You are on page 1of 1

HRVATSKI JEZIK – OSNOVNA RAZINA

Sadržaj:Teorija književnosti: lirika
Teorija književnosti: epika, drama, diskurzivni književni oblici
Uvod u esej
Najčešće pogreške
Temeljna civilizacijska djela
Antička književnost (Homer: Ilijada, Plaut: Škrtac)
Sofoklo: Antigona
Srednji vijek
Humanizam/predrenesansa (Dante, Petrarca)
G. Boccaccio: Dekameron
Renesansa
Hrvatska renesansa
Barok
I. Gundulić: Dubravka
Klasicizam i prosvjetiteljstvo
Predromantizam, J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera
Romantizam
Hrvatski romantizam
Protorealizam
Realizam
Hrvatski realizam
V. Novak: Posljednji Stipančići
Modernizam
H. Ibsen: Nora
Hrvatska moderna (Matoš, Vidrić, dijalektalna lirika)
A. G. Matoš: Pjesme
Hrvatska književnost od 1916. do 1952.
Lirika Antuna Branka Šimića
M. Krleža: Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
Kasni modernizam
A. Camus: Kuga
Lirika Tina Ujevića i Dragutina Tadijanovića
Dobriša Cesarić: Lirika
Druga moderna (Slamnig, Mihalić, Kaštelan, Parun, Pupačić)
Postmodernizam, P. Pavličić: Dunav
Fonetika i fonologija
Morfologija
Sintaksa
Leksikologija
Uvježbavanje zadataka iz jezika