You are on page 1of 66

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Curs escolar 2015/2016

CEIP Mestre Guillemet

C/ Escoles,10

07142 Santa Eugènia (Illes Balears)

Tel. i Fax: 971 14 42 44

ceipmestreguillemet@educacio.caib.es
www.cpmestreguillemet.cat

ÍNDEX
Índex……………….……………………………………….…………………………………………..……........2
1. Diagnòstic inicial...............................................................................4
2. Objectius generals per al curs 2015/16.................................................6
3. Actuacions per al curs 2015/16..........................................................12
4. Organització i funcionament:
4.1. Dades generals: alumnes, professors, unitats....................................35
4.2. Calendari anual i horaris................................................................40
4.3. Serveis complementaris.................................................................41
4.4. Criteris pedagògics per elaborar els horaris.......................................42
4.5. Criteris d’organització de les hores de permanència obligada…….………...44
4.6. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos………..45
5. Planificació de les activitats de coordinació i de gestió…………….................45
6. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics……....46
7. Criteris i protocol en les inversions econòmiques de l’escola i adquisició del
material………………………………………………………………………………………………………..…….58
8. Activitats complementàries...............................................................59
9. Desenvolupament dels projectes institucionals i dels plans de centre….....60
Annexos
Annex 1. Pla ambiental .......................................................................61 
Annex 2. Projecte lingüístic...................................................................61
Annex 3. Pla d’actuació de l’equip de suport............................................61

Annex 4. Activitats extraescolars...........................................................61
Annex 5. Pla de formació del professorat...............................................62
Annex 6. Memòria administrativa…………………………….………………….…….………..….62
Consideracions finals...........................................................................64

1.​
DIAGNÒSTIC INICIAL.

El CEIP MESTRE GUILLEMET es troba ubicat al terme de Santa Eugènia, una
població de més de 1.700 habitants que pertany a la comarca del Pla de
Mallorca. L’escola està situada al centre del poble, vora l’artèria principal, el
carrer Josep Balaguer. Es tracta d’un edifici remodelat i ampliat l'any 2004 a
partir d’una edificació que datava del 1965. Als annexos del solar, hi ha
diferents dependències municipals: el centre de salut, l'escoleta Municipal i el
local de les mestresses de casa. Tots tres equipaments eren antigament les
cases dels mestres. El centre es nodreix de la majoria de nins i de nines que
resideixen al municipi, a més de comptar amb alumnes provinents d’altres
pobles veïns, com ara Sencelles. El nostre alumnat és molt heterogeni, i els
darrers anys han vengut moltes famílies que procedeixen d'altres indrets,
majoritàriament de la ciutat de Palma. Són famílies que solen tenir el seu lloc
de treball a la ciutat de Palma i d’aquesta manera, Santa Eugènia esdevé, per
aquestes famílies, en un nucli residencial.
La nostra escola gaudeix d’un entorn ric en elements naturals, etnogràfics,
històrics i culturals que hem de tenir en compte, que els hem de traslladar al
nostre currículum i als que no podem donar l’esquena. Tenim persones i
entitats dins el poble que ens poden transferir el seu coneixement i la seva
experiència. Anem a aprofitar tot això i fem de l’escola quelcom que s’incardina
plenament dins l’habitat on treballa i es mou.
El curs escolar 2015/16 coincideix amb el 5è any de gestió de l’equip directiu
actual. Comptam amb la mateixa plantilla de professors que el curs passat

però hem perdut la segona especialista d’anglès. Comptam, per contra, amb
tres incorporacions noves: una especialista en audició i llenguatge adscrita al
centre i 3 dies a la setmana, compartida amb els centres de Lloret de Vista
Alegre i Costitx. També amb una auxiliar de conversa en anglès a temps
parcial durant 12 hores lectives d’octubre a maig, no compartida amb cap altre
centre i una nova fisioterapeuta a temps parcial, tres dies a la setmana i que
substiutueix a l’anterior professional.
Cal fer esment també a la incorporació d’una alumna en pràctiques que durà a
terme el Pràcticum II al nostre centre al 5è curs de primària. No sabem a
hores d’ara, els alumnes en pràctiques que tendrem a partir del segon
trimestre.
La plantilla docent es manté estable atès que la totalitat dels docents tenen la
plaça definitiva al centre. Un professional nou s’ha incorporat a l’equip docent
al curs de 2n a causa de ​
la baixa per risc a l’embaràs de la tutora del seu curs.
Tres mestres, tutors de 5 anys, 4t i 5è disposen d'una reducció horària de tres
sessions setmanals (segons la normativa que els permet una reducció entre el
rang d’1 a 3 hores) perquè tenen més de 55 anys. En resum, per tant,
comptam amb una plantilla de 15 mestres més una especialista en logopèdia a
temps parcial, una psicopedagoga de l’EOEP un pic per setmana, una mestra
de religió a temps parcial, una auxiliar tècnica educativa (ATE), una auxiliar de
conversa en anglès i una fisioterapèuta, també a temps parcial, que fan un
total de 21 professionals adscrits al nostre centre.
Iniciam el curs amb una matricula de 153 alumnes, cosa que representa un
increment de 4 alumnes adicionals als de l’any passat. D'aquests alumnes 153

alumnes, 18 són estrangers (el 12 % respecte del total), la major part de l´UE
però també de Canadà, Sudàfrica i Cuba.
Les ràtios dels diferents nivells tenen una mitjana de 17 alumnes per aula. El
curs més nombrós és el de 2n (22 alumnes). En canvi, el menys nombrós és el
d’infantil, 4 anys, amb 12 alumnes

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 2015-2016:
La continuïtat dels objectius fixats en els cursos anteriors, juntament amb les
propostes de millora expressades en la darrera memòria, esdevenen el marc
d'aquesta nova PGA. A més, tot el marc que estableix el PEC impregna aquesta
PGA per al curs 2015-2016.
La nostra escola viu immersa en una societat complexa, amb continus canvis
socials, amb una crisi econòmica profunda encara present i enormement
imperfecta i millorable. El nostre quefer educatiu pot incidir i ha d'incidir en el
marc social amb limitacions i moltes dificultats però amb possibilitat de canvis
reals a llarg termini. Els docents i els pares tenim una gran tasca conjunta per
endavant. En temps de crisi, les solucions i les alternatives no només són
possibles, sinó que són NECESSÀRIES i l’escola sempre ha d’acompanyar a la
societat que vol educar i millorar. Per tant, es necessari un exercici constant de
percepció del batec social, sent conscients dels seus canvis i adaptant-se a ells.
Aspiram a una escola viva, oberta, desperta, inquieta, compromesa, solidària,
sostenible, eficient, dialogant, respectuosa, que sigui referent, que sigui
recordada, que deixi empremta... Pel que fa als nostres alumnes, volem que
arribin

a

ser

compromeses,

persones
crítiques

lliures,
amb

despertes,

l'entorn,

positives,

implicades,

responsables,

alegres,

creatives,

competents, reflexives, tolerants, respectuoses, dialogants, entusiastes, que
s’esforcin, que pensin, que estimin i valorin el coneixement i l’aprenentatge,
que protegeixen el medi ambient, que estimin i se sentin implicades en la
nostra llengua i cultura, que siguin solidàries, que comparteixin i entenguin les
necessitats i les carències de la gent, que estimin i valorin la feina ben feta.
Volem que siguin ciutadans/nes del món... Volem que la vivència a la nostra
escola sigui la més positiva i feliç possible. Volem educar a persones des de la
llibertat, la responsabilitat i en la consecució de l'autonomia personal. Per tot
això, fomentarem una educació integral en els valors de la solidaritat, la
cultura de l'esforç, de la superació personal, del respecte, la pau, la
generositat... una educació que tengui cura del medi ambient, que tengui en
compte el treball cooperatiu, que treballi i cregui en la igualtat de gènere, una
educació que posi èmfasi en el coneixement del nostre entorn i de la nostra
llengua catalana, sense oblidar el cultiu dels ensenyaments artístics, l'ús de les
noves tecnologies a l'aula i la de vetllar per la pràctica d'una escola inclusiva.
Quatre són els eixos del nostre substrat ideològic que ens identifiquen com a
centre i donen sentit a la nostra tasca docent.
a) El compromís amb el medi ambient.
b) La solidaritat amb els pobles, amb les comunitats i amb les persones més
desafavorides.
c) El compromís amb la llengua catalana i amb la cultura de les Illes Balears.
d) Una metodologia oberta i flexible com a instrument i com a eina per facilitar
l'aprenentatge de TOTS.
Bona part de les actuacions que descriurem a continuació són el resultat del
desenvolupament d'aquestes quatre idees.

Les línies mestres d’actuació de la PGA són les següents:
● Articular tota una sèrie de mesures organitzatives, d’horaris i de
distribució d’assignatures que permetin conciliar el desplegament de la
LOMQUE a tots els cursos de primària.
● Optimitzar tots els espais de l’escola i posar-los al servei de les diferents
situacions d’ensenyament - aprenentatge, sobretot, als que fa referència
als desdoblaments, proves IAQSE, projectes que relacionin diferents
cursos, etc
● Aquest curs durem a terme, per 4t any consecutiu, un projecte que està
establint

les

bases

d’una

línia

de

centre

en

diversos

àmbits

d'aprenentatge. El primer any es varen tractar les àrees de llengües i de
matemàtiques; el segon any es va dur a terme un treball de formació
interna a través de la col·laboració entre els mestres del mateix claustre.
Es va parlar de treball cooperatiu, treball per projectes i dels escacs com
a eina d’aprenentatge; el tercer any, a través de les sessions de línia de
centre, i posteriorment a través del seminari a centre, ja en col·laboració
amb la Universitat de les Illes Balears, es varen establir uns acords de
centre en relació als deures i en relació al model de suport de l’escola.
Aquest curs, el seminari centrarà els seus objectius en la metodologia de
feina. Inicialment, s’introduirà a les aules el treball per projectes. Tal i
com abans s’ha esmentat, l’objectiu és vertebrar pedagògicament i
metodològica totes les etapes educatives per tal que confereixin
estructura al centre i que sigui l’expressió més clara del treball en equip
que volem dur a terme. Aquesta tasca compta amb l’assessorament del

professor de pedagogia de la Universitat de les Illes Balears, Joan Jordi
Muntaner.
● Un

altre objectiu

d’aquest

curs escolar és la continuïtat en el

desenvolupament d'una organització dels recursos humans del centre en
el

sentit

de

distribuir

el

conjunt

dels professors

en àrees

de

responsabilitat amb un triple objectiu.
- Compartir i corresponsabilitzar les decisions que afecten el centre.
- Abastir totes les àrees de funcionament del centre.
- Optimitzar els recursos humans de que disposam.
● D’altra banda, plantejam com a objectiu de centre per a aquest curs
participar en una exposició col·lectiva que tendrà lloc en el marc de la
Fira de Santa Eugènia i que ens possibilitarà mostrar a les famílies i al
conjunt del municipi i visitants, els diferents treballs sobre cada un dels
projectes a desenvolupar durant dos trimestres.
● Un altre objectiu tracta de desenvolupar la tasca de donar a conèixer tot
el que feim a l’escola a través de la web i el bloc de l’escola, fent que a
través d’aquests canals comuniquem tot el que feim, atenent diferents
objectius i criteris. El claustre es compromet a què tots els mestres
(tutors i especialistes) pengin al bloc almenys una experiència o activitat
de manera trimestral al llarg del curs. En línia amb aquest objectiu, les
circulars, de manera simultània, les repartirem a un nombre determinat
de famílies que així ho desitgin, les penjarem a la web i les enviarem per
correu electrònic.
● Un altre objectiu tracta com a finalitat continuar aconseguint una
implicació i una participació dels pares i mares a través de la

col·laboració en tallers, en experiències, en coneixements que tenguin a
veure amb les seves habilitats i professions. Així, les famílies seran el
primer

recurs

pedagògic

de

l’entorn

immediat.

Els

tutors

es

comprometen almenys en dur a terme una sessió amb pares i mares
com a mínim un cop al llarg del curs. En els dos cursos anteriors varen
ser moltes les activitats amb pares i mares que ens enriquiren com a
escola, cohesionaren la comunitat educativa i per aquests motius, cal
mantenir viva aquesta dinàmica.
● No en podem ser aliens i sí que hi hem d'estar molt atents, per la qual
cosa cal que despleguem tots els mecanismes necessaris per prevenir els
possibles casos de bulling que es puguin produir al centre, als quals hem
de donar resposta. Així ho hem de fer a través de la tutoria i de l’atenció,
l'observació i la vigilància dels diferents moments i espais (patis, sortides
i entrades de classe...) en què es podrien produir incidències d’aquests
tipus.
● Així mateix millorarem l’organització del espais i del funcionament dels
patis de l’escola, en el sentit d'ampliar l’oferta de jocs i d’aconseguir
continuant reduir l’hegemonia de la pilota com a entreteniment més
important entre els infants. Instal·larem una taula de ping pong a la
porxada de tres anys i ampliarem l’oferta de jocs. A més tractarem
d’implicar als alumnes més grans (5è i 6è) amb els jocs dels més petits.
Els mestres ens comprometem a administrar correctament aquests
espais i a vetllar pel bon ús compartit del material de pati.
● Necessitam donar veu als nostres alumnes i habilitar espais per a la seva
participació.

Així,

continuarem

treballant

amb

la

comissió

de

10 

representants de cada un dels grups de primària nomenant delegats i
subdelegats, que coordinats per la direcció del centre dinamitzaran la
seva implicació i una major vivència i identificació amb la seva escola.
● Al llarg d’aquest curs, elaborarem el document que assenyali els trets
principals del pla d’acollida per a nous docents i altre personal no docent.
● D’igual manera, renovarem i actualitzarem el ROF del centre que data de
l’any 2004.
● Les proves IAQSE, tot i que n’hem de fer una lectura objectiva quant a la
naturalesa de les proves i una interpretació justa en funció del context
en què es varen produir, ens han alertat que en matemàtiques, els
nostres alumnes no han assolit el nivell òptim que voldríem. És una
qüestió que cal estudiar i a través de la CCP, hem de poder produir un
canvi de tendència sobretot en l’apartat de càlcul mental i resolució de
problemes.
● Un darrer objectiu té a veure amb l’ambientalització del centre. Un
centre de feina ric en estímuls amb un entorn cuidat i atractiu, facilita i
afavoreix el clima de feina que necessitam. Amb aquesta idea,
enriquirem i millorarem diferents espais i omplirem vidrieres i plafons
amb treballs dels nostres alumnes. També proposam repetir l’experiència
d’ambientalitzar l’escola per Nadal amb l’organització del curs passat que
tan bon resultat va donar i que va concentrar tota la feina en un dia i
que afavorí la participació de tota la comunitat escolar.
Amb aquesta estratègia també millorarem la tasca de donar a conèixer
tot el que feim a l’escola i permetrem que els infants es vegin presents i
valorats a través del mostreig de les seves produccions. En el plafó

11 

principal de l’escola exposarem els cartells que il·lustrin les diferents
activitats i experiències alhora difoses a través del bloc. Estaran
enumerats cronològicament i renovats trimestralment.

3. ACTUACIONS PER AL CURS 2015/16
Atenent

els quatre

eixos

definits

anteriorment, relacionam la majoria

d'actuacions en aquest quatre punts.

a) MEDI AMBIENT
a.1. DESENVOLUPAR EL PLA AMBIENTAL PER AL CURS 2015-2016.
El Pla Ambiental d’aquest curs serà aprovat a principi de curs per la comissió
ambiental i serà informat a cada un dels cicles i/o etapes mitjançant els
representants de cada un d’ells a la comissió. Reunida la comissió de medi
ambient a principi de curs s’acorden les línies mestres del Pla Ambiental per al
present curs. Per una banda hi haurà una continuïtat i un manteniment de les
actuacions que vagin en la línia de tenir un funcionament el més sostenible
possible: recollida de paper, selecció de residus al pati, al punt verd i al
menjador, funcionament de l'hort escolar i compres verdes. Prorrogarem les
estratègies sobre estalvi energètic i tornarem a dur a terme el taller de
meteorologia. Per una altra, mantindrem les zones verdes de l’escola (els
quatre arbres de cada un dels cicles, el jardinet de la part posterior de l’escola,
l’espai verd de 1r i 2n i les jardineres de les finestres) i per últim, durem a
terme dues actuacions, que per la seva organització i la seva importància, les
hi atorgarem especial importància: la 6a fase de la reforestació de Son

12 

Mascaró i la de completar el projecte de mobilitat que passa per estendre i
concretar el projecte de camins escolars.
Alhora , serà objectiu del Pla Ambiental del present curs la de convidar a un
expert en la meteorologia, el Sr. Alfred Rodríguez Picó i que ens pugui donar a
conèixer tot el seu bagatge i coneixement respecte d’aquest àmbit científic. El
Sr. Picó ens oferirà dues conferències a l’alumnat del centre i també li podrem
donar a conèixer el nostre taller de meteorologia i rebrem de part seva, la seva
visió com a expert. Tot això dins el primer trimestre.
Al segon trimestre comptarem amb un altre expert o entitat que ens pugui
apropar a algun projecte ambiental del nostre entorn més proper, ja sigui el
d’una espècie o ecosistema.
∙​
Àmbit:​
pedagògic,

∙Responsables:

didàctic i organitzatiu

el

coordinador

ambiental,

la

comissió

ambiental

(representada per cada un dels cicles i/o etapes de l’escola) i tot el claustre de
mestres.
∙ Temporització: ​
tot el curs

a.2. DONAR CONTINUÏTAT AL PROGRAMA DE REUTILTIZACIÓ DE
LLIBRES QUE DEPÈN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS

I

EN

EL

QUE

PARTICIPEN

ESCOLA,

APIMA

I

AJUNTAMENT.
Es tracta d’una actuació que comparteix dos eixos simultàniament, el de medi
ambient i el de solidaritat. Es troba desenvolupat en els dos eixos.

b) SOLIDARITAT

13 

b.1. DONAR CONTINUÏTAT AL PROGRAMA DE REUTILTIZACIÓ DE
LLIBRES QUE DEPÈN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS

I

EN

EL

QUE

PARTICIPEN

ESCOLA,

APIMA

I

AJUNTAMENT.
A banda del benefici econòmic que representa per a les famílies, es tracta d’un
programa que ens permet fer conscient l’alumnat de la importància de
respectar i de cuidar el material escolar, de valorar-lo i d’implicar-lo perquè el
conservi. Alhora ens permet difondre la idea que l'escola funciona com una
comunitat cohesionada en què tots ens ajudam mútuament. També és una
actuació que s'emmarca dins l'àmbit de l'ambientalització per l'estalvi de paper
que representa. En el projecte, hi participen 100 alumnes de primària dels 105
existents, que representen un 95,2 % del total dels alumnes d'aquesta etapa.
Serà objectiu primordial d’aquest curs vetllar per la conservació dels llibres
establint mesures de control, revisió dels llibres i determinant sancions pels qui
no facin un ús respectuós del material. Caldrà, així mateix establir clarament
les funcions del coordinador del programa i dels tutors en aquest àmbit.
∙ Àmbit:​
pedagògic i organitzatiu
∙ Responsables: l'equip directiu i la comissió del programa formada per
l'Ajuntament, el coordinador del programa i un representant dels pares i
mares.
∙ Temporització:​
tot el curs

b.2. CAMPANYA DE BERENARS SOLIDARIS
Durem a terme aquesta actuació amb l'objectiu de sensibilitzar als alumnes i
les seves famílies de la necessitat de formar una societat més equilibrada, que

14 

sigui conscient de les desigualtats socials. La durem a terme durant el primer
trimestre. Els diners recaptats aniran a favor de la ONG Ensenyants Solidaris.
∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables: ​
tota la comunitat educativa
∙​
Temporització: ​
1r trimestre

b.3. XII CURSA KILÒMETRES DE SOLIDARITAT
Durem a terme aquesta actuació al 3r trimestre, en data propera a la Fira de
Santa Eugènia.
Hi participarà tota l'escola i recaptarem fons per als nins d’una zona d’Àfrica
en què sofreixen malnutrició i desescolarització. A través de l'esforç i de la
solidaritat de tots els nostres alumnes, col·laborarem amb la ONG Save for
Children per a aquesta causa.
∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables:​
responsable de l’àrea de cursa solidària i tots els mestres
∙ Temporització:​
data propera a la Fira de Santa Eugènia

b.4. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC AMB FINS
BENÈFICS.
Aquesta campanya pretén recaptar fons a través de la recollida de taps de
plàstic que tenen un valor econòmic i a favor de l'una família amb un infant
amb

discapacitat. Amb aquesta acció contribuirem a una major qualitat de

vida d’aquest infant.
∙ Àmbit:​
familiar i pedagògic
∙ Responsables:​
tota la comunitat educativa

15 

∙ Temporització​
: tot el curs.

b.5. ORGANITZAR UN MERCADET VERD I SOLIDARI PER A NADAL
Els darrers mercadets organitzats per la nostra AMIPA, amb tot el que
representen i simbolitzen ens fan pensar que seria bo que aquesta fita es
repetís i formés part del calendari natural d’activitats per aquestes dates i per
això, animam a l’AMIPA perquè el torni a promoure per aquest curs.
∙ Àmbit:​
familiar i pedagògic
∙ Responsables: ​
Amipa, mestres de plàstica, equip directiu i tutors.
∙ Temporització:​
finals desembre

b.6. ESTABLIR DESCOMPTES PER A LES FAMÍLIES NOMBROSES DE
L’ESCOLA
Dins aquest àmbit de solidaritat, creim que encaixa i té sentit establir des de
l’escola, descomptes per a les famílies nombroses del centre. Concretament un
25 % sobre el total de les aportacions voluntàries de les famílies de principi de
curs al funcionament de l’escola i una quota gratuïta en el Programa de
Reutilització de Llibres de Text en cas que tots els germans cursin qualsevol
curs de primària.
∙ Àmbit:​
sociofamiliar
∙ Responsables:​
l’equip directiu
∙​
Temporització:​
1r i 3r trimestre

b.7. QUALSEVOL ALTRA CAMPANYA SOLIDÀRIA QUE ENCAIXI DINS EL
NOSTRE IDEARI I DINS LA NOSTRA PROGRAMACIÓ

16 

∙ Àmbit:​
sociofamiliar i pedagògic
∙ Responsables:​
tota la comunitat educativa
∙​
Temporització:​
2n i 3r trimestre

c) COMPROMÍS AMB LA LLENGUA CATALANA I AMB LA CULTURA DE
LES ILLES BALEARS
C.1. CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI
Sant Antoni és la festa de l’hivern de Mallorca. A més, és una festa arrelada a
la nostra cultura i a la nostra tradició i la volem celebrar d'acord amb el
compromís que tenim amb l’esmentat eix. Enguany, a la celebració de la festa
introduirem la figura de Sant Antoni juntament amb la del dimoni com a
proposta feta el curs passat per la comissió de delegats de l’escola.
∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables:​
tota la comunitat educativa
∙ Temporització:​
17 de gener de 2016

c.2.TALLERS DE GASTRONOMIA MALLORQUINA
Volem que la nostra cultura sigui ben viva i que els alumnes la coneguin i
l'apreciïn. A la cultura popular, tenim menjars tradicionals ben nostres que no
podem deixar perdre. Entre d'altres, els bunyols, les panades i els crespells.
Per octubre i sense fer cas de la seva relació amb la festivitat de les Verges
amb la que no relacionarem, els mostrarem com feim els bunyols, amb l’ajut
de les mares i de les padrines. Per novembre, alguns pares i mares d’educació
infantil ens ensenyaran a fer els tradicionals rosaris de dolços. Per Pasqua, les
padrines de l'Associació de la Tercera Edat ens ensenyaran a fer panades i

17 

crespells. Amb això volem fer activitats intergeneracionals que facin que els
nostres nins vegin els majors com una font de coneixement i de saviesa i
també volem que els infants dels dos sexes comparteixin aquestes activitats de
manera natural, perquè vegin que la cuina és cosa de tothom.
∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables:​
equip directiu
∙ Temporització: bunyolada (23 d’octubre), rosaris (29 d’octubre) i la
setmana abans de Pasqua

c.3. CELEBRACIÓ DEL DIA DEL LLIBRE PER SANT JORDI
Fou una efemèride celebrada el curs passat i amb una alta satisfacció entre la
comunitat educativa i seria bo donar-li continuïtat i mantenint el bon nivell
organitzatiu, assegurar una altra vegada la implicació d’AMIPA i Ajuntament.
∙ Àmbit: ​
pedagògic i didàctic
∙ Responsables: responsable de l’àrea de responsabilitat d’aquesta àrea i tots
els tutors.
∙ Temporització:​
3r trimestre

d) ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES
d.1. PROJECTE LLEGIM EN PARELLA
El projecte

Llegim en parella és un projecte que es fonamenta en

l’aprenentatge entre iguals i que pretén la millora de la lectura i especialment,
la comprensió lectora. En el nostre centre es durà a terme per acord dels
mestres entre els cursos de 4t i 2n de primària, de manera que tot l’alumnat

18 

del centre, almenys una vegada durant la seva escolarització hagi fet de
tutorat i de tutor.
∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables:​
tutors/es de 4t i 2n de primària i mestra de suport si escau.
∙ Temporització: ​
de novembre a maig

d.2. PROJECTE PADRINS/GERMANS LECTORS
El projecte Germans lectors és una adaptació del programa Llegim en parella
per a l’etapa d’infantil. Es dur a terme a partir del segon o tercer trimestre de
curs, entre un curs de primària i el grup de 5 anys.
∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables: ​
tutors/es de 5 anys i 3r de primària.
∙ Temporització:​
a partir del segon o tercer trimestre.

d.3. COMPARTIR EL CONEIXEMENT ENTRE TOTA L’ESCOLA
Qualsevol projecte, iniciativa o experiència d’èxit que assoleixi un grup, l'han
de poder compartir tot l’alumnat de l’escola, per la qual cosa l'hem de difondre
a tothom. Tots aprenem junts i tots aprenem entre tots. Hem de ser generosos
amb els coneixements que assolim, no ens els hem d'apropiar sinó que els
hem d'estendre.
D’entre les bones pràctiques en aquesta línia, hem de destacar la publicació a
les finestres i als panells de suro dels treballs i de les produccions artístiques o
literàries, i hem de convidar els pares i mares perquè coneguin el que feim, ho
hem de publicar al bloc de l’escola, etc. Tot el que aparegui al bloc de l’escola
serà transformat en cartell i penjat en els diferents indrets físics de l’escola.

19 

∙​
Àmbit:​
pedagògic
∙​
Responsables:​
tots els mestres
∙ Temporització:​
tot el curs

d.4. DESENVOLUPAMENT DELS DIFERENTS PLANS DEL CENTRE: PLA DE
SUPORT, PLA D’ACOLLIDA, PLA D’ALUMNES QUE NO PROMOCIONEN I
PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
∙ Àmbit: ​
pedagògic
∙ Responsables: ​
cap d’estudis, coordinadora de suport i tots els mestres
∙ Temporització: ​
tot el curs

d.5. FINALITZAR LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LOMQUE PEL CURS
2015/16

I

ADAPTAR

LES

PROGRAMACIONS

D’AULA

AL

NOU

CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA
∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables: ​
equip directiu, CCP., cicles o etapes i equip docent de
primària
∙ Temporització:​
tot el curs

d.6. DUR A TERME UNA EXPOSICIÓ COL·LECTIVA EN EL MARC DE LA
FIRA DE SANTA EUGÈNIA
Aquesta fita ens permetrà donar a conèixer el treball per projectes que durem
a terme a l’escola al llarg de dos trimestres. L’exposició reunirà un mostreig de
cada un dels treballs a l’espai d’una carpa perquè la puguin veure totes les
famílies i gent del municipi i visitants. S’estudiarà un emplaçament millor que

20 

l’anterior que permeti la visita de més públic però sempre dins el recinte
escolar atès el transport de material que es requereix per al muntatge i per a
la custòdia de la instal·lació.
∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables: ​
equip directiu, CCP, cicles o etapes i tutors i especialistes
∙ Temporització:​
1r i 2n trimestre

d.7. CONTINUAR TREBALLANT EN EL PROJECTE DE LÍNIA DE CENTRE
AMB

L’OBJECTIU

DE

VERTEBRAR

PEDAGÒGICAMENT

I

METODOLÒGICAMENT TOTES LES ETAPES EDUCATIVES
∙ Àmbit: ​
pedagògic
∙ Responsables: ​
l'equip directiu, la coordinadora de suport i la CCP
∙ Temporització: ​
tot el curs

e) ACTUACIONS EN L'APARTAT D'INFRAESTRUCTURES
e.1.

INSTAL·LACIÓ

D’AIRES

CONDICIONATS

A

LES

DIFERENTS

DEPENDÈNCIES DE L’ESCOLA
En aquest curs és prioritari posar en marxa un projecte ja iniciat el curs
anterior i que és conseqüència de les altes temperatures que alumnes i
mestres han de patir ens els mesos d’abril, maig, juny, setembre i octubre i
sobre tot en els darrers anys de manera acusada. Es tracta de la instal·lació
d’equips d’aire condicionat a les principals aules de l’escola. Atesa la
importància

d’aquesta

instal·lació

creim necessari establir

un

protocol

d’actuació que es basi en els següents punts:

21 

1. La instal·lació ha de formar part d’un projecte tècnic que serà redactat
pel enginyer municipal.
2. Les feines de cablejat, d’orificis de les parets i totes aquelles que siguin
necessàries de suport o preparació a la instal·lació aniran a càrrec de la
brigada municipal de l’Ajuntament.
3. La instal·lació dels equips i la seva posada en funcionament anirà a
càrrec

d’una

empresa degudament

autoritzada i contractada per

l’Ajuntament.
4. La instal·lació serà revisada per l’IBISEC a la finalització de la mateixa.
5. Una comissió, formada per la direcció del centre, AMIPA i Ajuntament,
serà l’encarregada de supervisar la instal·lació.
6. La instal·lació serà costejada a parts iguals entre Ajuntament, AMIPA i
escola. Serà l’Ajuntament qui avançarà el pagament de la instal·lació i
les dues altres entitats aportaran la seva part proporcional en les
anualitats que siguin necessàries fins al pagament total.
7. Les aules que s’equiparan seran les següents: les aules de 3 anys fins a
6è (9 en total), el menjador, l’aula d’informàtica, l’aula de música i la
sala de mestres que fan un total de 13 dependències. A totes elles
s’instal·larà un equip excepte al menjador, 3 anys, 4 anys, 5 anys, 1r i
2n, que per les seves característiques d’exposició al sol com de
grandària, necessiten de dos aparells en comptes d’un.
8. Tota la instal·lació estarà regida pels paràmetres tècnics que marca la
Direcció General d’Indústria del Govern Balear.

22 

9. Tot el procés de preparació i instal·lació es durà a terme al llarg del
primer trimestre i sempre fora de l’horari lectiu perquè sigui efectiva per
a la primavera de l’any 2016.
∙ Àmbit:​
d'infraestructures
∙ Responsables: l'equip directiu, AMIPA, Ajuntament, IBISEC i brigada de
l’Ajuntament.
∙ Temporització: ​
primer trimestre

e.2. INSTAL·LACIÓ D’UNA TAULA DE PING PONG
Habilitarem la porxada de tres anys per donar cabuda a l’activitat de ping
pong. Instal·larem una taula de ping pong i una xarxa protectora que impideixi
que les pilotes caiguin a l’exterior. Serà una instal·lació dedicada als alumnes a
partir de 4t. Estarà permanentment desplegada, coberta amb una lona
protectora i plegada i recolzada a la paret en els dies de pluja quan sigui
necessari.
∙ Àmbit:​
d'infraestructures
∙ Responsables:​
l'equip directiu i responsable de jocs de pati
∙ Temporització: ​
primer trimestre

e.3. INSTAL·LAR CORTINES A LES AULES DE MÚSICA, 5è i 6è
Son les aules que hi manca aquest equipament i s’adquirirà el mateix model
que l’anterior seguint criteris uniformes d’estètica.
∙ Àmbit:​
d'infraestructures
∙ Responsables:​
l'equip directiu i brigada de l’Ajuntament
∙ Temporització:​
primer trimestre

23 

e.4. INSTAL·LAR UNA PLANXA D’ALUMINI SOBRE EL TAULELL DE LA
CUINA DEL MENJADOR
Es tracta d’una mesura del tot necessària atès que facilitarà la higiene i la
neteja d’aquest equipament.
∙ Àmbit:​
d'infraestructures
∙ Responsables:​
l'equip directiu i brigada de l’Ajuntament
∙ Temporització:​
primer trimestre

e.5. HABILITAR I ORDENAR ESPAIS DE L’ESCOLA QUE PERMETIN LA
OCUPACIÓ

ORDENADA,

ACCESSIBLE

i

CÒMODA

DEL

MOBILIARI

ESCOLAR, EL MATERIAL DIDÀCTIC I DE L’ARXIU DE L’ESCOLA.
És necessari posar ordre a determinades dependències de l’escola que ara no
permeten el seu ús racional. Necessitam traslladar l’arxiu de l’escola a l’aula
que ara ocupa l’AMIPA. D’acord amb l’associació, habilitarem una paret perquè
pugui albergar l’arxiu de l’escola. Així, procedirem al trasllat de tot aquest
material que ara ocupa el rebost de l’aula de música. Es classificarà
adequadament i se’n destruiran tots aquells documents que datin d’una
antiguitat superior a 5 anys. Deixarem al traster ​
únicament el material de
música.
D’altra banda, el soterrani ubicat a sota de la sala de mestres també necessita
una urgent tasca d’ordenació i classificació. Amb aquest criteri, amb ajut de la
brigada municipal, es desallotjarà tot el material allà dipositat, se’n farà una
selecció i de manera ordenada, s’ubicarà tot el mobiliari que pugui servir a
l’escola en un futur. La resta serà donat a la Conselleria d’Educació.

24 

Per ultim, actualitzarem l’inventari del material didàctic de l’escola i decidirem,
en funció de l’espai disponible, la seva ubicació definitiva.
∙ Àmbit:​
d'infraestructures
∙ Responsables: director, brigada de l’Ajuntament, alumnes de l’assignatura
de valors a 6è i mestres majors de 55 anys
∙ Temporització:​
tot el curs

f) ACTUACIONS A L’APARTAT DE NOVES TECNOLOGIES
f.1. CONTINUAR UTILITZANT ELS ORDINADORS PORTÀTILS A LES
AULES DE 5è i 6è
∙​
Àmbit:​
pedagògic
∙​
Responsable: ​
coordinador TIC i tutors de 5è i 6è
∙​
Temporització:​
tot el curs

f.2. CONTINUAR DINAMITZANT EL BLOC I LA WEB DE L’ESCOLA
AFAVORINT LA PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA
L'escola ha de comunicar i donar a conèixer tot el que feim per mantenir viva
la relació i el lligam entre tota la comunitat educativa.
Durant aquest curs, prioritzarem especialment la revisió i l'ampliació dels
continguts de la web, amb la finalitat d'omplir el bloc de l’escola amb les
activitats que duim a terme al centre. El protocol que hem de seguir per penjar
notícies a la xarxa és el següent: el mestre que vulgui difondre una activitat
del seu curs, cicle o projecte, ha d'elaborar el document amb el text i amb les
imatges corresponents i l'ha de lliurar al coordinador de TIC via telèfon mòbil o
via ​
mestretomeu@​
gmail.cat​
, qui el penjarà

a la xarxa. Hi haurà

una

25 

coordinació constant entre l’equip directiu i el coordinador de TIC per mantenir
actualitzades les dues planes, de manera que esdevingui un autèntic canal
d’informació i de participació de tota la comunitat educativa. És important que
la comunitat educativa conegui la feina que realitzam a l'escola. La mostra de
fotografies d'activitats de l'escola juntament amb tasques realitzades pels
alumnes contribueixen a fonamentar la idea que la xarxa és cosa de tothom,
per petita que sigui la contribució.
∙​
Àmbit:​
organitzatiu i pedagògic
∙​
Responsables:​
tot el claustre, coordinador de TIC i equip directiu
∙​
Temporització:​
tot el curs

f.3. CONTINUAR EMPRANT LA PLATAFORMA EDMODO COM A CANAL
D’INFORMACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DEL CLAUSTRE
La plataforma EDMODO és una eina que no ha de reemplaçar els òrgans
decisoris del centre (consell escolar, claustre, cicles...) sinó que ha de tenir una
vocació

complementària

d’aquests

òrgans

i

estrictament

informativa

i

consultiva.
∙​
Àmbit:​
organitzatiu
∙​
Responsables: ​
tots els mestres
∙​
Temporització: ​
tot el curs

f.4. CONTINUAR AMB GOOGLE APPS FOR EDUCATION
L’ús de les tecnologies per fer-les útils i per a millorar l'aprenentatge ens aboca
a un escenari legal que s'ha de resoldre. L'alumnat de la nostra escola maneja

26 

la web 2.0 però és menor de 16 anys i com a conseqüència no pot tenir perfil a
la gran majoria d'eines.
Aquesta qüestió s'ha de resoldre de manera legal i segura.
El nostre alumnat necessita conèixer la xarxa i la web 2.0 per què és l’única
manera que en un futur facin un ús responsable, respectuós i racional.
Des de la Coordinació TIC es gestionar l’accès a les Eines Google (Gmail,
Google Drive, Google Calendar...) de manera gratuïta a través del pla que
aquesta empresa destina a les escoles: “Google apps for education”.
D’aquesta manera disposam de 1000 comptes de correu per a professorat i
alumnat del centre amb el domini cpmestreguillemet.cat.
Així, prèvia autorització de les famílies, cada alumne de sisè podrà tenir accès
a les Eines Google i així treure el màxim profit als ultraportàtils i les tauletes.
El professorat que ho desitgi també disposarà d'un compte professional per tal
de no haver d'usar els comptes personals.
∙​
Àmbit:​
organitzatiu i pedagògic
∙​
Responsables:​
Coordinació TIC
∙​
Temporització:​
tot el curs

g) ACTUACIONS A L’APARTAT DE SALUT
g.1. MANTENIR ACTITUDS QUE AFAVOREIXIN LA PRÀCTICA D’UNA
EDUCACIÓ CORRECTA PER A LA SALUT
Berenar de fruita una vegada a la setmana; evitar llepolies i aliments no
adequats (patates fregides, brioixeria industrial, etc.); corregir les males
postures dels alumnes quan estan asseguts; utilitzar correctament les
motxilles; treballar la importància de la higiene corporal i la necessitat de

27 

practicar esport; insistir en la importància i en la necessitat que el berenar del
matí a casa sigui abundant i energètic; eliminar menjars massa dolços al
menjador escolar i prioritzar la fruita en les darreries; fomentar la importància
de l'exercici físic motivant els pares i els alumnes perquè venguin a peu o amb
bicicleta a l'escola i fer tot quan estigui al nostre abast per prevenir l’augment
de l’obesitat infantil, que ja afecta la quarta part de la població escolar i que és
conseqüència

directa

d’una

desequilibrada

alimentació

i

de

perdre’n

progressivament els trets de la dieta mediterrània que sempre ens havien
caracteritzat.
∙​
Àmbit:​
pedagògic i sanitari
∙ Responsables: ​
tots els mestres, sobre tot a través de la tutoria
∙ Temporització:​
tot el curs

g.2. ORGANITZAR NOVAMENT UN TALLER D’ALIMENTACIÓ COM EL QUE
S’HA ANAT DUENT A TERME EN ELS DARRERS CURSOS AMB EL CURS DE
5è.
• Àmbit:​
sociosanitari
• Responsables:​
Equip d’Atenció Primerenca de zona i tutor de 5è
• Temporització:​
a concretar en els propers mesos del 2015

g.3. DUR A TERME UN CURSET SOBRE ALERTA ESCOLAR RESPECTE DE
LES PATOLOGIES MÉS GREUS QUE PODEN SORGIR A UN CENTRE
ESCOLAR
El curset va tenir lloc a principi de curs i va atendre a una sèrie de patologies
greus de salut que els mestres hem de tenir en compte. Del que es tracta, és

28 

que des de l’escola hi puguem donar una resposta immediata. També suposà
un revisió i recapitulació sobre determinats protocols d’emergència ja coneguts
en un taller anterior. Aquest curset ens fa pensar en la necessitat d’instal·lar
una farmaciola específica centralitzada i coneguda per tot el personal que fa
feina a l’escola perquè pugui ser usat de manera immediata i urgent en aquells
casos greus de salut. Així doncs, hi haurà dues farmacioles generals, una
centralitzada i l’altra mòbil per a les sortides escolars i una altra especifica amb
les instruccions necessàries penjades públicament.
• Ambit:​
sociosanitari
• Responsables:​
Equip d’Atenció Primerenca de zona i tutor de 5è
• Temporització:​
Setembre de 2015

g.4. FOMENTAR L’HÀBIT DE CONSUMIR FRUITA SETMANALMENT I
D’EVITAR LA INGESTA DE BRIOIXERIA INDUSTRIAL I DE BEGUDES
ENSUCRADES I GASIFICADES EN ELS PERÍODES DE PATI ESCOLAR
Creim positiu fomentar l’hàbit de consum de fruita almenys una vegada per
setmana, concretament el dilluns de cada setmana i d’evitar portar brioixeria
industrial com ara donuts i bollycaos pels seus efectes nefastos sobre la salut
alimentària. Es tracta d’un hàbit que els tutors cal que en facin un seguiment i
revisió diària
• Àmbit:​
sociosanitari
• Responsables:​
Tots els tutors
• Temporització: ​
Tot el curs escolar

h) ACTUACIONS DE CAIRE INSTITUCIONAL

29 

h.1. ACONSEGUIR QUE LES FAMÍLIES ESDEVINGUIN EL RECURS
PEDAGÒGIC MÉS IMMEDIAT DE L’ESCOLA I AIXÍ FACILITAR QUE HI
PARTICIPIN I S'HI IMPLIQUIN
En la fitxa de l’alumne de principi de curs, demanam als pares que ens
especifiquen coneixements, habilitats i experiències que puguin transferir als
nostres alumnes. Així, els professors es comprometen a incloure almenys una
activitat dins d’aquest línia al llarg del curs escolar. Cada tutor o especialista
serà l’encarregat d’adquirir un obsequi al pare o mare que hagi participat, com
a mostra més d’agraïment a la seva col·laboració envers l’escola
∙ Àmbit:​
sociofamiliar i pedagògic
∙ Responsables:​
tots els mestres
∙ Temporització: ​
tot el curs

h.2. POSSIBILITAR A L’AMIPA L’ÚS I LES INSTALA·LACIONS ESCOLARS
PER A QUALSEVOL ACTIVITAT QUE S’EMMARQUI DINS DEL PEC DEL
CENTRE I QUE RESPONGUI A CRITERIS PEDAGÒGICS I DE DEFENSA
DEL SISTEMA D’EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT
∙ Àmbit:​
institucional
∙ Responsables:​
AMIPA i equip directiu
∙ Temporització:​
tot el curs

h.3. TREBALLAR EN LA LÍNIA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS
CURRÍCULUMS DEL NOSTRE CENTRE I EN EL SI DE LES FAMÍLIES
Volem aprofundir i disposar dels instruments necessaris per treballar la igualtat
de gènere dins l’escola. Per això, continuarem desenvolupant la filosofia

30 

d’aquest objectiu a instàncies de les conclusions que vàrem extreure del
seminari de fa dos anys. Entre d’altres coses, durant el primer trimestre és
durà a terme una activitat per part d'una mare de 5 anys en la qual es tractarà
el tema de la igualtat de gènere a través del relat d'un conte anomenat
"L'encanteri de les mares".
∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables: ​
tots els mestres
∙ Temporització: ​
tot el curs

h.4. ORGANITZACIÓ DE VIATGE D’ESTUDIS PER ALS CURSOS DE 5è i

Aquest curs, s’organitzarà el viatge d’estudis amb els cursos de 5e i 6è amb la
destinació que trïin els tutors d’ambdós cursos. Es duran a terme, amb
col·laboració amb les famílies, activitats per a recaptar diners i així sufragar
part del cost del viatge. S’elaborarà un projecte de l’activitat que anirà a càrrec
del tutors i aquesta es presentarà al Servei d’Inspecció.
∙ Àmbit:​
pedagògic i institucional
∙ Responsables:​
Equip directiu i tutors de 5è i 6è
∙ Temporització:​
tercer trimestre de 2016

h.5. ELABORACIÓ DEL PLA D’ACOLLIDA DEL PROFESSORAT
És més que necessari comptar amb aquest document que permeti la bona
acollida i adaptació dels nous docents que arribin al nostre centre a partir
d’aleshores i que el seu concurs no representi un desencaix sinó ben al
contrari, un correcte acoblament al nostre sistema i organització.

31 

∙ Àmbit:​
pedagògic i institucional
∙ Responsable: ​
l’equip directiu
∙ Temporització:​
1r trimestre

h.6. ENGEGAR UN PROJECTE CONSISTENT EN OBRIR LES PORTES DEL
CENTRE ESCOLAR FORA DE L’HORARI LECTIU PER A FACILITAR
L’ESTUDI I EL REFORÇ ESCOLAR A AQUELLS ALUMNES QUE NO
DISPOSEN

DE

LES

CONDICIONS

ADIENTS

I

QUE

ELS

SÓN

NECESSÀRIES.
Com ha quedat palès als debats sobres les tasques escolars (deures), un dels
arguments en contra és que agreugen la desigualtat entre els alumnes que
tenen suport a casa i els més desafavorits. L'OCDE ja adverteix que "hi ha
estudiants que poden trobar greus dificultats per fer els deures si no disposen
d'un espai relaxat i ordenat, si llurs pares no estan preparats per guiar-los o
motivar-los, si hi ha algun impediment laboral o per manca de recursos". Per la
seva part, l'informe PISA afegeix que "els deures poden portar, sense voler, a
l'ampliació de la bretxa de rendiment entre estudiants de diferents ambients
socieconòmics". La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya diu que " si es tracta d'equitat, no és tant si s'han de demanar o no
demanar deures o de quin límit han de tenir aquestes tasques. El tema és
determinar quin suport reben de l'escola els alumnes amb pocs recursos".
Jaume Aguilar, de la mateixa Federació, esmenta que hi ha països de l'UE que
han apostat per la senzilla fórmula d'obrir les escoles fora de l'horari lectiu per
tal que es proporcioni als alumnes unes instal.lacions escolars, un lloc adient

32 

per treballar, i amb els recursos materials i humans dels quals no disposen a
casa seva.
A l’inici d’aquest curs es va demanar a l’Ajuntament i a l’AMIPA que es
programes una activitat de reforç fora de l’horari lectiu. Així es va fer però no
es va produir cap inscripció. La proposta abans esmentada, començà a ser
estudiada en el si de la CCP en el curs passat de la mà de la coordinadora de
suport. Es tracta d’un proposta que apunta en una bona direcció però que
necessita d’una persona o un grup de persones que es posin al capdavant
d’aquest projecte i en coordini tots els seus elements (voluntaris, espais,
horaris, etc). Creim que sense aquest factor, el projecte no és viable. A més,
es podria lligar aquesta actuació amb l’arribada a l’escola dels FONS SOCIALS
D’EMERGENCIA. Per tant, animam a que una o un grup de persones del
claustre o un equip de persones d’aquest mateix i amb col·laboració de
l’AMIPA, tirin endavant un projecte que pot contribuir en gran manera a
assegurar les condicions d’equitat en aquest àmbit. L’equip directiu, com no
pot ser d’una altra manera, donarà suport institucional i logístic al projecte, el
supervisarà i li prestarà la importància que es mereix. La CCP el reprendrà a
partir de la seva primera convocatòria i el dissenyarà observant i prenent nota
d’altres experiències semblants adaptant-lo a la nostra realitat socioeducativa.
∙ Àmbit:​
institucional i sociopedagògic
∙ Responsable:​
algun mestre o equip de mestres del claustre.
∙ Temporització:​
tot el curs

i) ACTUACIONS DE CAIRE ADMINISTRATIU

33 

i.1. CONTINUAR FENT ÚS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC GESTIB I DEL
PROGRAMA DE GESTIÓ ECONÒMICA ECOIB
∙ Àmbit:​
organitzatiu
∙ Responsable:​
secretària
∙ Temporització:​
tot el curs

j) ACTUACIONS DE CAIRE ORGANITZATIU
j.1. REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS DE PATI
Enguany al pati hem acabat d’habilitar una zona nova de jocs de pati situada a
la gespa artificial que hi ha devora el gimnàs, és la zona de punteria on els
alumnes podran jugar a diferents jocs per treballar les habilitats oculomanuals
i la punteria. Per tant hi haurà quatre zones diferenciades on els alumnes
podran jugar en funció dels torns i jocs establerts a l’horari pertinent. A més
durant el primer trimestre es durà a terme la instal·lació d’una taula de tennis
de taula a la porxada d’infantil i que podran utilitzar també baix uns torns
establerts els alumnes de 4t, 5è i 6è.
Una altra novetat durant aquest curs serà la implantació de jocs de pati als
alumnes d’infantil. Alumnes voluntaris de 5è i 6è distribuïts per torns aniran a
fer jocs i activitats al pati d’infantil els dimarts i els dijous per tal d’ensenyar
als més petits com jugar a diversos jocs tradicionals i activitats lúdiques a la
vegada que se creen relacions interpersonals entre els més grans i més petits
de l’escola.
Finalment, tenim previst que al pati d'infantil s’instal·li una engronsadora
penjada d’una branca de la morera amb un tros de gespa artificial a davall
perquè els infants hi puguin jugar.

34 

∙ Àmbit:​
pedagògic
∙ Responsables:​
responsable de l’àrea de pati i tots els mestres
∙ Temporització:​
tot el curs

k) ACTUACIONS DE CAIRE CÍVIC I DE SEGURTAT
k.1. JORNADES D’EDUCACIÓ VIAL
Seguint amb l’experiència del curs passat i amb col·laboració amb el policia
tutor del municipi, durem a terme al llarg del primer trimestre sessions
d’educació vial amb tot l’alumnat de l’escola.
∙ Àmbit:​
pedagògic i cívic
∙ Responsables:​
equip directiu i policia tutor
∙ Temporització:​
novembre de 2015

k.2. SIMULACRE D’EVACUACIÓ
Amb coordinació amb el policia tutor, durem a terme un nou simulacre
d’evacuació incorporant les millores necessàries respecte del darrer simulacre.
∙ Àmbit:​
cívic ide seguretat
∙ Responsables:​
equip directiu i policia tutor
∙ Temporització:​
novembre de 2015

4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:
4.1. Dades generals: alumnes, professors, unitats

Tenim una matrícula de 153 alumnes, repartits en 3 cursos d’infantil (48

alumnes) i 6 de primària (105). La mitjana d’alumnes per classe és de 17. El

35 

curs més nombrós és el de 2n (22 alumnes) i el curs amb menor nombre
d’alumnes, 4 anys d’infantil (12 alumnes)

La gran majoria dels 153 alumnes prové del municipi de Santa Eugènia i té el

domicili al terme municipal. Alguns pocs alumnes provenen del terme de
Sencelles.

Nombre de mestres: l’equip docent està format per un equip de 15 mestres

entre tutors d’infantil i primària i especialistes, més la logopeda i la mestra de
religió, totes dues a temps parcial. La proporció de mestres per sexe és d'10
dones (58,8 %) i de 7 homes (41,2 %).

L’equip no docent està format per 6 professionals: una ATE, una psicòloga de

l’EOEP, dues monitores de menjador, una d’escola matinera (que és la mateixa
persona

que

atén

en

el menjador) una

auxiliar

de

conversa i una

fisioterapeuta.
● ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT.
● PERSONAL DOCENT
CÀRREC/TUTORIA

NOM

NIVELL/ÀREA

NÚM. ALUMNES

Tutora

M. Francisca Fuster Lladó

E. infantil 3 anys

18

Tutora

Joana Benestar Barceló

E. infantil 4 anys

12

Tutora

Francisca Martorell Pou

E. infantil 5 anys

18

secretària +1 EI/

Francesca Gamundí Serra

Educació infantil

Tutora

Antònia Soler Rubí

1r d’educ. primària

17

Tutor

Joan Martí Cifre

2n d’educ. primària

22

Tutora/coord. 1ª
etapa

Dolça Feliu Fernandez

3r d’educ. primària

15

Tutor/coord.
Programa reutilització

Miquel Coll Isern

4t d’educ. primària

19

Tutor

Guillem Alemany i Morell

5è d’educ. primària

16

Tutor

Tomeu Parets Amengual

6è d’educ. primària

15

36 

PT a tots els
cursos/coord. equip
suport

Joana Llabrés Ferrer

E. infantil i primària

Especialista
d’anglès/coord 2ª
etapa

Francesca M. Jaquotot Coll

Anglès a tots els cursos

cap
d’estudis/Especialista
de música/coord. CEP

Miquel Vicens Sastre

Música a tots els
cursos/plàstica a 4t i 5è

directorValors socials i
cívics/castellà/coord.
medi ambient

Antoni Picó i Aguiló

Valors a 4t i Castellà a

Especialista
d’Educació
Física/coord. e. infantil

Jaume M. Garcia Oliver

Educació Física a tots
els cursos i
psicomotricitat a infantil

Especialista en AL

Catalina Vidal Barceló

Audició i llenguatge

Religió

Pilar Diez Sanz

Religió a tots els cursos

● PERSONAL NO DOCENT

CÀRREC

NOM

Auxiliar de conversa

Jennifer Spivey

Auxiliar Tècnic educatiu

Inés Planas Martín

Monitora escola matinera i menjador

Catalina Bauçà Amengual

Monitora menjador

Rosa Mulet Sureda

Cuinera

Margalida Rodriguez

Fisioterapèuta

Júlia Llabrés Sesarino

Orientadora EOEP

Victòria Marín Ripoll

● COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Equip directiu

Mestres

Pares/mares

Ajuntament

Antoni Picó i Aguiló,

Francesca M.

Francesca Ramis

Eliana Benitez

37 

director(*) (**)
(***)
Miquel Vicens Sastre,
cap d’estudis (*)
Francesca Gamundi
Serra, secretària (*)
(**) (***)

Jaquotot Coll

Juan

Povedano (***)

M. Francisca Fuster
Lladó

Felisa Cabrer
Peñalver (***)

Jaume M. Garcia
Oliver (**)

Guillem Riera Palou
(**)

Tomeu Parets
Amengual

Javier Bascuñana
Coll

Joana Llabrés Ferrer
(*)

Teresa Lebrero
Oncala

(*) Membre de la Comissió permanent
(**) Membre de la Comissió de menjador
(***) Membre de la Comissió del programa de reutilització de llibres.

● ORGANITZACIÓ

DE

L’EQUIP

DOCENT

EN

ÀREES

DE

RESPONSABILITAT
-

MIQUEL COLL

· Àrees:

PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES (dedicació majors de 55

anys), RECURSOS, BIBLIOTECA, HORT I COMISSIÓ M. AMBIENT

-

MARIA FRANCISCA FUSTER:

· Àrea: MANTENIMENT I AMBIENTALITZACIÓ SALA DE MESTRES

-

XISCA MARTORELL:

· Àrees: MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE I ARXIU DE L’ESCOLA (dedicació
majors de 55 anys)

-

JOANA LLABRÉS:

· Àrea: SUPORT I COORDINACIÓ LÍNIA DE CENTRE

38 

-

JOAN MARTÍ:

· Àrea: OFERTA PEDAGÒGICA EXTERNA

-

XISCA GAMUNDÍ:

· Àrees: EXPOSICIÓ ESCOLAR I ARXIU DE L’ESCOLA

-

GUILLEM ALEMANY:

· Àrees: FIRA DEL LLIBRE I INVENTARI I CLASSIFICACIÓ DEL MATERIAL
DIDÀCTIC (dedicació majors de 55 anys)

-

JOANA BENESTAR:

· Àrea: COMISSIÓ DE FESTES I CELEBRACIONS

-

DOLÇA FELIU:

· Àrea: FARMACIOLA

-

JAUME GARCIA:

· Àrees: JOCS DE PATI, CURSA SOLIDÀRIA I COMISSIÓ MEDI AMBIENT

-

ANTONI PICÓ:

· Àrees: COORDINADOR AMBIENTAL, TALLER I MENJADOR ESCOLAR

-

XISCA JAQUOTOT:

· Àrees: MANTENIMENT I AMBIENTALITZACIÓ SALA DE MESTRES I COMISSIÓ
MEDI AMBIENT

39 

-

MIQUEL VICENS:

· Àrea FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I EQUIP DE SUPORT

-

TOMEU PARETS:

· Àrea: TIC

-

ANTÒNIA SOLER:

· Àrea COMISSIÓ DE FESTES I CELEBRACIONS I COMISSIÓ MEDI AMBIENT

4.2. Calendari anual i horaris

Les vacances de Nadal estaran compreses entre el 23 de desembre i el 7 de

gener, ambdós inclosos.

Les vacances de Pasqua estaran compreses entre el 24 de març i el 3 d'abril,

ambdós inclosos.
∙​
Festivitats:

● 12 d’octubre (dia de la hispanitat)
● 2 de novembre (dilluns següent al dia de Tots Sants)
● 7 i 8 de desembre ( dilluns següent al dia de la Constitució i Immaculada
Concepció)
● 29 de febrer (festa escolar unificada)
● 1 de març ( festa Illes Balears)
● 1 de maig (festa del treball)
També tenen la consideració de dies festius durant el curs 15/16 els dies que
determinarà la corresponent disposició de l’organisme competent. Els dies no

40 

lectius, d'acord amb els punts 7.2 i 7.3 de la Resolució de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats (31/03/2015), tot i que estan pendents
d’aprovació pel consell escolar, són:
o​
2

de març de 2016

o​
2

de maig de 2016

o​
18

d’abril de 2016 (festa local)

∙​
Les

activitats lectives finalitzaran el dia 22 de juny de 2016.

∙​
L'horari

lectiu és de les 9:00 h a les 14:00 h.

Horari no lectiu: de les 14:00 h a les 16:00 h (de dilluns a dijous) i de les

14:00 h a les 15:00 h (divendres) hi ha servei de menjador. A partir de les
15:00 h s'inicien algunes activitats extraescolars, segons el pla específic
detallat a l'annex corresponent.

4.3. Serveis complementaris
Uns 25-30 alumnes fan ús del servei de menjador amb caràcter de fixos però
aquesta xifra arriba als 40-50 en ocasions, si hi afegim els alumnes eventuals.
Per altra part, 8 mestres, organitzats per torns de dues persones, l’ATE (que
durant aquest curs reforçarà la vigilància amb un quart més del seu temps de
dilluns a dijous) i 2 monitores atenen els alumnes durant el temps del dinar. La
vigilància del temps posterior és a càrrec de les monitores, i els mestres se
n’encarreguen de la supervisió, entre d’altres tasques pedagògiques.
El preu establert és de 5,90 €/dia per als fixos i 6,40 €/dia per als eventuals.
Hi ha un descompte per a les famílies nombroses del 15 % sobre el preu
establert. A més, el servei dóna la possibilitat a les famílies que volen fer ús

41 

del servei sols amb monitoratge a un preu de 2,5 € per dia sempre sota unes
estrictes normes de nutrició i alimentació.
D'acord amb el conveni de col·laboració entre la conselleria d’Educació i
Universitat i l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Mestre Guillemet,
hem renovat el servei al restaurant Can Arabí perquè gestioni el menjador
escolar durant l’actual curs escolar.
Vàrem revisar en profunditat el document d’organització i de funcionament del
menjador escolar. Els mestres de guàrdia, les monitores i el concessionari l'han
de conèixer, l'han de desenvolupar i n'han de fer un seguiment. Aquest any
posarem en pràctica un nou model organitzatiu agrupant als alumnes en
grups més petits, de 8 persones cadascun i n’haurem de fer el seguiment per a
comprovar la seva millora.
En cap cas, un/a mestre/a de guàrdia no pot abandonar el servei abans de les
16 h o a les 15 h i sempre i quan, tots els alumnes estiguin recollits per a les
seves famílies.
Les guàrdies de menjador començaran el mateix dia que comencin les classes
lectives, incloent els darrers dies de cada trimestre i el dia de final de curs.
El programa d’obertura del centre en horari no lectiu, servei que té
l’autorització de la conselleria d’Educació i Universitat, funciona des de les 7:30
h fins a les 9:00 h. Hi ha una monitora i 9 usuaris fixos, que duen a terme les
activitats incloses al projecte corresponent. El cost del servei és el següent:
- alumnes fixos:
- un nin: un mes, 27 €; mig mes, 14 €; una setmana, 7 €.
- 2 germans: un mes, 40 €; mig mes, 20 €; una setmana, 10 €.
- 3 germans fixos: 1 de gratuït.

42 

- eventuals: un dia, 4 €; mitja hora, 2€.

4.4. Criteris pedagògics per elaborar els horaris
- Agrupament d’alumnes: hi ha 9 grups (6 de Primària i 3 d’Infantil), establerts
en funció de l'edat i dels criteris de promoció.
- Adscripció dels professors: tutories. Continuam tenint el cicle d’infantil, la
primera etapa de primària (composta pels cursos de 1r, 2n i 3r) i la segona
etapa de primària (composta pels cursos de 4t, 5è i 6è). A la primera etapa de
primària el/la tutor/a puja amb el seu curs durant els tres anys que dura
l’etapa. En la segona etapa de primària cada tutor roman sempre al mateix
curs, per tant els/les alumnes tendran un/a tutor/a diferent aquests tres
darrers anys de primària.
El cicle d’educació infantil compta amb una mestra +1, que exerceix el càrrec
de secretària del centre. Aquest cicle disposa de les actuacions de la PT amb
els nins diagnosticats NESE. L'especialista d'AL, per la seva banda, atén els
alumnes diagnosticats, que tenen preferència a l’hora de rebre atenció, i
realitza tallers preventius de llenguatge.
Els mestres imparteixen els reforços a l’etapa a que pertanyen, en la majoria
dels casos. La psicòloga de l’EOEP té continuïtat respecte el curs passat,
aspecte que valoram positivament i ve al nostre centre amb una periodicitat de
1 vegada a la setmana (el dimecres) i una vegada mensual (els divendres),
tenint la denominació de Centre Preferent. El

PTSC assistirà al centre amb

una periodicitat mensual amb els casos d’infants que justifiquin la seva tasca.
La dedicació de l’ATE es destina a l’alumna de 6è i a l’alumna de 5 anys. Es
prioritzarà sempre l’alumna amb síndrome de Rett de 6è.

43 

El dijous i el divendres són els dies que el centre disposa del servei de la
mestra religió.
L’especialista en EF està adscrit al cicle d’infantil; la primera etapa de primària
la formen els/les tres tutor/es i la mestra PT; la segona etapa de primària la
formen els tres tutors de l’etapa més la mestra d’anglès. En cas de sortides
extraescolars es vetllarà perquè el còmput de mestres en la sortida sigui
l’indicat per la normativa de la Conselleria.
Hi ha uns criteris per dur a terme les substitucions, en cas d’absència d’algun
mestre, per tal d’atendre els alumnes. L'ordre de prioritat és la següent: 1r,
hora de reforç; 2n, hora de suport o de coordinació; 3r, PT/AL, i 4t, equip
directiu. El criteri general és el de procurar que la totalitat dels docents es
reparteixin equitativament les hores de substitució.

4.5. Criteris d’organització de les hores de permanència obligada
Amb l'objectiu de millorar i de preparar les classes al principi de cada jornada,
els mestres que ho considerin oportú, poden començar la jornada amb
anterioritat a l'inici de l’horari lectiu i comptabilitzar aquest temps com a part
del còmput global de les 5 hores d'obligada permanència que tenen al seu
horari personal. Per tant, aquestes 5 hores es poden repartir entre les 8 h i les
9 h i entre les 14 h i les 16 h. Així i tot s’intentarà per part del professorat del
centre, en cas que sigui necessari, de fer coincidir horaris d’exclusiva per així
poder fer les reunions necessàries pel desenvolupament de la tasca docent.
Les tasques següents són assignades per a aquests períodes d'obligada
permanència.

44 

o Dilluns,

dimarts i dimecres: els tutors els dediquen a les visites de pares, que

han d'organitzar en funció de les necessitats de la classe, i a les programacions
d'aula.
o Dilluns

o dimecres: les reunions de la comissió ambiental sempre que siguin

necessàries.
o​
Dijous:

reunions de claustre/cicle/CCP/línia de centre.

4.6. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos.
Per tal de poder atendre la diversitat de suports, de PT, AL, especialista
d’anglès, religió i altres mestres, duits a terme durant aquest curs, optimitzam
i aprofitam al màxim tots els espais i recursos del centre.

5. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS DE COORDINACIÓ I DE GESTIÓ
Dels òrgans de govern. Els membres de l’equip directiu, conjuntament,
dediquen, com a mínim, una sessió setmanal a la planificació de les activitats
més immediates incloses a la PGA, i/o a l’avaluació del procés educatiu. Hi
hem d'afegir el temps que sigui necessari per al compliment d'aquesta tasca.
Un treball coordinat ha d’afavorir el desenvolupament de les funcions que
tenen encomanades.
La participació de tots/tes els/les mestres del centre té lloc al claustre, que té
la responsabilitat de decidir sobre els aspectes docents de l’escola i de
donar-ne informació. El primer dijous de cada mes, preferentment, hi ha una
sessió ordinària d'aquest òrgan.
Ocasionalment, hi pot haver claustres extraordinaris en funció del temes
importants que vagin apareixent.

45 

Dels òrgans de coordinació docent. Les tres etapes es reuneixen mensualment
i han de deixar constància dels temes tractats a un llibre d’actes. La comissió
de Coordinació Pedagògica duu a terme les funcions amb periodicitat mensual.
Les reunions de seminari de centre són quinzenals.

6. PLA PER A L’AVALUACIÓ, EL SEGUIMENT I LA VALORACIÓ DELS
RESULTATS ACADÈMICS
6.1. Introducció
La LOMCE determina que el claustre i el consell escolar, com a òrgans
col·legiats de participació, tenen la funció d’analitzar i valorar l’evolució del
rendiment escolar,i els resultats de les avaluacions internes i externes en què
participi el centre.
L’avaluació

dels

aprenentatges

de

l’alumnat

en

el

mateix

procés

d’ensenyament-aprenentatge ,i que també inclou l’avaluació dels processos
d’ensenyament i la pràctica docent va dirigit cap al seu èxit escolar. Així,
l’anàlisi i la valoració dels resultats acadèmics, eixos bàsics de l’acció docent,
tenen per finalitat l’adopció de les mesures adients per aconseguir la millora
del rendiment dels alumnes i de la qualitat del sistema, i el seu posterior
seguiment.
Aquesta tasca tendrà presents els principis següents:
- La supervisió i la qualitat de l’avaluació són una responsabilitat compartida
per tot el professorat.
- El nostre centre ha de crear condicions que estimulin la reflexió, la
participació i la col·laboració de tot el professorat.

46 

- Els resultats acadèmics reflecteixen inevitablement les expectatives que té el
professorat respecte als seus alumnes. Per això, un procés de millora implica
una revisió coordinada entre l'equip docent i la posada en marxa d’accions i
actuacions conjuntes.
- L’anàlisi dels resultats de les accions de suport dutes a terme és un element
clau, que necessàriament s’ha d’incloure dins el procés ordinari de valoració
dels resultats, i no com a qüestió a part.
- El procés de millora requerirà estratègies diverses,com ara ajustaments
organitzatius, canvis metodològics i intervencions específiques a determinats
nivells. És responsabilitat del centre incidir de manera clara allà on es detectin
resultats menys satisfactoris o desviacions i disfuncions produïdes en un grup
d’alumnat determinat o en una àrea o matèria, incorporant les mesures més
adients i revisant l’organització i la distribució dels suports de què disposa el
centre, a mesura que es detectin resultats no satisfactoris.
- La millora de la pràctica docent ve determinada tant per la promoció
d’iniciatives pedagògiques per a la millora del rendiment escolar com per la
recerca, la formació, la innovació i la implementació de bones pràctiques
educatives.

6.2. Actuacions de la direcció i l'equip directiu
a) El cap d'estudis coordinarà i supervisarà les sessions d'avaluació del cicle
d'infantil i les etapes de primària.
b) L'equip directiu revisarà els acords de les sessions d'avaluació i tendrà una
recopilació de dades disponibles sobre els resultats de cada avaluació.

47 

c) Farà l'anàlisi i valoració inicial de tots (etapes, cursos i grups) els resultats
del centre, els més i els menys satisfactoris ,i de les desviacions i dispersions
existents, en relació als resultats globals de Mallorca o de les Illes Balears ,i en
relació a resultats i avaluacions anteriors.
d) Es reunirà, si es creu necessari, amb els/les tutors/es, amb prèvia i
preparatòria de les sessions de valoració dels equips docents, i posterior per a
concloure les valoracions, conclusions i mesures a adoptar.
e) Convocatòria dels òrgans col·legiats oportuns (CCP, claustre) per tractar
temes relacionats amb els resultats acadèmics.
f) Establirà mecanismes d'informació a alumnes i famílies.
g) Elaboració i presentació d’un informe global i rigorós sobre les valoracions
efectuades i les mesures acordades al consell escolar i, si s’estima convenient,
a la junta directiva de l’AMIPA. A finals del primer trimestre, sobre les
avaluacions inicial, externes i de diagnòstic; a mitjan curs, sobre la primera
avaluació; ia final de curs, sobre els resultats finals del curs.
6.3. Avaluació interna
L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat que realitzen el nostre centre al
llarg de cada curs escolar, d’acord amb la seva concreció curricular i les
programacions didàctiques,i regulada per les Ordres citades, té caràcter
continu, formatiu, regulador i orientatiu del procés educatiu, i es concreta en
les fases següents:

6.3.1 L'avaluació inicial
S’ha de dur a terme al començament de l’EI, a cada etapa de l’EP , i a
l’alumnat

d’incorporació

tardana

(o

procedent

de

sistemes

educatius

48 

estrangers)

quan

s’incorpori

al

centre,

per

detectar

el

grau

de

desenvolupament de les competències bàsiques . També l’ha de fer el
professorat que inicia l’acció docent en un nou grup. Els seus resultats s’han
d’analitzar i valorar per tal de:
a) Prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum i adequar les
programacions didàctiques a les característiques i als coneixements de
l’alumnat (programacions d’aula).
b) Adoptar les mesures pertinents de suport per a l’alumnat que ho necessiti o
d’adaptació curricular (ACI) per a l’alumnat amb necessitats específiques de
suport educatiu (ANESE) i nouvingut.

3.1.1. Indicadors a considerar en la valoració de l’avaluació inicial
a) Grau de domini de les competències bàsiques (i dels continguts de les
diferents matèries) i dificultats globals i individuals.
b) Existència d’alumnes repetidors. (Veure pla d'alumnes repetidors).
c) Dificultats personals o familiars, socials, mèdiques i psicopedagògiques dels
alumnes, especialment dels ANESE.

3.1.2. Instruments o dades per a la valoració
a) Els

documents d’avaluació del curs anterior: actes finals; informe

individualitzat (canvi de curs o etapa a EI i EP); o personal per trasllat;
expedient (informes a les famílies) o historial acadèmic; informes específics
dels ANESE...
b)Informació de les famílies o tutors legals i informes professionals (mèdics,
psicològics, pedagògics o socials) que tenguin interès per a la vida escolar.

49 

c)Proves inicials, determinades en contingut i forma per l’equip de cicle i etapa
(a EI i EP), l’equip docent, i coordinades pel tutor de cada grup.

3.1.3. Accions a realitzar
Abans de l’inici de les activitats lectives:
a) Anàlisi i valoració dels documents d’avaluació i de la informació disponible
per part de l’equip directiu, del tutor o tutora de cada grup, i traspàs
d’informació a l’equip docent.
b) Preparació de les proves inicials (orals o escrites), per part dels tutors i
equips de cicle i etapa (a EI i EP), en base als criteris definits al projecte
educatiu (concreció curricular) del centre.
Abans del 30 de setembre:
c) Aplicació i avaluació de les proves, procés coordinat pel tutor de cada grup.
d) Reunió d’avaluació inicial dels equips de cicle i docents per analitzar i
valorar la informació dels documents d’avaluació i els resultats de les proves,
prendre les decisions relatives a l’adequació de les programacions didàctiques i
adoptar les mesures pertinents de suport i les ACI corresponents, de la qual el
tutor o tutora estendrà acta detallada.
Durant el primer trimestre:
e) Seguiment de les decisions i mesures adoptades a la sessió d’avaluació
inicial, per part del tutor, l’equip docent i de cicle, els departaments didàctics i
d’orientació, i els
equips directius.

6.3.2 Les avaluacions de l’aprenentatge dels alumnes.

50 

La normativa sobre l’avaluació estableix, i així realitzam al nostre centre, que a
l’EP, els equips docents han de fer un mínim de tres sessions d’avaluació, la
darrera de la qual pot coincidir amb l’avaluació final ordinària (com així ho feim
al nostre centre), coordinades pel tutor o tutora i amb l’assessorament de
l’equip de suport i de la persona responsable de l’orientació, per valorar tant
l’aprenentatge de l’alumnat com el desenvolupament de la seva pràctica
docent i per adoptar les mesures pertinents per millorar-la.
Els resultats acadèmics d’aquestes avaluacions s’han d’analitzar i valorar per
tal de:
- Detectar els resultats, els més i els menys satisfactoris, o les disfuncions,
desviacions i des-ajustaments en el procés d’ensenyament i aprenentatge
d’algun grup d’alumnat o d’alguna matèria.
- Prendre les decisions i les mesures més adients relatives a aspectes
organitzatius, curriculars (adaptacions de les programacions, canvis en
metodologia i activitats, avaluació i qualificació), de convivència i de relació
amb les famílies, i altres que suposin una millora de l’aprenentatge i dels
resultats.
- Difondre i promocionar les iniciatives pedagògiques de recerca i d’innovació,i
implementar les bones pràctiques educatives que determinen la millora de la
pràctica docent.
- Revisar les decisions i mesures adoptades, al mateix temps que es detectin
resultats no satisfactoris.

3.2.1. Indicadors a considerar en la valoració dels resultats de les
avaluacions

51 

a) Qualitat dels resultats de tot l'alumnat, inclosos els que reben suports o es
troben en programes específics, amb NESE i amb AC, i en relació a l’assistència
regular, les aptituds i el comportament.
b) Relació entre els resultats de les matèries i les hores de docència no
impartides pels/les mestres titulars.
c) Qualitat dels resultats globals de cada grup, curs i etapa: alumnes
(ordinaris, repetidors i ANESE) que suspenen 0, 1, 2 (previsió de promoció), 3
i ≥4 matèries.
d) Qualitat dels resultats de les matèries, per nombre i percentatges
d’aprovats, als grups de cada curs i de l’etapa, segons la tipologia de
l’alumnat.
e) Grau de promoció en els resultats de les avaluacions finals, ordinàries i
extraordinàries dels alumnes ordinaris i sobretot dels alumnes que no
promocionen.

3.2.2. Instruments o dades per a la valoració
a) La informació i valoració del professorat de cada grup sobre tots els
alumnes (aptituds, comportaments, rendiment i qualificacions) inclosos els
NESE, i alumnes que no promocionen.
b) Les faltes d’assistència de l’alumnat i les hores de docència no impartides
pel professorat titular a cada grup.
c) Les actes de les qualificacions i de les sessions d’avaluació de cada grup.
d) Les estadístiques dels resultats acadèmics de cada avaluació de:

52 

-Elaboració pròpia del centre, a partir de les actes i de la base de dades de les
qualificacions de tot l’alumnat i totes les matèries que el GESTIB proporciona
en full de càlcul.
- GESTIB (Percentatges)
- SEDEIB, que mostra resultats del centre, de Mallorca i de les Illes Balears.
e) Les estadístiques dels resultats de les avaluacions dels cursos anteriors.
f) Les dades de promoció, titulació i matrícula escolar (altes, baixes,
abandons...) del centre, del curs actual i dels anteriors.

3.2.3. Accions a realitzar
A totes les avaluacions:
a) Sessió d’avaluació de l’equip docent, de la qual el tutor estendrà acta
detallada, per tractar els aspectes generals del rendiment del grup, valorar i
avaluar l’aprenentatge de cada alumne del grup a cada àrea o matèria, en
relació a l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius del
currículum, detectar les dificultats i disfuncions individuals i del grup, adoptar
les primeres mesures correctores, i acordar la informació a comunicar als
alumnes i a les famílies o tutors legals.
b) Reunió del tutor amb el grup per tractar sobre els resultats, i també sobre el
comportament i el clima de l’aula, les activitats, les relacions amb els
professors, les absències, els equips docents de cicle i etapa.
c) Anàlisi i valoració inicial dels resultats del grup, per part del tutor, en relació
al conjunt del curs i al d’avaluacions anteriors i quant a resultats globals (per
nombre d’àrees aprovades i suspeses, i per previsió de promoció) i per àrees, i
quant als resultats dels alumnes repetidors i amb ACI (NESE). Detecció de

53 

desviacions i dispersions puntuals o de resultats inferiors o superiors a les
mitjanes.
d) Reunió de l’equip docent, de cicle o etapa (posterior a la sessió d’avaluació)
per analitzar i valorar els resultats del grup, en relació als del conjunt del nivell
i quant a resultats globals i per àrees, i les decisions acordades, i per adoptar
les mesures necessàries per a la millora del rendiment del grup.
e) Seguiment, durant el període de la següent avaluació, de les mesures
adoptades per part dels tutors, equip docent , de cicle i d'etapa.

6.4. Sobre els resultats de les avaluacions externes

6.4.1. Les avaluacions de diagnòstic
6.4.1.1. Indicadors a considerar en la valoració dels resultats de
l’avaluació de diagnòstic.
a) Grau d’èxit obtingut a cada ítem de cada competència avaluada.
b) Grau de domini (global del centre, dels grups i dels alumnes) de les
competències avaluades, en relació a Mallorca o a les Illes Balears.
c) Nivells de valor afegit: diferència entre la puntuació obtinguda i l’esperada
(ISEC) a cada competència.
d) Variables de context que incideixen en el rendiment dels alumnes i en els
resultats.
e) Relació dels resultats de l’avaluació de diagnòstic amb els resultats de
l’avaluació final del curs.
f) Evolució temporal dels resultats actuals i de cursos anteriors de proves
externes i d’avaluacions internes.

54 

6.4.1.2.Instruments o dades per a la valoració
a) Resultats obtinguts per cada alumne en cada ítem de les competències
avaluades (Informe inicial de l’IAQSE).
b) Informe final de resultats del centre (de l’IAQSE) amb els resultats en
puntuacions
TRI i segons el valor afegit (ISEC).
c) Documents de l’IAQSE sobre Orientacions per a la interpretació de l’informe
de resultats del centre.

6.4.1.3. Accions a realitzar
Comissió d’avaluació de diagnòstic
a) Constitució de la comissió i realització de les seves funcions de planificació i
supervisió de l’execució de l’avaluació i, en el seu cas, col·laboració amb el
personal extern que realitzi l’aplicació mostral.
b) Anàlisi i valoració prèvia dels resultats i de l’informe de l’IAQSE, i informació
als òrgans de coordinació docent i al consell escolar del centre.
c) Coordinació en el centre del procés d’avaluació sobre els resultats obtinguts.
d) Aportació, a partir de les dades extretes i de les conclusions de l’avaluació,
de reflexions i d’accions/decisions que s’han d’incorporar al pla de millora (PM)
a incloure en la PGA.
Òrgans de coordinació docent
e) Anàlisi i valoració per part dels tutors i professors de cada grup (equip
docent), dels resultats individuals i globals als ítems de cada competència,en
comparació amb els resultats de l’avaluació contínua i final, i amb les

55 

expectatives que es tenien. Detecció de continguts curriculars més consolidats
o menys assolits i dels punts forts i febles de cada alumne i del grup.
Propostes de millora.
f) Anàlisi i valoració per part de l’equip de cicle dels resultats globals a cada
competència, en relació a resultats anteriors i a resultats de l’avaluació final.
Detecció de continguts curriculars més consolidats i menys assolits, punts forts
i febles, i propostes de millora.
g) Informació dels resultats de cada alumne al tutor i al professorat del curs
següent (4t) com a dades per a l’avaluació inicial i per a l’adopció de les
mesures oportunes.
h) Anàlisi i valoració per part de la CCP i del claustre dels resultats del centre,
per a la inclusió en la memòria, i concreció de propostes de millora per a
incloure a la PGA del curs següent.
Comunitat educativa i consell escolar
i) Informació a les famílies sobre els resultats obtinguts, globals del centre i
individuals per a les famílies de cada alumne que ha participat en l’avaluació.
j) Informació al consell escolar sobre l’anàlisi i la valoració feta sobre els
resultats globals, de cada competència avaluada, en relació al valor afegit.
Presentació del pla de millora.
k) Seguiment del pla de millora durant el curs escolar.

6.4.2. Avaluació final
Es realitzarà un procés d’avaluació i valoració del rendiment dels alumnes que
finalitzen l’etapa de primària. l’Administració Educativa de l’Estat realitza una
avaluació mostral a finals de l’etapa d’educació primària, a 6è (EGFE),

56 

l’aplicació i els resultats de la qual s’han d’analitzar i valorar per part del
centre.

6.4.2.1. Indicadors
a) Grau d’assoliment, individual i global, de les competències i els continguts
curriculars avaluats.
b) Relació entre els resultats de les proves finals d’EP aplicades i els resultats
de l’avaluació final de l’etapa.
c) Evolució del rendiment de l’alumnat a l’etapa de primària.

6.4.2.2.Instruments
a) Resultats obtinguts pels alumnes en les proves finals de 6è d’EP.
b)Informe o dades dels resultats de les avaluacions externes en les quals s’ha
participat.

6.4.3.3. Accions
Tutors de tercer cicle i professorat:
a) Aplicació i correcció de les proves finals a 6è d’EP, amb els criteris acordats,
i tramitació dels resultats al centre de secundària, a finals de maig i principis
de juny.
b) Anàlisi i valoració dels resultats de les proves aplicades i comparació amb
els resultats de l’avaluació final de 6è d’EP, a finals de juny. Adopció de
mesures de millora.

Claustre:

57 

a) Valoració dels resultats globals de les proves final i inicial aplicades i adopció
de les mesures necessàries per millorar els resultats futurs, a final de curs i
durant el curs escolar següent.
Direcció i equip directiu:
a) Seguiment i participació en els processos de coordinació didàctica i
planificació de les proves finals d’etapa amb el centre de secundària
d’adscripció.
b) Anàlisi i valoració inicial dels resultats dels alumnes del centre, tant en la
prova final de 6è d’EP, com en les inicials i d’avaluació de 1r d’ESO en el centre
de secundària.
c) Direcció i seguiment dels processos d’anàlisi i valoració dels resultats per
part dels tutors i professors de tercer cicle, de les mesures de millora i de la
seva aplicació.
d) Informació al consell escolar sobre els resultats de les proves i l’evolució del
rendiment

dels

alumnes; Valoracions efectuades i mesures de millora

adoptades i aplicades.

7. CRITERIS I PROTOCOL EN LES INVERSIONS ECONÒMIQUES DE
L’ESCOLA I ADQUISICIÓ DEL MATERIAL
Els ingressos de l’escola es desglossen de la següent manera:
∙ Aportacions de la Conselleria: 616 € mensuals
∙ Aportacions voluntàries de les famílies a principi de curs: 5.688 € anuals per
aquest curs
∙ Ajut Sa Nostra: 500 €
∙ Aportacions de la UIB pels pràcticums: 972,50 €

58 

∙ Altres aportacions: indeterminat
Tots els diners són de l’escola, estan al servei dels alumnes i dels mestres i
tots s’inclouen dins un fons comú atès que els diners que rep cada curs i
especialitat beneficia a tots els alumnes en un moment o un altre de la seva
escolaritat. Cada despesa ha de respondre a una necessitat real i cal
informa-la prèviament sempre a l’equip directiu. Aquest administrarà els fons
de manera rigorosa amb la màxima cura i transparència.

8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
A) FESTIVITATS I CELEBRACIONS QUE AFECTEN TOT EL CENTRE.
∙​
Menjars
∙​
Festa

de la terra: berenada de bunyols (dia 23 d’octubre)

nadalenca: concert de Nadal (22 de desembre)

∙​
Celebració

de Sant Antoni (15 de gener)

∙​
Carnestoltes
∙​
Tallers
∙​
Cursa

(26 de febrer)

de menjars de Pasqua

solidària a celebrar el dia següent a la Fira de Santa Eugènia

Exposició col·lectiva sobre tots els projectes desenvolupats al centre (15-17

d’abril)
∙​
Dia

del llibre (mes d’abril)

∙​
Festa

de fi de curs (22 de juny)

B) SORTIDES ESCOLARS QUE AFECTEN ELS GRUPS: (​
*Pendent de
completar)
Nivells

Cursos

Lloc/s que

Trimestre/data

59 

que hi

visitaran/activitat

intervenen

Infantil

-Poblat talaiòtic
de Montuïri

22 d’octubre de
2015

1r

-Mercat de
Sineu

-21 d’octubre de
2015

2n

-Jardí botànic
(Sóller)

-11 de març de
2015

3r

-Fundació Joan
March

-27 de maig de
2015

4t

-Son Mascaró
-Celler
Ramanyà
-Poligon de Son
Castelló i UIB
-Natura Park

-25 de setembre
-11 de novembre

-Celler
Ramanyà
- Ascensió a un
cim de la Serra
de Tramuntana
-Viatge
d’estudis

-11 de novembre

-Visita a la Seu

-5 d’octubre de
2015
-2n trimestre

(Aquest curs treballam
per projectes i les
sortides
que
realitzarem hi estaran
vinculades i sorgiran
dels interessos dels
infants. Ara resulta
impossible
programar-les).

1a ETAPA DE
PRIMÀRIA

2a ETAPA DE
PRIMÀRIA

- Ascensió a un
cim de la Serra
de Tramuntana
-Viatge
d’estudis

-2n trimestre
-3r trimestre

-2n trimestre
-3r trimestre

-3r trimestre

9. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS
PLANS DEL CENTRE

60 

9.1 Projecte educatiu. ​
La darrera modificació data del mes de març de 2013.
9.2 Projecte lingüístic. ​
Pendent de revisió atenent les futures instruccions de
la Conselleria d’Educació i Universitat.
9.3 Pla d’atenció a la diversitat. ​
Aprovat el mes de juny de 2012.
9.4 Pla d’acció tutorial. ​
Elaborat el curs 2011/2012.
9.5 Reglament d’organització i funcionament del centre. ​
Al llarg d’aquest
curs en durem a terme una revisió ja que el darrer data del maig de 2006. *En
aquest document, entre moltes altres coses, concretarem el protocol pel que fa
a les guàrdies de pati en els dies de pluja.

ANNEX 1: PLA AMBIENTAL ( veure annex a part)
ANNEX 2. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE:
Pendent de revisar i a l’espera de les instruccions de la Conselleria. Tot i així
cal fer esment a la modificació que feim respecte del projecte lingüístic
provisional redactat l’any passat en el sentit d’impartir l’assignatura de plàstica
en català en comptes d’anglès.
ANNEX 3: PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT (veure annex a
part)
ANNEX 4: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ​
(* pendent de revisió)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. CURS 2015-2016.
ACTIVITAT

ANGLÈS

DE QUI
DEPÈN
Amipa

ESPAI

Aula 2n
i aula de

HORARI

Dilluns i dimecres de
15:30 h. a 17:00 h.

MONITOR/A

Jordi Mercadal Montoya
Tel: 686 46 04 18

61 

3r
dilluns (2n) i
dimecres (3r)
GIMNÀSTIC
A RÍTMICA

Amipa

Gimnàs

Dimarts i dijous de
15:00 h. a 16:00 h.

Beby Arco Muñoz
Tel: 656904839

BATUKA

Amipa

Gimnàs

Dimarts i dijous de
16:00 h. a 17:00 h.

M. Antònia Colom
Tel: 627 82 07 29

DIBUIX I
CÒMIC

Amipa

Aula de
4t

Dimecres de 15:30
h. a 17:00 h.
dimecres (4t)

Joan Rigo Seijoo
Tel: 655213207

Ajuntament

Gimnàs

Dilluns i dimecres de
16:00 h. a 18:00 h.
i divendres de 19:00
h. a 20:00 h.

Xavi
Tel: 619879639

MÚSICA

Ajuntament

Aula de
música

Dilluns i dimecres de
15:00 h. a 18:30 h.

Agustina Miquel

ZUMBA

Ajuntament

Gimnàs

Dilluns i dimecres de
20:20 h. a 21:20 h.

Polita

PILATES

Ajuntament

Gimnàs

Dilluns i divendres
de 19:50 h a 20:15
h

Polita

JUDO

ANNEX 5: PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Pel que fa a les actuacions de formació per al curs 2015-16, es desenvoluparan
internament a través del seminari a centre que durem a terme novament al
llarg d’aquest curs 15/16.
ANNEX 6: MEMÒRIA ADMINISTRATIVA
a) ESTADÍSTICA ECONÒMICA DE PRINCIPI DE CURS.
Saldo compte bancari/ECOIB octubre 2015: 16038,29
TAULA 1

62 

Despeses més importants any 2015 (font ECOIB)
Apartat

Quantitat

Lloguers

3709,56

Reparació, conservació i manteniment

2303,02

Documentació i informació

7686,35

Material didàctic

1675,85

TAULA 2
Despeses previstes curs 2015-16
Instal·lació cortines aules 5è i 6è
Instal·lació prestatges arxiu
Instal·lació aires condicionats
Instal·lació xarxa protectora per a la taula
de ping pong
Instal·lació de la planxa d’alumini al
menjador escolar * ho costeja l’Ajuntament
de Santa Eugènia

b) ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS.
Les instal·lacions i els equipaments del centre es mantenen amb l’ajut de
l’Ajuntament i amb el fons econòmic de l’escola que prove bàsicament de
l’assignació anual de la Conselleria i les aportacions voluntàries de les famílies,
a més d’algunes puntuals de l’Ajuntament i de l’Amipa.
A continuació es relacionen les d’inversions més importants que caldrà
prioritzar per aquest curs 2015-16:
-

Instal·lació d’aires condicionats a tota l’escola

-

Instal·lació de cortines a 5e, 6è i aula de música
63 

-

Instal·lació una planxa d’alumini a sobre del taulell del menjador de
l’escola

-

Instal·lació d’una xarxa protectora a la ubicació de la taula de ping pong.

-

Instal·lació d’un conjunt de prestatges per albergar l’arxiu de l’escola i el
material didàctic.

10. CONSIDERACIONS FINALS
La PGA que teniu a les mans és el document que vol projectar exhaustivament
i de forma detallada tot el que volem impulsar en cada curs que comença i
tracta d’explicar alhora el sentit de tot el que s’exposa. Són molts els
projectes, les activitats i les iniciatives que pretenem dur endavant. Es una
mostra clara i evident de l’escola viva, inquieta i desperta que volem. I això és
així perquè en el rerefons de tot el que feim i promovem, hi han unes
conviccions molt arrelades del que representa per a nosaltres l’educació
pública digna i de qualitat, tenint sempre present els nostres alumnes, que
mereixen ara i sempre tota la nostra il·lusió i la nostra empenta.
Enrere deixam 4 anys de legislatura molt durs i difícils que han posat a prova
claustres i equips directius. No ens estendrem molt del que ha representat
aquest període educatiu però es pot considerar com uns dels més difícils en la
història educativa de les Illes Balears. Deixa molt poc de positiu i sí molts de
trets que voldríem que quedassin en el record ( de tot se n’aprèn i de tot se
n’extreuen conclusions) i que es desterressin per sempre. La qualificam com
una etapa de clar retrocés i de pèrdues importants. S’han deixat i abandonat
moltes coses en el camí i la feina de reconstrucció d’ara en endavant serà
llarga i costosa. Restituir i restablir camins i escenaris de diàleg i de creació no

64 

serà fàcil però si obligat i necessari. Necessitam, des de l’escola, recobrar
il·lusions, sinergies, confiança, pau i estabilitat.
Aplaudim i valoram molt possitivament la derogació de la Llei de Símbols i el
projecte del TIL. Foren lleis clarament impositives i amb una clara càrrega
ideològica. La lliçó del seu trist final mereix una profunda reflexió de com no se
n’han de tornar a fer les coses...
I les expectatives en el nou període que s’inicia són molt grans i també les
ganes de reprendre un camí de renaixença. Per tot això, la Conselleria té una
gran tasca per endavant. Beques, ajuts, ratios, programes, condicions laborals
(amb sous congelats des de ja no sabem quin temps)... Tot això cal que sigui
revisat i li donin respostes positives.
Les escoles rebem de l’Administració fons que són insuficients per afrontar les
necessitats dels centres escolars, 616 € (que són els que rebem nosaltres
mensualment) no resulten dignes per administrar totes les despeses que hem
d’atendre (els costos han pujat de manera desorbitada i els ingressos són lluny
de correspondre’s amb la institució que hem de dur endavant). Aquesta
aportació no ha fet més que abaixar i és moment de reinvertir la tendència. I
resulta paradoxal que els diners que ens aporten les famílies resulten del tot
imprescindibles, i això pensam que no hauria de ser així, atenent al caràcter
gratuït de nostre sistema d’ensenyament. Aquest any finalitza la garantia dels
miniportàtils de l’escola i la nostra capacitat financera no ens permet una
càrrega com aquesta.
Per tot això i més, necessitam dels responsables de la Conselleria que ens
acompanyeu en aquest nou camí, que ens faceu costat en les moltes dificultats

65 

que haurem d’afrontar… Necessitam que no ens falleu perquè per part nostra,
no patiu, nosaltres no us fallarem. Moltes Gràcies i molta sort a tots i a totes!
Santa Eugènia, tardor de 2015

66