You are on page 1of 5

TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
SLO@ENO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

У природи се јављају само релативна кретања и релативна
мировања тј.тј не постоје непокретна тела према којима би се
упоређивала кретања покретних тела.
Због тога у
уводимо
д референтно
р ф р тело ((тело које
ј јје у стању
у
мировања) и за њега везујемо непокретни координатни
систем x0Оy0.
Покретни координатни систем xАy везујемо за покретно тело
које посматрамо као материјалну тачку.
Ако се у односу на референтно
А ф тело креће
ћ покретно тело, а
на њему изводи кретање другог тела, онда је кретање тог
тела сложено.
Сложено кретање показаћемо на примеру виљушкара и терета.

За референтно тело узећемо подлогу.
Покретно тело је виљушкар који врши преносно кретање.

Терет на виљушкару врши релативно кретање.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
SLO@ENO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

y0
y У нашем случају:
 
vr va 
vp
2 2
va  vp  vr
A x x0
0
Брзина сложеног кретања тачке...
...добија се сабирањем вектора преносне и релативне брзине:
  
va  v p  vr  
vr va
2 2
va  vp  vr  2v p vr cos 
  
   v p , vr   vp
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
SLO@ENO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Интензитет апсолутне брзине можемо да одредимо и на други
начин. y
Поставимо нов координатни систем
xOy тако да се једна оса поклапа са vr  cos 
једним од вектора брзина. v x
Други вектор разложимо на
r

компоненте по координатним vp
осама. 0
Лако уочавамо да је vr  sin 
vx  v p  vr sin 
v y  vr cos
Апсолутна брзина тачке је

2 2
va  vx  vy
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
SLO@ENO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Убрзање сложеног кретања тачке
Како преносна и релативна кретања могу бити транслаторна
или ротациона, могуће су све четири комбинације ових
кретања.
кретања
Ако је преносно кретање транслаторно тада је апсолутно
убрзање збир преносног и релативног убрзања :
  
aa  a p  ar

Међутим, ако је преносно кретање ротационо јавља се и
Кориолисово убрзање  ac па је апсолутно убрзање:
   
aa  a p  ar  ac

Кориолисово убрзање детаљније је објашњено у поглављу
Динамика сложеног кретања тачке.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
SLO@ENO KRETAWE TA^KE
I UMETNI^KE ZANATE

Пошто се код ротационих кретања јављају тангенцијално и
нормално убрзање то се број вектора убрзања повећева, па
је интензитет апсолутног убрзања погодније тражити
формулом:

2 2
aa  ax  ay
И овде постављамо нов координатни систем xOy али тако
да се осе поклапају са правцима тангенте и нормале.