You are on page 1of 11

DETYR

Ë
KURSI
VLERËSIMI
PËRMBLEDHËS
#MesueseAurela
VLERËSIMI PËRMBLEDHËS

#MesueseAurela

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS
FAKULTETI I EDUKIMIT
MASTER SHKENCOR: ARSIM FILLOR NGA KLASA I-VI
LËNDA: MËSIMDHËNIA E AVANCUAR E GJUHËS SHQIPE

DETYRË KURSI
TEMA:
VLERËSIMI PËRMBLEDHËS

PUNOI:

#MesueseAurela

PRANOI:

Vlerësimi përmbledhës përcakton arritjet në fund të simestrit, vitit shkollor dhe shërben për të gjykuar për
efektshmërinë në mësim. Ai bëhet në përputhje me objektivat mësimore në fund të simestrit, të vitit ose në fund të

studimit të disa kapitujve mësimor. Ai jep informacion për atë cfarë kanë arritur të nxënë e të bëjnë nxënësit gjatë një
kohe të dhënë. Duhet të kemi parasysh përvec rezultatit edhe interesin, pjesëmarrjen, impenjimin dhe frekuentimin e
nxënësit në cdo orë mësimi. Është mirë të parashikohen disa vlerësime përmbledhëse gjatë vitit. Vlerësimi
përmbledhës shkruhet në dëftesë, komunikohet në përfundim të semestrit dhe në fund të vitit shkollor.
Vlerësimi përmbledhës për klasën e tretë
Në kuadër të Nenit 15 pika 5 të Dispozitës Normative për arsimin paraunversitar, është hartuar formati për realizimin
e vlerësimit përshkrues në klasën e tretë. Vlerësimi përshkrues, shërben për të vlerësuar me korrektësi arritjet e
nxënësit dhe nevojat për eliminimin e boshllëqeve.
Arritjet bazohen në përmbushjen e objektivave specifikë që ka secila linjë e programit për çdo lëndë të klasës së
tretë. Vlerësimi përshkrues ka si qëllim të evidentojë anët e forta, dobësitë dhe vështirësitë konkrete që ka nxënësi në
çdo linjë të programeve lëndore. Nëpërmjet këtij vlerësimi prindërit e kanë më të qartë në cilin nivel është përparimi
i fëmijës së tyre.
IZHA nisi punën për përcaktimin e periudhave kur do të realizohet ky vlerësim, si dhe për përcaktimin e formatit me
të cilin do të realizohet ky vlerësim.
Së bashku me MAS u ra dakort që:
1. Vlerësimi përshkrues të realizohet tri herë gjatë vitit shkollor (1 herë në tre muaj kurse vlerësimi përmbledhës
të realizohet në fund të vitit shkollor. Vlerësimi përmbledhës (dëftesa) do të jetë i ndarë në dy pjesë: pjesa e
parë do të vlerësojë zhvillimin holistik të fëmijës. Pjesa e dytë do të vlerësojë arritjet e nxënësit në secilën
lëndë. Vlerësimi përshkrues do të bëhet mbi bazën e 5shkallëve, të cilat u korrespondojnë arritjeve të
nxënësve në çdo tre muaj.
2. Mësuesi të mbajë portofol për secilin nxënës. Dokumentacioni i portofolit i shërben mësuesit për të realizuar
vlerësimin përshkrues çdo tre muaj, dhe gjithashtu për të kryer vlerësimin përmbledhës në fund të vitit
shkollor.
Vlerësimi nëpërmjet portofolit e ndihmon nxënësin të ndjek përparimin e tij hap pas hapi. Ai përmban një koleksion
punimesh të kryera si në mënyrë individuale dhe në bashkëpunim me të tjerët (detyra shtëpie me shkrim, punime
tematike, projekte kurrikulare,fotografi teste etj.

VLERËSIMI PËRMBLEDHËS I NXËNËSIT
Vendoset
logoja e shkollës

MOTOJA E SHKOLLËS

Emri i nxënësit:
Mbiemri i Nxënësit:

Shkolla 9-vjeçare:
Klasa:

Viti shkollor:

Emri i mësuesit:

Data:

I.
Përparimi i nxënësit sipas lëndëve
Shkallët e
vlerësimit

Arritje
të pakënaqshme

Arritje
që kanë nevojë për përmirësim

Arritje
të kënaqshme

Arritje
shumë të kënaqshme

Arritje

Shkëlqyera

1

2

3

4

5

Mbështetur në shkallët e vlerësimit, nxënësi merr vlerësimet e mëposhtme:
Lënda: Gjuhë amtare (Gjuhë shqipe)

Vlerësimi i parë

Vlerësimi i dytë

Vlerësimi i tretë

Vlerësimi





Lënda: Gjuhë e huaj



Vlerësimi i parë
përshkrues

Vlerësimi i dytë
përshkrues

Vlerësimi i tretë
përshkrues

Vlerësimi
përmbledhës

Vlerësimi i parë
përshkrues

Vlerësimi i dytë
përshkrues

Vlerësimi i tretë
përshkrues

Vlerësimi
përmbledhës

Vlerësimi i parë
përshkrues

Vlerësimi i dytë
përshkrues

Vlerësimi i tretë
përshkrues

Vlerësimi
përmbledhës

Vlerësimi i parë
përshkrues

Vlerësimi i dytë
përshkrues

Vlerësimi i tretë
përshkrues

Vlerësimi
përmbledhës

Vlerësimi i parë
përshkrues

Vlerësimi i dytë
përshkrues

Vlerësimi i tretë
përshkrues

Vlerësimi
përmbledhës

Individi dhe grupi
Komunikimi në shoqëri
Rregullat
Shërbimet në komunitet
Rruga
Shëndeti dhe mjedisi
Prodhimi dhe shpërndarja

Lënda: Edukim figurativ

përmbledhës

Lëndët dhe vetitë e tyre
Mjedisi fizik
Gjallesat dhe proceset e jetës

Lënda: Edukatë shoqërore






përshkrues

Numri
Matja
Gjeometria
Algjebra dhe funksioni
Mbledhja, organizimi dhe përpunimi i
të dhënave; propabiliteti

Lënda: Dituri natyre


përshkrues

Të dëgjuarit
Të folurit
Të lexuarit
Të shkruarit

Lënda: Matematikë




përshkrues
Të dëgjuarit
Të folurit
Të lexuarit
Të shkruarit
Njohuri rreth gjuhës

Baza materiale, procese e teknika





Elemente dhe parime
Tematika
Histori dhe kulturë
Analiza, interpretimi, vlerësimi
Lidhjet ndërlëndore dhe me mjedisin

Lënda: Edukim muzikor





Vlerësimi i tretë
përshkrues

Vlerësimi
përmbledhës

Vlerësimi i parë
përshkrues

Vlerësimi i dytë
përshkrues

Vlerësimi i tretë
përshkrues

Vlerësimi
përmbledhës

Vlerësimi i parë
përshkrues

Vlerësimi i dytë
përshkrues

Vlerësimi i tretë
përshkrues

Vlerësimi
përmbledhës

Njeriu dhe shoqëria në teknologji
Teknologjia e materialeve dhe
proceseve
Strukturat, mekanizmat, forcat dhe
energjia
Teknologjia e informacionit dhe
komunikimit

Lënda: Edukim fizik




Vlerësimi i dytë
përshkrues

Këndim
Bazat e arsimimit muzikor
Dëgjim muzikor
Luajtje në instrument
Shprehje dhe krijim muzikor

Lënda: Aftësim teknologjik

Vlerësimi i parë
përshkrues

Njohuri të edukimit fizik
Aftësi lëvizore bazë
Manipulim lëvizjesh
Lojëra lëvizore
Lëvizje të thjeshta ritmike

II. Frekuentimi
Të arsyeshme

Të paarsyeshme

Mungesat
Vonesat

Mësuesi

Vlerësimi përmbledhës

Prindi/ Kujdestari

Lënda: Gjuhë Shqipe
Klasa: II

Test për fundin e simestrit të parë
Grupi A
1. Shëno me √ ato grupe fjalësh që janë fjali.

2pikë

Natën hëna shkëlqen.
Në shkollë jetoj peshku në ujë.
Vajza e vogël kërkonte të.
Mua më pëlqejnë lulet.
2.Lidh me shigjetë për të formuar fjali:

3 pikë

Nxënësit

është

i kaltër

Dallëndyshet

mësojnë

mësimet

Deti

kthehen

në pranverë

3. Gjej fjalinë më të vogël dhe shkruaje atë.

4 pikë

Mira vesh vëllanë me rrobat e tij.________________________________
__________________________________________________________
Andi lexon në divan.____________________________________
_____________________________________________________
4. Në fjalitë e mëposhtme vendos shenjën e duhur të pikësimit:

2 pikë

-Do ikësh në shkollë sot
-Rrugë të mbarë
5. Vendos shkronjën e madhe dhe pikën në tekstin e mëposhtëm:

6 pikë

Miri tani e ka ndryshuar sjelljen e tij ai nuk bërtet për gjërat e tij një çokollatë
Të madhe e ndau me altinin në pushimin e madh

6.
Shëno me + llojin e fjalive duke ndjekur shembullin :
Fjalitë

5 pikë

Fjali

Fjali

Fjali që

Fjali

Fjali që

pohore

mohore

shpreh

pyetëse

shpreh

urdhër
Ana luan.
Sa vjec je?
Shko në shtrat!
Sa shi po bie!
Ne nuk jemi fëmijë.
Tani është stina e dimrit.

habi

+

7. Përshkruaj me 4-5 fjali shokun ose shoqen tënde:

8 pikë

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Tabela e vlerësimit sipas pikëve
Dobët
0-7

Mjaftueshëm
8-15

Mirë
16-25

Shumë mirë
26-30

Grupi B
1. Shëno me √ ato grupe fjalësh që janë fjali.

2 pikë

Në verë dielli shkëlqen.
Në shkollë mësojnë fëmijët.
Klasa vizitë muze.
Artani qau për.
2. Lidh me shigjetë për të formuar fjali:

3 pikë

Fëmijët

bie

shumë dëborë

Futbollistët

i pëlqejnë

cokollatat

Në male

luajnë

futboll

3. Gjej fjalinë më të vogël dhe shkruaje atë.

4 pikë

Ira largon macen nga oxhaku._____________________________________
_____________________________________________________________
Andi vizaton në fletët e bardha.____________________________________
_____________________________________________________________
4. Në fjalitë e mëposhtme vendos shenjën e duhur të pikësimit:

2 pikë

-Do ta shohësh filmin sot
-Ditë të mbarë
5. Vendos shkronjën e madhe dhe pikën në tekstin e mëposhtëm:

6 pikë

ana dhe artani u nisën në mal ata nuk e morën qenin me vete
ai nuk ndodhej aty pranë kur ata u nisën

6. . Shëno me + llojin e fjalive duke ndjekur shembullin :
Fjalitë

Fjali
pohore

Mira po lexon.
Ai nuk dëgjon.
Bëj detyrat!
Sa është ora?
Ne jemi fëmijë.
Sa ftohtë bën!

+

Fjali
mohore

7. Përshkruaj me 4-5 fjali shokun ose shoqen tënde:

Fjali që
shpreh
urdhër

5 pikë
Fjali
pyetëse

Fjali që
shpreh
habi

8 pikë

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Tabela e vlerësimit sipas pikëve
Dobët
0-7

Mjaftueshëm
8-15

Mirë
16-25

Shumë mirë
26-30