You are on page 1of 6

BUCURESTI- RX + ROH

COMPLEMENT SIMPLU
La următoarele întrebări alegeţi un singur răspuns corect:
61

Clorura de terţ-butil reacţionează cu apa în soluţie
bazică (1) şi cu baze în soluţie alcoolică (2). Se
formează:
A. in (1) - reactia nu are loc; in (2) -alchil-tertbutileter;
B. in (1) - terţ-butanol; in (2) - reactia nu are loc;
C. in (l) - terţ-butanol; in (2) - izobutena;
D. in (1) - reactia nu are loc; in (2) - izobutena;
E. in (1) - terţ butanol; in (2) - alchil-terţ-butileter.

62

Constanta de echilibru a reacţiei de esterificare
dintre acidul etanoic şi alcoolul etilic este Kc =4.
Ştiind că iniţial s-au introdus în reacţie 3 moli de
acid, iar la echilibru se găsesc 2 moli de ester,
numărul de moli de alcool etilic introduşi în reacţie
este:
A 1
B 2
C 3
D 5
E 4

La nitrarea fenolului în vederea obţinerii pnitrofenolului se obţine un amestec final care conţine
o-nitrofenol şi p-nitrofenol în raport molar 1:3 şi fenol
nereacţionat. Dacă Cu = 60%, Ct este:
A 75%
B 70%
C 90%
D 80%
E 50%
65 Afirmaţia incorectă este:
A. Prin hidroliza a 2 moli de amestec echimolecular de
clorură de etilen şi clorură de etiliden se consumă 4
moli de apă
B. Reacţia derivaţilor halogenaţi cu Mg are loc în
mediu de eter anhidru
C. Pirocatechina are punctul de topire mai scăzut
decât rezorcina
D. Izopropanolul este utilizat la curăţarea
suprafeţelor murdare ale aparaturii electronice
E. Clorura de metin este primul anestezic utilizat în
medicină

64

Afirmaţia incorectă în legătură cu DDT-ul este:
A Este folosit ca insecticid alături de lindan
B Conţine un atom de C primar
C Prin hidroliză bazică formează un compus
pentahidroxilic
D Prin reacţie cu Mg şi apoi hidroliză
formează 1,1-difeniletan
E Radicalul –CCl3 este un substituent de
ordinul II
Pentru oxidarea a 0,2 moli de 4-penten-2-ol cu o
soluţie de K2Cr2O7 / H2SO4 2 M se consumă un
volum de agent oxidant egal cu:
A. 0,5 L
B. 200 mL
C. 1 L
D. 1000 mL
E. 0,1 l

67

La achilarea NH3 cu CH3Cl se obţine un amestec de
metilamină şi dimetilamină ce conţine 35,533%N.
Calculaţi randamentul de transformare a CH3Cl în
dimetilamină.
A. 60%
B. 50%
C. 75%
D. 80%
E. Alt răspuns

68

69

Un derivat monoclorurat aromatic mononuclear
conţine în moleculă 15 atomi. Acesta poate fi:
A. Clorura de fenil
B. Clorura de m-tolil
C. 1-cloro-2-feniletan
D. Clorura de fenilen
E. Clorura de benziliden

70

63

1

66

Nu este o reacţie de substituţie:
A. C6H5O-Na+ + CH3Cl
500 C
B. H3C-CH=CH2 + Cl2 
C. C6H6 + CH3COCl 
D. clorură de vinil  policlorură de vinil
E.
CH3MgCl + H2O 
Sunt corecte afirmaţiile, cu excepţia:
A Legătura C-X este polară cu polul negativ la
atomul de halogen
B
Polifenolii au caracter oxidant deoarece participă
la reacţii de oxidare
C Clorura de benzil are o reactivitate mai mică
decât iodura de benzil în reacţia de hidroliză

BUCURESTI.2-dibromobutan B 2-bromobutan C 1-bromo-2-metil-butan D 2.RX + ROH 71 Care dintre următorii compuşi se poate obţine atât printr-o reacţie de acilare Friedel-Crafts. dacă numai soluţia 4 este corectă.3-dibromobutan E 1. dacă numai soluţiile 2 şi 4. D. B. dacă toate cele patru soluţii sunt corecte sau sunt false CH b + B r 2 /C C l4 c . E. C. dacă numai soluţiile 1. cât şi printr-o reacţie de hidroliză bazică a unui derivat halogenat: A Benzofenonă B Acetofenonă C Fenilacetaldehidă D Fenilizopropilcetonă E fenilterţbutilcetonă bazică D Reacţia de esterificare a alcoolilor cu H2SO4 este reversibilă E Neopentanolul se oxidează cu soluţia acidă de K2Cr2O7 72 Se consideră schema de reacţii: +HCl H3C CH2 2 CH2 a K O H /e ta n o l -H C l Compusul c este: A 1.2 şi 3.3-dibromobutan COMPLEMENT GRUPAT La următoarele întrebări răspundeţi cu: A. dacă numai soluţiile 1 şi 3.

I. cu excepţia: 8 1.1. 4. pe care le dau ambii compuşi. Sunt corecte afirmaţiile.Este adevărat despre acidul picric. AH. 3. Fenolul reacţionează cu Br2 în apă (la rece) în absenţa catalizatorului AlBr3 3. AL. Afirmaţiile corecte referitoare la clorura de benzil şi clorura de fenil sunt: 1.4-tetraclorbutena. Pirogalolul 4.3. V. L. AI. X. AE.AO. cei doi compuşi sunt izomeri de funcţiune. formează prin oxidare cu soluţie acidă de KMnO 4 în exces 3CO2 + 3H2O. AY. AB. fenolul se nitrează în condiţii mai energice decât benzenul. Trinitratul de glicerina se autooxidează 2. Cu clorură de propionil H. raportul e. Glicerina 2. AF. 3. prin adiţia derivaţilor organomagnezieni la formaldehidă se obţin alcooli secundari .E. rezorcină şi hidrochinonă nu sunt corecte afirmaţiiile: Pirocatechina are un caracter acid mai puternic decât hidrochinona şi rezorcina 2. AD. se produc în poziţiile orto şi para. N. 3. 1. AR. AX. Care din următoarele afirmaţii este 7 adevărată? 1. K. 2. AQ.BUCURESTI. Mentolul reacţionează cu: 1. U. AP. 7 1. AM. Soluţie acidă de K2Cr2O7 3. AW. Este un alcool alifatic 2.4. ambele dau reacţii de tip Friedel-Crafts. AV.3-tricioropropena. AA. cu 8 excepţia: se mai numeşte şi acid 2. Au acelaşi procent de clor ca şi 7 hexaclorciclohexanul: 1. fenolul poate da reacţii de acilare atât la gruparea -OH cât şi la nucleu. W. 4.p : e.2-dicloretena. Afirmaţiile incorecte în legătură cu cloroformul sunt: 1. T. Despre alcoolul alilic este fals că: 71.AK. 8 Z. Este utilizat ca anestezic în medicină 4. Q. 7 R. Se pot eterifica cu metanolul 3. G. Metalele alcaline 2. Între grupele hidroxil din polioli şi grupele hidroxil din alcooli se stabilesc legături de hydrogen J. formează prin oxidare cu soluţie acidă de KMnO 4 în exces CO2 + 2H2O + HOOC—COOH. hidrochinona Y. Prin reacţia cu benzenul în raport molar 1:3. AJ. 2. AU. Prin reacţia cu amoniacul în raport molar 1:3 se formează o amină terţiară S. 4.6-fenic dă reacţie pozitivă cu soluţia bazică de CuSO4 nu prezintă stereoizomeri are N. monoeterii glicolului cu oxidul de etenă sunt numiţi tehnic celosolvi 4. 1. reacţiile de substituţie la nucleu.AS. se formează un compus cu NE = 12 3. = 3:1 3. tetraclorciclobutena. Colorează în albastru cu reactivii de 7 identificare necesari: 1. 4.AG. AT. 3. AN. Prin hidroliză bazică formează acidul formic 2.AC. M. Prin tratarea soluţiei apoase de hidrochinonă cu o soluţie de FeCl3 apare coloraţia caracteristică albastră 4. O. = 4 3 Referitor la pirocatechină. P. Crezolii 3. ionul fenoxid este o bază mai tare decât ionul alcoxid.RX + ROH F.4. ambele dau uşor reacţii de hidroliză. grupa -OH din fenol favorizează substituţia în poziţia meta: 2. Cu H2SO4 la temperaturi ridicate 4.

CB. BI. CJ. BC. Afirmaţii corecte sunt: 9 1. CC. oxidarea blândă urmată de hidroliză bazică a compusului CH3-CH2-C(Cl)2-CH2OH BK. prin dehidrogenare formează o cetonă. . Un tetrol 2.BUCURESTI. 4. Despre un alcool monohidroxilic A se 8 cunosc următoarele date:  raportul dintre masa atomilor de carbon şi masa atomilor de oxigen din moleculă este 3. 8 BY. BO. BH. CM. CD. un mol de A reacţionează cu doi moli de NaOH. BR. 3. CT.fenolii se pot identifica prin reactie cu clorura de fer (II). 4. Care dintre următorii alcooli nu se pot deshidrata: 1. AZ. CA. CF. CK. BT. Afirmaţia corectă este: 81. Alcoolul benzilic 2.75.  nu decolorează soluţia acidă de K 2Cr2O7.BF. secbutanol 3. Alcoolii cu formula moleculară C4H10O 9 care nu se pot obţine prin adiţia de H2O la o alchenă sunt: 1. izopropanolul BX. sunt substanţe lichide. CN. izobutanol 4.reactia fenolului cu apa de brom în mediu alcalin serveşte la dozarea fenolului: 3. sunt corecte afirmaţiile: 1. Un hidroxiacid 4. 8 BM. dihidroxi-cetonă 3. dialdehidă BN. Neopentanolul 4. BG. Care dintre următoarele reacţii sunt teoretic 9 posibile: CO.BU. CH3-C(CI)2-CH2-CH{Cl)2 2.La hidroliza unui derivat tetrahalogenat saturat se poate obţine: 1.  raportul dintre masa atomilor de carbon şi masa atomilor de hidrogen este egal cu numărul atomilor de carbon din moleculă. CS. 1-butanol 2.Despre alcoolul A se poate afirma că: 1. CI. 8 BS. Terţbutanolul 3. cu structura CH2 OH OH BZ. BB. sunt utilizaţi ca solvenţi. 2. un mol de A reacţionează cu cel mult 1 mol de anhidridă acetică 3. oxidarea blândă a 3-metil-3-penten-1-ol 4. BV. prezintă legături de hidrogen intermoleculare. 2. CH. CE.îin acidul picric cele trei grupe nitro micşorează considerabil caracterul acid al grupei hidroxil. 2.3-dietil-2-buten 1. Conţine în moleculă 1 atom de C cuaternar.RX + ROH BA.şi p. Derivaţii halogenaţi au puncte de fierbere mai mici decât ale alcoolilor corespunzători 4 .4-diolului 3. BP. este 2-metil-2-butanolul BW. este 3-metil-3-butanolul. terţbutanol CG. oxidarea cu K2Cr2O7/ H+ a 2. BD. BL. CL.Referitor la compusul dihidroxilic A. din alcooli.nitrofenol BQ. nu se pot asocia între ei prin legături de hidrogen. hidroliza bazică a compusului BJ. BE. 3. 4. 2-ceto butanalul se poate obţine prin: 8 1. se obţin prin eliminarea intermoleculară a apei. Sunt adevărate despre eteri afirmaţiile: 81. 4. 2. nu decolorează soluţia acidă de KMnO 4.prin reacţia fenolului cu soluţie diluată de HNO 3 se obţine un amestec de o.

4. orcina prezintă doua grupări de tip OH fenolic 4. HCOONa + CH3OH CR. 2. DB. 2 m o l i 3. DG. DD. Se prepară acid acetic şi etanol. 3 m o l i 4. compusul C este un compus solid. compusul obţinut prin hidroliza lui F reacţionează cu 2 moli de NaOH/mol compus. BUCURESTI. HCCNa + CH3-OH CV. E + HBr peroxizi F + 2NH3 + NH4Br CZ. Hidroliza derivaţilor halogenaţi 4. soluţia apoasă a fenolaţilor are caracter bazic 2. Monoalcoolii au puncte de fierbere mai mici decât ale polialcoolii cu acelaşi număr de atomi de C 3. DC. 9 DJ. Nu sunt reacţii de eliminare: 9 1. 3. Clorura de metil. DA. nici un mol DN. toxic şi caustic: 2. compusul G reacţionează cu 2 moli de CH3COCI în absenţa catalizatorului AlCl3. ştiind că A se poate obţine prin trimerizarea acetilenei rezultă că afirmaţiile incorecte sunt : 1. Dehidrohalogenarea derivaţilor halogenaţi DH. 9 CW.CP. Deshidratarea alcoolilor 3. transformarea E→F decurge după regula lui Markovnikov. DO. Ionizarea etanolului în soluţie apoasă 2. 4.RX + ROH 2. C6H5-OH + NaHCO3  CQ. Se consideră schema de reacţii: CX. În reacţia de oxidare a etanolului la . Câţi moli de O2 sunt necesari pentru fermentaţia alcoolică a unui mol de glucoza? 1 mol 2. rezorcina nu reacţionează cu carbonatul acid de sodiu 3. DL. din acetat de 5 DI. fenolii se izolează din gudroane prin dizolvare în soluţie de sodă caustică. 3. Sunt corecte afirmaţiile: 9 1. DF. Fenolii care au 2 grupări –OH vecine (poziţie orto) au puncte de topire mai mici decât izomerii lor de poziţie 4. DK. bromura de metil şi iodura de metil sunt gaze CU. DE. CY.

3. DS. 3. n = 4. 1 DV. etil şi apă. DM.BUCURESTI. DQ. clorură de izopropil. 9 1. 3. 9 1. n = 6. folosirea unui exces de ester. Deplasarea echilibrului. Compuşii reali C6H10-n(OH)2 nu sunt aromatici dacă: 1. În următoarele serii reactivitatea creşte de la stânga la dreapta: clorura de metil. clorură de vinil. 4. al atomului de C din gruparea funcţională Creşterea conţinutului de O al moleculei Creşterea numărului de legături chimice prin care O se leagă de C Scăderea conţinutului de H al moleculei DT. clorură de terţ-butil clorură de etil. clorură de alil DR. 4.O. în sensul formării unei. iodură de etil clorură de fenil. n = 2. adaosul la mediul de reacţie a hidroxidului de sodiu. . bromură de etil. clorură de izopropil. 2. 4. 2. cantităţi cât mai mari de acid. 3. DU. 2. 2. 4. se face prin: eliminarea continuă din amestec a acidului acetic. clorură de benzil iodură de ciclopentil. clorură de etil. folosirea unui exces de apă. n = 1.RX + ROH 9 1. 6 acetaldehidă au loc: Creşterea N. DP.