You are on page 1of 9

TEHNOART BEOGRAD

SLO@ENO KRETAWE TA^KE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- YADACI
D C -

9. Задатак
Тачка М се креће по изводници конуса по закону OM=S=0,2·t,
OM=S=0 2·t
где је S у метрима, t у секундама. Истовремено се конус обрће
око своје
ј осе константном у угаоном брзином ω=2s-1. Одредити
апсолутну брзину тачке М у тренутку t1=3s; α=30°.
O
Решење:
Преносно кретање је обртно, па је и преносна 

брзина тачке М управна на полупречник њене
S
путање. vP
r
Све изводнице конуса граде са осом M
правоугли троугао са истим углом на врху.

v p  r    S  sin     0,2 
,  t  sin 30  2

S  sin  m
v p  3s   0,2
0 2  3  00,5
5  2 v p  3s   0,6
06
s
TEHNOART BEOGRAD

SLO@ENO KRETAWE TA^KE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- YADACI
D C -

Релативно кретање је транслаторно дуж
изводнице са којом се поклапа правац брзине
брзине. O
2
a t 
S  S0  v0  t  
2 S
vp
S  0,2
0 2t r
M
vr
m
v0  0,2
s 
a0 vr  v0  constt
m
m v p  3s   0,6
vr  3s   0,2 s
s
Смер релативне брзине
С б је на доле јер је њена вредност
позитивна.
TEHNOART BEOGRAD

SLO@ENO KRETAWE TA^KE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- YADACI
D C -

m m
vr  3s   0,2
02 v p  3s   0,6
06
s s O
Апсолутна брзина је збир преносне 
и релативне брзине:
   vp
va  v p  vr M
va
Између
И ђ преносне и релативне
брзине је прав угао па је: vr
2 2
va  vp  vr

va  0,6  0,2
2 2
m
va  0,632
s
TEHNOART BEOGRAD

SLO@ENO KRETAWE TA^KE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- YADACI
D C -

10. Задатак
Клизач се креће праволинијски транслаторно по закону xp=f1(t),
(t) а
тачка М полазећи из тачке О врши кружно кретање по каналу
клизача по закону
у Sr=f2((t).
) Оба кретања
р су
у јједновремена.
д р
Одредити апсолутну брзину и убрзање тачке М после t=1s; r=4m.

y 2
3t
M x p  4t 
xp
r Sr
2

O
x 
Sr  t  t
2
2

Решење:
Прво ћемо да одредимо векторе брзине и убрзања преносног
кретања, затим исте векторе релативног кретања.
С б
Сабирањем вектора брзина
б добићемо
б ћ апсолутну б
брзину, а
сабирањем вектора убрзања добићемо апсолутно убрзање.
TEHNOART BEOGRAD

SLO@ENO KRETAWE TA^KE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- YADACI
D C -
y
Преносно кретање...
је транслаторно по закону: M vp
xp
2 r Sr
3t
3t ap
S p  x p  4t  O
x
2
Лако уочавамо да је ово кретање једнакоуспорено
2
m m at
v0  4 a  a p  3 2 јјер
р јје S  S0  v0t 
s s 2

Успорење је у супротном смеру од x осе због знака минус
Кретање је у смеру x осе m
v p 1s   1
Интензитет преносне брзине је: v p  v0  at s
После 1 секунде кретања v p  4  3 1 m
a p 1s   3 2
s
TEHNOART BEOGRAD

SLO@ENO KRETAWE TA^KE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- YADACI
D C -
y
Релативно кретање...
M
је обртно по закону:
xp
2 r Sr
  t
Sr 
2
 t t   t 
2

2 2
O
x

Ово кретање је једнакоубрзано
m m at
2
v0  arT   2 јјер
р јје S  S0  v0t 
2s s 2
Интензитет преносне брзине је: vr  v0  at
 3 m
После 1 секунде кретања vr     1  vr  4,71
2 2 s
Вектор тангенцијалног убрзња истог је смера као вектор брзине
јер имају исти предзнак.
Међутим, да би одредили правце ових вектора, морамо да
знамо угао који је тачка описала после времена t=1s.
TEHNOART BEOGRAD

SLO@ENO KRETAWE TA^KE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- YADACI
D C -
y
Sr
Sr  r    M
r
    
xp
2 2 r Sr
 t t  11 
O
 x
2r 24 4
Овај угао је у радијанима па га претварамо у степене
arT
 180
    45
45 vr
4 
Потребно је још израчунати нормално убрзање
arN
тачке. 
2 2
vr
44,71
71 m
arN   arN  5,55 2
r 4 s
Смер нормалног убрзања је ка центру обртања.
TEHNOART BEOGRAD

SLO@ENO KRETAWE TA^KE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- YADACI
D C -

Апсолутну брзину тражимо преко њених компонената:
y
vx  v p  vr  sin   1  4,71  sin 45
m
vx  2,33 vr
s  vp x
v y  vr  cos   4,71  cos 45

m
v y  3,33
3 33
s
2 2
va  vx  vy   2,33  3,33
2 2

m
va  4,06
4 06
s
TEHNOART BEOGRAD

SLO@ENO KRETAWE TA^KE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- YADACI
D C -

На исти начин налазимо и апсолутно убрзање:
y
ax  a p  arT  sin   arN  cos 
ax  3    sin 45  5,555 55  cos 45
arT 
m ap x
ax  9,15
9 15 2 
s arN

a y  arTT  cos   arNN  sin 
a y    cos 45  5,55  sin 45
m
a y  1,70
, 2
s
m
aa 
2
ax 
2
ay   9,15
9 15    11,70
2
70 
2
aa  9,3
93 2
s