Bahasa Melayu Lisan JBEA 2302

Analisis bahasa pasar atau pijin yang memenuhi ciri bahasa lisan.

Pensyarah: Dr. Ibrahim Ahmad

Muhammad Hafiz Bin Md Said (JEA080707) Dan Mohammad Fazli Bin Salleh (JEA 070009)

Kandungan

1. 2. 3.

Pengenalan Definisi Bahasa Ragam Bahasa Jenis Ragam Bahasa

y 4.

Bahasa Melayu Lisan Sejarah Bahasa Melayu Pasar Ciri-ciri Bahasa Melayu Lisan

y y 5.

Bahasa Pasar / Pidjin Bahasa Melayu Umum vs. Melayu Pasar (Unsur Tamil) Bahasa Melayu Umum vs. Melayu Pasar (Unsur Cina) Struktur Ayat Bahasa Kreol Analisis Kajian Cadangan Kesimpulan

y y y y 6. 7. 8.

Pengenalan

Lisan adalah satu kegiatan melahirkan bahasa melalui suara dan terbutan yang melahirkan proses perbualan atau pertuturan. Bunyi -bunyi yang dihasilkan yang Hanya dengan

kemudiannya dikaitkan dengan perlambangan me njadi bahasa.

mempelajari sesuatu bahasa itu dapat seseorang itu bertutur. Kita akan mengucapkan sesuatu ketika kita hendak membuat perhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi jelaslah bahawa tujuan menguasai kemahiran lisan itu

bukanlah hanya setakat mempelajari bahasa itu tetapi apa yang lebih penting ialah untuk mencapai tahap kompetensi dalam berkomunikasi. Kegagalan seseorang

menguasai bahasa lisan akan menimbulkan banyak masalah kepadanya terutama untuk memahami pertuturan orang lain. Maka dengan itu, kebolehan berbahasa mamainkan peranan yang penting. Pembelajaran bahasa itu boleh dikatakan

sebagai satu kemahiaran yang wajib dipelajari.

Definisi Bahasa

Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang dengan individu yang lain dan sebagainya) atau percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun (Kamus Dewan 1998 : 87).

³Bahasa adalah satu sistem lambang pertuturan yang abitrari ya ng digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung´, (Nik Safiah Karim 1981 : 13).

Seperti mana yang diketahui, tujuan bahasa yang asas ialah sebagai aat untuk berkomunikasi antara manusia. Oleh itu, bahasa tidak dapat wujud tanpa masyarakat atau dua individu yang menuturkan satu bahasa yang sama. Dengan itu, seseorang penutur dalam situasi bahasa yang berbeza akan menggunakan laras bahasa yang mengikut situasi sosial yang berlainan. Laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Sesuatu laras bermaksud variasi bahasa yang boleh dipilih daripada sekumpulan variasi yang ada pada tiap -tiap penutur, (Kamaruddin Hj Husin 1995 : 4).

Ragam Bahasa:

Menurut Wardaugh (1986 : 10) ragam bahasa itu kepelbagaian dan terdapat banyak perbezaan antara satu dengan yang lain. Beliau telah mengemukakan beberapa teori memungkinkan ragam -ragam bahasa itu berbeza.

1. Pengalaman hidup seseorang mempengaruhi perkembangan bahasanya. Pengalaman hidup seseorang itu meliputi negeri asal tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, kaum, agama, pendidikan, umur, status sosial dan sebagainya. 2. Ragam bahasa (kekerapan penggunaan aturan -aturan nahu, penanda konsep-konsep nahu dan pembendaharaan kata) dan perkembangan hidup seseorang adalah saling mempengaruhi.

Kelainan bahasa dikenali sebagai laras atau register dan dikenal pasti dari segi penggunaannya atau fungsinya. Laras juga dikenali sebagai fungsiolek. Laras

bahasa ditentukan pada keadaan atau sesuatu situasi dan penutur yan terlibat. Kepelbagaian bidang penggunaan menciptaka n pelbagai kelainan bahasa yang memenuhi setiap keperluan penutur mengikut situasi sosial yang dihadapinya.

Jenis Ragam Bahasa

Bahasa Formal: ³Bahasa dikatakan formal kerana perlu mematuhi peraturan pembentukan kata ayat yang standard´. 1

Bahasa Formal digunakan dalam konteks situasi yang rasmi seperti urusan surat menyurat (surat rasmi), semasa mengajar atau bertutur dengan orang yang kita tidak kenal mesra atau lebih tinggi status atau pangkatnya. Sebutan, intonasi, pilihan perkataan, nahu, penggunaan p eribahasa dan budaya sesuatu bahasa itu sepenuhnya. Bahasa formal digunakan dengan betul dan lebih teratur berpandukan tatabahasa sesuatu bahasa itu.

Bahasa tidak formal merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak rasmi seperti dalam perbuatan sehari-hari, khususnya dengan orang yang kita kenal mesra. Bahasa tidak formal ialah bahasa yang digunakan dengan tidak mengambil kira sebutan, intonasi, pilihan perkataan, nahu, penggunaan peribahasa
1

Asmah Haji Omar. (2008). Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ms- 49. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

dan budaya sesuatu bahasa itu sepenuhnya. Lazimnya, bahasa tidak formal sangat luas penggunaannya dalam bahasa lisan.

Bahasa Melayu Lisan

Bahasa Melayu yang digunakan dalam pertuturan sehari -hari ialah bahasa basahan (colloquial).

³Bahasa basahan ialah bahasa yang digunakan dalam perbualan sehari-hari antara penutur yag cekap berbahasa Melayu,

terutamanya penutur asli. Variasi ini tidak digunakan dalam tulisan, kecuali dalam dialog drama atau dialog yang merupakan sebahagian daripada novel atau cerpen´. 2

Bahasa Melayu basahan sering bersifat lisan, dan dipengaruhi oleh ciri-ciri dialek. Bahasa Melayu basahan menggunakan banyak unsur ekstra -linguistik

seperti gerak geri badan dan naik irama dan nada suara. Ayat -ayatnya bersifat pendek dan ringkas dengan kata kerja yang digunakan dalam bentuk dasar (tan pa imbuhan) dan perluasan fikiran dihasilkan melalui ayat -ayat yang pendek dan berasingan. Penggunaan ( code-switching) dengan bertujuan menyampaikan Mementingkan mesej daripada keindahan, susunan ayat dan

maksud (makna).

pilihan kata, kecekapan bahasa dan sebagainya adalah perkiraan sekunder. Oleh kerana konteks dan gerak geri yang menyertai sesuatu pertuturan, beberapa ayat

2

Ibid. hlm, 50.

dan frasa tidak perlu dilafazkan kerana si pendengar sudah memahami maksud yang hendak disampaikan.

Perbualan atau pertuturan, yakni bahasa lisan, itu berlainan mengikut aktiviti keadaan. Dell Hymes telah mengemukakan sebuah pendekatan etnografi dalam memberi pemerian terhadap peristiwa pertuturan. Setting (Latar) Participants (Peserta) Ends (Tujuan) Acts (Urutan Peristiwa) Key (Nada) Instruments (Intrumentaliti) Norms (Norma) Genre (Genre) Latar sesuatu penggunaan bahasa Pihak yang terlibat (penutur, pendengar) Objektif, kesan yang ingin dicapai Urutan mesej / kandungan perbuatan Semangat sewaktu bertutur Cara penyampaian (verbal, non -verbal) Ciri yang berkait dengan budaya Bentuk teks ( iklan, pidato, ceramah)

Berdasarkan pada rajah di atas, peristiwa pertuturan yang dilakarkan oleh Dell Hymes, maka jelaslah faktor latar, peserta, nada dan sebagainya memainkan peranan yang penting dalam menentukan laras bahasa yang digunakan untuk menjadikan sesuatu proses komunikasi itu lebih berkesan.

Sejarah Bahasa Melayu Pasar

Terdapat beberapa hipotesis tentang pensejarahan bahasa Melayu Pasar yang boleh dianggap sebagai sejarah timbulnya bahasa Melayu yang dinamakan sebagai bahasa Melayu Pasar.

1. Di nusantara, bahasa Melayu pasar telah digunakan sebagai lingua franca dalam hubungan perdagangan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka pada kurun ke-14 masihi iaitu apabila pedagang Cina da tang berniaga di Melaka. 2. Di Indonesia, sewaktu pemerintahan Belanda di Betawi, bahasa Melayu pasar merupakan bahasa perhubungan di antara orang tempatan dengan orang Belanda. 3. Di negeri Selat pula iaitu sewaktu penjajahan Inggeris, bahasa Melayu pasar ialah bahasa yang digunakan untuk perhubungan di antara orang Eropah, Cina, India, Melayu dan lain -lain.

Sejarah bahasa Melayu Pasar lebih kurang 100 tahun sahaja bermula apabila bangsa-bangsa asing datang ke Tanah Melayu untuk mencari rezeki dengan berdagang di rantau ini. Bangsa asing tersebut adalah seperti bangsa Cina yang merupakan golongan peniaga, bangsa India yang bekerja sebagai kuli -kuli pembinaan jalan kereta api dan sebagai buruh di ladang -ladang getah, manakala bangsa-bangsa yang datang ke Tanah Melayu ialah Inggeris dan Benggali.

Ciri-Ciri Bahasa Lisan

Sepintas lalu, bahasa lisan dikaitkan dengan data langsung yang tidak terancang seperti pebualan bersahaja atau spontan. Rajah di bawah ini melakarkan ciri-ciri bahasa lisan dan bezanya dengan ci ri-ciri bahasa tulisan.

Bahasa Lisan

Bahasa Tulisan

Kurang terancang Peka konteks Kurang eksplisit ± bergantung pada pengetahuan & pengalaman Penglibatan semua peserta Multilog ± perbualan bersahaja Teks formal ± mesra Bahasa Kurang Baku Unsur leksikal kurang padat Tatabahasa ± kurang gramatis Perbendaharaan kata kurang spesifik

Terancang Bebas konteks Lebih eksplisit ± disampaikan secara jelas Pembaca diandaikan dan tidak terlibat Dialogik ± mengadakan dialog Teks formal ± rasmi Bahasa Baku Unsur leksikal padat Tatabahasa ± gramatis Perbendaharaan kata spesifik

Ciri-ciri wacana ini diperjelaskan lagi dengan lebih mendalam dalam penulisan Encik Wong Khek Seng dalam artikelnya Pengkajian Bahasa Melayu Lisan. Menurutnya, ciri wacana dapat diperikan lagi melalui lima unsur iaitu unsur konteks, unsur kegramatisan, unsur pemendekan, unsur teragak -agak dan unsur dialek.

Unsur pertama merujuk kepada unsur konteks yang membawa erti bahawa interpretasi dalam bahasa lisan amat bergantung pada konteks ujaran untuk mengelakan kesilapan praandaian dan implikatur. Unsur penggantian kata nama dan unsur dieksis sangat lazim dalam bahasa lisan. Contohnya penggantian kata kama khas kepada kata ganti kedua dan ketiga.

Unsur kedua, iaitu unsur kegrama tisan, pula merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak lengkap dan tidak memenuhi tatabahasa sesuatu bahasa. Pengguanaan bahasa biasanya tidak lengkap dan tidak sempurna.

Unsur yang ketiga adalah unsur pemendekan. Unsur pemendekan dikaitkan dengan faktor ekonomi. Pemendekan kata seperti engkau hendak kepada kau nak sering berlaku dalam perbualan yang tidak formal.

Unsur seterusnya pula adalah unsur teragak -agak yang merujuk kepada kesenyapan atau penggantian bunyi seperti err.., aa.. ,em.. dan sebagainya. Perihal ini berlaku kerana penutur gagal untuk mencari perkataan yang tepat akibat terlupa.

Unsur yang terakhir pula merupakan kelainan bahasa, yakni unsur dialek. Unsur dialek dikategorikan sebagai bukan bahasa baku, contohnya dialek Kelantan atau dialek Kedah. masyarakat. Kelainan bahasa ini biasanya dituturkan oleh sekelompok

Walau bagaimanapun, pertukaran kod juga turut berlaku dalam pertuturan. Ini adalah kerana seseorang penutur itu mampu untuk berbahasa lebih dari satu bahasa walaupun belum lagi mengusai bahasa -bahasa itu. fenomena bahasa pasar atau bahasa pidjin. Maka dengan itu lahirlah

Bahasa Pasar / Pidjin

³One pidgin language which is common throughout Malaysia, as a means of intergroup communication, is the bazaar Malay or µbahas a Pasar¶... The pidgin is supposed to have Malay as its base and this is proved by the presence of a majority of Malay words in the vocabulary, while there is a free -in-flow of vocabulary items from English, Chinese and Tamil´ Asmah Haji Omar-(The Cultural Problems of Malaysia.Ms 44)

Menurut Asmah Haji Omar bahasa Melayu pasar merupakan bahasa yang menghubungkan berbagai kelompok yang berlainan bangsa. Bahasa Pasar juga mempunyai pengaruh kosa kata daripada bahasa Cina, India dan Inggeris di dalamnya tetapi masih mengekalkan majoriti kosa kata bahasa Melayu.

Za¶ba pula menyifatkan bahasa Melayu Pasar sebagai: ³ Bahasa cakap mulut sahaja tetapi jenis kacukan, iaitu rupanya yang terpakai dalam negara-negara Melayu oleh orang bukan Melayu apabila bercakap dengan orang Melayu dan juga di antara satu bangsa dengan bangsa yang berlainan bahasanya. Bahasa Pasar ini perkataannya ialah perkataan Melayu juga, tetapi tidak cukup, hanya diketahui dan dipakainya sekadar tak boleh tidak bagi segala perhubungan yang senang-senang dalam perkara berjual-beli dan dalam pergaulan yang cetek apabila berjumpa sekali -sekala´. (Persuratan Melayu III-3 vol; 1951:54).

Sebenarnya bahasa Melayu pasar ini ialah bahasa yang terdiri daripada perkataan-perkataan bahasa Melayu tetapi d engan jalan bahasa dan susuk ayat bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya. Za¶ba menyatakan bahawa antara jenis -jenis bahasa termasuklah bahasa Melayu -Cina, Melayu-Baba, Melayu-Tamil, Melayu-Benggali dan Melayu-Inggeris.

Za¶ba menerangkan dengan lebih lanjut mengenai bahasa Melayu pasar ini dengan menyatakan bahawa bahasa Melayu pasar ini ³...tidaklah mengikut lidah Melayu melainkan mengikut masing-masing bahasa yang akan bercakap itulah´.

Definisi bahasa Melayu pasar daripada Kamus Dewan (1986:70) mentafsirkan bahasa Melayu pasar sebagai:

i) Bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasai atau seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul. ii) Bahasa yang merupakan campur aduk antara bahasa ibunda penutur dengan bahasa ke-2 yang cuba dituturkannya digunakan dalam perhubungan perdagangan.

Timbulnya atau wujudnya bahasa Melayu pasar ini di a tas keperluan untuk berhubung antara penutur yang tidak mempunyai satu bahasa ibunda yang sama, khususnya orang India dan orang Cina. Bahasa Melayu menjadi bahasa

perhubungan mereka. Tetapi pengetahuan berbahasa Melayu mereka boleh dikatakan sebagai amat cetek atau tipis. Bagi mereka, bahasa Melayu tidak pernah menjadi bahasa yang dipelajari secara formal dan bidang penggunaan mereka terhad mengikut situasi yang tertentu sahaja iaitu seperti dalam bidang perniagaan atau pekerjaan sahaja.

Dalam menggunakan bahasa Melayu, mereka sering ringkaskan beberapa ciri atau menggugurkan yang lain, yang bagi mereka penting untuk perhubungan (unsur unsur imbuhan dan susunan ayat yang teratur). Istilah linguistik bagi gejala

meringkaskan bahasa ini ialah simplifikasi. Dari unsur simplifikasi inilah yang telah menghasilkan bentuk bahasa Melayu Pasar yang kita dapati hari ini. Rajah di bawah adalah himpunan perkataan yang mempamerkan pengaruh bahasa asing kepada bahasa Melayu.

Bahasa Umum VS Bahasa Melayu Pasar (Uns ur Tamil)

Bahasa Melayu Umum i) Anak ii) Dalam iii) Nyamuk iv) Puloh Anna Dallem Nyamo Pullu

Bahasa Melayu Pasar

v) Punya vi) Balek vii) Hisap viii) Jual

Punnya Balle Issap Juwal Mukka Tappi

ix) Muka x) Tapi

Bahasa Melayu Umum VS Bahasa Melayu Pasar (Unsur Ciri)

Bahasa Melayu Umum i) Ringgit ii) Besar iii) Harga iv) Pergi v) Empat vi) Ada vii) Manis viii) Sudah ix) Sampai x) Banyak Linggit Busat Haliga Peligi Ampa Attak Manit Sua Sampe Manyak

Bahasa Melayu Pasar

Struktur Ayat Bahasa Melayu Umum VS Struktur Ayat Bahasa Pasar

Struktur Ayat Umum BM 1. Awak sedang buat apa?

Struktur Ayat Bahasa Pasar Lu apa bikin?

2. 3. 4.

Awak duduk sinilah. Awak mahu apa? Saya boleh siapkan kerja ini nanti.

Engko sini dudo. Lu apa mau? Belakang kallu keliga bolleh siap.

5. 6.

Boleh masak kari. Saya tinggal di Jalan Haji

Kari bolle massa. Saya Jalan Haji Hussein juga dudo.

Hussien. 7. Saya bercakap bahasa Tamil kepada orang India yang Indiya bangsa mari indiya cakkap.

datang ke sini. 8. Saya bercakap bahasa Melayu kepada bangsa lain yang Laen bangsa mari cakkap Melayu.

datang ke sini. 9. Ramai orang suka makan Orang sukka mau makkan kembeng.

daging kambing. 10. Saya berniaga sendiri. Saya sendiri miyaga.

Dalam ilmu linguistik, sesuatu yang telah mengalami simplifikasi dengan banyak sehingga muncul satu bentuk yang stabil dan digunakan sebagai lingua franca, dan bahasa itu dipanggil bahasa Pidgin.

Keistimewaan Pidgin ialah ia tidak mempunyai penutur yang menuturkannya sebagai bahasa ibunda. Bahasa Melayu pasar misalnya digunakan oleh orang -

orang Cina dan India (dan juga orang -orang Melayu) yang masing-masing mempunyai bahasa ibunda yang sendiri. Dalam masyarakat yan g berbilang bahasa dan yang menggunakan bahasa Pidgin sebagai lingua franca, mungkin muncul keadaan di mana anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dengan menggunakan bahasa Pidgin sebagai bahasa pertama (ibunda). Walau bagaimanapun,

kemantapan bahasa pidjin tidak tersebar luas kerana penggunaan bahasa pidjin hanya terhad kepada satu kelompok masyarakat tersebut.

Bahasa Kreol:

Bahasa Melayu pasar sering dikelirukan dengan bahasa Kreol dengan ciri cirinya yang mempunyai banyak persamaan. Tetapi realitinya kedua-dua variasi

bahasa ini adalah berbeza, bahasa Kreol ialah bahasa yang datang dari luar. Faktor masa mengakibatkannya menerima pengaruh bahasa tempatan (bahasa Melayu) sehingga ia wujud sebagai bahasa ibunda kelompok itu sahaja. Sifatnya juga tidak menyamai bahasa ibunda asalnya dan tidak perlu menyamai bahasa tempatan. Contoh bahasa Kreol ialah bahasa Kristang di perkampunagn Belanda di Melaka. Bahasa Kristang ini bukan berasal dari bahasa Melayu sebaliknya berasal daripada bahasa Belanda yang telah mendapat pengaruh dari bahasa Melayu yang telah membentuk bahasa Kristang sebagai bahasa tersendiri dan mempunyai kelompok penuturnya yang khusus. Keadaan ini berbeza jika dibandingkan dengan bahasa Melayu pasar yang merupakan bahasa yang tela h dipermudahkan untuk

perhubungan oleh penutur yang mempunyai bahasa ibunda tersendiri.

Analisis Kajian

Seperti

yang

telah

dinyatakan

sebelum

ini,

bahasa

pasar

adalah

pertembungan dua atau lebih bahasa. Berdasarkan pada ciri -ciri bahasa lisan dalam rajah di atas, pengkaji telah memetik beberapa sedutan filem untuk mendukung kesahihan ciri-ciri tersebut. Sedutan dialog di bawah adalah dari filem Madu Tiga.

A: Amoi aah..sampai hati dinde tinggalkan kekande. Daripade idup, lagi manyak gua mati. Hai tuha n Anana,

ampunkanlah gua punya lose. Aiyaa...manyak tinggi! Ngicai gua nya madan. Tuhan Ala. B: Oii bom jato! Eh lu mana datang? A: Aiyaa...baru gua tahu! Lupanya olang mati naek kerete resing ye! B: Apek ah..lu suda mati bukan? A: Gua maru mati...err...terjun pokok! B: Apa pasal lu terjun pokok? A: Pasal putus harapan. B: Apek aah, orang suda mati mesti pegang bendera tau! A: Itu macamkah?

Berdasarkan pada sedutan dialog di atas, perbualan yang berlaku adalah antara seorang penutur jati bahasa Melayu dan seorang penutur bahasa asing yang berbangsa Tionghua. Ciri utama yang dikesan adalah unsur kegramatisan dalam dialog. Contohnya:

i)

Ngicai gua nya madan. Badan saya akan berkecai.

ii)

Apasal lu terjun pokok? Kenapa awak terjun dari pokok?

iii)

Lupanya orang mati naek kereta resing ya! Orang mati naik kereta µracing¶ rupanya. Berdasarkan daripada contoh dialog di atas, dapat dilihat bahawa susunan

atau struktur ayat-ayat tidak berpandukan pada sistem nahu atau bahasa Melayu. Ayat-ayat yang dipetik tidak leng kap dan tergantung.

Unsur teragak-agak juga dapat dikesan melalui kesenyapan atau penggantian bunyi seperti µerr..¶ dan µaah..¶. Contohnya dalam ayat: Gua maru mati...err...terjun pokok! Perihal ini berlaku kerana penutur gagal untuk mencari perkataan y ang tepat akibat terlupa.

Satu lagi unsur yang paling ketara daripada sedutan ini, adalah percampuran dua bahasa dalam perbualan. Walaupun dialog ini dituturkan dalam bahasa Melayu, terdapat unsur-unsur dari bahasa lain. Contohnya adalah pengggunaan p enggantian kata nama ³lu´ yang lazimnya digunakan oleh penutur bahasa Cina.

Melalui sedutan dialog dari filem Madu Tiga ini, seperkara lagi yang amat ketara adalah dari sudut fonologi. Perkara yang dimaksudkan di sini adalah penghasilan bunyi atau sebutan. Seperti yang telah dinyatakan oleh pendeta Za¶ba, bahawa bahasa Melayu pasar ini ³...tidaklah mengikut lidah Melayu melainkan mengikut masing-masing bahasa yang akan bercakap itulah´.
Cadangan

Bahasa Melayu pasar hanya boleh berdiri

sebagai bahasa Melayu lisan

sahaja. Jika bahasa Melayu pasar dianggap sebagai bahasa pijin yang telah mantap dari sudut struktur nahunya dan sebutannya yang diguna pakai dalam bahasa Melayu sewenang-wenangnya. Bahasa Melayu akan menerima kecelaruan dari sudut nahu dan sebutan sekiranya bahasa Melayu pasar ini diguna pakai secara berleluasa. Justeru, bahasa Melayu pasar ini hanya boleh digun a pakai dalam konteks bahasa yang tidak formal sahaja demi memelihara kemurnian bahasa Melayu itu sendiri.
Kesimpulan

Natijahnya,

bahasa

pasar

disebut

juga

³bahasa

kacukan´

kerana

sememangnya sifat ragam bahasanya yang berbaur lebih dari satu bahasa sehingga membentuk ragam bahasanya yang tersendiri. Banyak terdapat unsur bahasa-

bahasa asing yang digunakan. Bahasa pasar ini ialah bahasa yang terdiri daripada perkataan-perkataan bahasa Melayu yang mengandungi aspek, ciri-ciri dan fitur dari struktur bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Cina, bahasa Tamil, dan sebagainya, akibat proses pertembungan bahasa. Seperti mana menurut Za¶ba:

³...pada biasanya orang

Melayu

sendiri

pun apabila

bercakap Melayu dengan orang bangsa lain itu sengaja mereka padankan susuk cakapnya dan bunyi sebutannya seperti cakap Melayu orang-orang itu supaya mereka mengerti. Jadi disangka oleh orang itu percakapan Melayu dirinya sudah betullah. Padahal yang sebenarnya hanya iaitu bahasa Melayu kacokan yang disebutkan bahasa Pasar itu sahaja´. 3 Sikap penutur asli Melayu yang memandang remeh terhadap bahasa Melayu itu sendiri yang akan membuat kecelaruan dalam berbahasa. Namun begitu, dengan adanya sikap yang begini, penutur bukan asli Melayu akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu pasar mengikut konte ks penggunaan yang tidak formal seperti yang digunakan dalam Filem P. Ramlee.

3

Za ba (1961). Persuratan Melayu III. Singapura: Penerbitan Qalam.

Bibliografi:

Asmah Haji Omar. (2008). Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hajah Noresah Bt. Baharom (Ed). (1997). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mashudi Bin Haji Kader. (1971). Satu kajian Pertembungan Di Antara Bahasa Melayu Umum dengan Bahasa Tamil di Kuala Lumpur. Latihan Ilmiah. Rozliana Binti Awang Nor. (2004). Bahasa Melayu Pasar di Pasar Minggu Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan. Latihan Ilmiah.

:

Lampiran A Variasi Bahasa Melayu:

Bahasa Melayu

Pengguna

Variasi Bahasa

Penggunaan

Idiolek

Dialek Kawasan

Laras Bahasa

Dialek Sosial

Dialek Utara Dialek Perak Dialek Selatan Dialek Kelantan Dialek Terengganu Dialek Pahang Dialek N. Sembilan Dialek Sarawak Dialek Sabah Bahasa Baku Bahasa Istana Bahasa Formal Bahasa X Formal Bahasa Halus Bahasa Slanga

Lampiran B Filem Anak Bapak

A: Bos che. Ini Indiya belakang bole bace. B: Iye ke? A: Saye punye utang dulu tige ribu bole kasi? B: Mane ade wang sekarang. Sekarang saye belom gaji lagi. A: Diorang gaji sume suda angkat bos. B: Dioran kuli. Diorang dapat sekarang. Saya bos satu minggu belakang. A:Itu macamkah? B: Ye. A: Tak ade bos, saye lain minggu bole mari. B: Bagus.

Filem Madu Tiga

A: Amoi aah..sampai hati dinde tinggalkan kekande. manyak gua mati.

Daripade idup, lagi

Hai tuhan Anana, ampunkanlah gua punya lose.

Aiyaa...manyak tinggi! Ngicai gua nya madan. Tuhan Ala. B: Oii bom jato! Eh lu mana datang? A: Aiyaa...baru gua tahu! Lupanya olang mati naek kerete resing ye! B: Apek ah..lu suda mati bukan? A: Gua maru mati...err...terjun pokok! B: Apa pasal lu terjun pokok? A: Pasal putus harapan. B: Apek aah, orang suda mati mesti pegang bendera tau!

A: Itu macamkah?
Filem Ali Baba Bujang Lapok

A: Aiyaa, lu nyanyi ting tong ting tong sula abis ah? B: Kita suda sampe lah tauke. A: Suda sampe? Gua mata kasi bukak. B: Tak bole dulu tauke. Kita pegi atas. A: Atas? Atas pokok? Macam monyet? Gua jalan-jalan takle sampe-sampe. Manyak jaoh. Apa ini? B: Pokok. A: Pokok ah? Takla laun. Suda sampe? Lu cakap satu batu bole

sampe,cikarang sula satu latus batu takle sampe -sampe. Aiyaa, apa ini? B: Buket. A: Aah, atas pokok ada buket? Aiyaa, jalan-jalan takle sampe. Jalan-jalan takle sampe. Lu cakap lekat, gua jalan takle sampe. Apa macam? B: Sekarang suda sampe lah tauke.

Filem Seniman Bujang Lapok

A: Oii, ini wayang gamba pusing kah? Oh, lu pun tersampok kah? sudahlah, mari kita balik lah. Sini punya orang banyak angin lah.

Eh

B: Nama aja orang Melayu. Sikit hadab pun takde tahu. Orang adakah panggil oii oii oii? Saya ni apa? Batu kah? Sayur kah? A: Alamak benggali ni bahasakan kita dah. C: Memang betol die cakap. Engkau tu mane ade bahasa. Panggil orang oii oii oii. Bahasa tu menunjukkan b ahasa tau.

Filem Bujang Lapok

A: Oh, apek, aya, pakcik! B: Uii, manyak cantek oii! A: Aya, saye punya laki ada hutang kah? C: Ada achi. Itu pasal sekarang saye mari achi. Berape lama pokok saye takde tengok achi, bunga takde nampak, itu aka ada cikit pu nye sangkot. Ini macam achi, saye telungkop. A: Berape banyak die punya hutang? C: Takda banyak achi. Satu ratus ringgit, bunga dua puloh ringgit. Achi baya saya punya bunga, ni sekarang jugak saya bole keluwa achi. A: Apek ni ape pulak? B: Oh nyonya cantek oii, gua latang sini lulu punya utang ada ampat puloh anam linggit, nyonya cantek oii! A: Kan dah baya? B: Ata baya. Baya satu linggit nyonya cantek oii. Ata ampat puloh lima linggit oii nyonya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful