SULIT 453 1 /3 Fizi k Kertas 3 OgosISept.

2006
1 %jam

r-uIIITI

NO KAD PENGENALAN

- I X
.JIIUA'TAN PEI,A,JAKAN NEGERI JOEIOR

ANGKA GILIRAN

I

I I 1

I

I

PEPERIKSAAN PEliCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

FlZIK
Kertas 3 Sntu jam tiga p ~ l l u h minit

,IANC;AN BUKA I<EIII'AS SOALAN IN1 SEHINGGA DIBEIiITAEIU

1 . Tulisktrn no111 bolkad pengenalan tfnri anglta gilirar~ crncfcr pc~cicr r.lrrrng yrrng a'i.seclir~kat.~.

Kerlas soalaii i r l i mcngandungi 13 halaman bercetak

453113

hij 2006 I 1;ih C~II(.I I II'N

1 Lihat sebelah
SULIT

SULIT

MAKLUMAT IINTUK C'AI,C)N
ini ~II hcrhtrgiun: ~ ~ ~ ; 1. Krt-fcr.s~oc71c717 I ~ I L J ~ ; ~ du:~ ~ , / I I ~ Bnhagian A dcrr7 Baliagian B.

2 . J L I M I L I ~ .socrltrr~~I~rititt~ senlri;\ Rahagian A. T ~ r l i s kjnwopun bugi Bahagian A ~iultrrn ~~n
rr.tcrrlg ycrtig cii.sc<c/irrkon clcrlun? ket.ins soulan.

3 . .Jtrli~uh satu socrl~n ~itii.;j?tre/cr Bahi~gian .Jcrrcltrh Bahagian B cfengcn7 fcrperinci. B.
Ane/rl holc,/i 11i~:ng~litl~k~117 j~et.,sertne1e117, gerinh~i~" t-ujuh,,jcrt/~rui ,gl'qj.dot? C sesucri ~117/lik ~ c I ? ~ ~ ~ L I J . I ( ~ I Y I~rne/c/. ~ ~ / ~ N ~ ~J ~cIII~
~ J ~ C I

loin yong

4 . T~(njllkkuli kerjir ~ t ~ e t i g i ini I~ ,I C I ~ I ~ I ~u ~ ~~ U i.~ I I n I rnend~i/7~tku1? h 1n~lrk~I7.
5 . L%?kirc~nj/c~ hen~.~c:k rrne/tr ~ne~l~l>cr~i~ikc~nt ~ ~ j u ~~~I :I o gerri.~~n ~1ei.s L I M Y I ~ ? N ~ ~ ~e~~in L p ~c t n , tfi I ~

itrr. 6 . (;oit111(11. t.cij(rh! . N I Z ~ ni~~ngi~.ingi I I ~ I IficArIr ~iiI~rki.sk~117 .YOC ~ mengiklrt .~kcrlii ~ L ' L I L Z I I ' ~ dit~j~nttrkrrn.

7 . hfcrr.kr:hj!crng tlil~er.li;lilrkkc117 .i.eticrl,.soaion ut~iu hcrgi ceraian soalan ditunjukkan
cfciitltn k~~t.r~ngt~ti. 8. Anclrr tiiher7err~kcru rrrengg~ri~crkcrn kc~lk~il~z~nr. jrang lirlrrk holch r/iprogrumkun. suiniifik 9. I\.I~ISCI I I ~ clic.(rd~117gk(rn I ~ L menjrrwelh Bahagian A icrlrrh 60 minit. Bahagian B L'CI I I I I ~ iuiah 30 tt~inil.
10. Scrohkcrrt .sc.~r~rrtr kel-fctsjtrri~nl~orr ~rkhir tli pcperiksr~un.

SULIT

Hahngian A 128 nzrrrkah]
. J L I L I Y I /. ~ ~ I P I L ~ .( v o ~ / / c i ~n L S I
.bffi.<tr ~ L I I~I I~ ~ J
~ C ~ /7~1h(/gi(l~7 I T ? ini

L ~ L I L / (~Ii n t~ l ~I ?CI ~I ~~~ L I I . I J Lhoh~rgi~m icrluh 60 mini/ ~ l k ~ I/> ini

1

Scorang pelajar m e r ~ j a l a ~ ~ k n n eltsperi~nen satu untuli menyiasat hubungan antara tekanan gas, P dengnn suhi~, . Pelajar itu menyediakan susunan radas seperti diturljukkan dalan~ 7' Kajrth 1.1. l'olol< Bourdon

Rajah 1.1
Gksperilncll climulakan dengnn suhu 10°C dan bacaan Tolok Bourdon dicatatkan. Prosedur di alas diul'lngi dengnn bacaan suhu 20°C, 40°C, 60°C, 80°C dan 100°C. Racann l'olok Rourtlon. I' yang sepndnn dengan nilai-nilai T yang berbeza dit~tn~iukkan pada Raiah 1.2. Rnln!~1 .;. Rajah 1.4. Rajah 1.5, Rqjah 1.6 dan Ra-jah 1.7. (Anggap isipadi~ Lclalang bulat lidah berubah)

[Lihat scbelah SUL,I'I'

S U LIT

'l'olok Ro~trdon

Tolok Bo~lrdon

Bacaan Tolol, L30~1rdon pada
S L I ~ L I 10°C

Bacann Tolok Bourdon pada ~ ~ 1 20°C~ 1 1 Raj a11 1.3

Rajah 1.2

Tolok 130~1rd011

Tolok Hourdon

Bacaan 'I'ololi I3ourdon pad:\ suhu 40°C'

Bacaan Tolok Bourdon pada suhu 60°C Raja1 1.5

7'oloIi 13ourdon

'l'olok Rourdon

Bacaan l'olok Hourdon pada suliu 80°C' Ra.izjah 1 .O

Bacaan Tolok Bourdon pada S L I ~ L100°C I Rajah 1.7

SULIT

5

453 113

( a ) Bagi ekspcrimen yculg ditcrangkan. kenal pasti;
(i) pembolehubah dimanipulasikan,

........................................................................................................................................
[ l murkah] (ii) pembolehubah bergerali bizlas,

........................................................................................................................................
[ l mcrrkcrh] (iii) pembolehubali yang dimalarliaii.

( h ) Berdasarlcan Rqjnli 1.2, liqiali 1.3. Rqjali 1.4, Rajah 1.5. Rajah 1.6 dan Rajah 1.7, tentidtan bacaan tololc I3ourdon bagi nilai-nilai, T, yang sepadan.
.ladualkan kelx~tusananda bagi P untuk setiap nilai T pada ruang di bawah.

[ 5 murkoh]

( c ) Pada kertas graf di halarnan 6. lukiskan graf P melawan T, dengan inenggunakan julat suhu -300°C hingga 100°C pada paksi-x dan julat tekanan 0 kPa hingga 150 kPa pada paksi-y. 15 murkah]

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

Graf P melawan T

SULIT

S U LIT ( d ) Mcnggunakan g a l ' ancla:

7

antar:\ I-' dcngan 7: (i) nyatakan h ~ ~ b u n g a n

[ I mwkoh]

(ii) tcntuknn nilni suhu, 7'apabila tclcanan gas. P adalah sifar. Tunjukkan pada graf anda bagaimana anda menentukan nilai T.

[Lihat sebelah SULlT

SULIT
2

8

453 1 3 1

Seorang pelaiar IIICII-jalankanclcsperi~nen ~untuk mengkaji hubungan alltara kadar reputan bahan radioaktif dengan nlasa. Keputusan eksperimen itu ditunjukkan oleh graf kcaktifan mclawan masa scperti pada Raja11 2.1.

(ct) Keaktif-an awal N,,. balian radioalctif bole11 ditentukai~ daripada pintasan

paksi-keakti liui. Tunjiiklcan pnda graf hagaimana anda menentukan nilai N, clan nyatakan nilainya pada ruang di bawah.
'

( h ) Nyatakan liuhungan antara kealkti 1111 dengan nlasa.

.......................................................................................................................................
[ I markah]
(c)

Daripada graf; (i) tentukan nilai scp:iruli hayat
7'5,

bahan radioaktif, tersebut.

Tuniukkan pada graf'bagnimr~naanda menentukan nilai TI/,.

............................................................................................................................
[2 nmrkal?]
(ii) Pada Inasa ialali 4 jam. berapakall keaktifan yang tertinggal?

SULIT

SULIT

9
Meilggiulakan rumus N = N ,, x apabila 1 = 5
1
-

453113

(4

dail ililai N, di ( a ) hitungkan nilai keaktifan

(2)"

( e ) Nyatakan J u a langkah berjaga-jaga yang perlu dianlbil dilakukan.

senlasa

eksperimen ini

........................................................................................................................................
[2 morkuh]

[Lihat sebclah SULIT

SULIT

10

Rahagian I?

11 2 nltrrkah]
J L I M J L ~~ I I I L I - W ~ sonltrnIc/t(/c~rn I~I L satu N I I C hohugicln ini A,~LI.UIJ . L I F I tlictrc-i~111,yko17 111enjuwab ~ zrnflrk bcrhngirin ini inloh 30 mini!

6 meter

/

/ '
I
Rajah 3.1. Berdasarkan pcrncrhalian clari k e d ~ ~ a - d u n dalani kamera itu. imcj

Rajah 3.1

Seorang pciajar ingln mcnganibil gambar sebuah kereta l u ~ n b aF-3 dalarn satu pameran
d c n g m ~ ~ i c n g g u n n k asebuali Itamera digital. 1me.j kereta itu semakin kecil apabila jarak n kamcra itu dari kel-cla iumbu adalah sen~al<in jauh seperti yang ditunjukka~i pada

( a ) Buat satu inr'crtns yang sesuai.
(h) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai dan bole11 disiasat.

[I markuh] [ I rnarhh]

SIJLIT

SULIT

II

453113

(c) Reka bciituk satu ckspcrimcn untuk inenyiasat liipotesis yang anda nyatakan di (b).

Dengan menggun;~k:in raclns seperti kanta cembung, mcntol, skrin dan lain-lain.

Dal:~nipenerangxi anda jcl:iskaii pcrkara bcrikut;

(i) t i ~ j t ~ a n cksperiincn. (ii) pembolchubali tcrlibat dalam elisperimen, (iii) scnarai radas dan hah;un. (iv) susunan radas. (v) p-owdur ekspwinie~itcrmnsuk kaedah lnengawal pembolchubali dimanipulasi dan I\aedali menguliur pcml~olcliubali bergcrak balas, (vi) cara bagaimanrl anda akan mcnjadualkan data, (vii) cara bagain~a~ia akan nicnganalisis data. anda

[Lihat sebelah SULIT

SLILIT

Pembcsar suara

.lu~uaud~o A

Juruaudio I3

Rajah 4.1

Ra-jali 4.1 nlcnunj~thhand ~ orang juruaudio sedang mcnguji sistenl audio sebuah ~ a pawagam dcngan menguball kedudukan kerusi mereka. Apabila pelterja X dan Pekcrja Y mcngubnli I\etludukan pembesar suara. ~ n a k a kedua-dua juruaudio itu tidak dapat mcndcngar bunyi dengan jelas. Mereka terpaksa mengubah kedudukan kerusi sehingga bunyi Itedcngaran dengan jelas. Ujian ini perlu dilaltukall supaya mcreka dapat nlenentuknn bcdudulcan bunyi >ang jelas b:tgi setiap kenisi yang diatur dala~n pawagam 1111 Mengg~unakan pengetahuan anda tentang fenomena gelombang;

( O ) Nyatalcan satu liipotcsis 5 :mg sesuai dan boleh disiasat.

SULIT

SULIT

(c) Reka bentuk saru cksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan di (A).

Pilih radas yang sesuai seperti penjana audio, pembcsar suara dan lain-lain. Dalam penerangan anda jclashall perkara bcrikut; (i) tujuan ckspcrimcn.

( i i ) pembolehubah tcrlibal dalam eltsperimen,
(iii) senarai radas clan bahan, (iv) susunan radas.
(v) prosedur eksperimen tcrniasult kaedah merlgawal pe~nbolehubah dirnanipulasi dan

kaedah mengukur pernbolch bergeralc balas, (vi)cara bagaimana anda altan men-iadualkan data, ~ncnganalisis data. (vii) cara bagaiinana anda L?l<a~i

l<ISRTAS SOALAN TAMAT

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful