You are on page 1of 9

ETYKA BIZNESU

Ethos (gr.)-zwyczaj;etyka- dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem
systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne; celem etyki jest
dochodzenie do źródeł powstanie moralności; badanie efektów, jakie moralność lub jej brak
wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie
których można formułować zbiory nakazów moralnych; etyki nie mylić z moralnością (zbiór
dyrektyw)
Najważniejsze wartości w życiu człowieka: prawda, dobro, piękno
Świat człowieka= aksjosfera (obszar wartości, gdzie one funkcjonują) = antroposfera
Kalokagatia- system wartości zapoczątkowany w starożytnej Grecji (prawda, dobro, piękno)
Etyka biznesu (etyka gospodarcza) - to dziedzina zajmująca się etycznym wymiarem
działalności gospodarczej
Poziomy globalnej etyki biznesu:
a) poziom mikro- poziom zachowań ludzi zaangażowanych w działalność gospodarczą
b) poziom pośredni- poziom działalności organizacji, firm, czy przedsiębiorstw
c) poziom makro- poziom ustroju gosp. kraju luz związku krajów np. Unii Europejskiej
Etyki zawodowe- oznacza system norm społecznych, związany z podziałem pracy i sposobem
jej wykonywania; o jej strukturze decyduje wiele czynników: tradycje danego zawodu,
wartości moralne zrośnięte na trwałe z jego funkcjonowaniem, niezależnie od zmian
zachodzących w strukturze społecznej, czy w warunkach tech. wykonywania zawodu
-warunki zewnętrzne funkcjonowania danego zawodu: charakter zadań danego zawodu i ich
społeczna ranga; miejsce, jakie ten zawód zajmuje w społ. podziale pracy
-uprawnienia danego zawodu, które są pochodnymi spełnionych funkcji
Rola społeczna- sposób, w jakim ludzie funkcjonują w świecie i wypełniają określone role w
społeczeństwie; polega na tym, że człowiek wchodzi w życie społeczne wyspecjalizowaną
cząstką osobowości
-społeczeństwo wyrasta na pewnym podłożu (warunki materialne, pożywienie, godne życie,
przekształcenie świata w godny sposób)
Kod moralny(etyka grupy zawodowej) składa się z:
- deklarowania wartości i przyjmowania ich
- zasad
- integracji grupy i wyrażanie jej poglądów (więź społeczna oddziela jedną grupę od drugiej)
Zasady przekazywane są w procesie wychowania. Podaje autorytety, wyznawane wartości,
moralne zasady, jakie mają być wyznawane (nazywane są one przez rodziców).
Proces socjalizacji- szereg zachowań, nauka wchodzenia w życie społeczne
Bez szacunku dla kodu moralnego nasza wartość, praca zawodowa nie ma sensu.
Przestrzeń społeczna- złe i dobre miejsca; miejsce w przestrzeni kulturowej

powinności. kosztów utrzymania rodziny Pracownik. który jest traktowany. przestrzegane zasady BHP f) płaszczyzna psychologiczna. Praca jest składnikiem sposobu życia ( jest tym. odrzucenie ich dyskryminuje ich moralnie . produktywność c) prakseologicznym. morderstwo c) etyka seksualna.praca nie rujnuje zdrowia.odwołuje się do człowieczeństwa. JA + + - TY i ŚWIAT + + Wymiary pracy: a) użytkowy wymiar pracy jest ważny b) wymiar finansowy c) praca zależy od środków. nieszkodliwości dla zdrowia b) ekonomicznym.pieniądze Godność pracy. zręczności.prestiż.bezrobocie f) etyka nauki i techniki Perspektywy miejsca pracy: a) ergonomiczna.czy życie jest zdominowane przez życie seksualne d) etyka biznesu : etyki branżowe e) etyka socjalna.społeczeństwo się rozwija. strajkuje.-Etyka filozoficzna.wykonywanie sprawne i pożyteczne d) organizacja.prestiż (uznanie społeczne) . współpraca e) medycznym. za moralny system pracy odpowiada pracodawca. ma znaczenie moralne.wydajność. pojawiają się nowe zawody. hasło ogólne „Bądź człowiekiem” -Etyka szczegółowa.zakres władzy . powołanie. zakazy. Zawód. reakcja na sytuacje stresowe Okoliczności ważne dla pracującego: .praca oceniana pod względem poręczności.psychika.dzieło rozumu ludzkiego. co robisz).wartościowy sposób życia Człowiek samorealizuje się przez pracę. refleksja nad wartościami i powinnościami człowieka Rodzaje etyk: a) etyka ekologiczna.zachowanie wobec natury b) bioetyka.ingerencja w prokreację. Brak umiejętności zarządzania tymi pracownikami. wyznaczanie sensu życia ludzkiego -Etyka ogólna. sprawności. ma wewnętrzne reguły. jak rzecz częściej choruje.

nakazy. zdobycie zysku kosztem zużytych środków 7) Planowanie działań. te przedmioty i usługi zaspokajają potrzeby społeczne. kontrahentów) – trzeba liczyć się z wynikami badań rynku Najważniejsze cechy ludzi biznesu: 1) Otwartość na nowe doświadczenia. czy usług. uczymy się wykorzystywać wiedzę.zew. prace wykonywane przez pracownika systematycznie lub trwale wykonywane. ale początkiem edukacji 5) Stosunek czasu. niestosowania nieuczciwych zasad promocji..nie wolno stosować praktyk monopolistycznych.rozpoczyna się od tzw. niestosowania strategii ukierunkowanych na maksymalny. fazy inicjacyjnej-> przygotowanie do pojęcia działania (najważniejszy etap pracy) – „Czas to pieniądz” Benjamin Franklin . nawet gdy nam się nie chce 6) Skuteczność w działaniu. nieuczciwie eliminować konkurencję 4) Zasada poszanowania reguł.człowiek ma być sprawny.wiedz ogólna. że poznajemy nowe fakty. którą posiadamy 2) Zdecydowanie do akceptowania zmian. by pracownicy byli nowatorami. twór obiektywny.otwarcie na propozycje niżej.zasada wymaga.Zachowanie: a) etyczne. polega na tym. oparty na określonej wiedzy i umiejętnościach.dobre intencje -> wciela je w czyny. c) Wykonywanie tych czynności jest podstawą ekonomicznego bytu pracownika. gdy zabraknie wyobraźni twórczej 4) Dążenie do poszerzenia zasobów instytucji. ale są martwe. Wykonujący swój zawód to ktoś. zdyscyplinowany. socjolog Zasady pozytywnej konkurencji w biznesie: 1) Zasada niezależnej inicjatywy. nie przechwytywały dobrej opinii innej firmy 2) Zasada działań konstruktywnych.wymaga. utrzymania jego i jego rodziny. interpretacja norm. głosu własnego sumienia nie można zastąpić cudzym. przyswajanie Człowiek moralny. żeby firmy działały pod swoim własnym szyldem. by nie wykorzystywały cudzych znaków firmowych. d) Czynności te i związane z nimi konsekwencje społeczne są podstawą prestiżu i pozycji społecznej pracownika -> Jan Szczepański.przechodzi z zew. szukanie nowych rozwiązań 3) Rozległość wiedzy. co powinno się robić. skierowany na wytworzenie pewnego przedmiotu. żeby robić to. moralność jest osadzona w sumieniu Etos zawodowy pracownika firmy: a) Zawód to system czynności wewnętrznie spójny. które są akceptowane tradycyjnie. b) Zawód to czynności.wymaga podawani prawdziwych informacji. przechwytywać rynków zbytu. zakazy etyczne. sumienny.należy nie tracić czasu. zawyżony zysk 5) Zasada szacunku dla podmiotów zewnętrznych (konsumentów. trzeba zmuszać siebie samego. kto wykonuje swoje czynności wyznaczone stale i wykorzystuje wiedzę potrzebną do ich wykonania. wprowadzali nowe produkty w życie i byli oryginalni w swoich pomysłach 3) Zasada formalnej równości. szkoła nie jest końcem. maja wielkie znaczenie. nie zależy od naszej woli b) moralne. dostosowanie ich do siebie. efektywność działania. specjalistyczna.

wrażliwość.osiągnięcie doskonałości moralnej . umiejętność łagodzenia konfliktów . powściągliwość. osiąganie kompromisu Kompetencje osobiste ludzi biznesu: . milczenie. zachowania. ład. panuje nad sobą. był słabo wykształcony. odpowiedzialność. tworzenie klimatu zaufania 3.zdolność do podejmowania takich decyzji. wyrażanie uznania dla uczuć człowieka. należy go słuchać Franklin doszedł do tych wartości za pomocą ćwiczeń. ma charakter: trzyma się pewnych ustaleń wynikających z przekonań wewnętrznych 4.ludzie realizują aspiracje edukacyjne.sumienie. dyscyplina wewnętrzna 5.wiedza zawodowa Umiejętności miękkie. który ma te cechy jest godny zaufania. szczerość. roztropność. czystość. autonomia moralna.angażowanie się w sprawy innych ludzi z umiarem 10. ale sam je sobie wybiera. Powinniśmy oszczędzać nie tylko pieniądze. które nie doprowadza do konfliktu z sumieniem 7.umiejętności komunikowania się. w „Radach dla młodego kupca” określił główne cnoty.człowiek ulega pragnieniom. pokora (naśladuj Sokratesa). silna wola. rodzinne. pracowitość. inteligencja emocjonalna. oszczędność.wymaga wiedzy o kulturowych przyczynach zachowań. czystość płciowa Jest 13 najważniejszych wartości wg Franklina: umiar. słuchanie bez wyrażania własnych opinii. otwartość na innych ludzi. surowość cielesna. spokój. Cechy człowieka biznesu w dzisiejszych czasach: 1. odwaga w zadawaniu trudnych pytań. człowiek umie powiedzieć „nie”.zaangażowanie w budowanie dobrych relacji z ludźmi. popierał umiejętność milczenia i rozmawianie o głupstwach. Daimonion.8) Umiejętność kalkulacji i zaufanie 9) Aspiracje zawodowe i oświatowe.wywiązywanie się z zobowiązań. postanowienie Człowiek. ubrania. moralne 10) Poszanowanie godności innych Umiejętności twarde.człowiek szlachetny. Człowiek. szczerość umiarkowanie i schludność ciała. dobry. pewność siebie i poczucie własnej wartości 8. ale też czas. kolejna cecha to utrzymywanie porządku. zawodowe. społeczne. znajomość siebie i innych 2. umiejętność działania w zgodzie z prawdą 11. który ma silną wolę nakazuje sobie coś i dokonuje tego. które wykonał.postępowanie.postawienie pytania jest wyrazem nie przyjmowania czegoś do wiadomości 12. które są zgodne z celami życiowymi. umiał gospodarować pieniędzmi. bliskość. nie formułowanie rad podczas słuchania 6.szanował pieniądz. rozsądek. pracowitość. wartościowy Benjamin Franklin. oszczędność. odpowiedzialność za słowo. sprawiedliwość. W kalendarzu na każdy dzień tygodnia zaznaczał sobie wartości. spokój.spełniać wymagania innej grupy 9.

zachodzi w środowisku społecznym. opisuje. orzeka) – człowiek sygnalizuje. Ludzie. złożone stany uczuciowe. ekspresja mimiczna -język (nazywa. proces interakcyjny. proces symboliczny.relacje pomiędzy osobami Materialne (pałace. motywacji Specyficzny proces społeczny dotyczący dwóch osób. Cele komunikacji: -przyjmowanie i wysyłanie informacji -określanie sposobów ich wykorzystania -ustalanie i wyjaśnianie znaczenia komunikatów -inicjowanie działań grupy -zapewnianie sprawnego działania systemów łączności -umożliwianie rozumienia wyrafinowanych komunikatów (system wiedzy. umiejętność pracy pod presją 17. symbole. samokontroli. charakter i zasięg komunikacji zdeterminowany jest przez liczbę i cechy uczestników. kościoły. umiejętność pracy w grupie 14. kontrolowanie i manipulowanie informacjami) -stwarzanie atmosfery zaangażowania.warunek Informacja zwrotna Manipulujemy rzeczywistością społeczną. jakiego kanału? Z jakim skutkiem dokonuje się komunikacja? Zależy od samowiedzy i świadomości. określa orientację ludzi wobec siebie. jak radio nadają na innych falach. Zagęszczamy pewną przestrzeń społeczną. Ludzie niewygodne informacje zapominają. wyjaśnia myśli 1) 2) 3) 4) 5) Kto komunikuje? Co komunikuje? Komu komunikuje? Za pomocą. lekceważą.przebiega w oparciu o społecznie uznany system wartości. kształtowanie umiejętności przywódczych 16. Relacje interpersonalne. . umiejętność efektywnego negocjowania 15.proces pomiędzy twórcą. Nadawca powinien przewidywać skutki swoich działań. przekazem. samorealizacja Skuteczna komunikacja Komunikacja w biznesie: werbalna (verbum . nadawcą. Właściwe spostrzeganie odbiorcy przez nadawcę. muzea) i niematerialne (kultura symboliczna) wartości kulturyprzekazane i wytworzone wartości i treści idei i innych systemów będącymi czynnikami kształtującymi ludzkie zachowania oraz wytwory będące produktem ludzkich zachowań Proces komunikowania: -gest.13.słowo) i niewerbalna (gesty) Człowiek przekazuje nastawienie do pewnych spraw.

źródło to rozbieżne cele. negocjacje integrujące.stosunki międzyludzkie.jest testem wrażliwości w kontaktach międzyludzkich. by osiągnąć powodzenie w negocjacjach? Prowadzi się je. które biorą udział w negocjacjach 4) Wybierz taki kanał komunikacji.we wszystkich formach integracji z innymi Przykłady pytań w sytuacjach trudnych: -jak przedstawię inne rozwiązanie to dalej będziesz się upierał przy swoim? -chcesz zakończyć negocjacje? -muszę teraz odpowiadać? -dlaczego nie możemy porozmawiać na ten temat? -jak myślisz. Zachodzi w negocjacjach: 1) Wzajemna zależność stron 2) Są różnice w sposobie postrzegania potrzeb własnych i partnera 3) Konflikty. który będzie najbardziej skuteczny 5) Unikaj gwałtownych komunikatów Negocjacje – rokowania. jak najwięcej korzyści. szczerość w relacjach z ludźmi. jakie powinniśmy rozpracować rozwiązanie? -jakiego konkretnego ustępstwa oczekujesz ode mnie? -jak wrócimy do tej sprawy za jakiś czas? Zasady negocjacji 1) Zanim się porozumiesz z osobą poznaj ją 2) Mów otwarcie.porozumienie w sprawie przyszłych zysków i strat.odbiorcą. wewnątrz organizacyjnym-kierowanie ludzi.twórca -> <.odbiorca. by osiągnąć odpowiednie stanowisko. żeby nas zrozumieli 3) Poznaj zadania. tj. kwestionuje zasadnicze w negocjacjach kwestie 5) Gdy brakuje zaufania Celem negocjacji.polegają na poszukiwaniu dobrego wyniku negocjacji. gdy negocjator chce maksymalizować wartość uzyskaną w wyniku pojedynczej transakcji. . zewnątrz organizacyjnym Co zrobić. stosują zasadę wygrana-przegrana. interesy 4) Są możliwości oportunistycznych zachowań 5) Możliwość kompromisu 6) Rozterki szczerości się ujawniają 7) Rozterki zaufania – w co wierzyć? Kiedy nie warto prowadzić negocjacji: 1) Gdy można wszystko stracić 2) Gdy nie ma się żadnej rzeczy 3) Gdy zasady i normy. toczą się w różnych obszarach życia: międzynarodowym-dyplomacja.polegają na tym. międzyludzkim. Negocjacje integrującą dążą do zbudowania zgody. proces nieodwracalny. że partnerzy starają się zagarnąć dla siebie. Negocjacje konfrontacyjne są użyteczne. Są: negocjacje konfrontacyjne. dotyczy wszystkich uczestników życia społecznego. reakcja zwrotna. a relacje z drugą stroną nie mają znaczenia. układów. którymi kieruje się partner nie są możliwe do przyjęcia 4) Gdy partner ignoruje. prowadzenie rozmów.

naiwność 2) Skłonność do dominacji. światopogląd.do człowiekapolega na obrażaniu człowieka. zmierzanie do wypracowania wspólnego stanowiska.kompetencje miękki np. żeby osoby postronne zorientowały się co zostało przyjęte. precyzyjne myślenie. propozycje korzystne dla obydwóch stron. cele. kiedy mamy kłopoty z rozstrzygnięciem sporu to możemy wskazać. korzyści? Kto będzie partnerem w rozmowie? Kto od nas będzie prowadził rozmowy? Doświadczenia potrzebne? Czas i miejsce? Od czego zacząć? Jak długo negocjować? Kiedy się wycofać? Opinia partnera? Jak rozpocząć rozmowę. żeby sprawy zostały rozstrzygnięte skutecznie.Etapy zamknięcia negocjacji: . ambicje. które odbiera nasz partner 4) Powinniśmy dążyć do zawarcie kontaktu końcowego 3.Cechy dobrego negocjatora: 1) Odwaga w wyrażaniu własnego stanowiska 2) Zdolność do wprowadzania nowatorskich rozwiązań 3) Udzielanie pierwszeństwa ocenom przemyślanym nad wartościowaniem afektywnym 4) Umiejętność posługiwania się argumentami ( argument: At hominem. jakie będą rzeczywiste koszty.trzeba zadbać. żeby decyzje zostały wprowadzone. współpraca z zespołem. jak najszybciej. agresywność 3) Unikanie kontaktu Etapy negocjacji: 1. nie osoby 13) Trzyma się faktów 14) Otwarty na nowe idee 15) Umie zadawać pytania 16) Dokonuje podsumowania w rozmowach Złe cechy negocjowania: 1) Łatwowierność. współdziałanie. nie należy palić mostów.wiedza (twarda-zawodowa) 9) Umiejętności. kiedy opóźnimy albo zerwiemy negocjacje. warto określić perspektywę współpracy na przyszłość . czynniki: 1) Zadbanie o zwiększenie zaufania partnera. zdolności poznawcze 7) Wyciszenie wewnętrzne 8) Kompetencje specjalistyczne. planowanie negocjacji 2. pilnować. wyprowadzeniu go z równowagi) 5) Realistycznie ocenia swoje możliwości 6) Akceptuje swoją własną osobowość: emocje. twórcze myślenie Granice ustępstw: 1) Jest wiele możliwości rozwiązania konfliktu 2) Trzeba zastosować zasadę czujnego zaufania 3) Zarządzamy wrażeniami. Przygotowanie. przekonanie o zaletach i możliwościach 2) Negocjacje właściwe: atmosfera życzliwości. kiedy kończymy negocjacje to musimy ustalić. Postawienie pytań: Jaką ofertę czynimy przedmiotom negocjacji. presja czasu 10) Trafne kalkulowanie ryzyka 11) Potrafi rzetelnie badać różne propozycje 12) Atakuje problemy. trzeba tak sformułować końcowy wniosek. by dotyczyły określonych ofert. działanie w stresie. jakie cele zostały nieosiągnięte.

jest ofiarą losu. określa warunki odstąpienia od umowy w sytuacji nieprzewidzianych trudności. dlatego pierwszy atakuje. Agresywność. Pracuje dwa razy więcej niż inne. jak rozstrzygać spory w przypadku konfliktów ASERTYWNOŚĆ Umiejętność pełnego. człowiek nie uzmysławia sobie konsekwencji swojego zachowania. miejsce i czas uzyskania zobowiązania. ale na tym. ciągle czuje się zagrożony. określa. lęk prze odrzuceniem. bo wszyscy tą osobę wykorzystują. Sposób pożądany. że osoba jest wręcz bardziej aktywna niż inni. bierność prowadzi do dołka psychicznego. poglądów i ocen. nie pozwala sobą pomiatać 7) Człowiek asertywny przyznaje sobie i innym prawo do popełniania błędów 8) Człowiek asertywny jest tolerancyjny wobec poglądów i opinii innych ludzi 9) Człowiek asertywny pyta otwarcie. określa gwarancję terminowości i jakości usług.wstęp. uczuć. rozpaczliwie szuka zainteresowania ze strony innych ludzi. ale jasno wyraża swoje stanowisko 6) Człowiek asertywny zaatakowany broni godności osobistej. określa dziedziny objęte. a czego nie 15) Człowiek asertywny jest szczery. Preambuła. których chce i potrafi bronić 14) Człowiek asertywny decyduje o tym co będzie robił. określa cenę. Bierny styl życia nie polega na bezczynności.bez wyrzutów sumienia. określa cenę. elastyczny . z których sam korzysta 13) Człowiek asertywny ustala tylko takie granice. otwartego wyrażania myśli.wynika z poczucia zagrożenia. Różni się od bierności i agresywności. określa sposób. otwarty. usiłuje rozwiązać problemy wszystkich wokół.Kontrakt końcowy.wynik negocjacji! 1. lęku z odwagą 3) Człowiek asertywny jest szczery w tym co mówi 4) Człowiek asertywny nie przeprasza. człowiek bierny nie potrafi się obronić. które uznaje za zbyt osobiste 11) Człowiek asertywny realizuje własne plany nie krzywdząc innych 12) Człowiek asertywny przyznaje partnerowi te same prawa.podstawa tej bierności to niskie poczucie wartości. -postawa asertywna -postawa agresywna -postawa uległa Dwie ostatnie podstawy ludzkie są złe. jeśli czegoś nie rozumie 10) Człowiek asertywny odmawia rozmowy na tematy. tłumaczy się ze swoich czynów. jeśli nie zawinił 5) Człowiek asertywny nie tłumaczy się nadmiernie.sposób bycia. określa okresy płatności. Cechy człowiek asertywnego 1) Asertywność to właściwy sposób na ograniczenie konfliktów z ludźmi 2) Człowiek asertywny potrafi powiedzieć NIE. osoba bierna stara się uniknąć konfliktów.

dopóki uznajesz. a nie co mu się nie podoba 26) Człowiek asertywny jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi 27) Człowiek asertywny nie ulega manipulacjom i naciskom emocjonalnym 28) Człowiek asertywny umiejętnie przyjmuje krytykę i pochwały 29) Człowiek asertywny trafnie wybiera osoby wobec. nawet jeśli rani to kogoś innego. ani wobec innych 32) Człowiek asertywny wypowiada się w pierwszej osobie Asertywność: 1) Masz prawo do robienia tego co chcesz dopóki twoje działanie nie rani kogoś innego 2) Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie. tzn. że druga osoba ma prawo odmówić 4) W sytuacjach. czego chce. jest grzeczny dla innych 31) Człowiek asertywny nie ma nierealistycznych oczekiwań ani wobec siebie. lecz konstruktywnie rozwiązuje problemy 22) Człowiek asertywny nie żąda. których powinien być asertywny 30) Człowiek asertywny łatwo zdobywa się na dobre słowo dla nieznajomego. nie przejmuje odpowiedzialności za problemy innych ludzi 17) Człowiek asertywny nie oczekuje. że godzisz się na odebranie ich sobie ( Fensternheim.dopóki twoje intencje nie są agresywne.napisał książkę o asertywności) . żeby inni tłumaczyli się przed nim 23) Człowiek asertywny kontroluje własne emocje 24) Człowiek asertywny wypowiada się jasno 25) Człowiek asertywny mówi o tym.. żeby inni czuli się odpowiedzialni za rozwiązywanie jego problemów 18) Człowiek asertywny ma odwagę przeciwstawić się niesprawiedliwym decyzją 19) Człowiek asertywny jest otwarty na inne rozwiązania 20) Człowiek asertywny jest stanowczy w dążeniu do celu 21) Człowiek asertywny nie atakuje osobowości i myślenia partnera. jeśli z nich nie korzystasz. w których prawa nie są oczywiste możesz domagać się przedyskutowania i wyjaśnienia problemu 5) Masz prawo do korzystania ze swoich praw. lecz asertywne 3) Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb.16) Człowiek asertywny potrafi poprosić o pomoc.