HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

ISI KANDUNGAN

BIL

ISI KANDUNGAN

HALAMAN

1. 2. 3.

Kata Alu-aluan Soalan Tugasan Pengenalan Pembelajaran Secara Kontekstual 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Definisi Pembelajaran Secara Kontekstual Kelebihan Pembelajaran Secara Kontekstual Matlamat Pembelajaran Secara Kontekstual Objektif Pembelajaran Secara Kontekstual

2 3 6 7 8 10 12 13

4. 5.

Ciri-Ciri Pembelajaran Secara Kontekstual Langkah-langkah Yang Perlu Diambil Untuk Melaksanakan Pembelajaran Secara Kontekstual

26 36 43 51 53

6. 7. 8. 9. 10.

Cara-cara Perisian Interaktif Membantu Pengajaran Di Sekolah Contoh Perisian Interaktif ³Pemjodoh Bilangan´ Penutup Rujukan Lampiran 10.1. 10.2 Lembaran Interaktif CD Modul

55 62

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

1.

KATA-KATA ALU-ALUAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji bagi Allah tuhan sekalianalam, selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi Muhammad S.A.W.

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmat Nya, dapat saya menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan ketaba han dan kesabaran. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya iaitu Puan Mahnita binti Mamat@Ahmad atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga say berjaya a menyempurnakan tugasan ini. Hanya Tuhan jua yang dapat membalas jasa baik tuan.

Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada semua tutor dan rakan± rakan di Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM yang telah menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya sepanjang semester ini.

Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta membantu saya didalam meneruskan cabaran untuk membawa pulang segulung ijazah. Sesungguhnya segala kesabaran, penat jerih dan lelah pasti ada hikmah disebaliknya.

Penghargaan ini juga ditujukan kepada individu -individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan penulisan ilmiah ini. Akhir kata, semoga Allah SWT melimpah rahmat ke atas mereka yang telah menyumbang kerjasama untuk menjayakan projek penyelidikan ini. Terima Kasih. MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

2.

SOALAN TUGASAN

Sebagai seorang GURU, anda diminta menyediakan modul pengajaran bestari Bahasa Melayu menggunakan salah satu daripada tiga strategi, iaitu strategi generatif, atau strategi kontekstual atau strategi mediatif. Sediakan satu persembahan dalam bentuk MS PowerPoint bagaimana anda akan melaksanakan tugasan ini. Jelaskan serba sedikit tentang prosedur pelaksanaan strategi tersebut dan berikan contoh -contoh dalam persembahan anda.

1.

Huraikan ciri-ciri pedagogi bestari yang perlu diterapkan dalam pengajarantersebut.

(10 markah)

2.

Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi melaksanakan strategi tersebut?

(10 markah)

3.

Bagaimanakah perisian kursus bersifat interaktif dapat membant pengajaran di u sekolah bestari? Berikan contoh yang berkaitan bagi satu tajuk (misalnyaPenjodoh Bilangan, Peribahasa, Penggolongan Kata, Pengimbuhan dan sebagainya) dalam subjek bahasa Melayu.

(10 markah)

[Jumlah: 30 Markah]

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan 1. :

Merujuk kepada modul dan sumber bercetak lain atau dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) yang diperlukan untuk memahami konsepsebelum memilih contoh yang tepat dan sesuai.

2.

Melakukan lawatan ke sekolah bestari bagi mendapatkan maklumat berkaitandengan tugasan.

3.

Membincangkan dengan guru sekolah bestari bagi mendapatkan pandangantentang penyediaan modul pengajaran yang diamalkan di sekol h tersebut. a

4.

Menghasilkan persembahan menggunakan MS PowerPoint bagi mengukuhkan dapatan anda.

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

MODUL PENGAJARAN BESTARI BAHASA MELAYU SECARA STRATEGI KONTEKSTUAL

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

PENUTUP

Pada masa kini, begitu ramai di kalangan guru-guru mengamalkan strategi pembelajaran `directive', `observational' dan `mediative' sahaja iaitu secara arahan, latih tubi, pemerhatian dan perbincangan. Ini adalah kerana guru -guru terlalu tertekan dengan kehendak peperiksaan. Jika proses pembelajaran ini berterusan implikasinya pelajar-pelajar tidak dapat berfikir secara kritikal, tidak kreatif mahupun inovatif dan akhirnya harapan negara untuk melahirkan masyarakat berpengetahuan tidak akan tercapai.

Menurut Ng Kim Choy (1999), sistem pendidikan yang berpusatkan guru serta mengutamakan pencapaian peperiksaan boleh menimbulkan beberapa gejala yang kurang sihat seperti kebosanan, masalah disiplin dan sebagainya.

Dalam bidang pendidikan, tugas guru ialah mendidik dan membentuk manusia yang mempunyai perbezaan daripada segi kebolehan kognitif, afektif dan psikomotor. Ini bermakna pelajar yang diajar oleh guru adalah berbeza -beza kebolehan intelek, kebolehan fizikal dan kesediaan emosi (Esah Sulaiman, 2003).

Mendidik manusia berilmu bukan perkara muda kerana memerlukan usaha yang h berterusan. Guru hendaklah mendidik murid dengan penuh semangat dan kesungguhan. Mereka juga perlu mengemaskinikan teknik pengajaran dan cara penyampaian ilmu yang berkesan semoga apa yang diajarkan akan meresap ke dalam jiwa dan sanubari murid. Dengan itu, mereka mudah memahami dan menerima segala pelajaran yang dipelajari (Berita Harian, 23 Mei 2005).

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Sehubungan itu, guru perlu menjadikan pendidik yang cemerlang dalam menangani cabaran kerjaya masa depan. Mereka boleh menja dikan ciri-ciri pembelajaran secara kontekstual sebagai panduan untuk berhadapan dengan tingkah laku, prestasi dan pencapaian akademik pelajar yang berbeza.

Kajian yang dilakukan oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) dan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, Kementerian Pendidikan mendapati pembelajaran secara

kontekstual adalah salah satu gaya pembelajaran yang dapat melahirkan murid yang berjaya serta mampu mencerakinkan tahap kebolehan dan pencapaian pelajar (Hapidah Mohamad, 2002).

Akhir kata, guru-guru perlu memperbaiki dan meningkatkan teknik pengajaran, penggunaan alat bantuan mengajar dan pendekatan pengajaran mereka. Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) guru perlu bersedia dalam memahami lebih jelas mengenai konsep bersepadu dan objektif mata pelajaran.

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

RUJUKAN

Hafidzah Ahmad Abbas, (2001).Pelaksanaan Program Pembelajaran KontekstualDi Negeri Perak Darul Ridzuan. Jabatan Pendidikan Perak.

Jonassen, D.H. (1998). Designing Constructivist Learning Environment 1.In C.M. Reigeluth (ed) Instructional Theories dan Models, 2nd Ed. Mahwah, NJ: Lawrence, Erlbaum.

Mok Soon Sang, (2002). Pendidikan Di Malaysia. kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Subang Jaya Selangor.

Ng, W.K., (2002). Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta Sumbangannya dalam Pengajaran di Sekolah,. Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia, USM Pulau Pinang.

Sabtu (2001). Saib (2001). Pembelajaran Kooperatif Dalam Pendekatan Kontekstual Memberi Kesan Positif Kepada Pelajar. Persidangan Kebangsaan Tech Prep ke 3, Jabatan Pendidikan Teknikal. City Bayview Hotel Pulau Pinang

Wan Absah bte Wan Kadir (1997) ).Perlaksanaan Pendekatan Pembelajaran Secara Kontekstual Di Sekolah Menengah Teknik. Persidangan Kebangsaan Tech Prep18-20 MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

September 1997.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). Pembelajaran Secara Konstruktivisme. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2001c). Pembelajaran Secara Kontekstual. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Yahya Othman (2005). Trend Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing.

Swafford dan Bryan ( 2000). Instructional Strategies for PromotingConceptual Change: Supporting Middle School Students. Reading and Writing Quarterly 16(2), 139-161

Wan Absah bte Wan Kadir (1997) ).Perlaksanaan Pendekatan Pembelajaran Secara Kontekstual Di Sekolah Menengah Teknik. Persidangan Kebangsaan Tech Prep 18-20 September 1997.

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

10.1.

Lembaran Interaktif

AKTIVITI INTERAKTIF PERISIAN INTERAKTIF ************* PENJODOH BILANGAN TAHUN 2

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN JOHOR JAYA 3 Bahasa Melayu Tahun 2

SET INDUKSI Dengar dan teka bunyi. Bunyi apa ini? Padankan gambar dengan bunyi.

Bunyi 1 Bunyi 2 Bunyi 3-+

Bunyi 4 Bunyi 5

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN JOHOR JAYA 3 Bahasa Melayu Tahun 2

Baca petikan berikut dengan sebutan dan intonasi yang betul . Pada hari minggu yang lalu, kami pergi ke pekan. Kami menaiki sebuah bas. Saya kasihan apabila melihat seorang penumpang yang sudah tua. Beliau memegang sekaki payung. Tiba tiba payung itu terbuka. Semua penumpang di dalam bas itu kucarkacir. Saya memberikannya seutas tali untuk mengikat payungnya yang rosak. Orang tua itu membunyikan loceng lalu bas pun berhenti. Dia menghulurkan sesikat pisang kepada saya tanda terima kasih lalu turun dari bas itu. Sayapun mengangguk kepala dan mengucapkan selamat tinggal.

seorang penumpang sebuah bas sekaki payung sesikat pisang seutas tali

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN JOHOR JAYA 3 Bahasa Melayu Tahun 2 Cari penjodoh bilangan bagi gambar berikut.

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN JOHOR JAYA 3 Bahasa Melayu Tahun 2 Nama: __________________________________ Penjodoh Bilangan A. Berikan penjodoh bilangan untuk benda-benda di bawah ini. Tarikh: ________________

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

B.

Gariskan penjodoh bilangan yang sesuai bagi ayat di bawah.

Zainal membeli se

(buah, biji) basikal yang baru.

Kakak membawa se luar negara.

(ketul, keping) gambar keluarga semasa elajar di

Nelayan itu mengikat perahunya pada jeti dengan se (tangkai,utas) tali belati.

Adik mengutip beberapa terjun itu.

(buah, ketul) batu yang cantik di tepi air

Zulaikha ke klinik gigi untuk menampal dua giginya yang berlubang.

(batang, bilah)

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

C.

Warnakan mengikut kumpulan penjodoh bilangan yang betul. batang biji

bilah

kuntum

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

HDML 2203/HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

10.2

CD Modul

CD MODUL PEMBELAJARAN BESTARI

MOHD FAUZI BIN SAEM 731024-01-5303

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful