You are on page 1of 42

HAVAS EKB

HAVAS, CFR, EBCED, ASTRAL VB GZL LM ETLER


STE ARAMA
LETM
test
KATEGORLER
HAVAS LM (8)
RPORTAJLAR (1)
ETKETLER

by by zme cin cinler cinler ve hazine davet define define duas hadim hadim grevleri h
mler ne ie yarar hadim nedir havas havas ekibi havas eitimi havas ilmi havass hava
s video hazine hddam hddam eitleri hddamn grevleri ilemler marifet ilmi musallat musa
t tedavi rahmani cin ruhaniler ruhaniyet soru cevap sufli terkipler ttsler tlsm ulvi
akkul akkul arz eytani cin
ARV
Austos 2015 (8)
Temmuz 2015 (1)
Define ve Maniler in akkul Arz Yntemleri
29 AUSTOS 2015 BY ADMN0 COMMENTS
define iin akkul arz yntemleri havasekibi
TERBATIN NEVLER

Yeraltnda enaz otuz (30) krk (40) yl nce konmu ve saklanm olan bir defineyi karmak i
en, nce o mekan terbi et.

Terbi; phe ettiin mekana gel. Drt adet ta alp, her tan zerine Ruus Erbaa dan bir is
Ruus Erbaa isimleri budur:
???????

????????

Mazerin

??????????

????????

Kamtamin Kasveretin Taykelin.

O mekann etrafn dikdrtgen eklinde iz. Sonra talarn her birini bir keye koy. Ama ta
an nce Tayyb buhuru ile buhurla. Bu amele Terbi denir.

Terbi yapmann faydas; O gml definenin Ruhani sahipleri definenin yerini deitiremezler
ncak talibin gzne hazineyi tlsml olarak gsterirler. Eer, sen o mekan terbi etmezsen
iler hazinenin yerini deitirirler. Talip olan kii definenin yerini kef eder ve kazar
, ama bo bulur. nk ruhaniler o hazinenin yerini deitirmitir. Ama sen o pheli mekan
ersen, ruhaniler hazinenin yerini deitiremezler, ancak talibin gzne hazineyi tlsml gs
irler. Anla! rad olursun. Allah seni ve beni baarlara muvaffak etsin. Terbi nin nevile
ri unlardr.
EL LE TERB
Defineleri ve gizli eyleri karmak istersen: Akl bali

olmam bir ocuun avucunun iine Hecheca ??????????? ismini yaz. Daha sonra uzunluu birbir
ne eit iki tane tatl Nar dal al. ubuklarn ucuna birer kertik yapp her biri zerine aa
ureyi Fesevvaha ya kadar yaz.

Yazlacak Sure-i erif budur:


?????? ????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ????? ????
???? ???????????? ????? ???????? ?????????? ????? ?????????? ???????????? ??????
??????? ??????????? ????????????? ??????? ?????????????? ???????????? ??????????
???????????? ???? ???????? ???? ????????? ??????????? ???? ????????? ?????????
??????? ???????????? ????????????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ????? ?????
?? ????? ???????????? ??????? ????? ???????????? ?????????? ?????????? ?????????
???????????? ???????????

Bismillahirrahmanirrahim. Veemsi veduhaha. Vel kameri iza telaha. Ven nehari iza c
ellaha. Vel leyli iza yaaha. Ves sema-i ve ma benaha. Vel ard ve ma tahaha. Ve nefs
in ve ma sevvaha. Felhemaha fcraha ve takvaha. Kad eflaha men zekkaha. Ve kad habe
men dessaha. Kezzebet semd bitavaha. zinbease ekaha. Fekale lehm rasull lahi nakatall
hi ve sukyaha. Fekezzebh feakaruha fedemdeme aleyhim rabbhm bizenbihim fesevvaha.

Yazdktan sonra Nar dallarn Lban, Kizbere, ve Senderus ile buhurla. Buhurlarkende zeri
ne Sure-i Mlk ve yazm olduun ems Sure sini Fesevvaha ya kadar oku. Daha sonra Nar da
phe ettiin mekana ocukla birlikte git. Dallar ocua ver. ocuk yazl dallar birbirin
tutsun. ocuu pheli mekana sal. Sende o anda ocuk hazinenin zerinde durana kadar aad
zimeti devaml oku.
Okunacak Azimet budur:
??????????? ?????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????? ??????????? ?????
?????? ?????????? ?????????? ??????????? ????????????? ????????? ????? ??? ?????
??? ????????? ????? ???????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????????? ??
??????? ????? ???????? ???? ????? ?????????? ??? ?????????? ???????????? ???????
??????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????????? ???????
?? ????????????? ??????????????????????
???????? ???????????? ???? ????????? ?????? ???????????? ?????????????? ????????
???????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????? ???????????? ????????? ????
??????? ??????? ?????? ???????????? ???????? ????????????? ????????? ???????????
???? ??????????? ???????????? ????? ????????? ??????? ????????? ????????? ?????
?????? ?????? ???????? ????????????? ?????????? ?????????? ???????? ????????????
?????????? ????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ???????????? ???????? ?????
??? ????? ?????????? ??????? ???????? ??? ?????? ???????? ????????? ?????? ?????
??????? ??????? ??????? ??????????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ????????
? ???????? ??????????????? ??????? ???? ??????? ?????? ???????? ????????? ??????
????? ??????? ????????????? ??????????? ????????? ??????????? ????? ?????? ?????
??? ?????????? ?????????? ?????? ??? ???????????? ????? ?????? ???????????? ????
?????? ????? ??????? ???????? ???????????? ??????????? ??????????? ??? ????? ???
??????? ??????? ???????????? ?????? ???????? ????????? ?????????? ???????????? ?
?? ????????? ????????????? ????????????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ????
?????? ?????????? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????
? ??????????? ??????????? ????? ?????? ???? ???????????? ???????? ?? ???????? ??
???????? ??????????????

Allahmme inni eselke Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya sbbh Ya Kudds Ya Azim Ya Kerim Ya
M min Ya Mheymin sbhanallahi ma a zam sultanillahi rabbena ilahna ilahn Vahidn Kudd
Hayyn Kayymn nurun nuru mdebbirel mr. La tdrikhl ebsaru ve hve ydrikl ebsaru ve
abir. Kasml cebabiret ve labisl muhabetil hadril mevcd mahracal eyai minel ademi ilel
udil mteazzim bil kibriyai Ya Halikas semavati vel ard aliml esrarl melikl cebbarillez
i kahrun bi kudretihil cinn vel ummaru ve cemil mahlukati ve enkadl zzetihi kll mahluk
in tavan ve kerhan ve taatn klli eyin hatta hameltn nebatati aksemt aleykm eyyhel erva
ahdaru ila azimeti hazihi ve crru ve hazihil Ademiyyn ve hazihil ud ilel mekanillez
i mehabba fi hazihil ard bi hakki hazihil esmai bi hakki Ahiyyen erahiyyen ednay esb

atn ali eddayi Ve inneh lekasemn lev ta lemne azim. n kanet illa sayhaten vahideten fe
hm cemiun ledeyna muhdarun. Eryah Sleyman ibni Davud aleyhisselam aleykm illa ma zlzi
ltm keffn hazihil Ademiyy ve crruh ila mekanil mali vel fddeti vez zehebil muhabba fi
hazal mekani ve hazal matruh hays ma kane bi izzetil azizil mu tezz fi azizihi bi ehy
akm biehyakm imarin Kaliin Hemiin Bakiyain Semakin Semakin Hemieh Hemieh elvaha
le elacele essaate essaate min kable en ye tiyekml azab bateten ve entm la teurun.
ocuk ile definenin yerini tesbit ettikten sonra, ocuu eski haline getirmek iin aadaki
arfiye yi okursan, ocuun akl bana gelir.
Okunacak Sarfiye budur:
????????? ????????? ???? ???? ????????? ???????????? ????? ?????????? ?????????
???????????? ???????????? ????????? ??????????????????? ???????????? ???????? ??
???????? ?????????? ???????????? ?????? ???????
??????? ????? ?????????? ???????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????
?????? ????? ??????? ????????????? ?????????? ??????????
Demlahn Demlahn Behhin Behhin biselam insarif za zlziletil ardu zilzaleha. Ve ahracet
il ardu eskaleha. Ve kalel insan ma leha. Yevmeizin thaddis ahbaraha. Bienne rabbek
e ev haleha. Yevmeizin yasdrun nasi etata etata etata. Ve la havle ve la kuvvete ill
a billahil aliyyil azim.
YUMURTA LE TERB

Bir Tavuk yumurtas alp, yumurtay krk (40) defa ykadktan sonra yumurtann zerine u Aye
rime yi yaz:
?????? ????? ??????????? ?????????? ????? ??? ??? ??????????? ??????????? ?????
????? ???? ?????????? ??????????
Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati vel ard innallahe hvel aniyyn hami
d.

Yumurtaya bu Ayeti yazdktan sonra yumurtann zerine Mlk ve Frkan sure lerini okuyup, Mey
at saile ile buhurla. Sonra phe ettiin mekana gidip yumurtay hafife gm ve o mekan ter
. Ertesi gn o mekana gelip, yumurtann zerindeki topra a. Eer yumurta para para olmu
ada define vardr. Eer yumurta salam ise orada hazine yoktur. Sen anla!
YUMURTA LE TERB

Siyah bir Tavuk yumurtas alp zerine aadaki esmalar yaz. Yazdktan sonra yumurtay Mey
le ile buhurla. u Azimeti de yumurtann zerine oku:
????????? ????????? ??????????? ????????? ???????? ???????? ?????????? 3 ???????
??? 3 ??????????? 3
Taluin Sayain Ehlrain Beturain Taltain Tauvan elvahan 3 elacele 3 essaate.

Yumurtann zerine Azimeti okuduktan sonra, yumurtay phe ettiin mekana hafife gmp o me
rk et. Ertesi gn o mekana gelir ve yumurtay karrsn. Eer yumurta para para olmusa, o
zine vardr. Eer yumurta salam ise orada hi bir ey yoktur. Anla ve iyi fehim et.
Yumurta zerine yazlacak Esma lar budur:
YUMURTA LE TERB
Aadaki Ayeti Kerimeyi bir yumurta zerine yazdktan sonra, yumurtay phe ettiin mekana
Sonra (3) defa Mlk suresini oku. Yumurta yuvarlanarak definenin zerinde durur ve bi

r kar kadar yukarya kalkp definenin zerine der.


Yumurta zerine yazlacak Ayeti Kerime budur:
?????? ????? ??????????? ?????????? ???????????????? ??????? ?????????????? ????
?? ??????? ???????? ??????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????????? ???
????? ?????? ????? ?????????? ??????????? ???????? ??????????? ???????????
Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkateltm nefsen feddara tm fiha vallah muhricun ma kntm t
ektemun. Fekulnadrubh biba dha kezalike yuhyillahl mevta ve yrikm ayatihi leallekm ta
HURMA DALI LE TERB

Elli (50) veya altm (60) cm uzunluunda bir Hurma dal al. Orulu ve riyazatl olarak bo v
sakin bir mekanda u Ayetler ile duay yaz:
?????? ????? ????????? ?????????? ????? ????????? ???? ???????? ????? ?????? ???
? ?????? ???? ??????? ???? ????????? ???????? ???????? ?????????
??????? ??? ??????? ???????? ???? ???? ????????? ??????? ???? ???????? ????????
??? ???????? ??????? ???????????? ??????? ????????? ?????? ????? ????? ????? ???
?? ??????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ?????????
Bismillahirrahmanirrahim. Kale ifritin minel cinni ene atike bihi kable en tekum
e min makamike ve inni aleyhi lekaviyyn emin. Ya bneyye inneha in tke miskale habbe
tin min hardali fetekn fi sahratin ev fis semavati ev fil ard ye ti bihallah innallah
e latifn habir. Tlsmlar ve Ecib Ya Tari bi hakki Tahuratin.
Yazdktan sonra, Hurma dalnn zerine yedi (7) defa Cin Suresini okuyup, Hasalban, Cavi
ve Meyat saile ile buhurla. Bu ameli tamamladktan sonra, phe ettiin mekana git ve hu
rma daln elinle tutarak mekan dola. Definenin olduu yer Allah c.c. n izni ile sana bil
dirilir.
TOHUM LE TERB

Ey Talip! Bu mevzu doru olup, defalarca tecrbe edilmitir. Sen bununla amel etmek is
tersen: Tuz, Arpa, Buday veya Susam gibi eylerin herhangi birinden yarm avu kadar al
. zerine aadaki Azimeti bin (1000) defa oku. Daha sonra phe ettiin mekana okuduunu sa
mekan terket. Ertesi gn o mekana gel. Eer satn tohumlar bir yere toplanm ise orada h
vardr. Ama senin satn gibi kalmsa orada hi bir ey yoktur.

Ey Talip ve raibi ak! Sen; Bu srra sahip ol ve bu srr ehlinden bakasna retme! Bu s
olursan yedi (7) Cin mlkne hkmedersin. Bu terbiye sahip olmak iin, elin, dilin, beli
n, bedenin ve elbisen temiz olmaldr. Kalbine hibir zaman phe getirme. phe ameli batl
r.
Bu srr nakleden hkemadan eyh sa Bahmuri olup, ona nakleden eyh Ali Karrabuna, ona nakl
edende eyh Numan ( r.a.) dr. Allah c.c. hepsine rahmet etsin.
Okunacak mbarek Azimet budur:
?????? ????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?????
?????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ????????????? ???????????
? ?????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????? ????? ?????????? ??????
????????????? ????????????? ????????? ????? ????????? ???????????? ????? ?????
?????????? ???? ????? ????? ?????? ??????????? ???????????? ????????????????? ??
?? ????? ???????? ??? ????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????????????
??????? ?????? ???? ?????????? ????? ?????????? ??????? ?????? ????????? ???? ??
???? ????? ????? ????????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ???????? ?????????
?????????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ????????? ??????????? ???????

??????? ??????? ??? ?????????? ???? ??????? ???????? ?????????? ?????? ??????? ?
???? ??? ????????? ?????????? ?????? ????????? ???????????? ????? ???? ?????????
? ???? ????? ????? ?????? ???? ??????? ???? ???????? ???? ???????????????? ?????
????? ?????????? ?????? ?????? ???????????? ????? ????? ?????????? ?????????? ??
??????? ??????????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ???????? ???? ??? ?????
?????? ?????? ????????? ???????? ????????? ???????????? ????????? ???? ?????????
? ??????????

Bismillahirrahmanirrahim. Aksemt aleyke eyyhel melikl Ahmer in knte fi merikud dnya ve


kabliha ve maribiha ve imaliha ve berriha ve bahriha ve sehliha ve cebeliha te ti i
lel mekan ente ve ecnadike ve a vaneke ve telmme hazal kamhl medrurin ala hazal meka
ni in kane fihi zehebin ev fddetin ev cevherin tebbertelmh in kane ma fihi la telmh a
ksemt aleykm bil kaseml a zaml lezi kaseme bihi Danyalin alas seba ve bima cerril kalem
min ndallahi ila Muhammed in hayra halkllahi sallallah aleyhi ve sellem. Aksemt aley
ke eyyhel melikl Ahmer bi sahibl kudreti vel mebbihi inneke la te tini fi kezzibe ve la
fi tkezzib ve la fi riyai vela fi tertib ve telleme hazihil kamhl medrurin ala haza
l mekan in kane fihi zeheben em fddeten em cevherin em teberretle muh aksemt aleykm
Behin Behin Biehehtin Behhn Behhn aksemt aleykm Bi Ahiyyen erahiyyen edunayi esbat
yi bi fadli Kul hvallah ehad. Allahs samed. Bi elfi la havle ve la kuvvete illa bil
lahil aliyyil azim.

Daha sonra Sure-i Fatiha y lm olan btn m minler iin oku ve Azimeti tekrar et. Beyaz m
siyah melik zerine Azimeti okursun.
HARDAL LE TERB
Yarm
tiin
allar
orada

avu miktar kadar Hardal alp, zerine yirmibir defa Kyamet suresini oku. Sonra phe
mekana Hardallar sap, o mekan terket. Ertesi gn sabah erkenden o mekana gel. Hard
bir yere toplanm ise hazine o toplanan yerdedir. ayet senin satn gibi duruyorsa,
hazine yoktur.

Bu ameli u tertip zere yaparsn; Yarm avu kadar Hardal alp, zerine gece boyunca yirm
(21) defa Kyamet Suresini okursun. nc gece okuduktan sonra, hardallar phe ettiin mek
a. Eer hardallar bir noktada toplanm ise orada hazine vardr. Ayn kalp toplanmam ise
hazine yoktur. Bu mesele sahih olup mcerrebdir.
VEFK ERF LE TERB

Aadaki iki Vefki bir kat zerine yaz. Yazdktan sonra zerine krk (40) defa Cavi ve Mas
buhurlarn yakarak, Sure-i Rahman okuyup, kad ayn buhurlarla buhurla. Bundan sonra ph
iin mekana git ve kad arkana doru at. Kat uar ve pheli yerin zerine der. Eer,
azine yoksa kat umaz.
Kat zerine yazlacak Vefkler budur:
?
?
??
??
?
?
7
1
?
7
RAHMAN

??

??

? ?

??

??

??

??

SURES LE TERB

Pazar gn Kamer saatinde bir kat zerine zaferan ve glsuyu ile Rahman suresini yaz. Yazd

tan sonra kadn zerine yz (300) defa ems Sure sini oku. Kad Meyat saile, Lbani ze
ved ve Topalak ile buhurla. Sonra phe ettiin mekana gidip, kad arkana doru at. Kat u
efine olan yerin zerine der. Eer o mekanda define yoksa, kat umaz ve yere der.
EMS SURES LE TERB

Bir cam tabak veya sral bir anan iine Zhal saatinde ems suresini yedi (7) defa yaz
dktan sonra yazy glsuyu ile silip, suyun iine bir miktar Buday koy ve suyun zerine yed
(7) defa ems suresini oku. aramba gecesi su ve budaylar phe ettiin mekana serp. Serp
ende ems suresini oku. Serptikten sonra hemen o mekan terket. Sabahleyin erkenden
o mekana git. Eer o mekanda hazine varsa, budaylar hazinenin zerinde toplanm olarak gr
. Eer o mekanda hazine yoksa, budaylar serptiin gibi kalr.
anaa yazarken ve suya okurken, Lbani zeker buhurunu yakarsn. Bu mevzu doru olup, defa
larca tecrbe edilmitir.
HLAS SURES LE TERB

Allah c.c. rizas iin yedi gn riyazatl olarak oru tut. Orulu iken hergn binbir (1001) d
fa hlas Suresini oku. Her yzde (100) bir (1) defa da bu surenin Azimetini oku.
??????????? ????????? ?????????? ?????? ????????? ????????? ?????? ????????? ???
???????? ??????????? ?????????????? ???? ????????????? ??????? ???????
????? ??????? ????????????

Tevekkel Ya Abdlvahid ente Ya Abdssamed ente Ya Abdurrahman vefal ma t merune bihi ve k


llikm aleyhi barakallah fikm ve aleykm.

Yedi gn sresince farz namazlarnn hepsini cemeatle kl. Yedi gn bu ekilde tamamladktan
a, u hatemi bir kat zerine yaz.

Daha sonra phe ettiin mekana git ve kad nne koy. Kadn zerine binbir (1001) defa
oku. Kat uar ve definenin zerine konar. Kadn yazl taraf phe ettiin yere derse,
Eer pheli yere kadn beyaz taraf derse, o hazine Gm tr.
Eer hazinenin derinliini bilmek istersen: Krk (40)

defa hlas suresini oku, o zaman kat tekrar uar ve baka bir yere konar. Kadn ilk dt
nci dt yer arasndaki mesafe hazinenin derinliinin mesafesidir. Anla! rad olursun.
LEVHA LE TERB
Bu mesele her istenilen ey iin mcerreb (denenmi) olup, sahih (doru) tir.

Bunun iin drt keli bir levha al. Levhann drt kesine u isimlerden birini yaz. (Levhan
kesine bir isim)
????? ????? ??????? ?????
Sam Ham Yasef Nuh

Levhann kelerine bu isimleri yazdktan sonra, ortasnada u Ayeti Kerime lerle isimleri ya
:
?????? ????? ??????????? ?????????? ??????????????? ????????? ???????????? ?????
??????? ????????? ????????????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ??????????
??????? ?????????????? ?????? ??????? ???????? ??????????? ??????????? ??????? ?
?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ?????????? ?????????
? ??????? ???????? ?????????? ?????????????? ??????????? ??????? ?????????? ????

?????? ????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????

Bismillahirrahmanirrahim. za zlziletil ardu zilzaleha. Ve ahra cetl ardu eskaleha.


Ve kalel insan maleha. Ve izkateltm nefsen feddara tm fiha vallah muhricn ma kntm tekt
Ahiyyen erahiyyen elvahan elvahan liklli benai mntekrin elacele elacele bi hakki ve
Heyekn ve Heyeklin ve Tamheyklin ve Hemklin ve Hakn ve Hekarahin ve Sa zen beyyin ve
il ve accil essaate essaate.

Sonra levhann tam ortasna yeni bir ivi ak. ivinin bana iki erkek ba parmaklarn koys
de u Azimeti oku:
?????? ????? ??????????? ?????????? ????? ???????? ????????????? ???? ?????????
????? ?????? ????? ????????? ????????????? ???????????? ???????? ???? ??????????
???????? ??????? ??????? ?????????? ????????? ??????? ??????????? ????????? ???
??? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ????????????? ?????? ?????? ?????
??????? ???????? ????????????
???????? ???????? ????????? ????????? ?????????? ?? ????????????? ??????????

Bismillahirrahmanirrahim. nnes safa vel mervete min eairillahi femen haccel beyte
evi temera fela cnaha aleyhi en yettavvefe Tavafan bi hakki elhn ve ma fihi ve bi rab
bi elhn vel kalem ve bi rabbi Musa ve sa ve ilyase ve Yunse Velyesea ve Zlkifli ecib e
nte ya inayet ve ente Ya Meymun ve ente Ya Ebul heyeti ecibu taine ve lil esma-i m
ucibin.

Bu levha ile baka amellerde ilersin. rnein: sulanan bir kimseyi, bal veya sihirli olan
llah c.c. n izniyle bilirsin.

Bunun iin: O kiinin ve annesinin ismini bir kat zerine yaz ve yazdn kad levhann
yle dersin:
???? ????? ??????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ??????
???? ??????? ?????? ????? ???????? ????????? ????????
n kane sahib hazihil ismi erefin nebiyyil fani fedevvirud diffeti yemini ve in kane
beriyyen fedevviru imalen.

(Bu ismin sahibi olan kii fanisi merref olan nebidense levhay saa ynlendirin. Sul
ise sola ynlendirin).
Bu duay syleyip, Azimeti bir daha okursun. Levha saa veya sola dner. Sen iyi anla! A
llah c.c. n izniyle irad olursun.
NAR DALI LE TERB
Esma-i Kameri zaferan ve glsuyu ile eki bir Nar dalna iyi bir saatte yaz.
Esma-i Kamer budur:
?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????????
Leyahmin Leyalavin Leyafrin Leyarusin Leyaruin Leyaruin Leyaelin.

Yazdktan sonra, Nar dalnnn zerine Cin suresini bin (1000) defa oku. Amber, siyah misk
ve lbani zeker ile Nar daln buhurla. Daha sonra phe ettiin mekana gidip, dal elinde t
tarak pheli mekan dola. Tam hazinenin stne geldiin zaman, seni ani ve kuvvetli bir ek
e duruturlar. Ey Talip! Bilki; Aradn ve talep ettiin hazine oradadr.

TAS LE TERB
Gizli olan eyleri ve defineleri karmak iin, bu mevzu sahih olup mcerrebdir. Her eyin b
ir yolu vardr.

Bunun iin: Sar ve sral bir tasa aadaki esmalar, daire eklinde Cumartesi gn, Zhal
. Sonra, buhuru meryem, senderus ve lban ile buhurla. Daha sonra tasn iine yedi ade
t Arpa ve adette Buday koy. Akl bali olmadk bir ocuun eline pheli mekanda tas ver
eden ncede o mekan Lban ile buhurla. ocuk elinde tas tutarak, pheli mekann banda du
ende eline bir Nar dal al. ocuk elindeki tas ile dururken, sende aada gelecek olan Az
imeti okumaya bala ve ocua pheli mekann iinde yrmesini syle. ocuk hazinenin zerin
mvekkiller ocuu ani bir ekilde duruturlar. Hi kimse o ocuu yerinden hareket ettiremez
Bilki; Hazine ocuun durduu yerdedir. ocuk hi durmadan yrrse o mekanda hazine yoktur.
r, gizli olan eyleri (Kayp, sihir vb.) meydana karmak istersen, bu ameli ayn ekilde ya
parsn. Ama ocuk tas elinde iken, evin kapssnn nnde durmal ve Azimet okunurken evin i
rmelidir.
Tasn iine yazlacak Dairenin ekli budur:
Okunacak Azimet te budur:
?????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ???
??????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????????? ?????? ??????? ?????? ??
????? ?????? ??? ???????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ???? ??????? ????
? ????????? ????????? ????????????? ?????????? ??????????? ???????? ???????? ???
??????? ??????????? ??????? ???????????? ???? ????????? ?????? ?????????? ?????
????? ??????? ??????? ???? ??????? ??????? ?????? ?????????????? ????????? ?????
?? ??????? ????????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????????????? ??????
?????????? ????? ????? ??????? ??????? ??????? ????????? ???????? ???????? ????
????? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ????
???? ????????? ???????

Aksemt aleykm eyyhel cinnir racimi billahillezi la ilahe illa hvel evvel vel ahiru ve
z zahir vel batn ve hve bi klli eyin alim. lla ma esra tm ve ecibtm eyne ma kntm m
ahi teala sehliha ve ecbeliha ve berriha ve bahriha feinni a zem aleykm bil ismillez
imil mektubi en tehabb hazihit taseti ila keza ve keza bi hakki ein zatuin efalin eci
b ya demriyat bi izzeti temuhin hasihin ve seyyidikm eba nuh illa ma akbeltm ve es
habtm hazihit tasete ila keza ve keza bi hakki ehulin heylabin bekfein bekfein efafe
h ecibu ve eshabu hazihit tasete ihdaru kllema azemt nakratl ard merretin.
Eer icabet gecikirse, u simleri okursun:
???????? ??????????? ??????? ????????? ??????? ??????? ????????? ?????? ????????
???????? ?????? ???? ????? ??????? ????????? ?????? ???? ?????????? ?????? ????
??? ?????????? ?????????? ????? ????? ??????? ??????? ???? ????????? ????? ?????
?? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ???????? ???????? ??????? ?
???????? ?????? ???????? ???????? ??????????? ??????????????? ?????????????? ???
???????? ????????? ????????? ??????? ??????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????????? *

Ya fr heve tahir kahir heyhat sab keric beyabeh lemehe kalkah seyyeben zalike hvall
ahllezi la ilahe illa hve vettur. Siran siru eyyethet taseh ila keza ve keza saret b
ihi sefineten nuhn ve nemuhn leyubin seyubin selyubin helyubin heylubin tatain hetayin
tariin ermiin allah ekber bi entel kudreten vestazherat istzharan a yetuin erkuin ma ya
etuin elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate.
HOROZ LE TERB

Aadaki Ayeti Kerimeleri aramba gn mizan burcunun tali-inde ve utarid saatinde mavi bir

kat zerine doksan (90) defa yaz. Doksan defa yazlacak olan Ayeti Kerimeler budur:
?????? ????? ??????????? ?????????? ????????? ??????????? ????? ????????????? ??
???? ???? ??????? ?????????? ????? ???????? ????????? ???? ?????????????? ??????
??? ????????? ??????? ????????? ????? ?????? ????????????? ???????? ?????? ?????
? ????? ???? ?????????? ????????? ????? ???????????? ?????? ???????????? ????? ?
????? ??????????????

Bismillahirrahmanirrahim. Ve nneh letenzil rabbil alemin. Nezele bihir ruhul emin.


Ala kalbike litekne minel mnzirin. Bilisanin arabiyyin mbin. Ve inneh lefi zbril evvel
in. Evelem yekn lehm ayeten en ya lemh ulema beni israil. Ve lev nezzelnah ala ba dl a

Yazdktan sonra, bu hirzi lban ile tebhir et. Bakire ve blu ana gelmemi olan bir kzn
sinin parasna bu hirzi sar. Beyaz renkli, atal veya gk ibikli, ayaklar ve gagas sar ol
n bir Horoz un kanad altna bala. Ondan sonra bu Horozu Pazartesi gn gne domadan nce
mekana sal. Sende o anda uara suresi ni oku. Horoz hazinenin tam zerinde durur, k
anatlarn irpip aya ve gagas ilede oray deeler. Bilki hazine oradadr. Sen! Allah c.c.
mdet ve oray kaz. Allah Teala nn izni ile hazineyi bulursun.

HAVAS EKB

KAIT LE TERB

Drt (4) tane kat alp, her kat zerine aadaki Esmalar yaz. Yazdn katlarla birli
git. Katlarn zerinede aada gelecek olan Azimeti oku ve katlar arkana doru at. Ka
r ve drdde ayn yere derse orada hazine vardr. Eer katlar ayr ayr yerlere derse o
ne yoktur.
Katlara yazlacak Esmalar budur:
????????? ????????? ???????? ????????? ??????? ??????? ???????
??????? ???????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ?????????? ?????? ???
? ???????????? ???????? ???????????? ???????? ??????
Heylubin Heylubin Seylubin Seylubin Mehilin Mehilin Fehilin Fehilin Emu Vemu ve be
yyin hazihid defineti ev nahn zalike anil mutalibi ke sihril medfune ve ayri zalik.
Katlarn zerine okunacak Azimette budur:
??????????? ??????????? ????????????? ????????????? ??????? ??????? ???????????
??????????? ??????????? ??????????? ????????? ????????? ???????? ???????? ??????
??? ??????????? ?????? ???????????? ????????? ?????? ???????????? ???????? ?????
?? ??????? ??????? ??????? ??????????? ??????? ??? ???????? ??????????????? ????
??? ??????? ???? ??????????? ????????? ?????? ????? ??????????? ?????????? ?????
????????? ??????? ?????????? ??????????? ???????????? ?????????? ?????????? ????
?? ????? ????? ?????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ??????????
??????????? ???????????

Bekminedin Bekminedin Ehyarakin Ehyarakin Bekan Bekan Ilakin Ilakin Mihrakin Mihr
Makelin Makelin Ecib Ya huddame hazihil esma-i vemu hazihil evrak emirin emirin bihakk
Amirin Amirin Kevlehan Ve nfiha fissuri fecemi nahm cema. nneh min Sleymane ve inneh B
smillahirrahmanirrahim. Ella ta l aleyye ve tn mslimin. Msrine taine hadrine bismilla

il alemin. Elvahan 2 elacele 2 essaate 2 .


NAR DALI LE TERB

ki adet Nar ubuu zerine aadaki Azimeti yaz. Yazdktan sonra ubuklarn ucunu atallat
arn ular birbirine girecek ekilde kertikle. Sonra ubuklarn zerine Esma-i Kameri oku. D
ha sonra phe ettiin mekana gidip, ubuklar kertiklerinden birbirine geir ve pheli meka
yrmeye bala. ubuklar seni definenin olduu yere doru adeta srklercesine gtrr ve de
rine gelince aa doru eilir.

Bu Nar ubuklarn dier hacetlerdede (gizli eyleri ortaya karmada, sihir bulmada vb. gibi
kullanrsn.
Nar ubuklar zerine yazlacak Azimet budur:
?????????? ???????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????????
??????????? ?????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?
????? ???????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ???????
????????? ?????? ??????? ?????????? ???? ???????? ???????? ?????????? ??????? ??
??? ???????????? ??????? ????????? ??????? ???? ?????? ????? ???? ??? ????? ????
?? ?????? ?????? ??? ????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???? ?????? ??????? ??
?? ????? ??????? ???????? ??????? ?????? ?????? ????????? ????? ???????? ???????
??? ?????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ???????????
????????? ???? ?????????????? ??? ???????? ??? ????????? ?????????? ????? ??????
?? ????????????? ?????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????????

Leyahmin leyalavin leyafurin leyarusin leyaruin leyaruin leyaelin eyne seyaf eynel har
s eynel varis eyne denhein eyne handalin eyne yenklin eyne mansurin eyne nehain eyne
sebatl ard eyne duhanis sakin fil heva eyyhen nesibe siru ilel habiyyeti bi hakkil m
elikillezi leh elfi ra sin ev fi klli ra sin elfi vechin fi klli vechin elfi femin ve f
i klli femin elfi lisani ve fi klli lisani yentiku bi klli savtin latin ysebbihullah v
hdeh elvahan elacele essaate ya eyyhes sihami bi hakkil melikl allamllezi in yee yahric
ma yeskn fil ard nzil alel malil muhabba tahtel ard bi rahmetike ya erhamerrahimin.
YUMURTA LE TERB

Bir yumurta al ve yumurtann zerine aadaki tlsm yaz. Yazdktan sonra, pheli mekana g
urtay o mekana koy. Sure-i Yasin i oku ve hemen o mekan terket. Ertesi gn o mekana ge
ldiinde, o mekanda hazine varsa, yumurtay definenin zerinde bulursun. Eer o mekanda
hazine yoksa, yumurta senin koyduun gibi kalr. Sen! yi anla ve iyi fehim et.
Yumurta zerine yazlacak tlsm budur:
??? ? ? ? ?? ? ??????? ?? ?? 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????
? ?????????? ?????????? ??????????? ??????????
?Alt elif harfi, lam vav t, yedi elif harfi, iki he, onsekiz be, on nun harfi ve 11
adet Aliyy ismi.
YUMURTA LE TERB

Bir yumurta alp, zerine aramba gn ems sure sini krk (40) defa oku. Okuduktan sonra
ekana gidip, yumurtay yere gm. Gmdkten sonra aadaki Ayeti Kerimeyi yetmi (70) defa ok
p, mekan terket. Ertesi gn o mekana erkenden gelip, yumurtann zerini a. Eer yumurta pa
para olmu ise orada hazine vardr. Eer yumurta sapasalam duruyorsa, o mekanda hazine
yoktur. Sen anla!
Yetmi defa okunacak Ayeti Kerimeler budur:

?????? ????? ??????????? ??????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ??


???????? ????????????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ????? ?????? ?????
?????
Bismillahirrahmanirrahim. Fefetahna ebvabes sema-i bi main mnhemir. Ve feccernel
arda uyunen feltekal ma ala emri kadkudir.
YUMURTA LE TERB

Yumurta ile terbi yapmak istersen, nce bu amelin riyazatn yap. Bunun iin: Sal gnnden
yarak, gn oru tut. gn boyunca hayvan ve hayvandan kan gdalar yeme. ftarn arpa
Bylece Sal, aramba ve Perembe gnlerini orula geir. Cuma akam olduunda tenha bir y
, kbleye kar iki diz zerine otur. Oturduun yerin etrafna bir daire iz ve aadaki isi
irmi (20) defa oku.

Karna bir ahs gelir ve sana; Hacetin nedir diye sorar. Sende ona; Bana mrmn sonuna
izmet edecek, bana itaat edecek, her sylediimi iitecek, uzakta ve yaknda yanma hemen
gelecek bir hadim istiyorum dersin. O hadim senin isteklerini baz artlar ileri srere
k kabl eder. Bundan sonra senin iin acaip iler (Uza yaknlatrmak, kaleleri feth etmek,
zinelerin kapsn amak ve tayyl ard gibi) yapar. Senin her istediini yerine getirir. Bu
acaip ameli Sleyman Aleyhisselamn veziri Asaf bin Berhiya yapard.
Yirmi defa okunacak simler budur:
??????? ??????? ????? ????? ?????? ?????? ?????????????? ?????????????? ????????
??? ??????????? ?????? ?????? ?????????????????? ???????????????? ??????? ??????
? ???? ???? ???? ???? ???????? ???????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????
??????? ?????? ???????????????? ??????????? ??????? ??????? ???????????? ??????
???????? ?????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????? ???????????? ??
?????? ????? ????????
???????? ?????? ???? ???????? ?????????????

Ya hinin Ya hinin Bahin Bahin mevhen mevhen ya heyharain ya heyharain ya nurain ya


nurain erin erin ya samsayarain ya samsayarain ya rain ya rain yehin yehin behin behin
ya musn ya musn ya hannan ya mennan ya vasiul erkani hanah ya eliahutan eryalehn ya
hu heyuhin bistemahu benehn emutan heyhn allahmme sehhirlil hadimi bi hakki hazihil
esma-i ndeke inne yesmeu klleha emehin behin ya rabbel alemin.

Bu amelin buhuru halvette iken Lbani zeker, Meyat saile ve Senderus tur. Bu riyazat t
amamladktan sonra, aadaki Azimeti bir yumurta zerine yaz ve yazdn yumurtann zerine
a sonra phe ettiin mekana o yumurtay gm ve mekan terket. Ertesi gn o mekana gelip, yum
rtann zerini a. Eer, yumurta paralanm ise orada hazine vardr. Yumurta salam duruyors
ada hazine yoktur.
Yumurta zerine yazlacak ve okunacak Azimet:
?????????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ?????????? ???????????? ????
???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ????? ????? ?????? ????????? ????????
????? ??????? ?????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????
??? ?????? ????????????? ??? ?????????? ????? ?????????? ???? ??????? ?????? ???
???????? ????? ??????? ???????????? ?????????? 2 ?????????? 2 ???????????

Sebaserin sebaserin sebuketin sebuketin katmatamin katmatamin taklekulte takleku


lte nzlet nzlet mutakn mutakn takn takn eyner rusl erbaatn mazerin kamtamin kasver
el aksemt aleykm ya huddame hazihil esma-i en te mur hazel hadim en yemi hazihil beydat
ila mekanil habiyyeti elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate.
TAS LE TERB

Aadaki Esmalar bir tas iine ve balik olmam ocuun iki eline yaz. Tas ve ocuun elle
an ve Lbani zeker ile buhurla. Yazl tas ocuk iki eliyle tutsun. Sende yazm olduun Esm
r 4, 7 veya 21 defa oku. Ama bu ameli phe ettiin mekanda yap. Sen, Esmalar okurken ocu
k mekanda yrsn. Hazinenin zerine geldiinde ocuu ani bir durula duruturlar.
Okunacak ve yazlacak Esmalar budur:
???????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????? ????????? ?????????
????????? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ???????????? ??????????? ?????
????? ??????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ??????????? ????
???? ???????????? ??????????? ????? ??????????? ???????????? ???????????? ??????
?????? ??? ????? ?????????? ??????? ?????? ???????????? ????????? ????????? ????
???????? ????????? ?????? ????? ??????? ????????? ?????????? ???????????????? ??
??????? ????????? ???????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????
?

Effakin effakin esimin esimin belihn belihn ehrucin ehrucin behracin behracin atmel
ihn atmelihn emahn emahn elaliyy elaliyy ala klli berahn ellezi ya lem debiben ne
feul keffi vet tasete ve crruha ilel mevdul methm bid definel mevdu fi hazal mekan bi
hakki hazihil esmai ve bi hakkil melikil behyail ve yessir. ehidallah enneh la ila
he illa hve vel melaiketi ve ll lmi kaimen bil kst la ilahe illa hvel azizl hakim.
HOROZ LE TERB

Aaidaki tlsm ve Ayeti Kerimeyi bir kat zerine yazdktan sonra, kad bir Horozun boy
ettiin mekana Horozu sal. Horoz medfun maln zerinde durup rpnr, gagas ve ayaklar il
y deeler. Sen bilki! Define oradadr.
Yazlacak tlsm ve Ayeti Kerime budur:
?????? ????? ??????????? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ??? ????? ?????
?????? ????????? ?????????????
Tlsmlar.Bismillahirrahmanirrahim. Ve ateynah minel knzi ma inne mefatihah leten- bil
eti.
NAR LEVHASI LE TERB

Eki bir nar levhas alp, levhann zerine yedi (7) defa Sure-i emsi ve yedi defa da Surei Zilzali oku. Okuduktan sonra levhann zerine aadaki Hatemi yaz. Levhann zerine tekrar
ayn sureleri yedier defa oku. Daha sonra levha ile birlikte phe ettiin mekana gidip, p
eli mekann zerinde yr. Tam definenin zerine geldiinde, seni ani bir durula duruturlar.
Durduun yer definenin zeridir. Bu mesele sahih olup, defalarca tecrbe edilmitir. Sen
iyi anla! rad olursun.
Eki Nar levhas zerine yazlacak Hatem budur:
VEFK LE TERB

Bu mevzu sahih olup, mcerrebdir. Aadaki Vefki erifi bir kat zerine yazp, zerine yz
defa u Ayeti oku.
Okunacak Ayeti Kerime budur:
???? ????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????? ????????? ??????????????
?????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ????????????? ???? ???????? ??
??????????????? ???????????? ???? ????????? ?????????
??????????? ???????????? ?????? ??? ??????? ???????

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ndeh mefatihul aybi la ya lemha illa hve ve ya lem ma fil


ri vel bahri ve ma teskutu min verakatin illa ya lemha ve habbetin fi zulmatil ard ve
la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mbin.

Sonra yazdn Vefki Hasalban ile tebhir et. Daha sonra phe ettiin mekana gidip, mekanda
kad arkana doru at. Kat uarak definenin tam zerine der. Bilki! Define kadn dt
i fehim et.
Kat zerine yazlacak Vefk budur:
HOROZ LE TERB

Aadaki Ayeti Kerimeleri bir kat zerine yazp, yazdn bu kad da bir Horozun boazn
mekana sal. Horoz o mekanda gezinip, tam hazinenin zerinde durur. Gagas ve ayakla
r ile oray deeler ve kanatlarn rpar. Bilki! Medfun mal oradadr. Horoz hibir ey yapm
efine yoktur.
Kat zerine yazlacak Ayeti Kerime ler budur:
?????? ????? ??????????? ?????????? ??????? ??????????? ??? ???????????? ???????
? ??????????? ???? ?????? ????? ?????? ???????????? ?????? ????? ???????????? ??
????????? ?????? ??????? ??????????? ?????? ????????? ????????????? ??? ????????
? ????????????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ????? ???????? ???????????
??????????? ?????????????? ???????????????? ??????? ????????? ??????? ??????????
?????????? ????? ????? ????? ????? ??????? ????? ????????? ???? ??????? ???????
??? ????? ???????????? ????????? ??????? ??????? ?????? ??????? ?????????? ?????
????? ????????????? ???????????? ?????????? ??????? ?????? ???????? ???????? ??
?????? ?????????? ??????????? ????????? ????????? ??????????????? ??????? ??????
??? ??????????? ??????????? ??????
???????????? ?????????? ?????????????????

Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yehdikm fi zulmatil berri vel bahr. Men yehdillah f


ehvel mhtedi. Allah nuris semavati vel ard mesel nurihi kemikatin fiha misbahun elmisb
ahu fi zcacetin ezzcacet keenneha kevkebn drriyyn ykad min eceretin mbareketin zeyt
arkiyyetin ve la arbiyyetin yekad zeytha yd ve lev lem temsesh narun nurun ala nurin
hdllah nurihi men yea ve yadribllahl emsale linnasi vallah biklli eyin alim. Elhamd
rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. yya kena bd ve iyya kenestein. hdin
as sratal mstakim. Sratellezine enamte aleyhim. ayril ma dubi aleyhim veladdallin.
HOROZ LE TERB

Aadaki Ayeti Kerimeleri bir kat zerine yazdktan sonra, kad Horozun boynuna tak. p
Horozu sal. Horoz hazine nerede ise orada durur ve oray deeler. Bilki! Aradn ey orada
dr. Allah c.c. a hamdet, o yeri kaz ve defineyi kar.
Yazlacak Ayeti Kerime ler budur:
?????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ????????????? ????????????? ?????????
?? ???????? ?????????????? *
Bismillahirrahmanirrahim. Maracel bahreyni yeltekiyan. Beyne hma berzahn la yebkyan
.

Veya bu iki Ayeti Kerime yi bir levha zerine yazp, pheli mekana gel. ki kii levhadan t
utup, levhaya hi bakmadan pheli mekanda yrsnler. Hazinenin zerine geldiklerin zaman an
bir durula duruturlar. Sen bilki! Hazine oradadr. Ama o iki kii yrrken, sende srekli
Ayetel Krsiyi okursun.

YUMURTA LE TERB

Drt tane yumurta al ve yumurtalar gzelce ykadktan sonra, yumurtalarn zerine aada ge
lan harfleri yaz. Daha sonra yumurtalar Tre (Kuzu kula otu) ile tebhir et. Bundan son
ra phe ettiin mekann drt kesine yumurtalar koy. Yumurtalarn zerine bir miktar topra
gizledikten sonra, aada gelecek olan Azimeti o mekanda yetmi (70) defa oku ve oray t
erket. Ertesi gn mekana gelip yumurtalara bak. Eer yumurtalar ayn yere toplanm ise ha
zine oradadr. Tekrar Azimeti yetmi defa okur ve yumurtalarn zerine flersin. Yer yarlr
e sana kef olur. Ama bu ameli arabi ayn ilk gn yaparsn. Bu mevzu sahih olup mcerrebtir
. Sen anla!
Yumurtalarn zerine yazlacak olan harfler budur:
? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?
Okunacak Azimet te budur:
?????? ????? ??????????? ?????????? ???????????? ??????? ?????????? ??????
???????????? ????????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????????
? ??????????? ??????????? ???????????? ????????? ???????? ??????????? ?????? ???
?????? ??? ??????????? ??????????? ????????? ??????????? ??????????????? ???????
??? ??????????? ????????? ?????????? ?????? ????????? ??????????? ????? ????????
???? ?????????? ???????????? ?????????????? ????????? ?????? ?????????? ????????
???? ?????? ???????????? ???? ????????? ????????????? ???????? ????????? ???? ??
????? ???? ????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ???? ????? ???????? ???????
??????? ??????????????? ????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ????????
????? ????????????? ??????????? ???????? ?????????????? ??????? ????? ????? ????
?????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ??????????? ????????? ?????????
?? ????? ???????????? ???? ??????
??????? ???????? ????????? ??????? ?????? ???????????? ???????????

Bismillahirrahmanirrahim. Errahman. Allemel Kuran. Halakal insan. Allemehl beyan.


Eems vel kameru bi hsban. Ven necm ve eceru yescdan. Ves sema-e rafeaha ve vedaal mi
. Ella tatav fil mizan. Ve ekml vezne bil kst ve la tuhsirul mizan. Vel arda ve daaha
lil enam. Fiha fakihetn ven nahl zatl ekmam. Vel habb zl asfi ver reyhan. Febieyyi a
lai rabbikma tkezziban. Halakal insane min salsalin kel fehhar. Ve halakal canne m
in maricin min nar. Febieyyi alai rabbikma tkezziban. Rabbl merikayn ve rabbl ma ribeyn
Febieyyi alai rabbikma tkezziban. Maracel bahreyni yeltekiyan. Beynehma berzahn la
yebkyan. Barakallah fike ve aleyke tevekkel Ya huddame hazihil esma-i bi icma halail
beydate alel habiyyeti ev iddefineti ellezi rideh bi hakki hazihil esmai vel ayat.
KAIT LE TERB
Ey u kitaba rabet eden Talip! Eer sen kat ile terbi yapmak istersen, bu meseleyi iyi a
nla. Bu en gzel olandr. Sahih olup, defalarca tecrbe edilmitir.

Sen bu ameli yapmak istediin zaman, Sal gn gne domadan nce krmz bir kat veya gey
ne, glsuyu ve zaferan ile aadaki hatemi yaz. Hatemi glsuyu, cavi, mastaki ve lbani zek
er ile tebhir et. Sonra kadn ortasndan krmz ipek ip geir. pin ucunada kk bir ng
abah erkenden phe ettiin mekana git. Kad tekrar ad geen buhurlarla buhurla. Kad n
i Azimeti kadn zerine krk (40) defa oku. Kat havaya ykselir, havaya uar ve hazinenin
e der. Eer, orada hazine varsa kadn yazl taraf topran zerine der. Eer, orada h
taraf yukar doru der.
Krmz kat veya deri zerine yazlacak Hatem budur:
Hatem zerine krk (40) defa okunacak Azimet te budur:

?????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ????? ????????? ?????? ????? ????????
??? ??????????? ???????????? ????????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?
?????????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ?
???????? ????????? ??????? ??????? ??????????? ??????????? ????????? ???????????
? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ???????? ?????? ??????????? ?????
???????? ????? ?????????? ???????????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ???? ?
?????? ????????? ?????? ???? ??????? ????????? ?????????????? ???? ??????????? ?
????????? ??? ????? ??????? ????????? ?????? ???? ?????????? ??????????? ???????
??? ??????????? ????????????? ?????????? ??????????? ??????????????? ????????? ?
???? ?????? ??????????? ???? ????? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ?????
??????? ?????????? ????????? ???? ?????? ???????????? ??????????? ?????? ???????
??? ?????????? ??? ??? ????? ????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ????
?????? ????????? ????????? ????????? ????????? ??????????? ??????????? ????? ???
??????? ???????? ??? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ??
????????? ?????????? ?????? ???????????? ??????? ????????? ????????? ??????? ???
?????? ???????????? ???????? ?????????????? ?????? ???????????? ??????? ?????? ?
???????? ??????? ????????? ????????? ?????????? ????????? ?? ??????? ???????? ??
?????????? ???????? ?????????????? ?????? ???????????? ??????? ?????? ??????????
??? ????????? ????????? ????????? ????????? ???????????? ???????? ??????????? ??
???? ??????????? ??????? ?????? ????????? ????? ????? ????????? ????????? ??????
?????? ???????? ????????????? ?????? ?????????????? ??????? ?????? ?????????? ??
??????? ??????????? ??????????? ????????? ????????? ???????????? ???????? ??????
???????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ????????????? ??????? ????? ????? ????
????? ????????? ???????????? ???????? ???????????? ?????? ??????????? ??????? ??
???? ??????????? ??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ???????? ??????? ???
??????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????????? ???????? ???????????? ???
??????? ?????????? ??????? ?????????????? ???????????

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve billahi ve minallahi ve la ilahe illalla


hi ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Behlehleyubin behlehleyu
bin sehleyubin sehleyubin semsehilin semsehilin atluhn atluhn benuhn benuhn selhebiy
yn selhebiyyn tevekkel ya deybac ve ya sa nidn ve ya delyahn ve ya a lakin yerfeu hazih
verakati ve tenzilha alel mekanil methumin bi hakki ve a lem ma kane kable en yekn. l
a ilahe illa hve aliml aybi ve ehadeti hver rahmanrrahim. Hvallahllezi la ilahe illa
l melikl kuddss selaml m minl mheyminl azizl cebbarl mtekebbir. Sbhanallahi amma
alikul bariul musavvir lehl esmal hsna. Ysebbihu leh ma fis semavati vel ard. Ve
hvel
azizl hakim. Alin alin ilin ilin kehfeyalin kehfeyalin elhilin elhilin ehyain ehyain
edunayi edunayi esbautin esbautin alel mekani yenfeh ali eddayi eddayi eluhuin eluhui
n elunein ecib ya ahmer ya sahib yevmis selaseti bi hakki demlihn demlihn bi hakkil
melikil mekkili aleyke semsemail ecib ya meymun sahib yevmis sebti bi hakki ezeliy
yin ezeliyyin ezrarin ezrarin ve bi hakkil melikil mekkili aleyke kesfeyail ecib
ya brkan sahibu yevmil erbeate bi hakki ehyain ehyain ve bi hakkil melikil mekkili a
leyke mikail ecib ya mzhib sahib yevmil ahad yahin yahin ve bi hakkil melikil mekki
li aleyke rukyail ecib ya emhure sahibu yevmil hamis ve bi hakki derdemiin derdemiin
ve bi hakkil melikil mekkili aleyke sarfeyail ecib ya mrreh sahibu yevmil isneyn
bi hakki samin samin ve bi hakkil melikil mekkili aleyke cebrail ecib ya ebyad sa
hibu yevmil cumuat bi hakki sbbhun sbbhun kuddsn kuddsn rabbena ve rabbl melaiketi
bi hakkil melikil mekkili aleyke anyail aleyhimesselam ve alel mrseline ecmen.
TAS LE TERB

Aadaki Esmalar ve Vefki bir tasn iine, bir erkek veya bali olmam ocuun iki eline y
zeker ile tas ve elleri buhurla. pheli mekana gelerek, ocua tas tutup mekanda yrmesin
mret. Sende o anda devamli yazm olduun Esmalar oku. Tas tutan kimse bir noktaya geldii
nde ani bir duru ile duruturlar. Hi kimse onu oradan hareket ettiremez. Sen bilki!
Hazine oradadr. Allah c.c. a hamdet ve kaz.
Yazlacak ve okunacak budur:

???????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????? ????????? ?????????


????????? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ???????????? ??????????? ?????
????? ??????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ????? ???????? ?
????????? ??? ??????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ??????
???? ?????????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ?????????? ???????? ??
?????????? ????????????? ????? ?????????? ????? ????? ?????????? ???? ?????????
???????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????

Effakin effakin esimin esimin belihn belihn ehrucin ehrucin behracin behracin atmel
ihn atmelihn emahn emahn elaliyy elaliyy ala klli berahn ellezi ya lem debiben ne
sahratis semai fil leyletiz zulmai ve hvel kahiru fevka ibadihil latifl habir. Eci
bu ya huddame hazihil esmai vel bisl keffi vet tasete ve seyyiruha ilel mekani il
a fihid define minez zehebi vel fiddeti elvahan elvahan elacele elacele essaata
essaate.
Esmalarla birlikte iki ele ve tasa yazlacak Vefk:
TAS LE TERB

Aadaki esmalar bir tasn iine ve bali olmam ocuun iki eline yaz. phe ettiin meka
ocuun ellerini Lbani zeker ve Meyat saile ile buhurla. ocuk elindeki tas ile mekann i
nde yrsn. Sende o anda yazm olduun Esmalar okumaya devam et. ocuk hazinenin zerine g
anda, mvek killer onu ani bir durula duruturlar.
Sen bilki! Medfun mal oradadr. Sen anla. rad olursun. Allah c.c. a hamdet ve oray ka
z.
Yazlacak ve okunacak Esmalar budur:
???????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????? ????????? ?????????
????????? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ???????????? ??????????? ?????
????? ??????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ????? ??????????
? ?????????? ??? ??????????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ??????
?????????? ?????????? ????????? ??????????? ??????????? ???????? ???????????? ?
?????????? ????? ??????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??? ????? ??
???????? ??????? ?????? ???????????? ????????? ????????? ???????????? ?????????
?????? ????? ??????? ????????? ?????????? ???????????????? ????????? ????????? ?
??????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ??????????

Effakin effakin esimin esimin belihn belihn ehrucin ehrucin behracin behracin atmel
ihn atmelihn emahn emahn elaliyy elaliyy ala klli berahn ellezi ya lem debiben ne
s sahrates semai fil leylets svdan ve hvel kahiru fevka ibadihi ve hvel azizl hakim.
Ecibu ya huddame hazihil esmai verfeul keffi vet tasete ve crruha ilel mevdul methm
bid definel mevdu fi hazal mekan bi hakki hazihil esma-i ve bi hakkil melikil b
ehyail ve yessir. ehidallah enneh la

ilahe illa hve vel melaiketi ve ll lmi kaimen bil kst la ilahe illa hvel azizl hakim.
UBUK LE TERB
Uzunluu dirsekten parmak ucuna kadar olan iki tane Gl ubuu kes. ubuklarn ucunu birbiri
ne geecek ekilde kertikleyip, zerlerine u Ayeti Kerimeleri yaz:
??????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ????????????? ????????????? ????????
??? ???????? ??????????????

Bismillahirrahmanirrahim. Maracel bahreyni yelte- kyan. Beynehma berzahun la yebyan.

Yazdktan sonra, pheli mekana gidip kertikleri birletirerek, Ayetel Krsi yi devaml okuy
arak mekann iinde yrmeye bala. Hazinenin zerine geldiinde ubuklar yere doru eilirle
bilki! Hazine oradadr. Ayetel Krsi nin yerine Sure-i hlas veya Sure-i Yasini Fi imami
m mbin e kadar okursun.

TAS LE TERB
Nak olmayan bir tas alp, tasn zerine u isimleri:

?????????? ????????????? ???????????? ?????????? ????????????? ??????????? ?????


?? ???????? ??????? ?????????? ?????? ????????????

Bilkain mehlekesin felemain ketahin bilakin mihrakin akin makhein kariin ke

Yazdktan sonra, tasn iine su doldurup, nar aacndan bir dal al ve bu dal ile suyu kart
Her kartrdnda yukardaki Azimeti oku. Tas hareket ederse, tas seni hazinenin olduu yer
.
Celb etmek, sara etmek, gaibi getirtmek ve buna benzer eyler yapmak istersen, dil
ediini vekil et. Sen hareket ettirmek, celb etmek ve dierlerine emir edersin.

TEST LE TERB

Testiyi yrtmek ve yerde olan bireyi meydana kartmak istersen: Krmz renkli bir testi a
e iini su ile doldur. Dilediin kiinin avucuna ve testinin zerine u isimleri yaz:

?????? ???????? ??????? ??????? ????????? ??????? ????????? ??????? ???????? ???
???? ???? ??????????? ????????? ?????? ????? ??????????? ?????????? ????????????
?? ??????? ????????? ???????????

Terin teyrain teriin tariin taryuin feyuin kalmuin eliin matmein. nneh min sleyma
bismillahirrahmanirrahim. Ella ta l aleyye ve tni mslimin.

Yazdktan sonra bu isimleri okuyarak hazine phe edilen mekanda yrtrsen, o kii hazinenin
erinde
durur. Bu amelin buhuru ise lbani zeker ve Kizbere dir.

TEST LE TERB

Testiyi yrtmek ve defineyi bulmak istersen: Krmz renkli bir testinin zerine dokuz defa
T harfini, erkek veya kadnn elinede dokuz adet T (?) harfini yazdktan sonra testinin
iine su doldur. Testiyi avucu yazl kimse boazndan tutar. Sende u Azimeti, testi o kii
in avucuna yapana kadar oturduun yerden lbani zeker ve kizbere buhurlarn tttrerek oku

Okunacak Azimet budur:

?????? ?????? ?????? ???????????? ????????? ?????? ????????? ?????????? ????? ??


???? ?????????? ???????? ????? ???????????? ????????? ??????? ??????? ????? ????
????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ???? ???? ????????? ?????????????????
? ?????????? ????????? ???????????

Herin tarin ecib ya seyduke ve harrik hazihil kulte vel keffi ila mahalid defini e
llezi fihil habiyyeti ev ila metain flan ibni flane ve ela yursel aleykma vazun min na
rin ve nuhasn fela tentesran. Elvahan elacele essaate.

O kii pheli mekanda dolarken, sende Azimeti okuyarak ad geen buhurlar tttrrsen, o
yerde duruturlar.
TEST LE TERB

Krmz Testiyi yrtmek ve defineyi bulmak istersen: Krmz renkli bir testi al ve etrafna
meti hurufu mukatta olarak yaz.
Yazlacak Azimet budur:

??????? ?????? ????????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ????? ????
????? ?????? ??????? ????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ????????? ????????
??? ?????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ???
?? ?????? ??????????? ???? ??????????? ?????????????

Herin tarin taryuin kain kekain mekain acecin acacin ercin vacin. Ve hiye temurru merr
as sehabi sunallahi elvahan ecibu ya huddame hazihil esma-i vel bisl kullete ve y
edema sikiha ve curruha ila mahalis sirkati evid defini evis sihr.

Yazdktan sonra ocuun eline testiyi ver ve lbani zeker buhurunu yakarak yazm olduun isi
leri azimet olarak devaml oku. ocuk hazinenin zerine geldii an ok ani bir durula durut
urlar. Sen Bilki! Gml olan define oradadr.

GNLERN FETH GN
Bu Cetvel gnlerin fethini beyan etmektedir. Sen! Bu
srr ok iyi anla. rad olursun. Sr bundadr.
Cetvel budur:

1. gn
8. gn
14. gn
20. gn

4. gn
9. gn
17. gn
22. gn

6. gn 7. gn
11. gn.
12. gn
18. gn 19. gn
23. gn 26. gn

27. gn 28. gn 29. gn 30. gn


HAZNE STHARES
Bir yerde define olup olmadn anlamak iin: nce iki rekat istihare namaz klp, her iki
tada bir Fatiha ve krk defa hlas suresini oku. Namazdan sonra kbleye kar ynelip iki di
z zerine otur ve yz (300) defa u Ayeti Kerime yi oku:

?????? ????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ?????????? ?????????????


?????????????? ???????? ????????????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ???
???? ???????????

Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu ve amilus salihati lenkeffiranne anhm se


yyiatihim veleneczi yennehm ahsenellezi kan ya melun.
Daha sonra dnya kelam konumadan kbleye kar sa yann zerine yat. Ryanda ruhanilerden
gelip, o definenin nerede olduunu ve oradan nasl karlacan sana sylerler.

HAZNE TILSIMINI PTAL

Tlsml olan bir mekanda sallanan kl, ok, yay ve benzeri gibi eyler olursa, aadaki Az
ir kada yazp kad alnna yaptr. Eer iki avucunada yazarsan daha iyi olur. Bu ekilde
irip tlsmn karsnda durursan, tlsm iptal olur.
Yazlacak Azimet budur:

?????? ????? ??????????? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????? ???????? ???????? ?
???????? ??????? ????????? ?????????? ???? ??? ??? ??? ???????? ????????? ?????
????? ??????? ???????? ????????? ???????? ?????????? ??????????

Bismillahirrahmanirrahim. Alin elin teav teav aynihi suddh bikefai meyyin mimyalin m
utiyyin leke ya alin ma a zam sultanillahi ve ma ecide e nh tebareke rabbena ve ileykel
asr.

HAZNE TILSIMINI PTAL

Definenin zerinde olan cinleri defetmek iin, define phe ettiin mekandan bir avu toprak
alp, o topran zerine yedi defa Ayetel Krsi, 7 defa Zilzal suresi, 7 defa nirah suresi
7 defa Kurey suresi, 7 defa Fatiha suresi ve 7 defada u Ayeti kerimeleri oku:
?????? ????? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ???????
? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ???? ???? ??????????? ?????? ?????
????? ??????? ???? ????????????? ????? ?????? ??????????? ???? ????????? ????? ?
???? ???????????? ????? ????? ??????????? ?????? ??????????????

Bismillahirrahmanirrahim. Felemma tecella rabbh lil cebeli cealeh dekkan ve harra m


usa saka. Fema yekn leke en tetekebbera fiha feahruc inneke mines sairin. Kale musa
ma ci tm bihis sihru innallahe seyubtlh innallahe la yuslihu amelel mfsidin.

Ayn ameli defa tekrar edip topran zerine fle. Okuduun topra o mekana serpersen, or
inler mekan terk ederler.
HAVAS EKB

MANLER PTAL ETMEK


Definelerden, manileri iptal etmek iin okunacak Azimet budur:

?????? ????? ??????????? ?????????? ???? ??????????? ????? ?????????? ????? ????
?? ??? ???????? ???????? ????????? ??? ???? ???????? ????? ???????? ????????????
??????????? ????????? ???????????? ?????????????? ??? ????? ??????? ????????? ?
????? ???? ??????? ????????? ?????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ?
??????? ???????????? ?????????? ???????? ????? ???????? ???????? ???? ??????????
???????????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ????????? ????? ????????? ????
??? ?????????? ??????????? ???? ????????????? ??????????????? ??????? ??????????
???? ???? ???????? ????? ???????????????? ???? ???????? ????????? ??????????????
? ???????? ??????????? ????????????????? ????????????? ??????? ??????????? ?????
???? ??????? ?????? ????? ???????? ???????????? ??????????????? ??????? ?????? ?
??????????? ???????? ??? ???????? ???????????? ????????? ????????? ????????? ???
?????? ????????? ????????? ??????????? ??????????? ????????? ????????? ?????????
????????? ??????????? ??????? ?????? ????? ??????????? ???????? ??????????? ???
??? ????????????????? ??????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????
?????? ?????????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????????? ????? ????????
?????????? ??????? ???????????? ???? ????? ??????????? ???????????? ??????????
??????? ??? ???????? ????? ????? ??? ??? ???? ??????????? ??? ??? ??????? ??????
? ????????? ???????? ????????? ???????? ??????? ????????? ????????? ?????????? ?
??? ?????? ??? ???????? ???????? ??? ??? ???????? ??????? ??????????? ??????????
?????????? ???????????? ????????????? ????? ??????? ??????????? ?????????? ????
??? ????????? ????? ?????????? ??????????? ???? ??????? ?????? ???????????? ????
?????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ?
?????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????? ??????????? ???????? ??????????? ?
???????????????? ??????? ????????? ?????????? ??????????? ???????? ?????????? ??
????? ????????? ????? ??????????? ???????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ??
??? ????? ??? ??? ???? ???? ?????????? ??? ??????? ??????? ????????? ???? ?????
???????? ??????????? ????????? ??????? ????????? ????????? ?????????? ???? ??? ?
?? ??? ???????? ???????? ??? ??? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ?????
????? ?????????? ??????? ????????? ????? ?????????? ????????????? ?????????? ???
?????? ??????? ????? ????? ?? ????????

Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kurane ala cebelin leraeyteh haian mtes
addian min hayetillahi ve tilkel emsal nadribha linnasi leallehm yetefekkerun. Hvalla
hllezi la ilahe illa hve aliml aybi ve ehadetil kebirl mteal. nzil eyyhel kevakib
mrillahi teala nzil mines sema-is sebati ilel ard ve ebtl cemiu harekati hazel kenzil
lezi alimethl hkema-i ev ittlasimil mutalsimihi bihakki ma tekellemte bihi aleyke v
e ma ene mtekelleme bihi aleyke ve bi hakki ruhaniyyetike feinni kahhartke vestenz
eltke bil kudretillezi la yakdiru aleyha ehaden illallahi enzil vel bisni nurul be
hai bi hakki hazihil esmailleti la takdiru li kasemiha seyubin seyubin seyabin seyab
in devmiin devmiin kenderuin kenderuin keknuin keknuin sbhanel melikir rahmani bi kef
a ya ayn sat bi ha mim ayn sin kaf ve la teteahhar feinni kahhartke ente ve ruhaniy

yetike bi hazel ismil aziml a zamllezi tefzeu minhl melaiketi vel cinni vel insi ve c
emil mahlukati nzil ve ebtl cemil harakati min hazel mevd vel bisnik behai bi hakki al
i eddayi yahin yahin ahin ahin yehin meyheyhin alin alin yeubin yeubin yubeyhin bi
tekhin tekfalin bisa yin keyyin ekfalin mimyalin mutyyin leke ya alin ma a zame ismke ya
alin inzil eyyhel kevakibl aziml muta lil sebatl mertefiu ala cemil kevakib ve ebtl
iu harakati hazel mekani ve tlsimatihi bi hakki hazihil esmail azim erdemiin erdemii
n kenderuin kenderuin kenkenuin kenkenuin heman heman bi kef ha ya ayn sat bi kef ha y
ayn sat inzil ve la teteahhar feinni kahhartke ve ruhaniyyetike bi hazel ismil az
iml a zam inzil ve ebtl cemiu harakati hazel mevdi vel bisni el behai bi hakki alin eln
yahin yahin ahin ahin yehin yehin heyheyhin alin ehalin yeubin yubeyhin yehin va
hin bi tekhin bitekfalin meyyyin keyyin ekfalin mimyalin mutiyyin leke ya alin ma a z
ame smke ya alin inzil eyyhel kevakibs sedl mutai ve ebtl cemiu harakati hazel mekani
e mevanihi cemia ma fihi barakallah fike ve aleyke.

Bu amelin yapl: Meyat saile ve senderus buhur larn iyice dvdkten sonra yourup, fnd
lnde ve ayn arlkta oniki (12) tane kre yap. Daha sonra tlsml mekana gidip, Asma od
e buhurlar tek tek yak ve yukardaki Azimeti oku. Allah Teala nn izniyle o mekandaki btn
tlsmlar iptal olur.

DEFNEDEK TILSIMLARIN PTAL


Bu hatemler, eyh Samur Hindi (r.a.) nin Cevahirul ulum ve knzl ar ile Srril meknun isi
mli kitaplarndan alnmtr. Her hatemin bir ameli ve bir hassasiyeti vardr. Bunlar, Allah
Teala nn isimlerinden ve hazinelerindendir.

BRNC EKL

Hazine bulunan mekanda ate grrsen, aadaki ekli bir mlek paras zerine yazp mlek
t. Allah Teala hazretlerinin emriyle o ate batl olur.
ekil budur:

?
?
?

?
?
?

?
?
?

KNC EKL

Hazine bulunan mekanda duman grrsen, siyah bir koyun kemiine aadaki ekli yazp, yazd
aden ve Lban ile buhurla. Kemii duman kan yere atarsan, Allah c.c. n emriyle o duman
batl olur.
Yazlacak ekil budur:

?
?
?

?
?
?

?
?
?

NC EKL

Hazine bulunan mekanda sallanan bir kl grrsen, aadaki ekli Aslan derisine yazp, der
le buhurla ve deriyi kl sallayann nne brak. Eer cisim var ise batl olur ve gider. Ci
hareket yoksa, bu harflerin ruhaniyeti onu durutup batl eder.
ekil budur:

?
?
?

?
?
?

?
?
?

DRDNC EKL

Hazine bulunan mekanda Ay, Ylan ve benzeri suretler grrsen, aadaki ekli yazp, Meyat
ve Muklil ezrak buhurlar ile tebhir et. Bu yazdn ekli grdn suretin zerine koyarsan
, Allah c.c. n emriyle batl olur.
ekil budur:

?
?
?

?
?
?

?
?
?

??
?
?

BENC EKL
Hazine bulunan mekanda kum ve yel grr ve de seni helak etmek isterse, u ekli:

?
?
?

?
??
?

?
?
?

zaferan ile drt keli bakr bir levha zerine yaz. Levhay ate zerine koyup, u Azimeti o
n, o maniler iptal olur.
Okunacak Azimet budur:

???????? ???????? ????????? ????????? ????????? ?????? ?????? ???????????? ?????


? ????? ??????? ???? ???? ????????? ??????????? ????????????? ????? ???? ???????
???? ?????????? ??????????

Hendein heytain temuyein uluyein meluyein nnen hadara cebrail ve kul rabbi euzbike mi
emezati eyatni ve euzbike en yahdurune ve asrif ve edmea.

ALTINCI EKL

Hazine bulunan mekanda alg, def, ney ve sesler grr ve iitirsen ve de oradan hazine al
mak istersen. Dokuz (9) adet Turun yaprana aadaki ekli yaz. Arka arkaya o yapraklar a
atp, Limon buhur edersen, hepsi batl olur.
Yazlacak ekil budur:

?
?
??

?
?
?

??
?
?

YEDNC EKL
Hazine bulunan mekanda hareket eden kum grrsen ve o kum da seni helak etmek iin zeri
ne gelirse, u ekli bir cam levha zerine yaz.

?
?
?

?
?
?

?
?
?

Cam kalsuniye ve laden ile buhurla. Daha sonra o kum grnen yere cam koyarsan, Allah
c.c. n izniyle kum batl olur.
SEKZNC EKL

Hazine bulunan mekanda bir ok atan grrsen, aadaki ekli bir para krmz mlek zerine
ve Lban ile buhurlayp, o ok atann nne koy. Allah c.c. n emriyle batl olur. Yazlacak
budur:

?
?
?

?
?
?

?
??
?

DOKUZUNCU EKL

Hazine bulunan mekanda zayf ve zenci suretinde bir ocuk grrsen, aaidaki ekli bir kat
e yazp, onun nne at. Allah c.c. n emriyle batl olur.
Yazlacak ekil budur:

?
??
?

?
?
?

?
?
?

TILSIMLI SUYU PTAL

Define ve hazinelerdeki tlsm bozmak veya tlsml suyu veyahutta baka manileri iptal etme
istersen: Sekiz adet ta, saks paras, deri, lle ta, anak paras, altn, gm, bakr
veya buna benzer bir ey zerine Tahatili sebay hurufu mukatta olarak yaz. (Her para zer
ine bir isim). Yazdktan sonra tlsml mekanda yrmeye bala. Mekanda biraz yr ve birinci
nne at. Biraz daha yr ikinci ismi nne at. Bylece yava yava yr ve altnc ismi tl
re at. Ama yedinci ve sekizinci ismi sol elinde tutarak mmkn olduunca elinden brakma
. Eer brakrsan huddamlardan zarar grrsn. Bylece o mekandaki maniler veya tlsml su i
ur. in bittikten sonra, isimleri attn yerden almak mmknse, yedinci ve sekizinci isimle
i sol elinde tutarak, sa elinle attn isimleri al. Attn isimleri geri almak mmkn dei
da kalsn. O iki ismi elinde muhafaza et. Mvekkiller mekan ve mevzilerine geri dnerl
er.
ayet yanndaki arkadalarn sana bir zarar vermeyi veya seni ldrmek isterlerse, sekizinci
ismi sol elinden sa eline alr ve yle dersin:
??????????? ?????? ???????????? ?????????????? ???????? ????????? ?????????? ???
???????

(Ya huddame hazihil esma-i ihtefzuni an uyuni bi hakkiha aleykm. (Ey bu ismin hizm
etileri! Beni arkadalarmn gzlerinden gizleyiniz). Bylece arkadalarnn gzlerinden giz
Allah Teala nn izniyle korunursun.

TILSIMLI SUYU PTAL

Tlsml suyu iptal etmek istersen: Tahatili seba y ta, yaprak veya kat zerine ayr ayr
dktan sonra tlsml su olan mekana gelir, birinci, ikinci, nc ve drdnc ismi mekann
arsn. Geriye kalan ismi de tlsml olan suya atarsan su kaybolur. in bittikten sonra,
a attn o ismi sudan kar. Yoksa su oradan tekrar fkrarak geri dner.
Eer o mekanda zararl bir ey olursa, mumdan bir suret yap ve suretin elinede bir kl vey
a mzrak yaptktan sonra, suretin zerine Esma-i sebay naket. O sureti oraya takdim et.
Tlsm Allah c.c. n izniyle iptal olur.

ATE VE DUMANI PTAL

Tlsml olan mekanda ate ve duman iptal etmek istersen: Bir miktar ate alp, atein zeri
yyib bir buhur atarak, Esma-i seba y okursun. Daha sonra Esma-i sebay bir tabaa yazp,
yazy su ile sildikten sonra, azar azar yryerek, suyu o mekana serp. Ate ve duman o me
kanda iptal olur.

YABAN SURETLER PTAL

Tlsml mekanda irkin ve vahi suretler (Ylan, Akrep, Aslan, Katr ve yrtc hayvanlar gi
karsa, o hayvann eklini mumdan yaparsn. Yapm olduun suretin zerine Esma-i sebay na
li buhurlarsn. O ekli tlsml mekana atarsan, tlsm Allah c.c. n izniyle batl olur.

KAPANAN KAPIYI PTAL

Tlsml mekana
al olur ve kap
drt kesine,
Allah Teala nn

girdiin zaman kap zerine kapanr ise Esma-i sebay kapnn zerine yazarsa
alr. Veyahut birinci ismi eik altna, ikinci, nc, drdnc ve beinci
altnc ismi ise mekann ortasna koyarsn. Yedinci ismide sol elinde tutarsa
izniyle btn maniler, tlsmlar ve hareketler iptal olur.

TILSIMLI SUYU PTAL

Tlsml suyu iptal etmek iin: Esma-i sebay herhangi bir ey (Deri, kat, Kurun ve benzer
ine ayr ayr yaz. Tlsml mekana geldikten sonra ar ar yryerek birinci ve ikinci ismi
, nc ismi sol tarafna, drdnc ismi arkana, beinci ismi nne, altnc ismi mekann or
smi mekann kapsnn yanna, sekizinci ismi ise tlsml suya at. nk sekizinci isim suyu
ir. Ama sekizinci isimle beraber u Ayeti Kerimeleri yazarsn.

?????? ????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ?????????? ???? ????????


?? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ?????? ??????????? ?
??? ??????? ??????????????? ???? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ??
????????? ?????? ????????? ???????? ?????? ??????? ????? ??????? ???????????????
????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ???????? ???????? ??????? ????????
????????????? ????????? ???????? ?????? ????????? ??????? ???????? ????????????
???????? ?????? ???????? ???????? ?????????? ?????????????????? ???? ?????? ???
???????????

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yrsile aleyha husbanen mines sema-i fetusbiha saiden


zeleka. Ev ysbiha maha avran felen testeta leh taleba. Ve yeselneke anil cibali fekul
yensifha rabbi nesfa. Feyezeruha kaan safsafa. La tera fiha vecen ve la emta. Ve
inna zehabin bihi le kadirun. Cebbarun fekale ya rabbi biysrin ybsirun avran ybsirun

ALINTIDIR
CASYE 13: Cinlerin ve eytann nsanlara Hizmet Etmesi
29 AUSTOS 2015 BY ADMN0 COMMENTS
ruhlar
Cinler ve eytanlar nsanlara Neden Hizmet Ederler

ncelikle cinler alemimi iyi teme ve tefekkr etmek lazm. Mahiyetlerini ve snflarn ved
gibi ileri yapabildikleirni iyi kavramak lazm.Hile ve tuzaklarndan haberdar olmak
gerek. Burada bizim konumuz , genelde eytanlar ve kfre sapm cinler guruhu olacak.Fak
at bu yazlarmz okuyanlar yanl mana karmasnlar. Burada birilerinin sahtekr olduu ve
eceremedikeri konusunu ele almyoruz.Konumuz , kendilerini ulv varlklar olarak tanttra
n eytani varlklarn, insanlarn gvenlerini nasl kazandklar ve onlar nasl sapkla ve
ttikleridir.

Cinlerin kfre sapmlar ve eytanlar , Allah a kar gelmeyi, irke sapmay vesapkla sev
rler . Bu tr varlklar ktlk yapmaktan sevk duyarlar.Bu tr davranlar karlnda, cez
ldikleri halde , yinede bu iten vaz gemezler. Burada bir de meydan okuma ve intika
m alma konusu var. Bunu da u ayetle anlyoruz.
Kle fe bim agveyten le ak udenne lehum srtekel mustekm(mustekme).

(blis) dedi: yle ise beni azdrmandan dolay (ben de) mutlaka onlar( saptrmak) iin, sen

dosdoru yoluna oturacam!

(A rf 16)

Summe le tiyennehum min beyni eydhim ve min halfihim ve an eymnihim ve an emilihim, v


e l tecidu ekserehum kirn(kirne).

Sonra elbette onlara nlerinden ve arkalarndan, salarndan ve sollarndan sokulacam ve (


) onlarn ounu kredici kimseler bulmayacaksn!'( A rf 17)
Burada ki meyda okuma olayna dikkat etmek lazmdr.Bu konuda Rabbimizin bizleri uyarm
asn da dikkate almak lazm.
Ve lekad saddaka aleyhim iblsu zannehu fettebehu ill ferkan minel mu minn(mu minne).

And olsun ki blis, onlar hakkndaki (ounu azdrp, samm kullar ise kandramayacana d
d da m minlerden (ihlsl olan) bir zmre hri, ona uydular. ( Sebe 20)

Aslnda eytann ismi lanetlendikten sonra bu ekli almtr.blis ismi Allah tarafndan lne
ten sonra verilmitir.bn-i Abbas yle rvayet etmitir.blise bu isim Allah tarafndan lne
ikten sonra verildi. Melaikelerle beraberken onun ismi zazil idi.Eb-ul musenn ise,
iblisin ismi nil idi. Lanetlendikten sonra eytan ismini ald demitir.Mana olarakta k
ovulmu ve Allah n rahmetinden umidi kesilen anlamna gelir.

nsanlarda ayn ekilde, bir kere ktlk yapmaya balaynca , ondan zevk almaya balarlar.Bu
m aklna, bedenine, ahlak yapsna veya dinine ve imanna zarar verse de, bundan vaz geeme
zler.Zaten eytan, mahiyet olarak irkin bir varlktr ve irkinlii ve ktl emreder.fr
hirbazlar, bycler ve gz boyayclar, baz haraket ve uygulamalar yaparak ona yaklamak is
iklerinde, eytan bunu bir frsat bilir ve bunu adeta bir rvet kabul ederek onlarn baz i
stek ve arzularnn yerine getirilmesinde onlara yardmc olurlar.Tpki bir kiralk katil ve
tetikci gibi cret karl grev yaparlar. Burada ki cretleri ise kiinin sapklklarda b
imanndan feragat etmesidir.

Hatta bu sapklk yle boyutlara ulayor ki, duyunca kanmz donuyor. Muska yazarken Kur an
ne oturanlarm desek, ilem ncesi ilikiye girip cenabet olarak by ve muska yapanlarm d
v.s . Hepsi bu saplk iinde yzenler. Neden yapyorlar derseniz. Bu ii yapnca istedikleri
her trl hizmeti alyorlar. eytan, onlarn bu sapklna karlk onlara ok byk hizmetl
bu kiiler halkn gznde mehur olup kyorlar. Bu n ve nvan kaybetmemek iinde her def
l yapmak zorunda kalyorlar. Yoksa ilemleri tutmuyor. Nmlar ellerinden gidecek. Karl
byk paralar kazandklar iin, akllar balarndan gidip, deli-divane gibi eytana kle ol
Yani eytan onlara rm deil, onlar eytana rm oluyorlar. Zaten bu ii bir ka kez yapp , s
a vazgemek isteseler de, eytan buna msaade etmez. Onlarn dnyasn balarna geirir. ol
meden, kkn kurutur. Bunu da bildiklerinden , o pislik iinde akp gidiyorlar.En mantkls
tr eylere hi tevessl etmeden, srat mstakm zere iini icr etmek.

Bu iin z udur.Bycler, sihirbazlar, falc ve frkler, eytan , cin ve baz ruhlarn


ettiklerini, onlara kolayca her ii yaptra bildiklerini ide ederler.zellikle bycler ve
, bu baary Allah a kar yaptklar ibadet ve zikir ve itetler, ruh ve eytanlara kar
eminler, nefis ve ehvetlerine kar gsterdikleri nefret ve mcdeleler sonucu elde ettikle
rini savunuyorlar. Kimi buna kendince riyazet diyorlar. Kendilerince yle bir savun
mada bulunuyorlar. Cinler ve eytanlar bizim maneviyatmzn kuvvetli olmasndan dolay bize
boyun eerler ve Allah n baz esma ve ayetlerinde onlar perian edecek baz hasletler bulu
masndan ve dolaysyla Allah tan korktuklarndan dolay bize boyun eerler ve her buyurduu
ii yapmak zorunda kalrlar.

Sihirbazlar ve gz boyayclara gelince, onlarda namaz ve orucu terk etmek, iman erkanl
arna muhalefet etmek, Haramlar hell saymak gibi eytanlarn houna gidecek olan davranla
bulunarak onlarn tevecchn kazanmak suretiyle onlar kendilerine baladklarn idde ede
ki zamanlarda eytandan tam yardm alabilmek iin, ona kurbanlar adanrd. ehrin en gzel k
r ona kurban olarak verilirdi. Bu iin z ve mant buydu. Elhamdlillah islmdan sonra bu
lar ortadan kaldrld.

Unutmayalm ki, kimse sleyman a.s olamaz. Bu iin en doruk noktasna erien Allah n husisi
bir ikram ve ettii dunn kabul bulmas sonucu kendisine verilen bir ikramdr.eytanlar bu
u bile kullanmaya kalktlar.

Baz alimler derler ki, sleyman aleyhiselam vefat ettii zaman,eytanlar sihir ve kfr kit
aplarn yazp,onun tahtnn dibine gmdler veya koydular.Ve dediler ki; ite Sleyman bunla
inleri kendine balamtr. Halbu ki bu iin nasl olduu ayeti kerimelerle gayet ak bir e
zah edilmitir.

Hatta ehli kitaptan bazlar bu yalan ve ifitraya kanarak sleyman a.s knadlar.Bazlar da
endilerine bir pay karmak iin dediler ki, bu ciz olmasayd Sleyman a.s bunu yapmazd.Her
iki grupta sleyman a.s bunu isnad ettikleri iin yoldan km oldu.

Ve lekad teyn dvde ve suleymne ilm(ilmen), ve klal hamdu lillhillez faddalen al ke


bdihil mu minn(mu minne).
Andolsun biz, Dvd a ve Sleyman a bir ilim verdik de onlar:
klan Allah a hamdolsun. dediler.( Neml-15)

Bizi inanan kullarndan biro

Ve varise suleymnu dvde ve kle y eyyuhen nsu ullimn mentkat tayr, ve tn min kulli
hz le huvel fadlul mubn(mubnu).

Sleymn da, Dvd a vris oldu ve dedi ki: Ey insanlar! Bize kularn dili retildi ve biz
verildi. Dorusu bu, gerekten apak ltuftur.'( Neml-16)

Kle rabbigfir l veheb l mulken l yenbag li ehadin min ba d, inneke entel vehhb(vehhbu
Dedi ki: Rabbim! Bana mafiret buyur ve bana, benden sonra hi kimseye nasb olmayacak
bir saltanat ihsn et! bhesiz ki Vehhb (ok ihsn edici) olan ancak sensin!'( Sad-35)
Fe sehharn lehur rha tecr bi emrih ruhen haysu esb(esbe)

Bunun zerine rzgr ona boyun edirdik; onun emriyle istedii yere yumuak olarak akp gide
.( Sad-36)
Ve eytne kulle bennin ve gavvsn.
Ve harne mukarrenne fl asfd(asfdi).

Her bin yapan ve dalglk eden eytanlar (cinleri) de ve (zarar vermemeleri iin) zincirle
le birbirlerine bal olan dierlerini de (ona boyun edirdik). (37-38)
Hz atun femnun ev emsik bi gayri hisb(hisbin).
Bu bizim ihsnmzdr; artk ister (dilediine) hesabsz olarak ver, ister tut!( Sad-39)

Bu ayetlerden de anlald zere Sleyman a.s hkm by kitaplar yoluyla deil, tamamen b
i olarak verilmi bir tasarruf yetkisi ile olmutur.

By yolu ile insanlar aras muhabbet, balama , getirme gibi ilemlerin kesinlikle bir ciz
lik yn yoktur. Sadece kar koca aras islah konularnda baz alimler cevaz gstermi, bizim
erde bu iin suyunu karmlardr.
Bu konu ile ilgili bir rivayet bildireyim size;

Eski zamanlarda Allah n isimlerini kullanarak muska yapan biri vard.Bu kii ibn ul ima
m idi.Bu zat El-Mutadidi in zamnnda yayordu ve bu ilerle megul oluyordu.Bu ileri iyi ni
et ile yapanlaraMahmud, kt niyet ile yapanlara da Mezmum denirdi. Bu zatta kendini
mahmud olarak , yani iyi niyetli olarak bilirdi.Bu iin, yani bynn mahmudu, mezmumu
olmaz. Kur an da kesinlikle yasaklanan bir hkm( by, fal ve ans oyunlarnn yasak edilmes

re yorum yaplmaz. Ayn bunun gibi bir zatn ismide Abdullah b. Hilal dir.Szde bu ileri
iyi niyet zere yapyordu.Oysa iblis aleyhillane ye yaklamak iin namazn terk eden biri i
di. eytanlara emr edip, insanlara saldrtan, erkeklerle kadnlar haramda birletiren bir
adamd. Gnmzdeki balamaclar gibi. ki insan bir birine balayp, zina yapmalarna vesi
nasl yorumlanr. Hangi iyi niyetle sorgulanr , bunu anlayamyorum.Her halde bu balamacla
r, baladklar zatlarn imam nikahlarn kendileri kymyorlar.
Abdullah b. Abdil-Melik anlatyor.
Bir adam kufe li Abdullah b. Hilal
un btn ilerini grrd.

e geldi.O eytann arkada idi, kindi namaz klmazd.

Bu adam Abdullah b. Hilal e dediki; Benim zengin bir komum var. Onunda gzel bir kz bu
lunmaktadr. Onu son derece kskanyorum. eytana syle ona yapacan yapsn.

Abdullah b. Hilal olur dedi ve eline bir ey ( mektup) yazp verdi.Mektupta


benden ve
senden daha kt bir adam grmek istiyorsan , sana bu mektubu getiren adama bak.Sonra
da onun dileini yerine getir diyordu.Ona
al u mektubu falan yere gtr ve orada bir iz
erek bekle.Arkadam olan eytan geldii zaman uzaktan bu mektubu ona gster dedi.

O da dediini yapt. eytanlar oraya gelince , etrafnda dolamaya baladlar.Derken drt ki


tad bir yatak veya taht zerinde bir ihitiyar beliridi.Uzaktan o mektubu gsterince ald
bana koydu. Mektubu alnca yle bir lk att ki , hepsi bana t.
Emret efendimi
i ki; te bu mektup arkadamdan geliyor ve diyor ki, senden ve benden daha kt birini grm
k istiyorsan , bu mektubu getiren kiiye bak ve onun iini gr.te bu rica zerine hareket
ediyorum. Bana sar ve dilsiz bir eytan getirin ve onu zengin adamn evine sevk edin.
O adamn kzna yapacan yapsn.Bu adamn yapt ie iyi niyet diyenin, vay haline.

Burada u mevzuyu iyi anlamak gerekir. Bu ileri yapmak iin hdim, huddam, melek veya r
uhaniyat gerekmez.Htta eytanla alanlar dah iyi yaparlar. nk bu eytann iidir. Ama m
ii yapanlardan hi kimseyi grmedim ki, Ben eytanla alyorum desin. Hepsi melekt alemi
ar olmu. Kendinden baka g tanmaz olmular.Vatandala gryorum. Kendisinin syledikler
, birde yaantsna ve giyimine bakyorum, akl ermiyor. Biz ne olduunu biliyoruz ama, ona
syleyemiyoruz. Sylesek ne gibi bir cevap alacamz biliyoruz. Allah selmet versin diyip
eiyoruz. Allah c.c nin, gkte yle melekler vardr ki, benim efaat iznim olmadan, kimsey
e efaat edemezler. Benim iznim olmadan kimse kimseye efaat edemez szlerine inat, bu
ileri meleklere veya rhaniyata yaptrdklarn ide ediyorlar.

Ve kem min melekin fs semvti l tugn efatuhum ey en ill min ba di en ye zenallhu lim

Gklerde nice melekler vardr ki, Allah n dileyecei ve rz olaca kimseler iin izin verm
sonra olmas mstesn, onlarn efatleri de hibir fayda vermez.( necm-26)

Bizler bu ileri yapamazsnz demiyoruz. Bu ileri yapanlar eytanla alyorlar diyoruz. O


ve ifrit ki; sleyman a.s
sen tahtndan kalkmadan, belkisn tahtn sana getiririm diyecek
kadar gl ve meziyet sahibidirler. Bu sz sylemiler ki, yapabilirler. Yapamazlarsa Sley
a.s onlara ne yapacan bilerek sylemiler. Gerekten bu ifrit tr varlklarn yapamayaca
ok. Tab ki insanlar zerinde. Ama bunu anlamak ve kabul etmek gerek. Yoksa ayete mu
halif haraket ederek , inkara gidebilirsiniz. Allah yasaklad ve raz olmad bir eye ef
zni vermez.
stahveze aleyhimu eytnu fe enshum zikrallh(zikrallhi), ulike hizbu eytn(eytni),
i humul hsirn(hsirne).

eytan onlar hkm altna almtr da Allah zikretmeyi kendilerine unutturmutur.te onla
darlardrlar! Dikkat edin! eytann tarafdarlar hsrna urayanlarn ta kendileridir!( Mca
9)
Ulikellezne hakka aleyhimul kavlu f umemin kad halet min kablihim minel cinni vel i
ns(insi), innehum kn hsirn(hsirne).

te bunlar, cin ve insandan, kendilerinden nce gelip gemi topluluklar iinde zerlerine (
zba dir) sz, hak olmu kimselerdir. Gerekten onlar hsrna urayanlardr.( Ahkf-18)
Ve kayyadn lehum kurene fe zeyyen lehum m beyne eydhim ve m halfehum ve hakka aleyhimu
l kavlu f umemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins(insi), innehum kn hsirn(hs
irne).

Onlara (birtakm) arkadalar (eytanlar) musallat ettik de nlerinde ve arkalarnda buluna


n eyleri kendilerine ssl gsterdiler; bylece kendilerinden nce gelip geen cin ve insan
opluluklar hakkndaki (azba dir) sz, kendi zerlerine hak oldu. nki onlar hsrna uray
usilet-25)

Bu ayetlerden de anlald zere, insan veya cinlerin masum olanlarna zarar vermek zere i
fak eden, cinler ve insanlar, haklarnda azab hkm verilmi olanlardr. Bunu yapanlarda y
aptranlarda ayn hkm zere cez greceklerdir.

unu iyi anlamak lazm. Bunlar imkansz deil. Yani byle bir gce sahip olmak imkansz deil
ma Allah isterse olur. Bizim istememizle olmaz. Bunun iinde Allah senden , sende
Allah tan raz olmalsn.

Ve sahhara lekum m fs semvti ve m fl ard ceman minhu, inne f zlike le ytin li kav
kern(yetefekkerne).

Allah, gklerdeki varlklarn ve imknlarn, yerdeki varlklarn ve imknlarn hepsini, kendi


an bir ltuf olmak zere kurduu dzen gereince sizin faydalanmanz iin kanunlarna boyun e
ndir. Gelimeye devam eden, tefekkr-dnme ana sahip, faydal sonular elde edebilen topl
iin, Allah n birliini, kudretini, kurduu dzeni gsteren deliller, birok konunun zm
vardr.( Csiye-13)

Byle bir gc isterken Allah iin hayr cihetinde vehell direde istemek ve kullanmak gerek
ir. Bu imkanlar sana verildikten sonrada, hell daireyi ve Alah zikretmeyi brakmama
n veya gevememen lazmdr. Yoksa gelecek ayetin belirttii azaba dr olursun.
Ve men ya u an zikrir rahmni nukayyd lehu eytnen fe huve lehu karn(karnun).
Kim Rahmn zikretmekten gafil olursa, yanndan ayrlmayan bir eytan ona musallat ederiz.
Ve innehum le yasuddnehum anis sebli ve yahsebne ennehum muhtedn(muhtedne).

phesiz bu eytanlar onlar doru yoldan alkoyarlar da onlar, kendilerinin doru yolda oldu
larn sanrlar.
Hatt iz cen kle y leyte beyn ve beyneke bu del merikayni fe bi sel karn(karnu).

Nihyet (o kimse eytanyla berber) bize geldiinde (eytanna): Keke benimle senin aranda
ile bat aras kadar uzaklk olsayd. Demek (sen) ne kt arkadam(sn)! der.(Zhruf 36-37

in en vahim taraf, bu duruma dpte sapklk zere kalan kii, istesede o durumdan kama
ardm etmi olmasn.

Ve men yudlilillhu fe m lehu min velyin min ba dih(ba dihi), ve terez zlimne lemm reevu
zbe yeklne hel il mereddin min sebl(seblin).

Allah kimin hak yoldan uzaklamasna, dalleti, bozuk dzeni, helki tercihine zgrlk tanr
rtk bundan sonra onu hi kimse koruyamaz, ona hi kimse yardm edemez. Bask, zulm ve iken
eyle temel hak ve hrriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engel
leyen, inkrda, isyanda srar eden zlimlerin, azb grdkleri zaman:
Dnyaya dnecek bir yol, bir k yolu var m? dediklerini greceksin.(r 44)

eyh Eb ul-Abbas ibn-i Teymine derki; frkler ve sihirbazlar, cinlere ,kendilerine yardm
malar iin yemin ettirirler.Onlarda kah yeminlerinde durup yardmc olurlar, kah yemin
ettirdikleri cinin byk ve gl olmas ve szn geirememesinden dolay yeminini tutmayp
ar.Demek ki onlarn halide, tpki insanlarn hali gibidir.Ne varki insan olu daha akll, d
aha sadk ve daha vefakardr.Cinler ize daha aklsz, daha yalanc, daha zalim ve hindirler
.

frklerin yaptklar bu iler caiz olmamakla beraber, ou zamanda bu ii beceremezler.n


allat olan cini bertaraf edemezler.Szde cinler kendilerini ldrdkleri ona hayal olara
k gsterirler. Oda, o cinni yaktm veya baladm sanar. Savat hakiki cin deil, sadece bi
ayyulattr. Yaptklar ne ldrmek, nede terbiye etmektir. Hayal dnyasnda debenenip dururla
.

Cinlerin, her trl taklit hususunda hafife alnmayacak derecede meziyetleri vardr. Bu
taklit hem ses, hem suret v.s konularda ok ileri safhada , hatta bire bir durumda
dr. Bu cinler bu insanlara arzu ettikleri olaylar, vuk bulmu gibi hissettirirler vey
a gsterirler. Var sayalm bir ruh ardnz, O gelen eytani varlklar, o arzu edilen kiin
ni veya grntsn bire bir taklit eder ve asla ayrt edemezsiniz. Mbarek bir insann ruhun
man ayn ses ve suretle icabet eder ve cevap verir. O zavalllarda bunu gerek sanrlar.

nceki yazlarmda bamdan geen bir olay anlatmtm. Ksaca bahsedeyim tekrar. Konu ile a
ndan.

Dalk arazide mee palamudu ve kozalan toplarken, aile ferdlerimden birinin yanmda olmad
k ettim. Akam ezan okunmak zere idi. Telala saa sola kouturdum. Bulamadm. Tahminen gi
ilecei yne ynelince, arkamdan bana ayne onun sesi ile ismimi seslendiini duydum. kr de
im ve sesin geldii aacn yanna gittim. Baktm kimse yok. Ama bu nasl olur, seslenen o id
i.Ses ayne onun sesi idi. O zaman meseleyi anladm ve manevi alemde ki dostarmdan ri
ca ettim. Kaybm getirmeleri iin. Bir az sonra dereden sa ba dank bir ekilde geliver
oldu dedim. Beni mezarla gtryorlard, senin dostlarnn geldiini grnce bana bir tokat
la katlar. Ben de yere dtm. Beni getirdiler dedi. smini hi unutmam o cinin. Ad cem
hesabn verdi.

te arkadaalar yaplan davet ve ruh arma veya bakm esnasnda veya cin karma seanslar
laylarn ouda bu ekilde , insanlar kandrmalar ve oyuna getirmeleri suretinde oluyor. Ka
dran bu ii yapan kiiler deil. Yanl anlamayn. Onlara gre her ey normal. Onlar kandra
kandrlanlar.

Bazlar gelen melektir, derler. Melekler asla mriklerin veya kebir ileyenlerin, m min s
rine yaamayanlarn yardmna komaz. Ciz olmayan hi bir konuya yardm etmez. Kald ki izin
dan yardm da edemezler.

ylelerini gryorum ki, dekolde kyafetlerle veya ibadetten tamamen uzak bir surette bu
ii yapyorlar ve meleklerden yardm aldklarn ve bunun Allah tarafndan kendilerine bir l
f olarak verildiini sylyor. Allah sana lutfetse idi nce iman ve takvay lutfederdi. Mel
ek sandn eytandr. Ama bunu kendine sylediin zaman kyameti koparrlar. Buna inananlar
yorumlamak lazm bilmem.
eytanlar yine bo durmazlar, salih kimselerin suretinde arafatta dururlar.Bu salih
kii suretinde ki eytanlar Arafat ve haremi erifte gezerler. Oradaki insanlar gezdiri
rler. hram giydirmez, telbiye ettirmez, cemre attrmaz, taafta da dndrmezler.Daha nic
e byle haram ve mekruh olan halleri irtikap ettirirler. Bylece bu iler salih kiileri
n kerametidir zann verirler.

Size geenlerde yaadm bir olay daha anlataym. Dostlarmdan biri, Bir arkadann karde
olduunu syledi. Bir greyim dedim. Beni aratmalarn istedim. O ahs arad. Biraz sohbe
. Durumu akar, Karmda ki Mehdi imi. Neyse o kadar dil dktm , mmkn m ikna etmek. ey
aylarla onun gvenini kazanm ki, bizim sylemlerimiz hava geliyor.Hat yle noktaya geldik
i, ben Muhammed den a.s stnm dedi. Nasl olur , o alemlere rahmet olarak geldi diye a
nlatmaya altm an syledii u. Bunu siz sylyorsunuz ve abartyorsunuz. Muhammed a.s b

Her halde demiyecek. Dese bu enaniyettir. eytann nasl bir oyunla insanlar kandrdna ba
Bu ekilde namaz klmayan, harama ve gnaha giren bir ok kii var. Onlarn hepsine de sen z
lsin. Allah seni grevlendir di ve bu hallerden muf tuttu gibi kandrmacalarla ikna e
diyorlar. Karln da da o kiiye hayalimize gelmeyecek hletler yaattryorlar. Baktm z
yorum , dedim sen gerektem Mehdimisin. Evet dedi. O zaman ne iin var evde pinekliy
orsun. Senin grevin tm islam alemini, hatta hakiki hirisityanlar bir araya getirmek
ve dinsizlik ve ataistlik fikrini ortadan kaldrmaktr. Tm mslmanlar zulum grrken sen n
sl evde pineklersin. Git mslmanlar kurtar diye bastm fray. Ancak o zaman biraz susabi
. Byle nice olaylarla karlayoruz.

Aslnda Allah a vacip ve mstehap olan ibadetlerle yaklalr.Vacip ve mstehap olmayan iler
, vacip ve mstehap zann ile yapmak, eytann vesvesesi ve ssleyipte gzel gstermesinden b
a bir ey deildir.

Cinler tarafndan arplm veya hastalanm kimseleri, ifasna kavumas niyetiyle ayet yaz
rukye uygulamak mstehaptr ve caizdir. mam- ahmet ve dierleri bu hususu kesin olarak i
fade etmiler ve yle isbatlamaya almlardr.bn-i Abbas, duramuna gre hastalara Kur a
er yazarlard.

Mrikler , bir nevi cinlere ibadeti andran tlsmlar ve afsunlar yaparlar,bylece cinlere
azami ekilde sayg gsterirlerdi.slamda arapa olmayan ve anlalmayan bu ve benzeri ekil
simgeleri, islm alimleri mensublarna yasaklamlardr.nki anlalmaz kelime ve simgeler o
an, yapldnda bir irk zann uyandrabilir demilerdir.

Bu yzden ne olduunu tam bilmediimiz simge ve iaretleri, tlsm ismi admda yazmak konusun
an islm alimleri saknmlardr.nk onlarda irk korkusu bulunabilir.Okuyan veya yazan ki
bilmesede iddetle kanmaldr.nk bilmeden haram olan eye dm olabilirler. Bakyorum
plarda ki vefk tr veya tlsn tr simgeleri, kiiye zel tlsm diye yapyorlar. Ne olduu
bilmiyor. Hangi harf ve iaretin en manaya geldiini sorun bakalm. Cevaplayabilecekle
r mi. Belki de o simgeler sizi eytana esir edecek veya irke sokacak olan simgelerd
ir. Snrda dolaan kiinin hududa tecavz an meselesidir. Haramlar ve helaller bellidir. n
mli olan pheli olan eylerden saknmaktr. Takva ve ihlas bunu gerektirir. Cennetin de y
olu, buradan geer.

Zaten her hangi bir irk durumu hissi olmadka, hasta insanlarn zerine dua ve ayet okun
masna Peygamber efendimiz de cevaz buyurmulardr . Kardeine yardm etmeye gc olan kii
n kanmasn yapsn
buyurmulardr.

Evet Allah n c.c kitaplar ifa ayaetleri ile doludur.O gnllere ifa, dertlere deva, kalp
ere huzurdur. Sofralara berekettir.Sa ve lm olan btn M MN
lere ifadr.M min lafz
ni kapayp ben krm diyenler de grsn diye. Ben Kur an okuyorum veya bana okunuyorlar, if
a bulmuyorum veya rahatlayamyorum diyenler, m min olamadklarn ne zaman anlayacaklar vey
a m min olmak iin ne zaman gayret gsterecekler.

Bize verilen emir M MN olmamz, Mslman deil. Bizim Allah


a verdiimiz szde, M MN ol
n bir szdr. Mslman olacamza dair verdiimiz bir sz deil. Evet Allah bize sz vermi.
demi. Ama m minlere ifadr demi. Biz szmz tutup m min olursak, phe yok ki Allah v
e szn tutar.

Dilim dndnce ve aklm yettiince sizi aydnlatmaya altm. Amacm kimseyi tenkit etmek
mak deil. Amacmz doruyu bilip, yanla dmemek ve den kardelerimizi de uyarmaktr.
e yorumladmz hatann karl ebedi bir cehennem azab olabilir, Allah muhafaza.
ALINTIDIR
Y ZEKYY T TAHR MN KLL AFETN LGUDSH
29 AUSTOS 2015 BY ADMN0 COMMENTS
Y ZEKYY T TAHR MN KLL AFETN LGUDSH

Allah Tel nn isimlerinden bir ism-i erif de Ze-kyydir. Thir -pk demektir. Zt erif

lakdr.

Mns: Ey zekyyi nazif n Nk hakiki mutlak; ezel, ebed btn fetden zt pk kudsiye
nsan nevinin hatralarna gelen fetlerin hepsinden mnezzeh zekyyi mutlaksn.
Bu esmann srlar:
Her kim bu
emiz gusl
ce girsin.
dan 7 kii
gibi nurlu

erefli ismi okuyarak ervah davet etmek istese; aramba gn cenabet olmadan t
etsin. Ve temiz elbise giysin. Evde bir halvet (kimse olmadk) yere gizli
Bu ad 1051 defa okusun, yleye kadar evde otursun. Hi endie etmeden. Ervah
gelir, buna grnrler. Elbiseleri yeildir. Bu kiiye kar dururlar. Yzleri yen
olur. Tebessm ederek dururlar. Bu da birey

dememeli durmadan bu ismi (duay) okumal. Onlar buna derler ki:


Ne hacetin var. Bizi niin yerimizden ayrdn. Bizi Merikdan getirdin? Bu ism-i azam ku
vvetiyle..
O kimse konuup yle desin:
Ey ervahlar! Allah sizden raz olsun. Siz de Al-lah dan raz olun. Benim davetimi yeri
ne getirdiniz. imdi sizden benim dileim udur. Bu isim kuvvetiyle her vakit her ide v
e her hlde; iyi halde, kt hlde bana yardm edesiniz. Benim yanmda hazr bulunasz.
Onlar da kabul ettikleri sz sylerler:
Her ne buyurursan emrinde oluruz ve dileini yerine getiririz, derler.
Onlar byle deyince; o kimse hemen ayaa kalksn.
Allah Tel sizden raz olsun. Aziz tutsun ki; siz beni aziz tutdunuz. Ey ervahlar siz
den bana bir nian
almet olmasn dilerim. Yanmda bulunsun.
Cenb- eyhl Ekber Muhyiddin Arabi (KS.) buyurur ki:
Bir kimse gnde 150 kere bu ismi zikir etse; orulu ve riyzetli olduu halde.. Her tekr
arnda Ya Had im e ems eciben Ya Allah dese; buna mdave-metle semadan bir ruhani ahs
ve sorar:
Bu zikirden garazn ve maksadn nedir?
O zaman o zikir eden ahs muradm sylemelidir. O ruhani ahs der ki:

Dilek ve hacetini hasl etmek iin ben sana yardma mvekkelim. ktiza ettiinde hayrl mu
n beni davet eyle.. Der ve yerine dner. Her hacet iin davet olduunda hazr olur.
Bu ismin hassalarndandr:

aramba gn gusl edip temiz elbise giyerek bir halvetde oturmal. Gnde 1051 kere bu ismi
duay) zikir etmeli. Kalbinde habasetden, (ktlkden) buzu
advetden bir ey olmaz. Zmre
aniyinden 7 ahs icabet eder. Onlarn almeti udur. Yeil elbise giyerler. Beraber otururl
ar.

Onlardan birisi konuur. Tevazuu ile reddi kelm etmelidir. Murad ve maksud her ne i
se sylemelidir. Bu 100 gn halvet ile husule gelir. Perhizi kmile ile hayvanatdan ve
onlardan hasl olan gdalardan saknmaldr. O ruhani ahslarla konutuunda hacetini taleb
lidir.
Onlar:

Semi na ve ata na (iittik ve itaat) ettik derler.

Onlardan yannda bulunmas iin bir almet istemelidir. Bir dahaki halvete hacet kalmama
l. Onlar bir beyaz cevhere benzer bir nesne verirler. zerinde yeil hat ile yaz vardr.
O ahs onu alp yzne gzne srmeli ve onlara burada yazl olan ismi bana retin demeli
tirler. Hatta o yeil hat ile yazlm yazy okuyunca o ruhani ahslar orada hazr olurlar.
deki ve denizlerdeki acaibliklere muttali ederler .

Cinlerle grmek ve onlardan dileini yerine getirmelerini isteyen kimse aramba gn gu-s
in, temiz elbise giysin ve bir halvet evde oturup 1051 defa bu azim ismi okudukt
an sonra 7 cin gelir Yeil donlar ile.. Balarnda talar olur. O kimsenin karsnda durur
onunla konumak isterler. O kimse onlarla konumayp hemen bu azim ismi bandan sonuna ka
dar devaml suretde okumaldr. O kadar ok okumaldr ki;
Onlar:
Ey kii ne gibi bir iin vardr ki; bizi bu ad kuvvetiyle Merkdan getirdin, derler. O da
:

Allah sizden raz olsun.. yle ki bu ismin da -vetine hazr olduk. mdi gerek hayrda gere
erde her ne vki olursa bana yardm edesiniz.

Ama da vet yapan kimsenin hayvani nesneler yememesi, gnlnn safi, berrak olmas gerekir.
Eer byle olmazsa konuurken arr. Syleyemez olur. Hayvani gdalar yememesi gerekdir ki
ie olmasn.

Sonra onun dileini yerine getirirler. Onlar davet eden hemen ayaa kalkp sa elini gs
e koyup:
Buraya gelmekle sizler beni nasl ululam iseniz Allah Tel da sizleri ululasn.
imdi sizlerle benim aramda bir nian olsun ki; hacet vaktinde gelip hacetimi bitire
siniz. O cinniler de derler ki:
Bize hi davete hacet gerekmez.

Bir mhr verirler. Yumurta gibi olur. stnde yeil hat ile yaz bulunur. O kimse o mhr a
-gzne srmeli, bana koymal.
Bu hatt (yazy) bana retin. T ki okuyaym, demeli.

O cinler de onun hassalarn sylerler. O mhr; fskdan, cnbden, hayzl kadndan grmem
elidir. Bu i bittikden sonra o kimse onlara tevazuu gsterip.
Zahmet ekdiniz.. Varn selmetle gidin.. Ta benim hacet vaktime dein., demeli.
Cinleri davet gerektii zaman gzel kokular ttslemeli. Bu duay 7 defa okumal.
Cinler gelirler. Her ne hacet dilerse yerine getirirler .
Gn: Pazartesi Gecesi: Sal
Ulvi Melei: Galvaiyle
Sfli Melei: Denkatiin
Buhuru: Ak Sandal

Not:ehli olmayanlar davet yapmamaldr.


Alntdr.
EBCED VE CFR LM HAKKINDA
26 AUSTOS 2015 BY ADMN0 COMMENTS
Arkadalar Merhaba,
Bu konu hakknda olduka soru geldii iin byle ufak bir yaz hazrlamaya karar verdik;
Misal bize soruyorlar; ebced deerlerini bilirsek nasl dua ederiz bunun basit bir y
olu nedir diye.
Allahn izin verdii ekilde anlatmaya alalm, rnegin ismimiz hilal ve Allah tan istein
laf sz gecen biri olmak, bunun iinde Allahn mbarek isimlerinden YA AZZ ismi erifini
caz.
nce YA AZZ ismi erifinin ebced degeri bulunur (94) sonra isminizin ebced hesabna uya
n esma bulunur
( hilal = 66 , YA ALLAH = 66) nce YA AZZ ismi erifi 94 kere okunur ardndan hilal adnn
ebced degerine e gelen YA ALLAH (66) kere okunur, yani kendi isminden mevlann ismi
ne en uygun olan cekiyorsun.
Muhyiddin-ibn arabi hz. futuhat isimli eserinde bu uygulama bu ekilde anlatr.
5 vakit namazn ardndan yaplmaldr yazmaktadr.
Sayglar

HADM LM VE GREVLER
9 AUSTOS 2015 BY ADMN0 COMMENTS
Hddam genel olarak manevi lemdeki yardmclar olarak niteleyebiliriz.
Hadimler grevleri itibariyle farkllk gsterirler.

retici Hadimler: lmi olan her soruya cevap verme yetkileri vardr. Kiinin hi bilmedii i
imleri bile verebilirler.

stek Hadimleri: Kiinin her trl isteini yerine getirirler. Bunlar her trl maddenin geti
ilmesinde de kullanlabilir.

Kulak Hadimleri: Kulak akraklarnn almasn salar ve renilmek istenilen ey hakknda b


er ( Filan kii benim hakkmda ne dnyor gibi).

Gz Hadimleri: Bunlar gz akralarnn almas salarlar. Yaknda olsun uzakta olsun vuku bu
ylar kiinin gz nne getirirler. Bu ekilde bir insann ne yapt rahatlkla seyredilebi

Kiinin seviyesine gre bunlara ulamak kolaydr. Hadimlerin yapamayaca ey neredeyse yok g
bidir. nsann her trl ihtiyacna karlk verirler. Define bulma, birini kendine ak etme
iinin helak olmas, hastalklarn tedavisi, tayibi mekan (bir yerden bir yere vastasz git
me), parann oaltlmas gibi bir ok konuda yardmc olurlar.

Hadimler ilk geldikleri vakit gerek suretleriyle veya insan suretinde gelirler. G
erek suretleri bir insan boyunda veya yer ile gk aras kadar da olabilir. Gelecekler
i vakit kiiyi snamak amacyla gk grlts, farkl hayvanlarn gzkmesi ve bunun gibi ey
bilir. Bunlardan korkmamak gerekir. Bunlar sadece kiinin yardm gerekten isteyip iste
medii test iindir.

Hadimleri elde etmek iin belirli bir adet de ve belirli bir esmann ekilmesi gerekmekt
edir. Adet ok nemlidir. in srr budur. Kapy aacak olan, verilen adedin ne eksik nede
tam ekilmesidir.
Hadim arma esnasnda mutlaka iin ehlinden yardm alnmaldr. nk hayr olan kaplarn
olan kaplarda alr. eytanlar, ifritler, semumlar ve cinler alan bu kaplar vastasyla
musallat olmaya alrlar. Kii kendi bildii zere bu ie balarsa muhtemeldir ki bu erli
la ba baa kalr.
TILSIM VE HAVASTAK YER
8 AUSTOS 2015 BY ADMN0 COMMENTS
TILSIM NEDR VE HAVASTAK YER

Tlsm: Semav birtakm glerin, arz glerle birleerek garip, olaand iler yapmas e
et-Tnev, Kefu Istlhti l-Fnn, 2/927). Elmall Hamdi Yazr, tlsmn, Hz. brahim a.
apt sihir tr olduunu syler ve yle der: Fikrimizce bu sihirde, tabiiyat ile ruhiyat
manlarda kefedilmi, birbiriyle ilikili baz garip zellikleri birletirilerek uyguland
ktadr. (Hak Dini Kur an Dili, 1/443)

Ayn akrep burcunda bulunduu srada mhre kaztlan akrep figrnn, kiiyi akrep srmalar
arkasn st ak olduu halde aya doru dnen hayvanlarn, ay nn arkalarna vurmas s
ar semav kuvvetlerle arz kuvvetlerin belli bir tarzda bir araya gelmesi sonucunda
oluan tlsmlara rnek olarak zikredilmitir. (bn Hazm, el-Fsal, 5/101-102; ls, Rhu l-

bn Hazm tlsm hakknda mahedeye dayal enteresan bilgiler verir ve unlar syler: Tls
deitirme ve gzbaclk deildir. Tlsmlar, Allah Teal nn terkib ettii birtakm glerd
ve scan souk ile giderilmesi gibi, Allah Teal bu tlsmlar vastasyla baka baz gler
drr. ( ) Tlsmlarn def i mmkn deildir.

sim: adsz.JPG
Grntleme: 881
Byklk: 169,1 KB (Kilobyte)Semav glerle arz gler arasndaki denge ve iliki doru bi
zaman, tlsm garip hadiselerin olumasna yol aabilir. Mknatsn demiri, kehribarn sama
ve sirkenin ittii ta byledir. Bu ta, iinde sirke bulunan kaba sarktld zaman kaba gi
kaar. Keza yamur eken ta da buna rnektir ki, bu ta Trkler arasnda iyi bilinir. (el-
vkf, 3/368)
Alntdr.
02.08.2015 Tarihli Soru Cevap
8 AUSTOS 2015 BY ADMN0 COMMENTS

Sorulan Sorular:
Havas ilminin islam a ilk girii
Havas ile By (Maji) arasndaki fark
Ruhanilerin Havas lmi ile yapabildikleri
Ttslerin Ruhaniler zerindeki etkisi
Herkesin yapt ilemler neden tutmaz
Musallat belirtileri ve Tedavi yntemleri
Havas lmi Eitimi Vermeyi Dnyor musunuz ?
Havas ve Davet likisi
1 AUSTOS 2015 BY ADMN0 COMMENTS
DAVET VE HAVAS UYGULAMALARI SONUCU GELEN RAHATSIZLIKLAR

Maalesef gnmz merakllar, srf kendilerini nemli klmak veya dnyevi ilerde kolay
ne
almak dncesi ile, ok tehlikeli bir maceraya kendilerini atmaktadrlar. Bu macera is

e, zamannda ele gemesi hayal olan bir ok havas ve by kitaplarnn , internet vastasyla
salarda kolayca ele gemesinden kaynaklanan ve bunun neticesinde, cinleri davetler
yoluyla kendilerine esir edeceklerini ve tm ilerini kolayca grdrecekleri hevesine k
aplan kiilerin, bilinsizcesine yaptklar davet ve benzeri yollarla, onlar kendilerine d
eil de, kendilerini onlara esir etmelerinden kaynaklanan rahatszlklardr.

ncelikle davetler hakknda biraz bilgi verelim. Arkadalar ncelikle unu bilmek lazm geli
r. ou davete icabet olunur. Ama sizde, ruhanileri ve cinleri hissetme ve grme zellii
yoksa bunu anlayamazsnz.Bu yzden her zaman derim ki, bu ilim bir ihsan ilahi ile olu
r. Kii kendi gayret ve abalar ile bu ilme ulaamaz. Cinleri ve ruhanileri hissetmek v
e grmek iin ya , ok ar bir cini hastalk geireceksiniz. Artk onlardan biri olacaksnz
tedavi olduktan sonra bu mnasebetinizi kullanabileceksiniz, yada, nefsinizi terb
iye edip, onlarla grecek makama kacaksnz.

Yoksa bouna oru tutup uykusuz kalmayn. nce nefis slah art var. Gelelim davete. Davet
acanz zaman mutlaka bu ite uzman olan ve cinlere hkmedebilen birinin yardmn alnz ve
izde grnt yoksa , onlar grebilen ve bizlerin tercman diye isimlendirdiimiz birilerini
annzda bulundurun. Gelenlerin , davet ettikleriniz mi yoksa baka taifeler mi olduunu
bilmeniz art. Ekseriyetle davete ilk icabet edenler sfliler olurlar. Bunlar ulvil
er suretinde size gelirler. Sizde bunu fark edemezseniz ki , istibdadnz yoksa bu mm
kn deil. O zaman bir gn gelir imannz kaybedecek eyler yaptrr size. Bu sadece davet i
li deil. Riyazette de ayn tehlike var.

Riyazete giren kii , eer gerekten salih ise zaten belirli bir mertebeden sonra bu a
lemin kaplarn ona alr. Deiik surette ruhaniler gelirler . zellikle eytan bu kiiyi
rmak iin evliyalar ve byk zatlar ismiyle veya suretinde gelir ve bu kiinin gvenini k
azanmaya alr.nk bu kii bu ilim merhalelerinde muvaffak olursa, eytann bana bela o
a meydan vermemek iin, daha yolun bandayken ondan kurtulmann yoluna bakar. Kii ilim
ve iman hakikatleri ynnden hamsa ve feraseti de kapal ise, o zaman onun oyunca olur.

Unutmayn ki bir ehre girdiinizde, sizi karlayan veya ilk karlatklarnz, ehrin vali
makam deildir. nce ba bo avareler ve ii gc olmayan serseri vari insanlarla karla
lan iinin bandadr ve onlarla grmek iin nceden haberlemeleriniz lazmdr. Ama tinerc
zaten birileri gelse de onu soysak veya elensek beklentisi ile sizin gibileri b
eklemektedir ve ilk girite bunlar karnza karlar. Tabi sizde kimin ne olduunu bilmeyece
derecede iseniz, sizi oyunlarna alet etmek ve kt emellerine kavumak iin, ben polisin
veya valiyim veya sen kimi aryorsan, ben oyum diye sizi kandrr ve de gveninizi kaza
nnca da, gerekli maksadna ulamak iin son hamleyi yapar. te ruhani mekanlarda yolculukt
a aynen byledir.

Sen kap alr almaz balklamaya ieri dalarsan ve her grdn sakally evliya veya erva
an, oda zaten senin tm dnce ve isteklerini bildii iin, sen neyi aryorsan ben oyum der
e senin gvenini kazanmak iin bir iki numarasn sergiler, sende kendini ona teslim ed
ersin. Aslnda teslim ettiin kendin deil, imanndr. Allah muhafaza.

Ben mehdiyim uuyorum kayorum, seilmiim diye gezen meczuplar bunlara tam bir rnek. Yu
karda bahsettiim hadiselerin sonun da , o ok gvendii ve ulvi sand eytan veya eytani
r, o zata der. Artk sen Allah tarafndan grevlendirildin.Buna inanmas iine, onu birok h
arika olaylara ahit tutar . Bak der imdi u olacak , olur. Birinin bir eyi kayptr, buld
urur. Gemiten doru haberler verir. Tm insanlar ona ok mbarek bir zat gz ile bakar. So
der sen mehdisin, Allah seni grevlendirdi derler .

Derbederim de , bu emir Allah tan geliyor zanneder. Ama sadece eytann bir oyunudur
. nk eytan o an onu elde etmezse ,sonra gizli kaplar o zata alacak ve eytann bir dah
ata gc yetmeyecek dir ve eytann ve askerlerinin bana bela olacaktr. eytan buna frsat
ek istemez ve onu yoldan karmak iin ne gerekiyorsa yapar .

Buna bir rnek vereyim. Burada bir arkadamz, bir dostunun olunun rahatsz olduunu syl
ve bakmamz rica etti. Bizde kramadk akam evlerine gitmek zere szletik. Saat 15:15 c
rlar idi. Akam 15:30 gibi evlerine gittik. ocuun szde bizden haberi yok. Ama o kadar

rahat ki, daha biz babas ile konuurken, ona haber gitmi. Saat 15 :15 de siz grtnz ha
im var dedi. ocuu o kadar etkilemiler ve gvenini kazanmlar ki, biz ne dersek boa szl
z. 1 gecede Kur an renmi. Olacaklardan annda haberdar ediyorlar.

Grnt iletiim hat safa da. Onlarn Mslman olmadklarn sylesek de nafile, ben seilm
ana tabi olacak diyor da baka bir ey demiyor. Ama gecede rahatszlanp, ortal krp gei
Namaz ve dier ibadetleri kesinlikle yapamyor.Evde kesinlikle metal eya bulundurmu
yor, krp atyor. te bu kadar tehlikeli bir durum. Davete icabet olduunda kii zerinde
luk olur. Eer hissedebilirseniz bunu hissedersiniz.

Bu younluk tm vcudun karncalanmas gibidir veya zerinize bir eyler ullanyor gibi hall
lur. zellikle kafa ksmnda sa diplerinde ar derecede elektriklenme olur. Gelen taife s
ise davet edene kerler. Eer onlar alt edecek gc yoksa, o kiiyi mahvederler. Bu yzden
yoruz davetten nce arkan salama al. Cinlerin glerini bilseniz inann onlarla hi urama
abbim onlara yle bir g ve istidat vermi ki , eer kullanma ruhsatlar olsa tm insanl
zamanda helak olmalarna sebep olurlard.

Bunu ar hastalarda gryoruz. Ar hastalarn bakm annda ektikleri acy ve girdikleri h


inann onlarla ayn odada bile kalamazsnz. Aslnda baz vakalardan rnekler verecektim. Ama
bunlar okuyan hastalarmn isimlerini vermesem de, durumlarndan kendilerini anlayp zlrl
dncesi ile uygun grmedim. Bu tr hastalara bakarken, srf onlara bakmayalm diye, ona
derece saldrrlar ki feryatlar ve lklar kulaklar nlatr. Ama bu onlarn sonu olur.
erinin balangc olur. Her hasta tedavimde yle saldrrlar ki ocuklara zarar vermesinler d
ye , tamamen onlar imha edene kadar yatmam. Zaten uyuduum an saldrrlar. Unutmayn cinl
er kendilerine zarar veremeyecek zatlara kuvvetli saldrda bulunmazlar. Ancak kendi
lerine zarar verildii an saldrrlar.

Eer , hastann gidecei hoca veya ilim sahibi zat, cinlerin ok korktuu biri ise, hasta
daha ona tedavi olmaya niyetlendii an , tm gleri ile ona saldrda bulunurlar ve ldrt
r hasta onlarla iletiim kuruyorsa ki, ar derecede olan ou hastalar bu seviyededir, on
u bir ok eyle tehdit ettirirler.Kii , o zata gitmeyi, kendi idam gibi grr ve ailesinin
onu gtrmemesi iin ne gerekiyorsa yapar. Zaten bizler muska ile by ile uramazsak ve
neti seniye dairesinde yaasak hibir cin bize yanaamaz. Biz tetiklediimiz iin veya slam
d yaadmz ve onlara zarar verdiimiz iin onlar bize musallat olurlar.

Davet sresinde, ryalar ok nemlidir. lk nce o alemin kaplar size ryada alr. Yatmad
ka abdestli yatn ve yannza kat ve kalem koyun. Ryada size baz ayetler ve Arapa szler
ecektir. Bunlar uyandnz an hemen yazn. eytan , bo ver sabah bakarsn diye sana vesves
ir. Sakn kanma, uyuyunca unutturur. Sabah hatrlayamazsn. Her ayette ve szde bir ifre
ve sana bir uyar veya nasihat vardr. Mutlaka bunu uygula.Bunlar sana mahsustur. Gzl
erindeki perdeler kalkmaya baladka, veya hislerin almaya baladka, acayip ekiller ve
olur.

Birden bire gznn nnde k hznda geenler olur. Yolda yrrken ok gzel renklerde , b
isi. Sar gibi renklerde notta eklinde sinek byklnde klar yannda gezerler. Sen yr
a veya solunda bazen de nnde seninle beraber hareket ederler. O renkler o kadar ha
rikadr ki seni mest eder. Sakn onlara dokunmak iin elini uzatma . Kaybolur giderler
. Bazen de gece yattnda ayn renkte grntler tavanda eitli ekillerde gzne grnrle

Bazen de siyah benek veya noktacklar gibi,ama glge renginde etrafnda ve gzlerinin nnd
e uuurlar. Bunlar artk o alemin kaplarn sana aldna bir iarettir. stibdatlarn ge
r daha da gelitirmek iin abalaman gerekecek. Bu gzel renk ve eklilerin yannda sfliler
gelecek. zellikle ykaza hali dediimiz yar uyur veya yar uyank hallerde , yani tam uyum
ak zere iken veya uyandn ilk an gzne gzkenler olur. Bunlar insan suretinde de olur. B
n gzn aarsn banzn zerinde uuan sa yuma gibi siyah duman renginde topuzcuklar
cismani eya ve ekillerinde grrsn. Bazen de ilk uyandn an bakarsn duvarda rmcek yr

lk uyandnda o rmcek hemen duvardan tavana dorun yrr ve tam keye gelinde sanki duva
er gibi kaybolur. Bazen de aarsn gzn , tam gznn nnde ufack , yuvarlak bir k yl
re rnek oktur. Bu ile uraan her kese olur bunlar. Bunlar artk o alemle irtibat kurduun

ve onlarn ilgisini ektiine bir iarettir. Bir de ses olaylar vardr. Bzen olur ki tam
yumak zere iken o kadar vcr vcr konuurlar ki uyuyamazsn. Bzen de ok net ses verirler
hitap ederler. Birden gzn aarsn kimse yok. Kulak nlamalar ile ok rahatszlk ekebi
dikkat etmek lazmdr .

Sfliler geldiklerinde sana gleri yetmezse aile efradna musallat olurlar. Onlara zara
r verirsen onlarda ailene zarar verirler. Gemite bu ilerle uraan kiilerin nesilleri, b
u gnlerde o cinlerin intikam saldrlaryla uramaktalar.. Geride mutlaka birine bu ii r
ve grevlileri ona devretmek lazm gelir. Sadece size unu srarla sylyorum. Belirli bir
manevi destek bulmadan ve bu ite ehil kiilerin yardmn almadan bu ie girmeyin. Davet ii
gerekten ok tehlikeli. O ilk saldrlar atlatamazsanz iiniz biter. Bu ulvi davetleri ii
eerli. Sfliler nemli deil . Onlar zaten sizinle oynamak ve sizi saptrmak iin can atyor
ar.

Tekrar sylyorum. Havas olmak istiyorsanz, davetten ok takvaya ehemmiyet verin. Siz onl
ar deil onlar sizi arsn. Unutmayn ki Rabbim her zaman kendi yolunda gidenleri ve eyta
mcadele edenleri korumak iin semavi ve arz ordularn ve ervahi envariyeyi, o kiinin ya
rdmna ve hizmetine verir.Havas alimleri havas kitaplar okuyarak deil , takva zere yaay
arak ve nefis terbiyesiyle havas oldular.

O alemde yaadklarn ve o alemdekilerden aldklar dersleri bize yazarak da ,havas kitapla


r oluturdular. Yani onlar okuduklarn deil yaadklarn yazdlar. Her eyin ls Kur
burada ki maksatlarmz halisane olmal. ncelikle bu ite muvaffakiyet derecemize gre ,
hkmetme derecemiz sz konusu olur. Ama cinlere her istediimizi yaptra bilimiyiz dncesin
en ok, bu ite muvaffak olup , erir cin ve eytanlardan muzdarip olan insanlara ne der
ece yardmc olabiliriz dncesinde olmamz lazm. Cinlere hkmetmekte ki maksat dnyevi me
ler iinse, hkmedilen oluruz.

Ama uhrevi maksatlar iin ve mmeti Muhammed e veya tm insanla hizmet etmek iinse, o zama
hkmeden oluruz inallah. nk yaptmz ite rizay ilahi yoksa ve Allah n tevecchn k
man bir ekilde nefsimize uyar ve cinlerin maskaras oluruz. Her zaman Allah a dua e
derim ki , bizi bu erirlerin hile ve erlerinden kurtar diye. Ben bu ii insanlara za
rar veren cinlerle ve eytani taifelerle savamak iin rendim.

Zaten bu i iinde cinlere ihtiya yok. htiyacnz , o erirleri alt edebilecek manevi kuvve
ler, zaten cinlerle srekli sava halindeyiz, cinler bize neden hizmet etsin ki. O yz
den maneviyatmz yksek tutarak bu glere kar koyabileceimiz Rabbimin semavi ve arz or
ndimize celp edebilecek davetlerde ve maksatlarda bulunalm. Unutmayalm ki ktden dost
olmaz. Hele eytan ve taifelerinden hi dost olmaz. Size sadece imannz karlnda hizmet
ler. Bu dnyada bu erir taifeler yznde muzdarip olan ve hayatlar cehenneme dnen binler
ce insan var. Sizler bu insanln kurtuluuna vesile olabilmek iin aln. Nasl ki maddi
srekli din ve inan savalar var., aynen manevi alemde de ayn savalar hkm srmektedir.
rle ktler srekli savamaktadr. Bizler iyilerin tarafnda olalm.
Konu almken , nefis terbiyesi ve mertebeleri hakknda da ksaca bilgiler sunmak istedim.
Nefsin merhaleleri vardr. Bunlar ksaca yledir.

1-Nef-i emre:Bu nefis mertebesi insann irkin ve eytann teviklerine itirazsz ve mcadel
z tab olmas halidir.Yani eytana uaklk etme makamdr.

2-Nefs-i hayvani:Bu mertebede hayvani istekler ve yaama ihtiyalar ar basmaktadr. Yani


kii yaamasna gerekli olan eyler ve hayvani lezzetler peinde koar. Yeme, ime ehvet, g
v.s gibi arzular birinci plandadr. Onun iin nemli olan hazr gn kurtarmaktr.

3- Nesfs-i levvme:Bu mertebede nefs ktl iledikten sonra, yapt eyin fenaln hat
sz eden, kalben ve ruhen rahatsz olan,pimanlk hali ve vicdan rahatszldr.Yani insann
e ait ktlk ve gnah grp fenaln bilen ve bunu sonuncunda iyilie ve hayra meyleden n
esidir.
4-Nefs-i mardiye :mertebedeki nefis kusurlarn ve rabbi karsndaki acizliini bilir. Kend

ini dlayp rabbinin rzasn kazanmaya alr ve bunu da baarr. Ksacas Rabbinin rzas
afndan raz olunan nefis dir.

5-Nefs-i mutmaine:Bu mertebede ki nefs ,iyilii ktlkten ayrt ederek yaradl gayesine uy
bir yaam srer.Sadece manevi lezzetler peinde koan ve vicdanna rahatlk veren ilerle u
san rabbine yaklatran bir mertebedir. Tm kt sfatlardan temizlenmi ve gzel ahlakla va
Sadece Allah a yakn olduu zaman tatmin olan bir makamdr.Dnya lezzetleri ve nimetleri
onu iin sadece fenaya namzet bir grntden ibarettir. Her eyin yznde fani mhrn grr
eyde onun bekaya muhta olan kalbini tatmin etmeyecei iin, sadece bakiyi hakiki olan
rabbine ynelir ve onun muhabbetiyle tatmin olur.Allah n emirleri altnda eheviyata mua
rza ederek ztraptan ve gnahn verdii skntlardan kurtulma halidir. Bir nevi riyazet ma
ni.

6-Nefs-i mlhime:Bu makamda ki nefis , tasaffi ve tekemml etmitir. Yani mkemmellik ka


zanmtr. Artk rabbiyle arasnda ki yaknlk ve iletiim daha kuvvetlidir. Rabbi lzumlu g
e bu makam sahibine hakikatleri ilham eder.Bu ona bir ikram ilahi nev inden rabbini
n hususi mkafatdr. Bu ikramlar onun rabbine olan imann ve muhabbetini daha da artrr. R
bbi ile arasnda bir iletiim hatt vardr. Rabbi bildirir, o da bilir.

7-Nefs-i ntka:mertebede ki nefis , zatnda maddeden syrlmtr. Sadece fiilinde maddeye t


dir. Bir nevi ruhaniyet kesbe der. Akli ve nakli meselelerin mnasebetlerini hisse
debilecek ve kavrayabilecek bir istidada ermitir.Ruhanilerin hassalarna vakf olmutur
. Onlarn yapabildikleri baz eyleri yapabilirler. Yani evliyalarn keramet makam gibi.
Veya peygamberlerin mucize makam gibi. Rabbini artk tm isim ve sfatlar ile hissedebil
ir.Zaten imann 3 mertebesi vardr. 1- lmen yakn. Yani rabbinin sadece ilmen var olduunu
bilmek 2-Aynel yakin. Onun isim ve sfatlarndan onun varln grmek ve bilmek.
3 -Hakk
Onun varln ve birliini tm benliinde tm isin ve sfatlar ile hissetmek. (ksaca bir
ein varln birinden duyarak bilmek ilmen yakin. Onun dumann ve n grmek aynel yak
ek onun ssn ve hararetini grntsyle beraber hissetmek hakkel yakin oluyor.)

8-Nefs-i rdiye:Bu makam rabbinden raz ve honut olma makamdr. Yani rabbi onun iin ne ve
rirse her eye razdr. Hibir eyden ikayet etmez. Her trl sknt ve ileyi honutlukla
bir teslimiyet makamdr.Eyp a.s mn hastalna kretmesi misali. Bu makam nefi mardiye
amak gerektir. Nefs-i mardiye de rabbi kulundan raz. Nefs-i rdiyede ise kul rabbin
den raz. Bunu iyi anlamak lazm. Rabbinden gelen her trl eyden raz olmak. Ne byk bir m
m .

te kardeler , havasta yolculuk bu makamlarda gezinmekle olur.Nefsini islah etmediin


taktirde tm havas kitaplarnda yutsan sadece bilgi kalabal etmi olursun.stad boa deme
di nefsini islah edemeyen bakasnn nefsini islah edemez diye. Ben ikimide ierim bu ilm
ide renirim dersen ancak nefsini azdrr ve kendini helak edersin. Havas manevi alemde
ulviyatla har ner olmak demektir. Meleklere dost olmak , ehitlerle ve ulvi ruhlarla
karde olmak demektir. Dedim ya Allah dostlarna dost olmaktr.
Dostun dostuna dost olmaktr.Zaten bu ulviler alemine dost olduktan sonra ne yapac
aksn onlarca ve ya yzlerce havas kitabn. Yazmay izmeyi o dostlar her eyi hallederler.
u da ancak nefis terbiyesiyle mmkndr.Medyumluk ise cinlerle iletiim kurmaktr. Eer medy
um diye tesmiye edilen zat maneviyatla alakal deilse sadece sufli cinlerle irtibat
kurar. Bu durumda kendi branndan harikalar elde edebilir. Ama nemli olan kulun rzasn
kazanmak deil, Rabbinin rzasn kazanmaktr.

Eer kii nefsini terbiye etmise , Mslman cinlerle de iletiim kurar ve onlardan yardm al
Mslman cinler sadece Rabbinin raz olduu ilerde yardmc olur. Genelde ibadetle meguld
Medyumlar gemiten haber almada , yitik bulmada, by ve sihirde ok baarllardr.Ama una
etmek lazm. Baz bylerin etkili olmas iin imandan feragat etmek lazm. nk kafir cinl
tanlar , ancak by yapan kii sapka ve kfre girecek ekilde by yaparsa tam hizmet edele

Ksaca o kii ne kadar saptrsa ve gnaha girerse yani Rabbini kzdrrsa , onlar da o denli
ha ok hizmet ederler. zellikle balama ve muhabbet muska ve bylerinde adet kan, domuz y
a , l topra kullanld zaman veya kafir mezarna gmld zaman tam tesir etmesinin

bunlar yapnca rabbinin gazabna urar , bu da o eytan ve taifesini sevindirir ve bunla


r, tekrar tevik iin hemen maksatlarna ulatrrlar. Tam netice aldrrlar. Ama sadece yaz
izme usul caiz yntemlerle olursa, o zaman hizmet etmezler. Bu durumda o kii baarsz ol
r.

Baarmak ve hret hrs onu sapka yntemlere bavurdurur Allah muhafaza. Bunu yapanda, yap
sebep olanda ayn derecede gnaha girer.slm da bir kaide vardr. Sebep olan fiili yapm gi
idir.Yani siz yapmasanz da , yaplmasna sebep olduunuz iin ayn yapan gibi ceza grrsn
byler yznden bize gelen hastalar grseniz, bu ie tvbe edersiniz.yle hastalarn tedav
esile oldum ki , inann onlarn o hallerini grmesem bende inanmazdm , bylerin bu denli e
tkili sonular verdiini. Bunu yapan insanlara cehennem bile az gelir. Onlar kurtarma
ya vesile olabilmek iin haftalarca urayoruz .

Her hastada , zellikle ilk gnler yle saldrrlar ki srekli sol omzuma haner saplar gibi
c ektirirler. nann aynen o acy hissederim. Birini alrz dieri gelir . 2-3 gn srer b
drlar bana. T k hepsini alana kadar. nk balarnda ok byk ifrit taifeler oluyor. Ac
er bizlere ulamadan intihar etseler veya dnyalarnda deli rsva bir hayat geirseler bun
un vebalini kim verebilir veya hangi alnan para ve edinilen hret sizi cehennem azabn
dan koruyabilir. Rabbimin kesin hkm var.

Bir insann kurtuluuna sebep olan, tm insanl kurtarm gibi sevap alr. Ama bir susuz i
lkine sebep olmak ta tm insanln helaki yetine sebep olmak gibi hkm grr ve o denli ce
mstahak olur. Dier yazlarda buna deinmitim zaten. Ama hasta ifas baz zellikler ister
maneviyattan yardm gerektirir.Tedaviye vesile olan kiinin manevi mertebesi , hasta
nn ifa bulmasyla birinci dereceden alakaldr.Birde hayat mertebeleri vardr. Hani deriz
ya Hzr a.s geldi . u evliya yle yapt falan. te bu da hayat mertebeleriyle alakaldr.
rsale-i nurun dersi ile yle izah etmeye alaym.eitli hayat mertebeleri vardr ve de
ebelere mahsus ikram ve istidatlar.

Birinci Tabaka-i Hayat: hayatmzdr ki, ok kaytlarla snrldr.nsann gc ve imkan anc


yerle snrldr. Srekli yardma muhtardr. Dmanlar ve ihtiyalar fazla , imkan ise yo
ar azdr. Bir sere kuu , veya bir ar bile ondan mkemmeldir. nk ar kendi yiyeceini ya
. Ama bizler srekli yardma muhtacz. Srekli lm korkusu ve gelecek endiesi ile hayattan
ezzet alamayz.Gemiin znts ve gelecein endiesi o insan lezzetten mahrum eder.

kinci Tabaka-i Hayat: Hzr ve lyas Aleyhimesselm n hayatlardr ki, bir derece serbestti
ni bir vakitte pek ok yerlerde bulunabilirler.Zaman ve mekan kavramlar biraz geniti
r. Tay zaman ve tay mekan bahislerini bilenler anlarlar bu meseleyi. Bu makamdakil
erin , bizim gibi insann yaamas ve hayatn devam ettirmesi iin gerekli olan levazmatla
ayatlar snrl deildir. Bir nevi maddeden syrlp manada mertebe kazanmlardr. . Bazen
ri vakit bizim gibi yerler, ierler; fakat bizim gibi mecbur deillerdir.Yani acktklarn
iin deil, sadece yemek istediklerinden veya yemenin lezzetini tatmak istediklerin
den yerler. Cennette ki insanlarn yemeleri gibi. ok defa ehl-i uhut ve keif (yani ka
lp gz ak olan zat muhteremler)olan evliyann, Hazret-i Hzr ile maceralar, bu tabaka-i
t tenvir ve isnat eder. Hatta makamat- velayette(evliya makamlarnda) bir makam vardr
ki, Makam- Hzr tabir edilir. O makama gelen bir veli, Hzr dan ders alr ve Hzr ile
zen o makam sahibi yanl olarak, ayn- Hzr telakki olunur.

nc Tabaka-i Hayat: dris ve sa Aleyhimesselm n tabaka-i hayatlardr ki, beeriyet le


cerrt ile, melek hayat gibi bir hayata girerek nuran bir letafet kesbeder. deta bede
n-i misali letafetinde ve cesed-i necm nuraniyetinde olan cism-i dnyevleriyle semav
atta bulunurlar.(yani aynen kendilerine ait beden ve grntleri ile ama insanda bulun
un kusur ve gnahlardan tamamen syrlm olarak)Bir nevi ruhaniyet kazanrlar, ama dnyadaki
cismi grntleri ile.Ahir zamanda Hazret-i sa Aleyhisselm gelecek, eriat- Muhammediye (A
S.M.) ile amel edecek mealindeki hadsin srr udur ki: Ahir zamanda felsefe-i tabiiyen
in verdii cereyan- kfrye ve inkr- uluhiyete kar sevlik dini tasaffi ederek ve huruf
ecerrt edip slmiyete inklap edecei bir srada, nasl ki sevlik ahs- manevsi, vahyo mthi dinsizliin ahs- manevsini ldrr; yle de Hazret-i sa Aleyhisselm, sevlik
il ederek, dinsizliin ahs- manevsini temsil eden Deccal ldrr.. yani inkr- uluhiyet
drecek.

Drdnc Tabaka-i Hayat: heda hayatdr. Nass- Kur anla hedann(ehitlerin), ehl-i kubur
nin yani kabirde yaayanlarn) fevkinde bir tabaka-i hayatlar vardr. Evet heda, hayat- d
evlerini tark- hakta(hak yolunda) feda ettikleri iin, Cenab- Hak kemal-i kereminden o
nlara hayat- dnyeviye ye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayat lem-i Berzahta
onlara ihsan eder. Onlar kendilerini lm bilmiyorlar.. Yalnz kendilerinin daha iyi bi
r leme gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle mtelezziz oluyorlar.(lezzet alyor
lar). lmdeki firak(ayrlk)acln hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun geri ruhlar bakidir, f
ilerini lm biliyorlar. Berzahta aldklar lezzet ve saadet, hedann lezzetine yetimez.
i iki adam bir ryada Cennet gibi bir gzel saraya girerler. Birisi ryada olduunu bili
r. Ald keyif ve lezzet pek noksandr. Ben uyansam u lezzet kaacak diye dnr. Dieri
bilmiyor. Hakik lezzet ile hakik saadete mazhar olur.te lem-i Berzahtaki emvat (ller)
e hedann hayat- berzahiyeden istifadeleri, yle farkldr. Hadsiz vakatla ve rivayatla
bu tarz- hayata mazhariyetleri ve kendilerini sa bildikleri sabit ve katdir. Hatta
Seyyid- heda olan Hazret-i Hamza Radyallah Anh, mkerrer vakatla kendine iltica eden
mlar muhafaza etmesi ve dnyev ilerini grmesi ve grdrmesi gibi ok vakatla, bu tabakaat tenvir ve ispat edilmi. Hatta -ben kendim- Ubeyd isminde bir yeenim ve talebem
vard. Benim yanmda ve benim yerime ehid olduktan sonra, aylk mesafede esarette bulund
uum zaman, mahall-i defnini bilmediim halde, bence bir r ya-y sadkada, taht-el Arz bir
menzil suretindeki kabrine girmiim. Onu heda tabaka-i hayatnda grdm. O, beni lm bili
Benim iin ok aladn syledi. Kendisini hayatta biliyor; fakat Rus un istilasndan eki
er altnda kendine gzel bir menzil yapm. te bu cz r ya, baz erait ve emaratla, ge
na uhut derecesinde bir kanaat vermitir.

Beinci Tabaka-i Hayat: kuburun(kabirde alemindekilerin) hayat- ruhanleridir. Evet m


evt; tebdil-i mekndr(yer ve mekan deitirmek), tlak- ruhtur(ruhun bedenden salverilmesi
ve kmas), vazifeden terhistir. dam ve adem ve fena deildir. Hadsiz vakatla ervah- evl
nn temesslleri(cisimleri ile gzkmeleri)ve ehl-i kefe tezahrleri ve sair ehl-i kuburun
yakazaten(yar uyank yar uyur vaziyet) ve menamen (uykuda)bizlerle mnasebetleri ve va
ka mutabk olarak bizlere ihbaratlar gibi ok delail, o tabaka-i hayat tenvir ve isbat
eder.te arkadalar havasc olmak isterseniz ktphaneler dolusu kitap okumaya ve gnlerce d
vet yapmaya gerek yok. Nefsinizi terbiye ederek ruhunuzu manevi alemde inkiaf ett
irin,Manevi alemlerde yolculuk edin ve o zaman havasc olun. Gnlerce hatta aylarca b
ir huddam veya ulvi bir grevli elde etmek iin ektiiniz eziyeti Allah n rzasn kazanmak
harcayn , Allah a dost olun. O zaman Allah dostlar da size dost olur. Siz armadan on
lar sizi arr. Eer Allah n dostu olmazsanz o zaman davetinize Allah n dmanlar icabe
. Ama Allah dostu suretinde gelirler ve kendilerini size yle tanttrrlar. Size olmadk
harika olaylar yaatrlar. Gveninizi yle kazanrlar ve sizi yle baardan baarya ulatr
nda sizi kendine hizmetkar ederler. Karlnda her dediini yaparsnz. Ona yle gvenirsin
onunda size yaptrdklar sizin imannzn gitmesine sebep olur. Zaten onun istedii de budur
Sizler bu ite muvaffak olmak m istiyorsunuz, en etkili daveti yazyorum. Bu davet A
llah n rzasn kazanmak , Kur an ve snnet dairesinde takva zere yaamak ve Allah a dost
lmaktr. Allah a dost olduunuz zaman, Allah a dost olanlara da dost oldunuz demekti
r. Zaten siz de davetleri, ulvileri veya evliya vari zatlarn ruhlaryla nsiyet kurma
k iin yapmyormuydunuz. te maksadnza erdiniz Allah a dost olmakla, birine deil, hepsine
dost oldunuz. Sen Allah a dost olsan, onlar sana gelmek iin aba gsterir, sen onlara
gitmek iin deil. Taki senin tevecchn kazanmakla, Allah raz etmek ve onun tevechn
e ekmek isterler.

Dualarn Tesirli ve Kabul Olmas in


26 TEMMUZ 2015 BY ADMN0 COMMENTS
Edilen duann hak teala katnda kabul iin yats namazn kldktan sonra yerinden kalkmadan
rini a ve samimiyetinle dua et sonrasnda:

Ya Rahman Ya Rahim Ya Cebbar Ya Settar Ya Razzak Ya Muheymin Ya Kadir Ya Camii Ya Ved


a Allah senden vaad ettiini isterim sana zor yoktur ve sen azamet ve ikram sahibi
sin inandk ve tastik ettik senden baka lah yoktur Hz. Muhammed S.A.V. senin kulun v
e elindir diyerek 19 kere: Ve kle rabbukumud n estecib lekum, innellezne yestekbirne an
ibdet se yedhulne cehenneme dhrn (M min/60)

??????? ????????? ????????? ?????????? ?????? ????? ????????? ??????????????? ??


?? ?????????? ????????????? ????????? ??????????
(Ve Rabbimiz, yle buyurdu: Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan
kibirlenenler, muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler.) -M min/60

deyin ve; Ya Rahman Ya Rahim Ya Cebbar Ya Settar Ya Razzak Ya Muheymin Ya Kadir Ya Cam
i Ya Vedud Ya Allah sen duam kabl eyle beni muradma eritir diyip secde edin ve secdede
10 kez tekbir getirin.
Arndan euzu besmele ile seccadenizi toplayarak kalkn.

Alntdr.