You are on page 1of 4

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА

Предмет: Техничко и информатичко
образовање
Разред: VI
Школска 2009/10. годинa

ИндивидуалниФронтални, радаОблик
Тип часа

Наставна
Наставне

средства
методе
Систем
Ред. бр.

Обрада

Вежба
часа
Тема

Наставна јединица
Историја архитектуре. Врсте
грађевинарство

грађевинских објеката:
Увод у архи. и

високоградња, нискоградња и
1;2 хидроградња 2

примери грађевинских планова ЦД-презентације
Демонстрациона
Вербална,

Уџбеник,
Системи градње у грађевинарству
Конструктивни елементи грађевине.
3;4 2

Поступци и фазе у реализацији

Вербална, Демонстрациона,

Уџбеник, радна свеска и
Фронтални, Индивидуални и Групни Фронтални, Индивидуални

Документациона, Метода практичног Метода графичких радова
грађевинских објеката, техничка
5;6 документација. 2
Техничко цртање у
грађевинарству

Технички цртеж као основ за израду
7;8 пројекта.. 2

Графичко представљање предмета -
9;10 објекта прибором. 2
Кабинет за информатику, уџбеници за

11;12 Израда једноставнијих цртежа 2
технологије

Упознавање са програм за
Вербална, Демонстрациона,

13;14 једноставно цртање - МS Visio 2003 2
информатику, ДВД и ЦД-

Пројектовање плана куће
15;16 коришћењем програма МS Visio 2003 2
Упознавање са програмом -
17;18 Еnvisionееr Еxpress 3.0 2
Нацртати план куће у Еnvisionееr
19;20 Еxpress 3.0 2
Упознавање са програмом - Google
21;22 SketchUp 2
23;24 Конструкција куће - креирање 2
рада

модела.
презентац
ије
Групни,ИндивидуалниФронтални,

Уџбеник и узорци грађевинског Саобраћајни приручник, Кабинет,уџбеници за инф. ДВД и
Вербална, Демонстрациона
Рад са ЦД-ом и флеш меморијом, 1
Информатичке

25;26 снимање цртежа, рад са штампачем. 1

ЦД през.
Коришћење Интернета
27;28 (слање и примање Е-maila) 1 1
Саобраћајни

В, Д, МПР

илустрације
системи

Грађевински објекти у саобраћају:

Ф, Г, И
ауто-путеви, железничке станице,
29;30 луке, аеродроми 2
Грађевински материјали

Основне врсте грађевинских
материјала.
Природни грађевински материјали- Вербална, Демонстрациона,
31;32 својства и примена. 1 1
Ф, Г, И

презентацијеУџбеникматеријала

Вештачки грађевински материјали-
и

33;34 својства и примена. 1 1
Енергетика у грађевинарству.Мере за
Енергетика

В, Д, МПР

рационално коришћење топлотне
енергије у грађевинарству: топлотна
Ф, Г, И

35;36 изолација зграде. 2

Мере за рационално коришћење
топлотне енергије у грађевинарству:
37;38 коришћење сунчеве енергије 2
Техничка средства у

ИндивидуалниФронтални,

Уџбеник и радна свеска Уџбеник и радна свеска
Савремена средства у
грађевинарству: машине за земљане
грађевинарству 39;40 радове(радне машине). 2

Демонстрациона
Вербална,
Машине и уређаји за дизање и
преношење терета (транспортни
уређаји).
41;42 Мере заштите на раду на грађевини. 2
Култура становања

Етика становања (понашање станара
у стану, стамбеној згради, на улици и

Фронтални, Индивидуални
43;44 на другим јавним местима). 2

Вербална, Демонстрациона
Израда плана стана.Предлог за
његово уређење.Уређење екстеријера
45;46 и ентеријера. 2

Техничка средства у пољопривреди.
Техничка средства у

Организација рада и примена
савремених средстава у
47;48 пољопривредној производњи. 2

ИлустрацијеУџбеник,
пољопривреди

Ф, И

В, Д,
Машине и уређаји у пољопривредној
49;50 производњи 2
Израда модела разних машина и
уређаја у грађевинарству из
Конструкторско моделовање -

51;52 конструкторских комплета. 2
конструкторски комплети
Илустрације, модели,

Моделовање машина и уређаја у
Вербална, Демонстрациона, Метода
Фронтални, Индивидуални, Групни

53;54 пољопривредној производњи. 2
55;56 Самосталан рад на сопственом 2
пројекту. Израда техничке
Модули

57;58 документације (користити рачунар) 2
практичног рада

59;60 Избор материјала 2
61;62 2
Обрада материјала
63;64 2
65;66 2
Састављање делова
67;68 2
Облагање површина и површинска
69;70 заштита 2
71;72 Анализа рада и оцењивање. 2
Наставник:
Весна Бабић, проф. технике и информатике