You are on page 1of 16

TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Кружно кретање тачке је врста криволинијског кретања тачке при
којем је путања тачке кружница.
кружница
При кружном кретању све тачке се обрћу (ротирају) око обртне
осе (осе ротације).
ротације)
Оса ротације је управна на раван у којој лежи кружница и пролази
кроз центар кружнице.
кружнице
У зависности од промене брзине разликујемо:
 Једнолико
 Једнакоубрзано
 Једнакоуспорено и
 Променљиво кружно кретање
Ради једноставнијег проучавања кружног кретања уводимо нове
параметре:
 Угаона
У б
брзина и
 Угаоно убрзање
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Угаона брзина
Нека тачка М која врши кружно кретање око центра кружнице О у
почетном тренутку t0=0 заузима положај М0.

M2 R  OM 0  полупречник кружнице

2 M1 П
После времена t1 тачка описује
ј угао φ1.

1
O M0 После времена
р t2 тачка описује
уј уугао φ2.
R
То значи да за период ∆t=t2-t1 тачка прелази
угао ∆φ
∆φ=φ
φ2-φ
φ1.

Средња угаона брзина је однос пређеног угла ∆φ и временског
периода ∆t.
∆t

  2  1
sr  
t t2  t1
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Ако временски интервал t тежи нули t  0  добијамо
тренутну угаону брзину
б или само угаону брзину.
б
У случају једноликог кружног кретања тренутна угаона брзина
( ) је
(ω) ј пређени
ђ угао у јединици
ј времена. B
 R
 O
1rad
A
t R

AB  R
Пређени угао φ изражава се у радијанима (rad).
1rad је централни угао који затвара лук дужине полупречника.

Веза између угла у радијанима φ и угла у степенима φ° дата је
једначинама:
Укупан број обртаја је:
180 
     
 180 N
2
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Угаона брзина - ω је векторска величина која је у потпуности
одређена
ђ правцем, смером и интензитетом.
Правац вектора угаоне брзине поклапа се са осом ротације.
Смер вектора угаоне брзине одређујемо
правилом десне руке: прсте десне руке
савијемо у смеру обртања тачке,
тачке а палац

нам показује смер вектора.

Јединица угаоне брзине је:
rad 1
или s
s
Често се угаона брзина изражава
б ј
бројем обртаја
б ј у минути n(o/min).
( / i )

1
  n  o min
i 

  s  

30
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Угаоно убрзање
Нека у тренутку t1 тачка има угаону брзину ω1, а у тренутку t2
угаону брзину ω2.
Ако је ω2>ω1, онда је прираштај угаоне брзине ∆ω=ω2-ω1, у току
временског периода ∆t=t2-t1 .
Средње угаоно убрзање (∆α) је однос прираштаја угаоне брзине
и одгаварајућег временског периода.

 2  1
 sr  
t t2  t1
Ако временски интервал t тежи нули t   0 добијамо
угаоно убрзање
б ј одговара тренутку t .
које



t
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Угаоно убрзање – α је векторска величина која је одређена
правцем, смером и интензитетом.
Правац вектора угаоног убрзања поклапа се са осом ротације
тј. правцем вектора угаоне брзине.

смерови
р

исти
  Убрзано кружно кретање тачке
  Успорено кружно кретање тачке
супротни

Јединица за угаоно убрзање је:

rad 2
2 или s
s
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Врсте кружних кретања

 0 Једнолико кретање

  const Једнакопроменљиво кретање

 0 Једнакоубрзано

 0 Једнакоуспорено

  const Неједнакопроменљиво кретање
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Ј
Једнолико кружно кретање   constt

v1
A1
Брзина тачке А је векторска величина чији
правац пролази кроз саму тачку А и 
R v0
управан је на полупречник ОА
ОА.  
Смер брзине одређен је смером обртања
 O A0
R
тачке тј
тј. смером угаоне брзине ω.
ω
Интензитет брзине одређујемо из познате
једначине:
S
v S
A0 A1  R  
t

R 
v v  R 
t
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Једнолико кружно кретање

К
Кинематске ј
једначине кретања су:

 0 a0
  0  const v  R 
  0  0  t S  R 
  уугаоно уубрзање
р Убрзање код кружног
0  почетна угаона брзина кретања увек постоји,
па чак и кад јје у
угаоно
  угаона брзина у тренутку t убрзање једнако нули.
0  пређени угао у тренутку t0 Његов правац,
р ц, смер
ри
интензитет одредићемо
  пређени угао у тренутку t касније.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Ј
Једнакоубрзано
б кретање

К
Кинематске ј
једначине кретања су:
  const  0 a0
  0    t
1 2 v  R 
  0  0  t    t
2 S  R 
2 2
  0  2  
  угаоно убрзање
0  почетна уугаона брзина
  угаона брзина у тренутку t
0  пређени угао у тренутку t0
  пређени угао у тренутку t
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Једнакоуспорено кретање

К
Кинематске ј
једначине кретања су:
  const  0 a0
  0    t
1 2 v  R 
  0  0  t    t
2 S  R 
2 2
0    2  
  угаоно убрзање
0  почетна уугаона брзина
  угаона брзина у тренутку t
0  пређени угао у тренутку t0
  пређени угао у тренутку t
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Н ј
Неједнакопроменљиво кретање

  const
 Кинематске проблеме неједнакопроменљивог
кружног кретања тачке решавамо тако што то
кретање делимо на већи број једноликог и
једнакопроменљивог кретања (у зависности
од броја промена угаоног убрзања тачке),
проучавамо их засебно, водећи рачуна да су
крајњи резултати једног сегмента уједно и
почетни услови наредног дела пута
пута.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Убрзање
Као што је раније напоменуто убрзање код кружног кретања
увек постоји, чак и кад је угаоно убрзање једнако нули.
Т
Тотално убрзање
б ( б
(убрзање) )  a сачињавају
ј две компоненте:
 Тангенцијално убрзање aT – последица је постојања
угаоног убрзања (успорења). Делује тангентно на
кружницу у смеру угаоног убрзања (успорења). Постоји
само у случају једнакопроменљивог кружног кретања.
 Нормално убрзање a N – изазвано 
је брзином тачке тј. њеном угаоном aT
A1
брзином и постоји у свим 
a 
случајевима кружног кретања. 
Делује увек у правцу нормале са   aN

смером ка центру обртања.
 O
R

  
a  aT  aN убрзање
б
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

   
a  aT  aN aT
A1

a 
Интензитети ових убрзања су: 
  aN
2
2
v  O
R
aN  R   
aT  R   R
2 2 2 4
a aT  aN a  R  


 aT=0 једнолико кретање
 aT=const једнакопроменљиво кретање
 aT≠const неједнакопроменљиво кретање
 aN=0 праволинијско кретање
 aN≠0 криволинијско кретање

TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Тренутна промена угаоне брзине и угаоног убрзања...
...је појава која се јавља приликом кретања материјалне тачке, у
моменту промене полупречника на путањи.
При томе тачка не мора да мења свој закон кретања.
Означимо са t1 време непосредно пре изласка из кривине
полупречника R1, а са t2 време по уласку у кривину
полупречника R2.
Ако нема промене закона кретања тада ће у моменту промене
полупречника на путањи тачка задржати своју брзину и
тангенцијално
ц ј убрзање.
у р
v1  v2 aT 1  aT 2
R1  1  R2  2 R1  1  R2   2
R1 Нова
Но а вредност
ре ос R1 Нова
Но а вредност
ре ос
2  1  угаоне брзине
 2  1  угаоног убрзања
R2 R2
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
KRU@NO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

v0
R2
R1 R1
2  1   2  1 
R2 R1 R2

Раликујемо
уј јјош 2 случаја:
у ј a v
1 Прелаз са праве на кружну линију
R
Тачка је
Т ј била
б б угаоне брзине
без б и угаоног
убрзања и у тренутку их добија:
v a
  aT v
R R
2 Прелаз са кружне на праву линију
R
Тачка је
Т ј имала угаону брзину
б и угаоно
убрзање и у тренутку их је изгубила:  0  0