You are on page 1of 12

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 4 listopada 2015 | Nr 21 (198)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

REGION POLITYKA

Adam Gawda senator z Syryni

Uwaga kierowco!
Idzie zima
Fot. adamgaweda.pl

Wybory do senatu w naszym okrgu wyborczym


wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwoci Adam Gawda.
DOMINIKA ZAJC

W padziernikowych wyborach parlamentarnych Adam


Gawda startowa w okrgu
wyborczym nr 72 (Jastrzbie-Zdrj, pow. raciborski, wodzisawski oraz ory) z listy PiS.
Uzyska a 43,36% poparcia,
co dao mu mandat senatora. Kandydatowi PiS zaufao
a 69 014 wyborcw z naszego okrgu. Na drugim miejscu z 26,15% poparcia znalaz
si Mariusz Prus z PO, a zaraz
za nim uplasowa si kandydat
niezaleny KW Mateusz Kania - Program dla lska, ktry uzyska 14,30% gosw. Frekwencja w okrgu, z ktrego
kandydowa Gawda, wyniosa
49,99%.
Adam Gawda ma 48 lat
i jest mieszkacem Syryni.
Ukoczy Politechnik lsk
w Gliwicach na kierunku Grnictwo i Geologia, gdzie uzyska tytu magistra inyniera.
Jego kariera zawodowa jest
cile zwizana z polskim grnictwem. W latach od 1994 do
2007 peni funkcje kierownicze. By koordynatorem Zespou Zarzdzania rodkami
Produkcji w Centrum Wydobywczym Poudnie. Na kopalni peni m.in. funkcj penomocnika dyrektora SZJ, szefa
inwestycji i ochrony rodowiska, zastpcy kierownika suby strzaowej oraz zastpcy
kierownika robt grniczych.
Wczeniej pracowa na stanowisku starszego inspektora
przygotowania produkcji, a take nadgrnika i sztygara zmianowego. W czasie swojej pracy
zawodowej bra udzia w opracowaniu planw ruchu, planw
inwestycyjnych, dokumentacji
i strategii spki. Monitorowa elementy makrootoczenia
spki, w tym prace legislacyjne dotyczce grnictwa i energetyki. Senator Gawda, oprcz
bogatego dowiadczenia zawodowego posiada rwnie dowiadczenie menaderskie, saR E K L A M A

Senator Adam Gawda w towarzystwie pretendujcej do roli premiera RP Beaty Szydo.


morzdowe i parlamentarne.
Swego czasu obejmowa funkcj prezesa klubu sportowego.
W czasie kilkunastoletniej pracy samorzdowej by wiceprzewodniczcym Rady Powiatu
Wodzisawskiego. W tym czasie zainicjowa i uczestniczy w
opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisawskiego.
W 2007 roku zosta wybrany
Posem na Sejm RP, reprezentujc w parlamencie ziemi
wodzisawsk. W czasie swojej kadencji aktywnie wspiera
polskie grnictwo: pracowa
m.in. nad ustaw Prawo geologiczne i grnicze, wprowadzajc kilkanacie korzystnych
rozwiza. Opracowa i zaproponowa rwnie zmiany do
ustawy Prawo energetyczne w
zakresie wsparcia energii produkowanej z metanu grnicze-

go w procesie wysokosprawnej
kogeneracji. Zainicjowa debat
w Sejmie na temat lepszego wykorzystania z rodzimych, w
tym gwnie wgla kamiennego, metanu i gazu upkowego.
Obecnie zasiada w Radzie Sejmiku Wojewdztwa lskiego.
W swoich postulatach wyborczych Gawda podkrela,
e chce by senatorem swojego regionu. Zapewnia, e dooy wszelkich stara, by doprowadzi do modernizacji i
budowy nowych drg oraz poprawy komunikacji w naszym
regionie, w tym Drogi Gwnej Poudniowej, Regionalnej
Drogi Racibrz Rybnik- ory Pszczyna, DW 933 i DW
936. W kwestii podatkw, z
myl o najbiedniejszych obywatelach, chce podnie kwot woln od podatku do 8 tys.

z. Zapowiada due wsparcie


dla maych i rednich przedsibiorstw, ktre s motorem napdowym gospodarki oraz stanowi impuls do rozwoju kraju.
W ramach wsparcia dla maych
rm w planach jest m.in. wprowadzenie podatku obrotowego
dla sklepw wielkopowierzchniowych w celu zmniejszenia
dysproporcji. W postulatach
wyborczych czowieka, ktry
od lat zwizany jest z polskim
grnictwem, nie mogo zabrakn koncepcji dotyczcej obecnej sytuacji w przemyle wydobywczym. Gawda jako senator
chce dy do ustabilizowania
brany wydobywczej oraz trwaego poczenia z nowoczesn
energetyk, co ma by gwarantem bezpieczestwa energetycznego kraju.

REGION KONKURSY

KOLEJNA EDYCJA
TURNIEJU MIAST ZUMI
Zagosuj na swoje miasto
i pom mu wygra kampani promocyjn w Zumi
i Onet!
Dwie poprzednie edycje
turnieju stanowiy powan
rywalizacj najbardziej aktywnych miast Polski. Zwycizc w pierwszej edycji bya
Rawa Mazowiecka, natomiast
triumfatorami drugiej edycji:
Godap, Sejny, Szydowiec.
Na sukces tych miast zapracowali sami mieszkacy dziki
swojej mobilizacji i wytrwaoci w udostpnianiu informacji o turnieju. Swoj cegiek
dooyy wadze miasta, ktre
promoway turniej na swoich
nonikach informacji. W tym
roku odbdzie si trzecia edycja turnieju. Organizatorzy
przewiduj nagrody dla omiu
miast. Trzy gwne nagrody w
postaci rabatu 99% na trzy
kampanie promocyjne o wartociach kolejno: I miejsce
200 tys., II miejsce 100 tys.,
III miejsce 50 tys. z. Podobnie jak w poprzednich latach

bdzie to ranking, w ktrym


uczestnicy mog zagosowa
na jedno spord 335 miast
powiatowych. W zamierzeniach ma to by rywalizacja
rwnych szans, dlatego kade
miasto ma szans wygrania
nagrody. Stosuje si proporcj
iloci gosw do iloci mieszkacw, i to ona decyduje o
pozycji w rankingu. Dodatkowo nagrodzone zostanie miasto, ktre uzyska najwysz
liczb gosw w turnieju. Tak
wic otrzyma ono nagrod w
postaci 99% rabatu na kampani promocyjn o wartoci
50 tys. z. Cztery dodatkowe
nagrody tra do miast, ktre
zostan wybrane w gosowaniu jako miasto: ekologiczne,
przyjazne turystom, aktywne
biznesowo oraz bezpieczne.
Zwyciskie miasta otrzymaj
99% rabatu na dziaania reklamowe o wartoci 5 tys. z
oraz certykaty w zwyciskiej
kategorii.
D

RADLIN BEZPIECZESTWO

UGODZI NOEM
32-latek ugodzi noem
swojego wsplokatora.
25 padziernika policjanci
z radliskiego komisariatu pojechali na ulic Mariack, gdzie
zgoszono awantur pomidzy
wsplokatorami. Stre prawa zastali w mieszkaniu 30-letniego mczyzn, ktry mia na
plecach krwawic ran. Mczyzna by przytomny. Wyjani, e pomidzy nim a koleg
doszo do szarpaniny, w trakcie
ktrej 32-latek mia pchn go
noem kuchennym. Na miejsce

wezwano pogotowie ratunkowe, ktre przewiozo poszkodowanego do szpitala w Rybniku.


Mundurowi natomiast rozpoczli poszukiwania sprawcy,
ktry bezporednio po zdarzeniu uciek z mieszkania. 32-latek jeszcze tego samego dnia zosta zatrzymany. Usysza zarzut
uszkodzenia ciaa oraz grb
karalnych. Sd zastosowa wobec niego tymczasowy areszt na
okres 3 miesicy.
P

2 Wiadomoci

4 listopada 2015, nr 21 (198)

<< GazetaInformator.pl

region polityka

Wybory 2015: Zmiana warty


Po trzech kadencjach w Sejmie zabraknie Henryka Siedlaczka, etatowego przedstawiciela Raciborszczyzny.
Zastpi go Gabriela Lenartowicz.
pawe strzelczyk

W okrgu nr 30 mandaty poselskie uzyskali: Izabela Kloc, Grzegorz Matusiak, Grzegorz Janik, Teresa
Glenc, Czesaw Sobierajski
(wszyscy Prawo i Sprawiedliwo), Gabriela Lenartowicz,
Marek Krzkaa, Krzysztof
Gadowski (Platforma Obywatelska) oraz Krzysztof Sitarski (Kukiz15).
W Senacie RP z naszego
regionu zasidzie Adam Gawda (PiS). Zdoby poparcie a 43,36% gosujcych.
Za nim uplasowa si Dariusz Prus z PO, ktry otrzyma 26,15% gosw. O mandat w Sejmie w okrgu nr
72 walczyli take Mateusz
Kania (14,3%), Beata Baran
(6,57%), Ryszard Leszczyski (4,01%), Aleksander Zioo (3,44%), Jarosaw Ligas
(2,16%). W Senacie jest jednak miejsce tylko dla jednego kandydata. Bdzie nim
ten, ktry uzyska najwiksz liczb gosw, czyli Adam
Gawda, ktry dotychczas
by Radnym Sejmiku Wojewdztwa lskiego.
W Raciborzu od dawna zwyciaa Platforma.
Tak byo i tym razem, cho
przewaga nad drugim z kolei PiS-em okazaa si minimalna i wyniosa niespena

60 gosw. W caym jednak


okrgu przewaga PiS-u nie
podlegaa dyskusji to dotychczasowa opozycja zgarna 5 mandatw przy 3 dla

Najlepszy
wynik
w okrgu
osigna
liderka PiS-u
w regionie,
Izabela Kloc.
Gosowao na ni

43 648 osb.
PO. Ofiar proporcjonalnego
systemu podziau mandatw
metod dHondta pad wanie Henryk Siedlaczek. Parlamentarzysta z Rud Wielkich w caym okrgu uzyska
7 657 gosw, wyprzedzajc
m.in. Teres Glenc i Czesawa Sobierajskiego. Lepszy wynik PiS-u sprawi, e
wymieniona dwjka w Sejmie zasidzie, dla Siedlaczka miejsca jednak zabrako.

Warto jednak wspomnie, e


byy starosta raciborski nie
by w tych wyborach przesadnie przez parti wspierany. Pocztkowo proponowano mu start do Senatu,
ostatecznie na licie do Sejmu musia zadowoli si tylko szst pozycj. Nie by
te specjalnie eksponowany
w trakcie kampanii. To Lenartowicz pojawiaa si przy
kadej moliwej okazji, np. u
boku prezydenta Lenka czy
starosty Winiarskiego podczas rozmaitych wydarze,
promujc przy okazji swoj
kandydatur. Sporym handicapem okazao si te piastowane przez ni stanowisko wicewojewody lskiego.
Bezapelacyjnie najlepszy
wynik w okrgu wykrcia
liderka PiS-u w regionie, p.
Izabela Kloc. Gosowao na
ni 43 648 osb. Dla porwnania, drugi najlepszy wynik
osigna jedynka Platformy Gabriela Lenartowicz,
ktrej zaufao 17 823 wyborcw. To przepa pomidzy
liderkami list obydwu partii.
Dalej nie byo ju takiej dysproporcji. Kolejnym przypada nastpujca ilo gosw:
Matusiak 17 227, Krzkaa
15 404, Sitarski 12 127,
Gadowski 11 459, Janik
9 355, Glenc 6 354, Sobierajski 5 014.

Zbiorcze statystyki gosowania w okrgu 30

Jeli chodzi o podzia terytorialny, to najwiksz reprezentacj bdzie mia Rybnik (Kloc, Janik, Sobierajski,
Krzkaa) i Wodzisaw (Zawadzki, Sitarski, Gawda). Po
jednym przedstawicielu za Jastrzbie-Zdrj i Racibrz.
Jedyn przedstawicielk ziemi raciborskiej bdzie Gabriela Lenartowicz. Niewiele
zabrako, aby w Sejmie z listy partii Jarosawa Kaczyskiego znalaza si Katarzyna
Dutkiewicz. Zabrako jej zaledwie troch ponad 200 gosw. Jednak startujca z nr 5
radna powiatowa nie zaamuje si z tego powodu, wrcz
przeciwnie. Cieszy j znakomity wynik PiS-u w skali kraju. Ponadto jest pierwsz
rezerwow swojej partii w
okrgu. Jeli kto z pitki posw z jakiejkolwiek przyczyny straci mandat, Dutkiewicz
wskakuje na jego miejsce.
W kocwce kampanii
wyborczej spor aktywno
(rnego rodzaju) wykazywaa Anna Ronin, nr 1 na licie
Zjednoczeni dla lska. Na
niewiele jednak to si zdao.
Kandydatka Mniejszoci Niemieckiej otrzymaa niespena
1000 gosw, a wic o wiele
mniej ni wtedy, gdy ubiegaa si o fotel Prezydenta Miasta Raciborza.

komentarz na gorco

Adam Gawda
Senator RP
Informacj o zwycistwie
w wyborach do Senatu odebraem z wielk radoci i satysfakcj. Mam jednak pen
wiadomo odpowiedzialnoci za to zaufanie, potwierdzone tak du iloci osb gosujcych na mnie. To przede
wszystkim olbrzymi kredyt
zaufania zacignity u mieszkacw naszego regionu, ktry zamierzam spaca kadego dnia czteroletniej kadencji
swoj sumienn prac. Bardzo
dobry wynik wyborczy to zobowizanie wobec wszystkich
mieszkacw Subregionu Zachodniego, rwnie tych, ktrzy gosowali na moich konkurentw. Rado z wygranej
jest dla mnie tym wiksza, e
rywalizowaem z dowiadczonymi samorzdowcami,
ktrzy rwnie niezwykle

pracowicie zaangaowali si
w kampani wyborcz. Chciabym im podzikowa za t rywalizacj. Moim zdaniem bardzo dobry wynik caego obozu
Zjednoczonej Prawicy, ktr
mam zaszczyt reprezentowa
w parlamencie, odzwierciedla
pragnienie dobrej zmiany wyraanej przez spoeczestwo w
tych wyborach. Zmiana ta jest
jednak moliwa tylko wtedy,
jeli wszyscy w naszej subie
publicznej bdziemy codziennie koncentrowa si na dobru
pastwa, narodu i ludzi. Jako
senator Rzeczpospolitej Polski chciabym podkreli, e
tak wanie bd wykonywa
swj mandat. Aktywno moja i moich wsppracownikw
podczas kampanii wyborczej to
jedynie wstp do cikiej pracy
nad stworzeniem dobrego prawa w parlamencie. To prawo
ma tworzy warunki rozwoju
gospodarczego, przedsibiorczoci, dziaalnoci kulturalnej
i poprawy jakoci ycia. Dziki niemu mieszkacy naszego
kraju bd mieli lepsze drogi,
wicej miejsc pracy, skuteczniejsz sub zdrowia. Obiecuj, e nad tworzeniem takiego wanie prawa bd czuwa.
Dla ludzi i z ludmi.

Posowie na Sejm VIII kadencji z okrgu wyborczego nr 30


(Rybnik, Racibrz, ory, Wodzisaw i Jastrzbie-Zdrj)

Liczba uprawnionych:
do gosowania 574191
Liczba kart:

Frekwencja
w regionie

wanych 297568
Liczba gosw:

51,82%

wanych 289963
Liczba gosw:

PiS
Izabela Kloc
43 648 gosw

PiS
Grzegorz Matusiak
17 222 gosw

PiS
Grzegorz Janik
9 355 gosw

niewanych 7605

Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe


Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Teresa Glenc
6 354 gosw

PiS
Czesaw Sobierajski
5 014 gosw

PO
Gabriela Lenartowicz
17 823 gosw

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

PiS
Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

PO
Marek Krzkaa
15 404 gosw

PO
Krzysztof Gadowski
11 549 gosw

KUKIZ15
Krzysztof Sitarski
12 127 gosw

WODZISAW LSKI SZPITAL

radlin BEZPIECZESTWO

goci w tym budynku. Mundurowi ustalili, e bya to ju


jego pita wizyta. Mczyzna
na wamania przyjeda rowerem. Za kadym razem krad
przedmioty, ktre w jego uznaniu mg zamieni na pienidze. Jego upem pada gwnie
sprzt elektroniczny i rnego
rodzaju narzdzia. 46-latek nie
pogardzi rwnie m.in. zabawkowym samochodzikiem, figurk dinozaura czy szczotkami do
zamiatania. Policjanci odzyskali cz skradzionego mienia.
Mczyzna usysza ju pierwsze zarzuty. O jego losie zadecyduje sd. Grozi mu kara nawet 10 lat wizienia. Radliscy
ledczy sprawdzaj rwnie, czy
mczyzna nie ma zwizku z innymi podobnymi wamaniami.
ma

besznica BEZPIECZESTWO

paulina krupiska

Ocieplenie budynku szpitala w Wodzisawiu lskim


to istotna inwestycja powiatu
wodzisawskiego i Powiatowego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Rydutowach
i Wodzisawiu l. Wniosek na
remont szpitala dyrekcja placwki zoya ju w 2011 roku.
Jednak wtedy trafi na list rezerwow. Z pocztkiem roku
wadze woj. lskiego zdecydoway si jednak zakwalifikowa
wniosek do unijnego wsparcia,
dziki czemu pojawia si szansa na otrzymanie 85% dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Pozostae 15% stanowio wkad

4,5 mln

dem marki opel corsa, wyjedajc z ulicy Poprzecznej na


ulic Stawow, nie ustpia
pierwszestwa przejazdu poruszajcej si tam rowerzystce. Nastpio zderzenie si
osobwki z cyklistk. 63-letnia rowerzystka z licznymi potuczeniami oraz zamaniem
nosa trafia do szpitala. Obie
kierujce byy trzewe.
ma

WODZISAW lski EDUKACJA

Fot. Barbara Szuleka

Akademia Pikarska
w przedszkolu

w skrcie

Zakoczya si termomodernizacja pawilonu gwnego


szpitala w Wodzisawiu lskim.

Zrealizowanie
tej wartej ponad

Rowerzystka
ranna w wypadku
W Besznicy 23 padziernika doszo do wypadku drogowego, w wyniku
ktrego ucierpiaa 63-letnia rowerzystka.
Wodzisawscy policjanci
wyjaniaj przyczyny i okolicznoci wypadku. Kobieta z licznymi potuczeniami
i zamaniem nosa trafia do
szpitala. Jak ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego,
25-letnia kierujca samocho-

region

Szpital po liftingu

Wpad
zodziej zabawek
Policjanci z Radlina rozliczaj z przestpczej dziaalnoci 46-letniego wamywacza.
Zodziejaszek kilkakrotnie
wamywa si do tego samego
budynku. upem przestpcy
paday najczciej sprzt elektroniczny i narzdzia. Jak na
ironi, nie gardzi nawet zabawkami ani szczotkami do zamiatania. ledczy przedstawili mu
ju pierwsze zarzuty. Seryjny
wamywacz zosta przyapany
na gorcym uczynku przez policj 25 padziernika. Stre
prawa zauwayli otwarte drzwi
jednej z niezamieszkaych posesji. W rodku zastali mczyzn
w biaych rkawiczkach, ktry z
latark w rku penetrowa pomieszczenia. Okazao si, e jest
to 46-letni mieszkaniec Rybnika, ktry nie po raz pierwszy

Wiadomoci 3

4 listopada 2015, nr 21 (198)

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu

GazetaInformator.pl >>

inwestycji umoliwiy rodki unijne,


a take wsparcie
udzielone przez
powiat.
wasny. T kwot, w zwizku
z trudn sytuacj finansow
PPZOZ, dyrektor szpitala Boena Capek pozyskaa z budetu
powiatu wodzisawskiego. To
oczywiste, e sytuacja finansowa nie jest atwa. Gdy pojawia si okazja pozyskania znacznych rodkw zewntrznych na
zadanie, ktrego sami nie bylibymy w stanie sfinansowa,
decyzja o wsparciu szpitali moga by tylko jedna wyjania
starosta Tadeusz Skatua.
Dziki decyzji wadz powiatu i szybkim dziaaniom podj-

Szpital w Wodzisawiu nie tylko zyska nowy wygld.


Zosta rwnie wyposaony w solary.
tym przez dyrekcj PPZOZ, w
krtkim czasie budynek wodzisawskiego szpitala zmieni si
diametralnie. Znikna bowiem
elewacja powstaa w ubiegym
wieku. Zastpia j nowa, szaro-granatowa. Prace budowlane polegay przede wszystkim
na wykonaniu izolacji murw,
dociepleniu cian i stropodachw, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji centralnego ogrzewania
wylicza Boena Capek. Poza ociepleniem i odmalowaniem budynku zastosowano
take nowoczesne technologie
ograniczajce zuycie energii,
czyli kolektory soneczne. Na
budynku kotowni zainstalowanych zostao cznie 100
solarw. To energooszczdne rozwizanie zostanie wykorzystane do wspomagania

instalacji centralnego ogrzewania i dostarczenia ciepej


wody uytkowej. Jak wynika
ze wstpnych oblicze szpitala,
rachunki za centralne ogrzewanie zmniejsz si o okoo 280
tys. z w skali roku. Inwestycja z
pewnoci przyniesie szpitalowi spore oszczdnoci. Dodatkowym atutem jest ograniczenie emisji dwutlenkw siarki,
wgla, azotu i pyw do atmosfery, co w przypadku miast w
grnolskich aglomeracjach
ma istotne znaczenie, takie jak
poprawa komfortu cieplnego i
estetyki budynkw.
Termomodernizacja szpitala w Wodzisawiu l. odbya
si dziki projektowi wspfinansowanemu przez Uni
Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

POWIAT WODZISAWSKI PRAWO

Bezpatna pomoc prawna od nowego roku


Od stycznia 2016 r. w pow. wodzisawskim
bdzie funkcjonowa sze punktw porad prawnych.

Dzieci pod okiem trenera bawi si


i wykonuj przemylane wiczenia.
W Publicznym Przedszkolu Nr 18 w Wodzisawiu l.
najstarsze przedszkolaki
rozpoczy w padzierniku
pierwsze zajcia w ramach
Akademii Pikarskiej.
W Akademii Pikarskiej
Przedszkolaka uczestnicz zarwno chopcy, jak i dziewczynki, ktrzy pod okiem trenera bawi si, wykonuj przemylane
wiczenia i sekwencje ruchowe.
Celem Akademii jest popularyzacja aktywnego spdzania czasu wrd dzieci, zapobieganie
wadom postawy oraz otyoci,
wielostronne nauczanie ruchu
i promocja zdrowego stylu ycia. Zasady obowizujce na
zajciach pozwalaj przedszkolakom efektywnie spdzi czas,
poniewa oparte s na kilku za-

sadniczych elementach. Dzieci


suchaj trenera prowadzcego zajcia, reaguj na gwizdek
trenera, zachowuj si grzecznie wobec kolegw i koleanek
uczestniczcych w zajciach.
Treningi odbywaj si wedug
zasad Fair Play. Zajcia Akademii Pikarskiej wzbudziy u biorcych w nich udzia dzieci wiele
pozytywnych emocji oraz ksztatoway motywacj wewntrzn.
Uwzgldniay bowiem podmiotowe podejcie trenera do dziecka. Troska o prawidowy rozwj
psychospoeczny i ruchowy
przedszkolakw jest czci realizowanego przez PP 18 rocznego planu pracy w biecym
roku szkolnym.
bs

W przyszym roku wchodzi


w ycie ustawa o nieodpatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej. Zgodnie z ni w kadym powiecie ma powsta od 2
do 35 punktw porad prawnych.
W pow. wodzisawskim powstanie sze takich jednostek.
Na terenie powiatu bezpatne
porady prawne maj by udzielane w budynku Zespou Poradni

Specjalistycznych w Wodzisawiu l., w orodkach kultury w


Gokowicach, Czyowicach, Grabwce i Pszowie, a take w Rydutowskim Centrum Kultury,
UG w Mszanie, GCI w Marklowicach oraz OPS-ie w Radlinie.
Z porad bd mogy korzysta osoby, ktre nie ukoczyy
26 lat, podopieczni pomocy spoecznej, osoby powyej 65. ro-

lska platforma
przeciw nienawici
Wojewoda lski, Penomocnik Terenowy Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz Komendant
Wojewdzki Policji w Katowicach zainaugurowali powstanie lskiej Platformy Przeciw
Nienawici. Inicjatywa ma na
celu wymian dowiadcze i
wypracowanie dobrych praktyk
w zakresie przeciwdziaania i
cigania przestpstw z nienawici. Jej uroczystemu utworzeniu
towarzyszyli policjanci, prokuratorzy i przedstawiciele organizacji
pozarzdowych.
Zodziej
piwa zatrzymany
Policjanci z Rydutw zatrzymali
mczyzn, ktry ukrad z lokalu
25 butelek piwa. Do zdarzenia
doszo w poowie padziernika. Sprawc okaza si 32-letni
mieszkaniec Rydutw. Towaru
nie odzyskano, zodziej zdy
wszystko wypi.
Na wolnym
zatrzyma
poszukiwanego
Policjant wodzisawskiej komendy w czasie wolnym od suby
zastrzyma poszukiwanego. Do
zdarzenia doszo 1 listopada na
ul. Pokoju. 50-latek niemajcy
staego miejsca zamieszkania
dotd pozostawa nieuchwytny.
Mczyzna przebywa ju w zakadzie karnym.
Leksykon
Wybitnych Postaci
Do koca grudnia mona
zgasza swoje propozycje do
Leksykonu wybitnych postaci
Powiatu Wodzisawskiego, jaki
w przyszym roku planuje wyda
Starostwo Powiatowe. Leksykon
ma stanowi alfabetyczny zbir
biogramw, yciorysw i sylwetek zasuonych postaci wywodzcych si z powiatu wodzisawskiego.
Zagin
Miosz Grabowski

ku ycia, kombatanci, weterani,


osoby posiadajce wan Kart
Duej Rodziny oraz ofiary katastrof naturalnych i klsk ywioowych. Pomoc bdzie udzielana w
kadym zakresie, z wyczeniem
prawa celnego, dewizowego,
handlowego oraz spraw dotyczcych dziaalnoci gospodarczej.
ma

Konkurs Domu Ksiki


W ostatnim czasie kilku modych autorw z regionu
(Wodzisaw, Rydutowy, Racibrz) wydao ksiki. Podaj kilka przykadw.
Nagrod ksika "Melancholii" Andrzeja Paczkowskiego.
Nagroda dodatkowa t-shirt reklamujcy ksiki Jo Nesbo.
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

Nagroda
dla policjanta
Sier. ukasza Rybicki z Wodzisawia, ktry uratowa ycie
rowerzycie zosta wyrniony
nagrod pienin. Do zdarzenia
doszo w poowie lipca biecego
roku. Policja dostaa zawiadomienie o nieprzytomnym rowerzycie. Sier. Rybicki jako pierwszy
dotar na miejsce i niezwocznie
podj akcj reanimacyjn, ktra
zakoczya si sukcesem.

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Policjanci z Wodzisawia lskiego poszukuj 16-letniego


Miosza Grabowskiego. Chopak
w pitek opuci Powiatowy Dom
Dziecka w Gorzycach i do dzi nie
nawiza kontaktu z opiekunami.
Osoby posiadajce jakiekolwiek
informacje na temat miejsca pobytu zaginionego proszone s o
kontakt osobisty lub telefoniczny
z Komend Powiatow Policji w
Wodzisawiu lskim pod numerami telefonu 32 453 72 55, 32
453 72 65 lub najblisz jednostk policji pod numerem telefonu
997 lub 112.

4 Edukacja

4 listopada 2015, nr 21 (198)

LUBOMIA SPORT

POWIAT WODZISAWSKI SPORT

Niedosyt obu druyn


po remisie 1:1

Straacy
wicemistrzami lska

arkadiusz piechota

Silesia Lubomia zmierzya si na wyjedzie z LKS Ndz.


nie uleg zmianie i Silesia prowadzia skromnie 0:1. Gocie od
pierwszej minuty drugiej poowy zaatakowali bramk rywala.
Tym razem Mateusz Kocot prbowa zaskoczy bramkarza, ale
ten by dobrze ustawiony i pewnie wyapa pik. Kolejne minuty zwalniay nieco gr, ktra toczya si gwnie w rodku pola,
a do szedziesitej pierwszej
minuty. Po faulu z lewej strony
Micha Stroka ustawi pik na
wysokoci dwudziestu metrw
od bramki Silesii. Mocnym, zdecydowanym strzaem wpakowa
pik do siatki, nie dajc szans
bramkarzowi jest remis. W
siedemdziesitej minucie z rzutu ronego dorodkowa Stroka.
Pika poszybowaa nad obrocami i trafia do Margecioka, ktry
uderzy z woleja i tylko milimetry dzieliy goci od utraty bramki pika jednak przesza obok
supka. W kocwce spotkania
zarwno Ndza, jak i Lubomia
nie rezygnowali z walki o trzy
punkty. W osiemdziesitej sidmej minucie, po bdzie obrocw gospodarzy, pik przej
Kocot, ale w starciu z bramka-

KORNOWAC EDUKACJA

R E K L A M A

Rocznica
patrona szkoy
Akcentem religijnym rozpoczo si organizowane
przez dyrekcj gimnazjum
w Kornowacu upamitnienie rocznicy nadania szkole
imienia papiea Polaka.
W dniu 23 padziernika br.
w kociele pw. w. Bartomieja w
Pogrzebieniu odprawiono uroczyst Msz w. jubileuszow z
okazji 10-lecia nadania gimnazjum w Kornowacu imienia Jana Pawa II. Mszy w. przewodniczy ks. Piotr Wala SDB. W
kociele zgromadzili si licznie
parafianie, nauczyciele, modzie,
pracownicy oraz przyjaciele szkoy. W czasie kazania ksidz Piotr
Wala zwrci si bezporednio do
modziey gimnazjum w Kornowacu, przytaczajc pamitne sowa papiea Polaka:

Musicie od siebie wymaga, chociaby inni


od was nie wymagali.
Ksidz przypomnia sowa papiea Franciszka, bdce

rzem zabrako mu szczcia,


aby zmieci futbolwk w siatce. Chwil pniej pik przej
Wojciech Matuszek, ktry mocnym strzaem trafi w poprzeczk. Ostatecznie obrocy wybili
pik za lini boczn. Nastpnie
gr wznowia Silesia i Matuszek
znw dosta pik. Odda celny
strza i kolejny raz napdzi gospodarzom stracha pika minimalnie mina spojenie supka z
poprzeczk. Mecz zakoczy si
wynikiem 1:1. Kolejne spotkanie,
8 listopada (niedziela) LKS 1908
Ndza na wyjedzie zmierzy si
z KS 94 Rachowice, a Silesia Lubomia bdzie podejmowa u siebie TKKF Zuch Orzepowice.
Po 13. kolejce tabela wyglda
nastpujco: 1. Db Gaszowice,
2. TS abdy, 3. Wilki Wilcza,
4. LKS 1908 Ndza, 5. Naprzd
Borucin, 6. Silesia Lubomia, 7.
Czarni Pyskowice, 8. KS 94 Rachowice, 9. Rafako Racibrz, 10.
Jedno Jejkowice, 11. Zameczek Czernica, 12. TKKF Zuch
Orzepowice, 13. Naprzd Rydutowy, 14. LKS Krzyanowice,
15. Zryw Radonia, 16. Fortuna
Gliwice.

jednoczenie przestrog przed


zagroeniami czyhajcymi na
modzie: Halloween to okropne zo, ktre prbuje zawadn
sercami modych ludzi. W trakcie mszy w. modzie powicia
skadane w czasie Mszy w. dary ofiarne. Pod koniec eucharystii grupa muzyczna zapiewaa
hymn wiatowych Dni Modziey pt. Bogosawieni miosierni oraz hymn szk papieskich
My, Jana Pawa uczniowie...
Ksidz Piotr, dzikujc grupie
za urozmaicenie mszy pieniami religijnymi, podkreli, e najlepszym przyjacielem czowieka
jest Jezus Chrystus. Na zakoczenie przypomnia sowa proboszcza Tadeusza Augustyna:
ycz wszystkim, aby nauka w
szkole owocowaa pniej w pracy. Warto zaznaczy, e mottem
miesica racowego w salezjaskiej parafii w Pogrzebieniu
s sowa: Raniec to skarb, ktry trzeba odkry.
ma

Zesp Komendy Powiatowej PSP w Wodzisawiu


l. nie zdoa obroni tytuu najlepszej druyny straackiej w futsalu w regionie.
W powiecie wodzisawskim odbyy si XXIII Mistrzostw lska Straakw
Pastwowej Stray Poarnej
w futsalu o Puchar lskiego
Komendanta Wojewdzkiego PSP, ktre zorganizoway wsplnie: komendy stray z Katowic (wojewdzka) i
Wodzisawia l. (powiatowa),
Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l., Urzd Gminy w
Lubomi oraz MKP Odra-Centrum Wodzisaw lski. Bya
to pierwsza tego rodzaju impreza zorganizowana w pow.
wodzisawskim.
W turnieju wzio udzia a
21 straackich druyn z terenu
caego woj. lskiego. Mecz finaowy, podobnie jak cae zawody, okaza si bardzo zacity i emocjonujcy, bowiem
spotkay si dwie najlepsze
druyny mistrzostw - straacy
z Wodzisawia l.i Gliwic. Do-

datkowo wodzisawianie, grajc u siebie, bronili mistrzowskiego tytuu. Pierwsza poowa


nie przyniosa rozstrzygnicia.
W drugiej jednak gliwiczanie
okazali si lepsi, zdobywajc
w przecigu kilku minut dwie
bramki. Wprawdzie dwie minuty przed kocem spotkania
straacy z Wodzisawia l. zdobyli kontaktowego gola, ale na
wyrwnanie zabrako ju czasu i to reprezentacja Komendy
Miejskiej PSP w Gliwicach wyjechaa z Lubomi z mistrzowskim tytuem, zwyciywszy
wodzisawian 2:1.
Mecz o trzecie miejsce zakoczy si midzy druynami
z Rybnika i ywca. Wynikiem
4:1, co spowodowao, e straacy z Beskidw znaleli si
na czwartym miejscu w kocowej klasyfikacji turnieju.
Najlepszym zawodnikiem mistrzostw wybrano Zbigniewa
Mirg z KM PSP w Gliwicach.
Tytu najlepszego strzelca uzyska Wojciech Koek z KM PSP
w Bielsku-Biaej, a najlepszego
bramkarza ukasz Groszak z
KM PSP w Gliwicach. Dekora-

cji zwycizcw oraz wrczenia


nagrd dokona wodzisawski starosta Tadeusz Skatua,
ktry obj wydarzenie swoim patronatem, wjt Lubomi
Czesaw Burek, naczelnik wydziau szkolenia i sportu KW
PSP w Katowicach st. bryg.
Bogdan Bonczek oraz Komendant Powiatowy PSP w Wodzisawiu l. st. kpt. Marek Misiura. Same zawody nie odbyyby
si, gdyby nie sztab ludzi zatrudnionych w wodzisawskiej stray poarnej, ktrych
prac koordynowa dowdca
Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 2 w Rydutowach kpt.
Krzysztof Ograbek.
Reprezentacja KP PSP
w Wodzisawiu lskim wystpia w skadzie: kierownik
druyny Piotr Brachmaski,
bramkarz Adam Burek, zawodnicy: Adam Jachimowicz,
Robert bikowski, Tomasz
Starowicz, Wojciech Dzierga, Jacek Baan, Tomek Kamczyk, Rafa Obara, Krzysztof
Masarczyk, Dariusz Oleksiak.
ks
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu

Fot. Arkadiusz Piechota

31 padziernika na stadionie w Ndzy


gospodarze podejmowali Silesi Lubomia.

Zacita rywalizacja midzy


LKS-em 1908 Ndza a Silesi Lubomia dostarczya sporo
emocji do samego koca spotkania. Zarwno zawodnicy,
jak i kibice obu zespow mog
odczuwa lekki niedosyt i musz zadowoli si tylko jednym
punktem.Ju w smej minucie
szans na prowadzenie mieli gospodarze. Zawodnik z numerem 3 (Mykola Kozub) prostopadym podaniem otworzy
drog do bramki Adrianowi Cicheckiemu. Ten przeoy pik
na lew nog, ale strza zatrzyma dobrze ustawiony bramkarz. Cztery minuty pniej kolejn akcj, tym razem prawym
skrzydem przeprowadzili gospodarze. Sebastian Margeciok
poda do Mariusza Frydryka, ten
wycofa pik do Tomasza Czernego, ktry zdecydowa si na
strza z linii szesnastu metrw.
Bramkarz popisa si czujnoci
i wybi pik, ktra ldowaa pod
nogami Frydryka. Ten z ostrego
kta strzeli, ale bramkarz ponownie nie da si zaskoczy. W
szesnastej minucie Silesia wywalczya rzut rony. Wojciech
Grabiniok dokadnie dorodkowa, ale bramkarz w ostatniej
chwili cign pik z gowy nacierajcego rywala. Po faulu w
trzydziestej minucie na Denisie
Abramczyku do strzau z dwudziestu metrw ustawi si Grabiniok. Technicznym uderzeniem posa futbolwk w stron
bramki. Ta uderzya w poprzeczk i ostatecznie wpada do siatki. Bramkarz gospodarzy jakby
przymarz do murawy, a jedyne co zrobi, to odprowadzi pik wzrokiem. Wynik do przerwy

<< GazetaInformator.pl

Reprezentacja KP PSP w Wodzisawiu lskim.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 21/2015


region

GazetaInformator.pl 4 listopada 2015 nr 21 (198)

gospodarka

Spotkanie Partnerw Wspierajcych platform SILESIAinfo


Fot. Kamila Wolny-Wilczok

Urzdy zadeklaroway wzajemn wspprac w ramach prowadzenia


i rozwoju Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej SILESIAinfo.
ireneusz burek

30 padziernika br. prezydent Mirosaw Lenk wraz z


wiceprezydentem Iren ylak
zaprosili na spotkanie osoby
reprezentujce instytucje, ktre przystpiy do roli partnerw wspierajcych projektu SILESIAinfo.
Podczas spotkania oficjalnie podpisano umow o wsppracy, co zapiecztowao podjcie wsplnego przedsiwzicia,
majcego na celu stwarzanie
warunkw rozwoju gospodarczego Raciborza i szeroko
rozumianego rozwoju przedsibiorczoci. Partnerzy wspierajcy, w myl podpisanej umowy, zadeklarowali wzajemn
wspprac w ramach prowadzenia i rozwoju Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy
Informacyjnej SILESIAinfo.
Zaoeniem platformy jest dotarcie z informacj o charakR E K L A M A

W Urzdzie Miasta podpisano porozumienie w sprawie


SILESIAinfo. Na zdjciu od lewej starosta Ryszard
Winiarski, prorektor PWSZ dr Jakub Berezowski,
komendant KPP w Raciborzu Pawe Zajc.
terze gospodarczym do jak
najwikszego grona przedsibiorcw. Bardzo duy nacisk w
projekcie kadzie si na to, aby
informacje pochodziy z lokalnych urzdw, z ktrymi maj
styczno przedsibiorcy. Przypomnijmy, e do projektu w-

czyy si nastpujce urzdy:


Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Powiatowy Urzd Pracy, Urzd Skarbowy w Raciborzu, ZUS Racibrz, Powiatowa
Komenda Policji w Raciborzu,
PWSZ w Raciborzu, Urzd Celny w Rybniku, Powiatowa Sta-

cja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu.


Podczas spotkania omwiono zaoenia wsplnych
dziaa oraz oczekiwania wobec
partnerw. Prowadzcy spotkanie Ireneusz Burek zaprezentowa gwne zadania, ktre stoj
przed administratorem systemu, w szczeglnoci promocj
platformy, regularne prezentowanie najnowszych informacji
pochodzcych od partnerw
wspierajcych. Do zada administratora bdzie m.in. wypracowanie zasad przekazywania
informacji, wyznaczenie osb
odpowiedzialnych za kontakty oraz poruszan tematyk na
amach serwisu, a take wypracowanie takiego obszaru wsppracy, ktry przyniesie wsplne
korzyci stronom porozumienia oraz przedsibiorcom.
Prowadzenie platformy polega m.in. na zbieraniu, selekcji
i opracowaniu rozproszonych

w wielu rdach informacji


przydatnych dla przedsibiorcw, publikowaniu ich na stronie informacyjnej SILESIAinfo.
org oraz wreszcie dostarczaniu informacji poprzez system
newsletterowy do zarejestrowanych uytkownikw systemu.
Podczas spotkania zaprezentowano m.in. katalog rde informacji gospodarczych, ktry
bdzie rozwijany wraz z partnerami. Wrd tych nie moe
zabrakn lokalnych urzdw,
z ktrymi styka si przedsibiorca. To tutaj bowiem tworzy
si lub przetwarza informacje
merytoryczne dotyczce podatkw, finansw, rynku pracy itp.
Oczekiwania wobec partnerw
to rwnie: konsultowanie za-

gadnie i pyta przesyanych


za porednictwem platformy przez przedsibiorcw do
partnerw, wspieranie dziaa
informacyjno-promocyjnych
dotyczcych upowszechniania
wiedzy w rodowisku lokalnym o inicjatywach dotyczcych rozwoju przedsibiorczoci, promocji na rzecz rozwoju
gospodarczego przedsibiorstw
Euroregionu Silesia w ramach
dziaalnoci statutowej.
W najbliszych dniach prowadzone bd kolejne, indywidualne spotkania, podczas ktrych omwione zostan tematy,
jakie trafi w pierwszej kolejnoci na platform SILESIAinfo, a
za jej porednictwem do przedsibiorcw.

6 PLUSY BIZNESU

4 listopada 2015, nr 21 (198)

DLA

POWIAT RACIBORSKI GOSPODARKA

wodzisaw lski edukacja

61 wiatrakw w caym powiecie

Firmy anagauj
si w edukacj

Fot. Gazeta Informator

Starostwo Powiatowe w Raciborzu


wydao 61 pozwole na budow wiatrakw.
pawe strzelczyk

Starostwo nie podejmuje


decyzji w tej sprawie, co najwyej wydaje pozwolenie na budow. O tym, czy chc wiatrakw,
decyduj wadze gmin i inwestorzy tumaczy starosta Ryszard
Winiarski. W ten sposb szef powiatu odnis si do zarzutw,
jakoby za plecami mieszkacw
i mimo ich wyranych sprzeciww starostwo przyczyniao si
do powstawania kolejnych farm
wiatrowych. Ostatnio np. przeciwko wiatrakom protestowali
mieszkacy gminy Krzanowice.
Protesty nie ominy te gminy
Rudnik, pioniera w dziedzinie
tego typu inwestycji w powiecie raciborskim. Tam jednak,
jak twierdzi starosta, kady rolnik chcia, aby wiatrak stan na
jego polu, gdy zawsze to dodatkowy, znaczny zastrzyk gotwki.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydao 61 pozwole


na budow wiatrakw. Jednak dotychczas na terenie
powiatu nie wybudowano ani jednej tego typu konstrukcji.

<< GazetaInformator.pl

Po serii spotka mieszkacw z


wadzami i inwestorami osignito porozumienie. Teraz starosta stawia rudnickie soectwa
za przykad, w jaki sposb oswaja ludzi z wiatrakami.
A bdzie to konieczne, gdy
ju wkrtce na terenie powiatu
moe stan 61 wiatrakw tyle starostwo wydao pozwole
na budow. W gminie Rudnik
bdzie ich 22, Krzanowice 17 i
Pietrowice Wielkie 22. Radna
Katarzyna Dutkiewicz podczas
ostatniej sesji wyrazia niezadowolenie z powodu braku dialogu z lokalnymi spoecznociami
i dostatecznej informacji ze strony gmin co do lokowania kolejnych farm. Winiarski nie zgodzi
si z zarzutem. Samorzdy informoway poprzez swoje urzdowe kanay. Posdzanie nas, e
zrobilimy co po cichu jest bezpodstawne skwitowa.

Kada firma z terenu Wodzisawia lskiego moe


zosta "Oficjalnym Przyjacielem Przedszkola".
Oficjalny Przyjaciel Przedszkola tytu ten ma charakter prestiowy i jest potwierdzeniem zaangaowania firmy
w ycie spoecznoci danego
przedszkola. Nadany zostanie
firmom, ktre zechc szczeglnie duo uwagi powici sprawom wybranego przedszkola i
przedszkolakw.
Nasz akcj kierujemy
do firm, ktre zechc szczeglnie duo uwagi powici sprawom wybranego przedszkola i
przedszkolakw. Do przyjani nikogo nie mona zmusi,
dlatego tytu bdzie przyznawany na wniosek waciciela
firmy. Wiadomo, e przyja
to wielkie sowo, wymagajce
czsto powicenia i zaangaowania. To deklaracja w miar
moliwoci staej wsppracy,
wsparcia i przede wszystkim

zainteresowania problemami
w tym wypadku caej spoecznoci przedszkolnej informuje Urzd Miasta w Wodzisawiu
lskim.
Dziki
zadeklarowaniu
przyjani firmy otrzymaj moliwo prezentowania swojego
logo o powierzchni nie wikszej
ni 5030 cm na murach placwki oraz stronie internetowej
przedszkola. Tytu Oficjalny
Przyjaciel Przedszkola z uwagi
na jego presti bdzie mg by
wykorzystywany we wszystkich
materiaach promocyjnych firmy i z pewnoci wspomoe
dziaania w kreowaniu jej wizerunku. Aby uzyska tytu,
naley wypeni deklaracj, w
ktrej przedsibiorca wyraa
ch wsppracy z przedszkolami. Deklaracja oraz regulamin
akcji jest dostpny na stronie
internetowej Urzdu Miasta w
Wodzisawiu lskim.
p

R E K L A M A

R E K L A M A

W listopadadzie na Naszych GOCI czeka wiele atrakcji...


koncerty, pokazy i nagrody niespodzianki!

AKTUALNE INFORMACJE zawsze na:


www.facebook.com/piwiarnia.warecka

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 15

4 listopada 2015, nr 21 (198)

RYDUTOWY SYLWETKI
Fot. Archiwum Thomasa Arnolsa

Kolejna powie Thomasa Arnolda


Obydwie ksiki (33 dni prawdy i Tetragon) stanowi cz wikszego
przedsiwzicia, ktrego kolejne etapy czytelnik bdzie mg odkrywa
ju w nadchodzcym roku.
PAULINA KRUPISKA

Farmaceuta z Rydutw
zamierza bowiem napisa seri kryminalnych powieci. Co
kryje w sobie najnowsze dzieo Thomasa Arnolda? Tetragon to nic innego jak gura
geometryczna majca cztery
boki. Jednak jej znaczenie w
ksice jest znacznie wiksze zapewnia nas autor. W
pierwszym momencie akcja
Tetragonu sugeruje, e bdziemy mieli do czynienia ze
ledztwem w sprawie zniknicia syna wiceszefa policji w
Cleveland, ale wraz z kolejnymi rozdziaami czytelnik zostaje wcignity w wir wydarze
pobocznych, ktre powoli zaczynaj wysuwa si na pierwszy plan. Zniknicie jednego
czowieka przestaje by istotne
w obliczu problemu, z jakim

policji przyjdzie si wkrtce


zmierzy.
Kompozycja Tetragonu
jest inna ni w 33 dniach prawdy. W poprzedniej powieci
mielimy do czynienia z pozornie niezwizanymi sprawami,
ostatecznie czcymi si w cao. W przypadku nowej ksiki
ledztwo ewoluuje a do punktu
kulminacyjnego, ktry przypada
na 27 wrzenia 2015 roku. Data
ta nie jest przypadkowa, bo wanie tego dnia w nocy na caym
wiecie mielimy do czynienia z
wyjtkowym zjawiskiem, ktre zostao nazwane krwawym
ksiycem wyjania Thomas
Arnold. Ksiyc znalaz si w
cieniu ziemi, a kilka dodatkowych czynnikw spowodowao, e jego zaciemniona tarcza
przybraa krwistoczerwon barw. I cho to czysta astronomia,
wielu ludzi na wiecie wierzy, e

Okadka najnowszej ksiki Thomasa Arnolda.

R E K L A M A

Arnold Paczek z Rydutw


tworzy pod pseudonimem Thomas Arnold.

WODZISAW LSKI SPORT

TTT

SALON DZIECICY
Tylko u nas:
- najwikszy wybr wzkw i fotelikw
- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
RACIBRZ, ul. Czstochowska 8
- rowerki dziecice
Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

+48 730 80 50 80
/bobowozki.raciborz

wanie tego typu zjawisko moe pocign za sob niewyobraalne zmiany. Smaczku sprawie
dodaje fakt, e krwawy ksiyc
zosta opisany w Apokalipsie
w. Jana jako jedno ze zjawisk
mogcych poprzedza koniec
wiata dodaje autor.
Umiejtne poczenie kilku faktw z astronomicznym
zjawiskiem pozwolio autorowi
stworzy powie, ktra tylko

w teorii jest kcj literack. Ta


historia moga wydarzy si naprawd! Thomas Arnold pracuje ju nad kolejn ksik, ktra powinna ukaza si wiosn
przyszego roku. Zapowiada,
e Horyzont umysu bdzie
punktem zwrotnym w biograi
gwnych bohaterw znanych z
dwch kolejnych czci, ale na
razie nie zdradza wicej szczegw.

16 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

4 listopada 2015, nr 21 (198)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
PRACA

FINANSE
Jesienna promocja! Kredyt z
oprocentowaniem 4,9%, gotwka do 255 tys. z, bez zbdnych
formalnoci, szybka decyzja kredytowa! Racibrz Tel. 882 19 34
34 lub 882 19 33 33.
Najwikszy wybr poyczek pozabankowych w miecie! Szybko,
bez zbdnych formalnoci, wysokie kwoty, duy wybr. Tel. 882
19 34 34 lub 882 19 33 33.
Pilnie potrzebujesz gotwki? Moesz otrzyma do 25 000 z bez
BIKu. Dla osb prywatnych oraz
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Poyczka bez zbdnych
formalnoci, wygodny przelew na
konto. Tel. 500 198 766.

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 669 653 649

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

tel. 601 46 20 03, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Chwilwki szybko i dyskretnie.


Minimum
formalnoci,tylko
trzy podpisy, pienidze w tym
samym dniu. Zapraszamy!! Tel.
723 321 555.
Potrzebujesz pilnie gotwki? Dobrze trae! U nas
znajdziesz najwicej ofert
pozabankowych i bankowych. Tel. 505 403 206. Zapraszamy!

Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Restauracja w Raciborzu przyjmie


do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej studentk.
Wymagania: aktualna ksieczka
sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel. 501 290 217.

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania:
umiejtno robienia
dobrych zdj,
wasny sprzt fotograczny,
dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

RNE

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy
Nawet 300 EUR premii!
Tel. 32 506 55 87

ZATRUDNIMY

osoby z orzeczeniem o niepenosprawnoci na umow


o prac. Praca w Kornicy jako
sprzataczka, osoba sprzatajca,
pracownik gospodarczy.
Tel. 731 732 287.

PRACA
REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
WYNAJM
2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, powierzchnia 52m, 1 pitro.
Kontakt telefoniczny
501 224 638.

Do wynajcia mieszkanie 3-pokojowe z kuchni, II pitro, ciepe, soneczne. Ciepa woda z ciepowni, duy pokj, po remoncie.
Przystpna cena. Racibrz, ul. Zamoyskiego. Tel. 731 338 688.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


MOTORYZACJA
Oferuj drobne naprawy samochodowe. Co si popsuo? Jest
do wymiany? Potrzebna Ci rada? Zadzwo! Na pewno si dogadamy. Wodzisaw lski, tel.
605 642 257.
SKUP SAMOCHODW POWYPADKOWYCH! Kupi kady samochd do 10 000 zotych, Rydutowy, tel. 511 510 883.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Usugi: malowanie wntrz oraz


elewacji , tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien,
drzwi oraz paneli. Wykoczenie
wntrz. Tel. 606 505 169.
Oferuj wszelkie naprawy okien i
drzwi peen serwis wraz z montaem. Tanio. Tel. 600 233 634.
Wykonam wszystkie drobne prace: tapetowanie, malowanie i inne. Malowanie od 4 z/m2, tapetowanie od 5 z/m2. Tel. 723 672
519.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721
Sprzedam meble stylowe XIX
wiek w dobrym stanie. Komoda, pomocnik i fotel.
Tel. 502 485 955
Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT

LUSARSKO-MECHANICZNY

Adam Majnusz
Tel. 32 4151880
Mariaska 1, 47-400 Racibrz

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

Usugi kopark koow 24t.


wiadczymy usugi sprztem budowlanym. Przycza kanalizacyjne, wykopy, niwelacje terenu,
wyburzenia, korytowanie, utwardzanie terenu. Tel. 795 001 385.
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 17

4 listopada 2015, nr 21 (198)

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Przegld Teatrw Osb Niepenosprawnych po raz pity


paulina krupiska

Przegld Teatrw Osb


Niepenosprawnych
Para buch-teatr w ruch to nazwa imprezy, ktrej realizacji
podjo si po raz pity Wodzisawskie Centrum Kultury, udowadniajc, e scena nie

ma barier, a teatr niejedno ma


imi. To przegld teatrw osb
niepenosprawnych, ktremu
przywieca jeden gwny cel
odkrywanie radoci, jak daje
tworzenie bez narzuconych z
gry ogranicze.
W tym roku do przegldu zakwalifikoway si: Dom

Fot. Justyna Koniszewska

Para buch - teatr w ruch w Wodzisawskim Centrum Kultury.


Na scenie zaprezentoway si grupy teatralne z caego wojewdztwa.
Pomocy Spoecznej Feniks
Skoczw, SZSP Szkoa ycia
w Rybniku, DPS im. T. Piekarza w Harbutowicach oddz. w
Mylenicach, WTZ przy DPS w
yszkowicach, ZS nr 9 Jastrzbie Zdrj, WTZ Promyk z Katowic. Wszystkie zespoy otrzymay wyrnienia.

RYDUTOWY ROZRYWKA

Fot. Leszek Iwulski

Caa gra talentw

Tancerki ze Stowarzyszenia Osb Niepenosprawnych


w Rydutowach wprowadziy publiczno w egzotyczny
klimat Bollywood.
Recytacje wierszy, tace,
skecze, piosenki. To i jeszcze wicej zaprezentowali niepenosprawni artyci
na deskach RCK-u.
27 padziernika na deskach
Rydutowskiego Centrum Kultury ponownie zalniy gwiazdy. Najjaniejszym, najpikniejszym blaskiem. Tym razem

publiczno czarowali niepenosprawni artyci. Wykonawcy to


gwnie mieszkacy naszego powiatu, ale nie zabrako rwnie
przedstawicieli np. Raciborza,
Rybnika i Katowic. Frekwencja,
podobnie jak wraenia widzw,
bya fantastyczna. Sala kinowa
RCK-u zapenia si po brzegi,
tak, e kilku zainteresowanych

ogldaniem dokona artystycznych musiao nawet stan na


schodkach. Przeszo 300 ludzi
chciao zobaczy tace, usysze
dobr piosenk i wietn recytacj wiersza. Gocie RCK-u tego
dnia mogli jednak nie tylko podziwia artystw na scenie. W
budynku rozmieszczona bya
take wystawa rysunkw, obrazw i rkodziea niepenosprawnych przedstawicieli wiata kultury. Organizatorem caego
przedsiwzicia jest Stowarzyszenie Osb Niepenosprawnych w Rydutowach. Artyci ze
stowarzyszenia zreszt festiwal
zainaugurowali. Zaprezentowali przepikny taniec rodem z
Bollywood. Tancerze i tancerki
zabrali oczarowane audytorium
w wiat feerii barw, pstrokacizny
strojw i na poy magicznego ruchu. Do Rydutw przybliy si
tego dnia Ganges. Niezwykle
inspirujcy by rwnie wystp
uczestnikw Warsztatw Terapii
Zajciowej w Gorzycach. Artyci
pokazali publicznoci tak awangardow interpretacj wiersza
Juliana Tuwima, e po zakoczeniu ich wystpu trudno by-

o usysze wasne myli przez


cian niemilkncych salw braw.
Podziw zebranych wzbudzi
rwnie nastoletni Piotrek z Radlina, ktry recytowa z pamici
wiersz autorstwa swojej mamy.
Ponad 2,5-godzinny program
poprowadziy dyrektor RCK-u
Janina Chlebik-Turek i Joanna
Adamczyk . Festiwal finansowany jest dziki rodkom uzyskanym z Pastwowego Funduszu
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, budetu miasta Rydutowy i pienidzy pochodzcych ze Starostwa Powiatowego
w Wodzisawiu. Na widowni dokonania niepenosprawnych artystw ledzia burmistrz Rydu-

tw Kornelia Newy, wicestarosta


Leszek Bizo i czonek zarzdu
starostwa powiatowego Dariusz Prus oraz przewodniczcy
Lucjan Szwan i pose Krzysztof
Gadowski. Dariusz Prus powiedzia nam: Imprezy tego typu
s szalenie wane dla powiatu. Naley je promowa, bo s
nie tylko form terapii, ale take niepowtarzaln okazj spotkania si z naprawd wielkim
talentem niepenosprawnych.
Warto zauway, e ta wspaniaa impreza jest przygotowywana ju po raz 13., a organizatorka przedsiwzicia Barbara
Wojciechowska zarzeka si, e
bynajmniej nie jest to ostatni

raz. Wojciechowska powiedziaa nam: To nie tylko miejsce, w


ktrym mona podziwia umiejtnoci, talent i wyobrani naszych podopiecznych, ale take
forma terapii. Podobnie jak ich
penosprawni koledzy z teatrw,
planw filmowych, pracowni
plastycznych, take oni wkadaj w swoje wystpy wiele serca i
wysiku. Powicaj temu wydarzeniu wiele czasu na prbach.
yj tym wydarzeniem. Co roku
festiwal przyciga komplet publicznoci i jestem przekonana,
e w 2016 r. nie bdzie inaczej.
l

R E K L A M A

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

18 Rozrywka

4 listopada 2015, nr 21 (198)

WODZISAW LSKI KULTURA

GORZYCE SYLWETKI

Nagrody dla dziaaczy kultury

Gorzycka Pera 2015

22 padziernika wrczono nagrody


za osignicia w dziedzinie kultury i sztuki.

Ju po raz 10. wrczony zosta tytu honorowy Gorzycka Pera, ktry w br.
otrzyma Joachim Nielaba
z Turzy lskiej.

R E K L A M A

Marek Rybarz. W drugiej czci spotkania wrczone zostay


stypendia 49. najzdolniejszym
uczniom z terenu gminy Gorzyce, za bardzo dobre wyniki w
Fot. P. Zgrzdek

turskiego rodowiska oraz promuje w szczeglny sposb ma gminn ojczyzn. Gratulacje i


yczenia pod adresem laureata
zoy przewodniczcy kapitu-

Fot. Gazeta Wodzisawska

dominika zajc

Prezydent Wodzisawia
lskiego, Mieczysaw Kieca wrczy nagrody za osignicia w dziedzinie kultury
i sztuki. Pierwszym z wyrnionych by Kazimierz Cichy,
ktry dziaa w Towarzystwie
Mionikw Ziemi Wodzisawskiej oraz utworzy garleri Art Wladislawia. Od lat
tworzy take biuletyn historyczny Herold Wodzisawski. Jest historykiem, lokalnym dziaaczem i publicyst.
Nagrod z rk prezydenta odebra take zesp Walfad (Wojciech Ciuraj, Kacper
Kucharski, Maciej Kucharski
i Dawid Makosz). Grupa powstaa w 2011 roku z inicjatywy Wojtka Ciuraja. Artyci
wykonuj muzyk z pogranicza rocka progresywnego.
Od pocztku swojego istnienia grupa wydaa dwa autorskie albumy. Muzycy po wydaniu ostatniego albumu pt.
An Unsung hero, salty rains&Him zostali okrzyknici
now si muzyczn. Suchacze oraz krytycy muzyczni
przyjli j bardzo dobrze.
Podczas
uroczystoci
wrczenia nagrd prezydent
przyzna rwnie stypendium za twrczo artystyczn. Stypendium otrzyma
Grzegorz Gawenda, ktry

<< GazetaInformator.pl

Kazimierz Cichy, zesp Walfad, Grzegorz Gawenda,


Emila Polok to laureaci nagrody prezydenta
w dziedzinie kultury i sztuki.
jest wokalist i gitarzyst zespou The Thinners. Zesp
powsta w 1994 roku w Wodzisawiu lskim. Gra punk
rocka.
Nie zapomniano take o
Emilii Polok, ktra w ostatnim czasie przyczynia si do
tego, e o Wodzisawiu usyszaa caa Polska. Dziewczyn-

ka, ktra odnalaza synny


cios mamuta take odebraa
wyrnienie z rk prezydenta. Dziki temu, e powiadomia odpowiednie suby,
dowiedziano si o znalezisku, jakim jest cios mamuta
mwi prezydent. Dla nagrodzonych wystpili Robert
Czech i Piotr Wojaczek.

Wieloletni sotys Turzy lskiej laureatem Gorzyckiej Pery.


Uroczysta gala, poczona
z wrczeniem stypendiw najzdolniejszym uczniom, odbya
si 22 padziernika 2015 r. w
sali DPS w Gorzycach. Do tej
pory tytu ten otrzymao 15 osb
za wybitne osignicia i zasugi
dla gminy Gorzyce. W wygoszonej laudacji podkrelone zostay zasugi Joachima Nielaby
wieloletniego sotysa, ktrego aktywno wspiera rozwj

y tytularnej. Krzysztof Maek


wraz z wjtem gminy Danielem
Jakubczykiem wrczyli pamitkow statuetk oraz dyplom.
Ciepe sowa skierowali take zaproszeni gocie: wiecewojewoda lski Gabriela Lenartowicz, posowie na Sejm RP
VII kadencji Krzysztof Gadowski i Ryszard Zawadzki,
starosta wodzisawski Tadeusz
Skatua oraz radny powiatowy

nauce oraz wysokie osignicia


w olimpiadach i konkursach.
Specjalnie dla wszystkich zebranych wystpi Zesp Trzy
Pite w skadzie: Sawomir
Chrobok, Jacek Tomala, Radosaw Sosna, Leszek Koek, Dariusz Wierzgo oraz modzie z
turskiego gimnazjum pod kierunkiem Roberta Wija.
ma

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

4 listopada 2015, nr 21 (198)

PSZW MOK 10 LISTOPADA

R E K L A M A

ROCK TRENDY
MOK Pszw zaprasza na
cykliczn imprez Rock Trendy. Tegoroczn gwiazd Rock
Trendy bdzie zesp LUXTORPEDA. Wystpi take czeski zesp z Pragi SKYWALKER.
Koncert rozpocznie wystp

pszowskiej grupy DPSA, za


gospodarzami wydarzenia bd
muzycy zespou RISEUP. Blisze informacje i biece newsy
na fanpageu MOK-u w wydarzeniach oraz fanpageu ROCK
TRENDY na facebooku.

RACIBRZ RCK 13 LISTOPADA

WYSTP PIOTRA BATROCZYKA


13 listopada o godz. 19.00
w Domu Kultury Strzecha
w Raciborzu z programem
Tylko dla dorosych wystpi Piotr Batroczyk. Bilety w
cenie 40 z. By dziaaczem
studenckiego ruchu artystycznego, m.in. laureatem Festiwalu Artystycznego Modziey Akademickiej FAMA.
Pniej zaj si zawodowo
dziaalnoci konferansjersk, prowadzc rne festi-

wale i imprezy kabaretowe. W


Telewizji Polskiej by prezenterem takich programw, jak
Zwyczajni niezwyczajni, Pegaz
czy Kochamy polskie komedie.
W 2001 wyda tomik wierszy
Krawiectwo miarowe. Samouczek. W 2006 rozpocz
wspprac z telewizj Polsat,
w ktrej prowadzi program
Piotr Batroczyk przedstawia, nagrodzony na IX Festiwalu Dobrego Humoru w

Gdasku w 2008. Od 2008


do 2009 prowadzi natomiast
program Piotr Batroczyk na
ywo. Wcieli si w posta
Johna McPhersona w emitowanym przez telewizj Polsat,
a nastpnie przez TV 4 improwizowanym serialu kabaretowym Spadkobiercy. Laureat
Wiktora 2004 oraz Wiktora
2007 w kategorii Osobowo
telewizyjna.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

WODZISAW LSKI WCK 7 LISTOPAD

SPEKTAKL KOCHANIE NA KREDYT


7 listopada o godz. 18.00
w WCK-u odbdzie si spektakl teatralny Kochanie na
kredyt. Jest to komedia z
elementami farsy wypuke
zwierciado, ktrego znieksztacenie komicznie wyolbrzymia szczegy rzeczywistoci. Kade powikszenie

ma jednak to do siebie, e
daje widzowi szans dostrzeenia pozornie nieistotnych
detali determinujcych nasze
ycie, a z tego spostrzeenia
pynie konkretna nauka w
dzisiejszym wiecie niezwyle
atwo jest pomyli pragnienie
z naogiem. Obsada: Agniesz-

ka Sienkiewicz, Magorzata Pieczyska, Filip Bobek,


Przemysaw Sadowski, Piotr
Zelt Bilety mona rezerwowa pod nr tel. (32)455 48 55
lub osobicie w sekretariacie
WCK. Cena biletu: 80 z. Czas
trwania spektaklu: 120 minut
(1 przerwa).

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
10 LUSTOPADA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
10 listopada w RCK Feniks o godz. 12.00 odbdzie sie spotkanie z przedstawicielem Centrum Weterana Dziaa
Poza Granicami Pastwa oraz Koncert Pieni Patriotycznych godz. 18.00
14 LISTOPADA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
14 listopada o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kultury
odbdzie si Koncert Wiedeski. Bilety w cenie 45 z.
14 LISTOPADA - MOK - RADLIN
14 listopada w Radlinie odbdzie si impreza muzyczna pod
hasem Radliskie Oblicza Bluesa 2015. Wystpi m.in.
Tipsy Drivers i Why Ducky?
15 LISTOPADA - MOSIR - WODZISAW
15 listopada w Wodzisawiu odbdzie si IX Pmaraton Wodzisawski. Opata startowa wynosi 40 z. Start o godz. 11.00.
15 LISTOPADA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
15 listopada w RCK Feniks o godz, 16.00 odbdzie si Festiwal
Piosenki na Bkicie.
21 LISTOPADA - WCK - WODZISAW
R E K L A M A

Promocja!
Do koca listopada
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

21 listopada o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury


odbdzie si koncert w ramach X Midzynarodowego
Festiwalu im. Gorczyckiego German Brass.
22 LISTOPADA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
22 listopada RCK Feniks zaprasza na spektakle p.t. Czy
czowiek moe by samotn wysp? godz. 15.00 oraz
Tato godz. 18.00.
6 GRUDNIA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
6 grudnia o godz. 16.00 w RCK Feniks odbdzie si spektakl
dla dzieci Zima u ciekawskiej krlewny.
12 GRUDNIA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
12 grudnia o godz. 17.00 w RCK Feniks odbdzie si koncert
pamici H. M. Greckiego.
12 GRUDNIA - WCK - WODZISAW
12 grudnia o godz. 17.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
wystpi Kabaret Skeczw Mczacych.
13 GRUDNIA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
Piotr Batroczyk Tylko dla dorosych! 13 grudnia o 19.30
w RCK Feniks.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

20 Wiadomoci

4 listopada 2015, nr 21 (198)

WODZISAW LSKI SZPITAL

R E K L A M A

Ogie w wodzisawskim szpitalu


Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu

27 padziernika w wodzisawskim szpitalu


odbyy si wiczenia ratownicze.
dominika zajc

Scenariusz wicze ratowniczych w Powiatowym


Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej zakada realne odwzorowanie wydarze w
sytuacji zagroenia. Okoo godziny 11.00 ogoszono alarm.
W jednej z sal na oddziale rehabilitacyjnym wybuch poar.
Ogie miaa zauway jedna z
pielgniarek dogldajca akurat pacjentw. W trybie natychmiastowym wszczto procedury ewakuacyjne. W pierwszej
kolejnoci zawiadomiono stra
poarn oraz rozpoczto ewakuacj pacjentw i personelu.
Przybya na miejsce stra poarna rozpocza akcj od zlokalizowania rda ognia w celu usunicia zagroenia. Ca
akcj przeprowadzili straacy
z Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w
Wodzisawiu lskim. Jak podkrela rzecznik wodzisawskiej
komendy stray poarnej Jacek
Filas: Tego typu wiczenia
to wymg i konieczno. Akcja ratownicza w szpitalach jest
zwykle trudniejsza i bardziej
skomplikowana. Wikszo
osb, ktre w sytuacji zagroenia znajduj si w niebezpieczestwie, to osoby chore, wymagajce szczeglnej opieki.
Dlatego wiczenia w szpitalach
przeprowadzane s regularnie.
R E K L A M A

Plan takich wicze zakada:


opanowanie poaru, bezpieczne wyprowadzenie pacjentw
i personelu, powiadomienie
sub, decyzja o ewakuacji i sa-

<< GazetaInformator.pl

ma ewakuacja. Zatem wodzisawscy straacy spisali si na


medal. Akcja ratownicza przebiega sprawnie i zakoczya si
sukcesem.

poligrafia reklama >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

You might also like