You are on page 1of 10

TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE

Преносници (трансмисије) су систем међусобно повезаних
крутих тела које се обрћу око непокретних оса и преносе
брзине (тј. снаге) са једног вратила на друго.
Преносници преносе обртно кретање са једног места на друго и
при томе омогућавају промену карактеристика обртног
кретања:
 Брзине
 Смера обртања
 Броја обртаја у минути итд.
Као преносници користе се:

 Каишници са каишем
у ц
 Зупчаници
 Ланчаници са ланцем
 Фрикциони точкови
 Ужетњаче са ужетом итд.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE

Прост пренос каишницима
Прост пренос подразумева само 2 елемента преноса.
преноса

  Каишници
v1 v2 Каиш
Вратила
р

1 2 R  D   полупречник
(пречник)
каишника
R1, D1, n1, 1
 n  број обртаја
R2 , D2 , n2 , 2  у минути
aT 1 aT 2
  угаона брзина
Обртање се преноси са погонског вратила (1) на гоњено (2).
Да не би дошло до клизања каиша по v1  v2
каишнику обимне брзине каишника морају
бити једнаке као и тангенцијална убрзања. aT 1  aT 2
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE

v1  v2 R1  1  R2  2
Овај разломак представља
преносни однос  i  .
1 R2 Преносни однос је број који показује колико пута је
 смањена брзина обртања гоњеног вратила у односу
2 R1 на погонско.
1 R2 n1 D2 i  1 - смањење брзине гоњеног вратила
i   
2 R1 n2 D1 i  1 - повећање брзине гоњеног вратила
У предходном примеру
пренос се вршио
отвореним каишем па
су се и каишници
обртали у истом смеру.

За промену смера 1 2
каишника користимо
укрштени каиш.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE

Прост пренос зупчаницима
Зупци зупчаника дефинисани су са више пречника али се
зупчаници приликом обртања додирују по кинематској
кружници пречника D.
D

Због тога се спрезање зупчаника приказује упрошћено овим
кружницама без цртања зубаца.
Зупчаници могу бити са спољашњим захватом (супротан смер
обртања) и са унутрашњим захватом (исти смер обртања).
Погонски зупчаник означава се бројем
П б ј 1 као и сви његови
параметри , а гоњени бројем 2.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE

Преносни однос добијамо на исти начин 2
као код каишника или преко односа 1
броја зуба зупчаника z:

1 R2 n1 D2 z2
i    
2 R1 n2 D1 z1
Везу између параметара R, D, n,  установили смо раније
помоћу
ћ следећих
ћ формула:
ф

D 
v  R   
2 Сви преносници који се налазе на
 n једном вратилу тј.
тј чије се осе
 поклапају, имају исте угаону брзину ω
30 и угаоно убрзање α.

TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE

Сложен пренос каишницима
Разликују се две комбинације: R3 , D3 , n3 , 3
 пренос са три и више каишника вођени
каишник
R1, D1, n1, 1 R2 , D2 , n2 , 2
водећи 1
међукаишник
ђу i1 
каишник
2
3 2
1 i2 
3

1 2 2 1 n1
i  i1  i2   i 
2 3 3 n3
Међукаишници не утичу на укупан преносни однос
однос, који је исти
као да су први и задњи каишник директно повезани.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE

 пренос са два или више пари каишника
R4 , D4 , n4 , 4
вођени
каишник
R1, D1, n1, 1 R2 , D2 , n2 , 2
водећи међукаишник
каишник 1
i1 
4 2
1
3
i2 
4
2 3
R3 , D3 , n3 , 3 2  3
међукаишник

1 3 1 n1
i  i1  i2   i 
2 4 4 n4
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE

Сложен пренос зупчаницима
R2 , D2 , n2 , 2
Разликују се две комбинације:
међузупчаник
 пренос са три и више зупчаника 2
1
1
i1  3
2
2 R1, D1, n1, 1
i2 
3 водећи
ћ
R3 , D3 , n3 , 3
зупчаник
вођени
зупчаник
1 2 1 n1
i  i1  i2   i 
2 3 3 n3
Међузупчаници
М ђ не утичу на укупан преносни однос али помоћу
ћ
њих можемо да мењамо смер обртања вођеног зупчаника.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE

 пренос са два или више пари зупчаника R2 , D2 , n2 , 2
међузупчаник
1 2
i1 
2 1
4
3
i2  3
4
R1, D1, n1, 1
2  3 водећи
ћ
зупчаник
R3 , D3 , n3 , 3 R4 , D4 , n4 , 4
међузупчаник вођени
зупчаник

1 3 1 n1
i  i1  i2   i 
2 4 4 n4
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
PRENOSNICI
I UMETNI^KE ZANATE


ЗАКЉУЧАК:
 Укупан преносни однос било ког преносника зависи
само од параметара водећег и вођеног преносника
((првог
р и последњег).
д )
 Ако у преносу брзине (снаге) учествује m преносника
тада
д јје укупан
у у преносни
р однос:
д
1 n1
i 
m nm
 Промену смера обртања вођеног каишника или
зупчаника добијамо применом укрштеног каиша или
увођењем међузупчаника.