É lrl : J

-*

u
I

g
trl
r

s
J

f,.!Í


trt

EÉ l-

&

W

Iartalom

A magyar fordítás David Oliver: Hou to Negotiate Effectiuely
2007, Kogan Page címúmú alapján készÍilt Copyright @ David Oliver,2003, Kogan Page

Bsyszsttic
I. Íéjezet

Mg!határozás

l
Fordította:
Boross

)'

Íéjezet

ltii|tsÓo |tiszámÍtása
téjezet

16

Anna

1.

ilat
r\ |.ll.|ít.ist ;tz t'tt.tlt.livt'| (.gyl)cVctcttc és szakmailag ellenórizte:

k

lcsolom

'hjli

litlund

4. Íéiezet

ArrY;rrrYclvi lt ktor:
I

BgvgzgtÜ m0gJ00yzi$0k
5. fejezet

29

Iorurfult Ágnes

I|iivg|iiiI t0ki[tÓlyiinkBtl
6. fejezet

)/

ta|tti|tát

is

e||on|Ú!Ósgk

47

/.IeFzet
Hungarian translation @ Boross Anna, 2008 l lrrrrgarian edition o Manager Kcinyvkiadő, 2008
Minden iog fenntartva. A kiirryv vlrgy annak rész|ete semmilyen formában elektronikus iittln v:tgy rnás mődon _ nem kozőlhetó, rcprodukálhatő
a kiad6

Iároya|hatÚ vá|tozÚk _ Uagy adnatÚ onosdminygt

.......

65

lz

u.

feiezet snogdmÓnyadás szaDátyai

70

cl

zetes írásbeli engedélye nélkiil.

'). fejezet A tárlya|natri uá|toztil torgsÉsg

80

l

10.

patilglyzot ltszglÓss
fejezet

fejezet

92

11.

ÍÉrdisglt'kÓrdÓsglt.
12. fejezer

|tÓrdisgk

98

lárlya|ÓpartngrÜnk Íshatalmazá$a ....
13.

109

felezet

A Yásárlás utáni moobánás
a UÓ0klÍoilst0t
14.

éru nytelsnithsti
n5

felezet
.

a munrtaerrtőlcsre, és pétdát mutatott, hogyan szeressem meg a munfrát rtemény

a rtcinyuet Apámnartaj nlom, a4í megtanított a tárgyalásoftek6 lépéseire.

Ezt

o neuelt

Ígminy Uaoy namkony?
15.

t20

feiezet

TguyÜ|t

-

n0 tguyiik?

130

16. fejezet

l|árom Bgygdimid$zgr
17.

fejezer
.. 151

UÚlszti

Íiiugg|Ók
Iárgyalási míinglyek a $aiát Uá|lalatukra
Ya0y PÓ$zl80iikPs $zaDYa

......

I57

IAREYATA$.

sil(rRrs

IEGHlIIIM
WW, WWWT-Wffi
Ha on ezt a k nyvet olvassa, jő esély van rá, hogy az lÚ.z|eti szfér á' ban mííkodik. Az iJ,zIeti életben mindenki folytonosan vásárol és
elad. A legt bb iizlettulajdonos, menedzser és iizlettárs kiilcjnbozó mődokon VesZ és ad el minden héten, néha mindennap. E,z a kcinyv onnek szől. Segít abban, hogy minden kereskedel. mi tigyletből a legjobbat hozzaki,legyen az egyszeri adásvétel vagy akár hosszrí távri iizleti kapcsolat. E,z a konyv a hivatásos cladőnak és vásárlőnak is tartogat meglepetést. A jobb tárgyalást elómozdítandő, minden egyes kulcselemet kiÍéjezetten rigy írtam le, hogy az vonatkozzon az e ladásra és a vásárlásra is. Alkalmazza az itt leírt elveket, és meg fogja látni, hogy legalább tízszázalékos novekedést ér e| a nettő profitjá.

llan! Nem' nem

t

lzok' kérem, ne tegye le

a kcinyvet! E,gyetlen

tlet tinmagában tízezer fontot eredményezett nekem családi kishajőnk eladásakor. Tény, hogy ennek az anyagnakh széves tanítása során senkivel sem találkoztam, aki valaha is veszített volna a tanultak ltlkalmazása miatt. Hallottam viszont emberek százairíl, akik
cliy vagy tcibb kulcselem felhasznál ásával id6r6| idóre jobb egyezsőget értek el.

Kevés tizletember tárgyal hatékonyan, de akik képesek rá, ;lzokszámára a jutalom bóséges. Ktivesse on is ezeket az elveket,

SIKERES TARGYALASTECHNIKP.

s

átlagon Íéltilieredményt fog tapasztalni! Tíz száza\éktcibbletet máris a markában érezhet, rigyhogy olvassa csak tovább! Manapság a moclern iiz|eti gyakorlat egyik trendje a szá|lít6 kapés a vevó kózijtti partnerkapcsolaton alapul. Hogy tartős megélvezhessenek, az eladőnak és a vevónek kolcsoncis
csolatot és más ban, nemcsakaz ár, hanem a k riilmények, a feltételek kapcsolődő osszetevók egész sorát illetóen. Ennek érdekében hogy tárgyalást folytatnak. AtárgyaIó felek tigyességénmrilik, a a kapcsolat sikeresen alakul-e, vagy elbukik. Minél iigyesebb egyezésre kell jutnia

|.

Íelezet

MeUhatár0zás

az irz\eti tranzakcií minden vonatkozásá-

il:ffiffi #ffi

ffi

trffiffiffiWdejm.fu:mW

tárgyalő, annál nagyobb elónyre számíthat. Akik ezt a konyvet olvassák, azok kijziil sokaknak lehet saját ezeket meglátásuk, titletiik, tapasztalatuk. Boldogan |ogadnám onrjktól. Írjanak nekem a Kogan Page.hez,lehet, hogy fel tudom

Sok téves ÍélÍ léte zik a tárgyalásről. Ingatlaniigyn kok pélgás
clául elószerctettel nevezik magukat ,,tárgyalciknak'', holott a ház.

használni tijrténeteiket a kóvetkezó kiadásban!

elladásoknál alig tesznek tobbet' mint hogy engedményt adnak az, eredeti árből. Sok eladő ugyancsak gyakran jellemzi magát .I.Árgya|ás tárgya|őként. Tehát mi is a tárgyalásl vo|na egy hol'
lancl típusri árverés, amelyben magas áron kezdenek, aztán mennck leÍélé árra|? I'étez1k egyáltalán másik sző arra, hogy el. az

lrtlásl Ezek nagyon gyakori Íélreértések. Tény, hogy k zii|tik cgyik sem fblel meg ennek a témárrak. Egy egyszeríi szótári de' íirríciő szerint a tárgyalás nem más, mint ,,megbeszélés vagy al|itrdozás valamely nregá| lapodás cléréséhez'''

A tárgyalás olyan tranzakciő, amelyben mindkét Íé|vétőval
rcndelkezik a végkiÍéjletetilIettíen. onkérrtcs és akaratlagos egyet. őrtőst igényel mindkét o|da| részér6|.Ez egy :rdok-veszek Íb' lyamat, ahol a tranzakciő ténylegcs feltételeiról egyeznek meg.
le, hogy kÖl. csiincisen elfbgadhatő egyczség vagy célkitíí,zés alakulhasson ki. :rrrrrak tíínót.

,\lkuhoz azért Ío|yamodnak, illetve azért fo|yarják

Mindkét Íé|részéró| elmozdulást igényel - igazit,vagy legalább Miért tárgyalunkl E,gyszer(íen azért, mert ha nem tessztjk'
rrcrn jutunk el a számunkra lchetó legelónycisebb

egyezséghez.

llgyetlen dolgot ígérhetek: ha nem t rgyal, máris pénzt ueszít. valtiság persze az, hogy az ilrzleti életben sokan ncm tárgyal. '\
SIKERES TÁRGYALASTEcHNlKA

10

I

FEJEZET _ MEGHATAROZAS

11

e!!ys7,erúen megkcitik a tóliik telhetíílegiobb megállapodást, és ezbizony sokba ke rtil nekik minclen egyes alkalclmmal. A világ egyik vezetó szoÍtvcrcégének félsószintíi vezeríje egy

nak

-

a vétcli sz:índékés a szállításra valíl képesség.A hangsrily a profitvonatkclzzísokra, illetvc a spcciális kcirrilményckre Vagy az Ügy-

let elrendczésére tolődik át. k gyakran ncm j<inr.ek rá, mikor térnek át az c|ztdó szerepéró| tt rárgya|(l szcrepérc, és cz biz<.lny sokba ke rtil nekik.

alkalommal félhívott,és ezt monclta..
r jr)ttenl, hogy a

eladői csoportunl1soltasent ttírgyal, egysze r en tnegftt)ti az egyezntényt. Egy csonő pénzt ueszítiinftnlinden hőnapban csaft azért, tnert senfti sent tdnított meg nlinrtet rá', ltogy jobban

,,()luasurt az dn anyttg t,

Az elacl

ni

csin

ljufr'.

Eljiinne segíteni nel1iin|(?,,
két sarkalatrls pont van, amiés az érték.Nagyon sok iiz-

t rténetct. Az el. adők tÖbbsége s<lkat triprengctt, hogy egy:íltalán találjon ilyct. Tcibben is azt mondt:ík: ,,Énrjsztiinciscn csinálom.'' Amikor a
Rengcteg embertól kértem tírgyalzísről sz,őIő részletek ut:ín érclcklócltcm' kideriilt' hogy nem ismcrték fcl az

A szabadpiaci gazdaságban csak
16| egy megállapodás szőlhat: az ár

elad:ísről a tárgyalásra valő átmencÍet. E7 a7't eredn:rényelte)
hogy cgyetlen esctben scm vcrltak hatéktlnyak. A tzírgyalás nem és nem is megengedős. Az cn''mcgad:ís'', gedmény azt sugallja, hogy alávetjtik magunkat cgy másik sze. rnély féltétclcinek. Ha a tárgyalást űgy tekintjrik, mint behőclo.
lást, ez a Íélfbgás nlegh,atározza gonclolkoclásunkat, a kiállásunk gyen1.c lesz, s így a megcgyezés nem lehet hatékrlny.

letet kotó ember viszont csak az
egyezségre.

koncentrál - helytelcniil. Ha csakis az árra koncentrálunk, soha nem jutunk a legjobb
1rrr:r

A tárgyalás bizonyos tekintetben olyan, mint a sakk. Készek vagyunk Íéláldozni egyes figurák:rt annak érdekében' hogy megnye rjiik a 1átszmát.. A sakkban ismerjtik a bábukat' de nem
láthatunk bele a másik ember agyába. E,gy tárgyalás során nem feltétlentil ismerjiik a ''sakkfigurákat''. Fel kcll feclczntink és hasznosít:rnunk a saját bábuinkat, s megtalálni a mőclját, hogy felléditik az e|lcnfél figuráit is.

Ez nem je'

Icnti azt, hogy nenr mozc.lu|unk el a t:írgyalás tcsszr.ik.

során igenis megDc clmozclulásunknak soha nem szabacl megadírsnak
valci clmozc]ulásnak lennie.

\llgy
r

cÉTy irányban

k tjiik az ebct tl, k:ar hoz. Ha trgaln.ratlanok vagyunk' ugyanilyen rugaImatlansággal szemA t:írgyalás arríll sem szől, hogy

llcstiIhetiink.
ffiffffi

Az

cróhtogtatás és a keménykedó viselkedés ncm

ffiffiffi Emm*vnmmmt

l|g)'anaZ' mint a jő tárgya|ás. F'zekbizonytalanságunkat ttikroz.

A tárgyalás nem eladás. E'z téves ÍélÍbgás,és az cmlített szoftve rcég is ezt k vette. A tárgyalirs akkor kcz'dódik, amikor az eladást már lényegébenlebonyolították.

lrctik, és vaÍ]y aZonnali patthelyzethcz vezetnek, vagy pedig el. |t'rrfcltink kihasználja az, e|6nyét, é,s ezt 1(lI is teszi. A tárgyalás ttt'tttcsak a vísi,rrlási folyarrrat Ícltételcillcn valő nregcgYc z'ésre irárryrrl, hanenr minclcnlélc cgyéb kr;rtilményre is, mint például a
trrIajcltlnjogi vita' vagY a késec]clmes frzctés, Vagy a nemfizetés.

A legegyszerííbb, ha megvizsg:íljuk, hogyan viszonyul a vá. sárlő és az c|ad cgYn-ríshoz. Az eladási l.irzisban az egyik sze. mély rábcszél, a másikat meg rábeszélik. Az igaz-i tárgyalás so.
rán nrinclkét féIhozzáál|rása ugyanaz - n.rindketten cgyezségre akarnak jutni. A kérdéstobbé nem az, hogy venni vagy nem venni. A kérdéscz'|esz,.,,Milyen féltételekmellett tudunk v.,rsárolni vagy cladnil'' A tárgya|ás Íéltételezi,hogy már kialaku|t

,,

il,W,il,W;WW,,,,WW

WW,M'% :WÉW,,ffiwffiWwew

|.'t1t
'

zt. rrr

lehctségcs m c|ja van :rnnak, ah<lgy a tárgya|ás fblyamatirt lél het j ti k. Mőrsékel tcn agresszív az zl hozzááll ás, a melynél

12

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

I

EJEZET _ I\4EGHATAROZAS

t3

jelentós elónyt szerezziink maelsósorban arra tcireksziink, hogy elsósorban a saját leggunknak. A nyertes-nyertes elve szerint

vagyunk, hogy fóbb é.d.k.i,lket tartjuk szem elótt, de tudatában vessziik, gyakran még a másik Íélérileke, ha okosan 1igyelembe

len, aki tudja, neki mi a legjobb . |(i képzett tárgya16k esetén eZ alighanem így is van, de a tapasztalatlan tárgyalőkkal szemben valődi kétirá ny hozzáá\lás sziikséges.

le. jobban szoigáIjaa mi érdektinket. Ahhoz, hogy hatékonyak ó nyert. gyiink' mindkét Íélnekazt kell éreznie' hogy ilyesmivel e|6ször, amikor Személyesen akkor találkoztam kímegkért: indítsak be egy vállalatot. Nem

az egytkiigyfelem

Minél inkább szem elótt tudjuk tartani a másik Íélérdekeit és tőrekvéseit' annál kevésbéérez 6 |enyegetettséget' és annál készségesebben ad informáciőt, mi pedig annál valőszínííbben találunk rá az ídeá|is megoldásra. Ha a nyertes-nyertes elvet helyezziik elótérbe a nyertes-uesztes hozzáá|Iással szemben,
akkor hosszri távon hatékonyabbak, kevésbé stresszesek és min. dig jobbak lesztink.
E,gy szoftverfejIesztí kisvállalkoző, aki két vagy három évig dolgozott iigyfelének' grafikusan illusztrálta ezt. Az rigylél láthatőan minden alkalommal tobb engedményt, nagyobb értéket'

írjam le a javaslatonált fel fizetést, hanem arra buzdított, csak a lehetó legjobban mat' figyelembe véve, hogy aztvárja tólem: mint beruház6nak a lehető motivált legyek abban, hogy neki nemcsak adott legjobban megtériiljenek a befekteté sei. Ezz'el
felelósséa gondolkodásomnak, hanem komoly megnézte a javasla' get is rakott a vállamra. Amikor az iigyíélem

i.i,,yt ,'"bott

ahol - meggy6z6dése tomat, talált benne egy-két olyan helyet, Igaza volt. szerint - még novelhette a motiváciőmat. hogy mindent a saját eIképzeA jó tárgyalás nem arről szől, kell tenniink. Arrő1 szől, hogy hozzuk egyen-

nagyobb árengedményt prőbált kicsikarni. Afejlesztó végiil meg. makacsolta magát, és csak a sa1át érdekeit tartotta szem előtt. Az eredmény: a kapcsolat megromlása' majd teljes elidegenedés. Ha lett volna kciztiik íszinte párbeszéd, ha mindkét fé| azt ís
átgondolta volna, mi fontos a másiknak, ktinnyen találhattakvolrla barátságos és mindkettejtiknek hasznot hoző megoldást.

léseink szerint

s

a másik lyba egymás érdekeit. Nem csupán alkalmazkodunk saját torekvé. akar - a féIhez,ésmindenben engediink, amit csak |(tin1nyti mozg s sziikséseinknek is helyt kell adnunk. Olyan a nyereséget. Ez' az ijrzIeti ges, amely meghozza nindftét oldalnaft teszi számunk. tapcsolatra is pozitív hatást gyakorol. Lehetóvé jobb szolgáltatást' hanem .n, nogy ne csak tobb vásárlást vagy

ami még fontosabb

mennyien tóreksziink.

-

proÍrtnovekedést érjtink el, amire vala.

és megértéssel kat tartsuk szem előtt. Őszinte érdeklódéssel hogy mit remél tóItink, duljunk a másik fé|6ez a tekintetben'

A hatékony tárgyalás megkívánja, hogy

ne csak a saját céljain-

for'

a másik {élnek mire torekszik. Minél tÖbbet tudunk segíteni
hogy mi is elabban, hogy elérje, amit akar, annál valőszínííbb, oktatő azt vallérjiik, amit az adoÍt egyezségtí|várunk. Néhány kell koncentrálnunk. t,ogy mindig csak a saját álláspontunkra
in,

e togiu1" ennek az álláspontnak az, hogy a másik

féI az egyet-

14

SIKERES TÁRGYALASTEcHNlKA

] I I-JEZET_

MEGHATAROZAS

15

2.

feiszet

A lttiltséu ltiszámitása

Azt tapasztaltam, hogy a legt bb tizletember nem érez igazi elkótelezetts éget a tárgyalás folyamata iránt. Tipikus esetbe n az torténik, hogy magára a tárgyalásra csak néhány szabad percet szánunk a maradék idónkból. Ahhoz,hogy hatékonyak legyiink,
zniink, hogy atárgyalás előre meghat ározottmeny' nyiségú idót és eróforrásokat igényel.
le kell szoge

TEIJEs xtinÚ EtKiiTEtEzETTSÉG
Mindenekelótt el kelI dÖntenÍink, hogy mik a céljaink, és hogy milyen szintííprofitot, mekkora mennyiséget, mekkora árat,

Nagy

feladatot hatékonyan végezziÚ,k. A kikotéseknek, a prioritásoknak, az íd6tényez6knek, az e lókészítésnek és az elóre tervezés. nek megvannak a maga kciltségei. A hatékony tárgya|ás egyik legfontosabb kellékekéntszámításokat kell végezniink, hogy adott esetben mi tartozik bele
a koltség fogalomkórbe' és ennek az árát ki kell E.zetni, áItaIá.

nyeres ég szárr:;razhat

a tárgyalásből, de csak akkor, ha

a

mekkora megtakarítást vagy fejlesztést akarunk megcéloznt, F'z a kulcsteriiletek átgondolását igényli.

rÁnevn sHoz

EtK TEtEzETTsÉG Az

ADoTT,

sz

BAil FonGó

ban még atárgya\ás megkezdése elótt. Amikor oktatok, a CoST (koltség) sz6tbetőszóként használom. Hasznos memőriaébresztóként szolgáI, emlékeztetve a koltség gyakorlati kiszámításában szereplí négy sszetevóre: C (Commitment) -elkotelezettség' o (objective) - cél' S (Strategy) - stratégia' T (Tactikts) - taktika.

ráztam. A rendelés során valaki felvetette: ,,Kérjrink speciális kedvezményt, mielótt rendeliink, és prőbáljunk fejenként tíz
Íilntért valami

E,gy tizleti vacsorára meghívott csoport tag.jaként (ennek a cso. portnak más volt a fe lelós vezetóje) egy indiai étteremben Vacso.

j6

liedvezményt.'' Nem volt semmi elkritelezettség a kérésben,és a 1lincér nem szőlt rá semmit. Nem tcjrtént megegyezés.

|an volt. Nagyon kényelmetlentil érezte magát, így egy tétova indítvány hangzott el, valami ilyesmi: ,,Kérnénktízszáza|ékos

sszeállítást kapni.'' A vendéglátőnk bizonyta.

ffifuffiÉ$|trffifuWWffiWWffiffiffi E,lkotelezettséget kell érezntink atárgyalás folyamata iránt. Egy félszívvel végigvitt tárgyalás soha nem lehet eredményes és ha-

kezdeményezést|azán kezelték, mert végsó soron az is a vacsora végénkihozt ák a számlát, nem tartalma. zott kedvezményt. Rákérdeztiink' mire a pincér egyszer ,en azt válaszolta, hogy a vezetí nincs ott, neki pedig nincs felhatalvolt.

A

Amikor

tékony. E,lkotelezettséget kell érezni a kívánt eredmény elérése

n:'azása arra, hogy engedményt adjon. A vacsora majdnem hrisz

iránt. Ha komolyságot mutatunk' komolyan vesznek minket, ha félvállről vessztik a dolgokat, ugyanígy viselkedik a szemben állő partner is.

lilntba keriilt fejenként. Azért keriilt ennyibe, meft nem volt el|icitelezettségiink a tárgya|áshoz. Minden érintett csak őhajként, rlrellékesen kezelte a kezdeményezést,így nem is volt tekintélye.

16

SIKERES TÁRGYALÁsTEcHNIKA

?

FEJEZET _ n

xolrsÉe K|SZÁMíTÁsA

17

ffiffifuffiffiWffiffiffiffi

Miután az e|kotelezettség kérdését|ezártuk,rátériink a célok-

Az els6 és legfontosabb, hogy világos célokat kell kitúzniink. Ha eztnem tessziik meg, akkor a kelleténélkeve sebbet ériink eI.
ra.

azttámogatni vagy megvédenil Mik a céljaink az árat, a száI|í. tást, a volument' a gyakoriságot illetóenl Mit akarunk elérni a másik személynéllMinél világosabbak a célok' anná| valószínúbb, hogy ezeket kell kovetntink, és annál valőszínííbb,hogy
eI is

érjiik óket. MinéI inkább trireksziink arra, amit akarunk.

Gyenge tárgya|ást eredményeinknek gyakran az aZ oka, hogy nem vagyunk biztosak abban, mit is akarunk. Kérjiink tóbbet, tóbbet is kapunk, kérjiink kevesebbet, kevesebbet kapunk. Ha nincsenek világos célok, nem tudhatjuk, mire is torekedjiink, és minden tárgya|ás,'csípóból ttizeléssel'' végzód|k. E,z rombol.
ja a tekintélyt,s azonbizalom elvesztéséhezvezet.

annál tobbet érrink el.

/#tr'ffiffiKffiffi#ffi

Ezáltal keve-

A

vÁttAtAT sTRATÉG!ÁJA

sebbet érhetiink eI.

vÁLLALATI cÉtox
Egyértelmúen meg kell határoznunk, mik a váIlalatunk céljai, és

l {a már Íisztáztuk a cégre vonatkoző célokat, a stratégiát kell a lrelyére tenniink. Stratégiánk nem más, mint elóre eltervezett

|épések soÍozata, amely lehetóvé teszí számunkra, hogy ezeket

milyen iigyekben érdekelt a cég. Ez sok tertiletet fedhet le, de a tárgyaIás szempontjáb6lr az átfog6 célt kell figyelembe venniink, amely megáI|apítja a profit szintjét, az ljrzletvary a kívánt száIlítmány típusát, a kívánt termék vagy szolgáltatás típusát, va|amint
azokat a szinteket, amelyeken vásáro|ni vagy eladni akarunk. E,lfogadhatő cél volna egy vezetí iizletember, tulajdonos vagy vev6 részér1l megcélozni a teljes koltség tizencit százalékos cstjk-

célokat megvalősítsuk. Más szóva|: tudjuk, mit kell tenniink, s mikor és hogyan tegyiik meg ahhoz, hogy elérjtik amitkitíiz, tiirrk magunk elé. Nagy vonalakban a kóvetkezóket 1bglalja ma.
:r

r:íban:

. r . r

nre!.határozni, mely személy(ek) felelós(ek) a tárgyalás lefoly.
tatásáért;

kentését's ezzel egytitt javítani a száIlítmány meghatározott elemeit. Másfelól egy tulajdonosnak vagy eladőnak az is lehetne száza|ékkal ncivelje. Ezen a célja, hogy minden eladás értékéttíz nem azt értem' hogy tobbet ad el, hanem azt,hogy jobban. Tob' bet eladni szintén jő cél, de nem elsósorban a tárgyalá sÍa tartozó
cél' A kettó egyébkéntkényelmesen elIér egymás mellett.

lcIkészítenia tárgya|ás lefolytatásáért felelős személy(eke)t; mc!|tervezni a tárgyalást, hosszti távri tizleti kapcsolatokra
torekedve;
I

r

cl

atá

ridón aplőt készíteni a vásárlőkka| / szá||ítókkal folytatan-

megbeszélések időpontjairől.

A szoBAÍ{ roRco rÁncYnlÁs GÉtJAl
Mielótt elkezdenénk egy tárgyalást, tudnunk kell, mik az elérni kívánt céljaink.Mi az ideális pozícl,ó számunkra' hogyan tudjuk

llarátom, Nick Robinson a Marketing Guild tiszteletbeli Ilriike. szokta emlegetni az otodik havi viszketést és a kilen. t tIik havi viszketést. Ezzel arra a tényre utal, hogy valamiféle
|.', . .

táv kapcsol atban. Az őt dik hőnapi viszketés lt'gktilonbcizóbb okokből johet e|6. TaIán a szá|lító nem tar. 'r
l'.irrnely hosszri
l tJEZET _ A K0LTSÉG K|sZÁMiTÁSA

l.1gcdetlenség bizonyos témákban szinte torvényszerúen fellép

18

SIKER ES TARGYALASTECHN IKT,

19

totta be pontosan a határidóket. Lehet, hogy a vevííőhajait nem vették figyelembe.

o Mi C Mi

a leglényegesebb tényez6?

E,bben aZ esetben a száLlítónak kell kivédenie a konfliktust. Rendszeres kapcsolatban kell maradniuk. Papírok tcimkelegét kell gyártania, jelentéseket' amelyek eredményeiket' a megta-

az ideális' nyertes-nyertes végkifejletl

WffiWWffiWM

karítások nrjvelését btzonyítják a vevónek. E,s kózel is kell ma. radnia hozzá, személyes látogatást tenni minden második vagy harmadik héten. Bárme|y szerzídéses kapcsolatban a száIIít6nak tisztában kell lennie azonban azzal,hogy a kilencedik hő' nap tájékán egy jő vevő már másik száI|ít(l cég felé kacsingat, érkeznek az áraján|atok, és talán az elózeÍes tárgyalások is javában folynak. Most jott el az ideje, hogy mindent bevessen az
tigyÍélelbúvolésére.

Gondoljuk át alaposan, melyeket tartunk a leghatékonyabbakrrak! Tudnunk kell, milyen taktikát akarunk használni, melyi-

sikerességiink feltételét.Ez a kónyv sokféle taktikát mutat be.

Minden tárgyalásnak van egy taktikai eleme. Minden helyzet más és más, és hogy mi mit olvasunk ki belőle, az teremti meg

Ha on

a vev6 a kapcsolatban, nem árt' ha

informáci t gyíijt

egy feliilvizsgáIathoz, olyan informáciőt, amely segítségérelehet egy elkeriilhetetlen' ktiszobon áIIó, j tárgyalási fázisban.

Akár vásárlő on, akár szá||ító, itt a jő alkalom. Nem árt beépíteniegy negyedéves 1éliilvizsgálatot, amelyet ijn vezet. Ón állítja ossze a napirendct, on irányítja a folyamatot. Nevezziik
eztta|án,,egészségiigyi kontrollnak,,, ráadásul ez is csak ncivelheti a tárgyalásban szerzett gyakorlatát.

tyan használhatják őket elleniink. E,setleg érdemes menet kciz-

czeket a taktikai lépéseket! |egyezzikfel a legalkalmasabbnak tíínóket, gondoljuk át, hogyan használhatjuk azokat' vagy ho-

ket favorizáljuk, és melyiket fogja a tárgyalópartneriink a legnagyobb valőszínúséggel használni. A tárgyalás e|6tt nézzuk át

llcn is feljegyezni a legjobban tetszó vagy a legkézenfekvóbbnek tíínótaktikai hrizásokat, amelyek alighanem a mi malmunkra lraitiák avizet.

Egyik pénteken késó este beszéltem egy tigyÍélemmel, akinek
;r

cége nevében hétfiínkellett tárgyalnia egy potenciális vevíível.

A szóBAil FoRGo

rÁncvn

s sTRATÉGlÁJA
kell

A konkrét tárgyalás\oz céljainknak kristálytisztáknak
elérni:

|(ért néhány vezérfonalat, így hát megbeszélttik az ijsszcs letaktikai megoldást, amit csak használhat majd, és azt is' amit az ellenfele esetleg használna vele szemben. Alig telt el
Irctséges

tíz' plerc,

s

lenniÍik, és pontosan tudnunk kcl|, hogyan is akarjuk azokat

|iilzelítésbirtokába jutott.

már biztosnak érezte magát benne, hogy a helyes megEz a tíz perc drámai mődon hatott

IrÚtfói szereplésére hasznosan eltciltőtt idónek bizonyult. -

l Ki
o

fogja vezetni a tárgyalást a mi részi-inkróll Mit akarunk tudni a másik Íélról' hogya n szerezzik az informáciőtl

mep-

ezt

o Milyen

l r

szakértít vagy szakembert kívánunk bevonnil Hogyan érjiikel' hogy mi tartsukkézben azegészfolyamatotl Milycn nyomtatott anyagokra van szi.ikségiinkl

20

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

I

EJEZET _ A K0LTSEG KIsZÁ|V]ÍTÁSA

21

3.

Íeigzet

Hat lrulcselem

gyózódniink
mmffimffimmffiw**m

olyan célja van, amely kétoldali gy1ze|met tesz lehetóvé. Ugyanakkor a ,,legrosszabb eset''-szituáciőt is végig kell gondolnunk: az elvárások tekintetében mi az az alső szint, ami alá már nem megyÍink. Számba kell venntink azt is, hol tudunk változtatni. Meg kell

ben

Milyen árszintet célzunk megl A jó tárgya|ásnak

A saját pozícíónkat is eló kell készíteniink. Mi

a mi

célunkl

-

ideális eset-

r.őla, hogy ismerjiik a koltségét mindezeknek, és bárminek, amit a tárgyalás során felhasználhatunk. Például mibe keriil nekrink az ár megadása, a fizetési mőd megvált oztatása,
a szá||ítás átszervezése;

rcividen' minden egyes javasoltvá|tozta.

Ha csak gy |azán, nem kelló odafigyeléssel tárgyalunk,

soha

tás, amit csak végrehajtunk, illetve amit felajánlunk.

nem ériink el optimális hatékonyságot. Minél Íbntosabb atárgya.

lás, annáI tobb elókésziiletre van hozzá sziirkség. Ha nem késztiltÍink fel eléggé,viszont a másik ÍéIigen, akkor rogton nagy hátrányba kertiliink. Ettól amatórnek és gyengének érezhetjiik magunkat, és - hogy 1szinte legyek - abban a pillanatban így
is van.

Miután az informáciőt értékeltiik, hatékony tárgya|ó módjára megtervezzid.k a kereskedési szemléletiinket és az engedményekhez va|6 hozzááIlásunkat. A hatékony tárgya|ó ugyanis Íélkutatja a krjzc's alapokat, értékelia hosszri távri szrikségleteket, s ennek eredményeként sokkal jobb kereskedelmi lehetóségeket taláI.

A felkésztilés hiánya szinte mindig pénzbe keriil. Amikor felkésztiliink, kérdéseket kell feltenniink magunknak a másik szemé|yr6|. Ítéletetkell alkotnunk arről, hogy mi lehet fontos neki, és ml nem:

o's'eg.'ue az e|íkészítési folyamatot: a hatékony tárgyalás azon m lik, hogy az e|6készít6szakaszban pontosan azonosítjuk: a másik személy lehetséges nyitő megállapításátvagy á||ás. pontját;

o Mi fontos neki határozatai meghozatalábanl o HoI keresi a tárgyalási lehetóségetl

l

Mely kombináciőről vagy tényez6r6I valőszíníísíthetó,hogy
fontos lesz: koltség, ár, mennyiség, szá|lítás, kizárőlagosság, hitel, részvény, képzés, bizalmas kezelés, vásárlás utáni szolgáltatás, karbantartás, garanciák, a szerz1dés hosszai
il

hogyan mozdulunk el a kezdeti állapottől a trirekvéseink
trányába; fe|térképezzuk ellenÍéltink lehetséges problémáit' akadályait, lehetóségeit, sztikségleteit és preferenciáit;
saját ideális és legalső szintiinket, ami alá nem megyÍink;
a

Prőbáljuk meg felfedni preferenciát, sziikségleteit, az akadá|yo. kat' a lehetóségeket és a problémákat. Valamennyi esetben kéráezzlJ.k meg magunktőI, milyen Összefiiggésben vannak ezek

bármely általunk megtett lehetséges lépéskdltségét, és ennek az ellenfeltinket érintó hasznát;
azokat az engedményeket, amelyeket az ellenfél tehet, és hogy

az adott tárgyalással.

azt miként minősíthetjtik triviáIisnak vagy értéktelennek.

22

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

3

FEJEZET _ HAT KULCSELEM

23

ffiffiffiWffiffiffiffifuffiffi

eZ nem a véletlenen mrilott, hanem e!]yenes kcivetkezménye volt

megtervezésévelés a begyakorlással eltóltÖtt őráknak. az eIíkészítés

Minden nagyobb tárgyalásra, amit elvállaltam, mindig gyakoroltam. Ez az egylkkulcsa az cinbizalom megszerzésének.Kulcs ahhoz is, hogy felfediiik ava|ószíníj és kevésbévalőszíníílehetséges problémákat és nehézségeket.

ffiffiffiMry

m;wW

p*pnw

WWW

WWW

t-ffiWm;p.-w" Ww

il*

ffi ffi

Hogyan gyakoroljunkl Írjuk ]e ahozzááIlásunkat! Írjuk le a kulcsfontosságri állításokat! Írjuk le a válaszokat is! Énpéldául
iilcik az irodámban, és hangosan gyakorolok. E.lkészítema szemIéItetó anyagot: diákat, PowerPointot Vagy egyszerú táblákat.

E,gy bizonyos ponton mindkét fél vi|ágosan kifejti a saját állás-

pontját. MindazonáltaI arra kell torekedniink, hogy ellenÍéliin.
ket beszéltesstik. Legyen a mienk az irányítás! Segíthetiink ma-

A teljes elkészítettanyagot szkeptikusan szemlélem, hogy lássam, hogyan lehet belekotni vagy megtorpedőzni. Ha kell, változtatok rajta.

Prőbáljuk csakkl| Tísztázzuk magunkban, mit fogunk mondani, hogyan fogjuk mondani, hol és milyen sorrendben! Azt is prőbáljuk el, hogy a szemben á||ó féI hogyan teszi ugyanezt!

Prőbáljuk elképzelni az cisszes lehetséges reakciőt' és alakítsuk

ki saját ellenlépéseinket!

Az átlagos tárgyalők koriilbeliil ugyanannyi idót fordítanak
az e|6készít6fázisra, mint a jők. A hatékony tárgyalők azonban nemcsak megszerzik
a

gunknak azza|,ha van egy leírt vázlatunk, amely ezeket a kulcselemeket kciveti sorban, és így mi tilhetiink a vezetóiilésben. A legegyszerúbb m6dja az írányít(lszerep megtartásának az, ha kérdések feltevésévelkezdjtik. A vásárlás és eladás már meg. tcirtént, így általában a kcivetkezó kérdésekkelfordulhatunk a másik Íélhez:,,Hagyhatjuk ezt ennyiben' és mehetiink továbbl'' AváIasz szinte minden esetben nemleges. Mellesleg ha azonnal igent mondanak, szinte biztosak lehetiink benne, hogy alaposan alácéloztunk annak, amit elérhettiink volna. De tegyiik fel, hogy azt mondják: ,'nem''. E,kkor nekiink kell beszédre bírnunk és rávenntink őket, hogy Íéjtsékki a saját álláspontjukat. Minél tobbet beszéltetjiik ellenÍéleinket,anná1 jobb.

z tnformácíót, hanem sok idót tÖltenek el

ts, hogy begyakorolják a megismert tények kiilonb zó al. kalmazásait, egészen addig, amíg biztosnak nem érz1k magukat, hogy megtalálták a helyes megkozelítést.

azzal

gunkhoz

Prőbáljunk csendben maradni! Ne ragadjuk gyorsan jra ma. a beszéd Íbnalát, nem kel| r gt n válaszolni! Inkább

Egytitt dolgoztam egy eur pai tigyÍéllel, hogy osszeállítsuk egy

biztassuk óket, hogy beszéljenek tovább. Használjunk ilyen kiféjezéseket: ,,É.t"-''; vagy: ,,Persze' megértem''; aztán pedig min'
clen egyes

londoni tárgyalás anyagát. ólákat toltcittiink az e|6készítéssel,
telefonon és faxon érintkezve. Elkészítettiik a szemléltetó anyagot:

diákat, vetíthetó és nyomtatott anyagokat. Minden egyes tételt el.

alkalommal folytassuk ilyenekkel: ,,Mi az, amit még lontosnak tart megvitatnunkl''; ezt k vetóen pedig: ,,Lefed ez minden tételt aZ oncik szempontiábÓIl''

lenóriztiink,

és A-től

Z-ig megvitattuk a lehetséges gyenge ponÍÍ/-ffi#ÁW{*W

tokat. Trjkéletesen felkésziiltek voltunk, de iigyfelem űgy látta

jőnak, hogy korán reggel utazzunk Londonba. ÜIttink a Park Lane-en lévó Grosvenor Hotelban, és rijra meg rljra átvetttik a szerepiinket, egészen addig, amíg mindketten biztosak nem voltunk abban, hogy jől fog menni. A tárgya|ás kiválőan sikeriilt, de

Ha jeleznek ebben a stádiumban, akkor válaszolhatunk. Ha nekik nincs javaslatuk, akkor rajtunk a sor, hogy javaslatot tegyiink.

24

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

3. FEJEZET _ HAT KULCSELEM

Az sem baj' ha engedjtik, hogy

a másik Íéltegyen

elósz

r javas-

punk tóltik, amelynek révénbepillanthatunk az agyukba, mit is forgatnak a fejtikben. Szinte mindig felfedezhetiink kisebb
repedéseket a felhatalmazásukban, a hatalmukban. Ily mődon,

Ez gyakranarra készteti óket, hogy tril hamar adjanak ki engedményt a keztikból. TiikrÖt kalatot a nekik megfelelő megoldásra.

toztatására. Nem tudom ezte\éggéhangsrilyozni, mivel minden

tenniink kell' ez pedig nem más, mint hogy ellenjavaslatot tesziink.

gondosan Íbgalmazott kérdésekkelsarokba szoríthatjuk óket. Ha a másik {él adja eI6 a saját áIláspontját, nektink két vá' lasztásunk van. Vagy elfogadjuk az 6 fe|tételeiket, és akkor a kelleténélkevesebben állapodunk meg' vagy azt tessziik, amit

valődi tárgyalás keresztiilrr.egy aZ alku íázisán. Itt fizetódik ki a gondos elókészítés.Már elózetesen átgondoltuk, hogy hajlandők vagyunk kereskedni, és hogy óket is megkérjiik, kereskedje. nekveliink. Mindenfajta más megkcizelítés engedés, nem pedig tárgya|ás. E,z a sarkalatos pont' itt válhatunk hatékonnyá vagy kozépszeríivé.Alakítsuk ki megfelelóen aZ alku fázisát, s elóny. hriz jutunk minden egyes megállapodásnál, amit csak krjttink! Bármilyen más hozzááIlás kétségkíviilpénzbe kertil.

ffiffiffiffiffiwffiffihffiffi

Sok esetben az ó javaslatuk és a mi válaszunk nem elég ahhoz, hogy egyezmény sztilesse n. Ya|ószínőleg még mindig jelentós
távolság lesz a kozritt, amit ók akarnak és a mi ellenjavaslatunk kozcitt. A kcivetkezó néhány szó vagy épít'vagy t<inkretesz; ezek

az alku szavai.

Annyira magátől értetódónek Iátszík, mégis sok gyakorlatlan tárgya|í elfelejti megerósíteni, hogy miról is egyeztek meg. E,gy intenzív alku során konnyú elfelejteni, tulajdonképpen mi lett
az alkldozás vége . Minden tárgyalásnak egyezségre jutás a célja. Ne felejtstik el, a megállapodás nem csak az egyezmény végsó, dont6 a|áírására vonatkozik. Sok pontban kell megegyezni me. net kcjzben. Mindegyik lényege s. Minden egyes pontnál, amelyben megszriletik az egyetértés, |ontos, hogy rogzítsÍik az adott
pontra
v

&ffiffiffi

Hogyan hidaljuk át ezt a nagyon is valőságos rést, és miként
mozdítsuk el mindkettónk érdekeit a pozitív megoldás irányábal
A gyakorlatlan tárgyalők ilyenkor egyszer(len adnak, és amit elsó helyen adnak, aZ nem más, mint az ár.Ezvalőban egyszerú kirit:

onatkozó megegyezést.

pillanatnyilag megsztinteti a nyomást' csakhogy ez mindig sok.
ba keriil.

Az egyedtili hatékony reakciő ebben az esetben számunkra az, hogy rteresrtediinrt vagy alrtudtlnfr'. A szótár ezt írja.. Atftudni

annyit jelent, hogy megteremtjrik egy olyan egyezség feltételét,

amely kimondja, hogy valamit tenni kell. Ha a másik fé| azt akarja, hogy változtassuk meg vagy engedjiik el bizonyos feltételeinket, akkor az alku - természeténélfogva azt sugallja, hogy nekrink is rá kell venniink az ellenfelet feltételeinek vál.

Tekintstik érdemnek aZ egyes pontokban elért megállapodásokat! Fordítsunk egy kis idót ennek |eírására|. Tudassuk a t<jb. biekkel, mit tesztink, és hagyjuk, hogy lássák: leírjuk azt, amiben már megállapodtunk! Olvassuk fel megerósítéstil' elégedettséget mutatva! Egy menet kozbeni megegyezés intenzív kornyezetben mindkét Íélbenpozitív érzéstkelt. Amikor elérjtik a véglegesnek tíínómegegyezést, osszegez. ziik' hogyan értettiik a helyzetet, és írásban is rogzítsrik. Néha
azt is mondhatjuk:,,Áttes zem ezt madélután a számítőgépemre, de a kulcsÍbntosság pontok itt is le vannak írva. Lemásolhatrránk és szignálhatnánk, mielótt elmegyekl''

Ha igent monda.

nak, ami teljesen szokványos váIasz ezen a Ponton' akkor teljesen

26

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

3, FEJEZET _ HAT KULCSELEM

27

felem két nagyobb számítógépgyártőt képviselt jől ismert nemzetkóZi cégeket -, és jőhiszemíjen azt mondta a sikertelen
szá||ítónak, hogy a szerz1dést a Versenytárs kapja, hacsak nem tud valami Iobbat ajánlani.

hogy távozásunk előtt csakugyan megegyezésre jussunk. Egyik iigyfclem, aki számítőgépeket árul' biztosra vette, hogy érvényesmegállapodást kot tt egy nagyobb bankkal: kezdeti szá||ítás százezer font nagyságrendben. A megrendelési nyomtatványt az iigyfelem nevére tolt tték ki' és a bank szőban jőváhagyta azza|,hogy a papírmunkát majd késóbb e|végzik. Úgy'

boznak, tisztázhatunk bármilyen Iélreértést,és legyrink azon,

egyéftelmíímegegyezésiink van a féltételeketilletően. Ha ha.

4. Íeiezet

Beuezetű meuiguyzé$ek

ffi^

ffiffiffiffiWWW ffiW

MWffiMW ffiffiW ffiW

ffi

Ügyfelem szabadságra ment. Mire visszajott, a

A tárgyalásra valő

képesség az emberi természet velejárőja, de

számítógépgyártó már belefogott az tigyletbe kissé elavult modelljeivel, és etikátlan m6don megszerezte az iz|etct. Úgyfelem számára nem maradt más hátra, mint levonni a tanulságot: a

',sikertelen''

volt gy r gzítve, ahogy képzelte. Meg kellett vo|na gy1zódnie r6la, hogy azegyezmény minden tekintetben a helvén van.
ové az iizlet, pedig valőjában aZ nem

megegyezésnek eróteljesebbnek kellett volna lennie; 6 azthitte,

annak alapján d ntsiink, hogy féIfogásunk szerint az milyen értéket képvisel számunkra. Mt okozza ezt a zavart?
E'gyszertien az a tény, hogy minden ismeretlen számunkra.

ezzel egyutt a bizonytalanság érzéseís.F'z az egyik oka annak, hogy néhányan ellenérzést tan sítanak a tárgyalási fblyamat és az alku iránt. Sokan koztiliink jőval szívesebben vennék, ha az árak, az ajánlatok és a feltételek kcitcjttek lennének minden teliintetben, hogy csak kérniink kelljen, amit akarunk, és csupán

rrrunkatársaim, a családom, a lónokoml futhattam volna elő. rry sebb egyezségre valamilyen mődonl Mindez stresszt' nyug. t lrlanságot, bizonytalanságot okoz. Néhány évvel ezel1tt a brit kormány is szembe s:i.lt ezzel a Ilizonytalanság okozta zavarra| a BSE, illetve kergemarhakőr,
ajd azt kcivet en a száj' és koromÍájásjárvány alkalmával. Mind. |iőt esetben azvo|t a dilemmájuk, hogy begyííjtsenek és letilje'
r r r

i.J.z|et az adott az esetben, és tele Nem tudjuk, hogy mi a ',jő'' vagyunk kétségekkel: Lehet' hogy a másik Íélkihasználl Mit lirgnak gondolni err6l az egyezségr6|, amit most kcit ttem, a

milliő marhát. Nem tudták, hogy mennyi pénzt{og E,urőpai Uniő ,,kipengetni'' ennek kompenzáciőjaként' vagy 'rz rrrcnnyit kellene kérniiik rá a brit adőfizetóktól. E,miatt mindkét r.sctben gy találták: nehéz eldonteni, hol kezdjék meg a tárgyarrck-e tcibb
28
SIKEB ES TÁRGYALÁSTE0HNlKA

I

I

FJEZE

I.

BEVEZETO MEGJEGYZESEK

2S

lást. Es a politikusok csetló.botlő televíziős szereplése is világo-

san lbIGdre eZt a tényt.

Ugyanez megtcirténhet bármelyiktinkkel, akik

e

Zt

az anyagoÍ.

olvassuk. Sok esetben valőban nem tudjuk, milyen árral indít. sunk. Sokszor nem fogjuk biztosan tudni, hogy kaphattunk volna-e tobbet. Lehet, hogy soha nem tudjuk meg, meggyízhettiik volna-e ellenfeliinket, hogy továbblépjen. Ez a rea|itása sok olyan tárgyalásnak, amelyben érdekeltek vagyunk.

telményeinknek: a Volvo és a BMW. A BMW-értékesítók éveke n kere szttil mereven elzá rk6 ztak mind en Íélev á|toztatást6|. Minden esetben Volvőt vásároltam, mert a BMW nem bocsátkol'otttárgya|ásba sem az ár, serrr a szerviz, sem aZ extrák tekinlctében. Tavaly a BMW rááI|t a tárgyalásra, és meg is szerezték
:tz ijz|etet tólem, hét év után

e| szor. Sokkal hamarabb megsze-

rczhették volna, ha hajlandők tárgya|ni. E,gyik barátom egy nagyobb nemzetkci zi e|osztási cég pénztigyi igazgatója volt. Kereskedelmi tárgyalást folytattak és nyertek
t.
I

o

s

ztői szolgá|tatá

sr

ffi

ffi

ffi ffi

tudffi ffi ffi ffi ffiffiffi tuffi&#ffi ffi

a, haz ai láncca l. M ielótt a szer z6 dést r atifi-

ffi

fr

|il,ílták volna, ahazai láncot más Vette át' és

A konnyííkíútaz olyan ajánlat vagy

ár, amelytól nem vagyunk

szcrúen megrijította a korábbi szolgáltatőval krjtótt szerzídést. A kcivetkezó évben a két céget szembeállították egymással.
|'ilrrátom cége tobb tekintetben jobb volt' és talán a preferált szol.

az

1anyavállalat egy-

hajlandők elállni. E,z kikiiszobrjli a határozatlanságot. KikiiszÖ. boli annak kockázatát, hogy megsértsiink valakit. Kikiiszrjboli

annak akockázatát' hogy hibát krjvettink el. Mindazonáltal mindig számítanunk kell arra, hogy

ri:íltatő is egyben. Megkértékóket, hogy vizsgá\1ákfeliil az rin. l,t'keriilési kciltségeket. Ezek kozé tartoztakolyan tételek, mint

egy kom.

petens iizletember kevesebbet ajánl, mint amit kériink 'Tapasztalatom szerint aZ meg végképpnagyon ritka, hogy egy poten-

ciális vásárlő azt mondja: ,,F'z fantasztlkus, kérem, hadd fizessek tribbet, mint amennyit kér!''

betanítás és a szoftveralkalmazás _ meglehetősen cse|'t1ly koltségek. A vállalat iizletpolitikája azonban merev volt. |.,r:yszerúen nem voltak hajlandők mődosítani az említett kolt1'tíltl./rul a

',t1gcken.

A versenytárs ugyanezeket a szolgá|tatásokat

tel;esen

||)gyen ajánlotta fel, és megszerezte aZ iizletet.
|

Négy gyermekem van, tudom, hogy a tárgyaIás viselkedésiik
természetes része. Ahogy nóttek' gyakran adtunk nekik ktilonmunkát, hogy t bb zsebpénzt kaphassanak. E,mlékszem a for''t

tt

l.,lső látásra rigy tíínhet,hogy a tcirténet az árről szó1.Yal6jáazonban nem aZ ár okozta az iJ'zletkritba esését,hanem az,

Ir.rgy nem voltak hajlandők engedni.
l
r . r

dulőpontra, amely Íiam tizleti fejlódésében bekovetkezett. Egy alkalommal visszajott, és azt mondta: ,,Ez a pénz nem elég a ftril nmunfttiért.,, Az volt a baj, hogy addigra már rá volt utalva a munkájára. Ésbizony nagyon jő munkát végzett. Ekkor lehettem volna rendíthetetlen, és dőnthettem volna rigy, hogy eluta. sítom az emelésre vonatkoző krivetelését. De ha ezt teszem, mit értem volna elI Gondoljuk csak át! Elvesztettem volna készséges egytittmúkÖdését.E,zért a tárgy a|ás elkeriilhetetlen volt. Sok évig foglalkoztam olyan autők vásárlásával, amelyek illet. tek a piacon szeÍzett imázsunkhoz. Két márka felelt meg kÖve.

Amikor a barátom

rjssze-

sr

lnlította a beke rtilés kdltségeit

ttt,'1g

a nettő profitta |, aztlátta'hogy aZ elsó évben is minimális volt a kiilőnbség.

lJarátom így fogalmazott: ,'Az,hogy a rcivid távri haszonszer'...s rrregszállottjai voltunk, oda vezetett, hogy elszala sztottlkaZ
, rit1sz

rili'

tizletet. Megakadályozta,hogy a szá|lító szempontiait néZés rengeteg idót vesztegettiink el, amit az elókészítésreés

'r Irt'trrutatásra fordítottunk.'' Lehet, hogy a meg nem alkuvás ' lr lszlat némi bizonytalanságot, de mindig sokba keriil.

30

SIKEBES TARGYALASTECHNIKA

r

l l JEZET _ BEVEZETÓ

|\4EGJEGYZÉsEK

31

WffiW WWffi'W

W {.dWW1{#WW'y"

WWWWM WffiWilWEWWffiWW

lévók ktjziil hányan vannak, akik soha nem fizetik a teljes díjat a szá|Iodaí szobákértl'' Koriilbelril a teremben tilók egyharmada emelte fel a kezét. Ez aztjelenti, hogy a kétharmaduk rendsze. resen tíll sokat fiZetett egy.egy szá|Iodai éjszakáért.

A legtobb csódbe jutő vállalat, mint

.iől tudjuk, általában tevé. keny. Csak ép pen azzaI vannak elfbglalva' hogy ncm a megfe leló

dolgokat teszik, és ami még lényege s ebb,. nem

a

megfetelífeltéte.

krtmeilett. A versenyképe s szabadpiaci gazc{aság lefelé irányulő nyomást gyakorol tcirekvéseinkre. Az emberi természet és a szabadpiaci gazdaság ugyanakkor
1lc;zitív ttirckvésre is sarkall. A kettó kombináciőja befolyásolja, |rtlgY rrrirc is tcireksztink, mire számítunk, és hogy mit szeretnénk

Egy barátom elment egy száIlodába, hogy ott késztiljÖn fel egy j szeminárium anyagának m egírására. A szálloda az egy1k országosan elismert, jő híríihotellánchoz tartozott, a Milton Keynesen. Csak ennyit kérdezett: ,,Mi a legjobb díjszabásukl''
Éssikertilt neki
a

kért százhú,szfontről hetvennyolcra lealkudnia

it|cílis csctllct-t clérni. A képzett vásárlők tudják ezt' és Íutino' san, <lktls taktikát alkalmaznak. Amikor kozoljiik veltikaz árat,
ezek a vevók ritkán mondják: ,'Fantasztiku s, igazán kedvezó!'' NemlAzt mondják: ,,Micsodal Mennyil'' Amikor így beszélnek,
vagy amikor elmondják' hogy versenytársaink árai sokkal a|acso' nyabbak, mi is a hatásl Mődszertik arra kényszerít benntinket,

az éjszakánkénti árat. on se mondjon soha igent elsóre! Mi a he|yzet, amikor hirdetési feliiletet veszl Hányan tudjuk, hogy soha nem ke lI a teljes díjat fizetntinkl Az tigyn kségek általában tíz százalékot kérnek, és ezt a tényt mint kcizvetlen vásárlők arra használhatjuk Íbl, hogy egybíI tízszáza|ékos ár.
cstikkentést kapjunk.

É.d...,ftjlhívni néhány hirdetót,

és meg-

hogy adjuk lejjebb torekvéseinket. Hajlamosak vagyunk így ten-

ni, és csrjkkentjiik árainkat. Pedig az ellenkezójének kellene tcirténnie. F'zért a tárgyalás
nem néhány, hanem minden Íélelós rjzletember számára ajánlott.

kérdezni, mit értek el a lapnál, majd ezt az informáciőt felhasz. nálni a magazin kcivetelésének csokkentésére.Akár egy csekket is kiildhettink a díj fele osszegéről, azzal a megjegyzéssel: ,'Nyugodtan váltsák be a csekkemet, amikor a hirdetésemet a hátső llorítő belső oldalán elhelvezik.''

Mindnyájunknak, akik profitncivekedést akarunk elérni, bátor szívvel és 1ó hozzáá|lással kell rászánni magunkat a tárgyalásra.
Vevóként vagy eladőként egyafánt az legyen az clsódleges reak' ciőnk' hogy kovetkezetesen kiállunk tcirekvéscink mellett.

tkwffiw
h:fr W#:ffiW

ffi ffi

ffiw

ffi ffi

tu&#
ffi#

ffi ffi

- ffi

ffi ffi ffi ffi ffi ffi

-trffi

M M:Wfu ffi ffi

ffi ffi ffi?'^

ffiffiffiffi WW

WEffiWEffiTAW#WW ffiffiWWW W,WWffiWWH

Az

tartarítani, és nciueli profitj t tninde n egyes tizleti iigyében! Ennek az elvnek reflexszerí'en kell megvalősulnia. .I.árselőadő

cisszes elv koziil, amit áttekinttink, ez a legegyszerííbb,s valőszínúlega leghatékonyabb. Al1i ezt az eszébe uési, pénzt fog meg.

llgy tárgyaláson a másik Íélsokszor gyakorol nagyobb hatalmat, ttctn azért, mert valőban nagyobbal rendelkezik, hanem csak llrcrt azt hiszi, hogy birtokolja. F'zt mi még tovább is ronthatjuk ll'z'a|, hogy elhitet|tik magunkkal: ellenfeliink erósebb, mint rrr ilyen valőj ában. Amikor így tesziink, azt aZ er6t v etítj iik eló. rc. :rnrit ók már most éreznek.
;

r

voltam egy szemináriumon a Heathrow egyik nagy termében. A másik e|6adó ezt a kérclésttette fé| a résztvevóknek: ielen.

Bárki is az ellenfcliink, eróteljesebbnek túnhet . TaIán azért, litcrt mi bizonytalanoknak érezziik magunkat. Yagy taIán azért,
It)crt megvan a lehetóség{ik, hogy fizessenek

'A

nekiink' vagy

száI-

32

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

I IEJEZET

_ BEVEZETi MEGJEGYZÉsEK

33

lítsanak valamit, amire nagy sziikségtink van. Az igazság pedíg gyakran épp az ellenkezóje : nekik van sziikségiik arra, amit mi

Egyik gyakran elkdvetett hiba' hogy

a kérdéseket elsietve

tesz.

kínálunk a problémáik megoldására, a lehetóségek megterem.

tésére, az akadá|yoke|hárítására,

azokra a preferenciákra' ame-

Iyeket mi ki tudunk elégíteni.

Ki kell alakítani
tárgya
l á

és aztán nÖvelni sztikséges tekintélytinket a

sziik fel' ezek a|apján egy igényt azonosítunk , és azt tekintjtik az igazi problémának. A tárgyalás során meg kell gyózódniink arről, hogy jől értjiik.e a megoldást, mielótt ismertetjtik. Még akkor is, ha első ránézésre az a meg|átásunk' hogy ,,F'z, az a
megoldás, amire sztiksélle van''' ne fogadjuk e| ezt a kcivetkeztetést kész tényként.Inkább mondjuk azt:

A tekintély és az ilnbjzalom a saját felfogásunkbí|, megérzé. siinkból fakad. Az a tekintély, amelyet egy Íárgya|áson sugárzunk magunkb l, nagymértékben az ijnbizalmunkon alapul.
Ez elmeállapotunk tiikroz6dése, de reális
a

sban. Ahogyan ezt |átjuk, az me ghatá r ozz a a végkifej letet. Az 6si szá|I6íge, a ,,Hiszem, ha látom'', erre is vonatkozik.

'Természetesen liérdezhetem, mi is az pontosan' amit on el akar érnil''

meg.

és valődi hatást gya-

korol

végeredményre.
a

Kcinnyen meglehet, hogy van más megoldás is, esetleg egy tllyan, amit csak a mi cégtink tud ajánlani . F'zért amikor egy rrregoldást kész tényként kozcilnek, mindig kérdezztink vissza, lrtlgy meggyóz6dj,,l'nk rőla' hogyan lehet annak a legjobban elegct tenni.

fontolni, mielőtt atárgyalásra indulunk. Ha az eIlenféi. onbizalomvesztést vesz észre rajtunk, nem lesztink képesek visszanyerni korábbi jő helyzetiinket. A tekintély a z íjnbizalombó| származik. onbizalmunk forrá'
sa

kulcs. Ha elveszítiiik' a másik ÍélÖsztÖnrisen magára olri azt, és a sztikségesnél sokkal gyengébb pozícióban fejezzikbe a tárgyalást. Ezért a taktikai lépéseket jől meg kell

Az onbizaIom

AIAKíTSUK l(l Az ÉnrÉxrr, MlEtlTT A MEGotDÁsr xtiziit.lÜxI
( iyakori hiba, ha saját megoldásunkat tri| hamar felkínáljuk. '|'írl korai megoldások felajánlása Íéligkialakult őhajokra vagy

pedig az e|6készítés szakasza.. alaposan átgondoljuk m indazt az e|6nyt, amelyet kínálunk, átgondoljuk a másik Íélminden gyenge pontiát. Megerósítjiik elménket és pozíciőnkat. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot segítsiik' át kell értékelntink és fel kell

'r

rrem megÍble|óen értékeltszrikségletekre ellenállást fbg

N4cg

sziilni. kell tanulnunk az értéket előre kialakítani. Ha mi, vagy

építeniink a tekintélyiinket.

t'llrdőink rendszeresen ellená1lásba ritkciziink, biztosak lehettink .rllban, hogy nem megfelelóen alakítjuk ki az értéket. .li:leÍbnon beszéltem az Intone Designs céggel. Tizenkét hő-

fr ffifrffffir"ffiifi$ $ffiMffiffiTffiT#ffiffi ffitumY',Y rfifiY[]ffiffi YilSffieffi&ffi ffiffi trffiffiffiYffiffiffiffiffis
Minden lehetséges megoldás ktilonbozó problémákkal' kovetel. ményekkel, sziikségletekkel jár egyiitt' Idót kell szánnunk arra, hogy kérdésekettegytink fel, prőbálko zzllnk, felkutassuk a helyes megoldást, majd illessziik azt a korÍilményekhez.

nytijtottunk nekik, elláttuk óket konyhai Ilt'rendezésekhez sziikséges csűcstermékekkel, amelyeket ók jabb tizen'zlíllítanakés szerelnek be. Arra vállalkoztam' hogy
rl:r1ltls szolgáltatást
li.t1t

hőnapos hosszabbításr61 tárgyalj ak . T ár gy a|6p artnerem aZt

r'ttlndta: ,,Úgy gondolom, hogy nem fblytatjuk; nem múkdclótt ez rrt'I<tink.'' Erre én azt kérdeztem' hogyan használta ezt a szo|gáIt :r (

:í st,

és a szabvány válaszclkat

rrrtlja a teljesítményiiket
.l

t

adtam neki. Elmondtam, hogyan

bb mint a tízennégyszeresérenovelni

l,z'a|,hogy azt a mídszertvá|asztja, amit mi magunk is minden-

rr;r1l

használunk. Azon a ponton voltam, hogy erőltetem a szer-

34

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

i

FEJEZET _ BEVEZETŐ MEGJEGYZEsEK

35

zódés megiijítását, de tisztában voltam azzal ls, hogy ,,ez nem
ott vakarja ót, ahol viszket|''. Így hát más kérdéseketkezcltem Ícltenni: ,,Mcséljen nekem a

fi.

Íeiezet
iii#i,illlil|lii. !i,lt!lii!iÍ[l !l1liiliÍi#iii|'!f![!nril
!1

t|iiueliiik te!fi ntéIyiinket!
i!|.!!

cégér|, milyen írj dolgokat csinálnakl'' E'lkezclett cgy rij korrcepciőt ismertetni - kercskeclelmi minííségíí konyh:ik bcszerelése idíísotthonokba és menedékszállírsokra. Rogtrin lelkcs és nlotivált lett. Ahelyett' hogy a szerzód,és megrijításáről beszőltiink volna, bcszélgcttíink rnindcn olyan j beszerz,ésr |, ame|y az l.oldrajzi kornyezetében tortént iclóscltthonok és menedékszál. lások részére. Ettől annyira nckibuzclult' hogy további tizenkét hőnapos szolgáltatást rendelt meg. Miértl Mert félÍécltÍikazt az értéket'amclyet ez nyiijthatott neki, ktiltjnos tekintettcl ílj iltletérc: konyhák ÍclszereléseÍiiss piaci termékekkel.

i.. ffr #il ffi{*i TI #+|fi ffi,,W ,i,{

"

W

í#,,,W$:W ffi*f

;# WilM3, ikWW{,

#

ffi

\.:rlődi tckintélye van annak, ha :rz árakat, kci|tségeket és egyéb

rÍszlcteket nyomtatásban is kiadjuk.
.

A

nyomtatott anyagnak

Ha vásárolunk, ktilcinbciző árak ktjzr.il .;ílaszthatunk: ir:ínyár, versenyképes ár, tavalyi írr. Kaphatunk
r.gyanis nagyobb a hitclc.
r]\' ny()mtatott

olclalt, amely részletezi a javasolt árak velcjárőit l:s llatírsukat :r prclfitra, az a|kalmazottak színvtlnalára stb. Még
(

,r

r,írsárlő lehctííségeireépített osszcÍbglalő tizleti tervet is tartalrrtltzhat, ame ly segít clérni az aclott szerz1cléshez tartozó árat.
|.,z

nagytln cgyszer(i, mégis annvira hatáscls, hogy véclekezó áll.rslla kényszerítiaz eladőt. szaktanácsadők vagy más, prclfésszionális szolgáltatást kí. ir.i lri elaclők csetében gyakran az tcirténik, hogy például utaInak .r]l' rrapi árra,kétszáz fclnt vagy kétezer fbnt értékben, és a vá,,\ '.ir

ltjrrak nincs semmi tjsszehasonlítási alapja. Honnan tudnák,

va]őban ésszeríí díjszabásl Honnan tudnák, hogy ezt .r szlirnot nem csak Ligy kitalálta az eladő? Honnan tudnák,
Il()g.V CZ

l'.,g1' ngm csak prőbálkclznak

rrtrlItlt:ttott anyag birtokában vagyunk, az leszereli a niásik fe|.
I

veltiki Ha ez nyomtatásban van, r r':íslírlíl számára hihctóbbnek és jogszerííbbnektíínika dolog. t1rrgyirlőasztaI bárrr-relyik oldalán Í.oglalunk is helyet, ha '\
r.

Nchezebbé tcszi szl.tmára, hogv tclbbet préscljen ki

a

megálleve le k,

r1,trtllísbril. Nyomtatott árlisták, eloljárőktől

származ

, ;t.|cnlegi

vásárl ktíll vagv szlíllítktó], származó levelek, ágazati

36

SIKERES

TARGYALASTECHNIKA

,

I JEZEI _ NoVELJÜK TEK|NTÉLYÜNKETI

37

Íbrmák, jságcikkck, verscnytársak bros rái - a mindczekbííl származó tekintélynek olyan hatalm:r van' amit érclemes kihasználnunk. Nemrégiben tortént, hogy cgv hazai irrgatlanktaclő rigyncikség eli<iildte nckern egy bérlcti szerz'ódés nyomtatott clokumcntumát. E,gy bizonyos szolgáltatásért tizenha t száza|ékot állapított meg. |{yomtatrísban volt. F.cjlhívtam a me nedzscrt, és ki. fbgásoltam a ÍLltételeit;azon n aI megcgyezt
díj szabá
ti

kciltségvetések, a saját Íéljebbvalőktől kapott levelck, szabvány-

vényt, és kérte, hogy számítsák be az árba, amit meg is tettek. Ilyen tekintélye volt a nyomtatott elismervénynek.

,r4hffi

ffi

ffi ffiffi ffi

mmmwm

ffi &W,ffi

e-ffi&

nk egy alacsonyabb

st

tar

talmazó mcgb ízlís ba n. E,n

a

z.onba

n

csocl

álkozv;r

Vetten) észre magamban a kelletlenséget czze| a teleÍonhívással

kapcsolatban. Miérti Azért, mcrt tekintély volt abban, hogy a papíron kinyomtatva szerepelt a nagyobb szánr. E,gyesck számára

Itt most idót kell szakítanunk arra, hogy annyi informáciőt gyííjtsrink a másik Íélról és annak sze rvezeti formájár1I, amenynyit csak tudunk. A kiegészítendó kérdések mődszerét alkalmazzuk: mi, mit, rrrclyik, milyen, mikor, miért, ki és hogyanl Nagyon gyakori'
Irogy a hivatásos szakemberek jobban szeretnek beszélni, mint tltlafigyelni. Ennek klasszikus példája az, amikor valaki teleforton érdeklíídik.A lehetséges vevó megtalálta neviinket a tele. íilnk nyvben. Felhív, és megkérdezi: ,,Tud valamit mondani .r tréninglehetóségeikróll''

ez

gy is elérhctó, hogy áraikat a weblapon tcsz1kk zzé. FIa torténctesen nincs elíírenyomtatott anyaÉ]unk, akkor legalább készítsrinkcgyet a saját szánrítőgéptinktln, nrajcl clátumo'
zással és a re1érencia megaclásával érvényesítsiik. Ha bármely nyomtatott anyagol alkalmasnak találunk egy meghatározott tárgyaláshtlz, használjuk fcl arra, hogy korlát<l-

Zott leheróségeinket érvényesíts|ikegy kívánt pozíciőből valő elnrozdulás érdekében. Ez nehezcbbé teszi a rnásik Íélszámára. hogy bármiféle cngedményt kőrjen, czenkívr'il nilvcIi magabiztosságunkat az el1oglalt pozíciőban. Ha ezt a taktikát veltink szemben használj:ík, csak cgy vá|aszt adhatunk: ,Julajclonképpene7 nem rcleváns ebben az alkalrnazásban.,'h-'z nem mirrc|ig mííkoclik, de legalább idíítnyeriink velc!

Azt v áIaszo|juk, hogy van kc'teliink' Van kempingfelszerelé' siink, van biztonsági tan sítványunk, vannak kiválő trénereink, r.ltn hatalmas teriilettink, és van még, van még, van még! Amink
r'lrlíliában van: semmi hatalom, semmi tárgya|óer6, semmi valődi ;itlátása az
t

lrl

ó lgényeinek. Ésami

a legrosszabb, egy sereg infor-

Irrírciőt adtunk neki magunkről, és tovább gyengítettiik a

pozí.
l,
iri

irinkat.

Ed Íélénkfi , és számítőgépguru. Meséltc nekcm, hclgy ki'

ment a Íóutcai szaktizletbe vásárolni egy joystickot. A joystickra éppen kiárusítási akciőt hirclettek' nyolcvan Íbntértárulták. I'átott egy kishibás d:rrabclt, és lcalkudta h:rtvanc;t 1bntra. Anri_ kor kipr bálta, kidertilt, hogy nem is kicsi a hibája, czértvissza. vitte' és kérte a cseréjét.A boltban nem volt tcibb ilyen termék raktáron, így adtak egy elismcrvérryt a m:írka egyértelmííféltiintetésével' Ezután clment cgv másik rizletbe, ahol a készijlékki' lencven Íbrrtba kcrrilt. E.líívette a hatvanrjt Íbntről szrilő elismer-

Amikcrr aztkérdezi, hogy,,Tird valamit mondani a tréningle' IrctóségeikróI|,,, ezt aválaszt kell adnunk: ,Természetesen' a ne\'(]tn...' kivel beszéleki Mi a vállalata neve l Megkaphatnám a rc'lefonszámát, hogy vissza tudjam hívnil Mielótt tájékoztatnám,
r

rrcgkérdezhetem. . .l '' Ésekkor áttértink tekintélyerós ít6 kiegészítendó kérdéseinkre:

o Mit

kíván elérni a tréningjévell

+ Flogyan alkalmazott szabadtéri tréninget korábbanl n Hány résztvevővell " Milyen korábbi tréningben részesiiltekl

38

S|KERts

TABGYALASTtCHN|KA

'

IEJEZEI _ NoVELJÜK TEK|N l ELYÜNKET!

39

o Mi a résztvevíkfeladata a cégen beliil vagy a csapatbanl o Mik az elsódleges elvárásai a sikeres szo|gá|tatőval szembenl o Milyen nehézségeket tapasztalt a korábbi szolgáltatők esetébenl

icleig nem szőlunk, tobb idót ad a gondolkodásra, tobb idíítarra, Irogy dÖntsiink a kovetke zó lépéstlnkr61.

Ez

ilK,WWWWWWW
a kulcskérdés. Gyakran valős igényt vagy gyengeséget tár fel,

WWMWWffi
a

emellett jelentósen nciveli tekintéIyiinket. Ez tulajdonképpen egyszerfi kérdés'konnyú emlékezetben tartani' valahányszor
értékelni akarunk valamilyen Ít,ntos informáciőt, és gyakran srilyos problém ára vagy fájdalmas pontra tapintunk e llenfeliink

A rohanás egyenló

veszteséggel. Gyakran érziink erós késztetést

,rrra, hogy elfbgadjunk egy egyezséget csak azért,hogy mielóbb

lczárjuk az eladást vagy lebonyolítsuk a vásárlást. A sziikség
Iiényszere olyan hangosan kiabál a fiiltinkbe, hogy nem szánunk

lelkivilágában. Tartsuk szoros ellenórzés a|att a sajtit szervezetinkríl az e|lenfélnek nyrijtott informáciőfolyamot. óu"to.u.' bánjlnk a sa. j t ígényeink,saj t fuggíségeink, a munkaeróh iány, akőltségelszámo|ás felfedésével. Nem adhatunk más informáciőt a másik félnek' csak ami az e|6nyokról, a nyereség 16|, a haszonró| szó|. E,miatt kelI feltenniink a kiegészítendó kérdéseket. A kiegészítendó kérdések lehetóvé teszik számunkra, hogy felfed'iik' mit is akar a másik Íél,mire van sziiksége. Ha eladunk,

id6t az informáciők féltárására. Ilgyszer Íblhívtak egy elektronikai cégtől' és kértek tólem egy ahogy ók nevezték piacszemlét. Akkoriban rengeteg munka sírlyos terhe nehezedett rám. Mondtam nekik, hogy nem teszek s1lckulatív látogatásokat. E,gy elkapkodott beszélgetésból kiala. hogy mit is keresnek valőjában. Ezután, liítottam a Íbltételezést' trgyancsak sietve, osszeállítottam egy ajánlatot, majd rijra fel.

llívtam óket.

ezek révénnagy pontossággal feltárhatjuk, mely ktilcinleges,

Ez alatta telefonhívás alatt kideriilt, hogy
rr:rk
i
I

az én kapkodásom-

három káros kcjvetkezménye lctt. L,lószor is: nem megfcleló

egyedi terméktulajdonságok (Unique Selling Point LJSP) a re. levánsak, jelentóségteljesek és uralkodők. Ha rigy véljtik, hogy

r

Íorm áciőt sueÍ eztem rőlu k és az ígényeikr 61. M ásod szor : szán.

.|ékosan kinyomtattam egy koltségelszámolást, amit nem kellett
r'<llna tennem' mert

mindenre gyógyírt kíná|ó USP-vel rendelkeziin k, de az e vevó számára nem bír jelentóségge|, vagy nem releváns, az nyilván nem tekinthetó kiilonlegesen egyedi elónynek. Akár vásárolunk' akár eladrrnk, jogunkban áll hallgatni. Ne érezzunk kényszert arra, hogy minden kérdésreválaszoljunk. Nem kt'telező beszélni. Ha nem válaszolunk a másik szeméIy
megjegyzésérevagy kérdésére,gyakran rovid, néha kényelmet|en várakozás után ó fog megszőlalni. Ne érezziik magunkat

annak alapján rogton tárgyalni kezdtek.

lrlsítottam a kulcs|ontosságír kérdésekre.Te|jesen figyelmen kí r'.iil hagytam a USP-I, és ezután rendkíviil fárasztő ktizdelmet li)lYtattam' hogy visszanyerjem a lábam alől elveszített talajt.
]\,{indezt

l larmaclszor aZ egész ajánlatom gyenge volt, mert nem cissz'pon'

Mi

a helyzet az id6 szorításával a vásárlő esetébenl

^zért,

mert trilságosan siettem.

Amikor

r'lísárolunk, be tucljuk építeniazt az idót, amely lehetóvé teszi'
Irrlgy maximális erókifejtéssel tárgyaljunk.

sziikségtelentil kellemetleniil, ha nyilvánvalőan zavarő csend áll be' A hallgatás folytán egyre t bbet tudunk meg, ami csak hasz. nunkra válik a tárgyalás folyamán. Ezenkívtil az,hogy egy kis

Minél tovább tudjuk

r'líratni az eladőt a válasszal, annál valőszínííbb,hogy engedni íilg, és olyan dolgokat is ad, amiket másképp nem adott volna.

40

SIKERES

TÁRGYALÁSTECHN|KA

1r,

FEJEZET _ NoVELJUK TEK|NTELYÜNKET!

41

Mirrél lazábbali vagvunk a vásárl/rsnál, annál nagvobb nyonrás
rrehezccli k az elac]írra.

Várjuli ki az irlkalrnas pillanatot, és várjuk meg azt a l)ercet' lrnrikclr az cllerrféI gl,engeséget llrutatI Várjunk, amíg cllenféltirrk scbczhctóvé válik, ragadjuk mcg a pillanat()t' éS lépjrink!
Ilgyik iigvtéle nl kir,,álíl szakcml)crc a vásárllísnak és az elatlásnak. A ktrlcs, t-nint Ín()ndta' az idízítésben rcjlik. A nregféleló pil' l;rnat ismcrctc a kritilius tényez je nrintl a vásárl/rsnak, mincl az clacl1rsnak. Mintlenfélc o|<a lehct annlk, hogv egyesck el akarják adni a v:íllalkozásukat. Lehet, h<lgv hamarclsan nyugdíjba vorlulrrak, és ncm tudják egyetlerr csalídtagjuknak scm átaclni az {izlctet. Lchct, hogY az tiz|ctnck fi:jlíídnic kell, és nincs meg az

amcly olv \lig\,unk. sirjíit uorrtlolatlrinli és lr ncga(ív kilrnvczet, írgr' mcgviink bele *t..k,^n ve sz, k<jrul bcnntjnket, :r7't iclclltik: tírl rrragasek. tlirgyal1rsblr, hogY már clcve ^Zt érc7'ZÚk'áraink 'r lktlzni, akik rncglcpíícn sztlkatla n olyan eladtikklil t alá
\'e lr,ljállan N{inc]e .rzt hiszik, hrlgy írraik alacstlnyak vagv nregfélclók. pr bílja e7'| érez. rriircvalő vevíí:tzon van, hogy nrég btrzg bllan
rr

Ha cl:rclők Ilz nent clmélkccléskértlésc,CZ lrlaga a valőság.

vala-

r('rni vcliink.
(1lCtét.

infiastrukt ra filrrása ahhoz,, hogy cz lchetóvé váljék. Még akkor is, ha rninc1ez vil/rgos szánlunkra, tiirelmcsen v:írnunk kell. Magam is megfrgycltcm' elsósorban egyéni vállalkozőkkaI fillytatrltt t:írgyalások alkalmávirl' hogy tárgyalunk, és gy vél. jii k, ez az alkalnlas idíí,dc ííkaz utolsíl pillanatban visszakcrznak. Nenr taktik:í[lől, hancm cgyszcrúcn a bizonytalanságuk nriatt.
F[a megpr bírlurrk nytlmást gyakrlrolni rájuk, szintc mindig elijcsztjÜk óket' A ttirelcm az, antire sziikségtink van. Néha évck. bc is telhet. I-ehet, hogy sz:imtalanszor koz.el keriiliink a meg, egyczéshez, cle a bizonytalan tjzleti kapcsolat számtalanszor

t<ibllen irz cgyrk az, htlgr, szintc mintlcn csctbe n tlaj. Még a setrrnri ,rttlnclltnak ncl]let, mint ige r.rt. Nincs is czz,el alkalorrrb l csak cgt.el:rclírst tutl híirorrr'négv 1,i claclő is mintlen

az claclők Vannak clolgok. arnclvck alirposan rnegncht:zítik

k Ziiliik

meghiírsul. F,z teljcsen nornrális, és ha siliert akarunk elérni' késziiljLinl< ícl crre az elkcriilhctctlerr késeclelcrrrre! Az a gyengőbb, akit az idííleginkíbb siirget; tervezztink űgy, hogy legycn iclíínk,őpítstik bc a.l' ic|6t|,

htllott .lssz,chtlzni. Biiszkénck kell lcnnie eÍÍcL|7' cretlmőnyre, Mtlndjuk, ri)llllsz r véstékaz, agyukba a nelnct' Illlnt :lZ igent. jelcnti' h.lgy Ilz, lizt |ttryv száz'mcglleszéléstikvan cgY lrőnapban. és husz,onclt mtlntlott igcnt. lletVerr t cnrber ttrotrdtltt nctnet clégetlett lcrlnÚk czz'c| tt igazgat kőrrt valílsz,írrííleg ll,rtúkcsítési hatást gYakorol cz, tt.ljcsítménnvel. és igazam lenrre. I)c nrilycn Kanaclírba n hallgattarrr z claclők gondolkocllisá ra i Ncm régibcn trÚncrt, aki ragasz,ko ck\thozz'á, hogY v:rlanlcn1'. lt. értékcsítési ktilrjr.rbcn rlen.r rrvi clacitija hÚsz ,,ncm''-et kapjtln hetcnliérrr t'lzit ív |tozzÁ Á||Ás a,, nen.r'.-ckh cz. |.,. 1,'" k Íi zetést ! L;,z,,t p arrlr kész,I]lírmi is a munk:ínk, rllurrkahelyi kornyczctiink a hrlgY ncgatíV llei,rllít<ltts;ággal rrre njiink bcle
. r

tc'tlret bcnnrinket.

rlirgr,alásLla'

A mr.rnkahclvi rrlrszrlkkal tcli kapcscllatba
lrlrtások

e+ w, ry'#,w !'\# b4#

g #r #,#

gvakorta kritikíval és plrstlclclr llcnniinkct. FIa clég gy21kraÍl ííket.Ezck a rregatív lrlrllurrk negatív tlolgokat, kez,cljtik clhinrri ővatrlnagy s llyal nehczcclrrek ránk. Ha ncm vagytrnli
k<jrnvez,et lr sÍrlyuk alatt. slrli, rrrotivácitirrk és clt(ikéltsőgtlrrk clcr.ryc<szhet

*-

g,

ig#

wA

#H: #,H.]/,r##a

NÍintlenfélc nyonrás, arnely ránk hat' akár vírsárlők' akár eladílk vagyunli, lcÍélé ir::rnyul, h.t ez árrril vlrn .zrl. Állítsuk mcg czt a rtlmbolást, és építstinkértékct,építsrirrktekintélyt, é1lítstink bi.

űgy intézik, iirlbiz,alnlukat' ős nrinclen jelentíístárgvalíls elótt

A tapasztalt tírrgyaltik iclíítsz,entelnck

uirr:r, htlgy fclépítsék

llrlgr,jőlérezzéktnagukatazíz|ctttalírlk<lztivaléslrbcnrrcclfbq.
l

isrnételgetve r-naguklrlt sz-ercpiikkel ka1lcstllatban, tltljcktíverr

zalmat!

rllrkakiisziill<)nírllőtiz-lct,egycz-Inényértőkétésltz-arragyak()rolt
43

42

S|KEBES

TÁRGYALÁSTE0HN|KA

5, FEJEZET _ NOVELJÜK TEKINTELYUNKET!

elkezdi tisztára mosni a kapott negatíV fbltokat, és motiváci nk. nak, teljesítményiinknek tiszta, fiiss k rnyezetet biztosít.

beÍblyásukat. Gyakran segít' ha leírjuk a legfontosabb pozitív állításokat a projektre, a termékre, az izletre,illetve annak hatására vonatkozó|ag' Ha ezt tcssziik, katartikus hatást ériiLn k el;

ke rcszttil)' mondván, hogy az egyezményt megkothctjrik, ha meg tudunk egyezni otezer fontban. Ő jelentós críívelrenclelkezó megrendeló, és megíriztc erejét a

t6jét6l (az autőstelefonján

távolság kihasználásával. Nenr tudtam személyes kapcsolatba lépni vele, és ezt 6 tigyesen kihasznírlta.

A harmadik befolyásol tényez a ,,visszavonulás''. A vissza.

M

WWW ffiWW ffi,%ffiffi Íffi 'rt ww.w w,,w,ww W WW ffi#-,W ^

vonulás azt jelenti: nekem jő vagy elÍbgadhatő alternatívám van' ffi.
hogy egyezségre jussak az éppen Íblyő tárgyaláson. Minél kciny. nyedebben tudunk kisétálni a tárgyalás helyszínéríI, annál jobb

jam másképpen. Ha czt akiÍéjezést olvassa, ,,cgycdi elac1ási aján. Iat'. kire is vonatkozik azl onrc, lz e|ad ra _ és valojában ez a marketing legnagyobb brine. Mit tegyrink tehátl Alakítsuk át a

vagyunk tisztában veliik, a tekintélyiink alapos csorbát szenved. Az egycdi eladási ajánlatnak azonbanvan egy nagy hátránya. Kíváncsi vagyok, meg tudnák-e mondani' mi is az. Haclcl mond-

elérésére. Elsódleges kulcstényezóje a tekintély és a bizalom velésének. Ha nem rendelkeztink USP.kkel, Vagy nem

termékiink vagy szolgáltatásunk, a vállalat és maga a személy. Az eltelt hűsz év tárgyalásain a USP.I minc1ig elsódleges kulcstényezíkénta1ánlották a jobb megállapodás és a nagyobb profit

tényezó a USP-nk' amelyet már egyes részlete ibe n áttekintetttink:

Ugy tanultuk' hogy a tárgyalás során azelsííc1leges beÍblyáso|ő

crednlőnyt éríjrrkel.

Ha olyan nagy szr.ikségrink van az egyczsé'gmcgkotésére' hogy
rrcm tudnánk megbirkőzni az elvesztésével, akkor a tárgyaláson
l<isebb

n'

rr.rindenáron mcgállapodásra

tekintélyiink lesz. Ha valős nyomás nehezedik ránk, hogy jussunk' az a végki1éjletet negatí-

van befolyásolja, ffileg ha rigy tudjuk, hogy ellenÍéliinkcin viszont

liicsi a nyomás ahhoz' hogy ugyanezt tegye.

ii lt
(

Í W,ffiffi#il,ffiWffi frW

W WWW

ffi ,:ffi,ffi,wwwww

We

ffiH ##-WW
a

ffi
,

]saknem minden tárgyaláson mindkőt fél clrcjti

gycngeségeit.

USP't MDSAo-vé (Me asurable DiÍference

&

ezer-kétszáz fontot javasoltam'

szemináriumi elóadőval. E'gy meghatá rozott osszeállításért cit.
és rizcnetet

Egy másik befolyásolő tényezía távolság' A távolsíig m egfirzi erónket: ha mi vagyunk a gyengébb ek,találkozzunk, ha viszont erósebbck vagyunk, ne talá|kozzunk a m/rsik 1éllel. Úgy vcllt, hogy egyezséget kotok egy ncrnzetkdzileg e lismer t szerzíve| és
kaptam
a

mérhetó kíilrJnbség & egyedi e|ííny),ahogy ezt mi a vállalatunknál hívjuk. Nos' ez a másik Íélrevclnatkozik, és a neki nyrij. tott egyecli elónyt méri, olyan egységekbcn' amelyek számukra kézzelfoghatők. Minél világosabb a mérhetó ktil nbség' és minél egyedibb az cl6ny, annál nagyobb a tekintélyiink'

SpecificAdvantage

s:,,crnbetíínó k nnyedséggcl véghezvinnil Ha mi nem foglalkozrl
l ri
I

llr ellenÍéltink hatékclny, |clkutatja ezeket a terrileteket, és ki. lrlrsznírlja cllenÍink. Így is kell tennie. Hogyan tudják ezt ilyen
I

nk védtelenségÍinkvagy gyengeségiink teriileteivel, megérzik

zonytalanságunkat,
I

i'

és ac1drg kutatnak, amíg gyengeségtinket színre nem hozzák. F'zután joggal használiák Íélezt ar ra, hogy

t:rt

1,rlzíciőjukat megcrősítsék. h,ttól fogva mi a figyelmÍinket őha. lanul a Í.cltárt gyengeségre cisszpontosítjuk, védekezííállásba |'Úrlyszeriiliink, megprőbálunk h:rt:írt szabni mindcn olyan tény' |'t'cléstiknek' ami nekiink kárt okoz. l)edig a v'ÁIasz egész idó alatt a szemtink elótt van.

Az igaz.

...ig Irlr

az, hogy mi valőszínúleg tucltunk erról a gyengeségról, és még

hivatalvcze-

cllenféliink nem is hozta eló,

a gyengeség tudata mindvégig

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

I

EJEZET, NOVELJUK TEKINTELYUNKETI

45

ott munkírlt a háttérben, alá:ísva onbizalmunkat és ron.rbolva
tekintélyti nket.
li

E.

Íeiezet
lll',lll

E'zt a problémát írgv kezelhetjiik, hogy ic1íítszánunk rá, és kr | az r.igyekrííl' a melyek tárgyalásra kcriilnck. E,gyik tlszlo1lban Íélsoroljrrk az erósségekct, :r másikban
stát készít[i n k m i nt]aztl

Iaktilták ÉsellenlépÉselt :L|illilllll!,tiÉ,tr,W#ffiWffil|l;tlÍlll,ffl,t,lft[,lltflW,llil

A Íblyamat rJnmagában képes néh:íny nyilvánvalő választ sztilni;
akár még néhány jclentéktelenebb tizleti problémát is megolc1hat.
a gvengcségel<et.

félsorolunk minclenÍéIegyengeséget, amit csak el tuclunk képzelli. Az, hogv végiggondoljuk ezeket a gyengeségeket, félsoroljuk óket és egyenesen szembenéztink veltik, nagy értékkclbír.

De az igazi cél az, hogv pozitív jcllemzókké vagy erósségekké
v:íltsuk át

zunk saját míldszcrtinkben, ame llyel ezt a fcllyamatot kezelni
tudjuk.

nm:rgunkban, bízzunk abban, hogy képcsek vagyunk lilglal. kozni b:írmely, a t:írgyalásokon elóbukkanő gyengeséggcl' Bíz'

Vőgril, de ncm utcllsősorban ,bízzunk

Ii.lrIrriiyen tárgvalásről legyen sző, a taktikálr rcnclszerint bel. ltlsrc keriilnek. Életbe vágő, hogy ismerjr.ik a leggvakrabban |''rrzrláltakat. Ugyanilycn f.ontos tudnunk, lrogyan hárítsuk el, .. r íillyamat sclrán ellentink vctik be óket. Vevííként kiprőb:íl' Ir'r| 1trk ezeket a taktikákat vagy cgyes változataikat. Ha viszont , l'r. Irili vagyunk, megtanulhatjuk, hogyan válaszoljunk megfé.
|

.

|.
.

l., rrrriclon, ha
" r lrcrvetik.

ellentinkvetikbe óket, mcrthogy egészen bizto-

|

- olyan mílcllt'|ire, amelyekkel a taktika hatásosan kezelhctó. E,zek :l r ,l'ri|i:ík gyakran tárgyalhatatlan kérclésnek tíínnek, de csak
.

r,l. tt|'tlt, hogy az ellenlépésekregonc1olhassunk

'r.'ziilliili az érzeImeket a rendszerból. F.clszabadítja az el-

|}lírnrilyen taktika 1élismerése és ily mődon az<lnosítása ki.

,rrl..irr azokl

'tt

ww,ww,Mwww

ww:*w

w

wwffiw

Il.r111.ltn
. .

kísérelheti mega7 ellenÍélaz árakkal kapcsolatos t l.rrlscinket letijrnii Két, általánosan alkalmazbató taktika

l. 1iIi crre.

Az

, r. tscnytársaink Íéltételeivelvagy termékével. A m/rsoclik
rlt liérés. ',r

elsó szcrint osszehasonlítja a nri ajánlatunkat
a

46

S|KERES

TARGYALASTECHNIKA

r

.l| 1ET _ TAKT|KAK ES ELLENLEPÉSEK

47

lil

,l.i

sszrlRsouÍrÁs n nrtl nlÁnI.RTUNKKAI
Án

ll
Iis',-nak. Soha ne adjuk meg magunkat az árainkcsrjkkentésére

i

irÍnyulő nyomásnak!
olcsőbbak.

ik

Az ellentámadás elsó lépésemegkérdezni: ,,Miértl'' F'Zt Per.
szc állítás formájában is tehetjrik' a kcivetkezóképpen: ,,O.' "'t .illítja, hogy a mi árunk tril magas. Megkérdezhetem, hogy milrcz képcstl''

ll,

'il

(iut,

szÁt-LÍrÁs nappal hamarabb le tuc1ják bonyolítanr, ős ellenórzik is

il

az audit:,rl:íst.
MENNYISEG

Mi az értelme egy ilyen kérdéstÍéltennilE'gyszerúen az,hogy
.

i|cnÍéliinkneka mi árunkra gyakorolt letorési kísérletea kovet.

|'t'zíík bármelyi két jelentheti:
és telesales-anyagokkal szo|gá|-

ók brosűr:íkkal, reklámokkal
nak.
UJ JELLEMZOK

.

o
ic1ííta

Sokkal drágább, mint gondoltam.
I.,ngedményt akarok.

(jk h"tu"n,'apos
BIZTONSAG

rtam

telclonos segélyvon alat kín1r l na k.

r . r r

Ez tcibb, mint amibe beleegyczhetek. Valaki más olcsőbb. Még nem v:rgyok meggyőzódve az értékr|.
I.,z

valőjában nem Íérbele a koltségvetéstinkbe.

Ők magukra vállalják az
biztonságtlt.
FIZETES

ad'(lzilsi fclelííssőget, és garantálják a

l Ilr megértjiik, hclgy mi a tényleges oka árunk megkérdójelezé.'.irrck, képesek leszi.ink megÍéleló mődon válaszolni. F'zután

rizlctct ktithetr.ink; más szavakkaI,scllta semmit nem adunrtaj n,lt|l1ba.

Ők

ki l.,-'.u.,,n apcls fi zetési lratáricl íítaclrrak.

NYíLT xÉnÉs
s kiféjczést is alkalmazhat: ,,E,nnéI a pontnál v:íllalatunk politikája az, hogy megelégszik a szállítők általános cngcdményénekmértékével''; vagy:,,Ilyen esetckben nornrál tizleti gvakclrlat' hogy a szállítílk errgcclmény aclnak.''

A másik személy itt trtikk

Az

ár bármiléle tárgya|ásnak

j(lzan vcv rneg is pr bálkozik vele. A kiÍéjezés, hogy nornr:íl tizleti gyakorlat''' n:rgyon tigyes; krinnyen tévrftra ,,E'z vezethet benntinket. Finornan nyor.n:íst gyakortllhat ránk' hogy hasonlőképpcn vélckedjiiLnk :rrről, mi is nyilváníthatcj ,,normáés mincle n

t

rvénycs és nyilvánval tárgvlt,

mődosításért áron végrehajtott bárminemíí végsíí . scrébe minclig kapnunk kell valami mást ellenfelr.inktól. MegeIózó ellenlépés e taktikával szemben: rr.ár az e|ején riillllet kell kérni. Akár vevók, akár eladők vagyunk kérjiink ti)llbet, tcjbbet Íclgunk kapni. Ha a tcibbet célozunk meg' az a||':rlnrat ad a tárgyalásra.Ez azt jelenti, hogy tobb teret adunk engedmények tételéhez;azt jelenti, hclgy nem '.l:rgunknak 'r.Itrnk lehetóséget a vállalati árrés rontására. Az árnak azon. ,lr rr re álisnak és jogosnak ke ll lennie. Arra számíthatunk, hogy 'r t;írgyalő Íélellenszegtil mindannak, ami mesterségesen ma.
|

Az

l1lrs

jő indokokkal kell tehát szolgálnunk.Ha azt gondolják, Ir.rgy prőbára tcssztik óket, tárgyalásunk további részérecini.

-

|'rlssá válnak, ami a lehetó legkevésbélesz segító, és veszélyezteti
'

r

jiil'óbeni iizletktitést.

48

S|KERES

TARGYALÁSTEOHN|KA

í; FEJEZET -

TAKT|KAK ES ELLENLÉPÉSEK

49

delkeztink az

E,gy további cé|szerí|cllenlépés:meg:íllni, majcl szánclékos lassrisággal, egy számcll gép segítségével krszámít ani az árengedmény valős k ltségét.Hac]cl llíssa az ellenÍél is, hogy ezt tesszrik. Szorozzuk meg a7 iigyÍélekszámával, az év napjainak számával, hogy mi is, ó is egyar:ínt tisztán l:íthassuk bármilvcn engedmény tényleges hatását. Ez egy(tttal ezt is nregmutatja, hogy jől megoldottuk a házi féladatot' és jogos indokokkal renad,ott

. . .

Aiánliunk más fizetési mődclt. Ai1rnliuk 1él a szolgáltatás megváltoztatását például a7 ere'
delti kőt nap helyett űjra meghatározhatjuk :rz idíítartamot cgy hosszabb iclói ntcrvallunrban. I(ínáliuk Íéla teljes ajánlat megváltoztatását valamilyen vo.
l)atkoZásban
lr

árnak a megvéclésére.

bctanítási idószak telefonos levezctését a személves látogatás

- például segélyvonalat'

nyomtat()tt jelentést vagy

.
WW.
W::ffifr:M,trkWr\!#,

helyett.

Iiínáliunk mőclosított mennyiségekct vagy mőclosított szállí'
tlísi hatírridóket.

ffiu\,ffi#WW

ft#

ffiW

tetében.

A burkolt célzás pozitív állásfoglal:íst jelent fclénk és áraián' latunk iránt, de burkcilt korlátozást is az elérhetó b"uét.l tcki,'-

legfeljebb kétszáznegyvenezer font áll renclclkezéstinkre nrinden, amink van''- mclnc]ja a potenciális vevó.

szik a kcirnyék' cle cin kétszázcitvenezer fclntot kér, nel<tink pcc1ig a megtakarításainkkal és az igénybe vehető kcllcscjnnel .gyuii

,,Az on háza ideális Íékvésíí, a Íeleségemnek nreg nekem és tet-

\ |itrlcs az,hclgy
.t jttuttslat
'

az r b

rtnilyen nlegutíltozásánaftegyiitt lpll járnia

megutíltozástíaal,

kiil

nbcn aj:íni1ékba adjuk azt, amit

lt.rrl l<cllene otlaajándékozni.

-

l(orábban nrár enrlítettem, hogyan haszn1rlta ki erejét egyik

ez

rr11yfélem azálta|, hogy távol tartotta magát, és hivatalvezetője
.

.rrjlín fbglirlkoz<ltt velem' E,mléke zztink vissza, hogy arra kért, sijlikcntsem :rjánlatomat kétszáz Íbnttal. Éncsalődott voltam, Ililglalt voltam, flíradt voltam
, s eZÍ 6

.

kell ahhoz, hogy ók is fbgadják el a javaslatnak vagv cg),es elemeinek a megváltoztatását.
lat Íélkínál:ísával kiprőbá l hatő, hogy ellenÍé|iink pénzkőszletei valriban korlátozottak-c. Ha őket nem érc]ekli, akkor egyszeríícn csak 1lrőbálkrlztak. Ellenórizhetjtik a taktikát, ha azt mondjuk: ,,Ilendben, Íéltétclezem,hogy ha kapcsolatai nkon keresztti I meg tuclj u k szcrv ezni jel a z:,r

lyen változásának a féltétclek nrcgváltozását is magával kell hoznia. FIa aztkívánják, hogy mődosítsuk az árat, ragaszkoc]nunk

Természetszeríí, rossz válasz' ha engedményt cJe aclunk. A jő tárgyalőnak másik javaslattal is kell renclelkeznic
.

rrr'íílett volna engednikétszáz fontot! De : 200

Az

lrrttta

árbármi'

X

10

h

nap

:

kihasználta. olyan konyf X 10 r.igylél ha.

20 000t! F)z rengeteg pénz| |gy hát meg-

\.iIl()Ztattam a javaslatclt. Azt mondtam, kiegyezhetnénk cjte zer
l( )l)tban' clc ez :i teleÍbnos scgőlyvonalon rendelkezésre állő őrák '.,l:irrrának a csokkentését jclenterré, és napi fizetésre tartanánk

rl:tit'tYt.

Az c|tér ár

e|tér6 javaslatot igényelt' és ezzel mindketten

E'gy megv1rltoZtatott javas

, ltlgctlettek

voltunk.

.iitt;''

Í

akkor továbbléphctnőnkl''

logkcilcscint,

!,zlínltalan esetben vcttem részt olyan tárgyalírsban' amikor az
.

Altalá nosa n mcgÍt'gal mazva, a Iegegysze rííbb el lenlépéserre a taktikára egy alternatíva Íélkínálása:

llcn1él azt mondta: ,,on bizonyára viccel',; ungy. ,.C)n.'.k iavítarrilr kell az ajánlatán.'' Az,t is nrondhatják. ,,o.' .gy.. ktjzelebb

|'t'rtil

de|,'

Ez mellesleg nlindig azt jelenti: ,,Az on által kínált

50

S

I

KER

tS

TAB GYA LASTFCHNIKI,

(; FEJEZET TAKT|KÁK ES ELLENLEPESEK

51

és lássuk, hogy nit tehetiink.''

ár magas, és gá4dt képezi a mcgegyezésnek. Dcintstik le a gátat'

rryugodtan kiutat kínált: ,,Lenne olyan szíves és beszélnel'' Aján.
|()tt

Az

Ilyenkor arra utalnak, h ogy az ár a kulcskőrdés, és a tárgyalás egyéb elemei elÍbgadhatők. Forclítsuk ezt a maÉ]unk
azonna|iválaszrrnkvalami

egy italt vagy valamilyen szívességet,vagy szépen csengó

:rltcrnatívákat javasolt.

Az á|dozatot szinte minden

esetben be.

hasznára!

ilyesÍélelehet amit cin nrond. ',Abből, tigy tíínik,hogy elégeclett a javaslattal. Ha meg tu.lunk ál|apodn i az árb an, féltételezheten,hogy megegyezésre j

csapták. Sztikségtelentil megadta magát. A Morse feltigyelőhen l\'lclrse és l-ewis pontosan ugyanilye n szerepekben láthattik. IJgyanez a taktika alkalmazhatő a tárgyalások során. A vevó t'|Ixlzza a pénztigyi igazgatóját, aki a javaslatunkat fanyalogva

mely további lehetségcs tcriiletér. Ne foga.tjuk e| A teljesítmény részét képezi az általunk

az a másik Íéljavaslatának a magunk hasznára valő kiaknázása, leszííkítve esetleges az ,-,é,.tllté,é' bá.-

Amit itt tcsziin[,

utottunk i,,

az

rípi darabokra. Feldtihodik az általunk kínált árakon' és még .r lrangját is félemeli. Aztán kis idó mrilva telefonon egy másik
t:rlír|kozőra hívják.

árletcirését!

a lehetósége, hogvválasszonl

kozcilniink is kell Átgondoltan rafinált kozelites lehet például ez: ',Hadd kérdezzen1megÖnt, nincs meg minden vállalatnak az
Vagy olyan szoIgáltatást nyrijthat-

megac1ott árnak' és ezt

vevó gy filrdul yisszahozzánk, mint egy régi jő barát. Menrt'getózik az igazgatíja viselkec]ése miatt, és sokkal ésszerííb|,t'rr hangző feltételeket kínáI. F'z a veszélyes id6szak|. Legyiink
A
rirratosak e taktikával szemben, mert ésszeríínek látszik, de csak az
.

kényszeriill'' A násik
kat, amennyit
csak

nak, amely a lehetó legt bbct teszi meg a fogyasztőikért, vagy olyan szo|gáltatást, amely épp csak elegendó ahhoz,hogy megállja a helyét. Nem ez az avá|asztás,amelyre minden vál|alat rá.
személy rendszerint azt feleli: ,,Igen.,, erre azt mondjuh,,Nos, qi1 látna szívesebben tííltink,

\1r. Nice.nak, aki ckkor, hozzá mérve, méltányosnak tíínik.Az
.r

rííszakoséhoz víszonyítva. Az er(iszakos átengedett benniinket

Mi

1lrobléma, hogy mivel megaláztak benniinket és |etcirték a torek-

i

cseinket, napiyon gyorsan rossz tár!]yalási alapra kerii1hettink.

da Iu

Ha kereskednÍinkkell, így tesziink' .l. .'.. szívesen.,' Tegytink arről, hogy bármilyen lépésiinket
krrjl is
eI

lehet, vagv csupán az éppen elegenc|(lt? Mi ttibbet tehettink az ár érdekében, ha an e!Íogadja a fbltételeinket.

olyan so.

A lchető legjobb dolog, amit ilyenkor tehetiink, hogy
r

neve-

amikor észrevessziik ezt a taktikát. Cscikkentsrik a tekinrt1|ytiket oly mődon, hogy megmutatjuk: tudjuk ám, hogy mit r.sznek! Ne tárgyaljunk rogton ezután, mert őhatatlanul is cissze .
íi rrk.
t

moztlulás

kovcsse az ó o|-

r't' t rr ő n
r l r

k az ésszer íi v ásár|(l kovetelé seit a z er 6 szakoséva l.

Mentsiik

liább ki magunkat , és Íávozzunk a mosdőba. Adjunk magunk-

m,ffi wwwn, ffiffiffi$ffi

'r
ffitrfr#

.''rli iclíít'szakítsunk néhány percet arra' hogy osszehasonlítsuk jt'lenlegi koveteléseket azokkal, amelyeket korábban tárgyalási 1,tlzíciőnkként már meghatároztunk.

Amikor

rencsétlen áldozatot,'141' T'', a hatalmas és }élclmetes egyén hallgatta ki ,,Face"-szel, az egyiitr, aki mindig ,,Mr. ,,Arccal" Nice'', a ,,Kedves'' volt. Mr. T állanc]őan harallos tekintetíí, morgő, fenyegetó és erószakos volt. E,kkor jc;tt Face, és finoman,

tévésorozatotnéztiik egyijtt. Az egyik kiilcinleges esetben a sze.

két Í]am még kisebb volt, legszívesebben az

Ajleam címíí
lllttt!,T'E-w-iffi

(

l,r'tőn. Flgy szikla|al tetejére éptilt, k zvetleniil annak szé|ére,

]slrládommal meglátogattam egy híres modellf.alut Wight szi-

r:lgyogő kilátással az Atlanti-őceánra. Néhány nappal azután,

SlKEREs TARGYALÁSTECHNIKA

1' I EJEZET

,

TAKTIKAK ES ELLENLEPESEK

53

hullámverése miatt bckovetkezett erőziő ,,kima rta,, az alay.'lzatát. A kiállítási tárgvak cgy része a tengerbe cs szcltt Örcjkre elVeszve. Az erőzíőt gyakran nem veszik komolyan. A tárgyalások során viszont jő hasznát vehetjtik.

hogy meglátogattuk e helyet' bez1l'rták, mivel a tenÉ]er állanclő

|.'.ir-[.

A

tulajclonos két száza|ékra akaria ezt lealkudni'

Aház

.'rrÚkc kétszázezer font. FéI száza|ék a ktilcinbsőg. Nem hang-

ili tírl soknak, igazl Valőj.íban pedig igerr sok. Akét százalék rlL:.gyezer Íbnt; a két és 1él százaIék otezer font. F'z azt jelenti,
'
Il.

dés Íéltcvésével mííkodik:

E,llenÍéltinknek rrjgzített Íéltétclei,i lletve men nyiségei va n nak, vagy rogzített árai. Az cróziőt a szélek mcntén kezdliik. pr báljuk r:ivenni óket arra' hogy feladják erós áll:ísaikat. Ez egy hihetetlentil hatásos taktika' amit megprőbálok olyan rutinosan kihasználni, ahogy csak lehet. A taktika egy egyszeríí kér. ',Ha
megveszem ezt' hozzájárv|'e i)n

rgy

elveszítem a bevétclcm hírsz százal,ékát' ezer Íbntot, és Íél-

rt

|rctóleg a profitnak nrég nagyobb száza|ékát. F{a havonta cit
|)CZe

Ir.rstlnlri tizletet kcitcik, havonta otezer Í.ontot, illetve évente hat\ .l

r 1bntot veszítek.

kicsinek tíínnek,de minclent egybevctvc nagy értéketképvisel. hetnek. Be kell áraznunk valamennyit' azonosítanunk kell a val s k ltségeiket' és tegytink rőla, hogy a vevó is iássa, mit te'
sztink. Soha ne dóljtinkbc az erózióstaktikánakl kcll, nem peclig beh dolnunk. Kereskcclnr.ink

rán. Vásárlási taktikájuk ez alkalomm al az er zíó vo|t. Ha eladunk, legyrink ővatosak, mert a vevííminc1ig szeretne ráadásként extrákat kapni. E'zck azértvesz'éIy.esek, mcrt gyakran

lél'' A végsó er(lzióhoz ezt a krinyvct használták fel. Carlecn azt mclndta: ,,Apukám írt egy konyvet a tárgyalásről, és ha ncm nle' gyek vissza ennél tcibbel, bajba kcrtilokl'' A lányok végtil kaptak ráadásként egy scre!] kiegészítít, jőt mulatt:rk a vásárlás so. és

vásárolni. Kihasználták a ,,kettó az egybcn'' erejét ahhoz, hogy t bb dolgot is kérjenek. ,,E'ngem érdekel ez a moclcll. Ha kcttót vcszek' mi az onok legkeclvezóbb ára, és mi egycbet aclnak mel.

csupán egyetlcn ltíjnyt akartam venni. Megkércleztem: ',Ha hármat vásárolok' milyen engedményt kaphatok, illetve hány rnget és nyakkendőt adnak hozzá|,, Amikor vásárlőként szere. peliink, pr báljuk ezt a taktikát használni! | kat fogunk mulatni. Nemrég két lányorrr cgyiitr mcnt cgy.egy j mobilteleÍbnt

ahhozl'' Nemrég vásároltam néhány ciltcinyt' Lcszcigezem' hogy

Nézzr.ik nlás megvilágításban! Ha otház havonta két és fél ..'.ízalékkal évente nyolcvanezer fontot hoz, akkor az a fé] szá. .rléli proÍitom:rt nyolcvanezcr fbntről éppen h szezer fontra
.

.'.r|ilienti.
(

Az a féL száza|ék megdtlbbentó mértékben, hetvenÓt ,.iz,lrlékkal csőkkentette a proÍitomat.
iyakran kérnek tóIem oktatási kézikcinyveket. Tegytik fcl,
rg\.e$f vev6 száz tcibblctkrinyvet kér tólem

Irr

. 'r .

t.llrat:irozásomat! Kiszámítom, mennyibe kerril ez: moncljuk

- finoman rombol,,o''

^'r |. rrr, IlclgY ajándékba adjakotszáz Íbntot. Ilyen esemény citszor
'
.r r

.1t'r'rtként cit fontba, és hitetlenkcdvc mondom.
t ll A\,onta, és on

kéri t<í-

,,'rz

í ntot,

azt javasolja, hogy dobjak ki havi kéteze r-ot-

vagyis évcntc harmincezer Íontotl!''

l.,ljtitt megint a sz1rmolőgép icleje. Vegytik cló a kalkulátort,
r r

rr

tl;tSSUk

mcg nckik, amint elvégezziJrkazosszesítéseket,mond.

1'r|' Itltngosan,
l]

mikozben csináljuk, gondoskodjunk rőla, hogy

' l..gcrecltnény is elhangozzék - és, ideális esetben' le is Iegyen \.| a másik Íélszeme Láttára. F-'z htlzzásegít alrhoz, hogy a

''...siIt Íélis l:íssa szánrításainkat és koltségeinkct. Mutassuk ||tl 1] I)llpíron is az általunk éppen elvégzett számításokat.

" r - o' ."" I
I '
.

I

Mondjuk, hogy ingatlan- Vagy vagyontigynrikségben vagyunk. F'gy házat cladásra kínálunk, két és fél százll|ékjutalé'
54

r1llrszkoclott fél már cln valaha is cgy világítőtorony vagy más

rrr,r1,;15
|!.

{pf1*ény spirálisan Íutő csigalépcsóinl Énemlékszem,

'1'\.gycfmekeimnrel egyiitt már sokszor megtettcm. Az ember

SIKEREs TÁRGYALÁsTEcHNlKA

I

.ILZET

- TAKTIKAK ES ELLENLEPESEK

55

rígy gondolja, hogy már cé|hoz ért, és akkor valakí azt mondja:

llcn

a

negyedévben. F'zt a takttkát alkalmaztam egyik tigyÍélem.

még tovább kell kapaszkodni! Ha nem vagyunk kellóképpen motiváltak' ez a feIfelé irányulő tcjbblet-erókifejtés tril soknak bizonyulhat, és megadjuk magunkat a gravitáció és csimpaszkodő gyermekeink lefelé irányulő nyomásán ak' Az emelkedó spirál a tárgyalások során hasonlőképpen érezhet1, Már bizto. sak vagyunk benne, hogy a végéreértÍink,és akkor rigy tíínik, hogy az ellenÍélmindent elolról kezdett. Ez nagyon megviseli
az embert, és éppen ebben rejlik a veszélye.
E,zt mind avev6, mind az eladő alkalmazhatja' E,lvileg már kÖzel kertiltiink a megállapodáshoz, ekkor azonban a másik szemé|y azza| vesztegeti az id6t, hogy let rje tcjrekvéseinket, és nem
a megálla.

rről. Néhány irodai felszerelésre vonatkozó|ag tárgyaltam a ne-

vtikben. Kótottiink néhány jő alkut, de a fáxkésziilékekre adott
j:rvaslattal nem voltunk elégedettek. Ügyfelem évente tobb mint sl'á,zezer faxot krild és fogad, így valamilyen robusztusl $}oís,
s

leciális Í-unkciőkka| kiegészítettkészi-i lékre volt sziikségtink. Mcgkerestrik a legjobb Íbrgalmazőkat, találtunk néhány alkal1

'rras .|udtam,

modellt, és elkezdtiink tárgyalni. hogy melyik modellt akarjuk, de nem voltam képes

..lőrni az általam megcélzott árat.Legalább három hőnapig nem .r|<artam fizetni, és iigyfelem tudott várni a szá||ításra. A keres. l't.tló meg volt rőla

kiildi el az aláírtmegrendelést' vagy nem erősíti meg

gy z1dve, hogy

mérget vehet aZ eladásra, így

Ir'it halogatásba kezdtem. E,lkezdtem kérdezgetni 6t az e|6me-

podást' majd számos mődot ta|áI arra,hogy az egész tárgyalást ismét elolról kezdje.

a rrt'tcléról a cégénél, karrierjéról, a jutalékár |. I(iderítettem ezekbó|a kérdésekból, hogy egy hőnapon be|iil

Tanrisíthatom,hogy ez idónként jra meg rijra megesik a kereskedókkel. A kereskedó lebonyolít egy Íizletet, és azt gondolja, hogy megállapodott a feltételekben. E,lmondja kereskedelmi igazgatőjának, hogy szőban már megállapodtak' és meghatározzák az adott hőnap kereskedelmi mutatőit. A hőnap vége elótt né. hány nappal az a|áírt megrendelés még sehol sincs. A kereske-

'rrIrclyezik egy másik osztá|yÍa, elónyosebb beosztásba. Tíll kellr rt lépnie egy ktiszobszámot, ami után minden e havi eladás az rrj rrrunkájáhoZ tartozí jutalékterv részévéválhatott. Az én vá''.r r

l:ísom hozzásegítette volna annak a kiiszobnek az e|éréséhez. Irrclítványoztam, hogy vigye vissza az aján|atomat a k zponti

delmi igazgatő hirtelen dilemmával szembestil. Sziiksége van
aÍÍaaz tizletre, mert már elkotelezte magát a havi eredmény elérésére.Amikor felhívja a leendó vevót, a stirgetés nyilvánvalőan

rr.,tlítba. |avaslatom
'

az volt, hogy az áItalam megcélzott áron

a határidít, levonja a krivetkeztetést, és nyomást gyakorol egy jobb alku irányába. A kereskedó vagy igazgatőja csaknem minden esetben tril nagy engedménnyeI fejezi be az tigyletet. Az emelkedó spirál használatának eszkcizeként a vev6 szá' mára hasznos ÍapogatíZó taktika megérdeklódni az ela<1őtől, milyen nyomás nehezedik rá, illetve vállalatára' hogy megfelel. jenek a havi vagy negyedéves tervszámoknak.Kérdezziik meg
|át1a

kihallatszik a hozzáá||ásáből. A vevó

'rrlírolok. Ekkclr elkészítettema megrendelést, és ott helyben neki három későbbre keltezett csekket. Egy nap mírlva r.;sz,ajcitt, és megegyeztiink az tizletben. ' | ,gy másik vá|ÍozaÍ az, amikor a vevők vagy az eladők az emell . .|lí spirált írgy használják, hogy továbbadják a végsó dontést ''.l],Y 1lZ ,,írásos jőváhagyást''' eliyre feljebb és Íéljebba vezetíi , rrrglétrán. Más szavakk a|' azt a látszatot ke ltik' hogy nincs fel.
..It:tm

az e|adót, hogyan múkodik a jutalékrend szere,kérdezztik meg, mely mutatők fontosak vá11alatának ebben a hőnapban vagy eb.

pontok'' elfogadására - meg kell rrrrrl:ltniUk azokaÍ a fónokeiknek. Kovetkezésképpen' ha elejt. ;.'I' t'zeket az rij kovetelményeket vagy javasolt változtatásokat, . |' |'r lr még velijk is megkothetjiik az egyezséget. Kénysze rítsÍik .,|'r.r színval|ásra! Lehet, hogy ők éppoly Vonakoc]va kezdenék
|,.rt:r

lnrazásuk

e

zen

',járulékos

. l

;l ,l

ll, mint mi. Lassan elkezdhetjtik becsukni az aktatáskánkat,

56

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

| ]

.lt

lET

_ TAKTIKÁK ÉsELLENLEPESEK

57

pr esZtíZsY eszteség

igazgatőnln:ik kell iijbílt tírrgyaláscikat kczclenre irz ón Ííínijkével.'' ]lz renclszcrint clcgenc1íí; azl fejczzuk ki ily mőclon, lrogy

Írrondván: ,'S:rjnálorrr' lra nern tudjuk jőv:íhagyni, amír ] ztzt hittenr, hogy rrrírr megállapodtunk. Lchct, hogy a kcreskccle lmi

.

llrdő alkaln:'a77'a lgyanezt a taktikírt, cgyszeríícn:rzt rnondlr:ltja: rrem tárgyalunk.', Sem az elaclőnak, senr a vevónek ',E,rrííl ,i..ttr lennc szab:icl czt mondania, nlivcl renclszcrint h:rragtlt vált

és rrri gondolkodás nélktil rábrilintotturrk.

New. ForestLlcn. Mcgállturrk délutáni teára egy teázőná|, és rerrdeltr.ink. Teát kértrink négy szcmélyre, lráronr ásványvizet, majd r)t lángost krémmel és dzsenln-rel. A tulajc1clnos kissé gyorsan azt mondta: ,,onok tchát ot krérnes uzsonrrát

a

a nregegyezés utárr is bekclvctkczhet, még ha nenr is ctikus. Nemrég c piszkos trr'iLkk egvik Íaitájílt iátszot,. t./ik el vclem. (]saláciclmrnal ős rréhány birrátommal sétiíttetttink

Az emelkedó spirál

nőlktil visszaIéplretnck.

t'i. és gyenge tárgyal1rsi készségreutal. Ha a vevó a|kaIntazza ,'lr,lfrázist, nagy a kísértés, hogy az cladő beatlja a clerckát és
.

rrgcdni kényszcriil.

l',gyik barátom kereskcclííként c1cllgozott egy proÍcsszionál i s . . rr ripai tanírcsadíl szolgírltatőnál. A vállalati politikírjuk szcrint l. qtiibb esctben az elad azt nronclta, lrogy ,,nem tárgyalunk'',
. .,

i'lrlílbirn kilépett az' z\erb l, atrelyett, hogy cgyezményt kotott l.,Irrlr. Megértcm azt az eltokéltségr.iket, hogy ragaszkoclnak az
.i

tih:ijtanak,,-

llrlz, és hogy nem szcretnék crtlclálni a proÍitot. Minclamellett
r.isszalépó kclztil egyet Lriztosan megnlenthetett vcilna egy lJcsz'
lt

kikotiink az erccleti árnál.

C)lyli61' ha a vcvók czt teszik vcliink, ismét csak színvallásra késztcthctjrik óket, monclván: a továbbiakban ncm maraclurrk az ercc]cti árnál, és iijat nevezrink meg' E,kkor minclent elijlról |<cll tárgyalniuk, ős már azza| is elégedettek lclretne k, ha végtiI

prőbál a rcnc]eléstirrkon Íéliilelaclni, hanenr azért. nrert alatto' mos tnílcltln tette . A rrregrent1clést etikátiarr mőclon terjesztettc ki.

magasabll volt, mint az cit lárrgosé lctt volna krér.nmcl és dzscmmcl' Kellemetlen sz'ájízzel, rossz hangulatban távoztunk, nenr azőrt, nlcrt nem Íéltételeztiik'hogy a trrlajclonos meg-

persz,e jőval

uzsclnnához hatalmas mcnnvi. ségíí l:íngos és stitemény járt, arnit nri nem is kérttink. Az ár
()t

A tc;bbit kitalálhatják|. Az

|.. r
r r
r

:.
I

trlel} lehetóvé teszi, lrogy ntegírizze tekintélyénck látszatát.

llrsonlő szituáciőban azt mtlndhatjuk: ,,A vál]alat ir1rrryvo.'.rl;t Ilenl teszi lehetíívész:intomra, hclgy bármilycn engcclményt ,, li, azonba n, ha n. . . aftly't r llri. .''' Mclndjuk, tudníirrk nekik
l 1. r

..Irri cgy
r.,r

kis PC.alapír sz,oÍtverrészletet a mi szolg1rltatásunk

.' r. Iiell lerrnie virlamilyen m c1n:ik, hogy ííkis rrregíírizhessék
r.
|'
r

'illbléjlesztéséhez,vagy egy kézikonyVet' vagy egy segődkonvrrtÚlytik 1iitszatát.

l Ilr ellcnÍéltink ezt a kifejezést használja, két lchctóségr.ink
.

Ill: \,egv mcgadjtrk magunkat az :ír cllerr irányulő nyclmásnak,
'
l 1 t

r

l tt

HA kezel n i kívá n j uk, bizttisítanu n k kell szír|t |-ll egy te kintély ncg rzó kiutat, egyébként patthelyzetet hor,

kezeljtik

1.|ZÍ.

.'

rr

Ii ]étre.

|il'#iffi ,Ni:ti',Íiiü'#i{kil.TÍ*uW',{}l,!tilat-r,tWrí taktikát, azt rnonclhatják: ,,McgbeszéI tern a ÍZírltiktjnrrne l cllcnííriztti k az rintj k Versenytáf sai nak ; írrait, és ez a legtobb, arnit hajlandcik vagyunk Íizctni.'' Yagy azt rnondhatnák: ,'Ne adja nekcn-r e\(í ezta haszontorténctet, mi tucl' juk, hogy rnit tcszrink, ez a maximum, :rmit adunk.', Ha egy
a

,\:/,t

nrondhatjuk például: ,,Meg szeretném tenni, cs:rkhtlgY
' .,,

I'la vevííkalka]nlazzákezt

,

i:t é1lpen nenr lehct. I{a aztlnb:rn t)tt n,tegtenné ezt..,, ttrtftor nti ''.
,

L1ichcmén,ft (tzt.
..'

l l:r cgy vevíímegkértlczt: ,||árgya1hatunk az on honoráriunrá'
.

'|

rrri azt

',|.'rír'

válaszoljuk: ,,Nagyon clriiltink, ha bármilyerr konst' irrclítványt hallunk ntóI a tcljes javaslatr:r vonatkozőlag.''
a

]||.líl(i Clííadő cgy tizleti konÍércncián, Milton Kcynesben.

'. rlrrég nregkcresték a cégenrct, és félkértek,hogy legyck

vita-

Ko-

58

SIKEBES IARGYALAS

TTCHNIKA

,

II

II I - IAKTIKAK tS ELLENLTPTSEK

59

zrjltcm a hrlnoriíriumomat' erre s<lkatmor.rdő cse nd kovetkcz-ett' A nrírsik személv clkezdctt tárgyalni, hogy ingvenesen ls meg'

az

tarthatn.ím a szemináriunrot, tov1rbbi tiz'leti lehetóségckért vi. szonzáswl, Amikor Lis7'táZL,an), hogv aztlk val jában neIn érdckclnck, a kcivetkezíínyilvánvalíi kérdésttette 1.l: ,,.fárgvalhatunk
n honor:íriumárílll'' Vílaszont egyenes v.,lt: ,.ortiliik. htrgv

I,cgidóscbb fiarrrma1 cgvtitt vadászpuskatoltények vásárlása stlrán tlírgYalunk. Kérclczz'i.k az egyik kercskeclíjt: ',Mennvibc kcriil, ha cgY egész- dtil'ozz'alvásírrolunki',,és 6 aztfi'leli: ,J izen. iit lrcnny clarabjii." Azt moncliuk: ,,Mibe lptiilne, lta ezer darabot l'etrrrénki'' Ő ,Tizenkét 1lcnnybe darabja.'' E,kkor mcgkér'

segíthetek. kollégírim egyikét érclckelnékaz uzlcri lchetííségek, kész idejrinni és tárgyalni, é,s az ár jelcntíísen alacsonyabb lcsz.'' Alacsonyabb árat kapott' c]c eltéró javaslatrlt liellctt tcnnie.
Érc|emes tárgyalásba kezdeni, érclemes azt Írllytatni, és ha biz' tosítjuk sz'ámukra a tekintélymeg rz kitrtat, ellcnÍéleink vagy vi ssza|épnek, vagy lcga lábbis nrérsékelik clképzclésti ket, ha l;,rt-

.lczzlik: ,,Menrryitt:rrt raktírrtlnl''Avírlasza: ',Hírszezret.'' N'{i azt rrrtlIrcljr.rk: ,,Mibe fteriitne, ha megvennénk a raktárkőszlcte fl'létl'' |.,rrc :rzt m<lnclja: ,,|íz pcnnv lenrre tlarabja.''
NIint vírs1rrl<ik most jelcntíís g<lndatlanságot fcdcztiink fél az ka.r rrrrcgállapításírban. F,gy cloltlg biz<lnyos: akármilyen árat
1,ttttk, trenr

",.".

lbgunk claralltlnként tizcnijt pcnnyt fizetni. Akár'
z,

j:ík, hogv jogrlsan védjiik a megad<ltt árat. Soha ne fcltétclez-ze bármirííl, hogv nem tlirgyalhatő!

taktikához fblyamodunk v/rsárlőként, nyilván rrrirrtiig Íblli:dcz,tink valanli lriányossírgtlt az ár tekintetébcn, és . lrlltíl kiinclulva tírrgyalhatunk. Ha nri vagyunk az clacl k, ős ezt
lrlirryszrlr
e

lrhe

a

.r

ffiffifrffiffi WW^WilffiWWW, W

tlrktiliÍit Úszlcljtik, ált:rlírnos szabályként s<lhasc ttizeljtink csi kiegészi 1'.illtíl' Sz-árljurrk rír itlíít,és vcgytik vissz,a az, ir:ír.r1'ítírst
r.' r rt
|

ffir

- -,,

Mi

lenne, lta meg,hár<>mszoroznánkkcivete lménveinkctl Mi tenne, lla kétévesmegállapotlást kín:ílnlínkl Arnint elIcnÍL'Itink ef}éle

Íiízisrlkat hasznlíl, képcs lcsz arra, httgy lírunk vagy nregkcizelítéstink b:írm i nenrrí h iá nyosságát lcl
féd jc, és abből

''.,sítsurrk . rr.'lt,ekkcl szemllcstilhctnek' E,llerríí rizzik it|ííkényszercikct; |.t1rtlezz,iik nreg, rrri az,, atni ííketlegirrk1tbb érirrti. Kérdezztink
r

ííkérclések Ícltcvősév.l. É,.d.klrjcljti nk a sz-okásaikről ; azo[lírrrrrilyen prtlb[énrát, vagy kclrlítotl Vagy akatlályt,

r.r lr
It |

kezdjcn tlírgyalni. Gyakran ut:lz()m a harmaclik világba' és nagyon szcretcm ute|vck pontrlsan uÍ.yaÍ}az(lk.B:írki kipr<ibálhatja czeket a helyi régiségkercskcclésben. Miutá n k.irli l néZttin k és álta lános érc]ck.
|óc|ést tanírsít()ttu nk,

kiirrclu lva

lliztonsír gra,2\z iizenr:rnyag<lk haszrrálatában clért k ltség('gtakarítiísai kra, akárm it kérdczhcttin k. Kértlezz,iik lncg, nl ir

I

r ..

r

rrchézségcket tapasztll ltak a lloríbbi szállítmánnyal kapcstlLcgfor.rtosabb, htlgv rnegkértlczzr.ik, mi a gyaktlrlllt nlij<i

I rlrlsltt..t.

cai piaci tárgvalások srlrán csiszolgatni a képessőgcimct. Az' a|apl-

mridszer crre, ha nlírlt itlóben kérclcztink, mint e tcrnlékllól az elrnírlt 1,..l.l:iul: ,,Mennyi volt a hevi íilgyasztlísuk l.rl'. N:rgyrln

,r

ránlutatunk két árucikkrc,

l,r'ni"
i.,llcnfel|ink ic\ ró|
Ilt't, lr<lgy eZt mc!{

és aZt

monclju k:
L.

id

re írelcmz,ést kér. E,llbcrr az, csctbe n
c|e

ket ncm akarjuk, és mondjuk azt: ,,|-'zaz eÍ]y nrennyibe kcrr.ili'' Az árr.rs v:ílaszol: ,,Hetsz,:íz lilntlla..' on pc.lig CrÍC azt m<lnc1ja:

,,Érclekelnc a |cgj<rbb líra, nibe rteriiltrc,/a mirrclkettíít clvinnénli,, frin a v1llasz: ,,F,zer Í<lntlla.'' Mutassunk r:í az cgyikrc' anrelvi-

,,Nagyszeríí, a másikat akartlm négvszáz fiintcirt.''
cgy hiánytlsságot, és tcrct nyitrltt a tlírgyalásnak.

on

stlhasem kénysz,eriil' li tiink belc abba, hogy ott hcl1'bcn Árazzunk. Az-t kovetócn j<i. l'..t i.i r.rk vissza cgy j árral, htlgy alaptlslrn átgorrdoltuk annak a . |. jílrt,lit. Árazzunk helybcn, ííknrajd lejjebb nvomiírk! Az cgyct.

kcll aclnunk ncki,

teltédctt

I rl tltlltlg, anrit nrcgtchcttink, h<lgY az írr:rkat maljasra állítiuk |,. . S<lhase hagvjuk, hogv korlátrlzz'lnakbenniinkct azokrrak a

60

SIKEBES TARGYALASI

ECHNIKA

,

i .,tZL

I

TAKTIKAK FS ELLFNLLPESTK

61

nlticlszercknck a ,,i,.:íglín\,ai'', ltnlel1,cket a nl ltban haszrrl,lltunk. I)c legvtirrk hajlancl k kitartani Ío|tárt Árltz'ilsi m<jdszeriink mcllett, l.ra ííliteljes ktivetcléstiket akarjlík az írrban érvényesítcni.

rL'|iintéIr'iiket. I.-n ritlilín távrlzom tlélutínkét rjrlr clíítt,gl'akrlrn
. rrrrél is

késóbll' anélkiil, hrlgy kiilrin fizctnékértc. M<lndhatjtrk

cgy lclrctségcs tigvÍélsz,:inr:ír:r. Az :iltalanl kínírlt árba bclcÍ.oglaltanr cg\' ijsz'
:tclta

F,gy rrlarkctirrgeletrrzésrc
rrl
i

nl

árajli rrlatclt

..lz' 1,.1ltliíul azt:'.E,béclcn találkrlzonl néhánr' tigt'félenlnre| .,rriik lőtesítnlőnyét hasznlílva , és azt akarom, hogv r vitltlel

szcgct
I-rrlgy

nd a nl agam' nr i ncl cgyi k t lr;laszta lt kol légá nr sl'itmÁr,a,

'rztttlín :íti)lt z,lre ssck eg1'találkoz<ira. Aclclig hlrsz-nírlni ltkar<>rn .r lrílősz,tlbiírrlat; Ícltételezcrrr, hogy cz így renclllcn vlttt.''

egr,iitt tartsuk a 1lrezcnt:,tciőt, és egvtitt írjtrk mcg li ter\rc' kct' Ugylrnez a kolléglím szcrepelt az árl-lan a kilencvcnnaptls

.\nlikor ezt a léjcz.ctet írtam' őppen clhag\'tam ll
..

.|rlrrlrltcl

tclcfonos segél1.szolgálat elIát:..tsa kapcsán' A terv :ítatll,ísa utín rrgya ncslr |< ííta rt teleslr les.fé készítőst. Az rigvfél érthctó nl don lrrra kőrt, filnttlljam mcg a clolgot, és vőgezzcn el cgvcdtil az clet-nzést és a prczentiícirit, a kollégámat
|

'lt('f:rt()Ílt' alr<ll cgv szeminírir.lfil()t tart()ttam' I)őli tizcnkét ílra

lr'ctt lrlírtlmncg\'ecl nőgl.ktlr jclcntkeztcIn ki, cgr'szeríícn ezl-c|
I<ét szcrnináritlm()t

.'r.lllktllva: ,,TLgrrap
1.

tllrtottltrn itt, volnílnak

|..:tt'tn <ll\.itn negi.lclkííek hoz'zánl, ős n-rc'ghossz.lrbbítanlík a

ki.

lcsales'rrrunkálla vonjam bc. N{ivcl ,.tz ó tlíjsz'aL->,Á' sa le<nyegcsen alltcsonyabb, nlint az enyénr, ki ttrtltam nrut:rtni, hrlgl' ha kir'on<lI-rr ót a prczcntácirillril, az csak l)a!]yon csekély nrcgt:rkarítílst crednlényeznc, két rllill l' F,lószcir is, ncki is prc.
petlig csak a
te

l.'lrtkcz,ősi hatlíriclíír-rrettlőlutlín négv rir:íigl'' Azt kíviirrtlik, 1,.,qr'három tir:,rig hagvjaI-rr cl a sz-tlbát, ígt'r.égiilclcli)rrtottcIll,
Irr r1' 1,

[.i'.,*ncgyecl nÚgyktlr

títvrlz<lnt'

l.-gl' l'cvííe f}éle határidókct hasz,n1rlhlrt:

Íltílci(itkcllenc tartarria a te le sales-félkész,ítéshcz-. Mlisodszor, ll tclefon<ls segélyszolglílat ár:r drasztikusan rnegnííne,mivel nc'
Ze

. . . .

...\ Ittííszakilrk ragaszktltlrrak ht>r'z'1t,Ilogr' a hét l'égéiglílla1,rltIjrrnk mcg a rentlclésrííl.'' '\ 1iíIrijkiirrrnek jrivá kell hagr'nia, és 1rltrnlirrc perc ttlűtlva vltn
r't'lc' cgY

kcrrl kellcrre ezt félelííssőggcl v:,Íllalnrlm. Az. iigvfél szárrr;,ir:i előrhctíírrregtaliarítlís néh:ínysz,áz, Íont Ie nne, a r::iÍbrclítási vcszteség

mcglleszőlt tallíllirlzrjrrl a véglt'gcs alíírás cőljábíll.''

pctlig nlessze kiegve nlítenéaz e lérhetó nlinimális mcgtakarí' tást. Ezt lrz iigyíí:Iazrlnnal bcl:ítra.

..\lrlst vag\'
I

srlha

\'a!]\'.t7,onrríll mcgíllapotltrnk' r'ltgv nll,is-

r.rr':r

1ilgtlk Íilrclulni.''
n

..\z iigr'ÍLliirrk ragaszkorltltt ahlroz, Iltlgr'cz,ct.t a hőtcn álllr'
''.
ri
I

!t lt

li!j:

j

tr

k mcg szlí l ítílin kli.a l jtlllll hat:í riclííl'rííl.''
|

'í4 t

g.s{.!1

A nllísik lől beiktathat cgr' h:rtíriclót
nyt

lnlást gYaktlrt lI ni
I

rr

a tárgr'alásblr, így 1lrtibálva k, hogy szá nrun krlt kec]vcz,íítlcncbb kt'.

rti l rrrént'cket fbglrtlju n k cl.

hatlíridíjkcttárgr'aljtl nk azrlkről! Sokan kriztiltink

Ia a vcvííolclalon vlrgvunk, sohasc Íi;gatljuk el a nlcgaclott
állanc1őan

l('llCtnekvlilaszul az elatl ki Nc filgatljLlke l lr nYilvlírrvalrilrn '.t'trí liet:iritlíít, hallcnr rrliIrc1ig vrzsgáljrrk meg ltlaposlrrr. ',N{ől.' ,1 . ,lt llll ennck fbntils ságÁt ltz cin sz,cttt1ltltlt j:ibíll, tlc sztikségíirlli l tlrr'lillbi nőgv na1lra fcltc<tclczem, Iltlgy nlcgtallíljuk a ki. lrr r| I Ill a l.rat:iriclíjt rlregviz,sgálr,lr, reálisnak és clkeriilhctetlcrr\ l1l

,

ezt tcszik, 1léldírul a szíllodai sztlbíl< esctéllen' (]sakncnr valamcnnyi sz,íillocllr megliiivetcli pélclíul, hrlgv cléli tizcnkettííig

rlrlliljtrk az,t' még rriintlig nlegííriz,lrctjtika teliintél1. látsz,acéljlíbtil. ,rzt liérve, hrlgv hívják í.ll Íélettcsr.ikCtmegcríísítés
\ .rrr rrőlrírn\' cllyan tí1lusír hatírriclíí, irnlclyet az, claclri Iraszr-ríl-

hagyjuk cl a szrlllírnkltt.F'zt ki is nytlmtatilík' ezáltal niivelvc

a

. r 'rrt.gclíízésiil,vagv az atltltt taktik:l elh:.rrítíslira:
l

62

s|KEREs

TÁRGYALÁSTECHN|KA

/ET

TAKTIKAK ÉSELLENLEPESEK

63

a ,,Ajánlatunk csak erre a hétre vonatkozik.'' a anyagkoltség ncivekszik ebben a hőnapban,

7.
ami azt
je-

Íeiezet

lenti, hogy február elsejétól az ár megemelkedik.'' ,,FIa nem állapodunk meg Íébruár elsejéig, akkor nem tud1uk elkészítenia beszámolőt február végéig.''

'Az

IáruyalhatÚ uáltoztlk
:

-

UaUy adhato En0Bdmények
i l li
"Í,

ffiW

ÍMWffi #WlWlWffi Mffi

ktilonbozó mődokon vizsgáltuk hat kulcselemiink kciziil ,., clsó négyet: elókészítés,begyakorlás, isme rtetés, ajánlat. Most lelkére, az alku fázisára, 1,. rIig rátértink minden sikeres tírrgyalás | 'rlrlúkezzijnk meghatározásunkra: ,,Alkudni azt jelenti, hogy
l 'iItlig

amely kimondja, rrrt.gtcremtjiik egy olyan egyezség Íéltételét,

l',,gy valamit tenni kell." megte. jelenti: bármely lépésa magunk részéríI '\z alku azt lr'tttti a feltétclétannak, hogy az ellenfél is lépjcn. Ez aI6| a sza.
|,'i|1'alől soha sincs kivétel. Vésstik az agyunkba kitorcilhetetlentil!

\z cngcdményeket ővatosan kell kezelni. Egyszerííbben meg.
l.,q;1[1n22y2; soha .. rrrlísik Íélki

nc menjiink bele semmiÍéleengedménybe, míg

nem nyilvánítja, hogy mit ad értc viszonzásul. gyakorlatlan tárgyalők kényszert éreznek arra' hogy minél '\ i,.rrrtarabb tr.1ladjanak a portékájukon' Ha a másik Íélnekvanesze,
.|'

|itlr mőg tobbet és -

val színííleg- egyrc tobbct

|og kívánni.

,t.ii'ir#

ffi,t#,W. ffiWffi ffiWW&W, Wffi,WWffiffiffi

MW ffiWAWW WWH

.'(

|}lrnit ne adjunk anélktil, hogy klszámítanánk' mit jelent az r rrrásik félnek. Semmit ne adjunk anélkr.il, hogy kapnánk érte .rl;tmit. Ésmindig tclrekedjtink arra, hogy amit mi adunk, azt r r ;i rgyalő fél valőban értékesnek, jelentékenyne k találja.

.
,

64

SIKERES rÁneynrÁsrecHrutrn

l l JEZET _ TÁRGYALHATÓ

VÁLTOZóK VAGY ELADHATó

ENGEDMÉNYEK 65

kat, és lra gvak<lrlattá tesszlik, h:tntltrtlsarr egvre jollll ercclmÚnveket lroz.

udjunrt, nrinclig atljttlt/1el! Arlit mi kírr:íltrnk .ltzt c|' lenstilytlznia kell annak, anrit íílikín:ílnak nckr.irrk. Semn-rit nc acljrrnk cile rrszrllgáitatás nőll<iil. És ltct ltti lépést tcsziittfr bírmi' lve n tekintctbcn, legyr-ink biztosak abban, hogy a tn siftfct is el_ lnozdul lrányunkba. Ha cz-t a gyaktltlatllan nregvalítsítjuk, nagycrllll tckintélyíínckérezhctjtik nl:rgunkat' b-'.z' t'r síti az tjnllizallnur-r-

Sohase

1.

ljes rősz'vőteli clíjat éve ftllvik az tlktatís' és ez' id alatt ke' '''.rlizctjtik' kőrtc visszlt a 1lénzct. ígv l garlrnci:r . .. l,ll rrrint htisz résztvevíí sctnnlibc sem kcrtilt, ugYarlakktlr nleglőtc stlkat ,.' '1.Ilt<lgynctrr l. ||l (.gy jrivcnclííbelirősztvevó vlllly cgy iigyÍől cőg szírmára.
l'l.1rtÚlibe n előge clctt a kaprltt értékkel, a
te

.I.izcnt1t

1

.'''. It színes kercskct|elnli brtlstir:íkat kínírlt.E, brtlsírr1rk lrlapnlinir-rlíilis szintjőt, 1rrr l.'.rt-:ttttíllt1rk az elaclás irírnti érclcklííc]és
t' lt. ri.. Irtlgy a

Irrlírtlsz,crcgyfirjtavírltrlz-atát:rlkirlrrraz'taeg1'iktársvlillalatom'

ffiW,,w, fufjtil,t:t'W, ,[:U WfrWWffi

. llti,fl !

[:![1yr!1! t !|y.,t,

kicgész,ítótlokr.rmentunrokklrl egytitt, mcghatároStlk sz,áz llrosírrírtés tclcsalcs.nlcgbíz-ást ' 't t trttitItln haszrrírljÍk.

w,y:Wtflr lriWiW[!!t!

'.Ir

Ic]eális esctbcn arra ti)reksziirrk, htlgy azt acljuk el, anri nektin|i nem kerr'il srlkba, de ami a mlisik félnek értékcs'.Iirdnunk kel|' .|utl rr'ribc kcrti l nckti n k blí rnlclr' cngc< l métt1., a melt,ct tcszti n k. nunli kclI' mclycl< al'ok az' ellrtl:ísra kírr:íltc1olgok, anrclYekrrc|i

glrrancia a r,evíísz,ítm1rra je lentíísjcivííbcni bizall'' rt l's lliztOIrságtlt ígért.C)lcsti vtllt és kis kockázltt()t ieleÍ]tettl csetllen, ha a megrentlclíínenl | ,. r.' .\llllan a kcvésső valílszíníí

t.l. F'gyetlcrr cőg sctr-r j<itt r,issz-a azzal, htlg\'rrerll sikcriilt L t ttIL' :I garantált e rctlnrénvt. L)c ne nr ez volt a lérryeg. A lényeg

'l'
.

'

,It. Irogv a

||l \()Il}llel lrmcgígőrttiz'leti crerlrrrérryt, lrt1rrsasírgsz-ítmostelc'

k

nrcgtaka rítást ere t]ményezl '' Kérclczzti k mcg: MiIt'cn ,, |.he nísirrct teremt ez szánlukra vagv a v:íllalatuIi szlimára, nrilycn anya!'i haszn<lt hajt nckiki'' ,,N{ilyen prefcrcnciákrtak tcsz cIegctl'' ,,Miőr ne kik cz a rrrcgtakarítás, tcrmcléke nység tcrén és pőnztigvi v()natkozísbarr. N1inél tijbllct ttrclurrI< arrril. Ini lilntos a nrásik fil sz'ámára, ííannál értékcscllllnck fbgja li-ítni azt, amtt el ak:irut-rk aclni neki. Az egyik eladhatő esz'k z,anrit llcépíthetLink, és arrli nckiirlk igcn rllcső, az a garancia vlrlanlill,cn firrmlija. -.\ garan-

Gtlnd<lljuk ezt át igen ala1losarr! .ILgvtik Ícl a kértlést mlrgunknak: ,,IIa cz't atl<lm cl, nrit olcl nlcg sz:,tnrrltnra, és me nnvi

képviselnck :t vevííszcnrőllen.

ltsőgei szlínrunkra igcrr alacsonyak, ugvlrnal<kor nagv értékt't

I

' .

trkatírrsírnak cgvike rréhÍnv <irán írt cgvvégtébcn tcleÍbl r : rl.r lClUkálja a nregígértőrcleklódősi sz,intet. Mcllékhatáskőnt bizonyult lr teIcsalcs míívelct visszavlísár' | ( |] l('|i mticlszcrnck
r

l l Lr

1

irrt.t.
l
I

..
L

r r

L

l'

l

l l

h.cn 1lroblémlít oltl nlegi'. Mcgkértlezz-iik rnagunkat' ll]ennyit

L. Il.l.]\' c1rtÚkíícli a Illásik fél szírrr-rára. UgYarrcz lt mtitlszcr al. l .ILrr'tzltlrtíl. lra rrri vagytrnklr vírsárlrik. NIitg;rr:irrt1rl[ratunkvít',

|'t'r'ís kiaclással jlírnak, ős kis kockírzattlt jclentcnck nektinIi,

lrmcl\ :lláSi fblvanratunk részekéntolt'lln garatlciírk:rt'

It'zz,iik nleg nragtt nkat, milven gara nciírt tuclnlínk kínlil-

l.,litlItti Pélcláu1: ,,Iiész,ek vagvtrnk lrártlm őven kercsz,ttil íljra
lIjr.:r

''
]

l,lisírrtllrri, {i'ltévc, htlgv ilz, trni)k cége trx.írllllra is r.crscnY-

l

1.r...t1slltcrrnékiikrnirríísc<gckiivctkczetcserrlrmiraktílrr..tszá]l. mcg tll(lunk . .r szltllvárrvurrknak megf.:lclíí tnar:ttl. Ha cbbcn

cilítgvakran igcn nagl'ra bccstilik, clc nekiinl<, n.rcglchet. scmnlibc se rtr kcrril. I-Iatltl ilIusztráljarn cZt eg\,pőIcliíval. Az lt szcrninlíriurrr, anlit lr Marketing (}uiIclne |< vezctck, bcígért egv téltőtcI nőlkr.iIi pénz.visszaÍizctési garancilít. Hlt :l t.ttcgrcnilcló ncm
tc|66

'r.ztli,ali<)vetl<ezííkctvíirjtrkcliinclktól...''Nefclejtsiik,soha'
',

iltutli, rttintlig acliunk ell

1

L . Iltll),, ke retőben. A szírrrlítgépckct r-rríir az' cl z éjszaka | |.llt'l( sz:íllítani a verlcléglÍrtő szálloc1álla, trvolc-tízcs csop()r-

\,, t'gl'ik tíirsltnr llrptrlptlkat árr.rlt sz-írl1rltlalírrrctlkrriik, ',rtlll'or.tt

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

lEl

'TÁRGYALHATŐ VÁLTOZoK

-

VAGY ELADHAT0 ENGEDMENYEK

67

toklla konfigurálva' A váslírlti a tárgvalás

s<lrán kenrényen a7

|

.

kedííinckképzését sz<ligírlhassílk. Ily nlíidon garantáliuk, h()gy nenr lcsz mcghibásocl./rs - Ícltéve, hogy nlclst a|áírt sz'erz clést kaptrnk.'' Az egyezség létrejott.

árra aIkuclott. NIunkatársníím a garanci:ít haszn:ílta tárgvalási cszkozkérrt: ,,Az árat ncm változt:rthatjuk, csak azt tehctjtik' hogv nrár el z6 éjie| a szálloclába kti|ditik technikusunkat, aki fllelósségct vállaI a PC-k bizttlns.{gíért. l]iz-tosítani Ítlgia nenr csupán azok mcgÍéleló ktln hgu r:í l ását, h a nc r.rr tijkc< letcs mÍíkci' cléstiket is, hogv azclk az elsíí1lillanattíll keztlvc az cintjk kcres-

'''',.
r

is. Har. ...sl<ctlíírc,nlunkatársaira, sót a cőg életképcsségére jára czt a Íclaclatot, lsl,t)r. hatással van a kcreskecló motivírciír
.rz iigvÍe lét illctócn. Ke
ne

''''l
1'. '
.

seríísz'ájízthagy,te ljcscn sz'iikségtele' ,\ sz,igtlrír tény az, hrlgY cz a kercskcdííktlmpetenciírjírnak
m
pe

l'' .ttl'lít ielcnti,
| , ,

clig a rnásik 1él hibájírt.
z,

A

rnég kítrtlsabb,

konnycn clkcriilhetó. lizclict llZ c!]YolclalíI lépésekcttllvkor :rzért teszik' hogy elííl)ersze az elmozdul:ís lényegcs, cle '''''''.|ítsírka mcgegYczést. ti Írgy' ak| , r rr.irt\,(tnak kell lcnnie. Úgy is monclh:rtnánk: ,,Ha sz-olgál, mcrt i .,r rlri is...'' E, néhány szőcska szinte varíz-sigcként
r.inlrk rnegromll,rsa htlltltt mincle
o|y
rr

'.,z'ít tírvÍrhatíls a

kercskec]íí slrját tizleti képességeibcvctctt l)i-

&

t

,r"ttn

,it/fl| :r

1r

;.1

r.r

:

KWli! i # [#y l,]9;

l'ész,tetnek' hogy kere skccljtink, ne pcclig aclakozz-unk.

Min'

#,*'i{'{'

H

Néhány oktattj a,,goodw,ill.koncessziíl'' (j akaratri cngcdmérry)
kiféjczést }rasz-nlílja anna I< ktirtilírásá ra, hogv egyolclal lőpése. kct tcsztink, amclye kért nem kőrtirrk cllcnszolgáltatást. Miőrt te'

.I'.' .r liív1lnt hatást váltják ki. \z c{lélc egvolclalír |épésckprececlcnst tcremtcnek, anlely az
Ir' \.lIlltzon szenréllyel fol1,tatott valamcnnyi tovírbbi tárgyalás

szikczt rosszul a nerrr rrregfélclíícnlélkészítetttárgyalílki Az ilycn engec1ményeket gyakran hclytclcniil alkalmazzák, hogy véget
Valőjában cz cs:rk az e llenlilct crósíti. E,zekct az cngedményckct gyakran biztlnytalanságllől vagy kínjukban teszik, rcndszerint azért, nrert ncm tutlják, lrogy nrit
is tegve nek. F,zért olyan
ter.ri. Igcn
ret nek .|ettek cIacl n

A a Íéjét. jiivííben is elvárják ttílr.rnk lrz cgyo|'l|..rIrrrírval feliiti benn|inket, és 'l .lrr t'tlgetlmőnyekct' s e mírltbcli ténv clgvengít
'''
',111.1rt

ur.ak.-,r.'l rlínk.

vcsscnck a rárgy':rlásnak, vagt' cllcnkczóleg, htlgv clindítsík azt.

Í ntos tárgYirlási készségr.inkctÍejlcszjcllcmz ez az. <tlyltn tizletcmberckre, akik nem szei, ma rkcti ngtcvékenységet Íillytatn i, sem

rgyal

egy ajánlatot' kikalkrrlálták az árat, a nlásik szcmély érte|rncsnck tíínik,és látszőlag sztikségc van a sztllgáltatítsra, tle

ni'

clakat|ni látszik. Ilgyszcríínaivit:ísllől vagv gyakran fiusztráci ből fákacltiarr a ke rcskeclíícngcdmétryt tesz, mcró jő szánclékb l'

a végsíí nregegyezés

llz helytclen, nagvon is.lz, EI sziir is, a rnlisik sz-enrőly e líínyrc tes7 s7ert az engec|mény rővén, síítcgyre tijbbet akar. Másodszor,
a nrunkáből sz'ármazó pr<lfit cstikken, és cz, hat:íst gyaktlrol a

68

SlKER Es TÁRGYA LÁsTEcHNIKA

l l .]i:ZET _

TÁRGYALHATi VÁLTOZ0K _ VAGY ELADHATi

ENGED|VENYEK

69

8. Íeiezet

Az en0edményadá$ sza[áIyai i;|ijii|.ltili:i::í]rlli:iiil
iÍii!tllii'ii1!,.].

|.,Illlan tcsszr'ik, ha ezt a helyzetet rigy őrtőkcljtik, hogv kiszá-

iiiiiii

ri]ri]1j'jl1!]i]l;::ij'.:.!'

annak átclolgtlzása, ' '''rr|.l'ijlt, sajílt elóaclásunk clkészítése,
r'
1 1

'rlr| ;tt|<,

rnennyi iclíímcnt nr:ír rá erre a tárgYalásra: tcchnikusaink
és

l . rrr rttrrlsőSorban az:rz idíímenrrviség,anrit egyáltalán bele1ék-

ii. Mindez azért kockázatos' meft az id6 siirget nlinkct, | ., r' r'r]grc valanri megoldílssal álljtrnk clíí.Még az orrbizalonl | , Ii]st' is Íélmerijlhct.I-ehet, hogv gyors és sikcrcs végkifejletet '] . r tIl |t azőrt, htlgY ijnbizalmunkrrt ncivcljr'ik.
l|]]
r

[t"l^i,r.:tittt;,|,l"ij':i.]tallt,

klft[i't,,'[:[!rri,!i'{ir,,,]!ir,{r;t:,lt

,

\ li1r r rrk
r

l

r

ellen enne k! Ne Íélejtstik el elóre elhatározott eltcikéltr |ie t; cjsszeszorított Íilggal, lassan, egyenkérrt aclju k rneg az

Legytink zsugrlriak! FIa Íélajrinlunk valamit, clolgoztassuk nleg
e<rte

.' '. ' IrtlőnYeket. Lehet, hogy ilycnckct kclI morrdanr.rnk: ,,Vissza i Ii 1r lt'z,nern..' Beszélnem kell a.. .'' Amit gondolunk saját képcs.
.'rrIir-ííl,att

lrrlgv van trjbb is,

z |cglistáztttk az engeclrnényeinket. N{ár tucljuk' hogy melycli az c|s6k a listlínkon, és egyenként vessztik elííóket. Nc jelczzti|i,
ktii
nLlen nrég t bbet préseInek ki tlctóltlnk.

c|6z nek, Ámi tcrnrészetcsen azt Íéltételez,i,hogy nri rnírr elíí

értők lchetííségcinkhatírrait. Ahogv a t:írgyalás elórclralad, kc rtilntink lieIl az egyre nagytlbb cngedményck aclását; tulajdon képpen minde n engeclménynek kiscbbnek kell lennie, mint az

a másik ut:ín! E,z azt :i grlndolattlt ébrcszti :r vevííkben' h<lgy cl

a másik Íclet. Vonakoclva acljunk engeclménvt, csak egyikct

l Íiigg' irogyan irlakul az alku. Ha ttil gvorsan

'''l'
|.

l ,Srllra ne mondjunk ,, ''l 'riIlísírra is. Amikor
1.rl . .',1'1'75{g1e,
r

t'l egyezséget, késííbb gondoljuk' hogy csapnivalő tárazt ,|.'l' r'egyunk. E'nrlékezzrink, hogy mit is mondtunk kclrábigcrrt clsóre !'' Ez vorratkozik az cngcd.

.l ,. ,

akár a vcvíí,aká'r az eladő tiil gyorsan utána azon fbgnak tíínóclni, hogy vajtln hibáz. i;1g.y senr' LI:r bármikor űgy érczziik valamely nyomás alatt, ' l|lCIlt kell monclanunk, mtlndjunk nenret, és nyerjiink idíít.

rt:[lli,t.

li

]Í ,t;,tt.ffilii {ii!!i'
"lj{
trl,Í,

l:,.t!, [;{ii,F. l!iii:i{iilt;|:,il,tt!l[i;,,[n"+{

,W

;'i'
i

llulÍ

il,t. {ti[lflltr.t.{ilfi,,lilti#Ír,!,

lií[::i .,,l I :t

:i

Az,

rryorn:ísának kclrszak:íban őltink. Gyakran szenvedrinli kíift a tárgyalírsokon, nlert tÍlls1rgosan siet|irrk, tűl sokat aclun|i

id

r'1.'111i|gg rejtctt
l.

szándélikal monclonl. Az, igazságaz' hogy :l ,l'll e mbert jobban izgat'ja, nrilyen nrélyen kczdjc, mintsem

ki a kezrinlrból, ős tLil lranr:ir. A nlencclzscreknől, tulajc1tlnosokn:íl, partne rcknől már-már tcnclcncia, h<lgy nagv engedményckct acln:rk azért, htlgy Íillgyorsíts:ik és lczlírják a t:,rrgyalás folyatnat1rt. K.)zbcrr tobbiiknek rrregfordul a gondtllat a féjében:

|'',gr. nrilyen lnagasra ttirckec1jen. ,,Cé]'clzzcln,, meg

t

bbct, és

' L

l,|' . rt'tlmőnyre ,,jtrt''! Mincler.r oktatíl czt mondia. ,,Mennyivel

l'.
r
(

li.'
ri

ímc az íísilrérdés.,tizsgálja

mcg''

cz pedig a váI:rsz.
:rn-ríg

'i| | 1)('l}} tucljrrk meg' htlgy

kaphatnánk'e tobbct,

nem

a tárgval1is igazáb l nem őr meg cnnyi idíít,oly sok nlás tennivalíl van.''

,,E,z

li tobbet.
a tcr-

'l.tllran kérclezik tólem: ,,Mcnnyit kérjek az idónrért,

'

|

.'rltőrt, szcllgáltatásonrértl'' Van néhány cgyszer(i teszt, :rmit

70

S|KERES

TARGYALASTECHNIKA

l /E

I

AZ ENGEDfu1ENYADAS SZABÁLYA|

71

is eljuttathatő legyen.

ket vagy szolgáltatásunkat, hogy más kornyezetbe, más korcjkbe

kodjunk azon is,lehet-e rnás mődon ,,csomagolni,, a tcrmékrin-

azhatunk, hogy e|lenírizzuk az ár at.Hasonlítsu k rjssze a ptacunkon felbukkanő, más, hasonlő ajánlatokkal, kérclezzijk meg magunkat' mennyire bízunk árszínvonalunkban.

alkalm

Gondol-

,l''illín 1éljebb jutni. Ha viszont magasabbra tcirtink, mint amit ;.,rl:rk látunk' nagyon k nnyíílecsiiszni.

,,, h

#-ffi*w,,#-'#"wmw

m, www.w#rffiw'Mw:w'wy

Tesztelhettink kozvetlen ajánlattal. Ktildjtink szét egy ajánlatot, mondjuk négy ktilrjnbozó ár tesztelésére. |egyezztik fel a váLaszokat, és néz'Ü,kmeg, milyen százaiékban választották az egyes árakat. Azt Íbg1uk tapasztalni, hogy mind a négyre ugyanazt a végeredménytkap-iuk. Ez aztmutatja' hogy még tcibb lehetóség van az árakalakítására. Úgy találhatjuk' hogy a negyedik árra érkezett válaszok számaépp Íélea második - Íéleakkora árra érkezetteknek. Ezután kovetkezhet az értékítéiet: kevesebb vásárl t akarok-e magasabb árért -esetleg kevesebb számlázássa|, kisebb adminisztráciőval; vagy trjbb vásárlőt alacsonyabb áron, merthogy más árum is van' amit elaclhatok nekik. Gyízídjnnkmeg arről, hogy ésszeríí magyarázatavan annak az árnak, amit kériink, és hangoztassuk azt eróteljesen és meggy6z6désse1.Itt megint a USP (vagy a továbbfL;lesztett MDSA;) lép mííkodésbe. Minél erósebb, annál inkább mérhetó a hatása' és annál jobb csélyeink nyílnak a magasabb ár megállapí tására. Mindenesetre azza7,hogy magas árat célzunk me!]' a maximális esélyt ad;uk magunknak a tárgyalásra.
azért lehet, mert nincs meggy(iz6dvr: rőla, hogv a szcllgáltatásunk annyit ér, amennyit kértink érte' F'z azt jelenti,

\'.r|;rrrrennyi tárgyalási taktika koztil valőszínííleg ez a Leggya!'.,r.illb. Még a legtapasztalatlanabb személy is erre a taktikára l..rqvatkozik. Miértl Azért, mert ez egy lehetséges leragaclási pon'
trr| rl|d
r

fil,

és kozelebllhozza a megegyczést',,tisztcsségesnek''

nyilvánvalőan konnyú kiírt a tapasztalatlan tár. .,'t''r|<inak, és tekintélymeg6rz6 lehetóséget nyírjt mindkét fél
.rrrrí mőc1on. E,z
. ''.i

lttírr:r.

Nc félezztik a kiilcinbséget! Tegyiik fél, hogy vevók vagyunk. rlcvanezer fontért akarunk vásárolni, az eladők pcclig kilenc1 ll('Zcr fbntot akarnak. E,zt mondhatják: ,,Felezztik a kiilonbsé. '
..]t
r

'',.

t!..
r

Semmiképpen se állapodjunk meg nycrlcvanoteze
rnásik
|é| a

r

fontban!

|

| .

lr

,,FeIezzuk a kiilonbséget!'' kiÍcjezést használja,

Ha egy vevó nyomást gyakorol ránk az ár tekintetéb en,

aZ

elvárna. Acljunk teret magunknakl Akár veszr.ink, akár eladunk, ne fclcjtstik el, nagyon nehéz az érték,

h.gy h;landő lesz lényegesen tcibbet fizetni annál, mtnt amit mond. A vevó szerepében gyakran jíll mííkticlik,ha megdobbentíí engedményt kériink, jőval nagyobbat annál' mrnt amit bárki,
aki józangondolkodás

a vevó tudja, a

nem világos, nem releváns' valJy rosszul kommunikáltuk. Vagy szolgáltatásunk nagyon értékes,és lehct'

hogy a USP.nk

zr l'írlaszoljuk: ,,Nem engedhetjiik mep] ezt magunknak' de ||l( qÍIondom, hogy mit tehetnénk. Ha r)nc;rt. . ., aftrtor mi. . ,,, llzt a taktikát ugyanrigy alkalmazhatja vevó és eladő. Yonz , rrrl.rt láthatílváreszi a tárgyalás végét.Gyakran a nyilvánvalőan . l.:rlrctő megegyezés miatt hődolunk be. Ha belemegytink, és . , \'szerííen megfelezzti k a kiilcinbsége t' akkor pénzt veszítiink. |'.'rcskedjr.ink az engedménnyel, és kétségtelenril kozelebb ju' t r tt li aZ egyezséghez . Az ár rcndszerint az utolső dolog, amiból . ,'gcc1ni akarunk, ezértkészenlétbenkell tartanunk mást is a
,
]

r

'

'.rlrlk,
'

rrsrllvunkban, hogy azokkal kcre skedjiink e|ószor. \/cvííként,még akkor is, ha végsó sclron árat kell mődosíta' vőgiil nyolcvankétezer fbntnál fogunk kik tni, és nem
.

.t

llcvanote zer fontnál.

Ez onmagában háromezer Íbnt megta.

l 'rl-ít:.lst hozott a vállalatnak. LJgyfeleim egyike egy nagy volumeníímegrendelésról tárgyalt, 'rrlt:lyben
a vevíínek tizenkét hőnapcls szolgáltatásért elórc

kel'
I

72

SIKERES TÁRGYALÁSTECHNIKA

I

t.]EZET _ AZ ENGEDIVENYADAS SZABALYAI

73

volt abban a tckintetben, hogy c.Íogacltir a ]<tilrinbség E,zt kelictt volna válaszoinia: ,,Ilzt ncm tehetem, cle amit 'clét. tehetck. az. '.,,

lcnrnek tcnnie kcllett volna, llz az,|t<.lgy tobbet kér; ehelyctt tril sokat adott, tírl harnar. A vevííreakciőja is helytelen

szul tették. A ktilcinbséget ténylegesen e]felezték. Amit tigyli-

m i nclkette n ei Íögaclt:í k, és lr ogv ó sz'it'ltelcgyck, mi

így gondrllta rnagáLlan: találkrizunk',, és hat h napos prőtraiclót aj:ínlott azzal a Íéltétcllel, hogv nrég aznzlp., a|áírják
''Ma1d

lett fizetnie. A vevót nagyon kcllenrctlentil érintettc ez tl Ltzct'lkőt hílnapos ciíírcfizetés, ős enyhén szrjlr,a it]eges lctt tóle, mert ncnr vtllt bizalrna a cég ir:ínt. Két hrinapos prőbaszolgáltatást kért.Ilz sohascm clfilgaclhatő, .gy,'..Íí.n azért, mert a szcllgáltatíls hat hílnapos igénybcvétclére van sztikség ahhoz, hogy po'itív ereclményt mutath.isson. Ügyfc|Cm

.

rlrryiben hagvom, és kérem, legycn szíves ezen elrnélkcdni. | 'rlÍn visszajov k, hogy megtudjam' lehctségcs-e valanri kiutat
\.agvis: a kapcsolatrlt Íénrrtartottuk.

r'.l:ílni.''
r.

M

d<lt

adtunk nekik il

|'intélymeg rzó visszatérősrc

a

tárgvaláshoz, dc mcgvédtiik az

lél ttln

a

szcrz

r]'ést. L'zt

ndketten rtlsz'

az aváIasz', hrlgy elnevetik nragukat, és azt 'rtttlkat. Gyakran lle níírzi,tudnánk-c k.ize lednil,, F'z j h zÁs, e ''Most l..r vlisárrllunk, mert finonran arr:r kényszeríttaz e]ac| t, hogy vélemőnyt az árróI, ami rcmőlhetóleg acldigra már
r.'.lrrclják:
.

''r'iIvl,lrrítson !rrrtlult lelélé.

cladunk, ezt monclhatjuk: ,,Szívesen visszatőrnéi< erre hal|1.ll'()s:ln' de elóbb szcrctném nagy vonalakban átÍutni a teljes
l
[:r
.

.iz ííclés javaslatot.''

i

i|llt

!',ti;#!,lilitk

ri:Í,

;t\j,l,!|li!l,,

rti"14,,l{1

|; 1-

t'11yl1

,{."[#,,li",íi;\,,rt,W,lili[i:.,k'1

lill.Il,il,líit",l^,il,:{;ith[ji

fdlajánlok nekik sz:ízharrnincőtezcr tclntot, cnyőm lehet a nrcg. takarított ijtezer Íbnt :i kertrel'' Belecgr.eztcln, és íítelefbnált. Annak rendje,m clja szerinr megclc;bbcntck. L)e legnagyobb
csod:íl kclzásomra n-regzíllapocltunk százharmlnccjtezcr filntban] Miért tctttik cztl Nem volt senrrrri vesztenil,alőnk' FIa sikertez.

ségem ezt javastllta: ,,NÍi lcnnc, ha so]<kolnánk óket cgv száznegyvcnezer 1bnttls a jánlattall Síít nrtlrrtlta

Soha nem Íélejtcnr cl az't apercct. Feleségem és én házat késztil_ ttink vás:írtlln i. KétszÁz'harmincezer Íbntért hrrclették,
és a ÍL'lc'

-

,

ha Ícilhívom at"t,-i,

legyiink az elsíík,akik errgeclnek az e lsíídlegestételek tcI rrrrt'téllen. Minclig a m:ísodlagos téte|Cknől kezdjtik. E,lenlző.,'r|illíílkideriilt, hogy mcly cngednrények az clsíídlegesek, és lVck a rrrásclcllagtls lbntosságű;rk. Azon legyrink, hogy ellerr'
rrri

..

'',.
.

l.
.

liilrk engedjen elsííként elsóc{lcgcs P()nt tekintetébcn. Ne egv l. jtsi.rk eI.. cz tt tárgyallís gy vő,gz' clik, lrogy olyan pozíciőt
l r

l ir
.

li e l, anrely a nli iclc/ilis pozíciőnk ős az ijvékékozott hclycz.
:r

li|i e l. Mir.rél kozelebb tuclunk jtrtni

saját idcális elképzelé-

Mtlncljuk azt: ,,Kciszon m az aj:ínlat()t. Mint t)n rs láthatja, ez még csak ncrn is á|| kijzc] az általunk kért <isszegh ez, F'gyel re
74

Ha nrásvalaki prílbálja ki ezt rajtunk, legyrinft rá Íélkősztilve. Ha készen állunk rá, nem lrar:rgszunk,l..g, ..or e lsétálurrk'

megdcibbentíí helyzettel in.lítunk, lJyorsan csrjkkentést érhettink el.

lcnck lcttl'ink volna, még nrirrclig visszamelrettirrk egy ésszeríí aj;ínlattal, anrcly kdzelellb van az crccletile3 kőrt ősszeghe

rrrlilrez, annál jobban járunk. H:i mi tessztik mcg aZ clsó lbntos
.

Azza'I,htlgy

r'.''ctltnénYt, akk<lr
|.

j

esély varr arr:r, lrtlgy a tárgvalírs inkább az

rrfil kedvére alakr.rl. E,gyszerííenaZért, nrert va|ami tiil na' 1r l{ \Iit$} tír1 értékesctadtunk, tÍll hamar. (l lanclílan aztln igvekszii n k, hogv,,rllegfclcltcssiink és keres' . .ljtink''. Ilzért lbntos annyira, hogy nagv gtlrrdot l rclítsunk .,rlt, hogyan kercsliedtink. Ha gy érczzik, hogy cgyrc k ze' |. |,Il kcriiliink a másodlagos lehetóségck kinrerítéséhez, kérjiirrk

sIKERES

TABGYALÁSTFCHNIKA

|

.]EZET _ AZ ENGEDIV]ENYADAS

SZABALYAj

75

va

lanli clsőcllcgcst, viszon zásul

a saját ml,rsrlc1 lagos lépőstin kért.
.

De soha ne adjunk clsócllcges engeclménvt lz- íím1rs<ldlllgos en'
gccJménvtikértl E'z ktilonrjse n éle ssé vírlik, anrint krizeledik a hatlíridíí. l Íi] gyeljtink oda, amikor b:írmi1éle hat:íritló szőba keriil. Iliíí|orclulhat, hogy olyan határidíícsapc|ájába estink, amclyet mi nragunk tíízttinkki a t:írgyal:ís egy korírbbi szakaszában. Idíítnyerhettink

'r..li, IisIllerést! F'zze| sa1át magunknak is kivívjuk az- ó elismerésiil'. t ős tisztcletiikct.

\lilir elacl k, akár vásárlők VagYunk' mondjuk azt a miísik Íélhogy ííkigazi profik. Acljuk meg nekik a tisz-tcletct és az

a vevóinknek' l,r.rttrláljunk azokl.lllz a íéltétclekhez,amit biztosítottak mal' l|lttak. Elisnrerésse l írjunk nélr:íny olyan kulcskőrdésról, amit

Ila nli vagyunk az cladők, írjunk cgy lhxtlt

r

azt moncljuk, Íélhívjuk irodánkat, hogy megkér. az dezzik, van-e lehctóség a határidő mcghosszabbítására plercek.
azz'a|,h<>gY

r r

r..gt:í rgyaltak, és biztosítsuk

óket arríll, hogy kotelességtinknck

, ,,..l',,,,.ikjő

kel, őrákkal vagy aklir napokkal.

ffi${Sd
ffi##ffiffiH

g

ffSfutr$t ,r #{*; \itu : F:

i;

szolgáltatást nyírjtani nckik. Fejezztik ki tiromtinkct po' 'rli.le tt, hogy v:ís:írl6inkkénttidviiz,<)lhctjtik ííket,és tegyiink Akár kijld' rtír' utalítst az, elíírcvetítctthtlsszír t1rvű kapcsolatra. jcllcgú, alkalomhoz illó trdvozlókártyírt. ;., l |i rrekik személycs
r

i

| |.r
.

;ffiffi ffiffiffiW;ffiffiffifttrB.T w,^tk mV]r=u,
és megegvezésre jutunk, na-

gtlntloskoclunk arríll, hogy a tárgyal |éI 1(i érezze magát' |,/ l IgyanolyaÍr e!]yszeríí' rnintha v/rratlarrul aclnánk neki,,egytobb'' lehet bár. 'r,..I tijbbet, rrrint amirc számítcltt''. Az
eggvcl tobb. ''cggyel

Amiktlr befcjeztink egy tárgyal1rst

gvon fontos az e|ért megállaptldás tcljesítőséhez és a vclc cgyiitt járő hosszri távr.i kapcscllat mcgórzéséhez, htlgy nc ujjorrgjunk semmiÍéle kivívott gyózclmunk fijlott. Visszaemlékezve alapelvtinkrc' lr kétolclali nyereségrc, ieyckczztink scgíteni a m:ísik fi:let, hogy gy érezzc, j egyezményt k t('tt. A jő tárgyal k azt szcmrlrlnt-

''.rl,ríl llcsződct t.rrt()ttam egy nyilvántls szernináriunron az- E,gycvállalkoz clmeséltc, hogy .,lr ,(llamtlkban. Egy rniami építési lllr lr tlírgyalíisokstlrán valarnely kíntls Ícltc<telt illetíícnsikertiIt
. .1r'

','..gt'gyczni
r, .'ít. vagY

valal-r1rnyszor cgy munk1rt lleÍcjez, minc1ig acl még

is biztosítják, hrlgy ahol csak lchet, :tz ellcnfél az iukből va|őban jő megállapodást érjcn el.

rlíatlást. olyasnriket tcsz pélclául, hogv cgv kis ter|iletet ligc-

Ha mi vásártllunk' és az e|ad k éreznek CÍ]yct vagy tcibbct a kcivetkezők kclztil, pozitív érzclmeik lcsznek a kimenctclt illetóen,

ingycn elr'iltct néhány kr.ilcinlegcs fát. Ily míldon nlond .fizennyolc éve csinírlja ígv, ős sok iigyfelét meJ]tar' | . rrz'iinctet. írgy őrczték, hogv j<i egyez' r. t.t lt htrssz,ti iclííalatt. Nyilvánvalőan

és gy érzik, jő

,

't

(

I KotottcK.

vásárt csináltak:

l ha gy érzik, jobb munk/rt végeztck, rnint versenytlírsaik; : ha az ár megféleló ne kik a profit, a volumcn, a kiszá|lít:ís stb. l
tekintetébcn:

. i,,ii,,k",i;ilíi|ilÉ il-,"t,i#^ffÉÁ,,#a,Í;#ffiikiffil |'rrrgsírlyozzuk l.
.
Irt't
1.

#rVtr]lm;W,#,:W#,

az-

annak, amit é1lpen ajánlunk. Ezt írgy értékét

ha bíznak a mi azonnali í]zetéstinkben, va|amint lojalitá'
sunkban;

jLik, hogy hangsírlyozzuk, mibe kertil cz nekiink, ilyen

ki.

a ha kaptak vaIamilycn fbrrnájri garanciát tóltink;
,l ha

iigy érz-ik, garantáltan

j

csélytik van egy

j

zősek hasz,nálatÍrval: ,'F-z, prcccclenst tercmtene''; vagy: ,,Ez!l'l!\'()n nehéz lcnnc.,, Ha az aclott keclvczménynek nincs jől
l rrlrlrtíl

vóbe li tiz,letre.

vagy hihctó kclltsége számunkra, ellenlcltink képzcleté'

76

SIKERES

TÁRGYALÁSIECHNIKA

l I JEZET _ AZ ENGED|VENYADAS SZABALYA|

77

llcn

gr' tíínik,mintha senrmit senl cngccltÜr.rk volna, senlmit

nem r-rvíritotttrnk volna nckik.

r

|'. t:

Minél rragyobbrrak tudjtrk bc1rllítani ..tztaz étÍéket, amit fel kell lrjárrIar-runk' arrnáI nagytlbllnak tíínikaz cngcclmclny. Imc
cgr' lista, ame lr' scgít megállapítlrni lrz- értékét llárrnifélc enged-

t őr ncktinIi.'' ''[lz' nckijnk ne rll igaz-i értők''; vag\': ,,l.-z kcr'ese jenek iclcrrtékte. .ilk kcntsti k trirekr'ősci ket' c rrgctl nrényci k tíín

l,

n

rrclt.

q ít ségii kliel
r l

í,.r'. .gv lista, tilyan lehetíísőgekkel, anlclyeket kiakrrázlurtunk: csi)kkenthctjii k az li lta luk nllg)'rll tartott' nekti nk jtrltt engecllr]énYek hatáslít:

rnőnvnck, amit aclunk:

l

ri

o

Tbgy'tik vill-Ígosslí, ahrll ez, alklrlmazhat
aclrri

,

hrlgy nagyrln nchéz

. |.'czcljtili
''lÚrrl,.

l Ahol

ban alkalnlazott techniklri eszkozcik vagv a filnlcrtilt kijltsé. gck n'riatt.
ez segít, szílmszerúsítsiikés sz'orozzukfél a koltségcket, péld:íulhirtlírozz,uk rrrcg írgr'az évcs koltséget, nrintha minclen vevó és Íélhaszn/rlő Llgyanazt kapta v<llna. Ha ígv tesztink'

-

nre

rt péltlául csticstechnoltigi:ír l van sz,ti, az' e|1ár/.ts-

. ,(llít'uk, lrtlgt'az . . .
,\llítsuk, hogv
. Últlz-vir

gy árajírnllrtuk:rt, nlinthlt ncl.n vrllna igazi cngctií.-reztcsstik veliik, lrtigt'az csak lőgbííl ka1lrltt r'irlanli'

ajánlatuk ép1lcn csak arrnyi. nlint arrri ilvcn

t.sctckbcn elv1rrh:rtő.
ne

kik

lrmr1gv is

fclnlcrtilllek czck

lr

kciltségck,

arra, lrogv nincsellek cxtra koltségcli. \lrrrrcljuk, lrrlgv rrlás cégek is, amelyekkcl megállap<ldásunk

o

krirrnycn tti ntethetjii k Ícl tclj csen ésszcríítlcnnck tcirekvősei. kct. és cziiltel clcvalválhatjuk azokat.

aclnak, síítgvakran tiibbet adnlrk. ,\llítsuk, houy nlír nltlst is rcnclelkcz,iinli ajl1rrlatLrk lcI-rctséges
'''ttt' 1.itckonr' hat:isávlrl.

FIir'atkrlzzunk nagv<lbb problőmlík mcgolc|lisára vagv aklrdály<lk el lrl,rrítís:íra.

k nlcgtlr al-rol csak lchct.
un

H i vatkrlzz

ka rít:ístlkra, ős szá mszer (isítsii

k az<lkat,

,'..",' ,-., rur";;"r,;i.ui

;;

il'

a

Hivatk<lzzunk korállbi nvcrcségckre. akár cnnél a cégnél, akár nrlís cégeknél czt tanílsítílanyagke<nt lrasznílhatjuk. .|isztáz'z'uk, hogy nern ez a vlíllalatpolitikánk.
a

l
'

rrtlt'|t a
r

licreskedelrni fízisnak a végőn nlindig fbglaljtrk (issze
.I-ckintstik
Át

.:szIctckct.
, ge

ltz cgYeztt^léllv nl inclcn pontiát, és risz-

a F{ il,lrt ktlzz,rt nk
a a

z-tlkra a

l

c

hetííségckre,anlc

lye

kct cz cltlí r'
f

z.z.tik, hogy mit tart,rlnt,tznrtk. Irjuk lc, cls hagyjr-rk, frogy a

Hir'atktlzzunk azrlkra
kalrnazÍsírr<jl!

a preÍérencilíkra,amclyekct ez kielőgít.

Ésrninclezcken beltil nc félet|kezztink mci] az MI)SA. al-

.' 1ől nlegnőz'z-c' rrri( írturrk. filrclítsuk lr pa1lírt lL'léjiik. h<lgv ''iIi l ,l,l,ltlt llíssírk. Ugvanakkor azonllan rnontljr.rk ki hang<lsan is. | , r'rrlratkrlzik lrz engcclrrrény hatísiínlrk nlaxinlalizíllíslíravagy
. .rrirrra1izílásírra is. Ne csak gtlntloljtrk, htlgy lncnnyire e<rtékcs

ili,'ffi',ilW;,W',,Wfr'h'k'rAU,!lh!,

tk,:lilr,W,firn,lt,,,i:lil,l,'W,. k\I|ilW;'ilt,'Wi''[''l

Ne csak gtrncl<lljuk, hrl.g1' tncnn\'i re jclcntőkr |. tt ltz ó visztlntajírrlatuk. Moncljuk ki, rrréglrozzír,illigosanI
(. l
)

.

gc(l me<nr'ti rrk.

É-re z-tcssiik

r'eltik kiscbllrrek az-t, anlit ííkajínlanak. (]sokkentsiik
a

a l<oltségeiket. ,'Biz<ln1,111x cz a koltség aműgv is rrreglcnnc.'' Csrjk-

kcntsii k sze mii kbcn

vcltink kapcsolatosa

n felrnerti líík<iltsőgii.

78

S|KERES

TÁRGYALÁSTECHNIKA

l

.]EZET AZ ENGED|\IENYADAS SZABÁLYA|

79

$. Íeiezet

. ' . ,

N'Iilyen speciális Íunkciői vagy tulajdonságai vannak

A táruya|hatÚ uáItoztik keresése

trlznak'e krilonbÖzó alkalmazásokban vagy ktilonbozó pia'

-

vál-

cokoni
N{ilyen hatást gyakorol rájuk az 6ket
.1s

k

rti|vevó reklámozás

hírnévl

tiiadtisok. Gondoljukát, milyen utalásokat tartaImaz a fizetési lrrrid: hitelfeltételek vagy átutalási megbízás; diszkont, merrct kozbeni fizetés és elóre fizetés'
I

olttnten. Gondoljuk át a csomago|ás, taktározás, biztosítás

vetnek' hogy megszállottan ragaszkoc.lnak az árhoz. Meg kelI változtatnunk 1élfogásunkat gy' hogy ahelyett, hogy az árrlt gondolnánk, a tárgyalhat vá|toz(lkra koncentrálunk. Más szir'

Hagyjunk Íélazzal, hogy az árat tckintstik kulcstényc z6nek. A leggyakoribb téveclés, amelyet a gyakorlatlan tárgyalők elkci-

,

r'clciárőit.
r

Ki miért Íizetl

xlinóség. Kinek mit jelent a minóségl Meg tudjuk-e indokolni

|i\z . . .
gl'lr
(

killtségtobbletet Vagy a koltségcscikkentést a minóség ktilon.

szlntjeinl Tudjuk'e számszeríisíteni, hogy a vá|tozók

lrrit jelentenek a másik 1élnek mit érhetnek nekil Szírllítási koriilmények megszervezése (méretek, elhelyezés,

vakkal megfogalmazva szárnLla kell venn{ink az cisszes olyarr
v

A lcgjclbbak azok, amelyek számunkra olcsők, a vevó számárll
peclig értékesck'

áltozatot,amely mi nden lehetséges egyezménynél Íélmerr.ilhct.

koriság)' l(lrrbantartás, szerviz vagy eladás utáni szolgáltatás. i.rranciák,

j

tállás.

i ,
W ffiW-, #KW,

illli!ffiT.;ffi ffi&W

ffiWW

M

W^W#ffi

-ffi ,%W ffiWW

Wffiffi ffi #eW*W

-#W'ffiW'

t,t' f;#ffi,##'w.w{ w,%
.| .[itffÁW,,

M

w Mwffiw
#

ffi^wwwww

W

W,W

ffi,
W f,e,fi,,T

ffi

W #kWffi:W, WW ffi;::ffi

ffi

ffiW,ff W$W,W

wffiWW#W

ffiffi{#W,#Á

ffi,:W#

téktiketl A krjvetkezó lista segít megt:rlálni a kiinclulási pontot:

Már láttuk ezek Íbntrlsságát, most pedig vegytink eló néhányat kijztiltik. Hogyan dilntjLik el' hcrgy hol találhatők a tárgyalhatíl változőkl Hogyarr hatÁrozzukmeg óket és cl ntjrik el relatív ér-

\l
l
r r

rr

rtlírr kereséstink eredményeként nagy vonalakban elhelyez.

1

az e ngedménye ket vagy tárgyalhatő váItozókat, taIáIltcg kozelebbi lrelyiiket, s határozzuk meg, hogyan tudjuk '' ' r. llr:rsználni óket!
l. t'z,cke t
t
|

I

lőt kulcskérdés meriil itt fel:

C

Kérclezzuk rneg rnagunkat: Maga a termékvagy a szo|gáltatás hogyan változtirthatri rrregl Milyc n elemeket |ehct hozzátenni vagy elvennil Milyen hozadékkal járnak egyritt a másik
fé| számÁra kc;ltség' élettartam, minóség stb. tckintetébenl

. ,\ltalában milyen engcdményeket tesztinkl . \li az értékiika másik ÍéIszámára? Számszeríísítettiik'eaZ . \lit l
.

rtőket mérhetííÍilrmábani

szeretnénk viszonzásul elnyerniI

80

SIKERES

TARGYALÁSTECHNIKA

|

.ll ZET _ A TÁRGYALHATó

vÁrrozor K|KERESESE

81

o Mit

r

. r

sik ftl számára viszont értékesi

Milyen egyéb claclha l eszk zzcl rendelkeztinkl tuclnánk clengcdni, ami nckrink kevesebbe kcrril.

|

.l.rtrrli részérc, Ennél a tevékenységemnélalkalnra7tam azt

Ll

a

má'

Hogyan tudnák

ezt

kertil sokba' nektink viszont őrtőkesi Milyen tárgyalhatő v:íltozrikat tuclnánk aj:ínlatunkba elsó hclyen beépítenii
ssze magunknak az elaclhat

kviszonozni olvarrnal, arni nekik nem

lszert, hogy bcépítettem néh:ínytárgyalhatő vá|toz(lr' F'zek ''l.,r ' r l|ic cgy segélyvonal, amely szakszcríítelefc,nos segítséget nyíljt

' r.r:ir clkészített tervczet megval sítási 1blvamatában. |,g), mírsik változat cgy hat hőnapos idókclzonként Végzett
' ||, ll<irzóvtzsgálat. Be tuclcim építeniaz ercclcti ajánlatb:l, majd i. lIr;rszn1iltlm az eladírskor' Vagy kihagvhatom az erecleti ajánl rr|,ril,

A Íéntiséma segítségévelállítsuk
.lfudnunk

és majcl az eladási fázisban építembc.

listát!

tárgyalhatő váltcizataink iistlíjátl Szánjunk clég ic1ót ennek e lkészítésére! Kriztiliik mintegY hiiszb l :íllítsunk ossze egy gépelt

.

\||1v,()Í

\rrlikor vásárolok, az fogl,a1koz'tat, hogy kitaláljzim, milyen \.rrÁ7soljak elő potenciális szállítőmnak. |ő példát tudok
1.

kell még szoroznunk vcvóink számáva|..fisztában kell lennrink azza| ts, hogy mindez mennyit ér a rn:ísik Íélnek.

évcntc. Azt is tudnunl< kell' hogy czen engeclrnények egyenként milycn hatással vannak kciltségeinkre vagy a profitunkra, síít bc

kell, mennyibc kertilnek ezek havrlnta Vagy

' r rr t'rttlíteni a szemináriumokvezetése rővén szerzett tapaszta.
l

rt(,lnl)
r r.

\ sz,íillodírk tobbségének rigynevezett fix clíjszabása v:ln a sze,'',
i t-i

u

mi helyiségek használatára, dc csak teljes n:lpra. Mi ndig

l;,1',*,';,"1n;,tfi.,t,tr:',

kii;-;i\|kt#k#l:{

"tt+t+ffitl:+U,"i!{,[I|'W,ft

''##tail.,Tffi[-{#""#l

.''1'l.r liell, cléli tizenkettőrc kiiirítem, háromszázotven Íbntért . Ir'lrlém lefbglalni.'' Áltel.íban mtrrtlgnltk, tiocsognek, clc nc| , l itkán kell a teljes napi díjat kifizetncm, még akkor sem, ha
'rr
rr
L

' '

t Ltlrclezem: ,,Mennyibc kenilnek egy tcljcs naprai" Mondjuk r r':illtszolják: ,,Nyolcszírz font.,,Azt mcinclom: ,'Csak egy Íél

r

1,

rrtlltott szablilyzatuk van.

Amikor kimerítettrik

cléggéa l acsony kdl tség ííek,ad j u k óket ho zz á .;l,zclkhoz, a nrel ye ket engednrényekként tuclunk aclni' viszonzásrrl a rrr:ísik Íéltől kaphatő valami egyéb engeclnrényőrt. tcvékenységcnr az oktatás és tanácsatlás; rcnd_ szeÍesen vezctek stratégiai pi:rci szemléket kis-, illetve krjzépvál-

bizonyos, nem lényeges rétegeket, adhatő engeclményekként. Másik változat szcrint értékcljtikaz claclhatíl eszk.jztiket. és ha

számításba. A v:ílasz abban rejlik, htlgy fl'lf.ditik, mit tutlunk hozzá ttdni term ékr'i n k ho z, szo|gá\tatásu n khoz vagy a j á n l at u n khclz ; esetleg gv, hogy ,,csomagban'' ajánljuk ííket,nrajc1 lehántunk rőla

tozőkat tuclnánk beépítcni'anrelyeket ccldig még ncm vctttink

a már meglér,ó claclhatri c1olgok listáj/it, kérdczz:Ü.kmcg magunkat, hogY milyen egyéb olyan tárgyalhatő vál_

rltín r:ítérek a tea és siitemény félszolgrí|ásá ra. b'zt kérclea stiteményl'' Azt mondják: ''.. ',Mennyibe kcrtil :r tea és | '.r' íilnt kilencven schilling személycnként.'' E.rre én: ,,Kozel
|.,z

'.,, szcmináriumot vczctek évenként, és sok versenytársa egy
]'r
r I

I
.,,

r t'l iS

Í.elszolg:ílná a

te1rt

r rrÚrni

alkudozás

k

veti, clc őn nem 1izetek a sr"iterrrényért.Ez

- nem

tuclna javítani ezen' kéreml''

'

rl|.trtlozás tirrnragírban nekenl vagy szponzor:ílő tigvÍélcim.

l' iitczcr fbnt vagy nrég n:lgyobb megtakarítiist hoz évcntc. ,' rrrtl[juk eztki tízévre,és akkor otvenezcr filnt megt:rkarítást
iltl lt:ímutatok crre a tényrc bárrnely vonakodő konÍérencia. r r t'zíínek,akik által./rban egv kissé nregh kkennek, clc mcg.

1. |,

Az

énf tizleti

'

;'.l. lr rrregfeleló engcdményt.

82

SlKEBEs

TARGYALÁSTECHNIKA

t ,lt

lET _

A TÁRGYALHA1ó

VÁLToZOK K|KERESEsE

83

ffiffiW#ffiW#W- WW, ffirffiffiW Wffi-wtffi:Hfrfr'f W::W,rn

q'ft{jt"

e;t";i''t,*-"-

FIzETÉs
\ r'il-gvalásnak igen nagy hatása van a

"

A vadírsz kimegy, hogy

határidókre ktilrinosen

gyunk, kitartőbban ragaszkoclunk érdekeinkhez. Cserkéssztik Ttibbnyire azonban ugyanazokkal az emberekkel, ugyan_ azokkal a cégekke| kcll Íbglalkoznunk rijra és hclyzct
be a vadat, ejtstik el, Íáliuk fcl a zsákmányt!

a Íármer hosszű tírvon, folyamatosan elérhetíí ellátnrányt keres. A szabályok nagyon cltérók lehetnek. Ha egy tárgyalás kiÍéjezctten cgyszeri megállapoc1ás, mcgengeclhctjr.ik nragunknak, hogy vad1rszként viselkcdjr.ink: tobbet k vctelr.ink, ránrenósebbek

egy étkezésre elcgendó zsákmárryt ejtsen;

'
l,

|.,gvcstilt Királyságban, ahol figyelemre méltő krlrmányzati ,l'|rizírs Í.olvik kiÍéie zetten ebben a kérdésben.Még orcg bará'

trrrr|<'

va'

kcitiink' kiterjedt időszakra kell Ícnntartaniuk a kapcsolatot. Az idíszakfbiyamán Íélkell feclntink azokat a v:iltozőkat, amelyeknek a másik Íélértelmét l:ít-ja mincl hosszri, nrind rcivicl távon. Ne felejts|ik el: nektink kell visclntink tárgyalásunk kclvetkez'
rrtényeitl

1ra.F'za sokkal kozelebb áll a flrrme r tevékcnységéhez.A farmerség hoszszű, távra szől. MegLlijulást kercs évrííl évre vagy évszakr ól évszai ra. F'z aztjelenti, hogv azoknak az cgye zményekrrek' amelyekct

.'|r elónye, hogy iclííbcn kozel álltunk a nvírjtott szolgálta'rz l r..lltlZ. Más szőval. az én tertiletemen - szemináriumok- az

liZ adőhivatal is hajlandő nénri tisztességes tárgyalásra, . r i litlr régen eseclékes visszafizetésról van sző. ', I,rltxisotn ecldig cltclt tizenot éve alatt cgyet|en behajthatat. .'r |iiivctclésem sem volt. Hogy lehet ezl Nagyon cgyszerííen: ''',,ttlcn j r'igyÍélemtól még irznap kérem a csekket, minden Ir.,.'szít távra sz'crz1dcitt iigyfelemtííl pcdig a hőnap utolsíl nap1 ''' NlrgYon kevcscn l'iÍbgásolták az aznapi fizetést. E,nnck az

.
1

renc]kívtil nrotiváltak a szeminárium végén' '.rl't'rek általában l]('|I) esik nchcziikre megválni a pőnztiktól' E,gy-két hőnap'
I

',.

kísóbb ez

a jó érz'ésmár

felőrlóclott a mindennapok dar/rlő.

lrlr.tll.

1""

{ ""0,""'*";""'"

;

*

,-""*,

"'

t"

;.

*

1

'

\liőrt nc mclnd}ratrránk: ,,Ha aznap adja a csekket, ahelyett, |'.,llt'lt hatvannaptls határidíít tartaná, adunk még cgy fél nap . l'. Ir.vtlnalitlót.'' Tanácsadők és szakértíík,mint példárrl a kony. ' I.,l', kérhetnék a fizetségct banki átutal/rssai, mondjuk így: 'Ha ,,,, t dtt n egy ezn i havonkénti átut;rl:ísban e hőnapt l kezdve' 1 fr. ' /' l,',lt. t..rokkentcni tttdju/1a teljcs évi díjat nyo|cszáz Íbnttal.''
:

t t

Ha jobban nregvizsgáljuk az eladhatci javak
j

\ vevók krcatívan használják a fizctési Íbrmákat. Nagycrn ke'
e fbrrásait, az' segí-

amelyck Íénrris maradnak. Ha mindkét ÍéletmotiváIj a az egyez. mény' akkor kétszerescn sikcresck Vagyunk.

tcni Ítlg nekiin k abban, hogv szándéku n kat obb:r n cisszpclntclsítsuk, és prccízcbbek legvtink. E'zck az claclhatő javak ncmcsak abban az értclembcn jők, hogy segítenek clérnr a megcgyczést, amelyet minclkőt Íélkeres, hancm kétszeresen is segítséget nyírjtanak azáltal' hogy hosszil távű egyezmőnycket hoznak tctó
alá,

'
'

,

..leclő teszi ugyanezt. Lényegében a Íjzctésinrőd megváltoz.

.t '

rslíval motiv:ílhatunk legcgyszerííbben másokat
|,i,q.y(ízat!

e

ngedmény

..l.tslíra.

Soha ne Íbgadjuk el a szrlk:ísos gyakorlatot krjtelezó'

,'. |'. Amennyiben az ctikus, semmi okunk rá, hogy éveken ke-

. '/tiil kijtve érezziJrkmagunkat az gynevczett szokásos val. '1.rllltn kárt okoző gyakorlathoz.

84

sIKERESTARGYALÁSTEOHNlKA

l

ll.]EZET_ATARGYALHAToVALTOZŐKKIKEREsÉSE

85

MEl,|tt|Y|sÉG Gorrcloljuk át a tnennyisőg vclejár it vásárlásktlr, illctvc elacláskor. Ha cz tcrnlék, ta|án aztmonc1hatjuk

'\
r ' s

N,Iarkctirrg C]uilcl :íltal ajlínltltt nllísik varilíciti a nővlcges
1lr..tlíj,

,.lz árat

X-r

:

I,

|::Y:::.fbnt r()aliltI ls.
I

uagyttn11clvégezni a kutatlíst irocl:ínkéntezer Íilntért évcnte czerhelvett, lta cjlt L>c|t:veszi a mcgrentlelésbe

ha uesz Y-t.','|an:ícsaclőként nlorrc.ljuk azt: ,,Képese/1

,,.Iittlotltcsiikkenteni

arrrit:ítutallíssal lchct fizctni, ,,készpőrrz tilrls'' alaptln. I l,r r'lrlaki eg1. nyilvántls escményrrél1iilyanlatcls megrendelésre
|,. r.
r

1..Ierrtkczik,llz ltz'n'api esemőnV teljes kiiltségőt vissza fbgjlík
!l('l)i részérc.
|.,rrgccjrrrény igőnylése esctén hasznos mőclsze r azt mtlnc]arri: llilpudJ1tkaz cin tíltal tnegtleuezett i)sszcpet, ha tjtl cserébehárorn-

rcgionáli.s

l

gct clóny<)s nríld<ln ki haszn:í l ni. tu.gte.a"'r'ctj
Íbnt<ls onnck a rrrcnnyisőg;

Vcvókénr gontloljuk át kreatívan, htlgyan tuiljuk
rl

a

nlennyisé:r

. ' ,'.; s,l'crz'(í<]ést kcit.''

k:,,Mennyirc

'''
'

Vrgv: ,,Relceg1tcziinftaz

r)n

tíltal nlegtleuczett

t,,qbe,

tapasztalatr;nrbcjl tucltarrr' hrlg}, ncm aclnak árc.scikkcntést, clc beszőltenr a v<llunlcnról, ős rájrittcm, hogv ha tizenkét tlarabot vásárrllnék, alikclr cgyct in.qyen kaphatnék. Ilkktlr Írllme rtilt az lr lchetííség,hogy a koclrcliniíttlr .,...1.,ét a lakítsanr néh lí ny bar:ítonr ős is nlcrííscjmsz' á n.lár a,s rg1, n:rg1,clllb rrlcn nyiséget' u'u."i"il'

t,z v<rnar|<ozhat azon r gzítettáril tételekrc' amelyek vrrtu:ílis :írucikkckké vá|tak. Vísártlltarrl egv j számítőgépet az irodlím számíra. Korábbi

:]l,.c^8]..:"]:wllunlen Irlln}'llanI

lt, p.,,-,t'',íl g1,akortll bcfiilyást -nre a terrnelőkenvségőre

-

1.lozrtív vag\, negatív

ll'rllla.'' Vevííkőnt gorlcloljunk.ít néhírnyolyan változőt' anlc]l. t Itlt.zntl.an lehct aIkalnrazni. I Ia tucljuk elííre,hogy háronr
'..1t rlég\' évig sztikség le.sz a tcrmőkre Vagy szolg:íltat:ísra, java'
,

ha c)ll is bclcegyezi/1 eg1,hat hőnaptls tcIjcsítési féltilvizs.

,lIr:rt

kért:írnakcsak a kilencven száz,alékát nrcgfizetrri, :l kcjvctkezíí évllcn a kilcncvcncit szil,z'a|ékát, 'r.lttlíttk . Ir'rrrtr:iclik ővllen a tcljes i)sszcgct. Ha ez elÍogaclhat , akkor I l.lttt őt'rc sz l szerz'(időst kijthetnénk.''
l

.rr.,sl. E,llllen az évllcn a

jrrk a kove tkczót: ,,N{cg ttrclnlínk fizetni, arnit kér, tle ncm

TOBBET VAGY KEVESEBBET?
l

IDŐ
v:rn, ilmit figyclernbc le hct vennl. (}ontlrlljunk a l<iszlíllítás, a tor'állbsz:íllításrlk, mcnet kcizl)cni iclentések, a lczá r ások, a hatlírnapok icJejének n-rcgacl:ísára. Grlndolluk ;íi saját claclásunk vagy vás;írlásunk iclíívonatkozásti elenleit, és használjtrk Íélczcket clónyijscn. allrpr.i sztl|gáltatást, ahol a sz'erz t]ést éves tagdíjra kiitik. Il,lőggé kciltségcs ezt a vcvííkrirt jci

.I'c'bbféle

Énycz

l, r',/.r)()s, ha tobb van, nekik viszont az, ha kevescbb. ,','l':t Í , hrlgy czcket jől gtlndtlljuk át' rnég lr tárgvallís nlcgkcz. l. .'.' elíítt,lrogy tisztán lílljtln c|ííttiirrk a rrríívclet kriltségc, illetve
r',1 it ja.

'

.. l, t'rifbkvíí kcreskedősi nrriclsze r az, ha h<.lzzáadunk tételeket

t'.gl'cznrényhcz, vagy ha kivcsztink llclííIc. Sz:ínrtrnkra az a

Péld:íul:,,H a tj n egyetért a rrcgycdővcs fcItilvizsgí lattal,

: l,ípc.;el1 lcszíinl1 a

fi'Ilb ti.qvÍélem nyírjt elrífizctéscs

|. rrtctti.

Hu n

k

nyvvizsglílati c1íiat tíz száza!ékkaI cs<ik.
/1ér fel

ninftet

tévők szállítlísára mincl claclás, mincl-

ktissrin. Hlr sziikségcs' ncm árt valarnit lrj:ínlani lt mcghtlssza[lbított cgt'ezrrrényért cscréllc.

mcgtakarítj,." unn lehctóség, hlr egy vásírlő l;elccgvczik, hogv két- vagy hlíronléves szcrz',désÍ

mindcn ővben meg jítani' cle

'''rlrtllicjlcsijnzés célj:íbtil,cligitális sztllgáltatástf-l3,ttnfrudni 'r ili rlarabhoz."
.

\ kreatív r,lísárltíirjszttjn gy()rsan ntcjdot ta|á] lz elaclhatő IttClirc. ,,Htt eg\,c1 tttd érteni czzcl az:írktlrrekciőval v:íllalati I r''sír rí n k elkészítésénő|, t e l ezzii /1 t n agt ot t, htlgy ritszlíz claft
I rIi

{/.{'65

sz r lalltlt rcnt]cltink az ont)k árlistáia

\a

szertnÍ.,, Íi'z

86

SIKERES TARGYALÁSIEOHN|KA

l | .]EZET _ A TARGYALHAT0

vÁrrozót< KIKERESESE

87

még jobb hatásf kri, ha kezclettól fbgva tudjuk,hclgy

zt.z

otszáz

szírólapot valahonnan így is, tigy is mcg kell venniink. Ha jől végezzuke| aházt Íéladatunkat, itt meglesz a jutalmunk. .It'bbféle lehctőség nyílik számunkra' ha krcatívan átgondoljuk kívánalmaink vagy a termék/sz<llgáltatás egyedi rész|etezését.Az egyik míldszer ennek vizsg:í|ar/ara: ,,Ha fti ndjurt zárni ezt a tertile tet, artfror el ndjttrtJbgadni az- cincjk tíz'ezer fontos ajánlatát. Ha cs rtrtenthetjiirt a kutat:ísi részt, a\rtor ftiigazíthat1urt az árat',, Azt mondjuk: ,,Mcgkaphatja a kézikcinyveket, ha két hőnapot
kapunk
a
te

válla,.',|ililrl. ()égc arről fblr,tatott tárgvalást, hogy egv hclybéli
r-

llqvik barírtom kifcjlesztctt cgy remck kert:skeclelemkcivctó vissz-ahívási és hírl zati[rx-alkalmazási mak. 'z'l llivert, levelezési,

l,lI s7,ám1lra beszcrzési áron Íéilesszékazt ki. Ezt egyszerííen férenci ahcly szí nr z,tl t tctték mc!l' nrcrt egy t bbf.l h:rsz ná líls rc k. .' r'r rlt sz,iikségtik, amclynck hír lőzatiÍjlx'alka l maz,1rsai volta ' nemZetkozi tcr. \ l..glrívtak sok lehctsége s tigy|clct, koz,ottiik egy
1.

'.'t

rv megírására három hét helyett.'' Ha erre az' a vá|asz:'

johetttink arra, hogy itt az idó a kulcskőrdés' F'z az infbrmáci elárulja' mi a legfbntosabb ne kik, és mi az, ami nektink nem kertil sokba. Lgy aztán még ésszerííbbenkercskeclhetiink.

,,Nem, ezthaÍározottan nem tudjuk elfogadni'', akkor már rá is

nenemz'etkozi sz<lftvcrvállalat nregkért, htlg1' vcze ssck engem akartak, és ncm |. r|l cgv lrázi szcmináriumot. Kifcjczetten az e|só , 'rl.rlii rrrást elííad<ii csoportombtil. Azt válaszoltam: ,,Ezt togom Vezetnl. . rrrinílriumot egyik fíímunkatírrsanrmal cgytitt
l.,.qv

.'ztíítis. A terjcsztőt a renclszer annyira lenyíígozte, hogy Í lteriesztííprogramba. t, a szoÍtvcrkészletébe, és bevtlnta a haz:ri
t

lr r
|'.
r.

ilIl lcsz szíves ót beajánlani más oszt:ílyokhoz cs cscrportok.
lr

,l.tllctcsen clége clett

'z

vítllalirtán

be

liil; termőszetesen csak lrkk.,r,
le

hlr a

na1-r ve1gén

sz a szercplésijnkkel.''

Ú.lngg ÜcvrÉt szERzÉsÉilEK sTRATÉGlÁJA
Képzésiinksorán arra bátorítjuk tigyfeleinket, hogy cgyszerő stratégiát alkalmazzanak Li|abb iigyfé|ck szerzésére:a vevóiktó|
kérjenek tijabb tigyfelcket, rutinszerííen' háromhavonta. Kivál<i mődszer erÍe az, hogy mint fe|tételt belcfbglaljuk a tárgyalásba.
ke

,"ií,ílfffiffi--h:fi#-á.,
olclalakonl t.,zl-cvcttcaclííltbetíívclkicmeltszavakat'amege|6z
l |'r,|.I világítsllm meg a jt.lcntr,íségÜktt:

Listánkon a kedvencek k zcitt elsó helyen kcll ennek szerepe|nie, nrert senrmibc sem értékevan.

Elad ként eZÍ így használhatjuk

rtil, viszont nagy,igazí és észrevehet
,,Egyetértert azza|

az árra|, amit kér, /la c)n nlegszeruez egy előadást, amit ... tart.'' Lehet ez egy másik fiők, másik részleg' Vagy egy kollégánk egy másik, hasonlő proÍil vállalattől. Vagy: ,,E'gvet tudunk érteni ezzel a rendkívr.il egyedi árstruktűrával, ha cinok meghívnak tíz, másik |ehetséges félhasználőt, és vá|lalatuk a p>ozitív re férenci:r he|yszíneként szolgálhat. Mi szintén hozunk majd reménybcli
tigyfe|e ket a

mieink kciziil erre a helyre, kolcsoncjscn megálla'

podott gyakoriságga| és mcghatározott i(lópontokllan.''

. .l(tiltcs vlrgvok. -. h,t on vcs/"" . '.Iiő1lcsek vagyunk. ' . lta on. . .,' . .l .lli ,geilju k- . . ha aln tes7" "" . ,.lie lcegycztink. . . ha on belccgye zik' ' '" . ..1 Iu iin tuc'I... mi tudunk..." , .l Iu iin hagy nekiink... mi tuclunk" '" . ..l la meg tudunk cgyezni" ' akkor cstikke nte ni tucljuk" . ,.llcleegl'czem... a iin megszervczi"'" , ',I !a ki tucljuk zárnt... el tucljuk fog:rt|ni...'' . ''[ {u csokkenteni tr'rcljuk. .. |'t<lzz,il tudiuk igazítani...''

'"

88

S|KERES

TÁRGYALÁSTEcHN|K^

r

1

JEZET

-

A TÁRGYALHATŐ VÁLToZoK KIKERESESE

89

BiztlIryára azonnal őszrc\,cttc a bíívtissz(fi.. /tu. Bcllnc van minclcn olyan mtlrrtlatbaIl, anrcly a kercskedÚsi fáz)s részőt kőpezi.
N{irrclig hirszn:,iljuk a ,,ha'' szílcsklit, valahíinysz<lr ajíinlatot tcsz,tink! Vill,rgossli teszi' Irogy clrnozclulást várunk, ős enylrc nYrlrnírst g1'aktlrtll arra az clnrtlzdullísra.

A,,ha'' e lnrtlndja a rn1rsik félrrek ajánlaturrk lclr.ilvizsgílt árát, VaÍ]y a mi elrnoz,duliísunk írrlít.Ha valamit :rkar tólunk, annak lir:r van, ős a bíívcls,,hir'' czt nagyon is világossli tcszi.

ktizbcn annyira vigyírz,nt .Irrr;t. Az oka pcclig az, htlgy n]enct De ha cmiatt kellctt ibg.'i ", cne rgiánkat. | . llctt. annvira vissza rragy kár! cl a tárgyalítst, akkor azért lliz-ony '. 'zítjtik llrrrlékszcnr,mit rtént,irnrikortírrgyaltamcgvtigvetaz,cgvik !-gy taPxsz-talt rnííszakiszakembcr ".]:."^.. r... r' t:lcm számirra. ' csinálta, lragvott cngem Vczetnl. l. rrr'.l.utlta a szcrcpet, re mektll (]sak éppcn elf.elcir ..'rli lrkktlr szíllt kozbc, h:r őn bevont:rm. az hogv rnit tcgyen a végén.Anltnt r. ttt.rlt neki nregmtlnclani,
1,.
l

rr

rt

hajlanclílsírgot e rrál ugyanis sokan éreznek

sztisz,átr'árktl-

.
t.+
-t-xi

É-í.tji]4']jTlt 4 ;tl1* A

$il l+'

Nytrg<lcltan hasz-níljuk ki a hallgat1rs clíínl.őt, ncnr vagyunk kti-

hitt.' nregvírltoz,tak a szabályok. l,rt.ztrrényt rogzítcttÜrk, "". f.g megolilani bizony.s l,l*czdte hosszasan kilcjteni, hogy:rn ncnr ts a protllénrírkat nrég csak ,.'.iszaki problémákat. Ezeket ezrci reptilHetek munkája, filnttlk . r rrrtt'ttiik a tárgyalás alatt.
r.

telesek bcszélni. Kőtségtclen, lrclg\' az,, aki ttibbct bcszől, ti)bb

kieitctt n-rcggoncltllatIan l' el a nlinclosszc néhínyperc alatt

rnindcnt ad ki nra.gár l. Minől ttjbllet tleszéltink, ann..rl valőszi rrííbb,htlgv ttjbb infilrmáci t adunk lr rnílsik személ\.rrck' llz az infbrnlíci noveli a nlásik fől te kintélyőt és e lónyét a tírrgvaláson minclcnalkakrnrnral! I Ia e sctlcg tiiIslígosan kiacltuk magunkat cz elííforclullrat
rnőg a legtap:rsz,taltabbakkal
clol ktltl:í sra.

' rr':tt mtatt.

is

,

acljunk idót nragrrrrknak

a

gcln.
jr.i

Montlj uk azt, hogt, tclct ná ln u rlk kel l, vagy rncn

n

k

ki a rnoscltilla. Mtrncljuk, hogv egv kis friss lcvcgóre van sz,ijksé. gtrnk, kérjiinl< tizeniit pcrcct' vagv éppcn csak iiljtink csenclbcn, Inlitiltva, vagy firkíilve cgv pepírlapra. Ha a nrírsik Íélett(íI zavarba jon, ne ttiríídjtink vele , nloncljuk meg ószintén, hogy ő1l1lcn mi
is tcirténik, és tcg1'iik hozz'á:,,E,lnézést, kőrck nőhárry percct aZ
átgorrclol:ísrlr''; .,.lrgy: ,,E,lnézést, sztikségern van néIr1lny 1lerc csencl.

rc, arníg kiszínlítolrr ennek a hatáslit minclkcttíírlk szírrrára.''

Ktilorrt)scn jíl rrreg<llclás a hallgatís, ha telefonon kcrcsztLil tílrgyalunk. A m1rsik lél liérryszcrítve érzi nlaglit. hog1, rtlegtiirje a cscndct.
Ugya rríg1' szabá l y, hog y h a
rn

ílr nl egkilti)tt

ii k

a

z egYeznré nyt,

ne iclóz,ztirrk ttlvállb a hcl1,sz-íncn. Jő plir

vcclctt

níir kírrt attíll a bcszélgctéstííl,anleh'ik

kitííníí cgYczrrrérry szcnkrjvette . flnnől a
vÁrrozix
KlKERESÉSE

90

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

I l EJEZET _

A TÁRGYALHATi

91

10.

feiezet
]1!:.:.=t1i':i=:Y;!.:=ji;;i.-1iíl;-.]:ni'r's

tw/l.Kq&'(@ií4,{4.e!.qi.{.L!{3.!.'ll.11

A patthelyzet kezelése

rvczctck és rnu rrkaacl k hosszír, heves tírgyallísokatfblytat' beáll, ,.'r|< gvíílőseikerr, éjt nappallá tévc. Amikor a patthelyzct
,

z t.

.

gv{ijta agrcssziőt sztil, ami arra sarkallja mincl a két fblct, hogy

r r

illetve rnegrt'gg<lnclolirtlan állít:ísoklrt v1lgjanak cgymás Íéjéhcz,

gvtlnk czzcl tisztábirn, késziiljíinkfél rá, és lcgyiink ővirto' koz,epében '.rl', htlgr,an reagálunk, amikor éppen a patthelyz,et
l ,e

'',r r(l( )lrt

lrnul

lt:Pic nt'k.

t.,gYunk!

A patthe|yz-ct az cgyik olyan tényező' alrlcly a leginkább képes
megakadályozni a tárgyalás sikercs kimenctelét, ős cnnőlÍclgva hat/rrozottan ncmkívínatosescmény. Ébernck kell le nniink' ős fblkésztilni a p:rtthelyzet csetlegcs llekrjvctkezésőrc, éppen azért'

'.,,í#m'*lí*al; Éjilfuífi#ííÍ{;';flilf
"'tr'-?li&"tri-&fi"E
|rr

;,,ií,F.#'#h:#',ffi.T, #-,,'1h;}hffiíÍhi"#

i

riiljiik

me rt

változ h:rsználatban. MinéI tribb r,áltoz l'al
rtiltink patthclyzetbe.

az, amikor kiÍcjezcttcn taktikaként, Íényegctősre használjuk a patthelyzetet, hogv el lenlélti nkct a kcitjra kénl'szcrítsr'ik. A patthelyzet Íiíoka llz lehct, lra nincs clegcnc1ó tárg1.l1|151

Íi:lkésztilten tal:ín krinnycbb clkcrrilni. Az egvetlen kivétel

I'. 1,cstlek
1.

tuc1juk magunkat félszerclni az e|cjén, annlíl kevcsellb az cséll, arra, hogy mi ke-

szcmbe n írllő Íclek ne rn félszerepben Iépr' r r gr'lr líl1lart ncrké nt, hanerrr ki féjczctterr ellen merev ,,. li lL'l. Ha lleássuk nragunkat :r l<ivészárokba, és teliesen htlgv a nrásik valílszíníí, 'rll;is1ltlntot nyilvánítunk ki, tijbb mint kőptclen. |. l is ezt fbgja tenni. Keriilnijnk kell a kimozdul/rsra a patthclyzetct. ,..g szituáciriit' h<lgy clkcrtilhcssiik

:rz olyan hclyzetct, amikor egyik fél scm érzi magílt az elInozclulásra. Ezcn a l)onton egvÍirjta írj lcndtilct
a

l.'rlik nreg. abllan az értclernbcn, hclgy

Ilgv építősi váll:rlkozri fix :irat kért cgy balkonátalakításért. zési |''ii li)rr ke llett számítírsba vcnni :r lépcsóházat. A helyi építke
lt. és a |épcs(iház'zal kapcscllatban lliz<lnycls változtatírsclk. ..t tcrv rajz el fbgaclhatatlan l lz- ra$:l sZkclclott, nr ivcl szánrukra
l'
r

#vK

#

f

# #

#*

#; g$,

$1

f

{# #J

f

$r,

f

,,l]l,cketszabá|yoz(:szervszokatlanulkicsinyeskedíínckbiztlÍa#;,É#:i=i
/,,f#^,i,

''
l
.'

tr

vagYunk,

Patthelyzctbc kcrtilni fitrsztrálíl élmőny. Által:íban akkor áll be, amikor m.{r sok idíítcmősztett Ícl a tlírgyal:ís. Lelret' h<lgv nrár ncm is az elsó látogatásunk a tírgvalri félnől, ajánlatlrinkat hosszr.i őrák nrunkáj:íval állítottuk rissze, és nrost patthclyzetllcn
a

.

,lt.

,folrblctk<iltsége k mertiltck fél, nerncsak a lépcsóházi

te

rv

rt.Irllgoz,írsa' hancm
. l1r'c1[l

az ehhez kapcsol dti nrinclen

sziikséges

ki fáradn i. (}yakra

tárgyalás mcglcneklett. Az egvik Iegn:rgyobb vcsz,őly az, hogy rosszul reagálrrnk - őppen a Íiusz,tráciőb l kifillr.íllag -, ktilonrjscn ha nagyszablísű mcgállapocllísríll van sz és kezc]tink

ndclíícllcnsőgcs érzu|ctű, akkclr keményen kiáll, ...rszkoclik ahhoz, hogy az őpítési vállalkoz írllja a teljes k<jltsé'
. rllegre

szerelési mtrnka nliatt is. Ktisztibiin írllt a patthclyzct.

Ha

és ra-

l1.

n l:íthat j rr k ennek illu

,

rrritrtlent. Mozc]ulatlansírg íi1l be' amely elóbb-ut bb patthcly.
z't.tté alakul.

írgysz,inténelvírrja' hogy a megrendeló Íize ssen t. l\z, építész

sz,t r:íc iőj:ít, a rrri

kor

sza

k.

92

S|KERES

TARGYALÁSIEOHN|KA

lr FEJEZET _ A PATTHELYZET KEZELESE

93

csolja magát.

nak, az megmentheti az tigyet' és nenl tcirténik nreg, ami egyébként szokott: nevezefesen' hogy az tigyfél keményen

kátránnyali Ha egész tárház,.it Ícltírrjuka

valamiért, anri lényegesen jobb nregolcl:íst hozna. Hajlanclő-e a teljes hajőt mcgmenteni a stillyedéstíílcgy kis, fél penny értékíí
lehetsc<ges váitozók-

Ilyenl<or az a helyes t, ha a két Íélpozitív hozz,áál]ással átvizsgírlja :r tervet. Egyiknck az otthona, másiknak a terve. Ki kell kérni ;r megrencleló véleményét'mit szeret, mlt nem' Kérdczztik meg tőlc, hogy hajlandő lenne.e cgy kicsivel tobbet Ezetni

|lr"|i,,r!,,i'#:fr

Íhril,,fitl:H.lrűfr {jl:Í,li/i.:i,,,i:i.ii:r..{llr

r'rgt'

i ttehctiinkmagunknakés

Il.I I](]ln

hosszíl t:ivti kapcsolatunknak, veszítjl.ik cl a nvugaln-runkat, és gy viselkcclrink, hogy

r.lllrr.rel tartjuk mindkét
|':,zt
rrr.

ftl legf.íbb érdekét. (tgv érhetjtik el, hogv valamely áthiclalő meg=olc1ás félő

r. It
r
r

rztlrrlunk cl, és a patthelyzetet ilycn nrond:rttal kezcljrik: ,,Tisz(,Irarn/Holgyem, cddigmindketten sokenergiátfordítottunk
r..

megmaka'

(ggytinI{ még egy erólészítést, prőbáljunk még cgv nlenetet'

gon Íilgő ceruzát(i|.

megolcllísra, a számla kiállításakor peclig ővakodjon a tril vasta-

Az építési vírIlalkoző ilycnkor ktilc'ncisen tcirekci1jcn az icleális

'''r..lrítt beismcrjr'ikvereségiinkct''; v:lgy: ,,Iga,zá,n nagy értékevan .''tt:tli az iclőnek és eróÍészítésnek, amelyet minclkét téI erre az
'
r .

'.'r'r-c |. r r tcn
r

álclclzott; így hát ne m prőbálhatnánk mcg még egYszer :ít.
i

l'' Ezut:ín kczcljtink isnrételten kiegészítendó kérdésc.

|.

t. rrvittltt kőrclőscket féltenni.
|.,*.v

W,W.:{ $;

fr-#t\Wi, {a#t, tt+W il,#"T W,WW -qrt;:W

nl1rsik leh et6ség az áth idalás mozzanatának alkalmaz:ís:í-

y,

Néha azonban

v:ígnak. E,z ncm feltétlentil rossz; olykor Íélfédheti az ellenÍél bloÍ}jét. A leglrelyesebb aztlnban, ha megvéc1ik áraikat, és engecl ményekkel kercsked nek.

utat a tovírbblépésre.'' Lehet, hogy az eladcik megaclják magukat a linycgetés hatásá_ ra, és ezért letorik az árukat cirtikre . Az is lehe t azonban, hogy mcgmakacscllják magukat, mozdíthatatlanná válnak,
és vissza'

megcgyczni ebben az árcsokkentősben, akkor én nem látok ki-

szerítsék. E'z veszeclelnres kílr Íájdalmas és néha végzetes. Ilyen kiÍéjczésekkel Íényegetik a vcvííkaz e lac1őkat: ,,Ha nem tuclunk

- tizlcti tárgyalásokon gyakrabban - a vevók patthclyzcttcl fcnyegctik az eladőt, hogy az ár letorésőre kény'

,' ' lttlgY prlz)tív mőclon meg/rllaprlclunkazokban a részletekben, ''''..|1.ckben már donttittr.ink, hogv ezze| cgy kis idót nyerjtink;
'''.r1.I

,'|'
l rl t
Ir

iisszefoglaljuk azokat a m()mcntumokat,

ahol

gy érez'

a tárgyalás pozltív ir1rnyban haladt elíjrc. Írjuk le a kulcsrss'ígii pontokat sszegcz'

|''
'

Í rrnáb:rn. Ílzltán
tLín i k, m

mondj unk egy

r

rr I :t

líl nrondatot, pőldíu[: ..Ugy

intlketten elégcclcttek mcgbeszél'

,.1t'ttttk az egyczmény azon pontjaival, irmelyeket m1rr
r

]. ,''i

',r'I', tIc viliígosslí vált' hogy van egY teriilet, ahcll nern látszik lehef 1t továbblépésre a nrai napon. |avasolhatnám, hogv állapocl' rneg egv rnásik rncgbcszélésben, monc1juk egv hét rn lva, ttl'tlrra már mindkettónknek volt ic.líínk arra, hogv gondcllkoz-

1rLrr|'
lrr
.

ár félhajtásába kergcsscn benntinket. Hogvan tudjuk czt a gyakorlatban elkenilnii Nos, ehhez egy hídra van sziikségiink.

A tanuIs:íg egyszerú'.. ne engedjtik, hogy a patthelyzettel Íénye. getés okozta pánik ctaclőként:írletcirésbe, vásárlőként pedig az

l', és krcatív mőclon tudjtrnk rcflcktálnil Mi erről a véleményel'' \.lrgy ezt is javasollr:.rtjuk: ,,Scgíthet minc1kcttíínknek, ha itt .''. ''( főlbesz:lkítjuk, és nent ltiuatalos stílusban f.olyt:rtjuk a tírr''r

lliuatalosan találkclzunk a jrivííhéterr. Mi crrííla véAz, hogv hangstilytlzzuk a nem hivatalos filrmát, gvak' '.t..tiyei'' t"lég :ihhoz, hogy a lillyarnatclt isnrét nrozg1rsba lcnclítstik' '.r I lrt'szi a nem megfeleló pillanat intenzitás:,rt, idíítad ,az átgon,r .r|;íst, nem

.

| '|.isra, s

mindkét té| szÁrrlára lehetóvé tcszi, hogy negírizzék

94

S|KERES

TÁRGYALÁSTE0HN|KA

r I l.]EZET-A PATTHELYZET KEZELESE

95

tekintélytiket. Felszabadulnak a Íilrmá| is viselkec]és nyomása alti|, s egyenló partncrekként állnak szemben, de már ÍbsztelenebbÜ|.

.

ríícnnem tudjuk, mi

a helyes eljárás ilyenkor.

Hogy jobban

Akár ez az egyetlen momentum is megmentheti a helyzetet.

''I. l'Úrtstik, csak
. .,r'
|.

három procluktív kimenetel lehetségcs: vagy még |iísérletet tesziink a tárgyaláson; Vagy egy késóbbi megbeszélt

W# #Wffi.WW&W

W%'WW,#i,ffi Wr:,MWWWWWW

formában folytat. 'l)()tltl]an találkozunk, aho| nem lliuatalos ;',l.. Incgbeszélve átgclndolt nézeteinket; Vagy pedig egy r1jabb
Il
,

Akár tesztink még egy kísérletet a patthelyzet Íélolclására, aklír
hogy elórevigytik a Íblyamatot. Elfogaclott tény, hogy bárki, aki kérdésekettesz Íél,kontroll alatt tartja mag1rt. Az cinkontroll mct tartása a mi Íélelósségtink.Ha hatékonyak akarunk lenni a tá r
lr

arra késztilijnk, hogy később nem hivatalos Íbrmában Íblytatunl< megbeszéléscket'ez a kulcsértékíí lehetííségsegít nektink abbaIr,

talírlkozőt hívunk egybe. lilírnrelyiket is választjuk a három koziil, életbe vágő, hogy '. 'z rlívirn álljunk hozzá, és ezt a hozzáállást megtartsuk, pozttív Itln kommunikáljunk. Mielőtt elválunk, gondoskodjunk rőla, ',..,. |,.,1'1' ri)vid osszef.oglalőban dokumentáljukaz eddig elért meg' r1l<lclást. Sztikségiink lehet rá, hogy kifejezetten azokat a ponl t t,,
t

/

l los

|

gyaláson' az clnkontroll Íinntartásának cgyetlen m clja ezen

ponton az, hogy elfogadhatő kijele ntéseket tegytink, majd egész sor kicgészítencló kércléssel folytassuk. az egyedtili eszkrjzÖk arra, hogy a vásárlőt ismét beszédre kész tessiik. Például: ,,Az a szándékunk, hogy most nem hivatalosalr

A kiegészítendő kérdésekéletbev./rgőan Íbntosak, mivel

ezc|i'

tlokumentáljuk' amelyekre majd nem hivatalosan reÍlektálkell számolnunk. Ahol kérclése',.',r|i kell, illetve anrelyekról be | l lCtttink Íéi'nem árt|ejegyeznrink azokat a kulcs1bntosságri ' ' r rrt1lontokat, amelyeket ftiltártunk. Ismételten biztosítsuk a félet, hogy clkiitelezettséget érziink a probléma megol'''.rril< .| az a kifejezett őhajunk, hogy folytassuk veltik az ijrzleti '.,.irlt, l .rlrcstllatot. Koszonjtik meg erófe szítésiiket, ráÍbrdított enerr.,l.'. rt

'lI'

ami elnyeri a tetszésétajánlatunkbanl''

Hogyan fogadna egy huszonnégy hőnapos változatotl Mi olykor azt
ve

Íblytatjuk; mcgkérdezhetném, mi az, ami a leginkább nyugtalanít;al Vélemőnye szerint mi változtathatna a problémánkonl

.'r.r;ttl<at.
.

A kovetkezó

féjezet rész|etezt a kérdések feltevésére

,rr;ttkcrző egyedi mődszereket.

az''

,\rrrikor visszaériink az irodánkba, gépeljiik le jegyzeteinket, . . l:txtrn vagy e-mailen kiildjtik el a másik {élnek. Ne felejtstik
,I
rr.

akár nem, a kiegészítendő kérdések olyan inÍbrm Áci(lva| szo]gá|hatnak, amely elósegíti a rel]ektálás fblyamatát, s ennek most kell megt rténnic.

ssziik észrc, hogy ez a mőclszer konnyíívé te rés mészetesséteszi a visszatérésta tárgyalírsra. Akár így t rténik'

rsrllételten kiÍéjeznielkotelezcttségtinket arra, hclgy kcilcsci'.'1.11

6|$py6s egyczséget érjtink el. \Íőg cgy utolső menedékkéntkozcisen mcgállapodhatnak a L. |..li abban, hogy a nem hivatalos megbe szélésrckét másik tárr

,

t

'rltjt kérnek Íél.A két írj tárgyalő le het kine tgazgató1a vagy

k'kinck az Íigyveés alaposan táié-

mííszakiigazgatőja' Az utőbbi kockázatos,

, ' tl:tgyon oda kell figyelniink, hogy kompetens

# írJ,;lE-;|?: r: lzu,"

.,"."."","

l

r

iztlitott szcmélyek legyenek.

Egyik oka annak, hogy miért lép fil nagyobb Íésztiltség,amikor

beáll a patthclyzet, az,hogy nem vagyunk rá 1élkészLilve,és egy-

96

slKERES

TÁRGYALÁSTE0HN|KA

il) | tJEZET'A

PATTHELYZET KEZELESE

97

||. Íeiezet

IÍérdések' kÉrdése|L kérdése!(

ir'crmekeim nemrég szemtlvegcrn n-réretét kifbgírstllt1rk. Azt írgy néz ki, nlint a ,,te raszajt k''. Elllaktattam ','.,r'.Itírk, htlgy r Ir'tl :tz- optikushrlz-. A szemész- a ktlnzulens - a sz<lkásos cljá( ] |.ll'||(
..|.

l,
rr
r

nrasin1rv:rl szembcrr, r'' I'ciiltctett egv Íélclmetesnek tííníí
tttr

vetett al:í: kemény szék, ktiliinos világítís, kéIryeln-rctlen ős zoltl karikírkon, kercsz'te'lrt.lyzet. Végigmentiink a v rrjs
It'il Írgyclme ztetés nélktll valami ismcretlcn fblyadékot spric'

és

dtu ffi ffi ffi ffi ffi ;mffim,nmmn, -,"

. . ]t 'r
ffi,|trl:'=ffi]lel,lr-F..e=W''ffi,

sz,cmcntbe. E, meglchetííse n elvisclhctetlen f.olyamat végén

r t rlltlncltil, idézcm: ,,Mr. oliver, onnek multif?lkális szcmiiveg
||''.

|.

rÉRnl,zNÜxt<, rÉHnp,zxÜNK, rÉ-noE,zxÜxr k"tl, amíg csak lételemtinkké nem válik' h<lgv kérclésekcttcgvrink fLl, és odafigyeljtink a válaszrlkra. Valahti azt írták:,,Légy gyors,
ha figyelni kel|, és |égy lass
, ha beszélni kell!'' Kor:íbbi tanítőinr

Számos tárgvalő esik abb:r a hibába, hogv minclig csak beszől.

felcltihítctt, és amint clhagvtam a viz,sgálőhelyiséget, .,l r ll:ttároztam, hogy maracloka tcraszajtőknírl, ép1l csakvala'.'r rr; íivegct tetctck bcléjiik. I l rc| az elhatározírssal 1rtmentcnl a nlííhelybe, ős hallgassák

llz

.''' l''

lrri tortént! Az optikus clkezdctt kérclczgctni a mu nkárnről,

Nézztink szembc azz'a|, hog'y minél kevesebbet nrtlndunk. annál filntosallllnak f.ogunk tíínni.Hacld tegyck rrrost Ícl én magarl nőhány kőrdést cinne k. Ha cin bcszől, rcnclszcrint kiról bcszéli A vá]asz: termés7-etesen magárcil''. Ez védekez,ó reak' ',saját ci<ira készteti az ellenfelct' vagy unalomra kárhoztatja. Mc<g rtlsszabb, hogy on elkeriilhetetlcntil infbrn-rliciőt acl ki. amit íík
saját e|íírrytikrc használhatnak ÍLl.

cgyike mondta egyszer nekem: ,,oliveq két Íiiled van és cgy szát|; mcg kell tanulnod ilven arányban használni ókctl''

gvakran használtam-e a iegy'''r1r..rtck vtlltak a sz.cminírriumok, . l( |lllct' és fblytat<lk-e kozvctlcn bcszélgetésekct a résztvevííIikel'

I

r r

r.i rr c7'| L\Z egy

kérclőst tettc tél:,,Mr. oliver,

;r

m

ikrlr kozvctlen

l,. ',tllgetést fblytat a hallgatílival, majd utítna visszanregy a pÓ|',rItlItrlz, nem találja írgy, hogy t lságosan stlkáig tllrt' mlre a
.

tuclja filkuszlilni a jegvzcteirel'' Mit is csináltl Vrl di | .''', r r len sként viselketlctt' egyértel mú, lőnyegre torííkérdéseket tltilt
r1t L.

rr lijl. :rmclvek telibe találtak.

r. rr ttt(CDek

A kérclésckktlnzultatív légkort számunkra, ami ncivcli tekintélyiinket, &hoz'tÁjá'
llZ-

,
ffi^

ftlfédtinkellcnféliinkbííl.Arrlr '.'| 'rlrlroz. amit

esctrc, hil ne'

WWW

Wffi,W,W,

W,W. WWW'W W{KWW,WilWWWilWW
. |ényege - mi

mlrgunknak: ''' iirrclégiiltségctércznér.rk, és az,t mondanínk | rlrl jírllan ncnr vagyok tllyan rclssz,, tnint az elííllbitijrténet ''
. Il1(isze'', nc

Mit gonclol' nri az rigYnevczett k<lnzultatív aktivitás
teszi
az,t.

'',.'qtlldást,

fblcc1jiik cl, csak cgY tltllogblrn hillírzott: ismcrtette anélktil, hogy fi'lfécltc volna a prtlllléma ig:rzi okát.

konztrltatívv:íi A v:ílasz: a kérclések.I)e nem akármilye Il kérdések, hancm olyanok, amclyck segítene k a maiclani tizletfc'leknek, hogy í.:'ltárják saját sziikség|etciket és igényeiket. A ke<rclésck megálljt parancsolnak, nchogY teljcs tcirténetti nket.

trt{#ffii+{-&i:[3&lit-$:. {+Y'4{ttEt!!'[tt(t{mK=qffi
\

ru.-s-#.ffi]gEg:

t

l harr-r:rr kitálaljuk saiát

rltt:tli, hogy az, iri.rnyítás a kcz|inkben n]aracljtln, a kérclésck fél'
(.\(' 2lZ

|.

elsócllcgcs kulcsa. l]árki' aki kérclésckct te sz- fél, az kij-

98

S|KERES

TÁRGYALÁSTECHNIKA

l

l r .]EZET _

KERDESEK rÉnoÉsrr, rÉnoÉsrr'

99

szemlélteti|i az tsmérveket, anrclyek alapján a rnásik Íéljavaslatunkat vagy ez al ku lcllyamat:ít rnegítéli.

rítstik, mit ércz, igényel .,,agy kív:ína nlásik Íől a haszon, az eiótly Vagy a nyereség tekintctében. Htlgy másként Íi.lga|mazzak, az á| talunk Íéltett kérdésekős az azokraaclott válaszok

clérhet annlr|i eredményeképpen, hogy megegyezttink a fcltételckben' MegÍélcló kérdésckféltevéscaz egyetlen nrílcl arra, lrogv kiclc

és kcinnyedén visszavehetjtik az ir;ínyítást. A kérclezósktjc]és lrz egyediili nrőclja annak, hogv mcgtuc1juk, az áron kívtil mi Íorr tos még igazán ennek a szcmélynck vagy v:íllalatnak. A szabatI piaci gazclas:igban csupárr kőt sarkalatos pont létezik, amelycli tekintetéllen egy alku során nregcgyezésre juthatunk: I. az ár; 2. ahaszon, elóny vagy nyereség, anrit a másik lil

vetkczésképpen Vezet' ir:ínyít, alakít. Ila bárrlclyik szakasz blír mely pillanatában tigy é,rezzuk,hogy kezcl kicsiiszni a markun|i ből az ellenórzés, jelcntstink ki valarnit, tegvtink

1

.,|1,;rnnak
1

tckinthctó, nlint

aki

szintén őrdcklódik irántunk és
a saját céljai szcmpontjáb l.

,rl

llllémáink iránt, nenl csupán

Íélegy kérclésr.

. . . . . . .

{ :ltk a kérclésekadjírk meg irzokat az

inf

rmírciőkat, amelyek

'rIrlrtlz sziikségesek, hogy megféleló haszclnra teg1.iink szert.

lltirtlésck fe ltcvősc aclja mcg számunkra azokat az informá. r.1liltt,
l

.,

r

t t

t

1tci íl kirt, a

amelyekkel nrások nem rencleikeznek- azokatazinnl c yc k c íínyii kct b i zto s íta n a k ne kii nk.
l l

\ |'rtlfi kérdésekettesz fel. Az amatór válaszokat ad. \ l.Úrc]ések, amelyeket féltesztink, megac1ják nekiink azt aké'
|,. ssőget,
I

i g1lii1I{ fél a

lrogy inkább motivírljunk' mint manipuláljunk. másik Íélnek annyi célratcjró kérclést,amennyit

, ,,rli tudunk.
I

l.t;rssunk be csenclet és sziineteket.
.

télyiinket és elóny ket biztosítl.ratnak nektink.

kérclések fcltevőse a féltételc annak, hogv nregÍélcItí rnegoldásokat' illetve v:ílaszokat kapjunk. Kérc]ésekfcltcvése az egyetlcn míld arra, hogy kimutassuk ércleklódéstinket a mási|i fél céljai, sztikségletci, szánclékai és t rekvésci rránt. A kérdésck Íiltcvőse olvan inÍbrm:íciílkat nyÍiIthat nektink' amelyckkel má' sok ncm rcndelkeznck, inÍormáciőkat, amelyek ntjvelhetik tekin-

l,rtelmcs

|\'cn egv egész sor alapkérdéstink, amelyeket továbbÍéjleszr .'rrli, ahogY elíjrehaladunk.
|

i, Ir.
I

!l,, W!.:ffi,

"Íj:

Éi ! :'F!;!l! " ;lt Í

í

i . r l.t1r-tlczős rllyan lőtÍilntoss:ígti, miféle kérdéseketkell félten'

,,,

|

víllasz csak igcn va!]y nem' r|. 11 .'o' irclat lehet. Ezek nenr lroznirk semmiléle további in,''''' r.. t.lt, |ezárják a beszélgetést,tírl korán Iezár1/a,k az érc1em i
.

'

''

l'

,I.cgviink

Íélnyílt kércléseke t.

A zárt

(vagy e ldontendíí)

|,

.,t'li tllyan kérclések,anrelvekre a

i

'
Az a
személy, :rki kérdésekettesz fél: í|ZoD a ponton (akárki teszi Ícl a kőrclést. iránvítia

r .t

l:tst.

l l

\ rrr'í|t (vagy kiegészítenclíí) kérclésckrc ncm lehet a vírlasz igen Il('lll. ezek minclig informáciílval szolgálnak. Oktatői kcirtjk-

l. vczőralak
e

3. automatikusan jől inÍbrnráltnak tíínik konzultatív szakér' tónek (gorrdoljunk pőldául az rlrvosokra és iigyvéclekrc);

z adot r hr.lyzcrer ); 2. meghatároz7a a vásírrllís VALóS

INDOKAI1;

Htlu.i kivételével - valanrennyi W-vel kczdódik), Mitl, Melyikl, Mikori, l t '1 . \Íiérti,Kil, Kiti, Hogvani Mindig infbrmáciőt gcneráI'
a r.r|-tll peclig ir kovctkczíík: Mii,

, ,,lrrI

.' {.'rrgolul) laz:ín ,,W,'kérdéseknek nevezik óket (minthogy

'|
.

.'. littlcsttlntosság ak az trányítás kézben tirrrásánltk szcnl'
1'

i rt

rllril a tlírgyalási Íblyanrat valanrennyi szakasz/rban.

100

SIKTBLS

IARGYALASTECHNIKA

, 'I

I _

KLRDLSIK. KLRDISIK, KtBDtStK

101

Egy építésivállalkoző tárgyalt egy baptista templom vezet i<l vel, százhttszezer Íbnt értékfcl jít:ísimunkálatokra vonatk() z(l uzletr l. Úgy tíínt,hogy mcgegyezésre jutnak' dc a megrctt deló egyszerííen nem akarta megadni a kezdés idópontját ;r válIalkozőnak. A vállalkozó néhány heti leállásra kényszertiIt,

'|'1' l.rllclzzuk, amíg kénytelenek nem lesznek valamit kezdeni '
|.

. v;rgy

pedig 2. scgíttink olyan megoldást találni, amelynek

'''. l'r':tlílsításában magunk is szerepet vállalunk. I l. rgy megkozelítősrinkre koncentrálhassunk, hívjunk segítsé'
,r rI

templom vczetójét,

Htlgy mozgásbahoz',l,lt a dolgokat, az építvá|lalat rigyvczet6 ígazgat j,a, felkerestc
és kiegőszítendíí kérdéseketkezclett felten
lr

és képtelen volttisztázni a helyzetet veltik.

i.g1'

,|.t,,,l
'r

FPOoPo-nek nevezett konzultatív technikát. Ez nap. l hozza felfogásunk vagy tudásunk gyengeségeinek bizo-

rir,r', ltrtileteit.

heit is magára vállalja.

kik, hogy eZ ncm lehetséges. A váIlalkoző egyszerííen felaj:íIr lotta, hogy keres nekik más lehetséges helyszínt arra az id rc' mialatt a munkák Íblynak - Íélajánlva'hogy cnnek anyagi tt.r

lomban a Íélrijításidótartanra alatt. Korábban megmondták

hogy megprőbálja kideríteni a probléma te rmészetét.KidertiIr. hogy a gyiilekezet Íénnakarja tartani szokásos mííkodését a tenr1,
rrt.

i'

Az FPOOPo ezt jelenti:
Félelem
PreÍérencia (Fear) (Preférence) (Obstacle)

Akadály
Lehetííség Probléma

vitte a megÍéneklett tárgyalásokat'

Ily mődon sikertilt egy sz/azhú,szczer fclntos munka elveszít{st:t mcgakadályozni. Vagyis: egy kis jtiindulattal, a vevónek tett gesztussal sikcrr..
s

A koltségei néhány száz fontottettek

(Opportunity)
(Problem)

|i'i

GYAKORIAT
.'.

_ lom fbnntartsa mííkcidését ideig|enes cszkciz k igénybevétc'|.. ve] - az adott fcltételck k zepette. A munka beinclult.

ez lehetóvé tette, hogy a telrr1'

'r-rlljr.rnk Íélbárminemíí

lélelmct' amit nlajdani rizletfeltink

, t( ,/,llCt:

I

W;,#Á,W {#,iW ffiaW,{ft WW ffi,,W

Eddig eljutottunk oda, hogy azt Íéltételezzrik: reménybeli iigy a Íéltudja, hogy mrt kíván tíílea másik Íél.De mi van akkor' Ir.r nem tudjai
fe l, hogy az egyik fél meg Van elégec1ve jelen a It'1ir helyzettel. Hányszor Íbrdult elíícinncl' hogy hívtákvalahovlí, ti., teljesen lebőnult, mert egyszeríícn Íogalma sem volt rőla, h<tr1\

.I.ételezzr.ik

merrc induljon.

Kivezető t lehet ebból a szituáciőből, ha a krjvetke z6 két <|,, log valamclyikét tessztik: vagy l. Íélfec]iink egy problémát, és :rr
102

I

SlKER ES TARGYALÁsTEcHNlK
^

l ] .lEZET _ KÉRDÉSEK, KÉRDÉsEK' rÉnoÉsrr

103

Alakítsuk most ezeket kiegészítendíí kérdésckké:
1.

2.

3.

S.lroljunk fél bírrminemíí potcnciális lehetóségct, amivel maj. I:r

4.

n

i tizlctféltink renclcl kczhet:

5.

6.

Soro|junk Íélpárat majdani rizletÍéltink prefcrenciái
t.

k ziil

2.

3.

+.

\llrkítsuk m()st ezeket egvszcrííen

5.

6.

Alakítsuk most
t.
2.

eze ket

kieqészítendó kérdésekké:
I

:3.
104
SIKERES IARGYALASTECHNIK/
i EJEZET

KÉRDÉSEK, KÉRDÉsEK - KÉRDÉSEK'

105

tizlettélti nk .z.m[-,.k",ii
t.

Soroljunk Ícl potenciális akaclályokat, amclvekkel majclani
l

h.t'

+.

2.
5

()

+.

l5

,\lakítsuk mrlst czeket kicgészítencló kérilésckké:

t6.
Alakítsuk most czckct kiegőszítencló kértlésekké:
l.

I

+.

\

1

i

:vlizésére hogy ,

nk mcg' lven indokokat haszn/rlhatunk majda ni tizletfélii az általunk féltárt problénra valílban sii-

,.
Stlroljunk fél llotcnciális 1lrolllémákat, aInclyekkcl nrajclani

Irosi
t.

tizletfélii nk szembekerti lhct:

L

106

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

r

]

FEJEZET _

KERDESEK rÉnoÉsrr, rÉnoÉsrx,

107

Atalakíthatjuk ezekct az,,inclokokat'' kérdésekkél

|2.

Íeiezet

MEGJEGYzÉs
Állítsuk ezcket
sorrcndbe aszerint, hogy melyik nvliitja számunkra a legfontosabb inÍilrmáciőt ir tárgyll. lás folyamata szempontjáb ól.F'z arrajő, hogy ha ellenÍéltink ncrrr tosságriak szőb:r keriiljcneI<. tcszi |chetíívévalamennyi kérdés Íbltevését, legal:íbb a kulcslrlrr
a kérc]éseketÍbntossági

IáruyalÚpartngriink
felhataImazása
Ltliii jjill.li,F,,iliÉl.:ÉilllflFjillllil,|lllÍ,I!1]i.llifl,|ll,jl

pasztalataink alapján mclye k mííkÖdneka legjobbanl

és egészítstik ki ókct, Vagy tőrc'liLink kciztiliik, aszerint, hogy tiI

Ne Íblejtsrik el, c kércléseketncn) szánjuk ,,tcikéletesnck'' vagy kimerítónek. Csupán az elindulást segítik. Változtassunk rajrrr|i

.i|iftT,r,J\#rfi!É","
W,,{ilWitt, ÍliWwr{.flfr,,,,WfrWW,irW,HWtr^W:w:':,,fuW*W

,,trttirTftu.#.,wrfl,l.m'wffirffin{,n:wt+":n,,'ffi*yfr ffi ffirw'p-rsw,.w
:t

[r,I

[:,r

tt,,ffif,l'f it,

ikf6,5

P,1P,,Y

\
trk WWW WWffi #:r,W*
W" W-M,i#,

r,rrg1'allís csak egyenranlTű partnerek kozott lehet sikcres,

WW

W

WilWW}áWiWil"

' . \ ( ,/s.gre jutás fblyamat:íban bármilyen clontésben me!]e!Jyez'

'| '|. rrrindkctten rendelkcznek felhatalmazással arra,hogy az
'.,.

W,ilffi-W ffiffii ffi,#,ffi'ffiW,l,ffi il#üW;#ffiW

ffi,

|.
|

Segít a viták elkcrtilősében. 2. Segít e Ikertilni a tiil sok beszéclet.

l.

Ha a felek bármelyike - vcvíívagy elad - ne m rendeltélhatalmazással, a tárgyalást rrem lehct lezárni. Fontos, |.''l' \ lCgértsr.ik, rrrilyerr illctékességiszintek vannak a másik Íél

.

rtck.

r|' t'
t I

3. Lehetóvé teszi, hogy segítsiika másik Íéletannak Íélismcrést1 ben, mit is akar, nrajd segíthcttink neki arrnak elc]rjntőséllt'rr'

.Il,rl:rtlín:íl. \
.||
r1

hogyln érhcri el lrzt.

4. Segít abban, hogy kristálytiszt:ív:í tegyr.ik az ellenfél gontIr,I kodás:ít. E,kkor az otlete k az 6 t|cteivé válnak. 5. Scgít nektink megtalálni a legt:ímadhatribb pontot, amellyt.I lczárh:rtjuk az uzletet a kulcskérdést.
6.

''r.'t

Íbntosság érzetétkelti a másik Íélbcn.Ha azt mutatit||(. hogy adunk a vélcményére valí;színíílcg is jobban cll glrr íí ' ja a miénket'
I

A

lllirnlclyik cs:ipattag fclhatalmazása. Az által:ínos tapasz' rlyilv:ínvalílvá teszi, hogy minclkét lé|nek renclelkeznie kcll ahhoz, hogy egy meg. ' l. l Il.rtlrlmazással és a cl ntííképességgel . I r| '. rLllís bárme ly clcmét nregv:ílt()Ztassák' M:ís szavakkzrl: értel'' r l..lrtré vá|ik a tárgvalás, ha cs;rk az alkudozitssorán jutunk cl .''...|l trregállapításáig' hogy tárgyalőfeltinknek nincs is jogo.
t

annak meg'z,tikségszerííkérclezésifolyamat részétképezi hogy v:rlős.e a tlírgyalíl1él vagy az általa esetleg bemu. 'i1;i51,

rl rt

.'

I

r .'.

r

glt mcgegyezni az claclh:rtő

v

á|toz kat illetóen.

.

\

z c|síj kérdés:Mi a rangjir a tárgyalőfélneki Megalapozza-e

I til|lg világosan az illetékességéti Még havczetí rizlett:írs 'r rigyvezetó igaz'gat is, elleníírizhetjtik a kijvetkezó ártatlan | ,. |.:s Íéltcvősével:,,onon kívtil ki illetékcs még a dontéshozást
.

i,,lr.rrrratbanl"

108

SIKEREs TÁRGYALÁSTEcHNIK^

.]

I'ZET

.

TARGYALOPARTNERUNK

FELHATALMAZASA

109

Amennyiben a másik fél rangja nem eléggényilvánvalő' mcg kell állapítanunk, rendelke z|k.e a tárgyalás által megkovetelt fe|
hatalmaz./rssal. |clentstik ki: ,,A jovííkedden szeretnénk belépni az ut()lső tárgyalási szak:rszlla; tckinthetem iigy, hogy onnek varr

'

,',,r!yfg,!

"

lt:it,M.WWWW AWW@'W .W W'!,[ftWilW MW=#kW,'WW&WI,:W,W'W

ril

felhatalmazása a végsó féltételckbenval megegyezés tekintetőbenl''; vagy még jobb: ,,Kit kell még bevonni ztz on szervczetébí|
a végsíí fcltételekben valő megegyezéshez?,, FIa vannak másrlli' is, gyózódjtink

meg arről, hogy ók is jelen vannak-c.

hiizás ekkor f-eltenni egy kérdést,mint például: ,,Ezt támogatj:r az on(ik vállalati politikájal'', majd figyelni a szemiiket, és megállapítani' hogy kire pillantanak - csaknem mindig az a szemé|y
a tényleges drjntéshclző yagy az

I

taktiklrl

lííkészítíí szakaszban fél ke llett clerítentink, hclgv vannak'e és m dot kcll tal1rlnunk arra, hogy tárgyaljunk 'lr. rr szcmőlyek, . . Irr|i az cljárástln kíviil, vagv még inkább hclvezziink sr1lyt arra, veltik, mcgismerve |,. '.'1' 111i1 a korai szakaszban találkozzunk amclyek mindegyiktik számára rrtricltln azokat a tényczííket,
.

\

'It l,,ltoStk.

|.,|ik<lr

kériink tííliike!]y

ne

m hivatalos találkozőt, mindegyi.

l .'|.' r-ész,vétel évcl,El6z'ó1eg Íélkell hívnunk íjkct' vagy talá]koz-

igazi illetékes.

ffirLwre(pweKsffi$(

e sK#rutretusK

Tartunk egy kritetlen prezentáciílt, ''.',,l' Iicll vcliik kiilon-ktilon. lt'hgyelembe veszi valamennyi egyéni kovetelésiiket' E ko''.'. r. r|. tt 1lreze ntáciő alatt sorjírban megkérclezzÍik mindegyikiiket'

#ffi#ffis$sry"* ffiffi#$yfl

Gyakran beÍillyásos személyek
hogy kik azok:

és erós koz-remúkodók

állnak

:r

|'.,.'r llgyelembc vettiik-c valamennyi kovctelésiiket. Ha meg. ''.,,,.ícltiink arr l, hogy igcn, vagY mcgkczdjÍik a tárgyalást, vagy . 1'.r'g\,CZiiok, hogy jra iissz-ej vtink a tárgyalőféllcl a tlírgya.
|.

színÍálak mrigcitt. }ől irányzott kérdésckkelki kell deríteniink,

. l l

ttcm feleltunk meg valamennyi igényiiknek, egyszerííen ,l|'lIjtrk a kovctkczó lépésfclelősségőt ős irányítísiít.Azt mon.l| |:t

lefolytatírsa érdckében. ' rrtegÍélelíí

Mely más személyekkcl konzultálnak a dcintéshoz-atal elóttl

Kiknek

a véleményesegít a tárgyalőÍélnek a stratégia, a tak-

o Kik

tika és az iz\etpo|itika kialakítírsábanl Ke|l-e a dcintéshez egy szakértí vagy mííszakispccialista jőváhagyásai
ezek a szakért k, és milyen mértékíí befblyásukl a

||lllli: ''Tohn és l)eter' clíísztjriinokhciz Í<lgok visszajonni nő. |''' rr líttlolgrlZott s7ámítással. Ha nrír biztosak vagyunk bcnne, Ir. ,l,r' rr1c8e!{Ye7-ttink azokban, találkozzunk nrég egysze r uttll1 '.. rtttlndjuk kovctkczó keclclen ugyanitt, délután két rakclr.''
||

''

,t;:l,ilffi

Ha ezt tovább Íblytatjuk' térképezziik fél, hogy ki mivel Íbglalkozik a vállalat szervezetében. Vonjuk be ebbe tárgyalílpartnertink segítségétrajz<.ijon bele vázlatunkba ó is ceruzával vagy tollall Még azt is megkérdczhetjiik: vannak-e kozottiik olyanok, akik cgyÍitt sportolnak, osszejárnak-c egyesek - megtalálva így az crós párosokat, ami valőban sokat scgító informáciő
lchet.

ffiaW,-fu \ÍlffiWffiEWffi

,W.ffi ,,trffi Fvmmwffirffi mm:fi ffi ilWfuW

nagyon nehéz, ha nenr lehetetlen, hogy határtlzatot Ir. ,,, z tl n k a7,on 2l napon! amikor a dontéshclző nincs jclen. Ezért . l.',, t,ríí,h<lgy miclíítt megállapodnl,rnk a találkoz(lban, tcgyiik .,l''isunkká, hogy valirmennyi clontéshoztjt Íclkértink'legyen kí1' l. rr. PrílbÍljunk valami chhez hasonlőt mont|ani: ,,oniin
'r rlr,lin

C)n mint a Sercombe ''I l'il'csz rnég részt a cliintéshoz,atnlbani

í10

s|KEREs

TÁRGYALÁSTEoHNlKA

l | 'lEZET _ TÁRGYALŐPARTNERÜNK

FELHATALMAZASA

t11

tartiák.''

vetéstiknek, elvárom' hogy ezt mondja meg nekem. Másfe lól |.r.r .gy érzi, hogy ncm, azt is mondja meg nekem, és én már itt st.trr vagyok. E,lvárom azonban mindkettííjriktííl,hogy azon a nalx}|| hozzanak ilcjntést. Biztos vagyok benne' hogy ezt korrektrrc|i

az tigyvezet igazgató ott legyen' mert ha cin rigy érzt, hogy <'r az Liz]etet ígéríí program megléIel az igényeiknek és a krjltsíl

tatásunk valamennyi tényez jét,ésha bármilyen kérdésevolrl:r, circjmmel megválaszolonr azokat. Valőban nagyon Íbntos, htlgy

tcletben tartja, hogy ttz én idóm is értékes. Minclezt szem e líítt tartva világos részletességgelcl Ítlgom magyaráznicinnek szolg:í|
l

E'ngi necri ng kcreskcdelm i igazgatója, renclkívtil elfoglalt szc mély - és mive l én nrélt:ínyolclm, milyen értékes az on ic]eic. litl molvan rátérnék az' uzletre . Bizonyos vagyok abban' on is tis,,

.

|ri lenne, ha én is on mellett lehetnék, anrikor az ugyvezetó

igazgatőval beszél. Meg tudná ezt szervezni, kéreml

I

ii.,[ÁffirT

ffiWW

W

ffiW

ffi K,

ffiffi ffiW,ffi wwwl-rw,ffimwffiffiffiW

y

|:r

l.||ltlnk értekezletet, rendszerint nem nehéz kii1eríteni, ki az
'l'.rzi
.

alakulő vállalat embereivel cgy reményeink szerint iigyÍéllé

l. lt'líírangír személy tud válaszolni, például:

szaktekintély vagy dontéshoző a teremben. Tegytink Íélegy kérdést, amelyre kizárőlagegy igazgat vagy annak meg. 'l1.;rrr

Ha a dcintéshoző mégsem tucl jelen lenni (és ez i<],6r6] ic] megesik), ehhez hasonlíl kérclésekct tehettirrk Íil:

. .
o

[]ogyan egyeztethetííez ossze az oncik vállalati politikájávalt ebben az I Iogyan hat ez az oncik pénztigyi célkitíízéseire .|ámogatn

r<'

évbenl

l Kivel konzultál még ezekríílaz e|képze|ésekróll r Ki van még befblyással czekre az otletckre i Mit gondol, l
lehet a véleményrikl

.

á cz a váLla|atuk

be

szerzési programjátl

Ilatással lehetne ez az oncik vállalatának általános stratégiíriáral

lrri

A tanácskoző testrilet Vagy a kereskeclelmi bizottság a c]cintő sét valakinck az aján|ása alapján Hozza meg? FIa igen' rin az, a valakil Ha ncm' akkor kil Minket Íbg iln ajánlanii Ha lr válasz nemlegcs, akkor fbglalkozzunk a még fel ne m clerítctt
,,Csak hogy biztos legyck benne, mcgfelclócn végeztem.e lr munkámat, áttekinthctnénk a megoldásunk előnyeit,
ahogyan
csetleges kiÍiigásokkal. FIa a válasz igen, akkor kérdczzrik mcu:

Ililvelitik meg, kirc pillantanak valamennyien! Az a személy |esz
.. r:rrrgclsó a

teremben. Ha mégis valaki más fog válaszolni, valő-

.',,,írríílegíía

taktikai dontéshozőja annak

a projektnek, prőbál-

;rrrrk hát meg kapcsolatot tartani vele, és persze a másikkal is, .ilii valőszíníílega végsó félhatalmazással bír. I)c hogyan tehetjiik meg ezt tcleÍbnon kereszttil, amikor az .Iegytik |cl ugyan' ,lt,cn hasznos megoldások ncm kivitelezhetókl
.

iin k látjr,rkl Mik a lcgÍiíbb clíínycikaz rjnok nézcte szerintl,, r Ki vesz részt még cincin kíviil e clontések meghozatalábani

zcket a kérdéseket! Ha a másik Íélmellébeszél,kitéq vagy nem

o

helyesbítstik vagy erósítstik meg aztlkat, például: ,,E,zt említsc meg XYZ-nek is!")

beli tigyÍélet, hngy ismételje meg aZ elónyciket' és finoman

t:írgyal maj<l az iigyvczctó igazgatővall (Vegyiik rá a rcmény'

Miben látja szo\gáltat:ísaink lcgÍiíbb előnycit' amelyeket meg-

..lvértelmííen világos, akkor alacsonyabb beosztásti lehet. Igy hát l.tlrdezziik meg: ,,Ki mclndhatja ki a végsó szót egy efféle dontr1s nreghozatalábanl'' Ne mondjunk ilyet: ,,Ki utalná (vagy enlicclélyezné)ennek a koltségeitl'' Ugy fbgjuk találni, hogy a .lijrrtéshoző gyakran nem aZ a személy' aki a koltségvetésÍéletti lr'liigyeletet gyakorolja. Például a nagyobb házi tanfolyamokat,
r

réningeket rendszerint egy (stratégiai szerepíí) alacsonyabb be-

112

s|KEREs

TÁRGYALÁSTECHN|KA

]

2. FEJEZET _ TARGYAL0PARTNERÜNK

FELHATAL|VAZÁSA

113

volna. Nagyobb értékesítéseknél átlagosan cjt dcintéshozőra v:ttt sziikség az uz|et \ezárásához. Ezért az ilyen értékesítésekntlI
llumanogramoz kell készíteni,amely mindenkit feltérképez a d.ilr

barátom számít géprendszerek eladásáva l foglalkozik, és vál lata nemrég egyezséget kotött a Homebase céggel. Tizennégv dontéshozőt kellett meggyózniiik' mielótt az iz|etet elnyertő|i
| : r

ségeket és hagyja jővá a program részleteit. Az is va\ószínő,, hogy a dcintéshozők száma egynél tobb. Egy

osztás szakmai menedzser vagy igazgatő engedélyezi, de a (tali tikai szerepíí) oktatási vagy személyZetivezet1biztosítja a kcilt
i

It. feiezet

A uásárlás utáni

|l

meubánás Éruénytelenitheti

t UÉul(iÍeiletet

téshozői láncban.

!

.rl.in mondani sem kell, hogy egy lemondott vagy ki nem fizer':ísárlásből nem lesz eladás. Kozvetleniil karácsony elótt ren'
It..rlr egy

., rr
.

hivatalos méretúbiliárdasztalt a családnak,Tíz nalicllett várnom a száIIításra, és kezdtek hátsíl gondolataim 1'. 'l t lságosan naÉiyvolna a |akásbal .ltny' '',t.ttIni. Lehet, hogy l' ., r rtlcla lennel Valőban használná a családl |óhírő a száIlítő? \ rrrryira negatívan kezdtem magam érezni, hogy csaknem tele'
|.
r

|,,rl.ilt:tnr és visszamondtam a megrendelést.

,

\lit éreztem vo|na, ha csakugyan visszamondoml Megkony. lrIliilést éreztem volna. Miértl Mert megszabadultam volna a 'r.
. ,;tc'ségtól valő Íélelemtól. Alapjában véve a meg nem írjítás,a .,z:tvonás és a legtcibb' vásárlással kapcsolatos probléma mogott

'

r

r

szteségtól valő félelem álI.
Ilrtid mutassak be egy kis forgatőkcinyvet. Tegyiik fel, hogy 'rttlncltam,
rt.

I

.
l,

t

rinnek

t perce

van Íélhívni bankját' és csak két a

egyikére utasíthatja őket. Adhatj a azt aZ utasítást' hogy 'Ir , Illtslrrrak le egy Í.olyamatban lévő beÍéktetésiiigyletet, ame lyról
. ,r

r

I

liz,tosan tudja, hogy Íízezer font vcszteséget okoz onnek, vagy ja

'.

!|r:rt

alt az Utasítást, hogy indítsanak be egy befektetési tigy-

.
r

|. r.

r' lrmelyról on legalább o|yan bizonyossággal tudja, hogy

tíz'
a

..r lbrrt nyereséget hoz.

E

két utasítás kclziil csak az egyiket

..lIr;rtja. Gyanítom, azt mondaná
'

nekik' hogy állítsák Ie azt

'.

'

r

z,akciőt, amely veszte séget okozna, bár a nettő vége redmény

114

slKEREs TARGYALÁsTECHNIK^

l

I

l JEZET _ A VÁsÁRLÁS UTANI MEGBANAS ERVENYTELENiTHET|

115

VagV aZ embereik nem lbgják clÍbgadni' Tudják, hrlgy

illetve szolgáltatásunk nenr Íbg mííkcjdni,vagy a késóbbiekll<'rr problérnák mcrr.ilnek Ícil, vagy a Íiíncjktik kritizálni Í gja ók<.l

jőval crósebb, mint a nyereség iránti vonzőclás. Rlntosan ez :r mi vevíjink dilenlmája, amikor megkérjrik íí|<t'r hogy írjírkalá a megrendelőst. Attől télnek, hogy a termőkiirr|i.

a két esetbcn ugyanaZ volna. A veszteségtíílval Íélclem sokszr,t

|'''rrtrtal vcllt a dcintés során, néma és nem Iétez6, Az egyedtili, .I rrr'l a vevó nyilván jelentóségteljes kapcsolatban áll, a pénz.
,

|',r1lr'ísz szám|ázási osztály,
'] rl.rrl<i
N

amely

tobb mint

valószínú a ki'

félelem Vagy szorongírs okozőja.

lit kell ilycnkor tennii Ideális az volna, ha lenne , aki bizto-

,

is cz a gond. Meglehct, az embercik iclejét pazartllnánk, any:|liI vcszteséget clkoznánk nckik, talán rontarránk a saját v:ísárl<ii|i

nyílt sz,t.r zódésszegés csetén valí)színííleg perelhetnének minket' de nt.rr,

rt.rrr.i:

van is sző. Mi van, ha a szerz'6<1éses Íéltételek' mcgiijít./rs vlrqt' a a reklám nem mííktjdnekiGyakran konnyebb elvisclni a rlr:rr lsnlert rosszat, nrég ha ke llenretlcn is, mint cgv iij termékkel vlrr:t, kellcmetlensőget kock:íztatrri. A piackutat ri|' ezt ,,vásárl:ís utáni megbánásnak', nevezik. E,bbcn az osszeliitl gésben lényegcs, hogy ne félcjtstik el: a ueszteségt1l ualő Jélelcttt c.rartnenl nindig nagyobb, nlint a nyereség irtínti uonzrjtJ s.

kal kialakított viszonyukat. A kockázat hatalrnas. E,z a féIelem az clnréirikben van! még ha kis értékíí rizlctr'.jI

. l tiszinte személycs kapcsolatot; . ,. lt.rnlékbe vetctt bizalmat; . '' Ititet, hogY ez mííktjdnifilg a fogyaszt . 'r tt'rtnék használatának motiváciőját.
l

számára:

I . .
\

,

rrrcllett:

szállít

va| mőg tcibb

.

l rliiiszijbrjlné :r vesztcsőgtííl valő Íélelmct; '.'zti)nozné a nyereség irírnti vonződ:íst. l'tijbb kereskcclíí, aki teriileti értékesítéssel f-oglalkozik, ha-

l.

vagyok benne, hogy már el vannak vetve a visszavonás lehetííst. gének magjai. Nőhányan kcjztiltik szíl szcrinti félclmct éreznt.|' - a vcsztcségtól valő Íélelmct, Íélelmetattril, hogy hrbát krjvt tek cl. Néhányan nagyon határozottan tartanak az elkovetlit. z6kt6l, vagy azoknak csupárr a grlnclrllata is nyonlasztja ókt.t.
r

Mi eladcikőnt |ezárjuka tárgyalást, és nagyon j I érczzuk rlt:l gunkat, de mit éreznek a vcvóinkl Mit éreznek' mikozben vÍr-:r koznakl Mit éreznek' amikor a száml:r megérkezikl Mit ért'z nek, anrikor a Íáxiizcnet az aszt:rlukra kcrtill Állítom, hogy sr,|. e] frzetínk szÁnára cz a kettíjnk k zotti kapcsolat lehetó lt'ri veszélyesebb pi l lanatainak egyike. Gvakran őreznek lzíjclerl Il vagy csalőc1ást, és ha itt ncm tcszr.ink értrik senrmit, bizonyrl:'
r
;

.'II|.l Ilat'nyolc elaclást bonyolít Ie e krinyv clolvasása után

'''. Ilrt.ttíleg tcibbet. E,gy
]r | ||11. :l

' ''

apr nlegk szciníígcsztus igen sokat vcvííÍélelméncklcktizdéséért,és e z csak egy kis eróÍészír I'ír'írrrna az eladőtől. Mikor esctt meg utolj1rra cinnel, hogy

re'

.. r

r i'r.rcskedíí clmondt:r, milycn naÍ]yra becsiili az cin vásárlását, trtég koszcjnetet is rnondott volna érte l 'lt
.ijii[':Álxhu:,Í;[thTlt,F,lnw[llllti
i,"[,

r r

i

i

n,t;l

,wnwnwlw\:,:llÍuy#ffir[l;:t,,Íarlu,W

W,tÍ[iÍ,,il,{;{1il tr:,{jtW,Ii:"fl,,tlÍil,#;tffii Ww\:úÍil,fr.,tr il,I, ,w mwlu
fi+'ffi, ffil#i {il ffi f

tii,r$;Prg

itt",tii

W,

pt

UW:,[:,

Ami akíir egy kellemcs' egy bíívs pillanat is lchetne, minclc'lr. cs:ik nem az a val sígban gyakran igcn negatív mon)cntu|l|'
F'z' az a pillanat, amikor a kcreskccló, az

1 r rrrlísik lépésabban az , t .r|i: vonzalmat kclteni
,
]

irányban, hogy tárgyalásunkat sikerre az írltalunk kínált termékck vagy szol-

az cmÍ-ler.aki iránt

r' rt

:ísok ir:,rnt. H:i mi nem viszonyulunk szenveclélyesen termé-

biz,:r

i

''''|. lrijz. nallyon nehézlcsz aztbárki m:íssa| megkedveltctni'

116

sIKERES TARGYALÁSTECHNlK^

I

I )I'IET _ A VASARLAS UTANI MEGBANAS ERVENYTELENITHETI

117

A termék iránti vonzalom sokkal ragályosabb, mint

a betegség;

átterjed másokra, és hatással van a tárgyalások kimenetelére. Tárgyalásaink alapján már tudjuk, hogy termékiinket vagy szolgáltatásunkat jől kell beárazni ahhoz, hogy a vevó felfogja,
teljes ,,csomagunk'', illetve ajánlatunk megéri az árát.Itt is

:r

lilgyasztő érdekeltségében'és ha termékiink vagy szo|gáltatásunk lehetó legnagyobb értéketképviseli kategőriájában. A vevóknek

is
Ús
l

bízniuk kell a vállalatban, a részlegben, annak termékeiben

kriti'

szolgáltatásaiban. E,z nciveli a kapott áru és a kereskedelmi liirtnerrel lebonvolított tranzakció értékét.

iránt'

kus a mi vonzalmunk. FIa nem mutatunk vonzalmat a termék a vevó sohasem fogmeggyízódni annak értékéról.Ha meg'

van benniink e vonzalom, nagy aZ esélye, hogy a vevó is pozitívan értékeli.Az árazásban kell lennie egy olyan elemnek, amit mi kapunk, valamint annak az értéknek'amit a vevííkap. Ha lr
vevó vonzalmat fog érezni a termék iránt, és elfogadja azt nagy

értékúnek,akkor az iizlet megrijítása vagy megismétlése sokkal konnyebben bekovetkezhet.

Martin ShaÍirofferősen hisz abban, hogy meggy6z6désijrnk. nek lennie kell. Azt á|Iítja:,,Minden nagy tizleti siker anna|i
kovetkezménye, hogy erős a hitiink abban, amit csinálunk. Vég tére is, ha sikereket akarunk elérni, mi magunk vagyunk az els.í
szemé|y, akinek el kell tudnunk adni a termékiinket. vágő.

Ez életllt.

Ha hisztlnk abban, amit tesziink,

a fejtegetéseinket mcg

ítéló másik Íélennek megÍélelóe n fog reagálni.'' Shafiroff azt valI ja: csak akkor tudjuk másokra átvinni a hittinket, ha magunli is rendelkeziink erós meggylzódéssel. Ószintén hisz benne: egy

kereskedő meggy6z6dése olyan eróteljes lehet, hogy a másik ílI még akkor is érzékelhetia kereskedó meggyízódését,ha az tt'

lefon tján bonyolítja le az
iigyintézést.

eladást vagy az ahhoz kapcsolíltIri

Akkor
hisznek
a

j

n a meggyózódés, amikor a kereskeclók olyan eróst.ll

termékeik értékében,hogy az lesz számukra a legÍólll, hajtőerő, hogy értéketnyrijtsanak |ogyasztőik szálli'ára. Valőblrlr' a legjobb kereskedóket sokkal inkább foglalkoztatja az, hoyv

fogyasztőiknak hasznot hozzanak, mínÍaz, hogy bóséges jut:r lékra tegyenek szert. Ha a pénz az elsódleges hajt6er6, a kert.s kedők ritkán sikeresek' mivel iigyfeleik csak f, jeleket látnlrk a szemtikben. Az lÚ'zleti tárgyalás akkor sikeres, ha hisztink .r

118

SIKERES TARGYALASTECHNIK^

1

r

I

FJEZET _ A VAsARLAS UTÁN| |VEGBANAS ERVÉNYTELENLTHET|..

119

|[. Íeiezet

i,t W#,ffiWrwffiffiWYtr WffWWffi, MWilffi
:,|

l(emÉny uauy hatéltony?

!,iffiW

WW-WWWW

w.,#

W,,M:á ffi

W #kwffiw

ffii\"ffi:#,

.lit+,,ffiÉaWW-,W-ft#,ÉiWÁ'W"-ffi^ri,r{*n,nw''pww'ru

,\z egyik tigyfelem számítőgépeket és szoÍtvert árul. Mostarríban kotottők tizennégy éves fennállásuk eddigi |cgnagyobb l..llumcníí megállapodá sát. A szcrz1dés arről szől' hogy számí' rrigépeket és szolgáltatást szállítanak E,urőpa'szerte. Elószcir a lt'|iintélyszerzésmődját keresték tigy' hogy clvállaltak egy kis'

M

Wffi

WWWffiWffiW

W MWffiH

ffiW,ffi #WW-ilWWffiWWW

Keménynek lenni nem ugyanazt jelenti, mint hatékonynak lerr ni. A keménykedó magatartás gyakran vezet mozdíthatatlann:rll tíin6 helyzetekhez, negatív érzéseket kelt' és ugyancsak gyal< ran felelős a tárgyalás patthelyzetbe kertiléséért.A keménykt' dés Ít,rrása általában abban re;lik, hogy a tárgya|ő nem kompt' tens' vagy bizonytalan' Ha viszont alkalmazunk néhányat aztl|i kozii| a kulcselemek kciziil, amelyeket már kozcisen áttekintt't ttink, akkor kialakíthatjuk kompetenciánkat.

A nagy lehetóséget ,'.'tn a munkában látták' hanem a vásárlőban' Az árat kulcselemrrt'li tekintették, és írgy is állapították meg. A vásárlíl extra en. l't.tlményt kért; tigylelem viszont ragaszkodott ahhoz, hogy
.

srrpán néhány ezer Íbnt értékíí szcrz1dést.

''rlísfél

százaIékos engedményért a me!.rendelést negyvencit da'

r,rllről hetvcnre nciveljék.

rrrillc, síítnyert is rajta az egész egyezséget tekintve.
.

Az engeclmény nem keriilt neki sem. Az enged-

rrrÍrry miatt ugyanis a vásárlő 1élfedezett némi felhasznál:rtlan

megrcndel' végi maradványt, és további százezer fbnt értékú
sl uclott.

lr

A hatékony tárgyalőkat

a kcivetkezőkkel

lehet jellemezni:

t)gyfclem a Íizetsőget a szállításkor kérte, és meg is kapta! l zt kovetóen hatvannapos fizetési határidóben állapcldtak meg .. s;rjÍt szállítőjukkal. Így .u,t már további néhány eze r Íbntos
i .rrrratjovedelmet is élvezhettek erre a hatvan napra.

l l
o

Tlrdatában vannak ideális elképzeléseiknek, ttirelemmel t.:, kitartással dolgoznak elérésrikért. Képesek:rrra, hogy kcmények legycnek, ha és csak akIi.,r, ha - ez a produktív megolclás. Nagyon lass ak és meglehetősen szííkmarkűak engednrt.
nyek adásában.

r.
.

l\ vásárlási szakaszban e16szor az elosztőkhoz mentek' s ér' |it'|ték ííketnegyven gép hasonlő kvőtája alapján. Vizsgálták
mutatott érdeklódés, a válasz gyorsasága és a sővárgás te. rrrtctében. Miután cldcintcitték, melyik elosztőt választják, eI.

,|.t't a

I
r

l l

o o

Nem félnek a patthelyzet gondolatátől. Nem hagyják, hogy látsződjon rajtuk: ,,nyertek'' egy pont()|' Mindig Íélkészrilnek inÍbrmáciőval, és átgondolják a lehers.
ges akadályokat.

kozvetlentil a gyártóhoz, és tárgyalás titján néhány extra ,.izalékpontot szerezte k. A másik oldalt sem hagyták frgyelmen I rr'iil t:írgyalásaik folyamán, javították árrésiiket.
rri tttCk

.\ végeredmény egy elégedett vásárlő' cgy boldog elosztő, egy
|..

:.zsőges és egyiittmííkod6 gyártő és egy lc'tt.

sokkal gazdagabb tigy.

|, I

Mindez azért, mert

a tárgyalási egyenlet mindkét oldalát

Mindig begyakorolják

a megkcizelítést.

rr, ztc<k.

120

SIKERES

TARGYALASTECHNIK^

I

EJEZET

-

KEI\IENY VAGY HATEKONY?

121

ffi wffiKtffiwtwww wffiffiw w ffi wmw

w #l*ww-w ws;,{*

w;wwt* ww;mffiffil-;:w-

i.rrt|uk észben, és észben tartatjuk a tárgya|ófé|lel is.
' r

A

teljes

ww-:p'wl;y- w MW w p'ww&w pawuffiw

;;i

nlat a kovetkezóket tarta|mazza.'
Inaga a termék vagy szolgáltatás; cgyedi 1unkciők vagy jellemzők; c funkciők vagy jellemzók elónyei;
lr

Alkalmanként, esetleg gyakrabban is elíífordulhat, hogy nem A tárgyalást vezetín kíviil jelen lehetnek feljebbvalők vagy technikai szakértők. Bárki is csatlakozik a tárgyalásho z, |egyen tisztáL'lan

egy, hanem tcibb csapattag sziikséges a tárgyalás leÍblytatásához.

az alapvetó szabályokkal:

. . . ' r . r . . . r
,\

szolgáltatás vagy a beruházás teljes haszna vagy nyeresége;

lr vállalatunkat vagy termékskálánkat ovezó hírnévpozitív Vagy negatív hatása;

l on a felelós. : Ez aztjelenti,
oA

hogy azon a napon a hatalom az cin kezében van. F{ivatali felettesének ezt világossá kell tennie, és a támogatő szerepét kell betciltenie.

lrrcnnyiség; |iiszállítás;

lizctési opciők;
rrreglévó készletek kiárusítása;

r Tudják, hogy csak akkor szőlhatnak bele' amikor on ezt je|zi. . osszegzéstkészítaz egyezmény minden egyes lépéséról. l on ktjti a végs6 megegyezést . ami után lkbeÍogják a szájukat!

tobbi csapattag tudja, hogy nekik más a szereptik. E|6z6Ieg tudomásukrahozta, hogy mit mondhatnak és mikor mond' hatják, illetve mit nem mondhatnak.

Iiarbantartás és szeryv:
:í r

és profit.

l

:ir az utolső, mert a fejiinkben ez csak a sok cisszetevó egyike,

pedig az egyezmény sarkalatos pontja. AzáIta|, hogy a tár''..'rr r'l;rIlís során a teljes ajánlatot fejben tartjuk' minden egyes pont.
|''rIr

rákérdeziink a benntjnket érintó vagy a kifogásolhatő téIlyenkor azt mondjuk: ,,Vehetem gy, hogy ez képviseli

Bcilcs dolog, ha csapatunkkal begyakoroljuk a lehetséges végki. .|udassukveliik, fejleteket. hogy hol lehetnek számukra veszélyes pontok. A tárgyaláson a másik fél nem vonhat be ttjbb résztvev1t, mint mi, és nem alkalmazhatja a helyszínen olyan teriilet szak' ért6jét,amelynek szakértíjétmi nem hoztuk magunkkal.

',r.ikra.

rrrirtclazt, ami ont
'.

érintil''

.

r

,'\ z cgyik munkatársam napidíján ak o tszázaIékos emeléséról gyalt egy régi tigyféllel' aki a mi munkatársainkat vette igény-

Irr rtráf három éve (hetente egy napra). Az ngyféI Ícrntos volt neki, ,|, ;tz érÍhet6mődon nem szívesen fizetett tcibbet.

l(tlllégám alaposan átgondo|ta a teljes ajánlatot, és olyan meg-

ffi WffiWIffiWWW WMWffiWffiWffi

,,|.|:íssal állt eló, amely egyrészt elbúvijlte az iigyfelet' másrészt
ffiWWWW^WW

Wffiffitr#ffi

M

WWW&Wffi M##EWWWW:W

''.
.

|ii rjt száza|ék helyett koriilbeltil h sz százalékot hozott. Hogy ..irrílta eztl Cscikkentette a napidíját harminc fonttal, és cserébe

Még jőval a tárgya|ás elótt a hatékony tárgyalők Íélkészítik magukat arra, hogy elkerr.iljékazt a mindig nyitott csapdát, hogy az árat tekintsék egyediili szempontnak. Mindig a teljes ajánlatot

lr.'lrlcnot font megbízási díjat kért minden egyes tendervizsgáI rrtlrt. Kollégám tokéletes biztonságban volt' tudván, hogy egy
'.'r1l
l''r.

flllyamán átlagosan egynél tobb tendervizsgá|'atot tud elvéztri' affi i neki átlagba n h(lszszázalékos novekedést jelentett.

122

sIKEBES TARGYALÁsIEcHNIKA

,I FEJEZET * KEMÉNY VAGY HATEK0NY?

123

Az iigy1él nagYon rirtilt, mert ígv a díj most teljesítménvÍriggíívé vált. Ésminclez egyszerííenannak volt kciszrjnhctíí, hclgy kollé.
gám a teljes aj:ínlatot észben tartotta.

l cs nya beszéd Vagy nem mcgféleló szóhasználat; : dohányzás - soha ne gytijtsunk rá, ha a másik Íélnem teszi; r z:rvarba hozni másokat' ha valami hibát vétenck a tárgyalás l
sorhn;

másokrő| személyes véleményt nyilvírnítani szintc mindig

ffi,

WÁ#ki.:,W,#Wu'ffiWW 'Tffi,;ffiffi,Wffi'lÁ,,ilfrWÁik,fu[,

il:ffi,#M1Áfr.ili,l

Wffi,,il

,*W P-W,t

W,WW

m,,tr#wrf fu,,# t*.

FIa nincs alternatívánk az épperr t./rrgyalt megegyezésre' akkor gyengébbekké válunk' és kőnyszerhelyzetbc keriiltink. A haté-

r l l
I

visszalíínck: mohcinak lenni:
cliadalmaskodő stílust lélvcnni;

bosszantő

kifljezések ktiloncisen

azok, amelyck vállvere-

getíínek tíínnek vagy trágárságok.
Ia nem tudjuk, hogy vajon nem vagyunk-e ezck kozr.il bármc-

kony tárgyalő czt világosan látja, és azon igyekszik, hogy jő visszavonulási pozíciőba kerriljon. A visszavclnulás ebben az ér. telemben a legjobb altcrnatív cselekvéssort jelenti, amcly nyitva áll számunkra,ha ez a tárgyalás tokélctesen kudarcra van ítőlve. Csak az teszi a kiilonbséget, hogy merre lendr.il ki az er6 nlérlegének nyelve. Minél nagyobb a választási lehctóségtirrk, ann:íl
kevésbéér ezzik az enged ményadás sztikségességét.Ezzel egvtitt

lyikben is érintettck, kérdezz:Úk meg egy kollégánkat, akinek
:rtlunk a vélen.rényére. Egy íísiszől:ís szerint: ,,A bar1rttől kapott sőrtősek ószinték''' Más szavakkal: jobb cgy barát megjegyzésé-

rtíl kissé zavarba jonni, mint a tárgyalás során gycnge teljesít. rrrényt mutatni, és jobb, mint az esetleges elidege nedés.
Sajátságos bosszantő ténycz'6 a tárgyalás kcivetkezetesen és rlt,ilvánvalőan kapzsi mcgkclzelítésc, amikor egyÍblytában csak |iértink egy hosszli táv kapcsolatban. |ő példa lehet crrc az, ha

nagyobb lesz az cinbizalmunk' hogy a másik féllel szemben Íb' kozott kovctelményeket támasszunk.

Ha ez megvan' a hatékony tárgyalők gclndoskodnak :rrről, hogy a másik Íélis megérczze erejtiket. Ha nincs meg, ;rkkor azt nem árulják el!

ffi W M,,ffiWffiW,Á:w T #,hffi#ÁW ffi^fi",ffi r',[f o, ,'.*p"" '. .4 í, $ ; "
"

W,#'Wil.jk,,il.

s:rl.ídunkkal egytitt, rendszerescn vagy icJíínként,szívesen járrrrrli cgv étterembe. Ha minclen alkaiomnlal, ahányszor csak .,r Iemegytink, alkudozunk , azza| va|őszínííleg bosszantunk néIr;irry családtagclt, és bosszantjuk a tulajdonost is áIland kéré.'.'inkkel' E,z kapzsiságnak tíírrik.Sokkal jobb letilni a tulajdo. rrrlsSll, és megegye zni egy hosszri táv megírllapcldásban, amcly
.

rlt rrlcltivírlja, nckr.ink pedig azt a bán/rsmílclot nyírjtja, amelyet
r..(

E,léggémag:ítől értetód , mivel lehet kcllemetlenkeclni, bosz' szantani tárgyalőpartnerr.inkct. Felsorolok néhány bosszantő viseIkedési f.ormát:

fcsll

n K.

Ilzt

a

hiblít k vettem e| avízyezeték-szerelómmel. Meglehetó-

éventc tobb alkalclm. 'r'll n:r$Y lakásunk van' és a fÍítíírendszer
rrr:rl siirgős javítást igényel. Valahányszclr vcle clolgoztattam' ''rirrc1ig
.Iir]

r l

személyes rossz szokásclk;

tűlságosan barátságos, illetvc barátkoz(l ncgkozelítés, amikor a kapcsolat erccletileg nincs azon a szinten;

'.Irjn

kitíínó munkát végzett még nrobiltclcfbnos, munkakívtili scgítségetis nyrijtott, de ncki tigy tíínt,hogy én min-

lrlkudoztam vele. Vőgtil is ez bosszantani kezdtc íít,és tobbé

124

SIKERES IARGYATASTECHNIKA

r

1 | EJEZET

-

KE|VENY VAGY HATÉKONY?

125

nem volt kedve a nekem nyrijtott szolgáltatáshoz. E,lkcivettem lrzt a hibát, hogy nyerni akartam rcivid távon, így vesztettem hosszri távon.

'

'''ltlliezni rá, hogy a tárgyal k ritkán használják hatékonyan. Ii,r.riIl,ísul nem tokéletes tudomány; hiszen kiilonbclzó magyar',

'
íffiW.ffiWtr

'tltlk vannak ugyanazokra a

te

stmozgásokra.

\.:tn azonban néhány egyszer(t alkalmazás, és a hatékony

ffi

r .rl1t.ltlő
W MWffiW

ezeket meg is tanulja. A klasszikus kezdet az'hogy né. azt az érzéstkeltheti benne, hogy kevésbéÍilntos, ettől
és ez olyan dolog, amitől ővakodnia kell.

W MW

ffiWfffi ffiW,W,W,ffiffiWW
#ffi

l' rrr1'tárgyalő a partnerét alacsonyabb székre iilteti. Ez nagyon
l .,rlttycn

ffi$ffiffieffi#ffi ffi ffiáffiffi&{#eT

l

,.'.

Van egy idézet, amelyet egyik barátom a sírkcivére akar vésetrr i: ,'Ahol nincs okcir, tiszta az ístálló, de nagy eró csak ott van, alrr lI kor is van.'' Ha sziikségiink yan aZ cikor erejére, akkor idórt]|
idóre el kell viselniink egy kis ganéjt is. A hibák a siker trágyáz i' Nem nagyon szeretjiik a trágya alkotőrészeit' rossz szagriaI<' kellemetlenek, ám ntivekedést eredményeznek.

llll :rz nbizalma,

Ii,''\;||)CZ atárgya|(l a széket el nytelen m6don is elhelyezheti.
|

. lrr.t i

távolra, vagy elhelyezheti kényelmetlen szogben. A másik

t. I
'
.

r;í|ltsza egyszeríi lehet. Ha nem tetszik neki a szék, egyszerr

katlan.Nemvagyunkmindenhatők hál' istennek! Nemnyerht. tr.ink minden egyes szituáciőban. De amikor hibázunk, meg yan aZ egyszerú váIasztásunk: elutasítőan 1bgadjuk, mint egy
behatolőt, vagy ridvcizciljiik' mint egy barátot. Minden hiba, amelyre e konyvben utaltam' megtanított nekerrr

A tárgyaláson elkerrilhetetlenek a hibák. E'bben a kcinyvbcrr szándékosan hoztam fel olyan személyes példákat' ahol rossztrI fbgtam meg a dolgok végét.Ezazértvan,mert nem annyira sz-r,

.'.|''illll állokl'' Ha nem tetszik a szék elhelyezése, mozdítsa el .l't' iinbizalommal, és mondja ezt: ,,Szcretnék kclzelebb H ződ. ''
,'r, lr:t

'.

rllondja ezt: ,,Ez a szék kényelmetlen nekem, nem bánja, ha

eZ

nt nem zavarja."

|.'t'rtiljr.ik, hogy a recepciőn |eiiltessenek benntinket!
rl ri sr)Dt'
rrr

Mindig

kényelmetlen székekkel kínálnak' amelyek nem ké' lrck fcl megÍélelóen a tárgyalás e l tt. Énmindig felállok, és
legkisebb recepciős teriileteken is.

l .,rIlt'-korbe sétálgatok, még a

I rlrrt'l< az a cé|ja, hogy a rcccpciős ne feleclkezzen meg rőlam'
.
|

valamit. Néha feszélyeznek, de tcibbnyire hálás vagyok ezcli is építókovei abbéli tarekvésiiLnknek, hogy hatékony tárgya|(l
váljon bel<ílíink.

'.

I l )(.gtegye n minden tóle telhetót, hogy segítsen eljutnom a me!i.'ztílt talá|kozőmra. Magabiztosnak érzem magam' én irányí-

,.,l.. t'záltal építema tekintélyemet.
,

A megbeszéléssorán elolva-

ffi
ffi

W

W

fffiWWWW

W MWffiN

WMWffi 'ffiWW

W

WWffiWWWffiWIffiWWW

készséget. A testbeszédben nagy adag komplexitás van' olyan nagy, hogy tapasztalatom szerint a mélyrehatő tájékoződás benne ritkán segít, éppen e miatt a komplexitás miatt. Más szavakkal: olyan sok mindent kell megtanulni, és

É.'n.- értékelem t | ezta

brosűráikat, mcgnézem a tanűsítványaikat és e|olvasom Így tc;bb inÍirrmáciőval rendelkezem. '\ rírrgyalás során ővakodjunk a jelentóségteljes mozdulatok' ..,l 'r l<ritikus pillanatokban! Egy alkalclmmal egy svéd nyomda t. l|'rlréséretárgyaltam egy I,25 milliő fbnt korrili értékú nyom, ,l .lsi szerz1dés iigyében. Amikor a tárgyalás végs6 szakaszába . rtirItk, végigmentiink a javasolt árstruktílrán, és ellen1rllásra 'rrrtítottam. De ennél a pontnál a vevó felugrott, és Íéllelkesiil. 1;írl<álni kezdett Í<jl és alá. Az ár va|óban nagyon kellemes
, |,. Isííhírleveleiket.

'''r

lr

'''..glcpetés volt számára, és alig tudta visszatartani izgatottságát.

| ,zcl tudtomra adta' hogy tobbet is kérhettem volna. Amikor

126

slKERES TARGYALÁSTECHNIKA

.LJtZET _ KtI\lENY VAGY HATEKONY?

127

a tárgyalási engedmények szakaszához érkezttink, ez igen erós

. . , . .

N{;rgát

az értekezletet is vegyrik irányításunk aIá. Kezdjtik

pozíct(lba j uttatott engem.

A szorosan cisszefont karok

,tzzaI, hogy áttekintjrik a napire nde t, és megegye ztlnk az éra

tárgyalás kezdetén, majcl az al|irr

tekezlet leÍblytatásár l.

fázisában ismét az enyhc stressz vagy feszii|tség szokásos jelci.

Nem kell emiatt aggődni, de figyeljtik azt a pillanatot' amik<lr a karok elernyednek, és az asztalra vagy az o|be creszkednc|i.
Megnyugszanak, és egyre inkább bízhtrtunk abban, hogy kért1 seink clfogadhatők nyilván pozitív fogadtatásra talál megki; zelítésíink.

Vezessiik az értekez]et mindcn egyes lépését szem elótt txrtva a tárgyalás hat kulcselemét.

()sszegezziik

()'s,'ege,,tik menet kozben
a végsó

a tárgyalás

mindcn egyes pontját.

megegyezést.

NÍinclent f-oglaljunk írásba.
e tárgyalás megrckcd valamilyen triviális részlctnél,vagy

Figyeljtink a negatíV változásokra! Ezek kcizé tartozhatn;r|i'
az ,,ide-oda vándorlő tekintetck''' amelyek azt jelentik, hogy :rz illctó nem akar a szemiinkbe nézni. Az izgatott|égzés, a dobrt|r j ujjak' a trilságosan |aza hátradílésa székben' az apatikus líg kcir mind-mind szokásos jelei annak, hogy elveszítetttik :rz érdcklódésiiket' va!]y már eldcintötték, hogy nem egyeznek nrt'ri veliink. Még mindig kilábalhatunk ebból a helyzetból, péltllírrI
az á|Iítások kérdésckmődszerével: ,,Valami itt nem egészen villí gos számomra. Megkérdezhctem, mi az érzésikebben a ptlIrt

| |;r

'l|llik, vegyiik kézbe az írányítást. F.zt gy tehetjtik meg, hogy rsszatőrítjiik a bcszélgetésta helyes vágányra valami ehhez ' Ir'rsrlnlő mődon: ,,Azon tíínődom, va|on...l'', majd egyenesen r.rtériink az állítások-kérdések mődszerére.

ki-

it i' til,

ffi fu#,ffiiy[: ,

|ffiW,{#,ffi \,{,
ű,

W

MW&ffiW

#huffi ffi WW{,il,WW,

ffiffiffi

ban a teljes megegyezést illetóen|''

#E W ffi;tr Wffi-ffiW:W'W MWffi:# #hl^ffi
{A

Wffiffiffi::W ffiWMW

-ffi

ffi

\ rrcrrr hatékony tárgyalő soha nem tudja, mi a helyes lépés,és rrri tlcnl o,. ÁIto|ábon nem készijl fel, és nem veszi komolyan , tlírgyalást. A nem hatékony tárgyalők a kclvetkezókkel jelle.
I,rt.zhetók:

#

WW

ffi,WW

W,

W'fu M NWWW"W W'W a tárgyalás minden sz:rkaszában nlt.t

A mi Íélelősségiink,hogy
a

rizzik az irányít(l szerepet. A mi dolgunk,

hogy megszerezziik
a

. . .

ttincs |clkésziilés; ttincs begyakorlás; ttincs elkotelezettségiik sem ti'rgo tJrgyllJs irint;

az

átfr.lg(l

célok, sem a szóban

legjobb egyezséget a magunkszámára, ugyanakkor

tárgyaIri

Íélleléreztessiik, hogy az számukra is kcdvczíí. E,Zt csak í|gy tehctjiik meg, ha megtartjuk az trányító szerePct:

llizonyta|anság a

kiindul

helyzetben;

Allítsuk cissze a tárgyalás váz|atát.F'z azt je|enti, hogy mi dr)rrr jiik el, nrikor lesz az értekezlet, hol és milycn napirendi ptllr
tokkal.

rrincs onbizalmuk, és képtelenek bizalmat teremteni kéréscik vagy javaslataik iránt;
g.Yakran engednek a rájuk gyakorolt árletcirési nyomásnak;

gYakran megrekednek a jelentéktelen dolgoknál, és jelentéktclerrné fokozzák le a Íbntosat.

Gépeljiik le

a napircndet, és kiildjtik el Íaxon vagy e.mailcrr

128

SIKERES TARGYALASTECHNIK^

I

I

FEJEZET _ KEIVENY VAGY HATEKONY?

129

15.

feiezet

IeUyiilr

-

nB

teUy

fl

\

z, hogy megtartjuk a kezdeményezést,aztje

le

nti, hogy meg-

|,

l.ll<l.l,Zlfk a kapcsolat kovctke zó pontját, és vállaljuk annak fe'

Minden megbeszéléstVagy a lblyamat rninden |ázisát ,,Il'rlr tnondattal zírrjunk le, amely meghatározza a kovetkezó egy olyan pontot, mi', ' 'r'ivltlílt. ,,Ahogy megígértem, beve szek . rrlrt icivííkedden megkcresem onoket, hogy egyeztessiik a ko|, l,,.,:t1gét.

t|'t.l, megbeszélés idejét.'' Hasonlő kijelentést tesziink meg. ,.'r(r.í lcvclijnkben' Állapodjunk meg a kovetkezó lépésben, ha '' 1 ttőZ ki, hogy egynél tcibb megbeszélés szrikséges. Mindjárt
,
.

és gyorsan

F'z a fe1ezet számos gyakorlati tmutatást tarta|maz,illetve az.lrr készségekés tulaj donságok risszeÍbg |atóját, amelyeket

'

.

|r.

jén átvessztik a kezdeményezést, és nem adjuk vissza.

elsajátíthatunk.

k<jn n vt'

r

l
,,

ilr,tl' W ffiWi

W

WW W,WW mW,A,n

ffff#f
ffiffiffiffiffiffiffiY$

mindent írásban is rcigzítcni. Segít nekiink rneg. I rrl.ttli a tekintélyt és azirányítást. Elhárít mindenÍéle zavarba ;r. , t111'1'd{s1, és gyakran segíttisztázni olyan pontokat, amelyek
' |]1\'()n fontos

-

beltil. Felmerrilnek dolgok, változások kcjvetkeznek be, és nekrink fel kell késziilntink ezekre a véletlenekre rs.

egy nemrégiben készített Íélmérés adatai szertnt - a kereskedelmi tárgyalások cjtven száza]éka nem záru|t le hat hőnapon

minden tárgyalás záródik le egyszeri találkozőval. Va|őjában

kell, még pedig a nektink kedvezí irányban. Abban a pillanatban, ahogy elveszítjtik a kezdeményezést, e|veszítjiik az irányítást is; a tárgyalás csikorogva leáll, és mind a saját érdekeink, mind a tárgyalőpartner érdekei veszendőbe mennek. A harmadik, aminck az elvesztése a legnagyobb kárt okozza, az iizlet.Jől tudjuk,
nent

Készségeinkgyr.imolcsciztetésével eljutunk ocla, hogy már létrt' hoztunk bizonyos lendtiletet; a tárgyalásnak lraladnia

koltcjtttink arra, hogy eljutottunk idáig. Ha lemondunk a kezt|<' ményezésr61' ezt a pénzt elherdáltuk. Másodszor: az ir nyítá.rt'

Ez egyike az ar any szabályoknak. Ha nem tartj uk meg a kezdc t: nyez6 szerepet, három dolgot ve szíttink. Elószcir is pénzt. Pétlzt
r.r r

l

ir|.

'ttllen zavarosak lennének.
cit

\z írásba 1bglalás

pontja:

. .

mcgállapodást ír1unk le. Ahol csak lehet, önként .iilaljuk a megállapodás vagy a szerz dés megírását. ' lr-itrnk Ie minden kulcsfontosságÍr pontot az alku fázisában'
\ lirrc1enféle
l

,t'gyiink jől láthatők, amint ezt csináljuk. Ha ez megfelel ne.
rrk, mutassuk meg a másik félnek, és kozcjsen alakítsuk

l. ii

ki

.

( ,/,crket

a pontokat.

Iriuk le a napirendet még a mcgbeszéléselótt. Ha ez csoport-

r:ltckezlet, azután kell leírnunk a napirendet, hogy minden e|óz6Ieg cgyeztettiink. F'z azért lényeges, mert
.

'.lsztvevóvel |ilior ílgy érzik, képviseljtik ííket. Ha ez megtcirtént, kiildjtink rrtirrdenkinek egy példányt. Ne Íélejtstik cl: ami le van írva,

.rttnak tekintélye van. Ezért 1ől gondoljuk át, mit vehetiink

l,t'lc a tárgyalásba leírt kijelentésck és javaslatok formájá.

130

slKEREs TÁRGYALÁsTECHNIKA

,

I

EJEZET _ TEGYUK _ NE TEGYUK?

131

ban. Sok hclyzctben clőnyt szcrezhctiink L|ZZI\I, hogy íÍÁS beli bizonyítéktlt visziink magunkkal kczdííajánlatunk tánl<t

;',rr Ii
.

'\htll

ez segít, f.cltétlentil ragaszkoc1junk ahhtlz, h<lgy bcszél'

egY nagyobll h:rtásktjrrcl rendelke zó szemőllyel a másik 1él

l A vás:írlői vagy

gatás:í ra.

szállítői kijclentőscket gépclt lilrrnában hasz
he

'rlllrlatiítől.
l.,gv
i

níljuk, hogy srilyt

lyezziink arra

k arra, hogY az alku fízisáblrrr alkalnrazzuk ókct valamely említe tt clíínyvagy hasztln alÍt:i
Íclvetr.ink. Kiilcinciskőppcn nlasZtására.

j

a témára, anrclvct éppcrr

( )It,:tn t:írsas1igot

1rst lil lytattltt a bi ztosítőtá rsaságáva l. választott, anlclynek iiz-lctpolitikájírban a má.'.,. Iik liutőra speciírlis ajánlat volt. Egv három évvel korábbi jeIr l rtéktclen balcscte nriatt azonban visszautasításban részesiilt.

k ba r:ítonl ártír rgya

l

: AzíroLt anyagot

t ) rrl1'an

meg kell órizni arra.rZ esetre' ha késííbb szt'r-

zíídéscsproblőmák acl<idnak.

ember' aki ne m fbgaclja el a ncmleges vírl:rszt..fiirc|mevőgigvitte az iigyct a vezetííségkét szintjén, miclőtt megr.'lli|ta volna :tzt a szenrélyt, akinek egy tizlet mcgnycrése vagy
. rr

.
g$

T=.s

1''t

#'

# i$

frí # 6 g;
s:!

fi'i

l i.í

'r'a

i*

J# f.$

fi

fi-

H

á

lr.'sz,tése tényleg szárrrított, és ,.l szer.l'ódést nyélbe titotték. E,z, .',,.iIrlíra háromszáz ftlnt nregtakzrrítást hozott évente. .\ tarrulsága peclig az, hogy ir fillyanratot ki kcll terjesztcni, és

"*

{q{{

s{í{ ;t $ 4

t:{ :*

l.[1...t."t!

fl

:tgg.l

i{:g l

,'''rgltsllbb hatáskijrhoz. kell fbl,vamoclni, ha a kívírntercdménvrc '.'retnénk jutni.

A tárgyaliísktlr segíthet, ha ktlrlátoztltt a hatáskortink. Amit t.I kell kertilntink, az a minimalizált hatáskor. ,,Meg kell ezt llt'

szélrtem ,lz igyvezctínlrne l'', V.i!.y ,,a l)2rrtnercmmel'', vagy lrz ,,clsztályvczetíímmel''. I'ehet <llyan vírllalati ptllitikírt kialakítlrrri, amely krfljezcttcn lrlátámaslt.jll C7't a ténvt. Más szőval, ha rigt,
:r

\,, Úrz,elmek, akírcsak a testbeszéd' olyantlk, mint a szavak: mi-

vállalati p<llitika tőnyszerííen kim<lndhatja, htlgy Irlr táskijrtink bizonyos szituáciőkban korliítoztltt, és ezért hivlrt kozni kell másvalakire, akinck az iigvbcn 1élhatalmaz:íSavll!). Éleshclyzetckbcrr nc lépjiik tírl a hat:ískortinlict! FIa a tlíl. gyalás folyamán ahhoz a Ponthoz érijnk, ahtll olyan féltétellrt'z
kérik az cgvctértősr.inket, amclyrc nincs Íc'lhatalmazásunk,
m<lttt
I

tctszik,

l'. r lírulunk el mlrgtrnkről.

''.

l

gyalir:rbban nrut:rtjuk ki, illctve használjuk ííket, annál tob-

|'rtill:íljunk kiféjezéstelcn afcot mutatni, ami serrrmi kiiloIl(

)\Ct nCIn

árul cl. Ke rLiljtik a mcgkclnnyebbijlés, a Íéllclkcstilés
félnck.

.|1]\' ;r

p1rnik jőI láthatti kiÍéjczésőt. Blírmi, amit clárulunk ilyen-

junk ilycsmit: ,,Csak biztlnvos parlrmétcrek rncllett érvénycs:r
félhataimaz-írstlm a tírgyalásra. E.zt mcgbcszőlhetcm az tigyvt' zetónlmel, bár kétlem, hogv ííbelc filg egyezni. Dc mi le nne, lt'r

l .,r. jelz-őst atl a nl1tsik

tudnírnk. '.'' Szerez'z-tink tud<lmást arrril, nredc]ig tc11cd tárgvalőpart .lr-rdnurrk nertink hat:ísk<ire! kcll, nliben tud ős miben nem ttt(|
egyczkedn i. E'gyébkéntmcgtiirtén het, htlgy liiloslcgescn adu
l

'\z érzelmekct és a testbcszé(let használhatjuk perszc szán. l. |'tlsan is, kcidtisítésrc. Ezl'el az a problén.ra, ht>gy e7't a s7eÍe. l'. l llchéZ 1cnntartani, és clóbb vagY utőbb nagy valílszínúség'. l rájiinnck a tr.rrpissígra.

,\llllan a pillanatbirn, ahtlgy ez bekt)vetkezik, Llizalrnatlansá'.,r lielt|i nk. }elentíísenmeggvengtil pozíci nk és tekintélvtink,
|.
.

r

|i

és Itlhctetlenségtink pcdig nlegkérdííjclezííclik ebbcn van is

engedményt'

' 'I

l;lÍlll.

132

S|KERES

TARGYALASTECHN|K^

l EJEZET _ TEGYÜK _ NE TEGYÜK?

133

w,w,w *w*www

n*

ffi 'wwwwnw W iÍW,ffiW,M:w W, t 41,:i,-" ir ^ ; * r-,': ;' p*,;p, i'1

.'',,cmináriumon Vettem részt. A kovetkező héten három ember, 'r|lik az anyag egy részétlri.ár áttiltették a gyakorlatba, mind.
.
{

Általtínos szabtíly: kér1unktobbet, és tcibbet kapunk. Amikor hitelkártyával fizetiink, nrindig Íélme rtil egy három-ot százalék

)l

'ssze egyetlen hét után elnyerte annak jutalmát. Egyikrik egy Venezer fcrnt Íélettiértékiizlet tárgyalását bonyolította le . Egy

ktjzotti ttjbbletkcjltség, ami mindig az elfogadőt terhcli. Tegyrik szokásunkká, hogy árkedvezmőnyt kértink, például: ,,Úgy tudom' hogy a hitelkártyás fizetés cinnek t száza|ékba keriil. Ha
készpénzzel fizetek, akkclr megszabadíthatom ett6| a szám|áját.,,
E,z nem mííkcjdikminden alkalommal, mert vannak olyanok,

. Ir

rrrlísik teljesen átdcllgozta a beterjesztését, és az eredetileg gon. rlt ár kétszereséig jutott el. A harmadik korábban mindig aggo-

.l:rlmaskodott a tárgyalási folyamat miatt. Most felfedezte ma.
l1'illan az <inbizalmat, és már prőbára is tette. Tőbt:' száz személy
. \('te
l r

akiknek elóbbre valő annak kisebb kockázata, hogy kevesebll készpénzttartanak maguknál, és akkor másképpen kell megkcizelíteni a témát. Mindenesetre prőbáljuk nreg!

tan sítja' hogy a vásárlás során tíz száza|ékná| is nagyobb rt'gtakarítást lehet gyorsan elérni.

Ila
r

rendszeresen vesztink igénybe szállodákat, találkozha-

trrrrk olyan specialistákkal,

akik mást sem tesznek, csak egyedi .irgyalásokat folytatnak az iigyfclek érdekében. Ezért az ugy-

l.1ltííl nem kérnek ellenszolgáltatást' hanem a szál|oda áIta| frzeW W{,AW

WWW

fr,'ffi,W;,W#\#

WW ffiffi#k:WWWfrW

W*WW,:W

y,

jutalékből szerzik jovede lmtike t. E,z nektink idót takarít meg, . .' tllcsőbb szolgáltatást biztosít.
I. r t

olykor elónyos olyan személyekct igénybe venni, akiknek meg' felelííszakmai képzettségrik van. Ha nyomtatványt és reklámanyagot vásárol, olvassa el a krjvetkez 6 Íéjezetet! Vagy megke reshet egy olyan vállalatcrt, amcly a k ltségek cscikkentésőre speciali-

ttii ffi'#,,Mt%,ffid1mT]ffi1wffiWW

WW"WMT ffiffiffiW ffiffiffiffiffiffiff"

'tkffiwwwwwwwy \ rírgyalás elbátortalanítő is lehet. Kcinnyen kóvethettink el
.,'trlba hibákat, tehetiink sziikségtelen megjegyzéseket, és veszítIr..ttink. Vagy nem sikeriil |ezárnt a tárgyalást, vagy a másik1él
.r

záI dott.
Id6r6l id6re félkérnek arra, hogy cgy csapatot vezessek olyan tárgyaláson, ahol nagy a tét, vagy egyediili tárgyalőként mííkcjdjek cltt' ahcll a megrende lés vagy a szállítmány értékerelatíve nagy

t;íl el a jobb megállapodással.

azokhoz a tranzakciőkhoz képest, ame |ycket egy cég bonyolíthat'

. .,

begyakorlás során.Ha az izlet nagy jclentííségíí vagy értőkes' érdemes lehet proÍéssziclnális tárgyalőt hívni.
segítse k

Az iigyfblek gyakran éppenséggel arra vesznck igénybe, hogy
nekik az elíkész;jlet vagy
a

lrrryagiakat fordítunk rá.

A folyamat idónként

Gyakran rengeteÍ. energiát, idót
erósen meg.

tárgyal szerepk rében jől képzett szcméllyel képviseltetjtik magunkat. A szakértelem legcsekélyebb
Mindig megéri' ha
a

mértékíí nclvelése is tízszáza\ékos va!]y még nagyobb ktilonbséget credményezhet a végosszeg vonatkozásában. Nemrég egy

l{a tehetjtik, nevesstink! Gondoljunk valami viccesre vagy Ne vegyiik ttlil komolyan az egészet. Kérdezziik meg ','.rgunktől, mit tanultunk az esetból, írjuk le, s alkalmazzuk l így szerzett tudást. Ne veszítsiik el a lelkesedésiinket! Az iz|. tt.lnbereknek sziikségÍik van arra' hogy megőrizzéka lelkese.l.:stiket. A tárgyalás mindig megvisel benniinket; sziikségiink
rIrs7111d.".
t

'

r't'líílehet.

l

'Ill :lrra' hogy pozitívak maradjunk.

134

sIKEREs TÁRGYALÁSTEcHNIKA

,, IEJEZET TEGYUK _ -

NE TEGYUK?

135

gítsem.

goknak. Nagyon vígyázokarra is, hogy így használjam t:,rrgya. lási készségemet kisebb r'izleteknél, vagy gondokkaI ktiszk<jdó vá]lalatok esctében, hogv azokat nyertes nyertes helyzetbe se-

élet miatt nem fordítunk arra idót, hogy a kisebb kiadásokről is tárgyalást Íblytassunk, és ez tokéletesen helyes nregítélésea dol.

Ez kínos lenne a barátok és a család számára, és sziikségtelen stresszt váltana ki, Íiílegha kis dolgokről van sző. De nagyon is odaÍigyelek arra, hogy a kiadások Íiíbb tertiletein egy pillanatig se habozzak igénybe venni a tárgyalás eszkrjzeit. Nőha a hatalmas léptekkel haladő

életemet azzal,hogy mindenÍéléróltírrgyalok.

Gyakran a másik Íélnegatívan reagál a tárgyalás során. Számítsunkrá; ne ijesszen el' és nc szegje kedvtinket. E'z cgyszerííen része annak a kísérlettiknek, hogy cscjkkentsék torckvéseinket. Maradjunk pozitívak! Mielótt bárki rákérde Zne, aZ a válaszom: ncm t ltcim az egész

aláírjunk vcnc1égség alatt \'agy után' Ííílcg hosszti ebédek esetén. Arra használjuk czcket Nc cngcdjtink
a nyomásnak, hogy

lrz alkalm:rkirt, hogy megszilárc1ítsuk kapcso1atainkat, ne peclig

lr megállapoclás nlanipulálására. Ha hosszír ut:rzírst tesztink, liíleg reptilóvel, hagyjunk iclót pihcnésrc a tárgveliís clótt. ocejIlon tírli mcgállapoc1:ísok esetén soha ne egyezziink bclc abba, lrogy az utazás napj/in tárgyaljunk. A kiszáraclás és a reptilííűt rniatti idííátállási problémák hatírssal vannak a fcjrc ős :l testre. Szinte biztos, hogy gycngc crcdményre jutunk, ha a tárgyalást

]7 Űtazás napjára ídózít1k.

iiit

rii

#,t'W

P; ttW'W lA,t",{k

#r

ffi ,r;A, # Wn,y,W,T'W
fu,,s,t

#a\,[n

{i,Wi,fr tAW

TJrieiÍ-

fu'Wiwi [h" W

WÁ.il]

ffi k'.#,!ln

\'hlasszuk el az erlrbereket a tárgyalírstril. Az embereket támogatni
li.cll, a problémákat IrogY ez

WW W,ffiWffiWWW

W

WW,WWffi ffiWú,W\::W ffiwfirr

az

:Ú.z\et

támadni. Kezdjiik így: ,,Igazán azt szefetnénk, létrcjclj1cin'', azután e ssiink neki a problémának.

Van egy otlépéses fblyamat, amcly scgíthet nektink, ha szemI

ffiWMWffiWMffi*ffiffi'W\

lckeriiliink valamilyen kínos szcmélyi problémával vagy konfion-

koz ttmegbeszélhcssrik. Ha egyccliil vagyunk, tartsunk egy rovid sziinetet, vagy pedig állapodjunk meg cgy rij
ra' hogy egymás

Ne féljr.ink Íélbeszakítania tárgyalást olyan okből, ame lyet jogosnak ítéltink!Ha gy látjuk' hogy a vita ártalmas irányba halail, vagy pedig valami váratlan dolog mertil Íél,ős meglepetést okoz' tartsunk szt.inetet. Ha csapatot vczettink, akkor kérjrink idót ar-

tliciőval a tárgyalási dialőgus során:
l

.

Figye ljiinft oda,hogv idííbe n higgadjunk le . FIa szembenállás
:r másik fél őrzelmei gyakrarr félfokozőclnak. Ha rcagálunk erre , lehetóvé tessztik, hogv az érzelmek Íélnagvíts:ík az iigvct, tírl annak valődi nagvságán és Íbntosságán. Mutassunrt egyiittérzést, és pontosítsuk a részleteket. Mclndhatjuk: ,,Úgy hiszem, őrtcm, és ha én volnék az on hclyőbcn, ugyanazt éreznénl. Abből, amit on moncl, a prclb. valílszínííleg léma a kcivetkezóképpen Ít,glrrlliatő cisszc... | l értetteml''

alakul ki,

,)'.

megbeszé|ősben. Tegyrink 1él kérdéseket' miclótt távozunk, hogy meggyózídjÍink rőla' minde n lényegeset lefédtr.ink ős megértet-

amelyeket alaposan át kell gondolnom; talán meg tudunk szer. vezni egy talá]kozót a kcjvetkezó hétre''; vagy: van ',Sztikségcm egy kis 1riss levegóre; bocsássanak meg nekem harminc percre.''

trink'e. Soha ne kerriljtinkolyan nyomás alá, hogy ellramarkclclottan aláírjunkvalamit. E,zt mondhatjuk: ,,Van egy-két olyan pont,

A lésziiltségct czze| hat:ístalarrítottuk, és ismét készen állunk
zőscikkel'
tcl

arra, hogy haladjunk ttlvább. Azonosítottuk magunkat az ér'
és világossá

tetttik, hogy esettikben azok az érzésck

jcsséggel helyénvalők.

136

SIKEREs TÁRGYALÁsTECHNIKA

]

5. FEJEZET

.

TEGYUK _ NE TEGYUK?

137

J. Fogalmazzutl1meg, és adjunk javasolt megoldást. Vagy válaszol-

junk egy kimondottan kereskedói javaslattal: ,,Ha cin..., akkor mi..."
Tegytinrt

WAW, W

MffiffiW MW #WWW

WhffiWrWW^ ffiW

MWnffiW

W

vt

4.

rőh, hogy egyezségre jussunk

Íélelósséget.
5.

-

és vállaljuk érte a

Erísítstinrtmeg szóban minclen rőszletet, majd lássák, amint leíriuk azokat.
a

tartunk' kerek számokat várHa konzultálunk vagy felkészítést nak tóliink és a normatívát. De tobbek számára a kerek számok ligyelemért kiáltanak. Azt kiáltják: ,,E,ngem tárgya|ásra szának!'' Tipikus kerck szám lehet az 5 |, 10 f,, 100 |, 1000 |, 10 000 f,' 100 000 f'. Beépített hihetetlenséget tartalmaznak.F'z kezdetr

Ne reagáljunk

tól fogva gyengíti pozíciőnkat, mivel tárgyalőpartneriink autorlratikusan aztvárja, hogy engedtink az árből. Azt mondja' olyan r'ilágosan, mintha szavakba foglalnánk: ',Nem számítok az itt t'mlített cisszeg elÍbgadására!''

szembenállásra vagy az érzékeny momentumokra! Ezzel elkertilhetjtik, hogy támadjunk másokat. Ahol csak le.

het, kerii|jiik, hogy cinvédelemre szoruljunk. Ha ilyen helyzetbe jutottunk' kertiljtik a gy jtő hatás kifejezéseket, mint például:

,,Ón becsapott engem.'' E,helyett mondjuk azt: ,,Becsapv a érzem magam.'' Az iménti otlépéscseljárás tényeket Íbg eredményezni az érze|mekésegytittmííkc;désta konÍiontáciő helyett. Szinte biztos, hogy a másik Íélbene llenérzéstkelt e pillanatok
1észiiltsége. Meglehetósen nyugtalanná válhat. Prőbáljunk meg

iifffi, I#Wffi-WW-WWNWMW

WWWWffiWffiWWMffiW
got

WWffiffi WWWW W

H

Nc mutassunk hajlandősá

az elmozdulásra, csak ha valőban

olyan kórÍilményeket tcremteni' amelyek kozepette a másik féllel egymást támogatjuk, és k zcisen vessztik fel a harcot minden valős vagy vélt problémával.

lrliarjuk! Keriilniink kell a,,mintegy'',,,kozel'''',durván'' szavakat. Ilzek olyan szavak, amelyek elmozdulásra vagy engedmény adáslíra utalnak. Leleplezik, hogy már hajlandők vagyunk elmoz. hogy ,'vagy ehhez kozeli'', halálos. Nem .Iulni. Az a kiÍéjezés'
silieres taktika a megegyezés e|ómozdítására; csupán engedmény
,r

WW

ffiffiW#W#hffiW

W

Wffi

ffi

semmi ellenében, és sohasem szabad használni.
Valőban, ezek
a

ffiW#KWffiWWY

szavak tulajdonképpen az elsó enge dménytink.

Az a tartalma, hogy én nyertem' és ők veszítettek. Úgyeljtink arra, kivel beszéliink' és mit mondunk. Minél tobbet mondunk. annál
nagyobb a veszély.

Ne mutassuk ki

a diadalt! E,z megbántódáshoz vezet.

|ié váltak, és az árat jogos elsódleges céIpontként kínálják tárqyalőpartneriink számára. Saját ténykedésiinkkel távolítottuk

t'l árunk védípajzsÁt.

A Íéllelkestilésbárminemú jelét a másik Íélnegatívan értelzi. E,lkezdik megbánni az íz|etet, és kiutat prőbálnak keresni. Ügyeljiink arra, mit mondunk nekik, a munkatársaiknak,
me

I iiilW W

MffiffirW

#WffiWffiW

WW WffiW

W,W W,W'WÁ

III,,WWWIMffiWWWY,

Vagy a saját munkatársainknak. A btiszkeség a bukás elífutára, és ez itt kiváltképp igaz. A legtcibb, amit tehetijnk: szerzódjiink

veltik, és fogjuk be a szánkat!

Nc 1élejtsíink e| az á|talános érdeklódésre osszpontosítani! Soha' se lcgytink rugalmatlanok! Ne engedliik, hogy egyetlen elem,
Vagy egy je||emz ,vagy egy kiilonleges hclyzet elhomályosítsa az

138

SIKERES TÁRGYALÁSTEcHNlKA

1

5. FEJEZET

- TEGYUK _

NE TEGYUK?

139

ts'z gy Í'íi,zlik,mint
h(lzza az orrát.

meg a tcljes vásárl:ísi listájukat. Használjunk ef}éle kiÍcjezése. ket: ,,Milye n cgyéb pontokzit:rkart mcgvitatnii''; vagy: ,,Mclye k azok az egyéb kérdésck, amelyek Íbntosak onnckl'' Ha leragadunk egy adott kérdésnől, mcgvan az esélye annak, hogy az igyeke zet taszít(lváválik, és bukunk vagy patthelyzetbe kertiliink. olykor a rugalmatlanság a moh ságra aclott válasz.
a rothadő hal, és ellenÍéltinkazonnal 1él-

írltalános érc1eklódést! Beszéljtink Íblyamatosan erró| az á|ta. lános érdeklódésról. f.:rrtsuk észben az egész tizlctet, szerezzílk

|iil!'ít"; b,{ii,u,,i,flti.F'lta'n+'

fk

,,Í,,fr,flt,:;'W[kÍ",#i;:,{Tt#h,Í

A tárgyallis kockázatos; az egyetlerr dolog, ami még ennél is
kockázatosabb: nem tárgyalni. |őcskán elronthatjuk, részben
vagv teljes egészőben.

IJa t/rrgvalunk, legyr.ink nrég inkírbb hajlandők kockázatokat

#üWWWk,,#W#fu ilW,,ti,i,trft ,#e:!fk"W-#,{{fl W;#'#,fl,!

vehet rá.

tííség egy másik proÍrt mcghallgatni. (i ktilonleges volt. Rcpiilógép-cladásről t:írgyalt, és éppen azt moncltál< neki, hogy elvc' szített egy adcltt tizletet, amelyról már azt hitte, hogy mérget

Mcllettem egy hivatásos tárgyalíl intézte a dolgát telefonon. Miért lcttcm izgatotti Azért, mert nagyon ritkán aclőclik
le

Soha nem Íbgom elfélcjtcni. Akaratlanul hallgatíi Ztam aHeath_ row klubjának társalgőjában, és nem hittenr a szerencsémnekl
he-

r'/llIalni' és lássák a hajlandőságunkat; ezbiza|m,at tcrcmt, és gvakran kifizetódik. A tárgyalílÍ.ől clsztoncisen bizalmat érez zt rnegkozel ítéstink i r1i nt, a m i noveli hitelességiinket. Gyorsan mutassu n k rá tárgyalőpartnertin knck' milyen kocliázatokkal járhat szánára, ha másik céggel bonyolít iizletet. lIa mi vagvunk a vevók' lnut:lssunk rá szá||ít(lnknak, milyen lirlckázati clcmek járhatnak más lchctséges vásárlőkkal, hangsírlvozva azt a kockázatmcntcs kornyezetet' :rmelyet mi ny jthatunk számukra: pénzrigyi biztonságunkat, bővítési elkotelez,ettségtinket, sz:íllítíli k fi zetési határidóre vtlnatkoző jegyzón liiinvveit stb.

Ha már-már Íéladnánk,kérdezztik meg nlagunkat: ,,Mi baj lennc abb l, ha még egyszcr megprőbíilnáml''

nrény vélcményeltérősscltalálkozott' nem adta fél. Amíg én ott r.iltcm, megállapoclott cgy iij ratá rgya lási ta lá l ko zóban.

tetében. Valamcnnyi határidót és Íbltőtelt lclcplczctt. Kikutatta. milyen tárgyalhatő v:íltozőkat használt versenytársa' és hab:ír ke'

sérőíl állapodtak meg. Kiderítette' hogy kivel írllapocltak meg' mi volt a megállapodás a tartalék alkatrészek és a karbant:irtás

tígy hűsz percig hallgattam, amint ez a tcikéletes profi kiegészítcndó (',W'') kérclésekcttesz Íél.Megtudako|r"' hogu vőgtil hány rcpiilógépet kívántak vásárolni, és hány gép kiÍizeté'

.Ialán

Ila mi vagYrrnk az elad k, mutassunk rá aj1rnlatunk MDSA . jének (mérhetó ktiliinbség és egyedi elóny) biztonságára v:rgy garanci:íjára. Mutassuk ki nekik, hogy más szá||ít(k csetén e jelicmzííkhiánya nrilyen sebezhetóvé tcszi ííketa kockázatokkal 'zemben. Határozzuk meg czt a kockázatot mennyiségileg is, 'zírmokkal, osszcgckkel és megtakarításoklial. Alkalmazzunk gltranciát a kockázatt l valő Íélelem kiktiszobolésére. Foglalktlzz,unk hatéktlnyan azokkal a kockázatokkal, amclyeket a tárgyalő' |i|:| ő:cz, nlőg ha ezek :r kockázatrlk valíljában nem is léteznek.

tekin.

Iii
i,,i

lu#Á;#,!e:tw1:q'{,'t1li_i,fi,f it

tlí!et.f,l, f,fiÁk{nfr,ftil[lnÍ}a,iw

,{i:l,v#I":Ii,i":ű4,,,ii{:I:;

iil lkw, !

I.írgy:rlőpartnertink j cskán haszná|hat olyan veszélyes fráztrrlkat, mint amilycnckct a kovetkezó oldalon 1elstlrolunk:

140

SIKERES

TARGYALÁSTEOHNIKA

1

5

FEJEZET _

IEGYÜK

NE TEGYÜK?

141

c
o

,,Kéz kezet mos.'' Lazán lefordítva ez azt jelenti:,,Ha cin ajándék gyanánt ad nekem valamit, viszonzásul én valami kisebb

WWW ffiWr{iwffi,W# WWffiWAWrffiW ffiWWWffiW 'wffiwffiwffiwmww^wwaw:wwy

,IIffiWffiWW#WW

értékíít adok.''
,,Mindcissze két vagy három aprő dolgot kell tisztáznunk.''
E,z lefordítva' ,'Épp.'-' azon vagyok' hogy valami elképesztót

l l

kérjek ontól.'' ,,Amit javasolni kívánok, elónyos |esz az on számára',; a jelentése pedig: ,,A kcivetkezó engedménye m az on számára

Ideális esetben a vevónek iigy kell éreznie,hogy az eladőtől ftig. getleniil értékel a megegyezést' ami azt jelenti, hogy az a preleDtáCió a legjobb, ahol a hallgatőság rigy hiszi, (íkgyózték meg
saját magukat. E,z csak gondos munkával érhetó el.

A kereske.

gyakorlatilag értéktelen.'' ,,Azt hiszem, már csaknem ott vagyunk''; ami lefbrdítva azt jelenti: ,,Azt hiszem , ez már az enyém, és szerz1dni szeretnék minél gyorsabban, kérem.''

rlííkegy olyan technikát használnak, amelynek a neve ,,prőba,
nregerósítés, cjsszehasonlít ás, lezár ás'', és miutá n ezt a Íblyamatot végigvitték,alkalmazhat ják azt a sorozatot' amelyet a piaci szak-

Ezek és az ehhez hasonlő frázisok kcizvetlenril a megegyezés elótt hajlamosak feltíínni,és kcinnyen eltéríthetnek be nnijnket az tíránytó|. óvakodjunk tólrik, és készriljtink fél rájuk. Egyszerú, mindenre jő válasz lehet: ,,Nem vagyok biztos benne, de ha cin..., afr,rtor mi..."

cmberek ,,klasszikus prezentáciős sorozatnak'' (CPS Classic l)rcsentaticln Sequence) neveznek. F'z az osszehasonlítás és le. zárás kiterjesztése' amelyet akár képzett, akár képzetlen keres' |iedóként használhatunk:
|. A vevó bemutatja a helyzetet

]. A vevó bemutatja a problémávaI jár6 kovetkezményeket és azt, hogy míértjár az rejtett és jovőbeni problémákkal is.

vet 1él valős problémát, llacsaftazonnal nem rtezeljtirt.

-

miért nem kielégító, és miért

WW

W

jffiW/lffisffiff.^

WWW'ffiWH WW WWffiWffiWffiffiWW

W

WW

w Minél keményebben dolgoznak, annálnagyobb lesz a megelégedettségiik. Nagyon Íclntos, hogyan jutnak el a megállapodáshoz.
E,bben az cisszeÍíiggésben, ha azon vagyunk, hogy igent mond-

Az e]adó bemutatja a megoldást és azt, hogy miért felel mcg az a yev6 azonnali igényeinek' kézzelÍbghatő elónycikkel. |. Az e|ad(l bemutatja a megoldás eredményeit és azt, miért jár az rejtett és jovóbeni elónycikkel is. 'j. Az eladő átruházza a megoldás eléréséneksiirgósségét hogy mit veszíthet a vevó azzaI,hogy késlekedik, és milyen extra
].

junk, kérdezztik meg magunktől, mit érhetnénkmég el, mielííttmegegyeztink. Ne siesstink levonni
a

előny kkel járna, ha most cselekedne, például: ,,Minden nap' amivel on késik, azt jelenti...'''
(l. A vevó által nyert hasznot (cisszességében) cisszehas onlítja az
a

kdvetkeztetéseket, még

ha kcizel is állnak. Fejlessziik szokásunkká a megegyezés kimondását kozvetlentil megel'6z6 várakozást, és kérjiink egy kicsivel tobbet.

la

Miután befejeztiik, mondhatjuk. ..on .gy nagyon nehezen
meggy6zhet6 ember.'' E,z a tiszteletet és a megbecstilést Íbglalja szavakba.

/. Felhívás a cselekvésre ki a rajtjelet most' és már ma ',Adja délután elkiildjrik onnek az eIsó szállítmányt. Valőban, ha
czt most rcigtcin meg tudjuk tenni, azonnal lebonyolítok pár
teleÍbnhívást néhány lehetséges űj fogyasztő jukhoz.''

csony s zin ttí b efe rtte tésse l.

142

slKEREs

TARGYALASTE0HNIKA

15' FEJEZET

-

TEGYUK

-

NE TEGYÜK?

143

EsETTAl|ULnttÁuv

Níi a torténet tanulságai Nagy a kockázata, hogy rosszul rea.
gálunk arra, amit a vásárlás jelének gondolunk, és még nagyobb e kockázata annak, hogy arra rcagálunk' amit a nem vásárlás
jelének tekinthctiink.

.

Ugyanakkor vtgyázzunk, nchogv Íélreértelme z z'f.k az e|adó jelzéseit. EgYszer, egy esenrény alkalmával a kcivetkczó tc1rténctet hallottam: E,gy vonat egyik Ítilkéiében négy cmber utazik Párizsb(:l Madridba: egy gycinyriríí Íiatal lány azid6s nagymamáj./ival'

T.árgyaljunk helyesen, és akkor nem kell jelekre hagyatkozllunk- eredményre Íogunk jutni. Van néhány olyan mcgjegYzés, ltr.rrelyek jő1 meghatározott érc]eklódést je leznek, ígx azokat észre kell venniink.

tckirrtélyes t:íbornok egy jőképíí,fiataI hadnagv kísére. tében. A négyes nyugocltan tild gél, mikrizben a vonat beÍut egy alagtitba a Pireneusokban. Az alagírtban szurokscitét van,
és egy

A kcjvetkezíí megjegyzések arra utalnak' hogy kozel vagyunk
lrz eladírsi folvamat lezárásához:

amikor cgy hangos cs6k csattanása hangzik egy kemény pofon
még nagvobb csattan;ísátől kcivetve. Amikor a vonat k|lép az alag t másik vőgén, a négy embe r csendben iilve marad, mintha mi senr

t

rtént volna.
a

csodálatos csőkot, amit ez a jílképíí hadnagv adott nckem. De
a nagymamám képen torolte, így nem hiszem, hogy a kovetkczó alagíltban blírmit lneg mcrne írjra prílbálni. Bosszantő, miért kellett a Nagyinak ezt tennie i'' A nagymam a azt gon'

A fiatal |ány aztgtlnclolja magában: ,,Hogy élveztem azt

r Milycn ham:rr kaphatjuk megi l Mik afr,zetési opcicikl r E,z rengeteg pénznek tíínik. c Ez egy jő szempont. F,rtem, hogy r ,|ehcttink egy prőbírti r Mennvil

mire gtlndol.

dolja magában: ,,Micsoda iÍjii embcr! Megcsőkolta az unoká' mat! De őn megfélelíí nevclést ac.Itam neki, ős ó cgy j nagy poÍilnnal v:ílaszolt. Briszke vagvok rá, és tuclom, az iÍjr.i ncnl filgja megprőbálni, lrogy a kijvctkezííalagűtban is mcgcsőkolja.''

FIGYELJÜK n vÁsÁn s JE[E!T, t|A TEtEFoNoN TÁRGYALU1{K! '\
i

lebonyolított tárgyalásnak meÉlvan aZ a telcfon segítségével Irírtránya, lrogy nem láthatjuk a másik félct, és emiatt nem tud.
u

tűltenni rajta. A scgédcnl a lcgkiválőbb katonai iskolákba járt, és nagy gonddal, szcmélycsen választottanr ki magamnak. A kiképzéseÍblytán tudnia ke llerre, hogy nem lctt volna szabacl mcgcsőkolnia azt a lányt. A sotőtségbcn :rzonban az ifj(t

A tábornok azt gondolja magában: ,'Nem tuclom magan)

k értclmezni testbeszéclét. Íme néhány vásárlási jcl, amelyek esetlcgesen azt jelzik, hogy tárgyalőÍél krjzel áll a megegyezéshez: ha lelassítja vagy 1élgyorsítja a beszélgetésiramát; ha kérdéseigyakoribbá válnak;

'r

gondolja nragában: ,,A mindenit, ez csodálatos volt! Milycrr ritkán adődik lehetóség arra, hogy megcsőkrlljunk egy gyiinyoríílányt, és cgytittal Íélpo|ozzuka fónciktinkctl''

h lgy nyilván azt gonclolta, hogy én voltam az, aklmegcsőkolei, így hát én kaptam azt a poltlnt. Ha visszatértink a bázisra, a hadnagy majd megkapja a magáőt.,, Az ífj hadnagy azr

l l r r

ha felenged, még lazáblr>á, vagy nyerscbbé, vagy iizletiessé válik; ha szavaib l kitíínik,hogy jől rcagál arra, hogy megprőbáI' juk le zárni a tírrgyalást.

144

s|KEBEs

TARGYALÁSTE0HN|K^

]

5' FEJEZET _ TEGYUK _ NE TEGYUK?

145

ffi&effiffiffiffi tud&#ffi ffi wffi mmffimnt;mws

t. I-títási: ,,Gyony ríínapunk van, gy tíínik,szép idónk lesz.''
2. Halltísi: ,,F'z szépen cseng a fiilemnek. AzidíjárÁs-1elentés jőI

akár vev6, akár eladő, érdemes figyelnie arra' van-e a tárgyalőpartnerének kedvenc kifejezése, amelyet állandőan
ná|.

on

hangzik."

Az egyik iigyÍélmindig az

rengetegszer szerepelt a kifejezés, és elnyerték az e]ad'ást.

a telesales-vezet6 is állandőan ezthaszná|ta, és nyert a tárgya,. láson. Egy számítő gépes kereskedelmi igazgatő egyfolytában a ,,ktirnyezet,' szóthasználta, így a forga|mazók javaslatában is

hasz_ 6 ,, j renclszerét'' emlegette, így

J. Érzelmi:,,Remekiil érzem magam. Szcretem a mcleg nyári
napokat." Vevóként vagy eladőként egyaránt meglepó hatást gyakorolha. nyelv használatával az oIyan emberekre, akik tunk az érzékelési kedvelik azt. Figyeljrik meg a nyelvhasználatukat, és tiikrcizziik vlssza azt nekik. Figyeljiik a nyomra vezetí jeleket' és ttikroz-

ÉnzÉxrÉsl NYEtv
természetes nvelvi feldolgozás) kutatői kimutatták, hogy azérzékelési .'y.|u.,.k há' rom típusa van, és ha ezeket fel tudjuk fedezni a vásárlők nyelvhasználatában, Íizletk tési esélycink megn vekednek. tási: Emberek, akik elónyben részesítika vizuális informáci6kat, például: fogom tekinteni''; ,,Látom, mire gon',Át do|,,; ,,Ezjőnak túnik számomra,,;,'Ez nekem vcircis posztő.,, A vizuális szavak használata mellett nagyon gyorsan beszélnek, és lehet, hogy beszédhangjuk az átlagosnál magasabb. 2. Halltisi: Emberek, akiknekfbntosaka hangok, például: ',Mond' ja nekem''; ,'Rá vagyok hangolődva''; ,,Hallgassa ezt,,; ,,Ha|lom Önt''; ,,Vitassuk meg ezt''; ,,Aztkérdezem, hogy....'' fő a beszédkészségtik' és ritemes, dallamos hangon beszélnek. 3. Érzelmi: E,mberek, akik azérzelmek érzetéthasználják, például: ,,Úgy érzem, mintha'';
. .

ztik vissza nvelviiket!
Hallási
hall hangzik
behangol hallgat beszél
moncl

Az NLP (Natural Language Procession -

Érztlmi
erez érint félfog kényclmes izgatott
sri

I

-AtASt

kép lát

nez
távlat
VetÍt

].

L

lyos

képmás

nyugvn
7'41

é|ez

megtckint
mutat világosság
sze

tapinthattí
jől nreghatárclzott

hangs lyoz
beszél valamirííl

meghat

mléltet

Vevók is, eladők is használják ezt a táb|ázatot; akár tegyiink is be egy másolatot az iratgyőjtónkbe. FIa válaszolunk' hasznáIjuk azokat a szavakat, amelyekct tárgyalőpartneriink használ' kiilÖnosen akkor, amikor a megegyezés lényeges pontjait sszegezzijrk.

vagyok

a lassri beszédre, sok sziinettel, iclónként esetleg sőhajtva. Beszéclhangjuk mélyebb az átlagosnál.

a lényegre!''

.-vel'';,'Szeretem'';,,Kényelmetlen nekem'';,,Térjíink

foghatom Íél,,;,,Kapcsolatban ',Nem

Hajlamosak

A beszéd sebességét is igazítsuk ahhoz, ahogyan ők beszélnek.

|ő| látható az érzéke]ésr nyelv fontossága, ha a ,,Szép napunk va n'' kifejezést nézzÜ k:

t46

SIKERES

TÁRGYALÁSTEcHNIKA

15. FEJEZET _ TEGYÜK _ NE TEGYÜK?

147

10.

fejezet
t

l!árom guyedi mÚdszer
iÍ,ff'i!lWW!j!Wl;W!|llil!..{ lliilWilillí"ft!,,l!ili!iil!l!9i.ililll!.#.!iliill,l/[l-#'flnl[!

,&g
.ru

ew

&ffi&gLKffi&uffi -"
g"J ffi W re,,#,g.Éé[
l4#

#ffi Y#.qru

g

:K4-'tr.

A hriszas évcim kozepén jártam, és k<lrábban m:ír mcgíillapclt|' tam aZ addigi legnagyobll tizletem tárgyalásának idópontjáríll cgy nagy nemzetkozi számít gép.filrgalmazíl céggel' A tárgya.
lási értékhárrlm.négy milliő font volt, jő néh/rny évrc. Nagycln clégcdett voltam az iizlettcl és az clkészítettbcterjesztősscl. Kti. lcin iiromomre szolgált az a szívé|yesbaráti kapcsolat, amit a vá.

ffiffi,ffiW,Wffiffiffi

'WfrWfuWW:W

M

ffiffiA ffi-W ffiWüfkffi ffiWk"WW[fu.yu,W.W
M,L
{I^W

wu ww,g w

WWTIM;P" ifur%ffi,ffi M'V ffi.W W#W

sárlőkkal sikerijlt kialakítanom. Még inkább elégcdett vo|tam, hogy sikcriilt - rigy gondolom baráti stratégiai viszonyt kiala'

{I,WW'&

kítani az eurőpai beszerzést fííncjkkel.

Az

- tula|donos-mencclzser, vevó és eladő - tárgyal a sajtrimegjele nésrííl cgyéb pronlőciőkr l. és Ezck a tippck hasznos scgítsóget rryírjthatnak a kciltségek cs kkentéséhez ős a végcrednrényjavításához. Ha :r tárgya|ható vá]toz kat Vagy engedményekct nézziik, kérdezzÍik meg, mi lennc, ha:

uz|eti élctben szintc n-rinclcnki

liezó áremelést kcivetííszerencsétlcn napon meg nem írtuk fogyasztői
n kn a

A munka jől ment mindaddig, anríg egy szállítőink
k, hogy clke riilhctetlen

felr l érm

remelésre készii lijnk,

a

i

attől a naptől számított cgy hőnap mírlva fbg életbe lépni. Postafbrdultával meÍ.kaptam az clképzel hctíílegkemőnyebb lcvelet
E, kedvelt eurőpai beszerzési Íéínokómtííl. levélben mindcn további beszer7ést a:zonn^I leállít<ltt. Nyilvánvalővá tette, nincs

l l r o l l . l

osszekészíteném hclvett az iisszes anyagot tin

a

rcndelkezésércbocsátanám az osszes ír1rsos anyagrlt ()D-n vagy clektronikus Íornrábanl risszegyííjtcném az elkésztilt anyagot (nincs szállítísidíj)l biztrlsítaniím a teljes filtőirnyagoti ktiltin Llesz,ercz-ném a papírt, és írtadn1rm a nyclmdánaki :ítaclnám a kiadvány teljes o|daltervezctét és szcrkezetétl ezt az tizleti szintct rendszcrcscn biztosítanánrl szemőlyescn llcmutatnám négy olyan személynek, akik hasonlő volumeníí nyomtatási mcgrcnclelésekct aclnak cinnekl

publikáci hozl

scmmi mőd arra, hogy czt az árcmelést clviseljék. Ugyanilyen rryilvánvalővá tettc' hogy tigy érzi,velc még nem bírntak el ilye n kozonséges mődon. Kovctcltc, hogv találko zzunk személycsen,

ős minél hamarabb. Nagvon ravasz és b lcs tárgyalő volt. Amikrlr clmentem htlzzá, íímaga szokás szerint kcclves volt, és végiil is megállapocltunk az árcmelésben, de mondanom sem kcll, hogy tcirekvéseim nagymértékben csorbultak, ős nem értcm eI a meÍ{-

t:élzott árat.

Htlgyan tchcttenr volna másképpl Vlltaképpen nagy()n k<jnnyen! ovatosltn clííkellett voln:r készítenem a fbltételek megv:íltclzását írjságcikkekkel, e-magazi. rrokkal ős így tov1rbb, hogy bcmutassam a globális írrcmelkedés realitását ezen a piacon, ezeknél az anyagoknál stb. Ezután rissze kcllctt volna hoznom egy találkozőt, hogy siirgííscnmegbcsz-élj|ik cgytitt, hclgyan minim:iliz:ílhatnínk e glrlbális trcndck be-

Vagv azt mondhatnánk: .'Éncg1, irodlli elllito cég vagyok, és szcrctnék megbcszélést fillytatni néh1rny iroclai berendez'és szá||ítílsárril, cscrébe azért, hclgy...''

148

S|KERES

TARGYALASTECHN|KA

16' FEJEZET _ HÁBOM EGYED| MoDSZER

149

Íblyását.

Ki

kellett volna kutatnom, be kellett volna gyakorolnonr

17.

feiezet

és e|ó kellett volna

készítenem gy, hogy kozben lelki szemeinr

el6tt az ideális végkiÍéjlet lebeg.

Uéuszti
'itffiw

W'ffiWWMWWWEW WWWffiWMffiWW,I#,L{#T

T

Vffiffiffiffiffi#- q#ffiffif

hol kínálnak.'' G i ll Greenwood két hivatali író asztaltvásárolt. Korrilnézet r' és beszerzett néhány versenyképes árajánlatot. Ezután felhívt:r kedvenc száIlítóját, és árajánlatot kért. Háromszázhetvenot forr tos árat kínáltak neki. Megmondta az eladőnak, hogy van két százhetventjt Íontos ajánlata is; tud-e tenni valamitl A kereskeclrj
néhány őra mrilva visszahívta' és azt mondt a: ,,Kétszázhetven()| Gill így reagá|t:,,Adhatok egy meg rendelést további tízí.ontoscscikkentésért.,' Az Ü;z\et létrejotr. Nem azt mutatja ez' hogy egy mindcissze néhány perces telefon
Íontos árat tudok ajánlani.''

ban cintól akarok vásárolni; itt vannak az árak, amelyeket más

árak széles skáláját. Gyííjtsiink nyomtatott speciális kínálatokat, árlistákat, menjtink el a forgalma zőhoz, és mondjuk: ,,Énvalti

akarunk vásárolni, akkor előszcir gyííjtstinkinformáciőkatl Gyííjrsrink rijságkivágásokat, telefonáljunk korbe, hogy felmérjiik az
,/frnffi#

Ha tudjuk, hogy mit akarunk vásárolni' és tudjuk, hogy kitól

ffiffi#ffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiw

Írne néhány nagy hatásír egysoros bcilcsesség. Nem annyira át-

Íilgőak, hogy onmagukban egész fejezetet alkossanak, de illeszsziik ide a végére,fogadják jő szívvel!

Ne trilozzuk el a tényeket! Ne tegyiik rugalmassá a kemény informáciőt. A becsÍiletesség és tisztesség mindig kiíizetódik a végén.Ha becstelenséget múvelrink, az olyan, mintha bume.
rángot dobnánk el. Megvan az a rejtélyes képessége' hogy viszszajcin, és fejbe vág!

Ne csak Íéltételezziik tényeket! Ne csak feltételezziik, hogy a
lrelyesen ítélt{ikmeg tárgyalőpartneriink vésével.

nal 2

takaríthatunk meg ebben aZ esetbenl Tegyiil< |eI, hogy megcsináljuk ezt havonta négyszer, az év tízhőnapjában. Pontosa n nyolcezer-ny o|cszáz fonttal nÖveltrik a hasznunkat.
110 fontot

x

hangulatát vagy érzé-

scit, hanem mindig e||enórizzik kiegészítendő kérdések felte-

Legytink tiirelmesek! Bár a késedelem mindig frusztrálő, de rnég mindig jobb, mint egy rossz dontés. Az elsietett dontések :íltalában mindkét fé| részéreártalmasak.

Ha kiilon feltételeket vagy kiilon kriltséget késziiliink beik.
t

atni, gondoskodjunk nyomtatott bizonyítékr6|.

Ne higgytink el mindent, bármit is hallunk' F'I|en6rizzikbárnlely kulcsinformáciő érvényességét, ami a tudomásukra jutott.

150

S|KERES

TARGYALÁSTECHN|KA

17

' FEJEZET _ VEGSZ0

151

M WWWWMw&ffiffiffiffih&g,
1. Mindig rtérytinrtil)bbet!E'lfogaclott taktika a ,,sokkolást'' használni a kezcl aján|atra. Ne félejtsiik el az-onban, hogy világos

8.

2.

l,kezd árra. E,zeknek az incl<lkoknak hihetőknek ke|l lennitik és clfogadhatőknak tíínnitjk. Soha ne mondjunk igcnt e|sííre'és ne f gacliuk el az c|só ajánlatot a másik fé|tóíl se!
indoklást kell adnunk

ki. E'zekkel a másik Íélból mcgátalkodottságot válthatunk 9. Ne teftintsiift az tírat els1dLeges sze|nPontn(1k./ F-gyik barítom targoncás vezeÍóbeosztásban dolgozik egy nemZetkijZi villás j modell becégnél.Egv alkalommal ó volt a |elelőse egy
mutatá sát szdrgáIó
re

Ke riilj iift a nl eggo ndolatlan uagy

f

lc)slegese n

d.lrua friJbj ezésc|pt!

3. Ne adjurtmeg nlagunrtat

1. Solta
hogy

az tírletdrési rtísértete/pefrlNe félejtsrik el, a vásárlő dolga, hogy az árat megkérdííjelezz'e, az eladó dolga, hogy hasznot hozó árat kérjen. AZt se fblejtstik el: a szabadpiaci gazdaság velej á rőja' hogy lefclé i rányulő nyom ást gyakoroljon az árakra. A vevó és az elaclő számára ugyanaz a szabá|y érvényes: Ne add meg magad!

.fárgya lá st Íblytatott egy ndezvénynek. ár szeryezíve| a versenytársakénál lényegesen alacstlnyabb ért el, A eléréséért. tárgyalás során jelcntós árkedvezményt veszélyeztette 2rZ ii!.y sikerét. Ez cgyéb ren-

ami komolyan

amelyeket is clezvénykoltségek Íélmeriilését magával hozta, hogy a lecke neki kellett fédeznie. Azt mondta nekem késóbb, nu lta f.eli smern i ku lcsfbntosságír volt számár a, mivc l megta kompazÍ ahe\yzetet, amikor egy beszállítő kényszer hatásjra

jelezziift:

ne adjurt tttdtára a tárgyalőjélnert tntír az indulásfror azt,
a

pozíciőnftttíryyathatő! Ha cztmoncljuk:
cse

tárgyalhatő'', ezzel a másik félnck kitoltetlen nem szabad ezt tenniink.

,,E,z,

Ez pedig azt jelenti, hogy máris pénzt engedttink át.
1. Ha

kket adtunk.
Soh:r

az árral r<lmisszumot k t a minós égkárára,csak azért, hogy kapcsolatos kcivctelménycket teljesítse . Az 6 szavaival: ',Nem az mindig aZ a vereség' ha az- árakban engcdiink. Valőjában alkuban szeellentéte igaz.'' Fontos észben tartani, hogy az

6. Solla ne

az engedmény ctrteríil/letetlen, adjurt azt uonafrotlua és lassatt!

repló ős a vele kapcsolatban lévó osszes változő Íélhasználszámára az a hatő irrra, hogy az alku esélyeit javítsa. A vevíí hogy az cladőt osztcinci sen azza| prőbálkozik,
szinte sem. csólátásra bír1a, aki csak aZ árat tartja szcm elótt, .fartsuk az iizlet minden szem e|6tt nri mást. Ke riiljtik ezt ell vcszé|y,hogy

nli..,,,kifejezést. (}oncloskod|unk arről, hogy legyen egy lis' tánk a tárgyalhatő vá]t<lzókról. Legycn kéznél,ami váItoz'_ tathatő, a vele félmeriiltí koltségeinkkel egytitt' 7. Ügyetjlinrt arra, lrcgy az alh,ttdozásra lg)zuetleniil a lntáriclrí ebtt rteriiljc;n sor! Ha mi magunk tíízttikki a határi<lót, tc-

utíltoztassurt az tirat anétrttit' hogy utíltoztatn nfr ur ajtfuilatot!Az alku során használjuk a bÍívos ,,Ha cjn..., akkol,

<)sszetevójét, és ne csak A7 áÍÍa cisszpontosítsunk! sokáig és tírl nagy ]0, Ne ueszítsiiftel a humorérzél(inlpt! Ha tri1 ftrlytatjuk a t1rrgyalást, keseríí íz' támad a szánk-

intenzitással

gytink r la' hogy egy magasabb beosztás személy mcg-

nálIuk Íéltekintélytink építésére.

idóit, illetve kényszerító pontiait. Kérclezzr.ik meg óket, hogy mi|yen idókényszer alatt vannak. F'zt az infbrnráciőt hasz,

hosszabbítsa aZt' amennyibe n a határidó szííkosségcártanlr a tárgyalás sikerének. Prőbáljuk mcgtuclni a másik fél hatlír'

hogy negatív ban, és az egyik fé| azza,| az érzéssc|távozik' Enytapasztalatot szeÍZetÍ.Végiil is az egyezséget keressiik. Ha nem vagyunk hítsiik a légkort, ne váljon nyomasztőv'í. olyan haképesek humtlrt vinni a folyamatba, ne m lesziink
tékonyak, amilyene k lehctnénk.

152

SIKERES

TARGYALÁSTEoHNIKA

17.

FEJELEI _ VEGSZO

í53

Wffi W&tT-#ffffiK &ryWfr9

A tárgyalás számomra egy szép mérleg. Nem akarok

rendkíviil fontosnak tekintjtikl Egyetlen válasz |étezik számomra: adni csak a szerzódés szakaszáÍ:ian szabad. F'gy ósikozmondás ezt taÍÍja..,,Az ember ajándéka helyet teremt a maga
számára.,,
a

rom megk tni cégemnek és a saját felelósségem alá tartoző teruleteknek. Éstudom, hogy ha nem tárgyalok, ttcm szerzem meg a legjobb iizletet. Nos, hogyan lehct ezt kezelni évról évre, kiilcjnrisen annak tudatában, hogy a jő kapcsolatokat he|yesen

lenni, és természetesen nincs bcnnem olyan vágy, hogy kifoszszam az embereket. Ugyanakkor a lehetó legjobb iizletet aka.

a Frisvény

hogy csaDe persze nem így lesz. Az a s()rsa' hogy elbukjon, alkalmazni, ugyei Iódástokozzon. Miértl Mert ontik nem fbgják hogy félreNosza, legyenek csak őszinték, éppen ott tartanak'

rakják ezt a kdnyvet' nem így vanl Azt monc]ták maguknak, hogy majd megprőbálnakalkalmazalkalmuk lesz ni néhányat ezen elvek kÖziil' amikor legkozelebb be magukat! Most tegyenek valamit' és akkor

-

-

rá. Ne csapják Ha most enymost Van esélytik arra' hogy j6 pévt keressenek! nyiben hagyják, soha nem Íbgnak nyerni.

GYAKORTAT

gyengeség jelének tekintik. Ráadásul esetenként megvesztege-

A tárgyalási fázisban nem adok' mert * mint már láttuk- ezt

:

tésnek is értelmezhetik.

és ami a Írianak le ot kulcstén yez6t' ami éppen esziikbe iut, Firkantsák l.g.,"gynbb elónyhciz juttathatja onoket azonnal. le óket most az alábbi tircs sorokbal I.
2.

ezt? AZért, meÍt az tigyÍblemmel valő kapcsolat a legfontosabb építók6; valamint ez a|egtlsztább mődja annak, hogy a kapcso. latba o|yankor Íéktessek be' amikor aZ nem téveszthető cissze a
tár gy
a| á

említett tanácsomat' ezért fe|ajánlottam neki két napot ingyenesen, amikor az 6 igyfe\eit oktatom, és ncm kérek érte semmit. Ez nem 1 vóépít6 gyakorlat részemró|, hanem igazí ajándért tigyfelemnek, mindenÍé|ekotelezettség nélktil. Miért teszem

Van egy r'igyfelem, aki havi rendszerességgel fe|kér engem nyilvános szemináriumclk tartására. Krivetni akartam ezt a már

3.

si folya m atta l.

lehetséges alkaKérem, használják fel ezeket a legkrizelebbi le meg nekem! FIa ezek múkcidnek, írják

ffi*ffiffiYffiffi ffiffiWMffi ilWBffiffi

Effi MfuMWEMTffiWs

lo.,,.j.

Igér|ékezt

a kijvetkezó

tízezer - Íbntot adhatna hozzá

Reméle m, ez a kcinyv érdekes és hatásos olvasmányna k bizonyult. De kérem, ne tegyék még le! Az ele|én megígértern onoknek, hogy ez a kcinyv konnyen tcibb ezer sót sokaknak tobb
net.tó

akkor nemcsak olvasni fogják ezeket a kulcselemeket, elkezdik hatékonyan beépíteni óket tárgyalásaikba. meg^Z e lefántotl'' Miért adtam azÍ a címeÍ:,,Hogyanegyiik

ot

is, és t, és prőbálják ki. Csináliák ezt továbbra hanem

profitjukhoz.

-

elfogyasztásáEgyszerú avá|asz.,az egyetlen mődja egy elefánt

belóle . Más szavaknak az,hogy egyszerre csak egyet harapunk

154

SlKERES TÁRGYALÁSTECHNIKA

17, FEJEZEI _ VEGSZO

155

netben! Hamar e|veszítjtik motiváciőnkat.

kal: bármely cstiggesztó vagy nagyméretú Íélaclatot legiobb Í-alatonként megemészten i. Ezt szokták otszáza|ékos szabálynak is hívni. Prőbáljunk csak meg száz százalékot elvégezni egy meUgyanakk or taPasz-

fiiuuelék
...:]'ii,".i.s.T,íffiffis'#'fu.5{i{rffi

.iffi

i

Íbg, és mégva|őszínííbb, hogy

talatből tudjuk, hogy ha ot száza|ékotvesziin k ki az any agből egy al ka lommal, az megoldhatő. Nagyon v a1(>színíi,hogy míík dn i
cit sz'áza|ékot

iáből

tesz ki'

1:énzzéválikl Ot mődszer nagy-

Rajta, csin lja |nost! Tegye ezt tnagtíért,a cégéért, csaltidjáért! a Isten is negtíldja, ha ezeftet az ebertet a gyaftrlrlatba ritt;lteti.

hogy Ínle néhány gyakorlat' amelyek segítenek onciknek abban, világukba. e konyv néhány clgonclolását áttiltessék saját

'"i

w& w#sffi k#Yffi

k#*vi*H w:w#,*

#$,9'

#

w &,*;w

w:xgsw

ffi #_wH*'trffi

#_

ltili tanÍblyamokat és konzultáciőkat tart. Lépjen kapcsolatba David Oliverrel vagy az Insight Marketinggel nyilvános szereplébe

David oliver nemzetkozi utazásokat tesz' t.{rgyalásokat vezet tigyfelek számára, nyilvános szemináriumokon oktat, cégen

sorolja Srlrtllja Ícl saját tárgyalhatő vagy iizleti vá|tozóit, majd nyírjtanak az ugy. fcl, mcnnyibe keriilnck, és mekkora értéket télnek! té. Vegye figyelembe ir szállítást, a szervizÍ, az cladás utáni nyczóket, az vadékot, a garanciírkat, a mennyiséget, a határ'

telefbnszámon' Va!.y a davido@ insight-marketing.com címen.

sek vagy házon beltili tréning szervezéséheza 44 (0) 87O 787 7404

idííketstb.!
Tárgyalhatő vá|toz6k

Kiiltség

,Í)r kaz íigyfélnek

r56

sIKEREs TÁRGYALÁSTECHNIKA

rÜoorrÉr

157

Tárgyalhatő vá|toz6k

Kiiltség

É"nék aziigyfélnek

ffiffiffitu&tu#m #mmmmmr
Sorolja fel a bal oldali oszlopban' mit kellene írásba foglalni, jobb oldali oszlopban pedig azt, amit valőjában tesz! Mit foglalnék írásbal Mit teszek? (igen vagy nem)
a

SIKERES TARGYALÁsTECHNIKA

Wffi ffi'WWWffi

ffi ffi

ilryryryryryryryT,WwMtrW

Mit tettem?

Mit kellett volna tenneml

Gondolja át, mit adott vagy engedctt át a legut bbi tárgyalásonl Sorolja Íil a bal oldali oszlopbanl A jobb olclali oszlopban ma' gyarázza el, hogyan kellett volna másképp tenni, rizletelni vagy kereskedni!
Mit tetteml Mit

ke

llett volna tenneml

160

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

FUGGELEK

161

Iánuyalási mÍíhelyek a saiát uállalatukra Uagy részleuiikre szabua

oliver mutatja oktatási CD.ért, amelyen David
-trat

be ezÍ az anya'

t.uww.insight'marfteting. got, k...ss. fel a kovetkezó honlapot.. ntn g c om / n e go ti ati o n

iitemtervéért kiildjon David oliver nyilvános rendezvényeinek

.'.^'n

címre!

^,,,q,,i,i,,@insight.marfteting.com

David oliver tárgyalási mŰhelyeket kíná| precízen az onokpl,acá.
ra, az oncik speciális

alkalm azásaira vagy kovetelményeire szabva.

Eladőikat' menedzsereiket vagy vásárlőikat megcélozva, ezek a múhelyek az ónok éves nett6 profitjának tízszázalékos ntive. kedéséthelyezik kilátásba' Valőjában gyakran lényegesen tobb
is elérhetó.

o o

Derítse ki, hogyan nijvelheti profitját! .Ianuljon

l

o

iij mőclszereket árai megvédésére! Tanulja meg, hogyan érheti el mindenkor a lehetó legjobb iizleti eredménytl
Tanulja meg, hogyan n<ivelheti cinbizalmát hat kritikus teriileten!

o
o

Tanulja meg, hogyan azonosítsa az rin ellen alkalmazott tak.
tikát!

r r l

Tanulja meg, hogyan alakítson ki olyan ellenlépéseket' ame. |yek múkodnek az on számára|. Tanulja meg, hogyan keriilheti el' hogy tírl sokat engedjen,
és derítse ki, ezt hogyan tudja meg!

Derítse ki, hogyan és mikor lépjen tárgyalásain! Fedezze fel, hogyan lépjen!

Hívja a +44 (0)870 787 7404.es telefonszámot teljesen ingyenes és koteleZettség nélktili informáciős csomagért és MDSAo
(mérhető ktilonbség & egyedi elóny) fejlesztókészletért!
163 VAGY RÉSZLEGÜKRE SZABVA rÁneynlÁst uÚHrlvrx n snlÁr vÁrlnrnrUKHA

't62

SIKERES TARGYALASTECHNIKA

A llsuelor a siksrg$

táruyaIástechniltárÚl
twgllliitllllllttttltltwlilawitwwwwittwtrwwltltwlttrulitwtltwpnuwtattt

LEGYEN MINDIG KEZNÉI A MEGoLDÁsr
Néhány éve cgy hazai borFesztiválra látogattunk a családomm:rl. Hamarosan kiilonvírltunk, és a ketlvenc borvic]ékiink kínálatát prőbáltuk megtal1rlni a pavilonok kcizott. Unokatestvéremmel, Antival, és hatéves kisfiával, Mersével, elvegyÜltiink a ttimegben, beszélgetttink, kőstolgattunk, és az cbédet tervezgett|ik. Anti, egy catering cég tulajclonos:r hamar ismerósokre talált, és tizlctcmberhcz méltőan elkezclte f.eltérképezni a lehetóségeket, f.elélesztcni a kapcs<llatokat. I]z azonban nem volt szórakoztató a gye reknek , czérLkézenfilgtam íít,hogy tovább nézelód1tink a forgatagban. Anti egy apai intelcmmel engeclte rjára frát Semmi
E,zután korÍllbeltil negyed ílráig minden rendben volt. Egyik már keze n-rben egy poh:.ír bor, a másikban a kisfiír keze - szinte
éde sség ebécl elótt!

apukának éreztem magam. Máig nem tudom' hogyan ttirtént,
a po. cle egyszer cszlk azt vettem észre, hogy miután kidobtam

haram egY szcmetesbe ' minclkét kez-em szabad lettl Azonnal elkczcltem keresni Mersét, e|6szi.lr nyugodtan, majc| egyre ttircl.

A Develor a régio vezető tréning-tanácsadi vál|a|ataként már
Europa 13 országában mukodik. Értékesítési' nedzsment. HR me
és más szervezeti problémákra komplex megolriásokat szállít.

MegbízhatÓan.

metlenebbr.il. Talán iit perc telt el, mirc megtalírltuk egymást. Adc.ligra nekem fblszokott a vérnyomásom, a gyerek sz,emébe és meg konnyek gvííltek.Sokkal szorosabban fbgtam a kezét, nénrán bandukoltunk a tcimegben. E,gysz,er csak halkan meg.

sz

lalt:

>
www.develor.hu

Roland,

nézc1,

cgy |agylaltos! Veszcl nekem fágyitl

tD/DEy#"lrP#.

A DEVELOR A SlKERES TÁRGYALÁSTECHNIKAR0L

165

..|^

-.,Dosa

- Tudod. hogy nem lehu_ nern cirtilne, hq 6nnek ell.( - Persze. Apa péha - Apád megti|totta' ..q -é.^..'uál",zo|Lam. \. [re vennék neked. Megérted. ugyel ^. rudná. t, és sok mindennek nem cirtilne, Két p... m lva
-"
-

foghatő,ámnéhamégisnagysrillyalbírtiprrlríllll(soft)elcmek
fontosságát is. a lista talán sosem Ha a sikeres tárgya|áselemeiró| beszéliink, hívni a Íigyelmet két olyan lehet teljes, én mégis fel szeretném a Develornál fontosnak tartunk, további tényez1re' amelyeket szerepelnek: és ebben a kőnyvben nem

ként Vig}orgott.

rnár

esvn'' ",
min

értenq(. Bat.,k. k^..o:.n iől t.. I ..rt

..-A

8lereket.. mi.'l sok

. .

\oki_

vanília fagy|a|t boldog tula1-

hailandőak a t'árgyaláshoz is osz. ..qasználiák, tqnni i,. A si) e|érni, és e célo"|:,.u,ho1. hivq11oznak k:-o'n|<'mitakarnak
|a

c

s;;.:u*
t5loot
;

rgy a|ő megi rigyelhetne. t b":n.k' udatossá,,t,^í' - ; n:leti a-készségek megeró. Mert a il-:.l megléte,ku165 a' .."j\:o:' ezek távon is sikeresek Ie\v,hosszri hanem

.,,''.;;;J;Iui.=\i teljk az ;aó' .gy",ifd,:d: .5|hosr
annal
t

;illil'-:';:i,[]j;lilt"iHn:;Tril:Tn:T','.:T jdon ság, meg ngásu k legki sebb
.

u

i

n

ielét i s

leh::,íséger.Csupa o|yan

c

.us.'nk

ellex51zése, e,..
k. l I

'

il:ji:.'l; Íi', *,

|r",l.. e n \t,U : "i:il: J "ff

tá.rgyalásh<>z nemcsak a

"#:: u..)...."-.'r;géb61
petn-]l,,|"

segít Davj6 pliu". kao

\Ünk: Hogyan csinálhattam vol-

j..:; '.T# 1 í
:

lépésis sikerrel végz djon. ahhozszíikséges, hogy akovetkezó szakaszai adnak lehetósé' Afe]készilés és kapcsolatteremtés hogy megism erjuk tárgya|őpartnertinket, a szemét4et arra, stratégia mellett fontos figyelemirykegét.A folyamat, taktika' ÍJgyanazon |épéseket a,,".,ni,hogy ki van a másik oldalon. partner személyiséeltér6 eredménnyel alka|mazhatjuk a fiiggíen, ezértjavaslom, hogy erre is fordítsanak kelló

célokkal. Csak akkor megíatáro,ott lépéseivannak, konkrét cé|ja már teljesiilt, e,dirr,,, továbblépntink, ha az adott lépés biza|mat' ami és megszerezttik a sztikséges informáciőtvagy

Az

egy 1k a tá r gy a|ás

folyam atként é r tel mezése. E folya matna k

gét6|

frgYelmet'

*'il: ::]

a egy gyakorlati szak.|egfontosqb6,]i'lá|r've,'amelya l á tá m a sz1 yl,

Ennyi informáciő

a sikeres tárgyalástech n1kárő| talán sok is

le'

..,ii:':" cy"k";J;;;.;ffis
:..

f-";ilo-.::Íll;L:I:TT
-:;T
n.u

i3'"i
.

\))H,ji.', \ta
fJ JiT: : ....-.''.l
1:Í

l,l ÍJf,í':: l;:Í:: :..ffi

]

:

nemcsak a tárcisszpontosít, hanem rávi|á-

már sikeres en a|ka|mazzák,Ha|adjanak u.l, ul,n" ennek elemeit és gaz d agítva t ud á su kat ! ,o, ubb, j dó r 6| idó r e fel fri ssítve az rhoz kívánok sok sikert és kitartást!

Kezdjékezzel a kcinyvh.t.gy.tl.n k nyvben. Hogy mi a teendől

Ehhez

.*
;
"

,i,

"o''i;;'i:ilT*. .sr. t,' to
t

il#

i "i[;; ; :
y.,dk

:

:i;i

1Í ::'..#

ZajkÓ Bo!and

-

tréner, menedzsment tanácsadő

cscik kent jii k a várat'Ian

té n

d,|u'.

.^
.

lu'll0''to''ág

un kra, 5n|i

ji:::t

;

:.:j'j

llilfi

;

#:

l?il

:T:; X#ffi

|6t

lT:r.::ffi [:if ' i \,i,it1T I számszer(tsíthetrí. ffi l p.l'. rrcsak a
.

,

hnn.m kiemeli a kcvésbé nlt'g

S DEVELoR
E

ror,rvvrspotc

#
&s.

ffinil":É"*Ífl=
e|égedell ÜgyÍé|mindig meghozza munkanh gyÜmo|cse|'

.ry\

gyan érvényesítsÜksaját érdekeinket minden
koruImények kozott' Abban nyÚjt segítséget,mikénl érjunk eI oIyan eredmenyt' ameIy mindkét fé| számára nyereséget je|ent, hogyan deritsÜk

ki, mi ke|| tárgyalÓpartnerunknek _ mi az, amit nekÜnk modunkban á|| bizlosílani' és cserébe o|yasmit kérhe|Ünk' amire nekÜnk van szukségunk' Ez a te|adat ta|án bonyoIultabb' komp|exebb, mint egyszertjen csak saját céljainkra koncen|rá|ni _ de a hosszÚ lávÚ Üz|eti kapcsolatokhoz ez a 1árhato uI' Fontos! Az e konyvben leírtakat nem e|ég elolazokaI a|ka|vasni' az e|ónyik érvényesítéséhez mazni is kell!
ZajkÓ

RoIand

tréner' menedZSment tanácsadó

A sorozatban eddig megjelent:

Asszertivitas
\

/^-^+:i nu.4JUgEn vuzuLUr t,A^-^A^^1.

DontéshozataIi és problémamegoIdÓ stratégiák Nehéz emberek keze|ése Hatékony időgazdá|kodás

,r|lJ!!!Jilll|lill!il

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful