonrorLslijL'dciihcLoYir: Sl.ilLii nilmilz Ällalrrutunt ba'itl ltejui rc bej'rc ltu14i4je lienn baidle vc-l-tnagribi, AllaluIILI{ bej*'-l-nelriki lsiltti tttitl ltlrtaj.tje bi' l-trrai t't: s scl.lai rc-l-bercd, Allahwnttte lleliliitti l,tittc.'at!1tt!l)i ve l.Jtat.tj4lieü1.! ilDnlika-s- sevbu-l-ebjedu nritrt'' tl'dorcs. .\ Llnlttr, tttlalji utt orl 3tiyltd l;oliko jL ).t.(ltliittd i.]j1(:ltt itlok i .dl)t1dd. Allalttt, ot'i;ti t;ta otl lltticlla ladotu, :ttilcgott i lt t!out.Alltlu r,olstt atti prlltr ilitta :a bijt lt ttrllet't. rd tittüt grijcfu l;do ilo st od:,trattitriL ' ltdd:ehlü \'ed:hiie IilItz,i.ti'tatc-s-sett rn,ati vtI'o.14 |t.!ItÜuI ve rrrrstrl<i vc ttttlti je l'e ve t,ul etrc Drirtc-l-tlnßikitt. LDtr'sdllti rx'Dtati lilldhi Rabbi-l-'alertürr, la icrikc IcliI, le bi zalilic Mttit h! re t c ct\:,chkl-tntlsliütirr. All6lDutlrik Ettte-l-llelilitt Ia iklte illa Ette, Etlte Rabhi ve etrc 'abduke zalctrtl lte/:\i re i'to tlttl bi zetrbi, Jitgfir

l i . \ f L cr r r o n \ ( L t r I i i ] in r . ! r g r l r r , , l ! l r ' t , t l t ti r r t a . i ( \ l l , , i ( L i ' . . ' h h . L r l i \ , i i | i . , / , , r I l ( r l I L I l ' r t r . ! l : i . f I ) r \ ! ( Ll I f I l u . m . I i o r r r \ r / r , t l rI a l I t l . l t f I ' o s l r r r i l . n r \ r L , r L r l i t n r f r s rs l t l ) r . . r . \ r n r . L l , b t f \ \ r ' j I t l r L ! r t l f l r r/ i I r i l r r l . / , , i , r , \ L l , r f il . ! . 1 1 . : \ r , / , 1 1 , r r r i ( , r / , , , , , , , f f . , i1 j i , r , , r , \ r 1 " / , , 1r, /!rj i!i ' , . / , i / , , i r , \ . ' / ! , r , , \ r r i, l ' l , r / r , , / / i / , , , \ , , , r r ,i , f r t r ) r . \ h i r . ( 1 .l / r / \ r r , 1I r l r ) : l l ! s L i r r :K i N l ) r rn r r ' r i L r r r rlfi .r , L rl', t r . l l , h L L ) r \ L l l l \ r 1 r b r . \ \ x l r t i . h r , l i s b r l 5 ( r ' l : I ü t / l r r , l L 'b L l 6 r , : \ c r r l r x { l L . . r f r r a . l b r r \lr(17. hr(l \ !1 l0r+

t:-lth|,

:r Alfuit

r,i:.t,l.

li zunubi diemi'an, itnehu kt jaglfiru-z-zunube illa Ente' vehdini li ahseni)-ahlaki, ta jeh.li li ahse,lih.t illa Ente, v.tsrif'antui seijieha la jasriJu anni sejjieha illa Ente, lebbejke ve saldejl<eve-l-hajru fi iedeike, ve-i-ie|ü leise ilejke, ene bike ve ilejke, tebarekte ve te'alejte, estaglir keveehtbu ilejke. Ja okreten licesraje, kao pü1t'iriemik, prema i Onomekojije uehesn Zenlju stroria,ja nisdm od onih koii Njeuu dnrge rcvnirn snatmju! IiLania ie moie, i obredi nnji, i ,ivot ttloi' i snrt t ojd' doista, posveleni su Allalul, Gospodarusvjetollat,koji net a sauöes iJ.a;to nijenarede oijas4 l prvintusLittan.Allahu,Ti si Vladar nemadrugoga hogau,t,tt fehe. Ti n nt"t Gr'p"d,,t a ia 'att, I' oi roLtLl;into vnt 'ebi nepra|du i priznajent yijeh s|oi, OPtosti mi s1'enoje gt'ijehe,jer grijehe AlLalLu,uptrti ne najljepien ahlaku' jer tiko dntgi ue opraita ositn Tebe. najljepien altlakr upuöujc!sano li Otkloni od tnetleloi ahlak' ier loi Oclazivarn'li se'i stalrlosa t u ahlak od tLenesamo Ti nae: ot]aloniti. 'li,oioj sluibi, svakodobro jc od Telte,a zlr.tse nept ipisuje Tebi Ja sanl od 'lbbe i iTebi sevrai.otl,,ela si blagoslovljenUzviletLmolim Te.aoPtosl i 'Iebi je da seova dovauai na noanoln namazu'" Poz,nato sekajent.)'' - Allahumme Rabbe D|ibrile ve Mikaile re Israfle, fatire'alime-l-gajbi ve-i-iehadeti, Ente tahk mu s-seflavati Ie-l-erda, bejne ibadike fma kdrltt f.hi iahtelfun, ihclini li ma ihtulife f hi mine-l-hakki bi iz ike, I eke tehdi nefl teiqu il.t siratin mustekitll. t\llahu mo| Gospodaru Diibrila i Mikaila i IstaJila. St1'ofiteljunebestii ze l[je, koji poznaje! evidljiri i t'idlji'i st'ijet Ti sudii netlu t obovima Tt'ojittt L! pitauljimo u kojinta se otü raailaze RazLuiimi istinu od trcisLine, sa la Ti a Prari Put ttPutüie' onoga ier koga Ii lntei)- Allalrumme leke-l-ha tdu, Ente n fu-s-semav.rti ve-l-erdi ve mctl fhintrc, vc leAe I handu Lnle kaiiimu . sentavali vc lerdi ve nenJihinne, ve leke'l-hamdu Ente Rabblt's'serflavati ve' l-etli ve men Jihinre, ve leke-l-hamdu E te mulku-s-semavati ve' l - erdi ve menfh in ne, ve leke- I - lnmtlu Efl te m eliku -s-semav dti
tr \lLrsli.r. rl, lradisbrTlliEbuDa\ard..ldr,.hadisbr'll:iTinniTi.hrdisbr' b l l - 1 i N e s r i .h r d i sb t . l l l : f l a k n r . h n d i s . 1 i1 7 7 r ' l b n H u z c ' j m cJ i r , i r . 1 , 1 0 7 .N l l \ e d e D d c p r c d a j ad r i c o l u d o \ ' Uu . i o D a l a r d ' , i : - l v l u s l i n r . r l r t r . h r d i sb . 1 7 0 .P r e n o s i l dlc a d i s ae A i i r ' r S l 2'2

CLtithl'"r eJAt bE.rl

ve-l-enli, ve leke-l-harfldtt, Eqte-l-hakk , ve kavluke-l-hakku, ve Ii ka'uke-l- hakku, ve-l- dZenftetu hakkan, ve-n- naru hakkun, ve-nnebiijine hakkun, ve-s-sahtu hakkun, ve Muhammedun hakkun, Allahumme, leke eslemtu, ve hlejke tevekkeltu, ve bike arnentu, ve ilejke enebh., ve bike hasarfltu, ve ilejke hakemta, fagftr li ma kqddemfit ve ,fta ehhafiu, ve fia esrertu ve ,fla ed.'le tu, Ente-lmukaddimu ve Ette-l-mubhhifa la ilahe illa Ente,E tte ilahi la ilahe illa Ente. Allahu moj, Tebipripada hvala, Ti si svjetlo nebesa i zemlje i njihovih stvorc ja. Hvala Tebi,Ti si Upravitelj nebesa i Zemlje i hjihovih stvore ja. Hvala Tebi, Ti si Gospodar nebesa i zemlje i njihovih stvorenja.Hvala Tebi,Tebipripada carstro nebesa i zemlje njihovihstvorenja, i Hvala Tebi,Ti si Gospodar ebesazemlje, i TebiHvala, Ti si istina, i DZe et je istina, i Dzehenhem istina, i je vjerovjesnici istina, i Muhammedje istina i Su.lhji dan je istina. su Allahu moj, Tebi sepred.ajemi na Tebeoslanjam, u Tebevjerujem i Tebi se kajem i radi Tebese sukobljavam s neprijateljetn i u Tvoje ime sudim, pa mi Oprosti mojeproile i buduöegrijehe i onekoje sam uöihio javno i taj o. Ti si Onaj koji unaprjeduje i unazadüie, nema bogaosimTebe. si moj Bog nemabogaosim Tebe,)t Ti Autor lbnu-l-l(ajiim naveote ioö dviredove,a za ovenavedene kaZe su svepotvrdene Poslanika, da od *. Prenosise da je Poslanik, poöinjaonamazi ovom dovom: $. Subhanekelkthumme ve bi hamdike ve tebarekesmuke ve te,aLr d2,edduke, la ilahe gajtake. NekasihvaLjeni slavljen,Allahu mo| va je blagoslovljeno Tioje ime, Uzviienaje Troja veliöina. nemadrugogrl i bogaosim Tebe.2e dovasespominjeu sunenima, prethodne Ova a su pouzdanije. Medutim,prenosiseda ie Omer,,9, udio ovu dovu kada je klaniaoumjestoAllahovoga Poslanika, - i to naglas, bi pouöio da ;€ ljude. KaäeAhmed: Prihvatam ono ito je pre ese o od Omera,ali ako nekouöi bilo koju od Posla ikovih, *, dova, i to je dobro, Iza togaje izgovaraoi E'azü bilk hi mi e-i-iejtani-r-rad.2im, Utjeöem Allahu od prokletogaiejtana, se
13 Bühari:Kitabu-t-tehedzdzud. poglavlje rehedZdzud el-lejel,hadisbr. 20r El fi Muslim:Kitabsaltu-i-n1usafirine. poslavlje Ed-dua'fisalati-l-lejli kijarnihi. v€ hadis bt.'769. " Atuned, lt4usne.l, l4'7li EbuDavud,hadis 775:Tirmizi,hadis 242. 4/l br br

23

-,t't"/\'.' -1tt,, ": t.,1 Potomje uaio IatihuBismillu prije Fatihe je nekada izgovarao naqlas, a najöeiae u sebi.ro Uaio je tako ito bi kod svakogaajetaslao produienirr glasom l(ada bi zavriio Fatihu izgovarao)e Anin Ako je uöio naglas' naglas, to su isto radilii oni koji su klanjali a ondaje i,4rrlt'lizgovarao za nJrm, Pravio jc dvije pauze:jedrlu izmedu tel(bira i kiraela, a za onu je Preneseno da je ta Pauzaiza Fatihe, drugu postojerazliöitamiÄljenja. je prije rukua.Neki smatfaiLr imaju dvijepauze dR a u drugojprcdajida i osirnprve.lzgledada postojesirmodvije,lreaaje lagahna koristi se je [opae ne spominju neki radi uzimanjadaha-Zbog kraLkoae je uaio surll, nekada dugu, neliada kratku zbog lza Fatihe duiine srednie a ili drugoga, prcieznoje uaio sul-u putovanja neöeg O uöenju na sabahu do Na sabahuje uöio öezdesei sto aieia Nekadaje uöio sure 1(af, nekada sule fr-Rrrl, nekada Et-Iblo'ir, a nekada sure Ez-Zilzal na oba rckata. )ednom je uöio sule El-Fele/ti En-Nas. lcdnon prilikom na putovanju na sabahuje uöio sllru ElMu'mitun,kad.a )c stigaodo ajetakoji govore o Musau, 't!, i Hdrunu, -!,!1, prvom rei(atu,zakailjao se i spustio na ruk'Lr' na Petkom je na sabahu utio Es-Sedidei Ed-Dehr, zbog toga Sto Adema,':1, ulazak u se u njima spominjePotetai(,I(raj, sh'aranje Dienn€t i Diehennem,ono ito je bilo i ito 6ebiti u petak kao lto su bajramii dZume,uöio ic sure skupovima, Na velikin-r EI-lQmer, EI-A'la 1EI'Galije. IQLf, O utenju na drugim dnevnim namazima bi Na podr,cvskomr-ramazu ponekadauöio dugo. Muslim je daje rckao:Poslarl& li,ie Lolikoodu[iivtlo aliotl prenio od Ebu Se'ida pochtevskoga ika'teta d(] je öovjal(nogao slobodno atiti do BeLia'
" ' P o ß r d . n o l ed oj e u a i os a I n ou s . b '

c>liltcatr öa,/t r l nt i'/

obavitipotfebu,vrutiti sekuii, uzetiabdest zr.teti Vjercvijesnika, i li je na prvom rekatu.ltNekada utio suruEs-Sed,de, nekada a El-A'la, El-Lejl, i El-Bu/ud'. Sto se ikindije tiöe,skratiobi uöeniena njoi na pola od dugog uöenja podne,a isteduzinekaokraöepodne. na Poslanikova uputa u vezi s uöenjemna ak3anu razlikovala 9i, se od danainjeprakseliudi. Jednom prouöiosureEl-,4r.ajf dva na ie rekata,nekada tt-Irr, nekada El-Murselar. ito se tiöe redovnoga A uöenjakratkih sura3' aktamu,to je uveo Mervan. Zejd b. Sabit na ga ie ukorio zbog toga. Kaie Ibn Abdu-l-Betr:. Prenosise od jega je uöio na akiamu sure:El-A'raJ, Es-Safd.t, Ed-Dahan, El-A'la, da Et-Tin, EI-Eelck, E t-Na.s, El-Marselat, Uöio je kntke mufessal." Prcdaje o tomesu ispftwne i poznate. je Najaciji ieuciosuruEl llr, a odredio Muazu uaiEi. Sen da s, El-A'la, El-Lejl i slitno. Kritikovao je Muaza ito je üöio El-Bekale na iaciji govoreöimü lesi li ti smutljiv.tc, Muaze?,lna oni koji brzo klanjajunamazkao kad horoz kljuca uzeli su ove riieti ne gledajuai ita je prije ni ötaje posliie. Na dänmije uöio sureEl-Diumua' i,El-Munaf.kun,ili,,El-A'lai, El-Gaiije. je Na bairamima nekadaröio l{af i El-IGmer cijele,a nekada E/Ala i El-Gaiiie.To ie radio svedo smrti. Takosu radili i halife,EbuBekr, je na sabahuuöro El-Bekare, 4,, zavriavajuti namaz malo prije izlaska Poslije njegajeOmer,4" sunca. , na sabahuuöio sure:Jusuf,En-Nahl, Hud, El-lsra, i slüno, god bude iuam ljud.ima, nek t sk/ati A ito se tite hadisa:-Aio üöenje a notnaz .,35to je nesto relativno ito treba protumaöiti postupcima AllahovogPoslanika, a ne povoditi se ieljama ljudi. 4€, Njegova uputaje sudu svakom sporuljudi. Nije odretlivao surekojete utiti zanekupriliku, osimzadiumu i bajrame.
' Muslim:Kitabu-s-salati, poglavlje bL El-kiraelu cz zuhrive el 'äsri,hadis 454fi ' Kratke sure- 'rrrr!$a/ poöinju sa surom6/-ädr,.ar ili ral pa do kajä Kur'ana. ij Kßaru t mulbssalpoöinfusa süom Ed-Duha ili Ez-ZiLai pa do kraja Kur'ana. rl Buhari, hadis 705iMuslim,hadis 465;Almed, Musned,4/12249. br br i5 Malik, Muvetta, hadisbr. 303: Ahmed, Musned,3/7671; Buhari,hadisbr 703r Muslirn, hadis 467. br 25

c-lnrl., ..i -\/tu1t .j,ii /*

Njegov sunnel je i uöenjecijele sure, a nekadaje jednu suru da dva rekata.Nije preneseno ic uÖiosamo zä\'rietakili dio uiio rTa neke sllre. Uöio je dvije sure na jednorn reliatu samo na iz sr'cdine a nafilama, rijetkoje uöiojednu te istu srrrune oba rekata je narnaza klaniaoduZeod drugog,a nekada Prvi fekatsvakoga Tvuk stoPala je prvi rekat oduliivao dok ne LlLihne O Poslanikovom, -i':,rul(u'u Nakon utenia dizao je luke, izgovorio Allal" eft'er" i spustio se

ruke i odvojio ih od je koljena,zateqnuo DlarTor,ima obuhvatao bokova. ni glavunije poginjao spuitao,drzao i Ledaje ispravijao ravnao, ju je u ravnos lealima. Na ruku'r,r je izgovarao: Subhane Rabbije-l-'azim!' Neka si Nekada je dodavao joi ili sknljen, Gospctrlanrntoj Vcliöanstveni!1" umjesto toga rtüo: Subhanekellahum e Rabbena rc bi hdmdike rtliahwnmiglfir li!, Neka si slavljen, ALIaht 1oi, Gospodaru ai' Hvdlje si,oPrasti 1i.r: ruku'u ie trajaokolikoie uteije desettesbiha' Njegovuobiöajcni koliko i na rTa isio toliko.Nekadase zadrZavao ruku'u i sedZdi se<lida noinom naDlazu' medutim to je iinio ponekadsamoDa stajanju, tt i uputa bila je umjerenost skiadnost Njegovapreovladavajuta nanrazu.r\a ruku'u jc izgotarao joi: Subbuh ,r' KLttldusu'1,R'lbbttmelekai Diibrila'" l-melail<eti ve-r-Ruh. Slll'tje i, Sleti, ClosPoclaru Nekada je uiio:.4llahunme leke raka'tu, ve bike "me'|tu, ve leke 'a'n1i, ve 'asdbi eslemtu, haieh leke sem'i, ve besafi, ve m hhi, ve rierujem iTbbi sepredajen' Tebi Alkthu no j, Tebiruku'tt tinin, u Tebe iskazuie noj sluh i vid ntoj, noje nisli, kosti l oie i trcrri skruietrcsL sirno nd noanom narrazu nloji.i' Po/.iatoje da je ovo izgovarao

' " D i o h r c t i s a . h n e d . ' l / r / r i c r . 9 r l l 3 0 0 : l \ 4 u s l i n r .r d i s b f 7 7 l h A ' ' B u h r n . h r . l i sb r 7 9 . | M u s l i m .h t r d i s r " 1 l i 1 :I b n l l u T e r m ch a d i s r d ) 5 b b b I ' A h m c L l .' l / r / q , r , / 9 , 1 5 6 6 1M u s l l r n . d d i sb f 4 8 7 : I b n I I i b b a n .h a d i s r 1 8 9 9 h . : " ' D ( ) h r d i s x .n x l s z is c u l \ 4 u ! l i m o \ ' o n r r i r r r l o d b t o j ' n 7 7 1 t 2b

c)tuhrr.,n ö,th hrcil je Semihllahu Nakonruku'apodizao glavui ruke,izgovarajudi: ko lituel harflid.eh. AlLahöese oda.vati onome Ga hvali.$ Uviiek ie govorio ispravljaoledaprilikomdizanjasaruku'aiizmedudvijesedide je: oko Coviek e vrijed.i rrarno.z ne ispravi leda na ruku'u i sedädi." Rabbenave leke-lPrilikom ispravljanja ruku'aje izgovaraot sa hantd. Gospodaru na!, Tebihvala,a nekadaRabbenaleke'l-hamd, lzgovarar,jezajedno a nekada: Allahumme, Rabbeta leke-l-harnd,a2 Allahantnte i ve nije utvrdeno.43 Njegova uputaje zadrzatisena ovom ruknu koliko i na ruku'u. Allahumme Rabbena na uöio: Potvrdeno daie nekada tom staranju ie leke-l-hamd.u milb-s-sernavati ve milb-l'etdi, ve ,nilb ma bejnehuma,ve milb,fia ü'te,fli iej'in bada, ehlu-s'sena'ive'lmed.idi ehakku ma kale-l-hbdu ve kulluna leke hbdan, la.maftih lifia ea'tejete ve la nt 'tije littta,rrena'te ve la jenfe'u ze-l-d.2edd.i minke-l-d.äed.du.Allahu moj, Gospodaru nai, Tebi hvala onoliko koliko koliko moie napü iti zemlja, se kolikosemogunapuniti ebesa, jih i onolikokoliko Ti hoöei poslije semoZe napunitiprostorizmedu toga.Ti si dostojanhrale, veliöinei slave.Toje najstwr ije i qajdoliönije lto rob moZeizgovoriti,a svi smomi Tvoji robo|i. StoTi dadnei, to rtiko ne moäeuskrutiti,ito Ti uskrutii, to hiko fie mo'e dati. Bogatimai pomoöi.4 uglednirfianjihovo bogatstvoi ugledkod Tebeneöe potvrdenodaje:utio: Allahummegsilrrirni hat tiaje Takoderie bi-l-fiai, ve-s-seld.Zi, beled,i,ve nekkini mite- z-zunubi ve'lve-tj nekka-s-sevbu-l-ebejdu ve mine-d.-denesi, ba'id hataja kenta. bejftivebej e hata.iaje kema btthdte bejne-l-rneölikive-I-nagrib| Allahu moi, s i Allahu moj,oöistimeodgrijehavodom, ijegom ledom.

ao Buhari, hadis 795i dr br. a'Hadisj€zabiljezio Prenio je Ibn Hadisjevjerodostojan. Tirmiziod EbuHurejre. ea hadis s9l. br Hüzejme Abdullaha Mesuda, od ibn a2 hadisbr. 186. Buhari, hadis 735;Nesai, br hadis 877tlbn Hibban, br arTojetaöno utvrdeno Ahmedovom 2/234u opisu M,s"ed! i Buharijinom Sdr,,4,, i u pri.lizahiu stave sa ruku a, namaza, poslavlju &a ssowra idan i otii izo njesa u EbuSeldai EbuMusaa prenosi od Ebu-Hurejre, takodeje ulvrdeno lbn Omera, od se el-Es'arüa. a Muslim:Kitabu-s hadis poglevlje min Majekulu iza rafeä'räsehu er-ruku'i, salati, br.4'11.

2't

athl,., ., -\/h.t .i.ä/,t4, odstrani orl menegrijelrc kao ito se odstra juje p jaßtina sa bijele odjeöei uclalji.ne do grijehd kao ito si udaljio istok od zaPada.t' Takoaler,potvrdeno je dä je pona\4jao koliko je bio na ruku'u: Li Rabbijje-I-harn,lu, li Rabbijje-l-hahulu. Neka je hvala non Gospodaru,nekaje hvala mom Gospodaru."' hov Muslim plenosi od ErT da je rei<ao:,4//a Poslanik,l;, kada esa bi izgovorio semihllahu limen hamideh, staj1o je toliko dugo da snlo ponislili da je zaborat,io.Zati bi pcto na sedidu i zadriavao se na sjedenjLtizntedu dtije sedide toliko dugo cla smo mislili da je zaborol,io.)' Ib je njegova poznata uputal Skraöivanje ova dva vladari iz dinastijcUmejja,tako da se namaska rukna su uveli rTcki vjcrovaloda je to sLlnnct. O Poslanikovoi, l:!, sedidi Zatim je izgovdrao Allalu ekber spuitao se na sedidu bez dizanjaruku.'" Prvo je spuiLao koljena, pa ruke, potom öelo i nos. To je je dijelovimatijelabliiim zenlji, a kada ispravno.re Padao na sedZdu

" Ll Muslinro\onlnSahitu sro.ii:.llldhnitu lcl;tlJtu,rLlt ttil t t \.itarutirr'l'c\li. J l l d t u D ü ü co h i t t r l i h t A a l d : i v I h e r c l i v ' l , l t . t i ' l t."1tl endiiientiü:.iinhalü Allrhurüüa ldhnt),l,rn,(, / r.Jrlrt. Dodalnk: Ittt id h.iüiit hcj"( haktittit:.... l-btrid vidi i7loDrx knliga Za./rne nlvodi. lca gr spominje u dovi nr roaelku nnnraTa. I M ü , 1 ) ) 2 . i l l L r s l j n rK i r x b us s r l r r i . p o g l a l l j e i v x j c k u l u i z t r i r l e r ' r r s e h um i n : cri uku i. hadls f..176. b r " D i o \ l e r o d o s t o r r o g x d i s dA h m c d .J / r ' r 1 1 9 / l l l l 5 i l b u D a \ u d . h a d i sb r . s T l l h . N c s r i . h r d i sb i 1 0 6 8 . I N4uslnn:Kimbu-s-saL.rti. pogh!ljc: l ridalu erkani cs saldrivc lelrlillba fi lemanr. ha.lisb. ,173. ' ' B u h l r i . h a d i sb r . 7 l E . p o s l d ! l j . r I h e j n e j e r J e j e d . h u . u "'O\o po .rurorovonr nriiljcniu. Dqispra\'oÜe. obTir(nnDr dok.rzckole ie on ladd s lc. d.ic suprornoispnvnije U Hdknno! onr ,lllrk1r"Ä ll. inrdo.Mcduril1l.neki srrrarfrtu r l r 1 1 6 ,s c n n l o d i d a j e l b n O m c f p b o s p u i r a o u k e .f r o . d r k o l c n a . r e k i v S l :Z / A ol . tdlb Poshüik i: Mnogi frcnosioci lr.tdisi t\lde d! sc prvo sfusliju rt'ke. pa koljenx. Trko na!odi i Buhrri u s\(nn.Sdrirrl. l/.11.Nail kaT.: lhü Ontarj( sputlaoyro trkc. pd /n /frd (oP r.c ) 2S

c>1tuhtr.w d,rdt /nea,/

tijela,glavu,pa ruke,a sevraöaosasedideprvo je dizaoviöedijelove zatim i koljena,5o ie suprotnoonomesto öini deva.5' öto Zabianiojeoponasati iivotinie u namazu. Zabraniojespuötanje na sedidu kaoito sedevaspuita kadahoöeleai,okretanje namazu u pruianie poput divlje zvijeri,53 poput psa,sa poput lisice,s: sjedanje klanjaniepoput kljucanjasvrakes5dizanieruku pri selamupoput i dizanjarepovaneukroienihkonja.s6 je turbanana tlo, suprotnonije Spuötao öeloi nosbezdoticania je tinio sedidu na zemlji,zatim na mokroj zemlji, uwrdeno. eesto prostirkii hasuriod palminog1i3aa, itavljenojovöijojkozi. ili Na sed;di, öelo i nos bi dobro pritisnuo na zemlju,a ruke bi pazuha.Dlanove razmaknuotako da se vidjela bjelina njegovoga je stavljaou nivou ramenai uiiiu i umterenodinio sedZdu. Vrhovi je driao no;nih prstiju su bili okrenuti premaI(ibli, dlanovei prste ispruiene.Prstenije raiirivao ni sastavliao. Na sedZdije uöio i naredivaoda se uti: SubhaneRabbije-lje a'la!, Slavljennekaje moj hajazriie iji Gospodar!,s1 Takod,er uiro: Subhanekellahumme Rabbena ve bi hatnd.ike, Allahummagfirll Slava Tebi,Allahu moj, Gospodaru na! i svakahvala.Allahu moj, oprosti mL Uöio je I Subbuhun Kudd.usun, Robbu-I-neld'iketi ve-r-Ruh.Slavljen, Sveti,Gospodar melekai Däibrila. Preneseno ie
r0Utvrdenojedaje Podänik, prvo dizaokoljena, ruke.Digaose Poslänik, pa *{i .e * nadrue, ,ekä'. oclanjäjuL, rukamr pod.preno'e o Sdfir i Buhan. Porl"nitn,, nand, Albani,str. 155.(op.rec.) riNeki kdü da treba prvospustiti ruke,pa koljenada bise razlikovaliod devekojase (op.rec.) prednjih spuötaprvo koljena na nosu,o iemu postoje hadisi. 51 Lisicamnosookedeslavu. i Tj. biti na sed:diispruzenihna tlo naslonjenih podlaktica polkoljenica. i i dlanova. raImam Nevevi kaie: Postojedrije vste pntanja psa: pruaanje ?oput lava, ito je prethadnospo e rto i sjedenjeiznedu d\)üesedzdetako daje stra:hiica oslonjena na tLo.Newvi kaze d.t se zubrana odnosi, najujenwtnie, na pni naiin sjedenja. Nej luJ-ena\ 21320. rr lbnu-l-Esir poputkljucanja svrake. kaze:Öinj€nje sedzde brzo i bezsmirenostije Neilu-l-ertaL2132o 56 konj Zabranjenoje dizatirukepri selamu lije\u i desnu na stranu,jerneukoöen dize i Vidi: Muslim,hadisbr objenoseskupljene zajedno repomna desnu lijevustranu. s Musrcd,31428 4430: Nesai. 2/214i 3/5iEbuDa\ud, hadis 862iAhmed, br. r-Ahmed. o | Ddnmi. 2aa. I Mlrrred. 2J100:imizi.hadi" )o): lbnFbiSejbe. 284: I br.

29

- , J ' t " /::,;

:\tt,,, ';r L

da jc uöio i ovu dovv Allahumme leke sedletlttt, ve bike d rc t ' ve leke esle ttu, secliede vedihi lillezi halekahu ve savvereh ve iekka sem'ahu re besarehu, tebarekellahu ahsenlt-l-hdlikin. 'Ibbi sedidu iittin u Tebe vjerujen, Tebi se predajert Allahu noj, noje liceiini sedidu Ononte ko yt je stvotio i oslikao i daa fiu slt t Alldh, najbolji stt'oitelj'N Uaio je i ovu i I,id, nektl je blagoslot,ljen dovo: Allalrunmagftr li zenbi kullehu, tlikkahu ve d2illehu' ve evvelehu ve ahirehtt le ,alanijetehu ve sirtehu, t\llalLu moj, optosti trti s|aki grijeh, nali i teliki, ptvi i pasLjeduji, iarni i tajtü'" Gor,orio je l: Allahunmeglir li hotajaje ve diehli ve israf f emrL ve ta E te a'Iemu bihi minrri, Allahumtlldgfir li diidcli Ye hezli, ve h.rtai ve hmdi ve kullu zalike'indi. Allahünmagfir li ma kaddefitu ve ma ehhatht, ve na esrerht ve rt74eL'lentu, e te ilahi la ilahe ilkt ente. preLieranost i grijehe,noje ne.ttdüie,tttoit.! Allahtr t oj, oprostitrti rttoje All4lttt ntoj, oprosti ttti .biljL! ttloiu, ialu ono lto Ti bolje.]1ai ad nrctre. trtojtr,pogrjelkt ttojt! i oua lto hatitttiönotltdalitlt,a svese lo kad rctrc alazi. Oprosti nti ito s.t\t prije paii io, lto tu k,]s ije uiitlili' ito s(Lln ito sßkria, sa t jd1,nouiittio. Ti si l oj Bog,]lend bagaosi Tebe'a je Nar-edio da se u toku sedZdeuöi iLo viie dova, reka\'5i:Dor',t se tada najprije usliiaür."1
!;9

€i9

je Zatinm dizao giavLlizgovaraju(i Allahu eftrel nc dizuai rukePotom bi sjeo na lijevu nogu, dok mu je desnabila savijeia u prstima. krijeve laktov! na stavljajuai rTa Ruke je sta\.ljao natkoljenicc njih, vrhovi prstiju sll mu doticalikoljena ih bi Savio dva pIsta,palaci srednjiPrst,sPaiao je u obliku krugr jc doveainjime.Uöio jc: Allaäunmagfir i kaZiprst dizao i pokretao,
" M u s l i r r :K i l x b u s . l a r i ' l { r L r s r f i ! i n .h r d i sb r l 7 l . . '' N { u s l i r r K i r x b u ss r l u l i .p o S l ! v l j e1 l . h a d l sb f l 8 l : ' l l u h . r i : K i r r b üc . l d i ü v a r . b . N g h ! l i c a ) 0h n d i s r ' 6 1 9 8 iN l u s l i . r rK i r r b u - z - z i k r i ! c h d . l u r . p o g l ! ! l i . [ r r c . t! \ ! 7 m i n i c r r i ] r n x n r i l c . r d i sb f 1 7 l 9 " D i o h a d i s aA h m c d .n / r ' ' , " , 1 1 , 1 9 0 0 N l u s l i n rK i t a b u - s d l r t i .p o g l a \ l i e + l . h l d i s s : : . D b r . 1 7 9 :l - l b u d ! u d .h a d i sb r . 8 1 6 :\ e s a i . h . d i s b r . l 0 l r .

rt0

cJluhx,w öalu-/ nabl

li vethant ti vediburni vehd.irri verzak ti. Allahu moj, oprosti mi, Sve smiluj mi se,pomozi mL uputi me i opskrbime.6' to ie prenio lbn Huzejfe navodidaje !öiot Allah rnntdgfirli! Abbasod Poslanika, #9. Allahu moj, oprostimi! Zatim je ustaiao podupiruii se na koljena i noZne Prste, oslanjajuöi na natkoljenice.63 se eim bi ustao zapotinjaoje uöenje,nije pravio pauzu kao na poöetlGnamaza.fl Drugi rekat ie klanjao isto kao prvi, razlikovaose u öetvero: tekbiru i duiini utenja. pauzi,poöetnojdovi,poöetnom stavljao je lijevu rul(u na lijevu Pri uöeniu teiehhuda6s natkoljenicu, desnuruku na desnunatkoljenicu. a Uspravio bi kaiiprst, malo ga savio, nije ga u Potpunosti nije l(aiiprst ie doveainjime ispravljao gaje savijao, ga pokretao. niti je bio na prstu.Liievuruku je stavliao na driao podignut,pogledmu na natkoljenicu lijevenoge, oslanjajucise nju. Sto se tiöe opisa siedenja,on je isti kao i sjedenieizmedu Muslimovhadis6'kojiprenosiod lbn Zubejra,4r, dvije sedzde. da je Poslanik, pd sjedenjuna teiehhudu stavljaolijevo stopalo E-E, odnosise a izmedukoljenai potkolienice, desnostopalobi ispruZio, ispruiao na zadnjesjedenje. Zubejr,'*,, navodidaje Poslanik,l!ilbn je savijao.Te predaje nisu desno stopalo,a Ebu Humejd da ga razilaienje,Allah, ,8, najboljezna. Nije sjediona desnomstopalu, vet ga je izbacivaona desnustranu u takav poloäajda nije bilo ni niti savijeno, ispruieno. Neki smatrajuda je radio i jedno i drugo, nekadaje pruiao stopalo,nekadaga savijao,u zavisnostiod toga kakomu je bilo lakie.
6rEbu Dävud:Kitabu-s-salali, hadis poslavljeEd-dü'abejne-s-sedzdetejni, br 850; poglavlje95, hadisbr 284; Bejheki,E*Sunenel-kubr.!, Tirmizi: Kitabu-s-sälati, 21122. 6rPrenose nkana Säfi'ii Buhari:rigaosePosla ik,4i,hadrugireIat,oslanidjucise ,a pad.PosLaükor,ltt nanr:, El-Albani, 155 str. s Muslim,hadis 579. br 6' kiehhud klanjaöe\e rijeö;. Et-Tehiiiatu IiIahL. Nazvanje tako zbos izsovora s€hadetanJemu. u 6 Ahmed,Mrr,red, 9/23435; poglavljeMa jekulu efEbu Davud:Kitabus-salati, br. hadis 897. br redzulu sudtudihi ruku'ihi,hädis 874;Ibn Madze, fi ve 31

r-'ftlrh,:,, :\/nti t .it:.t;1.

je da Na sjedenju uvijekuiio teiehhudi poduiavo ashabe kazu: -selamu'a lej ke Et - t ehij j.tttr lillah i ve-s-sa levatu I e- t- t djj i batu, es ejjuhe-fl- ebiiju ve rahmetullahi ve berekahthu, es-selamu . Eihedu en la ilahe illallahu ve hlej a ve'ala'ibadillahi-s-salihi eihe.ht e ne Muhafimeden hbduhu ve resuluhu, Najljepli selatni i AIIahu, bLagosLovi dobrodati. Seknl tebi, Vjerovjes iöe i Allahottd nilosL i Njegora blagodat. Nekaje selam na nas i na dobre Allahove g1'jedoöinda ena istitlskog ys661,s. da bogl asin A aha i svjetloöirtt je Mulldttü1ed Njegovrob i poslanik."Ovo je uaio brzo i(aoda sjedi ra letavici,a ni u jednornhadisu nir se ne prenosida je iza toga uaio salavale sebei svoju porodicu,"s liazne, nili je traZio zaititu od kaburskc patnje, dZehennemslie Dedidzala.Oni koji to smaträju iskuicnjaZivotai snr-tii od iskuienja a pohvalnimshvatilisu to iz opöih dokazir, jasnoje gdje se to uai i da je vezano posljednji za teiehhud. je ustajao na nolne prstc i koljena oslanjajuii se na Zätim natkoljcnice izgovarajü(i Allah ekbet."" U lvluslinovom Sahihu i nekim Buharijinim predajama se dizaoruke. Zatim je navodida je kadase dizaosa prvosateiehhuda, uöio samo Fatihui nije ulvrdcno da je na posljednjirrrekalimauöio iita poslijeFatihe. uputa.U BuharijiDoln S.rrlrl Okretanjeu üamazunijc njegova je oclgovorio.Okretaflje u flqmozu sioji da je bio upitan o tome, pa je krada kojom iejta kra.le od namaza klanjaöa,:t) Okretao se r, namazusamokadaje norao,:r kao onda kadaje poslaoizvidnicupa se okretaou nanazu u pravcuputa odakleih je iitekivao, a inaie to :r nije bila njegova stalnapraksa, Allah,€, najboljezna. uiio je dovu i naredioto isto Nakon teiehhuda,a plije selama Ebu Hulejre i fedale,-:.. dlugima u hadisima
' ' D l o p o d L r z e g a d i s e l l u h r r i : K i l r b u l - c r a n . p o g l a \ ' 1 i e u n n e t ud T u h r s i l i L l s h l c i c h h u d . a d i s r .8 1 8 h b " ' t j t l r d c n o j e d a j e u ö i o s x l x v . tn r p B o | n t e i e h h u d uH a d l so l o m e . tf.Doscod Ebu I6.1 r \ \ r D c u s \ o r n eS r o r l h ii N e s a i V i d i r f i ' , a , L r : a , A l b a n i .s t r . " \talc nrledefo da le ust!irooshni.rjuaisc anrke. n ' ' l l a d i s t e L r c j e l o s l i a b i l i e z i ob u D r ! u d : K i h b u - s - s a l a t p.o g l x \ ' l i e : n D c z r r ul i e s I z l i i s x l x l 1l.r a d i s r 9 l 6 r H N k i m .1 , 8 6 5 k a z e d a j e U e r o d o s t o j r n . b k n u N e k 0 d n eo k r e t N o r o k d d r j . k l a n t a o a m a T s t r l h u s 32

c|{uhtew 6.ad*/.naad

g

H
?:

Namaske dovedok.ieokrenutpremaKibli ili klanjaöima, nakon predaieselama, nisu niegovauputa.Veöinudovavezanihza namaz uöioje prije selama narediojei drugimada ih tadauöe.To i dolikuje i jer klanjaöu, dok je u namazuokrenutje Gospodaru, kada preda a selamta vezaseprekida. Zatim bi predaoselam,prvo na desnu,onda na lijevu stranu, i.zgovarajtlJti: Es-salamu 'alejkum ve rahntetullqh. Neka je ha vas selami milost, To je redovnoöinio, a prenosise i da je izgovarao samo jedan selam,gledajuCi ispred sebe,ali to niie utvrdeno.Tz O tomeje naiboljihadisko.iiseprenosiod Aiie u sunenu, kome stoji u da je to Poslanik, radio na noönomnamazu, hadisima u sebi ali *i, skdvenumahanui u njemu se ne navodi jasno da je uöinio samo jednupredaju selama.

F
ie

I

?' Hadisje vjerodostojnimocijenio SejhAmaut u obradi djelz Za.lu-l-me ad, 1/2so, kaoi hadis je pr€nüela koji Aisa,a navedenje (op. nakon ovoghadisa. rec.)

€Fhb,t r Aktit

)1äbA,

POSLANII(OVE, €, DOVE U NAMAZU U narnazuje uöio slijedeöedove: - Allahütflrne ittni e' zu bike fiin'azabi'l'kabri, ve e'uzu bike eti-l-flrahjai ninrttueti-l-mesihi Ded.2däali, ve e'uzu bike niflfit ve-l-fiemotL Allahumme i ni e' zu bike mine-l-me\emi ve-lmagrefii. Allahu moi utjeöem Ti se od kazne u kabutu, od iskuienja Deditl\ala, od iskuienia ifuota i smrti Allahu moj' utjeöem Ti se od grijeha i duga.ti - Allahummagfir li zenbi, ve vessi' li f dari, ve barik li f tfilt fezdktefiL Allahü moi oprosti mi grijehe, poveöai mi nafaku i blagoslovimi ono ito si mi daola - Allahumme inni esbluke-s-sebaturt-Lemri' ve'l''azimete 'ibadetike, ve hle-r-ruid.i, ve esbluke iukre ni'metike ve husne esbluke kalban selimen, ve esbluke lisatuen sa.likafi, ve esbluke ,rli hajri ,?ur ta'lerflu ve e'uzu bike mi ieüi ma ta'lemu, ve estagliruke Ii ma ta'lemu. AIIahu mo| molim Te da me uövrstii u vjefi i da mi podarii övrstu volju 2a uputom. Molim Te da Ti zahvaljujem na Ttojoj blagodati i da Ti liiepo robüiem. Molim Te da mi podalii öistosrcei iskre iezik Molin Teda mi dai od dobra kojeg Ti znai i da me zaititii od zltt kojegznai i molim Teza oProstonoga ito Ti z ai." Poznatoje da je sve ove dove izgovaraou prvom licu jednine.

I Ahmed, Ed poglavlje du'akableel ezän. Buhari:Kitäbu-l-a7an. M,r/r.,.l 9/24632; hrdisb. i308 hadis hadisbr 832;Muslim:Kirabu-l-mesad.Zidi, br' 589:Nesai. 'r lbn Sunni,,.1,rrl, 1+'n, fc-U"jle, poglavlje jekulu bejDczahranej vuduibi' Mr hadisbr 3496 hadisbr 2SiTimrizi.od Ebu Hurcjre, "5Ahmed, poglavlje Kitabu-s-sehvi. b. Mßned, 6/l7l3li Timizi, hadis 3407;Nesai: br. nin-d-du a. hadis 1303. Nev'unaharun :J4

r.

\ r L r rr Lr r . L \ , ) J i d l i f i l r r , i r r r , r 'rL oL r oo b o r . r r , ' l i . L r.,. l r l o l il , t ; i r .r . ' . f l r r r L L L L 1 l . ' c ln r L r r i l r ' 1 , r , ' l . r , , iro . t l r .t ) ( l r , r / L l i r \ i . L l po

, ! L . L r . . r t t t i l L t I r r l r r l i r r i r o r l . r r ' iLol r l ' r r t: L L r i r . r r l i r l r o r i o i , ' : lr '"ii::tx.:;::::to;!s;a:;:ittiar:r)it,a. ,ril,.llnjr!,rii I irr),r'lirfnlllrrlrrlir//rr 1 t p l ] r , ' f r L L , r L rr . r r r l r r . L z n i u , , rl l. . r r r r . r r . L T ( ) l n r r r r lt)LrL \ L L l n l )!!r1 r . r ' ( ' , i : r . r ( , | \ r n l i n . r / ( i r r r .. , ( ' l ,a r 3 r , ) ( L L l r r L i. , L il . r . l . r l ) l l l , , | ' a L r( I I L. L : \ r .r I rL, r r g ! . r o l L r i . L L L ,itr , I i , r r L i r r i r . ( i r , )r r r . lr l L \ r . l i l . , 1li, i . r ' ( r f r r ) s L ' r ir l . r i . r i l l L ' l l r r f I l l l r r i l t L .l i f . l . i l r . r , , r , . r . . L r l : L. ' i l . r, i o r r : LLL L ,t Li ! r . 1 i t r i / ( r r L : l , i ! : l i . b r , ' l ll r,r!i\.

: . 1 . : L : l . r r , ; : r L r r r r l . , r r i . r : LL i , , : l i I L . r s i r r rI l . L . f I r 1 , , , t , 1 : , r r r - ,t , L r , r . . i i . r . , r r : r l l L l L r r i , ; . , ' r l , r l L r l . : i h r r ' b i r I L L ' L L , ' . . r, , l r t , ) l \ . r r . i , ) r r l i . r ( l r , , l o s l . r\ i . . r , f . r r , 1 i I L ! L ) t I ' L \I,1 I L ) i r . ' i . r , r r , I L ,: l . l ! r n l l r / i r r . l n r r z . t r r i . . i r |, : r r r ' r l : , , r . r r . r o r 5l tl . l L l l l .ril1r!r i1('ll.illi:.1:

r r i l , L ! ' t Lr i , ' . . , i , , r - r i r r ' lr ' . i r ; ; r r r i . i i i t t : t ' r , L r l rr .rr , r r L LI .r i . r ' r . 1 1L ,r , r n r . r /L L . r ) i ) r r .' . P ( , i , ) r , ' l ) r ( , rr ! r . 1 \ . i o , . r . l . r . , l . r . r , ' . r . \ . l r . r c l r t , : lrrr . r o l r o s . r n , ' l i . r r o l r t L l f L r i , r . L r r ! l i ( i (l

! i . i \ t i i ) t ) i t r t i t t t r i ) t-

r i i r L . . . r . r , r r ,,rr ! L r , ' r r l . r r i . u r , . r ' , i r r l ; 1 . { ,l \ t ) d j , ' \r , t . r r
' r ! r r l r r , ' L . . L L r t, .t : r ( l r r ( ) r tri1 r L . r ( , . Lr l l l ( , : ( : Lr r i l r , r l ' ' : Ll b l r t r r.lrl i l j it , , ) r r : i . 1 , lr -. ( i , r i ( , f , i : i r i r j , ! , ( L L r i ,I,L r r L r r l , , r r r' r . r : L L L r L L t f l . L , r L i i L i \ r . : . i r , , i i r : i , i l . r n t , ' . l o r ' , | . , L , r r r : t . r , r o . , r , L r l i r n L : i ! , 1b i ' . ' r : : , r : i i ( , , J \ n , : r , t r l , ) r ' r , 1 , ' r i i ( , r : r , , o ' L . r l i n r n i : r r r , r . ' r r. ;1 i, \, i.(. 'rrlli. r r n ... I . . l r r r , r r i , r . L o - . i : i , rr l r r o P i : u n , r r i L rl,l.. r r r. r l ii i i , ) j ( r I i . 't LI , r r ' i () / r i I I L r ll . r L f i , ' . i i , , ' . r LL I r. . rr ir i \ L i ,l r . , ' ) u ' L . rn r . , r ' r r r , r L i 5 r 1. r) ( ) .

e1rhhr

jJn1l- . ,1.

s€F{p
Potvrdeno je da je rekao:la sam öovjek kao i vi, zaboravljam kao ito i vi z.tboravlj.tte, pa kad.t zabord|ittt, podsietite me,8l Njegov zaboravu namazu predstavljaveliku blagodat Ummetu, 3' usavriavanjenjihove vjere kako bi se poveli za njim lcanjao je öetiri rekata ne sjedeai nakon prva dva. I(ada je zavr6io namaz, uöinio je sedidu prije selama,Pa se odatle uzima da öeonaj ko izostavi neki dio namazakoji nije rukn, uöiniti sedidu priie selama.Iz nekih predajase uzima da ako to izostavi i ualeu neki rukn ne treba se vraiati. Jednomprilikom je u jednom dnevnom namazupredaoselam nakon dva rekata, pa je priöao, a onda se sjetio, pä ustao, zavrsio namaz i predao selam. Nakon toga je udinio sehvi sedidu i predao selam. Prenioje Ahmed da je jednom klanjao,predao selam i iziöao zaboraveöida klanja joi jedan rekat, pa mu je Talha rekao:Zaboravio si da ktanja! jedan rekat.'fad.a se vratio, uöao u dZamiju i naredio Bilalu da uöi ikamet, pa su ljudi klanjali jedan rekat. I(lanjao je jednom podne sa Pet rekata, pa st lJrttrckli: ldanjao si pet rekata. Tadaje uöinio sehvi sedidu nakon lto je predao selam t(lanjao je ikindiju sa tri rekata,a zatim otiSaokuai, pa su ga ljudi podsjetili. lzaiao je i klanjao sa njima jedan rekat, zatim je predao selam,pa uöinio sehvi sedidu i predao selam. se Samo ovih pet sluöajeva prenosi o tome

N A h m e d . , V / , r n ? . I l / 3 6 0 2 ; B u h a r i : K i t a b u - s - s a l a tp.o g l ä v l j e3 1 . h a d i s b r ' 4 0 l i i poglavljc EGlehani. hadisbr 572; lbn Hibban. 6/2662 Muslnn: Kitabu-l-mesadzidi, *iU prinrjeni tog prop'sri. 36

Clhhratar dalttluriJ

O SI(RUSENOSTI NAMAZU U Niie od niegoveupute zatvamti oti u namazu.To su pokudili Ahmed i drugi. Rekli su da je to praksajevreja.Neki to smatraju dozvoljenim.lspravno je namaz obavljati otvorenih oöiju, to je bolje ako ne smetaskruienosti,medutim ako niegovuskruöenost neito ometa,kao ukrasi i sliönou pravcu Kible, onda nije mekruh skloDitioöi.

STA IE POSLANIK E, U.IO NAKON PREDAIESELAMA I O ZII(RU I(OJI JEPROPISAOSVOME UMMETU
Nakon predajeselamagovorio ie tri Puta estagfrrullah' d zatifi bt nöio:Allaiumme E te's-Selarnu, ve tti ke-s-selat"u' tebctrekte ia ze-I-dielali w-l-ikran, ALlahu mo' Ti si Selam' i Ti daiei selam' 'blatotlaran veliöi e i pleme itostis3 si Ti, Posjedovatelju Ostaiao bi okrenut prema l(ibli samo koliko je dovoljno da to izsovori, a onda bi se Zurno okrenuo klanjaiima' Okretao bi se na desnu ili lijevu stranu, licem okrenut Prema klanjaöima,ne gledajuöiposebnosamo na jednLlstranu Nakon sabah ne siedioie na istommjestusvedok sesunce bijasnopojavilo namaza lza svakogafard narraza uaio ie slijedeöe: - La itahi illallahu vahdehu la ierike lehu' lehu-l-mulku' ve lehu- l-hamdu, ve huve hla kulli iei'in kadir' Nema drugogabogaosim nena druga Niemupripadavla't t htala i On've maie' Altaha I'oji - Allahunm" la manih lima ea'tajte, ve la tnu'tije lina tue a'te, ve Ia jenfe'u ze-l-d2eddi minke-l- däediu' Allahu moj' ito Ti datlnei to niko ne moie uskratiti, a ito Ti uskratii' to niko ne moze r s l' ed t tla t r. Boga i ma i ugl i m a boga t vo i ugled Aod Tebenece ko'i st.ti - ie lo havt" ve Ia kuwete illa billah, ld ilahe illallah' ve la na'budu illa iiiahu, lehu-tt- i'netu, ve lehu-l-facllu, ve lehus-senau-l-hasen, la ilahe illallah muhlisine lehu'd-din' ve lev kerihe'l-kafirun. Nema snage ni moli bez Allaha, mi obotavanlo samo Njega, Njemu pripada bLagodat,poitowfije i dostoJtttlsttlo Nema tlrugogabogaosimAllaha lskreni smc'Niemu uyjeri' pa makar ss to bilo mrsko nevjertlicima
pogla!lic26' ludß br' 5II r, Ahmed, Kitabül-mesddzidi. 8i ,Urisrerl ll,l28r Müslimr poglavlje ziku ba'd€es salatr' Ez Nr l-ezan. 6/l8182iBuhafi:Kilabtr Ahme{l.,|1t.er".l t/ Taberdni' Mr zr'? e!sxlati'hrdis br' 1505; Davud:Kirabu-s hadisbr. 8,1,|Ebu kebii.21925. ziki badees salati hädisbr' ii ll,.ri., rit"Uu r n1"*dzidi. poelavljcIstihbabu-z h0dis b' izaselleme Majckuluer-redzulu poelavlje salati. Ebu 59,1: Dlvud: Kitabu-s br 83. poglavlje hadis 1338 s-sehvi. s,tc,r Kitabu Nesai. 1506r 38

.-\ r//ir, I '-,.i.rl

,.,1

Ititliun pfipidnicimi s\1rqilL rllnrclr LIit l)oshniLi, :, je pr cl)or'Lriio slrLrog liud nnmrrz.rirqo\ariiu srrblnrallah - .1" putt\ e[-ltdtttdtl I slotilu: Za i1alrc e/ilrer 33 pLLta. nirnrilrrjrrci lillah - ):i pL\Lr,,'Uldhir vtrhdehu la ierike lehu, lchrr I-rttrllar, rc lehrr-l-lnnultr, illrrllaltrt ositt Allalta l,oji r? h w'al.! kulli iej'in liadir. Ntutrt lrrryrrya ltol,ltt ' i Oti \t,t ltto:t. i uoüa rlrttltr, i\i)rt]fi!lt ilL!.ld t\'t1 t,lt1tl. lr,tln ibn Nltlslimir dil Plenosi Ibn Hil>LrrnrLsrrrm Salrllrrrod H.rr'is.r -\llahor, Posl.rnik ,:, fcliao: r\.7ior it{, Älttrjai salnlt, prije nego ie ito p|ogot,ot ii, reci sed.utt ln!ta: Allaltur r e c.l,ii tti ltti trc-tL nt!, AIIthu ]t1oj, spIsi ürc l/itte!, jet alio tlttrei lo\d dain, Allrlh (1(. tc spasili o.l l:(rtre. Ä qttkotr ito lilatljdi akiatl, piije trcgo ito ptogot,otii,rcci sed(rr puta: Äl14ltt!ltttite e.[ait tti t]titrc tI alio t!ltnei te noii, Allalr le t( spasili od l:(rtre.' 4r;jet,

' \ 1 ! \ l . i K r r r b L ,.lr . ' r ( 1 7, l . t , f ! h \ l t . I ' i i l r b . b r . / / . Lb r ' ( 1 .r s \ r h i i . l r r , h .b L i ' ) r . l l r ' i j l i b ! I ) ! \ L t L : l i i l ! b ! l . , . t 1 .f . _ ! L r Lt\. \ l r l { r r L i \t . \ L r h . 3 r n . ! t r . . . s r h . r i i r L r L l c/ r r \ b . l r r . l r r L l i \1 , r a ( l l L ) ;t1l

tjrhhr

:,r Ahrtt +,t:ct,rl-

O I(LANJAÖEVOJ SUTRI Ako je klanjao prema zidu, ostavljaore toliko prostora kroz koji i bi mogla proii ovca,s8 nije se udaljavao od sutre nego je naredio pribliZavanjesutri. I(ada bi klanjao okrenut prema motki, stubu ili drvetu, stao bi tako da to bude ispred njega u pravcu desneili lijeve obrve, ne bi bio prävo okrenut prema sutri,se Na putu ili u pustinji zabio bi kratko koplje u zemlju ito mu je bila sutra. Deiavalose da poprijeti jahalicui klanjaprema njoj. Ponekad je koristio sedlo kao sutru, poravnao bi ga i prema njemu klanjao. Naredio je ldanjaöimada sta\4jajusutru, makar to bila strijela ili motka, a ako toga nema, neka oznaaeliniju na zemlji.'o U jednom vjerodostojnom hadisu se prenosi da ako nema sutre, ili namazprekidazena,magarac crni pas.et Hadisi oprjeani ovom ili su vterodostojni, ali nisu jasni, ili su jasni, ali nisu vjerodostotni. I(anjao je dok je AiÄa, {-ll,spavalaispred njega,u pravcu l(ible.e' Medutim, to se razlikuje od slutaja kada neko prolazi ispred klanjaöa,prolazak je zabranjen, a siediti ispred njega nije zabranjeno.

r* To se odnosi na sedTdu. kadaje bio na kija'nu. osrrvljaoic a frostor od rri drimd. -' Prenosise u slabom hadisu. "L' Prenosise u slabom hadisu. ' r M u s l i m : K i t a b u ' s ' s a l a tp.o g l a v l j e a d r ! 'm a j e s t u n c l D r u s a l l ih a d i sb r . 5 1 0 ;E b u K . i Davud: Kitabu's salati. poglavlje Ma Jektr'u es srlitc. hrdis b. 70li Tinnizi. badis h b r 3 3 8 i N e s a i . a d i sb . 7 , t 9 . ''r Vidi: Milik. t/,r./12?, lradis bL l58i ^hned, ,tlitsne.l, 9125202;Bulrari, hadis br. b i 8 2 j M u s l i l l r .b a d i s r 5 l : .

.t0

I PoSL.\NIIio\I,\, , T]PTJ A LI \'I,ZI SA I(T,,{NJ,\NIE}I PltI t \lllt)LNt rr sL N Nl:T.\
I)osl.rnik, i.' Lrr ircI Lrrchje bio lio(l kLr(i'lihni.l() .lcscl ftlirtil jr fcliio: a/1)./r,r1i) \ruu otl .\llaltot oiyt !\tslnttil;tt. n.rlilL,. Orrc,r', . , Ilrin . tlt,t t t tl;rrtt. l)ttt 1tt lttiutt :l;r4tt lit rtl üirrr: rt. t!tri ttttktit ttjtlyt. ijt ,itr itlt,r,r i . | ! . tl, \ | ! t 1 | ! , . | \'| ! i-.! jt!, ij, rr i]tr'!,n'oil,ttt't i tlttl t rlittl.! 1 ' t)i iit \til)tlt trtttitt-tt o | I i r d . r I j f d n o n r i z r ) s t i ri \ ( L \ . r L ' l . r t .Iro s l i i c p o c l n c r ' : l i o qliI r r L i r . jr izr iL.iin.lii!. r rirLnri l.rl.r tc r.rbf.1nj.nolilrntitli. nilil.rnj.r() ih Lr slrrg,r l,u (lr lilrrr .ro artifi fcliitx l'onclii.l jr prijf l)r)drrcr S L ( )! r t i a f . [ \ ' i r r t ' j . l r t xp r i i . i r L . i i ' r ] ' t lr,.! r ! r ( i s i! c . l i r r f r ! . i r o : IiIai!jajt(, pi ija (rliin]]tfl dv,t t(l.atn! ,r lrf('i l)rLL r.l.:lo: Jio icli. i. 'Io l c r r l i r , r c l . rn t ' b i l i L r c llio s h \ , r 1 i i l i r o l j r i l \ ! d c n i s u n r f t . t o r r i s r j r . !!\r ( )d r n i i ! ! L r n n f t n c g r )f r L l s l r l r f l ) (rolo\ o !rf \urretr i rIrbror oLirrc rr.tnr:rzc i ncnr.riLr l.:,r Poseburr pL,r',rd Lrl.rnj.ro lrorLIrrri'. u l)oqolo\ o .rliirnr\l.ii !Lfrrcl, n. l)rrro\i ir . r d . rg . ri I i l . L d . l l . f r j i r ( )u r l r . r l l i i n r r . l . rn r o r f . r ( ) . 1o ! L . r l i h r l i l i r n . r j \i i r j r l ) r r i o n l s r b a h s l i s L r l n ( ' t \ i l . . r . l . r! l . l n f i i L ri r o \ i r \ i l ) . l i i r ) r i r r l f , r i l o d . r j r l o d l i L t ( t ' i l if . r P l l 1 Li r n r p r f n o s i s r : . i rr r :r r p L r t rL . l . r n j , r r :' L r q Lu n n ! t c o s i n r n j i h . r l : l - ( e r t . 1 ! i i l h . r s c r . r , , i l , r 1 r i r i i l i f n j L r . l . r i j f p l i L rl r l l r r r j r . r b . r h s k i ( s o l posl.r .r \ it1 : r L n n t ' Ll r r i t f c ? S l b , r l r s l ..i L L r r f , ' t r r c L \ L i t \ ' ltj(rr ( r ' l f l ' i P , , r \ r ( . l f l i . . , . r 1 ( | f n t i r . r | l a i o i u r f f ll l ] l l \ t l . l L t ! i t ! ! I i , r i r i l c s u r e l \ | rIr ,,I i L\ L r( L.,rruntr i r.rd.r !Porir.rj{ri hl ij, nr,r Lrr L' t.t i cil :r. SLtt ir r '.'r ?l /1r1r*s,rrllli poirf.lLr Alhh(nr, ;,,, j.(lr()ac Iio il \c sLrProt\ir\liir .1 sirlLr nLqrr.r )o5l()i.rni!,).r !i]ri]. iLo rrs.r\rsir\\rqo\'tl jfdnr)iuu i [ p o l r c l r n j c s . r r r L ' i i r r r L L r q r m> r d l i i c , i !rro\isn(i\( rrL,grr.rlcqorir N : | ( , 1 \r ( L r L\ , r L i ( ) ! .:r. r \ r i ! n : l \ . 1 n r ! l i p o s t o t . r r r jrcr c l i ( ) q il li l \ r r o g l i l i s L i . r o q ,\rt i ' n r u i r r g i r . r i i f l i L rc j I l r ) \ t i .
r l , 1 1 , , r , , ,l .i , ' L . . . . r , . L t ,rL ' ! | . r . l |rLiJt.rI r ' \ L l t r L li ,. r r i r ,N r L r -'! : r i i r \ r . r r L l l / , r \ , . , r Ir l i L r r , . l L r , r r I r l . l r r o : : \ l r , r n . l r r L .l h l r \ i r f r - r l l / r ' r r , , r l 1 r i r , , . l ! j r I r :l i r , i , Lt r L t l r L J T l | fl r l . r \ l j f r r . , , l . 1 , . i ! r l L \ l r L r : L \ r L l l r Lrr. r : r I r r L , l i L r | .,..., , r l i L. j l l - . r t . r L l lr / i r . j r i r : . , l . L L l r . L L , f r. ., ,. I L

. :

€t;,hlt, :.' :\/tl|r

:,,:, t.;4.

Ovi elemcnti su ternelj znanstvenogtevhida, kojim sc onaj ko razlikuje svih koji su zalutalii uiinili 3irk. Zbog toga od ga posjeduje jer ova sura ima vrijednosttreaineI(ur'ana, je cijeli Kur'an obavijest a i narcdba.Naredbeimamo lri vlste: izvrina, zabranai dozr.ola, dvije vrster obavijesto Stvoritelju,Njegovim imenima, obavijesti atributima i zakonima, i obavijesl o stvorenjima.SuraEl-.I/rlasgovor-i zbog toga ima samo o Allahu,.€,,Njegovim imenima i svojstvima, od kao Uöaöä tesurespaiava Sirkaznanja, vrijednosttleiine l(ur'ana. lto ga s:jJaEl-littiru, spaiava od iirka u djelima. vodiöi sudac ondaElPoÄto znanjeprethodidjelui ono je njegov /rlar ima vrijednost tr-eiine l(ur'ana, dok EI-liafirun imä \,rijednost öetvrtine I(ur'ana. je strasti PoSto 6irk u djelimautjccajnijina duiu zbog slijedenja jer mnoge njegovevrsLeljudi uradc iako znaju njihovu itetnost. Nlnogo se teie oslobodititog iirlia, za razliku od iirka znanja,koji nestaje dokazom.I onaj ko ga nauaine moZeznati osim kako jest u stvar-nosti. Zato u suli El-l{aJirun powrduju se i ponavljaju ajeti. Zbog jer poslijetavala, je togaje I'oslanik,:i,uöio te dvijesurena dvarekatä je otpoainjao dnevnadjelai zar.rlavao hadidz simboltevhida,i njima noina djela.

--rri/,l i,/ .:-,./:.,1n , i

posLtlEsAtsAHsr{rH o I,oSLI\Nrr(()\roi\r,r.rlr:cjANlu ::,
SUNNE'I'A Nelionsabafrskoq srrrrrrrtr lrliro je n.t(lesnombol<u. IJ \ ezi s til)1prcLjcfrlcsu (L!.i'e zahirijesntrtl-xju jc to dt erLLpe: je obnYeznil duZnost, |1.lrrrqlcLa nrc'(r'rLh iDrzi\rju to no\otiu jjom. \laliLi iclrlrlli clrlr sc sredine,l)ir to sluiltrljLL dozvoljenint liao je sunnet.'i odnor',a meL<r'uhonr sc ro llcli liirorLl elio

l l c L r o . l b n . l l i r j i i n r r s \ . f r . ( 1 t . l L 1 , 1 , ,i , , , , r i . ,r t t )i : r t i . t \ h t ! i t i i t ) i \ \ r i t l t i t ) h t ! t , . r , ! rt \ ! ) , t r d t ! ! t t r

l(r'l \?/n r,, rji,ri \rr,/r{/r

t l

'''n!!!::)!!!

POSLANIKOVA. :.:.,UPUTA U \TEZI SA NOcNIM

NAMAZONI

ni kuie niti na Putovanju. noani narnaz L<od Nije izostavljao po rekata danu. ilibol, lJanjao dvanaest bi san I(adabi gasavladao euo saDT iejlru-l-islama Ibn Tejmijju da je rck:ro: Iz oroga se iasno vidi da se vitr rLenalilanjata zbog isteka vtenena u kojent se klanja, i kao i tehijjetu-l-ntes{liid, na} az prilikoLrlPottlmöerljasL!trca liiini nanrcz,jet je cilj da se ritt klattj.l kao.dal]lji al aa ]|ottt. ili Svi I(länjaoje noani narnazod jeclartaesi irinaestrel(dta. se se rei(ata, rirzilaze po pitaniu da li su a slalu da je klanjaojeclirnlest ili neSto drugo. sabahski sturr-reLi rekaLa dva posljednja Al<o se ovome cloda broj rekala firrd nämaza i Pfitvrdenih ukupanbroj njegovihredovnihrekätilu toku dän! i noai bi sLlnneLa, nc|edovno. i1 bio ieLrdeset, sveiz|radtogaje LJanjao Rob bi trebao uvijek ovirko radili sve do svoje snrli, jer L(o nir dana i noai I<uca \,rllta brzo se oLvorci br-zo putir sval(oga aetfclcset molbi. Allah,ii, nekanam ie u pomoai. se udovoljinjegovoj Iiada bi sc probudio u toku noai, rekao bi: La ilahe illa Erttc subhaneke-llahumme estaglfit'ukeli ze bi, re esbluke rahmeteke, Allahumne zidni 'ilmerl rc l.r tuzig kalbi ba'de iz hedeiteni, ve ekeE te'l'Vehhah. Neun drugttga rahmete 'i hebli min leclunl<e ALlaln ositn Tebe.rteka st Sllrlje]t, tttoj Allahu, ]rlolitll Te..1 op]-ast ntojih grijaltrL i nolitn'lb zd T1'aju tilost. Allahu noj, Porelai nti. i atlarLje ]taDlojdLttidannja st aea.tlttta tßk()]1llo si lne upl!tia Paklatti tni od Scbenilost. li si Ondj kajit,nogopokldlli.t.'" Iiada bi se probudio rckao b\. El-h.rl11dulillah ellezi ahi.r .r ba'de mo elnatena re ilejhi-tt-nqlur, Hi'lkr t\llaltu koji ttasje o/i|io je se uakoniLo ttas tts ltio i Njet]tu vta(4trlo.' misvakom, a rekacl:rbi uiio zirdnjih descl Zirtim bi öistio zr.rbe ajetasure,4tr lrrDi?r,poievü od Inne-ft halki-s-sefinr,Lti ve-l-erdi,..

' I - . b u D . \ u d . l r n d i s t r f l 5 6 l : N e s l . i , r . / i r i - l ' r 1 fr.i l l t ' r i t ' I r r d l l b r S ( r a : l b n S u n n r ' r h r . l i sb r 1 5 6 S i i o n i t r . D o s . o d A r i e . ' v i d r : V u s l i f r . h r ( l i sb r . 7 ( ' i l .

i ) o L o r r i c r r , , i r r . r o l b c l t s i i l i l r n t . t ( ) d \ . l l i r i t t l i i t f r l . t i . r . r i . r r f d i!r , ) . l . , l r r r r u i l r r , r n r n i r . i t r ) s f r u r o d i L rh e d i s LL l ) L l l u r c ! r 1 , ,r r I i r l e n j . r oi L ,l , r r l , r1 , ,b i 1 , r o i L r o r i i l i r r r l l o p f i j e , i l i p , ) \ l i i f p , ) l . l p n ^ ! r i r r t l . r i L p r r ' l i r l : r o o d r r . r L c n i l ) l r L c t l i , r i i i r a i n i o n r ) a L L. r ni:lirclr ic sr c ,rb.r Ll.rolrr'; plr, LiLLLL, ) jc rrri(lc!.f fr.lio. Pr i,Lii.llo iti ,\bb.rs, ,: \,/li,r// i1, lti kltutltro t!t,i i. rrn.rlrrrlr.ri.tr nrrrrrtLilbn ,. in!!t!. t::tit)iri |.! tj)1i) ü1. i t.tk) jt t lt lit) li i !)!tll t! tt)liti i.Jl ty'ir1ll .! .rrr/ii i,rrr i. ar\lit).:tl\ i ;ti'trth,it i tr'.-itiitt)tii).!i:\1.t',!t littj!t l)i i : l r t i t i r i It t , n : I . ! | | ! ) i | ) . ! .

ll r.L , L,1, ,,r '.r 'r:l,,L,l

,r,ri,

: , r t L ,l

, : r / r l r . t r l, 1 r L l

(hthl,n:"t

A|nnt

ttt:t/,rl

O POSLANII(OVOM, i:,, vlTR NAMAZU I(anjao je vitre na nekoliko nadina od kojih je jedan prethodno spomenut. Nekada je klanjao osam rekata predajuai selam na svaka dva rekata, zatim vitre od pet rekata spoieno bez sjedenja,osim na zadnjem rekätu. prvo Takoderje klanjaovitre od devet rekata (lsambez sjedenja, Allaha,,B, mu sjedenje je bilo na osmomrekatuna komeje spominiao bez predaje selama zahvaljivaoMu iupuiivao dovu, a onda bi ustao i klanjao deveti rekat, a zatim bi sjeo, uöio teiehhud i predao selam. Nakon toga bi klanjao dva rekala. Nekada je klanjao sedam rekata isto kao onih devet, a nakoi klanjaodva rekata. togaje sjededi Takoder je klanjao po dva rekata, i na kraju tri rekata vitn Prenioje Ahmed od AiÄeda je Poslanik bez prvog sjedenja. zajedno € klanjao tri rekata vitra zajedno bez selarnanakon drugog rekata. Medutim to nije taöno, Ibn Hibban u Salrjlrll Prenosiod Ebu Hurejre, 4", öiji lanac seZedo Poslanika,E Ne klaniaite vitre po tri' flego po pet ili sedctm, ttetttojte da liöi fia aköamski namazlqe DarckL\tni kaie da su svi prenosioci ovogahadisapouzdani, a Harb kaie: Upitan je Ahmed o vitr namazll, pa je rekao: Selam tteba predati ndkol .lrugogt rekata, a ako klanjaö ne uradi tako, nadam se da to fie(e ikoditi. Owkvo predavafije selamaie naiPotvrdellijeod Posla ikd, Y Ebu Talib prenosi da je rekao:Najjaöi i najpouztlaniii lmdisi su da se sttstoji od jednoga rekata, i to je moie miilienje. Nesai prenosi od Huzejfe da je klanjao sa Poslanikom,*, namaz u ramazanu, pa se spustio na ruku'i uiio s bha e rabbiiel-azim toliko dugo koliko je bio na kijamu, pa se prenosi da je klaljao samo aetiri rekata i Bilal ga je pozvao na sabah.r00

"" lbn Hibban, 2114. 313l; Darekutni. l/l Hakim. ll8; Bejheki. trlr,r. 6/2429; It{'Nesri:Kilab kilami 1 lcjli.poslavlje br Tcsvljelx elkijlm ve er-ruku. hadis 1664r hadis 897 br' sedzdetejni. poglavlje Mriekulu berDc lbn Mad;e:Kitabul-ikancri, 46

-l1jri;1:i, .:., 4,1,r ., /

noai. srr(lirlomi l(ritienr lilrr)jaoje Yilr poa.'iL(())m, jcclin rjet lojiic poni\'lilo s|c jc Lliüljitouaeaisirnro lcdnll noa

;l'

--' rb i.'*

l"u ,, J.i.--. ---

,

r=ar
Ako ilt ptttttji lro.lvrgtrci, robovi su'fi'oii' alio it,t oprostii, Ti si Sil i i Mlrh i.. a Noini nirmrz j. lilrnjiro na tri ruaLni: niri(.(riicstojeai,sjctlcai,i bi r.rlioito je Llaiosj..lrii, pl liacLa slioro zevr!ro,tlsiiliro je i airrio fuli Lr. sjcclcci, a Pot\'fdeno jc de jc izil r'ilr.r lihnjao dvl Icket.l neLiildir jc sicclioi uiro, .t k:rdirbi hlio .li tliini Iuliir, ust:io )i nL.l(:1ch tiLio ito i \pustio se nir rul Lr.()\'o je nn()girna PfecLsirvljlkrProblcnl, ict su irli\,( pfrksu smntrrli sllpr-otnomrijcitrtti1r,Ve/ta|arrr At4j oötuga mttntza budt' vitl ttat a.. " Iirtlc Ahntecl: Nc taditt) l..tlio,ttiti ;nltnIjtrje L rLt \( LLlloIodi. f)()l \ltlil( to nc oclobtilYit lsPfltvrloje miiljenle da ic \ilr sinlostirlirD ibadet, a d\l rclilla nlliort rljcga su viif. liüo iliii]lllslii surlnL'tL(oirmsc clopuuje\'a

llnhli. tl!r:

\ l u n . ( 1 .1 / r r \ r . , / t;

.i,A"/ t:

-\ltr, | ,'.,1,',

o PoslANrr(ovol,

I(UNUT DOVI NA VITR NAtr,IAZU

Ne prenosisedaje Poslanik,::uöio kunuLdovu navitr nanazu, osim u jednornhadisukoji prcnosiIbn NIadle-rr)r r\hrnedkaie da se u tome nista ne pr-enosi Poslanika, ali se pfeDosida je Omer', od l:::, ,.., uöio l<unutdovll na vitr nirn-razLL godine do godine.Autori od sunena biljeie jedanhadisod Hrsana,Alijinog sina,ri'r o tom hadisu a 'Iirmizi je po.tlal s4i1o tt.l os oyr! kaze: laj hadis od Hasann fi.u predaje Lbu-l-flawaa es-Sadija.Utenje kunut clovc na vitr nlmdzu je poLvrdeDo od Onera, Ubejjai lbn Mes'uda,'r. Ebu Davud i Nesai pr-erose hadis od Ubejja ibn l(:r'ba,-:,, da je Poslanik, i!- na vitl namazu ütto El-A'la, El liafit'Lot i FI lltlas. Nalon predaje selana izgovorio je tri puta: Suhhane-l-Melikul-Kutfulusu! Neka je slavljt:, \lodat Sveti,'ti:'a kocl trcicg puLa bi ploduiio i povisioglas.i')"

' i l b n N 4 n d 7 e :l r a b ui k a r r e l i c s - s a l ü ip o g h \ l j c N I . rc t z r cl i c l I n n r u Lk . b l c . r r k u i K . i !e ba dehu. idisbr IlSl. h i r l l r f e n e s e n o l e a j e r e k a o :f . ' / d , i l , . : , , t d rohtii. til.ai"u ltujt Ir tiii] nt \itj üdnntlt .lththn n'lhhtiJi hlut htt,)jtt, tt ulini.fi udt'tfujt!,v tevtt!"i li .u tltt .jt., v hatik li li n1ncn tejt., rt kil1i lüru "n katlajtu,iun.k! ttkli v ]a iukdt \.jk!,inülhuhi.ii u tun Mtujtc, ttbarcktt: Rnbtcnn v te ult)jk..llldltirüt.i qüi "tt | .üi'n1 k.iL \i q)ütb. \r: iti rk(,.h \ t,ti,1u Aoir ti utirtto 161ttüili,ti htJi \ oni"N k.ir \i :tilitn. hlLtlntlt,in ) ilo \i nti tltt). \rauii nk :lu lioi(,i .,banb. Tl oJrLllltiLi it!lk. \t ttrüt rt rr):r lt\trr)titlti. N. r1it lJiltlort1n o"dl logd Tt 7i1ii G o U , , l o \ t " d i t t , n ' t ü l t t ( t t t E i \ r t i r i j t l , / l r i l - . b L rr \ u d . h a d l s r 1 . 1 1 5 : T i m i . D b r h r d i s b r 1 6 . 1N c s r i . h r d i sb r l r . 1 5 i l b r N , l i d 2 eh 0 d i sb j : l l 7 S . L r n r c p r c n d r l u c a c : . i \icrodosLojrn.kjhckijcdadlo tblx.i!'it. e n ' a l e j t e .N ( ' ! h i t iN n . \ ü t l o , t t s i n , . p t i i d t r li L t t 1 . t t c t l t ) s i h c . .e \ t e r o d o s r o t r\r i d i Z u l ' l . , 1 t u l 113 ) 3 . "'Drrckurrl rc rlt)nao lluhhuJan.laikcti tua'R|lt. Ct)\rtlnt nttltl,u i D:thrilu p L i r n . r c r c n o s i h c !i c \ i c r ( x i o s L o i r Di . i , / t r l r r / , t r d 1 . 1 , 1 1 6 \ d ' ' E b uD r l u d .S r , . , K i h b u e s s r l d r i . f o g h r l i c N { . i . ku f i c l \ i n i h r d i s b r : 1 . 1 1 - l : N c $ i K i l n b uk r t r n r ic l l c j l i . f o g h \ l j . l l . h r L I i s . 1 6 9 1 . b lit

.l r ,' ,.

K,\tio i Fr i)ost..\NlK. u c t o i i u r { ' A \
L r i o j r s L r r t g r o l l h l i o i f i r t g r ) r t n { ) L . r I o r L . r s LL l r L c i n i l i r d L r z o l t r c i i r .Lt e in.tit dLttL,od rjr,. a.i Ltaentr LLrl .rn.rir'\t,,r.rru|l1ij,,\ iilltr. :lt\ üiinjr : r ir([po njcnru.I i rntr ]\rLf.rn.ri pi]ln('r tr jf sr.llsl\ o 7.rI irrtLnli('r rlr |' \ c l i i i s p r . r r r r ip r c i h r ) d n i c ih r l . u : / . r r ,i r r t r l t 1 r t t , l 1 .tut l t i s , l
) , j t ! l i t ) i ) t ) t t i L ' j j i ! ! t. ! l i r t utki lltrlt.t, t L t ' tt t l t l : . t i i . t i t r ! t l .

h l z c S L r b L I ) r i a i r (n i r J r1 cL . b LIr) l L , r r r r c r l li L , r i h l o l b n \ b b r s u . ,: r l .. lii l)r.t) itt'tiit Ltt rut. ;rhtrlti :.rt 1tt!ltt trLr l)t,)!taiu! tijrli l\lt! ti i i , : t i i i t ) ) rl i l t ' t ! l ) L r !I l r r r \ b b . r s . . r ' f a f : / ) r r - r , t r i 1 t l r r n t r i i i l r r i i I t ' L t r t t t t , . t r t t r l i l r t t ) \ t t ) ! t t . ! t i i \ t ) i ; i i t t t i I t i t r r : t t i l , on t i i t t r r l i i t t t i t : , 1 f , 1 , ' ) 11 . i r i l f ' r r / rir\ t ( t i l - - t I t i t i j tt)t i t' i ! t) t | | . i . . r 1r l b r . L h i r t r r c h r o : . \ l l . l r r r l j r L r c i oi r L L r ' . rp r L , r 'l\ 1 r r 1 r r L l , r h i,b r l c r rl \ l L ' . r < l o n r . p r n r L r c r r , l . r o L l , ' il t t l t l t l , t I t t ! ! . \ t l . ! t i o ,r l l r i ' i l t - t tii)t it)tt iutt!ik!! l.t ttl,\,t) tLtilt knt:i litti l . | jr.\lrdLLll.rlr \l.s LrrL :,\i tt,:t liti trt ltn fi.r.to ilrr tt 1tr :i1tr rii i iitit'i)r)-t!. /t!\!tjIilt lltt!0 i.irt tt 1tIttr \l. ttL)'t! tti-|ti\liutt. t)iiij)t! |l . r r r l i r i ' , r i / 1 , \ r r r i , i r r f .t.i/) t . i ! t ' t ) \ l t t t \ , u i i t )l n t i , t ) t ' i : t i : : tttliIt I I t 1 t t ' t t i t I r L l . r r oj t r i t r t t i r ti t t l t ! t \ l i r t l t r tr l r t L t t : r ' : 0 r j t t t t l t i . . . , l o l t i o ' l r r r r , i l i .t , r 1 r i t ! t t i t . i l i i t l , o r l , t l t i o t t l r : L i t t t r , . t i r t 1 t t l t l t t . ! r u ! l tl, I ( . r . r .\ri ) ( i L L n x h n r i n i b l l . l r I l l l : / ) , r i l r r i r i i i t i , l t t , t : L l t r t l o I , , r i t i i i ! t ' ! t ) \ i ! t i l!! i ! t i l t r t i t i t t t ' t : l ) , \ l , t l r L i t t l u i t r t i i: t i t t l i : . r t r i i s : i t I t t l t t t t ! 1 . ' i i i i ; r , r t t : t i l a i t t rj l t t ! t i i t ) t , i \ . \ ! t i t i t : : t t ii i i \ t t t t i : l i i i - t i r i l l t . -\ilrlror Poslirnih. lc Lr,:l.rd.r rrot'rronr n.r n.rnrrzLt uiio liur'.rn LL s , ' b i . n r I a d r n . r q l : r s , , l . r c L b i p r o d L v i , r , : r r L , L , r (i l i Lr c i \ ' . r ol i i i r n r r rt r l \ r l ) L L i L ) i,l o{ l . r n j L lL n o r r L l. l , r n 1 . r lo , n l l i l Lr . r j r h l a o i l i \ 1 ) t i n i i . lr i i L r b!/ ())zlr.1 n.r :rrrj(,r ricnoqr lirct.lnj.r l).r bi nit Djr)j ainio lLlliLltl i \ r ( [ z c I L r t l i t i r J r L ( :lii r \ u , t r l i o c l . rt l r L r c l r i I r \ r i r ! p u i t f n l u r ! L d l d i q \p 1 nrqt, n.r r rrlirr'rL.
P tj rflj.urL|!: \r.rJ,j , r r , , / . r . r . i j i r i i , tr / ii r / r , , I , r / , r i i , i j
]!]ll\J],/]iiii]iIl]iil]|il.il|]jl

t , , , ' , , , l r , .i r | / i
1 ] i , . , , , , 'I 1,, I r.

I . ! L ) . .L t r l r r i r \ L , r

:li

'h 1,,':, ;,:\/tit tt :, t, t"l'

POSLANII(OVA, ;!, UPUTA U VEZI SA DUHA NAMAZOM Buhari u svom Saüillr'lprenosida je AiÄa,;, rekla:Nisam vidjela ':i, da je Posldtlik. kktnjao duha ndmaz, ali ga ja klclnjam.rrt PrePortröio A u d'ta Sahiha stoji da je Ebu Hurejre, j'', rcI<ao: mi je drugi moj prij(rte4 - Poslanik l:, da poslim po tri.lana svakoga 'tjeseca, kla jam ^'a rckata duha na,taza i da kla iam vitr priie da egoito zlsqit/]. Muslim preiosi od Zejda lbn Erkana, '5', öiji lanac sezedo Poslanika, ,.1:Ndmaz öestih pokainikd se kktrrja kada devöe ne oäe staiati na piieskü.'o'rTj kada bude veoma vluae, Pa dev'e ne mozestajalina pijesku. noanim natl,tazom je Preporuöio da se klanja,a on se zadovoljio um]estoüJega. Nlesruk knier Kla jali smo u d,aniji' pa shlo ostali dkon ito sno kldnjali i.a lbn Mes'uda,:::, zati t s 70 klanjali duha nannz' Allahove roboveonimiime ih AIIah rcöe:Zaito z.tdLtiujete Cuvliza Lo, Ako ba! hoöeteonclaga klanjajte u raiint kutama' nije zarhLi.io? I(aie Se'id ibn Ditrbcjr: Nekada izostavlja l duha nanaz, iako ga voLim,bojeti se da mi fie Postaie obavezan

! " ' N l a l i k .n / r r . r d : K i r d b u k a s r i c s s i r l r r i . f o g l i r \ l j e S a l a L u e d - d u h d i ^ h . ' t ' l s n ! t / ed p 9 / 1 5 i 0 6 : l l u h r r i : K i r d b ue t - r e h . d 7 u d .o g l a \ l j e: . h a d i sb r ' l l l S i M u s l i m : K i t a b u ' s s a l ü L F lm u s l l f l r .h a L l i b r 7 l i i . r " 'M u s l i m rK i r a bs . l d r L t s l - r r r u s f ip on .l d v l j e a l a t u c ! ! a b i n cl r i n et e m r i d u l - l l s a l u ' c I S ri g h a d i sb r . 7 + 8 : A h m . d .t 1 r \ r r . , / l , 9 l E r 50

'I'II,A\TET o SEDZDIZAI.I\At,E I o SEDZDI
na niL'qoYih eshiba jc prtclenic sed2dLL PoshniL(o\..1, upLltili LlPLrLrr :, iz zrhr':rlcLiada neito Lijepod|si ili liach se otlil()lrinrlii nc\'oljr. se I(:1ch ploLraiorjet sedTdc,irllo\ofio bj tehbir i rriinio sed2dLL, bi a ncli:1cli bi n:1sed2di izgovalao: Serllede ledlhi lillczi halel;alut t'c s.tlltereht! re ieliLa set,thh b(. bes.tl eh!t bi havlilti w lit!r'rctihi ^lojc lice ai]ti std:du Ottutuc La ld la stroi io i ol.tlil;otnot .ldo slttll i t,td S|aiot]t Dtot'i i tjtagtrn. ' Ne prenosi se (Lnjc izgt)xttrtoAllalur el\l)er'pfililionl dizitnjil sr sed2de, Diti je uaio te!ehhUclip|edavao sel.tnr. sür ltod L)ot\'rdenoje d.r je ainio scclZclLr slijt'tLct'ih e: Es .lrdida, IQ]]tü . Sad,Ll-)Altk, LD-Nerlaüti l-.1 tbn Darud prenosi ().1Arnfr ibn el Asir, . , dr jc'ocl L)oslirnili.l, ':, nruaio da postojj petnrcsi scclZcliod liojih slr iri u ,1lr/l'7s.{.r/ sr/rr7rlrd i dvije u sLrtifl Hx.l:d:. ., 1)osLä11il(, nijc iLadis od Ibn Abbasr, .., u liojem stoji .1.1 slir?r///,'7, ollirdr sc pfcselio u \'lcclinu, iinio sedldu u .\,1;Llrtssnl je slab iel sc u lancrLptcnosiLlca nllirzi Ilbrr liuclxnra el-Hrlfis ibn 'L:bejd, aiji se h:r.lisi nc srliltrjLL pouz(lirrirrr. Ibn Krttrn liir/c cla jc u XLetrra el_\'cffalil. olaj haclissl.rb zl>oecltugolt ptenosior:rr I:rncrL, patttittju litlirtia ttrt '\htltdllttt)r.ld il)t/ Po Ze njegd je rcl<ttLt: sLaltortt Abdturaluttatta il)tt Ebl LLjlt!. l(ritilio\'.to j. l\luslirna zboq Pis:rr)la ncnrr rizlogir zä to, jer Nluslim njegoYihhrclis.ru,!a/rllrrr. NIedLLtinr, uziml hi.Lisc zr L(oje ztrr da srLtrli\ i prcnosioci zipilmtili, lilo ito od pouzchnih prcnoJjLhca Llriril hrclisc za Liojezna dlr sLll)ogfjjeSli. ne Nclii snretrajudr su svi hidisi l.rlivih prcnosilaca|jefodostojni, a neki dr sLrs|i njihovi hadisi slabi. Prvo miiljcnjL'zitstllpr H:rl(int I tlientu sliani,clrLLllo nliiljenje zaslupirIl)r1Haznr i ujemu sliini, cloli NlLlsliln zilsLLll)ir stlv inlillrir hrdislie niLulc.
. \ h . r . 1 1 . / , / . r f r l e l l l ) r l : ü r u D r \ ! ( L : K i 1 i l , u . s s r h 1 r .t n , g l ! \ l j ! N h . . l n r L u L / r 1 \ . d 7 . d . h r d i s b r l l l l . T i r r r r i / r :K i 1 i 1 , u . r i i l r 1 1 . ] ( ( l i s t , r : s ( r 1\ . i ! L l \ r t r t r u . 1 r r t b i L| . g l r \ L t cI d d r ' | ] c \ - ! r ( 1 . r I h1 { l Lb r l l l r ( r. ! . / 1 / r / .r r l n d 1 ,s r { t r . o d Ä , , l l i o ( 1 / r r L r r ? i | o t ( l . r r r r r! l o . L L \ r \ L o t r ' . . . ) ;l

af'nl, :,i :\/tutt':,:.t.1

POSLANII(OVA" 'r.,UPUTA U VEZI S PETI(OÄ'{ I 'I'OGA DANA POSEBNOSTI je PoLvrclcno da je Poslanii(, ;'., rckao: Allah nije uptttio one prije fias fla dZutttu, pd su jevreii imali sttbotu, l(ritarli iedjeliu' a nas je putio na petak. Tako su oddbttttti dani: Petak, subota i nedjelja, I{riiani i jev|eji öe as slijetliti .t Sud ien darw, Mi srrtozaahlji a (rvotrTsr'ijet , a prvi na Strbtjem dLnlt, bit öe na p/esude o prije sr'ih sllorertj.t,' ' od i Tirmiziprenosi kazeda je \.jerodosiojan EbuHureire,-:',daje rI<?.otN.ljholji dan tr kot7r se rodi sunce ie petak. Toga Poslar,ik, ,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::" je stvoren Ade t, vede u DZerttteti izvede iz jega i a tai da 4 je tebiti l(ijametskidar.rriZabiljezen iLl,Ut|elld./. l'irrniziqasmatr-a vjerodostojnin i u dlurgojvelziji; Najbolji dan a lioü1eizoate s ce je petol<. LI njemu je stvore Aderh' spttite na Zenlju, u njemu , je oprolteno i ü ttjen je unDo' rt jernlu öe biti Kijametski d.ut i tienu sva strore ja osin ljtdi i tl2inna od zore la do izlaska strahu dolazdk Iüjametskog da a. LI nje u se sunca oslltiküjü alozi öas,ako se rob naslinan taale na naüaza i fioliAllaha, i:, za elto, Allah ie ntu sigut' o trsliiati jegovlt tttolbu. To se delava jeduonLgadiirLjeT LLpita l(a'b. Ne, t,ei swkoga Pclkd. - Ebu Hurejre, 'IeYrat, ,ri.,rcöe. ZatLn je uaio pa rekro: -Istilrlrfe rcfuta Paslduik, 1.:. i PolotttsatLt staoAbdu[lah(l ibu ScL(ttl1disptiiao nul Zaiim je nastavio: t(tj sat - rcie Zttaüt i kdda ie ono a öeLtulstlttltdzgot'ataosa lQt'bo]11. Abdullah. Rcri rrl orrdd/io/llc - reöc Ebu Flurejre,-:.. Taje.adttji sal Ll Koii god se nüslintun I(ako karlajc Poslanik,:'.,t-cL4o: petliL!.- rc(e nmi. anaau, ß u Lotllsatu je:abranjeno kldttjtlti - rckoh tada ^de 4 a uijetekaaPoslaitik,....Kosjedi trclom skuptt llete lbn Selanr:Zar je na na ktztT, rlok ne klanja, öekajuti vijeme nanaza, kao.Ia
I A u h r r i .h a d i !b r f T a i l \ l u s L r ü h a d l sh f f 5 i : N . s i r i .h a d i sb r i l 6 6 . ' T m n l r i : K i ü b u I d 2 u n n L rp d l l a \l j e N l . d T r cl i l r d l i e l - d T L L n r u l d i sb r l f S r A h n r e d . r. h r . : r. 1 , 9 1 1 3N l u s l i n rK i r a L rl!- ( l ; u r l r r Lp o g h \ l i c F r l l u c \ n r i e l d 7 u . r ur . h r d i sb r . S 5 1 . i r r N 1 l l l l k . / r r r r r r r :K r l . r b u - l - d 7 u nr . f o g l a \ l j e N 1 r d T r c l i c s s r ' r l i e l l e t l t e k u n u 1 t N r e . l d 7 u n r . h a d l sb f l l l : I i m i / i . h r d r ! b f . l { ) L 5l

or , \ r Lr i \ r j r t u L r . \ h n r . i k ) \ i ) n r . \ 1 r v r r r l r r . 1 o jd l b r L H r L r rr c . : l r r i l n , r ::,trr lti l(iti l-t!tiii! d. r skuplirn rf l]../nrril', i Pt)\l.rjtr[ : ZaiLr :t. t).i,!)i nt i: Zato ito jr, tr ttjeDttt oltlil:otmtrt gliIfl od bj( ic rt.t'orall ltrri otr!( ,\de,r, t! ,jtDut j( ias uü1t t1,ljefij.t i pt oait ljclja, u t1iel]1tt je Da :cstoliog liiaii.tt,.tttj.t iro'juitili.t, .! tn li]t1i!! tolo drtitr! st! tti rit.!, I je(litotlt od,jih Allall, ..,, tttli;.!t,.!.lot!t st'.tl'ola lit) ')[t! p I b n l s h . r l i r r n o s i r L ri c \ b r l L r r r l l r n . r rirb n h e b j b n \ l L r l i l ir r ' l . r o : r:t ht;titit t rtrlii::totl ottt l;rttltrit i:!ttlio t itt ltrt rr ii,I katlrr '.1o t rltut itiitt. l : l i ) t ! ! i a t t i t r ' - : r r tr.t o l i : r r t 4 r r : l t . l t r tL l i i j t ! 1 1I1\i' . t t t i 1 i l ) t t !)L'tl;t) r Z ! t t t i r t . a t t o \ t t t t t ; t c l . o r t i i r ; ; t , l r i l ( ) ) t t , : l|i) , l t ) l t r r r r r v l , i ; \ J r 7 r ' l l l T r r r
.1.!.lt! itt !)il.iiü t) ltrtit !)/! ,tt trltttttlt: ()it : : t 1 : 1 t )! ! i i \ t\li:.:lttt F.t!(!!!

b i i t Z i ! ) t i , L t t l a p r i r t t j , i r ' - r t t 1 , t ! k . t r l \ i r t l . s i i r li r i ' i , t t r t i l t t i i ty 1),r.lrrrrrl'r' tt rlrtlitti ir!tit jr' lii.iiijnt).!.-.tttttrt \l,rtittr 1ti tlr,ltrrlirr tr L| .\'tl,il !! i)lLirt t!r l), tu l)t ltt!rt t | |iL kt tt L,tr'q rri :i,r'rr,\i'lr rt t'i
' l r '

llri:tr. r'ric

Rcli.rolr llclhr'li: l't,\!tlti i..!.1)i.!. lrtttt, 1.ltnrrtlrtttt

\ l l r h o r l l r s l L r r i l , , . r , 'c L r ! . r o L t . d i n L ri L rr r j ( s l L rl i u l ) . 1 ro \ ' f r i L\ P p o r r r l j e l j . r l r r t o r ' , r 1r, i.i i . l u i I f i \ r l r L i . l L r j f s i r s r l ( l i o ( l l . r r i j u i i ) l i i i l o , . l r L rp c L i r l if.) i r r n r g , r l L r , r l ( ' l l r L Ll ) l c n r ' r n rlL, : r L rS : r l i r rr l ) r r : \ \ 1 . t e j c l . L r n i . Lu L l ) , L n r i lj o i . r s r n r h 7 . i u . 1 1 ) l i n ir i j , ' r c q o : t o j . s i l g f i l c l i o o i I s u r l Ld , ) . f r i i i r i . r L b n l s h . L lp r ' , ' r r o s it l I : l r LS L ' l c n r i. b r r \ b t h r r . r h r r r . r n . t , . t l . t i c o L ro\.frili. , l l L i r ( r n r . , ( ' \ l l . r l r L r- , : . c h l i i 7 r , ' n n i r l ' o s . r r i l i r . . i t o r ( i r )j | . r L r 1r n r r l ur r i r r r r T i l h r i l i o ) n i t . -f f l i i r t ) ( i i l r , , . r o P r \ rlL u t l ) ul r l i r ) r \ l l . r l r L r. : : ,i l r o l r r . r l i o( i . r , . rz . r i i n rr c l i i o . . 1 , : . r l i r l , o i j t ! d i , s p , t , I i l . e \c, jer lalia rrt i . t,I t ! r| | . ! , st,ako ad t'4s ('( it1]trlicti, rt'oj!t stolitt Itc. lxrliftt osldt'ili, t! ..!litri tt 6osporlar lr: t,oslcdrtilia i .4sl.o]a ttti:Zr!r'liüijcdoiia]jtojltorl(7'tiLidotliotinl)i41,1!?Z(tttittir4t]1
, ; , t , tt , t l t t L t t , 1 , , . r , , , t , ! t tl t t , 1 " , 'i .,,\'tt' t'tIt|tt]IIt||:t-iri.t, tt

ll(ddli dasth i li jtt,a i

('t(,lidjr,li rtiiio,..ttirji

iapallditi

itlncd

r , 1 , .r . r r \.. r r ..r.L frfa, ,r .r
ll,flr..i .ti7. Lli fi,ff.L.rf r , t r l'

\-,.h1., :i )tr',,

'i:.t I

sebe i vidjeti samo Diehenner ' pa ko 14oZe, eka se sat vo pa ,ncrkar s polat hurme, a ako to e tnoie' onda lijepom riieöj ' ier se dobro clielo ttagr.raluie desetorostrttko, pa i sedansto p ta viie. Es-Selanw'alejk tn ve rahmetullahi ve berckatuhLtltts ')i odft1o drugll I(aZe lbn lshal<:Zatin ie Allahov PosLafiik' htrtbu riieiina: Hvala Allahu, Njenu zahv.rliujerll i od Njego pot loti ttaZim, Lttjeöeno se AIIahu od zla nos s4r ih i od zld' rljela na\ih, Loga Allah p li na Pnvi put' trcma toga Ao te ga u zcrbhtdu odvesti, a koga oalr'ede u zablutlu rte ct tog.t ko öega ,7a Pravi pltt izvesti. Svjedoiim dr7 netr.t drugoga boga osim Allahd koji nema drugd, Zaista ie rwiliepii govorAllahova Krriiga. Uspiet ie ondj u öijefi ga je srcu Allah öinio lijepim, uputio ga na isl.l"l aLon evieror.r ia, pa ie odabr.to tai goror qad li dskim' o je aitiepii i ajrjeöitiji goron volite orn ito Alltth voli' volite Alldho svim st'cetn,neka vam e dosadi Allahov govor i zikr', i emojte ala All^h oalsvegaito stvard izabere eito' a uie je shtrdrTtt. vam srcar Kurh a je izabtao I@o .tiholie djelo, ajbolii iba.let i govor. U fienu je objainjeno ono ito ie hal. i lßt.tm. OboZavaite All^htt i ,teptipisujte M niitd, Boite seAllaha isktenom bogobojaztoiöu i bu.lite isk|e iprer d Allahu tt iztriertjtt o oga ito govorite. Volite se Teilusob o u ime Allaha, Allahmtzi da se e izvriavaNjegovo obetanje. Es-selamu bleikufi ve rahrnetullahi re berekatuhttll'"

' I b n H i i r m . S , 1 r .l ' 5 0 0 . ''Vldi:.t,11r //', //rn,x. 1,400 5l

\TELICANIE PDTIiA
j \ , Poslirnrlio\.1, , r.rPtltij,:, fliarlrlif ()ros (liniL (lr\ ilnje LorllcliLnu poscl) o llrj('slo. liir(li() jt tl rljrnlLl it() niie Lr .lrtlqrrn drtrirD'1 Ll t() f rt:r LtaL'nie sirbalrIriLtllazrr !r'r1:r/r'i ttl l)tltr' ict sr Lr llJirllir spiL(Lr ('r bitj toqil dilrrit qo\1)ri o ononr ito ie bilo i ato L, to spirrlr i donoicnie \irlirvxlir .1 :\ll.rhovogrr l)os itrrrliil ' r L o a ip c l l i i i n u t r j ( l i l r r ,i e f j ( ' s v r l i o c l ( ) b f oI n i l j \ c ( i P o i r s t L i o j L r il1r.rITn]mct rrr t)unj,rlrlLitli .\hifettr.L()il.r Prclio nlcq'r' ir Loq cl'lnir clobij.ltae n.rr\r'aePoi.lsti: Lr nicnrLrsc LrrlnrrL LLr(idio l)Tcrlnet trl clan jc dlr povfilnjr nrgfir(lc LLl)Trnllelu clen tr Iorne ir'biti blizrr slonr Gospo.hrLL.liolilio ic l)iii l)lirLrnr l)irrr po\ rirnir ril\ isit ic od r m n j i h o v t ' b L i z i r ri c r n r u n r d T u n r ii f r r r i j i ' n rd o l e s | r L r ' tn j u ' \ r-'()rrr.1 L to spedr i kLLpanjc,oll() it Pfil\f'lcnt) _\jc!.o\'1 jc obir\'.'71rosl j.riir otl obiLrczcuzinr.rnir ilb':lcstr nirlion docliri\'rrlji s'rLivirLir spolrroqoLtlne, cttlr'rljr Lif\ i iz nosrr'P(^ l.li.trljr i (L()rtoienitr nr Posllednjcm teif llhtldLr. l jr L l t o s c L L b r . r i t lrp o l r r b i l n r i r i s i li r l 1 i s r e l i r ' [ i r q ad i r r r 'o n i i t t l e j r L pr cdnosl icl oslirlinl st\'irrinri1. il() \ iic sPonrir)jiii i U poscbnost sPilclil f.rni dolr7.lli rrr .l2unlLr, rrrtminbcr" ,\lli1hi,,--, i l(lxrlitrl c nirlllf doli irl.rnl nr izide c i O c L i h p o s . l ) l r o s tji. i p i Z ! j i \o s l u i t r r r i h u l l ) c 'i t o i r ' l u z n o s l ' \Lna: l:l D:rrt;ttr'tti Ll-\lttttalihLtt ili II '\'la i l- to sPilclir LLatrric l I , b r , r j rs e u l o i ( ) b l . r i ( ' 1 1n er i l i t l ) i f o . L j . a e i o i t tP o s l ! c l L L j e i. T'r lr!r'rrrr tlTtrmLL. sviL'i liolirl L-tposdrnosti spird.rdi orr.rj Lro jr lieo dobije rreqL:LclLL cLit lilinjir() i Posli()cije Lr!ocllnLr' i U posebn()sti sPircl.l IrrriL.rnje 3rilchl. li:ro r 'lls u lionlc s' ' dorc. usLia.rrirjLr
tr r\r"1ri(i'1r l\NL.nil r . ! a L ( ,f r \ f J . n . { L r . r l . r t o L , l i r Lt i I r r i r / L ' I I L n I r I \ lrr. rr lrr" t , r i L r. f ( l r u a . n i f i L . / i d L i r l L r l i . ; / , r r , , i /r l ) \ r . L r m r i l. r i , i r i . f r r \ n l . r r r \ . / r i I L t L / L r r . r r r L , ' ! a l \ ' t \ | r f r 1 l L ' ' r r L 1)Lfirr rf ir!'fIxu l"ri'rLr'Lij' o/r'rLl"r | t J l ' t r i k ! r \ 1 1L l r L L u r , h r r r ' r i u r ()\\rr\rrrr\irrn n r i l i . r i . t t J r r . f r . , f r s i . n r r . r i L r r !r n r L r r . ' . r ' r l ! r r r t r I l n r r / r

t+*

li.,r :\lh.t

.\t:ttrl.

POSLANIKOVA, f.:, UPUTA U VEZI SA HUTBOM U toku hutbe oöi mu se zacrvenile,a glas i ljutnja Poveaali,pa bi izgledaokao neko ko opominje vojsku: ßit öetettapadrluti u zofir ili naveöelt)) U hufbi bi rek^ot E 4fia bav - A potom. Hutbu je skraaivao, a namaz produzavao. Hutbom je poduiavao ashabe PrinciPima i pravilima islama, u siuöajupotrebe naredivaoje i zabranjivaoLl toktt hutbe,kao 3toje naredioonomeko je üiao u dzamijuu toku huibe da sironaha,naredio I(adaje vidio medu njima nekoga klanjadvä rekata. zikrai dovedizao podstakao na nju.Pri uöenju ih bi da mu seda sadaka, kise je kaliplst.U toi<u hutbeje uöiodovu za sp|'tttanje akoje suia l(ada bi se ljudi skupili izaiao bi iz kute, pri ulaskuu diamiju I(ibli, je naminbet okrenuosePrelna a nazivao selam, zatimsepenjao nazvaoselam,a potom sjeo.Bilal bi tada uöio ezan,a nakon toga bi Poslanik,--n, ustao i drZao hutbu, oslanjajuii se na luk ili motku. Prije imaotri stePenice. nego6tojeuspostavljen Njegovminberje ninber, Poslanik,i5 je driao hutbu na panju. Millbef nije postavljen minbera strani,a izmealu na sredinidiamije, veö na njenoj zapadnoj i zida je bio prostol veliiine prolazaza ovce. (ada je sjediona minberu ostalimclanima, stajaona njemu ili su petkom i driao hutbu,ashabi bili okrenutiPrena njemu. Ustaobi i driao hutbu,zatin malo sjeo,Pä onda ustaoi dlzao hutbu.Nakon togaje Bilal uöio rkamet. drugr.r rekavii da je i Naredivao da mu se ljüdi PribliZe Pa;ljivosluSäju, ne slusapa;ljivo neae ko kaie drugom: Sztl./- vei ne sluia hutbu, a ko imati nagraduza dZumu. Nakor d2un-reje iSao kuöi i klanjao dva rekata dzumanskog klanjajujoS öetiri a sunneta, naredioje da se nakon dZumanamaza, rekata. Sejhu-l-islam lbn Tejn.rijjekaLe:Ako klanja Lt dianiii nekd kLanjaöetiti rckata, a dva aka te klanjati kod ktrie.

I M r s l i l n . h a d i sb r 8 6 7 i N e s a i . a d i s r 1 5 7 7 : l b r M a d 7 e h a d i s b r '4 5 . h b

56

--1ri/,r,,'

'-

/ , ,i r l ,

,

POSL,\Nll(OVA

., Ul'U lA U \'EZI SA IlAlltAr\tlXtA

ni Birrr.lnl ninrirT. 1c iiLrrtjao nl nltlsrlli P()sL.1rljtrl()j lst()crlol nr strilni qr]cI.1 Liojisu.lr lI.ldzit('osle\ljijLLPr llj.1g N i j c l i h r l i i o b i r j f i n r r ' L d i i r n r i j i o s i n ri c t l o r u i t o r l r o g l i i i e L r l . r r L 1r('.111 te tirj hr.lis, lioii sl'l)r1'lrosiLl lbLr l)irrLLClo\'orrr.!l///.tr1l, ocLjeau. Oblecio je zr tLrplilil(u rlirjli.l)iLL rrlf bejlenrx ir() j( hLLl u ncpirnorn Runr:rzenslioe.r Prrjc 11:lurir,'l b r o j u , e n r h t r r ' b a r r s lbil j l i r n r r r i j c i c ' oc I r k s c r l L ' \ r ' i r Li i P f \ o i r j . o i
L \ L rlf) i l 1 1 s t i o I 1 l t s l ) .

, r . ' r " l od , d r a s l : r b .h r c L i s . \ l.c c l l L t j r l r1 o c P l ) t \ r ( 1 ( ' r r o l b n O r r t c L a '. , r o n r r sunneL.r p()zrliltPo l)fe( ir onr slije(1('rrjLL j. iiilo l)j('ilic, nos,:'ii rr r rLlilurl l.r lllio ll)l)Ljc,' I ^!i1 Irilrlirz posi.rrljiro :ir lc luo sLLLfLr, llil nrLrsillll icr l.rdr bi stiglo tlo ntrLsaLle. \ llric biLo gfir(L( illc. ()clq.r(llo jc' rilnrtlrrrrrsLii.ir )Lrri() s IiLrrbiln:lijtrl b.llrinr

l

.

,

l

p r I L r nO n r . ' r , . l . o i rj c p o r r r . r t o p r c c i z n o r r s l i i t d e n j s L l n n c l r , niie izl.r.'iorrirl:lijriInr l)fij(] izlesLilsunc:L i:rnir Pulu clo nrus.rllcuiio ti'lelibifr. lilrrrj.roif b.'/ rzrrrlr, iliilrll( lr i Pozr\t] Liatl.r cLoiro n,r rrrrrstlLu bi tileaifi ,\ Es'Sa l at!t daaillihtet l! ( :)lt !])i l L \L t t(L] ttt t t tt!':I rliitx lil.rr)jiLipo dolesliu nrr l)osl.rlrili ,,, i njcgori rshirbi rrrsLt n r u s r l l r rn i p l i j e n i p o s l i j c . ,

(,,r,rr,rr.r.\.rf/,r1,!!Lr1i , Dr..r\r. rir.tfrL,r lr..Ll,r/LLlt.rIrjj. t , i / n , , : r t , o r i r / i \ {/ / L . iL rn f i r r L l / r n l . l r t r t t . : r r . , , r L t| . o l - r t r L , L r fJ IL\tr.itif\.. : , t L r ü t ) r \ L r L h l l i s l , r l L t , l ) :L h n\ h r l t . . h r j ( l j \l r r l l l l L lrrfr t,i.rrL rfrLi\1,: l r r , l L s i r L L r / . ' . , L \r r i . t , , ) : l L . r . l l \ r r f r l ( r l . r . ( , i i f n r f \ t f i , \ j , * 1 ,f,L I r t i , , i " r r l l o \ n i ] . 1 . i ll!lrri l ) f 1 l ! \ 1 . r .l l d r i l fl i./t.r \,i/,ri' Ll

f L l r r r l r r l ) t ] f i f r l . ' i. l , n r I r i f ' r r r

prvom Nam!z je poöinjao Priiehutbe Klanjaoje dva rekata'Na zastaju'i sa zaiedno Po'etnim, Iekatuje uöio sedamtekbirazaredoln, zikr izmedu Ne prenosise poseban s\'[ka dva te]{bil-a. malo iz,nealu -ir':,rei(aor Hrali s€ tekbira. Medutin, Prenosi se da je lbn Nles'ud, i ALLah rcliötLi uöi sdla|at t1d vjet ot'jestltka' :' lbn Omer, ;- , je dizao ruke kod svakogatckbila' Nakon tekbirauaio je Kur'an Na prvom reliatuo'io je Fati"' zalim surLr-1(4fa na drugorn E/-/(dr7c,'.Nekada je uöio El-Ä'ld i 'El ne Gaiqe i osim ovogirse nilta drugovjerodostojno prcnosi' ekber t spttstiose na rul(u u' Nakon uöcnja rekao br Allahu rekatu jc uaio pet tekbira zaredom,zatim bi uiio Na clrugorn I(ur'an. u I(adabi zavrlio namazokrcnuo bi se ljudima koji su ostaiaLi jc htio da saflb\.i,na.Savjetovaoih je, [irredivao i zabranjivao i ako poslaobi je, ako je htio neito nareditinarediobi' ialje vojskuncgdje, ' Minbela ;ije bilo, dfzao je hutbu na zemlji Sio se tiöe hadisa' sponenutoga Lt dvt Sahiha da ic Poslanik, ii!; nakon silaslia otiiao na znaöida je stajao nekoiuz\'iiici Prvi n]inberienana...,vjcrovat|ro u Medini na musalliposiaviojc Mervan ibn el-Hakemi zbogtogaJe od bio kritikovan,a prvi koji gaie sazidao kamenai blataje l(esiribn u namjesniitva Medini' u es-Salt vfijeme Mervanovog namazmoie Poslar,ik, ie dozvolioda onajko dode na bajr-arrr !, sluiati hutbu ili iai. onima l(oji su namazbio u petak,dao je olaksicu Al<oje bajr-am klanjirli da ne moraju lilanjati dZumr't PIi povratku sa namazavfaaao bi se suprotnirn pravcem nanaza na Dan Arefatado se je Prenosi cla uöiotekbileod sabah ikinclije zadnjegclanal(ulban-bajrama: Allahu ekber,Allahu ekber' Allahu ekber La ilahe ilfurlklltu, vallqhu ekber' Allahu ekber ve je najwti! lillahi-l-tta,rt.l. Allah ie naiveöi' Allah je najveöi, Allah je ajveti i Allahu Nenn boga osin Allrtln i Atlah ie najrcii! All'rh pripada h|al4.r:

1 , .l b n I b u S e r b c,.l / r r r a r r i ( /] , 7 1 . r H r k r n r .1 , 2 9 9 .Ir) d r c k u I l r i . 2 1 l 8 l 5li

.-rtr,i:i,,, -'-, ,i,lrr

PoSLANII(O\A, , UPUT]\ U VEZI S POT,IRAC},NJF]\,I SUNCA- t(USUF
Ii:rdl jr: bilo Pomlraenje sllnca Lll)hi.'n polluio jc u (l7irnrijLL \.LlkLtiioqr'lna 7ir sobom. Iotnriricnjc jr biIr poitLl<rm (liLnl, nillioll ilo bi S(r.c izallo iodskociLo zi d\,:r tri l(ol)lj:r.Si.ro jc,Prc,<l ljurLc, i j.ro ciYaIehirtir. lilan Na pr\1)ln fel(xtu je üato [(!til]t! ijcdnrr clugu surlr, i Lo nirslirs, zatirll je siieo rra rLrlnr'Ll, pfoduZio gr, cligro sc i dLrqosLljio, ali lir r(i, neqo prvi put. Pri LliT|nju siU uiirl x, iz!.o'.ori() jc: SetIihll.!ltt! lb]tetl lnxüdeh, Rabbeut rc lekc I lrßt d, i1 zatinl LLaio. Sii:lo jc r):1 .lflrgi jc l>io rLug,lli k|rii ocl pr\1)q. l)r)tonr jc cliglrro rLrliuu L<oji glrrrr sr IuiQ'r. Nalton toer, spLrslr() nir sedTclllidllqo sc za.lriro rri joj. se l)fLLgilekrt jc lihr)jri) ist() liiro i plt.i, tirl() clt jc u tol(u d\e rdi.rtl LLainio actifi foliLr'rt iietifi sedTde. Nr oYollr nN :r/Lr jc vidio ll2ennel i L)Zchcl)r)cnl, htio ic.lir qLozd iz DZcnncll ipoli,rTe gl ljLLclimir. uznre \'idio ie st:trlo\lrilic DTchc'nnemir medu kojirn:1jcjc.lüir ,icn:rli()ju srebe nlraL(nzilto ato je dr'1.ila r.ezrnu doLinijc umllir ocl qlrcli i zcdi. \lirLioje Amla ibn Nlllilia l(.rko\1racsyojacl ijevil LrYrh i. ()n jc pr Yi i/rrijenio lbrihinto\11yjerLl. \,l,,, l... ..r '1 ri, ln. rr Nalion nirmrzir ocLTaojc |jciiirr lrutl;u. r" Inrilm Ahuted prenosi c l : ls c , n a l i o n p f e d r j e s c l a n l r , r e h r r l i o , \ i l l h L L , , : r , p o l l \ . r i i o G x i pos!jc(L()aio nenlr dlLlqoqi boqir osir\r .\lllhil, ,;,, (li1je oll NjegoY dr fob i Poslirnil ,:, .r zrtim rckro: O ljudi, zaklinjen vts All.lhoDt da ttü k.tiele ako sittt p|oprßtio pret jeti eito od tlptlta tilog4 Goslro.lat.t!?IJsL',\li srr neIi LjLLdi lekli: .!rTc.loiiiita .l.t si ], t:nio t4n!t( i st,ogt (;aslo.{Lt)d,.l.t:i \.Ltjtht(1o st'oj IIt}t}}tcl t rkt st i:ttii.J ttrtjrt dri:rost. Zalirn jc rcliro:,{ potorr, teki ljtrdi kaitt da pol}rlaie je suttcn i tttjesec4, p.talarrjc .yijezdn trastije zbog stn li rclikilt ljtttli na Ze llii. Oui lart, to su dol@.i LlzliienoBrt All.tha, .,:., da bi

' N h I t . l / r , f r / , / h r d L 1 , r1 l 1 l \ l i . E $ r J c l l u L i. L r i u l : h r { ls l , . l ( U . 1 . :, 1 ! \ l i r )l r .r ( l i ' 1 , r ) l r l . ) r !. l)os|r\

raznislili Njelovi ,'obovi, pa On gleda ko ie od njih uöi iti tevbu. Toko mi Allaha, ocl kada sam ustao, litlio sLtn ita te biti s varna na Ovom i O o r svijetu. Thko mi Allaha, neie dst piti Sudnji da dok se e poiavi trideset ldzljivaca, a zadtji je Dedidlal bez lijcvoga okct, koj(stiii oAu Lb n!hiiia ' cn\at iiskogslarca Cim se pojav| rcti öe da je o bog, pa ko ga bude vjerorao i sliiedio ga, reöe mu Lot'istiti sva ,tjegova.lobr.t djela koja je do ta.la poöinio, a onaj ko ga e vjerujer ,rete biti kai jen za bilo koii prijainji grijeh, On te se pojaviti na cijeloj zemlji, osim u Haretfli-ierifu i Bejtu-l'Makdis . vjernike öe opkoliti u Kudstl i iestoko potresti, jegovu tojsk , Caköe kamen(ili ja pa te Allah fliititiinjegai rekao cltvo) ztati: O vjer iie, o muslimlrttT, evo jetrejina (ili ie rekao k4firn) dodi i ubij ga. To neöe biti dok e yirlite eke stva|i lioje tete prezirati,t)" pd tete se upitati da je Poslanil< bai eito spor erT o o tome ili e, i dok neke planite ne esta u s.r srog.r mjesta, zartit ie astati Srtrak svijeta,)itJ uöiniotri iLiöetiriruku'aili jedan, cla Prenosi je na sYalioürckaLLt ali veliki imrmi se rle slaiu oko togasnatrajuaito Pogljesniln. Naredio je da se pri pornraöenjusPominjeAllah, .ji, obavi i robovi. d:r namaz,uai dova i isLigfar, se podijelisadaka oslobode

' ' H r d i s u k r z u j c r a p f e z r e n c s n u t D j c l o j c a e s e d o g o d i r i f r c d S m r k s \ 1 1 e l 0 . t o s u .' L i p r . ( l T n x c S . r k as ! i j e t r k o t i n r n r s L u p r lo d a l n o N r k i o d D r i h r : r n r o g o b o n o s t i sl l o i i h . r m N l o t r r u j l l od o b r i h l l u d i .r o l i c f c i l e t Ll t r r l i c . . f r . d r ! a n t c p t i s l o \ ao n i n r a a . . k o t i { r i h n . d o s r o i I i m : i f e f o s rt u z ! r r . i n n L r i e n t r k rn r i j . n i d n t c r i r z r !z a b r a f j e n ' n l n r u i k r r u . r n n r i k a r c i m ai 7 . . r s t \ r i m . . n c | o s l u n r o nl r l l i t c l l i n r ! . ^ d o \ o l j a \ ü r i c n 7 . n r n r a . n c d o s l t l r n k k t u i c n o s L in r d ü l c 1 a r i ru g r r d i r j i g r a d e \ r . r . p f a k t i k o \ ' . n i . s . j.(.l jx nNsLmar)ird. r z r b r r n i c l l r lr ) . r a i . ik u t o t r o d r i c . n r ü I o i . e l ) r i r ' A h m c d .' l / r J , r r l 7 , : 0 l t ) ä . i E L J U a \ u d . h r d i s b r 1 1 i l - I .T i r r r i z i . h a d i sb r ' 5 6 l i : D ll.th.ki. Är lr,(, , / ln,/,?/:1,llr)

--ll /1,1,r .'- , ? 1r1

,, POST.ANII{O\A. UPUtA U \rEZISATRA2L_NIEX,I Ktst -.as77.s1i.,1
, 1,. , .j I r . , r 1 , r. | .r, jr, I pclliom u k)liLrIrulbe na nritrbcL Lrtiio dor Lrzir liiiu; u jc(lnom ic t|aiio o(LlrLLcLi iziclu n:r ntLrsulLn, lildr ie izrilr l. cLr pe sun(c sliruaellojr. iziri.ro,\lifonrno obuicn, rtr)lr('i. l(irdr jc stiqro rrr c m u s r l l u p o p e o s cn r l r r i n l ) c f l L l i o l i l (jo u t \ t . l . r x o t ( n t i a f o s t t o q r l, . l , ycr/i s tim zihnlio s. AIhhu reliito Cil i sfce niic polpnno uljrno Lr l t ' . 1 o\\t i ] ,o l l k u ! c l . b e , , i o n o ! t ( ) s ( | . t n t t i o d n j c q o r I h u L l I , i c L o v c ' t t ' r i . Ellt.!t]l.lu lillal I?nbltl -l: a lc riu ar llalt ajlet.-Rnli r,,llalilii jertrti-tl-db1. La ilahe illalltlttt jcl olu nkr jurl.l. ,llltltunDu? Elttt:Allahtt la ilaha illa Enttc, teJ dlrr Dti tut id. Allaltt te It ilaltc illn t)tte, Eltte-l-(;irriij!! te ttalnttt cl-.lirliarart. Ert.il .!leiitl cl,gdjs( t,t di al tna cttzcltt nlejua litn\ctt lclta ve lxlaga ila ltirt. H y r t l a A l l r t l t t r ,G o r ) a ( l t 1 ) t\!\ , j t t t ^ i , , \ ' ) i l t ) \ t i I t ) t , . \ a i l o : o t t t . \ latlarrr .\tttlrjt:grr tlala. ,\ltttL lngtL o:iut .\lltln laji iuti ;!a lbt:t. ,\llalut, lisi ,\llalt, uona drrr.rltgrt lttryrto\it)) 1i,l)t, Ii iutt\ oto \!t) IttL'cs..\llalttt,Tt si .\lltlt, ntlta dt ttrlogrL ltrtla.:)it)j IL'bt. li si l)ot!L!t, .1 tju si o sin)iik!i i, tp!tsti itntit kt;!! t uiiüi tla otto ittt si ttaIt rla0 !)t!tl( .n jla\ stjLi,.tdop:Lrlta lo rtlttrlt:no.( ,r)/.d.Zrtint jc dig:11) t fLrlir i sl.ruieno nrolio, LIirlio i Llai() clo\c Ilulc jc (liqir() is()liot.rl(o.lir nrrr \ sc Yidjeli1bjcli .r l).r/uhr. ()lircnLlo jc lcrlir ljuclim11, olircnLri prcrrrrl Iiibli, plc,blcrLjuii clcsnidio svoqe cr nogr oSrtrail nil lijrvi i obr lLrto. ( )qr tr(: nrLL bio .r lri. Porto je dor rL,okr c Lrtpr ffrir l\il)li, lQo i ljLr.li ie iz.r rrjcgl. Zi]tinl j. siiro i L,lxnjit() ir rcliii.r ll.ro L,orL ch bljr.itnI nuttizil. bcz rrrlenjir ezarrr. Nl l)f\'on1 ieliirtLljf, nrliorr Fitiltr, |ai(t Ll .\'ld,.j rlx.ir'Lrsorrr Gdji/r. Ll I j e d n o m j e u i i o r l o r L rz | l i i i L tn r n l i n b c r u L r\ l e ( l i n i , x n i j e z i r !riJcI1lcdiLrrnr, i nc prL,nosise dr je lil:rl)laorrunrer. l. jednom ic uaio.li^ rLzr liiiLL rloli jc sjcdio Lr(L;.rnriji podiqrlutih i t uIu nrolio Llzliicnoqrr '\llahl.::n.

l h ' L l ) ! \ ! r L . l r ( l L ' b rL l , : r l l , . l l r l , l , r r . , r , i / rl r . t r l L \ h t . . ( r l l f j l . h . r l + L ) \ li

v l l ' 1 , ,: ' : \ h r - ' t I

m)esta 5. ieclnom uöiodovuza kilu kod A,diar ü t-zejtd'blizr\ ie tMeÄiri ' izvandiamijskih vrata koja se danaszovo-BabuEz-Zev'rcr koliko se nä .-r"l"a, , d".n" ,,,une lih diamijskihvr-ata' udaljenosti moZedobacitikamenom Pohodu kada su muirici 6. uiio je clovu za kiiu nir jednorr-r -i' vodu a nuslimani bili iedni, pa su se poZaliliPoslaniku' zaoosieli hi kiiu za sroj E' NJkiiic"nrln.isu ,"idi: Da je Allahot'Postanik' tru:io je duo za t"' p" i"::. i,orl"i, t.i it" l" u o;io Must .a svoj Poslanik''!-' kiiu'r)) to rekli?N.rda se.la öevafi vai Gospodar spustiti Zar slr i pojavise spustio' i 7ati,n i" p.uiio tr.,l<"uöio dovu Prijc negollo ih ie svakrpLlL' je bila usliSand se oblaci i paclckila. Dova Poslanika,l::, ustade Ebu Lubabe i reöe: l"dno- ie r.tiio dovu za kiiü, Pa rei:c: Allahu' Allaltov Poslanite,(latule su u astdt'ahtt Poslanik':i' go i zaöepi rupu spusti nam kiiu, sve dok Ebu LLIbabe ne bude liudi okupili oko, ia ostavi svoiom ocljetom Pala je kila' pil su se skinei i ne zatepii Ebu Lubabe, rekavii: /(jia nete Pt-estati,dok se ne
lo i l'ii' ieplesldlJ - i n t u t t l u d t p , o t t l , t t l , u , / , u/ 4 r r ' U f d d i o l e

od PoJanilJ dal-olr J e d r r o r1 e1 , r lr i r l . r l ' r i r ' l l u o r' u t r J 2 i l r n havdlei a ve z:r razveclravanieUöio ie dor'u, reka'lli' Allah tlfie ve-l-tlZibdli ve io' ot"1no. Aliahwntrc' ala-l-zirabi ve-I-*ka'fli ve mennbiti-i-ie'lier' Allahu' uöini da pada oko iut'uni't-"raii"ti ifie' Potoke i tr1s,a ne tr1 ds Allahu, uekapatia na stije e' brda PIa i tarto gdje ite dtreöe,"' l(rse' go.vo.io.Saijibe naf'a , Poslanik,',!, jc Pri Pactan]u ga kila Pokvasl AItalLu, obilno i lotistn!,t1'' zagrnuo Je odjeau da svog Gos?odara,"" ler Upitan je za to, pa jc rel<so: je skoro bila kod

.

' Malili. bf br' ,Ur..//,/hodis I'19: [bu I)t\ud hadis ll76 ri' NInlik..r/!r frd. hadisbf. -150. el Kirxbu isLrskr' " n,,r,,'r,, rirnl. "r-i"i'rn. rogh\lje llT hr'tisbr' l0ll : Nesai: li. Doclavlie hadisbf15:1. 'l:-lvr,'iin,, '/ '"i/'"/r r<lt"r',"r istiskr.pogh!tj' l. hrdrshr' 898i Buhrri /tl E /'/rr br' hadis ' 100' hrdisbr 571. libuI)r\ Lrd. i ,,,!af.i./:/ u,rx[. t]l5l I Bcjhcli.l'15{) 6l

. - ' 1 r, , 1 , ' - , r . l r , r

ittrtttt ltrt:it'rcrtjt', ot! llcliro Jc Srlr'i: lJrLttia ttti iL titl;rt, rr tr,tt11t It:.i.lt! il)tr t:l Hdr, ltt jt Po\lt!utli, , ktlrr iI t.t:Llalttrlittt, ttkrto: I.adiDlo rt6 b jic!t lioju jc Alhh tiitlio iisto]tt, da se Iljottte oiistiun i.al ,ali,Io AIIdltu üd tolne. l))Ljiia ti jt tttko tr l,r4,1ri itrulntpariLt tljt, ol !ltrrl,t iltt .\lrlttllaltr,lt! tt Ott!t).litlla bi !tlili 5rn Ptl tl" 'l"l'r: t l ) f i l i l i o l uo b l . r a r o g iir\ j ( t r o \ i L o q .\r r c r l r c n in r l ) o s l i ] r l i l ( o \ r ) r r 1 , , e licu sc,yidjelx pronljenir, izlirrio l)i i rrlrrzio, liecir bi pala l<isr,bil,r bi mLrLill(ie. Lloiio se d.r nijL'u loj liiii liir,,nir.

I ljl.

L l . l r f. .

/:r \rrnrr!

t i!l'r,r

lin.:r t,r.nij\L(x t. r

POSLANtKOvA, r-!,UPUTA U vEZI S PUTOVANIEM I IBADETOM NA NJEMU !t--, PutovanjaAllahovogaPoslanika, su seodvijala utetiri sluöaja: hidire, diihada sto je bilo najöeiöe,umre i hadzdza radi I(ada je htio putovati, izvlaaenielnie odluöivao koja 'e supruga iii s njim, a kadaje iiao na hadZdi,vodio ih je sve' Na putovanjeje polazio poöetkomdana,a volio je krenuti na put tetvrtkom. Molio je Allaha,.F,, da njegovomUmmetu podari beri'et u iinio je to po'etkom a ranom ustajanju, kadaje slaoodredeili vojsku, dana. Naredio je putnicima,ako ih ie troie, da jedan od njih bude voala. je Zabranio je aovieku Putovati samom. Rekao je: Je'lan putnik iejta , d.vaputnik.l sn dv.t Seitd a, a trojica su tek putnici'|t3 dajekadabi krenuo naputovanje,goltorio:Allah mme Prenosise ilejke tevedZdaehtu, ve bike |tesant$ Allahumme ikrtni n1d' ehemmeni ve ma la ehtemm lehu! Allahtumme .ewi'ltui et-takv" vagfir ti zenbi, ve vedidaihtli li-I-hairi einen't tevetlidäeht ! Allahu, Tebi se obmtam i kod Tebeutttiiite Üaiin Allahu' odstrani od tfiene o o ito me bri e i ono ito me ne brifie Allahu' snadbij me optosti ni grijehe i uputi me na dobro, gdje god da bogobojaznoiöu, I(ada bi mu izveli jahalicu da ie uzjaie stavliao bi nogu üa uzengiju i rekao: Bis tillah, a kada bi uzjahao: El-h'rt'r'tu liU"hi ve ellezi sehhara lena halzat ma klrrr a lehu muktinin, ve inna illt Rabbifla le mtr kaliburr! HwIa Allahu koji narn je dao da se ovim koristimo, i beztije po loai ne bismo bili sposobniMi se,za[sta,svotne Gospodaruvraiatno
1 M a l i k . , U r f c r / d ,h a d i sb r 1 8 1 1 . :E b u D a l u d . h i d i s b r . 2 6 0 7i T i r m i z i . h d d i sb r e 1 6 7 1 L a r a c p r e n o s i l a c a jh r s . D- d o b d r . ' ' r b n S u n n i .. 1 l 1 c h t l t e t t ' l i r e c l l e / / . h x d i s b r ' 4 9 5 ' : B e j h c k i S i : 5 0 ' U l a D c u slrhe - nnDker h'd'se ]rfenosilrcanilrzi se Amr ibn Misavir. prcnosi 64

--\ttlli.'.,1

'-.,

il,/nt,

,.i

Zirtim lri rcl(ror F.l lrcndrr lillah, el-luottltr lillalt el-lruttdu lillahil llvala .\lltrlttt, ltvaln Allalttr, ltt,trLa "\llrLlut., ?t zatiin\: illl.!l1u elJ)eL All4hu elibet,;llkrhrt ckber! AIInlt jt laiyct:i Allah j( udjltti, A[ltrlt lc ttdjyeLti, 't z]Litii: Subha el@ i tti znleltlt rt9t'si .fhgftr li jdüit tt ez-ztutl bc ill.! E te! Nckl si sIdt'Uc Alldl t,.di\t.l ifittelnt la stl]u 1Löit1io jrt tlasilje pte ta sabi,pa ttti ol)t.osti, atijd : trc apnit.l ,ilio ntirt lrb(. T.iLocler je rröio:;t11alrrutute ituta neseluke.fi scferina haza elbirta r1cct-taliya, ye t ine I-hDrcli t a tetd4, All.thu tttrc hetjrilt (rlejlt.t seJaratn haza rctyi 'anna bt'deht! AllahuDu e E te sahibtlt _fi es sgfer, ue el-lnlifetu rt eLel . illlahlottrtle i tü e'tßtr bil<e uritt t,i'stri s-sefer, ve ketlrcti I trretc.ar, ve uri,l, tudialebi Jil-ehli ve-l-trral! .lllnlttL, utctLintl-t rla tns pt ati lol)).o ti.r put.t! ualettl i botpl)ald. o\t, a a.l ]tdailt tljcla sdttto o]11 liojt]]Lt :i Ti :arlovoljatt. .lllalttr, olaLlaj nlt]t a1r ln!totnttlL, i n.rldljinit nitloyt! !jt'iui podttoi!jlo,t. Allalttr, Ii \i a;t)\Pn.lit tl !t!t i Zdaritttik Potadict. Allnlt ,..t!!iti Dtt otl :a utt4 i ttcsteaeu.! l)ittt!, Lt t.tuc lioitl bi Dtc tinr! .1(l(siti !t pabdici iir;rrryl,i. l..adr sc t.rilr.il() pLrtn,Llaioje sir istu doYrL,.lod.r\ SilAlib e, t.!ihlutc, abidrrne li Rabbitn hanütlun, |rat'attto se i l;ttjrttto,u(1le]]t(;o\ladat u paba:ui i .Ltlt\,dliti.l l)rilikollr pcnjrnjr nä uzt iiicc, Posllnili, , i ashebisLrizqov,uitli: Allcln ekber, t prililliont s|taskl Sthhanallalt. Prijc Lrlirsliir Lr neL(o rrrjcsio uiio )e: Allalu nrne Rabbe es set,tat,ati es-sebi; ye rna ezleltte, r,e Robbe el-et.adüte es,sebi'vc nn eklelne, ve Rablte e!-iejati erc rtedlel e, re R.!bl)e e*r.ij.tlü ve DM zerej e, cscltrke hajrn httzihi el l@, jete, ye hajrn ehliha, t,c ltajra n -fiha, te etr.u l)il.e t i iettihat,e ic,r'iel ihorcien.ir a \llalut, Oosl)oLla]u trda])) ]taba\ it)t1t)ei it.t)atn udtl.tiljujt!, Jihtr! Go:porlarrr serltutt :an)alln i a o-+t :to afi .l):r, Cjo\padart! :rjtdild i onogrL koga su ,:tti :ayt:li, (iospctdnt tt rj.:tn)y4 i o])o{a lta aiti 1tate, tttrliDt lt:a rlolnoltit.Io{t1)}}jtrt.! i ujr:r.ottltItltitttn, tr.d.labtabil
' rhrn.l. l/r/vrll I r5-r: ft D r \ u , l r ! ( 1 j \ b l 6 l r l . : T r r | | / r . h x d L .l , r l - l - 1 1 : llrkifi.lrr.:ltrlisi.hrrt!br ll Ibrlliblrrr!ri....1.fi,,\t.iodoslrt nrrr.l,ro dr.d!.\ih rslo!rnrl hii.. Nlrslil(. r , \ h n . ( 1 .l / r / . & 1 / . :( , i l ' ) r l i f f i / i . l r ( l i s l r r :r l l l : l ) r i n i . l l r 5 : l l r l l l ü r e i n . . hrl'i br la.ll.: lbr llrhbr. hr(li\bj l6()5
lii

c )iJ t /i ., t -\lü./,,

i:.1,'1,

tvc!1a se u tLjeDtr! lto I.llazi, aaititLt Tt'oju ttaiin od zla ovag(i tjestd, od zla ttjegovih tjeitßt!ß i svegaanogaito je u tjenut 'r Skraiivao je aetverorekatDe namaze.Umejje ibD Flalid ka2e: Znanto rla nanaz kod kufu i aütaz za strah od neiega ima outova u l(urLolu, 4li za tld|tctz putnikt trc zna*n. Ibrl l)'Tler, -i. , je rekao: Bnte, Alldh je paslao Muhatnnteda kada nisnto niita a@li, d ]iti s4tna r1alittlootclko kako vidino da Nluhamned radi. Na pulovanjuje lilanjaosamo färd i nijc poznatoda je klanjao sunnetni pfije, ni poslije, osim sabahskog sunneLa ivitr-nanlaza. NIedutinr, nije zabranioda se klanjadobrovoljninamazplije ili poslijefarda,hao svaLidrugi dobrovoljninarnaz,a ne kao utr.rdeni natnts(l suntlcL. Ut\,rdcnojc dir je na dan osvojenja Mekke klanjaoosanrrekata duha nirm:rzirl(lanjaojc clobrovoljni narnazna jahalici,bcz obzira na njen je iinio malo spustajuai srnjefkrctanja, rul(u'u r l1lavLL.rri Aiio jc htio pLlLovati prije podnevnoga narnaza odloiio bi podne narnaz ikindije,Ir al(obi ga zatel(lo do vr-ijeme podnevskoga namaza, ldanjao i krenuo na prt. bi Ako je Zurio,odloZiobi akiam do jacije,pa ih klanjaozajedno. Nije plaktikovao spajati namazc kadaje putovao- ako mu se nijc ,urilo, niti kildase odmafao clovoljno dueo da klanjadva namazau r rrjifrovo v|ijeme.

' N e s n i . . l , k , l , / . / r , , i r . f f l t T l . h r d i s b f a . { - l: l b n S L r | r l r L . l , , . / r /l c i L iD t r . . l lf / . , / / , ,h r d i s b r 5 l l : l h l i i m . I . 1 0 0 .i o c i c n i o g r i c \ i e r o d o s l o i u n n . ' l \ r o i r d i o r r r s . d - z d i\.. . n ) tc i . n r \ . d 7 ( l i s r g l . i i o s r \ i s c n c g on r r u k u u . r " T o t c n r i s l j c i i c l b nK r i l i n . N i n r r r a . n j r k . k i l i s n r i l r a r u d r u s R . r tr. o i c i . h l b f cl ra k 'Usejnrin s\olre!fclr Ii Stüt Lthni t .Ittt3: t\,rr"o I D t i ! l i . ü i rr t u i c \ p d i t i ( l üt,rn:r rr ttur^dtjit tlE.li.r. srirr t)trri.jLtd. dli t,ti,ür Ioti tt ktrt:u,d t)unntIi, ir ,iih l),)jtttr). DtnlLtut,. u .üit,u la)ii tu .l\i.li ,d üLA.,t "ji.nu \,n. i( h.toli.n..d h i . h , t j t t t t tr r \ t ) r t i t n u n k t ) t \ \ ) i t l i t u a ü d r t u h i l r ) g l l l . i i / i { o p . r c c . ) 66

: i riltr, ;t .j-.,tlt I rr .,: t: /

POSI,ANII(OVA, ]., UI,UTA U VEZI SA UCENTE-NI I(URANA Nije niLadaizostil\4jao dnevni dio l(ur''ana L(oji uaio. Utio je je I(ur'anslovopo slor.o, po ajet. Produziobi uaenjekod znakaza ajet prodnienje, liao liod r-1jeai et--l?dh,talterI?dhitD. -rje poarnjao r\jeat]ntat Uaenje Euzu billahi nine-i-iejtat rad,i t. Lltjete]]t se Allal t od ptaLletag iejrdrd, a neliada bi lekao: Allthwnne iwü e'uztt biLe Dritte-i-iejta i-rradZim n hemzihi ve neftihi ve rrcJiihi, AllaltL!, utjeian)'Ii se ad proklctuga lcjtatw, rtjegorog ltrli[ct, olnbsti i pjcsLtiltt,a. :' \iolio je sluiati liacLa neko utL l(ur'an,jednom je tlirZio od lbn ,,:,, Nlcs'ucla, da uii l(Llfiu, i on je uaio,a PosLalliLi, slulao.Doli je r:, ':., Abdullahibn NIes'ud, uiio on je skluieno slulao r zapLaL(ao. Uiio je I(ur'arr stojeii,sjedeii,leZeii,saabdestom beznjega, i ali g.rnijc rliriodoli je bio dzunub. Uiio je nrelodiino,a ponetadaje uöio podrhtavajuairrr gjasom. lbn el NlLL:iallcl opisaoje to podfhtdvlnje Lakoilo bi pfoduiio glas du2ine mcclda, pfcnosiBLlhafitri iLo Alio setornc clocla haclis:Ukrdsite Kurh s|ojit glasoti la!,lt" i Allah ilta ponmije e sllßa od posla ika lijepog glasa koji ,kelodiinouii obj.tt'r.,r jrslro jcclajc Posl:rnili, to svjesno radio, ; iniic ne bi Ibn Nlügallclprenio a ne zbognjihänJa jc jrhro clevu, cloli j:., od PosianiL(a, taj naairruöcrrj:r k:rliobi sc drlrgi povc'lizl njim, go\orcat:LIöioje pocltIIk^uj1ttit lldra||l. Dvije su vt-st€melocliinolj Llacnjir:

' l b n l l i b b r n t l r i i , : l l l ( l : A h f r c ( | . l / i / \ r r , / : 1 6 r . 1 ( r . : b r L I ) r \ r L d . l r r d i !l b f : l 6l I b n D 7 u r d . h r d i sb f L r 0 . : l r b e f t . i . h r d i s L ) f L 5 r r ä ' \ h n r . d .h n r . r r . n o s i h . r . . \ i c n l ( i s r { r i r . . ( , l S 0 l 0 r l : b r l ) r \ u l . h r d i sb . l - l ( r s : :r tl tlr:. r. . r..l r ,tr tt,.1., l t A h m e d .l / , r v r f r t I l + 7 a r , \ b d u r . r r l i . h r d i s b r : l l i 0 : l , b u . [ h . h ! . l i s t ] r ( , S 9 : B q l r e k r 1 0l l I : t t D r \ u d . h r d i \ b r . I . 1 7 l. .

{;;

, . , , , / ,, ,

-r/,1"| ,..,,l

je öak i alio ga InelodijaLioja dozvoljcna pr-irodna, neusiljena ,--.: nralouljepS:r, Lao ilo jc Ebu Musa, .:., rekaoPoslaniku, /)l7 r4,/r '3()r'ako su radili isplavni .|tdo d.t Drctluizi, itekakobih uljcplao gltrs.r uöenjuodnosise na toi i pfethodnici, svciio ljovori o Lijepoln - vjeltaökanrclodija,kao ito ]e pjc\,anjeuz upotrebu raznih melodija i nolil. To sLrispravni prethodnici mlzili, i doLazi koji odnosese na Lo. pokLlduju melodiino uöcrlje

' ' I l L t \ c r r i . , 1 / . . / j , k 1 lr : : 1 r l r 1 i l , I 1 0 . P r i p i s a o n j e l 1 b u . l r ' l i g

- - \ r r l r r ,i / - ' - , : / i ' l r r , , . /

POSLANII(O\A, ,:, UPU IA U VEZI S Oß1t..{SI(()Nl BOLLSNIH
l<oji su bili bolcsni. Jedr)onl l.:'Posictio Il)sjcaiYilo je ash.rl>c die(nliirjcvrcjirlir,koji gn jc sluzio i s\()!3 amiclZulioji jc bio muSril. f o^\ iro ih jc Lrrshln, Pa jc jt'r'r'cjinpr ilrvrtio sjeo mu polecl rllrle i Prilil(onr posjete pfiblilio bi se bolcsniLiu, pitno g:r rrr zclra\ije. desnoru rLlliolll i Irrliilo: All11ltIolll]te DotrLi:io bi bolcsrtiL<:r Rabbe-rrrmsi ezhilti-l-be'se veiJi e te-i'|4t'i. la iiloe illa ;iliuke ai.lae lajtlgttdituseli.otrc.Alliltu,(;a\l)odotttlit!dt,otklo]ti11(\alit! i(l(tj liFl , Ii \i Otnj lioti liteai, t\:u1t! lijcktr t)\iltt It'ol:tt liitkt Tt'oi liit l; tit ista\'ljd bolcst.' LIaLojL' dovtl zit bolcsniLratri PLltr liiLo ilo jc ltliro: ,{//ztlrrt' i.lijcii ,5.!da tttpr\|,\. ' 1(:1ch doailo hocl boiesDih!, rcl(eo bi: ,/.rl ba'sc, talttIlIul ilt lri 'L Ncl(adi bi I cliio: i.!'.llldlt. Nt tltß) i, I.o ic aailt'Lüjt, ako .\llrtlt tla. IGLfarct i tltlrur ltkLrp i ti!L'ttLjr:. bolest,Pil jc st.lvljxo ononle ko je rnrro r.rntl ili n('l.Lr Uaio ie rLLlijLr l(.rliprsi rurir zenrlju, zrtinl gir (Ligxo,feLiil\'!irBislttillahi, htll)eh! Rabbitn bi riliali bn'.liln juili! sekiDtutl.t l)i i.lti rabbitt4. I I ilttt \llnln, pijunl, t(17':faittljt patilij(!t1]t sa Pllt^rtt:k.)/ttliitt'i brtltsttilin i'r 'Io rt: do:toltt 116lgg C.aspodara.C)\'o sL' nlvocLi rr obr 5alrlra gfjeSliu prcrlosiocil hatlisrrrr ptedaii Lrliojoj je sPonrt'rlLLio lrot\'rclLLje scdirrcLesciiriljidr bez pohgirnjr l ei unr rt koioj dr ae u l)Zennct LriLr kait uL t!t:( tukjl!. Io ie Pi)qjfcino Prcnio jL'dan od \tqi l.L jcrli PferlosiLrcir.

l. I l ! l r r n . l r r ( l i ' b r j r , l i . , \ l r . r c ( l ! ) l 1 l l 1 r : l l , r i \ 1 N , 1 . t .r . J . l ) f l r l l l . L l f j l i c l . I lfl. \ . l f f . J . L l l r l l ! l r r r i . l r r l. l ) f i l , a ! ) .N l ! \ l i r n !. l r ) : f i l Ll r r r l , t r h . l n r f r r ( 1 t ) o : [ \ . \ l r i r L r l L r! i I n r f L i , l r\ r . r i ! , l . i r h .l r r l l L ' l ) . .

h L f j | L \ i r r t r . 1 j b l r ! .L J n rl\ l r r r l \ r,,r rr. hrJLtr llL).1.

'

.

t

.

('l',|lr,

i i --\//r'1 ,i,.,xl'

di1llin1a odledenin) dt Ll uPLrtLl seide Lrposjctu Ne spacla niegovLl je Ll propisao svolnLlmmetuda sei.Lc Posletu vrijemer ili u odredeno d.rnjuili noiu. Posjeai\.i1o onogirlio je imao Po\,rittuuPallrsPoiniceoka i ]e ostrlo. bi jc zaLin-r mll njonle r lla Neliad:r st:rvljao L(Lr aelo bolcsnika, .lllahunnne-ifthi! All(1ltu, go".ttre(i: preiro prclio prsa i stomal<a, iztijeii ga.r" 'thkodcf, potiraobi njcgovolice. Alrcrjc vidio da ie bolcsniliumrijcti, reliaobi: Ilt a lillahi vc se Allalnt'i i Njettut v)rttd]]to!'1 i na ilejhi r.td:,i'utt!\t'i sttto

' .\hfred.I lr-1..B u h i f i . hr{lis 5n5().: Nluslim. 16ll I br. .i /n,/rr hrlis hr ll16r). r. ;0

POSI,ANIIiO\14,
J ^\ie!l1r\ rlpLLtlLr\ cri s d;frr.tz()tll it rr.rjP()tPrrij.l li.tTlil.o\.1lir sc od prirlsc o:talih rl.r|ocla. Sir.lfli Lr s(l)i .L()l)ro.inst\() Pfcrllir r L r n r l o m . p o r o t l i c i , r o < L b i nri L n r r L o Si.o b o z . r r a n j c ' \ l l e h r . ; , k r r r z ()alnos prerlrrrLlnrrlonl. ( . j N t e g o \ l L r l ) t l l i 1' r ) b ( ) ^ \ ' i r n l c i o s p o r l r r r ntr l r i r l P o l p t l n i r r r r ' l n r 'i' rrir rl.l lji'Psr D'l'ln pfipreurorrr urllrlog.t /l sttsfet srr Alhh1rnl, l' l ) o s h n i l i , i n j e g o \i l s h r b i s s i i i l l i L l s t r l l o r i n r i r r r . r l t c i' \ l l r h r ' - " ' ' potorrr idu Prt rl diinr j sPLr\lcgir Lr i nnrLeiizr opfo\t gr ii.'h:rLrrrrr'1onr, (l.l rllolcli '\ll.rhx,-_:'. ua\ lsLi Lrnlll()g.r' p.r LirbLlr. bi osirli porr.L l(ibLrrtr rrr sellnr r cLirlrt rllrq.r Irq.r Ll]rLLirrjut'i lirdolno ic obihzio gr ob rLmr rr.r po(L\ic('.rrljfnr .\hir fi i Src pocinic' Posjcci\ilrrjcnrl)olc!nili.r, jt tf.lzeujrnr ocl niesr di s.lstil\i opo|ultr i polilje sr', .t ocl Pr isLLtrliLr ll rr.r podstiaLL izgor.rlanjc Sehadt'Le il.rhc illt'lllh, k.rko bi trr2io dir g.,r mlr to bil. poslieclnjcfiicai. u koii ne r tt'rLLjrL pr oln ljenjt' PoLonlic lxbr,rrli() obr( lj. rliLfo(l.r i \l .rrljr i)o IicLr,liLLliinjt.rr.tficiLlrj. lino !Lo ic: Lrclitr pl.l'lrrlc PrcpofLlaio if slifui|'n()sl lircl,r Ilrl<r LLrllfc,ndaLrirr() i t L L g , o \ : r ns fL f l l r n r l o n l .i ) j c i s i 1 r rrl i r . l i o i f ( ' l r r o : O t i l l ( ! i ! ! i s t c c j nqüje, ß |ii !ot,ot ittK, e4Itlo ollo tilllc ic Allah :tdowtlitrr. 5Ltnn.t(rur ic s\'otl] Llr nlrtrL propisio r:rhralu, ([r lirZLl i/'rii i lillilti t t ittüa ilt jltt r?/.1:llrrr, r.1do\r)llstvo.\ll.rhrn onr !oljour' .{ jc PfiPr ]riliLLnrflog Prijc z] sLL\r \r ALl.tholrr, ito \ icqorirutulir lcliDc Lr nrlnirisc I ri11l1olr l)ijeLe ,j:. Llnrfli se oaisLi ol(Llpr1, 7l jc!1.1 .loji ic uaio doYLL LroslrrrrrliLr, L)otomlrr bio donoicn r)i srmrti. (lsLitj.lobi l.od bolt'sniLrrcloli nf PrcsL'1i, Prisustr()\r() bi i isplrtro bi ta clo l'rrbttta bi oprL'nlinjLL lrnlrloq, Lil.rnjrro rILr rlTcnezlL irshlbi slr srllittfiLlirl.r jt to PoslenihLr, ' lc'iko, pr sLL Nrln)n loq.l, ie s.rni spfem.rlrrrrrLr.lcri rlorlosill q.r l)rrslLrnilu lilirDliL() (L)cnrzLL ibrr liro Lrcl7ilr11iji. il() jt'Llrtnj.ro SuhejlLr rTvxn dZrmlir,:r Ponel\ir(h onr bfrtLI u.Ltünriti. ilcjdi'u i nieit()\
\ t r n r . r t . I l ) t : I L J ! t ü L lri : i i 5 ! : l I. tt(h:rnut . j,Lli\,L lrol :\h. '
rlrrf.L / jri! iL' t

rLri li riL,t

L i , L , I,

L!.i lr rr \.1.i l r . t . ,l l l i r

i,,rz ril,.

i l

e'Fth1,,i :,t -\hri1 )1':./.i|.

oöiju lica i tijelaulnrlog,sklaPanje uputaje i pokrivanje Njegova kao ito je PoljubioOsmanaibn lvlaz'una, Rijetkobi poljubiomrtvaca, za '., i zaplakao njim. Naredioje da se mrtvac kupa tri, pet, ili viie puta, u zavisrlosti od toga kako odredi gasal,i da sc na zadDjemkuPanju naniriic kafurom. Nije kupao iehide poginule u bolbi, a skidao im je koinu i metalnlr oprenu. Ultopavao ih je rt njihovoi odjeai, bez klanja,lja dienaze.''" vodon i lotosomi da seukopa Naredioje da semuhrim okupa'r: jc njegovo rllifisanjei pokrir'anje u svojim ihranima, a zabranio glave. Tlaiio je od skrbnikaumrlogadRPriPremiÄtoljepie kefinei da je u ga zamotau bijelekefine.ZabrarTio pletjerivanje kelinima. Ako glavu,a kelini ne rnogu prckriti cijelo tijelo onda je njima Prekrivao jc na noge umr-loela stavljaotravu. l(ada bi nu donijeli umrloga, upitao bi: /e /i du2an nekone?)3t Ako ne bi bio, klanjaomu je dienazu,a akoje duian, ne bi je klanjao, veö bi naredio ashabimada lo urade. Namaz Poslanika,i:, je icfa'at koji je prihvaien,a duinik nete uii u Diennet - doi( ne podmiri svoj klanjaoje d2enazu dug. I(ada mu je Allah, J9, onoguaio osvajanja, umrlog davaoje duZnicimai vraöao njihove dugove,a oslavStinu njihovim nasljednicima. Dienazu je poöinjao sa tekbiront, zahvalom Allahu, js,, i Njegovimveliöanjem. lbn Abbas,+., je jednom klanjaodienazu,pa bi nakon prvoga telibira uiio sufü EL-Fdtih.rnaglas,rekavii: To san uradio da z ate
n i s U n e k i n rh r d i s n n a c n a ! o d i d r j . P o s l a i k , r : , k h n j r o d 2 c n a z u e k i n r c h i d n n rf a ld i:.lhctL holc li khüttttti .l-.]td.r itinc. z:tLoIbnu-l K.\jjinr krzc: /nur1 iDü1 trdio icr postoi. hdrlisi \tuii so\1,1 .|d i. kldnioo i lvli\i Ioti :<oror h ttij. kldttid. l|ini Tc h:ihu-\-SL"cü. 1l)95 | " B u h a r i : K i t r u d z c z a ie l - a b d i .p o g h ! l i e l \ 4 4j u n h d D r n rc c r i b i 1 1 - l - n r u h i m. \ l r . c l - u h r l n r e h d d i s b r 1 3 3 9 . r v l u s l i n rK r r a t n e l - h x d 7 d z ip o g l s \ l j e N i a l u l - r h b i c l . b n u h r i r n i i 7 r m d t c ,b u d i s r 1 1 0 6 . i ' B u h a r i : K i r r b u c n { e t t k a t . p o g h \ l j c 1 5 . h r d i s b r ' 5 1 7 1: i \ ' 1 L r s l i n r : K i t d b u crla i d i . li b l . : h a d i s b r 1 6 1 9 . ; T n r n i z iK i t a b u c l d z e n a i z ih N d i s r 1 0 7 0 . : b . H i b b . n . . l l r i n . b a d i s br.3061. 1-2 j'"

' r , , i i . ' ' i , ; ' t i . i S r h L LL i ' l . r r r r I l r il , r r r i l l r ( r ' ' r I: r r t r l " ; r r r " r i ' r r r ' - i " r ' r l , d r ' L L I , r . r n r ci b r rS . ' h l . L r r r r . l L , rl , ' j r r r l ] )'rrr' l r i r l r 'L L r r : r L : Lrr' L l L rr i . , r ' L t l r r . r . r t j r , ' l . r in . r r i i ; ' r r n o : Lr h i i rr l r L :r , , ' r r . ' l r r : . r r i ' r . :L. i r l r ' l \ L r l i r r r r i L 1 ) 1 i , L ri ' l r L L L r r , , r r ' r . . L r t . u I i l l , i L b l , L , ' . r b r r r : : f ! r r r l r 1 )' l " r ' r r l ' / , n r j r , r / L Lr. i l r L j f r r L . r ( i :l , r ^ r ,I ' i , \ l i r i i r , | / / , r r i . r , \ l i ,, r r 1 r ' ) i r r r i r i ' ' I i l i , , r ' r ' ; i . .. r r i | r ' i r r r , r i iir, , . / i i ) ; r r ' \1 ' 1 1 l , r l f i,1r 1 ' r r l / / r ' r j / i f i I r i i r _ " )''l r : : ; r t i ) ! i ! ! ; ! " . . 1 r t . 1_ " ' . t r r . ' , ' . r j 1 ! i ; i i r r ! i ; i i ! . : ? ; ) i ! ! : ' ' t ! ! i : i i : i ' ' t t ; ' : : t r ' : i i '
'!i!)ii: .'r'i1t j.!!;i. iti!.:i'ij l!' !'t!t"it't ,ttuiisi;i,';:-lr':!tl.ij;ij:t!itijit;, :.ii(!1tt!:jtt:i! !.! i< t:r!ttttttr ctilrclt:t' 1'. l.t !.1;i'1:t'i !;!:'t:"i't:) iii'tlit' ii'l i'' iri" t r r ' i , , i I I , I r r i , r i i i i i , I i i ) i t i ) i t t ! t i , i r " ' t | 1 i . r r i; r r ' l i r " i i I r ' r i '''i,iiii/'. "'r r' r' r r , , i r , r f ' r r r r i i i i . , r , r L L r ' , r j i ;t ,i it ,, i ) t , t t t ) t ' !t ) t i t i l . . ' , j ' i ) | ' ' ' i ; i r , i l r , r i ; r r i , r ' / . 1 ' r 1 r l'l1 , r j i r i , , 1 i , r r i r r r ' r 1 i .l , ' , " ' ' r ' ' i ' i ' _ ' i i r r r " i i ; ' r i ) r , r r , ' . 1 , r , , r r r r , , \ l r r lr r r . . ! r r . / I l t t l r r L l l T ! I r ,r ;I I .r I ,I i . ' r L, I r ,r , . 1 i r r : f \ i : ( ' r r L ' ' lr l r : r L 'r r o : i o ' l r ' ri \lLf'l('rr . r , ! r r , i r L i L r r r ! r l f \ , r l r r I o r i . L ' ) i , lL) 1 r : , r r r L l i . r 5 ! | ' r r r o ( { .'ij!jitr1::!:jrr:jjti.lti;iiL; ::ti:: ,i!:trr!j !'i(ii! tr i .ri',,!1riin. ii.i;ti,.'i!!iL'it'ii.ti)ii4a;'i;;i;':' )'t' l!.!!it. jt tt.!!;, 'i' l i1!t't'itit:-! \'ai(:;

i:'tli::t: ! ;"i!ii::t ti;!:!, i::ll; !citi!!tiii4rljj!tt';iitt'.'ii!'iiti!'I rii,rirr ,Iir,rir 1, rr /r,,/r,.i-rrr./riiiri,'.1ri' / "t,'rril r"'i 111. ir\rrr'l ' r1' /r \r {)'rrrlln'ir : r r r r . i ' r , ri , r i I r , i , / i . i i , r 1 , i i r , i r r l r / r , r r " r r r r' i ' i i ' r' , , r r ' j , 1 r , i r . i i ' , ' i r ' i i i . i i r i , r . i , ' - i r r , r i r l l r , i r l r , , \ r r i ; r r I r i i i i l ' r l i i t i t "r r ' . r l : - / , 1 \ r r i , r r ' r , . l r i '/ i i . l j i / ' r . i . j / r i . :ti!t' li.!bt)i!l!.t i. i:it!t: i!'!iri;;t'it!!' r( ttil( .':!lt:t;::'ttlir j r..)i\:: lt(!, ?l.j!!'.'ilt'ritiflv!i;-i';ir:;tti,t\'Letlit'i'!ti)1!(i!!r!!l|a!t{: l.; rß itliirttr !itll;r ic''i'i irlrriirl !! rtl!!i!ii(i!i:lt' nilt:::t: ,i:ttirt j i . , . : , r r , , r 1 ( r , 1 i i 1 i \ i 1 , . i r r ' r ' rr l i . ' 1 ' r r r : r i i r ri '!r! i ) i t i i t )! i i i t l /i t t i ' ' , t t \ i , ) l o i l r l t i l l t t )i l t t t i t ) i ) t ) ' i t t l t t t )t i t l i.i ,;'r. ir fr tr'rr:f,r i ! j , i | , . , / i r i , ': , : t i i ) i t i \ i t ) t ! i t ) it ) ) ) t ) \ i i .
rr iiiri\ rr"rrri rrl

, rr r ',.i .,,.,

\ i , r " r , r" r',,

rr"'

l

r , . " ' . , r ' r ' , ' i i l ' i , , r i . , r ,r r , i , , \ 1 , , " ' , r . r i ," ' ,, r, ' ' r ' i , i r r . Lr rr ir r'LL' l L " rl l :11

l"r' i 1 , , . , , , , i j, ) r r . t , L i . i , \' , L ' llii ' i \ 1 . , l : . . ] r . t rl r 'r r ' L r L r l i l ' l , '. L) ,L,l rrLfL .lrr , , f,' . 1 . L t l , l L. Li ,

h r:1,11 ;.' i :\l!n,t'1i'1:'I

iskrencdoveza unrlogir' l: Poslanik, je naredioda sc upuitLirr jc lzgovar-ao ietiri tekbira, a Prcnosi se u vjerodostojnim 'etiri, pet sLr da pledajama jc izgor'äfao Pet-Njegoviashabi izgovarali i lesLiekbird. Alkamc kaZe: Rekaosarn Ahclullahu ibn Mes'ttdu da su dalli uelii Ljudi - Nlu'azovi priiatelji - iz Sana i .l.r su utili pet tekbba, a ovaj jc leliao: Nfe orlrede braj telibira, izgot'ü i tekbi.tdok ga iqtatn izgotrua, a kada bnan zavÄi nanaz zavtii i ti Upitan je imam Ahmed,:Dali znni da ie ika od asltdbaPre(lavao zlßn aa last dshttbd koji su riva selann na diettnul? tiekdo je: Ne, .71i pretktli jer,lattlagahni selan na dasfiu stt- rlr, pa je naveo od njih lbrr ' Ib|r C)mera, Abbasai Lbu Hulejru, ,.,." treb.t diti zbog eseftr i kijasa O ciiznrrjuruku Safi'i kaZe: Rul<e tü di.aLtje t uktt t1(tostalrn a tdzihta Pctdeseron podrazumijeva -': ono ito se pfenosiod lbn Ornerai Enesa, ' da su dizali ruke icod llamazülekbirana ciZenazi svakoga klanjaoje pored groba, jectnom nc bi stig:rona dzenazLt Ai(o je klanjaodluge noii, jednom lrcae noai, a jednom nakon mjesec vriicme za to. lb je zabranioinam Malik osin clana nije odreclivao i ako starateiju, jc bio odsutan a je SLajrro Pofedglaveumrloln nuikar-cu, u nivou pojasaZeni niti djeci, a nije lilanjao samoübici1ma, Klanjao jc dZenazLr oga kradljivcuraLrT pliicna. oko piianja da li je lilar,jaodier,azu Postojerazlitita rTriiljenja je Potvrdeno da je klanjaodienazu nil osudeniku smrt, nPr.bludnikLr' ni5ljenja se razlikuju u vczi Diuhejnijki lioja je bila kamenovana; pir zinaluki bio kamcnovan, ili se moze dienazeMdiza koji je Lröinio rivajcia tog hadisa, reai dr nema koilrrdiktornosti Ll telistovima je a dovl1, njegovonapustanjc oPomenaI jer ]c cilj dicnaze nirmiLza ako chugill1a,ili da sn-ratr-anTo, su rivajeti kontradilitol-ni, upozor-enje takve hadisc i gledati druge.Naliondicnaze iamaza da trcbr osLavljati ispred[mr]oga prateaiga do grobä. ilao jc pje!l<c

r ' r R c k r o j c l b n c l K r j j i m u s o n r i l i c l r Z a l i r l , L ' i r r l 1 1 5 0 9t:i r r : i s f ' 1 ' s l o r i k o v n t ' (h1 Prclu\t' t'ltuü '. tttk,ü t t)ti tftrhtti iLtDto üu l:tM:i ttrtul.tt Ptua.!\n i( \tnnt. t t)ftn&ro i. tu it tittutu, r,d,lld vr1''f (op rfc\') \ tu "a idtfu 1f

jc r PreporLLaio d.r jrhra idt iza LLnr'krer, onaj lio iLle Picilic ch bude jLisl lijcYL'sttane ispr{rdili iz:l rljegr, ili s njcgo\t desne, bLizLr mrtvirciL, sc Nirredio jc dir sc cl2enizl brz() nosi, taL(ocLit osjciilo i Lrqahno tfairnje. Ilrro jc l)jeilic zi1 tlmrlirrr, rcliavii: Ne dt)a1'olj41,at sebi d4 jliLrai. jaicrt\ lia.ld tnelelii itltr pjt:lke.'i Ncliilclase vrirarro I{eliro it:: Iiado Ptatile Nijf sj.'cl.ro dol( Lrnlrlogl nc l)i sPLrstiLi. '1 uDü log4, e oite siesti dok se lte sPtrsti. svrl(onl LLInrlonr(l cLir Nijc njcgi)v.1LlpLLtil sc lilenjiL clZelliLr.l (r - clicrlizctu I siib. P()Lvrdcno da jt'lilrrrljro clZenrzLL jc odslLtnostr lir() i ovaLivedlcn.rzc jc sLLnnet, odsuLnostiNccllliiju. -rtelillni.rrrjc o Al(o je nelio Lln)r Lrstriltloi Tenrlji,p:1nlu se njie lilrlrrjilil l)frliti. i1.rnic. jc hlenjao,liro!to jc lihljao Necl2trlijuloji je dirn:rzl, PoshniL(,,, bi Llr)I o r cclLL irri f ilnil, li jc ir Pot\,rclcno di je nitrcdio rlstiljrnjepfililiorlr ProhsliiLdTcnrrzc, pot\ fclcnojc i ch je sjedio.Ncl(i snrrllrjLr dir jc stiianjc uLiinulo,I nclii polcljno, PosLupl()nlje pojirsniocl.rjc stirjirnie drrj., oboj.' ckrz\'oljeno. je sjecicnjccloz(rljeno. (l\'o it'isPfil\'nije. ir nrLrsLejxrjL'nl da Nitc pfiL(ticifiro ul<rp.rvrnle urnrlih prililiour izlilsIl i zllaslir , r , . ' . i i . ' , . ,1 5 ,r " ' r r ' d , , r " l jc Njegore Lrpulrt 1.1/r.l proliop LrsLrillli Liilbllrl, drr liebn| bude drLboLi, bucleiili kocl glrve i nogrr. dir ob L)renosi tl.r jc prilil(om spuitilrie unlrbqil u c,r izqovrlao: sc' BisDril.lahive ltiLlalrl, re'nla ttrilleli Restrlillahi. Ll itttt.\llalLa, i s AllnltotD,ponilItltL;\llalntr.!Po\l.t]1ikt,,,.Uchugomfi\':ljetLLstojjl Bisttrillah, veJi sebilillah rc hl4 tilleti Resulillrtlt, Ll ittt Alldlta, :.'' l\slatikn, n \la!ot'oüt ln!I i la tiill.ttt ,'l!lttlh)\'o!a je, priliiionr sPu.itrrljaLrmrlog:r grob, sipro zcnrlirr rr Prcnosisc.ll prc(o ellyc Lonfloq tfi Pulir. \aliorr rrliop.rstljiro je su s\ojinl rshilbiml Porcclgroba i nrolio i ,\llirh.r, ,::.,.1x Lla\rsti ulullogir, ir lo je narecLio irshabirtta.
' t h u L ) r \ ! d :N i l r b ! l - | ] . r . . r i / . i r l | t , ! l x r l t . I ' r , t ' L L l , Lir . l l T f r r x / . .h , i ( 1 b' r : L - ' 1 : l r L i n r l. r i i \ l r r . r l . 5 5 ( . r l r l l t L h i i i 1 \ i t r h Lf l l r . . r i / . l . ! l r \ i f ] 4 . l r , ( ! r .b i L i l ) r ' \ 1 ! s Ln i K i r r ' D r . L l r c [ r ] / 1 .l r r l l i b r L r t i : l L r ! l ) r \ r t r l . l r r l L ' b r l l l l ! ' l r ( ' \ l r I i J . l . l f L l r l , h r L ) ! \ u . 1 .r l l i . b r r l l r . I r L L r r r / r . l r rb L i1 0 1 ( ' : t r r N l r ( L / . . h

(1l it..,' Arn./ -.1ä t,n
obraiao umrlom. Nije sjedioi uöio na grobu,niti se Lalkinom niti Nije podizao gr-obove, ih je izgradivao,niti glinom oblagao, niti stavljao kubbeta. Jednom je poslao Aliju ibn Ebu Taliba, +', da poruii sve kipove i da sravni sa zemljom sve 3to se izdiie iznad grobovä. Sunnet je sravniti grobove. Zabranioje da se grob ukraiavagipsomili da se ne3togradi ili piie na njemu, a one koji;ele obiljeZitisvoj grob, poduöioje da to uai11e kamenom. Zabranioje klanjanjena grobliu i pal,enjesvijeöana njima, proklevÄionoga ko to aini. Zabranio je klanjanjeprema grobu i groba za svetiite. uzimanje njegovoga,;--:, grobovi, da se ne Njegovauputa je da se ne gazei ne poDiZavaju sjedi i oslanjana njih, niti da se uzimaju za bogomolje,obilaziita i idole. je Posjedivao grobove ashaba,uöio dovu za njih i molio Allaha, .9,, za Njegov oprost njima. To je obilazak koji ie sunnetom uöinio. 'alejkum Naredio je da se prilikom posjetc groblju kaLe:Es-selamu ehle-d-ttijafi mi e-l-mümi ine ve-l't ltrslimi e ve itttld iniaAllahu bikum lahikun, neselullahe le d re lekum -l-'af je. Nekaje mir na vas,st.tnot,]tikedott|ol,avjernika i muslimana. I mi öemovatn se,ako Allah da, pridruaiti. Allalß molimctda nas i vassaöut'a.'6o Prilikom posjetegroblju, uaio je dove sliöneonim na dzenazi namazu,dok muirici odbijajusve osim dozivanjamrtvih iainjenje iirka, traienje potreba i pomoti od njih i obradanieniima ito je u suprotnosti sa njegovom uputom koja upuöuje na tevhid i na dobrotinstvo mrtvima. porodici unrloga, a nije Poslanik, i'..,je izjavljivao sauöe3ae praktikovao sakupljanje kod groba ili na nekom drugom mjestu i uöenjc I(ur'ana urnrlon. Njegova uputa je da porodica umrloga ne iznosi hranu l1jimadonesuhranu. posjetiocima, da posjetioci vea je neoglaiavanje öak smrti,157 ga je i zabranio Njegovaupllta reka\'a:t:To je prdksa onih iz d2ahilijjet a163
" " M u s l i n r ,h a d i s r 9 7 5 . b " : T o s e o d n o s iD r , l a \ n o o g l . i r r a D j c t e l a h i l i n a m i n r r c L n n ad o k u o b i ö a j e n o ( o g h s a v a n r n i j c r a b r n n l e n o .o p . r c c . ) e " ' A h n r e d . 9 , : 1 5 1 5Ti l D i z i .h r d i sb r . 9 E 6: I b f N l d 2 c . h r d i sb r l 1 7 6 . iB e j h e k i . ' l7 ' l . i

76

PoSL.\NIt(o\',\,

, f]I'TII'A U \JF]ZISA NANIAZoNt U S'I ItAFtL]

rrrrji r uknor .r natD.rza Alhh, --:, jt clozroLio L)oslanil(r, , slr irr'rr jc bio Lrstrxllu ort n..i'g.r,.r rrii.lo sc ll.1 ibroix rcl(rle u sluairill.rl() orrrlujr slirir'iyi1osi1n1r) pLriLr. Alio jc bio nr putu i nijc qr bilo str'.rh, ond.I brot r'ckrLr.A, .rko lc oslciiro strilh od neacS.r, nijc l)i()rir putLL, ir jc !l(lrci\:lo silnlo n.lnlrsiic fLlLillo\e.lz o\ or,tl sr spo,/niljanrtla[rost '' |cz.rnjirlirilccrljr nan1i1zll pul()\.lnlcm l sll.lh()ln u.1lcttl. sil Njcgoril Llputil PIi kl.rnjirniLrnillllrr.r Lr stlrhLt, uLi()liln) bi sd rlcpfijilielj niliiro izrre(hr njih I Libl.' ic sliir.lfai po|ecLio bi nrusLinlrr)c ch il reclil izr sebc, piL1rl rrgor or io ttlJ)i1. il i oni s\ i 7x Lr \1 n i i m . Z r l i n l b i s y i l i i l i n r | L L I i L L i ( l i g l i s c . ( ) n . l . ts r p f r i s . 1 1 p L L i i x o LL frn pfcnrr rlcpfijitcljLr. Cinr bi nr scdZclLL, jc' c[ugi st.rjitoLrsr]t{ doli ,, Lrstilorlr clnLgi|el]t, ch gi slll sr spLl!lro ain!ii dvije IoshniLi, scd2dc.Zatim bi LLstiLlidoili nl nrlcsLopr \ oSr sill.1 L)fvi silli il.'iiilo i n.r nljesto chLrqogi,dir bi bl.rgosLr\'sLljlnicnr LLl)r\1rm Ie(hL.inrillir clr oba saHl i cLlbi i rLr ugi srll ur'rirrro iic srdTdc sl L\rslaniLrnr, , lto Ii,t(lrrbi sc spLrstilinr ruliuLl, obr s.rliu sLrrl(lili re \'r'hunircpr.1\cLe. isro ito i prvi pLrt.'\ I'arh ir sjr'o I]] itichhlrcl dflrgi sulJif cinio (t\ iir rr srdZdeI nirstit\ljiro k'i( hlrLrd Posl.lniliom, . Krdr br plc<litr sl|rrrr i s \ i b i t o a i D i l jz i r n j i n r . ' snricILrhiblt. diJtlio ih if ni (l\ ij. L sLLra.rjLLnepfij,rl('lj nrjL'LL dir i r s I L r p ej:e d n i s r L L p .p r c n r r n f p r i j r L e l j u , l d f u q r j e l l i n j . t l i r . r n i i r r r . IiLrrllbi ic<lnLr glLrpr lilrujrll lc.l.1nfcliüt izl njegr. ziurii( nih l)i sc sr

\lr.if

rt !tiitlt ,artn: sL\ttiti. hutlu il.t. t)r 1t:" ii. üiL tt'iIiti, drr \( 1)oiil( tu tr vtt \rtu tfu Ittitrriti \u tttl. nri.\ 1. nnoNti ttq)tiiu!rtii.' Nritütiti i.r /.'r\r',r ll)l K r . r h L Lf rr L t r r l l r r r . . f f ! l t. r \ r r 1 L . l i L , l l r , L L i ' 1| . 1

drugom grupom, tako da bi druga grupa klanjala za njim drugi rekät. po Zatim bi predaoselam,a onda je svakagrupa naklanjala jedan rekat nakon imamove predaje selama. Ponekada je klanjao jedan rekat sa jednom grupom' zatrm ustajao na drugi rekat. Ista grupa bi nastavljalajoi jedan rekat, dok on stoji, tako da bi predali selam prije nego ito Poslanik,*, side na ruku'u. Zatim bi doila druga grupa i za njim klanjala drugi rekat Dok bi sjedio na teiehhudu, oni bi ustaiali i klanjali jedan rekat, dok ih je on öekaona teiehhudu. I(ada bi zavriili teiehhud, Poslanik,j:. bi predaoselan i oni za njim.':1 Nekadaje sa jednom gruPom klanjaodva rekata,Pa bi Predao Zatim bi doSladruga grupa i klanjala za niim dva rekata, pa selam.r71 bi zajedno predali selam. Nekadaje sa jednom grupom klanjaojedan rekat,i oni bi iili pa niata ne naklanjavajuai, bi doila druga grupa i klanjalaza njin niita Time je klaniaodva jedan rekat, pa bi iila i ne bi naklanjala a rekata, onipo tedan. se Svi pomenuti naöinisu ispmvni lmam Ahmed kaze:Preuosi iest ili sedam ndlitla i svi su ispravni. lz navedenogse vidi da redna grupa za imamom moze klanjati samo jedan rekat. Ovo smatra Diabir, +, lbn Abbas, '+., Tavus, Mudiahid, Hasan,I(atade,Hakem i lshak. na je ali Prenoseno joi nekolikonaöina, sesvivraöaiu spomenute Neko kaZe da ih je deset,a Ibn Hazm ih je sPomenuopetnaest' medutim, ispravnoje ono sto smo sPomenuli.Oni su kad kod bi vidieli razlidite predaje od prenosilacasmatrali novim naöinom koji je prakticirao Posalnik, +.

" A h n e d . i ' 1 1 5 7 1 0 .M r l i k . , l , r ^ . r d , h a d i s b r ' 4 l l : B u h d r i : K i l a b u . l n c g a z i . t . b p o g l a \ l j e3 1 .h a d i s r . 4 l l l . r M u s l l n : K i t d b uc l - n u s a f i r m cp o g l a ! l j eS l h r u e l - h r v f i . hddisbr. 341. I N e s r i .h a d i sb r . 1 5 5 1 . ; c j h c k i , 1 - ( r r l ? , l , t 9 5 . r D d . c k u h i .s r r e , . 1 /1 8 6 . B t 78

POSL,\NII<o\IA.

, UI'U f.\ U \'IZI SA ZEKAl'o}I

rr'l jc Nieq(J\l LlPLLtir llrjsir\ fqcnil.r po Pil.rrlitl tr)rq()\ogir \ rerrlL i i z n o s i r k ) L i a r r r c o b \ f z n i l Q i l ( r L i s n i l i : r 'l ) r ' ii ( ) n 1 ri r \ o d r r ) r r ' L l n r o i tcfesu irnLLrnilli sirorrr.t!nih. grr AllLrh, -.--, ji' LLiinio aii('rnicnr inlcll'l i nlc3o\oq \lrrsnrliiL' ogfiniaio jc tLL blrS()dirl rlr inlLr(11t,i bl.rqoLl'tlinrflli'r stirlrr()-se por L'i.rvl orrrnrr koji cLlju/cli.1t,lirl(o clx irrr por tt'rrrl i t ur:r inrct'lk' s t ( ) . L f e ( 1 ijo ( 1 . \ . z e l i i l L . h i en , l a t i i f i \ r s t e r o l ) i ' l i ( ) j i r r l i l i L i t L c l l r islc, ihotc su zrt l) ih n.oPho(lrr| i1lo sL1: nrjarlic Lior i - poljol>r'ir lt'cLrrlclobrir Lrsjt'\ I vorr: - slol(ii (Lr\., lirirYr i bfr\ ii )i \tt)ji 'i\ rjrt. lo stt sl '' rr o L llr 1( (Lr ntl rrllocijfrl()sti li()iinr.r tlqor'aiLrirrobr slrh vlst.r' / l l ) t l 2 n o s tl c ( l i r \ r t i z e l . r rs \ x l i r q o d i r l r ,o s i r r r ' r L L \ l f \ r z i l r l l r h! e jcI .liljelii.li s.r/rii|l, ito jc najpr.rrt'cLrrijL" irlio bi r' cl'rrlronrjcsectroilr ()ill' sedmiino, to bi itetilo inlLr('ninl,il itl() br \r .li\ fo i!'lntinr tl Zi\ tr. itelilo bi sif ()r1r.1sinl Ifi se Ir nos zr'hrrLa rirliLiuir Ll zir\ isrlostr od a(r\ lrli()\1)glr ucLir i l)Lüqo nc 'el' r ,/.rl(rP.lrro pctin.r zx n.r.lcn(r trl() cl.rir': pr stlrcirnjLr, s. i \ c q o c l i n l rd c s e t i r l iz i l t r r o r i n us l c a e n t r l r t t / i n x a l n o d t o ! . r L i ( ) L r nir Lrzgrj.rrril Tfrnlli iioiLl'o\irl( si1lrl ,.rlritrnjLL poljopIir r'.'cllirciobr'.r, l obr.rcluje, c zitliir\ir je; pole dtsItine .tlio \rr tt pilirrrjrrl)r'oi''\o'lr ugim Pornrqillinrr lioje aorjeli tr.l)ir zxlili clc|irnrel<rjc rlosevodu i cLr /.r plodorc koji r'rhtijc\ 'rjLt zir rr\odniir\.üjci te i.t\'fiinrr dL'\.tinc i s t i l n i a o v j e l i o \f : r c LP i l t l j u , P L t t o \ r 1 r 1f iL 'L l o \ o d f n j ' i L ii i ' c l i r \ ' x n i f . ocLff'lio il rnlctirliL.()risl r /il P(rll)onlrg'rrrj', L)o!to rlc n1()7!'s\'i1lil se cl'1 lnrjrnl sc n1()rcPorrlocl,lirLi() rrc jr odfe(lcntl l.iolrirnu lr)rn iLrle{lirl ir ilcli irru(:ninli1, liot islr sifolllir!niu]. zi:rl'lti) d\i'lrscl je ocLc'cLio srfbrriliiliir. cLvjt'sto Ze sIr'b|o c\sLrlir L()ji iTnos' l)ei .,r PoljoPIiIr'r'cLrr.' lnisl.rh, Pfor,'\od..'l)(l
S / l l i l r . ri L l r L r l J.L L/ . 1 , , r r r l l r r L . r l ' [ r , l L ' l ' r l r ] l L ' L L " | ' l l t ' l r l r r r r i r ' tu nnnl rt ttd Itttiritr lrtt t ia./'dr \.,.,tai. rl.r . .1,.1, f ,\l t)i,.rrLl.r. ot t)tt o|u \trhtt üiti M htuni. ott lrtt tl.\u tiiti tu ,tai( !,lrt.tr. l)\t!jt.|1r]]..tlrr/j.*i.1.\.!]!\.1l|].'..jr]']

tl

r-'tllrh, :.i:\//t.1

.t t:, t,.A,

Lovaraar:rpskihdeva, za brave öetrdesct ovirca,za lirave trideset, za devcpet. Nledutim,polto se ne noie daLiod te vrste deva odredio je da se dajejednaovca,ako se nisabpoveaa pet puta i broj bude za peL, moie se uzcti jedna od njih. dvadeset Osim togä odredio je starost deve koja se daje za zekat u slJadu sa brojern deva.r;iOdredio je da se daje lrtl ,tlehad,bint mehad, starrji r:d nllh sttibn lebutt i bint lebwt, iznad njlh st el-hikk i el-hikka, iznad njlh je el-däezu'i el-.liezel.1-t' S,-cito deva bude vise daje se starija broja deva dok ne dode do klaja, nakon toga je odledio poveöanje stokedateza zekatzbogpovetanjäbroja deva. je NjegovamudfosL odredilada se za imetke podlo;ne zekatu itetu vlasnikuinetka, a zadovoljava odredikoliöiDa kojanc priainjava potrebesironlainih. Neprar.duöine dvijc skupine,ilnuani lioji ne daju ito moraju dati, i oni koji uzimajLlito im nc prip:rda. To dvoje jalio iteti sirolnalnim. koje Uzviieni AIlah,jc liöno podijeliozekatna osam kategorija se mogu podijeliLi dvije grupe: ü - Prva grupa: Oni kojina je zekat potreban,oni uzimaju u ne\.oljnici, robovi i putnici skladus potrebom.Tu spadrju:siromasi, rlalnjernici. - Druga grupa: Oni koji kor-iste zajednici. spadaju: Tu sakupljaai da zekata, oni öijasrcf,treba pridobiti za islam,oni koji su zaduZeni Pulu. izmiruju muslinanei borci na Allahovom,JF,, kome zekat nije potreban ili nije u slulbi zajednicc f)naj muslil]rana,ncrnir udjela u zekatu.

B u h r r i : K i t l b u c / z c k r l i . p o g l r \ l i c l \ 4 e nb e l e g a | i n d e h us x d e k d t u b i n t c n r . h d d . hddis r. l15l. b -' D:.ifa je dcv. koia jc nrpunih aerifi i Lrilx u pctu godinu. l/ittd j. d.\d srir! . h i p u n cg o d l r c i u i l a u i e l \ r l u A i D l / { t , r t c d c v . o . l d ! i i . g o d n r co i h u L r c ü uB , t ,,rrr,/ jc iednogodinrii delll. uila u dr,su sodinu.

'

s0

,:it!riti, '.,1 :. I it i nt, ,./

ö

s

€g

Za kogl je znao cla z:LsluiujczehiL clao bi ntu, dr\,äo je j oltintil lioji su tfazili, ir nijc znao Lrl.irli\'()msll st.urju,rli bi iLt obä\'ijestioda nit zeliat nemaju plil\'o imLlani irrclno sposobni. NjeqoYa uputr jc pocljela zeliata u istorll mjestlr ltdje je i plikupljen, r Yiaäksc clonosionjenru pa je on dijelio. Slao1esirliuplj:riczck.Lh u pLrstinju medlLbeduine,!to nije shlaaj sn slalno naslanjenim nljcstiInir, ilirviic, nitredio je i\LLrilzu dit od slilno\rilia lemena uznle zclial i pocliicligir njihor.inrsi|ontasrna. Slao jc saLilLpljaae zeL(:rtil silmo po Yicllii\i inrrtlli poput stolie,usjeyr i \.oar. je plocilenji\,.1icorirnr k)ji srr inali palrlle igrozcLekal<o SLao bi procijenili Llrod LLdcvininr iovirim:l ina osno|u tosa ocltediYar:r je lioliiinu koju moIlju dati l(ro zclirt. Nilfccli\.iro pfocijenjiviLau lte dr Llriraunrva tleainu iLi acivftillu prih()cLil /bo!l eventLtalnLh llepogoda lioje lnoqLrunlanjiti ptihocl. llirzlog pro.jcnc jc ut\,rdi\.irnjezeliatskih prihocla prije nego plodor.i budu pojccLcrri irrrzdijcljori, du vlasnici nrogrrclarade !h hoie, ili da osigufaju izl)os zir zclQL. Nije uzinao zeLiatni1 L(mje, fobljc, lrrlzlic, nrrp.rr(c, povr'ic, lubcrricc', lirnsln\.cei \'oie lioje se ne \ri1ic i nc sl(ladiiti. Uzirrro jc silnro/ckat za sloZde i svjezehllfmc, nijL'pra\ io frzlikLr izrlrcclusuhill i svjclih l-rulmi. Uiio je dovu onima Liojisu clonosilizclirL: AllohuL ttrc barik flü ve fi ibilihi! ;\llttlnr ntoj, potlari uttt beIiöeti t! itjceoyiütda|nt ß.t' 'alejlti! tlllahurure salli Allalur tuoj, dotiesi s.!lLli,dt ]tLl tqega: Nijc ocL njr:eove uprLte LLzillliltinrjbolji ilnctirl( zr zckat, jcf u z r m a oj c o s r e d n j i .
( N c i r r :l i i l x b u / r . l ! 1 r .| o ! h \ l . l r 1 7 . f l Ll ) . . t f c c lr L l c l . , r i l \ c . r l | l l i l l r r f L i e . l f r L , d r r e r n li r . d r : b r : 1 5 r - .l i I l i s j . f r . f i . \ r i l i 1 , f I l t r ( L / l . ' \hfr.d. lrl\rr,/. r L 9Lr r : ß u h r r i : l i L 1 ! b u . r / . . ! 1 i | . g h \ t . l ) . 1 \ l r L i l l n r K i r r L l L r . r / . k r ( r . p o g l r \ l i e E d l l n r l i n . r . ( r t r i s r l r l , r t i h i . h r ( l i j b r l r ) l l : l 1 ) n\ l I 1 7 . l K i l x b u . 7 T c l x r i .t ) o g l r \l r . N I r i r t a l ü r r J c i h r r . l T r / / c l r i . h x t l i \1 , ! l r e L . ft

t:rtJt I \, :,, :\ltn.1') t*

jc Zlbranjir':ro d:rolaj ko clenello u zekati1isä'lakuPonolo to kupr. je Dozvoljavao inruallom da jcde ito mu Pokloni sirolnah od zckata. Pa Ponckadjc uziln.lozirjirnlza potrebelr-ruslirranir vra'ao ocl zekatil, je Obiljc2avao devcdatezä zekirlsvojoml-ui(om' kao jc U teiL(oai tliliio zckatLloirprijcd Llsluiajunjegovog nicl2e unaPfijed je z:r ocl Abbasa, njegr.r uzeozeliaL dvijc godirre

t'2

r : \ t i / t t . ' : n . ' - . . ,l:t !l n r . , , /

POSLANII(O\A,

.:, UPUTA U VEZI SA SADFII(ATU'L-FI IRONI

Naledio jc izchrjanje za snclelittll-l-filr 7r sebe i onc koie izdr'2ava, bilo da su mlli iLi veliki, u iznosu ocl jeclnogasir'ahllrtrli, jcönra,suhog sila ili suhoga groid.l. Pfcllosi 5e da sc sadekatu I fitl daje joS u iznosLrjcclrrogl sa'ablairta, a tirkoder Ll iznosu Pola sir'i] picnice umjesto jr:drroga sa'a pomcrllltih stviui. To je Pfenio Ebu stoji dä le lo o.lredio Muavija. DN'ud. U oba,S4/rllrur je Od njegovc LrpLrte davanjcs:lclcktu-l-fiLrir Pfiie brjraIn tlemaza " stoji da U dr,n SalrllrztL le lbn Omer', | , rcliÄo: Nat edio j( Pasltt]tik, t ,., da se sddel<.ttlt litt dnja pt ije ]tego.ito lju.li krctttt]n ]14]]111. se, od U s/r/rc,rrr tirL(odel Ibn ()uleril, -:.,PrcnosldajePoslanik, pfijc annzß, biie lltt! pt'it ljerLalioda :, tekaot Ko daje zekat poslijc rkinwz.t, to je onda obiö a sadaka.t'" lz toga pfoizil:lzi dl se sadekalu]-htr ne no2c dätj jza l)aifrn nänaza, jer Poslajc rlevilzearsl zirvlSetl(on n.rmazr, liro llo lJilnle a poine saniilllrlzom, ne od ndmasL(ogll togirliadairr-rirnr liulbanaz:rvisiod l(oljc Prije nirlnnri, io jc obitno ncso. vrencne. AL(ose liurban .r si|orDilsirna, nije ie dijelio Njcgoviruputa je dijclitisadeLiatu-l-litl. i oui poslijc niih. niti to na s!ih osrm L(ategorija, sLL ridili iish:rbi

) ' .\' , ,, i lr | ' ' ' I , h u l ) x \ u dK r ( r b u 1 / c L r r i . p o g h \ l i . Z c l t i l r L j l r l h r . t i sb f I l : c K i t r b u . T z . f . x l i .b r d i sL l L l S l r . r l h k ' m . I 1 0 9 .

609: lb. \l!d7e:

i:t,;

l t,r

,., :, | :\h |1 .\ii.:trrA' 11

POSLANII(OVA, li:, UPUTA U vEZl S DOBROVOLTNOM SADAI(OM Nije smatraovelikim nista Bio je najdareiljiviji u davanjusadake. ito mu je Allah, .l*, dao, niti ie smatrao nalim l(ad god bi neko lraZio netto lto je imao dao bi mu, bilo malo ili mnogo.Njegovaradostkada daje bila je veta od radostionoga koji uzima Ako je vidio öovjeka kome je bilo nesto poirebno, dao bi mu ono ito je i njemu trebalo' odjeiu. hranu,a nekada nekada Dijelio je sadakuna viie naöina:nekadakao poklon, nekada kao sadaku,nekada kao nePovratnu pornoa, a nekada bi ne'to kLlpio, Pa ono ito je kupio zajednosa novcem'Nekadabi bi vratio prodavaöu vise. pozajmio, vraaao neSto Pa je hediju i uzvraiao veöom od nje. Sveto je radio zbog Prirnao na dobrotei kakobi ainio dobroöinslvo 3tovisenaiina svojimprimierom onim ito je posjedovao, ainio te dobrotinstvo i rijeöima.Dijelio je ono ito je irnao i naredivaoi podsticaoda se dijeli. Kada ga vidi ikrtac, osjeti potrebu da dijeli l(o god se druiio s je njim, postao Plemenit. Bio je najsirokogrudnije i stvorenje naiöiide duie' To je zato sto upravo davaiie sadakei dobroiinstvo imaju öudesanuljecaj na iirokogrudlost. To se spoiilo sa iirokogrudnosti koju mu je Allah, JF'' i osje'ajima, sa i Popratnim njenimspecilLönostima daosaposlanicorn, bukvalnim aiiöeDiemgrudi i uklänianiem seitanovogudjela u niinla' je Najveii uzrok Sirokogrudnosti tevhid, Pa koliko ga öovjek raiirena.Uzviieni Allah,kale: toliko su mu i pr'sa posjeduje

-.'.t ty * e

:p t'J*lJ 'rr,

" .

. " : , " , .

: nr C7- -rd' i

Züie isti o ai öijeje srceAllah uöinio sklono islanu, pd on sliiedi svietlo Gospod'tr'1
svoga,t3t

t"t t:: h,lct.1)

,'itiair,,.r --:..,:/i lli

,.r

I l(rZcUz\.iieni: .i; r' ! r -1 px->.1"r: '

'y+ "A: -t':ä6G ;; G=.:;:;

1;

*.- ,l *' .:.1 ;-..

Onone koga Allah 2eli da P|!ti,O,lsrce jegoto prenta islatur rasploii, tr o ome liogatieli d.r tL zabludu odrede, O srce iegot'o slegne i üt orttitrt uii i kao d& se 4 elro ttspitie.'" su: Uzrori airolioqfudn()sli - syjcllo imiulir hojc Allilh, :'., rbirci u slac. l)r'enosi sc od svjctlo tlde u stce, otro PosL:rnika, Iudis koji bilic2i l irrrizi: 1i.td.7 :, "' seraliri.;
znenje. r\li, nc svirkoznrrnje,r,ei s.rnroono Liojcjc nrslijedcrro o d P o s l a n i k a ,:' j - povr:rtakAllahu,,-:', i ljubir p|cnrl \jenu iz sveg slce Ljubirr' u itna iudesliu utjccill nil iiroliogfll(lnost i ljL'potLL cluii l svt' ito ie veiir, i slnirnjl se s:lnlo Ltlda iovjeii ijub:l\'laaa iiroliogrudnost bivl \'idi besposlii':rrc; - stiLno sponrinianje.\ll:rhir,.;.. Orlo ilua neYjcfoYatanuijccrj nil iifokoqludn()sLi ili i clobroailrstvo l{ofist s|\ orcnjinlr ilncLl(onl,Llgle(Loln tijelonl liolrliosc u strllju, nir rdznL'niainci -hrrbrost. Duicvrlc L-acLostistt uslirrrictle: kLlkir\'iciuril' lio ilirticarna, (nro111c se olitctre ocL r\lhhl, ,l-irlllcnll1lllollr Lllcllla ziLa neznalici o AIL[hu, .j., i Njegovoj Yjcri, ollome lio Jc Yezio srcc u, za neliog dlugoe, e ne zr Alleha, -!, Liirdr sc ovalivinl l)cliada i dcsi dÄ osjeaajLr !ix)koEifudrlosl zboq neieg,a,ili krdr clr'i dlrrgi osjetiajn tcgobuu gludinu zbog vanl'echlihstrlljil l() sc ne uzin;r u obzir' ler'ti i razlozilioji nisu uobiiijcni plolnzc, PtilYil\,ng,a ollo u lLo sc qhda jc , 1 . I n .. r . ,r J , , r r . r" u i . ' r . r . . , r d u - l . l . r ' - iilicujc sLcir slih loiih osobrnl. 1o sperlir naila2nijerLzloLiei u od lnijelirnja s ostil\,ljirnjcsuviSnog qovorir, Poglccl:r,slusirrtj:r, ljlclima, jela i spir\..rrja.

' / e f i | i . l t h d t\ n ! t t i l t ) ü r r , ' i n lI l i S : S r r u l i 1 i l / ) r / ' / r , , / r 1 . , r { r r r ' 5 r l i i.l

.li
ii

€llr/',, .,t -t lat! 'r'11,i,.

POSLANII(OV,4" *, UPUTA U VEZI S POSTOM Cilj posta je tovjekovo suzdriavanje od strasti, da bi se tako pripremio za ono ito ae ga odvesti do vrhr:nca srete i Prihvatio ono ito ie duiu oaistiti i u öemu je njen vjeöni iivot. Glad i ied slamaiu iestinu u duii i podsjeöajuöovjeka na gladne i siromaine Manjim unosom hrane i piia u tijelo suzavase prolaz 3ejtanu.Post je uzda za bogobojazne,Stit za one koji se bore, trening za dobre vjernike Post pripada iskljuöivo Allahu, J4, izmedu svih ostalih djela Postaöne öini niita, samoostavljasvojestrasti,ostavljaono sto voli radi Allahove,.€, Gospodara, slvorenja ljubavi. Postie tajna izmedu robä i njegovoga ier mogu vidjeti da se suzdrZavaod vidljivih slvari koje kvare post, ali, ljudi ne mogu vidjeti da sc suzdriava zbog svog Gospodara,a to ie suitina posta. Post ima öudesan utjecaj na öuvanje od grijeha dijelova tijela i nä oduvanje duhovne snage od mjesavina itetnih materija i oslobadanje Stetnih materija koje sprjeöavaju ozdravlienje. On spada u najdjelotvornija sredstva za postizanie bogoboiaznosti, a Allah, F,, kaie:

u!'*4vi';"'.]r'
O vi koji vjefujete, propisdn vam je post kao ito je bio propisatu i oflimoprije vas,.la biste bili bogobojazni,tsl Naredio je post onima koji i[raju jaku potrebu za brakom, a nisu u moguanostida se oiene iukazao da te im post umanjiti tu slrast.tss

r*rSura B.idr". 183 /r/ i'r Autor rludira na hadit: O, skupit& ttludita!, ko od ws no:e ucka se oaeni.. hddis 1.100. br. hrdisbr 5065 Muslim. i Buhari. 86

j:., l)oslirnil<ov.r, tlputl Lr vczi s po!Lo l jc bila n.rjs.1\'l3enija, i n:rjsYr-sishodnijrciusemanajl.tl(i[. strilsti jedn.r ocl nrjteiih s|\'irri, nare.Ll)il PoiLo je sirvlad:N.anje posta jc cloil.l teli naLon HiclZfe. U Poöctku ie bili.rclrtil rnosuanost rzbofiriznlcclu postir i hrerrjcnjl jeclnogsilonläha 7r svilki diln, a /ilLiln je posL propisan I(ao sLrogaduinost, osim stiucilnr i stiuicama lioji ne mogLr postiti, te duini su svilki dlirl nahfanLti jcclnogasiromaha Dozvolio jc bolesnilna i potnicima dil üc Poste,ali da n|lPoste. lsto je i s:r trudnicrnr i dojiLjam.rrrlio se bojc 7a sebe Alo sc boje r.l dijctc, duZne su, osilr luPaiLanjiI, nrfrrarriti zi svali dan jednog sifomilhir, ier u lonl sltlarju üc prekidajlr post bojeai sc za zlto nrorirju lredoL(nrditihrrlllenjem Lrj proPLlstkno ato su zdr'avljc, radiii zcLavi Liojinisu postili u potictliu isl: Ia.r"" rrrclitiSto firzno\'rsnije Njcgova Lq)ulirjc u mjesecu r:rnti1zault ibnd.'tc.U ramirzanu ga je D2ibril, i'., PodLliir\.lo liur'ilnu; Lrnjclnu je povciÄ.ao dijeljer-rjc sedilliei dobroainstvo,uacnjc liLlr'i ]ir, rrdmazi pojaialo je uiio zilil iobavljro itik:11. Cinio le iba(lelc koje inaae nijc prrkticjrao Lrostaliln lnjcsccilril' i p:r bi i|1lt neLiada rstitvio poslili tloa i dan, Iitllio bi sate cL:lrla noai Pfoveo u lDir(1cLLr. Ashxbimir je zäblirnio neprcliidan posL, pa sLrrckli:'li tteptekitltttt posti;?Ja isat liao vi, ja pre otit koal svoga Gospodata koji ue Irani ipoji.- oclgo\olio je.r" To jc zirblanio svonl U m nletLliz milosti prema njina, :r .loz\tlio im da nrcqu Posliti clo zore.

' P r c n c s e | o o r l l b n ^ b b r s r i l b n o n r c r r ( h l r L( l u 7 f . s r n r o r r r h r r r i r i f o i c ! | | r o l l lc s i r , r n h r / r i \ i l i ( h n I n , t in c p o . r . . x \ l h h r r i l ) o l . . / r r . ( o f . I l c l ' . \ l r I r e d . 1 / r ^ , f , 1 . 1 l S l l . : N 4 r lk . t h , f l r r K i r r b u s i j r r r r '1 ) o g h \ l i . [ . ] r c h i " r n (,rl : ß!h!n hrtlli br' l9ol : \1üili.rr lirlrbu sijrnl e l - \ i s , r lt i . s s i j r . r . h r d i s b f i h . t ) o g l r \ i i . lr n . h t u0 c l { l s r l l l i c s s i i x | r h r { l i s r l l 0 l

Lt1., -\/n,r'.':,t,;l :.'

UPUTA DA SE RAMAZANSI(I POSLANI(OVA, ]]'';, OTPOCNE VIDENJEM MLAEAI(A

POST

upute je oipotinianje posta kada se jaslo ukaze Od |rjegove da svjedok gajc vidio Usluiaju makarjedan mladakili akoposvjedoöi je raöunao ia'bantridesetdana. da mladaknijeviden i nemasvjedoka Ako bi tridesetenoii bilo oblaönouPotpuniobi 3a'bansa trideset dana. niti je narcdioda Nije postioprr.idan akoje naveicbilo oblaöno se posti,itavi!e, naredioje da se u lom slutajuia'banraaunatricleset dana. I to nije u suprotnosti sa njegovim rijeiillil Ako gd jtrs o ne !a vidite onda radfiaife.rssRaiunanjeznaii komPletiranje banana tridesct di1na. Od njegove upute je zavrietak ranazanskog PosLa kada da posvjedoiedva svjedoka su vidjelamladak Ako bi dva svjedoka vremena, bajramskog mladai< nakonizlaska posvjcdoöila su vidjela da prekinuo bi post i to naredioi osialilna,a drugi dan bi na vrijeme klanjaobajramnamaz. je PoZuri\,ao sa iftarom ipodsticao na to, ustajaona sehur I na ga podsticao njega,odgadao je i podsti(räo to üil je na iftar hurmom, a ako to iema, onda vodom. Podsticao Zirbrar-rioje postaöLr:bestidan !!ovor, vikanie, proldinjanje i vfijedanje, odgo\.ararljena uvrjedc, naledivli da se u lom sluaajLl kni,c:Ja postitn. niic Ashabirra posLio, nekada a je nekadaje Putovao u ramirzanu, jc dozvolioda izaberu. post, kada se pribli;e ncprijatelju Naredivao im je da prekir-rtt na udaljenosti kojoj Putnik ima odredivanje upLita Nije njcgova pra\.oprel(inutiPost.

r* Buhrri:Kit.bucs-sijanr. Hcl pogla\lje jukirlLrrln drD c\ Sehrummrdan. bid's b' sijrnl.hadis 1 0 8 0: l i b u D r \ u d . h a d i sb r l l l 0 : N . s a ' . Kilabu bf lt)00: Nluslin: h.drs I6a'r. tn. h,rdis I ll0: lbn l\4rd7c. br 88

:/ L-ir;irL:,ir r1r,//,. -:, Ashibi slr plekidali post kirdir l)i Poili n:r plrt, ne urirneiuai u ,-., obzir izlazali iz nirselja, !!ovorili su .h jc to Posl:rnikovir, Pt eksa zboli odllosir sa zotu .LzLlnub Nckadl bi Poslanik, ,,:, docicLiao i suprugom, pa bi se okup:ro ualiolr zoL-e unslavio s PosLonr' Ncliada bi poljubio neLru od svojiLl slrPflrgtl doli jc Poslio Lr rirmilz! u. Zir poljrrl>:rc Postaairjc teLQo da liii na isPifanje usLa r.odom. I nije vjefoalostojno dn jc u tome plavio razliliu rznredu nlladiaa i stuca. s' ili Njegova uputa jc da orli koji ncilo pojecLLr popiju iz zirborar':t ne tllorrjo napostili, Irjih je AlLah, i:., rlahrarlio i llaPojio Ono sto je vicrociostojno pr'cnesenoocl Iliegil dir livafi Posl jc "' Iiur''en jo! cLocl:ro hrana, picic,hidZamlr"" i povraiarrjc slijecleie: ie s p o l n io d n o s . Sto se tiae pitanj:1 dil li sufllla iivirri Post, o Lolne se nlslir Yjero.Lostojno prcnosi. ne je Potvldel1oje c]ajc öistio zubc lllisvnl()nr cioL( Postio,I Ahnrcd pfenosi clir je poLijev.ro qLavuvoclo|n i isPi|ao Llsta i nos, Tdbr-irni\'!i cLil n()sr. posl:rapretjeluje u isPifanjLL "' Nije pol\! clcro dr ie r'.rdiohidzamu .loL(je Postio ja Ahrned jc fcliao: Ptatrcsetta lrL ia tekntt n \tttt]ti: Ncka ie se postttö klo\i,r"\ Nlcdutilll, to nije vieroclosioino.Ibn i{e'in Iiaic da je lo slab hadis.

E b u t ) x \ u d u s \ o r n t , , ! r ! r . a \ o d l ( l o b r ! b r J r \ u l . t r . s ( o l r( h . 1 . l ' ( ^ h I r k , ' : r i f . r \ r o m T l l k r L/ m r d u r n l i ' d L i r \ L u . r . 'R.kao l r t t l i l i ü \ r . t s t ^ t ) l \ , ) 1' t , i t t i a t l il t i J : d t ü r ü r ' csr.rtr: Lif,/.rl\ri. i l i , 4 t l i I ' i n d t t : . r t n l ' t tr i d t r u t l d h t t l . d r r t , . 1 1 n t i toi ir t,.li\tttr t)t)n t.tr,hli tttti rn\t t tnt:t,lt iL hd,lt\ L.ii i. l))ntit) !.tlthrl ih, l:t\ PoAt1tcü i( rost otuüt l'o -,!.t.':irtt JIi!{nrrr,r/ifn,d {ot !cc) hitl:! t!iono !ko ! st'ttlihitl:unn n T o . c o t ! n o \n r n r n r j c r o t . \ r r a r r r t c . u . n r n r l . t r o | . \ f r i r n i c I r c r \ r r rr o . t i 'rTo j . d r I e u m d i , )h i , l 7 r t r ud . r i . f o ' r ] o . P r . ( l r r r o r d r ' lliie mtro. foltrdcno r r t l l t e r i o i . l ] U h f l i u s \ , r n . S r b r h u .L a a l t . l ' r o i c i ! ' i h , ^ r n r u l u o l ) r r d i c t j c h Z r l r r + . I xr( f,/. I i'l l ldtlt\ir \i t.nh,\n)iaru tt, rt'rtt olLtlt r \r,tnt. ' ' I j b L lr) r \ u d : I i i l t l b L L .ssi r u r . f o s h \ l i . l : r I k u l r I i . . . r r c \ t r i l i \ \ a i r n i . h r t l r s , l : b r D x \ u t l t e f . k ^ o R r l , d at i t , l d l t i d t l , , \ l r h h I t ^ t ) \ l d h h t t l t \ br llll

''

t-,i,trlt'

POSLANII(OVA, ,., UPUTA U VEZI SA DOBROVOLINIM POSTOM tako Poslioie toliko da bi neko rekaouviiek posti' a nije Postio Poslanik' r-amazana' nc r-rii<acl Posti Osin1nljcseca da bi neko rel<ao a je postiou sa'banLr' mjesecu cjelosLiNajviie t=, nijc postio niiecliln Dostioie !t svakolnmJcsecLr' i Tludio se postiti Ponedjcljkom öet!rtkom' "' ]lije je l'renic,) Nesai"; da je lbrl Abbas, ; ' rck^o: Pasldttik' lir'l''e Podsticaoie da se ntrsio bijek äatrc,"'' bilo tln ie o luLu ili ko'l bijeli daii Poste. dananljeseca Postojirazliöitomillienic u vezrpostaprvih cleset zu-l-hididieia. je Sto se tiöe Poslaiest dana ievvala'vjerodostojno Preneseno -'..,rekao, 1(o isposti ra"t'tz"n i iest dana levtala da je ioslanii<, kao da je Postio ciielu godittu' 't-.1io." portiti l"tt aiure vile negobilo koii drrgi dan Kadaje rekaoje: '44i'snlo cloiao u Meclinu i vidio clajevleji Posiei slavetai dan' posti lo oa r""., p,rje togadanapostioi naredioda se )4"ii-iut"" r ' rr J m r / r n propi' i r l e b i l . ,p r i i . ' r " q o . r oj c F r o f i c r r r ' r r n d / : r r r 'r d J r ' ne 'llora' 'l,i..,,o t<o ziti n"t"pn.'iiA\uu'akone'cli j1,", je utvr'teio u dva Niie postjo na L)anAfefala na Ar'cfatu'Slo tai dai na Sahiha, ,t tL Strnenuse prcnosi da je zabranioPostiti g'ijehe Potvfcleno jc da je rekao: Post toga da a briie ArctätLL.r'r prclle i tekuie go.litte. N,veo ei1jc NILrslirrlr'L's
' " l c s f l i . . 1 , l t ) SH r d i s i c s h b . irr "L/'nr' i '" i.J,',, l" N-.i " i ' . 1 1 . d l e h R i j r d L r s l l i h i i s r r i f i l : l ? r / ' / rr l ' r l a t t u x t . n ; i t ) . a x , t t i ü h i t l i . t L \ \ l " l r t i t \ t \ t t P o \ l o i i ü t i ' \ l i ' r i t ' t t d \ u t t ) ' l r u t L trtk o t t s. i 'l'i?r):'rtr) Biicli dlni suL o l i n t a , t it t t r n r t t : t i u l t i . t ) ^ . r i i l r , n j ! i l ' u ' t u r l o/ o f ' u n l 7 \ ' u ) i / b o g m i c s c ö i J r t l i n r n o t i n r ak o l s t r u j e lc\nriel rsurr'hadisbr l00l'iNlusl'11: iiliu,,i",i, ii,"r'"''li." fogla\lje SijrrrN lll5 s i r r $ . f o g l r t l l c S r \ n N l ' \ r u c l - r i u | a -h r t t i sh r ' KurbLr :;' b hxctis r' lrll: Ahllcd lrl0l Lrnic i,,,, ö"',,,r. i,",ti, t', :++tl, Ibl NladTc o pf.Dosihca \ og hrdisrie slrb r r N l u q t i u rh . c l i (b r l l a l l .

-- ir'l,l:, a -:..'.ti lrr, :/

I{o Poslrnili, ,,, rrijePostiosvrl(i clln, feL(i1vii: posti sr'4kid4t1 jeo. " Iiao do ije posti.o,4 ije i Nck:rdirje ulazio liod svojih ic11i1 Pitilo: lttt&te li :t4.a jelo?, P.\ jd Posliltl.t ' bi: kaiu ne, r'eLrao Onda :rLro posl i Ptcliidio gr, a ito seLiic zirnijjctio dobro\,oljni Ponekrda bi Nadol. adite Iioji se prenosiod Aiie d! ic nioi i ljlllsi rek'ro: lradisa je slab.r' jeda da utt4estoto.ga., on kno rlilstrviobi PostitL, iLo cloliic Postio, i\ko je ii:ro koclrtcliogä rru jr: bilir liao je ulirciioliadaje cloiaol<odUmnrll Sulejm, , kojir rlel<o ,-, se U ilan por'odice. ,Sn/rirl1 plenosicllr L)oslirrrili, r'el<ro:Ä/to ie liaae: JaPostittt.'' posti, pa b de pozvat ua jelo, trc)<a od vats je dir sc posti sirmpctaLi. Nlrzio

' ' \ h m . d . 5 1 6 - 1 1 ) l : l b .l l u r r ' j r r . .\ r l r i , L r d l i b r l l i 0 i \ c \ r r : K r t r t r u s s r \ n r r ' c rL \ r t r i r i c ( L i . h r l . h r ! h s b r l l T L l . l l r l i t r . I l 5 q 1 ) H r l ' r m l . . Io3h\li. In ]rchiL r . L x . : r r i r l r d , / ^ ^ , l r t , l , ) \ t , ) t n , t r l t ! r t t t , t t t \ 1 , ^ i , t u t J u l t r t i li /rrt r n , x d S r i i n r s ( \ l r t r l i n r .l i r r r b u e " s ! \ r n r .l r t d i \ b r I l a l Ahnt,l. i/r/r11/ l1)l(rl:7: Eb! l)r\ud. lü(li. l)f llil: Trün/ hrdr: bi lii: \ h l L . l / r f r r / , / . l j , r ( bir! 6 S l : I L r r i l l i b h r n .rf5 l r . l r l b . l l r t r b t r n o \rtt)r i r c i l f . f . j . n l h .rc i m x f r c r r o ! h . r ri \ i.rtrl(,!torrrLn : r N f u s h | r r K i 1 . b uc s s r r r r i . F l ) o ! l r \ L t e . - s r i n i r ü l i . 1 l r r n i c - l ' i . l u l :. / ' , t I lr0. r{n !r. hadrs t b '

rlt:., \htt

t,.l

POSLANIKOVA, l:., UPUTA U VEZI SA ITII(AFOM je i Dobrota sr-ca njegovo strijemljenje ka Allahu, Ji, uslor4jeno Njemu, a potpuno predanjc potpunin predanjemi posvetivanjern premaAllahu, g'' postiic se cjclokupnimokretanjem uzimanje hraic i Piö4, Pretierano spavanie' Prekorr-rijelno suvilno dr-uienjesa ljudima isuviian govol srce dini faltrkanim' ga sprjeöar.a na putovanju ka Ailahu, :'*,,slabi ga i zaustavlja' Zato je iz Allahove,Jt, Inudrosti i nilosti prcma robovrma propisanpost Liojiolldanjasuviinc ostaikehrane i piöa iöisti srce od strastikoje so smeiniana Pulu lia Allahu, S lsto tako' post Je plopisanu korisnojnjcri i na Ovom i na Onon svijetu srcemsamo Allahu' Plopisanie i itikaf iiji ic cili posveaivanje samoNjilne' €, privrelneniprekidvczesa ljudima,te zaokupljenost kirdase sa Allahon, ,9', umjestosa ljudin,a' tako cl:rse lijepo osjeöa na laj naöin navikavase nä PlijatnostAllahove'-ri'' biizinc na dan u usamljenosti kabllro Poito se krajniicilj itikafaPostiiesano trz Post,on je i propisän u najboljin danima posta, tj. Posljednjihdeset dana ralnazana' itikilf islJjutivo vezanuz Post' a Poslanik' sPorrrinie Uzviieni Al1ah, :r:,je bordvio u itikaftl sanlo tt toku railazana Sto se tite qovorir,Ummetü je narecieroda tuva svoj jezik od preporuöio svegasto nije korisno za Ahiret, a sto se tiöc spavanja, to je noini naDaz, sto je bolje od obiör,ognesPavanja, je srednJa 'budnost notu i(orisnai za tijelo i za sl-cei ne sprje'ava öoviekau posLova njegovihsvaL<odnevnih obavljanju onih koji se bave odgojen okosnicadjclovanja öuo öetru:r'o ie metod' ne su i suptilnoiiu. NaiusPjeöniji oni koji lioristePoslaniöL(i pretjerüjui nisu nemarni namazom r'ljegovojuPuLiuvezisrpostom,noöninT Gor,olilismoo aemoneiLoreai Llvezi sa njegovinlitikalom' sadir i qovor-om, do dirnaramazana' Poslanik,:, je bolaviou itikafüzadnjihdeset !ewalu' gaje nadoknadio-u itikaf,pa svojesnT|ti. lednom je izosiavio prvih deseidana ledirorr je traZeii Lejlelu-l-l(adrboravio u itikafu rafrazana,a jcdnom drr'rgihdcset. I(ada ic saznaoda se LejLetu_ 92

- . i t i r l t t , \ . , r - . , : l t t !t u . ' t / .:

ocl I l(ldl nalazi rr zldnjih clcsctdanä t:ttltitzitna, tada je boravio Lr sve desetclanil closvojesnlrti itikrfu sirno zaclnjih je se Narcclir':ro clamLL llaPraviiatol Lrcliirlniji,dir l)i se lnogao osnniti sa Allihom,;i::. rlirmaz, on.1il a Iiaciabi htio obavitiitikai, prvo bi lilanjaosabirh otpoiinjao itikrf. je Jednon-r naledioclalnu se nrPrirvilator i naplavilisu,nirledile je l(i1dir lilirnjaoslbeh niunaz,i Zenepa sLlnlPravLjeni. su i njeg,ove vidio je svudi irtole, P, je naredioda se niegovulJoni. pogledao, 'Iilda nije ob.l\,io itiL(afurr'rur:rzanuvci tt Pl vih clcsetdanr ic\'\'a1a je Ol).r\4j:ro itili.lf s\':rkegoclincPo des('tclana,:r u godini u liojoi je unrro bollr,io je u itiliafirdvaclcsct darrai podLLi*ao ga Iiur'anu je Svrkegodtnen-rrr dolazioD2iblil, -:r-:., jednonr, u godini u liojojje unlo poduiavro sa je dvi Puta. e je Lrlnzio Lrinlof srln' ir liuai nije iiao' I{ada je obavljaoitiL(i1f je u osinrk;rdir bilo nüino. lzbaciobi aalirvll Aiiinu liuau,a ona bi r:r a imalaje hajz.r"' öeiljala, Posjetivrlesu gir ueke od nicgovih sup|uea,doli jc boriNio u a itiliaf(, pa bi je na oclhskuisplaaao, to jc svebilo noiu niti Dok je boraviou itikall, nije imao odnossirsvojimZenama, ih jc ljrbio i1idodifivao. Ll I(adabi htio I)or.1\,iti ilil(]rfLl,naredio bi dil lrlu sc llil tonl miestu posiä\.i krelet i posteLjil. üadr bi iziiro zbog nuidc, pa nil putu Proaro poled nc[og za sän]oie PiLao niegn ne bolcsnika, bi se zaustilvljiro, je borxviotl itilitlLru jednon turslionr'iatolu' u koicm lcdllom jc postavio Iral! oclil-ske. zil S\,e je frdio da bi ispuniocilj iLiL(afi1 frzliliu od dan:rinlilr to iLikrf drZemjcstom za.lruzenjei gostc lb jeicclno,a ncznirlicir Lioji drugo. s.rsvint Poslenikov, itikrt'meSlo :,

' A i i i n r l n r a rb i l i r e r ' 7d T l m ' t u ( o t ) .f . . )
:)ij

_

rtf M\l

POSLANIKOVA, UPUTAU VEZI SA HADZDZOM I UMRO-NI -i,
Nakon Hidire obaviojc tetir'i unlre, i to sve u mjesecuzu-l_ l<ade. umra läda prva: u acstojgodini Po Hidiri, zvanahudejbijska je zrlrlaokurban i oiiiao se tamo pa od su ga muirici sPrijeöili I{a'be, Tu bili zausl:1\'lieni. su izaili iz obreda gdje su on i njegoviashabi utnre. u druga: umra el k:rdijje u siijedeioj godini kada ic Lrsao Mekliu i ostaou njoj tri dana,zatim sevralio. treaa:umra l(ojuje obaviozajcdnosa hadZdion-r' tetvrta: umra na koju jc Po!aoiz mjestaDiu'rane iz tl umre su bile ulazeöi Nlekku,a iijcdna izLaze'i S\.enjegove ostaoje objave mnogi ljudi Naliondolaska Mekkekao iio danasr':rde ullrru izlazetiiz godin|lu NIckkii ne plenosise da je obavljao triDacst osim Aiie kojaje dobild vliie,nc to radio, njegovo niti Nleklie, je iko LL je u obredeunre, pa iojje Poslanili, naredioda -ri, a menstlLlaciju, uila - ik|arTobaviicstivii daje svojim je ih|arr-ra , nastirr.i obredebczskidanja na Sirfui lUervu uöir,ilai hadZdZ i tavlfon oko I(a'beL(ao odlaskoln i ulnru. Aiia, -.r, se, ncdutim, osjeialaneugodnoSto ac se dfrL€le vratili sa odvojeno obavljenim hadZdiom i Poslanikove,j, suPr-u€lc i tenetul nisu imale menstruaciju nisu umlom jc| su obavilehadZdZ jc, dr bi joj utinio Po Poslanik, ;:, spojileurnlu sa hadZdiorn,ii<r'ar, sc vrati s njom u mjesto Tcniir kako \'olji, narcclio njcnom brirtu da bi uöinilauInru. za hadZd2a,rr)r razliku od umrc su bile u rnjesecirna Svenjegove plakse mulril<a koji su nlzilj dir se umra obavliau tim rnjesecirrra fo hadid2a, jc doliazda je, bez sumnje,bolic obavitiumru u mjesecima Sto nego u r-edlebu. sc tiae utnl-eu raflazantl,tu se postavljaznak pitinjr- Potvrclcno je da je lek:ro: tlmta u ramazanu vrije'li kao

r r R e k r o l c i e j h l b r )t . n j n r m : ' l a \ r . i r d . ] : l . d s l ! : i t \ t l l : u ' l ' A d \ l c t : r l h t l : L l i c \u ti utnt:tri. Ktt ltü i tr L ntiiliL\ti. noLl \ldliAd i i\rrd\ ' it YÄi tti S'ttu '1 üürr1ti dln /.dJi I Drr\ttk i 7,61 (ol. fec )

--\r,//r,.,,-:- :/rlr,i,./ ':, Ä\, \|-tole\c feai claj(' Posl.11lik, obr\ljiro mnolle \''r2nilc had,tli. je rnilosI ocl ibaclcte ul,. le, osirlr togil' lleobivljenje LrmreLl rilrr:12ürlLl prernr Urnnlelll, ier ch jc tildir obi\io ur)lru, Unmt't bi gr slijedio' koie ic p.r bi bilo teilio i Postiti i obirvlirti Lrnllu' lna'c, lrnoge stYilri Ufimet volio lacliti Poslanik, ', jc oslavio cl.rne bi oPLcretiosvoj jech)olr u godini Nijc pfencseno cli jc obl\'io unlfu \ i'e oci hirclzdi samo jednoln' 1ft) Svi se sLirluda it' nakoll HidZfe iiilo lr:1 Poslirnik' tLclcsetoigoclini po Hidifi N.rLionlto j(' ploPisilrrh:rdidz' olrnvro' be7 odLirgania, :, gil ie oclrrrxh, r ito se l ladiclZ jc plol>isirnliro litrclu clc|eloi ili 'lcsetoj goclini' aje||r: ti('rc

a:;jrrfrir;i;
Lladidi i uuntr radi Allr n tlPotplltlite "" 1a|d' rci iako je ol>jrvljcnu lcstoj liodilri, nc zna'i dr ic hircllclZ clnrko sc poclc'ttarnlrLu ih:rcllcl2,tr'cbirih do lifrjir izlrsiti obavij'stio jc Liucle' su sc I Pr lirch je oclluiio dir icle nir hircL/clZ, lo 'Llli stanovnici nirscliil oni spr'cmiiicl:rkllnu sa njinr''lrl<rcler su zil NIcdin", pa su .1olli tfilicai cl:ti orli idu nr hir'lZdi sa L)oslanikorn' oL<o je iza ispfe(L' i oL(o ,...Na putu srLplistizali rnrlo!!i ljLr'litirl(odir ih l)ilo Poslirnika,,:, dolile pogled cloPrre' Alhl-rovoga ru-l_ lzaSio ic iz NlcclincdaniLl!est dan:l prijc zavr'ietlialllicsecir ictili Ickrtir pochle uetDazir'L)fiicl1aülxzi nalion iio jc liLirrljao liaclerr sLlnnet' ih i odlTaoje gor,oL podLLciio obleclima,ito j.' od njih titrcl'a !tr po'eiljao' r\ilmizilo ziltirr) se ^\rLrongovo|a lilanjro jc poclne nrn1i17 ogrh' i putolao doL(niie stiero Lr ulje',r, obuliro gornji idonji Liosr, njesto Zu l-1 Iulcile Tamo ie lihlliao ikin'liiu dr e rekatr'

: l ' L r u D . r \ LK i l r b u t l - h . { 1 7 d l L . I o g l t r \ lri'.n lr r c r r ' L r ( l i s t lr9 f t r L 9 f 9 : l ' r n r 1 / L r t d L ) . r L rb t \ l r l ' " : l i r r r b u c l t r ' I l l ' l r t r n i s :l l i r " i , u e i t , . l z , t r l . p u g l " , l l c ' r a .h t l , * b r h r l r ) ( ) l : l ) r r r L l i rl i r t r b ! . l | r . n r . i L i | o g h \ l r e+ 0 l t l i \ b r ' l s ( r ( l

:r 1l11,.;-\lmt

.'":rt,;1'

(iig

s

e3

Tu je pfcnoiio i lJaniao aliiam, jaciju, sabahi Podne Svenjegove r0; s suprugebile sLr niim, lll noi ih je sveobiiao Kada ie htio u'i Ll se hadidZa, ol<upao i drugi Put zbog toga'ros obre<le je Ai!a, ::., iamirisala njegovu glavu i tiielo zerirom i Zatim kose i bradi' To miskom, taio cla se sjaj miska vidio na razdijeljl(u je ostavioi nijc saprao Nakon toga,obukaoje donji i gornji ogrtai i(lanjao je podne närnaz dva rekata i LriaoLrobrede hadZdia i ulnre Ne na mjestuna kojem je Llanjao- prenosise da je klanjaodva rekaLa zbog oblaienja ihlirrna. Devrma pripremljcnim za hedj objesio jc o vlatu sandale, i j' o b i l j e r o i l r . l . rd i t n o i ' r r ' r r r it r l o i l o i r r r / r r e r ' r ogrbe na straDi u obrisaokrv sa njih. kiran hadidza jef to POtvrclujc da Rckli sn-ro je ulao u obr-ede hadisa' i dvadesct nekoliliojasnihvjerodostojnih Nakon kupanjaje namazaokosu srcdstvomza Pranjekose rnje!avinaod sljezakoia se stavljana glavu da bi se sleglakosa Zatim je uiao u obredehadidZa na mjestu na kojem je klanjao Uzjahao riieöi ulaskau je kamilu i kada se podiglas njim Ponovoizeiovorio p o b r e dI r d r ; e l r n r i l . r' r i g l r r J o u ' t i n t e Nekada je izgovaraorijeöi ulaska u oblede hadid,a i umre' je a nekadasamo za hadZdZ je umra dio hadZdia Otuda doÄlo ier hadidza' ;'., u razilaZenje vezi sa Poslanikovinl, na'inom obavljanja iedni su fekli tenetul drugi kiran, a treai iliad ;:, lbn Hazmovatvrdnjada je Posla11ik, uiao u obredehadidZa je c podr, nan-raza pogljcina PoznaLojedajeulaouobrede malo pr-ije hadia nakon podne namazai apsolutnoniko nije rekaoda ie to bilo Ne podr,cnan,aza. znam otkud nltl to pr-ije je Zatirr.r izgovtrtio telb\ü: Lebbejke-Ilahume lebbejk, lebbejke ta ierike teke libbeik, inne-l-hamde ve-n-fi|nete leke ve-l-mulk' la ierike lek, Oal(L.ivdrl ti seAllahu, od4zit'artt' efia lbbi n:lv oga'
' ' - I . i .u n l l oj . s p o l n i o d ' r o s l l n r r ( o p r c c ) ( I ' P N o k u p r D i c i eb i l o z b o gd T u n u p l ü k r o p f c c ) 9ti

'-' i riltr,.:, .j,,. ltt I rr.,t / t

odazivant Ti se,zahvala, l:lagodat i vldst pripadajtr'ILbi, Tebi ]1ettM glasomtalio da su ga iuli Tclbi]ujc iz[iovill podignuLim ilo rny,oga.rr)" pa ashabi, jc i njimr narediopo Allahovoj,-f-, naredbida podignu glaspri izgovalanju telbije. je na jahirlici, njcgaje bio njegovprtljag.Uaenjaci PLrtovao ispoci osobilioj.r uila u obrede pita[ja da li je dozvoljeno su sc faziili ol<o ic hadldia biti Lrnosiljci,korpi i sl. su lri kacla sepribliiili Dao im jc dr izaberuizmeclLl obfeda,'I'aLi NleLliipozvaojc one koli nisu imali hcdj da plekinu h.rdidz i obave umru.To jc i narediokadirsLlstigli rla Mervu. je Ebu Bekrovog sina. Esmabint Umejs,.:1., rodila Nluhirmmedir je u N:rredio da seoliupa,stavikrpu kao ulotak i rrcle obledehadidia. kojiiima muhrimu kupanjci claseZena lz togasevidi da je doz\.oljeno mcnstrLrirciju mozeokupati.Dozvoljeno zeni uii u obledehadTdla ie ieko iIr1an]enstruaciju. lelbiiü,doli su ljudj i!li za Poslanik, je ilao, uicti spomenutlr r:., joi ncito ili oduzirrüjtlaiod toga, dok ic njim i porlavljali, dodajuii Poslanik,',:., slu3ao odobr'avao. i je zebru,pa I(adaje stigaodo mjcsiaEf-llevha,uglcdeo t-anjenu je, jer sad te doti jc ll.rrt ik. Stigaoje njen vläsnik )e rckao Pustite i feliao: U.'lrilc.\'kl lroiete. Poslanili,':::,jc n:rredio tbu Bel(rLl, i., da je podijelimedu plrlnicina,r iz aegase vidi da muhrinr moZcjesti ako ulor4jeno meso ocl strarleosobelioja nijc rr obredimahadiclZa iz se girnije ulovio zbog njcg:r.IäLtoder', ovopia vidi da ulov 1>ripada je njegor,. onome lio dokale cla je iTlncduEfa Zatimje nastrviodälje, kirdir doiao blizu El-Usilje je u hladu jednu antilopu probodenu i primijetio Ruvejse El-Arc12a, je dil Nafcclio lednoln iovjei(Lr stoli pofeclüjc lialiole nil(o slrijelonr:r:, i ne bi dirao-RrzlikaiznleduanLilopc zebfeje u tome iLo Poslanik, cLr jc antilopuulovio ncko ko nije muhrim. li nije znao

'

l l L r h r n :K r h b r . l ' l r l l d t i 1 7 i . l ) o g h \ l t c 1 6 . l r r d l s b t l 5 + L l . \ ' 1 u ! l i r n :K i t r b u . l . h r L t . u d 2 ia d i s r . l l l N r l : b r l ) r \ u d l i i l r b u e l - h . d 7 d 7 ih N d i 'b r . l S l l . : l b n i l ' b b r n . h . b ! d r i l r .h r d i sb r l 7 { ) { ) r r T o s L L l e n r e r t k i-r.r n i i l m d . ( o f r e c I u : E b u D i \ L r d .h r d i sb r l N 1 8 . il b r l \ l r d 7 e . h r d i s b r l r ) l l .

9;

t ,; ,,," . )L
Nastilviojc puto\':ltii odsjelisu LrrnjestuEl Ardi Poslanii<or', -.,prtljilgje bio satibLlBekfovinlPrtlj:rEioln lrjegovog sluge. Sluga kocl je.losao bcz liiurilc, P:rga Ebu Bel<r',..' r\Pit^: Gdje ti ie k.ltttikt? hliet' jt sn]]t izlubio. - rekao)e. Iiakost t]lagla i.gubiti jetltlu kattiLlt? Lbt\ ßelirt,:,, lnu reie i Poaega tllai Poslanik,.:, se ndslnijeiio,rcl(avsi: Pogledajle ita r^di orßj , ttltritt krda sü stigli clo mjesta EbrvalSa'b ibn Nasl.rvilisu PutoYaLi, '':, 'r: Dlusrma mu je poklonio bLrtod zebfe,ito je Poslanik, ' odbio, rckir';ii: Waöanto ti to sa ro zato ito smo r uhrimi.''' liadr je ploiao porecl doline Usläna rcie; O, Ebu Bekre' koja je to dolitn?, p^ nü tbu Belir, -i', feae: T) ie doli,ld'Uslärr' Posl:rnik, ,a, rcae:Ovu.la sttpt'oili posla ici lTttd i Salih iaiuii .lviie mla'|e crvetTe kat ilei sa uzdama od palminog rlark a' izgovaraj ti telbiiü i obavtjtrjttti haclirii ptenm l(a'bi' a sebi su inl+li vune e prugaste donje ogrtaöe i p|ugasle gonje ogt taie H.ldis ie zäbiljeii{) imam i\hrned-t" I(xcirje sligaou nrjestoSerit,Aiia, '-, je dobila lnenstfuacijü'It je rckro nshabirra:I{o nema lrcdj, o ieli da ohavi unru' neko je obnli, a ko inm hetlj, eka e obat'lja umt u.'" izborirzr one koji nenaiu hedj,dok je Ovo jc dluga rr-roguinost da dao Poslanii<,'::, slrogunarcclbu onaj ko ncma hedj uiini u JVIckki onaj I{oqa ilna claostancu ihramu. ihlam,:r i un-rrrLskir-rc pitaoo ibn tilk Nem! niitir !lo bi ovo dcfogiralo, je SLLIaka NlirliL< sdttlo aa lJa sl(idanjeihrain|1li li ta unlftt 1'dai umri u kojoj se rlarcdLrje tu godittu ili zan'ijek?, na !l:r je Posl:rnik' :;' odgovori(t:Zau|ijek)'' i()Liilo do mjcstaZu Tuvir,Poznato i!, Zatim je Posl:rnik, Llstao po inenlL Abaru cz-Zahir. lhmo je Pfcnoöio noö uoai ücdjelje actvl-togadiuir zu l-hiclldie, lilanj:ro sabäh,okuPdo se istoga clanaI daniu sa gornjestranekoje glcdana krenuo r Mekliu, u koju ic uSao bi mjesto Hudzun, e k:rdajc obavljaoumru rLlazio sa clonjestrane

r r I l L L h nh.a i ! i s r l S l 5 i N l u s l i u rh r d i sb r I l { ) l . b i I A h m . d . ' l t , \ r f , / . I l l l L f l u r ef r c n o s i L r c o \ 1 ) g ai r ( l i s r j . n ! b . l x I ' I l u h r n . h r d i s t r . l l l l 5 ' N l u s l i n h .r d r s r l l l 6 . b r I l)io f . c l h r l R ) C h r d r s r O d l o \ i s c n r h r d 7 d 7t c n ' c l t r . 9S

Zatin je ulao u rnesdlid,prijc podrlc,r läbefani prenosidi jc Lraao poznatoga imenu Ilab BerriScjbc.rrr' po saulazaBeni Abdumenirf, Pr'cnosi Ahncc|r: dr je Posl:uril<,':_., bi ulazioLlnckonljesto l<a<la od Darula'lieokrctaopremal(a'bi i uaio dovu,a Taberrniprenosida je PoshniL(, k.rdabi ugledilo i(a'bu, rekao:Allalrztnne zid hazei, l-beite teirife ye tut'zime ve tekri e re t ehabeten. Allalttt, podari ot,oj kltti öast,po,os, pLeDteuitasL dosLojanstra.t''Prenosi i sc d:r jc Poslanik, ;.., l(ada bi ugledao l(ir'bu, dizao ruk€ i izgo\.i1r-iro tckbir, fcl(avii: Allahrnne Ettte-s-Selafi r,e mirke-s-selatt htrjji a Rabbefld bi-s-selan. Allahunnc zid haze-l-bejte teir'übrl ve ta'air e le tekrimen ve melnbbele ve zid me hadadieh evi'tenerchu tekrimen ve te!fiJe ve ta'zimen ve birren. Allctlttr, 'Ii si sptls ad Iebe je spas. i AIIalw, claj nan spas!Allalu, padari oroj pa os,pletüe itost i dosbj4]lsh,o i podari otrctn ku obdvi kuii iast, hadidi ili urruu ple telitost, tasl, po|ios i irrllorl. L Fladisje ,nurscl. '':., Poslanil<, le odmah oLiiao I(adajeuSao lvlesdZidu-l-Haranr, u jcr do l(a'bei nije kl:rnjao tahijjetu-l-mesdlicl, jc tahijjetu-l-mesdiid kod l(a'beta\.af. je dotilkaogaje ne gura]utisc sa I(ada stigao Crrrogrkamcna, do Nije mu priiao sa cicsnogr ugla zvanoga oslalima. lem.ni. Nije digao ruke,i relracr:: Ollnc'llr da LtLokutavd.littoadittt ovcsed]niceto i to, t].iti je otpoteosa tekbirirrä-Nijc obuhYatio i(arnen iitavim tijclon],dil bi ganrpuslios desne stranc, je bio isprednjega, r,ct dotiiuii gir,a onda jc iiao prelnadesno. ulaza,niti ispod iüizabii, i iznird l(a'be i Nije uiio dovu l<ocl njcnihLrglov..

: T r b e l i n lu t i t , r ( i r l k r k o n x \ o d i r u r ( n d i c h , l / t , , i - i x r r r ] a r d r l .

I lllJ. Lrrlrc

Ahnre(t/,,rr11..1,61 I. r " l r b . r r n i . l , ^ . 1 , , ! . h r d i sb l l 0 5 l r l l ( i s c n r i . l / ( b , . , , . : i f r ? n / 1 , 5 1 6 1 L n n r c . p r c n o s i i r ctr \ c o m r s h l ) . c ' U . j h . k i .l : ' r - r , f , r r . l t r l , ? / 5 l l . L ! r l r c p i c n o s i h . r i s p r c l t i d r n . i. il9

'iiii
j;ir

zikf zr tavaf,ncgo se prcnosidd jc Nijc nirredioncki odr'cclcni uglatt" rekao:Rabbena olinßJi'tJ-d nja hase eten reJL' izmedu cll\'a l-Ahircti hase eten yc ki a'aaabe'rrnat'. "\llaltu' daj tatu dobro tn Orattt.vije t i lobto lvLOitaltlgijelu i saüinj ]ßs ad kda e u Vttti:' ibrzim I(ofakom, Iiao je pfva tfi kfuga sitnirl]] Prcbaciviijedan clok prcko jednogaIirlner-rl:r, Irruic dlueo l>ilogolo il-rrama l<r:rj pokazivao rukom Crnotn kanrcnu, ie I(rdl god bi se pril>liZio gil' i StaPomPoliubio kul(astiln svojirn bi gacloilLiao premiinicmu,zttinl ga je Prenosi de je dolal<ao se iemenskilutn, :r ne Plenosise da jemenskog ugla' jc PoljLrbio ruku naliondoticanja poljubio,niti pfenosise da jc poliubio Cmi kanret, kao i to dä ga N{edutinr, sc ruLiu lirLtode navodida qr je je <Lotakao rlll(om,a zrtim PoliLrbio itirPonr''lb su Lri n:lainir' svojimi<ukasLim doLakao 'Iirbefani plenosi putem Pouzdanoglanca Prcnosilacl d|l je Crnog lian-rcna izgo."a"ao:Bisuillah, Poslanik, :, pri cLoLicirnjLl god Allah ekbel It ittrct\llaln, Allah je ttaivril./)' i l<:rclir bi pti3ao '\llah je tuit'eli."' CllnorrrLarrcrru, reltilobi: Alkrhu ekbe jcmenskiiulin i Crni l<amen. iskljuaivo :,, L)oslrrrrili, je cloticao je pozacliNleiialni Ibr':rhinai rLiio ijet: l(irdr jc obirviotrvlf, (loiro

lrijll
Ilzttüte tttjesto rM kone je stajao lbrahitn pl ostot izarkogtr tcte natnaz obayljati," postupliomi uacnjclnajeLil Svojirn Prottunaiioic rjet ipojasnio htio rcai. rji11rc it:l je AIl.th,,''-, je .lvi rekatilreL(o jc nrjesto l(ojcmje Ibrahim' -i- ' na dir Iil.rnjilo njegai l(a'be.Ui'io je sule f1 Fdtilß, El Iltttls\ El stajro bilo izmeclu i je zirvraio nlmaz dollo je do kamen:r doleltro qa, a 1(af|rrrr.Iizrdir sir zitirn otiiao na SeliL vr at.rltojesu bih isprednjegir'
l i , ! r t c n r . f s l ' r u g u o ( r n r L r ' l r c n ( o p .' . c I j : i d l i i ! . l / ! \ , r . , / 1 ) 1 , " i t : l L " t ' t t . I l l l : , \ h n r . d . l r / \ x r ( / l 5 l r ) r )A h ( ] l r r c ^ l ' ' h r J i sb f S ! 6 1 : I - b ! I ) r \ t . h x d r \b f l f 9 l r r L l | j l r c l i i/ , f . l l , k r , ! r / t u r h d a 7 e . 'r'ß!hrfi h r d i sL ) r l.6 l l I t / B ,t " / 1 ' . 1 l : 100

l(idr sr pfibli2io Sirll,Lr('ioic:

i, jr; Li:r ;r
Zaistß sI,.SoJi i,lIert,a, Allalnva i]tjesta.' obrcdna

I r.lixo jc: Po(riric,, iine jc Allnh poieo," .r ocLNt'serjt st pnrr{)sidir jc fclQo: Poitril.c!,t: r\ inrl)i'r.rtrvu. li.r Z.rtinr sc p.njiro nr SllLr ckrk nijt' uglt'clrro bu, p:r sc'oLrrtntttt prcrrrr nioj izqovirfirju('i 1c!hiLl i icl$ir:rrr illdtc illtllalrrr valrtlelttt Itr ierilie lehrt lelu I nntlktr, re lelut-l h4IIIdtt re llt!t'(.'.!1.! liltlli ieiitl laulit. La ilafu illallahu vahdehrr etulit'zr:t'(!'dthl! re rtetßt c ltbdellt! ye lnzttrc-l-alrzabc vrltdelur. \ltnta l)orlu o\i1it i"(!tttrtltt '\llt!ltL! Jl)ii t r , t a t ! i t t l t t . N I L t ] t l r t l r d d t l t a r s t t o i : t r l t v r r l t tr ( ) r r r l r r ; r a : , .\ l r t t i t \t bqrt o:itDjtrlitutga Alluln ldtji 1t i:t riio oltL\'t111i,', i)t)trlolt!t) t)ttt) ol)!l jc uiio doYLl. jc Llaio To A loq.t L Lrtiitkt i!tliitL tupü /,,//rt.1.rr' lzr11e(lLl sc rl NlcrLu pjeihe i li.rrlrr spltstio Lr(loli tl, tu plrlx i ziltinl ie sr!.Lo poiro tL'bf2ehodirli rLrli nijc p|ciio tlolinu. I(.tcli iu je Preitro ponoro s\c lc hodro Llobia.ljcno, lo prite d|ir zt'lcrtr zrtrl.iü\x loa.tlii i kriLjil zrr clir rurtestr ochecLenoS, s.r .lzgLc'cLI s.'dolinr nitc iznlijcnilir liidr setopr'o nx Xlcfvlr olirenro sc prtrrli liibli. r r'lii.rojt Ä1Lrhl. jcdnoirL i fi)(lio isio ono ito tc f.rtlio n:r Srh i ,--,, pot\ fdiYio Njrsor LL hrda ic zlrriro sej, nrleclro ir s\ll()nl ho nlrrre hccli dr s,.' poqrutlo oslobodi i]r|errrsliihobrrIzl i oslirnc tiL() s\'c do lc\n1i " tc1\'iic. Poslirnili. ,, nijc sliinur) ihr.rnr, icI jc imiro heclj. Ilrch je leLi:.ro: -l(arla l)ilr .loöeliao op(t t)tn c bih lodio lruli i tliittio bill

'' '

\ l ! \ l r N . l i : r l L ' l , L I t . r Ll r . L l u . t r l r . ( l i L l . , , t r . r t , L r f L . L ) / . t , ,

\ l f . L f r i r i d i sl . r l l l s r n r r L . r \ i f . l ) J r rr i , i f , L , , f j ri f . f r r / L l r a / , 1 / . \ . 1 / l r L r l r 1 , ' 1 , . r . t LL u . r t r ,, . . r \ f L . r \ L . u . r r L r , L i l , n l n i n r / r n r f i L r i L ,\ r, r . 1 , , lf .r r f \ l L r I L L r L , \ ; i . n r h L r l - rlr t,f i.r l b . / \ n , l . l , r . r \ l r / L l c l i r l t i \ r L : r i/ , i \ r r i r i , r , i , , r r i i r , : \ | r l L L .L r a ]. l J r L r l r lr \ h n r , l . I j r r r r r l l L r i r L h r , l L s , - l l : \ l ! ' l r r L l r . ( l ' L i ' h '

llrl

c l j h h . , , - \ / t u 1L i t : ,t ' I

Na Nlervije utio dovu za oiilane tri puta,a za one koji 5u skratili kosujedanptlt. a ihramskihobaveza, svesu supruge,su se oslobodile I njegove Liiranhadidi, osim Aiie zbog toga ito je dobila menstruaciju. obar,ljale ko Poslanik,i!,, je narcdio svakon-r ie uiao u obrede kao i on da ako ima hedj,a ako ga nena da skineihfam. ostaneu ihramu t(lanjaoje sa muslimanimau mjestuna kojem su odsjelicijelo vrijerne boravka u vrhu Mekke. aetiri dana je skraiivao nalnaz, a u ietvrtak Prije Podne je koji su bili s njim krenuona Minu sa muslimanima ponovo su uili u Oni koji su se oslobodiliihramskihobaveza, vet u ne hadiskeobrede, ulazeöi mesd2id, izvanMekkcje stigao na Nlinu, Poslanik,-!, je klanjao podne i iliindiju i I(ada otiiao je na Arefat putem kfoz a tamo prenoöio, kadaje izallo sunce, puta. str-ane dana3njeg mjestoDabb sa desrTe Neki ashabisu uaili telbiju, neki tekbir,dok ie Poslanik,::! to i slusao niita od toga nije zabranio podignut mu je iator u miestu Nemira, Po njegovom narealellju, mjestoistoönood Areläta,kojeje danasrusevlDa. U iatoru je boraviodok sunceniic preilo polovinuneba,a onda je priprernljena dovedena njegovadcva l{asva Zatim je oliiao do i doline'Ur-ene. Dok je bio na jahaliciodrzaoje ljudima veliku hutbu, kojom je podutio ljude pravilimaislana, a srlliio ono ito sc radilo u üirku i diahilijjetu. Tada je naveo sve ono sto je haram i oko aegase slazu sve i a pfcthodnevjere,a to je krv, imetal< öast, poniitio svediahilijjetske principeikamatu. Naredioje ljudima da se lijepo Ponaiajüpremasvojim zenama njihovapravai obaveze i spomenuo Premarljima kao 6to su: niihova Dozvolio nlrjeru. i oblaienje nijeodredioza to neliuodrealenu opskrba, je nuzeviü1dda udare svojeienet" ako pusle u kuau üekogakoga muZ Inrzl. Preporuöioje Urnmeiu da se dr2i Allahove,"€, l(njielei rekao da ih jedinotako nete nikadazalutali. Obavijestio je da ae biii upitaniza
]L Prcrrn icri rtskir |rornnna (op. rcc ) 102

!i i''rri"r"'' r : . . . rL r , i . r , r i h i , . . . 1 , , r ' r i i ' L . r r ' : r l " l ' r r i r i l i i L l ' \ r r : !l'rlr' " , , , , , " ,' , ' ' , , \ r , ( i , , , r r L l ) r l r ! . .r,,r r ' i | ' ' L r l r : r ' 1 r r / r t i d f " lrrLl'r ''" \ ( J , . . l . L r r L , ,r s r, , . r u r r r L rl ) r i r i r L l . L . 1 , ( r " r ' r i r l ' r L ' r i i l r ' r ' " rr ' l . ri r , , t l s r L r . , , r L r L . r i , l r i . rl , ' d ; r r , r r ' 1 r L r . r L L \ L r r L r r l Llil'rr't l . h . L L | . , , ' r r r i r rn r r L r l L , r) ' l l i L r l t 'L ' L L ' i " " r r r ' r ' i t L r r 'r :Lrtr Lr I ' l l l r : r . r , r , ' r i ' r L r i r . r i . ;r, ' , r r l l . r r ' : L r r ' r "L tr ' r ' i L L' ' r r 7rl I I ll r ) r ' i . , . ( , \ ( ) ' r ,riI r i r r , d . r r r l L r r " L Lrr' i l l r r r ' r ' l ' L L | r r r r L r r r " / li IIr''"llrrl , , , , , ' ^ " , , , L i . l i r i r . ! l r i \ r l r ! l . i it r l r r ' l i l 'r r ' r r r ' r ' rl '' r rr ir ; r r / ! r ' i r ti f t r ! I r i: ' r . L r , r ' : r i \rii. l l , ' \ , r r i \ t r ! L . r r r r l r | . ' l i l i LL ' r rr' rL
' r L . r . [ : . r lrl l l . L r . l l l l . ] 7l:ll.l! l L , l l L l r / l ' l ' i . ( l r l t l , d l l l 'I i l l r r \ ' r ' r i L t r :r" r r l Io i r r r l , , . " , ' r r . i , , I I . rI I , r , rr'' , I I . r r I r i L l r ' l r l r t i r liL l' ' rr' 11 \ilr r r , L n L , , lr o r . r ,,'r l . " i r , . ' l o L l ' ' r i , r l L l l r L r r L r " ( ( L Lr tL Lr | r . . ' , , i , r il r ' r L r L r r' r . r i r r / . r i r ( . i l ' 1 " " ' ' ' l r ' " r r r ! ! r ! / r:,rlL|\ l.,hl. : \r r r:l\r rr!1!r'r r'rr( l I L L J r ' - t r L L' r " i . \ r r , r i i r r r i l i r L l i r r rrrl r r r r ' r ) ) l ! r r ' r L r1 L : r f L

lb ILrLrrtrr I i L l t r : 1 . 1 . i r i l r l ( ' i r . r : l L ' r r r t rr ' l I 1 r L i I I ' ' IrI ! ; r ' ' ' '' r r " : r r ' : hl l i L ' r r r r o l i u l \ , , r Lr. ( ) r , ) u , i ( , . ( l r g . r r ti , l L r L , ) ' L r . l' ' . r r r :j(it:i!!' , r f l i . L r , : .r ' i l t { ) i , t :i l i ) r t i j ' - ' a o t t : ' : : ) t ! : ! t t ( ' I i l j r r | r , : r . . r , r r r r . r \ r ( ' l . r l , tr L 1( ' : L I r I i ' ' | 1) ' :tt;; ;':it' , l j : r . , : r ; ; : ; ; r : : ; r ' . ri' l i r t " : : i : i ' t ! : t ' : i t ! : ! : ' t : ' t ' ! j ' ! ; r ' ( : t : ili'iti!::i' ittlitlil:- i:,.!it!ti;r;itt l!:;.'r.!!.!i; 1t it!t'!iiij I : ::it!lti'iiL"'( : \ ! ! ! t i it ! : ; t ; i i ! i : ! ' i i r ' i ; t i ! ! ) i i ' t : i t : i i i l L ' i i , t: ] r t ' r j ; ) ; , ) r ' ! ( i i t ' l i ! ! b i ) ; ! ! 1 t l t : ! r ' a . r ; a . r c r.i; ' r L t l : ! : ' t \ ' I 1 1 : : " ' ' / r r ; r ' ' ! i ! ! i ; t ! | ! i i : i ! tt:!:l)j !iJi:i:l,, t'iitii;tt li tlt t;i't ;;iit:: ittili :"!r:tt:ti!i?:i!i:titt:it:rtitti::tti;ilti i it)ltt)i)tttli i , f , , , i I i i , ' , i I i I ' , i ' , , , I / ' I i i , ' : ' ; I ' i " r r i r " r - ' r r i ' r\ i ' r i ' i " ' i ' ' t t"'r" 'r" i I i ' , i , t . i i i r jI J r i l r , r i i 1 ' 'r,r' ; ' r " i ' i r r ' r ' i ' r ' ' r ' r r " ' i ; i i)it)i i i i r i i r : r i ' i i " r ; r r l r " ' r ' i ' l r r : l ; r 'r r ' i r " i ; i ' " r i 'r" 'rrii,r1'r,rir' lil)i

sutttre u gt uditl.r i nepovezanihtulisli Allahu' utjeien Ti se atl .la onagdito donosi lietar.lrt' - Allahurnrrte inneke tesrne'u kelami, re tera , eka i' ve ta'lemu sirri ve'al.t iiieti ve la iahfa hleike ieiun mi,t emri, E eki I - b a i su -I -Jb r u - t - m u stegi su - l- müs ted air u - l- ved i i lu - l- mu irt k ü bi zurtubihi. Esbluke eselete'l-miskini re l-mukilru-l-mu'teriJi ebtehitu ilejke ibtihale-l'r ttzrribi'z-zelili ve ed'uke du'ae-I-hairtd-clariri nen hatlaht leke rekabctrrltu ve fadat leke hjnahu ve zelle daeseduhu ve t.rgime erlfuhu leke.Allahunme l& tedZhlni bi du'aike Rabbi iekijia ve ku bireufe rahime j.r lwjre-l-nesuline 'tine. ALlahu, Ti iuje: ntoj govor i vidii moie njesto ve j& hajre-l-nt t1o Z tMi o a lta j e kod l trctle t(1i i ja r no i ttiita'1 i tlij e sk venood mojih i sirottLala , otral koji Lraaipot oö i.aititLt, poslova.la sam bijedat] grijelle. NIolbll prestralen i uplaien, otMj loji pl iztnje i potvüt4e s|'oje kao ito nloli grijeitlik Te kao:Lo , oti silottall. Skl icno'Lb t olittt po izni. tulotitn Ie l<aolat ntoli uptaieni sliiep.tc trtolin Tekao tleko Tebi podredat, karle tu oöi ptt,rc suza zbog Tebe, tijelo skrl]"l o i ponizan Tebi.Atlrthtt, trct oi trtittiti d.t budem esretanl<adTebidove uput jent. Budi prenta meni sa tilosta i liLosti', o ndjbolji od koea se ttaai i ajboLji kaji daie.:t: - PrcnosiAhned od Anra ibn Su'ajba, ovaj od oca, a on od a djedarPoslanik,-::,je na Danu Arefata najvüe \tio: La ilahe illallahu vahdehu la ierike lehu,lehu-l-mulku ve lehu-l-ham.ltt bi iedihi-lhajru ve huve hla kulli iejin kadir, Nena boga osit A[[alM' jedi]tug prip(r.la vlast i hvala' LtNiegovoir ci je vlasl i bez suparnika, Njetlrtu su Za Ott je s,etnoian.)|! sveovc dovelanci Pr-enosilaca slabi. Na Afefatu jc objavlien ajet:

j r r " T i f f r i z i :K n a b u c d d ! \ ' a t l . D g h ! l j e i J Sh { d i s b r l ' i l 0 . R c k a oe : / / a r l i s / . 1 ' 1 ' k r " . l lladisie sldb i4l,i !t,Lot ttrüosihltu i ldrd. üiit i1k r'' lrbcrrni. tl l/r rt.,rr'.' vts"li. hrdis br 6rlai u Äl-^.1),1/ hrctis r 11105 : b r l c d r n p t e . o s i l r c j es l . ' b Heisc.ri, /&l:,tr1r ri-:.'/Ll, 1r5519 J r ' ' A h m e d .t / ! r , . , / I $ 1 7 9 I h d i s i e d o b r r ' i01

., a1r//rr',r -:.., "r..11L,'

Sarla satn 1,71111 l,jertt usal,riio i l)l.rgodat Svoju ptena 11attt.t polptotio i aa.lo|oljalt san da va t islattt lrLlale |jera.' ' sir Na ovom mjestupilo je jedaDao\.jeLi s\oje jihahce i unlr'o,pi1 je Poslirnili, ruledio dir se sahraniu svom ihramu,da se ne lnirile, ,., da seoliupir r,odorni lotosom i dr mu se ne pol<r'ije glirviri lice. Reliacr je dn aebiti plo2i\,Ljen Sudnjemdanu izsovilr'rjuiitelbiju. " na ploiziliLzi propisili lz or,oga dr,anesl - Lullr'lise molr okllpiltii ' smrauaovjekne qubi aistoaujef dr je neaistlQpirnjebi sirmo po\.eairlo neaistoaui - unrrli se htqrar.odomr lotosoml itliose \odn pomijelirsn neainralslim,tim( ()nnn('gul)i svojLl iistoaul llrprnje; muhrinruje dozvoljeno m u h r i n r u i j ez a b l l n j e n ao d . ri l o l o s l n l - lieäniimaju\,eiu pfednostod nasljedstva ic[Lgl,jc'rjc Poslanili, cla ; nrrrcclio se umrli snhfnni Lrs!oln ihrrmu, r nijc pit.ro Iio gil nrslijccltljclioIncjr, .iLrirüi i doz\'oljcno oeraniiiLinr dvr örrirfu liocll(cFina; sc jc zabranjcno lllifisanjcnrLrhrilr1!; jc qlirvcmLlhrinrLl; zabranjcno poliriVirnjc zrbrarljenojc pol<r'ir,:rnje muh|imu, dok iest ilshebil licir jc to .lozvoljeno. smrtlada Nliiljcnjcovc iL'stcricc ashaba, dokaz, L(ro Lrzrmrju koji to smrlf.rju clozloljcnim.N:1hirdis:rve1,okril,aite oni ll,e nd-r".' 1 ,l'.rrn' r1n; ..'1": - ihram ostrjc i rl:Il.ion srnrti. Iirdr je suncepoq)unoziSlotiLio dirje neslilo 2ulilir,Poslanili, :, je sisao Afefirtr, ir izi1njegaje sjedioUsamaibn Zejcl,-: . Silaoje s polahL(o a\.fstodIZeairrzderelirvii:Oü!dl, lto spot i.je,jerskt ie ost sc e postiae brzinom,t t Sisro je si putr Nlizelnejn idoiao na

, r K , : 1 . " . , ' . i . 1 . . t , r ,L 6 l l ' br. |rgh\I e l0l. h,Ilis -r0lr

B u h r i . h r ( l i ! b r l : ( , i r l f 5 i ) . : N l u s l i r nh l l i s t ) r :l l l r ( J . N l ü s l i rh r ( t i s r . l l l . . n. b
: \.sri KlrrbrL.l n.nrJili.

10:)

A|cl:rt puLcrr Dlrbb. NjcqoYirLlPutajc da se Pfililioln blagcirlla,\'fir'a obfnlltim putem. lahito je Llnljefeno l\a(ln je silazio s br'la ubfrao bi' jc ir l<irdir iiilo oz uje!.l Pomrlo bi pustio uzde cla bi se deln poPelnu r - 1 i r ' I ' r t r r r ' , r r . \ r , i ' l r " r , r , ,r . l l ' r l je siÖiloi nroL(rio,:1 zalim uzeo kr-a'i abdest, Pir mll U loku pllt:r iesto z'l jc |eliro Usrnre:N'nrrn:, Allalrcv Poslattiie lspledtebeje ' tje. - rcliiro ie Poslnnik, ,:.' Iilatii je äbdest N:rstilvio jc pul doL( llije sLigiroclo N{uzdclife Uzeo z:r namirz i nirrcdio cla se uöi eziLn Nluczzin je Lltio ezirn i ikirlnet' ne!:o ito su se sliinule stvirri i i)|1je Poshnili, ,,:,lJanjro ikirm Plije odmofile liemile. skiDlrli stYirri,llarcciio je cla se ü'i iL(anret'Pa je Nillion ito sLL sr klrnj.ro j:rcijrL il(irnlelolll bez eziruit lzrneclu alilanu i iacije niita r1oöninamilz' nlh nije lil:rnjao.Sp:l\iro je (lo jLltfir'Tc lloai nije Ll.1lliilo se pr'cnosi.li qil jc lihnjilo Prv(rdYiie noai ob:r bajfama Doz\'olio je sl:rbinriz s\ojc Polocliceda lifenu Iia lVLiri Pfile zorc, krdr ic nesulo nljcseainc suncc ne iTacle, l ito kÄlncnaiaicloL( Nirlcclioje clirse nc bacajLl ': , baclh kanrcn'i'e Pfije izlaskil Sclcure, sc tiöe h.t.lisircli je Ur-lluru lllio sLl gn ocijenili Ahnlcd i drügi Zdtiln je slrnci, orl ie nctitarn. sllta t6']]latt-ili h:rclis Ser<Lc, ocL :,,r!" i dlugih: DcZalTtLo spomenLrc'rri tttktditttn da tte :',, stt'tc lndise i aakljttöilicld je PosLatLil;, ]:t1t-c'lio o bacajrt Iitttttcttiitt rloli ttc i:.dde sttttce; iLo st)Liae'etti, atte l' ]]ta{]1 to.!dil.i U ijc .b.\ t+)lrL|dinoga t d.loga i da se tte bi ]]üjeidli 1!llttt'i Sunnet poLtizujc da moqLl brciLti lilrnreniiic Pfije izlaskn sunca rtlzlog' lilo lto su bolcsni, sLerci'ä Tdravi i oni li()ji ilrajLt oPrn\'cli1n sposoDnlto ne 111()qLl,

' \ 1 r l L l . l / r r 'f r , / . h r r ' s l r r t )l l : \ h n r c d . 1 / r r v r . , /S I 1 8 r l . r I I L ' l r t n h ( , .h r l s b r . l l , : \ 1 ! s l l m l i i l r h u . l h r r i T t l T ir.o ! l t \ l j . + r - . r d r sb r . l l l l . |.!L\ li. ' B u l r r f i .h r l l i . b r . l . ) l l i \ l u s l l . r . h ! d l s b r l l t l l ' 'lbt.l lirllrtl L ß r h r i r . l r l L l i sl ' r . 6 f i ) i \ h \ h n r . h r d L \b f l l ! ) 0 A i i r l c r c k h 1 l d v l , u l P t ) \ ! ' t " t t n t , . t f u n ' it i t \ l r l l . l i t i t u I r L r . t , i i . r t . r " . n

!- r/i/r:,ir .:,,iil lrl. .'i /

TakodeI se iz sunnetil \'icli di1lfebr ikr pr'iie L(iellutr lnjesccil,n Ile Polloai i llelnä dokirza l<ojitcroglanlcaYil nillion z|1laska na pola noöi.rrkletljao l e u P f \ ' o l l l I(irclaje nirsiupalo vrijclne srbah_urur:rzir, \ren-renu nikal(o ranije, poier'li €zilrlotll i iL(irnletonl'ir zirüln )e

mjestr tocl N{ei'ltu-l Flaramir' odjahroclosvogir tehlil rrolitvc' tel(l)if' premal(ibli i poacoLriiticLovLr' Olirenuosle je 'il:rvi1 d' sr i zikr,doli se nije iazclirnilo toq nljesiareliro je ljLrdimr jcdno stajirliite Nluzclelita jc Nrlen tog,rje krcnuo,I izil tiegil ie sjcdioFadl,üöio telbiju. su oti!li rla Llsrlne je kr-enllo Picsice cla bi stlsligiro Iiüfejiije lioji seclllu l(rlnclr'i'it lraiio 1eod lbn Abb:rsa, :', (li nlll clonesc stijcnille llocr L(illio sx Nijc ih lup:1o veliiinelljLul(il,atojc on i rrlirclio L)osl|1llili',:'ihjcprotfesitotlruci'rckavir: olri dan.rs koji nc znajLl racic Tal<t,e b.rcajte i ne tojte Prctjel ir'1ti tt üet i, jer ic Fetjerir''oie t! ' vieti u iitilo o e Ptiie vrs. je ito Lrl)rziro lnh'u1le' rnu jc l(ach je rtigro clo doline Nluhassir-' Allahovi' '-r su li:rZnlcrri njest'r koiine bi Lacla prolazioLtroz bioobii:ej je nrzYill:l ,-:,,nepfijtrtelji,a llr su li.rznjcti Ashrbu I 6l Zbog ioga i je drljc -lakoder i Nluhassitjt'r' je slon tu 51.10 nije nog:ro clolina je lt|oz nljestoEL'Hidir"rr' cloi( Pfol:1zio ubfzlro i Nline i Nlu' deLifc ne plipaclr je izmcdLr Nluhassir rneduprostoI izm'cltl Afefirla i ni jeclnomrli ir*gun,, ,, Ufanir ic mcduPfostor I-Hafamn. r"'le{'irru koji ne micstilsc llalirzin]cdllProstor tlva Izrnechsval<r obIeclllil i ona Je priprcli| rijcdllorr obrcclnom Plostoru NlinnPfiPr'iaHafelnLL prostor' NLuh:1ssir ubi".lni pr.,t.tu.; PfiPrdilllefelrü, ali ntje obfedrlt nije obrecllri Prostor Nluzdeliia i Halen i obrcdniPfoslor'a'Uf:Lnll ie prostori ne sPad'u Hirrem Arlfirt jc obreclni u Diliseubraja Hlrem
l4nutttl"i ' R t f r o r c i . r h L l ' l rL . \ . i t r i t u \ \ ü n . d l c l | l 1 ] i \ ' t r t t t ' t ü t ' t t i r d l n / d J i rl11:\,lir,arri'rrt,rr,'rrrh.,)!l)tilllLIt'lllnlnltt\l't1J\ii'!t'ii't"ti lonr^ttlt ü ü n r . .t t n n r k l , l \ i n L : t ü k t \ . t ' ) h : i l l " ' 1 ^ d L ' t ' t \ l t t " l t l i l l \ t ' t t r ' " t l +rl : IlrkiD l +(i(] ' - i t , n , " l . L r l : t : \ . \ I . l t ) 1 9 : I l l r uJ l l i . l l l l : l b ' l ) i r ( Iu s! bile rrritrnrb' Srlrh'\o3 :' I).\cte go,In. fo lltrlrriltdr i. iitro'r litlrl I0i

t.')r'l,lt, :, :\l

.i \i.t1'1.

Poslanik je, ,:, ii:1o sredniim pLrternlioji vodi do \relikog do src DZelnreLd dok nijc stigilona i\4inu,pa je sLi!{avii DlemretLr-f Aliabe,slro u dolini lalio da mu jc I(a'babila id liievojsllirni,a Nlina na na desnoj.Isprednjegäjc bila Dlcrnletu-l-Äliirbc, koju ic, dok je sunca i to bacaokanrlrnaiae, poslijeiTlasL(|1 nä sjcclio lahillici, jc jedrrl Po jed.n, a kod svrliogabacanj.t je l(.rncnaiae Brcro bili sa teltbir.Tachje preliil1Llo telbijonl dok su ßilal i Us:rmir sa izgovlr':Lo od jc dLZaouzclc, drueie.x svoioIrlr odjctomStitio vfLlaine.rr" I njim.ledan muhLinu jc LI or,orre clolilzdirjc clozvolje'ro Pfilvilihlador'inu

€i3

{'9

je na Zalirn se\,r'alio Nlinu,g,cljc odllao |jcaitu hutbu Unjoj je i veliain i blägodati ldanjr,mjegovoj prisutrle zrrrrirjudar-rr o obavijestio mjesLilna. i prednostiNlcldienad osialiln i svorllzapoviednikLr, Nafedio im je da buclupokolr-ri Posluani liniige. irliose pIidr2areAllihove,'j,, hadidZaPleuzlnuod njeqai I eli.Lo: da Nal edioje ljuclirna ol)rcde neöu ili rra hadldi posliie ove go.li e t'l Vjerol,attto viie hadidzai uliazao nir irn Pokazao jc mjesta l(oixnaaevfiiti obr-ede i ellsarija. nr poloi.rjmLlhadiira 'flaiio je od njih cl:rue PoshnLr Ponovokalifi nakon njceataL(o jedni clrrrgc da se plcnosi o njcnu, rekavli:,VIoZda i lto ae ubijrti je o aj ko rc je trcito ptenelerlo bolje razunije od onoga laji je RcL(ro u svojoi hulbi: I(o öitti teltravdtt, iini je samo sebi.l'\ stt-ane l)c,cllsiuLjirmir I(a jc pokazao ch muhad2itinra idu sa dcsr'rc pa sa lijcvc,il ostlli slr bili oko Itjih. ilrje d:l slr gir aali i stärloYnici All.rh,,r:,,je dao diLse hutba tirL(o Nline iuli u svolirnlurianra.

j l \ 4 u ( l i m h r d r sb r . l l 9 f i r \ h r r r c i ! . 6 r l 0 l . r i N 1 t r s l i mr.( l i \b t l l 9 l : I b u D r \ r k l . h r d r ! b t .l { ) ] 0 i\ . \ r i . h r d i s b f l l ) 1 6 h r ' u r h n i : l i i l i b L r . l i l m i . f o g L r \ l i . 1 0 .h r d i i b r 6 7 : N l t s l i r n K i l r b u c l l ü s l n r r . : 9 I s t' ) l i g.! r \ l : K i.1 lrd i u .b r 1 6 1 9 . ' o r r^ tc b l l lilur.|og1.\li.l.hrdisbilr9ilbnNlrd,c:Kitrb!.1-rIemsLkL | o g h \ l i . i 6 . h r ( l i sb r 1 0 5 5 . t0f

--t tirk:,;,, -i.,:'r la,, ., I U o\!j je hLLtbi trrliocler-reL(roi ()botal,qite va;cg GosPod(rft|, likuiajte pet rakota tl.o azai postitc 11|tt.lzatl i. polioral'4ite se v.ßelrt votli, uli tcte Daet tet wlieg GosPoda l.' ZatiDr se oproslio sr ljLldimi, pa slr Lo nilz\'ali I lildicill I !cd'a, s\!J()!I fLrl(om oprcilai i hrdzd2.Otilao jc u lil:ronicuna NlinLli zaliLilo je prc.lnjr Lije\'i1 rr()giil)ilr i lezdesc't Lri clc\'eltoje su slajrlc trl(o dä im je imeo sodina poda\ijena i s\'czana.ZäL(laoje orrolilio der,r liolilio od Zrtirn je pfestironufecliviiAliii dLrzirlioljcono !to jc osL.Llo stotirle. lio2u,rlleso Lostirlcclijclo\'e Na|cdio lnn je da podijcLi,poLiror,cc, od zaLdanih Tivotirlji iiilo nc\oljnicinli, 11ed.ljLLairrlcsafu niSlit ndclolinxdItlzx lilillje, rcL'it\ü: lli tet,rc ttrtt dati otl tns,t" T.tl:.oclctjc tel,NJ:Ko ieli, trclia odsijeöe sebi, " SLosc Litc hadisa ocLlinc'sir, , urlt'tlcnog.l u chr Sdrlr./ .l.l ic nil rtro2cmogi Px)LLrnlraiti jedirn od PoslirniLi,:, zrklrro sedaurcleYir, tfi näailliri yiic ocl sed:rnl(Le\ eli ic nill eclio rl, d:Lnije zalillo sr ojom rLlLiom onorr koji liolje dr r.rl(rljc saulo cLo!(7cl.sct t]i, zrtirr jc otiiiro i naledio '\liji dir zirkolje pleosLaloclo sto; - cl.tjc Encs, ;..,\,icLio s:inlo scdam, doli jc D2ebiI gledao klanjc (rlja; do 'clir je Posl:rnili, ..,svojoru luliour zirl<lao l slcl:rnrder':r, onclasrt -: , ziricdro L<lali lioPllenl cLolinisrLstigli do br'ojl krirlliirrr on i Aliji, od iezdeseltfi de\'a. cla To plenosi Cjaflr ibn cL Fhlis ibrr cl l(indi'i Loji lirrTc je trda vi.lio Poshrlikr, :, LQliocl|li goLnji l{aj lieiliog krplja,'r'l AIij:r, ,., donjit lalio su z.rjcdno Li|rli do blojr od ie/drsci tfi dc'r'e a oncle jc Alijir, -:, nasr.rrio s|1m doli niic nilnlirio ,]it st(), Prenlä Dz.lbix^'oj iziirli, il i\llnh,:j,, n.ljbolje znir. Nilnr n. prcnosi da su Poslanik, ,, i njrgori rshrbi lilali ihcdj l(Lrfbrrl l(oji sc lioljc i liLrlbln zrjcclno nil had2(Lilr,rli i izviln rljcg,e.
r " . \ l r l r . d . l r , \ " , l i t l l l l l : T r i / i r K i u b ! f s s r l r r l .t . g l i \ l i f f { ) .l r r , L rb i . l ( ) : \ lhLLrir.L') I : " B u h r r iL i r I b L r . h r , l . ; d T r . f o g l r L \ l t . L l l . h r ( llL '(b r : N l u ' l L m : l i L l r l ' ! c l _ h r ( L / , 1 7 r 1 rl l h e r l i o ! | r \ l i c f r l . h r ( l i s hl r l l . l b . \ l r ( 1 7 . :1 \ r t r b r L ' r f r . r \ i l i . r ( h 'b r l ( r r ( ) r' lh|l l)üu,l: Kilrbu cl ]ur!l.r(t7irdi' br .rf'i: lliliitr: liiLrl.! cl .(Lrhi I lill h. 0 r i t . f i t ig r . \ i . r o f o . ( ( ' t f i . r \ n i i m : c s l f i o l / . l r . h r '' \ i d i 7 \ o r r ! l i . t r g rZ , r l r i/ r , , ' r 1 1 l . Sk , r I b { LI ) r \ ' t r l r ''' l l b u l ) x \ u , 1 h r J r st r r l l 6 a ' . llrll

t')r!!.
na hadlcl2u,lj. na Mirli zovc se hedi, a kulban ltoii se kolie izvan lrirclZ<lil,zor.esc liulban Sro se tite hirdisa Aüe: 7'dklaoie kt nve kao -lb je zbogtopia o I ttlntt na ime *ojih ieaa , r'adise'zaPr-avo,hedjrt :, e Poslenik, je l(latihedi, atosu onc bile LrtenettLrl su bile dLrZne Pa zaklaona njihovoilne jeclnrL lilavü,ä zenaje bilo se U tom hadisr,r pretosi clajc zal<lao To clevet. znlöi da icdna krava noze biti kurbair za viie od seclatr Taj osoba. hadisse prellosiLltri oblika: - z.tklia ie iedtiu k|.1\'ttz(t svet1jill; - .4l<ldaj(. kMyc a ]tjil1o1'o i.]rtel ltPit4[d: - fiel.oMn je dotlio kat'lie taso]1adclttl.Lalid, a ja sctttt svoiih aelkl jt: Loaakkto tta i]11e OLli d at,o?Alldltoy Poslaltil<,,'., su odelovoliLi tri. zd Postoji razliöitomilljcnje oko piLarljil koliL(oosoba vriiedi kaic za sedem'a llcko zil desetosoba' jednaLtünilaili lo-ar':r, ncl<o Pa hadiseo tone Ovi hadisi je Ovo posliedrljc tekäo lshak, prenoseai tlojei di rl1ogu znirae - haclisahoji llovore da sc kolic za sedam osobil irna naiviie i sLr; vjcrodostojnijj - je.lnilkänila vriicdi desetovaca,alioje u PilaniuPlijen,a lko ieri',tski procjelljuje; je ü pitaiir hediaili L(urban, njihovasc Podiela mjestai \rIstestoke'a od postojirazlikau zavisnosLi vrcnlena, sanloAllah,ij,, znn. liLrde Posluik, ,--., klao u svojojlilironicilra Mini i obavijestio le <la je iitavir Nlina lilaonica TaLiodcje reltao: P tevi Mekke s za ne da prol.tz i za klL je.)'" To ie clok:rz sc klaijc kurbdnä moic vr-Siti, =' Mekke.Itoslanil<, je fekao: na sarr-ro Nlini, ncgoi u svinrdiielovim:r je stai.lliite,l"ti Tü sarll stao, a öitat' Arcfat neito ito 'e ga r::, Na lvlini sLlPitali Posianil(|1, da mu nePravc je na to rel<ao: Ne, lvlina ptipada ititjLi od vrlraine. Nluhammed, i, svirr lnus]imaniml lb pt onotttko yidode.tt'L jc do[az d:rM inapriPada
r " A h m . i l . ' l / r e & t i 1 1 5 0 5 : I i b u D x \ u d : K i r r b uc l - h r d 7 d zl i).o g h \ l e 6 5 h r d i s b r ! m e D ö j k i . p o g l a \ l i c 1 6 h t d i s L r rl 0 + r ' tglli lbf \lrd7c: Kit.buel r' O\o Lrilj.7r NIu\linr. rr glt\i: In \nn kuthtü:uLlno o\di" a dilln 'tlinu sltt:i in (id:n: khüjt. Züo koljit. kurbttü. tttttt, trtj! \tc olsjrli! Sttu sun' ü'lja a ttu ro . l r r i t n t n u t u s t m i n i . . L b u D a \ u d : K i l a b u . l - l r l l d 7 d 7p . 8 ! r \ l j c 5 t h r d i s b r l t l 0 l g ' l j : r ) S : l : b ü D r \ u L t . h a d i s b0 l ! : f r n n i z i h r d r s b fS t l : l b n \ 1 ! d 2 c lr ,^hr]red.,l/rekll r l r r , l i s L l 0 { ) 6 :l l l k i i r . I l 6 r L r u c I r ü n o \ i h . r o \ o g h r d i s ru i ' n j r c r s L k n t r L o \ i l L b 1t t)

r -'-,.,,rlrr,.' I -'ii r,l;,1r,;, i da on:1jlioji sligrlc pf\,i Ll rlcl(ollljeslo illlil pr'rdllost llird ostillilrr s\ c dok qa ne nnplrsli, a to mjcsto lle PriPrdil lljemll li:lda je z:1\'tiio Iilalljc, Posl.rlliL<,', jc zvro bcfbcfina l()ji git ' jc näaelilvo oii3ao, reliivii Ltttt:O, iv'Ia'nrcte' dao ti ie PosktLtili, je /.r/ilacj, NIeiDer' rt:ic: All4lld ttti' s|oje uho, 4 1! tl'oji.rtt lltliattu! . \ l l d t o t i ) o t l L t t t i i ( . , t o j t : o r L A l l o l n t ' e t t i l o s t i l t c ] ] t d 1 1 kl:)to is l i t r l i k , , ' , t Poli|tzrvsi fcic:/este.r"r O\,o biljeTi Ahme(I. Zrtiln nru rcaL':Uttri, gla\'c. l)oclilelioje s\'oiLlosiianu l(ostl nrLL s\.oju clcsnll Polorillu ni cla berl)crillLt nrLloiiiil lijc!u polor inu UglcclrrYii prisutnilna,r"rircL(i1o -Inllrn, ,i., Poslanili, :., rcre: D.t li je tr! Eb litllt1?' - Pir n1u je EbLL düo ostltitk l(ose."' obliiirnc tri Ptltir,I ollitnil lfirTio ic oPfost oclAll:rhir,-=, za or-rc ()ro Llpuauj. nil to (h ic blijanjc oble(1, lioji su slifitili liosLljccltttPLtt. r ne salno oslobildirnjcihlamsliih obavc'ze

s

qit CF

priir podne,p.rje LLainio Poshnik, .:, jaiuti se vr.rtLoLl \1.,I(liLr r i ti1\'iri s:r'j to je ispr:ruro. talalu I ilada, ne (:ineaiclfLr!li rL Nijc iiiro ubrzanin lioriliolu, rriti je to Lrair)io toliLlt|l|n111 vedai!ci jedino u teviLfll_l_l(Llduln

::.\lrnr!(1. t/r/vL1/ ti)tttlr Ir.r. l,r.r*iLr.r o\og hrrli\r ui.'rtrc! {L krililo\r1i : ' K . f i s I i l i \ u P r ) s l r t r L o \ u .L o ' r ) / r b h g t . l o \i b . r i . . 1 l o l t i . ( | ü . d l ' { r s h r r r l ' o \ i h : t . N l r . t n n :I i i l r L ) L.r h r J T ( t r r p . l l l r \ ] i . : f , . h i J r \ h ! l r l 1 5 : f b r I ) r \ ! r l : l i i 1 i l , t r . L l ] l l ( 1 7 ( 1 7 l b L ! . ! t ) f l : T i n r r i / l : K i l r l r u c l h r d T d T i . l r l ( l ib r L l l l . hr]. t t t

t. );.,|ri'., ,!,1 ,r ,,., t,,l ..,

pa Doiao jc'clo Zemzemadol<su g:r ljucli sipaLi je lekao: Da se ,rc bojiDt da öe vas ljlldi advladati sii1lo bilt i s vatno s4)ao NcL(i liazu dd jc pio pa Ze zen."' D^li srr\rlr PosLrdu, je Pio stojeai. da ito stojcaizaLo je zabrana sc PijestoicöiPo iTboru,a nelii krzu da iLo zavisiod potfebe, jc ispravnije. se L, Salrilrzr prenosi od Ibn Abbasa, ,.': Alldllol'Posltt]1i1.,:..,it) i l-vel4'iaiuai licttt]ilu dotitttii ltdpo]]t C] 11i uai]liotavaftl(Lhidadaet /rarrea.r"sliino se prcnosiLlhddisuod Dt:lbilir u l{oielustoji:Dl7,l te da bi ld Pitali i !1dtjutli vi(Jj.Li, da jt Itio iztntl zlxtggu^t: olo ttjc!4, je tir\'rfo ]-veda uiinio poita ih je ültioga.fo nije tar,alirIYedal jcI -krrclrrm, ic t:rdaiiiro Lrbrzaninl jer koralion-r' iroiLl,lrili ta\'irfü-l jlld bfzim l(oracilllir' se ondir pa Nilio ne kaZeda mu jc dcva vrxtio na N'linu. Nlilljcnjr se rirzlilaze pitrtrju d:l li ie Po.lnckli1niloIra Nlini Po ili u r\lellii. je Ibgr d.rDa r\iir, . , rröinih jeclrn talal i icdan sii, ito ioj je i i bilo dor,oljllo za hacl2dZzir rrnuu.r" titl(o tri Safijeje uöinila ti1vi1l ciiul,p:r jc dobill nrenstlLrrciju, Upulir L)oslanili:r, jeclaakoiena ,, dajoj Lovfijedi z.rtrvaflr-l-\'ccla: s:r'1, rlio tr plije tä\'rfi, uaini jedan tirvirli ieclatr dobije nrenstru.rciju to joj ic do\.oljnoi za tavi]lu iza dobije menstru.rciju Lil\'irlü-l-ifncle, I vedal

. l K i l r b u c l - h x ( l 7 d 7rrt.r l l ' b r l l l s : l l r l i i n r :K r r l ' ! c l n r c n l r ; 1 I ! ' r l ' i : l l u h u K i t t h u . l h t d r d T i .t o s h \ l l c 1 6 . h r ü s I f I 6 l l i . L o ü r c r u r uo \ . g r h l d i s r l l r l I l r l ( l t . r . r \ o d r \ i i . l u t r l e e n i r .! i 1 oi r o s L r r \ i r 1n e b i d o t u s l i l it h 7 r h \ r l r n r l o d r ' r i , rf . \ o h r ( h r r ( l i mn c i ( o i l o b i \ r r D ! b i L o r n r s k o . p r d d z t J o uo 3 r b L e t c n r d \ h d r r r i : t r i ' t i f r s . d r ( c 1 eh i r i n r ü h ( l t r r i r l ' o I ' r \ r n r L r ) ) o n l l o o b r\ . z r , ' b o 3l ( r g r i l o \ r ' r l r\ b o i i I r s . d r ! r s u r . n r . n t r r r l \ h d r t j r \ l u d r r i . r s t ( ' l c t i ( h o n i ( l o L r i l oL u r o t ' r n : l t r s c r . b o t n nd r \ r \ l j l l i u o \ o . r | o s l ! f . n r d \ l r d l l I k r d r r r ) c\ i ( l c d r 1 ( '' i r r ] ' r l!ln) no bi ro t o d s h k n u ob r h i h l i n r cd u m e o t ) o n r i r l uu l o . r t M n i b i \ r \ . . d \ h d r l i \ r i c a l r i l i o d \ r s ü o / r d r r i . l b n l l r d T . ro ( t l b i ! . 1 ( o | l j l n r \ n i i c l r r n ] r " r r i ' h r d r s i ' r,\llxh [,jbolie z,]t' r " ' B u h r f i . h r c l i s i l l 0 l i \ l u { l l . r h r d i sb r l l l l b :'Onri.fodoLrsLru\'lckrItlobrhrrrcnirrud.ijulcnii.nuglroL)r\itihr(]21et1'rL''

''NhshrI:

111

,rtrr/r:,,/ i,illrlr/, ., I Poslanik, ,:, se \.ratio ll \Linu Loeistoqt chl:r gdje je i pr.cnoiio. I(adaic uslao sricLiroje do pr.cdpodnc,r ondil oti!io pjeliie,a ncj:rjLrai, Llopfvoga dzenlfctr lioje se lul /i odD)ih lioclllescli.ic[L-1, hljfl. je LSrcio na ltjcqü sedam li.rmellaiae jccli r ze dl LlqimizLlovtrajuai pri s\.ikon-rbacanju: Allairr e/tücr'.()tiiio je isplccl dzentl.eta.l()li rrije stillro u doliltu, oklelruo se prenu Iiibli, cliglo r.uliei uöio jcclnLr doyu cllliine sur-eIll-ßelialc. Zrtinl jc .l()illo do sr(hrjes dZcrrrcta ibacio lianrenöLicn{ njegr nii isti nrai . Spustjo sc sir lijeve sir:lne pofed cloline i stao olirenllt pfentil l\ibli, podiglo j,:,r.uliei uiio cloYrL, pribliZnc clLlzine prYoj dovi, zatint doi.ro liod DZcnlrctll-l,Ali:rbc.Bio jc olilenul preltla dolini, doli ntLtje s lilc!c stfrne bili ha'bir.',,,B.rcio jc sedam k.rmenaiaaiYrittio sc, (,zi1stil\,iiled toeil clicmfeta. Nclio krle da nijc stiljao kocl D2entlcirr-l-Alilbc zbos sliuacllostiprostorir, a nel(o,sto ir ispravnijc,(ta je on \'ea uaio clovrL bacao krtmenilöc, pa i jc tirre zr\,fiio, jef jc najboljc,:lese doYr ua.iu toku ibiLlctir.',, St.rl o st pitam dr li je b:LcioLirmeniiie pfije ili poslije nirnrnza?C)no iio liocL menc pleorlaclrr a je cl:rih je bi1cioprije podnc, je| su Dzabif i clrLrgiliezirlir /Jd.do /. kntutuaitL' jtol.ou acl,.tld - prelirsl(l sLlncirprclio

{,}

a

ä3

Hadid2 PoslirniL<ir,sadr2iicst m jestr r)iil(o jima jc uaio do\,Lr: ::, Saln, Nlelvä,;\r'efrt,Nluzdelifr,kod prvou idr.ueoqa dir:mreta. \ir Nlinije odli:ro dr.ijehutbc:jednLr clirnlJenjr, pfethodno n.r spon).'nulll clrLrsLl slcclinidana tcil'ihi.' i rr

l l r L l l r n . ! . l j s b f l l l I N l | ] \ l Lr . h r { l i \ | f i t ! o h l . r . t r i oi , j c g o \ u n . . ri L t o \ o r r ! , , r , ) [ L,L r n ] r / r n r L , r i . \ r l . l {l r u ! . , o o \ . , 1 s , ü d t ( i l i ' Lr o ) ' r / r \ r . r ! s l , r ( l o r r , r r L o r n r n r r / l I L t c I o r \ t r t c l r . o n r k ( j j i s u 1 o , fr..i .ti f.gfiiciih {L l).lriü. \r..bi.\,/nirr | f . f . \ e r x , i . d r l . r L a r .! t . \ u n r t o r r s c h m r u \ r . r e ( l f L l r o l n ) l n o \ 1 r . r l i \ . c r u l o s ( , n . s r r o s at . u t i l r r . l t t t t ! r r t t , t . I t t r . l . K r t i i n r . Il 6 - r . I \ . k ! r ( r r t u ( h . 1 .r r )b r l o ( h U l dr. llr fr r. (or r.. I :

Ilrl

no'i l(ojc se jc Abbasi_L zarnolio Posliuil<ir,::, dn mu dozvoli dil oPsl(fbio hildi'ije sa vodonl' Drovode na NIini, Plovccleu Nlel(ki,ciabi r:' ito nu jc L'oslanili, -, dozvolio izvan i\'linc ko'L Uiitali su ga öuveIi l<drril'rdr li rnoqu Prerlotiti bacaju l{anet'i'c ':, niihovil kanilal P:l irrr je PosLirnik, dozvolio da tokolr d\'a cirna' na cl,rnlJ,rnia i cla bacanjc kar-neniiia koje sc v|ii izvlic u jcdnom ocl njih.r-l dd Plf i dLL]lt)'l tLjilt' pd olila N'l;iik lidze: ,ulrll/, r/(Ljc rel'da 11 batrrjtt lvttneniite tta Jet']lttt]t']rcft,li ]tddd]lkaddsehad'iiettutaltl s fili]e tt Makl<u. 'Ujejrrc kai-e o tome hrclislr: Do:r'ollo je pßstiti]11a da lbn dttßidatt Pasloü1e.tuie bacaiu kanl,ettöiie icrlatt dalL,a dd tte b\caj izl'4t] i\li11e' 4 i.to,se ,\urritl1",,o tit dt'jettn l.(iqot'ij'utta dd Prcttot' dli se ]]tote adlo'iti tiie bacttttja kattteniiia' lo sc ttetttctieizost4f iti' kaie tt ai('dvn daltl' spaji 1!iedd|1. clo ttoti ili da sc brrcanjc lil]1]tc]1öitt:l, lio itna bolesnika' ili Onaj ko itna intetak, P(t se baji dd gd i:grtbi' tltordjl! Ptettocttt ltt' sdn; b(iL's]tik kaji ttt ]]taaaPtclloiili ]ß |lt]li' trc ltt 1o nttal aQi spalltertttlt t| ] tadt s11 drnd' \'e( je ünrlnnit, "., nije poZulio da bacr kam€rf i'e u dva iza Podlre nalnaTÄtl bircao u svir tri dane, Zatilr se vratio tl utolak a miesto El-N'Luhassirb,io ie Pustiuja Haif Benu Iiinene ' bez nale'lbe Tu 1,,n,ti"n Ebu Rei'a'i' lioji mu je podigiro iator '_:' All:rhovoga['oslanilia, '].,a bio je zaduien zlt PoslanikovLr' Pftljir!!u' diro iz Svoie milosti Poslanili' ''' jc tu klaniao lto rnu je Allah, .;.-., aliiam i j:rciju.Nlalo ic spavao'ir ond|1ustao i krenLro Dodnc, iL(illcliiLl, zore rLNIeiJiu-'Iamo 1euöinio tavatu I vechi notu p|ije
1l\lnr!'tl r 'lt'r^i''\'ttt trt'tltLn1ül Rckxorelbn llrdTcf: t.1'tt)i!IrtLi jit h IrL) l'i ot)\Irhio llttl:1i' \'tlt'ü ,titrtitDrd | \irno I t Ii:,t rtlr::iht rt)k\l d t r ' 1 1 ' 't tl d n r l t l h l r l ' 1 r t 1 ü l i | ' L u t t t t ' 'i,,tdJi1)nit!tttir!ltitrl l,,t-,,i"*, i 1iülL tnttiut) ttdt:iit ,ttiitl:,,,, su it ;t tthtnt stti.litttt'r ,'t,,'r,,,i '.i," z-,-' h d \ r ' t I ü t l L t t u t t i dl u l : i i u t ' t t r : t t ) t t t ' ! t ) . \ t ' h , , 1 ;t , J t r l ^ t , t u i " o t l t h t l r t l ' t u l l t l i h u ',,,ii:)ti,ti I

I B'ri l 57+' , t l r t i n urs ,i c , " t t l o L " t n i t g . \ i l 1 r n l I ) r r t l t t l i c r l r r I fi,,lun. ..lis f loli ll1ai\1uslnr.hrdistI ll15 b h 'Ebu b 1i5 D r \ ü c l . l r r d ib f l g l a i T L t n i r i .h r d r s r s r ' ' i t u R r t i r ' i e b i . K o p L . o s l . t r o ( l " r t u b ^ l l r h o \ o g t o i h n i k r ' : \ i r d i ol ' ' r e L ' n o i o p \ l ' r b i t r l u r ( ^ r r r i u r o k o r nr i r c l o 3 o l r o s n o g rl,J"',ir,n'""', : fnll;s!. l.rodicr I t.l

',,, ui*'

'" i' !') olnlt r,tt. j!,)\t,r1. \\, tt' isti'tt 't t\'\tt"ir'

i l"

-'irialr,:,:,r /r,/2,,:,/ --:..,; noai je Aiiir, ., , tfa2ih clozvolLlocl l)oslenilia, ,.., da obrvi posebno umr-u, pa joj je leliao da je njcn trvrf olio lir'be, saj ni1Safi iNlefvi, do\,oljan za hirdZdi i unlrLr. Ne plih\,ätajuii to, molilir gir je cl.iuiini umru Posebno,pä je l)osliuliL(,i:, niledio lljenom bratu da je idc sa njom u Ten'im' i i dir po.De sa umlorn iz tog nljesta.Zt1\'faila Lr111r'Ll isa brirtonl, po lloai, dolla u nljesto tl-NlLlhilssab. noaLl PoslrniLr,,:, je upitro: leste l i zar|i ili? lieltlir je: /csrro. lirda je naredio da se krene pr su svi klenuli.':' U Sa/rilrrr pr-eDosi se hädis od tsvedi u L(ojelr.I stoji dir je Aiia, :., rc\<l.t:.\nn jaAllaltoyPosli]rik,.,,doksepe j.u)i.)\lakka,ajasila:ila nrc ka tr)oj, j.t sclt:ttjdld, a ou sila:io.,t - ito znrii da su se sreli. ili U pfvoln hrclisu stoji da je ieliao u iaLolu u mjestu l-l-i\luhassll>, jc a rL<o haclisocl l-sr c'dadobr o plc'nr:icn,isprar.nijcLribilo: .!rco rrcfc kadtt srutt scpcnjtkr i. i)takka,i o]t \ila.it) - )er )e oiil obavila Lrnrrlr i klenula cla s.'s;tsliine s njinr, pl Eiir slela doli se on spLriliio prar11. NIekl(i rirdi obavljar-rjlLuvllir l-r.cci'4. Postojc'idlugi naiini sp.rjanje ola ch,ahadisa. Nlialjcnja sc f:lrihzc po pit.ürjLrboravahr na rrljestlrNILrhass:rb, da li je od sLlrlrlct.l je to samo l)rjcslo za sasLajirnjc? ili 'le

a e
Nlnogi ljudi mrsledr je uLazrliu l(a'bu hirdrijsL(i slrnnetL(ojur slijede Allahovogir l)oslanilia, r zna sc dir on nijc LLiiro njll LL ,_., LL tokll obavljarrja hadzdza,niti LLtoku rurlr-e. Nledutiln, nr dan osvajallja " je Nlcl<kc uiao u Iia'bu.lsto Inlioje strjao maNlLlltezemu' liiroato se ' \l p r rr r o .J . 1 . r , . u r . r , l u . rI r . r r r u , , h . '. .r r r 1 r ' 1 . . " .i r o t ' i , H l r r J i , . , r l . . J ' e l r ' ' , ' . ' h . r D . r r . l , J \ r r r r . I ' r \ , . , j h r . .u r .u d u . . ' J . ," u I . , djccl osloniopfsa ilice na \'lultezem,rliiri\.li lLlLie dlanovei reliao: i
'' I N 1 . i t u b l l T r L\ ' l e k k c i l l u h r r l : i t i l u e l - ü r r c -t i o g l l \ L i l r L - , nru f r l ! i / r l r l c r r \ r 1 ; c l { L n r c h r r ls b r . K c . c

I B u h r i . h r d i s bl ri 6 l i \ l u s l n r . h r l l i l ) fL l L l i l l s r ' l / r / r r : f , r ü i . s ( o i / D . d u l { b . n s L i h\ r r r r I ( r f . g L r n u r r N r r t n n . r . \ r u i c i. n r i j i .f r i \ l ( m r s . . 1 r u J ii r u k . n r . . g ! k r o \ i d ( l o \ . r r 7 . n j r / r i l r . l ' ( i h \ l l n o t . n r l | n r n i c n u | r o u a i r i , 1 o \ u n x kp f . n j r l . n r / . n r \ o 1 1 . 1 o | i . . ) .

riss

|]a

.t e11.fiIü Arn,/ .t,ar,*. to Otlclkosam ltidio da je Posla il{, ";t, urddio,lTe je, vjerovatno bilo u danu oproitajnoga had2dia ili nekogadrugoga dana.Ali, Mudiahid i drugi kaZuda je liiepostati malo na Multezemuiza tavafu-l-ved'a. je lbn Abbas,4.., redovnostajaoizmedu Crnog kamenai uläza Sdriru se prenosida je Posianik, kadaje u I(a'bu.U Buharijinorn A, htio otiai,a Ummu Selema, joi uvijeknije uöinilatavafokoI(a'be, t, zbog bolesti i Zeleaida ide, rckao.Kddd se uöi ikdmet za sabahski To fldmaz uöini tavaf na kamili, tlok su ljutli a flttr az .st) je je dok nije zavriilai izaSla Mekke.Nemoguae iz uradilai nije klanjala da je to bilo nä dan klanja, nego,bez sumnje, na dan tavafu-l-ved'a. "*, Vidi se da je Poslanik, tada klanjaosabahnamaz u Mekki, a Ummu Selema, ie öula kako uöi suru E, Zrr, a zatim se vratio i-l, sreoje neke putnike, u Medinu. Kadaje stigaodo mjestaEr-Revha - rekli su i upitali: ,4 fto poselamio ih i upitao: -I(orre rl? Muslimafii Allahov Posl4rik - odElovorioje. Tada je jedna zena podigla ste 1ti? dijete iz nosiljke i rpitala: Allahov Poslaniie, t:, nrcie li ovo dijete obaviti had,d,? Da, a ti za to itilai fidgftr.ta, - rekao je.'r' a I(adaje stigaodo mjestaZuJ-Hulejfe,tu je prenoaio, kadaje je Allahu ekbet tri pLtta,rekavi:t:La ilahe vidio Nledinu, izgovorio illallahuvdhdehu ltt ierike lehu,lehu-l-m lk ve lehu-l-hamduve huve hla kulli ieiin ka.lit Aiibufle, tur.ibune,lzbidune, sadzidu e li Rabbina hamidui. Sa.lekdlltthtr va'dehu ve ttesare 'abdehu ve osirrt Allaln koji nema tlruga. hezeme-l-ahzabevahdehu. Nena Ltoga Njemu pripada carstvoi hrala i Ofi sltemo,e. Vraöamose,kajemo se, oboiavamo i öi imo sedid i naiem Gospodaruzahvaljujemo.Allah je izvriio Svojeobeianje,potllogao Srom robu i Sam uni:tio skupine neprijatelja. Zatin je uiao u Nledinu danju, putem El-Muarres, a iz nie je iziiao putem E3-SedZerc-"'
rl EbuDavud. hadis 1962. b. badis lil89i lbn Mad7.. br :'1 Bulrari: pogh!li. Mcn srlh rckare'j l.t\alhäridze el-nesdzid. Kilnbu elhadtdTi. lradis 1616. br :!rSrlija.,Irir'.r/ l,'l8l: Malik.r1lrfl]/ldr Kitrbucl hrdzdzi. 81. rogldvljc hrdß br pogll!ljcSlhhatu Kitrbu.l hadzdzi. 96li Ahmed, 11,r,..1 hadis 398:Nluslim: br hrdzdzies-sabijl Ladisbr ll6. i. rrrMnlik.nlrrcta poglavlje hadis ltl. b.960i Ahnred. nlrs,rrl hadis l/5295: br hddis 1797i b. Muslim: Kilabuel-hadzdzi, br. 134"r: hadis Buhari: Kitabu el-unre. l0r]61:Bqheki,5/159. Abdurrezak.lradis br gllsi Ibnl]bis.'jbe. 116

POSI.ANII(O\A, , UPU IA U VEZI Sr\ HEDIOT\I, IiURBANOM I AI(IIiOJ\t (l L)ni se odrroscni ()srm 2i\'otirrlir acLifiP:rfitsPotllcrrLriih l.l f.ttLlttt)'' T,r.t.tttLloyr acLifi:rjci.1: r i l(LLr''i1nu u srLri PrYil f Lj)1 :!; rn .r-I'1

Doz|oljatn tartr st sktka'' [)fugi: . , . t;' * -. L' , -- '13,,*--c - *';J-..r

Da hi sponti j.tli Alkthot'o i,rc prililiottl klaltja stol.e lioju itu Ot dtje.:' lfeai:
L:, i,.iJ --,Li\l r q

i I stoktrt<ojose rot,rtt i tiotje,"
(lctvfti

:-

-

'l -- ,-rj - - - - . , . , . - -- , . : : - !

, . -- - - , :

:"-. --

I tu o\ot :hvlinii u i.tiri tt,1: rnr.rrta i rnr ^oi!. R.Li: Dt li i! (h .uhrunh ttu:ittit ili :rltli! ili o,o \n) n, ktkt:i u ultulunn a.nl,il lit:itu nti, i l.Ln:.it.. ttur it I^Iinu 1t):to::orrtitt,. i t)ut lrlnliht i tur i:or(lu 1 , ii , r rd r l + l

t1;

r'-J.'b/ttI ).hrit

iät'l'

;.-ts.ir4lü;,
Kaok rbarl ko.l Ka'be.'s1 pripadaovim osamzivotiija Vidiseda ono 3tosekoljekod Ka'be To je iz ajeta zakljuöio Alija ibll Ebu Talib, '!.. tri Postoje vrste zaklanihZivotinjakoje spadajuu ibadet:hedj, kurban i'akika. a I(ao hedj Poslanik,'i!,je klao ovcu, kan-rilu, na ime njegovih je zaklaokravu. iena na bio Slaoje hedj svejedno u mjestuboravka, hadidZu ili umri, je da stavi ogrlicu na ovcu bez obilieiavanja. a njegova praksa I(ada je slao hedj iz mjesla boravka niita sebi ne bi zabraijivao muhrimu. ito je zabranjeno je je slaodevukao hedi,staviobi ogrlicui zabiljezio tako tto Ako njenegrbe da curi krv. malo desnustranLl bi odrezao I(ada bi slao hedj, naredio bi svom izaslaniku da ga, ako se stoka povrijedi,zakolje,zatim da krvlju po3kropi sandalekoje su stoci objeseneo vrat i da ih stavi na jednu stranu hedja, i da on i njegovi prijatelji ne jedu to meso, veö da ga podijele drugima To ie preventivna zabranai<akone bi bili nemarni u öuvaniu stoke. Poslanik,]:, je dozvolio uöeiie viie od jedne osobeu hediu, tako a da je devana sedamosoba, takoderi kravaDozvolio je onom koji vodi hedj da ga jaie ako je nuino, dok ne Alija, +, kaie: Dozvoljenomu je ödk dd piie od nade drugu jahälicu.r3N njenogatfllijeka koje ostajenako dojenja njenogamladunöetI. Poslanik, i5, je praktikovao da kolje devu stojeii, dok je njena lijevaprednjanogabila vezana. \Jtio je Bismillah pri klaniu, a zatim izgovaraoAllahu ekber. bi Svoj kurban je klao sam, a nekacla ovlastio nekoga drugoga Pri klanju ovce stavljaoje stopalo na rltjenbok, 'töio Bismillah i bi Allahu ekber, a orLda je zaklao. je hedjai kurbänaiostavljaju Dozvolio Ummetudajedeod svoga sebi dio od toga.

r " " M u s l i m ,h a d i s i 1 3 1 , 1 . b 118

.,./ ,'1rr/;/,,r .'-,.,',r,rrl,

scbi Zlblrnio je dr ostar,lirjLr mesozr riSei)cllfi cltna,jel su te r" qodineimrli dostaiseljcn ili.r. jc je ^-eliadir clijclioncso hedja,i neli.rclir golorio: I<oaeli ,teli.r scbi otlsijeie.'" (llo su ncki Lrzcli doL(:rz je (Lozvoljcno uzimati ono iLo jc z:r dr ' zli llil izLo2eno Lrzirrlirr)ic svadbanrli sliarrinr Priqodrrna. Ncl(i su naprrvili r'rzliLiu izrrlredu logl. bezrazloe.r jc pr.ilis.r clekolje hedjl za unrru nr illefli, a hcdi za Njegorir hildzdzi Lurru nn Nlirri. Iilao je hedj jcdino nrk)u sliidirnjxihfrnlr, i to nirLonizlrsk.r i suncä b:tcrlljakamenaiail. po Na Dinlr lJanjr postojeaetiri st\:lri k)je se izrriirvirjLr rcdu: l>r'ijirnjc glil|e i tirvirl. brrcilljcIQn)cniiar,lilanleLiur'birna, sLLrr(:1. Nilirrclrr doz\rlio klanjelrrr'benrplije izlirslia nijc

( . l . 3 o ( l i r . r \ l . J l . i ' u t r s t i g | b r l J i r l li s r r n r i . n r l c J u L n i r r l i h o \ r/r. . r . 1 ! l . n suir ll,o!.lh ir /rbrrr. Nlc.lriclirnrrnihüil.r1i. I'utut'risl03 r.sr 1. folo(lir e . . i l l r D p o { 1 . 1Ic i D N . l 30(lif ' l : b u l ) r \ u , l . h r , l i s b r 1 - r ( ' i : ' \ l r r r r c ( | .1 / r , \ r , r / I l r ) l r 9 - i .I h l i r n . \ / I ^ r . ? / r t ' l : f -ir:1. I \rN.. 1 I L l , o ms \ r r l b et i f i \ u r . i n r ri . b r . . J r r h . t r i . \ h l L i r r \ l L aF . r p r L { L t ' r r. , i r r b f .r o n . L . r . . f o l r L ! r b o s 1 , i ü r l o j . f . d o l i a . . . l c i e / b o ! r o 3 r t o L r d . . o 1111

''

ra-)|.'lt/ü 1 ,\hrt1 .J,i..1,,1.

POSLANII(OVA, !!, UPUTA U VEZI SA I(URBANOM Sto se tiöe kurbana, Poslanik, +, ga nikada nije izostavljao i uvijek je klao dvije ovce poslije namaza. Rekaoje da onaj ko kolje prije namaza nema niÄta od kurbana, veöse.kurban smatraobiönimmesom.rer 7 l ( l a n ; el u r b e n r n i t p v e T a n o a v r i i e m en d m d z a t c ( / a s a m namaz, a Poslanik,'i, je naredioda se kolje ovca dZezeal"3 ako je u pitanju druga iivotinja, treba biti senijje."r Prenosise da je rekao:Sri dafli teirika su za klattje)e3 Medutim, hadis je isprekidanoglanca . i p r e n o s l l a (- n t l t n k a t.i l o / a ' l u p J i uA t l , H a s ä nS d h l b n M u n z i r . d Poslanik, ]!, je odabirao kurban, tako ito je uzimao naibolji a kurban i bez mahane, zabranioje da se kolje kurban sa oiteaenim uhom ili rogom, ili ako mu je razbijenrog na pola ili viSeod pola. Prenosi Ebu Davud.''ri oko i uho, i da sene kolje kurban Naredio je da se obrati painja rlta uho bez oka,onaj kome je rasjeöeno saprednjeili zadniestranei onaj je prepolovljeno ili probuieno uho, prenosi Ebu Davud. kome Praktikovaoje da kolje kurban na musalli, a Ebu Davud prenosi najrogatijei uskoplieneovce. daje na dan klanja zaklaodvije najljepöe, je prema (iblii r ekao: Ved 2cläe htu vedi,h ij e lille zifetara- sPoloZio ih , In e sa,lati semavati ve-l-erd.ahanifer, ve rfla ene min-l-muitiki ve nusüki ve ahjaje ve merfiati lillahi Rabbi'l-hlefiirr, l4 Serike lehu ve bi zatlike umirtu ve et4eewelu-l-muslirrtirr. Allarh mme minke ve leke hn Muhammeclinveummetihi, Upravio sam licesvoie
r'rrBuhxri. Muslnn, hadis 1961 br hadis br.955: r" Olca drezea ovcakora nrpunrta nr:eseci. je sest tc :'r Dcvasenijje devakojaic napunihpe1godina. kravr i koza senijjekoje su je a dvte godnre. napunilc r,'t AhDrcd. 26i BLjhcki.5/295;Ibn Hibban. hadisbi l1,s,e.t 5t6751:Bcz:zttr, br. 9r3854iTnberani. tlrllr'zl-'",r/ "/ *"/,tli, hadis 1583. )'" DdDi ?abiliezili rcirikasudrugi.tr.ai i ict\ni daniKurbanbajrrnn.Illrdisjesahih. rdie od Zqle{a. i su gr Ahlneil.BeTzrr Ibn Ilibbrn. Vidi ,{d.!h, r" EbuDavud. hadis br.180,1. i20

.iirrrl ,,r ''-.,/i ,i,/, :/ Otli]]tc kaji it: strario tttbcsa i LtttIjtr ktrr pot\']dt! \roir i\l.itlik)sli i jt1 t1att1t1. t)toji obtrli, tttt)j:i1,t)ti 111ai4 i tlt\(o)t t::.1tL1bo:dt. Zoisla 111t)i sIitloIn ln)li lltttia \tbi r.!\'t!oli. :tDtt pripadajtL Allalüt, Gt):;l)ntlLlr'11 'Iale Allalttt, t)t'oiL'a.l ILbt i ld sdtjil)tli ]]tuslittttttt. ]])i lt n.tttlcno uttt]]11t.1. itttt.\llttln, Allalt jt Il i Iebi ad,\1t!l).t])itlk([n i ]1jaltr1'o!tL /rdf|r,L'1. Zrtim je i7\'r'sioklinjc.r'" Nrredio je ljucLlnrakecl.rl(oliu ili Llbijrju rLl ro urrclc ur lijep ' nrijn, feL(av!i: Zdirt.r jc Allah proltisao dobtoiirtsll'o t! s1'ct11u zir L putx Poslirnilia, ,, ic .lrtjcdna ovcr vriiecLi onogr lio jc liolje i njcgovu pofodicLr.'

I

I t ' ! D r \ u ' ] : l i i l r b ! ! ! l ! 1 rr . r . I o ! l x \ l t t i \ [ t r n . l r r l , l j ! r ! L f . , 1 ( l x h rr . h r , i s l r . :-r9i : \ h m . J . \ 1 i r ' r . , /L l . r r r :N l r s l i n . h r J ' h r l ' r j j . l . r L I ) r \ u , 1 r i ( l i , h r l r l j : l b r r . \ l r d . i . . h r d r ' b r r l l l r : T r ü r r/ i r r ( l I b L l l t ) ' ) : \ f s r r . l r L i .l r r . 1 . 1 l r l . N T r r l i ) r / K L i r i l ) r L ( l i h i . t . ! [ \ 1 . 1 1 ) . ] ü l L . l , r 1 5 1 ) al r 1 \ 1 . t r 1 7 . i:L r b ! . 1r l i l ' r . i .r l 0 . h r r l i ! l ) f r l l l : \ i r h l , . l / r / i r , / r , /T i r r r l l r L ..l , l i r . L t . L , . . r l . rI\ e : . I ' r t l L il , f t t,ur\lle

l:l L

t

( ,r,lrh, 1rr,1 ,i,i,r'1. -'

POSLAT.\IKO\4,

.:, UPU'IA U VEZI SA AI(ll(ONl

Prenosiseu fu[l!rctldt! de je upilan Posllni]i, ,:, o rkilii, Pa jc rtk,.,ot volit' ual!4.J- u itr:lPskorrjeziku uquq znaai nePoslusllosl Ne sc Ii:lo da DrLr nije s!iclio ovni lrazi\' ,rtrj'ko U \.jerodostojnomhadisu lioii se Prellosiocl Aii€ stoji:-Z.1 .lijctc driir ovc(, a .tt ar \lio icdttn. "' Ott'l Iirlroclcl je lcliao; St'nl<o dijcte ie zalog sroje hkike se liolje sednti (l.ttt, djetet se iiit kosa i .laie i k." Riiet tl'l/ u moze rfapsliom jeziliu znrii haps, zadrT:lvrnie.I(:lic se dn clijcte 11e posfedovrti zit s\'oic focLit.lic ni1Suclniellldnlru aL(onru nije zal(l'rnil ':rkilia. sirlDo(Lol)fokoje nlu se 2eli To rtlll ie Llsliraaeno r\li, öini sc'cl:r nc znaai clÄie biri liirZnjen nü AhirctLr' Diictc moze iTgubiti mnogo npr' rlio nc l)rouae dotLL Liiro dobrogd zbog lirivice lljego\'ih fo(Litclj:r, priliL(onrsnosaia. llbu Llavucl Pt-eno!i Lr svorlc djelLr Il ,llernslli'r od Din'lefi1 ibn Nluharrmccla, ir ov.rj od njcqoYoqn oci1, da jc Poslirnik' '__,, Hisanu i Hllsejnu: Nel@ nelio Poialje reliiro pfililionr LJanja'aliiLte babi(atn.r üogt a ri iedite i lna itc dttLge' i eltnite t).1 hkil'e o liaier Pr'i,:'alisttLrt tctt* kada ttebn Llati i]tk a[ietett! NlejrrrLrni a.l r/n jc Ilekrro Llttt t\lttlullalr, imarr Ahn-red, sL'l)t(rlosL ElLesl':',da oPeL,kd:L:dd sL'it]te .lietcttl. Satt1111t' sc i]it.: .ldje lt rt:i .la]1Po t odt]ljtL dajc sedt)ng.t d.tttd.

' \ l r l i l , . \ / r , , r / , r l i i l r L r r L . l i i k ! . l . g L r \ l i . N 1 t ( l 7 r . i i c l - l k i l b x d r s l ) fl l 0 l r ' l a u | r r r i c n x o b r \ c / n o \ l . T ! o b r \ . / u i \ c / x n . \ l l r c l e r r / r n l u u l ) o r ' d L 'r c : i r l 1 i l o g . n r . O \ o . r ) 7 . b i 1 L l . l i r / o I l N r L o i r l c \ t l r r r u \ x ( l T L b o m o l ) L r (t t f \ r r L r r i r"lLl'f'lo0' N S r ( l x l l r s f l r r u r s r i i r i / l h r l r \ ' \ L L r h . r r b o l l e / n / - d , l tlt' , d , | ' ' A h n r . J . l / r / \ r , 1 1r ) l 1 { ) t r : l b . E t ) lS . i b . . t l l ( . ) : , \ b d u | | c / / r k . h r d r sb r 7 9 j 6 . ' A h m . ( 1 . , 1 / i r \ rl,l r i l 0 . l : l r r n ) r / iK i L r b t ( L h h r i r ' f o s h \ l i . l - l l l ! | r . h r d F b I e ( 0 t a : 1 . ü i ! I ) r \ r d : l i i l i b u . d d r l r l i . p o g h \ l l . l l r l i i l ' r .h r d i \l ' r 'l S . r 7 '' llbu Dr\un: I(rttrbLr lLrlrtLlu. .d |oglt\lic ll rliilir. hrdi\ br ll(l: llqh'kr' l1 5!,r,r r/ l!l,fd. 9 l0l t::

.--ttilt,.:r

.:-., i,t l n, :i

POSLANII(()\4, ::, UPUTA U \rEZl SA INIENINIA I NADIT,TCIMA Prcnosi se l,jerocloslojno dn jc rcl.iro: Najpoßi,e ije kod Allaha, i, jeste l@d.t se eko zoye itxenott l:ladar rlad4r.t, a reun yladroa osim tlllaha,i" Potvrdeno je dr jc rekao: It e .t l<oja Al.l.ahnajviie voli srt Abdr lahiAbdurrah a j,rajislo.et jd itilcra llatisi Henrit4rtt, a ltijt uanija Harb i trItrtra.i') thLroclcr je rekao: Ne wdijevajte stiojoj (üc(i üneta fesar, Rebah, Ned,ih i EJlel4 jer koda pitate ittt.r li tog6 I togd (npr. lcsnÄ),i''a eüa ga,.laöi, ttcun olakla ja.; Plenosisc claje p|onrijc io irueAsiji, lcl(rrt!i: li si Dlenültr..l je I)Zuvcjriji bilo iDrcBcflii pa qa je pfonrijcniou D2uvt'jr.ija.,l Zejrrcbbinf Umrrlr Sclcme, :,, kaie: ,\Lhlrct,Posl.utili,::, jt ltbt.tltin da se tiarlijc i te Bern, rcl;avli: Ne In,alite sebe,Allah zna lioji st dobt oöifiitelji ttrcdu varna.'11

B u h u i :K l r l b u e lc d c b i I o g l r \ l i . l l l . h r . l i . h f 6 l ( 1 5 \: l u \ h n r K r r l r L l f i r s L r r l rl. h . d i s b r : l + i : \ h i r ! ( l l r / v L , l I r l l l ' E t r ul ) r \ r l Krtrbü.1 .dchi. hldi\ br +t)i0 i I nfl/ Iirrrbu.l .r1.ll

t st i
'R.froi.llrr1rbi:l,,t1d/til,:..tttrrr\rit)ht.L,t!t)t)ItuLü)\!!t:thtttr)hLtttttnttin 1 n 1 t i i\ | r t t l t j t \ 1 t l i ü i , t r ü d : h ) ! rjihrilt lt.!\lt :trtirttit rtluiur \. httiitt, tlt .1,)! t)ttir!i.,tt ilt h)\ldnil,, .. ilt tt lttrd ir tu \. rr,t\ t.lt\ltlt) \ttnntit) | \lrndjt ld tht.t ,)rl\t \d !trt irttntrn. trt trtüirt lt,\tu t lr\tr 1nr'i lthli,:t. i ltt \t lt.:t ,trnt i1t-jIlt) ht \tit\1tt ir t "tt,t! i t).|rti:ttüj tt ,l , J ü n r ü t t r t u l i t \ i t t i t t l d t ) . \ l t \ i ü . 1 : t t i t h t l t l i . i | \ ) i \ t r ) : / l \ ) , , !, ) t . t . l ' t ) \ l t j t i l , , . , it 1[artu, rhl, !t)n:: D]tilit,it . .1llth r i ,:it)li."it Zd{itsL-nr. d. lbn eL-Krit r.I l0a r rtll. L t!t)hn) ttrt tL tit \it !l tih t,krd

,iih.\t,,

\ l ü j h n r : K i l . b L r l - . ( l . b i .t r ) ! l x \ | c . 1 . r r r L i lsr r :I I r 7 r t , t ) üI ) r \ r J : I i r r r b r e l h x d i s r . 1 9 5 ri l i r f / i K i r r b u . l . r l c | 1 .h | ( L i s r r l r i ! b t , \ h n r e ( 1l./ r r ! J l.lOtl: \lu\linr hr(l s l)r.lLr,): l1,u t).\!!t. tü(lis b r : 1 r ) i l : B q h . k i 9 l ( ) 7 : L l u h r f i ./ l / / i / r , / n if / , r ! r ? , / . h r d i : L L r l 0 \ h s l l n r . l r , I l i sb r I l , l 0 'I l \ l u s l i f r .h a d r s r l l . l l : L L r !D ! \ u ! l : K l r x b l c t - c t e b r h x d i \ h r . t , ) 5 1 b .

Promijenioje ime Ebu-l-Hakemu Ebu Surejh,'''ime Esremu djeda,u Sehl,pa je ovaj Zur'a,ime Hazen,ime lbnLrI-Musejjebovog l o o d b i o , c f a r r i :O n o i l o j e l a h k o ' l o s c z q a z i . r imena:El-As, Aziz, Ebu Davud kaZeda je promijenioslijedeöa Gurab,Hubbab,Sihabu Hiiam' El-Hakem, Atla, Sejtan, je, ime Pron]ijenio takoder', Harb u Silm,Mudtadzi'u Munbe'is, u Hadra,PotokEd-Dalala potok El-Huda""' u ine mjestaErdu-l-'alra nazir,plemena Benu Magvija u Benu R Äd. da mudrostnalaze postoji znaöenjä Poito imenanoseodredena veza izmealuimenä i onih koii ih nose.Nije u skladu sa mudrosiu da ito imenabudu poput stranaca i mudrostPoivtalu]e' na one koji ih nose i oni trPe odredeni utjecaj' lmena utjeau u smislu ljepote i ruZnoae, lahkote i teÄko6e,simPati'nosti i Neko je rekao: antipatitrlosti. Rijetkofti naii da neko nosi ime a d(l netttd sebi fiiegoroznaiellie' da ako mu seialje izaslanik, bude Volioje lijepaimenai naredio, imenai lica. lijepoga kako l]lajavi lako i u snu Tako je Uzimao je sustinu iz in-rena, pa u jednom sanjaoda je bio sa ashabima luai Ukbea ibn Rafi'a, su je to protunla'io Poslanik, F, dobile, fine, mekahne, svjeie hurD-re. öe imati dobar kraj' visok poloiaj na na sli,edeöi naiin: On i ashabi izabraolahku i lijepu vjeru:r'rZa dan Ahiretu i da im je Allah, Je,,
, , prcnlo je Mikdanr freko sloga oca od Hanijclog dj.dd dalc or. kadr jc dosaou losldDiku, i!, moo nnc Ebu fhkeln lb Ic 'uo Poslanik';! dehsaciji sloga uatr)cla , l t l a h i t H t k c ü \ S u d a ! ' i N i e n q P r i p a d as u d Z a : t o t e h e pog"j.po^roi."r"o, je:,rtoi üdtu]. ktutast ttl.trla okancic!:u 'lo'te kot "1eü( i tLtirt ialro ro:ir,oltr? Rekro no ohostru :n /dr,/ls^r) Poslnnik :r, je rckao: Tojc vottxt lijePo' Iüa' prctulinr trLt -'! gaje uprlao:^' t,tot Strcihd llutli"nt i th,l tt ,d Poslanik ti dieu? Rekro te: '''', je rckao: ri si, ot 't, Ehu Surcih La.nc J'd;;dlr1(/ljt? R;kao ic: Sr,(in Poslanik, p r r " , " ' r a c a r " r l e L o d . s o l a r .d z r b i l i e z i l is u g r F h r r l ) d l u d h a d i sb r " + 9 5 5 N e s d i ' 8,116 i 227. rc BuhNriu s!oü <ltelttI.l Eltl'r .l mtlie'tr' ' ' E b D . r ! u d .l r a d i s r - 1 9 5 6 b " ' M u s l i m : K i l a b t rc r - r t r ' j x . o g l a l l j c R r Üd E n - N e b i j j i . a l l a l l d h n l e j h i ! e s e l l c ' n ' s p M . D a v u d rK i l n b u c l - e d e b p o g l a v l l c a d 2 r c l l e r ' r u j r ' h a d ' sb r ' h x d i sb r . 1 2 7 0 : E b u i 5 1 0 5 ;A h n r c d . , l i l 6 . 12.1

'--\ttitt,,:,1 :-.,.i!/ int, .,./

jrr fludejbijle pfotLüIiriio jc dr (ic biti l.rh:rli, irlr j. L.r.l:r doiro SLrllcjl, ' ato znaai l:1hlioai1.rr Tla2io je dr nelio ponluzc ovcu, pa jc usteo jcchn io\,jcli, e P o s l a n i l i , . :1 . r i r u l r i t a t l Q i k o s e . o y e ! ? R e i c : - , l l 1 i | c . P o s l a n i l i , , : , , f e ö c : , .Sle.lil Lsfiro je drugi, pi1 lta üpiti1: IQiko se zovei? Hrrb odgo\.ofi. Rciemu PosianiLt, S;edllUstao je tfeii, pir ltr upitiil(a/io sezolei'? l-.: Odgc 'orir lai! on odgovofi. Poslanik, '-,t\.Ltr Ici:e:Potttrlzi je!:l je mjesta sx fuZniln inlcnimx, pr jc mrzio tali i clapfolazi lvlrzio liroz r1jih.Jednom jc pr-ohzio izmcclu .lvijc pl,rninc, pa jc upitao za niihoyi ilnena. llelJi su mu .li1sc zo\.Lllir.iih i i\luhzi, pr jc lil-enuo droeiln puteln. Imt'na su usho por.ezanasa osobillama orlih lioji ih nose kao lto su Vczrrriduic i lijelo, suitina i lbfmi rleaegir. osno\.tltollir, rilzum ^vil plclio jeclnoqcloLruiidrugo. je, Ijas ibn lvfqtl11,1;j1 kirdir bi vidio nelioqa, te]r<ito: Iicbala bi .ld se aarc ktl,a i taka, i sk)to ]tikn.ln ]ije polt ijeai.). SlLplotllo tolne je spoznitja sllitine putem imella, je Zor(rtl JecLnom a)luer, -: , upitilo jednogir aovjeL(rzir iin1e. teD:e]uta, r(,aeovrlj. A kd,a Li st:.o|e ot.ac?iilnb. C;dj(: ai.t,ia? II tttJestt! lJaltft'ht tt Nar. lzkleLsi plcDtettd/ Pripdth]ü plct ))c]tttZdttt le:.:d. ( )mct, . : , nr Lr r(ic: IL[i, ]iu(:a ti jt izgt, j( lzr. L)tiliro jc i naiio tzqotcnu kutlu.i ' To jc' isLo lao llrmiricnjc olalilnnja na Huclejbijji zboq imcna 5chl. Poslärlili,.:, jc nnr({lio s\'orn LImmet(Ldn Llljepsttju s!ojir inrcnir i leliao cleic rrrrSr,Ldnjem d.lnLL biti prozivlni po njinra.rl Poqlc.l.ljl(:tl() sLrPoslirniku, .., izvedenl clvr imena pocludarna znaienjinlil,to sLlAhrrccl i NILrhrrrl11c.l. Nrzv.rn jc Lrl(()zbog brojnih pohlalnih osobina i sLlpcriornosti nrd clru€iilnr. I poglcclaj liako jc ime Lbu l Halicnr pfonrijcnio Lr El)u l)ichl, a Alleh, ,-:,,jc clio inrc Abdu-L-Uzzi, EbLrl.chcl),jcr ic uai LrDi.chcnncrr. (ada jc Poshl)ili, ::, cloiio Lr NIc.lin , ticli sc zvrh Jcsrib,rr'l
'' h . n i o r . B r h r r J i t c l ' o r h n l l , ,: . r . l . r . L I h .,loiro Sulril ihn ,\.r:lJi.rz

\hlil. l/|,, /r,r I Llll '\hli[. l/ ,,1/{ ] L).rl ' l l n l r r r lh r ( l i ( . br l.+Slr\lunrr.hrJistr llL)l ' .rn l, r.iai l ) | l ü d c r r r m d . r l t r l . r/ r r r t r r l . t l r :

ht.| grrJ.1rt r.. I

tla

j,lJ b., :i Altn, l i,ii,t,l.

prvog pa joj je pronijenio ime u Taijiba,nakon uklanjanjaL-azloga
naziva.l'L

Lijepo ime zavisi od onoga i<ojiga daje, a Poslanik, li'., je rekao nekim Arapima: O r/i AbtlullahoviL sinovi, Allah ie ljepido vaia imefia i ime vdieg oca.{j Pa, poglcdai liako se tim imenom ukazuje na obolavanje Allaha, 9,. iestcricekoii su se borili na Bedru:El-Velid incnarr'L Poglcdaj slabkraj i'Utba - od muirika, a njihovi Sejbe slab oznaöavir poöetak, protivnicimuslimani'r:Ali,'Ubejda i Fl-Haris.:jr(' Najljepsaimena kod Allaha, ,€, su ona koja nose najljepie 'abd- rob uz ine Allah,:ts,i Rahmandraze rijeöi a osobinc, dodavanje imenima El-l(adir,El-l(ahhari je Allahu,.!i,,od njeioga dodavanja sliaDo. (Jdnos roba prena GosPodäruje jedino aislo oboiavanie,a odnos Allaha, Ja, naspramroba je jeste tista milosi, jer je öovjek jednogaAllaha,!F,, lnilostii cilj mu ie da obozava stvorcnod Njegove strahomi nadom. ljubavlju, Svakogroba pokreaevolia, a hemn je poöeiak volje, a ona i uzrokuje zemljoradnjLr PrivrjedivanjeZato su najistinitijaimena Haris i Hemmam. imenaAllahu,.g,:Sahin 3ah,meliku-l-mulki sultanuNajrTrZa jer lto s-salatin, znaöivladarvladara, isiinskiviadarje samoAllah,iE, se i ovim iDrenima niko drugi ne moZc zvati osim Njega Nazivanje imenima nije isiinito, a Allah, !g, ne voli ono ito nije drugih ovim istinito. Slijedi Neki su ovomedodali inaziv kadi I-kudah,sudacsr'rdija ljudi, a taj nazivne mozenositi gospodin sejjidu-n-nas, ga po rLrZnoai ',5.. niko osim Muhammeda,
, , 1 A h m c d . n . / r , e , " r i8 1 2 t 7 5 l i E b u l ) x v u d . h a d i s b . . 1 9 . 1 8 i I b n l l j b b a n . l l / 5 8 1 8 r b Begavit1 ,1/rtari, lradis . 1160. . A b d u l h h z n l a i ^ l h h o v f o b .( o p .r e c ) ':'Txb.r i. t/-7ililr.li 3.18i lbn Kcsir. /t1rrlrt. r. ('r ,ihoie 3it19 ' r ' F l l V c l i dz n a ö i n o l o r o d e n a S.c j b ez n N a i s h r a cx t Jt b ez n a ii p ' 1 ) p r s l( o p r c c ' ) c rrJ Äli znuii on.ijkolj r i , n d d . L J b j . d c n a i i r o b . d E l - H a f i s7 n r ' i z e t r l j o ü d n i k le " ' I r k o s r o t iu o j e c l n Äs o b d!, l r e c ib o m cn a s l r a n i o d - s i n a l u . l i U b e j d ci l , . e l - l l a r i s j c m u s l i n a b i r )j c I I a r l , r i b n , \ b d u I M u r t r l i b 126

!-iri/t,i,, -:-, ii,'///, i

Poato su najfu2niic st\.ari ljtlclsliir dulrmir frt iltoriirtr, to , s u i r l . t j f t l 2 n i i li u l e n l H i u b i N l u l - L - lk a o i Hi[zrla, Hirzen i tonle "sliöno. i su Allnhovi, i-, PosLani(i najiesniji ljLrcli njihova iruenirsLr ':, svolu Unrmetu da je iVluhamrllcd, PfeP()foaio najljepiä.Stogr rt poshnilia kao lto se Prellosr slutt)e11tl irrena ALlahovih,,r-, cL.lju Allaholih poslanikalitt' llbu Davuda i Nesfiie:,Va.lilevrr./tci rcIß L(o nr Iilda bi Lrlonle bill samo lorist Podsjcailllj:t ono€i:l gr le noslo s ipo\,ezivrlnjr niim l)ilo bi dovoLino. mLlike(ljcccillrenolnleslr i sli'n') na/iv.1nir !to sc tiie zirbr'rne na |azlog,ir lioii je Poshlljli, ::, tlLiazdo zl>og clrrrgog onr je pol(Ltdenir ili rLlradisu: lei /iraü ie li tu.,,\)' Dr li jc tir reacnicrdio hirdis:r ,Iel nlrclredi, sirmo ^lllh znr''ia inrcna jc dodarelineliop. Prenosioc:r, prcttra za povlirac sobornstuevjcfie' jc nlu.lrosl blaplog poneLiilcl Pr ili I s\,on Untmetll nlhllaLircl:rsprijctiisiuiarljcsveqrl uZnoc, njesoro cl:lju lrebi ciodalicla Jjetlt itllenirIreLtaciir orlilniLl(oji ih cleiilr'anjc. 1'\ediih tal(onazo!u lesarnrilleprisLLlPitanijc!!aovj('lQ, nc zaslLrluiu, 'Iilrc sc izn()silitz nir sebe inr ili neuspleinog R:rbrh grrbitnilia sa dl:r ALlaha, Ponckadse o.l njegr oaeL(uj. blr.lc u slJ:rclu svoilm -;. i ali PstllLrkude,IidoSto iner-rorn, ne bude Lrlio,Pa ge zboq togaLjLrdi je rcicno:
LcSt dil n.boriti N( .]tajt!ii ]ld.ra t tlzbottlastl ttli, AlltLltnttti, li t!aIx'c11(rtL(ti Takoder', pollala llel(n(la llloic Postirti Polnrcla, uzrokovati ljudi. LjLrdiga h\ ale, a orr nije l:rlirv, oni oöekuiu nrofalni pad Lroail11:r postanc i da bude i rrrisle<La icst talilrv,ali se frzoairr'.ljLl tal(o pohvala pokudil. (lsim to!!i1,sirrr)nosrlilc iurena nlole rnisliti ch ie takav i Pasti Ll srmohvalLl.lz tog r-azlogalbslirrlil( l:, ie Prorrijcnio imc Berra su Premr lolnc, poL(udcna imena Ririid, Nlulii lhi'i sliino
' r I h r b / f r a i r 1 1 \. l L r r ! z n r i Lr o r a r . r .l h . / x h t c g o r l r i l \ i e r . l l t ' / . r r c l c i k o . r

br lL-r7 lllr \ca

]]t

.,i r.-r-)h/'., :\//ni / '|äxl. dozvolitiim nadijevanje nije dozvoljeno Sto se liöc nevjernika, takvih imenaniti ih niima zvaii. Ebu,lbn, i sl , to je jednavrsta s Sto se tiie nadirnaka prefiksorn poöasti, pa je Allahov Poslanik, .5.,Suhejbu, ;.., dao nadimak Ebu je mali, Ebu hhja, a Aliji, a-,,Ebu Iurab, Enesovom,f., bratu, dok bio 'Umejr.}o je Njegovapraksa bila da daje nadinak onoln ko ima dijctei ko ga nema, osim nadimkaEbunadimke, r-reke Nije utvldenoda je zabranio Neko kaie da ovaj nadimak l-l(asim,oko öegase miiljcnja razilaze. dati i ime dati,a nekokaZeda nije dozvoljeno dozvoljenlo nije niLiako U Ebu I-l{asimzajedno. tom kontekstu i lVluhammednjcgovnadimak da Neki smatraju jeTirmizi pr-enio hadisi ociienioga\ierodostojnim'.", stoji Ako buden imao jer je clozvoljeno r hildisu koji PrenosiAlija , postije tebe ho'u I ttL dali tt'oje ine i t|oj nadimak? Da,)\) tlijete Neki tvrde - Poslanik, reae. ['irmizi ga je ocijeniovjerodosiojnim. :,i:, jc va2iladol< Poslanik :':' bio Zi\' lsPravnoniiljenje je , da je zabrana r;!-:, zabranjeno,naroöito za Poslanikovog, da je koristenje tog nadin-rka Zivota,liao i spajanjeniegovogimena i nadimka Hadis koji je prenio Cak a Alija,'t', je diskutabilan,:rrTirrniziie popustliivu ocienihadisada je on zabranjen je i Alija, 't,, fckao:Toje oldkiicanetli lb ukazuje svimd ostalima, a Aitin hadis: Ono ito je dozvolje o je moje ime' a o o ito je zabra jeno je floi na.limak"'- to je slab i ne noic se h:rdisu.!1 vicrodosLojnoln njime suplolstavljati Ncki ispravni prcthodnici, selef' nisu voljeli davati nadimak Ebu Ebu'lsa, a drogi su to dozvoljirvali. Davud prenosiod Zejda ibn 'lsa i jc Omer, i:,, tukao sina,ier je sebidao nadimakEbu da Eslema da se Mugira, -rr, nazvaoin1cnomEbu lsa, Paje Oner, ';'' , rekao:Nte
. A h m c d . , V r i r k ! / . 1 1 1 1 { )B u h a f i :K i L a b L rl c d c b i ,h a d i s r 610l Musli : K'trbu b 0r e b r b c l r n e s r d z i d i h N d i s r . 6 5 9 :T i r m i z i :K i r a b Le s s r l x l l h a d i s ' l l l . " r T i m i r i : K l l x b u c l - e d e b ir.o g l a ! l j c N l a d 7 . r . . 1 l k e f i h r j ' r i dZeürii$ni en-\cbuji h. v c k L r n i c L i h ia d i sb r . l S J l " r N e . h r c t i s v i c r o d o s t o i . np r e n o s i o cs u p o u r d r r r iT x s t u ! l j e n u i r . le nrkakrc slabosti lz rccerTitc tl)e|n1adü Iüc dtl )t311 " r h b u D r \ u d K r r n t n c l . d c b i . l o g l d l l e r i c r r u h s a t if i c l - d z e n r ii r ' l l n ei s m i h i \ e r x k u n j . l i h r .h a d i sb r - r { ) 6 8 .L x n a cp r c n o s i l n c o l o g h a d i s rr e s l a b .u D l e n ms c n r l n z l Ä/ilrt Tako lc opisanu TL NIrLh!.nnedibn Innarr el Ihdzbi. n.poz xl'nrcsLur' ,,,\'t(ti,1/rr1,r,fd:r,Ädrdli!/ v/:.nli.lr.15l.rrije!oddf.seliki (ufdrai. (op rcc.) I:S

--itilt/,. tr :-,,:/th!,

.i,l

li ti .[.^alj]to .[a se.ovc: Eb lbduIlalit lhslanil;, ,-., ]t1ijt) d(to taj ttadintak. on reie.()1i1er, , tcie: AllahovotuposIaniktt, je AIIdll :.=, altostk) ptija! le i bLld [e.!üje]je, a viiii tr l;akvtj \ to tni jrcpt.ilici tlLtkoü Porlntika, ::., pr rnu je osialoimc Ebu Abclullah smrti.rr cio Zabfrniojcda gl oidenazivlÄerirar, se reliavi I(erm- pleücrritost t: je srce vjer ilia.';t' ler-r'ijci Lierrnoznai:rv.iobilje dobra i Liofisti.|liel<,toje: Ner ojte da vas bealuini 4govore ala mije jatc irne tt.rieg atnaza. Vcritanazje el-'i!a'a e el-htemei t: i doda\o Da )et .tßitt il( ima u cl-htefii i na sobaht!.loili bi, nakar puzeti,\)' jc lspfa\.no clanije zlbrarlio Litjnazivu potpunosti veajc htio di1 'iial sc ne z:rpostirvi n.lziv el iu\,aiLrai täko nazivetbadeta liojc im je Ailah,-f-,, clao, se ne zrposta\.e pfih\.i1tc da i clrugikao iLo su fadili oni Itoji su cloili Lrasnije,r',, zanenar-ili tetmirresponlcnuteu ejctirrra sLr i hadisiln.li pIihvatili ncl(e novc izrDiSljc11e jc prouzr.okor.irlo lto ()vo je uainio i dajuii Iclilii nerccl neznanje. i ononlc aemu PfednosL je i\llah,5, dao p.ednost-rrBajramje otl)oainjao nanlazont, zatinl lJ.rnjern kurbana; pranjeclijelova tijelaprilil(omabclcsta otpoiinjao je liccn, zirtimbi opru()ILlkc,zatim ghvu, i1zirlilnnosc.Zel(atuI lltfle
r .\ . , ' l ' f i i Ll , J i t . t ) I J l L / , , 1 , , i oI z r i . e n r

''thu

l ) r \ ü d : N i L J i L l . ( l e b r .f o ! i r \ c

c i-:. hrdis tI: t9t,l L!nr. trer)ositr..ie

' . \ h n r c ( | .l / r i q 1 l i 7 1 6 t : B u h r : K i h b u c l c d . b i .f o . ! r t r \ t et 0 t . h r d i s b r 6 t s t : \lu\im: K:lrbue-ell!/\.el-.dcb.togt,r\tict.hlti!brtt.l7: tbut)r\u(l:Kinb el-.Ll.bi. hrü! br .1tll.1 \itli \ | t \ | i,t^ ! . l, tit hrr,/ r/,,r. I .1(r0lrritcr oLlrtr icrjk Kurrtij ''' \ f u s h n r K r r a b u l n r e 5 ! d 7 i d h.i d r sb r : 6 . 1 ] :E b u r ) r \ L r d :I i i L r t r u t - c t c b i l r x . l i s r c i e b l L ) S l :I b DN l r d Z c : i t r b L L c s r l r r l . h t i s b r l l 7 K 'Nirlili. 1/Ii.//d. hrdisbr. ljlt Ahnr.d.,l/r\r.,/ I,r7lt: Uuhlfi Krlahu.t ezr . hadis r 615: \1u\lih: Krrrhuc\-srhri. hrdis trr |7 ViJr: Bohiin E! tlttrt tl b -, '.. 1 .1| ll.D..r Lr originrl! o\og! djch 21,!/,r.drl t ' 1 j 0 . s r ( r t L t r i c t b n e l - K a i i i n rr e k r o : ^(a in) \t ltttlili 1!<litü latwiin lo.na iiotd :dtr\ttrtti tt i11t.. tt.rlt,üttr tl n t i t t i k i h ! t k f l t ^ . i t u t r l u l ip n , / n o ; r t o t . n a : u t i r t t t t , t i t r r t ' L . o n g i . r l L rc , r o g r < 1 i e h n l r r l u c 1 1 . t t j 0 . \ r o i i d r i . I b n . i K q i i m r . k . o : Z hl.lr): t.lit) i. tdt t"d..ü.r!. ito jt 1!Lh tt\rrtrür) t)rttt,rL\\i:l t tuo tjtrl -a tr tr t).t:iritlrtt \i1id \u Snlot, i ft,tnt. ir poiit,i.Dt s IttJli)\1 .I.Jd, l,irttt o,itn ii t( i!.1 ah Niro...

rl0

(,i,1

t s - , * . ; ) - ' j . - , - - -rr';
Postiii öe itd ,eli ottai ktji se oiit;Ii i spotlrc1le tt|It l,o\pulntn \to\n Pt Llanio! inr' Nhxrgoj(' slianihPfitnjt rr o|irlr polllenLll

' S u r r l l l l 1 , r . l r c ll. 1 l :

trt{)

I lllJl\' :,, :\h,t

':':it,;l'

ih sliani izrlzi kojirnironaj L(o uPolrjebljilvir r:,, i tvogaiivotil i osLali ;\llahu,]:., ncliolierivnoga Njemu A ako se kaie: Potnogiro pripisuje hoae,a zatim liirkoti hoae!, a |Dije Allah,,r:', zatirnti, i lial<rAll:rh,-r:,, hidis o trojici iskuianih:Net/d trl./at./s r l1eslllcLil, ato polvrdujei dolaska krii osirtr s Allahovortt ponoöi' a zatin tvoiorn,)t') nazivanjatlckollir lio to nc zaslu2ujc U clrugo se ubraj:r zabrar-r:r Allnlr vremena,r'cl<.rr'!i: pogrdninrinlenom,ira Pt-ilrjerProkllnjirrljc " U prokiiltjanjLl vfcnrenir Lrizla: su je n'ijene.t r " r ' z . r ' l u )lte r ., 1 r r ' l . l r . j . e r r r r n gl..r - proL(linjanji \'rclnenau sebi llosi iifli, jer ga Prolilinjezalo ßrojni ito rrisli dr rnu on iteti ili l(oristi,da je vfiicme rlePl.rvcdno. su slihovi u liojimir tilkvi !!rde vtijenc, il lllllogc ncznalicejavno prolilinju; na onogä ko LlPravlja oaLllosi p|oklinjalljc se incLircL(tno i propirlir nebesir bi ir :.:,, vrenrcnonli doqeclajima,claAIL:rh, njih sLuSa a, Zemlja,ir ako inr oclqovar Pohlalevfijclnc i Allirhd. Ne Poslirnif, '::,liirZe: k.L,tiko oal r'(rs egoror'i: Nekßptopadrrc icjtan, jer se Iiftrc on poteöat'a dttk te bude kno ktia, pa kaie: Pobijedio san ga st'ojot1tstt.tgortt.Zato treka kade: Bismilloh' iet' se o tdd1 sna juje dok ne bude poput nuhe.)'l sLo)i: Ka.14 iorjek prokli je iejtdtr.t' o nru U druqonr lrnclisr.r kaie: Ii prol;lirje! onoga ko ic veöptoklet,i'l ga lejlan:l,ili neL(ir Lrtini Ncl<eAllah, +j., PonizL i(letvc popLrt: pa ljr'rdi, on ruznim, leitrl)a samo rrduju i Polnazlllnu u Tavoclenju , 1 . . 2 ./ r . r , ' r t o ll.: ' . . r r r r '' r , . r h"r, 1 , \ \ ' , i u r r . ' r r ' , 9 ^ r r r je liogaje obuzeoicjtiln da sPominie i)oslnnili,,., rapLltioollo:aa jer Alhha, +:.,i Njego\() ime i da lvlu se utjeie ocl Sejtana, rnu to liofisti,I icjtarleljuli.
' ' B r h r i : K r u r L J U.c. ln r r n r \ c c r t u T u n . f o g l . r \ l l . s . h r d i s b f6 5 - l\:' l u \ L m K i r r b t l 6 . / ' / r i h ( l i h r d i sb r :l 0 f l ' i. ; \ h . r . , 1 . 1 / , r v ! 1 i .I l l l t ) . B u h ü i r K i r r b u c 1 ' 1 e f \ i f h r d r i b . + N l 6 : \ 1 u \ l m : K r r i b t ' . e l - c l r i 7 \ . . 1 c d . r b lh x d i sb r l l . r f r : l t r u D r \ u ( l : K i t r b r c l c d c b l h r d i s b r 5 : l - l ' ' j \ h . r . f l . t h / l \ r r r l h r d i \ l ' r . 1 0 6 1 . 1N c s r i . t l l o r t ü \ t I l t t l t h r d i s 1 ) r 5 5 1 i 5 : 6 : : c E b r L l ) r \ ! 1 1I:i r l t l b r L t L d c b i . h t r d i . l ) ri 9 f l L r r r r l c ) r c n o s i h c li e \ i e n r d o s L o l r n l " Hrdis rrbilicTio 1)Lflclrritr rc !hsir Aala ,./.i, /, tokutu :!ituN nü kt:!: ProAh\) si rri rtot tttig. .1 koln t!11tt:.i:titt! lnal tltt xt ol tti!'1 Lnaa: Sl!,rio si i l.rta l S ' r i L t ig r i . ! \ i s l t r r! s \ o i . \ l i c l . t . l ! ) : d ü r 1 t r l | r h i r u l;if

.tirj,h:,,r:'-.,ri /,,,:,'
lirlrlanio je aovjel(Lr.lir k:.\ie: H bt!sL, /r('/sl, doli nro2c Ieii: Leliisetüclsi.: Znaaenjr orih izfa,,irjc isto: zlr rni je dlLil, rlL PfIi r r . , " 1 r u l . r .r " ' l - z r , - u : 1 , .I Zirbr'lnio je iovjc'lirr da Liale, akorl lto rllLlse neilo dc'silo:f)r . P teParr\ak) sanl uf irdio talio i tali(), rcL(i1v!i:7o ot1'4t4 rrr a iejta jc odrcdi.o i o o ie dr se Ll bnr sluaaju li:lze neslo liofisnijer All.rll ito jehtio tliitlio.1' ler,:rko iovjck lirz€: I)it srm ula(lio io I to, r1.' stu bih izgubio ilo sirr izglrl)rc,i1i ne bi sc clogo(Lilo se.logodiLo- lo je golol lioji nlu nlala ne liofisti, jef llt moze Yretiti ploilost i fijeajLr jc rsprrviti postuPili. laLiaYc.(rvol rl scbi nosi zn.r(:cnjL'dir dd s,1/,r jc biLoLiirlio on htio nc bi bilo po AlLlhovoru,::,, lirclellr' .1Pronjcrril jcli.1nosi u scbi cjovor trrliroq acll' Allahorc,,=, odleclbcjc lleluog,Lra:1. lil2, ncTrlrnje i llefioquae. Al<r nc nesirir Allirhovo, .r':',ochedcnic, ondirmu sc |ijeiinra rlrl sdrrrsuPr'otstiI\liil ,.\lio ncl<okaZc: P:1i te su lijcai dio,\ll.rhovoga, -r:, od|ecLcrrjr? 'Io je tai-no,:rli dir je rrclio LtsLihclLr tirn Pfijc nego lto llr jL'Pogo.lil.1 s to ondit jc nellloü,Lr(:c Lll(loniLi zLe sudbini, a kada gir jc vci pogr)clila, |cmoqtlac, jcr je to znrrli shbosli, i i i ubLirziti, 1rcifebir iclieii neslo l(oji slabost,vea trcbi frditi n:t l)Lrcluairn Allirh,,.,, nc r,oLi PostLrPcimir jcf voli .rktivnosL, orlir clollosi kidela. .\ll.rh, ';., ie ublai-iliposliecLicc !eilirrr.r'ALio iovjck 11e doblo, a sltl)ost olttoguairvilclieloY.rnjc sr.llio ()rlci:igi obuhvlte slabost i ou sc s:rtllo nroie cla ufadi ono ito 2eli, nadir.Zbog iog.r jc Allilhol PoshrliLi, ,:, tlr2io Trititu od slirbosti i zL:r, iz rrjih ptoizilazi b|jqir i Trlost, ir lijenosli|'koli su klirrö svirLog.r duqova i nadr hclil\.rnje ljrrcli.lzYor sr'cg:r stfrh i iliftost, srvlnclal,nnie ()n:.lj togirje slrbost i iijerlosi, I njihor'.rpal oll jc : D(1 sd]]tttlr!.lia i l.a. ir lioji sc obrranjujr ll.1clonljc lrajslilbiji a]ovjekinrjrcai gubiLlriL(' iz\of s\'ih gfiicha jc tlprnlo slilbosl, P.l ie ao\irl( nt'tlloiirn cll bucle sc poliorrn AlLrhu, -::., i LLdalji od gliichir. Stog.rviclino cl:rje o\aj hadissrlirqrio horijcnc' zla, rrjcqoveiTdrnLie,PrirrciPe,ciljc\ c, izvofe

" ' B ü h . | . h l l l i s b r :6 1 . r ' ) \ l l i r . r . h r ( L l 'b l l i ( ) i 'l./ , / , n , r l I i l l t l 9 : \ h : l i r r : K i r b r . l L i t t . f o g L r \l r ! s r ! J i s l , i l l ) ( , + r ,\hnrcL h l b r l \ h d 7 . r l , l i \ l u l ' r d ' l i r n c . I o ! l r t l r e l ' i . l L r J c i r 'l r r ( 1 i s r . r t ) ' \ / r \ , r f , 1 + | L ' ) 1 . )lll:u l ü r : K l n h ! c r l ! l r t\ r 1 r ' f . ! l x \ . 1 . \hfi.{1. T i i z i K i l r t l e d { l l \ r l l 1 ) o g l r \ ! i .r l . h l l i { l ) r r l f l \ r ( r r r

I rl;l

i rIrnosiorL'. s!fsl.tni sLrLl r)!irrrrli.ltcqi)ril.r' po P.rIorinu rck'ro ie: oni su LrPlfo N('Po2cljnostil(oir 1 LItjelu Ti t('od, bt 1.(1 :d1r)\1i...' tugLr.rlr oceluicnlo rl'r r.rolnIli.rjrL rrt c ili srr sc clt'silc orrr izrrzilirtLr ()noiLo u s r c l o q o . l co n L ' i z l z r r l i L rb r i q L La o b j . ' ' p r r r l r r i t r r r c n l t r i l ( r , orlrrdborrr rl i r P f o i l o n c o t k l r n t . rs c i t L g o \ : r n j e rr c t . ' . r d o r r r l i s l r o n r ' L rl i i l ( l . r i f i i e i i r r r ' 1 : \ l l r r h ' r - , i ' , . , . r 1 1 \ i l o,r s t f p l i i r l r i c r r r i e I o r . r n i c n r t o d r c r l i o i i l o i ( h t i o r . r r i l . l i o\ o n o s L o( ' r r l r r i ! d r r r ' c s c d o q r t c l t in c i"l)jfenc lriüx lo r p 1 ) a c l i L rsc l ) r i l t o n r\ ' r ' ( ' r r l i o o s t o l i r r r r r i nr L : s r t o jc onrl.r nd!i,r r)f qLrbi!lfPLicnjt i rr( ki st' PriPfenrr LlLrdili, ir .tlio nL'rrll o i o l ) l r a e n j . n lo ( l t r i c t f r 1 r d i r 't l r I k h L r l ri rz r r L r n l i s t l l ' \ l l r h o n r ' - ' : ' l r r r r r ( j o s p o d . r f o mi l i i ( l r r r t tj e r I r b l o i l . r c ]n i l c L l f i ! . i L u g ' r s l l l ) c \ 1 ) l j Lir il() iznrttlLrirr!ji'Ir iiIrrd.t Ll()11or)lc r)lLllion\i1 sfcr-,. sc isl)rjr'a.l\irjLr tr 'L l l r h L L - : : \r j l i ) c l \ 1 ) j f t t ( , , r l i t f r l ' l n i l ( ( l r n l r o r r i hl i r ) i il ) u i L L j i l r s r o i . r n t r d r i i s l iS r r r t z r r i \ l u d I i i r r l l c o l i t S v o l ' rt l r ' r r r r l n i l i ' r td l s v i n r s r ' c i n r .o l i r ' r : n u l r r r r L l\ j c g l d e i h ( ) . . 1 \ l i 1o i n l n l ) ! l i l \r r i j ( h ' 1 r l i o j , -b i i n i i t P ( , a i r r i L 1 . 1 r ( . r : L r t r s l . 1 l r l otji e s l i o b ic L o l n c i T i r ( l Lrrr , i s j i t ti \ h i L l r r s i I i i I r r r l c n j i rk . r . \ 1 l l h L L , S r ! t s t l c c i i n ol t r l ( ) l)ri)ilfir!rst\1 jcl ) m 0 7 { s p r s j t i 1 c ( h r 1 (u z \ l l . r h o i L r . . l , P o n l o c r r l o i ' ' t i r r n o c l o i i ()r1 l ni1 sl jerLiro ()n clo|ocli .lo Sebr i nit Irrt do Nj.'gi1uL"rrLLje ro L,ojigoclpolo2ri r ob tlospijt tLrjr' .\llahor om ."., rrhrirlonl i nru'lr usti ncilo pr),ii.r!ljen ()n n(' Lr\liIrr' ictobLr rlicqoro 1)rit\o,rc' lrltr LlsLirirLi ' d r l r i s c \ i | n r L L r o b p | i b l i z i o c L i | l i r t rlir o j t | o l i P ' r c h n r L r h i t o t r i 2 r ' cli _\jemLr, llir Lriilli (1.1 \'flli Scbi. tl.r gr uzlisi porriznrrit'Lr Premi :,r , n e o v i s n i u ri s l Q z i r . r r l l r m r ' L | e b L''e \ i i n l . c l l q t r t l l i c i i i s l i a z l r i r r l l ' n r P r s L o n r l l , : n o sp r c d N i i n l , d r g i r L r , , n r er S v o i e o l i l i l l e o d u z i n r i r r l i c u r t j L j s iS n i r i r c i i h l i r n k c i t . rc, h n r r rp o h r T r ' r n L r c h oL L \ 1 ) j os \ c n r o ' i t r l i l o s t L irrit' tI dir'. Lreznrodgoi' ir rl'rt enie Svoloj nrrtlnroii. \jcg(J\ o Lrslirxai\ r : ' \ l l t r h ,- ' : Y n c P f i j i r l . l r i n r r l . r s Lri r r ( l \ j f r r r i ( i m . r i f \ 1 ) d i a A l l x h u n " i b u l j " r ' t " l i o r r r ca c i { . r c l l t i i h o r r t c ( ' c P o \ l c f i t i S \ o i u p o s l ' 1 n i ( u ' ll.li.1o lc Lrr\ ji.rr i:

I tnko ,lli julttc dl ttliltti islitliavdttrc dd l,i r:t,j?) ii(i t(lili:Zit';11 tot|ti l.oii]t kAIlnlt'
L ] l

-- irili,-,r ,:.,,.,r.'l,r-, '/ A tal Allall i.:rnedrr tas, Ltilos,' kotlo? (lobt o ttc pozniie otrc lioii s|! t'!hv l i?' (lrti' Iioqe uslifir(cnlc Al1.rh, rlirjboljcznr 'lit 'e liom'' Poscbrlo -,r-., enje udalji o'l Njcgir io ic usl(fil(cn)c \ fÄli Nienlu - to ir dlr-,I liogirclirr Njen)Lli rcliir') i dr LLSLr'ainost iclerlloPfcn)i1 On ocl nas 2eli ispriL!r)ost, budc On htio ponroii i se 'ran, 1c cLe b ncac doqocLitiako nltll tre nrrsdir 2elimo Lo isto; LlprLliii

iulr ;;

'n r",-:: '',';I ui :i ,,ii::
ako to Allß11'

Ä fi trc Dtoacte ltilta htieti eic!" G()sPodat sl,tor'I'

(lLlia sl tijcLot)r Alio |ob ima ciruqu <Luiuliojr ie Ll o(lnosll liir() Pr\'r clir Lutrcliito lcli' Lr tniu,,t-ir,,zi ,\lhhovui '', r'olju cl:r nu Ponrogrlr lilo ch nc'ura posrtde n su;rotnoll lliic p()dob.1n7l Pr ihviianjc Ponloii' l)it "' nllr Lrslifil'ctlo i 11el('1 f"i.,n t,", nti. ,,,, "f i, ir lio c|rde lrtz posucie ---,:lno nc ircfi niliog osiln sebc ocl briilc i ii,r Zelirro Leti jc clir se Poslrtril<' :' Lrticcio Uljccno sc i od ncnr()'i ilijcnosli' lo cL!ojeic u,*,, L.:,ltru Ll PrrfLr.

tftrr' " i",,.,.'i.',,' -rr"
,,. . . ,,',

dobr.bit ili lienrr potp.noslzbog piopLrstiti 'l
l Ii'r,\rr' ||"l ' r''l'ro'.r

l" ''' l , , i ' . ' , , ,' r ' , , I ' r ' z ' l ' ; Tla li to zlo Lrl)rilx i ,,r'lni.rlu*ut it"t svrliollclobrir stizalie svrliog ito ie iDrctliir ,",t"f.u,iii"ni" tijel.r!tir jc l<ul<liöluli i neliofi'lcnjc clrllllr jccl'rns prn\'orlr k)cl tovicl<l' dt'.rPofilzrr ii'tnrt. fu.,zLol<irlL
r r c , L| , .Li

1,,.'-,

:ri r' a' l'rr'l"r'r il.'r''rrln\ I:,,',' " ollonle Pr()liv kogil Jc hlclisu LlPLl'erle iiicii u uictc,tlostojt,otu 1 / r " " ' t " t " ' 11 y ' t " t 'I cr'l nl" r . 1 , ' , u' ' n . | , . t t t d t y o t , u ' l t t i c . nt( t t t u i ' li,.l ,p., . t ..,, r. | ä,. teci: Dololj(Itl 11üje irrai Aoni;t1at, p.r kadl tt sat'lada slanje i' ovrj je lelieo tc rijc'i nrl(orl lr'r1c üinn i aa'n,,1"-O" zdi,il'lif

L'.rt

rr''Irrrrr"'l

' l' :'l"

'

'

"'-'l

h | h h r l L i h L . r d r \ l r r .rfrlr'

' Lt lr|\ il: at) ' ' ' \ l r D . L l .l / ! r , , r f , 1 . 'l) 1 ) l f : I j l , u D , r \ t r | l i i l r h r l t l ' J l l ' l i r k \ +

l j ' | ! r ' L t T u l L'r l l u i |

r:1.)

r " ) r t hl ' t : , : \ / t n i l ' : ' : , t ' l '

bi a rleangoiirirnosti, clilsc iulgaZirao Pl-esuda bila u njegovokofist. je urirdio Sto je u njeElovoi llloai, Potom bio sar'lirdan, Nledutim, di1 l(ddaie ur-adio ta bi rijcö biLana mjcstu.liao Lrlbr:rhimovomsluaaju lto je nogrlo, lLo rnu je bilo naredenoi pofcd toga nepriiateijga ie i savladao bacio Lrvatru, on jc fekroi /)oloüd, nti je Allalt i diyatt je C)]i.aititnili. Tida je ta riiei bila na Pravomnljestlri imala Pravi urlecajIsLoje bilo i sa Poslanikom,,.., i ashlbarnr na dan Bitlie na I r r u d .\.. r ^ r . . l u ' u n r i c .. i I L u J , r P ' c r r . ' r r r J c : . . ' ' . n-'e---,-Ll'r' Neprijatelji sc okltPliaiu zbog Yas "' fcöenicu ondaIelili LLL inr C)nisu sesplerrili,iz:rsli osusret, tcl< Pa Zbog togaje Alhh, .r., i lekao: i ona jc imalasvoj Pf:rviutjecili.
. -- )c> ,.€rre

.r r-,+ ,i .-1*f

;

.;;.

onome koji se Allah.r boji, O teizltrzdatii opsklbil öega odokle se i ne tada. .i"' T:lliodefje rckro: ,r/' tr'', -{5Lr *' -*j -'

t hojt( ,t 4tlnt;a, i nt'llt se vierttiti s,tmo tr Allaha portzdaju!"' Oslujanje nr.rAlhha, i-i., ieovol da jc Allilh, -f-,,dosL:ltanbez lcvcLJiula. ialioje pomijcirn si1\'idom lirdaje iista nenloa, naredcnog a utiniti rlemoai, nelnoaLevel*ulon1, teYekliul ne eovjel< bi srniosvoj treba tc\'akkul bili jcdan od ncophodnih razloga za postizanje ciljela. jcdna koja je tcvekkul su U vczi s tirD zirlutale dlijc sl<upine, a il uzr'okoltl, sveostalezaposLlvila, i otli su o.lrcdeni uirnila jcclinrm

' L) ItldI )i3 lil6

':irlltr,::;t j-.,:ltt ln, ,,: /

Allahovoü, .i.',,lnudfolalr, idluea koja je uzela clrrrgcuzlol<c,a zirnclrrarila Posl.rnil(, jc Levehkul. Ono lto se ieli reii je slijedr:ic: :-:, uputioaovjcka ono najbolje, nd sdvictLlic clauloii s\,ojmRksimalan !i.l napor postizanju u onogaito icli i dr Zcliono ito ac mu kofistiti. Iäda aemu liofistiti rijcöi.lot'oljantni jt,;lllah i dit,a]tje O]t zaititiDik,za jef räzLiliu onoge I(o jc zäncmarios\,ojcobirvcze, u tom sluiaju od Allah,:;, ga kudi i ncac mLrbiti .lovoli:n u tom sluörju.Allah,-ri:,, Je dovoljan samobogobojaznim orome l(ojisc nr Njegaoslirnjaju. i

t3;

c lr,lrh,;'

1,/,r r,:,rl,l'

PoSLANII(O\4,

.., UPUTA U VEZI SA ZII(ROM

.r:., Poslanik, jc na nalboljinaiin sponinjaoAlLaha, iilL(je sav t., i zabralle Tilir i Ll\,ezisa zikfom. Njcliovenilredl)c, njego! golof bio propisi Unmretu su zilif, njeg(^o obavielhvrnje o Alllhovirn, +"", obcarlljilna i ilnenime i rtfibulinra, -\ieqo!in) zakoniIni, cljelinlir, tesbih uzvi!er-rosii, jc Allaho!c,--i-, velii.rnjc pfjletnjrrlrx zikr, njcgor,o lillirhsu zilit,dove i molbc bile su i tlhr-lid ei'hrrnclu sLrbhrnallah, ^lhhr, -ri, srcen iutnjn je sPonrinianje i njellovir nacLestrnhor'i i zilir', i.luai,jallLai, kod lezeai, stoleai, si..lcai, i u(liiLrai izdisLrii, ail1iojc ziL(r, Lnic i n:rputovanju. br: I(edr lri se plobudio, tcl<rLo El-Httrtttür lilhhi ellezi ehj+rn baLle tfla etttole ri ve ilcjhi en-tu!üt'tt. Hvdla Allaltu kaji ]]at ie "' sc dcntttt) i NjettlLt 1't !h aai,ia u(1let) ]Ltsjc 1!tt11r'lia Poslaniki,".,i"iPri otpoainjaijLr Potom je nr\co hirdiso ziL<r-u oDrkne ili iz nnnrirzil, izlirsl(Ll Liuie,rrlasliutt cllanriju,zikfu l<adä u odjeie, ul:rskuu Luau,Ltlasku rluiniL(, os\,irne, zilirlr Pli oblaacnjLL Iiacla se pliliLion uicllja ezirrrir' lbdesta,zilirrL zikfu pfliliom uzilnamja plililiom jel:r,kihanj.r. viclirnLrclali,

' ' , \ h m . ( 1 . l r , ' r , , / r ) l r + l ( ) : I l u h u r K r l l b r rt . 1d r ' ! a 1 r . I o g h \ l i . \ 1 r l e k u l uL 7 r : n r D c h r ( l i i b i 6 l l l : E b ( t ) N \ L c t l i i l r b r L' l " 1 ' b i h ! ( l r i b f ' 0 1 9 i T i n r r r l r K i m b n s . , 1 d r ' \ r 1 1 .h r . l i st r l + l : l b n N I r d T c K i l i | u . ( t J ! r " h l l ( 1 ;b r : \ l f 0 ''' \ l i s h r l h . . l l ( r I r l r u L r . r i g r n r l u o \ o ! L l . Llro f f c c . ) lrlf

,-i/i,r/i:,., :-.i r.ll,.,i/

',:, POSLANIKOVÄ UPUTA PRILII(OMULASI(AU I(UCU
uL(ucdna' Inahirnc traTeai 1'!ijenikirdd lleoael(ivilnouhzio u L(uöu nego bi ulazio sa l1jihoriln znanjeIn nekon tlLrsliröislio je zllbe misvaL(omi Posehmiobi ukllaane,
pitro ih kaL(osu. Imate Ii eltozaielo?,i" a neliad:lbi lutio bi Ponel<:rcla Ltpiti\o: doli nru ne donesr otlo ito imil Utvr.leno ic da mo je leclanaovjek Llptllio sehnl doli ic m()krio' pd nije u7\rfirtio. vrSenjilrlLrl'lc' Obavijestio je dd Allah, -{"',llrzi Priiu u LoL(u clolije vriio malu ili 1.!ijese okrctro Prcma I(ibli licem ni ledinr:r \ p l l u r r / n u . r ' ,j o z . , h ' r r , u d r g i ' r '

' ' ) l u s l i m : K l m b u c s - s x \ r n i p o g h \ l j . D . Z c \ r / us l \ n n e r r ' r l i l e h i n i j j e r i nn r r f c n l n e h a rk r t r l ce 7 / . \ a l i . h r c t r sn l l - i 1 : [ b u l ) r \ u d : K r r r t n r' s s i \ ' r i ] r r d i s L r r l 1 5 5 : l b T i n r i z i : K r ß b u . s s n \n r r 'l r n d i s r r l l : N e s r i h x d ; st r r l l l + I311

r.-,i,h/i :,, :\Itl,t

i,i.t.l.

POSLANII(OVA UPUTA U VEZI SA EZANOM je Sehadeta u Polvraleno da je propisaoezan sa pona\4janjem muezzinaibez Loga. sebiod strirne jc dok je u po da lLialnct propisao se r.röi jednom i da se ponavlja, vezi s rijeaina ftdd /iaDtetes sdlatu preteseno da se ute dvaput i nije o niita vjerodostojno uaeniütog dijelaikameta preneseno apsolutno Jednom. Isto tako, prilikom ezüna uvijek je pona\4jto tekbir i nije poLvrdcnodil se ograrlitaviro na izgovarartjedva pLlta. jc Pri czanupropisao svom Ummetu petero: Prvo: Ponil\.ljanjeza muezzinon osim kada kaLe hajja ala es Umjcstotogatrebareaila hn erelaku\'eLe salahi haja ala el-feL4lr. Nijc prenesenoda je spajao izgovof Logadvoga niti da se ograniöavaona izgovo| hajja ala es-salati.To na]azenludr-ost,jer su rijcii ezanaziL(f, te rijeai pozivajuna nanirz, i zbog toga le suirnct a pomaZuu odazovu. da onaj lio ih iuje izgovoririjeii L(oje Drugo: Treba rcci: Raditu billahi rabben, w bi-l-islami dinen, ve bi Muhonmedin rcs le . Zadavolja s.tt Alllht)m kao Gospodaront,isltntottt vjeront i Il hattltrrcdotttkao posl.olil@rl.tt't' R o l . . ']o d r l .u l u l .J r . ^ p ro \ ri , : cn r t ,r , e r r t n ' i e za Treter Nakon ponavljanja mujczinoln treba pruöiti salavat nä Poslanika, N:rjbolji je salavatkojclrr jc Poslanik :, Poduöio svoj ;r:. Urnmeti":ma iLa ncki izrniSljali. ietvrto: Nal<onsalavatatrcba rcöi:All.rhttr te Rabbe hazihi' d-ddveti't-tatnrmeti ve-s-salati-l-kaimeti, ati MttltLrrtfie.le el' vesilete ve'l-fa.lilete ve-ba'sh mekamen mahrrtude . Allathu ttloj,
" i \ ' l u s l n nK n r b L r s ' s r h r i .h r d i sb r . l S 5 i E b t L r \ L ü : K i L r b uc s s r l a L i . p o g l a \ l j N 1 r e D e i / r s c ] n l c h n u e ? , i n .h r d i sb . 5 l l . iekulu ' ^ \ ' l u s l i m : K n r be s - s i l r t h. r d i sb r r S 6 i E b u D n \ L dK i t r b u c s s r l x l r . h r d i s b r l : : 5l u i b l i r m i r i : K i h b u e n s r h t i . h r d i s b r . l l t l : N e s n i :K i t r b u c s s r h L i . h . r d i s r 6 7 N l l b n l \ h d z c : K i r a b ue l c 7 r n i .h . d r sb r . 7 l L ' - T o l t n a h i m i i s ks x h \ r r k o j i s c u e i n n T r d r r i . n r r c . l c D ju n x r l r t l l i n r a . r e n e s c n P s u i l. te r u , r z n i n r c r z l i a n , rk o l c s . n r l u c ! h a d i s k i nT h i f k r n . l.t(,

-tr

-- 1 r,

'

GaVoda]t! olo" salr'icrro.q po.itd, i itdthtl4juta{ tkltu.!:.t l)o.[Lt].i ,\'ltltanulr:dtr dobro i t't::ilui ' i proiit,i ga na p.'!ßtjtotlt poloa jl.:"' P€to: Jfebil uaiti dovLr za sebe nirl<on t()eir. Preneseno jc Lr Srrrrerrrr je leliao: lznealu ezota i ikaxreta dot,tt sc ttc otlb ija.Iiclli da stll:Sta dd l;a:a xt, Allaln|Pt)sla]tite? I\cl<..\o Tt..tiite od All.th.r )t:: bhlgosl4 je,ß Dwtjal klt i,ta Ahirctt!.Hrclis jc \,jerodosiojan.I'

c \ r ! n r \ 1 c I c n r , r t , , , c \ 1 . t . . i 4 r ( l s \ i l r t L ) ( LN l o g u a r t r i . t l ) . e i t , o t r n l r . r r .r.o g \ r ! ) l , o g s l . p . n r . r I l d r \ u ( l \ r r r l | a i t r s l . | r n r l , o i l s r r i| o l f l j s . fdno\nr\alLr i(li rl nri.! Pt\hf kl, ,\idil:1rrlln,i l()r 'l]tjlreki. r l Ä r n f , l - 1 1 0 :l i b ü D r \ r d I i r { r b u. j i N r. h , [ l i sb r . 5 ] q : t n r i / i K i l r h re v s u L r rh r d i sb r :l l l r A h r r c d . l / r / v l 1 l I l + t l 1 r. \ . h r ( l i \ i c s h b l h d i \ i . L r o l , i \ c i / i i r / r b r l r . / 1 .l i r n r i / i .r i ( l l \ b r : - r 5 t st . . i r ( l l n , j \ . f , i i i / r L r l j e Z ( , g r i . i l , b ' Ll ) r \ u r l . l r r d r \ b r . a l l . r I i L , \ l i j . ! r j . ' h b N l : d u n . r . l i r )h r ( l r \ r I . . ü . I u ! . a r t i i ^ n i i r r u l o r t s ! r ! o l h t r . , p i c n l o j . r r 0 r { t h m . 1 l u 1 / , / \ , , , / r /I. 1 5 5 .\ i . r o d o s l o i n i f r u e c I r r r . r . n l r r r 111

'\.\il.r

\ i t I '

r

\ 1 , . '

l:, P()SLANII(OVA, UPUTA U vEZl SA DESEI DANA ZU-L' HIDZDDZEaA
je viie uöi U tim danifit acstoje uiio dovc i.larediväo dd sc Öto i Ällahu eLibcr la ilirhcilLallah el-hamduliLlahi, je l1aDan Arelataod sabahnandza do iliindije je Prenescno da ".\11\i1 AllahLLekber' la il.the r\tio: Al/ahl! ekber', posljcdnjeg.iina Brrjr illellalu vallalm ekber, Allahu ckher vc lillahi el-h.ttlldtt, ALlalt je ]taji,eöi,Allall jL'ttnjr'rii, ]te]]n ltoga ttsintAllalta, AlldlL jt) rtie'i tI /\llah je ndjveii. i Njt]ttt.tlt 4)ddd hrald nije ljerodostoian,LrPfalisi olog h:rdisir lako lanacprcnosiLaca dvaPut, u sc tako r!di i to PrclnaovorneteL(sLLlkojcrlrie telibir uöe11 '.',i D'abifa, je cloliuaenjctekbirxtri pula pfeneseno od Ibn Abbirsa, (lba PostllPl<ilsu dobl-il. '::,Liao niiho! postuPaLi. Rekao je Sali'i: lJilo bi dabro i aktt bi dodao Alllhu ekberu kebira, r'e-l-honulu lillnhi kesita' ve subhanellohi buktetet t'e esila.;l[[ah jc ütLjveti,AlldlLje lttit'eti, ]rc] tt bogd osi]]tAllcll't, All4l] je nrLjveti. Alkrlt je tnil'eci i Nje]]tttPt iPdda l^'all

nrhriAn,r !b. r . S r , f , I i 0 . L r n r c f ! c n o s r l a c r . r ul e s a l r . l c s c u ,rie.ru S . N . ß u h d i i d r u g l$ L / r D i c g i f . k h d . rs L r l j . g o t i h r d i s i \ h b i
Itl

'-DarcILrr.i

- : ' . tl t i , ' , 1 ' - . : , / x i : t , , . 1

I'OSLANII(OVA,

., UPUTA U \TEZI SA JELO]II I PI'Ej\I

L)oairrjroje jelo Iijeautlil: Bist]1ill.tlr, i nirledio to clrLreilnil. ReLiaojc: :l/ro elio zaboftiyi ek.r li4,c: Bistrrillah ft ettelihi ve ahi hi. LI i]]i( Alldltd, tta potetk in4 /,r'a7rr o|og7rlrr.'I Haclis je 'Iairo je (lir je duZnost pf.ru(iiti fJisruillLr plililiom zrpoiinjanjil je s jelcrm,a l(o Lo ne Llradi,dlug u jclrr i piiu nrLL !ejttt1. Hedisi hoji govoreo dll2rlosLiu(:(,nja Ilismillc su t.tilli ijirsni i rlentn clolQZr l()ji in1se supfotsta\ lji niti lionsezusilt1ilsLlP|oirromni!1jenju. Dä lj icjtrn nrmil pfistlLPi hfani ako s.r to jecLlniz grupc plou('ri Bisrrillu? Safi'i jc telistuiLrlo rciiro cll j. lSisnrilh jednog dovoljn,L. Ali, rno2esc rcai dir sc iejtrn ne porhii cloli s\.i iz llfupe r1cizqo\off Blsrrillu. li|mizi jc prenio od Aiie h:rclis io(ijcnio si |jefoclosiojniln, r glrsi: ,-l1lrrlrol Pr;r/auik, , jt: let) sLL itsk:t ttaut oslnbt, ioiao je jttlan l)cduitti pajea st'eu Äw:alagaja. L)oshnili, ::, jc rcliioi Da je prctliio Bistnillrt, bilo bi vatn dotoljno,\- A pozn:lto jc da su Poslenili, ,:, i ash.rbi prije jeh izeorareli Bisnrillu. Ll istonl lionl|listu je i hidis koji ptclr{)si lLLLzejfe licrjcrrsroji: Doit:stnt) uant je jtlo, ya jc lolla jtdtn n d)erojti(a kdo da je tekt lura. ltlrltaild jt rtrktL prun lnuti, ali je ,., tll]r(!ti. ZLtlill1 tlorlc 1cr/a bcrlrtitt, 1ta qa Posl6tlili, ,, !t:c IoslLtttil,, :tr rul;rr i rüe: Sejtau jede taDro gdje se e spolnurc Allahovo irne, z.!Io je doyeo ortr djeyojiicu da bi jeo sß jotltra j slt jeul 'ßtioa.r t t il!. O,tl a je doyeo be.l i .! lla bi je o s ti i t pß s.!i lt i j ega ßht,a ti o zß tttlitt, Thko nri Oüogo tr iijoj jc ttt.i nbja dtia, dri.bn iejtanovu ruliu ztjetlm sa njihot,ittl t t!k.ut1 ., .4titü je spot c tto ,\llaltovo i tt i tldstu^'io jelatlt.i ; i\loic sc f. pli( ifirti cLa tß Posllnili, i:, nijr bio poteo je saielonr,o(lnosno nijc izqolofio BismillLll(i:rdr robinja prLtiiln rLlLILL.

l \ l r ' r ' . 1 1/.r \ r , r / 0 l ( . + S : E t r r D r \ r d l i i l r l , r . l . r l r . . r r ( l r \ t I r l ( , 1 : l L r n r i / i : f , l r b r e l f t i n r . . r r r l i 'b r : l f : f : N e . L l . / Ä r i / r r / . l ) l r l L l r l , L h r \. l r l i l 1 ! r / r \ r , , l I tl ''\hnre(1. l / r / \ r . , i l 0 l ( , 1 - l Sl r b ü I ) r \ r . l r r r L r s r 1 6 l : l i r f ii / l . h r l r sb r L f 5 | tI '.rc. '\luslinr K r l r l r L l . i r i b . h r ( l i l ) f l o l r : E h ! D $ u d : \ i L r h r Ll c r . .

I Itl

_

€F'lj|,

: i ':\/th 1 j.i,t tt

onome ko na I(adaje rijcö o odgovaranju selami nazdravlja,lju samoiedan je diskulabilno da li moie odgoYoriiii nazdraviti kihr-re, l(ada teko od r'|s kihne, p4 kaae iz grupe. Potvrdenoje da )e rel<ao: el'hamdtr lillah, obavezd ie svako ko ga öuje da mu tazdravi rijeöima jerha Ltkellal.r:5 Razlika iznedu ovo dvojc i Pitarlia jela u je jasna.Sejtanpokulavasudjelovati hfani, pa kada neko u grupi u prouöi Bisnlillr smaniise njegovouöeiie, irli i daljesudjeluje jclu s onin ko nije sponenluo Allahovo, .g, ilne. Prenosisc da je pio tako lto bi predahnuotri puta Na svdkom predahu bi rckaot El-hamdü lillah, a na zadnjen, bi se zahvalio Allahu, Jy,.:r:r' hranu,negobije, ako mLlsc ne svida,ostavio Nikadanije lir,tdio i !utio, a nekadabi rekao:Ne volim to,'-Nekada bi pohvalio jelo kao npr.: Sirie le divan umak.t-NTo ie da uputio onomeko je r'ekao ima samosirie, da bi mu ugodio,ito ne hraia. da je sirie najbolja znaii \ t(ada bi mu iznijeli jelo, a Postioje, rekao bi: Ja postint,3le naredioonom kortlese izneschrana,d posti,da uti do\.uonome ko je iznio,ä ako ne posti,da jcde s niim. sa Al<oje bio pozvanna iclo, pa ie joi neko poSao njim, onda bi ()vaj je kretTuoza mtlotlt' Pa ti kdko obavijestio domaaina, re\<a"'ü: hotei, ili da nam sepridruii ili da se vrati.ilti Priiao je za vlijeme icla, liao ito je rei(aosvonisr Pastorku: Sporfie i Atlahd i jedi otlo ito je ispred tebe.ts!
I ' B u h N r : K i t r b u c l c d e b l . o s h v l j e N l r j u n e l r i b b um i De l - u t x s ih a d i s r ' 6 l l l ' b . p 'rPijer!enarrir!tapotvrdcnojenobrS.hrlnMrhyulnsvakipurrpoh!aLrnrkraju l I , ja p r c n c s c r re u d j c l u . l , r t ! / / r f , r i , . / L ' 1 1a'r r t o r r b n S u n n i i . L r n r c p f e n o s ' h c ae " l l u h a r i :K i t r b u c l - e t i n r c .p o g l n v ! j . l l , h r d i s b r ' 5 - 1 0 0i 4 0 9 r M u s l i r n :K i r d b ue l i c l c l l r n e .l n d i s b r 3 l 9 l T n r n i z i D i e i r i b c .l r a d i !b . 1 9 . 1 51 0 6 1 : E t l L r r v u d K i l i b u : h b K i r x b u c l - t r j t r i \ ' . c s ' s i l e t i . d d r s r . l 0 l 1 ; I b r r \ l N d . Z cK i t n b u . l e l r ' m e I i .h r d i s b r

lr:9.

' ' V i d i : v L r s l i n r : i l r b t r e l c i I b e . h r d i sb i l 0 5 l K ' ' l l u h r r i . h a d i sh r l 9 l t 1 N l r s l i r n rK i L . b u e l - e n i b c .h n d i sb r . l 0 5 l : I - - b u t r \ L r d : D l b . 1 8 3 9 : b n M r d z e .h a d i sb L l S l T K i r r b u e l - e I in r c .h r d l s b r l 8 l 0 i T i m r i z i .h a d i s " ' V u s l i m K i t r b u e n n i k . h r .h n d i s . 1 1 3 0 . u t c m E b u H u r L l r e . b l " O n l e A . r i b n E b i S c l c n r es i n L l m D r i S e l e n r P.o s l a n i k o ! c , ' : : ,L t p r l t g c ' s c . " r B u h u r i :K i r . b u e l - e t im . . h a d i s . 5 4 6 1 .p u t c ml b n N l c su d r ' b t.t t

,-ir;rii,:.,tj-,:h in. ,:/

jc Nehada r.iic putirnuclio jelo sostim.L l(:rlio rde picnr(,niti I ljudi, k a oi l o s e s p o n r i t r ur h a d i s u b u I l u t e j f c a ,. , o n t l i j c l < u . , . 1 j E Ako je jeo lioclneliogir, bi iriiiao, I dt nru ne pr.ouiiciovu. nc libu Davudprcnosi da u cloeadaju preDositb u I Hc,jseDr L(oji stoji:/r:/i.rrr, pa kada stt zavriili, Poslatik, ,:, ri:t: Nagradile vtleg bt.atd. pi|..it su:: Allahay Posla]tiie, d kojcltt ndLratlaut? Kada se rtde u netiju kutu, jedc fijegol,d lrana i pije tjegovo pite, uti mu se.lo1,4, to rrn je ragrada. rccicPoshnili, -. rs Polvrdenojc cll je jednorr dolao L<uiiuveaei t|l]Zio r]rito zil jelo. Nijc bilo niite, prt rete: Alkrluotmre, et'it üe ath rc i resl<i t e sekatti! Älldllt!, tlaltratli o ald ln) jltute itdlit.atli i tnpaji atjo,<(t kt ntctrc napoji.)"' Uaiojc dovu i hvelioone lioji LLq()ste slronr|ltr.'. NiJese oholio i jco je sa svinrr, nrLldirtra star.ima, i sloboclrrinr liudimai r-obovimr. je rr_iucclo da sejc.l(,desllonlrLrl(onr,ztbrani()Iijevom, il rclitvii: , jede i pije lijeyo r r.trliont.t,,-lLtztraii dr jc halirm jesti lijc,ronr Sejta fuliom,ito je taano. Nalediojc'onim:rltoji su mu sc poi.alilidi sc nc lnoqu zilsititiclrl sesliupeoko jcla, da ne jedu odr.ojeno ch ka2Lr i tSisnrill.rh. Prerrosi sc da ;e lekiro: .Syaüte lrattu ailo.orn i naLtazor , at etttojte spal,aIi siti) pa da y(i r se srca slvrdrrr., t.ogiino je dir Ic o\,ovjelodostoiNn hirdis, prnlisato pot\ fduje. a

' " \ ' r ( l i :B L r h r r i . hrdi\ bi nl5: ''rlbul)r\!l l i i l l b u . l c r I I c . h r . l i s r '- l f i 5 +l :l . t h . L . r - t N - i . t t r n S ! f n . , , 1 , / r i . / b t r r ü t i \ t I l . i l . h ! . l i sl r f l r : L u r . p i ü r 1 \ r h . r j . ( l o b l T r j r rh l n ) i s n r l l ! ! d r j . i r h b / b o ! . c t o r n f l o g t r c o s r o c x h f c u t ) r e r x ) s i h . ! \ ( 1 i. , i r l l L I , d , l I - r . ) S . u '' l b u l ) . \ U l : I i r t r b r c l - e l i r . . h ( l i s b f l l 5 l L r r r . I r c I o s i t r ( r n . n r ) 7 ct ) o s t T r r i r 4 d o k 1 7 / b o s . . t o / f r \ r r ) t ! t r r . n o \ i o t Jo ( L T r h L r r D " , \ h . r c { ] .1 / i r ü ! i i . 1 0 1 1 : I N l u s l i : K i l l b ! r l r i r b . . t i r r L r b r .t 0 t l ) : I t ü r r r ^ . h r d L \ n s b r l r ! 9 r l L ) ' r I i b b r . h ! ( l l sb r 5 l : 6 I '' I b n S u n . i. l , L , 1 l . l l M ' , f / 1 , , / 1h ,r ( l l . l r r + t r : t b . t i b t ) I r . l / \ t . t t . t t h i , t j t , : a l l l t t l t . t t t ) t ) l h d r s j . i / f r l i l r . n t l ! n . ' L l ) f . r k i \ i l . j . r L r / js e L l e / r ' i 1 ,H r : s l r r . f

1l;

( ,r,l//,, \,1,,/,,.irr r: :.,

POSLANII(OV]\, .,, UPUT;\ U \rEZI SA SELANIOI1 I 'I RAZEN)EI{ DOZ\'OLE ZA ULAZAI(
telaga U ch'r Salrilrrr sc plcn osi: Najbolii islan je do taltanii i pütii sela ottottrc koga zrtii i liogß trc art.t;.)'t' Trkoclel tr ob.r,!al]l/ra stc:]i:Iiada je Allah, .8 , stvot io Aalell t' rcie tifit: Idi orrittt 1]rclekiDra, Pa ih pozdrati i sltriaj kalio te oti tebe Itoadl it'i.ti jel je to tvoj po.tlt .!r'i Pozdt tr' lyoiih pototturkd. Es' ?lejkt!111re ralDlletltlllth' sckot r alejlirotl - rldettl t cic. Es'selaI '' oiti t!zt,ratiie dodat'lit vc t.tllttrctttllall U d\ir Slhih.r se plenosi cla je Lroslarrik, '. nirle(Liocl.r se iili i selrm, jcl alio ljucli bLrdu iirili schl\l, voli(rar sc n1L'dtlsobno neae jcr'or:rli, nei. Yjcrovrti clol(sc rlc budu r a uii u D2r'nnet <Lrlinc buclLL volirli. mc.lLrsobno Biljezi lirhrriji u s\onc Sahihu' da jc Ammal l't:liao: ,ho pnt'cdatt lttutta scbi da uN!luui tt1)jr upQMlia jL ittltltl:ia lttrr/r: t!l)tttuje sel n si,Ltt ljttdintt i la diitli katld ie tt oskttli(i. ()\'e lf()ic sildfZi Lr scbi osllo\'l' i oqrilliie (lobr'i PraYedllost er obär'ezujccl.l potpLLnoizr,tii du2nosii PfL'lnirAll.ihLl,-i:'',i plemil postupr Pfeml dlLlginl lju(linrr oniliio linl(o bi Voiio da ljucliml, cL.r or)i poslLlpirjuPrcnlil njerllLl. lu spacliri 1)ri1\'ednosl Prcm:1s:tll1onl scbi taL(oSlo ncic plipisirli scl)i ono lto rrijc irll'ie Pfliirti s\'oju dulu qfijL'sin1iL. Cilj rerl|nog Je dr prircclllost Prcnlr sebi Tnrtai sPozlleiLl (iospod.rra ispozuillu slnro!i sebe.Ncac jc otinlrtr !hsrliku, i lleac scbe i sloq,r CosPochfa, jrr jc io neplrlednir dijeliti ntlr)ljcrcizlue<1u podlelir,liro pocLjehonih ito srLlelili:

' ' ' l ] l h r r i : K r l r b u. l i n r n . n f o ! h \ 1 . L t r ' f r Le 1 ' r r r ' r n i t . l i s h r r r l. l r t l i \ h r l l : \ l r \ l l n r l i i l r l , L . l i n N n .l ü r l i sl r . i ' l ' ' l l u h r n :K r t r b u c li s l / r t . l i r d r ' h f i r : l r l t l . r i l b ' r l l l r c r e \ l r . l r n r l i L l r L ) Ll i n r f l r r l \ l , r j l r l h i . l l l / , 1 , 1 ) !r / r r r ! r r , / h i d \ b r ' l ( ' ( ) : . ' l i n j r r . h t l i s L j l h N f . l b r \ l r ( 1 r . .h r { l Ll\r r .r 6 ( ) l I | r ( l i s . t e r i x l r ' /r]L 1 n ' l r u ' 1 . \ o l r ' ' l l u h r r r : [ ] 1 r bI I 11i | . g h \ l i cl r r

,-:\taltt,,:t j.,:i, !u, ,:l .

rL ijtj r:.*',*:r;- .: jr ;- i;: ü ,"i, ij;; l _r: )b .+LiF lrJ F r-(f '-l., ,r_",, _ J.-+ i,;</ l; '[ iis,( )t o jc

";,t J] _1*.i .r :ts L:y !i

zn lllttlt't. trrdc nt!i, ,t ot o za boaa stva aia. Medlditit, oüo i|o je jilIot'ittt amije ie o boa.orsl|ittt4 e sti,e Allahu, rlok oro ilo ie o.lre.le o a.t Ällahd jihoriitti. I(ako rfuatto orti stiae bo,tttßtvinn sude!)) Neli.r pfiplli qo1'jekdlr ne bucle liao or.j, a di1 i ne osjeti, jef je öo\ick stvoren liao nepraveclan neznalicir.A l<akoda bude pravedan i oneJ ko jc sL\tr('n lQo neprar,c,cLirn neznalica? l(llio cLr bLrcLe i ptavcclanprer-r-ra ljuclima kacLrllije pralecli1llpferDirStvofitelju? liao ito sc sponlninjcu pfe<laji Sirtc Adenov, prenra Meni si eprayed6rrj lloja dobrola se tebi spüit4, d ttlojc .lo ee tvcrü diae, l) drr\.eoj predaji stoji: .Slze Ade or, isi bio praved4 prerlld tlIetli, stt,ot io s.tm tei a ti oboaav.li dr goga. St4lttlio stotr le, 4 ti zahftlljltjei drugonr,"" Na kraju, kal<r ncl.io rrroic l)iii prir\.ccl.tn pr('rnil cLiup.orll liada nije plirvcdan prcnl.l scbi?l)n scl)i (:ini rlrjgnLrsnijLr ncprr\'.lLr,a tDislida doblo öinil Lpuaivanjc sclernaozn.L(:.1\slir()ürnost, znah cl{ se onaj l<r g.r r i näzivane ohoLi prcnra clruei r. Dijcliii Lr()skucLici moTe samo onnj l() posjedujevelilio poLlzclanje ALI:rha,::,,i ayfsto Lrvjcrcnjc, u LcvcliliLrl imiLost, sklonlllost, plelnenitost i ncyjcfovrnJc ononrc lio obeaaje sironait\.o i nilvr-aar ni1 ql ileh. UtvrdeDo je da je L)oslanili, ,., pfoiiro krirj djccc i uputio im Tilurizir"i p|enosi da je proiiro pored qfupc 7cn:1 i pocligiro
'' Surrr.i J, ,,". ri.r. ll6 ' ' \ i d i : l ) r . l l . f r / - , ( / ( , , \ . l i ) . 1 SI.i ' . r ' . . tirc,ro\rh( t. sLIb. ' ' \ i d i : l l u h r f i . l r I l i s r 6 1 . 1 ir N l r L i l i r h r ( L i \ l l 6 f n. I br ' ' R . l o \ . \ . \ i / / , r / ^ : , , ! ' r tht \1,)i!) r rt t. t,)1r11rh,| | t-!t,t, \l ltt)1r l t\ilt)! . . - - t , . t',rk ih !:h! l)dtttl.\r tn\lttt :tl:. lot r.i )

11;

't

(

-t:

lrl, . , 1/i/. i/ ,.,:,1,/i.

" rul<u rLznirLipozcLl'ar,.r.Ebu L)arud prcnosi ud tsllte binl hzid, ' ,: Proiao jc porctl tr; t\Llttltot I)^lattil,, ,., L! biIc stt]ost'cactt, ld tl.tt]l le l pu tio sclßtl t. To jc isto ono !to sc l)rcnosi tl Iif mirijcvom Sahihu _., jt: i izgledr cLir Lo istr priail i clirih jc PosLitniLi, P()s.'lirl)iorLLlionl. stoji tle srLeshabi,rliliaiuii sc si1dzLlne U Bulrl1fijinoj zbi|ci hirclisir jedne stitficc i nazjl,ali joj selam, a onä illl nrn)iza, prollzili po|t'ci jc'lo ocl hor'ij,-'na repL'i jeanrir.i Ispt lvuo je clanu3k:rlrc uroZe chv:rl.r uputiti selillr slirri.i iTcllsLiojosobi l(ojojjc miLhrelll. ptirtje sel4t st(ttiieltL U Bulurijinoür .Sdltilt!t stojl llladi prcla.t l. ouolt koii sjedi, otutj l<oji idle olrc rc lo ide pieike, a ttnnja g|ulr.t veioj.\" Ir':.,.,iz.i Prcnosi: Otni koji ide trpuöuje selat ottor e koji stoii.\' l: ljr.a4)orattt,\Jrr!rrc./rl sc Plellosii ,l(o 'U Sttttatur ptt,i tßzot'c selflt od otüh koji hodaju, to je l)olje. lol,jeli kod AIlaht je otktj lio prvi Ebu DavrLclasc pf.nosi: r\hlrliii ttazoye sel4ü1. Iiocl neLiogr i l)osLlnil, ., jc ulziviro sclrrnr Locll je clr-rlazio oclhzro, ir LLt\'rcl.no jc dir je |eliao: IQrda ttelio oal r'.ts sjeda, neka razot,e scll r, a kad(r trstale ttelia! i tad ,ßzote selautt) jer Prvo trcrtß vcle! ln.!ra od dutgog4.' ' llbrr Dirvrrd prencrsi cLr jc Poslirnil<, .', tcl:..to: Iiada nclto od vas st et e floga pt ij.ttclj4' ltel@ Inzovc sel.tttt, 4 trlio ih r.lzah'oji dt vo i li.i,l, pa g.r pottoyo srellt e) I Ielia opet tt a zore selatt l.' E^es, , , liale: .ls/rnlri ,llla l:Ln,LturL Poslatttl;rt, , , str tili, pa kada stLtniili
K l t r h u . l r ' r r ' / r r r rt .. : h \ t . \ l t , L 7 r l l c r r . i l i n l r l i . . n r ' r . l r r d s l ) f l l ( . i l ? : I : L r L ) r \ ! d . h [ ] i s l r r .a l ( r . 1 ' ' l l ü h r f i . h r d L \h i . 9 l i \ . l l l t ) L( , 1 1 f " ' l i L h r r i : l i i l i b r . l i \ 1 i/ r f i L f o ! ] r \ L | ! . l r l i ' l ] ! a l l I i \ l ! \ l L I r : l i i l r L Lc s . . h n r L h r { 1 i \h r l l ( , 1 ) ''lirmi/r: h i, / / , l i st r r l l l ) i : l J r L h r r i 1 1 , , i . t r r , r r r r i i i , , . i d l ' t r r lirtrtücl'L(1rr , , ) t l b I l l L t r l. f r . l r r , L i 'l , + r r ' I J . / / r r . h ! d i s l r r .l l ) 0 1 ) . I r L l . f r l ) T r l r L i r L l i L r . Ltrr . n . ! h ( r r r r h / s c I ' h u l u b r f r . l , J i i t . I o / . i t L r . r l r r l , 1 r ' I r . n r . j f l r r t l i s . . l r \ i i , r r o J . ( ) ' r r l r l ) , c n o \ i . t Ls ! )f l ' l , L r l ) x \ u l : l i i l r l u . ! ( L . b i . p . ! l i \ l r . l _ r ( L l u n r c f l , . , l . b r c ' s . ] r i l i . l!]l r r l i l 9 r l ' f . f i . g r . | r t . r r l : 1 , !I r N n l . I r t i ( f r . r o . r r e r . l . \ l . r o d o s l ! , l r r r ' \ h n . , 1 . l / r / v J , , / I l l . l j r l \ h n i . t l l - , 1i , r /, t , r , 4 n r i r , h r ü \ l r r . l 0 i ) 1 .| . g L r \ l r . (l l ! ' 1l c ! L r n n r r / r t r ! . 1 f r . , l . t l l ' . l r r r r / r K r N h L r . il s t i/ x . . l r r l s L ! l r 0 f , ' ' l,hu l)a\rJ K rrlrr .l .Ll.br. r.!ll\ . I r r.tl;ult iülifil'! cf r.(l7ri. s!nnnc ' l.lkr rü.. iu'(Llrrri! iLLihl r[L]: t r j-llrlr I1S ''Trfrl/

.-rrr/;r ,r -!-,./;/ .,.,' /ri ttd dt |o ili elit! tlabt di(u, raL/wjili :rr s( .lcstta t ltle|o. l'.atla sr st: saln])1. po]1o|asJcli ia(t toeLl,,a:r'ali \t1 ltl4tt (lt1ryo]]t lcl(rlir lahiijetlr'l-mesclTi.l amilzil NjegovirLrpuli je lilirmjrlicl\,:r bitr pfi uhsLitl u d2irmiju, i /niinr l)i nilzvilo selalr]. linre jr pozclt:rr, prlo upuien d2amiji, pir on.lr prisutninr u nio1. lb jc All.rhovo, i-', prrr,o, l selirrnupuaen prislrlnirlr:rjc njiho\o Pfrlo, a Allehor'o, -=, liacla pril\'o,liäo Ll ovonl primjel'u, imrr !caLr Pfcdnosl, lto je obr'rlLrio sLlu pitinjLL naterijilne obl\'('/('ol(o icga ima lazilaiclrja. liazlilia nedu nlimr je Ll potrebi io\iehir i ttlostltlirL iluetliil cll sc izrlrirc obJcobaveze. ircl)i uPutit j l)r'emir tome, oni]j lio u<k u cl;ell)ilu tl loio j im ir ljLL(li Bistitillalü Lr tri pozdrnvi jednn zir druqinr: Pli uleslirL cl2irnrijul<^).c: 'ala resttlillah. tl ittl. t\lldl14, ttekl jt ve-s-salatu rc-s-\cl411tt! sdldrat i sela])i ]kt AllnllÄn! Poslatttlia, ., ziliim llilrrji tchijjeiu Lnlesd2id, onda n.r/o!. sclrrrr liuclinli. n PIenio je NlusLinrclujc lil.h bi doaro u\ eae sroioi liLrii, nrzivilo ' seLalll, budeai onogir Lo sprr'.r,r onaj Lioje btldarr,alr()l)i :t.1. ne 'lirrrlizr jc pfenosi <lir Poslenili, .. tcl;ito:SelanrPtijc gorrota.r' A ocl bnOnlcfl,,hirdisiiji lanlcplcnosihcrdose2e EbuÄhnedplenosi Poslrrrilr,r, ;: Selu]t ptije pitorlja, a iko ttcl<opottrc s pitatljü,ti cLo jc P|cnosi st' c1a PosliuriLi, ,., ptiic rck,fii, ,tclttojte t odgototiti, re\ito: Ne doz.tolile ul.!aik otnqrc ko ije poieo sa selI]ttotß Iiada bi doirio l<rclnclio!,1,nL'bi stiro isprcd \ r rrtr,\'ea sil lljiho\,e desneili lijeve sLr'alc,rcl(rtii: E.r s(la]]tt! alcjl'tt]]1. \ilzivio je prvi scllrn ononle liollr srelne. Pr('rlosiojc sclirnl liro '' 'lirlioclcrjc' r'cliaodlugoj je prenio selam Hirti.lii ocl All.1ha,,i.--. Sto isf Hllrroj\ jfrn iri: Elo, Daibt il ti rra.ir,.! salatt!. "
\ l r ! l i f r . h r L l i \1 , f l 0 i a I f f l / i : K l r r b u . l i \ r i / r . i . f o s l $ L e N h ( L . r r .l i . i \ . l i m i l l t r L e . l - l ' c l t l i . l r r ( l : b f l - r r ( ) P r c n o ! r . . ( l 1 ) 7 r b r r r . I r i ( u ] ) r ! n o . ii . r r ! l r / i . . . \ r ] t . s c l r r L \ L , r l u r l r r r r r . f i c g , ^ . h r ( l s . u a . I t N ü iN . r | n l r \ x 1 l l / n r i i l r . . . h & l i s f . ' lblr'\fl.I/(,,,ir.rlrl, 1 r . r . f r . i r i ! r h e ri c ( u l ) I b f S t n . r 1 ü . h . 1 i . \ r t l , f i L , i 1 ,h r d r . l ! : l L . ] I r . r . t r . . o ' l l x . r i . . L o b r l . ' ZrbiLt.Tio i ! r r . l i l ) L .rh r k r r r r r \ . a r l l . r \ c r r r r ( l ! L r L1 / , r L r r r r , : - 1 f ? i / t lr.ll I rnri If.nosi !.r . shh ' B u l r i r. h i ( l i ' b r r f l a i \ l u s l i r n .l ( r l i s b r . l . 1 . r l ! l l r h r f i K r r h r . i s t i / x n i h r J i s b r f l 5 l : \ l r ! l i f r ( i 1 r b r i i t l . L r l ! . s\ r h r l , . . l r t ' , 1 l ) l ( 1 . 1 - lllh L L l ) r \ r t r li t r b r r l r J . l , i . l n . l L \ r i l l l : l i r f r i / : l I l L u , \ i i . . I r \ f f l s ä l r t) ' 11!l

lt1

lI

selamrdo lijeit: ve berekat hu' NjegovI trputaje nlzivar-rjc tri Niegorir uputirje nrzvali selirnr Puta,kiroito PfenosiBtlhari L'Vjefovatrlo slu(:dju l(Lt'hle bilo nnoStvo ljudi' pi1 Lr dc,lnesa, ',.' liro i kadirje nislio clanisu 'uli Prvi i Prvi PLrt, ie nislio ch nislraLrli Tnat'e da je ponavljanje uputLl, i I c[ ugi put. l(o clublie azmoLrnieqovll seliimriznilnl(it. l)rvi jc ltirzi\.irosclalr kedir bi sleo nelioqa, ir kada bi mu icko jc nazvro sel:lln,odgovrlrilo isto ili jo! ljeplc, i to odmilh' osirr u na sluiaju isprilie,kiro llo je npf oblvljujc nuldc Nijc odgor':rlao jel je LLtvrde[o nnllr:rzu, ehvonr tliti Prston, osim l1:1 seliunfukarnl, isirrcLoln. odgovirliro da jc na tr:rrnazrL aleiktofl ve bi: selanl,r-eliao Es_selarzrr bi plvi rrazivito l(adn qleike selLltt i\4usliln:uluJc na tahttrctullalr, r rlrrzio Je .Lr se l<ezet r'e selarrroclqor,nriro: nlejktrt u-s-selam, sn ve ZA odgo\'aran;c na cl:r grup:rkaZt: nijc izvricn larciodgolora bcivezlilia lc jednrr selarn Nc je oPrjeallosLrnn('Lu zna sc da li je to odgoYofili jer nn s€Lan), selilnrr.I)rLrgagruPir,medu liojina i Sirfi'i,l(aie da jc to poactirk .l'=', I oduor'or, zr dolilrzuzinliljuAllirhove, rijeii: ispLrvan

. , " - ' i w
i Lekole:Selatrt, o reöe:Selam' a aleil<um' Es-selamü oznaail\'ä lz.rjeta se vicli da p|r'i sel|1ln grupi prvoqil.Trkoder,dokazovoj cbrLgi sklltlcn zbog s1(faaivania ir' selim I jc hadiso cxLeovormelcliillln AdeIrrov

.l+r r'111.
' I:. htii t5(l )5

!-1r.,r,1r.,r 1, ir r/fi

POSI,ANII(OVA, ., UPU'I'A U \,'EZI S NAZI\ANIEJ\I SEI,A,\IA

, t \ R r l t l l . \| t \ R i (A \ t \ t {
Pot\,r'clcno je cla jc reliao: Ne tßzit,ajte pr.t,i sdatn, a uko ilt sret ete slijc\trite i l/rrt. I Ncl(i slnirtrajudl ie to izninllil liojr vilZi 7a plelnc Benu I(Llrcjze.tlrj h.rclis r.ekao je kircla kr.cnuliu pohod a su pLerrrc Benrr(ufcjreirve tktait,ajte it prvi \eldrr. p()sl.t\,lja pii.|rje: sc Dr li ti) \.iZi zl zintije, Lr()pie,ili salto ul zx onc aijc stlnlc jc liacr njiho\1)? ,UeclLrfilrr,Ll i\lLlslinroronl \ttltilur stLtlt:Ne nazirajte sel.ort jet'rcjbt@ i lii it4 it,n, a d<o nelaga otl tiilt s.el cte, stijes itci t pu l. Cini sc claje ovo opit,q l.ilrLtlitcr.ir. r\lisljcrrjirse Irzil.lze l(acli jc Lrpitilnju odsoror.Lrsllrr:rju dr oni LrpLlte schDr.1spril\üo je dr jc cluTnostoclqo\()rit i. liazlilir izlnechlrljih l novotlrit le u tonc (ll je nrrtra nitr.eclcno bojliotir rrmo novolarc. clil Llh rdeno jc cla je p|osiro polccl nrjelovitc qrul)e lnuslimrrril i nluirilio, px ill je nitzt,irosrlilnt, Nirpisirojf pisnlo HcrllilLt I dLuqinrir:' ' Es-selrotttrhla tne i ttebeh-l huda. ^.lii ispas onotttt I;o:lijar/i trlttrttL.) je Plencscrro oclPosli\i.rika,,,:Dovoljtn je.lo jcdtrtt ia sle!pi e, ottilt l.oji ho.loju, azotc selant, i tloyoljnto je da jeda o.l o ilt l@ji sjede odgovori tn sel.ott. Na ()sno\.Lltoqir jednil ql.upa iiaZe dil jc odsovoriLi na sehrr lirrd liilxjc, liolel(ti\'rri obrr.cza. Iillvr bi to bilo lijepo d,r je trj hadis utltclcn, irii Lrllncu prc'nosilircir nitlilzi se Sc'i.l ibn (aZe da j. slab p|cnosillc, I isto l(rriei tbu Hiriinr. Ilaljd. FbLL Zuf'l Iiirdr bi ncLo L)oslaliliu, , plclio selim o.l neliorla,uclernorcr bi i njcnru i onom lio nro ir Llplltio s.'l:rm. " \jeeoyi Lrputrjc cnazir.enjcselaua, niLi ocko|etenjc na njeqa orlollle l.o ir Poainio jlvDi glijch sr t'ckrli sc n. polirjc.
\ l u . n r :f , i r r t r u . r . c , Lr i . l n d r \ b f I t r : t t r h [ . t . ] t . t t t h tJ t r r t i r t t t l r r i \ b I r r l 'S.hn r I r a . n n j r . r u r s l t ^ l i . r j . | . h \ r ' r f i c l u r r r . \ t . ( i r L 1 L I rn . j r / b o g o. ' ' r ' . ' . ' . 1 . i . . . 1 l l r h x r : K r r r b r . l i n i / r r r . t , o ! l i \ | c l i c i l i i L L k 1 . l ,tL c t r t i. t t i i r r t ) r .r x J r .h r ( , 1 6 i ) r r \ l ü t l r u : l \ i 1 r b ! . l d T i h x { l il.r r d r ' b r L r l . r . 'Lbu1) r ( l r l i i l r b u . ! ( l c l i i i. r { j ! i r \ . \ h d 7 N l j f . d ( t r e l \ r t r i ( | I r . l t i . . r r ' . h r d i st r j l L ( r l h d r \ i . r l , ) b . , d \ . , , { d r , i / l ' libL l l r \ t ( 1 .l ' l i s h r :a l . r l l r J r . . \ t r )
lil

|

-i,|rlr,

., -\rri' i,ii-'.l

POSLANII(O\A, :' UPUTA U VEZI SA TRAZENI€NT DOZ\TOI,EZA ULAZAI( [)ozvola se trali tri pttttt' pa ako ti se Potvr'cleno drrje L-el<tto: ic tloztoli utli, a ttlto trer wttti se,:r Plfa hadisur-eLao: se PLenosi cliric u dlugon viex)ciostojnorrlr " Uivldcno jc dr ic htio iskop:lti oko se z.r tlozr'oh! r'adi pogleda. se Ll nir ononrclioji ga je glecllokroz TTLPLLLllirzu sobll l(azaole: Pita " za dozvolt! tl.li Pogled4. dil clfLrlie se pr\ro naTo\re l)oslrnih,,,, jc pt irlticiraoi Pocluaitv:lo jc Pitar)l)o5laniliii'l" iovjcLi selilnl,a oncLlPitil zr (loz\'olu Jecl,lrl da tdtttt? Pr rc'e Poslanik,"' jcdnom fekaYii:/ld li zr clozvolu, Izatli ot'orrtei ,t.tttii ga liako fut trati dozlolu i reci ' tt: ir:tr,jcktr.: I?cci: Es-selaut alejkrun, nogt li da ude'n? Ct\o ie to onaj tovicli Lr" ie itllo posluPio, nlLL PosLilnik,:, dozvolioda ude i on ic uiilo Pi i ciä (},o jc'ujcclno oclg,olol ont:lioji k:rZu se Prvo traZidozvolir zi1 zl i doru:riiu nrzovc se sel:rtn Lrircll cla onc ioji L<l7u u slLla:rjLL se uglecLe itj Ll do7\'ole. suProtnorn Pr!o 'e LräU clozvolu prije tr irZenjrr pl je trztZitidozvolu tLi PLll:1' aL(omu sc ne NjcgovrrLlPLrtil dn l(ojilinZLl sedozvolaLrirZi otiiro bi- Ib ic odqor'olorlil,. a ocl;1ovori, onimi\ lioii kezudx s€Pitazi1 rle irllomisli diLg,.r i'uju i viic oclr|i pur.r, dozvolunir drugi neiitt. !)cl Poslrrnik^'c,::, uPutc je cla linclilorr:ljkoii trrii dozvolu lt)!'1 iLostl ili d'r n'r!ecle piLan:l;a it:?,l<i\Ze: sn]tttai it6j, si]1 l(1 lrLLCIe l /a sr,ojrirclinrali., r)c dr liaZe: PlcrrosiEbu Daluci da ic Posldllik' To tslt) ,:., rck:to:Izaskrrrik öorjek.! dtttgo, öovjelil! ie dottoltr')
l ] l l f i . h r l i s l , r .l 0 ( , 1 ' \ h f r . J 1 i r ) l ' ',\h1r.,1. l/!|til t l l t ( r ( . : l l u h r f l : K r r r b L e l _ i s L r ' r u 'P o g h \ 1 i ' E l L \ 1 r ' r t u n n r l \lrrdmr K'trlrLL l . ! 1 7 1e l - 1 , . ! I i . h i J i \ L r r ( l 1 t : t a 1 , , l . h t , l t t ü n t 1 1 h r d ; s l ' r ' l 0 l ( l : i b r ( h b r . h r ! t i : b il L 5 f , : h n r i / i . l r r ( l i J r l l 0 9 N ' s x r ' h i t h i b r l S r ' + ' el Itr.grogri1ofogLcLljI.rl.i.ao\.l(1c'()'Uc\idle11n'i1o!l{rnrledor\oLlcn'' lrnic (r'rje 'l r!t] /rt hitli' bf rlrl l , t { r l , , , u , r r . . , r i L , '.,l c ! 1 . h Lp . ! l r \ l i c rrf.nosiLr.t\.! hx(lri le \l.r.r1!!l{rld). r i l l , L h i r Ll i i l r b r c l i s l r / 1 . . l t r L r \ l j . l / r d u i i " r re(lirlu l''dZrc h'llcsl' r'rrrrr: i7n!l rl' l 1 - h uD r \ u c l : t - i r r l ' ! . 1 c d c l r i .f o ! l i \ l i . I i ' r - r c ( 1 7 ! l r u ' l t ' l c l n r M ! h l ' e li: '

,::iti/)/...,, .:, ii t ttt

,.1

pfenosi Buhali ne navodeii l:rnac pr.enosillcl. N:llion toql, ßuhafi jc spomcnuo haclisltoji rrLirzujcclase doz\,olirtfirZi i nirkon pozir.r, r-t ko]enl sovori o tr:tiemjudozvole llal(on poziva, ato sc pfenosi u hadisu koll govori o pozivLL gosle stiltor.nika soli,. U ltjcll)Lr rl stoji claje lbll Hurejle, ..:., rekao: Po:r,zro s(L])tilj, kt.Lrn.tllsu i .atftt:ili dct:yoltr :a rr a1n:rzli. Jednagrupa klTc dir su ovl dva hadisirvezanliza dva sluaaja, pa aL(o onäj l(oji je pozvarrdode oclmah,nc ifcbil tl-riiti dozvolu, a illio zrliasni,onda tr-ebir. Dt-uqi I(aZu: Alio je onnj lioji pozi\.a\.eapfije ciao ireliilnadoz\clll, onda pozvi1ninc Lr.ebr trNiiti dozvolu, doli Lrdtuginl sluaajevilna treba. Iiada bi Poslanik, .., uiao ncqdje gcljc je 2elio cla buclc sam, narecliobi üeliomc clane puih niliogtl bez clo/\,ole.,rl je naledio r.obovimlr ionirr-ra krji Allih,;,, isLl irunoljetlli dr lfaze clozvolu zl ulazak u tri pcriodil: prije zorc, Ll podnc iprije sprvanja.u To je naredivro ibn Abbas, ,:., r'ckar.Si: frrrIi su ]lLLlrtstili tad po to jc. /edna srupt liale: Ajct l(oji go\ofi o torne je dcfoqiran, ali to nisu doklzali, a dr.ugarlrupa liaZe:To je pohvllna narcdbr, ali nemaju dokaz:rda nnfedba nije obrvczna. Nclii liir2u .lir se to odnosi silDroni Zenc,ito oöigledno nije taall(),i neki opet liai.u da sc o.lnosi na Druikalcc nn ostlovLL zälnjcnice mLrilioqalo(la orl k)l/. NleclLrtiIn, si1n1 kontelisI ajeta ieeira ovo miiljcnje, px sn ttcbr sirDr clobl'cr
lluhdr. h!(1ii br irTa 6lil t b ! l ) l t r u d . h r ( 1 i sb r i t t f

'

\ di

*<1. -L!
,-:.j.:i:

---

: ,, J . -i: j -<:-: -<,! J::--,,--j

_,.j -i:J__:
,--r,:-.

tr.t _. ir t:t .-: _,, J...::!

'

-

'

.

.

.

'

O tjrni(i, n.In ot vt u t|i lt iufu.tnl:( ttoru\t!"i( t( rurt utlt nui Ioii \u u ro\irtu tti.n! i ori koii.ioi rislt srohto .t!li: rtii. i tnt iq< ntntt:t, i taltu u t,otth. oth:it. ortjcth troit. i rutii! ohdtriurfu tuino!! ntntu.a. h sr tti loht ^atu rin. ot)üttni. n u ttugo tlohn niir ni vnu ri niini !:rii!h, tu oni kod ru, [!n. uhr..( 4 i ti jadni Lod ltui:ilt ukt.i!.. kko tttt.Itth ohiuiüiürt r r o t , i s ? !. t . l l h h \ \ , : r t i l t t u h t i r . t : " \ ü t : a N .

lail

( t.lr'r .., -11,,/

.i/,,1

rirrn1otfiti. Nclii lirZtl da jc n:r|edbe dorlcicni zbos oclrcdcnoqil rrzloqa, iLnjrlloriln lleslirnlionl je Pfcstlla biti |aZeail '' pitrLi lbrr u tbu D|r\,ucl svonr Strrrcrrtt pr c'nosich su neli ljLLCli jc t\lktll ttdftdia !kl ]])tt Ablrirsa, .,,: lial;o glatltti t)tl tni njL! koji]11 Allall, .i, ie l]ltt! i t\lila\lü' ja tnracIio, d pa lojt:t]1 ttiko ttt Ttttsttrptt? l)ie]ntl t,j()ttit:itttdit'oli tlt pol;rijL tqiltort tttdltßttt: nLl.t lllldi llittl iüta!li u tvt)li]tt la!!iatttua.tstot(, tti r't(tkt l)t1 bi ttto:lLt t!:ao slt!r4, .lijcte ili sitnlica, rloLjI tot'jcl; sa st oiotl1at:ttatttZtk) iltt it Alltll),.'r, da.t,alr 11ot'tl ttt Pc)i..1t1,4 kdda iltt ia.ltlt:dsl.or' tlLucdio l.t(L:t:ttjc onleac L s|dlolol)ta, uisttttttitlut rh jc ikt)loslija tddio Po lrl//. lancu toqa hlclisr icl sc'LL ncosnovilrro ncqiriLi PoLL/.1:rrlost Nelii sLL llbil{rul,doli\luslittl pfenosilecak)qahadisinxl:rze l1'rinaiAlrlrl ibn i Buh.u i uzima jLl lirj luclis lQo doliez, i uieqor tt ncqirilnie' zi11stil, 1r€lnilnik:tl(\'oqr osn()vr. DrLtgi liirlu ch je aiet jitsan, bez ikrlli\1)g:1 r. po!.aor.or Z:rl(lluilh jc ch je Pfopis Llonijct iz I aTlog:t1li koji LrliirzLric clitelit.tn ulaz:rk,kro rr rltrr :liet, p.r irlio postoji ncito ito bi sprijt'c'i1o ili zlslol, oncl.l rlenrn l)()Llcbcza trii,icnic dozvolc, r:rl<o ue' oncla sc ()rl.lirPostoji i ProPis, poslojl l-i1zLog, nlofn tfiTiti doz!olir. Zrlilai, i1l(o zir a njegi)\'inl nestirnlonr Pfcstije iPoLfeb:1 tim ProPisonl.

' r ' I l r r L) r \ ü , 1 . l i r , L r ' i l ' ) : b l 1;l

.l i ,l

'-, r, i ',r

() N.{Zt)t{AVI_f .\NlU I'Rr tirH_{NlLr
I tr rrIerrojt cl.rjc rlhr a: )lltrlt trtli kihattjt', i t]tj.:i .lje14uje, pi ßlio tiLl() od t'.!s liilnte i l<clt el-hroldu lillilt dlatnst ic sl,ilioga lltltsliitr.t]tß l&ji !!(! iuie dfi ttrtr lirrlt: lcrha trrkcllolt, .! ittt tc tiit :ijt't,attja, otn it otl i(jt.tln, pa (!lio sr t/].'l.otrrco.l t'.ts aijet,4, t'lia to sqt ij(.t'i kolllio ükt:e, jtr kada alio o.l t ßs zijt:t'.t, iejkut t tr se srtiiL'. : ilLlh.tri l. Ll.so\oll 5r,r'rrlrrr tirkodr'r sloll: I(adi alio od t,as liilttrc, tL(k.t /iai.: l l lr.!]jtd lill4lt, .t jtlot' l)l.dt ili dt ltg ]ttli.! fir tia lo l..t:t,: jtt!t4tlutlial!t!li..-l l\orla ju!! st liaae: ju h.lttu! liello lt, tnt öc ) t,('i : jtli.l i li! ! tlt! | I l.! lt | ! t\, j r ttl i lt ! ! bt lelilt t. Li \lus inr(^1)ll !,rlrrlrl stoli: ,llio tttlio l\ilurc, pt li.tat: l:l Itßt]t.l!t lilitlt, odgo|orltr: ttur,.t lle to tt? riirri, etrnjte tlt t.eii ' jerltttrtttldIth. Lr rriL,qr)\1fr1 !,ririlrrr stoiir ,l1r!sllitldrt jc ntusli ntur tltr:a iiuiti iesl slto,,i: li.td.! ld stct ( da na:otc stlan4 kada btrle pa:vart rltr sc tttlaLt|t,,.llio trn:i s.lt,jtt.la la lx)t(^'jctt4e, Ii.!d.! liiltre i li.!ac cl lntttdrr lillalt, tla rrru l;aie: jthattuliellal4 kada tutD e drr ttt itlc tt4 tllcrn:tt i l<ada jc bolestatl .la g.! obide. I 'Iirnrizi irrrnosr ocl lbn ()mr,r'1. : l\durl:io nrts 1t Alltltar 1'rr1rrrl/i , rlrt 1tii l;ilttltlLL l;rL:trto: Ll-handt lilhhi 'ala lurlli lnl. I lt r lrt \lltilttL t! 'tr\1lt)i.t;t!!tkiji. L)r'crrosi ,\l.rlih ocLNeli:r..r orr orl Ibn ()r]lcr'.r, : tinltl (lio r.l tt!'i,il!ilL i)t1lu!t I'rr:t: itrltrtltitl,t !lalt. tttkn kt:r': lLt lttut)t!tutllaltrr

l l f r . rI L \ , , r , L , . . 1 r . . ir r , r l r r I t / r . s r r f h f l i l r r ( h r * l r , ( t i r l j h r . r r ( t . h .. r , t t r , .\ l r n r L t / r , . l r / r - r , 1 r t l r L ) r , \ ! r : t \ r L t r t . r f t t . . t rttr. i ( l, t I j r r r r . L l r / t, r , ' L , rl l l , , . , r: \ r r . , , I f r i . , \ , ! . L i . / ! t L . L ' ...f l f L r ' .r i . r . r . r ,J , l . L r r l t l \ L r . ' . r :l r . , r . / , r l t r l r t . : J . r l . i , , , ! , r \ r t . \ r r r r . 1 1 . 1 ü , l r \ h rt L r r l r L \ \ r f ! r . i l r i \ r ri , - r - / , r i : l r r . . i r . t.r1 , , l + 1. \ l r \ : L r f l \ i , . ) L , l r , L r \l ,, r , l l l l j ! J l , r \ r , l l \ L r i l , L . , i f h . 1 , , ) ! . r r L \ l , L , l r t . l i i f i ! i L t . L : r \ l |.i , L r ! L r o r l r \ . ! r , : . , l \ r . r l . L L. . 1 . 1 , . 1 , r ! u r i f \ l . L . r l L , L fL r t r l. 1 , l l r \ .

t

-,-

Ncli:rsr:Allah, =, suilujc i rlamäi jalll)t u l.e11a lektt]t1' re t,a ijjdkt!])t1't: vrllna i neLidi nanl:li villna ol)rostl se Iz prvog ponlenutog hi1disir I idi claje rrazdfa!ljanic f:rrcl-:rjn, lbn Ebu Zcid i Lose lc moie ospollh klko k:rZe 'lclrlih i liofisl izbilcivrrljcln bLä.qoclat orlailioii liiie PostiZc PoSto Alldhu' iia, ' m je ih nakupljen rnatct Poslrnili .:-:' r'r prtPisaoda sezilhv.rli liihdnjr koii ie i nu ,.=,, iol blagoclatiiLo ie ostiloaitilvnrlion Polrcsrocl . i J r i J t ^ . t ^ ' r . ' P u t . r / r ' 1 , "' ' z r ' l t t t na stir!ljro rLrliu iii -ocLjeiu usl:r' :.:, PoslaniLt, je Pfi liihanjLr jc fel(xo: Si/ofto ziie'''r ie' stisirllajuaitilre sloj gli1s,I Prenosi sc dr ' sturilto kiha je srtod ieita 4. je I'r'enosisc <14 nclii iovjel liihnuo, Pa rulr je Posliulik' ':' jerharttttl<ell4,, r.liim ic LiihrruocLrLgiPtlt' pa lDLlje rcLiao] re[.ao: jL'to Ti si prehladet. I.lio prerlosiXluslim' cioliTifrDizi ki]ic ctir Ieka\ sicLil ie kjhnuo Lreai nalionlto jc ao\,jck PLLt' Poslani[, ,:, re]<ao b vjcfodostoj.ohirclis srorr bilicZiocl tbLr Llulcile, ', da je rcliao:1?d'i Lbu DavrLcl jttlnnti;dlalt, tti Ptlld, Pa '!l'o tlast4ri i 'lalje:; kil]4ttjt]t1' braLtt: je pljeii cla atda i; l]thltltlctl Alio neko l<:rZc je ontrjko plehlaclen kait'ruo cla sc za njegilü'i doliL li^o ito se Lr'i mu sc uii clova, <1a Allah' a bolcsnil<u, ib sc tiie sulrrlctau ve/i s liihaniemkoic voli I fiieii Posl'rrliLit' to i-, i u Lome jc bLagodirt, ic liihrtje do iri Putil' 7:1 =: Aor,jek 1eprchiadcrr su rlrpor-lctla cle se u'i cLovil sPilsrI dr ottottleko ur' Hrdis je dokaz ze opr'avclarrje se ostali nazalfil\'ljrnie. liihanjit. avlianirlon Lrcaeq nirzclf ostnli lillirh,pa ga neki 'oiu' Lr cl-hirrndu L<lZe liacil onej loji kiSc ill.()seispostaYi nc, ispravllojc dir nlu nxzdrili i olrajlio lia nije 'uo, AIio l<4te el-lß"ltr clr nije |eLao cl-lrrnrdn iillah, .r Poslirnili, li]||e: Iillah, recite mu: jet lkutu <elIah' g:r cl A .rko z.rbolavi da l<:rZe hrrnrdulill:rh, Ibn el Alel>i liaic dir l)otvfdaza o!c riie(:ise nalaziLlPlaksiPoslanika' ne ifebt Podsieairli

htrdisbr ll(l() K l \ l i l l L . 1 / , / , . r / , / : r ( r b u . l L s l i/ r . . l ) o g l r \ l . i ' l l 1 _ 1 ' n n i 1l!i c l u r r j l Lrrri prer!,siLr.ir \ic!.(loslorn \r'ri'r'' S ' r l L , . S u r i n i . r d i sl . r .l l ' - 1 P t c n i og t ri . r u r . n r t j r r n r L L c l ' m ' ' 1[ n r c | ! c n o ' i l r c r r e h

li(i

-:ttirlr,.,r-'-,: i' lar .'.1

ALlahu, a on .s', onogl hoji kiie dir se z:rl 'irLi ::..On nije po(Lsjciiro i pf nljboljepoducl.rva aktlklrjcslrnnet :, Potvrdcno je da su jo'rcji lioji su cloili locl PosLlniLra' tt kihali,zeleaidn inr PoslaniL,,::,l<a2e: lerlttLtukuttttllttIt' nanrjerno t'c AILäh, vrrrrse snrilovro,,r ou inl je silrnorck \o: j(ll.likut]tulldl1 ij., '' juslilur balektutt, Al1ah,.r., \'rs LlPtltioi sl.rnjcvaln Popr'i1vrc'

" r E t r Ll ) i \ u l K i t r h r c l e d c b .h r l l i s t r S i l l ? : N l u " l i n :l \ r r r b u . 7/ u h d r . r d l i I f I b l 9 ' ) l : I i i r r i T i r | . i n b u . l c l c b . h r ( 1 i s r :l l . l l

1t;

( | lrlr, : , --v/,,r ,:,-,1'1

POSLANII(oVA,.:, UI'UTA U VEZI S PONÄSAN)E}INA PUTo\AN'U
;[/tc' rrcl'lo od vIs eito ]nöe ltrcdili' PotIr-derro je dir jc |eL<ao: nelio lilati.t dva t'ek.tla .": ollo Olilu jc nadomjcstio slonl L llrrncLLL !to sll fil(Lilitl PefrodLl s dzahilijicta, liio sto jr Ljcrrnje Pticr' brcinic slri('lici1 cjljcnl grtirniit lioi.r l)rcclstr\lj.1te\ti'1, i sujrvjcfjil. Zamijenio il11ie orotu cLoronr, oslenjrnie n.r Allirha,:r-, i trtrlcnje (xl Onoqr lioii srnro donosi dol)fo Ll i s.rmo On otklirnja zlo, a nc bicinjc stfjelicir, pforicirnjc, qLediLrrj" zvijczde i clr. Ovir.lovr ie osobinir srccnih'.r nc onih lioji iirrc ii|Li r\llrh,::', jc z.r njih rcl<lo:

j-.ri"; -jr t qrt.! t jj+ -"i1
lbji porul 'lllalur .t!4te o i! (lna dt llgog4 bogi tt.il]taitI, i sirdr'7.ipIizDarrjc Allilhor'ih, i:: rtfibulr, \ic3o|ogir jc s:rvrienstyi, Nieg(^ oqil qosPodilrsl\e, tL\elil(Llli PfjTn.rniero )il da i sr)irgtt 2elic' itr nclDoailn clil sPo/rl:1 ie zr njeSirkofisno, Irjc!lo\LL

Lluhrrl. ll L:6. ljf Ilr(Ll\Lr.ri.l..r lttn: tt'o tuko ol tt\ ü'\n) ltot't'urttiti' bi ittui N't1int^r ttlthtunu' ndtu Iu:r: n.l |ttl ilt It\t NIntu tuli!.' rotu 'itrtitr,. t..stdttiulL. kiir ln liI. rt u:i"1i. L'ütr(L( hi ILtttutiI( r. !'.lul'u tllthuntütu' t !uitth r. I:rn 'tllt,tl t( t\thrrtt t. lu .\tl.!tu. ttltlitu tt ttr rllin. lini v "r1 tt:i t( !t:.iti rrtri rt ir l.nut. tut totn rltt. Ituir-l lnru hlti1tt li li tttilihi.liktlrrtttu tir. i.srithu ti, tt'httik tilihi tc h liun tu t.ntht \rtto lili litt i thhu r!Itlit tii' I huint anit6tilri t| tl:itihi li'ttiltu t. tu, ri t( nlaili.,tri t t l t ) i t , tt ( I r ' ) t i t t i hrisx ^tür 5uttiil! tllini hihi. lililirt ,t')i rir,/ri 1i:Irrri t,ltl,ttt\rtil\rlt, ihrti.:r\\t,itrtt\titt'\it,t1,)':ttt:i\i(t iI',r,,i r l t ) i .r r / , " r r r \ r / r / ' 1' r ' I/ / )rr\ rr// ' rrL l t ! \ ) : t t 1 t ' i \ t r ) 1 r l t , ) : r ' t 1 t )) ! l t h t t itrrt tidr, J . h t ) 1 1 r n t t . , ! ) i r t t . t r t ü t ) i t l ! t r l l t t i r t ':I!i r " t t t l ' l i ' ' t r ' l ' t i t ' ) t l \ t ' / r ' / ' i n ' ' ' 1 1 r ' r ' t r ' , r t r " . i t ' ! t l i i , t it l , ! t ' - . t ' , 1 , r, ',r, , 1 , r : r , r ', i r / , r r r i r i 1 1 r t 1 ., r ) t t ! t t r t i ! J t t t t t ' t i L t ' l i : L t " t l ; t i \ r t, ' ! l l , t t t r " . ' t ' ' i ' n k t ' ' I ! t ' t t i t 1 1 ' r ' t r l l t i " ! ' t i t \ t n t l i ' t i t l t ) t ' r t ' hli:rtildljtt\t'l , N r l i . h t l , )i t ' i r i r r ' - , k l t ^ t ) l t r t l ü 1 t l t L r t r

'

1;S

'

]

'

'

,

,

Prcn()si '\hn1ed od Setll, iiji lrnirc plenosiLlcl dose2e do Poslinil(r, .:: Otl srcic iovjcka je da se obfttti AIIahrt za pravo t jeietie i l)I.le zadot'olj.ut ortiüt ito ,t t Allilt o.h cdi, a o.l est etc iovjeka je da e lftrai pt 1,o ieieujc o.l All4ha i lte . dol,olji se onin ito lntr ()fi otlrcdi. :" Pfomotfi lialio jc' oclr'c'clb.r r cz.rnr zr cLlijc sh rli: osl:rlj,rrrjclr jc sri islilrrfc pr ijr i zr(lo\ oljsL\,o Alhhil, ,-:-, liojc onim ito ;\ll:rlr,,,'., odredi posliic njc. jrrhlli( Lrizs,uvolio Jllnll eÄlrc,tfi pLrlir, ziLlinr lircli bi Lrzj.rlriro bi ir rckto: Strbharellezi selth.!tc lc 4 hi.a re tlrt lnrtü4 Icht! it1üloiltitlc ve irDta ila R(tl)biüa le tituttli.!liht1!.,\lLtIllri1 üt:kL!it Ondl kojt iro]t jt dno rla st oyiDtliotistiuto I bt.'at)alrt]toai t l)^tito l)tli :;losoblti !)ü1. :t ^[isc,aaistn\rat]teGaslaalaJt!r1dA11üo.Zi\tiitriio: rlllolurtJt rc i tli c es'elulce-fiseferi lnze-l-ltirre, re-t-ldlit'.! t,e ifii]!e-l-'.tl eli ilt.! ter.l.!. Allalnuntne lrcvt,itl 'alejtn-s seJArc rch'i 'turutr brr'dehtr. Älkthrrrre t te-t-sßhibu Ji sefe t,e-l-ltßlilbllr.li-l-ehli. ,-lllnlrtnnne-slrtbtm.l) sgferiuatahlufunfr eltlifi(t..\ll ln1,i,oli tnTt:ltttit!s1tL!irßai]Il)ült1l]L!ti dobta i adaIast Itbi, t! od ,t!iilt .llL'lt! \ttjtr otrl kojt] t si n 1do|alj.11t. .\!lalttr,olaklaj tn t pt!turd It, n r.t:.ldliirt! ttiiDi lo.lIailjirort. Alldlt!1, Ti :i Gosyorltttrapulu i Zaltittlik t! porodü i. Allaltr, ltttdi tta!Pßt!lnc tla i Zailil)tili u parodrcl.A Liirdir se vrirlio s prLtiL, bi fekio bi:j,/irrrre, 111LLL -Itbiltor,li Raltbina Inttüdrrnc, \jdttl]i ) st:r kajoita, nd:ctlr tdibMtc, Oospolat yobrr-.lii :lltt nltti. i tt lrcnosi i\hmeclch bi pfililiolu uhsliiLu nel(1 glrd, r'eliro:lf?r,üer, te )ett, li Rabl)i a et'bet, la jtqndi t harbe . liaj(t]to st, kajLt])o, ixtit'tü C)otpodaüiod sviltgrijtln. ' Ii.rdu jr slx\'lilo nosrL nl uzenlliju rLi Lrzjiie jahalicu, r'ehirobi: Bisntillab.r k.rcl.r bi uzjirhrro, rL:l,rw bi: l:.1-ltlurtltr lilkrh, t r,ttin: 9bharellezi seltlttrc lctta lurt tc rttr hrrrtttr lchu,tu <titt[rte. SldrljL'tittL'kLt (rt.rLtkoji tnttt jc rlao r[a :r t)\,itt] kt, i:tin)o i bc. lii l. patltoii tlt Li\üra bili .\pa\ab i .n pitt..
' U r h r r r | . n l , L r . r r . h . ! l . t r l . r ü 1r ( l . L ) , r . : \ l r r i e , Li . l r . r :I l ) ( i. e . s r h t r . h r d i r b rl j r S r l l ) f \ l r ( 1 . r .l :\ j r r l ) r L ! \(r l r f . l r r ( l Ll \ , l r f l ) ' , \ l i n r c ( I1 . l l l : l i r f r / i r 1 . r b r . l ] J ( l . r h r ( l i \b : I l i L : l l . h . . . t , l r r i l r \b r l 0 l . [ b u . r r ' i r . h r ( l i . b r l ( r L ' ' A l r r r r c ( 1 .( j l l ! : \ l u \ r . r : l \ i ( r b u . l r i , l . t ( l . r . r , ! r \ 1 . r - i r N ( 1 ib s I I ) r ' \ u l I i i l r l r r . l , 1 7 r h r , 1 jr L l ' h r l \ t ) , ) : l i r n j / j : L i r r b r L . ( l{ h \ 1 1 h.

ll+l: l,br

t;t)

L.ti.Jt/t, :,, :tlnir

,,,:;t,,1.

liildr bi plario irshrbe l1a pul, rckao bi nekom od rrjih: Estevdi'ullahe tli eke re ettßnetcl(c re h(flatitrc hnelike. NeLa All.tlt aL^,alhi t,jeü!, tvoj eDßucLi kt.tj tvoiilt djt:|a."" JedanöovjcknlLlje reliiro:Hot da tdet r,? prrl., pi Poslanil<, .-.,rcaetPtepon!örtjen ti bogobojaz ost i ute je All4h ekber a svakoj .r'isi i. t' i l(ada su sc peli uz brclo, Poslanili, ,_-., irshabisu izgovaräli nir irqovaralisu subhanalLah, iellru Allahu ekber,a krdr su srlazili, ':.,,liale: /irrdali selhsLanik,ttjpoPeotid se i namilzzilslivil.rr tnes, Ielt! u.t,isitlt!, rekao bi: Allahwrme leke-!-lerefu hla kulli ierefn ve lel<e-l-handt! hla kulli hrondin. Allaltu, Iebi pt ip1.l 4 tt.l,iien ast
ü.1svdloj t!a\risi]tii .altvtLd tid.ls\,.!lo]]t.altt,alottl. tl

Rekeo jc: rvele/ri sc e dr ,e sß skupitiortl tt kojoj je pas ili NIrziojc dr putnik sirmpuluje noau,feka\'it:D.r ljütli znaj itll se krije sa toii, ne bi Ltikolrttlotao sal rtoct!.' putujesitn1, feka.fii(ln)ejeda pttnili l,lrzio jc, inaae, ao\'jc]( dir lejtat, dva su dva iejta 4 i a troiica su tek puttrici.tt' eka kdie: E uz:! bi Rck.lo je::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1(ada eko od !as ode neglje' kelinatillahitar't1tlta itni ierrittßhalek.Llljeiei)tse1tsAIl.1hoviltl attogn ja th\)110, mu niataneaelnoai lta \4r1':eIit]t tje(:ilüiad alL! t Pa r' ocl:1tle. nlikocliti sr.e doli nc'ocLc
b : l l b i S . i l ' e . L 0 i : S r l , l , u . l r h . h r c t i s h r l - 1 l5 -tl H i b b r n . h x d i \ br.l7l6 ' , \ l r n . ( l - I l i l + : 1 , b u D t r r d K r l t l b L r ( l1 7 i h r t l i . h . d r \ lb rr ) 0 : T r n l T i : K i h b u . d 6 . J a \ r 1 i .h i d i sb r l l l l : \ c s r i . / t / ^ r / ! d I l 0 r + 1 . ' AlLr(1irr.rlih.t!ado iTgo\0r... (csbrhr: xnr,,k &r,/r 11 .l:,, nr ruliu r s l 9 l ' h , n t u t h h i i . 1 . 1 ! t r t ! c i 1 7 ( lA n r . s l r L r m t x r r r r s k i | r n r k n o \ i . [ i / g o \ r r r ' \ l l l h u ' r A h n r . { 1t. l : l l , - . L r r r r c tncfosih.r . shb. " , \ l r n . { 1 .1 / r r \ r . , / I l l l S l . I r n r c p r . n o s i h c r l l t b . ic " , \ h . r e ( 1 l./ r J , r . , / I l l l S r : \ ' l r i s l i m K i n b r . l l i b r s r\ c c r - 1 r n e l ip o s h \ I c K c t u b c L t r . K i c l - k c l b l ! . . 1( l 7 . r r ! l i c s s . l c r . h . ( 1 i ' 1 )lrl l r : I l b u D a \ t L d l r r b L r . tl l T i h r d h.r d i s bL l555: B.th.lti 5 :5.1. ' r , \ l r n r c ( 1 / r / \ , f , / I l - r l r : L l ! h i i i K i r t b u . l d T i h r ! t ih r d l sb r ' l { ) 9 s : l i r n i / i . K i r r b u l. . . . \ c L - ( l r l h r ( l h r d i s t r 1 6 r - r : c \ r i . / , / ^ r D ? r l S 5 l i I b r rN l r d T e h r d i s b r l 7 6 S . i ' ' N l r l k . 1 / r / [ 1 / , / iK r l t l b ü . ] l s r i / ! n i . Nli dtte fi cl \ihd.(i li .s sclcn. rogh\lic er h r ( l i \ 1 ) lf S l l : l l t r u D r \ ! ( l : K i l t l ) u . l, l T i h r d r . f o s l a \ l i e r i e r r c . l z u l i t u s r l n u \ h lu . lrr(li\br l(i0l Llnrc flcloi!lr.i j. d.bfl ,dtr,rd 160 ' Ä l n r c ( | .I l l l l : l t

.--\ttllt, i

.j-,:irItu,

.,11

Rekao je i slijedeie: AIio putriete plodtüm tlottt, dajte deyi rkt pase, tko puhrjete po liat,rctrjat u Lrbr.ajte, a ako se odtnarate t1oöu,sklo,ite se s puta, jet jc to put airlotirrja i borat,i;te zvijeü Zabranio jc cla c'ovjeliputuje u reprijirteljsliu zemljLr, noseai !" i zablanioje da Zena liuf'an, iz strähacldei ne oskrnävineprijatelj, putlljc bcz mährcmir, maliarDnu(laljenosti dvilnaest pa od lniijir. Nafcdio jc puLniliuliada zalrii sa poslom na putu, dir poZuri slojoj suprlrzi,li zabraniodr se vlirti po noii, alio je duze YrijeDre oclsutan lljih. r' ocl liada bi sc vfelio s plrli, cljcc.r gr cLoieliall, /ugrlio bi i l)i a i'l poljubioonogalio docle puta,elo jc iz njegovc s lan-rilijc. Sn'bi lia7e::.is/rali,,lllttltovogaPoslattika, :., su sep lili kdda bi se v].1tiIi pt!t.t.)' s L)osi:rnili, bi, po povrrlliu,prvo oLiiro u di.rxijLr i lil.tnjüo ,:, dYr reL(ata.'l

' A h f r c ( l l / r ' r d , / l . 1 r 1 S r N I L r s j i nK:t r b u c l ' i u u r r c . r l i s b r . l 9 l 6 : E b u D r \ u r l : r h K i r x b r L ed i l h r i l i . h r ( l i sb r 1 5 6 9 : i m r i / i . h r i j r sb f l N j N i l L n l l i b b r r r .h r l i s b r . l : l l l : l T r l b n H r ' 7 ! ' n r eh r d i sb r 1 5 5 0 . . r B L r h r r i . r d i sb r l r ) ( ) 0i \ l u s l n r . l ) r d l s t n l l i 6 9 . h B L r l r x f h a d l sb r . l 0 S L . l S 0 + j \ ' l r i s l r n rh r { t i sb r : l ! l l . I I r d i s r e r I o s j | r r s l ü t q l. . k r d r s e n e z n r k l d r i c d o a ik r k o u c b i a l c l . r o s u | r u g uu r c z l o ü u r s t r r t u t c k r l o b i s eo r ) l r o g l i s n r c r r r iz r d o a e k ' lirri7i. hx(]is i lTil I rnrc b frcnosilncte sjrb r ' l : b u l ) r v u { ] . h x ( ] i sb r i l l 0 L r . r c f f c i o s i h c x i e l s t y e k i d r r .r l i d r L g l h r d i s i S r " r l l u h a r i . h r d i s b f l 7 a 7 i N i u s l i n rh r d i sb f l l 6 1 l . I (il

L t-,it/t

I'OSLANIKO\4,

U yEZI SA ZII(RoNI PRI SI(LAPAN'U BRAI(A ,:, UPUIA

ltteUtvrdeno jc cl:rjc poduaio rshäbe hulbi Lrsluiaju potr-eber l-handc lilktlti ttahtnedtrhu ve cste'i ulw ve estagfrruhu ve re'uzu billalti ttlitt itotlt'i enrtßirut - Lr drugoj prccl.liij ve sejiihti jeh.IihillahttJe la nuulille lehu ve rnen iudlilfela eh nli a,ne Indije lclut rc eihedt! en Ia ilahe ilall.tlt tahtlehtt la ierike lehtt, yccihed e e Muhanrmedert o l)dtthtl lje rcstththtL, Llro.la pt lpad.l sitttu,\[[dl]t!, Njc tu sc..Ll'rrtljujc]]to, a.l Njega po]]to( ttd:ittio L Nj|,ttt:\t: tttoli to:a oprctt. Llljaaulto se /1[[dltu od:la trassatttilt - tt clrrLgoj prccl.rji: i od :ld djtlrL tniilt. Iioga '\llLllt t!puti üa Prcri pt!t, adl,ede, lkt]]la to!1aka tc ]u:t)1.tlo.ld k.r tt gn :dvctti, a ko$t tl .dh111.111 jlLtt)adt uan!(t l)o!d osit]tAllaln jcdittug Laji da .qtrteutili. .\\'jc,.loaiut üc1tt sul)(a lnk.! i da je t\ltrltrun,u:r[ Njelol, ] al) i lbslntil.. Ziltir ie Lr(1io'tri ajetr:

)l Jii )r dusj-

u ;,rijr ie;iiir g:1
:,J.[:.;

O,rjet nici, bojtc se,1llaht orako kakosetreba bojati i uDritite sttito liao ulslitlttttti."

H

' \ h n . , 1 . l / r / v L 1 lI l l L : : l ' h r )l ) r \ u d : K i t r b u . n n r k r I r . c Iogh\lic II!11)crur1n i l i r h i . h i J r s b r . l L N : l h . \ l I t 7 . h r d ' \ b r 1 f 9 l : . \ b d u f l c r r r l . l ) , r d r !b i 1 0 1 . 1 9 l$r( pf.rio\rhrr lc (Lollf

I (i:

:.\iilt.,,t .-'-ii! !rL .,,/

O ljtuli, bojte sc Gospo.l.oa svoga, koii ras j( tltot iu otl jr(ltt o\ol)c.od ^oic jc Iictt par styorio, .t od jih tlvoje Dnge nußkarce i acncrn'ijno! Boitc,e Ällnln, irjim itn(notn jedri tlnrye nolite, i öttyajte rodbinske ye.e! Allah doista tßd yama bdijelr"

O ljer ici, bojte se Allaha i gotot i.te sqrrro istifit, Ott öe vas aa vaia dobra djcln 4groditi. " I(a2cSu'bc:Pifio senrEbu lshäL(ri lt jc ovo hulbt sauto:tL -Dd (t)c. fcic on. rjetiidltjeiLi i.tt L'itodt rtgo? Ow jc luttbß..?.!ur 17r)1, je Posl:rrrik,.-,,: Kada.lot'odile sehi ie tr, ili kttpite Reliao stoku ili shtgu stttvite ruktr rla jihov glavlt i rccite: Bisttlillahi, Allahutnne inni eseluke lnjrcha le hojt.t tud dit!l)ilet hleihi., ve e\ß bilie t,ii len'iha ve;erti n.t (liuhilel hlejJli. LI itue Allnha, AlLaluL ttut1,it)olint lc .a dt)l)tt) u ]1joji .Lt dobi a s l.oji]]t jt) t adcna, a utjcte]t Ii seod .la rL]tjoj i .[a t koji]tt ju to.leti.!.) Cjovofio je nrlrdencimar ßtrcl<ellahtr leke, ve bareke hlejlie, te diemeh bejnekrutn Ji lutjr. Nelia ti tll[(t]t l.! blngosIov,tLcka dobnt. '' bltrgtsLtni ttbt i t*ka vtt \)oji 1Ls1,ako]jt i

; lbIl)r\ud: KiribLr n.ikrhi r e t o : h \ l t c 1 6 . h x ( l i sb r l l o ( ) : l l u l l l r r . / / , , / / . , / J , ,/ r f l i l ' ! / l r r d i s b i7 7 : l b r \ l r d 7 . : K i ( r b u . n n i h h i . l ü l r s b r L ' ) L S r " , \ h n r . d .l l r i e r l I l r ) i i : [ b u D r l : K i l l b r c r { ] k r h l . t ) o g h \I . N i r i r k r h l l l n n L l c r c \ \ i d / . h r d j s b r : l l 0 . T j D r / : K i l r b uc f { i r n h i . h r d l s1 ) r l 0 L ) l l j r . r , i . tcrit, ILnlis ir l.htt. \itt.tl.\toitü.

r63

, t : ) i , l J/ t ; . , , : \ / f u t ' . ; . ' t , ' l

sTA TnEBAREaI(ADA \rlDINIo NEI{oGAu ISKUsENlu
Pot\,rdcrlo j<' clirje lekao: 16 gott vidi ekog LL eyolji i kaie: 'lJA i t i,n& ibtelake bihi' ve Jiuldaleti El-hamdu littahi ellezi 'ala kesitirt ltiit e haleka tufdila, Hvakt A[lal11:]ioji nteje poite'lia llnd ]tltlogtttld st|t'io i llo ]tlcje odltkot'do (rlogdii)te l.etla i\kLtlu1je "' liajejt stt\r'io., nikada g4 rtete zßdeseti tai bekri

L ' l b f S u l r t i . l n r r l L r l t t t , t i v ' l l L i l t ' t o g h \ n t c N { ai e k u l u I l r e n ! a r n t r L c l e n .(l-dur : b r r l l sb r - r 0 l : T r n n i T i :K i l r b u c i i ' d r ' \ r l r - h r d i s b r l l l 1 : l b n N l n d T cK i l a b u p o g l r v l i cN l a l c c l uh i b r r z an . / e m l . c l ) l lcl tr.h. hr.lis tn lSt)]. 161

STA TREBA REatr(o u sEBr oslETrsulEV.,ERlE
su Jeduour rr PollaniL(ovonl, pris(silu sponcnuli sLrje\.jerje, ., pa ie reL(ao: Najboljc tr tonrc je optitttizdrt, a s je|jeljc ttc odt,t.ttöß tltuslirtßtla, slogo kada yidite elto zbog öegI selobutli sujet,jerje, rccite: Allah tmtte la je'ti bi-l-hßse .tti ilh Et e, \e la jedfe rssejjitrti illa E Ie, w la havle ve la k wete ilkr bikc. Allahu tnoj,sntnct
T .|n1: 1 . 1 , . nt . , 1 . , , . I ,tl,,otun..tr. lt.t ., ,. .t,,\, t.t ,t.r,t.,11.

"" Tuhotu.

' ' l j b L D a ru d : K i l x b u. l l r b b i . r f o ! h \ L t . E l l r j e r r .h r d L \b i r 9 l r )

1l;;

r',i lt/,., .: r iJrr.l

'.:.t,r!

o SNoVINIA Potvrdcrro je da j€ reL(äo: Zitep san je od Allnha, o r iotl o.l iejtatiar, pa ko sanja nelto tltlno, trcJiapuhrrc o lijertlt strant u ete i kaae: E zü billahhi tttine - !-iejtani - rtct.liilt, pa t@ikoditi. Neka nikom ne priia rllZa sah i ako srlfuja trcito lijepo rrcka se ftrduje i to ispriia sßnn otbltre lioga voli,:t'l Nart:diojc cla sc onaj l<o srnjir lleito lu2no okrene na chueu . r . . r r | , . , n , l r ^ J ,. l r . n l l . r i . 'r r r r : ' z je Znaöi,nal-edio dil onaj L(o usnijenciLoruirro Lriirripct stv!l i: pLLhne lijevu stranu; nr kale: Ertztt ltiIIahlü rlti ne-!-lejta i.. odiittt) clas:1rl pr-iörnikomei ne cl:1se okrerlenr drugu stranui claustrne i kLänja. llcliiro je: Sa, lebdi sve dok se e lrrotu latii pa kada se ptotumaöi, t&da se desi. Z.rto, ptiitjle sa sattn volje oj osobi ili olorrllc lio je Ireito Llst\io: Dobt o si sa jao, Prenosise da bi r'eLiao i1ziltiln lnu protumiraio san.

' \lrlil,..\rrrr,r: Krobu.rilr'ü. r t J o g l i r \ l jN l i 1 1 7 . t i . f r u ' j r . r ( l i s l ! l l S l : c \ h n r c d . , l / r ' r r i l l ' l l ( ' + 6 i B u h r f i : l ! ] n b L Lb r ( 1 i c l h x l k i t o g h \ l j . S i l c r i l b l i s i \ . d T u n u d r h .r d r \ 1 1 .l l r ) l : l \ l u s l i r l l : i n b r L e i r r ' i ! h r ( i l sb f l l ( , 1 h K ' r , \ h . r c d . , 1 / r / r L 1 1 l 0 l r l : L , b rD i \ u ( l r K i l r l ) u . l c d c b i . 5 L f o . ! h r l t c\ l r J ; r . l i . F t u j r . l ü d i sb r . 5 o l i ) : T i n I l T iK l r r b u . r r u i r . p o g l d \ l j . ( , . h r d i s b r : 1 7 ! . T i r r i r i t . rcfao H,krf /f,/.rd,: ritn\lt\1t)ttri 1(i(i

1

r

,

1

.

TREBA S'r'A uarrr r RÄDrrroNA, r(o ,I poG()DEN VEsYFtsoiu SEITANSK()Nr
,d öe to
Plenosi '\bclurll.rh bin Nics'ucldil je Poslirni|, :., fcliao: ,Ue1eli irtkt st'oj t!ljec.lj. lltjecij irlt trtjccaj tt4 iol,jekoro srce, a i iejta lelcka tc iar'.tady4 t! lr'iettjt! dobt ß, otitov1rtjcllt islitrc i tndottr u lijcpu agt'.tdu, t tüjec.lj ieitatt(r se ttkr iJastita t!ft!ale it! loiih jt! Isli e i gttbljenjr tndc u Alhhol,u lnilost. Pa tljcla, lotica Allolu! i ttiaite od liadt, sebi osielite tjecßj ttrcltlitt, .tln,tlile Njegol,edobt ote, a kida osietite utjcctj iejl.!Ia, t!tje('.ite se All4lul '\ od jega i olite za oprcst. l Rcac llLl ()sl)rirribn Ebu el-'Äs, .,:,itjktrt tttt slttitltttn orl tlaijid.x i tttL\tjLt.Poshnili, ,, reie: ToSa :ejtdttt.ovu IIitt.eb, Prl et-radait . kada la osjetii, pt(rltii: E'tlzt! bill.tlli ü1 rc-i-iejta Lltjet? 1st: .\LLtln! ol palileto:! lcjlßnß i pljüctti hi pt!ta tß lijeru ocl Ashirbi sLlsc Zrlili Poslinil(Lr, ,, .ll iccl:11r njih osjeailsLrmnjLl u sebi,tillio dr \.iie voli dir sirgor'incqo cLrpriail o tolne. Poslani|, ' r, rcae Allaltu ekbet, Alltrhtr eklter! Hva Ia Allalu! Iioji jc o.l iejl.tttol,e spletke apfttyio sar o rrcsrestt.' jc l)oshniL(, ,, je uputio ()noqr l(o!ii1 aejtan nilyfirtio (lrt s. pitr odrlile potiae, liirdr rnu se l;ti.c: .\tkrlt jt \t|at ia lJudL,a ko jr ttt a) it)

ri:

se ili

'I ii

' I i f n i / l . l i r . t \ i i { r . 1 i l l . i i x r . . l r r d rb f l 9 N ä :\ . i i i / , / ^ r r r , / h r d r ' t r Ll l 0 : L s l r f r ! t ) r . . n . i r ü o \ o g r h r , l i \ r t . s l x b .r l i i c \ ! r o r l , \ ' ( i l . o p r . n . s f t l i t o i / r . l t r lbdül rhr ibn\lc\'Lr(Lr ' \ l ! \ L. r :K i r 0 h ! c i r . h n i . f . ! h \ l t . I l ( . r \ r ! / r n i n . . i 1 r r . \ . . \ t s t ] 1 . . ' r l 1 1 L . rrlis hf ll0i ' ' A h f r . { 1 .l / r q r 1 / I l 0 ! l s l r ] r . e r i r u t ) , ! f o \ iu . r . , 1 ! o \ r r r i r i r n r s L o \ r i f Ii lLu h r . i . I \ l u s l i n r l , b ! l ) r \ r J I ! r ( r t r ue L ' c ( l c l , h.r , l i \ 1 , r a l l l . N . s r r . / : i ^ r / i ! , / l r r , l i \ l , f l
t ' 1

1(i

l'r,.rlrlri -, --\/i",1 ,i,r,x;'

^-E,": ! 15. ' ,t 9

'-uL-ir , "r.rir ;-!r; jj'!li ,

On je Ptt'i i Posljednji i Zahi.r i ß n t i , i O t t Prerrosi da jc Ebu Zumcil Pitilo lbn ^bbxsa,-', Sta1eLt'ito se osjci4]ut! ptsuri|? lI itd to? - upilil lbn Abbas, a,..Illko]]i Allttha Da lbn Abbas,-: , \\Pit: Jeli to stu)ttti1l netu .la pt iönülo h]]re reae. - odgovolio je. ^il,{o re tala }tija tl1sia, iak je Alkrlt ohiavio:
JLU JJJI U;l U .Lij J .:'5 jL,

$',

- +lJ.B

Jn cI$

* -Lnl

;;i,
A ako stirrnjai t! orto ilo ti objd|lj ieno, Kttiigu, prije tebe upit.lj o e koji titIj objayljetru. Tebi Istitla od Gospotl(tr.l tvogo tlolazi, i ttikoko ne budi od onih koii suLtltti.tjtL.' l<ddd asjetii ]telto a.Ltogn sebi, teci: O]1je Ptri i PosliL'dtlji lcöe lbn Abbas, ,.,. 'lirrr ajeLom Poslanik, ; je pocluiio ash:lbedr neprcL(idni rilzLLlllu bcsk|ajniianacst|a|anjanije isprautateorijilPrcmazdravonl Ilijc bilo rliata, 7üvraavaju a i clast\,orenjtpotiöuod PrvogpIije lioga ncnlr niSta. izl liod Posljednjcg Ltoga Ailahovo,-!, i.ne Zaltit zrlaai da jc ()n uzviSeniTnad L(ojeg nema niiLil.Balirr oznaiavaobuh\'rlanjcsvih stvari nll Ildiin da mu niita, a da posioji neito Prijc Niegaito inä svoj utjecal, ne prolnic:c koii stviua.Zalo sc svevraia TYorcukoji je onda bi Lobilo gospodar jc neo\,isan druqih,a svr: ovisnoo Njcmu. ()l1one lio SamSvojom od volii,koji SamPo ScbiPostoji, po voljom \la.h, r sle sevlacia Nlegovoj iz x koii nemäpoaellia, sveoslillojc tlastälo niiLl, loji Srln Beskrirjni y o s e l ' , r r , . . \ ' , , i \ l " ' \ 1 . : o \ . " \ , , i1

t(i$

:irilt,t:r

j-.,:lt ! n, ,,:/

Pcrslanili, ::,"lia////////////////////////////////////////////////////////////////////////e: Uirdi rdspral,lj&ju doJi ,rlio o.l rtjih e kaae: je stro|io strlorcij.t) a lo je stvot'io Allaha?, po ko btule AIIah lo pitao, ek.r se utjeöe Alltthu od ptoklctogo iejta a)t't i nel<a !"' /r/eftirre. Uz!iieni Alhh, krZe:

-;j'9

;, ;' i;o

i ; J'-Li.J'j. ;i

L,-.

!Jt
A liada iejtan pokuit d.t te a zle misli lotiite u Allalq,'-') navede, ti.dt|a,i jedni koji se !idt'oiirlr:1 i PfiPactaju Postoje dvije vrsLciejtirn.l: ljudiIrra, zaLinr ioni clfugincYidljivi koji plipudajudlinniu:r. a Zato je Allah, :!ji, n:rrcdio S\'oln Poslaniku,;:, cl:r otl(lanja ljudsLo izbjegavar-rjcn-r, isprilionl i irnjenjem clobla,r Sejtansko zlo vrstilnla se zlo lrrienjem utoiiila liod Allaha,,*,. O ovirr cLvjcnr,r i govoriu suli El -Airf,1-tEI ltu\tinut]-' i Lirssilat.t

n:i','::,',::::,::,',i,'::l:;,ii,::;:;:::;,:::,
Jedttoje lijck za hlest koj.t se üdi a drugo lijck:a bolest itet,idljil!.

'''\ckr l,r2c: t r:r lii l,ri i ,tir. a-\t,ttur rt n?latnr. ' " B u h r . i :K r l r b u b c d r c l - l r l l l k i . . t ) o r l r r l t c S i l i ( i I b l i s i\ c d T t L f t ' d 1h r d i s b r . l l r - 6 : l l 5 : l , b u l ) r \ u d K i 1 ! b uc . - s u ' r f r .t o g l x \ l t . I i i . l \ l u s l n . : I i r ( r b u . l i m r n . h r d i sb r . i l 2 . h m i j t e .r d i sb r + 7 1 1 N c s r l . t - l - ^ / / i , ? . h r d i sb r . a 1 0 . 1 9 9 . h i ' Atcr1!9 r 100.

Ib!)

( f,|1r, :. i\,/rr,1 ,i,::ilI

POSI,ANII(OVA, ,'.,UPUTA U \TEZI SA SRDZBONI Pleporu<'ioi., d.l o ij lio sc |as|cli ueasi Zar svojc srdzbc r ch alr(lestom, nlio sioji, dü sjc.hrc, rlio sjccli, lcgnc t ka2c:E uzu ir billahi 1i e-i-iejltni-r-utl)inr.tPollo su srclibaistnst (ivijc i.r'rirvi.c sr'.Lr Lr Posl:1nili, aovjclie, ,, je nl edio dir se gilseonim ilo jc lii\ ci),a .\lluh,-g.,hair:: ivr' ' ' . . -^"J.1 ,. -.,i' : rlLl

Zat ttn t tl tlttrgih trrr!:ite d4 doltra djeln tirrc, a da pri toütc scbeaaborrtt'ljale.t-' rr:r ;:, Clvo sc ()(ln()si slrrsLi,pe jc Poslirnili, n:rrcdiocl:rsc onc i i Lrg,itsc stfpljc'njcnr rrir)rirz()rrl, Uzyiicrli jc Al1ah,.+, Lo rrarcclio rrilit(,()clicjLrüovoq:ln:1\ firödnir1r.1 Svigfijcsipotjcatl zlo. lrirlcnicm ocl sr'dlbc i slristi, i poito jc rczuliat srdZbc ubojstvo,a rczlllt.ll stfrsLi zil)alul(, zilto sc i spominjLl ziljednou su|iLl,. :r:,-{1 ,'irrhra, ,11 Ista iAl Iit]qdu.

'llrhü i(lrrgi lltl ii.p..ir)SI.nrr.ib.S.r(li.nghsi:l'(is\x(!rlistrs.d\(iliLl r r ( L l r D i \ n h i t . , l i l i s l ' , , s h . i l i o n r : . l c , l r n c b i . r ( i l i ] i )l j u l d r s . \ r \ 7 r . t r c n i o r L . lfrL. ll\Lrn k. . tci:. .lt .nttu tiilii. lko l)i ih nlkn kkto otiiln hi nI ni4:a onn itostntiti: !:'u.u hillrhi in ri i.itet.t rul:i,,. lt.lili {r1{!nao\t.lm (n/,iJi ti itd'.r\tri l'otltril l'l{fLr. (: \rnrr/,//rrll

t70

-- r /:/i1:,i .:-,. /r lrl, r

{i3

s

{.3

Iiacl.rbi r,idio neito ito voli, tt:ktto bt: El-hanuht lill.rhi-lle.i bi ti' rctihi tetimrtut-s-salihat , Hvd[a AllrLlttt aijot]] sc bLqodati dobra c{jela.Iiada bi viclio nesto iLo nlr'zi, rel(io bi: -ElupotlrtitjtLjtL ' ' hamdu lillahi'ala k li halin. I h'ah AlLlllu tut \ralQtLtttl]liu sa Iiacla mu se plibliTiolleL(o neailnlto voli, uaio bi mLlclovtl, bi jc LLarc Abl>asu, , linclaIDu ie donio vodLrza abdestr lbn liilo llo Allahu, daj tnu znrotje vjetiil lttaie jLt Krohturll- I(ada ga jr: Ll doli su PutovirLi lol(11 pricL|i{odir lre padnc s iahalice EbLl l(.1i.1de noai, rckao je: Nelia te Allah ütva lto si li sntrtvno NiegoroS.t Rcliaoje: 1(arln se rreko od t'as zahvali a eliotll öitlje ol tlohru, rijeiina: D2ezaltellafur ltajrctr! Nalia tc AIlalt ttagrttdi t' dobiit]], ti rc ie utittio potpurtrt a.rhvalt! llekao je onornc ko mu jc uelto Pozajnlio Pri \'filaanilr: Barekallahu lekef ehlikc rc Mlilic. Nekd Allil] 1).[aü blßlos[ol' tebi, tvojajpa) o.lici i iükLlnl, nngradI .4 thlg ie .|h|ala i ,tjegol'o .r bi nckod:ropoklon,uzvrirlio veainr, rl<obi gaoclbio, l(adabi r-nu l-ijeaind:rve käo izvinio seonom lioli polihnj:1, !lo sc izvintloS.l'bu bi prillar o to sttlt/ozato lto st o mttltr'il||i.t''

' l h n N h . t 2 c . l d r , . h r d i sb r l s 0 l - Ahnr.d.t/lrrf,/ lll9..- Ldrrcff.r\ih.rtcrjcullrstojr|.od:orrrri\lusLlnrortnt r \ j c t l n . h b . t , r r i . / l / l / r / i 1 , ' r , r. / l , / r n :h r ü s b , . | 0 6 l l " A h n r . d .1 / ! j / r f , / S l l 6 1 0 . i N I u i l i t l : K i l x b ! e L r n . j r , l 7 t r hn o 3 l i \ l i . i 5 h r ( l i sb ' 6 s l : l b n l h h b . r ) .h r ( l i sb . i r l s b' l i n n i / L rK i l r b u c l - h l m i \ c . s r l c r u . p o g l u l j c l \ 1 r ( 1 7 r .l i . l r r r t L r . i c b h rr r n r L . m hrlhsbr l0ra: \.\ri. t/ Ä!rfr. a 11)00S .r'txhu. ' l b n l u r l ; e . h t ( l i sb r l l l l : A h n r . d . I l o . ' r B ü h r t i : l - i d 7 . 7 r i . s . r J ( l ! . h x { l i sb r 1 N l 5 : N 4 u s l i mF i c l h r d T d T r|'! d l s h r l l 9 l : : a , \ h n r c d . . 1 1 r v r 1 / l ( , ( ) S l :S r ] l i . , l / r r v r r i / l r l 0 1 : N l r h l ' . , 1 / i /rr/ / d h r ( l i sb ! l ' ) r '

Itl

t--)t,l)lt' : , :\ltui i ',':.t.,1:,

sljcclbenicimit iuju revanje klda lnaeirrcil cla Prepo|uiioje svojirrr r l<uLulijc'kanjc tieL'ttLtbillahittulci:ajLLlitt: / /n./.:l//r, kadaaLrju pljevcir k.rirr:Esi'lullalrc tttiu.fadlilti! Molin Allaha,i,, iz Njcgovc clr dobrolcl "l poZar-a, Prenosi da je nafedllrdtse u(i Allahu eltbel Llsluöaju sc j e l s et i ü c o r l g a s i . ' " ' AIlaha,.rt,rck:rvii: bude bez spominjanja i\lrzio jc clancki sL(Lrp t t jestu fia liome se rre spomi je Allqhi ialit öe Ko sjeali rlt eko za tiDr, tr ko le,i a üekom mjest na liome se e sportti je Allah' aalit te ..t li 1.'" Rckao)c: Ko sjedi tM nekor skuptl a ko rc se lnflogo priia) p.r kdae p je trcgo ito ode: Subbtthteke-llahurrtme ve bilmmdike, ve cihedtt e la ilalrc illa Etrte, estutgfitltl<e eh )I ilejke. Nel.a si \lot,liejt i I^rtljc]t \(llDo li AlL.tltu, st,jcdoii t ltt fientLt.ltugagaboga Ik)ht]t le :a opt ost i ltbi sc kajettt.Allah te tm! opt ostiti osiüi Tel)e, öinje etMto t sliupl!,)\' ltijehe i:, U.SlrrrcrlrEbu Dl\1rdaseplenosida jc Poslanik, ovo qo\,orio o lidcla ustaosil neliogrsliqrir,l)aje bi()Lrpitan tornc.llekaoje: Iofe bi iskrrp za ono lto je bilo a sL pü. '

L ' rB u l [ ] r . h r d i s b f l i i ) l I l \ 4 u ( l i n rh t l i s b r l l 1 9 . . ' " 1 b nS u r l I i .l l | d r \ t ) f l r 5 | x f r ! |r.no\ih.x t. slrtr a I b u D r \ u d K r l t l b Lc l - . ( l c b i .t ) o ! ] r \ I . I I h x d i sb r . l S i ( , . I l ! d i s s l i a n o g r . r a c n i r L n!\.o t. Tnrrur |r{L brotcn-ll17 I llrl .r I 196 r " T i r r i , : K i l r b u c ( ld r \ r r i . h r ( l i sb r l l l r : l b n I I i b b r n .h ! d i s b r . 5 9 . 1 :I l r L i r l r .

' L{rrc .l-.(lcbi. hrdi\ br 185r: i..lt$xr n,r?r [br D rl: K]rrtlLr l)rcno\ilt.r . L L e D u rn r i . l l s l : l f u l ( i n I l r ) r l l l r d r \ s u f r e n i i e l i t ! 1 c u r F l, c f\rrr l - f . s l e n r L r . ttl

,--ittlr,, t j.., ir Ln, ,:/

e 'e

O RITT,CTNIA I IZIIAZINIA I(oTEIE NIRZIo DA SEGO\TORF]
Tu spadaju:I hbuset nefsi,r' clasc qfo2clcn.1zi!r plcür.nitinr, dir ncko liaie: Pfopirli su ljudi, o iemu l)oslanik, .., ke'/,c: llko eko kt,e propali su ljudi, on je onaj lioii je aiviie p|o7.rao.'r L,'r-rjiho,..onr zrlnie,rjLl i rijeaii PoL..irlillse lludi, poli\ rfiLo sc vrijclllc i sl. sLl ZabraniojedaseLra2c:P.!ldu.!üijL,kiiaa.tltl,.tljtliitii.fijc.(lat nt " da se zaLJinjcnciinl druqillr osinr All:)honr, i ont ito Allalr hot'ai tr; ,;,, i clr se LaTe; A/io tu ddit1 tako, olda s(l]u jtt i tjiu ili sliAo d^ sc vlaclar nrzivir ciu cirreva;dr iovjek li:r2eomome lto llr sLu2i: rlrfof/ dre (Lr se pfolilinje vjelir, qroznjcr, pijcyrci cla sc iLi lna)r! tolkitjo:t pozilr onalio liao lto su iinila plemena Ll pfijeislanlslio clobr, lil.) Siojc poziv na plernenski nilcLonalizilrDi sliano tome je pristr:rslrosL j]cijI nazi\.r pt tm:l lnezhebimir,laf ikatimil ili !ejhoviDlri dil ije nän1az 'iltclnlI, aime se napu!tä naziv'iSä. Zabranio je pfolilinjallje rDuslimrlnilidir clvoliciL priaiu srl)ri u prisust\u lfeacs; da 7en.rpliia nrLlzuo Ljepotirlnil drllg€ zenci cLrsc kaie:.1[Ltrltu, optotli ttti ako ltot'Li.;da se nrnoeo liune; da se za dullll Liä2e lirzho\'rr clugl;r'r cLa tlilti od neliosir neito rijealllt:r: 117lio sa 1l '] ALLtltovrgtt lictt; dt sc l\lcdinrt nir/i\'.1lesrib;(Ll se pitr ao\.jeL( zil3to je tuliilo s\,oju icio, osirr.rl(o jc Lo nuino; ' <lase ki\ze:lspostio stlttl djeli fttt]1d.rti1 i klroljao slttt cijaIu ttot'. je PoliLl.lcno o|\.ol'cDoeovoriti o sl\.irrimaza lioje tfebr lioristiti pferleselrd z rr:ra'c ir. nJ
''lrti/rr/lbs.nir,,lc/rLrxr)loL/rnrL.rli!'hügir)rl.'/i\r1x./\i\rN,/l,ogru7.og !/rx7r\ifir LL )norf r/ü/! Ir!4.. oLl L/rur /rütü is1o. h i.i i. (]l:r i l.i. s. / t l lrri ,,( ,r/. I l15 f.nrir ' ' \ l u s l i n r K L r I b ü c l - b, r r . c s \ i l . r u . r o g h \ l j f [ ] r r ü h r ! ! rrtr\lrDh.lfl..nrrnl hr|s bf lrrl-r. ' Ir.b. rccr: drir /f /rrld llhlrntrit l.hn)ttrti i ,ttlt,i:!t ' Ir.l reir S / , ,1 , , i / . 1 i l , r r l , . r , , r / r _ lr.brr.i \/,,1,,/l,r,:i,i/f,,,/i'd ' ' K x / h i . n . o i o i n c . l ( 1 1 ) 3 r. L r o \ \ c ( l , r L g o\ .l l i L l r o \ r l r d r \ o L o l r f t c s h l . c I i. ' tbr Dr\ud. hr(li hf l6ll I rnrc \|rb ticro\i|rcri ic I t b r l ) N \ u d .h l l s l ) f l l . l l l l r d i s ! l r t ) ic

l,

ti

ti

t;l

L,i.,lrlr i .r A , t , t . , : , t , ' l je li! Pokr-rdcno rcii: rVc ti Allall prcduai arrot i slianoi da posia' llstiltld; de se oüi]]1 iiji. ae pidL biti ltn tle|jerttikit kaic: 1(ü,crrr potlosel-ro u nepr:rvednc nalncte naziva Pravinra; da sc za ono tttIiko i tttliko ; dil se liaZe.lro,ojlo 5d'r pokornosti, liaie: Lgubio snttL dasta pdfi ua O1'oüt st'ijetLt; da muftija Lialc: Dololia je Allct]t to' a .4hr.ltLio to, u vezi s pilanjirna Podloinin idZtihddu;"' zabrrnieno je cla se cloL(lzi I(ur'ana i SLrnnelailnenujll u Prenescnom smlslu, lediazottl, pogolovo liada sumnje sliolastiial-anaziva nepobilnilrl razulnsL(im dokazima. Samo ALltrh, j', zna lioliko slr ova dIa n:1zi\ri1

iletc u Yjerii na Dunjahrku. proLrzlol(ovala pliöir ono sto se deJava izlnedü njega i Zabranioje dä Üovjek ki1o suplugic, lto to lade bczobraznt lljegove su, Zabrlnio jc da se liaie: SIDäLfali reldi su, kazalisll i sliöno.;"" jcf nirmjcsniL(on Je nirmjeslliLi .lri., nazivr Allilhovim, da se vladara u rlekolla odsustvu, Uzvileni Allilh,je zäStitnik onaj koji zamjenjLrje je odsutan porodicconogal(o r\ear i4' ja u]ß 1 ili Dteni LrPotr-ebü Trcba izbjcgevilti Pteaestu Iblis' Fr13oni l(irrLrn. pripatlu,ler st time hili LLnisteii - Iblis je rclilo; /a ,-nr bolii od ujegn:1' t je i. [:ar-aon lekao: ,ültrrrp14)add c.o stt'oE!4)tn;t)" l"') i] a:1n Kar,rl,:Zal ^,clljltj t.!(:i ttjtL kojeg ttatn gt Lr jc Najbolje da serijea/4 Lrpotfijebi reienici:la s.7Lt1iieitli rob ipada u sl\ede(em: liojiprian(ije i toli.4 oPt osLisliötto;i / raz tttctliPt se a Nleni plip:rd:rjngrijesi i lledostaci, iTaz jd itttatll i kad ttu:ne nalazi r rljeö.it,a: Ol]osti ))1ittutjtr zbilju, lltt)ilt i.llu, Ltnie gtic!k.: i st., at oln :to ]Lat jertrc ut(Lalttlt, s1'e lt) kod tttrrte]|alal.

' ' T o r r c b r r c a i7 i o n o r t l i l o { i e i r l \ l t i ( e l ' s l o r l r s n \ r " " P o k u d . . o t c k o r i s t i l rl e i 7 t u z co n o m . l t u i h L o n \ l ' u . . | o L \ r d e | o n r g o \ o r ' ub e 7 N h n . r p i . n o s i l r c r k r o i r c ,s t rl ) f i a cl o i c k r u 2 . l o d I u . l i f r i / i z o \ u L n n e i n o m i s l i e n j . . l t u d l f r r i s u r r nr a c ' r t e .

171

,r

'-

/l

,'

NA POSLANII(O\A, ,:, UPUTA U VEZI S,\ tsORßONl pOFtODtN{A pUTU I \TOININI ALLAHOVON1, ,,-.,
clZ:r icl.lnirj\ cti ic Poloiitj h a r'rhunrc islanr:r, PoloZrj m Ll D2iLra<lir: znLoAlli|ho\oln Poslaniktl, :, lQo u DZennetLL, ito ie i llil DurljalLlLitl, pripada nirjiasnijc nljesto Ll ().lnosu na oslalc ljnde C)rl sc bofio nr i slc l1aöine inrc Allah:r,,._1, islircnirD dzihrrclomi sr(err icluionl, I Ll dr\'om i pfenoictrjcrr i maicnr i sabLjom.Sloje lliiemc je Pfovodio Locl Alhhir, 'r.. lrr\ iaerlj All.lh, ic u d2ihaclui raio je najveai ciovjeLi rcl(rlii: närediodiihacl od poietke njegovogirposlilllstvir, '.J 'jq-- - "i-!:FJ. :-l'sj'CL $ htKrttt

Z.tto eöilti ttevjel ici]]a !!stuPlie i Kt se syir silaltut ptotit njilt bori.

Olonr srrrotn, drjrvljcnoln u \lt'liki, Poslirnil<, ,,, dobij.r nafedbudit sc bori objrirrjcnjem l(ur''anr, I isto tal(o .li sc bofi Proli\' !to licemjelä,i to doLtirzirra, je teZeocl borbe sa liirli irr.l -tbje dTih:lcl u posebne grupe ljudi, 1)aixl<osu nlalobrojni oni LiojiLlacstYujLl njcmu lio.l Alhhr, ,':'', i poniriu ga, oni su najPlcnlcnitiji prr.l oninl Liojc i.stoko rlegifr, iiao Naibolji dZihnd je rcci lstirlLr boiiclaaebiti li.rirrjcn npt:da seona krze pfed neliinrPredliojirrlscaoYieli ,i. NlLLhillnlDcd' ii Ll Poslanicisll lolne ilnali n.rj\'cii Lrdio, rr.riYiSe jc'cl:llldio dlih:1cli1 nqrrijatelja ie Diihrcl proti\. Allahovih, ,-,'-,, hao ito je teliiro Poslanih, ,:: tlldaahial je otlai sa srr))inr sobonr, zirlo jc tr borba ne Plvonl ko se bori san sa sobot tatli Allaha, nljestLl. kole ne dZihirdon-r Coljck se isliLLlav.r ProtLvora (lvr ncPtijateli:r, iznreciunjill lioji stoji moic pobijediti'o!ir1r, rl.io ne pobiiccli tfeaeg,,r - a lo jc icjtiu. Uzviier-riAlhh, LilTr':

: . \ h l e ( l . l / r \ r . J t l l l i ) l l r 1 1 , .l l i b l . { r . h r l l ' b r . + i l r , l : l l . / / r r . L r ! l r . l , f l l l r . ll]kuf. I l+: lbn \lrd7e.lltllis

lt.

t- | l,t/'- :":-\'lu,l

,.i:it,'1.

lel fiL:rütr jj; öj JuJ
Sejtan je, uisti LL, r.4i trcprijatelj, pa ga takvittt i sttlLtrajte Orr svoie pristttlice vodi daehe enßku Patnj ,'ti' da lh narcdbaje uPozorenje se öovjelibori svim silana, ier se rnu borbai u kojin-ra radi o tri neprijatelja Pfotivkojih mü ie nareclcniL i snäga dolaziNiegova A je .latoisl(Lrienje Allaha,.+,. s iskuSenjcn od da dfogom, rlapadnuta polnoi. Allah,9,, je dao clajedna!!fuPabLrde rlr'l.uiro rrrrh 1 , , l r r i d r t r q i r r r . - r ,r , t rl . r " u h sPustiorfi je Svojim robovima slllh, \'id, rirzum i snagLr, Dao ih mclekima i Svojeobjave,poslao ill1 Svojeposlanilie'pomogao pomo' u borbi ae ono od acga inati najvcatl naredioim da izvfia\,aju svedoli Lo ih Obaviiestio je da öc blti Pobjednici protiv ncplijatelja. nello to a budu izvliaYali, ako ih !citen Pobijedi, je zato ito su osLavili iLo im jc nafedel-Io. r'ei nakonporaza, jc narediod'l zalijeie Nije im dao d:roiai:rvaju svojim strPljenicm, vr:lte se Ll bolbu pl-otivncPrijalelja svojerirnei dobrotiniteliirna' obavjeitavajuiiih da je On sa bogobojaznima, Sl'oicrobovc viie nego Sto sami strpljiviinäi vjcruicimai da brani na odb||1llu, kfaju i pobijedlti,a sebebrane,Pa ae uz AllahovlL,.!:,' All:rhov:r, zaitita zavisiod -€, bi dir nijc toga savladiro ih neprijatelj. zailita Zato ko irkoje jirk iman,jdliaje i Niegova inlana,Pa njihovo[ia AllahLl, a ko nadenclio zlo, ncka -€, nadenekodobro,neliirse zahv:rli krivi sarnoscbe. da sc bole na Njego\rom Allah, €, je naredio vjer-nicima isl(rcnom l<|1o da budu bogobojazDi i Pulu iskrenim diih.rdorn,;"r

.)€ .llhha

! nli

ix---. kulo sa heb. hotiti:

tuli,

oittko

tN.

1;6

:itritt,.,t

l - ' - . , . / rtr,

,:i

poliorli bcz glijelenjir, dir bogobojaznoliu,''rSto znlai dir bucLur bez sponinjrL Allirhl,5, bez zlborirvljlnjr i claz.rh\':rljuju poricanil. srcc, Ish|enidlihad znaii I)oriLisc sr sobonrdil bi pledro sr.ojc jcziki tijclo ^llahu, r;,, i u inrc Allxha,-{:,, ne rildi i Lrime seb(. a Borbä protiv iejLen:r znxai ncqilenje njegovoqn obeiinjr, jcr i obeainjr, ncpokorar,anje njegovoj nefcclbi, on dorlosiLäZne 11a(Le nlr edujezlo,odvraiirod Pri\'oqapüla i svih imansliihnaielil. pr'oLiy r'azyijrsc sndliri splemllostza borbLL Iz ovr dva dTihiicla jezil(om,rLrl()nr ilnclkom, l<irLto Allaho\.a,;., neplijirlelja i bi srcem, r ijeabila gofnj.r. po Isprirvni pretho.hrici,selcf, se rilzLlaze pitanju definicrijc istinsl(og diih.r.Lr: Il>n Al>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a., ki.c: To lt tt aieDjt: cjtloktLptlti st)(t!( u l)ot bi tt.l Al/.ltn|alti Putu, tiu bojL,tiselt i tatDt uitijt:!Jpt ijcka]o. IIrn el-NIube|ck lirlc: Tl)jc botl)al))otir poitla i \Ltrtsli. Nijc u prä\ Lr ollaj lioji liir2c su pomenultld\.aajetadcroeifrnä, ch zrlo !lo u scbi slldrlc ollo ito aovjcLine nloze ispLlniti:isl(rcnLl boeobojrznosL iskrcri cl2ih.lcl. i O\,e dvrje stviui aovjeli ispLrl)jr\,ä jc LllljclIo\,oj lioliko nroii i to se fazlil(Llje svrliosnponiosob,zilto L(od pogLedxj sljcdcii ajct Lrliome izn ni edbesloji: : >
:

\

/

* --rjt Ä-<-.1; L- l, q5L:-'
J e . Y J \

-

;

je Oi t'dds ia4hr.rc i u vjeri t,artr tüje fliltd tcile prollisoo.' ' rjelottt.'" Poslrrrik, l<itlc: Poslar sartrsa prcvotn i.lahl<oLn ,:., t)fr\,ir jc zbo!l tcvhicla, ir lahliir u iz\,r'Si1\'iju. Alhh, rr,, jc SvojirD fobovimi olaliiao \'jelu, opsLifbu i posti/iinjc Njcgo\'e nlilosti
''\li\li

nrrj.r: ' 0 tiruliLi. hoil! \!
,itb:to Ir u ititt,05i

. tllnhu iniüslo
Alo tt\lirrini!

,-.r -J \ilL 1li l,L ttt lt)1

''Alrlrcd. l / r r n r f , N l l - r 5 1 P ( l c r r l b L r l . r u n r . : l b rS r , 1 ./ , r i r r n l / I l l S . . Z u L t u ' i L L i . / //ldl.f ,dl,1i /,rrrl.inr t) N.1.

1ti

s\'e dok je duia Lrtijelu I i oproslx, olnoguöilSiiln dil uiine tevbu je haram ntrdomjestio lc .l:r üöine oLkuPza svaki gfiich, s\'e ono Sto i uiinio olakJicu ptle potellio'u kojotlr ih isliuiar,a halalom i zl svirLiu i izYr-iiii 'to Je oiirn ito ne tnoelu p:r i poslije, kako ond:rda ih zaclttZi iznirdijihove moai?l

tlf

\-\iitt,,:;t

lrL .'-.,,11t ., I

O STUPNJEVIJ\IADZIHADA Na osnovureaenollli:rzcmocl:ll)oslojeaetifi stupnjadzihädä: d2ihacl sarnin sobotrr, sr ploti\, icjtrna, proLivnevjenliLiillicelnjera, i te dZihad proliYnasilnikili rlovotirrir. Prvi je borbasa samiln sobonl,liojaopel ima aetiristupnjä:
1 , , ,\ . r - . , - . , l r i l r , n L ^ r r rr . r , l , l , , J , i . r|- | ,| .I\ .IL , . 1 / | L I i . r : ' . riLcL lom znulu; po dr pozivn dluge u vjelu, i]i te Ll sLtprotn()ü biti od onih Lroji Lriju ono ito jc r\llirh, 'j:-,obja\.ioj - dl strpljr:njerr sar.ladasve o\.e tcilioöc poziva, podnoseii ih ladi Allaha. l(adä isplrri ova aetifi stupnJa aovjck postrjc Allahov miljenik. Svi ispralnL pfcthodnici,selel, sia2userL tonte da uicnjxli nc lnoie biti Allilho\. miljenilisvc doli ne spoznaistillu, radi po njoj i poduiava chuge. je Drugi stlrpanj cl7ih:rdir bot-baprotiv icjt.rn:l. Ova bolba inra dva stupnja: - bor-ba liojir sc vocli clr bi sc,pobiledila sunuljir L(ojLL ubacLtjc; - bofba protiv stfasLi. PIvi se vodi ö\'rstinr uvjefenjem, a chugi strpl]enjcrn, kao ito ka2cuzlileni Allah:

'.''

\;srt:':;

,', i : --. s !l! JJ+.4' a{r

r_u?J
r;9 !

Izmed jih srno ,t{i |odc odrcdh,ali i otti stt, odazivaj öi se zaporijesti Naloj, na Prati pltt trpuiir'.rli, je| su st|pljivi bili i dol@ze Nale tyrslo !jeror,a li,' J' Treti stlrpanjdiihaclaje bolba protir,liafira i nrunafiliai, ona s.rdriitetiri stlrpnj:r:
'

t.J "Srü,n/. l-1
I i!l

t. f,l r/i, .. -1rrr,/ ,..r1,i.

- jezikonrt - irrrctLior)ti - tijclotrl. se, Bofbir pfoti\' 11g1'jglrrilia Llqla|rrolu,Yocli ofuijcl1l, doli se !odi lerikoln' bofbr protiv Iiccnljer'r,Lllllnvnoln, ic aetvrti stuPrirj clZihird.r borbir protiv orlih koii ainc nepli]\'du, se tl rlov()tirrijLl \ jcru, I ()r1.1 dijcli nit Iri siePal]:1: 1leL(u nrrsiljei Llnosc r, r . I n t . . 1 . , ' J . r r r :, ' . . l . , r r - ()ndr jeziL.iom, rlio nc luoic 1li tlrni e
- (Jllciil sfc€111.

dTihrdir' Pi1'fto lltt'e, sttlPlrjevir Ovdje jc nlbroiiln() LliniLest a tije se borio tüli ie po1]tillj1o ln bol bt!' ttllu o je rcseii tI sebi jednu osobitt liccntjera,'' tr D2iha(lnije Potpurll)czhi(l1c, i1hicl2rii (lzihadbcz vjero\anjr' oj oni lioji se n.rcllju,\1li1ho\ nlilosli izvri.rrrju or o trojc Allirh loZe:

- F

-' J .""-:r+

' '-";L^ ' ' --!': -t.l -t --

:

--

-Jr -r
. '

7z t .t*

- ta r )J;

O i lioji rjerltit! i koji sc isele i botr lta Alltthownn Pt!tt!, o i sc tßogu flacl4li i All(rlt ptaito Allahot'oi ttülosti, .l je." Soütilost.ut
Iiro !t() jc !jcrovrnjc llilrc.lcno s\rLiom aovjeliu, irLio sL1nlLL _ nilre.lene icLviie llici2re Lr s\iLlio clobir:hidTr'rl uz\.ii.rloln Äll:rhu ir njcgovim slijedcr)icn1, lrlioder islilcno!iu, i hi(Lira Lroslanil(r,i i bor'bl sir sirtninl sobonl i ielt.lnonl Ll l(oioi niLio rlilioqä rlc lnoTr n)oze le zamijcniti. A ito sc tiae borbe Pfotiv ncvjernil(r i liccnrjL'fil, vo(liLi dio unlnteti.

l ' ' \ h . r ü d .l / r v r , / . I f s r ' 1 : \ h ' r . r r ! L r t l ) l r ) 1 1 ) . rh r D x \ | l ( i l i r 1 t l l , L ] .(12 i h . , 1 i I N . . r i : l i i l r b r L f l r l . ; i h r t l rf.. ! l r \ l t la0l : l t J . 3 h \ l t c K . r x h L t c l ' L 1 . r.L r! r / \ i . l i f u | . t ' r t i 1r . n t r d rIL r . r t , j . g r / \ i . h r J r . l ) f r ( l t r .

' /,/ In'l',,,. lr .l

-'i/i,rr.., .:-., /irll

,i,/

*

&

je Najsa\,ricniji ao|jek L(od All.rhn onrj ko izvrSavir sLLrpnje\.e svc je najsa\,ricniji n.rjirsniji kod Allaha posljednji dzjhad:r. Zilto i Alhhov posl:rnikNlufurlmccl, ,:, L(oji iz\1irr.lo sve to, bor-eiise je nä i\lhhovom PLliLl islirenon bofboll, oll(ldn ga 1eAllirh posl:ro p.r s\'edo s\'ojesn)rli.(adir lnu je objevljc,no:
. -. .,
.\-' \:! , q !-rJL9 --,1

.;.,.:

O ti, pok|iye,ri, tßtatü i opotttittji, i Gospodara sroga vclitaj, i halji e sl,ojcotisti,' ' ' 1 . . - , , l r r r : ' . ,' 1 r' ,r 1 " ' .l r.i\\ l', to n.1 je rlxjboijinaiin. Pozivilo u Allehovuyjefu drnju i notu, tajrloi jrvno, a Lradr jc objavljen nru irjct: -J

,i v,t-u
Ti j.t'rto ispovijedaj o o ito ti se arcahrjel odmah sc poLolio AlLirholoj naredbi, ne bojcii sc lrii.ijee je prijeliola. Pozivao u \,jerLl stir. i mlade,skrbodnc |obovr:, i i muilio izensko, cliinne i lludc. Iiicli se poliorio All:rhovojnlredbi, jirvno pozi\,ijuai nalod u vjcru, proLlinjujuil njillo\'.r boirnstvil,liritikujLrai ujihovul.jeru,napacl njceni oltekoji sll qa slijc.lilise poJaaao. je n.l lo AllahovZalionu Njcqovirr stvorelliinla, ito Uz!.iieniLia2e: kro

.,-! l)

:,

Jl.ruj

r l;l.l

r-t l.-r L ), J JLi : )i a\i' r:: t'jt 'ctlo

T c b i ' c t r e , e , e t r r t i s t t ts t u t i posl4 ri ici ma pt ije te be.' Il
' 1 . ! - \ l t t h h , i t .| 1

nij( r

1f1

( )rnlL/r, , --\/,?. ,.,r,/,1. / .

l A l L . , hr,2 e : '-l-r; -i\ I "-bL;

,|j ])|rJ?

JF\

ePrijatelj.t Tako sttto svaliont viel ovjesttik o.lt edit,lli iejtn e u li.lt! ljtt.li i d,ittttot'+.'t) Uzliieni Iiirlc: >Jb ) - - '-.r-^-r - ---r:' .-l l, J,5

i -'sv "! ,-^-\ .' -*' r\ - '+ )'
I tako jc hilo, tti olti t.r Ptijc ovih niie doi.Lo rclili: iarobtlj.tk ijedtul Posla i.k,.t d.! tis je!, ili: ltd ie! Z4l st! to jc.hti dt ugiltt.t tl anLtrel ostavljali? Nisu, ego stt o i liltdi koji stt tt zlu svtl;u rnjet tt l)ili pt ev iili.)' Iime i(' Allilir tjc!io SIogir Poslanika, ':, ukazLrjuii mu di1 imi pfimier u oninla pfiic ujeg.l il)oclstiauai lricgole slje.ll)cnike rijcairrili

i;l'tA;\js';'"t
Ztl tttislite da öele tlti u Daetmet, 4 ioi ltiste isl< sili otto lto srr isktrsili otti lioii Ptije vas ,,tilt ie, pogad.!la ih je ttcinaititn i l)olest, i
' t / . i " r r 1 .l l l

IS:

1 r

' - 1 " '

toliko stt bit'ali potresd i da bi i Poslaül<, i o i koji su s nji ljerol'ali, govotili: IQtdn tc doii All.tlbt,a porfioö!? Eto, Allahova po toi je doista blizu!' ' T.1L(odef je Lj.'iiofiieaima: ga

iF.'i pi Lr i; ;i rj,;:3i;6r :^;i ;r
j."l;J." ' ir,
. ; .U tr:.-

J: rir *' ,4r+

4|j

;. t -ir'u.; rrll,
" .J->L<.r'

,; J' :- LlJ' Jr-,."1 ,1J' *>

;r -i ; ii ii;, "6,;; jK ; ii;'+ u
: iJ i *l ' *:J ,lll-4 l-jü -,-aL- r. -I'l' ,-.Jl

4; i; i;< -ür-i r t ta; r."it"itst ;
$:: l " : - ; , , . ' ' , " , .,yr*i '.ys +t' t'.r.^1F-" -J '..J t J+ü .<;r
.. l

.:rj'j u " l,-l ir;F i! t:j.ii.lj. :t;il
iJr* ), Jl k+"1- .-- ' ';'t -Jr,-,J'3fi:r-'-.J.:-t-uar'rrLs.r --i': rilj ,i,! Ü JJ,i r? tdt r: e J.- 1 i ;lri ir -',.5 J-Ü' ,s u, j.:1 .:-'-. r^.q;r -JuJr .r; j lc ,-,'! *',-|r, .<* Znt misle ljtuli da ie biti Elif-lnn-mitt. oslavljeni a ntit ako krri : 1)Ii vier ieno! i da u iskuierje trcöebiti dotede iT A ltti iskuletljc doteli i ote pfije njihi pa stiio .r one öe Allah, sigrruo, znati kaztiuli

tsil

Zar t'Ii'lc L o i il o t o r . i \ t i n I t i o t t c ^ o i i l n z t t \lnna uttttrii? o,,i irnli ,t,t dielu tule dt ic A ko se nada loie I'i je ono ito pros 'hti odtede'ro s sret s Allahont' pa od AII'tha z'tur! A vriiene ie doti' ß Ott s|e i ie i sve doist"' olt;i ko se bori - bori se s'rnn za sehe' () ifia A ih ie rcznvisart otl srih svjetova' teno) koji vjeruju i dobra djela öine' ltfiieii pakr "jihovih' ,izurrru' p'"fo ht dlliih post te o ih iZa ono'boti" ito su tadili' doista zaduiili 1ßFü.liti. Mi sttto slakog iovjeka slioJrfi' da bude doha| pre"fi rotliteljittß Meti bilo Ali, ako te o i bullt trcgovatali da anJa' itarar iüslttattai'o öem ti ettasz pa iu ontla ilr rre shiaj' Me i öetese watiti' Otrc vas Ja o ntrcue ito stc t ttdili oba|ijestiti' ce to koii t'jeruju i dobrc diel6 öi e sigurllo li di t"La" -," koji su dobri ür'tstiti lt'ut kad neki koji govore' Vjentjerrro t Allaha!' a dtii ,l,,ito'horccli Lwle na nuke stavlie ' ofl i Allahoya da ie ljudsko 'ttui:e je isto ito kazna, A ako pottjeda dode o'l Gospod'Lra ltz v(ls! A tt'ogL' sigurttu cc o i rcöi: Rili sttlo je u grttdiü4 "nr'A. oi, u" "'n 'tobt o otto lto st'aöijint?'^ ovih ajeta'poukui nlrlldfmt o NekaiovjeI clobl prolrotl i sll-risao vicrovjesnici' liudi se nrdtriznredu ie t ,ri,, u ."t i .n,i.z" t'l"c1a poialju '"'ri'n l\u lJ/c: s t ; ' ; , " . ' ' , r r n t ' r l ul t t t ' p ; r ' r ' r r l i r r r u r F r i l i'l'rrc ri' d:r L' '! i''ru ; : , , , ,) , , , , , ' i - e . , t '' ' " ' t ' " J ' l q ' ' r r l r J u ko ne lioji govori islinu o'l onoga koji lalc'.A.otaj 'iiriiri.t"...ri 'iä'i,1.t,,/*,i, Allaha ,-r"r,tne misli claie ciobro ploti kod l n ' r P : r d i 'i Jn L ' e r r ' c s n \ r - r r r o u , l , , r t , r r ' . j\' lrlr' t r n r o P " 'rl r r r l r
"rrirl \lo 11rdurrutl b"l ' r ' p r r 1 . , n l Ii l \ l \ i ' l u \ ' ' \ ' r r r I rll/qIclJ

" Ll .1n1'rhut.I'I(i I u.1

nagfada liocl Cospodirr-altjcqo\'ogl, I lio int sc rrc pohorall on biva lia2njen,i n:r Ovom i ()nol) svijetu. Sväko morr osjeiati bol, a1i Ijcrnili osleil bol srmo ni1poactlilr, :t ziltiltl postizc clober. hraj i nu Oroln i Ononl srijetLL. Onaj lioji nc vjeruje, n:l poactliu osjcac uzitali koji se liasnije pfcLvaru Ll vjeanll pxLnju. Lrpifan je Safijtl: Std jt batjL,.d aoyjel.a,dn llt sc l(L vlnst i ]lttiüjcs]ti:tt,o iti tta butle lsltrria,? Rekao jei ,\r8ad rr?t sc d.Lt.i yltl\t i jtLlttljct]ti:tyo dok ita bt!dc tskui.lil. Lzr.iieni Allah je iskuiao ocinbrane poslanikc, ulu-l-rzrri, pa poit() su se stfpili, clitoim je nalnjcsniitYo, i neka niL(onc rlrisli dn ae biti poileden pirtnjc. Razlilia je senro u rrzbofitosti onih lioji osjeiirjLr bol. Nirjparnetniji jc onaj lio tlrjrllr p:rtnju zürlijeni lifrtlioLr! jnom, tl n.ljqljuplji onäj ko li(ltliotfajnu i hhliu pirtnju ziulijcni za \jcanlr i Ielii(Lr.N/[oZe nelio pitali: Kalio te l)a 1t:t.]ti i.aürzrIl o|o? I(elcnro da ono iLo ga potiie nr Loje prefarifanjc on()eitlto je bLizunrcl or)iln !to ie cloii liasnije.A clrriiryoli orlo ito jc blizu:

iguj J+ :[ rG;;]-irirj;t
Uistitr , \'i Ovaj prolazni syij('t yolite, a o Onorn drrrgont brigu tte roditc.''

i+rrr j_+ ')F .jl
A ot'i, oni doisla,'t"
;L

iil,ot

o

Ovottt

srijetu

yole

;,
LE

ri
ia

Ovo se deiar.a s!ilionte, jer iovjc,l nroLir di1 Zivi sa clfLrginl ljuclillla,a oni imaju sv()jezilhtje\.ei tfai.c ocl io\.jekr di sc ion sloTi sä njina, pa rlio to uc Llrirdi,lttllöc ee iliazlljavaju, a ako sc sloli s njilna, lo mu donosi patnjLl i kiznu ocl njih, a dlugi pllt ocl nel(ilr dfuqih. Po!.ledirjrno onoga lio posjcclLrjr Yjefo|anje i bogobojrznost, a Zivi nredu neplavccLnimir gfjeitlinl.l. a)ni ntoqu iinLti nepr..rvdr,r i santcr ako sc on sLozis njimr ili autl(eprclxzi pr('l<r togr, pa alio telio ur adi,
' / , 1Ä , l d l . t() l

ts;

( f,lr/r,.,

-\r/ 1 ,i,..i,l

i Znlinr ea oni PonizavdiLl spilsio se üiihovoga zla sario ne PoaetLiu. llr muae !iic. nclio ito bi ei nrutili da im se suprosLa\'io poaetlitt-Ako se splsi ocl njih, onclir nrora biti poniicrl ocl neliih drllgih. Zato sc avrsto clrzite onoga ilo kaze Ai!a, . , Nlrirvjji: ^o /ratlrLi littdt da lti ii]titid.ttt !lj .lillisuPottcbtti,4katldljtlti :nr/otoljioAllaln,Otiie Alhln tla bi :adot,oljia Ijüde, Dilta ga tlet:a spasiti od Allaha.'1' lio posnlatrir svijct, vidjet ie ovakvih Primjel-a imr lnrloqo. pfedsjedrliL(colle sirno\'otdrijame i su r.\afoaiLo bfojnr oui lioji l)oma2Ll Iioga Allah aLrva zlr rrlcgasanogr, on oclbii.r o(l bojeii se njiho\'ekazme. da se slo2i sir onirl it() jc zabfanieno i tfpi njihovo llePrij:llclistvo, pa posiize dobirr lir'aj 1lit ()vom i na (}lolr svijetll, Lilo sto su biLi LLaelljaciostali. i poslanici, mjihovi sljeclberlici, isliLriavani Poito se irol nc mozc DikrL(oizbjcöi, UzliSeni Allah .hic utiehu ononrc L(oizrbale proldznu, r ne veliLu bol, reka\'!i:
lJl .,:!.:-) Jrl

J;ir
Onaj ko se boji i nada se s srch.! sa AllaltuIrl, pa doti ie, sigunn, Da obeöa i,aOnsvciuje i sve. al"' ()dredio je L(nirprohzllorl bo[L l<t:rj, to je D:]rl susretirsil a tl bokrrr Lrojijc Poclllosio ,\llahom, ,9, pa nckir sc rob llasln.lLrjc (lvu uLjch jc potllcLiorttclomu taj sLlsIeL, lialio bi fob, in-re All.rhl. zi1 podnoseai bol, Llscl)inosioZeljuzn susfctoltlsa \jirD, i'lrlita ZeLjiI bol. Zrio ie t)oslirnili, lnolio AlLahr, susretompotisliujepfisLLtnu ; i.clju zl suslelonrs Njim," liola jc'jcdllir od najveiilr dit l:,, da rnLr bligodrti. r\li, or,:rblagodirtlr.ii fijeai i djela, a Uzviieni Allirh jc' Onij lioji auie tc rijcöi i zrlaza tir.ljcla iznä Liozasluiujctu blaqodat.

'

l i i n r i / i . 5 r , L rl i+ 1 r . . . \ i i jr. . r f r ' r l x f i \ r l n N l u r \ i t r u k o j . n i r c { 1 l ] i r l . S . l , x 0 r ljudt rlril t t)t)1.,t(üh \ari tllth)t.! n\!'t,!kt, .. l,t,lt i. t tt,d,) rn.|totolii u luuhoroisrl:ri... ' \c\ri. Jrr./r i r.l iia 1S6

!- t,i/,1(:,ir --\.,i1il,/r/, .,./

l(aoito jc rckro:

;:,i6+rsj
I talio lli jed e drrryitna isk iay4Dto,' l A ako öovjelipfopustinel(ubliliod,rt,nckr proLrai slijedeai rjet:

;";urulj;L.rr;ji t l
A zar Allah .lobro .aht,al i..'t\ c l)oatraje o e koji stt je UzYiicIliAllirhr,;ernicima dillccllLleüotj.lrrr,a Loje cLa rrjiho\ diihad u irlc;\llaha santo zx ltjjhovu l<olist,I Ällah je neovisitn od svjlet:li nemlr liolisti od njeqr. Zirtinr ih obarjtltavir <lirie ih jc dZihadom inrilnom u\.esliu glupu dobrih. Potr)ru obirvijestio i cLir Onajlioji Prillvilta vjerLr zDrrljr snr:rtrir bez ljUcLsl<u i petnju,koja litrru je neizbjcinr, jedn:rl<om Allirhovoj ltrzli. Trrl<r, LacLa nekoj r.ojsci dodepobjecla Alllhir, lirj loZer/.7rdrr s r,.r///.r,Alhh n.tjbolje ocl .r zna r . . u - l i . . r ' i r r l '' r , " r , " . - u i' r r r r . i r r . . r I Ono Stose moic zNl(ljuiitijeste(la je Allthovir ntuclrost ito to iskurlavrljude clabi sc rrzlil<ovao dobal od loicgir.Poito jc .llriü Lr osnovilatijeinai ncprxvcclna, nju se u\1aaiodfcclena Ll lioli('iü:r /1, kojiltrebadr seoiisti, a Nlios(,ncoaistilla a)\,on1s\,ijctLl, oaistiac Lr sc \',rh dZehennelnslioj. liad.r iovjeLioiisti, mo2c uöi LlDiennet. i Ttl< se

tfi

cf,l'/r,., -1//./,.,.,1,1'

PO.ETAK DA'VE
Iiaclaje Poslrrnili,.:, Poaeo Porivati Ll vjcru, odazvall sll se je robovi iz sr,ihpierrcna,Pa Pfli L(oji ir-iaoöastclaprijede AlL:rhovi 'r., EbLL L3eLir, koli ie Pom:lliilo na isl:ur jc najishcrrijiiovieli Urnrlletn, Ebu Beklu, ..' stt se odazvali Posl:rniliu, tl pozi\ruju s 1'j11u. ,., i ()sman,Talh.r Sircl, ,.'lbm Pozivuseocllnah odarv.rle nalislifcnijil i je podnosill sve Lcikoae islircnosti. .:., H.rlidZa, kojr medu Zenamil, joj jc rel(iorßoiit se a.t sebe.'i Rdil!j sa'ju lal.a ]]ti Poslarrili, ,:., da ostdtttol.il.i()nä fefti ()lre je dol<azala Alldltt, Ott te tikttda ]Lcia nikacla osramoienod Allaha, biti onaj lio irnatirt!c osobinenc Inoze t azutronl cladobfirr dielimil prit spoznäviisvojonr odonri sirvr-ietrinl plemcnitosti r\ll.rhova i:, i izvanrcclrojnrrari Poslitnilia, oclgovara clobroiinst\,a,ancst:rmolir.Trll.ivitrlilzLlnlolllHnliclZil,::,jezasluzila lliibrila, !", i uputi selnnrp|eLioSvojihPoslanika dr loj r\1lah,,.:r,, . X l u h a r n m e d a:,. i r ' je islanl i r\li ibn tbu Telib, -:, lirda je imiro Oclmirh 1>Lihr':rtio a liaiu iviSe.Zrr njesase brinuo AllnhoYPoslaniL(, godrnir, neLii osaü1 jer i:.,uzevii ga ocl svogir nn)idzeda bi mu pomogao, jc bila godil.r Zrtirn je nr islirmPfciilo Zejclibrltlnfis,:., ljubinlircPoslanikr, :., ., lioji je sLuiioliod lJirLidZe, P.rlla je onr poklorlililPoslaniliu, qa ,:, pa ... Doili su Zejdo! otac i anridzacLr otliuPe, Poslrll1ili' reae: Moie li ovako: Dtit lu t! da iaIhetq pa 1ko izabere vts' eto vLltl goj .t ako iz.tberc nrc et tako trti Allah1' ia isa t od ottilt koji izalreru rrcito dt Llgoosim o oqrt lioji je ltiene izabftro. Natia)rtost je ptdvaallti !1Ptdt'l| si - Rel(oicolli Poz\'äo Zeiclx, i ndsdd btlda]]to pa jc on iznbrxo, reL(r\v!i: ttis.llll ottnj l.aji ie iaab|aa llekagadru.qtrytt Ja Tt:iko t&i, Zcjdt,.dt \i i.t1L)t ) )oPstt'aut]liesto slabt)le i o\i]]t ttbt:. 'rt1:Iid:/^ jcr trt]]t lld ovold Da' pot tt'ojL, adi(1t? lleLiolc Zciclo\,ol.lc i
' ',\Lir.d. 1/rqL,i. l1)lar)lr. l 1 ! r . f r L . l . i b r rS r d r . . ß ! h l r I K i L r l r ub e d i ' l \ r h l ' h r d r st ) f 1 : N l ! s l L : K i l r b ! . 1 i t u n i . f o g l t r \ | . i .1 1 . ( l uc l \ r h i i i l x r c t L L L i l h hl i . d i s 'r'\'idl: Iluh r.lrr(1i\ r lsl0 I \luthnr.lrld s br llll. h

,-it4:,:r

-:..,;ti,,i,r, .,.,/

iat'jt)kd t,idio tlclto .bog iegL rc lilt tikada izahrtto ttel<ogadrtryoga. odso\.ori in Zejcl, ,:.. hircla jc i() iuo Lroslanili, ,:, izvcclc ea u neizsfadenL clio I(r'ber!') rcae Btßlite sqc.loci da je Zejd floj sitl kojeg naslije&tjem i or1 me e tnslijed je. Iin(La su Yid]eli to, otrc i arridZa se srniriic i odo!e. Zejd, .,,,jc l)osio inre Ze;d,\luhltrtrrccL^ sin sve do potL'tli.rC)bjnve, krda jc ol)ja\ ljcn ljet:

ju;i q iui ;<.r;;j:,s1r;; :.irrs -ir:;ü
t--, 'r-*, -' - r: 5.; - r* - JnJ *
Zovite ilt po otcrlir a jiltoyit , to je l<od Allaha pral,e.lLtije! A al@ tte rttte irtera oieya njihoyih, pa otti su brata y4i4 po rjeti i itiöe ici su ti4ii. Nije gt.iieh dJ<o u tot e pogtijeiite, gtijeh je ako to l,dia srca snjcrcju; a Allah praita i Milostil, je. : (ld tlcla sc zr.aoZejd ibn H:lfisc,.: .;r"Pr-enosi je Nfuuntrrc,r.cla Zuhri rekao:,\ic:ra'u rld je ikoprije Zejrli ptcklo tß islal]1. Zatirnjc n.] islanlpfeiäo \rcrcli:r Nevfil, ,,..U Tir.rrizijc,r.onr ibn gil je Poslenik, Llsnio ,Srrrc,r/l'r" .h stoji i:" lijeposr izqlecla. jedan za dluqim pfclarili u Allaho\'u\jcru. I(urcjiijese Ljudi sLr nisutonrcprotivili s\.edoli Posiünili, nije poteo l(ritizifätinjihovrl r-., rjefu iprolJirljati njihova boZirnst\.i1, ltaclasrr njemu i njeqolirn ji. rsh.rbilna postrli ncprijatel jel All:rh, i:,, je StitioPosl.rn .:, preL(o iliir, EbLr Talibn, je on medu njima bio poilovin i uglccl.ru iovjel<,a AlhhoYa m(cifost je to ito oll ostirou vjeri s\'oganar'ocLa,iemu imt mnoqo korisli Lioje u su le jasne otror-ne m:rloboljc poeleda. ko A iLo se tiae njcgo'"ihashaba, njih sLL 3titil.rnjihova plernena,
'I ''

]j"tji ;er,l,n il e'q_'u;i:e:..

N r l o m . r j . s r r is u s eo l i u I l i r l i L u r . l i l l i [ \ . 1 ] k a n r . tbn Orn.rr u

I l r r I h d T c r . / l / / v / / r 1 r - rl i . : r \ h n . d . 1 / , , \ r . , / I 5 1 r 0 . f ! t . . r s k r r c e r ) o.ir r i i i : l l r L h r f i h r d r . L I + , - l : : N l u s l i n .l r l l i s b r . l l l j . \ . ' l L | l n i r l ! , . , h r ( l i \ b r :l l f L )

061
t \ t r ) . ! . t 1 , \ t t t ) r r t ) t t rr l ' . t t l D t r t t ;ou:tüorl nntlD r l)rt .,.-. \ at_a ) 1r t ' ü t ) l t t \ )tllt\' l!a r'rv)5' l/

r/rrrl,/:rarrl.l|r:l .oqrrrIl:Zf'uisi\Lr'tlLLlfq'ru'sr\'!l)a) L q sr|'xl rrirl'r8 ' lr! q(rfrxL Ll'rlsnl\|!r!i 6(rlI D I I t)t) 1 u t I I t t! ) r t t l \ ) t| \ r r ' r L q f 7 (l l) . 1 ) ( ) 9 ( ' l l r l l r \ r ' r ' 1 r / r ' ' r 1 L ( r r ) t r f l ' ,,or,t.!irfrrs:.r'ii,r.Ltrrili)ll ttt'!r.ol:r r.ruttrtr.tt\

:tro^oiPo 'trllr'\lrJ uqr |PlrZ PslPr:qa?Il äs ols x.\p )lolsocl t:iafu PLIi,,'::' '': ' Pn,scl\ Lrcll iILIlrr]ods PrLrl(u rP.LLlr' 'tlPllti:l I nlPig xu Iqroq n as r ns rlr^o.usr:)n'ntilPäl^ln JITPItlOPa^s ns ritlstlPo'r1llIäl\ n Illll ns llo) rli i|)ruflsod nIIJIN n oltn rhu oIILI PL) ruo rtsoulEln lll lrlrlslz 7,)cl Ds tP Bullsrällti iP l|l? ns rPrr)J:c?rl l[tlsJ uql rlltsr1po.(r9c.rnj 'ollrLITod ol! llzPuirLlPtl olq afrJl tlro'\oFPo ;rl '' 'Pn,sJl{ I ntü ä(rLl'-:.,')llLlnlsod tl-s !u':r lr)rlrltrcod LLI!l'! oP'\zllLI n ITtn LII(UPo-IIcLr ns-rcl .,.11nugup ai PPtt ulo:I]luz Pocl nl)äI^r' ns 'oFqr(od c;r,r gol o,rfs{lclIhrdoLr rP t1sllnl rnl)l)lN ll ilir'I}s oiitl äs 'ri iu)Illlrlso(l ältlsrlPo ifi!terrl)l lll:lrr,\ e5 r:uaur.r.r.l1rs rs r-rs P() ali.rcl 'altqo rtn? ns o]! uo)aN Ill]t]^qn ql llnr]n"orlr;u'cfi:särn)l;lltrTr ns rp op rrs'ns PLüIlutZ n.\lslrElsodod aurpo8 rlad'nqä?P)r n llsr:zl ns q!(rrzl p'lßrrj)ln es ns alol n uurrPll|tuä(^P otiotlrod r{ qr'r:i'LIPIIY rnllqo eu II!oP ns PPrrj clr;? I.Irlä?I r:rllfIrsrltu lsJllur'\P Po tchllS

rrlrcrl - ' 'r:fft1n1 r:So,roqqly ,,1ini,"f '1io.if"l i-l :r '|)llrnrlso(l rl olLrl2n r{ol r'{rd äl r:s r rtrcl r.roFo(uturlrr | '.:: ruuttls() nrlaplr'i
'nflulsaqY n o^.ICl l'nrlPlLlJLlI?r fl) olpJrlu cl LLII':F qtll\r' ol 'rrrprsrl)sr ns rPP) I ir)Dl olrlsod tllur.ln äluc?nul rl rpt) Y rlrq 'D3.)ht lsalltt! )[ ol ')]elkllt Dz 'L)llDllv it!t .)\DL utPel Jl 1lo'ttDp)l :)l tto ')lDlltl 't)tl'l|Y ltu D; oIlJ ']elr\iN uqr trIorJr\ tSr{LI pr'ro'l rl oltold o:lDl 'el üIDI:ll.\t)ri 'urPrl elrlullY :J( or'Ionon^'c)ä'\ clilsod iLIaPrl)l qtrllV 'ullrrllY lPti eqrs o]Pclrs rlrLI'r'llllrtz orinu illN äl .Inttl lq cPt)I ':F .ua?nttl olotse? oiq'i:f'eqr:11y iioqz l{ rlo>1 lt:llg I .rltutl!u rlPJl^'i 'o)lqorod t:,1a uazO D'Ia? sDtt'tal 'ql(u 'lträ?ntu lllq ns P;rod oPlord IoP utro.usulas a\!d.qq;al oe)ar '+'ltlPllv '.. '1'u.,Fua al epr-1 u S()qz luällltll r1sl(ro trrporocl I otll'nlui)l1ru luä?olzl IlIq ns lSoutu ! !)llrr!r E,\o8JlrIr:," r]BrULLlv

\r', , -'

,

l

- zirbranr pr'ii'rljir Ll llrmazu je doneicna rr lVIcliki,i1 zillilu je Poslirnili,.:, to dozvolio u Xledini, pil opet rrbfrnioi Zcjcljc bio jcclilnod mLildihlshlbr, pr su (r1i lrjegovi pfiirrlclii pfiirli u nanrazll,L(iLo obiallo - nc au!ii lu zabräDtl.lia(ln su s:trrllii i za to, napustilL pr-iaallje lrnmitzLr. su u Pojra.llose nrsille t\urejiijr nticloninra l(oii sLrdoili ir,\b.'sirlijc i oslalinu, pr su ih nrprh njihova plcrlrcnr. put iseLeu ^bcsirrijLr, Poslanili, ., inr je nifedio dit po clrLLlii iio jc z.l njih l)ilo mnoqo teze nego pr\.i plli, icf su näilli nil leslolilr prcpfcL(Ll oclstrane liufelaijr ibilo iln jc icil(o zbog ollogn ilo sLraLlli o NedZrSijij njego\,oln gostoprinrsl\ Lr. je Ci|upa Ltojir izir!l.ro\'og pLrti jc brojah osxm(Lcsrti Lri öovjelir, je rDedu njinir bio r\mmrf ibn liLsif , . S tom qr urPorl ljrrclibilo rL(o , te i devetlrest Zel1il, U ovoj dlugoj Srupi bili slr iOsmiln, , , i rleliolilio ljlrdi Lioji str uaest\"ali na Iledlu. Posloji mo!.rlanosi dir ie to grjtili.r, i1i srLotti Zboq ioqa, Ibn Lr doSLi prije Iledfir, Sto bi oznitailo hicl2rLr tfi rlxr,ratir. Sl'd,,r.,iostrliliir2Lr(Lalirchsrrc'rLliclljc'PosLinil(,.:,LrairriohiclZfLL, ylntiLose od njih tricL('sci itrojc mlLilQfilcil iostlnl icna. U Nlelilij su unrrla cLr'.r aoyjclia, .1 Llhvaal'nrsedurericll,:r o.l njih je rtä IJe(lrLr (L!udcscti actvefo I jLLdi. Lraesh,o\.irlo \,ljesera rcbiu I cr,r,ell, secLle goclrne po hiclZfi, l)oshlliLi, ,-., jc niLpisilo pisno Nc.lZriiji, u krjem ua pozir.r Lrishm PreLioAnrfir ibn Lirejjrr, ., , pii jc NcclTaiija pfih|irtio i r cl(irorDd ]üo!!u iti tljt tltt, je L(ojir uainiLr N.ipisao mu jc ch za njcqa oZeni UmIrlLrHirl)iblL, hidTfLrsr svojinr nrLr2emLJbejdLLlllholnibr DZrhsom, -i.. Orl ic tillno prinlio liriaanstvo i Lrnrro kro kriaanin. Nedzrsija ic olenio ze Poshnil(a, ,-:,davii joj mehfil u vrijcchlosti aetifj siolinc .linara. lzvriiläc vjcna:rnjrjc bro Flaliclibr S,ridil)n cl As. Napisiro nlLl jc cla poialje ashabc l<oji stl ostali liocl rljca.e. Ncdiaiij.r ih jc ul<r'clo u dvile laclc sa ;\nrronl ibrl Llnejjonr, .., pa su cloili PoslaniliLl, ,, lla llajber i sir./n.rlid:r qr je osvojio. N:l osuovLrtoqa, ncsLajccliLcmeolio hit(lisr Ibn l\ics'r-ldr, -: , r haclisa

191

iril
url t:t trlt l'L'/ t'trt'!l')lr)t Dlt'tl\'t'l') ti:t)t ttt tti ttlrtt! llttrl\t),lr tlltutnn tit'ttl)l ) ! n l t t t t l l t u D r t t t 1 ) . t t ) . r )t;)tt r n l r / t , t t t ) r ) : ' ; l ) t ) . ' t t t t r t t t t ) t : l ) t t l ! r \ ' t ! t ) 1 1t ' t t t l i t \ ! ' ' ) r ' l ) ) t l r t \ ' 1 1 \ y,t ,ti t)rütrl,.r\! 1 r'tl' tl )1trl rttl\11\' r i l , r / : . r : I i r ( L L L L T i: L lr q l . L r r | r L . r \ ' r : ! l D r r t l ' r / z I l i l i r r i r t ! r ' l u u r n L i ' l ' l \

Jl.).1 'l rr.r/rfis rJs tL'JJrr1 :BrLirLMtlIlsllLLI I as nLIcl)o'?/'r)o11 l))'')) 'llllrnal ;s n.^ r:i-rlrr o)io ILILr)lliJ.\ dD)t 1D'ra)l ,s r,U///rg :aJc.luo t.l 'ltrl! aj ro)[1u 'd]a?\ t,t alr L);;ort.Po oDl) t ;),t 1,,/r irr'l :'r)-rI I |Pod Lrs r7n phlf1PaN lllrlltl[.rns )P]rJ()d olJnold IJ]rz.I )l ntu fl)r'I lrzs7 olsr o1 or'rouod;{ fd lllo^7op a )).at))l Dll:qr llrcln'q|n ns tPrj r./ rlrd (),\ouo.lfp ..),)r tr(r r:ll:t7PäN lr)ttldtt1:iu'latlDllY 1't 1l aaal'\l :r)ar ' .' 'ralrzc 'afrlnzpaS po1 nPn fP Ilrhtl ns tPrr) qrlr'J nql ucll 'otr\/od cl Lll trlr\lr?PrN 'clor uo iL nlel ].+7q al orq rLILrrLrrlsnttr f -\ ,,1,, u,,1 ''-. 'llt:^I o oLIZnj Jro,\oF Itlo rll) lllJI nttr lls Lrd'Jurulllsllru \rukr'r qr'roiclu o)lr'rclIll!t/PrN ll!]u.rr olclPoi( trllltlP.rN Pur)-r\Plnll7 ft(rrLlolIo'l Lrsrs\" l') !l'Ilo ns all!1,)inj orl|r.\ qr rq IP llll!|41)aN lrz uqr t.IluY I f,rqa]l nqq tr(lr tlNllnl)clY trLul(lr rlt:lsod ns rlrflarn)l 'LL u.tnFrs cs r;11(Lrr;lso rll!f?PrN P()\l Illllo lls lLlftrrrlsrll\

s

f3 tie

) L L I I l r : so r l r r ' t \ J s u rlsrlolaLIotlollslrlllrrlsJLlqlalri-olrl r: 'j 'rq!q!t Lll.\oFJlu r'r,),,trz(l rtr')LLI'{/r 11I?Prq ollrr?r1 'Lrsnl\ oP I lls rlf rocls.rlr 'IllrLrz rl) oLlrIrltxlrSlrtr'rr rlql ri ol! rLuol r1olcl .i Lunzrr 'rin.rp r rpr$,1 ol 'tullnpal\ ' :_ :1l a1 tlDu: 1ts1u .]Drl7\ rt11:.r ll llft rrijäLl 'r.rr,sf rrstll\ llclT olcl !r4P!tl lo,\o ll J( r)l)'rllrrLuod!rlrr'lsl LICLI IJ 'ärllrlrp ollrls.tr rnqrllY l:lr'\Ll äl rd rlrqrlLllrl{ '' 'P,uq rrqr frlrllnpcly uqr fqrl|lnl\ l l Po ,)Jrlod srPftl trP JlrrrLLIods fs uql 'LurtnPalürr:_lPtqLüoro.\71 llrLlzodnolq r(lu lrqsJ tr(ll rIIrl^{ i{lu lJl - afiu'\|rdsl;l oll - nfiLllsJq\rn n rlll,stz fn !P t5ollrr ourlll '' rl)n,sJl\ LIql rl trP ()lr)lr'r' :' oflrlo urrlr:7tr'il)lel\ n ol.\tr()clolfLu 'P,rs Lrql rl rp lr.).res.rotll rr)l)rl\ rl olrr'roq Pn,sel\ uqJ rl rlP ot)lal rrLlIPil{ ll riru lt\sl trql uP or(lop olr.l ICIoltr\ :rrtrl o)l;Ll ol! rd 't:LLr')r):lLIqI r:PL'Z ruIlq!z Jl .)LLTIL ,, nZrLLllUn Pro,\onrLlJ!JUOP
r r./ '' i,i i )

i]),'ll;lii'ril'ilii:l:i;ii,";,:l:,1, ",,',,, o^,,),1ar..p zi ä.,r.r{nr?p,\ l L u l l r ' 7l

\]'',''

--,

'l

l

?

ütujoj.erl[ji. Iio vt\ l)lt.le])sorao.btte liaiidr. Rci'cdvojici jzirslanika Iinrejlija:Dn,ri rlale plLLllült! Dd.l1ta, üt bilt vdtti ili prcdao.Z,ttifil jc narcclio iln sevl-ate polJoni,pu sLL oii vratili poslrm1jeni. da sc l(rda su l(urejlije Ni1 islanr su preSLi Flanlza ilnnogi clrLL!!i. Vidjclicl:lstvirrsir Poslanikon, 1-rposlajcsvc ozbiljnija,dogovolili iz i su sc dä ne biriu zil staljeiineniLioga plcmcnaBenulLirsinl Beni Lr cl NILItälib, ne trllLlju njilnr, da ne stupajLr bfainu vezus njimn, cla s Allahovoga d:1 priiirjLL sj€desi1njilnil, svedol( in llc pr-ed:rju nc niti jedanlist i z.rl(ni'ili Iri]liä'bu,a to je Poslanikn, To su nirpisrlinil :. !!r n.rpisao Bcgid ibn Arnif ibn i lasim,pl'oliv Iiogajc Poslanik,,:.,uiicr dovu,pl mu se oduzelalul<a, Yjernicii ne\.jernici dvaplenenasu otiili u ii'rb ßeniHaiirt-r,irl ta je protil njih. To jc bilo osimEbu Leheba, Lroji poclriaYroliLLfcjiije qodinepo posliustvu.\ijernici, muslimani, ostalisLlzalvorcrli sedure pod jaliim obl-uien oko tfi goclinc,.loL(sc nisLlizmofili i clol(sc je T.rda Ebu lalib nlpisaojcclan pLaö rljihovedjecerli1e tuo iza brcl.r. a bili proglas, I(esidetuI lirrnija, Liojimslr rckc l(Lrfejaije zadovoljni, poieli L(r'itizirirti. nekene,p:rsu ga, onakoneTadovoljni, ,,, je obavijestioPoslanili:r, o sildfZajunjiho!oga listil Allah ilome da laaJe izgfizüo cf\', tälio dr je nestillosve ono ato je bilo osinr Al1:rhor.oga imena. Poslanili,',:, je neplavednoqa sadrTajil, I(urcjiijei sYe o obayijestio svoga aInidiLt tolnc, pa ie on otiiao lnedLt ga, im ispriaao, feliavii:Ä/io llultatttttttd la:a, lradat tenla 1'at]t a pt-ekinileblokudu. ()ni rckoie Tojc lrdred]1a. Uzeli aliolni,ot t isli]tu, su List l(a'bei Ladasu r icljclida ie s\,eizgri2enoosin Allahovoga sa rrrrena, neljcrovinic sc joS\.i3epoveaalo. njihclr,o i. ' , ' ' l r i n , l ' r d r . , , r r r r r rn 'l r . r L i l , r 1 i . r r e . , t . F ,' . ' r f . mjcscciposlijc logir Lünroje Ebu Talib, a Hatidzr, :'., tli dand ize njcqovc slnfti, a pfcnosise i drugaaije. ;i., \asilnici su pojaiali nrp:rd na Allahovogl PoslaniL(4, P.r jc otiiao tl Taif u nadi di1 ae tirmo dol)iti pomoa protiv njegovih nepfijdLclia. Pozivaoih jc Allahu,i:,, ali nilio g. nijc prihvatio, niti mu pomoqilo. Zcstokosu ga uznelnifavali, viic negonjegovnarod.5:l i:rl( .-: god su desetdanai koje€! njimje bio Zejd ibn Flaris, . Clslirli u TilifLr
i r . r ,s r p r n L r ' f r p L L tr r r r f r L \ r - \ l ( l . l9;l

]lil : r( q { r I r r l r l n r L l L l l i _ l i] t l L \ L t r L r l ( r l ] ! r !(rrl ' L l ( t r r t u r t , o r n L \ '( L r ) r l ) L r t l " l r r ) | / l i l 1 t : l i i n l L r l r r rL ' - r t r q n ! r ) L ) : L r ' r r l r t l l!a: r r r / r r r i ) r r " ' ) / ! l / / _ / L r s i ) u q l' tf li

'aht 1t/1ul atto l "lltills! lls Lrtt t ! tlsl Dl Dlol 1 'at ll^Dlqo DDsttl\t "ltlsod up attt2tr,qod okt)1 - 11r'tl! o^ol ai oto:1 tÄrht,t1 11u;np otut ltn '1tlttnlodo Dp )1ßO!rS llpotult s\lt aPotDl! () tlr'ttrttz as as al!|Dr^ PD\ Y ;all0tttF 1a|Il|ts tltIDlltls Dl :afo\Pr nlo'11/11? DP ato|oP DpDI ot)I lJp trttlt!7p o,l4o\?tt o1!tsL'lsodll L'PD)I 1!D,

(r- l,-n, l;F.a a -r(f i-.:

;'--'{ i 111a' lf if t. ;: :r"f q qr:f
-: t-l: iJ ,m r | , i t J, + --r rg- .i cj.51 : . S' 1 : ,

q ;:
l-

\i ?iiil \!".eji! € rf
. l.1 :r *r
'

t {n 1x r"-t{
i ':

,-l;-11 .l n- .*'- -i

-;"n(
(,< -

,4
6':\ '--

4 -s' rJr'f c'"ts''':-'r:rf
4 '' t'C -'--* c '{ ' €

rirrr nru ioP qlltl |z olruTallN trc11'rllqo :1oir: 'tLrLIlTP rllrldn)lsnLIPc(orlsod rNllV r! 'rirrJ?r1 ns {),\oEa(lrß:9n1s llo'1

'rrltlfN(')sJlLLr r.;;-;rl; u ,,.1 r'r,,, ',,,,,,,t rri;or,al ,,t (t'rt1l

li;i;,1,r '

IlDllY DD 1rp 11nt1)11 ltI\t DP ! D,tDVoqo DtlDtttolod 4l'to\l!1! Po o\att '\n.l I l'l\ 'l r'\"r' l' | " 1,'l\' .r'l , ! , D p a o l t ! ' t l!t] \ t l t l : r . " l / | ' : t ! '' l " l '|, | ' ' r . ' ," . , ' . , l l ' ' I P ' r ' ' r " r ' l | \ I '
,Lr lu\'u, '/ rr ''i ,rrlr liir'r''l' lrr"

'',l\

,lr',ir, ,,,,ritt '' "1'

' l, ' , , , , ! . ' ' ' ! I ' ' l ' ! " " I t t o t l l''

t ruMdtt 'roqt'f

lr'

i l\o(l "

|-l

ttlnßDttttttl'):

^r llr -rrl r r" r'' rrnr ' ^ l^r'"Jr'l l" r' l ',; ,t ''.", | | ' ii" i' r'rii' L 'rr'r"r l 'ttt \', r'rrr'' ,,,,.]': ;.; '." t't4t Irntt1!nrl 'ulold r)lltrlrsfrr ' , . , 1 . , 1 t , , it " 1 r r . , . , n p t , r s n s I I I ' P ä r o d r : i ä ( l r r L L l f l s ln o l r ' \ 7 o d J i f I I t l P J l i n 'i)ll!t)a asDtt:t r:7r/:1 ;ot)är nLrl i'l llr'\o .lr,xr_,/. rf\r ,f

z " l r r r " r ' r' r ' o l I

lr r'"'l JJ

--rr/r'l,,,, -:-.,ili 1rl,., /

Pr'al,iput uputuje. () lmrode 1 ti, otlnzoyite se AI14horit llastrilnt i rjertljte tr AIIaha, () öe r'at1t xeke grijelte rale oprostiti i od pat je ras ei..ltaiye zaltititi! A o i koji sc e o.lazovt! illlahovtr glasniku, talit'i 11u 1n Zefllji eöe tolati i ttüntu Njega ,tctc ati. Orri stt u velikoj zabltrdi,'\ zaititllika (Jstao u rnjcstuNrhll neLioliLio je dana.Zejd mu lcic: /Latorrs' pr iii tijitlkt,klda su tc istjeta[i? nis]i se nir lilLrejlije, Poshnik, :: , rctet O, Zejde, AIIah ie za o o lto vi.lii rröi iti izlaz i olakiictr i Allah ic portutli Svoj t'jcru i r..liöi svoga Posla i/ia, ,,. liädi1 su sligli do Nlekke,posliroje jednogl iovjt*a, iz plcrncnaHuza'a, Ll pocl nieqovonr \lut'imu ibn Adijju da ga pil.r rrro/c Ii Lr('i Nlelil(Lr is\oj neroc] rcliavii inl dir zaltilon. On je pristro. Poz\'[oje sin()\,c Doailoje se naoluzaju budu liocL i Ka'be,jcr on iliLi NILlhanrmcda. PosLaniLi,sr Zejdom ibn H.rrisonr,. , stigiviii clo l(r'bc. Xlut'iru ,, jesjedio jahrlici povil<n|i!i: /(rfr:iilc,7ditili]]i t\I11t.!t]tiuedd, pn na O, jc dodilnrLo ncka tiLo lo vdJr/c17sri..'Poshnilt, ga ,:, aolaL( l(r'be i i kl.rnilo leliatir, /llinr sc LlplLtio svojojliuai,doli sLlSa NILLt'im clr,a ir niego\isinoYi prntili s i)ru.iicll) doL( slr nije Llailo L(uiu.'r' u

'lbt K.\ r l/ /rnl,/( \, rti rilrti..l
l9i

1.r{il r" 6 r''l'r'\ rl iq r . i , \ r r' . ; - / r r r !f o r r I r , r r irr l ' r ' r t\)r / ' : L . L L L I r I n l l , , . I).

'ijrr;f(r

']Jf,\rs J)o! !p otI ''.. 'rrl!rql?(] 11|PJIFocl ': 'II(rrlsod 'rlrl////ql ttxrls )s 11Dt,\'E?1i]tPt)rl 1!!Or1DlltlO Dp n:) routD. ) 11.tnPO([s09 '': 'fsnl\ 'e)et t)aDl.ttu psapad lo,rJ:J2är t:o|t ?u ol l)1111!lll i:i.. iftsni{ Parod orlorcl el LrPt)l zo|aperDlt rl l? ,i\' :ttldn f; Llo 'orgrlo ':r ')lLrt]sod al r:d 'rTllLLr!u lrPr J, c{ l.rscPid oLI;PJrLxr nLLI ,., ot,tvlqo al o1l o o llroialN 1)111q t Dlttl 1r^p o.\Ilo\ ltz4q l1qor ottrDlalo

rs orzrlcll.r(l .. lr.I(|1C llllrS IJ tr'IlrLLI,lrl^i_l rs r'.:r.'Lrtlrll\J t:n-ouall^zil oP o!n"IPZ11 LLrrllrz r:.i 'trlulllfrql oärs el nqJLl LLIoTLIpJS rr,\ r rrlalrrnl\ I-l1lärPIs oIPL\ 'D;;at!! oa-)tt,dlnla:al tt 1)t1 lloil !lttta a:t r \tq t4dtttl!!ll a) i]ah) a1 )) at ]ttrtt! )11fad )/ o1: otDT :a?r\ l\ Dld qsDZ:al .lel,!)) uDp)l 1lDlsa.l ' : : : : r u s n l \ ' o t ; o . I d . ) u äf P r I r ' . i ' r | s 1 1 l \ L L r o l s e l l uptrdil o!)Pldfz Jf ' 'll.lnsnl |u Ltu' r.r. ' rullrrH oJrs ,)l LLrolad ' r: 'usllPl tuol Lua? |tr ' r orprnJr LuarJr] LrN I :::. rrnrsl i ::i 'tlrltllll olpIn Jl rtlJlo) fu oclJ(lo;lllP pu lnuFlpzn e( urIltZ ILr!lls lo,\JlrlrrLl Llltllo.IsJ(l ,)tllP I ILIr.IlsLousaP r:, tl)ILI|lsod otrPä1t1tr111i o.ro;alrr o,rlsur:1sod egnPrPI.\l)P flr rlrLrtärs 'ttrJP\: LLI!las r otLrTr.r.l n)rlgoPorqoPnür orl.?od'orl|.I.\zn JlnLLr'-i '[rucP\] oll)L\ ':i r)rLIt:Jso(J orlndn ä1ntrl l]d 'fpo.r lr"aojspnlltro '. : L:d'Iro,Uor)cl)u as tP ollllllLlz.l ';': 'lllcll?(l ifolut:l, ollro,r1oJs LLn op rq;u r:3o12n1r:rlurtp fsPnj Tr lnLl;IPzll rl()Lräl el LuIlrrz otläPr^:ln ährr ä?don o:t rlr'LLrqtl I ntlrg n I uelln(l! il lrP n?tl Il.rN lrPlzPsrl(r 'rLuIrltlsJl,\olel,\ ts lrLLlrl!r,\Err nllrrLl rz ulrzJ,\s ol(l )tlncL c{ IoP ou)l Jf td 'LlJl,sllds cl oLLll'J '-' lLIOll.lql?cl rs 711LLr!rr or,\!qo LLll]Lur ouPälPz .,,nIrr1(l l]u PrsIY lrlPrTPselN oP lrLLItrLrH lnPl?psol{ rdsl od 'olrs)l;h lntrBlPTn ;( ':, Irlrtlso.l zr tluehsur uroLr,\r

ZCYU.II\] I NUSI

. i ' , 1 : ' : , / / 1 \ - - ' ! ' ' r / r l ' - 1 -r

z
tz
LA

I

o

s trto|a,aLLt lelii. -DiibLiL, i.., reie. I)2iblil, . , sc Lrzdigao njirrr do To rlzviicnoel Allaha, r L)2iblil, .. , je osi.ro .rs!'ome uljesLLr. l)rc11osi islijcdcai pfedljil: Bfoj rlilltlilzilse Buhrfi u svom.S.?r1rri. Prenosi sc X'lLlsili], slnanjiozr desct,zititrl se Poslitnili, i., spustio i pto!iro porccL qa o tome. \irtLi tt: \t'o]tt Gospodartt i att]]toli .n 1,,obr\,iicstivii 1..,do o1.l/iirrid. Nlusa, r..",r'eie. Poslanik, ii, sc vriliilo o(l NILrs:1ir, 1..,11111 pel. \,ll1s:1, Allahir,-r:,, sr.ecloli br.oj llirmaza nijc o.lfcc1cnl1i1 jc rclieo c1a opcl \:ri1tiCiospodaru i zrlrroli zit olrliartic. 1)oshtrik, sc Gospodara, .4d01,olj41t sat,I :, rcatt Slidit se sroga U.t,iicttugl je otiiao Uzvjieni lcic: Pt oPisao sattt i Njeln se pl edaiettr. l(adn Svojfaxl i olak!ao SvojiDt tobo|ittß.' Ashabi se lazilaze u lonrc .h li je I'oslrrrrik, ;:., I'idio svog.t Gospoda|ate lloai ili ne. Ibll Al>b.rsLiilzedi jcsl. i Pfcnosi se dit jc .\llahe slcr'm.'" Pr.i)()si sc diLstl Ai!n, feliaodi je PoshlliL(,,r, r'icLio . . l - . d u r r . . : r ' r . . \ ' . , , 1 . r ' i r .L , .I lLr, .: -".- .J?l iJ' "\, rA) O Ga jc i d' lßi Pttt t'idio,,

al. i

i

odnose D2ibfiLa, "' nr . Zefril, .-r, (l.rjc Pitio l)oslanjliir, Pfenosise !jerodoslojno ocl EbLL ,'..:Iesi li |idia srogd Gospold]t? Posluili, . , tt:it: St'jetlo, kalio ill \'iclcnjasvjetio.,\ Ga vidjeti, tj.lsprijetilo sc izlntdu nrc'nei ^'ieg,o\.)g, liric da su rshabi u d|ugoj p|edeli stoii: l4dio sa svjetlo,'1 f.)a|in-ri nijc licl() Allahr. Scjhu L isllrn liaie: saglasni tome dr L)oslirni(,.:., Lr ltjL'lorc ilt:aivitlio G./ ] I?ijeiiIL tAL)btlsosLtlcstqr'olst.r,ljdj!ttojt)1,tlili jc Poslirnik,':, rc'k:ro: p|e<Luji dr Prenosi sc Lrvjcroclostojnoi ie.!rce,rr. lliilio sam st,oga LI.r,iie oga Gospoclrrta," dli ta L bilo u ,\I?di1ti, tl rrll. Nä osnolrLtoqirimenr Ahmed lirle clirjr'Poslruili, ,, r'idio All:rhir, je| je sanPosLarriha, isiirlx i iilL()mori bili, il nijc fcL(rodi C;itjc ! iclio .:, nil javi. Nledlrfirlr, jednüpui jc fcl.iilo: \'ilia Ctu ja, a dntgi pttt dd Gtt it
\ . /. . , \ h r r ) . ! l1 i i \ & 1 / ( , l S j 0 . d I n . ' r : L l u l r r , lh r ( l\ b r a l - r : N l r \ l i r n h r t t L h r : 6 J : \ . \ r i . l r i ( l l \ L r f. 1 . l 7 l i r m i / i . l ( ( l i s l ! . . r r . 1 ( r 'lirrr/r. '' h r ( L ib : t l l a r r l l l . \ \ l d l :\ l L ) s l i nh r ( 1 i1 , r l r ( , r r. \ ' \ l d : l l r h x f i . h r , l i s h r l l r l . 1 : l l . l f 5 t r N l u s l i r nü r l i s ) r l r r l r r l. l ' ' \lr)\l n Kilrbr . ir n. lt. l'l h\ lilri: \rrrn .tr, ?rarrl, hx,li' hr. lll f.gh\ ' ' \ h r e L l . 1 / r r ! r , , lI r l \ 1 . o . 1l b r \ b b x \ u lr t ) L i r . nh n l ! r l r t r . . l lr; 'r

)t.

r'6I
' i r l r r q r 4 (Ilt r r n u l n ) r i r r . s i : | . 1 ( r u \ ! : t r | \ l ' r s l ] L r q r]rlrsou..d iou|i l to .t ! l Ln r ) s . r ; r ! r l r i S r s L l J r r t o r . u i ( r o ! l \ . l l . : o u n r u | . L i r rtrr r 4 L L r L r irT irr.j Li1'rlirii I . .
! !/:/)1\' rt. . I r/:/rr\ r/7 . ! I L r!;f,r\ ril .

'alufrijocl o,\oLllklolLr)anod)l ol P 'otlI' l af o)lt) olpuo olrq al o,rq ;ua.\t.ttl nl.? fu rl rb) Illtur)l I Plulzrls 'ru!^rrrl lo,\oqIfu o rl tll olls)llntq() ol I lurrrLLrär.\'rllsrlPo nlsPloP pu rtlro.\o8Portsru lliout nsrS otstclo "' ' llutlsod elrLIMI rsIPIfl l i nllJtl or?op.rd !pp] efnLLrLIDlly !rp)q^l I rtlJu äsrdo ulr rP r?a?Pjl ollsah^rqo ?rl !z rlr?ntdo atl^ tol rF ns IU() nlrrc,lolud Llro^so.l Llr ':r '\lLIPISod .)< L'PI'\I 'Lllopol!rr rullo,\s nPJLLI orlnh ous!u 6r. Pq!llY uSounllnzn Plr )souPo rlro äs rP rloLls!l 'nl.rsro rlr.r(irr älnuourcals ld olttpq t as olzUal? :IJallr Jltl äs olS .,i a7rrß alutto.tfio llDPa!Dl fn

?n7\'t'f
'Pn,seJ{ irLratl\z1lr?Ir)l ol rlr )hl)ndll ls)l;luoI | 'Elr.rqr?c|tr is lsotlPo rllrrr'ln\ r1 uqI r I I ' ltlY J{r:l o}9 otr) "i o19 olnuiLuods afoll oua) llrrsl o lJLld n ;(ulruods ;r._ otto ;(rtt o1 ,-'oIttPDl! Dd oI?1|qrtd as ttI|TDZ ..J c,r . ' ) . ' ' . ' ' .,.r-f :r1.rhr ,)..)r] ol: v 'rlla)rs orPL\al PD rrPPstq(l\r'LICII es äs PctLIqVurPNl lrlnd P.\Pn)Ilqo Lllo^lld n trrPr^ äl rrnllr ru Ehrelso \rlluuisod Po rs Isour.Id 'LLII}npJl,\ rlol {u1':.i '1r:qr711.rlep':,, ,, .-'otpt^ 1lld ri'll.tp 'olpl^ a[ o]l otto oPlaroal atl ar.IS r al Di rrc) ' r '; r : , P r., c . i :r 1 f 1 'r : r j ' 6 a { r { f a :l1atD r,\P P\o !U 'rtnd p,\p tur)r:_oIPI^ ,)l lrD rP Pstqqv uql L)ä!ll rfurlso rpclFzr as uo rlrt as ols llälF t|l lltu.u trrrrlllll1 t'otlrol o qlu.lJuJrd rhP .l o,\f oIPi.\ al r:9 rp elupa:d r.\l]1i lo,roi;ltr !u JTrllI]u es J(ol llulJo LLlllo,\s e( ruJliLlrr(l /IDr'lsolP,t od rlluepo\eu Luo.\otlllu l.lo8n.p tl.roirlu 1>o
'!' ,i/rt,r, -l l,/ :,\ r!/f\--

I

srr lbrl lshitli pfenosi od Aiie i i\iuavijr: <lrr |cLJi di je Poslrlrili,,,, rli Lrcba znilti dir posroii vclil<i fnTlilir iznlcclLl obx\.ioisrä dLLho\'nr), Aiii1, : , i ILrlvijinisuteliLj togai LQdir liirtc cli jc Lrainioisra LrsnLr. se jl je Poslirni(, .,, uainio isrr u snLL, r ()no ito aovieli Yi.li tl slltt lllo2.' cla bili sarnoopjs ncicg rlcosjctnoqr, pir vi.li liao dir je uzcligllut nl nebo nilijL'on llzialii cLol( njegovl (lLrir nijc Llzdiglir, sc iliodleden u \lt'Lrlirr, je nrclcli s|a plecloiio tlk\ Lt sLiLitl. oni lioji Liilztldir .\ iSro,lle.qomLL je uzdigllut duhovno, rlc n\islL'ch se to (Lcsilo surL, r'r'c' j.rvi, pr se ne rL jc' Posl.rrtil<, imir() r).l.lnarall]e ,,, duiÄ porlolo \'fiiilir Lrtijclo. l)oito lle sposobnosti, iirh dl sc otvor-io njeit(^ sLorlriL( osj('ti\ii bol, tirlio clrLLlloln lroi(' njego!e sntfii, iio se rreli()r1r ga je i dLrinnirL)Lrstil:1bcz [rclr unrLe. DuSc' Posl.rnil<rsLl u Lrr\ iicllom drultYLr desiti ie(lino s lii€linrir.()ni tlz\'flaitjLr ilu nalionnjihoYcsrrrfli,irli sLr (Luic Poycz:r11e na selamonogir l(o qi Llptlti,pr je t:ll() l)osliLllili. , \ i.lio trlusia, , , lialiothrja u kabulu, .r trkoder gir jc r iclroi nir nebu. iz Poznalo je.lrr g:1nije LrzcLigro Ltnbutr r Porr()\o Yliltio, lo ic njcqovc dllae, i kirbur ic nljesto bof.r\'l(atiiela (lo nljestobofir!aliir danr lirdl ie sr spojiti dLrli ilijclo. I(o to rle moi.' Poiuliti neli.l pogledrsuncc liolilio je viso[o, e iprli rLtjeien.17i\ot niLzellllji, (lLri.r je ur!ii.nijr o.l sLlnca. tItl)(t Iida, ttilt);h) 11t llt:ri t.)(:iün ttot'i. lldnj sjai \uttLtt i ]tc lota(li ld111tt '.'\lrcLu Ibn lBclr'l<rZe: Rdtttak t::tttultr i\tt.! i lli.l.tc jt l)ia (li'Lt l jtstcn. lali n.t i :1 Isfa sc dL'siojeclnonr,a nclio lirze dvl PLltil:jedllom lrr J:1\'i, iznlecltr tlilpril\'('sP(ri cla drugi put u snLL. Olli li,rji Lo liir2n Lrao hoc't'cli1 ZdLillt sdt])sLP )bl!.lia dok lrrdisr i osfirlih.t-r njcmLl stojij ScIiliovog ir vult l)ia u d:a]]tiji. I lo y it: ttcgo!t() 11ut t)l)in1'ljt11a.,rlclio l(a2e l( zirhirij.r.Oncr tfi prLli.Svcjc to netrino i potiic ocl slirbih pr cnosiLrcir ito ic taallo i o aemll se sliliLrill):1nliprenosiltcl jeste ch sc isrd .[esio jccLnol1r. jc i--ucLno Ltiriiooni rtroqu pomislili .li nlu je sYirl()P.:1 PLltil ilio\' hrdis liitlLr .lil nije bilo pr'opisrnopccleselnanraz.r.Fhhzi za Scr lirzei N. i/i) Ic .ladtlo,t! ttt ilo ad!t.ro., traan,r XlusLirrr svom ,Slrrll/11 Lr ziriogi1NiLLsLinl nrvco u cjelostj.Nclir qir Allirh nl!lladi dobro jc nijc LLfadio.
1!)11

tl

002 t)ta I r.nlüt t.,,)t\ r//I /jI l.'r\ uql Lt, s 0S!.]i r!r\-i].qLifl:!ttS Lq r|q r./q,rl-l'l ' . , , | / , / r ' l :i ' l \ , 1 , . . t. ' .

'sr,r )lttd a:1LtPl.tl )s 1t1!!Dp allDP 'aPo.tD1!')1lDt1a'D4DllV o eu lJal'tbLral ilt,to,roi]1s)11!61 lDttoo,ro)[ DP :rLro'rltPu lPä1 ll,\Pjer rnll)Dnlls tls IlIrloLllso'nqallv JPllll !uDtt t):lDJ,

':: ^oqfllY .P rlrlPl^?PärztrH t^, "l,r".O*ilt".,^", E^r7ocl ')lI.PIsod ,

p'rdn.r\r l oa)'Zp?prq JlPll.\lqo ns Jfi.rDsrlqtllarl I PY, Iu.ltlun ns o1! n opl'rlrtlrun qr ar !d'r1lprllls Iuo cr;ä1oI nuaurJ.r^LLlo.\o iIuEl!od '!Ilu73^ts tlllo^s urprl rtr,\alod cs r) rlp'lulpal\ n lrl.l.\el Po n1n? 'n)iluclsod ruo^:- orur?n el ''f rqPllY !P TPalz!ll I s^f JtuJICI r',i a1111 1,,or,|zDpo?[ttl ds 11111 i Dt.ttlJrPDJJ 'DYPq 'r.cn,'q.D)J uqt sIIDIJ-lf'( aj 'DP111)l |-nlldg ttpDN )111?[J lf t 'sc11', 'ulaptg'L)ruDH 'r.t.olry llDssDD 'u.tD.,):l '14irH rqt q|!D41411 'I),DS4S .tttrtU 1i11a€{ '.i '\llltDlsodollu.qo as Dtulhtl atrrtttatrralrl l..ts Uq1 r\)dl\t r,..'t^d\Dl |l|q lq atl rao 'la)o4 lJ DP '||qDllv :lrtt):l1t 1lt[DllY 1!t ott^tzad al tl uo D '111P)hls us ! olDz a] L)d 'a/rtlzad alloqlDu at )1tlald '1t1?Dtt Dtt thu;11J1D1! '.' ,I1l1ulso.l t )lo,tl. :DaJa,rcd^ ltl g1tlL),1D-zttloal al tto is ]n!t ?lhrtDta\od dN n)l).t Dt! |ts ullD.t^zll to?Dl 1\l.ryDdlo 'a1a,t 111 :olro^an'luth! Da (latP'I rlqf al loP "t4attuaz(I lla.tvr ala?lq DpD,y D tulrtldq.tv-au l DnttdDrv ala) lDPltltrqa t t alDds lLlq ala? ttpl1ll () :l)elottoF ttuaN:aU)a.t tttlso o$oq ololtltp Dd'D4DllV ':lltolsad aDitaDPo t1ltt tlltl 'DllauQld op Dlnulal.l 1s Po aatt al':'-: 'oD>;oIto({e/1,Dr;o:ltttllD'Pr.tlDl!otlPttttn?OUL)ttttalolsLlz'rt^Dltlo ')1a1t?P?l{'l 't|!|lsDa eat1.1d DP !lllt! lnt! t1^allullv Dsa!1a.(l1tP Po n?7D.!l '}IzL):lll n D|!t!^oul[ts Dl! al] -2Pr4 1)?l'.1d aulPo1 )\D^s Z t ltnla?pal,^{ 'u11|PoilasaP ilulL).q e1ol 1,tlzad onlD1t:qo ott^L)1a1 .zpzpurl t|nlnry1op tt )t it.tlpol la1.!,11a? 'r,tts1lDlsod Dllelod po 4sr.ttrhtl n atttpoE t t7 t1:1a14 attrroq21'::,.tIt1!DlsodrlJ)alIlPlsoILrrtunIlIIqIPITJI'rPalc)IrIqIIiLLI(l uqr rursy r1s!P rlrIESuqr Pätlurt\nl\i)1 Itu oP?Ild ia{P\l l]rlnz

.I .V)IINV'ISOiI :I(IfIgOd I :IUfh ]IOAS :I1N3?!UA?N YZ I{:r(1:rr I:rr :II oINI?n r Vt'I:IIVIIUdSN CO :I)IINtrgO:It'IS HY'I'IV 3{ I^lolo)l lrZCIH )IVJ.:I?od f,fo^s orlo^czvu

-: i I r/L1.,1 ä,. /!| I nt...,l

Suvejd ibn es-Sanlit plcmcnaEvsdoiiro je u Mckku, pa ga je iz l:., PoslanLk, pozvaou islirrn, sc on nije odazvao odbio. ali Di je u N/lckku, ZaLiln zajedno nliirdiaima s:r plemenaBeni Abdu-lLihcl,I(ojisu traZilisvojesaveznilie, doiao F.nes Ralil ibn Poslanik,:r:., je poz\.aou islam,pa mladii po imenu Ijas bin ih Nluaz feae:^2/od€, L4komi Allaln, aw je bolje od otk)ga.bo! ieg.t srror/o5rll. Enesgajc udarioi kritizifao,ir ovirjje Lliutio,pa sLr vfaLili sc u N,ledinu. Poslanili, .:, je na sajmu kocl i\liabe sleo iestero ljudi iz plcmenaEl-Hazrcdi: Ils'adaibn Zurafr, Diabirir ibn Abclullaha, A\.faibn el-flarisa,ltafi'aibn Nla1ika, l(utba ibn.,\mira i'Ukbea bin Amifa. Poz\.ao jc Poslirnik,::, u islatn,pa sü se odazvali.Zatim ih su sevralili u Medinu i pozivaliljude u islam.Vjerase iirila, ulazeai u sr,akul<uiu. jc Slijedeie {aodinc cloilodvanaest ljucli,me,du liojimai iestericä pomcrl(tih,osim DZabirr. Nleclu njima su bili: Nfriazibn el H:rris,Avfov brat, Zekvanibn Abdukajs, je ostaou Nlclil(isvedok nije Lröinio koji hidzru,te talio je on i muhädlir i ensalija,'Ubade Sirrnit, ibn Ebu,lJezidibn S'aleba, Hejsem ct-Tejihan ibn i'Uvejmir ibn Sa'ida. tbu Zubcjr prenosida je DZabiI|eliao:,1/lalroylbsln]tik, :..,jc ost(totr,l/Iel.kideset !o.!i a, gdje je pozivaoljtrtle u islat tr ujihovin kuiann, na sajtnovitnaMediuurc i'Uka.a jeiifltd: Ko me pühvati i potfiogne d.apretesem objavu, d o b i t c c D a e t k n t . . \ t l , o r . t u t . o , l a . ' a o ' ' q l , : t , 1 1 t , d , , , .t .q ', , t t ' . putorali i. IudaM ili Jenena rodbini, njihovi sap[enedci gat'orili: eL ,ajte se toga iÄ,jeka iz lQu ej:.I. Poslanik, je iiao nledu njihovcljurde, ;:, poziYajuiiih u islam,a oni su pr'stom pokrzivdlina njega.Bilo jc Lalio dok nasAllah nijc sr.e poslao Jesriba, je nekood nasodlezionekonle, täj bi pfill\'atio iz pa a Ijefu L poduaavao l(ur'anu. ()nda se vraiao svojima,pä bi oni se prihvatili islam. Sakupilismo se i rekli: Dokle ie Pas[rrtik, :t, iivjeti liaapnln.rnili n4 brdina Mekke. Doili uno PosltL iku, :-.., sajdDt,pa sro te )ta t{ogovorili sporazunw kod Akabe. Ja ne znau koji ur ovo ljttdi, iako o dobtopozttajetnstanoynikclcsribd. - Abbas tnu reie. Saslalismo se sa Poslaniliom, i to po jcdan ili dva tovjeka, t:. pa kada rrasje ugledao Abbas, reie: Ove ljude jn fie po.]nje L oyi
201

il)'i l I l l 1 ) ! f t r l( r I r r l ü ' r r L r ll r t r l l: 0 1 ) r r r r l\ r l r i r L" r r l { r l \ s : N 0 t a r q \ L t J L rtq r r ) l . i l L | r ) u t t r t L rL r f l . r u \ i L $ l ; o ( l l r i x l ' / t l . r k l ' : r\ : L r r ) l . i l u
) : 1 l '

rr,\ \/ "rrr\LllL!l . . iruirii\r u r ! , t r r r t \ . t \ L r r ! ) n - l ) or . i ) r s o t . r r L \ r L | . r , s o u . .! l . f o | l i i a 9 . i \ L t f r l I ' r l , l r l l 'tr(rLl\ .. !! :6 {) 1!'/']V /i/ i).Llrtl :9-(il (l \r|'rtl .r'r/.tl itltll ! /irr/\r/\ l t L rn r N r ( r I a t : l . l l \ f l n . r L r ' r l ' h - \ .r q ' r r r \ : t f n r ( 1r ( l : l ; f a

'[ll]);1,! r1oltrlrP()1,){qo I oLlrrl)r1:l ' tolPD.t .rl olrI4l:of!iI rs rur?lsr olflJ. ,, olqoP lIpD.ISDtttt\rP^r L' 'ol\LIliod riru )loP ')rLrlrlsod al!d'rqrllY nP?Prs llul)rl rrr liI.\Irlrrn.)Lr ,)i oILur.rd t(ol L{ul.Iltsll LLllso as orrofl npnLln lrLrejlIfl uLrPru LLIIlsI 'LLrpJsr rllr.rd ns pu 7r Lru l;qsf I llpqv ru;g rtratrrcl<l r.\s'LuLrlsr rlSrrcl 'uutP r;ot r'lrnl,\ LIcII p)rlo.\pr.Illurs rpu)l I Pf.5" iifl)nlJ trclrl)(.)sal1s f(rriu np.l,{ ruflsr uu olf.ld tllojrl()\P rLIo.\o P,r.rd;lrPnllo""oLrl\ olrclrl LlrlrPrl , trs.)l).rle.l 'orPo,\Pr.r.L ll.llr'1, Lrqlcßr,snl\rrr..Nluz ällir 11LL furrirr s r l ()r!{Lnrlj l?P n I 11,\oll'll\-: Illr,\Izocl uclrrPf,s3 Po) rlsoi IIrq lls trrfo.p t|(,1 ll.r.)1,\ 'rrrl;Luil, trql rqt:,snlr{I fturlllrl{ IrLILull ns nuf,rnj rlr,\rrJlrPocl IioI uqJ orlsocl P(Illu s o( ':, ')rulrlsod r'nurPrl\ n llsllo ()rtrsrtlll|7 't.r rLr)ralot;Jqo rlrl|lsl rlTllYr'rrI o] fz Jf LuILr',:, ')ILIflsod r:'trlp;l ocl ( rl);{ oLLIs 'rtl1.)llf tttDtt tlul a111)))11 L)i at!ta) 1lt1t'IutaDtads lD,() tllls]1dDtt 'Dl )llti)tso .t)1 ']tI)i.t luallS:äsoIJ.r ILt(J Dllnll\! l)o:l )lloq rl t1o1ol ')qts 1)arltloq )s $lD D'Dtlrllv D'Di; Pol el tttD,t1)PD.ti.-t)tt )llPr^oi 'tln;,tPa|)l),:o1.11 olD Dl'qo\ljls t11t)':tt.n Dt!!t(lD.t\: tttt,tsDs 111,)J([ t ol 11.) ,10!lt)ll1: )l DP ltt).t)!t1) 1)Duz\D:Dl:t tlt!sDIDl),();)1N ., ')ltltDlsoJ i)aJ I t)1tt'tt)ltD)s'altlDlt).1 L)P outs111 tlllttl!t ol1lol ds a1!!sttt'1r11.^1;.)l lr)ln.lr:7 äzn a:t.rrz Lr(lr l)P,sqrs fPlr) llrlsr.Id llJh(l oLtlsLII(rt1 'latnraacl llrttt! ap) Dal nrdlp ! auaa a/o,ß'aqa'' atrltl, ülal po alrlul attt DP r sull po,\ tl1pop upDl ata Sotmd atu DP 'D.toPh.td la/1?1 as t)aloa! al! Lr\D Y a .l ap a.tl Dp rul. po alDltttlrpo ! o.Klop aplltpa.tDtl Dp ',rlttDlsoiDlq t ryo\ai 11,\rF|tP DP'71D1!!a|t PD:l .1tttoPDt Dz 11tlo,l ': 'lltlrls(ti orlls at'ü!! pD\ | llro\od ! !!s|\sod 71tp1lq D(I :.:\)ä-1 'r)tltrlro.l ,ttnlDll]'i () tlDlttt tls tllel'la111ehr)l,tD:1:'tl t)P tttt!i))D1t

--rr;/,l

,/ -:-,./ir,lri .,i/

li
te

te
iLl

ti,

aa
to

lu )n tu ta
lt,

se
li, t]]

irl

\lusab, ,:., se vlirlio Lr NIc'kliu. Ie goclLncjc na siljrIrl (lo!1o nnloqo cnsirrijaj lnllslinrrnir i muiriliit, nr aijem je iclu bio El Br:lir' ibn i\lii Lrf. 'Iid jc p()stisnutspolazum liocl 'i\klibc, a lll-13err'jebLoplr,i l<oji le puslao nr lrlegn, lnlao J.' \,eoma r.ir2nu uloqu, jr:r' jc zakljLLiiospolrzllm i l)io pfli lioji sc sloiio s njim. Ie noiijc Poslanili, ,:, izrredLL njih izrbrrro dvanaest izltslanilia. l)oSto jc zrliljuirlrr spolitzunt, tfaZili sLl ocl .:, Poslanil<a, da im dozvoli nrprcl nii stitno\rliLier\line, pa int nii. dozloLio. Sejirrl jc rr i\lilbi vil(io nrjjraim qhsom koji sc nroqirotuti: O, slLttlavlici DaL'l)dtl:iba,"' :tlit( li t\1ulti]]tl tdd i atl.tlt)ikt od tjt]a lioji sttse salitrpili tla :( bo] t lrotiy ras. Poshllil(, :., rrac: 7b je iejtan Ezeb sa Akabe. Tako mi AIlaln, Allaltor' ltepl ijttcljtt, s tobot itl seposebno obraöutafi.ir' Nlledio iru lc ch oclrrsYojim j.rhirlicirmr, . r t 't r u. r | , , 1 , , . ,, r , i - . r - l . r , j . 1 l s.tslalisa uairtl l|iial.cllc]]t jtttc i al)etdli )t1tttld a:t \ ii] ttgor(ltt pnliv tn s, n tako tldnt Ällaln, ako leliDto d(! t (!ltljclnolr'(r.i, cko,!i, ]]t!j]]xürabis] :eljeli.kt to bulrtc t i. Ptis.dr lnllifici sLr /rlilinjnli 1ta tni sc Allahon dir to rlije istin.r.Ibrr Ubcjj reae: Ib tije isti .t, t oj ttantl na ' . . t . . , 1 . .. . , , . . , l - J , ' , / 1 1i n . / 1 u t t . . . 1 . , . . hito ü.tdili bc. utak do.tn[. je lilu ejiiie sLr \1 itilc,.r El Brr ir'jc otiiilo LL dZedZ, se doL( njcgoYi sLr pfijÄtclji pristizali.Iirucj3ijc srr poilc u potfaqlLzr njirn:1, su oh\'!rLili pr 'Lrbirdu, Sr'da ibn tul<aviiq.L (LoL svc nisLL stiqLi i\lekliLr. u Doili sLr NILrt'inl qi1. ibrlAdijj i l:l-l hfis ibn Hrfb ibn L,hcjje i oslobodiLi Ensafijc srr s. doqololili liadirsu gir izllubill cl.rnrp.rclrru l(ulej!ije halio bi osLobodill Sadä,mccluLinr,or se pojtyio mcdLl njirtrr, Le nitl(o11 togn su sYi rajednootiili. l)oslarlik,.;, je nlLtslimlnim:r nirlccliocll uiine hid2r'uu NIedinu, ito su odrnxh poslLrlirli. Plvi lioji jt'uiinio hid)r'u je Ebu Selerne,,:., sa slojonr icnoln, irli je onlr bil:r uhvi(i' , i sprijeierra todinu danl,
l)T.birllrb . rr/ivr \ c i i r i \ l i r r r . \ e l . r L r T u, l x : . f r / I l i . r r r i / r b r ( l r i c l o t L t o \ n) r h | o r . l , i n r r l r t ) / i \ o n . . . i l r o K r q i L t . i | . s u 1 n .n r \ l i n i u r ( , \ r i . i . . r . lo r " . \ h n r . ( 11 / r / \ r r , / i l 5 r r ) f r l l L . j \ . f r \ t r t l - ü t r ! t : 1 \ t i l ( j L r f t l ) : l b . l l i \ r n / f , . Jr? : rl
:Llil

rti S.:

''

f0i j 1 ) 6 i r q\ r | ' r r l L r i r l n f l . i r,rl rl (r'r:rlloql. i i6 i , : ' , ) t r l t t r r ) , ' r / , ' / r 1 t / ; / . r L \ i ) )u q t . . t L9l

r: rtl :rrJ)n'e^fli a,\otlllLl olrLrqI JLll!!ld nIf! oiTn'o|!IZI Jl 'trotr .l nhqn 'Ilulrlseu Irr^IPLIrllq ar oI Js ns rlart^o8o( )lut?lsod I n.)rLIoPlnlll 7oi) rlaII^ rrllri^ !fr !p uroiilLuDrl s lds€z tP llnl|I.l ':: äs qr.{oiälu pcrd!^r ns IIIdn)les 'lr)lltrtl!od rllqn IltqJrl tls rlol IrlPrll{ 'nfp?elttlo.\o8rlrlfu Lr^Eds r,)oue] PPrhlV olParftr cl ':: \ruPIsod r" J?;r'1: 'IruP.lsod- 'olDz,t?|lrD\al '- ir]cS tlqf a?cr ü1lL)tlDl ?/t,tP),to Pa ':..'rlltlrlsod r?;.1 _ zj,O nupal !uc1) ']lIlD|!! t D)a I dq?l Da 4(l oD^a,QtZ '.- llcg nq3 lltrdn 'lü)11D1:;oJ ,ratlDllV'ttloqols rl t tl tt)oH'arl\aw ')lllrPlso(l :: riä{ nqq z! QPtzl tip orlotrzop aI l t 40llv ta7al'.: ttutlDllv 'u)tpa.todDlo,tlo!ttDs.[;!lrt() aqat po\ tts e)at 'al111L)lso(I P ''tlDl ruo rtpDzt D\aN:rtLI oa)er I crLl)llr^ ol n olTlrloPehu i)J-lllll 'ErIrg nq3 oc;op ut.n1._r:ual ':r ')lruflsod .\oLlrlllY PoI auPod t-r 'ntttlcl ,.. nfE?clLuo^seu E^nds;u l?ou il PP nru ls,rtpl n:u ':: 'llrql1o I o Llronorlrlu r3 or1."a(1.rtqor'j rlr)Illtlsod Po)l oaloP il tut al E lrs ns rltrzrltl Ltrld.11)qop ot !1)1lL)llv o147 :o;cr I::t15 ub-alrr nt! D 'Dlot )11lsoi ePD.l,P Dls llDtta d1!.lDttrl l Dz tl1l\ßanultl.{ otu)) Dd'at2lDtu t'|s DP?unua\]tI 'nl!q1t 1t!ntDP|t Lt!11tP)l D)lntt nPqV-]11.!ag Ad Ottt)n(lD:1L)tlat!teli D;|OttP11 Da-Ou;UttS otlG)DQ D)lPDl11! a,tlsa11u rtuILIPcl rs 'D\Ol1r,ts Dp tua,1Dn)er[ :oEI,).r rhu z1 IrlJTal nqq IoP J'\s Jl rfirr :)lrrtls os llp'Jfüellgltu cl(r\s oILIZI o)llr^S lr^t)n l ru orllo,ropr:z ofl()l) äl n)Il 11slJClI Lrärnqo r( orq rrP?paN 7r lr).1!1s 7;q ?ulrio n 'E^PaN-u-nrtCl lllselul n J! ns IIlcln)t5- lrlab trP !.] ':i urr efp8 ' )lrualso{ r JP!7I eu Pp Js ns lltloq'Ir:llo lrluAouf:ls Iu;lu | 'Jlsr^l1.loq Is ourn8rs LrulPil,{ä1lrP'IlJrlP I )a]eurl lo^s LUoqos rt^rlltlPo nl)älN ':r rclru[]sod rqPLlsll PP rl,)lDl^ lrlrsnLu ns IPPi ns IlrlsndPu :.- 'r)äg nqi I ILIIlus P'nqP;lfLI I;nlPIr)'oItucIds is rjj r)Ilrlllso.J ,, '':' 'rIIIV I r)r8-nqq'lqPiiru 'LLTOIIS IF?.rppz r) tnu ns Jlo) ILIo rl lo^oiälu od'r '.i 'llutlsod ^()Lllrllyourts rlflso ns l)l)rh! n rtutdnrir' n rlrzElzl r1s rPnl'I r\lP.l nqq lrql tul)Lus() (Iollrlrid Pod nlrr])el^,I LlrotatelpPs ,)l !n^ol uoltN !]alalP r8o^s Po Etrclo,\PzPl n ElrlrsJ.rcl

ir,,
- i -.- :;a I
J .;4, .:.

I kaoo i ispt cd kojilt i izal.ojih sltto Pt egt adt! netturli i tul oii i|\t kopte Lt sl.tfilii zato orti jas o e vide. "' .-r Proi:ro jc poled Liuic Ebu Bel<r'ir, , Pi su lllih dlojici tc noai i/dsld liroz jcdrlil mala \.Iiiti. I)oSro je ie(lirr tovjeLi i viclio nrlircLiie ispfecL \r.rii Poslulrnika, Prr ih upitili Stu tt:ktttt?i\Ittln111]]1c.lLl!, ,,, fclioic oni. Covjek leae:1.!itbili stci t ryLLi, it] ttlko ]tti ,\ll.tltLl,att jr t,eipainopated vnt, i l)drio pMlinu tttr trr\c lllttvt:.Oni iach poaese ga ujtltlo, lildir jc llstilo r\lijir, . , LlPitilae o stfcsetipraiinLL g,lirvr',.r si " t) :1on reae:rV':ra1t]t t1!!14 11it:tt11! Allrlrovonr l)osianihu, ;:, ,., PosLirnili, , i llbu Bcl<r', su c|rili clo PccitteScvr iuili rLlljtt, l , ',,u,./ .p,' r'.l.zr P F ,r ' e . r ' r r r l Unajmili sLr liao voclii:r sinit Lrrejl(ii:rcl LL'jsiiir,lioji jc clobfo Po\'jcfili sLL l1lLltai Ticlatilli i dali poznr\,iro pllt i llije bi() rnLlsLiman. jalulice li()jc Lrcb] clovestiLrpriinu llalion tri .lina. njihove \'o.[caisr sobonr liufejlije sLL ozbiljno dnle rr poLri!r.uzr ltirin:1, sc u nisrr stigli do LLlaz,r pc'iirlu. Tu jc one lioji aitiljLllrirqovc, s\'e clok ßelir()\'covcc. Amil ibn frLhejle i rn'ao EbLL Poslirnil, .:, iEl)Ll BeLir,.. , su ostaLitl peaini trichllil, sYe (loli od liLrresije rlislr odLrstdlL' poh itgc. l)oaro im je Ulciliit sirl el-l.ejsijN pa sr njiho!irn j:rhaliclrrr.l, stl lircnuli clalie. ,., jr pozvrlo Amirir ibn l]rrhejLu uzjric sr njim, p.t da EbLr L3ekr, . ' r . \ l . . l i u ' . L i , rr , ^ ,. r ' . r . . r ' , , 1 r . ' . . 1 . (ada su nui|ici vec poicli oiirjr\.irti, obj.rrili su di ac ollii L(o sc o.l zir ih buclerlor.c'o, sr.alioqa r)iih dobiti naglrcLu.LiucLisLL chli u po||ilglrrir njirlrr, dli Allah je iirii ocl s\'rjLr. pLolazilalitoz naseljcBcllu XlLldLiclTir, DoLije poLjcIrricir PcnjLrai se iz liudejclir,Lrlilcchih rlel(i iovjck iz k)gir nirscljai feae: iirlo s.rrl

i
l

z

n a

'

\tdürrüzrl,. 5 lS5 r -\hnr.d. .\/l'r,,/

L ( rr ( ) t r l

Y i ( l r :l l ) r l l i i r n r . l l \ . \ r I ' , .

I r:1.

'r.\hn.rl.

l i l h / l ' / r , , / .i l . l l : I h l r l r l ! ü ( l . l ' , r i l 1 ! t . l ) , 1 ! ! , t , L l l t ) l : l t r r ) S r ' ( / . r I l L l n r / I l l L ) : f b u N t L ,rrn t ) , l t t l t , 1 1 , , , / , , , , , ' I l r L l0;

91)i 9Nr)! (lsrp'al \ r f | L l L U r l s . l \: ' 9 0 n i q s ' u r r l I n r q r r S . a09it 9 |itrtr|\ : n00a .q r ou i r r l o r t r i : n l ) r r r n - r rL l r T i ' L r i j n r l ) l r l ' l r L r r r r d s r(li'( _ n o i r t r t r $ L r . L \ s \ . i o n s | L ! : L I ) o - o q r l r ' n | i ' l \ { r q i r r tr f i 1 1 r ;o ' r t r . \ '

'ohiP III^lrlsEtr !}(o'lp q1(5 loltt olltlsn ns inlle? olPnuod cl o'\rd LIo t rlqtqs! ttropd rl Iptets() old IfuPlz Jl 'nq.n "u *13,pod cuakl ;s ep o)t1 o1afi1rtr olznluo,l rPnll nclnr8 cl or4t qlz rl a1 o1;optu LuotrPäLPo rlrrtuPod J4orLIrP euI?lla^ nPnsocl 'ri I ätul\ ouolu oPllocl'n'\')P ollnold a( e( c),\atrllN\Dllnuslg:ol]al Dtt nSllsoqrls loqz llsDdst n! Df4a e!1N ol \rrrnlsod rrrl/rJ,Lor//7|D1SO n rllq i)l 2o)1a[ty t1 a1'( :oP]rch I n roltl n: D.lDIss.LtI DltO :t( u1'1a1 '.'i ')llulllsod tll!n:- !lKl ä(t(rIPoB r1 '|1!rLI äl al,:lol nrno n or:pa13o.l Erolrl oll(l ähu rlr'olcl !z ott-'. ns lll?trl'a!(lr7nH-lä P.q1!lN tILLITLII] ''- 'rläg nqf I r:" 'Ir Plsod r^p perod rlgorclurctncl I?nPI ns ,' nr1r1; q,,r.,np o,"lt:I1 n'runlu r:z oc:trl DIIfP ruo)l'?ocl ;( PCl al 'ai,n[,.o,tal z/:LLIIäJcl 'aturlu tz lza]locl n IPn( ns tP l!^elpl^ 1i),1//r/rs luDtl 'rlfr,\ es rd 'a?rr t\o olL)l a;) 1lg llqPo lotuatt soa oL Dt't|s! ä( rlrl ,4r,rl aN:Ettli?)hl clrqPo Iuo ol! arlllqal I nqrlsdo orPnuocl tts^r'\er Dp a! sDttD(I nlr:rns 'r,1lstl?argop 1Dlrto)aalo ahQlu't'lsl ':: ')lrLlflsod :i 'n)ltrIlsod o!toP rlrPr:l'eI)alN 'JiLrD?cqo orundsl r( 'e?ol npftuo) tru ofsrdrü ,,li "l",t.n n.,"1,np "^s olsou !It rnS .l;äfo)l ',:'.]IagnqfJlf,litdi,,.'rut{uesro'lo8tTastclrLl':r'lIuElsodPPoI?Erltz 'r8rlu PZ n^oP ollndn al "t,r1*.,ng n1s"lt,l zr o;In,\zl llrol c! nrLIPCI ':: ')runlsod sD^ lDttal)Dt tD L)l D'1!llsDdses up Pa aPnh llL))171^Po aIEInS n,oP all?l) 'n,\oP !l|t1r^ i-a(li (\19P a,to )s lt|t DP lllDttz:e?Jr 'ri 'lltltrls"od td'Dio{u ^I}orcln^oP oI?n;! )l!selr(ln oEclold lu()\lelnLLr 'L1\lL1,Olq ADI)I'altttDlso.I latlt]l\/ Ä?aJ Pcl'oi]är)]o oulnls os tl SD11 ,.i l)lag nql as ]lnraj)lo a(r'LIP,ln)J ': 'IrLltlsod o]tll äl ot1?":' I?n 'nI{uPlsod olTtlclu(l;s tPIrI t rJ( oPr'lrlzn"! l([urz od 'n.r1"g r_r.13 , ', t(l ollln^ rlr,\ Js ntrl rP oltrl lri onLlar)o r ä{ldoI rlo \s al oäz111\lD1111;' Lo'\sll Di1 D:] aul lL)IAat D,1O11:)SDltlol lPa^:J:llllr)lllls l)^r\r)lJl'rol!! ' olrN äs ocTrPrz tltoltod lttlL,ts u:tlo ]]s tlal l1 t 1l tts olsn pPuo P allq Dj .1lttlln z:rl op)äll orlsttlr ILI rhll loloj o r:Pllstu PtrrP'lpo 'o!lu'\tls ä1 r)rlns .l ntll rlr 'rptr8ru ellqoP uo rP lrrlä? rl Pd rTlsl, ''l)lDP tl tqoso a\)tt tl'qo t)u t'loldht i Pn1!!!totllll\' t)l ]ts,P !tt1lslt11
:I'x:' r |i/l\irr rilll-i-.)

'r'l, / .-irr,i,l,,r -:., i:,

7'1'Lro Ibn eL Iirjjinl je nrsl.l1io (hlic goloriti lrr.Lr sc u trLeiiLir jtlli glas lioji jr izqol.lf,lo stihctrc l1\'rlc 7.1Nlrlhrnlnlc(l'r i njesoYoqiL pfijirtcija, liLl.linisu licljc'li lo jt'to. ir t]arft!.latt) t1a!1rt'li ,\clrr lllalr C;osPoln)lj1!di,Itnll)olIt)t)t '\la l)rdr! dtnjittt silttrLttil;tttttlsitliltI'ol lalottl Lltltt)tt1 \t l)ctili strl;opttottt,t).1ttloriIi l)t! t|(tslt!\'iIi l:ttt l rt tlrrtrl,\[ttItrtttttttt:dtt t!spiaJa lio ot)1) (), l\!!t.rLj,:ldtrutt ic Allt!lt t1\l.tttt.io rla ritlitt ttjittrcot! ijLltI t \\'lil't vl(!;t! sttlru a t)t\'i i ittliit l;tj Pituljlr \,Lt\!1 tl lio i al t tt l)ildf( l)t)lt'i.lti I t

t'ill \ ict01itt til. t i.!i !;toli!!lit I-lii l\t!) i1II.!..ljt !o.l rltltt( l/, /, '
t , t

1

l
1 t .

'

i
.

I t , 1 , . . , , , t , .

O t i \ t 1 o j t : o d l i t k l i , 1 \ 1 1 1 1 t i:ttt t i t t t t \ t a l t t 1 ! arlsjto liad dt ttlilt I obt1a\'lit:11iIItst'irIlt)ttt

i:llilu oospotlar tLtl;ott..!blt!lr t!11!li ill ]tjin)r:PtLlti lttL lol.a11 ottillL! l.oli ld i'lt litLtlt i::)tlttt) \tk.L jt pijttl]ta 1:l)11 r " \ . 7 tllt\oill: i. Ntlnl jr l)ii.!t11t)1)tit:sla ßetttrLa'ln i ttl;rtttit thla*u t it i ttil;rt
lLr;

;-0it

n L / o l L . f t r t ) ' l r z . 1 t! | 1 . . ) ! ) \ , , r t t t ,I r 1 D . r t t t l r t \ i \ r ' \ r / , r , ri/; , )L , , , , r l h r ! 1 r l r r D / . r / - | ) I f t a i a trl)ri

t t . t r ! t ) + l,

!rt.t\t)t\nt1.,l

rt)i; I rrl,l/,t r:/ p.rs uql. .

xtrra.rlotl dit ':: 'lntDfa.I )s ..,.tttt|t,t11 ul) ot!ts tlDtla'a,totltls ),1a|;)ht 41t) ottts ltprl uht.r:1uiofit.tp Ds aDttal alttt >ytp a,u'Dd- il^?lpt^ r| 'sDl; ;oi.dht !lllrxt llrth tis lx[ 'a^ot[]js )1ü.tD^o;;.1aa.o([ I :||I]FIN e|)lop.t uM,:p l!L\p)l aDsop alt\ ltlt ":-: 'P)11tunt11nI!01)51 tlJttD,tal t11A!bln 1lDt12 al Ol,r.rSi'N :a7irl ' 'r(rlsf

r' irirlt :,;,r-i.,rlr la,, .; I

' POSLANIKO\r.:. DOLAZAIi U r\IIIDINU
,:, pil Ensarije iuli da je PoslanLk, izi!ao iz NIelil(c, slr s!ül(oeä su danailli u pustinju,teliali gir i r,ririirlise liuaamirliadaje sunr:cbilo najjaie. godinc po U ponedjeljak, dvarliresto!lr1 r-ebiu-l-eweLr, trinireste poslanstvu, iziili su liao i obiano Ll pustinju.l(irdilje sunceposLllo jalio, \.fatilisu se. NeLi jevlejin se popeo na jednu od ziclinl i\ledirtc fr.li nclic s\,ojcpoLrebe uglediroAllahovogir Poslirnil(r, i nicgovcrshabe i :r:, u bijelom lal<o dolazeizdaleLa, povilir rl.rjjaicilo jc nloeao:o pa Betttr liajlrt,""' dolazi y nvdiptijitalj,b j(ütaj kold telidle.Eis.\ttje slioiile sit oru2jem cla ga cloielaju,:r Lrpl('m.'rlr Arlr ibl Au'f se zaiLlie rve(lianjeorLrZjalehbiri.Nlurlin-rur)i Lraili i su telil)ircfaclujuii idoael(illiga n.r najljcpii sc njesovon dolasliu.lzilli su mlr usLrsrel naöin hoji dolikujc, Poslaniliu, oliruliv(i g1eslifuicno pratcai. i Täde ,:, mu Jcobjevljcnol

.,,; ; ;*-jr 3u;; j,.., :'i, ä>(
Allnh je za;tit,üli njegov, i Diibtil, i iestili vjenüci, najposlije i syi rclclii ie t u a porrtoöibiti,n: Poslanik,j:, jc cloSao nljesto liubbil u plenle Beni Anll ibn u Ar,l. Odsjcoje kocllilrlsLunr cl Hidml, l neltikr2u ltod Sadaibn ibn jc nrcclu HajscmcBofevio njima ietrnilcsi noai"' j izllrildiodZarnijLl "' liojr jc bil:rprva clZell1ija pocli!!nut11 posliLnstvlr. po
' O ( l r x , s i \ e f i I r s i l | r / f c d . , O n i i c l ) r l t i \ r t LK , r l i b 1 1K r h i r

''Prcncscn. . u d r u g { ) p r . d r i i . hj . u K u l ' r u t . r o \ c { i . r t iJ r n x .I ' r c J r t r u L ! ) i o r i i n no a . l r r r . s L r . r i . i s p m \n i i r . d : ' l L r n r ' d .[ / I r l r t i / l ] l l r : l l l l i i n . r l l r - 7 S

l{)9

0la
r r ) L l r r tl q L i ) { i t I L n r r r r (a l l ' f ( l ' i | r x l r r ' r r l n g \ l t 1 \ l . . r t t ) t t t tt t . t) \ . 1 1 t ) l ) tlt:ll Dvrl, /'/ l.'r( '(ll ; ,./r\ \'/ trl)irlluql:ila L trri)till !r; I

(qt :i

'ulltsutrlo:]1':pttl1 ottloll ts t)ttt 'DlDttt)t ls ''].llultsDttDlltsDtt oDlotl)s dllN 'tt;.xl1lbJ. 1! a(l)/1 t tDlla,nPL): orlsa(l t ! I 'o4lqDlstt)s Pold t 0rsoP il11t1)11DPD\ 'oDt^D1t ah1D,t?ltrlltt':t)tUtl ,:D: 111) !t )1n! 'D:PzlDt!ar11?lt tt 1!tlrs D!ttDl):P'tl )s oui;Dl1l tt Dl ,\l!11;.tt!tuaöl iiott)!lor a|)L)t1 lPDtt tt nD11!t!!toda I ,n^o: p; pD t :!Dles p DM I t:th.t t t\l i \ ) ) | || n,) a.t.l ) | ' 'ollllltclLrT LIIl(llrP olTlrloPolscr rl llru : isrclcLy Lrcllt 'ä^orlris or \t:]strsI lfsu:l-lr 'LurIS uq1 sfr:y ai r1>r:1 't)lutrlsod n)lluqt! ' ,'eqrs PoI ': ;l Lrqr o.,\Po r ä.rt.rr17 Pt,s':I o|lo(l 11,/1rs'nu t 6 al PS ou t Dt a! \ al'to) ', 't1,u,,1.u.1 blo.\s ql orLrl)oi r lf'\ls e^o8nlu oiTn rl lrPlMnI ,"r". qlll(3 nq] | rtll(u l)o] rLIPlsolrP nlu rls Ilr'(t\oD tlitlr Pol Lllolnlloq 'ilul:lso.l Jl tlI IJI 'lsolrLLl tr'\l)qfll\r ä! of Illtsrrlod olleZ ':: LLrrfo\s ruiild llPrLll ol , J?PltrP lllcl nlu n! Iiol rlrTP?PrNtrJ rluru lltl ;s tI,tr:1stltl7 JILIoI fLl olsJlLLl PP!] Jl ', '11rut1so4 OIISIS r ä)rlELI!tS allu f lllrx\ I B|llral)lo'rs turlr:z'olutu tl!r'Pltlsn cllLrIoP;lu trs oPlls tltr!!LIIP rzr]lttl ':j ')l!LI|lso.lP 'tI]1.)l)l r:pt1 r{rLlllr7p:' rIr'\oIrLr!lsod r( 'o apatDt!allol ". ".un,i,r,.i-"1r"i.u.rp nli-rtsä(Itr)oP r'\s rl! | rl t'\r(l ': ''( u() lsoir '\ollrlu Jl)nq EI) )!pE rt:,ls D D o al aliJstd' :oI lo \oi ',1 'r,.lltrr,lso,l rl,,tz nslu lp r 'f(I Itsüa c,)nj ruPei Pr'rod Iu llnPlold rLl :a)) | '[trl!r tpo )lä{r^nsofr{ r],\eCI'ollaPa al Iol alpE aPl up lltrap al1lstId 'ltllatq 01!lstttt'DMD1ts 'rl'|'H Inrll rs'\tlJl ,: ' )rLrplsod t,!l\a t ttt,:uth) roLrtßrlzll rrn-ol LroIrN Jl ärrlrqPl r^on-ahrnPzr Ilt?lP ns rlrl(l I 'ILriloP ITtltu;s llo) r1Pl7l)s't(l 'Prlil I:'\r'h1)sTIrrLIfrl ll ll urulrTP TrrLrltu (Lrr1tq nua('{rlLIeLuilclll uqr t(rn?P orlLlPl)].)(älpE'1.rly, 'c1111rcl 1 alr?ForlitfZ onuJ.l)l! ot\l:lztl I.lP.lrLr lo,rorlrly ocl .t'i:'r' I /1rll- I 'rlrl'rr )

--1j//,,r

,/ :\ ,i1il,rr/, .,i 1

Potttrdrli snto ttttt ttai It(t[.!l itt]ttali i tta:( b :i\,otc k.tdLtjc tt cl)(! i tc!kitit ba)l)lü1.t. ßorilio sL, llotiI st,iltl)totiv kajill \( i ot1l)ot t, bili itükdt ilaltt ]tck(1.1a ttijbolji lt ijLtlL'lji. I intina (ltt jt jt.liua A!lalt Ciosportar i . 1 , ., . \ t t .I . ' . t . . t l , - 1 , , . . , , , , , :

Ibn ;\bbrs, ...,kfi.c: Pt)\lattil., , jt bio u '\lckki kada ,ttr jc tltNduld Iiil:tLt. Td.l.! tuI je obi(1vli(]tu:
'$r , i" :> ;' , !-)J Ltrr -erl * L;,

' - ' a ' L t ! *iJ

;

. 1.>'s

ti cta uttenr I rcci: Gospoaktltr 1ttoj, tlaj s|ctrtinr ttlaskottt i da izadettt srctriiltt iahsl<oül, i tl(ri tqi sa Tt,oje sttale srt.rg da rcPo tdie. ! Ii.rf.rclc liaZc:l1l?r, ..',,j. ut'ilia lLt Poslanik, ., i:nlt i:. llckkt ü ll[cLli]1t! r'etititu t:lasl:o t. Z ao jt: \:larorjcsttik, ., ld tt(t]1d slosolrtosti aLtto be. sDtlgt:, n)olin jt j\lktllLt dLt ttttl .la stkl!:t! i pot]1aö. ,llell(i, ]el,ao lt: .\llalL,ttr jt: fakLt.aa ]ujesto ltitlLrc, lok jr l)io je suitut i sl4 .l Poslatik, ::.,:Pokrz.tno mi je t,iesto t,4ie hi.l rc, to ze jd izttrcaht dya bt tht, obiluje palt .utta. Befra lirZei h1i l,oli \u itLLt]t.la!li od nsltab4 .lll(!ltaro!-ttl PasLddt)ika, jesttMtLshb iLn LI,tcjr i ll)D LI]tuüi t\lcktttttt koii str ,:, podl!td|.tli ljude liurhtur, i .dlü]1 t\tttt]rlt ibjl lntit, Bik!l i 9td, pd Ot)]et ihu el'Llattab si (lv.tlcsal kaitjd]tikn, i tta ktrtjtt, .,\llaltot Pasla]tili,:... Nisa]]t vidio la su ;t tjudi ikudu tolikctrtdtt'ttli tttkottte li.toito \ \? td.lat'alitqett t,(i^t.tt]ir't. lioi:ettt,djttttitopkitljtk.!ka

Ilulrrii. ,lis br lrr0i. trterrr,\ii.: l/!\r,,1,1t. ll(,1 I

-\l,Lhrr.//rli.lr,nrrrr/. :lf.a:

Ilrlirn.

lt I

al;

'rufru,n,\ u.r uqr rsr.rrH njn)l n rlfrto lls r).1 -. rrtlY !|q el I !olol 11 '.: 'r.rlrg nq3 ttrorrpo.rodrs or;srzr,)l' : rr)1.):l uclrqrl|lpqy rcl:l )l)al{ zr eptzr tP .'rqJrrl)z r)rr;)l ;.\oiiallarrlas l o f P l o l r l r L r ' . . ' s v I n q 3 ? n l l ru r l ( r ' olq uerrllq ntt]ttrn nIfLrtu n^o:.lu I'.' '\,.p1)l u(lr nllnrsllr:: 'nPr\es nrra?nno;-eirr ' :. rumsln)l llrlrlrrtl r ' 'n(rrlrl r:r rf)rLllrlsod;tFä?)l r rl,\r:Pru,rji:)jllqf r'rrle,\oPns trd'trrlraqrrPo]:_]Jdr clrllrll)Irfr.rP LLII 'tsr.rt11rrqrrplcT n1p11 n rlor:lsod 'r:qnfi:lnq:l poj oICla( Io11 i ]tktl\ atlD.tl;:) )lt1t\lop DtlttllJ ttqJ t)ttl n'Jn)leh),tsn/1t!!Dzl) '.t'IutDlsod:.:'\lt.tDltod,rolDllV)ltttDlloTrsoO:,).ta^a>; oi,tD.tntldl

.:\ttlt,.,.t

.:..,./t l,t, .,;I

IZCiRADNJA POSLANII(ovE, :..,DZAMIJE Zuhri liäier Deva PoslaniLta,'.--.,l{lelilaLiod nrjcsll njegor,e jc dlamije nä kome su toqa clilna klanjalimuslimani.U dvoriitu Es'ada je ibn Zur'.rrc bilirjedn:rsLriionica hurnrc l(ojaje prl)adilla d\.o1ici za ']::, jetima, koje je od[jajaolis'ad,pr ih jc Poslanik, pitro za njenu j:., cijenu. Oni rekoie:Pokld laDta tlle, ito je Poslanili, odbio,pa im j e d a o z a n j u d e s e t i n a f n .l n l a l aj e j c c h n z i d ,b e z k l o v : r , : r ( i b l aj e d i bilaokrenut, prema Bejiu I irlal<disu. jc tll kldnjao Es'rclil)n Zurare i sakuplj:ro j::. ljLrde plije dol:rsl<ir Allahovogir Poslanika, Tu su bili: stabla,Palmc i qrobovi muir'ilia, pa le Poslll]il(, :i, narccliocla se gr'obor.i izr,acle, se palnlc i .lrLleirstablaposijel(uLpostaYc sLranLl <]a ll.t olifenutu jc pfcnral(ibli. DuZini rresdZida bila sto irr-iina, a.iirinaistcr tolilioili ncito manje.Njcn tclneljje iznosioolio tti arijna,ä eradena je qlinorn. I Poslilnik, .:.,jc Llaes|\.(r\.itoeradnji, prenoscais:lln eiinLl Ll i kamenje izgovafajuai i stihove:
\ll.tlt,. t., t'o.tott : ü t , . \ t 1 . 1 t t , . /i J , , t . t

Ti opt-osti eitno ijdnta i l]tuItd.[,i]-ittld

Ot,ajterel,4Itt:tctet Hajbet4. B0[ji je i öistiji kod nalega Gospodara. Nelii su,plcrroseiiglinu,izgovirrali stihovcLrredZezui Da nti sjediulo,4 PoslattikrrLdi, Trq tn! posturpak bia pogtje;an. bi I{iblaje bih posta\4jena prxvcu lJejtu,l Nl:rl<disu. u Diarnija jc imrla Lrojavlatl: jedna pozacli, druga kojit su z\,:llivfata ntilosti i ttcil liroz liojirje ulazioPoslanili, Njeni stubovisubiliodstabäla t;. palme, krov o.i njenihlistoYir. a Rclrli su l)oslaniliu, t. Zar eiei podili kt or?, na ib Poslanik,t--., odgovori:NexM hlado kao Musttoyogo.

trI

I t , i r l r i , - 1 / i 1 rr '

.-1,i

)clle' Pof(r.l (liitnliic je srzidao s\1)ir sobc i sobe za sloje i Lii('i1' Dodi!,i\'!i iLr kIor od pelnlinoqa strblrr .Irirch jc zrvr'!io Srtldnjo Podiqtroie icclnu liu'u za r\iiLl' rsto'no ' I o(l clTanliic. je(Lnu/rt Se\'dtl UliLlPrlo f,oslanil,, ,, 1e licliL /bfiLlinlio mtll\adTifc i cnsifije l'' liucli PoLoYicLL gfLrPe irillilj sLr nrLrhadiifi' I je l>ilo clcvccLescL jc'111i clfLlgc ODi sn clobili ptavo pol,r c'ns.rIijc. S\i sLl PotPonlilsili nill'()n snrfti do Ilitl(c r1'tBedru A onda' in".lur.,bn.tg rtasliicclilerria Litldi je objr\ lien trjt't:

-r -J

-i ;a:

lr' rJ-^jr fL-)ir -J-''r

A stodttici, Po illl llol'oi Ktliiti, Ptjeii s jultti dttrgina.,'
sl \'rllllo l1i1 ocllllli( l)rrrvonrrsilj(cli!illljr sc rbfirLimio ruLlhrdZir'cPo drugr Nrl(i li,tZLlch jt' Posl.ruil, '1Pf\() je sisLlflliic Dir jc bi[r pui. l on se siItlrzbllrimio siLr\lijon, ':' l)i l)rl!o nir l)rllillrlicllje s L)oslaniliorlt' t"l<r, ,,,rci,, tr,rjYe('c Da sattt iloga iz ,tlogß ic llbrr BcLrr, ., z.r l<rricg foslrrrlili, , rtl<:Lo: Ebtr ßelo'!' ali otl IIltrtilet(t ltzet) za Pl istloga Pl ii4leli'r, t!'co bih ie irrci I)tdt i dtltg' Iilio ic oro brrtirlllicnjc bilo opic, liiro ito LirTr Poslirlili' 'i ttisttto troia Zd"'i Tctio bih tln \tttu r'i.lj(li tkrit! bl('ll'' Rclili sLL: braitt srr otri ,,.1('r1?IrosLrnili, '' tea(':lli ste, oii 4sll6bi' a tttoji ' ltle ri'lieli koji.ie d()öi Pltsliic ltrctIe) t jerot'41 it: tlu't1e' a ltis!! sto uil EbLrllelir' , inl.r nilj\1ac mjcsti) u tolrl l)r'iltst!Lr'liir() niri\ cai slL'pe , iti) se li('c Pr iiilteljstYir'

'll)n 5r'(1/l/ l/,,n./,,, I l_l(l /r/ j/rrr'/'J"vrrir'ltlL S \ L I x l i . r l ' , i i i g . \ . r t . h . r r r r l . i t r r l'L \ l r ' f r t ' \ l t l ' i l l L ) . 1, l 1 / , , r : r r , , it.) l l l l r f ( 1 i ls) r I l ) ' g l r \ l i t r \ h r f c ' l 1 / r ' , ' r . , /I l + l l . T l L i h r rL 'l r J r 'b i + l r l : \ " r i l I - r ( h i l ! . ' s x h r h . : l h n I L ! 1 , \ s L n/ r ' ! ! ' 1 ' ' h r J r ' l l r L l l f l I :i t t ' , ' r , , t I - L r r L r\ l r l L l ' . 1 / t r 1 , r , Il i l r r h r . r t r l ü r ' | o ! [ \ ] i c l ) ' th,,,.,1 l' r l - \ r r t r r .h r , l i ' h r l r l ) : \ T ! \ l i r r 'L l r L h ) r : r ' l : l l

,-:\!!lti, ' ,t

1.., l.! rnt,

i

L)osLanili, , sc pomirio sa jc\fcjinra iz Nlcclillc, slilopilii sporilzllm s njxrlil. Njihov uicnjrli Abc[Llhh ibn Sehm primio je islam, a veiinir njih je lo oclbih. llilir sLL plemenir: I'lenLL tfi liitjnukal Benu Nedir i IJenu tituejzr. Svirlri pLenlentl nrpaLl musLjmiule,l)n sll jc Poslanit, , poltedio pleme ßenu liljnuliai' 'pleme I'}enLr Nedir' protjefno, il pleme LlenLlNufejzir je ruriatio, LLZe\'!i njiho\.e Zene i ic djecu hao plijen. lrko sruiLI/ -/J,?i,!Io\!r-i o plemenu L'lellLl Nedir',ir pLemenuBellLL sura l/ -1/r:n} o l(LLrL'jzir pfemil Llejllr I Xlill(disLr, feae Ll2ibIihr: pa Poslirnili,,,,le liLilnjiro Zclio bih da Allah pro,tijetti ntoju I<ibht, da s.'rre olireicnt tarto t gdj e se olo c öu j er, cji. f)libIil, -.., rc'ic: /rr sa,, :a, t o t ob, : ovt t i ;vrrya t jc sir iurlnjonr oLrerrlro li(c On\)orlLü4 k Ga:ttttoli. Poslani|l, ., prcnri rr.l)Lr, rrrL je ,\ ll.rh objuvio: p:l

r.*i
'J.r

Äijjir!+

,\-:rrj -++, i.t- c,i !

L.-;3, -I *-.l. /,- -r,-; Js J . ' J ' J. J_--,J .:- -sJ' 'r'l :- jJ -t_"; L-: J-"r--J '

, i..- rr"-". r,. _lrli *' --r ..1 I _.

'l

tlli vitliuro ltalio olireia! licc svojc prctrrrt ttebtr i trli aeDb ti si!4rono dtti .li sc ol.rcic: pt c ti kibli liojtr ti l.clii; prr, olne i lic( tt'oje prctta lllesdaidi-tlorcüu! I gtljc gotl bili, licc svojc jctntr. l)oistn oqi liojirrul jc olncüitc ptcrli je to isLitlt od (;ospodar(r dala Küjila.ltdjt!.k tljihot,a. rl Allah ltijc ue,t.!1.! pieüra olntrye ilo otti 1.kle." Kibh jc prornijcrljcnx prcn)r Nlusdi.icluI H.rfilnlLL scsrliest nljesccrnrl(on jcgovollx.lolisl(l Ll trlc.lillLl, o.lr)osno ch,a nljcsccil sc pIijc BccLir.i'r ('crnLr rrlllrc vclil(, nlLr.lrosti. Lonrcjc bih Yclilir [-r Li lnudfost i isl(u!cnicrrluslinreüiülx, rnuifi( irnr, ic\'rciinli i nr|lnalicinlr.
" h o t t . r r o i h t . i / \ 1 . ( 1 1 . . I r g . h i L 1 7 r . 1 \ l io ( 1 r r . r !. '' fl ßdln,r' Li+ ' I l . n S r d / , i l i , , 1 , , , 1 ,L I l i ,
lli

(. f,ili,

.-' -1/r/,/ .i,-iil,l

\{Llslimani su govoriLi:\/jertlerttttrt lo, iet-je \\'e al )lrtieg Gospodan i To su oni liojim ic ALlirhi:' ukazao na Pla\'i PLLt to im nije bilo teSko' ita sc t'talto 1nloj KiLtliizgleddda t'ese L'rdtili NluSri(i slr govorili:-1(ßt) i ]tdiaj1,jeri, t1t,tntio sa ]xtioi I(ibli stlltla zLLtaito i) otta istü14 le\reji sL\ go\varil\:PrcDtije it) ie IQLtluprijtittjih pttslarriÄn. Ivluniräci srr rekli: IIe atia {dje da se (lit e}|e, dlo j(. Pt vd hil.l itPt artt.t, ttltld je goro-tio istitltt' i:;Li]ta,otttla otLr:ijeb t'tijcntc te rio ll lri?ur' SiriLesLlse d dkoje dt 1!g(1 priae bczobraznih,rLi je bilo orraliokao !lo jc Allah, -=, Ltale:
rrJr J"L5 JJ-l]! J-e )1._d ec e\iii

Neki/ a ie to hib doista telko, ali eio koie je llllall üplttio rt.r I'r.tri Ptlt,"'

ima

na ocl Kible je isl<uienjr: Allah:rda bi Lrliazao one koji Prolnielln ,-., Posli\lrikir, ione lioji ae se vfatiti s|ojim stoPanre ac slijecliti Poito je pitirnje I(ible vclikr stvxr' Lr äiciu koji p|ethodi dil UzviieDiAll:rh nas obavieila\'a alio neilo zamiieni spornenLltorl, koii Lo neaimclrugim, ie bolic ili istoz.1one \'leruju,a zatim LlPozorave 'i., ine olle lioji prlioscl)oslirüiku, Pristaiulla Lo kriiena i jevfcja i nlihovir fazilaicnjeiznreclu navocli Allah,.r-<., i jccinihprotiv drugih clanisu na Plivonl PLltu LlPozori']va svjedoicnjn govoleii tr i njiho\irn ielj:rma, 7a se Svojc|oboveci.r nc Povode nlilni njihovomkulr u i rijcciimrclal-tzliieni Allah ima dijete. Allirh,;', obavjcitirvrde su Njeqov istol(i zilPad, gdje god Pä robovi,tamo ie Allrhovo licc' .r (Jn je Onaj kojijc se olircnu Njcqo\,i clobrr l s\ c znir. neiznrierno jc tanlo gdje i Uzviicnost,prostran()st sveol)LLIIviltnost 1.\jeeovr s\'oielicc Premr Allahu. pa goclse fob ol(fene, oL(fcrri eil l', cla Lzviir:ni daljc kirZe Poslanik, neic biti Pitanza one l<oji i ne slijcdeilioji ae biti LrDiehcrlner-ru, da ni icvleji, ni lifsaaninc'e .:, Poslilrliliom, s\'edoli ne Pfihvätinjiho\'uvjeru biti zaclo\'oljlri l(njigena blagodit lioju in-tie AlLah,.+, pocLsjcirsljc'clbenike dir upozor-av.rjrrii sc bole chna kaclailn niko ne'e no'i dalor,:ro,

ll6

--\it//i!,:.'t .-\': tr i,t..,,i
L

:i ' e

ti
;

a a

d e

e e
3l

Uzvileni sponinje SYoea Halilir Lioji]c podigio NjcgoYLr Luau, hltlleaigr iuajllivii ea Llzoronl ljLlde. zl Zriirn lioYorio lia'l)i injenoj izgfrdrlji,,iizntedLL ostalolair li.lo ito je Ibrahim, t., pr.cdvodniLi di1, ljudi,tälio]e i lia ba miestoliojeprcdyocLi ljudc i prenä lionrf ses\.i sve olifeau. UzviSt'ni Allah, liaie da salno onL lioji sLlliriltlie paitrcii neae prihYatiti IbfahinovLr r.jelu,a Svojinr robovirnri(,naledioda l{lanjiljLl zn njim i vjefuju u o o lto je obj.r!ljenonjellrlli poslanicimdj zatim, odgovafa ollima koji la2u da su Iblahim, t:, i njeeor,:r po|odicabili ili ie\.reji lir!aani. UzviScnije o\,o uainio uvoclom zir pr.otDjcnur liible, lioju je poLvrclio putil i ltarcdioPoslütiliu,,:.,da olir.cllc viie svojelice prcnta I(ibli,ma ;1cljc se nirhzi. dr Ailah, ij,, kazecldje On Onrj lioji rqrlraLrjc Praviput orroqir na kosr On hoiej On jc Onaj L(ojiih jc LrPLrtio ovu I(LbluL cla ona nr plipada njima i oni njoj, jef je irr'bl nrjboljr Iiiblir, a Dluslimani niljbolji met,kro iio iln je izrbf .ron irjboljeq j:, Unr Poslrrrilia, n:ljbolju Iinjigu, Lriinio ih je n.rjl)oljom gcncrr(ijom, oclrcclio je najl)olje im propisei najboljiahllk, rraselio u nljbolju zcnrlju i uairlio cla inl ih DZcnnet buclenajljepSe boravi!te,njihov poloZalnr Sudnjerndänu bit öe najbolji,bit ae na uz\isi(i, :r ljucliispod njih. Uzvileni je Onaj koji darujeSvojumiiost i blaeodat L(onrc hoie, Allah,rj., je C)nll lioji posjeduje r.elilirr blirgodat. Alllh, -::., dajeur.oclza prontjenLl Iiible da lte bi nrvjernicL imali arqLrmenta pfoliv njih, ali ipali su silrricinar.odili.loliirze pl.itiv njih liao Slo je to spoüenllto. Slll)rotstil\4j.lli se poshni(irna o\,im i sll njilll:tslLöninl erquntentilna. qo!.or.Ll SvaliigovoI lioji bi nelio pretpostilvio Posl:rnika, bicr ,:, bi arqument istc vrste kro njih()\'i i1r'!iunr(nti. ,ljcni .\llah nas Sl: jc obil\'jcita\.i1dir to uradioli:11(o upotpunioS\.oju bi bl.leod.it prernil njjlllai liakobi ih LtplLtio. Nakon tog.rje spolllcnLro St'ojubl:rpioclat plent:rnjirülislanjem j, objavlji\xnjem Svoqa Poslanil(r, i(njigclinliobi ih oaistioi poduaio l \ u J ' u I \ r ' t r ' , r . u t . or ri r . , , r r r r r z t r r l . Uzviieni jc nufedLovjcrliciIrra clit ajr sponlinju idir NlLl jer zahYalJujLL,tLlrlcpostLZLr cjeloliupnubhqod.rt ijoa viae,clobijirjLL
l1;

- - 1 r r r i : , i , r- _ \ , , . 1 1 r , 1 r/l , , i

DOZVOLA VODT]NJAORUZANE BoRBE I..ada nrseliou Nlediniiliirdr qa jc,\1lah,,5,pornosao sc Svojonr ponroaii vjcrnicintit,sjcclinivlinjiho!:r srca nil(on ncprijateljsLvr, All.rhor ponraeaiiI Njcqovar.ojsL<ir i brrnili su sa i od ,\rapi1 ocl nri Arapir, itcdcii sebe pruTajLrii ljrrbi[,Lioja bilr r.eiaoclljubrvi ne jc i Dru prrInil oae\'1n1il, sirlovil)t:l 2eltanta. in1je prijcaiocL i Bi() njih sarrih. i Afilpi su ih zrjcclnonaprli sa s\ih str.alrr, r\llah,,.:-, jt: Je\'fcji a inr nafcdio stfpljcnj.,dobloainsLvopfäStanir doli nisrrojiriali. lrcl.r i sye iu jc cLozvolio borbu,äli inr jc nije pfopisaokao iirr.cl. Ali:Lh,.t-, ltr2c:

bj'F-., ir;

.
FrY -}!

'
-

.
Ji+ Jr

:

t-

., .;i

Dopuita se odbrata otinta ketje dnryi nalradtu!) z.tIo ito it se dsiljc öi iJ.! Alldt ie. tloisla.l,,tdrtr tlo ilt p,'trt6g1a.. Nelii ka2Llcl:lje to bilo Lr\lelJii, jcr. jc i() uteL(lirrlsli:l slLra.Io j c pogtjcino iz viic razlogl: L AlLih, -t., nije dopuslio bolbrL u Nlcliki; 2. li()lrtelisL Llliilzujcnir io clirje clozvoljenir borb.t onima l(oji su 1 , . r . . 1 . r . ' p r . r r . ' . , r u l . /r\' \, i . l / \ r . r . ,

.,'. i .,i-

()t'o su dt,o eprijatelja kojo se nrcrlusobuo borc zbog Allal&.'" je obj:rvljen oltiln:1 o lioji sLluacsL\ o\'.lliLL d\oboju na Bedfu; yi, kojI yjet rtere..., il s\,i rjeti l(oji 4. All:rh,5, irr se ob| a(t sa:O Lillio poainjusu Inedinsliij

'ttll

( ,r|/r, .

-L,ir,;

,.',11,i

5 . A l l r h , - , : , j c n a L e d i ol ) o f b r r u l \ l e d i n i o r u i j c r ) 1 i o s t r l i n r i srcclsh:inril n.'nlx sLrmrljeLrlo d.t ic nüfcdbi zr bor blr Lloih nrL(on hidZle; ' ,Ll 6. Hrrkim u svol1r rrsl..r'rli11 prenosi o(l ll)n Abbrsil, aiii hnirc cl:l liadi je i pLenosilur:a ispunjalir !ilrloyt' llLtharijL' r\ltLslinr:1, jc reli:Lo: PosLlnil, ', iziiiro iz,\lelil.r', Ebu Belir', I , je reli)o: /sllc/?rllrrl Jloq.T l)iL Ilslattil;rr, ttti stttoAllttlutt'i i \irl//1r rr t't.trttl11to, L'e1tl)rallitttti 'Ilda je ,:-, objrtio aict: ,\lhh, ..''

r.ic:rui i-,ll jri
oltitttn l.oje .lrtßi

Dop ita se odl)ratt.t ,kryra!dltt!,..,

a la jr lr\i dict l't)ji l(' oltjaLljatt o lnr[i. nl SldrAj sulc uLiazuje to (h u nioj inlr i nreliklnskih i nrr:dinsL<ih c jer ir ilieti1, l)r'iiir o itjtilnslionr Lrbrrc :rtriurL\ jer()\'jcsrrilio\ r ilcai ie rrt.r. r nr€L(Liinsl.ir,i\lhh, r,, nribr-rljc Zatinr jc AlLah, ;, rrrrcclio bofbu Pfoiiv onih koji ih napadnu, liiro !l() l(i1c:

) -.- ..i )r,s:4i:--

I.-

L-

1 - r , u!

:t."^i';j
I brr'iIa se ]ut All.altor'oltt Ptrttr prt,tiv t,rtil, l\oji se l)otc ptotit vtsl' ZrLirlr jc nrrcclio bofbu pfoti\'srih muarili:r. oljcn.r,pa nalederr.r L, poictliLL je bolbr bil.r zablanjena,pir <Lozr i to proiir onih l<ojipr\.i nrpitdnu. )Jr l(fritLie doilrr nr|cclba zr bor:bu , dr pfoli! s\il) nrLliliLQ.zl itl rrclii li.12LL je lardi trirl, i 111'lii,dr ie je (li lc cl2ihild liro Pr)iirm lrrr.li :ljn, rleLiidil laLdi-liilrrjc.lspfilvno s|cenr, ncli.rdr jezil<rnr,ful()lll ili inlcil(om. S\alii nrusliuen ic du2en
' ' l h L L n r . 1 1 r r ., / , , / , .l a n : l r r r n i / r \. r r l r , r l r ( l r l , r , ''' ^ \ r i . L r ir, r i r r r r . r. L . f r . \ r ( l i ; ' i r . r r / / , , ,/ i , . , 1 r l i / , r , r / . ' 1 r .r - t . , L i t ri l

{Lr.'

.: \ttlirt. , -'-,:/tlt!,,:l

cL:i borj rla nelii od olih naaillir,r Skr se tiae bol-beZi\oton1, ona le se f.rrclikil;rje. O ol).rv|znosli bol'be inethonr postoje (ivl milljenjr, a lrano je dr Jcorr.r\:ldi.ib, jcr jc nlredba za bolbu inretliom i iiyoLom u Iiur'irnu zljcclno spon)c'rrlrLi, spirs od \rirlle, opfost iuhzitli u Dienret je it |rzan za Lo.Llzviicni klic: ; ; : . 'li ' *' , ,<--,* ; ,r-- ., -i)r ti ,-.-iL>.rJ*."*L "J' l.,i L ---JI

:. 3'...*l

l._;:5
j==L j*-.

ar:y:-

15 J'-(

*:()

|*ii'J
r.lL--LJ

,V\'l.i-l

-l -6r.:L>

-' J ;V,-

J )-', -O, ,,U -,r---r.'.

--- i

::,

'.'-

r)

-.- i (:

;

: j'1-

O vjeDtici, lnlete li da vattr tll.aaeDt fia hgot,inu liojo tc vos slltsiti pat jc Ltcsios e. II Allaha i Posl.ilik.t Njegorlt rjc|ujte i ir ecirlr.t st,ojirlr i ail,otitrut svojittl ,tt Alhhollu Putu se bor'ite - to va l jej d4 . ttc, boljc, Ott ie taüt grijehc vße optosliti i Ltdaeilctske lraiic t,as, l<rozkojc rijekc lel<tt trvesti, i t! alirtrc dvot otic u vt totii ta Aalia; to tc biti ttspjeh velilii, a ddt te var i dt uglt bltlgodat liojt rolitc: Allohovu por ot i skotu pobjcdu! Zato obt a.hrj ra.losrtol t'i1pll11 r'jernike!t': UzIiSeniobe\,jcitrv:rda Jc vjcrnicillra Ll ziünjcrlLl njihovc ze jc ZiIotei imetliedro Dicnl)ct i clasc o\,ajspofazlllni obcianjeL(ojc dao nrhzi u n.ljboljojlirljizi'lb podvfduje obrvjcit:1\.aiLlii ch nilio clruei nc ispurjaYa ih svojeobcörnJc liro Uzviicli i go\ori inr.h sc rrclLljLl Lorlc, jcf ac inlrti \,clilitlpobicclLr.

::l

t I i,/'r'

clobIo poglccliLli'1li\Lr veli'inLL \t'k:L on:rj, lioji inlil r.1zr.llrri1, (iiclrir jc llicllneL' oniri nil rDrr Irj sp()fizLrrll ,\ll.1h' -':, it liLrP'lc, Alllhorih sc aijim fLLlirmiL i7\fiiL\l slror.rzrLnre neiiasniji orl s\ih stYar' p i i p o s l a i l i l , n t e l d r . r l j L r d i. r L o b . r i e r i p l c r l l l j e r r z a \ c l i h t Irirltt ttttllttt 'i :tt wlil'1! \h /1] kal l)i sat)to']1'tt) t . ( ! l t )t t t t t t r i l ) t ! i r t t n t t i t j t t l ' o i t: t t n i s k ry r t l i f)icnnci Zlrr or'.rnjt'scbc i sr oq.r irllelli f.rdi Cjospodilf'ldorlosi cl'r P i l j L r l ) r \ , . 1 1 o c t r l o g L{rl o b i l i o n i l o j i s L r l r i l j i r i i n c s p o s o b n r P L l 1 L " hrlio nti .\ll.lh.r, l() lrijc Polirrrfnx, nrii prol)i1l'rrobir' Pil drr le odqt)dtr, t() ic rol)r Lojr lc izlo7cnil knp,:'b.rnkloti iLi sifor)riinr 11i1 1'()ji olt Alllh'1' \ ir I iit oninrir lioji cl:rcLnrr , p.r orri pll!ljn i reosLirjLr' o11i jc L:oiioLl n jih z.rslLLlLrd'1 Plrti svoljnr2irolonl l)ril cl.r r., ieli.rjrL r iclL' c l j r l o b e s . ' r ' r ' l i r l e ( 1 Ll r i r l . l i ( L r ) g f . 1 l ) ila c

..;uiJl *L;;rl :'".;jl !

i:i:l!,;!

tit!di tiojc 1'oli i lioii Njegtr t'ole, prettn I l , t t t t . t l l t t tt ' u t t t - i , t l ) t r t l l t t t t ' t i ' t ! I i t i t t t a l)otbslti' Iirclr sLrsc !nnoili Pr)itt\ilil.oii l'r2Lrclrrlrlt'Alhhr' -':' ocl rrjih lt' tLt\ r'lllji dit\ 7rtr.r)rn (loliiz 7rtto liicLirbi se ljLl.Linl'r ilo sirrllonrrosll(i\ oniLjl() ie \\ c ilo tfirzc, onLlr br orlrj lo jr l).'zbfil'1n1\'rdiodr pirti Liio iv g.11rLril il)ilo I)i nlnoqo t)Dih koji sricdo't' Oni Lioiito tYrrlc PoTi\''lli jed'rn cLokrz: sLL r,rzne,r iccLokc, jt lcitno ch z r to inrr s'rnlo P.l
. . : - . L

volite' otul(I Ilrctte Rcci: 'llio t'i ,llloht iijctlite, i r.!s la Allth v)lieti i gtiielrc r' |tI opto';liti! ,l Allah Pt ita i ltrilostivje!?'

--\r;,r,. 7 -\.,://,/,r,i,r 'lrdi jc vcainr onih lioliltr/u cl.rvolc Alhllr,,j",, stala,a doili sll j L)oslilnilovi, ,, sljccLbcllici rijcainra,cljclillra,ahlaL(u uputi. Iada je LL od njih triZeno di1potvrcles\'{)J dol(az, pi inl je feaeno da se potvrdi ne plinra bez prepor-ulie Ltojrglirsi:

'ih

-: ; "., 1*u l-" - !- j -r-t4
\ / ?

tet tte

Borese na;lllaho|oüt pt igot,o14.'

Putt! i 1rcboje se iiijeg

le
la,

l\moyo jc vciina lioja jc |clil.r cl:rvoli ALl.rhir strlil, Lrstrlisu silrDo jmL'ci onih Liojivol-. Alirhir, mudTrhidi. lrdr im je leaeno cla duil'i ,n, ne pripadaju njimx, i lnofxjLr izr'riiti ono Sto je u uqo\.olll, jer se nil lo obn\.ezLljLl obje strrlle. Iiirdi sLL tlgo\ci vidjc'li \.1'liiillLrliuPcr i cijene, ailst ollogiL l(o donio ugovol i \,elitinu Nnjige Ll lojoj ic on utvrden, znali su cla ic robl srdrzi llelto alo dfulll' nemrju. Shrrtili slr dr je vehl(il itel.l proditj ILLrobu u bescLjenjc neliolilio dir-hemi. NaL(onto!.ail zir shst p|o<lei posljedice llilstLrpe. Zboq toqil, dilli su prisegu zid()\oljst\.ir kLlpcusvojevoljno liauilu Lzbofonl i to bez moquanosti izbora. IiacLa 'Tada su utrrrrriili ugovor prt'clirlisu robLL. inr je reieno: \':rii iiyoli i yitnr zir to vrirairnroi.i\ otc i inrcllic irncci srcl.rpripldilju Nirmir, n l\,li nrloqostrLll'oIeie.

nJl )je
,all

1" .q;i -ji

c l.l-;

J!)J"

(r)

Nilialio rrc s rattajte t,rttt,iDta ork'lioji su tta Allalrct,rr Prttu i zgi turl i,,. " Tj. rrismo liLLpili vi!e 2iYote i inretke da zal'adinron! r'ar'ne, r,r'rl da sc pok.tie plemenilosl i cloblotl zbos prih!.rtinjn liupoploclajc phirnj.i nirjboljorncijenorn, i nalion togl (lali vam sve zajeclnoi r obu icijcnu.

r t i L r r , .. - - L / ' , . , . , : : t , i

Poslirrrili, , mu jc PLrljodcYLl' o R.rznrisli l)7:rbilovonl .Loqil(lrjLll jc pt)(lsirlio 11i1on() le r\llllr, ito riae (L().hoi \ rirLiomLt rLcrul lime grr (Lirolr cgo\orrr oclr. Obi\ijestio !l.r c (Lr jc AlLilh. .r'.,pLo2irio i s ,'',, i njinr dil cLitnorirzqo\rr iLrr r cLiro nru: 1loüc tlloi' Po:eli ilrr ltolci 'kIl lrrcnjr nc moqu shrlLiLi njcqo\ u Plcnrellilosl St\ rir tlir SrLbfrrnellrhl, , r , r , . ' . ' r r " l t . r , l prilrr':rtio robLr ilrlio jL' nrrrtjkrrrr Plirti() n.liYea()nlciitllom, liuPi(l r o c L o b r z i r o l i i m t ' t . r l ' ,d . r o u t L ri r o l ) L ri c i i . D t l ,P o l \ r l i o g i 1z b o g f o e rr.l rtPLLLio nicqir I Njtqtlr'r)rrlroLjollr sc tlogociio' uqorlr.r, l orr S,l r,:'
l l t t j t! ! t r ,t ! 1 1 ), t t ! 1 ) t h t itt ) . t o 1 , 1 t o : t r t t t r ' l t r t :i t r t i 1 t t I ' t t t t i Olt-tni ' ' ' | t s ljrthtt lilt i ) tilt)lt:t!,

ti otl.tt\ti11!! i:ltc.! \tbt l t : t l . ) o l / r ! ( ' L ' l i ! r ' ( l ) i t : l i r ! 1 1 ni t ) i i t l ) t t t ! ! l\'( lltlt!t Il: . t i r t t t t i i l t o p s L r l t t t a l ) 1 t lt t i t t i t t l . 1 , . . .

I , . , . \i

ir'l;tii li trltLa ottilt lioli \i((lt, t ) \ t a I i i l t ,: t l i t t . t t \ t ! \ ) r l a t t t t i 6 \ ) l l t t a t ,

. t . . . .
:ttt'tt|it t t a t t i i l t \ t t t I t t t ' t ' I i t t i t ) )a I . \ l i o i t l ) t ) i i ! a a t t i t o i ( L ! t !t o l J I l t l l t ! 1 j). i : r r , ! 1 r . \ , . / 1 1 tt t t trl)i Ptt(l lt)l)oj] Ll;tti furl'ljtr t- itjiltrtttL st'it'tla i it!t tijllPltl.rtil ' ) t j i l t u o r t ' i t i l o L ' L ' t t1 l P l t l t ! i .n j l t t l ] 1 1 ! r t a I t t

'

. i l L r r r L / i r rJ l s L r ! . { L \ l i l r r r r l h l , l i ' l l i i r ) i l ) : l h l i r n r l L ) l + :l l . r \ 1 r r . : . . ] r , l . r L l f l ) ( l

1 1 , ' r i / ' r'I' r \ " i r ' / i ! '

))\

':\!ih,-. r -:,,11r! , ,, i

l, S

Krc,1ilt Mekku i odsp.tr.tj t dloj tuoitin ih yiclii ako buclei zaspao. Ako tte ourla u Nuna t''t sasldjaliltu voljenih trd,i ih i pitdj .a itjill dkn vci pitdi. Ako nc orLdatttt fu[uzclelifi toti, ako te
/ut[ , t]4n ,. I \1t''i. trtt.o ,,,..trutt,,4

t it o

c

ß r , t . t t r . , t ,t " v l o . ' t t t t t . l ' , , , . , t t ' , t n o ' t . , , trntpt,,.n l\rtl,jt ,. t, ,,/ ,..o t Lrn.h Ali, gtLbit]tici zbo! tog6 stdli \u i i pllliali .d kuöo]rl. u tjeittott Ltzennen4

ttd t u:eyi

I(rani ka Dtuttt tlodatka

paddri i s|aj ait,at..tht ab vet dajei.
O . ! a t t D 1 ' t u , , l tl , A n u t t p n u t e u , . t , , t t .t t n , t . , 1 , t u t ostdl*a i prijedi gti, jer i]ije shllto tjesta ba|arkd.

kli destnt sLtdtlont, pute]]1kojiül striili t,oljetti Allahoü gtsti. Rct:i:I)o tozi tni, dtr!a, dd se stt-pi\t ]nkntko, kadd se sieLtieisa Gaspo.kDb t t.tj ]npor te pt.aai.
\ a l . , t . , , , . 1 " t , t , t , t 1 , t. \ . , t . r . t o a J k a j e l t p o v d a t d d o s t 4 t l a e i y e s e ap o s t d t i .

PozivaaALlahu,pokrenuo jc ponosne i tasnc dLlle, visokog mor-ala, prenla Iiuöi mira.lhj poziYjc iuo svalio inrauii i, Allahanri, lio 1io!!odje Zi\., ono ito je öuo Yocli üa Prä\'iput do vjeane a ga kuae.

'' Nir\car.rckkrns}'r Johnr. t)rosrlrescdo,^r.lirh 225

l)osl.rniLi, , fcLiro u slijc.leaim hr.tlslnlirl Alltrlt,.:', obeöava ortottrl.ose bori ndNjegovol Ptttlt) vict ltie posl.tttil.t da se |rcaew liti,odatte.aft1dijedtto Njela i Njcgtrl'e od oro hoje: set'ab, t.1I|ti Plijtrt iLi Dactt et. Da se trc bojirtt rl4 atl optt cliti st,oj llttuttct, iiao bilt tr swrlor botbu :eleti da hudettr Ptlttl, Pn Prc,it'ljett l pa oPcI t! biie,t, p'! oPet bijc tta Allalnvot " pt o,i,lje , pt opet ubijclt. - Pt it r4o ottoga lioii se boi ttfl Äll4lto1'ottI Pttll! ie liao Pl i1]ljet i poliottl'a se Al.ltrltu'ittr rijeöittttt stc dol; o]log.t l<oii posti, lililtit D6 t)st'.!Ie! ili oltulitt(i ll bot bi a AIIttlIorottt PIttu, bolje jc o r t t r t t j ! ' l k ! t \ t t l t t \ ! t t t r I \ t ! t l tz I . ßotba a Allallo|ortt Pltlt! ie jed.ot otl ttaiitla da se a(rftldi ' Dacti et, Nji rc All(tlt, :--, sPtiata od l)1ige i tttlc. Git 4]llit attlvicl ltilittllji riernjett 1'te]lt i bol iseln AII.!llot'ottI Pullt lirliu tta poictl<t! D:et tcL.!, l. ilt lt steditti Daetttrcta i liuiu pt ko se buda horio, dobite svtl@ .lobt-o, spisit tr tut ri lt I):utllttii ' o gdjc b1ftlehtio. sc st'alioga al.t i ttttltiieti(tal tio se brulc borio tur tlllalrct'o t - (\ot,jeli ltulslil].t.Dt - P t fital.ßt toliLo l.rlilio je n ertrerta i.ztttedtr stiskdttj(1 i iit ellia Pr\tijtt ' lt i tlu.ettjtt, dobil te Dacltttet Dacttlk't iit!1 sto dct'cd:a koje ie AIkth priprclltio za o1le koji st lnre ua Njegorottt P1!ttIi 4 r'.tzttnk i.ltrcdu .lt'ije det eclie je kao izDterltr .cDllie i jkb.!i Po liada l olitc All(11ß) ttlolite Ga a'!

'

1 \ l r l i . 1 / i ' , , / r r : \ L i r L ).rl L l . r r l r .t!n !.h \ L l . . h r , l i s b r ' l l . l r l l u h r r L l i r r b ! . l l f r l \ L l r t r .(l i . r d r . l ü ! l L .h r l s - i ( . ii , o l l l l r \ l r . l al , L i \ b r : . : \ l ! . rLrr ' llLhr i r, I ''liLhrLi: . l \ r r l ) L r l r r r r , f it . ! 1 t r , L . l l h r , l i sl ) r 1 ( , I \ h l i l l / r r r i r / t rK r r N b u ' ' . h1 . l i sl i , L r r r : \ ! r s l r n : l i i l r l l t L l i n r r r ' l i r ( l l \ h r l r l S \ t ' t i : l i L r r l ' uL i, ,l.rrlr,( l li. LI r.r,lr.) I lll J/Llrr,Ltf!lr\ ,. ' . \.'ri L i r L r b LiL , L / l r i ( l i I f g l r \ l t . I n r . t f ' l . r n . \ . I r J , , r . . 1 . , 1 7 r h . ( L ' h r d r s l \ h f r f J . l / r . / r . , rI l l l ) r - \ l b u l ) r \ r , l l ü , l i \ b : i + 1 . : l i r n i / i l r r t l r \ r r l ( ' i r _ \ . ' r r . h x r l LI.i l l + : l I f \ l r t l . ; f . l r i ( | . t I l l t ) l

to
:II

et
et'

,k

di

:t!

l

Firdevs,jer je on srerliitc D,e ett, i t,r'lrDae etI i.rrad njegd je Ari ,rli lost^'oga, i i. jegr i.bijai .lac tretskerijeke,'., - Ko poütogrrc borco na Allahovor Putx, ili pl.tti dug za dllil1ika, ili pldti otlerp .a oslobad4 je roba, Allnh, z:., te ga .aitititi Syojitlt hladortr ortoga clana kada rrcie biti dt.ugogdlrlada osi Njegollogahladn."| - Oflotne tije se oee upraie xa.lllahovo Pt!tt!, Allah ae ih zaitititi do Uat|e.' J\ - Ne lnogu biti zIjed o u öoyjekovortt sr.ct!iltt.r i ilo.tost k.to ito ne ogu biti z.tje.l o na licu toba pralina dobijena na All.thov)tfi Pütu i claelrc e ski dit ., Ko ptoreale jeda tl4rr i jedntt toö tur straii, ltoLje uu je ego da posti i klttnja iitar' rjcsec,pa .tlio ,rDe, jegot)a .ljelo i opsktba trc ptestaju i bit öe sigto.a od islriti,anja t ltabuul.',. Poslanil<, je |ekiro onome lio jc na lionju öuvao slrillLl '::, nlllslinirnimrocl poaetkalloii do jLLtril, silnzeai l(onjaosiln radi nr s nä|l]räzir obNvljnnjantriclc: Obavezat ti je DaetmeL pa e tjrct,.li i rcditi ilta lrosltjc toga. "' EbuDavuclprnrosi je Poslanili,-, lckao:I(o sc ne bude borio, dr itiople üobotc.rjilisetrcb de b|i uo o njegorojpot odici,Allah tc ga pogoditi lialastrcJb ptijeSud jegda a.',,

:l..tlis 1 :

, \ l r f r c l . / ! ' , r , 1 I f l : , - . . I b n l l i b b r r .l r x d r I ' r l ( , t t : u c r l i e t r . t i l l , \ , r d r l , , r 1 l . r i l l / r h ( l i \b r l r ) f : l J r [ , ] r . I t i l . r,\h.r..l. l/|vr.,l a lil)sar.: hl,im.I lt60 J ' A l n r . d l / i , n r f r lj l j ( ) r a : I l r d i : K l ( r b l . { l 7 u r r u . f . ! h ! l . F t r n c l t ur h . l d T u r l r i r r .r ( l r i b r 9 0 1 : I i r n i / i : K r ( x b u l j t h i L c l d 2 i h r d i .l r r { 1 b r . t a ) - r t N c s r i : h s : K L l a b ! ( 1 7 i h l l i . r d i sb j i r r . h 'lhnr.d \/rv&i i7-lti.:Ncs : I \ r r r b r L c l l L . t r l rp . g t r \ l j . I , r i t! r c l r D I l . i i rdr. s € b i l . l h l rr h k r J c n r i h i . r d i s t i r r 1l 0 : l h k i n r : K r r r l r r . l J T i h r ( 1 I t - r L l . l( ) e r t . n i o i h g i r e\ t . r o d o n o l n r . rf r . f lirrr.Itinr Nluslinur. ''i\lusll.r:Kr(rbu. i.r.i,r.hrli\brlr)ll.türc r\(lmr.r.l t:rfi:iic:)..tcsri:Krrrb! ' - . 1 . ' , .. .. .. .1 t . ' . , - r . , r r i , F . b ! D r \ u ( l : K r 1 r b u .T i h r ( L i . f o g h \ l t c t : I l L r L c L - h r r c ! r t j s c b i t i l h h . h r t r :s L l r . t 5 0 t d l l h L i r . l / ! J / r , r r l i l s a i O r i e n i ! ! r i . \ t . r ( ! n r i t ! J i , r ir . s u t j r r \ . s t . 7 i o7 . . h c b r . ' _l b t D a \ r ( l :K i t r b ü . 1d T i h x ( lti) o g h \ l t c K c r r h . . t ! t c r k i c!tr r \ i . h x r l i \ L ) rt 5 ( t r . Irr.nio aic o,l l:b! LrDrnr. g

2)1

Ebu Ljjub r'l Fl1srri tumaai b.rc.rnjesvojirtt rLlkilnlil Lt Prol).1s1 ostrlljrrljef r (l/ihir.h.' jr dr jc feliiror Prt,i 1@ji ie gorjeti tt l:att i I)iic l!tYrrlIro !!(te,rjali, ott.!j lioii .lijeli i onaj l,oji pogitrc tt bot bi, alio stt to ru.lili dn lti st,ltriialo o rrjirtra,'

I l riir. i rttl ilt llhthtnnt I'utx. i sr u l)r\,I\t nr htLtjt., ilohr. tiritr, - t I t),1,, t, t\t:. lrhrjt:irit.tj.. i , I r f r / L l r r J r ' 1 , , .l l r l : \ 1 r ' l i f . l r r l l. n l l i b l . . f . , r , i . . - l ( r f ,: L J . l r r . ! r , r l

r t r t : .j t I

::15

t: \ I thtt t: n -::--'.ltr l,/t, I i

)past bite xdili
I(AI(O SE POSLANII(, .:, PONASAO U BoRBI ,:, Posl:rnili, jc volio bofiti se poaetkorD dana,kao i putovnti poaetknD dana,a alio ne bi poaeobofbu tild.r, ond:rbi jc odgoclio clo poslije podnedo pLLhanja povjetar-cN ispuitanjirpobje.lc. Ashabisu sc u bolbi zavjetov,rli r:, Poslanil(u, da neaebjelitti,a ncliada se zirvjelovali sntr.tili diihad, kao ito su se zi1\icto\:ali su na .::.. poslaniku, na islam, hidZIu,tcvhid,pokoürostAIlahu i Njcgovonr Nekl njegovi :rshabi sc zavjetov:rli ncöcniltogarroliti ni za su da Sta, aak,l(ada nckomeoclnjih isp:ro iz ful(e,on bi silao Luzco pa bi bia ga,ne rekävii nrkotttc Daj t i bit. Poslänik,,;., se dogovrrao sa xshrbima o borbi, susletll sa nepf ijateljiDlaizboru popriSta. i lSirojc' na kraju ltolone, pomaiLrii slabe i nejake,a bio je nrjlnilostiviji rncdunjimil. l(adabi htio ch napadnc, Iior-istio se var.koru, bi Ickrvli: Rat fc Slaojc ipijunc lioji su ea oba\icita\a1io nepfijiltcljLr. Släo je rzvidnicLlpostavljao straZu, kadabi se susrcosa Deprijateljetü, i ir ie staobi, upulio dovu .\llahu, i nolio Cj] zi1pontoalPa jc zajednosa ashabimil tihiln glilsomlto vi3cspoDrinjao Alläha. Redaoje vojsliu i borcc, svakonrvojnont Lrilu odr.edivao je dostojDog vodu. Pfednjirrrsu sc s njesovomnaredboru odvijalidvoboji.L)bläöjo je ratnLl oprcrlrLr,ncl(lclai pältcirjediln nil drugi.Nosioje zlsLa,,,e, a a liadi bi doiao s vojskonr neko|r nilrodu,boraviobi nä tom mjestutri danir,il zatLntse vlilöro. Kadaje htio da napadanclio mjesio,sliei(ao bi, pä ako bi se u njemllauo czan,ne bi napildao Ll sllprolnon bi rrapao. Ncliadabi napao neprijalelja noau,a neliada ih iznenadio bi danju. jc \rolio da poleziu bofbu(i,tvftkonr ujutfo,.1 kndabi stigla \.ojslia, zbijali semcdusobno bi tako dirbi ih mogeopr.ekr-iti jeclan prckrivaa.
. Ibr
' I l r h a f i h r d l i b r :l 0 r 0 : N l u s l i r r h . d i s t r r [ ] ( l :t!l

( r , , r/

..

\ , , ' r , ;. . r r , l

r P o s l l r n i k . , j c P o s t i r \ l i i r o c d { ) \ c i l i a n o P o d s l i ( i r or ) . rb o f b L r !o\ otca:i: Ii 14pl ijed, ti rti.Irl. lrilr \ olio ir .li sc ar)\'jelib(rn Po.l zrstil\1)nr!\'()q..r odil. ttulrt.il( I li.r(Lirbi susrer)r1r'l)rijirlclii,rtk')o bi: AlkIht!1111]te ve ltnzittrc el alta.Ib, iltzitt tMtt v(. liitab, ve ]t1lt.lat ij(, ts sclutl), t!rs!u a liejlti]]t! AllahrL. Ti loji sPLritili lintigLr,polifcaci oblil0lie ipof.rzLljci sL.upovf,pofizi ih i r1:rs Pfoli\ niih P()rrro/i; ntLirch bi, p.1li LLCrO:

;u:r; j-i"; j;u:r'L

- r . l r, l - , - " } l ' r *

'ri;;ri
biti, a orri t'tt sc tr Skfuqtte sigtlrut ptttt,e bij<,g dali. ,)Iedtltiüt ,\t]1(!li s1,jetßittt jc I ok, rt ,\ütak sviitta jt rrzns iji i lo1ti. sPttsli \t,1..Lrlrr gLr!rIio All4ht!1uutt, etI.il tl4srclie! \llt!11!!, 1c lttte,E}üehdtdi,l'cElttc}tßsi1i,bik .51!/r/ forlr'l//r, r fxlio.l{: AILth : tt 1i:i ttti :,ttt1a t i)oi11.tlna. I\rit tt]lt st l)t)1ilr1 ttliitilu.,\lltlrt! liach bi bolbir bilr i.str)lii. il n(llrijaiclj nüYrljo nl njcsi. predsLr\ljiro lri sc, rrlir\!i: Jd sat]t AIktltol'I>oslattik, tt l.o ttct]1a sunDtjc,j salr IbI Ab.lt!-l-1'Itlttilib. SL.ljiro tc K.r,:l.r sr bolbir lrsplenrseh srklir llr bi s(' zr rlj.'gi1. bi jrlelju. nirlblii' rrrpt i po imirli krzinliLr liojoj srr sc r isPozniYrli. \eliildl On i esh:rbisLL je lozinkr lrilr: llfil rrl.,r7, lckecle: l), ltrtltjrr!tttit,.1 tlflixdi: /rr "ri,i ütt't:ol)iiL'.liti.' l , \ o s i o i e p i r n (i r i ! l j c n r , r o c lo l L r z i lr D . 1 is r b l i u ,l u l i i i t i l . iir II ohok)sti iIM ,IeiIt, ito .llldll rL \irlio ie ohoLosr borl)i, feliir\ t,oli i ]rcito ito nn:i: (hto ito tt)li jt oltolost ptilikoltt lltslela s

l \rfr.J L ' ) . l ' r : l l L r i i l r r J ' l r r l f . l r l r : \ 1 1 ) f' r l r I l L ' l r r . . r l l r l l r . \ 1 . t r ] 7 f ! l l l ) l , i r h r , l i sl . r l f l . r l r r L l Lh l r ) ! 1 ): I \ ' \ h n . , L .+ l l n l ) r r I r f r / L r i J r ' i , l . f , . l: l i , . I L i b l r r r . , ,.,l 1 . l r - . . 1 ) . l , f . , f r , r \ l L s l j r L . l l r ( Lh , l r r . : j j r r rr / r .h , , L L1i . l r . f t ' j t lrrLj.lrid ' l ] l l r r . . l r r L l. l , r l f , a l l r - + . \ l ! . 1 r r . l r r L.l l , r L ' l l l

epfijßtelien

i sadal<i, a trüo ilo |lllall

trc k)li je olrck sI t! llasiliII

le(Lnomprililiorll posLxviojL'l(airpLLltu b()fl)i s.r strno\'ni.iur.r Trit:1. Zabrirnio jc ch sc LrbijrjLr2enc' i djccl, I li:r.la bi zilrobio protiYnil(e, liorL liogrr r icli clhaicc, LLbijrga, l onogi kocLliotta uenta dliiicil, osla\ljiro l)i Lrii\ otLr. Plililorr slanjl voislic ne bojno l)olj(', sivjctor.ro im ie boqolrojirznosf reliir\.ii: 1r1ll" tt iltrc Allaha i ru.li tlllaltur, l)otite se protit,o ih lioji e 4e1 j tt Allttln, tlcittojle ttnsaLfirati tti ptelitiili oheöa je, Ie pt etjet trjte i tut ubij ile.lject!. zcnrlju noseii liLrr,rn Zirbr.iüio jr clx sc plltllje u llel)rijilt('ljsliLr Nirrc.livio jc zapo\'jedniliLL |ojshc dr poro|t'ncpfijilteLia pfii(' bolbc ili rrr ishn) i nr hid2r'u, ili nl islurr bcz hidzfc, pr ae inirti poioiaj l(no l)c.lLrirlil(oji nemilju prl\.o rir firini plijcn os\1)jen l)c/ bolbe, ili du pl^ixjo dlizju. Alio bi pristitli pfirlao ih lc, I ilko rre, oslodiobisc nr ALlahili bolio protir njih. ncpfijitclja, na|c'diobi dir se skupi ürd.1bi PoslüriL(,,,, pobije(Lio sav fatni plijcn, p:r bi pIr.o Po<lij.lio stlb"' onimiL liolinrir pr iPrrcl.1, gcljemLrje /\llirh Ir|rlcclio zrtim bi izdYojiojednu peliDLri clijclio t.1n1o i Llliorist nluslimrnil, dir) djcci i r oboyinl.L, preostirli plijcn.r ir Od ostrtl(r je dijelioZenirnrir, jcdrn dio, ito Jeisprirvno. Iojsci i io: lionlenicinli1 dijel.1, pj.i.rcliii tfi ir d Ncliomc jc od osnovice ritln()g:1plijc11i1 'iro \,iie, LaIo jc pa ibn cl EL(veiL neliim poh(rclimil u snttrro dil je L(oIisno, je z.rSclcrrru irclinicr i l(onlalril(ir ziriedno,ocl icga rtlll ie pLijentl siLL(upio l(io zir l)i( petinlr, jcr jc cLror r'lilii clopIinos borbi."'' dao jednLL
' , \ h D . d . L ll l l \ l ) t . : l ' l J ü l ) r \ L r l . h r , l i ' h r l a i ' r : \ c . r . h i , ( l i \ h r : r i r S ü i l r . I l ^ s i i i \ 0 r i r r i e I r i i r r r l j l t ) . , 1 ' r i . r f i r d r r g L hf r t r ( i r l! . i \ | s l is r n r . l h i r . ü L ' ) i c . r / f r k r L r . l . r r r , ' 1 1 . L ' ' \ h n r . L l . t r l r 0 l r ) : \ l u \ l r r r r . l i r ( l l \ l ) f l r r l : l h u l ) r \ t d . l r r l r ril\l b r (L ' '\'dr r f r . l h o r l n os t u r r . . r r L , t ) t J i r . n r . ü \ t r r ' l L r r r ' I \ f l l ) s i l L , r r ! / c l . l L t r ! ! 1 \ r f i r L l , o Ln,ri( r l , , , t i r l ) r . . | . t r t . j r t , i p i J r { . ! r r . ll i l 0 ! b i t c r )rre f n I r c I t ) . ! . ( l u . : r o \ r f . t x r r ( i r . o r ! r c . , \ l l . r r . , , l , u i r r t J . r I o \ e ! t o ! o ! t i n r L l ) i . 1 . Ki o . d S . l c n . i b r r c l ' l ' l \ . r \ . \ u | r r , 1 \ 1 r \ i . a e l r d . s c 1 ! i c ! / f , o r ) j r r i Llr..i r i , ) l i . . L r n o ro i r . L r / r o t ( ! r r r rl r L . r \ . o n x r t . ( 1 , ! l r r r l . r o s l t :tI

,. .l' ;lrl: , .: , --t/;r. , ,. .: t ,l je PodjednaLio clijeli{)slilbimil i inLiimn,osrnl lirclil Jc Ll pitanjLl dodetrli nir rrlni plijen. rjeqo\!j zenrlji, od priLrLpljenogu liada bi napilo nePrijrteljil LL pLiiere bi izdrojio jednu pelirLr, ir aet\'flinLLp|eostrLoga bi dijeLio borcirnä l(oirsu LLiestvolirliunapachL. Preostlli clio je clijelioborcirrir lioji sLL rlaes|\o\'Ili u Dilp.lcLllostaloi vojsci. i yfitio iz nepfijilieijsl<e lirda bi se zemLje sir cijelonl vojsLom. podijelio bi bolcimn, uaesrlirinlilu rliurclLl jo! tfeaillLll(ao d{rdrtirli. I pofed togir rurzio je docliltal( r'el.ir\'ai:r\rel.aotrßj l.oji je s aaatl ' P o s l a n i h , . , j c i m , r os v o j t l i o p l i j e n , r i o j i s r z o r t s a f i j j , " p r p l i l e l n('go ito l)i poaco .lijcliti rirtni plijcn, rrrimao bi sr.oj safijj u obliliLr robrrili I'onja. ,\ii.i, . l.,tit::;Jali4jc bila Pr;r/nril.or,, ., rrrlilT. Plenosi 'i je l-bu Davu<1.'rNjcgor mai zLLll'ilial bio sLrlljj. Poslanik, ,:, jc clar.irorLio onorr,:. Lo jc odsLLtnnrir(Li liofislj n-ruslirn.rnrrkrro!tojeduo<lioOsmLuLr,..,liird:rjcbioo(Lsutlnslßedfl r'.r<li lijeicnjrr njcgrrr.c fier'lrc',r',:hir!i: Osnatt je otiiart radi sltrieuja Alldlllt i Posltltilit!, :, p.r nru jc dao dio plijcn:) i n:rgr,r(1u.": IiLrpo\rli sr ipro.l.r!rli u poho,:liIlr.r, Poslilril(, :, ih jc slccLir0 r ilrilc inl to zrbfrnJiYiro. lzniljnllii\.ali su n:ljirnrniliczr l)orl)Ll,i to n:1ch:1nr('inll 1. cl:lo1ul lioji o.lhzi u bor'bu uI]rinri nclioqr l<r r:r'mlr sllriiti; 2. d:r op|cnri onoe:rlio lc lir clruo LlborbLri o jc lu \ oLlip()Lp(lDLl briqu. To su .rat.tr'.tli tl:eatl. Posl.rllili, :, \:.t\i.c: Bot4c ür4 rvojtl ltagradlt).! oltdj lioji optetui l)o1ca ilu.t st,ojt!tla!1trl kao da se borio. : i tl4gt6du

rr \hrn.l. 1/!\,L,/ I l:r:a Ldif t. 'hl fr...'rlx.r r' \rlji /rü.r r.iLf .f rhr o l . / r r a r J r t . l l , ' l i n r l . ,

.rnrr.prr\.nrtrhl.rrnr(Lii

I I hr l)r\ !l hiJr. il l.r,)l r' \ lijrrl,friar t , r r t .r t . ! r b r o t . 1 , 1 \ \ r h n \ l ! n . h h r l r l l . r t . f . . u l J j t

r Nl J . l l n L

: h l r Ll \ u r l . L r d r : h r : r : a . l j r n r / r . l r r a L ' t r r r l r ( ) l b . l l L b h r i h r L l i \ 1 , r 6 ! ) l ) . ) r T | r l . i r j rI. ( ) r : I r r l - l . i \ . i b . . l : l i , \ l r r r r . ! .l / r , . , , , / I i , 6 l : . l r ! D r \ ! , 1 .L x J r ' l r l :i:6 Lrrr( |r.nosih..r tr

,-trt'/tr,a .'-,./r I n,':l

Dijrlili sLr rirtni plijcn ne dva naiina: L trL(o aovjekopfcmi nekoer z.l odlilzaku bofbu s tiln da na da krrju n-redusobno dijclc f:rtniplijerl; 2. iako da öovjcli d:r borcu svoju kamilu ili koni:r za borbu s ratnognpliicna.eat su cliielili tirr'l dobijepolovinuod njesovoqx cln ä clobijesjeaivo, dlugi nicgov drZak i futrolu. i mra tako da jecL.rn tdhagd slltouiestrol'.tli1!Padjali. Ibn ivles'ud knZe:/n,,,\]]ltat i S4'tl n.t plijetn nal;otLBiLke Bedü.!, pi je .\a'd u.j)o .l!(t .at obljeltik4,Ltjd i i\]n]Itat] Itst]rc t!aali]1iitd."r" a Posliuili, j, jc nekadir u borbu sliro korrjanilie, ncltada pjeitldiju. r Nije clavlo fatni plijen ono|le ko je.loiao nal(on Pobiede, iTosta\ljrjuai iz dijelio je Iocll>ini Ileni Hiiinra i I'leniel NlLLttrliba, ga ,', je fckao:Bet& i Poslenili, njihovu braiu iz Abdi i-Senrsa NevfeLa. pt el-Muttalib i Be tt Halinr str kao jedw, ltrt ic isPt(plto s1'oje ste, telidvli: Orti tos ,tisr ap stili tti u danltilijietu, tliti tt islamu,"') groZde ,:., r\luslinanisu s PoslaniLiorlr, u Pohodimr llalilzilimecl, jclbnEbi io i hfanu,pa su jcli, ne faaunajuöi kao ratni pliicn UPitan padjelu?Oi\ rcie: Naili s]]la I atut tl tlfa: /cslc li llru tt tLbtdjl[i ü je ßicina Hajlrcn4 pa bi trckodctiao,1lzo od toga kalilio ]]11! dovoli]1a i oliido. Nciii ashabi su fclili: LI borbi snto tt.tt alt orLtllei ltistLloil] sa dijclili, lttt su ttartt iak, l<arlasttLo trutLlli ]1.1!u slt'LLti]]1tl' Pt-Lljage bilapune oralta.'i" Zrbr:1nio je pljaililr i mrsaLiriranjc,rekaviir I{o eito ukrat.le' je Zabranio dir se öov]ckkolisti jlhrlicorn iz rirtnogrPlijena, Pe iz jc iscrpidil je vrirli,r isto talio d.r öovielinosi ncatood odjeae liacLa di je ali pa frinogaplijena, l(ed.r istro!i d:rje vr':rti, llijc zabranio seto l(oristi toku rata. u

" r ' E i l uD r \ u d l . x n r c i f r c i r o s i l n c r . c s tr c l i i d r n . ' r ' , \ l ) r I e d . L / i , \ , . J . 5 , ( , r S l . rI l ! r h ! r i . h r c l i sb r . 1 1 1 0 . \ c s r i . h t d i s b r ' 1 l + 7 : l b n h 1 \ l a d Z e .a d i s h r 1 8 1 . : T r b e m .l i1 Ä r i ' , : h r d i \ 1 ) rl.5 9 l ' ' F b L L I ) r \ u dL r n a c p f e f o s i h e r j . s l r b . . ' Ahnrcd/rvr.,/.l,llllir'Inrrrzi. lrr{1islr1601.:lbul)r\rd.hldlsbr'-11: 1 9 l. l b n N h . l 7 . .h r d r sb r . l ' ) 1 5 L r . a . t r c r r o s i h . r r . d o b r r

! l,t

| 1.,|/r, ..

11r,r

,i.,i,i

Slfoit() ir ril)frnio liriclLl iz ritnog pliienil felia\iii ßlt lc a olb!(! lioji Io ade do Srdnjeg da ta,' " st ßlrntaj ljaga i v4tt PosLinil(a, ,,, po imenu hlcLr jt, p,uginuo cljcieli lioji jc slLL2io trliclin1, nelir irshrbi IL'ho!c:l]l(!lo ltjcttt!t,i.lt !! D:rt)ikl t, ir L)oslanili, ,,, r'cie: Ic, talio ]]1i Otlo!(r t! iijoj je 1!!ci ]tnia dtßa, llitao je Ia datt Htrjbera i. rattrogi plijctM t)!t l4ö koji öe pod jitlp(rlitivattlt. Dod. jc.lrn iovjrli noseii jedirrl ili (1\'illioTr.r k.rii.r, krclr jc to iuo Poslirrif , , t.ic: Owr .lt,(rliaili ili ova dva optsaia *r ia t'ttlle. :' pl tiefiro lc zrrrrnog.r 1cunrro nosrii sYor tliir!: O,tjc u t,tt|i, ).j\\<li lio sLlzrtim oti!lr tirmo i vidjfli oqrtra liojcg lr rLiiLiro. l.\illon jedlle billie n r L r s L i n r r n i s u g o \ ( i fliilji :i L , r j j r ' ! c I r d , . r c d r ) l i n i s u p l o S l i p o f t d j e d n o q i L oprl r clili: Or'rr7 .r./rirl Posllnili, , teael],ie, vidio sant ao\ jflir, pir sLr 1' i! rott i .bo! ogt t.tia littjcg jc tlo to. 7.alti1 tcrc: Siltc LI(rtt6bov, idi 96 ' i l cci Ijudinß do ie !! D:etDk:t u(:i ld]iro t,jc1ltici, Iti lt!I.t. p.t I\.r.l.rbi uzco füt11iplijen nrfedio bi ßilirlu rll pozorc IjLrtlc, bi oni tloili se sr oiiu plijfllonr. ()cLtogluie uzimiro petinu i (Lij!lio jc l)o<lejetl:rn ao\ jrli n.rl<)ntoqa noscai pororlirc zir clerrLod dlirhe,pir nlLLl)oslirnili, , rL:.cc: Jesi li ttro Bilala ltalio zove? lcsa t odgotori P.1, ilo uisi doi(ro i dotio povodac? Ii\dJ on. Poslirnif. , Lrpitrr: j! oYrj zirtf.rTi(r ()l)r()slr,r Il)slrnili, ., tcic: l)otrcsi to tß Stldtljeul dattrr, sad gtt ttct'rr pr'itltili od lebe. Nrlcdio ie dr se spllc stvlr i {)rroqrlio jc ulir.lo,r onrl lioli ic ulifiro su d.r sc Lrtlar:r. sLr lir lrdill i ch ojica hllilir nirlon nicg.r. ' Ncko li.rlc cl.r porrr'nuli hrclisidcroqifrni i ch \e Lrrjimir re spominjc prljrnj., rr nclio liL;c, i(o jr isl)fivno,.h sc facli o priietuji i krzni, hiro ito se rr\,fiirvir snrltnir liLznirnrrrloninr lioii pijc :rllioholpo tfeai ili aet\'fti pLlt.
\ r r f . t l l / r . / i , , / l r , , l l t r i . n r \ f r r L tr S t t L t l J r l r . ! o \ o ! f . , l l l i I . L ll r h r , l i . ' S r r r t . ' ' N l i l i i l / r / i , i / . , l i r L r h rf l J / i l ü r . r t , o g l r \ l c N l r L l . r , ,r c l ! L L L r L l i . L l ] l l r r r i : L r t r h r f j D . g r / r . l i x J r 'l , r + 1 1 . 1 : \ T u \ r . rK i l r l , r . f r r r K l , r b L r . il n i i f . l I r l ) r \ u L l : l \ i L r l r L . L l T r l i J J . l r r l , ria - l : \ r . , i l ,L ' i \ l r n . , l . \ / r \ r , , / : ( , i l r l : l l ! , , i : l i r i l ) L . l ( L /h r { 1 f. o g l r \ 1 . .] l i r i h n r i n . l g r i r l r . h x r l i s. r . r l ) . r . 1 l ' n i \ h r r r , L 1 1 ! ' n r i l ( r l : \ l L L . l r K r r l ) L i . L r r . r i ( 1 i h r :l l l : I L r n r i / ih r ( h . h l . I i r + . : l l f i h . i . i . ' rL ( r ' . \ h l i . . l / i , , , r , , : K L r i l , L L l /h r ( l t . ! h \ t . \ h , l . t r i L . l g u l u h . \ h i r ! ' ( 1 ./ r \ & 1 / . , l r ( r l r : I h r l ) r \ r r l h . r . b r l - i L r r .N f : r . l r x d r ' L . r l ' ) 5| 1 . ' l r n l / h r J ' h r l l r ) l : l t r r L ) r \ r J .l r r J r .l r r .l . r . r i l r L + . l N f c l '

tte
.enLl niLi, ttü.

POSI-ANII(O\4, ::, Ul,UTr\ U VEZI S RATNIM ZAROßLIENICINlA
jc \elc zalobljetlLlie bezuvjetnooslobaclro, Delie je rrbij:ro, neliejc oslobad:ro otlilLl), neke je frznjenjivio zi zalobljcne uz a Inuslimanc. je to Iadio l(itl(o smiltfaoclaje o(Llioristi. je S\'e Ens.irijesu tlriili clozt'oluocl Poslaniha,,:, da vl.atc otl(up njegovom drridzi Abbirsu,liojegje phtio r:rcli sr!sa oslobrclanja, p.l je Posl:rrrils rekro: rverrofte rtu y|atiti ,ti dit.he ,t':r ::i, \lfirtiojc zarobljenicc njihovonrplemenuHevnzinnakoltito ih jc podiielio, je, dir bi uclob|ovr)ljio pa bofce j naclolirradio onima kojl nisubili iinrc rndo|oljni, svrlionl ao\.jeliu pocliJclio lest poklona. po Ahurccl"r" ellosjocl Ibn Abbasrdr neliL pr zrrobljcnicinisu itnali d r p l a t e z i s \ oo t l i u p , p i l i u l j c P o s l n n i l i l,i,e ,o o t l i u p o d r e d i o d l n a u ö c j , ensrrije pisanju, ul(xzujc to dit se otliup nloic plaliti radom. ito n:r lsprl\1romilljenjepo kojem su Iadili on i njceo\i r!hnbi ie da su zarobljavnli Arapc i spolnoopailisr njiho\.im2en:rma robinjama, kiro bez uslorlj:nlnjir islanom, ir ztblanio je da se vlii razclvnjnnje zärobl]cnicir rjihovr: cljece. od Sr,eilelovr: porodiceje clodjcljivao zäjeclno ih lre bi fiz.Lvnjao. dr jcdnoea!pijur1il Ui\'rdenojc drrj.' Poslanik,,:, Lrbio rluiril<a,a nijeLrl)io Hrtiba zbog ipijurlirnnja, spornirljuiirljeqovo sudjclovanje LlBici na ßedlu.Na osnovutoqr htclisr n.,liosntntrilda nc Lrcba ubiti je muslillar, a nelio- kiroNI.rlik, Spijuna .iLo srrratfa tlcba, fck.rvii da daPosl.rnil, rlije ubio ov()qa ,:, zntoStojc bio musliman, \,ei zato3to jc bio utesniliu ßici na BccL Inaie, d:rje razlogio lto je muslinlan u. ne bi sponrinjao dr-ugiIazloq.;\ propis irliojc cloncsen zbog opieg razlocloncla posebnibj bio l>ez efel<t:r. l)oslanik, ,_.,je oslobaclao robove lLui|ilia lioji su pr.ilirzili nlusiimanilna i pfih\.i1tali isl.tnr. lioji su prcili nirislarn ilnalineito Oni i _., liodsebc, bi ostäjalo to njirtr.r, Poslirnili, nijc \'raairo a muslinlanLlnr njihor'lnrcrrk hojegsu uzcli nrvjernicipfije pr.cl:rska islam. na
" B u h x f i r i l r b u ( l i 1 l i i .p o g r \ l j c K Linc.n'irLe|. |xJis tr. la ll : lbr chu.r r.dtiLlict r ) r n ü h rh . l j u l r t r l x7 !

judi ,iiLe
toqil

, idi , Pit r je. , Pit \'ofi äda

(lio

),1r.:

a.:

lLl5:

),)i

L f irlr,: i -\/ir.r

,.,.,r1,i

i;!'

I,F .i.i3

jc plc'rrrcnrlltnLr liurcjzc i B.nLl L'tyfdeno je (L.r po(lijclio zcrrrljrr pokl.irLr Hrjl)cfr bor.inlr, r .lfLlqLr polo\ inu \edifri ist()t.rlio je(LnLL pfedsta\ nirinrir nrLrslimirnrr, .lcl.'gr( ij,lrrri, l)f()qlr.uli.irlr.Ll lc osl.l\.io lko ih jc'bilo, i ostirlinlir.\irc (lijclio \lchliu, pa nt'lii |.rlrr zeio !to jr -\lclJi.r nrjestu obled.r i r'.rllrl od ,\lluhr Njcgovirr rolrovinr:r Nclii rli lie2LL loda inrl pr.rro rL,rinl)cfc h()('( li diifliti zcrrrljLr ac j. d:L ,, id:r zenrLja uLazi nr ostil\iti l:ro vllu1, k.ro !t.r ic fl.lio Poslanil(, f.rtni Plijr'n aiitr jr l)o.liclr ()l).r\rzn.r,le ch Lr plijen aiji ic podjclr u jcr oba\'t'zna spirrlirjrr 7i\olinjf i polirrtnr i1novin.1, tll yfstu plijcn.r .\l1.rh,,,..., nijc tLr,,volio osinr o\onr Unrnlctu. Alhh,,-:-, jt i drLrgjlnil

L"
-1,-lI tlli .la.bst]to I';*rilot,i.

'

r'.

L:':r-"j; :Ü-i .l(! lo Iasllje.le siüol,i

Posl.rlili, : , c ncll.h dijrlio zeurliu, r nel(adi nrje, a a)nler, i , jI nijt, dijclio, rr!qo ic strylj:ro LL r'.11(Ll1 i niplxiiYiro s|alnu zenrLjrlinLr z.r krr isLbor.rcr. NIcd|llim, to nc zni1ai trj YiliLlfnije nlogiro prijeai clil pfodilti qr liro ito je Lrr llsriirr o I]cliogdr Lrgog, r,-.i jc biLoclozr'olierlo bil.r pr.rksr [-rrnrn.ir r s]o2ili su sr dr se nro2e i lliLslijeclivilti. Ähmcd jc lcliao dr je dozyolieno r lhul dirli lilo mehr', r " , ' t , ' tl ' t ' rr | .' ,-i z r ' . r ' r " r 't ' pri[.o n] zenrljirIinu, i prochionl bi izgubili tcr p|ir\.o. llofci inr.rjLL pl ochjom pforzvodx zclnlje l() prrvo ne gLrbe. tb sliii l)r'oPisu \'ezi 11 si1pfocliljoln fobiL k)ji imi rLuoror o osLobaclanju otplirtrL. nir Ugovol ()tpl.rte je pLLuovilZi te liod no\og \ lisniliil putenl r, o oslobrdiLnjLr prL-lJzis tinl istinl ugo\1ll om,

.\|ntrl. ll/ l ' \ r . r r , r .- . 'lrl1i

ll.l.

r '|rl,

I --trirrr,r,;,r .i,:/rr,r .,; Zab|anioje da r]luslimani2ive nledu nevjelnicim:rrlio mo!:Lr niiniti lricliln, refaviil'rr Odrlicrr se syaliogtr tsli,tßna koji iivi t edtt nevjer icina. O, Allahov Poslattiie, :djt.)? - pitili sLL ga. a I Poslanik,':, o.lgo\ori: lride jedrri tlt tlgir,l.t ogttjiltc,' licliäo jc: 1(o se dr ii s erjctrüliot i sta uje s njint, o je pop t njega.'" I fcli:lo jc: Hidirt teic p|cstati sre dok tr'ajc pokajanje, a pokajarje teie ptestati st'ctlok sLorce e i.ade sa .apdcla," ' Talio.ler je i eliao: Bit te lüdlra za hidlron, tajbolji ljtrdi na zen ji bit te o i koji uöi e ltidZr tarfio gdje je i lbrahirit uiirtio, A a joj ie ostati asil ici koje zetttlia e prihrialal koje Alkth prezirc i lioje öe () skÜpiti u dr ilr'tr tajtnt}ra i srli ja.t)'

u e e 1i a a

. ] e a
" Lbu l)r\LLl KLrrb! cl{l.zil 'l. r o g h r l t c E r n e h i uu L r ( l i r r c r r ' l e s n e t r i . . r ü L t 7 u . l r ( l i sb i 1 6 . 1 5 .N e \ l : K l n l r ü c l ' L r s r f r c . l ) o s L l \ l j c l l . h r d r : b r 1 7 , ) l h : ".\lL irr rr bliTinuborr\ rl jcdrih i / t ) o i c ( l d f r L g ilh .r o g r / r k . u a üe h o d r i . ( I | L 7 . o s r ü d x l t i r i s . . L l . n r i f i k r i n c b o f r \ L1 f j i h o \ o l i / l f i j c . o r l f c l ) o ( l r L i u d o s o \ o r c r l r i i L l ügo\ r. o srgurusl o ' I b r l ) x \ u d ]K i t r I r e l ( l t l h r { 1 . b . ! - i f k i . l l r d i sb r : t)ogh\lc ll-iLrnrcr0 c : . r S r . :l h l t i n r . I l 6 l l l r n r c l ) r c f o i l h c r c \ $ o d r ! l o i r r . o ( L f o \ r i . I i r h r r l t i r l f r i \ l ü s l i n r o i\n r r s l o \ i i r r ' ' r . \ h n r . L ] 1 / , ^ , r r . /6 6 r 1 0 6 . . t J U l . I j\ 1 ! l \ l t c . S \ n f c I o \ r f . i s ! t ) o ! / ( l l | 1 . o r l I r F b u I l i r r l x . i l L 1 1 7 . l i i io n t c n . t ) o / ü r r . l : b ! D r \ u d : K i l r l r L . l a t . r i h r ! 1t.J o ! | r \ ] . i .L - i. l h i 2 r c ( ih . l i n l t x L r lh r . l i sb f l . 1 r ! : ' " t l n n . d . , \ 1 r \ , r , 1j a ( , a . | u r . n S . h ! i b n l { x \ i . b r . , l \ b { l u l h i b n o n . i r S . h f j b l l h \ s . b i . n . p o u / d r n p r . n o s i h . l , l n L l ) x \ u l K i r r h u . ( l 7 i ! ( 1I.o ! l x \ I . l . h r ( 1 i s : r L r rl . 1 S l . l h d i \ i . s h b f ;l;

n a ,i a

L l,/r:'r,:

r,:r '

,.: r,i

SA I'OS[,ANIKo\T,\, , UPTIIA U \1F]ZI G.\R'\NClloi\t PRIN[ltlENr,U \'lZI ODNOS.\PltEi\'lA ItFizßtlEDN()sTI, UZINIAN'U DELLCiACIIANI.\, NET,IUSI,tNtANSt(INI t(NflGE I DZIZfE, ODNOS,\PliENlASL,llDBENIClNt,\ UG()\rOR.\ ,\tuNAFICIlt.\, TE t'()S l TYANIU
Llt\ xleno jc (lr jc r cli.1o: - Llgotor o sigt!t itosti tit!!sliDtßI4 jc jetltnk, tto !ieg(t i,tIa pi lio prelitii 1!got'ot ttItIslit,I/7It.t tIa pt4t,o i t!.!isldl)iji,trßliDtt1,r, je .Ulahovo ptokletstt,o, prolilelslto ttkltlitt i svilt ljtrtli, a ,tjcgd otlittlr. ' Allah lrcöe prittriti tn \!!d,joü d4tfit tti poliijattje,,titi .llio reko sl;lopi trgot'01\ diitlt,lteli.! !.! tk'pttlitii i,R'liatte proll(!i.n'a st!piottto doli e is/.elit1eili doli trc tt.t,tcti tu1 ,tjilktt,o Iio po trdi !ig!!t,o'it rrcl.ot]te, p.! la t!biit, ja st otlriitttt

bil te Iioji god rt.ltorl pttkr:i r!lot'ot, Ijtgovotn Iclniiateliu data pobjedi. liada se dosclio u \lcclini s ncrjerri(ill1r jc irrrlo Lri rfstt D 1. sil rleliinrr jt slilopio ugovol dr gl neac firp.r(LrLi, iti 1)onlitg:iti pfoti\ ric gri r).priji1tcLjLL L nelii \tl q.r rrlpirdirli i r bili ncui|elni i iclQLi cLir itlc ilr (:c l)ili s niinl. 1.lclii L nelii sLL rr scbi lcljcli cLa Posllnik, , pobiilcli, e nclii dir pobijc'di ocl orifr sLr rli njeqo\ nrl)r ij.rLclj.Nclii su pfcLizjli nil njcg,o\u str.111tl sLl Ll sebi g i j i L i n c p r i j x l c l j s t \ o l l ) o s h n i l i , , t c s i r s r . r l i o n t! r L L P o mP o s t u P i o onilio l.rL() nru jr ]f..lio L z|iieni a;r)sl)odrr.
h l l \ h n . L l . / r r , ' r . ,l r , l i : l l r l r t i : l i i r I L L f r t , t , ! ] r] ,| ] i i 1 . L l . I1 irL r r L r . ' , . ( ,l i l 1 r r l I r \ l L r \ f r l \ L l i l , rI l ü , ] . ; r l ' ; i . l r i ) l l r' \ r n r . L l1 / ! , r n , r r l . i 1.rl . . l i l ,lL r \ L , L \ i 1 i l , f . , 1 / rr r J r . l r r J1 , ,l l : ' ) r l , f r / l LifN r..ntrLlittr . .rhil]. . r r l . L. , . r t . . . l ü r l L s r . l i r r r r l ' l \ r n r . r l . l / r i' / r , , 1 | l l r r l r a : l , L l . . r r f r ./ . i l / r i , l i r l . ' . r , t , ' : l r , t r . l , f i f I 1 , l / r / , / : , r , r , i , r ' , r :L l a l \ l u r r / r r ; . / : i . 1 ! i / ' , ' , , ' , ' r 1 r , , r , r l i l l lib.rdr. /11 Il r . f r I l f , r

- ' \ r : , / ) t ,7 ' - , : / i / 1 , r , i , r .

SliLopioje mif sa jcv|cjimr Xlcdinc, ir nrk)n llcclfr qr jr nrpilo nüsiLjcr zN'icLnosl. ZrtLrl je plenre l)leme llellLLlirjnllLiil'.IpoLiilziryiL BcnrLNedir prelifailo uqolor', pi ih je L)oshnili, ,, nrpao i opliolio, sprlirii im pahne. Prislili srLdir rli1PLLste ,\lecLinLL bez orLLZia, od iL sL\.iir sLlrrosli ponijeti silmo ono lto lirmila moze nosLti.Alli:lh,,,:r, i !.o\.oIio njimil u suli fl-,/1.7jr.Zillim je pleme ßenLrjiu|ejza preli Silo usovor,a oni su bili najgofj je\'feji po liLrfrLl. l)osliLnili, ., iDr je LL|ecLio je ono !lo nije uladio njihovoj brilai. O\'äL(o Poshnili, : , postLrpiosil jerrejimil NLedine,a Irt sir s\'aL(imlljihoviur Plenlendl bi uslijedicr rrrrlionvelilie bitl(ei rat sil ljenu liajnrLl<ain.rlion lSillienir ßednr, sir l j,.," " H,',..'ir" , D , . \ , , I r . , 1 . , ' l r, r r . ' . . 1 , . r .1, jcvr'.jr Hrjbc'rn, o niinl.r (c l)iii r ijcai lirsüijr. sc tiic l(r.l.r bi sklopio nril sr jc.hrim nirfodon), prr rrfl(i ocl r)jih te prckrac uqoyof,,r osLrllis(,sloic i burlu zlrlovoljri tirr, Posl.rrili, :, bi ih nr1>ao s\'('l(lo iio jc rrrrprro plcnrc Bcnu liulcjz.r, ilcrru Ncclir i stano\,llil(cNIckhr,,iLo jc bil:r rrjcgtxrr prrlisr srt orirlrr s liojinrir jc slilopio Llg()\,or. IsLo Lrlio tfcbr postlrpiti sr zirlrijrDrr ()l() acq.r sc shtu . l . d L o r , \ r r r ' 1 . ' r ' l r . : r . . , . . 1 , l l ' ,' , r . . ' r n . tim, oqliniörvajuai iij postllprLi sillno nr orlc liojj pfclo-ie u!:ovorl fizd\oji\.Si zLrnije oci ostillLh,jer jc Llqo\'or sr zimijamr strbilniji. Nledutinl, pf\,o jc isplir\1rijc,pa snlo llil osrloYll toqi chli lctYll Liidil \ r . . r \ . . ' , , , . , p r ie. . ' . r r r , , 1 . . ' . ri .r 'r r . ' . . ' dr r l i .l r , . ' . ' za b, pil su prcautjcli, nc obavijesti\.Si nrlrrjcsniL(ro tonlc, pi bi krznil jc ncnu pfü\'o mijcnjrti l(ao Sto zr to ob:l\'czno bili snrrtl).r,i imrnl i r r ' 1 r : ' . uI . d , r f,r ' ,t / r1ilJ ri. I lslam lle Dlijenjr smrtnn l(iznu zimijirmi lioji sLl pfistilj nr pr'opisehoji vaZe za cijeli Llnrret, zil razliliLL rirtnih zarobljenilia ocl j koji 1>ocLlije2u dlrLgonl zaliorlrL zimijr Lioji pfelirie Llgtlr'of, za lioie i se,ol)et, pfimjelljuje drLLgi ziLlion.lirho Lii2e i\hnrecL, !ejhrri-islanr i Ibn Tejmijje je dao letvu u sl(ladlrs tim nr rreliolihomjesla. Iiirdr bi sliLopiomil sr neliim nilodonl, pl se njilnil pfiLljLLii njegoY neplijrtelj, il L)oshnilirL,,, se pIiLJjuaenel(i dfuqi nevjefnici, pir li.rodaje or nrPaclrrLrt. budu napadnuti,ondi bi L)oshnik, , l)(rstLlpio Iz log.r r azlogirje n.rpro NIelhu, a na osno\'u logir jc i('jhLLI islam lbn Tt,mijjc clrroic|\ urcla sc n.prdllLr liri('rrrrisi istol(irl(oji sLrponroeli ntprij.iicljc nrLrslimiürir, Tirtirrc,inrrlliom i orLrij.m, srnrrLrrjrrtii srr cle

il ll )l

L ti i,1: :.,:t.i,t,t

.,,,i,

zimije podrZilLemuirilie LL txre PreLifSili ug()\!r, rr liilr oli Lcli cla sLL borbi ploli\ muslimrnr. Posl.rrrikrr, ., sLr dohzili izaslirlici njego\.ih nrprij.rlcli.t nepfiiItclisl(i faspolozcni, i on ih nije pIo\ ocu iio. Iiirclirslr mLr closlil iz.rsl.rlliIr Nluscjlcmc i pfenijeli luLl o,ro ito jc närcclior ' or] <1r'ojica e tlhiiaj!!, sttd bih vau skitluo gl4re. 'r reae: Dt se ia.lslaüici jc NjegoY surr ,-'i cl:rnc ubijr izrslirnjlie,niti claih hapsi,irk i elicr liatijr: strtttt:poslaLt: plihvafe islirnrvfrcr ih, l(ro ito lirZc tbLl 11.:th': pt njc)))tL, it t! ntolt: \ttt itl.!o itl iit. l), Allaltar I\sl(titit'(, iltt:it.t.l iaasklltil<e, sc vratiDt. rtl<o\. fa trc litiitl tlgot,ot, ttiti.ttdt:.i,.tttt p(t ttko osjetii u s|oDr ltctt olto ilo osjeißi s.ultL, firrti se liita) 14.!tise. t.a,t:t)oshnili, ,.'; tbul)arurL Ilic': O\'o jt bila tt \'tijttttr !tslar ':t1 t'tt1t'iltlt. lit!) (j;ild kdlL! se J)ostt^|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ljdo loji sit ltciLi tLt is[.!ttt, tld os]to\j1! tlat.!.1!tun tn HtldLjl)ijji. l, d4tla\ n( 1d.i. izaslturlke, oclnose Posl:iniL(^c, :, rijei:i: l6 tt( .adta4r.tttt sc nr s\.c izislillliLie Llopae.Sto se liac \'r'r('inj.r onoqe lio dodc liir) jc rrrLrslinlirn, \'r.1a.ljLL rk) postoji tirj Lrslorrr u;iorrrru. li.1cl:r fijea r) sc pfopis. oslirlinl iz.lslirlicimr, uicL nirnrirs! pril11iIr)jLric.LrLlgi ALio nepfijllelji Poslirnik:r, :, slilopc uqorof s nel.iinl od njesovih ashnbir Loji nc ikrti nlLlslimilnirnir, l)oshniLi, ,, bi lo clozvolio,Lto jlo srLsllopili ugor ol sir Huzejlonl i niegoyim ocenr dil ,,, n€ae lliLpaclrtinrusrihc s nruslirneninr.tiPr)slanrL(om, pa je leliao: ee teotlot(! i trcl@ tns Allalr po tog,rc proti.v Idite, pridr-at,aienro rtjih."'

\T Tt t,rerrrt.lr.r ü.! .trit. fi ..l,h,li .lit,o'lu.tl\os.rIr '' ( . t b r D x \ L ( l K r r l ) 1 , . 1 l / i l r r r l . : h i t . I r . f r u s u lh r . L i tsr l 1 ( ' 1 . f. 'r , l l L ) l S : l b L r l ) i \ L r l :i . i i l r h r . l J / i h r , l . i J r . l . r l r i f : B . j h ü l i . b \hnr.l. 1/r\rr,i I 1+ i : i h l i r i r . . r : ' ) N ' 1 \ l r r i r . r L ./ i , \ r r , /( ) l l . 1 l . l \ l r 6 I n l \ r t r h r . l ! l . t r h r ü r . ( s s r i f . . f . g h \ I e E l r \ f l r b r f l r | , 1 r .l i ! , 1 r , | , . l l s l l t t l . r . . . l l u / . r 1 . i l n . l f r r r n O J L i L L e x I l . r h L s t n r t . a i lL r i e t ' e . r r i iL I l 1 n . r r t r ffi r r \ r f r . . L r f n u . . i n . r . . . r n l l u r . r l L t I t , r e r r r t . o . t \ 1 . ü n i . I r s r i r r . / i L L s r r \l K ' L r r . n . \ i d . L . Li r . l , l r l r : . / t . ' r r , r \ / r l i , , , r , r . , r' r i l,r R . l , l i , i r r l i\ , . r r r : , / r , , ' , ' , r , , , , \ / 1 , r , r / 1 / , i / r / . l r n r o , l r ü . ! ! o \ o r r h . . r r r ! o l r i r L ( L r! . r . a . . r . t i i i i l r a ü l l i ' r n i l ! , r l o r b r .l i r ü ' r r o! l . i l j i l , , . l N f i l L i . \l.liji! hr i nrlt lttt lltlh lrl)fi.r I irr i.,1.'Ll. r.l,r\i c tlitr.t,tilr:utut t'. r\rugt) to' t o! 11. t,rot i t I ti i h.

, ' \ t i l t , : 1 j - , 1 i t /I u , . , ; I

Poslanik, je sLrlopio si1 :,, nlif Iiufelaijamä desetgodina,s tilr1 nr da\.rationogako mu dodeltlo muslinrirn, altonekood Poslanila,.:, a ire dodenjimil, oni ga ne vrai:rju. Io je vaiilo za nruiliar'cr' icne, pa Allah,.e., uLinuo,kacla u pitanjulene. Allal-r, jc rr:rredio cla to su i*., ic seiene, kojedodu Poslaniliu, ispiLajLl. se strrlr de so vjcfnicc, Al(o ':, nc vraaaju neeose \'[aaanjihov mehr. se, rrehr onon-rc ltoqa AIlah,;,, je nirrediouruslimirnima vraaaju dir je ienir nirpllsliLirpreila PoslaniLiu, i dir je ne \'ra('äju /u. To jc t., m i
vfstil L(ilzlte, a ne ltlucenle.

l z L u s , . l l j r .r r J " r r riu .. d ' , ' l ' r o , ' i " . l zboq nr:moguinosLi spolnoq oclnosl s:r sLlprllgonr mola se Iraliii vrijc.lnosL mchra; rnchr trcl)r pl.rtitionolilii liolilii jc dogovo|cn, ne uobiaajeni ä za Zcncijcnog sr,alei.iri brali izmccluncvjcrüilii jc ispra\,ani nijc dozvoljeno!ratiti lnLrslirnanl<u jc Lriinil:r l(ojx hidZ|u, pa malirr Lobio uslovl nluslimankinijc dozvolicllo sc uclaza ncvjcfnikr; cla mllslimirnmozc ozcrlitionu liojirje uainiL:l hidzru, i to onda joj istekne L(äda iddet i od|edi mehr-; r / o \ n e .!re l i d i d , " r ' ' r ' . 1i n , l i d i r u r r . . r . ' . ' ' l . r r r t z I " i " r ' I l l r i p r , ' n r r^ p n l r r i ' d r o s . r r i u r | l : - zabr-anjen bfali sirmnogoboSL(injom. je

:11

;irii

i,,i:,:,

\it,t

..,"1

Oyi proPisi su zrllirLicni rl:1 osno|tl njcla"i l-r IeTi s llel'itlr ()Daj koji l'llc a postoii lionscnzLLs, ol() neLirhsc LLirrliilcir:rzilirzc' jcr rlio sc tlsl()\'odn()sinil äa jc tej ejut clelogilall, rlculir cloLirzrzi1to, Ilirliti nlusliirrce,rl ne nil 2ene,ondir lh je zirbfi1llj€lro AlLrh, --:-,je nuedio vL.rienie nrchra loliLio jc dao onornc 'rjil jc 2enr pleil.r Liod nluslinlana, obil'jc'itlr'.tjuii dir jc kr Njcqo\ Trrkoll l(ojim uprir\ljr S\ojiln x)l)o|iln.1 i l(oii pfoi/il'1zi i7 Njego\ ogil zrl'rnji1 inllLdrostj ilioii sc lle mo2e ul.rnLltl. o(o vrir(rllllil si . Iiadl sc l)oslarliLr, , cl()go\1)fio ne\'1crl1l(lll1il mr.riliirri(rr,clorrolio in je cll \firte ()nc L()ji stl Prcili lio'l lliegi)' llile ilr lo nnrcclivirolliti ih je Prisiljr\ilo Alio bi nr'lio od lih lruslinlrnr bio ruLLir'ilirili ntu uzeo ir1lL'trli,I tlijc l<rd Poshnilia' ' , niti sc vr,liio mu.ificir]rl ne bi gi l(orio i llc br qlrilnl '1o zir IlJeqe,Icr tnl llijc po(l nedzor'on1Poslanrlie, ' iniie nrLl on Lo lliLIcciio Ullovol jnrclLia,osiLr " 'r orloer l<rii jc pod ,rij,, i".L' rr,',,,, siqtlrnost zivoli i DzLLzclr)riono trrrdolillrdioRellLr Ilrdz()rollt. Tako jc, r'ccinro, luj.,qo|in-r
'

\lisli ir.Ltfl
:r:-,. -uI !r :,i-=-,., ; :''l ---.:.:-' -' ---ir ! i _

::.-'-'*';.:-;j-!..-.:j.']l:..j.'':

0 rittuiiI i.ruirtr,llrlI ttt tio iLl ltro "tuhtl:itt'r ttottu' i]intik ih. t.tllth lohtt:.ru 1'tthv i( tirk^ltri( riihot) ih ür tralltk' tt tlo \r x|i.itu lu tu \i!,11it. ottttt
t, \'trtti tatt: , ttr rtt t tt^h 'l"t\t't a' atti'h "t'i riiu t

tr riirtr rotltitr aN \to \t lotti:ili. \iit \!n1 tn\ik,"i: riihal ltiiü lt rL üii"1t:!ritr tial ilt ti. u r lutD'' t.tittttitl'r! tutt:truik': titr:it' nra !k) tatu. L httl i ori rn:r nrn ia \r l.ttu\ili: h it' n. Kttuiiti, 4 td I 'lrtnt uttt, t.lllnh !(.tt ttluhottul,0 \tli nll ttt:ilt ttttilnIniLtn u"tttir( I ntkr it..t utlt tuln.l:.tu :ii lt ' tt' tt t\^ltt, r h"tt'i l'liil :,tr"laL ,atr" 'rti t Ioi'\t in lrli nnrtititt l htitr ruuLIt, titrt'tr.lntutt tit tl tr lttüa, x t'o34riltnirn ! !l\tt!,itriltr.

!-iri"?:,:r

-:.. /, ///i ,.,/

Sloje HaliclLlniilio, zboq aegältlll jc Poshnili, :, pfigovurao odbxcivij sir sebe s\'al(lloclqo\.ollost zir to. Poito je Helicl pogrjeino |azurDio inapao ih pod ndf.dbom Poslanilir, ,,, on im jc plaiio pola olliupl zboe posl-jesnoqafrrumijevaltji. Postllpio jc trcle s:t jima lino sit sljcdbenicimrlinjiqc l()ji su zit!tiaeni L(rozinlijc, I nc liio lnuslilnllni. U usovolu rc stoji cll jc'Poslanili, ,, dnzan da Lnr ponoenc protil onoga ko ih trirpirdn,:', l.rj nije pod njeqo\,im nr.lzolor[ Iz l()qa se a lidi da alio dvijc srrirrc slilope uqovor-, jccltu str':rnr naprdnc nc'ki pl nruslim:rnL<oji nijc Pod 1<rntrololltin1:ütr|1, orlda intiütr nijc'duian cla nrLlse suprotstil\'i,lliLi.L:rnjima Didolinrdi atetLl. Plopise |ez:rnc zr rat, inL.rese i politilio je najboljc Llzinl:lti iz upuLcPoslallikä, ,, lr nc iz llctiiiih nri!lienja. Nr osnovu toqa, illio ncL(i \,1ädafi musLinleni sklope uqor or' sir nehint zintijamir, dozvoljcno jc dl uqom \ladaru lioji nijc sklopio ueo,,.oI lljinlr di1ih ntptclnc. liao sa l , r r l . / . , u \ u i n .r 'r n . r r . . , ,r . , . i 1 , i . ; t r r lr r . l r , l r ) l , j r " r ' . l, dao tclvu u vezi ltliianir Nlirltc osl.rnjirjuiise na pfiaLl tbi Besifa."" Poslirnili, ., jc slilopio ueor.or sl stitno\.llicilttirHljbcla nalion pobjcclc cla se Lselenoseii sr sol>orr samo ono ito nloell nositi rljihovc]ahali(e. Poslirniltu,,., plip:rcl:rzlato, src'broiorLrZje.Llslovio jer':rlto bi to Lrficlili,onda viie ne bi bili iIrltje dr niite nc slir-ir.irju, pod njeqo\nr /ilititom. le\'feji slr srlirih jc.lnLr kUtiju u kojoj je bicr no\,ic HLrjciji ibn Ahhba kojegje nosio lircla sc iscljii\,iilo pleme ßenLr Nirdir'. Poslirnik,..:,je Huiajo\,ogimiclZLrpitro za njLr.On reae:/i/rtqd jt tlettu1l.tdijeliet)jtnt i tatovduje]]t- Poslanili, ;:, ocleolorir Plojl(, jc nalo rre te d, a rrcv.a ittta, tngo üie o.l logo - ptl gr je pledao Zubejfu. lircL.r g.r jc Zubejr poaeo nruaiti, on fcac: l'ldtu non Hu)clja .li sa yrtt ako je.ljte ) tLlt'ittc otrllc. - pi1 sll u njoj ltaali klltijLl. Tdcla jc Poslanik, :, zboe prcl(ricnoell Lrgolora,ubio obl sLn:r EbrLHul<:rjli.r, od liojih je jeclanbio ürui Hrrjejjove kierlie Safijje,zir|obio inr lcrrc idjecrL i podijcLlo njihov ilnctali. Iltio je da ih plotjefr, pa su rclili: PtLsli ]tas dd ast.utc]]I) or.[j(: i ol:raclttjtttt0:c tIjtr, je] jc ttii tl.tjbolje po.]tajet]ta.Poito Posl!nili, ., i njegovi ashrbi ltjsu iln:lli slLlgclioji ae obradi\.i1ti zcrnlju, dao im je zernlju pod uslovonr cleocl svcqeiLo posade daju polovinu, clr ih osLir\.i liolil<ohoae. \ijc ih ubio lieo ito jc zboq prekrlaja uqo\,o|a uniitio pk,r-nc Benu Iiulejze.
' '\'(li L l u h a r ib r d r sb r ( r l L I l . : ltl

l.

( I irrr, znrrli za l(utiiu r Sto se tiae ovih l.oii su ost.rli to sll oni loir sLL clogovofirjc bio de' irlio se nide liLLiiji'ondn oni \ iit srLirilijc, ir rrsLov Hiljbcr il' sto 1leacbiti Pod ,..1!ti1()nr, sc rlc odnosi ni sve stilno\ niLie s' odrroiji i nir zirllije i olle loji s.i 1cr',,is,.r znrli zir liLltiiLr''-lorsio it skLopcLrg()rof, Pfel(rie qr be7 Pol1l()'i dr u!,ih' dir rlllL sc tiir zcruljc, Posllnili, :, in1 ir cho Pod uslor'or1l Sto je silclr2ir\i1o polovintl sr'ih poliopr'iv|etlnih PfoizYodr, rr Llslo\ .lajLL odnosi i n j e r r o z i r l i j e r l n i c i s l d e n j c N c L i ol " r 2 e d r r s e r o i s h l j L r i i r o osno\ c' jcr sLl(l() ne(clulL l)lozelllo nir p:)LDe,it zi to nelll.l llil(irli\r,' r)ne .lu',i1"ti ,t" osrlo\Lr Ilcaes slianogil' l)'1 i<Ll srLbilc sirrllo Prrlnle' istollt zirllonLlli.1oi:\fozdc poclLijeTu jenlo lz lo:ti1TrLilitr('LL slijc.Lccc: sjclllc, icf jnl PosLrniLi dr niiJ bio rLsLor vlasnik zelllllc lrirb'1\'j bi niic dr() sjenrc Nrl(i Llirrllici liiZLrct'1 ,, u to ncnra sLrmnic niliirclil ''cnrLlrt od bilo tainiic lerli cll ic jc'cLrrl uslor e bio tle onrj Liojioblirtirtjc' n'rbi1\'i nirb.rvi sjcme. ()ni lioji l\f(Lt'cli1 jc LLslordit vlilsnili zerlrlle (lolirTr o:iinr inaloqije ll "rrlll?'ly')l1 l u Lolll chLrg,og sieure ncntirjLL usno\ ici irr)ctLil clok.lznijc nl njiho\oj stlrr i jer ü ulLr'lirrebr poglc'cLu Lr plqr:r<larllsniLru,.r Po niihorinr Pril\'ilir)ri I'r'Lr bi biio LLslo\ljcrlo ostr|)r! bilir bi nIisplirvnr. Time so upo|edili sjemc sil ,..mlj,,racLnii t lioIlsli' jer sc r'tslcr sjenlc inrit PfoPis\!dc i dr'rrrlih r'obonr.tr LcclLrtim, O'l nc sxsloie sitllto ocL\jcnlcrri, mofrju se nrprj'1li i ol)rrdi\rti kiie' sLln(it' Allirlr, ":, stYofi llo!c l)onro'rL \jctrir' s.lsuicrlih Lrsje\'.1 ()sim loqil zcllrlj'r zcmljI ioblrcle, trlio di nosi PfoPis lih clemrn'rt'1' jr isto liio qla\Iic:r imctlir, lo llirli2e (li jc'orrej Lo obLaduiezenllitt i di sjcnr.lril Sioqirsr)latrirlrlo ic propis Prcnescn sij€ pfieai ,,e ttill).1\lnr irttalogiji; Ll sulrrlelrrpo(lLrclilrilrr uSoIor o sliliLpirnju nrifr lriie sc o(Llosjo lli1 o'lfe(lcni foli, n€llo liik) \ oclr oclrr'li, iI Poslij(' niie Lloilo i'til lto , r'e,,rcnsl,i nilc bilo dozYolicrlo n:rplsli doh ih nl bi NIlclLrtinr, bi s.r cleroqiLalo. rLqorrrli,l.lLio bibiLi j'''1l1lfi u odnostl n'l znirr)i'' ob.l iicsLioo pr'c1<idrr
o PfclilcLtl Llqo\ o fi1:

cloz\'oticl)o jr li.r.'niti osttrrlnii'enog, \ll'rh' ::" ic mo:l:ro hLio ic clir upuliti Poslilniliil, :, tilrlro g(lit' ie l;i1a liuiiir, nrcduLim' ()stlnrnii'enih' Po\ c'il\'rljtl'j broi nl'_111i1 Lln)rueL i lü711iirYrnie LrpLLli cLo cic,lesl,, prupjsl .Lrjrraiim iz Sr oic rllilosli i liilo ol'rLiiicu Propise I po l()jinrit ae sLlcllt

ii./,,' :

/,,

'

- iz rijeii Poslrniliir, Proilo je nnlo vremena,a orca iltto :: ütogo |iie od tog.t., sc vicli ch sc slld o neaemLln]oze donijeti nd osrrovuinclicija, kao ito je ufildio Allirhor,PoslanikSulcjmanltada jc odrcdio mailiu djcteta.r"" Poslirnili,:,-., naln nije ispfiöro tu priau da bismo sc zabavljali slusajuci nello da uzmenropfopisc iz llje. I le z:r L<asame propis,pfihvrtanjezälJetvi kao onih liojiopttlZtljLl ubistvo, jäsnim indLcijama. l(amcnLlje Zena sprrchLl rdcl po Plesudilda sc lioje je iila na prolilirljürJe rnuzemje rad po lome, icr jc njcl1ovo s jasnr indicijapfizndnjal(fi!icc. U to prolilinjanje, njcnooclustajanje a linjigep|otiv muslirnana scubraja pflhvätenjc sYjedoöenji sljedbenilia Ll\rezisir pismenomopoluL(om iovjeha lioji jc Lrnro nir putovirnjui Lilda odgovor-niza unlr'1ollir otL(fiju prjevir-LrIiocl onih lioji tleba da pfavo dir se zirkunui izvfaeoporuku. Odgor.olniza unrllogairrraiLr dobiju ono Sto su trazili. lndicije u r.eri s n.rtcrijalninl prjevar-ana pfcac.h bLldcdozvoljeno. istesll kao i liod ubistva,t:rli je ovo Pr'r'o vicli Nr osno\.Ll toga, alio nelio ko je pohrircL<'r-r jcclandio od onoga je lopov,r nijc utvl-deno uliradcnoga Lrod nekogaza kogi se zun di jc d|l dr je taj kupio ulo-adeno, clozvoljeno ch sc zilliLLllc je ostatal( jc on trj Lopov oslanjajuai i .h uL(radenoga ovognosLrIrrnjiicnoea kod kas|1nle, itil\,iae je joi Ial(ic to sena ono lto je vidio. IsLo keo sluörjLl jednog s\,iedoka jednog ili zato je do\.oljnocLa zrl{unc i ciovcclc se /ä razlil(Lr l(fvnih pärnica. obojeul(d/uju od 1.\a Iuuikalcai dviie iene

I

I

''' D\ij.7.n. su \c sforilc aiie dijcrc r ino: u re t,r e S(Ll!'inhf .]{o: Ir,l.sit. naryln! lciurjcrekli \'{,,{(/ir,l{.),rl',i,,r !,t I'tusudioj.drdi ele sutr!t!:! p n f r d . r . l o i n r o i n o \ u \ , r r i l o s r iI \ r i r l i e | r k o J . j . n o s i h u s r . u r . n c d o z \ o l t i \ r r r i r l i ' r " ' " r i l r . I r i l1;

i r _r , / r i ,

1rr,r

.-1,i

ncnlilju 'lPsolLltno i r liuf irn r SLlrlnct olri krji st'Pozil ijLLIr.r,-l-'ro:laciiu L r s u r i/ l ' \ I a l r l r " a o n e riLirkroglclokrza,ieILi roPissLL l)jrvlieni P i o sLlr jc objirlienl Inedu Poslje(1r1iin1 rrnlil Osinl los'r, Po tonrc sLlsLrdiLi Ll nill.otrl)oslrrlilii, . t-rto s('Llbrrjiri Llziürilrljc obzrr Po(l'r'illle .lshirl)i jt' ocl str':rne sljetlok.r' .\ !ltrh -"-- rrrnl ie lo isPli'ilo'1i1 lusLrftxrrg lio!ul za,\lhho\onl pot\r'clonr zi1 njin1, i üli sl:'l)()r()cLinr() se l)()rcclenro trli\ og postuPliil,J nc srnlo li1 Prl( r)111. Posto sc PoslrniLi, , doqoroIio sl sljedbrr icimil linjige olio r z c n r l j c ,s l i r o j , - ' s r i r k L ' g o c l i r r L ' i o l i l l i L < r j ii c p l o t j c n j i v r o L r l o d ' p : r jL' pololirLr ulodl lioii priprda nrLrslimlnimi drrro rr'r lofiSl(nj' s l j l t l b e n i ti n r i rk r r j r g cl,l i o p c t 7 i r L ( ) f i s tr r r r r l i n l r r r ' 1 'lijtlxr jecLrrn L'oji Bio jL'ckrzvolicn Prorjcrrii\'.1a ie Pn)'jcnli\ iro Lrroclr (lio oLPrilil(',rrlito njc3o\ pi gl clolije joi bio nrrstrblLr, se s\.rl()rrr,

...ji-'..

.

'

.':..

. - . 1 = . . j j ] i . . -

0 i loii \i,,1titl( Itl4 ru,1 t! rtit)li:i ' 'l tltitilorl trt tliu otrttl.. nrlt \ 4rt t)ott i!lri. t\ aiiu t'tnrrnlitt trtrt\, itirrl't tlrLut ltt)iitll ltuiiDi\r ttii uLon. rr t ulo lro'uüriutu' :ult:it' rxn!. n Nitr. s.ltti\ntti i n.tu \r 'tllttho"l :tkunr: nhn|liütn!,d,al.t ih rrstij,, lli :ullrht ,i .u Ial|j! .iirüu n.t:rrto Phrlui nnl'ul Ioi. ir 'tlltth n,hLr i fillo[.üit I rlitn i n Int\ . o tttlitttiti ilt hi\Dtu)n u ttnind hili f|i\lo qtiir.iriti. I tI( \.lo.rt tt su "iih ttoii.!.!riit!iltt. ol rritt koiürn lt ti niih :n iirüi|i tküqt lrriitt iktu ntrr\!nn. i tttl;r t tllthttt :nlitrn: \n\r \tt ir t . , t l . l ' t , ' I ' t " 1 , . t ' i t t t , t J n t t r t \ i a ; t 1 , ' ' 1 1t' ; " " i ' t r " hi5"n ttuln.:ui\tu. rq)nrtttti hiti ktn(.tlildi. i.t h / t / , r r l ! (t a i t l r l

.:\ttit! ,1 .'-.,.illtu ,.i

1l

n

a e

Ir o!.oqaz.lliljuau jcr)r,rslijeclcr:c,: .loz\.oljcnoje pfocijeniti ur.oclpalmi i poclijeliti ih na osno\ Lr procjenc. Talio svi znrjLl svoj uclio i:rko plodor,i rrisu saz|cli, a s\'e u l((rf l-asiaplodo\'.Lt ist p^,i I i .nrr I I i. | l , I , r . , , - t. r . r - doz\,oljeno jc da budc samo jcclan pr.ocjcrrjivlai jcclan lioli cLijeli; on:ij lioji posjedujc rrclio rL urodu lltozc ea liofjstiii nrlion pfocjenc, s tim da obezbijccliudio suvlasnrLtu. U r,rijcDrehirlile Olr. c|r, .. , oiiiiro je njcqo\ sin Abclrrllah, .:. , nir s\.oje irrirnje u Hajber-u,pr su ue nrplli jevrcji ibacili s.r kuie, , l , , ' ,r r I l l . 1 . , . r r . r ) , . r i l p , r . - r , . r r . r r rI r, z d l l , . i zenllju lneclLt vlilsllicitlir.'i'

\'

trf\r L I L}! r.

t,rt,ru

| 1;

POSLANIT(oVA, ., UPU'[-AU VEZI SA UGO\iORONI S I ZEN1LJI I(OJI ZI\TE U NIUSLINIANSI(OJ NT]NTUSLINIANINIA

Dz|Llr

iile LL Sto sc Litic uqolor 11 o zi1!tiLi ll( llLlslirllilllir l(oji L)osllnik ':,, ie Po'eo Llzllllrt1 n lsliminslioi Tcllllii iLlzinl.rlljir.l7izitr, qodirri' l(ir(L'l .L2izjLrnirlon objer ljir'anjrr sLlrr tt_Tcvbe, u osnroi diizju o'L jc objerljcn riri o .liizji' Posl,rnik, ,', ie Po'eo uzirrlr'1ti j'\'rej'r Hilibcri irecl2usija i sljc'dbcniiil l(niigc, i nijc u/inlillr od l;iliosloboclcnidTizle I ruisli dir su stiLnovnici litibeL'r \cko poplr'jelno sr njimil ilo pfoirlazi iz ncpozn.l'anja 1ikhil'PoshniLi ':, ie slJoPio je '\ll'rh D'r|cdio cLr mif prijc nego ito jc ijct objit\licrr, 't ziltrnl mLr pllte cliPizjuTo se rtije Linii!!c (loli tllLr 11e se boli ptotit sLjetLbenil.r jer H:rjber.r, ic uqor oL izrnecluDjLhr Poslanil<a' orL osilo rta sLenovrliLie ricu Poshnili' " niie rriitil \iie ,, sLJopljen Pfije obiir\ lji\'r1rlitr (loli je ocldtugih s kojiurit triie tfrzio o.1njih osim ito sloii LrLrqoYofu' jc C)l1])cf' ' Protlcrilo -r slJopio r!lo\tr l 2io pletenic dTizjc. lirr'h ih rrLion sc L.lj LLs()vor promijerrio, Pr je i zl ievreje H'liberr virlio isti Linji!:e. li.1oi zr sljcclberlilic pojrvila LJ ne[ilt chlavilnla LLl.ojimrr se sli]bo Poznlic Snnrrct ' l' 'r lul ' l" ., c.., tr.r, (LTizje rrrd sl'rno\nicimir lI njer)lu.srojidLric l!sl.rnih, ', odustiro od Trliba' ii niLl.1.' sYic'lo'cnje Alijc ibn EbLr r)icrrLr Heibera,.rI rliodcr, se LL nlcdLl ()rlimir Pisnlo sc ProiLilo ibn S.r'clir ltlu rze i glupc lsh.rbl, lioii rrc p()znilju SLLnnctPtr sll, srllillrir\ii qil ispfivnilr' postLrPrliP() trrzeno njenru, svc cloli niie doilo do ie1hLtL islaml lbn llinliijc' pir le cles(l cloli'lra Li()jr ]c ocl njcga de gir Podlli. L)Liunuo nr njcgi I niYe() lioiin):1sul lil2llo lllL'cLLr n.1 üL(izLlitl to dr ic pisnlo Siril jc unr|o priie J Irtjlrelitl rliet o dlizji niir bio ioi objr\{rerr; L)oslenit, ,'., inr jc'LLkinnopofeT i Prirrodni Iad hojcg nijc bilo \'lxclafir; 2.1ni.:lo\'() \ fij('rlre,\'ui zir \ rijemc llePr|1\'ecllrih (rvo l)ismo rlc sPorunlr Iri jcd:rn Ll'eri'rli' niti pozl:Lr''rlec bogfalij.r,1liti Pozrllv:rlach.rclisi rlilil)ilo lio dfLrgi NisLr!:irPolirzi\''1li jc hTno u iliiernc ispr',rvnihPfethochrilir, sdt'fl, jcL su znnli dt1

r-\tih,. r aillr !u :, I

I

i I

I I l

3 l

I

a a

0

ii

A kadnje osl:rbilo znanjeo SLrnnctlr, Iifivotvol-ili pisnro,u ienu su ,:.. su im pomoeli nclii izdajniciAilah:r,-ri,,i Poslanika, To nijc dugcr jer je All:rh,j-, to pokazilo, su sljedbenici potrajalo, pa Poslanlk:r, .::, ukazalina laznosttoq pisntil. \ r ' u / l r . , o l i r , . r , d r d u l - p ^ l . l r r l . . i . r ' r i . '| \ r ' r r e d u l , l r , . l o r pti:dajiLaiu sedTizja da uzimasanood njih,povodeii zirPoslaniltovin, se j:., urimanjem i ncurinanjerD, doli Ebu Hanife i Ahrned, u clrueoj prcclaji, liaZu sc diizja uzimaod iclolopoklonilia nisuArapi.Iialu da lioli da PoslaniLi, nijc uzilnao jer ,.-, dZizjuod Arapa, je onn propisan.r nalion njihovolia prihvalallj.t islalnr, tili(o da nr arapsl<oj zemlji nijc ostao nijedanidolopoLilonik. Zbos togirje Posl:1nil(, nakon oslobodcnje '.:, N4ekkc napao lebult,a da je na afapskoj zcmlji bilo neyjerniL(a, napao bi rljihprije negoonc iz udaljenih rlesta. 1(om!lo boljepfomotri,znat jr ie daje taLo.l(l2u cl:r Poslanil,t:- uzLmao diirju od rDed2usija, a oni nemajLr knjigu,niti sr!jc imali,i nenlr r-azlikc iznedu idolopoklonilia i oboZavalacir vatre.Staviic,iclolopoltlonici nehalo dl2e lblahilnovc sc \,crc,ito nijesluaaJ oboin\,itociDtil liojisLl sr \,i1trc IbrahnDo\.i ncprijatclji. Sunncind fo ukazuje,liao ito stoji u l\luslinro\oin:l Salil L:IQlda st.ehrci ,rcptijaleljo mnogobolcajpo.otli ga na je.'to od troje.,,.." MLrgire je reL(aoononte lio je sluiio kocl Kistr: Na|edio na t je ltoslaflik, :, cla se bofittio pt.otiv ytts doli trc poö ete oboaayati Allaha ili platati diizjrt.'"' .., Posl:]nili, je rekaoIiurcj(ijamar lloietelila vfi kdae r rijeöi koiima öetepridobiti Arape, a o.l ostalill öe r.u dortijeti daizju? Kajesu la ijeii? pitali su. Poslanili, .:;,rcic La ilohe illellah! Netna dütgogLt bo!4 otittI AIId|].!."'1 Sldopioje mil Sastarlovlti.ina Nedzr'ana, titn da daju dr.ije s hiljadeoqrtria ina zajam tr-idcscl pancifa,tr-ideset konja, Lrideset de\.i1 tlidcset liomadl od svakc vrste orllzja l<ojeg Loristiti u i ae borbi, a mLrslimani gafantifajupo\,fat pozäjmljenoga, sluaaju im u izneDadnog nlpada ili pt-jevarc sLralte od stiuloYltikr Jentena.
''NILLsIi : I i i L d b u . r l 7 i h n (\lc . ! \ r t c f . p o ! h \ l j . l c r n i r l L c n n u r i . l r . r . m r h e t r l b u s .h r d i \ b r l l r l . r l : b r l ) r \ u ( l .l n r l i sb r : 6 l l r l i f n i / i . h r d r st r : l 6 l l . i t b . N i r d 2 c . h r d i sh f l N S N N c d i . i c { h i h t ) o / o \ . u i s h n r .p h a x f i c ( l . r i 7 i el i r r r r '''\'idi uuhrrl h r d i sb r l l a t ) '' ,\hnr.d1rlvr.,/ . 1 l 0 0 f r N . s r . / : i Ä r / i ! 1 r . h r d r \ blrl l l r r : l b I l l i b t r r . . h r d j s b r 6 ( j S ( rl .rrb e f l - - l 1 1 5 : l b nl : b i S ! . b e-.r l 5 ! . l

ll

i f i,/r -, -!,,

,.-,rl,i

Nhrslin)anisu inl qefrtltifirli clil lleae srLl(titl njih()vc cfli\e niLi pfotjL'li\'itli s\'caenil(' ich ih n|tit'och'r'lrirltiocl Irjiho\('\jcfe sYecioli lirlnrtom nc nirprir\.' llel(i jn\ ni prelirlirj ili clol(se n. buclll slLrTili iz ovoqa se vrdi da se us.o\or si zimii:rmr Prel.ichal<r ulaclc ncl<j j. lixnriLtl, aLi() to Postx\ljcno l(äo Llsl()\. ii1\'niprclifiaj ili u/irlr.riLL Posl:rnili, ,:, jc upLLtioNILL'aziLr Jcnlcn, nirrcclivii lrrL .lr ocl s\'aLiogr punolieln()q.r urrL!k.lr'crLrznrc jcdan clirlirr ili jelncrrskc toj ocljcacLL \'t ijecLn()stl. 1z toqir sc vidi dir nije bjlit odrcclenl Ir'sta i iznos clTizje'ne9,osc Liojipliri:r' i osno\ LtPolreb. rr)LLslilllilrlrstrnja ono91e ocLredjlnh 1ri1 pr':rr'ili lirzliliu izmedu '\faPa i PoshniLr,,: iljcqole hrlilc llisLL ().1nlcclZusijil HedZerit,lioji srLbili .\r'api, a ostalih. L,'zinlrli sLlcl2lzju s\'aLoplcnlc Arirpr jt illtilo Yicru sYojih l(onllijil, rrpf Afnpi Bihrejllir bili su rlcclZusijc, r lenuh, lluhfiL i BcnLr leglil) su bili Lrii:ruj. , PosLirnil(, , nii('glcclilo lioir su vjefe bili niiltori oicvi niti li.rda str v jeru sljt'dbcrlilil lrrjilic. prihvrrrili jc L:t\.rc1eno cle su sinovi nt'liih t'ns:rIijirprinrrrli jerfejsliu rjcfLL pr'opisl otl Nlusrl ::, Pil sLLill oöe\i prisiliLi da llrl<on Lrliidiurjir plijcclrr n.r islirn. Taclirjc' ,\lhh, --'".obj:rrio ljet:

- _ , _ i. , f i \ Nenn Ptisile rr vjertr."
oljet ogtt tli|tar.,"": Rijcii l'oslanilin, ., L[atlti od st'rtlioga p Rijcai koie (lr sc clZizjirniic Lrzimrli ocl Zen.ri cLjccL' ukizujLr n:r to lllstl se plrrrosc: O(l st.!lQ{a lttllolJetltu!tt i !)tt}tt)ljt:l.t1a, l)lrl)csclle jc lerlac prtliinrrt. Ovirj doclrtrk spojcniln lilnccrtl pteuosihcr, nego neLirh ne prcllose os||lli pfen()sioci llego jc to l jefo\'irtno tLLnriracrljc ocLnjih.

llnL I)r\(L,lhrdj' l) rlr\t L , ü L r r r

'

.

i t , ' 1 , l' i

.-':\r!/rt,\.t .:.,:t/ lnt ,:l

k pRENtA POSIUPAI(ALLAHOV()cA I,OSLANIKA, ;r,, NEVJERNICIMA LICEM'ERINIA I OD I(ADA TEPOSLANPA SVEDO NIEGO\TE SNIR'I'I
Pryo StoIrruje Uzviieni (iospodarobjar.io bilo jc ctnuii u ine sloga alospocLlü,lioji s.r je stvolio i to je bio poaclnl(njegovoea rjetovjesniitvr.Z:rt1nt je Alhh, 1,, objlr io: mu ,j,b.-! iJl 1.1L O ti, poli|it,et ,4stani i olro tittji.'.) Time jc postao poslrniL<. Naredlo ntu je dr opoltletlc s\oje biizrljc, s\.ole plerre,Alape lojr sLr blizLr bili njih, l z:LtinsveAr.rpr:, i na lirajLL, cijcli svijet. Desetqodirlai neito je oponinjilo bcz botbc. Naredenortruje strpljc|jc,a zatinl ntu je .l()i)uatena hidzfä. ()ndir ntu jc nar-edcr'ro se bori i to pryo pfotiv onih l<ojisr. <1a boreproLivnjeqa, latinr cl.r bori protiv svih mLrlr-ike ne buclc I se cloli zlvlad:rlir .\llahovr vjera. Nirl(onato jc naledenir bor.bä, Poslanik,,.,,se naiiro sa tri \'r-slc liafila:prvi, sakojirra je sklopiomir.;cL.ugi, kojimase borio;i tfeai, si lioji sll bili pod zaititoDruruslimlnir, zirrLrlc. All:lh,:sr,nru je narcclio se pr.idr.2irla dir spt)rirzulna p{)stisnutoq sä nevjernicima clokea sc oni pt.icL.iil sve lju, ir :rliose boji dir ie g:r prclirliti,onda nek.tih obavijcsti r.asliiclilnju o sporrzruna. Nar-eclcno jc da se bori proiiv onih lioji prclir!e sporazun,a ruu sufe ft-7i?r,rc Llkazuir nir ovc Lri \.t-ste n.,\'jerlliL(r. je Uz\,iieniAllilh mLr mafcclio sebofi plotil sljedbenikr da krljige slc dok nc plate d2izju, i d:r sc'bor.iprotiv nevjcrnikili liccnjera. Pfoti\. nc\'jefnika borio |1xaem, proli\.liccntjc|a sc a dokazom. Ner-cdeno jt' claoclb.rcsporlzLrnre ncvjefllicinta, ih jc tnLt i sa te poclijelio tfi glupc: LL
"'1,1lhlLi\, l:

I e

a a i.

k n

t;1

borbit; je<lni,krji klsr spollzuru i Proliv loiih r\lLrj'' llareclerlil - clfLrgi, LiojinliIl( slJoPio Pri\ relllcrli sPorilzLlml(oies 11isu s pil urll je Il.lfe(lcno clil !ii1iz\'fii do uqovorcllogil roL(iri pfclirsili, tfeii, s liojimr irnil \r'cnlenslii n('odredcll sPolezlLm' ili gr tuLL lc ': uoi)ae nL'nlr, iolli sc nisu bofili Pfoti! PoslrlniLiil, \arcdeno islcl(lle di1sr claovima mor.r daLi r!L( o.l aetiri nliesccil'Prrlirdl foLi bori proLi! ttiih, Liaoito ir sPonl.'nLltoLrlirrr'rlllui

,l -r
li\da

'j-j:,nt
"'

Pl odu s1'eti tIties('ci

L)oiclirk tih ttlj.se(i sc rilaunil o.L des.ioqa chnr nrjese('t zLt_l_ je rebiu I rhiril t1ildrn Liir'lit Proqlas hjdiclZeLr,:r zir\'riilvi se d( sL'toqrl LL l(oii olli rrliL'se(ri sc sPonlxrlLr il;l'LLl: izrcacn. To ursLr

" A tetiri stl st'da jcr oni rlc sliiIclc jeclrrn oLiol.ojih nij. inlro doqorol s] ne!jcrlli( irlrir' zx (lrLLqim. Lrzviicni Alleh mu je nirfcdio .la se bofi Pfoli\ n''! ierrilil lrnl(oll ili Llgo\ofr. (}linlir seliolirni lliJr inliro Llqo\()1; ic irllilo\ rclllenskl isteL,r jc LLgolof(Liro rol( ocl i'ctiri Injese''l Nirrcdeni) nlLL clil ie r)cogr:1;iacrl sc pficlfZirvi sporllzllnlil do rrqoYolcllogi roLiir'Pil sLl s\l ll''\'lelnlcl prihYrrtiliisl.rm Priic islcl(il tolii1folir' bilo it i trrttPc dlizje, tal<odr jc sacle cLlvrrlte Zilrlrij.rnl.l r)iLfeclio it'
orli Liojl sLl fillo\ ilLl,

l'- *,r *

sPorrzun i oni lioii sLrsliloPiLi zinliic zxiLrtonl lrlLlslirniLnir, llenroslimeni P()d ()ni hoii su imirli sporrrzunl s nlttsliullnitlrir Prcili su niL islrrl)1' ne\icr niLiil:uni lioji sLrf'ltoYirli i zinlije' iiLlo .la sLrostrl. drijc efLLPc 'rllli pir se cijelo ao\i.i.Illstro podijcLiloIrr tr i cliielil:nlLLslinlrni'nctllr

t-,:

,liri,t,rr

:1,,i/irl,i i,i,'

rirtovalii oni lioji sLlstraho\,ali, PoslilniL(u, ic naredeno i, sa Stose lite postupanjir üunäfLcima, da se Pol(azllju, se protiv njih b.ni da ih prihvati onak\.ekirkvirl i dokazirna claih se liloni- (Jblaiiro inr sc lirubirn i lcikim rijetimr i i zirblanioda in.rse klanjircl2en:rza obilazegrobovi-Allah,;,, jc l>rrde traiio oPfostza njih li Poslanika,-.:, jc svejeclno da obavije5Lio Allah,,-i-., neaenikadr oPfosLiLi. ili ne,jer irr-r

:;;l

1;It/"

., PRENIA POSLANII(A, PoSTUI'AI( ALLAI{oVOG I S\lOItNt ALLAHo\1IJ\I DOBIIINI IIOBO\TINtA PRISl'ALlCANIA Sto sc tiac ponl!anjr Pfenr.l .\ll'lhovilrl clobl-irll toboriul'r' ()l)oZir\'irlu s\'oqi1 nirrcclertonrrr je d.r sc stIpi 7.liedno si1oninrir l<rji uiutlo i nirrca.'Zelcci Nicgovo lice' da ne gle(LiiLl drlrlic Ciospochr':L jeLuicse s r\llrrr'lI minio niih, dr int oPfiLill, nlo!i oPfost zl niih, s'tt uii cio\c zr njih. tuLr \_irr'calen() jc ch irolirl ()ne lioiu su nlll rlci)oliofrli i lioii s njirll ifoji(u l)Llcie ol)ro!lrno' liro rl slLl'i1iLr inl Ll billiu niso LirtnuLl clol< 11e jc izlr ilYrnjf ien':rLsliihlirzni ('iji je sluairjodgodcn" i nitrfclL'nonlLr i1 bcz ol).,-if n:1Llglc.li irol{)2.rj. Nurcclc'rrorIu iL' rl.1 nePrijillcljst\'r od !ir:r11eljuclslih ieitilnil bllgoiiu' uzr r'lia cLobIom,n.t ftlTrlo dir uz\'firti lijepinl, nrr nezrrillie lie('cno lnLlje 'rko nir rrcPrr\.lu oProsl{)m,D.rliicl.r jt YIzc sprljrnjcrrl ncPfijllL'lj ac nlu Pfiiiltclj Posl'1ti' hlio posLLlpi dZinniL irrtrcdeno nru ic (ir1se ilili i vczi s nePlijetelist\1)n1 Ll i\ti.1:att).'Ib cLrolesponrcnuto j. zilj( dno rril tri rlljL'sli]Ll l(ur''llltl' Is *ü Ll A'trtl,Ll '\'1ttttttttLttt' .h r/jr1t'' jc y'r'' sPorlrcnlLo sto lijepo Ponii ljc lcf \l'rcler LJ sLtli Ll .'l)T lljegovo sLl sr onirtre liojinir vhcl.t inrir tli stilliil: clLL2ni ispLlniLi nltl ic clrlinr nrr'dtlie illL'lrlllloYrlo 1c Prrt\1)l)rcll1irl)jitllil, llillralell() je ncliih nrPriYLlr' irei.pu',jcnje l1t'kih p|ar a s njihove slf'rne i 'irrjc df'rgc voljc mLLjc u.rrcdio d.r Pfilrrrti o.L tih Pfil\'il ito nrLL All.rir,,-'.., ono Sto Prlh|irtit dii cl.rjLr, iltt n.lrcduif dol)ro, il cloblo LtIl ie s\c inl pIilocl.1i rilrLllll, i 11iir-' niti'dio nrsiLje'i nrrr'lio mu zdrur,l lirrclsl<.r 'r. ',i l , d.',,,'..,r, , || I||'. '', - ' j si1 T.1l() j. PostLrPir() sYinl si.llloYrlicirlil Zerlrlic 'l2illnirlr'1 lirrclinir,vjet tticlnrr t nf\ Jcrllrclnlil'
()Lr ltt r \L /n'rrl / llLrl'. !rr l.lrul.L - -r: -l --,-' Ti r nohtu tljrht'

'"ni ot niih:tn ti Ia:r!. i lrt:i ln \r iir' t ltcrtli<11'. l.lt,1i! /I i"'/ L'" :i I

.:\ttit,

1 :.-,.it lu,,: l

o POHODINIA

ALLAHOVOGA

POSI,ANI(A,

;:

na, )ga lai
in1 ice znL tna

tu,
rlio tltL

laf

rh, )i,e ata
:l1u a i

Nr iclLl pt \.enlLlslimanslie vojslieje post:rvljenflalnzä, Llnjesecu r:lmrzilnLr,sedrrn ntj.,seci nel.iolt hidZte, I s.LDjinl je bilo tr.ideset muhudzifit. Intali su zadatali cla /iiLLstrlvc k.rr.N,lnLL lirLrtjiijl lioja je cLolizilaiz Samr. L: rjoj je bio EI)LL Dzehl sr iri stotine ljLr.li.Iilda su pfesfeli lirra\.iulr NL,(licli ibn Arrf el-DZLrhcüi je r-xzd\!iio, a on jc ih l>iosaleznili mLLslirtrrna ntuiltli:r. i Zatinr jc poslxo Ubejdu ibn cl-tlalisi nx ielu izyidnicc sa iczdesetlnuhildZirit plcnra dolini llebie u ntjesccrr ievvalu. Sr.co sir se Ebu Sufjenorn lioji jc bio nl ie[L clrjcsto ljudi. Izrrrr:clLr jc poielir njih bolbr stlijcllnra, a nisu LLpotrjebljxvnli ruilievc. Satlje bio plvi hoji je bi(io strijclLrra Aliirhoy()m I)utu, a Ibn lshlli lt:ri,cla se ovlj cLrglachj l, r.rr'..r".,..,l 1 . . ,r t , / . r l Nakon clevet lDjcscl:i l)oslao jc SndLrLr EI Har.ar sl chrcles-.t Lenj.rril(a cli preslettlLl lirril\.inLr IiLrrcjaija.l(aclN sLr stisli saznüli slr cla je liiuil\'rr)ir Yea ptoil.l prethoclnosn danx. ()r)dn Je poslirnik, r, liirlo LLacstloliro pohoclr,r u El-tbr.ir I(()jije pf\,i pohod u lionrc jc je zrjcclno sa ntuh:rcliilimr li:lritvirnuliul.ejiij.l, tlaest!ovito.Prcsrco ne naililzeainit otl)or, Zltlim je ii.ro u pohoclll libt.l, u mjcsecu r.ebiil,sn d\.ije stotinc rsh.rbr.Ciljje l)io - pfeslcsii lilllr.lnu Iiur.ejaijr. Iiird.r su stisli u EI)\,ii njstl n,iialinr otpof, Ira su sc vratili. Nirlion tl-inacstntjescci Poslanili, ,, j. izi!io da tt.rii liurzä ibn D2abi|a, koji je napio medinsliu stoku nr ispitli. I{irdr jc stieiro do 5afr,lnr, u l>r'avcu Bechr, Iiur.z je Yei bio otrsao. N:rlion !estlr.'st mJeseci l(fcnuo je sx stotinu i peclescL rnLlhtldZifa dn bi prcsfeo liaraviinu t\ufcjiijii l(ojr je iile u Sam. Stilixo jc u mjesto rlano Zu-l- Uicjfa. Titda je ka(ivana \'ei bilr otiilej to jc bila onä ista halrvana za kojon je iiao u potl'aeu kach sc,,.r'irt1h, sc clesila p.r Bitka nir Bcclru. je Posl.ro Abclrrlllh:ribn Dlahiir u Nrhlrr sl dvlnacsL nuhad2ir.a, ir svakirch ojicir srLruirmjeniarlo j.lhitli jeclnu k.imilLL. liada su stieli u . 1 , , r . . \ . l r ' , . . r . , , r , 1 l : , - . , \ . | | lI. r - J i r i . l

la;

Sü'cli'Lllbc ibn (i:rz\en su izgLrl)ilililnriLu, pa su, tfai'ii ie, Lr Osllli su oliili clLrbolio (lolinLt. Iirch je Porccl r1iill ProiLil zrrost.rli. dtlttLl pe sLLIcl<1i: ,lli stttt) \d.ltt tt lasliehljtt]t l(LrrL'jiiiir, l(ui1|il\'.rrril t1 it' t t\, utjt:\aat t cl:tbt1, Pt.tl;o il) o\tdrttttt) 1'(.tL 1!L:i 11o llar'ült s\elcr od nitpadnLl'pr ie jccl.1rl rrjih brcio strijelLr' mjesto. SLoiili su sc cli ih 'r\rl)fr ibrl cl I ll.lfL'nliiir' Zerobili su (lsnlenir I Hlliemn, usmflivii jc clok jc Ncr'Iil LrsPio Pobieai.Izchojili sLrPetinLri to bih Pf\''1Petinir PoshniLi, '-., ih i(r Llliorio, ir liurcjiiic su il\ ioi viic l(oriLi' u isLirnru. obiirYio: \hrslinreniml jc k) t('il<r p.rlo, pr ie ,\lli1h'.-"'.,

icrru;

Jit"i
Pitaju le o \relot lltjesecu, o tator)atttlu tr rcliLi je iet l! l?eci: Ratov1ltie u je ltijet\ oli, odtratlarie od Allalrct'a PItto Niegß, te otl llesdlitli i evjerovanjc Haia,,t.! i izgoltjetie shlltovttika tljegofilt i. fiega, joi je veöigrijch kod Allaln A stnrttnjrL je got.t otl 1 )iiittjl! O,Ii ie se trcl,lcsta o hotili ptotit,r'os dok v,rs e odvtdte od vicr'e t,aie, ak, burl ttrcgli! A oti nredrr ttrrtn koji
od I jr, c \t oiL ot I'otltltt t ^nu ltct it t ttit t M|t' tt trjihol,a djcl bit (:c pottiile ß lrt Orrottrc i Dt ugol]k svijett!. ()tti öe starto|ttici l/lt.tre hili i ti, o öe vjeirto ostati.

' /-/ lr,/,.,1'llr. :;(i

.'\!i/

, t , t. 4 , . h l , ! , . ; t

je,
rSla eto

tu,
na, ina fili.

Alldh, ij:, kaZe d|1jc relovlnje u njemu VeliL(i srijch, ali je nerler-ov:rnjt: u All:rha, od\1:ti:tnjc Njegovoqa od l)utai öasnih mjcsta, protjeri\,änjc nuslimana s:r njihovih oenjilla, jos veii slijch kocL Allah:r. \/etin;rLunlaai rijea.j4tl/ti, liojn se spontinje nastavku u ajctr, iir'liorn. fo sc odnosi na air-kliojcm pozivll mu!r'iLi,i LiaZnjlvasc onaj Lo njirle nijc isliuian.Zato ae inl sc rcai u vatri: ,'.-.'':: Iskusitc laitrft " '

Ibn Al>lrrslraäe je zn:racnjc da togn ajeta:/s/iusite atn ita stektlali, ll. rcr!ltdte l,aiill laai, l;ao ito t\lLult, t-., kd/.e:

iJ*si iJs L liri
Iskusile o o ito ste zasluiili.' Rijci'iUzYi!enoqa:
c,ti. J,lq "r,Jll;-;:.ijl ,1

I

O e l@ji ljer ike i rjernice budu stavlj.tli," l

a m ke

tunlaaesir spillji\.rnjcm vjcr'rrilia, le rijeai su opaenitc.To, u n stvilri, zllri'i dirsu mutili vjcrrril<c bi ih od\'riltiliod njihovcvjcre. da A ito se liae fitne,plipisaneAllirhu,i-:,, kao Stostoji LrNjcgo!,im rijeörn1a:

*Q;;;s:ti;
I talio Mi jerl e.lrngina iskuiavamo.' t

l.l .1, d]i.53 ji;

-,rrt .,-ii

,' ..:"i

j;)li
'lb

jl

ie s4t]to itlo!!(tli( l\'oic

Ii i o r l r / i i i i s l i u i ( n i e \ j . f n i l ( r b l t l q o d r i i n l i r 1 l e s r c ' i 1 1 1 1 1' o l e jc.lnir \ rstir litttc, ,r hlrri nlLririLiir nc!lo drLrqo Postoicioi ncke \ I ste )c irrrctkr l i lonlijjorll Filnit vjt Jltnc,l.ro ito c isliLritrric r'nitl cLjeconl' pLiprrclnitinrr ishnrrr k.1(r!to jc l)ili htrr'l iznr'du Lt'L'srliLiir nrccLLr nrrr':lio bit.rl(irl.l i)rcrlrfl iSillLn ic Po:elrnirrIsli liinr' ll)sl'rnrli jL'cLlst nc pr icLr rrzujr'rli ifdnorn t'lbor tr' i:cni Iritn.r nro7.' do('i tL n.rnlifr i da s| LLii i gr ljrh' k ro ito Llz\ k.rrr': ;i**:J -i )

EIt), ba! lt isl\tticttjes!t ]'(!li _To ttlrr rrr.taid.r su Prli Lrisl(Lli.rlicli( cnli('rltvir, biczt t'i ocl isl:uit Lli7irn lijlir rr)i1. i z o r o q l s c r r t l i c i . r\ l l i h - . s L r ( l i P r l ( c d l r o i S r o j i r r ) s l i c ' t l ) c n i ' : i 1 1 1 r Ni('go\ i sllcdl)L'nici tdnLrLr(ii'rj P i Sr oiinr ncPriirttllinlil !rc cliriüai(1it pirhornostr i hitlllr' zbo3 rt'r hi,.l.r.

O VEI,II(OJ BtCI NA BF]DRU. ßEDR EI,,KTIBRA
:
I I

U ranazanu iste, druge, laodinePoslnniklr, sLL r:, sliglc vijcsti o liiriivani, Lrojrdolazi iz Sama, pa je nrredio dä sr: ona odnah presretne, nije tome pfida\.ao veliliuvnZnost. rli I{renuo je nablzinu sir tristo i neito ljucli i sedanclescL dcvr, slijedeai liaravanLl. je IzaslaniL lilravunestig:ro u Vleliliuzapomiriuai, sLr pa rrLrifici lircnuli, hahohaie Allah,:.. ,: -lJ'.rrj, Ja .-r-r: r'+i -jJl5'rr-<)J

l+ ,rr*

,. * .;* F

J-)b;

I re brrlite kao orti koli ,u, an ," pofnlu sviieh.!,ttad rctn i. grada svoga izalli da bi od Allahovtt Pttttr odvratali., A Allah Svojütt .rßnjem ol)ulrr)ata orto ito orri t.tdc,"' L(ao Allah,;-., ih je suoiio u vfijenc liojc nijc l)ilo doqovofcno, ito U7\,iicnil(älc: ) -tl j lJ,

() vtenrctnt borbe e biste se dogot'otili i da ste se dogovarali." IiacLa Poslanili,,I , iuo cla slr lllLlifici kr'crruliiz Nlelike, te posrvjetoväo sil äshilbiInn. lULrh.r.lZiri qo\,ofilio tome i sloiili se su se s P(rsllnil(om, o napnclu. C)ich se Posl]rnil(, opct posr\ietolao ;:, : siL pa iznijcli svojc lniiljc11jc. l(rdä je ashnbimn, su opeLnrul-Lrdiiri treaipLrL shvrlilc dr sc to oclnosina njih, lrnzio savjet,ensrrije su pa je S.itl ibn NIuazochlito s\oj pozi.rli qovof-llcl(ro je Zelii dd i tjli g(^ t)ntro, Allalny Posltutiial TttLoti Otr14au tijoj jc t uti t]toj(l

ia;9

L ,f,iri , :i

l;atlrr l)i jj(!ju ;t!tu:.lit)rlrt lttcga:ittto t)tott )tti l)isttto laslt!\ali tlttt:,rL '4!ttldd lidtlir l)i ttt tttttar't.!iatltt it:ttttt) ttLldLrrltttt .lo t]1it\lt! ll.tl.tt ! Poslinili, !!ülilt l)istttoi lr. \Ljli.l.rclic trl.:lroclfll() Pozllrlj so\of" jc crro od lsh.rbr, Pl lr rcliro :L1ite i , sc obr'lclor'.toollinr ilo rcrl jle se,Alltlt rtli jt obeioo je.l t! od dt'iic sl.uqille' a vet sottl pogiltiit tt(Prii4telii.' t'i.lio tttj6.lst.t lifenLr()j(r ni ßr'clI i li.rdrrsu se suoailc (h'ij.\oislie PoshlliLi ,:, jL' (Ligiro fLrl,c,nloLcai'\llrhir /it pollloa r.ljedno sil nlLlslinrrninl:I,l) r jc io: mLL Lrrriieni l.tctr r)l)j.r\

.J-'-<:l
Posltl i1! t'att1 u ponot hiljacltt ]rttlel..l lioji ic jtdIi ..! dt tgit]1fl dol.t.ili.' lüjt:i ]ru!tdi-/i1tsf aill isiL htsr'onr i s.r Ittholll t/11td96t' To zneii posl.rlisnro ih z.r lilnrl. A ueLi l,tltl dir lo rniLai:Posl.tlisrlro ilt iedrc zir drLrgrnlr i rristl doali s\'i odie(Lnom. I .\lio bi nIl(r |clao: ()vdjc sL':porninjc hiljittlu rnc'1el:ir, u sutt posloic.ivrobj,rirljcrljil: , . \ l r l ü r t L tt t i i p c l h i l j r d . 1o l o r n c I lr) s. odrr)si nr Llitlu nir LlhLrdu gdje ic til Porlroa bilx ponrot'; pil uslo\'1j.ir.r, poit(J Lrslornijt'ispunierl nilc ni plLrTcrl.l ziL ll {rr sc ochrrsi nir Br.lf ir (L()l.iiz to l(' liollte i!l ilictil: . .- : ; : )^ * .5 .a '): . , -.,j- *iL'r '- :L

.
,-^.-".i -r F ----o .::

. < J; -":.,;
-" -' ; -- -J,-

J_j::,

-1:l1'--

L ur :-:;* ,5:lr J, -vii:; -<, rs"r,:,\,,r;arr1"r.,, Ja-LlJ *<.+ i<;; ,-1.r.,r+
, gl ;;Jl "ll rJ' :P
( , , i , , , ri , . | ! t r f t L| ( , r I L , t l \ \ l . r , l . L L . L . \ r . . f r \ L r a r r r r \ l r r u \ l r r r r ( L l / r , ! r , , r . I l t l : T i r h r r r r J r ' l ) r r L r r r' ll,r lliJrrr. / ' lit,, I llt IIL'lLr! i(rlL.lri lf .l . , r L n n r to b r \ i i . ' r r o i \ h i b ' r \ 1 h l r r r r r p r l , u r , , r r . \ L r , f r L ' i . .t l f n l r r . f | , i l . . r r i f r r f 1 i L . r. \ L r

li. k,

)a

Allah vts jc i rtt ßulrt! po,trogoo, liada ste bili ütalobt ojii! Znb sc Allahd bojte, di bist( bili .ßl\'altü! I<ad.! li rcie rjtr iciltd: Z.tr y4ttr trije dot,oljlo .1.! 1,.!s (;ospod.!t 1,.!i potttogtte sß tt i lüljade poslattilr t]lelek4? D.!kaktt! Ak) sttpliiyi i bogol)ojazüi bt!.ltle; i ako vrs o]li ' npad' n r tla gl o, (; ospotl 4r ra i ic t,4 r]t osigr uß ti poüKrö o.l pet lülj.!da lclclia obiljca.cuill! n) ie Allllt lltiliio satikt da wrs oltratlrtjc i dc se tiIrc st c(r rdia sütire! ,1 poüur[i it(]t14 osi]tt otl Allalß, Siltng i lItldi og! ' Iixclx slr sc molili Alhhu zl ponn)a, ()1r ih jc pomog.rosr hilt:rclu meltlQ,zrriinrsa tri hiljircle Pet hiljrch, r tr Pomoa lioj.rjr-dolezil.L i tcdn.l je za dfLLqoln joi jiraeLLtiecrlirlil mLrsLinrrrlcpr u lilr in) rrclost. i Oni Loji lirTLL se ijel odnosi nr UhLr.l objrinlir\irjrL tirr)c.l.r di liontcl(sl.tjrlir uLiazrlienil b, iL di jr l:lcclf sponrr'nuLs:lrno.l.r bi ill Alhh, r, 1>odsjetro Svoju bhqod:rt, r onclr s., l)or).)\.) \r.rar nrl na pfiatL [,rhLr(lLr, o nit\ocieii fijeai l)oshniliil, , LLpLlacnc n1tlslil]lr iüli: ya1't ele hitt.lo|oljLto.,. Zar Zltinr jc obcr'.ro nluslinrirnimI dl ie, alo bLLCILL arfsli i bogobojirzr)i, pomo{nLrti sl pet hiljech melt,kir l)iti Oro jt'gloror ;\llahorosil Poslilniliir, , i1 orlo ik) se nil\'ocli o ßedftl stl fij.('i All.rhr, ;,, Irje sl osllirnLjrL l)czLlsl()\'r1o, jc dfllqo cloLi (ompletnr" i objilirljil\'il fijcai Allt1ha, je uslolljtno. Pfiarro LIhrLclu Doöi ie vailt oabtraü..,NILLcL2lhicl cLrsc to odnosi r).1 :ai ka2r Llhu.l, :r ne nrozcs. rc('i clr jr] pomoc pruTenl na lledfu, sti{li teli ni UhLtdLr. Kach su nruifici oclluiili cl.rizir(lLr \lcll<,, sjelili srLse sukobl iz irll1edLL i Ilcnu liin.rnc. ' njih ' : l r r/ / r , , r r L l l l r . . ' ' I { . l J o. l h n . l l i , r j i f L r r l r i , , , , r i I l - s i ' r ! i l i r , , r r , r r , r , , i , , r/.r.r l r l i ü ,
rlJt,!ttrllt!!tlr,lt)t,tt )1i.,/iirr,,i',t/',ir,/)!i lt!!)tlll.rt t!!\,iti,rt\\tn)itr,,, d . ? f , , 1 , , , r ' l , \ / 1 / i f l , r r r \ r i t i t i tl , ! t l r t t . l t I t l i , . . , , , i , 1 ' , r i f l . / , , , , , n i t . 1 t r j t t i ' l ) l . f L l l . f L L f , r j r ' ! \ . ( 1 . t r j , r t . l .( , 1 , , l l f l , r . j h | \ b r l L I \ l f r ü r r r h n l l r / q f r . S l r r r o r .i i { L . i . h r l i L l , \ r , i L ,l ) l i l j i \ l . r L i r . l / r , r f ( i ! i r j i l r l i L f i r i . L f o , r o i . r l ., r r c r . i a i i a . r . . r \ n . i \ \ . r r i L \ , j \ j r , L . L , l , / , , r 1 ) . r L \ . l i L L , ! i . . r , j , l f r L r f . i r j r !/ r. L j f r 1 l e , l .rrl . o n ( i s r p r . t L \ | l r r l i . / r , i r L L r , h L . r l l . ( L

Lh fi

la

:(it

r/ i I r,-,r , - , -\/i r r- ,,:1.r. 'lrch in1 se pojlyro lblis Lrliliu Srrlrlic ibrl Nlalilir i feLiüojrui

,<J t- ;,

-LJ -.J

-<JJ';\

Niko vas datns trc rtloaepol)ijediti, a ja sattt va! zaltit ik.,""' rtl()\ rrD .loalu. i jr au \'ilszi atitilj o(LI{inirnc, sihzj Allahorir l(lch je poteLl bolba, Iblis uglrch lirko s ncbiL \ojsli:1,pi1 pobjeze,LL^rirlinu\ nilLrrg. XlLLificirclioie: a;.r. ri.i ii lrrrlii lblis lcic': \ t L1kt, uisi ) rl,to /n ri rrai:rr.iti .(lt *J*'-jo -,:-,7)u Si L'7<*,-,,;

-r''ll iri
Jn ridi t o,to lto t,i uc l,idite i ja se bojirrr Allaha, jer Allah etttiüo k.!rtjat'(r."'' lstinr je bila liirtlr jc r cli]o da vidr ono ato on i ne vidr', a lai 1..rrlu jc, r'elilo <Lir lroii Alleh.r, r;i, ir u stvrri bojro sc (lir nc buclc ur)iilcn sc sa zirleclno rjin.r, sio jL' ispfil\'11ije. s|tj vicljcli rlralobfojnost Kir(h su lic.'nrjrfi i oni bolesnoi:.,r AlLahovc g,rupc i brojnost njihoyoqir neprijrl('ljrr, rnislili str dr ic l)obje(ll Lr\('lil(onl l)tbju, pr sLlfelilL: ' . '
n+jJ)il"t__:rt

()tri s sc pt'et,alili st,oio]tI rjet o,,I."' r AlLih, .:., obirYicitir\ .lr jc pobjL'dr Lrtevelil(rlu, ir ne Lrbroinosti i di je On lirl'i i Nfpol)jc.li\ i, \lucLrr lioji daie pobjcdu orrorl).'lio tc plh zasLu2Lrje, nral.irl bio slrb. i hiclir jt, Posl.rnik :., zav|iio sr LSedfom i ziroblirri.inrr to 11 mjL,secrL iclr.llLr, hr'cnuo jc scclenr dlrra nllion toe,,rprcrttl BenLlSulejnrLL.

. r 1 l / / r . , i , / - : . , i l rl , i . , , /

Stiltio je clo iz\'or'irz|anoqir l.l-l(uch, gctjc jL'ostro tfi dirla, ir ziltiln se vr:ltio. u \lcliku, liada su se sliupine musfialic porirzcnc \,o1sL<c'r'r'rtile njcgor,uglrrvuncac polilirsiti \!(lit cloli sc Ebu Suljanse zar.jelolaoclir jc sLigivii ne suLiobi Poslanihour,,r:.I(.(r1Lro se d\'jesto L(onjrnil(.r sil jr: kocl Scl.rmr ibn,!liilernn Loji nro do predgrad:r Nledine. Plenoiio je ispliaäo sve lajlle o njinn, ir ujuir() irl) Jc posieL(i1o male pitlnlc i ubio jednoqa ellsirliju i njegd,og,a sitvczrlilia. je Lo-enuo lraii lll)Lr SLrfjirnr, on je lei bio irli cLa PoslarliL(,., cLa oliaao,a Lialirisu nabacali nn()e() s,-'vikir"" bi se tilne ziltitili, pit je Drptlo \edicL Lrndnljcri se ta billia zove ßitLn sclil(. Poslanil(, ,,, gcljcjc ost:1o aitil\'safer tleae Sodin( po hiclZri,i1 da stigneu Ciatalrrn, zatim se !'ratio ne rlirii:ryii lla otpof. Krenllo Je u nnmjcr i alxllilprclnc pa liLrrejiije, je stigdo u Buhfan, jcdno mjesto u I tidiitTu, nc l]aiialii na oqror: Tnmo je oslno aiti!r ch il lnicsecartebiu-l-ahir idiLlnraclc l- Lrln, zalim se \'(itio. a Napao je ßenu I(tijnukr'i i (bio Ka'br ibn el-llr'ela, i dozrolio da se ubiju jevleji l<rji sll pfclilaili ugovof j borili se protiv Allahr i Njegovogl Poslanika,':..

''S.\ik.\r\1ri.h

c t . | . / , , . , - \ / i r rI , , : . i i r l

O ßICI NA U}IUDLI ubio kulcjiijsl<euqlcclnilicna Itechu libu Suf.jarr l(rdir j(' Allah, ,i:-,, sl(Llpilii ie(hrlr !{fllPtl Lioj.ljc lifcnuli premn \lcdLni ic stiro na aellr rlir Uloeofio se u blizini pLunineUhrrclgclieje il)il:1 BitL(ä LrhuclLl jc polecLiro leclinu,Posrnitriliuai jh iiTd\'rjrjuai o Poslirnili, ':, Lio zr onc lioji su bili rrl:rc1i borbLr,nr.clLr jima su bili: lbn Omer, Llsema, Zcjcl ibn Sitbil, A|ibe ibn l}s, I oninril kojc jc slnirlrno sn.tinilll' dozlolio jc ch iclu. Nledlr rrjinlr slr bili Scrlule ibn DlunclLLbi lirfi' jc \elii krZu cL.r Poslanili, ibn I ladicll Ltojisu inrlli Pclniest so(Lir).r. tj ,,, doz!olio d:r nborbuicLu Tato ato sLlPLrrloljctlli, oni ocl pctnilest üodina, a dr ugi kaZu clirjc clozvolio dir illu zato ito su bili sposobni sc za borbu, bcz obzifx nit njihovu punoljcLrlost,oshlljirjLrai na hiLdis .la.\'alia ttti lbrr C)nrclr, ., lioji l<iric:/irrdrrlrr lilio tld ;trtttsposttltatl, S N l \ c o j c " " d o l r n ( L l lj l s c j f i m a i q o \ o f E b L L u f ] a n en a b l d u , I ',\zibir ibrl od fo je ()rro ilo pfenosi BLrhrfijr tt slrtrn StLltiltu Fll_Bcre' jc cLa r'cLiro:l)opeo sc lle btclo libu Srrlilrt, tlPitit\si: /. li ]jtcdtl t.Ltttn Nctttojle I'u! odgot,otiLi. feae Poslllnili, ,:. Ebu SLlflirr ,\,[ül1L!]tt]]tcdl Neltbjtc 1 11o.lgot'ot iti, ' rpita: Jt Ii ttttdtr va,ta Iht Lbi ]lLl4iil /r'li ltltdl! rattld Il)tt .l fldttnb? reie PosleniL(,,:. libu Suljrn LLpilir: feae Posllrlil(, ,. lircla l-brr Sullilll feae: Ner ojle ltu! odgor,otili. jt\ 1.1 t aili orlgrnrili lti. Onrer',.. ,liic moqao Ori t! rtt 1!hijuti, lit)ii i7(Lriati,pr feae: I ait:i,.1[[alnt ütprijL!lelj!t,Allßl] i: ostaIio otLe l it tt'l)o]ti:iti. tbrr Sulirrr |eie: N(l.d jL' 11:ri!cj1 lubt:L ttclitL tL:viittt it l rl'r ' "tt ttt , " Hi .(rd\ototitrttttt. .',i Prrslrnili, , r..ir R.citL':,{//.r,1f? t!.t,iietüji i t'eöi. Ebu Suilirn Ieie: .\Iii]]td]]]o'u:.dd,L!\'lrrcrrralc.Poslrniii,,reir:Odgot'oritettnr,yt't ,!td LrpiL:1iL': ./.r /..r:./ roa lie.iLe: All.tlt ie Iß; C;osPod(rt, a vi nel atc

' fL,r\trl... i . r \ r l i h ' r ( h l ' t t s l r t r l ' . r l l t ( l o / \ . l i f I l ! r o n . r Ls ! , 1 i . l o \d r . ! l r . d r r Ll l i ü n r l l r L ( l ( Ll , t f t i . ' 1 . / \ . l L ( i t . l i u l l i . i r r r I i . t , 1 . l i r h r t h t c r r r f u , r , o ' ll,f.l l.,rii,,,r

.:rtr/tt,: r .j-,:/tr ln, ,;!

u1]an rdini. alucl ama, nim, Rah' aniLi, naest ;obni radis

du, a \ziba utlan iti. aDl feae:
L(rgao ri!et1 itaie.

gospodard. Ebu Sul]an reae: Oydf d(1]tjc osyeta.d LJcdr,a t(lt je prd|rtuirl ()rncf, -.., mu reie: Nitu isti ttaii iva:i pogit)uli,jtali st.! tl Dialt]rctu,d raii u D,elleii e]t1tt. Ebu Suf]an rea:et Vialjataelcütdsakr koji tisan Daredto, ]]ti ilije iao. )l ali Poslirnik,,., jc nrrcdio clr se na iirl( l:bLrSLLtanä njegovo i veliaanje njeso\,oeir boqr oz\'ritli velia.tnjenr tevhida i isticanjenr moii Gospoclafa rnuslinTanl, da ne odgovalaju i liadaje Ebu Sufan pitaoje li lncdu rrjinraitluhln-rn-red, jersu liallri jo! uvijeLr i, gorjeli od srd2bc. Ii:rdaje EbLr Sufj:rnrckao:Por.t.ili sttil/r, Omer',.-:., lasrdio, se feliaYii: l-d:cj, AII.tltal' neptijdteljü. U tomc sc oqleda hrabrosl i poliazivanje neprijateljLl, znaöidr su on i njegovisabofcihrabri ato i ne boje se. laj odgovofjc rrsrdio ncprijatcljri uzvrirliomlr istonl mjeromito ne bi bio slLraaj jc odgolorio n:rprv:rpitänja.Slogaje dr neodgor. anje na prvir pitanjabolje od odeo\'.rrrnjir, odgovefänje r na dfugaje bolje od meodgovrfrnjr njih. na \eodqova|anjc na Ebu Sufj|novirpilanja je bilo poniienje zii (llncr njella, kadaje pomislioda su urn|li i liacla joi !iic Lrzoholio, a sc ,.,,nu je odgovolio, ne znaöida je to ncposluinost ito Poslaniku, ;., , vci poniienjeza neprijatelja.

reac:
ur, )ir

'',\l)nrcd.,1/r/rktll:(,09.irulcnrlhn'\bb.sr:lluhni.hr.lishrl()llrl:brl)rrud. hadrs r lan':. frr.Dr [l Bcr.r ibn,\7ibr. b

26,-)

I l:,irl, :., -\,//,,/,,-,11i'

PltoPlst sADRzANIU ()VOl BICI
Plopisi l<oiisc izvoclciz o|ih bitLiistt: 'i1jn se L(i1dn otPo'nc, orl:rjko obu'e rojDo frrcli brirba postLrjc nclllil l)ra\'o odusLirtli odiiclo iDfilrfcmi sc zit l)iLL(u nljcsio nijc obelez't .rlio rtepIijrtclj uaPildnr ni1 nlLlsLin):lnslio " sc izrai viln mjesli i bf.11liti Px)tiY njih zil borbu djcci irlio nisrt sPi)sobn:r loi nijt'doz|trljcno iii LL ilo ie 'loz\olicno Ll liro - clozloljeno je ir'i rLborbu s:r Zen:lnliL,

borbi lrrZiti pomoaod njih: Lr - clozvttljcrro ub:rct!rrtrle nepfiirtelisL(ercdort, Lia()ito lc ic i I})cs iblr 1.!irclfoslaLi; rirclio i - rri{o zaP(^'jedrrik f.rrrjL'nlilinjir sie(it'aii orri zr njinl tl1kodef, ic t; sjcclet il LiLlnj:rti

zirbr.llljerlo, tlrJc tog:1 i ciolirth se poginc liro ichicL pf iTcliliiYirl)ie o, ucl l(.ro3lo je l.l.Lio Il)n Dhhs, rli illio nluslilunlr iz!l ii sallloubish cicu DZehcnueu kllr httznrItl; sc tl ie!ricl st ne liupl niti rru s.'Ll:lnia 'lzellilzil' a srlllirr)'ule sc stir\lia u kehrlc; s\(rjoj ociicii, osim alio je sliirle|cpr iirielj, Ladir Han ' eh; li'lo ilo jc ol<rrpan se aelticl liup,r ,liio ic dztlrrLlb, nil Po!iibiic, ief jc L)oslrrlrli' " !ehidi sc sirhr':rnjujrr lniesLLL ifoji( Ll Ll ih niueclir)(Lrt trnlo \'fite, rr clo/\ oljeno ie ul(oP'rtid\'ojicLlili icderr kabrtti lel-ridr u uiesovol postrllil se pilinjc du li je sirhrarrjivirnjc n4e; o(LjcaimLrstelrrbili Yrdiib, i ovo dr reo jc isP|rrr ()11orIc l<o iura trcL ispril<u lao npl onaj l<oji hrltmlje' bolbul douloljcno je iti LL - rlio r-rtltstirtriLlr borbi ubiie lrrLlslinrrlrit mislcci dr ie rr otLiuP zir rljeqir chie clrZirYnrbl'1gajn:1 bcjtLl-l_mrl' nen)LLslinriIll, ibrl el' Liao ito ic l)oslilttil., , htio drti otlitlP /e o(ir Ebu Htlz(rilc liro sadal<u '., to nije L)fill\''ltioiostil\'io ie Jen-rrni1... fll)Lll lurcile
llruslitrilllilllil.

' \rrf..(lt/\olt.ii. l{iii

i.oslrrLrrn.i.\tul)orr\Lr hrrifilLs'

':' \ tr/tl,\:, 1 :',,.,.i!! i n, .,:/

Sto sc iiic mLl.lrosli l(oju losi ovr Bitl(r na Uhlldu, L,z\.rSeni ukäzujcnr njo u slrri,lllL I1]ü it, poöcvii od 121.rjctr:

Jr-ir

cr':rt rlJ

;r; L":
Ä J<4.1a ti pot4rtio i ieljad svoju ostavio dlt si rjer icirlto o.lrcdii mjesla prcd borbtr., pr clokfdi.r60. .rict:r. U o\,inlrjctinrasc poltizLtje liakirlje k|aj gfije!enjil, l(Lr](rvialLrliir i nesloge bi scvjer-nici de probudilii saaLlvilli orroqir vodi porazu od ilo i i da je Alhhovir nrLrdrost iio neliirdrpobje<luju to Poslanici njiho\ i pobjrclr sljedbenici, ncL(ädr i1 rljihovinepfijalelji, rnedutim,lioniLina pripadl mLLslinunimr. toqa rlenlir, medllsobDo se pomijeirli I)a bi \.jernicii neyjcfnici,pil se ne bi rizliko\rli, a di salllo nevjerni(i pobjedLrju bi sc postigiro rlc cill. Alhh, -r:,,krzc: . .,' .' .1'' +r r". -;- ",r-t .:il l. a Le' -i" ! Jl ' iJ "r1 ,E t \

]

u

-;'Blq
Allah nete vjernike s licentjerinn iz tijc:.rrrc ostatiti, reö te loie od dobrih otlvojiti,"): Iiomentiui lb znaii cla'\1lah,r:-, ncr'cplrstitidir sc pornijeiaju rjernir:i lieen;c,r'i, ic lrzclvojitijcdncod dlugih: i vti

ic rl. I

jrj;,<1u1;,r;s u;
Allah vann neie oto ilo je skrille o otkriti., na osnovuteqirYasOn razlikUjc, hoic clasc jrsno fazlikuiete, NJegove rijeii:

t6;

\'t:t ()tt.d lo odal)crc ottog4 lioga hoi( o.[ loslßtti li(! St'oji lt, zr srr rrrrcLohnirrlu otrrrslifirtll() liojr Irijf clol) itcrlo otliriti, oslnr poshri( rnr lioiinri -\llrh, :', ollifirl il I hor'e. fo sc ni|odi LrsLLri ocluo.rro,\11iirsrc(:r jc u \jrro!:Llliu LL()rr{)slifi\tno lioic lll l):lrrr tc J\ll.1h, olliri\'ir Svorint poslrrrlicinla.P,r ilio bLr(L{ \ icfo\ iLliLrto i .ii. nirllf.rdLr. bo30boj.r.,ni inrrt aclc n.rireaLr lrrrclctc C i | r o r i : r , ' i o o b o i l r r r r l l L r . \ l l . r h l , - : , L Ls r . ( : i i n e s f c ( : r : i L ( ) -":, rlcrni( i J)u.lua\ | \ii Lr\\1)j{)ipolior rlo\ti AlliLhLr, Ll onLrnrcilo \'(rle sYoqiL 1)bo2iL\.rrrjLt r', i nrr',, onrl.r ni\u isti liro oni lioii sLrncstilbilini LL (ir)\po(l.r1r. li.rdr bi \1l.rh. :, r i.r'ni( imx Pr LrTroPorrlor'uvilcli bili bi h.tooni L , o r i n r j. c d . r t i ro L i l n r o p s l . r b . r , j r ' r j . ( ) r 1( ) n , r j k o i i n j i n i r u p r . r r l j l , r ' l i r o i t o d o l i l i L r i rN j f q o \ ' o t r n t r d r ( i s l rO n j e ( ) r r i i l ( ) j i j e o s \ c m L L 1 ) l ) . iri\r ! l c n i l i o r is \ r ' \ i ( L i l ponizni '\ll.rhu (lol)it ('. PobjcdLr,icr otliL .rlii) rj,nriri bLLdLr rlol.rri Lu.por i,,nost. lil() in) liii(' t I7\ iscnr: .)...',,. ras je ltotttogao i tta Bedt-It k(!.1.! ste

Allalt

-<--i ! .r;'r

-"-";..s r-<ü Jt-j

!-

i- J -:--,J

u;r f<j, :,,r iü .*,JJ
-- r^ FJ-, -.:->.

jt ,lllah vrrs ttrr tttnogittt bojiiLiltt.! Pot,t4lao'.t i otutga tlttn tn Htr ejlttt L4d vas je ttDloilvo oli t'.!1jt otk) ttiie lIi od lillit'e i'.t\c.rntlj('lo,
I r i l , , , , , l i Ll , r . f r L / , 1 _ L L jir //ir,r,i llj

--lt,/,1

, -'-, .r:./r, , '

liot isti bilo, nego yant je :cn ja, kolilio gotl da je bila ptostr4tn) tijes 4 p(tstala) p.t stc se tr bijcg dali."" Allili1, r:,, jc s.rqr-rc1io Slojrnt fobovimir borilvtitr l()j,L se nc postj2Lr njiho\.inl clj('limir, r'ec srrno nevoljon [ojLr A1l:rh, d,rcLijeLl, .:::., il lsto tilio ih je Llplr(iona dobrrr rLjeh; lriljno zclrdvlje, pobjcclili boqi1tstvo Llzloli preclanosti sLl o\1)ntc s\'lJetu lioji spfjcair\,a clLlir cli i(lLL AllihLl,.,r.,pil lildr Allah,;,, 2eli cl:r poaasliSyosr fobir dodijeli nrLrne\'oljLL liojr je lijek ovonrcl iclr.r(let kocl i\llahe, -,:,,, irna najveii sifpcn, pr ()n \ oli (l.r ocl Srojih sljcclbenilirizirbcreiehlclt; lQcl.lUzviiclli Tcli ch uniiti S\1)je rlepfij.rt(lje, On chjc sr('(Lst\.i1 lioiaihlodc(Loultiitcrrjil,liaoitoic,npr:ltlLLaclli.\jc!.lo!ihsliccll)cniliil do Litajnjihsrilnicr, Lojiul sc oni oaiste od rrijchr, l liolc ,\llirhovc, rucpfijiltcljc \.odi u proplst; All,Lh,.:', lieic:

lll

Lri je

le

ni a,
IU 1a

.,jJ1-i J rJ
ßJlJj il.j)l JrJ
) "!li,1-!i!j . '' . ;

Ne klo ite duholtt, i trt ,,alostite sc! l/i aete got trji bili, .tLo yjet. i(i lrtdete! tllio vls t arrc tlopadur pa i drugi |atn talj'ih,lolradaju i te da e pobjede trIi rtiizr je ice dtjcttn Ijtrdinn, drt l)i AIlnlt .tt.to one lioji tjotrju, i odabrao trcLe od vts zc ielüde. A Al.l.ah e yoli tt.lsil rc! I da lri yjtr ilie oiistio, ß evjerttilic rüitio! ( ) \ i n l a j c t i r n bro d l i ! j c r n i l i ei p f u l i i m L r t j e h u i i
' 1,/-lir/.r.li

:ri9

1 rrrl11r, -\/irr,i .

,i,r,i

osl nePrijrtcLjr: mlrcLr Pobjcde izYilrrrr,:hru ALllrh, rre|ocLi ,.:,,

J.i
Ali(, ri

: ; P,-J +-r-r-j

. , a . , - ' , , .a : ' . lotß'

dopidtttc

tj. itir |irm rc pr gLrbiteh bfost izirloslilc st lircl.l orri .loPrdrjLr ? firn:r Ll ime aejlirrr.r jc m(.lLr njinri1, tc DLttrjrlrtLi u Ob.rr,ijestio ch cl.rne ii\1)tll cLijeli ier \'jcfllil(ir i On pr'olez:rn dosLuprll ll o|om LrL'llLLtl(tl. ga diieLiiznrc(lLr i ocL S\ ojih reprijiricLjr zi1fitzliL.Lr Ahi('ll. \l ,l' ,r"lr 'lr",l rr r' r otl ocLr irj.rnjcYjc'r'nili,r liccnljer.r, iirlio sto ih it poc[uiio ztrrtnjrt o \'iclljiYom,jcr'zn:Lnje o skrilctrotrr nc cLonosini s(rvilb ni liilznLr, rrjih. i1fiieai .\llihi1, -"jr: r)clilbirrnj! i.hicla izme(lr.r

.1j
.lllnh re voli oue lioji tlcltaydtt iitk ,

pr ( .ls[\liijLL l]lirqoLlPozofenj.Ll.toni lioji sLIrrrPustili Poslilrrili] c n , r l r L h L r ( l L lc a eb i l r o d r b r i r n i L i i r -i r h i c l i .j e l i h , \ l h h , = , n e \ o l i r q f i j c h i rr o d l i c c n l j e r x i i i i ( ' c n i c| j e r n i l r o c l proPistncvjefnilirri - '\ll.rh nc dije dr rnosLimlni u.lu Lr t)2ennri bcz dZihadl i izdrzlji\'osli, i Njegorc Iiifai:

ir-i;; .,-ijr. .( [, +r irl;;i
;'rL:J1

.j.

- .;

;r;; *<-

Zdt ttrisl.i.te ictt |ti u Dae |rct, n drt Alk!ll da ]te tllia:e ,u! otle od rßs L()ji sc bol e i ,tal olte koji stri.dt aljiri.,

l, /l,/r,' L+: l;0

-'rr rilr ,r --,iil,r1L ,i

ukazrrjrrl.r io dr ac otli Liojibuclu pog,irrulin.r All.rhovom Putu dobiti nrer eclup|ct,':Lorlonle il() slr Lurdili, r z.ltiln ih je uLor io iio su .l z r' rp .'. L',-"r. -. l .rr'' lr, ovir bitl(ir je Lrkiz nir smrl Poslenilie, , I zrhvirlrri srr bili oni l(oji su spoznrli Yrijechrost'\llahovt'l)l:1gocl.1ti, su r)sLrli a\r'sti i Pi1 r n . r r | r . , . , . . r r r i . . r : . i t 1 , , , 1. ,l ,. , r : All.rh,,r., obr\,jealavadil jc sval<rj.lu!i oclfedio smrirri irs i da ostilli a sLlurnoei poslanici i njihovislje(ll)cni.i bili Lrbijcni, oni l(oiisLr nisLrposusl.rli,ispfi1vnojc dr ol)LlhYrtü o.l niih, ili lioji su bili LLbijeni, o D l cq f u p e ; Liz\'iieni gorrrri () onoll)c Sto ae posllrriuirnr i lljihovjlr terü4, il sLicclbcrlicinlr donijeli pol)jcclLr, to i.': pfiznirrri.' 91ri1chil, istiglaf i llrUenje ocl ,\ll.rhe cLr in1 Llayfstj lioülc i ponloqtte Proli! rlcpfij|lteljir. A1hh,,..., L:)/c:
9|:.9r*lqLJJ)U

;r'rL<Jl

rJ, trJti;l !t lry rK [: (;;rr rrJji -:i uri J-

I sat,u) su got,ol ili: C;ospodartl ttai) oliosli tkrm lo irricc ,t4ie i lrctttt4et!trc9t Itait! 1I t14ie i postupciDMt tt4iiltt, i tit'tsti liot4k potfiozi ttttrLtlt oLil, ttLt oda l.oii trc t1jetl!jt!. fsLinjihole liofilic \lolili su AIlirhir,-;:, clr inr oprosti gfijehr',Lrir\ jeI SLL iponloqne ih, znitli cliric ih zbog grijehi i€il.rr o.lvcsti u zrblLrdLr u i pofilz, i to zbog dviic \.fslc qrijchili nenrirrnosLi iz\ faiL!tlllu dllin()sLi l ineLurjeren()sLi, pomoa dolazj silm() uz polofnost Allihu; - \.jerni(isLr znrli cliLne mog,u pol)ijc.liti iLlio im AIlirh,.r::, nc ih. rLa\.fsti lioralic irc polno!:11e Trriili sLrono ato i\lllh, j::, rlrozc - iz\,ri,r\rjLrc'i ch,ije s|\ilfii ol)irvljinic clu2rlosti,tj. tcvhicl i rLainiti A obliriirnje Allahu, -.:,,iotlihnjlrlje onogrt ito spfjeaxvirpobjc.lLr. lo su glijesi i nemill rrosl. poL()fni ncpfijateliu,ief ('.',Lr ne Uzvileni ih Lrp()zofr\'icliL bLLdLr lic.'rnicril protr\rom, izglrbiti obi svijetil. linrc jc ukazao nr sLuSiürj. liacLa ncljclnici pobijeclili; su

a1)

t lr,iri, -, -lirr i,,-'.rrl Lli Uzviicni L<rZc ic On .,irititnili Ii.rniL(r i nujbolji Pomigra, pe l<og:r On zailitj llj jt pobjc'clnili,i d.r ('t', i to zbog ii|lil a liolil<i jc iifli, lolilii je islf.rh, LL srca rrjihoYih nrPfijaleljl Lrliti strih koii ae \'1t ih spriir(iiti di1 napedirjrL. I ili aiii imrlr Ilije Pourijcarn sx iirliorn, imaie sigLlrrloslr Ll PLLtLl; -,\llirh,,i., eo!ofi o isLiniiosti obciuljil tLrric uLiolil<r budrL polioInost isifiljni Lr s\oioi poliornosti, Pobiicditi, rli ako nirPLrste jc Allah, -, dao isllricnit i po[ezro inr ih napLrslia. i pobjcdir.Zrlo im je lraj neposluinosti, iI 7rlin1 ih ol)r\ jcatrvit .l:t ae inl oProstltl lieL<av n.1liolll()qii LIlritrn je ll.rsan: til,o ittt ir'(\))oitLtto lit.l.! stt ilt pttltiitdili

(Jn Ieic': - Dn iüt Alktl t, !:., ttijr a!)i aslit),i11i l)i ill i\ka) iittti li, jt ali S\,oiitttopto\l.ottt oll'lottitt ttjiltovo i:karjttijirattjr t)nliott\lo s!! lo n.r zrtim ih .\ll:rh, i, l)o.Lsjeair njihoro l)icZrnje nr PlütlinLL P(rslaniLii, ,, i triceoveashirbc,:l otl ih jc nir LirillLl keda risLr poslLri.rli ()\ it1) z\,.ttt: Dodite rtktt i, Al.l.altoti robov i, ja sat,r Allahot' Posl1 ili. zboil l)j.7r\nicn1 cloi i\ icLisLloi rjinjc ziLo('ijanjellr' To ic bilo oaili.rr)ic jc \lrrhnnrnrId, zboq loqiLito ir icit.rn uzr ilinLroda l)jci:1rljri oarrr.lrlje Nflii lia2Lrtlrr im je '\ll.1h, r:, diro oirjinic /boq k)sir iLo :, Lrbijen. sLr s!ojim bjciinjem riri.rlostiLi,\ll.rhovogir Poslanil:ir' ' Pf\o j. d.'i isprr\ niie Tbog sLiie clr:

-i;i;'r;

u n<;ü! iri >u<j
:lo ste

D(r se tte biste atlostili .boli otnga i.qt lu lt i ttu rt'' i. .nd^ilo.

oPLLitellos rntlcLrosl l()!..1.1olrl jc zrboril\' I:rr sc U ajetLr naqLai.tr'.r i por'irzi1, to s.' nro2e i1'o bIiea dodL'rla bt igrL ir sü cl.1ie tillio biLo L)r'vo izetlriLi LLI(irzlrtu l)rogo: SLy.lfnicll)glcl.1ji plij. n, polorr izgubiLibitlLt, p.1ie cloil.l smft Lrirlrieriltlje, Pr)iorlrYllest st o Posl.rniliovoj,: , snrrlr i nrLion s\1'llr uL'Prij,rtclj PoPe()rl.l brdo. () drije bngr \ ca o LlTlslopllillr br i!.:lurilkiro PolPLlllonl .\jct lrc govofi isliLricnju.

2;2

.,.,/ . irrr,/a:,:,r --\.,rri,,'rr,
Tfeaei llijea Llrjctu lr,lg4rta Jedio kirzlte,I ne razloll ktzne, sto znaai dn iln je däo b|igc zrk) ilo sLrpobjelali,ostavili L)oshniliil, ,,, rlisLln'ruse odrzvali L(rdilih jc z\.1o,zl)()!incposlü!nosti nirpultinjenl poloiajir, svirdai porilzl. Zr svc rirYc'cLc,r-ro b|iqa, posebno zbog slijt'<li polxTl. Nalion tolla, LjuclsL<:r pliroch j(, lirLvl dir sprjeaavl slahle pobjede. O<hedio je ono iio ac j. i/vclti iz snitgeu ptalisLL, trLio dil je polnjanje i iuvanje od toga, su cloile posljedice toqa; zneli su clir LesLlprotstil\4jinjctonrc sLrpr'oLnostimu obrvezno. lhLio dir poneLrad bolcst ozdra\,i tijelo. ALlah,,r'j', sc srDiLrvlo iulilonio tulau i bfilae irrr srloln,, snn u bolbi je znak pobjeclc.U Bici rrr Bcclru relao je da onaj lio nijc z!dfijemao nije u bolbi zbog vjclc, PoslaniIa, .,, i ishalra nescr dr blinc samo o sebi i o Allilhu llrZno misli nx.llirhilijjctslii naain. Tc ruzne misli llelii su protullraiili dr su vjcrcx.irnjecll i\lhfr llcac drLi pobjeclLl S|oln l)osliniL(u,,r., clacicolr()u iLo pi)/ivit nest.tti. i Nclii slr reliii dir sll le rllzne misli o Allirhrr, lo ito ih je zrdesilo nije Allahovirr liader-omi da LL tonrc ncnrl nrLr.Lr osti. Znaii, plotllmaaelle slr le rlliü('misli da su llegifanjc nluclfosti u doq.rchjirra, pol'icanje liadcrir i nri(ljcnje dr Allah,;, neae Lrpotpuniti Svoju vjclu. To jc ruZno mialjcnjc mu!r'ita i licem;eru Liojese sponrinjc u sori,El F.lr. 'Io jc rLli11omi!ljenje jer lre dolil<ujc tirl(o nlisliti o AlhhLr, Njego\,im inlcnimir, svojstvimr, mudfostL, hvrli, qospoclirrsL\Lrl pli\'Ll rlil oboiirvdnje, iskrenom d)eiaIjLl. Nlisliti.lx Allirh,,1i.,ücac ,,, upotpuniii PoslaniliovLL, \'jerLlj dr ae ncrstini onroeuaili poq)uno savladavanjc i!Line lirL(o se nilQda vjic nc oporari i poll)Lrnoiii'cr11c, da o Alhhu rlrirm Inisliti pl'ipislrje ivlLrSto nc clolikulc. A kr porcknc da je to Njcllovon) odr'r,clbom ne znl Alllhir i Njeqo\1l vlast. lio on negila da u tomc im.r mLrclrostizbog koje AlLih, f', zasluzuje s\'u hvilu, ko t\,ldi claNjceovlt voljl nemir veze sr llludloSau misli isto Sto i ne\.jefnici,ä tcil(o ncvjcrnicimir od lilzne Ll Vntfi. Veaina lJucli o i\ll.rhu misli ruzrlo Lr Yezi sa liarliDr ili tudim dogldajimr, osim onil-r hoji su spoznlli AlLrht, Njegova ilrtcn:t i svojstirvi1 L(ojr obn\'(,zuju cltl bucLeh|rLjen i \.eliai1n. lio igLlbi n:1clLr Njcg(^.u milost o NjentLLloie ll1islL. slllatfa ch Lr lio C)nmoze L(aznitidobroiinitclj.r l(no i /lol\'ora loie o ALlirhuDrisLi. tio orislidr je st\,ofelljr ostrvio bcz nafcclbii zilbrirniro NjemLl loie misli. !;rl

i - 1 r ,, . .

i , i r ' . ,. . l i

Loir o \jc tLr nrisli i L'o nlisli .L1rrrnlr nil!.fr(k i liilTnc' clx rrccc' \rr sl\lrfrniinlil o ()norrrt{) a1'r)rrr sc t'lziili lnr rDislitLr cr poi.rsnitirslinLl (lobro rljclrritrIjclLr lrtz rlzlogir' di1ir lirzrriti rbo!l o11oqx r poni!liti nrq)flr o'lne rrlocl ch ito iorieli ncltt.rrrtjccirj.r, tll;c S\'ojinlncpfijirtcLlinlr ()1le()ll liro i poshnicintl, d:r rn(i1c(iLl'lirzniti\'jeirlinl Difh''lrncrlloIn sLL poliofrlosti.ir \ falri I)2enrrrt clrri onimr L<oji riiclr .LLuLovclizirot LL Iij'Po, r trrliliilo tonrc nr02e ni li|irt bili nePolioL i lir2Lrs\ c lr lo le(Lrrrlnr l lrf se (loliuriti srnlo objir\on], a()lir.r/Lrnl \ idi r 'rzlilu llc':llLntinlr' orlo ilo lc Ll fLLino nriilienlc o '\ll:rhtr sprd.r itr) (Lirsc srrl'1tril c r A l l r h . . ' ' ,o b e v i i ts t i o o d i r l , r r e s v o j s t . r r 'i r l j e l r n ' - ' i s t i n r ' t l r 1 c A l l ' r h ' doli je or)o il(i lc Lrl:rzio l nju iz''Lrlck'r' i i.,ostirYio slnlo -.:,,isLinLL nimLrit s\1)j'' i:rsrro|cli.ro tlYij(li neislinil Zt'llo ic tirlrc 'Lr sl\ofL'nitr r \ r e z u n c u i s k I i r ' l i , ' r l j u i c q o r o g q o r ' o L . ri' n i i l r o v i r l r r ' l z L L n l i n l i r lz olrl:rvt' inlcnl i!\1)lslil|l, I nc rle ih sPoztritirt pfcpuslio sP()zniLiLr j'rsrro nroic recr i,l.r oni L,r rrc iurrliraf i.riliorrl l('ji l)()rnxju, iirlio r o i s l i l r L i i z l ) j c a ir i j r i i i i o j e s L ' n 1 o ! , L lrr ' i s p 1 ' t \ r rs l 1 \ ' r i i i i O i t L L n r i ' t L i snlitftrltl dil lc njr ll)v go\()f LLPLTLI' be7 AlLihl i l)osl.rrlill istirrLr !irnro z'rlulrli Sr i orri o lllithLr AlLahovgor or bLrl\ rlno trzirrltrjtr .r cLl nrslr i f.rr li!llljLr n.r dT.rhilijict\lii rtr'rr1 fLLTno ( ini lio nrisLirLl tL Njcgo\ (ri r Lirc|rr rrroZt'bili ncilo 'to )n ncrc L ocllr\ijck i irnr n.!lo ilo ne nro2c o Njenru loiL' misli' ho rlisli cLir cLiL sc t' s ) z i [ r \ i i c l i r r i i cf i r ( l i ( n i s l i i c L i jr. t e l k . l s n r j c t e l i r oi t l ( ) s o b i n L r c d i r nlisli t1esnriir' rr.i cl.rje neiLo '\1! rhor 'rrrljcL'rr o \jrrnLL fLrTr)o o cLl lio nrisLi nt iLrjc,nc r icli i !r. zrrirstrilcrnljL'rrj'r "jtrDLr fui o llrli'tchniiL'1 lio l1risli. rrrisliclirrlt zrli, nc qovol i. rlil<rnrst' nc obfii'1, cLil o 1 1 i j r c l . i i 1 t c,( | r r ) cn i r r c d L Lrj lri L i/ r b r ü n j r r l c o N i c n l L r t l 2 n on l i s l i ' . lio rl)isli .h nijc n.1 {flu izned ncbcsa i (Lil stl NjcnlLL svil Nry'irr s/rrrfrrl tilt)iltt!i!!:viit:t1!lt 1 stt islr, (Lir jstionilj l(r LrirTc: nricstii1 oNic1l1LL irbj llttl'rl:r ';")"1'r'l C'rs7.rorlrrriiftrliazc:Ntl'.ttjLslt\liLti nliil jf njt inr.r 11ijrLri1lijc i g l ( o n r i s l i c L r r o l i n c r i c t o v r r n i c , r i l c ' s c n i cr 1 ! P o l i o r n o s l l i i l o pr)liofnosl i ibrrclri o Nit'nru iLlil loir' n)iiLjerlif No nlisli Ll'1ne !oli ijt , n ( ' l i L r l js c r l r ! l l o s o l ) i n uT r c l o \ o l j s t \ i rn i j ' " r r t p I i j ' r i c Lrjr i l ' o n l e r i L ( o 1 n e r i j i l t r l j n . P f i b l r i . t r i rs . n i l \ o t n c ,n c p L i b l i h r i r r i l i o s i r o P \jcurLL irtt.l l()ir nriilitnic.
1 I lr n. . 1 1 '' . . r ' r . l r l r ' 1 " r I I r L r 'o ' t r t , r r t J i { L j\t i l r r r i . i l f lt l

:-t tia'rr,,,r .'-,.rlr,ln ., I

ae
ce 'la cl
)l

di ie

h,

lc :al ta, Iu
C L

kr
SE

itl

Islo je i sironimä lioji nlisle dä a)D pfavi rilzliL(u izmedLlpolpuno () Allahu l-uZnourislei oni istih sl\'.lri i spajapotpullo fazliaite stvxfi. koji smclraju da polliitava dobfil djelx l-eclenä toliom cilelog 2ivotil i slavijavjeano u DUehenncm zbo!ijednoq vcliL<og gIijehi. U globalll,svi lioji o Njcrnu nrislcsuprcLDo onoga ainle je sinl od Sebeopisaoili Poshnili, ::.,ilij('negilto nfilo od toel, o NjcmrLruzno nlisli.U rrjihsc LrbfajajLr toji tllcLeda ina rhjete, oni suparnilir,rruzinrxiil bcz Njegovc' posrednilie stvorenjirna clozvoLe, si lioji mu plenosenjihovc potfebe,dr se Njegovanaqradl uloie zrshlZitj grijehom liao ibidetorn, onLlioji rnisledir alto zbog Njega neStoostale neae inl io nrdomjestiti boljim, oni lioji rnisie d:l liir2nja\':1 S\.ojoj \'olji bez Lrtjecaja po fobr, iLiolri jh izmijenitj. lioji rnisLe rko budu iskrcno strxhovrji i 2cllelida ae U njih sc Lrl)rrjirjLri oni lioji mislc cli ac All:rh lbslaniliovinl, --i, rlepfijatcljim.rchti lionrinLr ist.rlnLrpobjr.lu n.rclniill1e doli ic 2iv ili nalion snirli, nrisle da su nirlion njegove smr ti prcuzeli vlast i rrisu jc drli onome Liomeje opoluiio rlast i Ehlu-l-bejtu, te (l.r slr pobjc'dili PoslaniLtovi,:, i njego\.i nepfijrtelji LäL(o to nisll niiinl izazvali, oyi a mogiro iln je ponloti,:1 ll:rL(orl togir li lioji su to proDrijenili s njinr zajedno u L(aburovilr:lleze cijeli njego\. Ummet selami ih zajedno s njinl. Svi lirici, pobjecleninevjel-nicimisle trlio ruzno o njemu. jc \eainä ljucli, svi, osinr o11ihL<ojc Allah, -l', saauvro o Ailahu lleistinLll islc. Iio sc pfeispitr vicljcl ic cld jc Lo sl(fivcno u njcnlu poput virLr., ldri, l(ircLd porrjc.ii i!r isl(ri(t ac Li rc,aiila jc isl)ocl,Lo u jc liod nehoga viie, a Liod nel(ognmirnje. A li pleispitirj stüc, dr li si iist ocltogir. Ako sa tpr,sii tn.qn, spasiosi s( t,tliko! .la aka nisi ]üisliDtdß st tpßtili ]ttit!.

11u

Iio scl)i icli dobfo lclir vodi raciuni o LollrcinelQ sc stälno liaje i haZi opfosll zb()grLrinih l\risli o svonrc Ciospoclaru. U pfincipLreovorirno o ajcio:
4-'rA|>j'.],9}1..,4.U1J\rj.!!

oll,

Misleii o Allahu ono ito tüje isti a, tt sli.tna daahilijjeta.'

27i

t l \ r l i o l l t o q r , s p ( ) n r L , r r üro r r j i l ) o \ . r i j c a i L ( ) j L ' s tP o s l J e d i ( n( ) s i (l;irhi lijjctsl(og nliil jcn j11:
;Jl_ii r! ,.L

Govoteii:

ItrraDrc li iiti iktrkta

rtdjcla tr

uar.[]-i ü i; r\r J" ü is ji ij;
(;t^\D e: Dd siln ilialit'a tßljcla r! odrc.lil'.!ltjtl it]1ali, e bi strb ovdjt'izgittttli! ()ni tirnc nc 2rle pot\f(lili l.l(1.r, n]pfoti\'. lnaic' oclgo|or Lr rjetu:

, ,i ,",';,y
R((i: Sv! o.lrcdb(! pl ipadn sat,Io Allalttt!, jii), nr lri inrlo snlish. Zbog l()gir,nrrr()qiuacniici pr\.ih gerrefir( smo se nri pilirlr se!cl, L,rlu rle sLrtimc po|e[li hir<['r'i |ro cle li:r2ucl:L , .\ l l i r h , , : : j . i o o P o \ r q r o f i i e i i r u i r : b i l o b i < h L r g , e i iijn c l ) i i z g i n L r l i c 'n 4lJ lil jl

:rtt o,lt ' ,tlttt yt iyatln Allrt lttt. lirlio <[r Dc rDozcbiti osinl oro !1()jc yr(: oclfc.lio,i.1]iocli otlinliL i LL LiojimiL pr opis.roPo!,ibijLL ir l)r)ginLrlil)irrrtrli.ru svojoj l(Lrai, politelji. je nljjra i rfgonrclri lleisprx\ no\ti nriiljcrrjirlirclcrijü. lir joi jcdnu nru(Lrosl, to ic liLlinj.l mLLslinlilnil .r LlzYiit,rripoli.rzrLjr i i l d r b i s c r i d i L , L r L : r l . i f i j LrL j i h o \ . rP r s i r i r r r . r n l i l i c f n r j c r s t \ o . l o n r sirmo irlrl, I liocl liccrnjcfi i l(rd liuinjorr sc lod rnLr'nrin.1 Poleailil r I ,t.. i.d l,,r'.l, (()jc i iia.'nic sfc] rjcfnilir LL os1, Al[rh, ..:, Derodi dIu!lLrnrLlcLl ir ()\jc.lrljr,lcf u sfcLrneliild.l sc Lrojinrir m.clrrsobno nrijciiju sLlpr()1nr ol)iaii pfiliizi\ilrljest\ilrilicPiinr r.r(1\ll.li irrstirllit, slilonosl rca cnrLr, ()(L inlrllLl, pir .rlio l)i slrirrrci.jlin.1, ncmrr i s\ e osll lo !l() if sLll)rotrlo :;1r

! ' 1 r / / r 1 : , i r- : - . , l r l r l , , I

sr.a ostilä Lrstirlr)()j sfeii, ne bi sc oaislilit ocl ovoqa. Zato jc Allahcx a jr (li1oi porilz lioii vrije(li isto liro i pobjcdir. blagodnl to Sto ir)r Uzvilel1i so\ofi o onint nuslimlnilnr hoji su pobjcqli. li.tzloq tomc l)ijesu bili slr qrijcsi nn lioje ih jc Scjian Dareo.A djela su \ojsl(r liojr nroie biti na stfini ao\.jelii1, isio irko i l)r'oti\.ltjeqa, trlio.lr it bjeirnjI ocl neplijirtclj{ pfoti\'lojeg jc Lrsii]nju boliti se Lrzrolio\..lllo tojsl.orr njeso\.ih cljcl:l. r\llirh ltaZech irn ie oprostio, jL'f njih(^ se bijeg nrjc cl:sio zboe stlmnje,neqo zboq \.:rnledniltItzluqa, .t zaLinrponavllaclasc io dcsilcr zboq rrjihovih djcla:
:, lj ,.' .,'" : ; J.' '_r_r\Jl! rr., \+r. r:-,_rr _L ? d * * ' ',. , , i i

"-r'

;,\, '!s. r5 !F il

!:;<ji,*."1

Zat li.rdt yas je stklila e\\tljtt lejtr ste lti Iibn4 drostt uJio rratüjeli, loaete rcöi: Otleul sa.l ovo? Reci.: Tb je od r'ds sdDtih, a Allah je syettnöd .'l jc Istr)tlilio, Allilh, --"',u rrckhlnsLiint srLL:rntr rclilo sultlo LlSircnr . , - -j.) ' |', . , . . . . , . , - : 'e &\-! \ -:_"-J tJ a-,'4 ' . ] r

ea '

-<t;iü-,

Iiakt'.t god v(is esread aadesi, to je zl)og gt ijelß lioje ste zaladili, a O nuiogo tog.! i UzYiienika2c:

Sreta koj.t ti se.logotli otl Allahaje, a tesrcta koja te za.lesi s4 t si zaslulio. "

2,-i

I f,rrli, -.

\rilr ,

- /.i

IlLrqotleijc' iz \lcgole (lol)fotc, . , , , r r , . , p r. , r . 1., r Ajet jc l.11far() iicaLnlir: t5 l,e rrJl I tlll ßlt jc s1'cttto(4i1., f i l ( ) r r r L i o nl i r i i :

l,' j, 'rl r 't ' 'a ttttlt clLl, tt) Irot\ fdtlie i Liir(l.l i1 s\ firlc jt nrglrsi() Sv()jrL rnloi rL/ Prr1\ p i u z L o h r ' ,L r l i o j c ' L r z r o k | i p i s l o n j i n l i . i r s \ . n l o a S e b i .l ) f l i d x ) i l i c l r r r1.1 r)cqifir prrsilLL posLupili. LrdrLrSidio rl,r li:rdct ncnr.r LLijccrj lslog jc l iljell rniLaeriit
_ . . * , . L _ _ , _ - \ ', _ , L j L.. *J_ _ +: -!; _J

olorrlc od t'i\ li.()jiho(:t d4 i'Ita P rt'otttPtllt!'a t,i I( tlktaetu tüitt lttjeti 1lio lo.'lllfllt, (iosPo.lar st,jctot,a, t:(:t: jc I I spomcnLrNicgolc s\ crnr)ci Lrijc sc lilcpir lior isl, I or1.1 uli.rr \jt cl.rjc sr c l<rcL g.t i cLrnt Lrtrlcod dftl!,lrhizl.lzeu sliarlinl situilcijlrlr.l j ( , i v i i r p o i r s n i or i j . a i r n i : lo if
jLL+> -,*--L-.,

tl',u ilu rn,1" rnrl"riIo liuda,tI sedviiestnIlriIte " srrliobilc, biltt jc Allttho|otrr toliottr. tc Tj. liosmir:lionrvoljorn. l)oionl ie poilsnio lnLLdr()sL oclredl)r,il jt' r irzdviliirnjc itlnikl ocl rlcr jelni[r i]lio dl ac nlLtnihci fe( i iil \ ou.r
/i /./,ir l\ l!

:;i

- - l r : , / r. i/ . r , . r , /

,.,r

nisle i nose u tlr-uclinra, !,jcrni.i ic Lo iuti, i aLrl('c i Alhho\ oclgoyor r munifrcimr nilLron iegr ic inr bitijrsr)o acrlrLr vodiliccll)jcfslvo.Iiolilio jc s:üllo lioristi Ll tonl liirzivillljLl, blilqodaii, Llpozolenjr i LlpLltir. Nii[on to!.air, izrazio je silLlaeaae Yj€rnicitrlr zil poqinule ni1 nailjrpii nirain fijef irril:

:

Nilial;o ne sutattaj tlttt,into olte lioji st.! ,ß Allahovot,r Ittrttr pogit tli! Nc, otti st! aivi i opsktbljctri srr liod (;ospodaü1 svoga! Radosni su .bog o,roga ito it je Allah od .lobrote ,tt,ojc tltro, i. t,cseli.bog o,rilt lioji iDt sejoi rtisrrpridrtriili, .a liojc trilialivtt st|alß ücic biti i lioji. tri za liDt tugovttti rrcic! Otri se tt.htju All.lltot,oj blagodati i. dobtoti, te tot,c lto Allalr ete doprlstiti da propadrc 1l.tgt4.h koj.! ptipa.la vjc,tü.i,rkr, C) üfiß kojis seAll. t i Posla il<uodalalii 4korl aot{obijeltilt 1.!tta, o itrt4 itt}tcdu jih koji str rlol)to öiüili i hoqoboja. i l)ili pt ilr.!d.! ttngnrrla telik1! D:1o Jc\'lci ni 'iivot,Svojrr irru,l>or'.rr.iitc Scl)c, inr blir liocl stllnu opskfbu,f.rcloslTboq iqfildc, r t() j. viir ocl z.rckrr.oljsrrreclost e, silstarlli:1 l]ihor,orrrbrrrinr il() im upotpLrrrjuir sr rir.losL isr.r('u,tc r . l u r / 1 r , , - .I r o " L . ' r l, ' l , . , . i '
I iltt rr. lt,) )

t;11

( t r / r ir

bhllo'l:lt PrL'llrillllrrll'1 ih L)().lsj('tto je tl toj ne\olji rl'1 nejYeiLL 'r niilir\'11r-"to i' slirrrjc Posli1nil(iLoji Dfc.l lioiom s\,crlcrolie irgle(l'rjLL lrcdlöiL n'tl()n lc vcliLiel)lirgochtiic mili oci lc jc,cL.rn njih. Sv.rkiL (Lr prze Llbtl(lLl'e su ih Zlria i, ol):1\'ijrstio je cLe liIir i za rrcsx''Lr' se trLhid i oslorle je cL.r Po Nic'qor'ojocircdbi' lirdcIu, 'l'1 bi LtPotPLLrrili di:rnc bi o \ic!lo\onr ." Ir",\1"9,,,.rcl<aoinr jt'nrlrdfosti lc od|cclb| sil ncLiirn S\ oiirlr Lr li,rcler i <lobloti lrrie pomisliLi i da bi ih rLpoznro j isvi)1st\irl1r, Po(Lsjctioih e blaqoclet \'''u ocl Pobie'lc inrenir)r.1 ioui rlr(lmL't'llizx lo I bi Dliicnl, LLliciioih 7rrlljiho\'( Poqi oie cii1 se sto l(i1o je hr''rlifn IioLiliozrslLr2Lrjc tl.r nc bi trrqorrli z,r njinre, Pe nele l'-jego\'ortrPlcnleDitorlrli(Lr i !eli'ini cL{)liliLLje

är' s.l: 53
ie i( nrLLir i sLrsc \ I itili jlLrslilrr't11il1rr l)ilo lcilio' l'\il(on sLlliol).1 N'r/l//rr) iLiilo: EbLlSLrlirrlj,:' Po\ nrislrli su clil sLrs|' riPLrlili lii i\lfclini Pototll srt ic ril(ior Rc'ite 'loic rrir se rrztgrrlr;ttt ll'lr'rr.'l)osllnili o1(lL. r SlomiLislc inr oitrr' Ll L sc Ntr po\'filtl'LlnrLrifi(i srL p'lrIejiLli'elili srL: sc c1rrl1 i pa ih osirrili ciil sc ol)ilr'irvc ponolo lilenrr llir vils \'frlitc iItli'1o: j" pozlro ljLrclc " lt, ilokr',r1i,nro. jc clopllo do Poslarrikir, pr NLllsllmrll otli loii st! tiastrol'ali rt 'ofr'' Ncka s tntna idtl s..rtlto I)7'rbiI jL' z'rmolro su sc ochl\.11i i.rl<osLrbili i"ritlliirrrni iunroIni i PoslirniLi ':' ltrLl l)oslrlril(t, , clI izostanc zb()q obrverr olio o(l r (LoLi nrsu doili clo nricslit flirrnrrlr cl IlsL'd i".Lnrtnfu, lali su s\c \ledinu: Hoici iklt' PutniliLl7rL Ireroul rrrrrsr r'cLiiro lrclil jr tbLLSLLll.rn (lit 'u tl a Nluhanrmerlrr P()rLlLiLr, l(idiL 'lodci Lr \lelilitl li pLrlniic'Li jer PrL'lresi rnll dit stllo se torar suhih elolclic.l? llcliiro ic: Dr' Rcl(ito Lrrliitirnonjcqir injegole rshabc liedr im .l,r ponot,, sLrupili p,,tpLLrru Irlill: ie ao\ jcli tr) l)ferrio oni stl
f \ l t . s 1 . u J , i . r ( , . t l \ l . L i r r r rL $ r r r r r r l r r r i / r ' r / ' 'l i i u r f L , \ r i . n r \ . n l t ' r rN f s L r n o n ' L l ' l u I / & r / r r / " [ _ ] 1 l'r!i,ritL : . /. , i r r r l Ll \ r l l l f ,

-:i rtitr,t.r ;:,,:h lfu ,.i

Läi-. d
ts

r ::-lj- I aJirj JJt'

*:j"

*, L,-

' jU.

''

_Fa J) -'r'J ""r' Jl Ja ) |"_t S -:-

"': :

.

:" .+*-

.i

Natta je Alkrh do|oljtot a divt je O Zaitit ili! Pa s se rratili s All.thot,il blagod.ttit a i obilje t, ,tiliakyo ih zlo t je za.lesilo. Slijerlili sL!za.lovoljstvo ,lllahoyo, 4 Allah jc teiatjcrno dohar!- :

a

€13

'I

Li 3

s
ti e n

Bitlianir LIhLrdu clogodila u nrjesecu sc ic\,\.rlutrcie qodincpo je pr-oveo Mcdini osiatrli eodine. hidzfi.Nalion nje u Sprva rrjesecl lnuLhirr-r-eltl iLro jc da liLlcjha i SL,krrre, l_lur,cjlidovi sinovi,lircaupr.enta preruanjcn.tLr s\,ojirrr sit l)ristairtlr j ,,., zelefai- Poshoje Ebu SclcmLr, traielLrsto pedeset bora(a i oui slr h . z r , o ' l ' - , '' r ' n L r lr l . o ! n , 1 . \ . r i ^ r J , r Petoglnuhafrenta örLo je HirlicL Sul]cn el HLlTeli jc dir ibn skupio vojskuzn rat. Posirio je Äbdullahir mu jc ubio. ibn UDejs.r gil lioji U mjesecu sale|udoili su mu ijucliiz Adirlei ]iarle sa zlhtjeyom da lln polalje nekrea da th pouaj vjeri jer sll zirinteresir:rni islam. za jc Posläo !estericLr,rredu njimaje bio i Hubejb. gl .nogjeodredir ir Za trle|sidaibn Ebi \.ler.sidlel-Ci:rnc\,ija. I bilo jc lta je bilo. ,,U istonr njesecuje bio dogadaj poznaL liiroBii.NIeLlne BLrnar.NIcLrn(,. U llrjesecul-abiit,l,e\'\clubila jc bitliir proLiv plelncltirBenu Neclir Zuhri je r-ckroda je ovl bitka bilrriest mjcst:cinaliorrBedr-ir,
i, H otr noHtie\'o rl r, t., n u.

sumnjeclaje bila nakon Uh(cla.Nrlion Bedlirjc l>ilaBitl<a l(ajnultaj r Iiufejzc nakon Hcndel<:r, je Hrjl)cr bio n:1kon ludcjl)ije.Sve clok I skupa, il)raoje ictiri latna sLllioba jc\,relxrLä. sä
:.lli l,ttttr ll\ | Ll1. V k l i ( r a s e d o g o r i i l o L l u h x f i l c \ o r r i l 7 / , / / , ü f . S h \ t r i o b r t l n r r . r Ld \ r d ü s . r j u l ! r s r n o mn r s l o \u . h l d i s b r l 0 S i N l i r . d . ! . d i L o s . d r i r i h n r f \ r r i l l . r c l , c s ! u b i i i

l . n . I , u _ J l c t , t .l ^ . t . i n . J . ,

,, r.l

3 le

:f1

t t l,rr ., .\rr,r ..1,i

Lr cliu lt'clc l_rrlirPosLinil<''' ic licnl) su'llel(^i1o L nrjcsc(LL gui Ulrt,,lr.rif."lPoznrloi lrro ßith ztr \'dz(l L toj l)ici Lirclluoie L\'r(lr jc nilll'rz rr stlihu lirLi{) ',run"',rA C;"1"i"'i.i tl toi J)icilJ'InjiLo orc bitlic' lli qololili o histofiialLr krii itr't frt,r"l.i grupr ch'rLgih su ' ' z r ' ' ' ' r l ' | | ' ' l ' ' '. ' , , r r ' t t '"lr'' : ; - ' ' 'rr 'H r" f, , , ' , , lt ic rrc sPoricl'1 ßiiLiir " .ttr, ,,, 'i"',io vicfoclostoilinr' I nil() i"i''ii rr jc P()hfclerro clirje lilltrj'roniLnrrrz Hcn'lL'li'1 rr"' Ür,,f"rrubiL"rr"1.,)n i je nrlon Henclelie llslrne lik'r iio zni'idl .i, "fl. i.,,r'.' Z.rtLt-r flrü llolri|e itbLr '\lusir l t l p . i l n gl , r n t "g o \ 1 ) t i i ' i r l i c r l i ( it1 e s r r (tbr S rhiir'r' :luiti, "Li " li.i Z.,tLrI filiil liilo sloji rr '"_'_tur 11i1r'ccLrrt' /Ll_lLia'lL'tl I i,'tti"r,,.u q" t,.,tnLr Po ncLiinlir nljcsccu sllsrrt si Ll)tl SLrienoll na ljcdnL soclirlciziLitlojc ll cLoqoroleni ic EbrrSul]irn iz'1sir') iLic' ic tt., i"i" l" :lLiq"n B"al oclsjco i ickiro rnrLir irnili sLr P'desLt!ionl'r' dt l" ,, t.,i.L,,ni 1,,rj" b,,ri.rle ije hiliedcloir)iLir' clenpjei'rikrg hodrrotl \lclJit lelili srt: lr t ".1,tr.t." Llclirliili lccl'rn
( ')\ o 'L'"1.'e,,;i'," it rtlit].t.qalitlt! ' i \ fiLlili slt sr' Lif(rluo ie LrPoilo'l tl'r DuneL'' f,, hidTfi u Proljc" L()gr i lptcr,clcl. tl.'p.t,, it, 1.', /-irPlijerliosiol(o Polllrbio Porobio lrici DLlmc'j je nlo!,:to, il L',, 1" nt.'g"t' Pol)ieqlo lr','To sll iLrli shn(^ r : L z b i e T rs lc . l

t | r / 1 .t rt J j . h L l ) t a s ( i r / \ . t f / r 1 r _ r r l . r " L r r L hb r _ l l l s r t 'r!1i t,L..L L!rrrl'ILri'!r/r' '!!r\!L' jr(Lr' i l \ l r j ' l L i r r i , l r l t I . L tl r t r r l1 ' f ! l r \ l r t : 1 r

-- i r.l/, :,i ,
I

: i i
I :l

BITI(A NIURE'SI' I POTVOIIA Poslaojc Bul.cjclu Eslemijiru ntjescc.rL el !a,banucla napacltc plemeBenucl A.lustelik. pohoclie pozrul po iDrcnlr Nlurejsi, Iaj ll Stoje ime jednogaizvor.a. l)ored:rlL se z:rbor.bu eadirLi srr jeclr)i i druqc shijelaIlra nelio\.lijcme,ir onda je posl:rnili, nalcdio ashabima .:, fla svi napadnukao jeclan, su po||lzili ntuifilie. posllnik, ;., je tada pa zrlobio iene, cljecu njihov inlctak. i U toj bici Ai!a, .::, je izgubih o[jrlicu,pa su se zadrzalitr-aZeai 'Ihbcr:ini, je. Tadl jc objlrljen ajcL tejenrrrrLrnrlr, o n plcnosiciäjc l:bLr Brkr,,:,,11fn6,7L,.,,td st,alia]lt i, lulot,(tnjusl rrdll lcref.UzviieltiAIlah je lada ol>jat,io ajet o tcjemmuntu,Sto Ltliazujc to claje gubljc,nje na ogrliceu \'eziobjavljivenilijeta () tejemlnrLmu je spu!tenrralion koji o\,cbitlic.\relikirpoh,orä ,,,jeltasLnln povodomeubitli:r oel.licc, se eli to nekirnapoDrijcialo. jc Potvor'.r bila u toj bici. je Aliji, ,:.,, irrclir.elttno jer uliazaoda je r.rzveclc, je stratt.ao je dt pfia:1 sumrljiva. jc Pl-ccllaliao Poshniliu,,:.,.la ostryi sLtmnju rijeii se i briqckoju mu je zadavala priia ljucli. Usama -ruje srvieto\'xodir zrdr.2iAiiu, poilo je znao kolik:i je njcqova ljubav plcma njoj i njenonrocu i holiltojr, njeno poitenjc iPoboinost i da Allah, ji, nc bi st:l\'io\,oljcnuZenuposlallil{, r:.,i lie|ku Siddika taliavpoloiaj o L(onre ntr lazovi. Iiao ito je r-ekao Pr.ji.rju libu Ejjubi druei vcliki ashabio tomc, , : i,r-eka l^,nliett si Allrtltt, o|o keho njihov tesbilrnosi o sebi spoznaju le t,elilapatrot.o.i)oqlcclaj Allaha,--s., snratranjc je Alllh aist od bg.r cLa i cla uaini poslaniliovu, ,:- ienu bludnicont. Nclo bi nr1)gaorcrit Zdito lt: poslauik, ::, poien raz tiilj|ti i pll4ti se o ta]]te? to su sveizvanr-ecllte Pa, muclfostikojc je Allirl1,.!:, tlaiiio firzlogom/ir tu pfiau i ishulenjcmzil SrojegilposlaDika, :,, i ailiryUmmet clo Sudnjeedana da bi !e tjmc jedni podigli,a dlugi porrizili.Poslanil.LL, Dije stizala obja\,iliiLa\, mjcsec,da bi se r:,
''Yrdir B ! h I i . l c l : I { L f . / : , \ , 7 . h r ' d r \b f . 1 7 5 0 . A ' i r . t . ! u b i l d . ! i c u d \ i | ! t r . r r ' t c ro r r .r D I r u . r u i c o b i r \ l j . f f r i t i t n n nd r u g o !

l

t:

8:

!r:ll

( t . i , / r , . , - 1 , r 1 , . r,' . . r , i

fierriii lr'r!'ill crrlle sc lslirc11llllir t)oliizih r\llilhoril mLldf()stllir rliLisir\ i,tt,rn itlstrtrinost u Pr,lrdi iliiepom nriillenjLl''r Dllltrirllcirnil 1ro\'e,',ro izirilo nir \ idiflo' L'ojt'je/rje(lrro sirniiho\ it\r trrinirtr:r ir2 i licenrielsLtrr i '\1hhor':r lo i d i r l ) i s c L r p o t P L r n i ro b o r l n j e r r j c n o i n j I i h r o c l i t e l j ' r niiho\:r pr)liznost nfinr.r' U/\iierli jc hl io d'r sc Po\c''r bh3,oclrt Ir:rcl pr ckine rladu rt p|e',r,r Ni"nlLr i dir l)itiliLri tr.li.' sirrlloo(l Njcge' il cla 'r Zat,, ;e o.:,1p,,loZri u lioue sr nirih ispur)ios\ L'!to lc tfcl)iLl'r' ilLrclc. o\ L' ,,:., ciaie ALl.rh, I'osl,rnil(ir, ' odm.rh obir\ iicslio' nc l)i se l)oliir''trlc ostI i broinc dr üqe nrucLr Tclto icl.r Pokllt iillirrr poI12lj inli Pos]i1nrl(' i AlLrh -,=,ic ()rl z'l!titr i od!l()rofi rrcpriirtellrrllil njeeovapoLorlicirlocl Nicgr i c1lih 1)osLilllli()\'i1' i njihovint klevctarrrelrr 11iail Liojijt ncor isrrnod tludrt rnjinr'1 till() di rrilc je .iLjirrrtinl Llzllt.rrliril\ . Osirr loqiL,Pt)sl.tnili, , Lo rn):to\ rsf dir clolrlio\'irlo on sr jcdoi i o rrjt'n()ind irlosli, lilLo lt 7il i c d u t i r \ 17 l ) o gr r i c g o \ o qP o t p L r r r os L r p l l e r r l : r ' ' q i n c L i c i jnl. ' g o\ j r f n i c i i rl'lcln i blirg,osti i\'rstoac stl pjo sd ntl nxjl)ollr jt LixTrl'1 Lr lir(l,r ie sPoircrlr ol)l:rvir \ e/i s tirlr' ocifc'lerlir ier I ltsli'1 o(l nieql potl'ce oni ra tioii sLrii1\'nolil.\clili osinr lbrl Llbejitr' iirl() lil iir/rrc briiLL grijchc nle(1Lltilr1' nicgil tir liLcr(ia. Ncl(i srniltftrjtl(Lr1 liiznil i to ntu ie to nc \',lli, icf ir' ll)ll LlbcijLrionirko obcian'r 2estr)Lir Liirrrlili i'f le clrrvoLjnoNcki iillLL cl.rnisLrinr.rli lrsrrn doli:rz tl'r bi 3ir l(rznrr pr)t\'()re on liler ctrcr u l<rugu srojih Pfijllclii Ncli isti'( dir j e p | r r o i o r j d i l ] i n c i r | L i i ] \ I s f o s i n r l ( ' r dt o o n z r t r r r l i ' \ l ( o l ) j l ) i l o ()l)iL\'zno Tihtijcrrnj' od ,"ai"nu.1" i" lo Prrlro l)rcnril AlllhLr biLr bi fcitliziri Ncliil(ir7Llcl'1i'biol)oii!':lcn ston()gko jc Pol\1)fen,cl.r LiirzniL rc'ic'liofisliod lolisli iz\ rlcnjil liiLznc _\ijc tlbiirrl iilLio1e r.rcLi Lrirzne r l n i c ' c o v oi c c r n j e r s L ! lo i k rv i c l l j i v oi i z t l r z l o g l c l l b i r r i ' ' 3 o r c p f i s L r L i c c qir loslirliLr' lrijr li' pliclobio zir isLrnri cLil br rinlr riLj isl:rLl'\ Ioirl'r o\ rlr()q sve!,.1 ()qil lil]zrlr(r l'o pllrrrtliLr srr o(rqi pohodir, rorlr nrLrnirfil:r lbrr Lrbcll lr'luor

J,):JtL;-- ;'!t

-- "'!

.j---\.!l t-'+; -J -,1

l - ---J* \ - -:.r

.--* J. --<JJ- : -J-'

.a\tlitt,,:t j.,:it! !u, .,:i
Llt-nil

:ima lelo, lova nost luu ia, a

()tügot,ol c: AIioseli,.ali ro u tvedi nu, sigtrl.tto te jaii isticrcti iz ttje slal)ijcg! A stwga je tl AI l aha i t! Posla ika Njego11.tu yjet.nik.t,.tl i i licenieri e rlajtt. " 'Ib jc .., Zejd ibn Erklnr plenio Poslarriku, pa je on cioirtr Posläniliu, i iz\.intosc i lileoseda nijc txlio rel<ao. ir:, Poslanik, jc na ,:, to prciulio pa je Allah pot\.r clioZejclovc rijeti tt svi LL\Iunalkun. Poslanili, laaje uzco zir uho i fekao:Raduj se Allah je potvr.tlio .:, tvoj go|ot, Potorrrjc cloclao; je isptrrtio obeiatie AIlahu ii ta, O Onrer, :, nir fo r-eaei AlIdlh), f)t)tld itc, a., it.ü.di Abbdd!.tib]t Bit.u tla ga trbije. PoslnniL(, ,.,jc rc:l<ao: ita ako ljudi budu priiali dn A Iluhattnned trbija st'oje dnlgolc7 '

)lrni1 .ova, nlJe vlse .'nja, aznil rje:lir nu je er je bilo

ie.,rl
eden ::1lice

eI rf

1 / , , \ r f i 1 l I t r i 0 a : l l u h N i. h r l i \ b r l l l ) ( r r N l r L \ l i n l I.[ ] i s b r l l l l : r hrllis br ll ll: \c\!i.

',\hn.d

I irf /i.

2S;

L ) , i r , ' r ,. r , l l i / , / , i , i ' , , r , 1 .

ßITI(A N,\ HENDEI(U
I st Bitl<l na llr'ncLclirr clcsil:r pete go(line po hiclifi, Ll nrjL-sccu
iL'\'\'.1lLl.

l)ovrd jc bio slijcdlii: k:rch su jelleji ricljcli .lr su nruifici i zicl.lli LLd.lfilcrl1uslirr.rrrinrrna UhLLCILIslznillr tLir jc l:bu Sttlien pono\1r lilc'nuo, pl sr \ r ilio, njih(^ c slirrieiine stl oliili IiLrr'fjiijrrlra, po.lsiiaLrai cll nrprdrru Poslenike,,,, Pil sLrliureiiij('pr isLirl.'. rcii ih lc\ ih LrCrLlhl] poziYiljLlai Lrrlt proti\ loslarlilia, ., pil su su ziLtinroliili a|apskr plcmtrrrr. oni pfislirli. Obisli su sr':L | L J rr . ' ' ir | ri' ' .\ |,, |czilne Lirrnijcinr.L. Olr lie2t: Ll toj l)fiai irlir mrro:lih si\.tr i liolc sLL zr filih, li.roilo rci olu cLo.,r prjcni:rclerine nrohr.tce; livotinjc liojLrjL'd('\'oLjcrlo jcsti tc tistili rroLrrrr'.r hLrrl.r on.rj koii filtLLjeproli\' nrrrsliuen.r tLZnlcjoi i imelrli. DoiIiri ubijl sci o(lsjr(.r rrrü sr fLrLix, iz\ zloiincrL se uzY|aia isl()rDnricfour, oni sLlp.rstirLL irdiLioai, p,r jc l)osl.rniLi, , uifedi() (lr i njinri iz\'.rdeoai. Pfopisi iz o\ oq do:tir(lirjlsu r.rlt'ii, i.rlio se clogocliopr iie ol)jl\ r' irri'rtsliih lirzni, jeI huclirsLrol)ji\ licnc ti propisi sLlpotrr(leri, ir nc nr!lifrn i.

() ll I ll..(L.l t.!l.,lr /):,/[/\/ii r,/fil,]1..r, rl r : () Lrrr..trLfinü f . ! L f J r i S r l r r ! I l l u h r f i .t . g l i \ r . o r h J . s l r . h & l i sl ' r . l l r . r , \ l ' \ l i f r . f i , . l . r \l . i i r ' . f r r . l r r L l ils r .l / r l

O HUDEJBIJII
Sponenuo jc cloqaclaj reliirodl jc slilopljcn uso\.ol o ltliru, lioji i sirdr'7i slijecLeie tail<c: presti]näk r-:lti r),t cleset llodLt1il; da se Posllrili, ::! \.fati u Nledinu, I slijccleiegodine ltoTc cLrc,i u itlckhu i boraviti Lrnjoj tri dxnr; . , . ) t . e . t . t / , r \ ' , 1 . 1 .. . , . I , . ' l , r r r. ' , , r . , 1 r r ri r r : r . v r r r . LiolLcrrnl; l . , , I . u , . d r r r. l . , r r ., . . ' " j i . l t . , . , r r r u , . , r , . j r r , alio nclii lnusliruitn od st|ellc ntuirilia dode l)oslxllil(u,,; r,r.aiajugil. Na Hudejbijji je Al1ah,,-:,,objnvio ajet o isliupu za onoea lio ima 'U.lif^om. neprijrLnosti,liao Sto jc sluc'.rj I(r bom ibn sa Tl.l.l je Poslanili, .:, ur'io clovu zn onc lioji slr obrijirli !.ahvutri ptlta, a za one koji su sc oiiiirli jeclaltput. ILI jc pr opisnno di1se mozc zalililtijcclnn I(rava,ili clevr za sr:dan osobl. Poslanili, '- je Zrt\olao Ebu Dlehlovu devrL kiro hr:clj <1abi fdsldio nluirilic. Tit(La obj:rYljcnrsu|a /l-firtlr. 1e l(ädä sc Poslanili, :, \.fätio u NIcclinu,doaLe ntll rlclic vjcrnice, su pil rüu je Alhh, ji., rnbrirnio da ih v|eLi.NeLi 1<irZu jc to dcrogiranje da (ln nslovr u vezi sr lcnanla, lJr-uqislrlilLrijLt je KLlf'an tillrc ograniaio Sunnet Sto jc \'colnr rijetlio. Ncl<i l<alurda se usk^. inaic odnosio 1rnnlLrSk:rrcc, su lar ntuilici hticli protLuttiliiti liao opöi uslov, nli nrcdLLtilrl, All.rh,.B-,je nr odbio. I u r r r e .r . l r , . , ,, r l l . , . l . ir , r ^ p . . r . dozroljeno jc izvfiltvilnje ul11re n)Jcsccima Ll lud2d2l, i boljc jc u obfede unre uai na nili|lLl, a lto se tiac lt,tdisa:lQt trde tr obt ede za t!t ttL t! ßL)jt!t'l t\ildk.lisu,biie ntlt optoite]io, rrni;e ispt-avan. - \,odenje hcclji r-ra unru liojir sc obevljir odvojeno od hirdldlu je Sunllet, obiijci.rvanje hedja spacl:r Ll Sunnet i ne slnltrit se unllialar.anjenr;
r ' \ l r n c ( l l / r / v l r i I 0 1 6 6 1 0 . 0 u ( c nb ! S . l f n r . : I . [ l h b t LD r \ u r l h r J r s r l r - l l : l l ) . \ h d i . . h . ! t s b r l 0 ( l l : 1 , 1 , uh | . l l l 5 : l t ) n l l b l , N n .l r t ' l i s r l - i ( r 1 .l . r r . k u ( . . . b ) I l N l : l l ! ' t l r c l i .5 l 0 l h l l j c i | r b :ft

( l . i r / r ,- . 1 i ) , , 1 , i , r , i . ' muslchel) jc fasfdiii Allirho\c D.'PrijrtL'ljei 'pfijc nrqo.ito lirene ni nel)rijllcli.l, z:rpoyjedlliLi tfebr poslirli !prjunc u njihovc Ledove; Lfrzel)je ponroar o.l rrlLlifil(il, Lr Liojeg se imil Po\jcrcnia, je cl(rzYoljcno u sLuiirju nLri.lc, icr jc lrjego\.ipijLLn'trjcjl]c El Hlrzir'i bio ncvicInilii l - rrlLlstchab posiryjclo\lLi sci je lioji su pfiie borbe odrojcnr ocl .lozroljcno je zrrol)ili (LjccLr pt mu!liirr'ac:r t-cibolbrL; - oclbacivujc l:LZnc'priit', pir nlillQr sL'odnosila nil nehoge l(r nijc icri'.rtsl(iob\.eznilr,tro ib srr Iijeii:1\strstala jc l-.I Iid:tnl lllustehirb jc drLi zaLJet\1l zi neliLr \jcrsliLl stvrr ridi l)renosrsc'clesc PoslillliLi, , zitlilro viic ocl osan)d€set l)i)Llzclilnosti. prrt.r,:r ALliLh, rrLLjc nilrccliodr sc zrlillne nir ono it() jc isiinr i lo -,:., LL sc sponrinjL'nir tri mjcslit LrIiLlr'i1nLL sulanrl:frtrrrrs,)' Scbc ! iEt ! Vl,4rbtut. clozvoljeno je pr'uiili ponroi muilicilnn i poliyitL-njrctnla llio ul rclL, lteito aim(, sr \.cliai AlLith,j!:.,be7 ob/ir.:rii.r inr Ll clru-qitr. m() st\irinlü LlsliraaLlj( pomoa. lio lfilZi pom()(' u cliclu liojc te dtago AlLrhn lLeba nrLr ponloaL osinl llio nca.r proLLzrokoviltidielo Lioie nrjslozeniji i Alilh,,.:, viic mrzi. Pfopisi vezillri zir trrli\c shirli sLL nxjtcZL zilto je ncliirn ishrbimä lo tellio p!lo. (Jmcl, . , ic reliro itr je rcl(ao,il lbu [iclir', ., ic odqovorio onirl\o li:tlio ic ociqoYof() AlLaho\ Poslanil(, ,, iz icerr sc r icli da on najbolje i nrrj\iic zrlr ocl svih ilshrbil i cle nejdosljednijc sliiccliPoslirniLir,,', z.rto j. Onrcf, :, Pit:lo sirmo 1)osLrrlilii, , i lllrrr llcl<t:r, .; , , . , , , , . H . , .e l L . i . . , . , . , . , ,, t . je |elriro:I)r,, Hrrrlc|lrijjtf lntcjü,.r.1/o //i/r'.-\hrDed je prerlio LL \czi cl:rjc l)usLlnili, ., lilrlrtirloLl hrrenlu, a L(letaoseviln s tim clogacl.rjcn zlt cl:L halemr. IrLj h:rdisuli.rzrLjc' se uitgt ncl:t nnntrz ttt ecrvr u ciielonr

l , ) I j j . . l ) . N \ r , i. . . i t i u l , . t . g . l ) o ! N o l , o l l u i L t t S u l i u L l . r \ n r r e .i lluli L . i . \ . . r 1 i . \ \ N l u i f r l o i r o! N l . ( L i n L L. . r u s l i n r n | u g ! c l o : | r f r l , . I Kr'\r t. l'trhrLl,.rr, .lc\!

e:lh/rr,sn ö-

n,'|tl

ti
a, r'i

haremu, a ne samo u dZamiji, te da hadis: Nan.,z u svetoj .läamiji... znaöi isto ito i ajet:

i>:lrrr'Ä

)., j€r jJ.'rllUl

rrjl ijjrlr.1t

'

,d

' t:.i :4't; E ;rjl r :O vi koji vjerujete,mui ci su sama pogan i neka se,nakon ovegod.ine,viöe ne pribliäuju Mesd.äidi-Haramu."'
I ajet:

di et to :t_ m m 40 |Je
l l

Jr \pr+r -: -

, r -r2Jr i; )t .i;, .J -i = , jl-.:.gjjr -, ,-'

,

; ;r ujtl :" ; J ii;

us;ü ...!r ^"irjrr-:.Ir ) " - e .tt)-3l . ,_

Slavljen neka je Onaj koji j. , i";;"^ öasu noöi preveo Svoga roba iz Mesd.äidi' Haratua u Mesdaidi'Aksa, öiju sn o okolicu blagoslovili Aako bismo mu neka znamenjd Naia pokazali. On, uislinu, sve [uje i sve r1idi.7,,

ba
Io

fi rzi an tm
el'

I(o godsenadeblizuMeld(e, trebaodsjesti harema, ldanjati van a u Haremu. Takoje uvijekradio lbn Omer,,S, - zapovjednikmoie traiiti primirje, ako je to u interesu musllmana; - trebase povestiza Mugirom koji je staiaoiznadPoslanikove, S, glavesa sabljom,iako nije bio Poslanikov, obiöajda mu neko !:, Time se stoji nad glavomdok sjedi kada dodu muöriökiizaslanici. pokazuie ponosi veliöanje To snaga, vode muslimana. se ne smatra pokudenim hvalisanjem, ima propisoholostiu toku sukoba; veö - slanje je da hedjau prisustvu izaslanika nevjernika dozvoljeno bi sepokazali islamski prednjima; obredi
"'Et-Te|be,28. 289

t')i iit, ., :'Ji.i

...i,.1

jnrcL.rli ncvjel nil'ir l<)ji ic sl(loPjomir si nlllslinlrninlil j.'zritia,ell i nije ga <lrrzroljcnoLL/eli,lilo ito je Posl.rlili, ,, fel(io Nlullifi: .Sto " se tite illatlxt pt il!'.rt4t]l, a ito se tiöe ttol'ca, ne priht'dla1ll. rrglolot s cl:r Oro je clol.rrz jc imetali iclolopoLilonihir liojinr je sliLopljcrt liädr je \lLrgir.1 s('\r:14:1. nc rlloic se pfis\1)iili, ncqo ntLL z.riiiacn i lliti im jc trije uzc() irlrctaL(, plcli|iio ugovor, Pr)slanil(, ,,, inr il).11i inog pr rlrrsliana ishm; qxrirniir.rosiqtu rrost,.r to je bilo PI ijc NlLrqit 'U|r'etLL: Poliji llltor ir ,/.rrli.', cloliirzdil Bclir'.r u Iiiciiurr LbLL ic slLli.liLr clioqr illteresit,k.ro ito je tirliYri/r.lzi LL sc mogrLupoLrijcbiti ocir on()l1rcl(o Posl:Lnil, , , rr'liro clirst'jilsn() spoulene sPollri or!,il11
'''/i\ t./ | . l.' r r , l. i r r r i ir"i\'il

tfpili lrcl(LlliuIno poDrirnlc izrsl.lnilir rlcYjerllil(irrn(Liol)aih io inLclL-silje cLozroljcno,liilo il() sc l)osLanil', ,:, nijc sLlPfolsL,r\ 'L zi fvciLl li.1cli1 j( Lrh\.1tio brirdLr; !tir liojil jc Lrpotfje)lienili aish i \1)cLr ie IljLrvilaLir je biti opLirr)ist.r; Poslitnili, ,, lc feliiror Bil te rottt lijcpo o1aÄi.rto., iinl jc vi(iio Suh.jh ato znirai l.rhlioaili cIr.,roljcno je slil()piLi Ll!to\1)r sl I]rLliricilllil hoji srcltii ncPrivdLL, irlio ic to ocl ol)a( li()fistii kr s,:' zrlirLn,:, zr\jctLlje ili obcal ncito, be7 I1:lYoclL'l1jil odfedenr)gr roliiL,nc mofi sc io izvr iili oclmrh; bfii,r)jc ghve je olrlccl Loji ie bolji od iiirnia, i lo jc propis vcziln zir Lrnrrtlize hirclili, pe i zi onc l(oii sll sPriieaerlio.l Llllsliil LL trleliliLLi rlil srr h€cljnl rlrjt'sLLr Liojenr splijcöcni, splijei enikoljLL oni hoji srL ili nc i rlisu obiltezni doeorofiti se s ncl(irl clx ih sr.ejednobio h:uenr do zrlioljLru hiremtl illio rrc cloclLl o(Lrcdcrlo!,llliesti.7b()giict:L:

Da leu bo,ri lioje t,odite sß sol)o1ttdo ,,4cstt s1'ojih stig u.;' jrr iz iljcil sc rrzLLnrijc.ll su zirkirli hcclj\rn hilrellrir, jc tl ( iirlom hrfelnLr.loz\'olieuo lilirli;
\hü.11l/!,/ri/ 6 lsrill . 'ltl,rltr!a).

alrrr/,\1när/tthh:,t /

en

or ira
;

da je (o :ih
.lo

tzl

rJa pis tu ni,
lh

- sprijeöeni nisu duini nadoknati umru, a umra koju je uöinio nakonnlp naz\ana je l(adiije, se oLo nje sporios njimai ipr - opia naredba se mora odmah izvrliti ier da nije tako ne bi se ljutio na ashabeöto su oklijevali. Njihovo oklijevanje je oproiteno, a nije za nagrädu.Njima je Allah, Jg, oprostio i dat öe im Diennet; - u principu svi propisi koji vaie za Poslanika *, vaie i za nas, osim sto ie precizno odvoieno. To vidimo iz Ummu Seleminog,ir:,, govora;i3' - dozvoljenoje sklopiti mir, uz uslov vraöanja muikaraca koji dolazemuslimanima,ali nije dozvoljenovraiati Zene.To je ono ito je kur'ansldm tekstom dokinuto, i llije dozvoljenojoi dodavatiderogaciji; - gubitak prava na spolni odnos sa suprugom mora se procijeniti i mora se dati dogovoreni iznos mehra, a ne uobiöajeni; - dogovor se ne odnosi na one koji izadu u neko drugo mjesto koie nije pod kontrolom potpisnika ugovora i ako dode u grad potpisnikaugovofa niie ga duzan vratiti bez potraznje od njih; - ako predati r-rbije one koiima ie predat neie platiti krvarinu ni on niti vladar; - ako postoji ugovor izmedu nekih muslimanskih vladara i nevjernika,dozvoljeno je drugim vladarima muslimana da napadaju te nevjernike, kao öto kaie Sejhu-l,islam Ibn Tejmijje, a kao dokaz koristi Ebu Besirovu priöu. Svekoristi i mudrosti tog primiria zna samo Allah, JE - täj dogadajiebio uvod pred najveöupobjedu,osvojenjeMekke. Allahova je zakonitost da prije velikih dogadaja u Seriätu i kaderu pokazemanje uvodne dogadaje; - taj dogadajje bio najveta pobjeda. Ljudi su se u tom periodu izmijeiali, raspravljalii mnogi su prihvatili islam. A postavljeniuslovi su najveaapotpora onih koji su ih postavili, ali su poniieni onim ito su mislili da öe ih uzdiii, a muslirnani su uzviieni, jer su se ponizili
rI Tj. kada.jc rekla Posl.miku,j:" nako. träzenjaod ashabäda zakolu lrcdj i obriju grave. odnosno,oiiiaju se. I niko nije poslusro: /:ani i reüaj t"ti "ijett,u rijei dok ne,akoljei sroie derc ipo:.rei hticx rld ti ohtiie kasu Vidio toDreu Buharüi. hadis br 2711Znahjc daie galjudi slijediti.

t u

I

291

I ,.,,r ,.,

\ , i , 'I i , - . r I .

( o s l . \ l L r h L r l. i r L i o r ' p o r r r ) sb o q n c i s t i n ep r e L \ r n o ( l i s L i r l s l (P o n i i . - n i c i timr' 1c ,\lleh, -':., yicfnicinrl porIi.ro inrrn i poliornosi |l z i n e | n i L i n s L \ . r f i n r .i r l i r o i r r b l i r g o c l r r lta b L r c l r re c l o r o l j n A L l a h o r o n r r c oth crllronr i icliriLr ispunjcnjt ol;ci.rnje Lrt.Ilivonl siinju l(oje bi i bxLr je l)oslitniliLl, . r i.rj .l{)q.1dilj ALl.rh. ua inio r.lzloqonl ()p11)sta -i, prfnli n jcmu, lll)LrLLr i(irolioqf Lldnostirlio sidfTi uPotpurio bl.r3ocLrt r D t() \ i ( l l ( i l i o r ' r Z . r t ( ) i c - \ l l i l h , . j . , t ( ) s P .o L l o l i r o n r q | a c l u i c i l j , . 1i e sirrlrorlio ic Llfildi()neilo srl Poslrrnil<rrrr,., i :rsh.rbinll]i lurogu(c \icfnia liih sr ( r Lrtoj\ilutlcililiillio sLL Llznemifilil. st l)()glc.lri()pis ifrin s( u njinr.r po\ta.li). Nill()n losi1,l)ot\xlio jc dl lli s lif.nr)i.u l l c p f i s c r t id r t r l ! s l a n i l . u , . p r i s c q r - \ r e n l L i o u i r j | ( r j e p r c l r i i r r . r j c d : r op t i s e s Lp r e h o P o s l a n i l i i r , r s y ( ) i (i t c t l Li e l i r i i . ' \ s r u l i v i c r n i k r).rinren i iz\ rieDjc njfso\ ih ()b.l\el.li nriili.njLr o rLL2rrorI zitinr td l.t(^()fi() () bcduirtinrn i njih()\1)n1 l ( )z l ) ( u j i h ( ^ 1 ) q c z n r n l i ; n . \ l h h L r i | c l i i o r L i irt ' p()tr)nrjc !p()nrrrrLro \\r)jc l.1d()\'()ljsl!1) rjerrrjcimil zboit (LlL(' pri\fqc i rcl.ro rL tLl sL' l.rcl.r\ i.ljcl.t njiholx islifcnir polorno\i u ! r c i n r x . \ l l r h . , : , j c n . r r l i l l s p u s l i os n r i f c n o s ti p o b j c d c i n r p o r i e r r r i nrnoso Iiijcn.r. l)r\'.r pobic(lx ie l)ilir osvojcI]jc Hrjbrr.r. Nrlion toq.r i S s u s e n i z r r k , p o l ; j c t l c . p o n r c n L L i lo a r n j ( o d r l ) f i j i t c l i r L re j c L un . i i i s i l r . r i u r L i r l o c l r r o sn . r \ l c h l i e l i j e .n e l i i n f i c r r ( j c l o j i s L rr l n r i c r l \ r l i .l:1 rlPlsli \l('(lrru rlll.ion izhsliiL.tshirbl i/ rrr(',rt rldii \rtlitlr.ljLL sc c L i ) ( l n ( r sn i r s l i r n o \ n i l i cl l : r j l ) c r ri n j i h o l c s u r t ' z r r i l i r . ,P l c r r r c n r s . . l i i \ C l l t . r l l n .I s P r . rn o i r d r s t o d n o s i n i r s r . I rcl.rojc:

-..,i-ixü ,i,
D.t bi to hio .rrß1. t,jerli([r]r4. \cIi : ncr li.riLraLrr]njL'r)cL jr,r nil,rr,l rrcki osr ojIrjc H.1jl)cfi. N.r

sr t lo (()(Liro tlll lc LLI)LlrLli

c r r l k r r t o 3 r .o b c c . r r n r J cr r n o s op l i j | r r .ir p o b l c ' c |l o j c ' r rt o n r i s r s t . t f c n n l l L r l r s uu 5 l . 1 n i iL rp L L r r iNic l i k l i L r r t r r r ' o d r r o s it eo s r e j a n i c
1rl ri,l1r :ll

.rirrrTr:,r 1,l,/, . :/ .'-,

ie;
L L I

rdü \.:,i ltil

'i]a, rda na

uo late t u lrio 0ga reL(i vali rdi

NIelJie,ncki ni PcrzijLLi tlizirnLijLr, neLii nr sr,e pobjeclc nalion ir Hajbefaplcma istoliLriprenta zaprclu; - nrkol) tosir,spolrr.,nuo cla:rkose net'jer-nici je budu boL.lli pr.oti\' njih pobjeii rlei to je NJceo\'sunnct. .\lio nelio lirlc:.1 l/r//df Istiacnro da jc obeaanjcna Uhudu Lrilouslovijcno sibrLLoDt il>ogobojuztloiaLr, saburllisu ispunili i Lriirrilisu ql ijch ito se li()sisa boqobojilznostii - potonr je sponlc11LLo oauvillljc zboq sponrL.l)LLtih ltluilitr:l.ii i 2cr.r i otiilonio je pirtlju jecLni]l od clrrLsih ltao iLo ju je odbio ocl njih Poslaniliorn, dolt jc bio medu rrjimirt ,r, - oba\.ijcstio je o pristfilsnosti Lr lnLLlr'iakintsr(iüa liojir jc lz ncznrnjr i ncpLirr,de, r'chaoje da jc za razlllQrocl njih \.jefltjali:l i srcir ispunio slnirenoaall iobar,ezro ih :r rijea bogol)ajlznosti koja obuh!atr svc rijeai k)jimi1 sc aummo Allrrllo\'eLinznc, niLjveti1 l.il jc :r ilaht.illelhh; - potoln l(,reLiito:

.. ,1.

:i:i ri!

iiJ--'

".i

.i. -.'

O je posldo Po';lanil;a Sltlrga s IIpt ofir i rjctotn Isti e da bi je trzdigao iz .td srih 1,yett,j, Ti. uzco jc Sebi u obevczu upotpllniii \jefu i Llzcliiije, zato nc millite di1Jc Lo ito se cloqodilo nr Huck,jbijji pornoa ncYjer.nicimr i ,, oslr\'ljnnjet)osl.Lnilii1, nl cijr,clilu;

,, ntr liraju ic eolo|io o PoslaniLtu, i njeso\,imprisi:rli(irntn i pohvalioih na niijljepii r1:rain. \,ledLLtinl, rili(lije ih s P o n r l ] J L l l ] i l najlu/niji naainl.Ja :ollt Inje

/ / /.r, l{

1 ' L r , r r: , l

\ / i LI , ' : . r 1 1

tsl'l l(A NA HAIBERU XIusr ibn LJkb.r, .., l.rlc: liircla sc Poslarrili, , \r.rtio sil dirni, ili oL(odYrclL'sel irclcsei ostilo i(' Ll njoj cL\ i\le(lirrLr, HLrdejbijjcLL nr clrnx, ir TrLim ie ln.('nLto I I.rjbcf.Zx nrnrjcslliLiaNI..lit\L'je Postit\1o '1,'fflr t it. Siba ibn (lL() l)oiro jc tbu HLrfcjfe, -: , izetckao SiLa nr sirb:lll11i1l1lir7u. sut 1ckalio uöi nr plvorrt IcL(iltLL Llrll.riurl,.r llr drur,()nlfl '\lltlL!lTi.fi!tt thrl tttiiitt(!: 7cllio lottl i tattt rrt \1!(1 1tt1 rlarrr.r:/r: pa jr fcliao tr t()liLr (1lia(lt!1r1.la.rbi,11ai]]tt1 l.!t'1to' IiarIt t aga ttrkttttc, :dlii([a !.t, Siblr'ga it'opsLifbio PotfePslin.lnlr zir PLrl i oll lc slillao do 1olli srL l)osluliLi:r, , nl H:rjber.Posl.lniLi, , sr ol)riltio nrLlslilllillrirll.t njemLri njes()\inr Pfijrteliinlr dili dio s\'og plijcrr.l zetelir\ ii Iiidr je stigro tli1l lrjl)cr lilanj.rolc s:rbah PoLonlLlzjirhir() triStirznlli o l(rnlc, ./.nllitl nisu njegr)\c stanorrrikc lialo obreclujLr vojsl.rr povilieli s\l1.\Ittlklltunt:.! tal't.' tttt))t)llaltal, frrclr str Lrglccleli ,\[tt]ta tütcr! stt 1lr.tfrrl./Pobjegli sLlniltrirg LrqriLclPil ic Poshnrli ,:, tcki.o: All lttt tlibct; ploPao jc Hoiber. I{ada lri dolaaittto trcl<o1't Iarodt!, loie syn,te ttltiltß lioji st! opotttiltifllri Zirtinr ic uiL\eo hrclis clir jt Poslirrril.,;. dro.':rslr\'LL Aliji io njcgoyom.lvoboju sl \lcfirrbonr, pol()nr jc n:rvcoPri(:tl o AllljrLr ibn cl tLi i. lt' sc l)oslrnili, ,, jr' opl(olio i.'\'rcjc, lnttslir)lllli sLL rrirnlLLaili sLL ', to /irl)riruio. p.r liLalim:r:iirrcc, iDr jc l)oslinil(, je Lreovolsirrrjinrl Po l(oitnr su se dog,ovofilidir sc jcrfcii Slilopio isele iz Hrjberit IrosL'aiorro (to nloelr Pollileti Iljiho\e jilhrlice il Poslirnil(u, , prifich zlito isrt$Lo. Uslor jc bio <h onri lioji s.llifiie sr su neSto,rlcac imilli zi!tiirL, ir jcr r',-'ji sirhriliPosu(LLr inletl(()nllioia ie Hujejitr Poiolu je Ilr\'co hildis o tonle Krda iL'Poslxniii, , . PLiplrrl.rl.r ptliile Prrrllrrdr./,'l1)/)td.l!!j(t11aactltlitt lrfio (Lnih protjefir, fL'lili!LLi
'',\lirii!(l l / r v r , , 1 I s j n l ) f u l e | r l b r Ll l r r q r . ' \ l r L . . l / r ii i 1 r , r K i l i h L r l , L r i l r r ' l i f o ! ! \ . \ l . t J / r l l . l h r t l L\ . . L n r t . r b . ' r 1 r 1 1 l h r n . . i r j c h L L .ru l r , l j . r r l l ) . \ l r r r r c ( j /. 1 , ' r 1 r , l/l.L r t ' I I l r r r L L i r h u . ' . , h r i t , i l l l r \ l L i r r K r i h r . l , l . t i l r r , l iu J r . l , r l a i \ I r t ü / L i r r l i . l l i ] f . r t r l r \ h lr i r \ l L s l

.riri/,//,i:,ir '.1,/,i -'Poslrrrili, ,, clozvoliopod uslovom cle urrLclriu pole poljoprivrednih ()s1nl on prrizvodir i clo Ltacl hoic Nije Lrbio llil()!ii1 nillion l)rinrirjr, zbog liriclljir Llqo\!r r' cl!ojicesinolir Ibn EbLlel_HllL(ililirr ,:, L)oslaniLi, jc zarobio Sllijju lioi.r ie l)ilir Ll(lilti zil IiillirlrL joi jc clilo joi ibn Ebu el Hukaili.r. l' onLrclio jc isL.lnr, Pfih\'rtih i(, P:r slobodu huo mehr'. ä Flaibcl ie poclijelio n:r tridesci i iest cliielor''r, svrlii od njih r1'1 je pripirla polovine, clolr sto dijelo\'.r.Poslaniku, :, i tlluslinlirninrr jc clrugtl polo\,inu oslil\'io zi1 \'lrlrcdne sluaiLie!L'tlslLriajLl Pi)lfe)e Bejhcki lir2e: T.)jc .dto ito jr Pala) ittt1I l4il)ct'! o\t'olttkl r)rLrslirlrirnr. sc rtit DiDtpüttj]1. To je telilto oslitr-rjejuii Irr nrilljenjtr S:rhi lioji kalc jcL d:rse zenrliaosvojcru silom lr or i di jeliti Nle(lLliinl,lo razm isli |id |'rrr'r" r, , ,.,j , |.\ lr'll'.'\\"". irllr Pfir() da dijcli zenlllu ciielu; ilidir jc uvrlult; Voclirmllslinr:1nir Posli nili, ', ic Pfrlilicifilo s\'1 dio ili cliriecL.rn clijcli,Lr.LruqiLrYrlliLLll ifi naain.. lirko jc Podijclio T.nrlju Plculenit lll'nu liLrfejrr i ljcnLr Nadif, i NIckklr rliic pocLijclio Podijelio jc jednLrPolo\ inLrHrjbefir, 'r drurlLr uvaLiulio. lt Oc1onih lioji su bili rlr Hrdeibijii icdino jc DZ'rbir bio odsut'rr\' ::, ali Posl.rniLi, nlu jc dao icllan clio rcmLie iüjcgovi pfijatelji sLrcLoililio(l Poshniliit ', i7 Abesrniic D7.1fer lli'lf iz a sa niimir su bili ljucLi PlerrlLuir jc\'rcilia jc otfo\':ll.rL)oslinikr, ::, Polil()nlellonlo\JcorD, Pa Jcchla cla ic Llbio 1u 2cnu nilon ito je unlro I'lisr ibn ie nij. liazllio. litze sc ei'ßefr. Lilirdili'pa su jedni golorili:|rt7i"llt su I..u|ej!i1c se rrrcclnsolrrro iio'eiiI1411)eto T'\di1ic A .i,r/r/1s1ur.r7i. drLrqi:PoLiicdil ('t:sLlta.tiici l:l HadZdt.rdZibn'lLilt Prirnio islrnl i uacstvovlo u pohodu nr Hrjbcr, polonl ie sPonlenuo Pfiau o njenlLl liLihslic ()\,ir sLiie(lcae PfoPrs(l sirclf2i bitLi - (bzroLjenx jc Jrofb.lLL s\'ctinl nli.sccinlrt, icf jc Poslanil(, ', rlePaou muhirlletrni po(Lj('lr fitirloqil plijcna se I |ii l.rlio di lioniirnici dobijeju it i dijcl.r,r pjciedijLrjcclenclio od plijcnl; ono !to nrde ocl hfirnc i di nc - do/\'oljeno ic voiniL(udir Poj€cle uzco niciinu lojr; u\'fsti to LrpetrnLr,liaoito ie lbrr cl-i\lrr51irllel nrliol bithc''le dobij'r dio plijL'nl' osiln nl(o eko isporuoi stigr-rc
i9i

a :t

1:

o

sl t!,

o )t]

lle je je

t tri,lr .:, --\rar,t r,;t,i. sc vojsL(i uslglrsi s tirn, jcr jc l)oslirnih, ':., tll2io dozvolu od lshaba clijclirpliclollinrr n:r lirdi iz r\bcsinije; ,,.rclirvanje mirglrra, jcf le lleaisto.Nelii snliltfljLr zabr'rnirmesl <l1rm:ricg clr le zlbr'rnio zborl l()qi ito llisu pr'oili podjelu nil Pctillll ili Tboe to!la Sto j..lLl izrnet, ali jc pr\,o isprll\ ltilci - clozroijeno je sliloPiti lleogrilrli('cllo Prirtlriricliojeg rlhovrri nloZe rilsl(inuti Liildr lloaci rodr muslirrr:rrli1 - dozr,oljeno je sklopiti uslorljeno Pfimifje iPfLliiti LrslovljcrrLr sigllfllosli i Llpotrebom silc cLoii clo Pliznanjir rl(o ic sLllllnjil - u\rUryulrrlrie incLicijr. Poslrrnili, , , ie reliao: Ittrctlia jc bilo ' ollej aij.lscrijca ptotrr,arre rc 4111410.; I alio Posioje ill(Li(ijc cl.1 l:ric niesovl izj.rrr ueie bilire2cir; plihvrir lioclsudijc - irlio nL'muslimrni Lioji stl p().1zxatitonr IrlLlsiinlallr Plckric zilitittl; 11elto ocl ullovofir, 3,Lrbc - lio uzme ncilo od rxtnogrl plijenr Prijf l)odjele, lo nlLl rle pripird:r,ielio ima \ eace ucljcLiLl frLrlonl plijenu o.l onogr ato jc uzco ' premir riicairrlr Posl.rrriliir, ; ,f(oirrl /taii za sa ddle od vatrc.' ata plijc pocljcle Liojiie uzco lioZni liirri zrr sanclirle se {)clnosinil je(Ln()qit p hJcnr; lQo !to ic fosl liLi, clozYoli.lrjc optimi,,irlr, aaL( i Poiclj:1r1, ie liiLCla ri(lio nrctilie, sj(liifc iliofPe Pfijc nrPidil .,, bio optimrsti('r.Ln ie jc fcLiao:Pt olr.n ie llaibet.; Dr H.rjbef, liirdrr i Lreo\ ofa odnosi sc i tta 2eDc' ll:r cliccll iLio su l(rsitelji LIL(Ldrnir el(o je liriitcli LL!:oYofir gr'upir liolir ilnll sluqu. ]\ledLrLirrl, PojccLill:lc l<ree ne podr'lereju ostirli oncla se rLl<idlnicLlllo\tl-r ne oclnosLnil sLl onir)raL(oii gir \ I iirciirlillije iL() .Ljccu, Liiro sc izficrlnje srnftllc Liilzne LlPtllilLroba slLlatljai nr niihove Zenc i.liccu. lo jc niL'eovil odnosilo dozvoljcno je hüo Incht dati sloboclu roPl(inji i oicrliti je i s\'icdoli:1 stilflkljil, Pi1aäLii b.'z iskazi\'illja l)cz rljene srr!\l:1snosli, fijearmir d| zcli bf illi I

I l b . S r ! 1 . / r l r i , , ' / . r r L l l r :j j h L lr) r \ ü J . l r r l \ l r ' l t ) 0 a l l r ' h . l i . , l r r - \ \ I I u 1 . r r r ln \ b r l u l h h t ' b r O r n . r i . ' \ t r n r ( L t J \ 1 ( , t t r r rrr c . . r I r . n o \ L L r . r . ' . \ l n r j c d . I l , i ( r r : l l ! l ü r r . l l . r ( L ih r \ 0 - i + :l l f l \ l r ( 1 7 . h r J r ' b f ] s 1 ' ) ' :lr(i

':itirt,iir.:-,,,/tr'!

;/

- dozvoljcnoje slagati o scbi idrugirna ako nije itctno za drueeako ie t:rlio doii do svoqaoLudcnoq pl'ar.:r kao Stojc uradio r' El HadldZad2;: - dozvoljeno prilniti polilon od nc\,jcrrrikajc Nakon togä, spusLio u dolinu l(ura gdje su Zi\ieli jevrcji. se N"apdlisu muslimänc ijelama, je tadirubijenNIida\n.ivluslimani stf pa tcka(e. Blagoujetiiu,Ltti aeu D;e ltet.,aPoslanik,:,rctetNe,talio mi O oga u öijoj je ruci trtoja duia, ogrtaö koji je üzeo iz rat oga plijena na Hajben4 o rije ulao u podjelu, gori tra rtjernu..)\t je Priplernio :rshabe pozvaostitnovrlikc doli11e islam.fada i Lc u je istllpiojedanjevrej na dvoboj,a od muslirnrnajc istupio Zubejl i ubioga.Zdtirr je istupioclrlrgi, päse s njimborioAlija, .:.,i ubio ga... Svetalio,dok nije ubijenonjill jedanaest. Svaliiput kirdabi neliobio jc ubijcn,Poslanik,r_-., onc preostale pozivitou isllrn. Borili su se s njilra svedo veieri. Ujutfo sLr muslimaninäp:rlii prije ncgoje sunce odskoiiloza jedno kopljc silonrosr.ojili Vadi I l(ure. Dogovolio se s jevtcjirlra obradujLr da zcnrljui vodebrigu o palmärüa. I(adasu jevreji 'Iejmc öuli lta je t)oslarlik, uradio sa jevrejirnaHajbcra,FedeLia ;:, i Vadiu I Kura trazili su dogovor o diizji i ostali nr svomc sve od \ r d r uI l . r r r ,r l , ,N l - , l i r r.. n i d 7 . r z .rr z . rr l r h d u i , ' r ' r . r Potolnsc vraLiou ^,ledinu, putu je odsjeoprekonoöi i rckao n.r Btlalü Pazi .r zoru!...:rLNeki srnatr:rjuclase to dogodilo na povratliu sa fludejbijje, a nelii sa Tebuka. Meclrr likhsliimpropisirnrl(ojisc naltze u toj bici Jesu da: - orlajko rirspi,a nije klanjao, ilije zabo|avio klanja,mozc Lo da uiiniti aim sc probudiili kadase sjcti; - pritvr-ateni sonnclise ntogu nrkhnjati; - za nam:rz koji se nal(lirDJava uainiti czani ikän1et, moZe treba a senalJanjavatiu drcmil'atu; i
-

O n e h L - l r d T d z a J Tb n l l h t c s S | l l e r ] r r . o ! , . oj . u N l c l t k r i p f c i L r l i oo s \ . i t c i c i D I l : t i b ! r rs \ o l o j f o f t , d i c i i K u r . j i i i r . S1r\lie.5hgroi.drsu.ruslinr.fipofa2cr)r. l , b u D u d : K i l a b u . l h r f x d T i .t ) o " h r l t c N h l . Z r c I i h u k n r i. r i i H r j b c r h r d i s t r r i0t.i r ! h l i k . 1 / r / , f / / r ? :K r l l l r u \ l l i ( i c \ s r l x r i . t ) o g l . \ l i eh r ) - d n N r . c \ \ r h r i . h r d i s b l 1 5 : E b u D . \ u dl r x d i b f . . 1 l 5N c s r i . r d i sh r r r l l l l r d i s s o \ o r i o ( n n . d r s u T r s t r l i s i h i n i s u s c f r o b u d i l id o k r l rs u n . c . r j c i l o b u d i l o K l r n j n l rs u r r r L o . i / l N s k rs u . . r

:!t

rrrkhnr.rr.rnit' s. rfij odnl.lh. Ii.1()slo li:121'Pt)sl'lllili' NalJa j.!j I\t.14 s? tjcti;. l)oslenili, , jt' nr.rlo oclgotlio cll nc Li jf j('r nr L.:lrnj.ro nrirstu o{lrrl()1.1 jc Ll rljrnlLl l)()r.r\io icitrrn, tillio Ll'1 o l, r ) t i i l o n . r b o l i t m i . s l o . l o r r i l c r L g l o z r Llr( l . l r l j i n i c ( h r r : 1 h e f j c i t o
zilLl/f l()st nillllllzolll;

nije rLoz!oljtrrolilanjirti nü lrlirstilll.l nrr lioiinlir l)ofr\ e !cli'1lll, li.1oilo sLlIiLrl).ltil.1. IiircLisLrsiiglj Lr\lc,:1inu,rllLlhld)ir'i su \ rrrlili cllsilfiilnlr orro it(l srLif1 (lrli nir l.ofiitenjc. \ P o s l i n i l . , j . o s l x o L L l c c L i r rtil o i t r r l l . r o c h h l cj c s l a or r r j s k rL r jcdnrilvonl Jl)n Htrziri(' poci z.rP(n bollrrL.l Lrrrioi ic bil.r lcdnrr gr Lrpir j , L l i o l i c n r r r . i L r )s r o i i n r b o r r i n l r ( [ r L l . L u r \ . 1 t r u P 1 1c l ! s l r n i l i , jet s( poliol ttosl aitti t1 ottotlr( Icf.rrr: l)rr srr rrjlr It tti!!, ttc bi i.iili' \('lio rur)ic f.'ai /)n Jr/ 1!:li 1! \'n1t1!ttili l:i tjatttittL'i !l.o jc.lobro. l'a!!tii6tlt lti l'tl:o o;ttlti t tlrt 't pal.ottLtttirt \llaltt t l)o'ltittil;tt lilLriiritL hti.lr iz\f(ili Poito bl Lrl()111 tltr l)!!l!t Ijrt'tr) tt !)aL'lttttttt'tttt!l i r l i . ' L rb c r r . r r n r i i L j r r n r i)l r r j c n l u . r z n r j u i i d . r i c ' \ l l r r h ' ' z ' r b l a n i r r o sirin{)Lrblst\ trtrlrrritloPfr\.LiLnir,'.1lij PosLtlpi:rLi L()ji nlLLii s.b! Pol'ofiL\rju(i jr l1) l.llio srr rtlrtslinr.rrlLrtrl \l() liol!rrr jc nif|dfno dl bLrdepol<rtan, !lil lc orr(lrls s! n.ülrrclru()r1r sl ()nimir lioii nIpI erLrro lllLra. nlLL\lirrriltlc !rjLLci rlrcLfcclerr()!\:? dr ,\li() \1)onrcrlutr.rshirbi su rrsli tl \.1tfLl nr'bi r,' nic izrr\li, irlio su , , . c l i c P O l i o I i t i : t A l l . r l r Lirt l r s l . r n i k L L , , i t i l c o n d ü ! o r r i n l i rL i o j i! c li liofistili Slr lc trL' s'l i ).itri (lLrrri.llLLalir srftrlrLrjLrci po|,,r',rrrjLrvlurlelLr rirLrtt, Liojirrrulie vitrrjLl i go\ ofc !cjirno\ inl pri\iilirxnrrr l<)ji Lllirrt LL ( i n r ( 1 f r c l o l l ) r . l h i n r o \ ' n)r s l l f ( l \ l r r ) ? i

. \ 1 : t r J t t rl t r t r r r h t r , i s l , r . l l + \ l r L . l r nl.r I l L I r l ! 1 1 ) :I r L rl ) t r 1 ! ! 1 r [ L r ' . I 7./.r! nr.f rifir, l.L n.i!rf t i l r i l a \ t ' r / / l / 1 r t r , / , , rl : i r , L f { t i r ' | i i ! l t \ r b rf . .L,r rr,Lr\ +l .

'\ri.Lt.

,:ttititt,: r .j-,. /rtI n.

bl

o osvolENfu MEI(I(E
IO

n1,

;to

ale

iiti nio

a s rgl?
sLl

\'jeru i Harem,d Timc jc Allah,,€, poaastio svogaPoshnilia,l--:, ljudi sLr pfcili o Allahovuvjeru u sklrpindrna. i\4ekke 10. Allahov Poslanik, ;., je l(renuo Lr osloboclcnjc jc rrar,co dogirdaj cijelostiu fämazrna.8. h.god.PoLom U ovorndogadaju nalazcslijcdcii fikhskipropisir se eko oni s liojima je slilopljenugovol napadnunekogak(r jc postajLl neplijatelji muslimanr.U poclzastitom lnuslimana, lircLir oni tom slualrjll irna pril\.o napasti ih bcz objave ri1ta.Najava napad:l jc kadaje slguldncla samo ako se sumnjau kricnjc ollovol-a, obrvczne su prelir onclanc mola; iili - aL(onel(o prel(rii ugoYor', ostirli to Podriavaju,ugovof se ä preL(idr, ito su se raiun.rliu uljovorupod njilnä; kao godinir, vile, fadi polfebc ili ili dozvoljeno prinilje nrrclcsct le intcrcsa, ispravnorn po milljenju. jer iutnja voate muslimananijc pristanirk ie Lbu Suf]antr:rZio je plesutio; ali od Poslaniliir, produietal(ugovora, l_., jedan od l(fiilclja izaslanikse ne ubija, jel' je Ebu SLLfjan sporazulna; - ubio je nrLrslinrana ipiiuna; - u potrebidozvoljeno ZenusliinutipotPuno; je - i1L(o neko za nruslinirnaliaZedl je nevjeriili ili muualik iz q l l r r t n , i r r r o l l . ' r r . rr.,'" r \ . ' $ . r r \ l r ' r r , r ' . J r , : r i \,clikirndobriln djelilnakao Sto veliki grijesise moglr izbrisirti Uzviieni L(|tZe:

;,ra3r:+d-lj::-r-ll
Dobra djela zaista poiiit4raj Taliodcr jc lck:ro: htal4v4,-11

2!19

(,.irl'r .

\"rr,1 .1i

tI( k\rßrilc st'oitt 1]tilostitljt! O t'jttolici, jedntIt.!. ' pt ilovafttttieIn i 1't l . \ i : u p f ( r l r r o j f t i r ( ' r r oi r r ) r r . r i c t u :

.:; ---; 'rr
Dt a bi biln Poltiitttti pt illii( ti tt. vt!i(r dj(!1.!i da ri i tta

Zu lbtonr jc sporrrcnLro Flltibor clogrcl.rj, l llLt\cisift r i1nli1 \lt\'tlla \t1:ttosl lt)t litr!ltltIi i sliaIlrih rcli.rojc] li) i]tltI tt!:tt11tt! rlozr'oljlrro c uii u trlelil.u t boq l)orbc be7 ihfrtnil S\ isc sllTLr (Lr sc n. srniie rr('i LL i\llL.lirr bc'z rhlenrr lko sr-'hlcnulo ll)()!l o)recLir' ezirll stl r iti) sc Liac dfugih t azloq.lobilr cze je llrlllo ollo sL() llirs ol)i1\ .111111, i PosLlrril(. ; ,r,., j r s n o j d f c a c l l o( 1 1 c , \ l c l i k . r s | o j c r l . s i l o n r l o r t jc vrijcchor jc on.ri Lo 31r Lrbiicrr n.rlccLio ci.rbLrtlL' ztjt'cho Attth je llcl;krr ttiittio n)elolII) 4 tte ljrrtli lncli::: I l(osnlLalLr Ibiiltittl i(' trlcklit! tt(il1io st'etottt.' z1\,1ti s.1hrr.Lisr)nr: jL' (i(lr ier i'irlsliLL rclbLrs\ctoslj \lfiilic. Iiosnliikinl l(irder()nr Lr'ili() " lc Ltr jc sreLor)tliaLLrt strrrr'io s\rl(1, I Pul('rll lblrhirlla, NLel.L.iLl h.1dis: a1 ,i.)l se tte slrtijt' biiati l'lislt se u Ilcl<li, rriic l \ d o z ro l j t n o o c l L r z i n r r r r2 i co t l l c r J c( ) n r s \ e l t r l Lr ril)r sc n. srr\ijLr\jcai dnrr' l\rslanili' .' jc fcliio: '/ tloi dt1'.t. Ll rlrtrqonr ri!rjtu sloii: Il ,tioi se e !]ttiil! st,iie stlliit! sjc(1i lotititi bo.lljitie. ll.lclis jr \corrlr irs:rn, rrrl;r:rnjcnojc lorllili i \iccr rrlr 1r jc. \icrlrltiur, (lozloltcrro ic sir'r'rsrsrticrro,itf se srni:ltril l\ rnl L s e r L l ' i ) r L rd cr li lrcafnlri\irctusfoji: Il joi se c liidijlt llslorl. llslro l i s t o l t n i t . 'c | r z ro l j t n o L i r l . r l i r hrrdis:Nc strll. s.'.i!ptli sat]rcttililfl frnv4. Tb ito i('irrrzct r d i z h i r t a s r r oL r h i r z r r i cl j c z . r b I l r r r o p a e q l ( l f x L i t e r i rl .o a s e i ' ' L t r i m i I

/, /1,,l.rr!.l.l
ll,i I l. fl 1 r - lI r r l

B L r . j r L . I r (\ l r

+ l , r i \ l L \ l L D l r l l L s l , rI r i +

/t - - \ t i l t , ' t - = - . , . /i f u , , . i

tma aZu :da, zah

jcr pocLzcnrljonr, slr popul pLo(lovirl bilela jelengljir.ri plocLor.i hadisl rve srrile sd tel ali iivotittia z(t 1.rr', Jnsnosc pr c.izrfa lo\.1iiYotilljc nir bjl{) lioji nirain pil i ticr.rnicnt iz zabraDil uzloliolirnju tog mjeslr, ier je lo liofisna ii!otinlir L(ojrje pLva doile Itrt to nljcslo i dir iIna na njesnveae prn\'o. Iz to!!l zirl(ljuaLrjemo alio lior'isnrii!otittja dode na nel(()nrjesto rrc smijc sc tjcfilti sr lljegai - hrdis: rve srrte /r:ltttali izgtlbljene stva|i u tljoj osiltI ottoj lio ieihstal oobzi tjllnli. U cLrrgom |ir,ateft sloji: Sto je izgt )lie o ije halal tr.eti osirfi ottot e lio ie to stalno ob.tt1 ji1'41i.-ts 7b )c stvrr u NIcl<lii moZe prisyojili i .Lr sc noZc uzeti nc dollz da se naclena sllno aLo ic sc z.ruvijcliobznrnji\'irtr. lo Jejedno ntilljcnjc ptenesenct \ , , 1 , , 1 , , ^ . . t ' . ' \ , . , r i l ' , I r , j . . ' , clx r-rculrzali Iia'bu doLrse ne obliiu slilic u|.rzLric ic poliLldeno u lilnnj.rtiu prostoriji u koloj se nrlaze slihe. Tiri p|opis \'iaL'doLiLiuje iirli\!ln nljcsLu ncqo nuzniL(Ll je nuZnili i.jLilrroyr liua.r,r te slil(e lef !ocle iirhrr. \rcainr iiflii LLllilrodimil bilit jc po\.czrnr sr sliLiirmr j .Loz\rljclro je Zcni pfLrZiti sigLrfnost,rrzil, jcclnom ili dr,ojici n)Lriliirrrcrliao Ll sluarlu Ull1mi llirnii dozvoljcno je bez tfiTenjir poliij.rnj.l Lrbiti one Lioji su sc lbn EbrLSeIhir. poscbno isticrli u odmetniltvu, liit()u slLra.tju

Cno (ui inio
9LO

nije

ilecl

|l.u ."dr.

im.r

''.\lrnr.(l1/r^,rJ LoIlll +:I J ! l r r . l r i d L !l ) l [ l : \ l t s l L f ] h r ( l i sb r l l : l : T i f n i / r . hüli\ br l+0(,: \$ri. hr(lLs l r . l l 6 f u r . n r , \ f r f i i 1 , f s . i , [ . br.
iit t

t,i. t i,irrr, . , -\/r,r ,.,.,

BITI(A NA HUNEJNU
Ibrr lslrirlr jr rcl(iro: -1(d./.rit: lltttlt: llnva.ill it!la I asvLLidttjt ,ltd;ke, saldLpili sl! sc kod ,)lilili4 ilttt'At'la, gllt: jt doilo joi plctttt l.t)jijc \dttlt) .Scl:.ilDiuiettr ,\JtitL,jitttd 1c bto Dttrtjd ibrt as .\i1]tttte i 'PfitLL (l (ijclosti. i.tiosia srajt tti;ljütj.. Zetim ie nlrco PotoN je fel(ao: Allih, -i-,jc ol)caro l)oslirnilill ', l(adr os\oji Nleclutiru iz Srojc tr,lclilirL dlr ie ljUdi uii Lr islirm Lr sl(LrpiDäma. udrosli srrir pIipirdnilia plrrl)cni1 llernzir), ollc Lioji sLLs üj1111i1 injihor.e sljcdbcniLreuijc ul)utio nl islllrrl lill<o bi Ll P()ipLlrlosti nlürilesliriro S\oju pomoa i cl.rbi Plijen ocl njih bio \id Tilhvelnosti \lcl(lic, te da bi poliezao Sr oju lnoi nad onimil s kojinla os\:ajaaimir od dn niliad nisu imirli pr'ililiu borilr s. r ch PoL(iZe sc r)iLio mLrslirn.lni Arirpir !ii. nc usLrdidiai protiy njih. llLro su l>ili jrki cLuojc ch oLiuse Porxz cl.l bi sPuslio eLive ir podignuir zbog os\!jenirl NlcliL(e, nisLrLrili pouizno L:ro Posllrllili, ,, lioji rc i.1liose spLLsti().1.1gLivom :tolovo dodiriYir()sccLloOsirlr tc je onirrrr l<rji sLL goror'ili: Ne('(ttn I)ili laftlattti, P1!tto togr, poL(i1zi1o jcclino od Allahe. l(lch sLr njiho!ir sfcil Poliorilii se rasfc., cil je pobjt'rLrr jc tltjehu LL poslr() irjcLLr: i+-); J Jr r' Jt: "1-. -.r 4(' -:' - -;'t

ri ,,,.;u4:,:; -t!, r;i "it -t i u5; i
Ziti,,t jc tlll.!h tttt Posldltika St,oga i tt.l vjer ikc stltirai Sroj pttstio, i t'ojske ]<oieri iste vi.ljeli poslao, i o c koii ttisu |jtlot'all tn D iie sl.lvio) i nt je bila liaztrrr :tr e t , j e ri L e . oni <Lir All.rhje iz mud|ostiodteclio pobjcduzneiuolirrsiti lioji su jc: ponizni.lleLiiro
lhn .l l!!i rrrl /-/ /ir/'r. 16

.ti/i,l,i:,,r i,
i\ J)-;;,,: :*

/,lar , /

:

Ji))

...i, , i -,rr;

j + rJ _P.*

. : '. .

_?)_r Fi|>.ri,n

,

--.S; -j. ;i,;:;

rL,;,

fie

cJl

)je na sti sti na od

A l'Ii stito htjeli d.t o e lioii srr nc Zetnlji tiloit obaslreltto i dc ih t,otkotra i tlaielri tsljedtticittkr tlii,tirttu. I.l4 iltt m Zettllji rl.!sl datujeno, a dc JhrcotItI i HattßtM i t'ojslißtt.I jihot,ifit dtrtlto tlß tloiü,e bai otut zboglela stt otl ltjilt sttßlbt'ali.' il Arapinlr ßitlionr nr BcclrLL,zlYriil) PoslilriLi, ..,i€ zrPoae()rrrLs.r Bitlion a Huncinll. Ll ()\ im biLl(rma stl se borili i ntclelii. l)oslirnili, , ', je u njinla brcilo pijesili. O\ irrr bitl(anlr je uqiticn 1:rI At ipil, lScdl oiirinLr, i I lLrncjnilr poq)urlo slomro. ih je .,ripliiio i otlrpio njiho\.Lr .: r -l . l r . l i , , l i . . . ' r / r ' r . , , \ , , r , je posuditi ()rLrljcocl musriliir; clozroljcDo ni1 u potpLlnosl oslirnirrlj:1 ALlxhirsl)i](lr i izvtienje uzroke, jt-r' pobjccluPosi:rnil<u,:, n. tfcbil osLgLLl-i1o nc znaai dr, ialio je i\llnh, -r;,, cl.r '\llrh -=, obavjesLar.t ie pripfcmiti pfedLLslor. za njLl. läLiocler, ( l)r ostil\'iti \'fsle dlihrcLr; Njcgovil \'jeli1pobije(Litiito nc znilai dir lr postr\1jeni uslo\',garanciianr iznrjr)rlicno oluZje, Po.l\ oiili sLr ili sc da li je to SeLi'aL liana l)oslanilio!ir, ,:, lt.rrrlllcijri je Lrl)iii jrhillictl nel)rijirtcljr, ill(o to om()qLli.1\'i1 dozvoLjeno ubijrnjc neplijirteljr i lo nc spildir u nrLriL.lrjcziYotini.r l(ojc je zabrilnjenoj ' Poslanili, ,, jc opfoslio onoürc lo jc htio (lir Eii Lrbije, ga jc pit arL(potfito po prsirlra i pIuiio dovrr; p1ilcnr, doh sc nc ricli hoie li dozvoljcno jc oclgoditi po(lj('lLr nemLlsliNilniprijcii Iril islarn (lil l)i inl sc \r'iliLo ono ilo inl ie Llzeio. 'lb je iL lreaije!Lrslriitvo tel( nrlion Pocliclc, rlio doLi:rz plijc 1)ostrje cLir zcnlljLL, prije pocljclc ili prijenosii plijcna LLnlLtslimiirlsliu ncL(oLlnlre ttlj clio se dijcli \()jricimr. Ib je stly nrczhebi llblL Hrlilc. Ahrned

rk, tm rla

smelri1dl sc plijen (iajc od aetiri Pctrne,to sto slr dobili ie od loee, to jc pfjeae nc!!o clivirti Llcainu ili act\'ftinu lrirlionPclillci - llr mLrdrosLnisu licljcli ZLl'1_ HLlveisirair)JcnlLl sliili Pil sLL I ekll ßt!di pnt tdLllt. - \oda musliltrirnr je i njihov Pfcdstil\'nil( lioji itln p|Ivo clll frdi shodno njih()\'iut illlcrcsilua i inlcresimir vicfe. ALo io bude lialio bi sc saaLrYilo nuZno zbo!lokupljrnje nusliuanskih r-rcpfiiateljn itirvise,obrvezno Scri'rtski njihoYog zl.rdoz|oljcno le lirl(o PostLLPiti, zlLrclirbi se propisi sLrizgfadeni nr PrinciPLlPostuPrl)Ja m:1lljL'nl Po i mrrnii S\i dunjillLraLii izbjeglo rcde i la<l z:rveai inlcfes ialQ sc gubi qr'adese nl Ii ch a Prir]cLpa; vjershi intc'Lesi - cloz|oljcrro ie procl:1\'i1ti rol)ovc I ztrPlijcnjene livotillje LrZ odgociu illzlihu u cijeni; - dozvoljeno jc sliloPiii Ltgo\or o lillpoProcl:ljibe7 ocLredenoqil I folQ ito je isPrr!tlo, irl'() Ll tonle Ilclllit nlitil zilbr.rnJ.'11o nen-r'l PfJe\efci lraclisi 1(o ?rlrte trcl<og.ru tatt! i ü,tt dolia. d4 ga ie ulio jegovtt olt ettta. '' Llicniaci sc fazihze oko toga da li jc ptir.!danrrr smislu pfol)isr ili LLslovllr.l:1lito rcl(io Llsmislu closta!ljdlrja to rcliao Lr ie h:rdisnr16 Posije tltdu aet lju bez tlozyole poslrnice, kro LrslLLi,rju 4 tl oiliovc sii.lttia '-':ilijcto e klpt|t'o\t.tIsjateiaittßploro heclisa: IIzt il@likoti ttobiiaje o |ckao u snrislrrlitve liiro u slLranju i ili to r cLiiloLiiro vodr lnlLslinrilnrllo znirii tleba.atcbeidijete., le u dir jc to bio inLcrL's to vr ijcme, it oni lioii (lolaze poslijc njegirnrtttrlrt To slc.läti intef.s s\t!.lir vrcn1e11il. je liLzlog nlnoqim razilazenjilna, 1(crojir'i ttü'tvu aetltlju Pr'ilt(tdß tIjctl1lt.: lieo u hadisrr: i c[)\oljirn je jrcl:1rl s\jc.lo]( i nc lfcbr sc z:r1<linjirti tcii:

' l ] l h I i . l r r ( j i b r : 1 1 ) (i rr l r + : \ l ! . l r f r r r d i \ b l i a l L d t '' \hfc(j. l/rvrrrl (, rl.-l). Ii.! ])r\u,1 1((lL\br rllrl: lLf \hd7. l16r' ' l l u l u r . h r , l i s r l , r . . l l : \ l r ' l r r r r . h r J r ' bL r L _ a ) | , \ i i . l r b ''ll!hrf Kilibu.l rrrLrut . pollrtlrt\lttr chlr.r.lxrrc\11.t r ;l| l

to

su

uzinanje liinih slvari Lrbijenoga srleb ne ulazi u pocljeluna petinekao ratni plijen,on je od cjelineplijcnr, moliu ga dobiti i icne i djeca ltoji,inaie, nemäjLr pfavo na ratDiplijen; - ao\ick imil pr-avo uzima st\,äriod svih lioje je ubio, rra cla lioliko ih jc.

ki se
I t

JZ

:la

Lja

le to
to .c1 jt'
LA,

al:

;10;

(,\r'rlr,:,

i , t i r . / , , - , :Ji .

o IJICI ZÄ'IAIF jc Ll s\ ojLL Lvfdl\ u i sPfenrrlo Poit() jt P1)filZcrll) l)k'n]c Scliil tlilo l)fibliix) sL'njihoYoj h rd'1rl r onr so sr zr r:rt protj! l)oslrnilil, '1r'1 zilsLllilnLlslnrrne \ifij('l.tnll liiLoLh su strii'lc li1lilsLiirli'1\ s .12n() nir jedrrLl fiinicno jc .Ll.ir ilesL nluslilllirrlil. Poslirrrili ' sc popro j rr u z v i ! i r r L q,( l i cs c n i l l i l r i c L r r r . r i n' jL 2 i r r r r iLrr l l i l r r ' i c L l h o i h o P l i o l l ' " t r c r (i'rcLloih j. iz krrt'rpLrlr'r iLi ciilnrr tIrcLr'st'tirrclioliko tleniL osilnrrl.lesL st'slLrlio lirrrr' \ife(1io lc d'1 itrl si'Lrrrrstr Li()ji isl.rlnLr i on ic bi() Pf\ i LL i qfo7.L'l)i] sLlqi lludi P(rsicLi i Ib; S.1ci l<;tlt::latttolili \!t .!.t l!o:t[' o:tttt'i :lttq \llttlttt zbo! 'lll't ltd tadl)tttslitllrt:a P.ric Lr()slinrli' tal'b]o Osk! vli4ttl to i toalbiII\liiIt reza jc n.rrcclioch s('nepriitrlltL l'ls)a Sl'aki tob lioji llrsl.rnil, \iiL'o'L dcsct lriDr se Plikl.it!ti l)it ic slobod4It Prililiu('ilo irrr se ' p'L ic Posl'rnil<' : zir ll'lire, lob,,tr, 'ner1,,l<oiinrajc bio i 111)Lt iLo jt' tclLio prLr po br'rrl'-' jetlen rrrLlsirnrin' sc sr rkort.rocl njifr tleo cLrr sllnovnirinl.l lir'ilr. ,,e olLL os!irlilnj. liiil.l Ptr P0sl.rnik , nijc clobi0 Allrrhor u cio.,r 'r |'r"' r' I t/ 't \l 'r \l | .|.1. ' ' ': \rrltotlttil' ili " I jc l)osleuil rcklo: l'rniarrro sLrlrp,rli. ttilo je .l(xtl rrnjcllih, pl sLrsI po!ulili' ttoli si' ,r,, i,rin'Allntr. lir jc obIadovrlo mttslinrirrc' pl Äjibt! c' Poslirnil<, : nirsnriiiro Kirdr su sc por ttlli |etlo ie: Re.itc: tttt \' l l:al' 11tt)' \(t ti l.! ibtfitt, 4bidtDte, li RiaIrl)itnh.tttli'ltttI \j?lt"tttto '!nv1! i)t attt tt Oospot!at lttlttrtti t --.tltnrltti )llttltot lirt:lttttiiL 1!'i prikljuic ,"ili ttr. All.!lt!t, t!PIIli plctltt' Scki.l i dlj dn sc !"/,i/.r. rraara. r'ck.rojc l)osl.rnrli rllje\lo tl l)ii rir t' qcliclc uilo rt Z.rtinr jt t'osLirnih, , otiiiro LL o o b l c d c . p i r 1 cr L i i n i oL r n r t u. r o n c h s c r ' r ' r r l i n \ l c d l n L r '

' l l L i l r tir. l r r , L i \l , ! r l l i I L L l . f r \ l , L l ! l l r l r .r,h r r ) t l f r I L r l r r ' " l r r r r i : \ l r t r l r r I L r I L r s lrll .1. +r..()l.l.i,rrIi,1r.r.LL\f(l l,h l r r - l f i : I l , r . l r L r . , , ( L i \i . l i . r { l h | l

: t tithr,.;n ä n/tt l m, lr,/

Io tu
ä. lu Ie

ta iti
I

ha

oji ;et za rlo Pa se Pa no se
efi ttw

I(ada je doöäo u Medinu iz Tebuka u ramazanu, toga mjeseca doila mu je jedna delegacijaiz Sekifa. t(ada su oti3li Poslaniku, i., rekli su da mu se prije ulaskau Medinu, pridruZio'Urve ibn Mes'ud i primio islam. Pitao je Poslanika,€ , da se vrati svom narodu i pozove ih u islam, pa je Poslanik,+, rekao:2o orome ito govorc ubit ie te. 'tJrvereie. Ja sam im dlaii od fijihovogl)idd.,jer on ie medu njima bio omiljen i öovjek koga su sluiali. Ali, Poslanil<, je ztao za njihovu E, buntovnu prirodu koju su iskazivali. Otiiao je pozivajuai ih u islam, nadaiuöi se da mu se nete suprotstavljati zbog njegovoga polozaja koji je imao kod njih. I(ada im je doiao i pozvao ih u islam, poöeli su ga gadati strijelama sa svih sträna, pa su ga ubili. Na samrti su ga upitali: Std si postigao sltojom smrcu? Odgovorio je: Sehadetkojim me je poöastioAIIah, jer ja se ne mzlikujem od ostalih iehida koji su je poginuli boreöisesa Poslanikom,E prije negoNas fiapustio,pa me ukopajte zajed o sa jim(i.'lako su i uradili. Tvrde da je Poslanilg **, za njega rekao: P/imjer njega i njegovog tldrod.a je kao primjer öovjek.a s re Ja-sin;rt sa njegovim narodorn,Tts iz
ii' Misli na Habiba cn Ncdzdzan kojije spomenutu suri .li sm:

.^:).

-: * j - ."..,--- ; -J-,:
-+---.,.-t, s. .-:) ,,.,.1-.

.-"
'2

- r.j,-*

j.)'"r,... .,-.

r.-i:-,i

^\-

-.-.

-:*,"i:--!:

,. .*,*-1.

.rF,_.,l;"
I s kruja sruda, i.kno.Iode jedm toejck i rcte: o n!tude "'oj, stijetite one koji su poslaui, slijcdit. oüe koji oI |us n.tna."ikakft nagrddu, atu ProroDtst pttu! Zaitoda ne hnden' u iba.tetu ononc koji D'. ic snotio, a Nie ' dtug. hotaore iete hiti vateni?! Zaito dtt ptihwtit't nnD Njesa?! .lko Swtuilostti hoic do n. $ade tteko zlo, njihoro posp o|u ie ,teöc ti biti ni oI kakre ko sti oti spositi, a sigurtlo bih tada t oiitoi i oni n'e nei. zahludi hio; ja üe rjtltn u Gospodaru vaieg, iujte n'ene! I rcti ne se: Uni DI.c trct! a on te rcli: Iix"'o srcöe da natu.l nnj ina it1to '"i je Gospodat nui .rprostio i Niasn'ow ün n'c uii,lio! .|tt.'üt, )0-2'7. rrrlbn Ilisan. ts .St?ri .r-rcl"frlc. ,1/19.1. Ibü Ishaka. od 301'

aöe ou

ubistrr' Pl iPildrricjScliil'1 N.rkon rrdroli[o nll( sc( I ()( rl]|'go\1)gil lioll i\r'11)'1 n.rnirjLtsrritgc,llitr lrlo'i dr sc bofr l)roLrY sLrsh\.1tlli cLtr izir\l:tttr.1('1 ':li1l)'i(lliLr icdrlogir sLr ih olifuirriLJi, p.r str se rloqor'oIili Llrrctil lztrbrirlisu AbcliI .\llnhovonr Posllnilrr , trirosro sLrp"'hli L lr qr t L b i j L r o i l t ) s L r r l ) i l it I f \ r l i 1 , " f " j i " , , " t l " , , t , , A f r , , rb o j t ' i i s c t l ' r r r t ' niiholjlr slczniiil itroli(Lr tz 2"i,,.,, nntl"fi s njirnthr t'orjckr ocl hio ()slrr'tll ibll t'btt c1 '\s' ol"m.'rr llcn.r Nlrlill mIdLr lioirnrir ic 'rL srcLi i\lt'cLirrrtlo'lj su rr nrit\to li'rrrirt gtlic '.' ,rr:ifrfizlfi i"ü".,i d ( ) r r j e s n i i m r p f o r c t )P o d n e l ) n l f P o z r r f i o i l il ür,gL'.,ibn Subr' LeLro: ic lioji nrLL ltrsLrnrk.r, , f'1 lr rll ptlrLt\rr(i l-'hullclilr olrlrclLric pr i( do'ro EbLr " ittiit ttttttL ) ' " i , i , , ' i i , , , , , " t , , : t t t , ,i 1' l " " l ' t " i l : t ' El NlLr!ifillfolrsr(' ß r ' k Ik o r l L ) o s l i 1 r r i h i.,i o l ) . t | i l ( ' s i i o g ' r ( ) c L ( ' l c g t r r i i i !!()jf rlliLnrllt.' iiltor LL icdrronrlifriLL nrilnrr r Posl.rnil: ' inl ic IocLi3:1o jc f lLrlidibn Sc irl 'rrl*4" f,,.l1.'nii'r, i (l'Lc3'1cij'l)io olr.':,,1.l'f, I i1lirrlir 'lftrrili su ocLPosllnil'r' ' cLl osr'rri njiht'ro borrrrsL\'o oclbio kllio bi st't'rkr ' , i " , , ä i r r . 'i . f " q l r r t I r r i i , i t r ) i t l ' o s l t r n i l ' ' ]r(inil\li'1litilj z'1hllc\ n,"l,,u',tnil " ir srrrgPlcnrcn'r'StirlrlosLr ."i,', "11 ()rtlllrr), 1)'lsLtlrrtili 'lll illr qi1(i\i'1\ i lrl'lLilr lf \i.1lrr() .r lIsLrlrik. ostr\rli niiho\o lro'"rn!l\on't r n i " s c t c L r , , er r l i l ' o s l . r n i l ' n i j c h { i o t''' ' "" "' i s\'oi'frr'11'r:lfrrsdrllil Lrl ()(lcr \u lf.1,'ili(l.l ih P()iicdr lrlnlirzi itt:'as t 1!:ü:in rßiilt i'lola' icLoh,f.r i" llrslrrrilr' , tr'L'\t):Pttit(!dil lu!i1i t! rit'i !! l@joi tl(tttß ttat]1at't' c1114 ali ito st'Liie tatna.a) Po\tit\ r() ' ilrl lc 7'r z rP()\lc(Lr11l'r hüL.r srr PIil|.rtili isl.rnl,l\)sl tnil, jf l r r r c c l ul t n r l l c l i r l ' r o c l n l i h l l i f )snrne ibn llbu Il ,\sr. .tioii bio r . t . ' ' r r ' lf s nliir'1 l)oslio s\oi()j zt'nrlii l' osl rnil'' tir,1,,.r.,se LlPLriili jr clos'lo\lLrqifx sru\1o l\ir(li LlrLrSrLlrrnri tl \luSifLr di srLLif I lLir' ( l r i i l i L l e r r t\LL L g r s b ( i j L ' ( i s r ' rqi'lr n ' u r r l L l i l ! L 1 i e r ' c k i a t n r . . r t .( l o L . L L , ' 1 LLrt'liLltr"r !ll'r\'r i",nif-'.t"1.t.'I.rcl.r sLrizir(le ''rrr' Slhil'r ollri\rlih s rlj{:g'1Lrzco'lrir3orjcllosli i"ir,,, fi"A" ,,, t' ua;,)I irlir,l\ltrgir' l! 'tllrcin sin i l(.rlib ibrr el tqr'.'d tlorli 'rLrl)osLirrriLitr' Pfrlr
'"1 lt'tttilt :.'|\t'tt'tti(t'Lt':tt

l ll,jrlirtl

l'

\lrL!r' lri"L lNrr"' \ r ' , , 1 ! 1 N L l n r ' i r l ' t L ' L L rL 1 1 i r L ' r r i r

c\tirl,\)r ö-ihlr(,.1

Ia )r ka
a:4.

tz
ell

da to: tu ao

na ko

na rja la,
,,4.

alr Lao iio

iiu z
:t,e

ifi
tga

hofete. Za saveznika uzimamo Allaha i Poslafiika, r*. - oni rekole. A ,t , vdieg atftidZu Ebu Sufiana ibfl Harba? - upita Poslanik,*. I na aieg ar i.liu Ebu Sufiana - rekoie oni. t(ada su stanovnici Ta'ifapreili na islam sin'Urveta traiio te dozvoluod Poslanika, € je Poslanik, da isplati dug svogaoca od dragocjenostisa Lata, pa mu !:, dozvolio. Karib wpita:Allahov Poslaniöe,mole li i za El-Esl1eda, jer su'Urve i EI-Esvedbrata? Poslanik, 99 rcae:El-Esved je urrrto kao mußrik, I(arib ibn el-Esved rei:e:Ali, Allahov Posktfiiöe, ovac od duga stiZe muslimanu, nisleöi pri tome na sebe,a ja sam duZan da vratim taj dug. Tada je Poslanik,9 dozvolio da se isplati dug i jednoga i drugoga od dragocjenostiLata.760 O r d i es u s a d r T a n i s h i e d eic ih s Lp r o p i s i : f k i - dozvoljena je borba u svetin mjesecima, jer je Poslanik, 99 otiiao u Mekku krajem ramazanai tu boravio devetnaestdana.Onda je krenuo na Hevazin i porazio ih, a zatim na Ta'if kojeg je drZao opkoljenim dvadeseti neito dana ili osamnaestdana, kako prenosi lbn S'ad. Ako pogledamo to, shvatit temo da je dio opkoljavanja Ta'ifa bio u mjesecu zuJJ<a'de,ali ie poteo borbu tek u Sewalu, a otpoöinjanjenije isto Äto i nastavlianje, - dozvoljenoje iöi u borbu sa svojim ienama, jer su u ovoj bici sa k;, Poslanikom, bile Ummu Selema, iZejneba,.,-11; *, - dozvoljenoje upotrijebiti katapult protiv neprijatelia,pa makar njime bile ubijenenekeiene i djeca; - dozvoljeno je sasjeii stabla,ako öe se rasrditi neprijatelj ili ako aeoslabiti; - ako rob pobjegnei pridru2i se muslimanimä, postajeslobodan, prenosi Ibn Munzir da je na tome konsenzusuöenjaka; kada zapovjednik opkoli neko mjesto i uvidi da je bol,e povuai se,onda öe to i uraditi; - Allahov Posalnik, je uiao u obredeumre u DZi'ranii obavio ji, umru ito je sunnet za onoga koji ieli uöi u Mekku iz pravca Taifa. A ito se tiae izlaska iz Mekke radi ulaska u obrede u Dzi'rani, to nije smatrao pohvalnim niko od islamskih uöenjaka; - iz svegase,takode! vidi kolika je milost Allahovoga Poslanika,
' i l rI b n H i i a m .

t$$/?, :1/199.200.

309

L 1 \ 1 , / r ,- .

i/;r,1 ,ir1,i.

,, u njc!,lr)\ n.l irlr.lo!i1m:rLiojejc LLiiozi Scliifch bl bili LLPLLieni Pr.tvi ijcclrro5la asheba pLrt,i.rl(osLrsc ori br)fili pfoti\.njclii iubili IreLiolilio izitsl.rDiliitj r \ E b u L l e L i f o \ li jrL r l ) r p r c m e n j c ' m L L i l c l i a t lru r us c p r i b l i 2 i l < o l i 1 < o jc n1ollllae, n.l io cli|je dozv()ljcnopitrii svollr bfatil g().1 Slo ulizujLdrr sc p|ibli2i nelionrc Lrnrjcslonjegi..\ sler onih l(oji l(r2lr clil to lrije dozyoljL.nonjie isprir\irrr.OI]rL'r; .. jc pit.to .\iiu .h rnu clozvoli ukop \ili je Onrcru, ., Poliudeno polcd PoslaniL<1, pir rrrrrjc clozvoLilir. ,., nioj (lirli; bilo pit.rti, 11iti nij. cloz|oljcno oslr\.ljrrljc pfednlet.r,nrj( str iiflii lri jc.liLndlrn .r ,rlo sc nlogu Lrniilili, Jcf stL()ni sinll)oli liLril.|l, to j.' n:ljvcaczlo. N..ije gr ol)o\ irrll lioji se LlzintajLl i(Lolc ze spomeniLie rr.r cloz\,oljeno lri)(li.,.lti rliti iL'cLoz\!licrro ioboZrlijLL nrirrroAll.1ha, PosLrvliaiilirmerlje lioie se i lofrc s. zr\ i.tLlic i liojc sc ljLrbi,Liiro !c1iir, ocl liojeg s| L|eii l)efeLicl, r)s[rvili ne ztnrlji, rl<r sc inr.]srliqc zr njiho\! tlrtialenje, l)ilo ati sliano icf veajnx tih sL\rfi inrrju polo2.rj l.dtir, L-rzer Nlcrtatr i cltugih rcLolir o l i o l i m i rs e i i n i i i f l i . N i j c c l a n b o 2 r ra l a ct i h l i i p . i r n i j c l j e f o l i l o d r o n r ili sivrr ljLl, ozi\lji\ irjLL Lnr ivliLrjulca sLL opslilbLjLLju, Pored tih idolir i( Oni ainilj ono ilo niih(^ i1l)fra.r nrLLir i cl.rnrsleclc'Liodsvojih i<Lola. slijcclilistope onilr Pfij. njih. Zbog neznirnjavt t'irtr llrtcli sLL closljcclno j l l p . r l a c u i i | k , c k r b I oj t , p o s L , r l oo i c , a l o i c d o b l o , S L r n n c I r o \o t i r i j i , r ().lfrsli stafi i odgiljaiLL mliidi, Ircstili sLr se luovotrrijr SLlnnct,rli lome r i s u s i n r l r o l r j c | r i p o s t i r l ijre c r r c l r rirI i j t t k a . L l a e n j i c i s LP o s l r l i f i j . i k i nrllourtrrrir:isrLtrrch lildirli,slxrrj. Postrlt) lli1Petoi ieiLio Po(hr()ilii\o \ ! p o s i j I d i c c3 r ' i i r h l r n r 1 ( r p n Lir n . r ! o d i p o s l i l L eu \ i ( L ] i i \ e . l r . l L r t i n r , i ruvijcliic biti sLiLrpini\luhlrrrrrrc.lor ih slledbeni[i] liojir ic njclrovi]ti 1 i s t i l r L r b ( ) r i t i s e l ) r o l i \ . r r ( ) \ ( ) i . 1 ri .u r r L i L i l i as r e t l o l i . \ l l r h , - r : : ,I,r c i i r s l i j c d iz e n r l j ui s r c r r i rn j o j , r o n j e n i r j b o l j n a s l i j c d n i l i . j( Lh ril)o|jccllliLi Llznre(Lrirg()(jcnosLi icloli i sa cloz\1)liero ili lroli ih zi1cLzihir(l u lolisl mLrslinlrna ili to podijrli botcinu, oLio irqr sr sLüZu\i irrilnri. s

i tL ( r

.lt:1t1, i a,,/Ll

,i

rt
F
BITI(A NA TEBUI(U

o p P p n e e
e E, Lir h LA
ll

li a li i,
ft,

Kadaje stigao u Medinu, devetegodine po hidZri, poslaoje neke ljude da sakupe zekat od beduina. 'Ujejnu je poslao u Benu Temim, Adijja ibn Hatima u Taij'i Benu Esed,a Malika ibn Nuvejru u Benu Hanzelu. Prikupljanje zekata od Benu Sada podijelio je na dvoiicu ljudi, poslaore El-Zeberkanijana tednu stranu, a Kaisaibn Asima na drugu, El-Alaa u Bahrejn,a Aliju u Nediran. Te godine u kojoj je vladala oskudica i suia u redZebuse desio pohod na Tebuk. Bilo je to doba zrelosti plodova. Gotovo uvijek je Poslanik,-],!, prikrivao pravac odlaska,ali u toi bici jasno je rekao gdje ide zbog teikog vremena i dalekog puta. lednoga dana, Poslanik,*reae Dieddu ibn Kajsu:Sta mislii, da napadai nasilnika iz Benu el'Asfera? Oslobodi me te duZtlosti i emoj me staviti u iskuienje, jer nema toga öovjekakoji toliko voli iene kao ja, pa se bojim da neiu moii izdraati kada vidim jihore aene.- on reöe. Poslanik, J;, se ol(renuo od njega,oslobodio ga toga rekavti: Oslobotlio sam te,'lada je objavljen ajet: .r ; I Äi: AjJr y i )t
t?,

jjlj j -. i rj,jr J:+;r

f*i

j ,

,!,i;,ä\'ri..j.&;
Inaih koji govore: Dozrloli mi i ne dovedi me u iskuienje! Eto, bai u iskuienju su pali! A Dzehennem öe sigurno flevjefirike skoliti,i6l Neki licemjeri su govorili jedni drugima: Nemojte iöi u botbu po vrutini,tt" pa le Allah, J*, objavio aiet o njima:

ti
te
I

io

r'r Ibn I l isam. ,l/ L:r-s?r.r, I 69. I 70.purenIbn I shrkacI Mltlebijä. 'faberan tlKcln; i. r hadisbr 2154,od 1bnAbbasa.; Hejsemi, ,l/e./rx"d c :.izld, t/11014.iSujuii.ii./, Dutu et nleksuru,31241. 311

t. rr,ltl ,..t:\h,!

:,.1.r1,

1 ; l 5 JJ l;

-L:1

j'i "F

lJür a ):'.'

ledti rlrrtgina su govot ili: Ne krcöite u boj rcci: Diehert e tslitt je vatra ioi po t't tiitü "\ t,t ui.t! SßDtoda stt olti sllA.Itali!? ;:, Posl:1nik, ie nifedio dll se Lir.'nc u bor'bu i cla i)ogilti cLrjLl oPrelnom -r , sa prilog,paje C)snlx11, cLrotn sLotilledc\'i1 cj('lol(Llpllorll " c ihiljaclu linarr. ocl trirzeai L)osl.uliLia, poznatiliaoplak.rtii, Doili suscdnericaLjLtcli bu O njirna je Allah, i., ae ., da lm da ialu|cc na Liojimil iai u bor oDlirvro:

u ;i ) j^ij ;I";-l r;i ü r;lJ,il i; )j
' rJ , ; "1, *<I': 'r; 'l' ; .,.t' ,, ,-n- ;.

:#'

Ni onifla lioiitta si t ekao' I@.1 stt ti doili da it d.ti ,ivoti ie za i(hartje: Ne ttrcgtr tlaai z& vas ,i|otirlje aa jalt.otje, pa stt se ü trtili i:ta ilo bi s|lzttih oiiitt, t atti itt, lte tßlIae ' tttt oiili. za bo|h jc tbu NlLrsir posliro svoje druqove Posllniliu, i' da ih vodi Lr je PoslrniLi, .:, tidil bio ljLrt'rrl(rvli rrru: Tako ti Allaltu' l>olbu, p:r /dt. Iiedr le Poslanili, ': trctu r,.ts vo.liti ttiti itttttt,I jdlttLlicc:.t jc lliirn.t rcka\'!i: rVis.rt las ja poveo u bitl<t!' .lolrio l(.1rrrile, Poslio ih ras ie Alldh po|eo, i tako t i All. n' kada god sc zakturcn za ego eito bolje' uainat,r to ito je bolje i dajen Ieku stt,.tt, ptt ltadel " keJarcL za nroju zaklelut.

I r . r / 1 . l r r l l l ' b r . . r . i 0 l rt.u r . n r l : : f f . c t i b . . l \ l r ! i r . r l r r ) l r r \ b r r r c d .1 / r r q t r i .i l(rari I tnrü trer!\ih.r i. Lt.brr ''/-/ Ii,rr. r)l \ l l ü L r r L . h r ( h ' bIrI I i f r l I b t L \ 1 ü . ! u : l r r s l L r lI r r d L \ b tl l ) { e |1)

c|h/t/tr,,

ö:lJLl,k

:r/

aru
0m ka,

,sc,

liu
h4,

'tu,
tza

lem

Neki öoviek je ustao noiu, klanjao i platuöi rckao:Allahu, Ti si naretlio d.2ihad,a nisi dao Poslaniku, 5.,jahalicu kojom bi me poslao u borbu, zato kao sadaku opraitam svima koji su mi öitlili nepratdu, bilo da su mi du,ni, tijelom nepravdu nanijeli ili u öasti. Uj\tto, Poslanik, $, rljpita:Gd.jeje onaj koji je dijelio sadaku slzod? Niko se nije iavio, pa je Poslanik, H, ponovio pitanje. Tada je ustao neki öovjek i priiao Poslaniku, .j5-, mu je on rekao: Obraduj se,tako pa je ruci moja d.uia, tvoja sadaka je upishna ,fti Onoga a öijoj primljeni zekat.-61 Zatim su doili beduini koji su trazili izostanakiz dZihadaSroje on odbio. lbn Ubejj je bio u logoru sa svojim saveznicima jevrejima i munaficima u brdskom prolazu Veda'a.Priöa se da niihov tabor nije bio manjiod drugog.Za namjesnika Medinepostavioje Muhammeda ibn Meslemu, a kada je krenuo, Ibn Ubejj nije krenuo sa njima. Aliju je Poslanik, *, postavio za namjesnika u svojoj porodici, paon reae.Postavljai me za namjesnikaiehama i djeci?poslanik, E, reöe:Zar ae 'elii da budei kod mene ono ito je Haru bio Musau, s tim da poslije mene neftß poslanika,763 Nekoliko ljudi je izostalo, a nije se sumnjalo u njihov iman. Medu niima su: I(a'b ibn Malik, Hilal ibn Umejie, Murare ibn er, Rabi'a,Ebu Hajseme, Ebu Zeü. ZatiiT su Ebu Hajseme i Ebu Zerr krenuli za Poslanikom,j:. Poslanik, ie imao tridesethiljadaboracaideset hiljadakonja. t:', je ostao dvadesetdana skraiujuai namaze.U to vrijeme Na Tebuku Heraklje boraviou Himsu. Ebu Hajseme se vratio svojoi porodici zato Sto se poslanik, bio udaljio nekoliko dana putovania. Nalao je svoje dviie Zene ii!, u njihovim kolibama od palmine trske u hladu. Obje su poprskale vodom svoje kolibe i pripremile hladnu vodu i hranu. I(ada je uiao staoje na vratima kolibe, pogledao u Zenei u ono ito su pripremile r rekao: Poslanik, "+, se tamo muöi po t,rutini, pijesku i vjetru, a Ebu Hajsem u;ita u hladu, ukusnoj hrani i lijepim ienatua, pa gdjeje tu
1"J Iladzer. Ibn Allralr" 2/:191. potvrdennn lancnna pfenosilacr Amra ibn,^vfa. od EbuAbesä Dzebrä Alüje ibn Zcidä. ibn i ri3Buhar hadis br.1706,4416 : Mushn,hadis 240:1 b.

313

( ,. i 'r'r

i,r.

,..,i1,r1

tt.'i !! loltl)ti ttiit'dttoi t)'l la\ 'lt)lt ltl l))11tt!tt?litln) ttti .\llrrlttt' tttt'11 Po\littiLtt' Pit jc rLzjrh:ro d( \ u i otri:ro n'r sti{tu'iit -\lltlllt\t),.a,:! rli r'lic(lno l)LLto\ KirLl'r JilbLrli.\.rpLLtLrgrsti7rLlrrrcjfibrl \'chl), P.1\Lr ("1;t1I1lL') tttt l''L Icit'nrLr Lbu LLiriscnrcr ttlt)tL1\ srr lriLilrlizrL l'rlrLLlr.r : t!)1 i t ' i' \ l l t t l l t ) t t ) t i l l \ ) \ ! t ! 1 1 t l n ! ' t i u t t t t t tj L t ! t t t t , ] i r i t l-i- . l t tl)i!t \ a a t ! t t t t ) t t 1 L nrcjr jc otii.lo, l Llru I l.rist'lDjr' \xn1 rlirstil\'ioput' Ii'rcir !r Pfibli)i() liocLircliosc: alr), trldt tlolt':i Posllnrli, ' \c(t: ßt!di L:b1I Lel)LlliLL, !'l)t! .f/nlserrrc lit'lrli srr: .1//a/rol Ptt.ltttiit! Titkrt tttltil All'!lta' !r lt i1 11.Us.r,r.lirclir jr stir.lo, siilo ic s lonii] i rloixo Poshniliu ' upLlti\ selilrr| ()bj.tsnj() InLl jf rb()q acqr sr rildr)'to prt rtlLric Poslllnill' lurLr , f c h o r l e i t o l i i . P o i p r o ( a i r )r l u d o \ L 1 je iirio n'lfocl hrcliLje Posl.rrrik . Proitro lifoT rlljcslo u lil)rlrf rcLritl(r Nc Pijlt. ot'tt r'odtt i ]tt !tai lfiile nbd(sI rljollt' tt Scnrrr<l la. ito \ta z.ItIliicsili dnjl( .ltt'otttfl i ]1cl;ßsc lIilio od r'tt 1rc tijesto je j"h11 utlaljat'a bt: dnrya lü1.osu i Lr|edjli osinr d\ i)ijc('od lioiilr Lr oiilro irlfiiii nLLi(111. j. guicn. I drLrqi jc otiilo tfrTili clL'\ Pi1 Pir tet( Zar r(!1tI r g . r i c r j c L r I r r c l b r r i o r L r i i r p l l r r i r l t ' l t r ' l l ) s l r 1 1 i l 'i , gLLirnld' jf l()ii ji' ir11'ro ltisotll .ßIrt ttrIiril. r'tiLtirrr rrar()dr)\ u zr ()rr1)gi1 ic pr jL'ozrL ur io, ir ,:hLLqoS.r p!.rnirrirTrrlpoklonilrr Posllniliu " li:rd'l je (loi.1oll \lc(lirrLl sf l)olifro ploili hro' Ll lJiclZr'Posllrlil Zuhli l.r't t: lilcll sLL ii: r\l' !rld:ll' lt ft/'(( sr po lrr'LL ojirtt o3r'i.rtrrrri nblrro tlh:rlicLr'fcl(i\ tnüh l;oji *r prt:ttn st:tti nasilit rriitrili, ositttPlai!!'i, 'l!1v'ts tlc bi .aalcsilo oito !t.o ie .atlesilLt trjilt. s L . l r r l r l l r l i t o i d i r t c n . r r c d i o d . r c p r o s p e v o d r i d r rs c p i j l , s e m t r
' 1 "

I b r r l s h i r l .k . r 2 e I: j ! ! l i t t t t t i , t i t \ t t 1 l o \ a ' l t l t ! i t P t t s l t t t t i l ' ' ' i t r t t ' jtt!rttt ttltlttl'i: l'ttj41t:lrtrlttlt hit tloIrt ,t t r!rl .\l!alt , : ittlt ltrt:ltro sll rlol' rrlrrr rryasili-ul

\lr. r l t L h r l l i i . rr j . / . \ 1 / , r I i I : \ h L r r f , ll / r , \ i r, r l r r l r l l i . r L r , , r i , L i t , , I \ ] , l L' . r I f L , ! r \ l r L.r L f \ 1 ,i l f r . r , r J h r r-n f - n t i i r DL l ' rlr' h . r i . r ' l. \r,,, i L r,. l L l , rl r i r r r r . r/1,/r,,/ I rtti. trLLl.rr |lrrfr ^lii l.r \rDtLl l l , . I L i .r r / - , \ i . , , + \ l . , LL h r r n . ( ) L r i . r . L L lL I I L h | 1 , , ( 1 , 1:.r - \ . \ l L ' j L r r . l r , L L l L \ l ), r . L

':| ti/tl.in eari| /-nk,iI

D

e
I

o

kekoae.Zaostdoje Nastavili su dalje,pa su neki Poöelizaostajati. taj i taj.Poslafük,+,,rete.P stite ga, ier ako imahajra unjema, Allah öega posktti r,.tma, 4 dko netfta, Allah te v..s odrllotiti od iega. Ebu Zerrovadevase zadriala,pa je on krenuosam noseöisvoje stvari na ledima. I(ada je Poslanik, it, doüao u jedno mtesto da se odmore, neko reie: Allahov Poslaniöe,ovaj öoviek ide putem sam Poslanik,{, je rekao:Btrd.iEb Zefr!Kadasu dobro pogledali,rekoSe: pa je Tct Ebu Zerr Allahov Poslaniöe, on teie: Neka se Allah smiluie Ebu Zetrtt, ide satut,un liiet öesam i bit öepro2ivljen sam. U Sa,l/rz lbn Hibbana stoji: Kada je Ebu Zerr, 4', bio na samrti, njegovaZenaje plakala,pa ie on upita: Sroplaiei? Umirei u ptlstinji, a ja nemam od öegadc1ti naprarim keJi e, niti imam \nalr da te olltpam. onr tett. -1, kako govori nekim ljudima' Ne pLaöi' öüo sam Posl/Mika' medu kojima sam bio i ja: ledan od vasöeumrijeti u pustinji,4 klanjat öe mü grupa müslimana. St,i oni utnrli su u nastanjenim mjestima' ";' ja sam taj öovjek.Tako rni Allaha, ne laZem, niti mi je Poslanik' slagao.Pogledajna put. - rcöe Eb]uZert,4' Njegova iena dalje kazuje: Pelliala sarl se na pieii.tnu dinu i da gledala na put, a onda se vraö41c1 ga fijegujem, radila sam tako put.t, dok nisam ugledala ekeljude najahalicama, izgledali ekoLiko su poput bijelih brzih ptica Mahdla sam im, pa su poZurili dok nisu stigli d.omene. Sto ti |e, Allohora robinio? - rpitali s\. /edan muslinnn umire, hotete Ii da ga sahranite? rekoh. A ko je to? - rlprtaSe. Ebu Zerr - odgovorih. Drug Allahotoga Posldfiika,E,? - oni npttaie. Da - odgovorila sam. Rekli su da bi ga iskupili i ocem i majkorn, pa su pozurili da sügnu nJemu. jer EbtuZerr,.:,, rcöe:Radüite se, sam öuoAllahovogaPoslanika' !E,pa im je ispriöao hadis, a zatim nastavi:Da ja ili moja iena imamo ikako od iega napraviti keJinene bih traZio pomoi od drugoga Thko |am Allaha, neka mi ne daje kelineniko odvas ko je bio wda' dr:arni kürit ili neko rdian. sluZbenik,

3r 5

, t.irlr i,

iir ,

. , i ll

tnsrfiic. lildil jr Sli su ladiLl nr!lo od toltl osinl ic(lnog IrlLicLia.l l;ttrttt rtA ort tttoit nrlrcLia ensitfijr reliil():.lrrrlrl:.r, ltl t'1!li tttti))t1t'ili tt!ttt !! lat bi lait' iiti jc saltltltt tttall;a i oLlitL'tili otl :-tojitjt!.: (lotrir!.t)t!) I t l r L rZ r r f , , r ' e a c : i t ' t ! ; t i t i o l n L t ' i l tl ' t i i l ! L 'O l ) ! ! l i t t )t t 1 t i! L ' l ; L h i t t , ' pt \t! 111!! lil.ttildli i1!k4t1tli gt, rt \\ i \!! l)ili i. Jttllt:ttt1. L. Nluslimoronr !1rrrlrrl stoji rlir jt L)osllrrili, , pfrjt' s\oq.1 'lelrtrl, ,9IIt1 (:etu,i i.t-.lll4lt, ltriie Podttt" sliti r'ck.ro: rrr .Lr)Lisliir ]tilio otl vas ]tt dit4 l1t 1'odtr doli ja .lo i.r\)r'd ttd lebltldt, Pi ]Rr'l<rt tlcdode,rr, SLiglisu,.,irtrliil\'ii (1\oticrrliucli loii sLLstigli l)fijc niih. ir j i 7 \ ( J f . 1e p o n r r l o r L r i ! . rr o d i r .l ) o s l . t i i l i , , j c u I i i ] o t L L d \ o i i c u : / c r t c uzinmli. wttle? lr.lt//r. oclgo\oriic Poshnil, , . ih ic qr dio I ttirr'!i Ii ponliLlor oclc,sipajLtii l.lhr'.tti1i ono ito ic r\lliLhl\tio, zirlirlrsLlrLlliirrrr,t l j e u n r ! l o . L ) o s l l r r i l i , , j . l i r n c o P r i r ( i i c c i I L L l t , r l r i l t i n l l e l L r\ o c l L l \l.lilii nrlrtz l.tch stt sc stL l)rosuo rli iz\or. pr ic iz nj.g.l l)otL'lirr) nrpili, r flrsl.rrril, , \ttt.O'l[11.!.e,.tl.oIitlllahPo.l(tli.lttg:itoI, r t r i j r tr , ' L , ti ' " , t L t r ,rl i ' it i ' t , . , i , 1 t , ' . Ljlr'.Pirj'-'slilopicr nir hrch jt' sLig.ro Ttüuli, dos.rorrrulc nxnlj!'sniLi D o i L xj e i ( l r l t : r c i j r u ! , o \ o r r ) r r i r L r: . 1P o s l l n i l i o n r , , i p l . r l i od i l z j u p 1 r ' n r c nL ) 7 c I b .irp l e r n r r . r L r f L r h .t . s ü p l r t i l i r l z i z t t . r je nlrrr csniliLr lijlc nirpis.ro: LI ittu: Allaltn' Poslanif, i od AlLalk! )llilosLil,og, Satnilostrogtr: ovo ic g(tt6 (iia ibtl Ru'l).t' Älltrltovoga Poslatrika, a.! J!!lt4111tt! lltrhattttrrcda, pt ipadltikc plettrcttutEillt, jillot'c l11d(ijahalict tvt koprttt irtrortt, i Posl.!ttiliq, rt s.! ]liittut i sl.Dtot'tti(i da iltnju anilitt! otl .lllaln Stttta,JeDu'ttaistatnr'tticiobalc.lliotleliot).1ttiillPtel.riit!!ot'ot' i to Pt i|.!dtt otIoIIk lio ittl ijr,!o1, itirctali i ait,ot ]teic l)iti .ailitctti gatttal e. Nat]ta ttilio Plltro da ittt aabla]ü da ua tlt t'odtt, ttiLi ald i l t ' l ' t i c t a t n t l t t t , t t l t t i t t I t ' t t t t t ' t t lt l i t t t n t t 1 t Posl.rnil, , jc posllo H:rlicl.ribrr t'l Velicl.rl.ocl ULic'idilirilrrr fcliilrii rrlLr: llLrnrltrr I I)2t'rr(lcl.r .\bclLL l-\l.rliLi:, el I(in.lijr, vl.rsrrili.r N.rai cei itir li.rl<rlori kr:rrc. I{irlid ibn t'l-\ilicl lc oti!iro, Pl liadi lr
l r ! I r l , h r f .f r i ! l r . r r , l r ' h r f n r l r . ( , r , r - 1 . | r r i . L i | r . r f s r [ ! ! l r i r .\ l ] r I f r ' l / ' 1 ' I r . , l l '' r : . l l l r L h r s r ' L l . / / / , / / ' . / , , r i . 1 1 : l. / . l r . l , i . \ , / , r . / , , i r , r r r r r , / 1. i , lr- I ' . r i x t j ., , ( l . n L r r 1 ) : \ l r r r . ( 1 l./ r i \ / i . r r l l l i l : . t l , L L . l / r i , . / i , rl \ r L r h L i \ r t . \ l t r t r l l t L. n \ f i r r i i r r , i ' t r r ( r ' \ l ! r f r l \ j L . r l , r L l i , l r L . t r t r t r l ,IL|\ t L /. l l , f l L i : u r r r r . \ i r , / + l r l j r l h i l \ . \ r . / / / l i / , i r , r , ' , ' r r t i / r r / , J l l r r L L L . f rt r L l

, tl r i

altii

,!.r ,-l/n lnt ,i/

doiao blizu njegoveutvrde, vidio je Ukejdira i njegovu ienu na krovu, dok je divlja krava udarala rogovima vrata, i.enaje rekla.Jesili ikada vidio ovako neito? Nisam, tako mi Allaha., reöe. Uzjahao je konja, goneai kravu, a s njim je bila grupa ölanova njegove porodice, medu kotima i njegov brat Hasan. Na putu je sreo konjanike Allahovoga Poslanika,€ pa su ga zarobili i ubili njegovogabrata koji je nosio ogrtaö ukraSenzlatom. Halid je zapliienio ogrtat i Ukejdira predao Poslaniku,!!. Poslanik,*j, mu je poötedioiivot pod uslovom da plaöa diizju. Bio je kriöanin.'?" lbn Saldkaie: Halicl mu je garantirao aivot pod uslovomda mu preda Dumetu-l-DZerldel,a sa Halidom je bilo;etiri stotinei dvad.eset konjanika. Ukejdir je pfistao. Prc.l.aoje dvije hiljade deva, osamsto ovaca, öetiri stotine pancira i öetiri stotine kopalja. posLanik,"5, je odvojio svoj dio, a zatim podijeLio ostalo izcltojivii petinu od toga. Ono ito je ostalopodijelio je ashabina, tako da je svakood njih dobio pet vrsta stvari.liT Poslanik,ij, je ostao na Tebuku vise od deset dana, a zatim se vratio.773 Ibn Mes'ud kaZe: Bio sam na Tebuku, pa sam se probudio usred noöi. Ugledao sam plamen, pa sam doiao na to mjesto i naöao Poslanika,+, Ebu Bekra i Omera, _+,, kako kopaju kabur za Abdullaha Zu l-Bidiadina. Ebu Bekr i Omer, i, su spujtali umrloga Poslaniku, j:- koji je staiao u njegovom kaburu, govoreöi: Sprrstite mi vaieg brata. Kada ga ie stavio u kut kabwa, reie: Allahu, ja sam zadovoljan njime, po budi i Ti zttdovoljafl, lbn Mes'ud reöe:1(ar7o sreie d.asam ja na mjestu umrloga.li9 Prenosi se da je Ebu Umama el-Bahili rekao: Allahovom Poslaniku, $, je doiao Dzibril, l!t, na Tebuk, pa mu je rekao: Muhammede, klanjaj dienazu Muaviji ibn Muaviji el,Muzel1iju. Poslanik,j-:, te otiSao,pa je doiao Dzibril, 9"1!1, sedamdeset sa hiljada meleka i stavio svoje desno krilo na planine i one se spustiie, a lijevo
"" Ibn , H i s a n r Ä ! ' , ? , , 1 / 1 8 1 1 8 2 .u p r o s i r e n oiif o t p u n r j o j v e r z i j i . il b n K e s i r r l , Bidaje v en.tihaie, 5tt6. rrr ibD Si'd. t/-Irä"ial. 2/166 'rslbn I l i s a m .A r S r " i , : l l l 3 l . ''lbnIlis n.ts-S,?:1/181 l-anac rcDosil.ca p ( . n i j es p o t c nm u n t a t i . )M u h . r m m eid n b lbrahim ibn el-Harisnijc sluiao lbn Mcsüda: lbn Kesit, Et ßittalc v o nihdie. 5,lj

31r-

L ,:,ir,'r, .

:\,lr

,.: Ll

k' n e l r o k z c n r l i ci o n d s c i 7 r ' r v n r ! r c l o l in i j c L L g l e c L\u ol k u i \ l c c l i r r r r . l N l u a r i j is L r i l . r n j r l il ) o s l r n i l i , , l ) i i b r i l , . , i r n e l e l i i .l ( r d t ri r , ' r \ r i i o , Lrlritr PrrslrDili, : l:tiiltrilc, aiürc je 'll!!avija portilrü) otnli(It' tlitrtjt't;t ttrL' !.1 lltlrr.; i!.t)i(t'i, \lt:dtti, poktiaj? l)).\l>ril, , tit: ja!trL'ii lnfuir,'i. " i)reros('qir Ibl SLrnniitiejht'hi. l)crsl.rnili, , c frliro: a,/,llcli/i se u(rlt:e Ircl.i Ijudi lioji \u I 1'.Dfi(rgdje g(xl idclc i kojtt littd clolitttr protlcte. Lrpiliaf. L//ir)\11 ,l/r.lilil 1/ Da,i(,t s!! op, ßt d(!t1o rp i jeic i l)o!lxnili, , r('(i'. r su Iibulir Lr\ledirLL, LLslt'cLrli gI l}rl s| Posl.rnih, pil ! nelir murr:r1rri, su \e do!.r)\()riliclr qr qrLLtru brdl. l\r(Lir\c p()iro pfnr.lli \u sr i {)nr\r niin1,l)i1gilic -\llirh obirriirslio o penjxti ui l)f.Lr). ljLrdirnr:-ILo da irlt tloli*nu, ieli l)oslrni|i. i. r .L.rro njihovonr 1rl.rnu. lir rclin idc, j(r'ic ro bolje.,i on st prnjir{i u./ brdo. Sli sLL tnuli dolinrrm. H o s i n l q r u p c n r i r s l i r . ri h n r t L n x l l l i rl .r o \ l i r n r l i , , i L 'n . r r c d i o t l z c j hi b n j rrrxl r f crd i o c [ : l ci IcnranrLi.\nrmiIllibrl.rsifLld.LLilfnLr\njirrr.,\rrrn i L (lf;r dc\ inc Lrrrle, I lLr,,r'jJi juic I)oli sLr \u !.rrrjc rlu trlio isli. ,'.1('rrli l.orrrt r j f l ) o l l i r n i l i . , ] ] . ü r d i o l l L r z c r td . r i h Y r . r t i . u / . j l . r H t l i L r L i . i' u ' c ü c p . 1 L D i r l t r i . r o o s c c s r i ( ) b r ) r rr r o l l u h o t o r r rc u c L r t r on j i h r ) \ ej l h l l i ( r p o ic ir li( rrr.r. Iirdir su qr nrr.Lr.rlrL itllclr, l)frpili sLrsc. misleai (l.r jc niiho\.r tl.r zur tcr.rotlirir cn:r.pr:Lr Po.'LrIili sc ponrilc!xitl sirostxlinli. Po.tdl.'i jilt I Lrpilr I luzejlir I\rslrrrrili, li tlt,Logaod ilt).!.t1. orr rcir, ir bio jc Inf.1li. /tt.Ltlt lilr!lttit lt),.)ti upili l)l)!l.rnil, Z a: li itt rr rllcll? oIi l lt) / t ilt'. N pt.! t,i l i s! ! pla,t da irl tt sd ttltlot]1' l.l \'.' ocLgor Jartala poptrctjt rrß btalt),(h titc !!t!lttt!. ffar l)o\liLnili, sc / ' li.tlio ')lt!lnlrtured !!bi.i.t tt'oic Na toliüt da ljrrli ltritnjrt ih . i11(r1r)\.ro c n inr.l drojrci, x l.liinr inl asltaba tc(t l|sl.rlil, o n l f e d i o ( l i rn c p r i c r j L r l o m c
l , , , L r ' , i L r r ), ! l h r L f r . r r r r f l l ! ' jr . l . r \ ! . , , / , ' , , , , , ,L , 1 : ' h r l r i r . l r , , \ L r I . f\r itr rr \rrn,r'l.rh l l i r r r i . l r r L i . j l r r . ) r , f \ l . r L l / . l r r L 'l r l l r . . : 1 1 , . l l b l , i r r r , i . h r l r l . ll). \lrtl/t rrJ. hr I ar. \ r : f ( 1 . I l I r . . L L I . . ' r r \ l L L .r r r r r J . l , r l ' r l l I r t l 1 r .L ! l l ) , ' r l r . L \ rf(1. r l l , f l ( . ' r' . / r l i , l r r , , . r ' r ' r t r r r . j r t .l r r : l l r | . 1 . i / ) , i r i l , . / r ' r r r . ' , , i .r : i a . t n L \ l , , h L l l . L l rn l ) 7 . r r r L. \ l ! ' l i r r l rh .

! .üri rf

. l i - . l ! f , L Lt J . f L \ l . L r , r J . h i r : \ r f ! , . ' ) l r r i r | ,frr\lr .1,,.,,,riin.r .frtrr,r ll--')

. i !ih/,,!,n €,Ja, trnl,,tJ

Prilikom povratkasa Tebukabio je Poslanik,'i, na udaljenosti od oko satvremenaod Medine. A izgraditelji Mesdiidu-d-dirara su mu bili doöli dok se pripremao za pohod na Tebuk, i rekli: Mi smo sagradili mesdiid za bolesneljude i za nodi kiSovite,pa bismo voljeli da ti klanjai u njemu Jd sa pred putovafljem, pa kad,t se vratirlto' inöa-Allah' doii iemo vahr, - rete Poslanik,!t. Doila je objavas neba o mesdzidu, pa 'Adrlia, rck^viti.Idite tai je pozvao Malika ibn Duh6uma i Ma'na ibn mesdZid öiji su izgrdditelji asib ici, po ga sn4iite i .dpdlite. Btzo su otiili, uili u mesdiid, zapalili ga i sruÄili,Prisutni su se raziSli.Tada je Allah objavioTs3 ajet:

w it * s ;i tß I fi ; t,^sirßt iirr'
uirt jr ;it*.li J: -r J.i-r; +t -rt- } tit--11, L"r r;i ".., ) jr"iKj ö;l *s+ "iJrJ Jilr !l ir Jq) ..',+ fF ii 9it p J3t ;r" 3t;itr 3' t-t

i\$ js 7ri iSi l'atii"fu",,\ t'*

A oni koji su d,Z.trrriju sagradili da bi itetu ßa ijeli, i nevierov., je os aiili, i rrtz.lof medu vjerni^c niieli, pripremaiuii ie za onog.t koji se protiv Alldha i Niegova Poslanika joi ptije borio, sigurno ie se ztrkli jati: Mi stfto sarno,taibolie aelieli' a d.t Allah je svjed.ok su otti pravi lailjivci.
l f r l b n H i i r n r , g r - S ] / d ,, l / 1 8 5 . u l e mI b DI s h a k a p

319

r
'fi

-,-,rlr rr,: -'tir,,r

joj tk ojltil@dakl.! iati ! Dadtltiio iiji rcö od pt t'og .ta|n, postal'[ieli t! st! tel elji) aaist.t t'iic .asltta!tie dß sltalul o.l illlalß, t! tioj t1a lklnß. stajei. Lltioi su liudi. Iioji se volc öesto ptttti, 4 .lllah voli olte l.oii se lI ogo tisla. Da li ic bolji ort.tj lioji je tetrldi ag|ade t,ojc postaf io t! stt ßhlt od tlllalul i. tl Njegovollt z.!rk)t'olj\lt\!, ili o ti koji ie tdltt'lj e tt(r rtlb po.llolil agta.l( s|ojc postllio ol)ale liojd se tagrurla, da se zojedrxt s rrjirrr u t,alnt di('ltstrttlttslit! \,It;i? il .lllalt trcte r!ptrtill ]14 Pt 4t'i PtIt .ulto]1tare. 7'gtddd l;oju srr orri sagmtlili, staltto te lttnsi.ti. ,tctl! it tr s,-ca jilntu) s1'cdoli irtt sr'r.! |le Poptlaajt! - a All.tlt st'( . (! i ')Ittdot je. "' tLoli dr l(rch jc bio blizLL\1cclinc, iziili srr ljLLdi *r doöcl<ajrL, sLt stilloYr': l|'nc i djccr iTSo\.rf.1li Inltrt -l ltlt tt aleitn u t i t t . . t t u j j ,|t\i u ! r r \id1 l\ \t!lii t! alrjtta tua t/La li llt t Iti da'''

', L(.lcl.1 P o s l i r r r i l i . x11r ie ,r'elio prcnosi d| srr oYi stihor i izqo\ i1r Ycd'r llli icf .loiiLo[]o nruhrdiir LrXlf.LirrLL. lo nije t.r(fno, sc bleiLrlreli Stnt.r niLilTrLl Pfrl\'cLL I(it.h ir stiglo Lrt\lcclinu, Po<linili, ', ic ftiiro: O|o je lhba. I ra\<.to ()r'o je LIhttd, PIa,IitlrI liojn Ins roli i liojtl i'.

. . / , r r j i , J / ,\ , , , r , . , , r , , r , r ,,r r i , r r ' l t r L , r r , , r , r , r ) l , i , f . r ,' J . i r , i i l r i , , / i n . , /' r . t i , i t \ ) - t \ ' t t l t t l t t l \ ) - ! \ ' t ' 1 1 ! j r i Ll,\rr:L . L ll.i r L i L r 1 r l t t l : r r .p , ' 3r r L r i l i r t l . l ) r l \ r l . N l L l i n r L \ r t r t re L \ r r h L L ] l , ' r r r\ l r { L r b r h L l r . ( l' l ' r l r r ) l h tlli(,i h r , l . ; r l rtii.! [ \

.|lil&no

&.,/tLInk;n/

Cim je stigao, Poslanils 4, je odmah uiao u diamiju i klanjao dva rekata. Sjedio je u njoj sa ljudima, pa su mu doSli oni koji nisu iöli u borbu, izviniavajuai se. Bilo ih je osamdeseti neito. Prihvatio je njihovo izvinienje i truiio oprosta za njih, ostavliajudiniihova srca izmedu njih i njihovoga Tvorca. Allah, !4, je ob,avio ajet o njimal

- . . i ; : " . - . : ! ,, : , . ' ,". " . , . : . " ) . ' , . ' .I: J ri-ij;'l . .Y ;*:l:t+; rilej. . 'ir-;r+' ' ' ,.,t"': " ' .)i uJ')J er.r

"": ,.zri " .r' !* _,., ) ; {\ \5,/'J t' ,9, J/ d')

Jil* |-s l. f5+ i,q3,r;ir,rr.' jr;r;;;i '.,.

".: i i .', .,, ,',i,..,:, ,);- ., , 't P rrl c5J 4I! i',ar>' ee.Jl (l+r f+t ,. ."-,,"': i ":. ilts!'). , ''f . ' " : - . . ' , i :, , lc d,F6>f-AlJw) J.z) f_f) F4etzafs

a , : . ' . - i ., . , , . , * 2 . . ' - , , ) , : , " JV &s t'*'; Ju;Ae\*jJ;sJ i*w iF-iu

, ;,.-ui,,;j,r-;:,",
Kad se medu ttjih vlatite, o i öe varfi se pf.tvdali. Reci: Nc pravdajte se,jer mi varfla fle vjerujemo, zato ito nas je Allah o vama obavijestio. Alloh i Njegov Poslonik öe vidjeti kd.ko öete postupati, zatiw öete biti po ovo vfaöe i Onome kojem je poz at i evidljivi i vidljivi svijet, pa öe vos O o onorne ito ste fadili obavijestiti. Kad se medu njih vtdtite, zaklifljat te vdnt se Allahom, samo cla ih se okanite, pa oka ite ih se jer su oni pogan jihovo bit öe D',ehennem, i prebivaliite kao kazna zd ono ito su radili. Oni vam se zaklirri zalo dd biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigar o ije zadovoljan ljudima koji su Allahu neposluini.Ts?

E
LA

.t

El-

tN1 Et-Tetbe.94-96.

321

R,\ Lrri r'rio 0 I(olrlsTl ll,\ I oc 1l()c-\1)AJ.\
I L liolii'o if istr.1\rLrr i\ irirl.Lr jL'ilxiro tl nrrrsfru r "[z!']LL oll(1'1 Ls l o L i . n . r r , r l b i r L \ ' f L o n lr r l j r s c ( r r : iLLlr'zr n i r n r l r ' t L , r r r r s l i n r . L r rr.(r) r . ( ) b z r l . l n i l i t r d i r r r 'n ' r n r i c L Lrl l < r l o r ' r t L L n j ' L ll o r n c d ( ) l ) f o i L i ) (r l ) ( ) 1 l rfi l i i L r L L t, .r i i l l . rP i i r \ I \ l i n l r 1 ) dr l j r hi l n i n r l i r c L r\ ( , d f r n u ' l i r l . l L r iP r r r g l . r s ir o h i l i z ' r r i us \ i r n ' 1i c o l ) ' 1 \ ' c / i r \rlnfi r o ! 1 . r 7 \ ' l t'if o s i l l L . , r q .o r l i r L r / n r ( ' ^ ! i i r t r s I n ! l ' 1 s f o ) l i l l r c l o r r r ' l t c L i n . r r r rlo . j , j L ' d . r r r , ' L lr rs l L r t l i ' r : r r r Lilc b o r b r s l r o g i lo b ' r \f 7 ' 1 rr p l. s r . r l L , , r r r, r j . c l i r r , L r ) r r r q L\ l r r ( . r jl r ' L i . 1 . L 1r P r i j i r l c l n r p r d r r ' ' r r r l i r ' n r j f s L ( Lt f f a i k . r d , r ' Ln l t i , L rb o r b t ' r r i r rrrf r l o \ i n r ' l , lo l r o r i i l( , ' i L i { 1 1 ( i nl ]t ' L r b r r r I r t r i . l oi l i i c L o r rIr' ! o l r i \ P r i r \ n ( ' I n r i l r r r f . r L l ( i r r . n l r . L r L l l n l , . L. r r r ' . t r l L L i , ' b ( ) r b r i r l l t ' l L ' l ) n l r r L r ' l z ' l \ o l r l r rr'1 S. .r I c l I r o r I I r , , , i r , , L , ) l r rr . r r i i r ' . : p o n r c n L r lt , - P r i i r b o r b c i i \ r ) i { ) n r iorrl.rrul''cl'rltpritrrtl''rli1'roclbolb'' . \ i r r r l r r ' ! l t r t l .o s L n l , r l u o g l : o ' l L r r ) l i ) r i r \. l ( , i L h , r c L r r lr.L r l t l L ' r , r l lrr . | . ' z r r l r r n o r l l cl i o r l L l r ' r r L ' l l r l L r j l ) . r d r j f ( I i o l ' ' r \ ' f T r lri i i p I r i o h . r r i r ! , i rl i , ' l , I o L r L ll r d / | ) \ n , r r n l i i . l i ( | ! r | \ ( l i L i i n r r i l ( ) ! . o r ir I i t r o l l i | r L 'b | r ' b i r r r ' ' c i r r r r l o P r ' r \ r l ' r r l l f ! r f ' i.r irijrtL(ifrrjtLlrrilr i ' ; r ' t l r o d i rr r i \ ug i r i ' i n l r , l , r j .n I f l , r z i r r . r l ' i r r r . r l r rrrr . r l ) r )ir r i ( ' \ l l i 1 h r , l. r Lt i o . l i l ) r , ' L . rlL rr i l f f T r l i\ r ( ( L : L v P r \ o ! ( ' \ f ' r l i l ri ) l r ' L r ii i L r,l L..r( r r o r i r r r r L r : l t n r . r rl li lr l ) . 1 i r r r r n o \ . r t i7 i r ' / ' l n l i ( ' r r i l i n c L o g ' r' r c l ' r ' L r h r ' . r jL tb o r ( f i f f l ( ' L o r / ' ro n t i i o i r rr l : r o i i l r p , , r 1 . r n 1 r ,ir. 1 i/ . r n 1 l t ' r r r l rL . r i ( , : L , r Lr , r rr\r l l ) o n l o (i

] : ] ; ! - : 1 - - ] j : ' ! - : . r ] : : - : - ! 1 j

ti:

j _!-i:lj:rr,!1-:

a> !L

,-j

r-,1-]1r:--:::

*'.

,-:

i::Li,i

" *-",.'!

'a_-:1i-*:_

:

ttlittt)\t i i ttl' ttiih'tt t!lrtr I rl ritrttiL't t!tttitl:inl! (t' i tr \' ttt :tt t):.nütt Lt)ii tt irtt tttlti | .rni.tttt tllrtr,^r t\üü h.titi. rd ItLiltti i!ihuti. Oü it tt) .t'ititt' t ) h r t : u t )t l 1 \ t t t t i l t r l : i l t r i A r t t r t t . 1 h r r t l t l l t r n htu \'ttlril' tttt! rhrttni ivrriutd l^!jrttrijt \tjt,i Lrit \1t \ \iin L!t^f iti ilr i' ttliAi r.!othi ll ,y'l,'/r. ir i, i,

rll

-'irit/rr.:,,t r,/rtln ,,/ ,ji

- nije dozvoljenopiti \.odu iz burraraplcmcna Semud,niti je i Dozvoljeno koristitizaabdest gusul, zakuhanje mijeicnjetijesta. i niti je napajati vodoln.IzLlzima bunar na kojem se napajala se stoLiu toir Salihova der.a. bunarje bio poznatdo Poslurikovog r,remena, Taj ii, svi Laj iak inakon togaiz sloljeaa stoljcae putnici su koristili saDro u bunar; - ko prodeporednaslambi kaznjcnihi unistenih narodane Lreba pozuriti, pokriti glavLr ogrLaiem uLaziti rljih izauslavljaLi tfcba u se, dok ne plode.Ne tleba ulaziLi Lomjcstoosim ako ae plakatii uzeLi u pouL(ui Poslar,ik, jc spajaonamazena ovon putovarlju. hadisu U ::, koji prenosiMuäz sLojida je spojiou plvo vlijenle i to je jedini hadis jc koji to prenosi, smo ist:rknuli je slabi zaito. Potvrdeno da je ali da n.r spojionamaze prvom vremenllna Arelatu prije slajanja njcmu; u - dozvoljeno koristiti pijesak tejemmum.Njegovi;ishabi jc su za prcili pjeiöanupusiinju,a nisu nosili zemlju,zna se da srl to pfcdjeli bezvode,a i ialili su sc na Zcd; - proveo jc na Tcbuku vlSeod dvadeset dana i cijclo vrijerne je l<ratio namaz.Nije rekro Ummetll da ne snriju I(fatiti ako ostanu du2e nego je isteklovrijene njegovogboravka.Stoga,boravakna putovanju imRisti propiskao i puLo\.anje dok se öovjekne nastaDi sve je i ne odluöiboravitina tom mjestu.Rekao Ibn N{unzir.Llie jaci su seslo,ili da pLttnik irta pra|o krdliLi t1(ltrl(ta dok e adluöi boraviti s1,e ]ttakat prcile godi el - dozvoljenoje, iak pohvalno da öovjck prckrii zakletvualio d:rti odmah ili vidi da je drugo bolje za uraditi.AI(o ieli mozc iskLrp poslue; - zalleLva pur-rovaln:r je osobabilirljuta.lzuzimase sano je i:rko ita sLuiajkadaje neko toliko ljut da nijc svjestan govori. IsLotako, presude vaZete, njegove su ugovorisu punovaini,ali ako bi bio loliko bibila nevaZeia razvododbijen; i ljut da ne zna lta govorizakleh,a - lradis: Nlsarz vdfi jo dao jahaliclt, AII.rh lafi je d|o. To s') ispravnosti svogmiSljenja, meduLim diebrijemogu uzeti za dol.iaz

s z n l u t a l a e k l x l v f d c dr rob nemr slobrtrluizbom i dr gr tc Alhlr i t o r a d i l x k od r s ! c i l o r o b u r u d io d u ! r t c k t eo d f e d e n o .

t23

r : , r, r -

i,i,I ,:.,1

n!lio Itri tlllßhrt, i6 Ililiottt f() nirc t.tl(). ()rrj h,rrlisje PoPLrthrrcLis.r: tiilt.t tt('d.titiltt rtili 1!slirait!itttt, i.t rtlttt,. dij(1il11 i ddielrt l'ottte ltIi .\llirhor |ob i lLrslanili ', firdi po nlf'dll jt,ttnrcdt'uo. ( )rr ic srr11o L'o n.rlcdi on to izvr!i All.Lh, ri j( ()1111 clu'.' lirdir nru Ciospo<lrrr
t ''l r 1 "1

(,ni loii inr.rjLL rtgovrI ilio !.r Prclfif nirrro!cnjcrllitete ishlllLr I n r r L \ l r n l r r r i r rq r l ) . P f i r \ 1 n r n i r q x i n j i h o r i n l c l ' r hi 7 i \ o t n i \ u P o ( l lu ) q.rr':Lnr rjom. '\lio butlt lirrr donrrr!ejr r odc llruslinlrnir oncLxrrj'qo\ , , i \ 1 r ti i n t r t r k r i s l l r . l i t i ( ' c r l ii P r r p r c L l l r ro n r r n r , ' l i o ! r . l r l i c L c l,( i l o u o . l L Llrj u r : l o q | r t r l s . rl ) f ! ( l s t . l ! n i i l r I j l ( ' : ( jLi L t , r z r o l i . r r oj f L r l i o P rr\r L i L r n r f l c n o i u i r l i o i c n L r r ' t i 1 ulioP'r ZLl l-lliclZil(l'jnil'1; dobr olril li.lo LrslLrcirjLr pr',or ilclur .rjLrirr irlio rnlirrrl Po!.rljr \oj\liLr P.1nr!lo os\oii ili n'liogi /rrrobi lo plip.rch r.rrno loisci nirl.on ir(L\ill.llljirpctinc, i'l je Poshllili, ' lilio p p o r l L j e l i o l i i c n ( r s r r ) l c r trt l ) L r r l r r t ul - l ) i t r r c l . l u P f o P i s s e r i z l i L i L r j r \(ijslif lioi:r ro(Li l)ofl)u P'r osYoji Lrlrl.riz.rtlt'dio rojslt iz ( clrrliLrpnc s\ ito Lr i osllrrrrjLLr:f nrl \ olsliLr. lonr \lLrarjLL (x\1)jc pfiPilLl'1 lmrr n(':11) Io ic bil't i n.rLronizr[.rilnt.r pt'rirrL' pol.Lonr (lirclitnir]r osYirj'r'im'1
l)tfqo\,1 uPulil Ll\fl/l s llllri

Lr.rclis: lLllcrlirrl sr' ;rala* tcl;i Ijudi l;oji sll s t iIll't gdj( !o'[ \r'cll) I rlllsllllr'r' Lo i.it:ia iioj1! go.l doliltt! Pft).lete ()r)i \rr s \ il11li] dTihtrdi: srl crn, fLrliorrl ic b,r'b.r sItr,rrr koil sP.rclrLr icliii stLLPnjr i i r, t { , . , i I i 1 ) nn r c l l . o r n L i t c l o n l ; , , l , r z r o l i c r r o r ' P i l i t i n r l I s t l ! l r i j c h r ' l r o i t o i r s P i l l i o' l l ' l n r i i L r i l , r j u s u r r u p r . l i L i n l L L n r r l i cS r . r h o \ l r i r l ( ) r r r i ' s t ( )\ 1 ) ' l r l l r u s l i n l r n i r t lLrnlicije i ri t c o b e r t z , r r tL t l i l o r r r LL r i r n i c n r 'l r e l i c n l c n r l i I r o n r l c r r o n r L p l r o b i t n o 3 i z : l i d . r . . - \ k r i c t o s L u t r i\ t r . l l . 1 r l i j o n 1 i o j l l c n i r P r ' t \ l j e n i r i j . r ( i L ' n j r i t L l i l r r r j i t l i n r c s l ' 1i i r l ( i , i l l ( ) h ( ) l ' 1 e s , i L j . n rr , v c l , r r lo r l . h j c r s c r Ln ] r n 1 L t c . l c s P . r l i o i j r ' l os c [ ) c L L L s r!l , l i j t l t . rP I j , i c . { ) n r I l r ir i L ] o s t L r ) n r rlLL r \ (j i i c l ' 1c s S c L i x J r j Ir r i 1 r r o d , r r . r 0r l I r h o l . S I r l i o i . jL' Set|rr dtrlirr kecLa rliic bio 'lostLLPirrr r.r.,rr,r 3.r ILrricsih Sp:rlio i i p o r l r n i c n r r . l l r s l . r n i l i . , j f h L i os l ) r l i l il i L r i co i h l i o i i r r i s uc | r l ' t z i l n i t l'oiinlil zboq bL)fir!lit Ll njrnri onih rli rlf .Lr/u i (r (l.,cnrir.rtr. lt' odLlst.ro nitf ('b.uf:, rriti dlLrrrr.r
t j f , r . L : L \ r r , L r i i r , l ir l n r s . t , , , ! . i r l r . l . . L l l i l L , t ) t r r l t I . i t t l t . l i l l t l l i h t t r t u r ' h u , ! l I l r r l Lr . r t r r l i r ' R . \ u l i . , l r , . L l i \r I l l

c Iti /tr, o e- r, t I n,,Ia/ r,, l

m
fti

bi,

tu )d

- vakufako niie u skladu sa ibadetom nije ispravan.Prema tome, ako je uvakufljena dzamija izgradena na kaburu ruii se, kao lto se iskopaje mrtvac ukopan u dzamiji. U islamu su diamija i kaburovi nespojivi,ono ito je nastalokasnijeruii se,a ostajeono 6toje bilo prije na tom mjestu. Takvi vakufi su neispravni i nedozvoljeni i namaz u tim dzamijama nije ispravan,jer je Poslanik *, to zabranio i prokleo one koji uzimaju kaburove za miesta obavltanjamolitve. To je islam koji je Allah, *, objavio preko Svog Poslanika -€. Medutim, o tome sedanasne vodi raöuna.

to ko

ie
0,r na ila od to

rn,
iju na
e l Lna Lar

nu r i
ran na
.fla

325

L , lrr..

\,',.,,,.,1,i.

I O O TllOllCI CIll lFlSI.UC.U DGODENT(A'ß lßN NIAt.lli, I }IIt,AI,ItJN LTITEIIE i\tUItAltI- ItJN REß'I,
\ f l i i l n ) n r e r l r l r ) r i h u d i s .k r l r L : l ) l p r t i l t s l o t r t n l i l t t t r i l ti t t t t t t t i r r' .\ 1tl,krt,tt tt! :ttittjilt .\kh. tji.:t' :;t \t\t.t\ ili t :jt l)rrnosi sc u rLr] \rrlrrlrrro,:l Iir blr ibn IlirliLix, .r tr'l\l hir.lis.1 ic llLrhirrijin,cLiltc |r'l.ro: L iestvorro sirnr Lr s|inr brtli.rmir zljt'thto s.t .tli Nis.tnl LLat\t\1)\'l{)rru BccL'LL, Poslinilioln, , osinr nI TL'bLrliLr l l i d i L ) r ) s l . r n i l , r r i l cg r c L on i l i o ! . r ,j L ' f n L r p u rn r j c b i o p l . t n l t : r nr,t c l . r n r l o r i l i s e n r od . l p f c s r . l n ( ' l . r r u v l n t L i t t f r ' l i i j . t p r j c tc l' oslenili , ALlah. .;., c[Lotll sc sukobc ciliic rrrj.ilit'b, r doqor or,.'notr vlctnenl. n i L a c s t \ 1 r ! i r o i r n rr r r l o g o r o r L r . r . { L i i r b ! . ( l j c s D r o s . r r \ i . t o \ r l i n i r s i s L l r u . r , ' b i h \ o l i r ) r i r ) r i c n i l i s v o j f p r j s u s l \ o n . r . \ l i l b i 7 r L l f c l fi i l i o \ j t ' o n u r c r i n r s P o n r c n L iro d l j r L t l iS t o s c 1 i a . ß i l l i c n r ' T c b L r L iu L o j o i Lr l . n r o r u r r r c r i d : r n i k e d a | . r o l ) f ( ( l l L rl ) i t l i l ln i s i n t b i o i i a i sinl iloslrr), j h r 1 ii n r L r c n i j in r t r \ . t r r ri n r . 1 o . L \ i i ei r h r l i ( . l l o t . r c l . r r d a g o d j d h t i o , n.r1>irsri, PosLunih. , i. lo sl.ifi!iro. ll)sl.uuli, tc Po l.llioi \fLlcirli. i l i r ' . , r r u n . r d L r gi l r Z r l i p u l . . r n ( ' p r i i t t t f l i s L rb i l i n r n o s o b I o j n i ,p a j I o r r r r r s l i r r e n i n ro b i r s n i o \ t \ i r l r o s t . r l j c l i r l i o b i ! L ' s p r e r l 1 i l ip ( ) | ( r L r n j i h o \ 1 ) sr r c p r i r t r l j r . ( ) l ) i \ j j r s l i o i l r i c o p r r \ c u l i f c t r n i i . i L b l l o j f n r r r o q o r u s l i n r r n r L r l l ) o s l l n i l r , , t . r l i o . l i i l \ n i l i n t i g . tl c g i s t i r r r f b i n r l o ! r l . ro l r L L h r . r i i i i . ' l)1io.l.ri7ost.1nc, ruislio je dil nr(. Iirr'b rl.tl ,-'n.r:lavlrl:ho g()(Lt(, i l ) i t i p r i r n j c a c r ) s i r l r . r l i os r o r l I r r r L rs p L r s i o b i i \ i . P o \ h n i l i , . j r o lr c uo Llboi u rriirnre s!zIijer uDji pLrclrr r i po hlilck)!ini. \ ILL\liln.uri sLl sc sPrcnlilli zirf(Ln1rsir I'()\l.r ilionl, , pi s.1n]iirr otrilo dr s. \iitio s.1nrsf, ir ]lis.llll bio sptcuriLn.pir siLnrIr'Irro scbi: :,pf('nrin1. i . N r l i . r , i n r r ! r L ' n r e n i ls \ ( ' t l o l . l r L r c ln i s L rk t c n L L l i P o s l i r n i l , , i c s . t , jr sf nis.rnr sPitrrri(),p,l ra'lioh: lnLlslinrilrlinlir liIcnrLo r,rrro Lrlutr() .r pa Sl)fc )iaü sc zir din, rLr'.r, r'rr rh stici li.ldi sLtnxpLt!tili grl(l ohiuo o \ i r l ) . 1 . r c s p r r m i u r ,i l i n r i t i rn i \ i l | l rL l f . 1 c l i l r.l i o j e l r i l i i r l o s \ ( ( l o l i s \ r s

l l r l f i l . , \ 1 , 1 r . . 1r . , L l . L n r i l L j r i i r . i r L r . : . i r rr ) t r l , r , L f r r . f . r , i m i r f r . r L l r . l

,.1 tihl,:fi ,:.,.lthh

:J

sa i ec
La. |la

(o oj
cl, io

ut bi
ce nt se bi: sa

rh:
ao

od

dok oni Zurno nisu otiiii, pa sam htio da se spremim i krenem- I(amo sreaeda sam to uradio, ali mi nije bilo odredeno. I(ada bih iziSao medu ljude poslije odlaska Allahova Poslanika,;5, oZalostilo bi me kad bih vidio samo sumnjive ljude, licemjere ili ljude koje je uzviSeni Allah opravdao,starce i iznemogle. Poslanikme spomenuo tek kada j e s l i g r o n J T e b u k ,p a t e . d o k i e s i e d i o . r l i u d j r n a u p i l a o :S l a l e . iovjek iz plemena Benu Selemeleöe: aradio Ka'b ibfl Mltlik? fedan Zadräala ga, Allahov Poslaniöe,umiiljenost. Zatim je rekao Mu'az binDLebel Loie je to ito govorii. Tako mi Allaha, Allaholl Poslaniöe, mi o njemu zliamo samo dobro. Poslar'rk\a to nije ni3ta rekao. t(a'b dalje kaZe:I(ada sam iuo da se Poslanikvraöa,obuzela me je briga, pa sam poöeo da razmiiljam o tome sta da izmislim kako bih se opravdao Poslaniku.Traiio sam savjetod svakograzumrlog iz moje porodice. Poito je reöenoda Aliahov Poslanik pristiie, udaljila se lai od mene i shvatio sam da se niöim ne mogu izbaviti. Zatim sam odluöio da budem iskren prema niemu. Onda je stigao. Poslanik je stigao ujutro, a uvijek kada dolazli s puta, ide u diamiju i klanja dvä rekatai sjedi sa ljudima. Tako je uradio i ovaj put. Doölisu mu oni koji su izostali iz bitke, opravdavajuii i izvinjavajuti se, a bilo ih je osamdeseti nekoliko. Poslanik je prihvatio ono 5to su rekli, traZeöi oprost za njih, a ono Sto su krili ostavio izmedu njih iAllaha. Tadasam doiao ja i kada säm mu uputio selam,on se nasmijeiio osmijehom ljutitog tovjeka. Zatim mi je rekao: Doali, pa sam doiao i sjeo ispred njega, zatim me nprlaot Std ti se.lesilo pa .la izost.rt ei? Zar isi bio kupio jahalicu? Rekao sam: Allalrov Poslaniöe, doista dctsjeclimkod nekogdrugogmimo tebeod ljudi ovog svijeta,gLedaobih da se spasim od njegovesrdlbe sa opravdanjem, polemike i rasptur4 AIi, tako mi Alldha, a metli je data sltosobnost znam ako ti kaZemdanas Latangovors kojimöei biti zadovoljan,Allah te, sigurno,prosLrtitr)oju srd,bu na mene,a ako Li kaZemistinu zbog koje iei se naljutiti na mene,ja se time nadatu oprostu od uzviie og Allaha. Tako mi Allaha, nisam imao opravda ja, kao nikad do tada i nije bilo sna,nijeg i imutnijeg od mene kad sam izosttto iza tebe. Allahov Poslanikje r ekao:Ovo je istina. ustdfli i i.li dok ti Allah ne presudi. Zatin sam ustao i do mene su doili ljudi iz plemena Benu Selemeirekli: Tako nam Allaha, ne znamo da si grijesio prije ovog. Zar nisi mogao da se opravdai Allahovom Poslanikuonim ito su se
321-

r .r,'..

" i ' , , '. . . . t 'r

i:lill)li il.''lo\ olj o zir troj !r iicLrLo ilo l)i i.'ost.rli? pfir\ drLj oni k)ti sLL zr sd)e lr.r2i(roPrott .\llirhorrrg Poslirrrilirr? 'I.rlio rni.\llrhi ilfclili sLtnlc lirLioclr s'rnr se Trlio li.r'b ic r,'klro, t/itg /l \ frliti p.t di1 sem scbc por'chncnl. lirlilu s'rnl irrl Le[rlo:Drr lt' jt)it lrn ' : , t , ! c r i i o , t , , \ t i 1 1 1 t 1 t )(t ) d g r ) \ o L i l is u r D a : r l r l t s r / r r L I t l 11a , lla i t o t ' i t ' L t t . l : o j i s t r t t ; , l o \ l ( t \ i l t t L l ' 1 ! ol l t t L t t a i t t t l t L l t n s l t ) 1 L ' t t t 1 ' t i t ) ()dgor ol rli su: '1furrn|ri/r;r lir'0't r tr'lr. l- Pit.rosent: /.i, sr/ ,ir, /r ,/1. d ? l n (L\r dobr'1 rt l l i l t r l i l t t t L I t t t r : i 1y ' 1 r / . i / i S p o n r e n L r siL L r i tl-Ilntitti r 'r srnr s' nlo!lilo Llsl'''[i1lr rt'1 ovirli nr li( dfu iil l()ji sLrLtaest\ ao\ jL'lii1 llli lii.LirsL1 ih sl)()nlL'nLrll' njrh. lir sint lir.nLL(r hrrlc: ,\lhhor ll)slinili "-rbrrrnio lc urusliurirrrrtnll On cLLrljc tfolicorll izmctlLronih L()ji sLli''osliLr rz'l lllcqi f.rr!,ovlfirtj s.t 11i1rrr.r s rli l . , b f e g L r r s r rn a sl j u c l i r r r n o q o t p l o n r i j e n i l i { r r l i o d r r j : L n i s ' r n ) r r l o q r o i p'.'1r,,tll"ti TrrllliLrPo li(jjoi sxrD ho(l'1r), onr 1'aocl'r ije brla zerrrLje rlocj' Sio sr li'e oslrli srrroPccLcseL i,,,1us"nr zn,to. L l.lliror stir!riLl P]i1'uti l'1 <l\ojit. clILr!orr, i,,olif.rli sLrsf isjfdili rt s\'oiinl liu(:rlt\l'1 s n s r . r m b i o c r r i i c i i s l r p l i i \ i l i r ) ( l l . l z i o i l t l rr r ' 1 i r t r l : l z r t n r u s l i n r u r i n l r ' bilr sir obil.rrio tr';1olc, .rli niLlo nijL' r.1/qo\''rr:1o n1n()rll Dol'rzlo rrilzrvirobrh nrtt scl'rnr t sur .\ll.rholonr l)r)sl.LrliliLr Poslilc rli1rllilzil, Z'1tir1r scbc pit.ro nliaLrli se rrlcqo\. Llsnr' 1)(hr''rii li mi sclarlrili 11e? bih j'r PristlrPi(i iI s , r r , i l , r n i " o b l i r r L r r i L ' g : r r i s o n r g l g l c c l ' r oK l r l r r jr r.rnlen., l krrcl.r bih se oktenuo l)rrtlli nj'111u u n.rrrrlz, r.lcdlo l)rcl1r'r bi sLrinrro poglr'd sil rrrcnc. IiilcLr lc lirlii\ t)dnos rllLLslrnr'1lli \ I t tbu liiLtil,:lrr'i] on lr' meni potflj.lo, oLiiil()\ilrn l ulro Lroqftrclcni uri i n r o j r n r j c l z r c r l l j c l r i l / i n 1 i o c l l j u d i \ i r r r r o s r r l l n r r r s t ' l l n r ;t i r k o / : ' 1 r L . l l t ! ' ! L 'k t t t i L t t l A l l r h . r ,n i i c r n r o . l \ r l t i o ; T r i i n r s . l n ln r t t f e l r r o : A I t . \ l l a l i o t t tI,l t ! l i : 1 r ! : . l t ! i t 1 t r t l i t t t l l t l L a1 \ r ' { r ) 1 " rl ) , \ ' r l / l l n r 1 ( ) n i r ' ()n ie iLLlio,T'ttinl jc fL'lirlo: I sirrro ar.rtiol\)nr)\'r()s.1nr Pfetilrnjrr)lli, I ()' i rrri Lil; i ..rl/rrlr Nlr.grrr'/' rrsfrr ttrrll:'aljt:ttrtltt Zxtrr)1sLL obilno s(rzilc i jr sirursc olifcllno,:lok nis.lnl prciro /i'l' l'|)Li sirlll iir() nle(Lr11slirrlr l hllrrrt i l b e z e L o n ru , t l c t l r os , r r lz c r l l i o l i r d n i l l i z S r r r r l la o l i j r p r o d i r r o , poicli i govoli,r: i'rr t't ttii l)tli.t:titi litiltt tlttt '\lttlil'al l'r sLrljLLtLi plsnro till'o dir ic cioilo i PrLrtio rrlr ii.ll ctom .Lr nlu Pollrttitl rri nr('rrc, (irss.rnr. llio !irrrl Pi\nlcn rLl lljcriLl i' \triirlo: {)"rr'r/rir{Jrr otl k|rljrr
L L \ t , r\ 1 , f , 1 , , f r r I ' L ! . . ' r I l l L l ' f r r ' llrrLrL o\rr i.a.rrir,r lr !r'r.:l.r r..f!

.ltill.:i"

ea'

l,kiil

bi
lo 0g ta lo

b't ra
la

m
lo

ia
öe

ih m m io u, m ni m ie o:
rcl

m
lU

di
ilo

ni

smo da te tvoj drug napustio. Allah te nije uöi io ü kuti poni,e ja i propastL pridruai se fiama, dat temo te plihtqtiti. Rekao sam kada sam ga proöitäo: Ovo je joi jedno iskuierfe./Pasam naumio to pismo zapaliti i da mi posluii kao rasvjeta,te sam ga i zapalio.l(adaje proölo öetrdesetnoöi od pedeset,doiao mi je izaslanik Allahova Poslanika, nareduje ti da se odvojii od svojeiene. E, govoretl Allahov Poslanil< Rekaosarn:Da je pustim ili ita da radim? Rekao je: Da se odvojii od nje, tj. da se ne pribliäava!. lsto tako je bilo i sa dvojicom drugova. Zatim sam rekao svojoj Zeni: ldi svojoj obitelji i budi kod njih dok Allah ne presudi ovu stvar kako ieli. Zatim je do3la äenaHilala ibn Urnejje kod Allahovog Poslanika, Hilal je iznemogaostarac, nema E, pa je rekla: Allahov Poslaniöe, sluge,da li ne volii da ga ja sluäim?,a o\ )e rekao. Ne, ali da ti ne prilazi. O\a je od,govorilat Zaistuton, tako mi Allaha, nemaäivosti ni joi uvijek, tako mi Allaha, plaöe otkako se desio njegovsluöaj za öim, do ovogdana. Govorili su mi neki iz moje porodice da traiim dozvolu od Allahova Poslanika,ti5,povodom svoje Zene,jer te dozvolio ieni Hilala bin Umejje da ga posluiuje. Zatim san rekao:Tako mi Allaha, etu tlaZiti dozvolu oti Allahova Poslanika, E, u vezi s jom, c1 e znam ita bi o to1Jle lekao Allahot, Poslanikkada bih traZio dozvolLt od jega kad sam mlad öorjek. I(a'b dalje priöa: Ostali smo desetnodi, zatim se navrsilo pedeset od kada je zabranio odnos sa nama. Zatim sam ldanjao sabahnamaz ujutro pedesetenoai na ploöi krova tedne od naöih kuöa. I dok sam siedio u stanju tjeskobe u duSi koju je Uzviöeni Allah spomenuo, i zemljami je postalatijesnakoliko god da je bila prostrana, öuo sam öovjekakoji viae sa brda Sel'enajviSimglasori'tRadosnaltijest o Ka'be ibn Malil<u! Pao sam na sedzdu i znao sam da je doiao spas i izlaz. Poslanik, f, objelodanio je Allahovo pomilovanje nama nakon ito je klanjaosabahnamaz,pa su dolazili ljudi donoseöinam radosne vijesti. Prema dvojici mojih drugova uputili su se glasnici, a prema meni je jedan öovjekjahao na konju, dok je öoviek iz EslemapoZurio je ka brdu i sa njegapovikao.Glas ovog aovjeka bio br2i od konja. Nakon ito mi ie doiao ovaj öovjek sa rädosnom vijeöau,öiji sam glas tuo, skinuo säm svoja dva ogrtaöa i obukao ga njima zbog radosne vijesti. Tako mi Allaha, nisam imao osim ta dva. Posudio sam druga dva ogrtaöa,zatim ih obukao i otiiao da potraZim Allahova Poslanika,
329

S L L \ r { r 1 . r l r r:rrrL ' g r L L pic r L r p f l i u d i a f s l i l . r l L L nir i n r r . \ l l . r l r o r o n r ' , q . t r o l r j l o \ r r l r l rq o r o r ( ' i i :, \ i L . r ! i i j ) t i i t ! t t i t ) \ l l r i l i o t t l t o n r l o t t i t t i t . t l c t k l . s L'rlro LL nislnr u:.ro Lrd,.. rnriiLr .\ll.rhor' llrrllnrk, 1r' cll.rnriji,r lrucli r o1.rrrr r:q.r Li'l.ro jt, l.rlhu bin t lrcjclLrllrh poLra.lopfcmi nleri (Lir \ir lI :r, r Lrl.:or':ro Infr)ln i afs1i1.ro lr, L.rkonri AIlahr, niiedin ao\ ieli . o r Lf r L r l r . r c l r i r .ir c i n i p f i i i r ) o s i n rr r j i g r t h . r ' bk r n i I r . t b o l i L r i ol . r l h i . n j l \ r ( l . rs . r i r r r r \ l r ) s f l . r n r' \ l l i r h o r o r r I ) o s l a n i I L r . o c l q o \ r r f i oe i l i c c r r L r t c s i i L r n r r l , , o d r . r t l . o \ t i : l l a ( l u j s t j i t . t j l ) o l jd n i t u l i o j i t i j t d o l a o cl od lial.o l{, j( t}t.!jl.n,orll/rl. li.l.ro \rnr: /),'/ lt /r'orl l.Ir', | .\liiltIt l',;l,rtt' r tlt 1t 't;i \llrlrrtt {)tl .-lllaltr! rtli|tLt t. Ii.r b li.rlc: llurlr bi \llrhrrr I)osl.rnih. , bio lrdostrn zrsjrlo bi n n i t : { ) \ 1 )l j ( | l i i r i r l . ri , ' L . o r r . r d r j c s c . r l i l l n ) d a s , , ' l or n . r l oL r L l n j c g . r . ' I i l l f \ r f o i s p r I r l r i L ' g , rr, . k . r r '' . r n r :O . \ l l t t i i , r l ) r * l t i t u t ' r : r i t ' t , i , l)o!io .rt)i iiitLitil. l;ar, srrrlrtl,tt r rtoit !)t)lntitini, 'ltrtlri to t!rr i-t!tliut s,rr Z.tdt ai liod \t'b( ditl \/iirlrr l .\'ii'1'r ,rir /lr.firil,r. llr:l.rnil lr rairi.itJ: it]tatl;.t, to jt, l)oli(.a !(l)1. /.rlirrr s.rn1ttLr.n: Zn.li:tltattt \tt)l tlr) l . 1 l ; / i ' ir , ) t t ! l ! t t i h ti t \ l i r t l r ' t ,! \ t l , u n L ' t , - t t t ; l r t t i t . \ l l t i l i . / r 1 r i r : l i ! '|i t t i t I r r r t ! t t r t \ ! ) t ' t ) t r t ) \ i L Iir\ t i r r . L . r l i o r i , \ l l r h . r , r t ur)r'!)|)li||i||iii i s s n r r r : n r r r i I o s o r l r r r L r : l i r r r . rd . r q r j r . \ l l i r h n . ,s L . n o 1 1 .i r l r r i c r r i c l z q ( i \ o r r o d L . 1 l i o. r n rt l ) s t o n r c n t r o . \ l l . r l ü r r r r I o s l r n i k r r . \ isriflr1lLr . , . l . i r , . L 1 i i r r r . n r i ! l i L r i . r )L z \ i s r n i ' \ l l . r L r T l k o r r r r, \ l l . r h . r n i s : r r l n l L r n r i o1 , r r r l h . r k r s . r n rl o r . I u o \ l l i r h o r o r r rI b s l . r r r r l L r d o o r o 3 o i 7i i i . r s f r . r . l . r L n . Ln r f l - z r i i r r i \ L l . r l ru \ . r i u o s l . r l l . i t L \ o l . r . r !lrr,r. l r r i . r , r i \ l l . r l rj , , r , b l . rit, , :

.\ Li/tkua eariL l,k:,r /

n k
ll

k
1.

o v
)l t, 4

u
o

A llah j eopro stio Vjerovi esni ku i m u hadZirit td i e sarijamq, koji su g.r teikorrr ödstr slijedili, u vrijeme kad.a se srcd nekih otl ,tjih zamalo flisu pokolebala, On je poslije i niina oprostio, jer je On pretfta jina blag i milostiv. A i onoj ttojici öiji je sl öaj odloZen, i to tek oftda kad int je zemlja koliko god da je bila ptustrana, postala tijes .r, i k.t.l im se bilo stisnulo u duöama niihovim, i kad su vidjeli da uen., utoiiita od.All.th.t egosdrno u Njega. On je poslije i njirn.t oprostio dri bi se i ubuduie kajali, jer Allah, uisti u, prirna pokajanje i Milostiv je. O vjer ici, bojte se Allaha i butlite s onima koji su iskreni!7eJ Rekao ie l(a'b: Tako mi Allaha, nije rne Allah obdario veöom blagodati nakon ito me je uputio u islam od moje iskrenosti sa Allahovim Poslanikom,*, tog dana,tako da ga nisam slagaoi unidten bio kao 3to su propali oni koji su ga slagali.Zaista je Uzvi3eni Allah releo za one koji su ga slagali kao ito nije rekao nikome kada je spustioobjavu.Te{ Uzviieni Allah je rekao:

u
ia

n I
L

S-\i;Ä:dr ixär rir:slr"i'u ,iL^* , '" . " : " ) ' t . t . : | " - . ' . t . ut .jz); . . , ';] " - l 't-t'.fu ; ,
a, "'t'i, ..- , ". i JP: t*'i i9 . l+-'* " . " - ft artr ti-s; A. #o (: f

, j^,i.-uJr lpr f J)' !9, i ) Är Oni vam se zaklirrj zato da biste bili
zad.ovolj i s.t,rjibrd, Ako vi b dete zadovoljni sa ,tjina, Allah sigtrrrro ,tiie zadovoljan sa ljtrdirfla koji su AIIahu neposluini.ies
""'E/,knbc.l t7- 9 r"r Ahmed.rurs,e.l L0/27245.; Buhari,hadisb. ,1418.; Muslnn.hadisbr. 2769.i Nesai.hadisbr 2422.rIbn Hibban,hadisbr 1370.:Bejl1ekl, Delail en ntbui,\'e, 5/271.;EbuDavud.hadisbr.2637.;lbnMadze.hadisbrl393.;Taberani,MrZe,,r "s Et Tet|he,95 i 96.

331

horil s It ()\'oai Fl,11)l!;A
\ r I o r r r r I I L r rio l ) r ! . r l i r ) s \ o i r l l P 1 1 ) P | l s L i rL L. r f L ,I r Ll r l \ o s r , rr lc r ' l i ü r t , r . r 1 r . r l , , : . h Ilq , q . r ,r ' r ! ( ' r / l ( ) ! . rn 1 ( , i f r r / ( L i s l \ i c l i l ( i l ( ' i . . l r l i l o c lr r i | l ; r r r r i j i h . Lrr:. r r i L r j | ( , I s r r l , j ( ) l \ i . rl\i s f o q ( ) r l f l i r l u r r l t r s ! ) l . t n l ' f o \ i ( r i r r j(i \ lL,.r/. rair I . ' j t L r L r l r r ij .L t , c l L ) r , r 7 L ' , , ) r LL i L ri i. r r r r L . , rL o b i l r r i r L s 1 . r r r. :\ l i l i r , , i , . l . r L r l . rrtlil r r L ' L r . rL L : / , r r r r r(j)rd 1 l l h i t r L L ' r J r ' l . r s i r '. r L id

r l i L ' i r ' l r , L , s L ' o r l t l ' , r ' , ' \ r . 1 t i s p r r r i r . r | , r l r t r l . ' r ' r rL . r ' rllL L c l i , ( r s L , r r f r r . r . r \ r r t ) r r r r j f \ i L l i , r ( \ l ( , c d z . L r l i j ,ir : 1 ; ) r ' : t L a ir(r j ( : L ' \ f \ i r f o s l l o \l L( ) i I o q |: i r I \ r / l I . r ' l r 7 f o l l o : I l i r r n r r . o r , ' r t LL r c l g r r r ' , r L r . d r t l l . r l r o r l i i jj I L r l r ) L r i L . , r r I ,r ,I L,),L i, r r r r r , gj r i , i o r r h l i { r j i L r r o ( l f L r \ t r r t L n c l . i L r ' \ 'r 1 ir r r rs L ' l . r r< t r r i o s i L ' i i l i tLl r rrr, r , , L. rr i rL r rrI l . r r Prilrrir i|(trrrTfnit': ( ,r r o 3 L Li, r t r r r r r : .g I i i c h . 1i ] o r l i r i o | 1 ) . i 1 rs r i i r ' L r r l r r rt r r I r l . r . : r t j ( 1 1 r , \ ( , j ' n r , l , r / r t ) , r l r L r t i r lrl r ijrr r n j r r r r P l s , r r \ lrlr. r h , l r r i r l , ' n. o r i i r , , r r r , r i i Ll,\,. r l ' L..rL . r i i ( ' (i L !, i L ( r r t t : r , r l ; ' t , t l i t t t r r r r / n . ' . i r r ' . r / l o r l ) r . t l i . ]o : r r l r f , , r ; , '. f . r L r r f . r ' '. i L i r r r , '. r 7 ( ) d b r , r l . r r \ , . ,L rr, r r i r , , r , r l. ' r L , r r , r 1 . rl ' r r : L " l t r z i t t r t g . Lr l r L i r i . r . ( i r r i r d L L T r r If i r . r. ,' i L r i , ' 1 r .. L r r r rr L r , ' d r . d L L. r l r.rr L 'l i r c l r , , r ri , ' 1 . , r r r i Li n . ' l i , r l , r l rtrr 1 r , i ' r ' r , L r L n L | , r , l ( i , ' l o . . r i \ t o L , r k rL p o d i i r l i i l r . r L l , r L . L r r l r . r . , r I r f l i i i L r ( l o l f r i r r s l i l . r l j r r r Lirl ) o i . r : L i t i i ) n ( i s i r ( i l r i , ' l ) , i,I i r T r ( s , L r r l i L ) ! lo ( l i ,( : ( i r ril' l l l r ,l r r , L L i : l . r i r I r , r n . r P l r n r . r r r { r r r r I l l . L i l r r . r l i o l i r l , r l . r r r L : l , r ' r n , r i l r i i l , ) r \ 1 , l i f r r o L o L t , r r t rl,,:r r r r , ': f r i n i l ) r r a f s L l . r s r ' o b r ' . r c L L r i , ' ) r ) (i r . l r 1 ' '1o r t i L r , . l , r ( , . , . i )\ ! ' ( i r , r l ( i \ . r o l l r b l , r c L .n r L rl . ' L L s L , r t r ' T . r l h . r r r i j r t r \ft)i,'LiI]li\f c.r lrrrlL.r,L:jr \t't.ttlttjc li.!d,t 't!t! littdi !!st..t!tt, t!t.li1! lio

,: Irithrt.;n,j, tu| tn i; / n sebi pripremi mjesto u vtttri,,:')" jer se on odnosi na ohole i one koji se ljute ako im ljudi ne ustanu. Allahov Poslanik, i:, je ustao Fatimi radutuii joj se kao ito je i olla njemu ustajala iz poitovanja. Dozvoljenoje i svakoustajan,ekoje ie probuditi ljubav u ime Allaha i radost prema svomebratu zbog nekeblagodati i dobrotinslva onome kome se öini dobroöinstvo,a djela zaviseod nijieta i samo Allah zna. - dozvoljeno je hvaliti samogasebeu onone ito se nalazi kod osobe,ako to nije iz hvalisanja; - prisega Akabije jedan od najvriednijih na dogadaja; - za vrijeme Poslanika, f;!, nije postojao vojni registar vea je formiranza vrijemeOmera,5, - kada dode prilika da se uöini neöto dobro, treba je odmah iskoristiti, jer odluke se brzo mijenjaju, jer Allah kainjava onoga kome je otvorio vrata dobra, ä on to ne iskoristi lako ito se isprijeöi izmedu iovjeka i njegovogsrca i njegovevolje. UzviSenije rekao:

P\",

r]

, l ß ' + i ' r , t ü . lt;.'a'iii-"ti, $l':.
,.,..3

9'r.rr,J 1

.i. -t ,, i t ',.i '< ttlr4t ti't jr-ur vr !

O vjernici, odazovite se Alltthtr i Poslanik kada od vtrs zatrarZi afuröinite oflo ito öe vdfil aivot osigufati, i fleka znate d.a se AIIah upliöe izmedu öovjeka i srcd fljegovtt,;" Uzviieni Allah jasno veli:

. " , , :'i . i : i r"f :*J
Mi srca njihova kolebamo,;'t

tq Bth^ri. I.:Lt:.lcl clnnl/i?./r. hadis bL.977.: Ebu Dulud. l dis b. 5ll9 : Tnmizi. hddisbr 2756. putem Muavrje 1"1 Enlal.l4 El t " t E l . ' 1 "a n . l 1 A

33:r

i rl1,'r :.,

\iil',i

.:,,1

I li.rTrl p':lj r l c l , Lljolr l-1, triili

I linda otti sloeltt!ie t!sttaru!, All6lt ' st 4t trjiltor4 1!st|tr|ft! slircIlt. I lQTc: :Jl-!^ ,L -u L.-r LiJ rl

i

1

'u< , _j * ;r ::+ 4;

E L,

Alhlr ttctc tt ztbltrtllt odresti rat od l..oj(g jc tM Pt-ar1ipul üp lio pt ije trcgo :to tii aoqo ito i|t j(. Oü .abtuilio." .rjclr u Nrlf'antl lioji qo\ ore r) oromc. lo! ir Dr|)()!io u bor'brrnisu illi sllro mun:rfici, oni loir sLl inrirli opr.trrhni (lir lirzlog, ili ori Iojirn.r jc Poslanil(, , uirre(Lro ()sLrnLri r:1povjc.L11ili tr.'br zinemillili onoge lioji rlijc izrfiio nL'liLL r1c liiLo obrr,:'zu,ncqo gi sPoluenuti li.rl() bi po\ r rlio nicgo\'u poslLlstlost, !io jc lroslinili, , rel,ro: St6 jc torttlio 1il'lr?, nc sponrinjuai nL'lioqil i\ dfLrgoltr, !to prrdstil\lja rljeqo\o ziurcn).rr rrrj.' i omrloYa2rvrnjc rrrLlnrlll(r; 'r"rr''ir' i u r r r r ,I ' i l " . r r .r n r . | ! t i \ liao ito jL' prlovl:rcl:rr':rlLritg rniiLjenli bfirneii ,\llirh.r iPoslrlilo dozvoljcno di LLaenlici hrdisl sponrin;u slabosti pfcnosihcr hadisiL nelie i ch sLjeclbenici Sunnet.riznosl zlblrrdc onih lioji Ll yitrLl LLvode dozr oljcno jc odgor r)riLiononlc lioii fll2no so\,ori o neliorrlr-', aL() se nlisLidr nieqo| go|or rrijr l.larrl i.h jc llcosnoviul, Liro ito je N l u ' x z , d s o y o f i o , . rP , r s l a n i l i.,. n i j c d n o q r n i j e p r j e l ( ) t i o ; o Ll Sunnet spil(Lir (liLj. ()nrrjlio dodc s pllta ucle tl qfrd pod lo ilil.rnja dla fcli.rtili rbclL'str)n1dil prvo oclc LL i rLTanriju

1 , r ; r ii / , , . I j rl:ll

.\!'h,=-

:

t/t! /fut:,rJ

- zapovjednikne uzvraia na selam onone ko uvodi neku novotäriju u vjeru; - dozvoljeno je onome kome se drugi pokoravaju koriti one koje voli, zato je od svih ostalih ukorio ovu trojicu. Ljudi iesto hvale kritiziranje voljenih osoba; - Allah, .F,, je dao uspjeh Ka'bu i njegovoj dvoiici prijatelja zato ito su govorili istinu. Allah, J9, ih nije ostavio na cjedilu tako ito bi slagalii izmislili neko opravdanjei na ta, naiin sredili stanje u bliZoj buduanosti, a upropastili dalju budutnost. Oni su bili iskreni, na poöetkusu se malo namuöili, ali im je nakon te teikote podario dobar zavrietak. Na tom principu opstoji i Dunjaluk i Ahiret. Zabrana govorasamo s njima trojicom dokaz je njihove iskrenosti i la;i drugih koji su izostali iz bitke. Poslanik, ]:; je svojom zabranom razgovora sa ovom trojicom htio da ih popravi, dok munaficima ne pomaie taj lijek. Tako Allah,.€, postupasa Svojim robovima vjernicima i njihovim grijesima. Svoga roba vjernika kojeg voli i koji je ugledar grijehaiskrelanja.Na taj natin kod Niega odgajai zbog najmanjeg drii ga uvijek budnog i opreznog.One koji propadnu u NjeSovim oaima i izgube ugled kod Njega prepusti grijesima tako ito nakon svakoggrijeha podari mu blagodat; - I(a'bove rijeöi: Dol<nisam pteskoiio zid Ebu l(at1de, L\ka7,ujr\ da je dozvoljeno uöi u kuau svogaprijatelja i kom3ije bez dozvole ako zna da se on neie ljutiti; - naredba Poslanika,!, o napuitanju Zena predstavljaradosnu najavuza lijepo rje6enje,jer se tom naredbom indirektno obratio toj od trojici i jer im je naredioodvajaüje svih ljudi;30r - I(a'boverijeöi:1/l srofllra ukazuju datime ne dolazi do razvoda braka, ako to nije nalnieravao; - njegova sedida koju je uöinio kadaje auo glasonogako ga je obradovaoukazute da je to obiöaj ashaba,a to je sedZdazahvalekoja setini prilikom neke blagodati ili odstraniivanjanekogazla. Poslanik, vijest € je udiniosedidu onda kadamu je DZibril,+!, donio radosnu jednoln, Allah, J9, na njega da onaj ko donesesalavatna Poslanika, ?-:, deset puta. Takoder je uöinio sedidu onda kada se donese salavat zäuzeoza svoj Ummet, pa mu je Allah,.9,, dao moguinost da se
- " T i n r en n j c ü k a r a od a s e t m d e i p o s v e t eb d d c t u k l o n u s e i g r e i n a s l a d a . i i

3:5

onch liid.1 I:bLrIl.'lir'. , tc Lrrinio sL'rllclLr r.rurnlr r.1 riih lr pLr1.r. j s l , r r L r L r i r r i o c t l z c l L .rr L l i c ' i c i L r o , - l . rt L r b i i L ' \ l L r s c j l r n r ee . - \ l i j . r . p l o n i t a l oZ L r. S L t c l L ' j j c : ' S i r i L rn i r L i r . r n i Ll L( ) n j r n i l i x o n o q s 1)r s c P o P t o n l b t c L o e lj r c L o l ' r r r l r c l l l , ez c l j r ' . , . iri n t c n j t n r d o b r r l l o s c t l c s i l op r i l i l i o m n r l i e . i r n l , Lo ri a c p r \ i ( l o n i j ( ' Lrir r c L r s l r u 1 c : t ; rrL'Iu r rdo:nLr li1,:':t sPirdir rLlvurrr' IoIlon.r on,rnrf lio (L()n('s(' i s r L ro d j c i L r r up l L , n r r r i l i i i D , , rc l o r o I l j t n o n r L r t ' d L t l i t l i l c p o i { ' ( ( ' : t i l i t i i u s t : r l io n o r r t ' ] ( r j L 'd o b i o i r l r g o c L i u r t t ' ri !l l sL r l i . 1 o i I u l i o \ i r l i s . : r l t i r r ( ) s p i d . r L l S L r n n r t , . r ic c [o z r o l j t ' r t o i l . r r i i l bl.rrotl.rl; Ll l)i1rnjLrnc|:r clLrnl.rlLrchl It' r i r r . r l c l r r l i i r i i f ( f \ t r t , r i r r i r r ' ( l l . r : , \ ' . ' / i .1 1. l / / r / l / t t t ' i t ! i\ i t l t ! i i r n j f r j f t o P r i T n . r r i f. \ l l a h o v cb l i r g o r L l l i , L r l c r l r rro l o t ! t )l t t ot i j t t ! t t ) i r ] t . r d o r r o n o r r , k o i i i u i r :d o b i o r L rL r T i r .u r r t o t : r r r . r j l ) o l j. il i n z r c , ^ t c l i f i r s t ( ' r l r n n i r g ( ) \ 1 ) S P o 1 . : r i i l n l ., o l t ' 3 r r '\lLf Prirrii h l \ r s l r n i k o r r r r d o s l i o z i r ( ' r r ( i \ 1l i r r c l o h l z j c I l j e s o \ t n l i l o t i f rrr .l I irnrrt|li p l i j t l ) o j r . L r 1 sii r t l i r l L r r i L i L . r ' r r,r' h . r i r n t . r ; l P ( o \ r r ' l r . r n i j j . L id i ( i t x \ \ \ 1 ) t i f i ) . 1 . r 1 o d i i . l i l i i o n.llior il,) P I , r ( i r o \ l r p r i ( , r s f r i r l i l n r ] i l i . rc r r i j f d n o \ t i ! L r ( ' r t i s t i , l . rs i r i . r n i r n h o b : r s r i j . t r z . l i s i , , r 1 j , L L L , r 1 c . \ l l . t . , , p o d i r c l i ol j L r r kL L l r r j c g l L r p t : s f c L n lr t o \ L L i s l i r f n i o r r i k r t i r i , ' r L L t L L i n d ! r e t r r i , i L o s L r l . r T L l i r r i i o r l r l ( ) r i d f u r t f L ll i r zu l j { ' r ( r u : A l h h , . ; . ,j t r t k , r o :

L/ r. r rL .,,, Ll,,t,r r r r L ll tl , / r l r , l i r r r . J r t / . 1L . r . r ! ,

.:i r;ltr,'.,t .'-.. i,, I n, ,:1

jc i l.'jercrjes ikt!, AIIah olrroslio Dttthadaitir rt i e s(!tijttttta, lioji str ga rt teilio t i.tslt slijedili, rr vrijente kada se srca tekih od tjih z.analo nisu poLoleb(lla.: : i vcliiinll poliirjrDirl .lir je ona lrhunrc svillioq Ajet LLI(nzuj('n] jLr bitkc. lb rrogtr vjelnilia.A1lah,.l.-., jc njimit dro nallrn posljednje i spoznrti simo oni lioii sLlspoznrli '\llal-re Njeqo|o Pfil\o, ncliä ie nc stYorenjir lroqll. D\'aPulnjc Pollovio slar,Lju Onirjbeziijeg oprostir pokrjatrje,pr'\'i pul upuLonrna rljega,ir drulii put PrihYrtenjem. L istinlL svüliodobrojc ocl Njegr, Niilnc i Njcmu.

() r [.-\DZ])/t. 1(Ol[]Fl[]i]lll1 ()l)lo Inlr ßL:[\il
l ) f \ r l r q i , . l j n . | 1 ' 1 1 i . l z l ir.r , r l o nc | r l . L s l . r . .lrc b L L l ,I' b r LI l c h r . l i L , l | c n L r , r , .lrf i i l r ) i r r r rr t t t L s l i r r r i r r r . r l ) o ' l l r rr I t r l . : r ol r , t l j p o ' l . r oL L.rr d c ' . 1r l t r . r I o i c l c l i ar r o o r i l l t ' 'i t r r r i i r r r n i i l r o q r l i . r s l r \ i o l . r n i h t L z . r c l L L r\i ,o r l l i l L L b n l ) . ' L Ld L r b .c l s s l b r r l s l r . r h L l t L . r o : l e d . r j , ( i I ) i . r \ I I . I L i L r r . l i l l t ' \ l ) L L rl i ( ) r r r r r i li.rif.Lfl\)slrnili..Ir,-liirr,rsrL'Lr3|r'<,rILoi,'jcsklotios.rrtrLLiririnr't lr l lt r ' k l r : n L r , r . , . : . b L Lr ' L . r o n r . . l r s L L ! L . L r \ L ) o : l . l n i l i r . , l ' . : .\lil.r. ( i n g i r l ( r r I L L . r il)r:) l , i - i : l ; t ! t )r t ) t ! t !i i l l L. i c n r p L T Ls rL o l l l r L Li i ' | r ' 1 , , , : l r L , r l i , r ' u i l , l . \ l i j r , . r r t t : Ä r , , ,, i i , ' r l | .rr r l ' / 1 , \ / , 1 ,i r i , l ' / ' i ' , / , I ' i i 1.' , r.' / I r : 1 , ' , ' r r/r' . / r ' / i t l r i rt i t: .i ; i ri t i t t t l i r t r l i r , r t i i i . l t I i t ' i , i : i t i t t l r , r 1 : i / r L | \ 1 ) r L rh i . L l ( i i . . . r r l .r t i r . l s 1 L L I r ( ) l l),rrlrrrrl, r/i/,rj,ilI:rLLlc.r. j . o b ' r r . l r i o l l L L r 1 i r 1r).n o( l o r r r t L | L l \ l i l r l i l ' | r r h L r r b i r rlrr . rr . 1 n r\ i l , r . . n r r c ( l ! o l i ( ) dd i . r r r rf l r . ' Z r l l L r n f . l i i ( ' r . r l r i l. ' . , i 1r r r L r r n 1 l / r \ r r r ' l jPru L i r r r l r t d . ri b i r \ L r l L ' i . r i !)t i l r l , L j r l f l i i r ( r ! i ) i i t t i !: 1 1 ! t\)l t l i t t , t t t t i t l ) , t : l t t t t i l : r ) t r , l t ! t ) |)1i t !i i | |1 - . I - |t I i I t r l r o i t : l r , r i r r i \ t i i ) i t l t t|)|) - j t II i i i i | | ( ( / I 1 r I ): I r 'rr t ' , t t l ) l : t t t i t r t t rt : , tt t t r ' r l f , ' 1 1 i . l . / / ) f i t \ i i j i t t t t , l , i l t ! : i i i r i . r ! r ' l r . / ' . ) . /^ 1 r 1 ) i ' i l i r . r i d r /r r r
tltriti;t ttt, \ ( t \ t t ! i i i i t i ! : i l i i i t ! i ir ; r r ' L i i ' ' ; ; r i ; l i l , l , i , i r . r , )I / ) r ) \ , r i i i l i ) i i r tlo1t)r \ iitLtil .ritot!,, toltt. ''r I i r n l r h l l L . r r . , .Ir i : , 1 , ir , 1 1 , . l r r r r " ( . o r 1 ' , | i , \ i ' l J ' / r i : , r r i i i , ) r r i l i i , ! ! i : n i i t i t ! t ! i , t , t i ; t i i r r , / , r r i , ! , ' l , l i , r , s i , r r , 1i ' r i I ' i , 1 " ' / . i l 1 i i ( / r ' t l r r . i / r l ; ! 7 r r r ' , r r L i / r i 1 / f i i i i , , , i r ' , i r rl , r i i t j l t ! ' ! ! . l L l r i ! / ! t t i ! ) i t i i t i i i t j : b i i ) t i 'liiiriiji ! / ! j t . l ) r ) t ! ! \ ) ) t i i l / ' r / i r / l , ' r 7 " B t t t t t i l t t t t tl , . ! " l t tt l t . I ; ti i i i i t t i ] I I I . t t i l l i l t t ; ' , t t i - t r t t l l , t t t L t l r tt . r , r l L . ! r r , r / r ' i r i t r r r r r ii - \ r ' r i : r , r ' ; r r

' ' h | \ u r . I I r ' r i , , rr , il ll,'lr..r L l . r l.l i . Lr r r . \ i r r + I L l . r . . , 1. 1 / , , , , r . , Ii L i. 1 , l : . I I \ \

..L'

j L ' l . L t ' . 1: \ l

f . . l i l i , . r, . , r I r '

e'\ ri/ttr:;,o ö-a/t I u, in/

POSLANIKOVA, :;-t, UPUTA U VEZI S LIIECENJEM o Zatim je govoriosoTPoslanikovojuputi u lijeöenjujednostavnim i sloienim duhovnim sredstvimai o tradicionalnom naöinu lijeöenja, pa kaie: Prenosi Muslim od lbn Abbasa öiji lanac seie do Poslanika, *, da je rekao; Ilrok poEtoji i da ifl\a neöto brae od str.lbine, to bi bio urok.sa$ Takoder, u \egovom Sahihu se prenosi od Enesa,,*,3r)'da je dozvolio lijeöenje uroka rukjom, ureda otrovnih iivotinia i bolesti nemle.3") Prenosi Mälik od lbn Sihaba da je Ebu Umama ibn Sehl ibn Hunejf rekao: vidio ie Amir ibn Rabi'a kako se küpa Sehl,pa reöe: Tako mi Allaha, nikada do sada fiisam vidio tako lijep ten, kao u djevojke.Sehlje pao i poöeo se tresti, pa je doiao Allahov Poslanik,*, Amiru i srdito mu rekao:I(ako neko odvas moZe ubiti svog.rbrata, urrrjesto dq ga blagoslovi? Opefi se zbogfllega. Amir je oPrao lice, ruke, laktove, noine prste, koljena i tijelo ispod svog donjeg ogrtata koji ie doiao sebi u jednoj posudi,a zatimje ta voda prosutana Sehla, i otiiao medu ljude.s'r Abdu-r-Rezzak prenosi od Ma'mera, a on od lbn Tavusa,a on od svoga oca öiji lanac se2edo Poslanika,E, da je rekao: Urok je 31' istitta, pa dko se o.l nekoga. traZi d.. se operc' eka to i &radi Ispravno je da je hadis spojen s Poslanikom. Tirmizi kaäe: Nareduje se onome koji je urckao nekoga da u jednojposudi opereruke, zatim da ispereustai pljune u posudu, opere
NDr el Krjjnn. lbn r0'Muslin: Kitabu es-selam.pogla!ljc El-libbu ve el-meradu,ve crjuka, hadis br. 2188. i'" Muslnn, hädisbr. 2196. rr0Nemlc jc boles( u kojoj se na bokovima srvarajurane. BolesDikosieaakao da ga qjedajümriai, r nemle u arapskomje,ikuje nr.rv. r r r E b r D a v u d .h a d i sb r . 3 8 8 0 . iN e s d i . / l . ! r / ? , h a d i sb r l 0 0 l 6 . i l b n I ] i b b a n .h a d r s t br 6105,6106. r L r u s l i m :K i t a b ue s - s e l a D rd d i s b r . 2 1 8 8 . o d M u s l i m a a n i c i c s p o j e n o P o s l a n i k a , I d h, K M hadisbr 19770.Kod njegale,r',re/. l\4usnttel, E.t Abdürczzak.

339

) i l t t t 1 t t l i i c : t , t t L i t L . 1:t:,,ti l i t t t r l , t l t l L t , t t t t r t t n t t t i i t t t t ;(1 !t)t't ( i t l . : r i t l !/ L t t l t t t t r .- t t i i t i tr l r t t 1 t , t ' i t t l r t / i r i . / , , , , / r t ! l . t l ) t ! t ! t t i t t ) \ i ) L t t i t t t t t ! t l i i L : o l d t l j , r , t ,o l t L i t r t l t l r ,l t t t l ' t , t t t t t )| i |)i i i | | i t |)tt t i / ! | | II t t i r : : l ! t l j t i l t ! t y , n L L l t t t t t l i r . \ r r l ; r r t r r ! t ! t l r l i t i t r l ) t t t ) t i i " t i t l t ) t t t i ) t t t t l t t t ) t iL t t :- t t ( i l ) ) l,t)ji !)|t'tt)|!|itlt)|)l,t)iil {l.Ltt| |||)|),-!t j l ) o s t o j . d r i j c \ r s i { L L r o l . t l:i L r c l s l i t l . , i n n ' h 1 . L r o l \ r ( l r r r o f 1 ) ( t l , L l m m ü S I L n r . ' . c L rj t L ) o s L . r n i | . r i c L i o Lrrr t . ' r : o i L r c ii r d r r r rr o l ) i n r t r r.r i i cru ic lir LL irli|lr't' c|rrf rrr,l.r lc |t'l.rt,: ! ) rt-i Lt t tt'l;oia lio it i oi utitilLlijt!,jt't it: t!t cr'rrrn. L.,r;cllL'grri:! I | |(| i ' - t l I i i i . ! | i tLi,)!t)(ii jit! . l . u i t t : l : t t ttti r ) k ) t t t , ! l . t i i t i t t t r t l r i l : i t i t t l ; i t t t t o : : l t t i r , t t t i , t t t l r t t i t i i ! t t t r , t i ! rd l g P l ) o s l a n i l i r l r , r , , L L i r . r \ l r L L l r i r l / l u ( L r L r r L t r i L L t I lL r tntrL rfrl li r l ( ( , \ j r f i n r l i r L l| ( r \ L ( ) ti tj r u f r ) l i i r .! i l \ \ Ll . l / - l L n l l l l . t i n c r x r L L ni l )i n f z n . t i i . l \ r h c z o b z i r l r r r r . r / . l i r i l ( , !rtr l ! l r o \ i h j f r . r t r i . ' r r . r j rl ! ! q ( r \ L iP o l i t i r . r r r l s, f o \ ,L r t i r l r! t 1 ) , r fr i L / r l i r . r . L 1 ) n ra l f t r r r i f g L i i i ] , i ' o Ir i . , r L .r i r l L rt i r i . , e n r . r : , . r : rIr d . r i r l - z r i r . r ' r r \ l l . t h u l l j r ' r r r r . r . L r r ! . 1 n ljill\ , j r : r ) ( ' t r t L . r r . t r l i c L i r nL r l t ( '.rl i n l . l i r ri l i ( )| i r i rr r t . l L r l f l r r ( ) r , ' i l : r f r l i ai t c n . 1rr\ i i jt' l ) o r ( ' r :L L t l c . rr L L r i r r r r r i L l o i i 1 ) o ( i S l f r l . r : L \ . 1 1 i r N i i L ' o l . o L . l i 1 ) r i\ ! i r t L t l c ( r rr r i r l L r s . r . l r t i f s , | i l ' l i I L r i L p l ) l r. o s o b n . r r . r , s n . i z. r l l o p L r L l r o s r b n < , s i i r r r\,l r . l r L L i , . ' b r i gi . r l i c\ r r c ! i 1 o a n r i r r . r 7 \ r n ( , i , ' o l , r L L r o k l j i r ' l n !r) r r : . ro n , , g . rl i o t r r ( ' ( f i . 1 : L r o i r r r . r r . c l i or I s l i r r r i L .rL.L l ulirif fl rr]rrrnu o',,b| ./.rloiL'i.\l!lh. nr. r L ) r r o g i\r( i r r r L ' / o s l L r l j t i t ' \ l l r l r L L r l n l t q o r r r , ' l i r .I l j r ! . 1 1 : . 1 \ i ( t l l i \ ( . s o r . r ri d i p o l i i L L . L r r ro r r l i o j i r L t: r ' r , r l r , ' h l'i\ 1 ) j rl i r r ( l s l ( ) ' t i L N i s l i a r i j f L o r r t l r ' l ( l r r n t LtL r l t , ' l o r . r n l r r r r i j f N j r r r o l r l ) \ L i r i j r r i : s c L Ln r L r r o i n r z i i l . r r l , r : r r t r t r r t ( ] | r i i , r 1 . l tl.)ro l f c n t ! ( ' r r r r l L rs l l r ! . t n r , ' k ir r r r r r I h ' r ' d l b ei p r c l r o l i ! r L rr r / r i n u r ( L r < i , r b l i ll ) t r ' l o r l n t c 1 r r L o l i h o n : r z r r o . l . i1 . r / i \ , r j np o [ . r t r I r r c L n r ( ] r r i ( . r n c l i ( s l r r f i l o l i r , r : i ! r r ) i ! l ) o s L . r r i l r l i . r o , r l r r s , r L I o l z n r i r i i / n r L i L . t , : h i t , rP r r r l L P l c l i , , \r'.Ir: OtR,o u.i 1.tjtI t'iI i i.a.i1'tiI! iJab.ia:!!i. s L t f r x i n i i . o q f . t n i r r r i t r ' j ( ' s r r i i ld o d i r r r n r L . , r o l o n r i ( l f o n r r l l o t i : l . r b o P o r r , r i L r r r i r , r d LiL l L r r \ . r t ) f l ) l i \ . L r l t L r , rp o n r h r c i b r r L l , ' l
r L t l. r L f L L t r t r , rt . L . . r r.\fll,r r.L.., l '/ \ l , t ( l i i ' , . , , , , lr 1 : i - . l l r r r l \ r , , 1 , . , il! l < . h r \ \ r l i l l t D t i t tt . I l l , l t L l r r . .f . L , l' f "rr r I r r , r: i . , , . li,L ) .r,,. r.L\ ,r il:l ,, . ( t. t r i 1,r\iL\ I j\ir.rrr

r . . 1 . , ! r r , f L , , ' l l . . r rL f . L . L ,,1 ll.t. LiLf !.\11,. | 1.,:..' , ll\l

cl tithr,,n,], :,/ttlm,ir,/

pogledom, ponekaddulevnim susretom, ponekad dodirom,ponekad striemljenjem prema objektu utjecaja, ponekad dovama, rukjama i dovamaza zaStitu, ponekadprividenjemi zamiiljanjem. a Utjecaj duie onoga koji ureöe nekoga ne zavisi od pogleda jer ponekad moie biti slijep, ali ipak utjeie na ureöenu osobu. Mnogi takvi utjeiu kada öuju opis i da ne vide Stote opisano. Svakourokljiv je zavidan,a nisu svi zavidljivci uroldiivi, poStoje pojam zavidljiväcopdiji pojam. Utjecanje Allahu od ntegaje ujedno i utjecanje onogakoji je urokljiv. od Strjelice koje izlaze iz duÄe zavidljivca i urokljivca idu prema osobi kojoj zavide i koju uriau. Nekada su precizne, a nekada nisu. Ako ga zateknll nezaitiöenog djeluju na njega, a ako bude zaötiaeni naoruian ne djeluju. Ponekadsestrjelicevrate onome ko ih je izbacio. lsto kao bukvalno gadanjestrijeläma. Neke osobeureknu sanresebe.Dogodi seda nenamjernoureknu svojomprirodom,to je najgore. Ebu Davud u svom Sr,?err prenosi da je Sehl ibn Hunejf rekao: Proili smo poled jedfioga potoka, pa san se okupclou njemu. Kada sam iziiao, uhttcltila me je groznica, pa je Poslanik,:+,,rekao:Recite Ebu Sabitu eka tultZi utoiiSte. Mogu li se lijeöiti rukjom, Allahov Poslaniöe? - rekao sam.Rukja se koristi za lijeöe je rarokd' groznice i uiedo otrovnica. - rekao ie Poslanik,;t-:.3t5 U rukju i trazenie utoöista spada3to viie uöenjesure E/-Feleki En-Nas,Fatihe i Ajetu- l- I<ursiije,k^o i poslaniökihdovä za zastitu: - E uzu bi kelimatilhrhi-t-tamati ,nifi kulli ieitanin ve h.trilfietin, ve füfi ktrlli hjnin lammeh. Traäim utoöiite s Allahovim savrlenim rijeöima od svakogiejtana, otrovnoggmizavaca i svakog urokljivog oka.st6 - Euzu bi kelirflatill.thi-t-tarn4ti elleti Ia iudiavizuhuflne betrun ve Ia fadäirun ntitu ierri t rd haleka, ve zeree ve berae, ve min ierfi ma ienzilu mine-s-sefiai, ve fiti ierri tna ja'rudZ rtha, ve tfii ier'fi m.t zereert-Lerdi, ve mitu ierfi ma jahrudZu minha, ve mi iefti rttufli-l-lejli ve-n-nehari, ve ,rri ieti td.vttliki-l-lejli illa tarikan jatruku bi h.tjrin ja Rahrütrfi, Allahovim savßenih
r r 5 A h m e d M r J r e . / j r l 5 S 7 8 . rE b ü D r v u d : K i h b u e t - t i b b i . o g l a v l j e a ü r c l i e r . p M ruka. hadisbr. 1888. Lrnac p,tnosihcaje slab. -r'Bufiafi.hadisbr.3171.;EbüDavud.hadisbr..1737.:Tir1ni7i.hadisbr2061.

311

l,oic tt: iit)-t l)i.tri.it'i in!i l)t)bt)-iii ttitt ttt:vtat;ttk utoliut \ . n i , l i l ! ! t ) r l - l t 1 J | L ' . ! . /\ 1 , / L ' \ 1 r 1 . ) / 1 ri,- / , r r i l , l . r . ( 1 1 l t ' t ) i t o i t ! t r i | ) . k ) . o . l -lt1 nraltl \lt) iL rt! :(:|)lii ft!!iln i:itjulrljt iita i: iilt i.lr!:i, atl :lti a ot!t tlo It)L' i rirtI ihltiül!tlt i t)ti -[t ]tt)i]k)t:a ltilttika. orit]) aitoln koil - - n l i! t r ' a i\ ( ! t ) h tt ) i ü u t i i i t l t a t ) t n . a . j | r ; ; r r h r r r l . ' iia! r i t!lt! - E' tt.u bi Ii(l i t t t6t i I I i hi t I a r rn ti tüi tr gcda bi lti yc i liabi lti te 'il)6dilti, ici t i t'( titr lrttl(.ßti i i(itltitri t? errj(rltdtrt r!fi. LItjttr]]l \rJ.\ll.//rrL,lrl/ r./r |ii,IIi||t itiIt'iIII|! t)tl 1il1,grrt'r|/i1rr'. or1:h,\jrr:i)r,rlr ' i t ) i \ ) t ' t ! i o . l \ r j t t 1 , : l i t ) : : t ! l t i : , ! ) \ t l ) t I i t ! i i i j i l i t ) r , . ) ! . /l , / 1 J / r J 1 1 , 1 1 . AIl.!lt!!tltrrrc t-ta,ulteti {tk, daulklul\(, ,Iiü i(tti illti ('!!.!! bi ved:ltil.e alti.utr l-lierijlt, Allaltrutnttc t't liali]]1.!lilieAllahttttutrc la jtrh:tttrtr Dln ltrl( bi rn\ij(tilti.

ttllintttr

t.(Lii/ir I rtt:'strtc

tc I nngx:ttrr:,

r'( ln irrhlelit vn'rlttl'c, sttltlntu:lia vt: lti ltartulilit. )lln ltl l\ !\rjiIt:a:i:r'tti;;trijtiirtti t i t r , l i t t tI i . - . r t s 1 t r t : t ) l I i i f ) l r u ! t i i i i , t l i t | , i i \ t \ , t ) t t t ! i t iL o i ü ; t r t r 1 ' t r r ' l i a ' . \ l l r t l t t r , l i . i l , i i : r t \ g i i r . / r . t ) / !. : l t ! I itutu,. ) l l t l ; t r . ! v o i t t o i : ; l . r rt t t Ll r t t - t t 1 r r i l \ t t r r l ' L L : r i t t l t\ t \ : p t i i j t l r n t i t l , r t , i . \ ! r v l t r t t t l l t ri l t r i t rt it I r-inti rll(.i In icj't: t:a':ttltrr rttittlttr, (lltti l)i Leliittdlilti t ltt]ttIi ltr jtrllrn i:rtlttutrrt: bttt rrn ye 'tll1filt! t'. tsifi.!illtlti-l-1,!sl].tj fit.! tittlta r'c ttrtr lir.laiit!ü ]]ul lnltlia ;art(!ln!, irDt( ll.!bbi vt aerd!: t't bcic'e ve iJtitt ictti t,{: t}iitl ;cii lit!lli al icrtitl l:tttt, 'tla slt.!tifi 1üfusleliiilt. Tj 4-'tiil l.t llllii! ll'tt:tt lti rtdihilhlti

Itttt e'rtlt,t iuijt;tJtl lit!lli .; ;uii]t iltl.t!1t l)i tl4sijtlllti,

: 1 t t i : \ ! l r t l t o t i t t t L l : r ! l t : i i i i i l l i t t t t t r r ! l ; o 1 t 31 i t ' t i r t i i i i l t / r : r ' / J r ) r l l ( , rr 1 .\71'!r,r 'r j1lr,1,:r/r,lr ril,tilltt! l;alL,|L t)tt):t lritttt-it:r Iili lt)!)t)-t)i. 1 \llt!lt,)\'r)t Iiiti)rl ijjtrtiut! l : o 1 t t; t t r u t t r t , o j r n r ' a i ) t t i i ) \ l : l t i t ) t t o t a\!i r l i : . : l i t ) t ! t ) . i : r / i i r l ! . r . ( i r l l l r ) , ' r r ) i r i t r i o a i o t ) t !a l L ! t i | i r l i ' . , ! r r / , r . ,t t r r : l r i , o i r t \ t i t i t i h ) : : : t !\ ! ! ! ) ) r l : l t ! t i l i t r t ! : l t t : r t k o . 2 r t Loiiiii Ii !!!))?t ljt', -:ti\lt! lt: t)t,)j (;,),t)o.ln) ,.t ltu!i t)iii l)1It!.' it;tt tt:i it!lliI I t

'l.tlr.tssarrlu

billnhi tlla:i la ilalrc illa ltrryc, ilohi lc llrltt

\ r r r f r . j L r ' i , , . I . L I I \ j . r L; r i / ! i r i i ! , r . : a r , l , ' .

(r Ll

\ . ' , r . l i , \ r r , , . , . 1 r r . i i . l ! \ | : , 1 . , . . , , , i r ,! r : + - . . l r r l l i l , l r r r . r r J r , i r l - L r r r l!,ILi/,.r. r,l .:j l:6-rl).1,rrIlr. L L l ) . 1 , r l l \ r 1 . 1 , : .. , i J r . r ) . ! 1 , 1 J \ l . L L . i ( , , r L r , r . , , , r . r r , L rr .L i t l r l ! l l)r\ r f r . i ,rr, rrr , I ' , r ' ' rr , , i r , / i . l r L L r ' . r - r r -( ) t \ l r L l , L l ) r \ , i l i : , , L r L tl t . , r , , L ' 1 , \ 1. I , i L r f r L \ r L, j i . . r l ,

,:l rihr,:,näalttlm,la/

,d oi

ul
ve m ih
ete tu ta

ve w 7i ve im u ne ia

ha

kttlli iej'ir|, ve-d't.tsdmt bi Rabbi, ve Rabbi kulli iej'in' ve bi ld tevekkeltu hle-l-Hajji ellezi Ia jem tu, vestedfa'tu-i-ierrc ve i'ne-l-vekil, havle ve la kuwete illa billah. Htrsbiiiallah hasbije-r-Rabbu mi e-l-'ibad, hasbije-I-Haliku nifle-I-m.thluk' hasbiie-f-Raziku ,nite-l-merzuk, htlsbi ellezi huve hasbi' hasbi ellezi bije.Iihi ,nelekutu kulli Äejin, ve huve jud.2iru ve la j dioru hlej hi, ha sb ij eI I ahu ve keja, samih I lahu lime n de'a, lej severae I lahi tnerrfltt, h.tsbiiall.thu Ia illahe illa huve hlejhi tevekkeltu ve huve Rabbu-l-'arii-l- azirn. Traaim zaititu kod Allaha osim kojegdrugoga boga nema, On je moj Bog i Bog svih.'Iraäim Lrtoöiitekod moga Go'tfodarn r Go"podara "vih i oslaniam ," ua Zivo|a I'oii Ip umirc. Otklanjam zlo rijeöima: La havle ve klvvete illa billah, dovoljan mi je Allah i divan li je On pomagat, dotoljan mi je Allah od svih rcbora, dovoljan mi je lvorac od svih ostalih stlorcnja, dovoljan mi je opskrbitelj od svih opskrbljenih,dotoljan mi je Allah, dovoljan mi je Allah koji je meni dovoljan, dovoljan ni je Allah, Onaj u öijoj ruci je sve, O]1 öuje onoga ko mu upuöuje dolu. Iza AIIaha nema niital dovoljan mi je Allah, nema drugoga boga osim Njega, na Njega se oslanjam i On je Gospodarwlikoga prijestolja.üt 1(oupotrijebi ove dove izaititne dove spoznaie njihovu korist i potrebu za njima jer one sprjeöavajuurok i otklanjaju ga, u zavisnosti od jaöine imana onoga koji izgovara dove i jaöine njegove duie, ' p r e m n o s l i o s l a r i . r n jn , rA l l d h a . d o v ai e o r u i i e i i i a i a ( ' i n a a v r s i z a d od onoga koji ga nosi. Ako se neko boji da ie ureöi nekoga, neka kai.e:Allahumme barik hlejhi: All.rhu,blagoJovi gr:. käo ilo je rel.aoAmir u: Slo ga ,lisi bhigoslorio! lsto tako, urok odbi'a: Mala-Allah, ta kuntete illa billah! Kako Allah hote, nema snagebez Allahal,sto je izgovarao'Urvekada bi vidio neSto3to mu se svida ili uiao u neki svoj palmovik. U Muslimovom Sarir4 se navodi ioSjedna dova koju je Dzibril, $4, uöio Poslaniku, :+t Bismillahi erkike nifu kulli iei'in iu'zike' nti ieti kulli neßin ev 'ajfli ht sidin, Allahu jeifike, bismillahi
Nrr Ibn Sunni, 1nr(h cl-jc\nti ff .l/cilc. hddis br. 71.; L0nac prenosilaca Je vjerodoslojan.Ebu Dalud: Kitabu el-edebi,hadis bL 5081. rli kao mevkuf predaju od Ebu Derdaa.

)0.;

i2.;

.
e

t

iikc. LI itik|'.-\llalta ti rrr'ittt)!!lii!1 lt iL ilill .).1!r1.(d ilo tr 11tt!t't' lt \lit))1! ili ..tti(ltto!!(! oln! \llt!lt ttt:1.t1 t).tlj.!\'i ti itttl at! :la:tttl;41t

.lllaln tc lii r'iut.' ' Ziltim ir nr\eo Lrpuiu PoslanrIe, , o ljira|r)lrl sl.lLie b()lcsli lrrclisu Ebu D,r\ Ll.tr l(rieg Pr.1)osi ponroiu |ul.1c,o acnru \r qo\1)ri LL K.!d vas tlcito l)oli feLiilo: od Ebrr l)errl.r, , (l.r rr' ,\llilhov P()sl.trlili rc(ite: l<ßbbt!tt llaltrr cllezi fi's'stttnt, tel.ndd(sc isllttIke' (tttl t!lic Ji-s-settnve'l-crr!,I;ettfttt.!lttttttuli(.li's-seItn-/ii.l,4lrahttletekc.liEltte 116bl)It-L-1.!iiibitt' uI.il I cttl. Idir lata lu tc,4 rc lntijotß! re ii-fAuI tilt iilhili hla lttze-l-vediei) fttltlüüett Dritt i.rltrtteLili (;o\l)o.ltt )r .\llidlrlt it: tta ttr'lnt ttcl:a lt \) t to 7,'oir itttt llt)it! loii t'*11; t . lt j t ' , a i t t / b r t t t t t t t t h r t i t t L l Z t j ) ) l i i . l \ ' t ! o \ l o f l \ ' o i . t1 1 1 t 1 (t) s1 ! r b t t : l ) t ! : t ! it: i )]o /.ttjtljtt.'()l)tt):lt t!.!t)t eitltltr! Iisi Grttyttttttt lobtittt, '1ttt.:li ' \t,oitt ulo';Liliir:l;ttrt tItr lttl. O.(lt (!t'it ('d( .' ! r t l L i j Lll) ; i b r i l r , ,I)rcLhoclllo l)omcrlLrLll Z . r t l l i ri t n r \ . ( ) l . r l i o d e r ,q ( ) \ o f i o j c o u P L L t li ' o s l i r l r i l i r , , P I i l i j . ' i c n i u c i r i r i r . 1 n r fLllijonr. Nrr\c() je hudis ln)ji st ir.rh7-itl cL\l.tarrl/./: Alio 5( iltüeli lL i.t.boli, iti it]tß ait iLi t'.!tItt lteli.t PtstoItI Itr-rtdi ot'ako .\t1/lL!11 t!t! t!i.1.!o. Itll beh! tLlit|itt: Ilist]ti llalti, .t ::lt!\'it) lt\!. 1tt! u!lll. tt.t1li111 lxrtlina, juilit seliittIItlla l)i i::jti l<il:'l)i1t.!! LI itltt etdiitrl bi tiliqti .\llrrltr,:üttl1a t!t!;L .lt)tttt)ttttt i i)litlt't!tli| )trkalt! o(l i]tt.' it i-liitiili L)r)!tojr(lY.rnliaiienjiro Lonrcctr li ltolc:nil,t rt- Allrlttt lt .!..v)l!!l i r zc s e n r i s l in . r b i l o L r o j L L r r l l l u l i r l c d i n s L i tz Lr r r l j L r '

f . L ,i , I L : \ n . L \ l l h r \ f L , l . l l i i l i . r L r l . f , i . rr L I L o r , i n r L iI l r s i L r i r r f f t f r . \ l r . L r l , r ( L r ' t . , 1 h r , r l f L r l f a r!rl,Lr '' Ir..L!. L . . . r ! . . r . l r . ! l. l r r r r l l l h r L L ) . r \ L , l . r . L l . tf,1 1 , 1 , . f i ' r ] r l l r , r \ i r r . , . i / 1 , . . i , ' ,i il + 1 l if t,r.iL\rl.L.,r. \ t L r \ t L j I h I L l . Lr: . , f j r L | .

'

. t l I r J r Ll \ j r r h u . L r . 1 , r . , , , ! , j \ j fl i r l r r L L n \ r ' f i i r. r , l . h r I l j . \ l r t r l r n 1 l \ , r r h r . ' . . l , L . r l r r J . 1 1 ,I ' r I

a|til

, ;-l/t|In,.,'/

O POSLANIKOVOI, !5 UPUTI ZA UBLAZAVANJE NESREEE Uzvi3eniAllah je rekao:

.r.r,u u!*rl ijui.-i n;u,i r:,,i' , r4l '.
;i.:." e ;LJrrr +r: i) ".

-r r,l/,

rri i+J-c-:J.

:

,i:jdr
One koji, kada ih kakvd evolj.t zad.esi, somo kaiu: Mi smo Allahovi i mi öerflo se Njem viatiti öeka oprost otl Gospodara njihova i milost, orli su ßn Pfttltom putu,316 je Preneseno I Sahihu od Ummu Seleme, da je prenijela a, od Poslanikada je rekao: Koga go.l zad.esi nesredr p.r kaZe: Innq lillahi ve inna ilejhi radai'urr. Allahumme-'diurni fi ,rlusibeti vehlüf li hajrcn minha! Allahovi smo i Njemu se vraöamo.Allahu moj, nagrodi rke za moju nesreiu i zamijeni mi je boljim! Allah öeg.r fldgraditi i zttrltijeniti stafije boljim.311 Ovesu rijeöinajsavrieniji inajkorisnijinaöinlijeöenjaod nevolja, u blitoj i daljoi perspektivi, jer sadrZedvije glavne stvari kojima se otklania nevolja, a to su: 1. spoznajada su öovjek i njegov imetak Allahovo vlasniitvo, te da su mu dati na povjerenie; je 2. nezaobilazan povratak Allahu i Dunjaluksemora napustiti. je ovakav poöetak i kraj, onda je lazmi3ljanje o ovim stvarima Ako najveti lijek za lijeöenjei otklanianje nevolje. U ono Stopomaie ubrajase i slijedete: - övrsto ubjedenje da ono Sto nekoga zadesi, iije ga moglo mimoiai, a ono 3to ga je mimoiilo, nije ga moglo zadesiti; - njegov Gospodar nevoljom ostavlja öovjeku neSto sliöno ili
r!" El-Bekdte. 156-157. [ ? M u s l i n 1K i r a b ue l - d z e n ! i ?p o s l i v l j c : .

M a . i u k a l u i d c c t m u s i b e t u d i s b r .9 l l l . i .

345

:l

''l

r

Il!

ll

L)otlf 1 r , b o L l r i p o l i . r r L l j r 'l l r . r 1 . s l I p l r L l l I r r ln r o / r d ( ) l r i t in r ! r o ! 1 ) sL trl ( i je: i o c i n . r o l j . i . l i . . r l i o( ) r r h r r i , n r r r r Lr'r rL r r L r i t li c r ( i r r l r r r q ( is t o n c \ o l j i 1 f 3 . 1 \ i L r l f h o n r P t rl r l g l ' ' t l ' rlil j ' ' r o j L l i ' ' n l r i r l j c t r : s c l ' r i r rirsluzrr p nr d L r r j . r l L L rs lr.' r r ' . r r i \ r r l n l \ l i r ) ) L L n t r t l r L ll I r n i s r ] r r l r i r L r r l o ' . \ n s p o z n r L id r r r P f f ! r j . rn { ro L L i l . r r r l 'r\ o l l L L ,' r l t l ) o r f c ' r \ : r i r \ ( 1 ) \ ' l t rl l) L l ( l ( i' f l ) l l i \' ) ( ' l l ( 'l r l ) ! l . o r r o! t r r ' \ l l a h . : , g l r . t n l r r r r l i o ( i o s t ( i ' :llf t : : r i . tt i t l c P r s l i , r . ' s r Lr r f I f r l . r l f l l r r . r \ L L r ' ' L r jic i r " l i r i l l L r l i ( j r r I r ) ' 1 ! f i l t l cr ( l o f o i t o r r n l t l c | r b i j cr t r I l i r r r j L ' r i o r c l i i r ' r \ r r r C r r S r o g . r i i , t p o r L , r b.o L j cj L r r c g , L L .!rl L r i ' r ) ' r Ll o r i r l ( r i - r ) L i r ! r r l r i o : ( u s r r c \ r ! r 1 ! L ri ( ' n . l d o r n d l t ' : r r r l o l j o n r o \ i ! l i d ( ' L r i i r nldolin.rc[L; '1'Li P'! 'Ll .,nirti tl.r it Liri rrrr3r.rclt'rl rrlrlo orlollr'' :tr) Lrr 1rcb.1 t t ( i l ) i l1 f c c r l . o b L L r l z r c [ r r i r l j i r r r .| r l l t c c r . r c [ r r l l s t r o r i r l l ' h L r c [ ' l ] u i o P r t r t b . r . , n l l i r l . r i r r . r l : o rd f t r . \ i i ! i l i r L t t r l r i . ' l ' L L l r rr ü L r ( r r ( i l r i ) n i i ( ' P o l r rr l r r 0 r r i t iz r n i c ! .r ' l i i f r L in ' r ! r ' r t t ' r r ' t f p L i {n i c . I , jc \llrlr r . r i l i o r : 1 r i j li L l r l . ' . rn . l r l t u i l L l r " r r j r L rr o l i ( ) ! r ( i t r r i ljLrbil\ I ,,.r .,orLrlrr.ro Lrtf!.r r irrr. ir' .'.rdlrol .r L"r nir':,'riLl L'rin'1 p o r L r r c l r I n 0 L tL i r L b r t; sL tl.1't \ n c l i r r r 1 f 3 . ri r n r , d L l( l \ i j f ( l L L 7if L r . t i n i j . l r \ l r i L L i l . r n i x ( (' tLir\,rlLL a l i , ) i o r rl ) i L r / i \ r t )L r , ) l l o r i l L l o g r i ( ' 1 . t d f . i l 1i) s L , r \lt( ) i o n 1 .\llrlroloj rr.r3,r.rrlir l rL L O f , r j k o i i r l . r i t ' r : k L L ( c r r r | . i . ' \ r h r r rS r i r rrL i \ ' r n r j l o s L iir i r . ' t ' rL'i dl lri ispiL'to .1 l ) n n r i s l . : u ! . t \ t o r j . l ' , r , : l . lrr i g . r o r h L o r Lp r o l ] ' r s r ' o L ! r . : t o \ i n r , r i a r r ( )n i , ' q l r r r r r l o l b Lir l ) r l t ' ' r n j t N l r l r l t r i \ n r r o l i L ' s P r j . r . ' r . r l L r ' . | r r l " i i h r ' : L r b i ; r ' lri'l ' r s t 1 ) L r 1 ) l o L o : l ' IL L L n r L i l i ( i|\ll i q r L L b ( , : t i c r l g t i r a i r rr.rr. 1 ) \ ( ) n M i j ( i L l( l l r n o sL ! 7 i 1 rn ir \ h i l f i r r ' i ( i b r r l L l l o ' r''|'to L r ll . r , ' 1 , ,r i 1 , , " , , r r f p ( , . ? r r . 1o or.l l l i l r r z r r i L!rr ' 1 i l r ' r t i r r l ) q x ' o i il r ' '! istrrru li. ll)\lirrrili: DatttttLl jL' ol:t rtlctr tc\ktt'rrttta i tt(:1bll(ttltt! ' Da(lia ttailt s!] 4tt ittr(! p s l l ) o o r o n r r 's r ' f . r , ' l i l L l j r rL \ r ) r . r r l i l r r r P ( i / r l ' 1 i rr ' t \ o ! l r n l ! L i L L L l i '

\ 1 1 , . f r l i r r l , L. r I r I

).1 rrr. rLlr. . l:r"

i , r/

\ r L , , L .' L r

r

L)/. rrr

':|riIttx,a är/rtIntlt

/

POSLANIKOVA, +i, UPUT A Z^ UBLAZAVANIE NEVOLf A, BRIGA I TUGE U dvaSahiha stolidaje Poslanik,+, u teiko tirzgovaraoiLa ild.he illttllah&-l-hzitflu-l-halimu, la ilahe illalldh Rabbu-l-hriiI-hzit li, Ia ilahe illallahu Rdbbu-s-sefiarati ve Rdbbtr-l-eftli, Rabb -l-'aräi-l-kerim, Nema boga osin Velikoga i Blagoga Allaha, nema istinskog boga osim Allaha, Gospodara velikoga Aßa, ema istinskogboga osim Allaha, Gospodara ebesai zemlje, Gospodara ia snoga pr ij estolj a.32' Tirmizi prenosi od Enesa, daje Poslanik,E, goyorio:JaHajju G.t, j,t Kctjjum bi r.thttretike estegisu! O zivi, o Ti koji svim uprtvljai, Tvojom miloiöu tra,im pomoöi.stt) Tirmizi, takoder prenosi od Ebu Hurejre,.!., da je Poslanik, €" kada bi ga ne3to zabrinulo, dizao pogled prema nebu i govorio: Subhanallahi-l-hzim! Neka je slaltljen uzl,iieni Altah! A kada b:r uporno ainio dovu, izgovarao la Hajju, ja lkjjum. O 7tw. o 1i hi: 3r1 koji svim upravljai! Ebu Davud prenosi od Ebu Bekretedaje Allahov Poslanik,rekao: Dorri ofioga koji je u nevolji je: Allahumme, rahmeteke erd.2u,fe la tekilfti ilrl rlefsi tarfete hjnin, ve aslih li öe'ni kullehu, Ia ilahe illa ente. Allahu, nadam se Tvojojmilosti, nemoj meprepustiti sebini za treptaj oka i popravi moje cjelokupnostanje, nena istinskogboga osim Tebe.sr) Ebu Davud prenosiod Esmebint'Umejs, i:, da je rekla:l?ekdo je Allahot/ Posla ik, E: Hoöei li da te po.luöit t rijetima koje öeß mi izgovarati prilikorn evolje: All.thu Rabbi, la uiriku bihi öejbn.
Nre Buhari: Kitlbu ed davät.pogla\'lje [d dua nrdc cl k.rb. hadis b. 6345. Muslnn I] kitabi cz zikri ve ed dü a. hadis br. 2710.i TnrniTi. badisb. 3415.: Ibn Mddte. hadis br.3883. N r T i n n i z i : K i t ä b ue d d a ' v a t .p o g l a ! l i e9 1 . h a d i sb r . 1 5 1 5L a n a c r e n o s i l a cjd s l d b . 0 c p . rriTimizi: Kitäbu cd da'val. poglavl.jcM! dzd nra jckuh nrde el kcrbi, hrdis br 14.17. lancu prenosilacajc Ibrahnn cl'Fadl el'Mähzuni, on jc shb prenosilac. U rI Ebu Davud: Kuabu el-edebi. poglavlje Ma jekulü iza asbehn,hadis br 5090.; Buhari, El-Edebu et rntlre,/r: Poglavlje Ed-duainde el-kerbi, hadisbr 701.

)llrrli j, Ita1 (io:1ttr!ttr i üt lr tyi'ttj, ;tt .\itt ,rii/r. s f p r r r o s i \ . d r s f i l q r n r r l s f ( l i r n rp l l t i r . .\hnrrcl plcnosi od lbrr \lls

L-'dr|lqonr firijftLr

L r t l . rd . r c . \ l l . r h o r l b s l a n i l i l c l i r o

tr(^n b !(I ili It!!.t,l.t lii:!:: Allillttttt( itt,ti ,llio iot'jtlia.id(ri 'alttlil,c, 'abdtrlit,, :'tlnrtr tlttclilit ttutrijtti lti jtclilit', trrcclitt rcbtrrr 'atllrut.fijjt hul;uuurke, kadatrlic, t:s'clrkc l)i li!!lli isulitl IItIr'( .lijje lclae stltlntjtt bilri ]t?.1:s(Lc,c1'tttaalttln! li liit.tbilic, ct, hll(:itIt!:lItt 'itrlel;t iltti-l-gßjbi etr ah(!.lcr ittitr lrclkiLt, tt istr:'tttla !tllti./i tc.l:hle-l-IQti L!rk-l lttcrrl, te:cltttltr: ttt 'tutt l\rt r)l) :ijt ioi)ti lt't),-'tl \lt)tltiiiI s iittltiult, lrijt. t| tt tt,ttri titLr, ltrtti t)tiiLtil)t1L ü!iiri . : t ! ( i b i t i t tt , r i i r r i l ' r r l \ . i r t - t ! L r t i L ! ) I | | 1 | . t i i . t . \ l t , i i r t ! i .lo!t!.!n, \ \ ' t ! l i i u t l r t ) j i t ü i t t t t t ! t ) r tl , t ) l i u !' i : L ! t t t t t t : , r t r t t / i / ' r , l i ' r i t r l L , l r i ^ r U i . ' iitjttrir i)t1!tt'i. ili l:ojr \t tl i l i l , o i t : i t t t t L t y . l t tt ) t ! \ n i ) i l t \ t t n ) L I I t r i r L . l r r r i r t : L l j r ' r r rI \ ! t i t ! t r ! ) ) t ) l j r t r j t i \ t t t ! t , o t t i , \ t ' i i : i l o t i it ! l , ) \ i ] r , ! i r ) i i 1 ) t t ! t t 1 1 l i ) )t i) t i ' l l r t i ) i i t t t o i l ! . t t l t ) \ l i t!hut\ l)i i.!t iiit)it. Ällalt t't uttt ollilortiIi ]ticlot,t! bt ig!! ili tI!gt! i \ \ t ) 1 u L f t ! j t i t ) i t l: | t i n j t ! 1 t ! t J r t . . t t i t i j t 1 ti t i i e , . t l o i ( : tt.' t(l)iit -\lliltr ltt,Dtnti. fl.ilI( lirtl!)i, t'c rlt!1.! s.!.lii, t,? d:elnc

r l i l n r i z i P l c n o so r l S u r l .c l . ir. ' \ l l r h o r l ) o s L r n i h , r ' c ' t u o : / r r r s i jt bio tt ] il)i t]tolia k t ijttlntrr: Ltt ilaltc illt I)it( rt!l)llailtlie l;ar[a
i n t i l i u l t l . un r i t i . . x l i i t t i ] t ! . \ L 1 t t tl ) t ) l t tt ) \ i t t tl i i \ ' , : l r i v l l t t t s i i r t ' t t t i t dt ttttt tt((:e bili tt\il)til, l)it)',lluslitttttt tlc('c piottiilit!!.ltrt,tt,,t rijii l,ojt: otlai Loii ia Il !!sliinIn.: L rLrrrqrj Ir('deii :taii.2,fl,t trct,olji rru'( i.!a|ot i !i, (! lrt ttllt ,\ll.!lt ttt' !!\liiß, .t l.o stt r-ii( t:i 1t1o! [)]6tt. JuIu\.t.

Llr ll,\,,1 L
rf L,.rli!, f \lLi,

,,,!.r tr I

\ r r i : ,r . . r

l l , i \ l r , r r . : l \ L . L , Lr L L r . L n , , ! 1 , \ t .

\ r r r f r l 1 / i ' , r r . ,Ir l : I . i r r , l i ' r Li l r . 1 . , . 1 , : r r t ß , . r . r l , L . . L L r L L f \ r L , , r J , L , , , . L L . ,, i, ., \r / L r r,,i,i,r,i,, r|j,,rr,r1,: \r!1.\ .,/lr,,r!..1 \rfrfJ l/ri\/r,,r ri,l \., . / f | : r l r t r L l L , l r r , lr . r l \ r , , r r ' . l t r l r .i \1i.li r, : .r

\.ttt

hrit

.\ixr tiht. \lnrli.|

\i, ix \x,t ttt\itIiL t)ir.'

,:|rifir,t,o i-r./trhn,n/
,!tu

ao: tri lin we hu ert lae
tg4

eni Te iizi i u em ost ui tus ,ke a,m ,iti
ea lga

Ebu Davud prenosi da je Poslanik, ;\ rekao Ebu Umami: Hoiej li d.a te nautim riieöi koiimo ie, ako ih kaiei, Allah otkloniti tvoiu brigu i vratiti tvoj dug? Rekao salli'].Naravhot. K.td.r osvaflei i omrkneä reci: Allahumme irlni e'uztr bike mine-l-hemmi ve-lhazeni, ve e'uzu bike mine-l'hdazi ve-l-keseli, ve e' ztr bike minel-diubni ve-l-buhli, ve e'uzu bike tuti galabeti-d-d.ejni ve kahfi-rrid2ali. Allahu, utjeöem Ti se od briga i tuge, utjeöem Ti se od fiemoöi i lijenosti, utjeöem Ti se od kukaviöluka i ikrtosti i od toga da me dug savlada i ljudi potöine sebi.Or:.rcie: Izgovaraosam to,pa mi je Allah, #a otklonio brigu i uöinio da vratim dug.sr? Ebu Davud prenosi da je lbn Abbas prenio od Poslanikada je
rkao00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Ko dati büde öesto tröio istigfat Allah ie n iz svake brige

olakiatuje, iz svake teikoöe izlaz i opskrbu odakle se i te nada.sts U Sunenu stojii l.lite u diihad! Otr je je.lna od. dZennetskih vftita, AIIah ftjirfle otklafija sa dailt btigtt i tugu.ss9 U Ahnredovom Musnedtl stoji da bi Poslanik, g, kada bi ga obuzela tuga, poiurio na namaz.nr0 Od lbn Abbasaseprenosi da je Poslanik,E,tekao: Kog.t obu.mu bfige i tuga, ,reka ito viie uöi: Lct havle ve 1., kuvvete illa billah. Nema snage i moöi osim u Alloha.s\t A e dva Sahiha stoii da su te rijeöidiennetske riznice.3l' Ove dove sadrie petnaeststvari kojima se otklanja briga, nevolja i tuga,ako one ne pomognuonda se bolestukorijenilai potrebnoje potpuno isprainjenje priie svega:

l"::

Nir prenosilacale EbuDavud, hadis 1555. br Lanac slab. Nrr pogla\'lje hadisbr 1518.: Madze: Ibn Ebu Davud:Kitabues-salati. El-istigfaru, l774.U laDcü prcnosilaca hadis 38l9.:Ahmed.,4rirr../.1/234.r br Taberani. hadis br. prenosjlac. nalazi nepoznat se r} Ahmed.,r,rsrcrl.8/12743. pulen]Ubade Samrta.: Hakinr. 2/240,1. Ocijcüioga ibn je vjerodosrojnim. zehebiseslo2io njim. s Nro Alrmcd. Il"snezl 9/23359. N1tZeheb| El-Tibbu e, ebcriju srt.21. !I Buhad:Kitabued-davat. poglavlje illa Kavlu la havlere la kuvvetc bilirhi, hxdis poglavlje putemEbuMusaa Kitabuez zikri vc cd-dua'. br 6409. el-Eiarije.: Muslim: 1704. Istihbabu hafdies-savtibi ez-zikri. hadis br. 3.19

€ryhh a Anra *aaa*a3 1- tevhidu-r-rububijjef 2 - tevhidul-uluhijjefa
3 - tevhid znanja;345

4 - uzviöeni Gospodarje daleko togada uöini nepravdu od Svom robu ili da gakainjavabez/?.zloga; 5 - piznanie robada je premasebiuöinionepravdu; voli, a to 6 - obratanjeAllahu onim imenimakoje On naiviüe imena i atributi. Najsadriajnija imenaznaöeniem Elsu su Njegova z-rvr, rFr(atum, 5amoopsro)ecri i1a,Ju, - traienje pomoöisamood Allaha; 7 I - priznanjeroba da senadasamoAllahu; peröin 9 - istinskooslanianje Allaha,priznanje ie öovjekov na da za u Njegovojruci i da mu On odredujesudbinukoia je pravedna njega; 10 - neka Kur'an bude za njegovosrce kao sto je proljeöeza Zivotinju. Nekamu budesvetiljkau tmini sumniivihstvarii utiehau nedati. Neka njime lijeöi bolestisvoiih grudi, otklaniaialost i liieöi brigu i tugu; l1 - trazenje oprosta; - pokajanje; 12 13- diihad; 14 - namaz; 15- vjerovanje öovjek da nemasnage moti, i pripisivanje ni toga samoAllahu.

3ar Tevhid rububijjeje tevhid gospodarstva, znaöi vjerovanjedaje Allah Gospodar a svega.tj. Stvontelj, Vladn i Onaj koji upravljä svirn. (op. rec.) 34 Tevhid uluhijje nekijoi nazivaju itevhid ibadeta.Znaai da se svi ibädeti iskljuöivo öineAllahu. (op. rec.) 345 Tevhid znanjäje teor€tskidio t€vhida,prouöavaAllahovairnenäi svojstva. Neki gä (op. rec.) nazivajü i tevhid el-esmav€ es-sifat.

350

':\tir/,! r e-'1/,'l-r!,,. /

POSLANIKOVA, i5 UPUTA U VEZI SA STRAHOM I NESANICOM PrenosiTirmizi da ie Bureiderekao:Halid se poialio, rekaviir Allahov Poslanite, patim od qesanice,pa Poslanik, E reie: Kada podei na spavanje, reci: Allahumme Rabbe's-semavati's-seb1 ve ma ez.tllet, ve Rabbe-I-eradine-s-seb'i ve ma ek.tllet' r'e Rabbe'i' Sejati e ve m.r e.lnllet, ku li däaren min ietri halkike kullihim dZemi'an en jeJruta hlejje ehadün, inhun ev iebgi aleije' hzze d.Zatuke ve däelle senauke, ve l.t ilahe gairuke, Allahtt mo| tt i(dam ttebe'd i (r /3ll jln ona ndll'nliulu Lto\pÜdat Co\poctcttu sedam zetralja i svegalto ofia drie i fiose,Gospodarr|leitana i svega i to iu oui zaveli,ti n ti budi zalti I ttIL od zla svtll 1 r ojih stvoten da ia' je jak, mi niko od jih ne uöini nepravdrt i obijest Koga Ti itilii o neka Ti ie svaka hvala, nema boga osil'nTebe.t't' stoji da ih je U hadisu koji se prenosi od Amra ibn Su'ajba Poslanik, i,, poduöio da prilikom straha od neaeg kai'Lr:E uztr bi 'ibadihi ve min mirr gadabihi ve ierri ketimatilldhi-t-tafinati hemezati-ö-ieiatirl, ve e'uz bike Rabbi e iah.l run. utieöem se Allahovim savrlenim rijeöima odNiegovesldibe, zld Njegovihrobova, od iejtanskoga nagot)aranja i utieöen Ti se Allahu, od niihovoga Abdullah ibn Amr je poduöioLomesvojesinovekoji su prls&stva.s': to mogli shvatiti koji nisu, naPisaoje na PaPir i obiesio im o vratu. rekao: da Prenosise od Amra ibn Su'ajba je Allahov Poslanik P To ie ga ugasiti,satt oLar Kada viclite poZdt govorite: Allahu ekber! vatra od i(ojeje stvorenlejtan i Poiar sadrii neredkoji prouzrokuje njemuodgovaroVatraseuzdi7cI uniitl\.r l ro slo le I ieilr novdPrdl.\a Uzviienoga i on tome poziva ivodi u propasttovjeka,a veliöanje Gospodara, svoga zaustavlja iejtana,PakadavjernikveliÖa Gospodara vidjelida ie tako. poiar se gasi,ito smo mi i ostaliprobalii
* " l i n n i z i : K i l a b ue d d a v r t i .p o g h ! l j c 9 . h a d i sb r ' 3 5 3 4 L a n a c r e n o s i l d c r j e l a b p s ',, Alrned. ,{/r/Jr.d, l/2708.i l]bu Davud: Kitrb'r et-tibbi. poglovlic Ke]le errukr. H h a d i s r 3 l t 9 l . rT i n n i z i .h a d i sb r . 3 5 2 8 . r x k n n . l , l 0 l 0 b 'r' lbn Sunni. ,.1,rclrl .tcrüti tt .t ltjle: lbglavlje Ma lckllu iza ra a el-harik hddis b L 2 9 , 11 9 5 .2 9 6 .I l 0 d i s i e i T m i i l j c n . . Jöl

L -,f'./,. .

ilr,i

,:,-,r,1

POSt.ANII(O\.,\,

UPU'I'A U YT,ZI SA OCU\TANIT]NI Z t ) I t A YI , I A

t-r.,iic11i \ Allilh liizr,:
'..g_)" __., Jj"

Jcttitr: i ttijtc, sr0tto üe pt etier jte.' l r l . o j L , t t , , r i ! c n i u p u t i o l j L L r l e x ü n o i e n i L ,h | i r n e i p r c , r u D ( ) r ! , t r r ) i r i r )l r o l i k o t c p o l r r - ' b n o . r o r h i . l \ r r n j c l i ] c l r L r z r r r j c r r L rr . l r i l 1 ) n os l o o r q : l n i z i n l l ) o t f o i i i 1 o ü ( o l i c i n i i L , r l i t c t k r j i o d g o rr r r . r j u p o t i c b i r l r r o r q r n i z n r i . l ) r e h z i L lt e q f i r n i ( f j . p f c l j ( ' r i \ r n l r . O l r o j c ( r t L , i t r , t l { ) P o z c l a l l j c , m i s l r n r o n . r i z g l : r r L n irrn j l i I : r r c L r r r l r r o urlnrvli.rsurlrTrrnojc Lr lion,'urrrir'enjc hrirnr. ()aLLvirriccrel(rlLLpnoq tirr (l\irr)rir il)o\ ijrdimit tlr'b.r gr i Lr\lLi. Zrlo i\ll.rho\ Poito ic zclfr\ li! Irili!t'il b1itgocl.rl. f'osl.rnik lirze: l)rii. blagothti vaiira ljldi fie.11.! isloollsliIi, ..lftn,lje i slobodtb vt ijct]it.' 'l rr ifnrizi i dfLrgipr cnosr' lrutLis Ionrc Allehor Poslrnili. , lir2r': Iio ost'fltrt .drnv, tigrrxut za selta i ittra opslit bt! .tt taj da]t li6o dn jc t]/11 dat (iieli st,ij(1.' Pf!11osi!L' j sliiedeii h.rrlis:Prr(! o.l blapodali ..! lioje ae rol) l)ili pittlIt tkt ;;!rdIie,I (loüu itirtc: Z.ti li ttist]to dali :dratlje i tudpill tc hlidrtortr rodo]ü?'

l \ i L r h r . f r r l , r . r .i i , i r ' l , r ' , + l l : \ 1 1 i ) r r L l. / , ' \ / , , ' / r l , r L r f r L / L l r . L , 1 L ' \ L , l r L r . ir l l , f \ l r ! i / f h r L l L h r r L - I l l L i , r / . 1/ , , i i ) , , , 1 r r l t r , , 1 ' o ! l r , l f \ ] f r i L ' l , r r r , i n r L f t r l i ' . r l . i h l h i ( 1 1l '. l r | 1 r r L . r / L l . r L . r h r f / / t r l i . f 1 , ! i . \ . . 1 + . l r ! L r 'l ) f l : j 1 r l h f \ l i ( 1 r . .h r L | ' i l l l Lr i r . IinrL/i L\t.Lhr,.t rl'L F,i!1\ t! \LLrrlL1 1..inLr lrrLli.h Ilr'!) r.i7. //,ri. L , , r , , , i : L l r . r| - l l r l . f r t ! i r i , i , r , L . \ - f L \ l L \ r i , f r n . r r f r \ . ' l . . t r t , l . h f h L . i, .t i l

.\nt/nnn ö.*tu|.n:it/
Zato neki ispravni prethodnici kaZu da se ajet:

'Jr

', :;'. :,1i''.i1' ,l I

u z rru
),e no t u

n, aei da ob ei

Zotim öete toga dafta zo sladak Zivot biti pit tni sigurno!,35l odnosi na zdruvlje. Prenosi Ahmed dä je Poslanik,f rekao:Mo lite Allaha da vanr d/r övrsto avjercnje i zdravlje jer nema veteg d.obra nakon ivßtoga uvjerenja od zdravlja,ssa Ovdje su spojenedvije vrste zdravljavjersko i dunjal-röko. Robu ne moze biti upotpunrena sre6a na oba svijeta osim s tvr slim ubjedenjem izdravliem.Övrsroubjedenje tuva ga od ahiretskekazne,a zdravlje od dunjaluikih bolesti srca i tiiela. A u NesaijevomSrrTer?uje zabiljeien hadisAllahovog poslanika: Molite Allctha za oprost, sp,ts i saöuvanost, jer nema veöega dobra nakon övlstoga uvjele ja od saüudfiostLqs. Ovo troie sädrZr brisanie proslihgriiehaoprosrom, sadainjih<pasom ibuduiih saöuvanoööu njih. od Nije Poslanik, iE, uobiöavao jesti samo jednu vrstu hrane, jer je to Stetno,pa makar to bila najbolja hrana, veö je jeo ono ito jedu stanovnici njegovogapodneblja, meso,voie, hljeb, hurme i sl. I(aie Ebu Hurejre,,-|:: Poslanik,!8,nikada nijepripisivao mahahu jeo bi, a ako ne, ostavio öl1e.356 hrani, ako mu se svida, I(ada öovjek jede neöto öto mu se ne svida, od toga ima viie itete nego koristi. Poslanik,f" je volio meso, a najviöepredniu nogu i prednji dio ovce,jer je to lahko probavljiva hrana. Volio je slatko i med. A meso,slatko i med su najkorisnija hrana za tiielo, ietru i udove. Poslanik,S, ie jeo voöe koje raste u mjestu gdje Zivi kada uzreli i nije ga izbjegavobojeai se bolesti. To je veoma korisno za oöuvanje zdravlja.UzviöeniAllah je Svojom mudroSaudao u svakojzemlji vote
t51 Et-Tekasu, a Nra Ahned. rvrstr€d 5/17.puternJezidaibn Umcjra.;Brhati. Et Edebu et- u1ie.t, hadis 724.:lbn Madze, br hadis 3849. br r5r Nesäi.,.1,retu e/jrer,,t !e efle//e:Poglavlje Meseletu muafati, el hadjsbr. 887.od EbuBekraes-siddika. 35! Bübari.hadis 641:. br

br br.

353

i ! ( lr h o r , j L ' r c L r . I o t / r l r r j r r r c ! t i r n o \ r l i l i r ' i l ( ) n z L l r r l i r . l r l i cli!(' r ( \ o ( ' 1 O L 1 o c L l z L r g ur r L r r . r j l ' r l f . r !l l r L j t t dljo l i i i \ | L rL o r np o ( l n ( ' l ) l l L r 'n i l ' o i r i i ( i i r s r r) g P ( i d l r c b l j ll r o l c c s l l r o l e s L o L L i n ' r , 1 i . , l r i . ' q rrrt u I o r r z r r r r r i r . \ l . L r . rb o l r s L r i i i ., l)()t\r.lfn(iir'.hjt'I\)\l.1nili. rrllo:r\t'7crlr:rrroslorrir:rricLir t')\rltr sjcdi toit i j('dut1 l:.!olIt)jcdctob'' i| rclr.rr,,llcrllar lirrn lla l ) t : l , t a \ l t ) t l j t t t! r l t L ) r a r ! i . r (s j f \ ( r P r f l i \ ' i \ i L n o q e s l c \ t l r ) \ l o r r r \ ! \ ! rl ( ' t r i n i l \ . ( l c n i rr r r L i l . r( r \ l r L r l j . .l t \ u i l r t n ' 1 ir l i n i r r r c s L r ,l c r i r r . L) o l i .5 \ l , 0 s l . r r r r I j ( , j f 1 !)u r r i l ) r s l fL L , l)c r l i r l l ) o l l f . L I i I j L 'n r , - r p o r i l i ' i | t r : . r h f ( l r r ( r n\r o ( l o r n rr s p l l i l \ r r i r r o r r c l i r i L ' r . r b r . r r r r o i i ( ' r r l f\ t ( l i . t : i . P I c t t '- Ti. rct d ' t r L ' r l r o : l l l l i 1 . ,, n l r L , d i L , r r r o n r l i r ) P r j r s l o l i a i , r L i r i o p o \ r x l,ir c t t s , ' l r r . n r ' . i r l . ri ! P r ( i\ l r ) l f { i . t Ll ) r ) L f L ' l ) i llrsl.rnil, l i ' P r o t L / l f i I r r c l . r h . r . 3 t , r , r r L ' rBio l j . i o l i ' ( ( t ' ' : \lL.rh -r'. jc tJ:.,\n: l.ditt' llii'ttttt' i ijt jt' i ..!tttiiL'. iltlj.tt r 1 t .I | l l . r i n o L ri o l i L r I L . r z d r , r r o n . r l i o r jrc l l r . i ..lri\,!t! ' r r s L . r L r i h. r r L i r r ) : \ i c l , i / l ( i . i t d I Q l L l , Lirrri/i l)rfrri)'irl.r c Bisttüllrt11 i (!, 1r't: tit! dra ltl!14, Ltd.! Pij(Ie ft\ilr lialta lir!$ tlA ' , , t , . t i t ' t , , ' t t .l i l t , t " n i t t l t l l , ' 1 1 t'l:.:'tr PrtLritajtu ltostrt[r: L tri/rilr1r!i1)ri d.r iI llr:l.rnrl t'olt!) j(t sc !! lo.ii i ttilrtai jedtla tlot !! ;.a!1,t!iaile ]riir'4ittt:.t i,ojttj st'.1nita ltolasl i tteia trtitttoiii posudtt l;ojrr tilic politil'?ttn i ,tjtiittrr i'ttjtr tlii(.tti1'ott:1t.t'.t tl4 tt('('c t! ttjt! lt(!sIi rI(ilt) od It 1 . . i b r r S . r c ll.t r L , r n L r r l r L ' n r r s i l i r h,e d i r i rl a - c : ' \ r ' 1 ' r t 1 r t iolrril. P r r
i i i t t i t ! i t t i i L / t l ! i i t t ) t t ) t ' r l , ! ! i t !t t t l t , , t t t l t L t

r h ) 1 \ r t i f n r i i ( ' r l . r j t ' r r . r r i , d i rP o k l i l l n l c l ) ( i \ u ( [ i rr n r L i x rl r ' [ r ] 1 r n 1

\l,rrr,l 11"'r',,r i r , ) r i , r ) L L Lh , L ' r : r , ! I 'l . . L r L r r . . t r . l r . r, .jrf,l r ,/,,/,,r,1 i ' \ 1 , ' r r r : i \ , r r , r | . . r l . f . \ , r i l r . . r r r i r . r l f r r l L i \ i l l " f L r 'r ' i h : I inrl l l LI ,,,' + ll!l l)lrr lr:\ritJ / 'i \i',r + r I r r / r : . L . L I . L L .f r , r n , : : L . L '- \ 1 , f / . 1 - l f L L r r r l l L ' r : r l L n r r r J r l r ' ) f L r L r l
rri n f rr,: .L! t ! \ L r Ll

\l!.r,r

l \ r L , l , L. L f : . i 1 , . .r r ' , ! i t r ' .

,rLrrrL i

r . ! L Lf 1 '

rrr \f

L'

t"r'i'

.tlnhl\ü eiJ4"x:li/ n
0

a e

Potvrdeno je da je naredio da prilikom pokrivanja i zatvaranja posudesa hranom i piöem kaiemo Bismillah. Zabranio je da se pije iz otvora mjeöine, da se diie i puie u posudu,te da se pije sa okrnrenog mjesta. Volio je mirise i nije ih odbijao. Rekaoje: l(o me seponudi rrritis bosiljka, neka ga ne odbija, jet je lijepog mitisa i lahko se nosi.s63 Ebu Davudova i Nesaijevaverzija hadisaglasi:Koue bude ponuden ,rriris.,,3"4 U BezzarovomSunenu )e prenesenoda je Poslanik,9,, rekao: Allah je .lobar i voli otto ito je dobro, öist je i voli öistoöu, plene it je i voli pletutehitost, dareäljiv i voli ddreiljivost, pa öistite svoje avlije i kuie, eüojte biti sliöni jevrejima koji skupljaja smeöe u Miris karakteriseto ito ga melekivole, a Sejtaniod njega bjeZe. Dobre duie vole lijepe mirise, a loSeruine. Svakadula voli ono öto joi pogoduje.LoSeiene su za loie mutkarce, i lo6i muikarci su za loie äene,dobre iene su za dobre muökarcei dobri muikarci su za dobre Zene. lako se to prvenstvenoodnosi na muikarce i iene odnosi se i na rijeöi, djela,jelo, pite, odieiu i mirise. To se moZe zaldjuöiti iz opieg znaieniareksta koii o rome govori ili iz njegovog ?naaenja.

t,
I

r'r Mushn: Kitabu el-elläz min el-edcbi. poglavlje Isti'malu el-miski ve ennehu eljebu ct tib, hadis br. 22i3.; Ebu Dalud: Kilabu et teredTdZul, poglavlje 6, hadis bt.4112. rN Ebu Davudi Kilabu et-leredzd;ul,poglavlje Fi raddi et,tibi, hadisbr 4172.;Nesai: Kitabu cz zinetu. poglavlje El-tibu. hlrdisbr. 15274. r'r Tirmizi: Kitabu el-edebi.poglavlje Ma dzae li cn-nczafc.hadis br.2808. Lanac jc prenosilaca slab.jedan od njib je Halid ibn ljas kJuikovaDicod nekih.vidii l"r:lb,

355

rr,()5l..1lili()\'.\-,

. Lll't ['\ L \'F]Zi S'\ Pi{FlSLD,\}tA

i s I o \ i r . r i l i o r d i , q r r r I i t i r ) l ] ] iIr r i p i n r i r L r t l s l rii.l ' l l o r l o . l r \ . s t \ l i i r l i ( ) r o n c L i i n P o \ c b r irr r rs l L L a i l fi\r r r l r . r Ln i r q ( nL 'l ) rr ! L L ( l p r L n ri p r .r , ' r 's r n r o l l l ( ) l i u r . r i ( ' ( i r r p I r i r r l l i ( ) . t L l / n t i L r a . n l o g i ii o{g r , r r l i i nP r i l i i r r r . r \ ) l i t i\ \ L L L r c l r r ir . s l n r ' l i c ' 7 , r 1 \ . 1 r7o) ( i qo p t L L i b i , ' . r il Ltrr(1,'rolf Ll.r L l',,rlrnil. l r i r L i r r lr i r L ' L , . L l l r . r d r r L rr , ' 3 l r l r , n o . i \ n r r i b n S r r i i b o ( l s \ o q . ro r i t r l o r r o d l l ( . \ ( ) gr r l l f , : 1'.l1 ) i r r l . rl t n , ' l ' iLr ' r l c | r r r r r r r l r r nu )r i t i ( \ ( r q . f o r . r ' P . r q i l I l . i r , , r i o r \ l o l i r t L u . L r f f ( , rl r i ( . n 1 ,I ) r ' t i i j i ' r . r oL n . rg o r l i n L r \ t: il,qlrrrri , r s l t r l r o dlic r l r r o q : lto b l . r l i 3 r n i i c r r r i ( i ' . l . r L r l r . n r . l i \ i i r r L Ld . r , c L li r ' \ l l . r l r o r ) ( r s , r r r ! l i ' . f t l t r { ) : J ( o \ h n r , ' t Ll r l c n r , . ro t l L r L . l \ t:!tij? st'o3t fttitri, trbii a! jtlo I ltti IIit'3(! j\lio lf lr.r.lis jer(i(1{)(toi.rir L o r r [ r , , r r . r a i J . rr L . r r i r rj r r r , r ) r . l r r ) r b i l i q . li z v r a i r \ i r l L rr(lIf l ) f c ( r T r r . t r l L l ] ( i d i n 1 . r ( \ rl . l l i ( L r l r ( r ; , r l . r : I L rI l z r r l L l r ' / : , ) \ i : r r ( ) o r )r r 1 ' 1 , 'lL , r L r LIL t , ' r r r r s lr. r c ' L ' o . L , r r r i h . n : r l c r L r t r c l n , r mi o r c l i L r .l,r ,rLJLLr; :\ oq.r rlr1./rrl.i.t l h l I r , ' i r l r r , r r o tc h i t r r . r r L c l i o c L lusl ir i r r L L i r i t i . . r s . ! L l i c s l r i ' r r . l , i i L i , I r j , L rr , r r r ) i r 1 \ L Lr . r t \ 1 r r r . \ b c l L r I r ' r ' r r . LlLs ! 1 ) r r r\ l / 1 t 1 i i / , i . i 1 / r , L r r o ' ir f L r r (\,l j . r . . r r l i r o S r r , i ( i / i / i i ( r /i t t t t i t ! t ) t i ' t i-t :, t t t t i l t - i
a!r/' i1f /rtt1r,'.'

Ir i ) r . r r r L L ri,tr ( i . 1. , " 1 r r n i i ( j i r r . io , : l s l r : l LL L I i ' i n r r s r ,r r r r . r d c o L i ( ) r L r r . r , l i lIrt i t c c l n o r r r l ) r ! l i f L l i r L . r s . l ) \ l . i \ f r l t i l r l c u l l r r L l l.r1i'l.sLL . t : l.\ t \ . l r i \ l j i l r i i r l r ; , r i ; i i r r s L o t i d l i L ' r r, ,1 ) r i ! l i o I l ( r l L o . t r t r g r ) 9 r 1 . ' 1 . li ) r r r t , r L L l , L r r r i , r | , r i . . \ . l i j ) r r . / r r . 1L ')o : l i r i r i l i . . ! , i rj . l ) r f d r ( r ) r r l r t r

l l ,LLrr L:.., l.L.r I ' t l ) . L , r t rr , J ' l r ' _ r \ l j lj': , 1r , \ L / ! , r ' r l L r l r f i . LL a . r l . , l . . L I \r,,r \ rf :. i f.,,1(,. ' . . . ' . 1 . . . , , i r r I . 1 . .ir. , L \ . r i t .l r . L h . . , 1. l . r r ' f ! i r l r ! . t l L . L , : , . ) . , , : l \ L . L l ,r,l , . , j I r . r | , l) \,f., \r L .: ' r . i r ' , , . , ' r r i' ,rr r.Ll.1, r')r L. r,!r,ri',.,,f.r . 'lL'l

r.LLir : t: i/r,.' ,

c\ rllttt::.a t,/trhtn, r,l ä

ubijenoga.I(ada je otiiao, Poslanik,:::, rcöet Ako ga ubiie, bit ie isti, Brat ubijenoga se vlati i rete: Llzeosam ga pod tvojom naredbom. Poslanik, "ts reöe: Zor e Zelii da on podtrosi tvoje grijehe i grijehe tvogt prijatelja? Zelilr - reöe.Zatim gaje pustio.sio vezi sarijetima U rrhadis]ut.,,bitie isti., ulema se podijelila na dva ,ni6ljenja: - ako se nad ubicom izvrii odmazda briie mu se grijeh, pa tako on i onaj ko vrli odmazdu iz porodice ubijenog bivaju isti, a Poslanik, nije rekao dä ae biti kao on prije ubistva nego je rekao: bit ae isti :1i,; ako ga ubije.To zr,aöida su isti nakon izvrienja odmazdetako da hadis nije problematitan. Prema tome, u hadisu se samo ukazuje onome ko ima pravo na odmazdu da ie ne izvrii vea da oprosti; - drugi kaiu da ako ubica nije namjerno ubio, a ovaj ga ubije onda su isti u nasilju. U prilog ovom tumaöenju govori hadis kojeg prenosi Ahmed od Ebu Hurejre, ir, da te Allahov Poslanik,!:, rekao: Taftorzl AIIaha, Allahov Poslaniöe, nisatn htio da ga.&rien., Poslanik,j+, reöe onome kome je predao ubicu: A/<ogovori istinu, ptt gd ubijei, uii tei u D2ehennem.sttCovjek ga je pustio. Presudioje jednom jevreju koji je kamenom smrskaoglavu jednoj robinji, da i njernu smrskaju glavu izmedu dva kamena.*.? lz ovogahadrsa zalliucujemo.li;edeieprupi.e. - za ubijenu ienu moze se ubiti muSkarac; - zloöinac kainjavana isti naöinna koji je on poainiozloöinj se - zä izvrienje kazne u sluaajunamjernog ubistva iz zasjedenije uslov öekati dozvolu staratelja ubijenog. To te stav imama Malika i ispruvnim ga smatra lbn Tejmijje. Nisu u pravu oni koji tvrde da ga je ubio zbog krsenja ugovora, da ie tako ne bi naredio da mu smrskaju glavu. Presudioje Zenikoja sebacilakamenon-rubila drugu Zenui dijete i u njerom stomakuda oslobodirobaili robinjuza dijete, krvarinuda a plati njena rodbina rodbini ubijene. To se nalazi l dvaSahiln.Bir
'' V L r . l r.,I J . b r l o U ö\.e . . r. , . r J rl 'r - r ' l r r'r EbuDavudr Kitabu pogla!!cD nnlnrujernunr ed-dijar. bil-al\iti ed dcnri. hddis br .+498i Timrizi:Kitabued-dijal. poshvljc Nh dzaer'i huküi ve|jji el,kisrsiv. cl a1ii. hadis 1412. br N'r Buhari. hadis l-111i br Muslinr. hadis 1671. br N"Buhari. hadis 5758 br i6740rNluslim. hrdisbr. la)71 351

(

-l.r),'1, - ,

liril

,.,h11,1

Ll Buhariirronr .t,irrl/ra stoji cllr1cprcsudro 2cni hoja je ubil.r (Lr ugrl truclnu /cnu dir oslobodi |obi ili |ol)inju zr djjctc. N.ll(on toqr, Lir Tenil je LLnlrli pi je p|csuclio (Li lljenr osil\,itini1 pripjdn D1u2ui diL..i, ir l.\'irinu dr plirti njcllir ro<lbinir.lz Loq h.rdisirzrliljuiujemo slijc.lcac: za Lrbistvo sliino nenrltjc,r.norunenu odntazde; rodrinr l).rlzilttit l<r'r'rr'inrL, l<lo ito r.o(lbint LLi)ij.nogul.1 pt ar o na odnuzclu; ocLnosi rr:ruzlaznu linijrLpo ocu; sc nrLlZ Zenc lioiir je ubil.r nc snosi posllcclitc hn er.itc; injc,nl djecir,hliodef, nisu o(l onih L<oji pleiLrju. l)fcsLldio je onortrr: ho je o2cni() suplLlqll sr.oea ocir, n):rrr,hrL, srnrlnll l(irznLr o(luzirlrnnje jllovinc. Tb je -\hntcdoto ntiiljcnje i i ono je ispra|no. ()stirlrl tr ojicil ilIx11)lL sutitl.itjLlclrtje zr njeqr lilznr zil blucl. XIcdutim, prjc('c je postlrpiti po Poslenil<loj, ,. prL.sudii jc. pra\,eclniJ:1 PIcsLrdioje ch ncrrir PLrrr; n.r oclitetrLonaj li() je vil.jo u iudLl liLLcu, bcz tlozvole. pr ntu vlasnili izbio oho lirnrcnorr ili !trpont.

'

l J ! l ü r r . l L l j .b r a , ) l r lr r r r f t r \ l ! s L I r r h I l L \ , r I r 5 h .

'.ltihli

r e-'i/tLlrk,t,/

a O POSLANIKOVO),
D

",!, PRESUDI ONOME I(O GA lE VRUEDAO

I

'

a
I

Potvrdeno je da je oslobodio obavezaslijepca,vlasnika robilje koja mu je rodila dijete,a koju je ubio zbog toga ito je vrijedalai psovalaPoslanika,E. Ubio je i nekoliko jevreja zbog vrijedanja Poslanika,:i Ebu Berzete je htio ubiti nekog tovjel<a koji je vrijedao Ebu Bekra,+:,,ali mu je Ebu Bekr,+',,rekao:Na to nema niko pravo nakon Poslafiil<a,+. O tome se prenosi viie od deset hadisa, od kojih su neki neki dobri,a neki poznati. vjerodostojni, Mudiahid je prenio od lbn Abbasa da je rekao: Musliman koji + poslanika porek1oie Posk111ik4, Smatra vijeda Allaha iti bilo kojeg odbiie izvrlatla se se otpadnikom od vjere i traii se da sepokdie, ako smttna.l<aznafiad ni im. je ahihd d^ )e oprostio pokulai lrovanja liino Preneseno u oba ,S njega. Potvrdenoje da nije izvriio snrtnu kaznu nad ievrejom koji mu da je näpravio sihir A polvraleno od Omera,Hafsei DZunduba su ie izvriili smrtnu kaznu nad sihirbazom Potvrdeno je da je nekim zarobljenicina izrekao smrtnu presudu, [eke je oslobodiouz otkup, neke je oslobodiobez ikakve a nadoknade, neke je proglasiorobljem. Medulinl, nije poznato da je ikada proglasiorobom punoljetnogmuikarca. Niita od toga nije derogirano i voda muslimana zadrzava pravo postupati prema muslimana. interesu Jevrejimaje presudio nekoliko presuda. Po dolasku u Medinu potpisao je s njima primirje. Nakon toga, prvi su poveli rat pleme nadoknade. ihbezikakve ioslobodio *I(ajnukal Poslanik, je pobijedio e Nakon toga, rat je povelo plenT En-Nedir, njih je savladoi protjerao smrtnu i Kureize niimaje izrekao Nakonnjih sukobiosesaPlemenom presudu.Na kraju se borio protiv jevreja Hajbera i pobijedio ih

359

( rr,r:r.,,, , --\,i1,:, ,:,i.ri I :

o PRESUDANIA VEZI S I{ATNIXIPI,IJENoI,I U
Presudio jc liorrjaniliLL diiflrr od fltrloqr plijlna, I pjci:rclincLL tfi jcc[]n. PLesudlojc clrroplemil Llbijrnog pfiplrdir orronre Lioe:r ic rrbio. TrLha i Sc id il)n Zejd nislr uarst\ olrli LrlSicinl lledr.u,pr irr je nrsllniLi, ., clro (lio rirtltoqa plij(,nir.,-{ ,.1j.1 rldrrirdni upitirli sLL. Dobit iete i rdifu ü.tgradt!. rcac Posrantr, .. S r i s e s l a 2 uu i ( ) m e d i r j c ( ) s r r l n , : , b i o o . l s l r t r n z b o q s r o j e 2enc RLrlirije, i,, pr rrLr je 1)oslilnili,j., (li1o clio rrtn()qit plilcl)i]...1 j)taj.! tid,4tdl(1? LrpiLlC)smrlt, .. Dobtt iei s|ojt! tagradrr. tcic l)oslirnili, .' ' ll)n Hillrib LuTc: Tt)jt: it]taal)itn\) ruuo l)os[.u1i1,, , -1r,i Vd:l s. da tc ) dLniplijLt), iu.ti. tt .lijL,liodu!ttlirrr.I)odrjcllr clalie2u Ahnrccl, Ilirlik i qlupl ispfir\rih pfethoclrrilirr, seletr, i sljcrLbenilir ch elio zilpo|jcchriLIroaillir rrcl.()qil f.ldj int.frsr \!jslie,cüic IrlLldio fitnoq.r l)lllc1lir. ()pfcrru tlbijenoqa n.pijrtclji rlijc ubr ujro u pocljclu plijenil nr prline, lleqo ic dil\io bo|cu loii qi je Llbio, nit osltovll srjcdoienia jtcLnoqrs\ j.d()ii.t. Uirfrjro q.Lje u osltovu plijenir.

\ i ( L i : l Ll i l i h . t r l Ll\) + o . r r .I h u l ) r 1 L ! 1l.r ( i s l . r : r ) r r : l l ) i S i ( 1 / : i / , , i , . / , , , rI. I l l . Lhnl rr r. /:' !r/,, l l

cl tilu:,a &rjk lta,,r,l

O POSLANIKOVIM, ,E, PRESUDAMA U VEZI S POKLONIMA KOII SU DARIVANI N'EMU Primao je poklone od kraljeva i dijelio ih ashabima.Primio je poklon od Ebu Suljana. 'Ubejd je rekao da je Poslanik,9. vratio poklon Amira ibnEbu Malika rekavii: Ne p rimamo poklon ocl muilik ,.376 dodaoje da je I primio poklon od Ebu Sufana jer je tada bilo primirie izmedu njega i stanovnika Mekke, a takoder i od Mukavkisa, jer je on poöastio njegovog ashabaHatiba i priznao njegovo poslanstvo,nije ielio da izgubi nadu u islam. Nije nil(ada primio poklon od nevjerika koji su bili u ratu s

niim.
Sehtun kaLe:A ko zap ovj edn i k Rim lj an a da p ok lo n zap ovj edn iku muslimalid, mo'e to primiti i taj poklon pripada njemu liino. Evzal' kai.e:Poklon se dijeli medu muslimanimat a uzvratit ie mu poklonom iz dr2avne kase. Ahmed kaZeda se poklon tretira kao ratni pliiel1.

I I

! ' i B u h r r r h r d i sb r I l l U , o d l h n O m e r a .

361

() P()SL.\NI Kr)\ tr\t,

I'IiESUDANtA U \1F]ZISr\ DRZA\-\I\I f,RrHoDI\lA

l i i s L ry f s [ , p r i h o c l . r :r c l i l r t ,l l 1 t r ] iP l i j f n i r i r l n i p l i i { , nL r z c r r 7 b Sto st Lirc /i'lirtr irirLnogr plrilne,o llinr.r ic \.(:bilo rijcai. ( L i j e l i ( ). t s r i h o s r n t l . i r t c q oi l . rs p o n l . n L r L i ur l i L L r . r n u , . r c i i c , Nrjf f j r c k . r t l l d i i c l i os . r n r o c c L r o j . R : r l n ip l i l r r r r l o b i i c l b c z b o r . b r1 r , o , . 1 i . l i o r l l u r r r j n L ro n i r r l , l r- r P jc srrl tlcb.rlo cije 1 P l i c l o b i i iz l i s l l n t L n s r r . i l r n t rn i t c d i r o n i a , l . r r l if() srLlrrrl l)riqi)\r)fili. pr jc |ck,ro:Zar. 'lr t.. za.l01\ljtti da tjudi o.ltl li!!tatljta rat oytrfirro i dt,trj rt, ß t'i stniiI lit!lttltß satAllßltoIljJl l\sl(!fiik)t,t? Itlio ] i .-lllt|tut, otut s il|rc se yi vntt:ate bolj(,jc o.l ottogt t iit t rt otii t)a!('alifu. . \ l r j r . , n r L r1 r . P 0 : l . r or r l c n r , : n u r D r . r crl l , r r l l i o j i i L , P o , - c lii O k 1 n . ri c t r L , r 0 j L r , - l i . l Li 51r,r{rrl/ 5tr)ti rlir ic rlro ocL.cclL,r r(r(lbini i,, firlnoq IrljjcD.r ( L ( r ) i t c n o g r / b o | L c r l o r l i j c l i or ( ) ( i l c i n t i i r l l f n ü l l i t i i n t i i f l e n u b \ l L r l l i l i l ) r , . r n i i c n i i t . r ( l i L oi l c n u \ { , \ t c l r r r , \ b d u i S c m s u ,r c h a r i i : ,lli i lle jti al ,)l tt(!lib sc tisnrc ra:dvajali da.!ltitiji(,ttt, tti u is[oitlrt, ] i tt o l\.ta jdait. lsPrcPleo 1c s\oje pfst(,. lj.ttni n r r I l i j c n c L r b i l r , b c z l r o r l r l n i j t l r L , r l r n r i n r . t l i r c l i ok . r o r u i n / i ( , ( l r l o n r r . n r r r i l i i l t . u l r o ( [ ! j c 1 ] l ,7 { ' n i I l t . r , \ ' l l i r n t c p 0 c l i c c l . , r ] ( r , c r l . r l i o i r s

. . . . . . : - | . . . . . . . | . . . . . . ] j . . 1 - .

,arLtt ttj ittttu rtnt) \ih,tn\iut i ,.n)tirititlt. t utt"td Atri {( \tltit)litriu. i rrilnu iiin \kt tü,hnttittrhiti. i ..t 1 ) t A a t : r . t n \ t , i t , t u : t t l u : . . I i ü t ( .i r g h . t t t t ! t a h a t it lutU, i !)rtltiAL Mntlttnilu. tltttj ir rttrtio ttlr: 1 lllult \tr::itn i tluhr i,. - I t t. i, il / ' l / r , r L , r r r , r i . . r ,, I, t r : \ L | f , t t / r , \ | ! r / r - r r . )r.t i t l r i u r r . r n r l l l , f \ , J l : l t t , ) . t t : l \ , ) .1 \ ll r r r . r r l l l r r r r l r , ! . 1 , r r | - r \ t L s i i n f , r L i . h l r

clti*raaa e-r,l tn lr,/ smatrao da je od koristi. Tako je davao neozenjenom da se oäeni, vratao bi duZniku njegov dug i dijelio siromasima.lzdvojenu petinu od ratnog plitena dobijenog bez borbe je dijelio kao zekat, niie izlazio iz okvira osam spomenutih kategorija i nije ga dijelio l<aomiraz. Ko upozndnjegovusiru uvidjel r e lo be7 sumnje. Postoje razilaienja oko pitanja da li je ratni plijen dobijen bez borbebio Poslanikovo, vlasniitvo s koiimje mogao raspolagati kako i{-, hoie, ili nije? Njegova uputa ukazuje na to da je njime raspolagaopo naredbi, a ne po svojoj volji, jer mu je Uzviieni Allah dao da izabere izmeclutoga da bude rob i poslanik, ili kralj i poslanik, pa je izabrao da bude rob i poslanik. Razlika je u torne ito rob postupa samo po naredbi,a poslanik koji je kralj moie da daje kome hote ili da uskrati, k a os ( oU z v i s e nA l l e hl e z e S u l e j m , r n u : i

I I I I

I

-i*

Ä i*i

r; ;i;:u ujr.L'

OvojeNoß dctf,patioslobo.li ili zarirZi,ti mi
neöei zbog toga odgowtati.ttstt daj kome hotei ili uskrati kome hoteS. Taj poloiaj ponuden je nademPoslaniku,ts; ali ga je odbio. Rekao)e, Tako ,ni Alldha, ja nikorfl e .lajern hiti üskradtjefi, ja safio dijelifi i dajefi kofie fii je naredeno.s" Zbog toga, od tog imetka je trosio na svoje godiinie potrebe, a ostalo je trosio na jahaöei oruiie. I u vezi s tim spor traje do danas. Sto se tiöe zekata,ratnog plijena i miraza odredeno je ita kome pripada i niko osim njih ne polaie pravo na to. Tako da vladarima nakon Poslanika,!5, to nije predstavl,aloproblem kao 3to je sluaajsa plijenom bez borbe, fejbm. Takoder uöanjacise ne fazilaze oko toga koliko se razilaze oko fejal Da je sve jasno u vezi s tim ne bi Falima, ä, Poslanikova,ir-, köerka, zahtijevala svoj miraz u Poslanikovo),'Ä ostavStini, Allah a je rekao: 'I).

N N r B u h l rh.l d i s b . l l 4 0 : [ b u D a v u d ,h a d i s r 2 9 8 0 rN e s x i .h i d i s b r 4 1 4 7 . i b

363

| , . l r / r ,-

\ , r , r , i, , i . , , 1

Jl-'i lj rlill

l- -.r:J
. ..:.,. .. Plijrrt od st.1ltovi/llia selfl i gr,7dot,a l\aj; All(!ll Itoslßrrilit! Srtnttt .l(!t t!je pripada: AII.!ltt! t P , , , l t t t t i l , t t\ / , . . r , , , r , .t l ' l i : t i u t l n t r t , u t i t ) t . ' 'tnuadi, i 'irputt''tttttt i ltttttlitttttfi tlntttjr,ttittttttt ,l,t tt, l'i tu,l't-r" 'atttu i: rlrliu t! i ulia. boga!tdirl 1,aiil1; olto ito rnttt Poslttrik liao lkrgtadu tla!) lo tratttile, (! o o ito t,tt]t a.tbi.t i, ost(rrite, i bojtc t(! Allaltr! jcl t A I I a I t,.ait l.a, acsl o lio lia a]tj a va. I si I o t I t.I',;r t t ]I tIIh(rdai, ir|.t lioji st! la Io.lttog lilßja srogtt i i iüto|itrc tvojc liictii, lioji aclt o.l lDotjen steti, i tlllaln! Allaha dobro i.ßdovljstla, i Poslllilit! Njegot,l po]naalt, Io st!,:.!ista, islila l ljt!di. I o,i lioji su pt-ij( rtjilt t)lcdiltt! tt.tsl.tttili i itlta]1 pt iltt'itili; otti vol<' otrc l<tji svoiittl ]tilialn tl itt doseljavaju, i t! lttt.!i]]n '.tr i\t .n!u ittt Dtt t,l,rj,. tt, ,''1tinjtt,t t ti" rolt ttlttttn tt"lt, ! bt, Itttttl't ittt ie t vt,trtttta ptttt clrl!o. ll o]ti lioji se !!iir!t oju hltkot]tosli i olti ie si!!t!t rn trspj(ti. " tt,üliilt!lil,

: ii i l

c\ri/tlL:.a är,lttlw,rJ

U ajetujeAllah obavijestioda ratniplijenbezborbedatPoslaniku, +" u cjelosti pripada navedenim kategorijama.Nije ograniöio na njih petinu od njegaveaie postavio opöe i sveobuhvatne principe, tako da se petina troii na posebnepotrebe, tj. na one koji, inaöe,imaju pravo na petinu, a nakon toga na opte potrebe tj. na muhadZire,ensarije i sve njihove sljedbenikedo Sudnjegadana. Njegovä i praksa njegovih nasljednika, halifa, je u skladu sa znaienjem ajeta. Omef +- ,1e rekao: Niko nema leöe praw, na oraj imetak od drugog. Tako mi Allaha, svi muslimarli imaj u fijemu pravo, osim robota. Ali mi se ruv omepo stepenimaprema Allahovoj '+, K jizi i Poslaaikot/oj, podjeli. Uzimamo u obzir öovjekov.l.opri os islamu, kada je primio islam, zasluge u isLtlmu,potrebe... Tako mi Allaha, ako budem iiv i pastir sa planfua Sane' imat öe ucljela njemLrial<ole biti fia svornemjestu.tss Navedeni u ajetu o plijenu dobijenom bez borbe navedeni su i u ajetu o petini,ssa muhadiiri, ensarijeinjihovi sljedbenici ne ali se spominju u äjetu o petini jer polaiu pravo na plijen bez bor.bebez odredenogdijela. Oni koji imaju pravo u petini imaju dva pravajer se na njih odnose oba teksta: - posebno, petini; u - opae,u plijenuuzetombez borbe. I petinaiplijen dobijenbez borbene dijeleseonimakoji na njega polaiu pravo kao liinu svojinu vei prema potrebama i zaslugama. Na isti naöinse dijeli petinarneduonima kojima pripada. Spominjanje ovih pet kategorija ajetu znati da oni imaju na u to pravo i da se ne mogu odstraniti od onih koji imaju pravo na dio plijena osvojenogbez borbe, te da na petinu nemaju pravo drugi, kao
rfr Buhari:Kitabui-ardil-hunusi. poghvlieKavlullllhiteala: hn.lilkl,i fi re /i .r-R?sxr',hadis 3 I 17. br. rrrMislinaajet: üi i_-iGr .
u.ll rl j{L,r j

hmtßehu

| .najtc dn od s*sn itur t borhi iaplütj ite jednu peti,ta , pipada Allatu i Poslanik4 i todhn'i njegovj, i sii.oia.li, i siron'asinq i puhtilit'to nan'jcn,ithud. - El,Etilol, 10.

365

( r , i r l r ,: , - \ , i 1 r , . , . ' , , 1 , 1

ito nj rlir plijcn osrojrr bcr borbe, im.tjLlIrrn\'o silnlo sponleltltti Ll sLlfiEl H.1.i/i rliiio clr'uqi. osno\.u toqir su inriluti rlluslilttant popLlL N:) trhlilu, Ahmeclir iclrugih ir.lrli lirivu tla lLrlr<lije nemiiLr prir\'o ni1 plijen osvojen bez bolbc. je AllxLr,,j.'-, odlrdio clr oni l(oji ir)rrjLrpr.r\'o nir petrnLrinlrjLl pfil\! i Ll plijenll os\:ojcnonrl>czl>or bc, rrli l)oito nir plijen osr ojen u ()rri li()jimir pripldir precizno je spolttenLx) bolbi imajLl pril\'o silnlo liolnc'pLiplcl:L pctil)a iz l)oscl)nc l),rtni(, l)fcma njinta i dr\'lrnjL'nl pfednosti njimr nad dflrqinrir, il po!lo plijen os\ojelt bez borbe nc pfipada niliolrrc posrbno r'rll() jr (Lirpr ipir(lit njinlil, nlLLhild2jrimr, ensafijrnlr i njihoyinl sljcclbc i( irnr. PosLrnil<,,, je -\Lli1i\ov sYoj udio Lroiir) n.l p()trrl)c muslinritnir, i n i e t i f i p e l i n e o d l L ' p e t i n r t r o i i o j . ' r ) . 1o n c l i o j i r r r i ji t c l o c l i j e l j e n e . chjLlaipredllost pficainl sivir irrr.ri potl cl)rriiirrL

t(i1i

': l ti h lld

t& r lt L1. ;r / nk

O PRESUDIPOSTIVANJAUGOVORA S NEPRIJATELIEM, O ZABRANI UBIJAN'A I HAPSEN'A N'IHOVIH IZASLANIKA I O O B Z N A N IP O N I S T E N I A C O V O R A S L U Ö A J U O I A Z N I U U B DA CE GA DRUGASTRANAPREKRSITI je Potvraleno da je rekaodvojici Musejliminihizaslanika kada su rekli da je MusejlimaAllahovposlanikt seizdslanici ubijaju, D.t
trbio bih vas.335 Potvrdenoje da je rekao Ebu Rafi'u kada su ga I(urejSijeposlale njemu, a on nije htio dÄse \tatri Ja rrekröim agovo, niti zadtadvam izaslatflike, vrati se njifia, pa ako osjetii u svorn stcu ofto öto osjeöai sdda, vrati se,33t' Potvrdeno re da je vratio I(urejiijarna Ebu D2endela. Takoaler prenosi daje Poslaniku,g. doölaSubej'a se el,Eslemijje, pa je njen mui doöaoda je traii. Tadaje Allah, J*, objavio:

:,r79i :,u,jr ;s"+ r,1'r"' :ri'' qi,,!
, 1' j '

Y:j'! : .

:PJ&.'- iP itlc!
r e | . ' 1

' r d,

'.,

:,.

,

,

i:14 c. )r ,..4 _p'! -,1;s3' _*:,:i rb JJj , . .tt'J",' . .|.i , .- : , j. i ,,: 'rj jrÄt.J.r J'rrw
cu+ " .".,. -. L; lr-tlrr /rj<lr j,,.i tJ'_i', j jrr,
, . ^ ' ' ' ' "; -"

- ' "

F,' -' :Pry',

.,";

:'

'

",:

ert)

..._,

rar*,

;,trffa:.L;rrijJr Fi;\ r3a:.ri<; fflj r.r-atr

ii+w

O vi koji vjel jete, kad vam vjernice kao muhad2irke dodu, ispitdjte ih, a Alhth dobto zna kakvo je vjerovafije fljihovo, pa ako se
NNrAhmed. n/rr,"d, l/,1 "'Ahmed. n/,s,ed 5/15989. Lanac prenosilacajevjerodostojan.Ebu Davud. hadis br.2761I lbn Hisam. l'-!-s'.it 112'72; u, B.jhcki. Ld-Deldil.:1332.

367

\ ' 1,,r

,

,,

,..,r,1

i!rj?tilc d(! st! t'jtttti((, ott.l.! ilI rtt vtut:rtilc ottt IIii]t11 ttist! doptI:tcltc, Ititi fitt'j(t t1itii11(!; \u oni ttilltt(t doptt!l(tti; (! rtjittta Po(laile olto ito sü pol) olili. Nijt 1'.tttI gt ijt'h da sc ltiilttß lt itc krd ittt t'j(tti(tttc dat ot,c IliilIol'c date. Il l)rdln! ]k't'jottitt 11t.ndra.!r'qjtcl Tlaaitt otto ito \lc pol)-o!ili, a 1t?lii i otti t|1:c otto !lo s palroiili! lb ia .lllalnt' s!!d, Otl st!.li atta! i Jtttltla!t iL''' Ik,dt! r'(11 (!, a!Alltlt s1't: c r.rTirio(l rri. d.r 'r.'.rlrrrrc d.r jt doil.rslmo iz l)o.lrnil u 1 r . l i L r b r \ ip r r r r r . i s l r n r r t r r , z l r o gn . l . i l ) q , ri r r r j . n ( ) g ip f c l i r i t l i l L rt \ 1 ) n l . L ' ,P . t i f l ' r ) s l . r n i l , n i i t i n i r f o d L r l i n r i n i L p r ( ' r r . rr l t 1 7 u Z . r l l c l l \llirlr.-.. li.rz'::

{'.i1|| i1ttij||i! |jtroioIttstt'o t !Iio!4 PIctIraIIa, |! ! l! tliatlut isto !al;o all\oai Itgatnt All.tlI iti.llltr! rt( voii t j.'rclottItIil(.' t1t lir,L,.ro -J/<r ntko sklopi !!gt)t\tr !n ltdiittl) 1rc1..4 Plcloii 11.: odrcdclto!. ttijcdtiu t t ilit! lolt t!!ot'oi u,i ttcl..t grt istlo:lt!it do , olii c ß^o.tli j)t't:liijt! i ttloroii rltlia ptvo ol)nt'iiesti dlttgMltrtltl!. ' '| ,/it,'tt r, ' i t1(!isl.!biii t]lcrltt Itii]]t(! ilrtßitt itf rfijttlrtott nr!rlitt!.!flß i,utj prato rlati goratttijI1 |t.! si!ttt t!t)tt.' ! l ) , ) l \ r ( L r n or ' , : l .jr! p r t l z r ( ) r r q t r r r r o \.ll t o l i c l l t r j i n t r tr r q r r . r n ( i i L l t r f . r L r n c g o r . rL r n r i r l , , i i rL r n l n r iI l i r r r r . r

/I

llrirr,,rii,, Lr | . r . l i i , , r ' i. / ! ' r L )r .

\i

, r r . i r . \ l . , i rI . r r r L i r \ . l r l , : I l ,

) . r ,t , l . i r l , l i s l , L:f1 ,r..tr,

rj : iLirl r I i \ : L r l l i , , r r r L Lh , 1 r - - l l n \ l r I r L . l / i , \ r , , , / L ) l ' . l , r . L l i ' i r J , L r l. . r j i r I f r / h . r , l i 'l i I / / , r , / , .j . i , , . , , , \ , , i ' r t r l , i . t . r , , . . L r . r t r \ t r r r r l L \ 1 , , , . n

c--|titht,to €lJ

n, ir,/

je Potvrdeno da ie pruzio utoöiite Ebu el-Asukomeje gäranciju dala njegova köi Zejneba, ;;., Tom prilikom je rekao: I najslabiji rnuslirrrdn t roie pluZiti zaititrr.ser U drugom hadisu se prenosi: 1 fl^jslabiji t ütslihttift tfloaepruaiti .aititu i vraöa najdalji.sq) To su tetiri velika principa.ser Od tih principa spomenuo je da muslit'nanijedinstveni u borbi protiv neprijatelja. To znaöi da je su zabranjenoneviernicima povjeravatibilo kakve javne poslove. Rijeöi Poslanika,E: Vrata im i o aj koji je najdalji znate da, ako jedna öetamuslimana zaplijeni neito uz podriku vojske,plijen ae podijeliti medusobno, takode! imetak koji prispije u drZavnu kasu je pliien osvojen bez borbe pripada svima i onima koji su sudjelovali u tome i onima koji nisu bez obzira ito su to osvojili oni koji su bili uöesnici pohoda. Uzeo je diizju od kritana iz Nedirana i plemena Ejla i Dume u kojima su veaina bili Arapij zatim od jevreja iz Jemenai medäusija, d n i j e u z r m a oo d a r a p s k i h u s r i k a A l r m e di S t f i i l a i u : D z i z j as e m . uzima samo od jerlejd, kr!6and i nedlusija. Jednagrupa kaäe da se uzima od svih. Od jevrejai kriiana na osnovu I(ur'ana,mediusija na osnovu Sunnela,a od ostalih analogijom,se'jer mediusije su muirici koji nemaiu knjigu. A nije uzeo od arapskih muirika, jer su svi oni preili na islam,prije negoje objavljenpropis o dZizji.Ne slaiemo se da je Sirk obozavatelja kipova gori od 6irka med;usija, veö jer obozavaoci kipova vjeruju u tevhidu-r-rububijje, oni suprotno, se priblizavaju Allahu posredstvom njihovih kipova. Nisu tvrdili da postoje dva stvoritelja. Ne dozvoljavaju brak sa majkana, sestnma i kierkama i joi uvijek imaju neito od Ibrahimove vjere koji je imao objavu i Seri'at,dok za medzusije nije poznato da su se pridrZavali je bilo kakvogSeri'ata bilo kojegvjerovjesnika. od Pisao stanovnicima
* L E b u D a v u d .h a d i s r 2 7 5 1 :l b n M a d z e . a d i sb r . 1 6 5 9 . b h N' :Bejhcki. Sdrr. 9195od Umnru Seleme. N " U o r i g i n a l u d j e l a . 5 i 8 9 . s r o j i : 7 i ) s ü i e t i t i p tp a i o s r c v . P ^ i j e : j t l d ti i

ako awost srih n&slinano na:it'ot. To.tlaii du "ti? la:taljuo uhili Dütslitid,u:har: nentustintana. Drugi.ie: prihrdta segard,t.iu i tlüslabiih ntuslitniiu. h ahuie:Lie na prihiat.ulie gdrdrcüe:u siguno.tt:cüu itot)oru... Tt?ti: t sli ahi suje.lit,strtitli u borbi protir neryijatelja... Cetvli: t'r.!t.t n, i ndjdtlji... autor u diclu Zad! 1"t. dt1. 5192: Kda itu \'tdi,. a\a "tirüaitjc jc :dvtorlllo na ^pninilü dokd:iDt1

369

I lrrf ,:, -\,,r ,

, . .. ;

HrclTfr i lifrlje\ rnlx, pozir:ro ih u islrrnrili cl.r.iljLl .liizju, n.- pfircai or l e z l i l i L r z n r c , c l L L . \ r . r ip i s t i r l i h . N l n c l r o j c t r l L r i r / uc L l o d s \ l l i o q l i punoljelnosir nruiLiirr rr rrzirlr p() i!clrn Tlllnili ili icnltnsLic odji'af r u Lrtoj \fije(hr(isti, u Olncr, , ic odfcclio phciLnie cL2izje \'fijecLnosti aetiri rlirlnilir. Po:l.rnili, ic Lrzfo u obzir siromiatro \ti1n()\rliliir ,l)oqirtsl\o sLrnornilir S.tnlr. lelnenir,r (lmrr, jc (l,r tt' dozr olio r)rplcl na liufcjiiic btz pfL'thorlnogir Llt\'r(leno Lrll()\ zl)()!t of.l loqr ito sLL slvcznici NLLft'iijiI obil\'jcSteniro l)()rriil('njLr i prr'lifiili Llgo\1)f,.r Kurtiiic tinlL' nrpiLli siLreznil.c Pos|rrrilrr, j c s j i r r l i r r ) i s i . l i f . l i t n i n l L L a c s u i c i nr L li b i l i z r c l o | o l j n i .P ) s t u p i ( ) lirsertu Llgo\()llr.

t;1r

a\t J ,J1",:-r/t|Iw:tI i E e

:r a
a a e
It

O POSLANII(OVIM, i+., PRESUDAMA U VEZI sA BRAI(oM I PROPISIMA RODNIM RACNIM S B je Potvrdeno da je ponistio brakudavane Zene kojuje njenotac
silom udao.6e5

U Sunenuse prenosida je jednoj neudavanoj dtevojci, koju ie otac silom udao, dao moguinost izbora.$e6 Potvrdeno je da je rekao: Neu.lava a djevojka se ne moie dati bez nje og.t prist,tnka, a njen pristd dk je iutnja.ser Presudioje da se 2enskosiroöepita pri udaji. I rekao je: Nal<oz pufioljetstva.lijete nije siroöe.ses'fo Dkazuje je dozvoljenooieniti da sirotu, za öta postoie dokazi u I(ur'anu. U Sarena se prenosi da je Poslanik,i.1 rekao:Nem.t braka bez stafateljo.s')tU SunerT,se prenosi takoder:Zenane moie samasebe udavati, bludnica je 2ena koja samu sebeuda.,ao Presudioje u sluöaju da ienu udaju dva staratelja,udaja se vrii na osnovu pristanka prvoga staratelja. je Potvrdeno da je jednoj ieni koja se udala,a njen muZ joj nije odredio mehr niti spavaosa njom do svojesrnrti, dosudio mehr kakav imaju iene njenogstaleia ni manje ni vi3e,miraz i priöekod öetiri mjeseca desetdana. i Tirmizi prenosi da je Poslanik, ts; rekao jednom öovjeku: OZeniiu te tom i tot t, .tko Zelii. Hotu - rekaoje ovaj. Poslanik,ts-t, je pitao tu ienu: zristltjeö li da tnj i t.rj brr.le tvoj muZ? Prist6jem., reklaje ona.Stupilisu u brak, imali intimni odnos,a nije joj odredio

!r Ahmed, n:frrsrezl, 7789 611 " ' " B u h d r i f i a d i s r . 5 1 3 8i 6 9 6 9 :E b u D a v u d .h r d i s . b b r . 2 1 0 1 ; N c s a i6 i 8 6 . . " r E b u D a v u d .h a d i s . 2 0 9 6 r I b n M a d z c .h d d i s b br. 1875. r'r Ahmed. M,rn".l lr:469: Ebu Davrd. hrdis br 2096i IbD Vlddte hadis br. lE7j. jc Lanacprenosilaca !jefodostojan.odgovari uuharije!i,r ustovima. N " ' I b n E b i S e j b e .M u s d ü t r c / 1 t 1 3 1 .o d E b u M u s x a '. el-Eiarija.Ahnred.,VrMe4 ; 7 / 1 9 5 3 5D a r i m i . l / l l 7 : E b u D a 1 u d , a d i s b r 2 0 8 5 r T i r l r l i z i . h a d j s b lL 0 l . ; h l "' Ibn Mad;c, hadis br 18E2.od libi Hurejre. U ldncu prenosilaca natazj se Diemil i b nH L r . e irr A r e k in e k r , J" . , l i / i - r l i k r o T r d , . , , \ J .

371

s c l n e h r , r l i t i j o j i i i d r o , p i LJ o l j e p r e ( L r i r r L l e os r o j c l i o s r I l i j b . ' f i r ' p s l z o 1 ' o s ip r o i z l . r z c l i i c r l f a i r o l ) i s i l r (lor\ oljcllo jc sliLl)pilibr irti pr i1.'ochrclir:rn1.r nrchll: jc \l)ir\ irti su icrrorrr pr i1codIeclir.lnjit rrrchf.ri cloz\'ollcllo p 'l n r c h r s c n l o f x ( l i r l ii . r L r D i j L ' o t i r c c l t i ni ( ) L r n r r e n j e s p i L \ , r n j i r sx rrn.r c clLr2niacliilti pIiir'1,, r.rIo Inui nijr sP.1r.1o nionr. li) \L.L\Il) trlL.siLdil lrilairniri i ie - rLoz\ ol)jf stfilne. oljcno jc ziL\tLLP.rti sl.Lrpl jLrbr':rliir PIi - rfrrroljrrrrc |cii:Zc,itI i lola s.t lottt i toItI: lt\a pfrh\.rt| rslrnr, il inlijLr rii! od r,rLifi 1.n. rr.rfcdiojr ()njfr.r l.iojr ,:laocl.rbcILr njih rilnro actir rl o,.l nrfcclir) re oninrr L,oli 'u s.rsierili LLbr.lliu (L\'ij('sf\lf( d.r orl.rbcr'u icclnu: nil nrr r:r'nili.r lioii nirhon Prr'LlsL.,r o\ o tlpLraLljc isf ] .r\rroslbr'.rh.r ()\r) jr sti\ rer ine islirnr.l'r]r r r r i s l r n r z r r l r 2 . 1 ! . ] ( r i L rh o r ' L 't c L r r jikr. Lrc ( . r I f c n i o j c l i r n r i T i i l r ' l . r o r l . rt c h e r c n , d o b e r ' h l d i ! r n r ) 1 i . r l i n ' " . , t t ' l t - , 1 , , : t , , l ,t l , t ' t u l , t y l t l t , ' l t t i L .

(f.rj Allah -.,.nribolte zu i nelia ie hl aijcrl ,\llih, Gospoclil|s\jetor.n.

\ f r n . rr / , I r'f /r .\ I):1,!1. liitrl . ,: I I ' l: l).r\ L(t jrL j tr ir)r: l r i f / : . , , , 1 i

, IL I

L l ' n\ [ , ] / r

|.r, r' r

r i, l

. I tithl,,1,1 .\,Jn

l rh ;J

SADRZAJ
... PREDGOVOR I(ECEZENTA ...... M U H A M M E D B N A B D UL - V E H H A B . . , . . . , I . 5 . . , . . . . . . . . . . . 7. . . .

ALLAHU,s, pRrpADA ... .. .. .... 13 SVEsTO lE DOBRO O OBAVEZNOSTI POZNAVANIA POSLANIKOVE,Tä, UPUTE ....... 16 P O S L A N I K O V= , ,U P U T A V E Z IS A B D E S T O M . . . . . . . . . . . . . . . . .I.7 . . . . . . A .. . U I O S L A \ l l . ( ) V A , U P U T A \ t , / l s M t S H O M I O O B U C L . . . . . . . .r.e i. t POSLANIKOVA UPUTAU VEZI S TEIEMMUMOM................... . 20 i-: P O S L A N X ( O V*A ,U P U T A V E Z IS N A M A Z O M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 U ,
O uienju nir \dbrhu O uöeüjuna drugim dnevnim nanazima.... . O P o s l - n ' k o v o mt , r u k uu . . . . . O PoJdrrlovoj, ..edtdi P O S IA \ I I ( O V E , . . : D O \ f U \ A M A 7 U . , O S I < R U i E N O 5 lt N c \ 4 c l U I
24 24 26

.... ............ .... rMArvl r(AtrM -DzEVT.rllE tBN EL a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .e. . . . uvoD.........

2a 37

STA posLANrK, uaro NA(ONpREDAIE E, sEr.AMAo I JE zrr(RU lEPlioprsAo I(olt ..... svoMEUMNIE1u......................38
O r ( l A \ J { C l V O JS U T R l . .... . . . . 40 POSLANIKOVA, UPUTA U VEZI SA I(LANJANJEM J:, P R I T \R D I\ I H S U \ N T T A j:, O POSLANIKOVOM, LI.IEGANIU POSLUE SABAHSI(lH SU N N L A I 43 P O 5 lA \ l l ( O \ A , t t l T A U V f Z l S A\ O C N | \ l \A.MAZOM 46 4A O POSLANIKOVOM, VITR NAMAZU !:, O POSLANX(OVOJ, I(UNUT DOVI NA VITR NAMAZU.......,..,.. *, 49 I ( A I ( O f P O s lA N I K , : . I C I O l ( U RA \ . 50 l POSLANIKOVA, UPUTA U VEZI SA DUHA NA]VIAZOM *:, O SEDZDIZAHVALE I O SEDZDITILAVET 51 POSLANIKOVA, UPUTA U VEZI S PETI(OMI ;!, P O S B \ O S T II O ( J A D { \ A . . . . . . . . . . f 52 Vf I I.AN]L PETI\A. 55 .... POSLANII(OVA, UPU'IAU VEZI SA HUTBOM .................. .. 56 +, 57 POSLANII(OVA, UPUTA U VEZI SA BAJRAMIMA i!,
373

(,.iri,:

\'irr,:,,

\ Lr \ L r\ t l \ t \ l t ( ) s L. \ \ l l i () \ . \ , S L r \ C r , \r rl . 5 L t l L ' )(S lA \ l h ( ) \ \ . . L r t l l - \ L r\ l : Z l S \ l l t , \ / l \ I L I I l\rsFlls l tsFA t , ( ) S \ .\ l h ( ) \ ' \ , . t r l ) Ll - \ L r\ f l l l s l ) L f ( ) \ ' A \ l L t r l I l l \ltL I ( )\I \'\ \ J I \ I ! t l l ' l ) S lA \ i h O \ , \ ' ()illl.\sFl)r1 . P () 5 1 \ \ l l i ( ) \ . \ . L t ) t I . \ L \ I : l l 5

59

6,1 67 6S 11

llt)LIs\ill

f ( ) s 1 . , \ \ l l i ( ) \\ , P () S t . , \ N I I)(\ . \ ,

s L t ) t l . \ L \ 1 , 7 1 . \t ) l l : \ \ z ( ) r 1 \ l z l s - \\ . \ I l . - \ z o \ l L t L , t ) L, \ l

\tf\Fll POSI.'\NIhI)\.\ L PLI,\ l \ fll !\ lfK'\fO\l l ' ( ) S L . \ N l h { \ \ . L l ) L l . \ L \ l l l \ ' \ \ \ ) F ' l \ ' \ l l L 'f l l R ( ) I I l L l ) L l . \ l \ f Z l S l ) ( ) l l l i ( ) \ ' Ol l\ ( ) I l PO\l.\Nlh()\.\.

7s 83
8,1 85 88 90 92 !,1

s.-\li.\h()rl
l-l'l I,\ I \ l:ll l()sl(Jnl tosl..\\llio\ \. | l ' Ll . \ l ) . \ S l : l i . \ \ l ' \ l \ N S l i l l ( ) S l |()SI \\lL()\.\ ( ) l f ( ) . \ l \ l l ) f \ l l l r i \ l l - \ l r\ h \ l L ' l ) L \ l \ l l l ! \ l ) ( ) l i l i o \ ' ( ) l . l Nl . \l l ' { ) S l\ \ l h r ) \ \

L' lli()tr1 P ( ) S \t \ l i \ ( ) \ \ . l I L l \ l l \ L l i l i . \ N l ) t r l l\ l \ l l i ( l \ I

\ l , / . s , \ l l l l ) l () r 1 . 1
117 120 122 123 131 138 i39 i,10 1N2 1,13

| P L l . \ L \ l , / l s , \ h l l i l l\ \ ( ) J l f , o 5 t .\ N I k ( ) \ . \ \ Itl t s \',\lil(()Ii l , ( ) s t . \ \ l l i ( ) \ . \ . . L l ' Ll \ LPL l,\ \ l:ll \\ li\lllNlIi,\ T i' t)\1.,\Nlhl)\\

\.\lI

(i( )\ ()li()ll l P () S l . \ ) . . l l l \ ( ) \ . \ . . L t ) t I \ L \ f l l l s \ lllli.\N lfl\l l/ li'\l \ I r O 5 l\ \ l L ( ) \ , \ . .LrtL l \L \r:ZlS'\ZINliOtl r t . t , . ' , I O S l , \ r - l t r ( ) \ ' , \I I l l \ L \ l ; / l S ' \ i l l \ N ( ) t r 1 I t ) ( ) \ T\ N I I \ ( ) \ . \ . L I ' L r \ L \ l / l s , \ l ) l s F . l l ) A \ ' \ 7 1 I

i . l t r 1\

I I l l ) z l ) i) / .L l . \

\ L I L I I - \ L I \ I Z I S , \ t 1r . ( ) \ l r P I ( I Ll PO\1..\^\l]\()\ ,\, ) I i , \ L I I J Z I S . \ s L . r . A , \ l\(l r I I'L t , ( J s L . . \ \\ ( ) \ \ l | \ T l! l ) ( ) / \ r ) l . l / . \ L L - \ 1 . \ l r |1.\ .i;1

--ir,l,Lt,;,r '- ,.ri'lar, ;

r51

L D O Z V O I , F ] Z A ,L Ä Z A I ( { O N A ZDII'\\'1-I N]LTPRI IiIFI.\NIU POSLA\II{O\A UPU |A LI \'LZI S PONÄSAN]L\L \A lL 'l I II POSLÄNIhO\'.\, , L'PLrT'\L \'fZI S.\ Zllilto\l Ilil S((IAPA\IU L]LI.AIi.\ ..

152 155 158

162
165 166 167 170 173 175 179 188 194

t( ST.\t tilBA REC] A t)A VIDlrlo \Eli()c;A t r lsl(L sl NlLl Rr SlA TRELTA cl Iio Lrsl.lll oslj'l I sLrlLVjl:l.llF
O S\O\'II{]\

iTA l RI-B.A ucIl t t ]i A DITI o-\Al lio lL l)oaioDLN . \ 1,,\l
'.'\ ,..1 ,\ .l l, /.' l .' "\l

i \ 0 R r l F C l \ 1 I, \ z l t A Z I i \ 1 ,k o l E l L x l l i z l o D ' \ s 1 G O V t ) l i F . uPLrT,\Lr\ t:ll sr\ ll()liFlo\l NA !osLr\Nlr\o\.A, , HO\'OIi. -,,,PUI U I \ ( )lNI\l I)OlloDlNIA ÄLLÄ ' | 'J \ \r' ' lll\ r,,! \l | .f POaEr,\tiHlDzllL NOIOi\llL Äl l.Al I ll'\zl)\'ollo s\'olE ol) sLILI)flFlNlliL NEPliliAl f.l.l,\ I LialNIO lt I ll\IELILNI ll' VIEltl:l oBlLL)l'PosLA-\ll(A, ' s\'a)JFl z.\ L'cVlisarflNlE ANlliO\1, DoLr\ZAl( tr Nlll)lN'-lr ,,, POSI I Z C I R . \ D NPA) s L A \ l l i o Y L , : , D z . \ x l l j l : I( \'()t)f \l'\ oltLlTANEL'lollflF. DOZYOT.A t(r\tio sl: fosL.\NIIi, .: PON\SAOLrlloltßl r, POSL,\NI1(()\'A,UPUlA LrVtZl S R,\lNIIl ztlioßr.lENlclNlA ., POSL'\NIhO\JA, Ul)L Tl\ Ll \11,/lS'\CÄltA\(lllOi\'l II I BLZI]IIED\OSI, PRI\,IIIIII,NI,\'LZI ODNOSAPRENIA UZI\IANJU A I NEIILTSLlJ\ SIiIN I)I,I,EG]\CIIANI.\, L \ I IiNJICJE PRENI-.\ SI,IF,DI]LI'ICI]\IA DZIlII],ODNOSÄ .. TE NIUNAF]CINIA, POsll\;\\lll Ucjovt)liA rroslANÜioYr\, , , t:PUlA Li vEZl 5A UajO\1(llioli s ZENIL]1 NSIiOJ L USLINIA NEIILSLI\IANINI.\IrO]IZI\11: ,\,I

200 249 213 21s 22e 23s

238

.. r D7.t7.11
.i;i

|

,.r,rr,:i,':r,/ :,il.r .

P ( ) S l L f ' . \ h \ L . l \ 1 1 ( ) \ ' ( ) G , \| ( J S l . , \ N l l i ' \ ' l l l l \ l A \ f \ l l l l i Nl L I \ l \ I L l a L \ l l l l i l t r l A t ) l ) l \ \ l ) ' \ l l : I l ( ) S L A Nl ' \ s \ l l ) ( )N I L i ( ) \ L S \ l l i l l L L ) ) Sl L P . \ | \ . \ 1 . 1 . \ l l ( ) \ ' O G r { ) S l\ .\ l L r . \ , , l ' l l l \ l A ( lloll()\ I\l-\ I 5\ ( )tltrl , \ t . t . . \ l l ( ) \l t r l l ) ( ) l l l i l \ l I I'RIS -\I,ICA\I.\

251

\ o l , ( ) l l o ! ) 1 t r 1..\\1 . 1 l.l ( ) \ o ( ; , \ l r o s l . ' \ \ l [ ' \ , .
O \ L l . l h O l l l ( l lN \ l l l l ) l i L I l l : l ) l l I l ' I i L I " l i - \ ( ) B l . l N \ L r l l Ll ) L r l , f t ( ) t , t s l\ l ) l l z \ \ l L o \ | , l l l l r I P , ll i \ ' \ l L r l l l S l l l ) ( ) l \ O l i , \ l l lI h \ \ \ I l l l \ l ) f i h l () l t)|lllTlll lll I l\,\ \ \ I l.\lljfllll i) (lS\ OlLl\lL trll hlill llL\l Nl ] l 1| i \ \ , \ ( ) l l l L . l7 , \ I \ l f | t l l i , \\ \ I l l l l h L L h l i \ l i r o t ) h O l i l S l l \ 1 - \ l { ) ( ; l ) () a ; \ l l r \ l A : O l l i ( ) l l a l t ( l l l ll l s i L ( . \ l ( ) l ) ( ( l l ) L : l \h ' \ l l l l l N t r t . \ l \ . l I t T l - \ 1 i l l i . l| t r l l l : T\ l l l l , \ l i l l l l N l i l : L I
( J ll \ lrr'lrLr rls\

254 255 249 264 266 26:1 286 287 241
2!9

302 306 311 322 326 332 338 33d 345 34; 351 352 356 359

l ( ) H \ ! 1 1 l ) 1 L r l \ ( ) l l l L ll ) l i F l l ) \ ' o l ) l ( ) : l l L l i ! l i l i r . r l t L .L llrl l l \Lrlll,\zA\-\\ll:\Eslll:aF o t)o:1.\u rO\OT, . P () 5 1 \ \ I I \ ( ) \ , \ lilit(;.\I lL ( ill L t l r l \ L \ l : Z lS A S f l l \ F l l ) \ l I ) L'( Sl \ \ll\( )\ \. \ts.\Nl|()\l L i t , l I \ I \ f t z tS . -(\) a t \ , \ r - l l : \ l P ( ) S l\ \ l l \ ( ) \ . \ . lt)li,\\ I I \ |( )sj .\\il\()\ \, . Lrl,l I -\I I \ flzl sA PlillLll).\rl \ li() c;\ Ili o t ) () S l .\ \ l h o \ ( ) t . . l , l l l l s l l ) l o \ o \ l l \ l l t t ) , \ (I

ol,titsLl).\\l\|\1,/lsli\lNItrlPl.lll'\l()rl \ l . PlifsL'l).\trtl \'Lll s o t ) ( ) \ 1 . . \ ) . l l l \ o\\l
| O l i L ( ) \ 1 , \ t \ | ( ) l l S L l ) . \ l i l \ , \ N IN I L \ ' ) () l)()SL\\ll\O\ l\l . P l i L : SlL , \ t r l A l r \ I l ' l l S ' \
I )li/,\\ \ lI I l'lill I( Il)l\ l.\

360
361 362

cl riht,r' n €-tJt t I u,',tit

t51

254 ?55 259 264 283 286 2A7 294 299 302 306 311

O S UGOVORA NEPRUATELJEM, POSTIVANJA O PRESUDI NJIHOVIHIZASLANIKA I UBUANJA HAPSENJA ZABRANI U UGOVORA \LUCAIU I O OBZNANTONIsTL\JA I "''" BOIAZNIDA EE GA DRUGASTRANAPREKRSITI ''" '", ''' U O POSLANII(OVIM,]*, PRESUDAMA VEZI SA BRAI(OM I \ R O D N I MB R A . N I M C PROPI\IM

. . . . .3 6 7 371

326 332

. 345 .347 ..351

. 356 . 359 ..360 ..361 362 377

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful