Falkulti Pendidikan Dan Bahasa

HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7

KANDUNGAN Kenyataan Pengakuan Biodata Sekapur sirih Pengenalan
Penentuan tema : Flora dan fauna

MUKA SURAT 
  

Membuat µthumbnail-print¶ (lakaran idea) Pemilihan lakaran terbaik Langkah Pembnaan Folo

0|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah bersyukur saya ke

Hadrat Illahi kerana dengan Limpah dan kurniaNya

dapatlah saya menyiapkan tugasan ini. Kesibukan dengan tugas seharian sebagai pendidik tidak menganggu saya bagi dalam

menyelesaikan amanah yang diberikan. Inilah satu cabaran yang

amat getir

melakukan dua kerja dalam satu masa. Namun semangat dan kecekalan telah menghilan kan g semuanya itu. Demi menyahut cabaran dan mengimarahkan dunia pendidikan dengan ilmu yang bakal memertabatkan anak didik ,saya menyahut cabaran ini. Sejunjung kasih dan penghormatan kepada Tutuor-tutor yang telah memberi tunjuk ajar Tanpa bimbingan dan teguran serta komennya yang bernas lagi jitu tak mungkin dapat saya melaksanakan satu tugasan yang begitu berat untuk dilakukan. Kata-kata semangatnya telah membuatkan saya begitu terangsang untuk melakukan yang terbaik daripada yang terbaik. Tak lupa bantuan dari sahabat yang sentiasa berada disamping untuk membantu saya Semoga jasa-jasa ini dapat rahmah dan kurniaan daripada Illahi. Terima kasih untuk semua.

Ilmu adalah sesuatu yang bersifat rohani dan m empunyai kekuatan.

Aliran kekuatan

tersebut bertali arus dan mengalir ke dalam jiwa penerima seterusnya, apabila punca aliran (G uru) memiliki kekuatan ilmu. Inilah yang disebut oleh sesetengah pihak sebagai µGuru M ursyid¶..

1|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Tajuk Tugasan Mobail merupakan satu hasil seni yang berbentuk tiga (3) dimensi yang mempunyai ciri -ciri pergerakan. Sebelum mobail dihasilkan, perancangan yang jitu dan teliti perlu dibuat terlebih dahulu bagi mengelakkan daripada berlakunya pembaziran masa dan bahan. Oleh itu anda dikehendaki : i) Sediakan satu folio untuk menghasilkan sebuah mobail. Perkara-perkara dibawah menjadi perhatian utama di dalam lakaran idea tersebut:  Penentuan Tema : Flora dan Fauna  Membuat µthumbnail-print¶ (lakaran idea)  Pemilihan lakaran terbaik  Memperincikan lakaran ii) Anda adalah guru Tahun Enam bercadang untuk menghias kelas anda. Mobail adalah bahan hiasan yang paling sesui untuk menghiasi sudut ruang kelas anda supaya ceria, seterusnya dapat mengwujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih konduktif. Berdasarkan folio yang anda hasilkan dalam soalan no. 1, bina satu mobail mengikut spesifikasi di bawah :     Ukuran tinggi : Bahan : Warna : Bebas Bebas : Digantung 1-1.5 meter

Cara persembahan

10

PENGENALAN
690101086925002

2|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Mobail merupakan salah satu hasil seni yang turut dikelaskan di dalam seni arca, seperti mana seni seni arca yang lain mobail yang dikelaskan sebagai arca mobail bersifat tiga (3) dimensi (3-D) dan harus mempunyai ciri-ciri pergerakkan. Penghasilan mobail di dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) tidak dapat dinafikan kepentingannya bagi membantu pembelajaran murid di dalam kelas. Selain itu mobail j ga dapat u dijadikan sebagai hiasan kelas kerana direka bentuk dalam pelbagai bentuk, corak, atau warna yang menarik.

Secara umumnya arca mobail terbentuk hasil dari percantuman beberapa bahagian pada sendi bagi membentuk satu kesatuan dan ianya digantung. Arca mobail juga harus lah mempunyai sifar bergerak, berputar dan berombak. Seni arca ini telah diperkenalkan oleh Alexander Calder sekitar awal tahun 1930.

Di dalam pembuatan seni arca mobail terdapat beberapa bahan yang sering digunakan di antaranya ialah seperti besi, dawai, kep ingan logam, tali, simen, kertas, bahan-bahan terbuang atau bahan-bahan yang bersifat ringan. Manakala teknik pembuatan yang lazim digunakan di dalam pembuatan arca jenis ini ialah seperti kimpalan, skru, gam dan ikatan. Arca yang dibina juga haruslah bersifat kukuh dan sela mat dipamirkan terutamanya bagi arca mobail yang diletakkan di dalam kelas murid.

Oleh yang demikian kemampuan guru dalam membina arca mobail yang bersesuaian merupakan satu elemen yang penting bukan sahaja menjadi hiasan bilik malah ianya dapat membantu pemahaman murid ke atas P&P yang telah atau yang akan dijalankan. Pembuatan arca boleh dibuat dengan merujuk bidang atau ruang lingkup pembelajaran seperti mana yang termaktub di dalam huraian sukatan pelajaran.

2.0

TUJUAN PEMBINAAN MOBAIL
690101086925002

3|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Mobail biasanya dibina bagi tujuan hiasan di sesebuah tempat atau rumah. Mobail bukan sahaja dibina dalam satu bentuk sahaja malah telah dipelbagaikan rekabentuknya. Saiz mobail juga bukan lagi kecil malah terdapat mobail yang bersaiz besar. Selain hiasan pembinaan mobail di dalam kelas bertujuan untuk pengajaran dan pembelajaran. Mobal di dalam kelas ibarat peta minda. Bahan yang digunakan bagi mobail adakalanya benda maujud , lukisan dan pelbagai bahan lagi.

Contoh-contoh mobail

4|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

3.0 .

TEMA MOBAIL

Dalam tugasan ini dikehendaki penentuan tema untuk membuat mobail adalah penting bagi mewujudkan sebuah mobail yang indah dan menarik. Tema fauna dan flora dititikberatkan. Flora melibatkan jenis tumbuh-tumbuhan atau bunga-bungaan dan alam semulajadi yang indah. Begitupun fauna pula melibatkan alam haiwan atau jenis serangga yang menarik serta boleh dipilih untuk mewujudkan sebuah mobail yang mengandungi gabungan yang cukup menarik dan penuh kreativiti Disamping itu flora dipilih kerana ianya lebih dekat dengan diri pelajar. Persekitaran pelajar yang tinggal dikampung lebih dapat memahami dan mengetahui perkaitan mobail dengan pengajaran dan pembelajaran

4.0

SASARAN PENGGUNA BAHAN

Bagi mobail ini sasaran penggunanya adalah murid-murid. Ini kerana fungsi atau tujuan pembinaan mobail ini adalah utnuk kegunaan dlaam pengajaran dan pembelajaran disamping mencantikkan sekolah. Oleh itu mobail ini mempunytai fungsi dua dalam satu. Bahan yang digunakan adalah bahan maujud dan mempunyai kaitan dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid.Cengkerang dan siput merupakan elemen-elemen dalam pengajaran dna pembelajaran sains. Oleh itu tidak berlaku pembaziran atau hanya digunakan sebagai hiasan sahaja.

5|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

5.0

PROSES / PERINGKAT PEMBINAAN MOBAIL

Mobail direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Perkara -perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan mobail; Menentukan subjek dan tema atau subjek dan tema ini mungkin berkaitan dengan isu -isu semasa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca. Menentukan alat dan media. Setelah subjek dan tema di atas di pilih, perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciri-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tid wajar diapplikasikan dalam penghasilan ak mobail.

Bahan yang digunakan membuat mobail

PROSES MOBAIL i) Membuat Thumbnail-print
690101086925002

6|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil). Apakah pentingnya thumbnail-print? Sebelum sesuatu mobail dihasilkan, kita seharusnya melobi gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan seharusnya dihasilkan atau diperbanyakkan dapatannya. Daripada sejumlah besar sketsa ini tentunya adayang mantap dan hebat yang tentunya pilihan yang sedemikian inilah yang dipilih.

ii)

Pemilihan Thumbnail-print terbaik

7|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Memilih salah satu lakaran yang terbaik. Pilih lakaran atau sketsa yang baik. Ciri baik dalam kriteria pemilihan ini berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada mobail yang sebenar juga menjadi kriteriapenting dalam pemilihan lakaran tersebut. Lakaran yang dipilih Setelah proses mewarna dilakukan

iii) Perincian Lakaran

8|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN 

Memperinci lakaran. Setelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari mobail yang akan dihasilkan nanti.  Membuat karya/mobail. Buat kerangka dalam dan luar. Fikirkan aspek ruang, saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka deng an dapatan. Kesemuanya diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan masa ya diperlukan. ng

9|AMINUDIN B IN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

6.0

Pembinaan Mobail

1. Bahan Mobail

10 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

2. Peralatan Yang Digunakan Bagi Membina mobail beberapa peralatan perlu disediakan seperti a) b) c) gunting pisau benang d)

3. Proses Pembinaan Mobail

Bahan yang digunakan perlulah direbus bagi membuang semua isi bagi siput tersebut..

Proses yang kedua adalah pengeringan. Bahan tersebut perlu dikeringkan agar air yang terdapat di dalam siput tersebut kering dan tidak busuk. Bahan ini diletakkan di bawah cahaya matahari dan bila kering barulah diangkat.

11 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Pokok bagi ranting bagi tapak asas mobail

. Mobail dan bahan asasnya

Ranting bagi tapak mobail

12 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Setelah kering bahan itu kering ianya perlu di bersihkan bagi dibuangkan kotoran yang terdapat pada kulit kerang dan siput tersebut.

Proses seterusnya adalah menebuk lubang bagi mengikat siput tersebut. Setelah lubang ditebuk siput dan kulit kerang itu disambung dengan menggunakan benang. Bagi lubang yang ditebuk tidak perlu besar hanya sekadar dapat memasukkan benang dan diikat untuk digantung.

Setelah semua siput diikat proses selanjutnya adalah mengikat rantaian siput tersebut ke ranting kayu. Ikatan perlu kukuh agar ianya tidak terlucut apabila digantungkan nanti

13 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Beginilah rantaian kulit kerang yang sudah siap diikat di ranting kayu

Ranting yang sudah diikat dengan rantaian siput digantung ke ranting besar yang dijadikan tapak mobail..

Setelah diikat kesemua rantaian tersebut proses keseimbanagn perlu dibuat.Mobail perlu digantng Oleh itu keseimbangan perlu dilakukan agar nmobail itu tidak berat sebelah dan boleh mengakibatkan ianya jatuh

14 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

Mobail yang digantung

15 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

16 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

7.0

RUMUSAN

Penghasilan sesuatu mobail memerlukan penelitian dan rancangan yang sepatutnya. Hal yang demikian adalah bertujuan agar hasil karya yang dipamerkan menepati semua sifat dan sudut yang menarik kepada tumpuan. Selain itu aktiviti ini juga boleh meransang minda pel jar dan a membuat pelajar bekerjasama dalam menyiapkan aktiviti seni. Seni itu indah dan sepatutnya kita sebagai tenaga pendidik perlu memotivasikan pelajar agar sentiasa berusaha untuk menghasilkan karya yang baik dan bermutu.

17 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa
HBAE2203: MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN

RUJUKAN

Tan Yun Fang & Wong Li Yun, Arca Seni 3-Dimensi, 2008, 08 Februari 2010, http://www.scribd.com/doc/7545020/Arca-MobilPresatation

http://www.scribd.com/doc/7545020/Arca-MobilPresatation

Kathleen Chee.(2006). SPM focus U: Pendidikan Seni Visual. Bandar Baru Bangi: Penerbitan Pelangi sdn. Bhd. Kementerian Pelajaran Malaysia.(1998).Buku sumber guru Pendidikan Seni K urikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni. Kuala L mpur: Dewan Bahasa & u Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2000). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Pendidikan Seni Visual. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

18 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.