You are on page 1of 6

Wiedza o Spoeczestwie

Wybory
parlamentarne 2015

Mi ha Kli ek
2015-10-29

Co to s wybory parlamentarne ?
W or parla e tar e to gosowa ie, w ktr w iera przedstawi ieli Sej u
posw i Se atu
se atorw . )god ie z art. 98 Konstytucji RP wybory
parla e tar e od waj si raz a zter lata. Oz a za to, e kade ja zarw o
sejmu jak i senatu wynosi cztery lata. Zasady i tryb przeprowadzania tych wyborw
okrela ustawa z d ia st z ia
r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz.
112).
W or do sej u s powsze h e, rw e, ezpored ie i propor jo al e oraz
od waj si w gosowa iu taj
.
)god ie z zasad rw o i gos kadego o watela li z si tak sa o i a t sa
wag.
)asada ezpored io i oz a za, e w or s jed ostop iowe i o watele w ieraj
swoi h przedstawi ieli, gosuj ezpored io a ka d datw.
W or parla e tar e w

roku od si

padzier ika.

Powoywanie nowego rzdu.


Gw rol w t pro esie odgr wa prez de t i Sej . I i jat wa wychodzi od
prezydenta, ktry wskazuje kandydata na premiera. Desygnowany na prezesa Rady
Mi istrw, a w iosek prez de ta powouje w igu d i a rzd. Przedstawia
take Sej owi progra dziaa ia swojego rzdu w tzw. e pos oraz zwra a si do
izby iszej parla e tu o udziele ie u i jego rzdowi wotu zaufa ia.
Wotu zaufa ia jest u hwala e przez Sej
ezwzgld wikszo i gosw. Jeli
Rada Mi istrw otrz a wotu zaufa ia ww zas rozpo z a rzd . Jeli wotu
zaufa ia ie zosta ie u hwalo e, w igu d i, t raze Sej
usi wskaza
kandydata na premiera. Now pre ier w gasza w Sej ie e pos oraz zwra a si z
pro o u hwale ie wotu zaufa ia dla swojego rzdu. Kolej raz s dwie
oliwo i.
W prz padku u hwale ia wotu zaufa ia, rzd rozpo z a dziaal o, jeli jed ak
do tego ie dojdzie, rzd ie powstaje, a inicjatywa ponowny raz powraca do
prez de ta. Prez de t wskazuje ka d data a pre iera. Te powouje rzd i
w stpuje w Sej ie, przedstawiaj progra dziaa ia Rad Mi istrw. Sej
usi
u udzieli wotu zaufa ia wikszo i zw k. W prz padku, gdy do tego nie
dojdzie, z li ow rzd ie uz ska popar ia Sej u, prez de t rozwizuje parla e t i
skra a kade j Sej u, zarzdzaj owe w or parla e tar e.

Jak wyglda kampania wyborcza.


Ka pa ia w or za jest to zesp dziaa realizowa prz po ocy mediw
asow h przez ko kuruj e ze so partie polit z e w elu zdo ia wadz .
Realizowa jest poprzez preze towa ie was h pogldw, elw z progra u partii
lub samodzielnego programu kandydata.
)asad prowadze ia ka pa ii w or z h okrelaj przepis prawa w or zego.
Ka pa ia w or za za z a si w d iu ogosze ia rozporzdze ia prez de ta o
w ora h, a ko z si godzi przed d ie gosowa ia. W zasie jej trwa ia
orga izowa e s zgro adze ia w or w, w wiesza si plakat , rozdaje ulotki.
)a ro io a jest ka pa ia w or za, ktra zak a fu k jo owa ie i st tu ji
pu li z h oraz prowadzo a a tere ie jed ostek wojskow h, w oddziaa h o ro
wil ej i w koszara h jed ostek poli j h. Na d i przed dat w orw
zabronione jest publikowa ie w ikw so da opi ii pu li z ej przewiduj h
decyzje elektoratu.
Ist ieje kilka podziaw strategii ka pa ii w or z h:
A ze wzgldu a podej ie do zdo wa ia ow h w or w:
1) defensywne - partia ie za ierza poszukiwa owego elektoratu
2) ofensywne - partia jest nastawiona na zdobywanie nowych wyborcw
B ze wzgldu a stopie ko e tra ji a ka d da ie/r wala h:
1) pozytywna - pro owa ie was ego ka d data
2) negatywna - dziaa ia sko e trowa e a r wala h
C ze wzgldu a otwar ie r ku w or zego:
podtrz
wa ia lojal o i part j ej - r ek a i za k it
2) nowych zdobyczy - du r ek i otwart
D ze wzgldu a z ajo o r ku przez elektorat:
1) penetracji rynku - w korz stuje ist iej e a sta il
r ku oliwo i
2) utrzymania rynku - poszukuje ow h rozwiza a utrz a i poszerz
dotychczasowy rynek wyborczy
ow h przedsiwzi - prezentowanie nowej, nietestowanej oferty politycznej
4) wzrostu - rozszerze ie ist iej ego r ku oraz z ia a tre i ofert polit z ej
5) rozwoju rynku - w j ie z ofert poza ist iej r ek lu z ia tre i ofert
politycznej

Przebieg wyborw parlamentarnych.


W or parla e tar e zarzdza e s przez prez de ta RP. )god ie z zapise w
ko st tu ji prez de t w z a za ter i w orw ie p iej i a d i przed
up we
lat od rozpo z ia kade ji Sej u i Se atu. W or w z a za e s a
dzie wol od pra zazw zaj jest to iedziela . Ter i te
usi w pa w igu
d i od zako ze ia kade ji dot h zasowego parla e tu art.
.
Sej li z
posw. W or do Sej u s -przymiotnikowe: powszechne,
ezpored ie, rw e, propor jo al e i taj e. Se at li z
se atorw, a w or s
3-prz iot ikowe: powsze h e, ezpored ie i taj e. Te r i e w przeprowadze iu
w orw do o u iz w ikaj z od ie
h s ste w w or z h stosowa h
pod zas gosowa ia. W w ora h do Sej u RP o owizuje propor jo al s ste
wyborczy, a w wyborach do Senatu RP wikszo iow s ste w or z .
Do Sej u oe w ra o watel polski, ktr ajp iej w d iu w orw
uko z rok ia. Se atore
oe zosta o watel polski, ktr a uko zo e
lat. Ka d datw a posw i se atorw zgaszaj partie polityczne oraz wyborcy.
Da a oso a ie oe ka d dowa jed o ze ie do o u iz parla e tu.
Wa o w ikw w orw parla e tar h jest stwierdza a przez Sd Najw sz .
Kad w or a a prawo zgosi protest prze iwko wa o i w orw.

Wyniki wyborw w Sejmie w Polsce.


W iedziel h w ora h wzio udzia
os , odda o
wa h gosw wa h, o przeo o si a frekwe j , pro . Jak podaa
PKW, a posz zegl e ko itet zagosowao:
PiS - 5 711 687 osb - 37,58 proc. ao i
PO - 3 661 477 - 24,09 proc.
Razem - 530 349 - 3,62 proc.
KORWiN - 722 999 - 4,76 proc.
PSL - 779 875 - 5,13 proc.
ZL - 1 147 102 - 7,55 proc.
Kukiz'15 - 1 339 094 - 8,81 proc.
Nowoczesna - 1 155 370 - 7,60 proc.
JOW Bezpartyjni - 15 655 - 0,10 proc.
Wyborcy Zbigniewa Stonogi - 42 731 - 0,28 proc.
Ru h Spoe z

RP - 3 941 - 0,03 proc.

)jed o ze i dla lska - 18 668 - 0,12 proc.


Samoobrona - 4 266 - 0,03 proc.
W or

Grzegorza Brau a "Sz z Boe" - 13 113 - 0,09 proc.

Kongres Nowej Prawicy - 4 852 - 0,03 proc.


M iejszo Nie ie ka - 27 530 - 0,18 proc.
Obywatele do Parlamentu - 1 964 - 0,01 proc.

Kto dosta si do sejmu z odzi?


Ko itet W or z Prawo i Sprawiedliwo

Piotr GLISKI

Ko itet W or z Prawo i Sprawiedliwo

Joa

Ko itet W or z Prawo i Sprawiedliwo

Piotr PS)C)KOWSKI

Ko itet W or z Prawo i Sprawiedliwo

Waldemar BUDA

a KOPCISKA

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Wodzi ierz NYKIEL


Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Cezary GRABARCZYK
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Magorzata NIEMC)YK
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Iwo a LED)ISKA-KATARASISKA
Komitet Wyborczy Wyborcw "Kukiz'15"

Piotr APEL

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Katarzyna LUBNAUER