UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS NAMA KURSUS REKA BENTUK INSTRUKSIONAL DAN TEKNOLOGI KOD KURSUS KPT 2063

SEMESTER 2 SESI 2009/2010 KUMPULAN Q TAJUK SOALAN E-Learning dikatakan begitu popular pada abad ini. Apakah maksud e-learning da n bagaimana dilaksanakan ? jawapan anda juga perlu megemukakan contoh-contoh elearning yang sedang berlaku masa kini. Gambarajah boleh menambahkan markah anda . DISEDIAKAN OLEH SITI KAMARIAH BINTI MANAS D20071029437 PENSYARAH ENCIK HASSANUSI BIN AHMAD ZABIDI Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Tarikh Hantar : 24 FEB 2010 Isi Kandungan 1.0 2.0 2 2.1 2.2 3-6 2.3 E-Learning Secara Masa Nyata Dan Tidak Secara Nyata 6 3.0 Implimentasi E-Learning 7 4.0 Kelebihan Menggunakan E-Learning 7-9 5.0 Penutup 9 Biblografi Pengenalan 1-2 Jenis-jenis e-learning dan bagaimana ianya dilaksanakan CBT- Computer Based Training 2-3 WBT- Web Based Training

Soalan : E-Learning dikatakan begitu popular pada abad ini. Apakah maksud e-le arning dan bagaimana dilaksanakan ? jawapan anda juga perlu megemukakan contoh-c ontoh e-learning yang sedang berlaku masa kini. Gambarajah boleh menambahkan ma rkah anda. 1.0 PENGENALAN

Dunia menyaksikan perkembangan pesat yang berlaku pada zaman Revolusi Perindustr ian pada akhir kurun ke-18, dan bertitik tolak dari situ perkembangan secara men yeluruh berlaku samada pembangunan ekonomi, seni dan kebudayaan serta sektor kom unikasi. Begitu juga dengan dunia pendidikan yang tidak dapat lari mengalami per ubahan ini secara evolusi dan revolusi. Bermula daripada pembelajaran secara tid ak formal daripada orang yang lebih tua dan berpengalaman, kepada pendidikan yan g lebih formal iaitu pengajian pondok. Kemasukan penjajah Inggeris walaupun meni nggalkan kesan pahit untuk diingati, namun peninggalan sistem pendidikan Inggeri s juga telah memberi suntikan kepada perkembangan pendidikan di Tanah Melayu pad a ketika itu. Dan kini perkembangan pesat telah mewarnai dunia pendidikan kita s eiring dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi massa. Terbaru dan t erkini merupakan pembelajaran e-learning semakin mendapat tempat dihati penuntut ilmu di Malaysia. E-learning didefinisi sebagai salah satu bentuk pendidikan yang berasask an internet. E-learning merupakan satu teknologi yang digunakan secara luas dala m pendidikan tinggi untuk tujuan komunikasi di negara-negara barat seperti Ameri ka Syarikat dan Australia. Menurut Bates (1997), teknologi diperlukan dalam pend idikan tinggi untuk meningkatkan kualiti pembelajaran, mempertingkatkan jalan ma suk ke pendidikan dan kursus, mengurangkan perbelanjaan pendidikan dan juga meni ngkatkan keberkesanan pendidikan. Di Malaysia, kebanyakan universiti menggunakan sistem e-learning tersendiri sama ada perisian open-source ataupun Learning Man agement System (LMS) yang berlesen. Di UPSI sendiri menggunakan konsep e-learnin g untuk melancarkan urusan pembelajaran melalui laman portal myupsi.upsi.edu.my contohnya. Menurut Sandars, J. and Langlois, M. (2005), secara umumnya e-learning merupakan kandungan pembelajaran yang boleh didapati dalam beberapa format yang berbeza, misalnya secara teks atau imej video, dan dihantar menerusi Internet, computer i ndividu, personal digital assistant (PDA) atau CD-Rom. Implementasi E-Pembelajaran ini dengan kelebihan-kelebihan yang ada padanya dapa t mempercepatkan lagi proses pembangunan modal insan yang sangat dituntut oleh p ihak kerajaan Malaysia kerana modal insan yang bestari ini akan berupaya menanga ni segala cabaran dalam merealisasikan Wawasan 2020. 2.0 JENIS-JENIS E-LEARNING DAN BAGAIMANA IANYA DILAKSANAKAN.

E-learning merupakan konsep pembelajaran menggunakan internet dan dibawah konsep ini terdapat banyak jenis pembelajaran yang setiap satu mempunyai cara perlaksa naan dan tujuan yang tertentu. Terdapat pelbagai bentuk pembahagian e-learning d aripada pelbagai sumber, sumber daripada laman sesawang dan beberapa artikel dar ipada jurnal telah dirumus dan diringkaskan. Hasil rumusan beberapa pendapat dar ipada sumber-sumber tertentu, e-pembelajaran dapat dibahagikan kepada tiga jenis yang utama iaitu, e-pembelajaran yang berasaskan kepada teknologi web (Web Bas ed Training-WBT), e-pembelajaran yang berasaskan komputer ( Computer Based Train ing-CBT) dan e-pembelajaran secara masa nyata atau bukan masa nyata. 2.1 Cbt- Computer Based Training Dalam bahagian latihan berasaskan komputer merupakan pengaplikasian komponen mul timedia dalam komputer seperti persembahan powerpoint, CD-ROM, DVD dan sebagainy a. Kelebihan CBT adalah ianya boleh digunakan tanpa perlu mengakses internet. S elain itu material yang disediakan dalam CBT adalah lebih berkualiti tinggi teta pi memerlukan ruang simpanan yang lebih besar. Contoh program pembelajaran mengg unakan CBT adalah seperti CD-ROM interaktif yang disediakan oleh pihak kementeri an ataupun daripada pihak swasta seperti Linguaphone yang menggunakan CD-ROM dan juga alat berbantu komputer yang lain. Melalui CBT juga tiada interaksi lansung antara pengajar dan pelajar. Walaubagaimanapun, pelajar akan diuji mengikut for mat yang ditentukan oleh pemilik program. Contohnya Linguaphone akan menguji pen gguna produk mereka setiap kali pengguna telah bersedia untuk diuji, dan sekiran ya pengguna lulus, mereka akan diberi penghargaan berupa kenaikan pangkat kefaha man dalam bentuk sijil.

2.2 WBT- Web Based Training E-pembelajaran yang berasaskan kepada teknologi web dan Internet atau lebih dike nali sebagai pembelajaran atas talian. Sistem ini memerlukan pengguna untuk memp unyai akses internet dan mempunyai pengenalan diri juga kata laluan untuk mengak ses laman web dan isi kandungannya. Contohnya adalah seperti e-pembelajaran yang diaplikasikan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi memudahkan kelancara n proses pembelajaran dan interaksi antara pihak pentadbir, pensyarah dan juga p elajar iaitu portal pendidikan dan beberapa rangkaian daripada myupsi.upsi.edu.m y untuk ke myguru. Contoh aplikasi yang dekat dengan pelajar UPSI adalah E-forum . E-forum merupakan salah satu bentuk WBT yang melibatkan gabungan interaksi nya ta dan tidak nyata. Iaitu pengguna boleh mengakses maklumat dan tajuk forum seca ra atas talian, kemudian berbincang atau mencari maklumat secara offline. Selepa s bersedia dengan jawapan pengguna boleh mendaftar masuk semula dan secara intra ksi nyata menghantar e-forum kepada pengendali forum. Salah satu contoh WBT e-learning adalah daripada laman sesawang http://ccel.upsi.edu.my . Daripada laman web ini terdapat beberapa format e-lear ning yang ditawarkan. Seperti biasa WBT memerlukan pengguna untuk mendaftar dan mempunyai kata laluan untuk mengakses laman tersebut. Selepas mendaftar, pengguna boleh mengakses laman web ini. Format yang ditawarka n oleh web ini adalah format mingguan, format topik, dan format sosial. Format mingguan

Format topik Format sosial Kaedah E-Pembelajaran berasaskan Web dan Internet ini sangat popular dig unakan kerana ia ia berupaya dicapai di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja . Di samping kandungannya yang interaktif seperti terdapat ruangan perbincangan, pengundian, perkongsian fail dan sebagainya. Ia juga menyediakan satu platfom p embelajaran sokongan yang murah dari segi kos, meningkatkan akses kepada proses pembelajaran dan tanggungjawab pembelajaran diperluaskan kepada semua yang terli bat dalam proses pembelajaran tersebut . 2.3 E-Pembelajaran secara masa nyata atau bukan masa nyata. E-Pembelajaran secara masa nyata atau bukan masa nyata. Bagi pembelajaran masa n yata adalah satu keadaan di mana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku seca ra serentak walaupun kedudukan fizikal pengajar dan pelajar adalah sangat jauh d ari segi jaraknya seperti persidangan video, kuliah secara atas talian atau seca ra langsung menerusi satelit. Keadaan sebaliknya pula bagi e-pembelajaran secara bukan masa nyata. WBT dan CBT adalah gabungan daripada pembelajaran secara nyat a dan tidak nyata. Pembelajaran secara nyata seperti video conferencing dilakukan pada masa sebenar dengan tenaga pengajar mengendalikan kelas. Semua log masuk pada masa yang dite tapkan dan mereka boleh berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain dan bersama pengajar. Kebiasaanya dijalankan di Kelas virtual â komunikasi menggunakan video dan audio atau melalui video dan audio, teks sembang, berkongsi pembenta ngan, dokumen dan imej di atas papan putih. Selain itu persidangan audio dan vis ual serta ruangan sembang seperti chatroom juga merupakan salah satu bentuk pemb elajaran masa nyata. video conferencing

Pembelajaran secara tidak nyata pula adalah seperti penggunaan CD- ROM seperti y ang diterangkan dalam jenis CBT. 3.0 Implementasi E-Learning E-learning pada hari ini tersedia dalam bentuk berbayar ataupun percuma. Terdapa t cara yang mudah untuk membina e-learning sendiri. Diambil daripada blog http: //universitimengkarakk.blogspot.com mencadangkan beberapa cara mudah untuk memb ina e-learning berasaskan web dengan percuma. Antara cadangan yang dikemukakan adalah seperti berikut: 1. Membangunkan sendiri sistem dan antaramuka tersebut dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan PHP dan pangkalan data MySQL yang boleh didapati secara percuma di Internet. Namun ia memerlukan kemahiran dalam dua perkara tersebut dan perlu kos tambahan untuk meletakkan web kita di Internet. 2. Menggunakan sistem pengurusan kandungan web yang sedia dimuatturunkan secara percuma daripada Internet seperti Moddle, Mambo dan lain-lain. Ia memerlukan sed ikit kemahiran dari segi penggunaan sistem pengurusan kandungan tersebut dan mem erlukan kos tambahan untuk meletakkan web sistem E-pembelajaran tersebut di Inte rnet. 3. Menggunakan sistem web untuk kumpulan perbincangan secara percuma seperti yan g disediakan oleh Yahoo Groups!, Myspace , Google dan lain-lain. 4.0 Kelebihan Pembelajaran Menggunakan E- Learning "Good teaching is good teaching, no matter how it's done." Kata pepatah Inggeri s tersebut masih diguna pakai sehingga kini, namun kemunculan e-pembelajaran tel ah membawa satu dimensi yang baru kepada dunia pendidikan. Dengan kelebihan dan keistimewaan yang ditawarkan dalam konsep e-pembelajaran ini menjadikan ianya se makin popular dan meluas penggunaannya, bukan sekadar dalam sektor pendidikan se kolah tetapi juga digunakan meluas dalam sektor industri. Belajar menggunakan e-pembelajaran merupakan satu bentuk pembelajaran ya ng berpusat kepada pelajar (self directed learning). Pelajar yang mengatur sendi ri jadual belajar dan mencari maklumat serta membina kefahaman mereka yang terse ndiri. Pelajar yang mempunyai kecerdasan yang berbeza juga tidak akan ketinggala n dalam pembelajaran kerana masa yang diperuntukan untuk seseorang pelajar belaj ar dan membina kefahaman adalah bergantung kepada kepantasan dan keupayaan pelaj ar itu sendiri. Berbanding kaedah pembelajaran tradisonal, pelajar yang tidak ha dir ke kelas akan ketinggalan, sebaliknya melalui e-learning pelajar dapat mengi kuti pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Menurut Howard Gardner, manusia mempunyai lapan kecerdasan yang berbeza iaitu Linguistic intelligence ("word smart"), Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart"), Spatial intelligence ("picture smart"), Bodily-Kine sthetic intelligence ("body smart"), Musical intelligence ("music smart"), Inter personal intelligence ("people smart"), Intrapersonal intelligence ("self smart" ), Naturalist intelligence ("nature smart"). E-learning adalah kombinasi daripad a audio visual serta pelbagai bentuk bahan pembelajaran yang lebih interaktif. O leh itu, keberkesanan pembelajaran dapat ditingkatkan mengikut teori Howard Gard ner tersebut. Dari segi kos pula, baik dari pihak pengendali atau pengguna, kedua-duan ya mendapat faedah daripada e-learning yang hanya memerlukan kos yang lebih rend ah berbanding pendidikan tradisional. Dari segi bahan pembelajaran adalah secara elektronik dan dapat mengurangkan kos bagi penggunaan kertas. Selain itu, bahan pembelajaran boleh diubah dan diolah dengan mudah dengan sedikit kemahiran dari pada pihak pengedali e-learning. Pihak pengendali e-learning juga dapat menggura ngkan kos untuk menyewa dan menyediakan tempat belajar dan tidak terlibat dengan masalah disiplin pelajar. Bagi pihak pengguna ataupun pelajar pula, mereka dapa t belajar pada masa yang dikehendaki dan memadankan dengan jadual harian mereka.

Pengajian jarak jauh bagi yang telah bekerja, e-learning sangat membantu dalam mengurangkan kos perjalanan dan dapat disesuaikan dengan tuntutan kerjaya. Bagi pihak majikan pula, mereka boleh mengakses dan menilai pekerja mereka tanpa perl u menghantar penyelia untuk menilai. Akses yang tiada batasan dan maklumat terkini dunia hanya dihujung jari menjadikan e-learning sangat praktikal kepada dunia pendidikan kini yang perlu s entiasa mengejar perkembangan serata dunia untuk menyaingi persaingan dunia yang semakin meruncing dan sengit. Sistem pendidikan ini menerapkan perkongsian ilmu serta pembelajaran yang kolaboratif dan interaksi antara benua yang baik. Bukan sahaja penggguna mendapat faedah ilmu bahkan meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama yang tiada batasnya. 5.0 Penutup E-learning atau e-pembelajaran merupakan satu dimensi baru yang memberi kelebiha n kepada pengguna pada masa kini. Bersesuaian dengan persekitaran kini yang sent iasa mengutamakan penggunaan masa dan perancangan kewangan yang bijak. Dengan ku asa global yang hanya dihujung jari, diharapkan dapat melahirkan insan yang beri lmu dan berpengetahuan luas sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup bangsa, aga ma, dan negara. Kerajaan dan pihak NGO perlulah mengambil peluang mengaplikasika n e-learning dalam organisasi masing-masing lantaran keistimewaan dan kelebihan yang ditawarkan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.