You are on page 1of 1

aags inzicht: Eerste Kamer heeft

doorEsther-MirjamSent

nen feitelijk werknemer zrjn.

Momenteel moeten zelfstandi-

oeten we de Eerste Kamer niet gewoon opdoe-

gen een VAR (Verklaring Ar-

beidsrelatie)aaneenopdrachtge-

ken?Watlevert datge-

ver overleggen. Daaryan warden

plak van die senatoren aan het

Haagsepluchenu op?
Welnu, de behandeling van de
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelades levert een kijkje'in
het belang van die Haagse keu-

Ook legt de VAR het risico en de

talschijnzelfstandigenterugte

zelfstandigen werken, maar feite-

Het voorstel is nu om met door

ken.

dringen.Ditzijnpersonendieals
li]"kwerknemerzijn.Het isvoor
opdrachtgevers aantrekkelijker

Bert Beelen

handhavmgdoordeBelasting-

dienst schier onmogelijk maakt.

yerantwoordelijkheidvolledigbij
de zelfstandige. Enbij het intrekken van deVAR krijgt de zzp'er
te makenmetnaheffing,boete-

Het wetsvoorstel poogt het aan-

Esther-Mirjam Sent is lid van de


Eerste Kamervoor de PvdA.foto

ermaarliefst500.000perjaarafgegeyen,hetgeendeugdelijke

om met zelfstandigen te werken,

want dan hoeven ze minder afte

dragen aande Belastingdienst.


Datis niet eerlijkalsdezeperso-

rente, enzovoort.

deBelastingdienst goedgekeurde
modelovereenkomsten te gaan
werken. Als de praktijk afwijkt
van hetgeen in de overeenkomst

isvastgelegd, legt de Belasting-

dienstvervolgensbij opdrachtge-

wel degeli'k waardevcl


vers een claim voor naheffing
neer. Datheeft een preventiefeffeet en versterkt de handhaafbaarheid. Handhaafbaarheid, uitvoer-

baarheid en rechtmatigheid, juist


daarop toetsen senatoren wetgeving. Enwaardit wetsvoorstel
helpt met de handhaafbaarheid,
schorthetgeziende korte invoeringsteraaijflaaade uitvoerbaar-

heid. Zo is het aantal beschikbare


modetovereentEcuastenzeer be-

perkt. Nadathetwetsvoorstel
..

met mime meerderheid in de

TweedeKamerwerd aangeno-

men, hebbende ledenvan de Eer-

ste Kamerzeerkritischevragen
gesteld en daarbij aangedrongen
op goedeovergangsmaatregelen
en voldoende tijd voor aanpassing naarde nieuwesituatie.
Staatssecretaris Wiebesbeant-

wooott de vele vragen van de sensttosea 'Sever zorgvuldig dan

SQct'eak@i0servoormeerti^dte
aemenvow de behandeling en
de invoeringstermijn daarmee

uit te stellen. Zo kan het vertrou-

Staatssecretaris Wiebes

wen in het wetsvoorstel terugge-

beantwoordt de vele vragen

velen uit de regio die met mij

van de senatoren 'liever

zorgvuldigdansnel'

ol

wonnen warden. En zo kan ik de

contact zochten over het voorstel


met vertrouwen berichten dat de

Eerste Kamer zeker toegevoegde


waarde heeft.

^ As ^. De Eerste Kamer.
foto Martijn Beekman/ANP