You are on page 1of 220

ΑΒΑΒΑΤΑΡ ΑΡΒΗΡΟΡ

ΠΑΣ
ΠHPrL ΥΧΗΣ ΑΡΒΗΡΟΡΕ ΣΙ ΦLΙΤΕΤΗ

ΝΔ'ΕJΔΔΗ

ΕΠΗΡJΙΗΡ1ΆΡ'

Eh'

VΙΔΙΧΜΗΣ ΠΡΙΝΤS:ΕΤ

AIELl\IHET

ΕΠΗΡΝΔΡΕ.ΙΙΥΡΗ

Eb.E

ΑΡΒΗΡΟΡΗΕΤ.

Ν' AθDNU.

ι

ΔΟΡΗl\ΙΒΑΙΤΩΡΗ

8 8 2.

ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝ

ΕΛ.ΛΛΔΙ

01\IIΛOYl\IENON ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΙΔΙΩΜΑ
ΕΚΚΛΘΑΡΙΣΘΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΕΝ
ΒΟΗΘΗΜΛ ΤΩΝ ΓΟΝΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΕΝ

ι\θΒΝΛΙΣ

1 8 8 2,

'.

124493

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Πiσ~

-:oti 'Α.λ6χνό!; xxt. :ρ~λχλ()~νο!ς
χιχεp~~ν

"Εζ Ύ)

' εν
'

-ποτε

'Αθ ηνιχt~
'

"

αν θ ρωr. ~ -ι;ι~, οστι~ εψ-

6

"

'

jciαθη -πολu -πρ~θ·.Jμ.ως χιχι ειλικρινώς uπερ τ-ης οιιχ­
νοητιχ-η~ &:ν~:μ.ορ?ώσεως

~ών

σuμ.πχτρtωτών του.

•Αλλ' ot συμ. r.:x'tptώ"'.:ιxt του προ~ &:ντιχμ.οιG~ν ~ώv
μεγιiλων ιχvτοu U'Π'l)pεσιών ΧfΧτΎ)γ6ρΎjσιχν ιχu~ον έ'ltt

tΧΟ'ε~ε(q; χιχl νεω~ερισμ.φ· ρίψ:ιντε:; ε· rxu~ov εις την

ψuλακ:ljν έθανciτωσαν όώσCί:ντε~ ιχvτι)) νι% -π(~ κώνειον.
Ό ιΧνθρωπο; οuτος Ονfισκων 4?-φε λ6γι6ν τι οr.ερ-

7tρέπει ηόη νά χρΎ)σt11-ε:J~ ώ~ έ•θuμ. 'YJ/l-X
~i)~ .ivθρωπ6τητος·

ιiπiσης

G'tt Ο1Jλ. ιχϋτη, «Δύνιχιτιχt νι%

Οtέλθ~ δλr;ν -ι;bν β{οv ιχιJτ-η:; κοtμ.ωμ.ένη άμ.ερ(μ.νω;
ε1μ.-1J ό Θε?ι; 7tέμ.ψη ίiροψciντιχ;

ιχ~τη:;, οπως .-;·ΙJv έ~uπνίσωσtν. »
·π

·

τινi~,

χηGό[J.ενο:;

- ··

~
~ μ.εyιχ λ ε ι τερο• ουστύ~
ιχμ.ιχ'θ εtιχ, τψ ovτt, εινιχt
~ο

Ζ"ιf/-ιχ κ :χι -~ ιχίτίιχ δλων τω J χ :χ κών των κιχ-:χμ.ιχ-

'

ς.

σ-;ιζ6ν-τωv ι;;·ij•J ι;;iλcχινcιν

ιiν0ρωπ6τηι;;χ. 'Α νiγι..η,

λcιπον, ν~ έχριζωΟ~ ιχύ-;η, 8πως έχ το~ &γρο~ ιχf
.,

_ _/)

r1

"

ι

f'\

~

ι

11

cxκ.ιxvJcxι, ινcχ εu~~:ι.ψ. Ύ)σ!J ο cι.γρος.

Πολuν χρόνον έχοψ.~θη!J-ΕV ~ιι-ετ:; οι Άλ6cιν(,l
uπνον λf.θcχργον xcιl βcιρuν τ.ρ?:; ιiνcχκοucpισιν -τών

σωμ.cχτιχών 'ή[J.ών όuνι:iιι-εων- ιiνι:iγχ.Ύ) ι;;ώρcχ ν~ έ.­

ξuπνf,σωμ.εν

ε~~

νιΧ

πνεuιι-cχτιχ~ς ·~ιι-wν

χcιλλιεργ·ήσωιι-εν

όuνcίfJ-εL:;.

xcιl

-τQ::;

Κcχθuστερf.σcψεν>

ώς έθνος, ει.; -:ην πνεuμιχτιχ'1jν σιtcιόιο~ρομ(cχν
ιiνΟρωπό-;ητο:;· ιiνciγx.l) i)όη ν~

'tij.;

τ..ιχρ:χσχεucχ-:rθώμ.ε•ι

χιχl ν~ έπείγωμ.εν ε1ς -t·ljν ιiν:χμό?yωσιν Υ;μ.ών όι~

-;ij:; γριχιι-μ.ιχτοΠοιfισεως κιχ ι ά.νcχw;vξεω:; ιtij.; ~μ ε­
";έ.ριχς γλώσσΥJζ. 1\16νον ει~ 'tών γρcχμ.μ.cίτων 8·.Jνιxν­

'tiXL σ~μ.εροv

-ta έθνη νοc

προιχχθώσι xcxl νοc εζ.ιοο-

χψ.f,σωσι.

Πρ?

3,400 έtών

ψuγcίς ι;;ι.; ήγψ w ν έχ

νίκη:; ά.ποιχίσας έν Έλλάοι

ε1-:r·fιγα.γε ι:~

ζ'.

μ.~ι:ιχ. Άρz·ij;

ο~Οε.!σ-η:; έσχ:ΙJμ.ιχιtίσ-Οησιχν οιiφρ:~~:

ά.λλ't. γρ~μ.μ.χ-τ~. Χlλιιχ
':ΙΧ!

ε.ϊόη ciλ?ΙΧ~ ήτων

ούνχν­

VX έπινοηθώσιν, aλλf:ι.. οεν είναι ψρ6νψΟV νf:ι..

π~λλιχπλιχσt:ΙΙ:σ~ώσιν ιχ1
έ.Όνών. 'Εάν ε.lνιχι

όu-τ.z iρεt:~et με-;ιχξ·J

ό1σκ~λCϊv

νχ

των

έπtκριχτ·t;σ·~ μ(ιχ

'Π:ΙΙ:j'Χ.όσ-μ.teϊ; γλώσσ-α., 'tοuλά..zιστοv,

'ΠIΧ"{Κόσμtον

€v

ciλψ:Χ€>ητον, οπω:; ίιπ:Χρχοuιην εν σuστημιχ ciριΟμ.ω ..

..

κιχi !.ν είόο:; u.οuσικών σΥΙ u.ε.ίων έ.ν ~A"Ij τή Εuρώπ"Ιj,

.' ~

~

'

Οχ εΙνχι ε·)zΊj; εργον ΚIXt θi Ζύνιχτιχι νi ψlρ:~ εtς

σuνά..9ε.ιιχν τi όιε.στώτcχ ϊΟνη
'tΎ)ν έκμ.ά..Οησιν

τώ•ι

όιcχψ6ρων γλωσσών,

μόνον -:ο ci),ψά..~ητον
,

I

c.πιχρκεσ11

,

'

ει:;

-;ιχς

κιχi Oi όιεuχολύν~
9Οά..νει

έκε~νο νιΧ -~ ιτiλειοv δπω:;


τ:οιχι ιχς

>

-


ο ων

I

ιχνιχγκ~:;

γλωσσών. Το προκε.{μενον ciλrά..6ητον, 6περ

-;ων

έμ.πε.

ριέzρ ολeχζ τl:ι..:; όuνιχτi:; ciνΟρωϊ.ί νοu; C?ωνiς, 'έz Ε!

32

γρcίμ.μσc-;ιχ,

ιiτινιχ

έ πιχρ;ι.ο:ισι

ει.

ολcχ:; τl:ι..:;

γλώσσα:; το~ κ6σμ.ο'J.

\

'

f1

I

α.νηωπ~τη:;

Κ !Χι Κ07fJ.O'it:J

~

σ r,με.ρ:;·ι

.

λ !'ttκ:ΙΙ:ζ

'

σχεσει~·

όr.Jνιχντιχι νl:ι.. έ.πιρρωσΟwσι οιχ

I

r:εινει

CX

.t

,

,

<'\

'

α.όελ9ικιχ:;

'

α.u'tσtt

ΟΕ σχ εσει:;

'"'*

..

ει:;

'

πιχριχοοχΊj:; ένΟ:;

ciλψιχ6ήτοu, c:)ioν εlνιχ ι -;~ πιχρ~ν ciρz α ίον βοuστρσ φ

ψηόον 9σινικικοv ciλψi~η-;ον τοD Κά..~ι.ι.οu.
Κcιί f.οη περ~ τ-η:;

τοvτοu ciXyιx6 -~τou.

ή.

Έ1tει~η 1tσιρε-:ήρ'Ι)σ/% οτι "ή ά:λ~ιχνιχ.·f)

είνιχι !J-~V

1tερι-:τη χιχτ~ τΥ]ν ιiψΟον(ιχν τών λέξεων,

ιiτε χιχl

ό:χιχλλιέργητο:; οδσιχ, ιiρτιcς όε χιχτ~ την γριχμ­
μιχιtολογίιχν ιxuιtijς έχοuσιχ όι1tλιi η ιiντίστοιχιχ, ν~

εr'Πω οuτω, γριiιψιχτιχ, ώς 6 riνθρω'ΠΟζ lχεt OUO
χεϊριχς, όύο 1t6~ιχς, όuι; δψθιχλμ.οuς 1tρο; έ1tάρχειιχν

ιχvτοD, οϋτω χιχi ιχuτη έχει όι1tλιi γράι-ι-ι-ι-ιχιtιχ. 'Ε-

1tεν6ησιχ, λοι1tον, το βουσιtροψη~ον

σuστ-η!J-ΙΣ τών

ιiρχιχίων, ο1tερ SεΕιον :χ.ιχl ιiριστερ6ν έστιν.

Άντι, λοι1tον,

ν~

έψεuρω χιχi έγω ολω:; νέον

ιiλψά()ητον δ1tω:; έ1tριχξιχν 1tολλοl ιiνεu

σuνειp!J-οΟ

χιχl σuνιχρι-ι-ογijς, "Πιχρέλιχεον ιχuιtο το ιiρχιχrον ψοι­

νιχ~χον βοuσιtροψ-ηοον ciλψιi6ητον τοD

Kcio!J-ou χιχτιΧ

την σ''lj!J-ΕρινΥ]ν ιχύτοu ιp:iσιν. 'Ε1tειοη όε τοDτο εlνιχt
iλλι 'Πε:; οιCι 't~:; άνGίγχιχς
:χ.ιχθ6λοu γλώσση:;,
'Προς

'tij:; ό:λ6ιχνιχ-ϊjς κιχi ιtij;

άνιtέστρε'fιχ έvιιχ ιtών ς-οιχε(ω•ι

σu!J-'Πλ~ρωσιν τών έλλει1t6ντων .ιΧντl ν~ χιχ­

τιχιpύγω είς στtγ!J-~ς η ση~J-εiιχ C;;πω:; t'Πpιχξιχν 'Πολ­

λοi τιθέΙJ-ενΙΣ ιiνωθεν ιχuιtών ώς τιΧ τοuριχνιχ.Cι, δ1tερ
δλως άνοίχειον χιιl ση!J-t'ttϊtoν, η ν~ άντιχιι-:ιχστήσω
λιιιtινιχά ά:vτ(στοιχιχ, ο1tερ κιχi τώtο ολως ι~16λοv
χιχi τριιγελιιψιχον, ciν χιιl τ~ λιιτινιχ.Cι

κιiομ.ειιι :χ.ιχl

ιιuτCι

ό:vτίστροψGί τινi ε!σιν. - '"X'1tijγrι,

λοι1tον, ά:ΙJ-έσως χιχi :χ.ιχτ'
1tηγΥ]v ιχuτών

χιιl

ε·:ιθεrιχv είς ΙΣu'tηv την

χιχl ήριχνίσθην

το lι-ι-ον

σu~J-ΙJ-O?-

0'.
ψοv ιiλψi6ητον, .οπερ χιχl ό π~ρ·

YJ!J-tV lπl "Πολλι%

ετη όι~τρ€'f~; χιχl ~ποθχνwν iντρι;ης γλωσ~ολ6γος, δ έ.ν [J-I%X:tρ€q; τ~ λήξει χ.
χρινε χιχί σuνlστιχ ώς

tto

r. Φίνλιχu,

"Πολύ l'Ιl­

tt~λ:.ιότερον χαl ψυσιχώ­

τερον. 'Ώστε το ~λ6ιχνικ~ν το~το ~λψci6Y)'tCIV εlvιχι

όιπλο~ν σχεό~ν το~ ιpοtνιχικοΟ.
Έσχη!J-dτισιχ, λοtπον, ιχίιτο σuνcίλλΥJλον κ~l ό­

!J-Οtό!J-ορψον, ΧCt'tCtτiξας Ctuτ~ χt1τιΧ τ~ν ψωνητιχ1Jν
ιχότοu σειρ~ν

ΚtlL

ιiχόλουθlt1ν,

Οtt1ιρlσt1ς

CΣuτο

κcιτa τ~ έπτ~ ψωνfιεντcχ ιiρχίζων ~πο το Α χιχί τε­

λειώνων εlς το Ω σuλλcχ6ίζων τιΧ lπακόλουθ~ σuμ.­

ψων:χ όι~ των προκ~τσφκτιχών ιpωνηiνtων. Προέ­

τιχξιχ όt 't~ ιiρχcχίCΣ ΚCXt πcχχύψωνιχ XCtt ύπίτCΣξCΣ
τ~ έπιπρόσθετcχ xcxi λεπτ6ψωνιχ γριi!J-(J.Ct'tCΣ ώς ιiν...
τίθετιχ κιχ!. ιΧντ{στοιχcχ cχuτών, οίον, τ~ βιχ, τ.ρ~ τοu

~~' το πχ, προ τοD ψi% κιχl χιχθ' έξ·ϊjς,

ψιχίνετιχι lξ ιtuτης - ιtης κ:t'tιtτdξεως

συνψοpψ~θην

ώς

τοϊ)ι;ο

ιχ·jτο~, χ.~ι

(J.E την έν γένει ά:νχ π~σrι' τ~ς

γλώcraCΣς της Εuρώπης πtlριχοεόεγμ.ένην 1tροψο- .
ρ~ ν ιτών σu[J-ψώνων, όηλ. ιtoD βιt
τοi) be, τοu

=

1ε = 'tOU ge, ιτοQ όη = ttoO de Χ"':λ. Ή όε πpο­
ψοριΧ 'tών ιiλ6ιχνιχ.ών όιψθόπων εlν<tt δλως ιοιόρ-'
ρuθι.ι.ος χ.Ctt ιχότόχρηι.ι.χ ~λ6cχνηυης, ώς τοίίτο ψ~ί­

νειτtlt έχ ttών lσοόuνιiιι.ων CΣότών ψωνών πrzριnσr;-

..

νGμένων οιά /.α-:ινt:.tών "ρ~u.u.i.-:ων
σελ

'

3.

'

t~E π{ν~κιχ

ΊΙ κ~τιiτ:χξι; των γρ~μμιi-:ων χ.:χτ' ο11.ογε·ιε(­

α:χ.·Ι)v, Vi εrπω OtJ":ω, σωρε(:χν ΚΙΧt F.zι 9~(~1JV μ(γ­
ΟΊjV ώ; τ~ 'Π:χλιχι~ν κ~! ciτελk:ς σ·.Jσ·ηιμ.:χ των ciρ­
χιχ!ων, μ.οt lψi.νη λογικώτερον κ:χi κ~τιχΧλΙJλ6-:ε­

ρον Κ:Χt OLX 't~V Α6γον δ"ι cXXOλoufJεi Κ~t τ·Ιjν Οt­
ιχ(ρε.,.ιν -~ κιχτiτσcξιν ιχuτωv ώς χειλεο?ώνων, ο~ ·

ρσcνιdκ.οψώνων, δόοντοψώνων κ-:λ r?ε σελ~ς G.
-τ~ σuμ.πλεκτσc ξ κ:χl ψ έξω6iλισιχ

οιά τC.ν λό­

γον O"':t όεν εί•ι:χι ιiπλ~ Υι μ.oνo?u"ij γρi.μ.μ~τ:χ, ώ;
σuι-ι-π4εκτιχ όε Υι ειtθο·('ι 07tJ/l-ψωνσc ι;Gt:Χ~τ:χ uπiρ,.

.,

'

-

"

\

' \ ,.,...

~~ο

χοuσιν ιχπεψ:χ οσιχ ιχνιχ πιχσ:χν 7ϊ_ε·-:.ον Λε~ιν, ο εν κ χ

λlτερσν νά: γρ:χψωσι χωρισ-;ά κιχ!

κ:χ1

δι~

τ·~ν σιχψ·~νεtιχν.

8ι. ι

),_

συ μ. πΧεχ.τικώ:;

Έσηι-ι-ε(ωσ:χ

μ.6νον τχ

κ~ο· ι:ι1τό σuι-ι-ι-ι-πλεχ.τιχ ή όιψθ~γγσσύμ.ψωνιχ τ"ij:; ά.λ6χνiκ'ij; κιχl τ-η:; κιχθολοu γλώσ71Jζ, c.ίov το όζω'

Ο';$ω, ~σω, 'tΌώ, ιiηνιχ εόρίσκον-:ιχι έπίσΥJ:; χ.ιχθ' ό'λιχς
σχεόbν τιΧς νεωτέριχς γλώσσιχς.
Κιχl --:ώρσc κιχ1 όλlγσc ιπνi κα:ί 'Περί

~? «λ6ιχ-χκο~ τσuτοu ά.λψ:x61Jtιiplou.

τσΙJ σκοποD

,

t~.

ρι

--·
, ιχν~γκη~.
, ,
••ον κιχ 'ι ~νεu

π

' ιχντικροuσιν
. '
'='YJ~

ρ~~

ε..,στiσ-εως τ~uτη~ λέγcψ.εν, δ-:ι ζwσιν έν ~Eλλciot

ι. ο λ λ ιχ !. χ t λ t ιΧ ο ε ς ά.λ~~νογλώσ-Jων τ;ολι­

.

-:ών, οϊτινες κ~θuστεοοσσιν έν τlι ~tιxvo'Y\τtκi} ά:νχ-

.,

'

τ;-;uξει κιχi μ.ορψώσεt οι' ελλει'fιν, ά.·ς iJtJ-ε~ς ψρονοD!l-εν, σuστ·ιJ~ιχτci; ιrινος εοjλfιπ'i:οu

ιr1j.; άλ6.χνtκ1); γ).ώ,-σης κ~ί ώ; έχ.

πpός γρ~ψl]ν
";GU';GU

έλλεt­

ψιν κ::ιί όι~ιχκτιχ.wν βι6λίων ι.ρό~ έκμ.iΟφιν iν -;·ij
!.:''
• ~ γ ) .ω'jσ-·~·
'
'Il ιχu:η
' ' ιχορ~νει~
." '
θ ::ι' σuνεQιχt•Ρ •
λ~ ιχu:ων
'Jεν ε~ς οlον~·fι τ;ο-:ε :iνΟρωπον τ.ροσ-π:χΟο~ντ:χ

vi εχ.π~t­

όεuθfι ε1ς γ λώσ"1~ν τ·fιν ότ.οίιχν ο Ε. ν έννοε~ έχ το σ ϊtρο-

'

\'.

' '

χειροu. "Οθ εν Cίι

..

'

'

' ....

ιχuτον τοuτον 'tΌ'> σ~οι.~ν ιrο αλψα.-

6ητciριον τοDτο εΙνιχι τ;ολ•) 1ψ6στ-ορο.., χ.:χί ά:νιχγ-..ιιχίον_,

Ciν cχt κ~ι ει· έκμ.ελέ:·φι'ιl μ.t:i~ π:χν:χρzαί:ις γλώσ­
σης ~ιχi έ0νικ6-:ητος Ίjτtζ ζfι ώς ιΧγνωσ-;ος "'ιχi τ;ιχρt·~

πιοη~ο;
ι:.

'Ελλ ιχοι
''

'

'

~ πι
ι:.

7-

το"1οu-;ο'Jς

ιχ.ωνιχ~

'

χωρις

κiν ν' ά.ψ·fισ~ ο:Jτε ίzνη τιν:Χ ιrΊjς όιιχπο?εuσεως
ιχuτήζ. Δι~ τbν λόγον τοDτ~ν, λέyομ.εν, ώ;
'

l

..
"οι:χ λ εuχ.:χινεt
,

την νεωτ ρ:χν γ

λ

'

'lJ.
ωσσομ.ιχ<Jεt~'-

την

'

'

οσημ.ερ~t

·•
ητις

ό"

x.:xi

•'I'
ιιχyωτι,t.ι

'

~
προ:ι:.ιε·J:.ιηιχν

οι~

χ.:χ~.

γ λ ωα--:

σολι;γ(:χν χ.ιχl έθνολογί~ν, τ?:ι τοtο;)τον εργον 7ψiπει

ν~ ένθιχρρ~νθfι χ.ιχί έμ.ψuχωΟfι uψ' ιiπciντων.

Δ1:ν πρέπει όε ν :Χ πιχρορ<ίψεν, iι μ.iλλον νά: uπερ~­
ρcϊψεν έθνιχ.6τητιχ, Υιτtς τ~ μ.σtλιχ συνετέλε1'εv εl;ιr~ν

'"'

. - ν~, Ο ε'λ 0\J

'
'
!'

'Ι,λ
uπερ
ιτ·ϊjζ ιχνεζ!Jψ':"fjσι'Χς
'>ης
~. λ α.Gc;ς ι:ι.γ

L). ισ-ιtα: νι

αιιν μ.ιχ

'

"

ο~

'

ιιπΜtΝ~ xrtι ε

1..;

'

~

• •

.

'tΙJV uπερ τη.; otrtνoη-

"ttxilς cxuτijς &ν~πτύξεω~ χ~! μ.!>p-pώσεως &γωνιχ.

'A'ΠtVCXν't{cxς 'Πρέπe:t να έ[J-οf'J)~.ώσ"ω(J.Εν X~t uποf.:οηθή
αωμ.εν ccuτην

' ,._ ' .
τιχιχ aιιχ τοuς
τεριιι

cci

&νο{γοντe:ς [J-iλιστcc σχολετοι ίοιω-

'

'Αλe
Υ D.
' ~ ~ ,

ο~νο•Jς ο. \/IJ~ ν~ ο ιοccσκωντccι

γ λωσσ~ι,

CC!J.?O·,

&ν 'ή

Κu6έρνησ ~ ς &ποποω-τcct

ν~ 'Πpiξ·~ τοu-:ο, ώς γίνε-:χι ε~; ολa τχ εθνη ενθχ
ύ'Πriρχοuσι ιι-ιχτιχl χοιν6-:ητες . ·πεη

x~e· i)ν έ'Ποχηv
r. 'Ί

fl-c;ΛΛEt ν

ανεγε

ι

iχχλησιιiζωντιχι

εε μriλιστα;

~οε-:~ι o":t 'ή έλλην. Κu6έρνησις

P'!J

,

χ.ιχι

J

)

τει-ι-c.νη .,.ν

• .ι ο
.~

.

". ,

ηνιχις οιοι

ν~

οί προσχρτηθέΨtε~ Ί\Ιωχι-ι-εθccνο!,

lχομ.εν οι' έλπlόος, οτι θ' ιiνοCξ'!J χ~ι &λ6ιχνιχχ σχο­
λιιι οι χ το~ς &λ~ιχνόπχιόιχς -:η.; Πλcίχaς &τε κaί

οιχ"ιοuμ.ενιχ περισσότερον εlς την μέριι-ι-νaν τaύτην
lνιχιι τών έκο~uλε.uσεων των 1taτέpων au-:ων.
'Ίσως δμ.ως νομ.!ζοuσ{ τtνες 5τι όuτω πρcί-ττοντε:;

oιcxιpoO[J-EV κιχί όιχιiζψεν το

μιιλια-τcχ ijμεrc;

κράτος. Άπεν~ντ{ιχ:;

ψρονοDμ.εν 5τι 1taρέχοντες 1tλ~­

pεcc; !λιuθερ(ιχς κιχ!

ένεργείχς

πολιτιχιΧς κιχ! θρη­

αχιu~ιχιic; εlς πιiνοτιχς, 'Πcχγιοuιι-εν χιχl

μ.εν το κpcίτος; ιiν κιχ\.

iJ

lσχuροποιοu­

ιiλ6ιχνη~η γλωσσ-ιχ e:.!νιχt '1J

ά:ρχιχ(a 'Πελιχσγική κal 'Πpομ.ή-τωρ· της έλληνικης

Ql όε. 'Αλ6ιχνο! δ κορμ.ο; έξ

ou fθ:χλον πι:iλοιι Μ'tε τιΧ

σ-τελέχη τών Αlολέων κιχ! Δωριέων κ~!

'Ιώνω ν,

-ztλ~ν ο•:Jτε ο[ Αlο'λεΊ:ς ο•:J-;ε ο! Δωρως οιJτε ο1 ''Ιω-

ι γ'.

.νι;
ιτήν

έο(χιχαceν 1tοτε -:ον
Α~ολιχ-fιν

Έλληνισμ.ον γρceφοντες

Δωριχ-fιν ή

'Ιωνικ-ην

yλώσσα.ν,

ά:λλtl μ.ceλιστα. όιεόρα.μ.ceιτισα.ν xa.i -t«ς ίσιτοpία.ς α.ύ­
ιtών έν 't~ όι« -tou κ6σμ.οu τούτου όια.τtορεύσει α.ύτών.
Δι« ιτοu~ο 1tpέπει xrιl ot 'Αλ()α.νοl ν«
αωαι κα.l iν. τοί-; . γράμμ.α.σι

.

ως

~·.~
,
c.'
!t .c.σχιχ-tων

\:'

,

ιτ-ljν ίσιτορίzν α.ύιτων,

Qtε"tρα.νωσιχν

την έν ιτοrς '!tOλl(Jootς όcSξιχν

όια.όρα.μ.α.-tί­

.

,

-ηpωικω"tα.'tιχ

χα.

ι

α.u-ι;ών. Δι61tεp ψρο­

νοΟμ.εν &tι κιι1 έν -t!i Bc;uλ~ -tών Έλλ~νων 1tpέτtεt
ν' ιiν'tt'Ιtpοσω'!tεύωνιτα.ι

-tες ώς ιχ[ όιceψορ~ι
οι'

xa.l ιχ[ 'Αλειχνικιχl κοιν6τη­

~λλιιι τtολι τιχα.l ιiτtοχpώσεις,

. Άλειχvών Βc;uλεuτών. Κιχl εrμ.εθα. γνώμ.η~

Οτι 1triι; όijμ.ο; τtp!'!tεt .ν~ ιiν"tι1tpο7ω'!tεv-η'tα.ι όι'ίοίων
βοuλεu'tών χα.\ ouχl ν~ τtpομ.-ηθεύων'tα.' "tOU"tOU; έκ.

ιτώv 1tpωιτεuοuσών κ:χl ιξ ιiνθρώ'!tων ιι'lι γνωριζ6ντων
't~ς ιiνceγχrις ιτών όή [J-ων η μ η σuμ'!tιχθούντων u'Πέρ
CXU'tών. οι Oij(LOt 1tpέπει νι% Οιοργα.νισθώσιν QU"t(J)
'!tως ωσ'tε ν~ τtριχγ(J-α.'tΟ'ΙtΟtήαωσι

"tOU'tO

Ot~ .τtολι­

'ttΧών σuλ),6γων.

Σuν-tείvονιτες, λέγοιι-εν, εt; ιτΥ;ν (1-όρφωσιv χα.! ά:­

νct'Ιtτuξιν -;ών 'Αλ6α.νών οι% ιτ'Υjς ι8!α.ς α.δτών γλώσ­
σης> lιτι 1tερισσ6-tερον σuντοιύτιζψεν

xa.l

μ.ονψο-

1tοtοD(J-εν τι% σuμψέροντα.

δλων 'ήμών. Κιχθ6τι l'J
τ~ έ1tιγνώσει κιχl τ!} &:ιιeιι6α.ί!f σu(L6οηθε(Ιf χιχi συν~

ιχρpωγ~ ένuπάρχει 'ή ιiσψcί'λειe~t κα.ί εύεξ(α. · έν(.;ς κρ~-

(',

tO,
~

., ' ,

-:οuζ κιχι οuχι εν

...

-=~

.

) ....
-:ucρ ,·~

'

ο~ ον ει

κcιθuποοοuλώσεt ιxu-;oD.
Προς τοu-:οι:;, το σuντιχγμ.ιχ":η<~ν nολί-;εuμ.χ

't'lj:;

Έλ)\ιiGο; 1tιχρέχει 1tλf.ρ-η ίσότ'r)'tΙΧ κιχl έλεuθερίιχν
ε!:; δλο~:; τc.uc; -::ο),(τιχς 1tιiσr,c; ιi1tοχpώσεω:;. Κ ιΧθό't~

σu•ιεισψέροντε:;

1tatvτεc;

ι!:;

τ~ βι:iρ-η · τοu xpi'toίJ:;

1tιiντε:; οιχιχιοDντιχι χιχl ε[ς -:~:; 1tιχροχ~:; ιχuτοD ; 'Ό­
ι;ιχν, λοιπον, το 'Πολ(τeuμ.ιχ 'touτo λειτοuργ·Q όιχιχίω:;

κιχi ιΧοuσω'Πf.τως εεν U'Πιiρχει ψ66ο:; οιχονο(ιχς

Xtlt

οuσιχρεσκ~(ιχc; ο~τε ιJ.ε-;αξtι Μωι:ιψ.εθt1νων χχί 'Ε6ριχ~ων, ou'tε μ.ε-;ιχξ•J Έλλf.νων χcι!. Άλ6χνwν. 'Ό­

ιτcιν δμ.ω:; -t~ ιivτCΟετον σw61)
τότε χιχi ιχ&c~ τ± -:ιlλ•
ι

.

τιχ-:ιχ ιχ1tο-:ρο1tιcι'ζ ον-tιχ ι χιχι

ι

-

~"
οuσ-ιχ•ιιχσχ
ετοuσιν.

'Ε ν-

ι;ιχuΟcι, λοι1tbν, u1tιiρχει ~ μ.εγ{στ'r) περ(νοιιχ χσιl χu­

εερντ,τικ·f) ~ε_ξ~6τ-ηc;

των

πολιτεvτων

όΎJλ.

εr:;

τ1jν ιiχρι6Ίj χιχi ιΧόέχιχστον όιχχε(ρισ-ιν τη:; διο~χ·~­
σεω:; !σ-<ϊbιiρω:; κιχl lσψο€ρω:;, χιχl ε[:; -τ·ην ).ει-;οuρ­

γ{ιχ·ι των ν6μ.ων όιχcιίω:; χιχl ιi~εχιiσ--.ω:;.
·π ολιγωρ{σι xcιl

1tetpcιμ.iλr,σ-ι:;

'lt'ttt "t~ χιχ{pιιχ rrijν 6μ6ψρονιχ

ιiν u1tιiρχοvσ-ι οιιicρ~ροι

-:ο·)των

O'U(J-1tVOtiXV

βλi­

XIXt

οχt

έθνιχ6τΥ)τε:; χιχl όιiτιοριχ

σtJμ.;.έροντιχ ε[:; εν χριiτο:;· ιΧλλωc; τε χαi πci•ιτε:; ο~

ιiνθρωnο~ lχo:Jσtv ιiντ€0ετσι χιχ l πολλiκ~:; σuγχροvό­

μ.ενιχ σvι.ι.9έρον~cι χιχl ομ.ω:; οέ:ν πιχρενοχλι:ιDντιχ t
εlζ -τ·~ ν έξοίσΚ'r)":tν

'tOU

έ'Πt'tΥ)εεύ[J-ιχr;ος, ·~ 'tήν έ'ϊ.~όίω

ιέ.

Πα:ρ:χθέτψε.ν έντ"u9ιχ
"'ι

"

ιΧ·ι-:ίΟε.τ:χ

τ;α:ρχόεlyμ.ιχτιχ

,

τ

,

ϊ.ΟΛt't!κi); χχκοοισtκΎjσε.ω; τ-η; κα:τα:ρρεοuσ-ι;c:;

οuρ-

κ(χc:;, &ν χ.ιχί ~zει τ;σλλιΧ; κιχi. ιiντιζ·ι)λοuc:; έθvιχότη­
τιχc:;, χα:i. τ-ηc:; τ;ολι-:ικ-ηc:; τ;ερινο{ιχc:; τών

'Ηνωμ.ένω'Ι

Πολιτειών- ,.-η; 'Α[J-ερ~χ-ηc:;. Τών [J-tν ιiπ6λuτοv 'ΠΟ­
λιτιχ.Υjν κιχi.

.,

,

~

ε~ς ιzπιχσα:ς

Op ησκεuτικ·Ιjν
'

τιχc:;

'Ιtψορtζ~1ση;,

f,

.

i.λεtJJερ{α:v τ;ιχρεχοuσώv

χσι,ων~χα:c:;

VcX εr'ltω(J-ε.V

κιχτα:νΟ1JG'rΧG'1)ζ κα:i.

.,

,

ιzποχρωσει<;,

χα:λλ(-:ερ~ν,

έκτψ:ησrlσ1J;

~'

τ-η;

tJ-YJ

cιε

ΚιΣ­

τ·f)v έλωθε.?ίιχ v

κιχi. ~σοπολιτε(α:ν i.πi. τώ•ι όια:ψόρωv α:u-:-ηc:; λι:ι.ώv.
ΊΙ κα:τιχόίωξι; ιοών [Gεών είνα: ι τ;ο).ιτικη σfι!λεροv
4π"Ι)pχιχtω(Lένη Y.CΣt cr~AOtXOζ Otd'tt lrrXP/λOG'E 'ti'jV
όοξιχσ(:χν τιχύτ-ι;ν ε[; ελιχ -:ιΧ ζΎj'tf.lλιχ.-;ιz χιχl θιΧ
ίοηc:; τ:Χc:; ό),εθρ!ιχc:; σuνεπε(α:ς ιχuτ-ηc:;. Αϋτη f,-;o έν

zρf,σε.ι. δ":ε •i) ιiνθρωπό-:η; Υι'tΟ εισέτι i.v 't~ νηπι6τητι ιχίιτijc:; χα: ι ~ cΧ[J-rίθειιχ χιχi. ή όεισιόιχψ.σνt~
Ε'itε'Ιt6λιχζcιν. Σήμερον τοιιχDτιχι τιiσ!tζ έξιχ),ε!ψοντιχt

κcxi. θεωροuν-τα:ι [J-ιiλιστιχ

δ'Πισθο~ρψιχιχi. οιιΧ ":ijc:;
έ;.ιόρiσεωc:; τijζ 'Ιt:χιεείιχ; κ:χι tξιχπλώσεωc:; το~ χρι­

σ-:t:χνισμ.οiJ. Τ~ μ.uστ·ι)ριον σ·fι!λεψιν τi); 'ltOAt'ttXij~
όtc.ιχi,σεω;, οπεp ~Ε χοινωνικ:χt ιiνiyχ.ιχι έκuc.ψόρ-η­
σ':Ι.ν έν Άγγλ(~ κιχ! έγιχλο•.Jχησιχν iv Ά[l-ερικ~ Gt~
ψι/,ε.λιuθέρωv Οεσμ.ών, είνιχι ή ciτ;ό),u":oc:; 'Ιtσλιτιχ.η

χ.αi. Ορησκεuτικ·~ έλε.uΟερ(ιχ χιχι lσότΊjζ 'ltrXV'tWV, εν
ι νεργε ι α:ι; ιχuτων. τ·ο ο'1'6 γμcχ

- " '/'"

·

· -

-;ε τιχι; Gο;ιχσ ι (Χtζ χιχι

τc.Dτο κιχ-;έσ-;η Ύ;όη 'Ιtλέeιν ιiξίω[J-:χ ci ιιχ(λψ~ pιστc.ν
κii 5,-;t ci·ι-;tr.ιχ(νει κιχτ' aτJτoiJ κ%-::χρ~έet, όι6τι
(J

Ι{

p~7t~ε~~t

"

'

..,.

~Π'. ι-:~u

?'Jσ~κlj:;

"

'

Cι~Χ·~,Ηω!J.. ~ιι:~;

G::ε:
tr

~κιχστος

οfιιοθεv χέκτητιχι vιΧ σχ'η(J-<Χ't(ζ'!J ιiρχιΧ~

κιχt πεποιθf.σεις ;ι.ιχl. 'tιΧ 'ζητ~ νιΧ 'ΙtριχγfJ-ΙΧ'tοποι~ χιχl

οιιχειο'!J ι:ιtιιτιΧς, οlισιχι &:vιχψέρετον οιχιχlωfJ-ιχ ιχuτοD
χ:ιι} χιχθ' άς ~ Χ'tΊ)νώοης: ~{ιχ OtV εuνΙΧ't'IΧΙ VcX XCΣ't'­
tfi'Vuσ•f],
-ι..

·

ι

'ΕιΧν ά:λήθεtci

τις ιiπο6ιχ(νει τ6σον lσχuριΧ χιχl

fiκ.ιχιtιχ/)-ciχητιχ;,- άλλως OtV θιΧ OUVCΣ't'IXI νcΧ fσ'tcι-

't'IXt

ι
'
.i~
• '
'
(
"l
~,
Ε'ζ . 'tO!Jζ 'Ιtι.ιΟIΧζ IXU'tης,,
XIXt' 't'ηV
Ο'ΙtΟ ι:J.V όι.V CiV;.

νιχσι;ιι ν/% ΧCΣ't'ιΙ'ΙtΟλψ{σ~ς λογικώς ElfJ-~
ιtιχό"ιώξεως

κιχ!. νιΧ

OlcX 't'i)ζ ΚCΣ·

χινοvvεύης fJ-ciλισ-τιχ νιΧ χciσr,ς

χιχι την δ7tό):ήψίν σου; είvιχt. ΕU'η'ΙtΟλήπ-τως . νιΧ &:σπιχσθ~ς ιχ6-τ~ν, &λλως, · fJ-'ή 't~ν πιχρενοχλήσ!Jς,
ει6τι ιiν ιlνιχι γνf,αιος ά:λr)θιιcι θιΧ δπερισχύ01) δ­

ψέ-ι:tQ';f. .σ-u εε.; όε.νθιΧ χuνόuvειJ'!Ις νιΣφ~ινεά~ι κιχι· 6-tι'
θι.οp.ιχ χ είς.
·
•Αλλ'· lpωτcϊψεν lν't'ιχuθcι, 8vνcι't'ιxt lθνος τι ν~
νομοθε't'ήσ!Ι vόμΙJuς, οίονεl άνω

ποτιχfJ-ών, tlπιχγο­

pεuον την ψuσικ~ν ά:νciπ-τυξtν κιχ1-πp6ο~ον ιtών δν­
ι;ων; "'Α ν 't'oDτo γεlηι, ~ πρ~ξις θιΧ εtνιχι ά:'ltcivθρω­

'ltoc;, 't'upιxvvικ'ή χιχι πcιρci6ιχσις 't'ώv νόμων -tjjς ψύ­
σεως χιχ1 οί vφ.οι~χιiνο' θιΧ χόι-tιχπέc1οuν «ψ' tιχuτων.

Νιχl fJ-EV, ijp.mρεt' νιΧ 'Ιtεpισ't'εlλ~

xcιi 'Ιtερtορία-~

'i-l)ν έκρuθμον iχ-tροχ(cια-ιv 'tciσεών -tινωv_, οόχl φωι;
χιχiνιΧ έξιχλε(ΨΊ'J ιpuσικc&ς όρfJ-ιΧς lκ,;ο; tcΣv 't'~ς κcι­

,;ιχστρέψ'!) όλο't'ελώς. Διό-τι έν 't~ α-χε't'ικ~ lvερyεCff
x11l άνιχ-π-τuξεt έκciσ't'ou δντος προς έπ(τεuξιν ciγιχθοΟ
-rινος έγκεt't'ιχt 'iJ ciπόλυτος εu'ζω(ιχ κιχι εδη(J-ερίιχ

ιχvτοD. •Αρα, το όόγμ.α τoiJ 'ltψoptσfJ-oO χcιι τjj;
κιχταε"vιχστεuο-ε(ι)ς οίκοθεν 'ltί πτεt.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Euχi); Ε.ργον θi Ίjτο έιiν έγίνετο παρα:όεκτ~'ι εν -:tιχ­
γκό:τμ.~ον, η ";οuλi.χι:ττον π:ινεuρωπ:ιί:χ(ιν
τον,-ώς είνα:ι κ:χl εν σ uστημ.α:
"

οο; σημ.ε

{

~

....

.._

6 η­

ά:ρωμ.ων και εν εΙΙ

f

\

).

I

ων μ.~υηκη~,-οι:χ-:~u cπo~ou νχ c.γρα?οντο

δλαι (lt γνωστ:χί γλωσσ:χ~

-.Λειαι

\

ιΧ λ ψ ά

"

'

"·η; ο1χ~υιJ.ένη;. Αι ώq:ιέ-

'

'

' -;·

-

' ·

.. '

αt";tνες θ ιχ 7:pοεκuπτον έrς αuτοu Ο :χ r,σ:χν ιχνuπολο-

γιι:r-:οt. Πρwτον μ.εν ή εuκολi:χ τοu έκμ.α:νΟ:iνειν τaς οια-

,

'

" '

"'

)

'

"Ο ε ,ε τεινει
q:ιοροuς γ λ ωσσας οε·J-:εpον ι:;ε ·rι
1

\

ς\

Ι

!:'

\

\

ή

"

~
μ.ε'θ ο:.~ος
αu-

,...

I

τη ε.ς -;ην οι:ιμ.ορ9ωσιν κ:χι τ.;ι.ρ:χοοχην μ.ι:χς π:χγχ~;σμ.tο!J

γλώι:rσΥις· τρC:ον Ο:Χ έ'πιτ:τον -;χ μεσότο~zα Cί":ιν:χ όια­
χωρiζοuν

.. χ

εΟνη, κ:χι Οχ εξέλειο.ον α! ιΧπέχΟειαι αr­

τ~νες κ:χτχ εuι:r-:uι.{αν ύ-:t:iρχοuν σ-!;[J-εpον μ.ετ:χξu τών
έΟνών, Χ:Χt τ,Ο;.λε -:ω' 15ν-:t έτ.tλΟηι ·ι:χ~u.ωuνως
η' π~οσόο1·-. • ι
ι
κωμ.ένη πα;fλt;:χσιλεί:χ

τ·ϊj;

ε~ρ-~'Π)ζ, r;ης τ:ρορρηΟείσης

ύπο τι:ί>ν τ:~ηη-:ών κ:χl -:ο::ι Χριι:r-:~;::ι

!

·π &ρχέτuπος κ:χl πρω"ι:;?uf.ς γλG.χ;σ:χ το::ι ά.νΟρώποu

-r,-:o
'I'

I

σ:.ιγκραι-ι-:χ

'

Ι

ο

αν:χρ ρων

\ '

κ:χι

I

-

α-;ερπνων ς:ιωνων

}

κα.

q:ιθόyγων, ώς το στο ψα:ί 'ιε-:α;ι κ:χί σ ή~ερον ι-ι-ετχξ•) των
"' ,
'
, ' ο , tι
cχγριων κ:tt r.ατω"=:χτων α ·ι ρωπινων c.ντων τ·η ς iJ.??t.,

κης καί τών Ώκε:χνίων νfισων.

\

Ό άγριος &νΟρωπο; των ίση~ερ~νωv,-όι6τι οί τό­
ποι OU'tOι

uπ·~pξα:ν ή πρώτη Υ.Οι":tζ αuτοu ώς lx.

't~ζ

τερπνό-;ητος τοu κλί(J.α:'tος, iξ ών (J.ετdc τιχuτσc Gιεσκοp­
πίσ0·ΙJ tξ ιiνriγχ.ης, -- όεv εχει πολλας κσcl τ:οικιλσcς

, '

' ' -

ανα:γκα:ς, ω;

ο

των

•ψ ';zρων

κ

'

λ

(' '

ψατων,

11',

οιοτι

)!

οεν t:.χει

ιiνriγκφ φορψάτων, σχεuwν, ο1κιwν, lπίπλων κλ.

έπψένως λέξεων πολλών, δπως 6νομΔσ~

κα:i

κα:l lκqψίσ'{Ι

-::Χς πcικ(λας ιiνάγ:ι.α:ς ιχuτοu. Περιψtρετιχι ώς νομaς κcxt

όεν εχει ιiνriγχ.ην (J.O'iί(J.OU κατοικί(Χς. Δεν εχει ιiνάγκην
ψ)ρεμ.άτων κrχ! iπίπλων, όιότι

κα:l τ~ κλτμσc

όέν τον

έπι-;ρέπει ν :Χ χαλuψθ·Q, έκ-;~ς (J.ιάς (1.6 ν ης περι~ο'λ ης περί

την 6.,-ψ~ν αύτοΟ κα:l σcύτ·~:; σχε~ον ιiχρ·f;στοu: όεν εχει
>

i

'

I

\

σcναγκην σ.κ~ας

Η

ur:α:ι•ψον.
(\

,
σcγρια:,

..,.

ζ ωιχ

και

_,

I

επιπ

πειν~

ταν
~

λ

(' '

ων

οιο-:ι

. '
ε·ηισκει

-

ι

κοψα:τσcι

'
εις

ε.;

' (''
-;α; ο:χση

πο

λ
~

\
το
...ΜΧ\

~z uα:ς

W(J.CX
\
'
r:ο•;ς o-

πo(cu~ κα:τα:6ροz0ίζει ~ς γλripοζ, ε[τα πtπτει

κ::ιl κοι­

4!

ως

κuων·

f

\

ως αuτος,
1

'

f

.,.

τσc οποια:

\

\

-ε.~ς ιτο•;ς 'Πο-cιχμ.ο~ς

I

q;ονεvει

<ι' i
I
σcωεuει

'

,

κα:ι -;-ρωγει
ο,

1

\

μ.&τα:ι ύπο τΊjν σχιΟιν τών όi.νόρων, ~τινχ ε1σlν ή f1-6νη
I

ΧtΧ'";c;tκια:

\

και

"

I

I

αuτ(ψατος σκηνr. τcu.

όΧίγ::ι.ς λίζε.ις εχει, μ6λς

προψέpει 6 [1-Ε'Ι σu-:ως ό

GE

50-100

,
•'!tομενως

I

κα:ι

τ~ς δτtοίσcς καi

&λλως ύτtο6ο·rιθοu(J.ενος ίιπο

χ ειρονψιών, σημείων, κιχl μ.ορψα:σ(J.ών, πρ~ς οιαό~λω­
σιν τc.J:.ν άγροίκων lννοιών καt

ε?χετ::χι

άνα.γκών

-;ou.

'Έπει-;σc

[1-E'tCx ΓJ.λλων ιiνΟρώτtW'Ι ΚCΧt
ιiντa..λλct'JQ"E( --;ας 18έ::χς 'tOU X!Xt -.α ψfOV~fl-α.'tct 'tOU Κ:Χt
η

ο•;:ω

ε(ς σuγκοινωνί:ιν

, 't" ι
~"'ι. I
~ 1"" I
'
'
'"),
'
'
αv~::χνε( t:.r,~γον z.cι.-; uΛιγον ε-.; -;ον ποωτt'Jf.Ι.Cιν κα.ι

ι Ο'.

ιt~ν lπικοινωνία.ν έξεuγενίζων τιΧ ιχ1σ0ήμ.ιχτά τοu κcxt ά:πο­
χτών ϊ.εpισσο-:έρας γνώσε~ς, κα.λλιεργών την γλώσσάν

ι;οu καl μ.ορψώvων τ~ ·ϊΊΟη καl εθιμ.i του.

Τιiς όιαψ6ρους ψωvιiς τών τε ψωνηέντων κιχ\ σuμ.ψώ-

\

' \

'

,
I
'

~\
<"

νων τ::ις σuγχεει cχvα.μ.ι
κα.ι οεν οιεuκρινι ει ιχuτιχς εuχε-

-

ρως.

'Ε~κψερει
'

I!'
ο ο, πο, ψ ο,

οη λ α.οη

"

κ,...

'

'

'

ως

τcχ

β cx,

''

ψωνcχς και

('ο,
σ χ εr:;ο ν

ΊJXou;

ζωιχ

πα,

ψιχ,

,
" '
απροσοιοριστω:,

1
κιχ'

χωρlς ν~ ouνcx .. cxι νa όιe<κρίν"!J τ·Ι]ν μ.ίcχν σuλλιχbΊ]ν ά:πο

την liλλην, ειό-:ι κα.l ;;uσι κwς ή χ.μ,-ις έι.iρχετα.ι μ.ετιi
'
-·1"
'
Ρ '
0"•Jτω vι:χ
~ ' πο λ λ ως
' (Χtων:ι:ς
'την
πραςιν
και' τ·'ιν
τrι'Jι,ν.

• "

"

θ

ς-

,.

ο cχγριος cχν ρωπο; οιετελει

'Όπως όε όιακρ ιΟωσιν
πο λλ αι'

'
γενεcχι,

Ι'.α.ι'

.2. ν

'

νη<.ιοτητι.

αi ψων:.ιl (Χ~τχι

πα.ρ·ϊj λ θ ον

"' τ,vuνη
. 1' 'ο ησcχν
πα.') ,ιν οεν

να. όιcχκρι-

θωσι κα.l όεuκριν"t)Οωσιν cχu-:α.ι

έντελwς,

' "

όι6τι

άλλοι

μ.εν έλiλο·n οu-:ως ά.λλcι εε i:ί.λλως κχτιΧ τ·Ιjν ένυι.iρ­
χοu'JCΧ'Ι σuν~Οεια.ν.

":a

'Εν άρχ~ δτε επενο·ήθ·φcχν

0ησαν

τιχ:.ιτα.

I

τuz.ιχιως

"ς"

I

γρ:ψ.μ.α.τχ ·tϊσαν κ:χr;

\

πως
~

\

\

και

γρiμ.μ.ιχτα.,

~
'
οιονει
f

c:.ρz.y_:,-:: σ ε r;

ou

,

/

έι.ενοή-

ιχu-:ομ.ατως.
"'

λ

Ι

cx

ι

Τ'
ιχ
\

-::ινες, zχι

έκ -;ο;; τ-Jηρ, τσ·r,ρ, -~ rηρ, Γr;ρ, εγεινε τ~ Γ'ι;[J.ΟΧ, Γ'tJ~­

μ.η, ΓΥJCιβιΌτ, rηqβισfl-η, ΙΡΙi?ω, γρτψος, γλuψω, ιλuμ.μ.ιχ

gravo, graverc, graver, gravc groove ground
ταuτα

κλ πάντιχ

σ·r,μ.ιχίνοντιχ το γρiψω η χιχρiττω τ σ έ τ ο\) λ cι ς

οuτω πως, ////Ι Ι Ι Ι Ι

1,

η εζωγρiψιζον τα τφrί.γ­

μ.ιχτιχ, ζωιχ, πτηνιi, έρπε .. α:, νψtτa, οέν6pcχ κιχi ψυτ ~ ώς
'

1

τ"' 'Ψ'Υ

λ

'

u;;ικα.

κ

,.

)

'

,..·r,ς ιtεριχε?:ι ,zια.ς

λ

. χ.

~
":C'.J
rι. ν -

,
κ.

'
ο ρωποu

Υ

'

ι:.γειΊε -το

Α,

γεινε το Β ορθιον,

(1-·~λοu εγεινε το

r.

(\ι

1

ι:.κ

-

ο-;ο σκηνων

ι

.....

""'

Ί'jνωι-ι-ενων

"

ε-

ΕΚ. τoiJ λαψ.οD τη:; ΚΟC(J-+ιλοu η ιιχ­

κ.τ.λ.

Kcxi κατ' ιiρza:; ι-ι-εν έπενο·fιθφαν γρά[λfl·ατά -:ιvιχ
ιi τελη, ε1τ:χ προσετέΟφαν κ:χl ά.λ λα· κιχl πρωτον εγρα­

ψοv ι-ι-6νον τχ σu;1.ψων:χ ό : 6τι αu:η εΤvαι

ή 1ψώτη έν­

τuπωσι:; των ψωνών. Ε1:; τχ γρ, γρ, γρ,
ιiκοuετcχι
1

":Ο ψωνηεν.

vοuσι γραψω,

I

Οuτω
I

Λ ε γω,

τρωγω.

σχεόον

γρψ . λγ,
'Α'λ'
Λ

όf:.•ι

'ψ( ση[J-αί-

' (\ ,
επειοη

l

ι:.κ.

I

τοuτο~

προέκυπτε όψψίχ κcχ~ ό~ψωνία Ί] χcχψωόία, όιό-;ι ο! [J-E'J

ελεγον "ο λγ, λάγω, &λλοι δε λ έγω, λήγω, λόγω κλ.
όιιΧ το'Jτο έπε·ιο~Οησ:χν καl τχ ψων·~εΨ:α cϊ.τινα ε!; τ·(ιv
ιiρzαί:χν ψοινιχικ ·ηv καi τ·Γιν έ 6ρj".tx·~v uπε γράψο·ιτο

έπεγpάtο·ιτο, όηλ έγpάy~οτο &ν:u0ε•; ·~ κiτω0ε·ι

-~

των

'λέξεων.
Ε!τα έπενο·fιΟησαν αιJτχ ιτχ ψων·f,εντχ κα~ έγpάyοντο

'Ποtρ:χτ.λ εuρως τ ών σuiηών:uν,
Ι

-

ι::

~

ιi λλχ

κ:tl ι-ι-ολονότι ο!

ι':\

I

" ) ')

\

\

'Πpωτοι γρcψι-ι-ατ~κο~ ω:; ο -ψ.ων~οη:; Υ.αι α , ι.οι (nερι τα

rJ :J O
·1ιτοι

π. Χ.) κcxi έπl Εuκλεί~οu

1::27

ε-τη uJ"τερον)

&ρzον το:;

(403

'Π. Χ.

έπροσπ~&φ:χν, -ώ:; &λ λ η τι:;

Γαλλικη Άκcχ~η(l.(α,-νχ &ρί.,-ωσι καl όιεuκρινfι σωσι τ Ίv
πporoρxv των σuι-ι-ψώνJ)v κ:χl ι-;ων ψωνηέντων

x:xl ι-ι-ά/,ι­

στ:χ 'ΠpοσέθεσΧ.ν κα( τινcχ &..λλα. )ψά(J.[J-α.τ:χ όιχ το άνε­

'Πα.ρκε:; τoiJ τότε ιiλψα6·~τοu, όε.ν κατώρθωσαν δ[J-ωζ όιχ
ιτ·)ιν προuπάρzοuσ-α.ν εξ :ν κcχί σ~"αu.,- ιν καl Ύιτt :; έπεχράτ ει

καl έξψ•.ολοι)Ο·φε

(J.έJ.P~ -:ων fιι-ι.ερών Y;[l.ω'J u πο το ~

κ χ.

5χλοu, Ot6τt ελ/-ειπε ιτ6τε "tUΠΟζ κιχl κοtν-1) 1) γενική
-πιχC8εuσιc:;· ά.λλz κ~! π:Χλιν πρcέκ.uψχν &λλιχι σuγχu"
. πο;εΙ j\Ι
J ~
' θ
ωσ--:ε
'Jεν ηo•.JVfJ
ησιχν

"
'
σεις ΧΙΧt' ο:ψ'Jρ~α:ι

~
οιευ-

I
νχ

κριv ·fισωσι ιτ? ζήιτηfl-ιχ ιτοuτο ιτ·~; γενικijc:; π ρcσόισρίσεω::;

οηλον6τι ιτών γρα:fJ-μ.:Χτων ΚIXt

cx'λλ'

w

,

~

'{j

I

οuιτε τ;:Juνη•JΊ)σ-CΧν

χ.αιτιΧ ιτήν ψuσ-ικ·Ι]ν

νcχ

't'~ζ πρηοράς
'J:

χ.::c'tΙΧ";cχ.,ωσι

ιχuτών,

,e
'tu._ cx'λ ψcχοηιτσν

cxuτoD σεψχν κιχ( σuνέπειοcν,

ψύρόην μ.ί γόη ν οιε-;uπώθη cxu-;o

ά.λλιΧ

όι6τι έξ uποιρχ ijc:; 'Ιtcι­

ρεισ~χθη ·ή σuγχuσιc:; -;·(ιν 6ϊ:ο(α:ν έϊ:ηuξψταν ε . . τοτε ο~

Otxyopot !όιστι•ψ.Οt ΧΙΧt'ΙΟ'";ψίιχt Χα:t ~ιχλεχ."':Ο~.
'Αλλ' ι:.α.ν
:
θ.
' 1\,
α.ϊ:α:, ορισ ~
η 'JUΊα:μ.ι; ":ων ψωνηεντων
I

ιτών

"

)::

όι9Ο6γγων χ.α:(

I

ιτών σuμ.ψ{Jνων Υ.α:l έζεικα:σΟώσι

ιτα:Dιτcι πα:ρχπλησίωc:; [J-E'tX

"':ijc:;

ψων-~; τij; ψuσεωc:;, ώc:;

ιτοD-.σ γίνε'tαt Ύ'ιόη ε!::; ιτήν έγγpαfψiτισιν χ.α:( γρα:ψ'ijν

ιτij; ΆΜοcνικij; γ λώσση~, όεν θ χ -fιναι ϊ:λέον όuνα:'tον ν~
ι:.πε'λθ
2

'Q

,

τιΧ έπτιΧ

\'
ριοοc:;,

·· οιψορια:.
"
'

σuγχuσ-ι; η

ψων·f,εντιχ

η

,
μ. ε τα:

μ.ε.-::i

ιτω·ι

ι-

Δ ιοτι
'

ιτών

,

,

ε α.ν
I
εt:φμσιωσωμ.εν

έπ-:ιΧ χρωμiτων

....

-

t"

'tij;

,

(.',

Ι ''ιϊ. ων -;η; μeιuσιχη; οια.τονιαc:; ο εν

θi όuνηθώμεν ποτε νχ σ-uγz.έωμ.εν -;~ μiλα.ν με-:χ -.oiJ
λεuκοiJ, η ιτ-f)ν ά.νιο~σα:•ι
η

ο uτω

'

'

'

ψ ω ν·~ ν
,,

με-:χ 't·ϊjc:; :ι..::ιτιοuσ η~.
'

,,...

r•

πω; κχι "α; σJμ.ψωνα: εοιν τα: κα:-;α.-;α:;ωμεν, οπω::;

iπρ:Χξα:με.ν, ε!; ο1κογενωαχ::;, σωρε(ιχc:; χει/, εcψώνων, λιχ­
ρuγγοj!ώνων, c.εcντο?<~νων, κα.τχ "ήν σεψχν χ.ιχl ιτ'Ιjν
σ•ηγένειχν τijc:; ψωνij; αίιτών όεν ΟιΧ όuν-tjθώ με·J

νιΧ

έκ'λi~ωv-εν ιτο β, ά.ντl "oiJ ~' -~ ιτο Γ ά.ντl τoiJ l ·~ -.ο
ε &.ν-;l τοu ό κλ 6πως δεν έκλ7.μ6:Χνοl!Ε'Ι τ~ Λ ωκ~ν

κ(!;'.

ιiνιtt τοϋ (J-έλ~νος, ή τον τρri.γον ιiντl τοD κριοu, οι&tι
αύτη ι:ιuτ-η ή ψuσις τ~ π~ρήλλ~ξε κιχl τ~ οιε~κρίν-ησε
σcχψώς κι:ιl κιχθιχ@ώς.

Ή

σύγχv,.ις κιχl

ή χιχσμωοίι:ι

λοιπόν προέρχεται lx της !J--IJ θετιχη.; κ~ι κcχθι:ιρ~ς οιεu-

,

χρινησzως,

,

·~

ως

κα;ι

·ι

(J-"tJ,

~,

uιιχκρισις

κιχ

χρω(J-ιiτων καl πριχγμιiτων προέρχε.τcχt

ι

,

σuγχuσις

έχ.

των

της ιiσθε­

νε{ιχς τijς όρiσεως.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙ­
ΚΩΝ ΓΡΑl\ΙΜΑΤΩΝ.

το ο.

Δι~ ν~ πιχριχστήσω!λεν κα.τα.λλljλως
τών ιχλ6ιχνικων ψωνηέντων

πρέπει

ιτΥjν προψορ~ν

ν~ ι:Χρχίσω(J-εν

έκ

τη.; προψορ~ς τοu Ο, ώς κιχτιχλληλο"tέροu κιχi προι:rψ.ο­

ρωτέρ~u στοιχείου, οι6τι ιχuτ~ κιχθ' έα.uτο θέτει εtς χι:ι

,

τιiλληλον θέσιν εξ ύπιχρzης το σιt6/)-α. ~!J-ώV έξ Ύjς Οu­
νοίμ.εθιχ νχ τροποποιf.σωμεν ιx(J'tO οιχyορ οτρ6πως κ ιχ! ν~
'Ψ ωμεν
περιγρcι·

ΚIJ(t

'tW'J

·

α;κQ λ

ou'θ ως

,

-:τρο:ηu~σ'!εp?ν

·

,

την π ρηο ρ~ ν

&λλων ιrωνΊ) i νttων. 'Όπω~ ε ε πιχρ ιχστήσωμ. εν,

'

χγ.

''
εuκριν έ σιτερον

ιτρ ό πον ιτινα:,

',

1
χ.α:ι 'ίtΟtησω!J-εν σα:ψε'1'τι:.ρα:ν

x~l !J-Cϊ'Ιψωτέρα:ν την 1tpοψορ:Χν τών γροψ!J-c.iτων lν γέ­

νει,- όι6τt κιχτ:Χ οuστuχ(ιχν 6 χp6νος τοc 'itc.iντιx μετιχ­
τρέπει και !J-E't'ΙX~c.iλλεt,- lχp(νιχμε'J εuλογον

μ.οιώσωμ.εν τ·}ιν προ9ορ:Χν ιχuτών
κιχl δσον οί6ν τε ά:μετιχτρέπτων

οιι:Χ

νΟC iξο­

στιχθερών τινων

ψωνών,

οία:ι

ε1σlν α:t

τij:; ψuσεωc;.

Προτε(νοντε;

μ.ιχ ή !J-ών εlς
χο•J

'tOC χείλη κιχl σχ'Ι)μιχτίζοντε; το στό­
σχ ij!J-rt κρίκοu κιχl lκ9έροντε:; μ.ετιΧ ή­

ψωνην προψέρο·J.εν

ιχΟ:ιτο

το

ο

δπερ

και ψων~

ιτοu στήθοu:; έστι κα:ι πιχριστοίνει άκρι6έστιχτιχ ιχuτον
τον

σχη !J-IX'tt!J'μ.oν

λοιπον ιχuτη

τοi) σιτ6μ.ιχτο.;

'ί;μ.wν.

ή ψωνη τοu ά:νθρώποu βοώντος ά:ναμιξ
κιχl χιχρiiς,

Ή

προψοριΧ

είν' ά:ψ' έιχuτij; όijλος. ·Ό ο ο είνιχι ιχuτη
έχ. τε λuπ-r;ς

έκ τε Ολ!ψεως

κα:l εUΟuμ{ιχ:;.

Ο ο ο είνιχι ή

ψωνη .τοG πάσχc;ν-:ο:; ά:σθενοu; κιχi c; ο ο εΤνιχι
τοD εuθuμοuντος κιχl

χω!Jοάζοντο;.

ψωνΎ] τοu όγκοίζοντος

cνou

σης Γ ιχ rι ιχ. Ε!ναι

Γ ο ο ο,

Είνιχι ή

ή ψωνή
χιχτιοDσιχ

οuσης τij:; ά:νιοu­

-~ ε~ι:ρθογγ6ψωνος ψωνΎ]

"cu

εξη­

γριω!J-ένοu τιχuροu βοwντο:; το β Q ο u, ο ο u, βιχόίζοντο.;
κιχl χινοuντο:; σuν τcj.ι
οίονει προκαλοuντε;

β·~μιχτι

τ·fιν κεψαλ1jν ιχuτοu

τον ά:ντίπrιλον α:uτοu

ε1ι:; μiχην

κα:l ιiπειλοuντοι:; μένεα: κα:τ' ιχ~τοu.

ΠροψέFετα:ι όε δμοιοτρ6πω:; uψ' ολων σχεόδν των
εuρωπιχ'ίκw'Ι γλωσσών- cXAbiXVt!J'':t όε προψέρετ αt 6!J-ΟtΟ­

τp6πως καl 6!J-οιοειGwς εrτε ώ; ο μ.ιχκρ~ν η ώ::; ο βριχχu.

κ3'

Σuν~uάζοντες όε τ-Υjν ψων.Υ.1 ν ταuτην μ.ε-τιΧ τών ύγρ~ ...

ψώνων λ,

ψωνα λο,

J., ρ, g, πpq'fέpομ.εν cιί.ιτχ
J.o, ρο, gσ, ητις είναι και

τχDτα

τχ uγρ6-

ή όνcψ.ασ(α

των

γραμ.μ.σίτων τοuτων.

Το γρσίμ.μ.α τοuτο έπρο9έρετο uπο των &:ρχι:Δων 'Ελ­
λήνων ώς το

σημ.ερινον

ou, ώς ψα(νεταt όηλον έχ.

'Πολλών έπιγpαψών, οίον 'CO IXU'CO λtθο=τοD CXU'tQU λ(­
θοu, και τφ έν

't'ij)

Δ!πuλφ ά.νορuχΟέντι κενο't'χψ(φ

τοD

Ίπποκράτοu Ιn-:cο~ριχτο γρι.:ίψεται· κχi 'COIS ~εμΟΙS=

τοuς ό·fιf!.ΟUζ κ λ οι Λατtνοt παρ(στα νον ocuτo όιιΧ τοu
τ
'
Ε pιcurus,
.
-οιον
' Ε• πικορο:;=
προψεροντες
αuτο
κατα

u.

I

'

'

'

τΥ)ν &:ρχα(χν προψορχν, δθεν κcιt ο! "ΕλλΎJνες το u των

Λcιτ(νων όιιΧ τοu ο έζέq:.ερον, ο!ον Marcus 1\'Iummius=
Μάρκος 1\1611-ι.:.ιος.
Το Α.

Ά νuψοuντες δλ(γον την ώς &νω p·ηΟεrσχν θέσιν τGJ'J

"\ έ

χεtΛ ων

ι

-

ηr;.ων

~

κα.

'

Ι

ανοιγοντε:;

~

Ι

ατεχνως

\

και

έ

I

χ.τεν ε-

στερον το σ't'όι.ι.χ Υ;ι.ι.rj)γ πpοyέpψε'Ι τ? Α, Οϊ:εp και τοuτο

&:πεtκά.ζεταt έξ αuτoiJ σχε~6ν τc.u σχημ.χτισμ.οu τοu στό­

ι-ι-rχτος ήμ.ών έπε~τεινοι.ι.iνΙJu

ώς γίνεται όηλον,

καt ή

ψων-~ cιutη ψωvή τοD στ·~Οοuς όνομ.σίζετrχt.

Σuνόuιiζον-ιε:;
γρcιμ.v-σίτων

ο~

τ ·~ν ψων1Jν

ταuτην

β, ~~ cσ, ψ, ά.ποτελοDμ.εν

-τ ·f)ν ~νομ.ιχ σ(ιχν

των γραι.ι.!l-ι.:ίτων βα, ~α, cσα, ?α, ιΧτινα
9ωνcι ε(σ{.

μ.ετιΧ τών

κα ι zεtλε6-

κ€
~
l\f ψ.~uν-:οιt

~'l.

'

'
ο~~6 ν τε τ.αρ:χτ. ) 'Ύίσιως.
'δΟεν καί ή τ.:.ιpοψ.ίχ
ταt

, »
κρα.

-:ou-

,

Οι:; την ψωνην

κ :χι'

"ΟCΙ
•1εν

'

,

"

Α τtνοι των
~
ζ ωων οσον

,

'Ο χ.ορzς
' ,.. "'ο~οι' το·;~ χ.ροι, χ.ροι, χ.ρα,

αlχ. σ-:6[1-Ζ':ος κ6ρχκσς έξελε•5σε' r;: κο~ακ-ω,
α'λe
Όανιστ.I
ο' κορα.,.

κ:χί κο~οικω κροκοψσ, δ κόραξ κρώζε!.

Kzi -~ δρ·ης τ.ροσcψ.οιc:iζει
έκψωνήσεων κιχ, κιχ, κα,

λiγετα~ ά:λ~ανtστ(.
'ϊ:α,

·

καt cσασ;ιεα

"YJV

yων·fιν ταύ";'ην όιχ τών

οθεν και

Ή νr,σσχ έπίσης q:ιωνiζεt π:χ, πα,

rοοιrοαρισ

ι'
,εγεταt.

το'J όγκiσ[λοιτος οιiι ι:·fjς 9ων-ϊjς rα:α:α

,J
V"fJ'

/
τ:χuτην-

ηθ

c;

εν

αrοωΛα κακαρtσ»,

'
Χ:Χt

{'\
rα.ιοωp!

·ο

"

cνος

CC'J'CIU

ΓΟ Ο Ο ZCI

'

-

οιρχ~

έκψέρεt τ-f1 ν ψω-

λ'
rα.p!σ
εγεται,

γκαρίζε~ν η όγΧά.ν &.λλως και Γψαρ λέγετα.t

έτ.ψ~ώ:;

έν

, '

'

α!.J't'J το

έκ

τ-ης

ZCI ZQ.

Αuτη εΙναι -~ γνψία προyοpχ τοu Α, κα.l προψέρεται

G!J-CΙ~οτρόπως ~?· δλω·ι σz.εόbν των εuρωπα.Ί:κών έθνών.
ΆΜα.νιστι όε προ?iρετ:χ! ό:;.οιο-:ρ6πως και ό!J-CΙtCΙε!όώς

...
Δ tα":'ηροuντε:;
f'IJ'tαt θέσιν

yov

l.
/
ιτ:.ι σ'to[J-!X

.,
ε~ς

'
'
'
την αuτΊjV

~
ν
!f
ως ανω ει-

χ.α.l σuσ":'έλλοντε:; όλίγον ι:·fιν κi-:ω σια-

'
'j, ....
tf
'
,
.,
J
(
'
"Cην γΛωσσαν οr:ως εuz.ερ;.στερ~ν εκψ:.('ΙJ't ΙΧt η ψωνη

~?~?έρc:~εν τ~ Ε Οτcερ καl yων·~ tt't)ζ χεr~Λ ~ζ

λέγετ:ι:t.

,

~ς.

κ ιχιI

' ' κιχ θ'
cxuτQ

' ιχπε~κονι.,ει
'
ιγ

~
ειχuτQ

' '
σcuτην

,
ιτην

Q'~σtΊ

,v.ιν\
.... ~

στάσι ν το::ϊ στό:.ι.ιχτος μ.ετιΧ τών έξεχ όντων όόόντων.
Κιχ! το γριΧι-ι-ι-ι-ι.χ τοuτl') πpοψέρετα.ι

δι-ι-οιοτpόπως

uψ·

Ω.ων σχεόον ιtών εuρωπα.!κών γλωσσι7Ιν.

' ΣuνοιιΧζοντες το Ε ι-ι-ετιΧ ιtών γρ~ψι-ι-ιΧτων Γι l• κ,~, κιχ!
σuμ.ψορο'Jντε~ τΊ]ν γλώσσι:ι.ν ή[J-ών

ι-ι-ετιΧ

'tQ'J

κάτω ι-ι-έ­

ρQu; ιτοD λάρuγγο.; προψέροι-ι-εν τ~ λcχρ.uγyόψωνιχ Ί) οu­

'ριχνισΚόrωνι:ι.· rε, lε, κε, ~ε, &τινιχ ιiποτελοuσι κα.t σcu­
τΊjν ιτΊ] όνcψιχσιιχν ιχύτών.
ΔιιΧ

'tou

γρά[J-[J-ΟC'tοζ τοuτοu

Q!

ιiρχ ιχίοι

πι:ι.ρίσ...:ιχ•ιον

τ-l)ν βω~Ί]ν ψωνΊjν τi')D Η πρ\ν πρc;στεΟ~ τοuτο
έλληνtκον

ιiλψιΧ()ητον,

οίον

~εν βονλεν

εις το

ιΧντι

τc;u

ιτ-l)ν βοuλ~ν.
Α! χελιόόνε.; κιχ1

τοu

Ε

,

τε, ιtε, τε

ol τέττιγες [J-ψ.οiJντιχι -t·ην ψων·ην
"
~
tl θ ε.ν κα.ι' ο~' ψ λ uα.ροι, λ εγετιχι
'
ιtοοντες ο
I

οτι τερερίζοuσι η τεττφίζοu-τ~
κα:l τiττιγο.;.

λιχλιστέρω:; χελιοσνο:;

Ι\.ιχi ·tι z.ελώνη έπC-τr;ς σχε;ον

τ-l)ν ψωνην τοu Ε οτιχν ψο6ηθετσα.

ι-ι-ψ.ειτα.ι

πχρεισόu·Q την κε­

ψιχλην ιχuτης lντος τοu όστράκοu έκq;έροuσιχ την ψων-l)ν

χ _μ ε ε. Καl ή γιΧ ττιχ σχεόον τ~ ιχίιτο ποιει ειτα.ν βλέπ"!)
σκuλον όρμώντιχ έπ' αί.ιτijς τότε άι.ι.έσως ιΧνοίγει τ~ στό­
μα. κυρτώνει ιτο σώι.ι.α.
σιχσιχν οί.ιράν της έκψέρει

κιχί &:νορΟώνει 't·ljν άνιχτριzιιΧ­
την ψων·Ιjν χ 1 ε ε ε. Ή ιχΊξ έ­

πίσης κράζει μ. ε χε κε χε. Ο! βάτρι:ι.χοι κιχ τ' ΆριστοψιΧνην

Κ?ι:iζοuσ ι βρεχεκΕ.ξ, ποιοuντες τ·r1 ν στροr·ΙJν κοιΧξ , κο :Χ ξ,

:ιι.ζ'.

~οιiΕ, έν ~'!tερ 1tpοrέροuσι κ~θιχpwς -c'l)ν '!tpo~oρocν ι:ωv

ό:Jο '!tροηγοuιι-ένων στοιχε{ων ο xcxl cx, ειτ-θογγο?ώνω~.
Το Η.

Τη?qDντες τ~ σ-:6ΙJ.ιχ ε~~ ιτ'l)ν ιχύτ'l)ν σχε1ον θlσιv

xcxl

σuστέλλο·ιτε;

χιχι ι.ι.ετιΧ ψωνij;
θούση~

cu-;ω

γιον ;Ι: ,

δλiγον

x~t

riτ.ερ

τ!Χ 'ήμ.ιιΧνοιχτιχ

έξε~χοι.ι.ένη:;

τ·ης χοιλ{ιχς

χαl οu-:ω πως

χιχiων Φοιν(κων,

'ίjμ.ών χε(λη

έχ τών στiρνων
προψέροι.ι.εν

έγριΧ'iετο

ά:τ.ειχοΛζον

έξω­

ιtο πλά.­

uπ) ιτών ciρ­

κιχ! ιχuτο ά:χρι()ως

-c'YJv

πιχρiστασιν τοu στ6μ.χτος κ~ι ιτrι.ι fκ?cινσιν της ψω­
νης.

ο:Το Η, »-λέγει δ Άλικηνχσσε)ς Διο . ύσιος,~

ο:χιΧτω περi τ-Υjν βιΧσιν τijς γ Λώσ.,-η.; έρεC1ει τον ήχον
ciκ6λtϊuθον

ά:λλ'

τοD στόι-ι-ιχτος. »

σuνεuαζό[.J.ΕVΦ\1

ούχ. &νω,

κχ!

ι-ι-ετρίως

Εlτι; δρθο•.Jμ.ενοv

ά:νοιγοιιέvο:ι

fγεινε το Η, οπερ

(J.E'tiX τών ό, τ, 3, 0, προψέρο(J-ΕV τ!Χ ό­

GOv'tόfωvX όη, τη, οη, θη, &τινχ cΧίtΟ":ελοuσι
δνου.ιχσlχν
ιtών σurJ.ι:;ώνων
τούτων.
1
I I

..

Είναι το άρΊ. ιχϊον ΦοtνtΧα~ν aντ{.,--;οο:ιον
~

'

κιχ! τ'l)ν

3

η''

'tO

έ6ρcιϊκον π το 6ποϊον fκα:ι.ι.cιν μ.ετα.Οi.σα.ντε~ τον ζuγον ε:c;

το μ.έσον κα.l ποι·~σα.ντες Η, η γριΧψχντες α.ύτο
ιτiΧ χιΧτω κα:ι ποιήσι:χντες
Το γροeι-ι-μ.ι:χ

'to χe:ιρογρα:?όμ.ενον

τouto ε!να:ι έχ. r;ών ιιετiΧ

χΟέντων εtς τ ·~ν έλληνικ~ν

GΞ πρό:ερc·ι 1ι~ τ~'J Ε

γλώσσχν.

προ:;

m=η.

ιτ ι:χϋτιχ

εlσαι:.

Άνετtλ·ηροuτο

f, ΕΕ (προ?ερόμ.ενο•ι ;ιτ-;ώς x~l

ώς -η, κocl ώς ε, όηλ. ώς το βω6~ν

c γα.λλι·ι.λν ε~ς 'ttX~

μ.ονοσυλλci6~υ; λέξει;

κιχ!

e,

οlον, merc, pere).

λο~.
τίνοις

je me tc,

ώς το ά.νοι"hτbν

Ηε Βολε, όεελος =ή ΒουΧή, όη.

Το γράfLμ.Χ τοu-:ο όεν uπάρχει παρχ τοίς Λ.α.­
δπερ ά.ντικσιθίστοcτχι όιχ

-:oD Ε η Α, οίον
Hebe, "Η6-η, Hcroc, 'Ήρως, Latona, Λητώ, Lcthc
Λήθη χ..τ. ώι; πρciγμ.σι-τι ή -rtρ~ψορά

τc.u είνσιι fl-Eτa.ξ.J

ιτο'ϊ σι χ.α.l ε χ.αl ποτ€. μ.εν το Η έτρέπετο ε~ς Α -:toτk. όε
ιτο Α t'tρi-rtετo είς Η, κατχ

τχς όια.λεκτιχ.ά.ς

-rtροψορ&ς

οfον Λθιχν~, μοcχιχνιχ=Άθήνη, p.ηχα.νή. Εlς τ·!Jν Άλ-

6οcνι ΚYJ'I Ύ λωσσοcν -rtροψέρετα.ι ώς α.u't~ τοi)το το σήfλε­
ρον γσιλλικ',ν βω6ον
λον ώς ε!ς τα

c οίον fame, dame, lame, η μ.tιΧ­
μ.ονοσuλλοc6χ je mc, de' le. κτ .

. Κσι't' ιΧρχ&ς έπροψέρετο ώ; όχσ·';, οπως ειατηρείτα.ι
Hotc I κ":λ.

·ε.\σέτι ε!ς -c·~ν γοcλλικήν, οίον

•rπ) τών ζι{ιων μ.ψ.ειτα.ι ά.κρ~6έστχτχ ίιπο της συο;

(γουροuνας) -~, Ί;,
ρuΟψούσης

Ί), βαρυτιθογγ~ύσψ;

προς ά.ναζ·ι]τψην τροψfj~.

κ α. ι ~~ονε! βσι­
Κα.! ή χ-f)ν έπί­

σης δτα.ν ά.πειλfι ί:ψοό~ν κχτοc μικρών παιόίων -:tαρενοχ

'
λ ο·;ντων

\

το•Jς

\

' -

νεο:τσοuς αuτη:;

'

I

εκ-:εινοuσα

\

-;ον

)

,αι-

μ.ον α.uτ-ης ώς εl ί:μ.ελλε νά. όράξ?J αuτχ -rtoιεi.' την
ψωνΥ)ν χηηη; η θηηη, ο:ονε\ έκψο6ίζοuσιχ αuτά., δϊο::p
κιχί ή λέξις χΥ)ν δνομ.α.τ~τ.c.(ησ~ς εΙν:χι τ-η~ yωγ~ς.

Το

-rtρό6α.τον έπίσης βελάζ~ν η βηλci~ον έκτ-έρει τ·fjν ψων-f)ν

β ·r. η η. 'Όθεν Κ'Χ!

το εμ.μ.ετ;:-ον [α.μ.tι:ι.όν,-

. « Ό ό' ·(ιΧίΟος, wσπερ πρ6~α.τον, β η βη Χέγων βzόίζει.»
·«Χα.z;οι, σι όελε ωλ κριετη, βη βη θ1)gετ ε Ό ΚΟΧ ».
έμ,.pα.(νει την προψορ:Χν rtαύτην.

κΟΌ

Ό 'Λpt7'>~ψΧν·~ς π".Ιλλι:ι.zοu &πψιμ.ειτιχι τ-ljν ψων-Υjν

τι:ι.:J-:ην o~c.v ι-ι-·fι, ι-ι-·fι, ι-ι-Υιι ώς ψων·Ι-,ν τρι:ι.uλιζόντων ι.ιχt

·r,,

α Υ;,

σιώπ:χ, κι:ι.i

«1;,

η, 't~ν ~*ό:χ ι-ι-ή μοι πρ~6ψερε.»
Το Ι.

..
Δ t:Χ'tΎjpο~ντε;
χτον

ώς
't:X,

γον
\

,,

'

,l.
't~ στ"μ.ι:ι.

'
ε~ς

'
'tην

')
zει , η
.,

\ J
,
Κ:Χt .,χ-;εινον-;ες
).

I

,
• μιι:ι.νοι-

'
'
οuρ:χνι-:rκοu

έ

'
'
'
'tO'I
αuzενχ

I

....

'

πί'rηερψε·ι -:ο

t.ρθιiζον-:ε; ι:ι.·)το σzη:J.:χ-:ί:οfλεν '"ο
τ~~

~

1
άνω ε1'ρητ:χι Οi.σιν, κ:χ! όι:χστi.λλοντες όλ{-

ψωνην ε-:ι u·γ~ ''"-:~ρ:χν

~

~
'
ιχuτην

π

Ι, δi:εp

) ..
,

κ:χ , ειτ:χι, ι:ι.πε •. :ι.ονι ον

'
Υ.ι:ι.ι

ι.

Κr<-ΡΟ'Ι'tες

'
:χγιως

λ

<'

οr:ερ

κιχi ψων-fι

'
\
IJ'
αu-;".J ιτην •Jε'I

σ:ν κ:χi ":·fιν Ύ)[J-ίκλεισ";ον π:χρiστ:χσιv τοόJ σ":~fl-:X'toς. ΚΙΧl

tto

γρi11-μ.ι:ι. τοστο προ7iρε-:αι

6f1-0toτp6i:ως ιJψ' δλων

σz.ε;~ν -:ων εuρωπ:χi:κών γλωσσών.
~
\'\ '1

,
,
~
;..uνοuι:ι..,οΨ:ε:; οε την ψωνην
';Ο~
κτο?ώνων γρ~ψ(J.iτων z;, ;s, σ, Ό,

Ι

(J.E"::X'

-

'tων

συρι-

προψiρψεν τ:Χ σuρι­

κ-:6?ω·;;c: ~ι, ;:;ι, Ό~, Όt, &-:ι·ι:χ &πο-;ε ),οσσι την όνο!l-ι:ι.σ{:χν

των σutJ-ψώνων --;ι:ι·)';ων.

Σ uγr.

' Ο

f'

'

'

\

~

ως c;ι αε.τοι κ:χι οι

I

ιερ:αε;

..

I

'

εκ'?ψοu,-ι "=ην σuρι-

στικ~ν κ:χ! όι:χπψχστικ·fjν 9ων ·'φ ο;ι:ι.:Jτην
τ·f)ν &πίχν καt &πχισίαν ψων-Υjν ψιωω,

σπουργίτη:; η το σ-;ροu0ί::Jν μψε.ϊ"τ:χt

ό::Χ

-:o':l ':Όιω, ":Όtω·

":YJV

κ:χi δ ί'ι.πος, η

έ:J. ποιο':Ιντες
ψιωω. Κα!

ό

ψων'fιν ταuτ'Υjν

ή ιy.οr-6~ς χρε­

μ.ε";(ζε~ ε~ χ 't'i); Κ! Zt κι Χt Χ~ Κ;.(.t &λ λα 'tιVX τών ζώω'J
Cc'i:O[J-t;J-O~'ι":α~ τ~ν ?~Υr1 'Ι ταιίο:η'J,

;.,'.
Το Υ.

Μετιχ6iλλοντες τον προηγοu!J.ενον

ι:rz:rι!J.ιχ-ttιηιλν

ιτοiJ σ~6!J.ιχτος fι!J.ώV xxl σuγχ.λείοντες ή σu.,.τέλλον-;ες
f;λ{γον

τχ άχρcι

&.πψψσu!J.εΟα:

τών χειΆέων

εlς εl;ος ή!J.tκuxλ{ou

ιχuτο τοQτο το Ι cπερ άπεικονίζεt ιχuτ6-

τα:τιι τ~ν ι:rzrι!J.ιxτ ι ι:rtJ.~V τοu ι:rτ6[J-ιχτος 'Υ;!J.ών

ιτες

προψέρον­

<XU'tO tJ.U. !J.U 1 !J.U· ώς 't~ χ.λιχ{οντιχ X<Xt UitCψtν(ζOV'tOC

τέ~νιχ· δθεν κιχl ψων~ τijς pινος λέγετιχι.

Σuνόuiζοντε:; εε τ·fιν ψωνΥ;ν τιχύτrιν !J.ετχ τών ptνο­

ψώνων !J., κ, κ, κιχ ι τών ό.; ο όιχι:rέων χ, z, προτ-έρψεν
tZU't~

!J.U1 XU 1

ΚU 1 χu, ΚU,

cX'tιvα:

άπο";ελο:Jσt

i'. iXt

τ ·(1 ν

όνο!J.ιχσ(α:ν -.:ών γροψtJ.iτων 'ϊο•5των.
Το γρitJ.:J.α: 'tOόJ";O έπροψt ρετο και πχρχ τοΓς ιiρχα:ίοι:;

•Έλλησtν επ:vς ο[ Γiλλο ~ σ ή[J-E?OV πρηέρο ·;σι

. u,
λ ιχ.ον

7

ε .ς

'

τα: ς

..,Λε.;ε(ς
...

mu, t u,

=

\

'

τu, σ ·;,

't? γα: λ'

1
'
χα: ι εις τας

ση[λεριν:Χς λέξε(ς ιiχuρα: πίτuρ:ι., KuιJ.ΊJ κλ. Κιχτχ όu.,.τu­

χ(α.•J δtJ.ως έχiθη τελεCω~ ή r.ρo-poρi ιχu.-η ι.ι.ετα:ξ•) τών
ση~ερ ι νων Έλλήνων,

κrxl εuι:·rι~ ~ργον

θi ήτο έ~v

έπιχν~κτιΧτο πάλιν. Ο! Δωριε~ς ένετρ·5rων ε~ς α.JτCι κα:τχ

κ6ρον κιχί ει; -;χ ε:οuλλιχ τοu Θεοκρίτο ·; έκψέρετχι -τ6σοv

'

χιιρι:.ντως

('

,

, rxxo
., ),ο·;' Ο οuς

ως εις τα::;

Άι% -τι -το ψιθuρισ!J.ιι κιχl

,

ψριχσεtς:

&:πίτuς,

ά8uόε κ:χl τu

Σι.ιρ(σόες.
Ό Άρ :στηci ·ιη;

\ νχ'
'ttvrxς
,

νηι1εω;

ε(;

(

τ ::ι ·):; 'Αχ αρνε\ς π ο ~εί

'

" \
οιχ

~ νχ /)-tνuρ ~'ζ ::1'-η ι ν
κ λ ιχι::ιu7tν η

!J.U,

η

'

'

μ•J, (J.U · ~π<:ρ τα:~ v-:νuρ : σιJ.?;

τ ψ;

οί χ. έτα:;
l π t ψ:ιJι:.

..:Ζ.λ εγ ε~ο.

λ:!..

Ό χο\ρο; ~ι~ '":Ίj:; έχrων·f.σεω:; ;ω, xu, :ω, κ~ι ιτrα.·
~

,

\

..._

'

-

'

'

I

χu--;ερον οιιχ ιtou ΓΡ'J, ΓΡV, ιχπcψ:η[J-ειτιχι ιτην ψωνην τα.υ-

(\ '

'tΊJV

'

οιοπεp

Χ (Χ!

' λf'

r.J:XVt.,-'tιI

[pUX-t

πιχρ:χ'

λ!~ γετιχt•

'ttat

X(Xl Γρuχι.,- η Γρuχισηχ=-:ο γρ•; •ιίζω η γρuλλίζω.

Ό

χ6-τσιψο; ιiπcψ.ψεϊτιχι έντελέ.,-τιχτιχ την ψωνΎ)v ιτιχuτην

ε'tχν κρ:Χζει ζωηρw:; 't~
:;ιuψ"uψ-ι, χιχl :;ιοτΌιψ-ι

"Uf,

:;ιuψ, :;ιuψ, :;ιuψ,

11-ερληχη

x:xl

δθεν

(merlin)

κιχt

άλ~ιχνι­

σ--;t /·, έγει:αt.

Το Ω.

Δια.ιτηpοΟν-;ε:; σχ ε~ον τον ιχuτον σχrιμ.ιχτισ-μον
Ι

'

υ

σ-:ψιχ-το:;

I

ωσπερ ιχνωτερω

~

I

χ:χι

't'ou

.,.,

..,ροκuπ'tοντε:; η στρογ-

γuλε•.Jον--;ε::; δλίγον --;χ zείλη πρι;ψ{ροι-ι-εν το ω επερ ε!νιχι

άνα.οιr.λιχσιιχσμ.ο:; τοD uu

κιχl εχει συγγενή 11-εν άλλ'

ίτι t'J-τονω-τ{ριχν χιχi τ:ιχχuτέρ:χν ψωνfιν. Σuνοιιiζονιτε:;

ot

"=·fιν ψωνΥ]ν ιτιχuτην 11-ετοc ιτών ειπλογριχι-ι-μ.ιΧιτων GZ:, ε~,
τσ, '!Ό, προψέρομ.εν Οz;ω, ο;sω, τσω, '!Όω, &τινσι άr.οτε­
λοDσt

χ.αl

τljv όνομ.:χσ (ιχν 'tών ΎP:Xfl-(J-tX'tWV ιτοuτων.

Πιχρχ -τοϊ:; ιiρz.ιχ[οις 'Έλλφι -το γριΧμ.μ.σι τοDτο έπρο.

ψέρε-;ο ώς '":ο σηi.J.ψ'~ ~ ν ou, '":O~'to 9:χίνετιχι ε\ς πχλιχιιΧ;
Θεσσιχλ ικ~ς

έπιγρ:χ ψ~ς

ο~ον

Λπλοuν~

~εpt)oc.ou

~ouαc.πcx:~po~ ονεθΥJ~ε = •Α πλω νι ~~ ερόώιω Σωσί-.
πιχτρο::; ιi·ιέθηχε, Ίjτοι "Α πλω ν ωνο:;, η 'Α πλwν ώνο:;, το

" ·' )

'

''''λ
'.
' το -'Ε
ω=Ο=Οu= Δ π . ο •;ν η
Δ. Π ο•Jν,
ως χ.ιχι πιχρχ
ις

ιτροuσχ.οις η
πόλλων

Τuρρηνοϊς έγρi9ετο

Aplu ·i\ Apulu

Ά πcλλως κιχi Ά πολλώς·

εν Ο σι

l

'

'

'

ό 'Α­

Κ :Χ'tιχψ ιχ!•Jε-

~· ο 'ηγος ~u .
-:αι r;,-:ι .. προτ- ε ρε-;ο ω:; η σ ·φ.ερινη ιJ!y
"

-

ο 'ι

,

'

'Α κ.σιρνσινε; κ.σι~I Ε'
1.'
,
'
<..•ηuτχνε; οισιτηροΟσι
ετι
σημ.ερον

CCU'tYJY τ·~ν άρχ_σι{αν Κ!Χt γνησ(α;ν προψορ~v το;:ϊ ω, οπερ
Υ
J.Λ ατ~νιχ.:.ιν
~
J
'''
l.
ε~Ψχι
αuτο τc.ι
u, προψc.pοντεζ
αuτο
ως τc.ι
ατ:λοελληνικον ou, οίον tyou θ!λοu, λ!you, ~ρόyοu,
κ.αt 13"/..t ώς έγο Οέλο, λέγο, τρόγο, επερ &τοπον κιχl
σuγχεόιJ.ενον μ.ετχ της προ:pορtις 'iou Ο. Ώσαuτως κΙΧ~
' '

πολλαt &λλαt ά.πλσελληνtκα.l λέξεις 7tpο:pέροuσι

το ω

ώς ο•;, σίον κωνοDπι, κωψος=κοuνοiJ'iiι, κοuψος κλ Οί
Πορτογάλλοι &7iotκσt,

των ά.ρχχίων Α1ολέων κχl Φω­

καέων ΟtΙΧτηροuσι σχεόον την αύτ·f)ν 7ipοψορaν, ώς eu

queru, eu nao

qιιeru.=~ou κέροu, έΌu νιΧοu κέροu=tγω

Οέλω, έγω ο€ν θέλω.
Ή γλαϊ)ξ τ? σ'5[J-6ολον το'Jτο της σοrίι.χς

ταuτψ κράζοuσοc
σι ν τοD ήλ(ο•J

τiίιν &:ρ­

κιΧλλιστχ τ·r1 ν ψων·Ι-1 ν

χα{ων 'ΑΟηνΙΧ{ων &:πο[Lψ.ε~τΙΧι

Yj cβοuσχ το έσπέρχς [J.E'tX τ-fιν o•.J-

εtι; έξ '.ιJΧ,. ι κ :Χ κocl κχτεο~ει
πωu.ένιχ
έξω κI
I
~

κλήσια έν7.ρμ.ονίως τ? κω, κω, κω, εΙτχ όε όιχ

της

στροψης, -~ έπq.ιό·ηζ iπχν:ιλα[J.ε;άvει τ·) κωκω~αω,

κω­

κω~α:ω,

δθεν κα! κωκω~Qιιη

η κωκω~ιχη

άλ6ανιστl

τ~ πτηνον τοΟ>ϊο λέγετχι.

· Καl ό κόκκuξ, η κοuκκο~, τ-fιν αύτ-Υjν σχεό~v ψω-

'

'

'

'

-

νην ΕΚ!fΕpει. E7t!XVIΧ λ λ ει ΠτtΚ.ωζ

' οι
" σ:; λ λ IΧr:JWζ
'e

Κ!Χt

KWKW 7

κωκω. δΟεν καi κωκο-ια ά.λ6χνιστ( "λέγεται ό κόχ.κuξ η

δ κοDχ.κος, λέξ~ς όν~μ.α'tοπεπσιημ.ένη.
Κα! τcιuτα [LEV 7tεpi των ψωνηέντων.

Λ γ'.

ΠΕΡΙ ΕΝΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

Ό άνθρωπο~ εμιχθε την γλώσσά.ν του ιΧπ~ τ-Υjν ψω­
v·~ν τ Υ)~ ιι-ητρ~~ ψ1σ•ω~,

[J.E τιχ πι;;ι ·f.σιχ:;

χιχt τροπ::ιποιή­

crιxc; τ·fιν &νιχρθρ ον ψων·fιν ιχuτ·ϊj~ κ~τιΧ τ fι ν ψιντιχσ(ιχν
'
'
'
,
' ,
.,..
~
.
\

χ~ι

την

οργα.νtκ·'ιν

-

α.uτc;u

\

α.να.πτu.;ιν κ:ι.ι οια.σκεu·fιν.

Ό ciνψο~ ε!.; τήν νηπ~6τη-;~ αύτο~
'
παρει~ς τοu

)
χ.~.

' \

.,
r
ζ
εν~ναρι εν αuτον

,
ει~

έzα{οεuεν τ:Χ:;
rr
Uit',IOν,

\' \
οι~

....
των

&.νά.ρθρων ψωνών ψψψ, ;;z;z;, ψρρρ, βqqq, ~qqq, έξ ών
&.λ6~νικ~Ι. όνο(J.ιχτοπι·f;σει:; ψuσ, ψuσηχ,
ψuΌηχ, Cjψux, ψpuiJ.η, z;η?,

z;ηp(J.η,

ψuτ:-,

ψρίσσω,

βοιΧω,

'

βcη,

ψuΌη,

ψηρiJ.η, ψηgκη, ψης­

κοκ βηκ, βικ βωιχλ, βωαλισ-, βqεθ, β~ηχrη·
έλληνιχχt ψωνέω, ψων-ΙJ, ζέω,

cxt

κιχι

αί

ζω-Ιj, ψύω, q1uσις, cpρ{ω;

βc.uς. κ. τ. λ

' εςJπνιχ
''"'
' •~τρc:ψ.ιχ
' ζ ε ι-ι-ενων εκστα'"ι.
κ :χ:' ,.-:;ν

'Η β ροντη 'tQV

I

'

χ~ς έκr;ών ά:πcτελεσ[J.i'"ω'ι cxuτηc; όιχ τc.όJ βqq~,κqq c,, τpρρ,
βωcσ, όωcσ, εξ ών αί ά:λ6ιχνικα:ι, β?ωμ.βωλψη, βρωμ.­
βωλιχ, TrJfJ."f)'tψη TIJ!J-"f)τox, κηqσεσ, κψψη, κηφηλιχ,

κηgσηλψ η, τηp(J.ετ, τερι-ι- ητc.κ, 'ψηiJ.β. τρηι-ι-βηκ, βωcσ,
βωcση, βωcσηκ, όωcσ, όωcuη, όωννηκ, Ότωrοηκ, Ότω­
cuησ, κιχt ιχ[ έλλ ηνικαι βροντiω βροντη, κροuω χ.ρο•)­

σι.ι.~,

κ~οτέω χ~ό-;ο:, τοέιJ.ω τοόv.ο;, Gοuπέ(ι) όοuπο~,.


• •
• •

T ul

.•

• (). •.

'I

"

'

προ'Jα'tc-ν η ο ι:Jοuς εκ ρα"εν

'

"

έ

cωτον

ως ΠΧ': ρα, η

έ~είΚV!JΟ'J αuτφ τον ιτp6πον 'tOiJτoν όtά 'tOU μ.ψj'fJ, μ.αιχα:,
ωιχιχα, τιχα:α, έζ ών έ:γεινα:ν α.ί ιiλ6:ι:νικιχi ΎJi.ι.η, μημ.μ.η,
ωα:ωwη,

τα7τη,

κα:(

7tci7tπ:.ς, πχτ·fιp, ΚΧ~
τ·~ς

τ α:'

αl έλλΎJνικα.ι

μ.·Ιιτr;p,

αί λα.'ttναιχ( ΚΧt παράγωγοι ΙΧU­
ωotl1cr'

matcr' putcr' mcre, perc,

' . "

πτΎJν:χ

vΛ:;.μ.η,

·~

\ -

τ :-ν ετερπον οι α

'

~~

τοΙJ

fatl1cr.

ι:.,α:ισιοu

κε

λ"'

<Χοημ.ιχτος

α.uτών μ.ε 'τΟ z;ικ, ;:;οκ, τσηρ, στηg, cuτηρ, τΌιω, ψιω, εξ

iJJv α:Ι.

Cιλ6ανικα:l

z:or, ;:;οΓΎJ• τΌιχόz;α:ρ, 'tΌtχλΎJ, τΌt­

λι~ιχη, και αί έλλψικα:ι Ίtτcίω τ:ετcίω, πτησις πτηνον,
πτώσι; πτώμ.α., στρο•;Οος και σ'tpουΟίον.

Το πσρ το:.ι eΟiρμ.αινε όιχ τοD z;ηJ,
, ):
- , ) {'

ιpup, ψup,

κιχi

α.[

.

ε.,

ων

\

α:: α. cοχνικ α: ι :;ια:ρ,

έλλφικα.l ζέω ζω-fJ,

z;ηρ, ψω, ψω,

z;ια:ρμ.,

"

οι εκ,

ψ.Jω ψώς, ΊtDp,

cutεκ,

fovco,

focus, feu, firc, fogo.
Ή Cιστρα:πη

E)'Et'JE 'tQ

οιχ τοD ψητ, ψΎJτ, Όκηω, Όκεcσ, Ότ-t;ρ,

ψητ?ΊJ'":ΟΧ

ΌΚΊJCUε'": ΌΚεwητοχ

Cιστ:cfit'tω ιi-;τρzπ~.

ΌΚεωητψ. η,

'Η βροχ·η κcίμ.νεt Όηpρρ, χηρρρ,

έζ ou το Ν, Όtp, uω, u)ωp. Τ:ι υ;ωρ κάι-ι.νεt qηgg, ":'ηggg,
ψηλλλ· δΟεν gεΟ, gεΟηκ, qεΟeικ, ρικ, ρηκ':ΙΚ ρηκιμ.η,
α.ί έλληνικαl pέω, pεlΟρον pοσς,

τρέχ.ω, τροχος,

κα:1

river,

riviurc, fluνus llo\V. f\;ιcnt, κτλ. Τα.στ:ι πiντχ τον ε~ί~ ~
.J.

ο
οα:ςα:ν ι:.v "='Q
ν·r,πιοτη-.;ι ":'ou
ν7. 9 εγyεται κα:ι '17. [J.tI

....

μ.ειτα:ι

Ι

I

'

\

"='f)'l

τ-ιιν ψuσιν εις
I

I

'

f

'

t \

'

'

"'

[Lετ:ιςJ αυτο•J
'

I ς'\

\

""'

'

~

I

κ αι "ω" ομ.σ ι ων
....,

.,~

......

του σuγ:ι.οινωνιαν κ.αι ε~ς 't'fjν μετα~οσιν τ ω ν ιοεων τοu.

Εlναt (J.εν c<ληΓJ~ζ

6-:ι έ'J -=·Q 'f'U~X'Q ~ u-:-:ισ /'. αl αχ. α-

Ι

I

~εργaστφ Κα-;ασ-τασΌ.ι,
' ~
'
,
~
κ:χι •ι γενικη αυτοΊ

' \'

'

και c;ι::Χ'Jϊ~εΊη

ν

ωε

~

ει'ιαι

f

\

\

..,.

'tO

I

'
!fUσιz.η

"!Χ

Ι

'!1

j

κ::χ.

έ

I

εστε?α, κα.ι η Π?Ο?Ο?ιχ "GΊ

οuτως

'tOU,

vργα'Jα.

' 'I'
'
και Gtaνοητικη

1.σχuροτερχ
I

f

'

σω[.Ι.~ ι:ω,

1.'

'

"\

οια.πΛασι;

1

-

ε.πειν

κι:η-

J

'

I

πcμενως. τραχu~c.ρα ί'.αι

Ι'\ΙΧ 0'
οσον

1
"'
"
n
π::χz.u7-:ομω-:ερ::χ
και1 σχεοον
σ.νιχF•ι;;ος.

<:'• O'J.,.
ο

r;oς ·r1 θικώ:; κ ::χ! Ξ'ι:χνοητικιϊχ; πολι-;{ζε -;ιχι κιχl μ.ορτ-ο::ιτσ.ι,
κ::χ-;ιΧ -.όσον

ιruσικώ:;

καt

σι.ι.ψ.χ .. ικώς

έκλuετaι

καt

χαuνοu-;α:ι· δθε;ν Κ::Χί ή τtpηQpιi 'tO!J !1-Ε"::Ζ:~iλλεταt και

ά.λλοιο'J'tαι. Οuχ ·ij~~o·ι δμω;, δ-;ι;tν
6r.ως κ::χί

0'1) λ u..,σμενος J. Χ ν ει
'f Ι

I

-

'ί:ΡΟ?ορχ αύτη

·~Οο; κιχi τr1 ν ciν~ρικότητα

έκλuΟ~ παντελwζ, ϊ. rί.νει τ?
αύτ ·~:;,

·~

<ΧνΟρωπο; Ε:;ι.νε·;ρο·.Jμενος κιχl έκ-:ε-

6
\

"rιν

j

'

..,.

I

πpο-;~pαν IXU":OU ΚΙΧ τιχ'J'τα:σtν.

'

"· cχν:οιιχινι'

σμος fι:ε -~Οικος ·i]ιο:ε ψuσικ?; εΙν::χι οuτος.

Α:Jτο το'J-:ο

'Α π:χιτειι:ιχι "~Μι π-:.. ν t.l y;ι.εντρ : σιι.ο:;,
'
'~' η λ :χι::. η
ο

βλέπομεν σήι.ι.ερον ι.ι.εταξ·) ολων των έΟνών, δτι χ αl ο~
βiρ6ιχροι και &ζστοι λαο~ κιχ: ':Χ έχl.ελψένχ και έκ­
πεψuλισμ.ένα; rονη ά:νχ;.~::ιtνο')·ι-:cχι όιCι τij.; έγκεντρώσε~:;,

ιτης έπ~γcψ(ιχς χ.cιi έπψ:ξ{ιχ; 8'ηλον6τι. Το')το σu[J-6ιχί­
νει
'

κιχl
'

είς r;x

....

..

εΟ·ιη
•Ρ

'

και

αuτος ε(Ψχι ο ιχπ:ιρχr:ι:ιι:σς

πως χcίνον,..χt κ~l

.
νισι.ι.~ς
'

λ

'
οιπον

<:",...

,

εtς
,

νομο;

-

ι: η;

.

'


'";!Χ '(ι η,
' Γ.(

r;α~ ο:ϊς:χσιιχ; κ:χι ιχν:χκ.:χι·ιι:η.ι.t.ς κ. -:ι ι ι-ε

γλώσσ':Ι,ν.

γλώσσας
,

?Ίσεωζ·

κ~ι

Η'\λ

αΛ

,

ως

παψ;ελώς iξ:χ:;;ιχνίζον-::ι:t. •Λνιχκιχt-

,..,
'
zρεια..,ε-::ιι ε~ς
' '

ι:~ς

λ

'
' '
ιχν:χκ:χιν•σμ.~ς εις
,
.
'
\
ι:~ωσις κ~ εις "':ΊΊV

λς'.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΦΘΟΓΓΩΝ
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.

Όρί~ιχντε~
τ ώ ν

ώς θ ε τ

tκη ν

ψ ω ν η έ ντ ω ν

ιrπο{J-εν, ij~η

τ

έν:z'Πψένεt

σuνεΚ?W'ΙΟU[J.ένων όμ.ο'J

τ Q δ ι ψ θο

1t p ο ψ ο ρ ιΧ v

νχ όp(σ.:ιι{J-εν

όιψ06yγων, 'fιτ~:; έ~τιν fι cι:.ιτ·η
σημ.ιχίνει

iJ ν

ώ~ έν το\:; 'Π,::Jοηγοuι.ι.ένοι:,

ΧΧt

εί­

την τών

ώ:; ή των ψωνηέντων,

OtcX {J-tiζ ψωνij:;. Kσct τοuτο

y yο

~,

οτ~

δuο ψθόyγοu:;

όιιΧ

ι.ι.ιa:; ψων·~~ έκψέρομ.εν. Διχψέρει συνίζησις τ·~:; όιψ06γ·
γοu, όι6τ~ ή fλ-Ε.ν σuνιζciνει δηλ σuyιtιχθίζει η σuyχω,

'1',
o'Jo

νεuε.ι

,

,

(

ψ'J)νηεντχ ει:; fλ-·αν

'

9ωνην

'

'λλ

\

ως την τρισ:;

ιχ-

6ον λέξ.ν γήριχϊ, ε!:; οισ •)i λα~ον έκψέροι.ι.εν γ-ι)ρq.. Σuν{­
ζ-φι:; ε1ναι έπ(ση:; χα~ όuο λέξει:; χωρισται,
fJ-έλλοuσ:χ, ε.~ς !λ(:χν λέξιν έκψε?όμνλt,

ώς 1t:Xσt

'ΠΧσψέλλοuσιχ.

Τοιο•.Jτων οντων τ<ϊ)ν ειψθ6yyων~ οί ι.ι.Ξ-ν Νεοέλληνες

'

1tpo-pψou,-ι

\

τα:;

αι,

αu, ει,

ω,

ou,

οι,

uι,

ηu κ

λ

'ΠΟ't'ε ώς μ.ονηθόγγοu; ε, α;~ η ιχψ, ι, ε β η ε ψ, ι,

κτλ.
(

l

χε~~

ou,

ο\ ~~ 'Ά γy λ οι, τ±νdπχλιν, τ :Χ ι.ι.ον6ψθογyα ψω­

νήεντ ·Χ a,
ως

,

·

ιχ,

'

και

c, ί, ο, u, y, πΙJλu-:ρόπω:;· δηλ. -τ~ a κχt
λ
"
1
ω:; εχ, κχι ω:; ει, κχι ω; ο, κτ .
οπερ κχι
(

\

(

'

f'

το'Jτο &τοπον και σ ·.Jγχ:;σι; ι.ι.εγiλη, όιότι εχ.αστοv ψω:χ

,~

\

Ι

I

\

ν, 1 ε•ι η Κ'Χt σuμ.ψωνον Π?εΠεt VΧ

ψων ·ίjν, CιtJ>; Κ'Χt εκαστον

ζ r.J)ον

,

Ef.;l

I

(-1- '.X'I

\

ΚΧt

'

[J-Ονην

τ~ν ! ~ι ότητα αuτοu,

<Χλλω;, &ν 'Jit~p;:ι_ει. τρχγέλχ?ο; είνχι ει. ·φ ωμ.χ ολ ι γ6-

λ ζ'.

6ιον ttij~ ψύσεω;· οθεν πrίσχ οuσι 8η λονότι οί 'Άγγλοι εttι

ιΧντιπiσ-zοuσ-ιν ο! Νεοέλληνε~.

Καλον όε

Ο~ ε1νctι όι'

άμψοτiροu; α/.ιτο·);·ι~ οι(ηθώσωη ιτην 1tρο~οριΧν ctuτώv

κατ~ '"Υ;ν &λ6ctνικΎ)ν 1tρο~ψόίιχν- ijτοι ν~ πρηέρωσt

cz

τ χ; όιψθόγγοu;
ι μονοtϊθόγγως ε, t κτλ όι6τt τότε
εεν είνχι όlrθογοι ά.λλα. μ(χ ψωνή μονότονο;, ά.λλ ώς ει­
ψθόγγοu;, κιχ τ" τον όρισιι.ον ~ν lόώσχιι.εν ά.νωτέρω. ..α.
όε

ψ~νήεν-tct,

ώς φωνΊjεντct μονό?Οογγct·

μ.ε'"cχγρ:iψωσι•ι

προσηι.6ντω;,

't~~ Gt?θ6γγοu;

ε1;

ο\

μ.ονό?θη'"(Χ

μεν

άλλως

ν~

Νεοέλλ ην ε;

ψ.ωνf.εντχ,

ο~

εε

'Άγγλοι ιτ~ μονόrθογγχ ψων+ιεντ:χ ε!; όη:ιθόγγοu;. Δ "I) ..
λcχόη, ο! ιι.εν Νο.οέλληνε;
εu,

'
κ λ . ως

κλ ώς ει,

ε, ιχ7,

t,1,

ι, εψ

ν~ γρσίψωσι τ) ιχu, ctι,

κλ .

ο~'


ι.ιε

"Α γγ λ οι

ει,

' a, e, ι,.
το

ιχ1; κλ ή νχ 1tρο-pέρωσιν ο( μ.εν Νεοέλληνες

το cχι, cxu, κλ ώ~ ό(ψθόγγοuς :i1, oeou, ο! ό~ 'Άγγλοι το

a, e,

ί, ώ; ιι-ον61'θογγιχ

cx,

ε,

t,

οπως κ~i ολcχ 't~ άλλα:

ιτης Εόρώπ-η; έθνη, Ί..χλοί, Ί'1'ίtGtνο(, 'Ρώσσοι

'!tοl

'ta

xcxt

λοι­

προ?έροuσι. uΕν έχ ιτών όύο τοuτων τρόπων πρέ~

'Πει ν~ προτψ.~σωσι, &λλω.; έπiρzετcχι σ~γχu·η.;

οuσχολίχ ε(; ιτήv προ?ορiν

ιΧτινιχ πρέπει π:iν:ε;

ΧΧt

κ~l

ε1; ":ήν ~ρΟογρc:t::C:χν,

VtX οιορΟωθώσι.

Δ

φ Ο ο

l

y Υ ο c.

τα: έπτ~ ψωνfιεντχ τη~ ιiλ6:χνικη~ γλώσση~

'

'

ιχuτοιι οιι ψωνα

ciπο-;ελc.Dσι

1 τη~
- ψJσεω;,
,

49

σuνοuχ ζ'
OtJ-EVX

"' οι, λλ η'λ οι;

"

ο

κχθ:ιρ:Χς οιψθόγγοu;, ώς &κολοuΟω.;·

tx!X

οι ε

αη

Ctι

ΙΧΟ

οιu

οι ω

ε :χ

εε

Ε 'Υ)

ει

εο

εu

εω

ΊjΙΧ

'fjE

ηη

ηι

φ

Ίj\J

ηω

ι οι

ιε

IΊ)

tt

10

t'J

ιω

οη

0\J

οω

ιιε

ιιη

Ot
Ut

)Q

ιιιχ

JO

U\J

ωcι

ωε

ωη

ωι

ωο

ωu

ωω

Ο !Χ

GE

είν ·:Χt

Εις τ~ν σuνεu:χσ-μ.ο'J τών

, 'λ 0\J•JOV
(\
1tO[J-EV το' C'.ιΚΟ

9ωνηένtων τοuτων βλέ-

,

,

'~
tx,.t01tΙXpατηpΎJ":OV

πεpt7'tXτtΚOV.

'Εν":ο~ τοD σ-χΥΙu.ατισ-θέντος στcωοοu uπ:iσχουσιν ιχί κu-

'" .

~

,.,.

pίοιt κcιι εuχρη'.]'τ6τερ:χι ΟίrΟσγγοι. και α[ ιι-ε'ι έπ\ τοΟ
χα0€τοu τοσ στaupou όίr θογγοι οι ι, ει, κ λ

έϊtl τoiJ 1tpώτou στοιzείο<J, α!

ε~

έπl

tπf. τοΟ όr.uτiρou στοιz.είοu· τοu:έστι

τον i ζονται

τoiJ 6pιζcντίοu,
το

t

οεν τονί­

ζεται ε1:;.ΊJ κατ' έξαίρεσιν χcιl τότε γpiψετα.ι όιηρη­
μ.ένως κα.l όισuλλci6ως

οu":ω,

α.i: εi:, rα, ϊε κτλ

ο& έϊtίλοιποι εΥνχι κχτΙΧχρηο:rτι:ι.αl οίψθογγο ι ,
τόο:rον έν χρήσει. Πρ::.σέτι 'ΠC'.ι(ΙΧ'tΊjpοσιι-εν
VIXt

οιι

όηλ οχι

O'tt το I εl­

τ? κuριώτερον χcιρακ η ριστικ~ν στοιχείον τoiJ &:λ­

G~νιχ.οu ιΧλψα.6·~":0'J, ε!νΙΧt οίγαιι-:J.cι ·~τ-:ιι στοιχε!ον ιι-ε -

λ θ'.

-:έχον ~i)~ ψωνi)~ ψωνf]εντο; κ~l σu11-ψώνοu, όιόπερ κcxl

(l.εσiζων ό i ω τ cx είναι· όι6τι άρz. "ι.ιένοu ιι-Ε.ν ψων-~εν­
ιτο; προ?έρετ~ι

ν ou

ώ; ήμισu11-9ωνον .1ιχ=η.α η

Δ
οε ως ιχ.1 tJ-ΟνGψ•Jογγο;,
κιχι'

"' '

f'\

ιτη; ψ:.ηεως όtγιχμ.:.ιιχ
I

έπcμ.έ-

'
"
~' λ-η; ιτιχuω;
εκ
τη;
οιπ

'

·

,

ja,

'
cx .. ο:νιχον
~ λf-

λ

'f

\

,

:.γετιχι, ως Ίjτο το ιχρ!

"

zαrον έλλην~ΧΟ'Ι

F, .. ~ όποΥον π~τε (J.EV έπροψέρε-:ο ώς
όασ!J l1, 1tοτΕ. όΕ. ώς g, v, Yj f, η ώς το σημ.ψνον u το
όr.οϊΌν r.ρο-pέpετιχι ϊ.οτέ (J.Εν ώς 6 Yj ψ ιiλλοτε ΟΕ ώς
ά:πλο~ν ψων-t;εν u.
l '
I

E.;

~

ω.; ε9

\

/

f

αμ.ψοτε?Ζ~ 'tΧζ Ί;ε(~Π-:ωσεt~ rενεt

θ

(''
.

'ίfl-Ε'Ι, ιτc;ν .,ε-:αι

':'\,

I

ο:.

t

'

!l.O'IQΊ .._.~

α.τον~στον

I

.,

'tQ t,
I

επο;.ιε•Jον Ίj ϊ.?CιΊJ)Ό'J-

μ.ε•Jον o:uτoJ ψωνψν, έξχιρiσε~ ιτ·~::;

άπ:ψ:ιζοuσης

τ~

Ίjτις σjγκειτιχt

έχ.

0'..JO tι, ΚCXl i.ν ι-ΙLέV τ 1ιι Ποώτ·ΙJι ϊ.Ξ:J~Π";~σεt
τονίζεται
'
-

τ(ι

κέντρο'J τοD

σ:ο:uροJ Oιj)06yγou,
\

-

I

..

r.ρωτcν ιι,

~

f\,

εν οε ηl

~

I

uεu-::.ρ~

~

'

'

I

το οε·.;τεpον ιι.

Προψέρετιχι εε σ;.εΌ~v ώς uπχιtοuψένοu
6tJ-οιιΧζοντο; το γ

κ~ν

r.?o

το) ι, ·ϊj τ~ ίταλιχ.ον

σutJ-ψWVOU

j i)

ιiγγλι­

τ: ρ~ -:ο) c, ώ; i1, i.1, ·fι1, ί.1 6.1, ;).1 ώ1 κcxt .1ά, ,1i, l'~,

y,

!{, .16, 1'J. 1:.V=τ:lJν 1τ~λιστt ~j,

jί, jό

cj, ij, oj,

jίι. 'Α 'λ~. -w~p~. α ι, κει,

κuι, cσ~ωι, ιαξη, ιεΌη, ιητρη,

β·Ιjι,

i.ιj, κχί

jil, jc,

cσι!, μ.οι, ':Ό'Jt,

ιικι, ιοχιχ, ιωιχι.

Ή r.ροψc;ρά αu-:η τών άλ~:χvιχων όι~/Μγγων άι.αν-

ιτατ(Χt

,

' '

σuz.νακις κ;ι.ι εις

'

'

την νεοε ""λλ ·φικ·ην

'

κιχι μ.α'λ ~σ'α

ιι-εταξ,) ιτώv ΆκαρνιΧvων κcxl Εuρuτivων 'tοιο:ύ τη
'
ψορα

1
ειν:χι

.

χα1α

,

κοιvοτατη
ως

;~ΚΞ).'ΙΟ,
I

ΛΕjΕ1,

'\'

'

0'"~

εr,ε.l,

β'"

O).Ot,

r.ρο-

' '
' ο' ς ,
αy•c;~=ιχετ
.. " .,
..
ρο.1~ι, Cιlο~ =Ο ίt ο ι ο;

ι τας Λ't
ε.ς
εςεις

,
1-'· •

1ι:ίνης, 1ιχλl, 1ιχτρος, η,έρος, η,ερQς, r.ι6κιχς,

η,ύψτος χλ

κιχ! οχι ώc; έτος, Άχέα. έκrνο, λέγι, θf.λι, βίόι, pίοι, ίοc;
ϊι:ίνης, Οα.λι, 'ϊιχτρος, γϊέρος, γϊερ~ς, γt'.Jψτοc;.

'Επίσης κ α.!

'txc; όιψθόγyοuc;

ιχu, εu, ηu, ιu,

ou, uu,

ωω προψέροντα.ι ιiλ6ιχνιστl ώς έπpόψερον ιχύτ:Χς οί &ρ­
χιχrοι ~Ιωνεc; κιχ! οί σήιι-ερον Τριχπ~ζούντιοt καl ώc; ό Ά­

ριστοψοίνηc;
λ ou

Ι

την

έν 'tα.tc; Σψ"ηζl

\
u ιχκην


τ
εuτε, ηuτε,

ποιει

&πψψοuιι-ενοc; τοD σκuλΥ

t'

,

" ,.
,.
ιω;, οuτο~,

'
ωc;

1'

"

cιu, ιxu=:xou,

αοu·

οιον,

Ι
' 'Αλ('
Ι
κ:χι οι
οιχνοι

'

'

\

αuτος,
'

'tας προψε-

ροuσι κα.u, ~λα.u, 3εu, όρεu, τΌοu, Όκοu=κοίοu, βλι:ίοu,

Cf.ou1 Opέou 'tΌόοu, ΌΚόΟU. κτλ

τ ρ ι φ θ ο

., ., ο

r.~

Όιι-οίωc; σuντριαζ6ιι-ενα &λλιJλοιc; τ:Χ ψωνfιεντα. &πο.

'tελοuσι :Jπέρογχο'ι άριθμλν τριψων"ηέντων ΟtrΟόγγων κα.­
Οα.ρών προψερψένων όιq:ιθ6γγως. τα κuριώτερα. ιτοu"t'ων
είνα.ι τ:Χ &κόλοuθα..
ιχιιχ,

αιε,

εια,

ειε,

αιη,

_ειη,

αιι,

αιο,

α.ιu,

αιω.

ειι,

ειο,

εtu,

εtω.

ηιιχ

Σηιι-ειοτέον cιι-ωc; οτι αi:ιται ε1σl σuνθετο t έκ 'tών ψω­

ν·ηέντων κα.t 'tών κupίων οιq;θόγγων ώc; ιχ-ιιχ, ΙΧ-ιε,
ιχ-ιη· κ.τ.λ

(l·ιi·

Α! π"λείστιχι τών τριψθ6γγων το1των ε!νιχι &χp"t)σ~ιχι,
Π~ρ~Οέ-;cυ.εν cu.ω;
ιLεΟtΚ~ζ
λέξει~ άλ6χν!ΚClς iχο!Jσcις
,
,
....
ι

Γ"

'ψt?ωνιέν-;οu; όιtθ6γγοu; ώς εα:ιιχ, βεια:, α:::ι, ειιχ., λειιχ 1
λειε, λuιχι, ιι.ωα:ι, χωα:ι, ρωαι, ςωα:ι, ωιη χ.τλ. a'tινιχ

π:ίντα: προ?έροντα:ι όιrιθ:.Jγγωζ,=dψι, beja, ajo, eja χ"λ.
τονιζcψ.ένοu

't'OO

πρώτου 9ωνψ.·ιτο; η τ-η; πιχριχλrιγού­

σΥ)ς έχτQς έξα:ιρέι:τεωv τινώ'Ι.

τ

s

~ ρ ~ φ ο ο

y y ο c..

τα όε σuντε"":ιχρτ~ζ6μ.ενιχ τετριχψωνήεντιχ ε'ίνιχt

"

αt-

-ιtειριχ 'tOV ciριθιι.~ν οίον~

QC(X!CX,

ιχιχιε,

CXCXLY),

ιχα:ιι,

ιχιχιο,

ιχιχιu,

ιχιχιω.

ε:χια:,

εα:ιε,

εα:tΥ),

εχιι,

ε:χιο,

εα:ιu,

ε!.~Cιω.

ηα:ια:,

ΣΊJ(.I.Εtοτiον ε μ. ω ζ ~τι Λ.:Χt α~ :α: εiι:τ\

σ ·λθ ετοι

-:ων

κα:τα:χρΊ)στικwν κα:l κuρ\ων ~ιτ/J6γγων ώ; cια; -ια:, αα:-ιε,
ειχ-ιcι, ειχ-ιε, κτλ. ών ιχ! πλειστα:ι ε!σi·ι &z.ρηστιχι·

ριχΟέτψεν όε ιι.6νον τινCι εξ α:ίιτών 'iψος
,

'ttσμ.ον,

Υ
OtC.'J

rpωα;ιιχ

εzωα;ιιχ,

t%ωιχιι,

πα:-_

πιχριχόειγμ.ιχ-

τρωιχtιχ Χ';

'

λ • κ ιχι

'Προψέρο·ιτιχι τρισuλλi6ως, ό ';6νο; πιΧντοτε ει; -;ην πρ~-

την σuλ"λιχ6Υ)ν, -~ άν-;ιπροπιχριχλι)γοucτιχν.

'

!1-b'.
ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΊΏ~ ΑΛΙ3t\.~!ΚΩ:-i
ΣΒΙΦΩΝΩ~.

Πε(l τών γρcφ.μ.:iτων έv γiνε~ τη~ Άλ6(Χ.νtκij~ γ λώσ­
ση~ π~ρχτηροuμ.εν ο-:ι ταDτα: πiντχ

τρχχέχ χα\ μ.~λαχ.:Χ ώ~ β χα:! ~.

εtνα~ ζuγιΧ, Ίjτeι~

ro χ.~ι ψ κr.:λ., έl'.το;

τοu μ. 't~ 6ποrον ε1ναι μ.ο'ια.όιχ.6 ν · και ε ... ι έ-τέθησα.ν ε ~ ς
~!χ.ηενεια~i:; σωρε(αζ δπως γνωptσθwσιν εuχεpέστερον.

Κατ:Χ ψ•JσιΥ:r1 ν

γl'ιεσιν κ~ι σuνtπεiχν τ~ &γριον γ€­

νετχt πρώτον, κχt επειτχ έξ ·φεpοDτ~ι όι:Χ
);ιψyεία:ς κ:Χl zρ·f,σεω;.

κΊ]v σειρiν κα.ί γένεσιν

Οuτώ πω:;

τij:; χ.αλ­

κ:<l ε!ζ τ·~ν ψuσι­

των γρ:ψ(J-cίτων,

τa

τpcη}α

πχρ·fιzΟησαν πρώτον κ α:! lπει -:χ τ Χ μ.χλ·:αά. Β α. μ. βωμ.

Γ'Ψ Γ<ι·Ψ· όα:11- όωμ. εξηλθον πρwτον εκ των zονερων
κχl &ζέστοu &νO:J :{Jπou κχί επειτα.
χ.... ειλέων. τοG !Χι':.ίι:.u
'

λεπτuΟέντα; τα.Dτα:
σuzνij:; χρήσεως

.

δλίγον κα.i χα.-:εργασΟi·ι-:α οιχ τ·fj.;

τοD πολιτισμ.οJ κ.α.( τη.; επ~κοινων{.:ι:;

έπεόψερον αuτχ κχl C.μ.αλώτεFcν ~α:μ. ~ωμ. 1αμ. 1ωμ.
~αμ. 3ωμ. .
Και αuτ? ιcο βρέψο; βggg, κα\ όgqq, χ.α.\ τσηρ μ.μ.(J-,
ciνi~O.,ouς Φων:Χς iκ'Di:;ει κ:χτιΧ -r.~ω .. vν ~κ των Ί· ειλέων
~

,

'

τ

'

,;

καl lπειτα. έν:χρθρίζει το βα.ββχ, οα.ο~χ , π cχππχ,
'
' κιχκ:χ,
' κικι,~ κακκ:χ,
' cσιcσrο ! , τπρ οu
μ.α:μ.μα:,
τΌtτΌι,

'tOU

τπροu χ.τ λ

-

- - - - - - - - - -- -· --

..

I

f-LY.
Δεν -~f1-1tOpoiJν λοιπ~ν νχ έγκ.α:τχλειψθοD·ι κχί νi ιtε­

-;a

Οο)ν εt; ~v-;ελη- ιizσι-1 στCχν

"''

π,ωτχ τχϋτα. τ~χχέα.

'

'

"'

γρi;,ι.ιι-χ-;χ τη; ?'Jσε~ς κ=ιl ο~ονε\ ο : όόηγοi κιχi ήγ'f;τορε~
τώ·ι 6;-ι.χ λών· κ~i κα:κ.ώ.; ά.ντικα:-:ε7τi Οη7:ιν τα.uτχ ~ι χ
τών ιiποτροπcr;(ων κ. χ( χ.ιχ-ι.ο ήχων μ.πηι. κ :χ ί μ. ποuιι- κιχl

'

νyκιχιι-

'

χχι νγκοufl-

'

χιχι

ντα.μ. κχι

'Αλλ'

ντοuιι-.

v
οuτε

~~
"
'
Γ:ιJενεις
'
' l
'
τ
ο
·;ν:ιντ!Χt κχ•ι
α; ~ι α.σ
κ!Χt' ο:ονει
t.Κνε!.Jρισμ.ενα.t
α.uτιχι

ψων:χt ν:Χ ά:ντιχχ-;ιχστήσ-ωσ-ι

ΚΙΧt έκψρχσωσt τον ι:iνόρι­

Κ~ν τόνον τοJ βΙΧfl- κ:ιί βωfl-. ΚΙΧ( rηι. κ:-ιί rωfl- ΚΙΧt όα.ιι­
χ:z) όωμ.

VE πει ~χ

~

\

.,.

·r,..

τ χ οι χ το•J ν;;

'

1

μ 1t σ·;νεzyωνο'Jιι-ενα:

\

ε. ς 't!Χς

), έξεις τbν πχτο ·ι, τbν πi ~-;ιχλον, τ~ν ϊtΙJλ~ν τ Ι) ν πολλ!Jν,
τ~ν ;;όλον, τ~ν ;;ολ;;~ν χα.\ 'ψοπfι τοD ν ε!ς ιι- ιΧιι- πiλλω

έιι-πi.λλω &μ.ϊ:ολfι lfJ-ϊ:Oλf) χ-tλ όk:ν π:ιρισ-τiνοuv ο:Jτε

'

'

~ ·η
' χντχι νχ
ο

ϊt:ιp:ισ-: ·ΙJσοuν

' 13,

'

Ρ
κχι μ.'J,

τ-:; ν

'
εις

ξεις ":~/ ()i.,-;ον, 'tOV βi~τ:c:λο·ι, -;~ν βηλον,

τον 66λον, τον βολ6hν, άμ.6iλ/.ω,
,

.

Ρ

'

ι

,
~ι:ιν

Ο"

εμ οοΛ~~ .

u-:ε

,
ε~;

κ,

,
ιτ:ι:;

λ~.,.

... ζεt;

.
• ..
. ,
π :. ν, ο;;ον iOJ7.0V ~ ·α.:ι:ιρος, εν-ι.ε:;-α:
-

\"

I

'

ο(ο-:ι

e.

,
Q μ.ε

ρ -

σuιι-ολ"Γ, 1

~r

..._

αρzικ.ωζ c.u-:ωι; πω;

,

εvrονο;,

,.

'trιν βολην,

,

x~tρ~v,

I

r:οΊ τcψ.ον,

.-:σΊ)

,
r::'i

\

τ:.ν -:uποΊ,

'

;εκ"":.i'J)

'

\

':Cι 'J

..

...

, ο~, t.νχαινι
ο

/

r-p c-::x.-:x
I

,

"'

\

ε.γρα:;:-οΊτο,-να.
,

,
τον γο-

'::iV γuρον,

ενrcψο:, iηεν~ς, ένruς,

ενrρχ?ον, I

'

't')'l χ -~ρ

2
,
ω , t.νκοπτω,

ό:ό"'ι

οuτω 1tως έγρi­

ψο·;το κχ\ αuται. ΟC-:ε "=~ ν-:, ε1ς τχς λiξει ς
'

λ.!
c.-

άμ.bολ'Υ), έμ.6iλλω,

,
ι-;Qν
~

I,εςεις
•1"

,

-:σ νγ ε~ζ τ::ιζ

νέ.χ, τ·f;ν γuν:Χίκχ , τ~ν γ6·ιον,

ε·ιruος,

·ι

'
ιtχς


τ ·; o·J,

ι-;-:ιν ε'J:(Q:J.~'J,

τ~v τό ;<ον,

' 6
'
ο;;;,ν τ π ον, το ν

.
t "~,... tι""' ,)
"':J 'J .,..., .,.J.._ 'J ,


':O'J

I

τρο-

'

ttε-

Ιλό'.

o6-

νοντχ, (LE. το νο ε1c; τιΧς ),έ.ξειc; τ~ν οοχ.bν, τbν
(LOV; τ?ν ΟΟUΠΟν, 't~V Οοuλον, -τον ο6ρτt?ν, 'tον Οεχτον,
'
)! "
-τον
ι:.νόρο(Lον,

λοιπ~v

'
τον

)!
i'!:
' τενοντ
I
c.ν(Jο.,ον,
τ?ν
·:χ

ιiν:χr:ληpώσω11-εν

κ.τ. λ .

"Ο πως

-.χ κε;.ηv6τ:χ τ:χu::χ (1-έρη

ϊtpiπει νιi uποθέσωfl-εν ετι το β, το γ, καt 't'o ο έπρο­
ψέροvτο κα:tχ τciπo·J~ κ:χl

ώς 't'?:χχέσ. κ:χl

ώ:; ιiπα.λa,

α:ν κ:χl όεv ήγά.πον τ67ον τχ 'ψ:χχ_έ:χ ώς κα;l σή[J-ερον,
ελεγ..ον C(Lωζ Κ:Χt Β:χ6uλων, Κ:Χt Β::χ~uλων, Αι:χtJ-έ[J-νων.

κα;l Ά γιψέΙJ-νων χ.σ.l Δ:Χρόιχνο:; χ.:χl h:χρόα;χος.
Κα; χ. Υ) εlν:χι Χ οι πον

έπιν6ησι:; τοD

Yj

ν χ ιiντιχ.:χτσ.­

στ·fισω(Lεν ιtο νπ, ΙJ-Π, vκ, ντ, όιχ 't'il νβ, (Lβ, ί χ.:χt ο,
ό~6τι -τοDτο ε!ν:χι νχ ιiψ:χιρέσωΙJ-εν ,.·fιν ouv:xfl-ιv έξ ένο:;
σ .. οtχε(οu Κ:Χt VX 't"fJV οώσω[J-Ξ.V
νιΧ

ιΧλλά.ξωfJ-εν η νχ

χω:; τιic; ψων:Χc; :χίιτών.
μ:χτί.,-ωfLεν

;

ΊΌ'Jτ'

ε!:; Ε"ερον,

fl-ετιχ6:Χλωf1-εν

Κ:Χt οuτω

ιiλλη'λο~ιιχο6-

Τ6::ε ποD ΙJ-έλλωfJ-εν ν~ στ:χ­

. α•)το

επρ:χξεν

Κ:Χ't'cΧj(pΎ)σ~ς i'.:X t ·ή ιi()ελτΎ)p(α;

Yj

~:χp6σιρ6τη:;

't'<J)ν α!ώνων,

λouσα; οηλον6τι την γλuκε{:Χ'Ι τtpοψορχν

ή

fLE't'IXbcX-

't'ώV Οιψθ6-

V~V ει, οι, uι, ε(ς ά:πλιΧ:; ι-ι.ονιηθόγγοu:; ι, ι, ι. κσιl

":0 't'O'Jτo ζητει' VX μ.ε":α.6i'f:Q κα;l τ ·/j'Ι Οuν:ψιν
,
~'
'
) λ ,.,.
'
σ:uιι-ψωνων η ,ν.:χ. ϊt'ι.p:.< , α;~·Q α;uτσι.

:xu-:ών

I'

uo

τα;ν

'

τ:χ:;

λl'r

c.ςει:;

,

σ.ντp':!ν,

,

πσιντων,

,

ποντος,

Άιι-uντ:χς, Άμ.iν't'η;, Δt:x[Lcivτη~, Στέν't'ωρ,

,,

οντως,

Μέντωρ,

έντελέχεισ. Τερεντl:χ, Γεροντ(:χ κτλ. προψέρψεν ώ:; & ν ­

όρον, ϊtιiνοων, πόνοος, liνόως, ΆfLύνόσις, 'AfLciνoη:;, Δια;.
(1-ιiνεης, Στεv~ωρ> 1\Ιένοω?, Τερενοία, Γεpονοία; (ιiγiλ.1:χ

~

''λ

~ '(OC

1ιχ

ο

I

Ο

I

I

'tO

Χ

J
-1
1tp0y<-p0U
1 XIXIΙ Otr

I

'Πpοψεpωμεν 01tWζ

'tQ

"Αγγλοt Tεpiνshex rε?6·,shex,) τ{ μ.ένει οcλέοv οι7. το
ο εiζ το "Α νοριος, ν Α ν~ρο:;, 'Α νορέιχ:;, 'Α νόρ:5νtχο~,

ά.νορlιχ, ά.νόριά.ς, ά.νόrεϊο:;, σ.uτ~νόρος, &v:.cνόροζ, ένόc.λέ­
χε!~ κτλ οτσ.·ι το,
Τά. τ~vτiXou

-:riλσ.ντ:χ τ:.cλσ.ντίζε-;:χt κχί το

Πόλλσ. ό' ιΧ νσ.ντσ., χriτσ.ν-;χ, 1tiρσ.v-;ri τε, κ .... λ

το;; Όμ-~ροu 'Π?Ο?iρετχι 6[J-οιοτρ6πωζ τ~ ντ=ε, τ6τε 'Ιψέο
7tEt νχ ε.,ωστρcαισωμ.εν το ο11- ο,.1 ο-.ε "λ ως
κχι νχ α.ν-:ιχσ.-;cι1

1

•):

\

I

I

στίjσωμ.εν ιiν-;' αύτο;; το ν--;, 6περ 6λως ιΧτοποv χα.t ιivήκε:ο ·ι·

11- ,

'

-

οtοτι τοτε πως

ο '

',!.

α: γραψωμ.εv

,

ντ,

εις

'Αντώνιο:; Άντωνuμ.{χ, ά.ντiΟεσt:;, άντίσ-;α.σις

κιχ'"α.?vyωμ.ε·ι

π:Χλt·ι είζ ιΧλλο μέσον.

"~έ!:

'

r.

τcιι:;

.,ει.;

κλ7t. θ%

'Η Ά/.~ιχv!κή

λοιπον γλώσσχ σuμ.οcλη?οί τ:Χ χεν:Χ -:α:uτχ,

όιότt λέγει

όσ.ρ3η, όρα:ση, οερη, Οη!J-, όιτη, όορη, κα:l ΧΟΙΧΥ.., χόιχχη;
χόερ, χόιχ, χόοχΥJ κχ! cσr-ιχτ, ψι:ιιιχτ, χτιχρσ., τεχτΥ)ριχ,
, n
,..
n r
..
κχt

οιχΌη,

cηχ,ηp, οη!J-cσ, ΟεΛcσηρ-η. κτλ.

τ ά.

Β=Β

Τ α.Ι

1

χει ) , εηω'Jα.

,
p~ ))
\ ·-.ακ":ω~

,.,

Χ ε

t

ff=V

λ ε ό φ ω ν σ..

Φ=F

ll=P

\

'λh
'"α:u":χ
α:
)Χνt-:;τι

,

..

~ , ...

1

προ;;ε ρον τχ t

..

'

'
cιπιχ
\

ο ϊ.ω:; τ;ρ~? ! ?ον:αt ει; οι\ αζ εν Ί, ε νεt -: ~ ; ση ·

,.:ιριν:Χ:; εuρωποcϊχα:; γ λώσσ~:;, έ';αιρέσει 't'ijζ νεοελλ·rι­
vιχ.Ίj:; ήτι~ Π?Ο?έρε( ... ~β ιvς τ? Λχτινtκ?ν v.
'Pω!J-:.cίct κ :χ! ι-ι.ετ' α.uτiιν

παραλοc~όντΧ
αu-;ο τρχzέως.

δλα.

α ιiρzαϊοι

τ .Χ σΊJμpι νχ lΟνη

'tO pω(J-Χ'ί'ι.ον ιiλ?i~ΊJτΟν
'Α ντικατεστ·~σ?ψ-ε-ν

τec

πpc;:;-έροuσιν

τ~ ν άρz α{::ιν α.Cι~

'tO~ π~G!'ΟΟ~~ν lν τ·() ιiλr.α.νικ:i') δ πω:; σuu.~ων·r,· σωυ.εν u.ε
'

τ

'

ι

ι

~

ι

ι- ·

~

-;ας εύρωπαϊκ~ς γλώσσας.
'
"~
~:~προ:r έ ρετο
φ αινεται
c;τι
eιιττως

χαίοις 'Έλλησι χ.α! κατ~ τ6ποuς

'β'~·
το
τ:αρα ':'ο~:; cφ-

καi y'Jλ6:ζ,

-;ρα.χu κ"t ώς ι.ι.α.λα.κόν· ιiλλ' δτι ιiρzικως

κ::ιi

ώς

ή •ψ:ιz.εϊ:z

'ΠfΟψορGc α.ύτο~ -~'":ο έπιχρχτεσ:-έρcι ώς ε:ς τ·fιν ).α.τινικ-Υjv,

χ.α.l οιχ το•)ς έξΊjς πηαλλ·ψ,ισμ..ο:.ι:; γl·ιετα.t όηλον.

βα.6!Χi, Βiκχο;, βi:ι.:ψο'ι, β i 6λος, βόλος, βο?έα.ς, β(ίuς

babae, Bacchus, bactr um, hiblus.

bolιιs,

Το ά:vτίστρο?ον τοD β •tρη,έως είναι

boreas, bos.

-το ~ ι.ι.αλακ~ν

ίσον

tJ-E τ? λατιvιχ?v v τ::. δε ιiντίΟετον σ1 (LE τ~ν ο:Jρiν
δριζ6ντιον ε~vαι Z.rcv -τφ r, το εε ψ tJ-Ξ. -τ·ljv οuρiιν εν τι?
μ.έσφ είναι l'1ον μ.ε το ι

Το
ώς

-;ο

r

τ:peιψέρε-:c.ιι ώς τ~ Γα'λλικο'ι g π~νιτοτ:. 'ψxzu
νεοελλψικον

γκ ε ~ ς

τiις

λέξεις

ικαρίζω,

γκCl~~:;

yu)-i.--:-r:ι:ι'J ~τ1 ν αu1:)ιν yων-/ιν προ ολων ι:ών ψω­

νr,έν~ων 6fλο{~ν σlcιν γκe<, γκε, γκη, γκι, γχο, γκοu=

rα, rε, rη, rι'

rω. 'Εχ:;οζ το u δι.ερ 'fιλ~'Ι και Ξεν

ro,

σuν:tρμ6~ε"::χι μ.ε το 'ΨΧϊ.''J Γ·
τ~

l

&:'J":(~-;pofOV τc/j Γ τ:p~?έρε.ιι;~ι ώ; ~~ γrχ),)\ιχ~ν

gh 6!J-:χλ~ν χ:χι το νε~ελλην. γγε εi~ τ:Χς λέξει:; ~γγε­
_λο:, εγχέ9:χλ~:; cρuλiτ-τον -;·~ν αu-:~ν ψω'ι-Υ;ν πρ~ fJΧων
τών ψων r,έντων δ(J-ο(αν, ώ:; ''ι'Ύl~, ΎΎlε, Ύ)'.lΎ), γ γι, γηο~

=

..

l"IJ,

!I
'
'tOV- ω uπερ
τραχu
κ:χ\ εεν σ'Jν:zp:J.6~ε-:xt με-:α ι:eιόJ 6μ.χΧω l> κ:χ\ έν τέλει

ΎΎ1U

~.ων

γι, ΊΖ,

'
γ, ΊCι, τ;, J ~το:,

)c?!:'C'
, ; ,.. ,... -,.ι..- ,._,_,..~t~.-~N
,~.,~ω J "~-λ~ ·ι-" ' ·ω., ''l'"r~r"" .... t,

..,

ψpΊjη, α:\ι.ερ τ:Χη,,Ο:η-;ιχα! ε1σι τcίιν λέξεων
Το κ ώ:; --:ο ιαλλtχ~ν

c -r:ρο -τοu

,

~,. l,.~',..)έ!: '
ω., ε
,α..,
,ει., ζΟΊ,

e ι:>iον

cofe

:;or,

9?1JΧΓ•

και ώς το

νεοελληνιχον κ ι.ρο -:ou α: ιruλiτ-:ον την αuτ-Υ;ν ψωνΥ;ν
προ δλων -:ών rιωνηέν-:ων,

=

οίον

κα, κε, κη, κι, κ:ι , κω, Ξ κ-:~:;
ι ' t'

('\,

ο~ν σ ·;ν:χρ!J-ο.,ε-:::ιι

'

μ.ε

'

'

'"::ϊ ~ρχχ'J

xi, χε, χ.η, κι, κο, κοu
'":ο~ u δϊ.εp ψ : λον καl

κ·

ri~ όε ιι ι:~ ά;~J~~7ι::ι~~~v
-τ~D κ ώ; τ~ "'ι'«λλιχ.Ον c 'JtQQ
1
ι

τοu
...

,

u

οΙον

cult

,

,

Ι

χαt C.:J; -:ο νεοελληνικ~ν χ. προ το;) ε ψυ•

'

•·)

-

τ

J.α:-:-:o 'J r:;ην α:'J'": ·'ιν ?ωγ'ιν ϊ.?~ ο ,ων των τ-ων-ι;εντων, O!OV

κ1:l, χ1ε, Κ.).-1j, κ1\, Χ10, χu,=Λ:ι:, Λε, ΛΥJ, Λt, )I:J, )!~, έΧ'tGζ

~oD ω δπε? ·ψη_•'.J κ.:ι:! εεν σuv:χpfλ6ζετ:χι fJ-E'tcX ο;ο!) όfJ-CX•

) \~~-

' c.'J
).

Λ, κ~t

~ε.

-

ει ιο:ων

•ι t "t'

I

. εςεων τ:r~tε?c:-:~ι

~

I

Gμ.ot(,'t(O-

-r:ως ώς ε~ς τα:; λέξεtς yι", (l.t/1, α\ϊ.ε? ϊ.λ-r1 0uντοι:χi ε~σι

ι;ών /.έξεων ytκ, fJ-tK.

ιι:~.

Το ό προψέρεται "t'ραχuτερον τοu νεοελλψικοσ, και
ώς τ~ γα. λ λικον
L

~εποtΥ)1-J.ι:.ν:ι::ι

d ε1ς την λέξιν dandin η ώς a.uταi αί

λ'!=
I' ~
'
I' ~
ε...,εις οοuπο~ και γGοuπος.

~
οuρα.νο'Ο εν μ. Ύ)'tt~τ:χ

.'

Ζ εuc
' » i"' έ γει

,
« Δ οuπΥίσε

~· .
ο

' "Ο μ. Ύ)ρο~, ιJij
~ λ . εκαψ.ε
"

ο

τ~ν χρ6τον όοuπ, όοuπ πρ~ ς έκ~6eΎJ7tν των ιΧvΟρώπαιν·
χα.ι ώς όciπται όαρ8ιiπται ιΧ U":Ο 'tQ ΟΊ)ρ, l'Υ)ρ, eπou ιί­
γετιχι

εlς το 'tρ lψιμ.ον η σU 'Jτρίψιμ.ον

ένος πράγμ.:ι::τος,
όrιν (dragging)

και

ζέσχισμ.α.

όέρω, γοiρω, όαρτος, γδαρτος, όρ:ι::γ­
γρα βόην,

βόέλγω κ. τ λ ψινερόνc.u'J"ιν

a.uτΊjν "t'"ijν ιΧνόρ!χ."Ιjν χ.:ι::ι ζωΊ)ρriν προ7ορriν

r;oi.J γρiιJ.­

ι-ι-iτος τούτου.

Το εε

3

ώς το νεοελλην ti'.OV ο ·η τ :ι ά.γγ ί.ιχ~ν ιl1 εις

τ~ς λέξεις tl1e, tl!is, tlι;ιι.
Το τ ώ~

"t'o

iΧΛΊJνιχον τ καl ώς το λατινικον

t

ο­

πω; πριηέρετa.ι εί~ δ λα:; τ~:; εuρωπα 'ίχάς γ λώσσα.ς.
Το οε θ ώς το έλλΎ)νtχ.ον Ο,

-;dις 'λέξεις

η

tl1in, tlJiug, thorough.

το ιΧγγλικ~ν

th

εις

Το z; 1tp:1ψέρετιχι ιi'Ιtιχρα.λλci>ιτως ώς το νεοεΛληνικ~ν

άνευ οuοφ.ι~ς 'Ιtα.ρα.λλα.γΊjς κα.i Ο'Ιtως 'Ιtpοψέρετοιι είς
ολιχς σχε;bν τιΧς εuρω'ΙtιχϊκιΧς γλώσσιχς.
Το ;s οεν u'ltiρχεt είς τ'f;ν έλληνικΊ)ν γλώσσα.ν 'Ιtpοψέ­

ρετσcι δμ.ως

ώ:; τiι γσcλλικ'ον

j εί:; ";:iς λέξει:; jamaisJ

jardin, jeune, jour.
Το σ ώς το έλληνικον κιχ!

ώς το λιχ-:tνtκ~ν

s

o'ltω:;

'Ιtpοψέρετιχι εlς δλοις σχεόον -τιΧς εύρω'ΙtιχϊκιΧς γλώσ11ιχς.

Το Ό οεν u'Ιtσίρzει

εί:; τ·~ν έλληνικ-Ιjν

γλώσσιχν·

'Ιtpοψέρε,...α.ι οι-ι-ως ώς

ch γα.λλικον είς ιτιΧς λέξεις cMne,
chemisc η ιτ? ιΧγγ λικον, sh εΖς ";cΧς λέξεις slωp, ship.

τ σ.

Το J κεψοιλοιϊον

u "f ~ ό φ ω ν ιχ.

είνιχι τiι ιiντίστροψον τοu &:ρχιχ{οu

έλληνοtοu fι. rσον τc.D σηι-ι-ερινοu Λ ΚΧt 'Ιtpοψέρετιχι ώς
το νεοελλφικ'ον λ 'Ιtpo το~ σc, ψuλciττον ιτ·fιν ιχuτ·Ιjν
-;ροιχεrιχν 'Ιtpοψοpιiν

'Ιtρό ολων των ψωνηεντων, c.ίον

λιχ, λε, λη, λι, λο, λω, έκτ~; το;:) u, όπερ ψιλον κα:ι όlν
σuνιχp!J-6ζετιχι· κιχ\ ώς το λιχτινικ~ν

L πρδ

τοD

a, ο, κιχ!

u προ~iριτιχι ε\ς δλιχς τiι:; εύpωπιχϊκ:Χς γ λώσσιχ:;.
Τδ λ

το &ντ{7τpοψοϊ

";OU

λ,

ώς

το έλληνιΥ.~ν λ

προ τοu ε ψuλάττον τ·Ιjν ιχu-.:·fιν uγρ~ν προψορ~ν πp? cλων
τών&λλωνψωνηέντωveιίον, λιχ, λε,

A'fj,

λι, ι(,, λu=λ1ιχ,

λlε, λ1ΊJ, λlι, λlο, λlu έκτο:; τοi) ω, οπερ -τριχzu
σUVGψtJ-όζετιχt, Κ?:t ώς το λιχτινtΚΟV
ιτ·f)ν 'Ισπιχνικ·f)ν κιχ! Ο~ιχλλικ·f)ν

Lloyd.
τ ο,

·

'

,

ρ ως το ε'λλ ΊJVtκον κα ι

11

·

όεν

πpοψέpετιχt Ο'Ιtωζ ε~ς

γλώσσιχν

ως

>t?:t

,

το

οίον, llamo,

λ ιχτινικον
'

r,

κα ι

C:πως itpοψέρετ~ ι ε\ς δλιχc; σχ ε.~ ον τιΧς ε.ύpωπιχϊχiς γλώσ •
σας.

Το
κιχ!

g ώς ρρ έν τψ μ.έσφ λέξεως είς την έλλ ψικΊjν,
ώς το A<X'ttVtΚOV rr, κιχ! δπως 'Ιtροψέρετ:zt ε!:; δλιχς
'

~\

'

,

),

,

σχ εΙJον τιχς εuρω'Ιtιχtκιχς γ Λωσσιχς.

τ α. (Η v ό φ ω v ιχ •.

Μ=Ί\1
Το

!J-

ώς

Ν=Ν

νf=Vf

-to έλληνικον

X=Ch

Χ=Η

χα! ώς το λατινικον

m

καl

δπως προψέρεταt ε!ς δλας τιΧς εupω'Ιtιχϊκ~ς γλώσσιχς.

Ίο χ ώς το έλλΊJ')tΚΟV ν κιχ! ώς το λιχτικον n 'ΙtfO 'tWV

"' ε, χαi ο q,u),riττrn τ-1)ν αuτ'Qν τριχy_εrιχν ίtpοψ>ριΧν κ-ιχι
προ δλων τών &λλων

ψωνηέντων οίον, χιχ, χε, ΧΊJ, χι,

χο, χω, iκτος τοD u δ1tερ ψιλον κιχ! όεν σuναρv-6ζετιχι.

'

ΥΙΧ.

ΤuΙ..

'

την ιJγρχν τψη~ρiν
νηέν•ων

\
ν1ι,

'

,
9u λ ΙX't'tOV


' ε
'λλ ηνικ~ν ν πρ._ -:ο~ ι
κ ως
':Ο

\
ν1ο ,

'

,

τ;r1 ν α•;-

Υ.:Χt 1tp0 ολων ":Wν i!ί.λλων ψω­

ο:ον, κ-χ, κε, Κ(, κ η, Κ?, κ·;,= ·η~, νι/., νχ;~,

'

ν1·;,

έ

·,

-

Λ."':?ζ το·;

.,

\

'
'tO' 'J σπχνιχον

Yι,ε't:Χι· κ-χι, ως
'

' ο~ν
('\ ,

ω οπεp 'tp-xχ ·; χ~ι
η

I

σU'Jctpμ.o-

"

'

περισπωμ. έ ν·r,ς ανω-

[J-ε";:Χ

Οιν αuτοόJ ώς ε(~ τιΧς "λέξεις nino, nono, nuno=xικo,
κοκο,

τ ο\

κuκο.

'

~
~
χ ω::;
το ε''λ"'λ ηνικ"'ν

'tcXζ λέξει::; china κτλ

'

f
Κ 'Χ( ως

't?
'

'
γερμ.-χνικον

ch

'
ε~~

εεν εΙν:ΧL G[J-Wζ tμ.ο(οϊtρ6ψερ:tο'J

ώς bλας -τ ~Χ::; ε•)pωπ:ιϊκ.χς γ λώσσ'Χς.

Το z ώς -~ οασεΙ(Χ τ·ϊjς έλλ ηνικ.·ϊj::; Χ:Χt

h

εί::; 'tά::; λέξει::;

ενΟχ Π(?yέpεται

λ:χ: ινιΧΟ'J

ε:ς τ~; εupωr.χϊ:.ι~ς

γλώσσας, ώ; ε1ς τχ::; γαλλικχ::; λέξει::;

τ~

,..c.

haine, heros

χ.τλ.

εt.~λ&yροcμμιχτιχ

ΠΣ=ΡS
Franc. psaume
Π :Ι= PSH Engl, pslι<nv

IΔZ=DZ Eugl. adze
ΔS=J
ιι
Jam

ΚΣ=Χ

IT:I=TS
T:I=CH

ιι

K:!=KSH ιι

Xantlιc
KslιcrkslHJS

>>

rats

>>

chίn

Τ~ rοσ είναι ίσον [J-E ":Ο έλλΙJνtκον ψ ΚGtt το λιχτ(VtΧ~V

ps ώ::; εί::; την γαλλικ-~ν λέξιν psaume=ψαλ[J-6::;· ιΧλ62:νι­
σ";t rοσα λ μ..

Το CUΌ οεν uπiρχει είς τ ·!; ν έΧληνικ·f;ν γλώσσα.v ΚGtl
δμ.οιον μ.Ε.

-.b

λατινικbν

psh

ώς ε!ς την ιΧγγλιχ~ ν

ζιν Ρ~hΙΙ\Υ· ιX'XbαV(IJ''tί rοΝρητψ:η π-:i?νιιr~J.~.

λέ­

vS'.
τ ο'

..

κ.,- εινιχι

,

' '

ισον v-ε το

'

1
' λ ιχτινικ-;.ν
1:. λλ Ί;νικ'jν '!:
ι;, χιχι' το

χ ιίς τ~; λέξεις Xanthc=.E:ιxνθ·~, ιiλ6. κ.,-ωι\η, π(λο;.
Το ΚΌ εεν uπιΧρz.ει εί:; τ~ν ~λληνιχ-Γιν κιχ!
fl-CI~Q\1 ι-ι-έ το λιχτι·ιικον

l{sherkshes·

ksh

εf:νιχι

o-

ε1:; την Περ.,.ιΥ.·fιν λέξιν

ιiλ6~vι.,-τ! ΚΌtΑ η=6v-ιλ(ιχ.

Το Οζ εεν uπιΧρz.ει είς τ~ν έλλ"Ι)νtκ~ν κιχί 0[1-Οtον [J-E
'tQ λιχτινtΚQΥ

dz

εl:; τΊjν ιiγyλικΊjν

λέξtν

adze·

ιiλbιχνι­

στl ΟζοΑ=βwλο:;.

Το ε, Οeν uπιΧρχει είς -t•l)ν έλλψικ~ν,
v-ε τ~ λιχτινικον

j

εί:; τ·Ιjν ιiγγ λικ·Ι)ν λέξιν

είν~ι G(J-CitCI'I

jam·

ιiλ6~νιστ!

ό;sιχκ, tπωμ.€:;· τουρκιστί όζιψ!=τέv-ενο:;.
Το τσ ώς ε1:; την νεοελΛ1JνικΎ)ν κιχτσ(κι,

τ?. λιχιtt'.Ιtκον

ts

εί:; την λέξιν

etsi

κιχί

.-:·Ι)ν

rats, ιiλ()~νιστί τΌ-:.ωη,=τψiχιον.
Το 'tΌ ώ:; ε1:; τ~:; νε:iελληνικ~:; λέξει:; ΤΌιiμ.ι:;, ΤΌ(­
τσος, κιχ! εv-οιον ι-ιε το λιχτι·ιiκον

λέξει;

chin, chapel·

ο{ον, πιχιοί.,-κη.

ch

ε1ς 't~ς &γ γ λοιιΧς

ιiλ6ιχνιστί τΌωχ,

":Όωωη,= πιχι­

ΑΒΛaΑ.ΤΛ ΛΡΒΗΡΟΡΕ

ι

ΦΡΗVΙΊΙ:!ΤΕ ι.Ε ΤΩΡΕΙΤΕ

r:ιιq~J-CΣ Πηριpολ- rηρΑρβΥJΡ· -rωριτη.

~t'Ό't~

17Jq[J-ιt Π:ηρψολ- rηq~J-<ι
Ιτrιλιχχ. τωριτη.

Λρη,

Άrρ6ς.

βcχ

Β α ρ,

Χ6ρτος.

})

b

8.

~ιχ

Ηιχρ,

Τι:iιpος.

»

v

π

cσr:ι

Πιχρη, Πέριχν.

))

Ρ

pιχ

Ψιχρη, Σσi6ρος.

Ε

ε

Ερη,

Ά'ή~

:r

Νrε,

Σχολή.

''Ι

-.ι ε

1:ε"Ό,

Ζυr.ι.6ω.

κ

Κέ

ΚεΌη,

Εlχον.

]I

)Ι Ε

lfεΌ,

Γελώ.

))

Η

:ιι

Ηι.ι.η,

Μ'ήτrιρ.

»

Δ

ό1)

Δηι.ι.,

Ζηι.ι.Cιχ.

))

t..

ότι

.ι.ηι.ι.β, Όόοuς.

·))

θη

ΘηχΎ),

»

τ

τη

Τη ρ 'Υ), 'Όλος.

Α

ιι

Β

Ι

z

ζt

ι

Ρηθέν.

Ip.,

'ΕΙJ-6ς.

Zr.,

Μέλrις.

Ital. a

i:&
])

f
e

Ing. g
))
gh
• c

))


))

Ara. 4
Balla. .....,
Vara.
Paι·a..
u.
Far.a. '-'
Ecco.
.
Get.
t
Gheg. :J

'.

Case~

l\. Keen.
e
d
th
th

Τωρ~.

Her.

DumJ1.

'fl1us.
Thug.
t Tut.
Inn.
Ι
z Zero.

J
~


,)
~

ΑΒΑΒ:ΑΤΑ ΑΡΒΗΡΟΡΕ

2

Π?λλο(.

~

;sι

~ψ.,

Σ

σι

Σι,

:r

Όt

. :!t,

ο

ο

Οκη,

Ο'κά.

λο

.ΙοτΌ,

Φωλεi.

L

.Λr;

Lοσ1η, Ή βο:Jς.

Ρ

ρο

Ροση,

Xijν.

qοβη,

Χι των.

Υλ,

"Αστρον.

q

Ψ'

1

1J

l\1 tJ-U

Πως.

Fra. J
Ιηg. s

Β?οχή .

«

«

See.

sh Sl1e.
ο

Or.

ι.

..)

U"
Α

U"

*

1 Lorcl. JJ
Srη . ll Lloω. J
((
r Γω])ο. .)
«
Ticrra. .).).
ΓΓ
Fra. ιι Uηc. _,\
((

l\luλ η, 'Η[J-{ονος.

((

Ν

xu

Νuσε,

ΝύtJ-ψΎJ·

'νΙ

κu

~'uλ,

'Έν &στρ. Spη.

χ

χu

Χι ε

χ

ΧU

Ω

ω

((

m

Λlne.

η

Ν η.

η

Νιιηο.

r
j

.

~.I

clι

China.

Ιι

-

Χικ,

Ted.
Έμ.βα{νω. Fra.

Haino.

lb

Ω ρ,

Δαuλ6ς.

οιι

Ontrc.

rHql\IA
ΔΖ όz;ω

Jοιπ.

Σκιά.

»

.J

ΔίΠLΑ Α ΔΥΘΗΝΗΜΕΖΗΡΗΤΟΡΕ.

Δz;ολ, Βώλος.

Δ~ ό;sω Δ;sακ, rιελέκ•.
ΌλCrον.

ΤΣ τσω

Τσα:,

Τ:Ι τΌω

ΤΌωχ, Παϊc;.

Ιηg.
((

«
((

dz

Adze.

J
ts

J am.

clι

ιΥ.>

~

Rats .
Clιin.

G:

ΤΗ-ΠΗΡΦΟLΤΩΡΙΤ Ε' ΔYZHPiffOPEffET

lnrr

3

))

Aislc.
ν cil.

Ποιώ.

FΓa.

eιι

J)cιιil.

Ing.

Cl

llciπg.

))

01

οiι

ΑΙ

α; ι

1\Ηψ.,

Πcxzuζ.

:ΕΙ

ει

Δέψ.,

l\Ιέθuι:rος.

ΗΙ

τ. ι

Β-~ι

ο

ΙΙ

ιι

ffίιχη,

'Ήρχοντι:ι.

ΟΙ

οι·

q6ψη,

Ζiiψ.εν.

Τuιχη,

Το σ6ν.

))

ω

Sιιing.

))

001

Cooing.

))

ya

Yaι·d.

yc

Yes.

ΩΙ

ωι

Ω' ι η,

")_'"
όω?·

ΙΑ

ι α;

Ii;J.,

ΕΙu.α:ι.

Τ'

_ι ε,

ΕΙ'1α:t.

))

Τιή-:p,

Υ Αλλι:-ζ.

»

Ηχι,

'Ε7τέ.

»

Ι6χα:,

Ί3ικός !J.CXζ. »

yca Yι~al'n.
yea Yeast.
yo Υοι·l\..

Σε1ς.

))

ιι

Ίοικ6ς σα:ς.

»

ΙΕ

ιε

ΙΗ

ιη

ΙΙ

·

ιι

ΙΟ

ιο

Η

tU

ΙΩ

ιω

Ιuξε,
Ιώα:ι,

'

.

Tnne.

ΓΗΡΜΑΤΗ ΙΙΑ.Σ ΦΑΡΑΤ'

ETl'PE
Μεz;ηρητορε

Ζ γ~?~fi7~?ε

α;

α;

ffωz;ηfλ~tλθηχα:.

Γοληz α:::σΟΊJχα:.
α:

Βωz;ηΟηχα:

ε

Γω~u.α.Όθηχα:
r~
~

η

ι.ημ,βΊJΟηχcχ

β

ΦηρuΊ]λψ.θηχα.

ζ

Γοληκψθηχα:

λ

1)

Χωχοηθηχα.
Δ~rοΧοι;

~
,.,l

Γ
ε

ο

ω

Υοιι.

οη

!1.
ός

ο

;s
Λ
χ

ι:-

0;3

w

ψ

κ

il

θ

't'

σ

Ό

Ρ

q

"1(
τ

χ

χ

τu

4

ΑΡΒΡΗΡΟΡΕ ΤΡΑΖΩΑΡΗ

ABAffATA

Γ'l)~fl-α; Μα:ό'l)τορε
Α~ffΠΦΕΓ~ΚΧΗΔ~ΤΘΙΖ~Σ%

LJ

Ο

ΩΧΧνΙΝ

Ρ

q r

Μ Ν νΙ Χ Χ Ω.

MrpqJ

L?:IΣ~ZIΘTh

ΔΗΧΚ'ΙrΕΦΠlΙΒΑ
ΑΩ, ΒΧ, ffνi, ΠΝ, ΦΜ, ΕΥ,

rq

ΊΡ,

KL, XJ,

ΗΟ

,.

Δ:!, t.Σ, Τ~, ΘΖ, ΙΧ.
ΑΙ ΕΙ ΗΙ

11

ΟΙ η ΩΙ

ΙΛ ΙΕ ΙΗ

11 10

Π ΙΩ

ιχ β ~ cσ ψ ε Γ l κ " '1) ~ ό τ θ ι :; ' σ Ό ο λ λ ρ q υ ι.ι. χ χ χ Χ ω,

ωκχχχι.ι.u~ρ Λλοτσs:z;ιθτόε'l) ιιηrεψcσ~βα;
ιχω, βχ, ~χ, cσχ, ψfl-, εu,

rq,

Ίq, κλ, )!λ, 1)0, εΌ,

όσ, τz;, θz;, ιχ.
ιχι

ει

ηι

ιι

οι

ωι

ιιχ

ιε

t'l)

ιι

εο

ιu

ιω~

Νωι.ι.εqιχτ'r].

1
l

2

3

ΙΙ

ΙΙΙ

4
1111

5

6

Π

ΠΙ

188:2.

7

8

~

ο

ΠΙΙ ΠΙΙΙ ΠΠΠ Δ

ΠHPZIEPl\IA ΜΕ ΔΥ
Δι;ηpη

rHqMA.

5
...

1.
βω

βε

β'η

~(L

~ο

~u

Qj(L

αιε

WYj

σ:η

010

01U

ωω

ψcχ

ψε

ψ 'η

ψ~

ψο

ψu

ψω

βιΣ

βο

βι

Δι;ηpη

βu

2.

ftL

ΓΥJ

ro

ΊCΧ

ΊΕ

l'YJ

ΊΟ

κcχ

κε

κη

κι

κο

;ι α,

:ιιε

ιιη

ιιι

:ιιο

:ιιu

Δι;τιpη
όιχ
;όιχ
τιχ

Γω
ΊU
κω

3.

όε

οη

"

όt

όο

όu

ε~

31)

όι

Ζο

όu

ωό

τε

τη

't't

't'O

τu

';U.

θη

θι

θο

θu

θω

ζU

:;ω

'θιχ

Οε

ζCΧ

ι; ε

,α:

Δι;ηρη

4.

ζ1)

t:ι

ζΟ

;sε

;sη

;so

;su

σιχ

σε

ση

σι

σο

σu

τ> (Χ

Όε

'Ό'Υ)

Όι

'ΌΟ

'ΌtJ

λιχ

λε

λη

λι

λο

λcχ

λε

λ'η

λι

λο

λu

ρ α:

ρε

ρη

ρι

ρο

ρu

qa:

C,'Y)

co

C'J
I

Αz;ηpη

σω

5.

I

λω

6

ΠHPZIEPl\IA

l\IE

ΔΥ

Δz;ηpη

rnql\IA.

6.

μ.ιχ

fJ-E

!1-ΎJ

ιJ.ι

fJ-0

Xet

χε

χη

χι

ΧΟ

ΚΙΧ
χιχ

κε

κη

κι

χε

ΧΎJ

χι

Δ;:;ηpη

ιχ~

ε~
ε~

Ί)~
Ί)~

ι~
ι~

α. σ;

εrο

'r)σJ

ισJ

αβ

ιχψ

εψ

ΎJ?

Ctl

χω

σβ

ωβ

σ~

u~

ω~

σσJ

UσJ

ωrο

.

σ :ι

u;;

ωψ

8.

ΊJΓ

ιΓ

σr

El

ΎJΊ

η

σl

IXK

ηκ

ικ

σκ

α.ιι

ειι

Ί)ΙΙ

ιιι

ωr

ωκ

CιΛ

Ull

"

eιε

ωό

Δ;:;ηρη

7)0"

κu

χu

εr

"

χω

χο

εκ

cιό

r-ω

7.

ι;;

Δ;:;ηρη
α.r

ΚΟ

[J.U

9.

a3 -

ε3

-η3

ι3

CιΟ

uo"
u3

ατ

ετ

η-::

ι-;

στ

ω-:

αΟ

εΟ

ηΟ

ιΟ

eιθ

uO

ωΟ

ω;:;

εο

ιο

Δz;ηpη

,..

ωο

10.

(Χ ζ

εz;

Ί)ζ

ιz;

σ::;

ιχ;s

ε;;

·φ

ι;s

σ;;

ιχcτ

ει:τ

Ί)σ"

ισ

σσ

οtΌ

ΕΌ

Ί)Ό

ιΌ

CιΌ

ΠΗΡΖΙΕΡΜΑ 1\ΙΕ ΔΤ ΓΗqΜΑ
Δ;;ηρη

α. λ

ελ

α. ι\

ελ

αρ

ερ

α:c

ες

ι

11.

ιλ

ολ

ωλ

ΎJΧ

ι ι\

ολ

u,(

ωλ

Λ'1?

ψ

r:ιο

ηq

ιq

oq

uq

ωρ

-η λ

ΔζΎJpη

a:fl-

7

.

W'j

12.

φ.

ΎJfl-

ιfl-

ψ

uμ.

μ. ω

α. χ

ε..'\

ηχ

ιχ

οχ

ux

ωχ

Gt'Κ

εχ

·r,x

ι-κ

Ο 'Κ

U'Κ

ωχ

a.z

εz

ΎΊΙ.

ιz

ι:,z

ωz

ΔqΑΣ' Ε ΔYZHPHTOPEffET

αι

αο

a:u

αω

ε-η

ει

ΕΟ

εu

εω

ηη

ηι

ηο

ηu

ηω

ιε

ιη

tt

ιο

tU

r:ια

οε

οη

οι

r:ιο

(jU

οω

UGt

Ut

uo

uu

ω α:

ωε

ωη

ωι

ω-:.

ωu

ωω

α α:

α: ε

EGt

εε

η α:

ψ

ι α:

αη

ιω

8

ΦΙΑLΑ

l\IE

ΔΤ

rnqMA

Az:1Jp1J 1.
Σι τη

Oa. α.ι;

Μη θα. ψ τη τη α.cσ χ η ~ε,

-:η θα. τ1) τη α.cσ κη ~ε;

σα. ~ε κα. α.ι;
Σ α.

ιιε

Μη θα. σε κα. ~ε.

Σα. ψ κα., κα. οε ιιε.
'2

"'

Ε

Σα.

κα., κα. οε όι.

Σε

σα.

,όι

CD'O

κα.;

Ε

Ε σα. ιιε κ α.;

κσ;;

,οι

Σα.

Η.

κα.,

Αι κα.

κα;

οε θι. Ε σα.

CD'O

κ α.;

ou θι

όε κη θι. Ιο,

CD'O

α.ι κα. χη ~ε, κη κα., Κ1) οι, οε κη θι

'
ou οι, ou ιιε, οε ou ~ε. Ε σα. ιιε κε τι;. Ω; Au ιιε

όε τι κε

ou

ιιε,

ou

.

οι, ε κη θι· 3~ ω κη θι, οε όu ~ε.
Az:1JpΊJ

2.

Κα. ιε τι; Ω, κα.; Ιο, roo κιχ κω ιε τι; Κα. κι όε

Χα. τι θι;
Η, cσο.

Ιο, ω σ' χα. θι.

Χα. τι θι;

Κω ε cσε;

Σε σ' ε χα., σε σ' ε όο

Ω χα. cσο. Πε τι Κ1) μ.ι;

Νη κη ~ι.

Χα. τι μ.ι;

Σε -:;' χα. μ.ι, σε σ' ε όο;

Η, roo.

Η, cσο.

Ιο, ω σ' χα. μ.ι.

Τι χα. θι;

Ιο,

ω σ' χα. α.σ θι α.σ μ.ι. Χα. τι lη; Ω χα. S.ε. Σα. ~ε

χα. τι; Ω χα. κη ~ε. Τι σιχ ~ε χα.;
ψ μ.ε Κ1) μ.ι.

Σ' τη χα. α.ι;
Αz;ηρη

Σι τη θα. ιτ α.τ;

Ω χα. όu ~ε. Ω

Αι σ' μ.1) χα.,

roo

χα. Αι.

3.

Αι μ.η θα. ικ.

roo τ1) θιχ ψ τη τη α.cσ κη ~ε.

Ιο, σ' τη θα. ικ,

Κω οι τι σε σι μ.-η

θιχ ιμ. τ' α.τ; Ω όι σε σι τη θα. ιτ α.τ.

Ε σι cσο όι

τι σε σι μ.-η Οιχ ιμ. τ' ιχτ; Ν' ωκ τ-η θα.

ι, τ-η τη α.cσ

ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΔΥΟ ΓΡΑ.ΜΜΑΤΑ.

9

Μdθημα ).
Πώς σοl είπεν αοτ6ς ; Mol είπε κάltισε νιΧ σοl δώ­

σω εν αογ6.

Διατf σοl είπε να σοl δώσω aν αuγ6

;
"U σα
αογα Ίχει, Ίχει καl β6ας. Καl π6σους βόας Ίzει ;

. ,

'

•'

λ ·J ι;ιι ε τπε οιοτι ~χει
~
Η
αιηcχ.

I π 6σα. cχυγ(.ι
' ..1.

κ cχι

"
eχει;

'Όσους βόας Ίχει, lχει καl αίγας. Καl τ.6σας αίγας

.

' , .


σο
~
"J!
'
(
κ
εχει;
σας αιγας ~χει, ~χει και χ ο ρους.
αι πι;ισους

~χει; Π6σοuς ~χει; Ναι. ν Εχει

"'
ουο

β./
υας καιI

'
.. '
ouo
β οας,
'ι'\

'

,

.,.

'

'\''u
.....

ouo

χ~ίpοuς, Ούο αίγας,

"' 'ϊ.(Jσους
Ι
οε

3'

Υ

1 ι:ια.ς εχεις ;
ΈγJ); Δύο β6ας καl [να. χοίpο'J. 'Όχι, dλλ αuτος Ίχει
εν αuγο, [να βοίίν, [J-ίαν αίγα καi ε·η χι;ιtpt;ιΨ σu δε Μ ο
> '
αιηα

"'
ουο

Q'

-

'

..

'

,.,

-

αιγα.ς και ~να χι;ιψι;ι'J, και ειω ενα χι:ιιρον,
'

,

και ουο αυγα.

Π63εν είσαι σu

Μdθημα 2.
; Έrω. βοuς; vΟχι, οsν έννοώ

τοίίτο, dλλ &ρωτώ dπο ποίί είσαι; 'Εκ τοίί τ6πο()

τοuiου. Τρώιεις σu χοίρον; "Όχι, eγω οsν τρώιω­
χοίpον. Διατl Οέν τον τpώγεις, δι6τι οέν σοι dpέσει;

λJ αr,ιστα.
')
Σ'υ υε
~, τρωrsις
'
'Ε γω
' μα'
1-l
χοιρον;
λιq:rα τpώιω. Είδες σu ποντικ6•J; Ναι, fJ-άλιστα, Ποίί
τον ε'ίΟες; Εlς fJ-Cαν dμ6ολfιν. Τpώιεις σu πονΊ\' '
1'αι,

' '
6 ; "'Ο χι, εrω

τικ ν

,
",
τpωγεις
οωτι

":!. τpωrω
'

ο~ν
r.οντιχυν.

"'
' ,!.
οεν
σοι αρ~σεt;

"'

Δ ιατ ι

11.~ ' μα'λ ιστα
1'αι,

οεν το~

~'tι
......

"':!.
OQ

τρώγεις χοιρον; "'Οχι, έrih δsν τρώγω οl:ίτε χοίρον

,

6

c

,;

ν
Τ
οuτε ποντικ ν.
ρωγεις τ ποτε συ

'
"(CX.
~,υ
....

,

γα.

Π6 σcχ CXU"(Cl
' '

'

τpωγεις

;

,

'

,

γω τpωγω αυ-

'Ε γω
' τpωγω
'
!1'
' 6ν.
~να
αυγ
'Ε γω
' τpωγω
'
"' αυ'
ouo

":Ι. π σα cχυγr.τ τρωγεις;
ο~

6

'Ε γω
'

' _\

'

'1:1.
:~. ποντιχ ν.
χαυ'1)μαι
μc

6

Δ'εν

'

σε τpωγει; "'Ο χι,

αότδς δέν με τρώγει, dλλιΧ τρώγει λfνον.
!tldθημa.

3.

Πώς σοι είπε'J δ πατfιρ σου; Mol είπε ψύγε. vOχe,
"'
ΟΕν
σοι

~
Εtπε

r
2λλ α' ΚΙΧυΊjσε,
r.(l
" f
ψuγε,

να' σοι' Ο
ωσ ω "ε'i

ΦΙΑLΑ ΜΕ ΔΥ ΓΗqΜΛ

10

Ι eι, τι z; '"
οι σε σι fλη Ο α ψ.

0

κ η c,ε;

σε σι μη Οα. ψ.

"' α':;

τη Ο α. ςι, ι ο ι κ.

Κ ω οι
" τι

" ,. α':.

Αι σ' !λ η Οα. qt σ;ο ι κ.

Ι ο, roo

Σ' "ΊJ θα qι, τη τη αrο ~:η ~ε;

Ιο, σ' μ·rι Οα. ~ι τ-η r:η α.rο κη ξε, σ;ο fλη Οα ικ σι pε.

Ε σ' -:η

07..

τι χη S.ε;

Να χη μι ι z;ι .
ι pι ε ιο με α.p;
Σε

,
σ

Σε

:; '"σι

τη z.α.;

-~.:η ρε..

07..

,
σ

Ω"eιι,

ω;

Ιο, σ' ιΌ' ι z;ι, σ;ο ιΌ ι ρι.

Ικ
Σε

Μη 3α χη ~ε, roo ω σ' χα. ~ε.
σε "ΊJ χα.

κα. σι.

Η,

Η

ιu όι.

Ι ο,

α μ.ι, ω ε rοε.

Σε rοι Όt;

ιΌ θ ι.

Ε rοε τι; Ω ε σ;ε

OJO

u),

fλε

Ν η κt-ιλ α >ιι-ελ

Ω ε rοε,

tΌ οι.

Ιο,

Ι ο, roo ιΌ οι.

fJ-E

Η, σ;ο.

roo Χα. χι. Ω σ' zα χι.

μ.η ΚΙΧ zιε.

κη ι λ α

"
z;• οι.

Κω ε
CJ]()

!1-ι!

b.ι, Οι,

Μη χη λι, qι κη !1-ι ε χα χι ε rοι Όι.

zι OJO χα Αι. Κε τι ετ;

Η,

τι

4

Αι σ' ιΌ θι
OJO

roo

!1-"IJ χα.

roo !Ό Κ'fJ ρε ιJ.ε κ' ιλ·

Ε rοε τι !1-ε σι;

Νη χη ~~-

CJJ!),

ι κα σ(

Κω ι σ;ε;

roc-.

Δz;ηpη

Να χη Οι.

Ιο, αι σ'

Ν
~ α.

;;•"eιι.

σ;ο "~;ι

Σ' ιu χη ιλ fλε ρε,

Πε τι ιΑ;

rοε;

Λ

Σε

Η, ~ο, ω τη όωα..

Πι Όι.

Κε τι ωι;

Σε σ' χα χι;

Ει! εα τι !1-ε χε. Σε

α;:σ χη λι, ε τη τη rιη χη

σι τ' ψ. Αι σ' χα

Cij!)

lt· Ωα.Ι

Σε σ'

fλη όο ; Τη τη

OJO

!1-ΊJ όο '7t cοι;

ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΔΥΟ Γ1>Λ~1:ι1ΑΤλ

11

ΦΙΛLΑ ΜΕ ΤΡΙ ΓΗqΜΛ

12

Δ~1JP1J

1.

βιχχ

βιχχ

βcχρ

~cxA

~ιχρ

cσcχσ

cσιχΌ

ψιχτ

rcxz:

l(XK

κιχ λ

κιχ λ

KIXfl-

όι:ι.λ

όι:χτ>

σιχΛ

τ>cχτ

τ>ι:t.Χ

λα. ψ

λa.r

Αrι.Υ.

Αι:t.Χ

Δζ1)ρη

cσιχιc

Κ(ΧΙΙ

2.

)IEC!1

~εΌ
"ε θ

όετ

όελ

όελ

όεq

όφ.

όεχ

-rελ

θα

~εσ

θεg

Λεθ

AεrJ

cσηρ

βεg

ψεq

ΊΕΌ

ΊΕΧ

κειι

)!ΕΌ

:ιιψ

ιιεχ

όεψ

ΔζYJp1J

3.

βη-ο

βΎJΧ

βΎ)κ

~η β

fjη-o

ΨΎJΡ

Γ1Jσ

lΎJ"

κ-ηcσ

~cσ

ιιησ
τη ρ

ΚΎJΧ

OΎJfl-.

3ηrι

't'1Jfl-

τη χ

~Ύ)Ό

ζ)) λ

...~·ρ

ς'J)fl-

l;:t)X

:.1'1)fl-

07LΌ

cσιrι

"'

Δz;ηρη

β ιλ

βιρ

~ι κ

φι κ

ψ οι

ψι λ

τιρ

θιq

~ι λ

λιr

AtK

ΑΡΑ

Αz;ηρη

.βοτ

-όοl

~ο θ
.Οοτ

4.
~ι""
1ιθ

Ίt-"

όη

z;ιχ

~Ψ·

σι λ

Λιθ

λισ

μιrJ

5.

cσορ

ψοΛ

fOA

θ ο !λ

θ οχ

z;or

:'ζQ't'

ζΟΧ

z;ορ

σο τ

τ> ΟΚ

%>0Ό

-ο οχ

λοτ

Λοτ

λοΟ

ΦIALA ΜΕ ΟΡΙ

Az:ΎJp'YJ
βωι

βuτ

muΛ
:IIUΌ

6.

βuz;

~uλ

ψuσ

ΊUΊ

lUX

:>ιuλ

)!!))(

:>ιuq

Δz:rιρ'Υ)
βωτ

βωz;

cuωθ

ωωσ

ιι:ωό

"ωΌ

β ω~
ψωq
κωρ

Δ~'Υ)pη

13

rHqMA
cσu&

cσuλ

ΊΨ·

:>ιucσ

όuτ

όuΌ

~(ι)λ

~w

~ωχ

rωp

κωιι

κωτ

όωις

όωκ

:;ωfh

8.

όz;cι

όz;ε

όr;η

ό~t.

ε~ο

ό;sω

τσιχ

τσε

τσ'1)

'tΌt

'tΌ()

τΌω

κσα:

κσε

κ ση.

ΙC't)t

ΚΌ?

ΚΌω

ΙJJσa.

cσσε

Φσ'1)

cσΌt

CI7ΌO

ΦΌω

ΔΟ)ρη

9.

rιιβ

ει~

ηιcσ

ttψ

otr

υη

α. ι κ

ει χ

η ιό

ιιό

οι τ

· ωιθ

~Gtt

~ιtt

~ει

ICE.t

τ ει

βη,t

~Ot

(J-Ot

KUt

τuι

σuι

XUt

Δz:Ύ)ρη t();

ti%CI7

tGtK

t·aμ

ti%X

ιεcσ

hx

τεκ

rιχ

rη!l-

rοκ

ψ~~

όια:

όιcι

'tiQ:

ζ\Gt

~ο

(jJI'.)

~ο

pt.q.

q~o

ΦΙΑLΑ

·14

l\IE

ΔΥ Ε 1\ΙΕ' ΤΡΙ ΓΙΝl\ΙΑ.

Καω Χα βαρ, αια.σ αιι ωιη ε βιε ε ψλε.

ψεg ε χισ; χόη v.αΧ:.

hια. χα.

Θιω Χα. [Ltσ,, rοι rα.κ ε αια.σ

βιε ε 9Κε. κ6η αιuλ . i'II:ω χ.:χ; λικ, βηχ όη[L ε σJι:J..tj

χιχ χόη Κ~fj ~ηρ'.

Ω '"υη aπ ~εp ε ;ιευ βΥ1 Υ. fLΨ

Ιο, fL~σ αιιυ ~ερ cε ':η βηχ κεκ.
ιιεσ rοα.χ, rοχσ τη βηχ κειι.

Ν3η τη βηχ ε cσο

Τι τση βΎJχ;

Ω βηκ

fLΨ ε

pox μ.φ- ιιορ εf.ro, cσρα. rοάσ βιε ε ψλε κωρ
κα.ι;. ϊ'Ψ· l\Ιψ' βηχ. τι τυη ιιοp ελcσ ε rορα. κωp κε

lUfL βιε ε ψλε rοσε ι:-ηιcο; (J.ψ:
Δz;ηpη

2.·

Ω καμ. Υ.ΎJ ~ΎJΟ τυ-ι1 f;ι::φ χόη ~ευ.

Τι κε κη ρεθ

":"Όη ξε κόη fLε'j. Αι κα. κη βωτ fLε ~ερ κηρ χόη qεό
Ω και;. κη λακ roηp τη z;η :;η . . Τι κε κ η όα.Ό τη
βωτ' τση κα: βα:ρ τη Οα:τ'.
rοι σισ'.

Αι κοc κη ιιεΟ τη :;ι τΌη

ΚωΌ κα: κη Λεχ τη [J-α:Ο -:Όη Λεχ;

Ω κα.ι..ι.

κ η τη κωιι τυη Χα [1-tΌ ε f.εχ κωp υεχ ωι\κ.

n

ηχ μ-ψ

,

Δ::ηρη

3.

~

ε (J.Cισ κεΌ σε οο τη τη qα:χ.

βΎJΥ. ω τυη όο τη fL η ~ρο:c' ψ τ' ιχτ;
Να. ~ιεχ ιτ τ' α.τ.

Δο τ' ι ιχ

Ζ' βηκ !1-Ψ·

Μοσ μ.η qεχ τιχτ' ψ. α10 qι

1''f1

ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΓΡΛ~η1ΑΤΑ.
Αfάθημα

1.

'ο βοίίς τρώγει χ6pτον,

'

,
. χαταχ λ ινεται
,

,

ρ

-

.,

,

..,

αναοαινει εις το

lπει~α ;:(νει νεpον και

(ΙΙ ' γιοα
''

χαι Χοιμαται.

..

(ο

ορος.

15

' ·

-cpωγει

,

0 '
Jατον και'

,1

, ,c.-

χr:ιφι;ς ~ρωγει χp:;ας και

πsιτα κατακλίνεται · και κι;ιμaται εtς τδ οd.σr:ις. ο
1
πι;ντικr.ις

,
-cpωγει

' ,

εισεpχεται

-

'

είς

[~ι,αιας,

μ αν

,

,

(
καμνει ι, -ι; μ αν

-

' ι3),αr.τει·
,
..
αν

'

~

ρον

ομως

σε

, · γω'
Ε

μνεις;

'

' οπι;u
" π (νω

τpuπαν. 'Ε γω

, "U χι

I
λ
λ
και γε ω, καμνω κα α;

σε

' "
χαι ε τ.:; ι τα

).

και σ-.

,

,

κpασιI

.:I
'
(
' ~ f
ν'λ μη τ: VΊ] ς κpασι οιtιτι

'

) ,

,,, , ,

'1 '
"
χαμΊΞt χαι γεr,~ς ω,ιγr:ιν
uστε-

'

χαμ •;ει να

,

γεινr,ς χαzr;ς.

) - () ,,.

-!.ι r:ιε

,

~Ίι'
ν
-. ω κα ,ως υ:;p~.,ω :zpω-~Ί, ε;::;ι~α κα:α-

κλίνομαι και Υ._ οιμώμαι διr;τι 'JUστd.:ω. Καλώς
'

.Cι

"'

' "

ι1.'

,,.

,,

μεις σu οστις υεpι-.εις χpιυ1jν και c.πειτα

ζ Ί)ς

,

τι zα-

'
και .

κατακ λ ιν;.σαι
,

..
κοιμασαι, ι:ιιοτι
f

Y.d.-

··

,

tιταν νuστα'

σι:ιι

2
,
~μπpεπει

καλώς.
· JΙJάθημα

2.

Έγω ~χω ενώτιον τδ δποίι;ν κρεμώ ΖΧ τι;u ι1τ(οu.
Σu ίrχεις [να κuκλον τον δποίον {}έτεις iπι τΊjς ο-

,

σψuος.

Α uτr.ις
' 1
,
εχει

,
στεψαν-r;ς.
λ1(.(.
1

~'

~u

'

χr:ιρτον.

,

ε:χει

"

v
t!
εχεις r;να

3

')

ι αpε , ι

2

).

μ.:.

'

L
κpασι μr;χpι
τ-ι;ς

. . , .\ ,

ι,

υ'fj , ι αν οια 'Jα ι:ιανω ϊ.'Ju-

'
σ
κpιr:ιν ·ημ:;ρr:ιν

' εχει
"' ι:>pιψιον
'

Α'ι.ιτος

ενα

"
ενα

, .,.
,
γω εχω μιαν

το'

"

~

r

οστις τpωγει

δ πι;.ιι:ι'J
-

'λ ον οστις
μεγα'λ ον σzu

'
τ.ινει
u<),αzτ:;ι;

1-

'

ς~p<:ι-ι

'

?ι;'J ~''
.,ι. ι· Ι r:ιιι;.ς

) )'~γω
' ε" χω.

[να κ6κκιΨΝ εστις τρώγει r.pέας Καt γαuγζει G~ι:J.V
βλέπει λύκον.
Μάθημα 3.

,

' :-.

,
λ" ι. .<ι' ' ... ,
κ αμνs
ψρι:ι·;ιμα και μΊJ γ:; '{-ς fj~ ;:ι υ?. σ ε (ι;φ ω.
{Μ ~σ εΊ'πω τr:ιu τ:ατp6ς σοu. Φ6jz, ί3ι~:ι θ~ σΖ.

.

..

σr.ΙJ:ιοηι δ ;:ατ-~p (jfj'J. Τί Χd.μ·;ω εγu) ;;;:ι;. u {Ηλε~
να μz σκο:ώσr, δ ;:α.:·(ιp μr:ιu ; .λΞ'ι κd.μν:;ις ψ~~ν ιμα.

ΦΙΑJΑ ΜΕ Δr Ε ΜΕ

16

τη θομ. "Μ:η λαψ.

'rPI mqMA

Νωκ όωα τη τη μ.βα ~εΌ, cσο χα,

ε :οι:α. _ Ο cσο cσο cσο τα--τη-:;ο! Ο cσο cσο cσο τα-τη­

cο! Ικ, cσσε χω κ όωα τη τη Όοχ μ.ε σι, ιε ~ιαλ ι

KE)I.

Ικ χrα μ.ωα, μ.η βηχ τη ιεμ. ιο:ι.
Δ:;ηpΎ)

4.

ΤΌη κε τι nη cσο κεΌ τηp' χη; .

εpθ ιμ. ~λα

cσσε

Ω θιχΌ' nη :ιιεΌ cσσε κε Όωμ.' όεχ

Ιο, ω σ' καμ μοσ όεχ μ.οσ ό.ι.

Ω κ~μ. τσιχ cσεχ.

Πο τσ"l) κε;

Ε nη βηχ μ.ε Φιχ;

Ι εχο.

ε εχό τι; Δι, ΦΟ. Πο τι, 'r'Ό'lj οι τη βΥ]Ό;
1εΌ βωκ' τ' ε ~τι XO'lj ψωq' ε τ' ε cσιεκ.

Αι όι ε )Ιεθ.

rao:

n' ιΌ χόη μ.ιχλ cσηp όρω ε cσau χ' ωλκ

't"Ό?) όοι τ' ε χιχι.

ε όι.

Καμ.

ΤΌ1) )Ιεθ α ι;
Δ&:ηρη

Ω S'ι τη
Αι τΌ'lj όt;

Αι ~εθ ό&χ ε β-tjx λε~ .

5.

ΤΌη κε τι μ.ε μ.ωιχ, τ' ιχτ, τΌη μ.τι βηχ ε cσο λοτ

κra χερ' ε ο:' μ.1) λε XOYJ χιχλ τ' ιμ.;

Τη βΥjΧ ε λοτ

Φσε ο:' βΥjΧ μ.ψ' 'r'Ό"rJ cσι ~ερ' μ.ε 'ΌΟ)Ι τ· τιχό;
t)Ο:ιι, cσο ιιχχ ιJ.ι)Ι.

β'l]Χ;

Μιρ', μ.ε μ.~ πη κε.

Πο 't\rYj τη

Τη iιχσ κοσ ε τ'lj ΦιΌ ωt'lj 'r'ΌYJ τ1) βΥjχ μ.ιρ.

Σοτ ~ο χιχ τσα
ι Φιεκ.

0:01 Π'lj καμ., cσο

ao

'l:.' όι τ' t θερ ε τ'

Q θ~μ. σε χεχ, cσο τι σ' χεχ ψιχρ~ l"rJ· Ζ1Jρ•

t ε α7pε .ι μ.ε θδχ.

iη, ε

Σ' tax"

Q ζ' όι τ' ι θερ οοτ, cσο
'tη Ί!& μ.t'Ό
~εq.

xrcx:

00 '1:'

ι.•

ΛΕ:εΕΙΣ Δ ΥΣΥΛΛΑΒΟΙ

17

Ίaο~ lpχε-c~t δ π~τ·;,ρ σου. Μη fLE Uρ"(Ιι;, παtτερ fLOU,
ciλλ~ crτιΧσου νιΧ σοί εlπω μ.ί~ν λlξιν. Δ!ν θέλω νιΧ
αί cix.Q1'7ω, ciλλ' ιεοu, χαιι [οού. ·a 1t0 1t0 1t0 τ.ιΧτερ
μ.οu ! 'Ώ π~ π~ πο πι% tερ fLOU ! Φύyε, οιό-rt 8εν θέλω
νιΧ CJE lΟω _μl τοu:; όφθ~λμ.ού:; fLOU, εί.,-~t Χ~ΧΟν τέχνον.
Φύγε ciπ' lfLoO, οιό-cι μ.l χz~ν11ι; νa iJΙL~' οuσwχήι;.
4

.

-

,.Lθ

li&-QO

ημ~

4.

Ι

τι lχειι; αU δπου γr.λίi:; οιrινεχcί)ι;; rελω οι6-rι ήλθεν δ
ιiοελφό; μ.οu _&rτt:; η~ο εl:; -co δρQ:; δta ξύλιχ- χιχί ~'ί~ε λu­

χον ocrtις lμ.ελλε νιΧ ιtον φαt Ύ"!)· Έγω lν6fLcax· ο τι γελ*' _
διό-rι lχε~ι; πολλχ πρ6t;χ"tχ χ~! 'rί8ιιχ. 'Όχι οΕ:ν lχω
ou-cε πpό~οtα. ou-cε 'γίδι~ . 'ΑλλιΧ -τ;( lχειι;; •Εχω χλω­
σ-rιΧς.

κ~ι -c( χιΧμ.νει:;

fLE:

τιΧ:; χλωστzς; ΤιΧς ύ'fcχ(νω.

Ήξε1ρειι; χ.cχί ύ?ιχ(νει; ; ΜιΧλιcrται ~ξεύρω. Σu 8ε ιt(

'

t:... ,

'

,

ftι:.υpειι; ναι χιχμ.!Jι;;

' .ξ ,

\

yω Ί) εuρω ναι

,

ζ

L

ij'

VΙΑ-ωνω ~p't'oν, ν~

τbν βciλω εlι; 't'Ον φοϋρνον χ~ί v~ τον ψ·~ α ω. Αδτο:;

ξεόρει; Αδ't'Ος -ήξεύρει χ~ι χουpεύ~ι. Tl χο~ρεuει

't! -ή­
; Κου­

ρεύει πρ66ιχ't'αι x~l χαCμ.νει μ.ιχλλ(.

Μιi61jμ.αι 5.
Τ( lχεις μ.ετ' lμ.ou, 1tcX'ttp1 t'ΠOU μ.~ χιiμ.νεtς Xαtt 8ιχ­
χpύω 1tZV'tO'tE xe&i ο!ν floE ciψίνεις . εlς την Oucr-;uχ(ιxν

μ.οu; ΣΕ: χrίιι-νω ν χ οιχχp6?Jζ οιότt Οiν ~rίιι-νει' χαιλιΧ
l
I
'
'
L
Δ'
...
,
π~νων χραια, μ.ε τους σ-1Jvtρoφou; aou.
εν εινe&ι αυντροφοι

fL!

ci λλ' είνcχι φlλοι. Κ~λιΧ,
ιtovc; φlλου; σcυ. ΆλλιΧ τι
νιΧ χciμ.ω ; Nci φrίγrιc; yιαιc;ύp'tt χ~ι νιΧ πίνΥιc; νερον ιτ:ό δ,

,

ιλ

ποrον αοι χ~ιι-νει χ~ όν. Σf,μ.ερον

θ'

,

ι

~ f~rω μ.εριχιi 1tου.

λιιΧ, 't'~ δποr~ lχω, ιiλλιΧ οεν Υ,ξεύρω νz 't~ αφιΧζω χιχl
ν~ -cci ψήνω. Έγili lνόμ.ιcr~ δ'tι γνωρίζει:;, ιiλλcl οέν γνω­
ρίζει; ι:lπο-cε . Π ιιΧσε ιτ:αι x~l χό·}ε ιτ:αι μ.Ε: -co.J~ ~wχ ~ι; . ΔΕ:ν ~μ.­

π,ρώ, άλλι& θι% τ~ _άφ~α-ω και\ Οχ ψαtγω χρέ(ι.; πρ66ει<ιν .

3

18

Φlι\JΑ NHΠHPZIEPl\IA

KLINT'

ΕΠΑΡΗ

·

ΠΡΩΤΗ ΚΛιΣΙΣ

Ή άόριστο~ δνοt~-ιχστικ ~
F.~ιχορισωραc
εμ-i)pορειιχ
τ't) χ'ήσfηpt;ι!pμη~ετ ψιαcλ-η­ ttών μ.ονοσυλλά.εων λέξεων
~εττη Φ"ιχρητη κλιχτε ιχχ"Ιj­ tt'9lι; πρώτrιc; χ),{σεωc;). ήγε ι ει;
σ{ιχεΚη χο-η ιχ,ε, -η, ι, ε~· εο­ α:, ε, -η; ι, ή εε δριστα:η bνο.
pι.,.ωριχφ:ηρορεtιχ χό-η ιχ όt ιιχ. μ.ιχστικ.~ . ει; ιι Y.C'ιt ιιχ.

Λlξει~ μο\Οοσόλλιχ6οι 'tY).
Φιιχλ~ XYJaF1Jpz;rερp.a: ρω...
ιχχ-ηχ-η τοκ' ετuρέ εόΈ χόη ροϋσι ι:~ν tt6νov ιχύτών χιχι
τη Φ"ηριεριχ-t-η βtεριχ) σι . ~ιεχ ει; 'trXζ 'itλιxγ(c.uc; ιχuτ&)ν
cσιχσοιε·
mώσεις ώc; cί.κολοuθω~·

βε-ιcι βε-τή

qιχ-ι ιχ

. δρκc.ι; . λι-ιιχ λ ι-τη .

~ ιχ-τ-η

(ο)~ε-ιιχ (ο)~ε-τη
~ι-ιιχ qι-τη .
&-r.ιχ όι-τ-η .
όρι-ιιχ όρι....τη

.•
.· (

·

r.όροc;

ρ~~ p~-η

ιχuγόν

~ιχ-ιιχ .~ιχ-τη

&:tJ-βολ-ή χrε-ιιχ χrε-τη
χιε-ια; χιε-τη

. 'rCoa;

εδλc.γ{ιχ

νέψος
'ta:ιv{c:t

ε(.ικα;ιρlct

,

σ:ι..ιιχ

κλή[Jοα.

ΚLΙ~τ·. E.drτH.

.ΔΕfΤΕΡΑ ΚΛΙΣΙΣ

~σ1ιχcρ~_σωρα: ψ'r)ρορειιχ
'τη · ·-~ΊισriJ?~~~PtJ-'rJ~E't ψιιχA'rj~ε; \.τη Ο.uτ-ησ-η κλιχ'tε
ιχχ-ησοχελ·~ ·χοη χ η μ.εςηιτ:ορε, εό' (οfισωριχ ψ ηρορειrι
χο.η ι, ?'ι . ~ι εΚ wc:tσοιε·

Ή &:6ρι~ος δνCιfΑιχστική
τών μ.οvοσυλλά.~ων λέξεων
tt'ή; lεΙJτέριχc; χλlσεωc; · λ~­
γει είc; σuι-ι-ψωνον, ή οε δρι­
στιχΊJ δνο!l-ιιστιχΊJ ~!ι; ι, ώ;
ιΧχολοu6ωc;·

ιχιτ:-ι α;ιι;ε-τη
«s--ι ιχσ.ε-τq,

!Χτι, .κέλ Υjζ ι ιχ(υ )ρ-ι ιχ~υ )pε-τη
Ρ,σσος

χρuαός.

βιχσιr~ βα:σιτε-τη στο!χημrί

19

ΛF...SΕΙΣ 1\fONOΣrΛΛΛΒΟΙ

βιzλ-ι βιχλι-τη
μέτωτ;σν
βιχρ-t βιχρε-τη
χ 6ρτος
βε~-ι βεqιχ-τη
θtψιχ
βψ-ι βcρε-1-η - ·
υί6ς ·
βι-τ>τ-t βιt~τt-τη .·
tupri
βοΌτ...;.ι 'βΟΌτΕ.:...τη ~τpr#τός.
βqωλ-c βqω;ι(εJCη ciγ-.tωv
;βλtρ:"'tΆ βλιρε....itη

·βωτ...οt" ·βtότί~τη'

.
·

ψΌιχτ-ι ψΌιχτε-τη

χώρα.
φες-c φtqιt-τη
βιiτ't'οι;
pcλ~ · φc.λ-τη
kλrοσ-rή
·φι~ό-t φιλοε.:ιnj
tλlφίχς
φ~(χ)-c φτοχ-τη χuόrονιον
·ψpωΘ-..t ψpωθ'εwt'ή · r'λερcς
ψωχό-c φωχόε--τ'ij m~θμ.(ν

'Ιtτtλlιχ' !λcσ-ι ελcσε.JΜ)

βιlp€λcov ε"Ο't.;.;.ι εΌτε-τη

. ·βw~-.ί . βωqιχ-τη

.

ιiνt,ρ τιχι; t rιχι;ε τη

· χpιθή
· δriοίίv

.

χιχριί

βωpΟ;;-t βωρό;sε~τη 'Π'Jpjόζ [ιipθ-t rιχρf1ε-'t'1)
~ιΧλ~ι ~ίχ,(ηριχ-τη
~ιχq-ι ~ιχqε-τη .

:~έΌ-t. ξεΌε-τη

:~έχ8-t ~εχό-ε-~

t.:: ~~~:~:

~t~-t- ~ιτόε~τη'
:cσιχΌ-t' cσιχ-οε:....n,

Κij'Ιtσς

ελιχιον rρα:sό-t rριχ;sε!.:.τη φιiτνη
-tιiψσς rρεcσ-ι [pEΦE-"t"''') tfγχιστpσν

J:

d
~

σ~ήξ ι .:J ~

lvfu~~ ~~~: ~~~~- r:~:~ ,~ ~
iJ.6σχός ·rλύ{χ(-ι rλuχ;;.τη .
δ'p-Ύϋrα. ·rωp.:ι' rωρε-ιt-ή• ·. ., '.

. γ6νu

λl&'ος

(Uqόcq- ι cσqιχ~ε-τ'ίJ

· -itρ(voς ΊΙΧΑ!J.-t ΊΘCA!J.E-"t"''') a'ltιio~..
·mλεΌτ-ι cσλεΌ·τ~-τη ψύλλιχ 1ελ-ι 1ελε-τη . ιiλεχ.τρuώv
ΦΑεΦ-t cσλε·φε...τη · λεutάj Ί1fρ-ι ΤrJρε-τη
'Πριiγ!J.όc
ΦpέΌ-t cσρεΌε-iη · -πρι:iσ-σν Ίtρ-ι 1ιρε-τη
κ6λ'Πος
lερεu(; Ίλψβ-ι ΊΑt!J.βιχ-τη GiχιχΥθα:
ΊuΌ..;;ι 1u-οε-τ1J r.ρό1.ιχ·'Ιt'Ιtός
ptD!J.ΙX κιχτ-ο-ι κιχτ-οε-τη ύφΟ:ντ-ιjς
mλuι:ιβ-ι :σΧu[Lβε-τη !J-6λuβ. κιχΟ-t κιχθε-τ-η
~φθιχλ!J.lιχ
·φ~ωΌ-t cσqω'Οε..τη ιiνfJριχχ. κιuο-ι κιχχόε-τη χρr.iαπεόον
cσω'3'-t cσωσ.::-τη
·-pρέιχρ κε-:σ--t κε':-οε-":'·η.

· γ~νε•;ς

..

.)

3
-

<ο

I.U

·&ρiξ t CQ t:

-φΑ«~ cσληψ'Υjχ-τη··έψtirtλ [?ω-οτ-c rpωΌΠ-~

·capίψ-c-ι cσριφτε-τ1)
·Cσριχτ.:.ι cσριχ-iέ4η·
φ~ο(χ)-ι cσqοχ-τη

~

ώτlόν lεκό-..ι ΊΕΧΟε-τη . . rlν6ς : . ~

~1tός rριθ-ι rρεθε-ττι·. ..

,·;·
.

:ι: ~

~

<(

I
!

t · .:

20

i
.

~

ΦΙΑJΑ VfHΠHPZIEPMA

κηρ~:..c κηpcσε:-τη χιiννιχβcι~ · 8ιεcσ-c 8ιεcσε-tη

"P"",.t Άκρι~ε-ιrη
στ~uρόt;
κqψ.β-ι κqψ.βε-τη σ~ώληξ
κοσ-ι κQσ(-1'"1)
"'(&ιχ,οuρτι
κcιΛ.,;.ι κολε-τη
περιπολ(ιχ .
κομ.β-ι κοιι-βε-τη
lθνοc; .
κωΟ-ι κώόε--τη
χτ.ί-τριχ
κω~-ι κω,.ε-τη

κόχ~ιινοc;

«ωρμ.-ι κωρμ.ε-τη
a~fl-«
κω . (jJ.-ι κωλμ.ε-τη Ή ιiιψ.i]
~. κιχpε~η .. · χ~θιχρόc;
,.ελσ1:..t ~ελcσε~η,
. .πuον
κελ~-t κελ~ε-τη
Uελος ·
::ιεχ..:.ι ::ιεχ-ηι
χuων
;ιεχ1-ι "εχ-μ-τη
ιiιι-νόc;
::ιιχ8-:t .::ιιχ~τη
. ιχιχι;όν
::ιucrz....t )ΙΙJΦ&~η

::ιuλ-ι :ίluλε-τη
"uq-ι ::ιuqε-τη
ηι-ι .ηιε-ιτη
"IJP-C . ηρε-τη .
ηκ~ι ηχεε....ιrη
ε«-ο-ι οε"Ο-ιτη

όεψ-ι όεφε....ιrη
8ε-τ..ι > οε-τε---τη

κο ι

pημ.-ι οημε-τη
oρu(x(-t ορuχ-τ~
οrιιι-β-ι οημ.βε...τη

.δοcιuι:

όιιχρ-ι όιιχρε-τη ιχιyοπώλοc;

όρψJ. οριιι-ε-τη
θεσ-ι
θεσε-τη
1

.θελΦ-~

> ιiποφρcίc;
σcίκχοc;

θελcσε-~'1J κόuχοΟτσι

θερμ.-ι θεριu-τη σφ~χτηc;
θο(χ)-ι θcιχ-τη . .
.δνuξ
θuρ-ι θuρε-τη
mploo~oc;
τιχq-ι τιχσε-τη
~τ.ίιχ~οc;
.τpιχc-ι -rριχcε--τη
β~θρcι~
-τριχρ-ι -τριχρ!--τη
>οοχόc;
τελ-ι -τελε....ιrη
-τιλι
-τερ-t -τερε-τη _
-τlpι ·

1etθoc; !t'"Οεcσ-ι 'r"'tΦE:4'1)

χυλό(,
ιι-uξ«
πρ(ξιμ.ον
ιiήp
σιχtιτιχ
χριόc;

ζ ημ.lιχ

., ξ~λ~ν

ριiμ.φοc;

-τpιιι--ι τριιι-ιχ....ιrη
νειχν{ιχc;
ιτσιιχΦ-ι ιταιεα1..,ιτη -τριiγοc;
-τιερ-ι -τιεpε-τη
uφcίο&
-τωλ-ι -τωλε-ιtη
. ψuχιχ
-τωpΦ-ι ιτωpΦε....ιrη
ιχzόωc;
ιτqω(ρ)-(ι) -τqω-τη ty~lφιχλ.

ν-τέφι ιλ-ι ιλε-τη
θιiλιχσσιχ >ιχο-ι ιχόε-τη

.ιlcr-τpoν
στημ.όνι

οελ-ι οελ-ιτη

νεDρον .ιρό,..ι ιρο:sε..,ιτη

ύπόληψιc;

οεq-ι 8εqιχ-τη
8εμ.-ι όει-ιιχ....ιrη ·

σοι; :;ιχρ-ι ~ιχρε-ιτη
-τιχuροc; ~ιιχρ-ι :;ιιχqε--τη

xuSoc;
1tDf1

lλιχφοc; :;"J(Ρ)-ι :;ηρε-ιτη

φωνή

aειιι::-ι οειμ.-τη

8ρεχ-ι . ~?Ε~~

μ.έθuσοc; r;ιιχρμ.-ι ςιιχρμ.ε~η πupxιxrtί

ΛF3ΕΙΣ ΜΟΝΟΣ1ΆΛΛΒΟΙ
:;εκθ-c :;εκθε-τη
~οτ-ι · :;οτε-τη

21

οίστρος λε-ο-c λεσ-τη
χύρι~ς

:Siλ-t ;sιχλε-τη
' ζιiλη
;sιμ.-ι ;sιμ.ε-τη ·
τeλi)θος
σταcσ;..ι.ι στιχαπ.:.τη· pciG-όoc;
στριχλ-~ ι.fτριzλε~ 1tυp6λcθ
στtικ-t σταcκi-τη · μ.ivόριχ
itoc.-r σocε-:i'i)
< yενεci
'!7;,ιu;:.:.c σκuτε.-τ7)

· ~χύτος

=οtιτ"-t ' 'bιχτε-Πj ·

ιΧξιvη

μ.ιχλλ6ς

λε~t .Λε-οηρ«..,;τη

1tτώμ.ιχ

λeό-r λεόε-τη .· ·
τοrχος
ληfi.-o-t Α1JΙJ-"Οε~τη x~ut)αtρc
λcσ-t λcσε-τη
βctλσcv~cci
λc(κ)-t λιχ-τ1J
· λCν-ος
λο-r-ι λοτε...:τη
cciχρυον
λ~r; t λο~ε-τ71 · -rtιχίγ.,ι~cον
λud~c λuκ&ε~-Μj

λU!J-. t λ υμ;έ-'ri)

'

«ΟΛ«~

1t0τιχμ6ς

-οκλιχ~-t -οκ.λε~-'rη ιnλrί~~ς Λυμ.&.-c λuμ.θε - 't''1) -rtοτιiμιον
-οτιχ't'-c -οτ~τε-τη &\ιciατηp.ιχ

-οτριχτ-~ -οτριχτε-τη
-οε-ο-ι -οε-οε-τη
\'iεp-'t "Οερε-τη ..

ριχψτ

c

pιχψτε-τη

χλlνη pετ-t ρετε-τη
πεόtrίς qt:; · t pt:;ε-τη
lpcς ρlετ-c ·ρ'ctτt-"1:1j

-οτpεΦ-ι -οτρεcσε-τ71 αχώ λ 71ξ
-οτιεq-ι Μtεqιχ-τη σφι:tχτbν

qσccσ .c qιχcσε-τη
qι& ~ c qεθε. τη

-οκημ.β--ι -οκη(J-βε-:-'t'!) ~ριiχοc; qεμ.-c qεu.ε-τη

··

ρciψι

έξορ!ιχ
δp(ttoν
&~Jχιιίιοv
w~ιχνος
στ~φciνt

ψεDόος

"ΟcιηριΜ :"όeιfh~· ·, ψuχ'ή qηfλβl~ ~~βt--ηγ· ~._: ~χτ{c;
'Oo"O-c -οο-οε-τ71
χότχtνQν qιcσ- ι qιά1ε-τ71 .
λωp{ον
-ooρ-r-c -οορτε..;τη
. τύχη qοβ:.Οι . qόβε...:<rη·:.
. xτ'f\u.σc
~· -··'-•tt-'n'l Βceχτηρ. · qω-ο-ι οώ'~'·- ·- ··
.tox6c; ι τιλ-t uι

.e> · •

1

ιΧμ.fλός μιχλ-ι μ.c..

·-

s!.~pci .I f'.ιχλ...:ι ΙJ-ιχ"
...

~

-

1

ΦΙΑJΑ · ~ΗΠΗΡΖΙΕΡΜΑ

22

μωρέαι χωρ-t χωρε·-τη
. χρέας χωχ:..ι χωχε-τ'r)

f-1-ΎJX-t fJ-1JX-τη

fJ-L'O·t f-1-t"Οηραι-τ'r)
ι-ι-tλ-ι f-1-L~-τη

θήχ.Ύ)

. χιiλλος
ιiνι:tεοχος
Χ«Φ'.σ-t χαισ1σ~-τ:η . . είρχτή

lτος

χαιλ -ι κ~λε.:τη ~τιi..,.τ(Χσtς

μοτ-ι μ.οτε-τη

μοqαι-τη

fLOA:-.t

.. , ·

μςqτ,.ι.: μωτε-:τη

χαιχ-ι χetχε.-.τη. 1t~vόqχεϊο-.ι
σοv~λαι
σχ.ώρ χελ-. t χελε-τη ..

ψείρα

...

.

μω"Ο~ -ι ι-ι-ω"Οτε τη μ.οDστος

..

μ,~ρ ~ μωρε-τη

.

τεrχοc;

χ,ελι.ι.-ι χελ!λε--ςη
χι.ρ~ι χιρε.τη

.

χοχ-~ χοχε~τη
φ~~11 ;;ιcω(χ)-l χωχ-τ~

κιχ.:;. :--ι · χα::;ε-τη ψιλαιρ~.,.~ια;

x~-c. χαιu-τη

χ~χτ-t ""Χτ~4·η:

. . ~ξ ωρ.-~ ωρε~τη . .

λύπ11
χιiρtς

,

χαιιι:Uαις
1tczλoDκt

όι:ιuλ6ς

χοιp·.ιι χόερε-'tοη Ή, u1t6λη;~ιc; wιθ-t ωιθε-τ11 . .στ6~χος
χιΟ!-ι .Χtσ:7ε -τη . .
άνεψι6ς ωρ& -t ω'ρθε-τη.- . .
rλερις
ω

τι
ω
"Οτε-τη
στά.χ

χ~τ."'ι, . κοτε-τη χολvι.ι.β:ημ.(Χ.

. KLIN'f'

ΈΤΡ,ΕΤΗ

Ε<uαιωρισω~
ρειαι

τη

τΡΙΤΗ ({ΛΙΣΙΣ.

ψ ηρ~ρο~

•π άόριστο; δ\Ιομ~σιι:~~

χηΦ''r)ρ~tερμ. ηtitτ

ι:ών .μ.c.νοαuλλci6ων λ~ζεων

ψιαλη~ετ τη τρετησι κλιχ­ της •ψ€της χλ(σεως λήγει
τε αιχτισοχεχη χ'όΎJ . αι, ε, ~, ε{ς «, ε, r, χ· "ή εε δριστιχη

r' χ. ε3' εορισωραι εμ η.~ορεια;

φνομ.αστιχ.η εις ιαι, ώ~ &χο­

χότι ιαι, σι ~ιεχ Φ'α;σαιε·

λούθως·

«"Οκ-ω α:"Οκε-τη

α:ρr-ω
«χ · ω

α:ρrε-τη
ιχχε-τη

β~ρκ-ω βιχρκε-τη

lρ:χστ~ς ~qι(χ)-ω (ι) βqιχ-τη
τ6Ζον βρισκ-ω βρ ισ~ ε -τη
-ήχώ ~Ίε(χ)-ω (t) ~1εχ-τη
χοιλ€~ ~ικ - ω ~α-τη

χέρ ιχc;
ξuρ6ς
1tεΟκος
βrx. oc;

23

ΛF.:Ξ.ΕΙΣ l\ΙΟΝΟΣ1'Αι\ΛΒΟΙ

φ.ι(α;κ-ω CΣϊΑε~-τ-η

Ύ~?ωv ~ειpκ-ω r;εψ~ε-ιτη

cσqa;r -ω CΙ1qη-τ-η χα;τώιpλιο

r;~r-ω r;•:η·

'r1J

εύωχ(α.

_.

·Π~f1νόν

cσε(χ)-ω (ι) Φεχ-τ-η χλωστi σι(u)-ω σι(u) - τη .όφθιχλμ.ός
ι:c~τία:
cσqε.η..:.ω Cσqεχι~τ-η πρCγχιψ Όκciκ-:-ω τ:'κα.,.ε -τη
(τ{ι:c
C!1!ΌΚ-ω ClltΌ)I · τη .
[χf)ύ~ Όελκ-ω ΌελJΙΕ-'t'"ιj
ιptκ-ω ιpt:H-τ'lj

lCΙtK- ω 1rικηρα:-~

κα;-ω · :ιιέ-τη

·

Ότεr..:.ω 't>'t'ηε-τη εraοόος
α;ίμ.2 τiι(ρ) - ω (ι) 't>ψη~ι:c-τ'1J βροχ·i}

σ'Dχον

βQut;

·

ιςρrιχ -ω ιφrιχ rι-τ-η

ιίψ.οι;

κρωΌκ-ψ κρωΌJΙ-τη σuμ.πθ.

οε-ω οερι:c-τη
I'

~z;ερκ-ω

1.'

οζεtκε-τ-η

Ότριr -ω Ότr.ιrε - τη

Όοκ-ω Ό~JΙ-τ-η

iριννύς

σύντpοcpος

.

Ότοr-ω 't>'t'οlε-τη χοuψοξuλ

. θε6ι; . λι(χ) -ω (ι) λt-ι.-τη

ιχuχην

λι.χκ-ω Λι.χ~ε-τη

έλιχ_~α.

·

Ο-ηλεία.

ορε(χ)-ω (ι) όρεχ-τη lλι:cψ. ΑΊ)χr-ω ληχrε-τ·η ζωι-ιόι;
~ε(τ)-ω(ι) gετηρα:-τη
yij ι-ιι(χ( -ω. : (ι) μι χ-τη ποντt:.c.

· θc(κ)-ώ (t)

θιχ-τη ciγριογού

ιι-ικ-ω ιι-ι;ι ~'t'1J

.

cplλoς

μω.ιε- τη

· μ.ο1Χ. λιχ

't'Όα:ρκ-ω 'n)α:ρ,.ε-τη χύ~λος

μ.ωκ-ω

τρα(ρ)-ω (ι) τρl%ρε-τη 8οχδς

χερκ-φ χερκε-τη πιχτρuιός
χι.χκ.:.ω .. ia.;ιε -'t'"t)
ο{;ι.ιχιον

τp~1-ω τρεfε-τή

ciγopci

τιp,"-ω ,τιρ~ε-τη

. χν1Jι.ι.fς

τοr-ω τοrε-τ-η
'lt't'tJΧ.~
ταωeκ-ω ταωρ:ϊΙ-'tΎJ σκ~p1ttό;

χι(χ)-ω · (ι) χtχ:-τη

τl~ρ«

ωλκ-ω ωλ41-1':1J

λ~κ~ς

t

ΦΙΑLΗΔΖΗΡΊ'ΩΡΙ

. 24

Τ-ο' ι-οτη βε;
Βε c-οτη χη ~ηρ-τε-τηα-c ε• ~ηρ-τε-tηα"l] μ.ε μ.cχqη ΧΟ"'}

· rολη

εμ.ηρcχ ε' Δεu-τ.

.

Βε-τοχειtc cx μ.«qft η βε ;)11) ιτη θοιtt τη ~ηρ-τε-τηχη,
τη τηρηχη τη ~1)p-tετηχη ε ~E't'l)ftη τη ~ηρ-τετηχη τη
κ&cελ1jτη, ιί-1) c:ucxcσcεaμ.ε ε -τη θcε-ο-τητη, όψηθηχη, θΟιtt

<!71)p

'tl)Xη Ζοχ1),

Βειcχ ε•

cx c:ucx't't>cx, 'cx c:ucxψ-ocx,
:.tκucιτη-τcχρ~ε-τ c-οτη -t1) μ.cχqη

Ζο-τcχ.

xiρc χ 'ή rι.ιη .ε -τ•

ε~ηp1) μ.β1) κpcχχ -τη -τcc: ε τη θοτη, «τη· μ.cxq, cx τη κεμ.
K1)'t η rωρ χοη Όc:utp't 't Ψ· •.
Μβρcχc:uη-τοχε-τ• cxβcx μ.~η -ο~ιμ.β 1cθ·· ε~εμ.ε ξηριτε-rηαc

fLE μ.αtq1) X01J ΓΟΑ1) 8εύptΧ1), αt 'ttαt'tfΠj :;ί1ΚΟΧ at ω·pgYjpOX

εβε βcε-τcxλcrcx, κηtο ψcιχλ• ε8ευτcχ . ε' Δευ-τ (Περ1)χ8tα"l))
· :ιι11 θοτη K1)-ortω •
cMoa ίJ.cxq-o tμ.1)ptx 'ι!Ζοτc-τ Δευτ 't'1)XO μ.βη τη ·κοτ1)·
aEC17aε Ζοτt τ.' 8ο βηχη arcxrc;t ιiτη ταη μ.iq EfL'lptx ιτι&
ftβη τη κοτ1) ».
·
· ·
'
Εό• cxc χερc κ' cα-τη βετωcχρ1), ac τη θψc, ΧΟ1)
χόερ τη τιαt τη d:;ιρη ftβη κρcε χη CΙ7ωχη ιcη rc-oτ1J
βηΧ1), cx ftβεαητωcχρη τε ιχc, θωχετη :!:ιιuατηpc"Ο'; Βε,
8ομ.ηθ1)Χ1) cβετωιχρ.
Βεcλερητ1) ccxxη χηp1)τ. βωλαtp1) ε 8ωχετη 'ta"l) τη
χοερητοχεχη τη CΙ1ωχητοΧ1JΧ1) -οηχητcft"· ε εμ. ηρcτ'
τυρε.

Α:;11pη

2.

τ-ο· c-οτη ~αt αt ~cxcη;
~αt t't>τ1) Χ1) ~εχό -οελκ λυμ.cτ

'
cx όετcτ cσρεικωcτ χη...

ρητ.tτ1) . 't'IKOX1)X'l) μ.β1) κηftβη cσηρτεc. lt~τη τ.αtιcοχ χΟ1)

: ΛΕΞΙΜ.\θΕΙι\ ΜιίθΥΙ
........ .:.: ι •
ν-

.25

· · ·. ·

Τί εiv«t δpχος ;
. . _,, · · . : . · · .
.·.
'Όρχο; εlν~t βε~:ιlω.αι; ~λ~θ&ι«; 8ιCι ι;i1;: i~ικλή:•·

-corJ Θιαο. ·
· ·. ·· .· .i.. , : Ι·
i) ιιιίμ.νωμεν δρχ,., ~πω;- · ~t'Ιt:ιψ.ε·ι: : ιr~~ ;
ciλ~θιιzν δλ~ν .την · ~λήθε!~V x~l μ..6v'1)ν την:·ιΗ:ήθμαcν, .
xιz&:Xρckv :~μ.ιp6)\'JfR~OV aι(if (Ι~Qλον• .' λtytifl-~, . t'ή~4taή;;~
· μ.at ·'.tQV θe'-ν, f) 'ΙΟι f8ω · .ιr~ν θεό",. · · ·.· · :: ;:r •·,· ~.~.:.
αεως ιτοϋ όνόμ.αcιτί>~

Όpχιζόμ.έθ~

Ό όρχος ιτών Άλl;αcνών εlν~ι ν χ λil;!) ιτι; λ!θΟν . χ«~"Ιι&;
θl~~ ο:uιτον lπl ιτοD ώμ.οu χ~ι.νχ εtπ?l, σ:νχ πάρω ή νιΖ
lχω ιτ~ν λ ι~ ον ιτοDιτον ε~; ιτ-ljν. ψuχ ή ν μ.οu •. ·· . · ,'

'ΑΠαcrορεύε-t«t 8ε ιτελε!ω; πi~~ ψεu3ηΌ; ~.t«~ε~χ!ω·
αι; διιi: ~i1ς i'Ιtt)(λfια-εαι; !t1Jς θεότη-:ο; 51- 'ittlν;~ · ~w~

'tpό1tou~ ώ; ρηιtώc; Βιαcλαcμ.~ιί:~ει ό όικ~λ~ό'; 6'- ~ιtο;"-οδ• .
~; λο)'ο; -tό~ ' θιοΟ~ lχo'J ωι; tψεξ'f};; : _
; ,ν ' ' j - __ _., cM~ Λi6ής -t) ~όμ.'χ ~·jp{όu -tοΌ . ΘtQO, •nu ίπr μ:~~
ιrαιlφ· όιόιtι &ν 6€Λιι :ti&ωώv~t 6 KVρco;, ιr~;ι · · λχιιGαt~
νο-,ιrιχ ι1eι. μ.αc-tαcίφ

<t-b δ'ίΟμ.Cι '«Uοτοο·.

: · ' ·. . • _ . · :.

Κιχί δ ιiνθρωπο; δ όρχιαμ.&νο;, ιtpόttQY 't~νχ, εl; ιτην

ιτiμ.ήν ιτοu νι% lχτελlα~

lμ.πεπιαtεuιdνον ιτι . __«ξlιιψ.ιχ

λέγt~«t 'ΑλG~vιατ! Βέης, 8ηλ. π:altό;. . -· ··
οι Βlηοι, εlναcι ·iνοpε; εύyενεt:; χχ~ 1tpέπε~ ν~ φι- ·
λο-;~μ.ώνιται. ν« πy~)"fl-«'t:)'lt:)tι'ja:uat τ·~ν αημ.χ1ί2ν 't~u
όν6μο:το; ο:utών.

·
Μιίθημ.«

·2.

τι εlν«ι πόρο; i) πορθμ.ός ;
Πόρος εΙνιχι μ.l?ο; ~ε~~; ποτιχμ.eιu

πόθεν ι;{ iνθρωποιούνο:νt~ι
Σuv-ήθωζ ε~ς -:οι~~ι:α

·

i)

θrιλιία~η; δ­

vx πε?ώην civτίπε?~ν "Πεζώς.

fllr'YJ

ίιπiρzουν

κal

1tp Qθμ εrrι

"

κη"Μ βsxO&'rY} 1ηχόεχη ~~ ~ι-:ιφι Θ1J? 'rY} ΌΚQ­
χηχ-η ωόητιχp·Ι)τη, ε& -~~-ης ~ι:ιιτι:ιρη 11 ~ι:ιρκιχρ-η, τωκε
cuψrO»&p.1) p.β-q cητη ι;11κιιιτ.

Φιι:ιλι:ι ι:ιρβηρορε οελ . xr-11 &ηχ~ι,τ
εοε .teι:& 1εf&'%& :με

~ετε ~11ιτ-η-α.

XOpt'QE rηqμ.ω11pηλ""η Cji111A"Ij ιτα.λιχχ­

ΠεΧΥr vίι ταη ό~τ,θοτη ωό-η, εόε μ.ε 1ιθ-η ~Ψ1Jl~"τετ"Ι)

baίe bι~a hιιy ιτη π-ηλιχτ' .εο' ι:ιτο όομ..ηθοκη ~:η 1ιΟ όετι-;
&Οι ωt'l)pa. ΌΕΑΚ! ιχψρ'l) 't0Κ1)11 'J'Ιj ~11&τωρι:& Χ[ι:& xτ,pηz;t't''l)
fο\βη ·JΟτ,μ.β'l).

. .
; . .·; . .

·.
A("l]pη

3. .

Τ:ο' ιτ>τη .~ι . tι ο~ ε ; ·
~ ·ιοιη · _. -.ε<ιmλη IJlφ'ληcrη ιχ ςοrω-; μ.ε χ:η ι:σεοτη
fΙιΙΙΖψ1' εφοριτη ατηρ ιrη ρωχωpη.
,οt}~τη, ; κωρ ωqιχη

ςσ{ιb(ιι,τη ιncσp' ~~~ρε,

,Nr•

02A'r)X1j

cσωλιχθ τ-η 't'Ό1),( ητη qι­

τεκ' ε βηκεκ-η ι:οr11ςη. Ο~ετ-η εόε tι~f11ς-ητη ti1X1) τη
μιρ' ω-ο~ιμ. φηρ χ-ηρηι;ιτη. 4ι-:ιχτΆε' [1α;.,κ-η~ετ .uηrεχ-ηχ'l)

-;η Κfι»)Ιε,'αrqρ: κω.λ~ψ. τη ό'Ρόωρι.τ l~φτ Κρι.,τιτ ιι:ωκι:
ωβηρτ, κωρβα;χ τη τ>cσητ~χ-η χ-ηρ-ηςιτη
.dι:1)ρη

xra;

μ-ηκα;τι•

4.

ΤΌ' ι'Qτη ~~ 11 ~ιιη;
8ι t'Q'r'r) χ' ι~οr-ηλ λu[iθ · τΌ-η βηχηχη κοατpτιχρητη
cι ~ρε'Q'rιχρητη cσηρ τη ωtι~ηχ1j κοcσστετη ti ~ρε­
τ~τιχτ'l) • .atρa. &CXX1j ΕΟΕ p1j!J-ψ.E':"Ij "1) 'Ό:ιltερ C!7!Xp!J-EX0 CX fLE

ΘΑορ α. με χuχ όεχη :ιιη τ' εό1jqμοχ' ε -:' εcσηρχιχ~1j
_wηρ τη μcxq μ~η 1ι q;cxρ1jxη.
, Πα.cσωχωcχρ' α:ρcχ ε cσcχωιτθωρη

κοcσΌτt

χωκη βηχ

cσψιχ, cσο θιχχεχη . εριr;l1't1j εόε βηχεκ:η κωτσωρcχ.
Κηστω ιΌ-:' εοε χεριω ιcσιχοςηρτωρ' εό' ~cσιχμ.βησψ.­

; ~7-;'~~?'t'l ~ω κ •&στ' tΟωχωρη Χ01) βcxΌK1Jl;'JJ<.f!ε .
. .

'

.- ~ ·· '

:.

~-

.

ΆΕ2ΙΜΑΘΕΙΑ

27

~~~ 8iιx'lt6ρ~rι-twt'l x~l 'Ιt?ρθμ.εύ~ -'ι~.~ . '»_'}~o-J _·. i Ψi'JJ.~.- .
· ··

λοuμ.εvο;.

·π ά:λf;:zνtχΊ) λέξι·; 1t2.ρiγε'τ~' lκ το~ ρ·f,μi'L-cό~ -~ε~ε
~ιχιτη-ο: κcr:t lχει αχέαιν · μ.~ ~Υ. ά:ν:χγρ2.[-L[J.2:-tιαμ.lνη~
l-:ο:λικΊ)ν λέξιν vίa σηfL~€vουσιχv όό~c;, χ2:~ μ.έ τ:Χ~ φ?ο:r­
κιχά; λέξει~ -haίe, btιia,

.bay';

a.f-tt~!:;

x:xi

«u~oεt ά'η~% ί­

νοvcfι .xoλ'it€0"~ov ~λιiααη;; ·x-zt: Ef~oi--::ι' p-ηz.~ ·~ιχ-ρ4 .-ro~
ο:lγιιi·λδy
.

. . . .

(fi't•
. . ..

1tεt·~ ·'l'ta-pt 'ά:νθpώ'Ιt)Jc;ο
·>

1\Jiθημ«

3.

· .. ,

. -.

Ή Τ{ · E.t'Ιi't ο:ύγ6ν·;

·

Eίvctt '-rέννη!J.~ · δρνιθο; ή' 1tττ,νοD μ.ί ψλοtο'Ι ciρκε~GΣ
στερε~·ι ο πως οιιχιtηρηf1~ . ιi6λα:6έ;. Έκ ιt<iJ\i ώώv. ικ­
κt.ιλrίπτσντ«ι xcxi ο:uξ~νόμ.ενόι ·νε6σαοi γt-.ίjντ:eι δpν(~tιχ. ·
Τιi: ώά: ώc; χιχί ιtχ δρν!Οιr.ι εiHc '~~λa ."'tpo; ιtρΦψi;"ν'ιt&.ιν
ιiνθρώ1tων. Κιχτιi τi:~ ijfil~. · τ.οο Uiaχιx , · ~&;; ·· β«fόuv
χόχχtνιχ 1tρ~c; ciνιXfL'OjO"~Y τ'ijc; ;f~ύ'7εω; το!J Ο:t!J-ιΣ':ο; 'toU
ΧριστGD εaτι~ γινό!J-Ε.VΟ~ θuaix δπωc; αώσ-p τouc; ιiν?ρώ~

'

n:'tι;

.
. . ·.

ix
.

τ~; }iμ.ιχρτί:χc;.

.

. '
..

. .

.

Mc:i4. "ηfL%· 4•

:

.. . .

.: __. _ . ,

-

Τ€ εlv2:t ιi.μ.Sολή η ιχϋλιχ; ; •· · ~
_
· ·Ή_
'AfL~c.λ~ ε!vιχι μ.ι~ψ~v ρείθρον .οι~ το~ 61tG(ou_oi xή-

1t~pot

xa:i οί ιiμ πελοuργοί .. πo1fςou:n ~ou; .κή1tοu; _x~i
τοu; άμ. πελώvcχ~ ~W'~· Α~λcc~ε; είν:χ-ι έπ(aη.; , i:xi Q~~
'tO cipo-:pQν χi;.ι.vει Οι:Χ -tt~ij . (n(?'J .αι.l~ων . ~ή ν "(~V
'Π?~ς ΧiΧλλιtpγε<rι.ν cχύ-;Υ),; ίν~ 8εχfJf, ~~·ι απόρο'Ι. _·
Ό ciγρο; ciνεu . χ~λλcεργί~Χ; χιχl ~ xi)πoc; ci•ιεu 'ltίo~
1(aμ.'%-to; όέν κcίμ.νGuσι .χ~ρπ~ν . ~λλιi_ ξηρcclνον:;~: ι;έ&
οiνοριχ. xa:i γ!νοvτ·χ~ χ~:J'tσQtηX. ΤαιοUtGτρ6πω ; Κ'%ι ό
ιiνθρωπο; Cί.·ιειι r.ιχ~?ε~cχ.; χa:ί μ.χθήαει:μ.; ~έν είνχ ι χρή­
αψ.?; ε!; ":~'ι κο\vων{:χν.

28

ΦΙΑJΗΑΖΗΡΤΩΡΙ

.
'
Δt;"I)Xt εοε tω όtε~μ r:ηqμαc π-ιι τ"Ι) β"I)XEXt τ"Ι) όω-.

χώpΥj X~Yj K~Χ,'rj τω~t, IJ'E aJIJ'E XOptt!t ΟΟ· 'μβε:rεκt IJ't
όρω ττι
θαcτη
τ~ θωχεχ"Ι). κωταωραc.
·.
. · ·
.
.
.
·..
'

~ζ'f'}?"IJ
.

Τ~ t'Θτη

.

Otj

c

5.
.

,

ι

~t tt!~η ~"lj ;K~ψt!J) .φ~ρτ ε~η,ψητω~(Υj εό'

«φpτι χη .σ-αc~ω?η τι •τι?~t;ι,iη ,τη )t'J'tt't''tt!t(J.tτη. hcαc
aJqtt! Ίtθ"Ι) λισ αc όΡ,Ι;Υj . βη.χ .μ.~~f;'f"lj _Cfxp-q, ιτη Οαcτη όε

τaαcrαcόε. Κω8~ t!ΚεΑ .K"Ij~X ~~ όta'rj ~σt? χωΚΥj βιχετη·
At1 μ.tt!τ' εt1αct αca ΑΊJΚω?αc, αca κλψ:ηt1τη ~α .·μ:+ετ'
ε~αcι ιacx't)· καc~τι _τη _~"Ι)λrεραc; σι τη όε.&iση. Atrιt ~~
κcιφ~ :~7Jη?'
~κ~t. 1-ο:rη. Η.η:J.η?Οχ .•?« .~ι τε' μ.αcλε~ετ

.s·

εόε όpuμ't)χ~ετ σ-εcσ1ι Χ«l~~η ιpι\ε~η-~εrw.τι - ~ · ~11 βωτη
ε Οωχιτη τη χωμ.ω~~χετη xr~ ψ~;ιιαι _ε' όw:': IJ'EZ7~
8ωκετη· XYj .όι~βτιλ' ιφ~pμ.τικΘrερτι. . . . . - .. -

at

·. Αt;τιp·Ιj 6.' .
.;

~

.

'

τ.,· tt!'t'Yj όpt; A(t, cση ?~ετ.,~η, ιt1τη όεrαc i ~ρεt1τη'1η.
llptt!'tαt βηχ αωμ.η όρc · τ·lj ~"ηλczτη τη μητη~ωι-ι-~τη
ιιχχη τη αJrιzει-ι-αc εόε τη αJαc~ηλrεραc. Ν~η Φη~μ.εσ τ'
ρε~ετ αcόαc ιιχχ' εόε αίιfμ.1j τη · ~ηλriραc :ι ~ cr1ει-t1J01jXαc,
τη ταη Λcιτη βαι1αcpι όωχετη· τ' cxoχx1j t τ' tXYJ?OXfι

·nu-.

ι

-:' ιρω«.Η"l) ' cοη?

ι:·· ι t«cιτt)χηχη Φtfλ~

't7J μ.ιραc, ε τ7J λ ι-.
r«τ·7J τ' ιz~εaη ε τ' ιt1τεpη ιczατη ac τη σ1rι ~7JA'rε?αc·
Κηιnω ε8ε -βαc'όκ"ΙJΊΥJΧ8ιt~, cn cσεμ.αcτ' ε' ~~rοτηα"rj, n
"Οωμ.η cσιιααc τη μ.tpαc ε · τη ~1jXrεp« τ"IJ 'tt!YJA«τη όωχετ-η

. τ• tCΙJ1jp~"ΙJ?ox7J ε τ' tpω~x'lj, ε t1ωμ.1j τη · K"I)Xt« ε τη cσ«~η

Akp« τη τt1ηλrιτη όωχετη τ' tCΙJptα"rj ε τ'
'"tf. τη σ;ηρ~~όοχεχη ε τη fλ~«?QXEXYJ τη

ιΌτερτι ιαct1τη

μ.ιρrιτ-η. ·

Λ~ΙΜΑΘΕΙΑ

---

. ·:..,, ~ιχ.νιχ,

Ύ(~μιJ.ιι~ο

aψ.ο' εις ~ην έπ~χήν , ,ο-~~,: iλλώς

ώ; ξuλιι x.o'.ίtaou?~·

.

χρή-

e« μ.ιtν'r~ .:..
·· · ·

.Λ'.• α-ιϊ~

· .·

Μ~όw-.~ s:
.
..
; ,'f;ίορt ιΙνιι& ~"ζώον "Roλv l1C&~ιι~
~ιιι αχεοbν. l._if-t.α--;o-, ~'~ ·1~ 1tιπ~λι"tι,.ιvον iνθpω1Co'l

.

. . . .

Τί εlνιι& 'yt8~

Η 'γl~ιι χ~~~~ι;~iφει.:ι~ίv ~-u~~' x:xl . ~αψ.νον .xσci

χαί~ ;

μ vιι . ~~δp-η .i:ι~.tι.:r,p* 'χ.ιzι ι!γονιι • .'ΌΠο'u «:ιοiίr -:.~ πόοι

~7)' 'γ(ο~ι; χ~p-itίpι ο!ν .cru~pώvί&.

Ou-:i . -to χ.f(ιι; ~ijι;

,ί,~ιχι;, .οu-;ι ~ο οέρμ..:ι, ούτε 't~ γιιλχ, ο~~~ a{ . ιτρrχε;
.:«u~~ς εlνιz& ιτ6αον χρ/ιcrιμ.οι · δαον ιιi 't~u 'R~~ιitou. Ή

'γιοιι ιlvι ζώον 'rριον χιιc crθopo1Coι6'J. Είνχι iι χιιιτιiριι

-:ώv ciγpώv, 'tών όplων .χιιl ~puμόνων, Ο&ό"tι Χ:Χ'ttlσ'ιtρi­
ιpει 'R~v φ:Jλλον f,μ.εροv -η· tfrρίον, χιιί -Rpi1Cιι ν~ tξον­
'tωθ~. ιχ. 'tOfί πpocrώπou 't'i); γ'i); οιόt& φ«tvιw-ι · ~ Ο&σi•
6ολ~ μ.ιΜ~μ.t'Wο~ ηι ...~ yf);.
·' ι

.

·Ά· τί

.

. Μιi~η~ιι -~.

.

έtv14ι ~l-i}μ.~; Κλ~:ι; ίtιφ;, εlνιχι χ~νο; ιtiJι;ciμ;-­

ιzclλou. ·'Η &'fλπtλο; . cr~εc πολ).3t 'kλ'f,μ.«ιτιl ·&.n_ν« . ~i
'lt λεrσι:ιι είν:ιι ~χ«ρπιι, χ~.ί . ~χp1)7~χ. Μriιzξι) ιιι.ιιτων
δμως .vπ:iρχουσι χιιi Πολλ~ χp.~σιμ.:ι χ.ιχι . x:ιp1toφ6ρcr:
Ίi~ιvιz 6 γεωρyος πρlπιι. νιi ~i rvαιpιζ11 χ.~ι vz ~άι :ιtt·

p~1Coti1t~ι χ~ v2: ιt~ ει~i'uλιi~ηJ G'!t(U~ ιτψ 8ώ~ώcn χιιρ:..
1'Cόν XtiA~.y, ~.~ Οί iχp'J)σ"tι&.. ν' ci~OX~Π~'!J Xtιl ν• 4Ποp•

ρ€πηι ωι; φθορο1t9ιι. uuτω 1'Cώ~ χ_ιιl ή χοινωνιιι, ώ<;
ιtο χλj)μ.~, lχει ' πο~λιi μ.l!-η χrιλQ: , χχ1 χρήίrιμ.:ι ~ δ­

ποrιι -Rρ.ί-:tιι .νχ

-t2.

Πt(&1tοι'ϊ1"Ι:χ& . χ.~ι 1Cpo~uλcft-t~ χ.ιιt

πολλi ~Χ,ρ'J)σt~ χ.:ι~ φ&οροπ~ιi ,..2; όποτrι πρέπει ~« ·~~
.ι.
έ ΧΧι.ι'Π~"!/

• ' •
l
~ '
'
l. "
Δ χιχι .. Χ tiΠO(p~π't·~ :Λ2 '12 tΥΚιω•ιΟ!JV

\

λ

I

"t:X Xtl !1.

ΦIAJHAZHPTQPI

30

Δ,ι;-ι;p1J~ '! ..
. 'f'?YJ .σημω.κεΥJ ~ ιστη . Λι(t; . .
. . .· . .
• Lι« ι-οτ-η 'x7J σ1)μ.ωχό' εκε.ιε εό' .ε~.όεσ-η~η, . E't'OYJACΣ
ΓΊJΡ:>ΙΙ'Ο't, xra; ιωιησια; ι~ α~ ψcχό~α ια~ωΧ1) β ε κ ω ρ ι, :ι11)
:t'll. ~α; ~εκι:ιχ7J ε,.τ:η_ :,;α; ~ω~Χ'l} 1χηι;ο:η 't1J μ.οσ εxόι;n:r!J-1J·

. .

:Ικu~~ρι_-οτ ~ιiθ_ο~!i ,-~t, σ~ · ί-οt'η_ ~1: iη cprιρ~ Λi qtιψβω­
λιχ~~ Ά~.g~ ει;7ι;1J. ~ί , j.ι.οp!ιη, έ?ε λ~! a:nκ~ τη ' ι;ε~α; χό-η cp~:ιιε

κώp -ο_7jpό~ετη: 'fa~ xi)e* 't'.1) 'ιί.tρ1) Φωxfu~X'l) '0Cιψ1) itη
'rΌοι"Ί1. χη χ.?ιi~~ιχο.μηκ κω,χpρ• ιχΌcχι )!'η ·'t'1) -οctrητοχη

~1)p7JZ;ίci ~ΓiΆ .εσα:κτ,cχ .Ιiό~!t<Χ Ά εσiι: ~αcχι κήιο σΥJιι.ωχό.~

~~·ι-ο~ ~~-"~ •.εΚ,t~;ε· ~~; ~~,~~~~~~rίp~ ,σεσ}σε f1-β.ολrίσε~~

~"lf~7~:~. ~~}'φ".1J :~q~~X"I1. ~~r.t1J
χrα:,_ιιωι~ f"~r«ιo
· .. · · · · · ·
ισrιι.

.

τ

.

•. •, · 'Ο ιcnι. χιι..;; !' . .

; :· .

. :

L

Χιε ι-o't7J χ' ε~οr-~ΊΙ :f.!C«μ;·~ιη · Cρt't'1)51J, ~ · -,.· ψ~.(4Ι­
τωp-η q-tj[J-βa~ετ όrελι~. _ K1,)~tt~ χόη όα:λη ιι.ιει;όιτ1)

atto ιzχcχτ' ε'_ κωpμιτ τ' 'l)λ"i) . τΌ1) σ' ιχόρι't'fJΧ οrελι β1)­
'Κ1j-'\Ύj χιε, ε~(!'Ί)ΙQ χέι~· όω~ε~~ φηρόέ ε χίχ με~ Φιχσοιε
.κωp ετσι'ίμ.η: .: ,λ ·
· .~
.· .' · _
. '
.
Κη-ο't'ω e~ί x«-rιz ι'Ό-ι'1) χτf χ(ε ψ&όε σεσ1σε .κωκη

ε.ιι>.κετη εt'ελι cpcxρέ χ8Ά· α τη 'κοχ'r), · εόε· βcχχόιz ε' όευτ
~η Κ.ω.ί(ε-οi;(. 8tελι ·l~~?ετη ·χε-η χίε, ιχ x37J· χατη. : ·
· .'t1f κ·τ;:ιιιiχ~Υj ~_#κοχεi'Ι) ·1ιzxa, ~ημ.η ρ ψι, τη -ο.ιχιτωρι-t~,
ψιιzλ1jλιr7Jά1~, (pιiχλη[J-ωρόίχρι:ιχ·, :· ~ 't'ητιεριχ, ιιzχη

ΦΟ σι

Χ1) χιε _x01J χε~ε 'ε 86' irη ' xcx μa~7JX1J σ1ιχσοιε ·χήρ1j
χόη ~~q·Ή ~ωκε Φrοχωcχρ1) ' χό'ή~ χε~ ε ·Όω[J-r, Φικηλιμi · εοε
τ~ ε.,ιJ,~ωριz τη κοταt x8:tJ Jiόσ ι~ήψσψ:η χόη οιαλ~.:..
.· pί rt:YJX1j Φpιι μβ·φιμιτ εοi ι.iϊρ-rιςιτ'ωpιd''r). ' . ·.
-

31

.

·

Μιiθφ~ 7.

Τί vd:r~ ε'tν~ι ~ e.uλoylιx ;. - · ·
.
.
ι π Εί.ιλοrC« e.lvaι μ.f«V6tfQς!"&xiJ -xrιi θαrνχ~ηιpό.ρο;, .~...

-:~:; (~ςlκ ~; μeγr.tλη:;:&:ό~η:; Β~ψ··~~-:οι; ώ~~Wθ~ ~~··
~ω:; Έλλ ηvισ-ιtl · δrtr.t)ς ιύλο;ήι.t~ +,μ.~ς fi: &εος ~m .~~νι
'C)ιv βrιΧλωμ.~·ι; ~Λλ~νιάιv1 t! ώνφcί~η λrνος, &6-;ι: ·ιl~ ·
νχt ώς λινό:τπορ~ στροyγVλη

xxi μ.e.λ«ν"ί) ώς θιiν«-;ος,
~ιχι ·α:ψlνει χ+ιλί8ιχ:; rie.λιιv&::; ir-1 τιJΟ πpό7-ώ1fου ; δ-:ο:v ~ ·
p~1tεuθ~; Κ2λοι ·'ciν&ρωπόι :t:lιtly,voν 'rtoλii χά:l μ! χ{~..;·

νον τi)( ιolx:;' «iJ'tώv ζω~:; οτtως . l9εuρωcrt 'tb~- ciν-nψtf?~­
XOY ii~--~~ χ2-ίΊjfJτω ς Cσωσα:ν τ~v ιiνθρωπότη-;ιχ ίxιtoii βt"'

~i(ou auτ'ij; θ:iνx't~ti.'fώρ« ~ ν6σο; cxuτ'IIJ GEV itvcxι ~6σc)v'
ερψεtχ ώ'c; 'rt(6τερον όtό-cι lμ.δολιιiζ~ντα:ι ol- !ν&(ω-ιt~t χrιι
tεν :iποtιέρ~uΎ r.Όλu lx. ιτων χaχων α:διti)t; l'Κ'V]pttώv.·

_· .

. τι · itνat ctxcci

Mιi&tjμa:

; .< '

.

8.

.

··
' :

.
'. . . .

:.

Σχιι% είνci• .· ~ιiρι& ιiποχ~ φω-:~, ~ iμ.1tόεcον των ά~
1t't!vωv -;ο~ ; -~λίΟιJ. · ΟuτωΊ; iν 1tλ 'ιJ?"IJ μ.εσ1']p.Gp€α: τι% μέρη

'100 !fώ!J-fl~ς '_tψό>ν ιi~\~ιχ Οίν f~"C€~6t -6: ή~tOt;f1Χ'r)μ«'t{~
:t~_u,'ι crxιiν, .'iJ: & ··~c~. <XU~YJ ·ψαιlνε-:ιχt ~il · -:~ (8ιiφόύί; ,

xcct

fi~; r.ηιχχσ);οuΟε.r β:χόιζοv-τε;.

. · ·· · . · · . .
μι~ · μ.&yαίλ~ άχc~

Τοιοuτοτρόr::ι1; ·x:1i ή v~ξ είv:χι
δeό-:~ Y.ccτ• a~-:Yj~ "C)ιv :έ'i'tόχ~ν. OEV lf~(V&"CCXt δ ήλια; ·δt.ο
6i.o!J ":Q εε μ.έrο~ το· C,πc;ίc;v . ε~v 9ωι:(ζ&ι •δ Υ;λιό; εuptσχε-=:%&.

lv_

ctxi~,

ij

έν wχι:ί. .

ΤιΧ έλ:χ-:τώμιχι;ιΧ u:ιι;, i) οργ~,

· ·

· ·· ·

ij τ"1.;fι:;, ~ -χαχα),ό~.

ή αίcrχρολογ~ dν~ι \;,; ~χιi έι:ϊ f,μ.άς- χα! &a:.·μ.ι~ -ιtιipci..

ΧΙfλ~uθο~ν v-έχρι το~ tιΧτ-ου -πpοξεvοDντιz ·ε~~- ijp.iι; -.tσλΜ-;
λtίr..ά; χιχti8ημ.οv(ιχ; μ~τιχί~ς ιiν δέv τιΧ ·έγt.α•(ί).ιlψωμ;εν
~iοι εν-:ε.; . 8:& '";ή~ 'it%t;ε(!Xζ ;c.aί τ·ij; κccλij; ιiν«τρ~?il.;.

~~ίΛ

32

.

\~

ΔΥΠΗΡΖΙΕΡ~ι·
.

Φι
'\e!J-ι& τη
Λέξει~U'tησ"ιj 11.;\.t>l't!j' 't~;Κtσωρ-η 0t'J'ti.?ι1.
.
μ.βη τη Φρ«σμ.εχη ~?~rιρ- vxt έπt -tit; ληγο:... ,., :η­
μ.'t), ρ~ι&χη~ ~οχ 'ε-i~ρε ε3ε. ρο,:η τb'! τ6νον ι:ιuτών χ~ ι

~η τη Crιήρtερ«τη ~tff«, σι I tπι .Cων · 1tλι&γίωv «ύτών
ψικ. ahισocc.. . . .·
. 1τcτ:{)σ• '»'11, ώ; «χολο·)θω; . .
. : . ~.... . ·•·
: .; .' .' .
...' . .
.
.: . ~
-

}

-

'

cxr•~ φ~ρ:i) :τη ·- «γ~ς · β~;ιtμι·t βωqιμ.e:-τη 1tήγ~
cχοι.~-ι «οιπε-τη avvf,θειx · βωλι&.~-~ λι&ρε-τη r.ύ)'r.νη;
ι:ιι;t~;τ..,~ ι&t;ι&τε:.τ.η
ιio!cx ~«τι&χ~ι ~χτ«χε-τη 1t·x-rpιι;
qλβ~:-c. «.χετη . "Ιtε-;χλω;tιη; ~cp-tωτ-c τωτέ-τη .

_:

ιiρετή

cχμ.βι:ιρ-ι_ β«~~-τή σι-:~~Qλων · ηφ~cμ.:.c ~η,οιμ.ε-τη · &ι~
«ifιZ1i<+,f.~~'t~, : .: ,li,'(~1:~ς. :Φ«f,ΟΧ•&. Φl&fOX!-'trJ ·~αςω;

ι:ιρ1ηχο-ι ·τη~οε::ή.·.~Ρ-Ύ11~~ ~ί4.ιr·~. λ«_:r~~. «ν«~ιtοροv
«'tlκr.ρ-c ι&'tlκερε-τη σ'ψχτ~ς

Φι&ί«ρ-c Α«ρι--rη ιΧπλητος

«χωp ·& «χωρε-τη ιiχuρων c:σιiλοεμ.-c οεμε-τη
β~β«-c βι:ιβcχχ-τη

x~λιivc

cio~rϊ, Φι&μ.tχτ-c~ Φciμ.pι-τ7)_ &ν~u ;

β.«ις~_λ.·t qιλιτη -π~ντο;;ώλ
βcχιcτ'Οt1Η τ'Ot'tl·'ttj · tωρον
β~κ-~ρ-c κ:ηρε-~t}
χχλχ~ς
βcxλr«r«- c Γι&μ.t'tt) ρ6χι&λον
βιι~'t'σ~μ. . ..t μετη βιiλσ.χιλQν ,
βι:ι?'οιλ-:c tιλJ~η «γροrχο;
βc&sp\3~ι : ο~θετη · ·1tχνο(δ~ς
~ι&pώi•t ρ;ωi'ι-τη mρrτι;
βε~τιιp:..ι βε(τ~;ετη ποcηtήι;

Φr.;tiι~-c :ρc~ι-τη· -r.ocρiSιctoς
i:σt(ωλ-c r;ωλε.;.τη · πεζο1λc
Φ!]Α~tμ-ι ~t(J:ε·τη ~ρέσχεc~
117tfiε:.-c Α:ε~ε7'τη . ~t).εxu;
Cli!At~~& Α&Χ!~'τη. , . c1ψLνθό;
ΦεΛ«ι-:c λι:ιρετη tπποψορο6r;
Φεκοcμ.-c 8crc-ε-τη ι-c-ε-:~νοισΕ
Φεp~ι&Χ• t ~ι&χε-τη ζώt~ιον
Φ«~«:Η Φι&t;ι:ιοε~-τη «:yoρli

~~ ~~;~::;~ «η~rz :~;i;~;r;:i~φ~~~.~tη1 ·

βcχιιcι-c βε~qpε ~ τη .· tl~uμo.; Φ~ρττ>εμ. c 't't!εμ.ι-η βό:τtριε
~pι:ι;ι~:ε"' βi«t:ψ.ε-τη ·ζ~μ η c:σε'tlκcρ-ί τικιρr...ιtη πεσ~lρc

ΛΕΕΕΙΣ ΔΤΣ'fΛΛΑΒΟΙ

cvι<σεp-ι cvι:περε-τη 1tέ1tερις 1ερ8ιχχ-ι :α-τ'η -περι8lp~ιον
cσtτΌωχ-ι χε-τη
'Πιτσούνι
σηρωχ-t ρωχε-τη
πφοtίνι

1εριζ-t ζε-τη ί.ιοριχγωγεϊον
lηfJ.ψ-~ι 1ημψ.ε--τη βροντ~

cvηρτιμ-ι

1ιτοχ-ι 1ιτι:ιχε-τη

τψε-τη δχ.νηρ(ct

cuοΌ-.ψ-ι τψε-τη

ψιόciχ-ι όιχχε-τ'Υ)
ιpι:ιtιρ-ι :ιtιρε-τη

1tτώιτιι; . ]tζιχρ-ι ρε-τη

γε{των

μ.uζιθp::>'Πο6;

q:.uτ<Χριον Ίtζόιχρ-ι οιχρε-τη γι~ό<Χρης

σuνα{σfJ1]σtς

1οβιχρ-ι βαρε-τη

ψιλε;ssι:χ-ι χ<:-"Π)

ψ.ιλ-τζ<Χvι 1uμ.ιχΌ-t Όε-η~

qκ-;ιλ-ι ψιτιλε-τη

ψuτΩ-ιοΥ

ψιτψ-ι ψιτψ.ε.--:rι

-τuχηρ~ς

v'Υjσ-tαλέος

κιχ~ιχ'λ-ι ~ιχ'λε-τ~

ψλοΎέ?ιχ

κέρ~ο; κιχζιχχ... ι ζιχχε-τη

λέ6ης

ιpι:ιtιχ-ι 9ιJΙtχε-τη σuγγεν·fις

κιχλιχμ.-t λcψε-τη κ.οc'λιχμ.ο,ς

ψωόωλ-t λε-":'η :Jτ:ψr1 ψ:ι:ν. κιχλψ-! λψε-τ·η χ.όνόuλος
ψωψ:ιt-ι ιpωρι:ιtε..-τη ψω.Ί, ε~ . :ιtιχλκιχχ-t χε...-τη
cpωσ~x-t χε-τ:tJ q;.ouστcX'Jiι Χιχλωcσ. t aπ-τη

pω.,:rιρ-ι Όιχρε-τ-r:ι

'it~~teλlιx
τJ)'I'Coς

π'~ι~ς κιχχαι:λ...:t κιχχιχλι-:τη Οiώ~

φ~-t«ρ~ -tιχ~ι~ · χ,ωραιc; · κGCΚtιχρ-t όιχρε-τ·η ~«Ψ.«~
ψαι:*&:-ι i<:θε:...τ)l
.cψιciλτης- κιχχοχ...ι κιχχοχτ-τη ~~νti>v
ερrιχτ-ι rιχτε-τη

έργcίτηι;

κιχωρ-ι κιχωρε-τη γ;ψιούρης

ερτr,χΒ-.t η~ε...,.:t:η .Ιί.ρ~Υp.ο:; -ιφφ_~ρ-ι Φιχ~ε-τη p61trι.λον
ερ]ιά.:..ι έιησr:~τη
Κιϊuν!Sιχ κοΦιχχ-ι Φιχχε-τη . χ6τtανο:;
εΌτιχcp-ι τιχψε-τη

έπιθu[iίιχ

ΓGCζECU-t ζΕcσε..-;η χ.{νόuνος
rιxpaζ-t · ζε-τη .~ντtϊt<ΧIJε-ι!Χ
ΓΥ)~ψ.---ι r;ιμ.ε-~Υ)
χocp~
Γ'JΑΕΦ-.ι · ΛεΦ&-τη γ ':λ Υ, μ. Υ)
rτιp~eτ.:.ι ."Dετε-τΥ) )tΟτσ(Βsι

κιχριχ~-ι ριχ~ε-τ'Υ/

xcίrαf)Qς

κιχρcσωζ-t ζΕ-Π)
χ.:;ψϊtοuζι
κοcτωχό-t )(Οε-τη
χωρ{ον
·ι K(l't"PW01-t 7tε...τη τGuλ~uμ.ι
κιχτΌt)Ι-ι 'r'Όt;>(~-47)
έplψιον
, Κ~~~t-ι ?;ε_.ιτη
Οtχτtιοτ:ον

rοrο:λ-ι rοrολε-τη λiμ:ι~ κη'λΥ)~t λ't]~
~Χ,ΥJ
rομ.σιf"\ . ΓOtJ.CXpi...tt'1j
"ξν.ο<; κΥ)ρψΜ-1 ~.:..-τη σπόν8uλ
rω:λτσψ-ι 't'σψ.e~'i)

' NJ'It "l;.

rωρμ.ιχζ-t μ.ιχζε-τη " λσiρι.ίγξ

κηρτσελ-ι ..(~τ~

βλιχς-άρι

~.Oi<OΌ-t .J(~"δt-'t'(}

1tειτε~νο~

3

34

ΦΙΑLΑ

Το' ιΌτη Αrιχ

ΔΥΠΗΡΖΙΕΡl\ΙΑ

;

Αrιχ tΌτη κ-η τιτ-ηλ-η μ.' εΦοΌτ-ηρμ.ε χrιχ τ-η Βεωτ.
Κλιχσε ψιιχλιχ τ-η όιχ,(-η χrιχ rηρ,.ιστειχ θηχμ.ιχ ~γ ω,

ιiγ~ς, Ο ε ιiγιΧς, ~ψ ΊJθ"tjX"'J, ωΟηΟ-ηψτεσ-η~, ΚιχΦετιχχ, <Xt
κερι :ιιη ~ετε ΦηpΦιχpιχ ε χελ:ιι τρψιχτιχ χrιχ cσριχa1ιχ.
κλιχσε μ.ετιχ τη ιετη ψιιχλ -η τωρ:ιιιΌτε.

Ε

νΙηρηz;ιτ χόη τη βιμ.-ητιτ-η ε τ' εrηρσιτη χιχλ τη τuρε
χόιχχεΌt.'\ Κ"'Jp"'J ΧΓ<Χ κιχτpt Φpεt εrηpιχτη ΚΙΟψετ εΟε
Φησιμ.ετ' ετuρε. Κ-ητο ατιισιμ.ετη ΌtχεΌtΧ σι ~ερτωτε κrα
τη Όωμ.ητιτη κηρηz;.

Τσιχ μ.tρΧ1) φιχσοιε τ' εr-ηριχη βιΌ-ηριχ'

ει

ωλκωτ ε

τσιχ οεΑΦηpοpεχη βψ 'Yjp!x' ε ΟεΑΦ-ηp-ηση, ε τη τιερ-η τη
τιεριχ βιτ>ιχ, a1ιχσ zιόιμ.ιτ a1pει τΌηΑιτ ισιχ μ.ιχgη, σι
κηιο Φωχ-η όωκετη χόηρμ.εσ τη Φηp~εχοησιχτη ψιχριχτ'
ει Αμ.εptΙΙtση, μ.βη τΌηΑιχτη χηρι θωχετη 'Ιερακιχη ε
χιχτρι Ωλκ.

Κητο ιχόετετη μ.βιχιτι εόε εgεμ.ειιχ κuτετηριιχ κηρη
μ.Φη σοτ, · τωκε ~-ηρη ψηριχ κηριτ Βιχροχ εόε κιχτριτ
Κοχτ.

Νωκ tΌτη μ.φη τη [J.βηκω-τωptlj'!ψη οιελμ.τη τιχχη
ιχ τ' ω~ημ.η ΧΟΎJ z;ημ.-ηρη τη τuρε χόιεψΎ)Χ' ε' ωχ-ηρtσ'Υ)
εόε μ.ικΎ)Φιχρησιση τωκε t;εΌωpη Cίtτιχ μ.ε qοβιχ τη Ότpει­
τιz, σι Όωμ.η χηρηz; βηκηχη, τωκε κωλωιχρη κηΌτω χόη
2;ημ.ηpη τη τuρε μ.ιχοηΌτιχ-η εόε κοτημ.βωρησιχη σ1ο 't'
. ι~εΌιιμ.η χιειΌψιΌτ )\η τη μ.ιχqηχη ιχόετ τη ιεχη τη
: χιεΌψ., τ' ωλ ητη ε τη βωτη, )\η τη βηχεχη τη μ.tρ'Υ) ε .

.τη όωχωρ-η )!Uτετορι κωρ τη ο.ιτεχτι.

35

ΛΕ.ΞιΜΑΘΕΙΑ
Τ{ εlν~ι 'Α yά.ζ;

Άyaς εΊνιχι τ€τλος χιχ":ώτερος τοσ Βέη. ''Ισως 1) ),έ­
ξιζ '!tocρciγε-ϊ:oct έχ. τοD έλληνιχοu pήι-ι-οcτος &γω, &:γόι;,
κιχί &:γι:Χς, σηιι-α(νοuσχ ό~ηγος, ήγέτης 1tpο'Πορεu6ι-ι-ενο~
κocl ά:κολοuθοuι-ι-ενt~ς uπ~ .,;ών στ ρ oc τιω'tών
"Πά.λιν νι:Χ ήνιχt λέξις τοuρχιχ·~.

'Ίσως

-:ou.

Ο! &νθρωπόt έν τ~ ψuσικ·~ κιχl ~yρ(~ αCιτών

χιχτιχ­

σ-;ά.,-εt Ο!εκp(νCΙντο QtX των ά:γρ!ων αύtώv όρ[l-ώV και
παθών . Τ~ 1tiθη ι:οcuτχ έθεωροuντο
'!trιλλών.

ά:ρε'tοct

ύ1t~ τών

οι ι-ι-Ε. ν έι-ι-ψοσντο τ-Yjv . &:γρία.ν θηριωό!cc·ι τοΟ λόχου,
οί όε ιο;ην '!tο•;ηρ~ν ψ:Jσιν τijς &:λώ'Πειtος κocc Ε.τερος Ε.τερον

ou

των · ζώων, χιχ.,;χ την οόσιν το::J '7tocθou; οι'
έκυ­
ριεύοντο, ώ·ς τοDτο ε:σl'rt σuμ.6οc(νεt μ.εταξ•:ι τών ιχό'trι­

χθ6νων ψuλών τών Ίν~ών τ'ί'jς 'Λμ.ερικjjς,

ό μ.Ε.ν χcc­

λοuμ.ενος 'Ιέ~ χ ξ~ ό ο' έτερος Λuχο:;.

τα:ς ε;εις τιχύτιχι; οιετήρησε χιχc ό ψεuοο'Πολι·ησμ.b;
μ.έχρι σήμ.εροv, κχλών τ~ν μ.Ε.ν Βιχρώνον τον

όε Κ6ν­

-την

ΔΕ.ν εlνccι χccλον ν~ ένθccρρuνωp.εν η ν~ έι-ι-'Πνεuσω­
μ.εν εlς τι:Χ τέκνιχ ήμ.ών τ? .ιχrσθημ.ιχ τοD έγωϊσμ.οu xccl

τ'i'jς ψeλοπρωτ(ιχς ένόuοντεςιχύτι:Χ 'Πολυτελώς, ώς τοστο
πριΧττοu,-ι 'Πολλοί, έ•ισταλά.ζοντες οί.ίτω ε~ς τι:Χς κοι:ρ1Cιχς
οι:uτών τ·ί)ν οί'l)σtν κοι:ί τ·ί)ν ά:λλοι:ζον(ccν. ΆλλιΧ νι:Χ έν­

·όuωfl:εν ιχύτι:Χ σεμ.νοπρε'Ιtώ~ δπω~ σuνηθ{σοuν νι:Χ ώσι

σεμ.νιχ τ~πεινιΧ χοι:l "Πριiειχ, όπως γlνωσι χχλο ! κιχ! χρή­
σιμ.οι ποt-ίτιχι δτιχν μ.εγιχλώ_σοuν.

3.

36

ΦΙΑLΗJΖΗΡΤΩΡΙ

Το' ι-οτ' ιχόετ

;

Αόετ ι-οτη χη ψι α: λ η τωρ:>ιι-οτε, cno ψια:λα: χα:Χι-οε
PιcUaπ(tQCp't'Oε 't'O't'r4 ζGr:KOX, όψ ηθ14χη, χη όηρ(l-ψ. t(l-Gr:θ
χοη χη cnωχ-η.

Κωρ .χ~ρt cnωxox -οωμη κοχη XOYj χη z;α:χιχτ ιχ όιτω­
ρι, ιχ χόη χη fl-εχόωρη τη 1ιχληση ιχ τη ψιιιση, (1-εq
ιχόετ χόη κηιο cσωχη, εόε κηιο KQC(J-ΙX βηχετη χ' ιχόετ
ιcσιχόιχλτωρη χ( α:ι.

Κωρ fl-ΙX~(l-η τη (1-tρη ιχόετε, σε -οι τη ιψι (1-tκηcσω­
χ:ητορη, (1-ψη(J-εΧόtησ(l-η, χα:ιόια:ρ'Υ), Γ'Y/ζψ.'tGr:p'YJ ε :>ιε'Ο'Υj­
τα:pη, κ'Υ)το ιχεετε ια:χΎJ τ'ΥJ fl-ψΙΧ ε τη a:ι'Υ)λκrεpα: τε χε~ε,
ι& ~η Χψfl-οι: τε οι:τιχ )Ιη χα: cσροι:ΧΎ)τοχtχ·1).

Πο κωρ (1-Ctpf!ΎJ κιψοι: εε· sι.όετε τ"t) λιrα:, ιπ σι τη ιψι
τη aτη?τω"Οfl-'ΥJ, τη όωχιχχcσψ.ΎJ'J', τη κιχρτηλοψ'Υ)σ, "t''Y)
~ερ'Y)cnψ"t)'J' ε τη τιεpοι: λιrησιροι:, ΚΎJτο ιιχχ-η τη cσοι:tσ-ηλ­
κrψιχ ΚΙΧfl-ΙΧ "t'ε χε~ε tεε <tε ιχτιχ :>ιη κιχ ~ιχηχη cσριχχΎJ.

Τη fl-ψGr:'t"tJ ιχόετε εόε κrψιχτη τοχιχ, σι εόε 't'YJ λιrοι:­
τη εόε τη Φgt:;ψετη, z;ιχ.εχη χrιχ ψιριχ ιχ χrιχ

ελιrιχ

βιχΌ:>ιη~ιχιτωριιχ. σ:Αηψτψη fl-ε τ-οηληχ'Υ) ~ετε τη τη θφ
σε 'tΌ'Y)At tε)) θοτ'ΥJ χη cσρα:ληζη.
Κ~ρ ι:cη μ.ιxqfl-η z;ιχκοχε τη λιrιχ ι-οτη z;ιxχ(l-ε't-ofl-ε cσιχ­
στ«t τ' t~ηρλacρrotf1-1J ΙΧ't{) σεcσσε χα. βηχεχη θο ε (1-t'O
X"t'E χε~ ε. « λfι-οτ-η ΧΓ(% θοt t;' XOOCXE't't) » θοτη X'YJ cσριχ­
ΑΎJζη. Κη-οτω ι-οτ'ΥJ εόε μ.ε z;σcκοχετ'ΥJ, z;' χόιχχεχη όοτ
χrιχ ~ετηχειιχ ιοχ'ΥJ cσιχστ(lt.

Πqιχχόιχι όωχετη :>ιη τη ρωχ.εμ.ι .μ.t 'tΌ1JA1jX1J βσc-οκη...
αrηρ<;rφι εόε τ' tK'Y)ψ"tJ τη λιrα:τ'ΥJ .β(l"ΟΚ'Υ)βιχι~τη εόι
τη α:ιηρκηpκοψ.ΥJ τη (1-ψ«τη.

'

J

ΛΕ:ΞΙΜΑ.ΘΕ.fΛ.

τ1 είν%t συνf.~θωr. ;
~Η λlξtς cc~e1ί εlv«t ~cιυρκι>t-~, ή

xC(O'

ιχύτο ιΧ λ64νυι η

λlξι~ είνccι ζccκοχ, σημ.σι:ίνουσ'{ι συνήθειccν~ ij-toι μ.εyιΖλην
fξιν εlς €ν fργον.

.,Οτccν ιtι~ >CC(-tηCνετcct όιά: πο1,uν χ~ιρ~ν ε!ς μ.Cιχν.
τέχνrιν η tπιστf;p.ηv, ή ε1.ς τp6πον τιν~ -;ou ζ~ν ,.ιχ}
Οtdγειν, cX'ItOΧ't~ Eξt•J ε{ς 'tOUτO ΧCCt "ή εξtς ιχϋτη γ(vειt<ι&

σuν~θειιχ όυ:rεξιΧληπτος, η όεuτέρχ ψύ,.ις εlς ccuτ6ν.
'Ότιχν ά:ποχτ&μ.εν χιχλ~~ σuνηηε(ccς, όηλ. ε!; το vά:
fιμ.εθχ ψCλεργοι, ιpιλόψ~νε; κccl περιποιη'tικόl, ε.Jθυμ.οt
κιχl lλιχρ·;t, τιχuτιχ ε.ΙvΙΙι κιχλιχι κιχt ε(Jiρεστοι

σ'Jν·ήθε~t

εlς 'ήμ.ας Χ~t εuχ ciριστοι εtς 'tOUζ ϊtλφe<iζοvταις ή μ.~ ς.
11

0~ccν δμως ά:ϊtcικ-;ώμ.εν κccχά::; ε!;ει; κιχι συvη_&εCι:χc;
ώι;.... ~ vά: χιχ.ϊtv(ζωp.εν, ~ά: χcχρτ~ϊtι:χ(ζωμ.~v~ vi μεθοχοϊtώ­

fοΙ-Ε\1 χιχt λot'ltcX,_ -rιχστ.ιχ · ε!vιχ& Sυ.,.ιΧρε,.τοι σvνή,θειι:χt
"ήμ~:; χιχl όχληρ.ιΧl έ!:; 'to~c; πλ-φιiζοντcc:; ήίJ.Cic;.

εl~

Αί κccλccl συν~&ει~ι xccl lξε:ι; ήμ&'l, ώς x~l άι κιχ­
κιχ! χιχ! όλέ&~ιr.ιι, άποχ-rώντα:ι έχ. τi)ς κιχ λ~:; η κιχκήc;

συvιχνιχστροιpή:;. cΔεϊξl;ν ι-ιοt μ.Ε. ποiΌν Πηγιχ(vεις νιl ιrοι
είϊtω ποίος e,ίσzt«, ί, tγα:ι μίιχ 'ϊtχρc;ψίιχ.
"~"'
'

..,.ιχν ccποκ'Ρjσωι-ιεν
κσι;χ(ις

"'('
ε~εις

·.

~
'>' ,
·ι.r>v ~ιι
εινcη
vv~ΚQ

,_ε\'σrL v'* 't~ έκρ : ζ.όcrωμε.ν όι6τ! ~νώνο-.τ~~t χ.α;l γίwv­

~cc\ μ.{ιz ιpuσtς με fιι.ι.";. cTo νύχι I)' Xl-'{it μ.ί'ΙΧ 'πcχ.­
ροψ.ιιχ « OSV χωρ!ζετΙΧt Ot'ltQ 'tO χρi.α.ς »} ~ί)τω εt-.ι«t ~CX~
pl ι;ιΧς συvη6εiιl.ι;} όiν χωρCζQ~2~ εuχQλω:ι &:ϊtο 1jιλ«,;
μ.ει;iπειτιχ!"

.

.

.

.

'Όθεν πpέ~ει ν-Χ τφc;.,.έχωμcν. μ.& 1toioυ.; συν ~ν:zατρ ε - ·
ψ6ιι-εθχ, x~l
ιΧποιpεύγωμ.σ:v ιτ~~ χ~χ«ι; σuvιχν :ιστοψ:Χι;
κiΧί ν~ l'Πtζ η-cέϊψ.εν τciζ κιχ 'λ~~.
.

vx

38

ΦΙΑLΑ ΑΊ'ΠΗΖΙΕΡΜΑ

Φιιχλιχ όuaiηρ2;tερμ.ιχ το­

Λέξεις 8uσuλλα:6οι τ~νι­

Χt'J'ωρα; μ.βη τη cσα.ρηzρα.'J'­

ζό:-ι-ενα.ι lr.l τη~ πιχριχλ'r)­
γοuσης σuλλιχt;ης q:.uλάτ­

μ.εχ'r)

rοηρ2;rερμ.η ρωα.κψ•ΎJ

τοκ' ετuρε εόε χόη τη rοριε­ τοuσι ttoν τό'ιον ιχ{;τών κιχι
ρ.ΡCτ'r) βιερα., σι ~ιεχ rοιχ­ ε!; τιΧς πλ:χγ(ιχς πτώσεις,
ώς ιΧκολοuθως·

σοιε.

ιχικη-α; α.ικιχ-τη ciψ~6γα.λιχ
aρη-α; α;ριχ-τη

aρκ'r)-ΙΧ ιχρκιχ-τη

aρμ.η-α; aρμ. '1)-τη

ιΧγρος

κι6ωτοι:;

οπλον

βιβΎJ-1% βιβιχ .τη
άλκuwν
βιβλ 1)-1% βιβλιχ-τ'r) β€6λος
βι"Ό-η-α; βι"Όa-τη
βιλη-ιχ βιλa-τη

θηρ{ον
θuγciτηρ

κiρu~ν

βρψ.η- βρψ.ιχ-τη

πiz.νΎJ

aχοη-ιχ axoa-τ'r) lτttOuμ.Cιx

βψ-κ'r)- βςικιχ -τη

πλεuρ:Χ

axη-a

βqηχrη-ιχ rα:-τ'r) βρογχ{της

tt')'fj-1% ΙΧ<:jΙΧ-τ'r)
iχχιχ-τη

βaβ'r)-ιχ βιχβιχ-τ'r)

cixρa;

μ.άμ.μ.η

βaτση-ιχ βaτσa-τη ρiπ!'ψα;
βιχθη-a βaθα:-τη
κύ:χμ.ος
βaθρrι-:χ θρα:-τη νάρκισ~ς
βaλΎJ-1% βaλa-τη σψα.lριχ
βa.λτη-ιχ βιχλτa-τη λάσπη
βα:q'r)-:1% βα:qιχ-τη ψορτεϊcιν

βt[L'r)- βιtJ-a-τη

ψuτον

βot'r) - 1% βοια:-τη

ό·ιjμ.ιο;

βcι2;-η-a βοζl%-τ1J
βοζciς
βορη-a βορa.-τη
χ ιwν
βοτη- βοτιχ-τ-η
χwι.ι.ιχ
βοτση-ιχ βοτσιχ -τη μ. π6τσα;
βολβη-ιχ βολβιχ-τ'r) σuμ.6~ν

βιχχόη α; βα.κόa-τ'r) [Lέρος βuθη- βuθιχ - τη άψιχιόρών
ciρτο;
βεβη-a βεβιχ- τη
βρέψο; βωκη-ιχ βωκιχ-τ'r)
βuτ·Ι)
1tο{ησις βωτη-:χ βωτιχ-τ'r)
χεϊλο;
πίστι; βω2;-η-ιχ βω 2;α-τ-q
βρiχ.ο; βω"Ότρη-ιχ βω"Ό'ψa - τη κύ ω ν
βλ~τη..,ιχ λετιχ-τη μ.έλιι:rσα. βρωμ.η-ιχ βρωμ.ιχ -'t'Ύ) ζU[-L'tj
βg'r)τ"ΌΚΎ)-ΙΧ Kl%-'t'Yj zελώνη βωβη-~ βωβα-τη ψό6ητρον

βειτη-ιχ βειτa-τ11
βεσ'r)-1% βεσa-τη
βρεκη-a βρεκιχ-τη

ΛΕ.ΞΙΜΑΘΕΙΑ

39

. .-

βeι>φλ "1)-cι ψλιχ-τ"t) κόλιχφο; · cσcιτ"t)-cι cσιχτιχ-τ"ΙJ
~cι07"1)-cι ~cι07cι-τη
ζέστί) 07ιχrη-ιχ 07ιχrιχ-τη
~ιχτp"Ι)-ιχ ~ιχτgιχ-τ"Ι) έστ{~ 07ctλ"t)-cι 07ιχλιχ-τη

~ιxpO"t)-cι ρόιχ-τη

ψuλακ~ 07ctA"t)-ι:Ιt cσαλιχ-τη '. 'ltρc.!ξ

~ctA"t)-cι ~ιχλcι-τη
~ιχtτη-ιχ ~ιχιτιχ-τη
~ιχtζ"ΙJ-ιχ ~ιχι~ιχ-τη

'lt::iνcx
xDfLct caιxx"t)-ct 07cιχα-τ"Ι)
θρ'ijνο:; 07λιχα-η-cχ. σιχ-τ"ΙJ . σκιiσ[-Lιχ

κόρη

07ΑcχτΌκη.:σι: κα-τη λιiψuρον

~cιpκη-ιχ ~ιχρκιχ-τη βiρχσι: ΦΑCΧΓ"ΙJ-ΟC rcι-τη
~εOp"tJ-% Οpιχ-τη
xapOcipcι 07λctK"t)-ct Kct-τ"t)
~ελ"Ι)-ιχ λcι-τ"t)
~ερ"Ι)-ιχ ~εριχ-τη
Ε]ε~-ιχ ~εσιχ-τη
~ρεΌτη-ιχ τιχ-τ"Ι)
~"IJP"ΙJ-ιx ~ηριχ-τη
~"Ι)ρσ-rj-ιχ ~ηρσιχ-τη

'ltd'ΙtjiX

ιι-~σθο:;
σ.'Ιtιiθη

βέλον
οlνο;
πιizνη
ιΧμ:τtελο:;
τp1πσc

. 'Ιtλ'l]γ~
. πλaξ

07Αιχκη-ιχ κα-τ"Ι)
γριχίιχ
07qctλ"t)-ct λιχ-τ"Ι)
μ.~θο:;
07ιχλτσ'Υ)-ιχ σιχ-τη fΙ-Uελο:;
07ετη -ιχ 07ετιχ-τ"Ι)
πέ-:αλον
07ετ:>ι"ΙJ-ιχ τκιχ-τ·ΙJ
ψ6ρεμ.cι

Υ)λιχ{ιχ

07ΕΑ"ΙJ-ιχ 07εΑιχ-τη

_cpορ~:Χι;

~tεΌτη-ιχ τ.ιχ-τ"Ι) ψθ:νώπορ.

07ψ"IJ -ιχ 07ψιχ-τη

όπώριχ

~tεΑ"ΙJ-ιχ ~ιελιχ-τη τρύγο:; σ7εχό"ΙJ-ΙΧ 07εκόιχ-τ"Ι) τ:τερbv
~ιr λ "1)-ιχ ~~Γ λσc -τη σχοπιcί "ψε~"ΙJ -α ~α:-τη λεωιp6ρο;
~tό"t)- cx ~ιοιχ-τη
· lλιξ 07ρεσ"ΙJ -α 07pεσιz-τη ~οπi)

~oό"t)-CX ~οόιχ~τη

σο'..ί6ρχ 07λ"fJ[J-β"fJ-:OC CX"'tη σπ~θσc[J-i)

~go[J-"t)-cι [J-ιχ-τη όuσωειJ. 07?ΎJfl-"t'J α (J-ct τη
~ω~"t)-ct ~ω~οc-τη βω~ός 07t07η-cx 07!07ιχ-τη
~ωτ~-cχ .τσιχ-τ"Ι) βιχρέλιοv

έ'7πέρ~
σύριγξ

σ;:τη-ιχ αιt,ιχ-τη πλιχχο·..ίντ.

~ωρτσ"ΙJ-ΙΧ 't'σcχ-τη ψ·.J κτριχ 07tκη-ιχ 07tκcι-τη
~ω λ"1)-ct ~ω λα-τη σψpιχγί:; 07t~-ιχ .αιισιχ-τη

ριχν!.;
πlσσα.

ΦcισJΎ)-cι 01α;07ιχ-τη
07aτη-ιχ 01aτcι-τη

πG;ι.ι.cι
μ. έρο;

~ωΌ"t)-ιχ ~ωσcχ-τη σ.ιώληξ 07tΌ'η-ιχ 07tΌcι-τη

01ιχση-cι σα:-τη

ΦοcΌκη-ιχ Όκα:-τη

'ltιi'ltcις
ν~σσ χ

ό:tGι

01ψ r,-cι 07tμ.ιχ-τη
07tε~ -α 07tεσιχ τη
r

t'\'

.

πλο~τος

07tετΌκη-cχ κιχ-τη ρο~Jcχκινον

;:~σzιχ

07~ψτη-ιχ aϊ~Jρτιχ- ":Ύ) ··•·;λl;n

40

ΦΙΑJΑ ΚΗΠΗΡΖΙΕΡΜΑ
1

ΦΑt:ι't"t'Όκη- ι:ι κιχ--τ-η

cpvfίλYJ

cσρQ~Υ}-~ ~ι:ι.-τη.

οοκψ. ~ ψΎJ~Κ1J -cx _ψ ΎJ qκιχ-τη ψ;-l :;ι ς

ψρψ-ι)•ιχ ψρψ.~-τη

ttν,.ο-η

cσροκη-cχ cupι;κ cx -":'Υ)

-πρ6;ι.ι:ι

ψΎ]';ΑΎ] -~ ψηψ\cχ-τη Y.auλb~

cσρορη-χ _ ωρορcχ-τ-η

1tpώρcx

<pt:ιΌXΊJ-CX ψvΌΧΙΧ-τΎJ βρiψος
<pt:ιAfLΎJ -cx ft-ΙX-'tΊJ ψών"Ι)μ.cχ

mωcσ-η-ιχ_ cσωωcχ·τη

λό1ισς

.cσeιrτακ-η-cχ κι:ι---τ-η

π:στόλt

01ωλ-η- oc . cσωλcχ~-τ-η

· Qρνt~ ψοqη-cχ ψοgιχ-τ-η

cοωλΦ"Ι)- cx cοι:ι--τ-η

χν-ι]μ -η

..

cσωχ-η-cχ χcχ τη

έγrcχσιcχ

ψολη-rι ψσλcχ-τ-η

-πόρπ-η

.

ό·)νcχμ.ις

ιpt:ιgτσΎJ-ιχ τσιχ-τ"Ι)
.
.

ισχύς

'

ψορμ.η-α: ψ?ρμιχ-τ'Υ)

μορψη

φ:ΧΕ)ι:ι <pAOKΎJ-CX ψλοκιχ-τΥ) ψλώχ.ος

ψcχ~-η- ιχ ψcx~t:t-'tΎJ

ψι:ιλη-cχ λcχ~
σψ~λ~~
ψcχΑΎJ•2 λιχ-τη ιiσ~~(.λ?ς
<pctλτη-cx λτcχ4Υ) σφιiλμ.cχ
rpλcxτη-oc σιχ-'tΎJ
λcχλιιi
ιpλι:tμ.Ύ]- ιχ ιχrι-ιχ-τη έ πιλ ηflrι

ψωρκη-cχ κοc-τΎJ

σ~uλο;

ψωστΎ)-cχ τιχ-τΎJ

ιpouς-ciνt

φcχρη-cχ φιχρ~τη

φuτσκΥ)-ΟC κα-τη

<pACXK"t)-CX

an6p?ς

ιpΛcχκ~

ψεόr.-χ ψεόιχ-τη

ψurη-ιχ ψurcx4η
ipuγ~
φuτη-ιχ ιχ cpuτcx-τ-η ϊtΌοι~
ψω-οη-~ ψωΌcχ-τη
m~ι~ς

φ·)σχ.~
«.·η~

ψλόξ ψη-ιχ ερ~τη

·

1tίστtς EΌ.)fΊj-CX ΕΌΚιχ-τη
rιxβr;-cx rιχ~ΙΧ-4Υ)

ιpετη-cχ ψε-rιχ-τ-η

. WX.I:C

ψε~ΟΟζ

τέμ.χχο;

ΓΎJqμ.η-ιχ μ.«-τη
Ύρiμμι:c
rσλ Ύ]-<Χ rολQι-τη . στ ψ~
. Χ2pψι
φλε~η-ιχ cpk~cx-τΎJ
ψλέψ Γ0ζ01)-CΧ rοζ~ιχ-τ-η
ψλετη-cχ ψλε-.cχ--τ-η ψ1λλον rωχη-cχ rωχσε-τη lttωtJ.tζ
ιptctKΎ]- ιχ κιχ-τη 1tp?q1toίφ· rpικη-~ rρικa-τη
λCΙCιμ.ο.;
ιpιστη-cχ ψ!σι;cχ-τη

ψΌΕΌ1)- cx ΌCΧ-τ"t)

έορτΥj

σ:ipi»OρQV

ιpc.χλ11- ιχ φιιχλιχ-τ-η

λόyοζ

rρΟΦη-ιχ ωcχ-τη

Ψfrcx ΓAUX,ΎJ•CX χct •'tΎJ
f1-1tO)'CX;ιx 1ελ-η.,.ιχ 1ελcχ -τη
φιερη-ιχ ψιεpιχ--τη
ψαΥ.~ς ΊΙ~η-ιχ i~z;ιχ-τη

ιpψ"t)-ιχ ψψι-τ_η
<ptX"t) -cx ψιχ~

cptoλη-.cx φιολcχ-τη
ψρικ-η-cχ . ψι-ιι:οc-:-τη

.

<jiUiλ-η
φρ(χ.η

.

βόθρος

γλώσσα;

. i;~ψ~
μ.tζ•.Jθ?~

1 ~μ.ΎJ-ιχ ΊΊJpιι-cι - τη . rx.νQ;
1uσrι-ΎJ- oc l.uσμ.cx -τη . f,μ.ι.σ~

~ ΛΕΞΙΜ.Α.θΕlΑ~

κα:λψ'Υj-~ ψα:-τ'Υ)

μ.ιxθ'li-riJ~ ιwxrYJ-~ κωκrιχ-τη

κα:CΙ1Ύ)-Χ κιχmιχ-τη

κιχmτΥJ-ιχτιχ-:-τη

.

άντt6~~ κωp~η-«- ~«•Π]

κιχgη-ιχ κιχgιχ-τη

ίεροv

κωmΥJ-Χ ιmι;..-τη • : ~~61tι'"λον

χιi1>ιχ

κιipρον

·. ~ '''YJ

κψχβη-:χ ~-τ-η

κσιρτη-:χ τιχ-':'Υ)

χάρτη.;

κρσιχη-σι ~~

κιχ-οτΥJ-σι τι:χ-τη

!χuρσν

κριχχη-ιχ κιχ-τη

κιχψΌΥ)-ιχ -οιχ-τ'Υ)

x.τijvo;

κχψ-οη-:χ Όιχ-τη

'Ιtpιiγfl.ιx

.

ίipπιtτη

·• Ωρuξ
· .aιp.~ι;ι
. κιχφκη.-χ κcx-'f'YJ ~ιχuκ._ιχλο" κρε-ομ.-η-ιχ cc-τ'Y) . ιr~ψι~ς-1)
κημ.βη-χ κη:..ιβ:χ-τη

ποiJς

I

~Αt'ΟΥ)-α; 'Οιχ~τη

:txltλ'Jι#-~

ιφε'Οτ'Υ)-ΙΧ Ότιχ-τη : -. . χ«t-rη

κριΦη-χ κριm:χ-τη

~λχς

κηχιη-:χ κηχιιχ-τη
ψ~η κψz;μ. η-χ ι..ια:. τη ιτpιξ'ιμ.σν
κηρβrι-α Κ'r)pβιχ-τη πuέλος "<1Ψη-:χ [1-~-τη . ξ~c'fl-oν
K1)9fL'YJ-..α; μ.ιχ-τη
κrιρmτη-χ m'fιχ-τη

'Π"Cώfl.OC ΚUtA1j-X Αcχ~τη
λινον :>ιλιχρτ,-ιχ ριχ-τ11

.

δμ.\'1\(ιV
χ"λοc~θ~

"YJ9't"'r)-Q' ncι.J.t"l) χ όνορο; :.-ιχρτη-ιχ :ιιιχ-ρτιχ-4'η . . pi "~
κικη-cι κιχιχ~-τη
κιΙJ{ν-η ~~-ι:χ >ιιχψςa-τ1) · ·. :~τίχijν
κ?βΊJ-ιχ κοβα:-τη .
~λο1>ή :>ιεχ8ρη-ιχ 8ριχ-τtι ~~tμ-1to~
κο~η-σι κ~ιχ-τη
Χοv6~ς :>ι&Φη-ιχ κεcuιχ-τη . xpόμ.μucv
~οεp-η-ιχ κοοριχ-'Μ) βpιίχο;
K?K"t)-IX Κ?Κιχ..ιtη
χ.pανίον
κ?λη-χ κc.λιχ-τη
β·ήχιχς
κοιστΌΥj-ιχ Όιχ-τη χόττ-ι-:σιχ

κορ3η-οι: ~ιχ-τη
~όq'l)-o: κοgιt-τ'V)
~οση-cι κοσιχ-τη
κοτΌΚ'Υ)-ιχ Όκιχ-τη

κοψΌη-~ κοψΌα:-τη

κοχη-ι:χ κοκα-τη
κλοσ"t)-:.c σα-τη

)ΙεΦρη-« :>ΙεΦp~:_τη 1tt~Ί.ιρό1
"EC)YJ-4: Χi<}ιμτη. ,. -xιfppt;rJ
:>ιtλη-ιχ :ιιιλ~..:.τη
~Qtλ~
)IUCD"ρη-ιx '1\)Φριχ...;η χιχ'λχ~

ρομψcιlιχ :ιιυιtη-~ :>ιuτα:-τη : lξt.~rς~
θέρο~ :ιtuqη-:'~ :ιtuςα;--τη
> tιΔξcι
~λεξt~α ψη-α: ει-ιιχ-τη
μ~τηp
όατοσν

ισχ&ον

εχτη-rι εχτiχ-'fl'ι

ΕΚ1)-~ εκιχ-τη

έ1tcχη ερη-ιχ εριχ...ιτη
κλωσσ7. εe;1)-α; εqιχ-τη

κωλη-~ κωλιχ-τη ψρο~ριόν εΌΚ'ΥJ-% ετ>κιχ-'ft)

·.

'it$fl.1t't~

ιiγτεrοv

· · «.1j.p
cr~6τe<
ΓJ.r;ιc

42·

ΦΙΑLΗΔΖΗΡΤΩΡΙ

Δt:YJ?YJ 1.
t'O"t'YJ «LKYJ ;
. Atκ'rj t"O"t'YJ 'O)Iω(J-Ot ε' κAU(J-YjΌtτ, όψτ4 θηχη, ψψΟtι­
μεt« εό' ψε"OtΌ(J-EtOt cσιεσ' ετιι. .
. TYJ XOOtX!J-Ot"t'Ot τΥJ Λοc 1-ητοcτΥJ κα.ΧΥJ τη (λ-η τη (J-tpηxη
Ττ)

εόε τη (λ-η τΥJ t:Γ λεόωρηχη cσιεσ' ετωpε χόη xoocx(J-ε ~εχόε.
IUU(J-YJΌτη, cσιητη, ε3ε ~σtλτη κιχχη τη (λ-Υ) τη (J-tPYJXYJ cσtεση τη τuρε χοη (J-OtA η, ~εροc XOYJ !λ-εσ, εόε
μ.ιrιλτητη χοη ψωχό τη χr;ση εχηση.
Δ:; ·'ιρη
Τ·'Ο· ιστΥJ σιρη

2.

;

ΑρΥj tΌτη χη τσοcση όεε ~ηρη (J-βη χ' σtχη

cσηρ ΧΎJ

"ΥJλψ.· OψYJOYJXYJ, CUYJp τΥJ :ιι~rετωρη τη rοηρ~ετΌ(J-Οt τΥJ
χό:;ερμ.σt, rι τΥJ λσtκηριΌτοc oc τη [1-βtελιΌτοc oc cσηρ τΥJ
βιχ-ς"ωρη ~ρεΌτσt Ot rοηρ τη τιερη cσψη3ηχοc λισε.
Αρσt χόη τη βιχτώρη κοcλ τη σοcι tΌτη χη ~εχό'
'rEΓYJPYJr σι KOt εόε ψ ηριχ εσοct Γηg:ιιtΌτε, όtγρο.;, εrηp­
σtpYj, . ΟΟ[J-θ• βιχ λισε εόε oρtt;Ot τ' εrηpσt. Πηρ τ' εσϊ­
ελμ.· οιοοι, XOYJ XYJ χσιλ ΙΙΥJ τη (J-βσttYJ ψσιρη τη βωτη XOYJ
l' τ'ίj σσtt~ όωχε':'η >~η τ' εΌτtψη ρηcσόΌ ψοqησ' ε z;ιιχρ­
μ.ιτ εόε σηcσιχτησΥj, όψθ. τη οιεr!λ-η εόε τη cuρεiψYJ
l'OYJ λισ ιχ όptz;YJ τ' εrηρη,. ε cσιχστσtt τ' εσrελfλ-η χόηχη
ψoq-YJ τ~ cσιχρ[J-εχόησΥJ εόε τη Όιχτιτ, ε · τ' εσrεΑ[J-Ί'J XOYJ
X:"J χrιλ )IYj τη ι-ι-βιχιη ψ«pYJX'Y) τη βωτη XOYJ Ίt τη σιχt,;
ι ιχτΥJ χερ~ θωχετΥJ ΓΥJ?:ΚtΌτε &ρ ο u ρ ιχ όο(J-θ· όεε α "PYJ•
εβωτΥJσωσtρΥjίχ ΌτtpYJ ρ~cσpσ ψοφ;σ' ε' cσαp[J-εχόηση.
·. ΚηΌτω μ.ηχοωpηΌ Έόε χεριω ι βιχτωρι ιΌτη rεrrιρη.
β11,pβr,ρ, εCε ICI10tΌYJpβtεpYJ, ε ΟωκετΥ) τη κετη Οz;ηρτωρt
ιtε . τη fl-'?YJ ριτωρι >~YJ τΥJ βωτησοχετη εόε τη cσηρiεχ­
~ηχισετη ε τη βηχετΥJ ~όωχΌψ εόε ιcσr,ρόr;χΌt(J-.

ΛΕ.ΞLΜΑθΕΙΛ __

, ~

Τι εινχι &ψ ρ 6y.χλ.χ

Μ~θη!J-~ ~'·
;

.

•__- ~

Άψρ6y.χ'λ.χ ε1νο:ι δ &q:ιρ~~ τοu γ~λ.χκιτο:, 1-ηλ. το 'Π~χuτερον κο:i ιτο νοd'ι:ψώτεροv ιχ6τοΙJ μ.έρος.
·
ΤιΧ οι::iψορ.χ uγp% !χouv το ΚιχλΧ(-:ερ~ν χιχc · έχλεκτό-τερον ιχύτώv μ.έρο:; εi:; ~~ιχφ6ροu; θέσεις.
·
.· ;
Το γά.λιχ, τ~ ϋ~ωρ κιχί τ :ι έλ.XtQV lz.Gooι' το χα)J..(­
-tερον ιχύτών !J-έρο.; ε!ς τ·ίjν χοριψl)ν~ ό olνq·:;
μ.έσGV K.Xt το μ.iλt ε!ς 't~Y πά.τον ένο; άγγε(οιι.

ει:; ~

-

1\Ι:ίθηfl-.χ Ί.
τε εΊv:ιι &γρό;

;

Άγρο.; . εlν.χι εν τψιiχtον γij.; όρι·ψένΟ'/ όι' tν~
σκοπον, οηλ. προς πιχ.ρ:χ.γωγfιν ιόιϊtών 't_ινων προtόνιtω'h
είτε λιχ.χα:νtκών εr-:ε σιτηρών, η οι' &.μ.πέλοuς η 8·~
ά.λλιχ. χο:ρποψ6ριχ οέν~ρ.χ.
'
'0 &γρο:; ε!:; την φuσιχ:fιν τοu κιχτιi,.τ.χ.,.ιν ε'tν~ι . · ιτ6-.

-:tος riγριος, χα:l ώς έκ ιτο!.J•οu xxi ~ 6νομ.χσ(ιχ.·· ij'tot ψ'ύεt:
~γριιχ 8ένόρο κ.χl Οά.μ.νού.;. Δι:Χ νι% τον φέρωμ.εν 8e _tt.;:
χιχ.τiστιχι:τιν νι% όεχΟΥι 'Υ;μ.ερον· σπ6ρον πρέπει νii · ' -τον:

ύπιiξωv-εν ε!; την έπ~ρροην το:; πυρ~.; χιχ.ί τοD · 1tε'λεiέως'

όηλ. ν:Χ κιχύσωfl-εν κ:χ.i έκ.6iλωμ.εν π~ν. ιΧγρ!ον όtνόρο~
κιχί ψuτc'ι, ε1τχ ύΠο την έπιρροην· τοD άρ6τροu xit 'tij.;
&:ξίνη; κιχ( 'tOV fέpω!J-EV εt~ Κ~'ti'1τα:σtν νά όεχθ~ 'tOY
fιμ.εpον σπ6ρον, κ:ιl τ6-:ε λέγε,ιχt ά.ρο•η:ι, o·IJλ. : ιtιψ.~ζ~
u1tοιχθεl.; ή 1~ψα:σ0ε ' ς οι:Χ το) riρ6τροu.

.

ΤοLο~-:οt?όπω~ κ.·χl ί:ι ψJσικ~.; &νΟ?ωπο; ε'tνχι

6cίρ~χρο~ και

άκχλλιέργ1)10~ κιχ ι

άγpιο;

~ 1t~ ιτεϊτχt - π .χι..;.:

εε(α. Κ.Χt ιiν:ιτροy~ δϊt:ιJ~ έξημ.ε?~~1''!J κ:χι tξεuyεv·tjσ--,f

Gι:ίJ-;όν κ:ιι τον ΚOCfl-'r. χρήσψον κ:χ! Πα.?ηωγ6ν.

•'

ΦΙΑLΗΑΖΗΡΤΩΡΙ

- ~t:Y)'p'l!j·
Τ-ο" ι-οτη ιχρκη

3.

;

Αρκη ι-οτη χ.' t[J.ιχθ ιχ ι~~rηλ ιόρωχτη t~υβητη, Οι;ψ.θ, tγιtr:ιι.χητη - O't)?'t'ψ.,_ Οωχωpη σϊΊ}p XOΙXX[J.IX
~ηλt[J.Ε•

. Τη ~~rηλιr.τη ~ρκιχ, 07't)? ϊ;ιχκοχτΌε, ιι:εχ'1J τη όωχωριχ
~η ρωιχ)tηχη ~οβιχ ~ τη τιεριχ -τηριχ. Πο, σ:rηρ [J. η τη
λιχρτΌt[J., ΟΗΟ Α ρ κ η τΌ' ω β η. χ η χεp'1) ~οτΌψ,. ωβη

εόωχω~η Οϊ'1JΡ τη -οσϊητοχη 1ηχόιεχη χηρηϊ;tΌτεχη χrιχ
εσιχκτιχ ~όεκηιιχ ε' ΟϊΊJ~[J.βuτιεση.
Μηp'ηζtτ-q, χ8-η
tJ~

Aw

't'l) ~ιεπψ., ωβ'l}χη καχη τη K'l)~tx

θιι ε σϊ'l)pθιχ τ' tΌωιχχη ψωκ~tτ κrοι ψιχ)Ιεσt

ε'

οιuτ-.

Ωρόηροι, οιόιχ, Δω Νοεχη, - σt εόε ι-οτη Όκρωιχρη
.χε't) :!1Jχτη Ι'ηq(J.ψη, tτΌηλι ωrοοιτ ιχτηκωρ ι~ετη[J.η
1tεp' ι8pεtτη, --- τ-η οηρτοκi') Xi'J Αρκη τη [J.ιχΟε 't'Oi'J τi'J
XOt:i')pi'J, βιχΌκη [J.ε ψη[J.tΑ η χ· ετιΙΧ, εοε χrιχ τi') Ίtθιχ βι­
't)GΖτη 't'ΌηΑιχτηοο, OU xrcι OU [J.ΙΧΌκωλ ε θψβη?η τΌη
qoιx"r) ιχΠjκαιρ, χΓα:

'ti'J

τΌηλιχτη ωλεχη Ίtθη βι'Οιχτη

'r01J )i'JΚOEX1) σοτ μβη σοτ σtσϊp'l} [J.βη οε.

.

· Φιiριχ 't'Ό~ΚητηSa ση [J.βtε/ψ.ηση li'Jχόετη μ.βuλτωρη
χόη 1t'l) βηρθιχ[J. η, ε-!Όηλιχ, σι χ η α:ρκηϊ;'l} εσϊηρ[J.βα: α:τΥj
εο' εΌσϊ'l)τΟ.κ. ΚηtJτω fλΊJΧΟωpηΌ ψιχριχτη ε λισετη 'ΟΟί'l)­
τωιχχη χ:rιχ Οϊη[J.βυτ[J.ειιχ ετΌηλιχ 071JP[J. 1JXOt [J.tιχψτη κοχη
~ τη ~'ι~εχ' ε ε· ιχτιχ λtσε χrιχ σεβιχσ1' ι' μ.ηκιχτιτ

1\εριωτ. Νrιχ ψιχρ', οιόιχ, ε κη-tωρεξετ βηρθιχ[J.η~ετ κη-οτω
μ:η.χόωρη-ο Όσϊητω ι:ψη, ωβιχη 1ιΟη λισετη εόε Ο(tζιχτη
-;-οη 1-ηχόt.χη σοτ [J.~η κητη όιτη σtσϊp1J [J.β1J όε.
. ,,_

ΛΕSΙΜΑ&ΕιΑ
Mczθ1J[J.«

Tl

εlνιχt χι/)ωτό:;

3.

;

Κ ι()ωτος είνιχt tvιx (J-eγιΧλον ή (J-tκρ~ν ξύλtvον κuSιχ.ον,

-

ητοι

έξiπ),ευροv,

χιχτιχσχ.εuιχσp.«,

-

χρ-ησψεΟον

ϊtρος aιιχψ6ρQ'Jζ σχοποuς.

Τά (J-tκρa χι?ώτιCΙ, σuνij}ως, χρ:r,α~fλεύοu~v.ι ε[ς

fU-

'λocξίv f(J-«-t!ων χαl ~λλων Πrιχγ(J-ά~ν, άλλ• . ή χ«-;"
,έξοχ~ν Κ ι ~ ω τ ο ς fytις lγινl ποτε, tστιiθη χρήαφ.ο'
οπω~ σώσ:ι το άvθρώπινον γέν.ος fx. τοΟ 6ε6GU.ou θιxvr,i..
του τοΟ κ~τ~χλuσu,οΟ.
I

οι aνθρωπποι,_το τ.rίλιχι, ιΧπέ()1Jσ«ν τόσον χα.χοι ~

.n tξa.lιlψ~

δ θεος ιΧ1tεlίGiσ:111ε .

rιύ~οu~ .όλο-αλ~ iπο

ιwu πρ~σώποu τfj-~ :γης.
Διlτοιξεν, λοιπcν,

γεγρ:ψ(J-έvον χοιί έv

:δ 'Θεοι;

τον 'Νώε,- · ~rtωι; tlνιn

τ!j 'lε~ fριχψ-l), όστις εvri&η 6

μ.6νc.:; οίκιχ~ο; ι.Χνθρωπος τό-:ε,

-

ν~ x.a.'Cιxaxeuriσ:'!l

μ.i:tν μ.εγάλψ Κι;ωτbν ~τι:; νά 1tψtλciμ.~e~tνε, G(J-oΌ .tJl
τ~ν οίχογέ v ειi.ν 'tOU KCitt ιivtX εuι:ι tξ έχόίσοtω-.t 't(irv ζων­
·των τότε ζώων, &ρσεv ΧCΙtt θfιλu, έξ ώv 'Ιtιχp·~χ.Οφιχv
6λιχ τά σ·~μ.ε?οv ύπciρχοντιχ ζωχ έπι τ·ϊjς γijς.

·

'0 σπόρος έ;r.ά'1'tOU σπipματο:; t:'(ΧAi(ε't:Xt ε[ς ΠU.p'ijνcz1
&-τι;, ώς εΙ~ο:; χι6ωτc-.D-, έr;.'!tεοι~λtiει x.~l σώζει ulι-tό.
ι
'
'f~ιοu-;οτρόπως κιχί τι% οίνεριχ -έσώθ.ησ~v έχ. -ι;οί) .Χ~~Φκλυο-μ..c.D, δσr:tς όιήρκ-η"Ιε ιΧρχ.ετ~ν χρόνοv δπω..; . tξολο­
θρεuθcGν ΚCitt GtfJ'tX έ~ αι ιιχι; της ci~ιtι~; ι;oD~ώ­

..

'!tOU. Έκ τοD- σ:π~u, λot'ltov, α.uτών, οϋ~ω ;c~ &«σιp­

Οέvτο;, ιΧνε,yuησtiν '&πα>ιιtz ,;χ ~έ~(CΙt ~cχι φu~ -.~~ .ιiή_..
ιJ.ερον ε:)ρtσ;ι6:.ι.ενιχ έπi τ.ροαώποu ~ης-γης.

ΦΙΑJΗΔΖΗΡΤΩΡΙ
ΤΗ ΠΕΣΑτΗ ΝΔΙΕΙΜΑΤΗ

Νrιχ τΥJ χrιχριτ"ΙJ βψ(ετ"ΙJ χrιχσμ.ιχ ε3ε χόιειμ.α; ε' σ"IJ
χrιχσ:μ.ΥJση. Πρει κη-τιχι χόιειμ.ηση rοηρτ-οιιuιχχ α; rοηρ­
'χόιχχ μ.εχ~ια; τη χόιχκμ.ιχτη rοηριιχ-οτα;τιχτη χόιετωριχτ"ΙJ

'ro1Jpμ.ει:r, cσιxpYJ ltθYJ, τ"IJ Γ Λι-οτηρf;ετ.

, Νrιχ τ"IJ 1ηuριτη βΥJχετη lΕΊΥJτψ.α; ε3ε χόιεψ.α; ε

]ηητψηση. Πρει κησιχι χ~ιεψΥJση cσορτ-οιιuα;χ μεχόια;
τη κό~κμιχτ"ΙJ cσηριιχ-οτιχτη z;ηρε rοηρμ.εσ τη ~ε-οη~ετ.
: Nrcι τη χuχόωριτ"ΙJ βΥJχετη χωχόιμ.οr εόε χ~ιειμ.α; ε'
")(ωχδ'ιμ.ΥJι:rΥJ. Πρεt ΚΥJσα;ι χ~ιεψ ησΥJ πηρτ-ο)ιuα;χ μ.εχόια;
τη βηιτωριτ' ε' χόιχκμ.η~ετ l"ΙJΡα;~ετ rοηρμ.εσ τ"IJ ΧUΧ-

.:όηctη.·

;.

..

.

Nrcι τη χrολτωριτη βηχετη χι-ολτίμ.ιχ ε3ε κόιειμ.ιχ ε'

χrολτψΥJση. Πρει κησα;ι χόιειμ.ησΥJ cσηρτ-οιιuα;χ μ.εχόια;
,τΥJ-ΧΓqΑτωpιτη ΧΟιχκμ.α;~ετ ιετωpα;~ετ rοηρμ.εσ τη ro-

'.f.YJI11J.
.
~ Nra: τη σωρόισωριτΥJ βΥJχετη σωρόιμ.ιχ εόε χδ'ιεψα;
·ε· σωρδ'ψΥJση .. Πρει κησιχι χόιεψη-τΥJ rοηρτ-οιιuιχχ μ.εχ~
·ειιχ τη ιιχχμ.ΥJτtτη, τη τηρλωτωριτη ε τη βc.ιητωριτη
~~η χόιχκμ.ιχβετ rοηρια;-οτμ.ιχψτ χδ'ιετωριχψτ CUYJpμ.εσ τη
"σu~ετ.

·

Πιχσ κητο τ1J rοεσιχτη χδ'ιειμ.ιχ

κερCω κιχ ε δ' ε ψι α: Λ η
·Jιταc τη ψολτωριτη, ε3ε μ.εχτ, χrιχ τη μ.εχτωα;ριτη, τ"IJ
τ-o1JAC:CK1J σ' κιχχη· τη τιεριχτη κα;ψσιχτη· cσριχχδ'ιχι εόε
-θοχη "1J >ψεχδ'ιιχ -οεχ ε μ.εχόιιχ 1ηετ1J ε τηpΥJ τη τιε­
·pιχτη !ιχχη τ"IJ σωρόωριχ ε τη ~εgβ·ι;ριχ».
Κητο χόιειμ.α;τ1J ιιχχη σι τη θομ.ι cσεση κιχριχωλε,
·τη 't'Ό1JA ητη κσcpιχωλισκηχη μ.εχΟtΥJχη μ.ε τη cσηριιχ­
'Qτμ.εχη βοτη· rοριχχόιχι εό' ετιιχτριχ θηχμ.ιχ, ιι.σ' ι-οτη l"IJ

··

XOYJ μ.εχδ'ιη ιιη σ' tΌit'η fλ"IJ cσηρ rοα;ρσc XO'tj χόιεψΥJ»·
f.

λΕ.SΙΜΑθΕΙΑ
ΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

'Εκ το) ιΧπτεσ3:χι γlνετcιt ή ciψ-1) .x:xl ~ό

cιrσαη!J-~

~ης &ψης. Δι~ το~ cι1.σ0ήι-ι-cιτο; ~ouτou οι:χκρ{νει δ νοD~
\
I' '
έ~
\ '
I
\' \
J
I
οι:χψορ:χ
,ωτεριχιχ :χντιχειι-ι-ενχ Ο(ΙΧ tJ-:.σou, προπ%ν-

~:χ

ιτων, τώ'ιl ό:χχ·':ύλων.
'Εκ ιτοD ά:κούειν

γίνετιχι

ή

ά:ιι.ο~

κcιί ~ό cχίσθημ.cχ

ιtij; ά:κοij.;. Δι~ ~ο~ cιίσθ fιι-ι-ιχτος ιτι.1ι;;ο!J οιcιχρ€vει δ '"D~

ιτ~ι; όι:χψ6ροu; έξ'JJ-:9ικ.Χς ψων~ς όι% (J-έσοu ι;;ών ώιrων.
'Εκ

δσψρ:χίνεσθιχι γ(νε~ιχι

ttoD

ή

~σψρr,σι~ χcχι ~α

αίσθrιμ.cι της όσψρ·ήσεως. Διχ τοD αlσθfιtJ-ΙΙ'tος

'tΟύτοu

όιιχχρ(νει δ νοQς ιτ~ν ούσ(α.ν οι:χψ6ρων πρcιγμ.ι:iτων όιci
tJ-έσou ιτijς ρινός.

Έ:ιt τοu γεvεσΟ:χι γiνετιχι ·ή γεDσις xcxl ιτο cχrσθημ.cχ
ι;;ij; γεuσεως. Δι~ τoiJ cιlσθή(J-:χιtος ι;;οuτοu όιcχκρ(νε\ ό
νc;Dς 't~ν γεuστιχό't1)'t2 ι;;ών Οιιχψ6ρων .ού'7tώV Οι ι% μ.l­
σοu τοD στό(J-ιχτος.

'Εκ ιτοD δρ~ν γ€νεται ή όριχσις

x:xl

-το

αίσ"fh)(J-ΙΧ 't'ij~

όρσίσεως. Δι ι:Χ 'tOU cιισθf,(J-ατο.; τού~ ου Otaxplνεt ό νόο;
't~ν ϋπαρξtν, ποιχιλ(:χv κa! zρω(J-:X'ttσ(J-~V Οt"<pόρων
έξωτεpικώv &ντ:χειμένων Ota ΙJ-έσοu ιτών ιψθaλ(J-ώV.

· Πλ~ν -τώv πέντε τούτων ιΧ!σθήσεων ό ιΧνθρωπος lχε~
κat λόγον, έκ -τοD λέγειν, χ:χί νοDν, έκ 'tOD νοείν, aπεp
οΕ.ν έχοuσι τι:Χ &λλ:χ ζώcι• δθιν χcι{ «'VODς όp~ xcxl νοD~
ά;χούεt, _'tOc

0'

&λλa 'Π~V'tCX ΧωψΟc ΧΙΧl "tUψλri.D

Αι αισθήσεις α δ-: :η εlνιχι οίοvεl πέντε εlσΥJ.γηταΙ,
οfτινες ε!σηyGDντιχι ~ν νοDν μ.ετιΧ τοD έξωτερ ιχοD x6σjl-ou· δθεν κιχ! 'tQ ετερον pητον αούοεν έν ιτ<j) νφ, δ μ.~
πρότερον έν τfι α!σΟι;σει. ,,

ΖΗΡΑτ• Ε•

ΒΙ:ΙΑ8ΕΤ.

~ετ~ετ"rjρtιχτ· ε• βιΌιχ~ετ
~εχt ε όελσ;ήριχ λεχ

Ίόιώμ.cιτιχ ιτών ζώων

δ

κύων χ:ιl

·~

ciλώπηξ

[ uλα:κ.τε't
ώλκω ε τΌιχκιχλι ιχλuριχ
όοσα ε rωπt rω't'ΌΎ)Χ
~εpχω ε τρωχι rρωχtσ

ό λύκος χιχl ό θwς δρ~ετιχι
ό χοίρος κα:i -ή σϋς γρuζει

ιτο χει?ίόιον Ύ;

ό γρύλ}ος

[ γρuν(ζεt
ό ί.'ππ~ς xa.l -ή ψορ~όιχ χριf'La.'t'.Ό&« μ.cuι~:qισ ιχ Φωqtι7

[μ.ετ(ζεt
-ή γιίττιχ ρογχιχλ€ζει

ωω r. βωιχλ~ βωιχqι.σ
λοcσιχ cσηλετ α μ.ηκοχ

δ βοΟς κιχi ό τcιίJρος βο~
~ &γελιΧόιχ ~υκ~τιχι

όιιχ ι μετΌειχ μ.ε't'ΌΊ)Χ

ή 'γ€οcι ~ηχ~τιχt
-το πρό~ιχ-;ον βελ.ίζει
δ πιθηξ πιθηκlζει
ό λέων .~ρ·r1 χιΧτιχt

tελεcι βλε:r7Jpοχ

μ;«~μ.ωχι μ.α:ψ.ωχισ

λεοχt βqωροχ

~~rηqt rqωλtσ

ό ιτtγρτ.ς γρύζει

μιω Κ'ηqτσετ

ό πονιτοt~ς τρίζει

"")ιχρcσηρι

δ δψις σuρίζει
ό βiτριχχος 6r:εκεκ(ζει χιχl

ΌηΌ7)ptσ

βqτ,τη.κω βqητηκοχ ε κοιχ­
[ Κσ7JΚ

[ κι:ιiζει

Φ.αcψλ-rzιτιχpι cσιχψλιχτισ

δ ψλόα:ρος ψλuιχρετ

~σ1')p-ω·ρt :Οε~1ετ' ε Α 7JΧΓΟΧ

δ ιiσθενΊJς κλινήρ"ι')ς

γογ­

[ γ {ζει

ιτηχόοσt :ιιt"ΟΎ-jχ ! Κ7Jχόσχ
ό ύγι·fις γελii. κιχ! τριχγωόεr
\'\ '
' τα:
' ·κοριχ-ηιχ
,
a,ιό\,ι.,>t• ε ~«Όαtt;Ύ)'t''I'J 'λωιχ- ιτιχ' πα:ιι:.tα:
κιχ~

.

[Νηχ' ε -λετΌt-:Υ.ηχ.η

[ ίtο:ίζοuν ~~ι

-ρτ~εqιχ-τ' ε& 1<:~πετ1'J β~-ε­ ot,
όηχ~χ· ε3ε κητσεχηχ7J

tJ.1ιιχγινώσκοιJν

.,
,
1
,
ιχιι.νοι και ιτσι:

: ,
ι
ο.ριψιιχ -πιχ -

(ζουν κοc! σχ.ψ~ωσι.

ΑΙ ΦΩΝΑΙ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

lε,(ι ~ κrιχόεσt κrιχόοχ

ό ά:λεκ.τpuων ?ωvεt

κ~κοΌt ~ κtκιρικω χι~ιρισ

ό ά:λεκτορ{σχος χιχιρίζει

σ;ωι(ι:ι. κ~κΟc.:>δσ
I

'ή όρνις κι:ι..χι:ι.ρtζει

σ;ιrωχι σ;ιrωκ«r

ό τι:ι.ως χρώζει

'10σ~ Κ~ΚΊ)λΟΧ
κωκω~ιχ~ · κωκω~ισ

-ή γλι:ι.Dξ χwί'ζε,

·ή

z1jv

χρrίζεt

·ή πέρόιΕ χι:ι.χαρlζει
ό χορυ~ι:ι..λος -π-:ερuγίζει

θηληι;~ ψ"Ι)Ρ"Ύ/λοχ
κι:ι.τΌωλερι ψ-ηρτηλ?χ
ψλuτωρ~κι:ι. ψλuτωρο.'\
τωρτωλt τωρτωρισ

Υι πετι:ι.. λο&όι:ι. 'ltξ.'t~

κωκοιι:ι.

δ κοσχο; Χοuχίζει

ή τρuγων τριJζει

κωκηχ

βλετι:ι. :sηxrox

ή μ.iλισσι:ι.. βοιι-~ίζει

μ.ιz;~

ή μ.uϊι:ι.. μ.Ι)ζ~
δ βόμ.eίυξ βομ.~υλ{ζ~ι
δ ψιττακ.ος ψιττιχχ(ζει •
-;ο στροuθ{ον -τσιρτσιρί·ζε(

μ.*οχ

βρωμ.βωλι

. σ;ι:ι.σ;~rι:ι.λι

βqωμ.βωλοχ
σ;S~U~Jι:ι.f'l)λox

ι;βορι:ι.κω τΌΎ)ρ<r17J'τΟΧ
βιρβιλι βφβιΛrσ
όccλι:ι.χόω-οεCΙC τωτωρισ
κο'1ι:ι.κω

κρι:ι.κ«ρtσ

οι;ιχόz;ι:ι.qι. όι;ιχόz;-η'1ισ
lερrωλι rερfηλοχ
rι:ι.β"Ι)λt τεχόοσετ' ε rι:ι.β-ηλοχ
βιΌττωχόε« βι-οττωκο-ηχ
μ.ιερrωλι μ.ιερΓωλQχ

ή ιΧ1J8ων χελοcοεr

·

· . . ..

'ή z.ελιεω,, λαλεr
δ χ6ρι:ι..ξ χρόζει

ό ιτέ-;τιξ τετερiζει
το ψα~νt γrι.ργαρ!ζει
ό χοDρχο; χc.υρχ!ζει

'ή σε!σουρα σεισουρC(ε~

-ή xa.ι:a.χvlOc Κ.CIC'tCX;(Vιζεt .

σJΑυχωρι ι:ι. βωχοι Φ:λu~ωpό.χ

ό κ~ν:ορτος κ.ονιορτίζει

κρεχερι

το χτένι χτεν{ζει

ψΌεΌι:ι..

κρεκ-ηχ

φ-οιχ

rι.χω χόηχο,γ

τ~ σιΧρωQρον σ'ι:ι..ρώvει
I' , ' .
~

η ηχω ι:ι.'ιτrιzει

ΖΗΡΑΤ

50

βο":cχ

.

ιε":

cx

\:'
~
οετι τωχοετ

Ε :!ΠΕΝΑΛlΙΕΤ

:f1JXOρQx

το χώμ.ιχ «χινηtεί

ε (J-1JK~X

Υ) Ο:iλιχσσα. τcxpoiτi~~ι

ερι:χ ψριχ ε ψ"tJ')fJ.OX

J. U(J-t

qεθ ε p1Jι.ox

ωι·rιτ1J

ωιιτ-ηχ

·

δ ά:Ύ)ρ ψuσ~ χιχ! βοόζει
δ ποτι:χμ.ος ρέει xcx! f>ρέμ.ει
το υοωρ χε λ -:ιp! ζ ιι

' ""

·

εrελι εrελοχ ε χrροχη.~

ό fιλιο; "ήλιiζει ~~ θφμ.ιτίνει

χόριτcχ χόρι-τηχ

το ψwς ψiγγει

z;ιι:χρμι οιεκ έ ώ1Jp~1JAOΚ

το πDρ xcx(e~

σω~ι:χλι:χτ1J σω~cχΑΙ)Χ1JΚ
bKω(J-Gt

τ>κωμ. Ίjτόχ

-:-cχλιχz;ι τcxλ1J:;Gx

~cxωcx χόιερσ1JΧ
ΌΚεΦΎJτψι:χ

ΌKEafΊj":'tX

j1J(J-1Jτψcx j'tj(J-1JτOX

xcxc

ζέει

τb ζέον uε~ χοχλ~ζει
ό ά:ψρος ιiψpιζιι
.το xuμcx χuu.ιχτ\ζ~ι

τ~ θιiλπος ι8ρι#νει

.,

~
~
'
'
'
η ι:χστρσιπη cxσ-τpaΊt~εt

"ή βpον1:Ύ) βροντ~ .

qωκωλι qωκωλοχ

δ χ•.Jλινορος χυλίει

βωqιμ.ι βωqοχ
βρψι:χ χrριχ

το 'Πιiγο; 1t~γ~νει

ψτοχ'l)τtτ'l)

ψτοχΊjχ

τροκι:χχι:χ

τροκ1Jλοχ

κω(J-βορι:χ

κω(J-βοχ

'ή πηγη «νι:χ~λuζει

τQ ψόχο; ψuχριχ!νε~
το χρ6ταλον χρ~αλιtJ,ι
ό χώδφν χωόωνιζει

cσικι:χ Φtκ'l)λσχ ι:χ. anκητοχ

"ή στι:χγών σ-τiζει

Όtω ΌtΌtΧ

'ή βροχη βρέχε~

βρεΌΎ]ρt βρεΌηpοχ
~ορι:χ β~ρrίτοχ

.
.

·

"ή χάλχζι:χ χccλι:χζ~
"ή χιwν χιονιζει

ΌK1JA:Jit(J-CX Όκψ\;ιεχ

"ή cίντοtνciχλccσ-ις. ά:vτιχvιχχλ~

ό~ιο;;ιχ ό;;ιό;;ηλοχ
τ>κηχόιλcχ Όκηχό1Jλοχ

"ή 1tυριiχτωσ-ιι; 1tUpιxx-rεί

~ετητψcχ ~ετ'l)τtχ

ό π{νθηρ σπινθ1Jς>~~λt.ϊ
-~ cxrγλ η σ-ελ αγ\ζε ι

.

ΛF2ΙΜΑθΕΙΑ

· M1Jf1.1J 81J?Γόι τη βιλ-ηχ-η

·' · ·

51

Mήtt"tιr ι~~ιλι. ιd)v i θυ-

τη θη~t~ τη βtqij Π1J KE;t - y~·-t'r~ 't'r); vιl: ~λιfιr~ 'tGv
ικιιψη xrιi - M'l)Φict xr« ~lw - ~ i1tΙO''tpiψ-~ _εfc; _~1γι
φρικιi fioί,- εqi~( ι tαtτη •. τω- 'ο!χtι:ιν, δc:rttς εlχε;· φόγεt -b.
χε απιριερΥ) α7ptu171J, ε τώκε -toD φoSou μ.~'Ιtως ό πcι-rijp
σ:ηειτωpΥJ xrαt ειεμαt, ~tιtt~ ι:ιuτοD ~ov οείpη. 'E1ttιrτρi..

αιΦΥJΡlεt.ι με ΚYJ'tO όurλu- ψι:ισι:ι ή κόρη ιiπ'~κριΟΥJ χ:χτ~
:χη;;ι:ι ιpt~ λι:ι σ-ι ~ιεχ cσι:ισοιε. ';0 άχ6λοuθοv ο€λημ.μ.ι:ι.

Μ-ημ.. <lιχι~· eΦι:ιΌε;

Μ-η~. 'f'1t~γε:;, το~- είaε:;;

Βιλ. ffcieτιx- ειuίχΌΊJ.

"'-ιγ. 'Ί'π'1}γιχ, ιt~v ε!aχ.


·

Μ-ημ.. Θωιχψ.η, cσρα:,

Μ-η~ . Ε!πέ (J-Qι, Χοιπaν~

ΤΌ-η τ-η θιχ;

Τί σοt ι!:"Ιt&;

Βtλ. 1\1-η θ~ χ~· ιχρθτη,·
01jγ. Μο~·εi!'ε, έ:Χγ !~~ _· .Δο μ.οσ t}ιχ11;
·· ·. Δεν ~-- Ρ-~·
Νgη --μ~ '<:r:ρθτη: - .
..Αν όι'ν- O.O'!i ~~ ;,-.:;'
·.. ;do τη ~ί*iιγ ' .:

110 -ι:ιι·ι ~~ σ' ε~ω~
, · ·._

· :·

: ' θιi ιlθ~~

'Αλλά •μ.-ίχρι ~oi)&

. c :; l'Iηp-r) · κ«κl/

Διιtω ~τ· ε χΟ>κη
ffιεχ.

· ,· ·

'~

Δ(ν:~a-

Δ&ν, l~~tιt

··

. . ~ ~- · ·

Κ,cϊπ~μ .t.t~~
-.-0..,..--

·

..

~ο-

ΚYJX( ε όιeλ~~τ κωρ ~εχη ·Άσ(J-ιχ ·- ·_ -ι:;~ιε.ων 1t)}y~ιvQ.ν­
χ$ή - Σκ&λa

· ·..•

των ·ει; ιtο Σχολεrq~

·..,....· .
' ,._ ~ ··· ..
1\fοι X'l')~'rJς-• εp"ι~χόΥ)z{ ο
- Φεψyι:ι~ι μQω χρ!)~-- :-.:
Πρι:ι χ8ι-τιτιτ-οfι.η . τη -ι;.κ·* .ό Φ,tξ~ ιι.w .nc_~ψπ~-.ς-φ, ·
Τη ~aκ - τη ~m σκολs · ·
Ν.ιi πηyιχ~ ~ο tιχρ~ι6,
\

.

Τ-η fl-βησοχψ: ΓΥJ'JΙJ-ιχζ~ ·ο

Νιi fJ-%~Wa> ·')'-ρceμ.~cc~«

ΓΥJ~~~ζ'Ι) τ~ όεuτιχζ' ο

Το~ θεοCί τdι πρ οcγμrι.τσc.
4*

ΦΙΑJΔ

52

TPIOHPZIEPl\IA

Φtι~Α(Ι ιτρtΦ-ηρ:;\'ερ!J-« 't'YJ
Λέξει~ ιτρι~uλλ~Ε;οι .,;ij.;
cσιχρΥ)τη κλtχ't'ε, 't'οχ&σωριχ ~ρώτΥJ; κλίσεως, τονιζ6μ.ε­
(J-CDΥJ 't'r) cσ~pYJCDYJpa7pιxσμεxY) νιχt {1tt 't'i)ς 1tp01trtpι~λ 'r)"(OU·
C17Yjpz:'rεpfJ-Y), ρωιχΧ'r)ΧΥ) 'tOX' σ1Jζ 7 ψuλ~'t'tOUσt 'tOV 't6νον
ειτΙJpε !J-βYJ 't'r) τtA'r)tX'r) στηρ- ιχίΥ.ώv έ'Πt't'i);ιχuτ-η:;ctuλλιχ...;

~tEpfJ-'r), εόε X1'r) 't'r) Φ'l)ρtε- f)'i)~,xl%1 E.Lζ'taς 'Πλ~y{ο~ς ιzτJ.
ριχτ'l) βιεριχ, σι ~ιεχ ωcισοιε· τώv 'Πτώσει;,ώς ιΧκολοuθω;.

ot'OC17Y)pYJ

ΙΖΌΦΥ)ρι:t

'

I%Όa71jp1X't1j

ιτριχχuς

στερεος

otXΓYJ"O't'l)

ιxxr'lJσ't«

ιχχr-ηστιχτη

οtΧΥ)ζΥ)

I%XY)ζot

I%X'r)Z:IX't'1j

«ρΥ)z:η

rιρη:;ιχ

οιρη:;ι~τ-η

ιχφ)Ζ:Ί)

ιχqψ;cχ

CXCj"t)ζ(M"t)

ιτψciχι.οv
χωρiψιοv
χιχρ:Jόtον

ιχρση:;η

ιχρση:;ι~

ιχρσψ;ιΣ't'Υ)

yε.ννιχ!ος

β«rηλ"Ι)

βιχrΥJλιχ

βιχ rηΛ ιχτη

βούκο1tρο~

βιχθΥ)qη
βεβ"Ι)C"ΙJ
βειιiψ;"Ι)

βcχ01)ψΧ
· · βε.βψ;cχ
. βειτη:;cχ

βιχθηqιχτ-η

νciρχισαος·

.

βεβηr;ιχτη
βειτ-η:;cχτη

·

··

χ6ρη 6ψθιχλμοσ
'ΠΟ&ημ«-:ιο•ι
ιτριχuλος

βεΛβΥjρη

βεΛβηριχ

βεΛβ-ηριχτη

βωκλYJZ:YJ
βωκωρΥ)
βqΥ)ΌΚ'lJΖ:Ί)
βc;ιχηΛ η

βωκλ ηr;ιχ
βωκωριχ
βρ-η-οκ-η:;cχ
βqιχηΛιχ

βωκΛηr;ιχτη

νuιp(ιτσιχ

βωκωριχτη

ώριχl«

β<jη-οκηr;cχτη

χοψiοει;

~cχκητη .

βqιχηΛιχτΥ)

1tλεuρ~

~cχκητcχ

~ ιχκητιχ't'Ί)

. χλιιχρος

~(ΙtζΊ)ζ'l)
~cχcσηz;η
~ιχρκ-ηz:"Ι)
~ιχιτρ-ηz;-η

~I%Lζ'l)ζl%
~ιχωηz;ιχ
~cχρκ-η:;ιχ
~ιχιτρηz;ιχ

~I% tζ'l)ζl%'t'Yj

χορcχίr!ς

~«cση:;ιχτη
~ιχρκηt<ιχτη .

χοuψ~ριzαις

~ι:cιτρη:;ιχτη

1tιlp~ι;('tCJ't&

~όεκψη
~aικωp-η

~όEK'l)tCX
~όεκωριχ

~όεΚ'l)tΙΧ't'Ί)
~όεκωριιτη

θciν(Ιιοcος
ιi 1tοθ οψ.έvο;

·βιχpχ.οuλ«
Ή

·

5'3

ΛF3ΕΙΣ ΤΡΙΣΊ"ΛΛΑΒΟΙ ·

~ιεόωρ-η

~ιεόωρ«

~ιε3ωρccιτη

χλοπημιχτ~

~ιετηρη

~ιετηρcc

~ιε't"t)pccτη
- ~1JΚΓΥJqιχτ't)

ά:λλοιθωρο.;

~ηκrηqη

ηηχrηgιχ

~εgβ1)g1)

~tg("YJριx
~ιq~ή~cc

~tρΓYJP'tJ

~ετη(J-η
~εti1)A1J

·

~ΕΌωpη
~ετωλη

1tαιλιχιο;

βcιρ~~'tο.;
ιrυψλο.; _

~ιqβηqιχτη

~εqβ1)ψΧτ'tJ
~ετημcιτη .

~ετημcχ

· ~ε-ι,ηλαι

~ε-ι,ηλcχτη

~εΌωριχ
~ετωλιi

~εΌωριχτη
~ετωλιχτη

μόνοc;
ν~ ψ ρ~.;

!ν8υμ.ιχ.

.

iιψρu.;

~OrrJAΙX

~orrιλcxτ'tJ

μιχρaς

~ριχσηλ1)

ξρcχσηλιχ

~ριχσηλιχτ1)

ιp6νο:;

~ρερ'l)τη

~ρψητιχ

~pεp"fι'tCt't'1)

σχuθρωπο;

~οrηλ1)

cσιχrηr;-η

cσιxr-ηr;cc

cσιχrηr;cιτη

ΦIXK"t)'t"t)

ct11%K"1)'t'IX
CD'CX a"rJ e«

01ιχκητccτ-η

cσccσήt'J'j

fttσθάpιον
όλιγοστb;
πλοσ-το.;

Φιχσηιιχτη

• ct1tE'tΌKήζ(IC
ΦtE'tΌK'r)t.:ΙZ't''t) po0tx.xtvfίx1
cσλημβη:;η · ΦΑ"t)(J-βηt;ιχ . ά1.ι\ ημ.βψ~CΧ't'"t) σπιθ:ψ.-l]
CD'E!J-1Jζ ιχ
· 01ψ Ύ)t;CX'f"t)
C.πώριz
cσεμ'l)ζ-η
cσεκΟ"t)t;η .
CI1EX01JζCt
01εκο-η:;οιτη , · 'Πτερύγιον
cσιε~idjr;η·

cσωΑ"t)r;η

cσωλη:;ιχ

cσιcσψ;η

cσt~"t)ζCC

cσωστηλ-η

cσωarηλιχ

cpcc::ιιι:;η

ψCX)IEζCX

ψ!~λμηιr'rj

ψΟΑ(J-Ύ)'t'CI

cpορτητη

ψορτητcc ._

εrη?'l)

εrηp«

ΕΊ1ί?Ύ1
ερ1jτη

εκ~εr:η
Eδ''tJAYj

.

.·:

·

cσωλ ψ;ιχτη

χο-.οvλαι

CD'tm'JζCX'h)

χccριχ(J-ο6ντζcc

cσωcσ-ηλcχιrη

·ψίx)IEζCX't"t)
·cpoAf"fJ't"Ctτ-t)

· -~ρτητιχτη ·
εr1Jρccτη

·

'Ιtούποuλ~'ν
1tp6σω'lt~\l

C.ι-ι-ιΧιιχ
Cσχυpότ"t).;
cϊγριοc;

E1"t)?IX

ΕΊ1Jpοtτη

f.ρcx

ερ"t)τοt

ερητcχτη

αχ οτειν~ι:

EXOEζ(IC

εκόεr;cχτη

πη χ.u.;

εσηλιχ

εσ-ηλιχτη

'

vηστι;

ΨΙΑLΛ .TPUJ~PZIEfMA

54

Φισcλσc τpt~Υ)ρ~rερ~σc I'CYJ

Λέξ~ι; 'trtι:Vλλσc~ο.ι. 'tij;

cσcψψτΥj κλr.χτε 7 τοκισωpσc πρώ-tΥj~ ~σεφζ 7 τ~vιζ6με·
ΧόΥj τη ΦYjpcσpα:7fU1<Yj Φ·ηp-ο 'J.EVXt έm ~ijζ 'Πσtρ~λήγοu,­

z;lεpfJ-η,CjωσtκηΧΥj '":Q)(' Ε'\υeε
μβΥj τΥΙ τιλη mΥ)ρz;ϊ:ερμ'Ιj, εοε
xε'l'l 'tYj ςσ~qtερσcτη · βιιραι~·
ετu(Ε, σι ~tEl\ cσσcσοιt~

σcρωΌΚΥj

«ΧΊtσ-φ« .
. · ' αρψ« . .
: αρωΌιςοc; .

βσcισcμ:η

. -_βσcψ« .. :

σcχ1ισ-tρη
σcpψYj

βα:χ8ιερη
βσcρt'Ό't"t)
β σι λσcχΟ:;Υj
βσcλιχσκη

βετtfJ-"1'}

.__

βελβιτ,-η

β:φτcφόη
β-ιJpθσcμ.η
βYj'tocAYj
~ωfJ-β«λ'lj
βωλ σtt>t,;Y)

σΥ);, (jiU~Qίτ_'tO\J~t ~~ν _ιtόνον
ιχvτων έπι -:~; auτij;,auλ~σt·
6Υjζ κχ~ ~[~~~ π~σcyr~~ ~ώ~
τών 11;τ~~~~' ωc; σcιιολς;uθωc;·

·· ·«ΧΊιστριιτη -_·
.

cιtpσfJ-σcτη
«ρω'Qκ~~ΥΙ

.

ciγκtά'ipQ~
. ciρω~
άρχτόζ .

βσcι(ψσcτ~
ιiμuγόσcλοv .
βσcχ~tερtι(
, βaχειερσcτ~ .· σ't)μ~\~ ·
βα:ρι:οΊσt
βσφιΌτα:τ·ΙJ
πρσcσ"l«Ά
βσcλιχκό~ιιt
βσcλσιχόζσt't1j . ζvγrίpι~
β~λ~ι.rκ~ · βαλσcι.rκσcτη
- πσcλU~ιι .
β~_eμ.« .
βετιμ~ri)
· ό6Uvοι; · ·

βειJ.βt1'-σσt
β~λβιτσσcτη .. εί~ος . tx'θu~;
β·φταρ~~ βιι)στιρ~σcτη _ νόθο~
.. , ββ~τ~«.Y:vfl. . βYjρθσtfJ-Q('tη. , - ΠVf~V. ·•. > ,. ,',

1

... Λ.,.

β1JτGtAC('tYj

μσcχ-η . ... .
·σιp~~~ωϊl.i
πελέιtu~ .. .
βωλωχ.rσc1η
· οϊό-ιμ(ι ... ·
βωχσc~σ~ιτη . · γσc'λ~ιί11 : . . .

βω~βοιλσc "~ωfJ-βσcλιχτή
βωλσcΌΚΙΧ • ~ωΑσcΌκσcτ"'4

βωλωχρι
βωχ~τσ:·ΙJ

· . βω'λω.χrιχ

~ελεχει:"(J
~ετ~ετΥΙ
~ερόσcλη .
~ιτ~τψΥj

. ~ε,(έχ8ζ~ , ~ελεχόt;σciη , β~λlντζ~ .:. Ή
. βετ~ετ~ -·. ~~τ~ετσcτη._ : · . ._ _αύτού~_ :;.
. . ~ερόσcλ11: ·.~ερόσcλσc't'Q . · · πr.ρlχ~~~ · .·
~ιΌτι~
· ηιΌτιρσcτη
~vaγoQ?-~ ·

~ιρσcχη

βωχσcτασc

~ιρα:χ~

~ιραχσcτη

χοvορό_fιt.8~~

55

ΛΈ.ΞΕΙΣ ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΟΙ
fJολκει:rη

~ολχει:rιχ

~βta7J

Φσt[kσα

Φ«rολη

.

Φ!JCltlp.ΊJ

mιχό-ηχ'i

.
-

Φ«Α «ρ-η

Φαιμεκό 1J
αιιχμωχόη

·

CVΙXfOAσt

~ολχει:rιχτη
Φ~βει:rιχτη
Φ«[ΟΑ«ιtη

·- αrαηuμ.ιχ

Φα.~uμιχτη

-Φ'«Οηχιχ

α:«

. Φι.ιλ«ρ«
.. ο;ι:cχμεχόcχ
σ1.ι.φ.ωχε ιχ

θέληι:rι~

. ~,;ισ~ο;

...

βωεό~

Ίiϋπ~ς
ιi:σόεω~ο;
ci'ltλlj'to;

1)XCX't1)

Φαλιχριχτη

,

Φcχμ.εχ:ο«_τη
Φιχμωοιχτη

ιχfuω"

· ιχ .v..iιχ-τό;
. ιiμi.Coxo;

Φσtcmεα:η .

ΦΙΧΦtεσtχ

cσιχσηεσιχτη

Φ«cσωχη

cσιχcσωχιχ

ΟJαι;uωχιχτη

cσ«ρ[J-εχΟη

cσιχ ρμ.εχ:ό αι

rοιχρμ.εχοιχτη

ciροτρ.ον

« a'1J ~ ιρη

.cσιχσ-rιJΙιριχ

Φaσψιιριχτ-rι

κ~τc.πτρον

cσιχσκεστιrιι

cσιισχεσ'tριχ

Φιχσχεστριχτ-rι

cσληχωp~ ·

φf.. ψ.ωρη
-GΠJλιιψ.βαι

.cσ!..ηχωpιχτη

• ΦΎjpιιχt~ηuι

arηρι't)τμ.ιχτη

α7

· αrηλωμβαιτ~
41JΊ~ωμ~~ .
Φηρόεαιχτη
Φηρ&cr~-- , σnιρόιαιχ
~pι~τ~-η

CU14~όι.τ-rομ-η .· αr~ιτ't"Dμ.αι 011)ρόιττDμ..ατη
ΦΥ)pτιι:rη

_mηροπε.Αται
.

cσηρτι.σσ.τιι

Φηρnψ:η

_m·ηp~!ψ.ιχ

rοηρτειμ.ιχτη

σrηρ~λτη

α;ηρ-;ισιχ

σn,ρaJ!d"!«1"1)

άεργο;

tJ.εθιχvριον
.

Uψιχαμ.ιχ

.

περισ:-τεριχ

r~.tνο.ς.•

. έ.ξω-:έ~!κh;
·t,μερ·fι~ιο;
tΧ\1!/!~ρ-~;

. ~νr,~(α:

.

άντ€θΈ-;c.;

iDΊJpτιΦμ.ιχ

οτηρτιΦμ.«τη

μ~ασ~ιμ.ι:ι

ΦηpτωDμ.1)

aJYjρ't'ωtΙfL«

αrljρτωΌμ.«τΊJ

6χ.νΊJρο;

ατηραι;ψ.'ll

G11j(MlfL«

iD ηρ-ο-:rημ.αι -;η

ι;}/Jrγn;

ατljwψ.η

_ Φ~D'tψΙΧ

011)t~τημ.ιχτη

ατηρ:τιΦμη

.

ωιaτολιχ

a;ι,.τολιχτη

1tτuσμ.~
ιπιστόλιον

φωτηκη

α1ωτηχ«

~ωτηχιχτη

Πό(V"r)

αιωfLβιχκτη

cσωfLβιχκτιχ

Φωμ.βιχκτ«τ"Ι)

βιχfL6ιχκερ ~;

mωρτεκη

cσωρτεκιχ

cσωρ-τεκ«τη

β'εprιχ

αJωΑtχt;η

ΦωΑιχ:.:~

Φωλιχz;σιτ-η

χο-:όποΙJί, ~v

mια:τολ-η

.

ΦΙΛLΛ ΤΡΙΠΡΗΖΙΕΡΜΛ

Λtξεις ttρισιJλλιχεοι -:ij;
πρώτης τij:; όε u'tέpΙΧς χ.ιχi
τρετ-ιι~ΊJ κλιχτε, -rοχι~ωριχ ttij:; τρ€-της :κλίσεως, ~ονιζ6tJ.βΊJ τ-η cσριχι:ψεχ-η cσ-ηρz;lερ­ μενιχt έ1t! ttijς λrιy<ι•.Jσης,
Φιιχλιχ -rριcσ-ηρz;ϊερ(J-(1 τη

cσι:ψφΊ) τη όuτ-ησ-η ε "rΊJ

(J.Ί), ~ωιχκ-ηχη

ιτ~χ·

ετuρε,

tJ.βΊ) τη ':'tA Ί)ΧΊ) aϊtJpζtEptJ. -η,

ψuλiιτ-τουσι 't~ν ιτόνον αU­
τών έ1tl τjj:; ιxuτij:; σvλλιχ-

ε3ε tJ.βΎJ χό11 cσ-ηριεριχτΎ) βtε­ 6ijς
ριχ, σι ~ιεχ cσο~οιε•

Xllt έ1tt 'tWV 1tλιχyίων

1tτώσεων, ώ:; ciχολοvθως

:

ΠΡΩΤΗ ΚΛ ΙΣ!Σ

κτjjνος

CDεκω λι-ιχ-'t'Υj

λιχνέιιι

βιrοχι-ιχ-τΎJ
βοκΎ)pt-ιχ-τη
βωκωρt-ΙΧ-τΎJ

κΙΧ'tΎJj'Ορ~rχ
ιiνηφορ!ιΧ
ώριχιότΎJς

ςσ λ αηρι--ιχ-τη

yι.pοuσ€ιχ ­
ιiχαθιχρσ!ιχ

cσριχστησι-α:-τ-η

&:νιχποό1ιΧ

βω~-ηρι-ιχ-τΎ)

ιiνόρεl~

ιrιχχιτιχσι-ιχ-τη

φιχντιχσ{«

~ιχtζΎ)pt-ιχ-τη

νεότης

ψι σι: λΎJpι-ιχ-τη

ιpιλολοytιz

~ιχρψΎ)ρι-ιχ-τη

δρφιχνt(Σ

9ερμ.εΛι-ιχ-τ-η

φέρμ.ελ-η

βιχrη'='ι-ιχ--:-1)

cσωrιχχσι-ΙΧ-":'Ί)

~λιχζΎ)ρι-ιι-τη άόελψότης ψοόωλι-ιχ-τη
~λιχ(J.·ηρι-ιχ-τΎ) &:;ελq;.οπcιt'ιχ ψωt!ΥJpt-:χ-τη

1tt8~Q:ς­

~εχετι-ιχ-τη

Βενετ€ιχ

EΓΊ)pt-U-'tΊ)

cXj'ptότης

~ελιχχι-ιχ-τΎJ

λειποθψίιχ

ψ-ηρι-ιχ-τη

~ερ31)pι-ιχ-τ·η

ώχρ~τΎJς

ψfιψη

EX1)pt-ΙX-'tΊ)

Κ1tι1tλιχ .

ώ?ιχι6τΊ)ς

.-

ξεσελι-ιχ-τη

&:qιθ<iνίσc

rιχτηρι-ιχ-τη

~εΌηρι-ιχ-'ϊ-η

&:κο·ΙJ

Γ εr ψμ-ιχ-τη

Γχεγχ«ρίιz

ξΎ)?L"ΎJΡι.,..ιχ-τη
~ψ1ιχι-α-τ-η

ένορχ οσ'όν"η
πιχρθενίιχ
ιι-ικρό,η:;

rρεκ-ηρ;-ιχ-τη

Γοιχιχ !ιχ

~οrηλι-α:-τη
Φιχρ'Υ}σι-σc-τη

&:ριςοχ.ρ«-;ίιχ

KOCKΎJ?όt-tX-"';1)

~ιχλ-ηρι-ιχ-τη

κ-η~βΥJσι-ιχ-τη

σιJγχuα:ις


· ιχ!yόχο1t~ο ς
ί1t1t!XOY ·
1teζ ικον

ΛΕ.Ε:ΕΙΣ

KLINT'

TPiiT ΛΛΛΒΟΙ

Ε4ΤΤΗ

ο7

ΔΕ \'ΤΕ-ΡΑ ΚΛΙΣΙΣ

ιχ~λψ.εχτ-ι-ετη :ίψ~ντ'ήριον cσηρκηεεΛ-ι-ετη χ~ό1iρης
ιχrηz;οτ-Ητη

ιχuγηζ6τι

σ7tΌκητιχρ-t-ετη ψιχpάc;

ιχr-ηρψ.-ι-ετη

ν-ηστε(~

aηκηλψ.-ι-ετη λuπη

tχρμ. -ητιχρ-ι-ετη ιiρμ.ιχτωλο;
ιχριχμ.ιχz;-ι-ετη ιpCλερι;

ιχτσ-ηρψ.-ι-ετη

ο 1r1 μ.ιχ

βιχχτΌε~ιχχ-ι.-ε

χ-ηποuροc;

βεz;εριιχχ-Ητη
βε7ητιχρ-ι-ετ"Ι)
cσ~r-ηz;ψ.-ι-ετ-η
cσιχ r-η::ορ-ι-ετ-η
Φιχλιχμ.~-ι-ετ-η
cσ-ηρχt:ηλψ.-ι ,.

~μ.πορο~
πιστ~c;
6iπτισι.;
f;i:Jt πτισ-:ης
πιz'λιχμ.c:iρc
μ.ετιΧνο:ιχ

.

σ7ωκ"ηβιχρ3-ι » έπιτuχής
σ7ωχητορ-ι-ετη έργιiτηc;

ψ~λ ητορ-ι-ετη εuσε~Υ)ς
ψιιχλ -ητιχρ-ι-ετη λόyceις

ψιχλτ-ητορ-ι

ιiμ.ιχρτωλός

ψι~ .\ητορ-ι-ετ-η pήτωρ

ελβηριΌτ-Ητη κρίθινο~ ·
rιxz;-ηλt[J--t-E't''YJ χιχρ~
ΓWΌΊJKW)I-t. »
ΧΟΧt~6γvιχθ
ΊtΧεΌτtccρ-t-τΥ) iπιχ.τεών

.:

σ7ΊJ?ΌΊJΧtετ.ι-τη χ ιχιpέ τισμιχ l"~ψιχρ-ι-ε.τη ιχ!μοSόfD'

KLINT'

ΕΤΡΕΤΗ

βιχρωττΌι-ω-τη πuρι τοποιος

β~ρηόz;ι-ω-τ-η
βοιιχόz;ι-ω-τη

χιανάς
β:ιψεuς

~ιχτC%χ.λι-ω.τη πc;tτριώτης

"

'

ΤΡ11Ή ΚΛΙΣΙΣ

~ιεό-ηρccκ-ω-ετΥ) ΧλέΠ'tΥ)~
βεχετrκ-ω-ετη Gεvετι;.ιοc;

..
:

~tρΌηχικ-ω-τΊ) όμ.'ήλιξ
σ7C%βεσλ-ηκ - ω-τη ciπιστ(ιχ

σ;ιΌκιχοz;ι-ω-τη

ψ :ιρ~ς

a1οrιχχικ-ω-ητη Ύε.νέθλ.aι_

σ7ωχηz;ι-ω-:-τη

ιi'Ιεπιτ~χη~

ψΧuτωριχκ-ω-τ1J πετιχλο~~
ψωΌιχριχκ-ω-ετΥ) πεόιyο; .

ψiχλ η8z;ι 7 ω-τ·η λάτρης

.

ε~7ηλt-ω-τη
(\

Ίψηοz;ι-ω-τη

.

· τ(u.ιQς

ψ ;,ε:κ. ηρccκ-ω-ετΥ) κρu}(νοuς

ν:ιuτηι;

1uμ.ησιχκ ω-ετη ύπν~λtiς _
κιχκηρ3οκ~ω-ετ1J ο:pΟ~λμ.?ς
,
'
κοχομ.) ,η κ-ω-τη ~ι ι.ον ομ.~rι ;

. ·'

<ΧΧΊ)[J-tΚ-ω-τη

ε χ θρ~ς

βο;ιλοκ-ω-τ"Ι)

6:ισιλικ ~ ;

ΦIALRJZHPTΩPI

Μ1) ψλορι ωιιχcσ χό'Υ) (J.CD'~ι,
ΠYJp τη 'ΌΚΟΚ xrιt ρωrιχ ιωιχι.

Μοσ ψλορι, (J.Οσ' οωκωfJ-ε,
l\foσ

KYJ't'E

τη ~ΚΟtΌ, (J.Epε.

ΚΥ)"'t'Ύ) Κ'ΙJΧΓΥJΖ:Ύ)ΧΥJ ε~ωμη ΚΎ)":ω rοηρ τη Ο'r)ψτοψ:η τΌ'
ιΌτη ψλσpι ε οωκω(J.ε.

Φλορr ιΌτη χη fl.?Χεοη ·βΥJpη χrιχ ιχρ. Αρι tΌτΥJ ψι.;.
~Ύ)AtEp1j

xr« Ίtθ7J _fl-Ε't'ιχλετΎ). Μετιtλ ιΌτΥj

XYj !J-tχεριχλ

't'Ό1j οελ ~ιχ ~εω ιόωχ.ωpη cσηρ .χοιχκ!λε ;fηλψε. Μετιχ­
λε ιιχκη Όω!J-Υ) λοις, χ.εκωρ, ιχρ,-«ρl-r.κο, ρcψ'ΥJ, βρωχό:;

ε. 't'. Νrιχ :ι.ε:ι.ωρι βηψη XOI'lΚ!J-IX χιχλιχτε, οομθ. Όcσιχτιχ

ΚΟ?~) Φω't'ΌΚ« ιχ Θιστολιχ, εόε ΟUψC:.ιε CD'"fιr 'τη βηιμ.η
λuψτη· τη cσρ-εσμ'r) rρuκηχ'Υ)

X'r)pt

κιχτρtτ ε

't' YJ

~ιτψr

ψωχόιτ. EτtAYJ cσΥJpόωχωp'ΥJ ε' χεκωριτ ςσΥJ? τη τιλΥJ
_.1Jλιμ.ε ιστη rοωλ"ΥJ ελιrη ε' εrοιχ~ηλrερ1j. Σε Δεω χωκΎ)

κιχ ~ωρ1) χ ο-η κητη βοτη τη fto~σlλ 1J χηρι κ :χ τρικ-η cσο

τη XOJΧX'fi-'YJ. χηρι κcι.τρι.ι.-η ε τη β1Jψ1J ·τ'1) μιρη

Nrx χεtcιι>ρι

β~ψ:η εόε Qιkιχ cσηρ τη cσρε"'fl-'YJ β-οκη εόε

βρισ~ Φ"tjp 'f1j ~ωχψι, ε3ε rηpΌεριχ στηρ τη cσρεα-μ.η
-ατληχωριχ cστ;ρ τη β'ιjψ. Ύ) qφβιχ, εόε σ'Ύ)cσα:τιt, t3ε "Οαtριχ

τη cσρει:τμ. ΊJ ε τη Όιχgσψ1) Ο ρω τη ε'1Jpτσψ1J 'Ο't'Ύ)­
't'Yj cσωχοψ η
~η τη βηψ:η rpωpΎJ εόε ελcσ· εόε όηρcσ·ΙJΧ'ΥJ CF11JP τ1J

CD'"I)@

cσψιχ εόε κιχρα:ξε· βt'ημ. Ύ) εΒε cσλσρε CF11J?

~..ω•.iΨ·'η 't'ΊJ μ.βιελιχ't''Υ) εόε 1ιθη τΌηόο :ι.ιχλιχτ ιχ Όtpβιτ

59,

ΛΕ.Ξ.fΜΛ.ΘΕΙΑ

.~Εν ψ λωρίον σιi~ όiόω -tο·ι μ. Yjv~, .·
Δι~ νχ περάσω ιiπ~ τ·fιν 6?Θν σ::ι;.
Οuτε φλωρίον, οvτε όο·)κ.*~C.'Ι (}έλc.μvι
'Α.λλ'

ν
οuτε

'
'
<Xit

·~- να.' περ:ι.'J~ζ,

ει;ιω
κr.ι λ'
ε ιι-ι:ιu.

-

Το *σμ.ά•ησν τοuτο κα.τεχωρfι.,-χμ.εν έ.v"'α.~θχ

εεi~ωμ.~ν τ( είνα.ι ψλωρiον Χ<Χt OOtlitqcτoν.

.

δπω~

.

}

Φλωρ(c.ν ε1v~ι νόμισμά τι . X<X1α:'1κ~·J~σtLlνov έ~t zρι..ι:-:
aou. '0 χ~σQς ε1ν::ιι
πολ~τψώτεpον τ-'>ν ~ετάλλων.
Μέ-:cιχλλο'ι ε!vα.ι 6ρικτόν δρυ~σ6μ.ενοιι ξκ τη.;_ γη~~ και~

-co

χρf,σ·μ.ον τtρο; όιιχφόροu; σ~tοπ~.Jς. Μέτ::ιλλα. i.1ν:χι ει&..:.
φςιρα., ο!νσν σίοηρο;, χρu:το.;, &ρyu?o~. zα.λκ?;, ο?-z::ιλ-_ .
xoc; χ. λ Έχ. "CoD σ~οήροu κά.μ:νψεν διάφι:ιρ::ι έργα.λεΙα.'7
cfoν ξlψη, pο1Jοψ<Χ(α.ς, τ.ιστόλι~ κιχ\ πι.;ροl)όλ::ι οι~ v:X r.ri_~
rι-ωμε..ν πόλεμον ~~ vi χό'}:ι>μ.ε·ι ό εt; το'J ά.λλοu -cον-.
λ<ΧιJJ-~ν κα.t νιΧ χ::ιτα.στρα.ψ<Ιψ.εν όλοτελώζ, Τ~Η<Χ~τη χρ'i)-:
σι; ~oQ σιδ·f,ροu πρ~; τοtο.ϊίτον σϊtι:ιπ~ν οεν ε\ν:cι· tργον
κα.λον κοcί χρ·~ι:rψ.σν, οι6τι 6 ΘεΟ-ς - οkν !J-~ζi6οιλε εις_ τ~ν
~~ν . 'WΟτον va χ.6ψωμ.εν .τον λα.φ.~ν ..6 .εΙ; _-cqiJ -~λλομ~
ciλλιΧ ~ιΧ βοΥ)θωμ.:ιν δ εΙ~ :τον /iλλον κ.ιχl . ν :Χ f.~;;γ_ε~
τώμεν .

.

.

.

'Εκ ιτσ!J · σι~·~ροu κ:iιι-νομ.εν έπ(,-.,~ι; κ~l μ.f;(χα.ίρι" · οι~
νQι χ&πτωιι-εv . άρ-tον- χ.ιχl ζuρι%9~" όι~ νι:Χ ξιη.~ψιζώμ.ε.θχ·
κιχί ψιχλ(δ~α. ~:ι:Χ νχ κόπτωμεΥ. ύψ:iσμιχτ% ~- κiμ.~~~
-ψφlp;ατοι: κ~ i iι.ξίνιχ; Y..oti. Π?tόνιιχ ν.ι:Χ χό1t1<ι.ιμεv _.1}: ν χ
πριο:vίζαιμ.-eν ζr.Jλαc όιi ν:Χ χ<Χτα.σκεuiζωu.~ν : ο!χ_!~ ; κ~ι.
'

'

~

.

'

.

ιrtλο~αι. ·K~~"oιuv έπίσηι; .όιχ€λιχς, καιi σx.~mi'I(X;; )1.~~ ~vl~.

~«.- ν~ σχιi1tτωμ.tν χιχ! κ:.ι.λλ,εργ~μ.ιν ~ηv_ γην-,. οιχ.- νQ(
χrψ.ωμ.εν σί'tον Χ'%1 κριθ·i,.ν· .· ώς i'Ιtίιrης κ~I~(Ε~ν.~~ o'{t~;_
θε?lσCLμεν -=~ σ-π1ιρτχ ιtatt -π~ν . έργα.λεiον -~~ ό πο~Q'Ι,ί~ρr~

60

ΦΙΑLΙΙΑΖΗΡΤΩΡΙ

τση όαιχετη cσηρ τη μ.ιρηχη τηχη.

Π·ΙJρ κητη ιιηλψ.

χε~αιρι tΌτ' ιόαιχωρη εόε ι~ηλιερη.
Φλορι tΜη ~η τσοcση μ.?χεδη βηρη xr~ ιχρ, θωχετη
φλωρι σε tΌ μ.?χεό' ε' Φλορεχτιση, ~η "uτετ ι' Ιτιχλισ-η.
Εόε όωκωμ.ε ιχ όωκιχτμ.ε tΌτ' ε3ε ιχι? ~η ~~τρη τσοcση
(J-Οχεόη β"Ι'jpη χrιχ ερ1ηχό όpε11 μ.ε χη τιχλιχρ εόε θωχετη

δωκωμ.ε cσσε tΌτη βηρη χrιχ Δαικιχ τΌη rω~ερχοχ Αω­
κ~τιχη, ~η βιλ~~τ ι' :!κucσΊJpιση.
Τη 1ιθ~ μ.οχεοιχτη ιιχχ·η βηρη τη qοτωλ~ cσηρ τη
qοτωλο~ηχη xr~ xηpt ~ερt τε ~ιχτρι, ε τη ΌΚΟ~ηχη

δορη μ.βη όορη χηρη · σ~ τη
ιτωρt ιχτιε cσο κωρ βιερηχη

~ιχηχη τε ιΌωμ.' ιcσ~­

cσριχαJητη ε σ' ρωκωλοχεχ1)

fJ- 1) 1 Cr10 μ.βηλtόεχη X01J ~η ~εχο, ε β1)ΧεΧ'r.J rωμ.αιΑε, εΟε
ιιι ~εριω βηχετη Όωμ.' ιcσ~τωρη, ~ηρ1) σιχ τ11 qωκωλο­

χεχη cσρ~cση ε 't'"f) ~εχη lητ·ηz., ε τη βΎJ~Ύ)ΧΎ) χ~τρ"f)
1'tερι τη cσ~τωρη.

XIELANA.
Κrελ~χ~ ιχ τ11

και:τρ~χιχτ' ε ΙΙίΈλιτ θωχεχη ΚΊ)Ότω,

.ΔtτΎ), ιχ όιτηρι ιχ όελ~ιλι, ιχχόει 't'Ό"f) όελ όrελι. Νιχτη,
ιχ χιχτηρι ιχ χιχόιλι, ιχχόει τΌη cσερηχόοχ όrελι. Β?ρ"f), ~
βορ-ηρι ιχ φτοχ-ηρι, ~χόει 'tΌΎJ β-ηχ φτοχ-ητη ε βιε βορη.
;!ιρ, ιχ τιtp"f)pt ~ ~~cσηρι ~ μ.ιε:;όιτη, ~χοει 'tΌΎJ βηχ ~ιΧrοη

ε βιε Όt. Κ-ηιο ~Χ1) θωΗτ' εόε μ.ιεz;όιτη, cσΌε ~τιε ιστ-η
όcτιχ εόε χ~τ~ όρεκεόρεκ.
Κωρ όω~μ.ητη όιμ.η τΌηο? ~χη 't"f) ιιϊελ~χησ-η cσριερ­
μ η κptt't"f) cσρει xr~ ΟεΑ Οίελι ε p"f)ιu~p~ ψ~ΙΙΕσΎ) τΎ)Χ"f)
cΌτ1) Αιτ~ cσρ~cσ~ κριχχωτ Νιχτιχ, μ.β' ~ΧΎJ τη μ.ηχί')ρ-η

Βοριχ, μ.β' ΙΧΧΎ) τη όιιχθητη :Ι:ιρι, ε κηΌτω lειμ.-η ε τη ιuσ­
tJ.ιχτ' αχιχτ-η τΌ"f) ιιχχη κ-ητο όιτητιιρ, ιχ Όtροιτη τι ιρχιχτη
cx χιχτ-ηΌtp, χ~τηβορΥ) ~ βορηχιχτη, βοpηόιτ-η , ιχ όιτ-ηβορ-η.

61

ΛΕ.Ξι.ΜΑΘΕΙΑ

,
' " -;ην
'
•'I' .ι
..!..
Π ρι.ι;
:ι.
'
' το:;αφ.εuε\
nρc.,
εu.,ωt(Χν
ιιμ.ων.
τ'jν
σκοπ'jν

.

-:cιν δ σ(~ηρος ε!:ναι χρ·ψιμ.cι; κιχί ιiνcxγx.cxrcc;.
Φλωρ(ον εΊναι Ε'Ι τεμ.σίχιον νψίσ[J-«'tΟζ χ.cχτιχσχεucχ-

'

-

I
θ η ψ λ ωριον
I
σμ.ενον έ 1ι χρuσο!..Ι. "Ω VΟ[J-ΙΧσ

\'
'
~
f
~ιοτι
Ίj'tO
νομ.ιcψ.cχ

τijζ Φλωρεντ!(Χς π6λεω; τijς 'Ιτ:χλ{cχς. Κιχl όοuχσίτον έ­
π{σης είνι:χt χι:χ! ιχύτ? ν6μ.tσ[J-ι:χ χιχτιχσχεuιχσμ.ένον εξ ιiργύρcυ
iσον μ.ε τσtλληρcν, χ.ιχί ώνομ.σίσθη οϋτω έκ -:oD Δoux.Ci;

οσ-τις έόιο{χεt τ? Δοuκι:χτίνον έπιχρz€~ν τη; Άλ~sιcνίcχς.
'Άπιχντcχ τά νομ.ίσfJ-ιχτcχ εΊνιχι στριηγύλιχ όιιΧ ν~ χ.uλιν.
όouv ιiπο χέρι ε\ς z.iρι κιχl ιiπο ιΧνθρωτ:cν είι; ιίvθρωπο\• fω;
δτοu ψΟriσοuν ε~ς τ~ν πολλιΧ πλούσιον, χ.ιχl έχ.εί πίπτουν

ϋπτιet κσιί οεv τρέχουν πΗ ον ιiλλιΧ σuσσωρεuοντσιι χιχι ϊί­
νονιtιχι θuσetuρ~ς, κιχt δ άνθρωπος έχ.είνcς ϊίνετιχt uπέρπλοu­
τος, Ε.ωc; 6τοu πiλιν ιiρχίσοuν νιΧ κuλ(ωντιχι χ.ιχί νιΧ uπci­

γow ιiλλιχχοu χ.ιχ! νιΧ χ.σίιι.οuν &.λλον άνθρωπον πλούσιον.
Ό

ΟΡΙΖΩΝ

Ό 6ρίζων, -~ τιΧ 'tέσσιχρcι μ.έρ'f) 'tOU οvpιχνο~ δνόμciζον..;
τιχι οϋτω. Ά νιχτολή ·fι ιiπηλιώτης, εθεν ιiνιχτέλεt δ -η.
λίος. Δύσις Υ) ζέψuρος, δθεν Μει δ i)λιοc;.

x.τoc;, ο θ εν uπσίρχ ει ψuχ ος

Βορριiς ή &.pκιχ ι ερz ετ :χ ι χ tών. Ν 6'tος i}

[J-Εσημ.6pt Χ, δ θ εν uπripχ ει θiλ ΠΟς

Χ:tt Εpχετσιι βροχή•

το μ.έpος 't00'tO δ'JΟ[J-ciζεται έτ.:ίσΥJς Χιχt μεσι;μ.6pίιχ Οι6τt
έκεt ή iJιι.i?=< κιχ! ·i) νuξ ε!νιχι ίσιχt.
'Ό'tιχν Οέ'λομ.εν νιΧ μ.σίθωι-ι-εν 6ποιονοψtοτε μ.έρο:; τοu
6ρίζον'tος στρέψψεν το πρ611ωπον εΟεν &να.τέλει δ 'i)λιος
χα:! l[J- τ.:ροσθεν i)[J-ών εΊvσι~ ή Ά νrι'tολ~, όπισθεν iJ Δύσι~,

1tpoc; 'tι% ιiριστερ~ δ Βορράς κιχ! 'Πρ~ς τά: όεζιιΧ δ
Ν6ιtος, χσιt 'tΟ~οuτο'tρ6πως εuρίσκοιι.εν κιχt 'ttX μεσιi­
ζοντα. σ'fjμ.εt'ιχ ri~tvσι είσ! 'tιχuτιχ. 'Α νιχτολικονότι οςt Ν ο ..
~'

,

't\Ο~•.J-:ικ~;,

Δ

'

p,

,

"\

,

:;-:ικ~'Jορ~ιο~ 1 κ:ιι UΦpε.ιοανil':\r. ικος .

ΦΙΑLΗΔΖΠΡΤΩΡΙ

qovJΊ Λ ΊΛLΗΣΙ.
ΤΌ' tΌτη q~χι;

qpκι α: γ.ιλ-ησι,

-

ι:σcισ ι~ιετ'Ι)ρι Ζοqεtιτ'Ι)ρt, ΚΎJ σοφ,

~ Όοχ, ό.ομ.Ο. κερι ιοιτωρ' ι' Πψrα:χ~ετ, "tΎJ τt!ΎJA"t)-tη
ψα:λεΌικ ζt~qtτ, - ιΌτη χη τσοι:σΎjζ"Ι} ζtα:q τΌη όεΛ χrα:
Δrελι, κιι ΊΨ' ι' Δεuτ, σι χ:η ΌK't)XOtA't) τtιη qι~ιτετη
'fΓOC χη χεκωρ ιόιεr~ψη. Κηιο ΌΚψιοιλα: ΧtΚ κοη μ.rι­
~ηρι matίer, -Κ4ψΌ't),- εόε τωκε ι-ι-c;ιρτωα:ρ1) ι-ι-ε c;ιτη (1-t...
"Ο'1j'tQκετη ιόε ~'t)XE't''t) Ί«λ't)σι. 'Ιaλ·φια ιΌτη σL ωt't)';'t)
χοη χη ιεωσι "tΌYJ ~ιχ.ετrι μ.cσrι -κ η τρικ1Jμ.β'η2;η, -crιo•po...
σ'tι,- ρΎ)ι:σΟΌ Ε't'ΌΎ)J\-ηση ~ιΧΕΚ't) Οpω ε τt~ιλετη ζια:q

ι.όε όηετrι. Κωσιcι ι:σcιστcιι ι-ι-ε ωιητη z;ε ε ζtεκ εόε κrα:
κ-ηtο βηχετη χη τη ι;ιερrι, ΟΟ!J-'t)Οηχη, ΧΊ) φχι. Νό-η 't'ΎJ
Φοψη, ~~ΎJ'tΎJ β<.>βωρισ α; ζtΕΚ cσρα ~αλοχ. Κ-ηΌτω εόε
Cjοκια: α; Ία;λα:σιιχ, ηιχλ-ησοκετη, λεχετΎJ, ετσψι, ρQκ ε

qίτετ'tJ. Κωρ ζε ε ~ιχλοχ Όωι-ι--η ωι-ητΎJ χό-η κωσ~ ωρι...
ρ·ετΎ) ε β-ηκετ-η τuι-ι-, ε τωκε qιχλ-ησωα:ρΎ) βηχετη ερη,

-:rρuι-ι-η, Όι:σψτ, ε ι-ι-ι:ση ψωχό Όωχετ·Ι) τωτιε; Ζιtιρμ.ι
φακησοκετη ε ι:σc;ισ ΌωχετΎJ, ε ωρΎ)τη β't)xεx'tJ χι_, c:σρι­
ΌεΧΎJ ε3ε ψΑΙΧΚΙΧ ι:σρψετη ΚΟη ~ΙΧι:σ't), κόη Opι'tΎJ 1 Κ01)
qfε'λ · ε κηΜω ι:σpιρετη ι:σριχrοη χόη 1ι τη Δεu χrα: κ ω
~α:λ. Πρα:cση qη~ιτετη κα:τρη Όκ-ηχόιλη χrα: lίρ ι'
Jεuτ ε βηχετ·η κα:τρ-η 1α:λ η σι εqοιτωρ, ε κ-ηΌτω κιο ι:σω-.
~η ~ετε qεΟ ε qοτωλ 1ιΟη ι-ι-οχ-η χόη ιε-;η τη ιετα:~ετ.
Κηιο ιΌτη <jOΚt, α; 1α:λ-ησι ι:σα;σ ΖοqεΌτηρ ι τη ~ιετη­
ριχ Όοψωχ, α; Όοχωχ, όψθ, "t'tJ όιτωριχ'tJ χερι τη Πιρ­
σα:χηετ.

ΛE!:l~lλθi<.JA

ΖΩΗ

Τί ε1v:zt ζωή

''11

ΥΠΑΙ'Ξ.ΙΣ

;

Ζωη, ·ιι ur.ιχρξt;,-κιχτιΧ τ~ ν Ζωροιi,τρr,v "tQV &:ρχ ιχίc;.v ·
σοr~ν, }J βλέπ~ντιχ . τώv Π_ερσών, οrτινε:; έλιiτρauον ι;~
πDρ,-εΊνιχt f-Lό?ιόν τι πup~ζ το

δποrοv .έχπορ•όε-;cu ~~ ;

τοD "i)Ί-!c:.u, τοu κόλπι:ιu τούτου τοD Θεοfi, ώς . σπt'.Ιθήρ .

τις έκ mπuρ~κ-:ωμ.iνου σιό·ή~οu.

'0 σπινfΗjρ ou-;o~ ε(­

σέρχετιχι ξ!ς 'ttν uλην κ:ιιl ένοuμ.ενο; μ.ε:;' acu't'i); έ.ν-•
σιχρκοuτιχι κc:ti γίνε-:ιχt ζω·fι. 'Η ζω·η ε!ν.χt ώ; -;ο νεy&v

ε!; 'tOv 'λi6η'tιχ, οστ! ς 't!Οz.τιχι έ'ttt τp&τtοοοι;, (σt~ipο;τι;γ(οc;)
κιiτωθεν τοόJ ότ:οίοu τiΟe.Ψt~ι ξ·.Jλιχ x.xl 4-ιtτε:,;ιχι 'Ιtί)p
νcΧ βρiσ!Ί• '0 λέ6ης, έπειτιχ, μ.ετχ 'tOόJ UOct'tGς, ά:ρχ(ςu ~. ·
ζέ"!) ΚIXt έχ '1:0U'tOU x.:U ·ή ζω·fι. Έν πρώτο:; τq u~φρ
σ{ζει, -~ ζέεt ε'tτιχ t;ρcίζει. Οuτω τtως κιχl ή ζω·~, η ή
VΠσpξLς, ζωογονtϊ:τιχι, γεvν«τιχι, Χ.L\Ιtίτιχι, ΚIXL ά:χμ.ιiζε{.
'Ότιχν &:ρχίζ ·~ ν~ τ:ιχριχ6ρ~ζ !ι 'tQ ν~ον_, μ•τιχ6rΗ.λδ,.~Ηt;
&:τμ.~ν, κιχ~ ιiριχιοuμ.ενο; γ€νετιχt &:Υ,ρ, πνεyμ.ιχ, ψυχη, ~~ι..

έτtl r:έλοu; έξαψχν!ζετιχι δλοτελώς. Το -ιtup όλιιο7τειJε~

κιχ! ε~τιχ σ6uνΊ)";ΙΧt,

ο[ οιχυλοt γίνοντιχι 'ttψριχ, ή .όε

ιpλόξ ιι-ετιχ6σίλΧε::ιχι ε{; ΟΟ:λιtος, ε.ίς yώ;, x.~t ο1)'1;ω iπι­

στρir-ει πiλιν ε.!ς τ~ν χ6λπον ταuτc.ν το~ θε.οu, έξ cδ
lπο~εuΟ-η. Πrίλι'J έχπiιι-πετιχι l.ί.λλο; σπιν6-1Jρ ι~ ~οΟ
κόλπου τ~iJ Θc.o:.i κιχ~ γίνετιχι :Χλ'λη ζωή ζώι1.ιχ, '"'ι c:;~ ..
'tω περ~σ'tρiιpετ~ι τ? έργον

τοiJτο tτt' l.ί.πειρον χ<Ζ5

ξ!<;

ιχίώνιχ τον liit~ν:ιx. Το~το εΊ·ιχι ζω·~ η ιJπιχρξt; X~'U~
τ~ν Ζωροιiστρην τ~ν &:ρ;(~tc.'J σο1-bν τών Περ'1'ω'ι,

ΦΙΑJΗΔΖΗΡΤΩΡΙ

64
ΗΙΤΙ
Ε σ1 ο κ ιχ τ'

ε' ~ ι

ΤΟ ΕΤΟΣ

"

ι τ

Λ

t ε π ο χ ιχ ι τ ο

u ε -:ο u ς

Η ι τι κιχ κιχτρΥJ εσ1οκα ,
Το έτος ε χ ει τέσ~ο-ρα.;
HεgYJ, Κοg-η, ΗtεΌτΥJ, Δψ.ΊJ ~ · έπο χ ιΧς, 'Έιχρ, Θέρο;, ΦθtΚιχ ouμ.~YJOtετYJ μ.ωιχι, ν~-πωρον κα! Χεψών.
Ιεχιχρ, Φλε~ιχρ, Μcχρτσ,
Δώόεκ.cχ μ.ijνιχς, 'Icxνoui­
Πpt'λ, Μcχι,Ιωκ,Ιωλ, ΓωΌτ, · ριον, Φε~ρσu~pιον, 1\Ιάρτισ•ι,
ΣεΦτψβρΥJ, ΟκτοβpΥJ, Νσ- 'Λ-πρlλιον, Μ~ϊον, 'Iouνto'J,
~φ.βρΥJ, Δεχψβρ-η.
'Ισuλισν, Αuγσuστον, rε..:
Ίιθ-η μ.ωιχι χόιχχε'!ΥJ !J-ΦYJ πτέμ.6ριον,
Όκτώ()ρισv,
4 ιcχ~.αι:. Ιιχ~ιχ κιχ Ότιχτ-η Ν οiμ.6ριον κιχ ι Δε.ιtlμ.Sριον .

tιτ-η. Διτιχ-τ' ε' ιιχ~'Υ)σ'Υ) trt-

'Έκαστο:: μ.·hv οιιχιρε.ίται

χ-η, Δtελ -η, Χ 'YJX'YJ, ΜιΧρΥJ,
Μ-ηρκωq-η, Εκτε, Πρτιμ.τε,
:ΙτωχΥJ.
. Διελμ.τ-η Ηερψ<ΥJ κωρ
'Ό.ΟΧΥJΧΥJ οιχλιχχΟωΌετΥJ 'tΌYJ

ει:; 4 έ.6όσμ.ciόιχς. ι Η έ.~εο­
fJ-ixς εχ ει 7 +ιμ.έρας, Κuριιχ­
χ~, Δευτέρα, ΤρC-;-η, ΤετιΧρτΥJ, Πέμπτ-η, Ιlιχρα­
σκεu·η, ΣιΧε6ατοv.

~YJXYJX"I) ΧΓΙΧ ~εχοε τ-η χrροTc% -πιχιΟ(α 1:~ •Ειχρ δτιΧν
Χ'1j1:rt 7 σ1σε Κο-η ffιεΌτ-η ι κ τ.- βλέποuσι τ :Χ ς χ ελιόώνcχ;

ΧΥJχη, ωσε χωκΥJ μωχό'Υ) έρχ ομ.έvιχς έκ. 't6πωv θερμών,
!λβ«ΝΥJ τ-η ψτοχητιτη,ωκ-ηχ- 8ι~·η το ψθινόπωρσv ψEU"j'OUV

όοκ-ηχη · κητη κ-ηχrηz;ηχΥJ (J.Ύ) ά:'iτέχοuσιχιε[ς τό ψuχος,
σι ~ι ε χ Φιχσοιε.
~οοuντο&:κ6λοuθον ιΧσιι.ιΧτιον
Διχλα.χΟωΌε ψιχΛ~κωΛε,
Νιχ ~ιιχ xrcx ~εχτε ιτη βωτε,

Χ ελιοών κσκκινωπ·ΙJ,
'Έρz.εσ' iξ ήμ.i(ων τ6πων,

ΓοληJΙι• εκε · σι βωβωΛε,

Σ":6iJ.~ lχ ει, ιivθ-ηρbν,

Ilpoc

·

κιχ σιε'λ λuλεκωχε,

·

Φ i ρεις ιiνθη κ 6κ κtνcχ·

ΤΌεα7r7Jλωr,ρη βιΌτΓ'Υ1F"'ΥJF'Υ1 'Ρα.μtι;6ελ6νη ψιχλ lο~uρο•
Φt>εz ~ετ:ι.αη χόη κ-η ~ΊJ?Ί;· (\?uτς-tεσα.Ι ε!ς τρ.J π ιχ ν. ·

'ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΥΘΟΙ.

ΠΙΕΣΗ ΕΔΤΤΗ

LETΣITl\IHTAP

ΝΔΑνΙΜΑ

nPALA

66

11PALA
ΊΑLΑ Ε' ΚΕΝΙΤ

νΙ·ΙJ :.ιεχ ιΌ τεριοcσωρ'Υ) ΚΥ) χερ'Υ) κοωιλ χτε κη ε~lt't'

~οβεκ Ε t01Yjp0εpYjσ, τΌ' εβηχ τη ρωοcΧ ΓO(J-ttp'Y)τ'Yj ε βιχ­
Γ'Υ)τtτ' ετtοc. Ε εωωχοχ οcτη λικΌ, σε uωμ.Υ) κερΎ) ECitχ, εοε

ει\tόΥ)Χ μ.ε Χαλκοc

χrιχ rpικιχ μ.οσ ικηχ ψωχΟtτ, εόε σ'

ιcσ οcτιι ΧΟΟΧ'Υj ωΌ:ιιtμ.,

010

t

εβ'Υ)Χ τ' ιχλuριχ xroc ΟΥjΌΥ)ρtμ.'

ι' βωΚΥjση.

Ντοκη χερ'Υ) χωρ χιχι ε~1ιτι χοω•ΥJ τσ-ο:ση βωκη τη
θιχτ'Υj, ;ιεχι εβήζΟοχ ttτ'Y) ΧΟΎ)p σι εόε

ιτωχό'Υjχ βιΌτtΧΎ)

cσΎ)ρ τ' t ιcσ χόc.χΎ) όρωόε βωκΎ), ωο χωκ ιτε'ΦΥ)ροχεt ε~­
γτιτ ~ετΌ τσ-οc ψλετη ιιεcση~ετ εόε τσιχ βηρθιχμ.Ύ) λ~χ~ετ

τΌ' txoct ΚΕΧt, σε Όωμ.η ;ι:ερη Ίttτt ΚΕ~ τη χrορθ εόε

X[tl

ωιοc.

Πο ;ιεχt tΌ κα;ιη βεσητοcρ σοcιιη κωqη χωκ' ι ερΟ ΧΟΎ)p
μ.εχτ' τ'

EAtt ζΟτtχ -ετιι- τ'Υj ~οβεκηχ1j ε τη ~εt ΤΙJτηχ.

Πο τ'Υ)ρ'Υ)χη κει Ό::UYjpEσYj τ'Υ)

μ.ψητοχει χιχλ' ι' ε~1ιτιτ

JΙΎ) τΎ) χιχι χτCιΚΎ) τσΟCΌΎ) βωκΎ)

τΎ) χομ. Ύ), εόε χΟω\Ύ)

τσοrοΎJ εΌτηρ. Πο ci'μ.ωχΟΎJ βηχει κω'1ή ΚΎ)tο a:;ωχη, cσσε
ζοτ' ιτιι μ.ωχόοχει μ.ε ~οβεκηρι τη μ.αόε.

Ίιθη ΚΥ)το, ιχοοc, :.ιεχι ιχόωροι μ.ε Όtιψη ψορτετσ·ΙJ, εόε
ω λ ηχ κριε"Υ) χόψ<η 1ιθη ΚΎ)το ΟΎ)Όηριμ.ε εόε <DΎ)σψε,
σοc;ιη Όωμ.η κερη χιχχrασει

τη

zocι κηcσωτσα τη Β.ιε­

τηριχ. Πο αιιη ιχόωροιΌιμ. ιΌ, σα#/η κω'1η χ ω κ ' ωκλαχ

ΦΎ)ρ ψrιτηχ' ε"ιι· ε α"η βεση":α:p, σα:ιιη κωρόο, χατ' ε

67

1\ΗθΟΙ
Η ΖΩΗ

TO'l"

ΣΚ )ΆΟΥ

Σχ.uλο; ιτις f-;":6 ποτε προ7χεχ~Λληι-ιένος ε\ς γuψτον

.

Ί.
I
πτωχον χcιι

I

'ttVιx

έ

{

πιχ τ-ην,

"

1/
cστις ι:.χιχι-ινεν

'
I
I
ιχu-;(;ν νιχ ψu-

λάΊτ·~ ":Ο'Jζ ονοuς XIXt τα uποζuγιά τοu.J\Ιετεχεψ{ζετο ό'
ιχί.ιτον κιχκώ;, όιότι πολλάκις τον fόερεν &νιχιτ{ως xcιi τ~ν
εόενε μ1 κλcι~ν ιiπο τ~ν λαψ.οv εια να μ.Ί) ψuγ:ι, κιχ~
τροψήν όεν εόιόεν ε!ς ιχί.ιτον οuόψlcιν, ω::-~ε lκαμ.νεν
αuτ~ν νι:Χ ύλιχχτ~ έχ 't'Yjζ έλλε{ψεως τσu &ρτcu.

Όσάιιις ετρωγεν
ψωι-ιl,
\

"'

ό

· σκύλος
'

,

ό γuψτος κιχvένιχ κσμ.μ.άτι
ιτον έχuττιχζεν

'

Υ.ιχt εσειε την οuριχν ιtou

tf

ε!ς

-

οπως τψ

~

,

ξ-ηρο

't'ο~ς 6ψ0ιχλμ.ο•)ς

οωσ~

'

κcινΕν

,

τε•J.ιχ-

χ ι ον &ρτοu, άλλα όεν έπερ{σσεuε τίποτε άπο τC.ν γu9τσν
ει μ. η μ.ερικι:Χ τζόΊJλtιz άπο Κ(ψμ.uοιιχ Κctt ΚΟUΚCUτζιιχ
άπο έλιχ(ιχς τα όποϊιχ fτρωγεν ό χ.•.Jων όt6';t
έχινδύνεuε νιΧ ψοψ·~σ"!Ι της τ:ε(ν-ηζ.

πολλάκις

Τ67ον δμ.ως πφ·-;οc; Ίytov ό κύων ofJ:o' ώστε πο,ε
εε.ν ιτψ επηλθε κciτ'ιΧ νο~ν νιΧ έγχιχτιχλε(ψ{j τον κuρι6ν
ιτοu κιχ! νιΧ ψύγ·~· Άλλα πιiντστ~ τ.ροσεό6χιχ νιΧ βελ- ~
'
~
(
" I I \'\
I
τιω θ IJ •ι χα.τα:στοcσις 'tO'J κuρ ou 'tOU όια. νιχ οuν-η ·Q να.

e-

ψάγ·Q δ λίγον

&ρτον νωπον χιχl χ6κ:.ιιχλιi τινcι.

'Αλλ'

έστr:ίθη &όuνα:τον όι6-τι ό κύριός τοu κχτεψ.Jχετο ύπο
[J;Εγάλης πε(ν'fJζ χα:! τe~ιλα:ιπωρlιχς.

ΙΙ!iνιτιχ τιχuτιχ τι:Χ uπέg;ερ~ν ό τα.λα{πωρος ό σκύλος μ. ετ'
ιχ-ύτα;1tα;ρν~σεως κιχl uπέκuπτιν ι!c; ολας αuτιΧς -:ac; χιχ­

θuσ-;ψιjσεις κιχ! τ~χιχιπωρίιχι:;, ωστε πολλiΚlζ +ινιχγκ.-i­
ζετο νa 'tρώγ"!J και πιχλιχιa 1t2ΠΟuτσι~. Τ6σον οέ U'ΠΟΙ-Ι-ΟV'η·
ιτικος f,ιτον ωστε 1tώποτε οεν· πcψεπον·fιθ-η όιά την -cu χην
•ψ;·

κιχt ιτ6σον

'Πtσ-:~ς

ώστε

πιiντοτε ·fιμ.έρα.ν κα.l
5*

68

ΠΡΑLΑ

όιτη, βηχ τη όωχωριχ ετιι, ε pωe1x μ.ε . βεση z;οτχ' ετιι

εόε βαrητιτ' ετια.
Μβη τη a:ταστιχψ. χ 1-ορtι κtt ~ιεχ' ι κα:>ιη -οωμ.' ψ.ωχ­

όωαρη· εόε χrιχ κηιο a:τωχη όωιχλ ιχιο εθηχ11-ιχ ;ιη θοχη

χηρψ;ιτη κωρ 11-ωχόοχετη χερι Όω/}-η
~οβεκηρισc, σε

X[Cl

ωιe1 εόε

xre1

«Όκοχ 1ιχληχ' ε' :ιιεχtτ».

Πηρa:τρσcληz;η· ι-οτη ~ιρτωτ ψ.ιχθ τη χόωροχη χερι
χόωρψ.ετ' εόε CD1)σψ.ετ' ε' ιετηση a:τe1κΑrχχωρη, σι θοτη

εόε κηχre1 rχρβηρι-οτε·
Νοωρο z;-ημηρ' ε χόωρο
Σι χοωροχ μιχλι 11-ε βορ'Jj,

Κηιο a:τικψ;η τη -οκοχη οο,
Σι ΌΚΟΧ ρεz;ηζιχ εχολη,

Μrοησιaψη Χ'Jjχηση βαρόη
Κωρ εΌτιχ βορεe1 φ.ιχqη.

ΦΑΤΑ Ε'

fOl\IAPIT

Νόη lΟλ τη όψ.ηριτ:χη rοv-ιχρ ηοqη λuτει τη ~ιχ .
βεχιχρι, rοηρ τη μηρrοχ κατωιχχ

ετιι τη ψτοχ'Jjτtχ a:τηρ

κη τΌικη κοχη τη χrqοχητη εόε όοpηz;ηχ' εθσcτη τη κιl­
τ>τη-:τη a:τηρ κ η καrοΌοpε ·βιχρ τ'Υ) κομ.Ύ).

Πιχσ ttσα a:τακ όιτ, χιχ εόε κοχα εχrροχ'Υ)τιχ χα ερθ, σι
0
κωχΟρ'Υ) οηΌηpοχ, εόε βιχρ' tΧομ.'Υ) ωβt, a:το βιχ σκ1) fl<ί.Cτιχ ερόη. εόε vω/}- 'Υ) Όηρβισε εόε αιωχηριχ τη τεcσ'Υ)ριχ ,

69

l\11..ΘΟΙ

ν6χιt~ lχ~μ.νε ιtο χρέο; ιtou ψuλriιt'tων πιστ-ώς ιt~ν χvριόν

-;ou xxl

τά χτ·fινη του.

'Ε π ι 'tέ/,ου; α.πε•Jα.νεν
• '"
ο·

'λ ος

σχυ

..

· '

ουτ-ος ο ιtοσον

I'
οεtνως

ι
'
2
ι
' r
\
'
tf!
'
λ χtπωρουμ.ενο;·
κχ~ ως ι:.χ τοuτου, χα; ι ρητον α.πε.οη να.
λέγουν οΕ &ν9ρωποt όσcίχ~ς χα.τα.τρuz. ε τα.( τις uπο τ-ης πεf­
ν-ης χα.lτijς όυστυχ(α.ς, δτt, «Οtcίγει β!ον σχuλtνονn.
f

ι;χ

Έπψ.uθιον· είνα.ι μ.εγaeλ η &:ρετ·Ι) να: uπψέν~ τις ιιr;ιΧς
μετα.6ολα:ς χα.l περιπετε(α.ς τοD βίου &:ι:ογγuστως· δθεν
χα:! τ? &:λ6α.νιχον ποιη:J.cίτιον 'Π?οτρέπει εlς την ύπομο­

ν~ν τα.vτην λέγον·

'Υπόμεινε χα.ρ~!χ μου, uπόμ.εινε,
'Ω; ύ'Πομ.ένεt το δρο; ύπ~ την χι6να..

'Η Ολιιf!ς σου α.uτη θ~ 'Πα.pέλθ~ τα.zέως,
CΙΟ'Πως πα.pέρχετα:t το λεπτον νέψος
•Άνωθεν τijς &:ργυρΙΧς πανσελήνου

'0π6τα.ν όιώχετα:ι ύπο τoiJ &:γρlοu βορέου.

Η ΤΥΧΗ

TOl'

ΟΝΟΥ

Εrς το βcίθος 'tOU χε!μώνc,ς 'Πτωχός τtς δνος ποcρε­
κcίλει να: ελΟ~ ή άνοιξις ο'Πως &:λλcίξ~ τον &:χωρώνi

ιτου τον r}υχρον οι' 6λίγην εαριν-Υ)ν έ-r.οzην, κα:ι το όε­
μciτι το ξηρο τοD &:χ:Jρου οι' ~λ!γον χόρ-;ον χ λωρ6ν.
Μετ' δλlγα.ς i)μ.έρας, ιόοu μας ~λθε κα.i ή έα.ρινη
έποχη, ώς έπεθuμ.ει, καl -=ο χλωρ'r:ιν χόρτον ί ψuτρ ω σ~ν·
&:λ λ' 6μ.οσ μ. ε α.uτιΧ ·}ιλθον κ" t πολλα.l έpγα.σία.t κοc ί ΙΧ6πο&

70

ΠΡΑLΑ

<ΧΙΙΎ} σcι XO(ct βcιp1εστtσt εόε XΓct βεχα.pι . σι κει ~σcp1εστ·t.J
σωρη μ.η ρηc:σα:ρα: εόε χrα: όψ.ηρι. Ε χcιχι μ. η, ληχrοχ
τη ~ιιχη τη κοgα:τη, ιιη τη λεχησοχει
Όηpβισετ' ετεc:σηρα:.

χη τοικη χrα:

Πο ε3ε τη κοqα:τ' ερόη, ε3ε ~α::uα:, εόε Όηpβισετ' ε' ση
κοqα:~ετ, όομ.θ. "η βα:ιτωριτ' ε' λψα:ρη~ετ χrα: σcρα: ελcι~
rα: χόη Αη(J-η, εόε τη ΑηΌωα:ριτ' εόε τη Ότqωσcιτωριτ'
εόε τη βqεόωptτ"':Όη KEt ΧΓ<Χ ΟtεΑμ.τη rομ.σcpιaψτη, όε τη
τιερα: cσωχηpα: μ.η τη τε:uηρα: ε τtj ρηχόσc,εβηχη μ.η κωι
σε tΌ χόη όψηρ, ε3~ χόα:ι >:η βηχει μ. η μ.ψη κα:λ' ιτιι,
ωβΎJ μ.Ύ) λικΌ, ε GCΌτω χα;χι βωρι ΌcσΎJpεσηχ' ετισc, τΌη
όοι λεzησοχεί cσcικ χrα: cσωχΎJpσ-τη, χ~η τ' cχ_ρόωρι-.· τΎJ
ψεΌτηση.

Πο εόε xrcι ~ιεΌτα; ~α:ρlεσ-.ισι~ σε σα. xrσc τη χrα.ρ-­
κωα:ριτ' ε' rρωριτ τ' ειια:λ χόη μ.ωλι -:-η βλuχει, σα: χrα:
βα.gα:τΎJ όρω τΌη σιλ χrα:pκωα:ρη ρηχόη χrα: μ.α:λι cσ·ΙJp
τη χrροχεΌιχ χηριz;ι-.η όψηριχ, ε σα: ~τα: -:-η τιερα: c:σω ...

χηρα. τΌη βηχ, λοόει α::ιιη μ.η Όωμ.η χόη ~tεΌ'tΊJ σcχ
ιο μ.η.

ΑΌτω μ.~η τ' σcρόωρη qεθ 1ιθη ~ιτι ωχωμ.β ψωχόιτ
χrα. cσωχηρα:τη τη cσα::ιιηχόρωα:ρατη εόε χια. Όηpβισετη
τη ωα.σι:Jσωρετη 't"fJ ~tεΌτψrη, α.;.•η σα: χωκη 1ετt χοο'Κη
κοχη 1ιθη μ.οτχη ρc.τωλ, α:σ χ8οχη τη κοχόισωρη τη
1α:λιτ τια: τη σηεzωρη, c.σα: κοc:σοσε, ε σJα: ό·ΙJΌΥ)ρψ.Ε. Μβη
τη cσα:στα:ψ ωχα.χrα:σ τΎ) ιJ.βετει c:σρεχωpΎJ ΧΟΎ) τ-η wcψ- .
βλησωα:ρη ε τ' GCΌc:σΊjpΎJ zozη τη όψ.ηpιτ, ε -:η ςηψεχ
σε 1ιΟη ιετη z3ε κοχ3ισι•ηη κα: χε~οιετ' εόε όηΌηpψετ'
εσσι;ι• ε ιχΌτω όωcχλ ψιcχλιχ κωρ χερι μ.ωχόοχ ετ' εόε ωηρ,..

MrΘOI

'!ttp ι'fτοl, εlς τρ6πον ώ:τιtε ιtιχχέω~ l~ιχρύvθ'Ι) κ~ ι έκ 'toD
lrxρo:;, δπw:; ε\χεv ιiποχ.άμ.~( χ.α:ι έκ. τοσ χεψ.ώνο:;.

Κι::ιι

-~δη έπεθvμ.ησε την ελ~·;σιν τοσ θέρους, δπως έλα:ψρuνΟ~
ολίγον έκ των uπερ6ολ(κών έργα:σιών.
.
Άλλα. κι::ιl -c~ Ο€~ο:; fιλθε, κα:ι ή ζέστ't), κα:t α! έργα­

ι:r(α:ι τοί) θερtσfΜΟ, ή μ.ετ~ψορd:

Ο't)λ- τών

έκ τοD μ.:t(J4κρυ~ψ.έvου ciγρou ε(ς -c~

όψα:τ{ων

ιiλ4ηιιον,

. κιχl

ιχι

ovoaρoμ.!σct κσcι τα. κα:λ'ΠiσιJ.ιχτσc κ~ι τ_α. πιχιγνίοιιχ ιοτ:ών­
όν't)λα:των, Κ%t άλλα:t Uϊtηpεσ(ιχt EΚ't'GιΚ'tCH XGtt

βα:pείσct~

ώστε το\1 έχ.α:μ.α:•ι χεφ6τεριχ 'Πα:ρ' ό,τι ήτσ τον χε(μ.ώνιχ.

Άντι όε ή χ.α:,τriστιχ'J'(ς του ιχδτη να. ~c.λτιωθtι, εγεινε
χεtρο~έpιχ. wHOΊJ όε έθισε τ:Cς έλπtΟαζ 'tOU ε(ς την
ελευσιν το;; ψ~ινοπώρσu.

Άλλα. κιχι έχ. το~ ψθινσπώρου

~ιχρ•.Jνθη· οι6τι κα:ι

ώς έκ τij:; μ.ε";α:χ.ψί'J'tως τοu σίτου έπι των νώτων ιχu­
τοσ δπω:; ψέρ"!J ιχuτον ε1ς τον μ.ι.)λον Ύχ ιiλεσθ·fι, κιχι
ώς έκ τών βαρέων ψορτίων -eωv ξύλων &. τι να: είχε να. κο­
μ.Cσn έκ τοu ~ρου:; πρ?ς θlρμ.ιχνσιν τών ιivθρώπων τ~ν
χειμ.ων:χ, κα:i ,οι' ιΧλλιχ:; έργιχσίcις τQ:ς 6ποίcις fκ:χμνε,
:ιtιχτεκούρα:ζεν ιχίιτον και τ?

~θιν61tωρον - τ6σον &rο·ι χα:i

~λλοτε.
Τοιουτοτρόπως, χ.ιχθ' ολην τ·~ν 'Πψσ-cροψΎ;ν τοD lτου:;,
χα:τεψθείρετο uπο τών

ιiκα:τα:πιχύστων

έρ-yα:σιώv, χα:i

'tών ιiτελευτήτωv κ6πων, ωσιτε δεν εuρε καμ.μ.{ιχν έποχήν

~α: θ' δλον το έτος, ιiλλ' ou-tε κα.μ.μ.ία:ν κα:τάστα:σtν τοu
β{ουΊtοu εόάρεστον χα: ι· άνευ κ61tων κα:i ψρον-:ίοων.
'Ε'Πt τέλc;υς · 'ήνα:γκriσθ'tJ να. fl-είν'!Ι ε•:ιχα.ρtσ Ηj fl-ένο; ο­
τtως είχε χιχl νχ 6μ.ο:ι..ογ-~σ'Υ),

δτι 'Π~~α: lποχη χι1i κ~~

ιt~στα:σιc:; lχ€t τ&.ς ιΧνάγχ.~ς κα:ί ιτ~ς ιpροντ(οας ιχύτij;
Κ(lt ο\.ίτ4> ~πέ6η pητ~ν, C.σciκtς &νθρωπ6; ιtις 'Πiσχει

72

ΠΡΑLΑ

wι)Ιtτη Όωμ.η χόη κιι όεε, τη θοχη σε cΌκοχ ψ~τηχ· ε'
;ιεχιτ εόε γ~ληχ' ε' rομ.αcριτ:ο .

. Πηρcσραcληz;αc tΌτη, πη χόοχη χερι χωκ (1-βετετ'
twρεχωρη 1ιθη (1-ΟΧ'Υ) χόη κητη βοτη, :ilη χόοκη κοχη
χωκ' tΌτη μ.' εμ.ιρη

xra:

καcτρη, cσο Ίtθηκη Ό:σεροψη ωηρ

τη (1-η τη (1-ψΙJΧ'ΥJ · τηχη

xra:

κοχη (1-:ση κοχη,

ε

ια;

cσο

1ιθη :κσχαcτη καcχη τη λιrηχ' ετuρε.
Πα:κητοι ωωχα:τη τηχόε,

Μοσ κηpκο τ' ι λ ηpηΌ ψωκόε,
Ίιθη βοτac κωρ ωωχοχ,

Πσε τη cσηρικηΌ τι λ ηψτοχ

ΜΙΡΙΜΑΝΓΗ

;

Ε ΒqΩΜΒΩL

. Mψψacxrcι ~cιτε χη χερη σι (1-ωσαcφιρ χ' τε βρω[l-βωλι,
tτΌηΑt εcσpιτη αcτη [1-ψΥ)fl-'Υ)ΧειηΌ εο' Ε[ΟΌτtτι [J-ΟCΟηστιΌτ.
fla;σ όρεκηση, κωρ ερόι χεριχ τη βιιχη τη ψλιιχη, μιρι ...
μacxrac ιθι:ιτη βcιωμ.βωλιτ με λuτιε σε ιχιο κει ψpικη, σι

εχωιχιη τΌ' ι"Ο, τη ψλι~ τηρη ~ετη[l-η, εόε ιλuτει ιχτtt τη

ψλιιχ~ΙJ βιχΌκη χτη κη οόη, (1-βη τη τΌηληχ' ψιC%λη ω­

βιχό. Παcσ τΌιχ ~σχη βgωμβωλι ρcι ε ψιετι μ.βηκη, ε μι...
eιμιχΧ[QC z;ω, σJQCσ ζQCKOXι't' σQCι, ε C!1"1Jψ:D'ΊJΌ'!ιολt βcιώμ.­
βωλtχ τωκε λιόωρη acτη ψορτ [1-tpη ΌτgηχrωQCρη χόη
μ.βηΌtκε 't"t:J σQCt.'

7!

ΜΥ θ ΟΙ

χ~l -tιχλrινCζε~ιχι έν -t<j) χόσfLφ -tούιtφ, v~ λέγουν, δτι

σ: περν~ σκuλινrιν ζω ην κ::χl γrι·ιόοcρένια: τuχη ••

'0 fLDOoς όηλοτ, οτι Ο'J~εlς fLένει όιιχρχ.ώς εuχιχριστη­
fLένος l •J 't<fι Κ6'1'fLq> τοuτφ, X.IXt ετ~ ούόψ{ιχ έποχη ij
κιχτι:lστιχσις βίοu εΙνιχι κtχλλιτέpα: -της άλλης, ά.λλ' οτι

πι:lντοτε έλπίζομ.εν όι~ ιτο
έποχην,

κrιl. t8ou

χ::χλλ(τερον ά.πο έποz.1jν ε!ς

oλoct :Χ[ έποχα:l !χουν το χιχχ6ντων.

Μετρ(::χσον ιτοuι; χ6ποuς σου,

Πλl)ν fL·~ ιτοuς 'γχ.rιιτrιλεlπ~ς,
Άψ' ολ' η q;ύσις XOitt'~

Πώς σu ζ ητεtς ν' έκψuγ1Jς

;

ΑΡΑΧΝΗ ΚΑΙ ΒΟΤΡΒΟrΛΑ.Σ.

' ΙΙ

,

.

. - ,

οcροcχνη υπη γ ε

'

-;:ο τ ε

'

,

....

'

πρ~ς ":O'J μ ποuρποuΛσι: προς

lϊt(σκ.ε•1ιν , ~σ-:ι:· ·)-πε ~ έΕ:Υ-;ο
:χι)-;·'r ·ι :.::~Ί. ο ::.::.όνω
; κ.zί ε~ςl:χ.
τ

"' ... ;:,.
σε π " ' υ-ε
-...ιΛ

Λ~., ,

Ι

,..., .·.) .

λ Ι<:.
• .,. J.,

η

• "

Ι

ι ι

~-..ι ~._.,
!-'"
" · · κ~ ..> f.ι-ο
.,, ,., ν
.. ...

.,

-;.l

ω:χι
τ·ϊi,..
,
· ι"'

χιχτιχχλίσεως έπλησίιχσεν, -~ rkρiχνη λέγει Π?ος τ~ν
fJ-Π01pμπoUA:X ίκε-i:ευτικ.ώς, O'tt έψο~εtτο νιΧ XO~~~'t":XL
χα: τα μ.6νιχς, ώς ξένη οπου ήτο, κιχl π:χρεχ.ciλει ιχuτον ν :Χ .
κο ψ. ηθοu•ι ε!ς τον ιχuτ~ν κοιτώνιχ, εlς ο συγκ::χτένευσεν
οvτος . Κιχl ό μ.εν μπούρ~πουλ:χς κιχτοcχλιθεlςτα:χέως ιΧ-πε­

κοψήθη,
'

-

ή όε &ρ:Χzνη ·tjρχιΙJε, κιχτιΧ τΎjν σu·ιfιθειιχv
\

ιχυτης, να.
~,

"), ..

\
..Q τον

περι τ uΑι7σ
't

'

,

t;Ύjζ, τ:ε~ιο~~ασ~ ο:u-:όν ι'Jχu~ως.
I

1

")

'

'

t

,

μ ποuρ J.ϊο~uΑCι ε.•. ς τοu ς , στο~ ς

'

l

f/.

ήΡΑLΛ

. Κωρ ωzηwix ·βqω~βωλι μ.β1J μ.εχ~iε ~ ωcσ~ ΛιόωρΎJ
ψ?ρτ μ.ιρη tθιqι μ.ιρψ.α:χrφ--η τη ~ει τ' ε::Λι31Jχ, cσο μ.ι­

ρψ.~χrοc rωcσΊJ?lE)I · ε ιΟοc, σε οc ιο ο::ω τ1J Λ~όηχ xrc:ι ειε­
μ.α:. βικ":ωρι.χ cσο τη ζf Λιόηχ XWKΎJ Ο ζω.

Π~οα:::σροcλα:
χc:ι μ.~η-τοχ . σε .χωκη . χc:ι 1c:ιχ τ1) cσρι'
τιιμ.η .~ τη ~οιμ.η βc:ιΌκη μ.ε ~ετc:ι τη τΌ·ηΛη~ετ κcιρcι ..

~τηρι εόε ζα:κοχ' ιτuρε ιΌτ' ιχόριΌμ.η χrα: ιχ1J, τια:τριΌ Ο?
ΊΎJΧΟψι ΌWμ.Ύ) χερ1) ΧΟΎJ τ1) τρc:ιΌα: ε τ1J ρηχοα. τη rοόι­
'tωρc:ι,

σι εόε cσηρcσ~οcλ1Jζα: χα θοτ1) σε,
Ωλκω 'Ιψ.εχ' εχό-ηc~οχ,

flo

ι;cικοχη σ' ε

tJ-YJ?rox.

ΒΩqΗ ΠΩJΗΝΔΩΚΩΡΗ
ν!Ύ) κερι ψc:ιρτωc:ιρη κει ΚΊ) rρωα: Όωμ.η τ1) C111Jpτω,.

σμ.ε. νΙη οιτη 'ισωcιλ βωρι τσα: cσωμ.βα:κ cσηρ τ' ετιρ ε
τ' εβηχ cσληχωρη τ1) βοcιχη σε ιΌΧΎ) τ1) z;lεΌωp1J ε3ε

ψωχόιτ Λοικωρι>~, ε ιθα: τη βη"ΚΎ) Όrοειτ ε τ' ε-οτερη χόη
Ότιελ1Jσ,-qοτ?~ιλε. Π? rρωι.χια: χrα: C111Jpτεσα: εσα:t
εΌωμ.α: ιθα: σε σ' κει qοτσ~ιλε. !ΌΟ)Ιι ϊω::σηρ1α ε ιθα: σε

μ.βη K1Jτ1J ό;sα:Ότ Ο? ~ετε χόη θα:χc:ι τ1J τ1J cσρεσ Χ ΎJ ρο­
-.ο~ιλε τ1J ρε, ε χισι μ.βηχ1) τ1J ~ει. Γρω α:ια: εμ.ωα:ρ
α: τη χΓα: cσρα.cσα: ψΌε:ι.α;ζΎJ, εόε α;τιε τεκ cσο tΌοκ ι μ.α: τη χ τη

ΜrΘοΙ ~

"'Οτε όε ό μ:rtούp[J.itσυλιχ~ ~γέρθη 'tO -πpω1 xttl ε!8εv έιχu.,

ιτον

)

.....

('

I;'

,

κtι 1ως οει:ιφ.εν~ν

παρεκα:

'

εt

, ,

\

't'Ίj\1 cχριχχνην νιχ

'λu:τ·~· Άλλ' ή ιiρizνη ιiπεχριθη
κότητcι, λuπOV[J.Clt ψίλε, O'tt όεν

'

't'O'I

!J.ε ά:tεzνσν ιiπλο"t­
ν χ σε βοηθή­

f.!l- πορω

σω, όιότt έχ. cp·)σεω; Ε!J-ιχθον ιz.εν ν% όένω ά.λλ' οχι χι..l
νχ λUω.

'0 ι-ι-uθο; fJ-ά~ ειόά.σχει οτι όεν Ίtρlπει ν~ σuνιχν«στρε-pώ­
μ.εθιχ η ν~ σuγχ«'tοικwιι.εν μ. ε τ' ιiνθρώ-πων 'tών όοποlων ό χ ιχ­
ραχ.τηρ χ.cιi α.{ χλiσεις ε1νχι ιiντιθετοι των 'ίJ!J.!'tέρων,
w- λ

ιχλ

ως

θ'

. ,.,_

α: εηε•Jωμ.ε•J πσ

)λ,

,

ι

α:κι; ε.ς χιχ

λ

\

\"

επcι; χ~ι Q'Jσχε-

ρεϊς πεpιστciσει; κ~Οως λέγει κ~ι ή ϊtcιροψ.t~.

'0 λύκος την τρίz tt 't'Gυ άλλά. ζει

•Αλλχ -την σuv-f,θειά.ν

'tOJ

οΕ:ν μ.ετιχ6ά.λλει.

ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΟf.ΜΕΝΟΣ ΑΝΗΡ

76

ΠΡΑLΛ

ι:σριτ X"IJ όεr"ΙJ, rιιο ικψιόοι με χη ςηρ τ"IJ χόριΌ(J-'ΥJ ε τ"IJ
κωα:ι Κ"Ι)τη κηχrη·

Molj' cσρε, ιι-οσ cσρε qοτο~ιλε,
ΚωΌ τη cσρεlj'η qοτο~ιλε,
Ι~όεσ rρωιχ εόε κοcσιλε.

Ποσι· 1ε1ι K"IJ't'? ψια:λα: βωρι ωτρ"ΙJιι-β σε

!J-Oij'

ι~~ισ

ψ"Ι)μ.ιλα:, ε α:Ότω σ' a1pεω qοτο~ιλε a10 ωcσρωχρ cσριχa1η
[J-βpα:z;ητη, ε ιqηψεω rρωα;ση lj'ε't'Ό ιr Α α: ω ε cσΌε χω κ'

ισολι qοτο~ιΑε. Κ ηΌτω Κ'Υ)tΟ rpωα;ιιχ όιχα;κη rοόιτι
τη τρηι-ι-~ηχ βωqηχ' εσα:ι s τ' εlj'tλ α:τη χό' ωt"Ι)ρα; τη
σα;ι τΎJ ι-ιοσ ΌΎJpβεχ, cσο τ' εωΌ-.ιχ α:ι α:τη ι-ιε ΌΎJpβισε
τ'Υ) τι(;(.

Κω~"Ι)χόι χα. ό"Ι)ψτι:ιχ -.'Υ) χωκ'Υ) χα. κιχ χι ε 't'ΎJ ~ψ ι κ α. 'Ι η

βεΌΎJ3ηχηlj' εόε βε7ΎJ!l-1Xq"!J7 σιχ 't''Y) ι-ι-β~ψη ~~Ό 1ιθη
ψια:λα.τ' εκοτιχ ε 1ιΟΎJ rοηρ'~εχόεσετ ε3ε τηχεΌτια:ρετ χη­
ρηz; _.ΎJ χα. U1ΎJpτσιελψ\Ύj tα.Ότη xra. εόpειτα; ε3' Ε~ΎJp­
τετΙΧ ωό η τη f1-ΕΚόtΎ)7ΎJ• cσο τη μβα:χψι μ ΎJτΕCΙJΎJΡ χόη
't''Y) όρειτα.τ'Υ) ψια.λα: τη φιαληριση ε3ε τη όρειτηριlj'η.

ΔΙΑLΗ Ε ΦLΎ'ΤΩΡΑΚΗ

νΙη όια.Α'ΙJ τΌ' ιΌ όηχη Όωμ.η χόη τη βωκωρα. cσεχόα.
τη χηΌη ψλωτωρα:κΎJσ', ε1uα:κ ιχτη τ' εz;ιι με Όωμ η rοω­
θψ. κrιχ χ.ηρα. λuf.ε κτε χα:τρα.. Νόη τη rο ηη, ΑΎJψτοχ

τ~ εz;ιι α:τη οικσιχψ!σ (βε9ιχσ) κόη κη ψλετΎJ

λuλε­

κω)fε (rοιχcσα:ρωκόε), χιχχ ι τ' sα;ωΌτpοχ ιι-ε ΌΙΧCD'Κ ΎJ τΎJ·
τια. α.τιε το:rη κ(!.)λοτηχ μβΎJ κη rοχΟζ ΎJ μ.εχε κσε· ε κα:χ ι

11

1\ΗΘΟΙ
1%tJ't"f) 't<j} έτpr%γψ~-φε
ciχ.όλοu~ον ~7μ.ιχ.

μ.έ 1tp<;σ'ltε1tO~Yjp.ένην 'ψωV~V 'tO

Μή κ6πτε, μ.ή κ6πτε τuλιγcίόι,
"Όποιο;; κόψ!) τuλιγ=ίόι,
Το~ '1tε~ιχ€νει y:n:;ι€xct κιχt κόρη.

"Αμ.ι.χ ήχ.οuσε τοu; λ6γοu:; τούτου:; δ ιiνήρ έψο6f.θη
μ'ήπωc; τοϋ ιi1toθciν"{J ή γuνοι(χ.ι.χ κιχι οuτω 8εν έ:χ.οψε
τuλιγciόι, ά.λλ' έπέστρεψεν άτψιχκτοc; XIXt Οιηyήθη

τi) γuνΙΧtΧt 'tO σU!J-~ιΧν ΚΙΧt OtiX'tt ΟΕν fψερε 't'UAt)'tXOC.

Τ~tοuτο<tρόπω:; ή πονηρ:Χ ιχuτη γuν·Ιj κι.χ-;ώρθωσε νιΧ
έκψοeιηι τ~ν ιiνόριχ τη; όια να μ.·Ιj έργcίζητ~ι ά.λλιi

νi την τρέr'!JΙΧuτ~ς όιιΧ τώ'J χ6πων 'tou.
'0 λό'(Ο; εί'JIXt O'tt ΟΞ.ν 1tpέπεt VCt f.μ.εθΙΧ εuπιστοι, 'Υ)
μ.ωρ6πιστοt, wστε

VGl

Οώσωμ.εν ά.κp6c:t(jtV εi<;

'itcXV'tiX

λό­

γον κεν?ν 'itcxντo:; γ6ητοc; χ.ιχι 'ltλcίvou, wσ-τε ν' ιiπcτρέψ!l

-~μ.:Χς άι.Cι 'i:OD πρέποντD.; ΚΙΧt τοD κctθfικοντος, ιiλλ:Χ

ν~ ·

βιχσιζώμ.εθ~ μ.iiλλον ει:; τ~u:; όρθ~u:; λ6yοuζ, τοD λογικοu ·
χrιt τij:; εικιχιc;σι.ίνης.

ΠΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΤ.ι\.ΛΟΥΔΛ
Πιχ'tς τις, δλως ιiψωσιωμ.ένος ε!:, τα ώpαϊιχ 1tτεριΧ μ.ιaς
' σu λλ αο;ι
"' ιχuτην
• ' μ.ετΙΧ'
χ.::.ιτ 6πιν νct

' ;i;
w
'itε'tΙX λ οu~ΙΧς,
ετρεχε

μ.εγι:Χλ η:; τ:ροθψίιχς άπ~ &.νΟος είς άνθος. 'Εν πρώ τοις μ. εν
tζή1 τει ν :Χ την· τ:tι:iσΥ) εξα'.ϊνιχ έπί τώv σ.Jλλων ΙJ.t:Χς πcc'

Ι

ι

'

1tαρο:Jvας- &.λλc;";ε όε νιΧ καλύψ'!J ιχuτfιν ιJπο τ? σκι cίόιόν το:)

"

J! Ο
"e
) ' μ.t(;(ζ
~ Κ:Χ' ) 1UΚΟζ μ.ενε,~)
J:' ΚΖι' QG~λλ Ο';~
t.'l
~ IXU"tη <.ΟΟ'1ΧΕΊ
c:.ί.t

78

ΠΡΑΙ..Α

A1jroτox τ' ει;ιι μ.βη χη όεrη τη μ.ηοτεση· rοα.11 κτγτη

τ
,
'
ωμ.βετ ιωα:τωχτωρ-η εό' ετσ-ηχ (1-β-η θQχ ιξερ-ητωα.ρ-η :ιιη
όοι τ' ει;ιι α.τιε η:)ιΌ χόεχωρ-η (1-βΎJ χη Ότρα:τ τη μ.α:­
χωΌα.:ιιε~ετ.

Φλuτωρα:κ', α:όα:, εcσα.fl-βετωρα: ψλuτωpQχ χι-α: χ-ηρα.
Λuλε χτε

χιχτpα:

ε κη;ω

τ' εz;ιι, ιχτιε τ' εz;ιι 1ιΟ-ηχη

tΦΎ)pΝΗτ χrιχ Γ ΑιΌτηρ.ετ' ετιι. Μ β-η τη ωιχστιχψ,

ωοσι

εαϊοt χruλτωρ'η μ.β'η lΎJtJ.σ-η ΧΟΎJ χη rοχΟζ1) τρ-ηχόελtχ'η

.

"

ωχιοθ μ.βη τ-η ε τωκε rριχωωρ-η ιχτη μ.ε ψοq'η τ'r) μ.ιχόε

εό'ηρμ.οι ΧΟ'η rλtΌ't'εpε τ'η 't'ιι.
Φλuτωραtκ' α:όιχ ωο σι ιΌ ro1Jp τη χrορόωρ1), εό'ε Όtχ
~ιορ-ηχη ~ιιχλ YJ -tΌ' ιόημ.cσει ΦΎJΡ ιΧ";ΎJ, ιψολ ι κηΌτω.
Η-ηz;οο χιχχι, οι α: λ η θ' ψ, τη cσοtστα:ιμ.ιτ' ε' όηΌηριμ.~ετ,

(εΌτα.ψηψτ) τηχό, ι [J-βΎ)'1Οχω σε 1ιΟη r-ηz;ιμ. ιΌτη σ;ο~ι
χη ψλuτωριχκ'η ωεχΟΎJΧΊιερη τΌΎJ χόοσε (1-ωχό'-~ rορεχκ-η
't'r) Ό:ΙΙUαtpα:τ-η τ-ηχΟr. α10 ι:ιόιχ κωp 00 τ' ιΌτfΎJΧf"ΟιΌ fl-E
-οωμ.-η Οα:Όωρψ. όο τη τ'r) χω[J-βα:σεχη χό-η rρωΌτ τηχο.
1\Ιε τη ιτιεραt ψιιχλιχ, ίΨ~ψ.' ψ.ιχό Λεχ χελμ. τ-η μ.ιχ3.
Π-ηρcσριχ λεz;α: χα. μ.βησοχ, σε όωχετ-η τη ι ψι τη
μ.εσμ. -ητ-η εόε χ ο-η f"ψ;ιμ.ε, εόε χόη χελμ.ε· ε 't"ΌΎJ ψα:τμ.ι­
ρ-ηχ' ετtιχ χεριω ι;' ΟωΧΕ"t'ΎJ τ' EKΎJfKOXΎJ cσηρια:Ότα: ~ετι­

ωτ, cσο ω-ηρμ.~ρηχό'α: ~ετηχεση τιοt, ε χόη z;-ημ. ΎJΡΎJ τη
τιιχ, σι Οοτη εόε ωριχλα:·

:Μο.,- ωrrιz:οψΌ 'Γ1JΖ:α:pη,
Μοσ

ωχελμ.οψ-ο ιχελμ.ωιχρ-η,

Π ο ψεσfl- -η τη κ ω q-η "ΎJ ιιΌ,
Σε ωθωλα. εχηχ' εσιχι cσψΌ.

ΜΥΘΟΙ

19:

έπi ~ων χΧ~~ων [.Ι.U?:tou· &.λλ(ι. -.ώριχ έgάόιζεν ιiχpcποό-η"=ί
χcχί ·ίjτο β&:ι:ίω; ~";t ·φελε -.·~ν σ:;λλi6η
χiθ1Jτο έπί στρώμ.ct-:cς μ.αvι;,uσακ(ων.

πλέον ϊνΟιχ έ­

'Η &στα-:ος εμ.ως πεταλο•Jδcχ έϊ.έ.._ιχ ά:π~

ιΧ-.θος

εt;

&νθο;, χαi ε;ω νιΧ .. ην σuλλάt;yι, έκεϊ ν:Χ 'tfjV σ'Jλλά6"!1,
όλοεν οιέψεvγεν έχ των όrχχτύλων -;ou. 'Επl τέλως, ιiμ.ιχ
tίόεν αuτΥjν χατ<Χ το ~μ.ισu ε17όυψένην εlς χάλuχcχ -:ινιΧ

c;)ρμ.ησέν έπ' cxuτijς, XtXt auλλαμ.6iνων cχ~τη~ fJ-~'trt tJ-Eγci.:..
λ ης δρμ.·?j:. συ'ιέ-:ρι·.(ιεν cχ·>;·~ν ε(ζτο•)ς ?αχ,..ύλ~ςτοu.

'Η τ.ετcχλι:.·5~:.ι, λcι~ο~ν, ένι'μ εv:ε'λλεν ·Γ1 ό-η ν:Χ ά:ποΟi·Ψ!f,

και 6λέ~οοu~:Χ't~'tαλαίπωpον παιοίι:.ν Γ.>:ι {λυπείτο ει'α.u­
τ·ί)ν, έλά.λrισε 'iψ~ζ α.ύτο οuτω πω~. K1-t'Ccxξε τώρα., 'ΠCΗ•

όίον μ.οu, τ~ ~έλος τών έπ~Οuμ.ιwν σου, χ ::ι! μ.ά Ο ε δτι
7tιiσα εuχαρί~τησις είναι ιJJς . μία Πετα.λο-Jοcχ ποιχιλ6χροος, Ί]τις, CΧ.ν Y.cxi ou·ιcxτcxt μ.εν ν?ι σΞ. ε•.Jχαρισ-:tιJσΊΙ
ειc; τιΧc; όι~σχεόι:iι:τsις σQu, ά:λλ' δτχν σuσψ!γξ'fις α.&την
μ.εΟ' uπε?6ολ •.χ1)ς ε_πιθ•Jμ.ίας,

χcχ,.cχσ":ρέrετcχι

ε\ς

τ·f)ν

όeάκd σου. l\1~ άλλοuς λόγQuς ή uπε.ρ6οΧικη z. v ρ~ τίχτει
uπερ6c;), ικ-ίjν λuϊtη'Ι.

'0 ΙLUθος
ΙL!iς ει;ι:iσκεt, δτι π::-έπει να. 1)!J.e.θα ΙLέ't~tQt
Γ.
,'
•·
r

είς ςΙjν z.αρiν [.Ι.ΙΧ~, κχί r.έτrιοι είς ,.-(;ν Χίιϊοην μ.ιχ~, κcxt

6τt εεν ϊtpέπεt ν:l. ζη-:ώμ.ε'Ι 'tfjV e.?.J--uΊ_('J.ν μ.ιχς έξω 'tOίJ
έαuτοD μ.ιχ:, ά.λλ' έ:ντοζ ήμwν αu-;ών κcxl έν τ{ι καρεCq.
Υ,μ.ών, ώς 'λέγε: κcxl ·~ πιχροψ(ιχ·

Δεν Π?έπει να. χιχίp~ιζ u~οe.ρtολικώζ,
'Αλλ' QtJ-νε πά.λιν νά. λuϊtijirat uπερ6ο/.ικώς,.Jι {
' '
6
τ ο. ο~ος ;'fvε
ρεt το αγγεΊ. ν του.

,.,.

.

'

80

ΠΡ.Α..LΛ

ΔΙΑLΗ Ε JAIΘI.

NYJ όισcλ1J τωκε χrωλτ<ι>ρ1J όορΥ)χ' ετισc χό1J ΚΥJ KYJ.xCιτ1J σJΑΟτ μ.ε Λσcιθι, rρωςόοι σσc μ.ωχό1J μ.βσcι XOYJ
rρωΌτ. Πο κωρ ΟεΌι 't1J χόz:ιρ 00p1JX1J xroc ΚΥJΧσcτιχ
"1J"O'tW rρωςόωσcρ1) [J-ε Λσcιθι, χωΚΥJ fl-ωXO εχόςιρ όοτ
tσ1jp fJ-ΙX01JΌ'ttX' ε' rpωΌτιτ ε τη χrωΌτΥ)τιχ' ε' rptKY)σ'
ε' κrιχσcτησΎJ.

Σι Λ 1Jψτοι ΌωfΙ- '1) σJΟ σ' ιι-ωχο' εχόςιρ 00p1JX'1) xrσc κη-­
χιχτσc, ε σι χωκ'Υ/ όωσcι τ' ιλσcρrοχ Λσcιθιτη, r;ω τη κΛιχ-­
ρητη, ε [J-ε Ci1tκηλψ Λ ηχrοχ ψσcτιχ ετιιχ.

i'I '1) κερι ψεχττΌψ τΌ' ω1ηχο σcτιε cσρσcχη, ιόιχ χη
τσοσπι σ1 ορσι τη (J-ιρ-rι• Δια. λ ηθο, ιθιχ, r;ηρη τη l1JiJ-σa.τη
λσcιθι ε ιχΌτω οο μ.ωχ;η

χόςιερΌ όop1JXYJ χrιχ Κ"ΙJ-­

χσcτσc.

Ηηρωριχλ ηςΥJ· στη ρ 'tYJ rοηρβλοψ η ιι-ε κολσcι χε~οιετη
't«XY), οωχετη )fYj τη rοσcκησοt(J-Υ) Κ7J 'tΌtK7J 07JΌΥ)pψετη
't<ZXYj.

O~ε't"IJ cσιλεχ• χόη ψωqι"
Με τσεrοηζ'Υ) τη ψορτη,
i'Ιηρψ;τη λεχεχ Λακωρι,.,

Ε Ότιχεχη XOl'j rοοτη·

Πρσc cιιτεχη ΧΟΥ) OYJΌY)<:jt(J-,

Πρa. fΙ-βλa.κεχη χο-η λακ1Jf1-ψ,
Πσε τηρ' ιοωιχχη ~E>7J
τ· ψιχcιχ' ε τ' ιcσοχτισχ-η

Α' ε ιλςιτ' χό' ιΌ τ' ι)fιΌχη·
Πο κωρ ~ιεχ χερα τη ~όεσιι-η
l\Ιοσ κ' εχ1J ς' f1-ι%Cjfl-η cσιεση.

1\ΙΥΘΟΙ
ΠΑΙΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΛΡ1Ά

81

82

ΠΡΑjΑ
KOΠILE Ε Β:ΕΔΡΗ KLIΊ\IH:r.

Μη κ~ωηλε ψΌ~τ~ρε ~ει χοη χeιρη fJ-ε χη ~ε~ρη κ ~(u~
fl-ΊJΌ ~βη κριε τη σ~ι τ' εΌιτ. Νό' ω3η 'tΌΎ) ωγιρ~ει
[J.εχόοχει ΚΎ)Ότω. Με cσαρετη 'tΌΊ) ε~ μ.αg κωp τη Όε~
κλ Ufl. ΊJΌ'=ΊJ ό-; fl.WX~η Ό-;οχ τη cσΊ]p[J.βηλε3ωρατ' ε' ο~εψτ
q

Ρ

τΌη KΙXfJ- 'i·~ρη fl-ι--ΊJ χ

'

~

~

αχη, χοη τρε :ιιιχ~ τ~ο:σα:.

l\Ιε ΚΊJτη ψω~ταχ ό-::ι τη ~ετε χόΊJ cσιχχηιρ κω όο 1εχ
ΌW[l.η τpψα τΌη ~Ο !J.βετεχη τη ~;sωόιτωpΊJ ε fJ-ε rολη­
ΧΙΧwη-:η χτε fl-ωα, ε τΌη,( ητη ~-::ι [J.η βηχηχη κψ:ε ε όο
μ.η κηpκeικηχη ·στ~ρ rρω~. Πο ω κλ~σε ε~ τ' ιχιεθ

ιχτα τηρη cσc.Ότη, fl.ε κ η ερη τη λαρ-;η, ε fl.ε κη κριεό~ε3ωρη.
Ι ερόη [J.tpη ~ιχιςφ-η lιηη κ-η:ο fJ-EXGψε 'tΌ' tΌκω ...
c:αη χοη roηp fJ-EX-: τη (jαι. Ε τωκε θηχη κηΌ:ω ~:,'JO

fJ-E

Όcσειτ κριετ

' εΙJ"ιχι, -

τη

('\

οη9"=~-" σι

σ;c.Ό-:η ωzοΟ gεόρα fl·ε κΑu[J.ηΌ:η,

,.

;":

,.

ο

ωχ~"χη cuηpόzε εόε τ η q;ατ~ιρατ

('

ο~ι τ

'

ε

β

ηχ,

-

ε

ε βιχΝιη fl.ε ατη

. ε~::ιι.

83

1\ΙΥΘΟΙ

ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΝ Γ ΑΛΑΚ ΤΟΣ

κ6 fYJ

α

')

' ,

-tη;

'
νχ

'

,

<:''
'":t~ χωp~ΙΧ";'Οί.Ο.J ,(Χ U'ί'Π')j'ΙΧ~'Ιε ~J.E. [J-LIΧV ΚΙΧfΟΙΧfiΧ

, •
ετ:ί

..
'tη~

..
κε;ιχλή;

'
't~

"),' • f
ϊ.ωΛ"ψ{ι ε.ς

'

ι

-:η·ι τ;ο-

λιν. ΚcιΟ' 6όc-ν ένψ uπ·fιγαινεν lc;u"λλογίζε-:ο οu:ω πως.
Με τΧ χp·ήιι-cι-:α 't~ όποiα 0~ "λά~ω 6τΙΧν τ:ω"λ·r,σω 'tQ
γά.λα Οχ οuνηQω νiι. αtιξ·(,σω τ·Ιjν παραχ.ΙΧ'tΙΧΟrίκην .. ων
ώών κ::ci 'J~ 'ti κάμω -τeιuλάχ ισ-:ον τριακό·ηα.

τα αuγ7. τχvτχ θ~ έκκολάψοuν ':ο?.Jλά:χιστον Ο!ΧΧΟ­
ο~ νει;σσοt Ο :Χ ιι-εγα λώσc;•;ν,

σίους ϊ.εν-:f.ΧG'J':Χ νεΟ'JσG'Jζ.

'

κα~

.

θ'

• ,

'

χ τeιu; uπαγω

χ

ι;α

,

,

'

ρισ-;eι'Jγεvνcι ε~~

το-Jς πωλ(.σω τr/.;)-d.χι'Jτι:.·ι

5

'

.

'

τ·φ r:ι.γeιρ'λν νχ

όραχμας -:ον ενχ ί'.:χΟ' ·Γιν

έτ;σ·ι-Γ
ν τ~ 6:)•ιί~ια
τ;ωλο:ιν-;αι ~κ~ι~:Χ.
ΊΌ:c;u:ο-:~όπω::,
ι~ 1
'
~

.
το Πά.σχα Oi εχω ~;:κετΧ χp·i.ιι-αι;α νi iι.γορά.σω Ε.ν λαμ.'Πρ~ν ψ6ρεμ.α.

Το yόρψα

θiι.

ε!νιχι

πρci:πνον κcιi

μ.οι.νό(λι 't'fjζ Κεrαλ1j:; κίτρινον,-στά.σCiU

το

VX r~ώ,-να:~

χ(-;ptνον, ε~ό'tL τb κ(τριvον χρwμ.ct [Ι-Ο! άρμ.ό~ει ΚΙΧAA!­

'tEfGV.
1\Η τ(ι ψόρφ.cc τοuτο θiι. uπά.γω ε( ς τ·fιν πcινήγuριν ΕνΟχ

Oi εΟοω 'Πολλο·):; νέοu~ c,'iτιvε~ θiι. ~u.ε θ:ωι;.ά.σοuν
κεz·rιί
·Ι

,

'

'

νι:r.ε~·

και

β,

ι

Ε.')ΙΧ ως

' '

,

'

,

...

χ 11-οι ι.ρο:ειvων -tχς τ;ρι;τχα-ει; των.

' .,

'Α-λ λ' εγω

,

ο·

' '

!l·ε U?Cι; α.γε?ωzr:ι•J

'· '

θ χ ccτ:-:,ρp C'ψω

~'
οΛων
τΙΧς

'Πρr;,τiσει; καl Οχ σ-:?i'fω τ·~ν Χεy'Χi:Γ,ν [l.QU :/...-;' rι/J:r!Jν.
I

Ι
Α Ι:'t t~εcιt ::-ι:·Jταt πο \U ε·.Jz.cιρt~ι:
·r,σ~ν ι-;. ·r,ν ?~ 'Ι't?.σ~:tν
'""'

-

-.. .."

)

..

τη., κ ρη~,
- •

έ

'fjτt~
<:'

'

'

.. ..

'

'

., ,

r:o

ί'.ε7αΛ'ι;v τη;-ο,ιΧ νiι. cε{ςy) τ:ώ; -~ΓJελε
rr -

ι

"

'

ν τψ α:-ι-α κ,.;~ α~-::ινι');ως <:σ-:ρε'tε
" Υ
I

,1

,

1

\\

,

κif1.Et
l

r

-

\

'

τ·φ

καl
, ...

CiU ,ω πως κα-:ω επεσεν αιι-εσως η κ~φ-:.αρ:.c ιι- ιο. 'tO γα. Λcι.

έκ r:·~ς ΚΕ?αλής 'tΎJ~ καi σJV Gι'J't'W
r;,'"λ (J. 't(J.'

'",

·"". •'-' •r .. . ,

τ ,,

'

σzεc~cc τηζ.

u,_~~,..6-ω""'

,

'

··

Ε.ζη:.ανίσθφαν ΚC/.t
ι

·

η ί'.ορη ειι-εινε κε 'Η)

')

γα.r, cιr.τ ο:,
ι) .

84

ΠΡΑ.ΙΑ

~::7η, xrcι cuωλιχΟ~"η, >ψχ cu~ρε"·fJ,

I'

xr~ "ΡΨ·~-:-η, εcε

•μ.βp~ζ"f]':η ~'ϊα; Ό:JΤf]?Ξ77., 7ΞJJ7Ξ. ~ ωσ;ησ;~~ΌΧΊJ lι0η ΌΚ~­
μ.~τ' εσα:ι μ.β ·fjκη.
Πη'"-,.α;)
l~"'.Jr
' ·IJ~~ ·IJ·

y.,.,:r.,.·r-~·r:
41' ,~., J

κ,.,.
i"'"" )\α; t'··-.. ·r~·IJ
~"'

ε3<.... ~·
ν

·r;x4

ε·ιιςησ;α:pιτη τΌη ~ΊJΡ'~Υ.'Ι)ΧΊ] μ.ιιηε .-..;~' ψ!J, σι Q~'"f)
ψια:Λα., α. -:Όη ~Ίjλ"f] τ'ωμ.η Ό:-ιψα; x~·r;p μ.ε.χ"=, χωκ' ι~ηκηχ

,

,

α.-:c. κ ι:./, α:ι-:.;:.

iΊJ

1

r
~v ίjΌ":ια.

r
.;:.:ε.

r

cu~ιϊ:τr,χη τ-α":μ.tρηχη ':ΊjX"f)

εcε


κρ · εΛ::ι.(':Ί'j7 ~ Χ

ΌΛψα.-:-η

vΠJ?""

-:ι:ιχα., σε

Χ'Χ.

χόηpλι:.Κ7Κ 'f1 ΧΊj [J.εχτια.-;η -:οχη.

'ΙΥΑΙτΟΡ

Α-:-ιε ":ΞΚ

ΒΕΚΑ ΤΣΗ.

κω Όκοχ χη luα:ι-:op X~Yjaπ;p χη ς:-ωΝ}

roo
ι'\

<'\

EhE

~

r

"

f1

fl-E c.u9ε;.ι χι:.η ι:ιι:ιp·r,, ωε ΙJ.ε )Ε.\' σ:=ι.-:; ":~ι, ωχ-:.:.·; -:η χrρι-

•" ει """
Ρεκα.~,.,.,.
ι;r- ... ,.r:· (J , ·-κ--r:ί u<
α.,....·r:
ε~<
"''ί Ρ
.... •ιι ε;<
"~ Γ.ιηι'· ι pcι.L
ι·~
• ι ω'·-,.<,-'
·'ι r'~·•
"~

κη κοrο<: Οηλr1 z;~.
,

,

I'

"

Σ.ι α:όα. ωlΤ1 ΧΟ luα.ιο:~:;ι ΙJ.<. ι:ιu ιJ.εχ': κωο

~ ·r:~ 11-~·"
,..,u ' ....< ,"'..r:~ω
-"
ι~ '~ ..,
4 "
σ"αιμ.

I'}

tC~ 'ζtαpμ.

ι

'

,...•... ι::.\,..:
•.,.,-,

"'""

Κω"ωpω

~

~,~,
< ,...• <~-ιι
.,.. ... ......
""
.... '-- "' " . ,
('\

ι

ε
ι

~

ωοι οu~ε.:<ι

ιJ
"r' 'f: ~η
ι ..... :..ι Ι
"'
i.'

i

,.,..."'v..ι
J,.

"

ε XWKΊj ΓΟΟ~":~ X':ι ~ Z'fj ;J;Ξ.Χ':ι"f).

« '1\Ι.;:ρε Ζι:.τ,-ιΟα: ;.ιεχι,-κω;η 11--:-σ ξ η;:;ο 11-βη σu όu
z;η [l-βη χ η zε.ρη. Ν ~η ΙJ.C.'J' κ ·ιιχηκεΌε τrικιεpη Χϊα: Ό::;;η­

ρεσα ε' Οη}ψ;α~ε.-: κΧ'α'J'ε οοι κεΌε {-J.~α;ιτω~·ιι μ~η ςα~
β::κατ'J'ηχη -:ηχόε. »

Πηρα:::vρα:λη;;;η· Όωμη zεpη zω:J.~=ι.σψ~ χ~ η -;η χόιε"ωρη

τ'

·r,χη

αι ":ΌΊJ l'J~x

"
κωp χοα:zψι
p (J..ιη

1

'7'f)

"
ou

"
χοη

;.ι·r; ) , ψ. ε·

σε w'J'ε

ί
;;; ·r,~η ~u ΛΞ::;;ωρα
μοσ χηχ ·ιι z;ε 11-οσ Υ.α:"

τpιχη, ε αι ":Ό'fj X·r,y-:ox ":η ξ.οα:ση όΙJ z;~l '":'Ό'fj ~ιzη ξε"Ό
ε '1
Ρε-:Ό, ιΙJ.ε 'ΚΎ:ι rω:,
;;;' εc.ε-;
~
11

U. O'J'
~

z·r.
'

ΜΥΘΟΙ

Κl'~lΙΓΟΣ

ΚΑΙ .ΞΥΛΟΚΟΤΑ

85

SG

ΠΡΑJΑ
b..ELΠHPH Ε κοqΒΗ.

Μη όελcσ"t]ρη, cσοσι cvαω κη κ(ιqβ"t] "εκ cσο κω ψι [J-βη
κη όεrη λισιτ [1-Ε κη τσοcση όιαΟη χόη cσ·!Jp rολη "C"I)

"

σαι, ωΛασ cvpαxη ε z;ωρι "η [J-Εχόοχει

χrα rολ' εσαι

σι

cσο

.

τ

ια

v-ιq

ατη -τσοcση lελη τη [1-ψη.

Κητ>τω z;ωρι τ' ψιq ατη με -τη v-ιρη ε τ' εΧαικα":tσ.

«0 μοι

z;ox' ε~ωκωp'» ιθα· «σα Όωμη ΓΎJζ?Χψ σοτ cσο

κωρ Όοχ βωκωριχη τ' ηχοε ":Όη ΌκηΚΛεχ
"':
':'\
'

cσο σι όϊελι,
,

εqησωαχη ~(ικιχη τ' ψε,

r-' ωz;βαpόη

εcε cχτο cσεκοηρατη τ

..

(\

ηχοε "=ΎJ κlιφα

(\

σι μηχοαψΌ,

εόε σuτη τ' ψ

μ

χrα βωχωρια ιο"ε. Ν~η lηεu·ΙJ cσο ε3ε z:ηριχ' τ' ηχο
τη σιpμητιχη, σ' καr- χόοχη ~~z;Ε;εσε σε όοι μβε";'εΌη,
Cjlαp' ιcσρεκωρ' εόε χ( αu».

Εrηz;ωαρη fJ-ε -:η -τιι\α: cσηρκηόει\ε, κο~βα:χαση rcKηx'
εσα:ι τη κηχόοχ κη τσοcση κ·ι;χrη, ε cσο κωρ cσοΌτ' ιρα
τσοcσα: ε' οιαθιτ χrα: rοι\α, ε μ.β' α:τη ο;;αΌτ όει\cσ-ιίpα
ε~ηr-βεω ε ικω, τωκε θηχη,

«χόη κιΌε εόε τσχ

cσα:κ

ο
τ~ω χοη κοκη τ ηχόε, ο οι ιεσε μ ε:J ~~-;;. » κ ηυ-:-ω κοq?α;
"

,

"

"

t

εz;~z;η ωμβετ ~ετη[)-η τη κΧαχ μαq·φψηχ' εσαι.

87

ΜΥ ΘΟΙ

ΑΛΩΠΗΕ. ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗ

'

,..

'Α λ ωτ.η:; τ~c. 1~οοuσcι
"'

'

κ~ Ο ημ.ε'Ιην ι:. πι\

'
κορωνην,

1

κλ

'
cx-

όou με εν τφ. iχιον τuρoiJ έπl το:; στόμ.:χτο:; cχuτης, έ7tλησίασε κ:χi ·ί]ρχισε ν~ όι~λογίζητα~ 'ϊtώς να. &.ψcιι­
rέσyι εκ

'tOU

σ-;όμ.cχτος cιuτ·~ς το τφ.iχιον

τoiJ

CXU'tO

τuρoiJ ιο;ο κcχλόν.

'17tεFε'Jχ_α:ριστηθεϊσχ ύπ'
I'

t:

,

'

κορωνη Ίjνοιςε το

~σμ.αιτος,

ι

σ-;ομ.χ

....

....

r:o
'

_,t; zαί έ:• U"E. Α;'Ι';,'Jσ"
J., ;

-;ών

θωτ.ειών

....

"

τοuτων ή

α

/

Cfσ;ι εν

τεμcιχ ι ον

ετε κiτω Ε'ΠΕΙJΕ.'Ι έχ. το!) στόμ.α:τος

/

τεμ.αχι~'J '":O'J ro:uρo'J,
, • !

'

αuτης eιπως

,r

1 )

: ,,

f

-

'

,

cχuτης το

..,

f

'λ,

οτ:ο l ον cψεσω:; η~πασεΊ ΊJ α

"~'

ω-

,,;.'" J ~ίΊε~ ΖΙΧ; ολί.,c.ν iγκέ'!ια.· ~~ - ~

.... . .- : ....

-,

,. _. ;

λο'J εlς -την κε?ΙΧλfιV σου Οα -r,σο κιχλλιτερα.>>

}!

Ou .ω, .. -

(J-Εtνεν ·fι &.θλίι:c κο?ώνη κι:cτ& (J-6νας κλ:χίο":Jσα. τ·f.ν &νοη­
σίιχν της.

'Επι(J-uΟιον· ένΟα: εtσχωρεt ή κολακε(α:,

έξορίζε"":αι

όλοτε.λως ή ψp6νησις, χα! ό tΧ'ιΟρωπος έχεϊνο:;
λi?uρον παντbς τuχοόιώκτοu.

γίνε-;αι

88

ΠΡΑJΑ

ΊΤΚΑ τΙ-ΙΣ ΠΙΕΣΗΤΑΡ.
Vfη.ψΌα':'αp ξα':'ε ΚΊ) zεpη χ' ':'Ε κη lUΚΧ':"η-τ

γ':'~Χ

τ·ΙJ --:ιι, ε t;-t(;ιεω α--:ιι f-1-Z ΌW[J.η ".IJ 3η~~ωρη Υ.η ':'η
Γ
Γ Λettτωρη

~
tXOCι

τΌ '

0. (( Tif
orlη

χrα

':' '

~ε':'η

" »,-ι
ηχο

0α,

« ωτuηcσωα χrα κ η όφ. --=η f-1-ι':'η, ε ερ3α --=η τη cσηρ­
όη;;.η--=~κ (--=η cσ:-:rω:ικ) ό·r;μχη ':'Όη cση-τοξα υ~τ. "
«Φορτ [1-tpη,»-ι ωcσηρlει;.ι j'JκατΊγ:η, «τι ιε κη κερι
~
ψ~ρτ ψtp
ε" ε tupειτ·IJ
τη κσz:rος Cιη[J-Χη τΌη β ηpε. -:\Ι
Ι' Ί)

' 3

"

όωκετη ;.ιη οο τη fλ~σ --=η ~ικη ;.ιει;.ι, χό' εκη[λ~~ι;:ιuψη

fλΕ χη χrα ΛΕ.":Ίj τ' ηχό.»

ωcσηρ1ει:ιι

-τυη Οα-cη, ωχ' ψιψ!
~
c;ει-ι-

·"Γα;

τ

'

«Ilo, fλφη, fλΖ uωμη Τt;Ζ:ψ,

ψΌαταρι,-κΊμ:ι ιuτη κη ΊUΛ

"

, "

ει;.ρει-.η. π ?

ω,\α.Οι-:Όη fλβη ΌΛψ~! lu':"ΊJ χη

ηχοιςr;, τυη

~~
(,ραω

}tη

κα.

αΩα! ορε ψσι\·ΙJ fl-ΨIJ rιτc.χ,-ιΟeι-:·rι

χrα

τ

'

ψ::η.»

τ.;α-:η-cι. Κψ:ι

cσωχη fλΊJΡϊ~Χ Όω[J-η -:η c:Jί'ει-:ωpι'":·r;, ε ό~ t~·r;::;;~ψη
χόη... χ;sη

... , « ΤίCη χε·r; . .. ε κ'j-ο:χ;η ... -ι ωcσ·r;p" τ , ιΌ (JtJl':t'Jωpη σ;α σ;αχK·r;ιο cσωχη οοι
" σκεχοr,,
" κ·r;χηκεΊ:-η '7t rα-:-ι 7·1) ιασ;: '7.1) οpει
" ...
ΧΟΊJ

lει;.ι ψΌα-:αρι.

~
Ο~'ΚΊJ

"

τψ.·η χοη -:η 'ηψΙJ σι ω;.ιηΌε

fl·ε ::;ηiJ-ηpη

'7"1)

fJ.tpη

τη

"

fλΙΧφ τηχοεχη.

Πηρcσραλψη· όη;;.ε-:η, α ιι;ια:η -:υη ~·r;ψη ΧΞ~Ξ,
εό' ατο τuη χα βηκηχη ':'"IJ :ιερ·r;:·r;, σ;α;.ι zψrι ξηzε..χη
"
Γ
σ
''
χοη
'":ΊJ -:ι"η
z;ι;.ι ε zιλ/Jαη
Λαp-:·
'JEJJ7Ξ χε~ε
μα')η-τ~ι-

"

[1-η ο·r;με'":η -:α.χ·r. μ·rι L'W[J.η σα

"

οωzε"η, ε ΚΊ'jpκοψη -:η

[1-XC,[l-η zακχη, α '7Ό:uηψχη Όσ;ει:, cσ~ όη;;. ε..-:' ε' "η 'Ε"ιε­
ρηξε-: ι~οrηΧσοψη εό' ε:u·rιρ:J.·rιχοψ.Ίj '":Ό:u,,η ψχη.

ΜΥΘΟΙ

1\ΙΕΡΟΛΙΙΠΤΗΣ ΔΙΚΑΣτΙ-ΙΣ

89

90

ΠΡΑJΑ

1\ΙΑΙΜΩΝ

Eb..E

Δ)' 1\ΙΑΤΣΕ

Δu ι-ιιχτΌε, f-L~ΊJ τη ~ιε3ωρη κη ':'ΙJ'ΟΙΠΊJ οιαθη Xϊll κη
βακιχληρι τ' ιχφηρι-ι-ε, ε σι σ' ι-ι-ωκ3η χόρε:-ιεΌιχ βιχΌκη
σι τΆ εχόιχιχη όοτ ~ετη, ~αχη χ' τε κη ι-ι-ιχιι-ι-ωχ ιιη

Όκοκ ιπηρ κ' ι ι-ι' ιό~ειτη 1uκιχτησ (κιχοι) τ' ιχτιι S.ηκ'~'
" σικωχσρη
~
"
tίtτ,
ιπηρ τ ' ω ιχ ιπηρχοcα
ιΌ ε ωόηση.

.

1\Ιαιι-ι-ωχt ωτηκό ΌWf-L' φχτωαpη τ' WσJΊ)f!tcr1 ll':'Upε
ι-ιιρησιατ ε' λιrηση. Σϊελ ιαΌτ' ιχ3ιχ κη βιχλακοz;ΊJ (z;ι:;ι)·
ιι-εq όιιχθη,..· ε εcσρετ tJ-βη όuz;η· S.ΊJ κηχη τσοrοη χδη
ΚΊJΧΊ) Όκιχλψ:Ί), ε κατρηχη τσοa1η χ' τε κα 'ψα· εκσι\;.ιι
cσηρ λαρτ, ε cσcι:ω σε κηρι:χ τσοcση tΌ μ' ερηχόη χrι:χ
κCΙCτgα.

«Χει!» -θα !J-IlιtJ-ωxι, « Lε ":'"fJ Όοzμ.·rι! Κfιιο τσοιπα
~
. • ιχτΊ) ΧΟΊ)
"
11-• ερηχ"ΊJ
'ψχ χατριχ ». Ε cσηp τ • εσιλ

tΌτη

κιχραρ

!J-E

κcι;τρηχη τσο::σ-η

ικη::σωτ

cι;σιχι

κη

κcι:rοΌοpε

(κιχcuΌtτΊJ) τ·η 11-αόε ε ε~η 1εχε ιχτη χόη Όκαλ ΊJΖ:ΊJ· Π ο
"
Ε
r,
ω::uηρ·rιχοωα.
11-εg εc ιχ":'η ε ι ιειπ

χιχχι κcι:τρcι; τσΟΙΠΊJ

κιχτρΊ) Κ!ΧΙΠΌιτ·η.

α Ει!

Πcι;

οαΑε»,-ιΟαχη μιχτΌΕτΊJ.

Σε z;ωχ·η τΊ) τρη:λ~C:Ό!Χ τΌη ε~ι τ' ωαΧαχ τη lιθη όια­
θη-:Ί).- cc Ιε::σ χcι; χ αχ ι ατο τσο::;;α τΌ' ωμ}ε-:χη, ε ο ο
11-βετεμ.ι τΊJ a;ρεzωρα. »

«Ν ο' ωι-ι-βεq;Όιτη ιω τη ΙΠ?αωρα JJ,- ωθοτΊ) !J-αψω­
χι 11-ε
ερη τΊ) ρηχοΊ). -αΊulα -..· μ.βετετ' εrορεzωpΊJ.
J;1η όαβιχ καιι' ιrοηρwΧεκσωρη σι κιι σ' rοηρχόαχετη όοτ

''fJ

Κ!ΧΛΊ) χορα

».

Ε αΌτω χόιιι τη cσριτ κχ.:σΌοpε χ.::ρη χrα κrιριχ τσο­

wΊ) χε ρ η χrα κcι:-:ρα, κ·ΙjpΊJ r.;ιχ, 11-ατuετ' η ο ρ :χ Όιχ χ η όια-

1\H~OI

91

ΠΙΘΗΚΟΣ ΚΑΙ Δ 10 Γ ΑΤΤΑΙ.

Δuο γc.Cττ~ι, κλέ·~C(σαι fνα κομ.r-ι-άτι

τuρ! άπο εν~

παρ'Χκε(μ.ενον πανttοτ:ωΧεrον, κcχ~ μ.η σuμ.ψων·fισασαι νιΧ

όιαμ.~ιρ::ί.σωσιν α.uτο εξ tσou, ύπijγαν ε!:; π\Ο·Γικ6ν 'ttv:x,
δστιc; iψΊjμ.lζετο

ώc; Gικα tοκρίτr,c; Gικαστ-Υ;ς τοD τ6π~u

lκείνοu νz μ.οιράσ·~ α.uτο ε!ς αuτ"c; κατα; ttouς ν6μ.οuς
ttij; Gι>tα.ιοσύνr;:;.
'0 π!θ ·Γικ'j:; ε·:ιρiΟη ίCολ•'; πρ6θuμ.οc; ν~ ίCpοσψtρn ε!c;
α.ύτ~ς τιΧς ε~εργεσίας ,..oD ν6μ.οu. Φέρει, λοιπο'ι, μ.{ α. ν
f.
π λ α.στιγγα.·
Μψ. -'α.νει τcν -:up-:-ν
κιχ ι
τον κοπτει εις
I

ωο·

")

\

θ'

I

η

'

\

Ι

ετει το εν

\

'

I

'

-τφ.αzιον εις 'r:r,ν μ.ιαν τ:Λιχστt"(γα. χr:.ιι
'

'

I

""

I

\

'>ο ε-:ε;;ον ε1; -:·~ν ΓJ.λί.ην· έλχ·5ει -:·~ν τ:λc.Cστιγγ:χ κ~ι
βλέr:εt 5τ~ ι:ό iν r:'E!λizt~'J ~~1;0 βαρι.Jτερον 'tO~ έτέροu.

, ·
ι:
τ OU'tΌ
«"Ε'»- α.νεκρα.,ε'ι
ο, πι' θ η;ιος.
α: "\
1 ς ·''
ι?ωμ.εv.
r;o r;εμ.άχ ι ον εl'ιαι βηύτψον τοD ά.λλοu." υΟπως δε

'

· ·

ψψ·~

ι ι.σοι.,uyιαν
Ί

ε.ς

α:;-:ο


μ.ε-:α:

~
το·;

'

··ι λ
α.

, o•J ,

....

~,..
ι-.;

κcτ:τει

"
' κ:.: .ι Ο ~τεt
'
' '
αuτοu fJ-tΙXν μ.~γα' λ η'~ ο:χγκ
:ψ.α-:ιαν
αu-:ο
'

,

τ: α.•

I

λιν ε(ς 't~V ι..λci.στιγγα.. 'Αλλ' -~~η r;? ετψ:ιν 'tψάχιον
i.6if'J'Jε. Λαμ.t:iνει καi α(ιτο και ':OU ε~~ει fλ(ΙΧν ιΧλλην

"

'

σαγχ:-.ιμ.::ι.'tι::c:.

«

Γ

'

I

ι α.

στα.σ~u

'',- τψ
...

-,:

ε!τ:ον

~

ιχι

,

γα.τται,

ε ~ 6-:t ·(~·ιισαν ν7. ι;,ι::;f) !J:>V":~t 6~ι θχ '>ΟUς έ:tt,~ωγεν ολο τiJ
"ι..

ι

τuρί.-«Δ6ς fλCCζ -~όη o;:t έ:f-1-Etvε ΚΧt 0~ [1-εtνωμ.εν εuχα:p~στ-r,fλiναt n.

''~Α ν Ο α υ.είvr,..ε ε•'.J-ι ::ι.:ιtσ"'-ru. έ.vιχ! σε':c. » - λέ,1ιει προς
~

' ' ο. ι.:πγ.οζ
·r·
r:.ιuτας

.


vε J

ο:
:ι.

..,,.. ...
''"'*''"'"

_ϊ,..

τ

.

,

~ "'

Λ.

..

'

με Ο. u~σu~

.

• Η

μ< !'J'fι ε•η_ :ι pt7':'η~J.εv-r,.
ν

'

(-'

f\,

/'

,,

l\1{ χ
.....

r.α.! u(j':J:J.fα C;<.ν Ο:εχ.τ.εραtΟU":Gtt
.~
n

'

.
o~c.J~Cι~poτt~Jς,

' ·

~
'ΙΙ
~
σc.'J:xρou.-<<
· cικ~ιι:;σ•JΊt)

'
εςr,κ.~Λσ~~Jε~

~.

G:κ._η ':cσ cν

~"'
π~,.ι-

'
'tC1'0V
E'J'κο
· ''Λ ω~.,.»

<;'

'

να κοπ-:~ vχγχ:χ ~~ ι: ~ ~ι;

r.ό;ε ~ϊ-ο "~εν r;ψizιov τ:ό-.ε άπο τ~ α.λλο, ε ω; 6 τ ο·J_

92

ΠΡΑJΑ

Οητ' ετ'Jρε 't"YJp"fικη τη zω;.1.βωλοχει.
ί ,.,.. .. Π',,.r
tΛU .:.J.X .η μ.

.. -:r

,....

μ..'1

~

!.1.'1

..

v.~

0, ... ( ...

..-r, iJ:. ·

'V ... ,...

Ν·;η ':'η cσχ-;-:χψ.,

Χ, vo
-l"'i

ω(;(

.. -.).)

,,_

~--ω
cι.~.-.

σι τηχόεt.«ΜQ-:r ΑΎjΜΧ! r..ιε ~~:!:Π [.1.!/!Ξ: cι.ιιη ?'η7,>>-!ω.,

"

'

rοηρlειιι μ.αιμ.ωχι,-«~ε (ιωzετη ιιη τη χοcι.ψη τηηχη

χΞΥΙ'>tJ.εσ
ιωι:\ε
r;.ωχ.
. •• ~
'1 ε3ε Χ~'Υ1~ι;.ε.-:r
·ι ι ι
ι

Κη~?
τ-:rοστ"· 4 τυ' ωr;.·ι
ι
βετ χταυτι, μη β~ ε rο~ε.-:rη [J.ωχ, στr;ρ βε.Χ :r.χη τΌη μQρα;
cυηρ τ' ω α; χ6χκη., Ε τω κ ε Οηχη κηυ-:ω ψ~jωΌι

μ.β'Υjκη χόη roA·IJ ":ΊJ ":"~α ε [.LE κη εpη "C'Ύj pr,xoη
ωrοηpz;rλι3ι 't"ΊJ cσηρμβλε3ωρι-;η.
Πηρcσρα:)(η:;η· :;α~-:· ε j'JjΊJ7"!J ~cι.λη

zερη λτριzεχη

μβη λα.ρτ, κωρcσο cσακ, cι Τ'ί?:tpε ;:.' μ.~ε-.ετr, χόη Όκα.­
ληz;α τη τuρε.

'IEL Eb..E

b..ELΠHPH.

τιr.,
"'"ωκ·:. Υ.~·-ω"'"
'' 0 " ' "
" 1 ·ι lεΑΊ·:Ό
J
' •
• ι·""
ι"·ι Κ '"
., '-~r•ι

,.J.,

I.J.D.,.,
ι

Υ.'"

;::.-..,.,
Jι:.ι •ι ,...,.
"'j

λcιρτη -:η κηιτ λι-:rιτ, κηχ~')! κcιιιη ?Ο~' σcι ιι' ηηι κη
όελcσηρη ιιη Όκοχτε cuηp cιχόει -:ειχο ·r;ρα.

Μβη τη Ίηuρη θιςrJ:ηχ' ε' ϊε. .\ο-c-ι-:, :;-:.κα ~ε,(i9η,
cσρωcι.ρ l'J?fλcιτ' εσαι, ε χι-:rι
"Οωρη σηα:χη,

-:·r,

~Ξι cσρε.~ -:ιι ε τωκε "cι.­

«Γ·r;:;ωcι.v σ ψ :;οτ,

-:'

ωκrλcι.τη ιετα:,»

-ιΟοτη,

«μ.ε κ η -:η 9cι.ι\τωρ·r; χ·r;ρη cσΎjp3ε.., «Χ ει! ε σα
~t":'ηpcι. ια:χ·r; -:~ηι χωΩJ -:η κα;;. wct.p·rι! Ε crJQ σι ε κ ε
\'\
"'
.,
Κ'Jερtχ τ ηχό, μ-tpη ι ε τ:-~χο~ ·ο·r,; » « 'l>~?~ !J.~ (η, "': .!) 9 α. -

.

~

λεμ.,>>,.--ιωcσ·r:1~lε~ίι
Κ:ΙΚ')Ν 'u.z :-ιιι!~.
«l~u.. ι:7. ΙΙΊ'J μ.tpΊ) 7~
ι
ι
t

11!1'001
αί τc[λcχινα: γi.-:"':αι ~ ~ λεϊ.~ 'Ι τον 'tU?6ν -:ωv
'

•)

'

ω, , ι γ V7'":Ε.t;ε ·ι .
t'

'

I

'
~ ϊ.~

Ι'

Ι'

Ι"')

'

δλο'ον νχ
I

\

r<:;F..J ~ ι:ι·;ς π:ι.ρεχ~ι~ V'J'J αuτ~ν ν χ μ~ η

ι

.,

'

()_

I

'-

-..

\

'

-

, ....

θ'

εσ~

~

'

εαu-:~ν ε~ς ϊ:ε?~ιJ'1Ο'":ε(':ιΊ ilα(Q~ ~ α.Λ.Λχ να. 't~~; εeιt~'-v αu-

το οϊ. ω :; ε ·j:;·:σ-κε -.Q. ":\lf1ι· 3ιχΖ:ε.70ε. r:6G'Jv ι:;;.iλαι, » '
a
·
ι
&ϊ.ει.::.ίΓJΓi
6 ϊ.ίΟ·rκ'Jζ.
ιrΔι6-:: ϊ.:Απει
νχ ό~.;cνε(u.ωuεν
την
'
,
ι
ι.
ι

I'

'
'

...
') '
'
'
'
r
ι
και ε~~ c.', ;( ζ , Χ (;Ι. ' ω:; χα~ ει:; -;~ν ε:χu-.οΊ μ. ας.»

'

οιr.:ι. t~7 ·.;ν.,, ν

'1' ~'

'

'

' . εναϊ:Ξ~εινεν

'
' .
. ':, ο-τ::J~~ν
cχν·~κεt

·-:ε:J. χz.ι~'' r;ctιιt~

.

~ J..
ε:,; r:.μ.t;

·i,8η, ει:Χ 't~'l χόπον 6v 0-ι:ι. b 'J'I ν~ σα; τiι Gtαμ.οιριiσω.»
Καi λi.γωΊ -:'J::i":'J -;ο εΟεσεν αίι-:~ 6λ~v ε!:; τ~ στόμ.:χ τcu,
'

'

Ρ

\

\'-

, ....

'

~

I

u:;;c:; :; σο')αρ'J 'ι c.ιε.Λ"Jσε -;·r;ν cu ·ι ε.'J.:ι:χσιν.
l<...πιμ.·J t'Jv· αι ι:Λασ:ιγ-ι- ε:; τηζ (jικαιc:;σ'J'ΠJζ σπ:ιvιωι;
,
I , ' "
J.) '
.,
'
(\,
l
αν:..ιy'J'j ·ι-.:χι, εψη ο:::ιν '.J . ι γ eιν, ·r; -:ιι:c:;";ε. (jC.V ι:.ν:.ιποι-ι-εκαι ι-ι-ε

,,

ο

~

. ,

-

~

/

,

I

V..fjjj ε''"
.. ..,

,..{;-..;,.
lιl' ",.."')"

;.ι.

ΑΑΕΚ ΤΩΡ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗ~.

ΠΡΑJΑ

94

μ.ωχΟΎ) όωιχ »· «Ε roo qωσω rοριχ ΚΎJ τΌικη rοοΜη, τη
λuτεμ., τη τη Όοz (J.η μφη, ε τη τη rοωθ κη rοακ, σε
μ.η μ.ωαρ μ.α.λι roηp τι». αlο, ιο, τη yα.Λεμ., z;~κη fl·Cτpη(J-η, »-tθα κοκοΌt.
« ffε:τΌ κ-rμο rοωχη ;:;' βηχετη,

σεrοσε κα.:;. 1ηuρη χι-α ιχόηΛϊφ.ι c:;c;-:ι -τατη~J. α.οι t(J- τΌη
θοι, σε 3ελrοr,ρηση ιrοηλιεχ μ.ιΌτ' ε' κο κοΌιτ ;χη τc.rοηρη
σε τη rοωΟωριτη· ε τΌη κηρκοχ -τ' εroηpz!Χt ατη μ.η
Όωμ η σε τ' εrοηρrοωθκΎJ. α

α Πω, rοω, rοω, ι;.αqησφα βιρΟο, »-tθοτη qημ.βεσα.

σ:Νόηλεμ.η χοη τη θηψΌΙΧ , σε rοΛα κ ω τατημ.αοι ιτ χωκη
3ιι σε τΌη θοι, σε tΌ κη τΌικη ιψ) (λβιψη, ε χωκη 't'f) Ocx
τη ~ηρτετηχη,

μ.η τεcσηρ σοτ, τΌη lYJXOEXYJ μ.βη σJΙΧJΙ
1ιΟη βιΌατη ε3ε Όwεσα":'η ». α Ozo! κικιρικω!,- θιqι
κοκοΌt. »lΌτη κηιο 9ιαλ' ε~ηρτε-:η; »-ιΟα, «Γ·rιz;ο ...

χεμ. ΌW(J-ΊJ τ' ηε1ψ · μ.ε 1ιθη z;ημηpψη τ' ιμ.ε. »
μ.βη τη Οηχη

κηΌτω, ΧΓΑcχτι κη τΌικη

σικωp roηq τη Όιχ μ.η

Ε

ιιαψηχ' ετιcχ

μ.ιρη τΌcχ καψΌcχ τΌη cσηpΌκοιχη

α.χόει τειχ6ηρα.
σ:ΤΌ' ιΌτη τΌη ~ηz;όοχ ΙΧΌτω κι:αη σuχαrοωρ', ισπ;ρ­
Οα:Όωp' ιμ.; Μοσ Όεχ lΎJ Κ!ΧψΌα;»-ΙΟeιτη 3ελcσηρα.. α Α!
r.' όο ιετη ΊΊJ?αρε θψσε,»-IΟΙΧ κ~κοΌι. «:!oz ι:: ετη;;.η κη
κοcσε J~εχηρcχ τΌη ψκηχ'fj ::;ηρ κ'Υj:ει, wι:ι ι:λ"ασε rοηρΛη ...
Όοκηχ κηρι ΚΙΧτpιχ1J,

μ.οι μοτρ-ημη».

ιιΑχ! εμ.ιερcχ

ω

τΌη cσησο~ιχ τu' ωερΌη >J ,- Ι ωcσηp1ω 3ελω ηρα.αΕ καμ
cσηρ τη ΑηΌοχ [J-ε Όrοειτ.» «Τη ΛηΌι:ιιu; εrο ηρ σε;» -ΙΟα
κοκοΌι,εrοοχαχι μη τεrοηp τΌΊ] κεμι rοα/1. αlο,ιι:ι,» -Θη ...

ριτι 3εΛrοΊ]ρα. ιιΠο όωχετΊ] '":Ί] Λ·ηΌι:ικ σα S,qαcσ fl·ΊJ
μ.βαχη ΚΎ)μβητΊ], σε ~Ί) βα.Ό'i:', twηp ~ΙΧΌωp' ιμ. Οιετη

95

l\ΠΘΟΙ

..

ιr.' Αλλχ κ~-:cί6Χ οχ ολ(γον κχ-.ω σε ησcκαλω ν~ σε
lδώ Χ'Υ.λλ C-:ερr:ι·ι Κ'Υ.t νχ σε &:σι.χσΟώ δλίγον οιό-.ι σε.
ύπερειτεΟ•.J11- ·r,σ'Υ.. » «'Όχι δχι σε είιzαρ:ςώ κup:X (Μψμ.·f),

-tt·Q-

"

ειπε 'J ο

l\1 ονc-ν
'

. i '
αr.<.κ-:ωρ.

-

(',

{

~

.L

τοuτο Gιεν γ νε-οσct, uι~ο~;ι

'Εχ ω &κ~ ·.J σει

&:ιτο τ~ ν σuγzωρημένον τ::Χτ:~tον μ.οu v2;
λi. '(~ 6-:ι ε (ς τΊjv ά:λώι.εκ:ι.: άρέσε: ι.ερ:σσ6-:ψ;·ι τ~ κρέα.;
τοu ά: λ έκτο ρ ο:; η -το ψ :λψ'Υ., κα.l δ":t αύτη ζη-:ε! ν~
κσc-:c.ιψiγ·~ αιJ-;~ν μ.a.Ι.ϊ.ον 'Γι v:X τον Κ'Υ.τ'Χ?tλf.σ:;.))
αlfo·:J, 'itO'J, ι.ο.J, άνσησ{'Υ. , τiκνο •ι [1-GιU,»-τφ λέγει, ή
άρπάκ':ρ~ι:ι· αΣuyz~ώρ~~~6ν fl·o~ , Εάν

ρω ν

πχι.ι.ο:; σc, •;

"J:

,


,. r.;εν r,ζευρε

\ "'

ε_, ·~~~ενο:; κσcι r;,εν σο:

·.

"(

")

ε

'

aot εrπω, 6-;t ό γέ~ •
<
1) (
. εγε οιοη
'f;τc-·ι
u . γr:ιν
') •(\

·"' '

ειπε ": 'fΊ'Ι αι .-φει':Ι.V,

ιό~ω:;

σ·fΊμεI'

ρο·ι κ:& ·~ ·J έ~tοzΊ]ν οιiγοuσιv f.•ι ε1ρ~ν~ τ~ τε-:ράπο~σc
μ.ετχ τ ω ν -πε-:ε ·. ν :.U ν. « "Ώ , ι;)! καιt( ;-. οu! ~- ιiνέ;ι.ριχζεν ·ό
&:λέκτωρ. « Ε'tναι -.o-J-;o άλtjΟiς; ά:πεκρωη. Χαίρω -πολU.

'

' σcκοu
, ' ::>

ν :χ.

';α:

έ"'
1; ο" λ η:;

~'
κ ~ψ?ια::;

'

μ.οu , "

-

λ εγων
'

κ:ι.:ι

τοu-;ο

έζt-:εινεν όλίγοv .. ~ν αίιzένχ τ~u ώσ:Χν ν χ -~θελε να ε6λεπε
κα:λί . (-;ερο·ι ί'.Cί-:ι τι ,..1. δπο>ον ~~i6:χ.ινε μ.χκr-6θεν.
cι:Τί είν α.ι ε πο· ~λέπε•.ζ τ6σον Π?Ο7Υ)λωμ.ένοζ; μ.'f.πως
βλέπει:; r:(πο-:ε; άy:χπητi μ.οι.» α'Ά, 8~ν θ* είνα.ι -tίπο-:ε
,

·Υ

' l\

, . •, ,

νομ.tι.,ω, -α-πεκρt•Jtj ο :χ ·. εκ-:ωF·

Β'ι

J" -

,
ι
'

σκ •;Λων
ερz(;μ.ενων
πρ();
τχ' ι:.ο ω ,
1

6

,
α λ.' η

,

cx'λ). α'

~
'
!
I
·ιιν:χι -:ιπο-;ε κχι μ. ν()ν ι::χρχ-.ρ~zοuv

,
οιγα.πΊ;
-:η.

μ.οu » .

,

, ;::

~

, ε πω μ.ονον εν xoitσcΛ

νο!λ (Υ
-.ω

ο ενα.ζ
I

,
τα.' Ι . αι•ια. Jι:.γω

"

οπο•J
"


θ'
οεν
σc ·

-tov α:"λ'ι, ον
. ."
\

Β ?Χ()tα.σα:,

-άπαp(()η -~ ιiλώι.η ;, κιχi εχ.ω •,:ι. τρέξω δγλίγωρα::..
1 .,.
" '
'
ί(j
'
,
« Ν cx' -τρt.ς~ς;
κα.ι\ οι~
'tt' ; σc~tεκρ
'JY) ο' α., λ εχ'tωρ,
τωρcr;

μ.i).....ιστα. ΟΠΟU Ε/.ΟΙJ.ε•ι
κιχ/ εί:>/VΓν».
«"0Ίt,
5·.-ι,
» -άνέ ~ ~
' 4 '
,....
, ....

."Ν"ε•ι
κ /""'"'

Κ:J;( ,.... G- :'"

·,

.,·ί

' i • - · !:
α.ι
, ω"IJ-. ·
'
,~

• 'jν r;:_ζ ι:ο .. ~χ,

'
'
υ
« [.J ?επει
νχ' "fΞf.ω
οσον
τ=ι:' zo~
• .,
('\

.ι.

,y

~ ,

~

Gιιι..τι στ,ιz:ι;μ.':Ι."=tι.ω οεκ:χ πρι:ις

11. 01~
...

ε ν7

96

ΠΡΑJΑ

Φηρ ΚΎJ, σi ιχτιχ ~εχτ' εrοαβεσ-η σ' καχη μιχgη ~εΌ σ;ιχ...
:>ιεχ' ε3ε. »

Πηpσηαλψ;η· βικτωρα εόιχ:tκη, σχ ;ιη "=η ?Όικετη
κωgη σ' ~ωχεη cσωΌτρQχετ η ι1.pη Ό ;Jψ.~· σι Ο:ι-;η ε:3ε
εθηχ~α ω;ηιλοpε, «σ-' ιΌτη Τ'1 εψΌεκωpη ;ιη z;' όο ~ι:ισ
ψιχ~ητοχετη.

»

HJEqBHP

Ε Ι::!ΚLΕΠΗΡ.

i'l' ι~εqβηρ, σι ωμ.βετ μ.βη κη ωόη τη rοα~α.Λτωρη ;ιη
σ' ~ωχδ' εΌκι:ιχ όοτ,

ωcσηq:σωι μ.ε κη τη ΌκΑεrοηp, ε

ιλuτει ιχτιι τ' εχιΧιι cσηρτει ωοησ-.
ο:Σι ~ωχε· εβηκ ωχη κητη ννωχη,»-ιΟα. ιΌ κλεσ;-ηpι,
-«κωρ cσο z;' ισ..μ. tz;Qτι (καόψ) τη χεΛ;ι ~ετηχεχη -:ιμ.ε;
"
ΜcσΎJ κωχτρη τι ~η οωκει
~ια' :pτ ι?οpτη τη fLη ΛΥ..λ!JΌ
~ωα rοηρτειχόηρα,» «Ε σι cσο ~ωχόη βηχε-;η κιο
cσωχη,» - ιΟα ι~εpβηpι. «lx, τη fLη [J.ηΌ f1.ωα. χόη
κραχ τ' ηχό ε τη μ.η χιε3ηΌ τειχόη?α.. Εια τη βαΌκο-

"

~ κη ΌΟ>ιΊJpt, ΧΟΊJ οαψΌ,
\'
χφ.ι χοη

ε αυτω

"

"

όο ~ωχσιψ:η

χε~ε τη lεz;όισ-tιμ.Ί) l'OΊJ όωκ:ιχη ε τη κηp κQψη βαχ~ιχη τ

'

ηχη· Δ ο τη ιετη 9ι-;ψι ψ. τη τη κωιοεΌψ χοη

"

"

a:τηρ ω3ΊJ, σε ΚΊJfLβητη τ' ηχόε όο ιεχη κη:1.βητη τ' ψε,
"2

εοε σuτη τ

' ψ ο('\ ο

tE.\"f)

σuτη

αΔωα ιι-ε 1ιΟη =:ημη: ·~χΎj

τ

' ΊJ ΧΟ.
"' »

--;' ψε>>,-ιω χ-r;pl:ι ;ι ι~ εq ­

βηρr,-«Ε f1.βηχ ·rι εχrpιι-:η α-;η χ;η κpαι., ε σι ιψ-

l\lHXH
ciγιχπη-:έ μ.ο~, δ-:ι αuτχ τχ <iπι,-τα

σκ!JΑL"

ο1:ν Οχ ~­

κοu~αν ά.χ.6(Lα ϊ:εpl τη:; ο.ιρ·fινη ~.

'Επψ·.Jθιον· ·ή πονηpi 9~σις, 6σον καl ii.ν tίπο)ψ.J­
ϊtτετ:χι, εΙνοιι ά.~~ν:χτον ν:Χ οιαλά.θη όλοτο.λw:,· κeι:\ κχτά

~-~ν ε·j:χγγο.λικ·fιν ρησιν, «ο:;Sεν ~ruπτ~ν δ

ι-ι-Υι ψοι­

c.u

νερωθ~σετα:ι >>.

ΤΥΦΑΟΣ ΚΑΙ ΧΩΛ.ΟΣ.
ί•
τ U?ΛΟζ

χοιl u:fι όu·ιά.u.ενο:,
~

'ttVOζ χωΛο'J
'

,

-

~

Ι

·"··

·"Υ•'
αfj~ε~~f)(~ eιοιr

'
'
σ":αfλ~":-'ιιJαζ t:~p~ ':tνt

~tς,

'IX όΔ.Οη αuτΊjν, σ!Jνcι.ν-::Χτeι:ι ΙJ.ετά.
C'\

ι

.

'

Κ:Χt ϊt7.p~Κοιλε! Cι:UtOV νeι: τον ωΟΓι)''~ 'ΠfΟζ
'

.

,

,

'

'

'

f

I

ιτο αντt'Περ:χν ι-ι-ε ρο:,.
...,

. « π ως

t'

Ι

~~

\

"

\

uuν:χι-ι-α:ι να -πpα:;ω εγω

Ι(\

· το·;το, » -α'Πεκpt•Jη
-

"

~

ο

zωλ~ς,-~δτ:χν δεν εί:J.οι! !κοινο:; να. ~όηγ·ψω 't~V EZ'J·
ι;6•ι [J-C.U, έ•ι<}J σi.J ά.πενeι:ν-:ία:ς,

[J-Oi q:ι:χίνεσοιt ά.pκετi pω­

f-1-Χλέος, ωστε ν :Χ [J-E Οtοι6ι~iστ,ς ιΧντίπεραν. » « Llώς ·fϊμ.­
ποοώ ν χ κάu.ω τοuτο ένώ δεν Β1 λέ-πω, ,, ιΧτ:ε~οί0·11 ό τuι

-. ,

ψι-ας.

~

-1~

' εγω
' '

ΚC(ι

,

..

ϊ.ως,

OO!J
ο\

Χ

' '·-:'\

ι

,

,

ι

'

σε -::.οη'(tρω

'Ελθε λοιπ~ν

νi

,

1

V'Χ [Ι-ε ϊ.αp·;,ς

':Ο'Jζ

[1-Ε

ϊ.εpασης

ι

,

I

αν-:ιτ:εp:;ιν,

σuντ;-:.-:;εu:;ωυ.ε•ι u.z·~·),

·Ι

,,

WfJ-OUζ σο•J
~

I

\

Ί'Χ

ι

,

ε.ς

έ:Χν

'

(ji_λ·r::,,

κ:χ! οuτω θχ OU'I'rίθi.i.>[J-E'J νi πφιηγηΓJGψε.'Ι 6λr..·ι ":~'1 χ6-

σv-ον ζητοσντες r:·fι·ι "=~l..'fίV ·ijμ.wν. Θi εrν:χι σuι-ι-?tρον
'IX σε όΟ)ιγ·f;σω Χ1;Q' 6ό~ν Ot6-:t r;.,( πό~εζ σοu θιi
·fινcιι πό~ες [J-r;.,u, κcιl ο~ (ι ~θχΧυ.ο( u.~u O?t -Υιν cιt ό~θ α:λfl·OU


ι
[J-Cιt σο'J.»

!

~

~

ι

ιι.Θiλω,»-:iπεκρωη ό "Cuyλoς, -ιι.iξ δλΊJ~

[J-O'J

ε{:κς. » Κ :κ! ci[J.έσως --=~ν iσ Ι;κωσεν ε\ς το·)ς W[J.')!J ~

κ :ιρ ­
Κ :Χ L

'tO'J )

7

98

ΠΡΑJΑ

βε"t'ΧΎ) AtCQUpΎ] χόη ψι~λη, ωχισΧΎ) ε lΕζΟtι;χη ΊtΟη εω ....
κιχχη

!J-1)

!J-E

ψιτι!λ τη !J-ΙΧΟ τη τuρε, ε ιχ"Ότω ω!J-βετχη Όω­

τη cσραωρη

κηρι χrιχ κιχτρι.

Πηρcσριχληz;η· 'ΌW(J.η zερη

οι8ισεχη κηρηz;ιτη (!J-βε­

τεχη λι3ωρη) κωρ ω~ιε χόοκη

ΊtΟφιχ'Όψ' εκαε τΌ'

ιρηχδοχ ιχι;ιχ βιχΌκη, ε κωρ κιχχη κωχόρη zιχλε,ε κωχοpη

ζiΧΚΟΧΕ,

CiJO t,'

!J-βετεχη Οr;;τ Atcωp·/) OU ΚΊJpψ; !J-E κη ΧΙΧλ.

ΠLΑΚ Ει.Ε ΓΟΙ\ΙΑΡ.

νfη rοΑΙΧΚ

!J-E τη βt<:j' ετtΙΧ χrισχη ΚΊJ rομ.αp τ' ε;ια­

λιιχη χό"f) cσιχt.ιχp cσ·ηρ τ' ε'Όισχη. Τωκε •cσ"f)pcσιεκωρ"f)
ιχτη χό' ω3η Υ. η ιχκ-ιγ:Όηλι, Οηριτι,- «ΤΌΊJ zαt.o κερι

τΌ' tΌτη κι ι cσλιχκω "'ΌΊJ ~ετε !J-βη ΚΊJ!J-βη !J-E όιαλ ηχ'
ετιι χrιχ ψρικιχ !J-Cισ ιλο3ετη ΓΟ!J-ιχpι ». Τω κ ε lηupη κ η το
ψιιχλιχ Χtcσt οιιχληχ' ετιι (l· β"f) ΓΟ!J-ΙΧΡ ε ιχι cσο ~ει cσιχ­
a'οιε !J-βη κη!J-βη τωκε ψηpΌηλωιχpη.-«0 τΌωχ,-Οη­
ρι-:t Κ"fJ τιιχτp"f),-cσρα. χωκη κε τ ωρcσ ορε βιρ, τ"Όη ~ετε
κιχλuαpΊJ, κωρcσο cuλιχκω ιτ τατ ~ετε !J-βη ΚΎj[J.βη; :ιι ·

Τωκε rεrupη κητο κιχληt.ψ.ε cσλακω τιχτ, qωΝ όιιχληχη
χrιχ rομ.αpι ε tiXΧtrot IXt ~ετη. «Πpα Όιχχι ορε,-Οιχ κ'
ιτρετη,- ατη cσλιχκχ·ΙJ βολιχp τ"Όη ~ετε κu λuιχpη, κωρcσο
όιαλ' ιτιι cσοτ"Όη χωκ' ω"Ό κ Αεcσωιχ χrιχ τ' ετσωpιτη :ιι.

Τωκε lηuρη κητο cσλακω, κrιcση τη β t'jΊJ X O"f)
-:η rψιχpιτ.

βιΟε

»llpα Οωιχιχα, ορε ιω ω3ηταρη, χδ' tΌτ'

ΜΥΘΟΙ

9!)

G"V!J-ψωv-f;σccν-;ε~, i;pztσccν ν~ πεptΊ]γώντ~t τ~ν χ6σιιοv
δλr.ιν 'Π?Ο~ μ.εγcίλην ccu-;ών ψυχcιγωγίcιν ΚGtt ώψtλε~χν,
μ.ένοντες καθ' oλcc EUZ, ctp~στημ.έvGt.

Έτ:ψύθιον· r.oλλciκt~ όμ.ογνωμ.ο'ιοόJν ot ciνθpωπαι
6-;cιν κοtνή τις σuι-ι-ψορ~ χct-;ατρέz.ει cιuτο~ς, ιι-cίλιστχ
όε δτα.ν άν'tίθετοι άνiγκcιι καl κcιι:cιστcίσε~ς ώθοuσιν
οιίι-:ο~ς ει:; 't'OU'tO. Δ•Jσκ6λως δι-ι-ω; όu~ άν~ρες τij~
cιώ'tijζ XGt'tGtσ't'iσεως Κα:t ':U/.Ίjζ όfΙ-Ο')'Vωμ.ονοόJν.

ΓΕrΩ:'{ ΚΑΙ Ο~ΟΣ.

,
rlρων

'

r;ις

τοu

(J-E':Gt

(\, r;ou

παιοο;

Ίj

.,

αuνεν

ι:.νον ει:;

cτην άγορ:Χν οτ:ως πωλfιση οιu-;όν. ΣuνΧν";i;σα:ς όέ τι;
α.uτον κ α: θ' όόον, ιiνέιψ7-ξε· ο: -::i εu·~θ-r;:; &νΟρωr.ο~ ό γf.­
ρων ο~,.ο~ 'J~ r.ηγα:ίν'Q ι.εζώ~ μ.ετ:Χ τοu r.α:ιό6~ τοu δ­
'ίt:ι.>:; ι-ι-ή τοu κοuρα.σθ~ ό όνος.»

το•.Jτο·Jς,

Cι·ιcι~~6iζει

' ' 'f?
' . OλOJ
' 'θ ει

cιuτ'j:;

Άκο·.Jαα:ς το·);

λόγοu;

-;ον νεα.ν€'1κον έπi το~ δνοv,

r-

τ:ε..,ω~ σvρ ('~
..,ων.

Κ'Χl

r )) -α.ν
' έ χρcι« "Ω νεα.ν.α:,

ξεν ε -;;εpό~ τ~ς,- (( όεν ctίσχ lίνεσα.ι τ λ·Ιiμ.ων, ν~ ϊ.ηγcc(νε.~:;
?:rι. '.J'J(J-ενo~, ένψ ό γέρων τ:α.-;~ρ σο•J πηγccίνεt ϊ.εζώ:; ; •
Ά

~

\

(

~

κo•Jσct:; τα::; οια:μ.αρτuρ α:ς

I

r:α.uτα:~

,

ο γε?ων

'

r.cι-:ηρ

χα:τα:6ι6iζει -tον u~bν έ4 το~ δνοu κcιί άνα:6ιχίνει έπ' rι.u-

- ο, ~-του
ι~ιο~.

« 'Ι~'
οετε,,-είτ:ε

'
, uΚVΊJ?O'J
~
'
τριτο:;
τι:;,-«τον

έκε!νοv γέρον-;χ δστι:; πηγαίνει όzοuμ.ενο:;, lνψ ό μ.~κρο :;
cc·)-c'Ju u:b:; μ.όνον όεν χω λ-Χίνει β:χaίζων. » Ά κ.ο1 σιχ.;
'C~Ο-.ιχ δ γiρων πα:ρ'Χλιχμ.~iνεt κιχl τ~ν u~6ν τc.u ιt:; τi

, n

~

οc:~~νειχ 'tCι'.J

"

ονοu.

«

Ε"

,

, -.

~ \Πετε μ.ο\, ω

,(\

,

. '

ο(Jηπορc:ι, ~) - ιχνε-

7'

100

ΠΡΑJΑ

ι:ιι reιμ.α.ρι ιωα.ι; »-Οη~ι":'t -κ η τια.τρη.- Ιχι tΌτη rorι, ω-

'

σJ'rjpjωι CDΛα.κω.- <•

l\1· c.ρε

σ

,

~'· ει-εσοχ
r~
fλωΧ)

ιωα.ι,- ϊωσ:;ηpjει;ι,-τωκε rοα.,:η

-κερι

':Ό

,

ιΌ

":Ό' εκ::χι χrα.ρκωα.ρη

κι:οιτι ρηχό η ε rοα. ιf.ε. Mc.pε "' ε3ε ι τ β φ ιεχι μ. η ττι ψ')ρττι
τ' ψιqt α.τ ·rι [1-βη κρα.z. -:' ωα.ι, σε α.t τ' ω;ια.λ-κη ιωqε

r-βη κρα.z.. »

Δ? βηκ τΌη -:η όωα.Ό roηp τη -:η αιΊJΧ­

Jιεκ ϊωrοηρjει;.~ rοf.α.κω, :;:.τ'

tΓΟfλα.pιτ,

ε τωκε Όκα.Χ­

κωα.p ·fj, ΌτtΧΊ) CDY)~OΞ. rψα.q ·η ε tf.tOXΊ) α.τιι Κ'fΊfλ­
βητη ιJ.ε τ·~pκωζΊJ, Ε τωκ::. ΌΚω::ψ~ Υ.η ΌωΑ χόη αιηp­
μ.ει:r "t''!JpKωz;·φη ;(-r,ψ-:OtXΊJ τ' εxrptt.X"IJ α.-:η μ.βη κpα.χ ε
τ' ε;;ια.λιιχη αιη?•ει ωρει:rη ':ΌΊJ zιι\;;ι :ι3η κα.-:ωχ~.
llo
-.ωκε cπcιρη ΚΥ(':η rοωχη "=ΎJ Λ.ΟΌ[.Ι.ε
":ωχ-:ηη-;γi ::;ωχη τη κηg.,-ισχΊJ ε

TIJ

•η ~ω-:ωλι-.η

κα­

Οηψ7χη κcχ;ιη

σcχ

roμ.cιp' ινρι, ω:?·r,μ.~·ς:ωχ ~ -:ωκε. 9')~ητι:rωα.ρη ,κη:J.­
βητη fl-ε ψ')qη κ·'J:uωτι τη f.ιο •Jρα-: ·rι -:Ό' εμ}α.ιχ·ΙJ XιoupΊj,

,

"

)

~

()

ε τωκε ρα.pΊ'j rοηροε ωρωκω ,ισ ε pcι χοη Λu(λη ε ωι.ι,Ί.ιιτ.

.
.

κ

tl??"IJ

ΊJΌ":ω CiJΛCLKω
ο;'\

σι ι;.ωχc.·r;
1 :;;~ι:ει
~
~
~

ω::ηω;ι._p σ;pα.σJη

ιι:ελu,ωα.~
~

'

~

I'

XC.ΊJ

Ό':ΊJσJt

,

ε6ε ι6ωχωα.JΊ1
1 , σεJJ'J'ε -:ωί

κε χισ-ωρη τη rοη,(ιι~χ jtOη β-:.τΊjχη χωκη μ.ωχ~t rοηλκιχ-:ε χόc.κη.

Kf)tΙJ cσρα.f.ψ;α. -u ·~xox σε ω'J'ε χό-:ικη χωκ·rι μ.ωχοη
αιηλιtεχτι 1ιΟη βc.τηχη, [1-η [1-tρη tΌτη jιΟ·rικωΌ τη ωηf.­
;ι::-κη ~ετηzεχ· ετια..

ΜΥΘΟΙ

·ο

"' "

~

......

~

!J-'J'J~; ο-,;Λοι ο-:ι

χr.ψσ-: ·f.σ"{J

πiντα.ς

.

~,

ε'Πειοη

-:ο•)ς

.10.1

, " , Gu-ι:.ιτ:ι:ι
"'

ο •..ιι:ι~ι;

ci.νΟριίJπω~,

,

να.

,

εu-

κα.λλίτερον

";?

ει·ηι ν:Χ '!tοcσπα.ΟiσΊ) eκο.στος ν:Χ E 'Jj'Χ~t'1':"h-η 'tOV έα.u ..
ι:6ν ':O'J.

'

...

'

ι

'

ΠΡΑJΑ

102

ΤΗ tΩΊΑ

BLETATH.

ΝόΊJ ΧΊJ τΊJ βωκωρΎ) μ.εχr.cτε 'tΊJ Μr.cι~τ, όu βλεταt;1)
Χtσ'ΧΊJ τ-η ψλυτvροtΧΎ) αχόει ε KΊJ't'Et σJΎ)f' τΊJ 'tΌOtXΊJ lΊJ
μ.ιαλτΊJ τΊJ χαιχΊJ. ~ηρα χ( ατο ιΌ φ.εχτΌψ.ε εό' ε~ετΊJχ­
όεχόωρη,ε χατρr.c εςur.cκωιόε.,.μ.ε ε3' εςuηρχαμ.·φε. Τωκε

ψλuτωρωαρη ~ορ~ ερ3η χδ·f) ":ΎJ λuαθ rολοτ μ.ε τΌη~ο
λοί·σ βαpΎ)ρr.t τ οcρομ.ατισ-ω~α, λuλε τη rοε.'\τισωρα εοε
'
ωεμ.cι τ' Ύ)μ.βλcι. ΠΊJp rοακ χερψ:ΊJ
τΌητΎ)όuιcι "'όcιχη βετη-

zεχ' ετuρε χόΊJ τη σηεχωρη τ' η μ. βλ ησ-ιρα~ετ τΌη
rοατχ-η Ό'ψwαp·ΙJ μ.ε Όωμ.ητψ σJΊ)? <)Οτωλ ατuρε~ετ.
Πcχσ τΊJ cσcχριτ χrρΊJχμ.ισιτ' ε3ε ψριχμ.Ύ)σιτ' ε' χόιεψησ'
ετupε, ε;.ι.εχτΌιμ.εια; κωρ ωψpι .χ( :-πι 'tΌΎ} Οωcχι, Xtσt

τη μ.β1),(ιθ po';uλ κημβη~ε,.· εσ"cιt εόε τσcι ςuα:κ μ.ια:λτΊJ

ωηρ τ' εσιλ χόη κολuβε τ' εσαι τ' εκει rοηρ ~ψ.ηρ~χ
τΌη όοι ~ιχ. Πο χcιτρα:, ετηρα ςuα χόοχη κω-ιοεσ εόε
ψcχρ' εχαρωcχpΊJ, χωκη ~tz;όox σJΊ)? lΨ(r.tpε ~ετΌ σι 'tΊJ
χδεχόηχ όηΌηpψ.ετ' ε' ΧG\:Χtση κοχησΎJ (κοχα; τΌη ΓΊJΧ­
't'ε't'ΊJ χα:χι) τωκε 3ηχ·η ~ετηzεχ' εσcχι χόη τη rορεχωρcχ
ε τ' ημ.βλησιρα: τη χαχι1ηχόμ.εσ-η, rοαχτοχη κωιόεσ
τΊJ ~ιχτωρηση Κ?ΧΎ)σ-η.
l\Ιβη τη ςuασταψ. lεx·fj κη βωβω"ε rοληκαςuτ' ε ψλε­

τηlΕΡΊJ

'tΌ'Υ} ~αρει ΡΊJσJ?Ό ΧΥ)-τη εεr-φ·η ιuιε,..ΌΚΤιΌΊJ

Φι\οτ μ.ε μ.ιαλτη τ' αρψατισ-ωp' εεε τη ςuεχΟισ-ωpη, 't'"tl
β"Ιjρη ε rατι ςuηρ τη ΧΓΡΨ1J· Εςuακωιόεσμ.εια; βλετα,
χόη ςuαχιp -:η ςuορσ-ι~ετ' εμ.ικεσ-' εσ-αι, ωχrωλ μ.βη
κριε βρηχόα: χόΊJ βωβω;ιε ςuηρ τη χαι μ.ιαψτ ε -τη
χόεχόψ< rωλr,χ' εσα:ι. Π? φ.εχτΌημ.εια βλετα xrcx

-κα-τρ' αχ·η 1 θηθιχ (ςuι;Uιλισ) cvακ α:τι κωτω μ.ε κωιόεσ ε
μ.ε '=Ρ1Jf1-βησ-ιμ.,

μ.οσ 1εχ χδοκη δημ.ητιμ. χιιχ τη Ό ωμ.η

103

1\ΗΘΟΙ

ΑΙ Δ lΌ ΜΕΛΙΣΣΑΙ
1

ΏpΧ{χν "':ιν± 7tpωί ~ν τοόJ Μα{οu, ό•.ίο fJ-έλισα-ιη lκ{,

.l

"'';\

μ.ε' λ ~-:ο:;
'!'

~το

'

"

7tp~:;

6
~ι? Ίt;J..o;

.

έ

:t

κ~κε~σε

,

οι~τροyφ

'
κ~ t

'
ζ '
7tpo:;
ανιχ ·rιτr,σιν
'fl fJ-LΙX
' 2~"

t.ς αuτων

_.

VΊJ7αν Ψ:ι. 'Πεpιι'Π'tc.t'Ι'tα:ι "ηοε

αu-.ων.

'
γχ.,~ιχτηζ

t

~I)

~,

~

I

'

~~- ετερχ

'

α περtπεitτ~;

ΚΧt λ:ιίμ.χργο:;. Έν-.~:; όλίγοu εtύα.σχν ε1:; έκτε-;α.μ.ένον
λειμ.wνιχ έσ--;ολ~σfλένοv Uϊ>~ 'Πχντος εϊ~οu:; βοτiνων

ά:pώtJ-α:τικων, ε·:ιωόwv ά:νθέων κ.χt γλuΧέων ό'Πωρών.
Έπl "':ινχ χρόνον ά:μ.rιότερχ~ i'Πε~όΟησαν ο:1:; τι.Χ Οiλγητρχ
ttij:; ttpuψij:; χ::ιl -τij:; εύzαριa-τ·f,a-εω:; &τινχ -~σα•ι όιε,

'

σπιχρμ.ενα

(\ '

αq;Νονω:;

'

I'

l\1 ε't~'

• - ,.

περι:;

αuτων.

'

την

,

ι.ρωτην

έντuπω.,-ιν χα! ά:r:ολχu·f;ν των χ1σθf,σεωv αύ:ών, -~ ψρό.

νιμ.ο:;) ά:yοσ Ε.κιη{σ0 r; τQσ οέο·ιτο:;, ·r1 ρz ι σε ν :Χ ι.ερια-uν:i­

ζ!J 'Πέριξ των ι.ο?ων e<vτij:; κe<t πpομ:fιΟει:ίν τινα ο'Πως
• '
1
'
.f,'λ
' "
\' '
'

ψ έ P'{J αuτr,ν ε . .; την ΚU'-rE ΊJV τη:; να εz·~ οι.:;c τον Ε'Πεp·:ιειι.ι.ώνα:.
'Η όε έτέ~α.
ολω:; ά.u.έριμ.νο:;
κιχ!
χ... οu.ε·.ο·ι
\
f ...
'
'
\

έϊtιλi1 σμ.ων,

'Πώζ ν±
~,

ε~-1 έ?ρόι'ttσε περί οίι~ε·ι~:; Cί.λλοu ε1:J.Ί)

κορέσn τ~:;

:"

,

οιοοuσα

ε•.:;

\

7tαντο:;

παpο·5σαι; αu-.η:;
••

~

'

ε .-ιιΟuμ.i Χ ζ,
\

ειοοu::: -:ρu?:ις

χ.~ι

,

ένi

ε'Jχαριστ·ι;σεις

τij:; ποcρού~Ίjζ wρα:ς, iiν:.u οu?ψ{ας ψρσντ{όο:; 7tερ: το~
μ.έλλ~ντο~.

'

'πι τε

")•
v:J; ωρον

κοcλuκα:
I....

,
I
1
οc•ιοc-πει:τχtJ-ενον χ.~~

τιvοc
'

,
"
' '
' θ λ,(' . \'
'
στvμ.οcνοικτον οστι.; εκρεμ.οc":ο Χ:χτω εΊ κ ocoo:J ροο:;ι;)(t\Ιειχς
πλιjρης μ.έλιτο:; άρω11-ιχταοD, εύώόοuς χ.:χi έτο(μ.οu 1ψ~ς
βρwσt'J. Ή ά.περία-κε7tτο; u.έλι~σα, είς τ~ πείι:rμ.αr.
I
\''
ttών σ!.ιμ,6οuλri>ν τη; 9ίλη~ α~τij:;, ε:a-έ~uα-ε Cϊtιχ μ.ιας
κα:τα;κέyοcλοc ε~:; τ~ν κιΧλuχχ 'ϊ.οDτο·J όπως ψ ιΧγ ;. &:ρ­
κετi κocl κορέσ~ ,.αι; όρέξεις τη;. 'Η δε ψρό•ιιμ.ος ά:ψ'
( ,ι
ετ:.ροu

'Ι? ιy
εοu..,:ι.νε.

'::'\-

'

εοω Χ:Χ!

..

εχει

'

μ.ετα

1. 1ε. ω...-.,

ι.εpt-7Jt~ψ

Χα.!

ι-ι.έ-;ρο:; U7tΟΠΙεJψένη βλi~ην τινι% έκ τοu κόροu, ά-yl-

104

Πt>AJA.
~

~

~

~

~

"=Ίί χrρ·rιχητη, ε ιχΌ-:-ω ψΛuτωpι:ιχ ·..ιεrη μrοη cεrη ε Λ'Jλε

μ.rοη λ ω\ ε τω κ ε Οι~ιτωpη rοακ α-:ι κη-:ω, ε rοριχει μ Ύj­

τεcσηp xrcι τη rορεχωρι-: ε -:η ~·ψ3ωαριτ' εβωκωpη'1η
βη~·μηση (ψuσιτ).

Μβη τ' ερτωριτ'

εόιτrιση β.\ε-:cι εμ.εχτΌψ.ωχ ~ατε

τ'l'J Όtχ μικεχ' εσcιι ε τ' εrοιεχ χόη όσι τη rορφεσ:χη
βα:Όκη cσpαrοη χόη κι:ιλuβε τ' ε-:uρε. Τωκε αρόωpΊ] χδ'

ι:ιιι:ι βωβω"ε ε1ετι ιχτη τεχτο-:;ωρη cuηp3z, όαλόισωρη,
βαpκψpψΊJ xrcι ":' ημβΑη-:;ψα-:η 7ΌΊJ σ' μωχ;• txll!
τη τηρα:, ι:ισ τ' ιλιι σ;ραrο' α:σα:ι. Κ·φ-:ω όα:λόι7ωpη,

τεχ-:ι:ισωρ·f] rοεχόη":'Ίj,
μ.' tσllt

rοαψω"ι κ·r,μβητη ε3ε 1ιΟη κωp­

Γατι roηp τη βόεκωρη,

μ.οτρ'1)[1-ηχ' ε7αt roηp τ' rιcu τη

τ' ιΟοι σε,-χ--:οχη σε
τΊJσ'ΥJ z;loxηx·f)

rοοτΌη

cu ρα:σfλιχη

rcι:,:-ψα'' ε

(J.ωχόη

κιχ

ψα:,(τωρη

ε

·φβλ·φψ:ι--:' ειε­

τη rοpεχωρ:τ' ηα.λφη,

CJJ?

κη

τη

rοα:χόε.'ibωpη ":'ΊJ χrρηχη !Ότη ΚΊ) ξοεκηι' ΕΟαψ.ε (εrοα­
σο.,-ωpΊJ)•

ΩLΚ

Eb.E

ΔSΟΒΑΝΗΡ.

V'Ιη ωλκ ":ωκε χrωλτωρη χη zερη κριετ' ε--:ιι χόη

X1J κα:τΌολε, cσιχω τ-:;α ό;;σβcοπ;q τΌΊJ zαιχη κη "εκr
"::'IJ rοιεκωρ·ι;. α: Ω α ! ψιερ' ωχ η,» Οιqι-;:. <<Ο ρε τΌη Οιg[J-α:
~

00! ΚΕΌ!ΧΊJ

":'rJ

}."'

'jΊ)•'iΊJ KΊ)':"Il

('\

Γ)

Ο;>ΟιJαχηp,

\'

χοη μη z;ιιχη !J.ωα:

β·ψΊ] ":ΊJ τιΑΊJ rοωχη ».
Πηρcσραληι;η· Όω(J.η zερη

καληι;οψ:f) με rοικηλψ.
ατο roωx1Jpα: τΌ·ΙJ βηκηχη τη τιερη, κωρ roo χε~ε ιβηι­
fλ'ΥJ ~ετη ε 1!1α: χόοκη σκρωrοωλ-ΙJ α. τΊ] ~αz ωρη ~ετ·φη .

ο;ττcχτσ α

..· άνf!σς

ε.1ς άνΟσς πίvc.uσα fΙ-6 ισν δ λίγον και
fΙ-&"λλον εκ. r;·ϊjς Οέcχς

ιτο αν:ι.γχ:ι.ιc.ι)ν,

ε.uι. zρισ:η:J.ένη

r;ης -:ψϊt'ν"ϊjς y:lσε.ως.

Περί. 't~ όε.ιλιν~ν ·ή rρ6νψο; fΙ-έλισ~α uτtij)'E
ςΙjν ψίλ ην cx:J-:·ϊj; και ·ι :Χ έpω" fισ"{Ι

νά rό-~

αuτ-Ιjν &.•ι lτ-εθι.)fl- η

ν:Χ έτ-ισψέ'fωσιν 6f1-0U ε(ς τ·f]ν Χ'Jfέλην. ]~uρε ο' α.uτ{jν
'tE.'"CCX\IU7f1-ένην έϊtt 'tOU έόiψοuς κ:χ.! κ:ι.τ~κορον, τtεr:"ληρω­
fΙ-ένην

't"fjV

κι:ιιλία.ν ιχuτ·ϊjς

·(ό•.JνΧ'":Ο

OEV

ι

ι

'tαλε.iψ{ι, κ:ι.t ·ήfλιΟαv-ϊj.
,

έκ. τών -r.ει:ινών τΟις

κ:ι.τχ(;,&•1"f'ι ολας, &λλ' Cι~"tε

VX
Ι

γ

δτ-ο(!Χζ
έγχ.αc-

Vet

.'fο~οu:ι:ιτpόϊtω; άπ·φ~ισv.ένη,
~

ι

'

''

)

[z.o•nα '":"Χ:; π-:εp'Γ{α:; εςΧ-;-;Λωμ.ε'Ια:;, τοΊ:; πο~cχς

cισ-tα-

θε::; και Ω,ι;•ι α(;-; ϊjς το σιίψ.:ι. έ';jψGΓJi·ια.τον, f.Ι.6λι; +ι~U­
ν-rΟrι ν~ iJ.ν'Χ'ι'νω~(Η, -:rν r:..ίί.r·ι α·j't-7;1 :, 5-;-;ως -:τν ά:πο~

'

J

'

ι

'

ι

.

ϊ. αφετ/;σ;J -:b u~-;α-:σ·ι, Ορηνωοω; 'i':Wζ μ.ψψψένη τΊjν
πρόωrον αί.ιτ·~;

, '\ '

ιχr:οr,αuσει:;

-

τuι;rιν καi

.

·ι.

των 'fj.,c.ινων

ιτij~ ζω·ϊj:;, ιiκό_:;εσ-το:;

'

Of1-Wς

-

\"\

λέγσu,-:ι,-δτι &.ν

'

' ) 1-:

~
._~εγεψ:.uσι ι-ι.εν

τι;;

κ:ιl cχι
'

c.VJtcxψερoν

λα.ψηγί:ι εlναι

Οiνιχτι;ς.

οιη'Ιεκη:;.

Λ YKOS 1\ΛΙ ΠΟΒJΕΝΑΣ

,

,

ι

Λ•.Jκο:; έγχ.•ηης

νΙΧς

ε\:;

- ,

Ρ'

,

,

κ7.Λur-π;ι τιν:χ Υ.::ιι

-:ρώγον"ες 6τ-τb·ι ιiιJ.ν~ν, ιi'Ιέιtραξ~ν-

.. " ,

ιι:ιων τ.ι:ιψε-

clHfJ-ot, τcχ­

λα.ς, ό1tiίογ Oό::;ueo'J Ο :Χ Ε"κ:ι.u. ν ον ο~ ποιu.έν~ς eιtίτc:ιι, έιΧν
σuνε/,c.(!λ6:.:νον l(LE τ.ι:ιιοD'i':cι τοuτι;; »
'1~-;-;ψ.~Ο .ον· τ.ι:ιλί.άκις ε ι;ικpίνψεν παρ ως ο τι 1tρli-t'
'
•,
'":Gι'Jσtν ο~ !ί.ί.'λο~, iνψ ·(ιfλε\:; 6σά.ι.ις τcρ~τ~ο ~εν ~ t '= ~
.,
,
",
ι

ι

'

τ:?z--; -=~~J~Ξ'~ cχνε'J ~'.J'.γ~>JJζ σuνc:~')Cj:ω~*

ι

""'

106

ΠΡΑJΛ

ABPAXAl\H EI:;.E

νΙΗ ΠLΑΚ.

Αβροιχcψι cσο-:Όη z;ιι ε a;ψΙJχ~οχ όrελι όιλ ε qιι X~'t)
σηαr τη όερ ·φ' ετεχόηση τιιχ· σε κει z;~;;~x τη ψτοχ
χόοχη -:η χωιχι ε τη Ότερη tιχΌτη τΌη Όκ:ιχ ιχ.-ιτει cσρει

ατιι ~εχτιτ.

νlη όιτη χιχ ε cσο ~tεχ cσρει τιι X't) χερι κωμ.βιcr-ωρη
μ. βη χη Όκοcσ, ιλοόωρη χrα τ' ετσωριτη εόε tΌτpηι-ι­
βωιχρη χrιχ τη ρηχόωαριτ' ε~ιτηρα~ετ, σε ιΌ 199 ~ιετ
cσλιχκ.

Τωκε cσαρη ιχτη Αβρι:ααι-ιι εψτοι ':'η κοχεcσσ·ΙJχ χόη
τα·τη τη ':'~α σπ;ρ α-::η χιχτη· ε cσασ τη λιχιτωpt':' κη[J-­

βη~ετ,-κη ιχόετ -:Όη a;ηprXxx σ:ι-: ~J.ε -:-η χόηρωαρη
"
• ε τη "οηχη τη uωα:p'1ετ
!:'
-"
~ τη ψτωτη cσηpΌηχοε-;-ωριτ
εοε

ιχςιτ ι-ιε καψε ε3ε μ. ε. σtwcr"t όωχα.χ,-ιβηpt rιχτη όιχpκ't)
τωκε Οερτωρη

κ η wωΑ η ε ε~ωpη ιχτι τη

ψι cσραχη

τιι χό·η cr-οψρα: ση,ρ τη zr.ιt ε3ε κη τΌtΚΊ] βωκη.
Α~ρ-.ιχαμ.ι cσοτΌη cσα α-:η τΌη z;ωpt τη

εόε cσα Οηχη ωριχτηχη

χαι

βωκη

α cσαψαλτωpη Πε.pηχόιση,­

σι τη Οεμ.ι cσαβ't)pη κpιΛχη,-Αβpαχαμ.ι εσ:;ιει-;ι ατη cσσε

χωκ' ιφιχλεt Ζοτιτ Περηχόιcr-' αϊελιτ ε3'

εοω-; cσαρη

σε τη και βωκη;

Πλακω ιωcσηpjει:>ι ε ιθα ατιι σε α;ι σ' ιψαλει Περηχ­

οιση σ10 ~ετηι-ι η Ζια:ρμ.ιτ,-κ·ΙJ cσερηχόt τΌ' εκει κωροο
ιnραχ·ΙJ χόη ΌτΎ)σJt -=η τι -.ι, ε3ε χόη ~α-;ρη τη τ ι α , ε τΌη
χtuκη βεσοχ μ.~η τιατρη Περηχόι,

ε ιψα:λε ι α τιι Φηp­

βρηχ~α ~ετηκεΌη -:ια; ε :σα:~-ιπuαpΊj zερι.

l\HθOI

107

Ο λΒΡ ΑλΜ ΚΑΙ ΓΕΡΩΝ

Ό Ά6ριχχv-, ιitJ-X ~ρχtζε νι% εuΊί ό ~λteι~, έξ·fιρχε'tο
'tij; σκηνης ιχύτοu κcιι έκiθητο -π:χρ% 'tQ κcιτώψλtον
ttη~ ΟιJριχ~ -τη::; σκψη~· όtότt είχε συν·~θεtιχν ν :Χ προσ­
κ:χλi) κιχνiνιχ ξένον κοιi -π~ρεπ{~ηιLον ~~ε~χόu.ενον -riic;
r

ι

χώρcις έκείνη::;.
1
'Η (J-c.ριχν

'('\ '
ιoc;'J

'
-;ινcι

στηριζ 6μ.ενο::;

'β "ρος
'
-το

''
uπο

-

":ων

1-

ι:.των

τ
Ύj'tO

"
'
οιο
τt

έ-:wν γέρων.

'Α νιχελέ'fα::; πρ~ς ιχu;~·; ό
'

'

'
'
'
" θ pω1to::; ιtις
τ.ρ-:.::;
οιυτον
οιν

!1tl βCίCκ-:ηριi::; κε;ψΊjκw::; uπ~ τοu κοιμ.i'tσυ

,!
κχτ' κε;ωρτοfΙ-c.νο::;

199

~
ι:.ρχε-;οιι

.,

'\ι'

'

<

CίCuτc;v ν:;ι κιχτCίC

λ'

"JσΊί

'

'Λ 6ριχιΧv-

προσεκiλεσεν

Ι
J
Ι
r
\
\
τ·fjV vuxτCίC ι:.κεινην υτ.ο την

σχη-

ν·fιν 'tGU. Μετ!Χ σε -=ο νίψιμ.ον 'tών 'Ιtο~ων,-είόοc; συνη­
θε{ιχc; ciντCίC-ποκρtνοfJ-ένη::; σ·f.μ.εpον

fi-E

την ciντιχλλ"γ·r,ν ·

9ιλοψρονη,ικwν όεξιώσεων κοιt -προηορ:Χς ΚCίCψψε καt ΧQ(­
τ.νοο:r.Jριnοζ,-σγχξιχ::; ορνιΟ" καΙ έτοψiσιχ:; όεϊπνον

.

.' .

π~(jσεκάλεσεν ιχu't ~ν ν~ κιχΟ ίση π;cρ:Χ -.-η 't~CίCπέζη όπως

'

ψiγ'!} καl t"λίγ(jν aρτο•ι.

'l?wν ιχu":~ν ό 'Α~ρ:χtΧfΙ- ά:ρχψένου 'tη::; σι-:·f.σεωc;
άνευ προσεuz:ϊj::; πρ~::; εuz"ρίσ,·φι·ι τοD Θεοu,-καt ώc;
ν~ εrπωμ.εν χωρίς νχ κάμ.Ίi -:~ν στcχυρόν 'tου,-+ιρώτη- .
σεν cχίJτον

όtιχτ( εεν ϊtpoo:rψέpεt

-;:Χ::; εuχ_ϊιptστε(:;ις

-προν 'tOV Θε?ν τοu ο?;ριχνο~ χαi τij::; γη::; πρ!ν ψiγει

'tOU
;

Ό γέρων ά.-ποκριΟε!ς είπε πρb::; ιχύτbν ο•ι όεν λCίC­
τρεuει οuόiνα Οε~ν ε:μ.-~ tJ-6νον το ΠDρ,-Οε~ν τον όπο:~ν
fχει -πiντοτε έν

-tw

οrκω κχl π:ιρ~ -:ή έ'J'τ(α. αύ-;ο~ x CίC!

ό-;~ .:ιιJτ~ (J-όνον λιχ~fΕ'Jεt' i.ν -:φ !J-UZ~ α(J-:ο·~ z.ωρtζ ν:Χ

_"'.ι. .

~r' !: ... ,~ "" ·"" ·~"'~' .. : . .
"'\..ι ~ J ,..--:'- '} ;,_ •-:

',c.

ΠΡΑLΑ

Τωκε Οηχ·a κητο cσλιχκω, ΑβριχκιχιJ.ι
ψορ-. Όι•ψΎ)

E'it!X

σα

I"
εχοz;ι•)αp

ατη

ιιχΌτη

ω:::·rι!-1-·ΙJpωα
χrιχ

τεχτιχ

I"

z; ~~:.ηι?Ψ ε εωη?:::;ω α-:η q:.ωχοrτ, ε ικω cσα. xr~-fjβ:J)Κη. Κω? ::σι\ακω ιzω ωα. &·r.χη ιrα.ρε lη ε
"• ωΟΊ)
"' τη τια, Π ψΙ]ΧΟια
" Ο ι~ιτι ΑΙ)
χο
· ?Ρ α.Χ():fλΧΎ) ε ε-

r-~

3$

~
'iα-;ε

'
α:>ιΊ)

ωιειτι α.τη τ-ο' ω~Ύ) α.ι κεριω ωι\ακω ιχωαι, Αβρακα.fλt

ιωΦΊJ?lωι ε ιΟα.,-Εluα.ιτα ο Ζοτ τ'
ίfλΕ σε ωσε

XWK"t] 't'l)

ικηχ χrα τεχτα

ψαλει τuχη Ζοτχ' tιιί"ελιτ ε ιcεuτ.

Περηχόια. ιωωηρlει'r Λ βpαχα.11-ιτ ε ιΟα.· Ωχ' εχόω­
ρο~α. ατη τη qox κψα. "'YJ κη Λ'Χb ε χ·r,.v~η3ιετεχηχόη
~ιετ, fλβα.ι:τε τΌη cιι χωκη fJ-ΊJ χόεροχ fJ-Wα.,

ε τι

χωκη

fJ-Wxό' εχόη?c.κε α-:η σα. σ;ηρ κη λατη ~~τ-φ.η; Κω ρ
.
'2
'.:
n6
I"
ωο εοε χωκη τη ucι ε ε χοeικη :::;αχμετ;

ΜβΎ) τΎ) ψολτωρ·Ι) ατιι :.rηΌτω Περηχόια, Οοτη ωραλα,
Αβραχαμ.ι ωχrρε ε ~ατε ωαι:τ ωΧακωτ ε ηετι ατη ε

εα7pωαρ α τη rοραrοη μ. ε λ uτειε τη μ ηόα ε3ε εrοΌτιτ·fJ
ατη ψορτ fλtpη, ":"ωκε όηχη χε~ε κη ωc·pσι ":"Ύ) βηψη

ε3ε χε~ε τη τιλα. cσωχηρα., ε3ε AtfλOGXα ιοχη εο ωα.­
rωΧετη xr (;( Ιlψfjχεια, ει Αβραzι.ψιτ.

109

1\ΗΘοι

Ε!π6ντο'~ ιτοu γlροντο; ιτιχuτιχ, ό Ά6ριχιΧμ ώργίσθη

-πολu σψ61ριχ κιχt έξήγιχγεν ιχύτόν τij; σκ-ηvϊjς του μετci
θυμ.οΟ κιχl t;εόίωξε·ι ιχuτ~ν δλοτελώ;· ό όε. γέρων lφu­
γε

χωplς κ&ν νιΧ ψiγ~

ciρ-:ον.

'Ότε ό

γέρων

ά.νε­

χώρησε χωρ!ς νιΧ ε!'-π'!) λόγον κιχ! έξ-ηχολοuθησε τ+1 ν

όο6ν 't'OU, ό Θε~ς έχiλεσε τον Ά6ριχιΥ.μ

κιχl ~ρώτ-ησεν

άvτον τί lιεινεν 6 γέρων έχεtνο' ξtνο;. Ό Ά6ριχάιι­
ciποχριθεiς εl-πε -πρ~ς Αu'tόν. Έξεδ{ωξιχ ιχύτόν, ώ Κupιε

tt"ijς σχηνi)ς [J-OU όιότι όεν έλιiτρεuε Σε τον

κuριον τοο

ούριχνοu κιχl τijς γi)ς.

Τότε ό Θεος ιi-πεκριθ-η -προς τον 'Α6ρ2ιΧ[J- κιχl εΥπε -προς
ccύτον.-' Εγw u-πέrοεοχ ιχύτον νιΧ ζ·~σΎJ τιΧ έκιχτον έ.ννενή-

χοντιχ

.

τ

'

έννέιχ τιχuτ~ ετ-η &ν καl όέν με

έλi·ψε'Jε, σu
όε, όεν Ί;οuνήθης νιΧ ιiνεχθf,ς αύτόν ούτε κciν μ(ιχν νu ..
~τιχ, ιΧν χιχl οέν σε -προσέfJιχλε -προσω-πικώς;
.,Οτιχν έλiλ7Jσε τιχDτιχ -πρ~ς IXU τον ό θεός, λέ"(Εt δ μu­

θος, δ Ά6ριχ~μ ιΧι-ι-έσως μετηιι-ελήθ-η κιχi σ-ηχωθε!ς ~τρεξε
κ~τόπιν ιχuτοΟ κιχ! συνιχντήσιχ:; ιχu-.ον έοέετο ιχύτοο δ­

-πω:; έ-π!στρέψ!J ό-π{σω έν τ~ σκην~ του κιχι t-περt-ποιήθη

ccύτον μεγiλως. Ό [J-Dθος οuτος όίοει ε{ς fιμriς ιι-ίιχν
κccλ-Υjν σψ6ουλ-Υjν, ό-ηλιχόη, νb. u-πiγωμ.εν κιχl tιιι-ετς
νιΧ κiμωμεν τ/ι ccuτo κιχi ή έλε-ημοσύνη ήμών θέλε~
ciντιχ-ποδοθij uπο το~ ΘεοiJ το Ο 'A6ρ~i[J-.

110

ΠΡΑJΑ.

Ό ΤΗ ΝJΗqΩΑΡΙτ' EKAΦ:IHffET

:Ικ~~α. κη χερη Οtϊτη )lu;z;ιω, χόη κη cσρα.λη Αpα.­
βιΌτε, χ1α. κ η - :ιιt.Υt'ετ τ·ΙJ μη μ. η τη ξιε":"ηρ·η; ε.οε τη IJ:I1
μ.η τη

~ηpΎJz:τωοcpη,

ε aηειτα.

κη χrα. :ιιuτετ~ρητη

σα.

~ιετ κει τΌψωρ ωια.ροιδ'ισ α ι :ιιωτετι. «Μη τη ξηρτετη,

-.· μ.' ωωηρlει:ιι,- ιΌτη κα:ιι' ι~ιετηρ :ιιuτετ τΌη χωκη
κοχμ.η μ.η τη σακτ-ΙJ σε σα. ~ιε-: κα. τΌηκωρ ωΟΎJpτω(Χ,
ε3ε βα.βοιλαρητΎJ τ' α.χη ιαχη τΎJ φα.οιιτωρ μ.βη ΚΎJτη
ά.iωχη σ' ι ε~ε χε ~ετ. »
Πα.ς κατρΊj:ιιtχτ ~ιετ, ΌΛ~~α. aψα.ωΎJ χ( a.ι ~εχτι, εοε

χωκΎJ. μ.(J)χόη ':""I) Ό~z.ΎJ τ·η μ.ΎJ μ.ΊJ τη ~~ΓΊJΑ"Ι) lupμ.ΊJ
εατιιτ :ιιuτετιτ.

Πιειτα ΚΊJ ψ~α.":αρ, τΌη μβ·ηλιθ

Λα­

κ ΎJpα. μ.~ΊJ rωρι-iωραόα. τ' α τι ι σε σα. κljκη κει · τΌΊJκωρ
ώωψΌ,

«ΜΊJ τΎJ ξηρτετΊJ, -

ω:uηρlει:ιι,- KΊJtO ιτ>τη

χ' εrοί.'ετωρ' ΕΧω:<ι. Κιι ~εχτι κωgη χωκ' tΌ χόpιΌε
σε τΌη όωκετη χαχι . » ((Νωκη

tΌ ΚΎJτω,- ιθα.ΌΊJ,­

χΟ"tj:UΊJpμ.οτΌμ.ΊJ, κ-η :ιιuτετ ι~ιετΊJρ' ε ϊημ.r;ρ ;»

xra.

αΚωqΊJ,

[J-' ωωΊJρlει:ιι,-σ' κψι ΊΕΊUΡΊJ τη τι.λ ΊJ cσωχΎJ. 11

1\Jβη -:η κΟιερ ατ~ε ωρ~cσΎJ ωοισ κατρη ;ιιχτ ~ιετ, lετα.

όετ σιcσρα μβ' ατη ~εχτ ε3ε μ.βΎJ κ' αχΊJ 't'ΎJ όετιτ
Κ"f) τσωfμ.'Υ) CίJtΌ:ιιηταρη. Jσ:;ϊειτα εΟε ατα. σα ΚΟΧΎJ ιΌ
τΌ'Υjκωρ ωcσωΌτρωα αι όεω χrα ωιηpατΎJ ; α Ε cσο t'ΘτΊJ
κηι~ κ' εcσϊετωρη,-ΟcιχΎJ α τα,

-

ωηρ κη χερ ι σι τι;»

αΚ~ι ~εχτι κωpκωq ·η ιΌ ιτιλη σι ιΌτη εοε σοτ.»

ll i

)Η θ ΟΙ

, ΏΕΡΙ

ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑrΜΑΤΩΝ.

'Εϊ.έptισσt ποτέ, λέγει δ Κι;ζης ε~.; 'Α?σt6ιχόν 'ttνσt
ΙJ.uθov, ciπo πόλιν τινri ά:ρχαιοτciτψ κιχl -r:ολuιχvΟρω­
'ϊ..οτcίτην χ.~ι i;ρώτη~d "Οινιχ των κιχιtο(κων ιχuτηc;,

r.ρο

πόσου χρ6vοu lκιtlσ6η ή πόλι:; σtϋτη; «τ~ ά:λ η0ε(q.,
-μ.οι ά:πεκρ€θη, -· -ή πόλι:; ιχuτη είνttι τό,.ον ά:ρχιχ(ιχ
ώ,.τε OEV γνωρ(ζΟ[J-ΕV έπ' ά:κpι6ώς πρ? 'Πόσ~u χpόvOU έ­
χτ(σθη κttt ο~ πιχτέρε:; ήι-ι-ών εΙνιχι ά:6έ6:χιοι έπl ιtοϋ
ά:ντικειμ.ένο•; το•.Jτοu_. ώς κιχ! ήμ.εr:;. »

ΜετιΧ τετριχκό'1tσt ετη 8ιηλθοv πά)ιν iκεϊθεν κιχl 8έ.ν
·'rj8Jv·i;θηv νi ϊοω τ~ έλciχtu'";CιV τεκμ:fι~tΟ'J τής πcλεως
έκείνη:;. Ήρώτ·φtι τtχλιν χωρικόν τινιχ &στις E[J-ciζεuε
λriχα.νrχ. έτtt τών έρειπlων ιxu'ti'j;, πόσο:; χρόνος fι-:ο ά:ιρ6τοu κrχ.τεστρciψ"t) ή τt6). ις έκείν1); «Τ~ ά:λrJθε{~,-ciπε­

Χ?ίθη,-"ή έρώτησι; ιχuτ-ιJ εlνιχι τt~λu πιχρciξενος ό τόϊtο:;

C?Uτo:; ποτε δέ.ν f,-το όιttψορε. τικ.C;ς ά:ψ' οτι ε'tνα ι σ·f,[J-ερον. »
α: Δέν ή το έοώ, - τ ψ είπον, - πciλιχι ποτε πόλις ά:ρ­

'1.. α.ιοτciτη κιχ! περίψ"t)[J-~ς;"

« Πώπ~τε δεν ·(,χ.ο;Jσιχμεν τοι­

c;uτ6v τι,- μ.ο! άτtε.κρίθη,

-

άλλ' ο~τε οί γe~νεrc; Υ;μ.ών

μ. aς έGιηγfιθ-φιΧν -τι. »
1\ΙετιΧ τετρακόσιιχ

έτη έπισ-:ρέψιχc; τ:ciλιν έκεί εΤ~ον

τ~ν τό'Πc.ν έκε.rνον κιχλuποο:όμ.ενον u1t? -cij; ΟχλιΧ,.σης κa.l
εiς γ ων/. α. ν τινιΧ 't'ijc; ΟιχλιΧσ,.ΊJς 1tλ ήρωιι-ιΧ -τι ά:λιέων
'

(
,
ι'
'tΟ~ζ
ΟΠΟ
OU; ΊjpW't"t)σX

'
ΚIXt' έκε•.νοu.;,

1tp(Jl.

6

'
ΠΟσΟU
ϊ_ρ νω

έκιχΜψθ1J ή χώριχ έκε.Cνη :Jπο των uόci.ιτων; « Et,ιa.~ έρώ­
τησι; ΙΧU":'Ί) όι. ιΧνΟρω'Πον ώς uμ.ε~c; -ά:πε.κρίθ1)'11ΧV cu.

, ~ τ
,
τ
,.
' '
S!
,
ιτοt,» «
τοϊtο., οuτο:; τ:χντο-cε ·'ιτο ο αuτοc; \.Ι πω:; ? ΙΧ '.νετιχι κ~i σ~[J-ερον. »

ΠΡΑJΛ

Ποc11 ΚΙΧ"ψφιιχτ ~ιε-: ωcσρωοcρΌ"t) aηocro"t) ΙΧ"t'tε, ε ιοccσο

όετι κει zωι.ι.βωp'ΥJ. Πί"ειτα κη κερι τΌη ηχόει ατι~
ι~ετηι.ι. 'YJ, σα κηρο tΌ τση κωρ ωβη κηιο, ε ι.ι.η 3oc 3ε οcι

τη τιι\η τ'ΥJ cσηρ1ε1ωρη τΌη ι.ι.·~ όοcχη ε3ε τ'ΥJ Ρ'ΥJΦΙΧρητΎJ.
l\Ιβη τη κΟrερ' οcτιε cσροccση τ·ΙJ cσοc'1τΙΧιι.ι.ε.χη χερ'1),
φασ τη Όκωαριτ τη κα:τρψιιχτ ~ιτΎJp~ετ, 1ετιχ ιχτιε ΚΎJ
;ιuτετ τη ι.ι.ιχΟ ε τη Όηκlψη, μη 'i:ΎJ κηρψ;τωοcρη ε μ.η
τΎJ cσατωpη χόη τη βωκωριχ Ότηcσιριχ σε χrιχ ιcσαρι. ιΊο

κωg όεΌΙΧ τΎJ κοχκη τη ~ιετΎJpωιχριτ ετιι, ι.ι.η θα.'<ΎJ )ΙU­
τετορητ'1) τΌη τη .κrpιιτωριτ' ετιι βα:ρει ΧΟΎJ cσηρ ~ι­
'tΎJpoc τη Όκωαρη. Νωκη όψη σε σε βιτηρα: ιΌτ' ιξιε­
τηρ, εόε ση~χτ'fj τ' ιχχη · ια:χη τη cσα3ιιτωρ ι.ι.βΎJ κητη
σ:ιωχη, σι εόε χε~ετ.

Πηpcσραλτιz:η. T1J χ~ηgωιχριχτ' εκιχψΌα~ετ κηρη:;ιΌτε­
~ετ ιαχη τη Όωι.ι.ιχ ε τη χόριΌι.ι.ε. Νωκη όψη, ι.ι.η τη
σακτ'fj, χrα: ~ιιι.ι.η ε τΌη όο β-ιιχψι, fl-βα:σε ια:χη τσα τΌη
ι-ι.βα:χεχη τΌΎJ κΙΧχη τη όιχΛτωρη χrα: '=η ι.ι.η ι.ι.η τη ~ιε­
τηρατη ε τ-η ι.ι.η ι.ι.ΎJ τη ΌΎ)ηψετη ψΎJι.ι.ιΛα, κωρcσο μ.·Ι)

τ-η ~ηρτετ-η ιοcχ-η τη όιεΌιι.ι. ε3ε τη Όκωα:ιΌψ.· ε roo τ-η
τιερη τΌΎJ ια:χη

τη

Οψι, βιιτωρ'fj χrα:

ξη'fjΛ ε

't''fj

roΙXΌ'fjXωΙXpYJ,

σι

τ'ΥJ

a1Λωzεια:, ψτεχ' εόε ι.ι.ι:χ3ηΌτοχεχη,

ε cσριχ μ.βωρτεχ'Υ] εό' α:τοc σε όισετΌ'ΥJ tΙΧΧΎJ, κωρrοο τη

ΊtΟοcτΎJ cσωχηρα:τΎJ ιοcχη τΎJ κοτιχ, ε χωκ'ΥJ ΊΎJΧόετΎJ ΊΎJ
ερε ρηcσοΌ όrελιτ.
ΑΌτω 'ΌτΎJ·

σ" tΌτη ψΙΧΡΊΎJ σιrωρ ε ψ.βαχωρ

μ.βη

Κ"t)τη Cεε· rοωχΎJpα:τ' εΚΎJσΙΧt βοτ"t)ση ~IXXΎJ τ-q σοτι.ι.ε ε τη
Όκωιχρα:ρόωριχ· σοτ cσpιΌι.ι. "tJ χεστρΥJ ΟΎJpτο ψη, σοτ Λ ε-

-Mreot

-Η3

Ί\fετ~ πιχρέλ~uσιν τετριχκοσίων lτών πάλιν lπlσ-:ρεψχ
!&•J. 'ή θiλιχσσΙΧ είχε ν iξιχλειψθij

Ε.lς 't'O ί~ιον .μ.έρ~;. X~t

όλοτελώς. 'Ηρώτ·ΙJσcι &νθρωπ6ν τινιχ δστις ε~ρ(σκετ Q
iχεί r.ou :r.~τi [J-όνιχς, προ π6σοu χρόνοu σuνέ6'1J ιτο ιτοι­
.ο~τον; ΚCCt [J-~l έ1ωσε XIXt ΙΧύ'tΟζ τ~ν αύτ-Υjν ιiπiν,;ψrtV
ιτην όπ~{cιν [J-Ol lοωσχν καί ι:.! προηγο•.Jι:ιενοι.

Κcιτi την τελεuτα{χν ιι-οu προς τιΧ έκεϊ έπ !σ.tροψ·f;ν,
μ.ετιΧ

τ·Ιjν πχρέλεu:ην

των τετρcικοσίων

έτών,

ειJρι:.ν

έκεί πόλιν tJ-εγiλην κιχ\ λιχμ.πράν, πολuπλ'1Jθεστέριχν κιχl
μ.εγα.λοπρεmι:ττέριχν X.ΙX"ti την ώριχ ι 6":'1J'tCΧ τών Κ τψiων
ιχuτης, τ ·ϊjς προγενεστiρας. 'Αλλ' ο":ε Υjθέλ'1Jσ χ ν~ t.J.:iθω
· περί της ιiρz ιχι6τητος αί.ιτ ·ης .μ. οl εΙπι:. ν

.oi

κι:Χ-cοικc.ι α.ύ­

,ιτfις δ-cι ή κτίης α.uτη; έχ ά.Υετο ε1ς πηcμz.ηκ6τιχς· α. ι ω~
νχς. Δεν γνωρίζομ.εν πόσων έτών είναι ·~ άρχιχιότης
«u't9)ς, κιχl ο! yονείς 'ήμ.wν είναι &:6t6:χ!οι έπi τοD ιΧνιtι­
Κει [J-lνou τοuτοu ώc; καl fιfJ-εϊc;.

'Ε'Ιtψ.uθιον. Α~ περι ttέ'tεtαι ιτwν &.ν9ρωπίνων πριχγ­
μ.:Χτων είναι πολλαi καl ποικ€λαι.
Δεν γνωρίζψεν
έπιχχ.ρι~ώς πόθεν έρχόtJ-εθχ κιχί

π~Cί

κιχτιχντwμ.εν, κ~l

μολονότι τινες όιϊσχuρlζοντιχι δ,;ι κχτiγοντα~ έξ ά:ρ.­
χιχιοτdτων κιχl εί.ικλεεστάτων ο!κοyενειών, ένφ πρiγ­

μιχ-τι ε!νιχι χθεσινοt ΚΙΧt όιιχtατικο(· άλλοι όf: πάλιν fλ-t•
κροl ΚΙΧt &σ·~μ.ιχντο!, και οίον ει ΕΚ τι:.i) μ. η~εν~ς γ ε ι_εν­
V'1Jμ.ένοι, κ-χuχών-cαι κιχ! ιχότοl δ-cι ε!νιχι ιι.&τι, ένψ "tX
~

'ltctντx ε!·ιιχι μ.iταιχ
~

\

'I

UΠΟ ';Ον

f F "'),

"ΙjΛιον.

κcxl οtιόεν βέ6~ιον

·

.

θ

.

καi στα ερ-;ν

.

Οyτως είνcχt· eιuεΕ.ν βέ6αιι:.ν κιχ! στάσιμ-ον έπl 'tijς
γης ιταu,;ης -τ~ ' πράγμ.αιτιχ τοD κ6(ψοu -το ύτου ε1ν αι
lψ~tJ-εpα κιχι μ.ετcχ6~τικι:Χ· σ~μ.εροv κιχτσcρριπτψεν ιχ u­
ριον άνορθοόJμ.ε·ι, σ ·ι)μ.ψ:ιν γεννώμ.εθιχ ιχvριον ά πο0v-i1 α κο -

·

ΠΡΑJΑ

114

κεμ.ι χεστρΊ) ~όεσμ.1J. !Ότη χημ.ιι:α: ε' Ι{ριετοριτ 't1J
cσqιΌχη χεριω α;το cσωχηριχτ1J τΌη βηχ α;ι ~ετη σε μ.οσ
χΓgιχη κριετη.

Τη λuμ.ωρ ια:χ' α:τα: τΌη χοχ1Jχηχη σι τη cσηρ~·ΙJΑε­
χηχη Κ1Jτο κοχηριχτ1J τΌ1J τηρηχ1J
cσριρεχη

cσο

ΌΚΟΧΎjΧ1J ε χωκη

cσιχρcχcση.

ΤΗ ΔΥΙΑ ΕΝΑΤΗ.

Ιι'Ιη cσλα:κη τΌ1J gοχτε a:qψ1J χηιτ

λuμιτ τωκε λcχι­

τωρη ~εόρηχ' εσα:ι 'tΎJ gα:μ.τ·ητη τΎJ κλuμ.ηΌιτ, εόε στα:­
μ.χηχ'

εσιχι τη βιχλτητη τ' ωιιτ ι~ω χόη όιελ τη τε­

ρεΌtχ.

Τη gιεόωριτ ε' AU[J-tτ ωχΓρε μ.οχοχη α::ιιη λα:ρτ σcχ;.ι'
ψ.ωcχρ 'tΌΎJ τοη όuιcχ εχα:τη ε οιιχλt χόη μ.εσ τη AU[J-tτ.
Τωκε βηρΎ) χοτ α:το βα:ΌΚΎJ, στι:χμχcχ εβι:χλτητι:χ lηχ­

όει ΧΟΊ) ΧΎJ Cjηζι;.ι τΎJ μ.ι:χΟ ΧΓCΧ ψρικcχ μ.οσ τσοcσητοχει

ΧΓ" ~εόρα: ε χιόει χόη ψωχό.
<ι l\foσ ωτριμ.β,- ιΟοτι ~εόρcχ, -

μ.βι:χzω rορι:χχη μ. ω α;

ε ωχ η ο ο τη τΎJ κεμ. κωιόεσ. »
α Ο μ.οι μ.ικε,- ιθοτΎJ στα:μ.χι:χ,- ψορτ μ. ψ' εχοχ το'

~Κε χόΎJp μ.εχτ τη ΧΟtzηΌ ΌΟΚΕΧΎJ τ' ΎJΧΟε τη ~ιετηpΎJΧ.
Πο ι μ.' ιμ.ι:χόι ΧΙΧ't1J? τΌη οο μ.1J β ·φ ιΌτη τη μ.βετεΌ
λcιpΓω ΧΓα; μ.ωα; σα; τΎJ μ.ωχοηΌ, σεcσσε τη ψεόωριτ ε'
ωιηριχ~ετ χοοχη σε Ότιχ·~χη τuχη κωχόρΎJ μ.ειε, ι:χ μ.ωα:
κωχόρ1J τειε, ι α: μ. ε~ερΎ)τΎJ τΌη _όο OΎJ[J-ψ οχ ψ ωχ η ε~ε­
'tΎJfl-1J· »

Πηρcσρcχλ Ί)ζΎJ. ;Γ λιθ μ.ιιιτΎJ τ' ηχό μ. η τεcσΎJp χ( cχτα:
τΌη τη Γ λα:σηχη ε ια:χη όρε κ μ.ε τι, σε χ( α: τ α: 'tΌΥ)
ιcχχη !J-ΎJ σιcσρη ΧΓ(Χ τι.

115

l\1-'l'θOI

μεν.

Είν:cι

·ή Κ~-tceρ~ 'tιJ~ ΠXri.,-τQu νιΧ κιχτcιστρέψ·Q

ό άνθpωitο; π~ν

o;n

ιxu1b:; κ:cτιJρ06νει, rνιχ fl- ·~ uπεραί­

ρη-:ιχι.

·

Euτuχεrc; ΙJί γνωρί~ο~,,.ε:; νιΧ έκτψώσt τιΧς ίtεριστci­

σεις τιχύτιχς cιt'-:ινε; π:χρiρχιJvτιχι ιiνεπιστρείtτε!.

ΤΑ Δ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑ.

r -,
ραιιχ

'ttζ

,

,

ητις

,

κιχτ<pκει

ίtιχριχ

vcxσιx ":~ν χά.λχινιJν rιcuτi'j:; λέ6ητιχ

-:ινι

'tQ!J

-

πQτιχμ<p

γiλιχ;r.-;Qς

λ'

'1t

u-:-

κιχt

την πηλ~νην ιχuτ·~ς uερίχν εθεσε.ν ιχuτχ ε~:; τ~ν f;λιιJν
δπως σ-tεινώσωσιν.

Ή 'Ιtλημ.μ.Jρχ ';Ο~ 'ltQ'tOψ.QU uψ:ιJΟη ει~ μι~; τόa-ον

ώστε 'ϊtχρέσuρε κιχ! τιΧ tuQ ιΧηεr:χ

ε!ς

tto

ι.ι.έσον τιJ!J

.

1tQ'tlψO).

. ΉΕνψ ό' titλε~ν ιχuτχ C(J-OJ, ή π η 'λ!'Ι'ΙJ uδρίιχ ε·jρ(­
σκετο ε\ς μέγciΧον κίνόuνιJ\ι iκ το!J ψ66ο'J μ:ιjπως κιχτα.­
σuντριψΟ·~ u'it~ τιJ) χιχ.λκ(νοu λέ€ίη":ος χcχί. χcχτχποντιcrθfι.

ο: Μ-Ι] ψο~οD,' l
\
μ.οu, κιχ ι ι:. γ ω

.

θ'χ

":'Q
l

σc.

), έγει
1"

6 λέ6η : ,-χρi-:ει

προ.,-εςω.

'itλφf.ιJ'J

»

• 'Ώ cρί'λε, -τψ λέγε.ι -~ uερίχ,-χ.:χλώς γνωρίζω ο τι

έχεις κιχτa νοuν νCi. βιJr,θήσ{ις 'tljν πιχλιχιceν σΟ'J ψιλε­

νά.οιχ. 'Αλλ' η μe:ιαλειτέριχ χ_dρις την 6ποίιχν θα μο!
ΚGt(J-'f;<; ε!νιχι νιΧ ιiπψ:χκρuνεσ~t ιiπ' έι.ι.ο':ι εσον Guνιχσzι
όι6τι ό ροDς των u8ciτωv ·ίjτε σε wθε-ι προ; e.ι.ι.ε , η έμε
1tρbς σε, είμ:χι βε6ιχC:χ δτ! έγw ι.ι.όνη θ χ ζ ημι ωΟω. >>
'Επψuθ ι οΨ έ:κλεξον το~ς ψιλοu~ σeιu έχ rο: ών ί.,-ων

κιχ! C(J-r:ιίων σr:ι•J ι.ι.~λλr:ιν -~ εκ 't'WV ά:νωτέρων σ ι;u.

ΠΡΑJΑ
1\Π'Τ:ΙΚ' ΕΔΕ

KALH

Δu κσιτιΌσι, χ η tJ-W'tΌκ' ε3ε κ η κιχ ι\ η χrσιρκωσιρη tJ-E
τΌσι χσιρσιρε rολοτ -οωρ ~ειχΥj χόΥj κ' ω3η τη σJΥjρ:σιελτ·Ιj.
Δrελι όη χrιχ ~ιχrοιχ, εrοο tJ-W'tΌκ' η·ηη tJ-βYJ τη κηχη­
κει XOYJ roωXYJ χrιχ tJ-ηΚΊεσ' ψιχ3ε ωλοθ Όω!J-·'1·
ΔοιΥj :ιι·Ιj τη

tJ- η

tJ-ΙXgε,

ιθιχ αιο κιχλιτ,

τσιχ κσιριχρε

-οωρ, σε:σσε !J-Yj ~ιεχ σικωρ rοω τΥj βιε rοηρ3εε χό' ω3η
χrιχ τη λο3uριτη τ' ψ. Τι όο !J-Οσ ιεΌ, κλιχσε, κσι:ιιη
λοόuρη σι !J-WΙX σεrοσε εόε χόιχΌτι ε rοιχκ ~ολε χrιχ κιχτοι,
κητω ε 010 κ'

O?YJ·

Νωκη fλ-ωχόη τη τη βηκ κητη

τη !J-ιpη, rω::uηplωi

κιχλι, ζO'tt ιχη κεχ ψορτ fλ-tρη σat βattjη fλ-ωχόη ιιαtλκη

l'OYJ κωΌ χrιχ χε~ε.
Μωπκιχ χωκη ψολι tJ-η κι1τρη ?tσιλη,

roo rοσιρη σε

τη κιrοψιη tJ-βη !J-ΙΧΑη τη τιιχτρηση ό;sωμ.βηση, ρσι
rοηρόεε ε χrορόι. Κωρrοο ιχςr;ι-:ι χrιχση-:ορι, ζ' Γ λιόι
κσιριχρετη χrσι tJ-a>'tΌκσc εχrορόωρσι ε ιχrσιρκοι ιχτσι
σιcσρη !J-βη κωριz; τη κιχλιτ .

Τεκ

roo ~ει κηιο κιχψΌ' εκειιε χόψ'Ύ'J τη όuισι βιχgιχ­
τη, χωκη tJ-WXOη roo τη fλ-Εχτοχει κηΌτω. Τη κεΌη
χοικωρη !J-ικεχη τ' ψε τη ~ιετηρηχ, σι ε3ε roo ι-ο εω3η­
σΥj, οο μοσ χόrεκΥj χτσι"Ότt κω~ιz;χη τ' ψ. σι κωρ roo τη
ο ·ηςμ.οχετΥj χrιχ βιχgιχ ερηχόη.

Πηρσψσιληz;η. Ατσι τΌη χωκη κόιzκηχη τη τιψητη
κωρ 1ηχόεχη χόη Ότg·rικlψε, χωκη όο 1εκηχη χόοκη
τη χόοψη (ιλε), κωρ τη βιψηχ' ε3' ιχτσι χ;η χεοκη
Ό'tqΎjΚΊΨ· ·

~ΗΘΟΙ

117

ΙΙΜΙΟΝΟΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΣ.
ι

Δ •;ο

ι

,

{

ιι

,

ι

ι

'

'YJ!l- ονος Χ'Χt ιπr:ο~, ψορτωp.:νιχ μ.ε σακκc.vς &ιι-μ.οu uπ·f,γαινc.ν ε:ς 6ό6ν τινα: άνηiορικfιν. Ό η­
κτην-η,

λιος έχα:ιεν
,

,, '

'

επειοη Ίjτο

lκ τc.u ΧΙΧUσωνος, ή όε εu.,.τux:fJς ή!J-ί-:ινος

'

ε~ς

2

{

τη-ι <-ργα.σ α: ν

1!:

"

ο

·

~.., ορ ρσu

~

(J'

,

'

~α:·ιεο~ εκοuρ~-

σΟ-η πολύ.

'
I
ι:
1-λ_'tγou; σαχκοuς
'
w
~.:πε_θ uμ.οu'Ι
νιχ
μ.ο~' ~παιρνες
'.J
α:μ.μ.οtJ

όιότι tJ-Ol έρz.εται ώσάν ν:Χ πέσω κάτω καθ' 6ο~ν έκτης
μ.εγciλ ης μ.οu κοπώσεως. Σu όεν ο α ~σα ι, rσω;, ιt670V
_κουρασμένος ώς έγw διό-τι μ.όλις
έξijλθες έκ τοu στci~λο'J.
\
Δ εν

~~

οu'Jαμ.ιχι

'

να.

'

I

σο~ κ:χμ.ω

ijόη προ μ.ι~ς ώρας

\

την χα

λ

Ι

Ι

οσ•JνΎ)ν ταuτΥ)ν,

άπεκρίθη ό ϊππος. Ό κύριος ·ή[J-ών γνωρ ( ζεt λl'Χν )t(X,.
λως πόσον τpορτ(ον όuνατα;ι νιΧ ψtρ~ εχα:στος 'ήμών•.
Ή ήμ.ίονο; όεν έχαμ.ε πλi.c.ν &λλψ 6tJ.ιλίΙΧν, ιiλλ~
\
"'
"
/? ,...
Ι
I
ποιν ·r α:ν-χοωσ(ν
ε πι
τ ·r:e Χ 6 ':U~Ί~~
τσ'J -:: ~ :::χκεtιJ.ενι;;()
1
k
~
Ι
ι
~
Γ"
1

"""

,.,.

""

1

λόiοu ~Πε7ε

ZY-fJ-IXt κzι εψό?ΥJ7ε. "Οτε rψΟ-χσ-εν ~ ά.γω ...

γιάτrις ελuσε τ~·:.ις σciκκοu; εκ τ·fjς ψοψισθεCσης Yj[J-!6-·
νοu κ;:t έι.i0ε7εν αuτο~ς iπ! τών νώ-:ων --:ou ίππ-:ιu,

Ένί}> iπορεύετο δ κακ~ς O'J'iOζ ϊr:τ.ος

τών όuο ψψτίων, όεν Yjόuv-ljθη ε!μ.ΊJ
σί.ίτω πως.

uπο το βciρο;

νά σuλλογίζετ~ι

'Εάν έΕ:ο·f.θσuν τ ·fjν πα:λα:ιciν

[J-OU

σύντροψον>

δπως ~'το κιχ! όίκ:ιιον, δεν θ:>: ·QσΟα:νόμ.ην ~εη τιΧ νώτιχ
μ.c;u ώσιΧν νd: έσuν-τρit:οντο !)τ;f; 'το βάρος 'toD ψορτ(οu.
. Έπψύθιον. Οί 11-·~ βοηθοQντες ιτοuς &λλοuς iν τιχϊζ
'\"

'· ι

'

.....

οuσκοΛι::.ι:~ς οιu-:ων,

~'

ι

οεν ε :;p!σχ.c;u7t

,

Χ'Χ!·

βο·r,θειοιν εν ιτοι τς σο;ενc.:r.ωρiα:ι.; α~-:w'l.

,

\

'~

ι

α;u;;οι ο ·;:~ειJ.~;ν

115

ΠΡΛLΑ
ΩLΚ ΕΔΕ JΙΕνΙ'Ι.

τ.ιr•
lfl

ί
"
ωΛΚ ε.;ε ΧΊj

X<:Xl

"

ωτηχ.,χη

ΧΊ'j

Χψη

τη

ςσ~tΧΊ)

ωιη β~ΌΚΊJ xra: χ η ετιλ η ~ι. ΩΧ"κω ο α: μ.βετι ε ςση
ωιη xra: ωηρσιςσρ"fJ ε ςσρει xra: qιΟ ωt"fJ:η όε ~ιεηι xra:
n

ΡΊJΦ!ΙΌ εοε ωρει

xra:

X.tμ."fJ":OXεt ωιτη.

Ωλκω χωκ"fJ οιι ι-ι-ε κα:λτα;βα:χι σι τη 1εχ χοοχη ψα;ρ"fj
Όι<QCΚ 't'"fJ Οpεtτωα:ρ ςσηp 't'"fJ t;tt ~«ηpτt/l- ι-ι-ε α:τ·ΙJ, ε α:Ό":'W
χισι τ' ιψλιτ α:τιι ΕΓfJpσιΌτ ε τ' ιθοι

a.Ορε τι, σtςσ!Ι

-

rω~ς~Χ τη /l-"fJ τpωι-ι-~ωλοtΌ ι-ι-ωα: ωt"fj't'"fJ τuη ςσt K"fj't'W;»
XεxlΆt~a:pψ"fJP"fJ μ.ε ο qιΟμ.η -;η ι-ι-α;3ε ιω:σηp1ει~ι ε ι θα:
τΌη,-cΩχ ·Ι) μ.? τΌ' ε111ι α:τη μ.ε cιχcι

τη βωz;η~ετ σ'

ιι-ι-ε, ε σισJ!Ι !J-WX~-η βηχετ· εόε κηιο ςσωχη, Ζοτ!Ι, κωρςσ?

ε~ε Wt"fjτη gεΟ xra: α:χα; tiJ":'E cσρει ι-ι-ειε. cχ-Ωλκω, τωκε

cσa:xoxωp"fJ σι

τ"fJ κωχοp"fJλοχει (ορεt":'"tjλωω), χο·ΙJgοι

κω~Ύ)Χ':'tχ ε ιΟα:,-<ιΟ(ε κωλτοχει, ια:χη Ία:u-:-η ι-ι-ωα:ι
J(α:Ότη 't'ΌΎJKWp μ.Ύ) ςσΎJp~«ΕΌΧΕ ε μ.Ύ) ωηpΌCΙCΧΕ ΧΎJ ΧψΥj

-α:Σιςσο ι-ι-ωχόΎ) βψ•ετΎJ κηιο cσωχΎJ, Ζοτ!Ι, ιωcσΊJΡΊΕ.tΙΙ
1εχε

;.ιεχ1ι,

κωρςσο

,

εόε ωχΎJ ςσQ

.z·

z;

ί

tC:ΌΎJ ΛΕΡΎJ ψα:ρε α:-:;η

κοΧ"fJ·"
βψ< ψa:Pl"fJ K"fjto-ωcσ"fJplEΛ ωλκω,-ιΌ ιτ
~α:τη, α: ΧΎJ χrα: rεpt"tΎ) τ' ΎJΧΟ χοη ι-ι-οσ tEΌC: τι·» Ε
'rWKE z;ηX"fj α:'t'Ύ) ι-ι-βη O;$CICΌ'; εΌκωα:p α:τη μβη κα;τρη
τσοα1·1) ε εχηχrρι.

_ ll-ΙJpcσpα;λ"tjζCIC 'ΟΎ)ΧΟΧ σε CIC't'CIC 't'ΌΎ) OWIXJ\1] τη βηχηχη
't'Ίj κε~ιεχη z;' ι-ι-βετεχη

't'ΎJ ι-ι-βρα:z;η:η xό"fj Όκα;;.ιε, cσο
κωρ3ο 1εχηχη χη σεβεcσ α: -:-ια:τρη cσηρ 't'"fJ cσωΌτpοχηχΎ)
't'ΊJ ισα:ερειτηριχ' ετuρε.

1\ΗΘΟΙ­

· ΛΥΚΟΣ _ΚΑ.Ι

API.'j[ON.

, , (
ιe
,
'
1\ :Jκ.ο;
π ο τε χ ;ι; ι α. ον ον σuν:.ο IJ

'

'λΟ
να. ποο-~ε
ω σ: ι ν

,.

· . ινα.

r.ίωσ~ν ϋ~ω? όμ.ο::ι 'έ>t 't'o:i α.uτο::ι pείθ?ο.u. Ka.l δ (J-εv
,

'

,
λ uκος

εστα. η κ.α.ι ι:.π ( νεν

u~ωp,

oto

J!

"

θ

α.·ιω εν

κ.~~

ε.:;

I

.,..

ou
'7

,

'

ε.ρρεεν 't'O

οε. ιiρνCον κ.Cτωθεν χ:ιi έξ ο~ ιiπέρρεεν.

- Ό Μχος, μ.-Υ) γνωρlζων όι1tλωμ.α.τικ.GJς πως νa εuρΊJ
~εόιχ~ιολο"{Ύ)~J.ένην α.ί τ(α.ν ε(κ1ο;, ·η ρ;( ισεv ιiμ.έ'1ως . χ.ιι'ι
ά:ποοt6μ.ω; νιΧ 't'<{1 λέηJ- ([τΩ OU't'Oζ, τ:ώ; -τολμ~ς aU
νιΧ μ.ο~ Οολώνι.ς 't'O νερον 1:0 όποrον έγω τtCνω iόώ ;»• ' αρ
' 'v ιον
ι
'
~(:!.
') .
'
θ'
τ ο\ 'Π"::ωχον
μ.ετ:χ ψ ο JOU μ.εγα. ,ou . αltοκρL .~ν . -τφ_
εlπεν δοtι,- « ι-ι.όλι; [J-E -τχ &κρχ οτών χει λέων μ.οu π(•ιώ
• ~ α.' λλ'α. καιI πως
" '
' γε ( 'Ι'fι
'
Κ'uρι_έ
a.u'i:~,
οuνα-:α.ι
να.
το:JΊΟ,
μοu, ιiψο::ι το ϋ~ωρ ρέε( ά:π ? το ι-ι-έρο:; σοu είς τ? μέ­
rο:; μ.-::v . » - Ό λv:ι.ος μ.-η όu·ιάμ.ενος ν' ιiντ~πQίντ·fιδ'!):
·fιλλα.~εν 6μ.ιλία.ν και τφ λέγει, - « Ένθψεϊσ:zι ' είνα.ι

~ώρα. εξ fJ- ijνες ά:t-6τοu μ.' έχ λε·.Jα.ζες χ~Ι ι-ι-ε Μριζε~
μ.!Χν ψορ" ·ι;»-c:cllwςέι-ι-πορεr νχ ~ν::ιι ":ο::ι":ο,Κuρ~έμ.οu 1_
-&:πεχρίθη iti λ ιν 'tQ&ρν ίον, -Έ.ν ψ έγ(v Ξε ·ι -~μ. ην 4~.6μ ·Ι}.
γεννημ.ένον 1:ότ~. »

c:c .Ην

itειράζει,-&πει.:fίθΎ) ό λύκος-··-­

f,τον ό π:χτr1 p σοu, ·(ι &.λλος ":ις έ:ι.. '>ών σuγγεvώv&ι:ιu_
().ν όεν -·ψr;ιu •ι σ •.J. » Κ a.l dψ.έσως σuλλα6wν αuτi:ι 't'o ει.ί~
!
I
I
σzισε ειζ 'tΕ~σcφα. τψΙΧ;(~ΙΧ

\_

ΚΙΧ!

\

'tO

I

_ ΚIΧ't~ψΙΧγεν

..

Ό ι-ι.Dθος όη λο\ οτι ε~ ο~ θ.tλ(jU'/ ν~ Π?Χ":τωσι 'tO ΧIΧ­
χ~ν όεν ά:ι-ι--ηzανο~σιν, &λλ~ πάντοτε κcιτηε·.Jγcuσιν ε\ς
πρ6-τχ-ημ.i τι cπως κα.λu'}ωσι την &οικίcιν αfJ-;ών.

ΠΡΑJΛ

128
ΩJΚ Ε~Ε

KALKANA

(ΘΩΜΒΜΗΤΟΡ)

~· ωΑκ ΧΓ~ μ.ιχκωτλ"Ι)Κώ tτιt ψιχόι KIX01"1)'t'tτt X"l)
τσοαrη εΌτ"Ι)ρ, ε X~"l) ψ~τz;ι τ"Ι) τιι rωηιτ x~"IJ Γ"ίρόε­
λιχχ (κιχαr"Ι)Οz;ερκ) ":"I) τιι.

Ν~η 't'"l) 3rιμ.βωρ"Ι) τη ;.ι..ιχό τ"Ι) ;ιι ~ιχτε μ.β"Ι) lιθη βι­
-οιχτη τω κ! λuτωρη ιχτuρε τ' ιχόz;ιqη ιχ-;ιι χrιχ Γ"ΙJ?όελο- χ­
κητη εΌτηριχ με τ"IJ αrιχrωιχρ·fJ.

Πο χόοχ"Ι) βιΌη χωκη rωόz;οχ τ' tβ"I)X κητη τη μ.ιρ"Ι)
~ετ-ο ΧΊ) ~ιχλκιχχιχ (Οωμ.βητορ) τΌ' ωv.ωχό χrιχ ψιιχλιχτ'

E'ttiX τη βω 'tΙX'tYJ 'tYJ 01ΥJp.ιιχσεt ε 'tYJ ~ι ι 'tYJ rAΙX't'1JXYJ
όz;ερκω .χ' ετιt ΧΟη rρικη τ' ωΑκω't, ε τωκε ΧΟz;ερ"Ι) EΌ't'"l)-

ptX ικηρκοχ cσιχrηχ·ΙJ χrιχ ωΧκω.
cOp! cι:ριχ ~η;s1οχt•-Οιχ ωλκω,-ασιχ τ·ΙJ αrιχμ.εχτμ.ε
ιιχχη τσιχ κιχψΌιχ;

Ορε χωκ τη λιχΌ"Ι) ω τι τ"Ι) χοz;ί"ε:ρΌ

κοκηχ-r; τ' ηχόε χrιχ rολιχ ιμ.ε cσιχχrιχρ"Ι), εcσο κε ε3ε cσιχ ...

τωρ:σηρι τη μ"Ι) κηρκο-ο ε3ε cσιχrη; »
Πηρcσριχληz;"Ι). Εμψιχ3ειχ μιρη.,-ι τΌ' ωοωκετ"Ι) 't'Όi)
βΥjχηχη τ.,-ιχ χηρ"Ι)z; τεκ ιχτιχ 'tΌ' ωβΥJΚΥJΧ τη μ.ιρηχη tΌτ"Ι)

;;'

tA"I)xη -.η Cιοχηχη ε ηι μ.οσ ι~ριχ.,--ητη.

ΜΗ1 ΕΔΕ 1\ΙΑΤ:!:Ε.

-νl"l) -οτηcσι ε~ιετηρΎ) 'tΌ'1J TfJXOεt xo·fJ Κ"Ι) ψ-οιχ-. τριχ:
z;ι:ιχει χ.ιχιιΥJ -cωμ.η χερ"Ι)

χrα:

X"IJ

τωψ"Ι)

μικ,

σ α: .ιη

z;ι:ιτ

12 ι-

ΜΥΘΟΙ

Λ"fΚΟΣ ΚΑΙ rΕΡΛΝΟΣ.
Λ·.Jκος τ·.ς

έκ. 't"ij~ μ.εγιΧλτ,ς ιxuτoii 'λιχιμ.ιχργ€ιχς χιχ­

ttέπιεν εν τεμ.ιΧχιον Οσ'tο), XIXt πρ~ς ιι-εγGίλην ιχύτοΟ
ttιχλιχ ι πωρ(ιχν προσεκολλrjθη εtζ τον λιΧρuγγιχ ιχί.ιτοσ.
'Εν τώ ίιπεο6ολιχώ ιχύτοu π6νω !πεσκέψΟ'Ι) δλιχ τιΧ

ζώα: κιχθ~κε":ε~ων ιχ~~ιΧ δπως έξciξ,ωσt τ~ δστοuν τοuτο
έκ τοu λά.ρuγγο; ιχί.ιτοu έπl &ποτ(σει tιχτρε(ων.

Άλλ' οί.ι~εν ζώον έτ6λμα:
Οεριχπε(αν έχ.τl:ις γψχνc.D,

νιΧ έπιχεψισ0·9

Ο'1't!ζ

τοιιχuτην

πιχριχκινηθείς έχ τών

π ~:ψ:.ικλητιχ.ών αuτ()u cpωνών ιiπεψιΧσισε νιΧ θέσr. τ~
μ.α:κρu ιχuτοσ ρuγχος εlς 'tov λά.ρuγγιχ τι:.u λύ.<οu κιχ!

έξιχγιχγwν το όστοDν έζ-ή'tεt ιο:Ίjν ά:ντψ.ισΟίιχν ΕΚ τοu λύ­
κου.

α: 'Ι~έτε π67ον πιχριΧλογ~,- εΙπεν,-εlνα:ι ζώιχ τινιi;
ΥΩ OV'tOζ, οέν σε ι:irησχ έγw, νιΧ ε.ξσ.ξτ,ς τ·f)v ΚΕΊ>tχλfιν
σοu σ ψ α: ν Ε. κ. 'tιϊD λά.ρuγγός ιι-οu, κα:ί ε χ εις εισέτι τ·fιν
ιiνο.(εε· ιχν ν~ μ.οD ζ ητ·~ηι ς χ. α: l ιiπ6τισιν l:χτρε{ιχς ; »

. Έπ·μ.!JΟιον. Ή μ.εγιχλειτέριχ κ~ λωσuνη την όπο(ιχv
Vψ(ζοuν O":t Κ Χ !λ VιiUV μ.εp!ΚΟt ιiσ:;νε(ε·r,τοι προς 'tOUζ εu>
εργετοuντιχς ιχίιτοvς είνα:t δ•η συγχ.ιχτιχνε:Jοuv VcX [J-"IJ τοu;
βλιΧπτc.uν.

ΠON'flKOI ΚΑΙ

r Α ΤΑ.

Οίχ.ός τις πα:λο.ι~ς χείμ.ενeις εί.; χωρίον τι -~ν ω χ} είτ:>

-;'6'1eιν ειηνε:ι.ώς ίι ϊ-ο ϊ.ολΧών ϊ.οv-tικ(i)ν ωστε 6 ο\κο~ε..

1'22

ΠΡΑJΑ

ιuτηcσισ·η ~ωρι ΧΟΎ)p ι-ι-εχτ τ·η μ.ιq ;('η μ.οι-:-uε 't'Ό'I) ιτ·η
μ.βωροχει χrοι κητcχ τη -:-ροιz;ωαριτ ·ΙJ· Κ·r;ιο μ.ατuε~ ιΌ
Kc.t:>t' ΕΌιuειτη ΕΟΕ l'JαX μ.ικτη Kc.tlfη μ.ε κολαιτη σα:>ιη
χωκη ΌΚ"";.χ ΙtΊJ χατη ιuα~ραρ' αιο rοε-:τ' α Ίαuτη 11-ικ τη
μ.η τη CΌ'ΙΧΚΊJτη.

·

: Μιχτ' ιχ3οι κωρ ιuαχη ΛΊ) χω!λερ' ιτuρε xroc οι-:-η σιχ
~ει ε roo rοιχκησοχει ωrοηρ!λβι\ο3η βαuκη -τη β·ΙJιΧ·ΙJ κη
μ.ω;sα~ερε roηp -τη Όcσητωαριτ' ετuρε τη ':'ηρη~ετ, χόη
-;η τΌηληχη τη Όω!λcχ ε χ~ριu11-ε ψια,\cχ ωcσηρ:r-ολχη.
Μβη τΊJ rοcχστα;ψ, κη χ( ατα τu' ιuχ' ιχτιε, θα :>ιΊ)
'f't) ~σφκηχη κη τρ~κιχχη (κω[J-βορη)χrιχ rρικιχ τη z;οκηση
μ.οιτuεσΊ) ΙΙΊ) 'tΊ) [1-Οσ' μ.ω ... εει ιχιc; τ' ιt;ιι α τα κιχιιη μ.ε κο ...

λαιτΊJ εόε μ.ε κη σοιλ-:η (τη κ·rιτ-:τιεpΊJ) σι εβψ( κηρη
χοσ;ι, σεσnε χrα -;η κωμβωιχρι'; ε';ροκιχχ·φη μωχόεuιχ
ιrη μ.tc,η :ι.:αβερ ε τ' ικηιχη.

Κι ι τερτιrοι ω~ωκ ψ•ητ ψιρη χό·rιρ σu τΊJ τuρε, ε3ε μ.ω­
;sα~ερεια rοριτι κητο ψιαλη μ.ε ιuηρrη;:;ψ ε3ε μ.ε ιuαλα­
μ.~-:-Όε τη Όωμ.α, ε ω~η καβωλ 't'Ί) γιχη τροκαχηχη.

; Κωρrοο χόηρμ.εσ τη τuρε ωχrρε κ η μ.ι χrα τη μ. η τΊJ
~ιετηριτη ε ωθα σε αι τερτιιuι, μ.η τη ~ηρτετη, ιΌ ψψ•

ψιρΊ) εόε ι' ΚΟΧ7jσ·η, ωο όωαι ιtη κιχ κωΌ

όοι ~οιρηχ

'tpοΚΙΧΧΊ)Χη μ.βη rρικη τη z;οκησ·η μ.ατ-cεση;

Κωρ χόοκη χ( ατα χωκη όηψτc;ι ~ετη:ι.:εχ' ετιιχ
ωηρ κ' ιόωαρη τη βηχ κητη ωωχη, εcσr;ρμ.βΧεόω ριχ
ωσJqιu εόε μικ":η ικχη ψuεκαz;η κηρι ωασ κατριτ 1ι θη
κωΌ χόη λοτu ε χόη ~ηρη '=η τια, τωκε καλψ;ω οιρ-η
ϊrr)ρι κοιτριχ-η -:τε σ' μ.ωχ~·η β-ηχ κητη ωωχ.ηθιχ.

:ΜΊ'ΘΟΙ
~

,l

Ι

'

"'\.

'h:

I

λιχγ.~ τij; ένοz λφεω; τt:ιu-:η;.
ένεργητιι.ΊJ

,1.

fl

α-πr.ιτΥJ; ιχπε1χσt'1i νιχ -π~pcxΛct~1J γοcτ~οcν

οπω; ~-πιχ

'Η γciττοc ~το

κ:χ! έκ'.Νήγιχ το•)ς -ποντtΜ'Jζ

λ

-

-:6σον

-τ~σον έπιτu­

χώ;, ώστε όέν έπερνc.Dσε νuκτιχ χωρiς να: ψονεurι ιχuτη
-πέντε η εξ -τc.uλi.χιστον.

Οί ποντιχc.i λο~π~ν C:-τε εtεc.ν -;ον &ριθμ.?:ιν ιχύ-:ών
κ~ο· ·r,μ.έραν μειο~ρ.ενον· σu·,YjλOov ~πως κciμ.ωσι συμ.6οuλ\ον τ.ερl γε.νικ·ης σωτηρίας, ει; το ~πcϊον που,σcι
I

J

Ι

,..,

έ

Υ,ιχι 7tο:κιλιχι 7tpο-τιΧσεις c.γ νοντο.

'E7tl τέλι;,υς εί; τών πcψSντων έπρ6τεινεν όπως κρε­
μ.ιχσθ~ κώόων έ1ti τοD λιχιμ.ο'j -τη; κυράς γciττας, ώστε
ν~ μ.·Ι) ό:Jν::cτ::ct νιΧ ά:λώ:τn αότο~; τόσον ε·)χ6λω:; κιχl
οι' ένος r;η~lj[J-:t't~ζ οπως ":οDτο ετ.ρ::cτ-τε, ειό-:ι εια: 'H•D
,

-

' Ί'\

τ,χου το'J κωοωνο.;

J

Χ'

Ίj:ιVνΙΧν'tο

\

"

να

Α-

7tp.vει?c;τ;οιη•Jωσι

'

νιχ

ψ·Jγωσι.

'1''ο

,

-

7 ο~λ
ε.;

o.J:;
ιχuτο~ς κ~ι ή συνέλευσις τ.ιχρε?iχΟη τ·fιν π?6τ1σιν τ,:ώ.
1!
'
\
ο
f ο
Ν
!
την :ιtiX χεψοκροτ ψεων, Κι:tι α:'ίtεψcισισ "1) V:X εupωσt "tOV
1
,
'\ {
'
'
στριχ-= ΙJΎΊ)μ.:χ -το ·.ιτο "fοινη
ι, ιχν ιχρεστον

!

κώόων:χ.
"Ο τε εις
τ των
,
'
1 θ
rεροντοτερων
τcοντι:.ιων
"fίΎ<-?
"11

τcιχρε-

τ·ι]ρη7εν δ-: ι '"::ο σ τρ:χ-τ~γ-'ιμ.α: ιχύτ~ πpιXγfLα:"tt ή":ο πολu
εuz.u~ς κr.ιl 1tο6σ:.ο~ον, ά.λλ' έπε0•)u.ει ν~ "Ι•νωοίσ·η ποίΌ:;
ι

'

a •

'

ι

'

·rιθε}ε κρφ.ιiσει -τ~ν κώόωνα: εlς -;~ν λιχιμ.ον -tΊjς κuριΧ;
γιiτ'tας;

'Ό-rε ού~ε!ς έξ ιχuτών έπιχpοuσιcίσθη ώς έΟελQντ~ς
προς όιιiπραξ ν 't1jς ά.πηiσεως τ:ιuτ ·t)ς, Ύ)· σuνσCΟροισι;
ειεΜΟη κ~i G( ποντα,~ Ε'ψηον χρuψίω; εtς κιχτ6 πιν το~
aλ), ou &:χ~στοζ ε:ς -τ'ljv !όί:χν ιχuτοD ψω/.εχν κιχi τρDrca ν,

Κα:τηγορ.ων 6 είς 't~V έ:'tερον οτι δεν +ιε.Jνcιι-;ο ·ιιΧ ειιt­
πρ~ξ-~ -:ο ι.ι.ιι.,:J~ν "':OiJ:o f.ργ-;ν.

ΠJ>AJA

124

Πηρ:ίίρα:λr;z:'l). 'Itθ'l) χερι μ. ωχ~ p.·IJ
1ατωαρτΌε τ'lJ .vορσιχ'l)

κολαιτ"Οε ε f1- YJ

'!YJ τιερητ'l) σε ~ε'!'l)Χεχ' ετια.

ΤΣΙΑΠ ΕΔΕ

LY:I (LEON)

V'f·l) τσια:ίί, Οστη χ η rop:xλ 'lJ zιχόιΌ-:ε, μ.β·ΙJ τ' ικωρη

χrα itYJ Οηλψ "=YJ fJ-tιO, zφι χό'l) itYJ ΌcσελΥJ τη it'l)tτ ΑuΌιτ.
Κωρ ω1ηχό ρ·Ι)cσαp' ατιι cσιχ::σαχόαωρ'l) ε τωκε μ.οσ ΟψΥJ
τ-η Όcσ-η-;οχ χrα κ-ηιο ειpιχ:>ιεz;α. ριz;ικοια., χισι τ-η τρ-η/)-β-ηχ

qι α-:η ρεrωχ εβιΌα.~ε-: τωκε μ.βωρτωρη ε τωκε θ-ηχ-η σε

α ι zιΛ" βρε::;' ετιι χ 1-:χ "tελτη, ε "ΊJ ιΌ όΊJμ. ητωαpΊJ τΊJ
~ιχ χε-η roηp 3εε ε cσ-ηp ό-ηrJ.·Ι)τιμ. τ-η μ.οσ cσριρει cσραwΊJ
ιχτιε χόη ιι-οσ χrpηχηκει CUΊJpcσαρ:x 3ιε-;η εΛεψ:χχτε, όιετΊJ

τεr-ηpέ ε3ε όιε":ΊJ ΑΙJΌε, ε "':ωκε θηχ-η Κ"Ι)'"Ύ) ιι-βηχη ω:t.σ3
μ

β ησ-~::σp '

α.τ~ι σ~κωρ τ

.

<:ζ(t ε τ

'

ααι

α."':η.

Τωκε 1ηuρη ""IJ'";O ~ια.Λη Λuτ:ι μ.βη τη ~ηpτετη
~rΥJ!J-β-ησωα. ε -:-ωκε ικωpη κηρκοχ χrα. ιpρικα.

ω­

ετια. τη

1'Όαει χό-η χ-η ~-ΙJpη τΊJ w:χτΌωα.ρη. Νοη τη ικωριτ α.3α.,

":YJ '":tt ω1-ηχό ε ωcuηρrοο:>ι Ιλε χη όεΛωηp-η ε tς'l)?<U ασαι

3

"
"
~Ό ' ηαu α"':ιt, τωκε cσ-ηρ Όκρω:χρ t α:σα:ι '"ΊJ 6ωκωριτ
ε ε

τ-η Ότωα.ραρι-:' ετσιαcσι-;,- α ΙΌ χ η ~tΌ"IJ » ,-ιΟοι,- cc π-η
κωgη σ' κεΌη cσα.pΊJ -;ιcιτρ-η μ. η p·ΙJcuα.pα., μ.ε τσα. βqιχ

τ-η μ.ηόεκ, ε ';'J'tι !J-tεκηpα. -;η θιελα. ε fl-ε zη τ' εrηp 1)
Χωt ι τη σ;·'ίρσιελ"':ωρη, ε fJ-~η jtθη κητο, ωηρ rΛω:ηχ·
ετια. τ-η [J.βωρτωρη.γ' ε τη Λα.ρ-;·r1 τψ<'. »

125

1\ll'ΘOI
'Ε Ίtψ.u'θ ιc.ν. "Ε κcχστο;

1! θ ρωπο; ouνcι'tCXt
:0. I

' ·
λ ω-τεεvκο

'

-τερον ΚCXt εuχερέστεpQV ν~ σu~6~uλEU!J ";ΟοJζ &λλου; η
-.ον έcχuτ6ν

't'ou.

ΤΡΑΓΟΣ ΚΔ. Ι ΛΕΩΝ.

Τρ:Χγο; τι;, λέγει 1ν~!κ6; τιζ μ.uθο;, όιcxrε..Jyωv κ~. ­
'tcxιιιacx "t:ινχ ε~σ·~λθεν ε\ς σπήλ:χιον λέοντο;. Ε•.ίρεθε\ς
όs έξ ιiτtροόπτου έv:,Jπι~ν ct~'t'oiJ κcχ! ιι- η ήξεuρων πώ;

ν.Χ όιεκjι1γ~ έχ. τoiJ κcχτ.Χ πρόσωπον κινό·.Jνοu, -~ρχι,.ε
ν~ lκ9ο6ίζ·Q -;~ν βcχσ!λέcχ 'tο~τ~ν ιtών ζψων, μ.εγιχλcχυ­
χwν κιχt λέγων αuτψ 6τι αuτ1;; [J-EV χcιτ ·fιγετο έξ οuρcχ­
νοΟ, κcιτεόικιΧσθΥ) όε ν.Χ κcιτέλθ"!J έπ! τij:; γij:; έπ! ποιν~

νχ ιι-·ΙJ έπιστρiψΊJ ε1:; cιuτον, Ην μ. η ψiγΊJ πρωτον όέχ.cι
έλέψCΧ'ιΙ't'CΧζ, ΟέΚCΧ τ(γρεις

X.Xt

Οέκcχ λέον";CΧζ 1 ΚΙΧt είϊtWV

τοΟ't'ο άιι-έσω:; ώρμ.Ί)σε χcx't'' αuτοu ώσε!
6cινεν cιύτον κcxl ν.Χ -τ1;ν κcι't'έτρωγεν.

vx

συνελιiμ.-

Άκο•.Jσcις τcχD't'ι:ι ό λέων έπ' άληθε(cχ; έψο~·f,θη κιχl

ψε•.Jγων Κf,,.ει lκ ιτοu ψ6~οv νχ Κ?υ6~ ε!:; 't'pώγλψ
't'tν.X άπόκρυψον. ΚΙΧ't~ τ-fιν ψυγ ·fιν -τοu δι;.ως σuνέ6ΊJ ν~
σtJVIX'itCXV't"fJθ~ μ.ετ' άλώπεκό; 'ttVOζ ΚIXt tιΊ)γ ·f.θη cxuτ ·Q το
περισ't'ιχτικον, nεριγριiψων είς αuτην τ·ljν Οέαν

παρ:Χστασιν

't'OO

τριiγου.

-

κccl την

«~Η τον ενrχ θΊJρ(ον »,

tt'fJ

ελεγε- ιτ το όnοίον πώπο-;ε &λλοτε όεν είχεν !όεr, μ.ε
κ~ τι κέρcι-τcι μ.εγιiλι:ι κcι! πώγωνα βrχθuν κrχ! & γρι ον τρό­

πον, προ πiντων όε όιιΧ την γ).ώσσι:ιν cxuτo~ την μ.εγc.i­
λα.υz ον κcxl ιiλrtζ6vcι >>.

9

126

ΠΡΑJΛ.

1\l~η 'fη lEl'J?"I) κητο ψιιχΑιχ όεΑστt)p~ rooτΌ'tj -'<oiK"fj
rολιχσι χrιχ τη ιιεΌω~ιτη τωιιε Οηχη μ.βΥJ τη τιλ-η κ-:ιχ:-η τε
'

n

:;-:ιτηριιχ ετιιχ σε ωaJYJPTfιXεu ΌWf-1-'t), εο~ χrιχ Υ.Υ) ιιιχτσιιι,

ε atΌ't'ω ωσ;ρωιχρ σ;patiD't) μ.ε ιχτη βιχΌκη ε σJηρcσοκχ-η
'"σιιχcσχ'Υj τωκε χψη χόΥJ ΌσJελη. Τσιιχ:σι μ.οχοχη χοχω
ςψ:;t:tXYJ '":ΌΊJ όοι Όκοχ, cσ-:ι χωκ-η βωιχρ τη κει'":ωρι-;

ψεχτιησ-η, ε ιχΌτω μ.ε χ η -:pψ-YJpt τ-η μ.ιχόε θιχ.-« ΤΌ•
tΌτΎ) κηι-:ιτΌη μ. η βηχ, [J-0! OtXatKη,» - - tθat όεJ(cσηρ't)ση,.
,
ι:\

,
('
~~ Ω χ τη οηpιο'1ιχ τη μ.η σιε Ό ο~ετη ΛUΌε ε cσο τι [J-η
σl"ελ χ~ιχΌτι κη-:ω cσό χ η;» Ε μ.~η τη θηχη κηΌ-:ω
c:upιx:uη ωzιeιό [J-E z:ημ.Y)p·IJ ισιιχ σιaηη -τ-η :;ιι ΑuΌιχ ε τ:
εcσΥJpκιχcσΥJτιχ. lleι ιχι σι ωτρημ.β cσηρσ-ηpι χrιχ ψιιχλιχ,.· ε
χrιχ τη β-ιι?ιχτ' ετσιιχcσιτ ικω χrιχ ψρικιχ

cσ~ιχrοη. ΚηΌ-:ω

'

ετιιχ ωιχcσρτερΥJ

λιχ τσιιχωιχΥJ -τη ωριpεί ωριχωη χ8η

,

('

Ό:σελ·ΙJ τη λ uΌtτ μ.ε ΓfιΖ:ψ τη [J-atθ εοε εβηρι ιχτη ΦΛιχ~.

τΌκη εο

~

ε:;ιχcση-;-:ιι ιχτη cσιχ χeι~ΧΊJ ψρικη.

Πηρcσριχλη:;η.

:!ωμ.·Ι) χερη χ·rι .ο;η cσιχβιχρτωρ" ψεχ­

.ο;ιησ·Ι) εόε τερτι.cσε -;η μ.εχτμ.ε βιχΌκωιχρη μ.ε ψιιχJ(ΙΧ τη
/J.βωρτωpιχ εόε '":"fί τpηιJ.βησ-ωιχpα:, ε μ.βη ~ετΌμ.η α:t 't'Ό'

ιθ"'"ΥJ ιχ'"ο κε· ιΌτη βο,.· αωιχι εό' εcσι:cρηόωκωρ~, cσηρ-­
fJ.ητeιχ·Ι)χη ιχτη cσωχη "':Ό' ιΌτη ~ηχΥJ χε-η? μ.εχτ.

:!ΚΑΒΗ ΕΔΕ ΚΟΡΒΗ.

~η Όκιχ~-η ·τωκε z.ιεcωpη ~ε'":ηχεχ'εσιχι χrα: χη Όκημ.β
'"ΎJ λαpτ-η μ.βη χ-η κεχ1 ες-ημ.βεu ιχ.ο;-η

α~λι x~YJ cσωλιχΓJ τ' εσrχι.

μ.ε ΟeιΥ::' εσιχι ε

1ι1η κeιpβη τω κε

βτιp·ΙJ ρε

127

1\IrΘOI

· Άχοvσc-ισc-ι tt«D'ta. ij ciλώπηξ fJ-6νον ~ποu όΕ.ν έξε.ρ­
ρriγη 'toiJ γέλωτο; εlποDσ~ σuνiιια. -;~ οιύτοD έξοχό­
ttητι οτι ιιεγσtλως tξηπα.'tήθη, x.a.i ιισtλtσ-:οι: ά.π~ EV:X.
τρriγον, x.c-ιi οϋ-cω

έπiστρεψεν

δπ{σω

fJ-ε't' «uϊ'ijc; χα.ί

σuνήντη(fctν Πrtλtν τον τpiγον ε[,.ερχ6ιι-ενΟ~ είς τ~ σπή­

ΑΟCtΟΥ. Ό τρiγο.; ά.tJ.έσω.; χ~τεν61JC1Ε τον χ(νοuνον δν
όιέτρεχεν, ά.λλιΧ όεν εχοι:σε την r.οι:ροuσ(.χν τοv πνεύ­
!J.«'tος οι:ι.ίτοD Xctt outω μ.ετιΧ θiρροuς (J.tγotλou είπε,­
«Τ€ ε!να.ι τοDτο Ο'ΠΟU μ.c;D χiμ.νει; μ.ωρη σu χοι:τεργriριχ; »
-είπε πρ~ς την ά.λώπεχ.~.-cΈγω σε έξ~πiστειλοι: νιΧ

μQt ψέρ'!Jς οέχ.~ λέQντοι:c; χιχi σu μοι ψέρεtς ·rιο·η μ.~νον
ε ναι:; •

Κιχί λέγων -τοDτο πiλιν ώρ(J.Ίjσε μ.ε-cιΧ θiρροuς

οπως σuλλri6'!J τ~ λέQντ~ χ.οι:: x.oι:'trxψiγ'!J ιχuτ6ν. 'Ότε
'Ιtrtλtν q:.of;ηθε.ic; ό λέων έχ. -tών λόγων χ.ιχι lργων ιχύτοD
lψυγεν ιiνεπιστρεπ'tεl.

Κιχί

οuτω; 4ψησε

τον τρiyον

νιΧ έ'ΠtiJ''tpέψ~ εις το _σπήλα.tQV 'tOiJ λέοντος fJ-E'tli fJ-E'(rXλη; χα.ριΧς κα.i χ.οι:τέλα.εεν α.·jtto εί:; χ.οι:τοχr1 ν ά.ψόοως.
Ί~πψύΟtον. Πολλiχ.ι:; π·:ψ:ιuσ(οι: πνε•.J[J-~'tο; χ.οι:i έr.t­

έ'Ιttνοήσει; ΕΥ1ίuεrς σuνο~εu6ιιενχι uπ' ιi'Πε~λων χ.α.i προ­
πηλα.χισμ.ων έτωσίαιν χσι:i ιiψό~ων, ιεc(Ι); ο' δ'tχν ό έχ.­
ψέρων c-ιuτec εlνοι:t πρ6σω1tον ξενιχ~ν χα.ι κα.tνοψα.νΕ.ς,

iπtψέροu'1t το προσοοχ.ώμενον α.ιJτων ά.ποτέλεσμ~.

Γl'Ψ ΚΑΙ ΚΟΑΟΙΟΣ (ΚΑΑΟΙΑΚΟΥΔΛ).

Γuψ τtς 6ρμ.ήσα.ς έξ uψηλοD τtνος βρiχοu ~ρπιχ'7εν
aρν(ον Otιi τών Ονuχων 'tOU χ.α.t Εψερεν C'ιU'tO ε(:; ιtιΧ Vt.Κ '- λ Q:Q;
' 'tt;~ π=ιρα.τΊjρφ=ιζ -tQU'tQ
- 1 ·r.'Ο'ε λ Ίjσε
oγvz' -:ου.
!) *

ΠΡΑJΛ .

128

p.β-η Υ.·~-.-~ 'tYJ β"f)ρΥ), όε-οι εό' ιχιο 'tΊJ β"Ιjχ '!7) τι λ η 't'ρι­
(J- Ύ)ft, ε τω κ ε οερcωpη χrιχ ψωqt)l'tσcx.t κιχ λ ι θοκτ' εσιχΕ
χό·f)~ηρ ΑεΌ 'tΊJ ΚΥJιτ ~εηιτ ε ληψ-:ο.χ τ' εχrριχ

ιχτη

r-β' ψlj. Πο ιτωκ' εα:τιχκεχωρΊ) τη τωχό·~χ α:τλιχτΌΚΊJΧ.
εσιχι, ιχσ τ·~ κσεχόz;ιρ θeικτ' εσιχι χrιχ ΑεΌτ' αεκ1ιτ?
σε ωα:τΊJpΙDΊJΌ":'ωΟ:λΊJ χο' ιχτη, ωz;ω xro: τΌοβιχχι ε ειιιχΑι

χόη Ό'tΊJΙDt τη τιιχ "YJ β·r;χεt ΙDYJpλoόpYJσYJ 'tYJ όιεΛ~ετ
τιι , τη ";ΌΊ)Αtτ'Υ) εα:τιειτιχ r-ε Όω(J-ΥJ όηΌ'Υjpψ τη κιχχΥ)
σε 'tΌ'YJ ψo:p·fJ Ζ:ΟΓ IIYJXΊjKεt.

Κ YJ'tω ε

Y.YJ opYJ,

ωα:τΊJρlει:ι ιχτuρε

ι to:τt,

z;ικει ΙDYJ?

-r-κιχβΥJ, α:το !J-βΊJ KYJτYJ zεpΊJ, κλα:σε κιχ κοzωρ'Υ) σε σ' tΌ't'YJ
χα: 'ΨΊJ lΊJ α:το Υ.ΊJ κορβ-η,
Ηι;ρmροcλr;z:ΊJ. νΙ"!) 't"t) CJψΥ)τη ΙD"ΙJF~"ΙJΑιερη τ"Ι) κιχ­

ογ;ριτ τ' "Γ,ΧΊJ XCX κθεχ ΧόΥJ 'tΊJ α:τηp)ΙΕΌWpΊJ, Ε ΌW!J-ΊJ zεp'YJ

χόη g·ι;t;ιιι "'YJ !1-α.θ.

ΩlΚΩ qοΒΗΝΔΗqΩΑΡΙ (ΠΕΤΚΗΝΔΗΡΩΑΡΙ)

, ν.Ι' WAK 't't''YJ Κεt ζ α. ΚΟΧ · 't'YJ ~ει ΌWIJ- 'YJ ZEf"t) τΊ) Όtχ
κη στctχ "YJ 3εχ~ετ χισt 'tΊ) κιz.ει ψορτ μ.φη xrrz όε­
Λε':"η. Ε ιχΌτω ΚΊJ ~ιπ1 ι ρα. μ.ιρή aπ;ρ τη βιτισηχ tJ-η

κολα.ιτη ':"YJ ςΊjtJ-βιερα.τ' ετια., ':'YJ όωκει χόη '";''YJ ~εΌωρrz
'";'Ί) χόpιΌ!J-Ε.

Πr,ρ κηι;ΥJ Όκα.:ι ω c,ο~ΎJχόηqωα. Υ.όΊJ cσετκιχ τη '";'ΌΟ­

βιχχιτ ε τωκε KW!J-βtσωpΊJ ";"f) OUtα.'t'YJ K ΊJ(J-βΊJ't' EσJOCfCX
r-βη χη 'O!'OID τΌ' εκει ε3ε ΙDΊJ? κςα.βη, ωιιιχσ ιιετ ιιετ XOYJ
σ'";'ctx.

l<ιreor

.•.-

,,..

~
νιχ ot~τcρoc:;~

'

' \

και ιχυτ~:;

'

129

• '

ιτην ιχuτην

' "

ιχν~ροcγα. Ο'
ιοcν

χ~

ί

όptJ-'f.σa.ς X~t IXU'tCζ lχ. 't'ijζ ψωλε~ζ 't~U fμ.1tηξε 'tCI~ζ 0ΥU'Ιάζ
-τοu ε1~~ ιτ~ν u.ι:ι.λλον
ένο,..., &aΛou
κa.ι έ1tοοd"1tάΟει
ι....
~
'
~
'
νχ

"
αρ'!)

1
' ' ε.:;
ο:uτο

'
't(IV

~- I
~ερa..

'Αλλ'α.

' "

{\ .

μ.η οuνηιιε~:;

'

νχ χ.t-

νfιση την λε{αν τοu,

ά.λλ' CIU~E κ&ν VX έξχζη. 'tO'Jζ 0νuχ~ς ιχuτο.σ έχ. τcισ μ.χλλοiJ, όι6η έμ.1tε.?~ε.uΟη7χν ε.~c;
rJ.U'toν, ήλώΟη U'!tO τοσ 1tοψ.έ~ιος ΚOCt εψερε•ι α.uτ?ν ει~
'Ι1jν οttίιχν ιτοu ο1tω:; γε(ψη &fJΙημ.α. ε!:; τχ τέχ.ν% τοu, &'ttVIX

ήρώτων (lU'tOV μ.ετχ 'μ.ε.γάλης 1tΕ?~ε(yε(οcζ VX μ.ά.
.

θοuν τι εί~ο~ 1tτην~ν ·'ήτο.

. Προ μ.ιιΧ' ωριχ:;, &:1tΌiψίθη αδτοί:; δ 'ΠΙΧτηρ, έχ.λα.μ.6iνετο ώ:; γ•:ιψ, &:λ λ'. ηεΊJ θ:Χρ?ω δτι rσω:; σuηJσΟiνθη
G'tt όεν εΙνχι &.λ λ ο 'tt ε!fl-η κοΧοιό:;.
ΈπψuΟ,ον. Ψεu~·~ς έχ.ιτίμ.·φι:; τ·~:; ίκαν6τητο:; -~~J.ών
έκθέ·ω ήμ.ΙΧ:; εlc; περίγελον 1 κα.ί 1t~λλάκις

ε1:; χ.(ν~uνον

μ.εγiλον.

Ο 1\ΙΕΤΑl\ΙΦΙΕΣΘΕΙΣ Λ ΥΚΟΣ.

ΠΡΛL.ι\

130

Ω.κ«Α«α τη κειχη ρ~ρ-~ τt>ο~οικι · εόε )Ιεχ• ιτιι !Lβη
'rt>YJ τη δu, μβ't) aαc )11j κλοcσε δοι βιτιαηχ

βοcρ ε φλιtχ't)

t>κοcκχ· ετtt XO't) μοα κει α7pο~ω~ψ1J κε't) μ«qηαι τ't) τια;
't'YJ μιq xr« μβριχφοc εόε ι;Yjptx ετt>οβοcχιτ.
θt~μ« εεrηρ« ετιοc ι τ:.' 1οι ocτoc nη τη όu ε ~ωκ·η
τη θιqμ«'t'1J. Κωρα1ο ωλκω Φηt>τιελη χόη qoβoc τη
Χωοcιτιχ σι ιt> χωκη μωχό't) β't)Χ Φ«ρη φιχρε, «σ 't1) qιι
τη μβωροχ ~ε'tΥJΧεχ' ετι« ε «t>τω με κολιχιτη

ω~η

ΦA«'tt>Κ'l) ~ε.'\ιτ ε3ε nοβαcκιτ.
ΠηρΦριχλψ;η. Νόοχ't) κλοcσε όο μοσ Φηρχόιχχ χηρ1)-­
τ:.ιτη τη όuφoc)tεt;t't't) εόε 't'tJ μ-εχτφ-οεχωριτΥJ χόη μοσ
εcιrη@βηιχη ιpωχδιτ α1ωχηχ' ετuρε.

Κ Η Ν Γ Α

ffΛΤΡ Α, Λ

Α Ρ Β Η Ρ Ο Ρ Ε.

ZIAPMI :ITHfHTOPI.

ν!η -οοκ ιpορτ ικηρκωιχρ' ιt>τη ι;ιιχρμι,

Vl' ικιχα1τη μικ 't'OYJ 't't) ξ't)t;Oox XO't) ψιχιιε.
Τη mηpr1Jτ:.ox με χη τη μιρη.,-ερόε.

T1J

βηχ καcτ-οολεχ' τ' ημβλ η σι cσαcλ«τ.

Ιψτοχτη ιε; τΥJ χrροχ με 1ι6ΥJ ζΎ)μρη.
Ιλοόωρ'lj; 't'η Φρεχ με Ίtθ' r-ηr;ιμ. .

.

)Jrθ01

f

'Έτvz ε Ψ~ ·~ιtο 'ΠεQ'μ.iνQι; δ ~οψ.-~'11 ι-ι-ε τ~ ·~οΥ ~κ4Αοv
τοv έ1tι τοu χ 6ρ1οv

κ~ι ~κοψ.<.ί.ιν~ο

ιΧιι-ψ6"tεροc,

c;)ςτ-:ε

ισως ·ijOελt•J έχ.τελiαει -c?ν αι.οπ6ν ~ov έ<Χν ό~ν tεοκf.­
ιι-~ζεν έν τ·Q ιiψροσuν~ ~u't'oD νcic ~ψηΟ·~ x.«t -cην ψων-Γιν
τc:;Q 'Ποιμ.iνος.

Ή ιiγρίιχ ~lι-toQ ψ(ι)ν-~ tζuπν'Ι)σεν ~uτοuς ιΧμ.ψοτέροuς
ΚCCt εfίcιλαν 'tcXζ ψων~-· ΟU1ω ό λύν.ος 'ti'tu/.ιγμ.ένο; ε(ς

ψορέμ.~τιχ ξέν!Χ εις ιχvτον οεν -r.εuν·ψη "'~ ~ρέξ~Q- ιiλλ'
GUOE ν~ uπερ~σ1t(σ·Q έrιuτ?ιν, κ~ι Qutως !γς.~νεν εvκολος
i.ε(cι ε1::; τ~ν σχuλον ~οΟ 1tοψtνο::;.

.

'Ε1tψ.uθιο~. Ούόιiς Υ;Qελεν ίσωι; όιιχκρ!vει τοuς όι1tpοσώ'!tc:;vς κ~ ι 'tO'Jζ vποι.ιρι 1cX~ έ~ν

ο~ ν U'Ιtψ~Κ6ψtιζον

το μ.έρος των.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΑΛΒΑΝΙΚΑ

Η ΕΣΤΙΛ, ''Ι{ ΤΟ ΟIΚΙΛΚΟΝ Π \'Ρ.

Το 'ΠQρ ε!νcιι σuν't'?οψο::; πολu έπιζή,;ητο::;
Φίλος ειλcκρι'Ι'Υjι; οστι::; σε θεtiτcιι χ~~:Χ πρόσωπον.
Σε χιχιρετ~ μ.ε _ενcι χ.οtλως Ί;λθε::;.

Σοi κιΧμ.νει -cην κ~λ~ν ιtερπνΎjν ώς ιiνιiχτορον.
J~'ίσιχι κρuωμ.ένο::;; σι θiλπει εuμ.ενώς

7

Εl.,-~ι κοuριχσμ.ένος; Q'ε ιiν:χκοuψίζει μ.ε.τcΧ πiση::; ϊ. οίριτο;

13~

ΚΗΝΓ Α ΑΡΕΙΗΡΟΡΕ.

Κε ω ι

κε ε-τ; '!η βηχ τη

;

xact>

τη cσtt>,

Ιε ψ.βηκαcτη ; τη xopt't''t'OX τη t>Oχt>,
Ιε κόη τη χωact ; σι μικωτ ψαc:ιι~αc εχ~χωρ'
Nrac Οt«λησιαc τ' ιt>-τη. Ιε τι ιξαcpψηρ;
εcσρε-τ αcτη κηιο· σ' ιβηκ ψαρlη
Τt>η.λ' tt>τη μβρε-τ, ε 't'Όη.λι ιcσηρόερησ,
Τη Ίtθ' a-τtt cσηpcσacp' ιacx τηρηχη.
Κω tt>-τη
μικω, μ' ψηψχ' εχεριω-τ,

Tt>'

oa

Τt~η τ'J) cσηροεt> ~ τ' ημβ.λησοκ σι κuι;

Λόα κωρ μεq αcξω.λ ε εrΊΊρσοχετ'
Τt>η.λ' ιΌ-τ' ψ. ι ρ' cσηρcσ(ι(ρ' αc-τιι τη όαc.λ η ;
Σε t'Ό':"' ι:;οτι 1ιθη όεεχ'

'tYJ

χαιη,

Μωχόο.χε-τ' αt:ιι'Υ) 't"O'Y) σ' ψβα χερι.
Λχιεραc χωκη χεχ acσ 11-ικ α.σ χα.σμ.

Πο τηpη χη ικα;, ε ικrιρκοχ τ' ιzα;ιη.
φ αt'r[J-tρ

.

tΌτ

.

αι

ατχερ

.

τΌ

• ικηχ

ΦLΥΤΥΡΑΚΗ ΕΔΕ

αcτη

'.

BLETH.

Μ' ωόωκ σ! θα; χη ψ.λuτωpαcκη,
νιΙ'ΥJσ βλετητη τΌ' ωαcψΊ'jρωαc,« Τι σ' κε χροαz;, σ' ι ε βωκωρα;κη,

Σ' κε cσεχόη ηιερα; σι μωιχ » . -

cMot Ότριr' ε~α;Ρr'ΥJΡ' α;το cσεκόη

TYJ

βωκωpοc σι λu.λε,»-

Θα; βλετα;, μψrJ κωρ ωχόεχό
Με μια.λτη,- «ι aχ' μεprωλε! »

f 33

ΠΟΠIΜΑΤΑ .ΑΛΒΑΝΙΚΆ.
-,. ; οι·
'1' ψ-,.
ΠεtVQ:.,
,
Ε ~ι-:τιχt σκοτε~νο:;

q..,;

-' '

' '.

~ ιvcx
'
ι·,σε κ~ψ:νει νι:ι ψαγ'!J.,,
πι~.,.

; σε,

Είσαι είς ξεν!α.ν;

'~'

οιcχψωτι

ει

,

νrχ.

r\\

01)ς.

ώς ψΟ.οu γνωστο'ι πρόσωπον

'Εκ νηπι6τητ6:; σ-ου είνcχι. Είσαι π-τω χ 6:;

;

Τί μ.έλει rχ.uτψ -τοiJτο; ΔΕ.ν ένοιαrέρε-τcχι ποίος
Είναι βcχσιλεu-; κcxl ποιος είνcχι ζήτοuλcχς.

01 1tcXV't'Eζ ένώπιον CXU"tOiJ ε(σiν ομ.οιοι.
ΠoiJ λοιπον είνcχι ό ψίλος μ.Ε. δνομ.cχ ιiνθρώποu,
··ο

l.
σ-cι; σι:.

,
....
1
,
t
-"
,
,
αγιχπqc κcχι σε ε•;χαριστει ως cxu-τo

;

'Αλλ' ομ.ως δταν ε~cχψλογίζετα.ι κcxl έξrχ.γριοuτrχ.ι

'fίς οuνcχτrχ.ι ν' ·ιΧντψετω'Ιtίσrι α.ί.ιτ6 ;·
Είναι !κιχνον "t'6τε ολον τον κόσμ.ον νχ κ~τιχψiγ·~·

Τ όσον ά.νορίζε":rχt wσ-τε οuόεiς "t'o σuγκριχτε~. · ·
Τότε οεν γνωρ(ζει ψίλον ~ έχθρ6v. .

. .

''Όλους ένα. τοuς fχει κ~l ζητεr ν:Χ τοt'.ις · κιχ~tcχψ~γ~· ~

Εuτuχ~ς δ 8uν:iμ.ενο:; ν' &πη1γ!J τ6τε cχ~.τ6!

ΠΕΊΆΛΟΙΔΑ ΚΑΙ 1\ΙΕΛΙΣΣΑ.

1!.J
!1 Ot'

J
'
" '
ι:.ψcχνη
G't

"
Ε!ΠΕ

ι
(J.!CX

''~'
ΠΕ":CΧ λ O'JOCX

.

Ε!ς μ.ίrχ.ν p.έλισσ~ν 1tλ ·φι:iσcχσαν 1tp~ς cχvτήν,

αΣu εεν έ:χ_ει; χρwμ.α, εεν ε17cxt ώρcχίcχ,
ΔΕ. ν ε χ ε-ι; 1t'tεp~ βcχμ.μ.ένcχ ώ:; τ~ !οιχιΧ μ. ου».

«Μωρή στρίγ λcχ 'Πτωχή, τ~ 1tτερ~ έκ~ίνcχ

'fa

't6σO'I ώρcχίιχ ώς

'tcX

ιiνθ·r,, »-

Εl1tεν -~ ι-ι-έλισσα, κιχλώ:; δτιχν έκορέσθη
,.,.,,.
,.. ',..(ν
,..
• Ί -,.
"'"""'!,!."'...,,.!
1\Ι ,!Ί
:.Λ~ .~.,,-«,..'J ,, ει'ιcχι ιχτtΛω., (J. .. '""~.'ι'...

Ι\.ΗΜΓ Α

13~

· APBIJPOPE.

ΕΦρεχωρ' ω τ>ηρ~εκ xr~ οιτ·Ι)
Β~λιχρητη r;' όωιχ ι;' ιτ>~χ,

Λτυρε ωλ η

jt01j

στιϊλιτ:η

Με Φεχ?1)ηιεριχ-:' ω r;' βρ οΟ.

ΤΗ LΑΙΘΙΤΩΡΙΤΗ.

Jlψ Lιiκο~ κει, κrι οι"ιιz;' ε' ΦΙΧ<:«ριτ,
N·fJX01J rο~ιχρ' τη fΙ-tp' ε λιρrι βλερη,
1\Jβrι Χ1) χ( ιχτιχ χrcχλκωcχρ' ωιχσ τη φιριτ,

Ωχισ ε ~ει σ1ηρ χ~η κιχ';'ωχο fi-E χερrι
Τωκε κηχοωιχρ', ε rρωcιιιχ fΙ-βΊJ κ·rιfl-β1J.
Κωρ κωτωρω ωο ιχχοει κητει ~ψ;οοχ,
Διω σι ιωοωκ, σε κιχψτ>ιχτ' σ' ιτ>χη χηχοη.
Ε LX1Jfi-1J?OX ε Φριχσi !X1jfl- rιροχ.
Κιρ Lιχκοσ' ι~ιχ λικτ>, ε z;ω τη ΛΙJfΙ-εt·
Ε tX'rjfl- Ύjpox ε ςσ~cχφ' LX1jfi-1J?OX.
Δοι τη ΦΑη~ιτ, r;' όιι ψαιρε σι τη βηχει,
Σε ιχτη ττ>η κει χrιχλκωσφ' όcxtfΙ- χιχc,ι:ιχ.

Σcσολιχιτι ττ>η rρω«tQt;

Nra:

E't'tt εχ?ζω~ρ

κη τ' λιχθιτωριτ' τη χrιp.rιρωιχρ.

)fιρ λιχκο, ιθιχ, Γ"fl-ιχρ'τη

't'' ιβψ' τετ-ι),
Πι:ι ω fΙ-β·η κ(ι)χόρ' ιχημ.rιqοχ Ο)'ηρ οιε't'η I

t 35

ΠQΙΗΜΑΤΛ Α~ΒΑΝ~!(Α
Έγω εύz~ρισ-τοDμ.~ι ~~ ~ργιiζω!Jοαt κ'%0' fιμ.έραν.
Τοuς &:έργο•;; όεν θέλω νι:Χ βλiπω,
Ε!ς αuτοuς &:ψίνω οΧοuς το&ς στολι.,.μοuς,

l\H: πτερο~αμ.μ.ένοu; ~ψρονιχς εγω οεν πιχ(ζω.

ΤΟ · ΛΛΘJΣ.

llηγα{vωντιχς εiζ έν:ι ·π-.ιv:ηγύρι ό Κuρ Λ,lιiίtΘς,· ,
Έννέ' ώμ.ορψ« γερ~ γrιϊSοuρ1« -ίjγ6ριχσ' εu.Θηνά..
'Σ έvιχ π' ιχuτ~ κrι6α:λλικεύ', ιiψ' ώr.ιε καρτσι!J-ι:Χ,
Κ' έκίvησε "(l~ το χωρ1? ν~ uπά.γ~ ένωρfι;. ..
ΙIΊ)γιχίνεt τρrιγοuοώνταζ κι' ή γuνrι(κιχ τ_au Πεζ-ή. .
s·,ρέψας τ-Ιjν κεψα:λήν τau Κο(ιτ(,upοΟ ν' ιό~ ιtι:Χ ζω~;

ΔΕ. ν 'ξε•ίρω r.ώι; 'tQU ψά.νησαν '-;ι όΕ.ν ε1ναι σωστά.·
Krxl EV(X ένα, τιΧ μ.ετρ~ και '6γήχ.-.ινε όχ.τώ!
τ ou~

' '

H.lα:xou

> θ'
Ί)ρ

't:

l
rι..,α:ψνικ-;ι,

κχι\

0

σ-.ο

θ uμ.

6

τI

0

'
ιχπανω,

Άρχ(ζει τtσίλιν ένα lνα:, τιΧ ξ~ναμ.ετρ~.
ΤοiJρθε κrιλι:Χ νι:Χ σχά.ση, κα! μ.εγ:Χλ η ά.r.ορCχ.

Δι6τι το κιχ5ά.λχ έ~ ·φ';J-6νει νι:Χ μ.ετρ~.

Χιiρις εlι; τ·Ιjν γuνιχ(κιχ τGu, μ.Ε. ξιiατερa. μuχλο,

Π' ά.π~. μ.1ι:Χ χακΊ) μέτρηση τιiπήλλrιξε τ~ voD.
Κuρ Λ1ιiκο, λέγ', εσu γιχϊοούριιχ μ.οD μ.ετρ~ς δκτω,
'Ε • ~· • • 1
{
,

• •e ,

Ι
γω ο ccπ ι:.V.ΧΨi ιχι; r.ως ccuτ:x τα Qρtσ-μι> . ο . χ%.

13G

ΚΗΝΓΑ ΑΡΒΗΡΟΡΕ

Ht.EKHIA.
ΤΌη κχχη μ.χλετ' ε ρηκ~ιχ' ε ιχχη ~ρετηλωχρ

;

Μ~σ ιΌτη ε ρ α: σετΌ' WtJpιx, α: β~pα: σετΌ' ω~ιε;
Νωκ' tΌτη ερα: σε-:Ό' ω?ριχ, ιχz; β:>ριχ σετΌ' ω~ιε,

π~ ιΌτη ~1e:κηιχ τΌΊJ Όκ~χ μ.ε γΟη ~1εκηριχη.
Τριμ.ιχτη ~ηp' ικ' cσηρcσα:ρ, 3ε cσ,\ειιτ-η χόιεκχ·η cσρα::uα:,
Ε3ε τ-η Όιcpε,..--ηχ' όιελμ.-ηριχ χόη ~ιΟε ικα: χrα:,\κωχρ '.

ΙΛuτΌιχ :σλειιτ' ε τριμ.α:τη, 3ε ~α;Όιχτ' t:UΎJ?ΊΙJΧΌιχ .
.Χιχσω ο ~όεκιη χόη κα:τωχό,χόεκω χοη κρωχ τη ?τοz"=η,

Τ-η cσιχ' ωι cσλα~· τη λι:ι3ωρη, τρψα;τ' τη Ότερηχ rωqη,
Εό~ τη 1οριχτ' ~α:Όα;ς-η, τη μ.βΛε3ηχ χόι:ικη Λu,\ε.
Ν ω κ-η OOCJΎJ ω χο-η κιχτωχο XOYJ κρuιχ τ-η ψτοχτΥJ ς' χοεκφ.
Σε ~ιχηχ ΜΥJμ.οcτη rοηρ ωι, ε κι:ιχχΥJ όιελμ.-:' ετuρε,
τ.ιr
,
,
\'
ι
r!ι:ι;ι.εχ έ τη μ.α:ρτωχριτ

ε σ

κα:χη μ. η -;η χι:ια:ι-;ωρ

'

t.ZINt.ZAPI
cΒιερι cσριχrωτ τ' ε~ηι:ικη όψχ!»

Προc σοc τ-η όωα: ω τι, όz;ιχόςα:ρ ο κ-ηχrητιχρ!
Νό' OC? οεr-η <.' tε χτοcλκωα:ρ μ.~-η τη κο-τη.

" • ιΌτ • α: {1-ω~~ιτη,
"'

(.1
1\fηχο~εκ
cση~ τ ιΌτη \"εχοc~,
b.' ατ κη (J]rzpα: tε(J] τι wηp ιeΟη βc;τη.
TYJ "ΓPYJXOC oc τη cσιροcι, σ' ιβηχ CDYJP κητω ...•
λσ μ.οσ χrα:pκι:ιμ.η β·ηχει, σ' τ·ι; cσηΛκεχ

,\ όε-\1\t.α. \':.."f\ιQ, ~ιτ' ι r:,ι \1-l\ --:ψ.ω.
"
Ν ΟΊ)

τη lUQCtΌtX

,.,
0

"

{"

QCXOEt, 't! ΕΌΚ"ηΛΙΙΕΧ,

ΠΟΙΙ~ΜΑΊΆ ΑΛΒΑΝΙΚΑ.

137

Ο ΧΑΡΩΝΤΑΣ

Τί είναι ιι-rχuρcχ τ~ βοuν~ κιχl σ'tέχοuν β~uρκωιι-ένιχ;

l\IΎ'jν' &νεμ.ος τ~ πολψ~, ιι-ήνιχ ~ροz~ τ~ όέρνει;

ου~· Cίνψος τιi πολψ~, κ.' οuόε βροχη 't~ οέρνει
Μόνε οια6~(ν' δ Xceρωvτcxc; !-'·ε τοu:; άποθιχιι-ένοuς
'
Σ ερνει

'

'

2• •
τοuς ν.1ο:;ς ιι;ίt

'

'

6

'

έ fJ-ϊtpoσ'tιx, τοu:; γεροντιχ:; κ.ιχτ ϊttν,

Τιi τρuψερ:Χ πιχιόόϊt(;Uλα, στη σέλ' άραόιιχσιι-ένιχ.
Παρ::α.ιχλοuν οί γέροντες κ.'

oi νέοι γονιχ-;lζοu'ι.
σ: Χά?ε fJ-VU, κόνε'f ' ει:; χωρι?, κόνε'f' εi:; κρu~ βριJ.,.ι,
«Να 1tιο::ϊν ο~ γέροντες νερο, χ' ο~ νέοι νa λιΟιχρίσοuν,

(( Kcxl τα ιι-ιχρα 1tαιο6ϊtοuλα: ν:Χ ιι-iσοuν λouλou?ixJ.CX .•
>(\ο
Ι
Ο
~).
1 χρuιχ β ρuσιJ
κ tΟ ou~
ε•.ς zωρt? κονεuω γω, κι ou~ .. ε.ζ
'f' ψχr.ντ
~
' ·η' ιι-χνναι:;
.
' νερο,
, γνωρ~ιΥ... οuν τα:' πχιο.1~
~ ' των
για:
Γνωρίζοντα'ι τ&νερόγuνιχ, χα:l χωρισιι-ο όΕ.ν f.χοuν.
'

'

'

t

>

Ο ΤΣΙΝΤΣΙΚΑΣ.

I

I

t38

ΚΗΝΓΑ ΑΡΠΗΡΟΡΕ

ΤΎ) κλccιΌ, ΙΧ τ1) p1JκCιtΌ:, κωqη σ' εκε χό-ηρ μεχτ,

ΝΟ1) μ.οσ 't'1) όcc~τ-η ΚΎ)pΙΧ τ-η τΌοχ κrιτρ-η,
Δωχccι σ' ωβωccρ, όε σ:7ΎJΡ τ' ιστ-η τ-ηp' κ-η ~εχτ,
Ε λε τ-η θοχη σε ιε κοκ-η~ατη.
Ηετημ.Ύ) λερη ιε τ-η κ-ηχόοιΌ 1ιθη μ.οτ
l:::..ε KYJXrccτη ΧΓΟt tετιχ μ.' tKE Οζ1)Χ1)
Ασ μ.ε σJrιχιρ κηρκοχ τ -η τη ιccσJ' LΚΎ) Ζοτ,

Ατ-η π-η r:.' ΟεΌ' μ.ε χιρ τ-η 't'Y) :>ιtΌ όψι-η.
Θοχ-η σε 3ε ισ:1ηρόεpψ; ιε οz;ιχΟζΙΧΡ ι~σtpψ-ηp!
Σε tAU't'Όε μ.ιλιχrοχφ·' 'Κ'Υ) rρωΌτ rρωρ-η!
Τ1) pψ-ητορ! μ.ωχσι;ψα ιιχχ-η σι ΊΙΧΡσ:71Jp,
Σε κωp, τ' tz;tθt λι:tΌΕ Οεrχ' εορωp-η!
Σ' κε ψσι;ιθ τι!

σε κωρόο όωκιχι ιχΌτω 'Ότ: ικωι

l\1-ηpz;t't'Y)X :>ιΙΧΑΥjτΟpt ΚΥJ!l·β-ητοριχ

Εό' ιχσ ισJιχτωρι ccτ-η τσΥJ σ'κα εχεΑJΙ,
Ασ χωσε,'\' σJΑι:tκ', rισ σJAIXKW οιιχλ-ητοριχ.

Κηχόο σJρσt μ.ικ, όωκι:tχΥ) κωc,η μ.οσ εcσιετ,
Κ-ηχόο τ-η κιχιισι; βωκωρι τη κοτιχ,
Ε σ:1pιχ χόη ~όtpεΌ τι χrιχ ωισt, μ.οσ τη σ:1pετ,

ΠοχΟ1) όο μ.οσ ~3ιρετ' ε 1ιΟη βοτιχ ;
1\Ιη μ.ιρ' τ-η χrορθΌ χrιχ ωισt,.σε.τη Χσtσ τι σοτ,

Λτη τΌη μ.ε σJωλψ μ.e,Λοόη τ-η τιερ-η,
Εcσρσι; χιχχι χο-η iεΌ ιξιχρψ·Ι)ρ, κσι; t.'<'YJ Ζοτ,
Δο Β.ικη κοzη τ-η pειροιΌ tμ.tψlj·

ΠΟΙΗl\ΙΛ.ΤΑ ΑΛΠΑΝΙΚΑ

Ν~ κ'λdψ"Qς ν~ στενdξ!ις 8~ν τ' ιί)χ_ε:ς 'στ~ ν~~,
"'Α ν οέν σε Οiλ' -~

!J-!« βptι.rκtις ιiλλ ΎJ,
6 κ6σμο;! σύ 'σ χι γνωσ-:ιχ6;.

Δεν χι.ίθΎjκε.ν

Κι' &ς λένε ποCιχε.ις &Gε.ιο -;ο κειpι.ίλι.
Έσu γεννfιθη; [J-6νο γι~ ν~ τριχγοuό~;,

Κιχi τb τριχγοuόι 'ξέρεις &:1t' ιt'ίjν ψύσι,

, "''

-

,

,

, .,

.

κ ιχι οε.ν ητεις [J-! τ~ στιχν.t? οτι ο • εjς
Δεν θέλησε. 'ι; lσlνχ ν~ χ ιχρίστι.
Σε λiνε κιχ! ζ ητ.tι.ίνο, τσ!ν":σtκιχ ψτωz.έ!
[]ώς γvρε·}ες το~ [J-ύ?tJ. η γ κ :χ σιτι.ίρι .••••

Oi

ζ

1tιχ λ ηGψe.·.Jτιχ ι ς !

έ νψ

&!J-Οιpε

Θ

iσu

Ποτέ σου όεν ιiq:.-ϊjκες -:Cι κλωνiρι
Δεν ψτιχίς!

lτσ' είνο

'Ε~ χηε·;ε":
" ' '

'

ο

1\Ιήτtως χωνεύει

6 κ6ηι.ο~

Υ'
τ:ε.,ος

6

'

-=~ν

,

..• ο

πι.ίντο-:ε κ~χ.~ς,

'

κιχtJιχ λ ιχρ-η,

e

.•.

έμπορος -:~ν ποtΎJ":-ίj,

Γρ"!)οc τη

'l,lX, η γέρο~ το ΠΙΧλλΎJχ.άρι;
Τριχγοuό:χ Κ'ΧL τον κ6σ:.ι.ο ψιλε [J-'ij pωτf!.ς·
Τρ~γο·.JGησε της γης τ~ τ6σιχ κiλλΎJ ••••
Κι ' il:ν σκ:Χσrις ά1t' την 1tείνιχ ; Ar! ύ1tοtJ-ονΊ) !
l\Ι·fιπrι)ς οεν θii ψ~·~σοuν κι' ολ' ο! &λλοι ;
Κciλλ' ιi1t' την 1tε.ίνιχ ν~ ψοψιfς, ·η τρώγων,ιχς
'Ό,'η [J-E πόνο [J-iζε'fιχν ο~ &λλοι ..•.•
Κι' il:ν τώρχ ε.Ισιχι οuστuzης έz.ε.t ό Θεός! ·
' ν%' !"ςιχνcι-.~,σΊjς
Υ '
''">
ΠΙΧΛι ... ο
Θ ιχ λfιιΊJ• κιχι~~ς

.

'

.

i39

. ΚΗΝΓΑ

140

ΑΡΒΗΡΟΡΕ

ΗΕΤΗΗΑΙΤΗ Ε~ΗΙΤ ΤΩΡΚΑΡΒΗΡΟΡΙΤ
Ω:ΙΤΗΤΟΡΙΤ.

Ωμ.~ε-;Ό', ορί. Όοκ', ωμ.βε-:Όη,
Π ηρ-;ει ωpησ' ε' Χιχcχβεu'Ι)!
Τη μ.' ιψιχλειχι Νηχεση,

Τη όu ~ε-;' ε:;εσ

-;' tΌεση,

Τη ιcχcση κη

ση ρεση,

Nrcx

TIJ

μ. ηριcχ μ.οσ cσηλσεσ-η.

Ο ιω :;ol ~η ~εχ· ε ~ιχι,
Κιιτη ψιcχλ η τη μ.'

cx

Όrοιχι,

Τ' CX Ό:ΙΗΧt χ3η όεpε τ' ΊJΧη,
Νόη τ~-tηcσι ό.ιορ-ηση Νηχη
Ε3ε ση /)-tψφη rρωcχ
Φιχλcχ Όωμ.' cx~cxt ιοωιχ.
Νοη rοιεψΌιχ εόε cσηρ μ.ωcχ,

'f'

ωθοιχι σε ω(J-cχρτωcχ.

Ν~η θ·t)ψΌιχ σετ-ο' χωι:rε (J-ωιχρ,
Τρε cσλuμ.βcχ χόη κρcχχcχρωιχρ,

ΊcχΌ ..η χόη ΚΊJtΨ' ε χόη οωιχρ,
t. ηχόηρ ωμ.βετ ι~ετωcχρ.
Νόη cuιεψuιχ σετΌ' κρωΌ;ι ι~cχχη,
Κcχτρη :Ιεκcχλcχρ' ε~cχλχη,

Δu Χοόz;' εχόι~χη

xrcx

cσρcχχη

Σι βεg ωθερ cσηρ κωρβιχχη
Κψv-~cχτ' ε κcχρβcχτ' εχcχιχη.

Ωv-βετΌ' ω όερψ;ϊω
~ω-Ό' β.,.,.,., ι:Ι--•ω

_.

'Η'""

'1"' ι..

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ.

14 t

ΘΡΗΝΩΔ ΗΣ l\ΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕΣ<JΝΤΟΣ
ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΥ ΣτΙ>ΑτJΩΤΟΥ.

Έπλ Ύ)γώθην, ώ σuσ-;ρσιτιώτιχι, έπλ Ύ)γώθ'Υjν,
Κσιi ένιχπέμ.ε\νιχ ιiντ(περιχν της γεψ·.Jριχς ιτής Κσιιχ6aς.
Δώσατε τοuς ιiσπασ!J.~1ς μ. ου εlς τ~ν μ. "Ι)τέριχ,

Κιχι εϊπέτε ιχuτijς το•Jς c%o β6αι; νιΧ πωλήσ'!Ι
Κιχl νιΧ προσcpέρ~ ιiντψ.ισθίιχν τινιΧ ει; τ·~ν νεr~ράν μ.οu,
''Ι να !λ·~ ιiπω λ εσθ~ έκ. τών σuμ.ψορών τη; χ "Ι) ρε{ ας.

~είς όε Π't"t)VcX, &τινσι 'ΙtΥ)γσιινοέρχεσΟε,
Τον τελευταίον μ.ο•; το~τον λ6γον
Φέρετι ε!ς τ·Ιjν ήv-ετέριχν Οuριχν,

Ε€ς 't~ν ο!κ.(ιχν της Suσ'n)νou μ.ητρ6ς·
Ε!ς όε. τΎ)ν τιχλιχ(πωρ6ν μ.οu γuνιχιχ.ιχ
Πολλοuς ιiσπιχσμ.οuι; ι!πέ-.ι.

Έriν οε έρωτ·~σωσι κrιι

'ltEft lμ.eιu,

Εlπέ'tε ιχuτοις ~τι ένuμ.q;εuθην.

έιΧν έρωτfισωσιν όποίιχν τινχ νvμ.ψην έπijρε;
Τρεϊι; σψιχ€ρας, ε!πέ-tε, ε!ι; το στij~ος

Kcxt

Krιl €ξ είς το•Jς πόοας κcxi ε!ς ιtιΧς χεϊpοtζ,

,

~· J!

ς νuμ.cpto~ ο

,

,

ψεινεν ιχνuμ.~εuτος.

ΈιΧν έρωτfισοuν τ( σuμ. 'Ιtεθεριο τον 'ΙtΙΧρέ πεμ. π ε,

Τέσσcχρες Σέχιόες εψερον cχuτον έπ' ώμ.ων,
κιχι ouo Χ6τζιόε; 't~V παρηκολοuθοuν.
Ώς θuμ.σι έσψάγη ε!ς το θuσιcχστ·~ριον,

Σκώληκες όε καl γuπες χιχ'tέτρωγον cχvτ6ν.
Ένα πέμ. ει νον ό τιiλcχι;,

τι οιέπρcχξcχ είς έμ.ιχuτ6ν!

14'2

ΚΗΝΓΑ ΑΡΒΗΡΟΡΕ.
ΤΗ ΊΙΘΑ.ΤΗ ΗΑ2ΚΗΠΩΝΟνΙΙΙΝΙΙ.

'
1 ·ι;pΊJ

Ζ..

~

.

rοωχc..ψ ·rι χGιη

CXΌ':"W

~

κι ι vεε

Ότ"ΙJ ~ΌΊJ XCX Κα zι<.

Τσcχ μ.ε όωαρ, -:σcχ μ.ε · μ.εχ:-,

t' •
~,
σcχ ιJ.ε σπχGι , -;σα u.ε ro~:;u.εxlj •
ι

''

Τι rοωχr:ιχ μ.ε roι\Gιp μ.ε :-ιεε,

)Jηpr:ιx cχρηχ' r-'ψβκωιιε.

Ω rοωχvκ με Χlι3η μ.αqη
,
·r> .....
.... ι

"\'ι-~·" υΓ;.,
..... ,.. r' ι ι ' 'ι

,... ,..,...,
""'r'

''ι

~ ... ~;·r

t"'"'r'\: ,.

Τι cχε,Λ:χ;.ιε β ·Ιjχ -:η rΧ:χτ·rι,

"

,

Ω cχρ:χvα.z;η χόη κα.ρ:-η.

Τι ,u.Α•ελ
'"α."Ί~χ·fi
u.g·η λα.Ό-·r.
ι-·
Υ r' ι
ι , .' ι

Ε ::uρε--: ,.lj β·ΙjΌ βωκ' ε καΌ:-·ι;.
Ω eιιcχΑα; τ-ι;οω:χκ u.O.·r:1 κ:χ:;-;·rι
\
' ~
'

.

Τη ::crp'tεp μ.εΥ.τη -:η μ.cχ~ ·ι;τΊ)'

~Jε ~ιερσ' α.ρ·ι;χ' -;ι εξα.~ισ,
l\lε 1:χκ rοεμ.ηχ' τι ε-Jκαλισ

Ν~η κα.pτ' ω Γfι;(J.':ιΖ σuρ-;ωιιε
Γ-ηqμ.:χ z;εz;α Γι;qμ.α κω;~ε.

'J ·ljp·Ιj cuωχr:ιψ η χοη κι ι ~εε
ν• ·CΧΌ.
-ω ;ω
. ε-• ·r:ι • ι1
~,..~
._.
J
Ζ
Γ ' c.r'c..

Νωκη Όtχχι β/\ετηχ ·ι;,

cr.·r.~~···--η"'
Ρε--,.
·-ε··
"" ·'
... ~ ... J
lϊ'"""'"c."
~ '1
.... ,,.
"''l
r

( •

~

l\l?η ·μ .λu ,ω;η ωο qι

Ε tJ.βλεΓj tJ.r.:x,\-;' εcε ;.ιεqι.

) Jpα

Nf.X

.,

.

()
εοε rpε Χ εz;ι,

TΌ ·Ij j'Jzε.τη μ.ε 1-'-Υι~t;! ,

Ι ι ~<
..ι ....
lj r"

r;.,,.
·~ω·· ,.··r· -·r ;~,,,..,.
ιJ •"" v,
"''""'"'-ι " a J~ .... • ,.,.
ι.\ , -(J ιι ι 'ν,. - ·r-·r , .. ,. (JJ ,·. -:χ
Lj • ~ Ι "' J . / • ι • j · ' i '-'• ι I ~ • J

~

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΛRΑΝΙΚΑ
ΤΑ ΠΑ ΝΤΑ Σ1'ΝΕΡΓ ΑΖΟΝΤΑ[.

143

144

ΚΗΝΓ Α ΑΡΠΗΡΟΡΕ

Ε όε βλετιχ εz;ε 3' ε~ρετ
b..ε κωψιχqη ιιχ Ότιε χόη 3ετ.
Πριχ Όιχχ' εόε [J-tAιxroxηx'

ΤΌ' ιχχόει κητει κιχ ωρετ 3p!ψχη,
Πριχ [J-βΛεθ κο >ι ε, σηιχ ·[J-βλεθ όρω3.::,
Πριχ [J-βλεθ όριΟ' εόε [J-ΙΧqωλε.
Μβλεθ ο-οροχ' ε βηχ χιχz;χε

Πηρ όψηρ τ' ικετ' fl-Epε.
llριχ Όtχχ' ε3ε ιpλuτωριχκηχ'
ΤΌΎJ κητο-εχ κητο-εχ ωριχ [J-βλιχκ·~χ.
Φλuτωροχ Λuλε [J-βη Λuλε,
Πριχ qι ο-ιcσρη χόη μ.ερrωλε!
ffεΌωp' qοβιχ τη fl-ψ•όιχψΌτιχ

~κηλ>ιψόωκωριχ ωηριιχ"Ότιχ,
Τ' ιχόωριχ fl-E Όωfl-' κολοpε
ffερβvκηχ ο-ιτ' cσο τ' ιΌοχε.
Πο Όκοχ ιετηχ' ωιχ >ιηλψ

Ε rοριχ χrορΟ ωιχλ ηρη κωλτψ.
ΑΌτω ιιχχ' εό' ιχτιχ τρψ.ιχ
ΤΌΎ) rοωχοκ' ο-ι ιχιο κqψ.ςιχ

π

ο-ε

cr. rοωχοκηχ•'2οε

rοριχ

!

cr•

κιχχη

Κωρ [J-βΛοcκεχη τΌη τη χοcχη.

Ίε1χι τριμ.ιχ τη rηρtψη,
Lε τ' ιλημ.' ιχτο τΌη όιμ.η.
l\fε rοιχ>ιε ωριχ Λε τη qοψη,
Χετ >ιετ >ιετ ιετηχ' τη Όκοιμ.η.

Σε κητω χόη κιι όωκιχ,
Τ 1ιθιχ ιοcχ' τη μ.βροcz;ητιχ.
:Ιωιχτιχτ' θικιχτ' Λε τ' tβ·~ψη

Πλι;,ρε, τοιχωιχ εόε όρηωψιη.

ΠΟΙΉΜΑΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ.

145

"Η όε. μ.έλισσοc τον σuλλοcμ.6ivε~ κocl τ~ν ψονεvει,
Το όε. 7t't'ciψ.ci τοu 't~ ρίπτει κοcτιΧ γijc;.

·r; '

l

,

\

,

,

:.ιετε -Π~~Ύ)ζ κοιι -τον μ.uρμ:ηγκοc

'Όστις fνθεν χ.~ι<εϊθεν ιτρέχει ε!ς ιτοu; 8ρόμ.ο•;:;)
Σuνciζων σπόρους καi Ορύμ.μ.α-τα,

Κριθ'1)ν καl όιciψοροc σκu6ιχλοc.
Σuνiζε~ αuτιΧ εtς σωρο•Jς κocl ε1ς ά:itοθ·f,χ.ας,

ΔιιΧ νιΧ lχ ·~ αί.ιτιΧ, κοcλέ μ.οu, ιτον χεψώνοc.

Ίόέτε έ1tίσΎJς κα.l ιτην τ;ετιχλοuόtΧν,
'Ή-τις πετ~ ϊ.ετ(f καt γΎ)ρι:fσκει τ;άρωροc.
Πετ(f μ.ε.ν ά;τ;' ά.νθος είς ά.νθος,

'Αλλ' ένbια-τρ(~ει έϊtl ciσ·ljfl-rlV'tωV cΧV'ttΚεψένων!
• .ι.:..ν:.ιε:.ιuμ.ενη
ι,• ~

1\

'

"'

οε

r
' χιτωνχ:;
μ.ε-;ιχςωτο~ς

'Α 7tοιστριΧπτον":ας ~ξωτεριχώ-;,
'Όν"t'ες uψχσp.έvοι όιιΧ πολλών χρω(J-ι:fιtων,
θrψ()6νοu-ι 'tO'Jς όΟψοι)ψο•Jς το•J βλέπ~ντο~.

ΆλλιΧ όιέρχε-;αι τ~ν βίον 'tης ά.νε•; σκοποu,

Kocl 'fOfrf ά.v~u οί.ι~ψιaς ά:νοcμ.ν·fισεωc;.
Τοιο~'tο( τινες είναι καί ο! νέοι έκείνοι

Ot'ttνε; ά:σκ6πως πως έργiζοντοcι ώς δ σχώληξ c/.ί-:ος!

N:xi, ιiσκόr:ω;-, καl όιιΧ τoiJ-:o όεv Ε.χοuν
wΑρ-.;ο•ι

'Αλλ'

νιΧ ψάγωσι δτοιν ΎΎJ?άσκοu~ι .

'

'

'

1
'
t.ριστικο~.

ιχκοuσοcτε νεανιιχι

"'Ας ά:ψ~σωμ.εν έκείνοc δποu -~ξε•.Jρομ.εν.
'Εν ε!ρ·f.ν·~ λοιπ~ν &ς ζ~σωμ.εν,
Ήσ·~χως &ς όιέλθωμ.εν τ~ν β(ον ·ί]11.ών.
Δ ι "ιιτι

' '

επι

~

'

~

'tΎJζ γψ; τα.uτΎJς

·

ΤιΧ τ;civτoc είνα.ι ι-ι-ιΧτα.ιοc.

ΤιΧ ξί?ΎJ κ-χi τ~ς ι-ι-α.z. ιχ{ριχς ·~ι-ιών &ς 'tιΧ κiμ.ω μ. εν
tγι

f

ι

\

\'\

f

ι νια, σκσιπ:χνοις χ.οιι ορ~π::ι.να..

14G

KII~r Α ΑΡΒΗΡΟΡΕ

YJ 'ιjpt ΧΙΧτpιχη fl-0'1' ~p1X'1'(1.ΊJ,
"Με εορ' ιχ μ.' ΙX?fl-"IJ fl-0'1' χrιχσ-[J-η.
.
,.
κ ε 'rt ?Oq ; rραcσω fl-ε όεεχη,
Σε σα εσηετ αιι·ΙJ "=ΊJ cσpεzΊJX.

Rο-:α όο στΙJpΌωpΌωρισωρ
J\Ιε αιλεχ' ε fl·E ωιη ~αοισωρ.
Ί\Ιε Οιεpσ-·ΙJ τ' 'IJX'IJ CEU rοοτισετ,
1\Ιε Όηpβεσ αρα στολισ-ετ.
Ί\Ιε rοωχψ βωκηχ' 't'ΊJ ΧΙΧ[-1-"ΙJ,

τη

(", . ΧΟΊJ

ΜΟωp

~

. ψΙΧg[-1-ΊJ·

Ότpατ τ

1\Ιε cσα;ιτψ ιετ-ΙJχ τ·IJ Όκοψ:ΙJ,
Τη κη;ιιατ' τ' ικαgοψ.η.

Με Όηχοε'τ" τ' ι ψι σα gοψ. ΎJ,
IJα Njp'tJτOp' '7'1) χα ΌΊ)pc.χηχη.

·r

ηρη cσωχοχψ<

. "

,

ΚΟΊJ κιι οεε

Ε αΌτω 'Ότη '!ΌΊJ ωκιχ χιε.

ΙΙωχοχ αρα, :σωχοχ όε•ι,

Πωχοχ cεu ' σ;ωχοχ lfiXU.E""t
. ~
"
llωxox ιιϊελι fl-E ιλτη,

.

Πωχοχ·ηχ' 1ιθ' ΖοτηριχτΊJ.
Πωχοχ Κι:ιψχ, cσωχοχ aιεΌ-:-α,

8εσα,
4ιu.·rιοι'
εοε θσεΌτα.·
'
~ ·~ι

Jικτ' ε cσφ.ατη σ;ωχοχηχ,

ΗετΌ τψβελετη pΊJΚοκηχ.
κ ωΌ cσωχοχ κιχ vε σ;α~α,
Κα 1ιΟα τη ?ψιχτα
ΙΙο τψβελι ε ιcσαΌηpβιεpι
Nropθ χrα ωιψ;α ψιεpι.

,.

ΠΟΙΙΒΙΑΤΑ Λ.ΛΒΑΝΙΚΑ.
".Α ..

u.-1:J

~?'ιε•.ίωιJ.εν ~ ε~ .. -:-:;ν ά.'λλι:ι•ι,
ι

ι

.

"'
'
., l " λ . '

,
ο U'":ε
(1-ε /.!'!ρ~ζ O'J":E (1-<- ':ι'Ιt ~ να; r.εψ!Χ"ιW/lΕ'Ι 'ttV=t.
•Ez.εt; ~·.JνztJ.t'ι σ·.J; ά.γωνiσο•; με::Χ ι;οu z.cόr.ι.~-:οζ,
""'

.,

Δ~6-:ι 0'7ον σ!J κ~'tαχ6;τ~ε~: α~ι:~, ..-;,;7ον ε!J ·,~.:t.,-τεf"':~t.

""· '

.

Το zc1ψx ΟΩ,εt νά -=~ πψπι:ιιηΟ·~ς

'ιι:
11 ~

·
' ' ,

· "" Ο'λ

ε ει :το-:ισμ.α:.
...... ' • • '
-

κο-;ο:ρον, χ::ι ι 11-ε u~ωρ

1\Η: -:οuς ί~ρώτ~; Ί;μ.ών ·ή γ-η ποτίζε":χt
JV
κ α:ι μ.ε κοποu; ποΛΛο•;; ο α:γρος στολtι.ε'tα:ι.

l\1 ,ε

'

'

\

'

'

κοποΊ 1t?επεt Ί':ι. -;ρωγωμ.ε'ι τ:ιν

.,

.

-

cχρτον Ί]μ.ων

&α:l κεκοπtα:κό:ε; έr.i το~ χρα:~6::ί-:οu νά κα:-;α:κλιvΟώfλεν.

Έ·ι ε~ο·Ι:·ιτ.
α; ~.. οιi·ιωu.εΊ
""OV
β(ο•ι ·hu.ώV'
' ~ ,J

"
,
~"λ ,
,
,
,
.. 4, l
λ
,r
τ cι στρε') cι κ.α:ι κχκα: r.ρχγμ.zτιz cι; c.γχ~":ΙΖ εt·-rωμεν,

"1 νχ uγιεt;
• . . ωμ.εΊ
"'

2

'

c.VCi7C:->

·r<,Wfi.εΊ,

Κα:} lχ:ρ~ν _νά !1-Ίϊ ε~ω(l-εΊ ε~χ, νά μ.cχ; Οερcιπε·.ί;..
Δ ιοτt τα πχντα: έργα:ζον-.α:ι επt τ'ij; γ·ϊj;
K~i σUτω:; έf~-ϊ;ρέπε~ ε~:; cιU~i..

Έργάζε-:α:ι ~ ά:~ρ, tργiζετα:t ·ή Οi.λcισ1α.
Έργάζε-;χι -~ γ·ϊj, εργιiζc.ν-:cιt ο! λ~ ίλcιπε;.
Έργ~ζε.τ~t ό oU?:cν~; μ.:.~~ ιιcciJ σ~ε:εώrJ.~":ο:; α.U:ο~.

'"

"

. ·

'

•Ε ργχ:,οντ:ιι cιϊ:α:~cιι α:t Δ ~'J~μ.Ξt'

-:r,;

'
r-u7εωζ.

Έργi~ε-;α:ι -:~ Θiρ-:;;· έρyi~ε.::ιι -:~ Φ0ι•ι6r.ωρι;,ν
η ~ Ε::φ, ~ χε~μ.ωΊ, ·rι &μ.ϊ.ε.ί.οζ,
Α .~

ε

-

cxt~t,

\ .

'

τ« (ιt:ωρ~r-ο?:ι

;;'JΖ.'ιt:ιρα.·
' '

Μόνον ε· ο~ όii.ΨΙJ?:ιt σ-;ε·Jάζο•JΊ κ~~ -=/Jf.':!'l";~!.
Ό lργ~ζόtJ.ενοζ ά.ποκ-:~ z.ρij:J.x
Και 6λχ -:ά ά.γα:Οi τοu rχ~~.

Ό όε 6κνηρ~; χα:! ~ aεργο~
,.,,
Θ "·r:'1 σ""'· "'ν·ϊΊ:~ -,.;-.ι'•ιη::: ~' r:a. )\""tτ:ω?~ζ..
,

h-

.,

_

., ,

148

ΚΗΝΓΛ ΛΡΒΗΡΟΡΕ

El\IBEΣA Ε' ΠLΑΚΩΤ .ΜΩΡΤΟΣΗ

Φεριι-cιχ τε ΦΑcικω 1\Ιωρτοιcι ι ερόι xrcι Στcιιι-βολι,
Ειι-ωcιρ Χοό~cι τ' ΕΚΎ)χόοχ, όε Μωpτοιcι ΦΟ ιι-βcιι ~εΌ.
-Τε τι Σ:σcιχιω ι' :Ικο~ΡΎJ"'ΎJ όε Β~ω ι' :!JΙU:σΎ)ptσΎ)
ΤΎJ χrριχεΌ τη ~ΎJΌ cιριι-ητη, τ' ι χιcσΎJΌ εόε κcιλιτ
Ε τη ι.ι. η ~εΌ ΠcιΌcιχ' τη τΜιΌ τη cσcιpιχη ffεz;uqη

ΤΌ'1) fJ-E l\Ιοσ'κο~χη cσο λuψτοχ χόη ψUΌΥJ τ'Εχόρεχεσ-η.­
Κ'το ψιcιλcι Μωpτοιcι κωρ ΊΕtJΙ, σ' t ερό-η ψcιpε ι.ι.ιρ"tJ,
Σε κει ~cιtt;"t) τη βωκωρ"t) τη βιριτ τιt

't"t)

βιλ η, ·

·

·

Τ-η βtρt'! τιt τ-η όcιΌωpιτ τΌη ~ριχρη κειχ' ιχρμ.ιJΙτη.
Νό-η ψcι)Ι' εσcιι 'Όιχ ΌκρωcιpΎJ 1ιθ-η λuλετ' ε Πριλιτ,

Σι cσικ-η ~εσ' tΌ χό-η Βεχcιp, σι Όελβ βtpΎJ χόΎJ JΙY)Ci1"1)7.
-ΣετΌ' κε λcιλο, τΌ"t) ι.ι.η ρψοχ, ε κλcιχ ι.ι.ε καJΙη cσικΎJ;

Κωljcιρ' ι.ι.οlj τ' ερ3η χό"t) κcιτωχό; Μοσ τη όηχ"t) Ότ"t):σιτ-r;;
Α κcιλ' ι τ z;ι ιι-οσ τ' ωσ"t)tJ.ωρ, τΌ' εκε Ket)IΎ) τη όcιΌωp ; -

-Ζ' ι.ι.' ερόη κωσcιρη χό-η κιχτωχό, cι7 ι.ι."tJ όο1χη Ότ-η:σιτη,
Ασ κcιλι ψ' tΌτη σηι.ι.ωρ, τΌ' εκcιι.ι. κetJΙ"t) τη όιχΌωρ·
Πο κη ψερι.ι.αχ ι.ι.' ερόι χόcιΌτt ιcσtκ"t)τ' χrιχ Στιχι.ι.βολι,

M"t) θοτη τ"t) ΚΊΕΌ cιpι.ι."tJτ"t), ε τ' εσελοlj"t)Κ κcιλψ<'
Τη χισψ ε τη τΌοκ ΠcιΌcχχ' τ"t) cuιχριχ-η Hεz;uq"t),

ΤΌ"t) ιι-ε Μοσκο~.Ν"t) cσο λuψτοχ χόη ψωΌη τ' Εχόρεχεση·
Ε ΦΟ χόcιΌτι, ω ~cιιz;ηz;ο, ιcιιι- ΦΑακ, ιΌκωα:ριι-οτι τ,

Σ' κcιιJ. ω χcικcιρ ΦΊJΡ λuψτη ι.ι.η, cισ ΦΥJΡ χcιι.ι. ι.ι."tJ ι.ι.εq ι.ι.cιλι,
Σε σ' ι.ι.ΥJ ι.ι.βcι Sopcι κορό"t)χη, cισ Όcιλcιτ' τ ψε κιχλ"t)χ'.
-Ω όο ιτ' ιηεΌ ΦΊJΡ τι cιριι- ηηj όε κορ3ηχ"t) όcιιι-cισκηχ'
b..ε ΚΙΧΑ"t)χ' τ' "t)Χό τη όαΌωpιχ, ω ~ετη όο τ' ι α: χι Φηκ.
Σελι.ι.' ιχρι-ι-ητη κητω -τ' ιτ βιρ ε3ε τΌιχοψιχz;ετ τ' ιχρτιχ,

ΠΟΙΉΜΑΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ.

149

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΜΟΥΡΤΟΥ.

Το~ Γερομο•.Jρτοu στε!λιχνε ψερrι-:iνι ιi1t? την Πόλι
Κα! το Gt-x6:iζεt δ Χ6τσιχς το!.J, χ.ιχi ό Γερο;J.ο~ρτο~ χ.λιχ(γε~.
-Σέ σέν' Άρ6:χνιτ.1ιΧς Σπ~χij, σε σtνχ ΓεροΙJ.οίψ:ο.
Ζώσοu το 8-χrι-ιχσκ/. σπ:χθι κιχι σiλωσ' τ~λογ6 σοu
K:xi σύρε να.vρ·~ς 't~ν 1t-χσσχ, τον πρώτο -;ον Βεζι..ίρι,
π~u 'Ιtολφ.~ το l\Ιό~κο~ο στη; Ά νερι:χνf::; τον ΚiiJ.1tO.
Ό Γεpο!J.ι.;Dρτος τιiχ.οuσε, β:χρε!ά τοu κχχη:iνη.
.,;ou θηιχ":έριχ,
ToQ γu1~Q τ~u τοD v-oνtixρt~ou, ποόJ σ~ότωσιχν ο~ κλέψτιχι:; ..

Μ1χ κόρη εlz.ε λιγερη, τοόj γu1ou

ΓρcψΙJ.έν:χ εΙ χ ε στ? πρό:rωοτο τ' Ά itpίλι ι:ιΧ λοuλοuδ~ιχ,
Δροσ~tη 'σιiν τη.., άνοιξη, ψηλ1) 'σι:lν κuπιχρίσσι.
-Τ 'έz εις, 'ltιx'!tπou, κ-χl ~λi6εσ:χt χ.ιχi χ.λα.i.ς ψ:χρι-ι-α.κωμ.έν(Χ;

Μ·ην Υ, λ Ο :χ ν κλέ?τιχtς 'στ χ χωρ1χ κocl σ' ϊχ.ιχψ:χν τ :Χ σπήτ1:χ.

'Ή ό IJ.:X D?ι.;:; !1- Ί)ν ά.ρpψσ'tησεν ό -r.o "λΙJ:χγα.πημ.ένο;;
-ΔΕ: ν fιλθ«ν κλέψταις 'στ% χωρ1:Χ,όiν !1-ο~'κ:χψιχν τ~στηjτ1ιχ,
Κι' δ v-:χuρος όεν !J-OU &:ρρώστηπν ό '!tολu:χγιχπημ;iνος.
1\Ιον' στείλανε ψιχρμακερ~ <?ερμ:iνι ά:οτό ι:Ύjν Πόλι,

M~D λεν ν:Χ ζώσω ":? σι.α.θi, τ?ν μ.:χuρο ν:Χ σελλώσω,
Ν χ πcίγω ν:ι.uρω -:Cιν οτασσa τ~ν πpώ-:ο τ?ν 13εζύρη,
Π. c;u 1tολεu.ιi τον 1\Ιό.,.~ι.;~ο 'στ-nς Άό:~ιιχνf:ς τον κιΧ rι ι. πσ.
Ιι

κ.

έ

ι

' •IJ.:Xt

γω

'

'

γερος κορη μ.οu,

~,

'

~

'

γ~ρος κιχt


'
;-:ιχ•ιl:Χσfλενο:;,

Κλίσιν πλέον 11~ π6λφ.ο ou't'ε Ύl~ ό6ξιχν 'έχω.
Δεν !χω χέρ!ιχ Ύl~ σ'!tα.θι Κ:Χt πλσiτα.t; Ύl~ τον !J-OC~ρo.
--Έγω η~ σέν:χ ζώνοfλ~t, π:χ1tποσ, 1:0 O:XIJ.ocσκi σοu,
τ· ciκρι6οτ:χγισμiνο σοu έγω κιχι)α.λλιχε•.Jω.

Δp; 11-~u τοv γu1')ό) σ')'J -:' &ρ~Χ-::χ κα.ι τdι ϊ.fU77. τσ ~it?iζι'.!,

ΗιΟ

ΚΙ'Ι~Γ Α ΑΡΒΗΡΟΡΕ

Ε"
" t.ωψΞκχ
"
' ερψ;ι;ιη,
"
<οι cσισ-τιο ) ,α\' τη λ χρι:ι.:, εοε

Ε τε ΠcιΌcιt χοη Εχορεχε όο ~:.τε ω ρηcσcιρcι.

- '\'
.... ι

q

..

ί-'ωg ιcιρrι-cιτ-:ι-:τωρη, σ

Δ' ατιε κω ~αι:;η::;χ

"

ιχ.,cιρη τρψ. (J.Ί)

ι:\

'1cιτε,

Ό>ιοχ, τη lιΟη ~ηχ-:-' ιβηιχη.

roo

Ηρε βιρο τρψ, ιθοιτ:-ιχη, ~ρε βιρ τΌ' κc.c cσλcικω Μωρ--:ο!
Ηρε βω~η rι-ε κχλη τη ·Νπιτ, ε3ε 11-' χρrι- η τ' Ί]plηχόα!
-ΠαΌχ rι-βη κη ~αιz;ηχ' εβηχ' χο' ατη λητη τη cσαρη,

Ε χόη τη O•J't"fJ λ uψτη roo ΗΞz;uρ εσJΊJ?(J."fJ":oσx·fJ,
Ε 3ε χεοκη σ' εκΙJκω cσρχ τΌ' ιΌ ~αι::;η βω~·fJτΙJρε.

a:

ετΌ

β ψ ..ι

Κctcσεταχ

π

.

.

ΧΌΙΧιτ τΌΊ) σ zαι, ε σ

.

εz;ιι

lU(J.t,

ΤΌη χισι ε Όκpοι κη καρτη::;η, ε τε ϊιατ' εgηψεω·

Ε ιΟοι, rι-ερε τιχτη, τΌη
Ζ.'

fJ-"IJ

fJ- η ιε τι z:οτ' ι3εuτ ε ιόετιτ,
(J."IJ tετ"IJ βω~"ΙJ,

κα χιε rι-ωα ffεz;uρι ιτ σε τ"IJ

Πσε τ' ετσωρι--:' εκι:ι.: --:·fJ λεz, ~ε ψχ;ιεχη τη βω--:η·
Μη Οοτη σJρχ rι-ωχ z:rιrι-ηρcι, σε cttQ σJΙJ rι-' tΌ'":"fJ ~χι::;η.
O[J-εpt ιrι-, λε~εχ.τι ψ, κη~τσελ ι' z:ηιJ.ηρσ' ψ.ε.
τ ι Κ! κη l"IJ cσηρrι-ηχοα τιι τΌ·fJ σι οεστωρ fJ-Ί'j οωκετ.

"

"

"

Πο οιΧχι fJ-E Ηεz;•ηη τ' ιrι- ε --:η fJ-ΊJ Ό'":tχι rωg·ΙJ,
Ε χόη τη Όκητη rραcσωχι σιcσρη rι-βη βα:ρ τη χψη.
Νόη ID'ctψ'ti' βιχριχ τη Ό'":pQzετη ρηcσΙJΌ κραzωτ ~ετιω-:-,
Νrρωχι cσρα. χα ι βηχι rι-βηχο-: ρησJ?Ό χ' τε cιι λurι-' ιψτοχτη·

ι'
,
ΕΌτιχη rωq • ε LιΧ!ζ"f)ζΧ
[J-η τη rοηρ-:-ει εκοοι,
Ωrραcσχ' εόε εληηpα rι-βη βαρ -:-η κο11-' εΌτροzω.

Πρα .ξαχ' ε τη βη!.'\η rι-βηχοτ ρηcσοΌ χ' τε αι Xurι-' ιψτοχτη,
"-ι
ι.:.

ατιε cσο

κω fJ-Ί)

z; ι

jtΌεΌtχ

''

ε χοz;ιρχη

φ

β cιτ

• τ • αρτιχ

Μβη ~ψχcσ χιχ cσο ερΟ κη κιχλ·rιτορ ιχιεοωρη χοη αρrι-η·

-·-LηΌο,

Οοτ-ι;, cσσε Όκελ-:ιχη κωσαρ' Ότιcσηχ' ε' λχΧησ'
"Υ!η μ.ιλ' αχ-:ει, κη rι-ιλ' κητει, gεΟ roQ ια: κχχη σελη,

q·rιrι-βrεχ βαι-φιτη τ' ηχο ε ι~ωχη z;ιιχq κατ ωχοιτ,
ΗfτΌ cσ,(ιχκω Μωρτοιιχ cσο .λuψτοχ, ψβuλτωρ η χδη κ αλα .

ΠΟΙΗl\ΙΑΤΛ. ΑΛΒλΝΙΚλ.

151

152

KHNrA

ΑΡΒΗΡΟΡΕ

_q ΊJfJ-βtΙJ ~ο:ιςψ;cc κορόΥ)χη, ~η~t'tετ σιcσρη κrtλιτ,
Ε Όcσειτ cσο σι κη Όκεrοητιμ.' rοηρτει Ίcχρrοητ'1'εκ λuμ.χη,

Εόε Ομ.εριτ cσο ι ωψccλ τωκε cσηριερη Κ?εχη.
-Τη Ότt~Ι% .χ1η τη rρcχrοωρη, τη ΌΚΟ~ΙΧ Ότιpηrωριτ,
Πο rtτtε .χόη λuμ.θ ο βιρ Ομ.ερ, .... θωcχ σε cσcχΌε ηχόηq'Ι
Ιcσο" κημ.~ητη κcχλιτ σrtι 1 ε ωρβωcχρ rοοσι cσλωχωρ.

Ικηχ 3ε ικηχ σι Υ..Ί) ρεε ρηcσrtρcχ τΌ' εΌτtΧ βορcχ,

a

ετΌ

ι:. εΌηρcc

,

<;\

τ cxρτcc ιοωκεΌι.χ

ffAITH 1\fBI

<;\

XOYj

ΑLΙΠΑ:ΙΑΝΗ

Ο ccστριτ ι' 1cχρrοηρ~ετ
aεz;up' ι' ψ.cσεpcχτορ~ετ.
:Ιοκ Ό' cσcχτε τu τιcχτηρη

Νόη ΤοτΌκ' ε χό-η Αρβηρη.

ΚριεόcχΌ ι~ιρrηρη
Με κωμ.βωρ' τη ρηχόηρη.
Ο 1ημ.ιμ.ι "η 1ημ.οκε,
Ο 8:εz;uρη "η 1uκοκε.

νΙη Ασλcχ.χ χόη Τεcσελε.χ,

'Ιcχρcσ-ηρ ""fJ οqιΟι-ι-ο~ε όεε.χ'.
Ζοτο~ε 1ιθη στερεχ',

aωρε ΌΕΟp' εόε

fJ-E 1\Ιβpε.χ'.

,

"

κρcχχ τΌ ιτωχοηχ ερrt.

153

ΠΟΙΗΜΛΤΑ Α.ΛΒΑΝΊΚΑ

Άρπciζ' ~ κόρη το σποιΟl, 'στ~ν fJ-CXDρov ά:νιχ/)οι{νει,
Κι' δγλήγιη-η σά.ν ά:στροιπΊJ οιιχ6ιχίνει -.ο ποτci~ι
Κιχ ! τGν Όμ.έρη χερετ~ γυρv6ντιχς τ~ Χt?άλt.

·

-Σ' lνίχησιχ ' στο ποcλεμ.ιχ, σ' ένfχr,σιχ 'στ~ ν πέ-.ριχ,

Μά. στο ποτciμ.ι, ΌfJ-έρη fJ-OU ..• ειπε πώς ωνειρεύθεις.
Κεντciει το fJ-OCOpo 'στην κοιλ1χ κιχ! χcivετιχι σ:τΥ] σκόνη.
Φεύγει χ οι ι :pεύγει ώς σ.Jννε?Ο 'fJ- προσ-τχ ποό) οιώχν' ~ μ.π6ρ~,.
1\Ιον' ttιX ~οιλλ1i -:ης ψιχίνοντιχν π~D «νέfJ-!ζεν ό ά:γέριχς.

ΘΡΗΝΩΔΙΑ. ΕΙΣ ΤΟ~ ΑΑΗΠΑΣΣΑ.Ν-

'Ώ βασιλϊσχε τών ~ψεων,
Βεζ1ρ-η τών ιχύτοκροιτόρων­
"'Ο(J-οt6ν σου ο! ν lσχ ες άλλον
Εiς τ ·ΙJν Τοσκιχρ(αν, κιχ! εις τ~ν ΆΜαtνtοcν.
'Ω ς κριι;ς
J..
..
·"
,

·r,σο
οόηγος
ι:.νορχος,

~Η κώοωνιχ βιχρ-Jν 'ΠΕ?l τον τρi.χηλrιν.
'Ώ βρον't·~ fι"ttς έχε?ιχtηο6όλει~,
.. Ω Βεζύρη Gστις έο(κιχζες ά:νΟρώποuς.
Άσλciνης (Λέων ) τοi) Ί'επελενίοu,
'Όψις, δστι:; κιχτεψ66ισιχς τ·ΙJν otxou(J-έν'tjν .
Έκυρίεuσ-ιχς riπιχσιχν την 'Ρούμ.ελr;ν

Κοιt ά:ντ~στρiτευσες xcιl

xcx'ti ιτοόj Σouλ-;i'Jou.

. 1!Η

ΚΗ~Γ Α ΑΡΠΗΡΟΡΕ.
Ο Β~οeι, Λ,(~cσαΌα,

r

I

Με τα:κηfl-ε 'tΊ) (J-ηόα:.

Κσρ3ε ιeι-;ε a;sGΊ)pa zα.
~Ί) Λ~χε ε 'ΚΊ)ζΕ": κα:Αα;
lfl-'Jρε cσα; 'ΚΊ'J cσα:ρα:,

hε κ η τρψ. χrα: τ' ·ΙJχό σ' ω~ρ:χ!
Ο ψ.' ζί'ω Κ:χρ:χλ\

Μ' c.αη ΌWfl-Ί) τρψ.ι-;ρι,
.II'JΌ ιΌ κ' ωνίκεgε -;ι
.llη -;η Όrοωχr, χ?η ;Η-τι,
" χοη
('.
Βρηχeι:χ
κη tf''J ),Λι,
ΒιχΌκ ·IJ

fl-E

Β:χσιλι"ι;

Κωp "=. ιχ κηχ~ωα:χ rτ-ερv.α:χη,
'I
'
"' !Λ":'IJ ": , ·rιχο" ζWΧ , ε τη ΚΛ:ΧtΧΊj•
:Ιrοειτ τ' ιχ cσρωcιχ·ΙJ ό;sελιχτχΊ).

Δ;sα:Ό": fl-βΊ) ό;sα:Ότ τ' α. [J-ωιχqΊ) lα.κχη·
Κι:ικηχΊ) χοη Στα.fJ-βeιt τ' α. Όcσωχη
~~-τ~/ ε τη βΊ)χη χη cωχη.
Ο ψ.' ι::;ιω -:ιχτε,
:Με (J.ΕΧτη ':ΌΊ) cσιχτε,

Ν;η ε:sεzχε fl-'IJ ~α:ι-:ε!

ΠΟΙΙΙΜΑ.ΤΑ

ΑΔ.ΠΑΝΙΚ .\.

155

Ώ 'ΊΙ?ως, Άλt'(ϊ:'l.σσfi,
J\H:. 't~ς u.ε'1· ιχλeιτ::;σπείς σc.u στ:;λ:iζ.
'
Τ~ ξί9ος' σοu έa·.Jν":"ρι6ε
Gσ-::Χ.
'Εκιχ"~ν ε!κσσt tjίρeιύριιχ

'Ε~λωσ~ς zωρiς ν~ iξο~ε·.Jσ·~ς λεπ-t~ν,
Κιχl ο~τε εΙ:.; στ~:χ-:~ώ:ΥΙς
σeιu κ&ν
i)!
,
·ι
• νχ ι;.eινωθ
ι
,

'Αλλ' ω ~~λιχίπωρέ (J.CιU Κιχριχλ·~,

J\H τ~ς -:όσ:χς ,.~u ά.νορηαΟ ! α.:;,
1Ιwς ·i;"o οτ:οu εξr,πιχ-t·~θη:;
Κιχ~ σl έ:Οεσα.ν ε!ς tJ-C:ι.ν '~"?ισ~ν-

Ώσει νi σε ε6χλχν tJ-iσιx ε~:; (J.(X'J ~uλιχκ:~ν
'O(J.~:i [λε-:χ -τ'ij; ά.γιχπφ~ζ σc.u ll'l.,.tλtκ'ij:;;
"Ο'tε σοi ά.νέγνωσα.ν .. ~ Οιχν:Χ':Ίjι:;>~ρον rΕΡ[J-ιiν:ον,
Oi ψιλeιι σeιu ·lιρϊ..,tσα.ν ν:Χ σε Ορrινc.Qσι·

'Αι1.έσως οε σeιi ε9ψχν κιχi "=~'' o·~(J.tCιν.
'!!:,, pt τ:'ij 6t-O χ λ(J.o:i σε ά. πε:κεψiλισιχ'J'
Κιχl

'1"Cι

'tYJV

!λεν Κε?χλ-Ι;ν ~πψ'fεν εtς το Σ-:α.ιJ.~όλ,

~" • σω(J.ιχ
, ' σeιu c.'(J ~ιχτρισ:χν
'
οε

.. Ω

- •I
z•λε·Jα.στ~κωζ

-:αλαίr.ω:ε
.-:::i-:εeι,
I
I

ΜΕ: τiς yρένχς &~ ε rz ε;
'E•-.,~··'J'(•.,~
~• -,·ι ν ,,ι c.; εν~"''
,. ..,.,ι,;,. J .~ εi~
~,
""" •

156

ΚΗΝΓΑ

APBHfQPE.

ΚΗΝΓΗ ΑΡΒΗΡΟΡ-ΣΩΙΕLΟΤΕ ΕΠΗΡΝΔΗqΩΛΡΗ

ZΊ)fl-ΊJ?CVψΌfJ-"IJ a~tz;Ί)7ΊJ cσΊjp τ' ικω?ιτ ει ερ~χιτ σιχι.

Δολιχ κωχόρελιχ ω κσcτωχοιτ τ' ψ·
Ε 11-β' τΊJ ΓΊJz;οχεΌΊ) ω βοριχ 11-εχτΊ),
Σε 1ιθ' χιχι3ιτΊ) τ' ψ.ε 'Ό)Ιωιχχ' ε ~α:χη·

Σε lιθ' μ Ί) Ootx'r) σε ε ο ~ιχ ΚΊ)tΟ οι τ·~,
Μα: σε όο ~ιχ ω σ' εβεσΟΚΊ) όοτ.

·

Να:χι τι ~ετε ε κιχλι q:ιλuτωροχ

Σι κ' Ί)ΧόΊ)gΊ) 't'Ί) βωκωρ' χιχ 11-εq 1ιθη fJ-OJ/.
Νο' rχτΊJ κα:τωχό τΌη χεστpΊJ οο τ' ιχgΊ)Ό,
Ζ' όο κεΌ τη q:ιολτ', τ-~ ο,ιρτη τ' Ί)Χ,
Ζ' όο κε.Ό χα.ιόι', r;' όο όα:ΧΌ μ.ε. χοερ,
Λ z;Ίjμ. ·~ρrωρι, cσσε z:,' ςι τι με χε;

Αόιχ σε τΌη όο Ε,εΌ, ο τρψ ιβημη,
1\Ιοσ- μ. η χα:ψ:.Ό χόη ω3ιχ τη ση'}ρκιχcστιχ,
Σε Όα: τη όεΌΙΧ μ.ιρ' ω ΧΎJΧΓη ει.
Ιτρωιχρ "οψΌ, ιχΌτω κωρ τη ρε.~ιΌ,
Τη ρε τη βωκωρη σι μ.η Λε μ.η τΌοΌ,
Σε ψελrηχ "ιελι μ.βη κ'το τΌωκιχ τ' οχιχ

Κητει σιcσρη xrrx στιχχετ' xrrx κιχτωχόι
Νrρικετ' μ.ε κ' ιχqψf) ιλ εruμ.σιχ Χψ{!Χ,
Κητω Δrελι χιχcσετ', cσο τι z;' qι,
I'
,q χοη
"
Σ ε τΌ , κωρ τη cσιχμ. ' χιχ "ηχορο'iε
Νόη ~σcλε ιεΌ', κωp ιχόηgωιχμ' ερ3ε,

Μη Ότu~ε σuτ', ε μ.' ωσκοτισ gοκιιχ.
ΜοΌ τη ~ιχρεσΊ)χ, όιιχλ' κηιο ρε εληχη

Ν~η τη σπ;pcσιε"'":ΊJ ελιχμ.βωp' κη zερη .

lι·

llOIHl\IATA

157

ΑΛΒΑΝΙΚΑ.

~ΣΜΑ. Α.ΛΒΑ.ΝΟ-ΣΙΚΕΛΙΚΟΝ ΠΑΡΑΦΡΑΣi\ΙΕΝΟΝ

Άθu[J-CIX Κόρ'η~ οιιΧ .. ην ά.νιχχώρησιν -.cιD έρ~στοQ 'tΊj:;
Έ~γηκ.ιχ ν% περ!εργιχσΟώ εt; .,;ο χωρCcιν fl-CΙU,
Κι' ιivτί νιΧ είιχcχριστηθώ lχrχ.σιχ ιtον vcιΟν (ACΙU,
Διόη δλιχ ... ~ δνειριi ι~cιu ιiν-tιπιχρ-ηλθον·

'Όλcιι (J-CΙt fλεγcιν δ-tι Ο :Χ ·f.ρχ ε-;cι -~ ήμέρ~ ιχuτη~
'Αλλ'

,. Ο'rx. ηρχετcι
.,
' '
''"t
εγω

. '


uεν
επισ-;-εucιν.

Τώριχ δ(Jοω:; βλέπω δτι ά.νιχχωρει; κι' ό ϊππ~ς σcιu ϊ.ε-;~

Kcci ώ.; ονειρον λιχ(J-Πρ~ν ιiψαιρεις 't-Yjν -τερπν~'tητιχ -toCI ~{c.u.
Πλ-~ν εi; τον τόπcιν δποu θ:Χ ψΟiσ~:; αvριον,
Δεν θ:Χ εzτ.ς την σuν:χσ:ροψην ΚΙΧt όμιλί~ν ·Γ,!J-ών,

Δεν θΧ ΕΖ:fις -;aς qϊtλοypοσ~νας ΚΙΧt τας 'ttμCίς ·f;(Jοών.

!

σκλ -ηροΥ.ιiροιε νέε οιιχτ( οε f-1-έ"εtς !J-Εθ' t,μών;

Άψοο δμως 1ψέπει ν' ι:iνcχχωρfισ:ιc;, νειχν{:χ έρiσi(JotE,

Μη f-1-E λφ[J.ονήσ;ις ε1ς 't:X.:; περιπλιχvίjσεις σου,
Διότι πόσcιν σε ήγιiπ'Υ)σεν 1) ψuχ"ή (J-OU "οuτ' έγω ήξε.J?ω·
'Έσο Qίρ6νψος, wστε δ'tιχν μοD tπιχνέλΟr,ς,

Με εu?"{)ς νεcφ:Χν, ώριχ(cχν iπως
Διότι Οiλyει ό οuριχν~ς ξ:~ι

'tWV

(J-t

ι:iψί'J:~ς,

ΚΟ(U?ών •ίjμ.ών -:ο·)των­

Έοω &νωΟε·ι τών ποψvιcιστασiω·ι τοD zωρ{cu ·ίjμ.ών,
Άνιχ-;έλλ' ·η ιiργuρ~ ·f,μ.ισέληνος !Αε εν &ς-ρι;,ν τ;λφίον -:-ης·

'.Εδώ ό Ί;λιο~ λiμπε!, ι:iλλ:Χ σu δεν κiθφ-ιχι,
2
' '
' ειοον
.. " cρρι~-,ω
'f ' ο ·t;ς ε.ς
1 την
. χαρ"~( 'ΧV
ιxcpcιτou
σε

'
Δ toτt

μω.

"Ημ -ην εί:; 'tον χ ορό ν δ: ε έπιχροuσιιiσθης 'λεuκaψορψένο~·
"Επέ6λεψ:χ:; έτ;' έμΕ xrx.t έθιψtώθ-η ή uπιχρξί:; (AOU·
. Μη σο! ψccCνετιχι βccρε-.ον τ~ ι:iψψένον -toDτo σuννεrον,
Νε:χνίrι) &ν τ;οτε σε σuv:χντfισ'!Ι λ:χι.ι--:τρον χιχι ψω τει ν όν.

ΠΗΡΘΗΝΑ

158
ΠΗΡΘΗΝλ

ΠΑΡΟΙΜΙλΙ

Υ.f1Jιτ ΛεψωΌι":' ό:;1JpτωριCΣ, Ί-Ι μ~θφις έvος ACΣoD,
Νόη cσ1)ρθ·ΙJΧCΣ tΌ't"1J 't1J ":'tCΣ. Είναι 'στiς 'Ιt~ροψ.lCΣς ιτοu.

M1J μιρ' fl-1) ΌW!J-1J 't1J όιΌ, Κciλλιι:ιν ν:Χ 'ξε·)ρ·Qς 'Ιtολλi
Σε f1·1J ΌW!J-1) l1J 't1J ΚΕΌ.
JlιχριΧ v&χ·Qς χρ·f.μιχτCΣ.
'Ιιχκω Wt1J
β1JXE't1J,
Το CΣ"ίfΙ-CΣ vερο εεv γίνετCΣι,

r:

Ε χό' ωβ1Jψ't1J σ' cσικετ-η.

Κι' ά:ν γlvn οεν 'ΙtίνετCΣι.

ΠρεΌ't1J σCΣ qιχ AOXEX1J,

τα τ:ρiσσCΣ οσον άρCΣtOUV'tiXt

KCΣ)t1J χό~CΣΌ1Jrοχεχ1J.

ΚιχτιΧ -τc;ι:τοuτοv χονορr:ι{νc;uν.

'Ι1JΧΊ) τΌ1J cσ1JpΙJ-βΛεθ ΧΕ)!Εζt, Tou ιiκρι6οiJ το β1~ς
Μψ' εcσ1JΡ\1JζΟΧ ό;sωμ.ερτι.
Σe χσιροκ6τ:cιu χiρ.1ιχ.
ΣτοΛϊα 'ε cσι\CΣκηση,

Ό στc;),ισιι-~ς της γρCΣίCΣς είναι

Σι κθιελητ' ε χCΣη;ση.

Ώς -~ 'ζεστερ1χ τη; νuχ.τ6;.

Πο σCΣ λuλε ηχόεχη,
Τη ltθCΣ ωρCΣ σ' cσι)\εχη.

<ΙΟσιχ &"θ-η άνθc.Οσι
Πciν't(l εεν ώρψ.:Χζοuν.

Τε κ cσο ωηΌτικηχη Όω~ η,

wΕνΟιχ

Ατιε Όωειτ βηχετη λuμ-η.

Έκεt γίνετιχι 'ltCi't~ψ6.;.

'Ιt-:•)οuι:τι τ:ολλοl

IΌωμ, ι σι AUΙJ-t.

Ό τ:ολ•J.;, ώς τ.c;τcψ6ς.

ΙcσQCκω, σι ΊCΣκω.

·ο v
lλ'ιγος, ως αψCΣ.

ΚωΌ cσ-ηρτοχ οηΌηροχ,

Ό όκvη?~ς στερείτCΣ!,

ΚωΌ cσωκοχ ΧQC ΧΓ" Όκοχ.

Ό iργιχ ζ6:.ι.εvος 'Ιtορεuε τα ι.

Δεq' ιτΌιχΑ η κιχ

"'

"

Ό ·ιωλ~ς
ό ι...
"~cιtρο#"ι τcιώ--ει
ι...

~

Διχροηχη τη ΌωηωρΊj.

Το wρψ.ον άχ λci~ι.

l\loσ ωrτ.:;ο ιrηz;ω:χ ρ.
Μι:ισ ωχελμ.ο ιχεΑ!J-ω::ι:ρ,

Μ 1) λuπij7CΣt u περλu itοu~ενο~.

"Vl' tcσσι!J-ψl) ΌΟΚ,
Κριεση τ' ηχοε ιΌτη Όκο:οJ.

l\1 ·~ "J.CΣ[pc;ις Uτtερχ_ιχ{ρω·J.
Σ•)ντρcιψcι; χ.CΣ κος,

'Ριχ6όι τοQ κεψιχλ.1ο~ σοu .

ΠAPOI~IIA.f.

159

Πλ-ηχε·φι κωρ λcαε':"η,

'Η κοιλ1ιΧ Οιccχν 1tλuθ~,

Εχcχχη z;~τηptΥ.'π;.

Τr1 ν ι.:ρώγουν οί &ρχονι.:ε~.

Σα: μ.η κcχ cxxόcx ωηρ cχρη,
Α:ιι-η lετΌcχ ~ι ε ψcχρη.

'Όσ' ό νο~ς μ.ου 'στο χωρcίψι,

Tόo::rcx βci>ειcχ ν' ιiπψ~ίνοuν.

Χω3rιρη ωcχ χrρηχη,

Χωρi:; νιi ψιΧγ~ σχ6ρεο,

Σ' :ιιελβετη κερι.

Δεν βc.ou..ii
κιiνε(.,~.
I
I

Βηρι τη

"Ε κcχμ.ε νcχ γεννησrι,

Ε \110

xcx

ωιλ,

xcx ό'Υ)Ό"t"Cιt.

ο

'

,

Καi ιiπiε:χί. εν.

Νοη όορ' τη χcχσrχ.JJιτ.

'Ιτtijγεν ώς '"ρ:Χγο:;,
Ef:; τ~:; zεiρcx:; τοD σtcχγέω:;.

Τεκ tΌτη σ1ερ' tΧολι,

'ΌποJ ε!ναt ή χλωσ-:ΊJ λεttτ·fι,

S:cχτε σι cχι τσcχωι,

Α τι ε κψσωτετ·r..

'Εκεί κόπτετcχι.

1\fε κη Όκηχόιλ η z;ιcxq,
Ω~η Στιχμ.~ολ' ιτηρη.

1\1'

Βηρ-μ.η τt ψcχτλεχμ.ε,

Κάμ.νε μ.ε σ~ τuχ·rιρά.ν
'I.~

'
'
κ cχι ρι·-rμ.ε ς ι.:ην κοπρ~α:ν.

Πρcχ Ότερ-μ. η χόη σ;Αεzε.

Ε.νcχ σπtνΟηρcχ lχ.ιΧη

Όλόιtληρο:; ή ΓJ6λι:;.

..

ΣετΌη κ-ηρκοι, lετι,

'Όπως έζήτ-ησεν, εδρεν,

ΣιτΌη Ότροι, σ;ο ψιετι.

"Οτtω:; ~στρωσεν, fκοιμ.-tjΟη.

ΚωΌ σ' εκcχ .χόη θο,
Φολr. τι σcχ όο.

"Ο σ-:ις όι:.ν
"~
ν

τωχει
ψuσικc.ν,

Τσcχ μ.ε τη θηχη,

Οί μ.εν όιιΧ λόγων,
οι όε όι' εργων κcxτoρOoucn.

Τσcχ μ.ε τη βηχη.

Δίοcχξέ τον δσον θέλει:;.

ΚωΌ κωλοτηχ όεΌτη,
Ω~εθ ·ε3ε ΑεΌτη.

'Όστ(:; βόσκει -τιΧ χρuάρι:χ

Ω κωρ :ιιεΌη όεχττ,,

'Ότε είχον . τ~ πρόb:χτcι,

Νωκη κεΌη μ.εχτ-r;.

Δεν είχον ι;Yjv γν ώσιν.

Ν ιχχι

'
τΌ

,. ,
ερόη

μ.εχτη,

Lε τ' ι:r.cxx·fj Λεχτη.

Κc.uρε•.Jει -τ~ μ.cχλλl των.

Τώρ:χ δπ' fι).θε -~ γνώσ ι ς,

"Α:; τ-i-1 ν ψiγοuν ι.:ιΧ σκυΧιιi.

160

DΗΡΘΗΝΑ.

Ατιε τΌ' tΌτη ΌσJcιτcι,

'Ένθcι uπάρχει το ξCψος,

IΜη εόε βεσcι.

Έχει κcιl ή πεπο(~ησιc;.

Τεκ tΌτ·ΙJ όα.Όωριcι,

"Ενθ~ ~ ιiγάπΊ),

Ατtε 'Ότ' ε Περηχόιcι.

Έκεt καt ό Θεό:;.

Κω 'Ότη μ.ηgz;ητ-ηριcι,

•Ενθιχ το μ.ίσος,

Ατιε όιιχβη λ -ηριcι.

'Εκεί κιχι ό όtά~ολο:;.

Γωg 'tΌΎ) ζ' gt μ.βΎ) 3ε,

Πέτρ:t fj-tιc; όΞ.ν κάθητcιι,

<J η κιχ

Δεν τ.ιiνει pίζαc;.

χω κ-η ζ Ε.

rωg 't'ΌΎ) qωκωλοχ,

Πέτρcι fjτι:; κuλινόuε"t'cιt,

Β:ετχεχ' ψιτωλοχ.

Τ~ν έαu-tόν -;ηc; σ-tρογγuλεuει.

Κοκcι τΌΎJ

Κεψcιλη fjτιc; όεν έννοεί,

z;' χόηλrοχ,

Σωμ.η cιτηρcσΥ)σοχ.

Πολλιi uποψέρει.

Π ηριcιΌτcι ~:t λεση,

Άπ' εξω ά:π· το χορ?,

:! ωμ.cι κηχόιμ.cι ε ιμ. η.

Πολλιi 'τριχγο·.Jό1χ 'ξε·.Jρω.

Γcιz;ι ε3ε κελμ.ι,

'Η χαριi κιχ! ή λu'!tη,

Δu ~ΑΕζΥ)p ιcιχ' βικcιρ.

Είναι όuο ιiόελψcιι όίόuμ.οι.

Ατιε τΌη σJηΌτιχ,

'Εκεί δποu ι."t'uεις,

r λuψ·rι:;.

)fo.,- όρεθ rορcι ε λψσιχ.

Μ ·~ έπιστρέψ·fι:; κιχ!

Ωλκωχη εΌοχμ. η,

'Εν<]) -tον λύκο·ι ~λέπομ.εν,
τα rχνη τc:u γuρε •.Jομ.εν.

Ίuρμ.cιτ' ικηρκοψη.
Β ω κιχ σJΟ θuαετ' 1

'Άμ.cι έκκόπτετχι

6 &ρτος,

Ζ' .ηtτετΥJ μ.ΥJ όοτ.

Δεν σuγγολλα.τχι 'Πrί.λιν.

ΚωΌ ετΌηχ xrcι όcιλε,
Β:ετε κηρ' XOYJ μ.cιλε.

Ό περιπrιτών σιγ~,

ΚωΌ ετΌηχ tJ-βYJ ~ψχσJ,

Ό τρέχων πολ•'.J,
Ί~μ. π( π τ ει ε(ς β 6θρο·ι.

;!σJεtτ βιε

XOYJ

τρcισJ.

π ηγαινεt
I

<I

Ι

εως τχ

(.j_

Ι

ι--οuν:χ.

ΚωΌ ωόοl xrcι ;ωλι,

Ιψριχ εόε. κοσιτ.

Φu7~ κΧi 'στο ηιχοuρ τ ι .

2
,

,
,
'Ποιος ι:. ΚΙΧ Υ) σ το κ ο:Jρκ οuτι,

tσ ι

ΠΑΡΟΙl\ΙΙΛΙ.
1\Ιcψιτη χα. κα.χη,

Αί ψείρσι:ι !J-ciς ιtρώγουν,

:Ζκψ.α.τη χιχ μβα.χη.

Κ.ιχί μεγσι:λο1tρέ1tειιχν έχομεν.

Νόηχ' κη θψ.ιχρ τη ~οrηλ, ·r1t~ μικρ~ν θciμνον, ·
~'Υ) λεαιωρ ψλε ψ.ιχθ.

Κοψ.ci-;ιχι !J-έγιχς λιχγώς.

ΜιΌτη χrιχ θοt z;; χόιχχετη,
Ε χ~· ωχόιχχτη θιχχετη.

ToD

ΓλιΌτηριχτη βιχριχ z;' ιιχχη,

Οί όciκτυλοι οε.ν είνσι:t rσοι,

Ε

ou ~ετη κη Χιχλ

Το νvχι &ν χωρισθ~
κρέιχ~ος ξηρrχ(νετα.ι.

σ' κιχχη. O:J-tε ;.;ο όμοιο1tιχθεί;.

Πσι:στη 1\Ιημιχ cσιχστη Τιχτιχ, Ν~χ· ό ΠιχτΥ)ρ ν~χ· ή 1\Ι·fι-τη~,

1\Ιη μιρη τη cσιχστη τριχστα.. Κ%λλ1ιχ ν~χ"!) 't~ ιtrxγci~t.

Ατη τΌη Όεχ χεη ΌΟΚΎJ,

·Ότ~ βλέ1tε.ι; ε(ς τοuς "λλου~

Πριτ ε3ε χόη κοκη.

Ιlερίμ.ενε κ:ιl ε~:; έιχυ-:όν.

Πο κωρ z;ε "εροz;ι λε-u,
Ίιθη βοτ11χ' ε ΦΥJpΧεΌ.

'ΆΕ1tιιχσ' ό χιχσίοη:; μσι:λλ!,
Κιχ\ γε..λq. δλον .. ~ν κόσμ.ον.

ΚωΌ
.ι rεχ

'Αλ ειψει -;οuς vΟοΨtσι::;
l" ,
του.

CIJO

οοτηχ κη[Lβητη,

3 3ημ.rr.ι. η-:η.

ε ε

Ό λερώνων τοu; 1tό~ιχ:; 'tOtJ

,

'

ΚωΌ τη cσλετ, τη ~pε7.

Ό γε·ιών σε, σε ψονε•.Jει.

ΚωΌ τη ~ρετ, τη κλετ.

Ό ψονεύων σε, σε έντιχψιιiζει.

1\Ιο.,- ωβη ωρε ε ~ικ,

Ν~ξεηι:χ 1tότ' ci1tέθσι:ινσι:,

Τη Όκοκ' ψιρι ε ιλικ.

Τον τiψον tJ-όνο:; ο· ~νοιγα..

Πριχ τη όιιη κωρ όοι ~εεση, Μ ·~ γ!νεσrχι γέψuριχ κιχ! α.uλιχξ
Ηα.qη ~ετη όοι τ' εσηεση. Ν χ οιέλΟ·~ δ κ:~: λ~:; κ σι: Ι ό κσι:κ6;.
Σοι: ιrλrχτΥj tΌτη cσλσι:ψι,

"ύσΟ'Ι μ.ιχιψ:ι τ:ι 1tX1tλω!J-rx,

:Ζτc,ιχ ε3ε τι κηrι-βητη.

"Ατ.λωσε xrxl τιΧ πό1.lιχ σου.

1\Ιηκησια; rι-ικησι,

Ή' ψιλίι:χ rι-ιχ:; ψιλίσι:,

b.ε cσωχιχΌειιχ μβη ~e:τΌ.

Το σurι-ψ!ρον rι--χ:; σψψ!ρον.

Τuχη z;οτ, ε ωχη z;οτ,

Έσu iψέντη:;, έγw ά:ψέντη:;,

Lοcσ:κτη κωΌ χ σι: ικωλο-; ;

Τ' ά:γελciο.1~ -ποϊ9; ψuλciττει;

162

ΠΗΡΘΗΝΑ.

π~ ιβηρε κctτρ' ε cσεση,
Χιχ ε cσt ε !J-Οσ τη cσρεση.

Τ&χιφ.ε.; τέσσ:Χρct τtέντε.
Φiγε, τtίε, κ.ιχι ΙJ-Ύι σε ΙJ-lλλεt.

:Με 1εριχ' τηχο χct ε cσι,
Ε όηχ' ε !J-!%qψιχ fJ-~σ κε.

Ί\Η τbv 'όιχό σου ψ&γε τtίε,
K:Xt κ.οληη~ fJ-1/V εχμς.

Ωt~τερcσωctχ λu~J-ηριχτη,
Ε ω!J-βωρωιχχ ρικετη.

Έστέρεuσιχν ο! τtοτιχμ.οl,
K:Xt ιΕίρυσιχν τ~ pεtθριχ.

Ικη χrιχ χερt

Φ:Jγε «νθρωτtον

Σε r.ε σt

)IEX

fJ-E

τσεχ,

πη !J-βηqr.εχ.

fJ-E

σημείον,

Δ&κ.νεt ώς fJ-ΟUλοχ_τ~ι: κuων.

Ασ ιτερητη, ctσ ιλ:Χr~τη,
Οuτε στεγνi:ις, οΟ:ε uγρό;,
Ασ ιψτσχητη, ιχσ ιχιρσχητη·Οuτε ζεστό:;, ο~τε ;ψ.Jο.;.

ΕfJ-ψGC

τη

tJ.ψ1j σ

ι

Kct,

Τ'Ο Κ:ΧΛΟV,
"'\' Κ~ΛΟV
"'\' ι.ιεν

ν
εχεt,

Ε ψιχτf-Jοtpι «t τt~' εω:.

Κιχl χιχρ~ 'ς; τόν 'τtσυ το l:ι..ε!.

Νοεριct χοεριη χωκη κιχ,
Ε r.' βλιχετη !J-E cσιχρα:.

Ή τι~J-ΎJ, -cψ.ή 1εν 'έ.zε . ,
Κιχ\ εεν έξη'ορciζετιχt.

Πιχκ

!J-1j

μ.ιρη ε cσηρ χψ,

Σε μ.η -οω~J-η ε cσηρ AU!J-1J·

Κιiλλισν όλίγσν τtρος ώψελο.;,

"Ή πuλU τtρος ζΎjΙJ-tιχν.

ΚωΌ ~ετε cσιχ-ψτωιχρη,
Ό πηγιχίνων χ_ωρl:; ψιλεuμχ,
Ίεχ -οτριχτχη cσιχ--οτρωιχρη. νΕz.ε! την κ.λίνην ιiστρωτσν.
~' ("
~
τ uμ.ι τη τη Ο<ΧΛ1j
ορωι,
Ιιειt' tΌτqη[J-βηρη τuμιχκω.

·ο

,

,

κ.ιχπν~ς νιχ

.zt'ερχ_ετιχt !'σ,1χ,
....

'"Ας είν' ή κ.χπνοοόχσ:; στριχe:ή.

Κω ρ 1εχ κιχ ε ~ηρη μ.βη χ' ιχχη,"Οτ:lν βρCσ:.ιεις ψ&ε χιχl χρι)ψε,
Π σε Πιχ-οκη χrιχ οι τη r.'ιιχχη. Δεν εlvιχ! Πciσχ ιχ τtiντοτε.

Τωκε μ.βλεόωρ' wιχκ xrct cσιχκ,ΦιχσοiJλι 'σε ψctσoDλt,
Μ~λοχετη θεσt cσωμ.βιχκ.

Γψίζει το σιχχκοΟΧι.

Ζσrω ιλιχt~τη ιιχ ικηχοοχ

Το τtρώϊ~J-ον πσuλi ,

Ιιχ ψλυτωροχ.

·Ή πετ~, ή χ.ελιχοετ.

Πω κο σι qocσ,
Ε ΚQt at φr.

Δοuλεuε 'σάν σ1ιλιi6ο~

K:Xi

•;ρώγε .σaν <Χψiντης.

t63

ΠΑΡΟΟΗΑΙ.

~

.

Dηρ' tΌ't"YJ Φα:ριχι ιβα:ρ3-η,

Ό πιχρiς είvιχι χ~ψ.ωμ.έvο;

Πηρ τ-οιχ όιτιχτ;-η τ-η τ;ετ;ιχ.

Λευκος, ό~% μ.α:Gριχς Υjμ.έριχς.

Τσοι μ.ε ψω:ιιιριχ
ll-ηχ-ηχ ό;;ω~ιραι.

Οί (Jlv μ.Ε. ύπερψuσιχήv lσχvv
Κιχτε?γiζοντιχt θιχύμ.ιχ-:ιχ .

Τ-η τιερη μ.ε ψιιχλ-η,
Τ ωχ ο -η κ η χ fJ-tX λ η.

.. Λλλc.ι μ.Ε. τ~v ά:πλοuν λ6yον

-to

Δ !α:σείοuαt

,

C.ρο;.

:Ιc.χμ.η ι-οτ' ιχιο 't"ΌYJ -οοχμ.η, θχuμ.ιχ είν2:ι ο,τt βλέπομ.εν,

Ε -οοχμ.οχεμ.ι ωσε Όc.χμ.η.

Θχu(J-ciζομ.εvόε οι6tι βλέποfΙ-εV.

Ιιχ όο βωτ;αι,

Το θέλουν

ciχεfλ-η ci). λ~

....

.Ζ' ιιχ λε χωχόιχ.

Δtν ciψ \vει ή fl-U"=Ύ;•

Φ-οιχτι οηετ'
Κοq~ιχ κριχετ'.

Το χωρίο•ι χιχίετιχι,

Lυψτη :ιιοψτ-η,
Ίιχκ ιι-eισ :>ιοιp-;η.

'"Λ; κιiμ.ει 1tόλψον

·iJ

Κ'

κοuροuvιχ κτεν(ζετιχι.

'Αλλ' ιΧ; ιι-1) 'ιι-ιχτώσ'!Ι·

Εμ.ιτωροι,

Ή όιεrθαρμ.έν-η εΙνχt

ΣuΌκιτωριχ.

Ώ; οtε";υψλωμ.ένη.

Σι qωαιρ-η,

Ώς είvιχι ξυρtσ(J-ένeις,

~ε :ιιεθωρη.

Είνιχι χα:ί κοuρεψ.ένο;.

Κωρ κιχ Ό37ορτιχ qω-ο ε ψι~ι

Το κιχλiΟι ν~χ· στιχψύλιιχ

Ίιθ-η βοτιχ ιιχχη μ.ι:ι.

Κ' ολο; ό κ6•ηJ.οζ είνιχι ~(λcΗ.

Ν-η μ.-ηηεσ, !Κιχ μ.ε ~εσ' ε

Το πρωt μ. ε. τ·fιν όροσ,ίά,

Χιχρο~ιχ τ-t) τη θ-ηqεση.

ΔΕ.v σ' έκci), εσ', lψuγιχ.

Σι τη ~εχη τ;οτt', ο κοqβη, Πώ;'νιχι χόριχχιχ τdc πιχι;ri αοιι

, •
,.,.
Σιχ ~εχ' ε ωο χότ;ιχεχη.
σον πιχ ν μ.ιχuρι~ιοuvε.

aετε 't"Et ε ~tEX 't'l'JXω,
Σι χη σοqη χω μ.β-η zω.
Κιχ κ-η μ. β-η τη τι λ η,

Σι σ1ωΑα. .-;εη ό-ηρστ!λ ·r..

Πετιiει 'σι% ν χc.υροίίvοι,

'llo πιχ).οDχι 'σε π~λο~χι.

,,~

'

χμ τα:
.

I

,~

'ΠΟJlιχ •

-ιχv κο:-::χ

\

1

,

p ,

ιχκρι l)-η,
Ρ

~

σ-:η νερο : ριtιr, .

/

\64

ΠΗΡΘΗΝΑ.

Δcιρόcι κό-ηχ'Υ) όcιqόΥ) βιε.

'Υπο ά:πιό.1ιΧν τ' ά:πίοι πέ~τεt:

βιτ>τι ΚΥ)qσετ κι:ιβειcι.
Σuρι cσλcιτ βα:ρκω θα:τΥ).

'Σ τ·fϊν οuρχ τρίζ' η σψεv~όνη.
' .l\1~-:ι χορ-;~το κο~λι:Χ ιi~ειcι.

Δcιρ8cι βιτ>ηχ' εκcι σηcιcσcι. Κcιτ6πιv εlv' a:t ό~σκολί~ι.

Nra:

Β(Χρκω ψψf) σ' κητσεκ !J-ΨΊJ· /\οιλιχ κεΛJ εεν χορεύει χιχλιΧ
Β(Χρκω cσλοτ σ' κητσεκ όοτ. Πλfιρτ.ι; ό~ν χορεύει τ:οσώς.
Nη!J-CC ισολι, lΊJ!J-CC ι;J.ορι.

Αvψος τ~ψερε,6ργή τiτ:~~~ε.

w

Ωιητη z;' qzθ χόη cσηρcσιελ-:η. Το νεpο ~ά:νήψο;;ο όεv 'tpέzει.
Κ.ωτ> ΙJ-ηχrοι, βλι:ιι.
Χεκι λεκ, ωλκω cσιιr.ιθ.

'Όστις έ-:cί.χuνε ι:Ηεσε. ·
.
Κuων uλακτεr λύχος τ:έοοε ~ "

Σι 1ελ' ε~ιχκρισ;η.

Ώς ψ::ιγητ~v ά:vcί.λα:τον.

Ιβωτι, σι κρuτι.

Ιχόωρι, σt rωρι.

π εση

ιιε,

"

ou

(]jEX';ΊJ.

.

.

-

·.'

Ό ΙJ-ΙΧλα:κ~ς, ώς χυλό;.

Ό στερε~ι;, ώι; πέτριχ.

fl. εν--:ε
I

r.ι Ι"
"\
'I'
I
rΨCitα: Cιuo
~,εuγαρια.

Πολι κcιω, κω ~ιττ>ι ;
Ό βr.ιΟς έγέvνφε,ϊ.Cϊu ΙJ-ό~zr.ις;
Εcσηρcσιελτιχ κcι εόε ρηcσιε.λτη Ό ά:vfιψο?ο; ε χ ει χιχτfιψορCϊν.
Σι ιτ>τη ~ηχόι, εόε κω~ηχόι Κα.τχ τ~v τόπο·ι x:xi ή όμ.ιλία
νΙηρι κcι lΊJ, ":ιcιτρι κcι z;η. Ό !J-εν χρ ·fιμ.(Χτα ό δέ ψf.ΙJ-YJV·
LuψτΥ) ιιοψτη, 1cικ v-οσ ~tοψτη'Άςπολεμ.ίσ' ά:λλ'"ς μ.Ί) πiθη ,.
Ιόωρωcιρι, ιλη~3ωcιρι.
Ό επψέvωv Ξοζcί.ζετα:ι.
·;ι'

Tσcc !J-t κορόη, τσcι !J-E cσορόη·Τι vές ι-ι-S: ξrψος, τινΞς ι-ι-ε tίψο;.
Τσcι τη ττ>r.ικωτ,τcrα: 'FΊJ κωόρησ. Μιι:Χ ς-ο κcιρrι1,μ.ιι:Χ ς-ο πέταλο.
ν.r η χερ' ωψωτ cσριψτι .\'Gη Οεσ. Μ ι i ψορ~ έγελιiσθη ό πcι ππ~ς.
Νrορ3ι ΙJ-αι:ττ>ι, ωηαι:λ v-ιω. Ψόrισ' ό γcί.-;-;ος ά:νέστ' ό μ.Dς.
Φρικcι ρωιχκ ~ρετ>ται:ιtΥ).
Ό ψ66ος ψuλιiει ιτιΧ έ:ρΥ)μ.ct.
Ικω χrιχ τ>ιω, ρcι χόη βqεΌΊ)ρ Άπ' 'tYJ βροχ·~ · στη χιiλιχζιχ.
Νεριω σcc gox, κιχ~η ΙJ-βησοχ:Όσον ζ·fι ~ις, -t6~ον v-α.νΟ~νει.

Φ.ΩΝΔ.

ΊΈΛ ΟΣ .