PROGRAM ORIENTUES PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT KOMBËTAR TË MATURËS SHTETËRORE

PËR ARSIMIN E MESËM

NË LËNDËN: FIZIKË

VITI MËSIMOR

2008-2009

Tiranë, 2009

Tabela 1. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Lista e koncepteve Konceptet

Zhvendosja. Shpejtësia. Nxitimi. Lëvizje njëtrajtësisht e ndryshueshme Rënia e lirë. Nxitimi i rënies së lirë. Radiani. Shpejtësia këndore. Perioda. Frekuenca. Shpejtësia lineare. Nxitimi qendërsynues. Masa. Forca. Inercia. Forca e fërkimit. Fërkimi i prehjes. Fërkimi i rrëshqitjes. Forca e elasticitetit. Shformimi elastik. Forca e rëndesës. Pesha e trupit. Fusha gravitacionale. Impulsi i trupit. Baraspesha e forcave Momentii i forcës Puna mekanike. Energjia kinetike. Energjia potenciale. Energjia mekanike. Sistemi i izoluar. Temperatura absolute. Parametrat e gjendjes së gazit. Energjia e brendshme termike. Puna në termodinamikë Intensiteti i fushës elektrike. Potenciali i fushës elektrostatike. Diferenca e potencialit. Kapaciteti elektrik i përcjellësit. Kapaciteti elektrik i kondensatorit. Pjesë homogjene e qarkut. Rezistenca e përgjithshme e një pjese qarku

2

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Forca magnetike e Amperit. Rregulla e dorës së majtë Forca magnetike e Lorencit. Fluksi i induksionit magnetik. Përkufizimi nëpërmjet formulës. Dukuria e induksionit elektromagnetik. Induktiviteti i qarkut. Autoinduksioni. Lëkundja harmonike. Qarku lëkundës ideal. Vlera efektive e rrymës alternative. Vlera efektive e tensionit të rrymës alternative. Rezistenca e përgjithshme në qarkun e rrymës alternative. Fuqia e plotë. Fuqia aktive. Kuptimi i valës. Frekuenca, amplituda, shpejtësia dhe gjatësia e valës Parimi i mbivendosjes së valëve Burime koherente, valë koherente Interferenca e valëve Interferenca e dritës Kënd I rënies, i pasqyrimit dhe përthyerjes Vatra e pasqyrës sferike, boshti optik Vatra dhe kulmi i thjerrës, boshtet optike Thjerra përmbledhëse. Thjerra shpërhapëse. Energji relativiste e lëvizjes Efekti fotoelektrik Natyra grimcore e dritës Natyra valore e grimcave Nuklonet Energjia e lidhjes Forcat bërthamore Radioaktiviteti Rrezet α, β, γ.

3

Tabela 2.

Lista e njohurive

Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Njohuritë Formula e shpejtësisë në lëvizjen drejtvizore të njëtrajtshme. Formula e nxitimit në lëvizjen njëtrajtësisht të ndryshueshme. Përkufizimi i nxitimit. Ekuacioni i koordinatës në lëvizjen njëtrajtësisht të ndryshueshme. Formula e shpejtësisë dhe e zhvendosjes në rënien e lirë. Përkufizimi i shpejtësisë këndore. Lidhja e periodës me frekuencën. Lidhja e shpejtësisë këndore me periodën dhe frekuencën. Njehsimi i nxitimit qendërsynues. Ligji i parë i Njutonit. Ligji i dytë i Njutonit. Ligji i tretë i Njutonit. Njehsimi i forcës së fërkimit të rrëshqitjes dhe drejtimi e kahu i saj. Ligjii Hukut Njehsimi i peshës kur mbështetësja lëviz me nxitim Ligji i tërheqjes së gjithësishme. Njehsimi i impulsit të një pike lëndore Ligji i ruajtjes së impulsit të një sistemi Kushti i baraspeshës së forcave Njehsimi i momentit të një force Kushti i baraspeshës së momenteve të forcave Njehsimi i punës së forcave konstante. Njehsimi i punës së forcës së rëndesës Njehsimi i punës së forcave elastike Njehsimi i energjisë kinetike në lëvizjen tejbartëse. Teorema e energjisë kinetike. Njehsimi i energjisë potenciale gravitacionale. Njehsimi i energjisë potenciale elastike. Njehsimi i energjisë së plotë mekanike Ligji i ruajtjes së energjisë mekanike Ekuacioni themelor I teorisë kinetike-molekulare Ekuacioni i përgjithshëm i gjendjes së gazit. Ligji i procesit izotermik, izobarik dhe izohorik. Lidhja midis temperaturës absolute dhe temperaturës celsius. Parimi i parë i termodinamikës. Parimi i dytë i termodinamikës Ligji i Kulonit r Fusha elektrostatike E . Njehsimi i punës së forcave elektrostatike Përkufizimi i potencialit dhe njehsimi i diferencës së potencialeve. Përkufizimi i kapacitetit elektrik 4

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 64. 65. 66.

Kapaciteti I kondensatori të rrafshët Ligji i Omit për një pjesë homogjene të qarkut. Njehsimi I punës dhe fuqisë së rrymës. Rezistenca e përgjithshme në lidhjen në seri, në paralel dhe të kombinuara. Ligji i Omit për qarkun e plotë elektrik Ligji i Amperit. Formula e forcës së Lorencit. Njehsimi i fluksit të fushës magnetike Kahu I rrymës së induktuar. Rregulla e Lencit Ligji i induksionit elektromagnetik. Ekuacioni kohor i zhvendosjes në lëkundjen harmonike. Energjia kinetike, potenciale dhe e plotë në lëkundjet e lira elastike. Perioda e lëkundjeve në qarkun LC. Energjia elektrike dhe magnetike, shndërrimet e tyre në qarkun lC. Njehsimi i vlerës efektive të intensitetit dhe tensionit të rrymës alternative. Formula e ligjit të Omit për qarkun R,l,C në seri Njehsimi i fuqisë aktive në qarkun alternativ. Lidhjet midis madhësive që karakterizojnë valët. Ekuacioni i valës. Parimi i mbivendosjes së valëve. Ligji i pasqyrimit të dritës. Ligji i përthyerjes së dritës Ndërtimi dhe natyra e shëmbëllimit në pasqyrën e rrafshët. Përftimi i shëmbëllimeve në pasqyrat sferike. Përftimi i shembëllimit në thjerra. Ekuacionet e lëvizjes së pikës lëndore në fushën homogjene të gravitetit. Formula e masës dhe impulsit sipas teorisë së relativitetit. Energjia e plotë relativiste ( ε = m ⋅ c 2 ) Ekuacioni i Ajnshtajnit për fotoefektin. Formula e De Brojit Lidhja A = N + Z. Energjia e lidhjes e bërthamës

5

Tabela 4 Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Teksti Fizika 1 Autorë:
Agim Gorana, Halli Sykja, Ilia Paluka, Ilia Prifti, Niko Thomo, Nuri Xhepa, Rushit Bezhani

Përmbajtja Kapitulli Tema Lëvizja mekanike. Lëvizja drejtvizore e njëtrajtshme. Lidhja Kinematika e zhvendosjes me shpejtësinë. Nxitimi në lëvizjen drejtvizore njëtrajtësisht të ndryshuar. Lidhja e shpejtësisë me nxitimin. Zhvendosja në lëvizjen drejtvizore njëtrajtësisht të ndryshuar. Lëvizja rrethore e njëtrajtshme. Nxitimi qendërsynues. Rënia e lirë mbi tokë si lëvizje njëtrajtësisht e nxituar. Ligji i parë i Njutonit. Dinamika. Ligjet e Ligji i dytë i Njutonit. Njutonit Ligji i tretë i Njutonit. Forcat e fërkimit. Shformimet elastike dhe ligji i Hukut Forca e rëndesës dhe pesha. Ligji i gravitacionit të gjithësishëm. Impulsi i pikës lëndore. Ligji i ruajtjes së impulsit. Forca dhe Baraspeshimi i forcave. baraspesha e Momenti i forcës dhe baraspesha. trupave

21. 22. 23. 24. 25. 26.

Puna e forcave Puna e një force konstante. dhe enrgjia Puna e forcës së rëndesës. mekanike Puna e forcës elastike. Energjia kinetike dhe teorema e energjisë kinetike. Energjia potenciale si energji e vendndodhjes. Energjia potenciale në rastin e rëndesës dhe të sustës së shformuar. Energjia e plotë mekanike dhe ligji i ruajtjes së energjisë mekanike. Gazi i përsosur dhe ekuacioni themelor i Fizika 2 Bazat e teorisë teorisë kinetike-molekulare molekulare të Ekuacioni i përgjithshëm i gazeve. Autorë: lëndës. Gazi i Ligje të veçanta në gaze. Temperatura Agim përsosur. absolute. Gorana, Halil Puna në termodinamikë. Sykja, Ilia Paluka, Ilia Parimi i parë i termodinamikës.

6

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Prifti, Niko Thomo, Nuri Xhepa

Fusha elektrike konstante (Elektrostatika)

Rryma elektrike konstante Fusha magnetike konstante

Induksioni elektromagnetik

Fizika 3 (profili Lëkundjet natyror) Autorët:
Eduart Osmani, Ilia Paluka, Ilia Prifti, Niko Thomo, Nuri Xhepa, Rushit Bezhani, Zenun Mulaj

Valët

Optika

Fizika 4 Lëvizja e (profili grimcave në natyror) fushën e forcave

Parimi i dytë i termodinamikës. Bashkëveprimi i ngarkesave. Ligji i Kulonit. Fusha elektrostatike. Potenciali elektrik i ngarkesës pikësore. Puna në fushën elektrike. Potenciali dhe diferenca e potencialit. Kapaciteti elektrik. Kondensatori. Kondensatori i rrafshët. Ligji i Omit për një pjesë homogjene të qarkut elektrik. Puna dhe fuqia e rrymës. Mënyrat e lidhjes së rezistencave në qarqe. Ligji i Omit për qarkun e plotë elektrik. Veprimi i fushës magnetike mbi përçuesin me rrymë. Forca e ushtruar nga fusha magnetike mbi ngarkesën në lëvizje. Fluksi i fushës magnetike. Induksioni elektromagnetik. Forca elektromotore e induksionit elektromagnetik. Rregulla e Lencit Autoinduksioni. Lëkundje harmonike. Karakteristika të përgjithshme. Energjia dhe shndërrimet e saj në lëkundjet e lira mekanike. Lëkundjet e lira elektromagnetike. Qarku me LC, shndërrimet energjetike. Rryma alternative: vlerat efektive të saj. Ligji i Omit për qarkun RLC në seri. Fuqia në qarkun e rrymës alternative. Karakteristikat e valës. Ekuacioni i valës. Mbivendosja e valëve koherente. Interferenca. Interferenca e dritës. Çarjet e Jungut. Ligjet e pasqyrimit dhe të përthyerjes së dritës. Pasqyra e rrafshët dhe sferike (vetëm përftimi i shembëllimeve). Thjerrat (vetëm përftimi i shembëllimeve). Lëvizja e pikës lëndore në fushën homogjene të gravitetit.

7

56. Autorët: 57. 58. 59. 60. 61. 62.
Agim Minxhozi, Halil Sykja, Ilia Prifti, Kristaq Piti, Mimoza Hafizi, Niko Thomo, Nuri Xhepa, Rushit Bezhani, Zenun Mulaj

Teoria relativitetit

e Dinamika relativiste. Masa dhe impulsi në terorinë e relativitetit. Energjia relativiste e lëvizjes (pa rrjedhime). Efekti fotoelektrik dhe teoria grimcore e Fizika kuantike dritës. Natyra valore e grimcave dhe hipoteza e De Brojit. Bërthama atomike dhe vetitë strukturore të saj Fizika bërthamore Energjia e lidhjes dhe forcat bërthamore. Radioaktiviteti. Rrezet α, β, γ

Shënim: Temat e shënuara të përmbajtjes shtjellohen në rreth 257 orë të programit mësimor, ose 53% të tij. Tabela 5. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Pesha e secilës fushë të përmbajtjes: Përqindja 34 8 13 3 10 11 5 6 24 8 6 3 7 13 10 3 5 5 3 2 8 4 4 100

Linja Mekanika Lëvizja mekanike. Kinematika. Dinamika. Ligjet e Njutonit. Forcat dhe baraspesha e trupave. Puna e forcave dhe energjia mekanike. Fizika molekulare dhe termodinamika Bazat e teorisë molekulare të lëndës. Gazi i përsosur. Termodinamika. Elektriciteti dhe magnetizimi Fusha elektrike konstante. Rryma elektrike konstante. Fusha magnetike konstante Induksioni elektromagnetik Lëkundjet dhe valët Lëkundjet Valët Optika Lëvizja e grimcave në fushën e forcave dhe relativiteti Lëvizja e grimcave në fushën e forcave Teoria e relativitetit Fizika kuantike dhe bërthamore Fizika kuantike Fizika bërthamore Gjithsej

8

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful