You are on page 1of 6

TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
DINAMIKA - UVOD
I UMETNI^KE ZANATE

Основни појмови
ј и задатак динамике
 Динамика је део механике у којој се проучавају закони
кретања материјалних тела под дејством сила
сила, које су
узроци кретања или мировања.
 За разлику од кинематике,
кинематике динамика узима у обзир силе
које делују на тело као и масу самог тела.
 Статика посматра силе које су константне по правцу,
правцу
смеру и интензитету, док димамика проучава и
променљиве силе (силе које зависе од времена, положаја
тела и брзине кретања).
 Инертност је својство материјалних тела да брже или
спорије мењају своју брзину под дејством сила.
 Маса је мера инертности тела.
 У динамици постоје 3 основне величине.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
DINAMIKA - UVOD
I UMETNI^KE ZANATE

величина јединица симбол

дужина метар m kg  m
1N  1 2
време секунда s s

маса килограм kg
Јединице свих осталих динамичких величина изводе се из
основних.
На пример, јединица за силу је 1 њутн (1N).
1N је сила која је потребна да маси од 1kg саопшти убрзање од
1m/s2.

Тежина (G) је сила којом тежа привлачи тела. Она има вертикалан
правац, смер наниже ка центру Земље и интензитет G G=m·g.
m g.
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
DINAMIKA - UVOD
I UMETNI^KE ZANATE

g – убрзање Земљине теже (различито је за различита места
Земљине површине)
површине). На географским ширинама Србије
усваја се g=9.81m/s2

на Месецу gМ=1.726m/s2 на Јупитеру gЈ=26.290m/s2

Велики број задатака који се решавају у динамици могу се
поделити у 2 групе:

 Задаци код којих су познати закони кретања, а треба
одредити силу која узрокује то кретање
 Задаци код којих је позната сила, а треба одредити
законе кретања
р
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
OSNOVNI YAKONI DINAMIKE
I UMETNI^KE ZANATE

Закон инерције (1. Њутнов закон)
 Свако тело остаје у стању мировања или равномерног и
праволинијског кретања док под дејством силе не буде
принуђено
ђ да то својеј стање промени.

Закон силе и у
убрзања ((2. Њутнов
у закон))
 Производ масе и убрзања једне тачке, које она добије када
на њу делује нека сила, једнак је по интензитету тој сили, а
правац и смер убрзања
б поклапају се са правцем и смером

 
те силе. Ако на 2 различите тачке делују једнаке

ma  F
силе, тачка са већом
ћ масом добиће
б ћ мање
убрзање и обрнуто.
Ако на материјалну тачку истовремено делује неколико
сила, те силе могу бити замењене резултујућом силом.
 n      
m  a   Fi  F1  F2  F3  ...  Fn  FR
i 1
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
OSNOVNI YAKONI DINAMIKE
I UMETNI^KE ZANATE

Закон акције и реакције (3. Њутнов закон)
 Силе којима делују материјалне тачке једна на другу једнаке су
по интензитету, леже на истом правцу, али су супротног смера.

 
FAB  FBA
Закон о независности дејства сила
 Ако на једну материјалну тачку истовремено делује више
сила, њено убрзање је једнако векторском збиру убрзања,
која би та тачка добила дејством сваке силе посебно.

    
aR  a1  a2  a3  ...  an
TEHNOART BEOGRAD

[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
PODELA DINAMIKE…
... према распореду маса


 Динамика материјалне тачке

 Динамика
Д система материјалних
ј тачака

 Динамика крутог тела