UDOYIC ROMAN

AVENTURITE FARFURIEI ZBURATOANE

L U D O V I C

R O M A N

AVENTURILE FARFURIEI ZBURATOARE

EDITURA (foN

CREANGAv

CAPITAN I ST"\]I EI ,,X" I
Aerul vibra. Din cer, pen:dulind ca un canCelabnr atins abia, atirna un norulef alb qi diafan. ptopii se plictiseau fdrd goapta vintului qi-qi rdsuceau figarc, irunzele op5rite de arqit5. - Nu vii la scald5 ? intrebd Dan, qtergindu-qi fruntea transpiratS. Viorel, de dincolo de gardul grddinii, ii rEspunse c-un chiot de bucuric. Scoase o scindurd gi se strecurd afar5. Gindul la o baie stragnic6 il furd pentru o clipl de la preocupdrile zilei. Dar nu fdcu nici zece pa.gi,cd radiograma recepfionatd in ajun ii apdru iar, lulburdtoare qi obsedantd. scoase hirtia din buzunar :i i-o intinse prietenului, care citi fdrd chef : ,,Sd ittcepi cu r. cop'ilul sd-i pretlea lecliii profesorului. i:acul artle in uanc(. Dan inapoie radiograma Ei mormdi : _- Prostii ! La ce sd ne pierdem wemea cu spionaj ii eorrtraspionaj ? Mai bine sd fugim la riu, cd ne ucide soarele ! Viorel mototoli coala, dar n-o aruncd. O inghesui in bq.rzunarul pantalonilor, apoi, sd-i facd priehnului pe plac, strigd :

Prinde-m5 ! {iEni ca rin arr spre apa Someqului, qi Dan, hondoc cum era, incerca zadarnic sr-i calce umbra. Alergau gi aerul, migcat de lenea sa vdratied, ii rdcorea pldcut. coibul tresSlta sub pa$i, rdsucind,u-se lung in dour fuioare cenuEii. In apus, undeva in balta de spumd verde a Floregtilor, soarele pdrea cd danseaz6 un joc ciudat. Glfii ? intrebd viorcl, privind inapoi. cind fugi s6-fi inchizi intotdeauna glrra. - De ce ? se mirl Dan. viorel nu mai avu putere s5-i. rdspundd. simti aprcpierea 'iului, in nrri ii pEtrunse miros- cle mil proasplt qi incetini paqii. - Ia-o spre dig ! il indrumd pe Dan care mai alerga cu brafele desfdcute ca ni;te aripi. E apa mai adincr.... cobori direct malul. Igi scoase la repezeald pantalonii gi bluza gi se amnc6 intr-o bulboand. Inotd pind Ia firul apei, apoi se ldsr moale, in voia curentului. Pluti a$a, pe spate, mult timp, intr-o dulce toropeall. Deodatr riul se, domoli qi bdiatul se ,trrezi pe o limb6 de nisip. - Am equat, iqi spuse amuzat Viorel qi se ridic6. Privi ln jur. Nu recunoscu imediat locul. Iqi frec5 ochii, clipi ca trezit de pe o altd lume qi, cu chiu, cu vai se dumeri. Era pe insula dintre canalul Morii gi riu. ,,Tiii ! ce frumos e aici !(' prru sd spunr privirea lui incintatd. o lud, minat de curiozitate, prin iarba inaltii.

-

urcd panta pind la cascada<le urrtlc,r-lparte ciin apa canaiului se reintorcea cu zgomot, in albia m'md. sdlcii pletoase qi plopi bdtrini, scorburoEi,alcdtuiau ti^ desig destul de inti's, o p6durice plir:d de mister. viorel merse

rneciicval,rdsdri o fetild. De urridrul stiirg ii atirna un binoclu lr,orer negru. l'eti{a scoase ull sunct de cinte-

toare ! iqi spuse bdiatul, imbrd{iEind salcia. Iar dumneaei, fata asta, tunsd bdie{eEte,e cle-a dreptul nostimd !(( se aruncd in iarbd Ei se tiri aqa pinir la claie. O inconjurS, cdutind intrarea. ,,Hm ! Doar de aici au iegit... Gdsi un bd{ Ei inceptr sd impungd finu}. Un zgomot neagteptat iI sperie qi se llsd p5gubag. Ftrgi lntr-un sufiet inapoi, Ia riu. - Vioreeel ! il intimpind Dan, vizil:il emo{ionat. - Ce {ipi, md ? Ai crezut ci m-am C'ecat ? incercd el sd rid5. - P5i... -- Vino I

o
F

- Unde ? - Ei, unde t Vino odatd ! insistd bdiatul, recdpltindu-gi st5pinirea de sine. Dan infdprl hainele pe dup5 git - sd nu le ude It p5+i incet cdtre cel5lalt mal. se gindi la Viorel : ,,I)ispare cind nu te agtep{i. Poate cI gi acum coace o,,urmirire(r. Dar nu-Er continul gindul, cd alunocd, lata sE se afunde cit p-aci in apd, - f)s ce m-ai chemat ? -. S6-mi uzi hainele I glumi Viorc,l. b- Puteai sa {i le-nmoi gi singur ! se supirri bondoctrl. - [lr1... Ascultd... !.- Nu mai ascult I i-o rctezl Dan. M-am sdturat, Viorel pdli r - Ce ai? ,, >- Aia ! CA omul lr:LlSe poate juca cu tine. llu...eu... - Pricep ! il opri Viorel. _Te plictisesc. Totugi poate ctr vrei sd te rnai joci "., ,nf.,u.. Dan tacu, scorrnonind cu degetelc picioarelor nisipul rnalului - Cu o concli[ie.., .- ?! - Se nu-mi mai oomanzil, - Adicd sd fii tu qeful ? se posom,ri Viorel. Apoi murmtrrl : Tu nici nu gtii s& uorrroltzi... Eqti.,-

j

:

- Dacd nu primegti, plec qi gata ! i-o arunci Dan hotdrit. iIScurd. - Primesc, qopti in cele dilr urmS Virore,l gi addugd sr-r o vagl speran{E : Dimineata ai sd comanzi tu, iar drrpd-masd... - Tu? - Ihi... o sd fim doi cdpitani, capitanii otafie,i de radio ,,Xtt. Dan oft5, dar cdzu la lnvoial6. $i otrm era duplamiazS, Viorel iqi umplu pieptul cu aer $i, cu glasul grav, ordond; - Dupi mine, soldat I

TAINA ASCUNZATORII
Seara se furiEa peste tot, se prelingea ca o cernealil neagr6. Liiiecli iqi incepur6 zborul, desenind in vdzcluh zigzaguri almetitoarer iar bnoaqtele cpncertau intr-un crescendo exasperant. Viorel, r5mas cipitan, dddea eomend scurte, aspre ! ,,Tirig, rrorq ltt ,,Salt inainte !(( qi unioul s,oldat, Dan, executa supus. Doar in gind mai chema sfinfii, dracii Ei oclrasiele lor. Acceptase sd impartd comanda cu Vi-

gi nu mal avea incotro. Abia la marginea poienir tiria sd protesteze : Unde naiba mE cari ? Psst ! duse viorei clegetul la buze. ln rnisiune de recunoa$tere... - Dar trine, m8... - Fdrd ,,ffid,,,soldat ! - Dar bine... cdpitane, explicd-rni mrcar ce trebuio sd ,,recunosc6{ ! - Cd eqti prost ! Dan sughit5. DupE un tilmp,Viorel vorbi : - Vezi claia aceea ? - O vdd, cd inci n-am chiori,t, pufdi, s*plrat, Dan. - tru mE 'duc inai.te. Tu rdmii sd veghezi. Dupd ce voi pStrunde in claie, porneqti clupd mine. Dan scutur5 capul : - Cum o sd pdtrunzi in claie ? - Pe ug5. - Md tcm cd ai fcbrd, cdpitane ! Viorel zimbi : - Slnt .,siclii cu uqi. Ai sE te convingi. $i, spunind aceasta,fdcu o demonstralie clc salturi strategice, incit pur gi simplu iqi uimi subordonatr_rl. In citeva clipe ajunse la claie. se odihni pr-r{in, rerzemind'u-qi capul de fin, apoi o ineonjurr cu aten{ie. ,,Nu, nu are nici o ug5. Atunci cle unde aLl iegit ?(6 DEdu sd se ridict', .sei-ifacd semn lui Dan, clar se r.izorel gdsi -

venea de dedesubt se improspSta repecle b5iat*r sc 'i strecurd induntru. Intrarea in ascu.zdt(,are era ir.r.-

-Vioreee1?!! - Ce fipi ? . - Unde egti ? - Aici. Dd-mi lanterna qi vino ciupd mine ! Dan aprinse lanter'a lLri minuscurd, cu acumulator, de care nu se clesprrJea 'iciodatr qi, mascincru-i farerl cu palma, o intinse in intunerie. - caled cu grijd ! biigui viorer, siintind cum ir tree fiorii. - Lumineazfi-mi ! viorel indreptd rumi'a intr-acoro. o broscu{d ve.rfle-cafenie, cu ocrrii mirifii cregroaz5, aqtepta nem$cat5 trecerea pericolului.

- Sirrtic'u{a! fdcu Viorel cu pdrere de rdu. Am speriat-o tare, mai spuse, vorbind cu broasca mai mult ca sd-i dovedeascd lui Dan ci nici nu-i pdsa de ceea ce-i agtepta mai incolo. Dan, sufocat de emo{ie, intrebd iar: - Undc naiba mE cari ? ! - La cuibul gerpilor, se grozdvi el gi qopti cu o spaimd prcfdcutd : Uite un piton ! Dan se intoarse spre ieEire clr inima impictrita. Viorel insd ridea cu poftd : - Aga carte qtii tu, md ? Pitonii trdiesc la noi ? ! Ruginat, soldatul se intoarse Ei nu se mai dezlipi de cdpitan. Viorel inaintS. Numai el gtia cum ii bitea inima. Culoarul ingust se rdsuci in spirald qi-i indrept5 spre o ugd scundi din plastic, deasupr.ac6reia scr.iacu litere din sirmd incloitd : ,,T5cere! Imponderabilitate". - $tii ce inscamnd asta ? intrebd Viorel cu vocea stinsi qi, fird voia lui, tremuratS. - Im-pon-de-ra-bi-li-ta-te I silabisi Dan. Nu, nu gtiu ce vrea sd fie. - Nici eu. Deschideodati... - Deschide tu. - Iti ordon, soldat ! In linigtea care se 15s5,viorel auzi cldn{dnitul clin{ilor lui Dan gi-i cuprinse mila. Nu avea nici chef tle filozofii, clar se gindi la cuvintele tatdlui sdu i ,,I-urnea e condr-rsd doud for{e : curajul gi sora lui, frica.,.,I$i dc

t0

lui inima in dinfi gi impinse uga. Nu cecl6. Abia atuncl observd o altr ugr mai mare, acoperitd cu foife de plasuic de aceeaginuant6. Viorel se apropie qi lovi cu pumnul in ea. spre surprinderea amind.urora se deschise larg gi, brusc, se fdcu lumind. Pe lingtr perefii strdlucitori, tapafi de jos pin5-n tavan cu foi de plastic de culo-area marmurei de Ruschifa, s€ aflau orinduite, cu grije, obiecte dintre cele rnai ciudate : piese optice, uouine de diferite mdrimi gi culori, c6qti radiofonice, scule cle tst felul, hirfi necunoscute loq reviste gi ctrrfi de matematicS, de astropomie, biologie, mecanicd... - Dane, vorlri Viorel precipitat, cred cd am fdcut o descoperire .extraordinard ! Dan igi pierduse graiul. privea la toate cu un aer de stupefacfie gi, ca intotdeauna, cu gura deschisd. - Inchide gura... - Lasd ! se sup5r6 Dan. viorel igi stdpini ndvalnica bucurie care simfi cd-l umple deodatd sufletul gi ridica de jos o carte. citi pe copertd autorul : M.Ardevan. Numele i se pdru cunoscut. -_ Da.-. da... fdcu el, plimbindu-se cu miinile la spate qi imitindu-l pe tatdl'sdu cind ciuta rezolvarea unei probleme complicate. Da... Aha ! iqi aminti decis. Dd-mi-o I D5-mi-o repede t - Ce? - Radiograma ! - A rdmas l;a tine !

II

Viorel scotoci buzunarele qi gdsi hirtia mototolitti. o desfieu, o r-rcteziqi citi cu glas tare : ,,Focul arde in van". Puse degetul pe ,,in" gi citi iar : ,,Focul arde van*. Acoperi cu un alt deget primul cuvint Ei rosti cu entuziasm : ,,Arde-van !" I)an nu indrdzni sd ridd. IEi l6fi doar fafa intr-o grimasir caraghioas5. - Rizi ca un paricopitat, se burzului totuqi Viorel. Cc qtii tu, aqa se fac toate cercetdrile ! Uneori niqte fieacuri - descifrate, urmdrite - te conduc la capdtul firului. Postul de radio pe care l-am interceptat astdzi n*ar fi exclus sd fie ascun.s p-aici, pe undeva. Vezi, poate cd aceste cdEti radiofonice sint chiar ale Ecfului... Dan morfolea ceva in gurd ca sd;i-o poatd {ine inchisd. Nu prea.se nimerise cu viorel la joacd, dar povestea asta cu spionii incepea sd-l prindd. se uitr ra fiecare obiect, la forrna circulard a pere{ilor strdlucitori, ra tavanul in carc clescoperio deschizdturd de un cot, pitratE, gi exclamd fdrE voie : - Degtcpt ! - ?! - Am spus aga: ,,BunE ascunz5toare,,. RidicE_m5s6 vEd cc-i sus ! - Pardcn, eu is clpitan. Ai sd md ridici tu. Dan se cxecut6. --- Grozav ! spuse Viorel cind ajunse sus. - Ce vezi ?

I2

- Draci incdl{ati cu opinci de fier inroqit, ddntuind pe llngd o oaIS enormi in care fierb copiii fricoqi. $i mai tofi au gurile cleschisedin cale zboard tot timpul zmei cu mii de capete fioroase. - LasI prostiiie ! Ce vezi acolo ? - Cerul, ffid ! Vdd cerul cu toatc steleie gi ltrna Sint atit de aproape,cI le-ag putea atinge cu mina. - Trage-m5 sus $i pe mine ! Viorel gdsi o scard de fringhic, pc care o aruncd drept Ln capul lui Dan. - Stai, cd mI omori ! tipd Dan, pipdindu-gi crestetul capului. E fixatl bine ? - Da. Urcd ! - Extraordinar ! fircu qi Dan cind dSdu cr-rochii de lncSpereade sus. Hm, o lunetd... - Sd n-o loveg[i ! tnurmur6 Viorel, fericit, uitinCe zici, sd mi intind dupd lund du-se la prictcnul sdr-i. sE rup o buca*i ? Poate e cle ciocolatd ! Desigur, ar rtrnine qtirbS, reveni Viorel cu seriozitate. Oamenii nc-ar blesterna gi n-am sclpa cle pcdeapsa soarelui. Cata spune ci luna e mireasa lui Ei cir de rniliarde de ani {ine hora ntin{ii gi cd incd va mai tine miliarde cie ani. Cincl va avea loc imbrSfiqarca lor de foc, noi, pdmintenii nu vom mai exista... l Viorel ticu, copleqit cie legendd. Dan se sttci, atinse tlin gregealEceva qi scir[ii o pirghic. In tavanul boltit

13

se ivi o spdrturS. ln5untru ndv6li aenrl proaqpdt al nopfii, eu murmurul neliniqtit al apei de la cascadi. - Aq tot sta aici, I)ane'! renun{6 Viorel la tOnul oficial qi rdsufld larg, cu aminrloi .pldminii. stdpinii acestui palat, cd palat este, au bil6 ! - Au ! r.ecunoscu Dan. ryi - Psst ! Ascultd... - Un sunet db cintez.oi.' - De cintezoi ?l Adevdrat ? intrebd Viorel. - De eintezoi ! intar.i ])an. - SE fugim I - De ce? - D-aia, c5... cintezoii nu cintd noaptea. Dan, fdrd sd priceapi bdnuielile cipitanului, ldmuri : - Ba cintd, dacd se trezesc. Inciudat, Viorel relud tonul de eomandd : - Exeeutd ordinul ! - Care ? - Sdri odatl ! Dan i.gi scoasecapul ptin spdrtur5 gi se vIzu in virful clEii eu fin. - Imi fring gitul... - Atita pagub6. Sdri ! Pe aproape se auzeau chem5ri neclare, voci estompate de freamdtul copacilor gi zgomotul apei. Dan in{elese temerea lui Viorel qi biigui: 5
L

14

,-li *l

FT sg

* .., '1

t
t-

F. F ert'

I

I

1

Am cdzut in capcanS, cdpitane. Taci gi sdri, cE de nu,.. ifi fac vint. Dan sari gi indatd se stirni undeva 1anmi. Viorer ieql fiird intirziere, alunecd intocmai ca de pe un tobogan, gi-l lud pe Dan La zor: - Du-te inainte ! Mai repede, milo{i sE cagti gl grira, numai sd fugi. in urmd auzird paEi grdbifi, crengi rupte gi ldtratul unui ciine..O luard spre rtu. FugirS, ca Ei cum sub tdlpi ar fi avut jeratic.

-

POSTUL 47" ,,R.
Viorel trase pdtura peste ochi gi incercd sd doarmE. Emo{iile de peste zi Ei goana nebunS prin cring il sleiser5. I)'ar pe cind somnul igi plimba degetele pe la genele h-ri, o detunSturd zgudui geamurile. Sdri din pat, € ,!i cLrm l-ar fi infepat cineva. Ydzu un fulger biciuind pcticul de cer de dincolo de fereastrd gi se liniEti. ,,Ploud. Cind ziua e caniculS, noaptea plou6((, cugetd gl se viri iar sub pdturS. Somnul insS intirzia sd mai vin6Se dezvcli qi stdtu aqa, cu miinile impreunate sub cap, ascultin<l si'mfonia dezlSntuitl a nattrrii. Uqa scir{ii.

I5

- Viorel, dormi ? - Nu, mamd ! -.Ti-e fricd ? - Ag ! Doar. nu_s feti{d. - Dormi, bdiatule ! iVoapte bund ! - Noapte bund ! qopti, gi mugchii fe{ei se intinser6 intr-un zimbet. ,,h,Id creclemic... Ah, dac_argti pe unde am umblat astdzi !(( In minte ii reveni ascuzrtoal'ea de pe insurd qi se visi crpitan, acopc'rit de rdni de glci.ie. se vedea Ei ruind i'terogatoriul arestafilor, scofi'cl, fdrimi cu fdrimd, aclevrirul la lumind. l]n singur rucru 'u-i ircrpea in minte : ,,cc' frceau ci cu o runetr astronomici ? urmrreau satcli{i ? in orice caz, insula cle pe Some; .re}:uia pusd sult obscn'atie...(( un f,lger cdzu pe aproape $i o rurnini vioretr cripi in oclaie. Ll'marr tuncte rf,zvrrtite, tr.ufaqe,spintecina norii cu exploziile 1or clocotitoare Ei viorel ingfdcd zdravdn rnarginea patului. ,,Doar nu s-a prostit sfintul Ilie sd ne trrsneascr in casd !(( iqi spuse supdrat cd-i tulbtrrd reflec{iite. ploaia bdtea in geam, implorincl parc6 addpost. ,,sd stai afard !(( ii strigd in gind viorel Ei nu-Ei mai lui ochii de Ia pdtratul ferestrei in care, ca pe ecranul unui televizor, spectacolul furtunii se desfdqura in plindtatea sa. crengile arboiilor se imbrd{iqau, se sdrutau, fdceau plecrciuni adinci in fafa miniei ceregti, frunzele pluteau in vdzcluh tntr-o ce-

t6

zordine de panicE, norii se izbeau intre ei su zgomote infiordtoare, qi zadarnic tdiau bicele de foc, in drmpta, in stinga, cd nu izbuteau sd potoleascd stihia. ,,Antena stafiei ! iqi ahinti Viorel Si se imbr'dsi in grabd. N-am fdcut pdmintare.(( Iegi fdrd zgomot pe culoar qi urcd, cu .pa,gi de pisic6, treptele podului. Dar ploaia se potoli, furtuna incetd, rostogolitd de vint la celdlalt capdt al oragului. Viorel apdsd, ca din joac6, pe clapa de contact. Un pocnet scurt qi tuburile electronice incepurd sd mmeneascd. Iqi puse, aproape mecanic, cEgtile. Manevrd citeva butoane, la intimplare. ,,Ti-ti-ti-ta... ti-ti-ti-ta...(( sund deodat6 in ureehi semnalul atit de cunoscut: ,,Atentiune, transmit !(( Cdutd la repezealS un creion qi hirtie. Semnalul se repetd gi, intr-o avalangd de zunete lungi qi scurte, surse o rradiogramd din care Viorel nu pricepu nimic. Notd insd intregulmesaj.Corespondentu]necunoscutceru,l,aurm5' trecerea pe receplie audio. - Aici R.47 ! Aici R.47 ! Rdspunde-mi ctrm auzi I Rdspunde-mieum auzi ! - Vioreeel ! auzi strigdtul mamei qi biiatul inchise repede sta{ia. - Cobor aeum... Intrd in camera lui qi - dupd ce se incredin!5 od mama s-a eulcat - se agternu pe trea,b;i. Lucrd rnul-t| tncorda't. Textul recep{ionat suna astfel :

I7

"-'
2 -

aventurlle

farlurlet

zburdtoare,

vol. It

' ,,QIIN (tn codul Q inseqmrtri, ..Sitrt tleratt,jat de parazili atm,ostericir). Transmit Io aeeea;i ord. Traiasc(t tato Morse". Mesajul continua cu o inlSnluirc de fraze stupid,e : ,,Nabucodonosor a eristat, n:/t ! Glorie qloriilor ztoastre. Adeadr spun. Bu,rn, bu.m,, bu.rn. Tro.c1 ltd$urile pintenogilor ntpi. Da, da ! E acle't:drul Tneu. Cint totd.eauna. Totdeouna ! Pie. pic. tra-la-Ia. Nilelei J Stop. IIi-hi, frwnoSilor, frurno;iLor mei ! Stop. Rri.sune tot fi pe pdmtnt. Ctmpiile, pddnrile. Da. Stop 1" __ Sfinte ! exclamd Viorr':l c'u glas tare. Ori (.u m-am scrintit, ori dla transmitc,r dircct c'lin balamuc' ! Reciti qi iar reciti hirtia, apoi se trinti pc pa:t qi ador* mi pe loc.

\

L IN CAUTAREA ANTERNEI

Dimineafa se ardtil flttmoasi, calmd. Nic:i un nor, bdti'a ctr clcgt.te lurrgi, trannici o pal.d cle vin,t. ,Soar^ele dafirii, in geamul lui Violt'l pi brliatul, somnoros ined, se tntre'ba cit o fi ceasttl. - He-heei ! il auzi pe l)an afalir. ir-r grir,clin{. - Ce {ipi ? Te cr.ezi cor.oqttl c:artic't'trltri? - Te a+tept de-o or5, md ! Viorcl se trezi de tot.

IE
\t

I

Qs spui ? De-o or5 ? Da. E noud si jumdtal,e. Am venit sd te iau... $tii. cred cd ne-a rdmas lanterna pe insul6. N1cla! Clind am fugit, offi sc6pat-o undeva.-vii? Stai sI md f,ml:rac ! lEi h-rd pantaionii 'clerl;aie, trase in picioare sandalele qi sdri in gr5dinS. Pc' clrum ii ar'5td prietenuiui sdr-r hirtia cll ultimele semnalc rccerp{ionate: - O noltir r:aciioglam5... ,si tot atit de incurcata. - Curios ! -- incearcd sd-i dai dc capdt, c5 eu n-8rn prieeput nimic. Naiba gtic ce post e Ei cui transrnite bazaco! niile acestera - Intlcbalea e clacd sint bazaconii. Dar clacd Ia mijloc se aflS un cifi:r-i ? feicu cle data asta Dan grav. Vi,orel repet5, in gind, ultimul cuvint. ,,I.{u-i prost grdsun'ul aneu !(i - La ce te ginde;ti ? La cifru. O s5-1 rog pc tata sd md ini{ieze. Numai sd vrca. Astea sint secrete... - AE ! E o simpld chc.stie de conven{ie intre coresponden[i. Tdcur6. Ce rost tdcere pind la riu. cii, pdrea un uriaq Se trecem pe avea sd se contrazicd ? Merseri in Insula, cu pd:durea de plopi gi sdlcu pletele rdvSgite de vint. aici.

-

19

- Ia-o inainte. Ajungi pe insuld, ocolirr pddurea qi pdtrunserr in poiand exact pe unde firgiseri in ajun. Era o linigte plofundd ; in jur, nici fipenie. Iqi fineau rdsuflarea, de teamd sd nu .sc trideze. $opirle mdmnte alunecau prin ialba umed5. Ici-colo, musuroaie proaspete,aclucinrl cu nigte cdciuli fumurii, impestrifau pajiEtea. Pdqeau incinta{i prin minunata poiand qi numai lanterna pierdutd le mai amintea de pericol. Uite-o ! strigd Dan. somn. - Lanterna... Calci pe ea ! - uf ! - Psst ! Auzi ? un sunet de cintezoi fig'i de undeva dintre copaei - Fugi ! Sd fugim ! Iarba plrea acum mai inaltl Si-i impiedeca, silindu-i sI fug5 in salturi. Dan lovi cu piciorul un muguroi qi se fdcu ghem. Gemu cle durere .,si Viorel se vdzu nevoit s5-1ridice. - Ce-i ? Joci fotbal ? - Prive.gteinapoi ! fdcu speriat Dan. se apropiau trei c5ldre{i pc un singur cal in sp'me. - Ne-am ars ! addug5, sfirEit. - F drd panic5, f)ane, igi recdpdtd ViorBl stdpinirea de sine. sd nu-Ei inchipuie cd sintem nigte fricogi, adlugd el, agezindr-r-gi bralele in golduri.

.-

i j

20

i

I

A ..

I

I

Tu fugi ! Poli fugi ! Nu te la:; singur. F ugi odatd ! i{i ordon ! Da, conform intelegerii, Dan avea clreptul sd-i ordone. Vi'orel iI iSsE qi alergd spr€ riu mai departe. F ugea doar pentru cd primise ordin, fdrd nici un chef. Doi cdlSreli sdrird din goana calului gi se avintar6 in urmdrirea lui Dan. Al treilea ddd'u pinteni calului qi, inconjurind poiana, ii iegi in fa!d. -- Stai ! Viorel ridicd privirea. Sus, pe calul in spume, tinindu-se cu amindoud miinile de coama impleilitd cu panglici roqii, trona o feti{d. O recunoscu indatS. ,,Nu m[ pot ldsa prins tocmai de o fatd", igi spuseqi se repezi spre cringul de sdlcii. ,,Sd incerce sd md ajungd printre copaci !(( Nu izbuti insd sd facd nici zecepa$i, cd fata, sprintend, descdiecS Ei-l ajunse. - Opreqte ! il somd aceasta. - Am ordin sd fug. - Stai, clacd-li spun ! insistd fata qi se agdtd de eL - f,gs-gd md opresc eu, dar nu aici. Se apropiau de fiu. Somegul sclipea printre sblcii. ,,Itri fac o bdi!5, domnigoard,qi tot scap", gindi Viorel $i iu{i paqii. Dar fata il opri cu toatd for{a in loc Si biiatul nici nu-gi dddu seamacind o lovi in fa{d, o lovi atit de puternic, cd o vdzu cdzind grdmadd pe prundig. Nu mai fugi. Se opri Ia citiva metri qi se agezdpe o piatrd. Un

-

2I

i
i

,
'

:
/

E
:

.+!

*

.

minut, poate mai mult, se privird in tdcere. Apoi fata se ridicd, indepdrtd cu un gest maginal prml cirzut peste cchii ei mari, negri, qi-i spuse: - Ai un pumn grozav I viorel rogi. I se piru cE miinile sint corpuri delicte gi le ascunsela spate.

,,tj

; .j
i

t i

.. ,= rt 4 ,t \.
j{:

I

-. Luafi-l de-aici ! spuse calmd fata, gi Eridan, dc'scdlecind fulgerdtor, se repezi la Viorel. -_ MA predau, fdcu Viorcl, ridicind brafele, dar in clipa urmdtoare tfimise un pumn precis in omoplatul lr-ri Ericlan, care se rdsuci ca un gurub. Viorel, speriat cd va cddea in apd, il sprijini. - Sd-ti iei toiag, bdtrine, ii qopti batjocoritor. Fata, in ochii cdreia sclipi o undd de admira[ie, igi lnmuic vocca : *_ Dacd nr-rsintefi hoti, n-avefi de ce vd teme. Vom face celcetir"i. $i cdtre Icar : Voi pornili inainte. prizonierul rdmine sub escorta mea. - Ericlan plecd cu lcar. Fata incdlecr $i-l invitd pe viorel aldturi. Briatul, care nu cdldrise pind atunci, ezitfi. - Urcd, Halley e cuminte, deEi poate sd zboare ca o eometS. viorel, clupd ce bdie{ii se indepdrtard, incercd s6 incalece,fdci.du-Ei vint, dar nu izbuti clecit sd escaladeze animalul. Alunecd pe partea cealaltd qi scuipd. - Pfui, cd are o str"eagind ! Fata nu-Ei putu re{ine risul. Rise cu pofti. - Inftleg sd incalec un cal, dar asta-i o cometd ! se scuzd Viorel Ei-o porni pe jos, spre poiand. - AqteaptS-md! Hailey gtie sd se intoarc6 qi singur. Intrard in cring.

23

'lViira, - Me cheamd spuse fata dupf, un timp, cu simplitate. Pe tine ? - Viorcl. - $i mai cum ? - Ardevan, min{i el. Mira tdcu. DupI ci{iva pagi, atinse cu mina umdrul bdiatului. - De unde-mi cunorsti numele ? - Cum ?! se mird Viorel. Tu eqti Ardevan ? Scrii c6rti ? - Ah, hu, tata. El e savant. Dar de uncle qtii de carte ? Viorel o privi vinovat. lVlira intrebi repede : - Citersti c5r{i de astronomic ? Te pasioneazl ? - Ihi ! fdcu bdiatul. - Ai citit gi despre noua ipotezd privind canalele de pu Marte ? - Care canale ? se trdd5 Viorel, dar N{ira ltrd nedumerirea lui drept spirit. - &ti simpatic. - Chiar Ei dupd... pumnul acela? - Chiar. - Atunci inseamnd cd pot s5-{i cer Lln favor. - Depinde care. - S5-mi eliberezi c5pitanul. - Intii sd cercetdm in ce imprejurdri ati ajuns pe insul6. Doar Etifi cd accesul strdinilor este interzis I

24

>- ltrlu.zis ? - E z;on6, deprotec{ie sanitard. $-qpoi... sec. Viorel igi cl5du seama cd fata nu avea Inghi{i in voie sE spun5 mai mult, insd insistd : - $i-apoi ? - Da-i drumul inainte ! se supdrd fata de propria ei limbufie.

BANDA DE MAGNETOFON
Uqa se deschise larg. - Ce mai vre{i ? V-am spus cd nu-l cunosc pe Deimos gi nu sint ho[ ! sosi dinduntru glasul lui Dan, ryi Viorel intelese cd - in lipsa lui - c5pitanul fusese interogat de cineva. - De ce fipi ? il intreb6 o voce blindd. Sint. adinc convins c'5 nu l-ai cunoscut pe Deimos Ei nu eqti ho{, mai spuse, cu o uqoard ironie, Viorel. Dan, recunoscindu-i vocea, sdri ca o minge: , - C€ bine cd te-au prins ! - A1a... care va sd zicd, se imbttfnd Viorel. - Nu de aia md bucur, nu ! Ardeam de nerdbdare... s5... Inghi{i in sec. E ingrozitor sd fii singur. Viorel in{elese cd Dan a plins. Murmurl :

25

-i.'-): :9\:..

n:':

- Fii liniq'tit, cipitane ! Am venit dupl tine. Numai,un ticiloS iqi poate pdrdsi prietenul in situafii grele. Cuvintele acestea avurd asupra lui Dan un efect miiaculos. Redeveni un cdpitan mindru qi-Si imbr5fiql prietenul cu re{inere. + SA plecdm ! Pe drum ifi povestesc tot. - IncE 4u putem. Mira face cercetdri. - Ce fel ? Care Mira ? - O fat5. O s-o cunoqti. - Inleleg. Te-ai l6sat prins de-o fat5,'spuse dezamdgit Dan. - Nu m-a prins. Am venit singur. Adev6rat ? Numai cd ei se tem, elupd cit am priceput, de un oarecare Deimos. - $i pentru ce ? - Habar n-am.. $tiu numai ed echipajul acestel cosmonave a depirs jur6mint sd fini in cel mai mare secret toate datele privind constructia rachetei, funcliile membrilor, programul de antrenament, data startului cdtre Marte... Ha-ha-ha-ha-ha ! rise Viorel. Cu o ,,rachetd((ca asta vor ei sd zbdare in Marte ? - Ai sd faci amigdalitd, auzi vocea Mirei, calmd, transmisd printr-o portavoce. - Am fost auzi{i ! se alarmd Dan. 'Fireqte, vorbi Mira. Veni{i in cabina de comandE. Viorel qi Dan ieqird de la arest gi, inscliti de-o Santineld, igi f{cirrd aparitia in prima incdpers a navei.

26

-=

- De furat nu afi furat nimic, incepu Mira. Ingdduiti-mi atunci sd vd intreb : ce ginduri v-au purtat incoace? Incurcafi, biie{ii ridicard clin umeri. --- Rdspunde, cdpitane ! se intoarse fata cltre Dan. ceasul-cronometru de pe peretele navei ardta ora prinzului gi Dan, uqurat, spuse : * Nu sint eu cdpitanul. ,,8 laq, gindi Viorel. PinI la ora 12 mai .sint treizeci de secunde." --- Viorel, ridic5 Mira ochii ei uriagi, de tdciune, obiqnuieqti sd minti ? *-- Sd mint ? Ce ncvoie aS avea ? pind acum a fost cdpitan Dan. * Cum vine asta ? _- Simplu, diminea{a eomanda o pr:eiael, iar cl.rp5tnaso, eu. Mira oftd. gopti : _-- complicat sistem de concltrcere ! $i cdpitanii cui sinte{i ? B5ie{ii schimbard priviri. Viorel rlspunse : __ O intrebare ia carc incd nu putem rdspunde. -* cfunoaqte{iacest loc mai de mult ? continud Mir.a interogatoriul.Viorel qovdi. Gdsi prilejul sd-qi pund prietenul la incercare. i' -- Tuo Dane, ai mai c.dlcatpe aici ?

g7

Dan igi muqcd buza, dar, dupd o clipi de cump6nS, dddu din cap, negind. - Eu l-am adus ! recunoscu Viorel. Dar a$ putea foarte bine sd mint. Mira rise numai din ochi : Icar, adu-mi magnetofonul ! ceru ea cu autori_ tate. Dumnealui crede cd pe la noi poate umbla cineva fdrd urme. Icar r6sdri cu un mic aparat portabil. Apdsd un buton, idsd banda sd se scurgd, apdsd pe un alt buton qi se auzi deodatd : ,,Dane, cred cd am fdcut o ciescoperire extraordinard !" __ Ei, ce ave{i dc spus ? ' Bdielii, impresiona{i, tdcurd. Mira, triumfdtoare, eomandl : - Adunarea echipajului !

I N V E S T I G A T I I LM I R E I E
Echipaj'l ,,Rachetei albe" hotdri punerea lor in libertate. viorel, in loc sE se bucure, avu sentimentul unei concedieri. citeva zile nu-qi gdsi 'iocul. Intr-o dupd-amiazd,pe cindfdcea cumpdrdturi mamei, observd in apropiere o feti{5 blondd, cirnd Ei pistrrriatd, intr-un

28

cuvint nostimS, cat'e i se pdru grozav de cunoscufti, dar nu-qi aminti nicicum de unde. seara vrzu feti{a crin nou, la croitor', in vecini, Ei se intr.e.b5dacd nu era una qi aceeaqicare apdruse lingd Mira. Ginclul cI ar putea fi urm'5rit.ii p15cu.Un sur:isii in{lori pe buze Ei-qi spuse: ,,Nu se pricep. ln contrainforrna{ie nu se coasenimic cu a{5 albd !(( A doua zi Dan sosi gifiind Ei, ca cle obicei, fipd sub fereastra camerei ltri : - Vioreeel ! - Ce ai ? igi lud in primire prietenul cu un ton care s-ar fi putut traduce cu : ,,Te cloar.eburta ?,, Sau ,,I{.i iese mdseauade minte ?" Dan era insd la ora aceeade dimineafd iryvcstit cu toate puterile.de clpitan qi se grdbi repede s-o clreag5: $tii, o cirnd se {ine clupd minc. Md tem... c6pitane, cE,arwincur.cat-o! Bondocul rise. GSsimome'tul sd-l imite pe viorel, fdcind chiar mina 1ui caracteristicir: - Ai incurcat-o ! Se {in cirnele ciupni tine qi ttl... soldat- rosti cuvintul cu destuld emo{ie- intri aqa,cu totul, in panicS. Nu cumva i-ai clzut cu tronc ? - Aq ! se aplrd Vior-el, cu gcsttrl cu carc alungi o musc5. - Atu'ci sd qtii ci nici cu nu i-am cdzut cu tronc t --- Cum ? $i pe tine te-a urmdrit ? - Ihi ! igi trase nasul Dan. Oare ci'e o fi cirna ? viorel se gindi din nou la prima lui vizitd pe insur6, cind apdruserd din claia cu fin cele doud fetite, qi spuse repede:

29

- Hai! - unde ? - In recunoa$tere. Bondocul iqi scuturd zulufii. pufdi : Nu, nu recunose cd-s prost ! $-apoi... un cdpitan a. fost dintotdeauna -"i e"qtept ca un soldat. IEi umfld pieptul cu aer... Ascultd, soldat, comanda la mine._ pe fereastrd salt ! viorel se executd rizind gi - luindu-r apoi de mini pe cdpitan alergd la r.iu. Apa era cdldu[d, piecut5. Pe insuld totul pdrea pustiu. se cufundar6 in desiEul de sdlcii qi plopi qi ascultard. Tdcere. se strecurar6 incet pind aproape de marginea poienii, cind deodat5, in spatele lor, vui'd copacii qi avurd impresia unei capcaiie. Privird speriafi inapoi, dar nu-r vdzurd decit pe Halley care forndia surprins de vizitatori. carul se apropie de ei fdri nici o teami ; dimpotrivi, li se pdru ni{el obraznic. vior,el dddu sd-l mingiie, dar copitatul se burzului rdu qi-l amenin{E cu niqte dinti mari, galbeni. - Iqi ride de tine ! spuse Dan cu aerul unui cdpitan eurajos, insd in clipa urmdtoare il apostrofd qi pe acesta cu un nechezat prelung. Fdrd voia lor, copiii se vdzurd trnpingi din desiE tocmai in zona cea mai deschisr a poienii, de unde puteau ,.fi usor observali. 'Nu avur6 timp sd mai reflecteze la ce se petrecuse, cd vocea Mirei,

30

amplificati de portavoce, ii cheml din direc{ia ascu{rzitorii : -- Hei, voi capitanilor, poftiti aici I - Ne-a dat gata calul, murmurd Dan. Se supuserd flrd sd li se repete somatia. In interiorul ,,Rachetei albe", cdci aqa sprlneau copiii cl6ii de fin, totul strllueea do-o }umin5 puternicS, i Viorel, in loc de bund ziua, intreb6 curios : -_ CLrrentul clectric vd vine de la vi15 ? O fat[ c'hioti. Viorel o privi cu luare-aminte. Avea p5rul strtns coc qi ochii albagtri, foarte gii. Recunoscu fdrd greutats in ea pe cirna care il trrmdrise. Il,inghionti pe Dar-rqi-l intrebd in qoaptl :
Asta era ? Chiar ea !

In clipa aceea Mira le zimbi prietcno.s, curn zimbese oamenii mari in fafa naivitdtii copiilor : - In cosmos c:urentul se ob{ine cu ajutorul ba[eriilor solare...

-- Bine, asta va fi in cosmos,se incdpS[ind.Viorel, dar aici dc unde vd vine energia electricd ? - $i aici tot baterii solare folosim. Impresionat, Viorel schimbd o privire cu c5pitanul sdu, care-qi uit5, de rnirare, gura cdseatd. Fetita cirn$ 'in qi pistruiati chioti iar, timp ce lcar, Eridan gi un bdiat mai inalt. deqirat pc care il numeau Ga.rrss, trb-

3T

cur5, invita{i de Mira, intr-o cabind aldtur.atd. Cei doi vizitatori Ei cirna, probabil santinela lor, rdmaserd in aqteptare.

CONTRAINI:ORMATORI RACHETA PE
Ceasul-cronometrubdtea secundele,minutele, topind, in rezonanfele sale solernne,timpul. - Prieteni, vorbi Mira, adrcsindu-semembrilor echipajului, dupd ce revenird in cabina de comandd.pe oaspefii nogtri i-a adus intimplarea, curiozitatea, sau cine gtie ? - un scop ascuns, necunoscut noud. Dar nu asta are importantd. Le voi dezvdlui, ca semn de incredere, scopurile noastre. Icar biigui : - IJnor dugmani ? - Dugmani ? migcd Mira sprinceneleei sub{iri, arcuite ca doud semne de intrebare. Dacd-i vom trata ca duqmani, ne vor uri... qi intr-o bund zi se vor intilni cu Deimos.... Viorel trase aer in piept. Logica fetei ii umplu fiinfa de un simfdmint ciudat, neincercat decit in rarele cripe c{nd tatdl siu, inginerul Pavel, ii povesteaepisoadeero. ice din viafa lui. : : l

32

- Hotdrd$te singurd, profesore-comandor. Iti ing6iluim ! rdsunard citeva glasuri. - Bine, prieteni ! se invoi Mira. ,,Aha, ctrgetd Viorel, profesorul-comandor trebuie sI fie... ..profesorul,'. Dar copilul ? Cine era copilul ?(( - Dane, gopti tovardgul sdu, mi se pare cd am dat de atd. - Ce ald ? intrebd Dan, dar se dumeri indat5. Aha, de fir... Spune-mi ! - Ce intrebare stuPidd ! Aici ? In clipa aceea,Mira igi indreptd privirea spre oaspe{iI - Viorel, juc5m cu cdrfile pe fa[d. Noi i{i dezv5luim cinstit taina rachetei, iar voi ne mdrturisili gindurile care v-au purtat incoace,cine sinteli qi ce misiune ave{i. - Dar bine, profesore-comandor,prinse glas Viorel, schimbul nu e prea scump ? Iatd tot ce vd putem oferi ! Sintem doi cEpitani, cdpitanii statiei de radio X. Atit. Nu comanddm t'e nimeni Ei nu ne comandd nimeni. Mira rdmase pe ginduri. ' Nu aud decit confirmarca a ccea ce qtim. $i cum afii ajuns aici ?
A$a. 1

Aveti o stalie de radio ? Da. Dacd ne primifi... E"tti nebun ? il intrerupse Dan. Sd fim sub comanda unei fete ? Viorel se uitd la ceas. I-o retezd :
i !

-

33

-t*r,t c6pitan qi eu decid ! Crezi cI pe o cosmonav5 nu vcr trebui radiotelegrafigti ? - stati; nu vr certafi ! ii potori Mi'a. Echipaiul nostru este complet. $i, de altfel, noi to{i crrnoaqtemradiotelegrafia. - Tofi ? Chiar to{i ?! se mird Vior.el, iar Dan pufni r - Serios ? - Fiecare din noi cunoaEte trci-patrtr profesii. Iat5-l, de pildd, pe Eridan. El estermedic, astrobiolog. arheolog gi chimist. Noi nu ne jucdm de loc. l.t an.rl 2000, adie5 la virsta cind vom fi maturi, vom zbura spre Marte. Pintr atunci invd{dm, ne antrendm... - Care va s5 zicd nu ne primi{i ! murimurd cu arlevErat intristat Viorel. Dan igi privi prietenul qi se frdmint5 : -_ Contrainf'ormatori precis cE nLr avc{i la bord t tund el dupd un timp, inciuclat. Noi nc pric.epem... Am.., lqi mugcd liml-ra. N{ira ii zimbea atit de ironic. ci-t pieri graiul. Viorel se bucurti de idcea lui l)an qi o sus{inu : - Nu e de ris. Pdcat cd nu v-a{i gindit la asta. DacE cincva, si zicem un om trdu, sau mai mrrlfi oameni r5i, s-ar opune planur.ilor voastre, ce-afi face ? Pe Marte poate'cE nu vefi avea nevoic cle contrainforrnatori, dar aici... aiei... Mira nu mai zimbl.

84

- La ca te referi ? Viorel scoasd'prima racliogramd recep{ionati gi i-o lntinse. Fata citi cu glas tare : ,,5d"i,ncepi cu I. CopiJuI sd-i predea leclii prof esorulul" Focul arde in uan(c. Viorel explicS : - ,,I(( ar putea sd fie lcar. ,,Profesorul...c( I\{ira tresdri : - Dacd tai cuvintele ,,focul(( gi ,,iott, mai adiugf, Viorel, ai sti vezi cd iese... Ardevan. Ceasul-cronometru bitea secundele, minutele, qi srrnetul, amplificat, cdpdti rezonanfe tot mai tulburdtoare.

UN EXAMENCU EA4OTII
Mira gi ;membrii echipajului ,,Racheta alb6(( rimaserd de data asta in cabina de comand5,sd ia o hot5rireo iard Viorel qi Dan furd conduEi provizoriu in ,,camera tdcerii((. - Ascultd, Dane, crezi cd or sd ne primease6? - FdrE indoiald . N-ai vdzut in ce incurcdturd i-am pus ? Viorel nu avea ast?mpdr. El, in afal6 de radiotelegrafie, nu se pricepea la nimic. Expresiile atit de obiqnuite in gura Mirei - ,,astrobiologie((, ,,arheologiet{,-

35
3r

tJ- amefiser5, il furascr5 cu totul. s-ar fi cufundat cu plScere qi in studitrl ,,canalelor mar{iene(( sa,u naiba qtie in ce ait studiu, numai sd poatr cdprta tittul de costrnonaut-profesor-comanclor chiar qi secuncl. Ecjripajul insd era complct ,si nu avea decit sE se mul{umcascS,ln cazul cerl mai fcricit, cu func{ia de contrair:-formator. i\{ai mult, era chemat sd clovecleascd in aceast5direcfie aptitudini reale. se gindi cd va trebui s;i cigtige incrcclerea echipajului gi atunci va fi acrmis poate la antrenamente. Nu voia sd se gtie mai prejos ca trridan, ca lcar, ca Venus, cirna care-i pdzea.la ugd, crri ca qi Gauss cel cieryirat. - Ei, cdpitanilor ! aurzird un glas prin portavoce. .Fc,ftifi la profesorul-comandor! Tn cabina dc comancid era tircere. chipurile micilor ecsmonarrfi crau serioase, gi'avc. Doar portrctclc unor cosmonaufi lc. zimbeail, parcir complice, ciin fotografilie rnari, inrdmate. - Am hotirrit cd daci veti trece la examen teoretic, l\{ira, o sI fifi admiEi la antrenamente, iar dupd lii'-cepi-r ,trecerea unor probe de rczistenfS, cle voin[I, ve{i ;cleveni canclicla[i-cosmonau{i, consilieri pentru problemeie cic securitate ierestrd aic bazei ,,Marte 20004. Titulatura ii sund pldcut lui Viorel Ei nu-l ldsd indi;[e'rent nici pe Dan. - Poate sd inccapir cxamenul ?

36

- Sd inceapd ! ridioard ei din um'eri, nevinovafi. Icar pdEi inainte, pesemne fusese nurnit preqedintele comisiei, qi i se adresd lui Viorel : - De ce-!i alminteEte numele meu ? Elerrul se fistici. Nimic nu-l umilea mai mult in fata altora ca neqtiinfa. Voi s5 spund ,,Habar n-am !((, dar ii veni o idee salvatoare : - De nigte pisitrui... ca niqte planete. Dan pufni in ris : - Zece, cdpitane ! tipd el. Zece I Icar se uitd in oglindd qi constatd cd avea cu adev6rat pistrui. Cobori vocea : - Nu te primim intr-o trupd de mdscdrici, aqa cd te r.og sd fii serios qi rdspunde ! - Nu pot sd rdspund. - Nici tu ? se uitd spre Dan eare in loc de ,,Dll(3 sau ,,habar n-am(( iEi dete ochii peste cap caraghios, incit o flcu pe Venus sd sughitS. ,,Hffi... Nu-i uritd de (( loc, iEi spuse Dan. Cind ride e chiar drdgdlaqd! Si ca sd braveze, tunS: - Imi aminteEte de-un astru ! -- Poate vrei sd spui un asteroid, il corect5 Mina. F Exaot ! se bucuri Dan. - Dar despre Eridan ce qtii ? se intoarse Icar din nou c'dtre Viorel. - Ce-i medic, astrofilolog... (Toti zimbir6.) Arheolog qi chimist.

37

Venus rise qi risul e hnolipsitor. Atmosfer-a sorermn6 se destrdmd brusc. viorel, care nu in{elesesc pricina ilaritS{ii generale, addugd : - Uitasem ! Mai e qi gurd spartd. Eridan se tinea de burt5" iar Gauss il sprijinr:a sd nu se rtstoarne. Cind se liniqtiri, Icar ii ldmuri : -_ Eridan este o stea din vecindtatca soarelui. Se aflS la numai 15 ani-lumini. AntYl-lumind este mertrtrl ceresc. Viorel, degi jignit, primi cxplica{ia cu intcres. -- Prieteni, lud cuvintul Mira, cdpitanirl Viorel nu vrea sd r6spundl la aceste intrebdri, socotindu-le prea usoare. E gi firesc, doar citeqte cdr{i de astrnnomie. viorel se alarm6. Se aqtcpta la o nor-rdscric cle intreb6ri, de asti dat5... grele, clar N{ira contintrir : - Considerdm examenul tcoretic trcctrt. I)e miine diminea{5 veli incepe probelc ,,R. V.(. ,,R. V." repet5 Viorel in gind gi rdstrfll uqur-at. Apoi ieqirl afar5, rind pe rind. Poiana striltrc:ca, uns5 cri mierea aurie a soarehri. (lind ri--rmascntrmai cu lVlira, spuse : - lti mulfumesc ! - Pcntru ce ? - C5... mai salvat la examen. - O ! fdcu Mira. Egti modest.

38

O MISIUNE NEA$TEPTATA
Seara, Viorel urc:d in pod qi rdmase indelung in fafa aparatului, pe recepfie. Postul ,,R. 47(I nu se prezenta. 11 cascdvuiau fel de fel de sunete, dar nimic desluEit, inteligibil. Tocmai se pregdtea sb coboare, cind vocea cunoscutd clin ajun rdsund tulburitoare : - Aic'i, R.47 ! Aici, R.47. RSspunde-micum auzi I . bine ? Trcc Pe emisie N{orse. Nu auzi $i Viort'I notd in carnettrl sta{iei semnal cu semnal intregul mesaj. Radiograma ii pdru qi mai incurcatd ,,i mai ciudatd ca celelalte dou5. FdrE sd-I mai aqtepte pe l)an se duse dis-cle-diminea{5 la Mira. Fluierd @ ,-rr1cintezoi Ei fata se ivi Ia geam. Ii fdcu semn sd a;tc'pte. Dupd nici doul minute vorbeau linigti{i' ascungi intr-un boschet de liiiac s5lbatic. Fdceau planuri, emiteau ipoteze Ei incercau s5 ajungd la o concluzie. - Deimos e geful ,,Clubului celor tari((, spuse Mira Noi to{i am fost mernbrii clubului lui, dar l-am pdrdsit, noi nu aveam de spus nici un cttvint, tottll clcoa.rece hotdra,,preqedintele((. - Altcineva cine vd mai Poart5 PicE? I\,fira rdmase pe ginduri, dar nu-gi aminti nici Lrn
nuIIle.

39

N* prea cred ca Deimos sd fi aflat ceva crespre ',Racfeta albii((. Ar insemna cd avem intre noi un trrddtor. - Stntem datori si-rafldm-totul qi s6 ludm mdsuri de apdrare, sublinie Viorel. - nSi-apoi Deimos nn qi-ar piercle vremea eu radiograme. $i apoi el transmiie personal ordinele. Nu infeleg nimic clin povestea asta clr mesajele recep{ionate de tine. - Deocarndatdnici eu. - E acievdrat,continui inginduratl Mira, cil-i place sE scoatd castanele din foc clr mina altuia. ca intotcleaunasd iasl basma curatai... - O informa{ie care-mi intdregte bdnuiala ! Ce-ar fi sA cutreier cartierul, sE ascult cLl atenlie glasul biie{ilor ? Poate-l r'oi, recunoagte dupd felul cum il accentueaz5pe ,,r({. Mira rripse o frunzd de liliac, muqcd dir:r ca gi se strimbl : - De ce sir cutreicri cartierul ? Te cluci ciir.ectla Deimos. E un gSligan inalt. Std pe strada popa gapcd, la num5rul 2. Te deghizezi, te minjegti cu ceva pa fatd gi intrel:i de sticle goale, cle haine vechi... I)uci cu tine ceva de schimbat. ,,Grozav ! iEi spuse Viorel. frata asta md taic ca agent de contrainforma{ii !(' - DaeI scoti cu bine la capdt misiunea, 11inc,unoqtintl Mira, te scutim de probele ,,R. V.6i

-

40

'a'1

. . Nu. Dac[ o sI vi rccttnoascl cineva minca[i bdtaie. Deimos e rdzbundtor. Nu degeaba poartd porecla asta.'L-am botezat dupa ttnul din sateli[ii 16i Marte : inseamnd ,,Spaima(i. - l)an se va supdra. O sd creadd c'd vreaLt s6-mi u$urez situa{ia ia pr:be. Trebuie s5-I iau. .- Bine ! se invoi in cele clin trrml Mira. N1erg sI vI acluc o b1uz5,o rochi{d veche qi o nilfram.-i. Mira fugi spre vi15 gi Viorei ii uu'nialripaqii repezi, miqcdri1e*tiitiou'edccdpr.ioarirEisirir{iCevapi6.ctrt, tulburltor Ei tainic. Deoclatircineva ?i acoperi ochii cu palmele. Viorel se rdsuci blusc Ei-} recuinlscLtpc Dan" - Ctrnr m-ai gisit ? - Dupir urme. - Care tlrme ? - Ai clesflcut scinclura dln garci. Ttt nu iegi' prin gard clecit atunci cincl mergi la t'iu. -- Mcta..r AscultS,Danc ! Ai sI vii curmiue" Parclon. E rinclui meu la ciipitdnie, 3', & cd ai sd vii tu cu mine.

I

:

'

: '

1

Mira se reintoarse cu hainel.e vechi qi \riorci rcnttntd ' la ceartd. Ii spuse lui l)an : - Imbracd-te ! - Eu? ! se mirl Dan. - Tu. - P6' bine, m5, cum o sd ardt in rochie ? - Ca tin artist !

!

4I

=

- Mai bine m-ai imbrica in piele de hipopotam I fdcu imbufnat Dan, dar prob5, totuqi, rochia. - Iha ! rise Mira. Aratd bine ! Ce spui, Viorel ? -_ Stragnic ! Dan zimbi prostegte gi imbrdc5 blrrza, apri iEi legd ndframa pe cap. - Ei, acum putem pleca. - Succes! le uld Ntira.

, ' j

;

L A , , C L U B U L E L O RT A R I " C

.

Viorel Ei Dan, dcghiza(i, pornird spre celdlalt capit . al cartierulr.riunivei'sitarilor. j - $i unde zici cd mergem ? se interesdDan intrigat. -LaPopa$apc5,morm5iVioreI,ascunzindu_9ifa{ de trecitorii curioEi. l - Care popd, mE ? Ce sEfaeem la popa ? - O sd ne sp:vedim, glumi Viorel, bucuros cd-Ei poate domina, mdcar in acest fel, prietenul. - Fugi ! Ati pus voi la cale ceva... De dupd col{ul strdzii apdru profesorul lor de fizicd, poreclit Antena, cd era inalt Ei sub{ire, care rocuia in apropiere. IncercarS sd se feleascS,clar acesta ii zdr:i Ei nu mai avurd incotro. N{erser5inainte nepdsdtori. cind ajunserd fa{d in fa!d, profesorul iqi duse mina la frunte :

42

Ca mindri v-a[i fdcut ! U rrde, unclc aga de dirninea{5 ? _- PAi... sI vcde{i... sc ltilbii Viorel crt urt'cltile rr4ii ca racttl- NL:r'gcm gi noi... $titi, jucdm intr-o piesa.'. -_ A.,. Frutrnos, foarte fi:umos cd vd pasioneazd ql r-c.atnrl, lirrrclii,snrpt'ins, pt'ofes:rt'ul.Vd petrecc'ti pldcltt ii vacanfa.., - - Ilgti ncbun ! O sI prrvcstcasc'dla qcoalti E-o sI no picsi am jucat. I)c ce-ai minlit / intlebe to{i in c:c' _- N*am min{it clc loc. Interprt:tim cLr aclt'vit'at r o L u ri l t' plinc ipale in p i t' s a ,,Sc c re ttti ra c l i o g ra m(' Ior" . N-ai auz.it clc ea ? -- Nu, riclic'd l)an clin umeri, clar Viot'el ntr-l ptrtu risui. iimuri, c'ai-linc'c'A -- S-o tiicm de-a clnrptul prir-rgrddinil spr-rse \/iorcl. ,Siiriri unLrl clupa altul garciul unci iivc'zi gi alcrgard spre stlada ('al'c se zlrca printr"e pomi. ir-r drcapta. It{u apucali sd travcrsczc irrmirtatc clin lirracld, cind l)an iipii ca din gtrt'd cle Earpc': -- lliii. n-rirdir! trn dtrlau mare .si flocos, ciobint,sc, igi infipsc col[ii in poala r.oc:hir.igi-o smuc:c.acu poftd. -- NI5, nLr mI i5sa, maidd ! iEi implorl prictr:nul. Viorel lrrd un bulglre de pdmint gi izbi in potaie. Dihania n'u sc intimicki qi se finu scai de prad5. __ Hiii, spurclciune I {ipa Dan. M[ dezbraci prrqcd I Hiii !

43

viorel socoti cd-i mai in{elept sd-i irnpace pe amincroi. Rupse o bucati din rochie gi potaia sel.raeidrtd fluturind, cu fald, trofeul. I De Ista am scdpat, oftd Dan, dar ce ne facem dacd ddm peste o haitd - Intindem paqii ! Iegird la drum;i merser5 pe strdzi rdturalnice pind in cartierul universitar. se oprird pe strada popa $apcd, numdrul 2. Casa, dositd pe dupd un nuc rotat, pdrea cea mai t5cut5 din imprejurimi. - Aici std Deimos, pricepi ? vorbi Viorel in qoaptl. - Aha, asta era ! pufni Dan: nSi ce-ai tdcut ? Doar de sint c5pitan ! __ Ai fost. Acum nu eqti decit un actor. De cite ori sd-fi spun ? ! - Cum?! ' - A$a cum auzi ! Nu mai sintem cdpitani, ci consilieri pentru probleme cre securitate terestrd, ataqa{i pe fl.ing5 echipajut... O uqd scirfii uncleva,qi Viorel igi muqcd buza. - Haine vechi ! Haine vechi ! tipd, indemnindu_l pe Dan s'-l urmeze. Ldsard porti{a rarg deschisd ca, la nevoie, sd poatd fugi qi pdqird spre cdsufd. Nu_i intimpind nimeni. Bdturd la ugd. - Intrd ! auzird,de undeva, din cu totur artd parte.. se intoarser' cu fafa spre nucur cel bdtrin, care fogni. cinci capete cle funii arunecard de printre ramuri gi cinci bdiefi alunecard pe ere ca nigte acroba{i de circ.

44

,,Aha,Sgtia-smembri..Clubulut celor tari"", gindi Viorel. Care din ei o fi Deimos ?" - Ei, haide, cuvintati ! Cu ce vE putem onora ? Bdiatul care rostise aceste cuvinte - cam agre:sivnu avea mai mult de 11 ani qi pdrea cel mai clebii. Vior:l morm5i : Cump6rdm haine vechi, sticle goale"". Cu ce ? Piqtari aveti ? DIm in schimb cite ce\€. LIo-ho ! Obiectele astea ale voastre' n-u.lac cLoi bani'! - Mai d6m qi o lanternd, ad6ugd Dan, - $i numai pe lanternd ce cere[i ? - $tiu eu, o Eapc5... uite... ca aceea. tsSiatu1care rSmdseserezemat de trunchitrl rruclrlui igi scoaseqapca qi o examinS. Era nou-noutd. SuflS un fi,r de praf de pe cozoroc qi exclamd : - MA mir cE nu-mi cere[i ,si capul ! .tduizificolo, Ie trebuie $apca mea ! - Sd nu fie cu supSrare, spuse \iicrel, dar noi de aceea am venit sE ne tirguim. Trase aer in piept ,gi-,9i fixS ochii pe cureaua de la pantalonii unui cirn. - Are cataramd auritS, degeaba te chiordqti ! i-o iu6 inainte cirnul, gi Viorel - care nici nu clori altceva decit s6-i audi glasul - trecu cu privirea Ia al patrulea b5iat.

45

- Pe isicna ceea, poci dinadins cuvintul, dau lanterna qi lan[iqorul... Membrii ,,clubului celor tari" pufnird in ris. Bdiatul cu ,,isicna" hohoti cdtre ceilai{i : -- 1, icnit ! Curat licnit ! _- Sau idiot ! i-o replicl I)an, jignit. ,,I\{cla,vocea nici uhuia nu seamdnd,constatd Viorel. $i totrrEi,ca'e o fi Deimos ?((si in timp ce fd.<:ea aceastd rcflc'c{ie, cirnr-rl se apropic cle Dan Ei-i ridicr, obraznic, blrbia. I)an nu se stdpini qi-l plesni. _- Trintegte-I, m5 ! strigard ci{iva solidari. Sd inve[e minte ! Violel gi f)an se infcleserd dintr-o privirs qi, cum poarta era larg Ceschis5, ndvdlir-I in stracld. __ lli-hi, ha-ha ! l'ug fricoEii ! auzird ln urma lor. Uite-i cum fug !

DE UNULSINGUR
Fugird cit fugirS, apoi Dan strigi : -_ Stai, cd nu mai pot ! Viorel se opri. Erau in dreptul Grddinii botanice. - Se ne odihnim putin, pnopusebondocul cu vddit6 supSrare in glas.

46

Sc intinserd strtr Ltn copac, pe iar tra c:atift:lat5, sd lisuf lc:. - - Ce ide'e ! cor-rtintt5, mahmLlr, Dan. I.,8 c€ naiba a tlr.buit sd md bagi in sacttl dsta ? SpLrne ! Viorel tdcea. _-- Spunc, omulc, dt' ce {i-a trerbtrit circul Ssta ? Ntt mir mai joc ctr tine I N{-am sdtLrrat gi de radioglame, Ei clc'spioni , gi de... -* Eqti litrerr sd pleci ttncle vrci. I)an amtr{i. Sc' ridicl qi dddu sd pltre. -- Nu uita : iclcca a fost a l!Iirei... ciupl mine o iclce grozar'5, ii mai sptrsc Viorcl, clar ai ratat-o tu. (l trm . . . t ' t t ? -A$a. I)e ce l-ai lovit pe... --- Pe dla ? -- I)a. In ascmcne'a imprc'jurlri eqti silit s5 inghi{i. 1-tr nr:i gtii sir inghili. Nir t.'gti in stare sd te stdpineqti. Si actrm tt.. pripcgti... I)an c:oboli rnpul, lipindrr-Ei lfrrbia de piept. -- Ascultti <:e-(i splrn: plt'c'i (:a un lag, ca tln om iare ntr qi-a citrs pinti la c'apdt misirtnt'a, 9i nu gtiu ctrm o sd tc: sim{i miint: c'inci te vci trezi ci n-ai ttnclc' s-o aptrci-- Imi gdsesc eu prietcni, n-avea grijS! -- Ii:ie! Clind o sd vezi cd priertc'nii tii. ntr au un scop precis, un anume fel pe care sd-l trrmiircascd cu rdbdare gi perscvercniS, o sd ne cau{.i. Tata cinci ani, zi de zi, a

47

lucrat la o problemd gi a fdcut o inven{ie foarte important5. Dar dacd o singurd datd se pnipea... Dan nu-I mai ascultd. Pesemne cd mai auzise povestea din gura lui Viorel qi plec5. Igi scoase rochia, o ag6{d de-o tufd, iar acum fdcea semne caraghioase de adio. ,,Te vei intoarce tu, te gtiu eu((, qopti Viorel pentru sine, petrecindu-I cu o privire tristd. Dupd ce Dan dispdru dincolo de gardul Grddinii botanice, Viorel inchise ochii Ei se lSsd purtat de ginduri. ,,Focul arde in van(( nu putea a\rea alt inleles decit Se ,,Ardevan((. af1a,deci, pe o cale bund. Dar cine se inresa de Mira prin radio gi pentru cc ? Singurul flugman al echipajului ,,Rachetei albe(( era f)eimos. ,,Do, iqi spuse hotdrit, firul trebuie sd treacd pe la el !" lnapoi, la Mira, aqa fdrd nici un rezultat, nu se putea intoarce gi, scuturindu-se de ginduri, poi'ni spre casd. Il gdsi pe tatdl sdr-r bucitdrit, mincind grdbit. in - Tdticule, aq'vrea sd-[i cer un sfat. - Spune ! - Radiograma pe care fi-am ar5tat-o s-a dovedit a avea un sens. - Da?! rlatil se ardtd bucuros de perseverenfabdiatului. Inginerul iEi privi fiul crr surisul acela care parci spune : ,,Desigur,aqchia nu sare departe de tnrnchi((. - Am incadrat totul intr-o ecuatriecu trei necunoscute.

48

- Aha, sper c6 te-ai convins de utilitatea matemati:'ii ! exclamd tat51. - PinS acum am dezlegat numai o necunoseute. , - Inseamnd cd qi celelalte sint pe aproape' spuse cu fler profesional inginerul. De-i inainte ! - Dar cum ? Spune, tatd, cum ? Cind vrei sd afli totul despre un om, ce trebuie sI faci ? - Sa te strecori neobservat' sau foarte observat, dar mascat, in anturajul lui, sau intr-un anturai. apropiat. Viorel rdmase Pe ginduri. - Tu ai incredere in'mine, tat6 ? -- Mai lncape vorbd ? - AS putea lipsi, sd spuneffi, o sdptdminE, de aease? : trnginerului i se opri dumicdtura in git. cobori vocea - Ce-{i umblS Prin caP ? Viorel expuse, pe scUrt, planul sdu. Inginenrl izbucni 'rn ris ! - Din ce cdrfi ai mai.scos-oqi pe asta ? i >- pitt nici o carte. Nu vdd o altd solu{ie' F De acord. Dar ce facem cu mama ? Daci afld, ne exmatriculeaz6 Pe amindoi. - fi spunem cd plec pcntru citeva zIIe la [ard, Ia unchiul Nicolae. - Mda... $i dup6 o pauzd : Bate palma qi" succesI Viorel, vesel, se agdF de gitul tatllui sdu qi-l sigil5 Pe , fafd cu un sdrut rdsundtor.

49

VARUL DIN BUCURE$TI
Peste doul zile, trrec5torii de pe stracla popa $apc6 furd surpringi de infifiEarea neobignuitd a unui bdiat: frizurd la modd, cdmaqd scrobitd gi cravatd cu 8c strrlucitor, pantaloni lungi, cdlcati impecabil, sandale moderne. Biiatul privea strdin casele Ei intreba din cind in ctnd : - Familia llurdeanu unde locuiegte ? - ifurdeanu ? A... mai incolo ! - Mersi ! fdcca bdiatul, plescdind din limbd qi intreba pe alteine\a : - LocuieEte cumva pe strada asta o familie.,. Turdeanu ? -_ Desigur. Vede{i la numEru}... cE$i biiatul mulfumea cu plecdciuni ceremonioase, rindu-qi mai departe geamantanul etichetat ca dup6 un voiaj internafional. La porti{a scunda de la casa cu numdr-ul 2 se opri. Zgiitii de citeva ori elanga,atrroi,vdzind cd nu-i r5spunde nimeni, intr€. Auzul lui fin recep{ioni un quierat lung, a mirare. Din nucul bdtrin, rotat c.ddeauintr-una, ca niqte fu1gi, coji de semin{e c1edovleac. Dumnezeule, spLlsebdiattrl trluit, tataia nrr mi-a cpus ed la feard mizilicul eade din copaci !

50

* -'fr-:

':r

:Fq

Un ris inftrndat sosi de undeva, de sus, dar biiatul privi spre poart5- Nu venea nimeni in urma lui. Urcd pe geamantan qi bStu la geanl strigind : - Tanti Vera ! Sus, in nuc, cineva qoPti: - Clovnul 6sta e virul meu din Bueureqti ! Il vdd pentru prima oar6.:l - Se-i tragem o sPerieturtr I - Start ! Si, brusc, in jurul bdiatului apdrur6, ca din cer, o droaie de hinduqi. 11 luard la sclrmfneal[ Si in citeva minute minund{ia de cosfum i se qifond intr-un hal fdrS de ha]. Dar ceata se lini,$ti qi bSiatul, strfduindu-se s5 fie cakn, intiebS : - Familia lturdeanu locuieqte aici ? - Da. Eu sint Nu[u, sPuse o figuri noud de pe care ironia se putea aduna cu lingura - Vino sA te imbrS{igez, dragd v6rule ! exelam6 bdiatul, fdcind un pas inainte spre Nufu. Acesta igi intinse brafele, oarecum ruqinat, dar virul din Bucurefti it inEfaca zdravdn Ei printr-o sucitur6 bine calculatS il dobori la pdmint. Pe cind Nu[u sta si priceaPd ee se petrece cu el, b5iatul s,e adresi hinduqilor: - DacI nu-mi prohodul I sirutal,i mina, vA Pun sE i c{ntafl

5.1
lr

HinduEii schimbard priviri gi _ neputind sE infeleagi prin ce miracol a fost doborit cel hai tare dintre ei trccurd supu;i sd-i s5rute mina. - Idiofilor ! ce v-a apucat ? vd temefi cre crovnur irsta ? igi veni Nu{u in fire. ,,Bucuregteanul" it domoli tns5 printr-o nou6 llvitur5 tot atit de bine carculatd, care stirni stupoare. - $i-acum, sprse briatul, schiftnd un suris, sd facem pace. La noi, ra Froreasca,rni se spune phobos, adic5 ,,Groaza". - Doar Marte rnai lipsegte! se mird Nu{u. - De ce ? Ti sc spune cumva.. . Deimrs ? - Exact. porecra mi-a scornit-o fata profesorurui Ardevan. - A, da, a scris cartea ,,l\Iarele astru.,, nu ? - Uiro ! - St.ai,nu spune ,,ditaimai savantnl.., il opr.i \riorel, crci el cra bucureqteanur.De fapt eu ntr dau croi bani pe astronomie. campion olirnpic la arunc5ri vreau s5 6nd fac, Nufiule ! - Tiii ! frcurd hinduqii frrr sr priceap5 aruzia. - Bdiefi, se ridicd Dcimos imp5ciuitor. conform tradi{iei ,,clubului celor tari,, cel mai puternic trebr_rie sE devind pregedinte. ;si tu ne-ai dovedit cE egti cel. rnai tare S5-t alegem ! strigar5 hindugii. f,riorel sughif5 mrri{umit, clar protest5 I

52

Nu r6min Ia voi decit citeva zile. Aqa c5. .. Nu-i nimic. Vei fi pregedintc cle onoare. :, $i hinduqii, cupripqi de veselie, alelgard la butoaiele cu ap5 cle sub strearyinacasei. Se spdlard de rnilul care le acoperca felele qi urcari iar in nuc. Viorel fu poftit intr-un fel de lift care-I urcd comod pind sus. Aici descoperi ,r adevdratd cdsufd suspendatS.I se oferi un mic fotoliu din nuiele impletite qi dupd un logos ceremonial se rrdzu uns preqedinte cle onoare al ,,Clubului celor tari".

A DOUANECUNOSCUTA
Viorel aflase, fdr[ greutate, cd familia avocatului [furcleanu era plecatS la mare Ei c5 toatd casa fusese ldsatd in grija lui Nu!u. La inceput inten{ionase sd l.rcuiascd mai multe zi\e in vila de vizovi, de unde putea observa in voie orice miEcare. Dar cind l5pt5reasa ii spuse cd Nufu are un vdr la Bucureqti pe care nu l-a vSzut niciodatd, iqi schimbd tactica. se intoarse acasd, se echipase corespunzdtor, 9i pornise la acfiune pieptig, cu un curaj nebunesc. D8, avusese dreptate tat5l lui cind il invSlase : ,,vrei o informa{ie ? Adrer

53

seazS-te unei femei b5trine. Balx,re sint enciclopediile cartierelor". Era de trei nle oaspetele.lui l)eim ts. Nu-i venea nici lui sd creadi cd izbutise sr pitruncla in ,,ciubul celor tari". succesul acesta, dupa atitea spcranfe neimplinite, ii dddea o oarecare satisfaclie. vocea lui Deimos insd nu aducea cu voccla racliotelegrafistului stafiiei ,,R.47*. Nici un clubist nu pronunta p€ ,,r,, gutural. Incotro trebuia acum sd-gi indrepte cercetrrile ? Nu se gindca cituqi de putin la urmdrile aventurii sale der ,,Vdr". O singurd intrebare ii stfu'uia in minte : Cine ,,este ,,R.47(( Visa Ia titlul de comandor-cosmo? naut, visa ziua cind N,IiraiI va felicita in vrzul tuturor pentru selviciiie deosebite adr.rse,,Rachetei albe,,, gi dorinta de a izbindi punea tot mai mult stdpinire p€ el. -_ $tii, r'5rule, veni cdtre el Deimos, in seara asta am o trcbtrgoard, aqa cd va trebui sd rdmii singurel Spcr cd nu tc-ai plictisit La noi ! - Ooo, nuuu. . . - Pir-rdm5 intorc, nu vrei sE faci pe bucitarul ? - Treabd Ce fatd, crede-md ! dddu el a lehamite din mind. N{ai bine mi, duc sd cine,zla un iact,r-bar. -- C'Lrmvrei. Servus. I)eimos iegi. Viorcl se imbr5cS. deschise fereastra qt s5ri in grddini unde era intuneric. Ll zdri pe I)cimos lingi poartS. Astepta pe cineva. DupI citcva minute, ,Iingirel apiru clrnul care spuse ceva qi o luard amindoi

54

din loc grdllifi. Viorcl, din citeva salturi, fu in strad6. Alergd de la un stilp de te'lcgraf Ia altul, de la o poartd la alta, {inindu-se scai de ei. Aproape de centru, in fata unui bloc-turn, c'ei doi bdie[i se aprir5. Desciriscr{ portiera unui ,,Trat)ant" gi pltrunserd in ma,;ind. Viorci desluqi clar capul unui al treilea bitiat, dal nu-l recunoscu. Deimos qi cirnul iqi plecarl capctele qi Viorel, bdnui cd ridicd ceva. Fdcu semn gofeluiui uliui taxirnetm gi sdri in mar;in5. -- I{ene, inct'pu cu vocrJgravd Viorel, te rog du-m5 lingd ,,Trabantul" de colo si fd-tt' ca ai a pand ! $ofr.r'ul f5.cu ochii mari. -_ TL' rog, nene ! Nu md intreba despre ce e vorbaIlr'u pot sa-ti spun. I1i pletesc doar. Te rog ! $oferul riciicd ciin umeri, i.5i fre'cd un ochi 9i vird lingd ,,Trabant". Viorel abia avu timp s5-Ei arunce o iraini de-a qoferului peste cap. Auzi aceeaqivoce guturalS : __ Aici ,.R.4?(( Aici ,,R.47(' R6sptnde-mi cum atrzi! ! ! orclonS trecerea la ac{iune. Copilul Iline ? Prcqecli,ntele e la tine ? Mai cgti consemnat? $ofcrul se impacicnti : - lli, flcu acesta, am isprdvit cu pana, haidcm ! Lui Viorel ii pdru rdu, dar ceasul de taxat mergea qi fu ncv:it, sd plece. Dupd ce plf,ti Ei cobori din taximetru, alergl inapoi spre casa cu numdrul 2 de pc' strada Popa Sapc5.Voi sd intre prin fa{d, dar descopericI Deimos il

55

inchisesc in ca.s5. ,,Nu cumva md brnuiegte ? ii fulger5 prin cap. Dacd Dan a trimis o anonimr qi m-a tredal ?! uf ! Dar Dan habar nli arr Llncre aflu eu acum !.. se mei linigti gi se ci{5ri pe fereastrr. ,,Va sr zic'r vr-rrsr porneascrla acfiune.Irnpotriva cui ? A l\4irei,desigur ! Dar cine va deschidehrpta gi in ce fel ?., AceastSultimi irit.cbare rrminca in pic:ica.eqi*l nelinigtea. se gindi la 'aclicgrame rcccpfionatc Ei-.giaga{d spelanfa dc ele. Trelltriau neap5rat clc.:;cifr.ate. cit mai cu rcpccle,cu atit mai bine. igi srco'rimisilinea clc la ,,clubul celor tai'i" indeplinitir ,li-li strin:;c lucrtrriic. Ldsd ,,veligorriitri" r_rrmltorulbitct : Spaimd, ,,Scu,rnpe. Te rcg.srl,zl te... sperii, gtishtrlcasa goal(t. N-amLuat dectt boarfr:le rnele. parrlon, am nmi luat czr. nine cliploma de prc;eclitfte cle onoare al <<c)Ittbultti celor tari>> gi amintirea unor emici teribiti. Neautnclirtcotro, ies Fe tereastrd. cu inibrd{i;riri ,si murlumiri perftru ospitatitate, of t(tu.,. Groazilc.

MIRi\ ADUCE O VESTE
Viorel, ajutat dc tatll s5u, inccrca, poate pentru a suta oard, si dcscilceasciiradiogramele sta{iei ,,R. 4T.". - Nu, la mijloc e un cifru prea complicat Ei nu vorn

56

putea ajunge la nici un rezultat | 'Zadarnic ne muncim capul, spuse inginerul Pavel, Ei-qi consrli astfel fiul : Ai lucrat exceient. A treia necrrnoscutdva ieEi singr,rrS la suprafa{d. -- Dar pin5 atunci se poate intimpla... cine gtie ce t trelefonul firii. - Eu sint, auzi Viorel glasui Mirei. - Profesorul-crmandor ? Inginerul igi privi fiul gi nu-Ei putu refine un zimbet. ,,Profesor-comandor" i se pdru ,o asocia{ie de cuvinte cu totul uluitoare pentru vremea copildriei iui. - Sd vin la tine ? Acum ? Viorel se intoarse intrebdtor citre tatdl sdu : Pot pleca ? - E cam tirziu ! - Nu md 1as5, vorbi Viorel in receptor. Dacd po{i veni tu... te duce t6ticul tdu cu magina ? Te agtcpt ! Cine-i dumnealui ? ,n - Dumneaei ! - Efat6? - Da; o fatd grozav5. - Sint convins ! spuse tatil cu in{eles. - De unde... eqti c:nvins ? intrebd Viorel, inciudat. I{u {i-am vorbit niciodatd despre ca. - Dupd cum i{i strSlucescochii. Viorel rogi. - si"l nu crezi...

57

- Nu cred nimic. Blti doar b6iat mal.e qi qtii's6-fi alegi prietenii- Eu fi-am spus : Am insrecrere in tine. Trecurd doar vreo treizeci de minute eind in antreu se auzi soneria. Viore.l alergd sd cleschicli. - Ai fost ple'cat la !ard? intrebi Nlira repecle,trdgind err coada ochir-rh-ri cdtre bdrbatul bdrbrs care fuma ri"gd ferea,strS. -. Nu. Am fost la ,,Clubul celor tari,,. Cum sd-fi spun ? Am clevenit preqeclintecle onoare. &Iira albi. Nr.-ai trirclat ? / - Aq ! Am descoperit sta{ia ,,R.42((. -_ Serios ?! - Intreaba-l Ei pe tata. A... sd vd cunoagte{i. Tatd, ea este profesorul-comandor al ,.Rachetei albe". Mira rdmase locului, supirati. - Credeam c6 numai Eridan pdlivrlgegte, qopti ea, gi se pregdti sI iasd. - Stai, feti[o, intc:rveni inginerul. Viorel mi_a m6r_ turisit totul gi mi se pare cd n_a fdcut r5u. - Da, Mira, tata m-a ajutat. Fdri el nu descope_ rearn statia. ' A4gumentul pdnr eonvingitor. Fata ii intinse mina. - Mira Ardevan. - Inginer Pavei, sB recomancli brrbatul. Trticur tEu a rdmas afara ?

58

I

ti\;:r..-F!wE5:\_

Nu. A plecat la Filiala Academiei. Peste o jumSde ord vine sd md ia. $i i-ntorcindu-se cdtre Viorel : tate Bdnuiesc cheia cifrului. Bdnuieqti ?! -_ Ag putea spune cd sint sigur6, dar incd nu am ajtrns la o frazl inteligibil6. Fata scoase o hirtie cu textul ultimei radiograme,

'-

CUPRINS

Cipitanii sta{iei ,,Xo Taina ascunzdtorii trostul ,rR.47" In c6utarea lanternei Frizonier de buni voie Banda de magnetofon Investigafiile Mirei - Qontrainformatori pe rachetd Un examen cu emo[ii O misiune neagteptati La ,,Clubul celor tario De unul singur V6rul din Llucuregti A doua necunoScutd Mira aduce o veste

r

8

7 15 18 22 26 28 82 86 39 42 46 60 6il 66

ff.

"*

IN cot pcTIA
,,CI,UBUL TEMERARILOR( au apdrut r

G. Cdlinescu CATINA DAMNATUII

Gh. Iliescu CONACUT SPIONA? Ada Orleanu CAVALE&UL LIBERTATTI, I. M. $tefan OMUL CU O MIE DE CHIPURI, vol. I-II Sever Noran SDCRETUL GLOBULUI DE ARGINT, vol. I-II vol. I_It i

Ion Aramd VEDEA 70 ATACA I

.!u

,ffi.

Mircea Popeseu DOSARUI) ,,CAPRIOAREI AURII", Gabriel Iuga COMOARA REGILOR DACI

vol. I_II

$tefan Tita CHETZERUL INGHETAI Ioan Micu ENIGI\,IA PE$TERII Miron DIN TIMPA, Scorobete vol. I-{t

COMOARA DIN PE$TERA SCIIELETFILOR, vol. I-ll . IOVITA , Florin M. G. Delaeabar VALA,IIUL, Oprea Livia vol. I-II Ardelean

R,EBTIS LA MAMAIA,

s
i-

f

Redaetor : IORDANA URECIIE Tehnoredactor: DUMITRU \rERDS9 Apdrut 7n0. Cornsnda rw. 9724. Htrtte 50 glms. Colt de tlftar 2. ziot d,e

Tiparul exeeutat sub eomanda nr. 90 83? la Combinatul Poligrafic ,,Casa Scinteii", Pia{a Scinteii nr. 1, Bucuresti - Republica Socialisti nomenia

',,

r

--i
, :*! t '

{

I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful