You are on page 1of 11

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 21 padziernika 2015 | Nr 20 (197)

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

Manta otwarta

Pomysy
na dugie wieczory...
Fot. Leszek Iwulski

Wodzisaw doczeka si nowoczesnej miejskiej pywalni.


LESZEK IWULSKI

W rod 14 padziernika
ocjalnie otwarto wyremontowany basen na Wilchwach.
Zmodernizowany obiekt nosi
nazw Manta. Na konferencji prasowej, ktra towarzyszya otwarciu pywalni wiceprezydent miasta Barbara
Chrobok, ktra pilotowaa inwestycj, zauwaya: Trudno
mwi o remoncie. Waciwie
to basen zosta zbudowany
od nowa. Ze starej konstrukcji zostao niewiele wicej ni
przysowiowe 4 ciany. Caa
reszta to efekt zastosowania
w peni nowoczesnych, atestowanych rozwiza i materiaw. Gruntowna modernizacja starej, wysuonej
i stopniowo chylcej si ku
nieuchronnemu upadkowi
konstrukcji trwaa niecae p
roku. 7 kwietnia miasto podpisao umow na wykonanie
tej inwestycji z rm. Dua
inwestycja kosztowaa Wodzisaw circa 5 milionw z, ale
nie oznacza to bynajmniej, e
z miejskiej kasy wypyno a
tyle pienidzy. Jeszcze przed
podpisaniem umowy ratusz
zapewni sobie wsparcie rodkw zewntrznych. Gros z
nich pochodzio z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na
lata 2007-2013. Z tego rda
na remont wodziswskiej pywalni wyasygnowano a 2,9
miliona z. Dalsz cz montau nansowego zapewni Ministerstwo Sportu i Turystyki,
ktre wyoy na modernizacj
1,6 miliona z. Miasto woy-

Basen jest dostosowany do potrzeb osb niepenosprawnych. Zaopatrzony jest on nawet w specjaln wind.
o do projektu ok. p miliona
wasnych rodkw. Na konferencji prasowej prezydent
Mieczysaw Kieca, niewtpliwie zadowolony z powodzenia
przedsiwzicia, bardzo chwali zaangaowanie wiceprezydent Chrobok w prowadzeniu
inwestycji. Wedug prezydenta to wanie jego zastpczyni
bya t osob, ktra wzia na
swoje barki odpowiedzialno
za powodzenie projektu i ktra najmocniej opowiadaa si
za byskawicznym podjciem
dziaa zmierzajcych do rewitalizacji starego obiektu.
Wiceprezydent podczas spotkania z dziennikarzami zauwaya, e alternatyw wobec daleko idcego remontu
basenu jest jego wyburzenie.
Wedug niej pywalni na Wilchwach ten los czekaby ju w
2016r. Wyremontowany basen jest monitorowany, tak
eby nie sta si celem aktw

wandalizmu, ktre w Wodzisawiu zaczy pomau przybiera rozmiar plagi egipskiej.


W rodku na klienta pywalni
czekaj ciepe kolory, atmosfera nowoczesnoci i komfortu. Sam basen podzielony
jest na 6 torw o dugoci 25
metrw. Pierwszy z nich dostosowany jest specjalnie dla
potrzeb osb niepenosprawnych. Zaopatrzony on zosta
w specjalnie zaprojektowane
drabinki oraz wind. Tor ten
moe suy rwnie do nauki pywania. Gboko basenu w najgbszym miejscu
wynosi 1,9m, co oznacza, e
niecka zostaa pogbiona o
10 cm. Dziki nowoczesnemu
systemowi ltrowania wody
na basen mona chodzi bez
czepka, co z pewnoci uraduje wszystkich tych, ktrzy notorycznie zapominaj tej czci stroju kpielowego. Obok
basenu znajduje si jacuzzi.

Sceptycznie nastawieni do inwestycji wypominaj, e na


obiekcie zabrako sauny, ktra kiedy bya czci pywalni. Wiceprezydent Chrobok
i dyrektor basenu Mariusz
Blazy odpieraj te zarzuty argumentujc, e zainstalowanie sauny w nowym obiekcie
nie byo moliwe z powodw
konstrukcyjnych. Zastpczyni
prezydenta Kiecy stwierdzia:
Brak sauny jest pochodn
problemw, na ktre natralimy przy przebudowie fundamentw. Lokalizacja starych
fundamentw
uniemoliwiaa poszerzenie Manty o
saun. Tym niemniej jednak
pywalnia doczeka si sauny
zewntrznej. W chwili obecnej nic nie stoi na przeszkodzie dalszej realizacji zadania
w tym kierunku. Pierwszymi uytkownikami wersji 2.0
basenu byli uczniowie Szkoy
Podstawowej nr 8 w Wodzisawiu. Brak sauny nie by ich
najwikszym zmartwieniem.
Du yk dziegciu stanowi
jednak nie brak sauny, ale dojazd do obiektu i moliwo
zaparkowania. Parking przed
basenem, ktry jest pozostaoci po KWK 1 maja przypomina bowiem krajobraz, po ktrym p wieku spacerowa Neil
Armstong. Nawierzchnia z trylinki jest zniszczona i w wielu miejscach zapadnita. Po
deszczach wypenia j woda.
Drogi dojazdowej natomiast
trudno nie nazwa inaczej jak
tylko reliktem poprzedniego
ustroju, ktry przypadkowo
przetrwa 30 lat po upadku
socjalizmu w Polsce.

WODZISAW LSKI WODZISAW

BOROMEUSZKI
JU W SIECI
Publikacj powicon losom zgromadzenia mona
pobra bezpatnie ze strony
starostwa w Wodzisawiu.
Boromeuszki na scenie dziejw Wodzisawia pojawiy si w
dziewitnastym stuleciu. Ostatnio ich zapomniane nieco losy
odkurzy dla szerszej publicznoci dr Sawomir Kulpa. Dwa
tygodnie temu w gmachu podlegej mu instytucji odby si
wernisa wystawy powiconej
siostrom. Zaprezentowano rwnie publikacj dyrektora Kulpy

(wspautork ksiki jest siostra Natana Baczyk) obrazujcej losy zgromadzenia w Wodzisawiu. Wysza ona nakadem
starostwa i jest pierwsz z serii
ksiek powiconych ciekawostkom powiatu wodzisawskiego. Publikacja liczy sobie
kilkadziesit stron i jest owocem
niezwykle mudnego zbierania
materiau badawczego. Ksika
jest niezwykle ciekawie zilustrowana fotograami.
L

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

szczegy
str. 9

Najtaniej w regionie

Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Reklama

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

Jarosaw Szczsny. Lat 46, in. Zarzdzania, specjalista ds. funduszy unijnych, przedsibiorca, spoecznik,
wolontariusz akcji charytatywnych. Absolwent Politechniki lskiej, Uniwersytetu Jagielloskiego, Wyszej Szkoy Europejskiej w Krakowie, uczestnik Szkoy Liderw oraz Akademii Suby Publicznej. Prezes
Wodzisawskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej, czonek ZHP, ZPiT Vladislavia wiceprezes LKS
Strzelec Gorzyczki i Gwiazda Skrzyszw, czonek Stowarzyszenia Aktywnoci Olzy oraz LGD Morawskie
Wrota, wolontariusz Fundacji ING Dzieciom oraz Szlachetnej Paczki.
Radny I,II, IV kadencji Rady Powiatu Wodzisawskiego, od 20 lat prowadzi firm rodzinn.
Dlaczego kandyduje Pan do Sejmu z listy Zjednoczeni dla lska?
- Lista ta skupia i jednoczy mieszkacw dla ktrych lsk jest najwaniejszy. Dlatego te gdy otrzymaem
propozycj kandydowania, przyjem zaproszenie jako wyzwanie. Posiadane dowiadczenie chciabym
wykorzysta w pracy na rzecz Regionu i mieszkacw.
Co jest wane dla rozwoju lska?
-Jednym z priorytetw jest podjcie dziaa naprawczych grnictwa, rozwoju przemysu opartego na
nowoczesnych technologiach, a take budowa oraz remonty drg. Jako niektrych drg jest fatalna,
dlatego jako radny powiatowy wystpiem do zarzdu wojewdztwa o remont drogi 933 i 936. Drogi to
podstawa rozwoju gospodarczego Regionu.
Czym chciaby si Pan zajmowa w Sejmie?
Bd dziaa na rzecz ochrony i rozwoju lokalnej przedsibiorczoci oraz wytwrczoci regionalnej, energetyki krajowej opartej na wglu, zatrudnienia ,pac i spraw socjalnych, jednomandatowych okrgw wyborczych, wsparcie lskiej samorzdnoci i wielokulturowoci oraz poszanowania kultury i tradycji lskiej.

GazetaInformator.pl >>

region wybory

Drodzy Wyborcy! Dla mnie na


pierwszym miejscu jest czowiek

Bd broni polskiej rodziny i godnoci osb niepenosprawnych


Z problemami rodziny borykam si na co dzie w pracy jako
psycholog szkolny, a wczeniej
jako asystent rodziny. Chc zadba o to, by rodziny zastpcze
mogy wreszcie zacz godnie
funkcjonowa. eby wiadczenia
miay wreszcie godziwy ksztat i
eby rzeczywicie trafiay do najbardziej potrzebujcych. wietlice, obki musz by oglnodostpne i bezpatne. Czas, eby
i w Warszawie zrozumiano, e

Fot. Maria Tatura

lista 1, miejsce 16

Jako pose bd dba


o sprawy waszych rodzin.
rodzina to fundament wolnej,
chrzecijaskiej i demokratycznej Polski. W sejmie chc zaj
si problemami niepenosprawnych. Dzisiaj zbyt wielu z nich jest
wykluczonych z rynku pracy. To
ludzie, ktrzy chc i mog pracowa. Musi wreszcie powsta prawo, ktre im to umoliwi. Przepisy maj suy ludziom, a nie na
odwrt. Zadbam, by wiadczenia
dla osb niepenosprawnych i ich
rodzin pozwalay im godnie y, a
nie byy jamun, ktra nie wystarcza nawet na wegetacj.
Bd walczy o kopalnie i
warunki dla rozwoju przedsibiorczoci
Wiem, e lsk to wgiel. To

Materia sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwo

dobro, o ktre trzeba dba. Kopalnie musz zosta w rkach


pastwa, a grnicy musz dobrze zarabia. Jako posanka bd walczy o to, by przywrcono
deputaty wglowe, ktre Platforma Obywatelska zabraa ciko
pracujcym ludziom na lsku.
Chc, eby lsk sta si przyjazny dla przedsibiorczoci. Nasz
rodzimy biznes musi otrzyma
wsparcie, ktre pozwoli mu na
konkurowanie z zagranicznymi
firmami.
Dlaczego mona mi wierzy?
Bo zawsze byam blisko ludzi. Gdy podjto kroki, ktrych
skutkiem moe by likwidacja
szpitala w moich rodzinnych
Rydutowach byam jedn z
pierwszych, ktra stana w jego
obronie. Do tej pory zebralimy
ponad 14 tysicy podpisw. Jeli
zostan wybrana do parlamentu
aden szpital w nie straci swojego publicznego charakteru. Od
lat udzielam si w organizacjach
spoecznych dziaajcych na
rzecz sabszych. Nale do stowarzysze pomagajcych dzieciom
z autyzmem, z upoledzeniami
umysowymi. W swoich dziaaniach zawsze byam skuteczna.
adne z dzieci, ktrymi si zajmowaam, a ktre chciano odebra
rodzicom, nie powdrowao do
sierocica. Potrafiam poruszy
dla nich niebo i ziemi. Obiecuj
broni rwnie skutecznie naszych
spraw w polskim Sejmie.

Adam Gawda wasz senator


Ma 47 lat. Legitymuje si
dyplomem mgr in. grnictwa i
geologii Politechniki lskiej. W
Polsce ceni si go jako eksperta
polityki surowcowo-energetycznej. Jest koordynatorem Biura
Strategii w Kompanii Wglowej
i czonkiem Polskiego Komitetu wiatowej Rady Energetycznej. W kopalni Rydutowy-Anna
odpowiada za inwestycje. Jako
pose na Sejm RP VI kadencji
pracowa nad ustaw Prawo geologiczne i grnicze i prawo energetyczne. Jako radny Sejmiku
Wojewdztwa lskiego inicjuje
dziaania na rzecz poprawy drg
i komunikacji w naszym regionie, w efekcie ktrych droga 933
bdzie remontowana. Jest dowiadczonym samorzdowcem.
Przez trzy kadencje by radnym
powiatu wodzisawskiego.
Adam Gawda mwi nam
dlaczego kandyduje: Jako radny Sejmiku zajmuj si wieloma sprawami sub zdrowia,
edukacj, rozwojem regionalnym
czy komunikacj. Z satysfakcj
przyjlimy sposb wydatkowania unijnych pienidzy, cho ich
wielko przypadajca na nasz
region jest za maa. Wiemy, e
na kilka wanych zada moe
zabrakn pienidzy. Mam na
myli drogi regionalne. Dla lska to wielki problem. Poprawa
infrastruktury jest szans zrwnowaonego rozwoju. Wielokrotnie mwiem o koniecznych
remontach i modernizacji drg,

Fot. Adam Gawda

region wybory

Nazywam si Maria Tatura. Mam 32 lata. Z zawodu i powoania jestem psychologiem.


Ukoczyam studia na Uniwersytecie Jagielloskim. Pracuj
jako psycholog szkolny. Jestem
matk piknej 4 letniej creczki
Magosi. W tych wyborach mam
zaszczyt prosi o wasze zaufanie,
by mc reprezentowa wasze interesy w polskim sejmie. O mandat posa ubiegam si z ramienia
Prawa i Sprawiedliwoci, poniewa uwaam, e jedynie ta partia
jest gwarancj dobrej zmiany w
naszym kraju. Uwaam, e zbyt
dugo problemy naszego regionu
byy niedostrzegane, e zbyt dugo
o losach lska decydoway jedynie partyjne interesy. Gwarantuj
wam, e jeli dostan si do sejmu
gos naszego regionu wreszcie bdzie syszany.

Reklama 3

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

Adam Gawda kandydat


Prawa i Sprawiedliwoci.
szczeglnie 933 i 936. Dobre
skomunikowanie moe zapewni zmniejszanie dysproporcji.
Przyczyni si do zmniejszenia
bezrobocia. Ubolewam, e organizacja dobrej komunikacji
pomidzy gminami i miastami,
nadal nie jest rozwizana. Wiele
razy apelowaem o przyjcie jednej, wsplnej koncepcji. W czasie
debaty w Sejmiku nad strategi
komunikacyjn dla lska podkrelaem konieczno wczenia
samorzdw i stworzenia spjnego rozkadu jazdy, jednego biletu z centrami przesiadkowymi
wcznie. Kolejnym, potnym
problemem jest sytuacja naszego grnictwa. Na pogarszajc
si sytuacj zwracalimy uwag
wielokrotnie. Osobicie zorganizowaem na ten temat kon-

Materia sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwo

ferencj naukow. Dzisiaj konsekwencje zaniecha i bdw


spadaj na cae grnictwo. Musimy pamita o tym, e grnictwo pozostaje na lsku wan
bran i istotnym pracodawc.
Bezpieczne, efektywne i wydajne
grnictwo ley zatem w naszym
wsplnym interesie. Uczestnicy
sympozjum podpisali apel skierowany do Ewy Kopacz, w ktrym sprzeciwilimy si zapisom
pakietu klimatycznego. Postulowalimy konieczno opracowania strategii dla grnictwa i dobrego Planu dla lska. Niestety,
profesorzy i eksperci do dzisiaj
nie doczekali si jakiejkolwiek
odpowiedzi. To obnaa prawdziwe intencje tego rzdu.
W Senacie chciabym zaj si przede wszystkim jakoci stanowionego prawa. Senat
sprawuje kontrol nad stanowieniem prawa w parlamencie.
Wiemy, jakie mamy problemy z
interpretacj przepisw. Ze prawo uderza w obywateli, niszczy
przedsibiorczo. Jeszcze jako
pose kilkadziesit razy interpelowaem w rnych sprawach, by
wyjani niejasne przepisy. Jako
senator chc czuwa nad tym,
by prawo byo dobre i by suyo
mieszkacom naszego regionu.
Czyniem to ju jako Pose. Mam
satysfakcj, e przyczyniem si
do ocalenia komendy Stray Granicznej w Raciborzu, ktra znacznie poprawia bezpieczestwo naszej granicy.

4 Wiadomoci

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

powiat raciborz - samorzd

Powiat nie jest gotw na uchodcw


Starosta wyklucza przyjmowanie uchodcw przez powiat raciborski.
pawe strzelczyk

Niekontrolowany napyw
uchodcw z Azji i Afryki to od
kilku tygodni temat nr 1 w Europie. W zwizku z zagraajcym kryzysem humanitarnym
pastwa Unii spieraj si o liczby uchodcw jakie s w stanie u siebie przyj, za wadze
pastwowe sonduj moliwoci
samorzdw - bo to one bd
docelowym udzielajcym opieki - w tej sprawie. Wojewoda
lski jaki czas temu wystosowa pisma do gmin, czy i ewentualnie ilu uchodcw s w sta-

nie zakwaterowa i zapewni


podstawowe warunki bytowe.
Temat uchodcw i migrantw nie mg omin rwnie powiatu raciborskiego, a
wywoaa go radna Katarzyna
Dutkiewicz (PiS). - Radni powinni mie wiedz, jak gminy
powiatu reaguj. Nie chciaabym dowiadywa si o takich
decyzjach z mediw - zaapelowaa na sesji do starosty, aby
ten zasign w poszczeglnych
gminach wiedzy w tej materii.
Cho sytuacj monitoruje wojewoda i stra graniczna, ostatecznie to same gmi-

ny same decydoway, czy chc


goci przybyszy, czy te nie.
Starosta wyklucza przyjmowanie uchodcw przez powiat,
ale nie ze wzgldu na jakiekolwiek uprzedzenia. Po prostu nie
dysponuje potrzebnymi lokalami, niemniej Winiarski prbuje wypracowa jak form
wsparcia we wsppracy z miastem Racibrz. wikszo gmin
jednak zapatruje si na to zdecydowanie negatywnie. - Jeli
bd mia jakie wiadomoci,
bd radnych na bieco informowa - zapewni R. Winiarski.
Fot. Pawe Strzelczyk

poligrafia reklama >>>

My nie mamy takiej moliwoci, a gminy bardzo niechtnie patrz na uchodcw


tumaczy starosta Ryszard Winiarski na pytanie radnej Katarzyny Dutkiewicz
(na zdjciu) o moliwe dziaania powiatu w tej sprawie.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 5

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

WODZISAW lski KOMUNIKACJA

region

R E K L A M A

Seryjny
zodziej paliwa
23-latek okrada stacje w
caym regionie.
15 padziernika okoo godziny 11:00 na ulicy Wyszyskiego w Wodzisawiu lskim
policjanci patrolujcy miasto
zauwayli samochd marki
Ford Escort. Stre prawa wiedzieli, i pojazdem tym moe
porusza si osoba podejrzewana o kradziee paliwa ze stacji
na terenie Wodzisawia, Raciborza oraz ssiednich miejscowoci. W pojedzie znajdowa
si 23-letni mieszkaniec Wodzisawia, ktry zosta zatrzymany. Policjanci podejrzewaj,
i ukrad on z okolicznych stacji
benzynowych co najmniej 350

w skrcie

Zderzenie
trzech pojazdw
12 padziernika w Wodzisawiu lskim na skrzyowaniu
ulic Jstrzbskiej i Kopernika
doszo do wypadku, w ktrym
uczestniczyy trzy samochody.
Kobieta kierujca samochodem marki Renault Thalia
nie zachowaa wystarczajcej
ostronoci i wjechaa w ty
VW Golfa. Za spraw siy uderzenia golf wjecha w stojcego
tu przed nim Opla Cors. W
zdarzeniu ucierpiaa 73-letia
pasaerka volswagena.

litrw paliwa. Decyzj ledczych wszystkie poszczeglne


przypadki kradziey, ktre z
osobna stanowiy by wykro-

Mczyzna
tankowa paliwo
o wartoci zawsze
mniejszej ni

437,50 z.

Z zakazem
i promilami
11 padziernika Policjanci z
Rydutw zatrzymali pijanego
kierowc, ktry majc prawie
2,5 promila alkoholu prowadzi
samochd. 58-letni mieszkaniec Rydutw nie do, e prowadzi po spoyciu alkoholu
zama sdowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdw
mechanicznych, ktry obowizuje go do 2019 roku. Za
lekcewaenie sdowego zakazu
grozi mu teraz kara nawet 3 lat
wizienia.

czenie, zostay poczone w


tzw. czyn cigy. Oznacza to, i
23-latek bdzie odpowiada za
przestpstwo. Grozi mu kara
nawet 5 lat wizienia.
p

WODZISAW lski HISTORIA

Fot. Muzeum Wodzisaw lski

Cios mamuta
w szpitalu

Cios mamuta zosta poddany ju wielu pracom


konserwatorskim i badaniom.
Dug drog przeby synny ju cios mamuta wochatego z Wodzisawia lskiego. Przez pewien czas,
eksponat goci nawet w
szpitalu w Piekarach lskich. Jak do tego doszo?
Dziki pomocy naukowcw z Uniwersytetu lskiego;
dr Andrzeja Boczarowskiego
i doktoranta Dawida Surmika, eksponat przewieziono do
wspomnianego szpitala w Piekarach lskich, gdzie wykonano zdjcia rentgenowskie
i przewietlono tomografem.
Prace te pozwoliy uzyska
wiedz, e odkryty eksponat
znajduje si jednak w nie najlepszym stanie: w strukturze s
liczne, niewidoczne wewntrzne spkania. Po konsultacjach
z archeozoologiem dr Renat
Abamowicz z Muzeum lskiego w Katowicach podjto
decyzj o przewiezieniu ciosu do Torunia w celu jego bezzwocznej konserwacji.

Ratowania eksponatu podja si jedna z najlepszych specjalistek w Polsce, pani profesor


dr hab. Magorzata Grupa z Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w
Toruniu. Stworzony zosta program powalajcy ocali cios dla
przyszych pokole. Konserwacja
potrwa okoo roku po czym eksponat wrci do Wodzisawia lskiego. - Postaramy si do tego
czasu przygotowa dla niego honorowe miejsce na staej ekspozycji powiconej pradziejom ziemi
wodzisawskiej mwi dyrektor
Muzeum, Sawomir Kulpa.
Oprcz prac konserwatorskich pobrane zostay z ciosu liczne prbki do bada specjalistycznych, ktre pomog naukowcom
ustali, kiedy dokadnie zwierz
yo oraz jaka bya jego kondycja biologiczna. Godnym odnotowania jest to, i bd to jedne
z pierwszych tego typu bada w
Polsce.
p

Konkurs
Domu Ksiki
Na obrzeach Raciborza znajduje si
najwikszy lski rezerwat przyrody.
Ile yje tam gatunkw ptakw?
Nagrod ksika Podr w nieznane
autorstwa Jackie Collins
Odpowiedzi mona przesya
na adres konkurs@raciborz.com.pl
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Chcia wysadzi
blok w powietrze
Chwile grozy przeyli mieszkacy jednego z blokw wielorodzinnych w Wodzisawiu
lskim. Jeden z mieszkacw
odkrci gaz, groc, e wysadzi wszystkich w powietrze.
68-letni mczyzna przebywa ju pod opiek lekarzy. Za
spowodowanie bezporedniego
niebezpieczestwa dla ycia i
zdrowia wielu osb grozi mu
nawet 8 lat wizienia.

MSZANA IWENSTYCJE

Linarium w Mszanie
Kompleks sporotowo-rekreacyjny bdzie skada si z linarium,
rwnowani i szecianu gimnastycznego.
leszek iwulski

W Mszanie powsta nowy


kompleks rekreacyjny skadaj
si 4 urzdze. S to: dwa linaria, szecian gimnastyczny oraz

rwnowania. Wybudowano
rwnie nowe awki i schody.
Wszystkie urzdzenia posiadaj
odpowiednie atesty i certyfikaty
bezpieczestwa. Oba kompleksy
sportowo rekreacyjne maj by

przeznaczone zarwno dla osb


starszych, jaki dla dzieci. Koszt
caoci prac pochon ponad 130
tysicy z. Cz pienidzy pochodzio ze rodkw Funduszu Soeckiego Soectwa Mszana.

Pijany
motocyklista
zderzy si
z seatem
32-letni motocyklista spowodowa wczoraj wypadek w
Gogoowej. Mczyzna podczas wyprzedzania uderzy w
przednie koo pojazdu i straci
panowanie nad jednoladem.
Mieszkaniec Jastrzbia zosta
przewieziony do szpitala. Mia
ponad 2 promile alkoholu
w organizmie i nie posiada
uprawnie do kierowania motocyklem.

6 Edukacja

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI SAMORZD

Szybciej, taniej, bezpieczniej

komentarz na gorco

Fot. Leszek Iwulski

W wodzisawskim ratuszu od nowego roku zajd due zmiany organizacyjne.


leszek iwulski

Na konferencji prasowej
w wyremontowanej pywalni
prezydent Wodzisawia Mieczysaw Kieca poinformowa
opini publiczn nie tylko o
efektach inwestycji na Wilchwach, ale take o dwch daleko idcych zmianach w strukturze Urzdu Miasta. Pierwsza
ze zmian to powstanie Miejskiego Zarzdu Drg. W tym
przypadku reorganizacja bdzie polega przede wszystkim na poczeniu struktur
administracyjnych ze Subami Komunalnymi Miasta. W
zaoeniach decyzja ta ma po
pierwsze doprowadzi do szybszych reakcji SKM, z drugiej
za strony polepszy komunikacj tej czci administracji z
mieszkacami oraz doprowadzi do tego by remonty i inwestycje byy jeszcze lepiej koordynowane. Urzd podkrela, e
zmiany organizacyjne nie bd
skutkowa adnymi ruchami kadrowymi. Zarzd ma zacz funkcjonowa od 1 stycznia. Bdzie mia swoj siedzib
na ulicy Marklowickiej. Drugi
pomys, ktry proponuje Mieczysaw Kieca to utworzenie
Centrum Usug Wsplnych.
Instytucja ta jak sam twierdzi
prezydent stanowi od duszego czasu przedmiot jego zainteresowania. Tematowi powici swoje studia podyplomowe.
Centrum Usug Wsplnych to
wyodrbniona w strukturze danej instytucji (np. urzdu Miasta, starostwa powiatowego,
ministerstwa) jednostka organizacyjna, ktrej zadaniem jest
wiadczenie pewnego rodzaju
usug na rzecz przynajmniej
dwch podmiotw. Tego typu
rozwizanie wywodzi si z sektora prywatnego. Szacunki podaj, e ponad 80%. korporacji
transnarodowych korzysta z tego typu centrw. Zalet istnienia centrw jest przede wszystkim oszczdno. Wymierne
korzyci pojawiaj si w dwch
obszarach. Po pierwsze instytucje oszczdzaj czas. Kada jednostka nie musi ju zatrudnia
np. wasnej ksigowej lub informatyka, ale w razie wystpienia
problemu, wystarczy, e zwraca
si o realizacj usugi. Po drugie
nastpuje ujednolicenie proceR E K L A M A

Prezydent Mieczysaw Kieca zapowiada zmiany.


Mwi o nich przy okazji konferencji prasowej z okazji otwarcia pywalni na Wilchwach.
dur, co rwnie skraca okres
oczekiwania np. na weryfikacj usugi. Drugim elementem, ktre uzyskuje si dziki
dziaalnoci Centrum Usug
Wsplnych jest oszczdno
pienidzy. Zachomikowane
rodki pochodz z kilku rde.
Po pierwsze jednolite procedury prowadz do zabezpieczenia jakoci wykonania usugi.
Drugim rdem oszczdnoci
jest tzw. ekonomia skali. Jeli urzd realizuje zamwienie
na wiksz liczb towarw lub
usug, wwczas jego moliwoci negocjacyjne rosn, a ceny
staj si nisze. W przypadku
Wodzisawia lskiego obszarem pilotaowym dla pomysu
prezydenta s usugi informatyczne. W perspektywie dalszej przyszoci (po roku 2016)
bdzie moliwe wprowadzenie
tych rozwiza na polu pacowym, kadrowym i ksigowym.
Najpierw prowadzone bd odpowiednie analizy. Centralizacja usug w tym przypadku ma
prowadzi nie tylko do oszczdnoci, ale take do zwikszenia
poziomu bezpieczestwa danych osobowych. Mieczysaw
Kieca zauway: wprowadzenie zmian takich jak Miej-

ski Zarzd Drg i Zieleni, Centrum Informatycznego ma w


konsekwencji wykreowa administracj bardziej przyjazn
dla mieszkacw, efektywn
i tasz. Szef informatykw
w urzdzie miasta stwierdza,
e proponowane dziaania maj swoje oparcia w prowadzonych od duszego czasu analizach. Pierwsze kroki zostay ju

podjte urzd ju w tej chwili


dysponuje wewntrznym obiegiem dokumentw, po drugie
wszystkie jednostki podlege
posiadaj to samo oprogramowanie komputerowe. W tej sytuacji, gdy istnieje moliwo
szybkiej wewntrznej komunikacji, a technologie cay czas
ewoluuj, moemy przetwarza dane w naszych serwerow-

Mieczysaw Kieca
prezydent miasta
Wodzisaw lski
Wprowadzenie
takich
jednostek jak Miejski Zarzd
Drg i Zieleni, czy Centrum
Informatycznego ma w konsekwencji wykreowa administracj bardziej przyjazn
dla mieszkacw, efektywn
i tasz. Po gbokiej analizie doszedem do wniosku,
e rozwizania typu centrum
usug wsplnych mog poprawi jako pracy miejskich
jednostek, ale naley je wprowadza rozsdnie. Nie wszdzie znajd one zastosowanie.
Tak jest w przypadku obsugi
prawnej, gdzie centralizacja
prowadziaby do zwikszenia
kosztw, chociaby ze wzgldu na udzielane penomocnictwa. Wydaje si, e najlepiej
przetestowa nowy model w
zakresie edukacji. Tu korzyci mog by najwiksze. Po
pierwsze znacznie zwikszymy
bezpieczestwo danych. Jest
to due wyzwanie dla urzdu,
dlatego e poczynione zostay
znaczne kroki w inwestycjach
zwizanych z zapleczem informatycznym, czego przykadem jest wprowadzenie sieci
szerokopasmowego internetu Wimax. W przyszym roku bdziemy dalej prowadzi

pogbion analiz moliwoci implementacji w zakresie


usug pacowych i kadrowych.
Gdyby takie zadania zostay
zlecone, byyby one realizowane za pomoc wyspecjalizowanej jednostki zewntrznej.
Oczywicie miejsk. Nie ma tu
mowy o adnej centralizacji,
czy outsourcingu. Najpierw
jednak musimy dokadnie zastanowi si nad ca spraw,
przeliczy koszty. To miejskie
pienidze i nie chodzi tu, eby
robi sztuk dla sztuki, ale o to,
eby zaatwi jak najbardziej
efektywn administracj dla
obywateli Wodzisawia lska
w oparciu o moliwe jak najmniejsze koszty. Prosz zobaczy jak skomplikowana jest to
materia np., jeli chodzi o kadry i pace. Po pierwsze zachodz due zmiany w strukturze organizacyjnej. Po drugie
dotyczy to caej rzeszy ludzi,
naley np. uwzgldni plany
emerytalne pracownikw. Jeli materia zmian jest skomplikowana, to ich cel jest jasny i da si wyrazi w jednym
zdaniu. Chcemy mie bardziej
efektywn, sprawn, bardziej
przyjazn dla mieszkaca i
bardziej przyjazn dla mieszkaca sfer usug publicznych
w naszym miecie.

niach. S to nowe serwerownie,


wic zwiksza si poziom zabezpieczenia informacji. Centrum informatyczne miaoby

zaj si rwnie obsug telefonii. Proponowane przez Mieczysawa Kiec zmiany maj
wej w ycie 1 stycznia.

24 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
PRACA

FINANSE
Jesienna promocja! Kredyt z
oprocentowaniem 4,9%, gotwka do 255 tys. z, bez zbdnych
formalnoci, szybka decyzja kredytowa! Racibrz Tel. 882 19 34
34 lub 882 19 33 33.
Najwikszy wybr poyczek pozabankowych w miecie! Szybko,
bez zbdnych formalnoci, wysokie kwoty, duy wybr. Tel. 882
19 34 34 lub 882 19 33 33.
Pilnie potrzebujesz gotwki? Moesz otrzyma do 25 000 z bez
BIKu. Dla osb prywatnych oraz
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Poyczka bez zbdnych
formalnoci, wygodny przelew na
konto. Tel. 500 198 766.

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

tel. 601 46 20 03, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Chwilwki szybko i dyskretnie.


Minimum
formalnoci,tylko
trzy podpisy, pienidze w tym
samym dniu. Zapraszamy!! Tel.
723 321 555.
Potrzebujesz pilnie gotwki? Dobrze trae! U nas
znajdziesz najwicej ofert
pozabankowych i bankowych. Tel. 505 403 206. Zapraszamy!

Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Restauracja w Raciborzu przyjmie


do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej studentk.
Wymagania: aktualna ksieczka
sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel. 501 290 217.

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania:
umiejtno robienia
dobrych zdj,
wasny sprzt fotograczny,
dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

RNE

Agencja Opieki Akces, ma do zaproponowania legaln, dobrze


patn prac dla opiekunek osb
starszych w Niemczech. Kontakt
pod numerem telefonu: 796 999
605, bd osobicie w oddziale w
Raciborzu, przy ulicy Batorego 5,
pokj 214.
ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
Niemcy
Tel. 32 506 55 87

PRACA
REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
Sprzedam kawalerk na pierwszym
pitrze 33 m w centrum Raciborza (przy rynku). Tel. 602 190 735.
Sprzedam dziak budowlan w
centrum Rydutw, ul Strzelcw
Bytomskich. W granicy dostp do
gazu, woda i prd. Kontakt tel 32
4578586.
Sprzedam tanio dziak budowlan
o powierzchni 12ar w Rogowie. Dojazd drog asfaltow, media-woda,
prd, kanalizacja. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Cena do negocjacji.
Tel. 603 664 883.
Do wynajcia pomieszczenie na
dziaalno handlowo-usugow w
cigu pawilonw w Wodzisawiu
lskim przy ul. Kokoszyckiej. Pawilony posiadaj parking, tel. 604
627 159.
P
osiadam lokal do wynajcia na dziaalno biurow, usugow, handloWynajm dwupokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro. Kontakt 501
224 638.

w, gastronomiczn. Lokal znajduje si na parterze, przy gwnej


drodze. Posiada due witryny. Dostpne media: woda, prd, toaleta,
ogrzewanie. Tel. 792 782 449.
Wynajm przytulne, wyremontowane w nowoczesnym stylu mieszkanie w Radlinie. Jest to kawalerka.
Powierzchnia mieszkania to 32 m.
Mieszkanie w peni umeblowane
wraz z pralk, lodwk, Tv. Tel. 505
160 886.
Do wynajcia M5 w Wodzisawiu
na osiedlu 30-lecia. Cena 1300 z, w
tym czynsz. Tel. 730 469 223.
Dziaka o pow. 1000 m2 w centrum
Wodzisawia l. do wynajcia. Dojazd asfaltowy. Czynsz najmu 1900
z do negocjacji. Tel. 725 044 004.

Do wynajcia mieszkanie 3-pokojowe z kuchni, II pitro,


ciepe, soneczne. Ciepa woda
z ciepowni, duy pokj, po remoncie. Przystpna cena. Racibrz, ul. Zamoyskiego. Tel. 731
338 688.

MOTORYZACJA
Oferuj drobne naprawy samochodowe. Co si popsuo? Jest
do wymiany? Potrzebna Ci rada? Zadzwo! Na pewno si dogadamy. Wodzisaw lski, tel.
605 642 257.
SKUP SAMOCHODW POWYPADKOWYCH! Kupi kady samochd do 10 000 zotych, Rydutowy, tel. 511 510 883.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Pokrycia dachowe, ciesielka,


blacha trapez, blachodachwka,
obrbki blacharskie, papa zwyka termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.
Oferuj wszelkie naprawy okien
i drzwi peen serwis wraz z montaem. Tanio. Tel. 600 233 634.
Cyklinowanie parkietu, mozaiki
i desek nowoczesnym sprztem,
odnawianie schodw, ukadanie
parkietu, mozaiki, renowacja
podg po farbie olejnej. Posiadam 19-letnie dowiadczenie w
tej brany, w tym take dowiadczenie na rynku niemieckim. Wykonuj kompleksowo
wszystkie rodzaje podg od
podstaw oraz renowacj schodw. Wykorzystuj najnowsze
technologie. Polecam fachowe
doradztwo. Tel. 601 885 560.
Wykonam wszystkie drobne
prace: tapetowanie, malowanie i inne. Malowanie od 4 z/
m2, tapetowanie od 5 z/m2. Tel.
723 672 519.
Usugi kopark koow 24t.
wiadczymy usugi sprztem
budowlanym. Przycza kanalizacyjne, wykopy, niwelacje
terenu, wyburzenia, korytowa-

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

nie, utwardzanie terenu. Tel.


795 001 385.
NIEMIECKI tumaczenia
przysige i zwyke, samochodowe i inne. Przyjm do przetumaczenia dokumenty z jzyka
niemieckiego lub na j.niemiecki. Tumaczenia s rzetelne, wykonywane przez dowiadczony
zesp tumaczy przysigych z
uprawnieniami. Zapraszam do
wsppracy. Tel. 517 772 046.
Serwis AGD, naprawa pralek, zmywarek, piecy. Oferuj
szybk, fachow oraz solidn
napraw pralek, zmywarek i
kuchenek elektrycznych. Wikszo napraw wykonuj w domu klienta. Na wykonan usug udzielam gwarancji. Tel. 32
454 56 92.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.

Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,


WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT

LUSARSKO-MECHANICZNY

Adam Majnusz
Tel. 32 4151880
Mariaska 1, 47-400 Racibrz

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 25

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

RYDUTOWY ROZRYWKA

Vlado Kumpan na deskach Feniksa


Fot. Leszek Iwulski

Ponad 300 biletw na koncert sowackiego mistrza dciakw rozeszo si dosownie w oka mgnieniu.
leszek iwulski

Vlado Kumpan jest sowackim szefem orkiestry dtej i bodaj "najszybciej i najwyej" grajcym trbaczem na
wiecie. Lideruje on formacji
"Vlado Kumpan und Seine
Musikanten". W Polsce jest
on moe mniej znany szerokiej publicznoci, ale wrd
fachowcw robi prawdziw
furor. Artysta jest autorem
ponad 40 pyt, ktre zachwyciy melomanw na caym
wiecie. Muzyk ze swoim zespoem koncertowa w caej
Europie Zachodniej. Znaj
go suchacze z Belgii, Holandii, Szwajcarii, Woch, Austrii.
Swoistym stemplem certyfikujcym najwysz jako jest
fakt, e artysta koncertowa w
Carnegie Hall.
W sobot 10 padziernika
sowacki kapelmistrz pojawi
si wraz ze swoimi muzykami w Rydutowskim Centrum
Kultury "Feniks". Koncert
mistrza zorganizowany zosta przez Fundacj Orkiestry
KWK Anna, ktra obchodzia
swj 90-ty jubileusz. Adam
Bober szef Fundacji Orkiestry
KWK Anna zauway: - Pocztkowo rzeczywicie obawiaem si fiaska tego projektu, ale nazwisko Vlada
Kumpana to gwarancja muzyki na najwyszym wiatowym
poziomie. Mam to szczcie,
e Vlado jest moim przyjacielem i e znamy si ju od bardzo dawna. Std nasz kontakt
i organizacja caego przedsiwzicia bya znacznie uatwiona. Sukces jednak przers nasze najmielsze oczekiwania.
Pomimo faktu, e bilety byy
jak na polsk kiesze drogie
kosztoway 80 z, sala teatralna w RCK wypenia si do

ostatka. Bilety rozeszy si jak


wiee bueczki. W Feniksie
zabrako miejsc zapenio
si 302 miejsca (co oznacza,
e zaistniaa potrzeba dostawienia dodatkowych krzese.
Parking pod RCK dosownie
pka w szwach. Na koncercie
pojawili si przedstawiciele
orkiestr dtych z duej czci
Europy rodkowo-Wschod-

niej do Rydutw przyjechali gocie z Czech, Sowacji,


Niemiec. Koncert trwa prawie 3 godziny. Publiczno nie
chciaa wypuci sowackiego
artysty z sali. Vlado Kumpan,
Vlado Kumpan skandowano
po kolejnych utworach gromko domagajc si kolejnych
popisw mistrza. Niesamowita witalno, energetyka

Vlado Kumpan i jego muzycy potrafi rozbawi publiczno swoj muzyk do ez.
twrczoci Kumpana znajdowaa co rusz potwierdzenie w
wykonaniach kolejnych utworw. Trbacz zaprezentowa
nie tylko swoj twrczo, ale
rwnie covery wiatowych
hitw muzyki popularnej. Sowacki muzyk speni yczenie
oczarowanych suchaczy i zaserwowa im kilka utworw
na bis. Koncert zakoczy si
po godzinie 21.00. Ostatni
numer - przerbka Hey Jude Beatlesw, jak stwierdzi
Adam Bober: dosownie wyrwa ludzi z butw. Zgromadzeni na sali wiwatowali,
piewali, a co niektrzy nawet
taczyli.

Dyrektor RCK Janina


Chlebik - Turek powiedziaa
nam: - Oczywicie wiedzielimy, e Vlado Kumpan jest
artyst wiatowego formatu.
Wiedzielimy, e jego koncerty spotykaj si z entuzjastycznym przyjciem melomanw w caej Europie.
Nie spodziewalimy si jednak a takiego sukcesu. Bilety po prostu rozpyny si
w mgnieniu oka i to pomimo
do wysokiej przecie ceny.
Ten koncert to dowd na to,
e nie tylko kultur popularn
mona promowa w mniejszych miejscowociach i e
takie instytucje jak Rydutow-

skie Centrum Kultury sprawdzaj si take w szerzeniu


kultury wysokiej. RCK Feniks
za kadym razem prbuje wyporodkowa swoj ofert dla
mieszkacw (i jak wida nie
tylko dla nich). Staramy si by
dobr artystw by niezwykle
precyzyjny. Dzie wczeniej
gocilimy Raz Dwa Trzy. To
rwnie artyci, ktrych twrczo charakteryzuje si niezwykle wysokim poziomem
artystycznym. Ju niedugo
czeka nas festiwal pieni patriotycznych. Wida wyranie, e kady moe znale w
naszej ofercie co dla siebie.

RYDUTOWY ROZRYWKA

Trudno nie wierzy w nic.


Duo atwiej uwierzy w
talent muzykw z zespou Raz Dwa Trzy. Artyci
udowodnili to na koncercie w rydutowskim RCK
"Feniks".
Raz Dwa Trzy istnieje na
polskiej scenie muzycznej ju
wier wieku. wier wieku
temu Adam Nowak, Grzegorz
Szwaek, Jacek Olejak i Jacek
Ograbek - studenci Wyszej
Szkoy Pedagogicznej w Zielonej Grze - zaoyli kapel,
ktrej muzyka zdaa si by
zupenie inn propozycj dla
polskiego suchacza ni komercyjna papka. Muzyk subtelniejsz, w ktrej tekst waciwie moe istnie odrbnie
jako pikna forma literacka.
muzyk pen refleksji, ale
niewoln rwnie od ironii i
prostego dystansu od codziennego zalewu popkultur. Raz
Dwa Trzy mimo trudniejszej
w odbiorze twrczoci zdobyo uznanie bardzo szerokiego
grona odbiorcw. Sale, na ktrych goci zesp zawsze pkay w szwach. Charyzmatycz-

ny frontman zespou Adam


Nowak, na wp poetyckie teksty, niepokojca muzyka przycigay rzesze fanw.
Tak byo rwnie na koncercie Raz Dwa Trzy w Rydutowach, gdzie wystp kapeli na jubileusz wierwiecza
dziaalnoci zbieg si w czasie z 5 - tymi urodzinami Rydutowskiego Centrum Kultury "Feniks". Sala teatralna, w
ktrej wystpili muzycy, bya
wypeniona po brzegi. Muzycy
zaoferowali suchaczom utwory prezentujce ca ich bogat, niezmiernie istotn dla
polskiej sceny twrczo. Byy
piosenki Wojciecha Mynarskiego, byy utwory Agnieszki
Osieckiej i przede wszystkim
autorskie kompozycje - takie jak "Trudno nie wierzy w
nic", czy "Nazywaj rzeczy po
imieniu". Po zakoczeniu koncertu publiczno dugo oklaskiwaa artystw, ktrzy nie
mieli innego wyjcia jak tylko
wrci i zagra jeszcze 3 piosenki na bis.
l

Fot. Leszek Iwulski

Raz Dwa Trzy w Rydutowach

Adam Nowak z kolegami ju ponad wier wieku


czaruje publiczno muzyk przez wielkie M.

26 Rozrywka

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

pszw ROZRYWKA

Koncert Farben Lehre i Analogs w Pszowie


Fot. Leszek Iwulski

Zesp Farben Lehre jest legend polskiego punka od prawie 30 lat.


The Analogs graj ju dwie dekady.
leszek iwulski

W pitek 16 padziernika
w pszowskim MOK-u wielbiciele punkowego grania mieli
okazj do pogowania w rytm
niezwykle ostrych brzmie
zespow Farben Lehre i The
Analogs. Oba te zespoy witoway na scenie swoje jubileusze. Farben Lehre na scenie
jest ju 30 lat, Analogs ma za
sob ju dwie dekady grania.
Przed koncertami gwiazd publiczno rozgrzewaa miejscowa kapela Ruin Cats.
Pniej pszowski MOK
nalea ju tylko do gwiazd.
Jako pierwsi wystpili Farben
Lehre, ktrych charyzmatycz-

ny frontmen Wojciech Wojda


pomidzy utworami objania
swoje stanowisko w sprawach
spoecznych. Poza najwikszymi hitami zespou takimi
jak matura publiczno mia-

a okazj posuchania coverw


legend punka takich jak Defekt Mzgu, czy The Clash.
Ostatni na scenie pojawi

si zesp Analogs. Zgromadzeni fani kapeli skakali do


utraty si przy utworach takich
jak dzieciaki atakujce po-

licj, czy era techno. Koncerty wzbudziy due zainteresowanie nie tylko pszowskich
fanw cikiego grania. Pod

pszowskim MOK-iem zameldowali si take wielbiciele zespou z Rydutw, Raciborza,


Wodzisawia, or i Jastrzbia.

WODZISAW lski ROZRYWKA

Przez dwa dni w Wodzisawskim Centrum Kultury mona byo podziwia


ptasie piknoci.
Ponad 300 okazw czekao na mionikw ptasich tre-

li 17 i 18 padziernika. Mona
byo zobaczy takie okazy jak:
agaty czerwono-czarne, izabele te, rozelle biaolice,
wiergotki, kwki, aleksandretty liwogowe. Jak co roZesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

ku organizatorem wydarzenia
by Polski Zwizek Hodowcw
Kanarkw i Ptakw egzotycznych.

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Justyna Koniszewska

Wystawa ptasich piknoci w WCK

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

WODZISAW SLSKI LO I 22 PADZIERNIKA

R E K L A M A

II JESIENNE TARGI PRACY W WODZISAWIU L.


Ochotnicze Hufce Pracy,
lska Wojewdzka Komenda OHP w Katowicach oraz
Centrum Edukacji i Pracy
Modziey w Katowicach serdecznie zapraszaj wszystkich
poszukujcych pracy staej
oraz krtkoterminowej zarwno w kraju jak i za grani-

c do udziau w II Jesiennych
Targach Pracy, ktre odbd
si 22 padziernika 2015 r. w
budynku I Liceum Oglnoksztaccego im. 14 Puku Powstacw lskich, przy ulicy
Szkolnej 1.
Od godziny 10.00 do 12.00
do dyspozycji odwiedzajcych

bd przygotowane stoiska
pracodawcw prowadzcych
rekrutacje na wybrane stanowiska, placwek zajmujcych
si realizacj kursw i szkole,
a take urzdy pracy oraz instytucje realizujce wsparcie z
zakresu prowadzenia wasnej
dziaalnoci gospodarczej.

Celem inicjatywy jest


wspieranie rozwoju nowych
miejsc pracy oraz stworzenie paszczyzny wsplnej komunikacji pomidzy osobami
poszukujcymi pracy a pracodawcami. Udzia w Targach
jest bezpatny.

WODZISAW LSKI WCK 24 PADZIERNIKA

XXXV WODZISAWSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

W dniu 24 padziernika 2015 r. w Wodzisawskim


Centrum Kultury odbd si
"XXXV Wodzisawskie Spotkania z Folklorem", poczone z
jarmarkiem folklorystycznym.
Ju dzi Miasto Wodzisaw
lski oraz Wodzisawskie

Centrum Kultury zapraszaj


wszystkich pasjonatw twrczoci ludowej - piewanej, recytowanej i innej do zgaszania
si. Zapraszamy rwnie mionikw kuchni lskiej, mody
inspirowanej folklorem oraz
amatorw ludowego rkodzie-

a i biuterii na jarmark towarzyszcy wystpom. Udzia w


imprezie jest bezpatny. Wrd
jarmarcznych atrakcji planujemy m.in. degustacj kuchni
lskiej z restauracj RCZKA GOTUJE, stoiska z biuteri, rkodzieem i sztuk ludo-

w, animacje i warsztaty: m.in.


moda, makija inspirowany
folklorem, tworzenie biuterii,
decoupage z motywami ludowymi, wycinanki owickie, haft,
wianki ludowe i wiele innych.
Wszystko to na scenie oraz w
holu i na salach WCK.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca padziernika
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

WODZISAW LSKI WCK 7 LISTOPADA

SPEKTAKL KOCHANKOWIE NA KREDYT


7 listopada o godz. 18.00 w
WCK odbdzie si spektakl teatralny Kochanie na kredyt.
Jest to komedia z elementami farsy wypuke zwierciado, ktrego znieksztacenie komicznie wyolbrzymia
szczegy rzeczywistoci. Kade powikszenie ma jednak
to do siebie, e daje widzowi
szans dostrzeenia pozornie
nieistotnych detali determinujcych nasze ycie, a z te-

go spostrzeenia pynie konkretna nauka w dzisiejszym


wiecie niezwyle atwo jest pomyli pragnienie z naogiem.
Obsada: Agnieszka Sienkiewicz, Magorzata Pieczyska,
Filip Bobek, Przemysaw Sadowski, Piotr Zelt Bilety mona rezerwowa pod nr tel.
(32)455 48 55 lub osobicie w
sekretariacie WCK. Cena biletu: 80 z Czas trwania spektaklu: 120 minut (1 przerwa).

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
22 PADZIERNIKA - DPS - GORZYCE
22 padziernika o godz. 17.00 w sali Domu Pomocy Spoecznej w
Gorzycach odbdzie si gala wrczenia nagrd Gorzycka Pera
2015.
24 PADZIERNIKA - WCK - WODZISAW LSKI
24.10 o godz.14.00 w WCK odbd si XXXV Wodzisawskie
Spotkania z Folklorem
24 PADZIERNIKA - WCK - WODZISAW LSKI
24 padziernika w wodzisawskim kociele WNP odbdzie si
Wodzisawski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej MUZYKON. Koncert promocyjny studentw AM Katowice - Ewelina
Bachul organy, Joanna Czerwiska et.
29 PADZIERNIKA - RCK - RYDUTOWY
29 padziernika o godz. 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury
Feniks odbdzie si wystp kabaretu Hrabi. Bilety w cenie 60 z.
30 PADZIERNIKA - WCK - WODZISAW LSKI
30 padziernika w WCK odbdzie si kolejna edycja PARA
BUCH, TEATR W RUCH Przegld Teatrw Osb Niepenosprawnych.

14 LISTOPADA - RCK FENIKS - RYDUTOWY


14 listopada o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kultury
odbdzie si Koncert Wiedeski. Bilety w cenie 45 z.
14 LISTOPADA - MOK - RADLIN
14 listopada w Radlinie odbdzie si impreza muzyczna pod
hasem Radliskie Oblicza Bluesa 2015. Wystpi m.in. Tipsy Drivers i Why Ducky?
15 LISTOPADA - MOSIR - WODZISAW LSKI
15 listopada w Wodzisawiu odbdzie si IX Pmaraton Wodzisawski. Opata startowa wynosi 40 z. Start o godz. 11.00.
21 LISTOPADA - WCK - WODZISAW LSKI
21 listopada o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert w ramach X Midzynarodowego Festiwalu im. Gorczyckiego German Brass.
12 GRUDNIA - WCK - WODZISAW LSKI
12 grudnia o godz. 17.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
wystpi Kabaret Skeczw Mczcych.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

28 Wiadomoci
R E K L A M A

21 padziernika 2015, nr 20 (197)

<< GazetaInformator.pl

You might also like