You are on page 1of 9

TEHNOART BEOGRAD

OP[TI YAKONI DINAMIKE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- yadaci -

8. Задатак
Тежина воза је 294,3
294 3 kN.
kN Коефицијент трења клизања је 0,02.
0 02
Колика треба да буде вучна сила локомотиве да би воз за 2min
имао брзину
у од 60km/h?
РЕШЕЊЕ:
Прво цртамо слику и уписујемо познате податке. Воз посматамо
као материјалну тачку.
v Fn
G  294,3kN Fv
  0,02 F
v0  0
t  2min  120 s
G
v  60 km  16,67
16 67 m
h s
Fv  ?
З
Затим додајемо
ј све силе које
ј делују
ј на воз.
TEHNOART BEOGRAD

OP[TI YAKONI DINAMIKE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- yadaci -

Ако применимо закон о промени Fn
количине кретања за правац
v
Fv
брзине добијамо: F
K  K0  F  t
m  v  m  v0   Fv  F   t G
mv G 294300
Fv  F  m 
t g 9 81
9,81
mv m  30000kg
Fv   F
t
30000  16.67 F    Fn  Fn  G 
Fv   5886
120 F  0,02  294300
Fv  10,053kN F  5886 N
TEHNOART BEOGRAD

OP[TI YAKONI DINAMIKE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- yadaci -

9. Задатак
Материјална тачка почиње кретање по хоризонталној подлози
(μ=0,15) почетном брзином 12m/s и након 3 секунде наилази на
глатку
у стрмуу раван нагиба 30° и пење се до заустављања.
у
Одредити пређени пут материјалне тачке!
РЕШЕЊЕ:
Прво цртамо слику и уписујемо познате податке.

  0,15
0 15
v0  12 m t2
s 
t1  3s v0
 t0 t1
  30 S1
S ?

30

Пређени пут тачке делимо на 2 дела и рачунамо их посебно.
TEHNOART BEOGRAD

OP[TI YAKONI DINAMIKE
[KOLA ZA MA[INSTVO - yadaci -
 
I UMETNI^KE ZANATE

Хоризинтални део пута лако налазимо v0 Fn v1
2
a  t1 t0 t1
S1  v0  t1  F
2 mg
Успорење
р добијамо
д ј из 2. Њутновог
у закона за правац
р ц кретања
р

m  a   F    m  g a     g  0,15  9,81
Једина сила која делује на правац кретања је сила трења.

F     Fn     m  g 1 47 m
a  1,47 2
s
С
Сада ј пређени
је ђ пут
2
1,47  3 S1  29,4
29 4m
S1  12  3 
2
TEHNOART BEOGRAD

OP[TI YAKONI DINAMIKE
[KOLA ZA MA[INSTVO - yadaci -
 
I UMETNI^KE ZANATE

Да би добили други део пута потребно v0 Fn v1
је да
а нађемо
ађе о брзину
брз v1.
t0 t1
K1  K 0   F  t1 F
mg
m  v1  m  v0   F  t1     m  g  t1
v1  v0    g  t1  12  0,15  9,81  3 v1  7,6 m
s
Сада разматрамо други део пута. t2
Почетна брзина није v1 него v1cos30°.
cos30°
Успорење поново добијамо из 2. t1
Њутновог закона за правац кретања 
mg  sin 30

v1 30
ma  F 
Сада немамо силу трења, једино 30

mg  cos30
делује тежина материјалне тачке. mg
TEHNOART BEOGRAD

OP[TI YAKONI DINAMIKE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- yadaci -

m  a   mgg  sin 30

a  4,9 m 2 S1  29,4m
s
K 2  K1   F  t2
t2 v2  0
 
m  v2  m  v1  cos30  mg  sin 30  t2
t1
3 1 30

v1   g   t2 mg  sin 30

2 2

v1  3 ,  3 t  1,34
7,6 mg  cos30
t2   2 1 34 s
g 9,81
2 2
 a  t2  4 9  11,34
4,9 34
S2  v1  cos30  t2   7,6  cos30  1,34 
2 2
S2  4,4m S  S1  S2  29,4  4,4 S  33,8m
TEHNOART BEOGRAD

OP[TI YAKONI DINAMIKE
[KOLA ZA MA[INSTVO
I UMETNI^KE ZANATE
- yadaci -

10. Задатак
Материјална тачка масе 10kg креће се према следећим законима:
2 2
x  2  t  2t ; y  3  2t  1,5t где су x,y мерени у метрима а t
у секундама. Одредити количину кретања у функцији времена и момент
количине кретања (у односу на координатни почетак) након 2
секунде кретања!
РЕШЕЊЕ:
Пошто су
у познате коначне јједначине кретања
р тачке x=f(t)
()иyy=f(t),
( ),
количину кретања и момент количине кретања одредићемо
преко њихових пројекција.
2
x  2  t  2t
2
y  3  2t  1,5t

x0  2m vx  v0 x  ax  t y0  3m v y  v0 y  a y  t
v0 x  1m v0 y  2 m
s vx  1  4t s v y  2  3t
ax  4 m 2 ay  3m 2
s s
TEHNOART BEOGRAD

OP[TI YAKONI DINAMIKE
[KOLA ZA MA[INSTVO - yadaci -

I UMETNI^KE ZANATE

  
vx  1  4t vx  1  4t   i v y  2  3t v y   2  3t   j
      
 
K  K x  K y  m  vx  v y  10  1  4t   i   2  3t   j 
  
K  10  1  4t   i   2  3t   j 
  
L0  r  K
L0  K  h  m  v  h
    
 2
 
r  x  i  y  j  2  t  2t  i  3  2t  1,5
2
1 5t  j 
После 2 секунде
у кретања
р
  
r  12  i  7  j
    
 
K  10  9  i  8  j  90  i  80  j
TEHNOART BEOGRAD

OP[TI YAKONI DINAMIKE
[KOLA ZA MA[INSTVO - yadaci -
  
I UMETNI^KE ZANATE

r  12  i  7  j x  12m K x  90 Ns
   y  7m K y  80 Ns
K  90  i  80  j
y  
L0  K y  x  K x  y Ky K
L0  80  12  90  7 
x M
L0  330 Ns  Kx
r y
x
О

h