You are on page 1of 16

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM

)

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန
အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ကရင္ယူႏိုက္တက္ေဒါ့ကန
ြ ္းမွ ဖူးဒို၏ ကၽြန္ေတာ္၏ ညီအစ္ကို DKBA ထံသို႔ေပးစားမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္
သမား သုဇန ၏ ယုတ္မာေသာ လုပ္ရပ္မ်ား အေၾကာင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္အျပင္ ေဒသခံ ဘာသာေရး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ အစည္းအား ေထာက္ပံေပး
ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ သန္းေရႊ အစိုးရ၏ ဘာသာေရး ႏွိပ္ကြက္မူ အေထာက္ အထားမ်ား။

ေကာ့သူးေလ၀္ မီဒီယာ ၀န္ေဆာင္မူ ၏ ကရင္ယူႏိုက္တက္ေဒါ့ကြမ္းမွ ဖူးဒို၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ မွ
စုေဆာင္းရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ပူးတြဲ ေဖၚျပပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္၏ညီအစ္ကို DKBA ထံသို႔ (၃)
Written by Administrator
Tuesday, 22 December 2009 13:44

မူလ ေဆာင္းပါးအျပည့္အစံုကို ဤလင့္တင
ြ ္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္

http://karenunited.com/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3A-dkba
&catid=2%3Aarticles&Itemid=16

ဘုန္းၾကီးေလာ အၾကမ္းဖက္သမားေလာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေလာ

လက္နက္ကို ကြ်မ္းက်င္စာြ ကိုယ္တြယ္ သရုပ္ျပေနေသာ ဆရာေတာ္ ဦးသုဇန

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

ကြ်န္ေတာ္၏ညီအစ္ကို DKBA ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ KNLA မွေခါင္းေဆာင္မ်ား လ်ိဳ႕၀ွက္စြာေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးတာ ကိုၾကားရေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးခဲ့ပါသည္။လ်ိဳ႕၀ွက္ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲဟု ဆိုေသာ္လည္း သတင္းေလာကထဲသို႔ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္ကိုဘ၀င္မက်ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတင
ြ ္ DKBA စစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္သန္း၊ ဦးသာထူးေက်ာ္၊ ၉၉၉တပ္ရင္းမွးု ဗိုလ္မွုးခ်စ္သူ
မပါ၀င္သျဖင့္ စဥ္းစာစရာျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကိုမည္သည့္ဖက္ကစတင္ခဲ့သည္ကို မသိေသာ္လည္း
DKBA အေနျဖင့္ေဆြးေႏြးရသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္မိပါ
သည္။

၁။ ညီအစ္ကိုခ်င္းဆိုသည့္ေသြးေျပာ စကားကိုသတိမူ ၍ အမွန္တကယ္ျပန္လည္သင့္ျမတ္လိုသျဖင့္
ေဆြးေႏြးျခင္း၊(သို႔မဟုတ္)

၂။ နအဖ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ာလအတြင္း တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းစြာ ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးဆံုးေစရန္ နအဖ
၏ေစခိင
ု ္းခ်က္အတိုင္း လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း။(သို႔မဟုတ)္

၃။ နအဖ၏ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ခုတက
ြ ္ နအဖ ၏ေစခိုင္းခ်က္အတိုင္း လာေရာက္ေဆြး ေႏြးျခင္း။
(သို႔မဟုတ္)

၄။ အနာဂတ္တင
ြ ္ နအဖ၏ အပယ္ခံျဖစ္ၿပီး ပံုစံအေပးခံရမည္ကို သိလာသျဖင့္ျပန္လာေပါင္းစည္းျခင္း။

အစည္းအေ၀းကိုေလ့လာေသာအခါ ဆရာေတာ္ဦးသုဇန၏ စဥ္းစားစရာစကားမ်ားစြာ ေခါင္းထဲမွာ
က်န္ခဲ့ပါသည္။“ DKBA က တပ္မဟာ (၇) ကိုတိုက္တာလံုး၀မသိလိုက္ဘူး”လက္ေအာက္ငယ္သား
ရာေက်ာ္ေသၿပီး ကရင္ျပည္သူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္ စြန္႔ခြါ ထြက္ေျပးရသည့္ စစ္ဆင္ေရးကို ေခါင္း
ေဆာင္ တစ္ဦးအေန ႏွင့္ “မသိလိုက္ပါ” ဟုေျပာျခင္းသည္ႏင
ို ္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ေျဗာင္လိမ္
ေျဗာင္စားလုပ္ေနသည့္ နအဖ၏လက္စြဲ မူ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးသုဇနမွ စာခ်ဳပ္တစ္ပါတည္းယူခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္း ခဲ့သျဖင့္
မ်ားစြာအံၾသမိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးသားလံုးကိစၥကို ၃၀ မိနစ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးၿပီး တစ္ခါ တည္းလက္မွတ္
ထိုးခိုင္းျခင္းမွာ အငိုက္ဖမ္းတာျဖစ္ႏိုင္သလို ခေလးဆန္ေသာ ေပါ့ ပ်က္ ပ်က္အလုပ္ဟု သံုးသပ္မိပါ
သည္။

ြ ္- “မင္းတို႔ ႏွစ္ဖက္ (DKBA ႏွင့္ KNU ကိုညြန္း) အဆင္ေျပၿပီး သေဘာတူ
ထို႔အျပင္ေဆြးေႏြးပြဲတင
အပစ္ရပ္ရင္ ငါ့တာ၀န္ၿပီးၿပီ” ဟု ေျပာေသာ ဆရာေတာ္၏ စကားသည္ သမိုင္းတရားခံ ဘ၀မွ လြတ္
ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနပံုရပါသည္။

စစ္မန
ွ ေ
္ သာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ မိမလ
ိ ပ
ု ရ
္ ပ္၏ေကာင္းက်ိဳးကိျု ဖစ္ေစ၊ ဆိးု က်ိဳးကိျု ဖစ္ေစ
တာ၀
တာ၀န္ယႏ
ူ ုင
ိ ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည္စ
့ ဖ
ုံ လ
ို႔ ပ
ို ါသည္။

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

ထို႔ ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဥးီ သုဇန ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ စမ္းစစ္တင္ျပလိုပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညန
ြ ္႔လက္ထက္ “ေတာင္းတန္းသာသနာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္းတစ္ခုကို
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းအရ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိ(ွ အေရတြက္ ၄၀ ဟု ခန္႔မန
ွ ္း)
မ်ားကို ဘုန္းႀကီး၀တ္ေစကာ သာသနာေဘာင္ထ၀
ဲ င္ေစၿပီးတပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ဥးီ သုဇနသည္နအဖ တပ္မေတာ္၏ေထာက္လမ
ွ း္ ေရး အရာရွေ
ိ လာ?

ဆရာေတာ္ဦးသုဇနသည္ DKBA စတင္မေပၚေပါက္မွီ KNU အုပ္ခ်ဳပ္နယ္တင
ြ ္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာ
ထြန္းကားရန္ေရာက္ရိွခ့ပ
ဲ ါသည္။ ထိုစဥ္က “ ေစတီမွုလိုေပါက္ ဗမာအလိုလိုေပ်ာက္” ဟု ေျပာဆိုၿပီးသာ
KNLA ရဲေဘာ္ႏွင့္ရာြ သားမ်ားကိုစည္းရုံးခဲ့ၿပီး KNU စစ္စခန္းပတ္၀န္းက်င္ေတာင္ေပၚမ်ားတြင္ ေစတီမ်ား
ကို တည္ေဆာက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ထိုစဥ္ကဆရာေတာ္ဦးသုဇန ေျပာခဲ့ေသာစကားမွာ

“ အုတ္ႏင
ွ သ
့္ ဲ မ်ားမွာ ရဲေဘာ္ ႏွင့္ ရြာသားမ်ား ေတာင္ေပၚအေရာက္လၿွု ပီး ဘိလပ္ေျမႏွငထ
့္ းံု ကိေ
ု တာ့
အစိးု ရဆီကရတာပါ။”
ရတာပါ။”
“ဘိလပ္ေျမႏွင့္ထံုးကိုေတာ့ အစိုးရဆီကရတာပါ” ဆိုသည့္ဦးသုဇနစကား၏အဓိပါယ္ကိုလူအမ်ားက
နက္နက္နဲနဲမစဥ္းခဲ့ပါ။

သူမြဲထအေရးအခင္း

KNU အုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္ေအာက္တင
ြ ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား ႏွိမ္ထားသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖင့္ သူမထ
ဲြ ာ
တြင္ျပႆနာစခဲ့ပါသည္။ စစ္စခန္းေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူထားသည့္ရေ
ဲ ဘာ္မ်ား
ကင္းမေစာင့္ေတာ့ဘဲ အားလံုးေတာင္ေျခဆင္း ၍ ဆႏၵျပခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္မ်ားကေျပာသည္မွာ-

ဆႏၵျပတာေတာ့ ဟုတပ
“ဆႏၵ ္ ါၿပီ၊ ကင္းမေစာင္ဘ
့ ဲ ေတာင္ေပၚအားလံးု ဆင္းလိမ
ု႔ ျဖစ္ဘးူ ။ ဗမာစစ္တပ္ ေရာက္
လာရင္ အကုနေ
္ သကုနအ
္ းုံ မယ္”

ထိုအခါ ဦးသုဇန ကခ်က္ျခင္း၀င္ေျဖသည္မွာ-“ ဗမာစစ္တပ္ဒက
ီ လ
ို ာဖို႔မရိဘ
ွ းူ ” ဟုေျပာကာ အမိန္႔
အာဏာဖီဆန္ၿပီး ပုန္ကန္သည့္ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ အားေပးခဲ့ပါသည္။ နအဖ စစ္တပ္ႏွင့္ မလွမ္း
မကမ္းတြင္ရွိေနေသာ္လည္း ဦးသုဇန ေျပာသည့္အတိုင္းေရာက္မလာသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္မ်ား သံသယ
၀င္ကာ ဗုဒၶဘာသာသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳဘဲ KNLA ႏွင့္ ဆက္ေနေသာ ရဲေဘာ္မ်ား
ရွခ
ိ ဲ့ပါသည္။ရန္သူႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရိွေနေသာ အေနအထားမွ လံုျခံဳေရးမယူေသာ္လည္း
ဦးသုဇနေျပာသည့္အတိုင္း နအဖ စစ္တပ္မွ ၿငိမ္ေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ နအဖစစ္တပ္ႏွင့္
အဆက္အသြယ္ ရိွျခင္းမွတစ္ပါး အျခားအေၾကာင္းအရာမရိွၿပီ။

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

နအဖ စစ္တပ္ႏင
ွ ဆ
့္ က္သယ
ြ သ
္ ည္သ
့ က္ေသမ်ား

KNLA တပ္မဟာ (၇) တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွုးျဖစ္ခဲ့ေသာတီးခ်ား၊
ဒုဗိုလ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ျပား (ယခု DKBA 555 တပ္မွုး)၊ ဗိုလ္ေမာင္ၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ာတိတ္ မ်ားကို
ေရွ့တန္း တစ္ေနရာတြင္ န၀တ စစ္အရာရိွ ႏွင့္ လ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ေတြ႕ဆံု ရန္ဦးသုဇနက စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။
၄င္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စစ္ဥပေဒ နားလည္ေသာ ယခုလက္ရိွ DKBA တပ္မွုးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ျပန္လည္သံုးသပ္ပါက ဦးသုဇန ၏ သရုပ္မန
ွ ္ကို ပံုေဖၚျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ကိယ
ု ရ
္ ည္ေသြးအမြနး္တင္သည့္စည္း ရံးု ေရး၀
ေရး၀ါဒမ်ား

KNLA ရဲေဘာ္မ်ားကို စည္းရံုးခဲ့စဥ္ “ ပီးေဆး” လည္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတ္ပီး၊ဒါးပီး၊ ေသနတ္ပီးေဆး
သည္ရေ
ဲ ဘာ္မ်ား၏အာရံုကိုဆေ
ဲြ ဆာင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေမတၱာတရား ဦးထိပ္ထားရသည့္
သာသနာလုပ္ငန္း သည္ ၄င္းပီးေဆး ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုသံမ်ားေၾကာင့္
ပီးေဆးကို “ဘုန္းႀကီးေဆး” ဟု ျပန္လည္ေခၚေ၀ၚေစခဲ့သည္။ ၄င္းေဆးကိုေသာက္ပါက မ်က္လံုးမ်ား
နီလာ သျဖင့္ရေ
ဲ ဘာ္မ်ား အဟုတ္ထင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းေဆးသည္ ေျပာသည့္အတိုင္း
အမွန္ တကယ္စမ
ြ ္းေၾကာင္းယခု ခိ်န္ထိ သက္ေသသာဓကျပစရာ တစ္ခုမွမရိွခ့ပ
ဲ ါ။ KNLA တပ္မဟာ (၇)
ကို တိုက္စဥ္က DKBA ရဲေဘာ္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီက်ဆံုးသည္ကိုေထာက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ရြာ၀င္တစ္ရာြ ထြက္၊
တစ္ စခန္း၀င္ တစ္စခန္းထြက္ ေခ်က်င္ေလွ်ာက္ အပင္ပန္းခံၿပီး ဘုန္းႀကီးေဆး လိုက္ တိုက္ခဲ့ေသာ
ဆရာေတာ္ဦးသုဇန ၏ ရည္ရယ
ြ ္ ခ်က္ကို DKBA ရဲေဘာ္မ်ား ေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါၿပီ။ဦးသုဇန ၏ပါးစပ္
ထဲသို႔ ေသနတ္ေျပာငး္ ထည့္ပစ္ပါ က က်ည္မေပါက္ေၾကာင္း လည္း၀ါဒျဖန္ခ
႔ ့သ
ဲ လို မိမိသြားလိုေသာ
ေနရာကို စိတ္ကူးလိုက္ရံုျဖင့္ ေရာက္ရိွ ႏိုင္ေၾကာင္း ၀ါဒျဖန္႔မွုမ်ားကိုသက္ေသျပခိုင္းသင့္ပါၿပီ။

ဗုဒဘ
ၶ ာသာႏွငဆ
့္ န္က
႔ ်င္သည္၀
့ န
ိ ည္းမ်ား

DKBA ဖြဲ႔စည္းစဥ္က လူမ်ိဳး ႏွင့္သာသနာကိုလက္နက္ကိုင္စြဲ ၍ ကာကြယ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အဖြ႔သ
ဲ ားမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို လံုး၀မတားျမစ္ခဲ့ပါ။ တစ္ဆင့္ တက္ၿပီး
ထုတ္လုပ္သည္အ
့ ဆင့္ ေရာက္ေသာ္လည္းမတားျမစ္ခဲ့ပါ။ ဦးသုဇနအလွုလုပ္လိုပါက ညာလက္ရံုး
တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မုတ္သုန္ ကို ေငြရွာခိုင္း ေလ့ရိွပါသည္။ ဗိုလ္မုတ္သုန္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို
အဓိက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူ ျဖစ္ၿပီးထိုင္းအာဏာပိုင္မွ အလိုရိွေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ လိွုင္းဘြၿဲ မိဳ႕
ေတာင္ျပဳန္းေက်ာင္းတြင္ မိန္းမ (၆) ေယာက္ယူထားေသာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးရိပ
ွ ါသည္။ ၄င္းဘုန္းႀကီးက
ဦးသုဇန ကိုေျပာခဲ့ဘူးပါသည္။“ငါဟာမိနး္ မ (၇) ေယာက္ထယ
ိ ရ
ူ မယ္။ ခု (၆) ေယာက္ဘရ
ဲ ေ
ိွ သးတယ္”
DKBA ရဲေဘာ္မ်ားက ၀ိနည္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး သာသနာကို စြန္းထင္းေစေသာ ၄င္း ဘုန္းႀကီးကို
အေရးယူခ်င္သျဖင့္ ဦးသုဇန တြင္ ခြင့္ေတာင္းရာ ဦးသုဇနမွမိန္႔ၾကားသည္မွာ-“ လူမ်ားစားေသာက္တတ္

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

လို႔ စားတာ စားပါေစ၊ သြားမရွတ
ု ႏ
္ င
ွ ”့္ ဟု ေျဖၾကားသျဖင့္ ရဲေဘာ္မ်ား၊ ရြာသား မ်ားစြာ အံၾသေနရပါသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ၾကည္ၿငိဳေသာ သာမညဆရာေတာ္
အေလာင္း ဖ်က္ဆီးမွု မ်ားကို ေလ့လာပါက လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး သာသနာကို ကာကြယ္မည္ ေၾကြးေၾကာ္
ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္သလို ဘုန္းႀကီးအစစ္ဟုတ္မဟုတ္ DKBA ရဲေဘာ္ မ်ား စမ္းစစ္သင့္ပါၿပီ။

လက္နက္ကင
“လက္ ို ၿ္ ပီး သာသနာကို ကာကြယျ္ ခင္းေလာ၊သိမ
ု႔ ဟုတ္ သာသနာ ပ်က္စးီ ျခင္းကို လက္နက္
အားကိးု ျဖင့္ ဖံးု ကြယျ္ ခင္းေလာ?”
ေလာ?” သိျမင္သူမ်ားနားလည္တတ္ပါေစ.....

ဦးသုဇန၏အိမ္မက္မ်ား

ဦးသုဇန သည္ KNU စစ္စခန္းနားေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ေစတီတည္ျခင္းမ်ားမွ ျပႆနာစတင္ခဲ့ပါသည္။
KNU ဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာ နားရွိေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ေစတီ တည္ရမည္ဟု အိမ္မက္ မက္သည္ဟု
တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေတာင္ကုန္းသည္စစ္ေသနဂၤဗ်ဳဟာအရ အခ်က္အခ်ာက်
သလိုရန္သူအေျမွာက္တပ္ကို ပစ္မွတ္ အမွတ္အသားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ
ေဖ်ာင္းဖ်ၿပီး အျခားေနရာ တြင္ေစတီ တည္ရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဦးသုဇန သည္ လံုး၀ လက္မ
ခံဘဲ မိမိ၏ အိမ္မက္အတိုင္း ေစတီတည္ၿပီးသာသနာျပန္ပ
႔ ြားေရးလုပ္ရမည္ဟု ေနာက္လိုက္မ်ားကို
ညြန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုမာနယ္ပေလာက်ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းေနရာကို ေစတီတည္ၿပီးသာသနာျပန္ပ
႔ ြားေရးကို မလုပဘ
္ ဲ
ဘားအံၿမိဳ႕နားမွာရွေ
ိ သာ ၿမိဳင္ႀကီးငူတင
ြ ္ ေျခစိက
ု သ
္ ည္ကၾို ကည့္ ျခင္းျဖင့္ ဦးသုဇနလုပရ န၀
္ ပ္သည္ န၀တ၏
ေထာက္လမ
ွ း္ ေရးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသသာဓက တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ကတိုင္တိ ေက်းရြာမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳရာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀
ေက်ာ္ မွ ဗလီၾကီး အား (၂.၅.၀၉) ရက္ေန႔ မနက္ (၇း၁၅) မိနစ္ အခ်ိန္တင
ြ ္ DKBA တပ္သား ၁၀ ဦးႏွင့္
အရပ္သား ၅၀ ခန္႕ ေရာက္ရွိလာျပီး ဦးသုဇန၏ညြန္ၾကားခ်က္ အတိုငး္ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း ျပႆနာ
သည္လည္း ဦးသုဇန၏ အိမ္မက္ မွစတင္ခဲ့ပါသည္။အိမ္မက္အရ ဗလီ၏ေအာက္ေျခတြင္ ဘုရားငုတ္တို
ရွိသည္ဟု အိပ္မက္ မက္ျပန္သည္။ဗလီကိုဖ်က္ၿပီး ေသာ္လည္း ဘုရားငုတ္တို ကိုရွာ ၍ မေတြ႔ခ့ပ
ဲ ါ။
ထိုစဥ္က အစိုးရအသိမွတ္ျပဳ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အဖြ႕ဲ ၾကီး မ်ားမွ ပူးေပါင္း၍ သက္ဆိုင္ရာကို
တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ ပ.ရ.က ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းက “ဆရာေတာ္ သိပ္လိုခ်င္ရင္
ေပးလိုက္ပါ” ဟူဆိုၿပီး ဥပေဒကို မထီမ့ျဲ မင္ျပဳကာ ဦးသုဇနဖက္မွ ရပ္တည္ခ့သ
ဲ ည္ကို ေထာက္ျခင္းျဖင့္
နအဖ ႏွင့္ တစ္ဖက္တည္းရပ္တည္ ေၾကာင္းေပၚလြင္ပါသည္။ ယခင္ကလည္း နွဘူးေက်းရြာ ႏွင့္
သခြတ္ဖိုး ေက်းရြာ မ်ားရွိ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ၂ လံုးအားလည္း ဦးသုဇန ၏အိမ္မက္အရ ဖ်က္စီးခဲ့ျပီး
ျဖစ္ပါသည္။ (အဆိုပါ အစၥလာမ္ဘာသာဗလီမ်ားဖ်က္စီးမူ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဦးသုဇန၏
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ဘာသာေရးအဖြ႕ဲ မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေအာက္တင
ြ ္ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာမွပူးတြဲ တင္ျပလိုက္ပါသည္)

ဦးသုဇန၏ အမွတတ
္ မဲ၀
့ န္ခံခ်က္

္ျမစ္ဆံု ျပႆမျဖစ္ခင္ KNU ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာဘိုျမ မွ ဦးသုဇန ကိုေတြ႔ဆံုၿပီးေဖ်ာင္းဖ်သည္မွာ-

“ ဘုနး္ ႀကီး... ဒီလအ
ို ရမ္းမလုပပ
္ ါနဲ၊႔ က်ေနာ္တက
ို႔ ရင္အခ်င္းခ်င္းစည္းလံးု ရမယ္၊ ရန္သက
ူ ဘုနး္ ႀကီးကို
ခိင
ု း္ တယ္။ ဘုနး္ ႀကီးလိက
ု လ
္ ပ
ု တ ္ ါနဲ႔ေတာ့။”
္ ာမေကာင္းပါဘူး။ ဒီလို မလုပပ

ထိုအခါ ဦးသုဇနမွျပန္လည္ မိန္႔ၾကားသည္မွာ-

“ အိ...
ု... ဘုနး္ ႀကီးမလုပေ
္ တာ့ပါဘူး”

ဦးသုဇန ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္တင
ြ ္ ရန္သူန၀တ ၏ခိုင္းေစခ်က္အတိုင္းလုပ္ေနသည္ကို ၀န္ခံခဲ့ပါသည္။
ယခုလည္း ဦးသုဇန ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားကမ္းလွမ္းမွုသည္ ၇န္သူ နအဖ ၏ ေစခိုင္းခ်က္
ပါမပါ KNU အေနျဖင့္ ေလးနက္စာြ ကိုင္တြယ္စီစစ္ရန္လိုပါသည္။ က်န္ရိွေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ္
DKBA ရဲေဘာ္မ်ားကို ေထာက္ ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေလးအနက္ထားၿပီး KNU အေနျဖင့္ ထိေရာက္စာြ
ႀကိဳးစားသင့္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘမ္းျပၿပီး အနီးကပ္ဓါးထိုးခံရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးမၾကံဳေအာင္ KNU
ဖက္မွလည္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံ မ်ား ထားရိွသင့္ပါသည္။ DKBA အေနႏွင့္လည္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
ကို အမွန္တကယ္လိုလားပါက ေခါင္းေဆာင္အစစ္အမွန္ကို ေရြးထုတ္ၿပီး၊ ရိုးသားမွုကို သာဓက အ
ေထာက္အထားျပ ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူသင့္ပါၿပီ။

အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။ ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

သူမုိက္ကုိ မမွ၀
ီ ဲ မဆည္းကပ္ျခင္း ၊ပညာရွိသူကုိမ၀
ွီ ဆ
ဲ ည္းကပ္ျခင္း ၊ပူေဇာ္ထုိက္သူကုိ ပူေဇာ္ျခင္း ၊

ေမတၱာျဖင့္

ဖူးဒို

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၀၉

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

ကရင္ျပည္နယ္ ဖါပြန္ျမိဳ႕ ကတိုင္တိေက်းရြာ ကိစၥအား ဘာသာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ သန္းေရႊထံ တင္ျပ အကူအညီေတာင္းခံသည့္စာ။
အဆိပ
ု ါတိုင္ၾကားမူအား စစ္အစိုးရမွ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမရွိရံုမွ်မက ကရင္ျပည္နယ္ ပ.ရ.က ဥကၠဌ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းက “ဆရာေတာ္
သိပ္လိုခ်င္ရင္ ေပးလိုက္ပါ” ဟူဆိုၿပီး ဥပေဒကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳကာ ဦးသုဇနဖက္မွ ရပ္တည္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ အဆိပ
ု ါ ကိစၥအား ျပည္ပေရာက္ မြတစ
္ လင္မ္ ႏုိငင
္ ံေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသိတ
ု႔ င္ျပ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ ေသာ္လည္း ထိေရာက္စာြ ဟန္တ
႔ ားႏိုင္ရန္ ပင္မဆိထ
ု ားႏွင့္ ကန္က
႔ က
ြ ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ
ပင္မရရွိခေ
ဲ့ ခ်။ ျပည္တင
ြ ္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ မြတစ
္ လင္မမ
္ ်ား၏ အေျခအေနမွာ ေၾကာက္မက္ဖယ
ြ ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ မ်က္ကယ
ြ ္ျပဳခဲ့ထားရကာ
မ်ိဳးျဖဳတ္သုတ္သင္ျခင္း အႏၱရယ္ ၾကီးမားစြာရွိေနလ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ (Myanmar Muslim Media )

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

တခြတ္ဖိုး ေက်းရြာတြင္သာမက ဖါပြန္ ၊ေရႊဂန
ြ ္း ၊လိဳြ င္ေကာ္၊ ျမစ္ၾကီးနား၊တီးတိန္၊ဟားခါး၊က်ံဳဒိုး၊ေကာ့ကရိတ္ ရွပ
ိ လီမ်ားကို ပါ
အေျခအေနေပးလ်င္ ေပးသလို ဖ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပထားေသာ္လည္း ယခုတိုင္ မည္သူကမွ် အေရးထား
ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမရွိေသးပါ။ (Myanmar Muslim Media)

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

ဦးသုဇနမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔သာြ းျပီး ဟိႏၵဴ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီးေနာက္ျပန္ခ်ိန္မွစျပီး အစၥလာမ္
ဘာသာ၀င္မ်ားေနထိုင္ေသာရြာမ်ားတြင္ “ဘာသာျခားကုလားမ်ားမလာရ” အစရွိသည့္ စာတမ္းမ်ားကပ္ကာ ရြာမ်ားမွ
အတင္းအၾကပ္ေရြ႕ေျပာင္းခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔လက္ထက္တင
ြ ္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေရးအခင္းမ်ားဖန္တီးရာတြင္ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပရွိ ဟိႏၵဴ အစြန္းေရာက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္
ေငြအင္အား အေထာက္အကူမ်ားစြာရယူခ့ဲ ဘူးပါသည္ ( Myanmar Muslim Media)

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

ေနာက္ပိုင္းတြင္အဆိုပါ ဗလီအား ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန၏ အမိန္႔ျဖင့္ DKBA မွ အၾကမ္းဖက္
ဖ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ (Myanmar Muslim Media)

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

DKBA ေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မ့ဲ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မိသားစုတစ္စု

DKBA ၏မီးရႈိ႔ဖ်က္စီးခံခဲ့ရေသာ ရြာတစ္ရြာ

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

DKBA ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ဖြင့္ဟ ၀န္ခံခ်က္ ….....

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ (MMM)

http://saffronburma.wordpress.com/2009/06/17/dkba-%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%AB
%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9-
%E1%80%90%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%81%8F-%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7/

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ဘုန္းၾကီး ဦးသုဇန အေၾကာင္း