You are on page 1of 18

1

Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole szk nr 42

Zawd: technik informatyk


Klasa 1 TI
Przedmiot

Tytu podrcznika

Autor

Wydawnictwo

Jzyk polski

ZROZUMIE TEKST
ZROZUMIE CZOWIEKA.
STAROYTNO
REDNIOWIECZE

Dariusz Chemperek, Adam


Kalbarczyk

Jzyk angielski

Gateway plus 1
(podrcznik+wiczenia)

David Spencer

Macmillan

Wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze

Wacaw Panek

Wydawnictwo Polskie w
Woominie

Historia

Pozna przeszo. Wiek XX. Stanisaw Roszak, Jarosaw


Zakres podstawowy
Kaczkow
W centrum uwagi
Arkadiusz Janicki

Nowa Era

Oblicza geografii
Podrcznik do szk
ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy
"Biologia na
czasie"Podrcznik dla szk
ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy.
Chemia. Po prostu

Nowa Era

Wiedza o spoeczestwie

Geografia

Biologia

Chemia

Radosaw Uliszak
Krzysztof Wiedermann
Emilia Bonar, Weronika
Krzeszowiec - Jele,
Stanisaw Czachorowski
Hanna Guliska, Krzysztof

Informacje

WSiP

674/1/2015

525/2012

Nowa Era

Nowa Era

WSiP

Nr dopuszczenia
433/2012

2
Kumierczyk
fizyka
Jzyk niemiecki

Odkry fizyk. Zakres


podstawowy
Welttour 1

Matematyka

MATeMAtyka 1

Podrcznik dla szk


ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy i
rozszerzony
informatyka
Informatyka dla szk
ponadgimnazjalnych zakres
podstawowy
Podstawy przedsibiorczoci Krok w przedsibiorczo podrcznik
Krok w przedsibiorczo Zeszyt wicze
Edukacja dla bezpieczestwa Edukacja dla
bezpieczestwa
Ciekawi wiata
Urzdzenia techniki
komputerowej

Systemy operacyjne

Marcin Braun
Weronika liwa
Sylwia Mrz-Dwornikowska,
Urszula Grecka
Wojciech Babiaski, Lech
Chako, Dorota Ponczek

Nowa Era

447/2012

Nowa Era

MEN 459/1/2012

Nowa Era

G.Koba

MIGRA

Zbigniew Makiea
Tomasz Rachwa

Nowa era

Barbara Boniek, Andrzej


Kruczyski, ukasz WryczRekowski

Operon

Kwalifikacja E.12. Monta i


Autor: Tomasz Kowalski
eksploatacja komputerw
osobistych oraz urzdze
peryferyjnych. Podrcznik do
nauki zawodu technik
informatyk
Kwalifikacja E.12. Monta i
Autor: Tomasz Kowalski
eksploatacja komputerw
osobistych oraz urzdze
peryferyjnych. Podrcznik do
nauki zawodu technik
informatyk

Helion

Helion

??????

467/2012

3
Diagnostyka i naprawa
urzdze techniki
komputerowej

Kwalifikacja E.12. Monta i


eksploatacja komputerw
osobistych oraz urzdze
peryferyjnych. Podrcznik do
nauki zawodu technik
informatyk

Religia

By wiadkiem
Zmartwychwstaego w
Kociele

Autor: Tomasz Kowalski

Helion

AZ-41-01/10- WA-1/12

Klasa 2 TI
Przedmiot
Tytu podrcznika

Autor

Wydawnictwo

Informacje

Jzyk polski

ZROZUMIE TEKST - ZROZUMIE CZOWIEKA. RENESANS PREROMANTYZM

Dariusz Chemperek, Adam


Kalbarczyk

Jzyk angielski

Matura Masters Elementary (podrcznik+wiczenia)

Marta Rosiska, Ken Wilson

Macmillan

119/1/2009

Jzyk angielski zawodowy w


brany informatycznej

Infotech - English for Computer Users

Santiago Remacha Esteras

Cambridge

Jzyk niemiecki

Welttour 2

Matematyka

Pozna, zrozumie. Matematyka. Zakres rozszerzony.

Sylwia Mrz-Dwornikowska,
Urszula Grecka
Alina Przychoda, Zygmunt
aszczyk

WSiP

Nowa Era

WSiP

Matematyka rozszerzona
Informatyka rozszerzona

Informatyka dla szk ponadgimnazjalnych - zakres


rozszerzony

Grayna Koba

Migra

MEN 459/2/2012

Cz.1 i 2

4
Religia

By wiadkiem Zmartwychwstaego w wiecie

Podstawy przedsibiorczoci

Krok w przedsibiorczo - podrcznik


Krok w przedsibiorczo - Zeszyt wicze

Systemy operacyjne

Kwalifikacja E.12. Monta i eksploatacja komputerw


osobistych oraz urzdze peryferyjnych. Podrcznik do nauki
zawodu technik informatyk

Sieci komputerowe
Urzdzenia techniki
komputerowej
Witryny i aplikacje internetowe
Administracja sieciowymi
systemami operacyjnym

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci


komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja E.12. Monta i eksploatacja komputerw
osobistych oraz urzdze peryferyjnych. Podrcznik do nauki
zawodu technik informatyk
Kwalifikacja E.14. Cz 1. Tworzenie stron internetowych

WAM Krakw
Zbigniew Makiea
Tomasz Rachwa

Tomasz Kowalski

Barbara Halska, Pawe Bensel

Nowa era

Helion
Helion

Tomasz Kowalski

Helion

Jolanta Pokorska

Helion
Helion

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci


komputerowych i administrowanie sieciami

Projektowanie i monta lokalnych Kwalifikacja E.13.


sieci komputerowych
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami.
Podrcznik do nauki zawodu Technik Informatyk.
Cz 1 i 2
Diagnostyka i naprawa urzdze
Kwalifikacja E.12. Monta i eksploatacja komputerw
techniki komputerowej
osobistych oraz urzdze peryferyjnych. Podrcznik do nauki
zawodu technik informatyk

Barbara Halska, Pawe Bensel


Barbara Halska, Pawe Bensel

Autor: Tomasz Kowalski

Helion

Helion

AZ-42-01/10- WA-4/13
467/2012

Klasa 3 TI
Przedmiot
Tytu podrcznika

Autor

Wydawnictwo

Informacje

Jzyk polski

ZROZUMIE TEKST ZROZUMIE CZOWIEKA.


MODERNIZMDWUDZIESTOLECIE
MIDZYWOJENNE

Adam Kalbarczyk, Dariusz


Chemperek, Dariusz
Trzeniowski

Jzyk angielski

Matura Masters Preintermediate


(podrcznik+wiczenia)

Marta Rosiska, Ken Wilson

Macmillan

Sylwia Mrz-Dwornikowska,
Katarzyna Szachowska
Tomasz Makowski

Nowa Era

MEN 459/3/2013

Nowa Era

659/2013

Jzyk niemiecki
Historia i spoeczestwo - p.
uzupeniajcy

Matematyka
Matematyka rozszerzona

Religia
Informatyka rozszerzona

Welttour 3
Pozna przeszo. Ojczysty
Panteon i ojczyste spory.
Podrcznik do historii i
spoeczestwa dla liceum
oglnoksztaccego i technikum.
Pozna, zrozumie.
Matematyka. Zakres
rozszerzony.
By wiadkiem
Zmartwychwstaego w wiecie
Informatyka dla szk
ponadgimnazjalnych - zakres
rozszerzony

Alina Przychoda, Zygmunt


aszczyk

WSiP

WSiP
WAM Krakw

Grayna Koba

Migra

119/2/2009

Cz.2
AZ-43-01/10- WA-4/14

6
Witryny i aplikacje internetowe

Systemy baz danych

Kwalifikacja E.14. Cz 2.
Tworzenie aplikacji
internetowych. Podrcznik do
nauki zawodu technik
informatyk
Kwalifikacja E14. Cz 2.
Tworzenie baz danych i
administrowanie bazami.
Podrcznik do nauki zawodu
technik informatyk

Dziaalno gospodarcza w
brany informatycznej

Podstawy dziaalnoci
gospodarczej w turystyce

Programowanie i monta
lokalnych sieci komputerowych

Kwalifikacja E.13.
Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych
i administrowanie sieciami.
Podrcznik do nauki zawodu
Technik Informatyk
Kwalifikacja E14. Cz 2.
Tworzenie baz danych i
administrowanie bazami.
Podrcznik do nauki zawodu
technik informatyk
Kwalifikacja E.14. Cz 2.
Tworzenie aplikacji
internetowych. Podrcznik do
nauki zawodu technik
informatyk

Administracja bazami danych

Projektowanie aplikacji
internetowych

Jolanta Pokorska

Jolanta Pokorska

Prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej

Barbara Halska, Pawe Bensel

Jolanta Pokorska

Jolanta Pokorska

Helion

Helion

Teresa Gorzelany, Wiesawa


Aue

Helion

Helion

Helion

Klasa 4 (TI)
Przedmiot
Tytu podrcznika
Jzyk polski

Jzyk angielski

ZROZUMIE TEKST ZROZUMIE CZOWIEKA.


MODERNIZMWSPCZESNO
Matura Masters Preintermediate
(podrcznik+wiczenia)

Autor
Adam Kalbarczyk, Dariusz
Chemperek, Dariusz
Trzeniowski
Marta Rosiska, Ken
Wilson

Wydawnictwo

Informacje

WSiP

Macmillan

119/2/2009

Nowa Era

MEN 459/3/2013

Jzyk niemiecki
Welttour 3
Matematyka rozszerzona

Matematyka.Pozna,
zrozumie. Cz.2 i 3
Zakres rozszerzony
Informatyka dla szk
ponadgimnazjalnych - zakres
rozszerzony

Sylwia MrzDwornikowska, Katarzyna


Szachowska
Alina Przychoda, Zygmunt
aszczyk

Grayna Koba

WSiP

Migra

Informatyka rozszerzona

Matematyka

Matematyka.Pozna,
zrozumie. Cz.2 i 3
Zakres rozszerzony
Historia i spoeczestwo Pozna przeszo. Wojna i
p. uzupeniajcy
wojskowo. Podrcznik do
historii i spoeczestwa dla
liceum oglnoksztaccego i
technikum.

Alina Przychoda, Zygmunt


aszczyk
Jarosaw Centek

WSiP
Nowa Era

659/3/2014

8
Religia
Witryna i aplikacje
internetowe

By wiadkiem
Zmartwychwstaego w wiecie
Kwalifikacja E.14. Cz 2.
Tworzenie aplikacji
internetowych. Podrcznik
do nauki zawodu technik
informatyk

AZ-43-01/10- WA-4/14
Jolanta Pokorska

Helion

Administracja bazami
danych

Kwalifikacja E14. Cz 2.
Tworzenie baz danych i
administrowanie bazami.
Podrcznik do nauki zawodu
technik informatyk

Jolanta Pokorska

Helion

Programowanie aplikacji
internetowych

Kwalifikacja E.14. Cz 3.
Tworzenie aplikacji
internetowych. Podrcznik do
nauki zawodu technik
informatyk

Jolanta Pokorska

Helion

Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole szk nr 42

Zawd: technik obsugi turystycznej


klasa pierwsza ( 1 TOT)
Przedmiot
Tytu podrcznika
Jzyk polski

Autor
Dariusz
Chemperek, Adam
Kalbarczyk

jzyk angielski
rozszerzony

ZROZUMIE TEKST
ZROZUMIE CZOWIEKA.
STAROYTNO
REDNIOWIECZE
Gateway plus 1
(podrcznik+wiczenia)
)
Gateway plus 1
(podrcznik+wiczenia)

Wiedza o kulturze

Historia

Jzyk angielski

Wiedza o spoeczestwie

Wydawnictwo

Informacje

WSiP

David Spencer

Macmillan

674/1/2015

David Spencer

Macmillan

674/1/2015

Wiedza o kulturze

Wacaw Panek

Wydawnictwo Polskie w
Woominie

Pozna przeszo. Wiek


XX. Podrcznik do historii
dla szk
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy

Stanisaw Roszak,
Jarosaw Kaczkow

Nowa Era

525/2012

Arkadiusz Janicki

Nowa Era

Wiedza o spoeczestwie

W centrum uwagi

10
Geografia

Biologia

Chemia
fizyka
Jzyk niemiecki

Matematyka

informatyka

Podstawy
przedsibiorczoci

Edukacja dla
bezpieczestwa

Religia

Oblicza geografii
Podrcznik do szk
ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy
"Biologia na
czasie"Podrcznik dla
szk
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.
Chemia. Po prostu
Odkry fizyk. Zakres
podstawowy
Welttour 1

MATeMAtyka 1

Podrcznik dla szk


ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy
Informatyka dla szk
ponadgimnazjalnych
zakres podstawowy
Krok w przedsibiorczo
- podrcznik
Krok w przedsibiorczo
- Zeszyt wicze
Edukacja dla
bezpieczestwa
Ciekawi wiata
By wiadkiem
Zmartwychwstaego
kociele

Radosaw Uliszak
Krzysztof Wiedermann
Emilia Bonar, Weronika
Krzeszowiec - Jele,
Stanisaw Czachorowski

Nowa Era

Nr dopuszczenia
433/2012

Nowa Era

Hanna Guliska,
Krzysztof Kumierczyk)
Marcin Braun
Weronika liwa

WSiP
Nowa Era

447/2012

Sylwia MrzDwornikowska, Urszula


Grecka
Wojciech Babiaski, Lech
Chako, Dorota Ponczek

Nowa Era

459/1/2012

Nowa Era

G.Koba

MIGRA

Zbigniew Makiea
Tomasz Rachwa

Nowa era

467/2012

Barbara Boniek, Andrzej


Operon
Kruczyski, ukasz WryczRekowski
WAM Krakw

AZ-41-01/10-KR-1/12

11
Podstawy dziaalnoci
gospodarczej w turystyce

Podstawy turystyki
Geografia turystyczna

Organizacja imprez i
usug turystycznych

Prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej

Podstawy turystyki
Informacja turystyczna.
Cz. 1.
Geografia turystyczna
Organizacja imprez i
usug turystycznych.
Cz 1 i 2.

Teresa Gorzelany,
Wiesawa Aue

WSIP

Leszka

WSiP

Rok dopuszczenia 2013

Zygmunt Kruczek

WSiP

Rok dopuszczenia 2013

Maria Pe, Iwona


Michniewicz

WSiP

Rok dopuszczenia 2014

Klasa druga (2 TOT)


Przedmiot
Tytu podrcznika
Jzyk polski

Jzyk angielski
Jzyk angielski
rozszerzony
Jzyk niemiecki

Historia

ZROZUMIE TEKST ZROZUMIE CZOWIEKA.


RENESANS PREROMANTYZM
Matura Masters Preintermediate
(podrcznik+wiczenia)
Welttour 2

Pozna przeszo. Wiek


XX. Podrcznik do historii
dla szk
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy

Autor
Dariusz
Chemperek, Adam
Kalbarczyk
Marta Rosiska, Ken
Wilson

Sylwia MrzDwornikowska, Urszula


Grecka
Z. Kozowska, I. Unger,
S. Zajc

Wydawnictwo

Informacje

WSiP

Macmillan

Nowa Era

SOP Toru

119/2/2009

MEN 459/2/2012

12
Matematyka

Matematyka.Pozna,
zrozumie. Cz. 2
Zakres podstawowy

Religia

By wiadkiem
Zmartwychwstaego w
wiecie
Oblicza geografii 1.
Podrcznik dla liceum
oglnoksztaccego i
technikum.
Zakres rozszerzony
Prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej

Geografia rozszerzona

Podstawy dziaalnoci
gospodarczej w turystyce

Geografia turystyczna

Organizacja imprez i
usug turystycznych

Alina Przychoda, Zygmunt WSiP


aszczyk

WAM Krakw

Zbir zada

AZ-42-01/10-KR-6/13

Nowa Era
Roman Malarz
Marek Wickowski

Nr dopuszczenia:
501/1/2012

Teresa Gorzelany,
Wiesawa Aue

WSIP

Informacja turystyczna. Cz. Zygmunt Kruczek


1.
Geografia turystyczna
Organizacja imprez i usug
Maria Pe, Iwona
turystycznych. Cz 1 i 2. Michniewicz

WSiP

WSiP

Pracownia turystyki

Obsuga turystyczna.
Zeszyt wicze. Cz 1

Maria Pe, Iwona


Michniewicz

WSiP

Jzyk obcy zawodowy

Oxford English for Careers:


Tourism 1

Robin Walker Keith


Harding

Oxford

Marketing usug
turystycznych

Sprzeda imprez i usug


turystycznych. Marketing

Bartomiej Walas,
Zygmunt Kruczek

WSIP

Pracownia obsugi
informatycznej

Sprzeda imprez i usug


turystycznych. Cz 1.
Obsuga informatyczna

Mariola Milewska,
Marek Lawin

WSiP

Rok dopuszczenia 2013

Rok dopuszczenia 2014

13

Klasa trzecia (3TOT)

Przedmiot
Tytu podrcznika
Jzyk polski

Autor

Jzyk niemiecki

ZROZUMIE TEKST - ZROZUMIE


CZOWIEKA. MODERNIZMDWUDZIESTOLECIE
MIDZYWOJENNE
Matura Masters Pre-intermediate
(podrcznik+wiczenia
Welttour 3

Jzyk angielski
rozszerzony

Matura Masters Pre-intermediate


(podrcznik+wiczenia

Matematyka

Alina Przychoda,
Zygmunt aszczyk

Historia i spoeczestwo p. uzupeniajcy

Matematyka.Pozna, zrozumie. Cz.


2
Zakres podstawowy
Pozna przeszo. Ojczysty
Panteon i ojczyste spory.
Podrcznik do historii i
spoeczestwa dla liceum
oglnoksztaccego i technikum.

Podstawy dziaalnoci
gospodarczej w turystyce

Prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej

Teresa Gorzelany,
Wiesawa Aue

Jzyk angielski

Adam
Kalbarczyk, Dariusz
Chemperek, Dariusz
Trzeniowski
Marta Rosiska, Ken
Wilson
Sylwia MrzDwornikowska,
Katarzyna Szachowska
Marta Rosiska, Ken
Wilson

Tomasz Makowski

Wydawnictwo

Informacje

WSiP

Macmillan

119/2/2009

Nowa Era

MEN 459/3/2013

Macmillan

119/3/2009

WSiP

Nowa Era

WSIP

Zbir zada

659/1/2013

14
Geografia rozszerzona

Religia
Marketing usug
turystycznych

Geografia turystyczna

Oblicza geografii 2.
Podrcznik do liceum
oglnoksztaccego.
Podrcznik do liceum
oglnoksztaccego i technikum.
Zakres rozszerzony.
By wiadkiem Zmartwychwstaego
w wiecie
Marketing usug turystycznych

Informacja turystyczna. Cz. 1.


Geografia turystyczna

Tomasz Rachwa

Nowa Era
501/2/2012

WAM Krakw
Renata Tyliska

Rea

Zygmunt Kruczek

WSiP

AZ-4-01-/10

Rok dopuszczenia 2013

Organizacja imprez i
usug turystycznych

Organizacja imprez i usug


turystycznych. Cz 2 i 3

Maria Pe, Iwona


Michniewicz

WSiP

Rok dopuszczenia 2014

Pracownia turystyki

"Obsuga turystyczna. Zeszyt


wicze. Cz. 2 "
"Informacja turystyczna. Cz. 2.
Bazy danych i materiay
promocyjne"
Sprzeda imprez i usug
turystycznych. Cz 1. Obsuga
informatyczna
Oxford English for Careers: Tourism
1

Maria Pe, Iwona


Michniewicz
Zygmunt Kuczek

WSiP

Rok dopuszczenia 2014

WSiP

Rok dopuszczenia 2013

Pracownia informacji
turystycznej
Pracownia obsugi
informatycznej
Jzyk obcy zawodowy

Mariola Milewska,
Marek Lawin

WSiP

Robin Walker Keith


Harding

Oxford

15
KLASA CZWARTA (4 TOT)
Przedmiot
Jzyk polski

Jzyk angielski

Tytu podrcznika
ZROZUMIE TEKST - ZROZUMIE
CZOWIEKA. MODERNIZMDWUDZIESTOLECIE
MIDZYWOJENNE-WSPCZESNO
Matura Masters Intermediate
(podrcznik+wiczenia

Autor
Adam Kalbarczyk, Dariusz
Chemperek, Dariusz Trzeniowski

Wydawnictwo
WSiP

Informacje

Marta Rosiska, Ken Wilson

Macmillan

119/3/2009

Sylwia Mrz-Dwornikowska, Katarzyna


Szachowska
Zygmunt Kuczek

Nowa Era

MEN 459/3/2013

JZYK NIEMIECKI
Welttour 3
Pracownia informacji turystycznej
Matematyka

Historia i spoeczestwo - p.
uzupeniajcy

Religia
Geografia rozszerzona

Jzyk angielski
rozszerzony
Organizacja imprez i usug
turystycznych
Pracownia turystyki

"Informacja turystyczna. Cz. 2. Bazy


danych i materiay promocyjne"
Matematyka.Pozna, zrozumie. cz.2 i Alina Przychoda, Zygmunt aszczyk
3
Zakres podstawowy
Pozna przeszo. Wojna i
Jarosaw Centek
wojskowo. Podrcznik do historii i
spoeczestwa dla liceum
oglnoksztaccego i technikum.
By wiadkiem Zmartwychwstaego w
wiecie
Oblicza geografii 2.
Tomasz Rachwa
Podrcznik do liceum
oglnoksztaccego.
Podrcznik do liceum
oglnoksztaccego i technikum.
Zakres rozszerzony.
Matura Masters Intermediate
(podrcznik+wiczenia
Organizacja imprez i usug
turystycznych. Cz 2 i 3
"Obsuga turystyczna. Zeszyt
wicze. Cz. 2 "

Marta Rosiska, Ken Wilson


Maria Pe, Iwona Michniewicz
Maria Pe, Iwona Michniewicz

WSiP

Rok dopuszczenia 2013

WSiP
Zbir zada
Nowa Era

659/3/2014

AZ-43-01/10- WA-4/14
Nowa Era
501/2/2012

Macmillan

119/3/2009

WSiP

Rok dopuszczenia 2014

WSiP

Rok dopuszczenia 2014

16

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego w Zespole Szk nr 42


Klasa pierwsza ( 1 W)
Przedmiot
Tytu podrcznika
Jzyk polski

Jzyk angielski

Jzyk polski cz.1


Seria Odkrywamy na
nowo
New Matura Explorer 1

Autor
Jolanta Kusiak

Wydawnictwo

Informacje

OPERON

Polit Beata

698/1/2015
Nowa Era

Historia

Pozna przeszo. Wiek


XX. Podrcznik do historii
dla szk
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy

Stanisaw Roszak,
Jarosaw Kaczkow

"Biologia na
czasie"Podrcznik dla
szk
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.
Chemia. Po prostu

Emilia Bonar, Weronika


Krzeszowiec - Jele,
Stanisaw Czachorowski

Nowa Era

Geografia
Biologia

Chemia
fizyka

Odkry fizyk. Zakres


podstawowy

Matematyka

Matematyka do
zasadniczych szk
zawodowych cz.1
Informatyka dla szk
ponadgimnazjalnych

informatyka

Hanna Guliska,
Krzysztof Kumierczyk
Marcin Braun
Weronika liwa
Leokadia Wojciechowska,
Maciej Bryski, Karol
Szymaski
G.Koba

Nowa Era

WSiP
Nowa Era
WSiP

MIGRA

525/2012

17
zakres podstawowy
Edukacja dla
bezpieczestwa

Edukacja dla
bezpieczestwa
Ciekawi wiata

Religia

"Mocni wiar"

Barbara Boniek, Andrzej


Operon
Kruczyski, ukasz WryczRekowski
nr KR-61-05/12- KR-1/12

Klasa druga (2 W)
Przedmiot

Jzyk polski

Tytu podrcznika

Autor

Jzyk polski cz.1


Seria Odkrywamy na nowo
Matura Explorer- Elementary

Jolanta Kusiak

Matematyka

Matematyka do zasadniczych szk


zawodowych cz.2

Leokadia
Wojciechowska,
Maciej Bryski, Karol
Szymaski

Religia

"Mocni nadziej"

Jzyk angielski

Hughes John, Polit


Beata

Wydawnictwo

Informacje

OPERON
Nowa Era

331/1/2011/z1

WSiP

Wydawnictwo w.
Stanisawa BM
Krakw

AZ-52-07/12KR-08/13

18

Klasa Trzecia (3W)


Przedmiot
Jzyk polski

Tytu podrcznika
Jzyk polski cz.2
Seria Odkrywamy na nowo

Autor

Wydawnictwo

Barbara
Chuderska

OPERON

Jzyk angielski

Matura Explorer- Pre-intermediate

Jon
Naunton/Beata
Polit

Wiedza o
spoleczestwie

W CENTRUM UWAGI

Arkadiusz Janicki

Podstawy
przedsibiorczoci
Matematyka

Religia

Krok w przedsibiorczo podrcznik


Krok w przedsibiorczo - Zeszyt
wicze
Matematyka do zasadniczych szk
zawodowych cz.2
Mocni mioci"

Nowa Era

Informacje

331/2/2011/z1

Nowa Era

Zbigniew Makiea
Tomasz Rachwa

Nowa era

Leokadia
Wojciechowska,
Maciej Bryski, Karol
Szymaski

WSiP

Wydawnictwo w.
Stanisawa BM
Krakw

467/2012

AZ-52-07/12KR-08/13