ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА

7;8

Технички цртеж као основ за израду
пројекта..

2

Графичко представљање предмета 9;10 објекта прибором.
11;12 Израда једноставнијих цртежа
Упознавање са програм за
13;14 једноставно цртање - МS Visio 2003
15;16
17;18
19;20
21;22
23;24

Пројектовање плана куће
коришћењем програма МS Visio 2003
Упознавање са програмом Еnvisionееr Еxpress 3.0
Нацртати план куће у Еnvisionееr
Еxpress 3.0
Упознавање са програмом - Google
SketchUp
Конструкција куће - креирање
модела.

2
2
2
2
2
2
2
2

Систем

Наставна
средства

2

Кабинет за информатику, уџбеници за
Уџбеник, радна свеска и
Уџбеник,
информатику, ДВД и ЦДпримери грађевинских планова ЦД-презентације

5;6

Поступци и фазе у реализацији
грађевинских објеката, техничка
документација.

Наставне
методе

2

Вербална,
Демонстрациона

Техничко цртање у
грађевинарству

Вежба

Системи градње у грађевинарству
Конструктивни елементи грађевине.
3;4

технологије

2

Вербална, Демонстрациона,
Вербална, Демонстрациона,
рада
Документациона, Метода практичног Метода графичких радова

Историја архитектуре. Врсте
грађевинских објеката:
високоградња, нискоградња и
хидроградња

Обрада

Ред. бр.
часа
1;2

Наставна јединица

Фронтални, Индивидуални и Групни Фронтални, Индивидуални

Увод у архи. и
грађевинарство

Тема

Тип часа

ИндивидуалниФронтални, радаОблик

Предмет: Техничко и информатичко
образовање
Разред: VI
Школска 2009/10. годинa

презентац
ије
1

1

Вештачки грађевински материјали33;34 својства и примена.

1

1

Енергетика у грађевинарству.Мере за
рационално коришћење топлотне
енергије у грађевинарству: топлотна
35;36 изолација зграде.

2

Мере за рационално коришћење
топлотне енергије у грађевинарству:
37;38 коришћење сунчеве енергије

2

Ф, Г, И

1

В, Д, МПР

2

Вербална, Демонстрациона,

Ф, Г, И

Грађевински објекти у саобраћају:
ауто-путеви, железничке станице,
29;30 луке, аеродроми
Основне врсте грађевинских
материјала.
Природни грађевински материјали31;32 својства и примена.

презентацијеУџбеникматеријала
и
Уџбеник и узорци грађевинског Саобраћајни приручник, Кабинет,уџбеници за инф. ДВД и
илустрације
ЦД през.

1

Вербална, Демонстрациона

Коришћење Интернета
27;28 (слање и примање Е-maila)

В, Д, МПР

1

Групни,ИндивидуалниФронтални,

1

Ф, Г, И

Информатичке
Саобраћајни
системи
Грађевински материјали
Енергетика

Рад са ЦД-ом и флеш меморијом,
25;26 снимање цртежа, рад са штампачем.

В, Д,
Вербална, Демонстрациона, Метода
практичног рада

Машине и уређаји у пољопривредној
49;50 производњи
Израда модела разних машина и
уређаја у грађевинарству из
51;52 конструкторских комплета.
Моделовање машина и уређаја у
53;54 пољопривредној производњи.
55;56 Самосталан рад на сопственом
пројекту. Израда техничке
57;58 документације (користити рачунар)
59;60 Избор материјала
61;62
Обрада материјала
63;64
65;66
Састављање делова
67;68
Облагање површина и површинска
69;70 заштита
71;72 Анализа рада и оцењивање.

2

Ф, И

Техничка средства у пољопривреди.
Организација рада и примена
савремених средстава у
47;48 пољопривредној производњи.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Уџбеник и радна свеска Уџбеник и радна свеска

2

ИлустрацијеУџбеник,

Израда плана стана.Предлог за
његово уређење.Уређење екстеријера
45;46 и ентеријера.

Илустрације, модели,
конструкторски комплети

2

Вербална,
Демонстрациона

Етика становања (понашање станара
у стану, стамбеној згради, на улици и
43;44 на другим јавним местима).

Вербална, Демонстрациона

2

ИндивидуалниФронтални,

Машине и уређаји за дизање и
преношење терета (транспортни
уређаји).
41;42 Мере заштите на раду на грађевини.

Фронтални, Индивидуални

2

Фронтални, Индивидуални, Групни

Техничка средства у
грађевинарству
Култура становања
Техничка средства у
пољопривреди
Конструкторско моделовање Модули

Савремена средства у
грађевинарству: машине за земљане
39;40 радове(радне машине).

Наставник:
Весна Бабић, проф. технике и информатике

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful