You are on page 1of 28

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

Racibrz

KREDYT MEGAHIPOTEKA
niska mara
okres kredytowania do 30 lat
akceptujemy rne rda dochodu,
wtym dochody z zagranicy
Zapraszamy:
Racibrz
ul. Opawska 38-44 lok. 42
32 723 23 66
Akceptujemy m.in. dochody z umowy o prac uzyskiwane przez
Polakw zatrudnionych za granic. Ostateczne warunki
kredytowania zale od wiarygodnoci kredytowej Klienta.

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 21 padziernika 2015 | Nr 20 (197)

R E K L A M A

GazetaInformator.pl

RACIBRZ EKOLOGIA

Protest przeciw wycince drzew

Pomysy
na dugie wieczory...

PAULINA KRUPISKA

Urzd Miasta przedstawi


trzy koncepcje zagospodarowania skweru na skrzyowaniu
ulic Warszawskiej i Wczasowej
w Raciborzu. Dzi miejsce to
suy przede wszystkim wacicielom psw, ktrzy upodobali
je sobie na spacery ze swoimi
pupilami. Mieszkacy alejk
biegnc przez skwer traktuj
po prostu jako skrt pomidzy ulic Warszawsk i Wczasow. Jednak s i tacy, dla ktrych
skwer ma wiksze znaczenie. Na skwerze ronie 28 potnych
drzew. Niektre maj ponad 50
lat. Drzewa nie tylko produkuj
tlen, ale take s schronieniem
dla ptactwa. Urzd chce wyci
te stare, due drzewa i posadzi
nowe. To jest nie do przyjcia i
nie ma adnego sensu. Pienidze, ktre Miasto chce wyda na
to przedsiewzicie, mona byoby wyda w inny, bardziej racjonalny sposb. Po co wycina
drzewa i w ich miejscu sadzi
nowe? - pytaj oburzeni mieszkacy. Mwi stanowcze nie
wycince tych drzew i aby da
temu wyraz organizuj zbirk
podpisw pod listem protestacyjnym w tej sprawie.
Jak przekonuje Maciej
Pitek z Wydziau Gospodarki Miejskiej, Urzd Miasta nie
podj adnej decyzji w sprawie zagospodarowania skweru na skrzyowaniu ulic Warszawskiej i Wczasowej czy te
w sprawie wycinki drzew. Biuro projektowe Urzdu przygotowao trzy koncepcje, ktre
przedstawiono mieszkacom.

Akcja protestacyjna w obronie drzew na skwerze przy ul. Warszawskiej odbya


si 14 padziernika. Jej organizatorem byli Bogdan Siwak i radny Piotr Klima.
To wanie oni mieli zdecydowa o wyborze tej, ktra bdzie
realizowana lub zaproponowa inne rozwizanie. - To nie
by nawet projekt zagospodarowania. To byy propozycje.
Prezydent chcia pozna opinie mieszkacw w tej sprawie
- mwi Maciej Pitek. Dlatego
wanie 7 padziernika w Urzdzie Miasta zorganizowano spotkanie konsultacyjne. Na spotkaniu pojawi si tylko jeden
mieszkaniec, Bogdan Siwak.
Opowiedzia si za rewitalizacj skweru, ale bez naruszenia
drzewostanu. Zaproponowa,
aby wyremontowa alejki i posadzi krzewy. Doda, e nie jest
to tylko jego zdanie, ale wielu
osb.
- Chcielimy poprawi wygld tego miejsca, a take stan

trawnikw i alejki biegncej


przez skwer. Nie bdzie to moliwe przy zachowaniu obecnego drzewostanu, gdy korzenie
drzew wychodz ponad powierzchni ziemi. Urzd zaproponowa zatem nowe nasadzenia, remont alejki, ktra miaa
zosta wyoona ekologicznym
materiaem oraz rekultywacj
trawnikw. Jak wida pomys
nie spotka si ze spoeczn akceptacj. Trudno powiedzie co
bdzie dalej z tym skwerem tumaczy Maciej Pitek. Mieszkacy przeciwni wycince zgromadzili si 14 padziernika na
skwerze. Akcj protestacyjn
zorganizowa radny Piotr Klima i Bogdan Siwak. - Jeeli te
drzewa byyby suche i martwe
to nie mielibymy nic przeciwko wycince, ale one s zdrowe

RACIBRZ - ZDROWIE

XVI MARSZ NADZIEI


Marsz Nadziei na ulicach
Raciborza.
Raciborski Oddzia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka
po raz 16. zaprosi do wzicia
udziau w Marszu Nadziei. Tradycyjnie marsz by wyrazem solidarnoci z osobami dotknitymi chorobami nowotworowymi,
zwaszcza rakiem piersi i rakiem
gruczou krokowego.
Jak co roku Marsz Nadziei
organizowany jest w ramach
oglnopolskiej akcji Rowa i
Niebieska Wsteczka. W tym
roku Marsz odby si 17 padziernika o godzinie 11 na raciborskim rynku. Uczestnicy

Fot. Liliana Borkowska

Fot. Leszek Iwulski

Koncepcja zagospodarowania skweru przy ulicy


Warszawskiej i Wczasowej w Raciborzu zakada wycink 28 drzew.

Marsz przeszed ulicami


miasta ju po raz szesnasty.
Wiecej zdj na portalu
raciborz.com.pl
Marszu przeszli ulicami: Mickiewicza, Drzymay, Opawsk oraz
Kochanowskiego.
PS

- tumaczy swj udzia w protecie radny Piotr Klima. - Zachodzi tutaj paradoks. Urzd
chcia wyci te drzewa, po to,
aby posadzi nowe. Trzeba take podkreli, e niektre zaproponowane gatunki w ogle nie
nadaj si do tego, aby posadzi
je w tym miejscu - dodaje.
Trwa zbitka podpisw
pod apelem do Prezydenta Raciborza Mirosawa Lenka o nie
podpisywanie zgody na wycink drzew na skwerze przy ulicy
Warszawskiej. Podpisy mona zoy w aptece na rogu ulic
Wojska Polskiego i Wileskiej,
w aptece przy ulicy Londzina,
w sklepie plastycznym Czarny kot przy ulicy Opawskiej,
w salonie krawieckim na ulicy
Ogrodowej, w Przystanku Kulturalnym Koniec wiata.

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

szczegy
str. 9

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
Wodzisaw l., ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812

2 Wiadomoci

21 padziernika 2015, nr 20 (197) <<

GazetaInformator.pl

racibrz urzd miasta

Leszek Iwulski nowym


rzecznikiem prezydenta Lenka

Do obowizkw nowego rzecznika bdzie nalee kontakt


z mediam, kreowanie wizerunku miasta i prezydenta.
Fot. raciborz.com.pl

R E K L A M A

pawe strzelczyk

Leszek Iwulski pochodzi z


Kdzierzyna - Kola, obecnie
mieszka w Wodzisawiu lskim. Ukoczy studia doktoranckie na Wydziale Nauk
Historycznych na Uniwersytecie Opolskim na kierunku i
historii, gdzie te zdoby doktorat. Pracowa w lokalnych
mediach w wojewdztwie
lskim i opolskim. Publikowa m.in. w Nowej Gazecie
Lokalnej, Echu Gmin i Gazecie Wodzisawskiej. Ostatnio
pracowa jako redaktor firmie Raciborskie Media, wydawcy dwutygodnika Gazeta
Informator oraz portalu raciborz.com.pl. Pracowa rwnie w sektorze zwizanym z
badaniami i rozwojem - by
analitykiem w firmie konsultingowej Collect Consulting
w Katowicach. Zajmowa si
wwczas zagadnieniami zwizanymi z polityk spoeczn,
sub zdrowia i edukacj.
Wsptworzy raporty metodologiczne dla bada przeprowadzonych na zlecenie
Ministerstwa Zdrowia, Wojewdzkiego Urzdu Pracy w
Biaymstoku. Jest autorem
szeregu publikacji naukowych
powiconych zagadnieniom

Leszek Iwulski ostatnio pracowa jako redaktor w portalu


raciborz.com.pl i dwutygodniku Gazeta Informator.
zwizanym z rozwojem spoeczestwa obywatelskiego, polityki narodowociowej, komunikacji masowej i kultury
politycznej. Ukoczy warsztaty literackie prowadzone
przez dwukrotn laureatk
nagrody NIKE Olg Tokarczuk. Jest onaty. Ma jed-

no dziecko - crk Mart. W


konkursie na stanowisko rywalizowa z dwojgiem innych
kandydatw. Swoje obowizki
w magistracie obejmie od poowy listopada. Na stanowisku zastpi Anit Tyszkiewicz
- Zimak, ktra przechodzi
do biura rady miasta.

GazetaInformator.pl >>

region wybory

Drodzy Wyborcy! Dla mnie na


pierwszym miejscu jest czowiek

Bd broni polskiej rodziny i godnoci osb niepenosprawnych


Z problemami rodziny borykam si na co dzie w pracy jako
psycholog szkolny, a wczeniej
jako asystent rodziny. Chc zadba o to, by rodziny zastpcze
mogy wreszcie zacz godnie
funkcjonowa. eby wiadczenia
miay wreszcie godziwy ksztat i
eby rzeczywicie trafiay do najbardziej potrzebujcych. wietlice, obki musz by oglnodostpne i bezpatne. Czas, eby
i w Warszawie zrozumiano, e

Fot. Maria Tatura

Lista 1 miejsce 16

Jako pose bd dba o


sprawy waszych rodzin.
rodzina to fundament wolnej,
chrzecijaskiej i demokratycznej Polski. W sejmie chc zaj
si problemami niepenosprawnych. Dzisiaj zbyt wielu z nich jest
wykluczonych z rynku pracy. To
ludzie, ktrzy chc i mog pracowa. Musi wreszcie powsta prawo, ktre im to umoliwi. Przepisy maj suy ludziom, a nie na
odwrt. Zadbam, by wiadczenia
dla osb niepenosprawnych i ich
rodzin pozwalay im godnie y, a
nie byy jamun, ktra nie wystarcza nawet na wegetacj.
Bd walczy o kopalnie i
warunki dla rozwoju przedsibiorczoci
Wiem, e lsk to wgiel. To
dobro, o ktre trzeba dba. Kopalnie musz zosta w rkach

Materia KW Prawo i Sprawiedliwo


R E K L A M A

pastwa, a grnicy musz dobrze zarabia. Jako posanka bd walczy o to, by przywrcono
deputaty wglowe, ktre Platforma Obywatelska zabraa ciko
pracujcym ludziom na lsku.
Chc, eby lsk sta si przyjazny dla przedsibiorczoci. Nasz
rodzimy biznes musi otrzyma
wsparcie, ktre pozwoli mu na
konkurowanie z zagranicznymi
firmami.
Dlaczego mona mi wierzy?
Bo zawsze byam blisko ludzi. Gdy podjto kroki, ktrych
skutkiem moe by likwidacja
szpitala w moich rodzinnych
Rydutowach byam jedn z
pierwszych, ktra stana w jego
obronie. Do tej pory zebralimy
ponad 14 tysicy podpisw. Jeli
zostan wybrana do parlamentu
aden szpital w nie straci swojego publicznego charakteru. Od
lat udzielam si w organizacjach
spoecznych dziaajcych na
rzecz sabszych. Nale do stowarzysze pomagajcych dzieciom
z autyzmem, z upoledzeniami
umysowymi. W swoich dziaaniach zawsze byam skuteczna.
adne z dzieci, ktrymi si zajmowaam, a ktre chciano odebra
rodzicom, nie powdrowao do
sierocica. Potrafiam poruszy
dla nich niebo i ziemi. Obiecuj
broni rwnie skutecznie naszych
spraw w polskim Sejmie.

Adam Gawda Wasz Senator


Ma 47 lat. Legitymuje si
dyplomem mgr in. grnictwa i
geologii Politechniki lskiej. W
Polsce ceni si go jako eksperta
polityki surowcowo-energetycznej. Jest koordynatorem Biura
Strategii w Kompanii Wglowej
i czonkiem Polskiego Komitetu
wiatowej Rady Energetycznej.
W kopalni Rydutowy-Anna
odpowiada za inwestycje. Jako pose na Sejm RP VI kadencji pracowa nad ustaw Prawo
geologiczne i grnicze i ustaw
Prawo energetyczne. Jako radny
Sejmiku Wojewdztwa lskiego inicjuje dziaania na rzecz poprawy drg i komunikacji w naszym regionie, w efekcie ktrych
droga 933 bdzie remontowana. Jest dowiadczonym samorzdowcem. Przez trzy kadencje
by radnym powiatu wodzisawskiego.
Adam Gawda mwi nam
dlaczego kandyduje: -Jako radny Sejmiku zajmuj si wieloma
sprawamisub zdrowia, edukacj, rozwojem regionalnym
czy komunikacj. Z satysfakcj
przyjlimy sposb wydatkowania unijnych pienidzy, cho ich
wielko przypadajca na nasz
region jest za maa. Wiemy, e
na kilka wanych zada moe
zabrakn pienidzy. Mam na
myli drogi regionalne. Dla lska to wielki problem. Poprawa
infrastruktury jest szans zrwnowaonego rozwoju. Wielokrotnie mwiem o koniecznych

Fot. Adam Gawda

region wybory

Nazywam si Maria Tatura. Mam 32 lata. Z zawodu i powoania jestem psychologiem.


Ukoczyam studia na Uniwersytecie Jagielloskim. Pracuj
jako psycholog szkolny. Jestem
matk piknej 4 letniej creczki
Magosi. W tych wyborach mam
zaszczyt prosi o wasze zaufanie,
by mc reprezentowa wasze interesy w polskim sejmie. O mandat posa ubiegam si z ramienia
Prawa i Sprawiedliwoci, poniewa uwaam, e jedynie ta partia
jest gwarancj dobrej zmiany w
naszym kraju. Uwaam, e zbyt
dugo problemy naszego regionu
byy niedostrzegane, e zbyt dugo
o losach lska decydoway jedynie partyjne interesy. Gwarantuj
wam, e jeli dostan si do sejmu
gos naszego regionu wreszcie bdzie syszany.

Wiadomoci 3

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

Adam Gawda kandydat


Prawa i Sprawiedliwoci
na Senatora RP.
remontach i modernizacji drg,
szczeglnie 933 i 936. Dobre
skomunikowanie moe zapewni zmniejszanie dysproporcji.
Przyczyni si do zmniejszenia
bezrobocia. Ubolewam, e organizacja dobrej komunikacji
pomidzy gminami i miastami,
nadal nie jest rozwizana. Wiele razy apelowaem o przyjcie
jednej, wsplnej koncepcji. W
czasie debaty w Sejmiku nad
strategi komunikacyjn dla
lska podkrelaem konieczno wczenia samorzdw i
stworzenia spjnego rozkadu
jazdy, jednego biletu z centrami
przesiadkowymi wcznie. Kolejnym, potnym problemem jest
sytuacja naszego grnictwa. Na
pogarszajc si sytuacj zwracalimy uwag wielokrotnie.

Materia KW Prawo i Sprawiedliwo

Osobicie zorganizowaem na
ten temat konferencj naukow.
Dzisiaj konsekwencje zaniecha
i bdw spadaj na cae grnictwo. Musimy pamita o tym, e
grnictwo pozostaje na lsku
wan bran i istotnym pracodawc. Bezpieczne, efektywne i
wydajne grnictwo ley zatem
w naszym wsplnym interesie.
Uczestnicy sympozjum podpisali apel skierowany do Ewy Kopacz, w ktrym sprzeciwilimy
si zapisom pakietu klimatycznego. Postulowalimy konieczno opracowania strategii dla
grnictwa i dobrego Planu dla
lska. Niestety, profesorzy i
eksperci do dzisiaj nie doczekali
si jakiejkolwiek odpowiedzi. To
obnaa prawdziwe intencje tego
rzdu.
W Senacie chciabym zaj si przede wszystkim jakoci stanowionego prawa. Senat
sprawuje kontrol nad stanowieniem prawa w parlamencie.
Ze prawo uderza w obywateli,
niszczy przedsibiorczo. Jeszcze jako pose kilkadziesit razy
interpelowaem w rnych sprawach, by wyjani niejasne przepisy. Jako senator chc czuwa
nad tym, by prawo byo dobre i
by suyo mieszkacom naszego regionu. Czyniem to ju jako
Pose. Mam satysfakcj, e przyczyniem si do ocalenia komendy Stray Granicznej w Raciborzu, ktra znacznie poprawia
bezpieczestwo naszej granicy.

4 Wiadomoci

21 padziernika 2015, nr 20 (197) <<

GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Polub nas na facebooku


facebook.pl/gazetainformator

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

powiat raciborz - samorzd

Powiat nie jest gotw na uchodcw


Starosta wyklucza przyjmowanie uchodcw przez powiat raciborski
Fot. Pawe Strzelczyk

poligrafia reklama >>>

My nie mamy takiej moliwoci, a gminy bardzo niechtnie patrz na uchodcw


- tumaczy starosta Ryszard Winiarski na pytanie radnej Katarzyny Dutkiewicz (na zdjciu)
o moliwe dziaania powiatu w tej sprawie.
pawe strzelczyk

Niekontrolowany napyw
uchodcw z Azji i Afryki to
od kilku tygodni temat nr 1 w
Europie. W zwizku z zagraajcym kryzysem humanitarnym pastwa Unii spieraj si
o liczby uchodcw jakie s w
stanie u siebie przyj, za wadze pastwowe sonduj moliwoci samorzdw - bo to one
bd docelowym udzielajcym
opieki - w tej sprawie. Wojewoda lski jaki czas temu wystosowa pisma do gmin, czy i
ewentualnie ilu uchodcw s

w stanie zakwaterowa i zapewni podstawowe warunki


bytowe.
Temat uchodcw i migrantw nie mg omin rwnie powiatu raciborskiego, a
wywoaa go radna Katarzyna
Dutkiewicz (PiS). - Radni powinni mie wiedz, jak gminy
powiatu reaguj. Nie chciaabym dowiadywa si o takich
decyzjach z mediw - zaapelowaa na sesji do starosty, aby
ten zasign w poszczeglnych
gminach wiedzy w tej materii.
Cho sytuacj monitoruje wojewoda i stra graniczna,

ostatecznie to same gminy same decydoway, czy chc goci przybyszy, czy te nie. Starosta wyklucza przyjmowanie
uchodcw przez powiat, ale
nie ze wzgldu na jakiekolwiek
uprzedzenia. Po prostu nie
dysponuje potrzebnymi lokalami, niemniej Winiarski prbuje wypracowa jak form
wsparcia we wsppracy z miastem Racibrz. wikszo gmin
jednak zapatruje si na to zdecydowanie negatywnie. - Jeli
bd mia jakie wiadomoci,
bd radnych na bieco informowa - zapewni R. Winiarski.

GazetaInformator.pl >>

Nie dla wiatrakw!

- Przebieg rozprawy sdowej w Raciborzu by monitorowany przez Sd w Gliwicach. Pomimo wydanego


wyroku sprawcy nie poczuwaj si do winy. Tak brutalne zabicie zwierzcia wstrzsno nami wszystkimi:
osobami zaangaowanymi w
spraw, przedstawicielami
prawa. Miejsce przed zdarzeniem pd okoo roku byo patrolowane, zwierzta s
objte opiek prawn przez
przedstawiciela organizacji
zajmujcej si zwierztami.
Wszelki, nawet najmniejsze chuligaskie wybryki s
zgaszane na Komend Policji - mwi Jagoda Kopacka,
przedstawiciel TOZ w Raciborzu. Przypominamy, e
kade zwierz domowe oraz
bezdomne, wolno yjce czy
gospodarskie jest chronione
przez prawo. Za jego amanie grozi odpowiedzialno
karna.
p

RACIBRZ - BEZPIECZESTWO

28-latek wpad
z narkotykami
ry odpowiada rysopisowi.
Przypuszczenia informatora
sprawdziy si. W mieszkaniu
28-latka na ulicy Krlewskiej
znaleziono 23 gramy marihuany. Mczyzna usysza ju
zarzut posiadania narkotykw. Grozi mu za to do 3 lat
pozbawienia wolnoci.

Fot. KPP Racibrz

Mieszkacy Wojnowic obawiaj si tego, e ich nieruchomoci


przez bliskie ssiedztwo wiatrakw, strac na wartoci.
paulina krupiska

W gminie Krzanowice
ma powsta jedna z najwikszych farm wiatrowych
w Polsce. Jej moc wyniesie
90 MW, a wybuduje j pochodzcy ze Szwajcarii fundusz VisaVento. Pierwszy
etap inwestycji ma si zakoczy jeszcze w tym roku. Do grudnia na terenie
gminy stan trzy wiatraki.
W przyszym roku wybudowanych zostanie czternacie kolejnych, a w 2017
roku farma wiatrowa w
Krzanowicach powikszy
si o szesnacie elektrowni.
Docelowo farma wiatrowa
Krzanowice ma si skada
z 33 elektrowni o cznej
mocy 90,5 MW.
O budowie farmy wiatrowej w gminie mwio si
ju od kilku lat. VisaVento pozwolenie na budow
otrzymaa ju w 2013 roku.
Wszystko zostao uzgodnione z mieszkacami. Wyznaczono miejsca, w ktrych
stan wiatraki, przeprowadzono badania rodowiskowe. Farma ma by jedn z
najwikszych w Polsce. Teraz, kiedy inwestycja ruszya, okazuje si, e nie wszyscy mieszkacy gminy s
przychylni tej inwestycji.
W sobot w Wojnowicach,
w miejscu w ktrym maj
zosta wybudowane wiatraki, zebraa si grupa okoo
trzydziestu osb. Zgromadzili si po to, aby zasygnalizowa swj sprzeciw wobec inwestycji.
Mieszkacy Wojnowic
oraz innych miejscowoci, w ktrych maj stan
wiatraki, przede wszystkim
obawiaj si o swoje zdrowie. Boj si infradwikw, ktre emitowane s
R E K L A M A

Policja zatrzymaa 28 latka,


ktry posiada 23 gramy marihuany.

Konkurs Domu Ksiki


Ile gatunkw ptakw yje
w rezerwacie przyrody czok?
Odpowiedzi prosz przesya
na konkurs@raciborz.com.pl
Nagrod ksika Podr w nieznane
autorstwa Jackie Collins

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

w skrcie

Fot. Magdalena Kubina

Brutalnie
zabili kota

Do trzech lat wizienia


za posiadanie 23 gramw
marihuany grozi mieszkacowi Raciborza.
Policjanci otrzymali informacj o tym, e jeden z
mieszkacw Raciborza moe posiada przy sobie znaczn ilo narkotykw. 9 padziernika funkcjonariusze
zatrzymali mczyzn, kt-

region

krzanowice inwestycje

racibrz - BEZPIECZESTWO

Dwaj mieszkacy Raciborza skazani na 8 miesicy


w zawieszeniu na 3 lata
za zabicie kota.
7 padziernika w Sdzie
Rejonowym w Raciborzu zapad wyrok za zabicie zwierzcia ze szczeglnym okruciestwem. Wyrok wydano
na podstawie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 o ochronie zwierzt. Sprawcami s
dwaj penoletni mczyni Damian D. oraz Mateusz K.,
mieszkacy Raciborza. Dziki
dociekliwoci oraz zaangaowaniu przedstawiciela Towarzystwa Opieki Nad Zwierztami oraz wiadka zdarzenia
sprawcy zostali bardzo szybko rozpoznani oraz zidentyfikowani. Wyrok za popenione
przestpstwo zabicia kota ze
szczeglnym okruciestwem
brzmi 8 miesicy pozbawienia wolnoci w zawieszeniu
na 3 lata oraz zakaz posiadania jakichkolwiek zwierzt na
tyle samo lat, a take nawizka za popeniony czyn.

Wiadomoci 5

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

Mieszkanie na
nowych zasadach
Urzd Miasta Racibrz wprowadza zmiany w uchwale dotyczcej wynajmowania lokali
wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy.
Podniesione zostan progi
dochodowe uprawniajce do
wynajcia mieszkania, ponadto wynajem mieszka ma
by uatwiony osobom posiadajcym wysokie kwalifikacje
zawodowe oraz absolwentom
studiw.
Koleje lskie
na plusie
W cigu ostatnich 8 miesicy
z usug przewozowych Kolei
lskich skorzystao ponad
10,6 milionw pasaerw.
To a 60 tysicy wicej ni w
analogicznym okresie ubiegego roku. Wzrost pasaerw
przekada si na dodatni wynik finansowy spki (1,7 mln
na plusie). Prognozy wskazuj, e wynik finansowy na zakoczenie roku 2015 wyniesie
ok 2 mln z. Jak dotychczas
najwiksz popularnoci
ciesz si poczenia Czstochowa-Katowice-Gliwice oraz
Katowice-Tychy-Bielsko-Biaa-Zwardo.

Mieszkacy gminy Krzanowice protestowali w Wojnowicach,


w miejscu, w ktrym ju wkrtce maj stan wiatraki.
przez wiatraki. Uwaaj, e
wiatraki bd haasowa i
szkodzi ich zdrowiu. - Niedawno kupiam tutaj dziak. Chciaam mie spokj.
Dlatego chciaam przeprowadzi si na wie. eby
mie spokj. Nikt w gminie nie poinformowa mnie
o tym, e wkrtce 500 metrw od mojego domu stanie wiatrak - mwi jedna
z uczestniczek protestu. Teraz nie do, e bdziemy musieli y w haasie i
szkodliwym rodowisku to
jeszcze nasza nieruchomo
straci na wartoci - dodaje.
Inni mieszkacy uwaaj
podobnie. Twierdz, e wiatraki powinny znajdowa
si w wikszej odlegoci
od zabudowa, gdy w innym przypadku bd szko-

dzi zdrowiu ich, ich dzieci


i wnukw.
Mieszkacy
Wojnowic na spotkanie zaprosili przedstawicieli Urzdu
Gminy Krzanowice. Jednak
nikt z urzdnikw nie przyby na miejsce. Nie byo tutaj take mieszkacw, ktrzy wyrazili zgod, aby to na
ich gruntach stany wiatraki. Mieszkacw wysuchali radni powiatowi i radni
miejscy z Raciborza oraz
media. W spraw zaangaowa si radny Piotr Klima.
W rod, 21 padziernika w
sali konferencyjnej Zamku
Piastowskiego w Raciborzu
odbdzie si spotkanie w
ten sprawie. Eksperci maj wyjani jaki wpyw na
zdrowie mieszkacw bd
mie wiatraki.

Nowy sprzt
dla pogotowia
Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu
przekazaa nieodpatnie Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu dwa Plecaki Medicus
10. Plecaki przeznaczone do
przechowywania i transportu
sprztu medycznego i ratowniczego oraz podstawowych
lekw wykorzystywanych
w stanach zagroenia ycia.
Warto przekazanego sprztu to 984 z.
cieka na czok
Magistrat ogosi przetarg na
opracowanie dokumentacji
kosztorysowo projektowej
cieki rowerowej wzdu ul.
Rudzkiej i ul. Gliwickiej w
Raciborzu czcej ciek
po waach przeciwpowodziowych z rezerwatem czok.
cieka, ktra od dawna
stanowi marzenie wielu cyklistw w Raciborzu ma liczy
sobie 1855 metrw dugoci i
by szeroka na 3 metry.

6 Edukacja

21 padziernika 2015, nr 20 (197) <<

GazetaInformator.pl

racibrz edukacja

70 lat mino... wzruszajcy jubileusz w I LO


Fot. Robert Hoszycki

Absolwenci I Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu znw przekroczyli prg swojej szkoy.


paulina krupiska

W sobot, 10 padziernika
na szkolnych korytarzach I Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu byo gwarno jak nigdy. W
szkolne mury powrcili bowiem
absolwenci. Spotkania po latach,
szkolne sale, widok dawnych nauczycieli i przyjaci skaniay do
wspomnie. Szkoa w 2015 roku wituje jubileusz 70-lecia. Z
tej wanie okazji Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci I
Liceum Oglnoksztaccego im.
Jana Kasprowicza w Raciborzu
wraz z Dyrekcj szkoy zorganizowali zjazd absolwentw. Nieobecno koniecznie trzeba
usprawiedliwi u wychowawcw - zaartowa dyrektor szkoy
Wojciech Janiczko. W uroczystoci oprcz absolwentw szkoy
udzia wzili midzy innymi byli
dyrektorzy szkoy Kamil Simek,
Janusz Nowak oraz Janina Wystub. Nie zabrako take wiceprezydenta Wojciecha Krzyeka, ktry sam jest absolwentem
I LO, starosty Ryszarda Winiarskiego, wicestarosty Marka Kurpisa oraz dr Josefa Gonschiora.
Zebranych goci powitaa Grayna Kowalska, prezes
Stowarzyszenia Absolwentw
i Przyjaci I LO. Wsplnie odpiewano Mazurka Dbrowskiego oraz uczczono minut
ciszy pami zmarych dyrektorw, nauczycieli, pracownikw i
absolwentw szkoy. - Pamitam
pierwsze spotkanie w tej auli. Z
dachu kapao, a yrandole byR E K L A M A

Na uroczystoci nie 70-lecia szkoy nie mogo


zabrakn byych dyrektorw - Kamila Simka,
Janiny Wystub (na zdj.) i Janusza Nowaka.
y pene wody. Stra poarna je
zdejmowaa - wspominaa Janina Wystub. - Czas, w ktrym
byam dyrektorem szkoy, by
okresem niezwykle dynamicznym. Byo wiele problemw,
ale stawialimy im czoa. Szczeglne podzikowania nale si
dr Josefowi Gonschiorowi. Ju
jako absolwent szkoy pomaga
w jej rozbudowie oraz remoncie. Wsppracowa z naszym
stowarzyszeniem. To dziki Je-

go staraniom powstao Gimnazjum Dwujzyczne. To dziki


Niemu szkoa wyglda tak piknie. Pomg w zdobyciu funduszy z Konsulatu Niemieckiego,
Fundacji Polsko-Niemieckiej na
budow rotundy, korytarza czcego budynki szkoy - dodaa.
- Prosz pamita o tym, e sukces ma wielu ojcw - skwitowa
krtko dr Gonschior, gdy odbiera kwiaty z rk Janiny Wystub.
Wyrniono rwnie Adel Nowak, ktra jest sekretarzem Stowarzyszenia Absolwentw i Przyjaci I LO i ktra skrupulatnie
od wielu lat gromadzi wszystkie
informacje o losach absolwentw. Trzeba przyzna, e jest co
gromadzi. Wrd absolwentw
pierwszego liceum znajdziemy
wielu przedsibiorcw, prawnikw, lekarzy, profesorw. - Widzc tyle wspaniaych osobistoci musz przyzna, e jestemy

Uczniowie szkoy we wsppracy z dr Januszem Nowakiem


przygotowali dla goci program muzyczno-poetycki.
dumni, e to wanie starostwo
jest organem prowadzcym t
szko - mwi starosta Ryszard
Winiarski.
Jednym z absolwentw
szkoy jest wiceprezydent Wojciech Krzyek. - Stojc tutaj
przed Pastwem mam pustk

W cigu 70 lat
mury I LO opucio

7503 absolwentw

w gowie. Czuj si jak przed egzaminem maturalnym. Mimo,


e przygotowywaem si do tego przemwienia to wzruszenie
odebrao mi mow - przyzna.
- Z ogromnym sentymentem
wracam do szkolnych lat. Histori tej szkoy tworz wspaniali
ludzie. Chciabym podzikowa

to pniej do koca szkoy miaa


przykroci ze strony nauczycieli.
Najwiksz nasz bolczk byy
tarcze szkolne, ktre musiay by
przyszywane do swetrw - doda
W. Krzyek.
Absolwenci chtnie dzielili si swoimi wspomnieniami o
nauczycielach, szkole. Niektrzy
na stae mieszkaj w innych miastach, krajach. Przyjechali do Raciborza, aby zobaczy jak zmienia si szkoa i przede wszystkim
spotka si ze znajomymi sprzed
lat. - Tutaj w auli kiedy odbyway si spotkania kulturalne. Byy
operetki. Przyjedali tutaj artyci z Bytomia, Gliwic. Niektrzy z
tego korzystali, ale dla niektrych
bya to dobra okazja, aby uciec
z lekcji i tutaj na balkonach w
auli grali w karty - wspomina
jeden z absolwentw, ktry matur zdawa w 1952 roku. Kada sala, kade miejsce w szkole
przywouje inne wspomnienia.
Uczniowie szkoy we wsppracy
z dr Januszem Nowakiem przygotowali dla goci krtki spektakl muzyczno-poetycki. Kiedy zabrzmiay pierwsze dwiki
piosenki Upywa szybko ycie
na twarzach wszystkich zagoci
umiech. Nagle wszyscy zaczli piewa. - Za rok, za dzie, za
chwil, razem nie bdzie nas. I
nasze mode lata upyn szybko
w dal, a w sercu pozostanie tsknota, smutek, al... - zabrzmiao
w auli. By to niezwykle wzruszajcy moment uroczystoci. Pniej zaproszono wszystkich do
zwiedzenia szkoy. - awki s nowe, ale miejsca te same - mwi
dyrektor Janiczko. Wieczorem
absolwenci szkoy wzili udzia
w balu absolwenta.

caej kadrze. Nie zawsze docenia


si j w trakcie trwania szkoy,
ale po kilkudziesiciu latach pamita si ju tylko te dobre rzeczy, wszystko co dla nas zrobili
- wspomina wiceprezydent, ktry ukoczy liceum w 1984 roku.
Ukoczy klas o profilu matematyczno-fizycznym. W rozmowie z nami wspomina nauczycieli. - Najbardziej pamita si
tych, ktrzy nas tpili. Jednak
pniej, kiedy znalimy czue
punkty pedagogw to wiedzielimy jak ich podej i na kadego mielimy sposb - mwi
z umiechem. - Nie byo mundurkw, ale musielimy ubiera
swetry w tonowanych kolorach.
:
Dziewczyny nie mogy si malo- Patronat medialny
wa, nie mogy mie nawet lakieru bezbarwnego na paznokciach.
Pamitam jak jedna z naszych
koleanek pomalowaa sobie paznokcie lakierem bezbarwnym

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 20 /2015


rydutowy

GazetaInformator.pl 21 padziernika 2015 nr 20 (197)

uroczystoci

Kulturalny Feniks ekologicznie

Fot. UM Rydutowy

W Rydutowskim RCK obchodzono 5 lat istnienia nowej siedziby.


leszek iwulski

Piciolecie obchodzio Rydutowskie Centrum


Kultury Feniks. Jubileuszowi
towarzyszyy
skromne obchody, na ktrych uhonorowano osoby
zasuone dla rewitalizacji
obiektu, ktry jeszcze 5 lat
temu by star, nieuywan
pywalni, a ktrej potencjalne perspektywy rysoway si w czarnych barwach.
Dzisiaj, dziki rodkom europejskim oraz pienidzom
pochodzcym z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach jest
to jeden z najbardziej nowoczesnych obiektw tego
typu w regionie. Dysponuje sal kinow, sal teatraln i pomieszczeniami, w ktrych odbywaj
si zajcia rnego rodzaju sekcji i kek. W trakcie
wrczania pamitkowych
dyplomw
wspominano
perypetie zwizane z prowadzeniem modernizacji
obiektu, poszukiwaniem
funduszy zewntrznych i
rozliczeniem
inwestycji.
Trafiy one m.in. do burmistrz Rydutw Kornelii Newy, wicewojewody
Gabrieli Lenartowicz (w
trakcie inwestycji bya ona
prezesem Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, z ktrego strumie
pienidzy popyn na termomodernizacj budynku),
prezesa firmy Milimex EuR E K L A M A

W skromnych uroczystociach wzi udzia szereg samorzdowcw, politykw i wanych osb publicznych.
geniusza Sowy, architekta i
autora projektu Krzysztofa
Linka i specjalistki od zamwie publicznych Katarzyny Iwulskiej. W trakcie
uroczystoci gos zabrali
take, dzikujc za powicon prac wszystkim zaangaowanym w projekt,
starosta powiatu wodzisawskiego Tadeusz Skatua i pose Krzysztof Gadowski. Obecni byli take inni

samorzdowcy (m.in. radni


miasta Rydutowy, czonek
zarzdu powiatu wodzisawskiego Dariusz Prus)
i wane dla miasta osoby
publiczne (m.in. prof. dr
hab. Franciszek Nie z raciborskiej PWSZ). Po zakoczeniu prowadzonych
przez Janin Chlebik obchodach piciolatki RCK
zebranym w sali kinowej
wyemitowano krtki film

dokumentalny obrazujcy
prac domu kultury. Gabriela Lenartowicz powiedziaa nam: - Rydutowski
Feniks powstawa, podobnie jak jego mityczny
imiennik, z popiow. Jego
narodzinom towarzyszyy
naprawd due napicia.
Dua cz rodkw przeznaczona na modernizacj
tego budynku i jego otoczenia pochodzia z programu

finansowanego w ramach
rozwiza
subregionalnych. Pienidze pojawiy
si niejako w drugim rozdaniu, w podejciu jak na
owe czasy bardzo nowatorskim, czyli poza procedur
konkursow. Wymagao to
zgody poszczeglnych wodarzy. Osignicia konsensusu. Prosz mi wierzy, u
niektrych negocjujcych w
oczach w momencie podej-

mowania wakich decyzji


lniy zy. Wygospodarowane w ten sposb pienidze
pochodziy z oszczdnoci,
z redukcji kosztw. Okazao si jednak, e i te fundusze nie wystarczaj. Byam wtedy ju prezesem
WFOiGW w Katowicach i
przyjechaa do mnie pani
burmistrz Newy. Poprosia mnie o rad, jak mona
uzyska dofinansowanie na
dziaania termomodernizacyjne w RCK, na ekologiczne rda energii. Razem,
jak to praktyczne lzaczki, usiadymy i pomylaymy. Faktem byo, e w
ramach inwestycji mona byo zrealizowa szereg
dziaa kwalifikowanych
ekologicznie. Te dziaania
mona byo sfinansowa ze
rodkw WFOiGW. Pozostae miayby zapewnione finansowanie z RPO.
- Obiekt nie tylko doskonale si prezentuje, ale take zapewnia Rydutowom i
sporej czci okolicy solidn dawk kultury. Tak byo rwnie w padzierniku,
gdy na deskach RCK zagrali
artyci tej klasy, co zesp
Raz, Dwa, Trzy. Dzie po
grupie Adama Nowaka Feniks goci wiatowej klasy trbacza i kompozytora
Vlado Kumpana. Tego dnia
na parkingu trudno byoby zaparkowa nawet rower. Pod RCK mona byo
wypatrzy tablice rejestracyjne z duej czci Europy
rodkowo Wschodniej.

PLUSY BIZNESU

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

DLA

ndza inwestycje

Kosztowny remont jazu na Suminie


Fot. Gmina Ndza

Remont jazu pozwoli utrzyma sta dostaw wody


do staww w rezerwacie czok.
pawe strzelczyk

Dziaalno na stawach
rezerwatu przyrody czok prowadzi Gospodarstwo Rybackie Lasw
Pastwowych Niemodlin.
Akweny zasilane s wod z
dwch rde - rzeki Suminy i potoku Bodek. Jaz na
Suminie wybudowany by
prawdopodobnie jeszcze na
pocztku XX wieku. Beton
i elementy regulacyjne byy ju mocno skorodowane. Remont by konieczny
do utrzymania staej dostawy wody do staww w
czoku. - Bez tego flora
i fauna nie mogaby si naleycie rozwija - tumaczy
Zygmunt Kubica z Gospodarstwa Rybackiego Lasw
Pastwowych Niemodlin,
specjalista ds. produkcji
ryb, kierownik obiektu Markowiak.

Warto inwestycji to 1,3 mln z. Remont ma si


zakoczy najpniej do koca marca przyszego roku.
Jaz spenia ma kilka zada. Pitrzy wod na potrzeby czoka, a take
kierowa wod na tzw. przepawk, ktra udroni koryto
Suminy i umoliwi migracj
ryb w gr i d rzeki. Tego

urzdzenia stary jaz wcale


nie posiada. - Na pocztku
ubiegego wieku budowniczy
nawet o nim nie pomyleli - mwi Zygmunt Kubica.
Jaz ma te stanowi pewne
zabezpieczenie przeciwpo-

wodziowe dla mieszkacw


Ndzy. - W razie gwatownego przyboru, urzdzenie uatwi regulacj poziomu wody
i spyw do Odry - wyjania
specjalista gospodarstwa rybackiego.
Inwestycja zostaa wsparta rodkami Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Jej warto to 1,3 mln z. Remont ma si zakoczy najpniej do koca marca przyszego roku. Hodowla karpia
w stawach czoka prowadzona jest przede wszystkim
dla ochrony przyrody. - Karp
eruje w dnie. Nazywany jest
nawet meliorantem. Gdyby
nie karp, w stawie gwatownie rozrastaaby si trzcina
powodujc utrat lustra wody a ptaki straciyby odpowiednie warunki do rozmnaania i wychowu modych
- wyjania Zygmunt Kubica.

racibrz - komunikacja

Remont Szkolnej za 586 tys. z


Do konkursu na wykonanie remontu ulicy
Szkolnej w Raciborzu
ubiegao si 13 firm.
Rozstrzygnito przetarg
na remont ulicy Szkolnej
(od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej) w Raciborzu. Remont wykona konsorcjum
R E K L A M A

firm:
Przedsibiorstwo
Usug Technicznych Infrago mgr Dominika Ogrodowska oraz Firma Budowlana
D-art Damian Ogrodowski.
Obydwie firmy pochodz z
Rybnika. Rybniczanie zaoferowali si wykona prace za
586 096,77 z brutto. W po-

stpowaniu pokonali m.in.


konsorcjum Bruki Trawiski i PRD (druga najnisza
cena) oraz 11 innych firm.
Najwysza oferta opiewaa
na ponad 790 tys. z.
Remont ulicy bdzie
obejmowa 266 metrw
jezdni i poboczy. Po mo-

dernizacji droga ma mie


parametry drogi lokalnej o
szerokoci 6 metrw. Szeroko cieki rowerowej to 2
metry. Roboty maj zosta
wykonane do 30 czerwca
przyszego roku.
l

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski - komunikacja

Nowa Droga na strefie


Czy na terenach po KWK
1 Maja powstanie nowa
ulica?
Tereny po byym KWK 1
Maja to jedne z najbardziej
zdegradowanych miejsc w
caym Wodzisawiu. Postindustrialny,
zniszczony,
opustoszay krajobraz jest
jednak dla miasta szans,
bo stanowi on cakiem nieze miejsce pod inwestycje.
Niestety, eby pokopalniane grunty mogy wreszcie
sta si gospodarzem duych firm, musz zosta one
poddane wczeniej procesowi gruntownej rewitalizacji.
Pocignie to za sob oczywicie olbrzymie koszty, liczone prawdopodobnie w dziesitkach milionw zotych.
Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba najpierw zadba
o drogi dojazdowe do tego
miejsca. Na ostatniej sesji
Rady Miasta podjte zostay decyzje o zabezpieczeniu
rodkw na opracowanie
projektu na terenie byej
KWK. Bdzie ona czy ju
zagospodarowane
tereny
w strefie (funkcjonuj tam
due podmioty gospodarcze m.in. Mitko, Instalator,
Ciepownia, Jaspel. Zastpca prezydenta miasta Dariusz Szymczak jest zdania,
e przeprowadzenie gruntownych remontw drg w
tym rejonie oraz wybudowanie nowego cigu komunikacyjnego stanowi w perspektywie priorytet dla miasta.
Wedug niego: - projektowany cznik ma komunikowa

stref, w ktrej ju dziaaj


firmy takie jak Mitko, czy
Instalator z ulic Armii Ludowej i z ulic Mszask.
W ten sposb strefa bdzie
skomunikowana z obu stron,
przy wczenie strefy od
strony ulicy Mszaskiej daje
perspektyw komunikacji z
wzem drogi Gwnej Poudniowej. Aktualnie dla tych
przedsibiorstw problemem
s utrudnienia zwizane z
ruchem samochodw ciarowych. Cz z nich realizuje bowiem np. dostawy zwizane z pracami grniczymi,
czy firma Eko-Glob zajmujca si gospodark odpadami. Cz prac projektowych ju zostaa wykonana.
Wiceprezydent Szymczak
jest zdania, e prowadzone
obecnie prace projektowe
s konsekwencj przyjcia
przez miasto zaoenia, e
Wodzisaw powinien dysponowa dwoma dobrze
skomunikowanymi strefami ekonomicznymi. Jedna z
nich to Olszyny. Druga natomiast to wanie tereny po
KWK 1 Maja. W przypadku
tego pierwszego obszaru w
latach 2007 2010 zostaa
gruntownie zmodernizowana droga czca Olszyny z
Czyowicami . To zadanie
zostao zrealizowane z powiatem. Dla tych terenw
inwestycyjnych opracowywany jest projekt cznika
midzy ulic Modzieow a
ulic Olszyny.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

DLA

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy *)

gratis!

Korzyci z komputeryzacji firmy

Pierwsza kasa fiskalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

alnych
k
s
fi
s
a
k
r

b
y
w
Najwikszy a rynku!
n
autoryzowany partner:

Zapytaj o
PROMOCJE na

Program Small Business, oferowany przez firm SOFT-ib, stworzony zosta


z myl o penej obsudze placwki handlowej. Posiada wszystkie niezbdne
moduy: obrt dokumentami, gospodark magazynow, ksigowo oraz
kadry-pace. W ofercie rwnie oprogramowanie do obsugi placwek
gastronomicznych.

terminale
patnicze

Prcz podstawowych funkcji uytkownik w programie moe znale rwnie


tak wyspecjalizowane narzdzia jak: tworzenie zamwie na podstawie rotacji
i zapasw towarw, wczytywanie faktur zakupu i cennikw z hurtowni, analizy
obrotu, zysku i mary. W istotny sposb pomagaj one w codziennej pracy.
Najwikszym atutem programu jest wsppraca ze wszystkimi
dostpnymi modelami kas i drukarek fiskalnych, wag, skanerw
i inwentaryzatorw oraz, co rwnie wane, umoliwia wszechstronne
wykorzystanie tych - stosunkowo drogich przecie - urzdze
autoryzowany partner:

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku*)

autoryzowany
partner:

26 padziernika

i
k
w

c
a
l
p
j
e
otwarcie now

m
i
k
s

u
i
w
a

s
i
w Wodz
. Jana 16)
, ul. w
(Biurowiec Odra Office
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

*) Oszczegy pytaj handlowcw

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
Wodzisaw l., ul. w. Jana 16
www.softib.pl biuro@softib.pl

10 PLUSY BIZNESU

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

DLA

wodzisaw lski komunikacja

racibrz - gospodarka

Zakorkowane remonty

To koniec Zotta, czas na OSM Bieru

Fot. Gazeta Informator

Z utrudnieniami w ruchu mona si zetkn


m.in. na Bogumiskiej w Wodzisawiu.
leszek iwulski

Wikszo z nas lubi jedzi po nowych, dobrze wyprofilowanych, bezpiecznych


drogach. Wikszo z nas rwnie nienawidzi sta w korkach spowodowanych przez
utrudnienia w ruchu z uwagi
na remonty nawierzchni. W
Wodzisawiu tych utrudnie
jest ostatnio stosunkowo duo. Wiksza cz z nich dotyczy drg powiatowych i jest
zwizana bd to z gruntown modernizacj cigu komunikacyjnego, bd z biecymi
naprawami. Remonty prowadzone s take na drogach
miejskich, wojewdzkich i
krajowych. W przypadku niektrych ulic remonty maj inne rdo inwestycje kolejowe. W ramach modernizacji
trasy kolejowej Rybnik Chaupki hiszpaskie konsorcjum
Rubau przebudowuje rwnie
przejazdy kolejowe. W przyszoci skutkiem bdzie mnie
mniej uciliwe przemieszczanie si po torach, ale teraz widocznym efektem s korki na
Bogumiskiej, a wczeniej na
ulicy Kopernika. Niestety, podobnie jak w przypadku prowadzenia caej rewitalizacji, na
Kopernika remont opni si.
Modernizacja przejazdu kolejowego na Bogumiskiej (w
cigu drogi krajowej 78) teoretycznie ma zosta sfinalizowa-

Remonty niestety zwykle oznaczaj utrudnienia w ruchu.


Tak jest rwnie na Bogumiskiej w Wodzisawiu.
na do 26 padziernika, ale nawet ptaszki wierkaj, e jest
to termin podany na wyrost.
Obecnie na DK 78 obowizuje
ruch wahadowy sterowany za
pomoc sygnalizacji wietlnej.
Utrudnienia przez kilka dni
wystpiy na ulicy Czyowickiej, gdzie sfrezowano cz
nawierzchni, eby wymieni j
na now (roboty prowadzone
byy w ramach gwarancji powykonawczej). Warto zwraca
uwag na now organizacj ruchu zwizan z remontami, bo
nieostrono moe by bardzo kosztowna i niebezpieczna. Na Czyowickiej moda
kierowca nie zachowaa nale-

ytej ostronoci i nie zwrcia


uwagi na znaki sygnalizujce
ograniczenie prdkoci. Ciemno, mokra nawierzchnia i
zbyt szybko prowadzone auto
w konsekwencji zoyy si na
utrat przyczepnoci samochodu i gronie wygldajc kolizj. Od kilku tygodni remontowana jest ulica Skrzyszowska.
Modernizacja tej drogi wymagaa nawet zamknicia jej
przez kilka dni dla ruchu. Remonty czekaj nie tylko mieszkacw Wodzisawia. Na podobne urozmaicenia mog
ponarzeka rwnie mieszkacy Pszowa, gdzie bdzie przebudowywana ulica Traugutta.

R E K L A M A

SALON DZIECICY
Tylko u nas:
- najwikszy wybr wzkw i fotelikw
- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
RACIBRZ, ul. Czstochowska 8
- rowerki dziecice
Pasa
Czerwona Torebka przy stacji Shell
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

+48 730 80 50 80
/bobowozki.raciborz

a
r
t

b
i
c

k
e
j
ro

NAJLEPSZE MARKI w NAJLEPSZYCH CENACH!

l
p
.

m
o
.c

z
r
o

<< GazetaInformator.pl

Przedstawiono
przyszego waciciela raciborskiej mleczarni. To
OSM Bieru.
Dokadnie trzy lata temu kolos wrd wiodcych
na rynku firm i spdzielni
mleczarskich odkupi dugoletni Raciborsk Spdzielnie Mleczarsk. Zamiarem nowych wacicieli
nie bya jednak produkcja
tak charakterystycznych
dla firmy jogurtw. Dziaalno miaa opiera si
na produkcji twarogu. Inwestycja okazaa si na tyle nieopacalna, e w poowie 2015 roku wyszed
na jaw zamiar sprzeday raciborskiego oddziau Zotta. Problemy zaczy
si ju w 2012 roku, wtedy kady z rolnikw odda-

jcych wwczas mleko do


RSM, musia okreli czy
jest gotowy do niedalekiej
wsppracy z niemieckim
przedsibiorstwem. Rolnicy zdecydowanie podzielili si, spora cz z nich
miaa due obawy i wybraa m.in. OSM Bieru. Znamy te przypadki rolnikw
ktrzy chtnie zgodzili si
na wspprac z Zott, jednak gospodarze widzc jej
efekty, wybrali wreszcie inn mleczarni.
Do tej pory wsppraca
z rolnikami bya bardzo dobra, podkrela przedstawiciel bieruskiej mleczarni
- Zofia Miernik. Zarwno
Zott, jak i OSM Bieru nie
chc komentowa, jak wg
nich bdzie wyglda dalsza przyszo zakadu mle-

czarskiego. Na stronie raciborskiego PUP czytamy:


W zwizku ze zwolnieniami grupowymi przeprowadzonymi w firmie Zott Polska w dniu 24.09.2015 r.
w zakadzie produkcyjnym
Zott w Raciborzu odbyo
si spotkanie informacyjne ze zwalnianymi osobami. Dalej otrzymujemy
komunikat, i omwiono,
jakie dziaania naley podj, aby jak najatwiej wrci na rynek pracy. Dugo
pionierem
raciborskich,
mlecznych przetworw bya Raciborska Spdzielnia
Mleczarska, od 1945 roku
do 2012 roku bya jednym
z najwikszych polskich zakadw pracy w Raciborzu.
ns

wodzisaw lski - nagrody

Burek polskich podwrek


dla Wodzisawia
Nagroda za nowoczesne
wybiegi dla psw.
Fundacja Animal Rescue
Poland przyznaa miastu
Wodzisaw lski nagrod
Burek polskich podwrek
za nowoczesne wybiegi dla
psw w parku Trzy Wzgrza. - Co co na zachodzie
jest do powszechne u nas
czsto budzi zdziwienie,
powtpiewanie lub miech.
Kto to sysza, eby piesek
mia plac zabaw?! Po co?
Tymczasem taka psia in-

tegracja to nie tylko dobre


samopoczucie psa, ktre
w kocu jest zwierzciem
stadnym. To take rozadowanie energii podczas nieograniczonych smycz biegw, upust emocji, trening
kondycji Sowem same zalety twierdz czonkowie
Fundacji Animal Rescue
Poland.
Fundacja Animal Rescue Poland z siedzib w
Warszawie jest nowo powsta organizacj. Podsta-

wow dziaalnoci fundacji


jest szeroko pojta pomoc i
dziaanie interwencyjne na
rzecz zwierzt domowych,
gospodarskich i dziko yjcych. Gwnym celem
jest podniesienie wiadomoci spoecznej dotyczcej ogromnego problemu
jakim s w Polsce bezdomno zwierzt, amanie praw
zwierzt, kontrola populacji
zwierzt domowych.
d

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 11
11

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

Pomysy
na dugie wieczory...
racibrz gastronomia

Smak golonki i czeskiego piwa na jesienne wieczory


W restauracji Opavska jest nie tylko przytulnie i mio, ale rwnie smacznie.
Wyobramy sobie dugi
i chodny wieczr w miym
gronie przyjaci czy znajomych przy kominku. Na stole krluje golonka oraz kufel
zotego napoju z piank. Z
tak ofert spotykamy si w
nowym lokalu w Raciborzu
Restauracji Opavska.
Wchodzc do rodka wita nas eleganckie i przyjazne
wntrze, w kominku pali si
ogie. Jest mio i przytulnie.
W karcie menu znajdujemy
potrawy kuchni czeskiej i
lskiej. W Opavskiej zje
moemy ulubiony przez
wielu smaony ser, knedliki z czeskim gulaszem, udko
z kaczki czy schab z koci,
podawane z zasmaan kapust. Fani saatek znajd
tutaj rwnie duy wybr dla

siebie. A wspomniana golonka jest krlow weekendw,


gdy serwowana jest od pitku do niedzieli. Porcja jest
suszna, przygotowana na 2
osoby, do ktrej doskonale
pasuje kufel lanego Pilsnera.
Piwo podawane jest te tu w
bardzo ciekawy sposb. Starter Pilsnera po czesku to 3
piwa kuflowe lane na 3 sposoby z rn iloci pianki.
Wspaniale smakujce
drinki, shake, koktajle bezalkoholowe czy soki na bazie
naturalnych owocw to bogata oferta tej restauracji. Na
jesienne dni rozgrzewa mog gorca czekolada, grzane
piwo czy wino oraz desery.
Lokal, dysponujc 3 salami,
zachca take do organizacji
przyj rodzinnych i bizne-

Fot. Restauracja Opavska

Bogate menu, przyjazna atmosfera oraz starter Pilsnera po


czesku zachcaj do odwiedzenia restauracji Opavska.

sowych. Restauracja proponuje take catering.


Natomiast wszystkich,
ktrzy maj ochot na wosk pizz, makarony czy
pyszne dania i napoje w stylu gorcej Italii, waciciele zachcaj do restauracji

Shiro na raciborskim rynku.


Atmosfera jednego i drugiego miejsca z pewnoci do
polubienia. A wic na zmian kuchnia czeska, woska i
oczywicie lska.

Restauracja
OPAVSKA

Restauracja SHIRO

Racibrz, ul. Opawska 114


tel. 698 101 888

Zapraszamy!

Racibrz, Rynek 10
tel. 884 184 908
www.shiro-raciborz.pl

Artyku sponsorowany

racibrz rozrywka

Nauka taca od podstaw?


Tylko w Studio Taca La Fiesta w Raciborzu!

Fot. Studio Taca La Fiesta

Jeli chcesz dobrze nauczy si taczy, pewnie poczu na parkiecie, zachwyci


swoimi tanecznymi umiejtnociami, rozwija swoje pasje serdecznie zapraszamy
do Studia Taca La Fiesta w
Raciborzu na zajcia taneczne. Studio Taca La Fiesta
powstao w 2013 roku z myl o tych, ktrzy chc aktywnie spdza wolny czas, w miej atmosferze, bez wzgldu
na wiek. Kady ma moliwo
wyboru zaj wedug swoich
moliwoci, poziomu zaawansowania w tacu oraz tanecznych potrzeb. Zaoycielk
Studia jest Aleksandra Fory
dyplomowana instruktorka taca towarzyskiego oraz
absolutna pasjonatka taca w
kadej jego formie. Dobrana
przez ni kadra instruktorska,
to ludzie profesjonalni, charyzmatyczni, z pasj prowadzcy
zajcia i w peni zaangaowani w rozwj taneczny swoich
podopiecznych.
W ofercie Studia znajduj
si zajcia dla dzieci od 3. roku
ycia, modziey oraz osb dorosych. Najmodsi mog rozpocz swoj przygod z tacem w takich grupach jak:

MUCHY MALUCHY
Zajcia
taneczno-ruchowe
dla dzieci 3-letnich zajcia
pene wesoej zabawy, uczce
pracy w grupie, koordynacji i
ekspresji ruchowej, ksztacce such muzyczny i poczucie
rytmu.

TANIEC TOWARZYSKI
od 7 roku ycia,
TANIEC WSPCZESNY
od 9 roku ycia,
BREAKDANCE
od 7 roku ycia,
HIP HOP
od 7 roku ycia.
Osoby dorose serdecznie zapraszamy na:
KURSY TACA TOWARZYSKIEGO, podczas ktrych od podstaw nauczymy
si tacw takich jak discofox, blues, foxtrot, rocknroll,
walc angielski, walc wiedeski, tango, quickstep, samba,
cha cha, rumba czy jive.

SKACZCE NUTKI
Zajcia rytmiczno-ruchowe
dla dzieci 4-5-letnich - skadaj si ze specjalnie dobranych wicze, ktre wyrabiaj
sprawno fizyczn, oswajaj
z zagadnieniami muzycznymi, zawieraj elementy taca,
piewu, gry na instrumentach
perkusyjnych, improwizacji
ruchowej oraz relaksacj przy
muzyce.

KURSY TACA UYTKOWEGO, podczas ktrych


uczymy si DISCOFOXA,
czyli najbardziej popularnego taca na wszelkich imprezach.

ROZTACZONE
6-LATKI
Czyli podstawy taca nowoczesnego z du doz wietnej
zabawy i absolutnego szalestwa. Podczas tych zaj dzieci
bd uczy si swoich pierwszych choreografii i przygotowywa do wystpw na scenie.

niec wspczesny, taniec nowoczesny czy balet. S to zajcia,


ktre uwraliwi Twoje dziecko na rnorodn muzyk i pozwol pozna podstawowe elementy rnych form taca.

WYGI-BASY:
Zajcia dla dzieci w wieku 7-8
lat - to poczenie rnych stylw tanecznych, takich jak: ta-

SALSA KIDS
Nauka salsy kolumbijskiej dla
dzieci w wieku 6-10 lat. Podczas
zaj dzieci naucz si podsta-

W ofercie midzy innymi nauka tacw takich jak discofox,


foxtrot, walc, tango, samba, cha cha, rumba czy jive.
wowych rytmw, krokw, typowego stylingu, a nawet prostych akrobacji. Dziki temu
usprawni koordynacje ruchow, zwinno, gibko, zbuduj prawidow postaw ciaa,
naucz si pracy w grupie oraz
prezentacji scenicznej.
Starsze dzieci oraz modzie
mog rozwija swoje taneczne
pasje na takich zajciach jak:

PIERWSZY TANIEC dla


par, ktre chciayby przygotowa pikn choreografi
i zachwyci wszystkich weselnych goci swoim tacem.
Do nauki taca serdecznie zapraszamy take wszystkie Panie, ktre kochaj taczy,

ale nie maj partnera albo ich


partner zdecydowanie woli inny sposb spdzania wolnego
czasu, chciayby poprzez taniec zdoby pewno siebie,
wiadomo wasnego ciaa,
nauczy si porusza z gracj
i wdzikiem albo po prostu po
cikim dniu szukaj relaksu,
odprenia oraz odskoczni od
codziennoci:
LATINO LADIES nauka
tacw latynoamerykaskich
takich jak: salsa, bachata, merengue, cha cha, samba, rumba, jive, paso doble od podstaw.
SEXY DANCE/LADIES
STYLE czyli tacz jak Beyonc - nauka piknych kobiecych ruchw w rytm muzyki
hip hop i rnb.
Wszelkie szczegy dotyczce
zaj oraz zapisy pod numerem telefonu 664764926. Serdecznie zapraszamy na stron
internetow Studia Taca La
Fiesta www.studiolafiesta.pl
oraz na nasz fanpage na Facebooku www.facebook.com/
studiolafiesta. Czekamy na
Was w siedzibie naszego Studia
przy ul. Opawskiej 9 w Raciborzu. Zapraszamy do taca!

Studio Taca La Fiesta ul. Opawska 9, 47-400 Racibrz

tel. 664 764 926

www.studiolafiesta.pl
www.facebook.com/studiolafiesta
Artyku sponsorowany

12
12 Pomysy
Wiadomoci
na dugie wieczory

Zoty rodek

21 padziernika
2015,
nrnr20
21 padziernika
2015,
20 (197)
(197) <<

GazetaInformator.pl

racibrz rozrywka

Dyskoteka Dorosego Czowieka


Fot. Braxton

W jesiennozimowe wieczory zapraszamy wszystkich mionikw taca do Restauracji Braxton.


Braxton to jedyny lokal
w podziemiach raciborskiego
Rynku (ciekawostka: rnica
midzy podog a pyt gwn rynku to okoo 9 metrw).
W kad sobot od godz. 20.00
krluje tam muzyka disco i rozbrzmiewaj najwiksze przeboje lat 70-tych, 80-tych i 90-tych.
Dla modych jest to odkrywanie
wspaniaych utworw oldskulowych, ktre zapocztkoway
muzyk Dance. Dla nieco dojrzalszych to magiczna podr w
czasie i wspomnienia szalonych
lat modzieczych.
Przeboje takich wykonawcw jak Abba, Bee Gees, Modern Talking, C.C. Catch czy
nasz Papa Dance, stay si ju
klasyk muzyki tanecznej i
wielokrotnie wykorzystuje si
je we wspczesnych aranacjach. Przy tych hitach trudno
usiedzie w miejscu. Wspaniaa zabawa, wietny nastrj
i mnstwo, mnstwo ruchu to
idealne rozwizanie na dugie
jesienne wieczory. Polecamy.
Restauracja Braxton. W kad
sobot od 20.00.

Restauracja
Braxton
ul. Rynek 13/5
Racibrz

www.braxton.pl
tel. 32 418 1000
Artyku sponsorowany

W sobotnie wieczory parkiet Restauracji Braxton


wypenia si mionikami muzyki lat 80 i 90.

Polecamy Restauracj Braxton w kad sobot od 20:00.

R E K L A M A

Sklep z bielizn
i artykuami

erotycznymi
Jedyny RaciboRski sklep z bielizn
i aRtykuami eRotycznymi
rowa PanteRa obchodzi
swoje 20-lecie istnienia

bielizna erotyczna w duych


rozmiarach do 3XL - 150 modeli

Czynne:
pon. - pt. 10.00 -18.00
sob. 9.00 - 13.00

racibRz, ul. Staszica 15 lok. 15


tel. 693 155 000

GazetaInformator.pl >>

21
padziernika
nr 20 (197)
21 padziernika
2015,2015,
nr 20 (197)

Wiadomoci
13
Pomysy na dugie
wieczory 13

region sport

R E K L A M A

reklama >>>

Zoty rodek

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Hobby Sport
zaprasza na zajcia!
Szkoa pywania Hobby Sport zaprasza na zajcia
pene umiechu i z dua dawk pozytywnej energii.
W Aquaparku H2Ostrg prowadzimy zajcia Aqua Aerobik.
Jest to forma zaj w wodzie dla
kadego. wiczenia w wodzie s
skutecznym i bezpiecznym sposobem walki z nadwag. Pomagaj wzmocni kondycj, odporno organizmu na choroby, a
nawet zmniejszy cellulit. Regularne wiczenia w wodzie pozwalaj zachowa gibko, wysmuklaj sylwetk, redukujc tkank
tuszczow, a rwnoczenie rozwijaj minie.
Dodatkowo
prowadzimy
zajcia z nauki pywania dla
niemowlt, dzieci i dorosych,
pywanie korekcyjne, treningi
wzmacniajce dla sportowcw,
jog asthang. Wszystkich chtnych do uczestnictwa w zajciach
prosimy o telefoniczne zgoszenie pod numerem telefonu:
796626868. Szkka prowadzi
zajcia w dwch lokalizacjach:
Aquapark H2Ostrg Racibrz, ul.
Zamkowa 4, Hydrosfera Kietrz ul.
Kociuszki 14.

od 11.00

Hobby Sport
Patrycja i Marcin
Chomiczewscy
www.hobbysport.com.pl
tel. 796 626 868

Artyku sponsorowany

racibrz rozrywka

Psotnikowo
zaprasza na Halloween
Moc zabawy i niezapomnianych wrae podczas
imprezy Halloweenowej w Psotnikowie.
Sala Zabaw Psotnikowo
ma zaszczyt zaprosi wszystkie dzieci na imprez Halloweenow, ktra odbdzie si
30 padziernika o godzinie
17:00 w Raciborzu przy ulicy
kiewskiego 22. Zapewniamy dobr zabaw i mnstwo
nagrd. Z nami Twoja pociecha na pewno nie bdzie
si nudzi. Przebierzemy si
za najstraszniejsze postacie,
wsplnie zrobimy mroczn
wat cukrow, urzdzimy najstraszniejsz imprez w miecie.
Musisz by wtedy z nami, spiesz si, ilo miejsc
ograniczona, wstp jedynie
15 zotych. Wicej informacji pod numerem telefonu
726357993 lub w Sali Zabaw
dla dzieci w Raciborzu przy
ul. kiewskiego 22. Nie moe ciebie zabrakn, liczymy
na ciebie!
Sala zabaw Psotnikowo
organizuje rwnie urodziny i imprezy dla dzieci. To
miejsce dla wszystkich dzieci,
ktre lubi psoci. Nadmiar
energii mog one spoytkowa biegajc po tajemniczych
labiryntach, torach przeszkd,
baseny z pieczkami, zjedalnie, piki oraz miejsca do skakania. Wszystkie zabawki s
bezpieczne dla dzieci. Sprawiaj nie tylko rado, ale take wpyn pozytywnie na kondycj dziecka. W czasie kiedy
maluchy bd bawi si w najlepsze, rodzice mog zrelaksowa si w kawiarence.

Najlepsze Halloween dla dzieci w Psotnikowo!

Sala Zabaw Psotnikowo


ul. kiewskiego 22, Racibrz
tel. 726 357 993
facebook.com/placpsotnikowo

Psotnikowo zaprasza w godzinach:


od pn. do pt.: godz. 12.00 - 19.00
sb.: godz. 10.00 - 20.00
ndz.: godz. 12.00 - 20.00
Artyku sponsorowany

14
14 Pomysy
Wiadomoci
na dugie wieczory

Zoty rodek

21 padziernika
2015,
nrnr20
21 padziernika
2015,
20 (197)
(197) <<

GazetaInformator.pl

wodzisaw lski rozrywka

Centrum
urodzinowe dla dzieci

Waciwie tak mona nazwa nasz sal zabaw. - Jak ju raz kto do nas trafi,
to co roku wraca i organizuje u nas urodziny mwi Urszula Dybiec z Sali Zabaw Zoolandia.
Co tak bardzo przyciga do
Was dzieciaki?
Jak podkrelaj nasi klienci
jest u nas przyjemna atmosfera
i mia obsuga. Dzieci ceni nas
za wietn zabaw z animatorami. Nasi Animatorzy to osoby
mode z nieograniczona iloci
energii. Stale zwikszaj swoje
kompetencje. Animatorzy prowadza rwnie niezapomniane
urodziny. Urodziny organizujemy rwnie w domu klienta
lub w dowolnie wyznaczonych
miejscu.
A czym Zoolandia rni si
od okolicznych placw zabaw?
Na du uwag zasuguje wystrj i kolorystyka, ktra
przyciga uwag zarwno dzieci
jak i dorosych. Klimatyzacja latem i odpowiednia temperatura

KUPON!
Na dowolny czas zabawy
w cenie 15 z
wany do 15.11.2015

zim zwikszaj komfort zabawy. Poza tym jestemy jednym


z nielicznych placw zabaw na
lsku, posiadajcych trzypitrow konstrukcj. Zdecydowana wikszo ma parter i tylko
jedno pitro. Ponadto mona u
nas zostawi dziecko same nawet na cay dzie za zaledwie 20
zotych.
A jakie atrakcje macie dla
rnych grup wiekowych?
Dla najmodszych jest specjalny kcik do 3 lat, nieco starsi bawi si na konstrukcji i tzw
dmuchacu, jeszcze starsi maj
do dyspozycji Xboxa Kinect na
ogromnym ekranie, a doroli
mog si bawi, albo skorzysta
z kawiarenki, gdzie mog si
zrelaksowa.
Spogldam na cennik i powiem, e jestem pozytywnie zaskoczony
Tak to prawda, ceny s
atrakcyjne. Najwikszym powodzeniem cieszy si wstp za 20
z na dowolny czas zabawy, co
oznacza, e w tej cenie mona
si bawi przez cay dzie. Na
miejscu mamy znakomit kaw
i smakoyki. Stosujemy take

szereg zniek takich jak czwarty wstp gratis, znik z kart


Tu Kupuj ale take 30 % zniki
z dowoln kart duej rodziny.
Specjalnie dla Waszych czytelnikw mamy kupon uprawniajcy do dowolnego czasu pobytu
za jedyne 15 z. Wytnij kupon i
sprawd nas! Czekamy na Ciebie! Kupon do wycicia.
Imprezy w Zoolandii:
30 padziernika, godz.
18.00 - 21.00 - Wieczr Halloween
31 padziernika, godz.
20.00 - 23.00 - Halloween
dla 10+
27 listopada, godz. 18.00
- 21.00 - Andrzejki
28 listopada, godz. 20.00
- 23.00 - Andrzejki dla 10+
31 grudnia, godz. 20.00
- 10.00 - Magiczna Noc Sylwestrowa

Plac zabaw
Zoolandia

ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
www.zoolandia.eu
tel. 32 454 70 80,
509 828 344

R E K L A M A

Szkolenia obsugi
kas fiskalnych:
indywidualnie dostosowany
program do potrzeb firmy,
szkolenia uzupeniajce,
weryfikacja umiejtnoci sprzedawcw.
(zajcia w grupach 1 do 6 osb)

Szkolenia
z obsugi komputera:
obsuga komputera (system Windows),
obsuga programw biurowych,
obsuga Internetu.
(zajcia w grupach 1 do 4 osb)
Way_of_Life!_With_Outline

Racibrz, ul. Klasztorna 12


Tel. 601 46 20 03
biuro@softib.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 15

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

DLA

racibrz motoryzacja

region inwestycje

Bezpieczny gara dla Ciebie! cieka na czok


ju projektowana

Artyku sponsorowany
R E K L A M A

Firma projektowa, ktra wygra przetarg na dokumentacj projektow


cieki rowerowej bdzie miaa p roku na wykonanie pracy.
Fot. Paulina Krupiska

Firma ATM Kalka i Wsplnicy ma do zaoferowania garae dla samochodw osobowych.


Garae zlokalizowane s przy ulicy Polnej 12 w Raciborzu. Kady
z nich zajmuje powierzchni 15
mkw. Wysoko garaw wacha
si od 2,3 do 2,5 m. Garae mona wynaj bd te kupi.
W chwili obecnej firma jest
w poowie inwestycji. Do tej pory wybudowano 41 garay, ktre
ju nadaj si do uytkowania.
Docelowo ma ich by 96. Zesp
garaowy zaprojektowano z zastosowaniem typowych garay
blaszanych, o konstrukcji stalowej, wykoczonych zewntrznie tynkiem akrylowym, zestawionych w rzdach rwnolegle
do drogi publicznej. Kady gara jest wyposaony w instalacj
elektryczn wewntrzn (owietlenie i 220 V), kanalizacj deszczow. Ponadto teren, na ktrym
znajduj si garae jest ogrodzony, owietlony oraz chroniony
poprzez system monitoringu.
Dodatkowym zabezpieczeniem
dla wacicieli samochodw jest
bramka. Osoby zainteresowane
kupnem lub wynajciem garau
proszone s o kontakt pod nr tel.
601 419 731. Wicej informacji
znajd Pastwo na stronie internetowej www.garaze-raciborz.
pl. Tutaj zamieszczono rwnie
regulamin sprzeday, a take
ofert banku w zakresie kredytowania.

Fot. ATM Kalka i Wsplnicy

Chcesz kupi lub wynaj gara w Raciborzu?


Mamy dla Ciebie propozycj!

czok to dla Raciborza prawdziwa pereka przyrodnicza.


leszek iwulski

Garae do wynajcia na ulicy Polnej.


Teren jest ogrodzony i monitorowany.
ATM Kalka i Wsplnicy
www.garaze-raciborz.pl
tel.: 601 419 731

Magistrat ogosi przetarg


na opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej cieki rowerowej wzdu
ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej czcej ciek po waach przeciwpowodziowych z rezerwatem czok. cieka, ktra od
dawna stanowi marzenie wielu
cyklistw w Raciborzu ma liczy
sobie 1855 metrw dugoci i

by szeroka na 3 metry. Konstrukcja cieki ma zasadza si


na nawierzchni asfaltowobetonowej o gruboci 3 cm (warstwy
cieralnej), siatki geotechnicznej, nawierzchni asfaltowobetonowej (warstwy wyrwnawczej)
o grupoci 4 cm, podbudowy z
tucznia oraz warstwy wyrwnawczej z pospki. Firma, ktra wygra przetarg bdzie miaa
prawie p roku na opracowanie odpowiedniej dokumen-

tacji. Termin skadania ofert


mija ju 21 padziernika. Dla
wszystkich, dla ktrych jazda na
dwch kkach w Raciborzu nie
jest obojtna, wanie ta inwestycja jest niezwykle wana. Jej
ukoczenie powoduje bowiem,
e mionicy aktywnego spdzania wolnego czasu bd mieli
moliwo przejechania si po
terenach niezwykle urokliwych
i interesujcych z przyrodniczego punktu widzenia.

16 PLUSY BIZNESU

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region gospodarka

Zadania stawiane przed administratorem systemu SILESIAinfo


Fot. Ireneusz Burek

Raciborska Izba Gospodarcza podja si prowadzenia platformy gospodarczej.


ireneusz burek

Prowadzenie Gospodarczej Platformy Informacyjnej


SILESIAinfo jest istotnym zadaniem Miasta Racibrz, ktre ma przeoy si na rozwj
przedsibiorczoci w regionie.
System SILESIAinfo jest
instrumentem pomocnym w
realizowaniu wytyczonego
kierunku wspierania przez
Miasto Racibrz przedsibiorczoci oraz prowadzonej
na terenie miasta dziaalnoci
gospodarczej. W drodze konkursu ofert Miasto wyonio
Raciborsk Izb Gospodarcz
do penienia roli administratora systemu.
Prowadzenie platformy
polega m.in. na zbieraniu,
selekcji i opracowaniu rozproszonych w wielu rdach,
informacji przydatnych dla
przedsibiorcw, publikowaniu ich na stronie informacyjnej www.SILESIAinfo.
org oraz wreszcie dostarczanie informacji poprzez system newsletterowy do zarejestrowanych uytkownikw
systemu. Miasto kadzie duy
nacisk na wypracowanie tzw.
katalogu rde informacji
gospodarczych. Wrd tych
nie moe zabrakn lokalnych urzdw, z ktrymi styka si przedsibiorca. Wobec
tego w ostatnim okresie podpisano umowy o wsppracy
z Partnerami WspierajcyR E K L A M A

15 padziernika w magistracie w Ostrawie odyo si


spotkanie konsultacyjne w sprawie SILESIAinfo.
mi, w grono ktrych przyjto: Starostwo Powiatowe w
Raciborzu, Powiatowy Urzd
Pracy, Urzd Skarbowy w
Raciborzu, ZUS Racibrz,
Powiatowa Komenda Policji
w Raciborzu, PWSZ, Urzd
Celny w Rybniku, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Raciborzu.
Do zada Administratora
bdzie m.in. wypracowanie
zasad przekazywania informacji, wyznaczenie osb odpowiedzialnych za kontakty oraz poruszan tematyk
na amach serwisu (obszar
wsppracy dajcy wsplne
korzyci stronom porozumienia oraz przedsibiorcom). W
dniu 15 padziernika przed-

stawiciele RIG oraz Urzdu


Miasta w magistracie Miasta Opawy omawiali rwnie
wsplne dziaania w zakresie
tumacze informacji gospodarczych oraz zakresu opracowa dotyczcych przedsibiorcw. Ustalono wstpnie,
i na stronie SILESIAinfo.
org powstanie poradnik dla
zakadajcych
dziaalno
gospodarcz w Republice
Czeskiej.
Jednym z zada Administratora platformy bdzie
rwnie weryfikowanie i rejestracja uytkownikw systemu SILESIAinfo a take
udzielanie pomocy i porad
w zakresie wykorzystywania
wszystkich funkcji systemu.

Zgodnie z zaoeniami do
Programu Wspierania Przedsibiorczoci Miasta Racibrz,
prowadzenie
gospodarczej

platformy informacyjnej SILESIAinfo ma wspiera przedsibiorcw w zakresie:


- informowania o ofercie inwestycyjnej,
- prowadzenia kampanii informacyjno promocyjnej nt.
oferowanych ulg dla przedsibiorcw itp.
- rozpowszechniania wiedzy
nt. podstawowych aspektw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
- rozpowszechniania informacji o systemie podatkowym,
informacji o przeprowadzanych w miecie przetargach
- prowadzenia konsultacji z
przedsibiorcami oraz instytucjami obsugujcymi
biznes
- promocji dziaa realizowanych w ramach Orodka
Wsppracy Gospodarczej
poprzez zapewnienie lokalnym przedsibiorcom mo-

liwoci korzystania z oferowanych lokali uytkowych,


start upw i inkubatorw
- udziau przedstawicieli rodowiska gospodarczego (tj.
Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, Raciborskiej
Izby Gospodarczej, Cechu
Rzemios Rnych) w tworzenie planw zwizanych z
yciem gospodarczym miasta,
- informowania o organizowanych w ramach nowej
perspektywy konkursach, o
tworzeniu koncepcji projektw obejmujcych rozwj i
wsparcie przedsibiorczoci
- promowania projektw edukacyjnych zapewniajcych
dodatkowe zajcia rozwijajce u uczniw umiejtnoci
deficytowe na lokalnym rynku pracy oraz zaj promujcych prowadzenie wasnej
dziaalnoci gospodarczej.

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco! Zarejestruj si na SILESIAinfo.org


uzyskasz:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu w sprawach przedsibiorczoci

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 17

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

DLA

region komunikacja

region - gospodarka

E-usterka

Rafako buduje EcoGenerator

Fot. MZK

W autobusach MZK system


bdnie nalicza opaty za przejazd.
leszek iwulski

Na stronach internetowych
gmin powiatu wodzisawskiego pojawia si informacja o
bdach, ktre wystpuj przy
uywaniu tzw. e-biletu w autobusach nalecych do MZK.
Do tej pory w siedzibie zwizku w Jastrzbiu Zdroju zoyo swoje reklamacje ju ponad
160 osb. Powody reklamacji
byy rne, ale w ponad 100
przypadkach uytkownicy skaryli si, e bdnie naliczane s
opaty za przejazd. Kwoty, o jakie chodzio cae szczcie nie
byy zbyt wygrowane - wahay si od sumy 20 gr do ponad
13 z. cznie w wyniku bdw
pasaerw obciono kwot ok.
500 z. Nie jest to zbyt dua suma patrzc globalnie, bo cznie wszystkich kart wydano ok.
60 tys., a liczba operacji przeprowadzonych za pomoc systemu zwizanego z e-biletem
to ju ponad 700 tysicy. Tym
niemniej jednak zarzd MZK
zdecydowa, e usterka zostaa
potraktowana jako sprawa, ktr naley si zaj w stosunkowo niedugim czasie. Dyrektor
biura MZK Benedykt Lanuszny
uwaa, e rdo usterki tkwi w
module naliczania opat, ktry ma tendencj do bdw w
przypadku tras o duym nateniu przystankw. System
czasami niewaciwie odczytuje miejsca postoju, co w konsekwencji skutkuje bdnym naR E K L A M A

E-bilet to najwiksza inwestycja MZK.


W przypadku jego wdroenia doszo jednak do utrudnie.
liczaniem ceny biletu. Usterka
ma zosta wyeliminowana w
ramach gwarancji, ktra obowizuje firm z Mielca, ktra
instalowaa system. Wada programu ma zosta usunita do
20 padziernika. Koordynator
projektu Beata Wodarczak

poinformowaa, e w chwili
obecnej prowadzony jest w 24
autobusach zwizku program
testowy. MZK informuje rwnie, e kada osoba, ktra w
ten sposb zostaa naraona
na koszty, moe ubiega si o
zwrot pienidzy.

Ecogenerator
bdzie
najbardziej efektywn
energetycznie spalarni
w Polsce.
Zakad
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadw, ktry powstaje na
Ostrowie Grabowskim w
Szczecinie, to aktualnie jeden z szeciu takich projektw spalarniowych realizowanych w kraju. Pozostae
powstaj w: Biaymstoku,
Krakowie, Koninie, Bydgoszczy i Poznaniu. Jednak
tylko w jednym z tych projektw uczestniczy Rafako
S.A. w Szczecinie i tylko
tutaj, w segmencie oczyszczania spalin mamy do czynienia z obligatoryjnym odzyskiem ciepa.
- To bdzie najbardziej
efektywna
energetycznie
spalarnia w Polsce. Oprcz
energii z kota, EcoGenerator bdzie dodatkowo odzyskiwa przy pomocy pomp
ciepa energi ze skraplania
pary wodnej w spalinach w
iloci dwch megawatw z
kadej z dwch linii oczyszczania spalin. Pompy ciepa
w instalacjach oczyszczania

spalin to standardowa technologia odzysku ciepa spotykana na rynku skandynawskim, ale w pozostaych
krajach Europy to cigle
rzadko podkrela Jerzy
Mirosaw, projektant wiodcy projektu Budowa ZTUO
Szczecin z Rafako.
Czym zatem rni si
szczeciski projekt od tradycyjnej elektrociepowni,
opalanej np. wglem kamiennym? - Nie wchodzc w
szczegy, najbardziej znaczc rnic jest rozbudowany system oczyszczania
spalin. Wynika to z faktu, e
ustawodawca przewidzia
znacznie ostrzejsze parametry emisyjne, ktre bezwzgldnie musz by dochowane. Z ekologicznego
punktu widzenia spaliny z
komina spalarni s znacznie
czystsze ni spaliny emitowane ze spalania np. wgla
kamiennego w tradycyjnej
elektrociepowni tumaczy
Jerzy Mirosaw. Ponadto koty dedykowane spalarniom
odpadw komunalnych maj inn konstrukcj rusztu
oraz ze wzgldu na korozj

inn konstrukcj elementw


kota w stosunku do kotw
opalanych paliwem tradycyjnym.
Rafako nie jest generalnym wykonawc tej szczeciskiej inwestycji, lecz tylko podwykonawc, ale za to
najbardziej znaczcym, bo
odpowiedzialnym za cay
cig technologiczny. Zakad
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadw powstaje na Ostrowie Grabowskim. Koszt inwestycji to
666 mln z, z czego 255 mln
stanowi unijne dofinansowanie. EcoGenerator bdzie mia 32,5 m wysokoci
i powierzchni ok. 9,5 tys.
m kw. Cay teren przeznaczony pod ZTUO to ok. 12
hektarw. Oprcz budynku
gwnego bd tam place
do skadowania i manewrowe oraz instalacje pomocnicze. Moc przerobowa ZTUO
w Szczecinie wyniesie 150
tysicy ton odpadw komunalnych rocznie. Zakoczenie budowy przewiduje si
w poowie 2016 roku.
ps

18 Z regionu

publicystyka

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

region edukacja

PWSZ w Raciborzu idzie w lokalno


leszek iwulski

Leszek Iwulski: Jaka jest


obecnie polityka PWSZ w
stosunku do samorzdu terytorialnego?
dr Joanna Moskwiak-Sokoowska: W ostatnim czasie nastpia dua intensyfikacja
kontaktw z rnymi instytucjami publicznymi. Jestemy zdania, e w silnym otoczeniu konkurencyjnym nowoczesna szkoa
wysza nie moe zdoby na rynku edukacyjnym dobrej marki,
jeli nie wsppracuje zarwno z
sektorem publicznym jak i prywatnym. Wsppraca z sektorem
publicznym to przede wszystkim
wsppraca z samorzdami. W
niezwyky sposb uwypukla si
to na przykadzie instytutu, ktry
reprezentuje Instytutu Architektury. Nasi studenci w wyjtkowy sposb mog suy poszczeglnym gminom, czy powiatom.
I wanie to robi. Wspomn tylko, e w ramach podpisanej w
grudniu 2014 umowy z gmin
Rudnik o wzajemnej wsppracy ju w tym roku wykonalimy
inwentaryzacj 31 kaplic terytorialnie przynalenych gminie.
To kompleksowe opracowanie,
wykonywane cznie z opracowaniem dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. Zamiarem
Gminy jest przygotowanie publikacji na ten temat. Zdradz, e
plany na przyszo s znacznie
szersze. W ramach procesu dydaktycznego w Instytucie ArchiR E K L A M A

tektury wykonywane s projekty urbanistyczne, urbanistyczno


architektoniczne. Z gmin Rydutowy podjlimy dziaania,
podejmujc wysiki ukierunkowane na pozyskanie rodki zewntrzne na rewitalizacj hady
rydutowskiej i stawu Machnikowiec. Przygotowane w Instytucie Architektury pod kierunkiem prof. dr hab. In. architekta
Jacka Wodarczyka i dr in. architekta Wiesawa Olejki 4 rne
studenckie koncepcje projektowe
zagospodarowania urbanistycznego hady, prawdopodobnie zostan wczone do dokumentacji
sucej pozyskaniu pienidzy
z Unii Europejskiej. To bardzo
konkretne dziaania i pomoc, na
ktre gmina patrzy z rosncym
zainteresowaniem.
Jakie s korzyci wynikajce ze wsppracy pomidzy
samorzdem a wysz szko zawodow?
Dla samorzdu to przede
wszystkim wiee spojrzenie.
Gmina, czy powiat otrzymuje
od nas propozycj zupenie nowego ogldu wielu spraw. To
spojrzenie wolne jest od administracyjnych ogranicze, od barier finansowych. To spojrzenie
nieskrpowane, nierzadko niepokorne, ale zawsze oryginalne.
Z drugiej strony nasi studenci
dostaj rwnie lekcj. Ucz si,
jakie przeszkody stoj przed architektami lub urbanistami w
praktyce. Dziki dowiadczeniu

Fot. Dominika Zajc

O znaczeniu rodowiska lokalnego dla uczelni wyszej rozmawiamy z doktor Joann Sokoowsk Moskwiak.

nych przez realne moliwoci.


Due orodki akademickie, ze
wzgldu na struktur, s duo
mniej elastyczne w reagowaniu
na zmiany, ktrych oczekuje rynek pracy. Barier dla nich jest
czsto ich wasna wielko: bowiem zmiany musz w ich przypadku siga znacznie gbiej i
czsto s rozcignite w czasie.
W naszym przypadku mamy
moliwo szybszej odpowiedzi
na oczekiwania rynku. Dlatego,
chcc by konkurencyjni przygldamy si bacznie otoczeniu i
staramy si dostosowa do jego
zapotrzebowania i oczekiwa.
Obserwacja dostarcza nam odpowiedzi na pytanie, jak dostosowa profil absolwenta, ktry
jest obecnie poszukiwany na
rynku pracy.

Jeszcze rok temu niewielu wiedziao, e jest ona w ogle


w Raciborzu (miech), a dzisiaj
nasze studentki odbieraj nagrody za najlepsze projekty studenckie tego kierunku w Polsce.
Jestemy bardzo modym kierunkiem, a ju zostalimy laureatami I nagrody Brick Award
- Midzynarodowego konkursu
architektonicznego. Zdobylimy
II nagrod SARP w Rzeszowie.
Wzorem ubiegych lat w grudniu wczymy si w organizacj
Midzynarodowego Turnieju
Budowlanego. Rozpoczynamy
take kurs rysunku odrcznego.
W harmonogram naszej pracy
w Instytucie Architektury zostay
wpisane warsztaty midzynarodowe dla studentw architektury w Sarajewie i ju 8 listopada
wyjedamy z kolejn grup studentw. Nawizalimy kontakt z
Fundacj Romualdo del Bianco
we Florencji. I oczywicie ogromnie dla nas wana jest wsppraca
z samorzdami poparta umowami Rydutowy, Rudnik, Racibrz. To wszystko wydarzyo si
w cigu ostatniego roku. Doda
musz, e skompletowalimy
doborow kadr, dziki ktrej te
wszystkie dziaania s po prostu
moliwe. Ale najwiksz dum i
radoci s nasi studenci. Im po
prostu dzikuj. Wic odpowiadajc na pytanie: myl, e idziemy w cakiem dobrym kierunku.

A jak dzisiaj stoi architektura w Raciborzu?

raciborz.com.pl

Raciborska Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w coraz wikszym


stopniu orientuje si na wspprac z jednostkami samorzdu terytorialnego.
kontaktu z samorzdem dowiaduj si wiele o rzeczywistym
rodowisku, w ktrym bd musieli si porusza jako przyszli
pracownicy. W ten sposb ju na
etapie studiw s blisko realiw
rynku pracy. My suymy wic
swoj wiedz. Jednoczenie nasi studenci si ucz tego, co dzisiaj by moe jest najwaniejsze jak wyglda zastosowanie
ich wiedzy w praktyce. Wszystkie dziaania odbywaj si pod
okiem dowiadczonej kadry i s
weryfikowane przez kompetentnych urzdnikw. W niektrych
przypadkach projekty naszych
studentw byy wczane do
szerokiej dyskusji na temat centralnych przestrzeni w miecie i
poddawane pod osd opinii publicznej, jak w przypadku ywo
dyskutowanej redefinicji ksztatu i funkcji Placu Dugosza w Raciborzu.

Jakie dostrzega Pani moliwoci Wyszych Szk


Zawodowych, ktrych by
moe due orodki akademickie s pozbawione?
Zacznijmy od tego, e mae
jest pikne (miech). Uczelnia
taka jak PWSZ ma jedn zasadnicz przewag nad duymi orodkami akademickimi.
W jej przypadku moliwe jest
zindywidualizowane podejcie
do ksztacenia studenta. Jest to
szczeglnie wane tam, gdzie
praca ze studentem ma charakter twrczy, a architektura,
sztuki plastyczne czy wychowanie fizyczne do tych dziedzin
nale. Dziki wikszej indywidualizacji procesu nauczania
nasz student jest wyposaony
w specyficzny rodzaj wiedzy
pozwalajcy mu na jednoczesne twrcze dziaanie i poruszanie si w granicach zakrelo-

Czytaj cay wywiad na:

GazetaInformator.pl >>

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

powiat wodzisawski sylwetki

Astrohunters kosmiczne chopaki


Fot. Astrohunters

Rozmowa z duetem pasjonatw astronomw, Dawidem Barteczko z Rydutw i Michaem Witek z Pszowa.

Na zdjciu Micha Witek i Dawid Barteczko,


autorzy projektu Astrohunters
dominika zajc

Jak zacza si Wasza kosmiczna przygoda?


Dawid Barteczko: Moja
kosmiczna przygoda rozpocza
si kilka lat temu, kiedy kolega
pokaza mi na smartfonie aplikacj za pomoc ktrej mona w
prosty i szybki sposb nauczy si
konstelacji oraz wyszuka interesujce nas na niebie obiekty, jak
planety czy mgawice. Od tamtej
pory zaczem coraz czciej patrze w niebo, zdobywa wiedz
i rozwija w sobie astronomiczn pasj. Po niedugim czasie ju
miaem lornetk, ktra bardzo
pomoga mi w nauce orientacji
na niebie, nastpnie przyszed
czas na teleskop no i w kocu pojawia si ch podczenia do tego teleskopu aparatu.
Micha Witek: W moim
przypadku astronomia to do
spory kawaek ycia. Pamitam
jak bdc maym chopcem (miaem wtedy moe 7 lat) zachwycaem si blaskiem jakiej bardzo
jasnej gwiazdy, ktra wiecia
samotnie na zachodnim niebie,
teraz wiem, e bya to planeta
(najprawdopodobniej Wenus).
Przeomem w moim yciu byy
wielkie wydarzenia astronomiczne: przelot komety Hale-Boppa

w 1997 roku, prawie cakowite


zamienie Soca w 1999 roku,
tranzyt Wenus na tle Soca w
2004 roku oraz mj pierwszy teleskop, ktry dostaem w prezencie na 18te urodziny. Wtedy to po
raz pierwszy ujrzaem piercienie
Saturna, pasy chmur w atmosferze Jowisza czy Wielk Mgawic w Orionie. To, co do tej pory
ogldaem na zdjciach w poradnikach i czasopismach naukowych mogem zobaczy na wasne oczy. Z czasem dochodzi
kolejny, ju powaniejszy, sprzt,
ktry pozwala na wicej, a take
wiedza na temat Wszechwiata,
ktr staraem si systematycznie zgbia.

my si popularyzacj astronomii.
Staramy si zwrci uwag na to
co dzieje si nad naszymi gowami. Nasz dziaalno kierujemy
do wszystkich. Modemu pokoleniu pokazujemy jak wane w yciu s hobby i pasja. Organizujc
wszelkiego rodzaju pokazy nieba,
wykady i warsztaty w szkoach
uczymy przez zabaw, proponujc alternatywn form spdzania wolnego czasu. Zamiast
przesiadywania przed komputerem czy konsol do gier mona w
inny sposb rozwija pozytywne
cechy osobowoci.
Co fascynujcego jest w obserwacji gwiazd?
W samych gwiazdach nic
szczeglnego nie wida, niezalenie od powikszenia wygldaj podobnie. Wiksz wag
przywizujemy do obserwacji
mgawic czy galaktyk. Kada z
nich jest inna, niepowtarzalna.
Jest mnstwo mgawic ktre s
pozostaoci po yciu gwiazd,
ale i te takich w ktrych rodz
si nowe gwiazdy, a nawet cae
ukady planetarne.
Astronomie
traktujecie
wycznie jako hobby, czy
rwnie jako sposb na ycie?
Astronomia pocztkowo bya naszym hobby, ktre w krtkim czasie przerodzio si w yciow pasj.

Kiedy zrodzi si pomys


stworzenia projektu Astrohunters?
Pomys powsta podczas
pierwszych wsplnych obserwacji w 2012 roku w Zwardoniu.
Pomimo i mieszkamy od
siebie w odlegoci 4 km pierwszy raz spotkalimy si wanie
w Zwardoniu. Od razu wietnie
si ze sob dogadywalimy wic
postanowilimy zrobi co wicej
ni wsplnie obserwowa niebo.
Czym si zajmujecie w ramach tego projektu?
Przede wszystkim zajmuje-

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

sylwetki

Z regionu 19

20 Z regionu

zdrowie

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Zabiegi ortopedyczne w Artimex-Eurodent

Centrum Medyczno-Diagnostyczne ArtimexEurodent w Raciborzu istnieje od


2012 roku. Dziki profesjonalizmowi oraz rzetelnoci
szybko zyskao uznanie pacjentw oraz jednostek medycznych z Raciborza oraz
ociennych gmin. Podstaw
naszego sukcesu jest nowoczesne wyposaenie oraz wysokie kwalifikacje personelu,
w skad ktrego wchodz: lekarze specjalici z wieloletni
praktyk zawodow, wietnie przygotowani zawodowo
technicy elektroradiologii i
kompetentne rejestratorki.
W swojej dziaalnoci bylimy
rwnie kilkukrotnie wyrniani za profesjonaln obsug oraz wysok jako wiadczonych usug medycznych.
Najwikszym uznaniem naszych dotychczasowych stara byo przeduenie nam
bez zastrzee w 2013 roku
na okres kolejnych 3 lat Certyfikatu Systemu Zarzdzania Jakoci zgodnego z ISO
9001:2008 przez niezalen
firm certyfikujc Bureau
Veritas Certification.
Wychodzc
naprzeciw
Pastwa oczekiwaniom i potrzebom oferujemy usugi
medyczne komercyjne na najwyszym poziomie i w konkurencyjnych cenach. Niedawno do naszej kadry doczyli
R E K L A M A

Fot. Centrum Medyczne Artimex-Eurodent

Nowo w Artimex-Eurodent. Od niedawna funkcjonuje tutaj poradnia chirurgii dziecicej.

Do grona specjalistw, chirurgw Centrum Medycznego Artimex-Eurodent


doczyli specjalici chirurgii dziecicej - lek. med. Krzysztof Potera
oraz dr n. med. spec. chirurgii i ortopedii dziecicej Wojciech Bijata.
Centrum Medyczne Artimex-Eurodent
www.eurodent.pro
Na powysze zabiegi zapraszamy
do placwki w Raciborzu:
Racibrz, ul. Bema 5
tel. 32 415 41 13

Prosimy o zapoznanie si z ofert naszych pozostaych placwek:


Wodzisaw lski
ul. Kubsza 28A
tel. 32 455 55 49

Kdzierzyn-Kole
Plac Gwardii Ludowej 1
tel. 77 481 05 92

specjalici chirurgii dziecicej - lek. med. Krzysztof Potera oraz dr n. med. spec.
chirurgii i ortopedii dziecicej Wojciech Bijata. Dziki
temu poradnia ortopedyczna
wzbogacia swoj ofert o nowe usugi.
Poradnia
chirurgii dziecicej:
- chirurgia dziecica peny
zakres
- urazy u dzieci i modziey
- diagnostyka i leczenie rozwojowej dysplazji staww
biodrowych u niemowlat
(USG staww biodrowych,
profilaktyka i leczenie
certyfikat metody prof.
Graffa
- USG narzdu ruchu w ramach porady (kolano, staw
ramienny, staw biodrowy,
staw skokowy, entezopatie,
urazy mini i cigien) certyfikaty PTU
Zabiegi w ramach poradni:
- znamiona barwnikowe, odciski, brodawki i inne drobne zmiany skrne (znieczulenie miejscowe, badanie

histopatologiczne)
- rozklejanie napletka
- podcicie wdzideka jzyka
W poradni chirurgicznej
od dawna wykonywane s
zabiegi ortopedyczne dla dorosych. Centrum Artimex-Eurodent wykonuje zabiegi
z zakresu stawu kolanowego
(artroskopia kolana, szycie
kotek, przeszczep kotek,
rekonstrukcja wizada, operacja niestabilnoci rzepki),
stawu skokowego (artroskopia stawu skokowego, rekonstrukcja cigna Achillesa,
operacja niestabilnoci stawu skokowego), stawu barkowego (artroskopia barku,
rekonstrukcja stawu barkowo-obojczykowego, operacja
niestabilnoci barku), nadgarstka (odbarczenie zespou cieni kanau nadgarstka,
operacja przykurczu Dupuytrena, uszkodzenie cigien i
nerww obwodowych), stopy (paluch kolawy, operacja
palucha bolesna sztywnego,
operacja rekonstrukcji stopy).
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

region ekologia

Wicej pienidzy
na termomodernizacje
Porozumienie w sprawie uzupenienia dofinansowania z RPO.
paulina krupiska

Porozumienie
pomidzy
Wojewdztwem lskim a Wojewdzkim Funduszem Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej daje moliwo zwielokrotnienia rodkw, jakie zostan
przeznaczone na termomodernizacj budynkw. Porozumienie otwiera rwnie moliwo
wsparcia z Programu Regionalnego 2014-2020 projektw dotyczcych termomodernizacji
budynkw przy jednoczesnym
zastosowaniu niskoemisyjnych
i wysokosprawnych kotw wglowych.
- Jest to sposb na rozwizanie problemu, jaki powsta w
wyniku stanowiska Komisji Europejskiej. Wyklucza bowiem
ona moliwo dofinansowania
wymiany rda ciepa na niskoemisyjne i wysokosprawne
koty wglowe w ramach RPO
Wojewdztwa lskiego na laR E K L A M A

ta 2014-2020 Zdaniem Komisji


Europejskiej, celem priorytetu
inwestycyjnego Efektywno
energetyczna i odnawialne rda energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym jest poprawa efektywnoci
energetycznej oraz zwikszenie
wykorzystania odnawialnych
rde energii w infrastrukturze
publicznej oraz sektorze mieszkaniowym - informuje Urzd
Marszakowski Wojewdztwa
lskiego.
Tymczasem budetem na tak wymian kotw wglowych
dysponuje WFO. Otwaro to
drog do zawarcia porozumienia midzy dwoma instytucjami.
Dziki temu samorzdy oraz firmy ktre planuj termomodernizacj budynkw, ale jednoczenie, ze wzgldu na stosunkowo
nisze koszty eksploatacji, chc
pozosta przy wglowym rdle ciepa, bd mogy stara si
o dofinansowanie z Funduszu

Ochrony rodowiska. Na dofinansowanie bd mogy liczy


rwnie projekty zoone do
Programu Regionalnego, ktre
przeszy pozytywnie ocen merytoryczn, lecz nie wystarczyo
dla nich pienidzy, oczywicie
pod warunkiem, e bd dotyczyy termomodernizacji wraz z
wymian rda ciepa na wysokosprawny kocio wglowy.
Eksperci Funduszu szacuj,
e na realizacj zawartej umowy
przeznaczonych zostanie okoo
10 milionw zotych.

zdrowie

Z regionu 21

22 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Zblia si sezon zimowy


a wraz z nim dylematy dotyczce wyboru opon. Zim
coraz czciej spotykamy
skrajne warunki drogowe od
wysokich temperatur rzdu 15C i wicej, w miesicach grudzie czy stycze,
po skrajnie trudne warunki
drogowe z obfitymi opadami niegu, bardzo niskimi
temperaturami, odwilami i gooledzi itd. Dlatego
opony na zim powinny by
przede wszystkim wszechstronne. Powinny sobie ra-

<< GazetaInformator.pl

Czas na zmian opon!

dzi na niegu czy lodzie, jak


i na mokrej nawierzchni.
Opony najtasze z tzw.
klasy budetowej, przegrywajce niezalenych testach,
mog by dobrym rozwizaniem do aut pokonujcych
mao kilometrw w okresie
zimowym, ale za to poruszajcych si gwnie w obszarach, gdzie zimy s niene
i mrone. Zimwki z najniszej pki zwykle wietnie radz sobie w gbokim
niegu, ale fatalnie wypadaj na mokrej i suchej nawierzchni, przez co zajmuj
w testach kocowe miejsca.

NAPRAWY POWYPADKOWE

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

Na zakup dobrych opon


typowo zimowych powinni zdecydowa si waciciele aut klasy redniej,
szczeglnie wersji z mocniejszymi silnikami. Przy
czym te mocniejsze to
przede wszystkim diesle z
potnym momentem obrotowym. Cechuj si one
dobrym zachowaniem w
prawie kadych, a czsto
take wysok trwaoci.
Waciciele samochodw
z napdem na cztery koa czsto nie przejmuj si
ogumieniem na zim dziki
lepszej trakcji auta 4x4. Ru-

MECHANIKA POJAZDOWA

szanie na onieonej drodze


nawet na oponach letnich
nie jest zwykle problemem.
Warto sobie jednak uwiadomi, e podczas hamowania napd 4x4 nic nie daje
droga hamowania na nieodpowiednim ogumieniu
moe wyduy si nawet
kilkakrotnie! Jeli autem
4x4 chcemy porusza si tak
dynamicznie jak zwyk osobwk, musimy zainwestowa w dobre opony zimowe.
W samochodach poruszajcych si gwnie po
miecie, gdzie drogi s regularnie odnieane, lepiej

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

nawet od zimwek mog


sprawdzi si dobre opony
caoroczne. Ich zakup pozwala te zaoszczdzi na
sezonowej wymianie ogumienia nie mamy rwnie
problemw z przechowywaniem drugiego kompletu opon. W przypadku tych
opon rozczarowanie spotka
nas moe dopiero wiosn,

gdy jak okazuje si w praktyce wikszo tych opon


zachowuje si gorzej na suchej i mokrej nawierzchni
ni opony letnie. Jeli kto
rozwaa zakup dwch kompletw opon - letnich oraz
zimowych z niszej pki,
to zrobi rozsdniej, kupujc
jedne, ale naprawd dobre,
opony caoroczne.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

R E K L A M A

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

GazetaInformator.pl >>

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

motoryzacja

Z regionu 23

R E K L A M A

poligrafia reklama >>>

Polub nas na facebooku


facebook.pl/gazetainformator

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

pomoc
drogowa
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

24 Ogoszenia

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Ubezpieczenia! Tylko u nas: Tasze OC od 33 z/mies., Najlepsze
AC, Majtkowe, Rolne, Turystyczne, Na ycie 35 z/mies. Zadzwo
lub przyjd! Racibrz ul. Opawska
38. Tel. 602 192 922.

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


NIERUCHOMOCI

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze oprocentowanie

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766

na kolorowym tle 14 z

Wynajm lokal handlowy nowy,


80m2, w Kdzierzynie-Kolu. Cena
400 z. Tel. 696 466 182.
Do wynajcia mieszkanie 3-pokojowe z kuchni, II pitro, ciepe, soneczne. Ciepa woda z ciepowni, duy pokj, po remoncie.
Przystpna cena. Racibrz, ul. Zamoyskiego. Tel. 731 338 688.

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Sprzedam kawalerk na pierwszym


pitrze 33 m w centrum Raciborza (przy rynku). Tel. 602 190 735.

Wynajm 2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu, ul. Lotnicza, 52m, 1 pitro. Kontakt


501 224 638.

ZDROWIE

KOMIS LOMBARD

Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8
(wejcie od podwrza)

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

BEZ SPRAWDZANIA BAZ


RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a
Rudnik ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu,
stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

MOTORYZACJA

MECHANIKA

PRACA
Agencja Opieki Akces, ma do zaproponowania legaln, dobrze patn
prac dla opiekunek osb starszych
w Niemczech. Kontakt pod numerem telefonu: 796 999 605, bd
osobicie w oddziale w Raciborzu,
przy ulicy Batorego 5, pokj 214.

Restauracja w Raciborzu przyjmie


do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej studentk.
Wymagania: aktualna ksieczka
sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel. 501 290 217.

Zatrudni dekarza z dowiadczeniem. Kontakt tylko telefoniczny


od poniedziaku do pitku w godzinach 7-17. Tel. 602 888 509.

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt
fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.
ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
Niemcy
Tel. 32 506 55 87

OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

szybko tanio solidnie

Tel. 504 476 839

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

AUTO KOMIS
SAMOCHODY

SPROWADZONE Z NIEMIEC

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105

32 415 19 91, 691 960 146

PRACA

MECHANIKA
POJAZDOWA

SPRZEDA ZAMIANA RATY


TRANSPORT SAMOCHODW

RNE
ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604
729 874, 502 890 351. Racibrz,
ul. Opawska 21/2 (rg Opawskiej
i Ogrodowej).
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka
termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.

Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,


WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

AZBEST

demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY
10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl
Punkt nadawania paczek DPD
Strefa Paczki! Ju jest! Jedyne
miejsce gdzie moesz nada przesyki kurierskie! Tel. 882 19 33 33.
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

poligraa reklama >>>


32 414 90 30, 533 355 277

R E K L A M A

Wiadomoci 25

21 padziernika 2015, nr 20 (197)


RACIBRZ ROZRYWKA

Owacja na stojco
na premierze lmu o NSPJ
Powstanie lmu dokumentalnego zbiego si z 80-leciem kocioa,
ale powodw i rocznic jest wicej.
Fot. Pawe Strzelczyk

GazetaInformator.pl >>

PAWE STRZELCZYK

W niedziel, 18 padziernika odbya si premiera lmu dokumentalnego "Dzieje


kocioa Najwitszego Serca
Pana Jezusa". Autorami lmu
s pasjonaci lokalnej historii:
Adrian Szczypiski (reyser) i
Wojciech Mitrga. Od pierwszych prac koncepcyjnych po
efekt nalny mino 14 miesicy. Jak na wstpie zaznaczy
proboszcz Adam Rogalski, nie
musia si dugo zastanawia,
gdy niespena ptora roku temu zgosi si do niego Szczypiski z pomysem nakrcenia
lmu. Sam przy okazji w tym
czasie dowiedzia si kilku rzeczy o parai, ktr zarzdza ju
10 lat.
Przed projekcj zaplanowan na godz. 19.00 gos oprcz
proboszcza zabrali ponadto
krtko autorzy, przekazujc
kilka ciekawostek zwizanych
z powstawaniem lmu. Szczypiskiego ucieszya wysoka
frekwencja - rodkowe rzdy
kocioa zapenione byy po
brzegi, wolne miejsca widniay
jedynie po bokach. Kilkanacie
lat temu paraa doczekaa si
ksiki powiconej jej historii,
80-lecie zbiego si z premier
lmu (trwajcy 104 minuty obraz wkrtce bdzie dostpny na
DVD). Ale ten jubileusz to nie
jedyna rocznica przypadajca
w tym roku: proboszcz Rogalski skoczy 50 lat, ponadto 10
lat temu zmar poprzedni (Alojzy Jurczyk; zarwno on, jak i
pierwszy proboszcz Jan Post ktry take doczeka si ksiki
sobie powiconej - s w lmie
ukazani).

Film wyreyserowali Adrian Szczypiski (na zdjciu po lewej) i Wojciech Mitrga


(na zdjciu po prawej).

Dzieo dedykowane zostao


pamici Urszuli Kalus. Jak wyjawi Szczypiski, ktry wczeniej nakrci ju lm powicony parai w. Mikoaja na
Starej Wsi, to wanie zmara
niedawno dziaaczka TMZR
zainspirowaa go do udokumentowania dziejw drugiej
najmodszej parai w Raciborzu, gdzie sama mieszkaa. Po
projekcji zebrani wstali i dugimi brawami podzikowali

autorowi za jego dzieo, co dla


twrcy jest chyba najwiksz
nagrod. Adrian Szczypiski
z trudem powstrzymywa zy.
Jak powiedzia nam Wojciech
Mitrga, lm na DVD ma by
dostpny na przeomie listopada i grudnia. - Myl, e 2 grudnia to najpniejsza data - wyjawia Mitrga, odpowiedzialny
za konsultacje historyczne pracownik raciborskiego archiwum.

Ten lm trwa - zasygnalizowali twrcy dajc do zrozumienia, e obraz nie jest jeszcze
skoczony i moe by uzupeniony o kolejne fakty zwizane zarwno z para, jak i
sam produkcj. Paraa Najwitszego Serca Pana Jezusa
- najwiksza raciborska paraa
obejmujca tzw. Nowe Zagrody, powstaa w 1935 roku, naleca do dekanatu raciborskiego
lecego w diecezji opolskiej.

26 Rozrywka

21 padziernika 2015, nr 20 (197) <<

GazetaInformator.pl

kunia raciborska rozrywka

Fina konkursu Wokalnego w Kuni Raciborskiej


Fot. Nikol Strzedula

18 padziernika po raz smy spotkali si na scenie artyci Konkursu Wokalnego w Kuni Raciborskiej.
nikol strzedula

Fina tegorocznej edycji Konkursu Wokalnego w


Kuni Raciborskiej za nami. Po raz pierwszy w konkursie wziy udzia take
osoby z Bierawy i Ndzy. W
finale zapiewao 15 uczestnikw, wczeniej jednak musieli przej przesuchania
wstpne. Czteroosobowe jury oceniao solistw w trzech
kategoriach
wiekowych.
Oceniajcy docenili odwag
uczestnikw i zgodnie przyznali, e konkurs sta na wysokim poziomie. W kategorii junior pierwsze miejsce
zaja Zofia Sokoowska. Tu
za ni na podium stany
Kaja Dugosz i Julia Kapusta. W kategorii modzieowej najlepsze okazay si
Karolina Kubala (I miejsce),
Paulina Kasiak (II miejsce),
Nadia Dugosz (III miejsce).
Jak zwykle publiczno miaa okazj wysucha rwnie
wystpw osb dorosych. W
tej kategorii pierwsze miejsce
zaj Grzegorz Pierskaa. Drugie miejsce przypado Natalii
Kubickiej, a trzecie Renacie
Galas.
W tym roku przyznano te
nagrod publicznoci. Lauretk tej kategorii zostaa (bya)
Pani Renata Galas z najstarszej grupy uczestnikw konkursu.
kornowac - rozrywka

Hubertus w gminie Kornowac

Fot. Joanna Ulman

W sobot, 17 padziernika do gminy Kornowac na piknik w. Huberta zjechali si mionicy koni.


Uczestnicy tradycyjnego Hubertusa zebrali si na
boisku KS Kornowac. Obecni byli wodarze gminy: wjt
Grzegorz Niestrj, przewodniczcy Rady Gminy Eugeniusz Knura oraz wiceprzewodniczcy Jan Zaczyk. O
13:00 ks. Grzegorz Sonnek z
parafii w. Mikoaja w Raciborzu udzieli zebranym bogosawiestwa, po czym nastpi przejazd 25 jedcw i
17 wozw przez teren gminy.
Pniej odbya si dugo
oczekiwana gonitwa za lisem. Uciekajcym by tryumfator tej imprezy z zeszego roku, Rafa Wochnik
z Raciborza. W tym roku
Puchar Wjta gminy Kornowac po zacitej walce zdoby Dariusz Bugdol z Kornowaca. Masterem gonitwy
by Mieczysaw Stachurski
ze Skrzyszowa. Po dekoracji
zwycizcy wszyscy uczestnicy Hubertusa otrzymali
podzikowania, a konie pamitkowe floo. Nie zabrako
te innych atrakcji koacza, kawy i herbaty przygotowanych przez czonkinie Stowarzyszenia Prny
Kornowac, ciepego bigosu
oraz hucznej biesiady.
ju

Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe


Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

44-300 Wodzisaw, ul. Rynek 6,

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

RACIBRZ - RCK - 23-25 PADZIERNIKA

R E K L A M A

Raciborski Festiwal Podrniczy Wiatraki

Tegoroczny festiwal Wiatraki odbdzie si 23-25


padziernika w Raciborskim
Centrum Kultury. Jak zwykle
nie zabraknie bloku szkolnego. Od godz. 8.30 do 13.00
dzieci i modzie bd mieli
okazj spotka si z Samba
Ifrah Ndiaye z Senegalu (prelekcja Spotkanie z Afryk
stereotyp a rzeczywisto),
z Tomaszem Grzywaczewskim (prelekcja Long Walk
Plus Expedition, czyli Przez

Dziki Wschd), Ryszardem


Pawowskim (prelekcja Polacy w grach najwyszych).
O godz. 15.00 bdzie mona
zwiedzi Browar Raciborski.
O godz. 20.00 w ramach festiwalu na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata
odbdzie si koncert zespou
KESKESE. Sobota, 24 padziernika rozpocznie si od
spywu kajakowego. O godz.
12.00 w Raciborskim Centrum Kultury rozpoczn si

prelekcje i spotkania z gomi. Tego dnia wysuchamy Pawa Zgrzebnickiego


(Wschodnie Indochiny - Reporta z Pewnej Podry),
Tomasza Grzywaczeskiego
(Martwa Droga - szlakiem
syberyjskiej kolei-widmo),
Anety Skrnickiej (Kolorowa Ameryka Poudniowa pokaz rcznie malowany),
Anny Jaklewicz (Pita pe,
pomiertne ycie Toradw i
inne tajemnice Indonezji),
Davida
Kaszklikowskiego
(Badjao duchy z morza).
Na godz. 18.30 zaplanowano
koncert zespou Aire Andaluz. O godz. 19.00 odbdzie
si spotkanie z Elbiet Dzikowsk, podrniczki i reyserki, ktra od lat prowadzi program podrniczy
Pieprz i wanilia. W niedziel od godz. 12.00 w Raciborskim Centrum Kultury bdzie mona spotka si
z Igorem Jeliskim (Dom

na dachu, czyli jak 5 osobowa rodzina, w 2 lata przejechaa wiat land roverem),
Markiem Dudkiem (Krok za
krokiem w Alpy), Kil Zamana (300 km psimi zaprzgami przez nien pustyni),
Robertem Gondkiem (Gabon i Sao Tome: gry, goryle, szympansy, mandryle).
O godz. 18.00 bdzie mona
obejrze film Elizy Kubarskiej K2. Dotkn nieba. O
godz. 19.30 odbdzie si spotkanie z gociem specjalnym
- Ryszardem Pawowskim.
Ryszard Pawowski to wybitny himalaista, instruktor
alpinizmu i przewodnik grski. Zdoby dziesi szczytw
8-tysicznych, min. K2 (8611
m) pn. filarem od strony
chiskiej. Wzi udzia w ponad 300 wyprawach w rne
gry wiata. Jest jedynym Polakiem, ktry 5-krotnie stan na szczycie Mt. Everestu
(8848 m).

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

RACIBRZ - RCK - 23-25 PADZIERNIKA

Marcelina na kocu wiata


30 padziernika o godz.
20.00 na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata
przy ulicy Karola Miarki
w Raciborzu odbdzie si
koncert Marceliny. Bilety
dostpne s w cenie 25 i 35
z. Artystka zadebiutowaa
w 2007 roku. W 2008 roku
wraz z grup Mariija (Dawid Korbaczyski, Robert
Jarmuek, Piotr Mazurek,
Micha Maliski) zdobya
trzecie miejsce w progra-

mie Nowa Generacja emitowanym przez TV 4. W tym


samym roku braa rwnie
udzia w koncertach projektu Fajfy z jazzem, a w 2009
roku w benefisie Sawomira Idziaka. Dostaa si do
finau konkursu Coke Live
Fresh Noise 2009. Jej piosenka Theres no one zostaa wydana na czterech kompilacjach, m.in. kompilacji
wrocawskiego Radia RAM
Ram Cafe 2, ktra osi-

gna status zotej pyty w


przecigu dwch tygodni od
premiery [za wikipedia.pl].
Jej pierwszy, autorski album zatytuowany Marcelina wydany zosta w 2011
roku. W 2012 roku Marcelina otrzymaa m.in. nominacj do Fryderykw (debiut
roku), a take nominacj
do Nagrody WARTO Gazety Wyborczej. Obecnie ma
swoim koncie trzy autorskie pyty.

Promocja!
Do koca padziernika
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
22 PADZIERNIKA - HALA ZSO - RUDNIK
22 padziernika o godz. 10.45 w hali Zespou Szk Oglnoksztaccych w Rudniku odbdzie si XIV Regionalny Turniej
Badmintona Olimpiad Specjalnych pod Patronatem Starosty
Raciborskiego. Turniej organizuje Klub Olimpiad Specjalnych
Animusz Racibrz oraz Zesp Szk Specjalnych w Raciborzu.

jem Pilipiukiem. Wstp wolny.

23 PADZIERNIKA - ZAMEK - RACIBRZ


23 padziernika o godz. 18.00 w Zamku Piastowskim w Raciborzu bdzie mona obejrze spektakl Falbanka i szabelka w
wykonaniu Teatru Amatorskiego dla Dorosych Na Zamku.
Wstp wolny.

31 PADZIERNIKA - SP 15 - RACIBRZ
W sobot, 31 padziernika o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 15 w Raciborzu odbdzie si Bal Charytatywny na Rzecz
Stowarzyszenia Spectrum.

23 PADZIERNIKA - KONIEC WIATA - RACIBRZ


23 padziernika o godz. 20.00 na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata w Raciborzu wystpi zesp KESKESE (indie
folk/ indie rock). Wstp wolny.
24 PADZIERNIKA - HALA ZSO - RUDNIK
W sobot, 24 padziernika o godz. 19.00 w hali Zespou Szk
Oglnoksztaccych w Rudniku odbd si IX Mistrzostwa
Ziemi Raciborskiej w Badmintonie pod patronatem Starosty
Raciborskiego. Mistrzostwa organizuje ZNP o/Racibrz i ZSO
w Rudnik.
24 PADZIERNIKA - MOW - RUDY
W sobot, 24 padziernika o godz. 9.30 w Modzieowym
Orodku Wychowawczym w Rudach odbdzie si I Turniej
Tenisa Stoowego o Puchar Starosty Raciborskiego. Turniej
organizuje MOW w Rudach.
24 PADZIERNIKA - H2OSTRG - RACIBRZ
W sobot, 24 padziernika o godz. 16.00 w aquaparku H2Ostrg w Raciborzu odbd si zawody Grand Prix Masters w
Pywaniu.
27 PADZIERNIKA - GCK - NDZA
We wtorek, 27 padziernika w godzinach od 15.00 do 16.30
w Gminnym Centrum Kultury w Ndzy odbd si warsztaty
wycinania lampionw z dyni.
28 PADZIERNIKA - BIBLIOTEKA - RACIBRZ
28 padziernika o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie autorskie z Andrze-

30 PADZIERNIKA - WCK - WODZISAW


30 padziernika o godz. 9.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury rozpocznie si Przegld Teatrw Osb NIepenosprawnych Para buch-teatr w ruch.

7 LISTOPADA - RCK - RACIBRZ


7 listopada o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum Kultury ze
spektaklem Ja i magosia wystpi Tatr Lalek Banialuka.
Bilety w cenie 20 z.
8 LISTOPADA - RCK - RACIBRZ
8 listopada o godz. 17.00 w sali kameralnej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si koncert Charli Green i Krzysztofa Pumy Piaseckiego. Bilety w cenie 20 z.
13 LISTOPADA - STRZECHA - RACIBRZ
13 listopada o godz. 19.00 w Domu Kultury Strzecha w
Raciborzu z programem Tylko dla dorosych wystpi Piotr
Batroczyk. Bilety w cenie 40 z.
14 LISTOPADA - RCK - RACIBRZ
W sobot, 14 listopada o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert Klasyka inaczej w wykonaniu
Wojtka Mrozka, Big Silesian Band oraz Piotra Salaty. Bilety w
cenie od 15 do 30 z.
20 LISTOPADA - RCK - RACIBRZ
20 listopada o godz. 19.00 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury z programem Tak, e o wystpi kabaret
Hrabi. Bilety w cenie 50 i 60 z.
29 LISTOPADA - RCK - RACIBRZ
29 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury bdzie mona obejrze spektakl Wieczr kawalerski w wykonaniu Teatru Bagatela z udziaem Magdaleny
Walach. Bilety w cenie 60 i 75 z.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

28 Reklama

21 padziernika 2015, nr 20 (197) <<

GazetaInformator.pl

You might also like